Verse Text - (JON 1:1-JON 4:11)

JON 1:1 ‏און דאָס װאָרט פֿון ה׳ איז געװען צו יוֹנה דעם זון פֿון אַמִתַּין, אַזױ צו זאָגן: edit

JON 1:1 un dos vort fun Hashem iz geven tsu Yonah dem zun fun Amittaien, azoi tsu zogen:

JON 1:1 Now the Devar Hashem came unto Yonah ben Amittai, saying,

JON 1:2 ‏שטײ אױף, גײ צו דער גרױסער שטאָט נינוֵה, און רוף אױס אױף איר, װאָרום זײער שלעכטיקײט איז אױפֿגעגאַנגען פֿאַר מיר. edit

JON 1:2 shtei oif, gei tsu der groiser shtot Nineveh, un ruf ois oif ir, vorem zeyer shlechtikeit iz oifgegangen far mir.

JON 1:2 Arise, go to Nineveh, that ha'ir hagedolah (great city) , and preach against it; for their wickedness is come up before Me.

JON 1:3 ‏איז יוֹנה אױפֿגעשטאַנען צו אַנטלױפֿן קײן תַּרְשִיש פֿון פֿאַר ה׳, און ער האָט גענידערט קײן יָפֿוֹ, און האָט געפֿונען אַ שיף װאָס גײט קײן תַּרְשִיש; האָט ער אָפּגעצאָלט איר לױן, און האָט גענידערט אין איר, כּדי צו גײן מיט זײ קײן תַּרְשִיש פֿון פֿאַר ה׳. edit

JON 1:3 iz Yonah oifgeshtanen tsu antloifen kein Tarshish fun far Hashem, un er hot genidert kein Yafo, un hot gefunen a shif vos geit kein Tarshish; hot er opgetsolt ir loin, un hot genidert in ir, kedei tsu gein mit zei kein Tarshish fun far Hashem.

JON 1:3 But Yonah rose up to run away unto Tarshish from the presence of Hashem , and went down to Yafo; and he found an oniyah going to Tarshish; so he paid the fare thereof, and went down into it, to go with them unto Tarshish from the presence of Hashem .

JON 1:4 ‏האָט ה׳ אָנגעװאָרפֿן אַ גרױסן װינט אױפֿן ים, און עס איז געװאָרן אַ גרױסער שטורעם אױפֿן ים, און די שיף האָט געהאַלטן בײַם צעבראָכן װערן. edit

JON 1:4 hot Hashem ongevorfen a groisen vint oifen yam, un es iz gevoren a groiser shturem oifen yam, un di shif hot gehalten baim tsebrachen veren.

JON 1:4 But Hashem sent out a ruach gedolah (great wind) into the yam (sea) , and there was a sa'ar gadol (mighty tempest) in the yam, so that the oniyah was like to be broken.

JON 1:5 ‏האָבן די שיפֿלײַט זיך דערשראָקן, און זײ האָבן געשריען איטלעכער צו זײַן ג-ט, און זײ האָבן אַרײַנגעװאָרפֿן די זאַכן װאָס אױפֿן שיף, אין, כּדי זיך לײַכטער צו מאַכן. און יוֹנה האָט אַראָפּגענידערט אין װינקל שיף, און האָט זיך געלײגט און איז אײַנגעשלאָפֿן. edit

JON 1:5 hoben di shiflait zich dershroken, un zei hoben geshrien itlecher tsu zain g-t, un zei hoben araingevorfen di zachen vos oifen shif, in, kedei zich laichter tsu machen. un Yonah hot aropgenidert in vinkel shif, un hot zich geleigt un iz aingeshlofen.

JON 1:5 Then the mariners were afraid, and cried every man unto his g-d, and cast forth the cargoes that were in the oniyah into the yam, to lighten it of them. But Yonah was gone down into the hold of the ship; and he lay, and was fast asleep.

JON 1:6 ‏האָט דער עלטסטער פֿון די שיפֿלײַט גענענט צו אים, און האָט געזאָגט: װאָס איז מיט דיר, װאָס דו שלאָפֿסט? שטײ אױף און רוף צו דײַן ג-ט, אפֿשר װעט זיך האלֹקים באַדאַכטן אָן אונדז, און מיר װעלן נישט אונטערגײן. edit

JON 1:6 hot der eltster fun di shiflait genent tsu im, un hot gezogt: vos iz mit dir, vos du shloftst? shtei oif un ruf tsu dain g-t, efsher vet zich HaElokim badachten on undz, un mir velen nisht untergein.

