CLICK ON THE BIG ORTHODOX JEWISH COVER AND START TURNING THE OJB PAGES, USING THE ENABLE FULL SCREEN, ZOOM + AND - FUNCTION, AND THE ESC AS YOU TURN THE PAGES WITH YOUR MOUSE OR PRINT THEM OUT AS DESIRED orth_jewish_bible-sm-5 "The Holy One, blessed be He, created the world by the 'Ma'amar'" (Mek., Beshallah, 10, cf Psalm 33:6) and Chayei Olam has appeared in the מתגשם ממרא MOSHIACH SO CLICK HERE TO BUY THE ORTHODOX JEWISH BIBLE E-BOOK FOR $4.95 OR FOR FREE SHIPPING IN THE U.S. GET THE 1,232 PAGE PAPERBACK
Yeshua not Mendel is Moshiach!SIX MINUTE DOWNLOAD FREE ORTHODOX JEWISH BIBLE EBOOK READABLE ON YOUR COMPUTER SCREEN

OR BUY PAPERBACK FROM AMAZON.COM

TAKE 3 MIN, FIND OUT WHAT THIS WEBSITE IS ALL ABOUT
ORTHODOX JEWISH BIBLE

(Google Chrome Browser recommended) meshichistyid.org Meshichist Yid
Download your free Bible and study with us free at our online Yeshiva
myOJBa
myOJBb
myOJBc
myOJBd
myOJBe
myOJBf
Qty: Price: $29.95

EMAIL DR GOBLE (CELL 646 460 5971) DO SEARCHES OF THIS VAST WEBSITE AS WELL AS CONCORDANCE-LIKE SEARCH QUERIES OF THE ORTHODOX JEWISH BIBLE USING YOUR GOOGLE OJB "STRONG'S CONCORDANCE"

Example: type below in the AFII Google Search Portal "HaAlmah".

(This message builds on the Genesis 3:15 Torah teaching, confirmed in Rabbinic exegesis, see

זרע זה מלך המשיח מדרש רבה כג ה

that Moshiach, through his sufferings, will win our victory over Satan.)

BEFORE YOU GO ANY FURTHER, BE LIKE NA'AMAN AND HEAD FOR THE MIKVEH AND GET REAL LEV TAHOR LEVERAGE AGAINST HASATAN IN THE NAME OF HASHEM (ATIK YOMIN) AND THE ZOON FOON DER OYBERSHTER (BAR ENOSH) AND THE RUACH HAKODESH ADONOI ECHAD AND BECOME A MESHICHIST YID. And you don't have to buy the paperback; you can download the searchable e-book version including this and read it on your computer screen free-of-charge (you can also download free-of-charge another book that you can use as a commentary to get you into the Biblical languages and also intensely into each book of the Bible). But if you decide you DO want the paperback which also includes this translation as well as the other 39 books of the Bible, THEN IF YOU DON'T WANT TO USE YOUR CREDIT CARD JUST SEND A CHECK OR MONEY ORDER PAYABLE TO AFII TO GET YOUR PAPERBACK COPY OF THE OJB

CHECK OUT ARTISTS FOR ISRAEL INTERNATIONAL MESSIANIC BIBLE SOCIETY HOME PAGE

Is this book trustworthy?

PAULOU TOU APOSTOLOU

H PROS

EBRAIOUS EPISTOLH

 

1:1 PolumerwV kai polutropwV palai o QeoV lalhsaV toiV patrasin en toiV profhtaiV,

1:2 ep escatwn twn hmerwn toutwn elalhsen hmin en uiw, on eqhke klhronomon pantwn, di ou kai touV aiwnaV epoihsen,

1:3 oV wn apaugasma thV doxhV kai carakthr thV upostasewV autou, ferwn te ta panta tw rhmati thV dunamewV autou, di eautou kaqarismon poihsamenoV twn amartiwn hmwn, ekaqisen en dexia thV megalwsunhV en uyhloiV,

1:4 tosoutw kreittwn genomenoV twn aggelwn, osw diaforwteron par autouV keklhronomhken onoma.

1:5 Tini gar eipe pote twn aggelwn, UioV mou ei su, egw shmeron gegennhka se; kai palin, Egw esomai autw eiV patera, kai autoV estai moi eiV uion;


1:6 otan de palin eisagagh ton prwtotokon eiV thn oikoumenhn legei, Kai proskunhsatwsan autw panteV aggeloi Qeou.

1:7 Kai proV men touV aggelouV legei, O poiwn touV aggelouV autou pneumata, kai touV leitourgouV autou puroV floga

1:8 proV de ton uion, O qronoV sou, o QeoV, eiV ton aiwna tou aiwnoV rabdoV euquthtoV h rabdoV thV basileiaV sou.

1:9 HgaphsaV dikaiosunhn, kai emishsaV anomian dia touto ecrise se o QeoV, o QeoV sou, elaion agalliasewV para touV metocouV sou.

1:10 Kai Su kat arcaV, Kurie, thn ghn eqemeliwsaV, kai erga twn ceirwn sou eisin oi ouranoi

1:11 autoi apolountai, su de diameneiV kai panteV wV imation palaiwqhsontai,

1:12 kai wsei peribolaion elixeiV autouV kai allaghsontai su de o autoV ei, kai ta eth sou ouk ekleiyousi.

1:13 ProV tina de twn aggelwn eirhke pote, Kaqou ek dexiwn mou, ewV an qw touV ecqrouV sou upopodion twn podwn sou;

1:14 ouci panteV eisi leitourgika pneumata, eiV diakonian apostellomena dia touV mellontaV klhronomein swthrian;

 

 

2:1 Dia touto dei perissoterwV hmaV prosecein toiV akousqeisi, mh pote pararruwmen.

2:2 Ei gar o di aggelwn lalhqeiV logoV egeneto bebaioV, kai pasa parabasiV kai parakoh elaben endikon misqapodosian,

2:3 pwV hmeiV ekfeuxomeqa thlikauthV amelhsanteV swthriaV; htiV, archn labousa laleisqai dia tou Kuriou, upo twn akousantwn eiV hmaV ebebaiwqh,


2:4 sunepimarturountoV tou Qeou shmeioiV te kai terasi, kai poikilaiV dunamesi, kai PneumatoV Agiou merismoiV, kata thn autou qelhsin.

2:5 Ou gar aggeloiV upetaxe thn oikoumenhn thn mellousan, peri hV laloumen.

