Verse Text - (JER 1:1-JER 52:34)

JER 1:1 ‏די װערטער פֿון יִרמיָהו דעם זון פֿון חִלקִיָהון, פֿון די כֹּהנים װאָס אין עַנָתוֹת אין לאַנד בנימין, edit

JER 1:1 di verter fun Yirmeyah dem zun fun Chilkiyahen, fun di koyanim vos in Anatot in land Binyamin,

JER 1:1 Divrei Yirmeyah ben Chilkiyah, of the kohanim that were in Anatot in Eretz Binyamin;

JER 1:2 ‏װאָס דאָס װאָרט פֿון ה׳ איז צו אים געװען אין די טעג פֿון יֹאשִיָהו, דעם זון פֿון אָמוֹנען, דעם מלך פֿון יהוּדה, אין דרײַצנטן יאָר פֿון זײַן מלוכה, edit

JER 1:2 vos dos vort fun Hashem iz tsu im geven in di teg fun Yoshiyah, dem zun fun Amonen, dem melech fun Yehudah, in draitsnten yor fun zain meluche,

JER 1:2 To whom the Devar Hashem came in the days of Yoshiyah ben Amon Melech Yehudah, in the thirteenth year of his reign.

JER 1:3 ‏און איז אױך געװען אין די טעג פֿון יהוֹיָקים דעם זון פֿון יֹאשִיָהון, דעם מלך פֿון יהוּדה, ביזן סוף פֿון עלפֿטן יאָר פֿון צִדקִיָהו דעם זון פֿון יֹאשִיָהון, דעם מלך פֿון יהוּדה, ביז דעם גלות פֿון ירושָלַיִם אין פֿינפֿטן חוֹדש. edit

JER 1:3 un iz oich geven in di teg fun Yhoyakim dem zun fun Yoshiyahen, dem melech fun Yehudah, bizen sof fun elften yor fun Tsidkiyah dem zun fun Yoshiyahen, dem melech fun Yehudah, biz dem goles fun Yerusholayim in finften Chodesh.

JER 1:3 And in the days of Y'hoyakim ben Yoshiyah Melech Yehudah, unto the end of the eleventh year of Tzidkiyah ben Yoshiyah Melech Yehudah, that is, until the Golus Yerushalayim captive in the fifth month.

JER 1:4 ‏און דאָס װאָרט פֿון ה׳ איז געװען צו מיר, אַזױ צו זאָגן: edit

JER 1:4 un dos vort fun Hashem iz geven tsu mir, azoi tsu zogen:

JER 1:4 Then the Devar Hashem came unto me, saying,

JER 1:5 ‏אײדער איך האָב דיך אין מוטערלײַב געפֿורעמט, ‏האָב איך דיר דערקענט, ‏און אײדער דו ביסט פֿון טראַכט אַרױס, ‏האָב איך דיך געהײליקט; ‏אַ נבֿיא פֿאַר די פֿעלקער ‏האָב איך דיך געמאַכט. edit

JER 1:5 eider ich hob dich in muterleib gefuremt, hob ich dir derkent, un eider du bist fun tracht arois, hob ich dich geheilikt; a novi far di felker hob ich dich gemacht.

JER 1:5 Before I formed thee in the beten I knew thee; and before thou camest forth out of the rechem I set thee apart as kodesh, and I ordained thee a navi unto the Goyim.

JER 1:6 ‏האָב איך געזאָגט: װײ, ה׳ דו אֲדֹנָי, איך קען דאָך נישט רעדן, װאָרום איך בין אַ ייִנגל. edit

JER 1:6 hob ich gezogt: vei, Hashem du Adonoi, ich ken doch nisht reden, vorem ich bin a yingel.

JER 1:6 Then said I, Ah, Adonoi Hashem ! hinei, I have no da'as to speak; for I am a na'ar.

JER 1:7 ‏האָט ה׳ צו מיר געזאָגט: ‏זאָלסט נישט זאָגן: איך בין אַ ייִנגל, ‏נײַערט אומעטום װוּ איך װעל דיך שיקן זאָלסטו גײן, ‏און אַלץ װאָס איך װעל דיר באַפֿעלן זאָלסטו רעדן. edit

JER 1:7 hot Hashem tsu mir gezogt: zolst nisht zogen: ich bin a yingel, naiert umetum vu ich vel dich shiken zolstu gein, un alts vos ich vel dir bafelen zolstu reden.

JER 1:7 But Hashem said unto me, Say not, Na'ar anochi; for thou shalt go to all that I shall send thee, and whatsoever I command thee thou shalt speak.

JER 1:8 ‏זאָלסט נישט מורא האָבן פֿאַר זײ, ‏װאָרום איך בין מיט דיר, דיך מציל צו זײַן, ‏זאָגט ה׳. edit

JER 1:8 zolst nisht moire hoben far zei, vorem ich bin mit dir, dich matsl tsu zain, zogt Hashem.

JER 1:8 Be not afraid of them; for I am with thee to deliver thee, saith Hashem .

JER 1:9 ‏און ה׳ האָט אױסגעשטרעקט זײַן האַנט און צוגערירט, צו מײַן מױל, און ה׳ האָט צו מיר געזאָגט: ‏אָט האָב איך געגעבן מײַנע װערטער אין דײַן מױל; edit

JER 1:9 un Hashem hot oisgeshtrekt zain hant un tsugerirt, tsu main moil, un Hashem hot tsu mir gezogt: ot hob ich gegeben maine verter in dain moil;

JER 1:9 Then Hashem put forth His yad, and touched my mouth. And Hashem said unto me, Hinei, I put My words in thy mouth.

JER 1:10 ‏זע, איך, האָב דיך געשטעלט הײַנטיקן טאָג ‏איבער די פֿעלקער און איבער די קיניגרײַכן, ‏אױסצורײַסן און אײַנצוּװאַרפֿן, ‏און אונטערצוברענגען און צו צעשטערן; ‏צו בױען און צו פֿלאַנצן. edit

JER 1:10 ze, ich, hob dich geshtelt haintiken tog iber di felker un iber di kinigraichen, oistsuraisen un aintsuvarfen, un untertsubrengen un tsu tseshteren; tsu boien un tsu flantsen.

JER 1:10 See, I have this yom set thee over the Goyim and over the mamlachot (kingdoms) , to uproot, and to tear down, and to destroy, and to demolish, to build, and to plant.

JER 1:11 ‏און דאָס װאָרט פֿון ה׳ איז געװען צו מיר, אַזױ צו זאָגן: װאָס זעסטו, יִרמיָהו? האָב איך געזאָגט: אַ מאַנדלשטאָק זע איך. edit

JER 1:11 un dos vort fun Hashem iz geven tsu mir, azoi tsu zogen: vos zestu, Yirmeyah? hob ich gezogt: a mandlshtok ze ich.

JER 1:11 Moreover the Devar Hashem came unto me, saying, Yirmeyah, what seest thou? And I said, I see a makel SHAQED (a branch of an almond tree) .

JER 1:12 ‏האָט ה׳ צו מיר געזאָגט: האָסט װױל געזען, װאָרום איך פּאַס-אױף אױף מײַן װאָרט עס צו טאָן. edit

JER 1:12 hot Hashem tsu mir gezogt: host voil gezen, vorem ich pas-oif oif main vort es tsu ton.

JER 1:12 Then said Hashem unto me, Thou hast well seen: for SHOQED (WATCHING) I am over My Devar to carry it out.

JER 1:13 ‏און דאָס װאָרט פֿון ה׳ איז געװען צו מיר אַ צװײט מאָל, אַזױ צו זאָגן: װאָס זעסטו? האָב איך געזאָגט: אַ זודיקן טאָפּ זע איך, און זײַן פֿאָדערזײַט איז קעגן צפֿון. edit

JER 1:13 un dos vort fun Hashem iz geven tsu mir a tsveit mol, azoi tsu zogen: vos zestu? hob ich gezogt: a zudiken top ze ich, un zain foderzait iz kegen Tsafon.

JER 1:13 And the Devar Hashem came unto me the second time, saying, What seest thou? And I said, I see a SIYR NAFUACH (A BOILING CAULDRON) tipping over from the north.

JER 1:14 ‏האָט ה׳ צו מיר געזאָגט: ‏פֿון צפֿון װעט אױסברעכן דאָך בײז ‏אױף אַלע באַװױנער פֿון לאַנד. edit

JER 1:14 hot Hashem tsu mir gezogt: fun Tsafon vet oisbrechen doch beiz oif ale bavoiner fun land.

JER 1:14 Then Hashem said unto me, From the north hara'ah (the evil, disaster) TIPATACH (SHALL BE POURED OUT) upon all the inhabitants of HaAretz.

JER 1:15 ‏װאָרום זע, איך רוף צו אַלע משפּחות ‏פֿון די קיניגרײַכן צו צפֿון, זאָגט ה׳, ‏און זײ װעלן קומען, און װעלן שטעלן איטלעכער זײַן טראָן ‏בײַם אײַנגאַנג פֿון די טױערן פֿו ירושָלַיִם, ‏און קעגן אַלע אירע מױערן רונד אַרום, ‏און קעגן אַלע שטעט פֿון יהוּדה. edit

JER 1:15 vorem ze, ich ruf tsu ale mishpoches fun di kinigraichen tsu Tsafon, zogt Hashem, un zei velen kumen, un velen shtelen itlecher zain tron baim aingang fun di toieren fu Yerusholayim, un kegen ale ire moieren rund arum, un kegen ale shtet fun Yehudah.

JER 1:15 For, hineni, I am now summoning all the mishpekhot mamlechot of the north, saith Hashem ; they shall come, they shall set every one his kisse at the petach Sha'arei Yerushalayim, and against all the surrounding chomot thereof, against all the towns of Yehudah.

JER 1:16 ‏און איך װעל זײ אַרױסזאָגן מײַן משפּט ‏פֿאַר אַל זײער שלעכטיקײט, ‏װאָס זײ האָבן מיך פֿאַרלאָזן, ‏און גערײכערט צו פֿרעמדע ג-טער, ‏און זיך געבוקט צו די װערק פֿון זײערע הענט. edit

JER 1:16 un ich vel zei aroiszogen main mishpot far al zeyer shlechtikeit, vos zei hoben mich farlozen, un gereichert tsu fremde g-ter, un zich gebukt tsu di verk fun zeyere hent.

JER 1:16 And I will pronounce My mishpatim against them touching all their wickedness, who have forsaken Me, and have burned ketoret unto elohim acherim, and worshiped the works of their own hands.

JER 1:17 ‏און דו זאָלסט אָנגורטן דײַנע לענדן, ‏און זאָלסט אױפֿשטײן און רעדן צו זײ ‏אַלץ װאָס איך װעל דיר באַפֿעלן; ‏זאָלסט זיך נישט שרעקן פֿאַר זײ, ‏כּדי איך זאָל דיך נישט דערשרעקן פֿאַר זײ. edit

JER 1:17 un du zolst ongurten daine lenden, un zolst oifshtein un reden tsu zei alts vos ich vel dir bafelen; zolst zich nisht shreken far zei, kedei ich zol dich nisht dershreken far zei.

JER 1:17 Thou therefore tighten thy gartel of readiness, and arise, and speak unto them all that I command thee; be not fearful before them, lest I make thee fearful before them.

JER 1:18 ‏װאָרום זע, איך האָב דיך הײַנט געמאַכט ‏פֿאַר אַ באַפֿעסטיקטער שטאָט, ‏און פֿאַר אַן אײַזערנעם זײַל, ‏און פֿאַר קופּערנע מױערן אַקעגן גאַנצן לאַנד, ‏קעגן די מלכים פֿון יהוּדה, קעגן אירע האַרן, ‏קעגן אירע כֹּהנים, און קעגן דעם פֿאָלק פֿון לאַנד. edit

JER 1:18 vorem ze, ich hob dich haint gemacht far a bafestikter shtot, un far an aizernem zail, un far kuperne moieren akegen gantsen land, kegen di Molechim fun Yehudah, kegen ire haren, kegen ire koyanim, un kegen dem folk fun land.

JER 1:18 For, hinei, I have made thee today an ir mivtzar (a fortified city) , and an ammud barzel, and a chomat nechoshet against kol HaAretz, against the melachim of Yehudah, against the sarim thereof, against the kohanim thereof, and against the am ha'aretz.

JER 1:19 ‏און זײ װעלן מלחמה האַלטן אַקעגן דיר, ‏און װעלן דיך נישט בײַקומען, ‏װאָרום איך בין מיט דיר, זאָגט ה׳, ‏דיך מציל צו זײַן. edit

JER 1:19 un zei velen milchome halten akegen dir, un velen dich nisht baikumen, vorem ich bin mit dir, zogt Hashem, dich matsl tsu zain.

JER 1:19 And they shall make war against thee; but they shall not prevail against thee; for I am with thee, saith Hashem , to deliver thee.

JER 2:1 ‏און דאָס װאָרט פֿון ה׳ איז געװען צו מיר, אַזױ צו זאָגן: edit

JER 2:1 un dos vort fun Hashem iz geven tsu mir, azoi tsu zogen:

JER 2:1 Moreover the Devar Hashem came to me, saying,

JER 2:2 ‏גײ און זאָלסט רופֿן אין די אױערן פֿון ירושָלַיִם, אַזױ צו זאָגן: ‏אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: ‏איך געדענק דיר די גינציקײט פֿון דײַן יוגנט, ‏די ליבשאַפֿט פֿון דײַן כּלה-צײַט; ‏דײַן גײן נאָך מיר אין דער מדבר, ‏אין אַ לאַנד נישט געזײט. edit

JER 2:2 gei un zolst rufen in di oieren fun Yerusholayim, azoi tsu zogen: azoi hot Hashem gezogt: ich gedenk dir di gintsikeit fun dain yugnt, di libshaft fun dain kale-tsait; dain gein noch mir in der midbar, in a land nisht gezait.

JER 2:2 Go and cry, shouting in the ears of Yerushalayim, saying, Thus saith Hashem ; I remember thee, the chesed of thy ne'urim, the ahavas of thy days as a kallah, when thou wentest after Me in midbar, in an eretz that was not sown.

JER 2:3 ‏הײליק בײַ ה׳ איז יִשׂרָאֵל, ‏דאָס ערשטע פֿון זײַן תּבֿואה; ‏אַלע זײַנע פֿאַרצערער װעלן פֿאַרװיסט װערן; ‏אַ בײזעניש װעט קומען אױף זײ, ‏זאָגט ה׳. edit

JER 2:3 heilik bai Hashem iz Yisroel, dos ershte fun zain tevuh; ale zaine fartserer velen farvist veren; a beizenish vet kumen oif zei, zogt Hashem.

JER 2:3 Yisroel was Kodesh unto Hashem , and the reshit (firstfruit) of his tevu'ah (crop) : all that devour him are held guilty; ra'ah shall overtake them, saith Hashem .

JER 2:4 ‏הערט דאָס װאָרט פֿון ה׳, איר הױז פֿון יעקבֿ, ‏און אַלע משפּחות פֿון הױז פֿון יִשׂרָאֵל; edit

JER 2:4 hert dos vort fun Hashem, ir hoiz fun Yaakov, un ale mishpoches fun hoiz fun Yisroel;

JER 2:4 Hear ye the Devar Hashem , O Beis Ya'akov, and all the mishpekhot of Bais Yisroel:

JER 2:5 ‏אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: ‏װאָס האָבן אײַערע עלטערן אין מיר אַן עװלה געפֿונען, ‏װאָס זײ האָבן זיך דערװײַטערט פֿון מיר, ‏און געגאַנגען נאָך נישט און נישטיק געװאָרן? edit

JER 2:5 azoi hot Hashem gezogt: vos hoben aiere elteren in mir an avle gefunen, vos zei hoben zich dervaitert fun mir, un gegangen noch nisht un nishtik gevoren?

JER 2:5 Thus saith Hashem , What avel (wrong, fault) have avoteichem found in Me, that they are strayed far from Me, and have walked after hevel (vain, empty delusion) , and are become deluded?

JER 2:6 ‏און זײ האָבן נישט געזאָגט: װוּ איז ה׳ ‏װאָס האָט אונדז אױפֿגעבראַכט פֿון לאַנד מִצרַיִם, ‏װאָס האָט אונדז געפֿירט דורכן מדבר, ‏דורך אַ לאַנד פֿון װיסטעניש און גריבער, ‏דורך אַ לאַנד פֿון טריקעניש און טױטשאָטן, ‏דורך אַ לאַנד װאָס קײן מענטש איז נישט דורכגעגאַנגען דערין, ‏און קײן מוטערמענטש האָט נישט געװױנט דאָרטן? edit

JER 2:6 un zei hoben nisht gezogt: vu iz Hashem vos hot undz oifgebracht fun land Mitsrayim, vos hot undz gefirt durchen midbar, durch a land fun vistenish un griber, durch a land fun trikenish un toitshoten, durch a land vos kein mentsh iz nisht durchgegangen derin, un kein mutermentsh hot nisht gevoint dorten?

JER 2:6 Neither did they ask, Where is Hashem that brought us up out of Eretz Mitzrayim, that led us through the midbar, through an eretz of deserts and pits, through an eretz tziyyah (land of drought) and tzalmavet, through eretz that no ish passed through, where no adam dwelt?

JER 2:7 ‏און איך האָב אײַך געבראַכט אין אַ פֿרוכטיקן לאַנד, ‏צו עסן איר פֿרוכט און איר גוטס; ‏און איר זײַט געקומען און האָט פֿאַראומרײניקט מײַן לאַנד, edit

JER 2:7 un ich hob aich gebracht in a fruchtiken land, tsu esen ir frucht un ir guts; un ir zait gekumen un hot farumreinikt main land,

JER 2:7 And I brought you into an eretz hacarmel, to eat the pri thereof and the tovah thereof; but when ye entered, ye made My land tameh, and made My nachalah a to'evah.

JER 2:8 ‏די כֹּהנים האָבן נישט געזאָגט: װוּ איז ה׳? ‏און די אױפֿהאַלטער פֿון דער תּורה האָבן מיך נישט געקענט, ‏און די פּאַסטוכער האָבן געבראָכן אָן מיר, ‏און די נבֿיאים האָבן נבֿיאות געזאָגט פֿאַר בַעַל, ‏און נאָך די װאָס נוצן נישט, זײַנען זײ געגאַנגען. edit

JER 2:8 di koyanim hoben nisht gezogt: vu iz Hashem? un di oifhalter fun der torah hoben mich nisht gekent, un di pastucher hoben gebrochen on mir, un di neviim hoben neviut gezogt far Baal, un noch di vos nutsen nisht, zainen zei gegangen.

JER 2:8 The Kohanim asked not, Where is Hashem ? And they that handle the Torah had no da'as of Me; the ro'im also rebelled against Me, and the nevi'im prophesied by Ba'al, and walked after worthless things.

JER 2:9 ‏דערום װעל איך נאָך קריגן מיט אײַך, זאָגט ה׳, ‏און מיט אײַערע קינדסקינדער װעל קריגן. edit

JER 2:9 derum vel ich noch krigen mit aich, zogt Hashem, un mit aiere kindskinder vel krigen.

JER 2:9 Therefore I will yet bring lawsuit against you, saith Hashem , and against bnei beneichem will I bring lawsuit.

JER 2:10 ‏װאָרום פֿאָרט דורך די אינדזלען פֿון די כִּתּים, און זעט, ‏און קײן קֵדָר שיקט, און קוקט זיך גוט צו, ‏און זעט אױב אַזױנס איז געשען. edit

JER 2:10 vorem fort durch di indzelen fun di Kittim, un zet, un kein Kedar shikt, un kukt zich gut tsu, un zet oib azoins iz geshen.

JER 2:10 For pass over to the isles of Kittim, and look; and send unto Kedar, and consider diligently, and see if there has ever been anything like this.

JER 2:11 ‏האָט דען אַ פֿאָלק פֿאַרביטן זײַנע ג-טער? ‏װאָס זײ זײַנען קײן ג-טער נישט; ‏און מײַן פֿאָלק האָט פֿאַרביטן זײַן כּבֿוד ‏אױף װאָס נוצט נישט. edit

JER 2:11 hot den a folk farbaiten zaine g-ter? vos zei zainen kein g-ter nisht; un main folk hot farbaiten zain koved oif vos nutst nisht.

JER 2:11 Hath ever a nation changed elohim, and these no elohim at all? But My people have exchanged their kavod for that which is worthless.

JER 2:12 ‏גרױלט איר הימלען איבער דעם, ‏און שױדערט, װערט באַנומען ביז גאָר, ‏זאָגט ה׳. edit

JER 2:12 groilt ir himlen iber dem, un shoidert, vert banumen biz gor, zogt Hashem.

JER 2:12 Be appalled, O ye Shomayim, at this, and be horribly afraid, be ye very desolate, saith Hashem .

JER 2:13 ‏װאָרום אַ צװײַעדיק בײז האָט געטאָן מײַן פֿאָלק: ‏זײ האָבן פֿאַרלאָזן מיך, דעם קװאַל פֿון לעבעדיקע װאַסער, ‏זיך צו האַקן ברונעמער, צעבראָכענע ברונעמער, ‏װאָס קענען דאָס װאַסער נישט האַלטן. edit

JER 2:13 vorem a tsvaiedik beiz hot geton main folk: zei hoben farlozen mich, dem kval fun lebedike vaser, zich tsu haken brunemer, tsebrochene brunemer, vos kenen dos vaser nisht halten.

JER 2:13 For Ami have committed shtayim ra'ot (two evils) ; they have forsaken Me, the fountain of Mayim Chayim, and hewed them out cisterns, broken cisterns, that can hold no mayim.

JER 2:14 ‏איז אַ קנעכט יִשׂרָאֵל? ‏צי אַ הױזגעבאָרענער שקלאַף איז ער? ‏פֿאַר װאָס איז ער צו רױב געװאָרן? edit

JER 2:14 iz a knecht Yisroel? tsi a hoizgeborener sheklaf iz er? far vos iz er tsu roib gevoren?

JER 2:14 Is Yisroel an eved? Is he a homeborn slave? Why has he become plunder?

JER 2:15 ‏אױף אים ברילן די יונגלײבן, ‏זײ לאָזן אַרױס זײער קֹול, ‏און זײ האָבן געמאַכט זײַן לאַנד צו װיסט; ‏זײַנע שטעט זײַנע כָרב, אָן אַ באַװױנער. edit

JER 2:15 oif im brilen di yungleiben, zei lozen arois zeyer kol, un zei hoben gemacht zain land tsu vist; zaine shtet zaine chorb, on a bavoiner.

JER 2:15 The young lions roared upon him, and growled, and they made his Eretz waste; his towns are burned without inhabitant.

JER 2:16 ‏אױך די זין פֿון נוֹף און תַּחְפַּנְחֵס ‏טוען אױף דײַן שאַרבן פֿיטערן. edit

JER 2:16 oich di zin fun Noph un Tachpanches tuen oif dain sharben fiteren.

JER 2:16 Also the Bnei Noph and Tachpanches have broken the crown of thy head.

JER 2:17 ‏פֿאַר װאָר, דאָס האָט דיר אָנגעמאַכט ‏װאָס דו האָסט פֿאַרלאָזן ה׳ דײַן ג-ט, ‏בעת ער האָט דיך אױפֿן װעג געפֿירט. edit

JER 2:17 far vor, dos hot dir ongemacht vos du host farlozen Hashem dain g-t, beis er hot dich oifen veg gefirt.

JER 2:17 Hast thou not procured this unto thyself, in that thou hast forsaken Hashem Eloheicha, when He led thee by the derech?

JER 2:18 ‏און אַצונדערט װי קומסטו אױפֿן װעג קײן מִצרַיִם, ‏צו טרינקען דאָס װאַסער פֿון שִיחוֹר? ‏און װי קומסטו אױפֿן װעג קײן אשור, ‏צו טרינקען דאָס װאַסער פֿון טײַך? edit

JER 2:18 un atsundert vi kumstu oifen veg kein Mitsrayim, tsu trinken dos vaser fun shiichor? un vi kumstu oifen veg kein Ashur, tsu trinken dos vaser fun taich?

JER 2:18 And now what hast thou to do in the derech Mitzrayim, to drink the waters of the Shichor ([Nile] River )? Or what hast thou to do in the derech Ashur (Assyria) , to drink the waters of the Euphrates [River]?

JER 2:19 ‏דײַן שלעכטיקײט װעט דיך אָנלערנען, ‏און דײַנע אָפּקערונגען װעלן דיך שטראָפֿן; ‏און װײס און זע, אַז שלעכט איז און ביטער ‏װאָס דו האָסט פֿאַרלאָזן ה׳ דײַן ג-ט, ‏און מײַן מורא איז נישט אױף דיר, ‏זאָגט אֲדֹנָי ה׳ צבָֿאוֹת. edit

JER 2:19 dain shlechtikeit vet dich onlernen, un daine opkerungen velen dich shtrofen; un veis un ze, az shlecht iz un biter vos du host farlozen Hashem dain g-t, un main moire iz nisht oif dir, zogt Adonoi Hashem Tseva'ot.

JER 2:19 Thine own ra'ah shall correct thee, and thy meshuvot (backslidings) shall reprove thee: know therefore and see that it is an evil thing and mar (bitter) , that thou hast forsaken Hashem Eloheicha, and that My pachad is not in thee, saith Adonoi Hashem Tzva'os.

JER 2:20 ‏װאָרום פֿון אײביק אָן האָב איך צעבראָכן דײַן יאָך, ‏צעריסן דײַנע בינדשטריק, ‏און דו האָסט געזאָגט: איך װעל נישט איבערטרעטן; ‏אָבער אױף יעטװעדער הױכן בערגל, ‏און אונטער יעטװעדער צװײַגהאַפֿטיקן בױם, ‏שטרעקסטו װי אַ זוֹנה זיך אױס. edit

JER 2:20 vorem fun eibik on hob ich tsebrachen dain yoch, tserisen daine bindshtrik, un du host gezogt: ich vel nisht ibertreten; ober oif yetveder hoichen bergel, un unter yetveder tsvaighaftiken boim, shtrekstu vi a zoine zich ois.

JER 2:20 For long ago I have broken thy ol (yoke) , and tore off thy bonds; and thou saidst, I will not serve; when upon every high hill and under every green tree thou hast sprawled, playing the zonah.

JER 2:21 ‏און איך האָב דיך געפֿלאַנצט אַ װױל װײַנריטל, ‏לױטער ריכטיקן זאָמען; ‏און װי ביסטו מיר פֿאַרקערט געװאָרן ‏אין װיל װוּקסן פֿון פֿרעמדן װײַנשטאָק! edit

JER 2:21 un ich hob dich geflantst a voil vainritl, loiter richtiken zomen; un vi bistu mir farkert gevoren in vil vuksen fun fremden vainshtok!

JER 2:21 Yet I had planted thee a choice vine, wholly a zera emes. How then art thou turned into the degenerate plant of a gefen nochriyah unto Me?

JER 2:22 ‏װאָרום, אַז דו זאָלסט זיך װאַשן מיט לױג, ‏און זאָלסט מערן אױף דיר זײף, ‏איז געפֿלעקט דײַן זינד פֿאַר מיר, ‏זאָגט אֲדֹנָי ה׳. edit

JER 2:22 vorem, az du zolst zich vashen mit loig, un zolst meren oif dir zeif, iz geflekt dain zind far mir, zogt Adonoi Hashem.

JER 2:22 For though thou wash thee with lye, and take thee much soap, yet thine avon (iniquity) is marked before Me, saith Adonoi Hashem .

JER 2:23 ‏װי קענסטו זאָגן: איך האָב מיך נישט פֿאַראומרײניקט, ‏נאָך די בַעַל-געטער בין איך נישט געגאַנגען? ‏זע דײַן פֿירונג אין טאָל, ‏מערק װאָס דו האָסט געטאָן, ‏דו פֿלינקע קעמעלין, װאָס פֿאַרדרײט אירע װעגן; edit

JER 2:23 vi kenstu zogen: ich hob mich nisht farumreinikt, noch di Baal-geter bin ich nisht gegangen? ze dain firung in tal, merk vos du host geton, du flinke kemelin, vos fardreit ire vegen;

JER 2:23 How canst thou say, I am not tameh, I have not gone after Ba'alim? See thy derech in the valley, know what thou hast done: thou art a swift camel traversing her ways;

JER 2:24 ‏אַ װילדע אײזעלין צום מדבר געװױנט, ‏װאָס שלינגט דעם װינט אין דער גלוסטונג פֿון איר זעל; ‏פֿון איר פּאָרונג װער קען זי אָפּהאַלטן? ‏אַלע אירע זוכער דאַרפֿן זיך נישט אײַנמיען, ‏אין איר חוֹדש װעלן זײ זי געפֿינען. edit

JER 2:24 a vilde eizelin tsum midbar gevoint, vos shlingt dem vint in der glustung fun ir zel; fun ir porung ver ken zi ophalten? ale ire zucher darfen zich nisht ainmien, in ir Chodesh velen zei zi gefinen.

JER 2:24 A pereh used to the midbar, that sniffs up the ruach in the craving of her nefesh; in her occasion [of heat] who can turn her away? All they that seek her will not weary themselves; in her month they shall find her.

JER 2:25 ‏פֿאַרמײַד דײַן פֿוס פֿון באָרװעס זײַן, ‏און דײַן קעל פֿון דאָרשטיקײט; ‏אָבער דו האָסט געזאָגט: אומזיסט, נײן! ‏נײַערט פֿרעמדע האָב איך ליב, ‏און נאָך זײ װעל איך גײן. edit

JER 2:25 farmaid dain fus fun borves zain, un dain kel fun dorshtikeit; ober du host gezogt: umzist, nein! naiert fremde hob ich lib, un noch zei vel ich gein.

JER 2:25 Withhold thy regel from being unshod, and thy throat from thirst; but thou saidst, There is no hope: no; for I have loved zarim, and after them will I go.

JER 2:26 ‏װי די שאַנד פֿון אַ גנבֿ אַז ער װערט געפֿונען, ‏אַזױ איז צו שאַנד דאָס הױז פֿון יִשׂרָאֵל, ‏זײ, זײערע מלכים, זײערע האַרן, ‏און זײערע כֹּהנים, און זײערע נבֿיאים. edit

JER 2:26 vi di shand fun a ganev az er vert gefunen, azoi iz tsu shand dos hoiz fun Yisroel, zei, zeyere Molechim, zeyere haren, un zeyere koyanim, un zeyere neviim.

JER 2:26 As the ganav is ashamed when he is caught, so is the Bais Yisroel ashamed; they, their melachim, their sarim, and their kohanim, and their nevi'im.

JER 2:27 ‏זײ זאָגן צו אַ האָלץ: ביסט מײַן פֿאָטער! ‏און צו אַ שטײן: דו האָסט אונדז געבאָרן! ‏װאָרום זײ האָבן געקערט דעם רוקן צו מיר, און נישט דעם פּנים; ‏נאָר אין צײַט פֿון זײער אומגליק זאָגן זײ: ‏שטײ אױף און העלף אונדז. edit

JER 2:27 zei zogen tsu a holts: bist main foter! un tsu a shtein: du host undz geboren! vorem zei hoben gekert dem ruchen tsu mir, un nisht dem ponem; nor in tsait fun zeyer umglik zogen zei: shtei oif un helf undz.

JER 2:27 Saying to Etz (wood) , Thou art Avi; and to Even (stone) , Thou hast brought me forth; for they have turned their back unto Me, and not their face; but in the time of their trouble they will say, Arise, and hoshi'einu (save us) .

JER 2:28 ‏און װוּ זײַנען דײַנע ג-טער װאָס דו האָסט דיר געמאַכט? ‏זאָלן זײ אױפֿשטײן אױב זײ קענען דיר העלפֿן ‏אין צײַט פֿון דײַן אומגליק; ‏װאָרום אַזױ װי די צאָל פֿון דײַנע שטעט, ‏זײַנען דײַנע ג-טער, יהוּדה. edit

JER 2:28 un vu zainen daine g-ter vos du host dir gemacht? zolen zei oifshtein oib zei kenen dir helfen in tsait fun dain umglik; vorem azoi vi di tsol fun daine shtet, zainen daine g-ter, Yehudah.

JER 2:28 But where are thy elohim that thou hast made for thee? Let them arise, if they can save thee in the time of thy trouble; for as many as are the mispar (number) of thy towns are thy elohim, O Yehudah.

JER 2:29 ‏פֿאַר װאָס קריגט איר אױף מיר? ‏איר אַלע האָט געבראָכן אָן מיר, ‏זאָגט ה׳. edit

JER 2:29 far vos krigt ir oif mir? ir ale hot gebrochen on mir, zogt Hashem.

JER 2:29 Why will ye bring lawsuit against Me? Ye all have rebelled against Me, saith Hashem .

JER 2:30 ‏אומזיסט האָב איך געשלאָגן אײַערע קינדער, ‏זײ האָבן קײן מוסר ‏ נישט גענומען; ‏אײַער שװערד האָט פֿאַרצערט אײַערע נבֿיאים, ‏װי אַ מערדערישער לײב. edit

JER 2:30 umzist hob ich geshlogen aiere kinder, zei hoben kein musar nisht genumen; aier shverd hot fartsert aiere neviim, vi a merderisher laib.

JER 2:30 In vain have I struck your banim; they received no musar; your own cherev hath devoured your nevi'im, like a destroying lion.

JER 2:31 ‏איר דָור, זעט דאָס װאָרט פֿון ה׳: ‏בין איך דען געװען אַ מדבר צו יִשׂרָאֵל? ‏צי אַ לאַנד פֿון שטאָקפֿינצטערניש? ‏פֿאַר װאָס זאָגט מײַן פֿאָלק: ‏מיר װילן זיך אומטרײַבן, ‏מיר װעלן מער נישט קומען צו דיר? edit

JER 2:31 ir dor, zet dos vort fun Hashem: bin ich den geven a midbar tsu Yisroel? tsi a land fun shtokfintsternish? far vos zogt main folk: mir vilen zich umtraiben, mir velen mer nisht kumen tsu dir?

JER 2:31 O HaDor (Generation) , heed ye the Devar Hashem . Have I been a midbar unto Yisroel? An eretz of great darkness? Madu'a (why) say Ami, We are free; we will come no more unto Thee?

JER 2:32 ‏קען אַ יונגפֿרױ פֿאַרגעסן איר צירונג, ‏אַ כּלה אירע שלײפֿן? ‏און מײַן פֿאָלק האָט מיך פֿאַרגעסן ‏טעג אָן אַ צאָל. edit

JER 2:32 ken a yungfroi fargesen ir tsirung, a kale ire shleifen? un main folk hot mich fargesen teg on a tsol.

JER 2:32 Can a betulah forget her jewelry, or a kallah her adornments? Yet My people have forgotten Me yamim ein mispar (days without number) .

JER 2:33 ‏װי באַשײנסטו דײַן װעג ‏ליבשאַפֿט צו זוכן! ‏פֿאַר װאָר, אַפֿילו די ערגסטע ‏קענסטו דײַנע װעגן לערנען. edit

JER 2:33 vi basheinstu dain veg libshaft tsu zuchen! far vor, afile di ergste kenstu daine vegen lernen.

JER 2:33 How well thou direct thy derech to seek ahavah? Therefore hast thou also taught hara'ot (the worst women) the darkhei (ways) of thee.

JER 2:34 ‏אין דײַנע ברעגן געפֿינט זיך אױך בלוט ‏פֿון נפֿשות פֿון אומשולדיקע אָרימע – ‏נישט בײַ אַן אײַנברעכונג האָסטו זײ געפֿונען; ‏אָבער בײַ אַלעם דעם edit

JER 2:34 in daine bregen gefint zich oich blut fun nefoshes fun umshuldike orime – nisht bai an ainbrechung hostu zei gefunen; ober bai alem dem

JER 2:34 Also in thy skirts is found the dahm of the nefashot of the innocent poor; although you never caught them breaking in. Yet concerning all these

JER 2:35 ‏זאָגסטו: ‏פֿאַר װאָר, איך בין אומשולדיק, ‏זײַן צאָרן ‏ האָט זיך געװיס אָפּגעקערט פֿון מיר. ‏זע, איך משפּט זיך מיט דיר ‏פֿאַר דײַן זאָגן: איך האָב נישט געזינדיקט. edit

JER 2:35 zogstu: far vor, ich bin umshuldik, zain tsoren hot zich gevis opgekert fun mir. ze, ich mishpot zich mit dir far dain zogen: ich hob nisht gezindikt.

JER 2:35 Thou sayest, Because I am innocent, surely His anger shall turn from me. Hineni, I will plead with thee, because thou sayest, Loh chatati (I have not sinned) .

JER 2:36 ‏װי זײער װאָלװל דו מאַכסט זיך ‏צו בײַטן דײַן װעג! ‏װעסט אױך פֿון מִצרַיִם פֿאַרשעמט װערן, ‏װי דו ביסט פֿאַרשעמט געװאָרן פֿון אשור. edit

JER 2:36 vi zeyer volvl du machst zich tsu baiten dain veg! vest oich fun Mitsrayim farshemt veren, vi du bist farshemt gevoren fun Ashur.

JER 2:36 Why doest thou gad about so much to change the course of thy derech? Thou also shalt be ashamed of Mitzrayim, as thou wast ashamed of Assyria.

JER 2:37 ‏אױך פֿון דעם דאָזיקן װעסטו אַרױסגײן ‏מיט דײַנע הענט איבער דײַן קאָפּ, ‏װאָרום ה׳ פֿאַראַכט ‏ דײַנע בטכוֹנות, ‏און װעסט מיט זײ נישט באַגליקן. edit

JER 2:37 oich fun dem doziken vestu aroisgein mit daine hent iber dain kop, vorem Hashem faracht daine betchones, un vest mit zei nisht bagliken.

JER 2:37 Yea, thou shalt go forth from this, and thine hands upon thine head; for Hashem hath rejected thy confidences, and thou shalt not prosper in them.

JER 3:1 ‏… אַזױ צו זאָגן: ‏אַז אַ מאַן שיקט אַװעק זײַן װײַב, ‏און זי גײט אַװעק פֿון אים, ‏און װערט אַן אַנדער מאַנס, ‏װעט ער דען זיך װידער אומקערן צו איר? ‏װאָלט נישט זינדיק פֿאַרזינדיקט װערן יענע לאַנד? ‏און דו האָסט מזַנה געװען מיט ליבהאָבער אַ סך, ‏און װילסט זיך אומקערן צו מיר, ‏זאָגט ה׳. edit

JER 3:1 … azoi tsu zogen: az a man shikt avek zain vaib, un zi geit avek fun im, un vert an ander mans, vet er den zich vider umkeren tsu ir? volt nisht zindik farzindikt veren yene land? un du host mizane geven mit libhaber a sach, un vilst zich umkeren tsu mir, zogt Hashem.

JER 3:1 They say, If an ish put away [in divorce] his isha, and she go from him, and become another manʼs, shall he return unto her again? Shall not that eretz be defiled and forbidden? But thou hast played the zonah with re'im rabbim (many lovers) ; yet shuv (turn) to Me, saith Hashem .

JER 3:2 ‏הײב אױף דײַנע אױגן אױף די הױכע ערטער, ‏און זע, װוּ ביסטו נישט געשענדט געװאָרן? ‏אױף די װעגן האָסטו געלױערט אױף זײ, ‏װי אַן אַראַבער אין דער מדבר; ‏און האָסט זינדיק געמאַכט דאָס לאַנד ‏מיט דײַן זנות און מיט דײַן שלעכטיקײט. edit

JER 3:2 heib oif daine oigen oif di hoiche erter, un ze, vu bistu nisht geshendt gevoren? oif di vegen hostu geloyert oif zei, vi an araber in der midbar; un host zindik gemacht dos land mit dain zoines un mit dain shlechtikeit.

JER 3:2 Lift up thine eyes unto the hilltops, and see! Where hast thou not been lain with? In the drakhim (ways, roads) hast thou sat [waiting] for them, as the nomad in the midbar; and thou hast defiled the eretz with thy zenut (whoredom, prostitution) and with thy ra'ah (wickedness) .

JER 3:3 ‏דערום זײַנען די פֿרירעגנס פֿאַרמיטן געװאָרן, ‏און שפּעטרעגן איז נישט געװען; ‏אָבער אַ שטערן פֿון אַ זוֹנה איז געװען בײַ דיר, edit

JER 3:3 derum zainen di friregns farmiten gevoren, un shpetregen iz nisht geven; ober a shteren fun a zoine iz geven bai dir,

JER 3:3 Therefore the revivim (showers) have been withheld, and there hath been no malkosh (latter rain, spring rain) ; and thou hadst a metzach isha zonah (whoreʼs forehead) , and thou refusedst to blush with shame.

JER 3:4 ‏האָסטו זיך נישט געװאָלט שעמען. ‏האָסטו נישט אַקאָרשט גערופֿן צו מיר: פֿאָטער מין, ‏װעט ער אױף אײביק אַ שׂינאה טראָגן? edit

JER 3:4 hostu zich nisht gevolt shemen. hostu nisht akorsht gerufen tsu mir: foter min, vet er oif eibik a sine trogen?

JER 3:4 Wilt thou not from this time cry unto Me, Avi, Thou art the Alluf (Guide, Friend) of my neurim (youth) ?

JER 3:5 ‏װעט ער שטענדיק זי אָנהאַלטן? ‏אָט האָסטו גערעדט, און דאָך געטאָן דאָס בײז, ‏און געפּוֹעלט בײַ זיך. edit

JER 3:5 vet er shtendik zi onhalten? ot hostu geredt, un doch geton dos beiz, un gepoelt bai zich.

JER 3:5 Will He reserve His anger l'olam? Will He keep it lanetzach? Hinei, this is what you preach, but you practice all hara'ot (the evils) you can.

JER 3:6 ‏און ה׳ האָט צו מיר געזאָגט אין די טעג פֿון מלך יֹאשִיָהו: האָסטו געזען װאָס די אָפּגעקערטע יִשׂרָאֵל האָט געטאָן? זי איז געגאַנגען אױף יעטװעדער הױכן גערגל, און אונטער יעדער צװײַגהאַפֿטיקן בױם, און האָט דאָרטן מזַנה געװען. edit

JER 3:6 un Hashem hot tsu mir gezogt in di teg fun melech Yoshiyah: hostu gezen vos di opgekerte Yisroel hot geton? zi iz gegangen oif yetveder hoichen gergl, un unter yeder tsvaighaftiken boim, un hot dorten mizane geven.

JER 3:6 Hashem said also unto me in the days of Yoshiyah HaMelech, Hast thou seen that which meshuvah Yisroel (backsliding Yisroel) hath done? She is gone up upon every high hill and under every green tree, and there hath played the zonah.

JER 3:7 ‏און איך האָב געװעסט געזאָגט: נאָכדעם אַז זי האָט געטאָן דאָס אַלץ, װעט זי זיך אומקערן צו מיר; אָבער זי האָט זיך נישט אומגעקערט. און די פֿעלשערין איר שװעסטער יהוּדה האָט דאָס געזען. edit

JER 3:7 un ich hob gevest gezogt: nochdem az zi hot geton dos alts, vet zi zich umkeren tsu mir; ober zi hot zich nisht umgekert. un di felsherin ir shvester Yehudah hot dos gezen.

JER 3:7 And I said after she had done all these things, Turn thou unto Me. But she returned not. And her treacherous achot Yehudah saw it.

JER 3:8 ‏אָבער איך האָב געזען, אַז הגם דערפֿאַר װאָס די אָפּגעקערטע יִשׂרָאֵל האָט אומטרײַשאַפֿט באַגאַנגען, האָב איך זי אַװעקגעשיקט, און איר געגעבן איר שײדבריװ, האָט פֿון דעסטװעגן נישט מורא געהאַט די פֿעלשערין יהוּדה איר שװעסטער, און זי אױך איז געגאַנגען און האָט מזַנה געװען. edit

JER 3:8 ober ich hob gezen, az hagam derfar vos di opgekerte Yisroel hot umtraishaft bagangen, hob ich zi avekgeshikt, un ir gegeben ir sheidbriv, hot fun destvegen nisht moire gehat di felsherin Yehudah ir shvester, un zi oich iz gegangen un hot mizane geven.

JER 3:8 And I saw, when for all the causes whereby meshuvah Yisroel (backsliding Yisroel) committed adultery, I had put her away, and given her a sefer keritut (bill of divorce) ; yet her treacherous achot Yehudah feared not, but went and played the zonah also.

JER 3:9 ‏און עס איז געװען, פֿון װעגן דער לײַכטיקײט פֿון איר זנות האָט זי זינדיק געמאַכט דאָס לאַנד, און זי האָט אומטרײַשאַפֿט באַגאַנגען מיט שטײן און מיט האָלץ. edit

JER 3:9 un es iz geven, fun vegen der laichtikeit fun ir zoines hot zi zindik gemacht dos land, un zi hot umtraishaft bagangen mit shtein un mit holts.

JER 3:9 And it came to pass through the lightness with which she took her zenut (whoredom) , that she defiled HaAretz, and committed adultery with HaEven (the Stone ) and with HaEtz (the Wood) .

JER 3:10 ‏אָבער אַפֿילו נאָך אַלעם דעם האָט די פֿעלשערין איר שװעסטער יהוּדה זיך נישט אומגעקערט צו מיר מיט איר גאַנצן האַרצן, נאָר בלױז מיט ליגן, זאָגט ה׳. edit

JER 3:10 ober afile noch alem dem hot di felsherin ir shvester Yehudah zich nisht umgekert tsu mir mit ir gantsen hartsen, nor bloiz mit ligen, zogt Hashem.

JER 3:10 And yet for all this her treacherous achot Yehudah hath not returned unto Me with her kol lev, but in sheker (falsity, pretense, an insincere religious spirit) , saith Hashem .

JER 3:11 ‏און ה׳ האָט צו מיר געזאָגט: די אָפּגעקערטע יִשׂרָאֵל האָט זיך אַרױסגעװיזן מער רעכטפֿאַרטיק פֿון דער פֿעלשערין יהוּדה. edit

JER 3:11 un Hashem hot tsu mir gezogt: di opgekerte Yisroel hot zich aroisgevizen mer rechtfartik fun der felsherin Yehudah.

JER 3:11 And Hashem said unto me, Meshuvah Yisroel hath come nearer to justifying herself than treacherous Yehudah.

JER 3:12 ‏גײ און זאָלסט רופֿן די דאָזיקע װערטער קען צפֿון, און זאָגן: ‏קער זיך אום, דו אָפּגעקערטע יִשׂרָאֵל, זאָגט ה׳: ‏איך װעל נישט װאַרפֿן אַ בײז פּנים אױף אײַך, ‏װאָרום איך בין גענאָדיק, זאָגט ה׳, ‏איך האַלט נישט אַ שׂינאה אױף אײביק. edit

JER 3:12 gei un zolst rufen di dozike verter ken Tsafon, un zogen: ker zich um, du opgekerte Yisroel, zogt Hashem: ich vel nisht vorfen a beiz ponem oif aich, vorem ich bin genodik, zogt Hashem, ich halt nisht a sine oif eibik.

JER 3:12 Go and proclaim these devarim toward the north, and say, Return, thou meshuvah Yisroel, saith Hashem ; and I will not cast down Mine anger to fall upon you; for I am chasid (displaying chesed, mercy) , saith Hashem , and I will not keep anger l'olam.

JER 3:13 ‏נאָר זײ װיסן דײַן זינד, ‏אַז אָן ה׳ דײַן ג-ט האָסטו געבראָכן, ‏און האָסט צעשפּרײט דײַנע װעגן צו פֿרעמדע, ‏אונטער יעטװעדער צװײַגהאַפֿטיקן בױם; ‏און צו מײַן קֹול האָט איר נישט צוגעהערט, ‏זאָגט ה׳. edit

JER 3:13 nor zei visen dain zind, az on Hashem dain g-t hostu gebrochen, un host tseshpreit daine vegen tsu fremde, unter yetveder tsvaighaftiken boim; un tsu main kol hot ir nisht tsugehert, zogt Hashem.

JER 3:13 Only acknowledge thine avon (iniquity, guilt of wrongdoing) , that thou hast rebelled against Hashem your G-d, and hast scattered thy favors to the zarim under every green tree, and ye have not obeyed My voice, saith Hashem .

JER 3:14 ‏קערט אײַך אום, קינדער אָפּקערער, ‏זאָגט ה׳, ‏װאָרום איך בין אײַער האַר, ‏און איך װעל אײַך נעמען אײנעם פֿון אַ שטאָט, ‏און צװײ פֿון אַ משפּחה, ‏און װעל אײַך ברענגען קײן צִיוֹן. edit

JER 3:14 kert aich um, kinder opkerer, zogt Hashem, vorem ich bin aier Har, un ich vel aich nemen einem fun a shtot, un tsvei fun a mishpoche, un vel aich brengen kein Tsiyon.

JER 3:14 Shuvu (Turn) , O banim shovaviv (backsliding children) , saith Hashem ; for I am married unto you: and I will take you one from a town, and two from a mishpakhah, and I will bring you to Tziyon:

JER 3:15 ‏און איך װעל אײַך געבן פּאַסטוכער נאָך מײַן האַרצן, ‏און זײ װעלן אײַך פֿיטערן מיט קענשאַפֿט ‏און מיט פֿאַרשטאַנדיקײט. edit

JER 3:15 un ich vel aich geben pastucher noch main hartsen, un zei velen aich fiteren mit kenshaft un mit forshtandikeit.

JER 3:15 And I will give you ro'im according to Mine lev, which shall feed you with da'as and seichel.

JER 3:16 ‏און עס װעט זײַן, ‏אַז איר װעט זיך מערן און פֿרוכפּערן אין לאַנד, ‏אין יענע טעג, זאָגט ה׳, ‏װעט מען מער נישט זאָגן: ‏דער אָרון פֿון ה׳ס בְּרִית; ‏און ער װעט אױפֿן זינען נישט אַרױף, ‏און מע װעט אים נישט דערמאָנען און נישט דאַכטן; ‏און ער װעט מער נישט געמאַכט װערן. edit

JER 3:16 un es vet zain, az ir vet zich meren un fruchperen in land, in yene teg, zogt Hashem, vet men mer nisht zogen: der orn fun Hashems bris; un er vet oifen zinen nisht aroifblikendik, un me vet im nisht dermonen un nisht dachten; un er vet mer nisht gemacht veren.

JER 3:16 And it shall come to pass, when ye be multiplied and increased in HaAretz, in those days, saith Hashem , they shall say no more, The Aron Brit Hashem : neither shall it come to mind: neither shall they remember it; neither shall they ask for it; neither shall another be fashioned.

JER 3:17 ‏אין יענער צײַט װעט מען רופֿן ירושָלַיִם דער טראָן ‏ פֿון ה׳, ‏און אײַנזאַמלען װעלן זיך צו איר אַלע פֿעלקער, ‏פֿון װעגן ה׳ס נאָמען, קײן ירושָלַיִם, ‏און זײ װעלן מער נישט גײן ‏נאָך דער אײַנגעשפּאַרטיקײט פֿון זײער בײזן האַרצן. edit

JER 3:17 in yener tsait vet men rufen Yerusholayim der tron fun Hashem, un ainzamlen velen zich tsu ir ale felker, fun vegen Hashems nomen, kein Yerusholayim, un zei velen mer nisht gein noch der aingeshpartikeit fun zeyer beizen hartsen.

JER 3:17 At that time they shall call Yerushalayim the Kisse Hashem ; and all the Goyim shall be gathered unto it, to the Shem Hashem , to Yerushalayim; neither shall they walk any more after the sherirut libam harah (the stubbornness of their evil heart) .

JER 3:18 ‏אין יענע טעג װעט גײן דאָס הױז פֿון יהוּדה ‏מיט דעם הױז פֿון יִשׂרָאֵל, ‏און זײ װעלן קומען אין אײנעם פֿון צפֿון-לאַנד ‏אין דעם לאַנד װאָס איך האָב געמאַכט אַרבן אײַערע עלטערן. edit

JER 3:18 in yene teg vet gein dos hoiz fun Yehudah mit dem hoiz fun Yisroel, un zei velen kumen in einem fun Tsafon-land in dem land vos ich hob gemacht arben aiere elteren.

JER 3:18 In those days Bais Yehudah shall walk with Bais Yisroel, and they shall come together out of the eretz tzafon to HaAretz that I have given for a nachalah unto Avoteichem.

JER 3:19 ‏און איך האָב געװעסט געזאָגט: ‏װי װעל איך דיך אױסריכטן צװישן די קינדער, ‏און דיר געבן אַ גלוסטיק לאַנד, ‏די שײנשענסטע נחלה פֿון די פֿעלקער! ‏און איך האָב געזאָגט: פֿאָטער מײַן װעסטו מיך רופֿן, ‏און פֿון הינטער מיר װעסטו זיך נישט אָפּקערן. edit

JER 3:19 un ich hob gevest gezogt: vi vel ich dich oisrichten tsvishen di kinder, un dir geben a glustik land, di sheinshenste nachle fun di felker! un ich hob gezogt: foter main vestu mich rufen, un fun hinter mir vestu zich nisht opkeren.

JER 3:19 But I said, How shall I set thee among the banim, and give thee an eretz chemdah (a land of desire) , the most beautiful nachalah of the Goyim? And I said, Thou shalt call Me, Avi; and shalt not turn back from following Me.

JER 3:20 ‏אָבער אַזױ װי אַ װײַב װאָס פֿעלשט אָן איר מאַן, ‏אַזױ האָט איר געפֿעלשט אָן מיר, הױז פֿון יִשׂרָאֵל, זאָגט ה׳. edit

JER 3:20 ober azoi vi a vaib vos felsht on ir man, azoi hot ir gefelsht on mir, hoiz fun Yisroel, zogt Hashem.

JER 3:20 Surely as an isha treacherously departeth from her husband, so have ye dealt treacherously with Me, O Bais Yisroel, saith Hashem .

JER 3:21 ‏זאָט אַ קֹול װערט אױף די הױכע ערטער געהערט, ‏אַ תּכנונים-געװײן פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, ‏װאָרום זײ האָבן פֿאַרקרימט זײער װעג, ‏פֿאַרגעסן אָן ה׳ זײער ג-ט. edit

JER 3:21 zot a kol vert oif di hoiche erter gehert, a technunim-gevain fun di kinder fun Yisroel, vorem zei hoben farkrimt zeyer veg, fargesen on Hashem zeyer g-t.

JER 3:21 A voice was heard upon the high places, weeping and tachanunei Bnei Yisroel (supplications of the Children of Israel) ; for they have perverted their derech, and they have forgotten Hashem Eloheihem.

JER 3:22 ‏קערט אײַך אום, קינדער אָפּקערער, ‏איך װעל הײלן {רפא} ‏ אײַערע אָפּקערונגען. ‏דאָ זײַנען איר, געקומען צו דיר, ‏װאָרום דו ביסט ה׳ אלוקינו. edit

JER 3:22 kert aich um, kinder opkerer, ich vel heilen aiere opkerungen. do zainen ir, gekumen tsu dir, vorem du bist Hashem Elokeinu.

JER 3:22 Shuvu (return) , ye banim shovavim (backsliding children) , and I will heal your meshuvot (backslidings) . Behold, we come unto Thee; for Thou art Hashem Eloheinu.

JER 3:23 ‏פֿאַר װאָר, פֿאַלש איז װאָס פֿון די הײכן, ‏דער טומל פֿון די בערג; ‏פֿאַר װאָר, אין ה׳ אלוקינו ‏איז די הילף פֿון יִשׂרָאֵל. edit

JER 3:23 far vor, falsh iz vos fun di heichen, der tuml fun di berg; far vor, in Hashem Elokeinu iz di hilf fun Yisroel.

JER 3:23 Truly in sheker is Salvation hoped for from the hills, and from the multitude of mountains; truly in Hashem Eloheinu is the Teshu'at Yisroel (Salvation of Israel) .

JER 3:24 ‏און די שאַנדגעטערײַ האָט אױפֿגעגעסן ‏די מי פֿון אונדזערע עלטערן, פֿון אונדזער יוגנט אָן, ‏זײערע שאָף און זײערע רינדער, ‏זײערע זין און זײערע טעכטער. edit

JER 3:24 un di shandgeterai hot oifgegesen di mi fun undzere elteren, fun undzer yugnt on, zeyere shof un zeyere rinder, zeyere zin un zeyere techter.

JER 3:24 For HaBoshet (the Shame) , hath devoured the labor of Avoteinu from ne'ureinu (our youth) : their tzon and their bakar, their banim and their banot.

JER 3:25 ‏לאָמיר ליגן אין אונדזער שאַנד, ‏און זאָל אונדז באַדעקן אונדזער שמאַך, ‏װאָרום צו ה׳ אלוקינו האָבן מיר געזינדיקט, ‏מיר און אונדזערע עלטערן, ‏פֿון אונדזער יוגנט און ביז הײַנטיקן טאָג, ‏און מיר האָבן נישט צוגעהערט צו דעם קֹול ‏פֿון ה׳ אלוקינו. edit

JER 3:25 lomir ligen in undzer shand, un zol undz badeken undzer shmach, vorem tsu Hashem Elokeinu hoben mir gezindikt, mir un undzere elteren, fun undzer yugnt un biz haintiken tog, un mir hoben nisht tsugehert tsu dem kol fun Hashem Elokeinu.

JER 3:25 We lie down in our Boshet (Shame) , and kelimateinu (our humiliation) covereth us; for we have sinned against Hashem Eloheinu, we and Avoteinu, from our youth even unto this day, and have not obeyed the voice of Hashem Eloheinu.

JER 4:1 ‏אַז דו װעסט זיך אומקערן, יִשׂרָאֵל, זאָגט ה׳, ‏צו מיר זיך אומקערן, ‏און אַז דו װעסט אָפּטאָן דײַנע אומװערדיקײטן פֿון מײַן פּנים, ‏און װעסט זיך נישט װאַקלען, edit

JER 4:1 az du vest zich umkeren, Yisroel, zogt Hashem, tsu mir zich umkeren, un az du vest opton daine umverdikeiten fun main ponem, un vest zich nisht vaklen,

JER 4:1 If thou wilt make teshuvah, O Yisroel, saith Hashem , return unto Me; and if thou wilt put away thine shikkutzim (abominations) out of My sight, then shalt thou not be moved.

JER 4:2 ‏און װעסט שװערן: אַזױ װי ה׳ לעבט. ‏מיט אמת, מיט רעכט, און מיט גערעכטיקײט, ‏װעלן זיך בענטשן מיט אים פֿעלקער, ‏און מיט אים װעלן זײ זיך רימען. edit

JER 4:2 un vest shveren: azoi vi Hashem lebt. mit emes, mit recht, un mit gerechtikeit, velen zich bentshen mit im felker, un mit im velen zei zich rimen.

JER 4:2 And thou shalt swear, Chai Hashem , in emes, in mishpat, and in tzedakah; and the Goyim shall bless themselves in Him, and in Him shall they glory.

JER 4:3 ‏װאָרום אַזױ האָט ה׳ געזאָגט ‏צו די מענער פֿון יהוּדה און צו ירושָלַיִם: ‏אַקערט אײַך אַן אַקער, ‏און איר זאָלט נישט זײען אױף דערנער. edit

JER 4:3 vorem azoi hot Hashem gezogt tsu di mener fun Yehudah un tsu Yerusholayim: akert aich an aker, un ir zolt nisht zeyen oif derner.

JER 4:3 For thus saith Hashem to Ish Yehudah and Yerushalayim, Break up your unplowed ground, and sow not among kotzim (thorns) .

JER 4:4 ‏באַשנײַדט אײַך צו ה׳, ‏און טוט אָפּ די פֿאָרהױטן פֿון אײַער האַרץ, ‏איר מענער פֿון יהוּדה און באַװױנער פֿון ירושָלַיִם, ‏כּדי מײַן גרימצאָרן זאָל נישט אַרױסגײן װי אַ פֿײַער, ‏און ברענען אַז קײן לעשער זאָל נישט זײַן, ‏פֿון װעגן אײַערע שלעכטע מעשׂים. edit

JER 4:4 bashnaidt aich tsu Hashem, un tut op di forhoiten fun aier harts, ir mener fun Yehudah un bavoiner fun Yerusholayim, kedei main grimtsoren zol nisht aroisgein vi a faier, un brenen az kein lesher zol nisht zain, fun vegen aiere shlechte meisim.

JER 4:4 Circumcise yourselves to Hashem , and take the mohel knife to the arelot of your levav, ye Ish Yehudah and inhabitants of Yerushalayim: lest My fury break out like eish, and burn that none can quench it, because of the evil of your deeds.

JER 4:5 ‏דערצײלט אין יהוּדה, און מאַכט הערן אין ירושָלַיִם, ‏און זאָגט: בלאָזט אַ שוֹפֿר אין לאַנד; ‏רופֿט מיט אַ פֿולער קעל, און זאָגט: ‏זאַמלט אײַך אײַן, און לאָמיר אַרײַן אין די פֿעסטונגשטעט. edit

JER 4:5 dertseilt in Yehudah, un macht heren in Yerusholayim, un zogt: blozt a shofar in land; ruft mit a fuler kel, un zogt: zamlt aich ain, un lomir arain in di festungshtet.

JER 4:5 Declare ye in Yehudah, and publish in Yerushalayim; and say, Blow ye the shofar in HaAretz. Cry out, gather together, and say, Assemble yourselves, and let us go into the fortified cities.

JER 4:6 ‏הײבט אױף אַ פֿאָן קײן צִיוֹן, ‏אַנטרינט, איר זאָלט אײַך נישט אָפּשטעלן, ‏װאָרום איך ברענג אַן אומגליק פֿון צפֿון, ‏און אַ בראָך אַ גרױסן. edit

JER 4:6 heibt oif a fon kein Tsiyon, antrint, ir zolt aich nisht opshtelen, vorem ich breng an umglik fun Tsafon, un a broch a groisen.

JER 4:6 Raise up a nes (a banner, a flag pointing to the place of refuge) over Tziyon; take refuge, delay not; for I will bring ra'ah (evil, disaster) from the tzafon (north) , and shever gadol (great destruction) .

JER 4:7 ‏אַ לײב איז אױפֿגעגאַנגען פֿון זײַן געצװײַג, ‏און אַן אומבפֿענגער פֿון פֿעלקער ‏האָט געצױגן, איז אַרױס פֿון זײַן אָרט, ‏צו מאַכן דײַן לאַנד צו װיסט, ‏דײַנע שטעט זאָלן כָרב זײַן, אָן אַ באַװױנער. edit

JER 4:7 a laib iz oifgegangen fun zain getsvaig, un an umbfenger fun felker hot getsoigen, iz arois fun zain ort, tsu machen dain land tsu vist, daine shtet zolen chorb zain, on a bavoiner.

JER 4:7 The aryeh (lion) is come up from his thicket, and the Mashkhit Goyim (Destroyer of the Nations) , is on his way, he is gone forth from his place to make thy eretz desolate; and thy cities shall be made to lie in ruins, without an inhabitant.

JER 4:8 ‏איבער דעם גורט אָן זאַקקלײדער, ‏טוט קלאָגן און יאָמערן; ‏װאָרום נישט אָפּגעקערט האָט זיך ‏ה׳ס גרימצאָרן ‏ פֿון אונדז. edit

JER 4:8 iber dem gurt on zakkleider, tut klogen un yomeren; vorem nisht opgekert hot zich Hashems grimtsoren fun undz.

JER 4:8 For this gird you with sackcloth, lament and wail; for the charon af Hashem is not turned away from us.

JER 4:9 ‏און עס װעט זײַן אין יענעם טאָג, זאָגט ה׳ ‏װעט פֿאַרגײן דאָס האַרץ פֿון דעם מלך, ‏און דאָס האַרץ פֿון די האַרן; ‏און די כֹּהנים װעלן באַנומען װערן, ‏און די נבֿיאים װעלן גאַפֿן. edit

JER 4:9 un es vet zain in yenem tog, zogt Hashem vet fargein dos harts fun dem melech, un dos harts fun di haren; un di koyanim velen banumen veren, un di neviim velen gafen.

JER 4:9 And it shall come to pass at that day, saith Hashem , that the lev HaMelech shall be disheartened, and the lev hasarim; and the kohanim shall be horror-struck, and the nevi'im dumbfounded.

JER 4:10 ‏האָב איך געזאָגט: װײ, ה׳ דו אֲדֹנָי, פֿאַר װאָר, נאַרן גענאַרט האָסטו דאָס דאָזיקע פֿאָלק און ירושָלַיִם, אַזױ צו זאָגן: שלום װעט זײַן צו אײַך, און די שװערד דערגרײַכט ביזן נפֿש. edit

JER 4:10 hob ich gezogt: vei, Hashem du Adonoi, far vor, naren genart hostu dos dozike folk un Yerusholayim, azoi tsu zogen: sholem vet zain tsu aich, un di shverd dergraicht bizen nefesh.

JER 4:10 Then said I, Adonoi Hashem ! Surely Thou hast greatly misled HaAm HaZeh and Yerushalayim, saying, Shalom yeheyeh lachem (Ye shall have shalom) ; whereas the cherev is near unto the nefesh.

JER 4:11 ‏אין יענער צײַט װעט באַפֿױלן װערן ‏אױף דעם דאָזיקן פֿאָלק און אױף ירושָלַיִם ‏אַ הײסער װינט פֿון די הױכער ערטער אין מדבר, ‏אױפֿן װעג צו דער טאָכטער מײַן פֿאָלק; ‏נישט צו װינטשופֿלען, און נישט צו רײניקן; edit

JER 4:11 in yener tsait vet bafoilen veren oif dem doziken folk un oif Yerusholayim a heiser vint fun di hoicher erter in midbar, oifen veg tsu der tochter main folk; nisht tsu vintshuflen, un nisht tsu reiniken;

JER 4:11 At that time shall it be told HaAm HaZeh and Yerushalayim, A ruach tzach (a dry wind, sirocco) from the high places in the midbar toward the Bat Ami, not to winnow, nor to cleanse,

JER 4:12 ‏אַ װינט שטאַרקער פֿון דעם װעט קומען פֿון מיר; ‏אַצונד װעל איך אױך אַרױסזאָגן אַ משפּט אױף זײ. edit

JER 4:12 a vint shtarker fun dem vet kumen fun mir; atsund vel ich oich aroiszogen a mishpot oif zei.

JER 4:12 Even a ruach maleh (strong wind) from those places shall come from Me; now also I will pronounce mishpatim against them.

JER 4:13 ‏זע, װי װאָלקנס גײט ער אױף, ‏און װי דער שטורעמװינט זײַנען זײַנע רײַטװעגן; ‏פֿלינקער פֿון אָדלערס זײַנען זײַנע פֿערד: ‏װײ אונדז, װאָרום מיר זײַנען פֿאַרװיסט. edit

JER 4:13 ze, vi volkens geit er oif, un vi der shturemvint zainen zaine raitvegen; flinker fun odlers zainen zaine ferd: vei undz, vorem mir zainen farvist.

JER 4:13 Hinei, he shall come up like ananim (clouds) , and his merkavot shall be like the whirlwind; his susim are swifter than nesharim (eagles) . Oy lanu! (Woe unto us!) For we are ruined.

JER 4:14 ‏װאַש אָפּ פֿון בײז דײַן האַרץ, ירושָלַיִם, ‏כּדי זאָלסט געהאָלפֿן װערן. ‏ביז װאַנען װעלן רוען אין דיר ‏דײַנע מחשבֿות פֿון אומרעכט? edit

JER 4:14 vash op fun beiz dain harts, Yerusholayim, kedei zolst geholfen veren. biz vanen velen ruen in dir daine machshoves fun umrecht?

JER 4:14 O Yerushalayim, wash thine lev from rah, that thou mayest be saved. Ad mosai (how long, how much longer) shall thy sinful machsh'vot lodge within thee?

JER 4:15 ‏װאָרום אַ קֹול זאָגט אָן פֿון דָן, ‏און מאַכט הערן אומגליק פֿון געבערג פֿון אפֿרים: edit

JER 4:15 vorem a kol zogt on fun Dan, un macht heren umglik fun geberg fun Ephrayim:

JER 4:15 For a kol (voice) declareth from Dan, and publisheth evil tidings from Mt Ephrayim.

