Verse Text - (ISA 1:1-ISA 66:24)

ISA 1:1 ‏די זעונג פֿון ישַעיָהו דעם זון פֿון אָמוצן, װאָס ער האָט געזען אױף יהוּדה און ירושָלַיִם, אין די טעג פֿון עוּזִיָהו, יוֹתָם, אָחָז, יחִזקִיָהו, די מלכים פֿון יהוּדה. edit

ISA 1:1 di zeung fun Yeshayahu dem zun fun Amotsen, vos er hot gezen oif Yehudah un Yerusholayim, in di teg fun Uziyahu, Yotam, Achaz, Yechizkiyahu, di Molechim fun Yehudah.

ISA 1:1 The chazon (vision) of Yeshayah ben Amotz, which he saw concerning Yehudah and Yerushalayim in the yamim of Uziyahu, Yotam, Achaz, and Yechizkiyahu, melachim of Yehudah.

ISA 1:2 ‏הערט איר הימלען, און פֿאַרנעם דו ערד, ‏װאָרום ה׳ האָט גערעדט: ‏קינדער האָב איך דערצױגן און אױפֿגעבראַכט, ‏און זײ האָבן געבראָכן אָן מיר. edit

ISA 1:2 hert ir himlen, un farnem du erd, vorem Hashem hot geredt: kinder hob ich dertsoigen un oifgebracht, un zei hoben gebrochen on mir.

ISA 1:2 Hear, O Shomayim, and give ear, O Eretz, for Hashem hath spoken; I have nourished and brought up banim, and they have rebelled against Me.

ISA 1:3 ‏אַן אָקס װײס זײַן בַעַל-הבית, ‏און אַן אײזל די קאָריטע פֿון זײַן האַר; ‏יִשׂרָאֵל װײס נישט, ‏מײַן פֿאָלק קוקט זיך נישט אום. edit

ISA 1:3 an oks veis zain Baal-hbit, un an eizl di korite fun zain Har; Yisroel veis nisht, main folk kukt zich nisht um.

ISA 1:3 The ox knoweth his owner, and the donkey his masterʼs manger; but Yisroel doth not know, My people doth not consider.

ISA 1:4 ‏װײ, זינדיקע אומה, ‏פֿאָלק מיט פֿאַרברעכן באַשװערט, ‏זאָמען פֿון שלעכטסטוער, קינדער פֿאַרדאָרבענע! ‏פֿאַרלאָזט האָבן זײ ה׳, ‏געלעסטערט דעם הײליקן פֿון יִשׂרָאֵל, ‏אַהינטער זיך אָפּגעקערט. edit

ISA 1:4 vei, zindike ume, folk mit farbrechen bashvert, zomen fun shlechtstuer, kinder fardorbene! farlozt hoben zei Hashem, gelestert dem heiliken fun Yisroel, ahinter zich opgekert.

ISA 1:4 Ah, goy choteh (sinful nation) , a people weighed down with avon (guilt, iniquity) , zera of evildoers, banim of corruption; they forsook Hashem , they have spurned the Kadosh Yisroel (the Holy One of Yisroel) , they have turned their back on Him.

ISA 1:5 ‏װוּ נאָך װילט איר געשלאָגן װערן, ‏װאָס איר קערט אײַך נאָך מער אָפּ? ‏דער גאַנצער קאָפּ איז קראַנק, ‏און דאָס גאַנצע האַרץ איז אין װײטאָג; edit

ISA 1:5 vu noch vilt ir geshlogen veren, vos ir kert aich noch mer op? der gantser kop iz krank, un dos gantse harts iz in veitog;

ISA 1:5 Why, seeing that ye will be stricken again, will ye rebel stubbornly again? The kol rosh is sick, and the kol levav faint.

ISA 1:6 ‏פֿון פֿוסטריט ביזן קאָפּ ‏איז אין אים קײן גאַנץ גליד נישטאָ, ‏נאָר אַ ריס און אַ בײל און אַן אײַטעריק װוּנד; ‏נישט אױסגעדריקט זײַנען זײ געװאָרן, ‏און נישט פֿאַרבונדן, און נישט מיט אײל דערװײכט. edit

ISA 1:6 fun fustrit bizen kop iz in im kein gants glid nishto, nor a ris un a beil un an aiterik vund; nisht oisgedrikt zainen zei gevoren, un nisht farbunden, un nisht mit eil derveicht.

ISA 1:6 From the sole of the regel even unto the rosh there is no soundness in it; but wounds, and bruises, and putrifying sores; they have not been closed, neither bound up, neither soothed with shemen.

ISA 1:7 ‏אײַער לאַנד איז אַ װיסטעניש, ‏אײַערע שטעט זײַנען אין פֿײַער פֿאַרברענט; ‏אײַער ערד – פֿרעמדע פֿאַרצערן זי אײַך אַנטקעגן, ‏און װיסט איז זי װי דער איבערקער פֿון אַ פֿלײצונג. edit

ISA 1:7 aier land iz a vistenish, aiere shtet zainen in faier farbrent; aier erd – fremde fartseren zi aich antkegen, un vist iz zi vi der iberker fun a fleitsung.

ISA 1:7 Your country is desolate, your cities are burned with eish; your land, zarim devour it in your presence, and it is desolate, as overthrown by zarim.

ISA 1:8 ‏און געבליבן איז טאָכטער צִיוֹן, ‏װי אַ בײַדל אין אַ װײַנגאָרטן, ‏װי אַ נאַכטלעג אין אַ פּלוצערפֿעלד, ‏װי אַ װאַכבוד פֿון ריטלעך. edit

ISA 1:8 un gebliben iz tochter Tsiyon, vi a baidl in a vaingorten, vi a nachtleg in a plutserfeld, vi a vachbud fun ritlech.

ISA 1:8 And the Bat Tziyon (i.e., Yerushalayim) is left as a sukkah in a kerem (vineyard) , as a shack in a cucumber field, as an ir (city) under siege.

ISA 1:9 ‏װען נישט ה׳ צבָֿאוֹת ‏װאָלט אונדז אַ קלײן איבערבלײַב געלאָזט, ‏װאָלטן מיר װי סדוֹם געװאָרן, ‏צו עַמוֹרָה װאָלטן מיר געװען געגליכן. edit

ISA 1:9 ven nisht Hashem Tseva'ot volt undz a klein iberblaib gelozt, volten mir vi Sodom gevoren, tsu Amora (Gomorrah) volten mir geven geglichen.

ISA 1:9 Except Hashem Tzva'os had left unto us a very small remnant, we should have been as Sodom, and we should have been like unto Amora (Gomorrah) .

ISA 1:10 ‏הערט דאָס װאָרט פֿון ה׳, ‏איר לידער פֿון סדוֹם; ‏פֿאַרנעמט די לער פֿון אלוקינו, ‏איר פֿאָלק פֿון עַמוֹרָה. edit

ISA 1:10 hert dos vort fun Hashem, ir lider fun Sodom; farnemt di ler fun Elokeinu, ir folk fun Amora (Gomorrah).

ISA 1:10 Hear the Devar Hashem , ye rulers of Sodom; give ear unto the Torat Eloheinu, ye people of Amora (Gomorrah) .

ISA 1:11 ‏צו װאָס מיר ‏אײַערע פֿיל שלאַכטאָפּפֿער? זאָגט ה׳, ‏איך בין זאַט מיט בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה} פֿון װידערס, ‏און מיט פֿעטס פֿון געשטאָפּטע; ‏און בלוט פֿון אָקסן און שעפּסן און בעק ‏װיל איך נישט פֿאַרלאַנגען {חפץ} ‏. edit

ISA 1:11 tsu vos mir aiere fil shlachtopfer? zogt Hashem, ich bin zat mit brandopfer fun viders, un mit fets fun geshtopte; un blut fun oksen un shepsen un bek vil ich nisht farlangen .

ISA 1:11 To what purpose is the multitude of your zevakhim unto Me? saith Hashem ; I am fed up of the olot (burnt offerings) of rams, and the fat of fed beasts; and I delight not in the dahm of bulls, or of lambs, or of goats.

ISA 1:12 ‏אַז איר קומט זיך װײַזן פֿאַר מיר, ‏װער בעט דאָס פֿון אײַך מײַנע הױפֿן צו טרעטן? edit

ISA 1:12 az ir kumt zich vaizen far mir, ver bet dos fun aich maine hoifen tsu treten?

ISA 1:12 When ye come to appear before Me, who hath required this at your hand, to trample khatzerai (My courts) ?

ISA 1:13 ‏נישט ברענגט מער קָרְבֳנוֹת (מִנְחָה) אומזיסט, ‏אַן אומװערדיקע דעמפֿונג איז דאָס מיר; ‏ראש-חודש און שבת, רופֿן אַ צונױפֿרופֿונג – ‏אומרעכט מיט אײַנזאַמלונג קען איך נישט לײַדן; edit

ISA 1:13 nisht brengt mer korbones (minche) umzist, an umverdike demfung iz dos mir; Rosh-choidesh un Shabbos, rufen a tsunoifrufung – umrecht mit ainzamlung ken ich nisht laiden;

ISA 1:13 Bring no more futile minchot; ketoret is an abomination unto Me; Rosh Chodesh (New Moon) and Shabbos, the calling of assemblies — I cannot endure aven (wickedness) and atzarah (solemn convocation) .

ISA 1:14 ‏אײַערע ראש-חודשן און אײַערע יוֹם-טובֿים ‏האָט פֿײַנט מײַן זעל; ‏זײ זײַנען מיר צו לאַסט געװאָרן, ‏איך קען זײ נישט פֿאַרטראָגן. edit

ISA 1:14 aiere Rosh-chudshen un aiere yom-tuvim hot faint main zel; zei zainen mir tsu last gevoren, ich ken zei nisht fartrogen.

ISA 1:14 Your Rosh Chodesh and your Mo'adim My Nefesh hateth; they are a burden unto Me; I am weary to bear them.

ISA 1:15 ‏און אַז איר שפּרײט אױס אײַערע הענט, ‏װעל איך פֿאַרהױלן מײַנע אױגן פֿון אײַך; ‏און פֿיל איר זאָלט נישט תּפֿילה טאָן, ‏הער איך נישט צו; ‏אײַערע הענט זײַנען פֿול מיט בלוט. edit

ISA 1:15 un az ir shpreit ois aiere hent, vel ich farhoilen maine oigen fun aich; un fil ir zolt nisht tefile ton, her ich nisht tsu; aiere hent zainen ful mit blut.

ISA 1:15 And when ye spread forth your hands, I will hide Mine eyes from you; yea, when ye make many tefillah, I will not hear; your hands are full of damim.

ISA 1:16 ‏װאַשט אײַך, רײניקט אײַך, ‏טוט אָפּ אײַערע שלעכטע מעשׂים ‏פֿון קעגן מײַנע אױגן, ‏הערט אױף שלעכטס טאָן; edit

ISA 1:16 vasht aich, reinikt aich, tut op aiere shlechte meisim fun kegen maine oigen, hert oif shlechts ton;

ISA 1:16 Wash you, make you clean; put away the evil of your doings from before Mine eyes; cease to do evil;

ISA 1:17 ‏לערנט גוטס טאָן, ‏זוכט גערעכטיקײט, ‏שטאַרקט דעם געדריקטן, ‏טוט רעכט דעם יתום, ‏נעמט זיך אָן פֿאַר דער אַלמנה. edit

ISA 1:17 lernt guts ton, zucht gerechtikeit, shtarkt dem gedrikten, tut recht dem yetum, nemt zich on far der almone.

ISA 1:17 Learn to do good; seek mishpat, relieve the oppressed, judge the fatherless, plead for the almanah.

ISA 1:18 ‏קומט נאָר, און לאָמיר זיך דורכרעדן, ‏זאָגט ה׳: ‏אױב אײַערע זינד װעלן װי קאַרמין זײַן, ‏װעלן זײ װײַס װי שנײ װערן; ‏אױב זײ װעלן רױט זײַן װי װערמילפֿאַרב, ‏װעלן זײ װי װאָל װערן. edit

ISA 1:18 kumt nor, un lomir zich durchreden, zogt Hashem: oib aiere zind velen vi karmin zain, velen zei vais vi shnei veren; oib zei velen roit zain vi vermilfarb, velen zei vi vol veren.

ISA 1:18 Come now, and let us reason together, saith Hashem ; though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow; though they be red like crimson, they shall be as wool.

ISA 1:19 ‏אױב איר װעט װעלן און װעט צוהערן, ‏װעט איר עסן דאָס גוטס פֿונעם לאַנד; edit

ISA 1:19 oib ir vet velen un vet tsuheren, vet ir esen dos guts funem land;

ISA 1:19 If ye be willing and obedient, ye shall eat the good of ha'aretz;

ISA 1:20 ‏אָבער אַז איר װעט נישט װעלן, און װעט װידערשפּעניקן, ‏װעט איר פֿון דער שװערד געגעסן װערן; ‏װאָרום דאָס מױל פֿון ה׳ האָט גערעדט. edit

ISA 1:20 ober az ir vet nisht velen, un vet vidershpeniken, vet ir fun der shverd gegesen veren; vorem dos moil fun Hashem hot geredt.

ISA 1:20 But if ye refuse and rebel, ye shall be devoured with the cherev; for the mouth of Hashem hath spoken.

ISA 1:21 ‏װי איז אַ זונה געװאָרן די געטרײַע שטאָט! ‏געװען פֿול מיט גערעכטיקײט, ‏רעכטפֿאַרטיקײט פֿלעגט רוען אין איר, ‏און אַצונדערטאָ – מערדערס. edit

ISA 1:21 vi iz a zoine gevoren di getraie shtot! geven ful mit gerechtikeit, rechtfartikeit flegt ruen in ir, un atsunderto – merders.

ISA 1:21 How is the Kiryah Ne'emanah (Faithful City, i.e., Yerushalayim) become a zonah (harlot) ! It was full of mishpat; tzedek lodged in it; but now murderers.

ISA 1:22 ‏דײַן זילבער איז פּסולת געװאָרן, ‏דײַן טראַנק איז מיט װאַסער געמישט. edit

ISA 1:22 dain zilber iz psult gevoren, dain trank iz mit vaser gemisht.

ISA 1:22 Thy kesef is become dross, thy wine mixed with mayim:

ISA 1:23 ‏דײַנע האַרן זײַנען אָפּקערערס, ‏און חבֿרים פֿון גנבֿים; ‏איטלעכער האָט ליב שוחד, ‏און יאָגט זיך נאָך געצאָלט; ‏דעם יתום טוען זײ נישט קײן רעכט, ‏און דער שטרײַט פֿון דער אַלמנה גײט זײ נישט אָן. edit

ISA 1:23 daine haren zainen opkerers, un chavorim fun ganovem; itlecher hot lib shochad, un yogt zich noch getsolt; dem yetum tuen zei nisht kein recht, un der shtrait fun der almone geit zei nisht on.

ISA 1:23 Thy sarim (princes) are rebellious, and companions of ganavim: every one loveth bribes, and followeth after rewards: they give no justice to the fatherless, neither doth the cause of the almanah come unto them.

ISA 1:24 ‏דערום זאָגט דער האַר, ‏ה׳ צבָֿאוֹת, דער מאַכטיקער פֿון יִשׂרָאֵל: ‏אָ, איך װעל זיך שטילן אָן מײַנע פֿײַנט, ‏און זיך נוקם זײַן אָן מײַנע שׂונאים. edit

ISA 1:24 derum zogt der Har, Hashem Tseva'ot, der machtiker fun Yisroel: o, ich vel zich shtilen on maine faint, un zich noikem zain on maine sonem.

ISA 1:24 Therefore saith HaAdon, Hashem Tzva'os, Avir Yisroel (the Mighty One of Yisroel) , Ah, I will relieve Myself of Mine adversaries, and avenge Me of Mine enemies:

ISA 1:25 ‏און איך װעל קערן מײַן האַנט אױף דיר, ‏און לײַטערן װי מיט לױג דײַנע פּסולת, ‏און אָפּטאָן אַלע דײַנע בלײַען. edit

ISA 1:25 un ich vel keren main hant oif dir, un leiteren vi mit loig daine psult, un opton ale daine blaien.

ISA 1:25 And I will turn My hand upon thee, and refine away thy impurities, and take away all thy alloy:

ISA 1:26 ‏און איך װעל אומקערן דײַנע ריכטער װי צוערשט, ‏און דײַנע יוֹעצים װי אין אָנהײב; ‏דערנאָך װעט מען דיך רופֿן ‏דער כּרך פֿון גערעכטיקײט, די געטרײַע שטאָט. edit

ISA 1:26 un ich vel umkeren daine richter vi tsuersht, un daine yoetsim vi in onheib; dernoch vet men dich rufen der kerch fun gerechtikeit, di getraie shtot.

ISA 1:26 And I will restore thy shofetim as at the first, and thy counselors as at the beginning: afterward thou shalt be called, The Ir HaTzedek, the Kiryah Ne'emanah.

ISA 1:27 ‏צִיוֹן װעט דורך גערעכטיקײט דערלײזט װערן, ‏און אירע צוריקגעקערטע דורך רעכטפֿאַרטיקײט. edit

ISA 1:27 Tsiyon vet durch gerechtikeit derleizt veren, un ire tsurikgekerte durch rechtfartikeit.

ISA 1:27 Tziyon shall be redeemed with mishpat, and those in her who make teshuvah with tzedakah.

ISA 1:28 ‏און אַ בראָך אױף די פֿאַרברעכער און זינדיקע אין אײנעם; ‏און די װאָס פֿאַרלאָזן ה׳, װעלן פֿאַרלענדט װערן. edit

ISA 1:28 un a broch oif di farbrecher un zindike in einem; un di vos farlozen Hashem, velen farlendt veren.

ISA 1:28 And the destruction of the poshe'im and of the chote'im shall be together, and they that forsake Hashem shall be consumed.

ISA 1:29 ‏װאָרום מע װעט צו שאַנד װערן ‏פֿון די אײכנבײמער װאָס איר האָט געגלוסט, ‏און איר װעט זיך שעמען ‏מיט די גערטנער װאָס איר האָט אױסדערװײלט. edit

ISA 1:29 vorem me vet tsu shand veren fun di eichnbeimer vos ir hot geglust, un ir vet zich shemen mit di gertner vos ir hot oisderveilt.

ISA 1:29 For they shall be ashamed of the sacred oaks which ye have delighted in, and ye shall blush for the gannot (gardens) that ye have chosen.

ISA 1:30 ‏װאָרום איר װעט זײַן װי אַ טערעבינט ‏װאָס זײַן בלאַט װערט פֿאַרװעלקט, ‏און װי אַ גאָרטן ‏װאָס האָט נישט קײן װאַסער. edit

ISA 1:30 vorem ir vet zain vi a terebint vos zain blat vert farvelkt, un vi a gorten vos hot nisht kein vaser.

ISA 1:30 For ye shall be as an oak whose leaf fadeth, and as a garden that hath no mayim.

ISA 1:31 ‏און דער שטאַרקער װעט װערן װי פֿלאַקסשטרױ, ‏און זײַן װערק אַ פֿונק ‏און בײדע אין אײנעם װעלן ברענען, ‏און קײן לעשער װעט נישט זײַן. edit

ISA 1:31 un der shtarker vet veren vi flaksshtroi, un zain verk a funk un beide in einem velen brenen, un kein lesher vet nisht zain.

ISA 1:31 And the strong shall be as tinder, and the maker of it as a spark, and they shall both burn together, and none shall quench them.

ISA 2:1 ‏דאָס װאָרט װאָס ישַעיָהו דער זון פֿון אָמוצן האָט געזען אױף יהוּדה און ירושָלַיִם. edit

ISA 2:1 dos vort vos Yeshayahu der zun fun Amotsen hot gezen oif Yehudah un Yerusholayim.

ISA 2:1 The Davar that Yeshayah ben Amotz saw concerning Yehudah and Yerushalayim.

ISA 2:2 ‏און עס װעט זײַן אין סוף פֿון די טעג, ‏װעט שטײן פֿעסט דער באַרג פֿון ה׳ס הױז ‏אױבן אָן פֿון די בערג, ‏און דערהױבן איבער די הײכן; ‏און אַלע פֿעלקער װעלן צו אים שטראָמען. edit

ISA 2:2 un es vet zain in sof fun di teg, vet shtein fest der barg fun Hashems hoiz oiben on fun di berg, un derhoiben iber di heichen; un ale felker velen tsu im shtromen.

ISA 2:2 And it shall come to pass in the acharit hayamim, that the Har Beis Hashem shall be established as the rosh of the mountains, and shall be exalted above the hills; and all the Goyim shall flow unto it.

ISA 2:3 ‏און פֿיל אומות װעלן גײן און װעלן זאָגן: ‏קומט, און לאָמיר אַרױפֿגײן צום באַרג פֿון ה׳, ‏צום הױז פֿון דעם אלוקי יעקבֿ; ‏און ער װעט אונדז לערנען פֿון זײַנע װעגן, ‏און מיר װעלן גײן אין זײַנע שטעגן; ‏װאָרום פֿון צִיוֹן װעט אַרױסגײן אַ תּורה, ‏און ה׳ס װאָרט פֿון ירושָלַיִם. edit

ISA 2:3 un fil umes velen gein un velen zogen: kumt, un lomir aroifgein tsum barg fun Hashem, tsum hoiz fun dem Elochei Yaakov; un er vet undz lernen fun zaine vegen, un mir velen gein in zaine shtegen; vorem fun Tsiyon vet aroisgein a torah, un Hashems vort fun Yerusholayim.

ISA 2:3 And amim rabbim (many peoples) shall come and say, Come ye, and let us go up to Har Hashem , to the Beis Elohei Ya'akov; and He will teach us of His Derakhim, and we will walk in His Orakhot; for out of Tziyon shall go forth the torah, and the Devar Hashem from Yerushalayim.

ISA 2:4 ‏און ער װעט משפּטן צװישן די פֿעלקער, ‏און אַנטשײדן איבער פֿיל אומות; ‏און זײ װעלן שמידן זײערע שװערדן אױף אַקעראײַזנס, ‏און זײערע שפּיזן אױף צװײַגמעסערס; ‏אַ פֿאָלק קעגן אַ פֿאָלק װעט נישט הײבן אַ שװערד, ‏און מע װעט נישט מער לערנען מלחמה ‏. edit

ISA 2:4 un er vet mishpeten tsvishen di felker, un antsheiden iber fil umes; un zei velen shmiden zeyere shverden oif akeraizns, un zeyere shpizen oif tsvaigmesers; a folk kegen a folk vet nisht heiben a shverd, un me vet nisht mer lernen milchome .

ISA 2:4 And He shall judge among the Goyim, and shall arbitrate for amim rabbim; and they shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruning hooks; Goy shall not lift up cherev against Goy, neither shall they train for milchamah any more.

ISA 2:5 ‏הױז פֿון יעקבֿ, קומט, און לאָמיר גײן ‏אין דעם ליכט פֿון ה׳. edit

ISA 2:5 hoiz fun Yaakov, kumt, un lomir gein in dem licht fun Hashem.

ISA 2:5 O Bais Ya'akov, come ye, and let us walk in the Ohr Hashem .

ISA 2:6 ‏װאָרום האָסט פֿאַרלאָזט דײַן פֿאָלק, דאָס הױז פֿון יעקבֿ, ‏װײַל זײ זײַנען פֿול מיט כּישוף פֿון מזרח, ‏און מיט װאָרזאָגער אַזױ װי די פּלִשתּים, ‏און מיט פֿרעמדגעבאָרענע זאַכן גיבן זײ זיך אָפּ. edit

ISA 2:6 vorem host farlozt dain folk, dos hoiz fun Yaakov, vail zei zainen ful mit kishef fun mizrech, un mit vorzoger azoi vi di Pelishtim, un mit fremdgeborene zachen giben zei zich op.

ISA 2:6 Therefore Thou hast abandoned Thy people Bais Ya'akov, because they have found their fullness from Kedem (the East) , and practice divination like the Pelishtim, and they clasp hands contentedly with yaldei nochrim (children of foreigners) .

ISA 2:7 ‏און אָנגעפֿילט געװאָרן איז זײַן לאַנד מיט זילבער און גאָלד, ‏און נישטאָ קײן שיעור צו זײַנע אוֹצרות; ‏און אָנגעפֿילט געװאָרן איז זײַן לאַנד מיט פֿערד, ‏און נישטאָ קײן שיעור צו זײַנע רײַטװעגן. edit

ISA 2:7 un ongefilt gevoren iz zain land mit zilber un gold, un nishto kein shieur tsu zaine oitseres; un ongefilt gevoren iz zain land mit ferd, un nishto kein shieur tsu zaine raitvegen.

ISA 2:7 Their land also is full of kesef and zahav, neither is there any end of their otzarot; their land is also full of susim, neither is there any end of their merkevot:

ISA 2:8 ‏און אָנגעפֿילט געװאָרן איז זײַן לאַנד מיט אָפּגעטער; ‏צום װערק פֿון זײערע הענט טוען זײ זיך בוקן, ‏צו װאָס זײערע פֿינגער האָבן געמאַכט. edit

ISA 2:8 un ongefilt gevoren iz zain land mit opgeter; tsum verk fun zeyere hent tuen zei zich buken, tsu vos zeyere finger hoben gemacht.

ISA 2:8 Their land also is full of elilim; they worship the work of their own hands, that which their own etzbe'ot have made;

ISA 2:9 ‏און געבױגן איז דער מענטש, ‏און נידעריק איז דער מאַן, ‏און דו קענסט זײ נישט פֿאַרגעבן. edit

ISA 2:9 un geboigen iz der mentsh, un niderik iz der man, un du kenst zei nisht fargeben.

ISA 2:9 And adam are humbled and ish are brought low; therefore forgive them not.

ISA 2:10 ‏גײ אַרײַן אין פֿעלדז, ‏און באַהאַלט זיך אין שטױב, ‏פֿאַר דער פֿאָרכטיקײט פֿון ה׳, ‏און פֿאַר דער פּראַכט פֿון זײַן גרױסקײט. edit

ISA 2:10 gei arain in feldz, un bahalt zich in shtoib, far der forchtikeit fun Hashem, un far der pracht fun zain groiskeit.

ISA 2:10 Enter into the Tzur, and hide thee in the aphar, for pachad Hashem , and for the hadar of His majesty.

ISA 2:11 ‏די האָפֿערדיקע אױגן פֿון מענטשן װערן דערנידערט, ‏און די הױכקײט פֿון לײַט װעט געבױגן װערן, ‏און ה׳ אַלײן װעט זײַן דערהױבן אין יענעם טאָג. edit

ISA 2:11 di hoferdike oigen fun mentshen veren dernidert, un di hoichkeit fun lait vet geboigen veren, un Hashem alein vet zain derhoiben in yenem tog.

ISA 2:11 The lofty looks of adam shall be humbled, and the haughtiness of anashim shall be brought low, and Hashem alone shall be exalted in Yom Hahu.

ISA 2:12 ‏װאָרום אַ טאָג איז דאָ בײַ ה׳ צבָֿאוֹת, ‏אױף אַלעם שטאָלצן און הױכן, ‏און אױף אַלעם דערהױבענעם, ‏עס זאָל דערנידערט װערן; edit

ISA 2:12 vorem a tog iz do bai Hashem Tseva'ot, oif alem shtoltsen un hoichen, un oif alem derhoibenem, es zol dernidert veren;

ISA 2:12 For the Yom L' Hashem Tzva'os shall be upon every one that is proud and lofty, and upon every one that is lifted up; and he shall be brought low:

ISA 2:13 ‏און אױף אַלע צעדערן פֿון לבֿנוֹן, ‏די הױכע און דערהױבענע, ‏און אױף אַלע אײכנבײמער פֿון בָשָן; edit

ISA 2:13 un oif ale tsederen fun Levanon, di hoiche un derhoibene, un oif ale eichnbeimer fun Bashan;

ISA 2:13 And upon all the cedars of Levanon, that are high and lofty, and upon all the oaks of Bashan,

ISA 2:14 ‏און אױף אַלע הױכע בערג, ‏און אױף אַלע דערהױבענע הײכן; edit

ISA 2:14 un oif ale hoiche berg, un oif ale derhoibene heichen;

ISA 2:14 And upon kol heharim, and upon all the hills that are lifted up,

ISA 2:15 ‏און אױף יעטװעדער הױכן טורעם, ‏און אױף יעטװעדער באַפֿעסטיקטער מױער; edit

ISA 2:15 un oif yetveder hoichen turem, un oif yetveder bafestikter moier;

ISA 2:15 And upon every lofty migdal, and upon every fortified chomah (wall) ,

ISA 2:16 ‏און אױף אַלע שיפֿן פֿון תַּרְשִיש, ‏און אױף אַלע גלוסטיקע געמעלן. edit

ISA 2:16 un oif ale shifen fun Tarshish, un oif ale glustike gemelen.

ISA 2:16 And upon all the oniyyot of Tarshish, and upon all the beautiful ships.

ISA 2:17 ‏און די האָפֿערדיקײט פֿון מענטשן װעט געבױגן װערן, ‏און די הױכקײט פֿון לײַט װעט דערנידערט װערן, ‏און ה׳ אַלײן װעט זײַן דערהױבן אין יענעם טאָג. edit

ISA 2:17 un di hoferdikeit fun mentshen vet geboigen veren, un di hoichkeit fun lait vet dernidert veren, un Hashem alein vet zain derhoiben in yenem tog.

ISA 2:17 And the haughtiness of adam shall be humbled, and the pride of anashim shall be brought low; and Hashem alone shall be exalted in Yom Hahu.

ISA 2:18 ‏און די אָפּגעטער װעלן אין גאַנצן פֿאַרגײן. edit

ISA 2:18 un di opgeter velen in gantsen fargein.

ISA 2:18 And the elilim shall utterly pass away.

ISA 2:19 ‏און מע װעט אַרײַנגײן אין הײלן פֿון פֿעלדזן, ‏און אין לעכער פֿון דער ערד, ‏פֿאַר דער פֿאָרכטיקײט פֿון ה׳, ‏און פֿאַר דער פּראַכט פֿון זײַן גרױסקײט, ‏װען ער שטײט אױף די ערד אױפֿצוטרײסלען. edit

ISA 2:19 un me vet araingein in heilen fun feldzen, un in lecher fun der erd, far der forchtikeit fun Hashem, un far der pracht fun zain groiskeit, ven er shteit oif di erd oiftsutreislen.

ISA 2:19 And they shall go into the holes of the rocks, and into the caves of aphar, for pachad (terror of) Hashem , and for the hadar of His majesty, when He ariseth to shake ha'aretz.

ISA 2:20 ‏אין יענעם טאָג װעט אַװעקװאַרפֿן דער מענטש ‏זײַנע אָפּגעטער פֿון זילבער, און זײַנע אָפּגעטער פֿון גאָלד, ‏װאָס זײ האָבן זיך געמאַכט, זיך צו בוקן, ‏פֿאַר די קראָטן און פֿאַר די פֿלעדערמײַז; edit

ISA 2:20 in yenem tog vet avekvarfen der mentsh zaine opgeter fun zilber, un zaine opgeter fun gold, vos zei hoben zich gemacht, zich tsu buken, far di kroten un far di fledermaiz;

ISA 2:20 In Yom Hahu a man shall cast his elilei kesef, and his elilei zahav, which they made each one for himself to worship, to the moles and to the bats;

ISA 2:21 ‏כּדי אַרײַנצוגײן אין לעכער פֿון פֿעלדזן, ‏און אין שפּאַלטן פֿון שטײנער, ‏פֿאַר דער פֿאָרכטיקײט פֿון ה׳, ‏און פֿאַר דער פּראַכט פֿון זײַן גרױסקײט, ‏װען ער שטײט אױף די ערד אױפֿצוטרײסלען. edit

ISA 2:21 kedei araintsugein in lecher fun feldzen, un in shpalten fun shteiner, far der forchtikeit fun Hashem, un far der pracht fun zain groiskeit, ven er shteit oif di erd oiftsutreislen.

ISA 2:21 To go into the clefts of the rocks, and into the tops of the crags before pachad (terror) of Hashem , and for the hadar of His majesty, when He ariseth to shake ha'aretz.

ISA 2:22 ‏פֿאַרמײַדט אײַך פֿונעם מענטשן װאָס אַ הױך איז אין זײַן נאָז, ‏װאָרום װאָס איז ער גערעכנט? edit

ISA 2:22 farmaidt aich funem mentshen vos a hoich iz in zain noz, vorem vos iz er gerechnt?

ISA 2:22 Cease ye from HaAdam, whose neshamah is in his nostrils: for of what account is he?

ISA 3:1 ‏װאָרום זע, דער האַר, ה׳ צבָֿאוֹת, ‏טוט אָפּ פֿון ירושָלַיִם און פֿון יהוּדה ‏אַן אונטערלען און אַן אָנלען; ‏יעטװעדער אונטערלען פֿון ברױט, ‏און יעטװעדער אונטערלען פֿון װאַסער. edit

ISA 3:1 vorem ze, der Har, Hashem Tseva'ot, tut op fun Yerusholayim un fun Yehudah an unterlen un an onlen; yetveder unterlen fun broit, un yetveder unterlen fun vaser.

ISA 3:1 For, hinei, HaAdon, Hashem Tzva'os, doth take away from Yerushalayim and from Yehudah supply and support, the whole supply of lechem, and the whole supply of mayim.

ISA 3:2 ‏דעם גִבור און דעם מאַן פֿון מלחמה, ‏דעם ריכטער און דעם נבֿיא, ‏און דעם װאָרזאָגער און דעם עלטסטן; edit

ISA 3:2 dem gibbor un dem man fun milchome, dem richter un dem novi, un dem vorzoger un dem eltsten;

ISA 3:2 The Gibbor, and the Ish Milchamah, the Shofet, and the Navi, the Diviner, and the Zaken,

ISA 3:3 ‏דעם הױפּטמאַן פֿון פֿופֿציק, ‏און דעם אָנגעזעענעם און דעם בַעַל-יוֹעץ, ‏און דעם קלוגן צױבערער, ‏און דעם שפּרוכקענער. edit

ISA 3:3 dem hoiptman fun fuftsik, un dem ongezeenem un dem Baal-yuets, un dem klugen tsoiberer, un dem shpruchkener.

ISA 3:3 The sar chamishim, the men of rank and yo'etz (counselor) , and masters in art, and the expert enchanter.

ISA 3:4 ‏און איך װעל מאַכן ייִנגלעך פֿאַר זײערע האַרן, ‏און קינדער װעלן געװעלטיקן איבער זײ. edit

ISA 3:4 un ich vel machen yinglech far zeyere haren, un kinder velen geveltiken iber zei.

ISA 3:4 And I will make ne'arim (lads) to be their sarim, and babes shall rule over them.

ISA 3:5 ‏און דאָס פֿאָלק װעט זיך דריקן, ‏אײנער דעם אַנדערן, ‏און איטלעכער זײַן חבֿר; ‏אַ ייִנגל װעט זיך גרײסן קעגן זקן, ‏און דער נִבֿזה קעגן נִכבד. edit

ISA 3:5 un dos folk vet zich driken, einer dem anderen, un itlecher zain chever; a yingel vet zich greisen kegen zoken, un der nivzh kegen nichbd.

ISA 3:5 And HaAm shall be oppressed, every one by another, and every one by his re'a; the na'ar shall behave himself proudly against the zaken, and the base against the honorable.

ISA 3:6 ‏אַז עמעצער װעט אָנכאַפּן ‏זײַן ברודער פֿון זײַן פֿאָטערס הױז: ‏אַ בגד האָסטו, אַ לידער זאָלסטו אונדז זײַן, ‏און די דאָזיקע שטרױכלעניש זאָל זײַן אונטער דײַן האַנט, edit

ISA 3:6 az emetser vet onchapen zain bruder fun zain foters hoiz: a beged hostu, a lider zolstu undz zain, un di dozike shtroichlenish zol zain unter dain hant,

ISA 3:6 When an ish shall take hold of his brother of his bais avi, saying, Thou hast clothing, be thou our katzin, and let this ruin be under thy yad;

ISA 3:7 ‏װעט ער שװערן אין יענעם טאָג, אַזױ צו זאָגן: ‏איך װעל נישט זײַן קײן הײלער, ‏אַז אין מײַן הױז איז נישטאָ קײן ברױט און קײן בגד; ‏איר װעט מיך נישט מאַכן פֿאַרן לידער פֿון פֿאָלק. edit

ISA 3:7 vet er shveren in yenem tog, azoi tsu zogen: ich vel nisht zain kein heiler, az in main hoiz iz nishto kein broit un kein beged; ir vet mich nisht machen faran lider fun folk.

ISA 3:7 In Yom Hahu shall he protest, saying, I am no curer of your ills; for in my bais is neither lechem nor simlah (clothing) ; make me not a Katzin Am.

ISA 3:8 ‏װאָרום געשטרױכלט איז ירושָלַיִם, ‏און יהוּדה איז געפֿאַלן; ‏װײַל זײער צונג און זײערע מעשׂים זײַנען קעגן ה׳, ‏צו װידערשפּעניקן די אױגן פֿון זײַן כּבֿוד. edit

ISA 3:8 vorem geshtroichlt iz Yerusholayim, un Yehudah iz gefalen; vail zeyer tsung un zeyere meisim zainen kegen Hashem, tsu vidershpeniken di oigen fun zain koved.

ISA 3:8 For Yerushalayim is ruined, and Yehudah fallen; because their leshon and their deeds are against Hashem , to provoke the eyes of His kavod.

ISA 3:9 ‏דער אָנבליק פֿון זײער פּנים זאָגט עדות אױף זײ; ‏און זײער זינד זאָגן זײ אױס װי סדוֹם, זײ פֿאַרלײקענען נישט. ‏װײ צו זײער זעל, ‏װאָס זײ האָבן זיך אַלײן בײז געטאָן. edit

ISA 3:9 der onblik fun zeyer ponem zogt eides oif zei; un zeyer zind zogen zei ois vi Sodom, zei farleikenen nisht. vei tsu zeyer zel, vos zei hoben zich alein beiz geton.

ISA 3:9 The show of their countenance doth testify against them; and they make known their chet like S'dom; they conceal it not. Oy to their nefesh! For they do ra'ah unto themselves.

ISA 3:10 ‏זאָגט דעם גערעכטן אַז אים װעט זײַן גוט, ‏װײַל די פֿרוכט פֿון זײערע מעשׂים װעלן זײ עסן. edit

ISA 3:10 zogt dem gerechten az im vet zain gut, vail di frucht fun zeyere meisim velen zei esen.

ISA 3:10 Say ye to the tzaddik, that it shall be tov with him; for they shall eat the p'ri of their deeds.

ISA 3:11 ‏װײ צו דעם רָשע, אים װעט זײַן שלעכט, ‏װאָרום די טוּונג פֿון זײַנע הענט װעט אים געשען. edit

ISA 3:11 vei tsu dem roshe, im vet zain shlecht, vorem di tuung fun zaine hent vet im geshen.

ISA 3:11 Oy to the rasha! It shall be rah with him; for what his hands have wrought will be done to him.

ISA 3:12 ‏מײַן פֿאָלק – זײַנע באַצװינגער זײַנען קינדער, ‏און װײַבער געװעלטיקן איבער אים. ‏מײַן פֿאָלק! דײַנע לידער זײַנען פֿאַרפֿירער, ‏און דעם װעג פֿון דײַנע שטעגן האָבן זײ צעמישט. edit

ISA 3:12 main folk – zaine batsvinger zainen kinder, un vaiber geveltiken iber im. main folk! daine lider zainen farfirer, un dem veg fun daine shtegen hoben zei tsemisht.

ISA 3:12 As for My people, children are their nogesim (taskmasters) , and nashim rule over them. O My people, they which lead thee cause thee to go astray, misleading and swallowing up the Derech Orkhot (way of paths) of thee.

ISA 3:13 ‏ה׳ שטײט אױף זיך צו קריגן, ‏און ער שטעלט זיך צו משפּטן די פֿעלקער. edit

ISA 3:13 Hashem shteit oif zich tsu krigen, un er shtelt zich tsu mishpeten di felker.

ISA 3:13 Hashem hath stood to accuse, and standeth for Din (judging) the Amim (Nations) .

ISA 3:14 ‏ה׳ װעט גײן אין אַ משפּט ‏מיט די עלטסטע פֿון זײַן פֿאָלק און זײַנע האַרן: ‏דאָס האָט איר אָפּגעגעסן דעם װײַנגאָרטן, ‏די גזלה פֿון אָרימאַן איז אין אײַערע הײַזער. edit

ISA 3:14 Hashem vet gein in a mishpot mit di eltste fun zain folk un zaine haren: dos hot ir opgegesen dem vaingorten, di gzeile fun oriman iz in aiere haizer.

ISA 3:14 Hashem will enter into mishpat with the Ziknei Amo (Elders of His People) , and the sarim thereof; for ye have eaten up the kerem (vineyard) ; the plunder of the oni is in your batim (houses) .

ISA 3:15 ‏װאָס מײנט איר, װאָס איר צעדריקט {דכא} ‏ מײַן פֿאָלק, ‏און דעם פּנים פֿון די אָרימע צעמאָלט איר? ‏זאָגט דער אֲדֹנָי, ה׳ צבָֿאוֹת. edit

ISA 3:15 vos meint ir, vos ir tsedrikt main folk, un dem ponem fun di orime tsemolt ir? zogt der Adonoi, Hashem Tseva'ot.

ISA 3:15 What mean ye that ye crush Ami, and grind the faces of the aniyim? saith Adonoi Hashem Tzva'os.

ISA 3:16 ‏און ה׳ האָט געזאָגט: ‏װײַל די טעכטער פֿון צִיוֹן זײַנען האָפֿערדיק, ‏און גײען פֿאַרריסן דעם האַלדז, ‏און װינקענדיק מיט די אױגן; ‏גײען שװעבנדיק גײען זײ, ‏און מיט זײערע פֿוסרינגען קלינגען זײ; edit

ISA 3:16 un Hashem hot gezogt: vail di techter fun Tsiyon zainen hoferdik, un geyen farrisen dem haldz, un vinkendik mit di oigen; geyen shvebndik geyen zei, un mit zeyere fusringen klingen zei;

ISA 3:16 Moreover Hashem saith, Because the Banot Tziyon are haughty, and walk with stretched forth necks and winking eyes, walking and tripping along as they go, and making a tinkling with their feet;

ISA 3:17 ‏דערום װעט אֲדֹנָי קרעציק מאַכן ‏דעם קאָפּ פֿון די טעכטער פֿון צִיוֹן, ‏און ה׳ װעט זײער שאַנד אַנטפּלעקן. edit

ISA 3:17 derum vet Adonoi kretsik machen dem kop fun di techter fun Tsiyon, un Hashem vet zeyer shand antpleken.

ISA 3:17 Therefore Adonoi will strike with a scab the kodkod (top of the head) Banot Tziyon, and Hashem will lay bare their nakedness.

ISA 3:18 ‏אין יענעם טאָג װעט אֲדֹנָי אָפּטאָן די שײנקײט פֿון די פֿוסרינגען, און די שטערנבענדער, און די לבֿנהלעך; edit

ISA 3:18 in yenem tog vet Adonoi opton di sheinkeit fun di fusringen, un di shternbender, un di levnhlech;

ISA 3:18 In Yom Hahu, Adonoi will take away the fine show of their tinkling ornaments about their feet, and their headbands, and their crescent necklaces,

ISA 3:19 ‏די באָמבערלעך, און די אָרעמבענדער, און די שלײערס; edit

ISA 3:19 di bomberlech, un di orembender, un di shleyers;

ISA 3:19 the earrings, and the bracelets, and the veils,

ISA 3:20 ‏די קאָפּטיכער, און די טריטקײטלעך, און די גאַרטלען, און די לײַבלעך, און די קמֵיעות; edit

ISA 3:20 di kopticher, un di tritkeitlech, un di gartelen, un di laiblech, un di kemeyeut;

ISA 3:20 the diadems, and the ankle chains, and the girdles, and the perfume bottles, and the lechashim (amulets) ,

ISA 3:21 ‏די פֿינגערלעך, און די נאָזרינגען; edit

ISA 3:21 di fingerlech, un di nozringen;

ISA 3:21 the taba'ot (rings) , and nose rings,

ISA 3:22 ‏די פֿאַרטיכטער, און די מאַנטלען, און די איבערדעקן, און די בײַטלען; edit

ISA 3:22 di fartichter, un di mantlen, un di iberdeken, un di baitlen;

ISA 3:22 the machalatzot (festal robes) , and the mantles, and the cloaks, and the charitim (money purses) ,

ISA 3:23 ‏די טולן, און די לײַנענע טיכער, און די הױבן, און די דעקטיכער. edit

ISA 3:23 di tulen, un di lainene ticher, un di hoiben, un di dekticher.

ISA 3:23 the hand mirrors, and the sedinim (linen coverings) , and the tzenifot (turbans) , and the veils.

ISA 3:24 ‏און עס װעט זײַן, ‏אַנשטאָט ‏ בשׂמים װעט זײַן צעפֿױלטקײט, ‏און אַנשטאָט אַ גאַרטל, אַ שטריק, ‏און אַנשטאָט קרױזן, אַ פּליך, ‏און אַנשטאָט אַ ברוסטטוך, אַ זאַקגורט; ‏אַ בראַנד אַנשטאָט שײנקײט. edit

ISA 3:24 un es vet zain, anshtot b'shomaim vet zain tsefoiltkeit, un anshtot a gartel, a shtrik, un anshtot kroizen, a plich, un anshtot a brusttuch, a zakgurt; a brand anshtot sheinkeit.

ISA 3:24 And it shall come to pass, that instead of fragrance there shall be stench; and instead of a sash, a rope; and instead of well-set hair, baldness; and instead of a rich cloak, a wrapping of sak (sackcloth) ; and branding instead of yofi (beauty) .

ISA 3:25 ‏דײַנע מענער װעלן דורכן שװערד פֿאַלן, ‏און דײַנע גיבוֹרים אין מלחמה. edit

ISA 3:25 daine mener velen durchen shverd falen, un daine giborim in milchome.

ISA 3:25 Thy men shall fall by the cherev, and thy gevurah in milchamah.

ISA 3:26 ‏און קלאָגן און טרױערן װעלן אירע טױערן, ‏און אױסגעלײדיקט װעט זי װערן, ‏אױף דער ערד װעט זי זיצן. edit

ISA 3:26 un klogen un troieren velen ire toieren, un oisgeleidikt vet zi veren, oif der erd vet zi zitsen.

ISA 3:26 And her gates shall lament and mourn; and she being desolate shall sit upon ha'aretz.

ISA 4:1 ‏און זיבן װײַבער װעלן אָנהאַלטן אײן מאַן אין יענעם טאָג, אַזױ צו זאָגן: אונדזער ברױט װעלן מיר עסן, און אונדזער קלײד װעלן מיר אָנטאָן, נאָר דײַן נאָמען זאָל גערופֿן װערן אױף אונדז; טו אָפּ אונדזער שאַנד. edit

ISA 4:1 un ziben vaiber velen onhalten ein man in yenem tog, azoi tsu zogen: undzer broit velen mir esen, un undzer kleid velen mir onton, nor dain nomen zol gerufen veren oif undz; tu op undzer shand.

ISA 4:1 And in Yom Hahu (that day) sheva nashim (seven women) shall take hold of one man, saying, We will eat our own lechem, and wear our own clothes; only let us be called by thy shem, to take away our disgrace.

ISA 4:2 ‏אין יענעם טאָג װעט די צמח ‏ פֿון ה׳ זײַן פֿאַר אַ שײנקײט און פֿאַר אַ כּבֿוד, און די פֿרוכט פֿון לאַנד פֿאַר אַ שטאָלץ און פֿאַר אַ צירונג, פֿאַר די אַנטרונענע פֿון יִשׂרָאֵל. edit

ISA 4:2 in yenem tog vet di tsemach fun Hashem zain far a sheinkeit un far a koved, un di frucht fun land far a shtolts un far a tsirung, far di antrunene fun Yisroel.

ISA 4:2 In Yom Hahu shall the Tzemach Hashem be beautiful and glorious, and the p'ri ha'aretz shall be the ga'on (pride) and glory for them that are escaped of Yisroel.

ISA 4:3 ‏און עס װעט זײַן, דער װאָס איז געבליבן אין צִיוֹן, און דער װאָס האָט זיך אָפּגעשטעלט אין ירושָלַיִם, װעט הײליקער געזאָגט װערן צו אים – איטלעכער װאָס איז פֿאַרשריבן צום לעבן אין ירושָלַיִם; edit

ISA 4:3 un es vet zain, der vos iz gebliben in Tsiyon, un der vos hot zich opgeshtelt in Yerusholayim, vet heiliker gezogt veren tsu im – itlecher vos iz farshriben tsum leben in Yerusholayim;

ISA 4:3 And it shall come to pass, that he that is left in Tziyon, and he that remaineth in Yerushalayim, shall be called kadosh, even every one that is hakatuv lachayyim (recorded for life…Rosh Hashana theme) in Yerushalayim:

ISA 4:4 ‏װען אֲדֹנָי האָט אָפּגעװאַשן דעם קױט פֿון די טעכטער פֿון צִיוֹן, און דאָס בלוט פֿון ירושָלַיִם שװענקט ער אָפּ פֿון איר מיט, מיט אַ גײַסט {רוּחַ הַקֹּדֶשׁ} פֿון גערעכטיקײט, און מיט אַ גײַסט {רוּחַ הַקֹּדֶשׁ} פֿון פֿאַרברענונג. edit

ISA 4:4 ven Adonoi hot opgevashen dem koit fun di techter fun Tsiyon, un dos blut fun Yerusholayim shvenkt er op fun ir mit, mit a gaist fun gerechtikeit, un mit a gaist fun farbrenung.

ISA 4:4 When Adonoi shall have washed away the filth of the Banot Tziyon, and shall have purged the dahm of Yerushalayim from the midst thereof by the Ruach Mishpat, and by the Ruach Ba'er (Spirit of Burning) .

ISA 4:5 ‏און ה׳ װעט באַשאַפֿן אױפֿן גאַנצן פּלאַץ פֿון באַרג צִיוֹן, און אױף אירע זאַמלערטער, אַ װאָלקן און רױך בײַ טאָג, און אַ שײַן פֿון פֿלאַמפֿײַער בײַ נאַכט; װאָרום, איבער אַל דער פּראַכטיקײט װעט זײַן אַ חופּה. edit

ISA 4:5 un Hashem vet bashafen oifen gantsen plats fun barg Tsiyon, un oif ire zamlerter, a volken un roich bai tog, un a shain fun flamfaier bai nacht; vorem, iber al der prachtikeit vet zain a chupe.

ISA 4:5 And Hashem will create upon the whole place of Mt Tziyon, and upon her assemblies, an anan and smoke by yom, and the shining of a flaming eish by lailah; for upon all the kavod shall be a Chuppah.

ISA 4:6 ‏און אַן איבערדעק װעט זײַן פֿאַר אַ שאָטן פֿון היץ בײַ טאָג, און פֿאַר אַ באַשיצונג און פֿאַר אַ פֿאַרבאָרגעניש פֿון גוס און פֿון רעגן. edit

ISA 4:6 un an iberdek vet zain far a shoten fun hits bai tog, un far a bashitsung un far a farborgenish fun gus un fun regen.

ISA 4:6 And there shall be a Sukkah for a shade in the daytime from the heat, and for a place of refuge, and for a covert from storm and from rain.

ISA 5:1 ‏לאָמיך זינגען פֿון מײַן ליבן פֿרײַנט, ‏דאָס געזאַנג פֿון מײַן באַליבטן אױף זײַן װײַנגאָרטן. ‏אַ װײַנגאָרטן האָט מײַן ליבער פֿרײַנט געהאַט, ‏אױף אַ בערגל אַ פֿעטן. edit

ISA 5:1 lomich zingen fun main liben fraint, dos gezang fun main balibten oif zain vaingorten. a vaingorten hot main liber fraint gehat, oif a bergel a feten.

ISA 5:1 Now will I sing of my beloved a shirat dodi touching His kerem (vineyard) . My beloved had a kerem (vineyard) in a very fruitful hill;

ISA 5:2 ‏און ער האָט אים צעגראָבן און אים אױסגעשטײנט, ‏און אים באַפֿלאַנצט מיט טײַערן װײַנשטאָק, ‏און אױסגעבױט אַ טורעם אין אים, ‏און אױך אַ קעלטער אױסגעהאַקט דערין; ‏און ער האָט געהאָפֿט ער זאָל װײַנטרױבן ברענגען, ‏און ער האָט װילדטרױבן געבראַכט. edit

ISA 5:2 un er hot im tsegroben un im oisgeshteint, un im baflantst mit teyern vainshtok, un oisgeboit a turem in im, un oich a kelter oisgehakt derin; un er hot gehoft er zol vaintroiben brengen, un er hot vildtroiben gebracht.

ISA 5:2 And He dug it up, and gathered out the stones thereof, and planted it with the choicest vine, and built a migdal in the midst of it, and also made a yekev (winepress) therein; and He looked that it should bring forth anavim (grapes) , and it brought forth b'ushim (wild grapes) .

ISA 5:3 ‏און אַצונד, איר באַװױנער פֿון ירושָלַיִם, ‏און מענער פֿון יהוּדה, ‏משפּט, איך בעט אײַך, צװישן מיר און צװישן מײַן װײַנגאָרטן. edit

ISA 5:3 un atsund, ir bavoiner fun Yerusholayim, un mener fun Yehudah, mishpot, ich bet aich, tsvishen mir un tsvishen main vaingorten.

ISA 5:3 And now, O inhabitants of Yerushalayim, and Ish Yehudah, judge, now, between Me and My kerem (vineyard) .

ISA 5:4 ‏װאָס נאָך איז געװען צו טאָן פֿאַר מײַן װײַנגאָרטן, ‏װאָס איך האָב אין אים נישט געטאָן? ‏פֿאַר װאָס, אַז איך האָב געהאָפֿט ער זאָל װײַנטרױבן ברענגען, ‏האָט ער װילדטרױבן געבראַכט? edit

ISA 5:4 vos noch iz geven tsu ton far main vaingorten, vos ich hob in im nisht geton? far vos, az ich hob gehoft er zol vaintroiben brengen, hot er vildtroiben gebracht?

ISA 5:4 What could have been done more to My kerem (vineyard) , that I have not done in it? Why, when I looked that it should bring forth anavim, brought it forth b'ushim?

ISA 5:5 ‏און אַצונד, לאָמיך אײַך לאָזן װיסן, ‏װאָס איך װעל טאָן צו מײַן װײַנגאָרטן: ‏אָפּטאָן זײַן צאַם, ‏און ער זאָל אָפּגעגעסן װערן; ‏צעברעכן זײַן פּלױט, ‏און ער זאָל צעטרעטן װערן. edit

ISA 5:5 un atsund, lomich aich lozen visen, vos ich vel ton tsu main vaingorten: opton zain tsam, un er zol opgegesen veren; tsebrechen zain ploit, un er zol tsetreten veren.

ISA 5:5 And now then; I will tell you now what I will do to my kerem (vineyard) : I will take away the hedge thereof, and it shall be grazed upon; and break down the wall thereof, and it shall be trampled down;

ISA 5:6 ‏און איך װעל אים מאַכן אַ װיסטעניש; ‏נישט באַשניטן און נישט אַרומגעגראָבן װעט ער װערן, ‏און ער װעט פֿאַרװאַקסן מיט דערנער און װילדגעװעקס, ‏און אױך די װאָלקנס װעל איך באַפֿעלן, ‏נישט צו רעגענען אױף אים קײן רעגן. edit

ISA 5:6 un ich vel im machen a vistenish; nisht bashniten un nisht arumgegroben vet er veren, un er vet farvaksen mit derner un vildgeveks, un oich di volkens vel ich bafelen, nisht tsu regenen oif im kein regen.

ISA 5:6 And I will lay it waste; it shall not be pruned, nor cultivated; but there shall come up briers and thorns; I will also command the clouds that they rain no matar (rain) upon it.

ISA 5:7 ‏װאָרום דער װײַנגאָרטן פֿון ה׳ צבָֿאוֹת, ‏איז דאָס הױז פֿון יִשׂרָאֵל; ‏און די מענער פֿון יהוּדה, ‏זײַן געצערטלטע פֿלאַנצונג; ‏און ער האָט געהאָפֿט אױף גערעכטיקײט, ‏ערשט עס איז שלעכטיקײט, ‏אױף צידקות, ערשט עס איז אַ יאָמערײַ. edit

ISA 5:7 vorem der vaingorten fun Hashem Tseva'ot, iz dos hoiz fun Yisroel; un di mener fun Yehudah, zain getsertlte flantsung; un er hot gehoft oif gerechtikeit, ersht es iz shlechtikeit, oif tsidkes, ersht es iz a yomerai.

ISA 5:7 For the Kerem Hashem Tzva'os is Bais Yisroel, and the Ish Yehudah are the planting of His delight; and He looked for mishpat (justice) , but, hinei, mishpach (bloodshed, rapaciousness) ; for tzedakah, but, hinei, tze'akah (cry of distress) .

ISA 5:8 ‏װײ, די װאָס רוּקן אַ הױז צו אַ הױז, ‏גענענען אַ פֿעלד צו אַ פֿעלד, ביז נישטאָ מער קײן אָרט, ‏און איר אַלײן בלײַבט זיצן אין לאַנד! edit

ISA 5:8 vei, di vos ruchen a hoiz tsu a hoiz, genenen a feld tsu a feld, biz nishto mer kein ort, un ir alein blaibt zitsen in land!

ISA 5:8 Hoy unto them that add bais to bais, that join sadeh to sadeh, till there be no makom (place, home) , that ye alone are dwelling in the midst of ha'aretz!

ISA 5:9 ‏אין מײנע אױערן [זאָגט] ה׳ צבָֿאוֹת: ‏אױב פֿיל הײַזער װיסט װערן, ‏גרױסע און שײנע, אָן אַ באַװױנער! edit

ISA 5:9 in maine oieren [zogt] Hashem Tseva'ot: oib fil haizer vist veren, groise un sheine, on a bavoiner!

ISA 5:9 Hashem Tzva'os said in my ozen, Batim rabbim shall be in ruins, gedolim and tovim, with no one to live in them.

ISA 5:10 ‏װאָרום צען אַקער װײַנגאָרטן װעלן ברענגען אײן בַת, ‏און אַ חוֹמר זאָמען װעט ברענגען אַן אֵיפֿה. edit

ISA 5:10 vorem tsen aker vaingorten velen brengen ein bat, un a Chamor zomen vet brengen an eife.

ISA 5:10 Yea, ten yokes of kerem (vineyard) shall yield 10 gallons, and the homer (six bushels) of zera (seed) shall yield an ephah (three-fifths bushel) .

ISA 5:11 ‏װײ, די װאָס פֿעדערן זיך אין דער פֿרי, ‏דעם טרונק נאָכצױאָגן, די װאָס שפּעטיקן זיך בײַ נאַכט, ‏ביז דער װײַן צינדט זײ אָן! edit

ISA 5:11 vei, di vos federen zich in der peire, dem trunk nochtsoiogen, di vos shpetiken zich bai nacht, biz der vain tsindt zei on!

ISA 5:11 Hoy unto them that rise up early in the boker, that they may chase after shechar (strong drink) ; that continue until night, till yayin inflame them!

ISA 5:12 ‏און מיט האַרף און גיטאַר, מיט פּױק און פֿלײט, ‏און מיט װײַן, איז זײער מאָלצײט; ‏און דאָס װערק פֿון ה׳ קוקן זײ נישט אָן, ‏און די טואונג פֿון זײַנע הענט זעען זײ נישט. edit

ISA 5:12 un mit harf un gitar, mit poik un flait , un mit vain, iz zeyer moltsait; un dos verk fun Hashem kuken zei nisht on, un di tuung fun zaine hent zeen zei nisht.

ISA 5:12 And the kinnor, and the nevel, the tambourine, and flute, and yayin, are in their mishtehim; but they regard not the Po'al Hashem (the work of Hashem ) , neither consider the ma'aseh of His hands.

ISA 5:13 ‏דערום גײט אין גלות מײַן פֿאָלק, ‏פֿון נישט פֿאַרשטאַנדיקײט; ‏און זײַנע נכבדים װערן הונגערלײט, ‏און זײַן המון פֿון דאָרשט פֿאַרטריקנט. edit

ISA 5:13 derum geit in goles main folk, fun nisht forshtandikeit; un zaine nechbdim veren hungerleit, un zain hamon fun dorsht fartriknt.

ISA 5:13 Therefore my people are gone into the Golus, because they have no da'as; and their men of rank are starved, and their multitude parched with thirst.

ISA 5:14 ‏דערום האָט די שְׁאֹול אױסגעברײט איר שלונד, ‏און אױפֿגעשפּאַרט איר מױל אָן אַ מאָס: ‏און נידערן װעט איר פּראַכט, ‏און איר טומל און איר גערױש, ‏און װוּ אַ לוּסטיקער אין איר. edit

ISA 5:14 derum hot di Sheol oisgebreit ir shlund, un oifgeshpart ir moil on a mos: un nideren vet ir pracht, un ir tuml un ir geroish, un vu a lustiker in ir.

ISA 5:14 Therefore Sheol hath enlarged herself, and opened her mouth without chok (limit) ; and their nobility, and their masses, and their throngs, and the reveler, shall descend into it.

ISA 5:15 ‏און געבױגן װערט דער מענטש, ‏און דערנידערט װערט דער מאַן, ‏און די אױגן פֿון די הױכע װעלז דערנידערט װערן. edit

ISA 5:15 un geboigen vert der mentsh, un dernidert vert der man, un di oigen fun di hoiche velz dernidert veren.

ISA 5:15 And adam shall be abased, and the ish shall be brought low, and the eyes of the haughty shall be humbled;

ISA 5:16 ‏און ה׳ צבָֿאוֹת װערט דערהײכט דורך גערעכטיקײט, ‏און הָאֵל דער הײליקער װערט געהײליקט דורך רעכטפאַרתיקײט. edit

ISA 5:16 un Hashem Tseva'ot vert derheicht durch gerechtikeit, un HaEl der heiliker vert geheilikt durch rechtפartikeit.

ISA 5:16 But Hashem Tzva'os shall be exalted in mishpat, and HaEl HaKadosh shall show Himself Kadosh in tzedakah.

ISA 5:17 ‏און די שאָף װעלן זיך פּאַשען װי אױף זײער פֿיטערפּלאַץ, ‏און די חורבֿות פֿון די רײַכע װעלן פֿאַרצערט װערן פֿון װאַנדערער. edit

ISA 5:17 un di shof velen zich pashen vi oif zeyer fiterplats, un di churbes fun di raiche velen fartsert veren fun vanderer.

ISA 5:17 Then shall the kevasim feed as upon their pasture, and the gerim (sojourners) will eat in the ruins of the rich.

ISA 5:18 ‏װײ, די װאָס שלעפּן דעם פֿאַרברעך מיט שנוּרן פֿון נישטיקײט, ‏און װי מיט אַ װאָגנשטריק די זינד! edit

ISA 5:18 vei, di vos shlepen dem farbrech mit shnuren fun nishtikeit, un vi mit a vognshtrik di zind!

ISA 5:18 Hoy unto them that draw avon (guilt) with cords of deceit, and tug at chatta'ah (sin) as with a cart rope;

ISA 5:19 ‏די װאָס זאָגן: זאָל ער אײַלן װאָס גיכער זײַן װערק, ‏כּדי מיר זאָלן זען; ‏און זאָל גענענען און קומען דער באַראָט פֿון דעם הײליקן פֿון יִשׂרָאֵל, ‏און לאָמיר געװױר װערן. edit

ISA 5:19 di vos zogen: zol er ailen vos gicher zain verk, kedei mir zolen zen; un zol genenen un kumen der barot fun dem heiliken fun Yisroel, un lomir gevoir veren.

ISA 5:19 That say, Let Him make speed, and hasten His Ma'aseh, that we may see it; and let the Atzat Kadosh Yisroel (purpose of the Holy One of Israel) draw near and come, that we may know it!

ISA 5:20 ‏װײ, די װאָס זאָגן אױף שלעכטס גוּט, ‏און אױף גוּט שלעכט; ‏װאָס מאַכן פֿינצטערניש פֿאַר ליכטיקײט, ‏און ליכטיקײט פֿאַר פֿינצטערניש; ‏װאָס מאַכן ביטער פֿאַר זיס, ‏און זיס פֿאַר ביטער! edit

ISA 5:20 vei, di vos zogen oif shlechts gut, un oif gut shlecht; vos machen fintsternish far lichtikeit, un lichtikeit far fintsternish; vos machen biter far zis, un zis far biter!

ISA 5:20 Hoy unto them that call rah tov, and tov rah; that put choshech for ohr, and ohr for choshech; that put mar for matok, and matok for mar!

ISA 5:21 ‏װײ, די װאָס זײַנען חכמים אין זײערע אױגן, ‏און פֿאַרשטאַנדיק אין זײער אָנגעזיכט! edit

ISA 5:21 vei, di vos zainen chachomim in zeyere oigen, un farshtandik in zeyer ongezicht!

ISA 5:21 Hoy unto them that are chachamim in their own eyes, and clever in their own sight!