2:6 Diemarturato de pou tiV legwn, Ti estin anqrwpoV, oti mimnhskh autou; h uioV anqrwpou, oti episkepth auton;

2:7 hlattwsaV auton bracu ti par aggelouV doxh kai timh estefanwsaV auton, kai katesthsaV auton epi ta erga twn ceirwn sou

2:8 panta upetaxaV upokatw twn podwn autou. En gar tw upotaxai autw ta panta, ouden afhken autw anupotakton. Nun de oupw orwmen autw ta panta upotetagmena.

2:9 Ton de bracu ti par aggelouV hlattwmenon blepomen Ihsoun, dia to paqhma tou qanatou doxh kai timh estefanwmenon, opwV cariti Qeou uper pantoV geushtai qanatou.

2:10 Eprepe gar autw, di on ta panta, kai di ou ta panta, pollouV uiouV eiV doxan agagonta, ton archgon thV swthriaV autwn dia paqhmatwn teleiwsai.

2:11 O te gar agiazwn kai oi agiazomenoi, ex enoV panteV di hn aitian ouk epaiscunetai adelfouV autouV kalein,

2:12 legwn, Apaggelw to onoma sou toiV adelfoiV mou, en mesw ekklhsiaV umnhsw se.

2:13 Kai palin, Egw esomai pepoiqwV ep autw. Kai palin, Idou egw kai ta paidia a moi edwken o QeoV.

2:14 Epei oun ta paidia kekoinwnhke sarkoV kai aimatoV, kai autoV paraplhsiwV metesce twn autwn, ina dia tou qanatou katarghsh ton to kratoV econta tou qanatou, tout esti ton diabolon,


2:15 kai apallaxh toutouV, osoi fobw qanatou dia pantoV tou zhn enocoi hsan douleiaV.

2:16 Ou gar dhpou aggelwn epilambanetai, alla spermatoV Abraam epilambanetai.

2:17 Oqen wfeile kata panta toiV adelfoiV omoiwqhnai, ina elehmwn genhtai kai pistoV arciereuV ta proV ton Qeon, eiV to ilaskesqai taV amartiaV tou laou.

2:18 En w gar peponqen autoV peirasqeiV, dunatai toiV peirazomenoiV bohqhsai.

 

 

3:1 Oqen, adelfoi agioi, klhsewV epouraniou metocoi, katanohsate ton apostolon kai arcierea thV omologiaV hmwn Criston Ihsoun,

3:2 piston onta tw poihsanti auton, wV kai MwshV en olw tw oikw autou.

3:3 PleionoV gar doxhV outoV para Mwshn hxiwtai, kaq oson pleiona timhn ecei tou oikou o kataskeuasaV auton.

3:4 PaV gar oikoV kataskeuazetai upo tinoV o de ta panta kataskeuasaV, QeoV,

3:5 kai MwshV men pistoV en olw tw oikw autou wV qerapwn, eiV marturion twn lalhqhsomenwn

3:6 CristoV de wV uioV epi ton oikon autou ou oikoV esmen hmeiV, eanper thn parrhsian kai to kauchma thV elpidoV mecri telouV bebaian katascwmen.

3:7 Dio, kaqwV legei to Pneuma to Agion, Shmeron ean thV fwnhV autou akoushte,

3:8 mh sklhrunhte taV kardiaV umwn, wV en tw parapikrasmw, kata thn hmeran tou peirasmou en th erhmw,

3:9 ou epeirasan me oi patereV umwn, dokimasan me, kai eidon ta erga mou

3:10 tesserakonta eth. Dio proswcqisa th genea ekeinh, kai eipon, Aei planwntai th kardia autoi de ouk egnwsan taV odouV mou


3:11 wV wmosa en th orgh mou, Ei eiseleusontai eiV thn katapausin mou.

3:12 Blepete, adelfoi, mh pote estai en tini umwn kardia ponhra apistiaV en tw aposthnai apo Qeou zwntoV

3:13 alla parakaleite eautouV kaq ekasthn hmeran, acriV ou to shmeron kaleitai, ina mh sklhrunqh tiV ex umwn apath thV amartiaV

3:14 metocoi gar gegonamen tou Cristou, eanper thn archn thV upostasewV mecri telouV bebaian katascwmen

3:15 en tw legesqai, Shmeron ean thV fwnhV autou akoushte, mh sklhrunhte taV kardiaV umwn, wV en tw parapikrasmw.

3:16 TineV gar akousanteV parepikranan, all ou panteV oi exelqonteV ex Aiguptou dia MwsewV.

3:17 Tisi de proswcqise tesserakonta eth; ouci toiV amarthsasin, wn ta kwla epesen en th erhmw;

3:18 tisi de wmose mh eiseleusesqai eiV thn katapausin autou, ei mh toiV apeiqhsasi;

3:19 kai blepomen oti ouk hdunhqhsan eiselqein di apistian.

 

 

4:1 Fobhqwmen oun mh pote kataleipomenhV epaggeliaV eiselqein eiV thn katapausin autou, dokh tiV ex umwn usterhkenai.

4:2 Kai gar esmen euhggelismenoi, kaqaper kakeinoi all ouk wfelhsen o logoV thV akohV ekeinouV, mh sugkekramenoV th pistei toiV akousasin.

4:3 Eisercomeqa gar eiV thn katapausin oi pisteusanteV, kaqwV eirhken, WV wmosa en th orgh mou, Ei eiseleusontai eiV thn katapausin mou kaitoi twn ergwn apo katabolhV kosmou genhqentwn.


4:4 Eirhke gar pou peri thV ebdomhV outw, kai katepausen o QeoV en th hmera th ebdomh apo pantwn twn ergwn autou

4:5 kai en toutw palin, Ei eiseleusontai eiV thn katapausin mou.

4:6 Epei oun apoleipetai tinaV eiselqein eiV authn, kai oi proteron euaggelisqenteV ouk eishlqon di apeiqeian,

4:7 palin tina orizei hmeran, Shmeron, en Dabid legwn, meta tosouton cronon, kaqwV eirhtai, Shmeron ean thV fwnhV autou akoushte, mh sklhrunhte taV kardiaV umwn.

4:8 Ei gar autouV IhsouV katepausen, ouk an peri allhV elalei meta tauta hmeraV.

4:9 Ara apoleipetai sabbatismoV tw law tou Qeou.

4:10 O gar eiselqwn eiV thn katapausin autou kai autoV katepausen apo twn ergwn autou, wsper apo twn idiwn o QeoV.