JER 4:16 ‏דערצײלט די פֿעלקער: אָט איז עס! ‏מאַכט הערן װעג ירושָלַיִם: ‏באַלעגערער קומען פֿון אַ װײַטן לאַנד, ‏און לאָזן אַרױס אױף די שטעט פֿון יהוּדה זײער קֹול. edit

JER 4:16 dertseilt di felker: ot iz es! macht heren veg Yerusholayim: balegerer kumen fun a vaiten land, un lozen arois oif di shtet fun Yehudah zeyer kol.

JER 4:16 Tell the Goyim; hinei, spread the news to Yerushalayim, that notzrim (besiegers) come from a far country, and raise their voice against the cities of Yehudah.

JER 4:17 ‏װי פֿעלדהיטער זײַנען זײ אױף איר פֿון רונד אַרום, ‏װײַל זי האָט מיר װידערשפּעניקט, זאָגט ה׳. edit

JER 4:17 vi feldhiter zainen zei oif ir fun rund arum, vail zi hot mir vidershpenikt, zogt Hashem.

JER 4:17 As shomrim of a sadeh, they are against her all around; because she hath been rebellious against Me, saith Hashem .

JER 4:18 ‏דײַן פֿירונג און דײַנע מעשׂים ‏האָבן דיר דאָס אָנגעמאַכט – ‏די דאָזיקע שלעכטיקײט דײַנע – ‏װאָס עס איז ביטער, ‏װאָס עס רירט אָן ביז דײַן האַרצן. edit

JER 4:18 dain firung un daine meisim hoben dir dos ongemacht – di dozike shlechtikeit daine – vos es iz biter, vos es rirt on biz dain hartsen.

JER 4:18 Thy derech and thy deeds have brought these things upon thee; this is thy wickedness, because it is mar (bitter) , for it hath touched upon thine lev.

JER 4:19 ‏מײַנע אינגעװײד, מײַנע אינגעװײד! ‏איך דרײַ מיך פֿון װײַטאָק! ‏אָ די װענט פֿון מײַן האַרצן! ‏מײַן האַרץ טוט ברומען אין מיר, ‏איך קען נישט שװײַגן! ‏װאָרום אַ קֹול פֿון שוֹפֿר האָסטו געהערט, מײַן זעל, ‏אַ שאַל פֿון מלחמה. edit

JER 4:19 maine ingeveid, maine ingeveid! ich drai mich fun vaitok! o di vent fun main hartsen! main harts tut brumen in mir, ich ken nisht shvaigen! vorem a kol fun shofar hostu gehert, main zel, a shal fun milchome.

JER 4:19 My innards, my innards! I am pained at my very lev; my lev is pounding in me; I cannot keep silent, because thou hast heard, O my nefesh, the kol shofar (sound of the shofar) , the teru'at milchamah (battle alarm of war) .

JER 4:20 ‏אַ בראָך אױף אַ בראָך גערשעט, ‏װאָרום פֿאַרװיסט געװאָרן איז דאָס גאַנצע לאַנד, ‏פּלוצעם זײַנען פֿאַרװיסט געװאָרן מײַנע געצעלטן, ‏אין אַ רגע – מײַנע פֿאָרהאַנגען. edit

JER 4:20 a broch oif a broch gershet, vorem farvist gevoren iz dos gantse land, plutsem zainen farvist gevoren maine getselten, in a rege – maine forhangen.

JER 4:20 Shever (destruction) follows after shever; for the whole land lies in ruins; suddenly are my ohalim destroyed, and my canopies rega.

JER 4:21 ‏ביז װאַנען װעל איך זען די פֿאָן, ‏װעל איך הערן דעם קֹול פֿון דעם שוֹפֿר? edit

JER 4:21 biz vanen vel ich zen di fon, vel ich heren dem kol fun dem shofar?

JER 4:21 Ad mosai (how long) shall I see the nes (banner) , and hear the kol shofar?

JER 4:22 ‏װאָרום נאַריש איז מײַן פֿאָלק, ‏מיך קענען זײ נישט; ‏קינדער נאַרן זײַנען זײ, ‏און נישט פֿאַרשטאַנדיק זײַנען זײ; ‏זײ זײַנען חכמים אױף טאָן שלעכטס, ‏און פֿון גוטס טאָן װײסן זײ נישט. edit

JER 4:22 vorem narish iz main folk, mich kenen zei nisht; kinder naren zainen zei, un nisht farshtandik zainen zei; zei zainen chachomim oif ton shlechts, un fun guts ton veisen zei nisht.

JER 4:22 For Ami is foolish, they have not known Me; they are stupid banim, and they have no understanding; they are chachamim to do evil, but to do good they have no da'as.

JER 4:23 ‏איך האָב געזען די ערד, ‏ערשט זי איז װיסט און לײדיק ‏און די הימלען – ‏און זײער ליכט איז נישטאָ. edit

JER 4:23 ich hob gezen di erd, ersht zi iz vist un leidik un di himlen – un zeyer licht iz nishto.

JER 4:23 I beheld ha'aretz, and, hinei, it was tohu vavohu; and HaShomayim — there was no ohr.

JER 4:24 ‏איך האָב געזען די בערג, ערשט זײ ציטערן, ‏און אַלע הײכן האָבן זיך געטרײַסלט. edit

JER 4:24 ich hob gezen di berg, ersht zei tsiteren, un ale heichen hoben zich getreislt.

JER 4:24 I beheld the mountains, and, hinei, they quaked, and all the hills had crumbled.

JER 4:25 ‏איך האָב געזען, ערשט קײן מענטשן איז נישטאָ, ‏און אַלע פֿױגלען פֿון הימל זײַנען אַװעק. edit

JER 4:25 ich hob gezen, ersht kein mentshen iz nishto, un ale foiglen fun himel zainen avek.

JER 4:25 I beheld, and, hinei, there was no adam, and kol oph HaShomayim fled away.

JER 4:26 ‏איך האָב געזען, ערשט דער כַּרמֶל איז אַ מדבר, ‏און אַלע זײַנע שטעט זײַנען צעשטערט, ‏פֿאַר דעם אָנגעזיכט פֿון ה׳, ‏פֿאַר דעם גרים פֿון זײַן צאָרן. edit

JER 4:26 ich hob gezen, ersht der Carmel iz a midbar, un ale zaine shtet zainen tseshtert, far dem ongezicht fun Hashem, far dem geirem fun zain tsoren.

JER 4:26 I beheld, and, hinei, the carmel was a midbar, and all the cities thereof lay in ruins before Hashem , before the charon af Hashem .

JER 4:27 ‏װאָרום אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: ‏אַ װיסטעניש װעט װערן דאָס גאַנצע לאַנד, ‏הגם קײן פֿאַרלענדונג װעל איך נישט מאַכן. edit

JER 4:27 vorem azoi hot Hashem gezogt: a vistenish vet veren dos gantse land, hagam kein farlendung vel ich nisht machen.

JER 4:27 For thus hath Hashem said, A wasteland shall be kol HaAretz; yet I will not make a complete end of it.

JER 4:28 ‏אױף דעם װעט טרױערן די ערד, ‏און פֿינצטער װערן װעלן די הימלען פֿון אױבן, ‏װײַל איך האָב גערדט, איך האָב געטראַכט, ‏און איך האָב נישט חרטה, און װעל זיך נישט אָפּקערן דערפֿון. edit

JER 4:28 oif dem vet troieren di erd, un fintster veren velen di himlen fun oiben, vail ich hob gerdt, ich hob getracht, un ich hob nisht charote, un vel zich nisht opkeren derfun.

JER 4:28 For this reason HaAretz shall mourn, and HaShomayim above turn black; because I have spoken it, I have purposed it, and will not relent, neither will I turn back from it.

JER 4:29 ‏פֿאַר דעם קֹול פֿון רײַטער און בױגנשיסער, ‏אַנטלױפֿט די גאַנצע שטאָט; ‏זײ זײַנען אַרײַן אין געדיכטע װעלדער, ‏און אױף פֿעלזן זײַנען זײ אַרױפֿגעגאַנגען; ‏יעטװעדער שטאָט איז פֿאַרלאָזן, ‏און אין זײ װױנט נישט קײן מענטש. ‏און דו באַרױבטע, װאָס טוסטו, edit

JER 4:29 far dem kol fun raiter un boignshiser, antloift di gantse shtot; zei zainen arain in gedichte velder, un oif felzen zainen zei aroifgegangen; yetveder shtot iz farlozen, un in zei voint nisht kein mentsh. un du baroibte, vos tustu,

JER 4:29 Kol HaIr shall flee at the noise of the parash and the romeh keshet (the archer) ; they shall run into thickets, and climb up among the kefim (rocks) ; every city shall be deserted, and not an ish dwell therein.

JER 4:30 ‏װאָס דו קלײדסט דיך אין רױט, ‏װאָס דו צירסט דיך מיט צירונג פֿון גאָלד, ‏װאָס דו רײַסט אױף דײַנע אױגן מיט פֿאַרב? ‏אומזיסט מאַכסטו זיך שײן, ‏דײַנע ליבהאָבער פֿאַראַכטן דיך, ‏זײ זוכן דײַן לעבן. edit

JER 4:30 vos du kleidst dich in roit, vos du tsirst dich mit tsirung fun gold, vos du raist oif daine oigen mit farb? umzist machstu zich shein, daine libhaber farachten dich, zei zuchen dain leben.

JER 4:30 And thou, O plundered one, what wilt thou do? Though thou clothest thyself with scarlet, though thou deckest thee with jewelry of zahav, though thou paintest thy eyes with cosmetics, in vain thou adornest thyself; thy lovers will despise thee, they will seek thy nefesh.

JER 4:31 ‏װאָרום אַ קֹול װי פֿון אַ װײערין האָב איך געהערט, ‏אַנגסט װי פֿון אַן ערשטגעװינערין. ‏דעם קֹול פֿון טאָכטער צִיוֹן װאָס פֿאַרקײַכט זיך, ‏װאָס שפּרײט אירע הענט פֿונאַנדער: ‏װײ מיר, װאָרום מײַן זעל ‏איז אוממאַכטיק פֿאַר די טײטער. edit

JER 4:31 vorem a kol vi fun a veyerin hob ich gehert, angst vi fun an ershtgevinerin. dem kol fun tochter Tsiyon vos farkaicht zich, vos shpreit ire hent funander: vei mir, vorem main zel iz ummachtik far di teiter.

JER 4:31 For I have heard a kol (outcry) like that of a woman in travail, and in labor pain like that of her that bringeth forth her first child, the voice of Bat Tziyon, that waileth, that stretcheth out her hands, saying, Oy nah li (Woe is me now) ! for my nefesh is weary because of murderers.

JER 5:1 ‏װאַנדער אום אין די גאַסן פֿון ירושָלַיִם, ‏און אַעט אַקאָרשט און װערט געװאָר, ‏און זוכט אין אירע מערק, ‏אױב איר װעט געפֿינען אַ מענטשן, ‏אױב עס איז דאָ װער עס טוט גערעכטיקײט, ‏װער עס זוכט אמת, ‏און איך װעל איר פֿאַרגעבן. edit

JER 5:1 vander um in di gasen fun Yerusholayim, un aet akorsht un vert gevor, un zucht in ire merk, oib ir vet gefinen a mentshen, oib es iz do ver es tut gerechtikeit, ver es zucht emes, un ich vel ir fargeben.

JER 5:1 Run ye to and fro through the chutzot Yerushalayim (streets of Jerusalem) , and see now, and know, and seek in the rechovot thereof, if ye can find an ish, if there be any that dispenseth mishpat (justice) , that seeketh the emunah (faith) ; and I will forgive her.

JER 5:2 ‏אַפֿילו װען זײ זאָגן: אַזױ װי ה׳ לעבט! ‏שװערן זײ פֿון דעסטװעגן פֿאַלש. edit

JER 5:2 afile ven zei zogen: azoi vi Hashem lebt! shveren zei fun destvegen falsh.

JER 5:2 And though they say, Chai Hashem ; surely they swear lasheker (falsely) .

JER 5:3 ‏ה׳, דײַנע אױגן זײַנען דאָך אױף אמת; ‏האָסט זײ געשלאָגן, און זײ האָבן זיך נישט געקימערט, ‏האָסט זײ פֿאַרלענדט, און זײ האָבן קײן מוסר ‏ נישט גענומען; ‏זײ האָבן געמאַכט זײער פּנים האַרטער פֿון פֿעלז, ‏זײ האָבן זיך נישט געװאָלט אומקערן. edit

JER 5:3 Hashem, daine oigen zainen doch oif emes; host zei geshlogen, un zei hoben zich nisht gekimert, host zei farlendt, un zei hoben kein musar nisht genumen; zei hoben gemacht zeyer ponem harter fun felz, zei hoben zich nisht gevolt umkeren.

JER 5:3 Hashem , are not Thine eyes upon emunah? Thou hast struck them, but they felt no anguish; Thou hast consumed them, but they have refused to accept musar; they have made their faces harder than stone; they have refused to make teshuvah.

JER 5:4 ‏און איך האָב געװעסט געזאָגט: ‏דאָס זײַנען נאָר די אָרימע, ‏זײ זײַנען נאַריש, װײַל זײ װײסן נישט דעם װעג פֿון ה׳, ‏דאָס געזעץ פֿון זײער ג-ט. edit

JER 5:4 un ich hob gevest gezogt: dos zainen nor di orime, zei zainen narish, vail zei veisen nisht dem veg fun Hashem, dos gezets fun zeyer g-t.

JER 5:4 Therefore I said, Surely these are poor; they are foolish; for they know not the Derech Hashem , nor the Mishpat Eloheihem.

JER 5:5 ‏איך װעל מיר גײן צו די גרױסע, ‏און װעל רעדן מיט זײ; ‏װאָרום זײ װײסן דעם װעג פֿון ה׳, ‏דאָס געזעץ פֿון זײער ג-ט. ‏אָבער זײ האָבן דעס גלײַכן צעבראָכן דעם יאָך, ‏צעריסן די בינדשטריק. edit

JER 5:5 ich vel mir gein tsu di groise, un vel reden mit zei; vorem zei veisen dem veg fun Hashem, dos gezets fun zeyer g-t. ober zei hoben des glaichen tsebrachen dem yoch, tserisen di bindshtrik.

JER 5:5 I will get me unto the Gedolim, and will speak unto them; for they have known the Derech Hashem , and the Mishpat Eloheihem; but these have altogether broken off the ol (yoke) , and burst the bonds.

JER 5:6 ‏דערום דערשלאָגט זײ אַ לײב פֿון װאַלד, ‏אַ װאָלף פֿון מדבריאָת װעט זײ פֿאַרװיסטן, ‏אַ לעמפּערט טוט לױערן אױף זײערע שטעט, ‏איטלעכער װאָס גײט אַרױס פֿון זײ, װעט פֿאַרצוקט װערן; ‏װאָרום פֿיל זײַנען זײערע פֿאַרברעכן, ‏שטאַרק זײַנען זײערע אָפּקערונגען. edit

JER 5:6 derum dershlogt zei a laib fun vald, a volf fun medbriot vet zei farvisten, a lempert tut loieren oif zeyere shtet, itlecher vos geit arois fun zei, vet fartsukt veren; vorem fil zainen zeyere farbrechen, shtark zainen zeyere opkerungen.

JER 5:6 Therefore an aryeh (lion) out of the forest shall slay them, and a ze'ev (wolf) of the deserts shall destroy them, a namer (leopard) shall prowl near their towns; every one that ventureth out from there shall be torn to pieces; because their peysha'im (rebellions) are many, and their meshuvot (backslidings) are increased.

JER 5:7 ‏װי זאָל איך װאַר דעם דיר פֿאַרגעבן? ‏דײַנע קינדער האָבן מיך פֿאַרלאָזן, ‏און געשװאָרן בײַ אומגעטער; ‏אַז איך האָב זײ אָנגעזעט, האָבן זײ מזַנה געװען, ‏און אין הײַזער פֿון זוֹנות קלײַבן זײ זיך אױף. edit

JER 5:7 vi zol ich vor dem dir fargeben? daine kinder hoben mich farlozen, un geshvoren bai umgeter; az ich hob zei ongezet, hoben zei mizane geven, un in haizer fun zoinus klaiben zei zich oif.

JER 5:7 How shall I forgive thee for this? Thy banim have forsaken Me, and sworn by them that are no elohim; when I had fed them to the full, they then committed adultery, and trooped to the bais zonah.

JER 5:8 ‏פֿערד אָפּגעפֿיטערטע, אָגערס זײַנען זײ, ‏איטלעכער דו זײַן חבֿרס װײַב הירזשען זײ; edit

JER 5:8 ferd opgefiterte, ogers zainen zei, itlecher du zain Chavors vaib hirzhen zei;

JER 5:8 They were like well-fed, lusty susim: every one neighed after the isha of his neighbor.

JER 5:9 ‏זאָל איך דערפֿאַר זיך נישט אָפּרעכענען? ‏זאָגט ה׳; ‏און זאָל אָן אַ פֿאָלק װי דאָס דאָזיקע ‏זיך נישט נוֹקם זײַן מײַן זעל? edit

JER 5:9 zol ich derfar zich nisht oprechenen? zogt Hashem; un zol on a folk vi dos dozike zich nisht noikem zain main zel?

JER 5:9 Shall I not visit [to punish] for these things? saith Hashem ; and shall not My Nefesh be avenged on such a Goy as this?

JER 5:10 ‏גײט אַרױף אין אירע רײען, און צעשטערט, ‏נאָר אַ פֿאַרלענדונג זאָלט איר נישט מאַכן; ‏טוט אָפּ אירע צװײַגן, ‏װאָרום נישט ה׳ס זײַנען זײ. edit

JER 5:10 geit aroifblikendik in ire reyen, un tseshtert, nor a farlendung zolt ir nisht machen; tut op ire tsvaigen, vorem nisht Hashems zainen zei.

JER 5:10 Go ye up through her rows of vines, and cut down; but make not a full end; take away her branches; for they are not Hashem ʼs.

JER 5:11 ‏װאָרום פֿעלשן געפֿעלשט האָבן אָן מיר ‏דאָס הױז פֿון יִשׂרָאֵל און דאָס הױז פֿון יהוּדה, ‏זאָגט ה׳. edit

JER 5:11 vorem felshen gefelsht hoben on mir dos hoiz fun Yisroel un dos hoiz fun Yehudah, zogt Hashem.

JER 5:11 For Bais Yisroel and Bais Yehudah have dealt very treacherously against Me, saith Hashem .

JER 5:12 ‏זײ האָבן געלײקנט אָן ה׳, ‏און געזאָגט: דאָס איז נישט ער, ‏און בײז װעט נישט קומען אױף אונדז, ‏און שװערד און הונגער װעלן מיר נישט אָנזען. edit

JER 5:12 zei hoben geleiknt on Hashem, un gezogt: dos iz nisht er, un beiz vet nisht kumen oif undz, un shverd un hunger velen mir nisht onzen.

JER 5:12 They have spoken lies about Hashem , and said, Lo hu (not He) ; neither shall ra'ah come upon us; neither shall we see cherev nor ra'av (famine) ;

JER 5:13 ‏און פֿון די נבֿיאים װעט זיך אױסלאָזן אַ װינט, ‏װאָרום דאָס װאָרט איז אין זײ נישטאָ; ‏אַזױ זאָל זײ אַלײן געשען! edit

JER 5:13 un fun di neviim vet zich oislozen a vint, vorem dos vort iz in zei nishto; azoi zol zei alein geshen!

JER 5:13 And the nevi'im shall become ruach, and the Devar is not in them; thus shall it be done unto them.

JER 5:14 ‏דערום האָט ה׳ אלוקי צבָֿאוֹת אַזױ געזאָגט: ‏װײַל איר רעדט דאָס דאָזיקע גערײד, ‏אָט מאַך איך מײַנע װערטער אין דײַן מױל צו פֿײַער, ‏און דאָס דאָזיקע פֿאָלק האָלץ, ‏און עס װעט זײ פֿאַרצערן. edit

JER 5:14 derum hot Hashem Elochei Tseva'ot azoi gezogt: vail ir redt dos dozike gereid, ot mach ich maine verter in dain moil tsu faier, un dos dozike folk holts, un es vet zei fartseren.

JER 5:14 Therefore thus saith Hashem Elohei Tzva'os, Because ye speak this devar, hinei, I will make My Devarim in thy mouth an eish, and HaAm HaZeh etzim (wood) , and it shall consume them.

JER 5:15 ‏זע, איך ברענג אױף אײַך אַ פֿאָלק פֿון דער װײַט, ‏איר הױז פֿון יִשׂרָאֵל, זאָגט ה׳; ‏אַ מאַכטיק פֿאָלק איז דאָס, ‏אַ פֿאָלק פֿון פֿאַרצײַטן איז דאָס, ‏אַ פֿאָלק װאָס דו װײסט נישט זײַן לשון, ‏און פֿאַרשטײסט נישט פֿאָס ער רעדט. edit

JER 5:15 ze, ich breng oif aich a folk fun der vait, ir hoiz fun Yisroel, zogt Hashem; a machtik folk iz dos, a folk fun fartsaiten iz dos, a folk vos du veist nisht zain loshen, un farshteist nisht fos er redt.

JER 5:15 Hineni, I will bring a Goy (Nation) upon you from afar, O Bais Yisroel, saith Hashem ; it is a powerful nation, a goy me'olam (an ancient nation) , a nation whose leshon thou knowest not, neither understandest what they say.

JER 5:16 ‏זײַן פֿײַלבײַטל איז װי אַן אָפֿענער קבֿר; ‏זײ זײַנען אַלע גיבוֹרים. edit

JER 5:16 zain failbaitl iz vi an ofener keyver; zei zainen ale giborim.

JER 5:16 Their quiver is as an open kever (grave) , they are all gibborim.

JER 5:17 ‏און ער װעט אױפֿעסן דײַן שניט, און דײַן ברױט; ‏זײ װעלן אױפֿעסן דײַנע זין און דײַנע טעכטער; ‏ער װעט אױפֿעסן דײַנע שאָף און דײַנע רינדער, ‏ער װעט אױפֿעסן דײַן װײַנשטאָק און דײַן פֿײַגנבױם; ‏ער װעט צעקלאַפּן מיטן שװערד ‏דײַנע פֿעסטונגשטעט װאָס דו פֿאַרזיכערסט זיך אױף זײ. edit

JER 5:17 un er vet oifesen dain shnit, un dain broit; zei velen oifesen daine zin un daine techter; er vet oifesen daine shof un daine rinder, er vet oifesen dain vainshtok un dain faignboim; er vet tseklapen miten shverd daine festungshtet vos du farzicherst zich oif zei.

JER 5:17 And they shall devour thine katzir (harvest) , and thy lechem, which thy banim and thy banot should eat; they shall devour thy tzon and thine bakar; they shall eat up thy gefen and thy te'enah (fig tree) ; they shall impoverish thy fortified cities, wherein thou trustedst, with the cherev.

JER 5:18 ‏הגם אױך אין יענע טעג, זאָגט ה׳, ‏װעל איך נישט מאַכן אַ פֿאַרלענדונג פֿון אײַך. edit

JER 5:18 hagam oich in yene teg, zogt Hashem, vel ich nisht machen a farlendung fun aich.

JER 5:18 Nevertheless in those days, saith Hashem , I will not make a full end with you.

JER 5:19 ‏און עס װעט זײַן, אַז איר װעט זאָגן: פֿאַר װאָס האָט ה׳ אלוקינו אונדז געטאָן דאָס אַלץ? זאָלסטו זאָגן צו זײ: אַזױ װי איר האָט מיך פֿאַרלאָזן, און געדינט פֿרעמדע ג-טער אין אײַער לאַנד, אַזױ זאָלט איר דינען פֿרעמדע אין אַ לאַנד נישט אײַערס. edit

JER 5:19 un es vet zain, az ir vet zogen: far vos hot Hashem Elokeinu undz geton dos alts? zolstu zogen tsu zei: azoi vi ir hot mich farlozen, un gedint fremde g-ter in aier land, azoi zolt ir dinen fremde in a land nisht aiers.

JER 5:19 And it shall come to pass, when ye shall say, Why doeth Hashem Eloheinu all these things unto us? Then shalt thou answer them, As ye have forsaken Me, and served elohei nechar (foreign g-ds, strange g-ds) in your land, so shall ye serve zarim in an eretz not your own.

JER 5:20 ‏זאָגט דאָס אָן אין הױז פֿון יעקבֿ, ‏און מאַכט עס הערן אין יהוּדה, אַזױ צו זאָגן: edit

JER 5:20 zogt dos on in hoiz fun Yaakov, un macht es heren in Yehudah, azoi tsu zogen:

JER 5:20 Declare this in Bais Ya'akov, and publish it in Yehudah, saying,

JER 5:21 ‏הערט דאָס צו אַקאָרשט, איר נאַריש פֿאָלק אָן שׂכל, ‏װאָס האָבן אױגן און זעען נישט, ‏װאָס האָבן אױערן און הערן נישט; edit

JER 5:21 hert dos tsu akorsht, ir narish folk on seichel, vos hoben oigen un zeen nisht, vos hoben oieren un heren nisht;

JER 5:21 Hear now this, O Am Sakhal (foolish people) without understanding; which have eynayim (eyes) , and see not; which have oznayim (ears) , and hear not;

JER 5:22 ‏האָט איר דען נישט מורא פֿאַר מיר? זאָגט ה׳, ‏צי ציטערט איר נישט פֿאַר מײַן אָנגעזיכט? ‏איך װאָס האָב געמאַכט זאַמד אַ גרענעץ צום ים, ‏אַן אײביק געזעץ װאָס ער קען נישט אַריבערגײן; ‏און זײַנע אינדן װאַרפֿן זיך, און קענען נישט בײַקומען, ‏און זײ ברומען, און קענען עס נישט אַריבערגײן. edit

JER 5:22 hot ir den nisht moire far mir? zogt Hashem, tsi tsitert ir nisht far main ongezicht? ich vos hob gemacht zamd a grenets tsum yam, an eibik gezets vos er ken nisht aribergein; un zaine inden vorfen zich, un kenen nisht baikumen, un zei brumen, un kenen es nisht aribergein.

JER 5:22 Fear ye not Me? saith Hashem ; will ye not tremble at My Presence, Who hath placed the chol (sand) as the boundary of the yam by a chok olam, that it cannot transgress; and though the waves thereof toss, yet they cannot prevail; though they roar, yet can they not pass over it?

JER 5:23 ‏אָבער בײַ דעם דאָזיקן פֿאָלק ‏איז אַן אָפּגעקערט און װידערשפּעניק האַרץ, ‏זײ האָבן זיך אָפּגעקערט און זײַנען אַװעק. edit

JER 5:23 ober bai dem doziken folk iz an opgekert un vidershpenik harts, zei hoben zich opgekert un zainen avek.

JER 5:23 But HaAm Hazeh hath a lev sorer (stubborn heart) and moreh (rebellious) ; they have revolted and departed.

JER 5:24 ‏און זײ האָבן נישט געזאָגט אין זײער האַרצן: ‏לאָמיר מורא האָבן פֿאַר ה׳ אלוקינו, ‏װאָס גיט רעגן, פֿרירעגן, און שפּעטערגן, אין זײַן צײַט, ‏װאָס היט פֿאַר אונדז אָפּ די געשטעלטע װאָכן פֿון שניט. edit

JER 5:24 un zei hoben nisht gezogt in zeyer hartsen: lomir moire hoben far Hashem Elokeinu, vos git regen, friregen, un shpetergen, in zain tsait, vos hit far undz op di geshtelte vachen fun shnit.

JER 5:24 Neither say they in their lev, Let us now fear Hashem Eloheinu, that giveth geshem, both the yoreh (former rain, autumn rain) and the malkosh (latter rain, spring rain) in season; He secureth unto us shavu'ot chukkot katzir (the appointed weeks of the harvest) .

JER 5:25 ‏אײַערע זינד האָבן אָפּגענײגט די דאָזיקע, ‏און אײַערע חטאים האָבן פֿאַרמיטן דאָס גוטס פֿון אײַך. edit

JER 5:25 aiere zind hoben opgeneigt di dozike, un aiere chatoim hoben farmiten dos guts fun aich.

JER 5:25 Your avonot (iniquities) have turned away these things, and your chatta'ot (sins) have deprived hatov from you.

JER 5:26 ‏װאָרום צװישן מײַן פֿאָלק געפֿינען זיך רשָעים; ‏זײ קוקן נאָך, אַזױ װי פֿױגלפֿאַנגען לױערן, ‏זײ שטעלן אַ פּאַסטקע, מענטשן פֿאַנגען זײ. edit

JER 5:26 vorem tsvishen main folk gefinen zich reshoiem; zei kuken noch, azoi vi foiglfangen loieren, zei shtelen a pastke, mentshen fangen zei.

JER 5:26 For among Ami are found resha'im; they lay wait, as he that setteth snares; they set a mashkhit (trap) , they catch anashim.

JER 5:27 ‏װי אַ שטײַג פֿון מיט פֿױגלען, ‏אַזױ זײַנען זײערע הײַזער פֿול מיט באַטרוג; ‏דערום זײַנען זײ גרױס און רײַך געװאָרן. edit

JER 5:27 vi a shtaig fun mit foiglen, azoi zainen zeyere haizer ful mit batrug; derum zainen zei grois un raich gevoren.

JER 5:27 As a cage is full of oph, so are their batim (houses) full of mirmah; therefore they are become powerful and oshir (rich, wealthy) .

JER 5:28 ‏פֿעט, גראָב זײַנען זײ געװאָרן; ‏יאָ, זײ שטײַג אַריבער אין בײזע שטיק. ‏פֿאַר רעכט נעמען זײ זיך נישט אָן, ‏פֿאַרן רעכט פֿון יתום, אַז זײ זאָלן עס דורכפֿירן; ‏און דעם משפּט פֿון די ראָימע משפּטן זײ נישט. edit

JER 5:28 fet, grob zainen zei gevoren; yo, zei shtaig ariber in beize shtik. far recht nemen zei zich nisht on, faran recht fun yetum, az zei zolen es durchfiren; un dem mishpot fun di roime mishpeten zei nisht.

JER 5:28 They have grown fat and sleek; yea, their wicked deeds are without limit; the cause of the yatom they do not plead, yet they prosper; and the mishpat evyonim (right of the poor people) they do not defend.

JER 5:29 ‏זאָל איך דערפֿאַר זיך נישט אָפּרעכענען? ‏זאָגט ה׳; ‏זאָל אָן אַ פֿאָלק װי דאָס דאָזיקע ‏זיך נישט נוֹקם זײַן מײַן זעל? edit

JER 5:29 zol ich derfar zich nisht oprechenen? zogt Hashem; zol on a folk vi dos dozike zich nisht noikem zain main zel?

JER 5:29 Shall I not visit [to punish] for these things? saith Hashem ; shall not My nefesh be avenged on such a Goy (Nation) as this?

JER 5:30 ‏אַ שרעק און שױדער ‏געשעט אין לאַנד: edit

JER 5:30 a shrek un shoider geshet in land:

JER 5:30 An astonishing and horrible thing is committed in HaAretz;

JER 5:31 ‏די נבֿיאים זאָגן נבֿיאות אױף ליגן, ‏און די כֹּהנים געװעלטיקן זײ צו דער האַנט, ‏און מײַן פֿאָלק האָט עס ליב אַזױ; ‏אָבער װאָס װעט איר טאָן צום סוף דערפֿון? edit

JER 5:31 di neviim zogen neviut oif ligen, un di koyanim geveltiken zei tsu der hant, un main folk hot es lib azoi; ober vos vet ir ton tsum sof derfun?

JER 5:31 The nevi'im prophesy falsely, and the kohanim rule at their direction; and My people love to have it this way; but what will ye do in the end?

JER 6:1 ‏אַנטרינט, איר קינדער פֿון בנימין, ‏אַרױס פֿון ירושָלַיִם, ‏און אין תּקוֹעַ בלאָזט אַ שוֹפֿר, ‏און אין בֵית-כֶּרֶם הײבט אױף אַ צײכן, ‏װאָרום אַן אומגליק קוקט אַרױס פֿון צפֿון, ‏און אַ בראָך אַ גרױסער. edit

JER 6:1 antrint, ir kinder fun Binyamin, arois fun Yerusholayim, un in Tekoa blozt a shofar, un in beit-cheּrem heibt oif a tseichen, vorem an umglik kukt arois fun Tsafon, un a broch a groiser.

JER 6:1 O ye Bnei Binyamin, gather yourselves to flee out of the midst of Yerushalayim, and blow the shofar in Tekoa, and kindle the fire signal on Beit-HaKerem; for ra'ah (evil, disaster) appeareth out of the tzafon (north) , and shever gadol (great destruction) .

JER 6:2 ‏די שײנע און פֿאַרצערטלטע, ‏די טאָכטער צִיוֹן טאָ איך פֿאַרשנײַדן. edit

JER 6:2 di sheine un fartsertlte, di tochter Tsiyon to ich farshnaiden.

JER 6:2 Bat Tziyon, so beautiful and delicate, I will destroy.

JER 6:3 ‏צו איר קומען פֿאַרסטוכער מיט זײערע סטאַדעס, ‏זײ שטעלן אױף געצעלטן רונד אַרום איר, ‏זײ פֿיטערן איטלעכער זיך צו דער האַנט. edit

JER 6:3 tsu ir kumen farstucher mit zeyere stades, zei shtelen oif getselten rund arum ir, zei fiteren itlecher zich tsu der hant.

JER 6:3 The ro'im (shepherds) with their flocks shall come unto her; they shall pitch their ohalim against her all around; they shall pasture each his portion.

JER 6:4 ‏ברײט אָן אַ מלחמה אױף איר! ‏שטײט אױף, און לאָמיר אַרױפֿגײן אין מיטן טאָג! – ‏װײ אונדז! װאָרום דער טאָג קערט זיך אָפּ, ‏װאָרום עס שטרעקן זיך די שאָטנס פֿון אָװנט – edit

JER 6:4 breit on a milchome oif ir! shteit oif, un lomir aroifgein in miten tog! – vei undz! vorem der tog kert zich op, vorem es shtreken zich di shotns fun ovent –

JER 6:4 Prepare ye milchamah against her; arise, and let us go up to attack at noon. Oy unto us! For the yom fadeth away, for the shadows of erev are lengthening.

JER 6:5 ‏שטײט אױף, און לאָמיר אַרױפֿגײן בײַ נאַכט, ‏און לאָמיר צעשטערן אירע פּאַלאַצן! edit

JER 6:5 shteit oif, un lomir aroifgein bai nacht, un lomir tseshteren ire palatsen!

JER 6:5 Arise, and let us attack ba'lailah, and let us destroy her fortresses.

JER 6:6 ‏װאָרום אַזױ האָט געזאָגט ה׳ צבָֿאוֹת: ‏שנײַדט {כרת} ‏ אָן געהילץ, ‏און שיט אָן אַרום ירושָלַיִם אַן ערדװאַל; ‏דאָס איז די שטאָט װאָס איז אין גאַנצן ‏אָנגעלײגט מיט רױב אין איר. edit

JER 6:6 vorem azoi hot gezogt Hashem Tseva'ot: shnaidt on gehilts, un shit on arum Yerusholayim an erdval; dos iz di shtot vos iz in gantsen ongeleigt mit roib in ir.

JER 6:6 For thus hath Hashem Tzva'os said, Cut ye down trees, and throw up a solelah (siege ramp) against Yerushalayim; this is the Ir that must be visited [for punishment]; oshek (oppression) is rampant within her.

JER 6:7 ‏װי אַ ברונעם קװעלט אַרױס זײַנע װאַסער, ‏אַזױ קװעלט זי אַרױס איר בײז; ‏אומרעכט און רױב הערט זיך אין איר, פֿאַר מײַן פּנים איז תּמיד ‏קראַנקשאַפֿט און שלעג. edit

JER 6:7 vi a brunem kvelt arois zaine vaser, azoi kvelt zi arois ir beiz; umrecht un roib hert zich in ir, far main ponem iz tamid krankshaft un shleg.

JER 6:7 As a well casteth afresh her waters, so she casteth afresh her rah (wickedness) ; chamas and shod (destruction) is heard in her; before Me tamid (continually) is sickness and wounds.

JER 6:8 ‏נעם אַ מוסר, ירושָלַיִם, ‏כּדי מײַן זעל זאָל זיך נישט אָפּעקלען פֿון דיר, ‏אַ לאַנד נישט באַװױנט. edit

JER 6:8 nem a musar, Yerusholayim, kedei main zel zol zich nisht opeklen fun dir, a land nisht bavoint.

JER 6:8 Be thou warned, O Yerushalayim, lest My nefesh depart from thee; lest I make thee desolate, an eretz not inhabited.

JER 6:9 ‏אַזױ האָט געזאָגט ה׳ צבָֿאוֹת: ‏אַרומקלײַבן װי אַ װײַנשטאָק װעט מען אַרומקלײַבן ‏דעם איבערבלײַב פֿון יִשׂרָאֵל; ‏קער װידער און װידער דײַן האַנט, ‏װי אַ האַרבסטער אױף די צװײַגלעך. edit

JER 6:9 azoi hot gezogt Hashem Tseva'ot: arumklaiben vi a vainshtok vet men arumklaiben dem iberblaib fun Yisroel; ker vider un vider dain hant, vi a harbster oif di tsvaiglech.

JER 6:9 Thus saith Hashem Tzva'os, They shall thoroughly glean the She'erit Yisroel (the Remnant of Israel) as a gefen (vine) ; turn back thine yad once again like a grape gatherer over the vine tendrils.

JER 6:10 ‏צו װעמען זאָל איך רעדן און װאָרענען. ‏אַז זײ זאָלן הערן? ‏זע, זײער אױער איז פֿאַרשטאָפּט, ‏און זײ קענען נישט פֿאַרנעמען; ‏זע, ה׳ס װאָרט איז בײַ זײ צום געשפּעט, ‏זײ װילן עס נישט. edit

JER 6:10 tsu vemen zol ich reden un vorenen. az zei zolen heren? ze, zeyer oier iz farshtopt, un zei kenen nisht farnemen; ze, Hashems vort iz bai zei tsum geshpet, zei vilen es nisht.

JER 6:10 To whom can I speak, and give warning, that they may hear? Hinei, their ear is arelah (uncircumcised) , and to pay heed is beyond them; hinei, the Devar Hashem is unto them a reproach; they find no pleasure in it.

JER 6:11 ‏דערום בין איך פֿול מיט דעם גרימצאָרן פֿון ה׳, ‏איך קען מער נישט אײַנהאַלטן: ‏גיס אים אױך אױף די קינדער אין גאַס, ‏און אױף דעם געזעמל פֿון יונגע לײַט מיטאַנאַנדער; ‏װאָרום אי מאַן אי װײַב װעלן באַצװוּנגען װערן, ‏דער זקן מיטן פֿולבאַטאָגטן. edit

JER 6:11 derum bin ich ful mit dem grimtsoren fun Hashem, ich ken mer nisht ainhalten: gis im oich oif di kinder in gas, un oif dem gezeml fun yunge lait mitanander; vorem i man i vaib velen batsvungen veren, der zoken miten fulbatogten.

JER 6:11 Therefore I am full of the chamat Hashem ; I am weary with holding in; I will pour it out upon the olal in the street, and upon the assembly of bocherim together; for even the ish with the isha shall be caught, the zaken, those weighed down with yamim (days) .

JER 6:12 ‏און זײערע הײַזער װעלן איבערגײן צו אַנדערע, ‏פֿעלדער און װײַבער מיטאַנאַנדער; ‏װאָרום איך װעל אױסשטרעקן מײַן האַנט ‏אױף די באַװױנער פֿון לאַנד, זאָגט ה׳. edit

JER 6:12 un zeyere haizer velen ibergein tsu andere, felder un vaiber mitanander; vorem ich vel oisshtreken main hant oif di bavoiner fun land, zogt Hashem.

JER 6:12 And their batim (houses) shall be turned over unto others, with their sadot and nashim together; for I will stretch out My yad upon the Yoshvei HaAretz (Inhabitants of the Land) , saith Hashem .

JER 6:13 ‏װאָרום פֿון זײער קלענסטן ביז זײער גרעסטן ‏איז איטלעכער גײַציק גאָך געװין, ‏און פֿון נבֿיא ביזן כֹּהן ‏טוט איטלעכער פֿאַלשקײט. edit

JER 6:13 vorem fun zeyer klensten biz zeyer gresten iz itlecher gaitsik goch gevin, un fun novi bizen koyen tut itlecher falshkeit.

JER 6:13 For from the katan of them even unto the gadol of them, every one is given to greediness for unjust gain; and from the navi even unto the kohen, every one doeth sheker (deceit, falsehood) .

JER 6:14 ‏און זײ הײלן {רפא} ‏ דעם בראָך פֿון מײַן פֿאָלק אױף גרינג, ‏אַזױ צו זאָגן: שלום! שלום! װען קײן שלום איז נישטאָ. edit

JER 6:14 un zei heilen dem broch fun main folk oif gring, azoi tsu zogen: sholem! sholem! ven kein sholem iz nishto.

JER 6:14 They have provided superficial treatment for Ami, saying, Shalom, shalom; v'ein shalom.

JER 6:15 ‏זײ װעלן צו שאַנד װערן, ‏װײַל אומװערדיקײט האָבן זײ געטאָן; ‏צו מאָל שעמען שעמען זײ זיך נישט, ‏צו מאָל פֿון קײן בושה װײסן זײ נישט; ‏דערום װעלן זײ פֿאַלן צװישן די געפֿאַלענע; ‏בעת איך רעכן זיך מיט זײ ‏װעלן זײ געשטרױכלט װערן, זאָגט ה׳. edit

JER 6:15 zei velen tsu shand veren, vail umverdikeit hoben zei geton; tsu mol shemen shemen zei zich nisht, tsu mol fun kein bushe veisen zei nisht; derum velen zei falen tsvishen di gefalene; beis ich rechen zich mit zei velen zei geshtroichlt veren, zogt Hashem.

JER 6:15 Were they ashamed when they had committed to'evah (abomination) ? They were not at all ashamed, neither could they blush; therefore they shall fall among them that fall; at the time that I visit them [in punishment] they shall be brought down, saith Hashem .

JER 6:16 ‏אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: ‏שטײט אױף די װעגן און זעט, ‏און פֿרעגט אױף די אַלטע שטעגן, ‏װוּ איז דער װעג צום גוטן, ‏און גײט אױף אים, ‏און געפֿינט אַן אָפּרו פֿאַר אײַער זעל. ‏אָבער זײ האָבן געזאָגט: ‏מיר װעלן נישט גײן. edit

JER 6:16 azoi hot Hashem gezogt: shteit oif di vegen un zet, un fregt oif di alte shtegen, vu iz der veg tsum guten, un geit oif im, un gefint an opru far aier zel. ober zei hoben gezogt: mir velen nisht gein.

JER 6:16 Thus saith Hashem , Stand ye in the derakhim (crossroads) , and look, and ask for the netivot olam (old paths) , where is the derech hatov (good road, way) , and walk therein, and ye shall find margo'a (rest) for your nefashot. But they said, We will not walk therein.

JER 6:17 ‏און איך פֿעלג אױפֿשטעלן װעכטער איבער אײַך: ‏פֿאַרנעמט דעם קֹול פֿון שוֹפֿר! ‏אָבער זײ האָבן געזאָגט: ‏מיר װעלן נישט פֿאַרנעמען. edit

JER 6:17 un ich felg oifshtelen vechter iber aich: farnemt dem kol fun shofar! ober zei hoben gezogt: mir velen nisht farnemen.

JER 6:17 Also I set tzofim (watchmen) over you, saying, Pay heed to the kol shofar (sound of the shofar) . But they said, We will not pay heed.

JER 6:18 ‏דערום הערט, איר פֿעלקער, ‏און זײ װיסן, דו אײַנזאַמלונג, װאָס אױף זײ קומט. edit

JER 6:18 derum hert, ir felker, un zei visen, du ainzamlung, vos oif zei kumt.

JER 6:18 Therefore hear, ye Goyim, and know, O Edah (Congregation) , what will happen to them.

JER 6:19 ‏הער, דו ערד; ‏זע, איך ברענג אַן אומגליק אױף דעם דאָזיקן פֿאָלק, ‏די פֿרוכט פֿון זײערע טראַכטונגען, ‏װײַל זײ האָבן מײַנע װערטער נישט פֿאַרנומען, ‏און מײַן תּורה – זי האָבן זײ פֿאַראַכט. edit

JER 6:19 her, du erd; ze, ich breng an umglik oif dem doziken folk, di frucht fun zeyere trachtungen, vail zei hoben maine verter nisht farnumen, un main torah – zi hoben zei faracht.

JER 6:19 Hear, HaAretz (O Earth) ; hinei, I will bring ra'ah (evil, disaster) upon HaAm Hazeh, even the p'ri (fruit) of their machsh'vot (schemes) , because they have not paid heed unto My devarim, nor to My torah, but rejected it.

JER 6:20 ‏צו װאָס מיר דען װײַרעך װאָס קומט פֿון שבֿאָ, ‏און גוטער געװירצראָר פֿון אַ װײַטן לאַנד? ‏אײַערע בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה} זײַנען נישט צו באַװיליקונג, ‏און אײַערע שלאַכטאָפּפֿער זײַנען מיר נישט אָנגעלײגט. edit

JER 6:20 tsu vos mir den vairech vos kumt fun Sheva, un guter gevirtsror fun a vaiten land? aiere brandopfer zainen nisht tsu bavilikung, un aiere shlachtopfer zainen mir nisht ongeleigt.

JER 6:20 To what purpose cometh there to Me frankincense from Sheva, and the sweet cane from a far country? Your olot (burnt offerings) are not acceptable, nor your zevakhim pleasing unto Me.

JER 6:21 ‏דערום האָט ה׳ אַזױ געזאָגט: ‏זע, איך לײג שטרױכלונגען פֿאַר דעם דאָזיקן פֿאָלק, ‏און שטרױכלען װעלן דורך זײ ‏פֿאָטערס און זין אין אײנעם ‏דער שכן און זײַן חבֿר; ‏און זײ װעלן אונטערגײן. edit

JER 6:21 derum hot Hashem azoi gezogt: ze, ich leig shtroichlungen far dem doziken folk, un shtroichlen velen durch zei foters un zin in einem der shechen un zain chever; un zei velen untergein.

JER 6:21 Therefore thus saith Hashem , Hineni, I will lay michsholim (stumblingblocks) before HaAm HaZeh, and the Avot and the Banim together shall stumble upon them; the shakhen (neighbor) and his re'a (neighbor, friend) shall perish.

JER 6:22 ‏אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: ‏זע, אַ פֿאָלק קומט פֿון צפֿון-לאַנד, ‏און אַ גרױסע אומה דערװעקט זיך פֿון די עקן ערד. edit

JER 6:22 azoi hot Hashem gezogt: ze, a folk kumt fun Tsafon-land, un a groise ume dervekt zich fun di eken erd.

JER 6:22 Thus saith Hashem , Hinei, Am (an Army, a people) cometh from the eretz tzafon, and a Goy Gadol is aroused from the ends of the earth.

JER 6:23 ‏בױגן און שפּיז האַלטן זײ, ‏אַכזרים זײַנען זײ, און האָבן קײן רחמנות נישט; ‏זײער קֹול ברומט װי דער אים, ‏און אױף פֿערד רײַטן זײ; ‏אױסגעשטעלט װי אײן מאַן צו מלחמה ‏אױף דיר, טאָכטער צִיוֹן. edit

JER 6:23 boigen un shpiz halten zei, achzrim zainen zei, un hoben kein rachmones nisht; zeyer kol brumt vi der im, un oif ferd raiten zei; oisgeshtelt vi ein man tsu milchome oif dir, tochter Tsiyon.

JER 6:23 They shall lay hold of keshet (bow) and kidon (spear) ; they are cruel, and have no mercy; their kol (voice) roareth like the yam; and they ride upon susim, set in array as ish for milchamah against thee, O Bat Tziyon.

JER 6:24 ‏מיר האָבן געהערט זײַן הערונג, ‏אונדזערע הענט זײַנען שלאַף געװאָרן, ‏אַן אַנגסט האָט אונדז באַנומען, ‏אַ װײַטאָק װי אַ געװינערין. edit

JER 6:24 mir hoben gehert zain herung, undzere hent zainen shlof gevoren, an angst hot undz banumen, a vaitok vi a gevinerin.

JER 6:24 We have heard the fame thereof; our hands hang limp; tzarah (anguish) hath taken hold of us, and pain, as of a woman in labor.

JER 6:25 ‏זאָלסט נישט אַרױס אין פֿעלד, ‏און אין װעג זאָלסטו נישט גײן, ‏װאָרום די שװערד פֿון דעם פֿײַנט ‏איז אַ שרעק רונד אַרום. edit

JER 6:25 zolst nisht arois in feld, un in veg zolstu nisht gein, vorem di shverd fun dem faint iz a shrek rund arum.

JER 6:25 Go not forth into the sadeh, nor walk by the derech; for the cherev of the oyev (enemy) and magur (fear, terror) is on every side.

JER 6:26 ‏טאָכטער מײַן פֿאָלק, גורט אָן זאַק, ‏און קײַקל זיך אין אַש; ‏אַ טרױער װי נאָך אַן אײנאײנציקן מאַך דיר, ‏אַ ביטערע קלאָג, ‏װאָרום פּלוצעם װעט קומען ‏דער פֿאַרװיסטער אױף אונדז. edit

JER 6:26 tochter main folk, gurt on zak, un kaikl zich in ash; a troier vi noch an eineintsiken mach dir, a bitere klog, vorem plutsem vet kumen der farvister oif undz.

JER 6:26 O Bat Ami, gird thee with sackcloth, and roll thyself in ashes; make thee evel (mourning) , as for a yachid (only son) , most bitter lamentation; for the shoded (destroyer) shall suddenly come upon us.

JER 6:27 ‏אַ פּרוּװער האָב איך דיך געמאַכט, ‏אַ גאָלדטיגל צװישן מײַן פֿאָלק, ‏כּדי זאָלסט געװאָר װערן ‏און פּרוּװן זײער װעג. edit

JER 6:27 a pruver hob ich dich gemacht, a goldtigl tsvishen main folk, kedei zolst gevor veren un pruven zeyer veg.

JER 6:27 I have set thee for a bachon (tester, assayer) of Ami (My People) ; that thou mayest know and test their derech (way, conduct) .

JER 6:28 ‏אָפּגעקערטע אָפּקערער זײַנען זײ אַלע, ‏רכילות-טרײַבער; ‏קופּער און אײַזן זײַנען זײ, ‏אַלע פֿאַרדאָרבן זײַנען זײ. edit

JER 6:28 opgekerte opkerer zainen zei ale, rechiles-traiber; kuper un aizen zainen zei, ale fardorben zainen zei.

JER 6:28 They are all maximum rebels, going about as rachil (talebearers, slanderers) ; they are nechoshet and barzel; they are all corrupt.

JER 6:29 ‏געסאָפּעט האָט דער בלאָזזאַק, ‏פֿאַרלענדט געװאָרן פֿון פֿײַער איז דאָס בלײַ – ‏אומזיסט האָט מען לײַטערן געלײַטערט, ‏װאָרום די שלעכטע זײַנען נישט אָפּגעשײדט געװאָרן. edit

JER 6:29 gesopet hot der blozzak, farlendt gevoren fun faier iz dos blai – umzist hot men leiteren gelaitert, vorem di shlechte zainen nisht opgesheidt gevoren.

JER 6:29 The bellows blow, the oferet (lead) is consumed by the eish; the smelterʼs refining is in vain; for the ra'im are not drawn off.

JER 6:30 ‏פֿאַראַכטע זילבער רופֿט מען זײ, ‏װאָרום פֿאַראַכט האָט זײ ה׳. edit

JER 6:30 farachte zilber ruft men zei, vorem faracht hot zei Hashem.

JER 6:30 Nimas kesef (reprobate silver, rejected silver) shall men call them, because Hashem hath rejected them.

JER 7:1 ‏דאָס װאָרט װאָס איז געװען צו יִרמיָהון פֿון ה׳, אַזױ צו זאָגן: edit

JER 7:1 dos vort vos iz geven tsu Yirmeyahen fun Hashem, azoi tsu zogen:

JER 7:1 The Devar that came to Yirmeyah from Hashem , saying,

JER 7:2 ‏שטעל זיך אין טױער פֿון ה׳ס הױז, און זאָלסט אױסרופֿן דאָרטן דאָס דאָזיקע װאָרט, און זאָגן: הערט דאָס װאָרט פֿון ה׳, גאַנץ יהוּדה, װאָס קומט אין די דאָזיקע טױערן זיך צו בוקן צו ה׳. edit

JER 7:2 shtel zich in toier fun Hashems hoiz, un zolst oisrufen dorten dos dozike vort, un zogen: hert dos vort fun Hashem, gants Yehudah, vos kumt in di dozike toieren zich tsu buken tsu Hashem.

JER 7:2 Stand at the Sha'ar Beis Hashem , and preach there this word, and say, Hear the Devar Hashem , all ye of Yehudah, that enter in at these She'arim (Gates) l'hishta'chavot (to worship, to prostrate before) Hashem .

JER 7:3 ‏אַזױ האָט געזאָגט ה׳ צבָֿאוֹת ‏אלוקי יִשׂרָאֵל: ‏בעסערט אײַערע װעגן און אײַערע מעשׂים, ‏און איך װעל אײַך לאָזן רוען אין דעם דאָזיקן אָרט. edit

JER 7:3 azoi hot gezogt Hashem Tseva'ot Elochei Yisroel: besert aiere vegen un aiere meisim, un ich vel aich lozen ruen in dem doziken ort.

JER 7:3 Thus saith Hashem Tzva'os, Elohei Yisroel, Amend your ways and your deeds, and I will cause you to dwell in makom hazeh (this place) .

JER 7:4 ‏איר זאָלט אײַך נישט פֿאַרזיכערן אױף די װערטער פֿון ליגן, ‏אַזױ צו זאָגן: דער הֵיכל פֿון ה׳, ‏דער הֵיכל פֿון ה׳, דער הֵיכל פֿון ה׳ איז דאָס. edit

JER 7:4 ir zolt aich nisht farzicheren oif di verter fun ligen, azoi tsu zogen: der heichl fun Hashem, der heichl fun Hashem, der heichl fun Hashem iz dos.

JER 7:4 Trust ye not in divrei hasheker (lying words, words of falsehood) , saying, This is the Heikhal Hashem , the Heikhal Hashem , the Heikhal Hashem .

JER 7:5 ‏נײַערט, אױב בעסערן װעט איר בעסערן ‏אײַערע װעגן און אײַערע מעשׂים; ‏אױב טאָן װעט איר טאָן גערעכטיקײט ‏צװישן איטלעכן און זײַן חבֿר, edit

JER 7:5 naiert, oib beseren vet ir beseren aiere vegen un aiere meisim; oib ton vet ir ton gerechtikeit tsvishen itlechen un zain chever,

JER 7:5 For if ye throughly amend your ways and your deeds; if ye throughly dispense mishpat between an ish and his re'a (neighbor) ;

JER 7:6 ‏דעם פֿרעמדן, דעם יתום, און די אַלמנה װעט איר נישט דריקן, ‏און אומשולדיק בלוט װעט איר נישט פֿאַרגיסן ‏אין דעם דאָזיקן אָרט, ‏און נאָך פֿרעמדע ג-טער װעט איר נישט גײן, ‏צו אײַער אײגענער רעה, edit

JER 7:6 dem fremden, dem yetum, un di almone vet ir nisht driken, un umshuldik blut vet ir nisht fargisen in dem doziken ort, un noch fremde g-ter vet ir nisht gein, tsu aier eigener reh,

JER 7:6 If ye oppress not the ger, the yatom, and the almanah, and shed not dahm naki (innocent blood) in this place, neither walk after elohim acherim to your hurt;

JER 7:7 ‏װעל איך אײַך לאָזן רוען אין דעם דאָזיקן אָרט, ‏אין דעם לאַנד װאָס איך האָב געגעבן אײַערע עלטערן ‏פֿון אײביק און ביז אײביק. edit

JER 7:7 vel ich aich lozen ruen in dem doziken ort, in dem land vos ich hob gegeben aiere elteren fun eibik un biz eibik.

JER 7:7 Then will I cause you to dwell in this place, in HaAretz that I gave to Avoteichem, l'min olam v'ad olam (from forever to forever) .

JER 7:8 ‏זעט, איר פֿאַרזיכערט אײַך ‏אױף װערטער פֿון ליגן אָן אַ נוץ. edit

JER 7:8 zet, ir farzichert aich oif verter fun ligen on a nuts.

JER 7:8 Hinei, ye trust in divrei sheker (lying words) , that are worthless.

JER 7:9 ‏װילט איר גנבֿען, טײטן, און נוֹאפֿן, ‏און שװערן פֿאַלש, און רײַכערן צו בַעַל, ‏און גײן נאָך פֿרעמדע ג-טער, װאָס איר קענט נישט, edit

JER 7:9 vilt ir ganven, teiten, un noiefen, un shveren falsh, un raicheren tsu Baal, un gein noch fremde g-ter, vos ir kent nisht,

JER 7:9 Will ye steal, murder, and commit adultery, and swear l'sheker (falsely) , and burn ketoret unto Ba'al, and walk after elohim acherim whom ye know not;

JER 7:10 ‏און קומען און זיך שטעלן פֿאַר מיר אין דעם דאָזיקן הױז, ‏װאָס מײַן נאָמען װערט גערופֿן אױף אים, ‏און זאָגן: מיר זײַנען געראַטעװעט! ‏כּדי צו טאָן אַלע די דאָזיקע אומװערדיקײטן! edit

JER 7:10 un kumen un zich shtelen far mir in dem doziken hoiz, vos main nomen vert gerufen oif im, un zogen: mir zainen geratevet! kedei tsu ton ale di dozike umverdikeiten!

JER 7:10 And come and stand before Me in HaBeis Hazeh, which is called by Shmi, and say, We are delivered l'ma'an (in order to) do all these to'evot (abominations) ?

JER 7:11 ‏איז אַ הײל פֿון רױבער געװאָרן אין אײַערע אױגן ‏דאָס דאָזיקע הױז װאָס מײַן נאָמען װערט גערופֿן אױף אים? ‏אָבער איך, זעט, האָב צוגעקוקט, זאָגט ה׳. edit

JER 7:11 iz a heil fun roiber gevoren in aiere oigen dos dozike hoiz vos main nomen vert gerufen oif im? ober ich, zet, hob tsugekukt, zogt Hashem.

JER 7:11 Is HaBeis Hazeh, which is called by Shmi, become a me'arah paritzim (a cave, a den of robbers, criminals) in your eyes? Hinei, even I have been watching, saith Hashem .

JER 7:12 ‏װאָרום גײט אַקאָרשט צו מײַן אָרט װאָס אין שילוֹ, ‏װאָס איך האָב געמאַכט רוען מײַן נאָמען דאָרטן צוערשט, ‏און זעט װאָס איך האָב געטאָן צו אים, ‏פֿון װעגן דער שלעכטיקײט פֿון מײַן פֿאָלק יִשׂרָאֵל. edit

JER 7:12 vorem geit akorsht tsu main ort vos in Shiloh, vos ich hob gemacht ruen main nomen dorten tsuersht, un zet vos ich hob geton tsu im, fun vegen der shlechtikeit fun main folk Yisroel.

JER 7:12 But go ye now unto My Makom (Place) which was in Shiloh, where I made dwell Shmi barishonah (at the first) , and see what I did to it because of the ra'at Ami Yisroel (the wickedness of My people Israel) .

JER 7:13 ‏און אַצונד, װײַל איר טוט אַלע די דאָזיקע מעשׂים, ‏זאָגט ה׳, ‏און איך האָב צו אײַך גערעדט, ‏נאָכאַנאַנד און נאָכאַנאַנד גערעצט, ‏און איר האָט נישט צוגעהערט, ‏און איך האָב אײַך גערופֿן, ‏און איר האָט נישט געענטפֿערט – edit

JER 7:13 un atsund, vail ir tut ale di dozike meisim, zogt Hashem, un ich hob tsu aich geredt, nochanand un nochanand geretst, un ir hot nisht tsugehert, un ich hob aich gerufen, un ir hot nisht geentfert –

JER 7:13 And now, because ye have done all these ma'asim, saith Hashem , and I spoke unto you, rising up early and speaking, but ye paid not heed; and I called you, but ye answered not;

JER 7:14 ‏דערום װעל איך טאָן צו דעם הױז, ‏װאָס מײַן נאָמען װערט גערופֿן אױף אים, ‏װאָס איר פֿאַרזיכערט אײַך אױף אים, ‏װאָס איר פֿאַרזיכערט אײַך אױף אים, ‏און צו דעם אָרט װאָס איך האָב געגעבן ‏אײַך און אײַערע עלטערן, ‏אַזױ װי איך האָב געטאָן צו שילוֹ. edit

JER 7:14 derum vel ich ton tsu dem hoiz, vos main nomen vert gerufen oif im, vos ir farzichert aich oif im, vos ir farzichert aich oif im, un tsu dem ort vos ich hob gegeben aich un aiere elteren, azoi vi ich hob geton tsu Shiloh.

JER 7:14 Therefore will I do unto this Beis, which is called by Shmi, wherein ye trust, and unto the place which I gave to you and to Avoteichem, as I have done to Shiloh.

JER 7:15 ‏און איך װעל אײַך אַװעקװאַרפֿן פֿון פֿאַר מײַן פּנים, ‏אַזױ װי איך האָב אַװעקגעװאָרװן אַלע אײַערע ברידער, ‏דעם גאַנצן זאָמען פֿון אפֿרים. edit

JER 7:15 un ich vel aich avekvarfen fun far main ponem, azoi vi ich hob avekgevorven ale aiere brider, dem gantsen zomen fun Ephrayim.

JER 7:15 And I will cast you out of My sight, as I have cast out all your achim, even the whole zera Ephrayim.

JER 7:16 ‏און דו, זאָלסט נישט מתפּלל זײַן פֿאַר דעם דאָזיקן פֿאָלק, ‏און נישט אױפֿהײבן אַ געשרײ און אַ תּפֿילה פֿאַר זײ, ‏און זיך נישט שתַּדלען בײַ מיר, ‏װאָרום איך הער דיך נישט צו. edit

JER 7:16 un du, zolst nisht mispalel zain far dem doziken folk, un nisht oifheiben a geshrei un a tefile far zei, un zich nisht shtaּdlen bai mir, vorem ich her dich nisht tsu.

JER 7:16 Therefore pray not thou on behalf of HaAm Hazeh, neither lift up plea nor tefillah for them, neither make intercession to Me; for I will not hear thee.

JER 7:17 ‏זעסטו נישט װאָס איזי טוען ‏אין די שטעט פֿון יהוּדה און אין די גאַסן פֿון ירושָלַיִם? edit

JER 7:17 zestu nisht vos izi tuen in di shtet fun Yehudah un in di gasen fun Yerusholayim?

JER 7:17 Seest thou not what they do in the towns of Yehudah and in the chutzot (streets of) Yerushalayim?

JER 7:18 ‏די קינדער קלײַבן האָלץ, ‏און די פֿאָטערס צינדן אָן דאָס פֿײַער, ‏און די װײַבער קנעטן טײג ‏צו מאַכן קוכנס צו דער מלכּה פֿון הימל, ‏און זײ גיסן גיסאָפּפֿער {נֶסֶךְ} צו פֿרעמדע ג-טער, ‏כּדי מיך װי צו טאָן. edit

JER 7:18 di kinder klaiben holts, un di foters tsinden on dos faier, un di vaiber kneten teig tsu machen kuchns tsu der Milcah fun himel, un zei gisen gisopfer tsu fremde g-ter, kedei mich vi tsu ton.

JER 7:18 The banim gather wood, and the avot kindle the eish, and the nashim knead their batzek (dough) , to make cakes to the Malkat HaShomayim (Queen of Heaven) , and to pour out nesakhim (drink offerings) unto elohim acherim, that they may provoke Me to anger.

JER 7:19 ‏טוען זײ דען מיר װײ, זאָגט ה׳, ‏צי נישט זיך אַלײן, צו דער שנאַד פֿון זײער פּנים? edit

JER 7:19 tuen zei den mir vei, zogt Hashem, tsi nisht zich alein, tsu der shnad fun zeyer ponem?

JER 7:19 Do they provoke Me to anger? saith Hashem ; are they not provoking themselves, even to boshet (shame) on their own faces?

JER 7:20 ‏דערום האָט אֲדֹנָי ה׳ אַזױ געזאָגט: ‏זע, מײַן כּעס ‏ און מײַן גרימצאָרן ‏גיסט זיך אױס אױף דעם דאָזיקן אָרט, ‏אױף מענטשן, און אױף בהמות, ‏און אױף דעם בױם פֿון פֿעלד, ‏און אױף דער פֿרוכט פֿון דער ערד, ‏און ער װעט ברענען און נישט פֿאַרלאָשן װערן. edit

JER 7:20 derum hot Adonoi Hashem azoi gezogt: ze, main kaas un main grimtsoren gist zich ois oif dem doziken ort, oif mentshen, un oif beheimes, un oif dem boim fun feld, un oif der frucht fun der erd, un er vet brenen un nisht farloshen veren.

JER 7:20 Therefore thus saith Adonoi Hashem ; Hinei, Mine anger and My fury shall be poured out upon Hamakom Hazeh (this place) , upon haadam, and upon behemah, and upon the etz hasadeh, and upon the pri ha'adamah; and it shall burn, and shall not be quenched.

JER 7:21 ‏אַזױ האָט געזאָגט ה׳ צבָֿאוֹת, ‏אלוקי יִשׂרָאֵל: ‏לײגט צו אײַערע בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה} צו אײַערע שלאַכטאָפּפֿער, ‏און עסט זיך אָן מיט פֿלײש. edit

JER 7:21 azoi hot gezogt Hashem Tseva'ot, Elochei Yisroel: leigt tsu aiere brandopfer tsu aiere shlachtopfer, un est zich on mit fleish.

JER 7:21 Thus saith Hashem Tzva'os, Elohei Yisroel; Add your olot unto your zevakhim, and eat basar.

JER 7:22 ‏װאָרום איך האָב נישט גערעדט מיט אײַערע עלטערן, ‏און האָב זײ נישט באַפֿױלן, ‏אין דעם טאָג װאָס איך האָב זײ אַרױסגעצױגן פֿון לאַנד מִצרַיִם, ‏װעגן אַ בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה} אָדער אַ שלאַכטאָפּפֿער. edit

JER 7:22 vorem ich hob nisht geredt mit aiere elteren, un hob zei nisht bafoilen, in dem tog vos ich hob zei aroisgetsoigen fun land Mitsrayim, vegen a brandopfer oder a shlachtopfer.

JER 7:22 For I spoke not unto Avoteichem, nor commanded them in the day that I brought them out of Eretz Mitzrayim, concerning olah or zevach;

JER 7:23 ‏נאָר בלױז דאָס דאָזיקע װאָרט האָב איך זײ באַפֿױלן, ‏אַזױ צו זאָגן: הערט צו מײַן קֹול, ‏און איך װעל אײַך זײַן צום אלֹקים, ‏און איר װעט מיר זײַן צום פֿאָלק; ‏און איר זאָלט גײן אין אַל דעם װעג װאָס איך באַפֿעל אײַך, ‏כּדי אײַך זאָל גוט זײַן. edit

JER 7:23 nor bloiz dos dozike vort hob ich zei bafoilen, azoi tsu zogen: hert tsu main kol, un ich vel aich zain tsum Elokim, un ir vet mir zain tsum folk; un ir zolt gein in al dem veg vos ich bafel aich, kedei aich zol gut zain.

JER 7:23 But this thing I commanded them, saying, Obey My voice, and I will be for you Elohim (your G-d) , and ye shall be My people; and walk ye in kol HaDerech that I have commanded you, l'ma'an (in order that) it may go well with you.

JER 7:24 ‏אָבער זײ האָבן נישט צוגעהערט, ‏און נישט צוגענײַגט זײער אױער, ‏און זײ זײַנען געגאַנגען אין די עצות, ‏אין דער אײַנגעשפּאַרטקײט פֿון זײער בײזן האַרצן, ‏און זײַנען געװען אַהינטער און נישט פֿאַרױס, edit

JER 7:24 ober zei hoben nisht tsugehert, un nisht tsugenaigt zeyer oier, un zei zainen gegangen in di etses, in der aingeshpartkeit fun zeyer beizen hartsen, un zainen geven ahinter un nisht forois,

JER 7:24 But they paid heed not, nor inclined their ear, but walked in the inclinations of the stubbornness of their lev harah (evil heart) , and went backward, and not forward.