ISA 5:22 ‏װײ, די גיבוֹרים אױף טרינקען װײַן, ‏און העלדישע לײַט אױף מישן דעם טרוּנק; edit

ISA 5:22 vei, di giborim oif trinken vain, un heldishe lait oif mishen dem trunk;

ISA 5:22 Hoy unto them that are Gibborim to drink yayin, and anshei chayil to mix shechar;

ISA 5:23 ‏װאָס מאַכן גערעכט דעם שוּלדיקן אום שוחד, ‏און דאָס רעכט פֿון גערעכטן נעמען זײ פֿון אים אַװעק! edit

ISA 5:23 vos machen gerecht dem shuldiken um shochad, un dos recht fun gerechten nemen zei fun im avek!

ISA 5:23 Which justify the rasha for shochad (bribe) , and take away the tzidkat tzaddikim from him!

ISA 5:24 ‏דערום, אַזױ װי די צוּנג פֿון פֿײַער פֿאַרצערט שטרױ, ‏און שפּרײ צעקריכט אין אַ פֿלאַם, ‏אַזױ װעט זײער װאָרצל װי אַ צעפױלוּנג װערן, ‏און זײער בליִונג װעט װי שטױב אױפֿגײן; ‏װײַל זײ האָבן פֿאַראַכט די תּורה פֿון ה׳ צבָֿאוֹת, ‏און געלעסטערט דאָס װאָרט פֿון דעם הײליקן פֿון יִשׂרָאֵל. edit

ISA 5:24 derum, azoi vi di tsung fun faier fartsert shtroi, un shprei tsekricht in a flam, azoi vet zeyer vortsel vi a tseפoilung veren, un zeyer bliung vet vi shtoib oifgein; vail zei hoben faracht di torah fun Hashem Tseva'ot, un gelestert dos vort fun dem heiliken fun Yisroel.

ISA 5:24 Therefore as the eish licketh up the stubble, and the flame consumeth the dry grass, so their shoresh shall be as rottenness, and their blossom shall go up as dust; because they have cast away the Torat Hashem Tzva'os, and spurned the word of the Kadosh Yisroel.

ISA 5:25 ‏דערום האָט געגרימט דער צאָרן ‏ פֿון ה׳ אױף זײַן פֿאָלק, ‏און ער האָט אױסגעשטרעקט זײַן האַנט אױף אים, ‏און האָט אים געשלאָגן, אַז די בערג האָבן געציטערט; ‏און זײערע טױטע לײבער זײַנען געװאָרן װי מיסט אין דער מיט פֿון די גאַסן. ‏בײַ אַלעם דעם איז נישט אָפּגעגאַנגען זײַן כעס. ‏און זײַן האַנט איז נאָך אױסגעשטרעקט. edit

ISA 5:25 derum hot gegrimt der tsoren fun Hashem oif zain folk, un er hot oisgeshtrekt zain hant oif im, un hot im geshlogen, az di berg hoben getsitert; un zeyere toite leiber zainen gevoren vi mist in der mit fun di gasen. bai alem dem iz nisht opgegangen zain kaas. un zain hant iz noch oisgeshtrekt.

ISA 5:25 Therefore is the Af Hashem kindled against His people, and He hath stretched forth His yad against them, and hath struck them down; and the mountains did tremble, and their nevilah were like refuse in the streets. For all this His anger is not turned away, but His yad is stretched out still.

ISA 5:26 ‏און ער װעט אױפֿהײבן אַ פֿאָן צו די פֿעלקער פֿון דער װײַט, ‏און װעט שטוּצערן צו אים פֿון עק ערד, ‏און זע, אײַליק פֿלינק װעט ער קומען; edit

ISA 5:26 un er vet oifheiben a fon tsu di felker fun der vait, un vet shtutseren tsu im fun ek erd, un ze, ailik flink vet er kumen;

ISA 5:26 And He will lift up a banner to the distant Goyim, and will whistle for him at the ketzeh ha'aretz; hinei, they shall come with speed swiftly;

ISA 5:27 ‏נישטאָ קײן מידער און קײן שטרױכלער בײַ אים, ‏ער שלוּמערט נישט און שלאָפֿט נישט, ‏און נישט אָפּגעבוּנדן איז דער גאַרטל פֿון זײַנע לענדן, ‏און נישט צעריסן אַ בענדל פֿון זײַנע שיך. edit

ISA 5:27 nishto kein mider un kein shtroichler bai im, er shlumert nisht un shloft nisht, un nisht opgebunden iz der gartel fun zaine lenden, un nisht tserisen a bendl fun zaine shich.

ISA 5:27 None shall be weary nor stumble among them; none shall slumber nor sleep; neither shall the ezor of their loins be loosed, nor the thong of their sandals be broken;

ISA 5:28 ‏װאָס זײַנע פײלן זײַנען געשאַרפֿט, ‏און אַלע זײַנע בױגנס געשפּאַנט; ‏די קלױען פֿון זײַנע פֿערד זײַנען װי קיזל גערעכנט, ‏און זײַנע רעדער װי דער שטורעמװינט. edit

ISA 5:28 vos zaine failen zainen gesharft, un ale zaine boigns geshpant; di kloien fun zaine ferd zainen vi kizl gerechnt, un zaine reder vi der shturemvint.

ISA 5:28 Whose khitzim (arrows) are sharp, and all their bows bent, the hoofs of their susim shall seem like flint, and their wheels like a whirlwind:

ISA 5:29 ‏אָ בריל האָט ער װי די לײבינטע, ‏און ער ברילט װי יונגלײבן, ‏און ברוּמט, און כאַפּט רױב, ‏און טראָגט אַװעק, און נישטאָ װער זאָל מציל זײַן. edit

ISA 5:29 o bril hot er vi di leibinte, un er brilt vi yungleiben, un brumt, un chapt roib, un trogt avek, un nishto ver zol matsl zain.

ISA 5:29 Their roaring shall be like a lion, they shall roar like young lions; yea, they shall roar, and lay hold of the teref, and shall carry it away safe, and none shall deliver it.

ISA 5:30 ‏און ער װעט ברוּמען אױף אים אין יענעם טאָג, ‏אַזױ װי די ברומונג פֿון ים; ‏און מע װעט אַ קוק טאָן צו דער ערד, ‏ערשט אַן ענגע פֿינצטערניש, ‏און דאָס ליכט איז פֿינצטער אין אירע הימלען. edit

ISA 5:30 un er vet brumen oif im in yenem tog, azoi vi di brumung fun yam; un me vet a kuk ton tsu der erd, ersht an enge fintsternish, un dos licht iz fintster in ire himlen.

ISA 5:30 And in Yom Hahu they shall roar against them like the roaring of the sea; and if one look unto ha'aretz, hinei, choshech and tzar (distress) , and the ohr groweth dark with clouds.

ISA 6:1 ‏אין דעם יאָר װאָס דער מלך עוּזִיָהו איז געשטאָרבן, האָב איך געזען אֲדֹנָי זיצן אױף אַ טראָן ‏ {כִּסֵּא} ‏ דערהױבענעם און זײער הױך, ‏ און זײַנע קיניגלעך מאַנטל האָבן אָנגעפֿילט דעם הֵיכל. edit

ISA 6:1 in dem yor vos der melech Uziyahu iz geshtorben, hob ich gezen Adonoi zitsen oif a tron derhoibenem un zeyer hoich, un zaine kiniglech mantl hoben ongefilt dem heichl.

ISA 6:1 In the year that the Melech Uziyah died, I saw Adonoi sitting upon a kisse, high and lifted up, and His robe filled the Heikhal.

ISA 6:2 ‏שׂרָפֿים זײַנען געשטאַנען איבער אים; צו זעקס פֿליגלען, צו זעקס פֿליגלען האָט איטלעכער געהאַט: מיט צװײ האָט ער פֿאַרדעקט זײַן פּנים, און מיט צװײ האָט ער פֿאַרדעקט זײַנע פֿיס, און מיט צװײ איז ער געפֿלױגן. edit

ISA 6:2 Saraphim zainen geshtanen iber im; tsu zeks fliglen, tsu zeks fliglen hot itlecher gehat: mit tsvei hot er fardekt zain ponem, un mit tsvei hot er fardekt zaine fis, un mit tsvei iz er gefloigen.

ISA 6:2 Above Him stood ministering the seraphim; each one had six wings: with two he covered his face, with two he covered his feet, and with two he did fly.

ISA 6:3 ‏און אײנער האָט גערופֿן צום אַנדערן, און האָט געזאָגט: ‏הײליק, הײליק, הײליק איז ה׳ צבָֿאוֹת, ‏די גאַנצע ערד איז פֿול מיט זײַן פּראַכט. edit

ISA 6:3 un einer hot gerufen tsum anderen, un hot gezogt: heilik, heilik, heilik iz Hashem Tseva'ot, di gantse erd iz ful mit zain pracht.

ISA 6:3 And one cried unto another, and said, Kadosh, Kadosh, Kadosh, is Hashem Tzva'os; kol ha'aretz is full of His kavod.

ISA 6:4 ‏און די בײַשטידלעך פֿון די שװעלן האָבן זיך געטרײסלט פֿון דעם קֹול פֿון די רופֿער, און דאָס הױז איז פֿול געװאָרן מיט רױך. edit

ISA 6:4 un di baishtidlech fun di shvelen hoben zich getreislt fun dem kol fun di rufer, un dos hoiz iz ful gevoren mit roich.

ISA 6:4 And the doorposts shook at the voice of him that cried, and the Beis was filled with smoke.

ISA 6:5 ‏האָב איך געזאָגט: װײ מיר, װאָרום איך בין פֿאַרשניטן; װײַל אַ מענטש מיט אומרײנע ליפּן בין איך, און צװישן אַ פֿאָלק מיט אומרײנע ליפּן זיץ איך; װאָרום דעם קיניג ה׳ צבָֿאוֹת האָבן געזען מײַנע אױגן. edit

ISA 6:5 hob ich gezogt: vei mir, vorem ich bin farshniten; vail a mentsh mit umreine lipen bin ich, un tsvishen a folk mit umreine lipen zits ich; vorem dem kinig Hashem Tseva'ot hoben gezen maine oigen.

ISA 6:5 Then said I, Oy (Woe) is me! For I am undone; because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips; for mine eyes have seen HaMelech, Hashem Tzva'os.

ISA 6:6 ‏איז צוגעפֿלױגן צו מיר אײנער פֿון די שׂרָפֿים, און אין זײַן האַנט איז געװען אַן אָנגעברענטער שטײן, װאָס ער האָט מיט אַ פֿײַערצװאַנג גענומען פֿון מזבח; edit

ISA 6:6 iz tsugefloigen tsu mir einer fun di Saraphim, un in zain hant iz geven an ongebrenter shtein, vos er hot mit a faiertsvang genumen fun mizbeyech;

ISA 6:6 Then flew one of the seraphim unto me, having a live coal in his yad, which he had taken with the tongs from off the Mizbe'ach:

ISA 6:7 ‏און ער האָט אים צוגערירט צו מײַן מױל, און האָט געזאָגט: זע, דאָס דאָזיקע האָט אָנגערירט אױף דײַנע ליפּן, אָפּטאָן װעט זיך דײַן פֿאַרברעך, און דײַן זינד װעט פֿאַרגעבן װערן. edit

ISA 6:7 un er hot im tsugerirt tsu main moil, un hot gezogt: ze, dos dozike hot ongerirt oif daine lipen, opton vet zich dain farbrech, un dain zind vet fargeben veren.

ISA 6:7 And he laid it upon my mouth, and said, Hinei, this hath touched thy lips; and thine avon (iniquity) is taken away, and kapporah is made for the purging of thy chattat (sin) .

ISA 6:8 ‏און איך האָב געהערט דעם קֹול פֿון אֲדֹנָי װי ער זאָגט: װעמען זאָל איך שיקן, און װער זאָל אונדז גײן? ‏האָב איך געזאָגט: דאָ בין איך; שיק מיך. edit

ISA 6:8 un ich hob gehert dem kol fun Adonoi vi er zogt: vemen zol ich shiken, un ver zol undz gein? hob ich gezogt: do bin ich; shik mich.

ISA 6:8 Also I heard the voice of Adonoi, saying, Whom shall I send, and who will go for Us? Then said I, Hineini; send me.

ISA 6:9 ‏האָט ער געזאָגט: גײ און זאָלסט זאָגן צו דעם דאָזיקן פֿאָלק: ‏הערן זאָלט איר הערן, אָבער נישט פֿאַרשטײן, ‏און זען זאָלט איר זען, אָבער נישט מערקן. edit

ISA 6:9 hot er gezogt: gei un zolst zogen tsu dem doziken folk: heren zolt ir heren, ober nisht farshtein, un zen zolt ir zen, ober nisht merken.

ISA 6:9 And He said, Go, and tell this people: Hear ye indeed, but understand not; and see indeed, but perceive not.

ISA 6:10 ‏מאַך פֿעט דאָס האַרץ פֿון דעם דאָזיקן פֿאָלק, ‏און זײַנע אױערן מאַך שװער, ‏און זײַנע אױגן פֿאַרקלעפּ, ‏טאָמער װעט ער זען מיט זײַנע אױגן, ‏און מיט זײַנע אױערן הערן, ‏און זײַן האַרץ װעט פֿאַרשטײן, ‏און ער װעט זיך אומקערן, און געהײלט {רפא} ‏ װערן. edit

ISA 6:10 mach fet dos harts fun dem doziken folk, un zaine oieren mach shver, un zaine oigen farklep, tomer vet er zen mit zaine oigen, un mit zaine oieren heren, un zain harts vet farshtein, un er vet zich umkeren, un geheilt veren.

ISA 6:10 Make the lev HaAm hazeh stubborn, and make their ears stopped up, their eyes heavy; lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their lev. And have a spiritual turnaround conversion, and be healed.

ISA 6:11 ‏האָב איך געזאָגט: ביז װאַנען, אֲדֹנָי? ‏און ער האָט געזאָגט: ‏ביז אַז שטעט װעלן זײַן װיסט אָן אַ באַװױנער, ‏און הײַזער אָן אַ מענטשן ‏און די ערד װעט פֿאַרװיסט װערן אין אַ װיסטעניש; edit

ISA 6:11 hob ich gezogt: biz vanen, Adonoi? un er hot gezogt: biz az shtet velen zain vist on a bavoiner, un haizer on a mentshen un di erd vet farvist veren in a vistenish;

ISA 6:11 Then cried I, Adonoi, ad mosai (how much longer [will this go on]) ? And He answered, Until the towns be wasted without inhabitant, and the batim (houses) are without man, and the ground be utterly desolate, a wilderness,

ISA 6:12 ‏און ה׳ װעט דערװײַטערן די מענטשן, ‏און די פֿאַרלאָזנקײט װעט זײַן גרױס אין לאַנד. edit

ISA 6:12 un Hashem vet dervaiteren di mentshen, un di farloznkeit vet zain grois in land.

ISA 6:12 And Hashem have removed men far away, and there be many forsaken places within the land.

ISA 6:13 ‏און בלײַבט נאָך אַ צענט-חלק דרינען, ‏װעט עס װידער אױסגעראַמט װערן; ‏װי אַ טערעבינט און װי אַן אײכנבױם, ‏װאָס נאָר זײער שטאַם בלײַבט װען בלעטער צעפֿאַלן; ‏דער הײליקער זאָמען װעט זײַן איר שטאַם. edit

ISA 6:13 un blaibt noch a tsent-chelek drinen, vet es vider oisgeramt veren; vi a terebint un vi an eichnboim, vos nor zeyer shtam blaibt ven bleter tsefalen; der heiliker zomen vet zain ir shtam.

ISA 6:13 But yet in it shall be a tenth, and it shall be given up to destruction, like the terebinth and like the oak, when they are felled, leave a root-stump: so the root-stump shall be the zera kodesh.

ISA 7:1 ‏און עס איז געװען אין די טעג פֿון אָחָז דעם זון פֿון יוֹתָם דעם זון פֿון עוּזִיָהון, דעם מלך פֿון יהוּדה, איז רצין דער מלך פֿון אַרָם, און פֶּקַח דער זון פֿון רמַליָהון, דער מלך פֿון יִשׂרָאֵל, אַרױפֿגעגאַנגען אױף ירושָלַיִם, אין מלחמה אױף איר, אָבער זײ האָבן זי נישט געקענט בײַקומען. edit

ISA 7:1 un es iz geven in di teg fun Achaz dem zun fun Yotam dem zun fun Uziyahun, dem melech fun Yehudah, iz Retsin der melech fun Aram, un Pekach der zun fun Remalyahuen, der melech fun Yisroel, aroifgegangen oif Yerusholayim, in milchome oif ir, ober zei hoben zi nisht gekent baikumen.

ISA 7:1 And it came to pass in the yamim of Achaz ben Yotam ben Uziyahu, Melech Yehudah, that Retzin Melech Aram (Syria) , and Pekach ben Remalyahu Melech Yisroel, went up toward Yerushalayim to war against her, but could not prevail over her.

ISA 7:2 ‏און עס איז אָנגעזאָגט געװאָרן אין הױז פֿון דָוִד, אַזױ צו זאָגן: אַרָם לאַגערט אין אײנעם מיט אפֿרים. און זײַן האַרץ און דאָס האַרץ פֿון זײַן פֿאָלק האָט זיך געטרײסלט, אַזױ װי עס טרײסלען זיך די בײמער פֿון װאַלד פֿאַרן װינט. edit

ISA 7:2 un es iz ongezogt gevoren in hoiz fun Dovid, azoi tsu zogen: Aram lagert in einem mit Ephrayim. un zain harts un dos harts fun zain folk hot zich getreislt, azoi vi es treislen zich di beimer fun vald faran vint.

ISA 7:2 And it was told the Bais Dovid, saying, Aram (Syria) is allied with Ephrayim. And his lev was shaken, and the lev of his people, like the trees of the forest are shaken with the wind.

ISA 7:3 ‏האָט ה׳ געזאָגט צו ישַעיָהון: גײ אַקאָרשט אַרױס אַנטקעגן אָחָזן, דו און דײַן זון שאָר-יָשובֿ, בײַם ברעג גראָבן פֿון דעם אױבערשטן טײַך, אױף דעם װעג פֿון װעשערפֿעלד, edit

ISA 7:3 hot Hashem gezogt tsu Yeshayahuen: gei akorsht arois antkegen Achazen, du un dain zun Shear-Yashuv, baim breg groben fun dem oibershten taich, oif dem veg fun vesherfeld,

ISA 7:3 Then said Hashem unto Yeshayah, Go forth now to meet Achaz, thou, and Shear-Yashuv (A Remnant Will Return) thy ben, at the end of the aqueduct of the Upper Pool on the road to the Fullerʼs Field;

ISA 7:4 ‏און זאָלסט זאָגן צו אים: זײַ געזעצט און רויִק, זאָלסט נישט מורא האָבן, און דײַן האַרץ זאָל נישט שלאַף װערן, פֿאַר די דאָזיקע צװײ רײכערדיקע עקן פֿײַערהעלצער; איבער דעם גרימצאָרן פֿון רצין און אַרָם, און דעם זון פֿון רמַליָהון. edit

ISA 7:4 un zolst zogen tsu im: zai gezetst un roiik, zolst nisht moire hoben, un dain harts zol nisht shlof veren, far di dozike tsvei reicherdike eken faierheltser; iber dem grimtsoren fun Retsin un Aram, un dem zun fun Remalyahuen.

ISA 7:4 And say unto him, Take heed, and stay calm; fear not, neither be fainthearted because of the two stubs of these smoking firebrands, because of the fierce anger of Retzin and Aram (Syria) , and of the ben Remalyahu;

ISA 7:5 ‏װײַל אַרָם האָט באַראָטן אױף דיר בײז, אפֿרים און דער זון פֿון רמַליָהון, אַזױ צו זאָגן: edit

ISA 7:5 vail Aram hot baroten oif dir beiz, Ephrayim un der zun fun Remalyahuen, azoi tsu zogen:

ISA 7:5 Or because Aram (Syria) , Ephrayim, and ben Remalyahu, have plotted your ruin, saying,

ISA 7:6 ‏לאָמיר אַרױפֿגײן אױף יהוּדה און זי אײַנשרעקן – און לאָמיר זי אײַנברעכן פֿאַר אונדז, און לאָמיר מאַכן פֿאַר אַ מלך אין איר דעם זון פֿון טָבֿאֵלן – edit

ISA 7:6 lomir aroifgein oif Yehudah un zi ainshreken – un lomir zi ainbrechen far undz, un lomir machen far a melech in ir dem zun fun Tavelen –

ISA 7:6 Let us go up against Yehudah, and trouble it, and let us divide it for ourselves, and set a melech in the midst of it, even ben Tav'el;

ISA 7:7 ‏האָט אֲדֹנָי ה׳ אַזױ געזאָגט: ‏עס װעט נישט באַשטײן, און װעט נישט געשען. edit

ISA 7:7 hot Adonoi Hashem azoi gezogt: es vet nisht bashtein, un vet nisht geshen.

ISA 7:7 Thus saith Adonoi Hashem : It shall not stand, neither shall it come to pass.

ISA 7:8 ‏װאָרום דער קאָפּ פֿון אַרָם איז דמשׂק, ‏און דער קאָפּ פֿון דמשׂק איז רצין; ‏און אין נאָך פֿינף און זעכציק יאָר ‏װעט אפֿרים צעבראָכן װערן פֿאַר אױס פֿאָלק. edit

ISA 7:8 vorem der kop fun Aram iz Damascus, un der kop fun Damascus iz Retsin; un in noch finf un zechtsik yor vet Ephrayim tsebrachen veren far ois folk.

ISA 7:8 For the rosh of Aram (Syria) is Damascus, and the rosh of Damascus is Retzin; and within threescore and five shanah shall Ephrayim be broken, that it be not a people.

ISA 7:9 ‏און דער קאָפּ פֿון אפֿרים איז שוֹמרוֹן, ‏און דער קאָפּ פֿון שוֹמרוֹן איז דער זון פֿון רמַליָהון. ‏און װען איר װעט נישט גלױבן ‏ {געשטאַנען אין אמוּנה}, ‏ אַזױ װעט איר נישט בעשטײן קענען. edit

ISA 7:9 un der kop fun Ephrayim iz Shomron, un der kop fun Shomron iz der zun fun Remalyahuen. un ven ir vet nisht gloiben {geshtanen in emune}, azoi vet ir nisht beshtein kenen.

ISA 7:9 And the rosh of Ephrayim is Shomron, and the rosh of Shomron is ben Remalyahu. If ye will not stand in emunah, then you shall not stand at all.

ISA 7:10 ‏און ה׳ האָט װידער גערעדט צו אָחָזן, אַזױ צו זאָגן: edit

ISA 7:10 un Hashem hot vider geredt tsu Achazen, azoi tsu zogen:

ISA 7:10 Moreover, Hashem spoke again unto Achaz, saying,

ISA 7:11 ‏בעט דיר אַ צײכן פֿון ה׳ דײַן ג-ט; בעט פֿון דער טיפֿעניש {שְׁאֹול}, אָדער פֿון אױבן אין דער הײך. edit

ISA 7:11 bet dir a tseichen fun Hashem dain g-t; bet fun der tifenish, oder fun oiben in der heich.

ISA 7:11 Ask thee an ot (sign) of Hashem Eloheicha; ask it either in the deepest depths or in the highest heights.

ISA 7:12 ‏האָט אָחָז געזאָגט: איך װעל נישט בעטן, און נישט פּרוּװן ה׳. edit

ISA 7:12 hot Achaz gezogt: ich vel nisht beten, un nisht pruven Hashem.

ISA 7:12 But Achaz said, I will not ask, neither will I tempt Hashem .

ISA 7:13 ‏האָט ער געזאָגט: הערט אַקאָרשט, איר הױז פֿון דָוִד: איז אײַך װינציק מיד צו מאַכן מענטשן, אַז איר װילט אױך מײַן ג-ט מיד מאַכן? edit

ISA 7:13 hot er gezogt: hert akorsht, ir hoiz fun Dovid: iz aich vintsik mid tsu machen mentshen, az ir vilt oich main g-t mid machen?

ISA 7:13 And he (Yeshayah) said, Hear ye now, O Bais Dovid; Is it a small thing for you to weary anashim, but will ye weary my G-d also?

ISA 7:14 ‏דערום װעט אֲדֹנָי אַלײן אײַך געבן אַ צײכן: אָט װערט די יונגפֿרױ {הָעַלְמָה} ‏ טראָגעדיק, און זי געבערט אַ זון, ‏ און װעט רופֿן זײַן נאָמען עִמָנוּאֵל. edit

ISA 7:14 derum vet Adonoi alein aich geben a tseichen: ot vert di yungfroi trogedik, un zi gebert a zun, un vet rufen zain nomen Immanuel.

ISA 7:14 Therefore Adonoi Himself shall give you an ot (sign) ; Hinei, HaAlmah (the unmarried young virgin) shall conceive, and bear Ben, and shall call Shmo Immanu El (G-d is with us) .

ISA 7:15 ‏שמאַנט און האָניק װעט ער עסן, װען ער װעט װיסן פֿײַנט צו האָבן שלעכטס, און אױסצוקלײַבן גוטס. – edit

ISA 7:15 shmant un honik vet er esen, ven er vet visen faint tsu hoben shlechts, un oistsuklaiben guts. –

ISA 7:15 Curds and honey shall he eat at the time that he knows to refuse the rah, and choose the tov.

ISA 7:16 ‏יאָ, נאָך אײדער דער ייִנגל װעט װיסן פֿײַנט צו האָבן שלעכטס, און אױסצוקלײַבן גוטס, װעט פֿאַרלאָזן װערן די ערד װאָס דו שרעקסט זיך פֿאַר אירע צװײ מלכים. – edit

ISA 7:16 yo, noch eider der yingel vet visen faint tsu hoben shlechts, un oistsuklaiben guts, vet farlozen veren di erd vos du shrekst zich far ire tsvei Molechim. –

ISA 7:16 For before the na'ar (boy) shall understand to refuse the rah, and choose the tov, the adamah (land) will be desolate, of whose two melachim thou art afraid.

ISA 7:17 ‏ה׳ װעט ברענגען אױף דיר, און אױף דײַן פֿאָלק, און אױף דײַן פֿאָטערס הױז, טעג װאָס זײַנען נישט געװען פֿון דעם טאָג װאָס אפֿרים האָט זיך אָפּגעקערט פֿון יהוּדה – דעם מלך פֿון אשור. edit

ISA 7:17 Hashem vet brengen oif dir, un oif dain folk, un oif dain foters hoiz, teg vos zainen nisht geven fun dem tog vos Ephrayim hot zich opgekert fun Yehudah – dem melech fun Ashur.

ISA 7:17 Hashem shall bring upon thee, and upon thy people, and upon the Bais of thy father, yamim such as have not come since the yom when Ephrayim departed from Yehudah: even Melech Ashur (Assyria) . ]

ISA 7:18 ‏און עס װעט זײַן אין יענעם טאָג, װעט ה׳ אַ שמוצער טאָן צו דער פֿליג װאָס אין עק טײַכן פֿון מִצרַיִם, און צו דער בין װאָס אין לאַנד אשור. edit

ISA 7:18 un es vet zain in yenem tog, vet Hashem a shmutser ton tsu der flig vos in ek taichen fun Mitsrayim, un tsu der bin vos in land Ashur.

ISA 7:18 And it shall come to pass in that yom, that Hashem shall whistle for the fly that is in the uttermost part of the Nile of Mitzrayim, and for the bee that is in Eretz Ashur.

ISA 7:19 ‏און זײ װעלן קומען, און װעלן אַלע רוען אין די װיסטע טאָלן און אין די שפּאַלטן פֿון פֿעלדזן, און אין אַלע דערנער און אין אַלע װילדע בײמלעך. edit

ISA 7:19 un zei velen kumen, un velen ale ruen in di viste tolen un in di shpalten fun feldzen, un in ale derner un in ale vilde beimlech.

ISA 7:19 And they shall come, and shall settle all of them on the steep ravines, and in the crevices of the rocks, and upon all thorns, and upon all water holes.

ISA 7:20 ‏אין יענעם טאָג װעט אֲדֹנָי אָפּגאָלן מיט דעם גאָלמעסער געדונגען אױף יענער זײַט טײַך – מיט דעם מלך פֿון אשור, דעם קאָפּ און די האָר פֿון די פֿיס, און אױך די באָרד װעט עס אַראָפּנעמען. edit

ISA 7:20 in yenem tog vet Adonoi opgolen mit dem golmeser gedungen oif yener zait taich – mit dem melech fun Ashur, dem kop un di Har fun di fis, un oich di bord vet es aropnemen.

ISA 7:20 In the same yom shall Adonoi shave with a razor that is hired, namely, by them beyond the river, by Melech Ashur, the head, and the hair of the legs; and it shall also consume the beard.

ISA 7:21 ‏און עס װעט זײַן אין יענעם טאָג, אַז אַ מאַן װעט אױפֿהאָדעװען אַ יונגע קו און צװײ שאָף, edit

ISA 7:21 un es vet zain in yenem tog, az a man vet oifhodeven a yunge ku un tsvei shof,

ISA 7:21 And it shall come to pass in that yom, that a man shall keep alive a young cow, and two sheep;

ISA 7:22 ‏איז, פֿון פֿיל מילך װאָס זײ װעלן געבן, װעט ער עסן שמאַנט; װאָרום שמאַנט און האָניק װעט עסן איטלעכער װאָס איז געבליבן אין לאַנד. edit

ISA 7:22 iz, fun fil milch vos zei velen geben, vet er esen shmant; vorem shmant un honik vet esen itlecher vos iz gebliben in land.

ISA 7:22 And it shall come to pass, for the abundance of cholov that they shall give, he shall eat cream; for thickened milk and devash shall every one eat that is left in the land.

ISA 7:23 ‏און עס װעט זײַן אין יענעם טאָג, איז, איטלעכער אָרט װוּ עס זײַנען דאָ טױזנט װײַנשטאָקן װערט טױזנט זילבערשטיק, װעט פֿאַר דערנער און פֿאַר װילדגעװעקס זײַן. edit

ISA 7:23 un es vet zain in yenem tog, iz, itlecher ort vu es zainen do toiznt vainshtoken vert toiznt zilbershtik, vet far derner un far vildgeveks zain.

ISA 7:23 And it shall come to pass in that yom, that every place shall be, where there were a thousand gefen worth a thousand kesef, it shall even be for briers and thorns.

ISA 7:24 ‏מיט פֿײַלן און מיט בױגן װעט מען קומען אַהין, װאָרום דערנער און װילדגעװעקס װעט זײַן דאָס גאַנצע לאַנד. edit

ISA 7:24 mit failen un mit boigen vet men kumen ahin, vorem derner un vildgeveks vet zain dos gantse land.

ISA 7:24 With arrows and with bows shall men come there; because kol ha'aretz shall become briers and thorns.

ISA 7:25 ‏און אַלע בערג װאָס װערן מיט אַ גראָבאײַזן געגראָבן, װעסטו אַהין נישט קומען אױס מורא פֿאַר דערנער און װילדגעװעקס, נאָר עס װעט זײַן פֿאַר אָקסן אַרױסצולאָזן, און פֿאַר שאָף ‏ צום טרעטן. edit

ISA 7:25 un ale berg vos veren mit a grobaizen gegroben, vestu ahin nisht kumen ois moire far derner un vildgeveks, nor es vet zain far oksen aroistsulozen, un far shof tsum treten.

ISA 7:25 And on all hills that were hoed with a hoe, thou shall not come there for fear of briers and thorns; but it shall be for pasturing of cattle, and for the treading place of seh.

ISA 8:1 ‏און ה׳ האָט צו מיר געזאָגט: נעם דיר אַ גרױסן טאָװל, און שרײַב אָן דערױף מיטן שריפֿט פֿון פֿאָלק: מַהֵר-שָלָל-חָש-בַז {דער זאַקרױב אײַלט, דער רױב קומט גיך}. edit

ISA 8:1 un Hashem hot tsu mir gezogt: nem dir a groisen tovl, un shraib on deroif miten shrift fun folk: Maher-Shalal-Chash-Baz {der zakroib ailt, der roib kumt gich}.

ISA 8:1 Moreover Hashem said unto me, Take thee a gillayon gadol (great slab) , and write on it with cheret enosh concerning Maher Shalal Chash Baz (The Spoil Speeds, the Booty Hastens [i.e., the coming Assyrian defeat of Syria and Israel is imminent and the life of this son of Isaiah is a prophetic time line. See verse 4 below]) .

ISA 8:2 ‏און איך זאָל מיר שטעלן באַגלױבטע עדות, אוּרִיה דעם כֹּהן, און זכַריָהו דעם זון פֿון יבֶרֶכיָהון. edit

ISA 8:2 un ich zol mir shtelen bagloibte eides, Uriyah dem koyen, un Zecharyahu dem zun fun Yeverekhyahuen.

ISA 8:2 And I took unto me edim ne'emanim (faithful witnesses) to record, Uriyah the kohen, and Zecharyah ben Yeverekhyahu.

ISA 8:3 ‏און איך האָב גענענט צו דער נבֿיאה, און זי איז טראָגעדיק געװאָרן, און האָט געבאָרן אַ זון. און ה׳ האָט צו מיר געזאָגט: רוף זײַן נאָמען: מַהֵר-שָלָל-חָש-בַז {דער זאַקרױב אײַלט, דער רױב קומט גיך}. edit

ISA 8:3 un ich hob genent tsu der neviye, un zi iz trogedik gevoren, un hot geboren a zun. un Hashem hot tsu mir gezogt: ruf zain nomen: Maher-Shalal-Chash-Baz {der zakroib ailt, der roib kumt gich}.

ISA 8:3 And I went unto the neviah; and she conceived, and bore ben. Then said Hashem to me, Call shmo Maher Shalal Chash Baz.

ISA 8:4 ‏װאָרום אײדער דער ייִנגל װעט װיסן צו רופֿן טאַטע און מאַמע, װעט מען אַװעקטראָגן דעם פֿאַרמעג פֿון דמשׂק, און דעם זאַקרױב פֿון שוֹמרוֹן, פֿאַרױס פֿאַר דעם מלך פֿון אשור. edit

ISA 8:4 vorem eider der yingel vet visen tsu rufen tate un mame, vet men avektrogen dem farmeg fun Damascus, un dem zakroib fun Shomron, forois far dem melech fun Ashur.

ISA 8:4 For before the na'ar shall have da'as to cry, Avi, or Immi, the chayil Damascus and the spoil of Shomron shall be carried off before Melech Ashur.

ISA 8:5 ‏און ה׳ האָט נאָך װידער צו מיר גערעדט, אַזױ צו זאָגן: edit

ISA 8:5 un Hashem hot noch vider tsu mir geredt, azoi tsu zogen:

ISA 8:5 Hashem spoke also unto me again, saying,

ISA 8:6 ‏װײַל דאָס דאָזיקע פֿאָלק האָט פֿאַראַכט ‏די װאַסערן פֿון שִלוֹחַ װאָס גײען פּאַמעלעך, ‏און זיך געפֿרײט מיט רצין און דעם זון פֿון רמַליָהון, edit

ISA 8:6 vail dos dozike folk hot faracht di vaseren fun Shelach vos geyen pamelech, un zich gefreit mit Retsin un dem zun fun Remalyahuen,

ISA 8:6 Forasmuch as HaAm HaZeh refuseth the waters of Shiloach that flow softly, and delight in Retzin and Ben Remalyahu;

ISA 8:7 ‏דרומעך זע, אֲדֹנָי ברענגט אַרױף אױף זײ ‏די גרױסע און מאַכטיקע װאַסערן פֿון טײַך, ‏דעם מלך פֿון אשור מיט זײַן גאַנצער מחנה, ‏און ער װעט איבערלױפֿן איבער אַלע זײַנע גראָבנס, ‏און אַריבערגײן איבער זײַנע אַלע ברעגן; edit

ISA 8:7 drumech ze, Adonoi brengt aroifblikendik oif zei di groise un machtike vaseren fun taich, dem melech fun Ashur mit zain gantser machne, un er vet iberloifen iber ale zaine grobns, un aribergein iber zaine ale bregen;

ISA 8:7 Now therefore, hinei, Adonoi bringeth up upon them the waters of the river, strong and many, even Melech Ashur, and all his kavod; and he shall come up over all his channels, and go over all his banks;

ISA 8:8 ‏און ער װעט דורכציִען דורך יהוּדה, ‏פֿלײצנדיק װעט ער דורכשטראָמען, ‏ביזן האַלדז װעט ער גרײכן, ‏און די שפּרײטונגען פֿון זײַנע פֿליגלען ‏װעלן אָנפֿילן די ברײט פֿון דײַן לאַנד, עִמָנוּאֵל! edit

ISA 8:8 un er vet durchtsien durch Yehudah, fleitsndik vet er durchshtromen, bizen haldz vet er greichen, un di shpreitungen fun zaine fliglen velen onfilen di breit fun dain land, Immanuel!

ISA 8:8 And he shall swirl into Yehudah; he shall overflow and go over, he shall reach even to the neck; and the stretching out of his wings shall fill the breadth of Thy eretz, O Immanu El.

ISA 8:9 ‏ליאַרעמט, איר פֿעלקער, אָבער איר װעט צעבראָכן װערן; ‏יאָ, פֿאַרנעמט אַלע װײַטענישן פֿון דער ערד; ‏גורט אײַך אָן, אָבער איר װעט צעבראָכן װערן, ‏גורט אײַך אָן, אָבער איר װעט צעבראָכן װערן. edit

ISA 8:9 liaremt, ir felker, ober ir vet tsebrachen veren; yo, farnemt ale vaitenishen fun der erd; gurt aich on, ober ir vet tsebrachen veren, gurt aich on, ober ir vet tsebrachen veren.

ISA 8:9 Exasperate yourselves, O ye Amim (Nations) , and ye shall be broken in pieces; and give ear, all ye of far countries; gird yourselves for battle, and ye shall be broken in pieces; gird yourselves for battle, and ye shall be broken in pieces.

ISA 8:10 ‏עצהט אַן עצה, און זי װעט פֿאַרשטערט װערן, ‏רעדט אָפּ אַ זאַך, און זי װעט נישט באַשטײן, ‏װאָרום אֵל איז מיט אונדז. edit

ISA 8:10 etsht an eitse, un zi vet farshtert veren, redt op a zach, un zi vet nisht bashtein, vorem El iz mit undz.

ISA 8:10 Consult etzah (counsel, plan) , and it shall come to naught; speak the davar, and it shall not stand; for Immanu El (G-d is with us) .

ISA 8:11 ‏װאָרום אַזױ האָט געזאָגט ה׳ צו מיר מיט אַ שטאַרקער האַנט, און ער האָט מיך געװאָרנט, נישט צו גײן אין װעג פֿון דעם דאָזיקן פֿאָלק, אַזױ צו זאָגן: edit

ISA 8:11 vorem azoi hot gezogt Hashem tsu mir mit a shtarker hant, un er hot mich gevorent, nisht tsu gein in veg fun dem doziken folk, azoi tsu zogen:

ISA 8:11 For Hashem hath spoken thus to me with chezkat haYad, and instructed me that I should not walk in the Derech HaAm HaZeh, saying,

ISA 8:12 ‏איר זאָלט נישט זאָגן בונט אױף אַלץ װאָס דאָס דאָזיקע פֿאָלק זאָגט בונט, און זײַן מורא זאָלט איר נישט מורא האָבן, און נישט פֿאָרכטן. edit

ISA 8:12 ir zolt nisht zogen bunt oif alts vos dos dozike folk zogt bunt, un zain moire zolt ir nisht moire hoben, un nisht forchten.

ISA 8:12 Call ye not Kesher (Conspiracy) all that this people calls kesher; neither fear ye their fear, nor be in dread.

ISA 8:13 ‏ה׳ צבָֿאוֹת, אים זאָלט איר הײליקן, און ער זאָל זײַן אײַער מורא, און ער אײַער פֿאָרכט. edit

ISA 8:13 Hashem Tseva'ot, im zolt ir heiliken, un er zol zain aier moire, un er aier forcht.

ISA 8:13 Regard Hashem Tzva'os as kodesh; and let Him be your fear, and let Him be your dread.

ISA 8:14 ‏און ער װעט זײַן פֿאַר אַ מִקְדָּשׁ, אָבער אױך פֿאַר אַ שטײן פֿון אָנשטױסונג, און פֿאַר אַ פֿעלדז פֿון שטרױכלונג, פֿאַר בײדע הײַזער פֿון יִשׂרָאֵל; פֿאַר אַ נעץ און פֿאַר אַ פּאַסטקע פֿאַר דעם באַװױנער פֿון ירושָלַיִם. edit

ISA 8:14 un er vet zain far a mikdash, ober oich far a shtein fun onshtoisung, un far a feldz fun shtroichlung, far beide haizer fun Yisroel; far a nets un far a pastke far dem bavoiner fun Yerusholayim.

ISA 8:14 And He shall be for a Mikdash; but for an Even Negef (Stone of Stumbling) and for a Tzur Michshol to both the Batei Yisroel, for a pach (snare) and for a mokesh (trap) to the inhabitants of Yerushalayim.

ISA 8:15 ‏און פֿיל צװישן זײ װעלן געשטרױכלט װערן, און פֿאַלן און צעבראָכן װערן, און געפֿאַנגען און באַצװוּנגען װערן. edit

ISA 8:15 un fil tsvishen zei velen geshtroichlt veren, un falen un tsebrachen veren, un gefangen un batsvungen veren.

ISA 8:15 And rabbim (many) among them shall stumble, and fall, and be broken, and be snared, and be taken.

ISA 8:16 ‏פֿאַרבינדן די װאָרעניש, פֿאַרחתמען די לערנונג צװישן מײַנע לערנערס! edit

ISA 8:16 farbinden di vorenish, farchtmen di lernung tsvishen maine lerners!

ISA 8:16 Bind up the te'udah (testimony) , chatom (seal up) the torah (teaching) among my disciples.

ISA 8:17 ‏און איך װעל האָפֿן אױף ה׳ װאָס פֿאַרבאָרגט זײַן פּנים פֿון דעם הױז פֿון יעקבֿ, און װעל האָפֿן צו אים. edit

ISA 8:17 un ich vel hofen oif Hashem vos farborgt zain ponem fun dem hoiz fun Yaakov, un vel hofen tsu im.

ISA 8:17 And I will wait for Hashem , that hideth His face from the Bais Ya'akov, and I will look for Him.

ISA 8:18 ‏אָט בין איך און די קינדער װאָס ה׳ האָט מיר געגעבן, פֿאַר סימנים און פֿאַר צײכנס אין יִשׂרָאֵל פֿון ה׳ צבָֿאוֹת װאָס רוט אױף באַרג צִיוֹן. edit

ISA 8:18 ot bin ich un di kinder vos Hashem hot mir gegeben, far simonim un far tseichens in Yisroel fun Hashem Tseva'ot vos rut oif barg Tsiyon.

ISA 8:18 Hinei, I and the yeladim whom Hashem hath given me are for otot and for mofetim in Yisroel from Hashem Tzva'os, which dwelleth in Mt Tziyon.

ISA 8:19 ‏און אַז זײ װעלן זאָגן צו אײַך: פֿרעגט בײַ די גײַסטער און בײַ די רוחות װאָס פּיפּסן און װאָס מורמלען, זאָלט איר זאָגן: דאַרף נישט אַ פֿאָלק פֿרעגן בײַ זײַן ג-ט? צו װאָס פֿרעגן פֿאַר די לעבעדיקע בײַ די טױטע edit

ISA 8:19 un az zei velen zogen tsu aich: fregt bai di gaister un bai di ruches vos pipsen un vos murmlen, zolt ir zogen: darf nisht a folk fregen bai zain g-t? tsu vos fregen far di lebedike bai di toite

ISA 8:19 And when they shall say unto you, Seek unto mediums that have familiar spirits, and unto spiritists that whisper, and that mutter: should not Am seek unto Elohav? Should they consult the mesim (dead ones) for the benefit of the chayyim (living) ?

ISA 8:20 ‏לערנונג און װאָרעניש? פֿאַר װאָר, זײ װעלן זאָגן אַזױ װי דאָס דאָזיקע װאָרט װאָס האָט נישט קײן זין. edit

ISA 8:20 lernung un vorenish? far vor, zei velen zogen azoi vi dos dozike vort vos hot nisht kein zin.

ISA 8:20 To the torah (teaching of G-d) and to the te'udah (recorded testimony) ; if they speak not according to Davar HaZeh, it is because there is no shachar (dawn, light) in them.

ISA 8:21 ‏און דורכגײן װעט דורך דאַנען אַ געדריקטער און אַ הונגעריקער; און עס װעט זײַן, אַז ער װעט הונגערן, װעט ער צערענען, און װעט שילטן זײַן מלך און זײַן ג-ט; און ער װעט זיך קערן צו דער הײך, edit

ISA 8:21 un durchgein vet durch danen a gedrikter un a hungeriker; un es vet zain, az er vet hungeren, vet er tserenen, un vet shilten zain melech un zain g-t; un er vet zich keren tsu der heich,

ISA 8:21 And they shall roam about therein, hard-pressed and hungry; and it shall come to pass, that when they shall be hungry, they shall fret themselves, and curse by their melech and Elohav, and look upward.

ISA 8:22 ‏און װעט קוקן צו דער ערד, ערשט נױט און פֿינצטערניש, אַנגסטיקע טונקלעניש, און חושכניש אױסגעשפּרײט. edit

ISA 8:22 un vet kuken tsu der erd, ersht noit un fintsternish, angstike tunklenish, un chushchnish oisgeshpreit.

ISA 8:22 And they shall look unto eretz; and, hinei, tzarah and darkness, gloom of anguish; and they shall be driven to darkness.

ISA 8:23 ‏ װאָרום נישטאָ קײן מיד װערן בײַ דעם װאָס דריקט זי; אַצונד האָט דער ערשטער לײַכט אָנגערירט, לאַנד זבֿולון און לאַנד נַפֿתָּלי, אָבער דער לעצטער װעט אָנפֿאַלן שװער אױפֿן װעג פֿון אים, פֿון יענער זײַט יַרדן, אין גָליל ‏ פֿון די פֿעלקער ‏ {גוֹיִם}. edit

ISA 8:23 vorem nishto kein mid veren bai dem vos drikt zi; atsund hot der ershter laicht ongerirt, land Zevulun un land Naphtali, ober der letster vet onfalen shver oifen veg fun im, fun yener zait Yarden, in Galil fun di felker .

ISA 8:23 Nevertheless there will be no gloom in her in anguish. In Et HaRishon (the former time) He brought into contempt Artzah Zevulun and Artzah Naphtali, but acharon (afterward, in the future) did bring to honor Derech HaYam (Way to the Sea, land between Sea of Galilee and the Mediterranean) , beyond Yarden, in the Galil HaGoyim.

ISA 9:1 ‏ דאָס פֿאָלק װאָס איז געגאַנגען אין פֿינצטערניש, ‏האָט דערזען אַ גרױס ליכטיקײט; ‏די װאָס זײַנען געזעסן אין לאַנד פֿון טױטשאָטן, ‏אױף זײ האָט אַ ליכטיקײט געשײַנט. edit

ISA 9:1 dos folk vos iz gegangen in fintsternish, hot derzen a grois lichtikeit; di vos zainen gezesen in land fun toitshoten, oif zei hot a lichtikeit geshaint.

ISA 9:1 The people that walked in choshech have seen an Ohr gadol; they that dwell in the eretz tzalmavet, upon them hath the Ohr dawned.

ISA 9:2 ‏ האָסט געמערט דאָס פֿאָלק, ‏האָסט געגרײסט זײַן פֿרײד; ‏זײ פֿרײען זיך פֿאַר דיר, װי די פֿרײד בײַם שניט, ‏װי מען קװעלט װען מע טײלט זיך מיט רױב. edit

ISA 9:2 host gemert dos folk, host gegreist zain freid; zei freyen zich far dir, vi di freid baim shnit, vi men kvelt ven me teilt zich mit roib.

ISA 9:2 Thou shalt multiply the Goy (Nation) , and increase its simchah; they joy before Thee according to the simchat baKatzir, and as men rejoice when they divide the spoil.

ISA 9:3 ‏ װאָרום דעם יאָך פֿון זײַן לאַסט, ‏און דעם שטאַנג פֿון זײַן נאַקן, ‏די רוט פֿון זײַן דריקער, ‏האָסטו צעבראָכן װי אין טאָג פֿון מִדיָן. edit

ISA 9:3 vorem dem yoch fun zain last, un dem shtang fun zain naken, di rut fun zain driker, hostu tsebrachen vi in tog fun Midyan.

ISA 9:3 For Thou hast broken the ol (yoke) of his burden, and the mateh (staff) of his shoulder, the shevet hanogesh (rod of the task master) of him, as in the yom of Midyan.

ISA 9:4 ‏ װאָרום יעטװעדער שוך װאָס האָט געשאַרט מיט רַעש, ‏און יעטװעדער מאַנטל געװעלגערט אין בלוט, ‏װעט זײַן צו בראַנד, ‏אַ שפּײַז פֿאַרן פֿײַער. edit

ISA 9:4 vorem yetveder shuch vos hot geshart mit raash, un yetveder mantl gevelgert in blut, vet zain tsu brand, a shpaiz faran faier.

ISA 9:4 For every boot of the tramping warrior in the battleʼs tumult, and simlah (garments) megolalah (rolled) in damim (blood) shall be for burning and ma'acholet eish (food for fire) .

ISA 9:5 ‏ װאָרום אַ קינד ‏ איז אונדז געבאָרן געװאָרן, ‏אַ זון איז אונדז געגעבן געװאָרן, ‏און די הערשאַפֿט איז אױף זײַן אַקסל; ‏און מע רופֿט זײַן נאָמען: ‏פֶּלֶא-יוֹעץ אֵל-גִבור, ‏אַבֿי-עד (פֿאַרמאָגער פֿון אײביקײט) שַׂר-שלום; edit

ISA 9:5 vorem a kind iz undz geboren gevoren, a zun iz undz gegeben gevoren, un di hershaft iz oif zain aksl; un me ruft zain nomen: פeּle-yuets El-gibbor, Avi-Iddo (farmoger fun eibikeit) shaׂr-sholem;

ISA 9:5 For unto us a yeled is born, unto us ben is given; and the misrah (dominion) shall be upon his shoulder; and Shmo shall be called Peleh (Wonderful) , Yoetz (Counsellor) , El Gibbor (Mighty G-d) , Avi Ad (Possessor of Eternity) , Sar Shalom (Prince of Peace) .

ISA 9:6 ‏ צו מערן די הערשאַפֿט, ‏און צו שלום אָן שיעור, ‏אױף דעם טראָן ‏ פֿון דָוִד, ‏און אױף זײַן מלוכה; ‏זי צו פֿעסטיקן און זי אונטערצולענען ‏מיט רעכט און גערעכטיקײט, ‏פֿון אַצונד און ביז אײביק; ‏דאָס אָננעמען זיך פֿון ה׳ צבָֿאוֹת טוט דאָס דאָזיקע. edit

ISA 9:6 tsu meren di hershaft, un tsu sholem on shieur, oif dem tron fun Dovid, un oif zain meluche; zi tsu festiken un zi untertsulenen mit recht un gerechtikeit, fun atsund un biz eibik; dos onnemen zich fun Hashem Tseva'ot tut dos dozike.

ISA 9:6 Of the increase of his misrah and shalom there shall be no ketz (end) , upon the Kisse Dovid, and upon his kingdom, to strengthen it, and to support it with mishpat and with tzedakah from henceforth even ad olam (forever) . The Kinat Hashem Tzva'os will fulfill this.

ISA 9:7 ‏ אֲדֹנָי האָט אַ װאָרט געשיקט אין יעקבֿ, ‏און עס איז געפֿאַלן אין יִשׂרָאֵל. edit

ISA 9:7 Adonoi hot a vort geshikt in Yaakov, un es iz gefalen in Yisroel.

ISA 9:7 Adonoi sent davar against Ya'akov, and it hath fallen upon Yisroel.

ISA 9:8 ‏ און װיסן װעט דאָס גאַנצע פֿאָלק, ‏אפֿרים און דער באַװױנער פֿון שוֹמרוֹן, ‏װאָס זאָגט מיט גַאַװה און מיט גדלות פֿון האַרצן: edit

ISA 9:8 un visen vet dos gantse folk, Ephrayim un der bavoiner fun Shomron, vos zogt mit gaive un mit gadles fun hartsen:

ISA 9:8 And all HaAm shall know it, even Ephrayim and the inhabitant of Shomron, that say in the ga'avah (pride) and haughtiness levav (of heart) ,

ISA 9:9 ‏ ציגל זײַנען אײַנגעפֿאַלן, ‏און געהאַקטע שטײנער װעלן מיר בױען; ‏װילדע פֿײַגנבײמער זײַנען אָפּגעהאַקט געװאָרן, ‏און מיט צעדערן װעלן מיר זײ פֿאַרבײַטען. edit

ISA 9:9 tsigl zainen aingefalen, un gehakte shteiner velen mir boien; vilde faignbeimer zainen opgehakt gevoren, un mit tsederen velen mir zei farbaiten.

ISA 9:9 The levenim (bricks) are fallen down, but we will rebuild with cut stones; the sycamores are cut down, but we will replace them with cedars.

ISA 9:10 ‏ דערום דערהײבט ה׳ די פֿײַנט פֿון רצין אױף אים, ‏און זײַנע שׂונאים װעט ער אָנרײצן; edit

ISA 9:10 derum derheibt Hashem di faint fun Retsin oif im, un zaine sonem vet er onreitsen;

ISA 9:10 Therefore Hashem shall strengthen the adversaries of Retzin against him, and spur on his enemies;

ISA 9:11 ‏ אַרָם פֿון פֿאָרנט, און פּלִשתּים פֿון הינטן; ‏און זײ עסן יִשׂרָאֵל מיטן גאַנצן מױל. ‏בײַ אַלעם דעם איז נישט אָפּגעגאַנגען זײַן כּעס, ‏און זײַן האַנט איז נאָך אױסגעשטרעקט. edit

ISA 9:11 Aram fun forent, un Pelishtim fun hinten; un zei esen Yisroel miten gantsen moil. bai alem dem iz nisht opgegangen zain kaas, un zain hant iz noch oisgeshtrekt.

ISA 9:11 The Syrians from the east, and the Pelishtim from the west; and they shall devour Yisroel with open mouth. For all this His anger is not turned away, but His yad is upraised still.

ISA 9:12 ‏ אָבער דאָס פֿאָלק קערט זיך נישט צו זײַן שלעגער, ‏און ה׳ צבָֿאוֹת זוכן זײ נישט. edit

ISA 9:12 ober dos folk kert zich nisht tsu zain shleger, un Hashem Tseva'ot zuchen zei nisht.

ISA 9:12 For HaAm turneth not unto Him that struck them, neither do they seek Hashem Tzva'os.

ISA 9:13 ‏ און ה׳ פֿאַרשנײַדט {כרת} ‏ פֿון יִשׂרָאֵל קאָפּ און עק, ‏טײטלצװײַג און טײַכריטל, אין אײן טאָג. edit

ISA 9:13 un Hashem farshnaidt fun Yisroel kop un ek, teitltsvaig un taichritl, in ein tog.

ISA 9:13 Therefore Hashem will root out of Yisroel head and tail, palm branch and reed, in yom echad.

ISA 9:14 ‏ דער זקן און דער אָנגעזעענער, דאָס איז דער קאָפּ, ‏און דער נבֿיא װאָס לערנט ליגן, דאָס איז דער עק. edit

ISA 9:14 der zoken un der ongezeener, dos iz der kop, un der novi vos lernt ligen, dos iz der ek.

ISA 9:14 The zaken and prominent man is the head; and the navi that is the moreh sheker (teacher of lies, false teacher) is the tail.

ISA 9:15 ‏ און די לידער פֿון דעם דאָזיקן פֿאָלק זײַנען פֿאַרפֿירער, ‏און זײערע געפֿירטע זײַנען צעמישט. edit

ISA 9:15 un di lider fun dem doziken folk zainen farfirer, un zeyere gefirte zainen tsemisht.

ISA 9:15 For the me'ashrei HaAm HaZeh (leaders of this people) cause them to err; and they that are led of them are destroyed.

ISA 9:16 ‏ דערום פֿרײט זיך נישט אֲדֹנָי מיט זײַנע יונגע לײַט, ‏און זײַנע יתומים און אַלמנות דערבאַרימט ער נישט; ‏װאָרום איטלעכער איז זינדיק און טוט שלעכטס, ‏און איטלעך מױל רעדט שענדלעכקײט. ‏בײַ אַלעם דעם איז נישט אָפּגעגאַנגען זײַן כּעס, ‏און זײַן האַנט איז נאָך אױסגעשטרעקט. edit

ISA 9:16 derum freit zich nisht Adonoi mit zaine yunge lait, un zaine yesoimim un almones derbarimt er nisht; vorem itlecher iz zindik un tut shlechts, un itlech moil redt shendlechkeit. bai alem dem iz nisht opgegangen zain kaas, un zain hant iz noch oisgeshtrekt.

ISA 9:16 Therefore Adonoi shall have no joy in their bocherim, neither shall have mercy on their yetomim and almanot; for every one is a chanef (g-dless, hypocritical) and an evildoer, and every mouth speaketh nevalah (folly) . For all this His anger is not turned away, but His yad is upraised still.

ISA 9:17 ‏ װאָרום די שלעכטיקײט ברענט װי אַ פֿײַער, ‏זי פֿאַרצערט דערנער און װילדגעװעקס, ‏און צינדט די געצװײַגן פֿון װאַלד, ‏ביז זײ קנױלן זיך אין זײַלן פֿון רױך. edit

ISA 9:17 vorem di shlechtikeit brent vi a faier, zi fartsert derner un vildgeveks, un tsindt di getsvaigen fun vald, biz zei knoilen zich in zailen fun roich.

ISA 9:17 For wickedness burneth like eish; it shall devour the briers and thorns, and shall kindle in the thickets of the forest, and they shall smoke upward like the lifting up of ashan (smoke) .

ISA 9:18 ‏ דורך דעם צאָרן פֿון ה׳ צבָֿאוֹת ‏איז צעפֿלאַקערט דאָס לאַנד, ‏און דאָס פֿאָלק איז װי שפּײַז פֿאַרן פֿײַער; ‏זײ דערבאַרימען זיך נישט קײנער אױף זײַן ברודער, edit

ISA 9:18 durch dem tsoren fun Hashem Tseva'ot iz tseflakert dos land, un dos folk iz vi shpaiz faran faier; zei derbarimen zich nisht keiner oif zain bruder,

ISA 9:18 Through the Evrat Hashem Tzva'os (Wrath of Hashem of Hosts) is the land darkened, and HaAm shall be ma'acholet eish (food for fire) ; no ish shall spare his brother.

ISA 9:19 ‏ און מע רײַסט רעכטס, און בלײַבט הונגעריק, ‏און מע עסט לינקס, און װערט נישט זאַט; ‏זײ עסן איטלעכער דאָס פֿלײש פֿון זײַן אָרעם: edit

ISA 9:19 un me raist rechts, un blaibt hungerik, un me est links, un vert nisht zat; zei esen itlecher dos fleish fun zain orem:

ISA 9:19 And they grab on the yamin (right hand) , and are still hungry; and shall eat on the smol (left hand) , and they shall not be satisfied; they shall eat every ish the basar of his own zero'a;

ISA 9:20 ‏ מנַשֶה אפֿרימען, און אפֿרים מנַשֶהן, ‏זײ אין אײנעם אױף יהוּדה. ‏בײַ אַלעם דעם איז נישט אָפּגעגאַנגען זײַן כּעס, ‏און זײַן האַנט איז נאָך אױסגעשטרעקט. edit

ISA 9:20 Menasheh Ephrayimen, un Ephrayim Menashehen, zei in einem oif Yehudah. bai alem dem iz nisht opgegangen zain kaas, un zain hant iz noch oisgeshtrekt.

ISA 9:20 Menasheh against Ephrayim; and Ephrayim, Menasheh; they together shall be against Yehudah. For all this His anger is not turned away; His yad is upraised still.

ISA 10:1 ‏װײ, די װאָס מאַכן אונגערעכטע געזעץ, ‏און שרײַבער װאָס האָבן אומרעכט געשריבן, edit

ISA 10:1 vei, di vos machen ungerechte gezets, un shraiber vos hoben umrecht geshriben,

ISA 10:1 Woe unto them that decree unrighteous chukim, and that write decrees of oppression;

ISA 10:2 ‏כּדי אָפּצונײגן פֿון משפּט די באַדערפֿטיקע, ‏און גזלען דאָס רעכט פֿון די אָרימע פֿון מײַן פֿאָלק; ‏כּדי אַלמנות זאָלן זײַן זײער רױב, ‏און יתומים זאָלן זײ באַראַבעװען! edit

ISA 10:2 kedei optsuneigen fun mishpot di baderftike, un gezlen dos recht fun di orime fun main folk; kedei almones zolen zain zeyer roib, un yesoimim zolen zei barabeven!

ISA 10:2 To turn aside the needy from their rights, and to withhold mishpat from the aniyyei Ami, that almanot may be their prey, and that they may rob the yetomim!

ISA 10:3 ‏און װאָס װעט איר טאָן אין טאָג פֿון רעכנשאַפֿט, ‏און אין דער פֿאַרװיסטונג װאָס קומט פֿון דער װײַט? ‏צו װעמען װעט איר לױפֿן נאָך הילף? ‏און װוּ װעט איר איבערלאָזן אײַער רײַכטום? edit

ISA 10:3 un vos vet ir ton in tog fun rechenshaft, un in der farvistung vos kumt fun der vait? tsu vemen vet ir loifen noch hilf? un vu vet ir iberlozen aier raichtum?

ISA 10:3 And what will ye do in the Yom Pekuddah (Day Of Visitation, Reckoning) and in the desolation which shall come from afar? To whom will ye flee for ezrah (help) ? And where will ye leave your kavod (glory, riches) ?

ISA 10:4 ‏נישט אַנדערש װי קניִען אונטער געפֿאַנגענע, ‏און אונטער הרוּגים צו פֿאַלן. ‏בײַ אַלעם דעם איז נישט אָפּגעגאַנגען זײַן כּעס, ‏און זײַן האַנט איז נאָך אױסגעשטרעקט. edit

ISA 10:4 nisht andersh vi knien unter gefangene, un unter herugim tsu falen. bai alem dem iz nisht opgegangen zain kaas, un zain hant iz noch oisgeshtrekt.

ISA 10:4 Without Me they shall bow down under the prisoners, and they shall fall under the slain. For all this His anger is not turned away, but His yad is upraised still.

ISA 10:5 ‏װײ, אשור, די רוט פֿון מײַן צאָרן, ‏װאָס מײַן כּעס איז אַ שטעקן אין זײער האַנט! edit

ISA 10:5 vei, Ashur, di rut fun main tsoren, vos main kaas iz a shteken in zeyer hant!

ISA 10:5 O Ashur, the rod of Mine anger, in whose yad is the mateh of My wrath.

ISA 10:6 ‏אױף אַ זינדיקן פֿאָלק טו איך אים שיקן, ‏און אױף דער אומה פֿון מײַן צאָרן טו איך אים באַפֿעלן, ‏צו רױבן זאַקרױב, און צו ראַבעװען רױב, ‏און זי מאַכן צו טרעטן װי קױט פֿון די גאַסן. edit

ISA 10:6 oif a zindiken folk tu ich im shiken, un oif der ume fun main tsoren tu ich im bafelen, tsu roiben zakroib, un tsu rabeven roib, un zi machen tsu treten vi koit fun di gasen.

ISA 10:6 I will send him against a Goy Chanef, and against the people of My wrath will I give him a charge, to take the spoil, and to take the plunder, and to tread them down like the chomer chutzot (mire of the streets) .

ISA 10:7 ‏אָבער נישט אַזױ מײנט ער, ‏און נישט אַזױ טראַכט זײַן האַרץ, ‏נײַערט צו פֿאַרטיליקן איז אין זײַן האַרצן, ‏און צו פֿאַרשנײַדן {כרת} ‏ פֿעלדער נישט װינציק. edit

ISA 10:7 ober nisht azoi meint er, un nisht azoi tracht zain harts, naiert tsu fartiliken iz in zain hartsen, un tsu farshnaiden felder nisht vintsik.

ISA 10:7 But he intendeth not so, neither doth his mind so consider; but it is in his lev to make an end of Goyim not a few.

ISA 10:8 ‏װאָרום ער זאָגט: ‏זײַנען נישט מײַנע האַרן מלכים אַלע? edit

ISA 10:8 vorem er zogt: zainen nisht maine haren Molechim ale?

ISA 10:8 For he saith, Are not my sarim altogether melachim?

ISA 10:9 ‏איז נישט װי כַּרכּמיש כַּלנו? ‏צי איז נישט װי אַרפַּד חַמָת? ‏צי איז נישט װי דמשׂק שוֹמרוֹן? edit

ISA 10:9 iz nisht vi Karkemish Kalno? tsi iz nisht vi Arpad Chammat? tsi iz nisht vi Damascus Shomron?

ISA 10:9 Is not Kalno like Karkemish? Is not Chamat like Arpad? Is not Shomron like Damascus?