4:11 Spoudaswmen oun eiselqein eiV ekeinhn thn katapausin, ina mh en tw autw tiV upodeigmati pesh thV apeiqeiaV.

4:12 Zwn gar o logoV tou Qeou, kai energhV, kai tomwteroV uper pasan macairan distomon, kai diiknoumenoV acri merismou yuchV te kai pneumatoV, armwn te kai muelwn, kai kritikoV enqumhsewn kai ennoiwn kardiaV.

4:13 Kai ouk esti ktisiV afanhV enwpion autou panta de gumna kai tetrachlismena toiV ofqalmoiV autou proV on hmin o logoV.

4:14 EconteV oun arcierea megan, dielhluqota touV ouranouV, Ihsoun ton uion tou Qeou, kratwmen thV omologiaV.


4:15 Ou gar ecomen arcierea mh dunamenon sumpaqhsai taiV asqeneiaiV hmwn, pepeirasmenon de kata panta kaq omoiothta, cwriV amartiaV.

4:16 Prosercwmeqa oun meta parrhsiaV tw qronw thV caritoV, ina labwmen eleon, kai carin eurwmen eiV eukairon bohqeian.

 

5:1 PaV gar arciereuV, ex anqrwpwn lambanomenoV, uper anqrwpwn kaqistatai ta proV ton Qeon, ina prosferh dwra te kai qusiaV uper amartiwn

5:2 metriopaqein dunamenoV toiV agnoousi kai planwmenoiV, epei kai autoV perikeitai asqeneian

5:3 kai dia tauthn ofeilei, kaqwV peri tou laou, outw kai peri eautou, prosferein peri amartiwn.

5:4 Kai ouc eautw tiV lambanei thn timhn, alla o kaloumenoV upo tou Qeou, kaqaper kai o Aarwn.

5:5 Outw kai o CristoV ouc eauton edoxase genhqhnai arcierea, all o lalhsaV proV auton, UioV mou ei su, egw shmeron gegennhka se.

5:6 KaqwV kai en eterw legei, Su iereuV eiV ton aiwna kata thn taxin Melcisedek.

5:7 OV en taiV hmeraiV thV sarkoV autou, dehseiV te kai ikethriaV proV ton dunamenon swzein auton ek qanatou meta kraughV iscuraV kai dakruwn prosenegkaV, kai eisakousqeiV apo thV eulabeiaV,

5:8 kaiper wn uioV, emaqen af wn epaqe thn upakohn,

5:9 kai teleiwqeiV egeneto toiV upakouousin autw pasin aitioV swthriaV aiwniou

5:10 prosagoreuqeiV upo tou Qeou arciereuV kata thn taxin Melcisedek.

5:11 Peri ou poluV hmin o logoV kai dusermhneutoV legein, epei nwqroi gegonate taiV akoaiV.


5:12 Kai gar ofeilonteV einai didaskaloi dia ton cronon, palin creian ecete tou didaskein umaV, tina ta stoiceia thV archV twn logiwn tou Qeou kai gegonate creian econteV galaktoV kai ou stereaV trofhV.

5:13 PaV gar o metecwn galaktoV apeiroV logou dikaiosunhV nhpioV gar esti.

5:14 Teleiwn de estin h sterea trofh, twn dia thn exin ta aisqhthria gegumnasmena econtwn proV diakrisin kalou te kai kakou.

 

 

6:1 Dio, afenteV ton thV archV tou Cristou logon, epi thn teleiothta ferwmeqa, mh palin qemelion kataballomenoi metanoiaV apo nekrwn ergwn, kai pistewV epi Qeon,

6:2 baptismwn didachV, epiqesewV te ceirwn, anastasewV te nekrwn, kai krimatoV aiwniou.

6:3 Kai touto poihsomen, eanper epitreph o QeoV.

6:4 Adunaton gar touV apax fwtisqentaV, geusamenouV te thV dwreaV thV epouraniou, kai metocouV genhqentaV PneumatoV Agiou,

6:5 kai kalon geusamenouV Qeou rhma, dunameiV te mellontoV aiwnoV,

6:6 kai parapesontaV, palin anakainizein eiV metanoian, anastaurountaV eautoiV ton uion tou Qeou kai paradeigmatizontaV.

6:7 Gh gar h piousa ton ep authV pollakiV ercomenon ueton, kai tiktousa botanhn euqeton ekeinoiV di ouV kai gewrgeitai, metalambanei eulogiaV apo tou Qeou

6:8 ekferousa de akanqaV kai tribolouV, adokimoV kai kataraV egguV, hV to teloV eiV kausin.

6:9 Pepeismeqa de peri umwn, agaphtoi, ta kreittona kai ecomena swthriaV, ei kai outw laloumen

6:10 ou gar adikoV o QeoV epilaqesqai tou ergou umwn, kai tou kopou thV agaphV hV endeixasqe eiV to onoma autou, diakonhsanteV toiV agioiV kai diakonounteV.


6:11 Epiqumoumen de ekaston umwn thn authn endeiknusqai spoudhn proV thn plhroforian thV elpidoV acri telouV

6:12 ina mh nwqroi genhsqe, mimhtai de twn dia pistewV kai makroqumiaV klhronomountwn taV epaggeliaV.

6:13 Tw gar Abraam epaggeilamenoV o QeoV, epei kat oudenoV eice meizonoV omosai, wmose kaq eautou,

6:14 legwn, H mhn eulogwn euloghsw se, kai plhqunwn plhqunw se.

6:15 Kai outw makroqumhsaV epetuce thV epaggeliaV.

6:16 Anqrwpoi men gar kata tou meizonoV omnuousi, kai pashV autoiV antilogiaV peraV eiV bebaiwsin o orkoV.

6:17 En w perissoteron boulomenoV o QeoV epideixai toiV klhronomoiV thV epaggeliaV to ametaqeton thV boulhV autou, emesiteusen orkw,

6:18 ina dia duo pragmatwn ametaqetwn, en oiV adunaton yeusasqai Qeon, iscuran paraklhsin ecwmen oi katafugonteV krathsai thV prokeimenhV elpidoV

6:19 hn wV agkuran ecomen thV yuchV asfalh te kai bebaian, kai eisercomenhn eiV to eswteron tou katapetasmatoV

6:20 opou prodromoV uper hmwn eishlqen IhsouV, kata thn taxin Melcisedek arciereuV genomenoV eiV ton aiwna.