JON 1:6 So the shipmaster came to him, and said unto him, What meanest thou, O sleeper? Arise, call upon Eloheicha, if so be that HaElohim will think upon us, that we perish not.

JON 1:7 ‏און זײ האָבן געזאָגט אײנער צום אַנדערן: קומט לאָמיר װאַרפֿן גוֹרל, כּדי מיר זאָלן װיסן איבער װעמען דאָס דאָזיקע בײז איז אױף אונדז. האָבן זײ געװאָרפֿן גוֹרל, און דער גוֹרל איז געפֿאַלן אױף יוֹנהן. edit

JON 1:7 un zei hoben gezogt einer tsum anderen: kumt lomir vorfen goral, kedei mir zolen visen iber vemen dos dozike beiz iz oif undz. hoben zei gevorfen goral, un der goral iz gefalen oif Yonahen.

JON 1:7 And they said every one to his fellow, Come, and let us cast goralot (lots) , that we may have da'as for whose cause this ra'ah is upon us. So they cast goralot (lots) , and the goral (lot) fell upon Yonah.

JON 1:8 ‏האָבן זײ צו אים געזאָגט: זאָג אונדז אַקאָרשט, דו איבער װעמען דאָס דאָזיקע בײז איז אױף אונדז: װאָס איז דײַן טאָן? און פֿון װאַנען קומסטו? װאָס איז דײַן לאַנד? און פֿון װאָסער פֿאָלק ביסטו? edit

JON 1:8 hoben zei tsu im gezogt: zog undz akorsht, du iber vemen dos dozike beiz iz oif undz: vos iz dain ton? un fun vanen kumstu? vos iz dain land? un fun vaser folk bistu?

JON 1:8 Then said they unto him, Tell us, we pray thee, for whose cause ra'ah hazot (this evil) is upon us; What is thine occupation? And whence comest thou? What is thy country? And of what people art thou?

JON 1:9 ‏האָט ער צו זײ געזאָגט: אַ עִבֿרי בין איך, ה׳ דעם ג-ט פֿון די הימלען טו איך פֿאָרכטן, דעם װאָס האָט געמאַכט דעם ים און די יבשה. edit

JON 1:9 hot er tsu zei gezogt: a Ivri bin ich, Hashem dem g-t fun di himlen tu ich forchten, dem vos hot gemacht dem yam un di yaboshe.

JON 1:9 And he said unto them, Ivri anochi (I am a Hebrew) ; and I fear Hashem , Elohei HaShomayim, which hath made the yam and the yabashah (dry land) .

JON 1:10 ‏האָבן די מענטשן מורא געקראָגן אַ גרױס מורא, און זײ האָבן צו אים געזאָגט: װאָס האָסטו דאָ געטאָן? װאָרום די מענטשן האָבן פֿאַרשטאַנען אַז ער אַנטלױפֿט פֿון ה׳, אַז ער האָט דאָס זײ געזאָגט. edit

JON 1:10 hoben di mentshen moire gekrogen a grois moire, un zei hoben tsu im gezogt: vos hostu do geton? vorem di mentshen hoben forshtanen az er antloift fun Hashem, az er hot dos zei gezogt.

JON 1:10 Then were the men of yirah gedolah (great terror) , and said unto him: Why hast thou done this? For the men knew that he was running away from the presence of Hashem , because he had told them.

JON 1:11 ‏האָבן זײ צו אים געזאָגט: װאָס זאָלן מיר טאָן מיט דיר, כּדי דער ים זאָל זיך אײַנשטילן פֿאַר אונדז? װאָרום דער ים איז געװאָרן אַלץ שטורעמדיקער. edit

JON 1:11 hoben zei tsu im gezogt: vos zolen mir ton mit dir, kedei der yam zol zich ainshtilen far undz? vorem der yam iz gevoren alts shturemdiker.

JON 1:11 Then said they unto him, What shall we do unto thee, that the yam against us may be calm? For the yam did rage and was tempestuous.