ISA 10:10 ‏אַזױ װי מײַן האַנט האָט דערגרײכט ‏די קיניגרײַכן פֿון די אָפּגעטער, ‏װאָס זײערע געצן זײַנען מער געװען ‏װי פֿון ירושָלַיִם און פֿון שוֹמרוֹן – edit

ISA 10:10 azoi vi main hant hot dergreicht di kinigraichen fun di opgeter, vos zeyere getsen zainen mer geven vi fun Yerusholayim un fun Shomron –

ISA 10:10 Just as my yad hath found the mamlechot haelil, whose pesilim (molten images) did excel them of Yerushalayim and of Shomron;

ISA 10:11 ‏פֿאַר װאָר, אַזױ װי איך האָב געטאָן ‏צו שוֹמרוֹן און צו אירע אָפּגעטער, ‏אַזױ װעל איך טאָן צו ירושָלַיִם ‏און צו אירע געצנבילדער. edit

ISA 10:11 far vor, azoi vi ich hob geton tsu Shomron un tsu ire opgeter, azoi vel ich ton tsu Yerusholayim un tsu ire getsnbilder.

ISA 10:11 Shall I not, as I have done unto Shomron and her elilim, so do to Yerushalayim and her atzabim (images) ?

ISA 10:12 ‏אָבער עס װעט זײַן, אַז אֲדֹנָי װעט ענדיקן אַל זײַן װערק אױף באַרג צִיוֹן און אױף ירושָלַיִם, װעל איך זיך רעכענען פֿאַר דער פֿרוכט פֿון דעם שטאָלצן האַרצן פֿון דעם מלך פֿון אשור, און פֿאַר דער רימערײַ פֿון זײַנע האָפֿערדיקע אױגן. edit

ISA 10:12 ober es vet zain, az Adonoi vet endiken al zain verk oif barg Tsiyon un oif Yerusholayim, vel ich zich rechenen far der frucht fun dem shtoltsen hartsen fun dem melech fun Ashur, un far der rimerai fun zaine hoferdike oigen.

ISA 10:12 Wherefore it shall come to pass, that when Adonoi hath performed His whole work upon Mt Tziyon and on Yerushalayim, I will punish the fruit of the proud lev of Melech Ashur, and the tiferet of his haughty eyes.

ISA 10:13 ‏װאָרום ער האָט געזאָגט: ‏מיט כּוֹח פֿון מײַן האַנט האָב איך אױפֿגעטאָן, ‏און מיט מײַן חכמה, װײַל איך בין פֿאַרשטאַנדיק; ‏און איך טו אָפּ די געמאַרקן פֿון פֿעלקער, ‏און זײערע שאַצן האָב איך צערױבט, ‏און מאַכטיק טו איך נידערן די באַװױנער. edit

ISA 10:13 vorem er hot gezogt: mit koiech fun main hant hob ich oifgeton, un mit main chochme, vail ich bin farshtandik; un ich tu op di gemarken fun felker, un zeyere shatsen hob ich tseroibt, un machtik tu ich nideren di bavoiner.

ISA 10:13 For he saith, By the ko'ach of my yad I have done it, and by my chochmah; for I have binah; and I have removed the boundaries of the nations, and have plundered their treasures, and like the mighty I have subdued those on thrones;

ISA 10:14 ‏און מײַן האַנט האָט געפֿונען װי אַ נעסט ‏דעם פֿאַרמעג פֿון די פֿעלקער, ‏און װי מע קלײַבט אױף אײַער פֿאַרלאָזענע, ‏האָב איך די גאַנצע ערד אױפֿגעקליבן; ‏און נישט געװען װער זאָל אַ פֿליגל רירן, ‏אָדער עפֿענען אַ מױל און אַ פּיפּס טאָן. edit

ISA 10:14 un main hant hot gefunen vi a nest dem farmeg fun di felker, un vi me klaibt oif aier farlozene, hob ich di gantse erd oifgekliben; un nisht geven ver zol a fligel riren, oder efenen a moil un a pips ton.

ISA 10:14 And my yad hath found like a ken (nest) the riches of the nations; and like one gathereth beitzim (eggs) that are left, have I gathered kol ha'aretz; and there was none that moved the wing, or opened the beak, or peeped.

ISA 10:15 ‏קען די האַק זיך רימען קעגן דעם װאָס האַקט מיט איר? ‏קען די זעג זיך גרײסן קעגן דעם װאָס ציט זי? ‏װי אַ רוט זאָל פֿאָכן מיט אירע אױפֿהײבער, ‏װי אַ שטעקן זאָל אױפֿהײבן ‏דעם װאָס נישט האָלץ! edit

ISA 10:15 ken di hak zich rimen kegen dem vos hakt mit ir? ken di zeg zich greisen kegen dem vos tsit zi? vi a rut zol fochen mit ire oifheiber, vi a shteken zol oifheiben dem vos nisht holts!

ISA 10:15 Shall the garzen (axe) boast itself against Him that cuts therewith? Or shall the masor (saw) magnify itself against Him that useth it? As if the shevet (rod) should shake itself against them that lift it up, or as if the matteh (staff) should lift up itself, as if it were not etz.

ISA 10:16 ‏דערום װעט דער האַר, ה׳ צבָֿאוֹת ‏אָנשיקן אַ דער אױף זײַן פֿעטקײט; ‏און אונטער זײַן פּראַכט װעט זיך צעברענען אַ בראַנד, ‏װי די בראַנד פֿון אַ פֿײַער. edit

ISA 10:16 derum vet der Har, Hashem Tseva'ot onshiken a der oif zain fetkeit; un unter zain pracht vet zich tsebrenen a brand, vi di brand fun a faier.

ISA 10:16 Therefore shall HaAdon Hashem Tzva'os send among his fat ones leanness; and instead of his kavod there will be kindled a burning like the blazing of eish.

ISA 10:17 ‏און דאָס ליכט פֿון יִשׂרָאֵל װעט זײַן אַ פֿײַער, ‏און זײַן הײליקער אַ פֿלאַם, ‏און זי װעט ברענען און פֿאַרצערן זײַנע דערנער ‏און זײַן װילדגעװעקס אין אײן טאָג. edit

ISA 10:17 un dos licht fun Yisroel vet zain a faier, un zain heiliker a flam, un zi vet brenen un fartseren zaine derner un zain vildgeveks in ein tog.

ISA 10:17 And the Ohr Yisroel shall become an eish, and His Kadosh a flame; and shall burn and consume its thistles and its thorns in Yom Echad;

ISA 10:18 ‏און די פּראַכט פֿון זײַן װאַלד און זײַן פֿרוכטגאָרטן ‏װעט ער לײַב און זעל פֿאַרלענדן; ‏און עס װעט זײַן װי דאָס אױסגײן פֿון אַ גוסס. edit

ISA 10:18 un di pracht fun zain vald un zain fruchtgorten vet er laib un zel farlenden; un es vet zain vi dos oisgein fun a guss.

ISA 10:18 And shall consume the kavod of his forest and his fertile land, even to nefesh and basar; and shall be as a sick man wasting away.

ISA 10:19 ‏און דער רעשט בײמער פֿון זײַן װאַלד װעלן זײַן געצײלטע, ‏און אַ ייִנגל װעט זײ קענען אױפֿשרײַבן. edit

ISA 10:19 un der resht beimer fun zain vald velen zain getseilte, un a yingel vet zei kenen oifshraiben.

ISA 10:19 And the remnant of the etz of his forest shall be few, that a na'ar could record them.

ISA 10:20 ‏און עס װעט זײַן אין יענעם טאָג, װעט דער איבערבלײַב פֿון יִשׂרָאֵל, און די אַנטרונענע פֿון הױז פֿון יעקבֿ, זיך מער נישט אָנלענען אױף זײער שלעגער, נאָר זיך אָנלענען מיט אמת אױף ה׳, דעם הײליקן פֿון יִשׂרָאֵל. edit

ISA 10:20 un es vet zain in yenem tog, vet der iberblaib fun Yisroel, un di antrunene fun hoiz fun Yaakov, zich mer nisht onlenen oif zeyer shleger, nor zich onlenen mit emes oif Hashem, dem heiliken fun Yisroel.

ISA 10:20 And it shall come to pass in Yom Hahu, that the remnant of Yisroel, and such as are escaped of Bais Ya'akov, shall no longer lean upon him that smote them; but shall lean upon Hashem Kadosh Yisroel be'emes.

ISA 10:21 ‏אַן איבערבלײַב װעט זיך אומקערן, אַן איבערבלײַב פֿון יעקבֿ, צו אֵל-גִבור. edit

ISA 10:21 an iberblaib vet zich umkeren, an iberblaib fun Yaakov, tsu El-gibbor.

ISA 10:21 The remnant shall return, even the remnant of Ya'akov, unto El Gibbor.

ISA 10:22 ‏װאָרום אױב דײַן פֿאָלק, יִשׂרָאֵל, זאָל זײַן װי זאַמד פֿון ים, װעט נאָר אַן איבערבלײַב פֿון אים זיך אומקערן; אַ פֿאַרלענדונג איז נִגזר געװאָרן, זי פֿלײצט מיט גערעכטיקײט. edit

ISA 10:22 vorem oib dain folk, Yisroel, zol zain vi zamd fun yam, vet nor an iberblaib fun im zich umkeren; a farlendung iz nigzar gevoren, zi fleitst mit gerechtikeit.

ISA 10:22 For though thy people Yisroel be like the chol hayam, only a remnant of them shall return; destruction is decreed, overwhelming tzedakah.

ISA 10:23 ‏װאָרום אַ פֿאַרלענדעניש און אַ גזַר מאַכט אֲדֹנָי, ה׳ צבָֿאוֹת, אין גאַנצן לאַנד. edit

ISA 10:23 vorem a farlendenish un a gzar macht Adonoi, Hashem Tseva'ot, in gantsen land.

ISA 10:23 For Adonoi Hashem Tzva'os shall carry out kalah (destruction) decreed, even upon the kol ha'aretz.

ISA 10:24 ‏פֿאַר װאָר, אַזױ האָט געזאָגט אֲדֹנָי, ה׳ צבָֿאוֹת: זאָלסט נישט מורא האָבן, מײַן פֿאָלק, באַװױנער פֿון צִיוֹן, פֿאַר אשור װאָס שלאָגט דיך מיט דער רוט, און הײבט זײַן שטעקן אױף דיר, אױפֿן שטײגער פֿון מִצרַיִם. edit

ISA 10:24 far vor, azoi hot gezogt Adonoi, Hashem Tseva'ot: zolst nisht moire hoben, main folk, bavoiner fun Tsiyon, far Ashur vos shlogt dich mit der rut, un heibt zain shteken oif dir, oifen shteiger fun Mitsrayim.

ISA 10:24 Therefore thus saith Adonoi Hashem Tzva'os, O My people that dwellest in Tziyon, be not afraid of Ashur; if he strike thee with the shevet, and lift his matteh against thee, in the manner of Mitzrayim.

ISA 10:25 ‏װאָרום נאָך אַ קלײן װײַל, און דער כּעס װעט זיך ענדיקן, און מײַן צאָרן װעט זײַן צו זײער פֿאַרטיליקונג. edit

ISA 10:25 vorem noch a klein vail, un der kaas vet zich endiken, un main tsoren vet zain tsu zeyer fartilikung.

ISA 10:25 For yet a very little while, and the za'am (anger, indignation) shall pass, and Mine wrath turn for their destruction.

ISA 10:26 ‏און ה׳ צבָֿאוֹת װעט דערװעקן אױף אים אַ רוט, אַזױ װי אין דעם שלאַק פֿון מִדיָן אין צור-עוֹרֵבֿ, און װי זײַן שטעקן איבערן ים; און ער װעט זי אױפֿהײבן אױפֿן שטײגער פֿון מִצרַיִם. edit

ISA 10:26 un Hashem Tseva'ot vet derveken oif im a rut, azoi vi in dem shlak fun Midyan in tsur-Orev, un vi zain shteken iberen yam; un er vet zi oifheiben oifen shteiger fun Mitsrayim.

ISA 10:26 And Hashem Tzva'os shall stir up a shot (whip) for him as when He struck down Midyan at the Tzur Orev; and as His matteh was over the yam, so shall He raise it after the manner of Mitzrayim.

ISA 10:27 ‏און עס װעט זײַן אין יענעם טאָג, װעט אָפּגעטאָן װערן זײַן לאַסט פֿון דײַן רוקן, און זײַן יאָך פֿון דײַן האַלדז, און דער יאָך װעט צעבראָכן װערן פֿונעם פֿעטס. edit

ISA 10:27 un es vet zain in yenem tog, vet opgeton veren zain last fun dain ruchen, un zain yoch fun dain haldz, un der yoch vet tsebrachen veren funem fets.

ISA 10:27 And it shall come to pass in Yom Hahu, that his burden shall be taken away from off thy shoulder, and his ol from off thy neck, and the ol shall be broken from fatness.

ISA 10:28 ‏ער איז געקומען אױף עַיָת, ‏ער איז דורכגעגאַנגען מִגרון, ‏אין מִכמָש לאָזט ער איבער זײַן געפּעק; edit

ISA 10:28 er iz gekumen oif Ayat, er iz durchgegangen Migron, in Michmas lozt er iber zain gepek;

ISA 10:28 He comes to Ayat, passes through Migron; at Michmas he hath left his supplies;

ISA 10:29 ‏זײ זײַנען אַריבער דעם איבערפֿאָר, ‏אין גֶבַֿע האָבן זײ נאַכטלעג געהאַלטן. ‏רָמָה טוט ציטערן, ‏גבֿעת-שָאול איז אַנטלאָפֿן. edit

ISA 10:29 zei zainen ariber dem iberfor, in Geva hoben zei nachtleg gehalten. Ramah tut tsiteren, Giveah-Shaul iz antlofen.

ISA 10:29 They are crossing the pass; they have taken up their lodging at Geva; Ramah is afraid; Givat Sha'ul has fled.

ISA 10:30 ‏שרײַ אױפֿן קֹול, טאָכטער גַלים! ‏האָרך, לַיִש! אָרימע עַנָתוֹת! edit

ISA 10:30 shrai oifen kol, tochter Gallim! horch, Layish! orime Anatot!

ISA 10:30 Lift up thy voice, O Bat-Gallim; Listen O Layshah, O poor Anatot.

ISA 10:31 ‏מַדמֵנָה װאָגלט, ‏די װױנער פֿון גֵבֿים אַנטרינען. edit

ISA 10:31 Madmannah voglt, di voiner fun Gevim antrinen.

ISA 10:31 Madmenah hurries away; the inhabitants of Gevim gather themselves to flee.

ISA 10:32 ‏נאָך הײַנט װעט ער זיך אָפּשטעלן אין נוֹבֿ; ‏ער פֿאָכט זײַן האַנט אױפֿן באַרג פֿון טאָכטער צִיוֹן, ‏אױף דעם הױכן אָרט פֿון ירושָלַיִם. edit

ISA 10:32 noch haint vet er zich opshtelen in Nov; er focht zain hant oifen barg fun tochter Tsiyon, oif dem hoichen ort fun Yerusholayim.

ISA 10:32 As yet shall he remain at Nov this very day; he shall shake his fist against the Har Bat Tziyon, the Givat Yerushalayim.

ISA 10:33 ‏זע, דער האַר, ה׳ צבָֿאוֹת, ‏ברעכט אָפּ די צװײַגן מיט מוֹראדיקײט, ‏און די הױכגעװאַקסענע װערן אָפּגעשניטן, ‏און די דערהױבענע װעלן דערנידערט װערן. edit

ISA 10:33 ze, der Har, Hashem Tseva'ot, brecht op di tsvaigen mit mordikeit, un di hoichgevaksene veren opgeshniten, un di derhoibene velen dernidert veren.

ISA 10:33 Hinei, HaAdon Hashem Tzva'os, shall chop the bough with great power; and the high ones of stature shall be hewn down; the haughty shall be humbled.

ISA 10:34 ‏און ער װעט אָפּהאַקן די געצװײַגן פֿון װאַלד מיט אַן אײַזן, ‏און דער לבֿנוֹן װעט דורך אַ מאַכטיקן פֿאַלן. edit

ISA 10:34 un er vet ophaken di getsvaigen fun vald mit an aizen, un der Levanon vet durch a machtiken falen.

ISA 10:34 And He shall cut down the thickets of the forest with barzel (iron) , and Levanon shall fall by Adir (the Majestic Mighty One, i.e., Hashem ) .

ISA 11:1 ‏און אַ ריטל װעט אַרױס פֿון דעם שטאַם פֿון יִשַי, ‏און אַ צװײַג (נצר ‏) פֿון זײַנע װאָרצלען ‏ װעט שפּראָצן. edit

ISA 11:1 un a ritl vet arois fun dem shtam fun Yishai, un a tsveig (ntsr ) fun zaine vortselen vet shprotsen.

ISA 11:1 And there shall come forth a Khoter (Branch) out of the Geza (Stem, Stump, Stock) of Yishai, and a Netzer (Branch) shall bear fruit of his roots:

ISA 11:2 ‏און רוען װעט אױף אים דער גײַסט ‏ פֿון ה׳ {רוּחַ הַקֹּדֶשׁ}, ‏דער גײַסט פֿון חכמה און פֿאַרשטאַנדיקײט, ‏דער גײַסט פֿון עצה און גבֿורה, ‏דער גײַסט פֿון דערקענונג און גאָצפֿאָרכטיקײט. edit

ISA 11:2 un ruen vet oif im der gaist fun Hashem, der gaist fun chochme un forshtandikeit, der gaist fun eitse un gevure, der gaist fun derkenung un gotsforchtikeit.

ISA 11:2 And the Ruach of Hashem shall rest upon Him, the Ruach of Chochmah and Binah, the Ruach of Etzah (Counsel) and Gevurah, the Ruach of Da'as and of the Yir'at Hashem ;

ISA 11:3 ‏און זײַן קװיקונג װעט זײַן אין פֿאָרכט פֿון ה׳; ‏און נישט נאָך דער אױסזען {מַרְאֶה} ‏ פֿון זײַנע אױגן װעט ער משפּטן, ‏און נישט נאָך דער הערונג פֿון זײַנע אױערן װעט ער אַנטשײדן; edit

ISA 11:3 un zain kvikung vet zain in forcht fun Hashem; un nisht noch der oiszen fun zaine oigen vet er mishpeten, un nisht noch der herung fun zaine oieren vet er antsheiden;

ISA 11:3 And His delight shall be in the Yir'at Hashem : and He shall not judge after the sight of His eyes, neither reprove after the hearing of His ears:

ISA 11:4 ‏נאָר ער װעט משפּטן מיט גערעכטיקײט די אָרימע, ‏און אַנטשײדן מיט יושר פֿאַר די געדריקטע פֿון לאַנד; ‏און ער װעט שלאָגן דאָס לאַנד מיט דער רוט פֿון זײַן מױל, ‏און מיטן אָטעם פֿון זײַנע ליפּן װעט ער טײטן דעם רָשע. edit

ISA 11:4 nor er vet mishpeten mit gerechtikeit di orime, un antsheiden mit yoisher far di gedrikte fun land; un er vet shlogen dos land mit der rut fun zain moil, un miten otem fun zaine lipen vet er teiten dem roshe.

ISA 11:4 But with tzedek shall He judge the needy, and reprove with mishor (equity, justice) for the anvei eretz: and He shall strike the earth with the shevet of His mouth, and with the Ruach of His lips shall he slay the reshah.

ISA 11:5 ‏און גערעכטיקײט װעט זײַן דער אָנגורט פֿון זײַנע לענדן, ‏און טרײַשאַפֿט דער גאַרטל פֿון זײַנע דיכן. edit

ISA 11:5 un gerechtikeit vet zain der ongurt fun zaine lenden, un traishaft der gartel fun zaine dichen.

ISA 11:5 And tzedek shall be the ezor (belt) of His loins, and emunah (faithfulness) the ezor of His waist.

ISA 11:6 ‏און אַ װאָלף װעט הױזן מיט אַ שעפּס, ‏און אַ לעמפּערט מיט אַ ציקעלע װעט הױערן, ‏און אַ קאַלב און אַ יונגלײב און אַ פֿעט רינד בײַנאַנד; ‏און אַ קלײן ייִנגל װעט זײ פֿירן. edit

ISA 11:6 un a volf vet hoizen mit a sheps, un a lempert mit a tsikele vet hoieren, un a kalb un a yungleib un a fet rind bainand; un a klein yingel vet zei firen.

ISA 11:6 The ze'ev (wolf) also shall dwell with the keves, and the namer (leopard) shall lie down with the gedi (young goat) ; and the egel and the lion whelp and the fatling together; and a na'ar shall lead them.

ISA 11:7 ‏און אַ קו מיט אַ בער װעלן זיך פֿיטערן, ‏בײַנאַנד װעלן הױערן זײערע יונגע; ‏און אַ לײב װעט װי אַ רינד עסן שטרױ. edit

ISA 11:7 un a ku mit a Beor velen zich fiteren, bainand velen hoieren zeyere yunge; un a laib vet vi a rind esen shtroi.

ISA 11:7 And the parah (cow) and the dov (bear) shall feed together; their yeladim shall lie down together; and the aryeh shall eat teven (straw) like the ox.

ISA 11:8 ‏און אַ זױגעדיקער װעט זיך שפּילן ‏אױפֿן לאָך פֿון אַ שלאַנג, ‏און אױף דער נאָרע פֿון אַ נאָטער ‏װעט אַן אַנטװױנטער זײַן האַנט לײגן. edit

ISA 11:8 un a zoigediker vet zich shpilen oifen loch fun a shlang, un oif der nore fun a noter vet an antvointer zain hant leigen.

ISA 11:8 And the yonek (sucking infant) shall play on the hole of the cobra, and the weaned child shall put his yad in the viperʼs me'urah (hole) .

ISA 11:9 ‏זײ װעלן נישט בײז טאָן און נישט פֿאַרדאַרבן ‏אױף מײַן גאַנצן הײליקן באַרג; ‏װאָרום די ערד װעט זײַן פֿול מיט דערקענונג פֿון ה׳, ‏װי די װאַסערן באַדעקן דעם ים. edit

ISA 11:9 zei velen nisht beiz ton un nisht fardorben oif main gantsen heiliken barg; vorem di erd vet zain ful mit derkenung fun Hashem, vi di vaseren badeken dem yam.

ISA 11:9 They shall not hurt nor destroy in all My Har Kodesh; for ha'aretz shall be full of the da'as Hashem , as the mayim cover the sea.

ISA 11:10 ‏און עס װעט זײַן אין יענעם טאָג: דער װאָרצל פֿון יִשַי, װאָס שטײט פֿאַר אַ פֿאָן פֿון די פֿעלקער ‏ – צו אים װעלן די אומות זיך װענדן, און זײַן רוּונג װעט זײַן אַ פּראַכטיקײט. edit

ISA 11:10 un es vet zain in yenem tog: der vortsel fun Yishai, vos shteit far a fon fun di felker – tsu im velen di umes zich venaden, un zain ruung vet zain a prachtikeit.

ISA 11:10 And in Yom HaHu there shall be a Shoresh Yishai, which shall stand for a nes (banner) for the peoples; to Him will the Goyim seek; and His menucha (resting place) shall be kavod.

ISA 11:11 ‏און עס װעט זײַן אין יענעם טאָג, װעט אֲדֹנָי װידער אױסשטרעקן זײַן האַנט, אַ צװײט מאָל, אױסצוקױפֿן דעם איבערבלײַב פֿון זײַן פֿאָלק, װאָס װעט בלײַבן פֿון אשור, און פֿון מִצרַיִם, און פֿון פַּתרוֹס, און פֿון כּוּש, און פֿון עֵילָם, און פֿון שִנעָר, און פֿון חַמָת, און פֿון די אינדזלען פֿון ים. edit

ISA 11:11 un es vet zain in yenem tog, vet Adonoi vider oisshtreken zain hant, a tsveit mol, oistsukoifen dem iberblaib fun zain folk, vos vet blaiben fun Ashur, un fun Mitsrayim, un fun Patros, un fun Kush, un fun Eilam, un fun Shinar, un fun Chammat, un fun di indzelen fun yam.

ISA 11:11 And it shall come to pass in Yom HaHu, that Adonoi shall set His yad again the second time to recover the She'ar (Remnant) of His people, which shall be left, from Assyria, and from Mitzrayim, and from Patros, and from Kush, and from Eilam, and from Shinar, and from Chamat, and from the islands of the sea.

ISA 11:12 ‏און ער װעט אױפֿהײבן אַ פֿאָן צו די פֿעלקער, ‏און װעט אײַנזאַמלען די פֿאַרשטױסענע פֿון יִשׂרָאֵל, ‏און די צעשפּרײטע פֿון יהוּדה װעט ער אױפֿקלײַבן ‏פֿון די פֿיר עקן פֿון דער ערד. edit

ISA 11:12 un er vet oifheiben a fon tsu di felker, un vet ainzamlen di farshtoisene fun Yisroel, un di tseshpreite fun Yehudah vet er oifklaiben fun di fir eken fun der erd.

ISA 11:12 And He shall raise up a nes (banner) for the Goyim, and shall assemble the outcasts of Yisroel, and gather together the dispersed of Yehudah from the four corners of ha'aretz.

ISA 11:13 ‏און אָפּגעטאָן װעט װערן די קנאה פֿון אפֿרים, ‏און די פֿײַנט פֿון יהוּדה װעלן פֿאַרשניטן {כרת} ‏ װערן; ‏אפֿרים װעט נישט מקנא זײַן יהוּדה, ‏און יהוּדה װעט נישט פֿײַנטן אפֿרים. edit

ISA 11:13 un opgeton vet veren di kine fun Ephrayim, un di faint fun Yehudah velen farshniten veren; Ephrayim vet nisht mekane zain Yehudah, un Yehudah vet nisht fainten Ephrayim.

ISA 11:13 The kinah (envy, jealousy) also of Ephrayim shall depart, and the adversaries of Yehudah shall be cut off; Ephrayim shall not envy Yehudah, and Yehudah shall not harass Ephrayim.

ISA 11:14 ‏און זײ װעלן אָנפֿליִען בײַנאַנד אױף די פּלִשתּים צו מערבֿ, ‏אין אײנעם װעלן זײ רױבן די קינדער פֿון מזרח, ‏אױף אֶדוֹם און מוֹאָבֿ װעלן זײ שטרעקן זײער האַנט, ‏און די קינדער פֿון עַמוֹן װעלן געהאָרכן צו זײ. edit

ISA 11:14 un zei velen onflien bainand oif di Pelishtim tsu mayrev, in einem velen zei roiben di kinder fun mizrech, oif Edom un Moav velen zei shtreken zeyer hant, un di kinder fun Ammon velen gehorchen tsu zei.

ISA 11:14 But they shall swoop down upon the shoulders of the Pelishtim toward the west; they shall plunder them of the east together; they shall lay their yad upon Edom and Moav; and the Bnei Ammon shall obey them.

ISA 11:15 ‏און ה׳ װעט פֿאַרװיסטן די צונג פֿון דעם ים פֿון מִצרַיִם; ‏און ער װעט פֿאָכן זײַן האַנט אױפֿן טײַך מיט זײַן הײסן װינט, ‏און װעט אים צעשלאָגן אױף זיבן בעכן, ‏און מאַכן מיט שיך אַריבערצושפּרײַזן. edit

ISA 11:15 un Hashem vet farvisten di tsung fun dem yam fun Mitsrayim; un er vet fochen zain hant oifen taich mit zain heisen vint, un vet im tseshlogen oif ziben bechen, un machen mit shich aribertsushpraizen.

ISA 11:15 And Hashem shall utterly destroy the leshon Yam Mitzrayim (tongue of the Red Sea) ; and with His scorchimg Ruach shall He shake His Yad over the Nahar, and shall break it into seven streams, and make men go over dryshod.

ISA 11:16 ‏און אַ װעג װעט זײַן פֿאַר דעם איבערבלײַב פֿון זײַן פֿאָלק, ‏װאָס װעט בלײַבן פֿון אשור, ‏אַזױ װי עס איז געװען פֿאַר יִשׂרָאֵל ‏אין טאָג פֿון זײַן אַרױפֿגײן פֿון לאַנד מִצרַיִם. edit

ISA 11:16 un a veg vet zain far dem iberblaib fun zain folk, vos vet blaiben fun Ashur, azoi vi es iz geven far Yisroel in tog fun zain aroifgein fun land Mitsrayim.

ISA 11:16 And there shall be a mesillah (highway) for the she'ar (remnant) of His people, which shall be left, from Assyria; just as it was for Yisroel in the Yom that he came up out of Eretz Mitzrayim.

ISA 12:1 ‏און װעסט זאָגן אין יענעם טאָג: ‏איך דאַנק דיר, ה׳, ‏הגם דו האָסט געצערנט אױף מיר; ‏אָפּגעגאַנגען איז דײַן כּעס, ‏און דו האָסט מיך געטרײסט. edit

ISA 12:1 un vest zogen in yenem tog: ich dank dir, Hashem, hagam du host getsernt oif mir; opgegangen iz dain kaas, un du host mich getreist.

ISA 12:1 And in Yom Hahu thou shalt say, Hashem , I will praise Thee; though Thou wast angry with me, Thine anger is turned away, and Thou comfortedst me.

ISA 12:2 ‏זע, אֵל איז מײַן ישועה; ‏איך בין זיכער און אַנגסט נישט, ‏װאָרום מײַן שטאַרקײט און געזאַנג איז ג-ט ה׳, ‏און ער איז מיר געװען אַ ישועה. edit

ISA 12:2 ze, El iz main yeshue; ich bin zicher un angst nisht, vorem main shtarkeit un gezang iz g-t Hashem, un er iz mir geven a yeshue.

ISA 12:2 Hinei, El is my Yeshu'ah (Salvation) ; I will trust, and not be afraid; for Hashem G-d is my strength and my zemirah; He also has become my Yeshu'ah (Salvation) .

ISA 12:3 ‏און איר װעט שעפּן װאַסער מיט שִׂמחה, פֿון די קװאַלן פֿון ישועה. edit

ISA 12:3 un ir vet shepen vaser mit simcha, fun di kvalen fun yeshue.

ISA 12:3 Therefore with sasson shall ye draw mayim out of the wells of Yeshu'ah (Salvation) .

ISA 12:4 ‏און אין יענעם טאָג װעט איר זאָגן: ‏דאַנקט צו ה׳, רופֿט אױס זײַן נאָמען, ‏לאָזט װיסן צװישן די פֿעלקער זײַנע טוּונגען, ‏דערצײלט אַז דערהױבן איז זײַן נאָמען. edit

ISA 12:4 un in yenem tog vet ir zogen: dankt tsu Hashem, ruft ois zain nomen, lozt visen tsvishen di felker zaine tuungen, dertseilt az derhoiben iz zain nomen.

ISA 12:4 And in Yom Hahu shall ye say: Hodu La Hashem , call upon Shmo, declare His deeds among the peoples, proclaim that Shmo is exalted.

ISA 12:5 ‏זינגט צו ה׳ װאָרום ער האָט אױפֿגעטאָן גרױס, ‏באַװוּסט זאָל דאָס זײַן אױף דער גאַנצער ערד. edit

ISA 12:5 zingt tsu Hashem vorem er hot oifgeton grois, bavust zol dos zain oif der gantser erd.

ISA 12:5 Sing unto Hashem ; for He hath done glorious things; let this be known b'chol ha'aretz.

ISA 12:6 ‏שרײַ אױס און זינג, באַװױנערין פֿון צִיוֹן, ‏װאָרום גרױס צװישן דיר איז דער הײליקער פֿון יִשׂרָאֵל. edit

ISA 12:6 shrai ois un zing, bavoinerin fun Tsiyon, vorem grois tsvishen dir iz der heiliker fun Yisroel.

ISA 12:6 Cry out and shout for joy, thou inhabitant of Tziyon; for gadol is Kadosh Yisroel in the midst of thee.

ISA 13:1 ‏די נבֿואה אױף בָבֿל, װאָס ישַעיָהו דער זון פֿון אָמוצן האָט געזען: edit

ISA 13:1 di nevue oif Bavel, vos Yeshayahu der zun fun Amotsen hot gezen:

ISA 13:1 The massa (burden) of Bavel (Babylon) , which Yeshayah Ben Amotz did see.

ISA 13:2 ‏אױף אַ הױכן באַרג שטעלט אױף אַ פֿאָן, ‏הײבט אױף דעם קֹול צו זײ, ‏פֿאָכט מיט דער האַנט, ‏זײ זאָלן קומען אין די טױערן פֿון פֿירשטן. edit

ISA 13:2 oif a hoichen barg shtelt oif a fon, heibt oif dem kol tsu zei, focht mit der hant, zei zolen kumen in di toieren fun firshten.

ISA 13:2 Lift ye up a nes upon the high mountain, exalt the voice unto them, shake the yad, that they may go into the gates of the nobles.

ISA 13:3 ‏איך האָב באַפֿױלן מײַנע געהײליקטע, ‏יאָ, גערופֿן מײַנע גיבוֹרים פֿאַר מײַן צאָרן, ‏מײַנע שטאָלצלוסטיקע. edit

ISA 13:3 ich hob bafoilen maine geheilikte, yo, gerufen maine giborim far main tsoren, maine shtoltslustike.

ISA 13:3 I have commanded My Mekuddash, I have also summoned My Gibbor for Mine anger, even them that rejoice in My highness.

ISA 13:4 ‏האָרך! אַ טומל אױף די בערג, ‏גלײַך װי פֿון פֿאָלק אַ סך. ‏האָרך! אַ גערױש פֿון מלוכות, פֿון אומות פֿאַרזאַמלטע. ‏ה׳ צבָֿאוֹת באַפֿעלט אַ חיל פֿון מלחמה. edit

ISA 13:4 horch! a tuml oif di berg, glaich vi fun folk a sach. horch! a geroish fun meluches, fun umes farzamlte. Hashem Tseva'ot bafelt a cheil fun milchome.

ISA 13:4 The noise of a hamon (multitude) in the harim (mountains) , like as of an Am Rav; a tumultuous noise of the mamlechot (kingdoms) of Goyim gathered together; Hashem Tzva'os mustereth the Tzava (army) of the milchamah (battle, war) .

ISA 13:5 ‏זײ קומען פֿון אַ לאַנד אַ װײַטן, ‏פֿון עק פֿונעם הימל – ‏ה׳ און די געצײַג פֿון זײַן צאָרן, ‏די גאַנצע ערד צו צעשטערן. edit

ISA 13:5 zei kumen fun a land a vaiten, fun ek funem himel – Hashem un di getsaig fun zain tsoren, di gantse erd tsu tseshteren.

ISA 13:5 They come from an eretz merchak (a far country) , from the end of Shomayim, Hashem , and the weapons of His indignation, to destroy Kol HaAretz.

ISA 13:6 ‏יאָמערט, װאָרום נאָנט איז דער טאָג פֿון ה׳, ‏װי אַ בראָך פֿון (אֵל) שַדַי װעט ער קומען. edit

ISA 13:6 iomert, vorem nont iz der tog fun Hashem, vi a broch fun (El) Shaddai vet er kumen.

ISA 13:6 Wail ye; for the Yom Hashem is karov (near) ; it shall come like shod (sudden destruction) from Shaddai.

ISA 13:7 ‏דערום װעלן אַלע הענט שלאַף װערן, ‏און איטלעך האַרץ פֿון אַ מענטשן װעט צעגײן. edit

ISA 13:7 derum velen ale hent shlof veren, un itlech harts fun a mentshen vet tsegein.

ISA 13:7 Therefore shall kol yadayim (all hands) fall weak, and kol levav enosh shall melt;

ISA 13:8 ‏און זײ װעלן דערשראָקן װערן; ‏יסורים און װײען װעלן זײ קריגן, ‏װי אַ געװינערין װעלן זײ זיך דרײען; ‏אײנער אױפֿן אַנדערן װעלן זײ גאַפֿן, ‏זײערע פּנימער, פּנימער פֿון פֿלאַמען. edit

ISA 13:8 un zei velen dershroken veren; yesurim un veyen velen zei krigen, vi a gevinerin velen zei zich dreyen; einer oifen anderen velen zei gafen, zeyere penemer, penemer fun flamen.

ISA 13:8 And they shall be afraid; pangs and chavalim (pains) shall take hold of them; they shall be in pain like a woman that travaileth in childbirth; one shall be aghast at his re'a; their faces shall be like flaming visages.

ISA 13:9 ‏זע, דער טאָג פֿון ה׳ קומט, ‏אומדערבאַרימדיק מיט כּעס און גרימצאָרן, ‏צו מאַכן די ערד פֿאַר אַ װיסטעניש, ‏און פֿאַרטיליקן אירע זינדיקע פֿון איר. edit

ISA 13:9 ze, der tog fun Hashem kumt, umderbarimdik mit kaas un grimtsoren, tsu machen di erd far a vistenish, un fartiliken ire zindike fun ir.

ISA 13:9 Hinei, the Yom Hashem cometh, cruel both with wrath and charon af (fierce anger) , to lay the land desolate; and He shall destroy the chatta'im (sinners) thereof out of it.

ISA 13:10 ‏װאָרום די שטערן פֿון הימל און זײַנע מזלות ‏װעלן נישט שײַנען זײער ליכט; ‏די זון װעט זײַן פֿינצטער אין איר אױפֿגאַנג, ‏און די לִבֿנָה װעט נישט שימערן איר ליכט. edit

ISA 13:10 vorem di shteren fun himel un zaine mezles velen nisht shainen zeyer licht; di zun vet zain fintster in ir oifgang, un di levone vet nisht shimeren ir licht.

ISA 13:10 For the kokhavim of Shomayim and the constellations thereof shall not give their ohr (light) ; the shemesh shall be darkened in its rising and the yarei'ach shall not cause its ohr to shine.

ISA 13:11 ‏און איך װעל זיך רעכענען מיט דער װעלט פֿאַרן בײז, ‏און מיט די רשָעים פֿאַר זײער זינד; ‏און איך װעל פֿאַרשטערן דעם שטאָלץ פֿון די מוטװיליקע, ‏און די גאװה פֿון די מאַכטיקע װעל איך דערנידערן. edit

ISA 13:11 un ich vel zich rechenen mit der velt faran beiz, un mit di reshoiem far zeyer zind; un ich vel farshteren dem shtolts fun di mutvilike, un di gaive fun di machtike vel ich dernideren.

ISA 13:11 And I will punish the tevel (world) for ra'ah, and the resha'im for their avon (iniquity) ; and I will cause the ga'on (arrogance) of the proud to cease, and will lay low the ga'avah (pride) of the tyrant.

ISA 13:12 ‏איך װעל מאַכן אַ מאַן זעלטענער פֿון גינגאָלד, ‏און אַ מענטשן, פֿון אוֹפֿיר-גאָלד. edit

ISA 13:12 ich vel machen a man zeltener fun gingold, un a mentshen, fun Ophir-gold.

ISA 13:12 I will make enosh more rare than rare gold; even adam than the gold of Ophir.

ISA 13:13 ‏װעגן דעם װעל איך מאַכן ציטערן די הימלען, ‏און די ערד װעט אױפֿשטורעמען פֿון איר אָרט, ‏אין דעם כּעס פֿון ה׳ צבָֿאוֹת, ‏און אין דעם טאָג פֿון זײַן גרימצאָרן. edit

ISA 13:13 vegen dem vel ich machen tsiteren di himlen, un di erd vet oifshturemen fun ir ort, in dem kaas fun Hashem Tseva'ot, un in dem tog fun zain grimtsoren.

ISA 13:13 Therefore I will shake Shomayim, and Ha'Aretz (the Earth) shall move out of her makom (place) , in the evrat Hashem Tzva'os, and in His Yom Charon Af.

ISA 13:14 ‏און עס װעט זײַן: אַזױ װי אַ הירש אַ געיאָגטער, ‏און אַזױ װי שאָף אָן אַן אײַנזאַמלער, ‏װעלן זײ איטלעכער צו זײַן פֿאָלק זיך קערן, ‏און איטלעכער צו זײַן לאַנד װעלן זײ אַנטלױפֿן. edit

ISA 13:14 un es vet zain: azoi vi a hirsh a geiogter, un azoi vi shof on an ainzamler, velen zei itlecher tsu zain folk zich keren, un itlecher tsu zain land velen zei antloifen.

ISA 13:14 And it shall be like deer chased, and like tzon not gathered; each ish turning to his people, and each fleeing to his own land.

ISA 13:15 ‏איטלעכער װאָס װערט געפֿונען, ‏װעט דערשטאָכן װערן, ‏און איטלעכער װאָס װערט געכאַפּט, ‏װעט פֿאַלן דורכן שװערד. edit

ISA 13:15 itlecher vos vert gefunen, vet dershtochen veren, un itlecher vos vert gechapt, vet falen durchen shverd.

ISA 13:15 Every one that is found yidaker (shall be pierced through, see for this same word and Moshiach) ; and every one that is caught shall fall by the cherev.

ISA 13:16 ‏און זײערע קלײנע קינדער װעלן צעהאַקט װערן ‏פֿאַר זײערע אױגן; ‏זײערע הײַזער װעלן צערױבט װערן, ‏און זײערע װײַבער װעלן געשענדט װערן. edit

ISA 13:16 un zeyere kleine kinder velen tsehakt veren far zeyere oigen; zeyere haizer velen tseroibt veren, un zeyere vaiber velen geshendt veren.

ISA 13:16 Their olelim (infants) also shall be dashed to pieces before their eyes; their batim (houses) shall be looted, and their nashim ravished.

ISA 13:17 ‏זע, ‏איך דערװעק אױף זײ מָדַי, ‏װאָס זילבער אַכטן זײ נישט, ‏און גאָלד, דאָס װילן זײ נישט. edit

ISA 13:17 ze, ich dervek oif zei Madai, vos zilber achten zei nisht, un gold, dos vilen zei nisht.

ISA 13:17 Hineni, I will stir up the Medes against them, which shall not regard kesef; and as for zahav, they shall not delight in it.

ISA 13:18 ‏און בױגנס װעלן צעהאַקן ייִנגלעך, ‏און אױף פֿרוכט פֿון לײַב װעלן זײ נישט רַחמָנות האָבן, ‏אױף קינדער װעט זיך נישט דערבאַרימען זײער אױג. edit

ISA 13:18 un boigns velen tsehaken yinglech, un oif frucht fun laib velen zei nisht rachmones hoben, oif kinder vet zich nisht derbarimen zeyer oig.

ISA 13:18 Their keshatot (bows) also shall tear ne'arim (young men) to pieces; and they shall have no rachamim on the pri beten (fruit of the womb) ; their eyes shall not pity banim.

ISA 13:19 ‏און בָבֿל, דאָס שײנדל פֿון מלוכות, ‏די שטאָלצע פּראַכט פֿון די כַּשׂדים, ‏װעט זײַן װי ג-טס איבערקערעניש ‏פֿון סדוֹם און עַמוֹרָה. edit

ISA 13:19 un Bavel, dos sheindl fun meluches, di shtoltse pracht fun di Kesedim, vet zain vi g-ts iberkerenish fun Sodom un Amora (Gomorrah).

ISA 13:19 And Babylon, the jewel of kingdoms, the tiferet ga'on Kasdim, shall be as when Elohim overthrew S'dom and Amora (Gomorrah) .

ISA 13:20 ‏זי װעט אײביק נישט באַזעצט װערן, ‏און נישט באַװױנט זײַן אױף דָור-דורות; ‏און קײן אַראַבער װעט דאָרט נישט אױפֿשטעלן אַ געצעלט, ‏און קײן פּאַסטוכער װעלן דאָרט נישט מאַכן הױערן. edit

ISA 13:20 zi vet eibik nisht bazetst veren, un nisht bavoint zain oif dor-doires; un kein araber vet dort nisht oifshtelen a getselt, un kein pastucher velen dort nisht machen hoieren.

ISA 13:20 Lo lanetzach (not ever) shall it be inhabited, neither shall it be dwelt in ad dor vador; neither shall the Arab pitch ohel there; neither shall the ro'im rest their flock there.

ISA 13:21 ‏נאָר װילדע קעץ װעלן דאָרטן הױערן, ‏און זײערע הײַזער װעלן פֿול זײַן מיט קלאָג-חיות; ‏און שטרױספֿױגלען װעלן דאָרט רוען, ‏און שֵדים װעלן דאָרט אומטאַנצן. edit

ISA 13:21 nor vilde kets velen dorten hoieren, un zeyere haizer velen ful zain mit klog-chayes; un shtroisfoiglen velen dort ruen, un Shaddaim velen dort umtantsen.

ISA 13:21 But wild beasts of the desert shall lie there; and their batim (houses) shall be full of owls; and ostriches shall dwell there, and demons shall dance there.

ISA 13:22 ‏און שאַקאַלן װעלן װױען אין זײערע פּאַלאַצן ‏און מדבר-הינט אין די פּאַלײַען פֿון תּענוג; ‏און נאָנט איז איר צײַט צו קומען, ‏און אירע טעג װעלן זיך נישט פֿאַרציִען. edit

ISA 13:22 un shakalen velen voien in zeyere palatsen un midbar-hint in di palaien fun tenug; un nont iz ir tsait tsu kumen, un ire teg velen zich nisht fartsien.

ISA 13:22 And the wild beasts shall howl in their strongholds, and jackals in their heichalot (palaces) of oneg (delight) ; and her (Babylonʼs) time is karov (near, at hand) to come, and her days shall not be prolonged.

ISA 14:1 ‏װאָרום ה׳ װעט דערבאַרימען יעקבֿ, און װעט װידער אױסדערװײלן יִשׂרָאֵל, און זײ באַרוען אױף זײער ערד; און פֿרעמדע װעלן זיך באַהעפֿטן צו זײ, און װעלן צושטײן צום הױז פֿון יעקבֿ. edit

ISA 14:1 vorem Hashem vet derbarimen Yaakov, un vet vider oisderveilen Yisroel, un zei baruen oif zeyer erd; un fremde velen zich baheften tsu zei, un velen tsushtein tsum hoiz fun Yaakov.

ISA 14:1 For Hashem will have compassion on Ya'akov, and will yet choose Yisroel, and set them in their own adamah (land) ; and the ger (alien) shall be joined with them, and they shall unite themselves to the Bais Ya'akov.

ISA 14:2 ‏און פֿעלקער װעלן זײ נעמען, און װעלן זײ ברענגען אױף זײער אָרט, און דאָס הױז פֿון יִשׂרָאֵל װעט זײ אַרבן אױף ה׳ס ערד פֿאַר קנעכט און פֿאַר דינסטן; און זײ װעלן װערן די פֿאַנגערס פֿון זײערע פֿאַנגערס, און װעלן געװעלטיקן איבער זײערע דריקער. edit

ISA 14:2 un felker velen zei nemen, un velen zei brengen oif zeyer ort, un dos hoiz fun Yisroel vet zei arben oif Hashems erd far knecht un far dinsten; un zei velen veren di fangers fun zeyere fangers, un velen geveltiken iber zeyere driker.

ISA 14:2 And the nations shall take them, and bring them to their makom (place, home) ; and Bais Yisroel shall possess them as an inheritance in the Admat Hashem (Land of Hashem ) for avadim and shifchot; and they shall take their captors captive; and they shall rule over their oppressors.

ISA 14:3 ‏און עס װעט זײַן, אין דעם טאָג װאָס ה׳ באַרוט דיך פֿון דײַן פּײַן און פֿון דײַן ציטערניש, און פֿון דער שװערער אַרבעט װאָס מע האָט געאַרבעט מיט דיר, edit

ISA 14:3 un es vet zain, in dem tog vos Hashem bares dich fun dain fain un fun dain tsiterenish, un fun der shverer arbet vos me hot gearbet mit dir,

ISA 14:3 And it shall come to pass in the day that Hashem shall give thee rest from thy etzev (sorrow) , and from thy rogez (turmoil) , and from the avodah hakashah (hard bondage) wherein thou wast made to serve,

ISA 14:4 ‏װעסטו אױפֿהײבן דעם דאָזיקן משל אױפֿן מלך פֿון בָבֿל, און זאָגן: ‏װי האָט אױפֿגעהערט דער דריקער, ‏אױפֿגעהערט די גאָלדגײציקע! edit

ISA 14:4 vestu oifheiben dem doziken Mashal oifen melech fun Bavel, un zogen: vi hot oifgehert der driker, oifgehert di goldgeitsike!

ISA 14:4 That thou shalt take up this mashal against Melech Bavel, and say: How hath the nogesh (oppressor) ceased! How hast fury ceased!

ISA 14:5 ‏צעבראָכן האָט ה׳ דעם שטעקן פֿון די רשָעים, ‏די רוט פֿון די געװעלטיקער, edit

ISA 14:5 tsebrachen hot Hashem dem shteken fun di reshoiem, di rut fun di geveltiker,

ISA 14:5 Hashem hath broken the matteh (rod) of the resha'im (wicked) , and the shevet (sceptre) of the moshlim (rulers) .

ISA 14:6 ‏װאָס האָט געשלאָגן די פֿעלקער מיט כּעס, ‏שלעק אָן אַן אױפֿהער, ‏װאָס האָט געװעלטיקט מיט צאָרן אױף די אומות, ‏גערודפֿט אָן אָפּהאַלט. edit

ISA 14:6 vos hot geshlogen di felker mit kaas, shlek on an oifher, vos hot geveltikt mit tsoren oif di umes, geroideft on ophalt.

ISA 14:6 Which struck the peoples in wrath with makkat bilti sarah (a continual stroke) , which ruled the Goyim in anger, with unrestrained aggression.

ISA 14:7 ‏רויִק באַרוט איז די גאַנצע ערד, ‏זײ ברעכן אױס אין געזאַנג. edit

ISA 14:7 roiik bares iz di gantse erd, zei brechen ois in gezang.

ISA 14:7 Kol ha'aretz is at rest, and is quiet; they break forth into rinnah (joyful shouts) .

ISA 14:8 ‏אַפֿילו די ציפּרעסן פֿרײען זיך איבער דיר, ‏די צעדערן פֿון לבֿנוֹן: ‏פֿון זינט דו האָסט זיך אַװעקגעלײגט, ‏קומט נישט דער העקער אױף אונדז. edit

ISA 14:8 afile di tsipresen freyen zich iber dir, di tsederen fun Levanon: fun zint du host zich avekgeleigt, kumt nisht der heker oif undz.

ISA 14:8 Indeed, the cypress trees rejoice over thee, and the cedars of Levanon, saying, Since thou art laid down, no hakoret ([forest] cutter) is come up against us.

ISA 14:9 ‏די שְׁאֹול פֿון אונטן ציטערט אױף צוליב דיר, ‏אַנטקעגן דײַן קומען; ‏זי װעקט די טױטע צוליב דיר, ‏אַלע לידער פֿון דער ערד; ‏זי מאַכט אױפֿשטײן פֿון זײערע טראָנען ‏אַלע מלכים פֿון די פֿעלקער. edit

ISA 14:9 di Sheol fun unten tsitert oif tsulib dir, antkegen dain kumen; zi vekt di toite tsulib dir, ale lider fun der erd; zi macht oifshtein fun zeyere tronen ale Molechim fun di felker.

ISA 14:9 Sheol from beneath is astir for thee to meet thee at thy coming; it stirreth up the refa'im for thee, even all the attudei aretz (he-goat world leaders) ; it hath raised up from their kise'ot (thrones) all the melachim of the Goyim.

ISA 14:10 ‏זײ אַלע רופֿן זיך אָפּ, און זאָגן צו דיר: ‏דו אױך ביסט אַװעקגעפֿאַלן װי מיר, ‏געגליכן געװאָרן צו אונדז! edit

ISA 14:10 zei ale rufen zich op, un zogen tsu dir: du oich bist avekgefalen vi mir, geglichen gevoren tsu undz!

ISA 14:10 Kullam (all of them) shall speak and say unto thee, Art thou also become weak as we? Art thou become like unto us?

ISA 14:11 ‏גענידערט אין שְׁאֹול איז דײַן שטאָלץ, ‏די ברומונג פֿון דײַנע האַרפֿן; ‏אונטער דיר זײַנען װערים געבעט, ‏און דײַן צודעק איז מאָיל. edit

ISA 14:11 genidert in Sheol iz dain shtolts, di brumung fun daine harfen; unter dir zainen verim gebet, un dain tsudek iz moil.

ISA 14:11 Thy ga'on (pomp, pride) is brought down to Sheol, and the noise of thy nevalim (harps) ; the rimmah (grave-worm) is spread out under thee, and the tola'at (worm) covers thee.

ISA 14:12 ‏װי ביסטו פֿון הימל געפֿאַלן, ‏דו ליכטיקער מאָרגנשטערן! ‏װי ביסטו אָפּגעהאַקט געװאָרן צו דער ערד, ‏דו גורל-װאַרפֿער אױף פֿעלקער! edit

ISA 14:12 vi bistu fun himel gefalen, du lichtiker morgenshteren! vi bistu opgehakt gevoren tsu der erd, du goral-varfer oif felker!

ISA 14:12 How art thou fallen from Shomayim, O Heilel Ben Shachar (Bright One of the Dawn, Day Star, Lucifer) ! How art thou cast down to the earth, thou, which hast laid low the Goyim!

ISA 14:13 ‏און דו האָסט געזאָגט אין דײַן האַרצן: ‏אין הימל װעל איך אַרױפֿגײן, ‏איבער די שטערן פֿון אֵל ‏װעל איך מײַן טראָן דערהײבן; ‏און איך װעל זיצן אױפֿן באַרג פֿון אײַנזאַמלונג, ‏אין די עקן פֿון צפֿון. edit

ISA 14:13 un du host gezogt in dain hartsen: in himel vel ich aroifgein, iber di shteren fun El vel ich main tron derheiben; un ich vel zitsen oifen barg fun ainzamlung, in di eken fun Tsafon.

ISA 14:13 For thou hast said in thine lev, I will ascend into Shomayim, I will exalt my kisse above the kokhavim (stars) of El (G-d) ; I will sit also upon the har mo'ed (mount of assembly) , on yarketei Tzafon (on the heights of Tzafon) ;

ISA 14:14 ‏איך װעל אַרױפֿגײן איבער די הײכן פֿון װאָלקן, ‏איך װעל צום עליון (אױבערשטער) זיך גלײַכן. edit

ISA 14:14 ich vel aroifgein iber di heichen fun volken, ich vel tsum Elyon (Oibershter) zich glaichen.

ISA 14:14 I will ascend above the heights of the clouds; I will make myself like Elyon (the Most High) .

ISA 14:15 ‏אָבער אין שְׁאֹול װעסטו גענידערט װערן, ‏אין די עקן פֿון גרוב. edit

ISA 14:15 ober in Sheol vestu genidert veren, in di eken fun grub.

ISA 14:15 Yet thou shalt be brought down to Sheol, to the lowest depths of the bor (pit) .

ISA 14:16 ‏דײַנע זעער װעלן דיך באַטראַכטן, ‏זײ װעלן דיך אָנקוקן: ‏איז דאָס דער מאַן װאָס האָט געמאַכט ציטערן די ערד, ‏װאָס האָט אױפֿגעשטורעמט מלוכות, edit

ISA 14:16 daine zeer velen dich batrachten, zei velen dich onkuken: iz dos der man vos hot gemacht tsiteren di erd, vos hot oifgeshturemt meluches,

ISA 14:16 They that see thee shall gaze at thee, and consider thee, saying, Is this the ish (man) that made ha'aretz to tremble, that did shake mamlechot (kingdoms) ;

ISA 14:17 ‏געמאַכט די װעלט װי אַ מדבר, ‏און צעשטערט אירע שטעט; ‏זײַנע געפֿאַנגענע נישט פֿרײַ געלאָזט אַהײם? edit

ISA 14:17 gemacht di velt vi a midbar, un tseshtert ire shtet; zaine gefangene nisht frai gelozt aheim?

ISA 14:17 That made the tevel (world) like a midbar (desert) , and overthrew the towns thereof; that would not release his prisoners to go home?

ISA 14:18 ‏אַלע מלכים פֿון די פֿעלקער ליגן אין כּבֿוד אַלע, ‏איטלעכער אין זײַן הײם. edit

ISA 14:18 ale Molechim fun di felker ligen in koved ale, itlecher in zain heim.

ISA 14:18 Kol melachim (all kings) of the Goyim, even all of them, lie in kavod, every one in his own bais (house, i.e., tomb) .

ISA 14:19 ‏און דו ביסט אַװעקגעװאָרפֿן װײַט פֿון דײַן קבֿר, ‏װי אַן אומװערדיק ריטל, ‏אַרומגעטאָן מיט הרוּגים, פֿון שװערד דערשטאָכענע, ‏װאָס נידערן צו די שטײנער פֿון גרוב, ‏װי אַ פּגר אַ צעטרעטענער. edit

ISA 14:19 un du bist avekgevorfen vait fun dain keyver, vi an umverdik ritl, arumgeton mit herugim, fun shverd dershtochene, vos nideren tsu di shteiner fun grub, vi a peger a tsetretener.

ISA 14:19 But thou art cast out of thy kever like a rejected netzer (branch) ; and your raiment is those that are slain, thrust through with a cherev, that go down to the stones of the bor (pit) ; as a peger (corpse) trodden under feet.

ISA 14:20 ‏װעסט נישט בײַנאַנד זײַן מיט זײ אין קבֿר, ‏װאָרום דײַן לאַנד האָסטו אומגעבראַכט, ‏דײַן פֿאָלק האָסטו געהרגעט; ‏אױף אײביק זאָל נישט אָנגערופֿן װערן ‏דער זאָמען פֿון שלעכטסטוער. edit

ISA 14:20 vest nisht bainand zain mit zei in keyver, vorem dain land hostu umgebracht, dain folk hostu geharget; oif eibik zol nisht ongerufen veren der zomen fun shlechtstuer.

ISA 14:20 Thou shalt not be joined with them in kevurah (burial) , because thou hast destroyed thy land, and slain thy people; the zera of ra'im (evildoers) shall never be renowned.

ISA 14:21 ‏ברײט אָן אױף זײַנע קינדער אַ שחיטה, ‏פֿאַר דער זינד פֿון זײערע עלטערן, ‏זײ זאָלן נישט אױפֿשטײן און יַרשען די ערד, ‏און אָנפֿילן דאָס געזיכט פֿון דער װעלט מיט שטעט. edit

ISA 14:21 breit on oif zaine kinder a shechite, far der zind fun zeyere elteren, zei zolen nisht oifshtein un yarshen di erd, un onfilen dos gezicht fun der velt mit shtet.

ISA 14:21 Prepare the matbe'ach (slaughterhouse) for his banim for the avon (iniquity) of their avot; that they do not rise, nor inherit eretz, nor cover the surface of the tevel (earth) with towns.

ISA 14:22 ‏און איך װעל אױפֿשטײן {כרת} ‏ אױף זײ, ‏זאָגט ה׳ צבָֿאוֹת, ‏און װעל פֿאַרשנײַדן פֿון בָבֿל אַ נאָמען און אַן איבערבלײַב, ‏און אַ קינד און אַ קינדסקינד, זאָגט ה׳. edit

ISA 14:22 un ich vel oifshtein oif zei, zogt Hashem Tseva'ot, un vel farshnaiden fun Bavel a nomen un an iberblaib, un a kind un a kindskind, zogt Hashem.

ISA 14:22 For I will rise up against them, saith Hashem Tzva'os, and I will cut off from Bavel the shem, and she'ar (remainder) , and offspring, and posterity, saith Hashem .

ISA 14:23 ‏און איך װעל זײ מאַכן צום אַרב פֿאַרן זומפּבושל, ‏און געמױזעכצן װאַסער; ‏און איך װעל זײ אַװעקבעזעמען מיטן בעזעם פֿון פֿאַרטיליקונג, ‏זאָגט ה׳ צבָֿאוֹת. edit

ISA 14:23 un ich vel zei machen tsum Arav faran zumpbushl, un gemoizechtsen vaser; un ich vel zei avekbezemen miten bezem fun fartilikung, zogt Hashem Tseva'ot.

ISA 14:23 I will also make it a possession for the hedgehog, and swamps of mayim; and I will sweep it with the mat'ate (broom) of shmad (destruction) , saith Hashem Tzva'os.

ISA 14:24 ‏געשװאָרן האָט ה׳ צבָֿאוֹת, אַזױ צו זאָגן: ‏פֿאַר װאָר, װי איך האָב געטראַכט, אַזױ װעט געשען, ‏און װי איך האָב באַראָטן, דאָס װעט באַשטײן: edit

ISA 14:24 geshvoren hot Hashem Tseva'ot, azoi tsu zogen: far vor, vi ich hob getracht, azoi vet geshen, un vi ich hob baroten, dos vet bashtein:

ISA 14:24 Hashem Tzva'os hath sworn, saying, Surely as I have intended, so shall it come to pass; and as I have purposed, so shall it stand;

ISA 14:25 ‏איך זאָל צעברעכן אשור אין מײַן לאַנד, ‏און אױף מײַנע בערג אים צעטרעטן; ‏און אָפּגעטאָן זאָל װערן פֿון זײ זײַן יאָך, ‏און זײַן לאַסט זאָל אָפּגעטאָן װערן פֿון זײער רוקן. edit

ISA 14:25 ich zol tsebrechen Ashur in main land, un oif maine berg im tsetreten; un opgeton zol veren fun zei zain yoch, un zain last zol opgeton veren fun zeyer ruchen.

ISA 14:25 That I will break Ashur (the Assyrian) in My land, and upon My harim (mountains) trample him under foot; then shall his yoke depart from off them, and his burden be removed from off their shekhem (shoulder) .

ISA 14:26 ‏דאָס איז דער באַראָט װאָס איז באַראָטן ‏אױף דער גאַנצער ערד, ‏און דאָס איז די האַנט ‏װאָס איז אױסגעשטרעקט אױף אַלע פֿעלקער. edit

ISA 14:26 dos iz der barot vos iz baroten oif der gantser erd, un dos iz di hant vos iz oisgeshtrekt oif ale felker.

ISA 14:26 This is the etzah (plan) that is purposed upon kol ha'aretz; and this is the Yad (hand) that is stretched out over kol HaGoyim (all the nations) .

ISA 14:27 ‏װאָרום ה׳ צבָֿאוֹת האָט באַראָטן, ‏און װער װעט פֿאַרשטערן? ‏און זײַן האַנט איז אױסגעשרעקט ‏און װער װעט זי אָפּהאַלטן? edit

ISA 14:27 vorem Hashem Tseva'ot hot baroten, un ver vet farshteren? un zain hant iz oisgeshrekt un ver vet zi ophalten?

ISA 14:27 For Hashem Tzva'os hath purposed, and who shall annul it? And His Yad is stretched out, and who shall turn it back?

ISA 14:28 ‏אין דעם יאָר װאָס דער מלך אָחָז איז געשטאָרבן, איז געװען די דאָזיקע נבֿואה: edit

ISA 14:28 in dem yor vos der melech Achaz iz geshtorben, iz geven di dozike nevue:

ISA 14:28 In the year of the mot HaMelech Achaz came this massa (burden, oracle) :

ISA 14:29 ‏נישט פֿרײט זיך גאַנץ פּלֶשֶת, ‏װאָס די רוט פֿון דײַן שלעגער איז צעבראָכן; ‏װאָרום פֿון װאָרצל פֿון דער שלאַנג װעט אַרױס אַ נאָטער, ‏און זײַן פֿרוכט איז אַ פֿליִעדיקער לינדװאָרעם. edit

ISA 14:29 nisht freit zich gants Peleshet, vos di rut fun dain shleger iz tsebrachen; vorem fun vortsel fun der shlang vet arois a noter, un zain frucht iz a fliediker lindvorem.

ISA 14:29 Rejoice not thou, all ye of Peleshet (Philistia) , because the shevet (rod) of him that struck thee is broken; for out of the shoresh nachash (snakeʼs root) shall spring up a viper, and its pri (fruit) shall be a fiery flying serpent.

ISA 14:30 ‏און די אָרימסטע פֿון די אָרימע װעלן זיך פֿיטערן, ‏און די באַדערפֿטיקע װעלן הױערן אין זיכערקײט; ‏און איך װעל טײטן מיט הונגער דײַן װאָרצל, ‏און דײַן איבערבלײַב װעט מען אױסהרגען. edit

ISA 14:30 un di orimste fun di orime velen zich fiteren, un di baderftike velen hoieren in zicherkeit; un ich vel teiten mit hunger dain vortsel, un dain iberblaib vet men oishrgen.

ISA 14:30 And the bechorei dalim (the firstborn of the poor ones) shall eat, and the evyonim (needy ones) shall lie down in safety; and I will kill thy shoresh (root) with ra'av (famine) , and it shall slay thy she'erit (remnant, survivors) .

ISA 14:31 ‏יאָמער, דו טױער, שרײַ, דו שטאָט, ‏װער צעגאַנגען, גאַנץ פּלֶשֶת, ‏װאָרום פֿון צפֿון קומט אַ רױך, ‏און נישטאָ קײן אָפּגעשטאַנענער אין זײַנע מחנות. edit

ISA 14:31 iomer, du toier, shrai, du shtot, ver tsegangen, gants Peleshet, vorem fun Tsafon kumt a roich, un nishto kein opgeshtanener in zaine machnus.

ISA 14:31 Wail, O sha'ar (gate) ; howl, O ir; all ye of Peleshet, melt away; for there shall come from the tzafon (north) an ashan (smoke) , and none shall be a straggler in his ranks.

ISA 14:32 ‏און װאָס זאָל מען ענטפֿערן די שלוחים פֿון דעם פֿאָלק? – ‏אַז ה׳ האָט געגרונטפֿעסט צִיוֹן, ‏און אין איר װעלן זיך שיצן די אָרימע פֿון זײַן פֿאָלק. edit

ISA 14:32 un vos zol men entferen di shluchim fun dem folk? – az Hashem hot gegruntfest Tsiyon, un in ir velen zich shitsen di orime fun zain folk.