 

 

7:1 OutoV gar o Melcisedek, basileuV Salhm, iereuV tou Qeou tou uyistou, o sunanthsaV Abraam upostrefonti apo thV kophV twn basilewn kai euloghsaV auton,


7:2 w kai dekathn apo pantwn emerisen Abraam (prwton men ermhneuomenoV basileuV dikaiosunh, epeita de kai basileuV Salhm, o esti basileuV eirhnhV

7:3 apatwr, amhtwr, agenealoghtoV, mhte archn hmerwn mhte zwhV teloV ecwn, afwmoiwmenoV de tw uiw tou Qeou), menei iereuV eiV to dihnekeV.

7:4 Qewreite de phlikoV outoV, w kai dekathn Abraam edwken ek twn akroqiniwn o patriarchV.

 

7:5 Kai oi men ek twn uiwn Leui thn ierateian lambanonteV entolhn ecousin apodekatoun ton laon kata ton nomon, tout esti touV adelfouV autwn, kaiper exelhluqotaV ek thV osfuoV Abraam

7:6 o de mh genealogoumenoV ex autwn dedekatwke ton Abraam, kai ton econta taV epaggeliaV euloghke.

7:7 CwriV de pashV antilogiaV, to elatton upo tou kreittonoV eulogeitai.

7:8 Kai wde men dekataV apoqnhskonteV anqrwpoi lambanousin ekei de, marturoumenoV oti zh.

7:9 Kai, wV epoV eipein, dia Abraam kai Leui o dekataV lambanwn dedekatwtai

7:10 eti gar en th osfui tou patroV hn, ote sunhnthsen autw o Melcisedek.

7:11 Ei men oun teleiwsiV dia thV LeuitikhV ierwsunhV hn (o laoV gar ep auth nenomoqethto), tiV eti creia, kata thn taxin Melcisedek eteron anistasqai ierea, kai ou kata thn taxin Aarwn legesqai;

7:12 metatiqemenhV gar thV ierwsunhV, ex anagkhV kai nomou metaqesiV ginetai.

7:13 Ef on gar legetai tauta, fulhV eteraV meteschken, af hV oudeiV proseschke tw qusiasthriw.

7:14 Prodhlon gar oti ex Iouda anatetalken o KurioV hmwn, eiV hn fulhn ouden peri ierwsunhV MwshV elalhse.


7:15 Kai perissoteron eti katadhlon estin, ei kata thn omoiothta Melcisedek anistatai iereuV eteroV,

7:16 oV ou kata nomon entolhV sarkikhV gegonen, alla kata dunamin zwhV akatalutou

7:17 marturei gar oti Su iereuV eiV ton aiwna kata thn taxin Melcisedek.

7:18 AqethsiV men gar ginetai proagoushV entolhV, dia to authV asqeneV kai anwfeleV

7:19 ouden gar eteleiwsen o nomoV, epeisagwgh de kreittonoV elpidoV, di hV eggizomen tw Qew.

7:20 Kai kaq oson ou cwriV orkwmosiaV (oi men gar cwriV orkwmosiaV eisin iereiV gegonoteV,

7:21 o de meta orkwmosiaV, dia tou legontoV proV auton, Wmose KurioV kai ou metamelhqhsetai, Su iereuV eiV ton aiwna kata thn taxin Melcisedek)

7:22 kata tosouton kreittonoV diaqhkhV gegonen egguoV IhsouV.

7:23 Kai oi men pleioneV eisi gegonoteV iereiV, dia to qanatw kwluesqai paramenein

7:24 o de, dia to menein auton eiV ton aiwna, aparabaton ecei thn ierwsunhn.

7:25 Oqen kai swzein eiV to panteleV dunatai touV prosercomenouV di autou tw Qew, pantote zwn eiV to entugcanein uper autwn.

7:26 ToioutoV gar hmin eprepen arciereuV, osio, akakoV, amiantoV, kecwrismenoV apo twn amartwlwn, kai uyhloteroV twn ouranwn genomenoV

7:27 oV ouk ecei kaq hmeran anagkhn, wsper oi arciereiV, proteron uper twn idiwn amartiwn qusiaV anaferein, epeita twn tou laou touto gar epoihsen efapax, eauton anenegkaV.

7:28 O nomoV gar anqrwpouV kaqisthsin arciereiV, econtaV asqeneian o logoV de thV orkwmosiaV thV meta ton nomon, uion eiV ton aiwna teteleiwmenon.


 

 

8:1 Kefalaion de epi toiV legomenoiV toiouton ecomen arcierea, oV ekaqisen en dexia tou qronou thV megalwsunhV en toiV ouranoiV,

8:2 twn agiwn leitourgoV, kai thV skhnhV thV alhqinhV, hn ephxen o KurioV, kai ouk anqrwpoV.

8:3 PaV gar arciereuV eiV to prosferein dwra te kai qusiaV kaqistatai oqen anagkaion ecein ti kai touton o prosenegkh.

8:4 Ei men gar hn epi ghV, oud an hn iereuV, ontwn twn ierewn twn prosferontwn kata ton nomon ta dwra,

8:5 oitineV upodeigmati kai skia latreuousi twn epouraniwn, kaqwV kecrhmatistai MwshV mellwn epitelein thn skhnhn, Ora, gar fhsi, poihshV panta kata ton tupon ton deicqenta soi en tw orei.

8:6 Nuni de diaforwteraV teteuce leitourgiaV, osw kai kreittonoV esti diaqhkhV mesithV, htiV epi kreittosin epaggeliaiV nenomoqethtai.

8:7 Ei gar h prwth ekeinh hn amemptoV, ouk an deuteraV ezhteito topoV.

8:8 MemfomenoV gar autouV legei, idou, hmerai ercontai, legei KurioV, kai suntelesw epi ton oikon Israhl kai epi ton oikon Iouda diaqhkhn kainhn

8:9 ou kata thn diaqhkhn hn epoihsa toiV patrasin autwn en hmera epilabomenou mou thV ceiroV autwn exagagein autouV ek ghV Aiguptou oti autoi ouk enemeinan en th diaqhkh mou, kagw hmelhsa autwn, legei KurioV.

8:10 Oti auth h diaqhkh hn diaqhsomai tw oikw Israhl meta taV hmeraV ekeinaV, legei KurioV, didouV nomouV mou eiV thn dianoian autwn, kai epi kardiaV autwn epigrayw autouV kai esomai autoiV eiV Qeon, kai autoi esontai moi eiV laon.