JON 1:12 ‏האָט ער צו זײ געזאָגט: הײבט מיך אױף און װאַרפֿט מיך ‏ אַרײַן אין ים, און דער ים װעט זיך אײַנשטילן פֿאַר אײַך; ‏ װאָרום איך װײס אַז איבער מיר איז דער דאָזיקער גרױסער שטורעם אױף אײַך. edit

JON 1:12 hot er tsu zei gezogt: heibt mich oif un vorft mich arain in yam, un der yam vet zich ainshtilen far aich; vorem ich veis az iber mir iz der doziker groiser shturem oif aich.

JON 1:12 And he said unto them, Take me up, and cast me forth into the yam; so shall the yam be calm unto you: for I know that for my sake this sa'ar hagadol (great tempest, storm) is upon you.

JON 1:13 ‏און די מענטשן האָבן גערודערט זיך אומצוקערן צו דער יבשה, אָבער זײ האָבן נישט געקענט, װאָרום דער ים האָט נאָכאַנאַנד געשטורעמט אַקעגן זײ. edit

JON 1:13 un di mentshen hoben gerudert zich umtsukeren tsu der yaboshe, ober zei hoben nisht gekent, vorem der yam hot nochanand geshturemt akegen zei.

JON 1:13 Nevertheless the men rowed hard to bring it to the yabashah; but they could not: for the yam did rage, and was tempestuous against them.

JON 1:14 ‏האָבן זײ גערופֿן צו ה׳, און האָבן געזאָגט: מיר בעטן דיך, ה׳, לאָמיר נישט אונטערגײן פֿאַר דעם לעבן {נפֿש} ‏ פֿון דעם דאָזיקן מענטשן, און זאָלסט נישט ברענגען אױף אונדז אומשולדיק בלוט, װאָרום דו ה׳, אַזױ װי דו באַגערסט טוסטו. edit

JON 1:14 hoben zei gerufen tsu Hashem, un hoben gezogt: mir beten dich, Hashem, lomir nisht untergein far dem leben fun dem doziken mentshen, un zolst nisht brengen oif undz umshuldik blut, vorem du Hashem, azoi vi du bagerst tustu.

JON 1:14 Wherefore they cried unto Hashem , and said, We beseech Thee, Hashem , we beseech Thee, let us not perish for this manʼs nefesh, and lay not upon us dahm naki (innocent blood) ; for Thou, Hashem , hast done just as it pleased Thee.

JON 1:15 ‏און זײ האָבן אױפֿגעהױבן יוֹנה, און האָבן אים אַרײַנגעװאָרפֿן אין ים, און דער ים האָט זיך אָפּגעשטעלט ‏ פֿון זײַן שטורעמען. edit

JON 1:15 un zei hoben oifgehoiben Yonah, un hoben im araingevorfen in yam, un der yam hot zich opgeshtelt fun zain shturemen.

JON 1:15 So they took up Yonah, and cast him forth into the yam; and the yam ceased from her raging.

JON 1:16 ‏און די מענטשן האָבן מורא געהאַט אַ גרױס מורא פֿאַר ה׳ און זײ האָבן געשלאַכט אַ שלאַכטאָפּפֿער צו ה׳, און גענומען אױף זיך נדרים. edit

JON 1:16 un di mentshen hoben moire gehat a grois moire far Hashem un zei hoben geshlacht a shlachtopfer tsu Hashem, un genumen oif zich nedrim.

JON 1:16 Then the men feared Hashem with a yirah gedolah, and offered a sacrifice unto Hashem , and vowed nedarim.

JON 2:1 ‏ און ה׳ האָט אָנגעברײט אַ גרױסן פֿיש אײַנצושלינגען יוֹנהן, און יוֹנה איז געװען אין די אינגעװײד פֿון פֿיש דרײַ טעג און דרײַ‏ נעכט. edit

JON 2:1 un Hashem hot ongebreit a groisen fish aintsushlingen Yonahen, un Yonah iz geven in di ingeveid fun fish drai teg un drai‏ necht.

JON 2:1 Now Hashem had prepared a dag gadol (great fish) to swallow up Yonah. And Yonah was in the belly of the dag shloshah yamim and shloshah leilot (three days and three nights) .