JER 7:25 ‏פֿון דעם טאָג װאָס אײַערע עלטערן זײַנען אַרױס פֿון לאַנד מִצרַיִם ‏ביז אױף הײַנטיקן טאָג; ‏און איך האָב געשיקט צו אײַך אַלע מײַנע קנעכט די נבֿיאים, ‏טאָגטעגלעך, נאָכאַנאַנד געשיקט, edit

JER 7:25 fun dem tog vos aiere elteren zainen arois fun land Mitsrayim biz oif haintiken tog; un ich hob geshikt tsu aich ale maine knecht di neviim, togteglech, nochanand geshikt,

JER 7:25 Since the day that Avoteichem came forth out of Eretz Mitzrayim unto this day I have even sent unto you all My servants the Nevi'im, daily rising up early and sending them;

JER 7:26 ‏אָבער זײ האָבן נישט צוגעהערט צו מיר, ‏און נישט צוגענײַגט זײער אױער, ‏און זײ האָבן האַרט געמאַכט זײער נאַקן; ‏זײ האָבן געטאָן ערגער פֿון זײערע עלטערן. edit

JER 7:26 ober zei hoben nisht tsugehert tsu mir, un nisht tsugenaigt zeyer oier, un zei hoben hart gemacht zeyer naken; zei hoben geton erger fun zeyere elteren.

JER 7:26 Yet they paid heed not unto Me, nor inclined their ear, but stiffened stubbornly their neck; they did more evil than their Avot.

JER 7:27 ‏און װעסט רעדן צו זײ די אַלע װערטער, ‏אָבער זײ װעלן נישט צוהערן צו דיר, ‏און װעסט רופֿן צו זײ, ‏אָבער זײ װעלן דיר נישט ענטפֿערן. edit

JER 7:27 un vest reden tsu zei di ale verter, ober zei velen nisht tsuheren tsu dir, un vest rufen tsu zei, ober zei velen dir nisht entferen.

JER 7:27 Therefore thou shalt speak all these devarim unto them; but they will not pay heed to thee; thou shalt also call unto them; but they will not answer thee.

JER 7:28 ‏זאָלסטו זאָגן צו זײ: ‏דאָס איז דאָס פֿאָלק װאָס האָט נישט צוגעהערט ‏צו דעם קֹול פֿון ה׳ זײַן ג-ט, ‏און נישט גענומען קײן מוסר ‏; ‏אונטערגעגאַנגען איז דער אמת, ‏און פֿאַרשניטן {כרת} ‏ פֿון זײער מױל. edit

JER 7:28 zolstu zogen tsu zei: dos iz dos folk vos hot nisht tsugehert tsu dem kol fun Hashem zain g-t, un nisht genumen kein musar ; untergegangen iz der emes, un farshniten fun zeyer moil.

JER 7:28 But thou shalt say unto them, This is a Goy (Nation) that obeyeth not the voice of Hashem Elohav, nor respondeth to musar; haemunah (the faith) is lost, and is cut off from their mouth.

JER 7:29 ‏שנײַד אָפּ דײַן קרױן האָר און װאַרף אַװעק, ‏און אױף די הױכע ערטער הײב אױף אַ קלאָג, ‏װאָרום פֿאַראַכט ‏ האָט ה׳ און פֿאַרלאָזן ‏דעם דָור פֿון זײַן צאָרן. edit

JER 7:29 shnaid op dain kroin Har un vorf avek, un oif di hoiche erter heib oif a klog, vorem faracht hot Hashem un farlozen dem dor fun zain tsoren.

JER 7:29 Cut off thine hair, O Yerushalayim, and throw it away, and take up a kinah (lamentation) on barren heights; for Hashem hath rejected and abandoned the dor evrato (the generation of His wrath) .

JER 7:30 ‏װאָרום די קינדער פֿון יהוּדה האָבן געטאָן ‏װאָס איז שלעכט אין מײַנע אואיגן, זאָגט ה׳; ‏זײ האָבן אַרײַנגעטאָן זײערע אומװערדיקײטן אין דעם הױז ‏װאָס מײַן נאָמען װערט גערופֿן אױף אים, ‏עס צו פֿאַראומרײניקן. edit

JER 7:30 vorem di kinder fun Yehudah hoben geton vos iz shlecht in maine uigen, zogt Hashem; zei hoben araingeton zeyere umverdikeiten in dem hoiz vos main nomen vert gerufen oif im, es tsu farumreiniken.

JER 7:30 For the Bnei Yehudah have done rah in My sight, saith Hashem ; they have set their shikkutzim (abominations) in the Beis which is called by Shmi, to make it tameh.

JER 7:31 ‏און זײ האָבן געבױט די במות פֿון תּוֹפֶת ‏װאָס אין טאָל פֿון בן-הִנוֹם, ‏צו פֿאַרברענען זײערע זין און זײערע טעכטער אין פֿײַער, ‏װאָס נישט איך האָב באַפֿױלן, ‏און נישט עס איז אױף מײַן זינען אַרױפֿגעקומען. edit

JER 7:31 un zei hoben geboit di Bamot fun Tophet vos in tal fun Ben-Hinom, tsu farbrenen zeyere zin un zeyere techter in faier, vos nisht ich hob bafoilen, un nisht es iz oif main zinen aroifgekumen.

JER 7:31 And they have built the high places of Tophet, which is in the Gey Ben Hinnom, to burn their banim and their banot in the eish; which I commanded them not, neither entered it into My mind.

JER 7:32 ‏דערום זע, טעג קומען, זאָגט ה׳, ‏און עס װעט מער נישט געזאָגט װערן תּוֹפֶת ‏און טאָל פֿון בן-הִנוֹם, ‏נײַערט טאָל פֿון טײטונג, ‏און מע װעט באַגראָבן אין תּוֹפֶת, ‏װײַל מער קײן אָרט װעט נישט זײַן. edit

JER 7:32 derum ze, teg kumen, zogt Hashem, un es vet mer nisht gezogt veren Tophet un tal fun Ben-Hinom, naiert tal fun teitung, un me vet bagroben in Tophet, vail mer kein ort vet nisht zain.

JER 7:32 Therefore, hinei, the yamim are coming, saith Hashem , that it shall no more be called Tophet, nor the Gey Ben Hinnom, but the Gey Haharegah (Valley of Slaughter) ; for they shall bury in Tophet, till there be no room.

JER 7:33 ‏און די טױטע לײַבער פֿון דעם דאָזיקן פֿאָלק ‏װעלן זײַן צו שפּײַז פֿאַרן פֿױגל פֿון הימל, ‏און פֿאַר דער חיה פֿון דער ערד, ‏און קײנער װעט זײ נישט אָפּשרעקן. edit

JER 7:33 un di toite laiber fun dem doziken folk velen zain tsu shpaiz faran foigel fun himel, un far der chaye fun der erd, un keiner vet zei nisht opshreken.

JER 7:33 And the nivlat HaAm Hazeh (carcass of this people) shall be food for the oph HaShomayim, and for the behemat ha'aretz; and none shall frighten them away.

JER 7:34 ‏און איך װעל פֿאַרשטערן פֿון די שטעט פֿון יהוּדה, ‏און פֿון די גאַסן פֿון ירושָלַיִם, ‏דעם קֹול פֿון לוסטיקײט און דעם קֹול פֿון פֿרײד, ‏דעם קֹול פֿון אַ חתן און דעם קֹול פֿון אַ כּלה, ‏װאָרום צו װיסטעניש װעט װערן דאָס לאַנד. edit

JER 7:34 un ich vel farshteren fun di shtet fun Yehudah, un fun di gasen fun Yerusholayim, dem kol fun lustikeit un dem kol fun freid, dem kol fun a chosen un dem kol fun a kale, vorem tsu vistenish vet veren dos land.

JER 7:34 Then will I cause to cease from the towns of Yehudah, and from the chutzot Yerushalayim, the sound of joy, and the sound of simchah, the sound of the Choson (Bridegroom) and the sound of the Kallah (Bride) ; for HaAretz shall be desolate.

JER 8:1 ‏אין יענער צײַט, זאָגט ה׳, ‏װעט מען אַרױסציען די בײנער פֿון די מלכים פֿון יהוּדה, ‏און די בײנער פֿון זײַנע האַרן, ‏און די בײנער פֿון די כֹּהנים, ‏און די בײנער פֿון די נבֿיאים, ‏און די בײנער פֿון די באַװױנער פֿון ירושָלַיִם, ‏פֿון זײערע קבֿרים; edit

JER 8:1 in yener tsait, zogt Hashem, vet men aroistsien di beiner fun di Molechim fun Yehudah, un di beiner fun zaine haren, un di beiner fun di koyanim, un di beiner fun di neviim, un di beiner fun di bavoiner fun Yerusholayim, fun zeyere kvorim;

JER 8:1 At that time, saith Hashem , they shall remove the atzmot of the melachim of Yehudah, and the atzmot of his sarim, and the atzmot of the kohanim, and the atzmot of the nevi'im, and the atzmot of the inhabitants of Yerushalayim, out of their keverim;

JER 8:2 ‏און מע װעט זײ אױסשפּרײטן ‏פֿאַר דער זון, און פֿאַר דער לִבֿנָה, ‏און פֿאַר דעם גאַנצן חיל פֿון הימל, ‏װאָס זײ האָבן זײ ליב געהאַט, ‏און װאָס זײ האָבן זײ געדינט, ‏און װאָס זײ זײַנען געגאַנגען נאָך זײ, ‏און װאָס זײ האָבן זײ געזוכט, ‏און װאָס זײ האָבן זיך געבוקט צו זײ; ‏נישט אײַנגעזאַמלט און נישט באַגראָבן װעלן זײ װערן; ‏צו מיסט אױפֿן געזיכט פֿון דער ערד װעלן זײ זײַן. edit

JER 8:2 un me vet zei oisshpreiten far der zun, un far der levone, un far dem gantsen cheil fun himel, vos zei hoben zei lib gehat, un vos zei hoben zei gedint, un vos zei zainen gegangen noch zei, un vos zei hoben zei gezucht, un vos zei hoben zich gebukt tsu zei; nisht aingezamlt un nisht bagroben velen zei veren; tsu mist oifen gezicht fun der erd velen zei zain.

JER 8:2 And they shall spread them out before the shemesh, and the yarei'ach, and all the tz'va haShomayim, whom they have loved, and whom they have served, and after whom they have walked, and whom they have consulted, and whom they have worshiped; they shall not be gathered up, nor be buried in a kever; they shall be like domen upon the surface of ha'adamah.

JER 8:3 ‏און טױט װעט זײַן ליבער פֿון לעבן דעם גאַנצן איבערבלײַב ‏װאָס װעט בלײַבן פֿון דער דאָזיקער בײזער משפּחה, ‏די װאָס װעלן איבערבלײַבן אין אַלע ערטער ‏װאָס איך האָב זײ פֿאַרשטױסן אַהין, ‏זאָגט ה׳ צבָֿאוֹת. edit

JER 8:3 un toit vet zain liber fun leben dem gantsen iberblaib vos vet blaiben fun der doziker beizer mishpoche, di vos velen iberblaiben in ale erter vos ich hob zei farshtoisen ahin, zogt Hashem Tseva'ot.

JER 8:3 And mavet shall be chosen rather than chayyim by all the She'erit of them that remain of this mishpakhah hara'ah, which remain in all the places where I have banished them, saith Hashem Tzva'os.

JER 8:4 ‏און זאָלסט זאָגן צו זײ: אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: ‏פֿאַלט מען און מע שטײט נישט אױף? ‏צי קערט מען זיך אָפּ, און מע קערט נישט צוריק? edit

JER 8:4 un zolst zogen tsu zei: azoi hot Hashem gezogt: falt men un me shteit nisht oif? tsi kert men zich op, un me kert nisht tsurik?

JER 8:4 Moreover thou shalt say unto them, Thus saith Hashem : Shall they fall, and not get up? Shall one turn away, and not turn back?

JER 8:5 ‏פֿאַר װאָס האָט זיך אָפּגעקערט דאָס דאָזיקע פֿאָלק, ירושָלַיִם, ‏אַן אײביקע אָפּקערונג? ‏זײ האַלטן זיך אָן באַטרוג, ‏זײ װילן נישט צוריקקערן. edit

JER 8:5 far vos hot zich opgekert dos dozike folk, Yerusholayim, an eibike opkerung? zei halten zich on batrug, zei vilen nisht tsurikkeren.

JER 8:5 Why then does HaAm Hazeh turn away in perpetual meshuvah (backsliding) ? They hold fast to deceit, refusing to make teshuvah.

JER 8:6 ‏איך האָב געהאָרכט און זיך צוגעהערט, ‏נישט די ריכטיקײט רעדן זײ. ‏קײנער האָט נישט חרטה אױף זײַן שלעכטיקײט, ‏צו זאָגן: װאָס האָב איך געטאָן! ‏איטלעכער קערט זיך אַװעק אין זײַן געלאַף, ‏װי אַ פֿערד װאָס יאָגט אין מלחמה. edit

JER 8:6 ich hob gehorcht un zich tsugehert, nisht di richtikeit reden zei. keiner hot nisht charote oif zain shlechtikeit, tsu zogen: vos hob ich geton! itlecher kert zich avek in zain gelaf, vi a ferd vos yogt in milchome.

JER 8:6 I paid heed and heard, but they spoke not aright; no ish made teshuvah from his wickedness, saying, What have I done? Every one pursues his own course, like the sus (horse) charging into milchamah.

JER 8:7 ‏אַפֿילו דער שטאָרך אין הימל ‏װײס זײַנע געשטעלטע צײַטן, ‏און די טורטלטױב און די שװאַלב און דער בושל ‏היטן די צײַט פֿול זײער קועמן; ‏נאָר מײַן פֿאָלק װײס נישט ‏דאָס געזעץ פֿון ה׳. edit

JER 8:7 afile der shtorch in himel veis zaine geshtelte tsaiten, un di turtltoib un di shvalb un der bushl hiten di tsait ful zeyer kuemen; nor main folk veis nisht dos gezets fun Hashem.

JER 8:7 Yea, the stork in the Shomayim knoweth her mo'adim (appointed times) ; and the turtledove and the swift and the crane are shomer over their time for migration; but Ami (My People) have no da'as (knowledge) of the Mishpat Hashem (rule, ordinance, regulation, law of Hashem ) .

JER 8:8 ‏װי קענט איר זאָגן: חכמים זײַנען מיר, ‏און די תּורה פֿון ה׳ איז בײַ אונדז? ‏פֿאַר װאָר, זע, אומנישט האָט געאַרבעט ‏די פֿאַלשע פּען פֿון די שרײַבער. edit

JER 8:8 vi kent ir zogen: chachomim zainen mir, un di torah fun Hashem iz bai undz? far vor, ze, umnisht hot gearbet di falshe pen fun di shraiber.

JER 8:8 How can ye say, We are chachamim (wise ones) , and the torat Hashem is with us, when, hinei, the et sheker (deceiving pen) of the sofrim (scribes) has made it into sheker (a falsehood ).

JER 8:9 ‏פֿאַרשעמט זײַנען די חכמים, ‏דערשראָקן און באַצװוּנגען; ‏זע, דאָס װאָרט פֿון ה׳ האָבן זײ פֿאַראַכט, ‏און װאָסער חכמה איז בײַ זײ? edit

JER 8:9 farshemt zainen di chachomim, dershroken un batsvungen; ze, dos vort fun Hashem hoben zei faracht, un vaser chochme iz bai zei?

JER 8:9 The chachamim (wise men) are ashamed, they are dismayed and trapped; they have rejected the Devar Hashem ; so what chochmah (wisdom) is in them?

JER 8:10 ‏דערום װעל איך געבן זײערע װײַבער צו אַנדערע, ‏און זײערע פֿעלדער צו אָפּיַרשער; ‏װאָרום פֿון קלענסטן ביזן גרעסטן ‏איז איטלעכער גײַציק נאָך געװין; ‏פֿון נבֿיא ביזן כֹּהן ‏טוט איטלעכער פֿאַלשקײט. edit

JER 8:10 derum vel ich geben zeyere vaiber tsu andere, un zeyere felder tsu opiarsher; vorem fun klensten bizen gresten iz itlecher gaitsik noch gevin; fun novi bizen koyen tut itlecher falshkeit.

JER 8:10 Therefore will I give their nashim unto others, and their sadot to them that shall inherit them; for every one from the katan even unto the gadol is greedy for unjust gain, from the navi even unto the kohen every one doeth sheker.

JER 8:11 ‏און זײ הײלן {רפא} ‏ דעם בראָך פֿון דער טאָכטער מײַן פֿאָלק אױף גרינג, ‏סאַזױ צו זאָגן: שלום! שלום! װען קײן שלום איז נישטאָ. edit

JER 8:11 un zei heilen dem broch fun der tochter main folk oif gring, sazoi tsu zogen: sholem! sholem! ven kein sholem iz nishto.

JER 8:11 For they give superficial treatment to the hurt of Bat Ami, saying, Shalom, shalom; v'ein shalom.

JER 8:12 ‏זײ װעלן צו שאַנד װערן, ‏װײַל אומװערדיקײט האָבן זײ געטאָן; ‏צו מאָל שעמע שעמען זײ זיך נישט, ‏און פֿון קין בושה װײסן זײ נישט; ‏דערום װעלן זײ פֿאַלן צװישן די געפֿאַלענע; ‏אין דער צײַט פֿון זײער רעכנשאַפֿט ‏װעלן זײ געשטרױכלט װערן, זאָגט ה׳. edit

JER 8:12 zei velen tsu shand veren, vail umverdikeit hoben zei geton; tsu mol sheme shemen zei zich nisht, un fun Kayin bushe veisen zei nisht; derum velen zei falen tsvishen di gefalene; in der tsait fun zeyer rechenshaft velen zei geshtroichlt veren, zogt Hashem.

JER 8:12 Were they ashamed when they did to'evah (abomination) ? No, they were not at all ashamed, neither could they know to blush; therefore shall they fall among them that fall; in the time of their pekuddah (visitation [for punishment], time of reckoning) they shall be brought down, saith Hashem .

JER 8:13 ‏פֿאַרלענדן װעל איך זײ פֿאַרלענדן, ‏זאָגט ה׳; ‏קײן רױבן אױפֿן װײַנשטאָק, ‏און קײן פֿײַגן אױפֿן פֿײַגנבױם, ‏און דאָס בלאַט פֿאַרװעלקט! ‏און װאָס איך האָב זײ געגעבן, װעט אַװעק פֿון זײ. edit

JER 8:13 farlenden vel ich zei farlenden, zogt Hashem; kein roiben oifen vainshtok, un kein faigen oifen faignboim, un dos blat farvelkt! un vos ich hob zei gegeben, vet avek fun zei.

JER 8:13 I would surely have harvested them, saith Hashem , but no grapes are on the gefen, nor te'enim (figs) on the te'enah (fig tree) , even the leaf shall wither; and the things that I have given them shall pass away from them.

JER 8:14 ‏נאָך װאָס זיצן מיר? ‏זאַמלט אײַך אײַן און לאָמיאָר אַרײַן אין די פֿעסטונגשטעט, ‏און דאָרטן פֿאַרשניטן װערן; ‏װאָרום ה׳ אלוקינו האָט אונדז פֿאַרשניטן, ‏און אונדז אָנגעטרונקען מיט געפֿטװאַסער, ‏װײַל מיר האָבן געזינדיקט צו ה׳. edit

JER 8:14 noch vos zitsen mir? zamlt aich ain un lomior arain in di festungshtet, un dorten farshniten veren; vorem Hashem Elokeinu hot undz farshniten, un undz ongetrunken mit geftvaser, vail mir hoben gezindikt tsu Hashem.

JER 8:14 Why do we sit still? Assemble yourselves, and let us enter into the fortified cities, and let us perish there; for Hashem Eloheinu hath made us to perish, and given us mey rosh (poisonous water) to drink, because we have sinned against Hashem .

JER 8:15 ‏געהאָפֿט אױף שלום, ‏און קײן גוטס איז נישטאָ; ‏אױף אַ צײַט פֿון הײלונג, ‏ערשט אַ שרעקעניש. edit

JER 8:15 gehoft oif sholem, un kein guts iz nishto; oif a tsait fun heilung, ersht a shrekenish.

JER 8:15 We looked for shalom, but no tov came; and for et marpeh (a time of healing) , and, hinei, terror!

JER 8:16 ‏פֿון דָן הערט זיך דאָס סאָפּען פֿון זײַנע פֿערד, ‏פֿון דעם קֹול פֿון די הירזשעס פֿון זײַנע אָגערס ‏ציטערט דאָס גאַנצע לאַנד; ‏און זײ קומען און פֿאַרצערן ‏דאָס לאַנד און איר פֿולקײט, ‏די שטאָט און די װױנער אין איר. edit

JER 8:16 fun Dan hert zich dos sopen fun zaine ferd, fun dem kol fun di hirzhes fun zaine ogers tsitert dos gantse land; un zei kumen un fartseren dos land un ir fulkait, di shtot un di voiner in ir.

JER 8:16 The snorting of his susim (horses) was heard from Dan; kol ha'aretz trembled at the sound of the neighing of his stallions; for they are come, and have devoured eretz, and all that is in it; the Ir (city), and those that dwell therein.

JER 8:17 ‏װאָרום זעט, איך שיק אָן אױף אײַך שלענג פּיפּערנאָטערס, ‏װאָס פֿאַר זײ איז קײן שפּרוך נישטאָ, ‏און זײ װעלן אײַך בײַסן, זאָגט ה׳. edit

JER 8:17 vorem zet, ich shik on oif aich shleng pipernoters, vos far zei iz kein shpruch nishto, un zei velen aich baisen, zogt Hashem.

JER 8:17 For, hinei, I will send nachashim, tzifonim (vipers) , among you, which will not be charmed, and they shall bite you, saith Hashem .

JER 8:18 ‏איך װיל מיך דערמונטערן אין קומער, ‏איז מײַן האַרץ אין מיר קראַנק. edit

JER 8:18 ich vil mich dermunteren in kumer, iz main harts in mir krank.

JER 8:18 When I would comfort myself against sorrow, my lev is faint within me.

JER 8:19 ‏זע, אַ קֹול פֿון געשרײ פֿון דער טאָכטער מײַן פֿאָלק, ‏פֿון אַ לאַנד אַ װײַטן: ‏איז ה׳ נישטאָ אין צִיוֹן? ‏איז איר קיניג נישטאָ אין איר? ‏פֿאַר װאָס האָבן זײ מיך דערצערנט מיט זײערע געצן, ‏מיט נישטיקײטן פֿון דער פֿרעמד? edit

JER 8:19 ze, a kol fun geshrei fun der tochter main folk, fun a land a vaiten: iz Hashem nishto in Tsiyon? iz ir kinig nishto in ir? far vos hoben zei mich dertsernt mit zeyere getsen, mit nishtikeiten fun der fremd?

JER 8:19 Hinei, the voice of the cry of the Bat Ami from eretz markhakim (a land of places far away) : is Hashem not in Tziyon? Is her Melech not in her? Why have they provoked Me to anger with their pesilim (idols) , and with alien vanities (futile foreign g-ds) ?

JER 8:20 ‏אַריבער דער שניט, געענדיקט דער זומער, ‏און מיר זײַנען נישט געהאָלפֿן געװאָרן. edit

JER 8:20 ariber der shnit, geendikt der zumer, un mir zainen nisht geholfen gevoren.

JER 8:20 The katzir (harvest) is past, kayitz (summer) is ended, and loh noshanu (we are not saved) .

JER 8:21 ‏איבער דעם בראָך פֿון דער טאָכטער מײַן פֿאָלק ‏בין איך צעבראָכן, ‏פֿינצטער בין איך, ‏אַ שרעק האָט מיך אָנגענומען. edit

JER 8:21 iber dem broch fun der tochter main folk bin ich tsebrachen, fintster bin ich, a shrek hot mich ongenumen.

JER 8:21 For the hurt of the Bat Ami am I hurt; I mourn; desolation hath taken hold on me.

JER 8:22 ‏איז קײן באַלזאַם נישטאָ אין גִלעָד? ‏צי איז קײן רוֹפֿא {רפא} ‏ נישטאָ דאָרט? ‏פֿאַר װאָס דען קומט נישט קײן הײלונג ‏צו דער טאָכטער מײַן פֿאָלק? edit

JER 8:22 iz kein balzam nishto in Gilad? tsi iz kein Rapha nishto dort? far vos den kumt nisht kein heilung tsu der tochter main folk?

JER 8:22 Is there no tzori (medicinal balsam or balm) in Gil'ad; is there no rofeh (physician) there? Why then is the health of the Bat Ami not recovered?

JER 8:23 ‏ װער מאַכט מײַן קאָפּ װאַסער, ‏און מײַן אױג אַ קװאַל טרערן, ‏און מײַן אױג אַ קװאַל טרערן, ‏איך װאָלט באַװײנט טאָג און נאַכט ‏די דערשלאָגענע פֿון דער טאָכטער מײַן פֿאָלק! edit

JER 8:23 ver macht main kop vaser, un main oig a kval treren, un main oig a kval treren, ich volt baveint tog un nacht di dershlogene fun der tochter main folk!

JER 8:23 Oh that my rosh (head) were mayim, and mine eyes a makor dimah (a fountain of tears) , that I might weep yomam valailah for the slain of the Bat Ami!

JER 9:1 ‏ װער גיט מיר אין מדבר ‏אַ האַרבעריק פֿאַר װאַנדערער, ‏איך װאָלט פֿאַרלאָזן מײַן פֿאָלק, ‏און אַװעקגײן פֿון זײ! ‏װאָרום אַלע זײַנען זײ נוֹאפֿים, ‏אַ געזעמל פֿון פֿעלשער. edit

JER 9:1 ver git mir in midbar a harberik far vanderer, ich volt farlozen main folk, un avekgein fun zei! vorem ale zainen zei noiofem, a gezeml fun felsher.

JER 9:1 Oh that I had in the midbar a malon orkhim (travelersʼ lodge) ; that I might leave my people, and go from them! For they are all no'afim (adulterers) , an atzeret bogedim (band of treacherous traitors) .

JER 9:2 ‏ און זײ שפּאַנען זײער צונג – זײער בױגן פֿון ליגן, ‏און נישט פֿאַר אמת זײַנען זײ שטאַרק אין לאַנד; ‏װאָרום פֿון בײז צו בײז גײען זײ ‏און מיך קענען זײ נישט, זאָגט ה׳. edit

JER 9:2 un zei shpanen zeyer tsung – zeyer boigen fun ligen, un nisht far emes zainen zei shtark in land; vorem fun beiz tsu beiz geyen zei un mich kenen zei nisht, zogt Hashem.

JER 9:2 And they bend to the ready their leshon like their keshet (bow) for sheker; but not for emunah have they prevailed in ha'aretz; for they proceed from ra'ah to ra'ah, and they know not Me, saith Hashem .

JER 9:3 ‏ היט אײַך איטלעכער פֿון זײַן חבֿר, ‏און אױף קײן ברודער זאָלט איר אײַך נישט פֿאַרזיכערן, ‏װאָרום נאַרן נאַרט איטלעכער ברודער, ‏און איטלעכער חבֿר טרײַבט רכילות. edit

JER 9:3 hit aich itlecher fun zain chever, un oif kein bruder zolt ir aich nisht farzicheren, vorem naren nart itlecher bruder, un itlecher chever traibt rechiles.

JER 9:3 Be ye shomer every one over his re'a (neighbor, friend) and trust ye not in kol ach (any brother) ; for kol ach will ya'akov (utterly supplant, deceive) , and every re'a (neighbor) will holech rakhil (walk as the slanderer, gossiper) .

JER 9:4 ‏ און אײנער דעם אַנדערן גענאַרן זײ, ‏און אמת זאָגן זײ נישט; ‏זײ האָבן אײַנגעװױנט זײער צונג זאָגן ליגן, ‏זײ מאַטערן זיך צו פֿאַרברעכן. edit

JER 9:4 un einer dem anderen genaren zei, un emes zogen zei nisht; zei hoben aingevoint zeyer tsung zogen ligen, zei materen zich tsu farbrechen.

JER 9:4 And they will deceive every one his re'a, and will not speak emes; they have taught their leshon to speak sheker, and weary themselves to commit iniquity.

JER 9:5 ‏ דײַן זיצן איז צװישן באַטרוג; ‏פֿון װעגן באַטרוג װילן זײ מיך נישט קענען, ‏זאָגט ה׳. edit

JER 9:5 dain zitsen iz tsvishen batrug; fun vegen batrug vilen zei mich nisht kenen, zogt Hashem.

JER 9:5 Thine habitation is in the midst of mirmah; through mirmah they refuse to know Me, saith Hashem .

JER 9:6 ‏ דערום האָט ה׳ צבָֿאוֹת אַזױ געזאָגט: ‏זע, איך לײַטער זײ, און װעל זײ פּרוּװן, ‏װאָרום װי דען זאָל איך טאָן ‏פֿון װעגן דער טאָכטער מײַן פֿאָלק? edit

JER 9:6 derum hot Hashem Tseva'ot azoi gezogt: ze, ich laiter zei, un vel zei pruven, vorem vi den zol ich ton fun vegen der tochter main folk?

JER 9:6 Therefore thus saith Hashem Tzva'os, Hineni, I will refine them, and test them; for what but this shall I do for the Bat Ami?

JER 9:7 ‏ אַ פֿאַרשפּיצטע פֿײַל איז זײער צונג, ‏זי רעצט באַטרוג; ‏מיטן מױל רעדט מען שלוט מיטן חבֿר, ‏און אין זיך מאַכט מען אַ לױערונג אױף אים. edit

JER 9:7 a farshpitste fail iz zeyer tsung, zi retst batrug; miten moil redt men shles miten chever, un in zich macht men a loyerung oif im.

JER 9:7 Their leshon is as an arrow shot out; it speaketh mirmah; one speaketh shalom to his re'a with his mouth, but inwardly he lieth in ambush.

JER 9:8 ‏ זאָל איך דערפֿאַר זיך נישט אָפּרעכענען מיט זײ, ‏זאָגט ה׳; ‏זאָל אָן אַ פֿאָלק װי דאָס דאָזיקע ‏זיך נישט נוֹקם זײַן מײַן זעל? edit

JER 9:8 zol ich derfar zich nisht oprechenen mit zei, zogt Hashem; zol on a folk vi dos dozike zich nisht noikem zain main zel?

JER 9:8 Shall I not visit them [in punishment] for these things? saith Hashem . Shall not My Nefesh be avenged on such a Goy (nation) as this?

JER 9:9 ‏ װעגן די בערג װעל איך אױפֿהײבן אַ געװײן און יאָמער, ‏און װעגן די פֿיטערפּלעצער פֿון מדבר אַ קלאָג, ‏װאָרום זײ זײַנען פֿאַרװיסט, אַז קײן מענטש גײט נישט דורך, ‏און זײ הערן נישט קײן קֹול פֿון פֿיך; ‏פֿון אַ פֿױגל פֿון הימל ביז אַ בהמה ‏זײַנען אַנטלאָפֿן, אַװעק. edit

JER 9:9 vegen di berg vel ich oifheiben a gevain un yomer, un vegen di fiterpletser fun midbar a klog, vorem zei zainen farvist, az kein mentsh geit nisht durch, un zei heren nisht kein kol fun fich; fun a foigel fun himel biz a beheime zainen antlofen, avek.

JER 9:9 I take up a weeping and nehi (lamentation) for the harim, and for the pastures of the midbar a kinah (lamentation) , because they are scorched, so that none can pass through them; neither can men hear the voice of the mikneh (cattle) ; both the oph haShomayim and the behemah are fled; they are gone.

JER 9:10 ‏ און איך װעל מאַכן ירושָלַיִם פֿאַר הױפֿנט, ‏אַ װױנונג פֿון שאַקאַלן, ‏און די שטעט פֿון יהוּדה װעל איך מאַכן אַ װיסטעניש, ‏אָן אַ באַװױנער. edit

JER 9:10 un ich vel machen Yerusholayim far hoifnt, a voinung fun shakalen, un di shtet fun Yehudah vel ich machen a vistenish, on a bavoiner.

JER 9:10 And I will make Yerushalayim a heap of ruins, and a ma'on of jackals; and I will make the towns of Yehudah desolate, without an inhabitant.

JER 9:11 ‏ װער איז דער קלוגער מאַן, ‏ער זאָל דאָס פֿאַרשטײן? ‏און דער װאָס ה׳ס מױל האָט צו אים גערעדט, ‏ער זאָל דאָס זאָגן? ‏פֿאַר װאָס איז אונטערגעגאַנגען דאָס לאַנד, ‏פֿאַרװיסט װי אַ מדבר, אָן אַ דורכגײער? edit

JER 9:11 ver iz der kluger man, er zol dos farshtein? un der vos Hashems moil hot tsu im geredt, er zol dos zogen? far vos iz untergegangen dos land, farvist vi a midbar, on a durchgeyer?

JER 9:11 Who is the ish hechacham (wise man) , that may understand this? And who is he to whom the mouth of Hashem hath spoken, that he may declare it, for what HaAretz perisheth and is scorched like a midbar, that none passeth through?

JER 9:12 ‏ און ה׳ האָט געזאָגט: ‏פֿאַר װאָס זײ האָבן פֿאַרלאָזן מײַן תּורה, ‏װאָס איך האָב געלײגט פֿאַר זײ, ‏און זײ האָבן נישט צוגעהערט צו מײַן קֹול, ‏און נישט געגאַנגען אין איר; edit

JER 9:12 un Hashem hot gezogt: far vos zei hoben farlozen main torah, vos ich hob geleigt far zei, un zei hoben nisht tsugehert tsu main kol, un nisht gegangen in ir;

JER 9:12 And Hashem saith, Because they have forsaken My torah which I set before them, and have not obeyed My voice, neither walked therein;

JER 9:13 ‏ נײַערט געגאַנגען אין דער אײַנגעשפּאַרטקײט פֿון זײער האַרצן, ‏און נאָך די בַעַל-געטער װאָס זײערע עלטערן האָבן זײ געלערנט. edit

JER 9:13 naiert gegangen in der aingeshpartkeit fun zeyer hartsen, un noch di Baal-geter vos zeyere elteren hoben zei gelernt.

JER 9:13 But have walked after the sherirut (stubbornness) of their own lev, and after Ba'alim, which their avot taught them;

JER 9:14 ‏ דערום האָט אַזױ געזאָגט ה׳ צבָֿאוֹת, ‏אלוקי יִשׂרָאֵל: ‏זע, איך מאַך זײ עסן, דאָס דאָזיקע פֿאָלק, װערמוט, ‏און איך װעל זײ מאַכן טרינקען גיפֿטװאַסער. edit

JER 9:14 derum hot azoi gezogt Hashem Tseva'ot, Elochei Yisroel: ze, ich mach zei esen, dos dozike folk, vermes, un ich vel zei machen trinken giftvaser.

JER 9:14 Therefore thus saith Hashem Tzva'os, the Elohei Yisroel; Hineni, I will make this people eat la'anah (wormwood) , and give them poisoned water to drink.

JER 9:15 ‏ און איך װעל זײ צעשפּרײַטן צװישן די פֿעלקער, ‏װאָס נישט זײ און נישט זײערע עלטערן האָבן געקענט, ‏און איך װעל נאָכשיקן נאָך זײ די שװערד, ‏ביז איך טו זײ פֿאַרלענדן. edit

JER 9:15 un ich vel zei tseshpraiten tsvishen di felker, vos nisht zei un nisht zeyere elteren hoben gekent, un ich vel nochshiken noch zei di shverd, biz ich tu zei farlenden.

JER 9:15 I will scatter them also among the Goyim, whom neither they nor their avot have known; and I will send a cherev after them, till I have consumed them.

JER 9:16 ‏ אַזױ האָט געזאָגט ה׳ צבָֿאוֹת: ‏קוקט זיך אום, און רופֿט די קלאָגערינס, זײ זאָלן קומען, ‏און נאָך די קלוגע װײַבער שֵקט, זײ זאָלן קומען; edit

JER 9:16 azoi hot gezogt Hashem Tseva'ot: kukt zich um, un ruft di klogerins, zei zolen kumen, un noch di kluge vaiber shekt, zei zolen kumen;

JER 9:16 Thus saith Hashem Tzva'os, Consider ye, and call for the wailing women, that they may come; and send for the chachamot (wise women) , that they may come;

JER 9:17 ‏ און זאָלן זײ אײַלן און אױפֿהײבן אױף אונדז אַ יאָמער, ‏אַז אונדזערע אױגן זאָלן צעגײן אין טרערן, ‏און אונדזערע ברעמען זאָלן פֿליסן מיט װאַסער. edit

JER 9:17 un zolen zei ailen un oifheiben oif undz a yomer, az undzere oigen zolen tsegein in treren, un undzere bremen zolen flisen mit vaser.

JER 9:17 And let them make haste, and take up a nehi (lamentation) for us, that our eyes may run down with dimah (tears) , and our eyelids gush out with mayim.

JER 9:18 ‏ װאָרום אַ יאָמער-קָול הערט זיך פֿון צִיוֹן: ‏װי זײַנען מיר פֿאַרװיסט געװאָרן! ‏מיר זײַנען פֿאַרשעמט ביז גאָר, ‏װײַל מיר האָבן פֿאַרלאָזן דאָס לאַנד, ‏װײַל אַרױסגעװאָרפֿן האָבן אונדז אונדזערע װױנונגען. edit

JER 9:18 vorem a yomer-kol hert zich fun Tsiyon: vi zainen mir farvist gevoren! mir zainen farshemt biz gor, vail mir hoben farlozen dos land, vail aroisgevorfen hoben undz undzere voinungen.

JER 9:18 For a sound of nehi (lamentation) is heard from Tziyon, How are we plundered! We are greatly ashamed, because we have forsaken eretz, because mishkenoteinu have expelled us.

JER 9:19 ‏ װאָרום הערט, איר װײַבער, דאָס װאָרט פֿון ה׳, ‏און לערנט אײַערע טעכטער אַ יאָמער, ‏און אײנע די אַנדערע אַ קלאָג. edit

JER 9:19 vorem hert, ir vaiber, dos vort fun Hashem, un lernt aiere techter a yomer, un eine di andere a klog.

JER 9:19 Yet hear the Devar Hashem , O ye nashim, and let your ear receive the word of His mouth, and teach your banot nehi (lamentation) , and everyone her re'a (neighbor) kinah (dirge) .

JER 9:20 ‏ װאָרום דער טױט איז אַרױפֿגעגאַנגען אין אונדזערע פֿענצטער, ‏געקומען אין אונדזערע פּאַלאַצן, ‏צו פֿאַרשנײַדן {כרת} ‏ אַ קינד פֿון דער גאַס, ‏בכוֹרים פֿון די מערק. – edit

JER 9:20 vorem der toit iz aroifgegangen in undzere fentster, gekumen in undzere palatsen, tsu farshnaiden a kind fun der gas, Bekherim fun di merk. –

JER 9:20 For mavet (death) is come up into our windows, and is entered into our fortresses, to cut off the olal (children) from the street, and the bochurim from the rechovot.

JER 9:21 ‏ רעד: אַזױ איז דער שפּרוך פֿון ה׳ – ‏און די טױטע לײַבער פֿון מענטשן װעלן פֿאַלן ‏װי מיסט אױף פֿרײַען פֿעלד, ‏און װי אַ הײַפֿל הינטערן שניטער, ‏װאָס קײנער קלײַבט נישט אױף. edit

JER 9:21 red: azoi iz der shpruch fun Hashem – un di toite laiber fun mentshen velen falen vi mist oif freyen feld, un vi a haifl hinteren shniter, vos keiner klaibt nisht oif.

JER 9:21 Speak, Thus saith Hashem , Even the nevilah of adam shall fall like domen (dung) upon the sadeh, and the omer (sheaf) after the kotzer (harvester) , and none shall gather them.

JER 9:22 ‏ אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: ‏זאָל זיך נישט רימען דער חכם מיט זײַן חכמה, ‏און זאָל זיך נישט רימען דער גיבור מיט זײַן גבֿורה; ‏זאָל זיך נישט רימען דער עוֹשר ‏ מיט זײַן עשירות; edit

JER 9:22 azoi hot Hashem gezogt: zol zich nisht rimen der chochem mit zain chochme, un zol zich nisht rimen der gibbor mit zain gevure; zol zich nisht rimen der oysher mit zain eshires;

JER 9:22 Thus saith Hashem , Let not the chacham (wise man) glory in his chochmah, neither let the gibbor (mighty man) glory in his gevurah (might) , let not the oisher (rich man) glory in his riches;

JER 9:23 ‏ נאָר דערמיט זאָל זיך רימען דער װאָס רימט זיך, ‏מיט פֿאַרשטײן און קענען ‏ מיך, ‏אַז איך ה׳ טו חֶסֶד, ‏רעכט, און גערעכטיקײט, אױף דער ערד; ‏װיל די דאָזיקע באַגער איך, ‏זאָגט ה׳. edit

JER 9:23 nor dermit zol zich rimen der vos rimt zich, mit farshtein un kenen mich, az ich Hashem tu chesed, recht, un gerechtikeit, oif der erd; vil di dozike bager ich, zogt Hashem.

JER 9:23 But let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth Me, that I am Hashem Who exercises chesed, mishpat, and tzedakah, on ha'aretz; for in these things I delight, saith Hashem .

JER 9:24 ‏ זע, טעג קומען, זאָגט ה׳, ‏און איך װעל זיך רעכענען ‏מיט אַלע באַשניטענע און אומבאַשניטענע: edit

JER 9:24 ze, teg kumen, zogt Hashem, un ich vel zich rechenen mit ale bashnitene un umbashnitene:

JER 9:24 Hinei, the yamim come, saith Hashem , that I will punish kol mul b'arlah (all circumcized in arlah [only]) ;

JER 9:25 ‏ מיט מִצרַיִם, און מיט יהוּדה, און מיט אֶדוֹם, ‏און מיט די קינדער פֿון עַמוֹן, און מיט מוֹאָבֿ, ‏אוהן מיט אַלע װאָס מיט אָפּגעהאַקטע האָרעקן, ‏װאָס װױנען אין מדבר; ‏װאָרום אַלע פֿעלקער זײַנען אומבאַשניטן, ‏און דאָס גאַנצע הױז פֿון יִשׂרָאֵל זײַנען אומבאַשניטן אין האַרצן. edit

JER 9:25 mit Mitsrayim, un mit Yehudah, un mit Edom, un mit di kinder fun Ammon, un mit Moav, uhn mit ale vos mit opgehakte horeken, vos voinen in midbar; vorem ale felker zainen umbashniten, un dos gantse hoiz fun Yisroel zainen umbashniten in hartsen.

JER 9:25 Mitzrayim, and Yehudah, and Edom, and the Bnei Ammon, and Moav, and kol ketzutzei pe'ah (all in the farthest corners) , that dwell in the midbar; for all these Goyim are uncircumcised, and kol Bais Yisroel are arlei lev (uncircumcised in heart) .

JER 10:1 ‏הערט דאָס װאָרט װאָס ה׳ האָט אױף אײַך גערעדט, איר הױז פֿון יִשׂרָאֵל: edit

JER 10:1 hert dos vort vos Hashem hot oif aich geredt, ir hoiz fun Yisroel:

JER 10:1 Hear ye the Davar which Hashem speaketh unto you, O Bais Yisroel.

JER 10:2 ‏אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: דעם װעג פֿון די פֿעלקער זאָלט איר זיך נישט אָפּלערנען, און פֿאַר די צײכנס פֿון הימל זאָלט איר זיך נישט שרעקן, װײַל די פֿעלקער שרעקן זיך פֿאַר זײ. edit

JER 10:2 azoi hot Hashem gezogt: dem veg fun di felker zolt ir zich nisht oplernen, un far di tseichens fun himel zolt ir zich nisht shreken, vail di felker shreken zich far zei.

JER 10:2 Thus saith Hashem , Learn not the Derech HaGoyim, and be not in awe of the otot HaShomayim; though the Goyim are in awe of them.

JER 10:3 ‏װאָרום די מינהגים פֿון די אומות, דאָס איז נישטיקײט; װאָרום עס איז אַ האָלץ װאָס מע האָט פֿון װאַלד אױסגעהאַקט {כרת}, ‏ דאָס װערק פֿון אַ מײַנסטערס הענט מיט דער הובל. edit

JER 10:3 vorem di minhgim fun di umes, dos iz nishtikeit; vorem es iz a holts vos me hot fun vald oisgehakt, dos verk fun a mainsters hent mit der hubl.

JER 10:3 For the [religious] chukkot (customs, statutes) of the nations are vain delusions; for one cutteth etz out of the ya'ar (forest) , the ma'aseh (handiwork) of the hands of the charash (workman, artisan) , with the axe.

JER 10:4 ‏מיט זילבער און מיט גאָלד באַשײנט מען עס, מיט נעגל און מיט האַמערס באַפֿעסטיקט מען עס, עס זאָל זיך נישט װאַקלען. edit

JER 10:4 mit zilber un mit gold basheint men es, mit nogel un mit hamers bafestikt men es, es zol zich nisht vaklen.

JER 10:4 They deck it with kesef and with zahav; they fasten it with nails and with hammers, that it topple not.

JER 10:5 ‏װי אַ שרעקפֿױגל אין אַ פּלוצערפֿעלד זײַנען זײ, ‏און זײ קענען נישט רעדן; ‏טראָגן מוזן זײ געטראָגן װערן, ‏װײַל זײ קענען נישט שפּרײַזן. ‏איר זאָלט נישט מורא האָבן פֿאַר זײ, ‏װאָרום זײ קענען נישט בײז טאָן, ‏און אױך גוטס טאָן איז נישטאָ אין זײ. edit

JER 10:5 vi a shrekfoigl in a plutserfeld zainen zei, un zei kenen nisht reden; trogen muzen zei getrogen veren, vail zei kenen nisht shpraizen. ir zolt nisht moire hoben far zei, vorem zei kenen nisht beiz ton, un oich guts ton iz nishto in zei.

JER 10:5 They are upright as the tomer (palm tree) , but speak not; they must needs be carried, because they cannot go. Be not afraid of them; for they cannot do rah, neither also is it in them to do tov.

JER 10:6 ‏נישטאָ דײַן גלײַכן, ה׳, ‏גרױס ביסטו, און גרױס איז דײַן נאָמען אין גבֿורה. edit

JER 10:6 nishto dain glaichen, Hashem, grois bistu, un grois iz dain nomen in gevure.

JER 10:6 Forasmuch as there is none like unto Thee, Hashem ; Thou art gadol, and Thy Shem is gadol in gevurah.

JER 10:7 ‏װער זאָל דיך נישט פֿאָרכטן, ‏קיניג פֿון די פֿעלקער? ‏פֿאַר װאָר, דיר קומט עס, ‏װאָרום צװישן אַלע קליגסטע פֿעלקער, ‏און אין אַל זײער מלוכה, ‏איז נישטאָ דײַן גלײַכן. edit

JER 10:7 ver zol dich nisht forchten, kinig fun di felker? far vor, dir kumt es, vorem tsvishen ale kligste felker, un in al zeyer meluche, iz nishto dain glaichen.

JER 10:7 Who would not fear thee, O Melech HaGoyim? For this is Thy due; forasmuch as among all the chachamim of the Goyim, and in kol malchut of them, there is none like unto Thee.

JER 10:8 ‏און אַלע אין אײנעם זײַנען זײ פֿאַרגרעבט און נאַריש; ‏אַ נישטיקע לערנונג, אַ האָלץ איז דאָס. edit

JER 10:8 un ale in einem zainen zei fargrebt un narish; a nishtike lernung, a holts iz dos.

JER 10:8 But they are altogether stupid and foolish; the etz is a musar havalim (discipline of delusions) .

JER 10:9 ‏זילבערבלעך פֿון תַּרְשִיש געבראַכט, ‏און גאָלד פֿון אוּפָֿז, ‏די אַרבעט פֿון אַ מײַנסטער, ‏און אַ שמעלצערס הענט; ‏בלאָ און פּורפּל איז זײער מלבוש, ‏די אַרבעט פֿון קינצלער זײַנען זײ אַלע. edit

JER 10:9 zilberblech fun Tarshish gebracht, un gold fun Uphaz, di arbet fun a mainster, un a shmeltsers hent; blo un purpl iz zeyer malbesh, di arbet fun kintsler zainen zei ale.

JER 10:9 Hammered kesef is brought from Tarshish, and zahav from Uphaz, the ma'aseh (work, handiwork) of the charash (workman, artisan) , and of the hands of the goldsmith; blue and purple is their clothing; they are all the ma'aseh (work) of cunning men.

JER 10:10 ‏אָבער ה׳ אלֹקים איז דער אמתער ג-ט, ‏ער איז דער אלֹקים חַיִּים, און דער אײביקער קיניג; ‏פֿון זײַן כּעס {קֶצֶף} ‏ ציטערט די ערד, ‏און פֿעלקער קענען נישט אױסהאַלטן זײַן צאָרן. edit

JER 10:10 ober Hashem Elokim iz der emeser g-t, er iz der Elokim cheim, un der eibiker kinig; fun zain kaas tsitert di erd, un felker kenen nisht oishalten zain tsoren.

JER 10:10 But Hashem is the Elohim Emes, He is the Elohim Chayyim, and the Melech Olam; at His wrath ha'aretz shall tremble, and the Goyim shall not be able to endure His indignation.

JER 10:11 ‏אַזױ זאָלט איר זאָגן צו זײ: ‏די ג-טער װאָס האָבן די הימלען און די ערד נישט געמאַכט, ‏װעלן אונטערגײן פֿון דער ערד ‏און פֿון אונטער די דאָזיקע הימלען. edit

JER 10:11 azoi zolt ir zogen tsu zei: di g-ter vos hoben di himlen un di erd nisht gemacht, velen untergein fun der erd un fun unter di dozike himlen.

JER 10:11 Thus shall ye say unto them, The g-ds that have not made the heavens and the earth, even they shall perish from the earth, and min techot (from under) these heavens.

JER 10:12 ‏ער האָט געמאַכט די ערד מיט זײַן כּוֹך, ‏באַפֿעסטיקט די װעלט מיט זײַן חכמה, ‏און מיט זײַן פֿאַרשטאַנדיקײט די הימלען פֿאַרשפּרײט. edit

JER 10:12 er hot gemacht di erd mit zain koch, bafestikt di velt mit zain chochme, un mit zain forshtandikeit di himlen farshpreit.

JER 10:12 He hath made eretz by His ko'ach, He hath established the tevel (world) by His chochmah, and hath stretched out Shomayim by His understanding.

JER 10:13 ‏בײַם קֹול פֿון זײַן דונערן ‏װערט אַ פֿילקײט פֿון װאַסער אין הימל; ‏און ער ברענגט אױף װאָלקן ‏פֿון עק פֿון דער ערד; ‏ער מאַכט בליצן צום רעגן, ‏און ציט אַרױס פֿון זײַנע שפּײַכלערס דעם װינט. edit

JER 10:13 baim kol fun zain duneren vert a filkeit fun vaser in himel; un er brengt oif volken fun ek fun der erd; er macht blitsen tsum regen, un tsit arois fun zaine shpaichlers dem vint.

JER 10:13 When He uttereth His voice, there is a multitude of mayim in Shomayim, and He causeth the clouds to ascend from the ends of ha'aretz; He maketh lightnings with matar (rain) , and bringeth forth the ruach (wind) out of His Otzerot.

JER 10:14 ‏איטלעכער מענטש איז פֿאַרגרעבט, אָן פֿאַרשטאַנד, ‏איטלעכער שמעלצער װערט צו שאַנד פֿון דעם געץ; ‏װאָרום פֿאַלש איז זײַן געגאָסענער אָפּגאָט, ‏און קײן אָטעם איז אין זײ נישטאָ. edit

JER 10:14 itlecher mentsh iz fargrebt, on forshtand, itlecher shmeltser vert tsu shand fun dem gets; vorem falsh iz zain gegosener opgot, un kein otem iz in zei nishto.

JER 10:14 Kol Adam is stupid in his da'as; every goldsmith is shamed by the pesel (idol) ; for his nesekh (molten image) is sheker, and there is no ruach in them.

JER 10:15 ‏נישטיק זײַנען זײ, אַ װערק פֿון פֿאַרפֿירעניש; ‏אין דער צײַט פֿון זײער רעכנשאַפֿט װעלן זײ אונטערגײן. edit

JER 10:15 nishtik zainen zei, a verk fun farfirenish; in der tsait fun zeyer rechenshaft velen zei untergein.

JER 10:15 They are hevel (vanity, delusion) , and the ma'aseh (work) of delusion; in the time of their pekudat (visitation, punishment) they shall perish.

JER 10:16 ‏נישט װי די דאָזיקע איז דער חלק פֿון יעקבֿ; ‏װאָרום ער איז דער באַשעפֿער פֿון אַלץ, ‏און יִשׂרָאֵל איז דער שבֿט פֿון זײַן אַרב; ‏ה׳ צבָֿאוֹת איז זײַן נאָמען. edit

JER 10:16 nisht vi di dozike iz der chelek fun Yaakov; vorem er iz der Bashefer fun alts, un Yisroel iz der sheyvet fun zain Arav; Hashem Tseva'ot iz zain nomen.

JER 10:16 The chelek of Ya'akov is not like them; for the Yotzer HaKol (Maker of All, Creator of All) is He; and Yisroel is the shevet (rod) of His nachalah; Hashem Tzva'os Shmo.

JER 10:17 ‏קלײַב אױף פֿון דער ערד דײַן בינטל, ‏דו װאָס זיצסט אין באַלעגערונג. edit

JER 10:17 klaib oif fun der erd dain bintel, du vos zitsst in balegerung.

JER 10:17 Gather up thy gear [for Exile] meEretz (from the Land) , O besieged inhabitant.

JER 10:18 ‏װאָרום אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: ‏זע, איך שלײַדער אַרױס דאָס מאָל די באַװױנער פֿון לאַנד, ‏און װעל זײ צודריקן, כּדי זײ זאָלן דערשפּירן. edit

JER 10:18 vorem azoi hot Hashem gezogt: ze, ich shlaider arois dos mol di bavoiner fun land, un vel zei tsudriken, kedei zei zolen dershpiren.

JER 10:18 For thus saith Hashem , Behold, I will sling out the inhabitants of HaAretz at this time, and will bring distress upon them, so that find they may.

JER 10:19 ‏װײ מיר אױף מײַן בראָך! ‏שװער אין מײַן װוּנד! ‏און איך האָב געװעסט געזאָגט: ‏אַ קראַנקשאַפֿט נאָר איז דאָס, ‏און איך װעל זי אַריבערטראָגן. edit

JER 10:19 vei mir oif main broch! shver in main vund! un ich hob gevest gezogt: a krankshaft nor iz dos, un ich vel zi aribertrogen.

JER 10:19 Oy li! (woe is me) for my disaster! My wound is grievous; but I said, Truly this is a sickness, and I must bear it.

JER 10:20 ‏מײַן געצעלט אין פֿאַרװיסט, ‏און אַלע מײַנע שטריק זײַנען צעריסן, ‏מינע קינדער זײַנען אַרױס פֿון איר און זײַנען ניאָט. ‏נישטאָ װער זאָל אױסשפּרײטן װידער מײַן געצעלט, ‏און װער זאָל אױפֿציען מײַנע פֿאָרהאַנגען. edit

JER 10:20 main getselt in farvist, un ale maine shtrik zainen tserisen, mine kinder zainen arois fun ir un zainen niot. nishto ver zol oisshpreiten vider main getselt, un ver zol oiftsien maine forhangen.

JER 10:20 My ohel is destroyed, and all my tent cords are broken; my banim are gone forth of me, and are no more; there is none to pitch any more my ohel, and to hang up my tent curtains.

JER 10:21 ‏װאָרום פֿאַרגרעבט זײַנען די פּאַסטוכער, ‏און ה׳ האָבן זײ נישט געזוכט; ‏דערום האָב זײ נישט באַגליקט, ‏און זײער גאַנצע סטאַדע איז צעשפּרײט געװאָרן. edit

JER 10:21 vorem fargrebt zainen di pastucher, un Hashem hoben zei nisht gezucht; derum hob zei nisht baglikt, un zeyer gantse stade iz tseshpreit gevoren.

JER 10:21 For the ro'im (shepherds, pastors) are become stupid, and inquire not of Hashem ; therefore they shall not prosper, and all their flock shall be scattered.

JER 10:22 ‏האָרך! אַ הערונג אָט קומט, ‏און אַ גרױסער רַעַש פֿון צפֿון-לאַנד, ‏צו מאַכן די שטעט פֿון יהוּדה אַ װיסטעניש, ‏אַ װױנונג פֿון שאַקאַלן. edit

JER 10:22 horch! a herung ot kumt, un a groiser raash fun Tsafon-land, tsu machen di shtet fun Yehudah a vistenish, a voinung fun shakalen.

JER 10:22 Hinei, the noise! The report is come, and a great commotion out of Eretz Tzafon, to make the towns of Yehudah desolate, and a haunt of jackals.

JER 10:23 ‏איך װײס, ה׳, אַז נישט בײַם מענטשן איז זײַן װעג, ‏נישט בײַם מענטשן איז גײענדיק צו לענקען זײַן טריט. edit

JER 10:23 ich veis, Hashem, az nisht baim mentshen iz zain veg, nisht baim mentshen iz geyendik tsu lenken zain trit.

JER 10:23 Hashem , I know that the derech of adam (man) is not in himself; it is not in man that walketh to direct his steps.

JER 10:24 ‏שטראָף מיך, ה׳, אָבער מיט גערעכטיקײט, ‏נישט אין דײַן צאָרן, כּדי זאָלסט מיך נישט פֿאַרמינערן. edit

JER 10:24 shtrof mich, Hashem, ober mit gerechtikeit, nisht in dain tsoren, kedei zolst mich nisht farmineren.

JER 10:24 Hashem , correct me, but with mishpat; not in Thine anger, lest Thou bring me to nothing.

JER 10:25 ‏גיס אױך דײַן גרימצאָרן אױף די פֿעלקער װאָס קענען דיך נישט, ‏און אױף די משפּחות װאָס רופֿן נישט דײַן נאָמען, ‏װאָרום פֿאַרצערט האָבן זײ יעקבֿ, ‏יאָ, אים פֿאַרצערט און אים פֿאַרלענדט, ‏און זײַן װױנונג פֿאַרװיסט. edit

JER 10:25 gis oich dain grimtsoren oif di felker vos kenen dich nisht, un oif di mishpoches vos rufen nisht dain nomen, vorem fartsert hoben zei Yaakov, yo, im fartsert un im farlendt, un zain voinung farvist.

JER 10:25 Pour out Thy fury upon the Goyim that know Thee not, and upon the mishpekhot that call not on Shimecha (Thy Name) ; for they have eaten up Ya'akov, and devoured him, and consumed him, and have made his habitation desolate.

JER 11:1 ‏דאָס װאָרט װאָס איז געװען צו יִרמיָהון פֿון ה׳, אַזױ צו זאָגן: edit

JER 11:1 dos vort vos iz geven tsu Yirmeyahen fun Hashem, azoi tsu zogen:

JER 11:1 The Davar that came to Yirmeyah from Hashem saying,

JER 11:2 ‏הערט די װערטער פֿון דעם דאָזיקן בְּרִית, ‏און איר זאָלט רעדן צו די מענער פֿון יהוּדה, ‏און צו די באַװױנער פֿון ירושָלַיִם, edit

JER 11:2 hert di verter fun dem doziken bris, un ir zolt reden tsu di mener fun Yehudah, un tsu di bavoiner fun Yerusholayim,

JER 11:2 Hear ye the Divrei HaBrit Hazot, and speak unto the Ish Yehudah, and to the inhabitants of Yerushalayim;

JER 11:3 ‏און זאָלסט זאָגן צו זײ: ‏אַזױ האָט געזאָגט ה׳ אלוקי יִשׂרָאֵל: ‏פֿאַרשאָלטן דער מאַן װאָס װעט נישט צוהערן ‏די װערטער פֿון דעם דאָזיקן בְּרִית, edit

JER 11:3 un zolst zogen tsu zei: azoi hot gezogt Hashem Elochei Yisroel: farsholten der man vos vet nisht tsuheren di verter fun dem doziken bris,

JER 11:3 And say thou unto them, Thus saith Hashem Elohei Yisroel; Arur (cursed) be the ish that obeyeth not the Divrei HaBrit Hazot,

JER 11:4 ‏װאָס איך האָב באַפֿױלן אײַערע עלטערן ‏אין דעם טאָג װאָס איך האָב זײ אַרױסגעצױגן ‏פֿון לאַנד מִצרַיִם, פֿון דעם אײַזנשמעלצאױװן, ‏אַזױ צו זאָגן: הערט צו מײַן קֹול; ‏און איר זאָלט זײ טאָן, אַזױ װי אַלץ װאָס איך באַפֿעל אײַך: ‏און איר װעט מיר זײַן צום פֿאָלק, ‏און איך װעל אײַך זײַן צום אלֹקים; edit

JER 11:4 vos ich hob bafoilen aiere elteren in dem tog vos ich hob zei aroisgetsoigen fun land Mitsrayim, fun dem aiznshmeltsoiven, azoi tsu zogen: hert tsu main kol; un ir zolt zei ton, azoi vi alts vos ich bafel aich: un ir vet mir zain tsum folk, un ich vel aich zain tsum Elokim;

JER 11:4 Which I commanded Avoteichem in the day that I brought them forth out from Eretz Mitzrayim, from the kur habarzel (the furnace of iron) , saying, Obey My voice, and do all which I command you; so shall ye be My people, and I will be your Elohim;

JER 11:5 ‏כּדי מקײם צו זײַן די שבֿועה ‏װאָס איך האָב געשװאָרן אײַערע עלטערן, ‏זײ צו געבן אַ לאַנד װאָס פֿליסט מיט מילך און האָניק, ‏אַזױ װי הײַנטיקן טאָג. ‏האָב איך געענטפֿערט און געזאָגט: אָמן, ה׳! edit

JER 11:5 kedei mekaiem tsu zain di shvue vos ich hob geshvoren aiere elteren, zei tsu geben a land vos flist mit milch un honik, azoi vi haintiken tog. hob ich geentfert un gezogt: Amon, Hashem!

JER 11:5 That I may perform the shevuah (oath) which I have sworn unto Avoteichem to give them an Eretz zavat cholov udevash as it is this day. Then answered I, and said, Omein, Hashem .

JER 11:6 ‏און ה׳ האָט צו מיר געזאָגט: רוף אױס די אַלע װערטער אין די שטעט פֿון יהוּדה, און אין די גאַסן פֿון ירושָלַיִם, אַזױ צו זאָגן: ‏הערט די װערטער פֿון דעם דאָזיקן בְּרִית, ‏און איר זאָלט זײ טאָן. edit

JER 11:6 un Hashem hot tsu mir gezogt: ruf ois di ale verter in di shtet fun Yehudah, un in di gasen fun Yerusholayim, azoi tsu zogen: hert di verter fun dem doziken bris, un ir zolt zei ton.

JER 11:6 Then Hashem said unto me, Proclaim all these Devarim in the towns of Yehudah, and in the streets of Yerushalayim, saying, Hear ye the Divrei HaBrit Hazot, and do them.

JER 11:7 ‏װאָרום װאָרענען האָב איך געװאָרנט אײַערע עלטערן פֿון דעם טאָג ‏װאָס איך האָב אײַך אױפֿגעבראַכט פֿון לאַנד מִצרַיִם, ‏ביז אױף הײַנטיקן טאָג, ‏נאָכאַנאַנד און נאָכאַנאַנד געװאָרנט, ‏אַזױ צו זאָגן: הערט צו מײַן קֹול. edit

JER 11:7 vorem vorenen hob ich gevorent aiere elteren fun dem tog vos ich hob aich oifgebracht fun land Mitsrayim, biz oif haintiken tog, nochanand un nochanand gevorent, azoi tsu zogen: hert tsu main kol.

JER 11:7 For I earnestly warned Avoteichem in the day that I brought them up out of Eretz Mitzrayim, even unto this day, rising early and warning, saying, Obey My voice.

JER 11:8 ‏אָבער זײ האָבן נישט צוגעהערט, ‏און נישט צוגענײַגט זײער אױערן, ‏און זײ זײַנען געגאַנגען איטלעכער ‏אין דער אײַנגעשפּאַרטקײט פֿון זײער בײזן האַרצן, ‏און איך האָב געבראַכט אױף זײ ‏אַלע װערטער פֿון דעם דאָזיקן בְּרִית, ‏װאָס איך האָב זײ באַפֿױלן צו טאָן, ‏און זײ האָבן נישט געטאָן. edit

JER 11:8 ober zei hoben nisht tsugehert, un nisht tsugenaigt zeyer oieren, un zei zainen gegangen itlecher in der aingeshpartkeit fun zeyer beizen hartsen, un ich hob gebracht oif zei ale verter fun dem doziken bris, vos ich hob zei bafoilen tsu ton, un zei hoben nisht geton.

JER 11:8 Yet they obeyed not, nor inclined their ozen (ear) , but walked every one in the sherirut (stubbornness) of their lev harah; therefore I brought upon them all the Divrei HaBrit Hazot, which I commanded them to do; but they did them not.

JER 11:9 ‏און ה׳ האָט צו מיר געזאָגט: אַ בונט געפֿינט זיך בײַ די מענער פֿון יהוּדה, און בײַ די באַװױנער פֿון ירושָלַיִם. edit

JER 11:9 un Hashem hot tsu mir gezogt: a bunt gefint zich bai di mener fun Yehudah, un bai di bavoiner fun Yerusholayim.

JER 11:9 And Hashem said unto me, A kesher (conspiracy) is found among the Ish Yehudah, and among the inhabitants of Yerushalayim.

JER 11:10 ‏זײ האָבן זיך אומגעקערט צו די זינד פֿון זײערע אורעלטערן, װאָס האָבן נישט געװאָלט צוהערן מײַנע װערטער; און זײ זײַנען געגאַנגען נאָך פֿרעמדע ג-טער זײ צו דינען; פֿאַרשטערט האָבן דאָס הױז פֿון יִשׂרָאֵל און דאָס הױז פֿון יהוּדה מײַן בְּרִית װאָס איך האָב געשלאָסן {כרת} ‏ מיט זײערע עלטערן. edit

JER 11:10 zei hoben zich umgekert tsu di zind fun zeyere urelteren, vos hoben nisht gevolt tsuheren maine verter; un zei zainen gegangen noch fremde g-ter zei tsu dinen; farshtert hoben dos hoiz fun Yisroel un dos hoiz fun Yehudah main bris vos ich hob geshlosen mit zeyere elteren.

JER 11:10 They are turned back to the avonot Avotam HaRishonim, which refused to hear My words; and they went after elohim acherim to serve them; Bais Yisroel and Bais Yehudah have broken My Brit which I cut with Avotam.

JER 11:11 ‏דערום האָט ה׳ אַזױ געזאָגט: ‏זע, איך ברענג אױף זײ אַן אומגליק ‏װאָס זײ װעלן פֿון אים נישט קענען אַרױסגײן, ‏און זײ װעלן שרײַען צו מיר, ‏און איך װעל נישט צוהערן צו זײ. edit

JER 11:11 derum hot Hashem azoi gezogt: ze, ich breng oif zei an umglik vos zei velen fun im nisht kenen aroisgein, un zei velen shraien tsu mir, un ich vel nisht tsuheren tsu zei.

JER 11:11 Therefore thus saith Hashem , Look! I will bring ra'ah (evil, disaster) upon them, which they shall not be able to escape; and though they shall cry out unto Me, I will not pay heed unto them.

JER 11:12 ‏און די שטעט פֿון יהוּדה ‏און די באַװױנער פֿון ירושָלַיִם ‏װעלן גײן און װעלן שרײַען ‏צו די ג-טער װאָס זײ רײַכערן צו זײ, ‏אָבער העלפֿן װעלן זײ זײ נישט העלפֿן, ‏אין דער צײַט פֿון זײער אומגליק. edit

JER 11:12 un di shtet fun Yehudah un di bavoiner fun Yerusholayim velen gein un velen shraien tsu di g-ter vos zei raicheren tsu zei, ober helfen velen zei zei nisht helfen, in der tsait fun zeyer umglik.