8:11 Kai ou mh didaxwsin ekastoV ton plhsion autou, kai ekastoV ton adelfon autou, legwn, Gnwqi ton Kurion oti panteV eidhsousi me, apo mikrou autwn ewV megalou autwn.

8:12 Oti ilewV esomai taiV adikiaiV autwn, kai twn amartiwn autwn kai twn anomiwn autwn ou mh mnhsqw eti.

8:13 En tw legein, Kainhn, pepalaiwke thn prwthn. To de palaioumenon kai ghraskon, egguV afanismou.

 

 

9:1 Eice men oun kai h prwth dikaiwmata latreiaV, to te agion kosmikon.

9:2 Skhnh gar kateskeuasqh h prwth, en h h te lucnia kai h trapeza kai h proqesiV twn artwn, htiV legetai agia.

9:3 Meta de to deuteron katapetasma skhnh h legomenh agia agiwn,

9:4 crusoun ecousa qumiathrion, kai thn kibwton thV diaqhkhV perikekalummenhn pantoqen crusiw, en h stamnoV crush ecousa to manna, kai h rabdoV Aarwn h blasthsasa, kai ai plakeV thV diaqhkhV

9:5 uperanw de authV Ceroubim doxhV kataskiazonta to ilasthrion peri wn ouk esti nun legein kata meroV.

9:6 Toutwn de outw kateskeuasmenwn, eiV men thn prwthn skhnhn dia pantoV eisiasin oi iereiV, taV latreiaV epitelounteV

9:7 eiV de thn deuteran apax tou eniautou monoV o arciereuV, ou cwriV aimatoV, o prosferei uper eautou kai twn tou laou agnohmatwn

9:8 touto dhlountoV tou PneumatoV tou Agiou, mhpw pefanerwsqai thn twn agiwn odon, eti thV prwthV skhnhV ecoushV stasin

9:9 htiV parabolh eiV ton kairon ton enesthkota, kaq on dwra te kai qusiai prosferontai, mh dunamenai kata suneidhsin teleiwsai ton latreuonta,


9:10 monon epi brwmasi kai pomasi kai diaforoiV baptismoiV kai dikaiwmasi sarkoV, mecri kairou diorqwsewV epikeimena.

9:11 CristoV de paragenomenoV arciereuV twn mellontwn agaqwn, dia thV meizonoV kai teleioteraV skhnhV, ou ceiropoihtou, tout estin, ou tauthV thV ktisewV,

9:12 oude di aimatoV tragwn kai moscwn, dia de tou idiou aimatoV eishlqen efapax eiV ta agia, aiwnian lutrwsin euramenoV.

9:13 Ei gar to aima taurwn kai tragwn, kai spodoV damalewV rantizousa touV kekoinwmenouV, agiazei proV thn thV sarkoV kaqarothta,

9:14 posw mallon to aima tou Cristou, oV dia PneumatoV aiwniou eauton proshnegken amwmon tw Qew, kaqariei thn suneidhsin umwn apo nekrwn ergwn, eiV to latreuein Qew zwnti;

9:15 kai dia touto diaqhkhV kainhV mesithV estin, opwV, qanatou genomenou eiV apolutrwsin twn epi th prwth diaqhkh parabasewn, thn epaggelian labwsin oi keklhmenoi thV aiwniou klhronomiaV.

9:16 Opou gar diaqhkh, qanaton anagkh feresqai tou diaqemenou.

9:17 Diaqhkh gar epi nekroiV bebaia, epei mh pote iscuei ote zh o diaqemenoV.

9:18 Oqen oud h prwth cwriV aimatoV egkekainistai.

9:19 LalhqeishV gar pashV entolhV kata nomon upo MwusewV panti tw law, labwn to aima twn moscwn kai tragwn, meta udatoV kai eriou kokkinou kai usswpou, auto te to biblion kai panta ton laon errantise,

9:20 legwn, Touto to aima thV diaqhkhV hV eneteilato proV umaV o qeoV.


9:21 Kai thn skhnhn de kai panta ta skeuh thV leitourgiaV tw aimati omoiwV errantise.

9:22 Kai scedon en aimati panta kaqarizetai kata ton nomon, kai cwriV aimatekcusiaV ou ginetai afesiV.

9:23 Anagkh oun ta men upodeigmata twn en toiV ouranoiV, toutoiV kaqarizesqai, auta de ta epourania kreittosi qusiaiV para tautaV.

9:24 Ou gar eiV ceiropoihta agia eishlqen o CristoV, antitupa twn alhqinwn, all eiV auton ton ouranon, nun emfanisqhnai tw proswpw tou Qeou uper hmwn

9:25 oud ina pollakiV prosferh eauton, wsper o arciereuV eisercetai eiV ta agia kat eniauton en aimati allotriw

9:26 epei edei auton pollakiV paqein apo katabolhV kosmou nun de apax epi sunteleia twn aiwnwn eiV aqethsin amartiaV dia thV qusiaV autou pefanerwtai.

9:27 Kai kaq oson apokeitai toiV anqrwpoiV apax apoqanein, meta de touto krisiV

9:28 outwV o CristoV, apax prosenecqeiV eiV to pollwn anenegkein amartiaV, ek deuterou cwriV amartiaV ofqhsetai toiV auton apekdecomenoiV, eiV swthrian.

 

 

10:1 Skian gar ecwn o nomoV twn mellontwn agaqwn, ouk authn thn eikona twn pragmatwn, kat eniauton taiV autaiV qusiaiV aV prosferousin eiV to dihnekeV, oudepote dunatai touV prosercomenouV teleiwsai.

10:2 Epei ouk an epausanto prosferomenai, dia to mhdemian ecein eti suneidhsin amartiwn touV latreuontaV, apax kekaqarmenouV;


10:3 all en autaiV anamnhsiV amartiwn kat eniauton

10:4 adunaton gar aima taurwn kai tragwn afairein amartiaV.

10:5 Dio eisercomenoV eiV ton kosmon legei, qusian kai prosforan ouk hqelhsaV, swma de kathrtisw moi

10:6 olokautwmata kai peri amartiaV ouk eudokhsaV

10:7 tote eipon, Idou, hkw (en kefalidi bibliou gegraptai peri emou) tou poihsai, o QeoV, to qelhma sou.