JON 2:2 ‏ און יוֹנה האָט מתפּלל געװען צו ה׳ זײַן ג-ט, פֿון די אינגעװײד פֿון דעם פֿיש. edit

JON 2:2 un Yonah hot mispalel geven tsu Hashem zain g-t, fun di ingeveid fun dem fish.

JON 2:2 Then Yonah davened unto Hashem Elohav from out of the dagʼs belly,

JON 2:3 ‏ און ער האָט געזאָגט: ‏איך האָב גערופֿן פֿון מײַן נױט צו ה׳, ‏און ער האָט מיר געענטפֿערט; ‏פֿון דעם בױך פֿון שְׁאֹול האָב איך געשריען, ‏האָסטו צוגעהערט מײַן קֹול. edit

JON 2:3 un er hot gezogt: ich hob gerufen fun main noit tsu Hashem, un er hot mir geentfert; fun dem boich fun Sheol hob ich geshrien, hostu tsugehert main kol.

JON 2:3 And said, I cried by reason of mine tzoros unto Hashem , He heard me; out of the belly of Sheol cried I, and Thou heardest my voice.

JON 2:4 ‏ װאָרום האָסט מיך אַרײַנגעװאָרפֿן אין דער טיפֿעניש, ‏אין האַרצן פֿון די ימען, ‏און דער שטראָם האָט מיך אַרומגענומען; ‏אַלע דײַנע װעלן און אינדן זײַנען אַריבערגעגאַנגען איבער מיר. edit

JON 2:4 vorem host mich araingevorfen in der tifenish, in hartsen fun di yemen, un der shtrom hot mich arumgenumen; ale daine velen un inden zainen aribergegangen iber mir.

JON 2:4 For Thou hadst cast me into the deep, in the midst of the yamim (seas) ; and the current swirled about me; all Thy billows and Thy waves passed over me.

JON 2:5 ‏ און איך האָב געװעסט געזאָגט: ‏איך בין פֿאַרטריבן פֿון פֿאַר דײַנע אױגן; ‏אָבער איך װעל װידער נאָך קוקן ‏אױף דײַן הײליקן הֵיכל. edit

JON 2:5 un ich hob gevest gezogt: ich bin fartriben fun far daine oigen; ober ich vel vider noch kuken oif dain heiliken heichl.

JON 2:5 Then I said, I am cast out of Thy sight; yet I will look again toward Thy Heikhal Kodesh.

JON 2:6 ‏ װאַסערן האָבן מיך אַרומגערינגלט ביזן נפֿש, ‏דער תּהום האָט מיך אַרומגענומען, ‏טײַכגראָז איז געװען געװיקלט אַרום מײַן קאָפּ. edit

JON 2:6 vaseren hoben mich arumgeringlt bizen nefesh, der tehom hot mich arumgenumen, taichgroz iz geven geviklt arum main kop.

JON 2:6 The mayim compassed me about, even to the nefesh; the depth closed me round about, the seaweed were wrapped about my head.

JON 2:7 ‏ צו די גרונטן פֿון די בערג האָב איך גענידערט, ‏די ערד [האָט פֿאַרשלאָסן] פֿאַר מיר אירע ריגלען אױף אײביק. ‏אָבער דו האָסט אױפֿגעבראַכט פֿון פֿאַרדאָרבנקײט ‏ {שַׁחַת} ‏ מײַן לעבן, ‏דו ה׳ מײַן ג-ט. edit

JON 2:7 tsu di grunten fun di berg hob ich genidert, di erd [hot farshlosen] far mir ire riglen oif eibik. ober du host oifgebracht fun fardorbenkeit main leben, du Hashem main g-t.

JON 2:7 I went down to the bottoms of the mountains; ha'aretz with her bars closed behind me l'olam; yet hast Thou brought up my life from shachat (corruption) , Hashem Elohai.

JON 2:8 ‏ װען מײַן זעל איז געװען פֿאַרחלשט אין מיר, ‏האָב איך אָן ה׳ געדאַכט, ‏און מײַן תּפֿילה איז געקומען צו דיר, ‏אין דײַן הײליקן הֵיכל. edit

JON 2:8 ven main zel iz geven farchlsht in mir, hob ich on Hashem gedacht, un main tefile iz gekumen tsu dir, in dain heiliken heichl.