ISA 14:32 What shall one then answer the malachim (messengers) of the nation? That Hashem hath established Tziyon, and the afflicted of His people shall take refuge in her.

ISA 15:1 ‏לי די נבֿואה אױף מוֹאָבֿ: ‏פֿאַר װאָר, איבער נאַכט איז פֿאַרװיסט געװאָרן עָר-מואָבֿ, ‏פֿאַרשניטן געװאָרן; ‏פֿאַר װאָר, איבער נאַכט איז פֿאַרװיסט געװאָרן קיר-מואָבֿ, ‏פֿאַרשניטן געװאָרן. edit

ISA 15:1 li di nevue oif Moav: far vor, iber nacht iz farvist gevoren Ar-muov, farshniten gevoren; far vor, iber nacht iz farvist gevoren Kir-Moav, farshniten gevoren.

ISA 15:1 The massa (burden) of Moav: Because in the lailah (night) Ar of Moav is destroyed, and brought to silence; because in the lailah Kir of Moav is destroyed, and brought to silence;

ISA 15:2 ‏ער איז אַרױפֿגעגאַנגען קײן בַיִת און דיבֿוֹן, ‏אױף די בָמות צו װײנען; ‏אױף נבֿוֹ און אױף מֵידבֿאָ טוט יאָמערן מוֹאָבֿ; ‏אױף אַלע זײַנע קעפּ איז אַ פּליך, ‏יעטװעדער באָרד איז אָפּגעשניטן. edit

ISA 15:2 er iz aroifgegangen kein beis un Divon, oif di Bamot tsu veinen; oif Nevo un oif Medeva tut yomeren Moav; oif ale zaine kef iz a plich, yetveder bord iz opgeshniten.

ISA 15:2 He is gone up to the [idol] temple, and to Divon, the high places, to weep: Moav shall howl over Nevo, and over Medeva; on all their rosh shall be shaved heads, and every zakan (beard) cut off.

ISA 15:3 ‏אין זײַנע גאַסן גורט מען אָן זאַק; ‏אױף אירע דעכער און אין אירע מערק, ‏טוט איטלעכער יאָמערן, צעגײט אין געװײן. edit

ISA 15:3 in zaine gasen gurt men on zak; oif ire decher un in ire merk, tut itlecher yomeren, tsegeit in gevain.

ISA 15:3 In their chutzot (streets) they shall gird themselves with sackcloth; on their rooftops, and in their rechovot (open areas) , every one shall wail, falling down with weeping.

ISA 15:4 ‏און קלאָגן טוט חֶשבוֹן און אֶלעָלֵה, ‏ביז יַהַץ װערט געהערט זײער קֹול; ‏דערום שרײַען די באַװאָפֿנטע פֿון מוֹאָבֿ; ‏זײַן זעל טוט אים ציטערן. edit

ISA 15:4 un klogen tut Cheshbon un Elealeh, biz Yahats vert gehert zeyer kol; derum shraien di bavofnte fun Moav; zain zel tut im tsiteren.

ISA 15:4 And Cheshbon shall cry, and Elealeh; their voice shall be heard even unto Yahatz; therefore the loins of Moav shall shake; his nefesh shall be faint within him.

ISA 15:5 ‏מײַן האַרץ אױף מוֹאָבֿ טוט קלאָגן, ‏אירע אַנטלאָפֿענע גרײכן ביז צוֹעַר, ‏דער דרײַיאָריקער קו; ‏װאָרום דער אַרױפֿגאַנג פֿון לוחית, ‏אים גײט מען אַרױף מיט געװײן; ‏װאָרום אױף דעם װעג פֿון חוֹרוֹנַיִם ‏אַ בראָכגעשרײ הײבן זײ אױף. edit

ISA 15:5 main harts oif Moav tut klogen, ire antlofene greichen biz Tsuar, der draiioriker ku; vorem der aroifgang fun Luchit, im geit men aroifblikendik mit gevain; vorem oif dem veg fun Choronayim a brochgeshrei heiben zei oif.

ISA 15:5 My lev shall cry out for Moav; his fugitives shall flee unto Tzoar, and Eglat-Shelishiyah; for by the Ascent of Luchit with bekhi (weeping) shall they go up; for on the Derech Choronayim they shall raise up a lament because of destruction.

ISA 15:6 ‏װאָרום די װאַסערן פֿון נִמרים װעלן אַ װיסטעניש װערן; ‏װאָרום פֿאַרדאַרט איז דאָס קרײַטעכץ, ‏פֿאַרלענדט איז דאָס גראָז, ‏קײן גרינס איז נישטאָ. edit

ISA 15:6 vorem di vaseren fun Nimrim velen a vistenish veren; vorem fardart iz dos kraitechts, farlendt iz dos groz, kein grins iz nishto.

ISA 15:6 For the waters of Nimrim shall be dried up; for the khatzir (grass) is withered away, the desheh (vegetation) faileth, yerek (green) there is none,

ISA 15:7 ‏דערום, די שפֿע װאָס זײ האָבן אָנגעזאַמלט, ‏און דאָס װאָס זײ האָבן באַהאַלטן, ‏װעלן זײ צום טײַך פֿון די װערבעס אַװעקטראָגן. edit

ISA 15:7 derum, di shefe vos zei hoben ongezamlt, un dos vos zei hoben bahalten, velen zei tsum taich fun di verbes avektrogen.

ISA 15:7 Therefore the possessions they have gotten, and that which they have laid up, shall they carry away to the Nakhal HaAravim (Ravine of Willows) .

ISA 15:8 ‏װאָרום דאָס געשרײ האָט אַרומגערינגלט ‏דעם געמאַרק פֿון מוֹאָבֿ; ‏ביז אֶגלַיִם גײט איר יללה. ‏און ביז באֵר-אֵלים, איר יללה. edit

ISA 15:8 vorem dos geshrei hot arumgeringlt dem gemark fun Moav; biz Eglayim geit ir yelle. un biz Beer-Elim, ir yelle.

ISA 15:8 For the cry is gone all around the borders of Moav; the outcry thereof unto Eglayim, and the wailing thereof unto Be'er Elim.

ISA 15:9 ‏װאָרום די װאַסערן פֿון דימון זײַנען פֿול מיט בלוט; ‏װאָרום איך װעל דימון נאָך געבן אַ צולאָג: ‏אַ לײב פֿאַר די אַנטרונענע פֿון מוֹאָבֿ, ‏און פֿאַר דעם איבערבלײַב פֿון לאַנד. edit

ISA 15:9 vorem di vaseren fun Dimon zainen ful mit blut; vorem ich vel Dimon noch geben a tsulog: a laib far di antrunene fun Moav, un far dem iberblaib fun land.

ISA 15:9 For the waters of Dimon shall be full of dahm; for I will bring more upon Dimon, aryeh (lion) upon him that escapeth of Moav, and upon she'erit adamah (the remnant of the land) .

ISA 16:1 ‏שיקט לעמער צום געװעלטיקער פֿון לאַנד, ‏פֿון די פֿעלדזן װאָס צום מדבר, ‏צום באַרג פֿון טאָכטער צִיוֹן. edit

ISA 16:1 shikt lemer tsum geveltiker fun land, fun di feldzen vos tsum midbar, tsum barg fun tochter Tsiyon.

ISA 16:1 Send ye the lamb to the Moshel-Eretz, from Sela by way of the midbar, unto Har Bat Tziyon.

ISA 16:2 ‏און עס װעט זײַן: ‏װי אַ פֿױגל אַ פֿאַרװאָגלטער, װי אַ נעסט אַ צעטריבענער, ‏װעלן זײַן די טעכטער פֿון מוֹאָבֿ, ‏בײַ די איבערפֿאָרן פֿון אַרנוֹן. edit

ISA 16:2 un es vet zain: vi a foigel a farvoglter, vi a nest a tsetribener, velen zain di techter fun Moav, bai di iberforen fun Arnon.

ISA 16:2 For it shall be, that, as an oph noded (wandering bird) cast out of the ken (nest) , so the Banot Moav shall be at the fords of the Arnon.

ISA 16:3 ‏ברענג אַן עצה, שאַף אַ באַשײד; ‏מאַך דײַן שאָטן װי די נאַכט, אין מיטן העלן טאָג; ‏פֿאַרבאָרג די פֿאַרשטױסענע, ‏דעם פֿאַרװאָגלטן זאָלסטו נישט אַנטפּלעקן. edit

ISA 16:3 breng an eitse, shof a basheid; mach dain shoten vi di nacht, in miten helen tog; farborg di farshtoisene, dem farvoglten zolstu nisht antpleken.

ISA 16:3 Give us etzah (counsel, advice) ; make pelilah (decision, justice) ; cast thy tzel as the lailah in the midst of tzahorayim; hide the fugitives; betray not him that is refugee.

ISA 16:4 ‏מײַנע פֿאַרשטױסענע זאָלן װױנען בײַ דיר – מוֹאָבֿ; ‏זײַ זײ אַ פֿאַרבאָרגעניש פֿון דעם רױבער, ‏ביז אַװעק איז די דריקונג, ‏געענדיקט דער רױב, ‏פֿאַרלענדט די צעטרעטער אױסן לאַנד; edit

ISA 16:4 maine farshtoisene zolen voinen bai dir – Moav; zai zei a farborgenish fun dem roiber, biz avek iz di drikung, geendikt der roib, farlendt di tsetreter oisen land;

ISA 16:4 Let fugitives of Moav dwell with thee; be thou a seter (shelter, hiding place) to them from before the shoded (destroyer) ; for the oppressor is at an end, shod (destruction) ceaseth, the aggressors are consumed out of HaAretz.

ISA 16:5 ‏װאָרום אױפֿגעשטעלט אױף גענאָד איז דער טראָן, ‏און אױף אים זיצט מיט אמת, אין דָוִדס געצעלט, ‏אַ ריכטער װאָס זוכט רעכט, ‏און איז גיך אױף גערעכטיקײט. edit

ISA 16:5 vorem oifgeshtelt oif genod iz der tron, un oif im zitst mit emes, in Dovids getselt, a richter vos zucht recht, un iz gich oif gerechtikeit.

ISA 16:5 And in chesed shall the kisse be established; and sitting upon it in emes in the Ohel Dovid, a Shofet seeking mishpat, and hastening tzedek.

ISA 16:6 ‏מיר האָבן געהערט די שטאָלצקײט פֿון מוֹאָבֿ, ‏װי זײער שטאָלץ ער איז; ‏זײַן גאװה און זײַן שטאָלצקײט און זײַן חוצפּה, ‏זײַנע באַרימערײַען אָן אַ האַפֿט. edit

ISA 16:6 mir hoben gehert di shtoltskeit fun Moav, vi zeyer shtolts er iz; zain gaive un zain shtoltskeit un zain chutspe, zaine barimeraien on a haft.

ISA 16:6 We have heard of the ga'on Moav; he is very proud; even of his ga'avah (haughtiness) , and his ga'on, and his insolence; but his boasts shall not be so.

ISA 16:7 ‏דערום װעט יאָמערן מוֹאָבֿ אױף מוֹאָבֿ, ‏איטלעכער װעט יאָמערן; ‏נאָך די ראָזינקעקוכנס פֿון קיר-חַרֶשֶׂת װעט איר זיפֿצן, ‏אין גאַנצן דערשלאָגענע. edit

ISA 16:7 derum vet yomeren Moav oif Moav, itlecher vet yomeren; noch di rozinkekuchns fun Kir-Chareset vet ir ziftsen, in gantsen dershlogene.

ISA 16:7 Therefore shall Moav wail for Moav, everyone shall wail; for the raisin cakes of Kir Chareset shall ye mourn; surely as they who grieve.

ISA 16:8 ‏װאָרום די פֿעלדער פֿון חֶשבוֹן זײַנען פֿאַרװעלקט, ‏דער װײַנשטאָק פֿון שִׂבֿמָה, ‏װאָס זײַנע רױטטרױבן האָבן פֿאַרטומלט די האַרן פֿון די פֿעלקער; ‏ביז יַעְזֵר האָבן זײ דערגרײכט, ‏ביזן מדבר האָבן זײ געװאַנדערט; ‏אירע צװײַגן האָבן זיך צעשפּרײט, ‏ביז צום ים זײַנען זײ אַריבער. edit

ISA 16:8 vorem di felder fun Cheshbon zainen farvelkt, der vainshtok fun Sivmah, vos zaine roittroiben hoben fartumlt di haren fun di felker; biz Yazer hoben zei dergreicht, bizen midbar hoben zei gevandert; ire tsvaigen hoben zich tseshpreit, biz tsum yam zainen zei ariber.

ISA 16:8 For the fields of Cheshbon languish, and the gefen of Sivmah; Ba'alei Goyim have broken down the choicest vines thereof, they reached even unto Yazer, they wandered to the midbar; her shoots are stretched out, they are gone over the yam.

ISA 16:9 ‏דערום באַװײן איך אין דעם געװײן פֿון יַעְזֵר, ‏דעם װײַנשטאָק פֿון שִׂבֿמָה; ‏איך טרינק דיך אָן מיט מײַנע טרערן, ‏חֶשבוֹן און אֶלעָלֵה; ‏װאָרום אױף דײַן האַרבסטונג און אױף דײַן שניט ‏איז אַ קריגגעשרײ געפֿאַלן. edit

ISA 16:9 derum bavein ich in dem gevain fun Yazer, dem vainshtok fun Sivmah; ich trink dich on mit maine treren, Cheshbon un Elealeh; vorem oif dain harbstung un oif dain shnit iz a kriggeshrei gefalen.

ISA 16:9 Therefore I will bewail with the weeping of Yazer the gefen of Sivmah; I will water thee with my tears, O Cheshbon, and Elealeh; for the shouting for thy summer fruits and for thy katzir has fallen away.

ISA 16:10 ‏און אײַנגעטאָן איז די פֿרײד ‏און די לוסטיקײט פֿון דעם פֿרוכטגאָרטן; ‏און אין די װײַנגערטנער װערט נישט געזונגען, ‏װערט נישט געשאַלט; ‏קײן װײַן אין די קעלטערן טרעט נישט דער טרעטער; ‏איך האָב געמאַכט אױפֿהערן הֵידָד! edit

ISA 16:10 un aingeton iz di freid un di lustikeit fun dem fruchtgorten; un in di vaingertner vert nisht gezungen, vert nisht geshalt; kein vain in di kelteren tret nisht der treter; ich hob gemacht oifheren heidod!

ISA 16:10 And simchah is taken away, and gladness out of the carmel (fruitful field) , and in the kramim (vineyards) there shall be no singing, neither shall there be shouting; the treaders shall tread out no yayin in their presses; I have made their vintage shouting to cease.

ISA 16:11 ‏דערום ברומען װי אַ האַרף מײַנע געדערים אױף מוֹאָבֿ, ‏און מײַנע אינגעװײד אױף קיר-חֶרֶשׂ. edit

ISA 16:11 derum brumen vi a harf maine gederim oif Moav, un maine ingeveid oif Kir-Charesh.

ISA 16:11 Therefore my heart shall lament like a kinnor (harp) for Moav, and mine inmost being for Kir-Charesh.

ISA 16:12 ‏און עס װעט זײַן, אַז עס װעט זיך אַרױסװײַזן אַז מוֹאָבֿ האָט זיך אומזיסט אײַנגעמיט אױף דער בָמָה, װעט ער אַרײַנגײן אין זײַן הײליקטום תּפֿילה טאָן, אָבער ער װעט גאָרנישט אױסריכטן. edit

ISA 16:12 un es vet zain, az es vet zich aroisvaizen az Moav hot zich umzist aingemit oif der bomoh, vet er araingein in zain heiliktum tefile ton, ober er vet gornisht oisrichten.

ISA 16:12 And it shall come to pass, when it is seen that Moav is weary on the high place, that he shall come to his mikdash (sanctuary) to pray; but he shall not prevail.

ISA 16:13 ‏דאָס איז דאָס װאָרט װאָס ה׳ האָט גערעדט אױף מוֹאָבֿ אַ מאָל. edit

ISA 16:13 dos iz dos vort vos Hashem hot geredt oif Moav a mol.

ISA 16:13 This is the Davar that Hashem hath spoken earlier concerning Moav.

ISA 16:14 ‏אָבער אַצונד האָט ה׳ גערעדט, אַזױ צו זאָגן: אין דרײַ יאָר, װי די יאָרן פֿון אַ געדונגענעם, װעט גרינגעשאַצט װערן דער כּבֿוד פֿון מוֹאָבֿ, בײַ אַל דעם גרױסן טומל; און דער איבערבלײַב װעט זײַן אַ קלײן װינציקײט אָן שטאַרקײט. edit

ISA 16:14 ober atsund hot Hashem geredt, azoi tsu zogen: in drai yor, vi di yoren fun a gedungenem, vet gringeshatst veren der koved fun Moav, bai al dem groisen tuml; un der iberblaib vet zain a klein vintsikeit on shtarkeit.

ISA 16:14 But now Hashem hath spoken, saying, Within shalosh shanim, as the shenei sachir (years of a hired man) , and the kavod Moav shall be degraded, with all that hamon harav (great multitude) ; and the remnant shall be very small and feeble.

ISA 17:1 ‏די נבֿואה אױף דמשׂק: ‏זע דמשׂק װערט אױס שטאָט, ‏און װעט װערן אַ חורבֿה-הױפֿן. edit

ISA 17:1 di nevue oif Damascus: ze Damascus vert ois shtot, un vet veren a churve-hoifen.

ISA 17:1 The massa (burden) of Damascus: Hinei, Damascus is taken away from being a city, and it shall be a heap of ruins.

ISA 17:2 ‏פֿאַרלאָזן די שטעט פֿון עַרוֹעֵר, ‏פֿאַר סטאַדעס װעלן זײ זײַן; ‏און זײ װעלן הױערן, ‏און קײנער װעט נישט אָפּשרעקן. edit

ISA 17:2 farlozen di shtet fun Aroer, far stades velen zei zain; un zei velen hoieren, un keiner vet nisht opshreken.

ISA 17:2 The cities of Aro'er are deserted; they shall be for adarim (flocks) , which shall lie down, and none shall make them afraid.

ISA 17:3 ‏און אָפּגעטאָן װעט װערן אַ פֿעסטונג פֿון אפֿרים, ‏און אַ מלוכה פֿון דמשׂק; ‏און דער איבערבלײַב פֿון אַרָם ‏װעט װערן װי די פּראַכט פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, ‏זאָגט ה׳ צבָֿאוֹת. edit

ISA 17:3 un opgeton vet veren a festung fun Ephrayim, un a meluche fun Damascus; un der iberblaib fun Aram vet veren vi di pracht fun di kinder fun Yisroel, zogt Hashem Tseva'ot.

ISA 17:3 The fortified city also shall cease from Ephrayim, and the mamlechah from Damascus, and the remnant of Aram (Syria) ; they shall be like the kavod Bnei Yisroel, saith Hashem Tzva'os.

ISA 17:4 ‏און עס װעט זײַן אין יענעם טאָג, ‏װעט פֿאַראָרימט װערן די פּראַכט פֿון יעקבֿ, ‏און די פֿעטקײט פֿון זײַן לײַב װעט אָפּגעצערט װערן. edit

ISA 17:4 un es vet zain in yenem tog, vet farorimt veren di pracht fun Yaakov, un di fetkeit fun zain laib vet opgetsert veren.

ISA 17:4 And in that day it shall come to pass, that the kavod Ya'akov shall fade, and the fatness of his basar shall waste away.

ISA 17:5 ‏און עס װעט זײַן װי אַ שניטער זאַמלט תּבֿואה, ‏און שנײַדט מיט זײַן אָרעם די זאַנגען; ‏און עס װעט זײַן װי מע קלײַבט זאַנגען ‏אין טאָל פֿון רפֿאים. edit

ISA 17:5 un es vet zain vi a shniter zamlt tevuh, un shnaidt mit zain orem di zangen; un es vet zain vi me klaibt zangen in tal fun Rephaim.

ISA 17:5 And it shall be as when the katzir (reaper, harvester) gathereth the standing grain, and reapeth the heads of grain with his zero'a; and it shall be as when one gleans heads of grain in the Emek Repha'im.

ISA 17:6 ‏נאָר אַ נאָכקלײַב װעט בלײַבן אױף אים, ‏װי בײַם אָפּקלאַפּן אַן אײלבערטבױם, ‏צװײ דרײַ פּערלעך אױבן בײַם שפּיץ, ‏פֿיר פֿינף אױף זײַנע צװײַגן, אױב פֿרוכטיק, ‏זאָגט ה׳, אלוקי יִשׂרָאֵל. edit

ISA 17:6 nor a nochklaib vet blaiben oif im, vi baim opklapen an eilbertboim, tsvei drai perlech oiben baim shpits, fir finf oif zaine tsvaigen, oib fruchtik, zogt Hashem, Elochei Yisroel.

ISA 17:6 Yet a remnant of gleanings shall be left in it, as the beating of a zayit (olive tree) , two or three olives in the rosh of the uppermost olive branch, four or five in the poriyyah (fruitful) olive branches thereof, saith Hashem Elohei Yisroel.

ISA 17:7 ‏אין יענעם טאָג װעט דער מענטש זיך קערן צו זײַן באַשעפֿער, און זײַנע אױגן װעלן קוקן צום הײליקן פֿון יִשׂרָאֵל. edit

ISA 17:7 in yenem tog vet der mentsh zich keren tsu zain Bashefer, un zaine oigen velen kuken tsum heiliken fun Yisroel.

ISA 17:7 At that day shall ha'adam look to Oseihu (his Maker) , and his eyes shall have respect to Kadosh Yisroel.

ISA 17:8 ‏און ער װעט זיך נישט קערן צו די מזבחות, די װערק פֿון זײַנע הענט, און נישט אָנקוקן װאָס זײַנע פֿינגער האָבן געמאַכט, און די געצנבײמער און די זונזײַלן. edit

ISA 17:8 un er vet zich nisht keren tsu di mizbeyches, di verk fun zaine hent, un nisht onkuken vos zaine finger hoben gemacht, un di getsnbeimer un di zunzailen.

ISA 17:8 And he shall not look to the mizbechot, the ma'aseh of his hands, neither shall respect that which his etzbe'ot (fingers) have made, either the Asherim or the incense altars.

ISA 17:9 ‏אין יענעם טאָג װעלן זײַנע פֿעסטע שטעט זײַן װי די פֿאַרלאָזנקײט פֿון די װעלדער און די באַרגשפּיצן, װאָס מע האָט פֿאַרלאָזן פֿון װעגן די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל; און עס װעט זײַן אַ װיסטעניש. edit

ISA 17:9 in yenem tog velen zaine feste shtet zain vi di farloznkeit fun di velder un di bargshpitsen, vos me hot farlozen fun vegen di kinder fun Yisroel; un es vet zain a vistenish.

ISA 17:9 In that day shall their strong cities be like abandoned places in the choresh (thicket) , or like branches they abandoned before the Bnei Yisroel; and there shall be desolation.

ISA 17:10 ‏װאָרום האָסט פֿאַרגעסן דעם ג-ט פֿון דײַן הילף, ‏און דעם פֿעלדז פֿון דײַן שטאַרקײט האָסטו נישט דערמאָנט; ‏דערום האָסטו ליבלעכע פֿלאַנצן געפֿלאַנצט, ‏און אַ פֿרעמדן צװײַג אײַנגעזעצט דרינען; edit

ISA 17:10 vorem host fargesen dem g-t fun dain hilf, un dem feldz fun dain shtarkeit hostu nisht dermont; derum hostu libleche flantsen geflantst, un a fremden tsveig aingezetst drinen;

ISA 17:10 Because thou hast forgotten the G-d of thy salvation, and hast not been mindful of the Tzur of thy Ma'oz; therefore shalt thou plant delightful plants, and shalt set them with zemorat zar (foreign vines) .

ISA 17:11 ‏אין טאָג פֿון דײַן פֿלאַנצונג האָסט עס געמאַכט װאַקסן, ‏און פֿרימאָרגנס האָסטו דײַן זאָמען געמאַכט בליִען – ‏אַ הױפֿן ריטלעך אין טאָג פֿון שטאַרקע ‏קראַנקשאַפֿט און װײטאָג. edit

ISA 17:11 in tog fun dain flantsung host es gemacht vaksen, un frimorgns hostu dain zomen gemacht blien – a hoifen ritlech in tog fun shtarke krankshaft un veitog.

ISA 17:11 In the day thou shalt set out thy plants to make them grow, and in the boker shalt thou bring thy zera to blossom; but the katzir (harvest) shall be a heap in the day of sickness and of incurable pain.

ISA 17:12 ‏װײ, די ברומונג פֿון פֿיל אומות, ‏װאָס ברומען װי דאָס ברומען פֿון ימען; ‏און די רױשונג פֿון פֿעלקער, ‏װאָס רױשן װי די רױשונג פֿון מאַכטיקע װאַסערן! edit

ISA 17:12 vei, di brumung fun fil umes, vos brumen vi dos brumen fun yemen; un di roishung fun felker, vos roishen vi di roishung fun machtike vaseren!

ISA 17:12 Oy to the multitude of amim rabbim, which make an uproar like the roaring of the seas; and to the uproar of nations, that make a roar like the roar of mighty waters.

ISA 17:13 ‏די פֿעלקער רױשן װי די רױשונג פֿון פֿיל װאַסערן, ‏אָבער ער װעט אָנשרײַען אױף זײ, ‏און זײ װעלן אַנטלױפֿן אין דער װײַט, ‏און געיאָגט װערן װי שפּרײ פֿון די בערג פֿאַרן װינט, ‏און װי אַ שטױבראָד פֿאַרן שטורעם. edit

ISA 17:13 di felker roishen vi di roishung fun fil vaseren, ober er vet onshraien oif zei, un zei velen antloifen in der vait, un geiogt veren vi shprei fun di berg faran vint, un vi a shtoibrod faran shturem.

ISA 17:13 The nations shall roar like the roaring of mayim rabbim; but He shall rebuke them, and they shall flee far off, and shall be chased as the motz (chaff) of the harim before the ruach, and like whirling dust before the storm.

ISA 17:14 ‏צו אָװנטצײַט, זע, אַ שרעקעניש! ‏אײדער פֿרימאָרגן זײַנען זײ נישטאָ. ‏דאָס איז דער חלק פֿון אונדזערע רױבער, ‏און דער גורל פֿאַר אונדזערע אױסרױבער. edit

ISA 17:14 tsu ovnttsait, ze, a shrekenish! eider frimorgen zainen zei nishto. dos iz der chelek fun undzere roiber, un der goral far undzere oisroiber.

ISA 17:14 And hinei at erev, terror; and before boker, he [that terrorizes] is no more. This is the chelek of them that loot us, and the goral (lot) of them that plunder us.

ISA 18:1 ‏אָ, דאָס לאַנד פֿון פֿליגלזשומערײַ, ‏װאָס פֿון יענער זײַט טײַכן פֿון כּוּש; edit

ISA 18:1 o, dos land fun fliglzhumerai, vos fun yener zait taichen fun Kush;

ISA 18:1 Oy to the Eretz Tziltzal Kenafayim (Land of Whirring Wings, i.e., Ethiopia) , which is beyond the rivers of Kush;

ISA 18:2 ‏װאָס שיקט איבערן ים שלוחים, ‏און אין שיפֿן פֿון יאַמש אױפֿן װאַסער! ‏גײט, שלוחים פֿלינקע, צו דער הױכער און גלאַנציקער אומה, ‏צו אַ פֿאָלק מוראדיק פֿון אײביק אָן, ‏אַן אומה פֿון מאַכט און צעטרעטונג, ‏װאָס טײַכן שנײַדן דורך איר לאַנד. edit

ISA 18:2 vos shikt iberen yam shluchim, un in shifen fun yamsh oifen vaser! geit, shluchim flinke, tsu der hoicher un glantsiker ume, tsu a folk moiredik fun eibik on, an ume fun macht un tsetretung, vos taichen shnaiden durch ir land.

ISA 18:2 That sendeth envoys by the yam, even in vessels of gomeh (papyrus) upon the mayim, saying, Go, ye swift malachim, to a Goy (nation) tall and smooth of skin, to an Am Norah far away on the other side; a Goy powerful and treading down, whose land the neharim (rivers) divide!

ISA 18:3 ‏איר אַלע װױנער פֿון דער װעלט, ‏און איר װאָס רוט אױף דער ערד, ‏װען מע הײבט אױף אַ פֿאָן אױף די בערג, װעט איר זען, ‏און װען מע בלאָזט אַ שופֿר, װעט איר הערן. edit

ISA 18:3 ir ale voiner fun der velt, un ir vos rut oif der erd, ven me heibt oif a fon oif di berg, vet ir zen, un ven me blozt a shoifer, vet ir heren.

ISA 18:3 All ye inhabitants of the Tevel, and dwellers of Eretz, when a nes (battle flag) is lifted up on the harim, look; and when a shofar is blown, listen!

ISA 18:4 ‏װאָרום אַזױ האָט ה׳ געזאָגט צו מיר: ‏איך װעל רויִק צוקוקן אין מײַן אָרט, ‏װי קלאָרע היץ אין זונליכט, ‏װי אַ טױװאָלקן אין דער היץ פֿון שניט. edit

ISA 18:4 vorem azoi hot Hashem gezogt tsu mir: ich vel roiik tsukuken in main ort, vi klore hits in zunlicht, vi a toivolken in der hits fun shnit.

ISA 18:4 For so Hashem said unto me, I will remain quiet in My rest, and I will consider from My dwelling place like shimmering chom (heat) in the ohr, and like a cloud of tal (dew) in the chom katzir (heat of harvest) .

ISA 18:5 ‏װאָרום פֿאַרן שניט, װען געענדיקט די בליִעכץ, ‏און דער שפּראָץ װערט אַ װײַנטרױב װאָס צײַטיקט זיך, ‏װעט ער אָפּשנײַדן {כרת} ‏ די הענגלעך מיט צװײַגמעסערס, ‏און די צװײַגן טוט ער אָפּ און װאַרפֿט אַװעק. edit

ISA 18:5 vorem faran shnit, ven geendikt di bliechts, un der shprots vert a vaintroib vos tsaitikt zich, vet er opshnaiden di henglech mit tsvaigmesers, un di tsvaigen tut er op un vorft avek.

ISA 18:5 For before katzir (harvest) , when the bud is perfect, and the boser (sour grape, ripening grape) is ripening in the flower, He shall both cut off the zalzallim (shoots) with pruning hooks, and take away and cut down the netishot (tendrils, branches) .

ISA 18:6 ‏זײ װעלן איבערגעלאָזט װערן אין אײנעם ‏פֿאַרן רױבפֿױגל פֿון די בערג, ‏און פֿאַר דער חיה פֿון דער ערד; ‏און װעט זומערן דערױף דער רױבפֿױגל, ‏און איטלעך חיה פֿון דער ערד װעט דערױף װינטערן. edit

ISA 18:6 zei velen ibergelozt veren in einem faran roibfoigl fun di berg, un far der chaye fun der erd; un vet zumeren deroif der roibfoigl, un itlech chaye fun der erd vet deroif vinteren.

ISA 18:6 They shall be left together unto the birds of prey of the harim, and to the behemat ha'aretz; and the birds of prey shall summer upon them, and all the behemat ha'aretz shall winter upon them.

ISA 18:7 ‏אין יענער צײַט װעט געבראַכט װערן ‏אַ מתּנה צו ה׳ צבָֿאוֹת, ‏פֿון דער הױכער און גלאַנציקער אומה, ‏פֿון אַן אומה מוראדיק פֿון אײביק אָן, ‏אַ פֿאָלק פֿון מאַכט און צעטרעטונג, ‏װאָס טײַכן שנײַדן דורך זײַן לאַנד, ‏צום אָרט פֿון דעם נאָמען פֿון ה׳ צבָֿאוֹת, ‏צום באַרג צִיוֹן. edit

ISA 18:7 in yener tsait vet gebracht veren a matone tsu Hashem Tseva'ot, fun der hoicher un glantsiker ume, fun an ume moiredik fun eibik on, a folk fun macht un tsetretung, vos taichen shnaiden durch zain land, tsum ort fun dem nomen fun Hashem Tseva'ot, tsum barg Tsiyon.

ISA 18:7 In that time shall there be offered in homage to Hashem Tzva'os an Am (people) tall and smooth of skin, an Am Norah far away on the other side; a Goy powerful and treading down under foot, whose land the neharim (rivers) divide, even at the makom (place) of the Shem Hashem Tzva'os, Har Tziyon.

ISA 19:1 ‏די נבֿואה אױף מִצרַיִם: ‏זע, ה׳ רײַט אױף אַ װאָלקן אַ פֿלינקן, ‏און ער קומט קײן מִצרַיִם; ‏און די אָפּגעטער פֿון מִצרַיִם װעלן זיך טרײסלען פֿאַר אים, ‏און דאָס האַרץ פֿון מִצרַיִם װעט צעגײן אין אים. edit

ISA 19:1 di nevue oif Mitsrayim: ze, Hashem rait oif a volken a flinken, un er kumt kein Mitsrayim; un di opgeter fun Mitsrayim velen zich treislen far im, un dos harts fun Mitsrayim vet tsegein in im.

ISA 19:1 The massa (burden) of Mitzrayim: Hinei, Hashem rideth upon a swift cloud, and shall come into Mitzrayim; and the elilim (idols) of Mitzrayim shall tremble at His presence, and the levav Mitzrayim shall melt within him.

ISA 19:2 ‏און איך װעל אָנרײצן מִצרַיִם אױף מִצרַיִם, ‏און זײ װעלן מלחמה האַלטן איטלעכער קעגן זײַן ברודער, ‏אַ שטאָט קעגן אַ שטאָט, אַ קינגרײַך קעגן אַ קיניגרײַך. edit

ISA 19:2 un ich vel onreitsen Mitsrayim oif Mitsrayim, un zei velen milchome halten itlecher kegen zain bruder, a shtot kegen a shtot, a kingraich kegen a kinigraich.

ISA 19:2 And I will set the Mitzrayim against the Mitzrayim; and they shall fight every ish against his brother, and every ish against his neighbor; ir against ir, and mamlachah against mamlachah.

ISA 19:3 ‏און אױסגעלײדיקט װעט װערן דער גײַסט פֿון מִצרַיִם אין איר, ‏און איר עצה װעל איך צונישט מאַכן; ‏און זײ װעלן פֿאָרשן בײַ די אָפּגעטער, און בײַ די פּרעפּלער, ‏און בײַ די גײַסטער, און בײַ די רוחות. edit

ISA 19:3 un oisgeleidikt vet veren der gaist fun Mitsrayim in ir, un ir eitse vel ich tsunisht machen; un zei velen forshen bai di opgeter, un bai di prepler, un bai di gaister, un bai di ruches.

ISA 19:3 And the ruach Mitzrayim shall be disheartened within him; and I will frustrate the etzah thereof; and they shall consult the elilim (idols, false g-ds) , and to the ittim (sorcerers, necromancers) , and to the ovot (mediums with familiar spirits) , and to the wizards.

ISA 19:4 ‏און איך װעל איבערענטפֿערן מִצרַיִם ‏אין דער האַנט פֿון אַ האַרטן האַר, ‏און אַ שטרענגער מלך װעט געװעלטיקן איבער זײ, ‏זאָגט דער האַר, ה׳ צבָֿאוֹת. edit

ISA 19:4 un ich vel iberentferen Mitsrayim in der hant fun a harten Har, un a shtrenger melech vet geveltiken iber zei, zogt der Har, Hashem Tseva'ot.

ISA 19:4 And the Mitzrayim will I give over into the yad adonim kasheh (power of hard taskmasters) ; and a fierce melech shall rule over them, saith HaAdon Hashem Tzva'os.

ISA 19:5 ‏און די װאַסערן װעלן אױסגײן פֿון ים, ‏און דער טײַך װעט אױסגעטריקנט און טרוקן װערן. edit

ISA 19:5 un di vaseren velen oisgein fun yam, un der taich vet oisgetriknt un truken veren.

ISA 19:5 And the mayim shall roll back from the yam, and the Nile shall be parched and dried up.

ISA 19:6 ‏און דומפּיק װעלן װערן די טײַכן, ‏פֿאַרמינערט און אױסגעטריקנט װערן די פֿלוסן פֿון מִצרַיִם; ‏ראָר און אַיִר װערן פֿאַרװעלקט. edit

ISA 19:6 un dumpik velen veren di taichen, farminert un oisgetriknt veren di flusen fun Mitsrayim; ror un air veren farvelkt.

ISA 19:6 And the neharot (streams, canals) shall turn foul; and the moats shall be emptied and dried up; the reeds and rushes shall wither.

ISA 19:7 ‏הױל װערט בײַם נילוס, בײַם ראַנד פֿונעם נילוס, ‏און אַל דאָס פֿאַרזײטע בײַם נילוס ‏װערט פֿאַרטריקנט, פֿאַרװײט, און נישטאָ. edit

ISA 19:7 hoil vert baim Nilus, baim rand funem Nilus, un al dos farzeite baim Nilus vert fartriknt, farveit, un nishto.

ISA 19:7 The bare places by the Nile, by the mouth of the Nile, and everything sown by the Nile, shall wither, be blown away, v'einenu (and be no more) .

ISA 19:8 ‏און קלאָגן װעלן די פֿישער, ‏און טרױערן װעלן אַלע װאָס װאַרפֿן אַ װענטקע אין נילוס, ‏און די װאָס שפּרײטן אַ נעץ אױפֿן װאַסער װערן פֿאַרשניטן. edit

ISA 19:8 un klogen velen di fisher, un troieren velen ale vos vorfen a ventke in Nilus, un di vos shpreiten a nets oifen vaser veren farshniten.

ISA 19:8 The dayagim (fishermen) also shall mourn, and all they that cast hooks into the Nile shall lament, and they that spread nets upon the mayim shall languish.

ISA 19:9 ‏און פֿאַרשעמט װעלן װערן ‏די אַרבעטער פֿון געקאַמטן פֿלאַקס, ‏און די װעבער פֿון װײסצײַג. edit

ISA 19:9 un farshemt velen veren di arbeter fun gekamten flaks, un di veber fun veistsaig.

ISA 19:9 Moreover they that work in pishtan (flax) , and they that weave fine linen, shall be in despair.

ISA 19:10 ‏און אירע גרינדונגן װעלן זײַן צעדריקט {דכא}; ‏אַלע לױנאַרבעטער באַטריבט אין געמיט. edit

ISA 19:10 un ire grindungen velen zain tsedrikt; ale loinarbeter batribt in gemit.

ISA 19:10 And its foundations shall be broken in the purposes thereof, all that make sachir (wages) shall be agmei nefesh (grieved) .

ISA 19:11 ‏לױטער נאַרן זײַנען די האַרן פֿון צוֹעַן, ‏די קליגסטע יוֹעצים פֿון פַּרעהן זײַנען אַ נאַרישער באַראָט. ‏װי קענט איר זאָגן צו פַּרעהן: ‏אַ זון פֿון חכמים בין איך, ‏אַ זון פֿון מלכים פֿאַרצײַטיקע? edit

ISA 19:11 loiter naren zainen di haren fun Tsoan, di kligste yoetsim fun Pharaohen zainen a narisher barot. vi kent ir zogen tsu Pharaohen: a zun fun chachomim bin ich, a zun fun Molechim fartsaitike?

ISA 19:11 Surely the sarim of Tzoan are fools, the etzah (advice) of the wise counselors of Pharaoh is become senseless; how say ye unto Pharaoh, I am the Ben Chachamim, the Ben Malchei Kedem?

ISA 19:12 ‏װוּ זײַנען זײ דען דײַנע חכמים? ‏זאָלן זײ אַקאָרשט דיר זאָגן; ‏און לאָמען װיסן װאָס ה׳ צבָֿאוֹת ‏האָט באַראָטן אױף מִצרַיִם. edit

ISA 19:12 vu zainen zei den daine chachomim? zolen zei akorsht dir zogen; un lamen visen vos Hashem Tseva'ot hot baroten oif Mitsrayim.

ISA 19:12 Where are they? Where are thy chachamim? And let them tell thee now, and let them know what Hashem Tzva'os hath planned against Mitzrayim.

ISA 19:13 ‏פֿאַרנאַרישט זײַנען די האַרן פֿון צוֹעַן, ‏אָפּגענאַרט זײַנען די האַרן פֿון נוֹף; ‏פֿאַרפֿירט האָבן מִצרַיִם ‏די פּנֵי פֿון אירע שבֿטים. edit

ISA 19:13 farnarisht zainen di haren fun Tsoan, opgenart zainen di haren fun Noph; farfirt hoben Mitsrayim di pnei fun ire shvotim.

ISA 19:13 The sarim of Tzoan are become fools, the sarim of Noph are deceived; they have also led Mitzrayim astray, even they that are the mainstay of the tribes thereof.

ISA 19:14 ‏ה׳ האָט אַרײַנגעגאָסן אין איר ‏אַ גײַסט פֿון פֿאַרדרײעניש; ‏און זײ האָבן געמאַכט מִצרַיִם זיך װאַקלען אין אַל זײַן טוּונג ‏װי אַ שכּור טוט זיך װאַקלען בײַ זײַן ברעכן. edit

ISA 19:14 Hashem hot araingegosen in ir a gaist fun fardreyenish; un zei hoben gemacht Mitsrayim zich vaklen in al zain tuung vi a shiker tut zich vaklen bai zain brechen.

ISA 19:14 Hashem hath poured a ruach iv'im (spirit of dizziness) in the midst thereof, causing Mitzrayim to go astray in every ma'aseh thereof, as a shikkor staggereth in his vomit.

ISA 19:15 ‏און אין מִצרַיִם װעט נישט זײַן אַן אױפֿטו ‏װאָס אַ קאָפּ אָדער אַן עק, ‏אַ טײטלצװײַג אָדער אַ טײַכריטל זאָל אױפֿטאָן. edit

ISA 19:15 un in Mitsrayim vet nisht zain an oiftu vos a kop oder an ek, a teitltsvaig oder a taichritl zol oifton.

ISA 19:15 Neither shall there be any ma'aseh for Mitzrayim, which the head or tail, branch or stalk, may do.

ISA 19:16 ‏אין יענעם טאָג װעט מִצרַיִם זײַן אַזױ װי װײַבער, און ער װעט ציטערן און אַנגסטן פֿאַרן פֿאָך פֿון דער האַנט פֿון ה׳ צבָֿאוֹת, װאָס ער טוט פֿאָכן אױף אים. edit

ISA 19:16 in yenem tog vet Mitsrayim zain azoi vi vaiber, un er vet tsiteren un angsten faran fach fun der hant fun Hashem Tseva'ot, vos er tut fochen oif im.

ISA 19:16 In that day shall Mitzrayim be like nashim; and it shall be afraid and fear because of the shaking of the yad Hashem Tzva'os, which He shaketh against it.

ISA 19:17 ‏און דאָס לאַנד פֿון יהוּדה װעט װערן פֿאַר מִצרַיִם אַ שרעקעניש; װען נאָר מע װעט עס אים דערמאָנען, װעט ער אַנגסטן פֿאַר דעם באַראָט פֿון ה׳ צבָֿאוֹת, װאָס ער טוט באַראָטן אױף אים. edit

ISA 19:17 un dos land fun Yehudah vet veren far Mitsrayim a shrekenish; ven nor me vet es im dermonen, vet er angsten far dem barot fun Hashem Tseva'ot, vos er tut baroten oif im.

ISA 19:17 And Admat Yehudah shall be a terror unto Mitzrayim, every one that maketh mention of Yehudah shall be afraid in himself, because of the etzah (plan) of Hashem Tzva'os, which He hath determined against it.

ISA 19:18 ‏אין יענעם טאָג װעלן זײַן אין לאַנד מִצרַיִם פֿינף שטעט װאָס רעדן די שפּראַך פֿון כּנַעַן, און שװערן צו ה׳ צבָֿאוֹת; די שטאָט פֿון צעשטערונג {עִיר-שֶמֶש} װעט אײנע גערופֿן װערן. edit

ISA 19:18 in yenem tog velen zain in land Mitsrayim finf shtet vos reden di shprach fun Kenaan, un shveren tsu Hashem Tseva'ot; di shtot fun tseshterung vet eine gerufen veren.

ISA 19:18 In that day shall five cities in Eretz Mitzrayim speak the sefat (language) of Kena'an, and swear allegiance to Hashem Tzva'os; one shall be called, Ir HaHeres (The City of the Sun) .

ISA 19:19 ‏אין יענעם טאָג װעט זײַן אַ מזבח צו ה׳ אין מיטן לאַנד מִצרַיִם, און אַ זײַלשטײן צו ה׳ בײַ איר געמאַרק. edit

ISA 19:19 in yenem tog vet zain a mizbeyech tsu Hashem in miten land Mitsrayim, un a zailshtein tsu Hashem bai ir gemark.

ISA 19:19 In that day shall there be a mizbe'ach to Hashem in the midst of Eretz Mitzrayim, and a matzevah at the border thereof to Hashem .

ISA 19:20 ‏און עס װעט זײַן צום צײכן און צום עדות פֿאַר ה׳ צבָֿאוֹת אין לאַנד מִצרַיִם; אַז זײ װעלן שרײַען צו ה׳ פֿון װעגן דריקער, װעט ער זײ שיקן אַ העלפֿער און אַ שטרײַטער, און ער װעט זײ מציל זײַן. edit

ISA 19:20 un es vet zain tsum tseichen un tsum eides far Hashem Tseva'ot in land Mitsrayim; az zei velen shraien tsu Hashem fun vegen driker, vet er zei shiken a helfer un a shtraiter, un er vet zei matsl zain.

ISA 19:20 And it shall be for an ot (sign) and for an ed (witness) unto Hashem Tzva'os in Eretz Mitzrayim; for they shall cry out unto Hashem because of the oppressors, and He shall send them a Moshi'a, and a Rav (leader) , and he shall save them.

ISA 19:21 ‏און ה׳ װעט זיך לאָזן דערקענען צו מִצרַיִם, און די מִצרַיִם װעלן דערקענען ה׳ אין יענעם טאָג, און דינען מיט שלאַכטאָפּפֿער און שפּײַזאָפּפֿער {מִנְחָה}, און מנדר זײַן אַ נדר צו ה׳ און באַצאָלן. edit

ISA 19:21 un Hashem vet zich lozen derkenen tsu Mitsrayim, un di Mitsrayim velen derkenen Hashem in yenem tog, un dinen mit shlachtopfer un shpaizopfer, un mendr zain a neyder tsu Hashem un batsolen.

ISA 19:21 And Hashem shall make Himself known to Mitzrayim, and Mitzrayim shall know Hashem in that day, and shall worship and make zevach and minchah; indeed, they shall vow a neder unto Hashem , and perform it.

ISA 19:22 ‏און ה׳ װעט פּלאָגן מִצרַיִם – פּלאָגן און הײלן {רפא} ‏; און אַז זײ װעלן זיך אומקערן צו ה׳, װעט ער זיך איבערבעטן צו זײ, און זײ הײלן. edit

ISA 19:22 un Hashem vet plogen Mitsrayim – plogen un heilen ; un az zei velen zich umkeren tsu Hashem, vet er zich iberbeten tsu zei, un zei heilen.

ISA 19:22 And Hashem shall strike Mitzrayim; He shall strike and heal it; and they shall make teshuvah even to Hashem , and He shall be entreated of them and shall heal them.

ISA 19:23 ‏אין יענעם טאָג װעט זײַן אַ װעג פֿון מִצרַיִם קײן אשור, און אשור װעט קומען אין מִצרַיִם, און מִצרַיִם אין אשור, און מִצרַיִם װעט דינען ה׳ מיט אשור. edit

ISA 19:23 in yenem tog vet zain a veg fun Mitsrayim kein Ashur, un Ashur vet kumen in Mitsrayim, un Mitsrayim in Ashur, un Mitsrayim vet dinen Hashem mit Ashur.

ISA 19:23 In that day shall there be a mesillah (highway) out of Mitzrayim to Assyria, and the Assyrian shall come into Mitzrayim, and the Mitzrayim into Assyria, and the Mitzrayim shall worship with the Assyrians.

ISA 19:24 ‏אין יענעם טאָג װעט יִשׂרָאֵל זײַן אַ דריטער צו מִצרַיִם און צו אשור, אַ בענטשונג אין מיטן פֿון דער ערד; edit

ISA 19:24 in yenem tog vet Yisroel zain a driter tsu Mitsrayim un tsu Ashur, a bentshung in miten fun der erd;

ISA 19:24 In that day shall Yisroel be the third with Mitzrayim and with Assyria, even a brocha in the midst of ha'aretz;

ISA 19:25 ‏װײַל ה׳ צבָֿאוֹת האָט אים געבענטשט, אַזױ צו זאָגן: געבענטשט זאָל זײַן מײַן פֿאָלק מִצרַיִם, און דאָס װערק פֿון מײַנע הענט, אשור, און מײַן אַרבונג, יִשׂרָאֵל. edit

ISA 19:25 vail Hashem Tseva'ot hot im gebentsht, azoi tsu zogen: gebentsht zol zain main folk Mitsrayim, un dos verk fun maine hent, Ashur, un main arbung, Yisroel.

ISA 19:25 Whom Hashem Tzva'os shall bless, saying, Baruch Ami Mitzrayim, Ma'aseh Yadai Assyria, and Yisroel Mine nachalah.

ISA 20:1 ‏אין דעם יאָר װאָס תַּרתָּן איז געקומען קײן אַשדוֹד, װען סַרגון דער מלך פֿון אשור האָט אים געשיקט, און ער האָט מלחמה געהאַלטן מיט אַשדוֹד, און האָט זי באַצװוּנגען; edit

ISA 20:1 in dem yor vos taּrtoּn iz gekumen kein Ashdod, ven Sargon der melech fun Ashur hot im geshikt, un er hot milchome gehalten mit Ashdod, un hot zi batsvungen;

ISA 20:1 In the year that Tartan came unto Ashdod, (when Sargon Melech Ashur sent him,) and fought against Ashdod, and took it;

ISA 20:2 ‏אין יענער צײַט האָט ה׳ גערעדט דורך ישַעיָהו דעם זון פֿון אָמוצן, אַזױ צו זאָגן: גײ, און זאָלסט אָפּבינדן דאָס זאַק פֿון דײַנע לענדן, און דײַן שוך זאָלסטו אַראָפּציִען פֿון דײַן פֿוס. האָט ער אַזױ געטאָן: אַרומגעגאַנגען נאַקעט און באָרװעס. edit

ISA 20:2 in yener tsait hot Hashem geredt durch Yeshayahu dem zun fun Amotsen, azoi tsu zogen: gei, un zolst opbinden dos zak fun daine lenden, un dain shuch zolstu aroptsien fun dain fus. hot er azoi geton: arumgegangen naket un borves.

ISA 20:2 At the same time spoke Hashem by Yeshayah Ben Amotz, saying, Go and remove the sackcloth from off thy loins, and put off thy sandal from thy regel. And he did so, going arom (naked, stripped) and barefoot.

ISA 20:3 ‏און ה׳ האָט געזאָגט: אַזױ װי מײַן קנעכט ישַעיָהו איז אַרומגעגאַנגען נאַקעט און באָרװעס דרײַ יאָר, פֿאַר אַ סימן און אַ צײכן אױף מִצרַיִם און אױף כּוּש, edit

ISA 20:3 un Hashem hot gezogt: azoi vi main knecht Yeshayahu iz arumgegangen naket un borves drai yor, far a simen un a tseichen oif Mitsrayim un oif Kush,

ISA 20:3 And Hashem said, Just as Avdi Yeshayah hath walked arom (naked) and barefoot shalosh shanim for an ot and mofet against Mitzrayim and Kush;

ISA 20:4 ‏אַזױ װעט דער מלך פֿון אשור אַװעקפֿירן די געפֿאַנגענע פֿון מִצרַיִם, און די פֿאַרטריבענע פֿון כּוּש, יונגע און אַלטע, נאַקעט און באָרװעס, מיט אָפּגעדעקטן הינטער-לײַב, צו דער שאַנד פֿון מִצרַיִם. edit

ISA 20:4 azoi vet der melech fun Ashur avekfiren di gefangene fun Mitsrayim, un di fartribene fun Kush, yunge un alte, naket un borves, mit opgedekten hinter-laib, tsu der shand fun Mitsrayim.

ISA 20:4 So shall Melech Ashur (Assyria) lead away captive Mitzrayim and Golus-exiled Kush, ne'arim and zekenim, aron (naked) and barefoot, even with their buttocks uncovered, to the shame of Mitzrayim.

ISA 20:5 ‏און זײ װעלן זײַן צעבראָכן און פֿאַרשעמט פֿון װעגן כּוּש, זײער אױסקוק, און פֿון װעגן מִצרַיִם, זײער באַרימונג. edit

ISA 20:5 un zei velen zain tsebrachen un farshemt fun vegen Kush, zeyer oiskuk, un fun vegen Mitsrayim, zeyer barimung.

ISA 20:5 And they shall be afraid and ashamed of Kush their expectation, and of Mitzrayim their tiferet (glory, boast) .

ISA 20:6 ‏און דער באַװױנער פֿון דאָזיקן ברעגלאַנד װעט זאָגן אין יענעם טאָג: זע, אַזױ איז געװאָרן פֿון אונדזער אױסקוק, װאָס מיר זײַנען אַהין געלאָפֿן נאָך הילף, ניצול צו װערן פֿון מלך פֿון אשור, און װי װעלן מיר אַנטרונען װערן? edit

ISA 20:6 un der bavoiner fun doziken bregland vet zogen in yenem tog: ze, azoi iz gevoren fun undzer oiskuk, vos mir zainen ahin gelofen noch hilf, nitsl tsu veren fun melech fun Ashur, un vi velen mir antrunen veren?

ISA 20:6 And the inhabitants of this coast shall say in that day, Hinei, such is our expectation, where we fled for ezrah (help) to be delivered from Melech Ashur; and how shall we escape?

ISA 21:1 ‏די נבֿואה אױף דעם מדבר בײַם ים: ‏װי שטורעמס אין דָרום װעט עס דורכגײן; ‏פֿון מדבר קומט עס, פֿון אַ מוראדיקן לאַנד. edit

ISA 21:1 di nevue oif dem midbar baim yam: vi shturems in dorem vet es durchgein; fun midbar kumt es, fun a murdiken land.

ISA 21:1 The massa (burden) concerning the Midbar Yam (desert by the sea) : As sufot (whirlwinds) in the Negev sweep through; so it cometh from the midbar, from eretz nora'ah.

ISA 21:2 ‏אַ שװערע זעונג ‏ איז מיר אָנגעזאָגט געװאָרן: ‏דער פֿעלשער פֿעלשט, און דער רױבער רױבט. ‏גײ, אַרױף עֵילָם! באַלעגער, מָדַי! ‏אַלע זיפֿצן װאָס דורך איר מאַך איך אױפֿהערן. edit

ISA 21:2 a shvere zeung iz mir ongezogt gevoren: der felsher felsht, un der roiber roibt. gei, aroifblikendik Eilam! baleger, Madai! ale ziftsen vos durch ir mach ich oifheren.

ISA 21:2 A chazut kashah (harsh vision) is declared unto me; the boged (traitor) dealeth treacherously, and the shoded (destroyer) destroyeth. Go up, O Eilam; besiege, O Media; all the groaning she caused have I made to cease.

ISA 21:3 ‏דערום זײַנען מײַנע לענדן פֿול מיט ציטערניש, ‏װײען האָבן מיך אָנגענומען ‏װי װײען פֿון אַ געװינערין; ‏איך בין צעקרימט און קען נישט הערן, ‏איך בין צעטומלט און קען נישט זען. edit

ISA 21:3 derum zainen maine lenden ful mit tsiterenish, veyen hoben mich ongenumen vi veyen fun a gevinerin; ich bin tsekrimt un ken nisht heren, ich bin tsetumlt un ken nisht zen.

ISA 21:3 Therefore are my loins filled with pain; tzirim (pangs) have taken hold upon me, as the tzirim (pangs) of a woman in labor; I was bowed down at the hearing of it; I was dismayed at the seeing of it.

ISA 21:4 ‏צעדולט איז מײַן האַרץ, ‏אַן אַנגסט האָט מיך צעגרױלט; ‏מײַן גלוסטיקן אָװנט ‏האָט מען מיר צו שױדער געמאַכט. edit

ISA 21:4 tsedult iz main harts, an angst hot mich tsegroilt; main glustiken ovent hot men mir tsu shoider gemacht.

ISA 21:4 My lev panted, fearfulness seized upon me; the neshef (twilight) of my longing hath become unto me as kharadah (shuddering horror) .

ISA 21:5 ‏מע גרײט דעם טיש, מע דעקט די דעקע, ‏מע עסט, מע טרינקט – ‏שטײט אױף, איר האַרן, באַזאַלבט דעם שילד! edit

ISA 21:5 me greit dem tish, me dekt di deke, me est, me trinkt – shteit oif, ir haren, bazalbt dem shild!

ISA 21:5 [They are] setting the shulchan, spreading the tzafit (dining carpet) , to eat, to drink; arise, ye sarim (princes) , and anoint the mogen.

ISA 21:6 ‏װאָרום אַזױ האָט צו מיר אֲדֹנָי געזאָגט: ‏גײ שטעל אַ װעכטער; ‏װאָס ער װעט זען זאָל ער זאָגן. edit

ISA 21:6 vorem azoi hot tsu mir Adonoi gezogt: gei shtel a vechter; vos er vet zen zol er zogen.

ISA 21:6 For thus hath Adonoi said unto me, Go, post the metzapeh (watchman) , let him report what he seeth.

ISA 21:7 ‏און אַז ער װעט זען אַ גערײַט, געשפּאַנען פֿערד, ‏אַ גערײַט אײזלען, אַ גערײַט קעמלען, ‏זאָל ער האָרכן אַ האָרכונג, אַ האָרכונג אַ גרױסע. edit

ISA 21:7 un az er vet zen a gerait, geshpanen ferd, a gerait eizlen, a gerait kemlen, zol er horchen a horchung, a horchung a groise.

ISA 21:7 When he sees riders with a pair of parashim, donkey riders and camel riders, then he pays heed diligently with great care;

ISA 21:8 ‏האָט ער אױסגעשריִען װי אַ לײב: ‏אױפֿן װאַכטורעם, אֲדֹנָי, שטײ איך תּמיד בײַ טאָג, ‏און אױף מײַן היטונג בין איך געשטעלט אַלע נעכט. edit

ISA 21:8 hot er oisgeshrien vi a laib: oifen vachturem, Adonoi, shtei ich tamid bai tog, un oif main hitung bin ich geshtelt ale necht.

ISA 21:8 And the one seeing cried out, Adoni, I stand continually on the mitzpeh (watchtower) in the daytime, and I am set in my mishmeret (guard duty) kol halailot (every night) ,

ISA 21:9 ‏און זע, אָט איז געקומען אַ גערײַט מענטשן, ‏געשפּאַנען פֿערד; און ער האָט אױסגערופֿן און געזאָגט: ‏געפֿאַלן, געפֿאַלן איז בָבֿל, ‏און אַלע אירע שניצגעטער ‏האָט מען צעבראָכן צו דער ערד. edit

ISA 21:9 un ze, ot iz gekumen a gerait mentshen, geshpanen ferd; un er hot oisgerufen un gezogt: gefalen, gefalen iz Bavel, un ale ire shnitsgeter hot men tsebrachen tsu der erd.

ISA 21:9 And, hinei, here cometh a merkavah with a man, a pair of parashim. And he answered and said, Bavel (Babylon) is fallen, is fallen; and all the pesilim (images) of her elohim (g-ds) hath been shattered on the ground.

ISA 21:10 ‏דו געדראָשענע מײַנע, און קינד פֿון מײַן שײַער, ‏װאָס איך האָב געהערט פֿון ה׳ צבָֿאוֹת אלוקי יִשׂרָאֵל, ‏אײַך האָב איך דערצײלט. edit

ISA 21:10 du gedroshene maine, un kind fun main shaier, vos ich hob gehert fun Hashem Tseva'ot Elochei Yisroel, aich hob ich dertseilt.

ISA 21:10 O my threshed, and the grain of my goren (threshing floor) ; that which I have heard of Hashem Tzva'os Elohei Yisroel, have I declared unto you.

ISA 21:11 ‏די נבֿואה אױף דוּמָה. ‏צו מיר רופֿט מען פֿון שֵׂעִיר: ‏װעכטער, װאָס פֿון דער נאַכט? ‏װעכטער, װאָס פֿון דער נאַכט? edit

ISA 21:11 di nevue oif Dumah. tsu mir ruft men fun Seir: vechter, vos fun der nacht? vechter, vos fun der nacht?

ISA 21:11 The massa (burden) of Dumah: One calleth to me out of Se'ir, Shomer (watchman) , what of the lailah? Shomer, what of the lailah?

ISA 21:12 ‏זאָגט דער װעכטער: געקומען פֿרימאָרגן און אױך נאַכט; ‏אױב איר װילט פֿרעגן, פֿרעגט, ‏קומט װידער צו גײן. edit

ISA 21:12 zogt der vechter: gekumen frimorgen un oich nacht; oib ir vilt fregen, fregt, kumt vider tsu gein.

ISA 21:12 The shomer said, The boker cometh, and also the lailah; if ye will inquire, inquire ye; shuvu (return) , come.

ISA 21:13 ‏די נבֿואה אױף עַרָבֿ: ‏װי אין װאַלד װעט איר נעכטיקן אין עַרָבֿ, ‏קאַראַװאַנען פֿון דדָנים. edit

ISA 21:13 di nevue oif Orev: vi in vald vet ir nechtiken in Orev, karavanen fun Dodanim.

ISA 21:13 The massa (burden) concerning Arabia: In the ya'ar (forest) of Arabia shall ye encamp O ye caravans of Dedanim.

ISA 21:14 ‏ברענגט װאַסער אַנטקעגן דעם דאָרשטיקן; ‏די באַװױנער פֿון לאַנד תֵּימאָ ‏זאָלן באַגעגענען מיט ברױט פֿאַר אים דעם פֿאַרװאָגלטן. edit

ISA 21:14 brengt vaser antkegen dem dorshtiken; di bavoiner fun land Tema zolen bagegenen mit broit far im dem farvoglten.

ISA 21:14 The inhabitants of Eretz Tema brought mayim to him that was tzameh (thirsty) , they met with their lechem him that fled.

ISA 21:15 ‏װאָרום פֿון שװערדן זײַנען זײ אַנטלאָפֿן, ‏פֿון דער געצױגענער שװערד, ‏און פֿון דעם געשפּאַנטן בױגן, ‏און פֿון דער שװערער מלחמה. edit

ISA 21:15 vorem fun shverden zainen zei antlofen, fun der getsoigener shverd, un fun dem geshpanten boigen, un fun der shverer milchome.

ISA 21:15 For they fled from the charavot (swords) , from the drawn cherev, and from the bent keshet (bow) , and from the grievousness of milchamah (war) .

ISA 21:16 ‏װאָרום אַזױ האָט צו מיר אֲדֹנָי געזאָגט: אין נאָך אַ יאָר, װי די יאָרן פֿון אַ געדונגענעם, װעט פֿאַרלענדט װערן די גאַנצע פּראַכט פֿון קֵדָר, edit

ISA 21:16 vorem azoi hot tsu mir Adonoi gezogt: in noch a yor, vi di yoren fun a gedungenem, vet farlendt veren di gantse pracht fun Kedar,

ISA 21:16 For thus hath Adonoi said unto me, Within a shanah (year) , according to the way a year is counted by a sakhir (hireling, hired servant) , all the kavod of Kedar shall end;

ISA 21:17 ‏און די געבליבענע צאָל בױגנלײַט, די גיבוֹרים פֿון די קינדער פֿון קֵדָר, װעלן זײַן װינציק, װאָרום ה׳ אלוקי יִשׂרָאֵל האָט גערעדט. edit

ISA 21:17 un di geblibene tsol boignlait, di giborim fun di kinder fun Kedar, velen zain vintsik, vorem Hashem Elochei Yisroel hot geredt.

ISA 21:17 And the remainder of the mispar (number) of archers, the gibborim (mighty men) of the Bnei Kedar, shall be few; for Hashem Elohei Yisroel hath spoken.

ISA 22:1 ‏די נבֿואה אױף דעם טאָל פֿון זעונג: ‏װאָס איז דיר דען ‏װאָס דו ביסט אין גאַנצן אױף די דעכער אַרױף, edit

ISA 22:1 di nevue oif dem tal fun zeung: vos iz dir den vos du bist in gantsen oif di decher aroifblikendik,

ISA 22:1 The massa (burden) of the Gey Chizayon (Valley of Vision) : What is it to thee now, that thou art all gone up to the rooftops?

ISA 22:2 ‏דו פֿולע מיט טומל, ‏דו רױשיקע שטאָט, דו לוסטיקער כּרך? ‏דײַנע דערשלאָגענע זײַנען נישט פֿון שװערד דערשלאָגן, ‏און נישט אין מלחמה געטײטע. edit

ISA 22:2 du fule mit tuml, du roishike shtot, du lustiker kerch? daine dershlogene zainen nisht fun shverd dershlogen, un nisht in milchome geteite.