10:8 Anwteron legwn oti Qusian kai prosforan kai olokautwmata kai peri amartiaV ouk hqelhsaV, oude eudokhsaV (aitineV kata ton nomon prosferontai),

10:9 tote eirhken, idou, hkw tou poihsai, o QeoV, to qelhma sou. Anairei to prwton, ina to deuteron sthsh.

10:10 En w qelhmati hgiasmenoi esmen dia thV prosforaV tou swmatoV tou Ihsou Cristou efapax.

10:11 Kai paV men iereuV esthke kaq hmeran leitourgwn, kai taV autaV pollakiV prosferwn qusiaV, aitineV oudepote dunantai perielein amartiaV

10:12 autoV de mian uper amartiwn prosenegkaV qusian eiV to dihnekeV, ekaqisen en dexia tou Qeou,

10:13 to loipon ekdecomenoV ewV teqwsin oi ecqroi autou upopodion twn podwn autou.

10:14 Mia gar prosfora teteleiwken eiV to dihnekeV touV agiazomenouV.

10:15 Marturei de hmin kai to Pneuma to Agion meta gar to proeirhkenai,

10:16 Auth h diaqhkh hn diaqhsomai proV autouV meta taV hmeraV ekeinaV, legei KurioV, didouV nomouV mou epi kardiaV autwn, kai epi twn dianoiwn autwn epigrayw autouV


10:17 kai twn amartiwn autwn kai twn anomiwn autwn ou mh mnhsqw eti.

10:18 Opou de afesiV toutwn, ouketi prosfora peri amartiaV.

10:19 EconteV oun, adelfoi, parrhsian eiV thn eisodon twn agiwn en tw aimati Ihsou,

10:20 hn enekainisen hmin odon prosfaton kai zwsan, dia tou katapetasmatoV, tout esti, thV sarkoV autou,

10:21 kai ierea megan epi ton oikon tou Qeou,

10:22 prosercwmeqa meta alhqinhV kardiaV en plhroforia pistewV, errantismenoi taV kardiaV apo suneidhsewV ponhraV, kai leloumenoi to swma udati kaqarw

10:23 katecwmen thn omologian thV elpidoV aklinh, pistoV gar o epaggeilamenoV

10:24 kai katanowmen allhlouV eiV paroxusmon agaphV kai kalwn ergwn,

10:25 mh egkataleiponteV thn episunagwghn eautwn, kaqwV eqoV tisin, alla parakalounteV, kai tosoutw mallon, osw blepete eggizousan thn hmeran.

10:26 EkousiwV gar amartanontwn hmwn meta to labein thn epignwsin thV alhqeiaV, ouketi peri amartiwn apoleipetai qusia,

10:27 fobera de tiV ekdoch krisewV, kai puroV zhloV esqiein mellontoV touV upenantiouV.

10:28 AqethsaV tiV nomon MwsewV cwriV oiktirmwn epi dusin h trisi martusin apoqnhskei

10:29 posw, dokeite, ceironoV axiwqhsetai timwriaV o ton uion tou Qeou katapathsaV, kai to aima thV diaqhkhV koinon hghsamenoV en w hgiasqh, kai to Pneuma thV caritoV enubrisaV;

10:30 oidamen gar ton eiponta, Emoi ekdikhsiV, egw antapodwsw, legei KurioV kai palin, KurioV krinei ton laon autou.


10:31 Foberon to empesein eiV ceiraV Qeou zwntoV.

10:32 Anamimnhskesqe de taV proteron hmeraV, en aiV fwtisqenteV pollhn aqlhsin upemeinate paqhmatwn

10:33 touto men, oneidismoiV te kai qliyesi qeatrizomenoi touto de, koinwnoi twn outwV anastrefomenwn genhqenteV.

10:34 Kai gar toiV desmoiV mou sunepaqhsate, kai thn arpaghn twn uparcontwn umwn meta caraV prosedexasqe, ginwskonteV ecein en eautoiV kreittona uparxin en ouranoiV kai menousan.

10:35 Mh apobalhte oun thn parrhsian umwn, htiV ecei misqapodosian megalhn.

10:36 UpomonhV gar ecete creian, ina to qelhma tou qeou poihsanteV komishsqe thn epaggelian.

10:37 Eti gar mikron oson oson, O ercomenoV hxei, kai ou croniei.

10:38 O de dikaioV ek pistewV zhsetai kai ean uposteilhtai, ouk eudokei h yuch mou en autw.

10:39 HmeiV de ouk esmen upostolhV eiV apwleian, alla pistewV eiV peripoihsin yuchV.

 

 

11:1 Esti de pistiV elpizomenwn upostasiV, pragmatwn elegcoV ou blepomenwn.

11:2 En tauth gar emarturhqhsan oi presbuteroi.

11:3 Pistei nooumen kathrtisqai touV aiwnaV rhmati Qeou, eiV to mh ek fainomenwn ta blepomena gegonenai.

11:4 Pistei pleiona qusian Abel para Kain proshnegke tw Qew, di hV emarturhqh einai dikaioV, marturountoV epi toiV dwroiV autou tou Qeou kai di authV apoqanwn eti lalei.

11:5 Pistei Enwc meteteqh tou mh idein qanaton, kai ouc eurisketo, dioti meteqhken auton o QeoV pro gar thV metaqesewV autou memarturhtai euhresthkenai tw Qew


11:6 cwriV de pistewV adunaton euaresthsai pisteusai gar dei ton prosercomenon tw Qew, oti esti, kai toiV ekzhtousin auton misqapodothV ginetai.

11:7 Pistei crhmatisqeiV Nwe peri twn mhdepw blepomenwn, eulabhqeiV kateskeuase kibwton eiV swthrian tou oikou autou di hV katekrine ton kosmon, kai thV kata pistin dikaiosunhV egeneto klhronomoV.

11:8 Pistei kaloumenoV Abraam uphkousen exelqein eiV ton topon on hmelle lambanein eiV klhronomian, kai exhlqe mh epistamenoV pou ercetai.

11:9 Pistei parwkhsen eiV thn ghn thV epaggeliaV, wV allotrian, en skhnaiV katoikhsaV meta Isaak kai Iakwb, twn sugklhronomwn thV epaggeliaV thV authV

11:10 exedeceto gar thn touV qemeliouV ecousan polin, hV tecnithV kai dhmiourgoV o QeoV.

11:11 pistei kai auth Sarra dunamin eiV katabolhn spermatoV elabe, kai para kairon hlikiaV eteken, epei piston hghsato ton epaggeilamenon.