JER 11:12 Then shall the towns of Yehudah and inhabitants of Yerushalayim go, and cry out unto the elohim unto whom they offer ketoret; but they shall not save them at all in the time of their ra'ah (disaster) .

JER 11:13 ‏װאָרום אַזױ װי די צאָל פֿון דײַנע שטעט ‏זײַנען דײַנע ג-טער, יהוּדה, ‏און אַזױ װי די צאָל פֿון די גאַסן פֿון ירושָלַיִם ‏האָט איר געמאַכט מזבחות צו שאַנדגעצן, ‏מזבחות פֿאַר רײַכערן צו בַעַל. edit

JER 11:13 vorem azoi vi di tsol fun daine shtet zainen daine g-ter, Yehudah, un azoi vi di tsol fun di gasen fun Yerusholayim hot ir gemacht mizbeyches tsu shandgetsen, mizbeyches far raicheren tsu Baal.

JER 11:13 For as many as the mispar (number) of thy towns were thy elohim, O Yehudah; and according to the mispar (number) of the streets of Yerushalayim have ye set up mizbechot to that boshet (shameful ) , even mizbechot to burn ketoret unto Ba'al.

JER 11:14 ‏און דו, זאָלסט נישט מתפּלל זײַן פֿאַר דעם דאָזיקן פֿאָלק, ‏און נישט אױפֿהײבן אַ געשרײ און אַ תּפֿילה פֿאַר זײ. ‏װאָרום איך הער נישט צו בעת זײ רופֿן צו מיר ‏פֿון װעגן זײער אומגליק. edit

JER 11:14 un du, zolst nisht mispalel zain far dem doziken folk, un nisht oifheiben a geshrei un a tefile far zei. vorem ich her nisht tsu beis zei rufen tsu mir fun vegen zeyer umglik.

JER 11:14 Therefore pray not thou for HaAm Hazot, neither lift up a rinnah (entreaty) or tefillah on their behalf; for I will not hear them in the time that they cry unto Me for their ra'ah (disaster) .

JER 11:15 ‏װאָס טוט מײַן ליבפֿרײַנט אין מײַן הױז, ‏אַז זי באַגײט שענדלעכקײט מיט פֿיל? ‏און זאָל דורך הײליק פֿלײש דאָס אָפּגעטאָן װערן פֿון דיר? ‏אַז בײַ דײַן שלעכטיקײט, דענצמאָל פֿרײסטו זיך. edit

JER 11:15 vos tut main libfraint in main hoiz, az zi bageit shendlechkeit mit fil? un zol durch heilik fleish dos opgeton veren fun dir? az bai dain shlechtikeit, dentsmol freistu zich.

JER 11:15 What hath My yadid (beloved) to do in Mine Bais, seeing she hath with rabbim (many) wrought clever [ritual] schemes — can basar kodesh turn away from thee thy disaster, that thou can rejoice?

JER 11:16 ‏אַ צװײַגהאַפֿטיקער אײלבערטבױם, ‏שײן מיט פֿרוכט פֿײַנע, ‏האָט ה׳ גערופֿן דײַן נאָמען; ‏אָבער מיט גרױס ליאַרעמגעפּילדער ‏האָט ער אָנגעצונדן אַ פֿײַער דערױף, ‏און זײַנע צװײַגן װעלן צעשטער װערן. edit

JER 11:16 a tsvaighaftiker eilbertboim, shein mit frucht fainer, hot Hashem gerufen dain nomen; ober mit grois liaremgepilder hot er ongetsunden a faier deroif, un zaine tsvaigen velen tseshter veren.

JER 11:16 Hashem called thy shem, A green zayit (olive tree) , yafeh, and of goodly pri (fruit) ; with the noise of a great tumult He hath kindled eish upon it, and the branches of it are broken.

JER 11:17 ‏װאָרום ה׳ צבָֿאוֹת, װאָס האָט דיך געפֿלאַנצט, ‏האָט אָנגעזאָגט שלעכטס אױף דיר, ‏פֿונװ עגן דער שלעכטיקײט פֿון דעם הױז פֿון יִשׂרָאֵל ‏און דעם הױז פֿון יהוּדה, ‏װאָס זײ האָבן בײַ זיך געטאָן, ‏מיך צו דערצערענען מיט רײַכערן צו בַעַל. edit

JER 11:17 vorem Hashem Tseva'ot, vos hot dich geflantst, hot ongezogt shlechts oif dir, funv Ogen der shlechtikeit fun dem hoiz fun Yisroel un dem hoiz fun Yehudah, vos zei hoben bai zich geton, mich tsu dertserenen mit raicheren tsu Baal.

JER 11:17 For Hashem Tzva'os, that planted thee, hath pronounced ra'ah against thee, for the evil of Bais Yisroel and of Bais Yehudah, which they have done against themselves to provoke Me to anger in offering ketoret (incense) unto Ba'al.

JER 11:18 ‏און ה׳ האָט מיך געלאָזט װיסן, און איך װײס; ‏דענצמאָל האָסטו מיר באַװיזן זײערע מעשׂים. edit

JER 11:18 un Hashem hot mich gelozt visen, un ich veis; dentsmol hostu mir bavizen zeyere meisim.

JER 11:18 And Hashem hath given me da'as (knowledge) of it, and I know it; then Thou opened my eyes to their deeds.

JER 11:19 ‏און איך בין געװען װי אַ שאָף אַ מילדע, ‏װאָס װערט צו דער שכֵטה געפֿירט {יבל} ‏; ‏און איך האָב נישט געװוּסט ‏אַז זײ טראַכטן אױף מיר טראַכטונגען: ‏לאָמיר אומברענגען דעם בױם מיט זײַן פֿרוכט, ‏און אים פֿאַרשנײַדן פֿון לאַנד פֿון די לעבעדיקע, ‏אַז זײַן נאָמען זאָל מער נישט געדאַכט װערן. edit

JER 11:19 un ich bin geven vi a shof a milde, vos vert tsu der shechete gefirt ; un ich hob nisht gevust az zei trachten oif mir trachtungen: lomir umbrengen dem boim mit zain frucht, un im farshnaiden fun land fun di lebedike, az zain nomen zol mer nisht gedacht veren.

JER 11:19 But I was like an innocent keves (lamb) that is brought to the slaughter; and I knew not that they had devised machashavot (plots) against me, saying, Let us destroy the etz (tree) with the fruit thereof, and let us cut him off from Eretz Chayyim, that shmo may be no more remembered.

JER 11:20 ‏און דו ה׳ צבָֿאוֹת װאָס משפּטסט גערעכט, ‏װאָס פּרוּװסט די נירון און דאָס האַרץ, ‏לאָמיך זען דײַן נקמה אױף זײ, ‏װאָרום צו דיר האָב איך אַנטפּלעקט מײַן קריג. edit

JER 11:20 un du Hashem Tseva'ot vos mishpetst gerecht, vos pruvst di nirun un dos harts, lomich zen dain nekome oif zei, vorem tsu dir hob ich antplekt main krig.

JER 11:20 But, Hashem Tzva'os, Shofet Tzedek, that testeth the kelayot (kidneys) and the lev, let me see Thy vengeance on them; for unto Thee have I committed my cause.

JER 11:21 ‏דערום האָט ה׳ אַזױ געזאָגט אױף די לײַט פֿון עַנָתוֹת ‏װאָס זוכן דײַן לעבן, אַזױ צו זאָגן: ‏זאָלסט נישט נבֿיאות זאָגן אין נאָמען פֿון ה׳, ‏כּדי זאָלסט נישט שטאַרבן פֿון אונדזער האַנט; edit

JER 11:21 derum hot Hashem azoi gezogt oif di lait fun Anatot vos zuchen dain leben, azoi tsu zogen: zolst nisht neviut zogen in nomen fun Hashem, kedei zolst nisht shtarben fun undzer hant;

JER 11:21 Therefore thus saith Hashem of the anshei Anatot, that seek thy life, saying, Prophesy not B'Shem Hashem , that thou die not by our yad;

JER 11:22 ‏דערום האָט ה׳ צבָֿאוֹת אַזױ געזאָגט: ‏זע, איך רעכן זיך אָפּ מיט זײ; ‏די יונגעלײַט װעלן שטאַרבן פֿון שװערד, ‏זײערע זין און זײערע טעכטער װעלן שטאַרבן פֿון הונגער. edit

JER 11:22 derum hot Hashem Tseva'ot azoi gezogt: ze, ich rechen zich op mit zei; di yungelait velen shtarben fun shverd, zeyere zin un zeyere techter velen shtarben fun hunger.

JER 11:22 Therefore thus saith Hashem Tzva'os, Look! I will punish them; the bochurim shall die by the cherev; their banim and their banot shall die by ra'av (famine) ;

JER 11:23 ‏און קײן איבערבלײַב פֿעט נישט זײַן פֿון זײ, ‏װאָרום איך ברענג אַן אומגליק אױף די לײַט פֿון עַנָתוֹת, ‏דאָס יאָר פֿון זײער רעכנשאַפֿט. edit

JER 11:23 un kein iberblaib fet nisht zain fun zei, vorem ich breng an umglik oif di lait fun Anatot, dos yor fun zeyer rechenshaft.

JER 11:23 And there shall be no she'erit (remnant) of them; for I will bring ra'ah (evil) upon the Anshei Anatot, even the year of their visitation.

JER 12:1 ‏גערעכט װעסטו בלײַבן, ה׳, ‏װען איך זאָל זיך קריגן מיט דיר; ‏אָבער גערעכטיקײט װיל איך רעדן צו דיר: ‏פֿאַר װאָס איז דער װעג פֿון רשָעים מצליך? ‏פֿאַר װאָס לעבן רואיק אַלע פֿעלשער פֿאַלשע? edit

JER 12:1 gerecht vestu blaiben, Hashem, ven ich zol zich krigen mit dir; ober gerechtikeit vil ich reden tsu dir: far vos iz der veg fun reshoiem metslich? far vos leben ruik ale felsher falshe?

JER 12:1 Tzaddik art Thou, Hashem , when I make legal pleading of my case before Thee; yet mishpatim (justice) I would speak with Thee: Why doth the Derech Resha'im prosper? Why live they all at ease whose dealings are that of the boged (traitor, treacherous) ?

JER 12:2 ‏פֿלאַנצסט זײ, און זײ װאָרצלען זיך אײַן, ‏זײ גײען אױף און טראָגן פֿרוכטן; ‏נאָנט ביסטו אין זײער מױל, ‏און װײַט פֿון זײערע נירן. edit

JER 12:2 flantsst zei, un zei vortselen zich ain, zei geyen oif un trogen fruchten; nont bistu in zeyer moil, un vait fun zeyere niren.

JER 12:2 Thou hast planted them, and they take root; they grow, and they bring forth pri; Thou art karov (near) in their mouth, and rachok (far) from their heart.

JER 12:3 ‏און דו, ה׳, קענסט מיך, ‏זעסט מיך, און האָסט געפּרוּװט מײַן האַרץ צו דיר; ‏שלעפּ זײ אַװעק װי שאָף צו דער שחיטה, ‏און גיב זײ אָפּ צום טאָג פֿון טײטונג. edit

JER 12:3 un du, Hashem, kenst mich, zest mich, un host gepruvet main harts tsu dir; shlep zei avek vi shof tsu der shechite, un gib zei op tsum tog fun teitung.

JER 12:3 But Thou, Hashem , knowest me; Thou hast seen me, and tested mine lev toward Thee; pull them out like tzon for the tevakh (slaughter) , and prepare them for the Yom Haregah (Day of Slaughter, Killing) .

JER 12:4 ‏ביז װאַנען װעט טרױערן דאָס לאַנד, ‏און דאָס גראָז פֿון גאַנצן פֿעלד װעט זײַן פֿאַרטריקנט? ‏פֿון װעגן דער שלעכטיקײט פֿון די װױנער אין איר ‏זײַנען אומגעקומען בהמות און פֿױגלען; ‏װײַל זײ האָבן געזאָגט: ‏ער זעט נישט אונדזער סוף. edit

JER 12:4 biz vanen vet troieren dos land, un dos groz fun gantsen feld vet zain fartriknt? fun vegen der shlechtikeit fun di voiner in ir zainen umgekumen beheimes un foiglen; vail zei hoben gezogt: er zet nisht undzer sof.

JER 12:4 Ad mosai (until when) shall HaAretz mourn, and the esev kol hasadeh (grass of every field) wither, because of the wickedness of them that dwell therein? The behemot are consumed, and the oph; because they said, He is blind to our future.

JER 12:5 ‏אױב מיט פֿוסגײער ביסטו געלאָפֿן, ‏און זײ האָבן דיך מיד געמאַכט, ‏הינט װי װילסטו זיך מיט פֿערד פֿאַרמעסטן? ‏און ביסטו זיכער אין לאַנד פֿון פֿריד, ‏װי װעסטו אָבער טאָן אין דעם געװעלד פֿון יַרדן? edit

JER 12:5 oib mit fusgeyer bistu gelofen, un zei hoben dich mid gemacht, hint vi vilstu zich mit ferd farmesten? un bistu zicher in land fun frid, vi vestu ober ton in dem geveld fun Yarden?

JER 12:5 If thou hast run with the ragelim (footmen) , and they have wearied thee, then how canst thou contend with susim? And if in the eretz shalom thou art complacent, then how wilt thou do in the thickets of the Yarden?

JER 12:6 ‏װאָרום אַפֿילו דײַנע ברידער אין דײַן פֿאָטערס הױז, ‏אַפֿילו זײ האָבן געפֿעלשט אָן דיר, ‏אַפֿילו זײ האָבן דיר נאָפּכגעשריען מיט אַ פֿולער קעל; ‏נישט גלױב זײ װען זײ רעדן גוט צו דיר. edit

JER 12:6 vorem afile daine brider in dain foters hoiz, afile zei hoben gefelsht on dir, afile zei hoben dir nopchgeshrien mit a fuler kel; nisht gloib zei ven zei reden gut tsu dir.

JER 12:6 For even acheicha (thy brethren) , and the bais avicha, even they have dealt treacherously with thee; even they are in full cry behind thee; trust them not, though they speak unto thee tovot.

JER 12:7 ‏איך האָב פֿאַרלאָזן מײַן הױז, ‏איך האָב אַװעקגעװאָרפֿן מײַן אַרב; ‏איך האָב איבערגעגעבן די פֿעליבטע פֿון מײַן זעל ‏אין דער האַנט פֿון אירע פֿײַנט. edit

JER 12:7 ich hob farlozen main hoiz, ich hob avekgevorfen main Arav; ich hob ibergegeben di felibte fun main zel in der hant fun ire faint.

JER 12:7 I have forsaken Mine Bais, I have abandoned Mine nachalah; I have given the yedidut nafshi (the beloved of My soul) into the palm of her enemies.

JER 12:8 ‏מײַן אַרב איז מיר געװאָרן װי אַ לײב אין װאַלד, ‏זי האָט אױפֿגעהױבן איר קֹול אױף מיר, ‏דערום האָב איך זי פֿײַנט געקראָגן. edit

JER 12:8 main Arav iz mir gevoren vi a laib in vald, zi hot oifgehoiben ir kol oif mir, derum hob ich zi faint gekrogen.

JER 12:8 Mine nachalah is unto Me as an aryeh in the ya'ar (forest) ; it roareth out against Me; therefore have I hated it.

JER 12:9 ‏איז אַ קלױאיקער רױבפֿױגל מײַן אַרב מיר? ‏די רױבפֿױגלען זײַנען רונד אַרום איר; ‏גײט זאַמלט אַלע קחיות פֿון פֿעלד, ‏ברענגט זײ אַהער צו עסן. edit

JER 12:9 iz a kloiiker roibfoigl main Arav mir? di roibfoiglen zainen rund arum ir; geit zamlt ale kechiut fun feld, brengt zei aher tsu esen.

JER 12:9 Mine nachalah is unto Me as a speckled bird of prey, the birds of prey round about are against her; come ye, assemble all the chayyat hasadeh (beasts of the field) , come to devour.

JER 12:10 ‏פֿיל פּאַסטוכער האָבן פֿאַרדאָרבן מײַן װײַנגאָרטן, ‏צעטרעטן מײַן פֿעלד; ‏זײ האָבן געמאַכט מײַן פֿלוסטיק פֿעלד ‏פֿאַר אַ מדבר אַ פֿיסטן. edit

JER 12:10 fil pastucher hoben fardorben main vaingorten, tsetreten main feld; zei hoben gemacht main flustik feld far a midbar a fisten.

JER 12:10 Ro'im rabbim (many shepherds) have destroyed My kerem (vineyard) , they have trodden My chelek under foot, they have made My chelet chemdat (portion desired) a desolate midbar.

JER 12:11 ‏מע האָט עס געמאַכט פֿאַר אַ װיסטעניש, ‏עס טרױערט צו מיר װיסטערהײט; ‏פֿאַרװיסט איז דאָס גאַנצע לאַנד, ‏װאָרום קײן מענטש נעמט נישט צום האַרצן. edit

JER 12:11 me hot es gemacht far a vistenish, es troiert tsu mir visterheit; farvist iz dos gantse land, vorem kein mentsh nemt nisht tsum hartsen.

JER 12:11 They have made it desolate, and being desolate it mourneth unto Me; kol HaAretz is made desolate, but no ish taketh it to heart.

JER 12:12 ‏אױף אַלע הױכע ערטער אין מדבר ‏זײַנען פֿאַרװיסטער געקומען, ‏װאָרום ה׳ס שװערד פֿאַרצערט פֿון עק לאַנד ביז עק לאַנד, ‏נישטאָ קײן פֿריד פֿאַר קײן לײַב. edit

JER 12:12 oif ale hoiche erter in midbar zainen farvister gekumen, vorem Hashems shverd fartsert fun ek land biz ek land, nishto kein frid far kein laib.

JER 12:12 The plunderers are come upon all barren heights in the midbar; for the Cherev Hashem shall devour from the one end of the Eretz even to the other end of HaAretz; no basar shall have shalom.

JER 12:13 ‏זײ האָבן געזײט װײץ, און דערנער געשניטן, ‏זיך געפּלאָגט – קײן נוץ נישט געבראַכט; ‏דערום שעמט אײַך מיט אײַערע תּבֿואות, ‏פֿון װעגן דעם גרימצאָרן ‏ פֿון ה׳. edit

JER 12:13 zei hoben gezait veits, un derner geshniten, zich geplogt – kein nuts nisht gebracht; derum shemt aich mit aiere tevuut, fun vegen dem grimtsoren fun Hashem.

JER 12:13 They have sown chittim (wheat) , but shall reap kotzim (thorns) ; they have tired themselves out, but shall not profit; and they shall be ashamed of your harvests because of the Charon Af Hashem (burning furious wrath of Hashem ) .

JER 12:14 ‏אַזױ האָט ה׳ געזאָגט – אױף אַלע מײַנע בײזע שכנים, װאָס רירן אָן די אַרב װאָס איך האָב געמאַכט אַרבן מײַן פֿאָלק יִשׂרָאֵל: ‏זע, איך רײַס זײ אױס פֿון זײער ערד, ‏און דאָס הױז פֿון יהוּדה װעל איך אױסרײַסן פֿון צװישן זײ. edit

JER 12:14 azoi hot Hashem gezogt – oif ale maine beize shecheynim, vos riren on di Arav vos ich hob gemacht arben main folk Yisroel: ze, ich rais zei ois fun zeyer erd, un dos hoiz fun Yehudah vel ich oisraisen fun tsvishen zei.

JER 12:14 Thus saith Hashem : Concerning all Mine evil shchenim (neighbors) , that touch the nachalah which I have caused My people Yisroel to inherit: See, I will uproot them out of their adamah, and uproot the Bais Yehudah from among them.

JER 12:15 ‏און עס װעט זײַן, ‏נאָכדעם װי איך רײַס זײ אױס ‏װעל איך זײ װידער דערבאַרימען, ‏און װעל זײ אומקערן איטלעכן צו זײַן נחלה, ‏און איטלעכן צו זײַן לאַנד. edit

JER 12:15 un es vet zain, nochdem vi ich rais zei ois vel ich zei vider derbarimen, un vel zei umkeren itlechen tsu zain nachle, un itlechen tsu zain land.

JER 12:15 And it shall come to pass, after that I uproot them I will return, and have rachamim (compassion) on them, and will bring them back again, every ish to his nachalah, and every ish to his eretz.

JER 12:16 ‏און עס װעט זײַן, ‏אױב לערנען װעלן זײ לערנען ‏די װעגן פֿון מײַן פֿאָלק, ‏צו שװערן בײַ מײַן נאָמען: אַזױ װי ה׳ לעבט! ‏אַזױ װי זײ האָבן געלערנט מײַן פֿאָלק צו שװערן בײַ בַעַל, ‏אַזױ װעלן זײ געבױט װערן צװישן מײַן פֿאָלק. edit

JER 12:16 un es vet zain, oib lernen velen zei lernen di vegen fun main folk, tsu shveren bai main nomen: azoi vi Hashem lebt! azoi vi zei hoben gelernt main folk tsu shveren bai Baal, azoi velen zei geboit veren tsvishen main folk.

JER 12:16 And it shall come to pass, if they will diligently learn the darkhei Ami (ways of My people ) , to swear in My Shem, As Hashem liveth; even as they taught My people to make avowal in Ba'al; then shall they be built up in the midst of My People.

JER 12:17 ‏אױב אָבער זײ װעלן נישט צוהערן, ‏װעל איך אױסרײַסן יענע אומה, ‏אױסרײַסן און אונטערברענגען, זאָגט ה׳. edit

JER 12:17 oib ober zei velen nisht tsuheren, vel ich oisraisen yene ume, oisraisen un unterbrengen, zogt Hashem.

JER 12:17 But if they will not obey, I will utterly uproot and destroy that Goy (Nation) , saith Hashem .

JER 13:1 ‏אַזױ האָט ה׳ צו מיר געזאָגט: גײ און זאָלסט דיר קױפֿן אַ פֿלאַקסענעם גאַרטל, און אים אָנטאָן אױף דײַנע לענדן, און אין װאַסער זאָלסטו אים נישט לאָזן קומען. edit

JER 13:1 azoi hot Hashem tsu mir gezogt: gei un zolst dir koifen a flaksenem gartel, un im onton oif daine lenden, un in vaser zolstu im nisht lozen kumen.

JER 13:1 Thus saith Hashem unto me, Go and buy thee a linen ezor (belt) and put it around thy waist, and put it not in mayim.

JER 13:2 ‏האָב איך געקױפֿט דעם גאַרטל אַזױ װי דאָס װאָרט פֿון ה׳, און אָנגעטאָן אױף מײַנע לענדן. edit

JER 13:2 hob ich gekoift dem gartel azoi vi dos vort fun Hashem, un ongeton oif maine lenden.

JER 13:2 So I bought the ezor (belt) according to the Devar Hashem , and put it around my waist.

JER 13:3 ‏און דאָס װאָרט פֿון ה׳ איז געװען צו מיר אַ צװײט מאָל, אַזױ צו זאָגן: edit

JER 13:3 un dos vort fun Hashem iz geven tsu mir a tsveit mol, azoi tsu zogen:

JER 13:3 And the Devar Hashem came unto me the second time, saying,

JER 13:4 ‏נעם דעם גאַרטל װאָס דו האָסט געקױפֿט, װאָס אױף דײַנע לענדן, און שטײ אױף, גײ דיר קײן פּרָת, און באַהאַלט אים דאָרטן אין אַ שפּאַלט פֿון פֿעלז. edit

JER 13:4 nem dem gartel vos du host gekoift, vos oif daine lenden, un shtei oif, gei dir kein Parah, un bahalt im dorten in a shpalt fun felz.

JER 13:4 Take the ezor that thou hast bought, which is around thy waist, and arise, go to Parah, and hide it there in a cleft of the rock.

JER 13:5 ‏בין איך געגאַנגען און האָב אים באַהאַלטן אין פּרָת אַזױ װי ה׳ האָט מיר באַפֿױלן. edit

JER 13:5 bin ich gegangen un hob im bahalten in Parah azoi vi Hashem hot mir bafoilen.

JER 13:5 So I went, and hid it in Parah, as Hashem commanded me.

JER 13:6 ‏און עס איז געװען צום סוף פֿון פֿיל טעג, האָט ה׳ צו מיר געזאָגט: שטײ אױף, גײ קײן פּרָת, און נעם אַרױס פֿון דאָרטן דעם גאַרטל, װאָס איך האָב דיר באַפֿױלן אים דאָרטן צו באַהאַלטן. edit

JER 13:6 un es iz geven tsum sof fun fil teg, hot Hashem tsu mir gezogt: shtei oif, gei kein Parah, un nem arois fun dorten dem gartel, vos ich hob dir bafoilen im dorten tsu bahalten.

JER 13:6 And it came to pass at the end of yamim rabbim, that Hashem said unto me, Arise, go to Parah, and take the ezor from there, which I commanded thee to hide there.

JER 13:7 ‏בין איך געגאַנגען קײן פּרָת, און האָב אױפֿגעגאָרבן, און אַרױסגענומען דעם גאַרטל פֿון דעם אָרט װאָס איך האָב אים דאָרטן באַהאַלטן; ערשט דער גאַרטל איז געװען פֿאַרדאָרבן, ער האָט נישט געטױגט צו קײן זאַץ. edit

JER 13:7 bin ich gegangen kein Parah, un hob oifgegorben, un aroisgenumen dem gartel fun dem ort vos ich hob im dorten bahalten; ersht der gartel iz geven fardorben, er hot nisht getoigt tsu kein zats.

JER 13:7 Then I went to Parah, and dug, and took the ezor from the makom where I had hid it; and, hinei, the ezor was marred, it was profitable for nothing.

JER 13:8 ‏איז דאָס װאָרט פֿון ה׳ געװען צו מיר, אַזױ צו זאָגן: edit

JER 13:8 iz dos vort fun Hashem geven tsu mir, azoi tsu zogen:

JER 13:8 Then the Devar Hashem came unto me, saying,

JER 13:9 ‏אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: ‏אַזױ װעל איך פֿאַרדאַרבן דעם שטאָלץ פֿון יהוּדה, ‏און דעם שטאָלץ פֿון ירושָלַיִם, דעם גרױסן. edit

JER 13:9 azoi hot Hashem gezogt: azoi vel ich fardorben dem shtolts fun Yehudah, un dem shtolts fun Yerusholayim, dem groisen.

JER 13:9 Thus saith Hashem , After this manner will I mar the ga'on Yehudah (pride of Judah) , and the great ga'on of Yerushalayim.

JER 13:10 ‏דאָס דאָזיקע בײזע פֿאָלק ‏װאָס װילן נישט הערן מײַנע װערטער, ‏װאָס גײען אין דער אײַנגעשפּאַרטקײט פֿון זײער האַרצן, ‏און זײַנען געגאַנגען נאָך פֿרעמדע ג-טער ‏זײ צו דינען, און זיך צו בוקן צו זײ, ‏װעלן װערן װי דער דאָזיקער גאַרטל ‏װאָס טױג נישט צו קײן זאַך. edit

JER 13:10 dos dozike beize folk vos vilen nisht heren maine verter, vos geyen in der aingeshpartkeit fun zeyer hartsen, un zainen gegangen noch fremde g-ter zei tsu dinen, un zich tsu buken tsu zei, velen veren vi der doziker gartel vos toig nisht tsu kein zach.

JER 13:10 This evil people, which refuse to listen to My words, which walk in the sherirut (stubbornness) of their lev, and walk after elohim acharim, to serve them, and to worship them, shall even be as this ezor, which is good for nothing.

JER 13:11 ‏װאָרום אַזױ װי דער גאַרטל איז באַהעפֿט ‏צו די לענדן פֿון אַ מאַן, ‏אַזױ האָב איך באַהעפֿט צו מיר דאָך גאַנצע הױז פֿון יִשׂרָאֵל, ‏און דאָס גאַנצע הױז פֿון יהוּדה, זאָגט ה׳, ‏מיר צו זײַן פֿאַר אַ פֿאָלק, ‏און פֿאַר אַ נאָמען, און פֿאַר אַ לױב, און פֿאַר אַ שײנקײט; ‏אָבער זײ האָבן נישט צוגעהערט. edit

JER 13:11 vorem azoi vi der gartel iz baheft tsu di lenden fun a man, azoi hob ich baheft tsu mir doch gantse hoiz fun Yisroel, un dos gantse hoiz fun Yehudah, zogt Hashem, mir tsu zain far a folk, un far a nomen, un far a loib, un far a sheinkeit; ober zei hoben nisht tsugehert.

JER 13:11 For as the ezor has deveykus with the waist of an ish, so have I caused to have deveykus unto Me kol Bais Yisroel and kol Bais Yehudah, saith Hashem ; that they might be unto Me for a People, and for Shem, and for Tehillah, and for Teferet: but they would not hear.

JER 13:12 ‏און זאָלסט זאָגן צו זײ דאָס דאָזיקע װאָרט: ‏אַזױ האָט געזאָגט ה׳ אלוקי יִשׂרָאֵל: ‏יעטװעדער קרוג װערט אָנגעפֿילט מיט װײַן. ‏און אַז זײ װעלן זאָגן צו דיר: ‏װײסן מיר דען נישט װױל, ‏אַז יעטװעדער קרוג װערט אָנגעפֿילט מיט װײַן? edit

JER 13:12 un zolst zogen tsu zei dos dozike vort: azoi hot gezogt Hashem Elochei Yisroel: yetveder krug vert ongefilt mit vain. un az zei velen zogen tsu dir: veisen mir den nisht voil, az yetveder krug vert ongefilt mit vain?

JER 13:12 Therefore thou shalt speak unto them this Davar; Thus saith Hashem Elohei Yisroel, Every wine jar shall be filled with yayin; and they shall say unto thee, Do we not certainly know that every wine jar shall be filled with yayin?

JER 13:13 ‏זאָלסטו זאָגן צו זײ: אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: ‏זע, איך פֿיל אָן אַלע באַװױנער פֿון דעם דאָזיקן לאַנד, ‏און די מלכים װאָס זיצן פֿון דָוִדן אױף זײַן טראָן, ‏און די כֹּהנים, און די נבֿיאים, ‏און אַלע באַװױנער פֿון ירושָלַיִם, מיט שיכּרות. edit

JER 13:13 zolstu zogen tsu zei: azoi hot Hashem gezogt: ze, ich fil on ale bavoiner fun dem doziken land, un di Molechim vos zitsen fun Doviden oif zain tron, un di koyanim, un di neviim, un ale bavoiner fun Yerusholayim, mit shikres.

JER 13:13 Then shalt thou say unto them, Thus saith Hashem , Behold, I will fill all the inhabitants of HaAretz Hazot, even the melachim that sit upon the kisse Dovid, and the Kohanim, and the Nevi'im, and all the inhabitants of Yerushalayim, with shikkaron (drunkenness) .

JER 13:14 ‏און איך װעל זײ צעהאַקן אײנעם אָן אַנדערן, ‏אי די פֿאָטערס אי די זין אין אײנעם, זאָגט ה׳; ‏איך װעל נישט שױנען, און נישט דערבאַרימען, ‏און נישט רחמנות האָבן, זײ נישט אומצוברענגען. edit

JER 13:14 un ich vel zei tsehaken einem on anderen, i di foters i di zin in einem, zogt Hashem; ich vel nisht shoinen, un nisht derbarimen, un nisht rachmones hoben, zei nisht umtsubrengen.

JER 13:14 And I will dash them one against another, even the avot and the banim together, saith Hashem ; I will not pity, nor spare, nor have rachamim, but destroy them.

JER 13:15 ‏הערט און לײגט צו דאָס אױער, ‏איר זאָלט אײַך נישט דערהײבן, ‏װאָרום ה׳ האָט גערעדט; edit

JER 13:15 hert un leigt tsu dos oier, ir zolt aich nisht derheiben, vorem Hashem hot geredt;

JER 13:15 Hear ye, and give ozen (ear) ; be not proud: for Hashem hath spoken.

JER 13:16 ‏גיט כּבֿוד צו ה׳ אלוקיכם, ‏אײדער עס װעט פֿינצטער װערן, ‏און אײדער אײַערע פֿיס װעלן זיך אָפּשלאָגן ‏אױף די נאַכטיקע בערג, ‏און איר װעט האָפֿן אױף ליכט, ‏און ער װעט עס מאַכן צו טױטשאָטן, ‏און פֿאַרקערן אין חושכניש. edit

JER 13:16 git koved tsu Hashem Elokeichem, eider es vet fintster veren, un eider aiere fis velen zich opshlogen oif di nachtike berg, un ir vet hofen oif licht, un er vet es machen tsu toitshoten, un farkeren in chushchnish.

JER 13:16 Give kavod to Hashem Eloheichem, before He cause darkness, and before your raglayim stumble upon the dark mountains, and, while ye look for ohr, He turn it into the tzalmavet (shadow of death) , and make it gross darkness.

JER 13:17 ‏און אַז איר װעט דאָס נישט צוהערן, ‏װעט װײַנען אין פֿאַרבאָרגעניש מײַן זעל ‏פֿון װעגן דער האָפֿערדיקײט, ‏און טרערן װעט טרערן, ‏און צעגײן װעט אין טרערן, מײַן אױג, ‏װאָס די סטאַדע פֿון ה׳ װערט געפֿאַנגען. edit

JER 13:17 un az ir vet dos nisht tsuheren, vet vainen in farborgenish main zel fun vegen der hoferdikeit, un treren vet treren, un tsegein vet in treren, main oig, vos di stade fun Hashem vert gefangen.

JER 13:17 But if ye will not listen, my nefesh shall weep in secret places for your ga'avah (pride) ; and mine eye shall weep profusely, and run down with tears, because the Eder Hashem (Flock of Hashem ) is carried away captive.

JER 13:18 ‏זאָג צו דעם מלך און צו דער מוטער-מלכּה: ‏זזצט אײַך אַראָפּ נידעריק, ‏װאָרום גינדערט האָט אײַער קאָפּצירונג, ‏אײַער פּראַכטיקע קרױן. edit

JER 13:18 zog tsu dem melech un tsu der muter-Milcah: zztst aich arop niderik, vorem gindert hot aier koptsirung, aier prachtike kroin.

JER 13:18 Say unto HaMelech and to the Gevirah (Queen mother) , Humble yourselves, sit down; for your rule shall come down, even the ateret (crown) of your tiferet (glory) .

JER 13:19 ‏די שטעט פֿון דָרום זײַנען פֿאַרשלאָסן, ‏און ניאָט װער זאָל עפֿענען; ‏גאַנץ יהוּדה איז פֿאַרטריבן געװאָרן, ‏פֿאַרטריבן געװאָרן אין גאַנצן. edit

JER 13:19 di shtet fun dorem zainen farshlosen, un niot ver zol efenen; gants Yehudah iz fartriben gevoren, fartriben gevoren in gantsen.

JER 13:19 The cities of the Negev shall be shut up, and none shall open them; Yehudah shall be all carried away into the Golus, it shall be wholly carried away into the Golus.

JER 13:20 ‏הײבט אױף אײַערע אױגן, און זעט ‏די װאָס קומען פֿון צפֿון; ‏װוּ איז די סטאַדע װאָס איז דיר געגעבן געװאָרן? ‏די שײנע שאָף דײַנע? edit

JER 13:20 heibt oif aiere oigen, un zet di vos kumen fun Tsafon; vu iz di stade vos iz dir gegeben gevoren? di sheine shof daine?

JER 13:20 Lift up your eyes, and behold them that come from the tzafon (north) . Where is the eder (flock) that was given thee, thy tzon tiferet?

JER 13:21 ‏װאָס װעסטו זאָגן װען ער װעט אָנזעצן אױף דיר, ‏די װאָס דו האָסט זײ אײַנגעװױנט פֿאַר פֿירשטן איבער דיר? ‏פֿאַר װאָר, װײען װעלן דיך אָננעמען, ‏װי אַ פֿרױ צו קינד. edit

JER 13:21 vos vestu zogen ven er vet onzetsen oif dir, di vos du host zei aingevoint far firshten iber dir? far vor, veyen velen dich onnemen, vi a froi tsu kind.

JER 13:21 What wilt thou say when He appoints over thy leaders those whom thou thyself has taught, to be thy rosh? Shall not chavalim (pangs) seize thee, as a woman in travail?

JER 13:22 ‏און אױב דו װעסט זאָגן אין דײַן האַרצן: ‏פֿאַר װאָס האָט דאָס מיר געטראָפֿן? ‏פֿאַר דײַן גרױס זינד זײַנען אױפֿגעדעקט געװאָרן דײַנע ברעגן, ‏אַנטבלױזט געװאָרן דײַנע טריט. edit

JER 13:22 un oib du vest zogen in dain hartsen: far vos hot dos mir getrofen? far dain grois zind zainen oifgedekt gevoren daine bregen, antbloizt gevoren daine trit.

JER 13:22 And if thou say in thine lev, Why come these things upon me? For the greatness of thine avon (iniquity) are thy skirts uncovered, and thy heels violated.

JER 13:23 ‏קען אַ כּוּשי בײַטן זײַן הױט, ‏און אַ לעמפּערט זײַנע פֿלעקן? ‏אַזױ קענט איר גוטס טאָן, ‏איר צוגעװױנטע בײז צו טאָן. edit

JER 13:23 ken a Kushi baiten zain hoit, un a lempert zaine fleken? azoi kent ir guts ton, ir tsugevointe beiz tsu ton.

JER 13:23 Can the Cushi (Ethiopian) change his ohr (skin) , or the namer (leopard) his spots? Then may ye also do tov, that are accustomed to do rah.

JER 13:24 ‏דערום װעל איך זײ צעשפּרײַטן װי שפּרײ װאָס פֿאַרגײט ‏פֿאַרן װינט פֿון מדבר. edit

JER 13:24 derum vel ich zei tseshpraiten vi shprei vos fargeit faran vint fun midbar.

JER 13:24 Therefore will I scatter them as the chaff driven by the ruach of the midbar.

JER 13:25 ‏דאָס איז דײַן גוֹרל, ‏דײַן צוגעמאָסטענער טײל פֿון מיר, זאָגט ה׳, ‏װײַל דו האָסט פֿאַרגעסן אָן מיר, ‏און זיך פֿאַרזיכערט אױף ליגן. edit

JER 13:25 dos iz dain goral, dain tsugemostener teil fun mir, zogt Hashem, vail du host fargesen on mir, un zich farzichert oif ligen.

JER 13:25 This is thy goral (lot) , the portion of thy measures from Me, saith Hashem ; because thou hast forgotten Me, and trusted in sheker (falsehood) .

JER 13:26 ‏דערום דעק איך אױך אױף דײַנע ברעגן איבער דײַן פּנים, ‏אתּון געזען װערן װעט דײַן שאַנד. edit

JER 13:26 derum dek ich oich oif daine bregen iber dain ponem, tun gezen veren vet dain shand.

JER 13:26 Therefore will I uncover thy skirts over thy panim, that thy shame may appear.

JER 13:27 ‏דײַן ניאוף און דײַנע הירזשעס, ‏די שענדלעכקײט פֿון דײַן זנות – ‏אױף די הײכן אין פֿעלד ‏האָב איך געזען דײַנע אומװערדיקײטן. ‏װײ דיר, ירושָלַיִם, װיסט נישט רײן װערן! ‏ביז איבער װאַנען נאָך? edit

JER 13:27 dain niuf un daine hirzhes, di shendlechkeit fun dain zoines – oif di heichen in feld hob ich gezen daine umverdikeiten. vei dir, Yerusholayim, vist nisht rein veren! biz iber vanen noch?

JER 13:27 I have seen thine adulteries, and thy neighings, the lewdness of thy zenut (whoredom) , and thine abominations on the hills in the fields. Woe unto thee, O Yerushalayim! Wilt thou not be made tahor (clean) ? Until when?

JER 14:1 ‏װאָס דאָס װאָרט פֿון ה׳ איז געװען צו יִרמיָהון װעגן די ‏טריקענישן. edit

JER 14:1 vos dos vort fun Hashem iz geven tsu Yirmeyahen vegen di trikenishen.

JER 14:1 The Davar Hashem that came to Yirmeyah concerning the batzorot (droughts) .

JER 14:2 ‏עס טרױערט יהוּדה, ‏און אירע טױערן זײַנען פֿאַרשמאַכט, ‏און אירע טױערן זײַנען פֿאַרשמאַכט, ‏זײ זײַנען פֿינצטער צו דער ערד; ‏און דאָס געשרײ פֿון ירושָלַיִם גײט אױף. edit

JER 14:2 es troiert Yehudah, un ire toieren zainen farshmacht, un ire toieren zainen farshmacht, zei zainen fintster tsu der erd; un dos geshrei fun Yerusholayim geit oif.

JER 14:2 Yehudah mourneth, and the she'arim (gates) , thereof languish; they are black unto the ground; and the cry of Yerushalayim is gone up.

JER 14:3 ‏און זײער פּנֵי שיקן זײערע יונגען נאָך װאַסער; ‏זײ קומען צו די גריבער, געפֿינען זײ נישט קײן װאַסער, ‏זײער כּלים קערן זיך אום לײדיק; ‏זײ זײַנען אין ביאָש און פֿאַרשעמט, ‏און פֿאַרדעקן זײערע קעפּ. edit

JER 14:3 un zeyer pnei shiken zeyere yungen noch vaser; zei kumen tsu di griber, gefinen zei nisht kein vaser, zeyer keilim keren zich um leidik; zei zainen in biosh un farshemt, un fardeken zeyere kef.

JER 14:3 And their nobles have sent their servants for mayim; they came to the cisterns, and found no mayim; they returned with their vessels empty; they were ashamed and dismayed, and covered their rosh.

JER 14:4 ‏פֿון װעגן דער ערד װאָס איז צעפּלאַצט, ‏װײַל קײן רעגן איז נישטאָ אין לאַנד, ‏זײַנען די אַקערלײַט אין ביאָש, ‏זײ פֿאַרדעקן זײערע קעפּ. edit

JER 14:4 fun vegen der erd vos iz tseplatst, vail kein regen iz nishto in land, zainen di akerlait in biosh, zei fardeken zeyere kef.

JER 14:4 Because the adamah is cracked, for there was no geshem in the earth, the ikkarim (plowmen) were ashamed, they covered their rosh.

JER 14:5 ‏װאָרום אַפֿילו אַ הינדין אין װעלד געבערט און פֿאַרלאָזט, ‏װײַל קײן גראָז איז נישטאָ. edit

JER 14:5 vorem afile a hindin in veld gebert un farlozt, vail kein groz iz nishto.

JER 14:5 Indeed, the deer also calved in the sadeh, and forsook it, because there was no desheh (grass) .

JER 14:6 ‏און די װילדע אײזלען שטײען אױף די הױכע ערטער, ‏זײ שלינגען דעם װינט װי שאַקאַלן; ‏זײערע אױגן גײען אױס, ‏װײַל קײן קרײַטעכץ איז נישטאָ. edit

JER 14:6 un di vilde eizlen shteyen oif di hoiche erter, zei shlingen dem vint vi shakalen; zeyere oigen geyen ois, vail kein kraitechts iz nishto.

JER 14:6 And the pera'im (wild donkeys) did stand on the bare heights, they pant for ruach like jackals; their eyes did fail, because there was no esev (grass) .

JER 14:7 ‏אױב אונדזערע זינד זאָגן עדות קעגן אונדז, ‏ה׳, טו פֿון דײַן נאָמען װעגן; ‏װאָרום פֿיל זײַנען אונדזערע אָפּקערונגען, ‏מיר האָבן געזינדיקט צו דיר. edit

JER 14:7 oib undzere zind zogen eides kegen undz, Hashem, tu fun dain nomen vegen; vorem fil zainen undzere opkerungen, mir hoben gezindikt tsu dir.

JER 14:7 Hashem , though avoneinu (our iniquities) testify against us, do Thou it l'ama'an (for the sake of) Shemecha (Thy Name) ; for meshuvoteinu (our backslidings) are great; we have sinned against Thee.

JER 14:8 ‏דו האָפֿענונג פֿון יִשׂרָאֵל, ‏זײַן העלפֿער אין צײַט פֿון נױט, ‏פֿאַר װאָס זאָלסטו זײַן װי אַ פֿרעמדער אין לאַנד, ‏און װי אַ װאַנדערער װאָס פֿאַרקערט צו נעכטיקן? edit

JER 14:8 du hofenung fun Yisroel, zain helfer in tsait fun noit, far vos zolstu zain vi a fremder in land, un vi a vanderer vos farkert tsu nechtiken?

JER 14:8 O Mikveh Yisroel, the Moshi'a thereof in time of tzoros, why shouldest Thou be as a ger (stranger) in HaAretz, and as a wayfaring man that turneth aside to tarry for a night?

JER 14:9 ‏פֿאַר װאָס זאָלסטו זײַן װי אַ צעטומלטער מענטש, ‏װי אַ גיבור װאָס קען נישט העלפֿן? ‏דו ביסט דאָך צװישן אונדז, ה׳, ‏און דײַן נאָמען װערט גערופֿן אױף אונדז; ‏נישט טו אונדז פֿאַרלאָזן. edit

JER 14:9 far vos zolstu zain vi a tsetumlter mentsh, vi a gibbor vos ken nisht helfen? du bist doch tsvishen undz, Hashem, un dain nomen vert gerufen oif undz; nisht tu undz farlozen.

JER 14:9 Why shouldest Thou be as an ish astonished, as a gibbor that cannot save? Yet Thou, Hashem , art in the midst of us, and we are called by Thy Shem; forsake us not.

JER 14:10 ‏אַזױ האָט ה׳ געזאָגט צו דעם דאָזיקן פֿאָלק: ‏אַזױ האָבן זײ ליב אומצוּװאַנדערן, ‏זײ האַלטן נישט אָפּ זײערע פֿיס; ‏אַצונד װעט ער געדענקען זײער פֿאַרברעך, ‏און דערמאָנען זײערע זינד. edit

JER 14:10 azoi hot Hashem gezogt tsu dem doziken folk: azoi hoben zei lib umtsuvanderen, zei halten nisht op zeyere fis; atsund vet er gedenken zeyer farbrech, un dermonen zeyere zind.

JER 14:10 Thus saith Hashem unto this people, Thus have they loved to wander, they have not restrained their raglayim, therefore Hashem doth not accept them; He will now remember their avon (iniquity) , and visit their sins.

JER 14:11 ‏און ה׳ האָט צו מיר געזאָגט: ‏זאָלסט נישט מתפּלל זײַן פֿאַר דעם דאָזיקן פֿאָלק צום גוטן. edit

JER 14:11 un Hashem hot tsu mir gezogt: zolst nisht mispalel zain far dem doziken folk tsum guten.

JER 14:11 Then said Hashem unto me, Pray not for HaAm Hazeh for their tovah (well-being) .

JER 14:12 ‏אַז זײ פֿאַסטן, הער איך נישט צו זײער געשרײ, ‏און אַז זײ ברענגען אױף בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה} און שפּײַזאָפּפֿער {מִנְחָה}, ‏באַװיליק איך זײ נישט – ‏נײַערט מיט שװערד אונמיט הונגער און מיט פּעסט ‏טו איך זײ פֿאַרלענדן. edit

JER 14:12 az zei fasten, her ich nisht tsu zeyer geshrei, un az zei brengen oif brandopfer un shpaizopfer, bavilik ich zei nisht – naiert mit shverd unmit hunger un mit fest tu ich zei farlenden.

JER 14:12 When they undergo a tzom, I will not hear their cry; and when they offer olah (burnt offering) and minchah (grain offering) , I will not accept them; but I will consume them by the cherev, and by the ra'av (famine) , and by dever (pestilence) .

JER 14:13 ‏האָב איך געזאָגט: װײ, ה׳ דו אֲדֹנָי, זע, די נבֿיאים זאָגן צו זײ: ‏איר װעט נישט אָנזען קײן שװערד, און קײן הונגער װעט בײַ אײַך ‏נישט זײַן, װאָרום אַ זיכערן שלום װעל איך אײַך געבן אין דעם דאָזיקן ‏אָרט. edit

JER 14:13 hob ich gezogt: vei, Hashem du Adonoi, ze, di neviim zogen tsu zei: ir vet nisht onzen kein shverd, un kein hunger vet bai aich nisht zain, vorem a zicheren sholem vel ich aich geben in dem doziken ort.

JER 14:13 Then said I, Ah, Adonoi Hashem ! Hinei, the nevi'im say unto them, Ye shall not see the cherev, neither shall ye have ra'av (famine) ; but I will give you shalom emes in this makom.

JER 14:14 ‏האָט ה׳ צו מיר געזאָגט: ‏ליגן זאָגן נבֿיאות דו נבֿיאים אין מײַן נאָמען; ‏נישט איך האָב זײ געשיקט, ‏און נישט איך האָב זײ באַפֿױלן, ‏און נישט איך האָב צו זײ גערעדט; ‏זעונג פֿון ליגן, און װאָרזאָגעכץ און נישטיקײט, ‏און באַטרוג פֿון זײער האַרצן, זאָגן זײ אײַך נבֿיאות. edit

JER 14:14 hot Hashem tsu mir gezogt: ligen zogen neviut du neviim in main nomen; nisht ich hob zei geshikt, un nisht ich hob zei bafoilen, un nisht ich hob tsu zei geredt; zeung fun ligen, un vorzogechts un nishtikeit, un batrug fun zeyer hartsen, zogen zei aich neviut.

JER 14:14 Then Hashem said unto me, The nevi'im prophesy sheker in My Shem; I sent them not, neither have I commanded them, neither spoke unto them; they prophesy unto you a chazon sheker (false vision) and kesem (divination, pagan fortunetelling) , and a worthless thing, and the delusion of their lev.

JER 14:15 ‏דערום האָט ה׳ אַזױ געזאָגט – ‏אױף די נבֿיאים װאָס זאָגן נבֿיאות אין מײַן נאָמען, ‏װען איך האָב זײ נישט געשיקט, ‏און זײ זאָגן: קײן שװערד און קײן הונגער ‏װעט נישט זײַן אין דעם דאָזיקן לאַנד – ‏פֿון שװערד און פֿון הונגער ‏װעלן פֿאַרלענדט װערן יענע נבֿיאים. edit

JER 14:15 derum hot Hashem azoi gezogt – oif di neviim vos zogen neviut in main nomen, ven ich hob zei nisht geshikt, un zei zogen: kein shverd un kein hunger vet nisht zain in dem doziken land – fun shverd un fun hunger velen farlendt veren yene neviim.

JER 14:15 Therefore thus saith Hashem concerning the nevi'im that prophesy in My Shem, and I sent them not, yet they say, Cherev and ra'av (famine) shall not be in HaAretz Hazot; By cherev and ra'av (famine) shall those nevi'im be consumed.

JER 14:16 ‏און דאָס פֿאָלק װאָס זײ זאָגן נבֿיאות צו זײ, ‏װעלן ליגן אַװעקגעװאָרפֿן אין די גאַסן פֿון ירושָלַיִם ‏פֿון װעגן דעם הונגער און דער שװערד, ‏און זײ װעלן קײן באַגרעבער נישט האָבן; ‏זײ, זײערע װײַבער, און זײערע זין, און זײערע טעכטער; ‏און איך װעל אױסגיסן אױף זײ זײער שלעכטיקײט. edit

JER 14:16 un dos folk vos zei zogen neviut tsu zei, velen ligen avekgevorfen in di gasen fun Yerusholayim fun vegen dem hunger un der shverd, un zei velen kein bagreber nisht hoben; zei, zeyere vaiber, un zeyere zin, un zeyere techter; un ich vel oisgisen oif zei zeyer shlechtikeit.

JER 14:16 And HaAm to whom they prophesy shall be cast out in the streets of Yerushalayim because of the ra'av (famine) and the cherev; and they shall have none to bury them — them, their nashim, nor their banim, nor their banot; for I will pour out their ra'ah (wickedness, disaster) upon them.

JER 14:17 ‏און זאָלסט זאָגן צו זײ דאָס דאָזיקע װאָרט: ‏צעגײן זאָלן מײַנע אױגן אין טרערן ‏טאָג און נאַכט, און נישט אױפֿהערן, ‏װאָרום אַ גרױס בראָך איז צעבראָכן געװאָרן ‏די יונגפֿרױ טאָכטער מײַן פֿאָלק; ‏אַ שװערן שלאַק ביז גאָר. edit

JER 14:17 un zolst zogen tsu zei dos dozike vort: tsegein zolen maine oigen in treren tog un nacht, un nisht oifheren, vorem a grois broch iz tsebrachen gevoren di yungfroi tochter main folk; a shveren shlak biz gor.

JER 14:17 Therefore thou shalt say this davar unto them, Let mine eyes run down with tears lailah and yomam, and let them not cease: for the Betulat Bat Ami is broken with a shever gadol (great calamity) , with a severe wound.

JER 14:18 ‏אַז איך גײ אַרױס אין װעלד, ‏ערשט, דערשלאָגענע פֿון שװערד; ‏און אַז איך קום אַרײַן אין שטאָט, ‏ערשט, יסורים פֿון הונגער. ‏װאָרום אי דער נבֿיא אי דער כֹּהן ‏דרײען זיך איבערן לאַנד, און װײסן גאָרנישט. edit

JER 14:18 az ich gei arois in veld, ersht, dershlogene fun shverd; un az ich kum arain in shtot, ersht, yesurim fun hunger. vorem i der novi i der koyen dreyen zich iberen land, un veisen gornisht.

JER 14:18 If I go forth into the sadeh, then hinei! The slain with the cherev! And if I enter into the Ir, then hinei them that are ravaged with ra'av (famine) ! Indeed, both the navi and the kohen go roaming to a land that they know not.

JER 14:19 ‏האָסטו פֿאַראַכטן פֿאַראַכט יהוּדה? ‏צי האָט זיך פֿון צִיוֹן פֿאַרעקלט דײַן זעל? ‏פֿאַר װאָס האָסטו אונדז געשלאָגן, ‏אַז פֿאַר אונדז איז קײן הײלונג נישטאָ? ‏געהאָפֿט אױף שלום, ‏און קײן גוטס איז נישטאָ; ‏און אױף אַ צײַט פֿון הײלונג, ‏ערשט אַ שרעקעניש! edit

JER 14:19 hostu farachten faracht Yehudah? tsi hot zich fun Tsiyon fareklt dain zel? far vos hostu undz geshlogen, az far undz iz kein heilung nishto? gehoft oif sholem, un kein guts iz nishto; un oif a tsait fun heilung, ersht a shrekenish!

JER 14:19 Hast Thou utterly rejected Yehudah? Hath Thy nefesh loathed Tziyon? Why hast Thou afflicted us, and there is no healing for us? We hoped for shalom, and there is no tov; and for the time of healing, and hinei terror!

JER 14:20 ‏מיר װײסן, ה׳, אונדזער שלעכטיקײט, ‏די זינד פֿון אונדזערע עלטערן; ‏װאָרום מיר האָבן געזינדיקט צו דיר. edit

JER 14:20 mir veisen, Hashem, undzer shlechtikeit, di zind fun undzere elteren; vorem mir hoben gezindikt tsu dir.

JER 14:20 We acknowledge, Hashem , our wickedness, and the avon Avoteinu; for we have sinned against Thee.

JER 14:21 ‏נישט פֿאַראַכט אונדז פֿון דײַן נאָמען װעגן, ‏נישט שענד דעם טראָן ‏ פֿון דײַן כּבֿוד; ‏דערמאָן זיך, זאָלסט נישט פֿאַרשטערן דײַן בְּרִית מיט אונדז. edit

JER 14:21 nisht faracht undz fun dain nomen vegen, nisht shend dem tron fun dain koved; dermon zich, zolst nisht farshteren dain bris mit undz.

JER 14:21 Do not abhor us, for the sake of Shimecha, do not disgrace the Kisse Kevodecha (throne of Thy glory) ; remember, annul not Thy Brit with us.

JER 14:22 ‏זײַנען דאָ צװישן די נישטיקע געצן פֿון די פֿעלקער רעגנ-געבער? ‏אָדער גיבן די הימלען אַלײן שפּרײרעגן? ‏פֿאַר װאָר, דו ביסט ה׳ אלוקינו, ‏און מיר האָפֿן צו דיר, ‏װאָרום דו מאַכסט דאָס אַלץ. edit

JER 14:22 zainen do tsvishen di nishtike getsen fun di felker regen-geber? oder giben di himlen alein shpreiregen? far vor, du bist Hashem Elokeinu, un mir hofen tsu dir, vorem du machst dos alts.

JER 14:22 Are there any among the havalim (vanities, false g-ds) of the Goyim that can cause geshem? Or can HaShomayim give showers? Art not Thou He, Hashem Eloheinu? Therefore we will hope in and wait upon Thee; for Thou hast made all these things.

JER 15:1 ‏און ה׳ האָט צו מיר געזאָגט: ‏װען אױפֿשטײן זאָל משה און שמוּאֵל פֿאַר מיר, ‏איז מײַן זעל נישט מיט דעם דאָזיקן פֿאָלק; ‏שיק זײ אַװעק פֿון מײַן פּנים, און זאָלן זײ אַװעקגײן. edit

JER 15:1 un Hashem hot tsu mir gezogt: ven oifshtein zol Moshe un Shmuel far mir, iz main zel nisht mit dem doziken folk; shik zei avek fun main ponem, un zolen zei avekgein.

JER 15:1 Then said Hashem unto me, Though Moshe and Shmuel stood before Me, yet My Nefesh could not be toward HaAm Hazeh; cast them out of My sight, and let them go forth.

JER 15:2 ‏און עס װעט זײַן, אַז זײ װעלן זאָגן צו דיר: ‏װוּהין זאָלן מיר אַװעקגײן? ‏זאָלסטו זאָגן צו זײ: ‏אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: ‏װער צום טױט, צום טױט, ‏און װער צום שװערד, צום שװערד, ‏און װער צום הונגער, צום הונגער, ‏און װער צו געפֿאַנגענשאַפֿט, צו געפֿאַנגענשאַפֿט. edit

JER 15:2 un es vet zain, az zei velen zogen tsu dir: vuhin zolen mir avekgein? zolstu zogen tsu zei: azoi hot Hashem gezogt: ver tsum toit, tsum toit, un ver tsum shverd, tsum shverd, un ver tsum hunger, tsum hunger, un ver tsu gefangenshaft, tsu gefangenshaft.

JER 15:2 And it shall come to pass, if they say unto thee, Where shall we go forth? Then thou shalt tell them, Thus saith Hashem : Such as are for mavet, to mavet; and such as are for the cherev, to the cherev; and such as are for the ra'av (famine) , to the ra'av (famine) ; and such as are for shevi (captivity, Golus) to the shevi.

JER 15:3 ‏און איך װעל אָנזעצן אױף זײ פֿיר משפּחות, ‏זאָגט ה׳: ‏די שװערד צו הרגען, און די הינט צו שלעפּן, ‏און דעם פֿױגל פֿון הימל, און די חיה פֿון דער ערד, ‏צו עסן און אומצוברענגען. edit

JER 15:3 un ich vel onzetsen oif zei fir mishpoches, zogt Hashem: di shverd tsu hergen, un di hint tsu shlepen, un dem foigel fun himel, un di chaye fun der erd, tsu esen un umtsubrengen.

JER 15:3 And I will appoint over them four mishpechot (families, categories ) , saith Hashem ; the cherev to slay, and the kelevim to drag off, and the oph HaShomayim, and the behemat ha'aretz, to devour and destroy.

JER 15:4 ‏און איך װעל זײ מאַכן צו שױדער ‏בײַ אַלע קיניגרײַכן פֿון דער ערד, ‏פֿון װעגן מנַשֶה דעם זון פֿון יכִזקִיָהון, ‏אי דעם מלך פֿון יהוּדה, ‏פֿאַר װאָס ער האָט געטאָן אין ירושָלַיִם. edit

JER 15:4 un ich vel zei machen tsu shoider bai ale kinigraichen fun der erd, fun vegen Menasheh dem zun fun Yechizkiyahun, i dem melech fun Yehudah, far vos er hot geton in Yerusholayim.

JER 15:4 And I will cause them to be a horrific sight to kol mamlechot ha'aretz, because of Menasheh Ben Yechizkiyahu Melech Yehudah, for that which he did in Yerushalayim.

JER 15:5 ‏װאָרום װער װעט דיך דערברימען, ירושָלַיִם? ‏און װער װעט דיך באַדױערן? ‏און װער װעט זיך אָפּקערן ‏דיך צו פֿרעגן אױף פֿריד? edit

JER 15:5 vorem ver vet dich derbrimen, Yerusholayim? un ver vet dich badoyeren? un ver vet zich opkeren dich tsu fregen oif frid?

JER 15:5 For who shall have pity upon thee, O Yerushalayim? Or who shall mourn thee? Or who shall go aside to inquire regarding the shalom of thee?

JER 15:6 ‏דו האָסט מיך אַװעקגעװאָרפֿן, זאָגט ה׳, ‏אַהינטער טוסטו גײן, ‏דערום שטרעק איך אױס מײַן האַנט אױף דיר און צעשטער דיך; ‏איך בין מיד געװאָרן זיך צו דערבאַרימען. edit

JER 15:6 du host mich avekgevorfen, zogt Hashem, ahinter tustu gein, derum shtrek ich ois main hant oif dir un tseshter dich; ich bin mid gevoren zich tsu derbarimen.

JER 15:6 Thou hast forsaken Me, saith Hashem , thou keepeth going backward; therefore will I stretch out My yad against thee, and destroy thee; I am weary with relenting.

JER 15:7 ‏און איך װינטשופֿל זײ מיט אַ װינטשופֿל ‏אין די טױערן פֿון לאַנד; ‏איך לאָז אָן קינדער, איך ברענג אונטער מײַן פֿאָלק, ‏װײַל זײ קערן זיך נישט אום פֿון זײערע װעגן. edit

JER 15:7 un ich vintshufl zei mit a vintshufl in di toieren fun land; ich loz on kinder, ich breng unter main folk, vail zei keren zich nisht um fun zeyere vegen.

JER 15:7 And I will winnow them with a mizreh (winnowing fork) in the sha'arei ha'aretz; I will bereave them, I will destroy My people since they turn not from their drakhim.

JER 15:8 ‏זײערע אַלמנות װערן דורך מיר מער װי זאַמד פֿון די ימען; ‏איך ברענג אױף זײ – אױף דער מוטער – אַן אױסדערװײלטן, ‏אַ פֿאַרװיסטער אין מיטן טאָג. ‏איך װאַרף אָן אױף איר פּאָוצים ‏אַנגסט און שרעקענישן. edit

JER 15:8 zeyere almones veren durch mir mer vi zamd fun di yemen; ich breng oif zei – oif der muter – an oisderveilten, a farvister in miten tog. ich vorf on oif ir poutsim angst un shrekenishen.

JER 15:8 Their almanot (widows) are increased before Me above the chol (sand) of the seas; I have brought upon them, against the em bochur (mother of youth) , a shoded (plunderer) at noonday; I let fall upon her suddenly, Ir and terrors.

JER 15:9 ‏פֿאַרװעלקט װערט די געװינערין פֿון זיבן, ‏זי הױכט אױס איר נשמה; ‏איר זון גײט אונטער װען נאָך טאָג, ‏זי װערט צו שאַנד און פֿאַרשעמט. ‏און זײער איבערבליב װעל איך איבערגעבן ‏צום שװערד פֿאַר זײערע פֿײַנט, זאָגט ה׳. edit

JER 15:9 farvelkt vert di gevinerin fun ziben, zi hoicht ois ir neshome; ir zun geit unter ven noch tog, zi vert tsu shand un farshemt. un zeyer iberblib vel ich ibergeben tsum shverd far zeyere faint, zogt Hashem.

JER 15:9 She that bore shivah (seven) [sons] languisheth; she hath gasped for her nefesh; her shemesh is gone down while it was yet day; she hath been humiliated and disgraced; and the she'erit (remnant) of them will I deliver to the cherev before their oyevim, saith Hashem .

JER 15:10 ‏װײ מיר, מוטער מײַנע, ‏װאָס דו האָסט מיך געבאָרן ‏אַ מענטש פֿון קריג, ‏און אַ מענטש פֿון שטרײט קעגן גאַנצן לאַנד; ‏נישט איך אױסבאָרגן, און נישט מע מאָנט בײַ מיר, ‏פֿון דעסטװעגן שילטן זײ מיך אַלע. edit

JER 15:10 vei mir, muter maine, vos du host mich geboren a mentsh fun krig, un a mentsh fun shtreit kegen gantsen land; nisht ich oisborgen, un nisht me mont bai mir, fun destvegen shilten zei mich ale.

JER 15:10 Oy li, immi, that thou bore me, an ish riv (a man of strife) and an ish madon (a man of contention) to kol ha'aretz (the whole land) ! I have neither lent, neither have any lent to me; yet every one of them doth curse me.

JER 15:11 ‏האָט ה׳ געזאָגט: ‏פֿאַר װאָר, איך װעל דיך דערלײזן צום גוטן; ‏פֿאַר װאָר, איך װעל מאַכן דעם פֿײַנט זיך בעטן בײַ דיר ‏אין צײַט פֿון אומגליק און אין צײַט פֿון נױט. edit

JER 15:11 hot Hashem gezogt: far vor, ich vel dich derleizen tsum guten; far vor, ich vel machen dem faint zich beten bai dir in tsait fun umglik un in tsait fun noit.

JER 15:11 Hashem said, Verily I will deliver thee for tov; verily I will cause the oyev (enemy) to supplicate thee in the time of ra'ah and in the time of tzarah (distress) .

JER 15:12 ‏קען מען אײַזן צעברעכן – ‏אײַזן פֿון צפֿון, און קופּער? edit

JER 15:12 ken men aizen tsebrechen – aizen fun Tsafon, un kuper?

JER 15:12 Shall barzel (iron) break, barzel (iron) from tzafon (north) ? Or nechoshet?

JER 15:13 ‏דײַן פֿאַרמעג און דײַנע אוֹצרות ‏װעל איך געבן צו רױב אָן געצאָלט; ‏יאָ, פֿאַר אַלע דײַנע זינד ‏אַזש אין אַלע דײַנע געמאַרקן. edit

JER 15:13 dain farmeg un daine oitseres vel ich geben tsu roib on getsolt; yo, far ale daine zind azh in ale daine gemarken.

JER 15:13 Thy wealth and thy otzerot (treasures) will I give as plunder without mekhir (price) , and that for all thy chataim (sins) , even in all thy territories.

JER 15:14 ‏און איך װעל דיך אַריבערפֿירן בײַ דײַנע פֿײַנט, ‏אין אַ לאַנד װאָס דו קענסט נישט; ‏װאָרום אַ פֿײַער איז אָנגעצונדן אין מײַן נאָז, ‏אױף אײַך װעט עס ברענען. edit

JER 15:14 un ich vel dich ariberfiren bai daine faint, in a land vos du kenst nisht; vorem a faier iz ongetsunden in main noz, oif aich vet es brenen.

JER 15:14 And I will make thee to pass over thine oyevim (enemies) into an eretz which thou knowest not; for eish is kindled in Mine anger, which shall burn against you.

JER 15:15 ‏דו, ה׳ װײסט דאָך, ‏געדענק מיך, און דערמאָן זיך אָן מיר, ‏און זײ זיך נוֹקם אָן מײַנע נאָכיאָגער; ‏פֿון װעגן דײַן לאַנגגעמיט נישט נעם מיך אַװעק; ‏מערק מײַן לײַדן פֿון דײַנעטװעגן שאַנד. edit

JER 15:15 du, Hashem veist doch, gedenk mich, un dermon zich on mir, un zei zich noikem on maine nochioger; fun vegen dain langgemit nisht nem mich avek; merk main laiden fun daintvegen shand.

JER 15:15 Hashem , Thou knowest; remember me, and visit me, and take vengeance for me of my [pursuing] persecutors; in Thy patient forbearance take me not away; know that for Thy sake I have suffered cherpah (reproach) .