JON 2:8 When my nefesh fainted within me, I remembered Hashem ; and my tefillah came unto Thee, into Thine Heikhal Kodesh.

JON 2:9 ‏ די װאָס האַלטן זיך אָן פֿאַלשע נישטיקײטן ‏פֿאַרלאָזן זײער אײגענע חסדים; edit

JON 2:9 di vos halten zich on falshe nishtikeiten farlozen zeyer eigene chasadim;

JON 2:9 They that observe lying vanities forsake their own chesed.

JON 2:10 ‏ אָבער איך װעל צו דיר מקריבֿ זײַן ‏מיט דעם קֹול פֿון דאַנקעניש; ‏װאָס איך האָב אַ נדר געטאָן װעל איך באַצאָלן. ‏די ישועה איז בײַ ה׳. edit

JON 2:10 ober ich vel tsu dir makrev zain mit dem kol fun dankenish; vos ich hob a neyder geton vel ich batsolen. di yeshue iz bai Hashem.

JON 2:10 But I will sacrifice unto Thee with the voice of todah; I will pay that which I have vowed. Yeshu'ah (Salvation) is from Hashem .

JON 2:11 ‏ און ה׳ האָט געהײסן דעם פֿיש, און ער האָט אױסגעשפּיגן יוֹנהן אױף דער יבשה. edit

JON 2:11 un Hashem hot geheisen dem fish, un er hot oisgeshpigen Yonahen oif der yaboshe.

JON 2:11 And Hashem spoke unto HaDag (The Fish) , and it vomited out Yonah upon the yabashah (dry land) .

JON 3:1 ‏און דאָס װאָרט פֿון ה׳ איז געװען צו יוֹנהן אַ צװײט מאָל, אַזױ צו זאָגן: edit

JON 3:1 un dos vort fun Hashem iz geven tsu Yonahen a tsveit mol, azoi tsu zogen:

JON 3:1 And the Devar Hashem came unto Yonah the second time, saying,

JON 3:2 ‏שטײ אױף, גײ צו דער גרױסער שטאָט נינוֵה, און רוף אױס צו איר די אױסרופֿונג װאָס איך רעד צו דיר. edit

JON 3:2 shtei oif, gei tsu der groiser shtot Nineveh, un ruf ois tsu ir di oisrufung vos ich red tsu dir.

JON 3:2 Arise, go unto Nineveh, that ir hagedolah, and preach unto it the preaching that I give thee.

JON 3:3 ‏איז יוֹנה אױפֿגעשטאַנען, און ער איז געגאַנגען קײן נינוֵה, אַזױ װי דאָס װאָרט פֿון ה׳; און נינוֵה איז געװען אַ געװאַלטיק גרױסע שטאָט פֿון דרײַ טעג גאַנג. edit

JON 3:3 iz Yonah oifgeshtanen, un er iz gegangen kein Nineveh, azoi vi dos vort fun Hashem; un Nineveh iz geven a gevoltik groise shtot fun drai teg gang.

JON 3:3 So Yonah arose, and went unto Nineveh, according to the Devar Hashem . Now Nineveh was an exceeding ir gedolah of a journey of shloshet yamim.

JON 3:4 ‏און יוֹנה האָט אָנגעהױבן אַרײַנגײן אין שטאָט אײן טאָג גאַנג, און ער האָט אױסגערופֿן און האָט געזאָגט: נאָך פֿערציק טעג און נינוֵה װערט איבערגעקערט. edit

JON 3:4 un Yonah hot ongehoiben araingein in shtot ein tog gang, un er hot oisgerufen un hot gezogt: noch fertsik teg un Nineveh vert ibergekert.

JON 3:4 And Yonah began to enter into the city one dayʼs journey, and he cried out and preached, and said, Yet arba'im yamim (40 days) , and Nineveh shall be overthrown.