11:12 Dio kai af enoV egennhqhsan, kai tauta nenekrwmenou, kaqwV ta astra tou ouranou tw plhqei, kai wsei ammoV h para to ceiloV thV qalasshV h anariqmhtoV.

11:13 Kata pistin apeqanon outoi panteV, mh labonteV taV epaggeliaV, alla porrwqen autaV idonteV, kai peisqenteV, kai aspasamenoi, kai omologhsanteV oti xenoi kai parepidhmoi eisin epi thV ghV.

11:14 Oi gar toiauta legonteV emfanizousin oti patrida epizhtousi.

11:15 Kai ei men ekeinhV emnhmoneuon af hV exhlqon, eicon an kairon anakamyai.

11:16 Nuni de kreittonosV oregontai, tout estin, epouraniou dio ouk epaiscunetai autouV o QeoV, QeoV epikaleisqai autwn htoimase gar autoiV polin.


11:17 Pistei prosenhnocen Abraam ton Isaak peirazomenoV, kai ton monogenh proseferen o taV epaggeliaV anadexamenoV,

11:18 proV on elalhqh oti En Isaak klhqhsetai soi sperma

11:19 logisamenoV oti kai ek nekrwn egeirein dunatoV o QeoV oqen auton kai en parabolh ekomisato.

11:20 Pistei peri mellontwn euloghsen Isaak ton Iakwb kai ton Hsau.

11:21 Pistei Iakwb apoqnhskwn ekaston twn uiwn Iwshf euloghse, kai prosekunhsen epi to akron thV rabdou autou.

11:22 Pistei Iwshf teleutwn peri thV exodou twn uiwn Israhl emnhmoneuse, kai peri twn ostewn autou eneteilato.

11:23 Pistei MwshV gennhqeiV ekrubh trimhnon upo twn paterwn autou, dioti eidon asteion to paidion kai ouk efobhqhsan to diatagma tou basilewV.

11:24 Pistei MwshV megaV genomenoV hrnhsato legesqai uioV qugatroV Faraw,

11:25 mallon elomenoV sugkakouceisqai tw law tou Qeou h proskairon ecein amartiaV apolausin

11:26 meizona plouton hghsamenoV twn en Aiguptw qhsaurwn ton oneidismon tou Cristou apeblepe gar eiV thn misqapodosian.

11:27 Pistei katelipen Aigupton, mh fobhqeiV ton qumon tou basilewV ton gar aoraton wV orwn ekarterhse.

11:28 Pistei pepoihke to pasca kai thn proscusin tou aimatoV, ina mh o oloqreuwn ta prwtotoka qigh autwn.

11:29 Pistei diebhsan thn eruqran qalassan wV dia xhraV hV peiran labonteV oi Aiguptioi katepoqhsan.


11:30 Pistei ta teich Iericw epese, kuklwqenta epi epta hmeraV.

11:31 Pistei Raab h pornh ou sunapwleto toiV apeiqhsasi, dexamenh touV kataskopouV met eirhnhV.

11:32 Kai ti eti legw; epileiyei gar me dihgoumenon o cronoV peri Gedewn, Barak te kai Samywn kai Iefqae, Dabid te kai Samouhl kai twn profhtwn

11:33 oi dia pistewV kathgwnisanto basileiaV, eirgasanto dikaiosunhn, epetucon epaggeliwn, efraxan stomata leontwn,

11:34 esbesan dunamin puroV, efugon stomata macairaV, enedunamwqhsan apo asqeneiaV, egenhqhsan iscuroi en polemw, parembolaV eklinan allotriwn.

11:35 Elabon gunaikeV ex anastasewV touV nekrouV autwn alloi de etumpanisqhsan, ou prosdexamenoi thn apolutrwsin, ina kreittonoV anastasewV tucwsin

11:36 eteroi de empaigmwn kai mastigwn peiran elabon, eti de desmwn kai fulakhV

11:37 eliqasqhsan, eprisqhsan, epeirasqhsan, en fonw macairaV apeqanon perihlqon en mhlwtaiV, en aigeioiV dermasin, usteroumenoi, qlibomenoi, kakoucoumenoi

11:38 (wn ouk hn axioV o kosmoV), en erhmiaiV planwmenoi kai oresi kai sphlaioiV kai taiV opaiV thV ghV.

11:39 Kai outoi panteV, marturhqenteV dia thV pistewV, ouk ekomisanto thn epaggelian,

11:40 tou Qeou peri hmwn kreitton ti probleyamenou, ina mh cwriV hmwn teleiwqwsi.

 

 

12:1 Toigaroun kai hmeiV, tosouton econteV perikeimenon hmin nefoV marturwn, ogkon apoqemenoi panta kai thn euperistaton amartian, di upomonhV trecwmen ton prokeimenon hmin agwna,


12:2 aforwnteV eiV ton thV pistewV archgon kai teleiwthn Ihsoun, oV, anti thV prokeimenhV autw caraV, upemeine stauron, aiscunhV katafronhsaV, en dexia te tou qronou tou Qeou ekaqisen.

12:03 Analogisasqe gar ton toiauthn upomemenhkota upo twn amartwlwn eiV auton antilogian, ina mh kamhte taiV yucaiV umwn ekluomenoi.

12:4 Oupw mecriV aimatoV antikatesthte proV thn amartian antagwnizomenoi

12:5 kai eklelhsqe thV paraklhsewV, htiV umin wV uioiV dialegetai, Uie mou, mh oligwrei paideiaV Kuriou, mhde ekluou up autou elegcomenoV

12:6 on gar agapa KurioV paideuei mastigoi de panta uion on paradecetai.

12:7 Ei paideian upomenete, wV uioiV umin prosferetai o QeoV tiV gar estin uioV on ou paideuei pathr;

12:8 ei de cwriV este paideiaV, hV metocoi gegonasi panteV, ara noqoi este kai ouc uioi.

12:9 Eita touV men thV sarkoV hmwn pateraV eicomen paideutaV, kai enetrepomeqa ou pollw mallon upotaghsomeqa tw patri twn pneumatwn, kai zhsomen;

12:10 oi men gar proV oligaV hmeraV kata to dokoun autoiV epaideuon o de epi to sumferon, eiV to metalabein thV agiothtoV autou.

12:11 Pasa de paideia proV men to paron ou dokei caraV einai, alla luphV usteron de karpon eirhnikon toiV di authV gegumnasmenoiV apodidwsi dikaiosunhV.