JER 15:16 ‏װי דײַנע װערטער זײַנען געפֿונען געװאָרן, ‏אַזױ האָב איך זײ אײַנגעשלונגען, ‏און דײַן װאָרט איז מיר געװען פֿאַר אַ פֿרײד, ‏און פֿאַר אַ שׂמכה פֿון מײַן האַרצן, ‏װײַל דײַן נאָמענם איז אױף מיר גערופֿן געװאָרן, ‏ה׳ דו אלוקי צבָֿאוֹת. edit

JER 15:16 vi daine verter zainen gefunen gevoren, azoi hob ich zei aingeshlungen, un dain vort iz mir geven far a freid, un far a semche fun main hartsen, vail dain nomenm iz oif mir gerufen gevoren, Hashem du Elochei Tseva'ot.

JER 15:16 Thy Devarim were found, and I did eat them; and Thy Davar was unto me the sasson and simchat levavi; for I am called by Thy Shem, Hashem Elohei Tzva'os.

JER 15:17 ‏איך בין נישט געזעסן אין געזעמל פֿון פֿרײלעכע ‏און זיך לוסטיק געמאַכט; ‏פֿון װעגן דײַן האַנט בין איך געזעסן אַלײן, ‏װאָרום מיט צאָרן האָסטו מיך אָנגעפֿילט. edit

JER 15:17 ich bin nisht gezesen in gezeml fun freileche un zich lustik gemacht; fun vegen dain hant bin ich gezesen alein, vorem mit tsoren hostu mich ongefilt.

JER 15:17 I sat not in the sod (company) of merrymakers, nor rejoiced; I sat alone because of Thy yad; for Thou hast filled me with za'am (indignation) .

JER 15:18 ‏פֿאַר װאָס איז אײביק מײַן װײַטאָק, ‏און מײַן װוּנד איז מסוכּן, זי װיל זיך נישט הײלן {רפא} ‏? ‏װילסטו מיר זײַן װי אַ טײַך אַ פֿאַלשעתּר, ‏װי װאַסערן אומגעטרײַע? edit

JER 15:18 far vos iz eibik main vaitok, un main vund iz mesuken, zi vil zich nisht heilen ? vilstu mir zain vi a taich a falshetr, vi vaseren umgetraie?

JER 15:18 Why is my pain netzach (perpetual, never ending) and my wound incurable, which refuseth to be healed? Wilt Thou be altogether unto me like achzav (deception) and mayim lo ne'emanu (waters that have not proved reliable) ?

JER 15:19 ‏דערום האָט ה׳ אַזױ געזאָגט: ‏אַז דו װעסט זיך אומקערן, און איך װעל דיך אומקערן, ‏װעסטו שטײן פֿאַר מיר; ‏און אַז דו װעסט אַרױסציען טײַערס פֿון געמײַנעם, ‏װעסטו אַזױ װי מײַן מױל זײַן; ‏זײ װעלן זיך אומקערן צו דיר, ‏און דו װעסט זיך גניט אומקערן צו זײ. edit

JER 15:19 derum hot Hashem azoi gezogt: az du vest zich umkeren, un ich vel dich umkeren, vestu shtein far mir; un az du vest aroistsien taiers fun gemainem, vestu azoi vi main moil zain; zei velen zich umkeren tsu dir, un du vest zich genit umkeren tsu zei.

JER 15:19 Therefore thus saith Hashem , If thou make teshuva (repentance) , then will I restore thee, and thou shalt stand before Me; and if thou bring forth [utterance] of the precious rather than the worthless, thou shalt be as My Peh (Mouth) : let them turn unto thee; but turn not thou unto them.

JER 15:20 ‏און איך װעל דיך מאַכן אַקעגן דעם דאָזיקן פֿאָלק ‏פֿאַר אַ באַפֿעסטיקטער מױער פֿון קופּער, ‏און זײ װעלן מלחמה האַלטן קעגן דיר, ‏און װעלן דיך נישט בײַקומען; ‏װאָרום איך בין מיט דיר, דיך צו העלפֿן, ‏און דיך מציל צו זײַן, זאָגט ה׳. edit

JER 15:20 un ich vel dich machen akegen dem doziken folk far a bafestikter moier fun kuper, un zei velen milchome halten kegen dir, un velen dich nisht baikumen; vorem ich bin mit dir, dich tsu helfen, un dich matsl tsu zain, zogt Hashem.

JER 15:20 And I will make thee unto HaAm Hazeh (this people) a fortified chomat nechoshet; and they shall fight against thee, but they shall not prevail against thee; for I am with thee to save thee and to deliver thee, saith Hashem .

JER 15:21 ‏און איך װעל דיך מציל זײַן פֿון דער האַנט פֿון די שלעכטע, ‏און װעל דיך אױסלײזן פֿון דעם פֿױסט פֿון די מאַכטיקע. edit

JER 15:21 un ich vel dich matsl zain fun der hant fun di shlechte, un vel dich oisleizen fun dem foist fun di machtike.

JER 15:21 And I will save thee out of the yad of the ra'im (wicked) , and I will redeem thee out of the clutches of the ruthless.

JER 16:1 ‏און דאָס װאָרט פֿון ה׳ איז געװען צו מיר, אַזױ צו זאָגן: edit

JER 16:1 un dos vort fun Hashem iz geven tsu mir, azoi tsu zogen:

JER 16:1 The Davar Hashem came also unto me, saying,

JER 16:2 ‏זאָלסט דיר נישט נעמען קײן װײַב, ‏און נישט האָבן קײן זין און קײן טעכטער אין דעם דאָזיקן אָרט. edit

JER 16:2 zolst dir nisht nemen kein vaib, un nisht hoben kein zin un kein techter in dem doziken ort.

JER 16:2 Thou shalt not take thee an isha, neither shalt thou have banim or banot in makom hazeh (this place) .

JER 16:3 ‏װאָרום אַזױ האָט ה׳ געזאָגט ‏אױף די זין און אױף די טעכטער ‏װאָס װערן געבאָרן אין דעם דאָזיקן אָרט, ‏און אױף זײערע מוטערס אָס האָבן זײ געהאַט, ‏און אױף זײערע פֿאָטערס װאָס האָבן זײ געבאָרן ‏אין דעם דאָזיקן לאַנד: edit

JER 16:3 vorem azoi hot Hashem gezogt oif di zin un oif di techter vos veren geboren in dem doziken ort, un oif zeyere muters os hoben zei gehat, un oif zeyere foters vos hoben zei geboren in dem doziken land:

JER 16:3 For thus saith Hashem concerning the banim and concerning the banot that are born in makom hazeh, and concerning their immahot (mothers) that bore them, and concerning their avot that fathered them in ha'aretz hazot (this land) ;

JER 16:4 ‏טױטן פֿון יסורים װעלן זײ שטאַרבן; ‏נישט באַקלאָגט און נישט באַגראָבן װעלן זײ װערן, ‏צו מיסט אױפֿן געזיכט פֿון דער ערד װעלן זײ זײַן; ‏און פֿון שװערד און פֿון הונגער װעלן זײ פֿאַרלענדט װערן; ‏און זײערע טױטע לײַבער װעלן זײַן צו שפּײַז ‏פֿאַרן פֿױגל פֿון הימל, און פֿאַר דער חיה פֿון דער ערד. edit

JER 16:4 toiten fun yesurim velen zei shtarben; nisht baklogt un nisht bagroben velen zei veren, tsu mist oifen gezicht fun der erd velen zei zain; un fun shverd un fun hunger velen zei farlendt veren; un zeyere toite laiber velen zain tsu shpaiz faran foigel fun himel, un far der chaye fun der erd.

JER 16:4 The mot (death) they die will be of deadly diseases; they shall not be mourned; neither shall they be buried; but they shall be as refuse upon the face of ha'adamah; and they shall be consumed by the cherev, and by ra'av (famine) ; and their nevelot (dead bodies) shall be food for the oph haShomayim, and for the behemat ha'aretz.

JER 16:5 ‏װאָרום אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: ‏זאָלסט נישט קומען אין הױז פֿון יאָמער, ‏און זאָלסט נישט גײן באַקלאָגן, ‏און זאָלסט זײ נישט באַדױערן, ‏װאָרום איך האָב אַװעקגענומען מײַן שלום ‏פֿון דעם דאָזיקן פֿאָלק, זאָגט ה׳, ‏די גענאָד, און די דערבאַרימונג. edit

JER 16:5 vorem azoi hot Hashem gezogt: zolst nisht kumen in hoiz fun yomer, un zolst nisht gein baklogen, un zolst zei nisht badoyeren, vorem ich hob avekgenumen main sholem fun dem doziken folk, zogt Hashem, di genod, un di derbarimung.

JER 16:5 For thus saith Hashem , Enter not into the bais marzeach (house of mourning) , neither go to lament nor mourn them; for I have withdrawn away My shalom from HaAm Hazeh, saith Hashem , even chesed and rachamim.

JER 16:6 ‏און גרױס און קלײן װעלן שטאַרבן ‏אין דעם דאָזיקן לאַנד; ‏נישט זײ װעלן באַגראָבן װערן, ‏און נישט מע װעט קלאָגן נאָך זײ, ‏און נישט מע װעט זיך אײַנשנײַדן, ‏און נישט מע װעט זיך אַ פּליך מאַכן נאָך זײ; edit

JER 16:6 un grois un klein velen shtarben in dem doziken land; nisht zei velen bagroben veren, un nisht me vet klogen noch zei, un nisht me vet zich ainshnaiden, un nisht me vet zich a plich machen noch zei;

JER 16:6 Both the gedolim and the ketanim shall die in ha'aretz hazot; they shall not be buried, neither shall men mourn for them, nor make [pagan] cuttings on themselves, nor make themselves [like pagan mourners] bald for them:

JER 16:7 ‏און נישט מע װעט ברעכן ברױט פֿאַר זײ אין אַבֿלות, ‏זײ צו טרײסטן נאָך אַ טױטן, ‏און נישט מע װעט זײ געבן טרינקען אַ בעכער פֿון טרײסטונג ‏נאָך זײער פֿאָטער און נאָך זײער מוטער. edit

JER 16:7 un nisht me vet brechen broit far zei in avles, zei tsu treisten noch a toiten, un nisht me vet zei geben trinken a becher fun treistung noch zeyer foter un noch zeyer muter.

JER 16:7 Neither shall men break bread for them in mourning, to comfort them for the dead; neither shall men give them the kos tanechumim (cup of consolation) to drink for their av or for their em.

JER 16:8 ‏און אין הױז פֿון אַ סעודה זאָלסטו נישט גײן, ‏צו זיצן מיט זײ, צו עסן און צו טרינקען. edit

JER 16:8 un in hoiz fun a sude zolstu nisht gein, tsu zitsen mit zei, tsu esen un tsu trinken.

JER 16:8 Thou shalt not go into the bais mishteh (house of feasting) , to sit with them to eat and to drink.

JER 16:9 ‏װאָרום אַזױ האָט געזאָגט ה׳ צבָֿאוֹת, ‏אלוקי יִשׂרָאֵל: ‏זע, איך פֿאַרשטער פֿון דעם דאָזיקן אָרט, ‏פֿאַר אײַערע אױגן און אין אײַערע טעג, ‏דעם קֹול פֿון לוסטיקײט און דעם קֹול פֿון פֿרײד, ‏דעם קֹול פֿון אַ חתן און דעם קֹול פֿון אַ כּלה. edit

JER 16:9 vorem azoi hot gezogt Hashem Tseva'ot, Elochei Yisroel: ze, ich farshter fun dem doziken ort, far aiere oigen un in aiere teg, dem kol fun lustikeit un dem kol fun freid, dem kol fun a chosen un dem kol fun a kale.

JER 16:9 For thus saith Hashem Tzva'os Elohei Yisroel: Behold, I will cause to cease out of hamakom hazeh before your eyes, and in your days, the voice of sasson, and the voice of simcha, the voice of the choson, and the voice of the kallah.

JER 16:10 ‏און עס װעט זײַן, אַז דו װעסט זאָגן צו דעם דאָזיקן פֿאָלק די אַלע װערטער, און זײ װעלן זאָגן צו דיר: פֿאַר װאָס האָט ה׳ אָנגעזאָגט אױף אונדז אַל דאָס דאָזיקע גרױסע בײז, און װאָס איז אונדזער פֿאַרברעך, און װאָס איז אונדזער זינד װאָס מיר האָבן געזינדיקט צו ה׳ אלוקינו? edit

JER 16:10 un es vet zain, az du vest zogen tsu dem doziken folk di ale verter, un zei velen zogen tsu dir: far vos hot Hashem ongezogt oif undz al dos dozike groise beiz, un vos iz undzer farbrech, un vos iz undzer zind vos mir hoben gezindikt tsu Hashem Elokeinu?

JER 16:10 And it shall come to pass, when thou shalt tell this people all these Devarim, and they shall say unto thee, Why hath Hashem pronounced all this ra'ah hagedolah against us? Or what is avoneinu (our iniquity) ? Or what is chattateinu (our sin) that we have committed against Hashem Eloheinu?

JER 16:11 ‏זאָלסטו זאָגן צו זײ: פֿאַר װאָס אײַערע עלטערן האָבן מיך פֿאַרלאָזן, זאָגט ה׳, און זזײ זײַנען געגאַנגען נאָך פֿרעמדע ג-טער, און האָבן זײ געדינט, און זיך געבוקט צו זײ, און מיך האָבן זײ פֿאַרלאָזן, און מײַן תּורה האָבן זײ נישט געהיט. edit

JER 16:11 zolstu zogen tsu zei: far vos aiere elteren hoben mich farlozen, zogt Hashem, un zezei zainen gegangen noch fremde g-ter, un hoben zei gedint, un zich gebukt tsu zei, un mich hoben zei farlozen, un main torah hoben zei nisht gehit.

JER 16:11 Then shalt thou say unto them, Because avoteichem have forsaken Me, saith Hashem , and have walked after acharei elohim, and have served them, and have worshiped them, and have forsaken Me, and have not been shomer over My torah;

JER 16:12 ‏און איר האָט נאָך ערגער געטאָן פֿון אײַערע עלטערן, און אָט גײט איר איטלעכער נאָך דער אײַנגעשפּאַרטקײט פֿון זײַן בײזן האַרצן, מיך נישט צו הערן. edit

JER 16:12 un ir hot noch erger geton fun aiere elteren, un ot geit ir itlecher noch der aingeshpartkeit fun zain beizen hartsen, mich nisht tsu heren.

JER 16:12 And ye have done more wickedly than avoteichem; for, behold, ye walk every one after the sherirut (stubbornness) of his lev harah, that they may not pay heed unto Me:

JER 16:13 ‏דערום װעל איך אײַך פֿאַרװאַרפֿן פֿון דעם דאָזיקן לאַנד אין אַ לאַנד װאָס נישט איר און נישט אײַערע עלטערן האָבן געקענט, און איר װעט דאָרטן דינען פֿרעמדע ג-טער טאָג און נאַכט; װאָרום איך װעל אײַך נישט געבן קײן לײַטזעליקײט. edit

JER 16:13 derum vel ich aich farvorfen fun dem doziken land in a land vos nisht ir un nisht aiere elteren hoben gekent, un ir vet dorten dinen fremde g-ter tog un nacht; vorem ich vel aich nisht geben kein laitzelikeit.

JER 16:13 Therefore will I cast you out of ha'aretz hazot into ha'aretz that ye know not, neither ye nor avoteichem; and there shall ye serve elohim acherim yomam valailah; for I will not show you chaninah (favor) .

JER 16:14 ‏פֿאַר װאָר, זע טעג קומען, זאָגט ה׳, ‏און עס װעט מער נישט געזאָגט װערן: ‏אַזױ װי עס לעבט ה׳ װאָס האָט אױפֿגעבראַכט ‏די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל פֿון לאַנד מִצרַיִם! edit

JER 16:14 far vor, ze teg kumen, zogt Hashem, un es vet mer nisht gezogt veren: azoi vi es lebt Hashem vos hot oifgebracht di kinder fun Yisroel fun land Mitsrayim!

JER 16:14 Therefore, hinei, the days come, saith Hashem , that it shall no more be said, Hashem liveth, that brought up the Bnei Yisroel out of Eretz Mitzrayim;

JER 16:15 ‏נײַערט: אַזױ װי סעס לעבט ה׳ װאָס האָט אױפֿגעבראַכט ‏די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל פֿון צפֿון-לאַנד ‏און פֿון אַלע לענדער װאָס ער האָט זײ פֿאַרשטױסן אַהין! ‏און איך װעל זײ אומקערן אױף זײער ערד ‏װאָס איך האָב געגעבן זײערע עלטערן. edit

JER 16:15 naiert: azoi vi ses lebt Hashem vos hot oifgebracht di kinder fun Yisroel fun Tsafon-land un fun ale lender vos er hot zei farshtoisen ahin! un ich vel zei umkeren oif zeyer erd vos ich hob gegeben zeyere elteren.

JER 16:15 But, Hashem liveth, that brought up the Bnei Yisroel from the eretz tzaphon, and from kol ha'aratz where He had dispersed them; and I will bring them again into their adamah that I gave unto their avot.

JER 16:16 ‏זע, איך שיק נאָך פֿישערס אַ סך, זאָגט ה׳, ‏און זײ װעלן זײ אַרױספֿישן; ‏און דערנאָך װעל איך שיקן נאָך אַ סך יעגערס, ‏און זײ װעלן זײ צענױפֿיאָגן ‏פֿון יעטװעדער גאַרג, און פֿון יעטװעדער הײך, ‏און פֿון די שפּאַלטן פֿון די װעלזן. edit

JER 16:16 ze, ich shik noch fishers a sach, zogt Hashem, un zei velen zei aroisfishen; un dernoch vel ich shiken noch a sach yegers, un zei velen zei tsenoifiogen fun yetveder garg, un fun yetveder heich, un fun di shpalten fun di velzen.

JER 16:16 Behold, I will send for many dayagim (fisherman) , saith Hashem , and they shall fish them out; and after that will I send for many tzayadim (hunters) , and they shall hunt them from every har (mountain) , and from every givah (hill) , and out of the crevices of the sela'im (rocks) .

JER 16:17 ‏װאָרום מײַנע אױגן זײַנען אױף אַלע זײערע װעגן, ‏נישט פֿאַרבאָרגן זײַנען זײ פֿון פֿאַר מיר, ‏און נישט פֿאַרהױלן איז זײער פֿאַרברעך פֿון אַקעגן מײַנע אױגן. edit

JER 16:17 vorem maine oigen zainen oif ale zeyere vegen, nisht farborgen zainen zei fun far mir, un nisht farhoilen iz zeyer farbrech fun akegen maine oigen.

JER 16:17 For Mine eyes are upon all their drakhim; they are not hid from My face, neither is their avon (iniquity) hid from Mine eyes.

JER 16:18 ‏און איך װעל צוערשט באַצאָלן טאָפּל ‏זײער פֿאַרברעך און זײער זינד, ‏פֿאַר װאָס זײ האָבן פֿאַרשװעכט מײַן לאַנד ‏מיט די נבֵלות פֿון זײערע מיאוסע אָפּגעטער, ‏און זײערע אומװערדיקײטן האָבן אָנגעפֿילט מײַן אַרב. edit

JER 16:18 un ich vel tsuersht batsolen topl zeyer farbrech un zeyer zind, far vos zei hoben farshvecht main land mit di nebeles fun zeyere miuse opgeter, un zeyere umverdikeiten hoben ongefilt main Arav.

JER 16:18 And first I will recompense their avon (iniquity) and their sin mishneh (double) ; because they have defiled My Eretz (land) , they have filled Mine nachalah with the nevelot (lifeless forms, carcasses) of their detestable and abominable idols.

JER 16:19 ‏ה׳, מײַן פֿעסטיקײט און מײַן פֿעסטונג, ‏און מײַן אַנטרינונג אין טאָג פֿון נױט ‏צו דיר װעלן פֿעלקער קומען ‏פֿון די עקן ערד, און װעלן זאָגן: ‏נאָר ליגן האָבן געיַרשעט אונדזערע עלטערן, ‏נישטיקײטן װאָס אין זײ איז קײן נוץ נישטאָ. edit

JER 16:19 Hashem, main festikeit un main festung, un main antrinung in tog fun noit tsu dir velen felker kumen fun di eken erd, un velen zogen: nor ligen hoben geiarshet undzere elteren, nishtikeiten vos in zei iz kein nuts nishto.

JER 16:19 Hashem , my strength, and my ma'oz (fortress) , and my refuge in the yom tzarah, the Goyim shall come unto Thee from the ends of the earth, and shall say, Surely Avoteinu have inherited sheker, hevel, and things wherein there is no profit.

JER 16:20 ‏קען אַ מענטש זיך מאַכן ג-טער, ‏אַז זײ זײַנען קײן ג-טער נישט? edit

JER 16:20 ken a mentsh zich machen g-ter, az zei zainen kein g-ter nisht?

JER 16:20 Shall man make elohim unto himself and they are not Elohim?

JER 16:21 ‏פֿאַר װאָר, זע, איך מאַך זײ װיסן, ‏דאָס מאָל װעל איך זײ מאַכן װיסן ‏מײַן האַנט און מײַן גבֿורה, ‏און זײ װעלן װיסן אַז מײַן נאָמען איז ה׳. edit

JER 16:21 far vor, ze, ich mach zei visen, dos mol vel ich zei machen visen main hant un main gevure, un zei velen visen az main nomen iz Hashem.

JER 16:21 Therefore, Behold, I will this time cause them to know, I will cause them to know Mine yad and My gevurah; and they shall know that My Shem is Hashem .

JER 17:1 ‏די זינד פֿון יהוּדה איז אױפֿגעשריבן ‏מיט אַן אײַזערנער פּען, מיט אַ דימענטענעם שפּיץ; ‏אױסגעקריצט אױפֿן טאָװל פֿון זײער האַרצן, און אױף די הערנער ‏פֿון אײַערע מזבחות. edit

JER 17:1 di zind fun Yehudah iz oifgeshriben mit an aizerner pen, mit a dimentenem shpits; oisgekritst oifen tovl fun zeyer hartsen, un oif di herner fun aiere mizbeyches.

JER 17:1 The chattat Yehudah is written with an et barzel (iron pen) , and with the tzipporen shamir (point of a diamond) ; it is engraved upon the luach (tablet) of their lev, and upon the karenot (horns) of your mizbechot (altars) ;

JER 17:2 ‏װי זײ בענקען נאָך זײערע קינדער – אַזױ נאָך זײערע מזבחות, ‏און זײערע געצנשטאַנגען בײַם צװײַגהאַפֿטיקן בױם, ‏אױף די בערגלעך די הױכע. edit

JER 17:2 vi zei benken noch zeyere kinder – azoi noch zeyere mizbeyches, un zeyere getsnshtangen baim tsvaighaftiken boim, oif di bergelech di hoiche.

JER 17:2 Whilst their banim remember their mizbechot and their asherim by the leafy trees upon the high hills.

JER 17:3 ‏מײַן געבערג אין פֿעלד! ‏דײַן פֿאַרמעג, אַלע דײַנע אוֹצרות װעל איך געבן צו רױב, ‏דײַנע היכן – פֿאַר די זינד אין אַלע דײַנע געמאַרקן. edit

JER 17:3 main geberg in feld! dain farmeg, ale daine oitseres vel ich geben tsu roib, daine hichen – far di zind in ale daine gemarken.

JER 17:3 O My mountain in the sadeh, I will give over thy wealth and all thy otzerot (treasures) as plunder, and thy high places for sin, throughout all thy territories.

JER 17:4 ‏און װעסט זיך אָפּװאַרפֿן פֿון זיך אַלײן פֿון דײַן נחלה, ‏װאָס איך האָב דיר געגעבן; ‏און איך װעל דיך מאַכן דינען דײַנע פֿײַנט, ‏אין אַ לאַנד װאָס דו קענסט נישט; ‏װאָרום אַ פֿײַער האָט איר אָנגעצונדן אין מײַן נאָז, ‏ביז אײביקן װעט עס ברענען. edit

JER 17:4 un vest zich opvarfen fun zich alein fun dain nachle, vos ich hob dir gegeben; un ich vel dich machen dinen daine faint, in a land vos du kenst nisht; vorem a faier hot ir ongetsunden in main noz, biz eibiken vet es brenen.

JER 17:4 And thou, even thyself, shalt let go of thine nachalah that I gave thee; and I will cause thee to serve thine oyevim in ha'aretz which thou knowest not; for ye have kindled an eish in Mine anger, which shall burn ad-olam (forever) .

JER 17:5 ‏אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: ‏פֿאַרשאָלטן דער מאַן װאָס פֿאַרזיכערט זיך אױף אַ מענטשן, ‏און מאַכט פֿלײש זײַן אָנהאַלט, ‏און פֿון ה׳ קערט זיך אָפּ זײַן האַרץ! edit

JER 17:5 azoi hot Hashem gezogt: farsholten der man vos farzichert zich oif a mentshen, un macht fleish zain onhalt, un fun Hashem kert zich op zain harts!

JER 17:5 Thus saith Hashem : Arur (cursed) be the gever that trusteth in adam, and maketh basar his zero'a, and whose lev turneth away from Hashem .

JER 17:6 ‏װאָרום ער װעט זײַן װי אַ טאַמאַריסק אין דער װיסטע, ‏און װעט נישט זען װען עס קומט גוטס, ‏און װעט װױנען אין טריקענישן אין דער מדבר, ‏אין אַ לאַנד אַ זאַלציקן װאָס איז נישט באַזעצט. edit

JER 17:6 vorem er vet zain vi a tamarisk in der viste, un vet nisht zen ven es kumt guts, un vet voinen in trikenishen in der midbar, in a land a zaltsiken vos iz nisht bazetst.

JER 17:6 For he shall be like the shrub in the aravah (desert) , and shall not see when tov cometh; but shall inhabit the parched places in the midbar, in an eretz melechah (salt land) and not inhabited.

JER 17:7 ‏געבענטשט דער מאַן װאָס פֿאַרזיכערט זיך אױף ה׳, ‏און ה׳ איז זײַן פֿאַרזיכערונג! edit

JER 17:7 gebentsht der man vos farzichert zich oif Hashem, un Hashem iz zain farzicherung!

JER 17:7 Baruch hagever asher yivtach ba Hashem (Blessed is the man that trusteth in Hashem ) , and whose mivtach (confidence) Hashem is.

JER 17:8 ‏װאָרום ער װעט זײַן װי אַ בױם געפֿלאַנצט בײַ װאַסער, ‏װאָס בײַ אַ באַך לאָזט ער אַרױס זײַנע װאָרצלען, ‏און ער מערקט נישט װען עס קומט אַ היץ, ‏און זײַן בלאַט איז גרין, ‏און אין אַ יאָר פֿון טריקעניש דאגהט ער נישט, ‏און הערט נישט אױף טראָגן פֿרוכט. edit

JER 17:8 vorem er vet zain vi a boim geflantst bai vaser, vos bai a bach lozt er arois zaine vortselen, un er merkt nisht ven es kumt a hits, un zain blat iz grin, un in a yor fun trikenish deght er nisht, un hert nisht oif trogen frucht.

JER 17:8 For he shall be as an etz planted by the mayim, and that spreadeth out her shorashim (roots) by the brook, and shall not fear when chom (heat) cometh, but its leaf shall be green; and shall not be anxious in the shenat batzoret (year of drought) , neither shall cease from yielding p'ri (fruit) .

JER 17:9 ‏פֿאַרדרײטער פֿון אַלץ איז דאָס האַרץ, ‏און שװאַך איז עס – װער קען עס קאָנען? edit

JER 17:9 fardreiter fun alts iz dos harts, un shvach iz es – ver ken es konen?

JER 17:9 The lev (heart, mind) akov (is deceitful) above all things, and anush (incurable) ; who can know it?

JER 17:10 ‏איך, ה׳, טו פֿאָרשן דאָס האַרץ, ‏טו פּרוּװן די נירן, ‏כּדי צו געבן איטלעכן לױט זײַנע װעגן, ‏לױט דער פֿרוכט פֿון זײַנע מעשׂים. edit

JER 17:10 ich, Hashem, tu forshen dos harts, tu pruven di niren, kedei tsu geben itlechen loit zaine vegen, loit der frucht fun zaine meisim.

JER 17:10 I, Hashem , search the lev, I test the kelayot (kidneys) , requiting to every ish according to his drakhim, and according to the p'ri of his deeds.

JER 17:11 ‏אַ פֿעלדהון װאָס אײַנזאַמלען אײַער װאָס זי האָט נישט געלײגט, ‏אַזױ איז דער װאָס מאַכט אַן עשירות, און נישט מיט גערעכטיקײט; ‏אין העלפֿט פֿון זײַנע טעג װעט ער עס פֿאַרלאָזן, ‏און אין זײַן סוף װעט ער בלײַבן אַ נאַר. edit

JER 17:11 a feldhun vos ainzamlen aier vos zi hot nisht geleigt, azoi iz der vos macht an eshires, un nisht mit gerechtikeit; in helft fun zaine teg vet er es farlozen, un in zain sof vet er blaiben a nor.

JER 17:11 As the partridge sitteth on eggs, and hatcheth them not; so he that getteth osher (riches) , and not by mishpat, shall leave them in the midst of his days, and at his end shall be a naval (fool) .

JER 17:12 ‏אױ, טראָן ‏ פֿון פּראַכטיקײט, דערהױבן פֿון אָנהײב אָן, ‏דו אָרט פֿון אונדזער מִקְדָּשׁ, edit

JER 17:12 oi, tron fun prachtikeit, derhoiben fun onheib on, du ort fun undzer mikdash,

JER 17:12 A glorious high kisse from the beginning is the place of Mikdasheinu (our Beis HaMikdash) .

JER 17:13 ‏דו האָפֿענונג פֿון יִשׂרָאֵל, ה׳, ‏אַלע װאָס פֿאַרלאָזן דיך, װעלן פֿאַרשעמט װערן; ‏און די אָפּגעקערטע פֿון מיר ‏װעלן אין דער ערד װאַרשריבן װערן, ‏װײַל זײ האָבן פֿאַרלאָזן ה׳, ‏דעם קװאַל פֿון לעבעדיקע װאַסער. edit

JER 17:13 du hofenung fun Yisroel, Hashem, ale vos farlozen dich, velen farshemt veren; un di opgekerte fun mir velen in der erd varshriben veren, vail zei hoben farlozen Hashem, dem kval fun lebedike vaser.

JER 17:13 Hashem , the Mikveh Yisroel, all that forsake Thee shall be put to shame, and they that turn away from Me shall be written down in ha'aretz, because they have forsaken Hashem , the Makor Mayim Chayyim (Fountain of Living Waters) .

JER 17:14 ‏הײל {רפא} ‏ מיך, ה׳, איך זאָל געהײלט װערן, ‏העלף מיך, איך זאָל געהאָלפֿן װערן, ‏װאָרום דו ביסט מײַן לױב. edit

JER 17:14 heil mich, Hashem, ich zol geheilt veren, helf mich, ich zol geholfen veren, vorem du bist main loib.

JER 17:14 Heal me, Hashem , and I shall be healed; hoshi'eini (save me) , and I shall be saved; for Thou art my tehillah (praise) .

JER 17:15 ‏זע, זײ זאָגן צו מיר: ‏װוּ איז דאָס װאָרט פֿון ה׳? ‏זאָל עס נאָר קומען. edit

JER 17:15 ze, zei zogen tsu mir: vu iz dos vort fun Hashem? zol es nor kumen.

JER 17:15 Hinei, they say unto me, Where is the Devar Hashem ? Let it come now.

JER 17:16 ‏און איך, נישט איך בין אַנטלאָפֿן ‏פֿון זײַן אַ פּאַסטוך הינטער דיר, ‏און נישט איך האָב באַגערט דעם אומגליקלעכן טאָג; ‏דו בײַסט עס; ‏װאָס איז אַרױס פֿון מײַנע ליפּן, ‏איז פֿאַר דײַן פּנים געװען. edit

JER 17:16 un ich, nisht ich bin antlofen fun zain a pastuch hinter dir, un nisht ich hob bagert dem umgliklechen tog; du baist es; vos iz arois fun maine lipen, iz far dain ponem geven.

JER 17:16 As for me, I have not hastened away from being a ro'eh (shepherd) to follow Thee; neither did I lust for the woeful day; Thou knowest; that which came out of my lips was before Thee.

JER 17:17 ‏זאָל עס מיר נישט זײַן צום בראָך; ‏דו ביסט דאָך מײַן באַשיצונג אין טאָג פֿון אומגליק. edit

JER 17:17 zol es mir nisht zain tsum broch; du bist doch main bashitsung in tog fun umglik.

JER 17:17 Be not a mechittah (terror) unto me; Thou art my refuge in the Yom Ra'ah (Day of Evil, Day of Disaster, Day of Doom) .

JER 17:18 ‏זאָלן מײַנע נאָכיאָגער פֿאַרשעמט װערן, ‏און איך זאָל נישט פֿאַרשעמט װערן; ‏זאָלן זײ דערשראָקן װערן, ‏און איך זאָל נישט דערשראָקן װערן. ‏ברענג אױף זײ דעם טאָג פֿון אומגליק, ‏און אַ צװײיִקן בראָך צעברעך זײ. edit

JER 17:18 zolen maine nochioger farshemt veren, un ich zol nisht farshemt veren; zolen zei dershroken veren, un ich zol nisht dershroken veren. breng oif zei dem tog fun umglik, un a tsvEikn broch tsebrech zei.

JER 17:18 Let them be ashamed that persecute me, but let not me be put to shame; let them be dismayed, but let not me be dismayed; bring upon them the Yom Ra'ah, and destroy them with mishneh (double) destruction.

JER 17:19 ‏אַזױ האָט צו מיר ה׳ געזאָגט: גײ און זאָלסט זיך שטעלן אין טױער פֿון די קינדער פֿון פֿאָלק, װאָס דורך אים קומען אַרײַן די מלכים פֿון יהוּדה, און װאָס דורך אים גײען זײ אַרױס, און אין אַלע טױערן פֿון ירושָלַיִם; edit

JER 17:19 azoi hot tsu mir Hashem gezogt: gei un zolst zich shtelen in toier fun di kinder fun folk, vos durch im kumen arain di Molechim fun Yehudah, un vos durch im geyen zei arois, un in ale toieren fun Yerusholayim;

JER 17:19 Thus said Hashem unto me; Go and stand in the Sha'ar Bnei HaAm, whereby the melachim of Yehudah come in, and by the which they go out, and in all the Sha'arei Yerushalayim;

JER 17:20 ‏און זאָלסט זאָגן צו זײ: הערט דאָס װאָרט פֿון ה׳, איר מלכים פֿון יהוּדה, און גאַנץ יהוּדה, און אַלע באַװױנער פֿון ירושָלַיִם, װאָס קומען אין די דאָזיקע טױערן; edit

JER 17:20 un zolst zogen tsu zei: hert dos vort fun Hashem, ir Molechim fun Yehudah, un gants Yehudah, un ale bavoiner fun Yerusholayim, vos kumen in di dozike toieren;

JER 17:20 And say unto them, Hear ye the Devar Hashem , ye melachim of Yehudah, and all Yehudah, and all the inhabitants of Yerushalayim, that enter in by these she'arim (gates) ;

JER 17:21 ‏אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: היט אײַך אום אײַער זעל, און איר זאָלט נישט טראָגן קײן משׂא אין טאָג פֿון שבת און אַרײַנברענגען אין די טױערן פֿון ירושָלַיִם. edit

JER 17:21 azoi hot Hashem gezogt: hit aich um aier zel, un ir zolt nisht trogen kein Massa in tog fun Shabbos un arainbrengen in di toieren fun Yerusholayim.

JER 17:21 Thus saith Hashem : Be shomer over your nefashot, and bear no massa (burden) on Shabbos, nor bring through the Sha'arei Yerushalayim;

JER 17:22 ‏און איר זאָלט נישט אַרױסטראָגן קײן משׂא פֿון אײַערע הײַזער אין טאָג פֿון שבת, און קײן שום אַרבעט זאָלט איר נישט טאָן, און איר זאָלט האַלטן הײליק דעם טאָג פֿון שבת, אַזױ װי איך האָב באַפֿױלן אײַערע עלטערן. edit

JER 17:22 un ir zolt nisht aroistrogen kein Massa fun aiere haizer in tog fun Shabbos, un kein shum arbet zolt ir nisht ton, un ir zolt halten heilik dem tog fun Shabbos, azoi vi ich hob bafoilen aiere elteren.

JER 17:22 Neither carry forth a massa (burden) out of your batim (houses) on Shabbos, neither do ye any melachah (work) , but keep Shabbos set apart as kodesh, just as I commanded Avoteichem.

JER 17:23 ‏אָבער זײ האָבן נישט געהערט און נישט צוגענײַגט זײער אױער, און זײ האָבן האַרט געמאַכט זײער נאַקן נישט צוצוהערן, און נישט צו נעמען קײן מוסר ‏. edit

JER 17:23 ober zei hoben nisht gehert un nisht tsugenaigt zeyer oier, un zei hoben hart gemacht zeyer naken nisht tsutsuheren, un nisht tsu nemen kein musar .

JER 17:23 But they obeyed not, neither inclined their ozen (ear) , but made their stubborn neck stiff, that they might not hear, nor receive musar (discipline) .

JER 17:24 ‏דערום װעט זײַן: אױב צוהערן װעט איר צוהערן צו מיר, זאָגט ה׳, נישט אַרײַנצוברענגען קין משׂא אין די טױערן פֿון דער דאָזיקער שטאָט אין טאָג פֿון שבת, נײַערט צו האַלטן הײליק דעם טאָג פֿון שבת, נישט צו טאָן אין אים קײן שִם אַרבעט, edit

JER 17:24 derum vet zain: oib tsuheren vet ir tsuheren tsu mir, zogt Hashem, nisht araintsubrengen Kayin Massa in di toieren fun der doziker shtot in tog fun Shabbos, naiert tsu halten heilik dem tog fun Shabbos, nisht tsu ton in im kein Shem arbet,

JER 17:24 And it shall come to pass, if ye diligently pay heed unto Me, saith Hashem , to bring in no massa (burden) through the she'arim (gates) of this city on the day of Shabbos, but keep the day of Shabbos holy, to do no melachah (work) therein;

JER 17:25 ‏װעלן קומען אין די טױערן פֿון דער דאָזיקער שטאָט מלכים און האַרן װאָס זיצן אױפֿן טראָן ‏ פֿון דָוִד, װאָס רײַטן אױף רײַטװעגן און אױף פֿערד, זײ, און זײערע האַרן, די מענער פֿון יהוּדה, און די באַװױנער פֿון ירושָלַיִם; און די דאָזיקע שטאָט װעט זײַן באַזעצט אױף אײביק. edit

JER 17:25 velen kumen in di toieren fun der doziker shtot Molechim un haren vos zitsen oifen tron fun Dovid, vos raiten oif raitvegen un oif ferd, zei, un zeyere haren, di mener fun Yehudah, un di bavoiner fun Yerusholayim; un di dozike shtot vet zain bazetst oif eibik.

JER 17:25 Then shall there enter into the she'arim (gates) of this city melachim and sarim sitting upon the kisse Dovid, riding in chariots and on susim, they, and their sarim, the Ish Yehudah, and the inhabitants of Yerushalayim; and this city shall be inhabited l'olam (forever) .

JER 17:26 ‏און מע װעט קומען פֿון די שטעט פֿון יהוּדה, און פֿון רונד אַרום ירושָלַיִם, און פֿון לאַנד בנימין, און פֿון דער נידערונג, און פֿונעם געבערג, און פֿונעם דָרום, ברענגענדיק בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה}, און שלאַכטאָפּפֿער, און שפּײַזאָפּפֿער {מִנְחָה}, און װײַרעך, און ברענגענדיק דאַנקאָפּפֿער {זֶבַֿח הַתּוֹדָה}, אין הױז פֿון ה׳. edit

JER 17:26 un me vet kumen fun di shtet fun Yehudah, un fun rund arum Yerusholayim, un fun land Binyamin, un fun der niderung, un funem geberg, un funem dorem, brengendik brandopfer, un shlachtopfer, un shpaizopfer, un vairech, un brengendik dankopfer {Zevach hatodoh}, in hoiz fun Hashem.

JER 17:26 And they shall come from the towns of Yehudah, and from the places around Yerushalayim, and from Eretz Binyamin, and from the Shephalah (Lowlands) , and from the har (hill country) , and from the Negev bringing olah (burnt offering) , and zevach (sacrifice) , and minchah (grain offering) , and levonah (frankincense) , and bringing todah (thank offering) , unto the Bais Hashem .

JER 17:27 ‏אױב אָבער איר װעט נישט צוהערן צו מיר, צו הלטן הײליק דעם טאָג פֿון שבת, און נישט צו טראָגן קײן משׂא און אַרײַנקומען דערמיט אין די טױערן פֿון ירושָלַיִם אין טאָג פֿון שבת, װעל איך אָנצינדן אַ פֿײַער אין אירע טױערן, און עס װעט פֿאַרצערן די פּאַלאַצן פֿון ירושָלַיִם, און װעט נישט פֿאַלאָשן װערן. edit

JER 17:27 oib ober ir vet nisht tsuheren tsu mir, tsu helten heilik dem tog fun Shabbos, un nisht tsu trogen kein Massa un arainkumen dermit in di toieren fun Yerusholayim in tog fun Shabbos, vel ich ontsinden a faier in ire toieren, un es vet fartseren di palatsen fun Yerusholayim, un vet nisht faloshen veren.

JER 17:27 But if ye will not pay heed unto Me to keep the day of Shabbos holy, and not to bear a massa (burden) , when entering in at the She'arim of Yerushalayim on the day of Shabbos; then will I kindle an eish in the she'arim thereof, and it shall devour the fortresses of Yerushalayim, and it shall not be quenched.

JER 18:1 ‏דאָס װאָרט װאָס איז געװען צו יִרמיָהון פֿון ה׳, אַזױ צו זאָגן: edit

JER 18:1 dos vort vos iz geven tsu Yirmeyahen fun Hashem, azoi tsu zogen:

JER 18:1 The Davar which came to Yirmeyah from Hashem , saying,

JER 18:2 ‏שטײ אױף, און זאָלסט אַראָפּנידערן צום הױז פֿון דעם טעפּער, און דאָרטן װעל איך דיך מאַכן הערן מײַנע װערטער. edit

JER 18:2 shtei oif, un zolst aropnideren tsum hoiz fun dem tefer, un dorten vel ich dich machen heren maine verter.

JER 18:2 Arise, and go down to the bais hayotzer (the house of the potter, Creator) , and there I will cause thee to hear My Devar.

JER 18:3 ‏האָב איך אַראָפּגענידערט צום הױז פֿון דעם טעפּער, ערשט ער מאַכט אַרבעט אױפֿן װערקשטײן. edit

JER 18:3 hob ich aropgenidert tsum hoiz fun dem tefer, ersht er macht arbet oifen verkshtein.

JER 18:3 Then I went down to the bais hayotzer, and, behold, he wrought a work on the [potterʼs] wheel.

JER 18:4 ‏און אַז די כּלי װאָס ער האָט געמאַכט פֿון לײם איז פֿאַרדאָרבן געװאָרן אין דער האַנט פֿון דעם טעפּער, האָט ער זי איבערגעמאַכט אין אַן אַנדער כּלי, אַזױ װי עס איז װױלגעפֿעלן אין די אױגן פֿון דעם טעפּער צו מאַכן. edit

JER 18:4 un az di keile vos er hot gemacht fun leim iz fardorben gevoren in der hant fun dem tefer, hot er zi ibergemacht in an ander keile, azoi vi es iz voilgefelen in di oigen fun dem tefer tsu machen.

JER 18:4 And the keli (vessel) that he was making of khomer (clay) was marred in the yad of the yotzer; so he made it again keli acher (another vessel, a different vessel) , as seemed good to the eyes of the yotzer to make it.

JER 18:5 ‏איז דאָס װאָרט פֿון ה׳ געװען צו מיר אַזױ צו זאָגן: edit

JER 18:5 iz dos vort fun Hashem geven tsu mir azoi tsu zogen:

JER 18:5 Then the Devar Hashem came to me, saying,

JER 18:6 ‏קער איך דען נישט טאָן מיט אײַך אַזױ װי דער דאָזיקער טעפּער, איר ‏הױז פֿון יִשׂרָאֵל? זאָגט ה׳. ‏זעט, װי לײם אײן דער האַנט פֿון דעם טעפּער, ‏זײַט איר אין מײַן האַנט, הױז פֿון יִשׂרָאֵל. edit

JER 18:6 ker ich den nisht ton mit aich azoi vi der doziker tefer, ir hoiz fun Yisroel? zogt Hashem. zet, vi leim ein der hant fun dem tefer, zait ir in main hant, hoiz fun Yisroel.

JER 18:6 O Bais Yisroel, cannot I do with you as this yotzer? saith Hashem . Hinei, as the khomer (clay) is in the yotzerʼs yad, so are ye in Mine yad, O Bais Yisroel.

JER 18:7 ‏אײן רגע רעד איך אױף אַ פֿאָלק און אױף אַ קיניגרײַך, ‏אױסצורײַסן און אײַנצוּװאַרפֿן און אונטערצוברענגען; edit

JER 18:7 ein rege red ich oif a folk un oif a kinigraich, oistsuraisen un aintsuvarfen un untertsubrengen;

JER 18:7 At what instant I shall speak concerning a Goy (nation) , and concerning a mamlachah (kingdom) , to uproot, and to pull down, and to destroy it;

JER 18:8 ‏אָבער אַז דאָס פֿאָלק װאָס איך האָב אױף אים גערעדט, ‏קערט זיך אום פֿון זײַן שלעכטיקײט, ‏האָב איך חרטה אױף דעם בײז ‏װאָס איך האָב געטראַכט אים צו טאָן. edit

JER 18:8 ober az dos folk vos ich hob oif im geredt, kert zich um fun zain shlechtikeit, hob ich charote oif dem beiz vos ich hob getracht im tsu ton.

JER 18:8 If that Goy, against whom I have pronounced, turn from their ra'ah, I will relent of the ra'ah that I planned to do unto them.

JER 18:9 ‏און אײן רגע רעד איך אױף אַ פֿאָלק און אױף אַ קיניגרײַך, ‏צו בױען און צו פֿלאַנצן; edit

JER 18:9 un ein rege red ich oif a folk un oif a kinigraich, tsu boien un tsu flantsen;

JER 18:9 And at what instant I shall speak concerning a Goy, and concerning a mamlachah, to build and to plant it;

JER 18:10 ‏אָבער אַז עס טוט װאָס איז שלעכט אין מײַנע אױגן, ‏נישט צוצוהערן מײַן קֹול, ‏האָב איך חרטה אױף דעם גוטס ‏װאָס איך האָב געזאָגט אים צו באַגיטיקן. edit

JER 18:10 ober az es tut vos iz shlecht in maine oigen, nisht tsutsuheren main kol, hob ich charote oif dem guts vos ich hob gezogt im tsu bagitiken.

JER 18:10 If it do ra'ah in My sight, that it obey not My voice, then I will relent of the tov, wherewith I said I would benefit them.

JER 18:11 ‏און אַצונד זאָג אַקאָרשט צו די מענער פֿון יהוּדה, ‏און צו די באַװױנער פֿון ירושָלַיִם, ‏אַזױ צו זאָגן: אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: ‏זעט, איך באַשאַף אױף אײַך אַן אומגליק, ‏און גראַכט אױף אײַך אַ טראַכטונג; ‏קערט אײַך אום פֿאָרט איטלעכער פֿון זײַן שלעכטן װעג, ‏און בעסערט אײַערע װעגן און אײַערע מעשׂים. edit

JER 18:11 un atsund zog akorsht tsu di mener fun Yehudah, un tsu di bavoiner fun Yerusholayim, azoi tsu zogen: azoi hot Hashem gezogt: zet, ich bashaf oif aich an umglik, un gracht oif aich a trachtung; kert aich um fort itlecher fun zain shlechten veg, un besert aiere vegen un aiere meisim.

JER 18:11 Now therefore go to, speak to the Ish Yehudah, and to the inhabitants of Yerushalayim, saying, Thus saith Hashem ; Hinei, I yotzer (mold as a potter) ra'ah against you, and devise a plan against you; return ye now every ish from his derech ra'ah, and make your ways and your doings good.

JER 18:12 ‏אָבער זײ זאָגן: אומזיסט! ‏נײַערט נאָך אונדזערע געדאַנקען װעלן מיר גײן, ‏און איטלעכער לױט דער אײַנגעשפּאַרטקײט פֿון זײַן בײזן האַרצן ‏װעלן מיר טאָן. edit

JER 18:12 ober zei zogen: umzist! naiert noch undzere gedanken velen mir gein, un itlecher loit der aingeshpartkeit fun zain beizen hartsen velen mir ton.

JER 18:12 And they said, It is useless; but we will walk according to our own plans, and we will every ish do the sherirut (stubbornness) of his lev ra'ah.

JER 18:13 ‏דערום האָט ה׳ אַזױ געזאָגט: ‏פֿרעגט אַקאָרשט בײַ די פֿעלקער, ‏װער האָט אַזױנס געהערט? ‏שױדערהאַפֿטיקס ביז גאָר ‏האָט באַגאַנגען די יונגפֿרױ יִשׂרָאֵל. edit

JER 18:13 derum hot Hashem azoi gezogt: fregt akorsht bai di felker, ver hot azoins gehert? shoiderhaftiks biz gor hot bagangen di yungfroi Yisroel.

JER 18:13 Therefore thus saith Hashem , Ask ye now among the Goyim, Who hath heard such things? The Betulat Yisroel hath done a most horrible thing.

JER 18:14 ‏װעט פֿון װעגן אַ פֿעלז פֿון פֿעלד ‏דער שנײ דעם לבֿנוֹן פֿאַרלאָזן? ‏װעט צוליב דומפּיקע װאַסער ‏קאַלטע פֿליסעדיקע אַװעקגעװאָרפֿן װערן? edit

JER 18:14 vet fun vegen a felz fun feld der shnei dem Levanon farlozen? vet tsulib dumpike vaser kalte flisedike avekgevorfen veren?

JER 18:14 Does the sheleg (snow) of Levanon vanish from the tzur of the slope? Or shall the cold flowing mayim that come from distant sources cease?

JER 18:15 ‏װאָרום מײַן פֿאָלק האָט פֿאַרגעסן אָן מיר, ‏צו נישטיקײט רײַכערן זײ, ‏און מע האָט זײ געמאַכט שטרױכלען אין זײערע װעגן – ‏די אײביקע שטעגן, edit

JER 18:15 vorem main folk hot fargesen on mir, tsu nishtikeit raicheren zei, un me hot zei gemacht shtroichlen in zeyere vegen – di eibike shtegen,

JER 18:15 Because My people hath forgotten Me, they have burned ketoret to worthless idols, and they have caused them to stumble in their drakhim from the ancient paths, to walk in bypaths, and not on the derech built up;

JER 18:16 ‏כּדי צו גײן אױף בײַשטעגן, ‏אױף אַ װעג נישט אױסגעטרעטן. ‏כּדי צו מאַכן זײַן לאַנד פֿאַר אַ שרעק, ‏פֿאַר אַן אײביקער שמוצערונג. ‏איטלעכער װאָס גײט איר פֿאַרבײַ װעט זיס דערשרעקן, edit

JER 18:16 kedei tsu gein oif baishtegen, oif a veg nisht oisgetreten. kedei tsu machen zain land far a shrek, far an eibiker shmutserung. itlecher vos geit ir farbai vet zis dershreken,

JER 18:16 To make their eretz desolate, and a perpetual hissing; every one that passeth thereby shall be astonished, and shall shake his rosh.

JER 18:17 ‏װי מיט אַ מזרח-װינט װעל איך זײ צעשפּרײַטן ‏פֿאַר דעם פֿײַנט; ‏זײער רוקן און נישט זײער פּנױם װעל איך זען, ‏אין טאָג פֿון זײער בראָך. edit

JER 18:17 vi mit a mizrech-vint vel ich zei tseshpraiten far dem faint; zeyer ruchen un nisht zeyer pnoim vel ich zen, in tog fun zeyer broch.

JER 18:17 I will scatter them as with an east ruach (wind) before the oyev; I will show them My oref (back) , and not My panim (face) , in the day of their calamity.

JER 18:18 ‏יאָ, זײ האָבן געזאָגט: ‏קומט לאָמיר אױסטראַכטן תּכבולות קעגן יִרמיָהון; ‏װאָרום די תּורה װעט נישט אונטערגײן פֿון דעם כֹּהן, ‏און די עטש פֿון דעם חכם, און דאָס װאָרט פֿון דעם נבֿיא. ‏קומט און לאָמיר אים שלאָגן מיט דער צונג, ‏און נישט פֿאַרנעמען אַלע זײַנע רײד. edit

JER 18:18 yo, zei hoben gezogt: kumt lomir oistrachten techbules kegen Yirmeyahen; vorem di torah vet nisht untergein fun dem koyen, un di etsh fun dem chochem, un dos vort fun dem novi. kumt un lomir im shlogen mit der tsung, un nisht farnemen ale zaine reid.

JER 18:18 Then said they, Come and let us devise plans against Yirmeyah; for the torah shall not perish from the kohen, nor etzah from the chacham, nor the davar from the navi. Come, and let us attack him with the lashon, and let us not give heed to any of his devarim.

JER 18:19 ‏פֿאַרנעם צו מיר, ה׳, ‏און הנער צו דעם קֹול פֿון מײַנע קריגער. edit

JER 18:19 farnem tsu mir, Hashem, un hener tsu dem kol fun maine kriger.

JER 18:19 Give heed to me, Hashem , and take notice of the voice of them that contend with me.

JER 18:20 ‏זאָל פֿאַר אַ טובֿה אַ רעה באַצאָלט װערן? ‏װאָרום זײ האָבן געגראָבן אַ גרוב פֿאַר מײַן לעבן. ‏געדענק מײַן שטײן פֿאַר דיר, ‏צו רעדן גוטס אױף זײ, ‏אָפּצוקערן דײַן גרימצאָרן פֿון זײ. edit

JER 18:20 zol far a toive a reh batsolt veren? vorem zei hoben gegroben a grub far main leben. gedenk main shtein far dir, tsu reden guts oif zei, optsukeren dain grimtsoren fun zei.

JER 18:20 Shall ra'ah be repaid for tovah? For they have dug a pit for my nefesh. Remember that I stood before Thee to speak tovah concerning them, and to turn away Thy wrath from them.

JER 18:21 ‏דערום גיב זײערע קינדער צום הונגער, ‏און שלײַדער זײ אין דער מאַכט פֿון שװערד; ‏און זאָלן זײערע װײַבער בלײַבן אָן קינדער, און אַלמנות, ‏און זײערע מענער זאָלן זײַן הרוגים פֿון פּעסט, ‏זײערע בכוֹרים, דערשלאָגן פֿון שװערד אין מלחמה. edit

JER 18:21 derum gib zeyere kinder tsum hunger, un shlaider zei in der macht fun shverd; un zolen zeyere vaiber blaiben on kinder, un almones, un zeyere mener zolen zain herugim fun fest, zeyere Bekherim, dershlogen fun shverd in milchome.

JER 18:21 Therefore deliver up their banim to the ra'av (famine) , and pour out their dahm by the force of the cherev; and let their nashim be bereaved as childless, and be almanot (widows) ; and let their anashim be put to death; let their bochurim be slain by the cherev in milchamah.

JER 18:22 ‏זאָל זיך הערן אַ געשרײ פֿון זײערע הײַזער, ‏װען דו װעסט ברענגען אױף זײ פּלוצעם אַ מחנה; ‏װאָרום זײ האָבן געגראָבן אַ גרוב מיך צו פֿאַנגען, ‏און נעצן באַהאַלטן פֿאַר מײַנע פֿיס. edit

JER 18:22 zol zich heren a geshrei fun zeyere haizer, ven du vest brengen oif zei plutsem a machne; vorem zei hoben gegroben a grub mich tsu fangen, un netsen bahalten far maine fis.

JER 18:22 Let a cry be heard from their batim (houses) , when Thou shalt bring a gedud (troop) suddenly upon them; for they have dug a pit to take me, and hid pachim (snares) for my raglayim.

JER 18:23 ‏און דו, ה׳, װײסט ‏זײער גאַנצן באַראָט מיך צו טײטן; ‏נישט פֿאַרגעבן זאָלסטו זײער פֿאַרברעך, ‏און נישט פֿאַרמעקן זאָלסטו זײער זינד פֿון פֿאַר דיר, ‏און זאָלן זײ געשטרױכלט װערן פֿאַר דיר; ‏אין צײַט פֿון דײַן צאָרן ‏ רעכן זיך מיט זײ. edit

JER 18:23 un du, Hashem, veist zeyer gantsen barot mich tsu teiten; nisht fargeben zolstu zeyer farbrech, un nisht farmeken zolstu zeyer zind fun far dir, un zolen zei geshtroichlt veren far dir; in tsait fun dain tsoren rechen zich mit zei.

JER 18:23 Yet, Hashem , Thou knowest all their etzah against me to slay me; do not make kapporah for their avon, neither blot out their chattat from Thy sight, but let them be overthrown before Thee; deal thus with them in the time of Thine anger.

JER 19:1 ‏אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: גײ און זאָלסט דיר קױפֿן אַ טעפּערקרוג און נעם מיט פֿון די עלטסטע פֿון פֿאָלק, און פֿון די עלטסטע פֿון די כֹּהנים, edit

JER 19:1 azoi hot Hashem gezogt: gei un zolst dir koifen a teperkrug un nem mit fun di eltste fun folk, un fun di eltste fun di koyanim,

JER 19:1 Thus saith Hashem , Go and acquire a yotzerʼs earthen jar, and take some of the Ziknei HaAm, and of the Ziknei HaKohanim;

JER 19:2 ‏און זאָלסט אַרױסגײן צום טאָל פֿון בן-הִנוֹם, װאָס בײַם אײַנגאַנג פֿון טױער חרסית, און אױסרופֿן דאָרטן די װערטער װאָס איך װעל רעדן צו דיר, edit

JER 19:2 un zolst aroisgein tsum tal fun Ben-Hinom, vos baim aingang fun toier chersit, un oisrufen dorten di verter vos ich vel reden tsu dir,

JER 19:2 And go forth unto the Gey Ben-Hinnom, which is by the petach (entrance) of the Potsherd Gate, and proclaim there the Devarim that I shall tell thee,

JER 19:3 ‏און זאָלסט זאָגן: ‏הערט דאָס װאָרט פֿון ה׳, איר מלכים פֿון יהוּדה, ‏און באַװױנער פֿון ירושָלַיִם: ‏אַזױ האָט געזאָגט ה׳ צבָֿאוֹת, ‏אלוקי יִשׂרָאֵל: ‏זע, איך ברענג אַן אומגליק אױף דעם דאָזיקן אָרט, ‏אַז איטלעכער װאָס הערט עס, װעלן אים די אױערן קלינגען; edit

JER 19:3 un zolst zogen: hert dos vort fun Hashem, ir Molechim fun Yehudah, un bavoiner fun Yerusholayim: azoi hot gezogt Hashem Tseva'ot, Elochei Yisroel: ze, ich breng an umglik oif dem doziken ort, az itlecher vos hert es, velen im di oieren klingen;

JER 19:3 And say, Hear ye the Devar Hashem , O melachim of Yehudah, and inhabitants of Yerushalayim; Thus saith Hashem Tzva'os, the Elohei Yisroel; Behold, I will bring ra'ah upon this makom, the which whosoever heareth, his oznayim shall tingle.

JER 19:4 ‏פֿאַר װאָס זײ האָבן מיך פֿאַרלאָזן, ‏און האָבן פֿאַרפֿרעמדט דעם דאָזיקן אָרט, ‏און גערײדערט אין אים צו פֿרעמדע ג-טער, ‏װאָס נישט זײ, און נישט זײערע עלטערן, ‏און נישט די מלכים פֿון יהוּדה, האָבן זײ געקענט; ‏און זײ האָבן אָנגעפֿילט דעם דאָזיקן אָרט ‏מיט בלוט פֿון אומשולדיקע. edit

JER 19:4 far vos zei hoben mich farlozen, un hoben farfremdt dem doziken ort, un gereidert in im tsu fremde g-ter, vos nisht zei, un nisht zeyere elteren, un nisht di Molechim fun Yehudah, hoben zei gekent; un zei hoben ongefilt dem doziken ort mit blut fun umshuldike.

JER 19:4 Because they have forsaken Me, and have made this an alien place, and have burned [offerings] in it unto elohim acherim, whom neither they nor avoteihem have known, nor the melachim of Yehudah, and have filled this makom with the dahm of innocents;

JER 19:5 ‏און זײ האָבן געבױט די במות צו בַעַל, ‏צו פֿאַרברענען זײערע קינדער אין פֿײַער, ‏בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה} צו בַעַל, ‏װאָס נישט איך האָב באַפֿױלן, און נישט איך האָב געזאָגט, ‏און נישט עס איז מיר אױפֿן זינען אַרױפֿגעקומען. edit

JER 19:5 un zei hoben geboit di Bamot tsu Baal, tsu farbrenen zeyere kinder in faier, brandopfer tsu Baal, vos nisht ich hob bafoilen, un nisht ich hob gezogt, un nisht es iz mir oifen zinen aroifgekumen.

JER 19:5 They have built also the high places of Ba'al, to burn their banim with eish for olot unto Ba'al, which I commanded not, nor spoke it, neither came it into My lev;

JER 19:6 ‏דערום זע, טעג קומען, זאָגט ה׳, ‏און דער דאָזיקער אָרט װעט נישט מער גערופֿן װערן תּוֹפֶת, ‏און דער טאָל פֿון בן-הִנוֹם, ‏נײַערט דער טאָל פֿון טײטונג. edit

JER 19:6 derum ze, teg kumen, zogt Hashem, un der doziker ort vet nisht mer gerufen veren Tophet, un der tal fun Ben-Hinom, naiert der tal fun teitung.

JER 19:6 Therefore, hinei, the days come, saith Hashem , that this makom shall no more be called Tophet, nor Gey Ben-Hinnom, but The Valley of Slaughter.

JER 19:7 ‏און איך װעל מאַכן צו נישט ‏דעם באַראָט פֿון יהוּדה און ירושָלַיִם אין דעם דאָזיקן אָרט, ‏און װעל זײ מאַכן פֿאַלן דורכן שװערד פֿאַר זײערע פֿײַנט, ‏און דורך דער האַנט פֿון די װאָס זוכן זײער לעבן; ‏און איך װעל געבן זײערע טױטע לײַבער ‏צו שפּײַז פֿאַרן פֿױגל פֿון הימל, ‏און פֿאַר דער כֵה פֿון דער ערד. edit

JER 19:7 un ich vel machen tsu nisht dem barot fun Yehudah un Yerusholayim in dem doziken ort, un vel zei machen falen durchen shverd far zeyere faint, un durch der hant fun di vos zuchen zeyer leben; un ich vel geben zeyere toite laiber tsu shpaiz faran foigel fun himel, un far der cheh fun der erd.

JER 19:7 And I will make void the etzah of Yehudah and Yerushalayim in this makom; and I will cause them to fall by the cherev before their oyevim, and by the hands of them that seek their nefesh; and their nevelah (carcasses) will I give to be food for the oph HaShomayim, and for the behemat ha'aretz.

JER 19:8 ‏און איך װעל מאַכן די דאָזיקע שטאָט ‏פֿאַר אַ שרעק און פֿאַר אַ שמוצערונג; ‏איטלעכער װאָס גײט איר פֿאַרבײַ װעט זיך דערשרעקן, ‏אונװ ער שוצערן אױף אַלע אירע פּלאָגן. edit

JER 19:8 un ich vel machen di dozike shtot far a shrek un far a shmutserung; itlecher vos geit ir farbai vet zich dershreken, unv er shutseren oif ale ire plogen.

JER 19:8 And I will make this city desolate, and an object of hissing; every one that passeth thereby shall be astonished and hiss because of all the makkot (plagues) thereof.

JER 19:9 ‏און איך װעל זײ מאַכן עסן דאָס פֿלײש פֿון זײערע זין, ‏און דאָס פֿלײש פֿון זײערע טעכטער, ‏און אײנער דעם אַנדערנס פֿלײש װעלן זײ עסן, ‏אין דער באַלעגערונג און אין דער דריקונג, ‏װאָס זײערע פֿײַנט, און די װאָס זוכן זײער לעבן, ‏װעלן זײ דריקן. edit

JER 19:9 un ich vel zei machen esen dos fleish fun zeyere zin, un dos fleish fun zeyere techter, un einer dem anderns fleish velen zei esen, in der balegerung un in der drikung, vos zeyere faint, un di vos zuchen zeyer leben, velen zei driken.

JER 19:9 And I will cause them to eat the basar of their banim and the basar of their banot, and they shall eat every one the basar of his re'a in the siege and desperation, wherewith their oyevim, and they that seek their nefesh, shall drive them to despair.

JER 19:10 ‏און זאָלסט צעברעכן דעם קרוג פֿאַר די אױגן פֿון די מענטשן װאָס גײען מיר דיר, edit

JER 19:10 un zolst tsebrechen dem krug far di oigen fun di mentshen vos geyen mir dir,

JER 19:10 Then shalt thou break the earthen jar in the sight of the anashim that go with thee,

JER 19:11 ‏און זאָלסט זאָגן צו זײ: ‏אַזױ האָט געזאָגט ה׳ צבָֿאוֹת: ‏אַזױ װעל איך צעברעכן דאָס דאָזיקע פֿאָלק ‏און די דאָזיקע שטאָט, ‏אַזױ װי מע צעברעכט אַ כּלי פֿון אַ טעפּער, ‏אַז זי קען נישט מער פֿאַרריכט {רפא} ‏ װערן; ‏און מע װעט באַגראָבן אין תּוֹפֶת, ‏װײַל מער קײן אָרט װעט נישט זײַן אױף צו באַגראָבן. edit

JER 19:11 un zolst zogen tsu zei: azoi hot gezogt Hashem Tseva'ot: azoi vel ich tsebrechen dos dozike folk un di dozike shtot, azoi vi me tsebrecht a keile fun a tefer, az zi ken nisht mer farricht veren; un me vet bagroben in Tophet, vail mer kein ort vet nisht zain oif tsu bagroben.

JER 19:11 And shalt say unto them, Thus saith Hashem Tzva'os; Even so will I break this people and this city, as one breaketh a yotzerʼs vessel, that cannot be made whole again; and they shall bury them in Tophet, until there be no makom (place, room) to bury.

JER 19:12 ‏אַזױ װעל איך טאָן צו דעם דאָזיקן אָרט, זאָגט ה׳, ‏און צו זײַנע באַװױנער, ‏כּדי צו מאַכן די דאָזיקע שטאָט אַזױ װי תּוֹפֶת. edit

JER 19:12 azoi vel ich ton tsu dem doziken ort, zogt Hashem, un tsu zaine bavoiner, kedei tsu machen di dozike shtot azoi vi Tophet.

JER 19:12 Thus will I do unto this makom, saith Hashem , and to the inhabitants thereof, and even make this city as Tophet;

JER 19:13 ‏און די הײַזער פֿון ירושָלַיִם, ‏און די הײַזער פֿון די מלכים פֿון יהוּדה, די אומרײנע, ‏װעלן זײַן אַזױ װי דער אָרטפֿון תּוֹפֶת – ‏אַלע הײַזער װאָס מע האָט גערײכערט אױף זײערע דעכער ‏צום גאַנצן חיל פֿון הימל, ‏און געגאָסן גיסאָפּפֿער {נֶסֶךְ} צו פֿרעמדע ג-טער. edit

JER 19:13 un di haizer fun Yerusholayim, un di haizer fun di Molechim fun Yehudah, di umreine, velen zain azoi vi der ortfun Tophet – ale haizer vos me hot gereichert oif zeyere decher tsum gantsen cheil fun himel, un gegosen gisopfer tsu fremde g-ter.

JER 19:13 And the batim (houses) of Yerushalayim, and the batim (houses) of the melachim of Yehudah, shall be tameh as the makom of Tophet, because of all the batim (houses) upon whose roofs they have burned ketoret unto all the Tzeva HaShomayim, and have poured out nesakhim (drink offerings) unto elohim acherim.