ISA 22:2 Thou that art full of noise, a tumultuous city, exultant city; thy slain men are not slain with the cherev, nor dead in milchamah.

ISA 22:3 ‏אַלע דײַנע לידער זײַנען אין אײנעם אַנטלאָפֿן, ‏אָן אַ בױגן זײַנען זײ געפֿאַנגען געװאָרן; ‏אַלע דײַנע געפֿונענע זײַנען אין אײנעם געפֿאַנגען געװאָרן – ‏די װאָס זײַנען אין דער װײַט אַנטלאָפֿן. edit

ISA 22:3 ale daine lider zainen in einem antlofen, on a boigen zainen zei gefangen gevoren; ale daine gefunene zainen in einem gefangen gevoren – di vos zainen in der vait antlofen.

ISA 22:3 All thy rulers are fled together, they are captured by the keshet (bow) ; all that are found in thee are captured together, which have fled far away.

ISA 22:4 ‏דערום האָב איך געזאָגט: ‏קערט אײַך אָפּ פֿון מיר, לאָמיך ביטערלעך װײנען; ‏איר זאָלט נישט צושטײן מיך צו טרײסטן, ‏אױף דעם בראָך פֿון דער טאָכטער מײַן פֿאָלק. edit

ISA 22:4 derum hob ich gezogt: kert aich op fun mir, lomich biterlech veinen; ir zolt nisht tsushtein mich tsu treisten, oif dem broch fun der tochter main folk.

ISA 22:4 Therefore said I, Look away from me; I will weep bitterly, labor not to comfort me, because of the shod (catastrophe) of Bat Ami.

ISA 22:5 ‏װאָרום אַ טאָג פֿון טומל און טרעטונג און צעטומלטקײט ‏איז בײַ אֲדֹנָי, ה׳ צבָֿאוֹת, אין טאָל פֿון זעונג; ‏מע ברעכט מױערן, און אַ געשרײ ביזן באַרג. edit

ISA 22:5 vorem a tog fun tuml un tretung un tsetumltkeit iz bai Adonoi, Hashem Tseva'ot, in tal fun zeung; me brecht moieren, un a geshrei bizen barg.

ISA 22:5 For it is a day of tumult, and of treading down, and of confusion by Adonoi Hashem Tzva'os in the Gey Chizayon (valley of vision) , battering down the walls, and of crying to the har.

ISA 22:6 ‏און עֵילָם טראָגט דעם פֿײַלבײַטל, ‏מיט אַ מחנה מענטשן רײַטער, ‏און קיר האָט אַנטבלױזט דעם שילד. edit

ISA 22:6 un Eilam trogt dem failbaitl, mit a machne mentshen raiter, un Kir hot antbloizt dem shild.

ISA 22:6 And Eilam bore the ashpah (quiver) with chariots of adam and parashim, and Kir uncovered the mogen (shield) .

ISA 22:7 ‏און עס איז געװען, ‏אַז דײַנע בעסטע טאָלן זײַנען פֿול געװאָרן מיט רײַטװעגן, ‏און די רײַטער האָבן שטעלן זיך אױסגעשטעלט קעגן טױער, edit

ISA 22:7 un es iz geven, az daine beste tolen zainen ful gevoren mit raitvegen, un di raiter hoben shtelen zich oisgeshtelt kegen toier,

ISA 22:7 And it shall come to pass, that thy choicest valleys shall be full of chariots, and the parashim shall set themselves in array at the sha'ar.

ISA 22:8 ‏און דעם צודעק פֿון יהוּדה האָט מען אָפּגעדעקט. ‏אין יענעם טאָג האָסטו אױסגעקוקט אױפֿן װאַפֿן פֿון װאַלד-הױז. edit

ISA 22:8 un dem tsudek fun Yehudah hot men opgedekt. in yenem tog hostu oisgekukt oifen vafen fun vald-hoiz.

ISA 22:8 And He removed the masakh Yehudah (covering of Yehudah, defense, protection) . Thou didst look in that day to the armor of the bais of the forest.

ISA 22:9 ‏און די שפּאַלטן פֿון דָוִדס-שטאָט האָט איר געזען אַז זײ זײַנען פֿיל; און איר האָט אײַנגעזאַמלט דאָס װאַסער פֿון אונטערשטן טײַך. edit

ISA 22:9 un di shpalten fun Dovids-shtot hot ir gezen az zei zainen fil; un ir hot aingezamlt dos vaser fun untershten taich.

ISA 22:9 Ye have seen also the damage of Ir Dovid, that they are many; and ye gathered together the waters of the Lower Pool.

ISA 22:10 ‏און די הײַזער פֿון ירושָלַיִם האָט איר פֿאַרצײכנט, און אײַנגעװאָרפֿן די הײַזער צו באַפֿעסטיקן די מױער. edit

ISA 22:10 un di haizer fun Yerusholayim hot ir fartseichnt, un aingevorfen di haizer tsu bafestiken di moier.

ISA 22:10 And ye have numbered the batim (buildings) of Yerushalayim, and the batim (houses) have ye torn down to fortify the chomah (wall) .

ISA 22:11 ‏און אַ זאַמלאָרט צװישן די צװײ מױערן האָט איר געמאַכט, פֿאַר דעם װאַסער פֿון אַלטן טײַך. און איר האָט נישט געקוקט צו דעם װאָס האָט עס געטאָן, און דעם װאָס האָט עס באַשערט פֿון לאַנג אָן האָט איר נישט געזען. edit

ISA 22:11 un a zamlort tsvishen di tsvei moieren hot ir gemacht, far dem vaser fun alten taich. un ir hot nisht gekukt tsu dem vos hot es geton, un dem vos hot es bashert fun lang on hot ir nisht gezen.

ISA 22:11 Ye made also a mikveh (reservoir) between the two walls for the mayim of the Old Pool; but ye have not looked unto the Maker thereof, neither had respect unto her Yotzer from long ago.

ISA 22:12 ‏און אֲדֹנָי, ה׳ צבָֿאוֹת, האָט גערופֿן אין יענעם טאָג, ‏צו געװײן און צו קלאָג און צו פּליכעניש, ‏און צום אָנגורטן זאַק; edit

ISA 22:12 un Adonoi, Hashem Tseva'ot, hot gerufen in yenem tog, tsu gevain un tsu klog un tsu plichenish, un tsum ongurten zak;

ISA 22:12 And in that day did Adonoi Hashem Tzva'os call to weeping, and to wailing, and to baldness, and to girding with sackcloth;

ISA 22:13 ‏ערשט עס איז שָׂשׂון-וּשִׂמחה, ‏קױלן רינדער און שעכטן שאָף, ‏עסן פֿלײש, און טרינקען װײַן; ‏עסן און טרינקען, װאָרום מאָרגן װעלן מיר שטאַרבן. edit

ISA 22:13 ersht es iz shoׂsun-ushiׂmche, koilen rinder un shechten shof, esen fleish, un trinken vain; esen un trinken, vorem morgen velen mir shtarben.

ISA 22:13 And hinei sasson and simchah, slaughter of bakar and ritual slaughter of tzon, eating basar, and drinking yayin; let us eat and drink; for makhar we shall die.

ISA 22:14 ‏און ה׳ צבָֿאוֹת האָט זיך אַנטפּלעקט אין מײַנע אױערן: ‏אױב די דאָזיקע זינד װעט אײַך פֿאַרגעבן װערן ‏ביז איר װעט שטאַרבן! ‏האָט געזאָגט אֲדֹנָי, ה׳ צבָֿאוֹת. edit

ISA 22:14 un Hashem Tseva'ot hot zich antplekt in maine oieren: oib di dozike zind vet aich fargeben veren biz ir vet shtarben! hot gezogt Adonoi, Hashem Tseva'ot.

ISA 22:14 And it was revealed in mine oznayim by Hashem Tzva'os, Till ye die for this avon there will be no kapporah, saith Adonoi Hashem Tzva'os.

ISA 22:15 ‏אַזױ האָט געזאָגט אֲדֹנָי, ה׳ צבָֿאוֹת: גײ קום צו דעם דאָזיקן אױפֿזעער, צו שֶבֿנאָ ‏ װאָס איבערן פּאַלאַץ: edit

ISA 22:15 azoi hot gezogt Adonoi, Hashem Tseva'ot: gei kum tsu dem doziken oifzeer, tsu Shevna vos iberen palats:

ISA 22:15 Thus saith Adonoi Hashem Tzva'os, Go, get thee unto this sochen (steward) even unto Shevna, which is over the Bais (palace) , and say,

ISA 22:16 ‏װאָס האָסטו דאָ, און װעמען האָסטו דאָ, װאָס דו האָסט דיר דאָ אַ קבֿר אױסגעהאַקט, דו װאָס האָסט אױסגעהאַקט אין דער הײך דײַן קבֿר, זיך אױסגעשניטן אין פֿעלדז אַ װױנונג? edit

ISA 22:16 vos hostu do, un vemen hostu do, vos du host dir do a keyver oisgehakt, du vos host oisgehakt in der heich dain keyver, zich oisgeshniten in feldz a voinung?

ISA 22:16 What hast thou here? And whom hast thou here, that thou hast hewed thee out a kever here, as he that heweth him out a kever on high, and that carveth a mishkan for himself in the rock?

ISA 22:17 ‏זע, ה׳ שלײַדערט דיך אַ מאַכטיקן שלײַדער, און דרײט דיך אום דרײענדיק; edit

ISA 22:17 ze, Hashem shlaidert dich a machtiken shlaider, un dreit dich um dreyendik;

ISA 22:17 Hinei, Hashem will throw thee out, gever, and will surely seize thee.

ISA 22:18 ‏קוליִען אין אַ קֹול װעט ער דיך אַװעקקוליען, װי אַ באַל, אין אַ ברײטרױמיק לאַנד. דאָרטן װעסטו שטאַרבן, און דאָרטן װעלן זײַן דײַנע פּראַכטיקע רײַטװעגן, דו שאַנד פֿון דעם הױז פֿון דײַן האַר! edit

ISA 22:18 kulien in a kol vet er dich avekkulien, vi a bal, in a breitroimik land. dorten vestu shtarben, un dorten velen zain daine prachtike raitvegen, du shand fun dem hoiz fun dain Har!

ISA 22:18 He will surely violently turn and toss thee like a kadoor (ball) into a wide country; there shalt thou die, and there the merkevot (chariots) of thy kavod shall be the disgrace of the Bais Adoneicha.

ISA 22:19 ‏און איך װעל דיך אַראָפּשטױסן פֿון דײַן שטאַנד, און פֿון דײַן שטעל װעט מען דיך אַראָפּװאַרפֿן. edit

ISA 22:19 un ich vel dich aropshtoisen fun dain shtand, un fun dain shtel vet men dich aropvarfen.

ISA 22:19 And I will drive thee from thy matzav (position) and from thy position shall He pull thee down.

ISA 22:20 ‏און עס װעט זײַן אין יענעם טאָג, װעל איך רופֿן מײַן קנעכט אֶליָקים דעם זון פֿון חִלקִיָהון. edit

ISA 22:20 un es vet zain in yenem tog, vel ich rufen main knecht Elyakim dem zun fun Chilkiyahen.

ISA 22:20 And it shall come to pass in that day, that I will summon My eved Elyakim Ben Chilkiyah;

ISA 22:21 ‏און איך װעל אים אָנטאָן דײַן העמדל, און דײַן גאַרטל װעל איך אים אַרומבינדן, און דײַן ממשלה װעל איך געבן אין זײַן האַנט; און ער װעט זײַן פֿאַר אַ פֿאָטער צום באַװױנער פֿון ירושָלַיִם, און צום הױז פֿון יהוּדה. edit

ISA 22:21 un ich vel im onton dain hemdl, un dain gartel vel ich im arumbinden, un dain memshole vel ich geben in zain hant; un er vet zain far a foter tsum bavoiner fun Yerusholayim, un tsum hoiz fun Yehudah.

ISA 22:21 And I will clothe him with thy kesones, and strengthen him with thy avnet (sash) and I will commit thy memshelet (authority) into his yad; and he shall be an av to the inhabitants of Yerushalayim, and to the Bais Yehudah.

ISA 22:22 ‏און איך װעל געבן דעם שליסל פֿון דָוִדס הױז אױף זײַן אַקסל, און ער װעט עפֿענען, און קײנער װעט נישט פֿאַרשליסן, און ער װעט פֿאַרשליסן, און קײנער װעט נישט עפֿענען. edit

ISA 22:22 un ich vel geben dem shlisel fun Dovids hoiz oif zain aksl, un er vet efenen, un keiner vet nisht farshlisen, un er vet farshlisen, un keiner vet nisht efenen.

ISA 22:22 And the mafte'ach Bais Dovid (key of the House of Dovid) will I lay upon his shekhem (shoulder) ; so he shall open, and none shall shut; and he shall shut, and none shall open.

ISA 22:23 ‏און איך װעל אים באַפֿעסיטקן װי אַ פֿלעקל אין אַ זיכערן אָרט; און ער װעט זײַן אַ טראָן פֿון כּבֿוד פֿאַר זײַן פֿאָטערס הױז. edit

ISA 22:23 un ich vel im bafesitken vi a flekl in a zicheren ort; un er vet zain a tron fun koved far zain foters hoiz.

ISA 22:23 And I will fasten him as a yated (peg) in a makom ne'eman (firm place) ; and he shall be for a kisse kavod to the Bais Aviv.

ISA 22:24 ‏און דאָס גאַנצע געזעמל פֿון זײַן פֿאָטערס הױז, קינד און קײט, װעלן אָנהענגען אױף אים אַלע קלײנע געפֿעסן, פֿון די בעקנגעפֿעסן און ביז אַלע קרוגגעפֿעסן. edit

ISA 22:24 un dos gantse gezeml fun zain foters hoiz, kind un keit, velen onhengen oif im ale kleine gefesen, fun di bekngefesen un biz ale kruggefesen.

ISA 22:24 And they shall hang upon him kol kavod Bais Aviv, the offspring and the issue, all vessels of small quantity, from the vessels of bowls, even to all that of large vessels.

ISA 22:25 ‏אין יענעם טאָג, זאָגט ה׳ צבָֿאוֹת, װעט אָפּגעטאָן װערן דאָס פֿלעקל װאָס איז באַפֿעסטיקט אין אַ זיכערן אָרט, ‏ און װעט אָפּגעהאַקט װערן און אַראָפּפֿאַלן, און די משׂא װאָס אױף אים װעט פֿאַרשניטן {כרת} ‏ װערן; װאָרום ה׳ האָט גערעדט. edit

ISA 22:25 in yenem tog, zogt Hashem Tseva'ot, vet opgeton veren dos flekl vos iz bafestikt in a zicheren ort, un vet opgehakt veren un aropfalen, un di Massa vos oif im vet farshniten veren; vorem Hashem hot geredt.

ISA 22:25 In that day, saith Hashem Tzva'os, shall the yated (peg) that is fastened in the makom ne'eman give away, and be cut down, and fall; and the massa (burden) that was upon it shall be [violently] cut off; for Hashem hath spoken.

ISA 23:1 ‏די נבֿואה אױף צוֹר: ‏יאָמערט איר שיפֿן פֿון תַּרְשִיש, ‏װאָרום זי איז פֿאַרװיסט, אָן אַ הױז, אָן אַן אײַנגאַנג; ‏פֿון לאַנד פֿון די כִּתּים ‏איז דאָס זײ אַנטפּלעקט געװאָרן. edit

ISA 23:1 di nevue oif Tsor: iomert ir shifen fun Tarshish, vorem zi iz farvist, on a hoiz, on an aingang; fun land fun di Kittim iz dos zei antplekt gevoren.

ISA 23:1 The massa (burden) of Tzor: Howl, ye oniyyot (ships) of Tarshish; for it is destroyed, so that there is no bais, no entering in; from the Eretz Kittim (Land of Cyprus) niglah (it is revealed) to them.

ISA 23:2 ‏זײַט שטיל, איר באַװױנער פֿון ברעג; ‏דו װאָס די סָוחרים פֿון צידון, ‏די ים-פֿאָרער, האָבן דיך אָנגעפֿילט. edit

ISA 23:2 zait shtil, ir bavoiner fun breg; du vos di sochrim fun Tsidon, di yam-forer, hoben dich ongefilt.

ISA 23:2 Be still, ye inhabitants of the ee (isle, island) ; thou whom the sokher (merchant) of Tzidon, that pass over the yam, have enriched.

ISA 23:3 ‏און איבער גרױסע װאַסערן איז דער זאָמען פֿון שיחור, ‏דער שניט פֿון נילוס, איר אײַנקום געװען; ‏און זי איז געװען דער מאַרק פֿון די פֿעלקער. edit

ISA 23:3 un iber groise vaseren iz der zomen fun shichur, der shnit fun Nilus, ir ainkum geven; un zi iz geven der mark fun di felker.

ISA 23:3 And by mayim rabbim, the zera (grain) of Shikhor, the katzir (harvest) of the Shikhor, is her tevuah (produce, income) ; and she is a Sakhar Goyim (market bazaar of nations) .

ISA 23:4 ‏שעם זיך צידון, װאָרום דער ים האָט געזאָגט, ‏די פֿעסטונג פֿון ים, אַזױ צו זאָגן: ‏װי איך װאָלט גאָר נישט געװײטאָקט און נישט געבאָרן, ‏און קײן בחורים נישט דערצױגן, ‏אָדער יונגפֿרױען אױפֿגעבראַכט. edit

ISA 23:4 Shoam zich Tsidon, vorem der yam hot gezogt, di festung fun yam, azoi tsu zogen: vi ich volt gor nisht geveitokt un nisht geboren, un kein bochurim nisht dertsoigen, oder yungfroien oifgebracht.

ISA 23:4 Be thou ashamed, O Tzidon; for the yam hath spoken, even the ma'oz (fortress) of the yam, saying, I travail not, nor give birth, neither do I rear bochurim, nor bring up betulot.

ISA 23:5 ‏אַז מע װעט הערן אין מִצרַיִם, ‏װעט מען ציטערן בײַ דער הערונג פֿון צוֹר. edit

ISA 23:5 az me vet heren in Mitsrayim, vet men tsiteren bai der herung fun Tsor.

ISA 23:5 As at the report concerning Mitzrayim, so shall they be sorely pained at the report of Tzor.

ISA 23:6 ‏גײט אַריבער קײן תַּרְשִיש, ‏יאָמערט, איר באַװױנער פֿון ברעג. edit

ISA 23:6 geit ariber kein Tarshish, iomert, ir bavoiner fun breg.

ISA 23:6 Cross ye over to Tarshish; howl, ye inhabitants of the ee (isle, island) .

ISA 23:7 ‏איז דאָס אײַך די לוסטיקע, ‏װאָס פֿון פֿריִע פֿאַרצײַטיקע טעג פֿלעגן זי פֿירן אירע פֿיס ‏אין דער װײַטן צו װױנען? edit

ISA 23:7 iz dos aich di lustike, vos fun frie fartsaitike teg flegen zi firen ire fis in der vaiten tsu voinen?

ISA 23:7 Is this your joyous city, whose antiquity is of ancient days? Her own raglayim shall carry her afar off to sojourn.

ISA 23:8 ‏װער האָט דאָס באַראָטן אױף צוֹר דער באַקרױנטער, ‏װאָס אירע סָוחרים זײַנען געװען שׂרָרות, ‏אירע האַנדלסלײַט די נִכבָדים פֿון דער ערד? edit

ISA 23:8 ver hot dos baroten oif Tsor der bakrointer, vos ire sochrim zainen geven serores, ire handlslait di nichbodim fun der erd?

ISA 23:8 Who hath devised this against Tzor, the crowning city, whose sokharim (merchants) are sarim (princes) , whose traders are the nikhbadei Eretz (honored of the Earth) .

ISA 23:9 ‏ה׳ צבָֿאוֹת האָט דאָס באַראָטן, ‏צו פֿאַרשװעכן דעם שטאָלץ פֿון אַל דער שײנקײט, ‏צו מאַכן גרינגגעשאַצט אַלע נִכבָדים פֿון דער ערד. edit

ISA 23:9 Hashem Tseva'ot hot dos baroten, tsu farshvechen dem shtolts fun al der sheinkeit, tsu machen gringgeshatst ale nichbodim fun der erd.

ISA 23:9 Hashem Tzva'os hath devised it, to demean the ga'on (pride) of every beauty, and to humble all the nikhbadei Eretz.

ISA 23:10 ‏איבערפֿלײץ דײַן לאַנד װי דער נילוס, טאָכטער תַּרְשִיש, ‏נישטאָ מער קײן אײַנצאַם. edit

ISA 23:10 iberfleits dain land vi der Nilus, tochter Tarshish, nishto mer kein aintsam.

ISA 23:10 Pass through thy land like the Nile, O Bat Tarshish; there is no more restraint.

ISA 23:11 ‏ער האָט אױסגעשטרעקט זײַן האַנט איבערן ים, ‏ער האָט געמאַכט ציטערן מלוכות; ‏ה׳ האָט באַפֿױלן װעגן כּנַעַן, ‏צו פֿאַרטיליקן אירע פֿעסטונגען. edit

ISA 23:11 er hot oisgeshtrekt zain hant iberen yam, er hot gemacht tsiteren meluches; Hashem hot bafoilen vegen Kenaan, tsu fartiliken ire festungen.

ISA 23:11 He stretched out His Yad over the yam, He shook the mamlakhot (kingdoms) ; Hashem hath given a commandment against Kena'an, to destroy her ma'a'uzim (fortresses) .

ISA 23:12 ‏און ער האָט געזאָגט: װעסט נישט מער לוסטיק זײַן, ‏געשענדטע יונגפֿרױ טאָכטער צידון. ‏שטײ אױף, גײ אַריבער קײן כִּתּים; ‏אױך דאָרט װעסטו קײן מנוחה נישט האָבן. edit

ISA 23:12 un er hot gezogt: vest nisht mer lustik zain, geshendte yungfroi tochter Tsidon. shtei oif, gei ariber kein Kittim; oich dort vestu kein menuche nisht hoben.

ISA 23:12 And He said, Thou shalt no more exult, O thou oppressed Betulah, Bat Tzidon; arise, pass over to Kittim (Cyprus) ; there also shalt thou have no rest.

ISA 23:13 ‏זע, דאָס לאַנד פֿון די כַּשׂדים – די דאָזיקע אומה איז נאָך נישט געװען װען אשור האָט עס געגרונטפֿעסט פֿאַר מדבר-לײַט – זײ האָבן אױפֿגעשטעלט זײערע באַלעגערטורעמס, זײ האָבן אײַנגעװאָרפֿן אירע פּאַלאַצן; מע האָט זײ געמאַכט פֿאַר אַ חוּרבֿה. edit

ISA 23:13 ze, dos land fun di Kesedim – di dozike ume iz noch nisht geven ven Ashur hot es gegruntfest far midbar-lait – zei hoben oifgeshtelt zeyere balegerturems, zei hoben aingevorfen ire palatsen; me hot zei gemacht far a churve.

ISA 23:13 Behold, Eretz Kasdim (land of Chaldeans) ; this people was not, till the Assyrian made it for wild creatures; they raise up the siege towers thereof, they destroyed the palaces thereof; and turned her to ruin.

ISA 23:14 ‏יאָמערט איר שיפֿן פֿון תַּרְשִיש, ‏װאָרום פֿאַרװיסט געװאָרן איז אײַער פֿעסטונג. edit

ISA 23:14 iomert ir shifen fun Tarshish, vorem farvist gevoren iz aier festung.

ISA 23:14 Howl, ye oniyyot Tarshish; for your stronghold is destroyed.

ISA 23:15 ‏און עס װעט זײַן אין יענעם טאָג: װעט צוֹר זײַן פֿאַרגעסן זיבעציק יאָר, אַזױ װי די טעג פֿון אײן מלך; צום סוף פֿון זיבעציק יאָר װעט געשען מיט צוֹר אַזױ װי אין געזאַנג פֿון דער זונה: edit

ISA 23:15 un es vet zain in yenem tog: vet Tsor zain fargesen zibetsik yor, azoi vi di teg fun ein melech; tsum sof fun zibetsik yor vet geshen mit Tsor azoi vi in gezang fun der zoine:

ISA 23:15 And it shall come to pass in that day, that Tzor shall be forgotten shiv'im shanah, according to the yamim of melech echad; after the end of shiv'im shanah shall Tzor sing as a zonah.

ISA 23:16 ‏נעם אַ האַרף, ‏גײ אום אין שטאָט, ‏פֿאַרגעסענע זונה; ‏שפּיל שײן, ‏זינג פֿיל, ‏כּדי זאָלסט דערמאָנט װערן. edit

ISA 23:16 nem a harf, gei um in shtot, fargesene zoine; shpil shein, zing fil, kedei zolst dermont veren.

ISA 23:16 Take a kinnor, go about the Ir, thou zonah that hast been forgotten; make sweet melody, sing many shir, that thou mayest be remembered.

ISA 23:17 ‏און עס װעט זײַן צום סוף פֿון זיבעציק יאָר, װעט ה׳ זיך דערמאָנען אָן צוֹר, און זי װעט זיך אומקערן צו איר זונה-לױן, און װעט װידער פֿאַרקערן מיט אַלע קיניגרײַכן פֿון דער װעלט אױפֿן געזיכט פֿון דער ערד. edit

ISA 23:17 un es vet zain tsum sof fun zibetsik yor, vet Hashem zich dermonen on Tsor, un zi vet zich umkeren tsu ir zoine-loin, un vet vider farkeren mit ale kinigraichen fun der velt oifen gezicht fun der erd.

ISA 23:17 And it shall come to pass at the end of shiv'im shanah, that Hashem will visit Tzor, and she shall return to her hire, and shall commit fornication with all the mamlakhot HaAretz upon the face of ha'adamah.

ISA 23:18 ‏אָבער איר פֿאַרדינסט און איר זונה-לױן װעט זײַן הײליק צו ה׳; ער װעט נישט באַהאַלטן און נישט אײַנגעשלאָסן װערן; נײַערט פֿאַר די װאָס זיצן פֿאַר ה׳ װעט זײַן איר פֿאַרדינסט, צו עסן צו זאַט, און פֿאַר אַ צודעק אַ שײנעם. edit

ISA 23:18 ober ir fardinst un ir zoine-loin vet zain heilik tsu Hashem; er vet nisht bahalten un nisht aingeshlosen veren; naiert far di vos zitsen far Hashem vet zain ir fardinst, tsu esen tsu zat, un far a tsudek a sheinem.

ISA 23:18 And her gain and her hire shall be kodesh to Hashem ; it shall not be treasured nor laid up; for her earnings shall be for them that live before Hashem , to eat sufficiently, and for choice clothing.

ISA 24:1 ‏זע, ה׳ לײדיקט אױס די ערד און פֿאַרװיסט זי, ‏און װעט צעדרײען איר פּנים, ‏און צעשפּרײטן אירע באַװױנער. edit

ISA 24:1 ze, Hashem leidikt ois di erd un farvist zi, un vet tsedreyen ir ponem, un tseshpreiten ire bavoiner.

ISA 24:1 Hinei, Hashem maketh Ha'Aretz empty, and maketh it waste, and ruineth her face, and scattereth abroad the inhabitants thereof.

ISA 24:2 ‏און עס װעט זײַן, ‏אַזױ דאָס פֿאָלק אַזױ דער כֹּהן, ‏אַזױ דער קנעכט אַזױ זײַן האַר, ‏אַזױ די דינסט אַזױ איר האַרינטע, ‏אַזױ דער קױפֿער אַזױ דער פֿאַרקױפֿער, ‏אַזױ דער מלװה אַזױ דער לײַער, ‏אַזױ דער מאָנער אַזױ דער װאָס מע מאָנט פֿון אים. edit

ISA 24:2 un es vet zain, azoi dos folk azoi der koyen, azoi der knecht azoi zain Har, azoi di dinst azoi ir harinte, azoi der koifer azoi der farkoifer, azoi der mlve azoi der laier, azoi der moner azoi der vos me mont fun im.

ISA 24:2 And it shall be, as with HaAm, so with the kohen; as with the eved, so with his adonim; as with the shifcha (maid) , so with her gevirah (mistress) ; as with the koneh (buyer) , so with the mokher (seller) ; as with the malveh (lender) , so with the loveh (borrower) ; as with the nosheh (creditor) , so with the one owing him.

ISA 24:3 ‏אױסגעלײדיקט װעט אױסגעלײדיקט װערן די ערד, ‏און צערױבט װעט זי צערױבט װערן; ‏װאָרום ה׳ האָט גערעדט דאָס דאָזיקע װאָרט. edit

ISA 24:3 oisgeleidikt vet oisgeleidikt veren di erd, un tseroibt vet zi tseroibt veren; vorem Hashem hot geredt dos dozike vort.

ISA 24:3 HaAretz shall be utterly emptied, and utterly plundered; for Hashem hath spoken this davar (word) .

ISA 24:4 ‏פֿאַראָבֿלט, פֿאַרװעלקט איז די ערד, ‏פֿאַרשניטן, פֿאַרװעלקט איז די װעלט, ‏פֿאַרשניטן די הױכע לײַט פֿון דער ערד. edit

ISA 24:4 farovlt, farvelkt iz di erd, farshniten, farvelkt iz di velt, farshniten di hoiche lait fun der erd.

ISA 24:4 Ha'aretz mourneth and fadeth away, the tevel (world) languisheth and fadeth away, the haughty Am HaAretz do languish.

ISA 24:5 ‏און די ערד איז זינדיק אונטער אירע באַװױנער, ‏װאָרום זײ האָבן עובֿר געװען אױף די לערנונגען, ‏איבערגעטרעטן דאָס געזעץ, ‏פֿאַרשטערט דעם אײביקן בְּרִית. edit

ISA 24:5 un di erd iz zindik unter ire bavoiner, vorem zei hoben avar geven oif di lernungen, ibergetreten dos gezets, farshtert dem eibiken bris.

ISA 24:5 Ha'aretz also is defiled under the inhabitants thereof; because they have transgressed torot, changed chok (ordinance) , broken the Brit Olam.

ISA 24:6 ‏דערום עסט אױף אַ קללה די ערד, ‏און פֿאַרשולדיקט זײַנען די װױנער דערין; ‏דערום גײען אײַן די באַװױנער פֿון דער ערד, ‏און מענטשן בלײַבן װינציק. edit

ISA 24:6 derum est oif a klole di erd, un farshuldikt zainen di voiner derin; derum geyen ain di bavoiner fun der erd, un mentshen blaiben vintsik.

ISA 24:6 Therefore hath the curse devoured Eretz, and they that dwell therein are guilty; therefore, the inhabitants of her are diminished, and few enosh (humankind) left.

ISA 24:7 ‏עס טרױערט דער װײַן, פֿאַרװעלקט איז דער װײַנשטאָק, ‏עס זיפֿצן אַלע פֿרײלעכע הערצער. edit

ISA 24:7 es troiert der vain, farvelkt iz der vainshtok, es ziftsen ale freileche hertser.

ISA 24:7 The tirosh (new wine) faileth, the gefen languisheth, all the simchei-lev (merryhearted) do sigh.

ISA 24:8 ‏אױפֿגעהערט האָט די פֿרײד פֿון די פּױקן, ‏פֿאַרמיטן איז דער ליאַרעם פֿון די לוסטיקע, ‏אױפֿגעהערט האָט די פֿרײד פֿון דער האַרף. edit

ISA 24:8 oifgehert hot di freid fun di poiken, farmiten iz der liarem fun di lustike, oifgehert hot di freid fun der harf.

ISA 24:8 The mirth of tambourines ceaseth, the noise of them that rejoice endeth, the joy of the kinnor (harp) ceaseth.

ISA 24:9 ‏מע טרינקט נישט קײן װײַן מיט געזאַנג, ‏ביטער איז דער טרונק זײַנע טרינקער. edit

ISA 24:9 me trinkt nisht kein vain mit gezang, biter iz der trunk zaine trinker.

ISA 24:9 They shall not drink yayin with a shir (song) ; shechar (liquor, strong drink) shall be bitter to them that drink it.

ISA 24:10 ‏צעבראָכן איז די נישטיקע שטאָט, ‏פֿאַרשלאָסן איטלעך הױז נישט אַרײַנצוגײן. edit

ISA 24:10 tsebrachen iz di nishtike shtot, farshlosen itlech hoiz nisht araintsugein.

ISA 24:10 The city of tohu is broken; every bais is shut up, that no man may come in.

ISA 24:11 ‏אַ װײגעשרײ אין די גאַסן בײַם װײַן; ‏פֿאַרפֿינצטערט איז איטלעכע שִׂמחה, ‏פֿאַרװאָגעלט די פֿרײד פֿונעם לאַנד. edit

ISA 24:11 a veigeshrei in di gasen baim vain; farfintstert iz itleche simcha, farvogelt di freid funem land.

ISA 24:11 There is a crying for yayin in the streets; all simchah is darkened, the mirth of HaAretz is banished.

ISA 24:12 ‏געבליבן איז אַ װיסטקײט אין שטאָט, ‏און צעהאַקט אין אַ חוּרבֿה איז דער טױער. edit

ISA 24:12 gebliben iz a vistkeit in shtot, un tsehakt in a churve iz der toier.

ISA 24:12 In the Ir is left desolation, and the sha'ar is stricken with ruination.

ISA 24:13 ‏װאָרום אַזױ װעט עס זײַן אין מיטן פֿון דער ערד, ‏צװישן די פֿעלקער; װי בײַם אָפּקלאַפּן אַן אײלבערטבױם, ‏װי אַ נאָכקלײַב װען די לעז איז געענדיקט. edit

ISA 24:13 vorem azoi vet es zain in miten fun der erd, tsvishen di felker; vi baim opklapen an eilbertboim, vi a nochklaib ven di lez iz geendikt.

ISA 24:13 When thus it shall be in the midst of HaAretz among the nations, there shall be as the shaking of a zayit (olive tree) , and as the olelot (gleanings) when the grape harvest is done.

ISA 24:14 ‏די דאָזיקע װעלן אױפֿהײבן זײער קֹול אין געזאַנג, ‏װעגן דער גרױסקײט פֿון ה׳ טוען זײ שאַלן פֿון אים. edit

ISA 24:14 di dozike velen oifheiben zeyer kol in gezang, vegen der groiskeit fun Hashem tuen zei shalen fun im.

ISA 24:14 They shall lift up their kol (voice) , they shall sing, for the Ga'on (Glory) of Hashem , they shall shout from the yam.

ISA 24:15 ‏דערום טוט ערלעכן ה׳ אין די לענדער פֿון ליכט, ‏אױף די אינזלען פֿון ים, דעם נאָמען פֿון ה׳ אלוקי יִשׂרָאֵל. edit

ISA 24:15 derum tut erlechen Hashem in di lender fun licht, oif di inzlen fun yam, dem nomen fun Hashem Elochei Yisroel.

ISA 24:15 Therefore glorify ye Hashem in the Urim (east) , even the Shem Hashem Elohei Yisroel in the iyyim (islands) of the yam.

ISA 24:16 ‏פֿון עק ערד האָבן מיר געזאַנגען געהערט: ‏פּראַכט צו דעם גערעכטן! ‏אָבער איך זאָג: איך גײ אײַן, ‏איך גײ אײַן, װײ איז מיר! ‏די פֿעלשער טוען פֿעלשן, ‏יאָ, אַ פֿעלשונג פֿעלשן די פֿעלשער. edit

ISA 24:16 fun ek erd hoben mir gezangen gehert: pracht tsu dem gerechten! ober ich zog: ich gei ain, ich gei ain, vei iz mir! di felsher tuen felshen, yo, a felshung felshen di felsher.

ISA 24:16 From the uttermost part of Ha'Aretz have we heard zemirot (songs) , even glory to the Tzaddik (Righteous One) . But I said, My wasting away, my wasting away, Oy li (woe unto me) ! The bogedim (traitors) have dealt treacherously; the bogedim have dealt very treacherously.

ISA 24:17 ‏אַ גרױל און אַ גרוב און אַ נעץ ‏אױף דיר, באַװױנער פֿון דער ערד. edit

ISA 24:17 a groil un a grub un a nets oif dir, bavoiner fun der erd.

ISA 24:17 Pachad (fear) , and the pachat (pit) , and the pach (pitfall, snare) , are upon thee, O inhabitant of Ha'Aretz.

ISA 24:18 ‏און עס װעט זײַן, ‏דער װאָס אַנטלױפֿט פֿון דעם קֹול פֿון גרױל, ‏װעט אַרײַנפֿאַלן אין גרוב, ‏און דער װאָס קומט אַרױף פֿון גרוב, ‏װעט געפֿאַנגען װערן אין נעץ; ‏װאָרום די פֿענצטער פֿון דער הײך האָבן זיך געעפֿנט, ‏און עס שטורעמען די גרונטפֿעסטן פֿון דער ערד. edit

ISA 24:18 un es vet zain, der vos antloift fun dem kol fun groil, vet arainfalen in grub, un der vos kumt aroifblikendik fun grub, vet gefangen veren in nets; vorem di fentster fun der heich hoben zich geefent, un es shturemen di gruntfesten fun der erd.

ISA 24:18 And it shall come to pass, that he who fleeth from the noise of the pachad shall fall into the pachat; and he that cometh up out of the midst of the pachat shall be caught in the pach; for the arubot (windows [see ]) from on high are opened, and the Mosedei Eretz (foundations of the Earth) do shake.

ISA 24:19 ‏ברעכן צעברעכט זיך די ערד, ‏ברעקלען צעברעקלט זיך די ערד, ‏װאַקלען טוט זיך װאַקלען די ערד. edit

ISA 24:19 brechen tsebrecht zich di erd, breklen tsebreklt zich di erd, vaklen tut zich vaklen di erd.

ISA 24:19 Ha'aretz is violently broken down, Ha'Aretz is completely split open, Eretz is shaken exceedingly.

ISA 24:20 ‏שאָקלען װי אַ שיכּורער װעט זיך שאָקלען די ערד, ‏און װעט זיך טרײסלען װי אַ נאַכטבײַדל; ‏און שװער װעט זײַן איר פֿאַרברעך אױף איר, ‏און זי װעט פֿאַלן, און מער נישט אױפֿשטײן. edit

ISA 24:20 shoklen vi a shikurer vet zich shoklen di erd, un vet zich treislen vi a nachtbaidl; un shver vet zain ir farbrech oif ir, un zi vet falen, un mer nisht oifshtein.

ISA 24:20 Ha'aretz shall stagger to and fro like a shikkor (drunkard) , and shall shake like a melunah (watchmanʼs hut) ; and the peysha (transgression) thereof shall be heavy upon it; and it shall fall, and not rise again.

ISA 24:21 ‏און עס װעט זײַן אין יענעם טאָג, ‏װעט ה׳ זיך רעכענען מיט דעם חיל ‏פֿון דער הײך אין דער הײך, ‏און מיט די מלכים ‏פֿון דער ערד ‏אױף דער ערד. edit

ISA 24:21 un es vet zain in yenem tog, vet Hashem zich rechenen mit dem cheil fun der heich in der heich, un mit di Molechim fun der erd oif der erd.

ISA 24:21 And it shall come to pass in yom hahu (that day) , that Hashem shall visit [in punishment] the Tzeva HaMarom (Host on High, Pagan deities) , and the melachim of ha'adamah (kings of the earth) upon ha'adamah (the earth) .

ISA 24:22 ‏און זײ װעלן אײַנגעזאַמלט װערן ‏װי מע זאַמלט געפֿאַנגענע אין תּפֿיסה, ‏און זײ װעלן אײַנגעשלאָסן װערן אין פֿעסטונג, ‏און ערשט נאָך פֿיל טעג װעלן זײ דערמאָנט װערן. edit

ISA 24:22 un zei velen aingezamlt veren vi me zamlt gefangene in tefish, un zei velen aingeshlosen veren in festung, un ersht noch fil teg velen zei dermont veren.

ISA 24:22 And they shall be gathered together, as asir (prisoners) are gathered in the bor (dungeon, pit) , and shall be shut up in the masger (prison, dungeon) , and after many yamim shall they be visited [in punishment].

ISA 24:23 ‏און די לִבֿנָה װעט זיך שעמען, ‏און די זון װעט פֿאַרשעמט װערן, ‏װאָרום ה׳ צבָֿאוֹת טוט קיניגן ‏אױף באַרג צִיוֹן, און אין ירושָלַיִם; ‏און אַנטקעגן זײַנע עלטסטע װעט זײַן אַ פּראַכטיקײט. edit

ISA 24:23 un di levone vet zich shemen, un di zun vet farshemt veren, vorem Hashem Tseva'ot tut kinigen oif barg Tsiyon, un in Yerusholayim; un antkegen zaine eltste vet zain a prachtikeit.

ISA 24:23 Then the levanah (moon) shall be disgraced, and the chammah (sun) ashamed, when Hashem Tzva'os shall reign in Har Tziyon, and in Yerushalayim, and before His Zekenim gloriously.

ISA 25:1 ‏ה׳, דו ביסט מײַן ג-ט, ‏איך װעל דיך דערהײבן, ‏איך װעל לױבן דײַן נאָמען, ‏װאָרום האָסט אױפֿגעטאָן װוּנדער; ‏די באַראָטן פֿון לאַנג אָן – ‏מיט טרײַער געטרײַשאַפֿט. edit

ISA 25:1 Hashem, du bist main g-t, ich vel dich derheiben, ich vel loiben dain nomen, vorem host oifgeton vunder; di baroten fun lang on – mit traier getraishaft.

ISA 25:1 Hashem , Thou art Elohai; I will exalt Thee, I will praise Shimecha; for Thou hast done peleh; Thy etzot (plans) of old are emunah omen (perfect faithfulness) .

ISA 25:2 ‏װאָרום האָסט געמאַכט פֿון אַ שטאָט אַ הױפֿן, ‏אַ באַפֿעסטיקטן כּרך פֿאַר אַ חוּרבֿה, ‏די פּאַלאַצן פֿון פֿרעמדע פֿאַר אױס שטאָט, ‏זײ זאָלן אײביק נישט אָפּגעבױט װערן. edit

ISA 25:2 vorem host gemacht fun a shtot a hoifen, a bafestikten kerch far a churve, di palatsen fun fremde far ois shtot, zei zolen eibik nisht opgeboit veren.

ISA 25:2 For Thou hast made an Ir a heap; a fortified city, a ruin; the stronghold of the zarim (foreigners) to be rebuilt never more.

ISA 25:3 ‏דערום װעט דיך ערלעכן די שטאַרקע אומה, ‏דער כּרך פֿון מאַכטיקע פֿעלקער װעט דיך פֿאָרכטן. edit

ISA 25:3 derum vet dich erlechen di shtarke ume, der kerch fun machtike felker vet dich forchten.

ISA 25:3 Therefore even the am oz (strong people) shall glorify Thee, the city of the ruthless Goyim shall fear Thee.

ISA 25:4 ‏װאָרום ביסט געװען אַ פֿעסטונג דעם אָרימאַן, ‏אַ פֿעסטונג דעם באַדערפֿטיקן אין זײַן נױט, ‏אַ שוץ פֿון גוסרעגן, ‏אַ שאָטן פֿון היץ; ‏װאָרום דער צאָרן פֿון די מאַכטיקע ‏איז װי אַ גוסרעגן אױף אַ װאַנט. edit

ISA 25:4 vorem bist geven a festung dem oriman, a festung dem baderftiken in zain noit, a shuts fun gusregen, a shoten fun hits; vorem der tsoren fun di machtike iz vi a gusregen oif a vant.

ISA 25:4 For Thou hast been a ma'oz (refuge) to the poor, a ma'oz to the evyon in his tzoros, a makheseh (shelter, cover) from the zerem (shower, storm, downpour) , a tzel (shade) from the chorev (heat) , when the ruach of the ruthless ones is like a zerem (shower, storm, downpour) against a wall.

ISA 25:5 ‏אַזױ װי היץ אין אַ טרוקענעם לאַנד, ‏דאָס גערױש פֿון די פֿרעמדע אונטערטעניקסטו; ‏װי היץ דורך אַ װאָלקנשאָטן, ‏װערט דאָס געזאַנג פֿון די מאַכטיקע פֿאַרדריקט. edit

ISA 25:5 azoi vi hits in a trukenem land, dos geroish fun di fremde untertenikstu; vi hits durch a volknshoten, vert dos gezang fun di machtike fardrikt.

ISA 25:5 Thou shalt silence the tumult of zarim, as the chorev (heat) in a dry place; even the chorev by the tzel (shadow) of a cloud; the zemir (battle song) of the ruthless ones shall be brought low.

ISA 25:6 ‏און ה׳ צבָֿאוֹת װעט מאַכן ‏פֿאַר אַלע פֿעלקער אױף דעם דאָזיקן באַרג, ‏אַ מאָלצײַט פֿון פֿעטשפּײַזן, ‏אַ מאָלצײַט פֿון הײװנװײַנען, ‏פֿעטשפּײַזן מאַרכיקע, ‏הײװנװײַנען געלײַטערטע. edit

ISA 25:6 un Hashem Tseva'ot vet machen far ale felker oif dem doziken barg, a moltsait fun fetshpaizen, a moltsait fun heivnvainen, fetshpaizen marchike, heivnvainen gelaiterte.

ISA 25:6 And in Har Hazeh shall Hashem Tzva'os make unto kol HaAmim a fat mishteh (feast) , a mishteh (feast) of finest, aged wines, of finest meats, of the best wines of finest vintage.

ISA 25:7 ‏און ער װעט פֿאַרטיליקן אױף דעם דאָזיקן באַרג ‏דעם צודעק װאָס דעקט צו אַלע פֿעלקער, ‏און דעם שלײער װאָס איז געשלײערט אױף אַלע אומות. edit

ISA 25:7 un er vet fartiliken oif dem doziken barg dem tsudek vos dekt tsu ale felker, un dem shleyer vos iz geshleyert oif ale umes.

ISA 25:7 And He will destroy in Har Hazeh the pnei hallot (the face of the covering, the [death] shroud) cast over all people, and the masseikhah (overspreading veil) over Kol HaGoyim.

ISA 25:8 ‏ער װעט פֿאַרטיליקן דעם טױט אױף אײביק; ‏און אֲדֹנָי ה׳ װעט אָפּװישן ‏די טרער פֿון איטלעכן פּנים, ‏און די שאַנד פֿון זײַן פֿאָלק ‏װעט ער אָפּטאָן פֿון דער גאַנצער ערד; ‏װאָרום ה׳ האָט גערעדט. edit

ISA 25:8 er vet fartiliken dem toit oif eibik; un Adonoi Hashem vet opvishen di trer fun itlechen ponem, un di shand fun zain folk vet er opton fun der gantser erd; vorem Hashem hot geredt.

ISA 25:8 He will swallow up HaMavet (death) lanetzach (forever) ; and Adonoi Hashem will wipe away tears from off kol panim; and the kherpah (shame, disgrace) of His people shall He take away from off kol ha'aretz; for Hashem hath spoken it.

ISA 25:9 ‏און מע װעט זאָגן אין יענעם טאָג: ‏זע, דאָס איז אלוקינו, ‏װאָס מיר האָבן געהאָפֿט צו אים ער זאָל אונדז העלפֿן, ‏דאָס איז ה׳ װאָס מיר האָבן געהאָפֿט צו אים, ‏לאָמיר לוסטיק זײַן און זיך פֿרײען מיט זײַן הילף. edit

ISA 25:9 un me vet zogen in yenem tog: ze, dos iz Elokeinu, vos mir hoben gehoft tsu im er zol undz helfen, dos iz Hashem vos mir hoben gehoft tsu im, lomir lustik zain un zich freyen mit zain hilf.

ISA 25:9 And it shall be said in Yom HaHu, Hinei, this is Eloheinu; we have waited for Him, and He will save us; this is Hashem ; we have waited for Him, we will be glad and have simcha in His Yeshu'ah (Salvation) .

ISA 25:10 ‏װאָרום די האַנט פֿון ה׳ װעט רוען אױף דעם דאָזיקן באַרג, ‏און מוֹאָבֿ װעט צעטרעטן װערן אױף זײַן אָרט, ‏װי שטרױ װערט צעטרעטן אין מיסטהױפֿן. edit

ISA 25:10 vorem di hant fun Hashem vet ruen oif dem doziken barg, un Moav vet tsetreten veren oif zain ort, vi shtroi vert tsetreten in misthoifen.

ISA 25:10 For in Har Hazeh shall the Yad Hashem rest, and Moav shall be trodden down under Him, even as straw is trodden down in dung.

ISA 25:11 ‏און ער װעט אױסשפּרײטן דערין זײַנע הענט, ‏װי אַ שװימער שפּרײט אױס צום שװימען; ‏אָבער מע װעט דערנידערן זײַן גאװה ‏מיט די קונצן פֿון זײַנע הענט: edit

ISA 25:11 un er vet oisshpreiten derin zaine hent, vi a shvimer shpreit ois tsum shvimen; ober me vet dernideren zain gaive mit di kuntsen fun zaine hent:

ISA 25:11 And He shall spread forth His hands in the midst of them, just as he that swimmeth spreadeth forth his hands to swim; and He shall bring down their ga'avah (pride) together with the arvot (cleverness) of their hands.

ISA 25:12 ‏און די הױכע פֿעסטונג פֿון דײַנע מױערן ‏בײגט ער, דערנידערט ער, ‏ברענגט ער צו דער ערד ביזן שטױב. edit

ISA 25:12 un di hoiche festung fun daine moieren beigt er, dernidert er, brengt er tsu der erd bizen shtoib.

ISA 25:12 And the fortification of thy high chomot (walls) shall He bring down, lay low, and bring to the ground, even to the aphar (dust) .

ISA 26:1 ‏אין יענעם טאָג װעט געזונגען װערן ‏דאָס דאָזיקע געזאַנג אין לאַנד יהוּדה: ‏אַ שטאַרקע שטאָט האָבן מיר; ‏מױערן און פֿעסטונגען מאַכט ער פֿאַר הילף. edit

ISA 26:1 in yenem tog vet gezungen veren dos dozike gezang in land Yehudah: a shtarke shtot hoben mir; moieren un festungen macht er far hilf.

ISA 26:1 In that day shall this shir (song) be sung in Eretz Yehudah: We have an Ir Oz (a city of strength) ; Yeshu'ah (salvation) is that which He makes [its] chomot (walls) and outer wall.

ISA 26:2 ‏עפֿנט די טױערן, ‏און זאָל אַרײַנגײן דאָס גערעכטע פֿאָלק, ‏װאָס היט אָפּ װאָרהײט. edit

ISA 26:2 efent di toieren, un zol araingein dos gerechte folk, vos hit op vorhait.

ISA 26:2 Open ye the She'arim, that the Goy Tzaddik (right-with-G-d people) which is shomer emunim (keeping faith) may enter in.

ISA 26:3 ‏דאָס געמיט װאָס פֿאַרלאָזט זיך ‏באַהיטסטו אין שלום; ‏אין שלום, װײַל עס גלױבט ‏ אין דיר. edit

ISA 26:3 dos gemit vos farlozt zich bahitstu in sholem; in sholem, vail es gloibt in dir.

ISA 26:3 Thou wilt keep him in shalom shalom, whose yetzer (mind-set) is stayed on Thee; because he trusteth in Thee.

ISA 26:4 ‏פֿאַרזיכערט אײַך אױף ה׳ ביז אײביק, ‏װאָרום אין ג-ט ה׳ איז אַן אײביקער פֿעלדז. edit

ISA 26:4 farzichert aich oif Hashem biz eibik, vorem in g-t Hashem iz an eibiker feldz.

ISA 26:4 Trust ye in Hashem forever; for in G-d Hashem is Tzur Olamin;

ISA 26:5 ‏װאָרום ער האָט געבײגט די װאָס זיצן אין דער הײך, ‏די דערהױבענע שטאָט; ‏ער דערנידערט זי, ער דערנידערט זי ביז דער ערד, ‏ער ברענגט זי ביזן שטױב. edit

ISA 26:5 vorem er hot gebeigt di vos zitsen in der heich, di derhoibene shtot; er dernidert zi, er dernidert zi biz der erd, er brengt zi bizen shtoib.

ISA 26:5 For He bringeth down them that dwell on marom (high) ; the lofty city, He layeth it low; He layeth it low, even ad eretz; He bringeth it even to aphar (dust) .

ISA 26:6 ‏דער פֿוס װעט זי צעטרעטן, ‏די פֿיס פֿון דעם אָרימען, ‏די טריט פֿון באַדערפֿטיקע. edit

ISA 26:6 der fus vet zi tsetreten, di fis fun dem orimen, di trit fun baderftike.

ISA 26:6 The regel (foot) shall trample it down, even the feet of the oni (oppressed) , and the footsteps of the dalim (poor, downtrodden, needy) .

ISA 26:7 ‏דער װעג פֿון גערעכטן איז גלײַך; ‏דו רעכטפֿאַרטיקער, מאַכסט גלאַט דעם שטעג פֿון גערעכטן; edit

ISA 26:7 der veg fun gerechten iz glaich; du rechtfartiker, machst glat dem shteg fun gerechten;

ISA 26:7 The Orakh Latzaddik (way of the just) is meiysharim (altogether level, upright, direct ones) ; Thou, O Yashar (Upright One, Straight One) , straighten the ma'agal (circuit) of the tzaddik.

ISA 26:8 ‏יאָ, אױף דעם װעג פֿון דײַנע משפּטים ‏האָבן מיר געהאָפֿט אױף דיר, ה׳; ‏צו דײַן נאָמען און צו דײַן געדעכעניש ‏איז די גלוסטונג פֿון דער זעל. edit

ISA 26:8 yo, oif dem veg fun daine mishpotim hoben mir gehoft oif dir, Hashem; tsu dain nomen un tsu dain gedechenish iz di glustung fun der zel.

ISA 26:8 Indeed, in the orakh of Thy mishpatim, Hashem , have we waited for Thee; our ta'avat nefesh (yearning of soul) is for Thy Shem, and for the zekher (memory, remembrance) of Thee.

ISA 26:9 ‏מיט מײַן זעל האָב איך דיך געגלוסט בײַ נאַכט, ‏יאָ, מיט מײַן גײַסט אין מיר האָב איך דיך געזוכט, ‏װאָרום אַז דײַנע משפּטים זײַנען אױף דער ערד, ‏לערנען גערעכטיקײט די באַװױנער פֿון דער װעלט. edit

ISA 26:9 mit main zel hob ich dich geglust bai nacht, yo, mit main gaist in mir hob ich dich gezucht, vorem az daine mishpotim zainen oif der erd, lernen gerechtikeit di bavoiner fun der velt.

ISA 26:9 With my nefesh have I desired thee in the lailah; yes, with my ruach within me will I seek Thee; for when Thy mishpatim are upon ha'aretz, the inhabitants of the tevel will learn tzedek.

ISA 26:10 ‏װערט דער רָשע געלײַטזעליקט, ‏לערנט ער נישט גערעכטיקײט; ‏אין לאַנד פֿון ערלעכקײט טוט ער אומרעכט, ‏און ער זעט נישט די גרױסקײט פֿון ה׳. edit

ISA 26:10 vert der roshe gelaitzelikt, lernt er nisht gerechtikeit; in land fun erlechkeit tut er umrecht, un er zet nisht di groiskeit fun Hashem.

ISA 26:10 Let grace be shown to the rasha, yet he will not learn tzedek; in the Eretz Nekhochot (Land of Straightforwardness) he will deal unjustly, and will not regard the ge'ut Hashem (majesty, exaltedness of Hashem ) .

ISA 26:11 ‏ה׳, אױפֿגעהױבן איז דײַן האַנט, ‏אָבער זײ זעען נישט; ‏זאָלן זײ זען און זיך שעמען ‏דײַן אָננעמען זיך פֿאַרן פֿאָלק; ‏יאָ, אַ פֿײַער זאָל דײַנע פֿײַנט פֿאַרצערן. edit

ISA 26:11 Hashem, oifgehoiben iz dain hant, ober zei zeen nisht; zolen zei zen un zich shemen dain onnemen zich faran folk; yo, a faier zol daine faint fartseren.

ISA 26:11 Hashem , when Thy Yad (hand, power) is lifted up, they will not see; but let them see and be ashamed of their kinat Am (envy of [G-dʼs] people) ; indeed, the eish of Thine enemies shall devour them.

ISA 26:12 ‏ה׳, באַשער אונדז שלום, ‏װאָרום אױך אַלע אונדזערע אױפֿטוען ‏האָסט דו אױסגעפֿירט פֿאַר אונדז. edit

ISA 26:12 Hashem, basher undz sholem, vorem oich ale undzere oiftuen host du oisgefirt far undz.

ISA 26:12 Hashem , Thou wilt ordain shalom for us; for Thou also hast wrought all our ma'asim (works, deeds) in us.

ISA 26:13 ‏ה׳ אלוקינו, ‏האַרן אַחוץ דיר האָבן געהערשט איבער אונדז. ‏אָבער נאָר דיך האָבן מיר דערמאָנט – דײַן נאָמען. edit

ISA 26:13 Hashem Elokeinu, haren achuts dir hoben gehersht iber undz. ober nor dich hoben mir dermont – dain nomen.

ISA 26:13 Hashem Eloheinu, other adonim besides Thee have had dominion over us; but by Thee only do we keep Thy Shem in remembrance.

ISA 26:14 ‏די מתים װעלן נישט לעבעדיק װערן, ‏די טױטע װעלן נישט אױפֿשטײן; ‏פֿאַר װאָר האָסט געשטראָפֿט און זײ פֿאַרטיליקט, ‏און אונטערגעבראַכט יעטװעדער זָכר פֿון זײ. edit

ISA 26:14 di meisim velen nisht lebedik veren, di toite velen nisht oifshtein; far vor host geshtroft un zei fartilikt, un untergebracht yetveder zocher fun zei.

ISA 26:14 They are mesim (dead ones) , they shall not live; they are refa'im (dead ones) , they shall not rise; therefore Thou hast visited and destroyed them, and made all their zekher (memory) to perish.

ISA 26:15 ‏האָסט געמערט בײַ די פֿעלקער, ה׳, ‏האָסט געמערט בײַ די פֿעלקער דײַן כּבֿוד; ‏האָסט דערגרײכט אַלע װײַטע עקן פֿון דער ערד. edit

ISA 26:15 host gemert bai di felker, Hashem, host gemert bai di felker dain koved; host dergreicht ale vaite eken fun der erd.

ISA 26:15 Thou hast increased the Goy (nation, people) , Hashem , Thou hast increased the Goy; Thou hast gained glory; Thou hadst extended all the borders of the Eretz.

ISA 26:16 ‏ה׳, אין נױט האָבן זײ דיך דערמאָנט, ‏זײ האָבן אױסגעגאָסן אַ שטיל געבעט, ‏װען דײַן שטראָף {מוסר} ‏ איז געװען אױף זײ. edit

ISA 26:16 Hashem, in noit hoben zei dich dermont, zei hoben oisgegosen a shtil gebet, ven dain shtrof iz geven oif zei.

ISA 26:16 Hashem , in tzoros have they visited Thee, they davened a lachash (whisper) when Thy musar (chastening) was upon them.

ISA 26:17 ‏װי אַ טראָגעדיקע װאָס גײט צו קינד, ‏דרײט זיך, שרײַט אין אירע װײען, ‏אַזױ זײַנען מיר געװען פֿאַר דיר, ה׳. edit

ISA 26:17 vi a trogedike vos geit tsu kind, dreit zich, shrait in ire veyen, azoi zainen mir geven far dir, Hashem.

ISA 26:17 Like a woman with child, that draweth near the time of her delivery, in travail, and crieth out in her pangs; so have we been in Thy sight, Hashem .

ISA 26:18 ‏מיר האָבן געטראָגן, מיר האָבן געװײטאָקט, ‏און אַזױ װי מיר װאָלטן װינט געבאָרן; ‏קײן ישועות האָבן מיר נישט אױסגעװירקט אין לאַנד, ‏און נישט אױפֿגעלעבט האָבן די באַװױנער פֿון דער װעלט. edit

ISA 26:18 mir hoben getrogen, mir hoben geveitokt, un azoi vi mir volten vint geboren; kein yeshues hoben mir nisht oisgevirkt in land, un nisht oifgelebt hoben di bavoiner fun der velt.

ISA 26:18 We have been with child, we have been in pain, we have as it were brought forth ruach (wind) ; we have not wrought yeshu'ot (salvation of any kind) in Eretz; neither have inhabitants of the tevel (world) been born.

ISA 26:19 ‏זאָלן אױפֿלעבן דײַנע מתים, ‏מײַנע טױטע לײַבער זאָלן אױפֿשטײן! ‏װאַכט אױף און זינגט, איר װאָס רוט אין שטױב; ‏װאָרום אַ טױ פֿון ליכטיקײט איז דײַן טױ, ‏און די ערד װעט די טױטע אַרױסגעבן. edit

ISA 26:19 zolen oifleben daine meisim, maine toite laiber zolen oifshtein! vacht oif un zingt, ir vos rut in shtoib; vorem a toi fun lichtikeit iz dain toi, un di erd vet di toite aroisgeben.

ISA 26:19 Thy mesim (dead men) shall live, together with my nevelah (dead bodies, corpses) shall they arise. Awake and sing for joy, ye that dwell in aphar (dust) ; for Thy tal (dew) is like the orot tal (morning dew) , and Eretz shall give birth to repha'im (dead ones) .

ISA 26:20 ‏קום, מײַן פֿאָלק, גײ אַרײַן אין דײַנע קאַמערן, ‏און פֿאַרשליס דײַן טיר הינטער דיר; ‏באַהאַלט זיך אױף אַ קלײן װײַלע, ‏ביז דער צאָרן װעט אַריבער. edit

ISA 26:20 kum, main folk, gei arain in daine kameren, un farshlis dain tir hinter dir; bahalt zich oif a klein vaile, biz der tsoren vet ariber.

ISA 26:20 Come, My people, enter thou into thy chederim, and shut thy delatot behind thee; hide thyself for a little rega (moment, while) , until the za'am (wrath, indignation [of G-d]) has passed.

ISA 26:21 ‏װאָרום זע, ה׳ גײט אַרױס פֿון זײַן אָרט, ‏צו באַשטראָפֿן די באַװױנער פֿון דער ערד פֿאַר זײער זינד, ‏און די ערד װעט אַנטפּלעקן איר בלוט, ‏און װעט מער נישט פֿאַרדעקן אירע הרוּגים. edit

ISA 26:21 vorem ze, Hashem geit arois fun zain ort, tsu bashtrofen di bavoiner fun der erd far zeyer zind, un di erd vet antpleken ir blut, un vet mer nisht fardeken ire herugim.

ISA 26:21 For, hinei, Hashem goeth forth from His Makom (place, home) to punish the avon (iniquity) of inhabitants of ha'aretz; ha'aretz also shall disclose her dahm, and shall no more cover over her slain.

ISA 27:1 ‏אין יענעם טאָג װעט ה׳ באַשטראָפֿן ‏מיט זײַן האַרטער און גרױסער און שטאַרקער שװערד, ‏דעם לִויָתן, די לױפֿיקע שלאַנג, ‏און דעם לִויָתן, די געדרײטע שלאַנג; ‏און ער װעט טײטן דעם קראָקאָדיל װאָס אין ים. edit

ISA 27:1 in yenem tog vet Hashem bashtrofen mit zain harter un groiser un shtarker shverd, dem lioioten, di loifike shlang, un dem lioioten, di gedreite shlang; un er vet teiten dem krokodil vos in yam.

ISA 27:1 In Yom Hahu Hashem with His cherev hakashah v'hagedolah v'hachazakah (terrible and great and strong sword) shall punish Leviathan the Nachash bari'ach (fleeing serpent) , even Leviathan that Nachash akallaton (crooked serpent) ; and He shall slay the Tanin (serpent, devouring sea monster) that is in the sea.

ISA 27:2 ‏אין יענעם טאָג זינגט צו איר: ‏װײַנגאָרטן פֿון שױמיקן װײַן! edit

ISA 27:2 in yenem tog zingt tsu ir: vaingorten fun shoimiken vain!

ISA 27:2 In Yom Hahu sing ye about her, A kerem (vineyard) of fruitfulness.

ISA 27:3 ‏איך ה׳ בין זײַן היטער, ‏אַלע רגע באַװעסער איך אים; ‏טאָמער װעט מען אים בײז טאָן, ‏אים היט איך בײַ נאַכט און בײַ טאָג. edit

ISA 27:3 ich Hashem bin zain hiter, ale rege baveser ich im; tomer vet men im beiz ton, im hit ich bai nacht un bai tog.

ISA 27:3 I Hashem do watch over it; I will water it continually; lest any harm it, I will guard it lailah va'yom.

ISA 27:4 ‏קײן צאָרן איז נישטאָ אין מיר; ‏װען דאָס איז מיר דערנער און װילדגעװעקס! ‏איך װאָלט אין מלחמה געטרעטן דערױף; ‏איך װאָלט עס פֿאַרברענט מיט אַנאַנדער. edit

ISA 27:4 kein tsoren iz nishto in mir; ven dos iz mir derner un vildgeveks! ich volt in milchome getreten deroif; ich volt es farbrent mit anander.

ISA 27:4 Chemah (wrath, fury) is not in Me; but if there were briers and thorns set against Me in milchamah, I would march through it, I would burn it together.

ISA 27:5 ‏װען ער זאָל זיך נאָר האַלטן אָן מײַן שטאַרקײט, ‏מאַכן שלום מיט מיר, ‏מיט מיר שלום מאַכן! edit

ISA 27:5 ven er zol zich nor halten on main shtarkeit, machen sholem mit mir, mit mir sholem machen!