JON 3:5 ‏און די מענטשן פֿון נינוֵה האָבן געגלױבט ‏ אין אלֹקים, און זײ האָבן אױסגערופֿן אַ פֿאַסטטאָג, און האָבן זיך אָנגעטאָן אין זאַק פֿון זײער גרעסטן ביז זײער קלענסטן. edit

JON 3:5 un di mentshen fun Nineveh hoben gegloibt in Elokim, un zei hoben oisgerufen a fasttog, un hoben zich ongeton in zak fun zeyer gresten biz zeyer klensten.

JON 3:5 So the people of Nineveh had emunah in Elohim, and proclaimed a tzom, and put on sackcloth, from their gedolim even to their ketanim.

JON 3:6 ‏און די זאַך האָט דערגרײַכט צום מלך פֿון נינוֵה, און ער איז אױפֿגעשטאַנען פֿון זײַן טראָן, און האָט אױסגעטאָן זײַן מאַנטל פֿון זיך, און האָט זיך צוגעדעקט מיט זאַק, און זיך געזעצט אױף אַש. edit

JON 3:6 un di zach hot dergraicht tsum melech fun Nineveh, un er iz oifgeshtanen fun zain tron, un hot oisgeton zain mantl fun zich, un hot zich tsugedekt mit zak, un zich gezetst oif ash.

JON 3:6 For word came unto HaMelech of Nineveh, and he arose from his kisse, and he laid aside his royal robe, and covered him with sackcloth, and sat in ashes.

JON 3:7 ‏און ער האָט געלאָזט אױסרופֿן און אָנגעזאָגט אין נינוֵה אױף דעם באַפֿעל פֿון דעם מלך און זײַנע גרױסע לײַט, אַזױ צו זאָגן: קײן מענטש און קײן בהמה, רינדער אָדער שאָף, זאָל נישט פֿאַרזוכן דאָס מינדסטע; נישט זײ זאָלן זיך פֿיטערן, און נישט זײ זאָלן טרינקען װאַסער. edit

JON 3:7 un er hot gelozt oisrufen un ongezogt in Nineveh oif dem bafel fun dem melech un zaine groise lait, azoi tsu zogen: kein mentsh un kein beheime, rinder oder shof, zol nisht farzuchen dos mindste; nisht zei zolen zich fiteren, un nisht zei zolen trinken vaser.

JON 3:7 And he caused it to be proclaimed and published throughout Nineveh by the decree of HaMelech and his gedolim, saying, Let neither man nor beast, herd nor flock, taste any thing; let them not eat, nor drink mayim;

JON 3:8 ‏מענטשן און בהמות זאָלן זײַן צוגעדעקט מיט זאַק; און מע זאָל רופֿן צו אלֹקים מיט שטאַרקײט, און מע זאָל זיך אומקערן איטלעכער פֿון זײַן שלעכטן װעג, און פֿון דעם אומרעכט װאָס אין זײערע הענט. edit

JON 3:8 mentshen un beheimes zolen zain tsugedekt mit zak; un me zol rufen tsu Elokim mit shtarkeit, un me zol zich umkeren itlecher fun zain shlechten veg, un fun dem umrecht vos in zeyere hent.

JON 3:8 But let man and beast be covered with sackcloth, and cry mightily unto Elohim; yea, let them turn every one from his evil way, and from the chamas that is in their hands.

JON 3:9 ‏װער װײס, אפֿשר װידער װעט האלֹקים חרטה האָבן, און זיך אָפּקערן פֿון זײַן גרימצאָרן, ‏ און מיר װעלן נישט אונטערגײן. edit

JON 3:9 ver veis, efsher vider vet HaElokim charote hoben, un zich opkeren fun zain grimtsoren, un mir velen nisht untergein.

JON 3:9 Who can tell if HaElohim will turn and relent, and turn away from His fierce anger, that we perish not?

JON 3:10 ‏האָט האלֹקים געזען זײערע מעשׂים, אַז זײ האָבן זיך אומגעקערט פֿון זײער שלעכטן װעג, און ג-ט האָט חרטה געהאַט אױף דעם בײז װאָס ער האָט גערעדט זײ צו טאָן, און ער האָט עס נישט געטאָן. edit

JON 3:10 hot HaElokim gezen zeyere meisim, az zei hoben zich umgekert fun zeyer shlechten veg, un g-t hot charote gehat oif dem beiz vos er hot geredt zei tsu ton, un er hot es nisht geton.