JER 19:14 ‏און יִרמיָהו איז געקומען פֿון תּוֹפֶת, װאָס ה׳ האָט אים אַהין געשיקט נבֿיאות זאָגן, און ער האָט זיך געשטעלט אין הױף פֿון ה׳ס הױז, און האָט געזאָגט צום גאַנצן פֿאָלק: edit

JER 19:14 un Yirmeyah iz gekumen fun Tophet, vos Hashem hot im ahin geshikt neviut zogen, un er hot zich geshtelt in hoif fun Hashems hoiz, un hot gezogt tsum gantsen folk:

JER 19:14 Then came Yirmeyah from Tophet, from where Hashem had sent him to prophesy; and he stood in the khatzer (courtyard) of the Beis Hashem ; and said to kol HaAm,

JER 19:15 ‏אַזױ האָט געזאָגט ה׳ צבָֿאוֹת, ‏אלוקי יִשׂרָאֵל: ‏זע, איך ברענג אױף דעם דאָזיקן כּרַך, ‏און אױף אַלע זײַנע שטעט, ‏דאָס גאַנצע בײז װאָס איך האָב אָנגעזאָגט אױף אים, ‏װײַל זײ האָבן האַרט געמאַכט זײער נאַקן, ‏נישט צוצוהערן מײַנע װערטער. edit

JER 19:15 azoi hot gezogt Hashem Tseva'ot, Elochei Yisroel: ze, ich breng oif dem doziken krach, un oif ale zaine shtet, dos gantse beiz vos ich hob ongezogt oif im, vail zei hoben hart gemacht zeyer naken, nisht tsutsuheren maine verter.

JER 19:15 Thus saith Hashem Tzva'os Elohei Yisroel; Hineni, I will bring upon this city and upon all her towns kol hara'ah that I have pronounced against it, because they have stiffened their necks, that they might not hear My Devarim.

JER 20:1 ‏און פַּשחור דער זון פֿון אִמֵר דעם כֹּהן, װאָס איז געװען דער אײבעראױפֿזעער אין הױז פֿון ה׳ האָט געהערט יִרמיָהון נבֿיאות זאָגן די דאָזיקע װערטער. edit

JER 20:1 un Pashchur der zun fun Immer dem koyen, vos iz geven der eiberoifzeer in hoiz fun Hashem hot gehert Yirmeyahen neviut zogen di dozike verter.

JER 20:1 Now Pashchur Ben Immer the kohen, who was also Pakid Nagid in the Beis Hashem , heard that Yirmeyah prophesied these things.

JER 20:2 ‏און פַּשחור האָט געשלאָגן יִרמיָהו הנבֿיאן, און האָט אים אַרײַנגעשטעלט אין דעם צװאַנגלאָץ װאָס אין אױבערשטן טױער פֿון בנימין, װאָס אין הױז פֿון ה׳. edit

JER 20:2 un Pashchur hot geshlogen Yirmeyah henvin, un hot im araingeshtelt in dem tsvanglots vos in oibershten toier fun Binyamin, vos in hoiz fun Hashem.

JER 20:2 Then Pashchur struck Yirmeyah HaNavi, and put him in the stocks that were in the Upper Gate of Binyamin, which was at the Beis Hashem .

JER 20:3 ‏און עס איז געװען אױף מאָרגן, אַז פַּשחור האָט אַרױסגענומען יִרמיָהון פֿון צװאַנגקלאָץ, האָט יִרמיָהו צו אים געזאָגט: נישט פַּשחור האָט ה׳ גערופֿן דײַן נאָמען, נײַערט מָגוֹר-מִסָביב. edit

JER 20:3 un es iz geven oif morgen, az Pashchur hot aroisgenumen Yirmeyahen fun tsvangklots, hot Yirmeyah tsu im gezogt: nisht Pashchur hot Hashem gerufen dain nomen, naiert mogor-misobib.

JER 20:3 And it came to pass on the next day, that Pashchur brought forth Yirmeyah out of the stocks. Then said Yirmeyah unto him, Hashem hath not called thy shem Pashchur, but Magor Missaviv (Terror on Every Side) .

JER 20:4 ‏װאָרום אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: ‏זע, איך מאַך דיך פֿאַר אַ שרעק פֿאַר דיר אַלײן, ‏און פֿאַר אַלע דײַנע ליבהאָבער; ‏און זײ װעלן פֿאַלן דורך דער שװערד פֿון זײערע פֿײַנט, ‏און דײַנע אױגן װעלן עס זצוזען; ‏און גאַנץ יהוּדה װעל איך געבן ‏אין דער האַנט פֿון דעם מלך פֿון בָבֿל, ‏און ער װעט זײ פֿאַרטרײַבן קײן בָבֿל, ‏און װעט זײ דערשלאָגן מיטן שװערד. edit

JER 20:4 vorem azoi hot Hashem gezogt: ze, ich mach dich far a shrek far dir alein, un far ale daine libhaber; un zei velen falen durch der shverd fun zeyere faint, un daine oigen velen es zetsuzen; un gants Yehudah vel ich geben in der hant fun dem melech fun Bavel, un er vet zei fartraiben kein Bavel, un vet zei dershlogen miten shverd.

JER 20:4 For thus saith Hashem , Hineni, I will make thee a magor (terror) to thyself, and to all thy friends; and they shall fall by the cherev of their oyevim, and thine eynayim shall behold it; and I will give kol Yehudah into the yad Melech Bavel, and he shall carry them captive into Bavel, and shall slay them with the cherev.

JER 20:5 ‏און איך װעל געבן אַל דאָס רײַכטום פֿון דער דאָזיקער שטאָט, ‏און אַל איר מי, און אַל איר טײַערקײט, ‏אױך אַלע אוֹצרות פֿון די מלכים פֿון יהוּדה ‏װעל איך געבן, אין דער האַנט פֿון זײערע פֿײַנט, ‏און זײ װעלן זײ צערױבן, ‏און װעלן זײ נעמען און זײ ברענגען קײן בָבֿל. edit

JER 20:5 un ich vel geben al dos raichtum fun der doziker shtot, un al ir mi, un al ir taierkeit, oich ale oitseres fun di Molechim fun Yehudah vel ich geben, in der hant fun zeyere faint, un zei velen zei tseroiben, un velen zei nemen un zei brengen kein Bavel.

JER 20:5 Moreover, I will deliver all the wealth of this city, and all the produce thereof, and all the precious things thereof, and all the otzarot of the melachim of Yehudah will I give into the yad of their oyevim, which shall plunder them, and seize them, and carry them to Bavel.

JER 20:6 ‏און דו, פַּשחור, און אַלע באַװױנער פֿון דײַן הױז, ‏װעט גײן אין געפֿאַנגענשאַפֿט, ‏און קײן בָבֿל װעסטו קומען, ‏און דאָרטן װעסטו שטאַרבן, ‏און דאָרטן װעסטו באַגראָבן װערן, ‏דו און אַלע דײַנע ליבהאָבער ‏װאָס דו האָסט זײ נבֿיאות געזאָגט מיט ליגן. edit

JER 20:6 un du, Pashchur, un ale bavoiner fun dain hoiz, vet gein in gefangenshaft, un kein Bavel vestu kumen, un dorten vestu shtarben, un dorten vestu bagroben veren, du un ale daine libhaber vos du host zei neviut gezogt mit ligen.

JER 20:6 And thou, Pashchur, and all that dwell in thine bais shall go into the [Golus] captivity: and thou shalt come to Bavel, and there thou shalt die, and shalt be buried there, thou, and all thy friends, to whom thou hast prophesied sheker.

JER 20:7 ‏האָסט מיך איבערגערעדט, ה׳, ‏און איך בין איבערגערעדט געװאָרן, ‏האָסט מיך איבערגעשטאַרקט, און ביסט בײַגעקומען; ‏איך בין געװאָרן צום געלעכטער אַ גאַנצן טאָג, ‏איטלעכער טוט שפּעטן פֿון מיר. edit

JER 20:7 host mich ibergeredt, Hashem, un ich bin ibergeredt gevoren, host mich ibergeshtarkt, un bist baigekumen; ich bin gevoren tsum gelechter a gantsen tog, itlecher tut shpeten fun mir.

JER 20:7 Hashem , Thou hast induced me, and I was induced; Thou art stronger than I, and hast prevailed; I am a laughingstock all day long, every one mocketh me.

JER 20:8 ‏װאָרום װען נאָך איך רעד, טו איך שרײַען, ‏אומרעכט און רױב! רוף איך אױס. ‏פֿאַר װאָר, דאָס װאָרט פֿון ה׳ איז מיר געװאָרן ‏צו שאַנד און אוצו לעסטערונג אַ גאַנצן טאָג. edit

JER 20:8 vorem ven noch ich red, tu ich shraien, umrecht un roib! ruf ich ois. far vor, dos vort fun Hashem iz mir gevoren tsu shand un utsu lesterung a gantsen tog.

JER 20:8 For since I spoke, I cried out, I cried chamas and destruction; because the Devar Hashem was made a cherpah (reproach) unto me, and a derision, all day long.

JER 20:9 ‏און איך האָב געװעסט געזאָגט: איך װעל אים נישט דערמאָנען, ‏און װעל מער נישט רעדן אין זײַן נאָמען; ‏אָבער עס איז אין מײַן האַרצן װי אַ ברענעדיק פֿײַער, ‏אײַנגעשלאָסן אין מײַנע בײנער, ‏און איך מאַטער זיך עס אײַנצוהאַלטן, ‏אָבער איך קען נישט. edit

JER 20:9 un ich hob gevest gezogt: ich vel im nisht dermonen, un vel mer nisht reden in zain nomen; ober es iz in main hartsen vi a brenedik faier, aingeshlosen in maine beiner, un ich mater zich es aintsuhalten, ober ich ken nisht.

JER 20:9 Then I said, I will not make mention of Him, nor speak any more in Shmo. But His word was in Mine lev as a burning eish shut up in my atzmot, and I was weary of holding back, and I could not.

JER 20:10 ‏יאָ, איך האָב געהערט די בײזע רײד פֿון פֿיל, ‏אַ שרעק רונד אַרום: ‏מַסרט, און לאָמיר אים פֿאַרמַסרן! ‏אַלע מײַנע גוטע פֿרײַנט ‏לױערן אױף מײַן בראָך: ‏אפֿשר װעט ער פֿאַרנאַרט װערן, ‏אונמיר װעלן אים בײַקומען, ‏און נעמען אונדזער נקמה פֿון אים. edit

JER 20:10 yo, ich hob gehert di beize reid fun fil, a shrek rund arum: masrt, un lomir im farmasren! ale maine gute fraint loieren oif main broch: efsher vet er farnart veren, unmir velen im baikumen, un nemen undzer nekome fun im.

JER 20:10 For I heard the slander of many, Magor (terror) on every side. Report, say they, letʼs report him. Kol enosh shelomi watched for my stumbling, saying, Perhaps he will be enticed, and we shall prevail against him, and we shall take our revenge on him.

JER 20:11 ‏אָבער ה׳ איז מיט מיר ‏װי אַ גיבור אַ מאַכטיקער, ‏דערום װעלן מײַנע נאָכיאָגער געשטרױכלט װערן, ‏און װעלן נישט אױספֿירן; ‏זײ װערן פֿאַרשעמט זײער, װײַל זײ האָבן נישט באַגליקט, ‏אַן אײביקע שאַנד װאָס װעט נישט פֿאַרגעסן װערן. edit

JER 20:11 ober Hashem iz mit mir vi a gibbor a machtiker, derum velen maine nochioger geshtroichlt veren, un velen nisht oisfiren; zei veren farshemt zeyer, vail zei hoben nisht baglikt, an eibike shand vos vet nisht fargesen veren.

JER 20:11 But Hashem is with me as a Gibbor Aritz (Mighty Warrior) : therefore my persecutors shall stumble, and they shall not prevail; they shall be greatly ashamed; for they shall not succeed; their kelimat olam (everlasting dishonor) shall never be forgotten.

JER 20:12 ‏און דו ה׳ צבָֿאוֹת, װאָס פּרוּװסט דעם גערעכטן, ‏אָ װאָס זעסט די נירן און דאָס האַרץ, ‏לאָמיך זען דײַן נקמה פֿון זײ, ‏װאָרום צו דיר האָב איך אַנטפּלעקט מײַן קריג. edit

JER 20:12 un du Hashem Tseva'ot, vos pruvst dem gerechten, o vos zest di niren un dos harts, lomich zen dain nekome fun zei, vorem tsu dir hob ich antplekt main krig.

JER 20:12 But, Hashem Tzva'os, that tests the tzaddik, and seest the kelayot and the lev, let me see Thy vengeance on them; for unto Thee have I pled my cause.

JER 20:13 ‏זינגט צו ה׳, ‏טוט לױבן ה׳, ‏װאָרום ער האָט מציל געװען די זעל פֿון דעם אָרימען ‏פֿון דער האַנט פֿון די שלעכטסטוער. edit

JER 20:13 zingt tsu Hashem, tut loiben Hashem, vorem er hot matsl geven di zel fun dem orimen fun der hant fun di shlechtstuer.

JER 20:13 Sing unto Hashem , hallelu Hashem ; for He hath saved the nefesh of the evyon (poor) from the yad of evildoers.

JER 20:14 ‏פֿאַרשאָלטן דער טאָג ‏װאָס איך בין אין אים געבאָרן געװאָרן! ‏דער טאָג װאָס מײַן מוטער האָט מיך געבאָרן ‏זאָל זײַן נישט געבענטשט! edit

JER 20:14 farsholten der tog vos ich bin in im geboren gevoren! der tog vos main muter hot mich geboren zol zain nisht gebentsht!

JER 20:14 Arur (cursed) be the day wherein I was born; let not the day wherein immi bore me yehi baruch (be blessed) .

JER 20:15 ‏פֿאַרשאָלטן דער מענטש װאָס האָט מײַן פֿאָטער ‏די בשׂורה געבראַכט, אַזױ צו זאָגן: ‏אַ ייִנגל איז דיר געבאָרן געװאָרן; ‏פֿרײען דערפֿרײט האָט ער אים! edit

JER 20:15 farsholten der mentsh vos hot main foter di besoire gebracht, azoi tsu zogen: a yingel iz dir geboren gevoren; freyen derfreit hot er im!

JER 20:15 Arur (cursed) be the ish who brought news to avi, saying, A ben zachar (male child) is born unto thee; making him very glad.

JER 20:16 ‏יענער מענטש זאָל זײַן װי די שטעט ‏װאָס ה׳ האָט איבערגעקערט און נישט דערבאַרימט; ‏און ער זאָל הערן אַ איללה אין דער פֿרי, ‏און אַ געשרײ אין מיטן טאָג; edit

JER 20:16 yener mentsh zol zain vi di shtet vos Hashem hot ibergekert un nisht derbarimt; un er zol heren a ille in der peire, un a geshrei in miten tog;

JER 20:16 And let that ish be as the towns which Hashem overthrew, and relented not; and let him hear the wailing in the boker, and the teru'ah (battle cry) at noontide;

JER 20:17 ‏פֿאַר װאָס ער האָט מיך נישט געטײט פֿון טראַכט, ‏אַז מײַן מוטער זאָל מײַן קבֿר זײַן, ‏און איר טראַכט אײביק טראָגעדיק. edit

JER 20:17 far vos er hot mich nisht geteit fun tracht, az main muter zol main keyver zain, un ir tracht eibik trogedik.

JER 20:17 Because he slaughtered me not from the womb; or that immi might have been my kever, and olam (forever) her womb enlarged.

JER 20:18 ‏נאָך װאָס גאָר בין איך פֿון טראַכט אַרױס ‏צו זען מאַטערניש און קומער, ‏און אױסגײן אין שאַנד זאָלן מײַנע טעג? edit

JER 20:18 noch vos gor bin ich fun tracht arois tsu zen maternish un kumer, un oisgein in shand zolen maine teg?

JER 20:18 Why came I forth out of the womb to see amal (trouble, toil) and sorrow, that my days should be consumed with shame?

JER 21:1 ‏דאָס װאָרט װאָס איז געװען צו יִרמיָהון פֿון ה׳, װען דער מלך צִדקִיָהו האָט צו אים געשיקט פַּשחור דעם זון פֿון מַלכִּיָהן, און צפַֿניָה דעם זון פֿון מַעֲשֵׂיָהן, דעם כֹּהן, אַזױ צו זאָגן: edit

JER 21:1 dos vort vos iz geven tsu Yirmeyahen fun Hashem, ven der melech Tsidkiyah hot tsu im geshikt Pashchur dem zun fun Malkiyahen, un Tsefanyah dem zun fun Maaseiyahen, dem koyen, azoi tsu zogen:

JER 21:1 The Davar which came unto Yirmeyah from Hashem , when HaMelech Tzidkiyah sent unto him Pashchur Ben Malkiyah, and Tzephanyah Ben Ma'aseiyah the kohen, saying,

JER 21:2 ‏פֿרעג, איך בעט דיך, פֿאַר אונדז בײַ ה׳, װאָרום נבֿוכַדרֶאצַר דער מלך פֿון בָבֿל האַלט מלחמה אױף אונדז; אפֿשר װעט ה׳ טאָן מיט אונדז אַזױ װי אַלע זײַנע װוּנדער, און ער װעט אָפּציען פֿון אונדז. edit

JER 21:2 freg, ich bet dich, far undz bai Hashem, vorem Nevuchadretsar der melech fun Bavel halt milchome oif undz; efsher vet Hashem ton mit undz azoi vi ale zaine vunder, un er vet optsien fun undz.

JER 21:2 Inquire, now, of Hashem for us; for Nevukhadretzar Melech Bavel maketh war against us; if it be so that Hashem will deal with us according to all His nifle'ot (wondrous deeds) , that he may withdraw from us.

JER 21:3 ‏האָט יִרמיָהו צו זײ געזאָגט: אַזױ זאָלט איר זאָגן צו צִדקִיָהון: edit

JER 21:3 hot Yirmeyah tsu zei gezogt: azoi zolt ir zogen tsu Tsidkiyahen:

JER 21:3 Then said Yirmeyah unto them, Thus shall ye say to Tzidkiyah;

JER 21:4 ‏אַזױ האָט געזאָגט ה׳ אלוקי יִשׂרָאֵל: ‏זע, איך דרײַ אום די כּלי-מלחמה װאָס אין אײַער האַנט, ‏װאָס איר האַלט דערמיט מלחמה דרױסן פֿון דער מױער ‏אַקעגן דעם מלך פֿון בָבֿל, ‏און אַקעגן די כַּשׂדים, װאָס לעגערן אױף אײַך, ‏און איך װעל זײ אײַנזאַמלען אין דער דאָזיקער שטאָט. edit

JER 21:4 azoi hot gezogt Hashem Elochei Yisroel: ze, ich drai um di keile-milchome vos in aier hant, vos ir halt dermit milchome droisen fun der moier akegen dem melech fun Bavel, un akegen di Kesedim, vos legeren oif aich, un ich vel zei ainzamlen in der doziker shtot.

JER 21:4 Thus saith Hashem Elohei Yisroel; Hineni, I will turn back against you the weapons of milchamah (war) that are in your hands, wherewith ye fight against Melech Bavel, and against the Kasdim (Chaldeans) , which besiege you outside the chomah (wall) , and I will assemble them inside this city.

JER 21:5 ‏און איך גופֿא װעל מלחמה האַלטן מיט אײַך, ‏מיט אַן אױסגעשטרעקטער האַנט און מיט אַ שטאַרקן אָרעם, ‏און מאָיט כּעס, און מיט גרים, און מיט גרױס צאָרן {קֶצֶף} ‏. edit

JER 21:5 un ich guf vel milchome halten mit aich, mit an oisgeshtrekter hant un mit a shtarken orem, un moit kaas, un mit geirem, un mit grois tsoren .

JER 21:5 And I Myself will fight against you with an outstretched yad (hand) and with a zero'a chazakah (strong arm) , even in anger, and in chemah, and in ketzef gadol (great wrath) .

JER 21:6 ‏און איך װעל שלאָגן די באַװױנער פֿון דער דאָזיקער שטאָט, ‏אי מענטש אי בהמה; ‏פֿון אַ גרױסער פּעסט װעלן זײ שטאַרבן. edit

JER 21:6 un ich vel shlogen di bavoiner fun der doziker shtot, i mentsh i beheime; fun a groiser fest velen zei shtarben.

JER 21:6 And I will strike down the inhabitants of this city, both ha'adam and habehemah; they shall die of dever gadol (great plague) .

JER 21:7 ‏און דערנאָך, זאָגט ה׳, ‏װעל איך געבן צִדקִיָהו דעם מלך פֿון יהוּדה, ‏און זײַנע קנעכט, און דאָס פֿאָלק, ‏די װאָס זײַנען איבערגעבליבן אין דערדפֿאָזיקער שטאָט ‏פֿון דער פּעסט, פֿון דער שװערד, און פֿון דעם הונגער, ‏אין דער האַנט פֿון נבֿוכַדרֶאצַר דעם מלך פֿון בָבֿל, ‏און אין דער האַנט פֿון זײערע פֿײַנט, ‏און אין דער האַנט פֿון די װאָס זוכן זײער לעבן; ‏און עסװ עט זײ דערשלאָגן מיטן שאַרף פֿון שװערד; ‏ער װעט זײ נישט שױנען, ‏און װעט נישט דערבאַרימען און נישט רחמנות האָבן. edit

JER 21:7 un dernoch, zogt Hashem, vel ich geben Tsidkiyah dem melech fun Yehudah, un zaine knecht, un dos folk, di vos zainen ibergebliben in derdfoziker shtot fun der fest, fun der shverd, un fun dem hunger, in der hant fun Nevuchadretsar dem melech fun Bavel, un in der hant fun zeyere faint, un in der hant fun di vos zuchen zeyer leben; un esv et zei dershlogen miten sharf fun shverd; er vet zei nisht shoinen, un vet nisht derbarimen un nisht rachmones hoben.

JER 21:7 And afterward, saith Hashem , I will deliver Tzidkiyah Melech Yehudah, and his avadim, and HaAm, and such as are survivors in this city from dever, from the cherev, and from the ra'av (famine) , into the yad Nevukhadretzar Melech Bavel, and into the yad of their oyevim (enemies) , and into the yad of those that seek their nefesh; and he shall strike them down with the edge of the cherev; he shall not spare them, neither have pity, nor have rachamim.

JER 21:8 ‏און צו דעם דאָזיקן פֿאָלק זאָלסטו זאָגן: ‏אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: ‏זע, איך לײג פֿאַר אײַך דעם װעג {דֶּרֶךְ} ‏ פֿון לעבן ‏און דעם װעג פֿון טױט. edit

JER 21:8 un tsu dem doziken folk zolstu zogen: azoi hot Hashem gezogt: ze, ich leig far aich dem veg fun leben un dem veg fun toit.

JER 21:8 And unto this people thou shalt say, Thus saith Hashem ; Hineni, I set before you the Derech HaChayyim and the Derech HaMavet.

JER 21:9 ‏דער װאָס בלײַבט זיצן אין דער דאָזיקער שטאָט, ‏װעט שטאַרבן פֿון שװערד, ‏און פֿון הונגער, און פֿון פּעסט, ‏אָבער דער װאָס גײט אַרױס ‏און װעט צופֿאַלן צו די כַּשׂדים װאָס לעגערן אױף אײַך, ‏װעט בלײַבן לעבן, ‏און זײַן נפֿש װעט אים זײַן צום געװינס. edit

JER 21:9 der vos blaibt zitsen in der doziker shtot, vet shtarben fun shverd, un fun hunger, un fun fest, ober der vos geit arois un vet tsufalen tsu di Kesedim vos legeren oif aich, vet blaiben leben, un zain nefesh vet im zain tsum gevins.

JER 21:9 He that abideth in this city shall die by cherev, and by ra'av (famine) , and by dever (plague) ; but he that goeth out, and falleth to the Kasdim (Chaldeans) that besiege you, he shall live, and his nefesh shall be unto him as plunder.

JER 21:10 ‏װאָרום איך האָב געטאָן מײַן פּנים קעגן דער דאָזיקער שטאָט ‏צום בײזן און נישט צום גוטן, זאָגט ה׳; ‏אין דער האַנט פֿון דעם מלך פֿון בָבֿל ‏װעט זי איבערגעגעבן װערן ‏און ער װעט זי פֿאַרברענען אין פֿײַער. edit

JER 21:10 vorem ich hob geton main ponem kegen der doziker shtot tsum beizen un nisht tsum guten, zogt Hashem; in der hant fun dem melech fun Bavel vet zi ibergegeben veren un er vet zi farbrenen in faier.

JER 21:10 For I have set my face against this city for ra'ah, and not for tovah, saith Hashem ; it shall be given into the yad Melech Bavel, and he shall set eish to it to burn it down.

JER 21:11 ‏און צום הױז פֿון דעם מלך פֿון יהוּדה: ‏הערט דאָס װאָרט פֿון ה׳. edit

JER 21:11 un tsum hoiz fun dem melech fun Yehudah: hert dos vort fun Hashem.

JER 21:11 And touching the Bais Melech Yehudah, say, Hear ye the Devar Hashem ;

JER 21:12 ‏הױז פֿון דָוִד, אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: ‏האַלט אַ משפּט אין דער פֿרי, ‏און זײַט מציל דעם באַגזלטן פֿון דעם דריקערס האַנט, ‏כּדי מײַן גרימצאָרן זאָל נישט אַרױסגײן װי אַ פֿײַער, ‏און ברענען אַז קײן לעשער זאָל נישט זין, ‏פֿון װעגן אײַערע בײזע מעשׂים. edit

JER 21:12 hoiz fun Dovid, azoi hot Hashem gezogt: halt a mishpot in der peire, un zait matsl dem bagzlten fun dem drikers hant, kedei main grimtsoren zol nisht aroisgein vi a faier, un brenen az kein lesher zol nisht zin, fun vegen aiere beize meisim.

JER 21:12 O Bais Dovid, thus saith Hashem ; Execute mishpat in the boker, and save him that is robbed out of the yad oshek (hand of the oppressor) , lest My chemah (fury) go out like eish, and burn that none can quench it, because of the wickedness of your deeds.

JER 21:13 ‏זע, איך קום צו דיר, באַװױנערין פֿון טאָל, ‏דו פֿעלז פֿון פּלױן, זאָגט ה׳; ‏איר װאָס זאָגט: װער װעט נידערן אױף אונדז? ‏און װער װעט קומען אין אונדזערע װױנונגען? edit

JER 21:13 ze, ich kum tsu dir, bavoinerin fun tal, du felz fun ploin, zogt Hashem; ir vos zogt: ver vet nideren oif undz? un ver vet kumen in undzere voinungen?

JER 21:13 Hineni, I am against thee, O inhabitant of the emek (valley) , and tzur (rock) of the plain, saith Hashem ; which say, Who shall come down against us? Or who shall enter into our me'onot (dwelling places, homes) ?

JER 21:14 ‏און איך װעל זיך אָפּרעכענען מיט אײַך ‏לױט דער פֿרוכט פֿון אײַערע מעשׂים, זאָגט ה׳; ‏און איך װעל אָנצינדן אַ פֿײַער אין איר װאַלד, ‏און עס װעט פֿאַרצערן אַלץ װאָס אַרום איר. edit

JER 21:14 un ich vel zich oprechenen mit aich loit der frucht fun aiere meisim, zogt Hashem; un ich vel ontsinden a faier in ir vald, un es vet fartseren alts vos arum ir.

JER 21:14 But I will visit you in punishment according to the p'ri (fruit) of your deeds, saith Hashem ; and I will kindle an eish in the ya'ar (forest) thereof, and it shall devour all things round about it.

JER 22:1 ‏אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: נידער אַראָפּ צום הױז פֿון דעם מלך פֿון יהוּדה, און זאָלסט רעדן דאָרטן דאָס דאָזיקע װאָרט, edit

JER 22:1 azoi hot Hashem gezogt: nider arop tsum hoiz fun dem melech fun Yehudah, un zolst reden dorten dos dozike vort,

JER 22:1 Thus saith Hashem ; Go down to the Bais Melech Yehudah, and speak there this Davar,

JER 22:2 ‏און זאָגן: הער דאָס װאָרט פֿון ה׳, דו מלך פֿון יהוּדה װאָס זיצסט אױפֿן טראָן ‏ פֿון דָוִד, דו, און דײַנע קנעכט, און דײַן פֿאָלק, װאָס קומען אין די דאָזיקע טױערן. edit

JER 22:2 un zogen: her dos vort fun Hashem, du melech fun Yehudah vos zitsst oifen tron fun Dovid, du, un daine knecht, un dain folk, vos kumen in di dozike toieren.

JER 22:2 And say, Hear the Devar Hashem , O Melech Yehudah, that sittest upon the kisse of Dovid, thou, and thy avadim, and thy people that enter in by these she'arim (gates) ;

JER 22:3 ‏אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: טוט רעכט און גערעכטיקײט, און זײַט מציל דעם באַגזלטן פֿון דעם דריקערס האַנט; און אַ פֿרעמדן, אַ יתום, און אַן אַלמנה, זאָלט איר נישט קריװדען, נישט באַרױבן, און אומשולדיק בלוט זאָלט איר נישט פֿאַרגיסן אין דעם דאָזיקן אָרט. edit

JER 22:3 azoi hot Hashem gezogt: tut recht un gerechtikeit, un zait matsl dem bagzlten fun dem drikers hant; un a fremden, a yetum, un an almone, zolt ir nisht krivden, nisht baroiben, un umshuldik blut zolt ir nisht fargisen in dem doziken ort.

JER 22:3 Thus saith Hashem ; Execute ye mishpat (justice) and tzedakah (righteousness) , and save the plundered out of the yad of the oshek (oppressor) ; and do no wrong, do no violence to the ger (alien) , the yatom (orphan) , nor the almanah (widow) , neither shed dahm naki (innocent blood) in this makom (place) .

JER 22:4 ‏װאָרום אױב טאָן װעט איר טאָן די דאָזיקע זאַך, װעלן קומען אין די טױערן פֿון דעם דאָזיקן הױז מלכים װאָס זיצן אױפֿן טראָן פֿון דָוִד, װאָס רײַטן אױף רײַטװעגן און אױף פֿערד, ער, און זײַנע קנעכט, און זײַן פֿאָלק. edit

JER 22:4 vorem oib ton vet ir ton di dozike zach, velen kumen in di toieren fun dem doziken hoiz Molechim vos zitsen oifen tron fun Dovid, vos raiten oif raitvegen un oif ferd, er, un zaine knecht, un zain folk.

JER 22:4 For if ye carry out this davar indeed, then, shall there enter in by the she'arim (gates) of this Bais, melachim sitting upon the kisse Dovid, riding in chariots and on susim, he, and his avadim, and his people.

JER 22:5 ‏אױב אָבער איר עט נישט צוהערן די דאָזיקע װערטער, שװער איך בײַ מיר, זאָגט ה׳, אַז צו װיסט װעט װערן דאָס דאָזיקע הױז. edit

JER 22:5 oib ober ir et nisht tsuheren di dozike verter, shver ich bai mir, zogt Hashem, az tsu vist vet veren dos dozike hoiz.

JER 22:5 But if ye will not hear these devarim, I swear a shevuah by Myself, saith Hashem , that this Bais shall become a desolation.

JER 22:6 ‏װאָרום אַזױ האָט ה׳ געזאָגט אױף דעמהױז פֿון דעם מלך פֿון יהוּדה: ‏גִלעָד ביסטו מיר געװען, ‏דער שפּיץ פֿון לבֿנוֹן; ‏אױב איך װעל דיך נישט מאַכן פֿאַר אַ מדבר, ‏פֿאַר שטעט נישט באַװױנטע! edit

JER 22:6 vorem azoi hot Hashem gezogt oif demhoiz fun dem melech fun Yehudah: Gilad bistu mir geven, der shpits fun Levanon; oib ich vel dich nisht machen far a midbar, far shtet nisht bavointe!

JER 22:6 For thus saith Hashem unto the Bais Melech Yehudah: Thou art [in grandeur] Gil'ad unto Me, and the summit of the Levanon; yet surely I will make thee a midbar, and towns which are not inhabited.

JER 22:7 ‏און איך װעל אָנברײטן אױף דיר צעשטערער, ‏איטלעכן מיט זײַן געצײַג, ‏און זײ װעלן אָפּהאַקן {כרת} ‏ דײַנע געקליבענע צעדערן, ‏און אַרײַנװאַרפֿן אין פֿײַער. edit

JER 22:7 un ich vel onbreiten oif dir tseshterer, itlechen mit zain getsaig, un zei velen ophaken daine geklibene tsederen, un arainvarfen in faier.

JER 22:7 And I will prepare mashchitim (destroyers) against thee, every ish with his weapons; and they shall cut down thy choice arazim (cedars) , and cast them into the eish.

JER 22:8 ‏און פֿיל פֿעלקער װעלן פֿאַרבײַגײן פֿאַרבײַ דער דאָזיקער שטאָט, און זײ װעלן זאָגן אײנער צום אַנדערן: פֿאַר װאָס האָט ה׳ אַזױ געטאָן צו דער דאָזיקער גרױסער שטאָט? edit

JER 22:8 un fil felker velen farbaigein farbai der doziker shtot, un zei velen zogen einer tsum anderen: far vos hot Hashem azoi geton tsu der doziker groiser shtot?

JER 22:8 And Goyim rabbim shall pass by this city, and they shall say every ish to his re'a (neighbor) , Why hath Hashem done thus unto this ir hagedolah (great city) ?

JER 22:9 ‏און מע װעט זאָגן: פֿאַר װאָס זײ האָבן פֿאַרלאָזן דעם בְּרִית פֿון ה׳ זײער ג-ט, און האָבן זיך געבוקט צו פֿרעמדע ג-טער, און זײ געדינט. edit

JER 22:9 un me vet zogen: far vos zei hoben farlozen dem bris fun Hashem zeyer g-t, un hoben zich gebukt tsu fremde g-ter, un zei gedint.

JER 22:9 Then they shall answer, Because they have forsaken the Brit Hashem Eloheihem, and worshiped elohim acherim, and served them.

JER 22:10 ‏איר זאָל נישט װײַנען אױפֿן טױטן, ‏און איר באַדױערן אױף אים; ‏װײנען װײנט אױף דעם װאָס גײט אַװעק, ‏װאָרום ער װעט זיך מער נישט אומקערן ‏און זען דאָס לאַנד פֿון זײַן געבורט. edit

JER 22:10 ir zol nisht vainen oifen toiten, un ir badoyeren oif im; veinen veint oif dem vos geit avek, vorem er vet zich mer nisht umkeren un zen dos land fun zain geburt.

JER 22:10 Weep ye not for the one dead, neither mourn him; but weep bitterly for him that goeth away [into the Golus]; for he shall return no more, nor see his eretz moledet (native land) .

JER 22:11 ‏װאָרום אַזױ האָט ה׳ געזאָגט אױף שַלום דעם זון פֿון יֹאשִיָהו ‏דעם מלך פֿון יהוּדה, װאָס האָט געקיניגט אױף דעם אָרט ‏ פֿון זײַן ‏פֿאָטער יֹאשִיָהון, און װאָס איז אַװעקגעגאַנגען פֿון דעם דאָזיקן ‏אָרט: ער װעט זיך מער נישט אומקערן אַהין. edit

JER 22:11 vorem azoi hot Hashem gezogt oif Shallum dem zun fun Yoshiyah dem melech fun Yehudah, vos hot gekinigt oif dem ort fun zain foter Yoshiyahen, un vos iz avekgegangen fun dem doziken ort: er vet zich mer nisht umkeren ahin.

JER 22:11 For thus saith Hashem touching Shallum Ben Yoshiyah Melech Yehudah, which reigned in place of Yoshiyah aviv, which went forth out of this makom; he shall not return there any more;

JER 22:12 ‏נײַערט אין דעם אָרט ‏װוּהין מע האָט אים פֿאַרטריבן, דאָרטן װעט ער שטאַרבן, און דאָס ‏דאָזיקע לאַנד װעט ער מער נישט אָנזען. edit

JER 22:12 naiert in dem ort vuhin me hot im fartriben, dorten vet er shtarben, un dos dozike land vet er mer nisht onzen.

JER 22:12 But he shall die in the makom where they have led him captive [into the Golus], and he shall see HaAretz Hazot no more.

JER 22:13 ‏װײ, דער װאָס בױט זײַן הױז מיט אומערלעכקײט, ‏און זײַנע אײבערשטובן מיט אומרעכט; ‏װאָס אַרבעט מיט זײַן חבֿר אומזיסט, ‏און גיט אים נישט זײַן לױן; edit

JER 22:13 vei, der vos boit zain hoiz mit umerlechkeit, un zaine eibershtuben mit umrecht; vos arbet mit zain chever umzist, un git im nisht zain loin;

JER 22:13 Woe unto him that buildeth his bais but not by tzedek (righteousness) , and his aliyyot (upper chambers) but not by mishpat; that useth his neighborʼs service without wages, and giveth him no pay for his work;

JER 22:14 ‏װאָס זאָגט: איך װעל מיר אױפֿבױען אַ גרױס הױז, ‏און אײבערשטובן געראַמע; ‏און ער שנײַדט זיך אױס גענצטער; ‏און ער באַדעקט עס מיט צעדער, ‏און באַשמירט עס מיט פֿאַרב! edit

JER 22:14 vos zogt: ich vel mir oifboien a grois hoiz, un eibershtuben gerame; un er shnaidt zich ois gentster; un er badekt es mit tseder, un bashmirt es mit farb!

JER 22:14 That saith, I will build me a large bais (mansion) and spacious aliyyot (upper rooms) , and cutteth him out chalonot (windows) ; and panel it with erez (cedar) , and paint with bright red.

JER 22:15 ‏װילסטו קיניגן, װײַל דו פֿאַרמעסט זיך מיט צעדערהאָלץ? ‏דײַן פֿאָטער, פֿאַר װאָר, האָט געגעסן און געטרונקען, ‏אָבער ער האָט געטאָן רעכט און גערעכטיקײט, ‏דערום איז אים גוט געװען. edit

JER 22:15 vilstu kinigen, vail du farmest zich mit tsederholts? dain foter, far vor, hot gegesen un getrunken, ober er hot geton recht un gerechtikeit, derum iz im gut geven.

JER 22:15 Shalt thou reign, because thou enclose thyself in erez (cedar) ? Did not Avicha eat and drink, and do mishpat and tzedakah, and then it was tov (well) with him?

JER 22:16 ‏ער האָט געמשפּט דעם משפּט פֿון אָרימאַן און אביאָן, ‏דערום איז געװען גוט. ‏פֿאַר װאָר, דאָס איז דערקענען מיך, ‏זאָגט ה׳. edit

JER 22:16 er hot gemishpet dem mishpot fun oriman un bion, derum iz geven gut. far vor, dos iz derkenen mich, zogt Hashem.

JER 22:16 He defended the cause of the oni (poor) and evyon (needy) ; then it was tov (well) with him; was not this to have da'as of Me? saith Hashem .

JER 22:17 ‏אָבער דײַנע אױגן און דײַן האַרץ זײַנען נישט מער ‏װי נאָר אױף דײַן געװין, ‏און אױף אומשולדיק בלוט צו פֿאַרגיסן, ‏און אױף רױב און אױף דריקונג צו באַגײן. edit

JER 22:17 ober daine oigen un dain harts zainen nisht mer vi nor oif dain gevin, un oif umshuldik blut tsu fargisen, un oif roib un oif drikung tsu bagein.

JER 22:17 But thine eynayim (eyes) and thine lev are but for thy betza (covetousness, greed) and for to shed dahm hanaki (innocent blood) , and for oshek (oppression) , and for merutzah (extortion, persecution) , to do it.

JER 22:18 ‏דערום האָט ה׳ אַזױ געזאָגט אױף יהוֹיָקים דעם זון פֿון יֹאשִיָהון ‏דעם מלך פֿון יהוּדה: ‏מע װעט נישט קלאָגן אױף אים: ‏װײ מײַן ברודער! און: װײ שװעסטער! ‏מע װעט נישט קלאָגן אױף אים: ‏װײ האַר! און: װײ זײַן גלאַנץ! edit

JER 22:18 derum hot Hashem azoi gezogt oif Yhoyakim dem zun fun Yoshiyahen dem melech fun Yehudah: me vet nisht klogen oif im: vei main bruder! un: vei shvester! me vet nisht klogen oif im: vei Har! un: vei zain glants!

JER 22:18 Therefore thus saith Hashem concerning Y'hoyakim Ben Yoshiyah Melech Yehudah: They shall not mourn for him, saying, Ah achi! Or, Ah achot (sister) ! They shall not lament for him, saying, Ah adon! Or, Ah his hod (glory) !

JER 22:19 ‏די באַגפֿעבעניש פֿון אַן אײזל װעט ער באַגראָבן װערן, ‏געשלעפּט און אַװעקגעװאָרפֿן, ‏אַװעק פֿון די טױערן פֿון ירושָלַיִם. edit

JER 22:19 di bagfebenish fun an eizl vet er bagroben veren, geshlept un avekgevorfen, avek fun di toieren fun Yerusholayim.

JER 22:19 He shall be buried with the kevurat chamor (burial of a donkey) , dragged and cast forth outside the Sha'arei Yerushalayim.

JER 22:20 ‏גײ אַרױף צום לבֿנוֹן און שרײַ, ‏און אין בָשָן לאָז אַרױס דײַן קֹול, ‏און שרײַ פֿון עַבֿרים, ‏װאָרום צעבראָכן זײַנען אַלע דײַנע ליבהאָבער. edit

JER 22:20 gei aroifblikendik tsum Levanon un shrai, un in Bashan loz arois dain kol, un shrai fun Avarim, vorem tsebrachen zainen ale daine libhaber.

JER 22:20 Go up to the Levanon, and cry out; and lift up thy voice in Bashan, and cry out from Avarim; for all thy lovers are crushed.

JER 22:21 ‏איך האָב גערעדט צו דיר אין דײַן שַלװה, ‏האָסטו געזאָגט: איך װעל נישט הערן; ‏דאָס איז דײַן װעג פֿון דײַן יוגנט אָן, ‏אַז דו הערסט נישט צו מײַן קֹול. edit

JER 22:21 ich hob geredt tsu dir in dain shalve, hostu gezogt: ich vel nisht heren; dos iz dain veg fun dain yugnt on, az du herst nisht tsu main kol.

JER 22:21 I spoke unto thee in thy security; but thou saidst, I will not hear. This hath been thy derech from thy youth, that thou obeyedst not My kol (voice) .

JER 22:22 ‏אַלע דײַנע פֿיטערער װעט פֿיטערן דער װינט, ‏און דײַנע ליבהאָבער װעלן אין געפֿאַנגענשאַפֿט גײן; ‏ערשט דענצמאָל װעסטו זיך שעמען און צו שאַנד װערן ‏פֿון װעגן אַל דײַן שלעכטיקײט. edit

JER 22:22 ale daine fiterer vet fiteren der vint, un daine libhaber velen in gefangenshaft gein; ersht dentsmol vestu zich shemen un tsu shand veren fun vegen al dain shlechtikeit.

JER 22:22 The ruach shall eat up all thy ro'im (rulers) , and thy lovers shall go into captivity [in the Golus]; surely then shalt thou be ashamed and humiliated because of all thy wickedness.

JER 22:23 ‏דו באַװױנערין פֿון לבֿנוֹן, ‏דו אײַנגענעסטע אין צעדערן, ‏װי באַכנט װעסטו זײַן, װען אױף דיר קומען װײען, ‏אַ װײַטאָק װי פֿון אַ געװינערין! edit

JER 22:23 du bavoinerin fun Levanon, du aingeneste in tsederen, vi bachnt vestu zain, ven oif dir kumen veyen, a vaitok vi fun a gevinerin!

JER 22:23 O inhabitant of the Levanon, that makest thy ken (nest) in the arazim (cedars) , how shalt thou groan when chavalim (birth pangs) come upon thee, the pain as of a woman in travail!

JER 22:24 ‏אַזױ װי איך לעב, זאָגט ה׳, ‏װען כָּניָהו דער זון פֿון יהוֹיָקימען, דער מלך פֿון יהוּדה, ‏זאָל זײַן דער זיגלרינג אױף מײַן רעכטער האַנט, ‏װעל איך דיך פֿון דאָרטן אַראָפּרײַסן! edit

JER 22:24 azoi vi ich leb, zogt Hashem, ven Konyahu der zun fun Yhoyakimen, der melech fun Yehudah, zol zain der ziglring oif main rechter hant, vel ich dich fun dorten aropraisen!

JER 22:24 As I live, saith Hashem , though Konyahu Ben Y'hoyakim Melech Yehudah were the chotam (signet ring) upon Yad Yemini (My right Hand) , yet would I pluck thee from there.

JER 22:25 ‏און איך װעל דיך געבן ‏אין דער האַנט פֿון די װאָס זוכן דײַן לעבן, ‏און אין דער האַנט פֿון די װאָס דו שרעקסט זיך פֿאַר זײ, ‏און אין דער האַנט פֿון נבֿוכַדרֶאצַר דעם מלך פֿון בָבֿל, ‏אָ און אין ער האַנט פֿון די כַּשׂדים. edit

JER 22:25 un ich vel dich geben in der hant fun di vos zuchen dain leben, un in der hant fun di vos du shrekst zich far zei, un in der hant fun Nevuchadretsar dem melech fun Bavel, o un in er hant fun di Kesedim.

JER 22:25 And I will give thee into the yad of them that seek thy nefesh, and into the yad of them of whom thou art afraid, even into the yad of Nevukhadretzar Melech Babylon, and into the yad of the Kasdim.

JER 22:26 ‏און איך װעל פֿאַרװאַרפֿן דיך, ‏און דײַן מוטער װאָס האָט דיך געבאָרן, ‏אין אַן אַנדער לאַנד, ‏װאָס איר זײַט דאָרטן נישט געבאָרן געװאָרן; ‏און דאָרטן װעט איר שטאַרבן. edit

JER 22:26 un ich vel farvorfen dich, un dain muter vos hot dich geboren, in an ander land, vos ir zait dorten nisht geboren gevoren; un dorten vet ir shtarben.

JER 22:26 And I will cast thee out, and immecha that bore thee, into ha'aretz acheret (another country) , where ye were not born; and there shall ye die.

JER 22:27 ‏און אין דעם לאַנד װאָס זײער האַרץ ציט זײ ‏זיך אומצוקערן אַהין, ‏אַהין װעלן זײ זיך נישט אומקערן. edit

JER 22:27 un in dem land vos zeyer harts tsit zei zich umtsukeren ahin, ahin velen zei zich nisht umkeren.

JER 22:27 But to HaAretz whereunto they desire to return, to these shall they not return.

JER 22:28 ‏איז אַ פֿאַראַכט געפֿעס אַ צעבראָכן ‏דער דאָזיקער מאַן כָּניָהו? ‏איז ער אַ כּלי אַ נישטװערטיקע? ‏פֿאַר װאָס זײַנען זײ פֿאַר װאָרפֿן געװאָרן, ער און זײַן זאָמען, ‏און פֿאַרשלײַדערט אין דעם לאַנד װאָס זײ קענען נישט? edit

JER 22:28 iz a faracht gefes a tsebrachen der doziker man Konyahu? iz er a keile a nishtvertike? far vos zainen zei far vorfen gevoren, er un zain zomen, un farshlaidert in dem land vos zei kenen nisht?

JER 22:28 Is this man Konyahu a despised broken etzev (image, statue) ? Is he a vessel wherein is no chefetz? Why are they cast out, he and his zera, and are cast into ha'aretz which they know not?

JER 22:29 ‏לאַנד, לאַנד, לאַנד, ‏הער דאָס װאָרט פֿון ה׳! edit

JER 22:29 land, land, land, her dos vort fun Hashem!

JER 22:29 O eretz, eretz, eretz, hear the Devar Hashem .

JER 22:30 ‏אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: ‏פֿאַרשיריבט דעם דאָזיקן מענטשן אָן קינדער, ‏אַ מאַן װאָס באַגליקט נישט אין זײַנע טעג, ‏װאָרום קינער פֿון זײַן זאָמען װעט נישט באַגליקן, ‏צו זיצן אױפֿן טראָן ‏ פֿון דָוִד, ‏און װײַטער געװעלטיקן אױף יהוּדה. edit

JER 22:30 azoi hot Hashem gezogt: farshiribt dem doziken mentshen on kinder, a man vos baglikt nisht in zaine teg, vorem kiner fun zain zomen vet nisht bagliken, tsu zitsen oifen tron fun Dovid, un vaiter geveltiken oif Yehudah.

JER 22:30 Thus saith Hashem , Write ye this ish ariri (childless) , a gever (man) who shall not prosper in his days; for none of his zera shall prosper, sitting upon the kisse Dovid, or moshel od (rule anymore) in Yehudah.

JER 23:1 ‏װי, די פּאַסטוכער װאָס ברענגען אום און צעשפּרײַטן ‏די שאָף פֿון מײַן פֿיטערונג, זאָגט ה׳. edit

JER 23:1 vi, di pastucher vos brengen um un tseshpraiten di shof fun main fiterung, zogt Hashem.

JER 23:1 Woe be unto the ro'im that destroy and scatter the tzon of My pasture! saith Hashem .

JER 23:2 ‏דערום האָט ה׳ אלוקי יִשׂרָאֵל אַזױ געזאָגט ‏אױף די פּאַסטוכער װאָס פֿיטערן מײַן פֿאָלק: איר האָט צעשפּרײט ‏מײַנע שאָף, און זײ פֿאַרשטױסן, ‏און האָט נישט אַכטונג געגעבן אױף זײ; ‏זעט, איך רעכן זיך מיט אײַך ‏פֿאַר אײַערע בײזע מעשׂים, זאָגט ה׳. edit

JER 23:2 derum hot Hashem Elochei Yisroel azoi gezogt oif di pastucher vos fiteren main folk: ir hot tseshpreit maine shof, un zei farshtoisen, un hot nisht achtung gegeben oif zei; zet, ich rechen zich mit aich far aiere beize meisim, zogt Hashem.

JER 23:2 Therefore thus saith Hashem Elohei Yisroel against the ro'im that shepherd My people; Ye have scattered My tzon, and driven them away, and have not attended to them; hineni, I will attend to you for the rah of your doings, saith Hashem .

JER 23:3 ‏און איך װעל אײַנזאַמלען דעם איבערבלײַב פֿון מײַנע שאָף ‏פֿון אַלע לענדער װאָס איך האָב זײ פֿאַרשטױסן אַהין, ‏און איך װעל זײ אומקערן צו זײער פֿיטערפּלאַץ, ‏און זײ װעלן זיך פֿרוכפּערן און מערן. edit

JER 23:3 un ich vel ainzamlen dem iberblaib fun maine shof fun ale lender vos ich hob zei farshtoisen ahin, un ich vel zei umkeren tsu zeyer fiterplats, un zei velen zich fruchperen un meren.

JER 23:3 And I will gather the she'erit (remnant) of My tzon out of all countries where I have driven them, and will bring them again to their folds; and they shall be fruitful and increase.

JER 23:4 ‏און איך װעל אױפֿשטעלן איבער זײ פּאַסטוכער, ‏און זײ װעלן זײ פֿיטערן; ‏און זײ װעלן מער נישט מורא האָבן און נישט אַנגסטן, ‏און זײ װעלן נישט געמינערט װערן, זאָגט ה׳. edit

JER 23:4 un ich vel oifshtelen iber zei pastucher, un zei velen zei fiteren; un zei velen mer nisht moire hoben un nisht angsten, un zei velen nisht geminert veren, zogt Hashem.

JER 23:4 And I will set up ro'im (shepherds) over them which shall shepherd them; and they shall fear no more, nor be dismayed, neither shall they be lacking, saith Hashem .

JER 23:5 ‏זע, טעג קומען, זאָגט ה׳, ‏און איך װעל אױפֿשטעלן פֿון דָוִדן אַ גערעכטן שפּראָץ (צמח), ‏און קיניגן װעט אַ קיניג װאָס װעט באַגליקן, ‏און טאָן רעכט און גערעכטיקײט אין לאַנד. edit

JER 23:5 ze, teg kumen, zogt Hashem, un ich vel oifshtelen fun Doviden a gerechten shprots (tsemach), un kinigen vet a kinig vos vet bagliken, un ton recht un gerechtikeit in land.

JER 23:5 Hinei, the days come, saith Hashem , that I will raise up unto Dovid a Tzemach Tzaddik, and a Melech shall reign and act wisely, and shall execute mishpat and tzedakah in ha'aretz.

JER 23:6 ‏אין זײַנע טעג װעט געהאָלפֿן װערן יהוּדה, ‏און יִשׂרָאֵל װעט רוען אין זיכערקײט; ‏און דאָס איז זײַן נאָמען װאָס מע װעט אים רופֿן: ‏ה׳ איז אונדזער גערעכטיקײט! edit

JER 23:6 in zaine teg vet geholfen veren Yehudah, un Yisroel vet ruen in zicherkeit; un dos iz zain nomen vos me vet im rufen: Hashem iz undzer gerechtikeit!

JER 23:6 In his days Yehudah shall be saved, and Yisroel shall dwell safely; and this is Shmo whereby he shall be called Adonoi ( Hashem ) Tzidkeinu.

JER 23:7 ‏פֿאַר װאָר, זע, טעג קומען, זאָגט ה׳, ‏און מע װעט מער נישט זאָגן: ‏אַזױ װי עס לעבט ה׳ װאָס האָט אױפֿגעבראַכט ‏די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל פֿון לאַנד מִצרַיִם! edit

JER 23:7 far vor, ze, teg kumen, zogt Hashem, un me vet mer nisht zogen: azoi vi es lebt Hashem vos hot oifgebracht di kinder fun Yisroel fun land Mitsrayim!

JER 23:7 Therefore, hinei, the days are coming, saith Hashem , that they shall no more say, Hashem liveth, which brought up the Bnei Yisroel out of Eretz Mitzrayim;

JER 23:8 ‏נײַערט: אַזױ װי עס לעבט ה׳ װאָס האָט אױפֿגעבראַכט ‏און װאָס האָט אַהערגעפֿירט ‏דעם זאָמען פֿון דעם הױז פֿון יִשׂרָאֵל, ‏פֿון צפֿון-מלאַנד און פֿון אַלע לענדער ‏װאָס איך האָב זײ פֿאַרשטױסן אַהין! ‏און זײ װעלן זיצן אױף זײער ערד. edit

JER 23:8 naiert: azoi vi es lebt Hashem vos hot oifgebracht un vos hot ahergefirt dem zomen fun dem hoiz fun Yisroel, fun Tsafon-mland un fun ale lender vos ich hob zei farshtoisen ahin! un zei velen zitsen oif zeyer erd.

JER 23:8 But, Hashem liveth, which brought up and which led the zera Bais Yisroel out of the eretz tzafonah, and from all countries to where I had driven them; and they shall dwell in their own land.

JER 23:9 ‏װערן די נבֿיאים. ‏צעבראָכן איז מײַן האַרץ אין מיר, ‏אַלע מײַנע בײנער ציטערן; ‏איך בין געװאָרן װי אַ מענטש אַ שיכּורער, ‏און װי אַ מאַן װאָס װײַן האָט אים איבערגעשטאַרקט; ‏פֿון װעגן ה׳, און פֿון װעגן זײַנע הײליקע װערטער. edit

JER 23:9 veren di neviim. tsebrachen iz main harts in mir, ale maine beiner tsiteren; ich bin gevoren vi a mentsh a shikurer, un vi a man vos vain hot im ibergeshtarkt; fun vegen Hashem, un fun vegen zaine heilike verter.

JER 23:9 Mine lev within me is broken because of the nevi'im; all my atzmot shake; I am like an ish shikkor, and like a gever (man) whom yayin hath overcome, because of Hashem , and because of Divrei Kadsho (His Holy Devarim) .

JER 23:10 ‏װאָרום פֿול איז מיט נוֹאפֿים דאָס לאַנד, ‏װאָרום פֿון װעגן אַ קללה טרױערט דאָס לאַנד, ‏זײַנען פֿאַרטריקנט די פֿיטערפּלעצער פֿון מדבר; ‏און זײער לױפֿעניש איז צום בײזן, ‏און זײער גבֿורה איז נישט ערלעך. edit

JER 23:10 vorem ful iz mit noiofem dos land, vorem fun vegen a klole troiert dos land, zainen fartriknt di fiterpletser fun midbar; un zeyer loifenish iz tsum beizen, un zeyer gevure iz nisht erlech.

JER 23:10 For ha'aretz is full of mena'afim; for because of a curse ha'aretz mourneth; the pleasant places of the midbar are dried up, and their course is ra'ah, and their gevurah is not right.

JER 23:11 ‏װאָרום אי דער נבֿיא אי דער כֹּהן זײַנען זינדיק, ‏אַפֿילו אין מײַן הױז האָב איך געפֿונען זײער בײז, ‏זאָגט ה׳. edit

JER 23:11 vorem i der novi i der koyen zainen zindik, afile in main hoiz hob ich gefunen zeyer beiz, zogt Hashem.

JER 23:11 For both navi and kohen are profane; indeed, in My Beis have I found their wickedness, saith Hashem .

JER 23:12 ‏דערום װעט זײער װעג זײ זײַן ‏װי אַ גליטשיקער אָרט אין דער פֿינצטער. ‏זײ װעלן געשטױסן װערן און פֿאַלן אױף אים, ‏װאָרום איך װעל ברענגען אַן אומגליק אױף זײ, ‏דאָס יאָר פֿון זײער רעכנשאַפֿט, ‏זאָגט ה׳. edit

JER 23:12 derum vet zeyer veg zei zain vi a glitshiker ort in der fintster. zei velen geshtoisen veren un falen oif im, vorem ich vel brengen an umglik oif zei, dos yor fun zeyer rechenshaft, zogt Hashem.

JER 23:12 Therefore their derech shall be unto them as slippery ways in the darkness; they shall be driven on, and fall therein; for I will bring ra'ah upon them, even the year of their visitation [for punishment], saith Hashem .

JER 23:13 ‏אױך בײַ די נבֿיאים פֿון שוֹמרוֹן ‏האָב איך געזען לעסטערונג; ‏זײ האָבן נבֿיאות געזאָגט פֿאַר בַעַל, ‏און האָבן פֿאַרפֿירט מײַן פֿאָלק יִשׂרָאֵל. edit

JER 23:13 oich bai di neviim fun Shomron hob ich gezen lesterung; zei hoben neviut gezogt far Baal, un hoben farfirt main folk Yisroel.

JER 23:13 And I have seen a repulsive thing in the nevi'im of Shomron; they prophesied by Ba'al, and caused My people Yisroel to err.

JER 23:14 ‏אָבער בײַ די נבֿיאים פֿון ירושָלַיִם ‏האָב איך שױדערהאַפֿטיקס געזען: ‏מזַנה זײַן, און אומגײן מיט ליגן; ‏און זײ שטאַרקן די הענט פֿון די שלעכטסטוער, ‏אַז זײ זאָלן זיך נישט אומקערן קײנער פֿון זײַן בײז; ‏זײ זײַנען מיר אַלע װי סדוֹם געװאָרן, ‏און אירע באַװױנער אַזױ װי עַמוֹרָה. edit

JER 23:14 ober bai di neviim fun Yerusholayim hob ich shoiderhaftiks gezen: mizane zain, un umgein mit ligen; un zei shtarken di hent fun di shlechtstuer, az zei zolen zich nisht umkeren keiner fun zain beiz; zei zainen mir ale vi Sodom gevoren, un ire bavoiner azoi vi Amora (Gomorrah).

JER 23:14 I have seen also in the nevi'im of Yerushalayim a horrible thing; they commit ni'uf and walk in sheker; they strengthen also the hands of evildoers, that none doth turn back from his wickedness; they are all of them unto Me as Sodom and the inhabitants thereof as Amora (Gomorrah) .

JER 23:15 ‏דערום האָט ה׳ צבָֿאוֹת אַזױ געזאָגט אױף די נבֿיאים: ‏זע, איך מאַך זײ עסן װערמוט, ‏און װעל זײ מאַכן טרינקען גיפֿטװאַסער, ‏װאָרום פֿון די נבֿיאים פֿון ירושָלַיִם ‏איז אַרױס די זינדיקײט איבערן גאַנצן לאַנד. edit

JER 23:15 derum hot Hashem Tseva'ot azoi gezogt oif di neviim: ze, ich mach zei esen vermes, un vel zei machen trinken giftvaser, vorem fun di neviim fun Yerusholayim iz arois di zindikeit iberen gantsen land.

JER 23:15 Therefore thus saith Hashem Tzva'os concerning the nevi'im; Hineni, I will feed them with wormwood, and make them drink the bitter water of gall; for from the nevi'im of Yerushalayim is chanupah (profaneness) gone forth into kol ha'aretz.

JER 23:16 ‏אַזױ האָט געזאָגט ה׳ צבָֿאוֹת: ‏איר זאָלט נישט הערן צו די װערטער פֿון די נבֿיאים ‏װאָס זאָגן אײַך נבֿיאות; ‏זײ פֿאַרנאַרישן אײַך; ‏די זעונג פֿון זײער האַרצן רעדן זײ, ‏נישט אױסן מױל פֿון ה׳. edit

JER 23:16 azoi hot gezogt Hashem Tseva'ot: ir zolt nisht heren tsu di verter fun di neviim vos zogen aich neviut; zei farnarishen aich; di zeung fun zeyer hartsen reden zei, nisht oisen moil fun Hashem.

JER 23:16 Thus saith Hashem Tzva'os, Pay no heed unto the devarim of the nevi'im that prophesy unto you; they are deluding you; they speak a chazon (vision) of their own lev, and not out of the mouth of Hashem .

JER 23:17 ‏זאָגן זאָגן זײ צו די װאָס פֿאַראַכטן מיך: ‏ה׳ האָט גערעדט: איר עט האָבן שלום; ‏און איטלעכן װאָס גײט אין דער אײַנגעשפּאַרטיקײט פֿון זײַן האַרצן, ‏זאָגן זײ: אױף אײַך װעט נישט קומען קײן בײז. edit

JER 23:17 zogen zogen zei tsu di vos farachten mich: Hashem hot geredt: ir et hoben sholem; un itlechen vos geit in der aingeshpartikeit fun zain hartsen, zogen zei: oif aich vet nisht kumen kein beiz.

JER 23:17 They say continually unto them that despise Me, Hashem hath said, Ye shall have shalom; and they say unto everyone that walketh after the sherirut (stubbornness) of his own lev, No ra'ah shall come upon you.

JER 23:18 ‏אָבער װער איז געשטאַנען אין דעם סָוד פֿון ה׳, ‏אַז ער זאָל מערקען און הערן זײַן װאָרט? ‏װער האָט פֿאַרנומען זײַן װאָרט און זיך צוגעהערט? edit

JER 23:18 ober ver iz geshtanen in dem sod fun Hashem, az er zol merken un heren zain vort? ver hot farnumen zain vort un zich tsugehert?

JER 23:18 For who hath stood in the sod (council) of Hashem , and hath perceived and heard His Devar? Who hath marked His word, and heard it?

JER 23:19 ‏זע, אַ שטורעם פֿון ה׳, אַ גרימצאָרן איז אַרױס, ‏יאָ, אַ דרײַ אֵיקער שטורעמװינט; ‏אױף די קעפּ פֿון די רשָעים װעט ער פֿאַלן. edit

JER 23:19 ze, a shturem fun Hashem, a grimtsoren iz arois, yo, a drai eiker shturemvint; oif di kef fun di reshoiem vet er falen.

JER 23:19 Hinei, a whirlwind of Hashem is gone forth in fury, even a violent whirlwind; it shall fall grievously upon the rosh of the resha'im.

JER 23:20 ‏נישט אָפּגײן װעט דער צאָרן ‏ פֿון ה׳, ‏ביז ער טוט, און ביז ער איז מקײם, ‏די גראַכטונגען פֿון זײַן האַרצן; ‏אין סוף פֿון די טעג װעט איר דאָס גוט פֿאַרשטײן. edit

JER 23:20 nisht opgein vet der tsoren fun Hashem, biz er tut, un biz er iz mekaiem, di grachtungen fun zain hartsen; in sof fun di teg vet ir dos gut farshtein.

JER 23:20 The anger of Hashem shall not turn back, until He have executed, and until He have performed, the mezimmot (designs) of His lev; in the acharit hayamim ye shall understand it perfectly.

JER 23:21 ‏איך האָב נישט געשיקט די נבֿיאים, ‏און זײ זײַנען געלאָפֿן, ‏איך האָב נישט גערעדט צו זײ, ‏און זײ האָבן נבֿיאות געזאָגט. edit

JER 23:21 ich hob nisht geshikt di neviim, un zei zainen gelofen, ich hob nisht geredt tsu zei, un zei hoben neviut gezogt.

JER 23:21 I have not sent these nevi'im, yet they ran; I have not spoken to them, yet they prophesied.

JER 23:22 ‏און אױב זײ זײַנען געשטאַנען אין מײַן סָוד, ‏זאָלן זײ לאָזן הערן מײַן פֿאָלק מײַנע װערטער, ‏און זאָלן זײ זײ אומקרעקן פֿון זײער שלעכטן װעג, ‏און פֿון זײערע שלעכטע מעשׂים. edit

JER 23:22 un oib zei zainen geshtanen in main sod, zolen zei lozen heren main folk maine verter, un zolen zei zei umkreken fun zeyer shlechten veg, un fun zeyere shlechte meisim.

JER 23:22 But if they had stood in My sod (council) , and had caused My people to hear My Devarim, then they should have turned them from their derech harah, and from the ra'ah of their doings.

JER 23:23 ‏בין איך דען אַ ג-ט פֿון נאָנטן, זאָגט ה׳, ‏און נישט אַ ג-ט פֿון דער װײַטן? edit

JER 23:23 bin ich den a g-t fun nonten, zogt Hashem, un nisht a g-t fun der vaiten?

JER 23:23 Am I Elohei mikarov, saith Hashem , and not Elohei merachok?

JER 23:24 ‏צי קען זיך פֿאַרבאָרגן אַ מענטש אין פֿאַרבאָרגענישן, ‏אַז איך זאָל אים נישט זען? זאָגט ה׳. ‏בין איך נישט פֿול די הימלען און די ערד? ‏זאָגט ה׳. edit

JER 23:24 tsi ken zich farborgen a mentsh in farborgenishen, az ich zol im nisht zen? zogt Hashem. bin ich nisht ful di himlen un di erd? zogt Hashem.

JER 23:24 Can any ish hide himself in secret places that I shall not see him? saith Hashem . Do not I fill Shomayim and Ha'Aretz? saith Hashem .

JER 23:25 ‏איך האָב געהערט װאָס די נבֿיאים זאָגן, ‏די װאָס זאָגן נבֿיאות אין מײַן נאָמען ליגן, ‏אַזױ צו זאָגן: ‏מיר האָט זיך געחלומט, מיר האָט זיך געחלומט! edit

JER 23:25 ich hob gehert vos di neviim zogen, di vos zogen neviut in main nomen ligen, azoi tsu zogen: mir hot zich gechlumt, mir hot zich gechlumt!

JER 23:25 I have heard what the nevi'im said, that prophesy sheker (lies) biShmi (in My Name) , saying, I have dreamed, I have dreamed.

JER 23:26 ‏ביז װאַנען נאָך? ‏איז דען אין האַרצן פֿון די נבֿיאים װאָס זאָגן נבֿיאות ליגן, ‏און די נבֿיאים פֿון דעם באַטרוג פֿון זײער האַרצן – edit

JER 23:26 biz vanen noch? iz den in hartsen fun di neviim vos zogen neviut ligen, un di neviim fun dem batrug fun zeyer hartsen –

JER 23:26 How long shall this be in the lev of the nevi'im that prophesy sheker? Indeed, they are nevi'im of the delusion of their own lev;

JER 23:27 ‏טראַכטן זײ דען צו מאַכן מײַן פֿאָלק פֿאַרגעסן מײַן נאָמען ‏מיט זײערע חלוֹמות װאָס זײ דערצײלן אײנער דעם אַנדערן, ‏אַזױ װי זײערע עלטערן האָבן פֿאַרגעסן מײַן נאָמען דורך בַעַל? edit

JER 23:27 trachten zei den tsu machen main folk fargesen main nomen mit zeyere chaloimes vos zei dertseilen einer dem anderen, azoi vi zeyere elteren hoben fargesen main nomen durch Baal?