ISA 27:5 Or let him take hold of My ma'oz (stronghold, protection) that he may make shalom with Me; yes, he shall make shalom with Me.

ISA 27:6 ‏אין די קומעדיקע טעג װעט זיך אײַנװאָרצלען יעקבֿ, ‏שפּראָצן און בליִען װעט יִשׂרָאֵל, ‏און דאָס געזיכט פֿון דער װעלט װעט פֿול זײַן מיט פֿרוכט. edit

ISA 27:6 in di kumedike teg vet zich ainvortslen Yaakov, shprotsen un blien vet Yisroel, un dos gezicht fun der velt vet ful zain mit frucht.

ISA 27:6 He shall cause them that come of Ya'akov to take root; Yisroel shall blossom and bud, and fill with fruit the face of the tevel.

ISA 27:7 ‏האָט ער אים געשלאָגן װי ער האָט זײַן שלעגער געשלאָגן? ‏אָדער איז ער װי די טײטונג פֿון זײַנע געטײטע געטײט געװאָרן? edit

ISA 27:7 hot er im geshlogen vi er hot zain shleger geshlogen? oder iz er vi di teitung fun zaine geteite geteit gevoren?

ISA 27:7 Hath He struck it, as He struck down those that struck it? Or is it slain like the slaying of them that are slain by Him?

ISA 27:8 ‏װען פֿול די מאָס, באַשטראָפֿסטו זי מיט אַװעקשיקן; ‏ער האָט זי פֿאַרטריבן אין זײַן שװער געמיט ‏אין טאָג פֿון מזרח-װינט. edit

ISA 27:8 ven ful di mos, bashtrofstu zi mit avekshiken; er hot zi fartriben in zain shver gemit in tog fun mizrech-vint.

ISA 27:8 In measure, in the sending away, Thou dost contend with her. By His hard wind He removes her in the Yom Kadim (day of the east wind) .

ISA 27:9 ‏דערום װעט דערמיט פֿאַרגעבן װערן די זינד פֿון יעקבֿ, ‏און דאָס איז אַל דער אָפּצאָל פֿאַר אָפּטאָן זײַן חטא: ‏װען ער װעט מאַכן אַלע מזבח-שטײנער ‏װי קאַלכשטײנער צעהאַקטע, ‏אַז מער זאָלן נישט אױפֿשטײן ‏קײן געצנבײמער און קײן זונזײַלן. edit

ISA 27:9 derum vet dermit fargeben veren di zind fun Yaakov, un dos iz al der optsol far opton zain chet: ven er vet machen ale mizbeyech-shteiner vi kalchshteiner tsehakte, az mer zolen nisht oifshtein kein getsnbeimer un kein zunzailen.

ISA 27:9 By this therefore shall kapporah be made for the avon Ya'akov; and this is full fruitage to take away chattat; when He maketh all the stones of the [heathen] mizbe'ach like chalk stones crushed to pieces, the Asherim poles and pagan incense altars shall arise no more.

ISA 27:10 ‏װאָרום די באַפֿעסטיקטע שטאָט איז אַלײן, ‏אַ װױנונג אַװעקגעװאָרפֿן און פֿאַרלאָזט װי אַ מדבר; ‏דאָרט װעט זיך פֿיטערן אַ קאַלב, און דאָרט װעט עס הױערן, ‏און פֿאַרלענדן אירע צװײַגן. edit

ISA 27:10 vorem di bafestikte shtot iz alein, a voinung avekgevorfen un farlozt vi a midbar; dort vet zich fiteren a kalb, un dort vet es hoieren, un farlenden ire tsvaigen.

ISA 27:10 Yet the Ir Betzurah (fortified city) shall be desolate, and the habitation forsaken, and left like a midbar; there shall the egel graze, and there shall it lie down, and strip bare the branches thereof.

ISA 27:11 ‏װען אירע ריטלעך זײַנען פֿאַרדאַרט, ‏װעלן זײ אָפּגעבראָכן װערן; ‏װײַבער קומען און צינדן זי אָן. ‏װאָרום אַ פֿאָלק אָן פֿאַרשטאַנדיקײט איז דאָס; ‏דערום װעט אים נישט דערבאַרימען זײַן בורא, ‏און זײַן באַשעפֿער װעט אים נישט לײַטזעליקן. edit

ISA 27:11 ven ire ritlech zainen fardart, velen zei opgebrachen veren; vaiber kumen un tsinden zi on. vorem a folk on forshtandikeit iz dos; derum vet im nisht derbarimen zain bur, un zain Bashefer vet im nisht laitzeliken.

ISA 27:11 When the boughs thereof are dry, they shall be broken off; the nashim come, and set them on fire; for it is a people of no understanding; therefore He that made them will not have compassion on them, and He that formed them will show them no favor.

ISA 27:12 ‏און עס װעט זײַן אין יענעם טאָג, װעט ה׳ אָפּקלאַפּן זײַן פֿרוכט פֿון שטראָם פֿון דעם טײַך [פּרָת], ביז דעם טײַך פֿון מִצרַיִם, און איר װעט אױפֿגעקליבן װערן אײנציק-אײנציקװײַז, קינדער פֿון יִשׂרָאֵל. edit

ISA 27:12 un es vet zain in yenem tog, vet Hashem opklapen zain frucht fun shtrom fun dem taich [Parah], biz dem taich fun Mitsrayim, un ir vet oifgekliben veren eintsik-eintsikvaiz, kinder fun Yisroel.

ISA 27:12 And it shall come to pass in Yom Hahu, that Hashem shall thresh from the flowing Nahar (i.e. [Euphrates] River) unto the Wadi Mitzrayim, and ye shall be gathered one by one, O ye Bnei Yisroel.

ISA 27:13 ‏און עס װעט זײַן אין יענעם טאָג, װעט געבלאָזן װערן אין אַ גרױסן שופֿר, און עס װעלן קומען די פֿאַרלאָרענע אין לאַנד אשור, און די פֿאַרשטױסענע אין לאַנד מִצרַיִם, און זײ װעלן זיך בוקן צו ה׳ אױפֿן הײליקן באַרג אין ירושָלַיִם. edit

ISA 27:13 un es vet zain in yenem tog, vet geblozen veren in a groisen shoifer, un es velen kumen di farlorene in land Ashur, un di farshtoisene in land Mitsrayim, un zei velen zich buken tsu Hashem oifen heiliken barg in Yerusholayim.

ISA 27:13 And it shall come to pass in Yom Hahu, that the shofar gadol shall be blown, and they shall come which were ready to perish in Eretz Ashur (Assyria) , and those of the Golus of Eretz Mitzrayim, and shall worship Hashem in the Har HaKodesh in Yerushalayim.

ISA 28:1 ‏װײ, די שטאָלצע קרױן ‏פֿון די שכּורים פֿון אפֿרים, ‏און די װעלקעדיקע בליִעכץ ‏פֿון זײַן פּראַכטיקער שײנקײט, ‏װאָס אױפֿן שטאָלצבאַזאַלבטן קאָפּ ‏פֿון די װײַנפֿאַרטומלטע! edit

ISA 28:1 vei, di shtoltse kroin fun di shikurim fun Ephrayim, un di velkedike bliechts fun zain prachtiker sheinkeit, vos oifen shtoltsbazalbten kop fun di vainfartumlte!

ISA 28:1 Hoy (woe, doom) to the ateret ge'ut (crown of pride) , to the shikkorei Ephrayim (drunkards of Ephrayim) , whose glorious beauty is a fading tzitz (flower) , which are on the rosh of the verdant gey (valley) of them that are overcome with yayin!

ISA 28:2 ‏זע, אֲדֹנָי האָט אַ שטאַרקן און אַ מאַכטיקן, ‏װי אַ האָגלגעװיטער, אַ שטורעם פֿון צעשטערונג, ‏װי אַ שטראָם פֿון שטאַרקע, פֿלײציקע װאַסערן, ‏װאָס לײגט צו דער ערד מיט געװאַלט. edit

ISA 28:2 ze, Adonoi hot a shtarken un a machtiken, vi a hoglgeviter, a shturem fun tseshterung, vi a shtrom fun shtarke, fleitsike vaseren, vos leigt tsu der erd mit gevolt.

ISA 28:2 Hinei, Adonoi hath one, chazak and strong, which as a tempest of barad (hail) and a destroying storm, as a flood of mighty mayim overflowing, shall cast them down to ha'aretz with the yad.

ISA 28:3 ‏מיט די פֿיס װעט צעטרעטן װערן ‏די שטאָלצע קרױן פֿון די שכּורים פֿון אפֿרים. edit

ISA 28:3 mit di fis vet tsetreten veren di shtoltse kroin fun di shikurim fun Ephrayim.

ISA 28:3 The ateret ge'ut (crown of pride) , the shikkorei Ephrayim, shall be trodden under foot;

ISA 28:4 ‏און די װעלקעדיקע בליִעכץ פֿון זײַן פּראַכטיקער שײנקײט, ‏װאָס אױפֿן שטאָלצבאַזאַלבטן קאָפּ, ‏װעט זײַן װי אַן ערשטפֿרוכט פֿאַר זומער, ‏װאָס אַז דער זעער דערזעט זי, ‏שלינגט ער זי אײַן װען זי איז נאָך אין זײַן האַנט. edit

ISA 28:4 un di velkedike bliechts fun zain prachtiker sheinkeit, vos oifen shtoltsbazalbten kop, vet zain vi an ershtfrucht far zumer, vos az der zeer derzet zi, shlingt er zi ain ven zi iz noch in zain hant.

ISA 28:4 And the glorious beauty, which is at the rosh of the verdant gey, shall be a fading tzitz, and as the bikkurah (first ripe fruit) before kayitz (summer) ; which when he that looketh upon it seeth, while it is yet in his palm he eateth it up.

ISA 28:5 ‏אין יענעם טאָג װעט ה׳ צבָֿאוֹת זײַן ‏פֿאַר אַ קרױן פֿון שײנקײט, ‏און פֿאַר אַ קראַנץ פֿון פּראַכטיקײט, ‏פֿאַר דעם איבערבלײַב פֿון זײַן פֿאָלק, edit

ISA 28:5 in yenem tog vet Hashem Tseva'ot zain far a kroin fun sheinkeit, un far a krants fun prachtikeit, far dem iberblaib fun zain folk,

ISA 28:5 In that day shall Hashem Tzva'os be for an ateret of glory, and for a wreath tiferet, unto the remnant of His people,

ISA 28:6 ‏און פֿאַר אַ גײַסט פֿון משפּט ‏פֿאַר דעם װאָס זיצט איבערן משפּט, ‏און פֿאַר גבֿורה צו די ‏װאָס שלאָגן צוריק די מלחמה בײַם טױער. edit

ISA 28:6 un far a gaist fun mishpot far dem vos zitst iberen mishpot, un far gevure tsu di vos shlogen tsurik di milchome baim toier.

ISA 28:6 And for a ruach mishpat to him that sitteth in mishpat, and for gevurah to them that turn back the milchamah at the gate.

ISA 28:7 ‏און אױך די דאָזיקע װאַקלען זיך פֿון װײַן, ‏און שאָקלען זיך פֿון טרונק; ‏דער כֹּהן און דער נבֿיא װאַקלען זיך פֿון טרונק, ‏זײ זײַנען צעמישט פֿון װײַן, ‏זײ שאָקלען זיך פֿון טרונק, ‏זײ װאַקלען זיך אין דער זעונג, ‏זײ װערן געשטרױכלט בײַם משפּט. edit

ISA 28:7 un oich di dozike vaklen zich fun vain, un shoklen zich fun trunk; der koyen un der novi vaklen zich fun trunk, zei zainen tsemisht fun vain, zei shoklen zich fun trunk, zei vaklen zich in der zeung, zei veren geshtroichlt baim mishpot.

ISA 28:7 But they also have gone astray through yayin, and through strong drink are out of the way; the kohen and the navi have erred through strong drink, they are swallowed up with yayin, they are out of the way through strong drink; they go astray from the vision, they stumble in rendering decisions.

ISA 28:8 ‏װאָרום אַלע טישן זײַנען פֿול מיט שמוציקער מײקעכץ, ‏ביז נישטאָ אַן אָרט אַ רײנער. edit

ISA 28:8 vorem ale tishen zainen ful mit shmutsiker meikechts, biz nishto an ort a reiner.

ISA 28:8 For all shulchanot are full of vomit and filthiness, so that there is no makom (place) clean.

ISA 28:9 ‏װעמען זאָל מען לערנען װיסן? ‏און װעמען געבן צו פֿאַרשטײן די הערונג? ‏פֿון מילך אַנטװױנטע? ‏פֿון ברוסט אַװעקגענומענע? edit

ISA 28:9 vemen zol men lernen visen? un vemen geben tsu farshtein di herung? fun milch antvointe? fun brust avekgenumene?

ISA 28:9 Whom shall He teach da'as? And whom shall He make to understand doctrine? Them that are just weaned from cholov, and just drawn from the breasts.

ISA 28:10 ‏װאָרום עס איז אַ געבאָט צו אַ געבאָט, אַ געבאָט צו אַ געבאָט, ‏אַ שטריך צו אַ שטריך, אַ שטריך צו אַ שטריך, ‏אַ ביסל דאָ, אַ ביסעל דאָרט. edit

ISA 28:10 vorem es iz a gebot tsu a gebot, a gebot tsu a gebot, a shtrich tsu a shtrich, a shtrich tsu a shtrich, a bisel do, a bisel dort.

ISA 28:10 For precept must be upon precept, precept upon precept; line upon line, line upon line; sham (here) a little, and sham (there) a little;

ISA 28:11 ‏װאָרום מיט אַ שטאַמלדיקער ליפּ, און מיט אַ פֿרעמדן לשון, ‏מוז מען רעדן צו דעם דאָזיקן פֿאָלק, edit

ISA 28:11 vorem mit a shtamldiker lip, un mit a fremden loshen, muz men reden tsu dem doziken folk,

ISA 28:11 For with stammering safah (lips) and with lashon acheret (another tongue, different tongue) will He speak to HaAm Hazeh.

ISA 28:12 ‏װאָס מע האָט צו זײ געזאָגט: דאָס איז די רוּונג, ‏מאַכט רוען דעם מידן; ‏און דאָס איז די מנוחה; ‏אָבער זײ האָבן נישט געװאָלט הערן. edit

ISA 28:12 vos me hot tsu zei gezogt: dos iz di ruung, macht ruen dem miden; un dos iz di menuche; ober zei hoben nisht gevolt heren.

ISA 28:12 To whom He said, This is the menuchah (rest) wherewith ye may cause the weary to rest; and this is the refreshing; yet they would not hear.

ISA 28:13 ‏און דאָס װאָרט פֿון ה׳ איז בײַ זײ ‏אַ געבאָט צו אַ געבאָט, אַ געבאָט צו אַ געבאָט, ‏אַ שטריך צו אַ שטריך, אַ שטריך צו אַ שטריך, ‏אַ ביסל דאָ, אַ ביסל דאָרט; ‏כּדי זײ זאָלן גײן און געשטרױכלט װערן אַהינטער, ‏און צעבראָכן און געפֿאַנגען און באַצװוּנגען װערן. edit

ISA 28:13 un dos vort fun Hashem iz bai zei a gebot tsu a gebot, a gebot tsu a gebot, a shtrich tsu a shtrich, a shtrich tsu a shtrich, a bisel do, a bisel dort; kedei zei zolen gein un geshtroichlt veren ahinter, un tsebrachen un gefangen un batsvungen veren.

ISA 28:13 But the Devar Hashem was unto them precept upon precept, precept upon precept; line upon line, line upon line; sham a little, and sham a little; that they might go, and fall backward, and be broken, and snared, and taken [captive].

ISA 28:14 ‏דערום הערט דאָס װאָרט פֿון ה׳, איר לײַט פֿון געשפּעט, ‏איר װערטלזאָגער פֿון דאָזיקן פֿאָלק װאָס אין ירושָלַיִם: edit

ISA 28:14 derum hert dos vort fun Hashem, ir lait fun geshpet, ir vertlzoger fun doziken folk vos in Yerusholayim:

ISA 28:14 Therefore hear the Devar Hashem , ye scoffing anashim, that rule HaAm Hazeh which is in Yerushalayim.

ISA 28:15 ‏װײַל איר האָט געזאָגט: ‏מיר האָבן געשלאָסן {כרת} ‏ אַ בְּרִית מיטן טױט, ‏און מיט שְׁאֹול האָבן מיר אַן אָפּמאַך געמאַכט; ‏אַז די פֿלײציקע רוט װעט דורכגײן, ‏װעט זי צו אונדז נישט קומען, ‏װאָרום מיר האָבן ליגן געמאַכט אונדזער באַשיצונג, ‏און אין פֿאַלשקײט האָבן מיר זיך פֿאַרבאָרגן; edit

ISA 28:15 vail ir hot gezogt: mir hoben geshlosen a bris miten toit, un mit Sheol hoben mir an opmach gemacht; az di fleitsike rut vet durchgein, vet zi tsu undz nisht kumen, vorem mir hoben ligen gemacht undzer bashitsung, un in falshkeit hoben mir zich farborgen;

ISA 28:15 Because ye have said, We have cut a brit with mavet, and with Sheol are we in agreement; when the overflowing scourge shall pass through, it shall not come unto us; for we have made kazav our refuge, and under sheker have we hid ourselves;

ISA 28:16 ‏דערום האָט אֲדֹנָי ה׳ אַזױ געזאָגט: ‏זע, איך גרונטפֿעסט אין צִיוֹן אַ שטײן, ‏אַ געפּרוּװטן שטײן, אַ טײַערן װינקל, אַ פֿעסטן גרונטפֿעסט; ‏דער װאָס גלױבט, ‏ זאָל נישט אײַלן. edit

ISA 28:16 derum hot Adonoi Hashem azoi gezogt: ze, ich gruntfest in Tsiyon a shtein, a gepruvten shtein, a teyern vinkel, a festen gruntfest; der vos gloibt, zol nisht ailen.

ISA 28:16 Therefore thus saith Adonoi Hashem : Hineni, I lay in Tziyon for a foundation an even (stone) , an even bochan (a tried stone) , a pinnat yikrat (precious cornerstone) , a sure foundation; the ma'amin (believer) shall not panic.

ISA 28:17 ‏און איך װעל מאַכן גערעכטיקײט פֿאַר אַ מעסטשנור, ‏און רעכטפֿאַרטיקײט פֿאַר אַ בױגעװיכט; ‏און אַ האָגל װעט אַװעקקערן די באַשיצונג פֿון ליגן, ‏און די פֿאַרבאָרגעניש װעלן װאַסערן אַװעקפֿלײצן. edit

ISA 28:17 un ich vel machen gerechtikeit far a mestshnur, un rechtfartikeit far a boigevicht; un a hogel vet avekkeren di bashitsung fun ligen, un di farborgenish velen vaseren avekfleitsen.

ISA 28:17 Mishpat also will I make as the measuring line, and tzedakah to be the plumbline; and the barad shall sweep away the refuge of kazav, and the mayim shall overflow the hiding place.

ISA 28:18 ‏און אָפּגעמעקט װעט װערן אײַער בְּרִית מיטן טױט, ‏און אײַער אָפּמאַך מיט דער שְׁאֹול װעט נישט באַשטײן. ‏אַז די פֿלײציקע רוט װעט דורכגײן, ‏װעט איר פֿון איר צעטרעטן װערן. edit

ISA 28:18 un opgemekt vet veren aier bris miten toit, un aier opmach mit der Sheol vet nisht bashtein. az di fleitsike rut vet durchgein, vet ir fun ir tsetreten veren.

ISA 28:18 And your brit (covenant) with mavet shall be annulled, and your agreement with Sheol shall not stand; when the overflowing scourge shall pass through, then ye shall be trodden down by it.

ISA 28:19 ‏װי אָפֿט זי גײט דורך װעט זי אײַך נעמען; ‏װאָרום פֿרימאָרגן אין פֿרימאָרגן װעט זי דורכגײן, ‏בײַ טאָג און בײַ נאַכט; ‏און אַ הױלע שרעק װעט זײַן צו באַנעמען די הערונג. edit

ISA 28:19 vi oft zi geit durch vet zi aich nemen; vorem frimorgen in frimorgen vet zi durchgein, bai tog un bai nacht; un a hoile shrek vet zain tsu banemen di herung.

ISA 28:19 As often as it goeth forth it shall seize you; for boker by boker shall it pass over, by day and by night; and it shall be a terror just to understand the message.

ISA 28:20 ‏װאָרום דאָס בעט איז צו קורץ זיך אױסצוציִען, ‏און דער צודעק צו שמאָל אַז מע דרײט זיך צונױף. edit

ISA 28:20 vorem dos bet iz tsu kurts zich oistsutsien, un der tsudek tsu shmol az me dreit zich tsunoif.

ISA 28:20 For the matztza (bed, mattress) is shorter than one can stretch himself on it; and the blanket narrower than that he can wrap himself in.

ISA 28:21 ‏װאָרום אַזױ װי אױף באַרג פּרָצים װעט ה׳ אױפֿשטײן, ‏אַזױ װי אין טאָל פֿון גִבֿעוֹן װעט ער צערענען, ‏צו טאָן זײַן טוּונג – פֿרעמד איז זײַן טוּונג, ‏און צו װערקן זײַן װערק – אױסטערליש איז זײַן װערק. edit

ISA 28:21 vorem azoi vi oif barg Peratsim vet Hashem oifshtein, azoi vi in tal fun Givon vet er tserenen, tsu ton zain tuung – fremd iz zain tuung, un tsu verken zain verk – oisterlish iz zain verk.

ISA 28:21 For Hashem shall rise up as in Har Peratzim, He shall be in wrath as in the valley of Giv'on, that He may do His ma'aseh, His zar ma'aseh (strange work, foreign work) ; and bring to pass His avodah, His nochriyah avodah.

ISA 28:22 ‏און אַצונד זאָלט איר נישט שפּעטן, ‏כּדי אײַערע בינדשטריק זאָלן נישט פֿעסטער װערן; ‏װאָרום אַ פֿאַרלענדונג און אַ גזַר ‏האָב איך געהערט פֿון אֲדֹנָי, ה׳ צבָֿאוֹת, ‏אױפֿן גאַנצן לאַנד. edit

ISA 28:22 un atsund zolt ir nisht shpeten, kedei aiere bindshtrik zolen nisht fester veren; vorem a farlendung un a gzar hob ich gehert fun Adonoi, Hashem Tseva'ot, oifen gantsen land.

ISA 28:22 Now therefore be ye not mockers, lest your chains be made chazak; for I have heard from Adonoi Hashem Tzva'os a destruction, even determined upon kol ha'aretz (the whole earth) .

ISA 28:23 ‏לײגט צו דאָס אױער, און הערט מײַן קֹול, ‏פֿאַרנעמט און הערט מײַן װאָרט; edit

ISA 28:23 leigt tsu dos oier, un hert main kol, farnemt un hert main vort;

ISA 28:23 Give ye ozen, and hear my voice; pay heed, and hear my speech.

ISA 28:24 ‏אַקערט דען נאָכאַנאַנד דער אַקערער אױף צו זײען, ‏און עפֿנט און צעהאַקט זײַן ערד? edit

ISA 28:24 akert den nochanand der akerer oif tsu zeyen, un efent un tsehakt zain erd?

ISA 28:24 Doth the plowman plow kol hayom to sow? Doth he keep turning and breaking the clods of his adamah?

ISA 28:25 ‏פֿאַר װאָר, אַז ער האָט אױסגעגליכן איר אײבערפֿלעך, ‏צעשפּרײט ער שװאַרצקימל, און קימל װאַרפֿט ער אױס, ‏און טוט אַרײַן װײץ אין שורות, ‏און גערשט אױפֿן אָנגעצײכנטן אָרט, ‏און טונקלװײץ בײַם ראַנד דערפֿון. edit

ISA 28:25 far vor, az er hot oisgeglichen ir eiberflech, tseshpreit er shvartskiml, un kimel vorft er ois, un tut arain veits in shurus, un gersht oifen ongetseichnten ort, un tunklveits baim rand derfun.

ISA 28:25 When he hath made level the surface thereof, doth he not sow the dill, and scatter the cumin, and plant in rows the chittah (wheat) and the se'orah (barley) in the appointed place, and the spelt in their place?

ISA 28:26 ‏װאָרום אים האָט ריכטיק געלערנט, ‏אים טוט װײַזן זײַן ג-ט. edit

ISA 28:26 vorem im hot richtik gelernt, im tut vaizen zain g-t.

ISA 28:26 For Elohav doth instruct him, and doth teach him properly.

ISA 28:27 ‏יאָ, נישט מיט אַ דרעששליטן װערט שװאַרצקימל געדראָשן, ‏און אַ ראָד פֿון אַ װאָגן װערט נישט אױף קימל געדרײט; ‏נײַערט מיט אַ שטעקן װערט שװאַרצקימל געקלאַפּט, ‏און קימל מיט אַ רוט. edit

ISA 28:27 yo, nisht mit a dreshshliten vert shvartskiml gedroshen, un a rod fun a vagen vert nisht oif kimel gedreit; naiert mit a shteken vert shvartskiml geklapt, un kimel mit a rut.

ISA 28:27 For the dill is not threshed with a threshing sledge, neither is an ofan agalah (cart wheel) rolled about upon the cumin; but the dill is beaten out with a rod, and the cumin with a club.

ISA 28:28 ‏װערט ברױטקאָרן צעדריקט? ‏פֿאַר װאָר, נישט אײביק דרעשן דרעשט ער עס; ‏הגם עס רַעַשט דער װאַלץ פֿון זײַן װאָגן מיט זײַנע צאַקן – ‏צעדריקן װעט ער עס נישט. edit

ISA 28:28 vert broitkoren tsedrikt? far vor, nisht eibik dreshen dresht er es; hagam es raeasht der valts fun zain vagen mit zaine tsaken – tsedriken vet er es nisht.

ISA 28:28 Grain for lechem must be ground; because he will not ever be threshing it, nor break it with the gilgal (wheel) of his agalah (cart, wagon) , nor grind it with his parash.

ISA 28:29 ‏דאָס אױך איז אַרױס פֿון ה׳ צבָֿאוֹת; ‏װוּנדערלעך איז ער אין באַראָט, גרױס איז ער אין חכמה. edit

ISA 28:29 dos oich iz arois fun Hashem Tseva'ot; vunderlech iz er in barot, grois iz er in chochme.

ISA 28:29 This also cometh forth from Hashem Tzva'os, Who is wonderful in etzah, and excellent in wisdom.

ISA 29:1 ‏װײ, אַריאֵל, אַריאֵל, שטאָט װוּ דָוִד האָט גערוט! ‏מערט אַ יאָר אױף אַ יאָר, ‏זאָלן די יוֹם-טובֿים זיך אַרומדרײען, edit

ISA 29:1 vei, Ariel, Ariel, shtot vu Dovid hot geres! mert a yor oif a yor, zolen di yom-tuvim zich arumdreyen,

ISA 29:1 Hoy (woe, doom) to Ariel, to Ariel, the city where Dovid dwelt! Add ye shanah to shanah; let chaggim (feasts) cycle around.

ISA 29:2 ‏און איך װעל דריקן אַריאֵל, ‏און עס װעט זײַן אַ קלאָג און אַ קלאָגעניש, ‏און ער װעט מיר זײַן אַזױ װי אַן אַריאֵל. edit

ISA 29:2 un ich vel driken Ariel, un es vet zain a klog un a klogenish, un er vet mir zain azoi vi an Ariel.

ISA 29:2 Yet I will distress Ariel, and there shall be heaviness and sorrow; and it shall be unto me as ariel (altar hearth) .

ISA 29:3 ‏און איך װעל לאַגערן אַרום דיר װי אַ ראָד, ‏און װעל דיך באַלעגערן מיט אַן ערדװאַל, ‏און אױפֿשטעלן אױף דיר באַלעגערװערק. edit

ISA 29:3 un ich vel lageren arum dir vi a rod, un vel dich balegeren mit an erdval, un oifshtelen oif dir balegerverk.

ISA 29:3 And I will besiege thee all around, and will lay siege against thee with towers, and I will raise metzurot (siegeworks) against thee.

ISA 29:4 ‏און נידעריק פֿון דער ערד װעסטו רעדן, ‏און טיף פֿון שטױב װעט קומען דײַן װאָרט; ‏און װי אַ גײַסט פֿון דער ערד װעט זײַן דײַן קֹול, ‏און פֿון שטױב װעט פּיפּסן דײַן װאָרט. edit

ISA 29:4 un niderik fun der erd vestu reden, un tif fun shtoib vet kumen dain vort; un vi a gaist fun der erd vet zain dain kol, un fun shtoib vet pipsen dain vort.

ISA 29:4 And thou shalt be brought low, and shalt speak me'eretz (out of the ground) , and thy speech shall whisper out of the aphar, and thy voice shall be, like an ov (mediumʼs that has a familiar spirit) , out of the ground, and thy speech shall whisper out of the aphar.

ISA 29:5 ‏אָבער די דינע שטױב װעט װערן דער המון פֿון דײַנע פֿײַנט, ‏און װי שפּרײ װאָס פֿאַרגײט דער המון פֿון די מאַכטיקע; ‏און פּלוצים-פּלוצלינג װעט עס געשען. edit

ISA 29:5 ober di dine shtoib vet veren der hamon fun daine faint, un vi shprei vos fargeit der hamon fun di machtike; un plutsim-plutsling vet es geshen.

ISA 29:5 Moreover the multitude of thy foes shall be like fine dust, and the multitude of the terrible ones shall be as motz (chaff) that in passing bloweth away; indeed, it shall be at an instant suddenly.

ISA 29:6 ‏פֿון ה׳ צבָֿאוֹת װעט קומען די שטראָף, ‏מיט דונער און מיט ערדציטערניש און גרױס געפּילדער, ‏שטורעם און געװיטער און פֿלאַמפֿײַער װאָס פֿאַרצערט. edit

ISA 29:6 fun Hashem Tseva'ot vet kumen di shtrof, mit duner un mit erdtsiternish un grois gepilder, shturem un geviter un flamfaier vos fartsert.

ISA 29:6 Thou shalt be visited [in punishment] by Hashem Tzva'os with ra'am (thunder) , and with earthquake, and a kol gadol, with storm and tempest, and the flame of devouring eish.

ISA 29:7 ‏און אַזױ װי אַ חָלום, אַ זעונג פֿון דער נאַכט, ‏װעט זײַן דער המון פֿון אַלע פֿעלקער ‏װאָס האַלטן מלחמה אױף אַריאֵל – ‏אי אַלע װאָס האַלטן מלחמה אױף איר, ‏אי די באַלעגערפֿעסטונג אַרום איר, ‏אי די װאָס דריקן זי. edit

ISA 29:7 un azoi vi a cholem, a zeung fun der nacht, vet zain der hamon fun ale felker vos halten milchome oif Ariel – i ale vos halten milchome oif ir, i di balegerfestung arum ir, i di vos driken zi.

ISA 29:7 And the multitude of kol HaGoyim that fight against Ariel, even all that fight against her and her metzadah, and that besiege her, shall be as a chalom (dream) of a chazon lailah (night vision) .

ISA 29:8 ‏און עס װעט זײַן: ‏אַזױ װי אַ הונגעריקן חלומט זיך, ערשט ער עסט, ‏און ער כאַפּט זיך אױף, און זײַן לײַב איז לײדיק, ‏און אַזױ װי אַ דאָרשטיקן חלומט זיך, ערשט ער טרינקט, ‏און ער כאַפּט זיך אױף, ערשט ער איז שלאַף, ‏און זײַן זעל איז פֿאַרשמאַכט, ‏אַזױ װעט זײַן דער המון פֿון אַלע פֿעלקער, ‏װאָס האַלטן מלחמה אױף באַרג צִיוֹן. edit

ISA 29:8 un es vet zain: azoi vi a hungeriken chelumt zich, ersht er est, un er chapt zich oif, un zain laib iz leidik, un azoi vi a dorshtiken chelumt zich, ersht er trinkt, un er chapt zich oif, ersht er iz shlof, un zain zel iz farshmacht, azoi vet zain der hamon fun ale felker, vos halten milchome oif barg Tsiyon.

ISA 29:8 It shall even be as when a hungry man hath a chalom, and, hinei, he eateth; but he awaketh, and his nefesh is empty; or as when a thirsty man hath a chalom, and, hinei, he drinketh; but he awaketh, and, hinei, he is faint, and his nefesh still thirsts; so shall the multitude of kol HaGoyim be, that fight against Har Tziyon.

ISA 29:9 ‏פֿאַרדולט אײַך און זײַט צעדולט! ‏פֿאַרבלענדט אײַך און זײַט בלינד! ‏איר װאָס זײַט שכּור און נישט פֿון װײַן, ‏װאָס שאָקלט זיך און נישט פֿון טרונק. edit

ISA 29:9 fardult aich un zait tsedult! farblendt aich un zait blind! ir vos zait shiker un nisht fun vain, vos shoklt zich un nisht fun trunk.

ISA 29:9 Pause, and wonder? Blind yourselves and be blind! They are drunken, but not with yayin; they stagger, but not with strong drink.

ISA 29:10 ‏װאָרום ה׳ האָט אױסגעגאָסן אױף אײַך ‏אַ גײַסט פֿון הינערפּלעט, ‏און האָט צוגעמאַכט אײַערע אױגן, די נבֿיאים, ‏און אײַערע קעפּ, די זעערס, האָט ער פֿאַרדעקט. edit

ISA 29:10 vorem Hashem hot oisgegosen oif aich a gaist fun hinerplet, un hot tsugemacht aiere oigen, di neviim, un aiere kef, di zeers, hot er fardekt.

ISA 29:10 For Hashem hath poured out upon you the ruach tardemah (spirit of deep sleep) , and hath closed your eynayim; namely, that of the nevi'im and your heads, you seers, hath He covered.

ISA 29:11 ‏און די זעונג פֿון אַלץ דינג איז פֿאַר אײַך אַזױ װי װערטער פֿון אַ פֿאַרחתמעטן געשריפֿטס, װאָס אַז מע גיט עס צו דעם װאָס קען געשריפֿטס, אַזױ צו זאָגן: לײען דאָס, איך בעט דיך, זאָגט ער: איך קען נישט, װאָרום עס איז פֿאַרחתמעט. edit

ISA 29:11 un di zeung fun alts ding iz far aich azoi vi verter fun a farchtmeten geshrifts, vos az me git es tsu dem vos ken geshrifts, azoi tsu zogen: leyen dos, ich bet dich, zogt er: ich ken nisht, vorem es iz farchasmet.

ISA 29:11 And the whole vision is become unto you as the devarim of a sefer that is sealed, which men deliver to one that is learned, saying, Read this, now; and he saith, I am not able; for it is sealed;

ISA 29:12 ‏און אַז דאָס געשריפֿטס װערט געגעבן צו דעם װאָס קען נישט קײן געשריפֿטס, אַזױ צו זאָגן: לײען דאָס, איך בעט דיך, זאָגט ער: איך קען נישט קײן געשריפֿטס. edit

ISA 29:12 un az dos geshrifts vert gegeben tsu dem vos ken nisht kein geshrifts, azoi tsu zogen: leyen dos, ich bet dich, zogt er: ich ken nisht kein geshrifts.

ISA 29:12 And the sefer is delivered to him that with the sefer has no da'as, saying, Read this, now; and he saith, I cannot read this. With sefer I have no da'as.

ISA 29:13 ‏און אֲדֹנָי האָט געזאָגט: ‏װײַל דאָס דאָזיקע פֿאָלק האָט גענענט מיט זײַן מױל, ‏און מיט זײַנע ליפּן מיך געערלעכט, ‏אָבער זײַן האַרץ האָט ער דערװײַטערט פֿון מיר, ‏און זײער מורא פֿאַר מיר ‏איז װי אַן אײַנגעלערנט געבאָט פֿון מענטשן, edit

ISA 29:13 un Adonoi hot gezogt: vail dos dozike folk hot genent mit zain moil, un mit zaine lipen mich geerlecht, ober zain harts hot er dervaitert fun mir, un zeyer moire far mir iz vi an aingelernt gebot fun mentshen,

ISA 29:13 Therefore Adonoi says, Forasmuch as this people draw near Me with their peh, and with their sfatayim do honor Me, but have removed their lev far from Me, and their fear toward Me is mitzvat anashim melummadah (human commandments taught by rote) ;

ISA 29:14 ‏דערום זע, איך טו נאָך מער פֿאַרװוּנדערן דאָס דאָזיקע פֿאָלק, ‏װוּנדערלעך פֿאַרװוּנדערן; ‏און פֿאַרלאָרן װערן װעט די חכמה פֿון זײַנע חכמים, ‏און די פֿאַרשטאַנדיקײט פֿון זײַנע פֿאַרשטאַנדיקע װעט פֿאַרהױלן װערן. edit

ISA 29:14 derum ze, ich tu noch mer farvunderen dos dozike folk, vunderlech farvunderen; un farloren veren vet di chochme fun zaine chachomim, un di forshtandikeit fun zaine forshtandike vet farhoilen veren.

ISA 29:14 Therefore, hineni, I will again do an astonishing work among this people, even a marvellous work and a peleh (wonder) ; for the chochmah of their chachamim shall perish, and the binah (understanding) of their sages shall vanish.

ISA 29:15 ‏װײ, די װאָס פֿאַרהױלן טיף זײער באַראָט פֿון ה׳, ‏און אין דער פֿינצטער זײַנען זײערע מעשׂים, ‏און זײ זאָגן: װער זעט אונדז? ‏און װער װײס אונדז? edit

ISA 29:15 vei, di vos farhoilen tif zeyer barot fun Hashem, un in der fintster zainen zeyere meisim, un zei zogen: ver zet undz? un ver veis undz?

ISA 29:15 Hoy (woe, doom) unto them that go to great depths to hide their etzah (plan) from Hashem , and their ma'asim are in the dark, and they say, Who seeth us? And who knoweth us?

ISA 29:16 ‏די פֿאַרקערטקײט אײַערע! ‏צי איז דער טעפּער װי לײם גערעכנט, ‏אַז דאָס װערק זאָל זאָגן אױף זײַן מײַנסטער: ‏ער האָט מיך נישט געמאַכט? ‏און דער באַשאַף זאָל זאָגן אױף זײַן באַשעפֿער: ‏ער פֿאַרשטײט נישט? edit

ISA 29:16 di farkertkeit aiere! tsi iz der tefer vi leim gerechnt, az dos verk zol zogen oif zain mainster: er hot mich nisht gemacht? un der bashaf zol zogen oif zain Bashefer: er farshteit nisht?

ISA 29:16 Surely you have things turned around. Shall the Yotzer be esteemed as equal with the khomer (clay) ; for shall the ma'aseh say of him that made it, He made me not? Or shall the thing formed say of Him that formed it, He had no understanding?

ISA 29:17 ‏פֿאַר װאָר, אין נאָך אַ קלײן װײַלע, ‏װעט דער לבֿנוֹן פֿאַרקערט װערן אין אַ פֿרוכטגאָרטן, ‏און דער פֿרוכטגאָרטן װעט פֿאַר אַ װאַלד גערעכנט װערן. edit

ISA 29:17 far vor, in noch a klein vaile, vet der Levanon farkert veren in a fruchtgorten, un der fruchtgorten vet far a vald gerechnt veren.

ISA 29:17 Is it not yet a very little while, and Levanon shall be turned into a carmel, and the carmel shall be esteemed as a ya'ar (forest) ?

ISA 29:18 ‏און די טױבע אין יענעם טאָג ‏װעלן הערן די װערטער פֿון אַ בוך, ‏און פֿון חושך און פֿינצטערניש ‏װעלן זען די אױגן פֿון בלינדע. edit

ISA 29:18 un di toibe in yenem tog velen heren di verter fun a buch, un fun choishech un fintsternish velen zen di oigen fun blinde.

ISA 29:18 And in that day shall the chereshim (deaf persons) hear the devarim of the sefer, and the eynayim of the ivrim shall see out of obscurity, and out of choshech.

ISA 29:19 ‏און די פֿאַרליטענע װעלן מערן זײער שִׂמחה אין ה׳, ‏און די באַדערפֿטיקע צװישן מענטשן ‏װעלן מיטן הײליקן פֿון יִשׂרָאֵל זיך פֿרײען. edit

ISA 29:19 un di farlitene velen meren zeyer simcha in Hashem, un di baderftike tsvishen mentshen velen miten heiliken fun Yisroel zich freyen.

ISA 29:19 The anaviyim also shall increase their simchah in Hashem , and the evyonei adam (needy of humankind) s hall rejoice in the Kadosh Yisroel.

ISA 29:20 ‏װאָרום אַװעק דער מאַכטיקער, ‏און פֿאַרלענדט װעט זײַן דער שפּעטער, ‏און פֿאַרשניטן {כרת} ‏ אַלע װאָס לױערן אױף אומרעכט; edit

ISA 29:20 vorem avek der machtiker, un farlendt vet zain der shpeter, un farshniten ale vos loieren oif umrecht;

ISA 29:20 For the terrifying one is brought to naught, and the scoffer is consumed, and all that strive for avon are cut off;

ISA 29:21 ‏די װאָס מאַכן שולדיק אַ מענטשן מיט אַ װאָרט, ‏און דעם שטראָפֿזאָגער לײגן זײ אַ שטרױכלונג אין טױער, ‏און פֿאַרדרײען מיט נישט דעם גערעכטן. edit

ISA 29:21 di vos machen shuldik a mentshen mit a vort, un dem shtrofzoger leigen zei a shtroichlung in toier, un fardreyen mit nisht dem gerechten.

ISA 29:21 That make an adam an offender with a devar, and lay a snare for the mokhiach (reprover, defender) in the sha'ar (gate, court) , and turn aside the tzaddik from justice.

ISA 29:22 ‏דערום האָט ה׳, װאָס האָט אױסגעלײזט אבֿרהמען, אַזױ געזאָגט אױפֿן הױז פֿון יעקבֿ: ‏אַצונד װעט נישט פֿאַרשעמט װערן יעקבֿ, ‏און אַצונד װעט זײַן פּנים נישט בלאַס װערן; edit

ISA 29:22 derum hot Hashem, vos hot oisgeleizt Avrahamen, azoi gezogt oifen hoiz fun Yaakov: atsund vet nisht farshemt veren Yaakov, un atsund vet zain ponem nisht blas veren;

ISA 29:22 Therefore thus saith Hashem , who redeemed Avraham, concerning Bais Ya'akov: Ya'akov shall not now be ashamed, neither shall his face now grow fearfully pale.

ISA 29:23 ‏יאָ, אַז ער װעט זען זײַנע קינדער, ‏דאָס װערק פֿון מײַנע הענט, אין זײַן מיט, ‏װי זײ הײליקן מײַן נאָמען; ‏װאָרום זײ װעלן הײליקן דעם הײליקן פֿון יעקבֿ, ‏און אלוקי יִשׂרָאֵל װעלן זײ פֿאָרכטן. edit

ISA 29:23 yo, az er vet zen zaine kinder, dos verk fun maine hent, in zain mit, vi zei heiliken main nomen; vorem zei velen heiliken dem heiliken fun Yaakov, un Elochei Yisroel velen zei forchten.

ISA 29:23 But when he seeth his banim, the ma'aseh of Mine hands, in his midst, they shall set apart as kodesh Shmi (My Name) , and set apart as kodesh the Kadosh Ya'akov, and shall fear the Elohei Yisroel.

ISA 29:24 ‏און די פֿאַרפֿירטע אין גײַסט װעלן װיסן צו פֿאַרשטײן, ‏און די מורמלער װעלן לערנען אַ מוסר. edit

ISA 29:24 un di farfirte in gaist velen visen tsu farshtein, un di murmler velen lernen a musar.

ISA 29:24 They also that erred in ruach shall know binah (understanding) , and they that murmured shall learn doctrine.

ISA 30:1 ‏װײ, קינדער אָפּקערער, זאָגט ה׳, ‏צו מאַכן עצות װאָס נישט פֿון מיר, ‏און צו װעבן געװעבן װאָס נישט מײַן גײַסט {רוּחַ הַקֹּדֶשׁ}, ‏כּדי צו מערן זינד אױף זינד! edit

ISA 30:1 vei, kinder opkerer, zogt Hashem, tsu machen etses vos nisht fun mir, un tsu veben geveben vos nisht main gaist, kedei tsu meren zind oif zind!

ISA 30:1 Hoy (woe, doom) to the banim sorerim (obstinately rebellious children) , saith Hashem , that take etzah, but not from Me; and in their plans weave a web, but not of My Ruach, that they may heap up chattat upon chattat;

ISA 30:2 ‏די װאָס גײען נידערן קײן מִצרַיִם, ‏און מײַן מױל האָבן זײ נישט געפֿרעגט; ‏זיך צו שיצן אין דער באַשיצונג פֿון פַּרעהן, ‏און זיך צו באַשירעמען אין שאָטן פֿון מִצרַיִם. edit

ISA 30:2 di vos geyen nideren kein Mitsrayim, un main moil hoben zei nisht gefregt; zich tsu shitsen in der bashitsung fun Pharaohen, un zich tsu bashiremen in shoten fun Mitsrayim.

ISA 30:2 That walk to go down into Mitzrayim, and have not inquired at My mouth; to strengthen themselves in the strength of Pharaoh, and to take refuge in the tzel (shadow) of Mitzrayim!

ISA 30:3 ‏אָבער די באַשיצונג פֿון פַּרעהן װעט אײַך װערן צו בושה, ‏און די באַשירעמונג אין שאָטן פֿון מִצרַיִם צו שאַנד. edit

ISA 30:3 ober di bashitsung fun Pharaohen vet aich veren tsu bushe, un di bashiremung in shoten fun Mitsrayim tsu shand.

ISA 30:3 Therefore shall the strength of Pharaoh be your shame, and the refuge in the tzel of Mitzrayim your humiliation.

ISA 30:4 ‏װאָרום אין צוֹעַן זײַנען געװען זײַנע האַרן, ‏און זײַנע שלוחים טוען קײן חָנֵס דערגרײכן. edit

ISA 30:4 vorem in Tsoan zainen geven zaine haren, un zaine shluchim tuen kein Chanes dergreichen.

ISA 30:4 For his sarim were at Tzoan, and his malachim (envoys) came to Chanes.

ISA 30:5 ‏אַלע װעלן זײ זיך שעמען ‏איבער דעם פֿאָלק װאָס קען זײ נישט נוצן, ‏װאָס זײַנען נישט צו הילף און נישט צו נוץ, ‏נאָר צו בושה און צו חרפּה. edit

ISA 30:5 ale velen zei zich shemen iber dem folk vos ken zei nisht nutsen, vos zainen nisht tsu hilf un nisht tsu nuts, nor tsu bushe un tsu charpe.

ISA 30:5 They were all ashamed of a people that could not profit them, nor be an ezer (help) nor profit, but a shame, and also a cherpah.

ISA 30:6 ‏די נבֿואה אױפֿן װאַסערפֿערד פֿון דָרום: ‏דורך אַ לאַנד פֿון נױט און אַנגסט, ‏װאָס די לײבינטע און דער לײב איז פֿון דאָרטן, ‏דער פּיפּערנאָטער און דער פֿליִעדיקער לינדװאָרעם, ‏פֿירן זײ אױפֿן רוקן פֿון יונגאײזלען זײערע פֿאַרמעגנס, ‏און אױפֿן הױקער פֿון קעמלען זײערע אוֹצרות, ‏צו אַ פֿאָלק װאָס קען נישט נוצן. edit

ISA 30:6 di nevue oifen vaserferd fun dorem: durch a land fun noit un angst, vos di leibinte un der laib iz fun dorten, der pipernoter un der fliediker lindvorem, firen zei oifen ruchen fun yungeizlen zeyere farmegens, un oifen hoiker fun kemlen zeyere oitseres, tsu a folk vos ken nisht nutsen.

ISA 30:6 The massa (burden) of the beasts of the Negev: Into the eretz tzarah and anguish, from which come the lion and lioness, the viper and fiery flying serpent, they will carry their riches upon the shoulders of young donkeys, and their otzarot (treasures) upon the humps of gemalim (camels) , to a people that shall not profit them.

ISA 30:7 ‏װאָרום נישטיק און אָן האַפֿט העלפֿט מִצרַיִם; ‏דערום רוף איך דאָס: שטאָלץ זײַנען זײ אױף לײדיק צו זיצן. edit

ISA 30:7 vorem nishtik un on haft helft Mitsrayim; derum ruf ich dos: shtolts zainen zei oif leidik tsu zitsen.

ISA 30:7 For the Mitzrayim shall be hevel (vain) in help, and to no purpose; therefore have I called her concerning this, Rahab Sits Idle.

ISA 30:8 ‏אַצונד קום פֿאַרשרײַב עס אױף אַ טאָװל בײַ זײ, ‏און אין אַ בוך פֿאַרצײכן עס, ‏און עס זאָל זײַן ביזן לעצטן טאָג, ‏אױף אײביק און שטענדיק. edit

ISA 30:8 atsund kum farshraib es oif a tovl bai zei, un in a buch fartseichen es, un es zol zain bizen letsten tog, oif eibik un shtendik.

ISA 30:8 Now go, write it before them on a luach (tablet) , and inscribe it on a sefer, that it may be for a yom acharon l'ad ad olam;

ISA 30:9 ‏װאָרום אַ װידערשפּעניק פֿאָלק איז דאָס, ‏קינדער לײקענער, ‏קינדער װאָס װילן נישט הערן ‏די לערנונג פֿון ה׳; edit

ISA 30:9 vorem a vidershpenik folk iz dos, kinder leikener, kinder vos vilen nisht heren di lernung fun Hashem;

ISA 30:9 That this is a rebellious people, deceitful banim, banim that will not hear the torah of Hashem ;

ISA 30:10 ‏װאָס זאָגן צו די נבֿיאים: איר זאָלט נישט נבֿיאות זאָגן; ‏און צו די זעערס: ‏איר זאָלט אונדז נישט זען די ריכטיקײט; ‏רעדט אונדז גלאַטע רײד, ‏זעט גענאַרענישן. edit

ISA 30:10 vos zogen tsu di neviim: ir zolt nisht neviut zogen; un tsu di zeers: ir zolt undz nisht zen di richtikeit; redt undz glate reid, zet genarenishen.

ISA 30:10 Which say to the seers, See not; and to the prophets, Prophesy not unto us nekhochot (right things) , speak unto us chalakot (smooth things) , prophesy machatallot (deceits, illusions) ;

ISA 30:11 ‏קערט אײַך אָפּ פֿון װעג, ‏נײַגט אײַך אָפּ פֿון שטעג, ‏טוט אָפּ פֿון אונדזער פּנים דעם הײליקן פֿון יִשׂרָאֵל! edit

ISA 30:11 kert aich op fun veg, naigt aich op fun shteg, tut op fun undzer ponem dem heiliken fun Yisroel!

ISA 30:11 Get you off the derech, turn aside out of the orach (path) , cause Kadosh Yisroel to cease from before us.

ISA 30:12 ‏דערום האָט דער הײליקער פֿון יִשׂרָאֵל אַזױ געזאָגט: ‏װײַל איר פֿאַראַכט דאָס דאָזיקע װאָרט, ‏און איר האָט אײַך פֿאַרזיכערט אױף רױב און באַטרוג, ‏און אײַך אָנגעלענט דערױף, edit

ISA 30:12 derum hot der heiliker fun Yisroel azoi gezogt: vail ir faracht dos dozike vort, un ir hot aich farzichert oif roib un batrug, un aich ongelent deroif,

ISA 30:12 Therefore thus saith Kadosh Yisroel, Because ye despise this davar, and trust in oshek (oppression) and waywardness, and rely thereon;

ISA 30:13 ‏דערום װעט אײַך זײַן די דאָזיקע זינד ‏אַזױ װי אַן אָנקרײטיקער בראָך ‏אַנטפּלעקט אין אַ הױכער מױער, ‏װאָס פּלוצים-פּלוצלינג װעט קומען איר צעברעכעניש. edit

ISA 30:13 derum vet aich zain di dozike zind azoi vi an onkreitiker broch antplekt in a hoicher moier, vos plutsim-plutsling vet kumen ir tsebrechenish.

ISA 30:13 Therefore this avon shall be to you as a cracking breach ready to fall, a bulge in a high chomah (wall) , whose breaking cometh suddenly in an instant.

ISA 30:14 ‏און ער װעט זי צעברעכן װי מע צעברעכט ‏אַ טעפּערגעפֿעס צעהאַקן און נישט שױנען; ‏און אין אירע שטיקער װעט זיך נישט געפֿינען אַ שאַרבן ‏אױף אַרױסשאַרן פֿײַער פֿון אױװן, ‏אָדער אָנשעפּן װאַסער פֿון גרוב. edit

ISA 30:14 un er vet zi tsebrechen vi me tsebrecht a tepergefes tsehaken un nisht shoinen; un in ire shtiker vet zich nisht gefinen a sharben oif aroissharen faier fun oiven, oder onshepen vaser fun grub.

ISA 30:14 And whose collapse is as the breaking of the clay jar of yotzerim (pottery makers) that is broken in pieces; it shall not be spared; so that there shall not be found among its fragments a shard to take eish from the fire, or to take mayim therewith out of the cistern.

ISA 30:15 ‏װאָרום אַזױ האָט געזאָגט ‏אֲדֹנָי ה׳, דער הײליקער פֿון יִשׂרָאֵל: ‏אין שטילקײט און מנוחה װעט איר געהאָלפֿן װערן, ‏אין רו און זיכערקײט װעט זײַן אײַער גבֿורה; ‏אָבער איר האָט נישט געװאָלט. edit

ISA 30:15 vorem azoi hot gezogt Adonoi Hashem, der heiliker fun Yisroel: in shtilkeit un menuche vet ir geholfen veren, in ru un zicherkeit vet zain aier gevure; ober ir hot nisht gevolt.

ISA 30:15 For thus saith Adonoi Hashem Kadosh Yisroel; In shuvah (returning) and rest shall ye be saved; in quietness and in confidence shall be your gevurah (strength) ; but ye would not.

ISA 30:16 ‏און איר האָט געזאָגט: ‏נײן, נײַערט אױף פֿערד װעלן מיר לױפֿן; ‏דערום װעט איר לױפֿן; ‏און: אױף פֿלינקע װעלן מיר רײַטן; ‏דערום װעלן פֿלינק זײַן אײַערע נאָכיאָגערס. edit

ISA 30:16 un ir hot gezogt: nein, naiert oif ferd velen mir loifen; derum vet ir loifen; un: oif flinke velen mir raiten; derum velen flink zain aiere nochiogers.

ISA 30:16 But ye said, No; for we will flee upon sus; therefore shall ye flee; and, We will ride off upon the swift; therefore shall they that pursue you be swift.

ISA 30:17 ‏אַ טױזנט פֿאַר דעם אָנגעשרײ פֿון אײנעם, ‏פֿאַר דעם אָנגעשרײ פֿון פֿינף װעט איר אַלע אַנטלױפֿן; ‏ביז װאַנען איר װעט בלײַבן װי אַ שטאַנג אױף אַ שפּיץ באַרג, ‏און װי אַ פֿאָן אױף אַ הױכן אָרט. edit

ISA 30:17 a toiznt far dem ongeshrei fun einem, far dem ongeshrei fun finf vet ir ale antloifen; biz vanen ir vet blaiben vi a shtang oif a shpits barg, un vi a fon oif a hoichen ort.

ISA 30:17 Elef echad shall flee at the threat of one; at the threat of five shall ye flee; until ye be left as a pole upon the top of the har, and as a nes (banner, flag) on a hill.

ISA 30:18 ‏אָבער פֿון דעסט װעגן טוט ה׳ האַרן ‏אײַך צו לײַטזעליקן, ‏און פֿון דעסט װעגן טוט ער גאַרן ‏אײַך צו דערבאַרימען; ‏װאָרום אַ ג-ט פֿון גערעכטיקײט איז ה׳, ‏װױל צו די װאָס האַרן אױף אים. edit

ISA 30:18 ober fun dest vegen tut Hashem haren aich tsu laitzeliken, un fun dest vegen tut er goren aich tsu derbarimen; vorem a g-t fun gerechtikeit iz Hashem, voil tsu di vos haren oif im.

ISA 30:18 And therefore will Hashem wait, that He may be gracious unto you, and therefore will He be exalted, that He may have rachamim upon you; for Hashem is Elohei Mishpat; Ashrei are all they that wait for Him.

ISA 30:19 ‏װאָרום דו פֿאָלק װאָס זיצסט אין צִיוֹן, אין ירושָלַיִם, װײנען װעסטו מער נישט װײנען; לײַטזעליקן װעט ער דיך לײַטזעליקן אױף דעם קֹול פֿון דײַן געשרײ, װי ער װעט הערן, טוט ער דיר ענטפֿערן. edit

ISA 30:19 vorem du folk vos zitsst in Tsiyon, in Yerusholayim, veinen vestu mer nisht veinen; laitzeliken vet er dich laitzeliken oif dem kol fun dain geshrei, vi er vet heren, tut er dir entferen.

ISA 30:19 For a people shall dwell in Tziyon at Yerushalayim; thou shalt weep no more; He will be very gracious unto thee at the sound of thy cry; when He shall hear it, He will answer thee.

ISA 30:20 ‏און אֲדֹנָי װעט אײַך געבן קאַרג ברױט און קנאַפּ װאַסער, אָבער דײַן לערער װעט מער נישט זײַן פֿאַרהױלן, און דײַנע אױגן װעלן זען דײַן לערער. edit

ISA 30:20 un Adonoi vet aich geben karg broit un knap vaser, ober dain lerer vet mer nisht zain farhoilen, un daine oigen velen zen dain lerer.

ISA 30:20 And though Adonoi give you the lechem tzar (bread of trouble) , and the mayim lachatz (waters of affliction) , yet shall not thy morim (teachers) hide themselves any more, but thine eynayim shall see thy morim;

ISA 30:21 ‏און דײַנע אױערן װעלן הערן אַ װאָרט הינטער דיר, אַזױ צו זאָגן: דאָס איז דער װעג, גײט אױף אים, סײַ איר װעט זיך קערן רעכטס, און סײַ איר װעט זיך קערן לינקס. edit

ISA 30:21 un daine oieren velen heren a vort hinter dir, azoi tsu zogen: dos iz der veg, geit oif im, sai ir vet zich keren rechts, un sai ir vet zich keren links.

ISA 30:21 And thine oznayim shall hear a davar behind thee, saying, This is the derech (road) , walk ye on it, when ye turn to the right hand, and when ye turn to the left.

ISA 30:22 ‏און איר װעט פֿאַראומרײניקן דעם איבערצוג פֿון דײַנע זילבערגעצן, און דעם באַקלײד פֿון דײַן געגאָסענעם גאָלדגעץ. אַװעקװאַרפֿן װעסטו זײ אַזױ װי אומרײנס; אַרױס! װעסטו זאָגן דערצו. edit

ISA 30:22 un ir vet farumreiniken dem ibertsug fun daine zilbergetsen, un dem bakleid fun dain gegosenem goldgets. avekvarfen vestu zei azoi vi umreins; arois! vestu zogen dertsu.

ISA 30:22 Ye shall defile also the covering of thy peselim of kesef, and the clothing of thy massekhot (cast idols) of zahav; thou shalt throw them away like a menstruous cloth; thou shalt say unto it, Get thee from here.

ISA 30:23 ‏און ער װעט געבן רעגן פֿאַר דײַן זריעה װאָס דו װעסט זײען אין דער ערד, און דאָס ברױט פֿון דער תּבֿואה פֿון דער ערד װעט זײַן פֿעט און זאַפֿטיק. דײַן פֿיך װעט זיך פֿיטערן אין יענעם טאָג אױף אַ לאָנקע אַ ברײטער. edit

ISA 30:23 un er vet geben regen far dain zerie vos du vest zeyen in der erd, un dos broit fun der tevuh fun der erd vet zain fet un zaftik. dain fich vet zich fiteren in yenem tog oif a lonke a breiter.

ISA 30:23 Then shall He send the matar of thy zera (seed) , that thou shalt sow the adamah therewith; and lechem of the increase of the adamah, and it shall be rich and plenteous; in that day shall thy mikneh feed in broad pastures.

ISA 30:24 ‏און די רינדער און די יונגאײזלען װאָס באַאַרבעטן די ערד, װעלן עסן געשמאַקע פֿוטער, װאָס מע װינטשופֿלט מיט אַ פֿײַער און מיט אַ װינטשופֿל. edit

ISA 30:24 un di rinder un di yungeizlen vos baarbeten di erd, velen esen geshmake futer, vos me vintshuflt mit a faier un mit a vintshufl.

ISA 30:24 The oxen likewise and the young donkeys that work the adamah shall eat mash fodder, which hath been spread with the winnowing fork and with the winnowing fan.

ISA 30:25 ‏און אױף יעטװעדער הױכן באַרג, און אױף יעטװעדער דערהױבענעם בערגל, װעלן זײַן בעכן, שטראָמען װאַסער, אין דעם טאָג פֿון גרױס טײטונג, װען טורעמס טוען פֿאַלן. edit

ISA 30:25 un oif yetveder hoichen barg, un oif yetveder derhoibenem bergel, velen zain bechen, shtromen vaser, in dem tog fun grois teitung, ven turems tuen falen.

ISA 30:25 And there shall be upon every high har, and upon every soaring hill, springs and streams of mayim in the day of the great slaughter, when the migdalim (towers) fall.

ISA 30:26 ‏און דאָס ליכט פֿון דער לִבֿנָה װעט זײַן װי דאָס ליכט פֿון דער זון, און דאָס ליכט פֿון דער זון װעט זײַן זיבנפֿאַך – װי דאָס ליכט פֿון זיבן טעג, אין דעם טאָג װאָס ה׳ פֿאַרבינדט דעם בראָך פֿון זײַן פֿאָלק, און דעם ריס פֿון זײַן װוּנד טוט ער הײלן {רפא}. edit

ISA 30:26 un dos licht fun der levone vet zain vi dos licht fun der zun, un dos licht fun der zun vet zain zibnfach – vi dos licht fun ziben teg, in dem tog vos Hashem farbindt dem broch fun zain folk, un dem ris fun zain vund tut er heilen.

ISA 30:26 Moreover the ohr of the levanah (moon) shall be as the ohr of the chamah (sun) , and the ohr of the chamah shall be sevenfold, as the ohr of shivat hayamim (seven days) , in the day that Hashem bindeth up the hurt of His people, and healeth the stroke of His wound.

ISA 30:27 ‏זע, דער נאָמען פֿון ה׳ קומט אָן פֿון דער װײַט, ‏זײַן צאָרן ברענט, און אַ שװערער רױך הײבט זיך אױף; ‏זײַנע ליפּן זײַנען פֿול מיט צאָרן, ‏און זײַן צונג װי אַ פֿײַער װאָס פֿאַרצערט; edit

ISA 30:27 ze, der nomen fun Hashem kumt on fun der vait, zain tsoren brent, un a shverer roich heibt zich oif; zaine lipen zainen ful mit tsoren, un zain tsung vi a faier vos fartsert;

ISA 30:27 Hinei, the Shem of Hashem cometh from afar, burning is His anger, and heavy is His cloud; His safatayim (lips) are full of indignation, and His lashon is like a devouring eish;

ISA 30:28 ‏און זײַן אָטעם װי אַ פֿלײציקער שטראָם, ‏װאָס גרײכט ביז צום האַלדז; ‏צו זיפּן די פֿעלקער אין אַ זיפּ פֿון פֿאַרװיסטונג, ‏מיט אַ פֿאַרפֿיריקער צאַם אױף די באַקן פֿון די אומות. edit

ISA 30:28 un zain otem vi a fleitsiker shtrom, vos greicht biz tsum haldz; tsu Ziphen di felker in a Ziph fun farvistung, mit a farfiriker tsam oif di baken fun di umes.

ISA 30:28 And His Ruach, like an overflowing stream, shall reach half-way to the tzavar (neck) , to sift the Goyim with the sieve of shav (vanity, futility) ; and there shall be a misleading bridle bit in the jaws of the people.

ISA 30:29 ‏אַ געזאַנג װעט בײַ אײַך זײַן, װי אין דער נאַכט װאָס אַ יוֹם-טובֿ װערט געהײליקט, און אַ האַרציקע שִׂמחה, װי בײַ דעם װאָס גײט מיט אַ פֿלײט, צו קומען אױפֿן באַרג פֿון ה׳, צום פֿעלדז פֿון יִשׂרָאֵל. edit

ISA 30:29 a gezang vet bai aich zain, vi in der nacht vos a yom-tov vert geheilikt, un a hartsike simcha, vi bai dem vos geit mit a flait , tsu kumen oifen barg fun Hashem, tsum feldz fun Yisroel.

ISA 30:29 Ye shall have the shir (song) , as in the night when the chag is set apart as kodesh; and simchat levav, as when one goeth with a chalil (flute) to come to the Har Hashem , to the Tzur Yisroel.

ISA 30:30 ‏און ה׳ װעט לאָזן הערן דעם הילך פֿון זײַן קֹול, און װעט װײַזן דעם אַראָפּלאָז פֿון זײַן אָרעם, מיט גרימצאָרן ‏ און פֿלאַמפֿײַער װאָס פֿאַרצערט, מיט װאָלקנבראָך און פֿלײצונג און האָגלשטײן. edit

ISA 30:30 un Hashem vet lozen heren dem hilch fun zain kol, un vet vaizen dem aroploz fun zain orem, mit grimtsoren un flamfaier vos fartsert, mit volknbroch un fleitsung un hoglshtein.