JON 3:10 And HaElohim saw their ma'asim, that they shavu (turned) from their derech hara'ah; and HaElohim relented of hara'ah, that He had said that He would do unto them; and He did it not.

JON 4:1 ‏און יוֹנהן האָט פֿאַרדראָסן אַ גרױס פֿאַרדראָס, און אים האָט געערגערט. edit

JON 4:1 un Yonahen hot fardrosen a grois fardros, un im hot geergert.

JON 4:1 But it displeased Yonah with a ra'ah gedolah, and he was very angry.

JON 4:2 ‏און ער האָט מתפּלל געװען צו ה׳, און האָט געזאָגט: איך בעט דיך, ה׳, זײַנען דאָס נישט געװען מײַנע װערטער, װען איך בין נאָך געװען אױף מײַן ערד? דערום האָב איך זיך געפֿעדערט צו אַנטלױפֿן קײן תַּרְשִיש, װײַל איך האָב געװוּסט אַז דו ביסט אַ לײַטזעליקער און דערבאַרימדיקער אֵל, אײַנגעהאַלטן אין צאָרן, און רײַך אין גענאָד, און האָסט חרטה אױף דעם בײז. edit

JON 4:2 un er hot mispalel geven tsu Hashem, un hot gezogt: ich bet dich, Hashem, zainen dos nisht geven maine verter, ven ich bin noch geven oif main erd? derum hob ich zich gefedert tsu antloifen kein Tarshish, vail ich hob gevust az du bist a laitzeliker un derbarimdiker El, aingehalten in tsoren, un raich in genod, un host charote oif dem beiz.

JON 4:2 And he davened unto Hashem , and said, I pray Thee, Hashem , was not this my saying, when I was yet in my country? Therefore I was quick to flee unto Tarshish before; for I had da'as that Thou art an EL CHANNUN V'RACHUM ERECH APAYIM V'RAV CHESED and relentest Thee of the ra'ah.

JON 4:3 ‏און אַצונד, ה׳, נעם צו, איך בעט דיך, פֿון מיר מײַן נפֿש, װאָרום בעסער איך זאָל שטאַרבן, אײדער איך זאָל לעבן. edit

JON 4:3 un atsund, Hashem, nem tsu, ich bet dich, fun mir main nefesh, vorem beser ich zol shtarben, eider ich zol leben.

JON 4:3 Therefore now, Hashem , take, I beseech Thee, my nefesh from me; for it is better for me to die than to live.

JON 4:4 ‏האָט ה׳ צו אים געזאָגט: ערגערט דיך גוט? edit

JON 4:4 hot Hashem tsu im gezogt: ergert dich gut?

JON 4:4 Then said Hashem , Doest thou well to be angry?

JON 4:5 ‏און יוֹנה איז אַרױסגעגאַנגען פֿון שטאָט, און האָט זיך געזעצט אין מזרח פֿון שטאָט, און ער האָט זיך דאָרטן געמאַכט אַ בײַדל, און איז געזעסן אונטער אים אין שאָטן, ביז ער װעט זען װאָס װעט געשען מיט דער שטאָט. edit

JON 4:5 un Yonah iz aroisgegangen fun shtot, un hot zich gezetst in mizrech fun shtot, un er hot zich dorten gemacht a baidl, un iz gezesen unter im in shoten, biz er vet zen vos vet geshen mit der shtot.

JON 4:5 So Yonah went out of the city, and sat on the east side of the city, and there made him a sukkah, and sat under it in the shadow, till he might see what would happen to the city.

JON 4:6 ‏האָט ה׳ אלֹקים אָנגעברײט אַ ריצנבױם, און ער איז אױסגעװאַקסן איבער יוֹנהן צו זײַן אַ שאָטן איבער זײַן קאָפּ, כּדי אים אַרױסצונעמען פֿון זײַן בײז געמיט, און יוֹנה האָט זיך געפֿרײט מיטן ריצנבױם אַ גרױס פֿרײד. edit

JON 4:6 hot Hashem Elokim ongebreit a ritsnboim, un er iz oisgevaksen iber Yonahen tsu zain a shoten iber zain kop, kedei im aroistsunemen fun zain beiz gemit, un Yonah hot zich gefreit miten ritsnboim a grois freid.