JER 23:27 Which think to cause My people to forget My Shem by their chalomot (dreams) which they tell every ish to his neighbor, as their avot have forgotten My Shem through Ba'al [worship].

JER 23:28 ‏דער נבֿיא װאָס בײַ אים איז אַ חלום, ‏זאָל דערצײלן אַ חלום, ‏און דער װאָס מײַן װאָרט איז בײַ אים, ‏זאָל רעדן מײַן װאָרט װאָרהאַפֿטיק. ‏װאָס האָט שטרױ צו קאָרן? ‏זאָגט ה׳. edit

JER 23:28 der novi vos bai im iz a cholem, zol dertseilen a cholem, un der vos main vort iz bai im, zol reden main vort vorhaftik. vos hot shtroi tsu koren? zogt Hashem.

JER 23:28 The navi that hath a chalom, let him tell a chalom; and he that hath My Devar, let him speak My Devar emes (faithfully) . What is the chaff to the wheat? saith Hashem .

JER 23:29 ‏פֿאַר װאָר, מײַן װאָרט איז אַזױ װי פֿײַער, ‏זאָגט ה׳, ‏און װי אַ האַמער װאָס צעהאַקט פֿעלז. edit

JER 23:29 far vor, main vort iz azoi vi faier, zogt Hashem, un vi a hamer vos tsehakt felz.

JER 23:29 Is not My Devar like an eish? saith Hashem . And like a hammer that breaketh the rock in pieces?

JER 23:30 ‏דערום זע, איך קום אױף די נבֿיאים, זאָגט ה׳, ‏װאָס גנבֿען מײַנע װערטער אײנער פֿון אַנדערן. edit

JER 23:30 derum ze, ich kum oif di neviim, zogt Hashem, vos ganven maine verter einer fun anderen.

JER 23:30 Therefore, hineni, I am against the nevi'im, saith Hashem , that steal My devarim every ish from his neighbor.

JER 23:31 ‏זע, איך קום אױף די נבֿיאים, זאָגט ה׳, ‏װאָס נעמען זײער {אײגענע} צונג און זאָגט, ער {ה׳} געזאָגט. edit

JER 23:31 ze, ich kum oif di neviim, zogt Hashem, vos nemen zeyer tsung un zogt, er gezogt.

JER 23:31 Hineni, I am against the nevi'im, saith Hashem , that use their [own] lashon, and say, He saith.

JER 23:32 ‏זע, איך קום אױף די װאָס זאָגן נבֿיאות פֿאַלשע חלוֹמות, ‏זאָגט ה׳, ‏און דערצײלן זײ, און פֿאַרפֿירן מײַן פֿאָלק ‏מיט זײערע שקָרים און מיט זײער לױזגעלאָזטקײט, ‏װען איך האָב זײ נישט געשיקט און זײ נישט באַפֿױלן; ‏און נוצן נוצן זײ נישט דעם דאָזיקן פֿאָלק, זאָגט ה׳. edit

JER 23:32 ze, ich kum oif di vos zogen neviut falshe chaloimes, zogt Hashem, un dertseilen zei, un farfiren main folk mit zeyere shekorim un mit zeyer loizgeloztkeit, ven ich hob zei nisht geshikt un zei nisht bafoilen; un nutsen nutsen zei nisht dem doziken folk, zogt Hashem.

JER 23:32 Hineni, I am against them that prophesy chalomot sheker, saith Hashem , and do tell them, and cause My people to err by their lies, and by their recklessness; yet I sent them not, nor commanded them: therefore they shall not profit this people at all, saith Hashem .

JER 23:33 ‏און אַז דאָס דאָזיקע פֿאָלק, אָדער דער נבֿיא, אָדער אַ כֹּהן, װעט דיך װרעגן, אַזױ צו זאָגן: װאָס איז די משׂא עף פֿון ה׳? זאָלסטו זאָגן צו זײ: װאָס איז די משׂא? – אַז איך װעל אײַך פֿאַרװאַרפֿן, זאָגט ה׳. edit

JER 23:33 un az dos dozike folk, oder der novi, oder a koyen, vet dich veregen, azoi tsu zogen: vos iz di Massa ef fun Hashem? zolstu zogen tsu zei: vos iz di Massa? – az ich vel aich farvorfen, zogt Hashem.

JER 23:33 And when this people, or the navi, or a kohen, shall ask thee, saying, What is the massa (burden, prophecy) of Hashem ? Thou shalt then say unto them, What massa (burden) ? I will even forsake you, saith Hashem .

JER 23:34 ‏און דער נבֿיא, און דער כֹּהן, און דאָס פֿאָלק, װאָס װעט זאָגן די משׂא פֿון ה׳, װעל איך זיך אָפּרעכענען מיט יענעם מענטשן און מיט זײַן הױז. edit

JER 23:34 un der novi, un der koyen, un dos folk, vos vet zogen di Massa fun Hashem, vel ich zich oprechenen mit yenem mentshen un mit zain hoiz.

JER 23:34 And as for the navi, and the kohen, and HaAm, that shall say, The massa (burden) of Hashem , I will even punish that ish and his bais.

JER 23:35 ‏אַזױ זאָלט איר זאָגן איטלעכער צו דײַן חבֿר, און איטלעכער צו זײַן ברודער: װאָס האָט ה׳ געענטפֿערט? און: װאָס האָט ה׳ גערעדט? edit

JER 23:35 azoi zolt ir zogen itlecher tsu dain chever, un itlecher tsu zain bruder: vos hot Hashem geentfert? un: vos hot Hashem geredt?

JER 23:35 Thus shall ye say every ish to his neighbor, and every ish to his brother, What hath Hashem answered? And, What hath Hashem spoken?

JER 23:36 ‏אָבער משׂא פֿון ה׳ זאָלט איר מער נישט דערמאָנען װאָרום אַ משׂא װעט װערן פֿאַר איטלעכן זײַן אײגן װאָרט, װײַל איר פֿאַרדרײט די װערטער פֿון דעם לעבעדיקן אלֹקים, ה׳ צבָֿאוֹת אלוקינו. edit

JER 23:36 ober Massa fun Hashem zolt ir mer nisht dermonen vorem a Massa vet veren far itlechen zain eigen vort, vail ir fardreit di verter fun dem lebediken Elokim, Hashem Tseva'ot Elokeinu.

JER 23:36 And the massa (burden) of Hashem shall ye mention no more; for every manʼs word shall be his massa (burden) ; for ye have perverted the Devarim of the Elohim Chayyim, of Hashem Tzva'os Eloheinu.

JER 23:37 ‏אַזױ זאָלסטו זאָגן צום נבֿיא: װאָס האָט דיר ה׳ געענטפֿערט? און: װאָס האָט ה׳ גערעדט? edit

JER 23:37 azoi zolstu zogen tsum novi: vos hot dir Hashem geentfert? un: vos hot Hashem geredt?

JER 23:37 Thus shalt thou say to the navi, What hath Hashem answered thee? And, What hath Hashem spoken?

JER 23:38 ‏אָבער אַז איר זאָגט די משׂא פֿון ה׳ – פֿאַר װאָר, אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: װײַל איר האָט געזאָגט דאָס דאָזיקע װאָרט די משׂא פֿון ה׳, װען איך האָב געשיקט צו אײַך, אַזױ צו זאָגן: איר זאָלט נישט זאָגן די משׂא פֿון ה׳, edit

JER 23:38 ober az ir zogt di Massa fun Hashem – far vor, azoi hot Hashem gezogt: vail ir hot gezogt dos dozike vort di Massa fun Hashem, ven ich hob geshikt tsu aich, azoi tsu zogen: ir zolt nisht zogen di Massa fun Hashem,

JER 23:38 But since ye say, The massa (burden) of Hashem ; therefore thus saith Hashem , Because ye say this word, The massa (burden) of Hashem , and I have sent unto you, saying, Ye shall not say, The massa (burden) of Hashem ;

JER 23:39 ‏דערום זעט, איך װעל אײַך רײַסנדיק אױסרײַסן, און װעל אַװעקװאַרפֿן אײַך, און די שטאָט װאָס איך האָב געגעבן אײַך און אײַערע עלטערן, פֿון מײַן פּנים. edit

JER 23:39 derum zet, ich vel aich raisndik oisraisen, un vel avekvarfen aich, un di shtot vos ich hob gegeben aich un aiere elteren, fun main ponem.

JER 23:39 Therefore, hineni, I, even I, will utterly forget you, and I will forsake you, and the Ir that I gave you and avoteichem, and cast you out of My presence;

JER 23:40 ‏און איך װעל ברענגען אױף אײַך אַן אײביקע חרפּה, און אַן אײביקע שאַנד, װאָס װעט נישט פֿאַרגעסן װערן. edit

JER 23:40 un ich vel brengen oif aich an eibike charpe, un an eibike shand, vos vet nisht fargesen veren.

JER 23:40 And I will bring a cherpat olam (everlasting disgrace) upon you, and a kelimut olam (perpetual dishonor) , which shall not be forgotten.

JER 24:1 ‏ה׳ האָט מיר געװיזן, ערשט צװײ קערב פֿײַגן זײַנען אַװעקגעשטעלט פֿאַר דעם הֵיכל פֿון ה׳; נאָכדעם װי נבֿוכַדרֶאצַר דער מלך פֿון בָבֿל האָט פֿאַרטריבן יכָניָהו דעם זון פֿון יהוֹיָקימען, דעם מלך פֿון יהוּדה, און די האַרן פֿון יהוּדה, און אי מײַנסטערס און די שלעסערס, פֿון ירושָלַיִם, און זײ געבראַכט קײן בָבֿל. edit

JER 24:1 Hashem hot mir gevizen, ersht tsvei kerb faigen zainen avekgeshtelt far dem heichl fun Hashem; nochdem vi Nevuchadretsar der melech fun Bavel hot fartriben Yechanyah dem zun fun Yhoyakimen, dem melech fun Yehudah, un di haren fun Yehudah, un i mainsters un di shlesers, fun Yerusholayim, un zei gebracht kein Bavel.

JER 24:1 Hashem showed me, and, hinei, two baskets of figs were set in front of the Heikhal Hashem ; after that Nevukhadretzar Melech Bavel had carried away into the Golus Melech Yehudah Yechanyah ben Y'hoyakim, and the sarim (princes) of Yehudah, with the craftsmen and artisans, from Yerushalayim, and had brought them to Babylon.

JER 24:2 ‏אײן קאָרב זײער גוטע פֿײַגן, אַזױ װי ערשטצײַטיקע פֿײַגן, און אײן קאָרב זײער שלעכטע פֿײַגן, װאָס קענען נישט געגעסן װערן פֿאַר שלעכטקײט. edit

JER 24:2 ein korb zeyer gute faigen, azoi vi ershttsaitike faigen, un ein korb zeyer shlechte faigen, vos kenen nisht gegesen veren far shlechtkeit.

JER 24:2 One basket had figs tovot me'od, even like the figs that are early ripening; and the other basket had figs ra'ot me'od, which could not be eaten, they were so bad.

JER 24:3 ‏און ה׳ האָט צו מיר געזאָגט: װאָס זעסטו יִרמיָהו? האָב איך געזאָגט: פֿײַגן; די גוטע פֿײַגן זײַנען זײער גוטע, און די שלעכטע זײַנען זײער שלעכטע, װאָס קענען נישט געגעסן װערן פֿאַר שלעסטקײט. edit

JER 24:3 un Hashem hot tsu mir gezogt: vos zestu Yirmeyah? hob ich gezogt: faigen; di gute faigen zainen zeyer gute, un di shlechte zainen zeyer shlechte, vos kenen nisht gegesen veren far shlestkeit.

JER 24:3 Then said Hashem unto me, What seest thou, Yirmeyah? And I answered, Figs; the good figs, very good; and the bad, very bad, that cannot be eaten they are so bad.

JER 24:4 ‏איז דאָס װאָרט פֿון ה׳ געװען צו מיר, אַזױ צו זאָגן: edit

JER 24:4 iz dos vort fun Hashem geven tsu mir, azoi tsu zogen:

JER 24:4 Again the Devar Hashem came unto me, saying,

JER 24:5 ‏אַזױ האָט געזאָגט ה׳ אלוקי יִשׂרָאֵל: ‏אַזױ װי די דאָזיקע גוטע פֿײַגן ‏אַזױ װעל איך דערקענען צום גוטן די פֿאַרטריבענע פֿון יהוּדה. ‏װאָס איך האָב אַרױסגעשיקט פֿון דעם דאָזיקן אָרט, ‏אין לאַנד פֿון די כַּשׂדים. edit

JER 24:5 azoi hot gezogt Hashem Elochei Yisroel: azoi vi di dozike gute faigen azoi vel ich derkenen tsum guten di fartribene fun Yehudah. vos ich hob aroisgeshikt fun dem doziken ort, in land fun di Kesedim.

JER 24:5 Thus saith Hashem Elohei Yisroel; Like these good figs, so will I acknowledge them that of Yehudah are carried away unto the Golus, whom I have sent out of this place into the Eretz Kasdim (Chaldeans) for their good.

JER 24:6 ‏און איך װעל טאָן מײַן אױג אױף זײ צום גוטן, ‏און װעל זײ אומקערן אין דעם דאָזיקן לאַנד; ‏און איך װעל זײ אױפֿבױען, און נישט צעשטערן, ‏און איך װעל זײ אײַנפֿלאַנצן, און נישט אױסרײַסן. ‏און איך װעל זײ געבן אַ האַרץ מיך צו קענען, ‏אַז איך בין ה׳, ‏און זײ װעלן מיר זײַן צום פֿאָלק, edit

JER 24:6 un ich vel ton main oig oif zei tsum guten, un vel zei umkeren in dem doziken land; un ich vel zei oifboien, un nisht tseshteren, un ich vel zei ainflantsen, un nisht oisraisen. un ich vel zei geben a harts mich tsu kenen, az ich bin Hashem, un zei velen mir zain tsum folk,

JER 24:6 For I will set mine eyes over them for tovah, and I will bring them again to ha'aretz hazot; and I will build them up, and not tear them down; and I will plant them, and not uproot them.

JER 24:7 ‏און איך װעל זײ זײַן צום אלֹקים, ‏װאָרום זײ װעלן זיך אומקערן צו מיר מיט זײער גאַנצן האַרצן. edit

JER 24:7 un ich vel zei zain tsum Elokim, vorem zei velen zich umkeren tsu mir mit zeyer gantsen hartsen.

JER 24:7 And I will give them a lev to have da'as of me, that I am Hashem ; and they shall be My people, and I will be their Elohim; for they shall return unto Me with all their lev.

JER 24:8 ‏און אַזױ װי די שלעכטע פֿײַגן, ‏װאָס קענען נישט געגעסן װערן פֿאַר שלעכטקײט ‏– פֿאַר װאָר, אַזױ האָט ה׳ געזאָגט – ‏אַזױ װעל איך מאַכן צִדקִיָהו דעם מלך פֿון יהוּדה, ‏און זײַנע האַרן, און דעם איבערבלײַב פֿון ירושָלַיִם, ‏װאָס זײַנען איבערגעבליבן אין דעם דאָזיקן לאַנד, ‏און די װאָס זיצן אין לאַנד מִצרַיִם. edit

JER 24:8 un azoi vi di shlechte faigen, vos kenen nisht gegesen veren far shlechtkeit – far vor, azoi hot Hashem gezogt – azoi vel ich machen Tsidkiyah dem melech fun Yehudah, un zaine haren, un dem iberblaib fun Yerusholayim, vos zainen ibergebliben in dem doziken land, un di vos zitsen in land Mitsrayim.

JER 24:8 And as the bad figs, which cannot be eaten, they are so bad, surely thus saith Hashem , So will I give Tzidkiyah Melech Yehudah, and his sarim (princes) , and the she'erit Yerushalayim, that remain in ha'aretz hazot, and them that dwell in Eretz Mitzrayim;

JER 24:9 ‏און איך װעל זײ מאַכן פֿאַר אַ שױדער צום בײזן ‏בײַ אַלע קיניגרײַכן פֿון דער ערד; ‏פֿאַר אַ שאַנד און פֿאַר אַ שפּריכװאָרט, ‏פֿאַר אַ שפּאָט און פֿאַר אַ קללה, ‏אין אַלע ערטער װאָס איך װעל זײ פֿאַרשטױסן אַהין. edit

JER 24:9 un ich vel zei machen far a shoider tsum beizen bai ale kinigraichen fun der erd; far a shand un far a shprichvort, far a shpot un far a klole, in ale erter vos ich vel zei farshtoisen ahin.

JER 24:9 And I will deliver them for abhorrence, for an offense to kol mamlechot ha'aretz to be a reproach and a byword, a taunt and a kelalah (curse) in all places where I shall drive them.

JER 24:10 ‏און איך װעל אָנשיקן אױף זײ די שװערד, ‏דעם הונגער, און די פּעסט, ‏ביז זײ װעלן פֿאַרלענדט װערן פֿון דער ערד ‏װאָס איך האָב געגעבן זײ און זײערע עלטערן. edit

JER 24:10 un ich vel onshiken oif zei di shverd, dem hunger, un di fest, biz zei velen farlendt veren fun der erd vos ich hob gegeben zei un zeyere elteren.

JER 24:10 And I will send the cherev, the ra'av (famine) , and the dever (pestilence) , among them, until they are consumed from off ha'aretz that I gave unto them and to their avot.

JER 25:1 ‏דאָס װאָרט װאָס איז געװען צו יִרמיָהון אױף דעם גאַנצן פֿאָלק פֿון יהוּדה אין פֿירטן יאָר פֿון יהוֹיָקים דעם זון פֿון יֹאשִיָהון, דעם מלך פֿון יהוּדה – דאָס איז דאָס ערשטע יאָר פֿון נבֿוכַדרֶאצַר דעם מלך פֿון בָבֿל – edit

JER 25:1 dos vort vos iz geven tsu Yirmeyahen oif dem gantsen folk fun Yehudah in firten yor fun Yhoyakim dem zun fun Yoshiyahen, dem melech fun Yehudah – dos iz dos ershte yor fun Nevuchadretsar dem melech fun Bavel –

JER 25:1 The davar that came to Yirmeyah concerning kol HaAm Yehudah in the fourth year of Y'hoyakim Ben Yoshiyah Melech Yehudah, that was the first year of Nevukhadretzar Melech Bavel;

JER 25:2 ‏װאָס יִרמיָהו הנבֿיא האָט גערעדט צו דעם גאַנצן פֿאָלק פֿון יהוּדה, און צו אַלע באַװױנער פֿון ירושָלַיִם, אַזױ צו זאָגן: edit

JER 25:2 vos Yirmeyah hanovi hot geredt tsu dem gantsen folk fun Yehudah, un tsu ale bavoiner fun Yerusholayim, azoi tsu zogen:

JER 25:2 The which Yirmeyah HaNavi spoke unto kol HaAm Yehudah, and to all the inhabitants of Yerushalayim, saying,

JER 25:3 ‏פֿון דרײַנצנטן יאָר פֿון יֹאשִיָהו דעם זון פֿון אָמוֹנען, דעם מלך פֿון יהוּדה, אוהן ביז אױף הײַנטיקן טאָג, שִין דרײַ און צװאַנציק יאָר איז דאָס װאָרט פֿון ה׳ צו מיר, און איך האָב גערעדט צו אײַך, נאָכאַנאַנד און נאָכאַנאַנד גערעדט, און איר האָט נישט צוגעהערט. edit

JER 25:3 fun draintsnten yor fun Yoshiyah dem zun fun Amonen, dem melech fun Yehudah, uhn biz oif haintiken tog, shiin drai un tsvantsik yor iz dos vort fun Hashem tsu mir, un ich hob geredt tsu aich, nochanand un nochanand geredt, un ir hot nisht tsugehert.

JER 25:3 From the thirteenth year of Yoshiyah Ben Amon Melech Yehudah, even unto this day, that is the three and twentieth year, the Devar Hashem hath come unto me, and I have spoken unto you, rising early and speaking; but ye have not paid heed.

JER 25:4 ‏און ה׳ האָט צו אײַך געשיקט אַלע זײַנען קנעכט די נבֿיאים, נאָכאַנאַנד און נאָכאַנאַנד געשיקט – אָבער איר האָט נישט צוגעהערט און נישט צוגענײַגט אײַער אױער צו הערן – edit

JER 25:4 un Hashem hot tsu aich geshikt ale zainen knecht di neviim, nochanand un nochanand geshikt – ober ir hot nisht tsugehert un nisht tsugenaigt aier oier tsu heren –

JER 25:4 And Hashem hath sent unto you all His avadim the nevi'im, rising early and sending them; but ye have not paid heed, nor inclined your ozen to hear.

JER 25:5 ‏אַזױ צו זאָגן: קערט אײַך אום פֿאָרט איטלעכער פֿון זײַן שלעכטן װעג, און פֿון אײַערע שלעכטע מעשׂים, און בלײַבט זיצן אױף דער ערד װאָס ה׳ האָט געגעבן אײַך און אײַערע עלטערן פֿון אײביק און ביז אײביק, edit

JER 25:5 azoi tsu zogen: kert aich um fort itlecher fun zain shlechten veg, un fun aiere shlechte meisim, un blaibt zitsen oif der erd vos Hashem hot gegeben aich un aiere elteren fun eibik un biz eibik,

JER 25:5 They said, Shuvu, make teshuvah now every ish from his derech ra'ah, and from the rah of your doings, and dwell in ha'aretz that Hashem hath given unto you and to avoteichem l'min olam v'ad olam;

JER 25:6 ‏און איר זאָלט נישט גײן נאָך פֿרעמדע ג-טער זײ צו דינען, און זיך צו בוקן צו זײ, און איר זאָלט מיך נישט דערצערענען מיט דעם װערק פֿון אײַערע הענט, און איך װעל אײַך נישט בײז טאָן. edit

JER 25:6 un ir zolt nisht gein noch fremde g-ter zei tsu dinen, un zich tsu buken tsu zei, un ir zolt mich nisht dertserenen mit dem verk fun aiere hent, un ich vel aich nisht beiz ton.

JER 25:6 And go not after elohim acherim to serve them, and to worship them, and provoke Me not to anger with the works of your hands; and I will do you no harm.

JER 25:7 ‏אָבער איר האָט נישט צוגעהערט צו מיר, זאָגט ה׳, כּדי מיך צו דערצערענען מיט דעם װערק פֿון אײַערע הענט, צו אײַער אײגענער רעה. edit

JER 25:7 ober ir hot nisht tsugehert tsu mir, zogt Hashem, kedei mich tsu dertserenen mit dem verk fun aiere hent, tsu aier eigener reh.

JER 25:7 Yet ye have not paid heed unto Me, saith Hashem ; that ye might provoke Me to anger with the works of your hands to your own hurt.

JER 25:8 ‏דערום האָט ה׳ צבָֿאוֹת אַ אוזי געזאָגט: ‏װײַל איר האָט נישט צוגעהערט מײַנע װערטער, edit

JER 25:8 derum hot Hashem Tseva'ot a uzi gezogt: vail ir hot nisht tsugehert maine verter,

JER 25:8 Therefore thus saith Hashem Tzva'os; Because ye have not paid heed to My Devarim,

JER 25:9 ‏אָט שיק איך און װעל נעמען אַלע משפּחות פֿון צפֿון, ‏זאָגט ה׳, ‏און צו נבֿוכַדרֶאצַר דעם מלך פֿון בָבֿל, מײַן קנעכט; ‏און איך װעל זײ ברענגען אױף דעם דאָזיקן לאַנד, ‏און אױף אירע באַװױנער, ‏און אױף אַלע די דאָזיקע פֿעלקער רונד אַרום, ‏און איך װעל זײ פֿאַרװיסטן, ‏און װעל זײ מאַכן פֿאַר אַ שרעק און פֿאַר אַ שמוצערונג, ‏און פֿאַר אײביקע כורבות. edit

JER 25:9 ot shik ich un vel nemen ale mishpoches fun Tsafon, zogt Hashem, un tsu Nevuchadretsar dem melech fun Bavel, main knecht; un ich vel zei brengen oif dem doziken land, un oif ire bavoiner, un oif ale di dozike felker rund arum, un ich vel zei farvisten, un vel zei machen far a shrek un far a shmutserung, un far eibike churbes.

JER 25:9 Hinei, I will send and take all the mishpekhot of the tzafon (north) , saith Hashem , and Avdi Nevukhadretzar Melech Bavel, and will bring them against this land, and against the inhabitants thereof, and against all these Goyim all around, and will utterly destroy them, and make them an astonishment, and a hissing, and perpetual desolations.

JER 25:10 ‏און איך װעל פֿאַרטיליקן פֿון זײ ‏דעם קֹול פֿון לוסטיקײט און דעם קֹול פֿון פֿרײד, ‏דעם קֹול פֿון אַ חתן און דעם קֹול פֿון אַ כּלה, ‏דאָס געריאָיש פֿון אַ האַנטמיל, ‏און דעם שײן פֿון אַ ליכט. edit

JER 25:10 un ich vel fartiliken fun zei dem kol fun lustikeit un dem kol fun freid, dem kol fun a chosen un dem kol fun a kale, dos gerioish fun a hantmil, un dem shein fun a licht.

JER 25:10 Moreover I will cause to perish from them the kol sasson (voice of gladness) , and the kol simchah (voice of joy) , the voice of the Choson, and the voice of the Kallah, the sound of the millstones, and the ohr of the ner.

JER 25:11 ‏און דאָס דאָזיקע גאַנצע לאַנד ‏װעט װערן אַ כורבן און אַ װיסטעניש, ‏און די דאָזיקע פֿעלקער ‏װעלן דינען דעם מלך פֿון בָבֿל זיבעציק יאָר. edit

JER 25:11 un dos dozike gantse land vet veren a churben un a vistenish, un di dozike felker velen dinen dem melech fun Bavel zibetsik yor.

JER 25:11 And this whole land shall be a desolation, and an astonishment; and these Goyim shall serve Melech Bavel shiv'im shanah (seventy years) .

JER 25:12 ‏און עס װעט זײַן, אַז די זיבעציק יאָר װערן פֿול, ‏װעל איך זיך רעכענען מיט דעם מלך פֿון בָבֿל, ‏און מיט יענעם פֿאָלק, זאָגט ה׳, פֿאַר זײער זינד, ‏און מיט דעם לאַנד פֿון די כַּשׂדים; ‏און איך װעל עס מאַכן פֿאַר אײביקע װיסטענישן. edit

JER 25:12 un es vet zain, az di zibetsik yor veren ful, vel ich zich rechenen mit dem melech fun Bavel, un mit yenem folk, zogt Hashem, far zeyer zind, un mit dem land fun di Kesedim; un ich vel es machen far eibike vistenishen.

JER 25:12 And it shall come to pass, when shiv'im shanah are accomplished, that I will punish Melech Bavel, and that nation, saith Hashem , for their avon, and the Eretz Kasdim (Land of Chaldeans) , and will make it perpetual desolations.

JER 25:13 ‏און איך װעל ברענגען אױף יענעם לאַנד ‏אַלע מײַנע װערטער װאָס איך האָב גערעצט דערױף, ‏אַלץ װאָס שטײט געשריבן אין דעם דאָזיקן בוך, ‏װאָס יִרמיָהו האָט נבֿיאות געזאָגט אױף אַלע פֿעלקער. edit

JER 25:13 un ich vel brengen oif yenem land ale maine verter vos ich hob geretst deroif, alts vos shteit geshriben in dem doziken buch, vos Yirmeyah hot neviut gezogt oif ale felker.

JER 25:13 And I will bring upon that land all My Devarim which I have pronounced against it, even all that is written in this sefer, which Yirmeyah hath prophesied against kol HaGoyim.

JER 25:14 ‏װאָרום פֿיל פֿעלקער און גרױסע מלכים ‏װעלן אױך זײ פֿאַרקנעכטן; ‏און איך װעל זײ באַצאָלן לױט זײער טואונג ‏און לױט דעם װערק פֿון זײערע הענט. edit

JER 25:14 vorem fil felker un groise Molechim velen oich zei farknechten; un ich vel zei batsolen loit zeyer tuung un loit dem verk fun zeyere hent.

JER 25:14 For Goyim rabbim and melachim gedolim shall enslave them also; I will recompense them according to their deeds, according to the ma'aseh of their own hands.

JER 25:15 ‏װאָרום אַזױ האָט געזאָגט ה׳ אלוקי יִשׂרָאֵל צו מיר: ‏נעם דעם דאָזיקן כָּוס מיט װײַן פֿון גרימצאָרן, פֿון מײַן האַנט, ‏און זאָלסט אים געבן טרינקען אַלע פֿעלקער ‏װאָס איך שיק דיך צו זײ. edit

JER 25:15 vorem azoi hot gezogt Hashem Elochei Yisroel tsu mir: nem dem doziken kos mit vain fun grimtsoren, fun main hant, un zolst im geben trinken ale felker vos ich shik dich tsu zei.

JER 25:15 For thus saith Hashem Elohei Yisroel unto me, Take this kos hayayin haChemah (wine cup of wrath) from My yad, and cause kol HaGoyim, to whom I send thee, to drink it.

JER 25:16 ‏און זײ װעלן טרינקען, און זיך װאַקלען, און משוגע װערן, ‏פֿון װעגן דער שװערד װאָס איך שֵק צװישן זײ. edit

JER 25:16 un zei velen trinken, un zich vaklen, un meshuge veren, fun vegen der shverd vos ich shek tsvishen zei.

JER 25:16 And they shall drink, and stagger, and go mad, because of the cherev that I will send among them.

JER 25:17 ‏און איך האָב גענומען דעם כָּוס פֿון ג-טס האַנט, און האָב געגעבן טרינקען אַלע פֿעלקער װאָס ה׳ האָט מיך צו זײ געשיקט: edit

JER 25:17 un ich hob genumen dem kos fun g-ts hant, un hob gegeben trinken ale felker vos Hashem hot mich tsu zei geshikt:

JER 25:17 Then took I the Kos from the yad Hashem , and made all the Goyim to drink, unto whom Hashem had sent me;

JER 25:18 ‏ירושָלַיִם, און די שטעט פֿון יהוּדה, און אירע מלכים, אירע האַרן, כּדי זײ צו מאַכן פֿאַר אַ כורבן, פֿאַר אַ שרעק, פֿאַר אַ שמוצערונג, און פֿאַר אַ קללה, אַזױ װי הײַנטיקן טאָג; edit

JER 25:18 Yerusholayim, un di shtet fun Yehudah, un ire Molechim, ire haren, kedei zei tsu machen far a churben, far a shrek, far a shmutserung, un far a klole, azoi vi haintiken tog;

JER 25:18 Namely, Yerushalayim, and the towns of Yehudah, and the melachim thereof, and the sarim thereof, to make them a desolation, an astonishment, a hissing, and a kelalah (curse) ; as it is this day;

JER 25:19 ‏פַּרעה דעם מלך פֿון מִצרַיִם, און זײַנע קנעכט, און זײַנע האַרן, און זײַן גאַנצן פֿאָלק; edit

JER 25:19 Pharaoh dem melech fun Mitsrayim, un zaine knecht, un zaine haren, un zain gantsen folk;

JER 25:19 Pharaoh Melech Mitzrayim, and his avadim, and his sarim and all his people;

JER 25:20 ‏און אַלע געמישטע פֿעלקער, און אַלע מלכים פֿון לאַנד עוץ, און אַלע מלכים פֿון לאַנד פּלִשתּים, און אַשקלוֹן, און עַזָה, און עֶקרוֹן, און דעם איבערבלײַב פֿון אַשדוֹד; edit

JER 25:20 un ale gemishte felker, un ale Molechim fun land Uts, un ale Molechim fun land Pelishtim, un Ashkelon, un Azah, un Ekron, un dem iberblaib fun Ashdod;

JER 25:20 And all the mixed multitude rabble, and kol melachim of Eretz Utz, and kol melachim of Eretz Pelishtim, and Ashkelon, and Azah (Gaza) , and Ekron, and the she'erit (remnant) of Ashdod,

JER 25:21 ‏אֶדוֹם, און מוֹאָבֿ, און די קינדער פֿון עַמוֹן; edit

JER 25:21 Edom, un Moav, un di kinder fun Ammon;

JER 25:21 Edom, and Moav, and the Bnei Ammon,

JER 25:22 ‏און אַלע מלכים פֿון צוֹר, און אַלע מלכים פֿון צידון, און די מלכים פֿון דעם אינדזל װאָס אױף יענער זײַט אים; edit

JER 25:22 un ale Molechim fun Tsor, un ale Molechim fun Tsidon, un di Molechim fun dem indzel vos oif yener zait im;

JER 25:22 And kol melachim of Tzor, and kol melachim of Tzidon, and the melachim of the coastlands which are beyond the yam,

JER 25:23 ‏דדָן, און תֵּימאָ, און בוז, און אַלע װאָס מיט אָפּגעהאַקטע האָרעקן; edit

JER 25:23 Dedan, un Tema, un Buz, un ale vos mit opgehakte horeken;

JER 25:23 Dedan, and Tema, and Buz, and all that are in the utmost [desert] fringes,

JER 25:24 ‏און אַלע אַראַביש מלכים, און אַלע מלכים פֿון די געמישטע פֿעלקער, װאָס װױנען אין מדבר; edit

JER 25:24 un ale arabish Molechim, un ale Molechim fun di gemishte felker, vos voinen in midbar;

JER 25:24 And kol melachim of Arabia, and kol melachim of the mixed multitude rabble that dwell in the desert,

JER 25:25 ‏און אַלע מלכים פֿון זִמרי, און אַלע מלכים פֿון עֵילָם, און אַלע מלכים פֿון מָדַי; edit

JER 25:25 un ale Molechim fun Zimri, un ale Molechim fun Eilam, un ale Molechim fun Madai;

JER 25:25 And kol melachim of Zimri, and kol melachim of Eilam, and kol melachim of the Medes,

JER 25:26 ‏און אַלע מלכים פֿון צפֿון, די נאָנטע און די װײַטע, אײנעם נאָכן אַנדערן, און אַלע קיניגרײַכן פֿון דער װעלט װאָס אױפֿן געזיכט פֿון דער ערד. און דער מלך פֿון שֵשַך זאָל טרינקען נאָך זײ. edit

JER 25:26 un ale Molechim fun Tsafon, di nonte un di vaite, einem nochen anderen, un ale kinigraichen fun der velt vos oifen gezicht fun der erd. un der melech fun Sheshach zol trinken noch zei.

JER 25:26 And kol melachim of the tzafon, far and near, one after another, and all the mamlechot ha'aretz, which are upon the face of adamah; and Melech Sheshach shall drink after them.

JER 25:27 ‏און זאָלסט זאָגן צו זײ: ‏אַזױ האָט געזאָגט ה׳ צבָֿאוֹת, ‏אלוקי יִשׂרָאֵל; ‏טרינקט און װערט שיכּור, און ברעכט, ‏און פֿאַלט און שטײט נישט אױף, ‏פֿון װעגן דער שװערד װאָס איך שיק צװישן אײַך. edit

JER 25:27 un zolst zogen tsu zei: azoi hot gezogt Hashem Tseva'ot, Elochei Yisroel; trinkt un vert shikur, un brecht, un falt un shteit nisht oif, fun vegen der shverd vos ich shik tsvishen aich.

JER 25:27 Therefore thou shalt say unto them, Thus saith Hashem Tzva'os Elohei Yisroel; Drink ye, and become shikkor, and vomit, and fall, and rise no more, because of the cherev which I will send among you.

JER 25:28 ‏און עס װעט זײַן, אַז זײ װעלן נישט װעלן נעמען דעם כָּוס פֿון דײַן האַנט, צו טרינקען, זאָלסטו זאָגן צו זײ: ‏אַזױ האָט געזאָגט ה׳ צבָֿאוֹת: ‏טרינקען מוזט איר טרינקען! edit

JER 25:28 un es vet zain, az zei velen nisht velen nemen dem kos fun dain hant, tsu trinken, zolstu zogen tsu zei: azoi hot gezogt Hashem Tseva'ot: trinken muzt ir trinken!

JER 25:28 And it shall be, if they refuse to take the Kos at thine yad to drink, then shalt thou say unto them, Thus saith Hashem Tzva'os, Ye shall certainly drink.

JER 25:29 ‏װאָרום זעט, מיט דער שטאָט ‏װאָס מײַן נאָמען װערט גערופֿן אױף איר, ‏הײב איך אָן בײז צו טאָן, ‏און איר זאָלט שױנען פֿאַרשױנט װערן? ‏איר װעט נישט פֿאַרשױנט װערן, ‏װאָרום איך רוף אַ שװערד ‏אױף אַלע באַװױנער פֿון דער ערד, ‏זאָגט ה׳ צבָֿאוֹת. edit

JER 25:29 vorem zet, mit der shtot vos main nomen vert gerufen oif ir, heib ich on beiz tsu ton, un ir zolt shoinen farshoint veren? ir vet nisht farshoint veren, vorem ich ruf a shverd oif ale bavoiner fun der erd, zogt Hashem Tseva'ot.

JER 25:29 For, hinei, I begin to bring ra'ah on the Ir which is called by My Shem, and should ye be utterly unpunished? Ye shall not be unpunished; for I will call for a cherev upon all the inhabitants of ha'aretz, saith Hashem Tzva'os.

JER 25:30 ‏און דו זאָלסט נבֿיאות זאָגן אױף זײ אַלע די דאָזיקע װערטער, און זאָגן צו זײ: ‏ה׳ ברילט פֿון דער הײך, ‏און פֿון זײַן הײליקער װױנונג לאָזט ער אַרױס זײַן קֹול: ‏ברילן ברילט ער איבער זײַן פֿיטערפּלאַץ, ‏הֵידָד! װי װײַנטערעטער שרײַט ער ‏אױף אַלע באַװױנער פֿון דער ערד. edit

JER 25:30 un du zolst neviut zogen oif zei ale di dozike verter, un zogen tsu zei: Hashem brilt fun der heich, un fun zain heiliker voinung lozt er arois zain kol: brilen brilt er iber zain fiterplats, heidod! vi vaintereter shrait er oif ale bavoiner fun der erd.

JER 25:30 Therefore prophesy thou against them all these Devarim, and say unto them, Hashem shall roar from on high, and utter His voice from His Ma'on Kodesh; He shall mightily roar upon His Naveh (Dwelling) ; He shall give a shout, as they that tread the grapes, against all the inhabitants of ha'aretz.

JER 25:31 ‏דער ליאַרעם גרײַכט ביז עק ערד, ‏װאָרום ה׳ האָט אַ קריג מיט די פֿעלקער, ‏ער משפּט זיך מיט אַלע לײַבער; ‏די רשָעים, זײ גיט ער איבער צום שװערד, ‏זאָגט ה׳. edit

JER 25:31 der liarem graicht biz ek erd, vorem Hashem hot a krig mit di felker, er mishpot zich mit ale laiber; di reshoiem, zei git er iber tsum shverd, zogt Hashem.

JER 25:31 A noise shall come even to the ends of ha'aretz; for Hashem hath a legal controversy with the Goyim, He will plead His case with kol basar; He will give them that are wicked to the cherev, saith Hashem .

JER 25:32 ‏אַזױ האָט געזאָגט ה׳ צבָֿאוֹת: ‏זע, אַן אומגליק גײט אַרױס ‏פֿון פֿלאָק צו פֿאָלק, ‏און אַ גרױסער שטורעם װעט זיך דערװעקן ‏אין די עקן פֿון דער ערד. edit

JER 25:32 azoi hot gezogt Hashem Tseva'ot: ze, an umglik geit arois fun flok tsu folk, un a groiser shturem vet zich derveken in di eken fun der erd.

JER 25:32 Thus saith Hashem Tzva'os, Hinei, ra'ah shall go forth from Goy to Goy, and a sa'ar gadol (great whirlwind) shall be raised up from the farthest ends of Eretz.

JER 25:33 ‏און די דערשלאָגענע פֿון ה׳ װעלן זײַן אין יענעם טאָג ‏פֿון עק ערד ביז עק ערד; ‏זײ װעלן נישט באַקלאָגט, און נישט אײַנגעזאַמלט ‏און נישט באַגראָבן װערן; ‏צו מיסט אױפֿן געזיכט פֿון דער ערד װעלן זײ זײַן. edit

JER 25:33 un di dershlogene fun Hashem velen zain in yenem tog fun ek erd biz ek erd; zei velen nisht baklogt, un nisht aingezamlt un nisht bagroben veren; tsu mist oifen gezicht fun der erd velen zei zain.

JER 25:33 And the slain of Hashem shall be at that day from one end of ha'aretz even unto the other end of ha'aretz; they shall not be lamented, neither gathered, nor buried; they shall be dung upon the adamah.

JER 25:34 ‏יאָמערט, איר פּאַסטוכער, און שרײַט, ‏און קײַקלט אײַך אין שטױב, איר לידער פֿון די שאָף, ‏װאָרום אײַערע טעג זײַנען פֿול צום שעכטן; ‏און איך װעל אײַך צעברעכן, ‏און איר װעט פֿאַלן װי אַ כּלי אַ טײַערע. edit

JER 25:34 iomert, ir pastucher, un shrait, un kaiklt aich in shtoib, ir lider fun di shof, vorem aiere teg zainen ful tsum shechten; un ich vel aich tsebrechen, un ir vet falen vi a keile a teyere.

JER 25:34 Wail, ye ro'im (shepherds) , and weep; and wallow yourselves in the ashes, ye leaders of the tzon; for the days of your slaughter and of your dispersions are accomplished; and ye shall fall like a precious pottery vessel.

JER 25:35 ‏און קײן אַנטלױפֿונג װעט נישט זײַן פֿאַר די פּאַסטוכער, ‏און קײן אַנטרינונג פֿאַר די לידער פֿון די שאָף. edit

JER 25:35 un kein antloifung vet nisht zain far di pastucher, un kein antrinung far di lider fun di shof.

JER 25:35 And the ro'im (shepherds) shall have no refuge for fleeing, nor the leader of the tzon to escape.

JER 25:36 ‏אַ קֹול פֿון געשרײ פֿון די פּאַסטוכער, ‏און אַ איללה פֿון די לידער פֿון די שאָף! ‏װאָרום ה׳ פֿאַרװיסט זײער פֿיטערונג. edit

JER 25:36 a kol fun geshrei fun di pastucher, un a ille fun di lider fun di shof! vorem Hashem farvist zeyer fiterung.

JER 25:36 A voice of the cry of the ro'im and a wailing of the leaders of the tzon, shall be heard: for Hashem hath destroyed their pasture.

JER 25:37 ‏און פֿאַרשניטן װעלן װערן די פֿרידלעכע פֿיטער פּלעצער, ‏פֿון װעגן דעם גרימצאָרן ‏ פֿון ה׳. edit

JER 25:37 un farshniten velen veren di fridleche fiter peletser, fun vegen dem grimtsoren fun Hashem.

JER 25:37 And the ne'ot hashalom (peaceful folds) are laid waste because of the Charon Af Hashem .

JER 25:38 ‏ער האָט פֿאַרלאָזן װי אַ יונגלײב זײ צודעק; ‏זײער לאַנד איז געװאָרפֿן צו װיסט ‏פֿון װעגן דעם גרים פֿון דער פֿאַרטיליקערין, ‏און פֿון װעגן דעם גרים פֿון זײַן צאָרן. edit

JER 25:38 er hot farlozen vi a yungleib zei tsudek; zeyer land iz gevorfen tsu vist fun vegen dem geirem fun der fartilikerin, un fun vegen dem geirem fun zain tsoren.

JER 25:38 He hath left His hiding place, as the lion; for their land is desolate because of the charon (anger) of the oppressor, and because of His charon af.

JER 26:1 ‏אין אָנהײב פֿון דער מלוכה פֿון יהוֹיָקים דעם זון פֿון יֹאשִיָהון, דעם מלך פֿון יהוּדה, איז געװען דאָס דאָזיקע װאָרט פֿון ה׳, אַזױ צו זאָגן: edit

JER 26:1 in onheib fun der meluche fun Yhoyakim dem zun fun Yoshiyahen, dem melech fun Yehudah, iz geven dos dozike vort fun Hashem, azoi tsu zogen:

JER 26:1 In the beginning of the reign of Y'hoyakim (Jehoiakim) Ben Yoshiyah Melech Yehudah came this Davar from Hashem saying,

JER 26:2 ‏אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: שטעל זיך אין הױף פֿון ה׳ס הױז, און זאָלסט רעדן צו אַלע שטעט פֿון יהוּדה װאָס קומען זיך בוקן אין הױז פֿון ה׳, אַלע װערטער װאָס איך האָב דיר באַפֿױלן צו רעדן צו זײ; זאָלסט נישט מינערן אַ װאָרט. edit

JER 26:2 azoi hot Hashem gezogt: shtel zich in hoif fun Hashems hoiz, un zolst reden tsu ale shtet fun Yehudah vos kumen zich buken in hoiz fun Hashem, ale verter vos ich hob dir bafoilen tsu reden tsu zei; zolst nisht mineren a vort.

JER 26:2 Thus saith Hashem : Stand in the khatzer (courtyard) of the Bais Hashem , and speak unto all the towns of Yehudah, which come to worship in the Bais Hashem , all the Devarim that I command thee to speak unto them; diminish not a word;

JER 26:3 ‏אפֿשר װעלן זײ הערן, און זײ װעלן זיך אומקערן איטלעכער פֿון זײ שלעכטן װעג, און איך װעל חרטה האָבן אױף דעם בײז װאָס איך טראַכט זײ צו טאָן, פֿון װעגן זײערע שלעכטע מעשׂים. edit

JER 26:3 efsher velen zei heren, un zei velen zich umkeren itlecher fun zei shlechten veg, un ich vel charote hoben oif dem beiz vos ich tracht zei tsu ton, fun vegen zeyere shlechte meisim.

JER 26:3 If so be they will pay heed, turn every man from his derech hara'ah, that I may relent of the ra'ah, which I purpose to do unto them for the evil of their doings.

JER 26:4 ‏און זאָלסט זאָגן צו זײ: אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: אױב איר װעט נישט צוהערן צו מיר, צו גײן אין מײַן תּוֹהר װאָס איך האָב געלײגט פֿאַר אײַך, edit

JER 26:4 un zolst zogen tsu zei: azoi hot Hashem gezogt: oib ir vet nisht tsuheren tsu mir, tsu gein in main tohr vos ich hob geleigt far aich,

JER 26:4 And thou shalt say unto them, Thus saith Hashem : If ye will not pay heed to Me, to walk in My torah, which I have set before you,

JER 26:5 ‏צוצוהערן צו די װערטער פֿון מײַנע קנעכט די נבֿיאים, װאָס איך שיק צו אײַך, און שיק נאָכאַנאַנד און נאָכאַנאַנד, און איר האָט נישט צוגעהערט, edit

JER 26:5 tsutsuheren tsu di verter fun maine knecht di neviim, vos ich shik tsu aich, un shik nochanand un nochanand, un ir hot nisht tsugehert,

JER 26:5 To pay heed to the Devarim of My Avadim the Nevi'im, whom I sent unto you, both rising up early and sending them, but ye have not paid heed;

JER 26:6 ‏װעל איך מאַכן דאָס דאָזיקע הױז אַזױ װי שילוֹ, און די דאָזיקע שאָט װעל איך מאַכן פֿאַר אַ קללה בײַ אַלע פֿעלקער פֿון דער ערד. edit

JER 26:6 vel ich machen dos dozike hoiz azoi vi Shiloh, un di dozike shot vel ich machen far a klole bai ale felker fun der erd.

JER 26:6 Then will I make this Bais like Shiloh, and will make this city a kelalah (curse) to all the Goyim of Ha'Aretz.

JER 26:7 ‏און די כֹּהנים און די נבֿיאים און דאָס גאַנצע פֿאָלק האָבן געהערט יִרמיָהון רעדן די דאָזיקע װערטער אין הױז פֿון ה׳. edit

JER 26:7 un di koyanim un di neviim un dos gantse folk hoben gehert Yirmeyahen reden di dozike verter in hoiz fun Hashem.

JER 26:7 So the kohanim and the nevi'im and kol HaAm heard Yirmeyah speaking these Devarim in the Bais Hashem .

JER 26:8 ‏און עס איז געװען, װי יִרמיָהו האָט געענדיקט רעדן אַלץ װאָס ה׳ האָט אים באַפֿױלן צו רעדן צום גאַנצן פֿאָלק, אַזױ האָבן די כֹּהנים און די נבֿיאים און דאָס גאַנצע פֿאָלק אים אָנגעכאַפּט, אַזױ צו זאָגן: שטאַרבן מוזטו שטאַרבן! edit

JER 26:8 un es iz geven, vi Yirmeyah hot geendikt reden alts vos Hashem hot im bafoilen tsu reden tsum gantsen folk, azoi hoben di koyanim un di neviim un dos gantse folk im ongechapt, azoi tsu zogen: shtarben muztu shtarben!

JER 26:8 Now it came to pass, when Yirmeyah had made an end of speaking all that Hashem had commanded him to speak unto kol HaAm, that the kohanim and the nevi'im and kol HaAm laid hold of him, saying, Thou shalt surely die.

JER 26:9 ‏למאַי האָסטו נבֿיאות געזאָגט אין נאָמען פֿון ה׳, אַזױ צו זאָגן: אַזױ װי שילוֹ װעט װערן דאָס דאָזיקע הױז, און די דאָזיקע שטאָט װעט זײַן װיסט אָן אַ באַװױנער? און דאָס גאַנצע פֿאָלק האָט זיך אײַנגעזאַמלט קעגן יִרמיָהון אין הױז פֿון ה׳. edit

JER 26:9 lmai hostu neviut gezogt in nomen fun Hashem, azoi tsu zogen: azoi vi Shiloh vet veren dos dozike hoiz, un di dozike shtot vet zain vist on a bavoiner? un dos gantse folk hot zich aingezamlt kegen Yirmeyahen in hoiz fun Hashem.

JER 26:9 Why hast thou prophesied B'Shem Hashem , saying, This Bais shall be like Shiloh, and this city shall be desolate without an inhabitant? And kol HaAm were gathered against Yirmeyah in the Bais Hashem .

JER 26:10 ‏און די האַרן פֿון יהוּדה האָבן געהערט די דאָזיקע װערטער, און זײ זײַנען אַרױפֿגעקומען פֿון דעם מלכס הױז אין הױז פֿון ה׳, און האָבן זיך געזעצט אין אײַנגאַנג פֿון דעם נײַעם טױער פֿון ה׳. edit

JER 26:10 un di haren fun Yehudah hoben gehert di dozike verter, un zei zainen aroifgekumen fun dem melechs hoiz in hoiz fun Hashem, un hoben zich gezetst in aingang fun dem naiem toier fun Hashem.

JER 26:10 When the sarim of Yehudah heard these things, then they came up from the Bais HaMelech to the Beis Hashem , and sat down in the petach Sha'ar HeChadash (entrance of the New Gate) of [the Beis] Hashem .

JER 26:11 ‏און די כֹּהנים און די נבֿיאים האָבן געזאָגט צו די האַרן און צום גאַנצן פֿאָלק, אַזױ צו זאָגן: טױטשטראָף קומט דעם דאָזיקן מאַן, װײַל ער האָט נבֿיאות געזאָגט אױף דער דאָזיקער שטאָט, אַזױ װי איר האָט געהערט מיט אײַערע אױערן. edit

JER 26:11 un di koyanim un di neviim hoben gezogt tsu di haren un tsum gantsen folk, azoi tsu zogen: toitshtrof kumt dem doziken man, vail er hot neviut gezogt oif der doziker shtot, azoi vi ir hot gehert mit aiere oieren.

JER 26:11 Then spoke the kohanim and the nevi'im unto the sarim and to kol HaAm, saying, Mishpat mavet for this ish! For he hath prophesied against this city, as ye have heard with your oznayim.

JER 26:12 ‏האָט יִרמיָהו געזאָגט צו אַלע האַרן און צום גאַנצן פֿאָלק, אַזױ צו זאָגן: ה׳ האָט מיך געשיקט נבֿיאות צו זאָגן אױף דעם דאָזיקן הױז און אױף דער דאָזיקער שאָטט אַלע װערטער װאָס איר האָט געהערט. edit

JER 26:12 hot Yirmeyah gezogt tsu ale haren un tsum gantsen folk, azoi tsu zogen: Hashem hot mich geshikt neviut tsu zogen oif dem doziken hoiz un oif der doziker shott ale verter vos ir hot gehert.

JER 26:12 Then spoke Yirmeyah unto all the sarim and to kol HaAm, saying, Hashem sent me to prophesy against this Bais and against this city all the Devarim that ye have heard.

JER 26:13 ‏און אַצונד בעסערט אײַערע װעגן און אײַערע מעשׂים, און הערט צו דעם קֹול פֿון ה׳ אלוקיכם, און ה׳ װעט חרטה האָבן אױף דעם בײז װאָס ער האָט אָנגעזאָגט אױף אײַך. edit

JER 26:13 un atsund besert aiere vegen un aiere meisim, un hert tsu dem kol fun Hashem Elokeichem, un Hashem vet charote hoben oif dem beiz vos er hot ongezogt oif aich.

JER 26:13 Therefore now reform your drakhim and your doings, and obey the voice of Hashem Eloheichem; and Hashem will relent of the ra'ah that He hath pronounced against you.

JER 26:14 ‏און איך, אָט בין איך אין אײַערע הענט, טוט מיט מיר אַזױ װי עס איז װױל און װי עס איז רעכטפֿאַרטיק אין אײַערע אױגן. edit

JER 26:14 un ich, ot bin ich in aiere hent, tut mit mir azoi vi es iz voil un vi es iz rechtfartik in aiere oigen.

JER 26:14 As for me, see, I am in your yad; do with me as seemeth tov and yashar unto you.

JER 26:15 ‏אָבער װיסן זאָלט איר װיסן זײַן, אַז אױב איר טײט מיך, ברענגט איר אומשולדיק בלוט אױף אײַך, און אױף דער דאָזיקער שטאָט, און אױף אירע באַװױנער, װאָרום ה׳ האָט מיך באמת געשיקט צו אײַך, צו רעדן אין אײַערע אױערן אַלע די דאָזיקע װערטער. edit

JER 26:15 ober visen zolt ir visen zain, az oib ir teit mich, brengt ir umshuldik blut oif aich, un oif der doziker shtot, un oif ire bavoiner, vorem Hashem hot mich be'emes geshikt tsu aich, tsu reden in aiere oieren ale di dozike verter.

JER 26:15 But know ye for certain, that if ye put me to death, ye shall surely bring dahm naki upon yourselves, and upon this city, and upon the inhabitants thereof; for b'emes Hashem hath sent me unto you to speak all these Devarim in your oznayim.

JER 26:16 ‏האָבן די האַרן און דאָס גאַנצע פֿאָלק געזאָגט צו די כֹּהנים און צו די נבֿיאים: דעם דאָזיקן מאַן קומט נישט טױטשטראָף, װאָרום אין נאָמען פֿון ה׳ אלוקינו האָט ער גערעדט צו אונדז. edit

JER 26:16 hoben di haren un dos gantse folk gezogt tsu di koyanim un tsu di neviim: dem doziken man kumt nisht toitshtrof, vorem in nomen fun Hashem Elokeinu hot er geredt tsu undz.

JER 26:16 Then said the sarim and kol HaAm unto the kohanim and to the nevi'im; This ish is not mishpat mavet (worthy of death) ; for he hath spoken to us B'Shem Hashem Eloheinu.

JER 26:17 ‏און מענער פֿון די עלטסטע פֿון לאַנד זײַנען אױפֿגעשטאַנען, און האָבן געזאָגט צו דער גאַנצער אײַנזאַמלונג פֿון פֿאָלק, אַזױ צו זאָגן: edit

JER 26:17 un mener fun di eltste fun land zainen oifgeshtanen, un hoben gezogt tsu der gantser ainzamlung fun folk, azoi tsu zogen:

JER 26:17 Then rose up anashim zekenim ha'aretz, and spoke to kol kehal HaAm, saying,

JER 26:18 ‏מִיכָה פֿון מוֹרֶשֶת פֿלעגט נבֿיאות זאָגן אין די טעג פֿון חִזקִיָהו דעם מלך פֿון יהוּדה, און האָט געזאָגט צום גאַנצן פֿאָלק פֿון יהוּדה אַזױ צו זאָגן: ‏אַזױ האָט געזאָגט ה׳ צבָֿאוֹת: ‏צִיוֹן װעט װי אַ פֿעלד צעאַקערט װערן, ‏און ירושָלַיִם װעט הױפֿנס װערן, ‏און דער באַרג פֿון ה׳ס הױז צו װאַלדיקע הײכן. edit

JER 26:18 Michoh fun Moreshet flegt neviut zogen in di teg fun Chizkiyah dem melech fun Yehudah, un hot gezogt tsum gantsen folk fun Yehudah azoi tsu zogen: azoi hot gezogt Hashem Tseva'ot: Tsiyon vet vi a feld tseakert veren, un Yerusholayim vet hoifns veren, un der barg fun Hashems hoiz tsu valdike heichen.

JER 26:18 Michah the Morashti prophesied in the days of Chizkiyah Melech Yehudah, and spoke to kol Am Yehudah, saying, Thus saith Hashem Tzva'os: Tziyon shall be plowed like a sadeh, and Yerushalayim shall become rubble heaps, and the Har HaBais (Temple Mount) like the bare heights of a ya'ar (forest) .

JER 26:19 ‏האָבן אים דען טײטן געטײט חִזקִיָהו דער מלך פֿון יהוּדה און גאַנץ יהוּדה? פֿאַר װאָרק, ער האָט מורא געהאַט פֿאַר ה׳, און ער האָט געבעטן בײַ ה׳, און ג-ט האָט חרטה געהאַט אױף דעם בײז װאָס ער האָט אָנגעזאָגט אױף זײ; און מיר טוען זיך אַלײן אַ גרױס בײז. edit

JER 26:19 hoben im den teiten geteit Chizkiyah der melech fun Yehudah un gants Yehudah? far vork, er hot moire gehat far Hashem, un er hot gebeten bai Hashem, un g-t hot charote gehat oif dem beiz vos er hot ongezogt oif zei; un mir tuen zich alein a grois beiz.

JER 26:19 Did Chizkiyah Melech Yehudah and kol Yehudah put him to death? Did he not fear Hashem , and besought Hashem , and Hashem relented of the ra'ah which He had pronounced against them? Thus might we procure ra'ah gedolah against nafshoteinu.

JER 26:20 ‏און נאָך אַ מאַן פֿלעגט נבֿיאות זאָגן אין נאָמען פֿון ה׳, אוּרִיָהו דער זון פֿון שמַעיָהון, פֿון קִריַת-יְעָרים; און ער האָט נבֿיאות געזאָגט אױף דער דאָזיקער שטאָט און אױף דעם דאָזיקן לאַנד, אַזױ װי אַלע װערטער פֿון יִרמיָהו. edit

JER 26:20 un noch a man flegt neviut zogen in nomen fun Hashem, Uriyah der zun fun Shemayahuen, fun Keriyot-iaeorim; un er hot neviut gezogt oif der doziker shtot un oif dem doziken land, azoi vi ale verter fun Yirmeyah.

JER 26:20 And there was also an ish that prophesied B'Shem Hashem , Uriyah Ben Shema'yahu of Kiryat-HaYe'arim, who prophesied against this city and against HaAretz Hazot according to all the devarim of Yirmeyah.

JER 26:21 ‏און דער מלך יהוֹיָקים, און אַלע זײַנע גיבוֹרים, און אַלע האַרן, האָבן געהערט זײַנע װערטער, און דער מלך האָט אים געזוכט צו טײטן; אָבער אוּרִיָהו האָט געהערט דערפֿון, און ער האָט מורא געקריגן, און איז אַנטלאָפֿן און געקומען קײן מִצרַיִם. edit

JER 26:21 un der melech Yhoyakim, un ale zaine giborim, un ale haren, hoben gehert zaine verter, un der melech hot im gezucht tsu teiten; ober Uriyah hot gehert derfun, un er hot moire gekrigen, un iz antlofen un gekumen kein Mitsrayim.

JER 26:21 And when Y'hoyakim (Jehoiakim) HaMelech, with all his gibborim, and all the sarim, heard his words, HaMelech sought to put him to death; but when Uriyah heard it, he was afraid, and fled, and went into Mitzrayim;

JER 26:22 ‏האָט דער מלך יהוֹיָקים געשיקט מענטשן קין מִצרַיִם, אֶלנָתָן דעם זון פֿון עַכבוֹרן, און נאָך מענטשן מיט אים, קײן מִצרַיִם. edit

JER 26:22 hot der melech Yhoyakim geshikt mentshen Kayin Mitsrayim, Elnatan dem zun fun Achboren, un noch mentshen mit im, kein Mitsrayim.

JER 26:22 And Y'hoyakim HaMelech sent anashim into Mitzrayim, namely, Elnatan Ben Achbor, and certain anashim with him into Mitzrayim.

JER 26:23 ‏און זײ האָבן אַרױסגעצױגן אוּרִיָהון פֿון מִצרַיִם, און האָבן אים געבראַכט צום מלך יהוֹיָקים, און ער האָט אים דערשלאָגן מיטן שװערד, און אַװעקגעװאָרפֿן זײַן טױט לײַב צװישן די קבֿרים פֿון די קינדער פֿון פֿאָלק. edit

JER 26:23 un zei hoben aroisgetsoigen Uriyahen fun Mitsrayim, un hoben im gebracht tsum melech Yhoyakim, un er hot im dershlogen miten shverd, un avekgevorfen zain toit laib tsvishen di kvorim fun di kinder fun folk.

JER 26:23 And they brought Uriyah out of Mitzrayim, and brought him unto Y'hoyakim HaMelech; who slaughtered him with the cherev, and cast his nevelah (dead body) into the kevarim of the Bnei HaAm (common people) .

JER 26:24 ‏אָבער די האַנט פֿון אַחיקָם דעם זון פֿון שָפָֿנען איז געװען מיט יִרמיָהון, אַז מע זאָל אים נישט געבן אין דער האַנט פֿון פֿאָלק אים צו טײטן. edit

JER 26:24 ober di hant fun Achikam dem zun fun Shaphanen iz geven mit Yirmeyahen, az me zol im nisht geben in der hant fun folk im tsu teiten.

JER 26:24 Nevertheless the yad (hand, influence) of Achikam Ben Shaphan was with Yirmeyah, that they should not give him into the yad HaAm to put him to death.

JER 27:1 ‏אין אָנהײב פֿון דער מלוכה פֿון יהוֹיָקים דעם זון פֿון יֹאשִיָהון, דעם מלך פֿון יהוּדה, איז געװען דאָס דאָזיקע װאָרט צו יִרמיָהן פֿון ה׳, אַזױ צו זאָגן: edit

JER 27:1 in onheib fun der meluche fun Yhoyakim dem zun fun Yoshiyahen, dem melech fun Yehudah, iz geven dos dozike vort tsu Yirmeyahen fun Hashem, azoi tsu zogen:

JER 27:1 In the beginning of the reign of Y'hoyakim Ben Yoshiyah Melech Yehudah came this davar unto Yirmeyah from Hashem , saying,

JER 27:2 ‏אַזױ האָט געזאָגט ה׳ צו מיר: מאַך דיר בינדשטריק און יאָכשטאַנגען, און זאָלסט זײ אָנטאָן אױף דײַן האַלדז. edit

JER 27:2 azoi hot gezogt Hashem tsu mir: mach dir bindshtrik un yochshtangen, un zolst zei onton oif dain haldz.

JER 27:2 Thus saith Hashem to me: Make thee bonds and yokes, and put them upon thy tzavar (neck) ,

JER 27:3 ‏און זאָלסט זײ שיקן צו דעם מלך פֿון אֶדוֹם, און צו דעם מלך פֿון מוֹאָבֿ, און צו דעם מלך פֿון די קינדער פֿון עַמוֹן, און צו דעם מלך פֿון צוֹר, און צו דעם מלך פֿון צידון, דורך דער האַנט פֿון די שלוחים װאָר קומען קײן ירושָלַיִם צו צִדקִיָהו דעם מלך פֿון יהוּדה. edit

JER 27:3 un zolst zei shiken tsu dem melech fun Edom, un tsu dem melech fun Moav, un tsu dem melech fun di kinder fun Ammon, un tsu dem melech fun Tsor, un tsu dem melech fun Tsidon, durch der hant fun di shluchim vor kumen kein Yerusholayim tsu Tsidkiyah dem melech fun Yehudah.

JER 27:3 And send them to Melech Edom, and to Melech Moav, and to Melech Bnei Ammon, and to Melech Tzor, and to Melech Tzidon, by the yad of the malachim which come to Yerushalayim unto Tzidkiyah Melech Yehudah;

JER 27:4 ‏און זאָלסט זײ באַפֿעלן פֿאַר זײערע האַרן, אַזױ צו זאָגן: אַזױ האָט געזאָגט ה׳ צבָֿאוֹת, אלוקי יִשׂרָאֵל: אַזױ זאָלט איר זאָגן צו אײַערע האַרן: edit

JER 27:4 un zolst zei bafelen far zeyere haren, azoi tsu zogen: azoi hot gezogt Hashem Tseva'ot, Elochei Yisroel: azoi zolt ir zogen tsu aiere haren:

JER 27:4 And command them to say unto their adonim, Thus saith Hashem Tzva'os Elohei Yisroel: Thus shall ye say unto your adonim;

JER 27:5 ‏איך האָב געמאַכט די ערד, די מענטשן און די בהמות װאָס אױפֿן געזיכט פֿון דער ערד, מיט מײַן גרױס שטאַרקײט, און מיט מײַן אױסגעשטרעקטן אָרעם; ‏ און איך גיב עס צו דעם װאָס איז װױלגעפֿעלן אין מײַנע אױגן. edit

JER 27:5 ich hob gemacht di erd, di mentshen un di beheimes vos oifen gezicht fun der erd, mit main grois shtarkeit, un mit main oisgeshtrekten orem; un ich gib es tsu dem vos iz voilgefelen in maine oigen.

JER 27:5 I have made ha'aretz (the earth) , ha'adam and habehemah that are upon the face of the earth, by My great ko'ach and by My outstretched zero'a, and have given it unto whom it seemed yashar unto Me.

JER 27:6 ‏און אַצונד האָב איך געגעבן אַלע די דאָזיקע לענדער אין דער האַנט פֿון נבֿוכַדנֶצַר דעם מלך פֿון בָבֿל, מײַן קנעכט, און אױך די חיה פֿון פֿעלד האָב איך אים געגעבן אים צו דינען. edit

JER 27:6 un atsund hob ich gegeben ale di dozike lender in der hant fun Nevuchadnetsar dem melech fun Bavel, main knecht, un oich di chaye fun feld hob ich im gegeben im tsu dinen.

JER 27:6 And now have I given all these lands into the yad Nevukhadnetzar Melech Bavel, Avdi (My servant) ; and the beasts of the sadeh have I given him also to serve him.

JER 27:7 ‏און אַלע פֿעלקער װעלן דינען אים, און זײַן זון, און זײַן זונס זון, ביז עס קומט די צײַט אױך פֿון זײַן לאַנד, און פֿיל פֿעלקער און גרױסע מלכים װעלן אים פֿאַרקנעכטן. edit

JER 27:7 un ale felker velen dinen im, un zain zun, un zain zuns zun, biz es kumt di tsait oich fun zain land, un fil felker un groise Molechim velen im farknechten.

JER 27:7 And all Goyim shall serve him, and bno, and ben bno, until the very time of his land come; and then many Goyim and great melachim shall make him serve [in bondage to] them.

JER 27:8 ‏און עס װעט זײַן, דאָס פֿאָלק און דאָס קיניגרײַך װאָס װעט אים, נבֿוכַדנֶצַר דעם מלך פֿון בָבֿל, נישט דינען, און װאָס װעט נישט אַרײַנטאָן זײַן האַלדז אין דעם יאָך פֿון דעם מלך פֿון בָבֿל, װעל איך מיט שװערד און מיט הונגער און מיט פּעסט זיך אָפּרעכענען מיט יענעם פֿאָלק, זאָגט ה׳, ביז איך טו זײ פֿאַרלענדן דורך זײַן האַנט. edit

JER 27:8 un es vet zain, dos folk un dos kinigraich vos vet im, Nevuchadnetsar dem melech fun Bavel, nisht dinen, un vos vet nisht arainton zain haldz in dem yoch fun dem melech fun Bavel, vel ich mit shverd un mit hunger un mit fest zich oprechenen mit yenem folk, zogt Hashem, biz ich tu zei farlenden durch zain hant.