ISA 30:30 And Hashem shall cause His glorious voice to be heard, and shall cause the lowering of His zero'a to be seen, with the indignation of His anger, and with the flame of a devouring eish, with smashing, and tempest, and even barad (stones of hail, hailstones) .

ISA 30:31 ‏װאָרום פֿון דעם קֹול פֿון ה׳ װעט צעבראָכן װערן אשור, די רוט מיט װאָס ער פֿלעגט שלאָגן. edit

ISA 30:31 vorem fun dem kol fun Hashem vet tsebrachen veren Ashur, di rut mit vos er flegt shlogen.

ISA 30:31 For through the voice of Hashem shall the Assyrian be crushed, which struck with a shevet (rod) .

ISA 30:32 ‏און װוּ נאָר עס גײט דורך דער שטעקן פֿון באַשערונג, װאָס ה׳ װעט אַראָפּלאָזן אױף אים, װעט עס זײַן מיט פּױקן און מיט האַרפֿן; און מיט אױפֿגעהױבענע מלחמות װעט ער מלחמה האַלטן אױף זײ. edit

ISA 30:32 un vu nor es geit durch der shteken fun basherung, vos Hashem vet aroplozen oif im, vet es zain mit poiken un mit harfen; un mit oifgehoibene milchomes vet er milchome halten oif zei.

ISA 30:32 And in every place where the matteh (rod) of punishment shall pass, which Hashem shall lay upon him, it shall be with tambourines and kinnorot; and in milchamot (battles) of brandishing will He fight against them.

ISA 30:33 ‏װאָרום אָנגעגרײט פֿון נעכטן איז דער פֿײַעראָרט, יאָ, פֿאַרן מלך איז ער צוגעגרײט, טיף איז ער, ברײט איז ער; זײַן הױפֿן האָט פֿײַער און האָלץ אַ סך, ה׳ס אָטעם טוט ברענען װי אַ טײַך שװעבל דערין. edit

ISA 30:33 vorem ongegreit fun nechten iz der faierort, yo, faran melech iz er tsugegreit, tif iz er, breit iz er; zain hoifen hot faier un holts a sach, Hashems otem tut brenen vi a taich shvebl derin.

ISA 30:33 For Tophet is ordained of old; indeed, for Melech it is prepared. He hath made it deep and wide; the fire pit thereof is eish and much wood; the nishmat Hashem (breath of Hashem ) , like a stream of gofrit (brimstone, burning sulfur) , doth kindle it.

ISA 31:1 ‏װײ, די װאָס נידערן קײן מִצרַיִם נאָך הילף, ‏און אױף פֿערד פֿאַרלאָזן זײ זיך; ‏און זײ פֿאַרזיכערן זיך אױף רײַטװעגן, װײַל זײ זײַנען פֿיל, ‏און אױף רײַטער, װײַל זײ זײַנען מאַכטיק זײער; ‏און זײ קערן זיך נישט צו דעם הײליקן פֿון יִשׂרָאֵל, ‏און ה׳ טוען זײ נישט זוכן! edit

ISA 31:1 vei, di vos nideren kein Mitsrayim noch hilf, un oif ferd farlozen zei zich; un zei farzicheren zich oif raitvegen, vail zei zainen fil, un oif raiter, vail zei zainen machtik zeyer; un zei keren zich nisht tsu dem heiliken fun Yisroel, un Hashem tuen zei nisht zuchen!

ISA 31:1 Woe to them that go down to Mitzrayim for ezrah (help) ; and rely on susim, and trust in merkavot, because they are many; and in parashim, because they are very strong; but they look not unto the Kadosh Yisroel, neither seek Hashem !

ISA 31:2 ‏אָבער פֿאַר װאָר, ער איז קלוג, און ער ברענגט דאָס בײז, ‏און זײַנע װערטער טוט ער נישט אָפּ. ‏און ער װעט אױפֿשטײן קעגן הױז פֿון די שלעכטסטוער, ‏און קעגן דער הילף פֿון די װאָס װערקן אומרעכט. edit

ISA 31:2 ober far vor, er iz klug, un er brengt dos beiz, un zaine verter tut er nisht op. un er vet oifshtein kegen hoiz fun di shlechtstuer, un kegen der hilf fun di vos verken umrecht.

ISA 31:2 Yet He also is chacham (wise) , and will bring rah (disaster) , and will not call back His devarim; but will arise against the Bais Mere'im (house of evildoers) , and against the ezrat po'alei aven (the help of them that work iniquity) .

ISA 31:3 ‏און די מִצרַיִם זײַנען מענטשן, און נישט אֵל, ‏און זײערע פֿערד זײַנען פֿלײש, און נישט גײַסט; ‏און ה׳ װעט אױסשטרעקן זײַן האַנט, ‏און שטרױכלען װעט דער העלפֿער, ‏און פֿאַלן װעט דער געהאָלפֿענער, ‏און אַלע אין אײנעם װעלן זײ פֿאַרלענדט װערן. edit

ISA 31:3 un di Mitsrayim zainen mentshen, un nisht El, un zeyere ferd zainen fleish, un nisht gaist; un Hashem vet oisshtreken zain hant, un shtroichlen vet der helfer, un falen vet der geholfener, un ale in einem velen zei farlendt veren.

ISA 31:3 Now the Mitzrayim are adam, and not El (G-d) ; and their susim basar, and not ruach. When Hashem shall stretch out His yad, both he that helpeth shall fall, and he that is helped shall stumble, and they all shall come to an end together.

ISA 31:4 ‏װאָרום אַזױ האָט געזאָגט ה׳ צו מיר: ‏אַזױ װי דער לײב און דער יונגלײב ברומט איבער זײַן רױב, ‏הגם אַ פֿולע פּאַסטוכער זײַנען אײַנגעזאַמלט אַרום אים; ‏פֿאַר זײער קֹול דערשרעקט ער זיך נישט, ‏און פֿאַר זײער ליאַרעם בײגט ער זיך נישט; ‏אַזױ װעט ה׳ צבָֿאוֹת נידערן, ‏צו האַלטן מלחמה אױפֿן באַרג פֿון צִיוֹן ‏און אױף איר הױכן אָרט. edit

ISA 31:4 vorem azoi hot gezogt Hashem tsu mir: azoi vi der laib un der yungleib brumt iber zain roib, hagam a fule pastucher zainen aingezamlt arum im; far zeyer kol dershrekt er zich nisht, un far zeyer liarem beigt er zich nisht; azoi vet Hashem Tseva'ot nideren, tsu halten milchome oifen barg fun Tsiyon un oif ir hoichen ort.

ISA 31:4 For thus saith Hashem unto me, Just as the aryeh (lion) and the young lion roars over his prey, when a multitude of ro'im (shepherds) is called forth against him, he will not be afraid of their clamor, nor disturb himself because of the noise of them; so shall Hashem Tzva'os come down to fight for Mount Tziyon, and for the givah (hill) thereof.

ISA 31:5 ‏װי פֿױגלען פֿלאַטערנדיק, ‏אַזױ װעט ה׳ צבָֿאוֹת באַשירעמען ירושָלַיִם, ‏באַשירעמען און מציל זײַן, ‏פֿאַרשױנען און ראַטעװען. edit

ISA 31:5 vi foiglen flaterndik, azoi vet Hashem Tseva'ot bashiremen Yerusholayim, bashiremen un matsl zain, parshoinen un rateven.

ISA 31:5 As tzipporim (birds) flying, so will Hashem Tzva'os defend Yerushalayim; defending also He will deliver it; and paso'ach (passing over) He will preserve it.

ISA 31:6 ‏קערט אײַך אום צו װעמען איר האָט טיף װידערשפּעניקט, קינדער פֿון יִשׂרָאֵל. edit

ISA 31:6 kert aich um tsu vemen ir hot tif vidershpenikt, kinder fun Yisroel.

ISA 31:6 Shuvu (turn ye, return) unto Him from Whom the Bnei Yisroel have deeply revolted.

ISA 31:7 ‏פֿאַר װאָר, אין יענעם טאָג װעלן זײ פֿאַראַכטן איטלעכער זײַנע אָפּגעטער פֿון זילבער, און זײַנע אָפּגעטער פֿון גאָלד, װאָס אײַערע הענט האָבן אײַך געמאַכט צו זינד. edit

ISA 31:7 far vor, in yenem tog velen zei farachten itlecher zaine opgeter fun zilber, un zaine opgeter fun gold, vos aiere hent hoben aich gemacht tsu zind.

ISA 31:7 For in that day every ish shall cast away his elilim of kesef, and his elilim of zahav, which your own hands have made unto you as a chet.

ISA 31:8 ‏און אשור װעט פֿאַלן דורך דער שװערד פֿון נישט אַ מאַן, ‏און די שװערד פֿון נישט אַ מענטשן װעט אים פֿאַרצערן; ‏און ער װעט אַנטלױפֿן פֿאַרן שװערד, ‏און זײַנע יונגע לײַט װעלן צו צינדז װערן. edit

ISA 31:8 un Ashur vet falen durch der shverd fun nisht a man, un di shverd fun nisht a mentshen vet im fartseren; un er vet antloifen faran shverd, un zaine yunge lait velen tsu tsindz veren.

ISA 31:8 Then shall the Assyrian fall by a cherev, not of an ish (man) ; and a cherev not of adam (of mortals) shall devour him; so he shall flee from before the cherev, and his bochrim shall become forced laborers.

ISA 31:9 ‏און זײַן פֿעלדז װעט פֿון מורא פֿאַרגײן, ‏און אַנגסטן פֿאַר דער פֿאָן װעלן זײַנע האַרן, ‏זאָגט ה׳, װאָס זײַן פֿײַער איז אין צִיוֹן, ‏און זײַן אױװן אין ירושָלַיִם. edit

ISA 31:9 un zain feldz vet fun moire fargein, un angsten far der fon velen zaine haren, zogt Hashem, vos zain faier iz in Tsiyon, un zain oiven in Yerusholayim.

ISA 31:9 And his rock shall pass away in magor (terror) , and his sarim shall desert the nes (battle flag) in panic, saith Hashem , Whose fire is in Tziyon, and His furnace in Yerushalayim.

ISA 32:1 ‏זע, מיט רעכטפֿאַרטיקײט װעט קיניגן דער קיניג, ‏און האַרן – זײ װעלן הערשן מיט גערעכטיקײט. edit

ISA 32:1 ze, mit rechtfartikeit vet kinigen der kinig, un haren – zei velen hershen mit gerechtikeit.

ISA 32:1 See, a Melech shall reign in tzedek, and sarim shall rule in mishpat (justice) .

ISA 32:2 ‏און איטלעכער װעט זײַן ‏װי אַ באַהעלטעניש פֿון װינט, ‏און אַ פֿאַרבאָרגעניש פֿון גוסרעגן; ‏װי אַ בעכן װאַסער אין אַ טריקעניש, ‏װי דער שאָטן פֿון אַ שװערן פֿעלדז ‏אין אַ פֿאַרשמאַכטן לאַנד. edit

ISA 32:2 un itlecher vet zain vi a baheltenish fun vint, un a farborgenish fun gusregen; vi a bechen vaser in a trikenish, vi der shoten fun a shveren feldz in a farshmachten land.

ISA 32:2 And an ish shall be as a sheltering hiding place from the ruach (wind) , and a seter (refuge) from the tempest; as streams of mayim in a dry place, as the tzel (shadow) of a great rock in a weary land.

ISA 32:3 ‏און נישט פֿאַרקלעפּט זײַן װעלן די אױגן פֿון די זעער, ‏און די אױערן פֿון די הערער װעלן פֿאַרנעמען. edit

ISA 32:3 un nisht farklept zain velen di oigen fun di zeer, un di oieren fun di herer velen farnemen.

ISA 32:3 And the eynayim of them that see shall no longer be closed, and the oznayim of them that hear shall pay heed.

ISA 32:4 ‏און דאָס האַרץ פֿון די איבעראײַלטע װעט פֿאַרשטײן צו װיסן, ‏און די צונג פֿון די שטאַמלער װעט רעדן געלױפֿיק קלאָר. edit

ISA 32:4 un dos harts fun di iberailte vet farshtein tsu visen, un di tsung fun di shtamler vet reden geloifik klor.

ISA 32:4 The levav also of the rash shall understand da'as, and the lashon of the stammerers shall be ready to speak plainly.

ISA 32:5 ‏און דעם געמײנעם װעט מען נישט רופֿן מער אַדלמאַן, ‏און אױפֿן גײציקן װעט מען נישט זאָגן מער נַדבֿן. edit

ISA 32:5 un dem gemeinem vet men nisht rufen mer adlman, un oifen geitsiken vet men nisht zogen mer Nodaven.

ISA 32:5 The naval (foolish person) shall be no more called noble, nor the scoundrel said to be honorable.

ISA 32:6 ‏װאָרום דער געמײנער רעדט געמײן, ‏און זײַן האַרץ אַרבעט אומרעכט, צו טאָן פֿאַלשקײט, ‏און צו רעדן װעגן ה׳ מיט גענאַר; ‏צו לאָזן לײדיק דעם לײַב פֿון דעם הונגעריקן, ‏און דעם טראַנק פֿון דעם דאָרשטיקן צו מינערן. edit

ISA 32:6 vorem der gemeiner redt gemein, un zain harts arbet umrecht, tsu ton falshkeit, un tsu reden vegen Hashem mit genar; tsu lozen leidik dem laib fun dem hungeriken, un dem trank fun dem dorshtiken tsu mineren.

ISA 32:6 For the naval will speak foolishness, and his lev will work evil, to practise khonef (hypocrisy) , and to utter to'ah (error, perversity) against Hashem , to leave unsatisfied the nefesh of the ra'av (hungry) , and he will cause the drink of the tzameh (thirsty) to fail.

ISA 32:7 ‏און דער גײציקער, זײַנע געצײַג זײַנען שלעכט, ‏בײזע מחשבֿות באַראָט ער, ‏אומצוברענגען דעם אָרימאַן מיט רײד פֿון ליגן, ‏אַפֿילו װען דער אבֿיון טענהט גערעכט. edit

ISA 32:7 un der geitsiker, zaine getsaig zainen shlecht, beize machshoves barot er, umtsubrengen dem oriman mit reid fun ligen, afile ven der evyen tenht gerecht.

ISA 32:7 The schemes also of the schemer are ra'im (evil ones) ; he deviseth zimmot (wicked schemes) to destroy the poor with words of sheker, even when the evyon (needy) speaketh mishpat (justly) .

ISA 32:8 ‏אָבער דער אַדלמאַן באַראָט אַדלקײט, ‏און אױף אַדלקײט װעט ער באַשטײן. edit

ISA 32:8 ober der adlman barot adlkeit, un oif adlkeit vet er bashtein.

ISA 32:8 But the noble maketh plans that are noble; and by noble things shall he stand.

ISA 32:9 ‏איר רויִקע װײַבער, שטײט אױף, ‏הערט מײַן קֹול, איר זיכערע טעכטער, ‏פֿאַרנעמט מײַן זאָג. edit

ISA 32:9 ir roiike vaiber, shteit oif, hert main kol, ir zichere techter, farnemt main zog.

ISA 32:9 Rise up, ye nashim that are complacently at ease; hear my voice, ye banot at ease; give ozen unto my speech.

ISA 32:10 ‏טעג און יאָרן װעט איר ציטערן, ‏איר זיכערע, ‏װאָרום די לעז איז פֿאַרלענדט, ‏קײן אײַנזאַמלונג װעט נישט קומען. edit

ISA 32:10 teg un yoren vet ir tsiteren, ir zichere, vorem di lez iz farlendt, kein ainzamlung vet nisht kumen.

ISA 32:10 Days and a shanah, then shall ye tremble, ye careless nashim; for the grape harvest shall fail, the harvest of fruit shall not come.

ISA 32:11 ‏שױדערט, איר רויִקע, ‏ציטערט, איר זיכערע; ‏טוט אײַך אױס און אַנטבלױזט אײַך, ‏און גורט זאַק אױף די לענדן, edit

ISA 32:11 shoidert, ir roiike, tsitert, ir zichere; tut aich ois un antbloizt aich, un gurt zak oif di lenden,

ISA 32:11 Tremble, ye nashim that are complacently at ease; shake, ye complacent ones; strip you, and make you bare, and gird sackcloth upon your loins.

ISA 32:12 ‏אױף די בריסט זיך שלאָגנדיק, ‏איבער די גלוסטיקע פֿעלדער, ‏איבערן פֿרוכטיקן װײַנשטאָק; edit

ISA 32:12 oif di brist zich shlogendik, iber di glustike felder, iberen fruchtiken vainshtok;

ISA 32:12 They shall mournfully beat upon their breasts, for the pleasant fields, for the fruitful gefen (vine) .

ISA 32:13 ‏איבער דער ערד פֿון מײַן פֿאָלק, ‏פֿאַרװאַקסן מיט דערנער און װילדגעװעקס; ‏יאָ, איבער אַלע הײַזער פֿון לוסטיקײט, ‏איבערן פֿרײלעכן כּרך. edit

ISA 32:13 iber der erd fun main folk, farvaksen mit derner un vildgeveks; yo, iber ale haizer fun lustikeit, iberen freilechen kerch.

ISA 32:13 Upon the admat Ami (land of My People) shall come up kotz (thorns) and briers; indeed, upon all the batim (houses) of joy in the city of merriment;

ISA 32:14 ‏װאָרום דער פּאַלאַץ איז פֿאַרלאָזט, ‏דער טומל פֿון שטאָט האָט אױפֿגעהערט; ‏דער ערדװאַל און דער טורעם זײַנען פֿאַר הײלן אױף אײביק, ‏אַ פֿרײד פֿאַר װאַלדאײזלען, ‏אַ פֿיטערונג פֿאַר סטאַדעס. edit

ISA 32:14 vorem der palats iz farlozt, der tuml fun shtot hot oifgehert; der erdval un der turem zainen far heilen oif eibik, a freid far valdeizlen, a fiterung far stades.

ISA 32:14 Because the palaces shall be forsaken; the multitude of the Ir shall be abandoned; the citadel and stronghold shall be ruins ad olam, a delight of wild donkeys, a pasture of adarim (flocks) ;

ISA 32:15 ‏ביז אױסגעגאָסן װעט װערן אױף אונדז ‏דער רוּחַ הַקֹּדֶשׁ פֿון דער הײך, ‏און דער מדבר װעט װערן אַ פֿרוכטגאָרטן, ‏און דער פֿרוכטגאָרטן װעט פֿאַר אַ װאַלד גערעכנט װערן. edit

ISA 32:15 biz oisgegosen vet veren oif undz der ruach hakֹּdeshׁ fun der heich, un der midbar vet veren a fruchtgorten, un der fruchtgorten vet far a vald gerechnt veren.

ISA 32:15 Until the Ruach be poured upon us from on high, and the midbar become a carmel (fruitful field) , and the carmel become a ya'ar (forest) .

ISA 32:16 ‏און אין מדבר װעט רוען גערעכטיקײט, ‏און רעכטפֿאַרטיקײט װעט װױנען אין פֿרוכטגאָרטן. edit

ISA 32:16 un in midbar vet ruen gerechtikeit, un rechtfartikeit vet voinen in fruchtgorten.

ISA 32:16 Then mishpat shall dwell in the midbar, and tzedakah live in the carmel.

ISA 32:17 ‏און דאָס װערק פֿון רעכטפֿאַרטיקײט װעט זײַן שלום, ‏און דער אױפֿטו פֿון רעכטפֿאַרטיקײט – ‏רו און זיכערקײט אױף אײביק. edit

ISA 32:17 un dos verk fun rechtfartikeit vet zain sholem, un der oiftu fun rechtfartikeit – ru un zicherkeit oif eibik.

ISA 32:17 And the ma'aseh (work) of tzedakah (righteousness) shall be shalom; and the effect of tzedakah quietness and assurance ad olam (forever) .

ISA 32:18 ‏און מײַן פֿאָלק װעט זיצן אין אַ װױנונג פֿון שלום, ‏און אין װױנערטער זיכערע, ‏און אין רוּונגען שטילע. edit

ISA 32:18 un main folk vet zitsen in a voinung fun sholem, un in voinerter zichere, un in ruungen shtile.

ISA 32:18 And my people shall dwell in a naveh shalom (a habitation of peace) and in secure mishkenot (dwellings) , and in quiet menuchot (resting places) ;

ISA 32:19 ‏און מע װעט זיך צעשפּרײטן ‏אױף דעם אַראָפּגאַנג פֿון װאַלד, ‏און ביז אין דער נידערונג װעט נידערן די שטאָט. edit

ISA 32:19 un me vet zich tseshpreiten oif dem aropgang fun vald, un biz in der niderung vet nideren di shtot.

ISA 32:19 When it shall hail, coming down on the ya'ar (forest) ; and the Ir shall be utterly brought down in a low place.

ISA 32:20 ‏װױל צו אײַך װאָס זײט בײַ אַלע װאַסערן, ‏װאָס לאָזט אַרױס פֿרײַ דעם פֿוס פֿון דעם אָקס און דעם אײזל. edit

ISA 32:20 voil tsu aich vos zeit bai ale vaseren, vos lozt arois frai dem fus fun dem oks un dem eizl.

ISA 32:20 Blessed are ye that sow beside all mayim, that send forth there the regel of the shor (ox) and the chamor (donkey) .

ISA 33:1 ‏װײ, דו פֿאַרװיסטער װאָס װערסט נישט פֿאַרװיסט, ‏און דו פֿעלשער װאָס מע פֿעלשט נישט אָן דיר! ‏אַז דו װעסט אױפֿהערן פֿאַרװיסטן, װעסטו פֿאַרװיסט װערן, ‏אַז דו װעסט ענדיקן פֿעלשן, װעט מען פֿעלשן אָן דיר. edit

ISA 33:1 vei, du farvister vos verst nisht farvist, un du felsher vos me felsht nisht on dir! az du vest oifheren farvisten, vestu farvist veren, az du vest endiken felshen, vet men felshen on dir.

ISA 33:1 Hoy (woe, doom) to thee that destroyest, and thou wast not destroyed; and dealest treacherously, and they dealt not treacherously as a boged (traitor, treacherous person) with thee! When thou shalt cease to destroy, thou shalt be destroyed; and when thou shalt make an end to deal treacherously, they shall deal treacherously as a boged with thee.

ISA 33:2 ‏ה׳ לײַטזעליק אונדז, ‏צו דיר האָבן מיר געהאָפֿט; ‏זײַ זײער אָרעם אַלע פֿרימאָרגן, ‏און אונדזער הילף אין צײַט פֿון נױט. edit

ISA 33:2 Hashem laitzelik undz, tsu dir hoben mir gehoft; zai zeyer orem ale frimorgen, un undzer hilf in tsait fun noit.

ISA 33:2 Hashem , be gracious unto us; we have waited for Thee; be Thou their zero'a in the bekarim (mornings) , our Yeshu'ah (salvation) also in the time of tzoros.

ISA 33:3 ‏פֿון קֹול פֿון דעם טומל זײַנען די אומות אַנטלאָפֿן, ‏פֿון דײַן אױפֿהײבן זיך װערן די פֿעלקער צעשפּרײט. edit

ISA 33:3 fun kol fun dem tuml zainen di umes antlofen, fun dain oifheiben zich veren di felker tseshpreit.

ISA 33:3 At the noise of the tumult the peoples fled; at the lifting up of Thyself the Goyim were scattered.

ISA 33:4 ‏און אױפֿגעקליבן װעט װערן אײַער רױב ‏װי דער הײשעריק קלײַבט אױף, ‏װי גרילן שפּרינגען, ‏טוט מען שפּרינגען דערױף. edit

ISA 33:4 un oifgekliben vet veren aier roib vi der heisherik klaibt oif, vi grilen shpringen, tut men shpringen deroif.

ISA 33:4 And your shalal (booty, plunder, gain) shall be gathered like the gathering of the locusts; as the swarm of grasshoppers shall men pounce upon them.

ISA 33:5 ‏דערהױבן איז ה׳, װאָרום ער רוט אין דער הײך; ‏ער פֿילט אָן צִיוֹן מיט רעכט און גערעכטיקײט. edit

ISA 33:5 derhoiben iz Hashem, vorem er rut in der heich; er filt on Tsiyon mit recht un gerechtikeit.

ISA 33:5 Hashem is exalted; for He dwelleth on high; He hath filled Tziyon with mishpat and tzedakah.

ISA 33:6 ‏און די זיכערקײט פֿון דײַנע צײַטן װעט זײַן ‏אַ שאַץ מיט ישועות, חכמה און דערקענונג; ‏מורא פֿאַר ה׳, דאָס װעט זײַן זײַן אוצר. edit

ISA 33:6 un di zicherkeit fun daine tsaiten vet zain a shats mit yeshues, chochme un derkenung; moire far Hashem, dos vet zain zain oitser.

ISA 33:6 And He shall be the emunah (faithfulness, stability) of thy times, a rich store of Yeshu'ah (salvation) , chochmah, and da'as; the yirat Hashem is his otzar (treasure) .

ISA 33:7 ‏זע, זײערע העלדן קלאָגן דרױסן, ‏די שלוחים פֿון שלום טוען ביטער װײנען. edit

ISA 33:7 ze, zeyere helden klogen droisen, di shluchim fun sholem tuen biter veinen.

ISA 33:7 Behold, their valiant ones shall cry in the street; the malachei shalom shall weep bitterly.

ISA 33:8 ‏פֿאַרװיסט זײַנען די װעגן, ‏אױפֿגעהערט דער װעגפֿאָרער; ‏ער האָט פֿאַרשטערט דעם בְּרִית, ‏ער האָט פֿאַראַכט די שטעט, ‏ער אַכט נישט אױף קײן מענטשן. edit

ISA 33:8 farvist zainen di vegen, oifgehert der vegforer; er hot farshtert dem bris, er hot faracht di shtet, er acht nisht oif kein mentshen.

ISA 33:8 The mesillot (highways) lie in ruins, the wayfaring man ceaseth; he hath annulled the brit (covenant) , he hath despised the towns, he regardeth no enosh (humankind) .

ISA 33:9 ‏פֿאַרטרױערט, פֿאַרשניטן איז דאָס לאַנד, ‏פֿאַרשעמט איז דער לבֿנוֹן, פֿאַרװעלקט; ‏דער שָרוֹן איז װי אַ מדבר געװאָרן, ‏און אָפּגעטרײסלט איז בָשָן און כַּרמֶל. edit

ISA 33:9 fartroiert, farshniten iz dos land, farshemt iz der Levanon, farvelkt; der Sharon iz vi a midbar gevoren, un opgetreislt iz Bashan un Carmel.

ISA 33:9 Ha'aretz mourneth and languisheth; Levanon is ashamed and shriveled; Sharon is like an aravah; and Bashan and Carmel shake off their foliage.

ISA 33:10 ‏אַצונד װעל איך אױפֿשטײן, זאָגט ה׳, ‏אַצונד װעל איך זיך דערהײכן, ‏אַצונד װעל איך זיך אױפֿהײבן. edit

ISA 33:10 atsund vel ich oifshtein, zogt Hashem, atsund vel ich zich derheichen, atsund vel ich zich oifheiben.

ISA 33:10 Now will I arise, saith Hashem ; now will I be exalted; now will I lift up Myself.

ISA 33:11 ‏איר טראָגט שפּרײ, װעט איר געבערן שטרױ; ‏אײַער אָטעם – אַ פֿײַער װאָס װעט אײַך פֿאַרצערן. edit

ISA 33:11 ir trogt shprei, vet ir geberen shtroi; aier otem – a faier vos vet aich fartseren.

ISA 33:11 Ye shall conceive chaff, ye shall bring forth straw; your ruach (breath) , as eish, shall devour you.

ISA 33:12 ‏און די פֿעלקער װעלן זײַן װי קאַלך פֿאַרברענטע, ‏װי דערנער אָפּגעהאַקטע װאָס װערן אין פֿײַער געצונדן. edit

ISA 33:12 un di felker velen zain vi kalch farbrente, vi derner opgehakte vos veren in faier getsunden.

ISA 33:12 And the peoples shall be as the burnings of lime; as thorns cut up shall they be burned in the eish.

ISA 33:13 ‏הערט, איר װײַטע, װאָס איך האָב געטאָן, ‏און װײסט, איר נאָנטע, מײַן גבֿורה. edit

ISA 33:13 hert, ir vaite, vos ich hob geton, un veist, ir nonte, main gevure.

ISA 33:13 Hear, ye that are far off, what I have done; and, ye that are near, acknowledge My gevurah (might) .

ISA 33:14 ‏עס אַנגסטן אין צִיוֹן די זינדיקע, ‏אַ ציטערניש האָט אָנגענומען די פֿאַלשע: ‏װער פֿון אונדז קען װײַלן אין דעם פֿײַער װאָס פֿאַרצערט? ‏װער פֿון אונדז קען װײַלן אין די אײביקע בראַנדן? edit

ISA 33:14 es angsten in Tsiyon di zindike, a tsiterenish hot ongenumen di falshe: ver fun undz ken vailen in dem faier vos fartsert? ver fun undz ken vailen in di eibike branden?

ISA 33:14 The chatta'im (sinners) in Tziyon are terrified; trembling hath seized the khanafim (hypocrites) . Who among us can dwell with the devouring eish? Who among us can dwell with mokedei olam (everlasting burnings) ?

ISA 33:15 ‏דער װאָס גײט אין רעכטפֿאַרטיקײט, און רעדט ערלעך, ‏דער װאָס פֿאַראַכט דעם געװין פֿון רױב, ‏דער װאָס שאָקלט אָפּ זײַנע הענט פֿון אָננעמען שוחד, ‏דער װאָס פֿאַרשטאָפּט זײַן אױער פֿון הערן װעגן בלוט, ‏און פֿאַרדריקט זײַנע אױגן פֿון קוקן אױף שלעכטס. edit

ISA 33:15 der vos geit in rechtfartikeit, un redt erlech, der vos faracht dem gevin fun roib, der vos shoklt op zaine hent fun onnemen shochad, der vos farshtopt zain oier fun heren vegen blut, un fardrikt zaine oigen fun kuken oif shlechts.

ISA 33:15 He that walketh in tzedakot, and speaketh meisharim (right things) , he that despiseth the gain of extortions, that guards his palms from accepting shochad (bribe[s]) , that stoppeth his ozen from hearing of dahm, and shutteth his eynayim from seeing rah;

ISA 33:16 ‏ער װעט רוען אין דער הײך; ‏פֿעסטונגען פֿון פֿעלדזן װעלן זײַן זײַן באַשיצונג; ‏זײַן ברױט איז געגעבן, זײַן װאַסער איז זיכער. edit

ISA 33:16 er vet ruen in der heich; festungen fun feldzen velen zain zain bashitsung; zain broit iz gegeben, zain vaser iz zicher.

ISA 33:16 He shall dwell on high; his metzadot shall be the rocky fortress; his lechem shall be given him; his mayim shall be unfailing.

ISA 33:17 ‏דעם מלך אין זײַן שײנקײט װעלן אָנקוקן דײַנע אױגן; ‏זײ װעלן זען אַ לאַנד פֿון װײַטענישן. edit

ISA 33:17 dem melech in zain sheinkeit velen onkuken daine oigen; zei velen zen a land fun vaitenishen.

ISA 33:17 Thine eynayim shall see Melech in His yafeh (beauty) ; they shall behold eretz that is very far off.

ISA 33:18 ‏דײַן האַרץ װעט טראַכטן אָן דער אימה: ‏װוּ איז דער װאָס האָט געצײלט? ‏װוּ דער װאָס האָט געװױגן? ‏װוּ דער װאָס האָט די טורעמס געצײלט? edit

ISA 33:18 dain harts vet trachten on der eime: vu iz der vos hot getseilt? vu der vos hot gevoigen? vu der vos hot di turems getseilt?

ISA 33:18 Thine lev shall ponder terror. Where is the sofer (scribe) ? Where is he who weighs? Where is he that counts the migdalim (towers) ?

ISA 33:19 ‏דאָס פֿאַרשײַטע פֿאָלק װעסטו מער נישט זען, ‏דאָס פֿאָלק מיט אַ טונקעלער שפּראַך, נישט צו פֿאַרשטײן, ‏מיט אַ שטאַמלדיקן לשון, נישט קלוג צו װערן. edit

ISA 33:19 dos farshaite folk vestu mer nisht zen, dos folk mit a tunkeler shprach, nisht tsu farshtein, mit a shtamldiken loshen, nisht klug tsu veren.

ISA 33:19 Thou shalt no longer see a fierce people, a people of unfathomable language that is incomprehensible, of a stammering lashon, that thou canst not understand.

ISA 33:20 ‏קוק אָן צִיוֹן, די שטאָט פֿון אונדזער אײַנזאַמלונג; ‏דײַנע אױגן װעלן זען ירושָלַיִם, ‏אַ װױנונג אַ רויִקע, ‏אַ געצעלט װאָס װעט נישט אַװעקגערוקט װערן, ‏װאָס זײַנע פֿלעקלעך װעלן אײביק נישט אַרױסגעצױגן װערן, ‏און אַלע זײַנע שטריק װעלן נישט אָפּגעריסן װערן. edit

ISA 33:20 kuk on Tsiyon, di shtot fun undzer ainzamlung; daine oigen velen zen Yerusholayim, a voinung a roiike, a getselt vos vet nisht avekgerukt veren, vos zaine fleklech velen eibik nisht aroisgetsoigen veren, un ale zaine shtrik velen nisht opgerisen veren.

ISA 33:20 Look upon Tziyon, the city of mo'adenu (our appointed times, festivals) ; thine eynayim shall see Yerushalayim a quiet naveh, an ohel that shall not be taken down; not one stake thereof shall ever be pulled up, neither shall any of the ropes thereof be broken.

ISA 33:21 ‏נאָר דאָרטן װעט ה׳ אונדז זײַן מאַכטיק, ‏װי אַן אָרט פֿון טײַכן, שטראָמען ברײטרױמיקע, ‏װאָס קײן רודערשיף קען אױף אים נישט גײן, ‏און קײן שטאַרקער אָקרענט קען אים נישט איבערפֿאָרן. edit

ISA 33:21 nor dorten vet Hashem undz zain machtik, vi an ort fun taichen, shtromen breitroimike, vos kein rudershif ken oif im nisht gein, un kein shtarker okrent ken im nisht iberforen.

ISA 33:21 But there Adir Hashem will be unto us a makom (place) of broad rivers and streams; wherein shall go no galley with oars, neither shall a mighty ship pass thereby.

ISA 33:22 ‏װאָרום ה׳ איז אונדזער ריכטער, ‏ה׳ איז אונדזער געזעצגעבער, ‏ה׳ איז אונדזער מלך; ‏ער װעט אונדז העלפֿן. edit

ISA 33:22 vorem Hashem iz undzer richter, Hashem iz undzer gezetsgeber, Hashem iz undzer melech; er vet undz helfen.

ISA 33:22 For Hashem is our Shofet, Hashem is Mechokkeinu (our Lawgiver) , Hashem is Malkeinu; Hu yoshieinu (He will save us) .

ISA 33:23 ‏לױז געװאָרן זײַנען דײַנע שטריק, ‏זײ האַלטן נישט פֿעסט זײער מאַכט, ‏זײ שפּרײטן דעם זאַגל נישט אױס. ‏דענצמאָל װערט פֿאַנג פֿון פֿיל זאַקרױב צעטײלט, ‏הינקעדיקע רױבן רױב. edit

ISA 33:23 loiz gevoren zainen daine shtrik, zei halten nisht fest zeyer macht, zei shpreiten dem zagl nisht ois. dentsmol vert fang fun fil zakroib tseteilt, hinkedike roiben roib.

ISA 33:23 Thy riggings are loosed; they could not well strengthen their mast, they could not spread the nes (sail) ; then is the shalal (spoil, plunder) of a great plunder divided; the pisechim (lame ones) take the plunder.

ISA 33:24 ‏און קײן אײַנװױנער װעט נישט זאָגן: איך בין קראַנק; ‏דעם פֿאָלק װאָס זיצט דערין איז פֿאַרגעבן די זינד. edit

ISA 33:24 un kein ainvoiner vet nisht zogen: ich bin krank; dem folk vos zitst derin iz fargeben di zind.

ISA 33:24 And the inhabitant [of Yerushalayim] shall not say, I am ill; the people that dwell therein shall be forgiven their avon.

ISA 34:1 ‏גענענט, איר פֿעלקער, צו הערן, ‏און איר אומות, פֿאַרנעמט; ‏זאָל הערן די ערד און איר פֿולקײט, ‏די װעלט און אַלע אירע שפּראָצונגען. edit

ISA 34:1 genent, ir felker, tsu heren, un ir umes, farnemt; zol heren di erd un ir fulkait, di velt un ale ire shprotsungen.

ISA 34:1 Come near, ye Goyim, to hear; and pay heed, ye peoples; let ha'aretz hear, and all that is therein; the tevel (world) , and all things that come forth of it.

ISA 34:2 ‏װאָרום ה׳ האָט אַ כּעס {קֶצֶף} ‏ אױף אַלע פֿעלקער, ‏און אַ גרימצאָרן אױף זײער גאַנצן חיל; ‏ער האָט זײ צו חרם געמאַכט, ‏זײ איבערגעגעבן צו דער שחיטה. edit

ISA 34:2 vorem Hashem hot a kaas oif ale felker, un a grimtsoren oif zeyer gantsen cheil; er hot zei tsu Chorem gemacht, zei ibergegeben tsu der shechite.

ISA 34:2 For the ketzef Hashem (wrath of Hashem ) is upon kol HaGoyim, and His chemah (fury, wrath) upon all their tz'va; He hath utterly destroyed them, He hath delivered them to the tevach (slaughter) .

ISA 34:3 ‏און זײערע דערשלאָגענע װעלן זיך װאַלגערן, ‏– און פֿון זײערע פּגָרים װעט אױפֿגײן אַ געשטאַנק, ‏און די בערג װעלן צעגײן פֿון זײער בלוט. edit

ISA 34:3 un zeyere dershlogene velen zich valgeren, – un fun zeyere pegorim vet oifgein a geshtank, un di berg velen tsegein fun zeyer blut.

ISA 34:3 Their slain also shall be cast out, and their stench shall go up out of their pegarim (corpses) , and the harim shall be drenched with their dahm.

ISA 34:4 ‏און דער גאַנצער חיל פֿון הימל װעט צעקריכן, ‏און די הימלען װעלן װי אַ מגילה זיך אױפֿװיקלען, ‏און זײער גאַנץ חיל װעט אַראָפּװעלקן, ‏װי אַ בלאַט װעלקט פֿון װײַנשטאָק, ‏און װי פֿאַרװעלקט פֿון אַ פֿײַגנבױם. edit

ISA 34:4 un der gantser cheil fun himel vet tsekrichen, un di himlen velen vi a megile zich oifviklen, un zeyer gants cheil vet aropvelken, vi a blat velkt fun vainshtok, un vi farvelkt fun a faignboim.

ISA 34:4 And kol Tz'va HaShomayim (all the host of heaven) shall be dissolved, and the Shomayim shall be rolled up like a sefer; and all their tz'va shall fall, like the aleh (leaf) falleth from the gefen, like that falling from the te'enah (fig tree) .

ISA 34:5 ‏װאָרום אָנגעטרונקען אין הימל האָט זיך מײַן שװערד, ‏אָט װעט זי אױף אֶדוֹם אַראָפּנידערן, ‏און אױף דעם פֿאָלק פֿון מײַן חרם, צום משפּט. edit

ISA 34:5 vorem ongetrunken in himel hot zich main shverd, ot vet zi oif Edom aropnideren, un oif dem folk fun main Chorem, tsum mishpot.

ISA 34:5 For My cherev shall be satiated in Shomayim; hinei, it shall come down upon Edom, and shall descend on the Am (people) of My Cherem (ban of destruction) in mishpat.

ISA 34:6 ‏ג-טס שװערד איז פֿול מיט בלוט, ‏געזעפֿטיקט מיט פֿעטס, ‏מיט בלוט פֿון לעמער און בעק, ‏מיט נירנפֿעטס פֿון װידערס; ‏װאָרום ה׳ האָט אַ שלאַכטונג אין בָצרָה, ‏און אַ גרױסע שעכטונג אין לאַנד אֶדוֹם. edit

ISA 34:6 g-ts shverd iz ful mit blut, gezeftikt mit fets, mit blut fun lemer un bek, mit nirnfets fun viders; vorem Hashem hot a shlachtung in Botsrah, un a groise shechtung in land Edom.

ISA 34:6 The Cherev Hashem (Sword of Hashem ) is filled with dahm, it is gorged with chelev, and with the dahm of lambs and goats, with the chelev of the kidneys of rams; for Hashem hath a zevach in Botzrah, and a tevach gadol in Eretz Edom.

ISA 34:7 ‏און נידערן װעלן װיזלטירן מיט זײ, ‏און בולן מיט אָקסן; ‏און אָנטרינקען װעט זיך זײער ערד מיט בלוט, ‏און זײער שטױב װעט זיך זעפֿטיקן מיט פֿעטס. edit

ISA 34:7 un nideren velen vizltiren mit zei, un bulen mit oksen; un ontrinken vet zich zeyer erd mit blut, un zeyer shtoib vet zich zeftiken mit fets.

ISA 34:7 And the re'emim (wild oxen) shall fall with them, and the bull calves with the bulls; and their land shall be soaked with dahm, and their aphar (dust) enriched with chelev.

ISA 34:8 ‏װאָרום אַ טאָג פֿון נקמה איז בײַ ה׳, ‏אַ יאָר פֿון באַצאָלונג פֿאַר דעם קריג פֿון צִיוֹן. edit

ISA 34:8 vorem a tog fun nekome iz bai Hashem, a yor fun batsolung far dem krig fun Tsiyon.

ISA 34:8 For it is the Yom Nakam L' Hashem (Day of Vengeance unto Hashem ) , and the Shnat Shillumim (Year of Retributions) for the cause of Tziyon.

ISA 34:9 ‏און פֿאַרקערט װערן אין פּעך װעלן אירע שטראָמען, ‏און איר שטױב אין שװעבל, ‏און איר ערד װעט װערן ברענענדיקע פּעך. edit

ISA 34:9 un farkert veren in pech velen ire shtromen, un ir shtoib in shvebl, un ir erd vet veren brenendike pech.

ISA 34:9 And the streams thereof shall be turned into zefet (pitch, tar) , and the aphar (dust) thereof into gofrit (burning sulfur) , and the land thereof shall become burning zefet (pitch, tar) .

ISA 34:10 ‏טאָג און נאַכט װעט זי נישט פֿאַרלאָשן װערן, ‏אױף אײביק װעט אױפֿגײן איר רױך; ‏פֿון דָור צו דָור װעט זי װיסט זײַן, ‏אױף אײביקאײביקײטן װעט קײנער נישט דורכגײן דורך איר. edit

ISA 34:10 tog un nacht vet zi nisht farloshen veren, oif eibik vet oifgein ir roich; fun dor tsu dor vet zi vist zain, oif eibikeibikeiten vet keiner nisht durchgein durch ir.

ISA 34:10 It shall not be quenched lailah v'yomam; the ashan (smoke) thereof shall go up l'olam (forever) ; from dor to dor it shall lie desolate; none shall pass through it l'netzach netzachim.

ISA 34:11 ‏און יַרשען װעלן זי דער פּעליקאַן און דער זומפּבושל, ‏און די אײל און דער ראָב װעלן רוען אין איר; ‏און ער װעט ציִען אױף איר אַ שנור פֿון װיסטקײט, ‏און אַ גרונטװאָג פֿון לײדיקײט. edit

ISA 34:11 un yarshen velen zi der pelikan un der zumpbushl, un di eil un der rob velen ruen in ir; un er vet tsien oif ir a shnur fun vistkeit, un a gruntvog fun leidikeit.

ISA 34:11 But the desert owl and the screech owl shall possess it; even the yanshuf (great owl) and the orev (raven) shall dwell in it; and He shall stretch out upon it the measuring line of tohu, and the plumbline of vohu.

ISA 34:12 ‏פֿון אירע אַדללײַט װעט נישט זײַן דאָרט ‏װער עס זאָל אַ מלוכה אױסרופֿן; ‏און אַלע אירע שׂרָרות װעלן װערן צו נישט. edit

ISA 34:12 fun ire adllait vet nisht zain dort ver es zol a meluche oisrufen; un ale ire serores velen veren tsu nisht.

ISA 34:12 For the nobles thereof there shall be nothing to call a maluchah (kingdom) and all her sarim shall come to naught.

ISA 34:13 ‏און אױפֿגײן װעלן דערנער אין אירע פּאַלאַצן, ‏און קראָפּיװע און שטעכגעװעקס אין אירע פֿעסטונגען; ‏און זי װעט זײַן אַ װױנונג פֿון שאַקאַלן, ‏אַ געהעפֿט פֿאַר שטרױספֿױגלען. edit

ISA 34:13 un oifgein velen derner in ire palatsen, un kropive un shtechgeveks in ire festungen; un zi vet zain a voinung fun shakalen, a geheft far shtroisfoiglen.

ISA 34:13 And sirim (thorns) shall come up in her citadels, nettles and brambles in the strongholds thereof; and it shall become the habitation of jackals, and the abode for banot ya'anah (ostriches) .

ISA 34:14 ‏און װילדע קעץ װעלן אָנטרעפֿן מדבר-הינט, ‏און אַ שד װעט רופֿן צו זײַן חבֿר; ‏יאָ, דאָרטן טוט לילית רוען, ‏און געפֿינט איר מנוחה. edit

ISA 34:14 un vilde kets velen ontrefen midbar-hint, un a shed vet rufen tsu zain chever; yo, dorten tut lilit ruen, un gefint ir menuche.

ISA 34:14 The tziyyim (martens) shall also encounter iyyim (wild cats) , and a sa'ir (wild goat) calls to its companion, and lilit (night creature) dwells there and finds for itself a mano'ach (place of rest) .

ISA 34:15 ‏דאָרט מאַכט די פֿײַלשלאַנג איר נעסט, און לײגט, ‏און בריט און װאַרעמט אין איר שאָטן; ‏יאָ, דאָרט זאַמלען זיך האַביכפֿױגלען ‏אײנער צום אַנדערן. edit

ISA 34:15 dort macht di failshlang ir nest, un leigt, un brit un varemt in ir shoten; yo, dort zamlen zich habichfoiglen einer tsum anderen.

ISA 34:15 There shall the kipoz (bittern) nest, and lay eggs, and hatch and care for young under her tzel; there shall the dayyot (kites, vultures) also be gathered, every one with its mate.

ISA 34:16 ‏פֿאָרשט אין ה׳ס בוך, און לײענט; ‏קײנס פֿון די דאָזיקע איז נישט געמינערט, ‏קײנס פֿעלט נישט צום אַנדערן. ‏װאָרום מײַן מױל האָט באַפֿױלן, ‏און זײַן רוּחַ האָט זײ אײַנגעזאַמלט. edit

ISA 34:16 forsht in Hashems buch, un leyent; keins fun di dozike iz nisht geminert, keins felt nisht tsum anderen. vorem main moil hot bafoilen, un zain ruach hot zei aingezamlt.

ISA 34:16 Search ye out in the Sefer Hashem , and read; no one of these creatures shall fail, none shall lack her mate; for My mouth hath commanded, and His Ruach hath gathered them.

ISA 34:17 ‏און ער האָט זײ געװאָרפֿן אַ גורל, ‏און זײַן האַנט האָט עס זײ צעטײלט מיט אַ שנור; ‏ביז אײביק װעלן זײ עס יַרשען, ‏אױף דָור-דורות װעלן זײ רוען דערין. edit

ISA 34:17 un er hot zei gevorfen a goral, un zain hant hot es zei tseteilt mit a shnur; biz eibik velen zei es yarshen, oif dor-doires velen zei ruen derin.

ISA 34:17 And He hath cast the goral (lot) for them, and His Yad hath made the land assignment unto them by measuring line; they shall possess it ad olam, from dor to dor shall they dwell therein.

ISA 35:1 ‏לוסטיק זײַן װעלן דער מדבר און די טריקעניש, ‏און פֿרײען װעט זיך די װיסטע, ‏און בליִען װי אַ רױז. edit

ISA 35:1 lustik zain velen der midbar un di trikenish, un freyen vet zich di viste, un blien vi a roiz.

ISA 35:1 The Midbar (desert) and the Tziyyah (dry land) shall be glad over them; and the Aravah shall rejoice, and blossom like the khavatzelet (lily) .

ISA 35:2 ‏בליִען װעט זי בליִען, און זיך פֿרײען, ‏יאָ, מיט פֿרײד און געזאַנג; ‏די פּראַכט פֿון לבֿנוֹן איז איר געגעבן, ‏די שײנקײט פֿון כַּרמֶל און שָרוֹן; ‏זײ װעלן זען די פּראַכט פֿון ה׳, ‏די שײנקײט פֿון אלוקינו. edit

ISA 35:2 blien vet zi blien, un zich freyen, yo, mit freid un gezang; di pracht fun Levanon iz ir gegeben, di sheinkeit fun Carmel un Sharon; zei velen zen di pracht fun Hashem, di sheinkeit fun Elokeinu.

ISA 35:2 It shall bloom abundantly, and rejoice even with gilat (rejoicing) and rannein (joyous singing) ; the kavod haLevanon (glory of Lebanon) shall be given unto her (the Aravah) , the hadar (majesty) of Carmel and Sharon; they shall see the Kavod Hashem (glory of Hashem ) , and the Hadar Eloheinu (majesty of our G-d) .

ISA 35:3 ‏שטאַרקט די שלאַפֿע הענט, ‏און די שטרױכלדיקע קני טוט פֿעסטיקן. edit

ISA 35:3 shtarkt di shlafe hent, un di shtroichldike kni tut festiken.

ISA 35:3 Make ye the weak hands chazak (strong) , and steady the birkayim (knees) koshlot (feeble ones [knees] that give way, i.e., of those of the Golus returning to G-d in Tziyon) .

ISA 35:4 ‏זאָגט צו די אומרויִקע הערצער: ‏זײַט שטאַרק, האָט נישט מורא; ‏אָט איז אלוקיכם, ער װעט קומען מיט נקמה, ‏מיט פֿאַרגעלטונג פֿון אלֹקים ‏װעט ער קומען און אײַך העלפֿן. edit

ISA 35:4 zogt tsu di umroiike hertser: zait shtark, hot nisht moire; ot iz Elokeichem, er vet kumen mit nekome, mit fargeltung fun Elokim vet er kumen un aich helfen.

ISA 35:4 Say to them that are of a fearful lev, Be strong, fear not; hinei, Eloheichem (your G-d) will come with nakam (vengeance) , even Elohim gemul (divine retribution) ; He will come and save you.

ISA 35:5 ‏דענצמאָל װעלן אױפֿגעמאַכט װערן די אױגן פֿון בלינדע, ‏און די אױערן פֿון טױבע װעלן געעפֿנט װערן. edit

ISA 35:5 dentsmol velen oipgemacht veren di oigen fun blinde, un di oieren fun toibe velen geefent veren.

ISA 35:5 Then the eyes of the ivvrim (blind people) shall be opened, and the ears of the chereshim (deaf ones) shall be unstopped.

ISA 35:6 ‏דענצמאָל װעט אַ הינקעדיקער שפּרינגען װי אַ הינד, ‏און די צונג פֿון אַ שטומען װעט זינגען; ‏װאָרום אין מדבר ברעכן אױס װאַסערן, ‏און בעכן אין דער װיסטע. edit

ISA 35:6 dentsmol vet a hinkediker shpringen vi a hind, un di tsung fun a shtumen vet zingen; vorem in midbar brechen ois vaseren, un bechen in der viste.

ISA 35:6 Then shall the pisei'ach (lame) leap like the deer, and the leshon (tongue) of the illem (the mute, the people unable to utter speech) sing for joy; for in the midbar shall mayim break forth, and streams in the Aravah.

ISA 35:7 ‏און דאָס הײסע געזעמדן װעט װערן צום געמױזעכץ, ‏און אַ דאָרשטעניש צו קװאַלן װאַסער; ‏אין װױנאָרט פֿון שאַקאַלן װעט זײַן אַ הױערונג פֿון שאָף, ‏אַ געהעפֿט פֿאַר ראָר און יאַמש. edit

ISA 35:7 un dos heise gezemden vet veren tsum gemoizechts, un a dorshtenish tsu kvalen vaser; in voinort fun shakalen vet zain a hoierung fun shof, a geheft far ror un yamsh.

ISA 35:7 And the sharav (burning sand) shall become an agam (pool, lake, pond) and the thirsty land, springs of mayim; in the habitation of jackals, where each [jackal] lay, shall be khatzir (grassland) as well as reeds and gomeh (papyrus, bulrushes) .

ISA 35:8 ‏און דאָרט װעט זײַן אַ שטעג און אַ װעג, ‏און דער הײליקער װעג װעט מען אים רופֿן; ‏נישט דורכגײן װעט אים אַן אומרײנער, ‏נײַערט פֿאַר זײ װעט ער זײַן; ‏װעגגײער אַפֿילו אומגעניטע װעלן נישט בלאָנדזשען. edit

ISA 35:8 un dort vet zain a shteg un a veg, un der heiliker veg vet men im rufen; nisht durchgein vet im an umreiner, naiert far zei vet er zain; veggeyer afile umgenite velen nisht blondzhen.

ISA 35:8 And a maslul (highway) shall be there, and a derech (road) , and it shall be called The Derech HaKodesh (The Holy Road) ; the tameh (unclean, impure person [see ]) shall not pass along it, inasmuch as it shall be for them, that is, the Holech Derech (Walker of the Road, i.e., whoever is the [Redeemed] Wayfarer on the Derech HaKodesh) , even evilim (morally bad foolish people) shall not go astray thereon.

ISA 35:9 ‏דאָרט װעט נישט זײַן קײן לײב, ‏און קײן װילדע חיה װעט נישט אַרױפֿגײן אױף אים – ‏זײ װעלן זיך דאָרט נישט געפֿינען. ‏און די אױסגעלײזטע ‏ װעלן גײן, edit

ISA 35:9 dort vet nisht zain kein laib, un kein vilde chaye vet nisht aroifgein oif im – zei velen zich dort nisht gefinen. un di oisgeleizte velen gein,

ISA 35:9 No aryeh (lion) shall be there, nor any peritz chayyot (ravenous, dangerous, ferocious of [wild] beasts) shall go up thereon, it shall not be found there; but the Ge'ulim (redeemed people) shall walk there;

ISA 35:10 ‏און די דערלײזטע פֿון ה׳ װעלן צוריקקערן, ‏און װעלן קומען קײן צִיוֹן מיט געזאַנג, ‏און אַן אײביקע שִׂמחה װעט זײַן אױף זײער קאָפּ; ‏שָׂשׂון ושִׂמחה װעט זײ אָניאָגן, ‏און אַנטלױפֿן װעלן טרױער און זיפֿצעניש. edit

ISA 35:10 un di derleizte fun Hashem velen tsurikkeren, un velen kumen kein Tsiyon mit gezang, un an eibike simcha vet zain oif zeyer kop; shoׂsun ushiׂmche vet zei oniogen, un antloifen velen troier un ziftsenish.

ISA 35:10 And the Peduyei Hashem (ransomed ones of Hashem ) shall return, and come to Tziyon with songs and simchat olam (everlasting joy) upon their heads; they shall obtain sasson (joy) and simchah (gladness) , and sorrow and sighing shall flee away.

ISA 36:1 ‏און עס איז געװען אין פֿערצנטן יאָר פֿון מלך חִזקִיָהון, איז אַרױפֿגעגאַנגען סַנחֵריבֿ דער מלך פֿון אשור אױף אַלע באַפֿעסטיקטע שטעט פֿון יהוּדה, און האָט זײ אײַנגענומען. edit

ISA 36:1 un es iz geven in fertsnten yor fun melech Chizkiyahen, iz aroifgegangen Sancheriv der melech fun Ashur oif ale bafestikte shtet fun Yehudah, un hot zei aingenumen.

ISA 36:1 Now it came to pass in the fourteenth shanah of Melech Chizkiyah, that Sancheriv Melech Ashur came up against all the fortified cities of Yehudah, and captured them.

ISA 36:2 ‏און דער מלך פֿון אשור האָט געשיקט רַבֿשָקֵהן פֿון לָכיש קײן ירושָלַיִם צום מלך חִזקִיָהון מיט אַ גרױסן חיל. און ער האָט זיך געשטעלט בײַ דעם גראָבן פֿון דעם אױבערשטן טײַך אױפֿן װעג פֿון װעשערפֿעלד. edit

ISA 36:2 un der melech fun Ashur hot geshikt ravshokehen fun Lakhish kein Yerusholayim tsum melech Chizkiyahen mit a groisen cheil. un er hot zich geshtelt bai dem groben fun dem oibershten taich oifen veg fun vesherfeld.

ISA 36:2 And Melech Ashur sent Rav Shakeh from Lakhish to Yerushalayim unto Melech Chizkiyah with a large army. And he stood by the te'alat haberekhah haelyonah (aqueduct of the Upper Pool) on the highway of the sadeh of the launderer.

ISA 36:3 ‏איז אַרױסגעגאַנגען צו אים אֶליָקים דער זון פֿון חִלקִיָהון, װאָס איבערן פּאַלאַץ, און שֶבֿנאָ דער שרײַבער, און יוֹאָח דער זון פֿון אָסָפֿן, דער דערמאָנער. edit

ISA 36:3 iz aroisgegangen tsu im Elyakim der zun fun Chilkiyahen, vos iberen palats, un Shevna der shraiber, un Yoach der zun fun Asaphen, der dermoner.

ISA 36:3 Then came forth unto him Elyakim Ben Chilkiyah, who was over the Bais (palace) , and Shevna the Sofer, and Yoach Ben Asaph, the Mazkir (secretary) .

ISA 36:4 ‏און רַבֿשָקֵה האָט צו זײ געזאָגט: זאָגט אַקאָרשט צו חִזקִיָהון: אַזױ האָט געזאָגט דער גרױסער מלך, דער מלך פֿון אשור: װאָס איז די דאָזיקע פֿאַרזיכערונג װאָס דו פֿאַרזיכערסט זיך? edit

ISA 36:4 un ravshokeh hot tsu zei gezogt: zogt akorsht tsu Chizkiyahen: azoi hot gezogt der groiser melech, der melech fun Ashur: vos iz di dozike farzicherung vos du farzicherst zich?

ISA 36:4 And Rav Shakeh said unto them, Say ye now to Chizkiyah, Thus saith the HaMelech Hagadol, Melech Ashur, What bitachon (confidence) is this wherein thou trustest?

ISA 36:5 ‏איך זאָג: דאָס איז נאָר ליפּגערײד; אַן עצה און גבֿורה דאַרף מען פֿאַר מלחמה. אַצונד, אױף װעמען פֿאַרזיכערסטו זיך, װאָס דו האָסט װידערשפּעניקט אָן מיר? edit

ISA 36:5 ich zog: dos iz nor lipgereid; an eitse un gevure darf men far milchome. atsund, oif vemen farzicherstu zich, vos du host vidershpenikt on mir?

ISA 36:5 I say, Your etzah (counsel) and gevurah (strength) for milchamah (war) are only devar sefatayim (words of the lips) ; now on whom dost thou trust, that thou rebellest against me?

ISA 36:6 ‏זע, דו פֿאַרזיכערסט זיך אױף דעם שטעקן פֿון דעם דאָזיקן צעבראָכענעם ראָר – אױף מִצרַיִם – װאָס אַז אַ מענטש לענט זיך אױף אים אָן, גײט ער אים אַרײַן אין דער האַנט, און לעכערט זי דורך; אַזױ איז פַּרעה דער מלך פֿון מִצרַיִם פֿאַר אַלע װאָס פֿאַרזיכערן זיך אױף אים. edit

ISA 36:6 ze, du farzicherst zich oif dem shteken fun dem doziken tsebrochenem ror – oif Mitsrayim – vos az a mentsh lent zich oif im on, geit er im arain in der hant, un lechert zi durch; azoi iz Pharaoh der melech fun Mitsrayim far ale vos farzicheren zich oif im.

ISA 36:6 Hinei, thou trustest in the mishenet (staff) of this broken reed, on Mitzrayim; whereon if an ish lean, it will go into his palm, and pierce it; so is Pharaoh Melech Mitzrayim to all that trust in him.

ISA 36:7 ‏און אַז דו װעסט מיר זאָגן: מיר פֿאַרזיכערן זיך אױף ה׳ אלוקינו; איז דאָס נישט דער װאָס חִזקִיָהו האָט אָפּגעטאָן זײַנע בָמות און זײַנע מזבחות, און האָט געזאָגט צו יהוּדה און צו ירושָלַיִם: פֿאַר דעם דאָזיקן מזבח זאָלט איר זיך בוקן? edit

ISA 36:7 un az du vest mir zogen: mir farzicheren zich oif Hashem Elokeinu; iz dos nisht der vos Chizkiyah hot opgeton zaine Bamot un zaine mizbeyches, un hot gezogt tsu Yehudah un tsu Yerusholayim: far dem doziken mizbeyech zolt ir zich buken?

ISA 36:7 But if thou say to me, We trust in Hashem Eloheinu; is it not He, whose high places and whose mizbechot Chizkiyah hath taken away, and said to Yehudah and to Yerushalayim, Ye shall worship before this Mizbe'ach?

ISA 36:8 ‏און אַצונד, פֿאַרװעט זיך אַקאָרשט מיט מײַן האַר דעם מלך פֿון אשור, און איך װעל דיר געבן צװײ טױזנט פֿערד, אױב דו קענסט דיר אַרױפֿזעצן רײַטער אױף זײ. edit

ISA 36:8 un atsund, farvet zich akorsht mit main Har dem melech fun Ashur, un ich vel dir geben tsvei toiznt ferd, oib du kenst dir aroifzetsen raiter oif zei.

ISA 36:8 Therefore give pledges, now, to adoni HaMelech Ashur, and I will give thee two thousand susim, if thou be able on thy part to set riders upon them.

ISA 36:9 ‏הײַנט װי קענסטו אָפּשטױסן דעם פּנים פֿון אַ הױפּטמאַן, אײנעם פֿון די קלענסטע קנעכט פֿון מײַן האַר? פֿון דעסט װעגן פֿאַרזיכערסטו זיך אױף מִצרַיִם װעגן רײַטװעגן און רײַטער. edit

ISA 36:9 haint vi kenstu opshtoisen dem ponem fun a hoiptman, einem fun di klenste knecht fun main Har? fun dest vegen farzicherstu zich oif Mitsrayim vegen raitvegen un raiter.

ISA 36:9 How then wilt thou turn away the face of one officer of the least of the avadim of adoni, and put thy trust on Mitzrayim for chariots and for parashim?

ISA 36:10 ‏און אַצונד, בין איך דען אָן ה׳ אַרױפֿגעקומען אױף דעם דאָזיקן לאַנד, עס צו פֿאַרװיסטן? ה׳ האָט צו מיר געזאָגט: גײ אַרױף אױף דעם דאָזיקן לאַנד, און פֿאַרװיסט עס. edit

ISA 36:10 un atsund, bin ich den on Hashem aroifgekumen oif dem doziken land, es tsu farvisten? Hashem hot tsu mir gezogt: gei aroifblikendik oif dem doziken land, un farvist es.

ISA 36:10 And am I now come up without Hashem against this land to destroy it? Hashem said unto me, Go up against this land, and destroy it.

ISA 36:11 ‏האָט אֶליָקים און שֶבֿנאָ און יוֹאָח געזאָגט צו רַבֿשָקֵהן: רעד, איך בעט דיך, צו דײַנע קנעכט אַראַמיש, װאָרום מיר פֿאַרשטײען עס, און רעד נישט צו אונדז יהוּדיש אין די אױערן פֿון דעם דאָזיקן פֿאָלק װאָס אױף דער מױער. edit

ISA 36:11 hot Elyakim un Shevna un Yoach gezogt tsu ravshokehen: red, ich bet dich, tsu daine knecht Aramish, vorem mir farshteyen es, un red nisht tsu undz Yehudish in di oieren fun dem doziken folk vos oif der moier.

ISA 36:11 Then said Elyakim and Shevna and Yoach unto Rav Shakeh, Speak now, thee, unto thy avadim in Aramit (Aramaic) ; for we understand it; and speak not to us in Yehudit (Hebrew) , in the ears of the people that are on the chomah.

ISA 36:12 ‏האָט רַבֿשָקֵה געזאָגט: האָט דען צו דײַן האַר און צו דיר מיך געשיקט מײַן האַר צו רעדן די דאָזיקע װערטער, און נישט צו די מענטשן װאָס זיצן אױף דער מױער, צו עסן זײער קױט, און צו טרינקען זײער לײַב-װאַסער, בײַ אײַך? edit

ISA 36:12 hot ravshokeh gezogt: hot den tsu dain Har un tsu dir mich geshikt main Har tsu reden di dozike verter, un nisht tsu di mentshen vos zitsen oif der moier, tsu esen zeyer koit, un tsu trinken zeyer laib-vaser, bai aich?