12:12 Dio taV pareimenaV ceiraV kai ta paralelumena gonata anorqwsate

12:13 kai trociaV orqaV poihsate toiV posin umwn, ina mh to cwlon ektraph iaqh de mallon.

12:14 Eirhnhn diwkete meta pantwn, kai ton agiasmon, ou cwriV oudeiV oyetai ton Kurion


12:15 episkopounteV mh tiV usterwn apo thV caritoV tou Qeou mh tiV riza pikriaV anw fuousa enoclh, kai dia tauthV mianqwsi polloi

12:16 mh tiV pornoV h bebhloV, wV Hsau, oV anti brwsewV miaV apedoto ta prwtotokia autou.

12:17 Iste gar oti kai metepeita, qelwn klhronomhsai thn eulogian, apedokimasqh metanoiaV gar topon ouc eure, kaiper meta dakruwn ekzhthsaV authn.

12:18 Ou gar proselhluqate yhlafwmenw orei, kai kekaumenw puri, kai gnofw, kai skot w, kai quellh,

12:19 kai salpiggoV hcw, kai fwnh rhmatwn, hV oi akousanteV parhthsanto mh prosteqhnai autoiV

logon

12:20 ouk eferon gar to diastellomenon, Kan qhrion qigh tou orouV, liqobolhqhsetai h bolidi katatoxeuqhsetai

12:21 kai, outw foberon hn to fantazomenon, MwshV eipen, EkfoboV eimi kai entromoV.

12:22 Alla proselhluqate Siwn orei, kai polei Qeou zwntoV, Ierousalhm epouraniw, kai muriasin aggelwn,

12:23 panhgurei kai ekklhsia prwtotokwn en ouranoiV apogegrammenwn, kai krith Qew pantwn, kai pneumasi dikaiwn teteleiwmenwn,

12:24 kai diaqhkhV neaV mesith Ihsou, kai aimati rantismou kreitton lalounti para to Abel.

12:25 Blepete mh paraithshsqe ton lalounta. Ei gar ekeinoi ouk efugon, ton epi thV ghV paraithsamenoi crhmatizonta, pollw mallon hmeiV oi ton ap ouranwn apostrefomenoi

12:26 ou h fwnh thn ghn esaleuse tote, nun de ephggeltai, legwn, Eti apax egw seiw ou monon thn ghn, alla kai ton ouranon.

12:27 To de, Eti apax, dhloi twn saleuomenwn thn metaqesin, wV pepoihmenwn, ina meinh ta mh saleuomena.


12:28 Dio basileian asaleuton paralambanonteV, ecwmen carin, di hV latreuwmen euarestwV tw Qew meta aidouV kai eulabeiaV

12:29 kai gar o QeoV hmwn pur katanaliskon.

 

 

13:1 H filadelfia menetw.

13:2 ThV filoxeniaV mh epilanqanesqe dia tauthV gar elaqon tineV xenisanteV aggelouV.

13:3 Mimnhskesqe twn desmiwn, wV sundedemenoi twn kakoucoumenwn, wV kai autoi onteV en swmati.

13:4 TimioV o gamoV en pasi, kai h koith amiantoV pornouV de kai moicouV krinei o QeoV.

13:5 AfilarguroV o tropoV, arkoumenoi toiV parousin autoV gar eirhken, Ou mh se anw, oud ou mh se egkatalipw.

13:6 Wste qarrountaV hmaV legein, KurioV emoi bohqoV, kai ou fobhqhsomai ti poihsei moi anqrwpoV.

13:7 Mnhmoneuete twn hgoumenwn umwn, oitineV elalhsan umin ton logon tou Qeou wn anaqewrounteV thn ekbasin thV anastrofhV, mimeisqe thn pistin.

13:8 IhsouV CristoV cqeV kai shmeron o autoV, kai eiV touV aiwnaV.

13:9 DidacaiV poikilaiV kai xenaiV mh periferesqe kalon gar cariti bebaiousqai thn kardian, ou brwmasin, en oiV ouk wfelhqhsan oi peripathsanteV.

13:10 Ecomen qusiasthrion, ex ou fagein ouk ecousin exousian oi th skhnh latreuonteV.

13:11 Wn gar eisferetai zwwn to aima peri amartiaV eiV ta agia dia tou arcierewV, toutwn ta swmata katakaietai exw thV parembolhV.

13:12 Dio kai IhsouV, ina agiash dia tou idiou aimatoV ton laon, exw thV pulhV epaqe.

13:13 Toinun exercwmeqa proV auton exw thV parembolhV, ton oneidismon autou feronteV.


13:14 Ou gar ecomen wde menousan polin, alla thn mellousan epizhtoumen.

13:15 Di autou oun anaferwmen qusian ainesewV dia pantoV tw Qew, tout esti, karpon ceilewn omologountwn tw onomati autou.

13:16 ThV de eupoiiaV kai koinwniaV mh epilanqanesqe toiautaiV gar qusiaiV euaresteitai o QeoV.

13:17 Peiqesqe toiV hgoumenoiV umwn, kai upeikete autoi gar agrupnousin uper twn yucwn umwn, wV logon apodwsonteV ina meta caraV touto poiwsi, kai mh stenazonteV alusiteleV gar umin touto.

13:18 Proseucesqe peri hmwn pepoiqamen gar oti kalhn suneidhsin ecomen, en pasi kalwV qelonteV anastrefesqai.

13:19 PerissoterwV de parakalw touto poihsai, ina tacion apokatastaqw umin.

13:20 O de QeoV thV eirhnhV, o anagagwn ek nekrwn ton poimena twn probatwn ton megan en aimati diaqhkhV aiwniou, ton Kurion hmwn Ihsoun,

13:21 katartisai umaV en panti ergw agaqw eiV to poihsai to qelhma autou, poiwn en hmin to euareston enwpion autou, dia Ihsou Cristou w h doxa eiV touV aiwnaV twn aiwnwn. Amhn.

13:22 Parakalw de umaV, adelfoi, anecesqe tou logou thV paraklhsewV kai gar dia bracewn epesteila umin.

13:23 Ginwskete ton adelfon Timoqeon apolelumenon, meq ou, ean tacion erchtai, oyomai umaV.

13:24 Aspasasqe pantaV touV hgoumenouV umwn, kai pantaV touV agiouV. Aspazontai umaV oi apo thV ItaliaV.

13:25 H cariV meta pantwn umwn. Amhn.