JON 4:6 And Hashem Elohim prepared a climbing gourd, and made it to come up over Yonah, that it might be a tzel (shade) over his rosh, to deliver him from his displeasure. So Yonah had simchah gedolah about the climbing gourd.

JON 4:7 ‏האָט האלֹקים אָנגעברײט אַ װאָרעם, װען דער פֿרימאָרגן איז אױפֿגעגאַנגען אױפֿן אַנדערן טאָג, און ער האָט צענאָגט דעם ריצנבױם, און ער איז פֿאַרטריקנט געװאָרן. edit

JON 4:7 hot HaElokim ongebreit a vorem, ven der frimorgen iz oifgegangen oifen anderen tog, un er hot tsenogt dem ritsnboim, un er iz fartriknt gevoren.

JON 4:7 But HaElohim prepared a tola'at (worm) when the shachar (dawn) came the next day, and it chewed the climbing gourd that it withered.

JON 4:8 ‏און עס איז געװען, װי די זון איז אױפֿגעגאַנגען, אַזױ האָט אלֹקים אָנגעברײט אַ שטילן מזרח-װינט, און די זון האָט געשלאָגן אױף יוֹנהס קאָפּ, און ער איז פֿאַרחלשט געװאָרן, און האָט געבעטן אױף זיך דעם טױט, און האָט געזאָגט: בעסער איך זאָל שטאַרבן, אײדער איך זאָל לעבן. edit

JON 4:8 un es iz geven, vi di zun iz oifgegangen, azoi hot Elokim ongebreit a shtilen mizrech-vint, un di zun hot geshlogen oif Yonahs kop, un er iz farchlsht gevoren, un hot gebeten oif zich dem toit, un hot gezogt: beser ich zol shtarben, eider ich zol leben.

JON 4:8 And it came to pass, when the shemesh did arise, that Elohim prepared a vehement scorching east ruach (wind) ; and the shemesh beat upon the rosh Yonah, that he grew faint, and wanted to die, and said, It is better for me to die than to live.

JON 4:9 ‏האָט אלֹקים געזאָגט צו יוֹנהן: ערגערט דיך גוט װעגן דעם ריצנבױם? האָט ער געזאָגט: מיך ערגערט גוט, ביז צום טױט. edit

JON 4:9 hot Elokim gezogt tsu Yonahen: ergert dich gut vegen dem ritsnboim? hot er gezogt: mich ergert gut, biz tsum toit.

JON 4:9 And Elohim said to Yonah, Doest thou well to be angry for the climbing gourd? And he said, I do well to be angry, even unto mot (death) .

JON 4:10 ‏האָט ה׳ געזאָגט: דיר איז אַ שאָד אױף דעם ריצנבױם, װאָס נישט דו האָסט זיך אױף אים געמיט, און נישט דו האָסט אים אױפֿגעבראַכט; װאָס איז איבער נאַכט געװאָרן, און איבער נאַכט אונטערגעגאַנגען; edit

JON 4:10 hot Hashem gezogt: dir iz a shod oif dem ritsnboim, vos nisht du host zich oif im gemit, un nisht du host im oifgebracht; vos iz iber nacht gevoren, un iber nacht untergegangen;

JON 4:10 Then said Hashem , Thou hast had pity on the climbing gourd, though thou hast not labored for it, neither madest it grow; which came up a ben lailah, and perished a ben lailah;

JON 4:11 ‏און מיר זאָל נישט זײַן אַ שאָד אױף דער גרוסיער שטאָט נינוֵה, װאָס אין איר זײַנען דאָ מער װי צװעלף מאָל צען טױזנט מענטשן, װאָס װײסן נישט צװישן זײער רעכטער האַנט און זײער לינקער, און אױך בהמות אַ סך? edit

JON 4:11 un mir zol nisht zain a shod oif der grusier shtot Nineveh, vos in ir zainen do mer vi tsvelf mol tsen toiznt mentshen, vos veisen nisht tsvishen zeyer rechter hant un zeyer linker, un oich beheimes a sach?

JON 4:11 And should not I spare Nineveh, that ir hagedolah, wherein are more then sixscore thousand persons that cannot discern between their yamin (right hand) and their semol (left hand) ; and also much cattle?