ISA 36:12 But Rav Shakeh said, Is it to adoneicha and to you that adoni has sent me to speak these words? Hath he not sent me to the anashim that sit upon the chomah, that they may eat their own dung, and drink their own urine with you?

ISA 36:13 ‏און רַבֿשָקֵה האָט זיך געשטעלט, און האָט אױסגערופֿן אױף אַ הױכן קֹול, אױף יהוּדיש, און האָט געזאָגט: הערט די װערטער פֿון דעם גרױסן מלך, דעם מלך פֿון אשור: edit

ISA 36:13 un ravshokeh hot zich geshtelt, un hot oisgerufen oif a hoichen kol, oif Yehudish, un hot gezogt: hert di verter fun dem groisen melech, dem melech fun Ashur:

ISA 36:13 Then Rav Shakeh stood, and cried with a kol gadol in Yehudit, and said, Hear ye the words of HaMelech Hagadol, the Melech Ashur.

ISA 36:14 ‏אַזױ האָט געזאָגט דער מלך: זאָל אײַך חִזקִיָהו נישט נאַרן, װאָרום ער קען אײַך נישט מציל זײַן. edit

ISA 36:14 azoi hot gezogt der melech: zol aich Chizkiyah nisht naren, vorem er ken aich nisht matsl zain.

ISA 36:14 Thus saith HaMelech, Let not Chizkiyah deceive you; for he shall not be able to save you.

ISA 36:15 ‏און זאָל אײַך חִזקִיָהו נישט פֿאַרזיכערן אױף ה׳, אַזױ צו זאָגן: מציל זײַן װעט אונדז מציל זײַן ג-ט; די דאָזיקע שטאָט װעט נישט איבערגעגעבן װערן אין דער האַנט פֿון דעם מלך פֿון אשור. edit

ISA 36:15 un zol aich Chizkiyah nisht farzicheren oif Hashem, azoi tsu zogen: matsl zain vet undz matsl zain g-t; di dozike shtot vet nisht ibergegeben veren in der hant fun dem melech fun Ashur.

ISA 36:15 Neither let Chizkiyah make you trust in Hashem , saying, Hashem will surely save us; this city shall not be given into the Melech Ashur.

ISA 36:16 ‏איר זאָלט זיך נישט צוהערן צו חִזקִיָהון, װאָרום אַזױ האָט געזאָגט דער מלך פֿון אשור: מאַכט מיט מיר שלום, און קומט אַרױס צו מיר, און עסט איטלעכער פֿון זײַן װײַנשטאָק און איטלעכער פֿון זײַן פֿײַגנבױם, און טרינקט איטלעכער דאָס װאַסער פֿון זײַן ברונעם; edit

ISA 36:16 ir zolt zich nisht tsuheren tsu Chizkiyahen, vorem azoi hot gezogt der melech fun Ashur: macht mit mir sholem, un kumt arois tsu mir, un est itlecher fun zain vainshtok un itlecher fun zain faignboim, un trinkt itlecher dos vaser fun zain brunem;

ISA 36:16 Pay heed not to Chizkiyah; for thus saith HaMelech Ashur, Make a brocha with me, and come out to me; and eat ye every one of his gefen, and every one of his te'enah and drink ye every one the waters of his own bor;

ISA 36:17 ‏ביז איך קום, און װעל אײַך נעמען אין אַ לאַנד אַזױ װי אײַער לאַנד, אַ לאַנד פֿון תּבֿואה און װײַן, אַ לאַנד פֿון ברױט און װײַנגערטנער. edit

ISA 36:17 biz ich kum, un vel aich nemen in a land azoi vi aier land, a land fun tevuh un vain, a land fun broit un vaingertner.

ISA 36:17 Until I come and take you away to an eretz like your own eretz, an eretz dagan and tirosh, an eretz lechem and kramim (vineyards) .

ISA 36:18 ‏זאָל אײַך נאָר חִזקִיָהו נישט אײַנרעדן, אַזױ צו זאָגן: ה׳ װעט אונדז מציל זײַן. האָבן דען מציל געװען די ג-טער פֿון די פֿעלקער איטלעכער זײַן לאַנד פֿון דער האַנט פֿון דעם מלך פֿון אשור? edit

ISA 36:18 zol aich nor Chizkiyah nisht ainreden, azoi tsu zogen: Hashem vet undz matsl zain. hoben den matsl geven di g-ter fun di felker itlecher zain land fun der hant fun dem melech fun Ashur?

ISA 36:18 Beware lest Chizkiyah mislead you, saying, Hashem will save us. Hath any of the elohei HaGoyim delivered his land out of the yad Melech Ashur?

ISA 36:19 ‏װוּ זײַנען די ג-טער פֿון חַמָת און אַרפַּד? װוּ זײַנען די ג-טער פֿון ספֿרוַיִם? און האָבן זײ דען מציל געװען שוֹמרוֹן פֿון מײַן האַנט? edit

ISA 36:19 vu zainen di g-ter fun Chammat un Arpad? vu zainen di g-ter fun Sepharvayim? un hoben zei den matsl geven Shomron fun main hant?

ISA 36:19 Where are the elohei Chamat and Arpad? Where are the elohei Sepharvayim? And have they saved Shomron out of my yad?

ISA 36:20 ‏װער זײַנען צװישן אַלע ג-טער פֿון די דאָזיקע לענדער, װאָס האָבן מציל געװען זײער לאַנד פֿון מײַן האַנט, אַז ה׳ זאָל מציל זײַן ירושָלַיִם פֿון מײַן האַנט? edit

ISA 36:20 ver zainen tsvishen ale g-ter fun di dozike lender, vos hoben matsl geven zeyer land fun main hant, az Hashem zol matsl zain Yerusholayim fun main hant?

ISA 36:20 Who are they among all elohim of these lands, that have saved their land out of my yad, that Hashem should save Yerushalayim out of my yad?

ISA 36:21 ‏האָבן זײ געשװיגן, און האָבן אים אַ װאָרט נישט געענטפֿערט, װאָרום דער באַפֿעל פֿון מלך איז געװען, אַזױ צו זאָגן: איר זאָלט אים נישט ענטפֿערן. edit

ISA 36:21 hoben zei geshvigen, un hoben im a vort nisht geentfert, vorem der bafel fun melech iz geven, azoi tsu zogen: ir zolt im nisht entferen.

ISA 36:21 But they held their peace, and answered him not a davar; for the mitzvat HaMelech was saying, Answer him not.

ISA 36:22 ‏איז געקומען אֶליָקים דער זון פֿון חִלקִיָהון, װאָס איבערן פּאַלאַץ, און שֶבֿנאָ דער שרײַבער, און יוֹאָח דער זון פֿון אָסָפֿן, דער דערמאָנער, צו חִזקִיָהון, מיט צעריסענע קלײדער, און זײ האָבן אים דערצײלט די װערטער פֿון רַבֿשָקֵהן. edit

ISA 36:22 iz gekumen Elyakim der zun fun Chilkiyahen, vos iberen palats, un Shevna der shraiber, un Yoach der zun fun Asaphen, der dermoner, tsu Chizkiyahen, mit tserisene kleider, un zei hoben im dertseilt di verter fun ravshokehen.

ISA 36:22 Then came Elyakim Ben Chilkiyah, that was over the Bais, and Shevna the Sofer, and Yoach Ben Asaph, the Mazkir, to Chizkiyah with their begadim torn, and told him the words of Rav Shakeh.

ISA 37:1 ‏און עס איז געװען, װי דער מלך חִזקִיָהו האָט עס געהערט, אַזױ האָט ער צעריסן זײַנע קלײדער, און זיך צוגעדעקט מיט זאַק, און ער איז געקומען אין הױז פֿון ה׳. edit

ISA 37:1 un es iz geven, vi der melech Chizkiyah hot es gehert, azoi hot er tserisen zaine kleider, un zich tsugedekt mit zak, un er iz gekumen in hoiz fun Hashem.

ISA 37:1 And it came to pass, when HaMelech Chizkiyah heard it, that he tore his begadim, and covered himself with sackcloth, and went into the Beis Hashem .

ISA 37:2 ‏און ער האָט געשיקט אֶליָקימען װאָס איבערן פּאַלאַץ, און שֶבֿנאָ דעם שרײַבער, און די עלטסטע פֿון די כֹּהנים, צוגעדעקטע מיט זאַקקלײדער, צו ישַעיָהו הנבֿיא דעם זון פֿון אָמוצן. edit

ISA 37:2 un er hot geshikt Elyakimen vos iberen palats, un Shevna dem shraiber, un di eltste fun di koyanim, tsugedekte mit zakkleider, tsu Yeshayahu hanovi dem zun fun Amotsen.

ISA 37:2 And he sent Elyakim, who was over the Bais, and Shevna the Sofer, and the Ziknei HaKohanim covered with sackcloth, unto HaNavi Yeshayah Ben Amotz.

ISA 37:3 ‏און זײ האָבן צו אים געזאָגט: אַזױ האָט געזאָגט חִזקִיָהו: אַ טאָג פֿון נױט און שטראָף און שמאַך איז דער הײַנטיקער טאָג; װאָרום די קינדער זײַנען געקומען צום מוטערמױל, און נישטאָ קײן כּוֹח צו געבערן. edit

ISA 37:3 un zei hoben tsu im gezogt: azoi hot gezogt Chizkiyah: a tog fun noit un shtrof un shmach iz der haintiker tog; vorem di kinder zainen gekumen tsum mutermoil, un nishto kein koiech tsu geberen.

ISA 37:3 And they said unto him, Thus saith Chizkiyah, This yom is a yom tzarah, and of tokhechah, and of ne'atzah; for the banim are come to the mashber, and there is not ko'ach to bring forth.

ISA 37:4 ‏אפֿשר װעט ה׳ דײַן ג-ט הערן די װערטער פֿון רַבֿשָקֵהן, װאָס זײַן האַר דער מלך פֿון אשור האָט אים געשיקט צו לעסטערן דעם לעבעדיקן אלֹקים, און ער װעט שטראָפֿן פֿאַר די רײד װאָס ה׳ דײַן ג-ט האָט געהערט; דערום זאָלסטו אױפֿהײבן אַ תּפֿילה פֿאַר דעם איבערבלײַב װאָס געפֿינט זיך דאָ. edit

ISA 37:4 efsher vet Hashem dain g-t heren di verter fun ravshokehen, vos zain Har der melech fun Ashur hot im geshikt tsu lesteren dem lebediken Elokim, un er vet shtrofen far di reid vos Hashem dain g-t hot gehert; derum zolstu oifheiben a tefile far dem iberblaib vos gefint zich do.

ISA 37:4 It may be Hashem Eloheicha will hear the words of Rav Shakeh, whom Melech Ashur adonav hath sent to ridicule the Elohim Chai, and will rebuke the devarim which Hashem Eloheicha hath heard; therefore lift up thy tefillah for the she'erit that are left surviving.

ISA 37:5 ‏און װי די קנעכט פֿון חִזקִיָהון זײַנען געקומען צו ישַעיָהון, edit

ISA 37:5 un vi di knecht fun Chizkiyahen zainen gekumen tsu Yeshayahuen,

ISA 37:5 So the avadim of HaMelech Chizkiyah came to Yeshayah.

ISA 37:6 ‏האָט ישַעיָהו צו זײ געזאָגט: אַזױ זאָלט איר זאָגן צו אײַער האַר: אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: זאָלסט נישט מורא האָבן פֿאַר די װערטער װאָס דו האָסט געהערט, מיט װאָס די יונגען פֿון דעם מלך פֿון אשור האָבן מיך געשענדט. edit

ISA 37:6 hot Yeshayahu tsu zei gezogt: azoi zolt ir zogen tsu aier Har: azoi hot Hashem gezogt: zolst nisht moire hoben far di verter vos du host gehert, mit vos di yungen fun dem melech fun Ashur hoben mich geshendt.

ISA 37:6 And Yeshayah said unto them, Thus shall ye say unto adoneichem, Thus saith Hashem , Be not afraid before the words that thou hast heard, wherewith the na'arei Melech Ashur have made gidduf (blasphemy) against Me.

ISA 37:7 ‏זע, איך גיב אַרײַן אין אים אַ גײַסט, און ער װעט הערן אַ הערונג, און װעט זיך אומקערן צו זײַן לאַנד; און איך װעל אים מאַכן פֿאַלן דורכן שװערד אין זײַן לאַנד. edit

ISA 37:7 ze, ich gib arain in im a gaist, un er vet heren a herung, un vet zich umkeren tsu zain land; un ich vel im machen falen durchen shverd in zain land.

ISA 37:7 Hineni, I will put a ruach in him, when he shall hear a shemuah (report) , and return to his own land; and I will cause him to fall by the cherev in his own land.

ISA 37:8 ‏און רַבֿשָקֵה האָט זיך אומגעקערט, און האָט געפֿונען דעם מלך פֿון אשור מלחמה האַלטנדיק אױף לִבֿנָה; װאָרום ער האָט געהאַט געהערט אַז ער האָט אַװעקגעצױגן פֿון לָכיש. edit

ISA 37:8 un ravshokeh hot zich umgekert, un hot gefunen dem melech fun Ashur milchome haltendik oif levone; vorem er hot gehat gehert az er hot avekgetsoigen fun Lakhish.

ISA 37:8 So Rav Shakeh left [Yerushalayim], and found Melech Ashur warring against Livnah; for he had heard that he was departed from Lakhish.

ISA 37:9 ‏און [סַנחֵריבֿ] האָט געהערט אױף תִּרהָקָה דעם מלך פֿון כּוּש, אַזױ צו זאָגן: ער איז אַרױסגעגאַנגען מלחמה צו האַלטן מיט דיר. און װי ער האָט דאָס געהערט, האָט ער געשיקט שלוחים צו חִזקִיָהון, אַזױ צו זאָגן: edit

ISA 37:9 un [Sancheriv] hot gehert oif Tirhakah dem melech fun Kush, azoi tsu zogen: er iz aroisgegangen milchome tsu halten mit dir. un vi er hot dos gehert, hot er geshikt shluchim tsu Chizkiyahen, azoi tsu zogen:

ISA 37:9 And he heard concerning Tirhakah Melech Kush, He is come forth to make war with thee. And when he heard it, he sent malachim to Chizkiyah, saying,

ISA 37:10 ‏אַזױ זאָלט איר זאָגן צו חִזקִיָהו דעם מלך פֿון יהוּדה, אַזױ צו זאָגן: זאָל דיר נישט נאַרן דײַן ג-ט װאָס דו פֿאַרזיכערסט זיך אױף אים, אַזױ צו זאָגן: ירושָלַיִם װעט נישט איבערגעגעבן װערן אין דער האַנט פֿון דעם מלך פֿון אשור. edit

ISA 37:10 azoi zolt ir zogen tsu Chizkiyah dem melech fun Yehudah, azoi tsu zogen: zol dir nisht naren dain g-t vos du farzicherst zich oif im, azoi tsu zogen: Yerusholayim vet nisht ibergegeben veren in der hant fun dem melech fun Ashur.

ISA 37:10 Thus shall ye speak to Chizkiyah Melech Yehudah, saying, Let not Eloheicha, in Whom thou trustest, deceive thee, saying, Yerushalayim shall not be given into the yad Melech Ashur.

ISA 37:11 ‏אָט האָסטו געהערט װאָס די מלכים פֿון אשור האָבן געטאָן צו אַלע לענדער, זײ צו פֿאַרװיסטן, און דו װילסט ניצול װערן? edit

ISA 37:11 ot hostu gehert vos di Molechim fun Ashur hoben geton tsu ale lender, zei tsu farvisten, un du vilst nitsl veren?

ISA 37:11 Hinei, thou hast heard what the melachim of Ashur have done to all lands by destroying them utterly; and shalt thou be saved?

ISA 37:12 ‏האָבן די ג-טער פֿון די פֿעלקער מציל געװען די װאָס מײַנע עלטערן האָבן צעשטערט, גוֹזָן, און חָרָן, און רֶצֶף, און די קינדער פֿון עֵדֶן װאָס אין תּלַשָׂר? edit

ISA 37:12 hoben di g-ter fun di felker matsl geven di vos maine elteren hoben tseshtert, Gozan, un Charan, un Retsepe, un di kinder fun Eden vos in Telassar?

ISA 37:12 Have the elohei HaGoyim delivered them which my avot have destroyed, as Gozan, and Charan, and Retzeph, and the Bnei Eden which were in Telassar?

ISA 37:13 ‏װוּ איז דער מלך פֿון חַמָת, און דער מלך פֿון אַרפַּד, און דער מלך פֿון דער שטאָט ספֿרוַיִם, פֿון הֵנַע, און עִוָה? edit

ISA 37:13 vu iz der melech fun Chammat, un der melech fun Arpad, un der melech fun der shtot Sepharvayim, fun Hena, un Ivah?

ISA 37:13 Where is Melech Chamat, and Melech Arpad, and the Melech of the Ir of Sepharvayim, Hena, and Ivah?

ISA 37:14 ‏האָט חִזקִיָהו צוגענומען דעם בריװ פֿון דער האַנט פֿון די שלוחים, און האָט אים איבערגעלײענט, און ער איז אַרױפֿגעגאַנגען אין הױז פֿון ה׳. edit

ISA 37:14 hot Chizkiyah tsugenumen dem briv fun der hant fun di shluchim, un hot im ibergeleyent, un er iz aroifgegangen in hoiz fun Hashem.

ISA 37:14 And Chizkiyah received the sefarim (letters) from the yad hamalachim, and read it; and Chizkiyah went up unto the Beis Hashem , and spread it before Hashem .

ISA 37:15 ‏און חִזקִיָהו האָט אים אױסגעשפּרײט פֿאַר ה׳. און חִזקִיָהו האָט מתפּלל געװען צו ה׳, אַזױ צו זאָגן: edit

ISA 37:15 un Chizkiyah hot im oisgeshpreit far Hashem. un Chizkiyah hot mispalel geven tsu Hashem, azoi tsu zogen:

ISA 37:15 And Chizkiyah davened unto Hashem , saying,

ISA 37:16 ‏ה׳ צבָֿאוֹת, אלוקי יִשׂרָאֵל װאָס זיצסט איבער די כּרובֿים; דו אַלײן ביסט דער ה׳ איבער אַלע קיניגרײַכן פֿון דער ערד; דו האָסט געמאַכט די הימלען און די ערד. edit

ISA 37:16 Hashem Tseva'ot, Elochei Yisroel vos zitsst iber di Keruvim; du alein bist der Hashem iber ale kinigraichen fun der erd; du host gemacht di himlen un di erd.

ISA 37:16 Hashem Tzva'os, Elohei Yisroel, that dwellest between the keruvim, Thou art HaElohim, even Thou alone, of kol mamlechot ha'aretz; Thou hast made Shomayim and HaAretz.

ISA 37:17 ‏נײַג, ה׳, דײַן אױער, און הער; עפֿן, ה׳, דײַנע אױגן, און זע; און הער די אַלע װערטער פֿון סַנחֵריבֿן, װאָס האָט געשיקט צו לעסטערן דעם לעבעדיקן אלֹקים. edit

ISA 37:17 naig, Hashem, dain oier, un her; efen, Hashem, daine oigen, un ze; un her di ale verter fun Sancheriven, vos hot geshikt tsu lesteren dem lebediken Elokim.

ISA 37:17 Incline Thine ear, Hashem , and hear; open Thine eyes, Hashem , and see; and hear all the words of Sancheriv, which he sent to insult the Elohim Chai.

ISA 37:18 ‏אמת, ה׳, די מלכים פֿון אשור האָבן חרובֿ געמאַכט די אַלע מדינות מיט זײער לאַנד, edit

ISA 37:18 emes, Hashem, di Molechim fun Ashur hoben chorev gemacht di ale medines mit zeyer land,

ISA 37:18 Truly, Hashem , the melachim of Ashur have laid waste all the countries and their lands,

ISA 37:19 ‏און זײ האָבן איבערגעגעבן זײערע ג-טער צום פֿײַער; װאָרום זײ זײַנען קײן ג-טער נישט געװען, נאָר בלױז דאָס װערק פֿון אַ מענטשנס הענט, האָלץ און שטײן; דערום האָבן זײ זײ אונטערגעבראַכט. edit

ISA 37:19 un zei hoben ibergegeben zeyere g-ter tsum faier; vorem zei zainen kein g-ter nisht geven, nor bloiz dos verk fun a mentshns hent, holts un shtein; derum hoben zei zei untergebracht.

ISA 37:19 And have cast eloheihem into the eish; for they were no elohim, but the ma'aseh yedei adam, etz and even (stone) ; therefore they have destroyed them.

ISA 37:20 ‏און אַצונד, ה׳ אלוקינו, העלף אונדז פֿון זײַן האַנט, און זאָלן אַלע קיניגרײַכן פֿון דער ערד װיסן אַז דו אַלײן ביסט ה׳. edit

ISA 37:20 un atsund, Hashem Elokeinu, helf undz fun zain hant, un zolen ale kinigraichen fun der erd visen az du alein bist Hashem.

ISA 37:20 Now therefore, Hashem Eloheinu, save us from his yad, that kol mamlechot ha'aretz may know that Thou art Hashem , even Thou only.

ISA 37:21 ‏האָט ישַעיָהו דער זון פֿון אָמוצן געשיקט צו חִזקִיָהון, אַזױ צו זאָגן: אַזױ האָט געזאָגט ה׳ אלוקי יִשׂרָאֵל: װאָס דו האָסט מתפּלל געװען צו מיר װעגן סַנחֵריבֿ דעם מלך פֿון אשור – edit

ISA 37:21 hot Yeshayahu der zun fun Amotsen geshikt tsu Chizkiyahen, azoi tsu zogen: azoi hot gezogt Hashem Elochei Yisroel: vos du host mispalel geven tsu mir vegen Sancheriv dem melech fun Ashur –

ISA 37:21 Then Yeshayah Ben Amotz sent unto Chizkiyah, saying, Thus saith Hashem Elohei Yisroel, Whereas thou hast davened to Me against Sancheriv Melech Ashur;

ISA 37:22 ‏איז דאָס דאָס װאָרט װאָס ה׳ האָט װעגן אים גערעדט: ‏עס פֿאַראַכט דיך, עס שפּאָט פֿון דיר ‏די יונגפֿרױ טאָכטער צִיוֹן; ‏עס שאָקלט דעם קאָפּ הינטער דיר ‏די טאָכטער ירושָלַיִם. edit

ISA 37:22 iz dos dos vort vos Hashem hot vegen im geredt: es faracht dich, es shpot fun dir di yungfroi tochter Tsiyon; es shoklt dem kop hinter dir di tochter Yerusholayim.

ISA 37:22 This is the davar which Hashem hath spoken concerning him; The Betulat Bat Tziyon, hath despised thee, and laughed thee to scorn; the Bat Yerushalayim hath shaken her head at thee.

ISA 37:23 ‏װעמען האָסטו געלעסטערט און געשענדט? ‏און אױף װעמען האָסטו דײַן קֹול אױפֿגעהױבן? ‏יאָ, האָסט געהױבן דײַנע אױגן אין דער הײך, ‏אַקעגן דעם הײליקן פֿון יִשׂרָאֵל. edit

ISA 37:23 vemen hostu gelestert un geshendt? un oif vemen hostu dain kol oifgehoiben? yo, host gehoiben daine oigen in der heich, akegen dem heiliken fun Yisroel.

ISA 37:23 Whom hast thou insulted and made gidduf against? And against whom hast thou raised thy voice, and lifted up thine eyes marom? Even against Kadosh Yisroel.

ISA 37:24 ‏דורך דײַנע קנעכט האָסטו געלעסטערט אֲדֹנָי, ‏און געזאָגט: מיט מײַנע פֿיל רײַטװעגן ‏בין איך צו דער הײך פֿון די בערג אַרױף, ‏צו די װינקלען פֿון לבֿנוֹן; ‏און איך האַק {כרת} ‏ אָפּ זײַנע הױכע צעדערן, ‏זײַנע געקליבענע ציפּרעסבײמער; ‏און איך קום צו זײַן העכסטן שפּיץ, ‏צום װאַלד פֿון זײַן פֿרוכטגאָרטן. edit

ISA 37:24 durch daine knecht hostu gelestert Adonoi, un gezogt: mit maine fil raitvegen bin ich tsu der heich fun di berg aroifblikendik, tsu di vinklen fun Levanon; un ich hak op zaine hoiche tsederen, zaine geklibene tsipresbeimer; un ich kum tsu zain hechsten shpits, tsum vald fun zain fruchtgorten.

ISA 37:24 By thy avadim hast thou insulted Adonoi, and hast said, By the multitude of my chariots am I come up marom harim, to the heights of Levanon; and I will cut down the tall cedars thereof, and the choice pine trees thereof; and I will enter into its most remote height, and the ya'ar (forest) of its fruitful land.

ISA 37:25 ‏איך האָב געגראָבן און געטרונקען װאַסער, ‏און טריקן אױס מיט מײַנע פֿוסטריט ‏אַלע טײַכן פֿון מִצרַיִם. edit

ISA 37:25 ich hob gegroben un getrunken vaser, un triken ois mit maine fustrit ale taichen fun Mitsrayim.

ISA 37:25 I have dug, and drunk mayim; and with the sole of my feet have I dried up all the streams of the besieged places.

ISA 37:26 ‏האָסטו דען נישט געהערט? ‏פֿון לאַנג אָן האָב איך עס צוגעגרײט, ‏פֿון אַלטע טעג האָב איך עס געפֿורעמט; ‏אַצונד האָב איך עס געבראַכט עס זאָל געשען, ‏צו פֿאַרװיסטן אױף חוּרבֿה-הױפֿנס ‏באַפֿעסטיקטע שטעט. edit

ISA 37:26 hostu den nisht gehert? fun lang on hob ich es tsugegreit, fun alte teg hob ich es gefuremt; atsund hob ich es gebracht es zol geshen, tsu farvisten oif churve-hoifns bafestikte shtet.

ISA 37:26 Hast thou not heard long ago, how I have done it; and of yemei kedem (days of old) , that I have formed it? Now have I brought it to pass, that thou shouldest be to lay waste fortified cities into ruinous heaps.

ISA 37:27 ‏דערום זײַנען זײערע באַװױנער קורצמאַכטיק, ‏זײ זײַנען צעבראָכן און פֿאַרשעמט; ‏זײ זײַנען געװאָרן גראָז פֿון פֿעלד, ‏און קרײַטעכץ גרינע, ‏מאַך פֿון די דעכער, ‏און אַ פֿעלד אײדער אױפֿגעװאַקסן. edit

ISA 37:27 derum zainen zeyere bavoiner kurtsmachtik, zei zainen tsebrachen un farshemt; zei zainen gevoren groz fun feld, un kraitechts grine, mach fun di decher, un a feld eider oifgevaksen.

ISA 37:27 Therefore their inhabitants were of small power, they were dismayed and put to shame; they were as the esev of the sadeh, and as the green herb, as the khatzir (grass) on the gagot (rooftops) is sun-scorched before it is grown up.

ISA 37:28 ‏אָבער איך װײס דײַן זיצן ‏און דײַן גײן און דײַן קומען, ‏און דײַן שטורעמען קעגן מיר. edit

ISA 37:28 ober ich veis dain zitsen un dain gein un dain kumen, un dain shturemen kegen mir.

ISA 37:28 But I know thy sitting, and thy going out, and thy coming in, and thy rage against Me.

ISA 37:29 ‏װײַל דײַן שטורעמען קעגן מיר ‏און דײַן ליאַרעם איז אַרױף אין מײַנע אױערן, ‏דערום װעל איך אַרײַנטאָן מײַן רינג אין דײַן נאָז, ‏און מײַן צאַם אין דײַנע ליפּן, ‏און איך װעל דיך אומקערן אױף דעם װעג ‏װאָס דו ביסט געקומען אױף אים. edit

ISA 37:29 vail dain shturemen kegen mir un dain liarem iz aroifblikendik in maine oieren, derum vel ich arainton main ring in dain noz, un main tsam in daine lipen, un ich vel dich umkeren oif dem veg vos du bist gekumen oif im.

ISA 37:29 Because thy rage against Me, and thy insolence, is come up into Mine ears, therefore will I put My hook in thy nose, and My bit in thy sfatayim (lips) , and I will turn thee back by the derech by which thou camest.

ISA 37:30 ‏און דאָס װעט דיר זײַן דער צײכן: איר װעט עסן הײַיאָר נאָכװוּקס, און אױפֿן צװײטן יאָר װידערװוּקס; און אױפֿן דריטן יאָר זײט און שנײַדט, און פֿלאַנצט װײַנגערטנער, און עסט זײער פֿרוכט. edit

ISA 37:30 un dos vet dir zain der tseichen: ir vet esen haiior nochvuks, un oifen tsveiten yor vidervuks; un oifen driten yor zeit un shnaidt, un flantst vaingertner, un est zeyer frucht.

ISA 37:30 And this shall be HaOt unto thee, Ye shall eat this year such as groweth of itself; and the second year that which springeth from the same; and in the third year sow ye, and reap, and plant kramim (vineyards) , and eat the fruit thereof.

ISA 37:31 ‏און דער אַנטרונענער איבערבלײַב פֿון דעם הױז פֿון יהוּדה װעט װידער װאָרצלען אונטן, און טראָגן פֿרוכט אױבן. edit

ISA 37:31 un der antrunener iberblaib fun dem hoiz fun Yehudah vet vider vortselen unten, un trogen frucht oiben.

ISA 37:31 And the remnant that is escaped of the Bais Yehudah shall again take shoresh (root) downward, and bear pri upward;

ISA 37:32 ‏װאָרום פֿון ירושָלַיִם װעט אַרױסקומען אַן איבערבלײַב, און אַן אַנטרינונג פֿון באַרג צִיוֹן; דאָס אָננעמען זיך פֿון ה׳ צבָֿאוֹת װעט דאָס טאָן. edit

ISA 37:32 vorem fun Yerusholayim vet aroiskumen an iberblaib, un an antrinung fun barg Tsiyon; dos onnemen zich fun Hashem Tseva'ot vet dos ton.

ISA 37:32 For out of Yerushalayim shall go forth She'erit (remnant) and they that escape out of Mt Tziyon; the zeal of Hashem Tzva'os shall accomplish this.

ISA 37:33 ‏פֿאַר װאָר, אַזױ האָט ה׳ געזאָגט אױף דעם מלך פֿון אשור: ער װעט נישט אַרײַנקומען אין דער דאָזיקער שטאָט, און נישט אַרײַנשיסן אַהין אַ פֿײַל, און נישט קומען פֿאַר איר מיט אַ שילד, און נישט אָנשיטן אַרום איר אַן ערדװאַל. edit

ISA 37:33 far vor, azoi hot Hashem gezogt oif dem melech fun Ashur: er vet nisht arainkumen in der doziker shtot, un nisht arainshisen ahin a fail, un nisht kumen far ir mit a shild, un nisht onshiten arum ir an erdval.

ISA 37:33 Therefore thus saith Hashem concerning Melech Ashur, He shall not come into this city, nor shoot khetz (an arrow) there, nor come before it with mogen, nor cast a siege ramp against it.

ISA 37:34 ‏אױף דעם װעג װאָס ער איז געקומען, אױף אים װעט ער זיך אומקערן, און אין דער דאָזיקער שטאָט װעט ער נישט אַרײַנקומען, זאָגט ה׳. edit

ISA 37:34 oif dem veg vos er iz gekumen, oif im vet er zich umkeren, un in der doziker shtot vet er nisht arainkumen, zogt Hashem.

ISA 37:34 By the derech that he came, by the same shall he return, and shall not come into this city, saith Hashem .

ISA 37:35 ‏און איך װעל באַשירעמען די דאָזיקע שטאָט, זי צו העלפֿן, פֿון מײַנעט װעגן און פֿון מײַן קנעכט ‏ {עַבְדִּי} ‏ דָוִדס ‏ װעגן. edit

ISA 37:35 un ich vel bashiremen di dozike shtot, zi tsu helfen, fun mainet vegen un fun main knecht Dovids vegen.

ISA 37:35 For I will defend this city to save it for Mine Own sake, and for the sake of Dovid Avdi.

ISA 37:36 ‏און אַ מלאך פֿון ה׳ איז אַרױסגעגאַנגען, און האָט געשלאָגן אין דעם לאַנגער פֿון אשור הונדערט און פֿינף און אַכציק טױזנט; און אַז מע איז אױפֿגעשטאַנען אין דער פֿרי, ערשט זײ זײַנען אַלע טױטע פּגָרים. edit

ISA 37:36 un a malach fun Hashem iz aroisgegangen, un hot geshlogen in dem langer fun Ashur hundert un finf un achtsik toiznt; un az me iz oifgeshtanen in der peire, ersht zei zainen ale toite pegorim.

ISA 37:36 Then the Malach Hashem went forth, and struck down in the Machaneh Ashur a hundred and fourscore and five elef; and when they arose early in the boker, hinei, they were all pegarim mesim (dead corpses) .

ISA 37:37 ‏און סַנחֵריבֿ דער מלך פֿון אשור האָט אַװעקגעצױגן, און איז געגאַנגען און האָט זיך אומגעקערט; און ער איז געבליבן אין נינוֵה. edit

ISA 37:37 un Sancheriv der melech fun Ashur hot avekgetsoigen, un iz gegangen un hot zich umgekert; un er iz gebliben in Nineveh.

ISA 37:37 So Sancheriv Melech Ashur departed, and went and returned, and dwelt in Nineveh.

ISA 37:38 ‏און עס איז געװען, װי ער בוקט זיך אין הױז פֿון זײַן ג-ט נִסרוך, אַזױ האָבן זײַנע זין אַדרַמֶלֶך און שַׂראֶצֶר אים דערשלאָגן מיטן שװערד; און זײ זײַנען אַנטרונען געװאָרן אין לאַנד אַרָרָט. און זײַן זון אֵסַר-חַדוֹן איז געװאָרן מלך אױף זײַן אָרט. edit

ISA 37:38 un es iz geven, vi er bukt zich in hoiz fun zain g-t nisruch, azoi hoben zaine zin Adramelech un Sar-Etser im dershlogen miten shverd; un zei zainen antrunen gevoren in land Ararat. un zain zun Esar-Chaddon iz gevoren melech oif zain ort.

ISA 37:38 And it came to pass, as he was worshiping in the Bais Nisroch elohav, that Adramelech and Saretzer, his banim, cut him down with the cherev; they escaped into Eretz Ararat; Esar-Chaddon bno reigned in his place.

ISA 38:1 ‏אין יענער צײַט איז חִזקִיָהו קראַנק געװאָרן צו שטאַרבן; איז צו אים געקומען ישַעיָהו הנבֿיא דער זון פֿון אָמוצן, און האָט צו אים געזאָגט: אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: מאַך דײַן צַװָאֶה װעגן דײַן הױזגעזינט, װאָרום דו שטאַרבסט, און װעסט נישט גענעזן װערן. edit

ISA 38:1 in yener tsait iz Chizkiyah krank gevoren tsu shtarben; iz tsu im gekumen Yeshayahu hanovi der zun fun Amotsen, un hot tsu im gezogt: azoi hot Hashem gezogt: mach dain tsvah vegen dain hoizgezint, vorem du shtarbst, un vest nisht genezen veren.

ISA 38:1 In those days was Chizkiyahu (Hezekiah) sick unto death. And HaNavi Yeshayah Ben Amotz came unto him, and said unto him, Thus saith Hashem , Set thine bais in order; for thou shalt die, and not live.

ISA 38:2 ‏האָט חִזקִיָהו אומגעדרײט זײַן פּנים צו דער װאַנט, און האָט מתפּלל געװען צו ה׳, edit

ISA 38:2 hot Chizkiyah umgedreit zain ponem tsu der vant, un hot mispalel geven tsu Hashem,

ISA 38:2 Then Chizkiyahu (Hezekiah) turned his face toward the kir (wall) , and davened unto Hashem ,

ISA 38:3 ‏און האָט געזאָגט: איך בעט דיך, ה׳, געדענק װי איך בין געגאַנגען פֿאַר דיר מיט אמת און מיט אַ גאַנצן האַרצן, און װאָס איז גוט אין דײַנע אױגן האָב איך געטאָן. און חִזקִיָהו האָט געװײנט אַ גרױס געװײן. edit

ISA 38:3 un hot gezogt: ich bet dich, Hashem, gedenk vi ich bin gegangen far dir mit emes un mit a gantsen hartsen, un vos iz gut in daine oigen hob ich geton. un Chizkiyah hot geveint a grois gevain.

ISA 38:3 And said, Remember now, Hashem , I beseech thee, how I have walked before Thee in emes and with lev shalem, and have done that which is tov in Thy sight. And Chizkiyahu (Hezekiah) wept with bekhi gadol (great weeping) .

ISA 38:4 ‏איז דאָס װאָרט פֿון ה׳ געװען צו ישַעיָהון, אַזױ צו זאָגן: edit

ISA 38:4 iz dos vort fun Hashem geven tsu Yeshayahuen, azoi tsu zogen:

ISA 38:4 Then came the Devar Hashem to Yeshayah, saying,

ISA 38:5 ‏גײ און זאָלסט זאָגן צו חִזקִיָהון: אַזױ האָט געזאָגט ה׳ דער ג-ט פֿון דײַן פֿאָטער דָוִד: איך האָב געהערט דײַן תּפֿילה, איך האָב געזען דײַן טרער; זע, איך לײג-צו צו דײַנע טעג פֿופֿצן יאָר. edit

ISA 38:5 gei un zolst zogen tsu Chizkiyahen: azoi hot gezogt Hashem der g-t fun dain foter Dovid: ich hob gehert dain tefile, ich hob gezen dain trer; ze, ich leig-tsu tsu daine teg fuftsen yor.

ISA 38:5 Go, and say to Chizkiyahu, Thus saith Hashem Elohei Dovid Avicha, I have heard thy tefillah, I have seen thy tears; hineni, I will add unto thy days chamesh esreh shanah (fifteen years) .

ISA 38:6 ‏און פֿון דער האַנט פֿון דעם מלך פֿון אשור װעל איך דיך און די דאָזיקע שטאָט מציל זײַן, און איך װעל באַשירעמען די דאָזיקע שטאָט. edit

ISA 38:6 un fun der hant fun dem melech fun Ashur vel ich dich un di dozike shtot matsl zain, un ich vel bashiremen di dozike shtot.

ISA 38:6 And I will deliver thee and this Ir out of the hand of Melech Ashur (Assyria) ; and I will defend HaIr Hazot.

ISA 38:7 ‏און דאָס װעט דיר זײַן אַ צײכן פֿון ה׳, אַז ה׳ װעט טאָן די דאָזיקע זאַך װאָס ער האָט גערעדט: edit

ISA 38:7 un dos vet dir zain a tseichen fun Hashem, az Hashem vet ton di dozike zach vos er hot geredt:

ISA 38:7 And this shall be HaOt (the Sign) unto thee from Hashem , that Hashem will do this thing that He hath spoken;

ISA 38:8 ‏זע, איך קער אום דעם שאָטן פֿון די שטאַפּלען װאָס האָט אַראָפּגענידערט אױף די זונשטאַפּלען פֿון אָחָזן, צוריק צען שטאַפּלען. און די זון האָט זיך אומגעקערט צען שטאַפּלען, אױף די שטאַפּלען װאָס זי האָט אַראָפּגענידערט. edit

ISA 38:8 ze, ich ker um dem shoten fun di shtaplen vos hot aropgenidert oif di zunshtaplen fun Achazen, tsurik tsen shtaplen. un di zun hot zich umgekert tsen shtaplen, oif di shtaplen vos zi hot aropgenidert.

ISA 38:8 Hineni, I will bring again the tzel (shadow) of the hama'alot (the steps) , which has gone down with the shemesh on the Ma'alot Achaz (sundial of Ahaz) , so that it goes eser ma'alot (ten steps) backward. So the shemesh went back eser maalot (ten steps) on the ma'alot on which it had gone down.

ISA 38:9 ‏אַ געשריפֿטס פֿון חִזקִיָהו דעם מלך פֿון יהוּדה, װען ער איז קראַנק געװען, און איז גענעזן געװאָרן פֿון זײַן קראַנקשאַפֿט. edit

ISA 38:9 a geshrifts fun Chizkiyah dem melech fun Yehudah, ven er iz krank geven, un iz genezen gevoren fun zain krankshaft.

ISA 38:9 The writing of Chizkiyahu Melech Yehudah, when he had been ill, and was recovered from his illness:

ISA 38:10 ‏איך האָב געװעסט געזאָגט: אין מיטן פֿון מײַנע טעג ‏װעל איך אַװעקגײן אין די טױערן פֿון שְׁאֹול; ‏איך װער געמינערט דעם רעשט פֿון מײַנע יאָרן. edit

ISA 38:10 ich hob gevest gezogt: in miten fun maine teg vel ich avekgein in di toieren fun Sheol; ich ver geminert dem resht fun maine yoren.

ISA 38:10 I said: In the cutting short of my yamim, I shall go to the Sha'arei Sheol; I am deprived of the remainder of my shanot.

ISA 38:11 ‏איך האָב געזאָגט: איך װעל נישט זען ה׳, ‏ה׳ אין לאַנד פֿון די לעבעדיקע; ‏איך װעל מער אַ מענטשן נישט אָנקוקן ‏מיט די באַװױנער פֿון דער װעלט. edit

ISA 38:11 ich hob gezogt: ich vel nisht zen Hashem, Hashem in land fun di lebedike; ich vel mer a mentshen nisht onkuken mit di bavoiner fun der velt.

ISA 38:11 I said, I shall not see Hashem , even Hashem , in the Eretz HaChayyim; I shall behold adam no more with the inhabitants of the world.

ISA 38:12 ‏מײַן װױנונג איז אַװעקגערוקט און אָפּגעטאָן פֿון מיר, ‏אַזױ װי אַ פּאַסטוכגעצעלט; ‏איך האָב אױפֿגעװיקלט װי אַ װעבער מײַן לעבן; ‏פֿון דער צױט װעט ער מיך אָפּרײַסן; ‏פֿון טאָג ביז נאַכט װעסטו מיך ענדיקן. edit

ISA 38:12 main voinung iz avekgerukt un opgeton fun mir, azoi vi a pastuchgetselt; ich hob oifgeviklt vi a veber main leben; fun der tsoit vet er mich opraisen; fun tog biz nacht vestu mich endiken.

ISA 38:12 Mine dwelling is pulled up, and is sent into the Golus from me like ohel ro'i; As an oreg (weaver) I rolled up my life; He would have cut me loose from the roll; from yom even to lailah wilt Thou make an end of me.

ISA 38:13 ‏איך האָב געטראַכט ביז פֿרימאָרגן, ‏װי אַ לײב, אַזױ װעט ער אַלע מײַנע בײנער צעברעכן; ‏פֿון טאָג ביז נאַכט װעסטו מיך ענדיקן. edit

ISA 38:13 ich hob getracht biz frimorgen, vi a laib, azoi vet er ale maine beiner tsebrechen; fun tog biz nacht vestu mich endiken.

ISA 38:13 I waited until boker, that, like an ari (lion) , so will He break all my atzmot; from yom even to lailah wilt Thou make an end of me.

ISA 38:14 ‏װי אַ שװאַלב, װי אַ בושל, אַזױ האָב איך געפּיפּסט, ‏איך האָב געברומט װי אַ טױב; ‏מײַנע אױגן זײַנען אױסגעגאַנגען צו דער הײך: ‏אֲדֹנָי, געדריקט בין איך, שטעל זיך אײַן פֿאַר מיר. edit

ISA 38:14 vi a shvalb, vi a bushl, azoi hob ich gepipst, ich hob gebrumt vi a toib; maine oigen zainen oisgegangen tsu der heich: Adonoi, gedrikt bin ich, shtel zich ain far mir.

ISA 38:14 Like a swallow or a crane, so did I chirp; I did moan like a yonah; mine eyes grew weak from looking heavenward; Adonoi, I am oppressed; go surety for me.

ISA 38:15 ‏װאָס זאָל איך רעדן? ‏אַז ער האָט מיר געזאָגט, און ער האָט געטאָן; ‏זאַכט װעל איך גײן אַלע מײַנע יאָרן, ‏איבער דער ביטערניש פֿון מײַן זעל. edit

ISA 38:15 vos zol ich reden? az er hot mir gezogt, un er hot geton; zacht vel ich gein ale maine yoren, iber der biternish fun main zel.

ISA 38:15 What shall I say? He hath both promised me, and Himself hath done it; I shall walk quietly all my shanot in the mar (bitterness) of my nefesh.

ISA 38:16 ‏אֲדֹנָי, דערױף לעבט מען, ‏און אין גאַנצן דערין איז דאָס לעבן פֿון מײַן גײַסט; ‏דערום שטאַרק מיך, און לאָז מיך לעבן. edit

ISA 38:16 Adonoi, deroif lebt men, un in gantsen derin iz dos leben fun main gaist; derum shtark mich, un loz mich leben.

ISA 38:16 Adonoi, by these things men live, and in all these things is the life of my ruach; so Thou recovered me to health, and made me to live.

ISA 38:17 ‏זע, צום גוטן איז מיר פֿאַרביטן געװאָרן די ביטערניש, ‏און דו האָסט געגלוסט מײַן זעל, ‏פֿון דער גרוב {שַׁחַת} ‏ פֿון אונטערגאַנג; ‏װאָרום האָסט אַװעקגעװאָרפֿן הינטער דײַן רוקן ‏אַלע מײַנע זינד. edit

ISA 38:17 ze, tsum guten iz mir farbaiten gevoren di biternish, un du host geglust main zel, fun der grub fun untergang; vorem host avekgevorfen hinter dain ruchen ale maine zind.

ISA 38:17 Hinei, for shalom (benefit) did I have great bitterness; for Thou hast in love to my nefesh delivered it from the shachat (pit) of destruction; for Thou hast cast all my chatta'im behind Thy back.

ISA 38:18 ‏װאָרום נישט די שְׁאֹול טוט דיך לױבן, ‏נישט דער טױט טוט דיך רימען; ‏עס האָפֿן נישט אױף דײַן אמת ‏די װאָס נידערן אין גרוב. edit

ISA 38:18 vorem nisht di Sheol tut dich loiben, nisht der toit tut dich rimen; es hofen nisht oif dain emes di vos nideren in grub.

ISA 38:18 For Sheol cannot thank Thee, mavet can not praise Thee; they that go down into the bor (pit) cannot hope for Thy emes.

ISA 38:19 ‏דער לעבעדיקער, דער לעבעדיקער, ‏ער טוט דיך לױבן, אַזױ װי איך הײַנט; ‏אַ פֿאָטער מאַכט װיסן די קינדער דײַן אמת. edit

ISA 38:19 der lebediker, der lebediker, er tut dich loiben, azoi vi ich haint; a foter macht visen di kinder dain emes.

ISA 38:19 The living, the living, he shall thank Thee, as I do today; av to banim shall make known Thy emes.

ISA 38:20 ‏ה׳ איז דאָ מיך צו העלפֿן; ‏און מײַנע געזאַנגען װעלן מיר זינגען, ‏אַלע טעג פֿון אונדזער לעבן אין הױז פֿון ה׳. edit

ISA 38:20 Hashem iz do mich tsu helfen; un maine gezangen velen mir zingen, ale teg fun undzer leben in hoiz fun Hashem.

ISA 38:20 Hashem will save me; therefore we will sing with stringed instruments kol yemei chayyeinu (all the days of our life) in the Beis Hashem .

ISA 38:21 ‏און ישַעיָהו האָט געזאָגט: זאָל מען נעמען געפּרעסטע פֿײַגן, און אָנרײַבן אױף דעם אױסשלאָג, און ער װעט גענעזן װערן. edit

ISA 38:21 un Yeshayahu hot gezogt: zol men nemen gepreste faigen, un onraiben oif dem oisshlog, un er vet genezen veren.

ISA 38:21 For Yeshayah had said, Let them take a cake of te'enim, and apply it upon the shechin (boil, inflamed spot) , and he shall recover.

ISA 38:22 ‏האָט חִזקִיָהו געזאָגט: װאָס איז דער צײכן אַז איך װעל אַרױפֿגײן אין הױז פֿון ה׳? edit

ISA 38:22 hot Chizkiyah gezogt: vos iz der tseichen az ich vel aroifgein in hoiz fun Hashem?

ISA 38:22 Chizkiyahu also had said, What is the Ot (Sign) that I shall go up to the Beis Hashem ?

ISA 39:1 ‏אין יענער צײַט האָט מרודַך-באַלְאַדָן דער זון פֿון באַלְאַדָנען, דער מלך פֿון בָבֿל, געשיקט אַ בריװ און אַ מתּנה (מִנְחָה) צו חִזקִיָהון; װאָרום ער האָט געהערט אַז ער איז געװען קראַנק, און איז געזונט געװאָרן. edit

ISA 39:1 in yener tsait hot merudach-balaadon der zun fun balaadonen, der melech fun Bavel, geshikt a briv un a matone (minche) tsu Chizkiyahen; vorem er hot gehert az er iz geven krank, un iz gezunt gevoren.

ISA 39:1 At that time Merodach Baladan Ben Baladan Melech Bavel sent sefarim (letters) and a minchah (gift) to Chizkiyah; for he had heard that he had been sick, and had recovered.

ISA 39:2 ‏האָט חִזקִיָהו זיך דערפֿרײט מיט זײ, און ער האָט זײ געװיזן זײַן שאַצהױז, דאָס זילבער, און דאָס גאָלד, און די בשׂמים, און דאָס גוטע אײל, און דאָס גאַנצע הױז פֿון זײַנע װאָפֿן, און אַלץ װאָס האָט זיך געפֿונען אין זײַנע שאַצקאַמערן; נישט געװען אַ זאַך אין זײַן הױז, און אין זײַן גאַנצער געװעלטיקײט, װאָס חִזקִיָהו האָט זײ נישט געװיזן. edit

ISA 39:2 hot Chizkiyah zich derfreit mit zei, un er hot zei gevizen zain shatshoiz, dos zilber, un dos gold, un di b'shomaim, un dos gute eil, un dos gantse hoiz fun zaine vofen, un alts vos hot zich gefunen in zaine shatskameren; nisht geven a zach in zain hoiz, un in zain gantser geveltikeit, vos Chizkiyah hot zei nisht gevizen.

ISA 39:2 And Chizkiyah was glad about them, and showed them the Bais Nekhotoh (Treasure House) , the kesef, and the zahav, and the spices, and the shemen hatov, and all the Bais Keli of his, and all that was found in his otzerot; there was nothing in his Bais, nor in all his memshalet, that Chizkiyah did not show them.

ISA 39:3 ‏איז ישַעיָהו הנבֿיא געקומען צום מלך חִזקִיָהון, און האָט צו אים געזאָגט: װאָס האָבן די דאָזיקע מענער געזאָגט? און פֿון װאַנען קומען זײ צו דיר? האָט חִזקִיָהו געזאָגט: פֿון אַ װײַטן לאַנד זײַנען זײ צו מיר געקומען, פֿון בָבֿל. edit

ISA 39:3 iz Yeshayahu hanovi gekumen tsum melech Chizkiyahen, un hot tsu im gezogt: vos hoben di dozike mener gezogt? un fun vanen kumen zei tsu dir? hot Chizkiyah gezogt: fun a vaiten land zainen zei tsu mir gekumen, fun Bavel.

ISA 39:3 Then Yeshayah HaNavi came unto HaMelech Chizkiyah, and said unto him, What said these anashim? And from where came they unto thee? And Chizkiyah said, They are come from eretz rechokah (a far country) unto me, even from Babylon.

ISA 39:4 ‏האָט ער געזאָגט: װאָס האָבן זײ געזען אין דײַן הױז? האָט חִזקִיָהו געזאָגט: אַלץ װאָס אין מײַן הױז האָבן זײ געזען; נישט געװען אַ זאַך אין מײַנע שאַצקאַמערן װאָס איך האָב זײ נישט געװיזן. edit

ISA 39:4 hot er gezogt: vos hoben zei gezen in dain hoiz? hot Chizkiyah gezogt: alts vos in main hoiz hoben zei gezen; nisht geven a zach in maine shatskameren vos ich hob zei nisht gevizen.

ISA 39:4 Then he said, What have they seen in thine Bais? And Chizkiyah answered, All that is in mine Bais have they seen; there is nothing among my otzerot (treasures) that I have not showed them.

ISA 39:5 ‏האָט ישַעיָהו געזאָגט צו חִזקִיָהון: הער דאָס װאָרט פֿון ה׳ צבָֿאוֹת: edit

ISA 39:5 hot Yeshayahu gezogt tsu Chizkiyahen: her dos vort fun Hashem Tseva'ot:

ISA 39:5 Then said Yeshayah to Chizkiyah, Hear the Devar Hashem Tzivos;

ISA 39:6 ‏זע, טעג קומען, און אַלץ װאָס אין דײַן הױז, און װאָס דײַנע עלטערן האָבן אָנגעקליבן ביז הײַנטיקן טאָג, װעט אַװעקגעטראָגן װערן קײן בָבֿל; קײן זאַך װעט נישט איבערבלײַבן, זאָגט ה׳. edit

ISA 39:6 ze, teg kumen, un alts vos in dain hoiz, un vos daine elteren hoben ongekliben biz haintiken tog, vet avekgetrogen veren kein Bavel; kein zach vet nisht iberblaiben, zogt Hashem.

ISA 39:6 Hinei, the days are coming, that all that is in thine Bais, and that which Avoteicha have laid up in store until this day, shall be carried to Babylon: nothing shall be left, saith Hashem .

ISA 39:7 ‏און פֿון דײַנע זין װאָס װעלן אַרױסגײן פֿון דיר, װאָס דו װעסט געבערן, װעט מען נעמען, און זײ װעלן זײַן הױפֿדינער אין פּאַלאַץ פֿון דעם מלך פֿון בָבֿל. edit

ISA 39:7 un fun daine zin vos velen aroisgein fun dir, vos du vest geberen, vet men nemen, un zei velen zain hoifdiner in palats fun dem melech fun Bavel.

ISA 39:7 And of thy Banim that shall issue from thee, which thou shalt father, shall they take away; and they shall be sarisim (eunuchs) in the Heikhal Melech Bavel.

ISA 39:8 ‏האָט חִזקִיָהו געזאָגט צו ישַעיָהון: גוט איז דאָס װאָרט פֿון ה׳ װאָס דו האָסט גערעדט. און ער האָט געזאָגט: אױב שלום און זיכערקײט װעט זײַן אין מײַנע טעג! edit

ISA 39:8 hot Chizkiyah gezogt tsu Yeshayahuen: gut iz dos vort fun Hashem vos du host geredt. un er hot gezogt: oib sholem un zicherkeit vet zain in maine teg!

ISA 39:8 Then Chizkiyah said to Yeshayah, Tov is the Devar Hashem which thou hast spoken. He said moreover, For there shall be shalom and emes in my days.

ISA 40:1 ‏טרײסט, טרײסט מײַן פֿאָלק, זאָגט אלוקיכם. edit

ISA 40:1 treist, treist main folk, zogt Elokeichem.

ISA 40:1 Comfort ye, comfort ye My people, saith Eloheichem.

ISA 40:2 ‏רעדט צום האַרצן פֿון ירושָלַיִם, ‏און רופֿט צו איר, ‏אַז זי האָט דערפֿילט איר צײַט, ‏אַז אָפּגעצאָלט איז איר פֿאַרברעך; ‏אַז זי האָט געקריגן פֿון ה׳ס האַנט ‏טאָפּל פֿאַר אַלע אירע זינד. edit

ISA 40:2 redt tsum hartsen fun Yerusholayim, un ruft tsu ir, az zi hot derfilt ir tsait, az opgetsolt iz ir farbrech; az zi hot gekrigen fun Hashems hant topl far ale ire zind.

ISA 40:2 Speak ye to the lev Yerushalayim, and preach unto her, that her tzeva'a (time of hard service, warfare) is ended, that her avon (iniquity) is nirtzah (punitively paid for, pardoned) ; for she hath received of the Yad Hashem kiflayim (double) in payment for all her chattot.

ISA 40:3 ‏אַ קֹול רופֿט אין דער מדבר: ‏מאַכט צורעכט דעם װעג פֿון ה׳, ‏מאַכט גראָד אין דער װיסטע ‏אַ שטעג פֿאַר אלוקינו. edit

ISA 40:3 a kol ruft in der midbar: macht tsurecht dem veg fun Hashem, macht grod in der viste a shteg far Elokeinu.

ISA 40:3 The voice of him that preacheth in the midbar: Prepare ye the Derech Hashem , make straight in the Aravah a highway for Eloheinu.

ISA 40:4 ‏יעטװעדער טאָל זאָל דערהױבן װערן, ‏און יעטװעדער באַרג און הײך זאָל דערנידערט װערן; ‏און דאָס קרומע זאָל װערן גלײַך, ‏און די באַרגקײטן אַ פּלױן. edit

ISA 40:4 yetveder tal zol derhoiben veren, un yetveder barg un heich zol dernidert veren; un dos krume zol veren glaich, un di bargkeiten a ploin.

ISA 40:4 Every gey (valley) shall be raised up, and every har and givah (hill) shall be made low; and the crooked shall be made straight, and the rough places bikah (plain, valley) ;

ISA 40:5 ‏און דער כּבֿוד פֿון ה׳ װעט אַנטפּלעקט װערן, ‏און אַלע לײַבער אין אײנעם װעלן זען; ‏װאָרום דאָס מױל פֿון ה׳ האָט גערעדט. edit

ISA 40:5 un der koved fun Hashem vet antplekt veren, un ale laiber in einem velen zen; vorem dos moil fun Hashem hot geredt.

ISA 40:5 And the kavod Hashem shall be revealed, and all basar shall see it together; for the mouth of Hashem hath spoken.

ISA 40:6 ‏אַ קֹול זאָגט: רוף! ‏און ער זאָגט: װאָס זאָל איך רופֿן? ‏אַלע לײַבער זײַנען גראָז, ‏און אַל זײער חן װי אַ בלום פֿון פֿעלד; edit

ISA 40:6 a kol zogt: ruf! un er zogt: vos zol ich rufen? ale laiber zainen groz, un al zeyer Chen vi a blum fun feld;

ISA 40:6 The voice said, Preach. And he said, What shall I preach? All basar is khatzir (grass) , and all the chesed (constancy) thereof is as the tzitz (flower, blossom) of the sadeh;

ISA 40:7 ‏פֿאַרטריקנט װערט דאָס גראָז, ‏פֿאַרװעלקט װערט די בלום, ‏אַז דער אָטעם פֿון ה׳ בלאָזט דערױף; ‏פֿאַר װאָר, גראָז איז דאָס פֿאָלק. edit

ISA 40:7 fartriknt vert dos groz, farvelkt vert di blum, az der otem fun Hashem blozt deroif; far vor, groz iz dos folk.

ISA 40:7 The khatzir (grass) withereth, the tzitz (flower, blossom) falleth; because the Ruach of Hashem bloweth upon it; surely the people is khatzir (grass) .

ISA 40:8 ‏פֿאַרטריקנט װערט דאָס גראָז, ‏פֿאַרװעלקט װערט די בלום, ‏אָבער דאָס װאָרט פֿון אלוקינו װעט אױף אײביק באַשטײן. edit

ISA 40:8 fartriknt vert dos groz, farvelkt vert di blum, ober dos vort fun Elokeinu vet oif eibik bashtein.

ISA 40:8 The khatzir withereth, the tzitz falleth; but the Devar Eloheinu shall stand forever.

ISA 40:9 ‏אױף אַ הױכן באַרג גײ דיר אַרױף, ‏אָנזאָגערין פֿון צִיוֹן; ‏הײב אױף מיט כּוֹח דײַן קֹול, ‏אָנזאָגערין פֿון ירושָלַיִם; ‏הײב אױף, האָב נישט מורא, ‏זאָג צו די שטעט פֿון יהוּדה: אָט איז אלוקיכם! edit

ISA 40:9 oif a hoichen barg gei dir aroifblikendik, onzogerin fun Tsiyon; heib oif mit koiech dain kol, onzogerin fun Yerusholayim; heib oif, hob nisht moire, zog tsu di shtet fun Yehudah: ot iz Elokeichem!

ISA 40:9 O Mevaseret Tziyon (O Herald, Preacher of Besorah [Good News, Gospel] Tziyon, O Lady Evangelist Tziyon) , get thee up into the har gavo'ah (high mountain) ; O Mevaseret Yerushalayim (O Herald, Preacher of Besorah [Good News, Gospel] Yerushalayim, O Lady Evangelist Yerushalayim) , lift up thy voice with ko'ach; lift it up, be not afraid; say unto the towns of Yehudah, Hinei Eloheichem!

ISA 40:10 ‏זע, אֲדֹנָי ה׳ קומט אַ מאַכטיקער, ‏און זײַן אָרעם ‏ געװעלטיקט פֿאַר אים; ‏זע, זײַן שׂכַר איז מיט אים, ‏און זײַן לױן אים פֿאַרױס; edit

ISA 40:10 ze, Adonoi Hashem kumt a machtiker, un zain orem geveltikt far im; ze, zain Sachar iz mit im, un zain loin im forois;

ISA 40:10 Hinei, Adonoi Hashem will come with chazak, and His zero'a shall rule for Him; hinei, His sachar (reward) is with Him, and His pe'ullah (work, recompense, retribution, penal reward [for His enemies]) before Him.

ISA 40:11 ‏װי אַ פּאַסטוך ‏ װאָס פֿיטערט זײַן סטאַדע; ‏אין זײַן אָרעם ‏ קלײַבט ער אױף די לעמער, ‏און טראָגט אין זײַן בוזעם; ‏די זױגעדיקע פֿירט ער פּאַמעלעך. edit

ISA 40:11 vi a pastuch vos fitert zain stade; in zain orem klaibt er oif di lemer, un trogt in zain buzem; di zoigedike firt er pamelech.

ISA 40:11 He shall feed His Eder like a Ro'eh; He shall gather the tela'im (lambs) with His zero'a, and carry them in His kheyk, and shall gently lead those that are with young.

ISA 40:12 ‏װער האָט געמאָסטן מיט זײַן הױפֿן די װאַסערן, ‏און די הימלען מיט אַ שפּאַן מאַרקירט, ‏און פֿאַרנומען אין אַ מאָס דעם שטױב פֿון דער ערד, ‏און געװױגן די בערג אױפֿן װאָג, ‏און די הײכן אױף װאָגשאָלן? edit

ISA 40:12 ver hot gemesten mit zain hoifen di vaseren, un di himlen mit a shpan markirt, un farnumen in a mos dem shtoib fun der erd, un gevoigen di berg oifen vog, un di heichen oif vogsholen?

ISA 40:12 Who hath measured the mayim in the hollow of His Hand, and meted out Shomayim with a handbreadth, and enclosed the aphar ha'aretz in a measure, and weighed the harim (mountains) in scales, and the geva'ot (hills) in a balance?

ISA 40:13 ‏װער האָט דערפֿאָרשט דעם גײַסט {רוּחַ הַקֹּדֶשׁ} ‏ פֿון ה׳? ‏און װער איז זײַן בַעַל-עצה װאָס האָט אים צוגעװיזן? edit

ISA 40:13 ver hot derforsht dem gaist fun Hashem? un ver iz zain Baal-eitse vos hot im tsugevizen?

ISA 40:13 Who hath directed the Ruach of Hashem , or being His ish etzah (counselor) hath taught Him?

ISA 40:14 ‏מיט װעמען האָט ער זיך געעֵצֶהט, ‏װאָס האָט אים געגעבן צו פֿאַרשטײן, ‏און אים געלערנט דעם װעג פֿון גערעכטיקײט, ‏און אים געלערנט קענשאַפֿט, ‏און דעם װעג פֿון פֿאַרשטאַנדיקײט אים געמאַכט װיסן? edit

ISA 40:14 mit vemen hot er zich geetseht, vos hot im gegeben tsu farshtein, un im gelernt dem veg fun gerechtikeit, un im gelernt kenshaft, un dem veg fun forshtandikeit im gemacht visen?

ISA 40:14 With whom did He take counsel, and who gave Him binah, and taught Him in the orakh mishpat, and taught Him da'as, and showed Him the derech tevunot (way of understanding, intelligence) ?

ISA 40:15 ‏זע, פֿעלקער זײַנען װי אַ טריף פֿון אַן עמער, ‏און װי שטױב פֿון װאָגשאָלן זײַנען זײ גערעכנט; ‏זע, אינדזלען הײבט ער אױף װי אַ זעמדל. edit

ISA 40:15 ze, felker zainen vi a trif fun an emer, un vi shtoib fun vogsholen zainen zei gerechnt; ze, indzelen heibt er oif vi a zemdl.

ISA 40:15 Surely the Goyim are like a drop in a bucket, and are accounted as dust of the scales; surely He taketh up the iyim (islands) like fine dust.

ISA 40:16 ‏און דער לבֿנוֹן איז נישט גענוג ברענװאַרג, ‏און זײַנע חיות נישט גענוג בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה}. edit

ISA 40:16 un der Levanon iz nisht genug brenvarg, un zaine chayes nisht genug brandopfer.

ISA 40:16 Levanon is not sufficient to burn, nor the beasts thereof sufficient for an olah.

ISA 40:17 ‏אַלע פֿעלקער זײַנען װי גאָרניט קעגן אים, ‏פֿון נישט און גאָרנישט זײַנען זײ גערעכנט בײַ אים. edit

ISA 40:17 ale felker zainen vi gornit kegen im, fun nisht un gornisht