JER 27:8 And it shall come to pass, that the goy (nation) and mamlachah (kingdom) which will not serve the same Nevukhadnetzar Melech Bavel, and that will not put their tzavar (neck) under the yoke of HaMelech Bavel, that nation will I punish, saith Hashem , with the cherev, and with the ra'av (famine) , and with the dever, until I have consumed them by his yad.

JER 27:9 ‏און איר זאָלט נישט צוהערן צו אײַערע נבֿיאים, און צו אײַערע װאָרזאָגער, און צו אײַערע חלוֹמות, און צו אײַערע צײכנזעער, און צו אײַערע מכשפֿים, װאָס זאָגן אײַך, אַזױ צו זאָגן: איר װעט נישט דינען דעם מלך פֿון בָבֿל. edit

JER 27:9 un ir zolt nisht tsuheren tsu aiere neviim, un tsu aiere vorzoger, un tsu aiere chaloimes, un tsu aiere tseichnzeer, un tsu aiere mechashfim, vos zogen aich, azoi tsu zogen: ir vet nisht dinen dem melech fun Bavel.

JER 27:9 Therefore do not pay heed to your nevi'im, nor to your diviners, nor to your dreamers, nor to your soothsayers, nor to your sorcerers, which speak unto you, saying, Ye shall not serve Melech Bavel;

JER 27:10 ‏װאָרום ליגן זאָגן זײ אײַך נבֿיאות, כּדי אײַך צו דערװײַטערן פֿון אײַוער ערד, און כּדי איך זאָל אײַך פֿאַרשטױסן, און איר זאָלט אונטערגײן. edit

JER 27:10 vorem ligen zogen zei aich neviut, kedei aich tsu dervaiteren fun aiuer erd, un kedei ich zol aich farshtoisen, un ir zolt untergein.

JER 27:10 For they prophesy sheker unto you, to remove you far from your land; and that I should drive you out, and ye should perish.

JER 27:11 ‏אָבער דאָס פֿאָלק װאָס װעט אַרײַנברענגען זײַן האַלדז אין דעם יאָך פֿון דעם מלך פֿון בָבֿל, און װעט אים דינען, װעל איך אים לאָזן אױף זײַן ערד, זאָגט ה׳, און ער עט זי באַאַרבעטן, און זיצן אױף איר. edit

JER 27:11 ober dos folk vos vet arainbrengen zain haldz in dem yoch fun dem melech fun Bavel, un vet im dinen, vel ich im lozen oif zain erd, zogt Hashem, un er et zi baarbeten, un zitsen oif ir.

JER 27:11 But the Goyim that bring their tzavar (neck) under the yoke of the Melech Bavel, and serve him, those will I let remain still in their own adamah, saith Hashem ; and they shall till it, and dwell therein.

JER 27:12 ‏אױך צו צִדקִיָה דעם מלך פֿון יהוּדה האָב איך גערעדט אַזױ װי אַלע די דאָזיקע װערטער, אַזױ צו זאָגן: ברענגט אַרײַן אײַער האַלדז אין דעם יאָך פֿון דעם מלך פֿון בָבֿל, און דינט אים און זײַן פֿאָלק, און בלײַבט לעבן. edit

JER 27:12 oich tsu Tsidkiyah dem melech fun Yehudah hob ich geredt azoi vi ale di dozike verter, azoi tsu zogen: brengt arain aier haldz in dem yoch fun dem melech fun Bavel, un dint im un zain folk, un blaibt leben.

JER 27:12 I spoke also to Tzidkiyah Melech Yehudah according to all these Devarim, saying, Bring your tzavarot (necks) under the yoke of Melech Bavel, and serve Him and his people, and live.

JER 27:13 ‏נאָך װאָס זאָלט איר שטאַרבן, דו און דײַן פֿאָלק, פֿון שװערד, פֿון הונגער, און פֿון פּעסט, אַזױ װי ה׳ האָט אָנגעזאָגט אױף דעם פֿאָלק װאָס װעט נישט דינען דעם מלך פֿון בָבֿל? edit

JER 27:13 noch vos zolt ir shtarben, du un dain folk, fun shverd, fun hunger, un fun fest, azoi vi Hashem hot ongezogt oif dem folk vos vet nisht dinen dem melech fun Bavel?

JER 27:13 Why will ye die, thou and thy people, by the cherev, by the ra'av (famine) , and by the dever, as Hashem hath spoken against the goy (nation) that will not serve Melech Bavel?

JER 27:14 ‏און איר זאָלט נישט צוהערן צו די װערטער פֿון די נבֿיאים װאָס זאָגן צו אײַך, אַזױ צו זאָגן: איר זאָלט נישט דינען דעם מלך פֿון בָבֿל; װאָרום ליגן זאָגן זײ אײַך נבֿיאות. edit

JER 27:14 un ir zolt nisht tsuheren tsu di verter fun di neviim vos zogen tsu aich, azoi tsu zogen: ir zolt nisht dinen dem melech fun Bavel; vorem ligen zogen zei aich neviut.

JER 27:14 Therefore do not pay heed unto the devarim of the nevi'im that speak unto you, saying, Ye shall not serve Melech Bavel; for they prophesy sheker unto you.

JER 27:15 ‏װאָרום איך האָב זײ נישט געשיקט, זאָגט ה׳, און זײ זאָגן נבֿיאות אין מײַן נאָמען אױף ליגן, כּדי איך זאָל אײַך פֿאַרשטױסן, און אי איר זאָלט אונטערגײן, אי די נבֿיאים װאָס זאָגן אײַך נבֿיאות. edit

JER 27:15 vorem ich hob zei nisht geshikt, zogt Hashem, un zei zogen neviut in main nomen oif ligen, kedei ich zol aich farshtoisen, un i ir zolt untergein, i di neviim vos zogen aich neviut.

JER 27:15 For I have not sent them, saith Hashem , yet they prophesy sheker in My name; that I might drive you out, and that ye might perish, ye, and the nevi'im that prophesy unto you.

JER 27:16 ‏און צו די כֹּהנים און צו דעם דאָזיקן גאַנצן פֿאָלק האָב איך גערעדט, אַזױ צו זאָגן: אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: איר זאָלט נישט צוהערן צו די װערטער פֿון אײַערע נבֿיאים װאָס זאָגן אײַך נבֿיאות, אַזױ צו זאָגן: אָט װעלן די כּלים פֿון ה׳ס הױז אַצונד אין גיכן אומגעקערט װערן פֿון בָבֿל; װאָרום ליגן זאָגן זײ אײַך נבֿיאות. edit

JER 27:16 un tsu di koyanim un tsu dem doziken gantsen folk hob ich geredt, azoi tsu zogen: azoi hot Hashem gezogt: ir zolt nisht tsuheren tsu di verter fun aiere neviim vos zogen aich neviut, azoi tsu zogen: ot velen di keilim fun Hashems hoiz atsund in gichen umgekert veren fun Bavel; vorem ligen zogen zei aich neviut.

JER 27:16 Also I spoke to the kohanim and to all this people, saying, Thus saith Hashem : Do not pay heed to the devarim of your nevi'im that prophesy unto you, saying, Hinei, the K'lei Beis Hashem shall now shortly be brought back from Bavel; for they prophesy sheker unto you.

JER 27:17 ‏איר זאָלט נישט צוהערן צו זײ; דינט דעם מלך פֿון בָבֿל, און בלײַבט לעבן; נאָך װאָס זאָל די דאָזיקע שטאָט װערן אַ װיסטעניש? edit

JER 27:17 ir zolt nisht tsuheren tsu zei; dint dem melech fun Bavel, un blaibt leben; noch vos zol di dozike shtot veren a vistenish?

JER 27:17 Do not pay heed unto them; serve Melech Bavel, and live; why should this ir be laid waste?

JER 27:18 ‏און אױב זײ זײַנען נבֿיאים, און אױב דאָס װאָרט פֿון ה׳ איז בײַ זײ, זאָלן זײ אַקאָרשט בעטן בײַ ה׳ צבָֿאוֹת, אַז די כּלים װאָס זײַנען נאָך געבליבן אין הױז פֿון ה׳, און אין הױז פֿון דעם מלך פֿון יהוּדה, און אין ירושָלַיִם, זאָלן נישט אָנקומען קײן בָבֿל. edit

JER 27:18 un oib zei zainen neviim, un oib dos vort fun Hashem iz bai zei, zolen zei akorsht beten bai Hashem Tseva'ot, az di keilim vos zainen noch gebliben in hoiz fun Hashem, un in hoiz fun dem melech fun Yehudah, un in Yerusholayim, zolen nisht onkumen kein Bavel.

JER 27:18 But if they are nevi'im, and if the Devar Hashem be with them, let them now make intercession to Hashem Tzva'os, that the kelim (vessels) which are left in the Beis Hashem , and in the Bais HaMelech Yehudah, and at Yerushalayim, go not to Bavel.

JER 27:19 ‏װאָרום אַזױ האָט געזאָגט ה׳ צבָֿאוֹת אױף די זײַלן, און אױף דעם אים, און אױף די געשטעלן, און אױף דעם רעשט כּלים, װאָס זײַנען געבליבן אין דער דאָזיקער שטאָט, edit

JER 27:19 vorem azoi hot gezogt Hashem Tseva'ot oif di zailen, un oif dem im, un oif di geshtelen, un oif dem resht keilim, vos zainen gebliben in der doziker shtot,

JER 27:19 For thus saith Hashem Tzva'os concerning the Ammudim (Pillars) and concerning the Yam (Sea) , and concerning the Mekhonot (Stands) [supporting the lavers], and concerning the remainder of the kelim that remain in this ir.

JER 27:20 ‏די װאָס נבֿוכַדנֶצַר דער מלך פֿון בָבֿל האָט זײ נישט צוגענומען, װען ער האָט פֿאַרטריבן יכָניָה דעם זון פֿון יהוֹיָקימען, דעם מלך פֿון יהוּדה, פֿון ירושָלַיִם קײן בָבֿל, מיט אַלע אַדללײַט פֿון יהוּדה און ירושָלַיִם; edit

JER 27:20 di vos Nevuchadnetsar der melech fun Bavel hot zei nisht tsugenumen, ven er hot fartriben Yechanyah dem zun fun Yhoyakimen, dem melech fun Yehudah, fun Yerusholayim kein Bavel, mit ale adllait fun Yehudah un Yerusholayim;

JER 27:20 Which Nevukhadnetzar Melech Bavel took not, when he carried away captive Yechanyah Ben Y'hoyakim Melech Yehudah from Yerushalayim to Bavel, and all the nobles of Yehudah and Yerushalayim;

JER 27:21 ‏פֿאַר װאָר, אַזױ האָט געזאָגט ה׳ צבָֿאוֹת, אלוקי יִשׂרָאֵל, אױף די כּלים װאָס זײַנען געבליבן אין הױז פֿון ה׳, און אין הױז פֿון דעם מלך פֿון יהוּדה, און אין ירושָלַיִם: edit

JER 27:21 far vor, azoi hot gezogt Hashem Tseva'ot, Elochei Yisroel, oif di keilim vos zainen gebliben in hoiz fun Hashem, un in hoiz fun dem melech fun Yehudah, un in Yerusholayim:

JER 27:21 Thus saith Hashem Tzva'os Elohei Yisroel, concerning the kelim (vessels) that remain in the Beis Hashem , and in the Bais HaMelech Yehudah and Yerushalayim;

JER 27:22 ‏קײן בָבֿל װעלן זײ געבראַכט װערן, און דאָרטן װעלן זײ זײַן, ביז דעם טאָג װאָס איך טו זיך דערמאָנען אָן זײ, זאָגט ה׳, און װעל זײ אױפֿברענגען און זײ אומקערן צו דעם דאָזיקן אָרט. edit

JER 27:22 kein Bavel velen zei gebracht veren, un dorten velen zei zain, biz dem tog vos ich tu zich dermonen on zei, zogt Hashem, un vel zei oifbrengen un zei umkeren tsu dem doziken ort.

JER 27:22 They shall be carried to Bavel, and there shall they be until the day that I visit them, saith Hashem ; then will I bring them up, and restore them to this makon.

JER 28:1 ‏און עס איז געװען אין יענעם יאָר, אין אָנהײב פֿון דער מלוכה פֿון צִדקִיָה דעם מלך פֿון יהוּדה, אין פֿירטן יאָר, אין פֿינפֿטן חוֹדש, האָט צו מיר געזאָגט חַנַניָה דער זון פֿון עַזור דעם נבֿיא װאָס פֿון גִבֿעוֹן, אין הױז פֿון ה׳ פֿאַר די אױגן פֿון די כֹּהנים און פֿון גאַנצן פֿאָלק, אַזױ צו זאָגן: edit

JER 28:1 un es iz geven in yenem yor, in onheib fun der meluche fun Tsidkiyah dem melech fun Yehudah, in firten yor, in finften Chodesh, hot tsu mir gezogt Chananyah der zun fun eazur dem novi vos fun Givon, in hoiz fun Hashem far di oigen fun di koyanim un fun gantsen folk, azoi tsu zogen:

JER 28:1 And it came to pass the same year, in the beginning of the reign of Tzidkiyah Melech Yehudah, in the fourth year, and in the fifth month, that Chananyah ben Azzur HaNavi, who was from Giv'on, spoke unto me in the Beis Hashem , before the eyes of the kohanim and of kol haAm, saying,

JER 28:2 ‏אַזױ האָט גערעדט ה׳ צבָֿאוֹת, אלוקי יִשׂרָאֵל, אַזױ צו זאָגן: איך האָב צעבראָכן דעם יאָך פֿון דעם מלך פֿון בָבֿל. edit

JER 28:2 azoi hot geredt Hashem Tseva'ot, Elochei Yisroel, azoi tsu zogen: ich hob tsebrachen dem yoch fun dem melech fun Bavel.

JER 28:2 Thus says Hashem Tzva'os Elohei Yisroel, saying, I have broken the ol (yoke) of Melech Bavel.

JER 28:3 ‏אין נאָך צװײ יאָר צײַט קער איך אַרום צו דעם דאָזיקן אָרט אַלע כּלים פֿון ה׳ס הױז,װאָס נבֿוכַדנֶצַר דער מלך פֿון בָבֿל האָט אַװעקגענומען פֿון דעם דאָזיקן אָרט, און זײ געבראַכט קײן בָבֿל; edit

JER 28:3 in noch tsvei yor tsait ker ich arum tsu dem doziken ort ale keilim fun Hashems hoiz,vos Nevuchadnetsar der melech fun Bavel hot avekgenumen fun dem doziken ort, un zei gebracht kein Bavel;

JER 28:3 Within two years will I bring back into makon hazeh all the vessels of the Beis Hashem , that Nevukhadnetzar Melech Bavel took away from makon hazeh, and carried them to Babylon;

JER 28:4 ‏און יכָניָה דעם זון פֿון יהוֹיָקימען, דעם מלך פֿון יהוּדה, און אַלע פֿאַרטריבענע פֿון יהוּדה, װאָס זײַנען געקומען קײן בָבֿל, קער איך אום צו דעם דאָזיקן אָרט, זאָגט ה׳; װאָרום איך װעל צעברעכן דעם יאָך פֿון דעם מלך פֿון בָבֿל. edit

JER 28:4 un Yechanyah dem zun fun Yhoyakimen, dem melech fun Yehudah, un ale fartribene fun Yehudah, vos zainen gekumen kein Bavel, ker ich um tsu dem doziken ort, zogt Hashem; vorem ich vel tsebrechen dem yoch fun dem melech fun Bavel.

JER 28:4 And I will bring back to this place Yechanyah ben Y'hoyakim Melech Yehudah, with all of Yehudah of the Golus, that went into Babylon, saith Hashem ; for I will break the ol (yoke) of Melech Bavel.

JER 28:5 ‏האָט יִרמיָה הנבֿיא געזאָגט צו חַנַניָה דעם נבֿיא פֿאַר די אױגן פֿון די כֹּהנים, און פֿאַר די אױגן פֿון דעם גאַנצן פֿאָלק, װאָס זײַנען געשטאַנען אין הױז פֿון ה׳ – edit

JER 28:5 hot Yirmeyah hanovi gezogt tsu Chananyah dem novi far di oigen fun di koyanim, un far di oigen fun dem gantsen folk, vos zainen geshtanen in hoiz fun Hashem –

JER 28:5 Then Yirmeyah HaNavi said unto Chananyah HaNavi before the eyes of the kohanim, and before the eyes of kol HaAm that stood in the Beis Hashem ,

JER 28:6 ‏האָט יִרמיָה הנבֿיא געזאָגט: אָמן! זאָל ה׳ טאָן אַזױ! זאָל ה׳ מקײם זײַן דײַנע װערטער װאָס דו האָסט נבֿיאות געזאָגט, אומצוקערן די כּלים פֿון ה׳ס הױז, און אַלע פֿאַרטריבענע, פֿון בָבֿל צו דעם דאָזיקן אָרט. edit

JER 28:6 hot Yirmeyah hanovi gezogt: Amon! zol Hashem ton azoi! zol Hashem mekaiem zain daine verter vos du host neviut gezogt, umtsukeren di keilim fun Hashems hoiz, un ale fartribene, fun Bavel tsu dem doziken ort.

JER 28:6 Even Yirmeyah HaNavi said, Omein; may Hashem do so; Hashem perform thy words which thou hast prophesied, to bring back the vessels of the Beis Hashem , and all that is carried away into the Golus, from Babylon into makom hazeh.

JER 28:7 ‏אָבער הער אַקאָרשט דאָס דאָזיקע װאָרט, װאָס איך רעד אין דײַנע אױערן, און אין די אױערן פֿון גאַנצן פֿאָלק: edit

JER 28:7 ober her akorsht dos dozike vort, vos ich red in daine oieren, un in di oieren fun gantsen folk:

JER 28:7 Nevertheless shema now hadavar hazeh that I speak in thine ears, and in the ears of kol haAm;

JER 28:8 ‏די נבֿיאים װאָס זײַנען געװען פֿאַר מיר און פֿאַר דיר פֿון אײביק אָן, האָבן נבֿיאות געזאָגט איבער פֿיל לענדער, און איבער גרױסע מלוכות, אױף מלחמה, און אױף אומגליק, און אױף פּעסט. edit

JER 28:8 di neviim vos zainen geven far mir un far dir fun eibik on, hoben neviut gezogt iber fil lender, un iber groise meluches, oif milchome, un oif umglik, un oif fest.

JER 28:8 The nevi'im that have been before me and before thee of old prophesied both against many countries, and against mamlechot gedolot, of milchamah, of ra'ah, of dever.

JER 28:9 ‏דער נבֿיא װאָס זאָגט נבֿיאות אױף שלום, איז, ערשט אַז דאָס װאָרט פֿון דעם נבֿיא קומט אָן, װערט דער נבֿיא דערקענט, אַז ה׳ האָט אים מיט אַן אמת געשיקט. edit

JER 28:9 der novi vos zogt neviut oif sholem, iz, ersht az dos vort fun dem novi kumt on, vert der novi derkent, az Hashem hot im mit an emes geshikt.

JER 28:9 The navi which prophesieth of shalom, when the devar of the navi shall come to pass, then shall the navi be recognized, that Hashem hath truly sent him.

JER 28:10 ‏האָט חַנַניָה דער נבֿיא אַראָפּגענומען דעם יאָכשטאַנג פֿון יִרמיָה הנבֿיאס האַלדז, און האָט אים צעבראָכן. edit

JER 28:10 hot Chananyah der novi aropgenumen dem yochshtang fun Yirmeyah henvis haldz, un hot im tsebrachen.

JER 28:10 Then Chananyah HaNavi took the yoke from off the neck of Yirmeyah HaNavi and broke it.

JER 28:11 ‏און חַנַניָה האָט געזאָגט פֿאַר די אױגן פֿון גאַנצן פֿאָלק, אַזױ צו זאָגן: אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: אַזױ װעל איך צעברעכן דעם יאָך פֿון נבֿוכַדנֶצַר דעם מלך פֿון בָבֿל, אין נאָך צװײ יאָר צײַט, פֿון דעם האַלדז פֿון אַלע פֿעלקער. – און יִרמיָה הנבֿיא איז געגאַנגען אױף זײַן װעג. edit

JER 28:11 un Chananyah hot gezogt far di oigen fun gantsen folk, azoi tsu zogen: azoi hot Hashem gezogt: azoi vel ich tsebrechen dem yoch fun Nevuchadnetsar dem melech fun Bavel, in noch tsvei yor tsait, fun dem haldz fun ale felker. – un Yirmeyah hanovi iz gegangen oif zain veg.

JER 28:11 And Chananyah spoke before the eyes of kol haAm, saying, Thus saith Hashem ; Even so will I break the yoke of Nevukhadnetzar Melech Bavel from the neck of kol HaGoyim within the space of two years. And Yirmeyah HaNavi went on his way.

JER 28:12 ‏און דאָס װאָרט פֿון ה׳ איז געװען צו יִרמיָהן, נאָכדעם װי חַנַניָה דער נבֿיא האָט צעבראָכן דעם יאָכשטאַנג פֿון יִרמיָה הנבֿיאס האַלדז, אַזױ צו זאָגן: edit

JER 28:12 un dos vort fun Hashem iz geven tsu Yirmeyahen, nochdem vi Chananyah der novi hot tsebrachen dem yochshtang fun Yirmeyah henvis haldz, azoi tsu zogen:

JER 28:12 Then the Devar Hashem came unto Yirmeyah, after Chananyah HaNavi had broken the yoke from off the neck of Yirmeyah HaNavi, saying,

JER 28:13 ‏גײ, און זאָלסט זאָגן צו חַנַניָהן, אַזױ צו זאָגן: אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: ‏הילצערנע שטאַנגען האָסטו צעבראָכן, ‏און װעסט מאַכן אַנשטאָט זײ אײַזערנע שטאַנגען. edit

JER 28:13 gei, un zolst zogen tsu Chananyahen, azoi tsu zogen: azoi hot Hashem gezogt: hiltserne shtangen hostu tsebrachen, un vest machen anshtot zei aizerne shtangen.

JER 28:13 Go and tell Chananyah, saying, Thus saith Hashem ; Thou hast broken the motot etz (yokes, bars of wood) ; but thou shalt make for them motot barzel (yokes of iron) .

JER 28:14 ‏װאָרום אַזױ האָט געזאָגט ה׳ צבָֿאוֹת, ‏אלוקי יִשׂרָאֵל: ‏אַן אײַזערנעם יאָך האָב איך געגעבן ‏אױפֿן האַלדז פֿון אַלע די דאָזיקע פֿעלקער, ‏צו דינען נבֿוכַדנֶצַר דעם מלך פֿון בָבֿל, ‏און זײ װעלן אים דינען; ‏און אַפֿילו די חיה פֿון פֿעלד האָב איך אים געגעבן. edit

JER 28:14 vorem azoi hot gezogt Hashem Tseva'ot, Elochei Yisroel: an aizernem yoch hob ich gegeben oifen haldz fun ale di dozike felker, tsu dinen Nevuchadnetsar dem melech fun Bavel, un zei velen im dinen; un afile di chaye fun feld hob ich im gegeben.

JER 28:14 For thus saith Hashem Tzva'os Elohei Yisroel: I have put an ol barzel (yoke of iron) upon the neck of kol HaGoyim, that they may serve Nevukhadnetzar Melech Bavel; and they shall serve him; and I have given him the wild animals also.

JER 28:15 ‏און יִרמיָה הנבֿיא האָט געזאָגט צו חַנַניָה דעם נבֿיא: הער אַקאָרשט, חַנַניָה, ה׳ האָט דיך נישט געשיקט, און דו האָסט פֿאַרזיכערט דאָס דאָזיקע פֿאָלק אױף ליגן. edit

JER 28:15 un Yirmeyah hanovi hot gezogt tsu Chananyah dem novi: her akorsht, Chananyah, Hashem hot dich nisht geshikt, un du host farzichert dos dozike folk oif ligen.

JER 28:15 Then said Yirmeyah HaNavi unto Chananyah HaNavi, Shema nah, Chananyah; Hashem hath not sent thee; but thou makest HaAm HaZeh to trust in sheker (a lie) .

JER 28:16 ‏דערום האָט ה׳ אַזױ געזאָגט: זע, איך שיק דיך אַװעק פֿון געזיכט פֿון דער ערד; הײַיאָר װעסטו שטאַרבן, װײַל אָפּקערונג האָסטו גערעדט קעגן ה׳. edit

JER 28:16 derum hot Hashem azoi gezogt: ze, ich shik dich avek fun gezicht fun der erd; haiior vestu shtarben, vail opkerung hostu geredt kegen Hashem.

JER 28:16 Therefore thus saith Hashem ; Hineni, I will remove thee from off the face of ha'adamah; this year thou shalt die, because thou hast preached sarah (rebellion, apostasy, revolt, disobedience) against Hashem .

JER 28:17 ‏– און חַנַניָה דער נבֿיא איז געשטאָרבן אין יענעם יאָר אין זיבעטן חוֹדש. edit

JER 28:17 – un Chananyah der novi iz geshtorben in yenem yor in zibeten Chodesh.

JER 28:17 So Chananyah HaNavi died the same year in the seventh month.

JER 29:1 ‏און דאָס זײַנען די װערטער פֿון דעם בריװ װאָס יִרמיָה הנבֿיא האָט געשיקט פֿון ירושָלַיִם צו דעם איבערבלײַב פֿון די עלטסטע פֿון די פֿאַרטריבענע, און צו די כֹּהנים, און צו די נבֿיאים, און צו דעם גאַנצן פֿאָלק, װאָס נבֿוכַדנֶצַר האָט פֿאַרטריבן פֿון ירושָלַיִם קײן בָבֿל; edit

JER 29:1 un dos zainen di verter fun dem briv vos Yirmeyah hanovi hot geshikt fun Yerusholayim tsu dem iberblaib fun di eltste fun di fartribene, un tsu di koyanim, un tsu di neviim, un tsu dem gantsen folk, vos Nevuchadnetsar hot fartriben fun Yerusholayim kein Bavel;

JER 29:1 Now these are the Devarim of the sefer that Yirmeyah HaNavi sent from Yerushalayim unto the surviving Zekenim of the Golus and to the Kohanim, and to the Nevi'im, and to kol HaAm whom Nevukhadnetzar had carried away captive from Yerushalayim to Bavel —

JER 29:2 ‏נאָכדעם װי יכָניָה דער מלך, און די מוטער-מלכּה, און די הױפֿדינער, די האַרן פֿון יהוּדה און ירושָלַיִם, און די מײַנסטערס און די שלעסערס, זײַנען אַרױסגעגאַנגען פֿון ירושָלַיִם; edit

JER 29:2 nochdem vi Yechanyah der melech, un di muter-Milcah, un di hoifdiner, di haren fun Yehudah un Yerusholayim, un di mainsters un di shlesers, zainen aroisgegangen fun Yerusholayim;

JER 29:2 This was after Yechanyah HaMelech, and the Gevirah (Queen Mother) , and the sarisim, the sarim of Yehudah and Yerushalayim, and the carpenters, and the artisans had departed from Yerushalayim;

JER 29:3 ‏דורך דער האַנט פֿון אֶלעָשָׂה דעם זון פֿון שָפָֿנען, און גמַריָה דעם זון פֿון חִלקִיָהן, װאָס צִדקִיָה דער מלך פֿון יהוּדה האָט געשיקט צו נבֿוכַדנֶצַר דעם מלך פֿון בָבֿל קײן בָבֿל – אַזױ צו זאָגן: edit

JER 29:3 durch der hant fun Elasah dem zun fun Shaphanen, un Gemaryah dem zun fun Chilkiyahen, vos Tsidkiyah der melech fun Yehudah hot geshikt tsu Nevuchadnetsar dem melech fun Bavel kein Bavel – azoi tsu zogen:

JER 29:3 The sefer was sent by the yad of El'asah Ben Shaphan, and Gemaryah Ben Chilkiyah, whom Tzidkiyah Melech Yehudah sent unto Bavel to Nevukhadnetzar Melech Bavel — and it said,

JER 29:4 ‏אַזױ האָט געזאָגט ה׳ צבָֿאוֹת, ‏אלוקי יִשׂרָאֵל, ‏צו אַלע פֿאַרטריבענע װאָס איך האָב פֿאַרטריבן ‏פֿון ירושָלַיִם קײן בָבֿל: edit

JER 29:4 azoi hot gezogt Hashem Tseva'ot, Elochei Yisroel, tsu ale fartribene vos ich hob fartriben fun Yerusholayim kein Bavel:

JER 29:4 Thus saith Hashem Tzva'os Elohei Yisroel, unto all that are carried away into the Golus, whom I have caused to be carried away from Yerushalayim unto Bavel;

JER 29:5 ‏בױט הײַזער און באַװױנט, ‏און פֿלאַנצט גערטנער און עסט זײער פֿרוכט; edit

JER 29:5 boit haizer un bavoint, un flantst gertner un est zeyer frucht;

JER 29:5 Build ye batim (houses) , and dwell in them; and plant gannot (gardens) , and eat the p'ri (fruit) of them;

JER 29:6 ‏נעמט װײַבער, און געבערט זין און טעכטער, ‏און נעמט װײַבער פֿאַר אײַערע זין, ‏און גיט אױס אײַערע טעכטער צו מאַנען, ‏און זאָלן זײ געבערן זין און טעכטער, ‏און מערט אײַך דאָרטן, און מינערט אײַך נישט. edit

JER 29:6 nemt vaiber, un gebert zin un techter, un nemt vaiber far aiere zin, un git ois aiere techter tsu manen, un zolen zei geberen zin un techter, un mert aich dorten, un minert aich nisht.

JER 29:6 Take ye nashim, and father banim and banot; and take nashim for your banim, and give your banot to anashim, that they may bear banim and banot; that ye may be increased there, and not diminished.

JER 29:7 ‏און זוכט דעם פֿריד פֿון דער שטאָט ‏װאָס איך האָב אײַך פֿאַרטריבן אַהין, ‏און זײַט מתפּלל פֿאַר איר צו ה׳, ‏װאָרום אין איר פֿריד װעט זײַן פֿריד צו אײַך. edit

JER 29:7 un zucht dem frid fun der shtot vos ich hob aich fartriben ahin, un zait mispalel far ir tsu Hashem, vorem in ir frid vet zain frid tsu aich.

JER 29:7 And seek the shalom of the city where I have caused you to be carried away into the Golus, and daven unto Hashem for it; for in the shalom thereof shall ye have shalom.

JER 29:8 ‏װאָרום זזי האָט געזאָגט ה׳ צבָֿאוֹת, ‏אלוקי יִשׂרָאֵל: ‏זאָל אײַך נישט נאַרן אײַערע נבֿיאים װאָס צװישן אײַך, ‏און אײַערע װאָרזאָגערס, ‏און איר זאָלט נישט צוהערן צו אײַערע חלוֹמות ‏װאָס איר לאָזט חלומען. edit

JER 29:8 vorem zezi hot gezogt Hashem Tseva'ot, Elochei Yisroel: zol aich nisht naren aiere neviim vos tsvishen aich, un aiere vorzogers, un ir zolt nisht tsuheren tsu aiere chaloimes vos ir lozt cholemen.

JER 29:8 For thus saith Hashem Tzva'os Elohei Yisroel: Let not your nevi'im and your kesamim that be in the midst of you, deceive you, neither pay heed to your chalomot which ye cause to be dreamed.

JER 29:9 ‏װאָרום מיט ליגן זאָגן זײ אײַך נבֿיאות אין מײַן נאָמען; ‏איך האָב זײ נישט געשיקט, זאָגט ה׳. edit

JER 29:9 vorem mit ligen zogen zei aich neviut in main nomen; ich hob zei nisht geshikt, zogt Hashem.

JER 29:9 For they prophesy b'sheker (falsely) unto you in My Name; I have not sent them, saith Hashem .

JER 29:10 ‏װאָרום אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: ‏װאַרװאָר, װען זיבעציק יאָר װערן פֿון אױף בָבֿל, ‏װעל איך זיך דערמאָנען אָן אײַך, ‏און װעל מקײם זײַן מײַן גוטן צוזאָג, ‏אײַך אומצוקערן צו דעם דאָזיקן אָרט. edit

JER 29:10 vorem azoi hot Hashem gezogt: varvor, ven zibetsik yor veren fun oif Bavel, vel ich zich dermonen on aich, un vel mekaiem zain main guten tsuzog, aich umtsukeren tsu dem doziken ort.

JER 29:10 For thus saith Hashem , That after shiv'im shanah (seventy years) are accomplished at Bavel I will visit you, and perform My Davar Hatov toward you, in causing you to return to this makom.

JER 29:11 ‏װאָרום איך װײס די טראַכטונגען ‏װאָס איך טראַכט װעגן אײַך, זאָגט ה׳, ‏טראַכטונגען פֿון פֿריד, און נישט צום בײזן, ‏כּדי אײַך צו געבן אַ לעצט און אַ האָפֿענונג. edit

JER 29:11 vorem ich veis di trachtungen vos ich tracht vegen aich, zogt Hashem, trachtungen fun frid, un nisht tsum beizen, kedei aich tsu geben a letst un a hofenung.

JER 29:11 For I know the machshavot (thoughts, plans) that I think toward you, saith Hashem , machshavot shalom, and not of ra'ah, to give you an acharit (future) and a tikvah (hope) .

JER 29:12 ‏און איר װעט מיך רופֿן, ‏און איר װעט גײן און װעט מתפּלל זײַן צו מיר, ‏און איך װעל צוהערן צו אײַך. edit

JER 29:12 un ir vet mich rufen, un ir vet gein un vet mispalel zain tsu mir, un ich vel tsuheren tsu aich.

JER 29:12 Then shall ye call upon Me, and ye shall go and v'hitpalaltem (and you [plural] will pray) unto Me, and I will pay heed unto you.

JER 29:13 ‏און איר װעט מיך זוכן און געפֿינען, ‏אַז איר װעט מיך פֿאָרשן מיט אײַער גאַנצן האַרצן. edit

JER 29:13 un ir vet mich zuchen un gefinen, az ir vet mich forshen mit aier gantsen hartsen.

JER 29:13 And ye shall seek Me, and find Me, when ye shall search for Me b'chol lvavchem (with all your heart) .

JER 29:14 ‏און איך װעל זיך לאָזן געפֿינען פֿון אײַך, זאָגט ה׳, ‏און איך װעל אומקערן אײַער געפֿאַנגענשאַפֿט, ‏און װעל אײַך אײַנזאַמלען פֿון אַלע פֿעלקער, ‏און פֿון אַלע ערטער, ‏װאָס איך האָב אײַך פֿאַרשטױסן אַהין, זאָגט ה׳, ‏און איך װעל אײַך אומקערן צו דעם אָרט, ‏װאָס איך האָב אײַך פֿאַרטריבן פֿון דאָרטן. edit

JER 29:14 un ich vel zich lozen gefinen fun aich, zogt Hashem, un ich vel umkeren aier gefangenshaft, un vel aich ainzamlen fun ale felker, un fun ale erter, vos ich hob aich farshtoisen ahin, zogt Hashem, un ich vel aich umkeren tsu dem ort, vos ich hob aich fartriben fun dorten.

JER 29:14 And I will be found by you, saith Hashem ; and I will bring you back from captivity, and I will gather you from all the Goyim, and from all the mekomot (places) where I have driven you, saith Hashem ; and I will bring you back into the makom (place) from which I caused you to be carried away into the Golus.

JER 29:15 ‏װײַל איר האָט געזאָגט: ‏ה׳ האָט אונדז אױפֿגעשטעלט נבֿיאים אין בָבֿל. edit

JER 29:15 vail ir hot gezogt: Hashem hot undz oifgeshtelt neviim in Bavel.

JER 29:15 Because ye have said, Hashem hath raised up nevi'im for us in Bavel;

JER 29:16 ‏װאָרום אַזױ האָט ה׳ געזאָגט ‏אױף דעם מלך װאָס זיצט אױפֿן טראָן ‏ פֿון דָוִד, ‏און אױף דעם גאַנצן פֿאָלק װאָס זיצט אין דער דאָזיקער שטאָט – ‏אײַערע ברידער װאָס זײַנען נישט אַרױס מיט אײַך אין גלות: edit

JER 29:16 vorem azoi hot Hashem gezogt oif dem melech vos zitst oifen tron fun Dovid, un oif dem gantsen folk vos zitst in der doziker shtot – aiere brider vos zainen nisht arois mit aich in goles:

JER 29:16 Know that thus saith Hashem of HaMelech that sitteth upon the Kisse Dovid, and of kol HaAm that dwelleth in this city, and of your achim that are not gone forth with you into the Golus;

JER 29:17 ‏אַזױ האָט געזאָגט ה׳ צבָֿאוֹת: ‏זע, איך שיק אָן אױף זײ די שװערד, ‏דעם הונגער, און די פּעסט, ‏און איך װעל זײ מאַכן אַזױ װי עקלדיקע פֿײַגן ‏װאָס קענען נישט געגעסן װאָרן פֿאַר שלעכטקײט. edit

JER 29:17 azoi hot gezogt Hashem Tseva'ot: ze, ich shik on oif zei di shverd, dem hunger, un di fest, un ich vel zei machen azoi vi ekldike faigen vos kenen nisht gegesen voren far shlechtkeit.

JER 29:17 Thus saith Hashem Tzva'os; Hineni, I will send upon them the cherev, the ra'av, and the dever, and will make them like rotten figs, that cannot be eaten, they are so bad.

JER 29:18 ‏און איך װעל זײ נאָכיאָגן מיט דער שװערד, ‏מיטן הונגער, און מיט דער פּעסט, ‏און איך װעל זײ מאַכן פֿאַר אַ שױדער ‏בײַ אַלע קיניגרײַכן פֿון דער ערד, ‏פֿאַר אַ קללה, און פֿאַר אַ שרעק, ‏און פֿאַר אַ שמוצערונג, און פֿאַר אַ שאַנד, ‏צװישן אַלע פֿעלקער, װאָס איך האָב זײ פֿאַרשטױסן אַהין; edit

JER 29:18 un ich vel zei nochyogen mit der shverd, miten hunger, un mit der fest, un ich vel zei machen far a shoider bai ale kinigraichen fun der erd, far a klole, un far a shrek, un far a shmutserung, un far a shand, tsvishen ale felker, vos ich hob zei farshtoisen ahin;

JER 29:18 And I will pursue them with the cherev, with the ra'av, and with the dever, and will make them a horror to all the mamlechot ha'aretz, to be a curse, and an astonishment, and a hissing, and a cherpah, among all the Goyim where I have driven them;

JER 29:19 ‏פֿאַר װאָס זײ האָבן נישט צוגעהערט ‏צו מײַנע װערטער, זאָגט ה׳, ‏װען איך האָב געשיקט צו זײ מײַנע קנעכט די נבֿיאים, ‏נאָכאַנאַנד און נאָכאַנאַנד געשיקט; ‏און איר האָט נישט צוגעהערט, זאָגט ה׳. edit

JER 29:19 far vos zei hoben nisht tsugehert tsu maine verter, zogt Hashem, ven ich hob geshikt tsu zei maine knecht di neviim, nochanand un nochanand geshikt; un ir hot nisht tsugehert, zogt Hashem.

JER 29:19 Because they have not paid heed to My devarim, saith Hashem , which I sent unto them by My Avadim the nevi'im, rising up early and sending them; but ye would not hear, saith Hashem .

JER 29:20 ‏דערום הערט דאָס װאָרט פֿון ה׳, איר אַלע פֿאַרטריבענע, ‏װאָס איך האָב אַרױסגעשיקט פֿון ירושָלַיִם קײן בָבֿל: edit

JER 29:20 derum hert dos vort fun Hashem, ir ale fartribene, vos ich hob aroisgeshikt fun Yerusholayim kein Bavel:

JER 29:20 Hear ye therefore the Devar Hashem , all ye of the Golus, whom I have sent from Yerushalayim to Bavel;

JER 29:21 ‏אַזױ האָט געזאָגט ה׳ צבָֿאוֹת, אלוקי יִשׂרָאֵל, ‏אױף אַחאָבֿ דעם זון פֿון קוֹלָיָהן, ‏און אױף צִדקִיָהו דעם זון פֿון מַעֲשֵׂיָהן, ‏װאָס זאָגן אײַך נבֿיאות אין מײַן נאָמען ליגן: ‏זע, איך גיב זײ אין דער האַנט ‏פֿון נבֿוכַדרֶאצַר דעם מלך פֿון בָבֿל, ‏און ער װעט זײ דערשלאָגן פֿאַר אײַערע אױגן. edit

JER 29:21 azoi hot gezogt Hashem Tseva'ot, Elochei Yisroel, oif Achav dem zun fun Kolayahen, un oif Tsidkiyah dem zun fun Maaseiyahen, vos zogen aich neviut in main nomen ligen: ze, ich gib zei in der hant fun Nevuchadretsar dem melech fun Bavel, un er vet zei dershlogen far aiere oigen.

JER 29:21 Thus saith Hashem Tzva'os Elohei Yisroel, about Ach'av Ben Kolayah, and of Tzidkiyah Ben Ma'aseiyah, which prophesy sheker unto you in My Name; Hineni, I will deliver them into the yad Nevukhadretzar Melech Bavel; and he shall slay them before your eynayim;

JER 29:22 ‏און פֿון זײ װעט גענומען װערן אַ קללה ‏בײַ אַלע פֿאַרטריבענע פֿון יהוּדה װאָס אין בָבֿל, ‏אַזױ צו זאָגן: זאָל דיך ה׳ מאַכן ‏אַזױ װי צִדקִיָהו און אַזױ װי אֶחָב, ‏װאָס דער מלך פֿון בָבֿל האָט זײ פֿאַרברענט אין פֿײַער! edit

JER 29:22 un fun zei vet genumen veren a klole bai ale fartribene fun Yehudah vos in Bavel, azoi tsu zogen: zol dich Hashem machen azoi vi Tsidkiyah un azoi vi Achav, vos der melech fun Bavel hot zei farbrent in faier!

JER 29:22 And of them shall be taken up a kelalah (curse) by all the Golus of Yehudah which are in Bavel, saying, Hashem make thee like Tzidkiyah and like Ach'av, whom Melech Bavel roasted in the eish;

JER 29:23 ‏װײַל זײ האָבן געטאָן נבָלות אין יִשׂרָאֵל, ‏און מזַנה געװען מיט די װײַבער פֿון זײערע חבֿרים, ‏און פֿאַלש גערעדט אין מײַן נאָמען װערטער ‏װאָס איך האָב זײ נישט באַפֿױלן; ‏אָבער איך װײס, און בין עדות, זאָגט ה׳. edit

JER 29:23 vail zei hoben geton neboles in Yisroel, un mizane geven mit di vaiber fun zeyere chavorim, un falsh geredt in main nomen verter vos ich hob zei nisht bafoilen; ober ich veis, un bin eides, zogt Hashem.

JER 29:23 Because they have done nevalah (a foul deed, outrage) in Yisroel, and have committed ni'uf with their neighborsʼ nashim, and have spoken davar sheker in My Name, which I have not commanded them; I know, and am Ed (Witness) , saith Hashem .

JER 29:24 ‏און אױף שמַעיָהון פֿון נֶחלָם זאָלסטו זאָגן, אַזױ צו זאָגן: edit

JER 29:24 un oif Shemayahuen fun Nechelam zolstu zogen, azoi tsu zogen:

JER 29:24 Thus shalt thou also speak to Shema'yahu the Nechelami, saying,

JER 29:25 ‏אַזױ האָט געזאָגט ה׳ צבָֿאוֹת, אלוקי יִשׂרָאֵל, אַזױ צו זאָגן: װײַל דו האָסט געשיקט אין דײַן נאָמען בריװ צום גאַנצן פֿאָלק װאָס אין ירושָלַיִם, און צו צפַֿניָה דעם זון פֿון מַעֲשֵׂיָהן, דעם כֹּהן, און צו אַלע כֹּהנים, אַזױ צו זאָגן: edit

JER 29:25 azoi hot gezogt Hashem Tseva'ot, Elochei Yisroel, azoi tsu zogen: vail du host geshikt in dain nomen briv tsum gantsen folk vos in Yerusholayim, un tsu Tsefanyah dem zun fun Maaseiyahen, dem koyen, un tsu ale koyanim, azoi tsu zogen:

JER 29:25 Thus speaketh Hashem Tzva'os Elohei Yisroel, saying, Because thou hast sent sefarim in thy shem unto kol HaAm that are in Yerushalayim, and to Tzephanyah Ben Ma'aseiyah the kohen, and to all the kohanim, saying,

JER 29:26 ‏ה׳ האָט דיך געמאַכט פֿאַר אַ כֹּהן אױפֿן אָרט ‏ פֿון יהוֹיָדָע דעם כֹּהן, כּדי עס זאָלן זײַן אױפֿזעער אין הױז פֿון ה׳ איבער איטלעכן משוגענעם און נבֿיאות-זאָגער, און דו זאָלסט אים אַרײַנטאָן אין דעם צװאַנגקלאָץ און אין דעם האַלזרינג. edit

JER 29:26 Hashem hot dich gemacht far a koyen oifen ort fun Yehoyada dem koyen, kedei es zolen zain oifzeer in hoiz fun Hashem iber itlechen meshugenem un neviut-zoger, un du zolst im arainton in dem tsvangklots un in dem halzring.

JER 29:26 Hashem hath made thee kohen in the place of Yehoyada the kohen, that there should be pekidim (officers) in the Beis Hashem , over every ish that is meshuggah (mad, insane) , and maketh himself a navi, that thou shouldest put him in the stocks, and in the neck iron.

JER 29:27 ‏און אַצונד, למאַי האָסטו נישט אָנגעשריען אױף יִרמיָהון פֿון עַנָתוֹת, װאָס מאַכט זיך פֿאַר אַ נבֿיא צו אײַך? edit

JER 29:27 un atsund, lemai hostu nisht ongeshrien oif Yirmeyahen fun Anatot, vos macht zich far a novi tsu aich?

JER 29:27 Now therefore why hast thou not reproved Yirmeyah of Anatot, which maketh himself a navi to you?

JER 29:28 ‏װאָרום ער האָט דאָך געשיקט צו אונדז קײן בָבֿל: אַזױ צו זאָגן: דאָס איז אױף לאַנג; בױט הײַזער און באַװױנט, און פֿלאַנצט גערטנער און עסט זײער פֿרוכט. edit

JER 29:28 vorem er hot doch geshikt tsu undz kein Bavel: azoi tsu zogen: dos iz oif lang; boit haizer un bavoint, un flantst gertner un est zeyer frucht.

JER 29:28 For therefore he sent unto us in Bavel, saying, This captivity is long; build ye batim (houses) , and dwell in them; and plant gannot (gardens) , and eat the fruit of them.

JER 29:29 ‏און צפַֿניָה דער כֹּהן האָט געלײַענט דעם דאָזיקן בריװ אין די אױערן פֿון יִרמיָהו הנבֿיא. edit

JER 29:29 un Tsefanyah der koyen hot geleyent dem doziken briv in di oieren fun Yirmeyah hanovi.

JER 29:29 And Tzephanyah the kohen read this sefer in the oznayim of Yirmeyah HaNavi.

JER 29:30 ‏און דאָס װאָרט פֿון ה׳ איז געװען צו יִרמיָהון, אַזױ צו זאָגן: edit

JER 29:30 un dos vort fun Hashem iz geven tsu Yirmeyahen, azoi tsu zogen:

JER 29:30 Then came the Devar Hashem unto Yirmeyah, saying,

JER 29:31 ‏שיק צו אַלע פֿאַרטריבענע, אַזױ צו זאָגן: אַזױ האָט ה׳ געזאָגט אױף שמַעיָהן פֿון נֶחלָם: ‏װײַל שמַעיָה האָט אײַך נבֿיאות געזאָגט, ‏װען איך האָב אים נישט געשיקט, ‏און ער האָט אײַך פֿאַרזיכערט אױף ליגן, edit

JER 29:31 shik tsu ale fartribene, azoi tsu zogen: azoi hot Hashem gezogt oif Shemayahen fun Nechelam: vail Shemayah hot aich neviut gezogt, ven ich hob im nisht geshikt, un er hot aich farzichert oif ligen,

JER 29:31 Send to all them of the Golus, saying, Thus saith Hashem concerning Shema'yah the Nechelami; Because that Shemaiyah hath prophesied unto you, and I sent him not, and he caused you to trust in sheker;

JER 29:32 ‏דערום האָט ה׳ אַזױ געזאָגט: ‏זע, איך רעכן זיך מיט שמַעיָהן פֿון נֶחלָם, ‏און מיט זײַן זאָמען; ‏פֿון אים װעט נישט בלײַבן אַ מאַן ‏צו זיצן צװישן דעם דאָזיקן פֿאָלק, ‏און ער װעט נישט זען דאָס גוטס ‏װאָס איך טו מײַן פֿאָלק, זאָגט ה׳, ‏װײַל אָפּקערונג האָט ער גערעדט קעגן ה׳. edit

JER 29:32 derum hot Hashem azoi gezogt: ze, ich rechen zich mit Shemayahen fun Nechelam, un mit zain zomen; fun im vet nisht blaiben a man tsu zitsen tsvishen dem doziken folk, un er vet nisht zen dos guts vos ich tu main folk, zogt Hashem, vail opkerung hot er geredt kegen Hashem.

JER 29:32 Therefore thus saith Hashem : Hinei, I will punish Shema'yah the Nechelami, and his zera; he shall not have an ish to dwell among this people; neither shall he behold the tov that I will do for My people, saith Hashem ; because he hath spoken sarah (rebellion) against Hashem .

JER 30:1 ‏דאָס װאָרט װאָס איז געװען צו יִרמיָהון פֿון ה׳, אַזױ צו זאָגן: edit

JER 30:1 dos vort vos iz geven tsu Yirmeyahen fun Hashem, azoi tsu zogen:

JER 30:1 The Davar that came to Yirmeyah from Hashem , saying,

JER 30:2 ‏אַזױ האָט געזאָגט ה׳ אלוקי יִשׂרָאֵל, אַזױ צו זאָגן: שרײַב דיר אױף אַלע װערטער װאָס איך האָב גערעדט צוב דיר, אױף אַ בוך. edit

JER 30:2 azoi hot gezogt Hashem Elochei Yisroel, azoi tsu zogen: shraib dir oif ale verter vos ich hob geredt tsub dir, oif a buch.

JER 30:2 Thus speaketh Hashem Elohei Yisroel, saying, Write thee all the Devarim that I have spoken unto thee in a sefer.

JER 30:3 ‏װאָרום זע, טעג קומען, זאָגט ה׳, און איך װעל אומקערן די געפֿאַנגענשאַפֿט פֿון מײַן פֿאָלק יִשׂרָאֵל און יהוּדה, זאָגט ה׳, און װעל זײ װידערקערן צו דעם לאַנד, װאָס איך האָב געגעבן זײערע עלטערן, און זײ װעלן עס אַרבן. edit

JER 30:3 vorem ze, teg kumen, zogt Hashem, un ich vel umkeren di gefangenshaft fun main folk Yisroel un Yehudah, zogt Hashem, un vel zei viderkeren tsu dem land, vos ich hob gegeben zeyere elteren, un zei velen es arben.

JER 30:3 For, hinei, the days are coming, saith Hashem , that I will bring back from captivity My people Yisroel and Yehudah, saith Hashem ; and I will cause them to return to ha'aretz that I gave to their avot, and they shall possess it.

JER 30:4 ‏און דאָס זײַנען די װערטער װאָס ה׳ האָט גערעדט אױף יִשׂרָאֵל און אױף יהוּדה: edit

JER 30:4 un dos zainen di verter vos Hashem hot geredt oif Yisroel un oif Yehudah:

JER 30:4 And these are the Devarim that Hashem spoke concerning Yisroel and concerning Yehudah.

JER 30:5 ‏פֿאַר װאָר, אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: ‏אַ קֹול פֿון ציטערניש האָבן מיר געהערט; ‏אַנטסט און נישט פֿירד edit

JER 30:5 far vor, azoi hot Hashem gezogt: a kol fun tsiterenish hoben mir gehert; antst un nisht fird

JER 30:5 For thus saith Hashem : We have heard a cry of fear, of pachad (terror) , and not of shalom.

JER 30:6 ‏פֿרעגט אַקאָרשט און זעט ‏אױב אַ מאַנספּאַרשִין קען געװינען; ‏פֿאַר װאָס זע איך יעטװעדער מאַן ‏מיט זײַנע הענט אױף זײַנע לענדן, ‏אַזױ װי אַ געװינערין, ‏און איטלעך פּנים איז פֿאַרקערט אין גרינקײט? edit

JER 30:6 fregt akorsht un zet oib a mansparshiin ken gevinen; far vos ze ich yetveder man mit zaine hent oif zaine lenden, azoi vi a gevinerin, un itlech ponem iz farkert in grinkeit?

JER 30:6 Ask ye now, and see whether a zachar (male) doth travail with child? Why do I see every gever with his hands on his stomach, like a woman in labor, and all faces are turned deadly pale?

JER 30:7 ‏װײ, װאָרום גרױס איז יענער טאָג, ‏אָן אַ גלײַכן צו אים; ‏און אַ צײַט פֿון (גרױסער) צרה איז דאָס פֿאַר יעקבֿ, ‏אָבער פֿון איר װעט ער געהאָלפֿן װערן. edit

JER 30:7 vei, vorem grois iz yener tog, on a glaichen tsu im; un a tsait fun (groiser) tsore iz dos far Yaakov, ober fun ir vet er geholfen veren.

JER 30:7 Alas! For gadol hayom, so that none is like it; it is even the Et (Time) of Tzarah l'Ya'akov (Jacobʼs Trouble) , but he shall be saved out of it.

JER 30:8 ‏און עס װעט זײַן אין יענעם טאָג, ‏זאָגט ה׳ צבָֿאוֹת, ‏װעל איך צעברעכן זײַן יאָך פֿון דײַן האַלדז, ‏און דײַנע בינדשטריק װעל איך צערײַסן; ‏און מער װעלן נישט אַרבעטן מיט אים פֿרעמדע. edit

JER 30:8 un es vet zain in yenem tog, zogt Hashem Tseva'ot, vel ich tsebrechen zain yoch fun dain haldz, un daine bindshtrik vel ich tseraisen; un mer velen nisht arbeten mit im fremde.

JER 30:8 For it shall come to pass in that day, saith Hashem Tzva'os, that I will break his yoke from off thy tzavar (neck) , and will burst thy bonds, and zarim (foreigners) shall no more make a slave of him;

JER 30:9 ‏נײַערט זײ װעלן דינען ה׳ זײער ג-ט, ‏און דָוִד זײער מלך, ‏װאָס איך װעל זײ אױפֿשטעלן. edit

JER 30:9 naiert zei velen dinen Hashem zeyer g-t, un Dovid zeyer melech, vos ich vel zei oifshtelen.

JER 30:9 But they shall serve Hashem Eloheihem, and Dovid their Melech, whom I will raise up for them.

JER 30:10 ‏און דו זאָלסט נישט מורא האָבן, ‏מײַן קנעכט, יעקבֿ, זאָגט ה׳, ‏און נישט אַנגסטן, יִשׂרָאֵל, ‏װאָרום זע, איך העלף דיך פֿון דער װײַט, ‏און דײַן זאָמען פֿון לאַנד פֿון זײער געפֿאַנגענשאַפֿט; ‏און יעקבֿ װעט װידער זײַן רואיק און זיכער, ‏און קײנער װעט נישט שרעקן. edit

JER 30:10 un du zolst nisht moire hoben, main knecht, Yaakov, zogt Hashem, un nisht angsten, Yisroel, vorem ze, ich helf dich fun der vait, un dain zomen fun land fun zeyer gefangenshaft; un Yaakov vet vider zain ruik un zicher, un keiner vet nisht shreken.

JER 30:10 Therefore, fear thou not, O Avdi Ya'akov, saith Hashem ; neither be dismayed, O Yisroel; for, hineni, I will save thee from afar, and thy zera from the eretz of their captivity; and Ya'akov shall return, and shall be at rest, and be secure, and none shall make him afraid.

JER 30:11 ‏װאָרום איך בין מיט דיר, זאָגט ה׳, דיך צו העלפֿן; ‏װאָרום איך װעל מאַכן אַ פֿאַרלענדונג ‏פֿון אַלע פֿעלקער װאָס איך האָב דיך אַהין צעשפּרײט, ‏אָבער פֿון דיר װעל איך קײן פֿאַרלענדונג נישט מאַכן, ‏און איך װעל דיך שטראָפֿן לױט גערעכטיקײט, ‏אָבער פֿאַרטיליקן װעל איך דיך נישט פֿאַרטיליקן. edit

JER 30:11 vorem ich bin mit dir, zogt Hashem, dich tsu helfen; vorem ich vel machen a farlendung fun ale felker vos ich hob dich ahin tseshpreit, ober fun dir vel ich kein farlendung nisht machen, un ich vel dich shtrofen loit gerechtikeit, ober fartiliken vel ich dich nisht fartiliken.

JER 30:11 For I am with thee, saith Hashem , to save thee; though I make a full end of all Goyim where I have scattered thee, yet I will not make a full end of thee; but I will correct thee in mishpat, and will not leave thee altogether unpunished.

JER 30:12 ‏װאָרום אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: ‏מסוכּן איז דײַן בראָך, ‏שװער איז דײַן װוּנד. edit

JER 30:12 vorem azoi hot Hashem gezogt: msuken iz dain broch, shver iz dain vund.

JER 30:12 For thus saith Hashem , Thy bruise is incurable, and thy makkah (blow, wound) is grievous.

JER 30:13 ‏קײנער האַלט נישט פֿון דײַן גענעזן װערן, ‏נישטאָ קײן הײלמיטל פֿאַר דיר. edit

JER 30:13 keiner halt nisht fun dain genezen veren, nishto kein heilmitl far dir.

JER 30:13 There is none to uphold thy cause, no refu'ot for your wound, no healing for you.

JER 30:14 ‏אַלע דײַנע ליבהאָבער האָבן פֿאַרגעסן אָן דיר, ‏זײ פֿרעגן נישט אױף דיר; ‏װאָרום אַ שלאַק פֿון אַ פֿײַנט האָב איך דיך געשלאָגן, ‏אַ שטראָף {מוסר} ‏ אומדערבאַרימדיק, ‏פֿאַר דײַן גרױס שוּלד, ‏װײַל דײַנע זינד זײַנען פֿיל. edit

JER 30:14 ale daine libhaber hoben fargesen on dir, zei fregen nisht oif dir; vorem a shlak fun a faint hob ich dich geshlogen, a shtrof umderbarimdik, far dain grois shuld, vail daine zind zainen fil.

JER 30:14 All thy lovers have forgotten thee; they seek thee not; for I have wounded thee with the makkat oyev, with the musar (chastisement) of a cruel one, for the multitude of thine avon; because thy sins were increased.

JER 30:15 ‏װאָס שרײַסטו אױף דײַן בראָך, ‏װאָס מסוכּן איז דײַן װײַטאָק? ‏פֿאַר דײַן גרױס פֿאַרברעך, ‏װײַל דײַנע זינד זײַנען פֿיל, ‏האָב איך דאָס געטאָן צו דיר. edit

JER 30:15 vos shraistu oif dain broch, vos mesuken iz dain vaitok? far dain grois farbrech, vail daine zind zainen fil, hob ich dos geton tsu dir.

JER 30:15 Why dost thou cry out over thine affliction? Thy pain is incurable for the multitude of thine avon; because thy chattot were increased, I have done these things unto thee.

JER 30:16 ‏אָבער אַלע דײַנע פֿאַרצערער װעלן פֿאַרצערט װערן, ‏און אַלע דײַנע פֿײַנט װעלן אַלע אין געפֿאַנגענשאַפֿט גײן, ‏און דײַנע רױבער װעלן צו רױב װערן, ‏און אַלע דײַנע אױסרױבער װעל איך געבן צו אױסרױבונג. edit

JER 30:16 ober ale daine fartserer velen fartsert veren, un ale daine faint velen ale in gefangenshaft gein, un daine roiber velen tsu roib veren, un ale daine oisroiber vel ich geben tsu oisroibung.

JER 30:16 Therefore all they that devour thee shall be devoured; and all thine adversaries, every one of them, shall go into captivity; and they that plunder thee shall become plunder, and all that prey upon thee will I give for prey.

JER 30:17 ‏װאָרום איך װעל ברענגען אַ רופֿאה צו דיר, ‏און פֿון דײַנע װוּנדן װעל איך דיך הײלן {רפא} ‏, זאָגט ה׳; ‏װײַל מען האָט דיך גערופֿן פֿאַרשטױסענע: ‏צִיוֹן איז זי, קײנער פֿרעגט נישט אױף איר. edit

JER 30:17 vorem ich vel brengen a rufe tsu dir, un fun daine vunden vel ich dich heilen , zogt Hashem; vail men hot dich gerufen farshtoisene: Tsiyon iz zi, keiner fregt nisht oif ir.

JER 30:17 For I will restore health unto thee, and I will heal thee of thy makkot (wounds) , saith Hashem ; because they called thee a Nidachah (Outcast) , saying, This is Tziyon, whom no one careth for.

JER 30:18 ‏אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: ‏זע, איך קער אום די געפֿאַנגענשאַפֿט פֿון די געצעלטן פֿון יעקבֿ, ‏און זײַנע װױנונגען װעל איך דערבאַרימען; ‏און די שטאָט װעט אָפּגעבױט װערן אױף איר הױפֿן, ‏און דער פּלאַץ װעט באַװױנט זײַן אױף זײַן שטײגער. edit

JER 30:18 azoi hot Hashem gezogt: ze, ich ker um di gefangenshaft fun di getselten fun Yaakov, un zaine voinungen vel ich derbarimen; un di shtot vet opgeboit veren oif ir hoifen, un der plats vet bavoint zain oif zain shteiger.

JER 30:18 Thus saith Hashem ; Hineni, I will bring back the captivity of Ya'akovʼs ohalim, and have compassion on his dwelling places; and the Ir shall be rebuilt upon her own ruins, and the armon (citadel) shall stand on its rightful site.

JER 30:19 ‏און אַרױסגײן װעט פֿון זײ אַ לױב געזאַנג, ‏און אַ קֹול פֿון לוסטיקע; ‏און איך װעל זײ מערן, ‏און זײ װעלן נישט געמינערט װערן, ‏און איך װעל זײ פֿאַרברעסערן, ‏און זײ װעלן נישט געװינציקט װערן. edit

JER 30:19 un aroisgein vet fun zei a loib gezang, un a kol fun lustike; un ich vel zei meren, un zei velen nisht geminert veren, un ich vel zei farbreseren, un zei velen nisht gevintsikt veren.

JER 30:19 And out of them shall proceed todah (thanksgiving) and the voice of them that rejoice; and I will multiply them, and they shall not be few; I will also honor them, and they shall not be disdained.

JER 30:20 ‏און זײַנע קינדער װעלן זײַן װי פֿריער, ‏און זײַן עדה װעט שטײן פֿעסט פֿאַר מיר; ‏און איך װעל זיך רעכענען מיט אַלע זײַנע דריקער. edit

JER 30:20 un zaine kinder velen zain vi frier, un zain eide vet shtein fest far mir; un ich vel zich rechenen mit ale zaine driker.

JER 30:20 Their banim also shall be as formerly, and their Edah (Congregation) shall be established before Me, and I will punish all that oppress them.

JER 30:21 ‏און זײַן פֿירשט װעט זײַן פֿון אים אַלײן, ‏און זײַן געװעלטיקער װעט פֿון זײַן מיט אַרױס; ‏און איך װעל אים דערנענטערן, ‏און ער װעט גענען צו מיר; ‏װאָרום װער איז דער װאָס קען אײַנשטעלן זײַן האַרץ ‏צו גענענען צו מיר? זאָגט ה׳. edit

JER 30:21 un zain firsht vet zain fun im alein, un zain geveltiker vet fun zain mit arois; un ich vel im dernenteren, un er vet genen tsu mir; vorem ver iz der vos ken ainshtelen zain harts tsu genenen tsu mir? zogt Hashem.

JER 30:21 And their Adir (Prince, Leader) shall be one of their own, and their Moshel (ruler) shall proceed from the midst of them; and I will cause him to draw near, and he shall approach unto Me; for who is this that devoted his lev to approach unto Me? saith Hashem .

JER 30:22 ‏און איר װעט מיר זײַן צום פֿאָלק, ‏און איך װעל זײַן אײַער אלֹקים. edit

JER 30:22 un ir vet mir zain tsum folk, un ich vel zain aier Elokim.

JER 30:22 And ye shall be My people, and I will be your Elohim.

JER 30:23 ‏זע, אַ שטורעם פֿון ה׳, ‏אַ גרימצאָרן איז אַרױס, ‏אַ רײַסיקער שטורעמװינט; ‏אױף דעם קאָפּ פֿון די רשָעים װעט ער פֿאַלן. edit

JER 30:23 ze, a shturem fun Hashem, a grimtsoren iz arois, a raisiker shturemvint; oif dem kop fun di reshoiem vet er falen.

JER 30:23 Hinei, the whirlwind of Hashem goeth forth with chemah (wrath, fury) , a sweeping whirlwind; it shall fall violently upon the rosh of the resha'im.

JER 30:24 ‏נישט אָפּגײן װעט דער צאָרן ‏ פֿון ה׳, ‏ביז ער טוט, און ביז ער איז מקײם, ‏די טראַכטונגען פֿון זײַן האַרצן; ‏אין סוף פֿון די טעג װעט איר דאָס פֿאַרשטײן. edit

JER 30:24 nisht opgein vet der tsoren fun Hashem, biz er tut, un biz er iz mekaiem, di trachtungen fun zain hartsen; in sof fun di teg vet ir dos farshtein.

JER 30:24 The Charon Af Hashem shall not return, until He hath accomplished it, and until He have performed the mezimmot (intents, purposes) of His lev; in the acharit hayamim (latter days) ye shall understand this.

JER 30:25 ‏אין יענער צײַט, זאָגט ה׳, ‏װעל איך זײַן צום אלֹקים בײַ אַלע משפּחות פֿון יִשׂרָאֵל, ‏און זײ װעלן זײַן מײַן פֿאָלק. edit

JER 30:25 in yener tsait, zogt Hashem, vel ich zain tsum Elokim bai ale mishpoches fun Yisroel, un zei velen zain main folk.

JER 30:25 At the same time, saith Hashem , I will be Elohim l'khol mishpekhot Yisroel, and they shall be My people.

JER 31:1 ‏אַזױ זאָגט ה׳: ‏געפֿונען האָט חן און חֶסֶד אין מדבר ‏דאָס פֿאָלק פֿון שװערד געבליבן; ‏גײ אים באַרוען, יִשׂרָאֵל. edit

JER 31:1 azoi zogt Hashem: gefunen hot Chen un chesed in midbar dos folk fun shverd gebliben; gei im baruen, Yisroel.

JER 31:1 Thus saith Hashem , The Am seridei cherev (the People that survived the cherev) found chen (grace) in the midbar; even Yisroel, when Yisroel journeyed to find [a place of] rest.

JER 31:2 ‏פֿון װײַטן האָט ה׳ זיך באַװיזן צו מיר: ‏יאָ, אײביקע ליבשאַפֿט האָב איך דיך ליב, ‏דערום צי איך דיך צו מיט גענאָד. edit

JER 31:2 fun vaiten hot Hashem zich bavizen tsu mir: yo, eibike libshaft hob ich dich lib, derum tsi ich dich tsu mit genod.

JER 31:2 Hashem hath appeared of old unto me, saying, Yes, I have loved thee with an ahavat olam; therefore with chesed have I drawn thee.

JER 31:3 ‏איך װעל דיך נאָך אױפֿבױען, ‏און װעסט אױפֿגעבױט װערן, יונגפֿרױ יִשׂרָאֵל; ‏װעסט נאָך אָנטאָן דײַנע פּײַקלעך, ‏און אַרױסגײן אין לוסטיקן טאַנץ. edit

JER 31:3 ich vel dich noch oifboien, un vest oifgeboit veren, yungfroi Yisroel; vest noch onton daine paiklech, un aroisgein in lustiken tants.

JER 31:3