Verse Text - (JOS 1:1-JOS 24:33)

JOS 1:1 ‏און עס איז געװען נאָך דעם טױט ‏ פֿון משה דעם קנעכט פֿון ה׳, ‏ האָט ה׳ געזאָגט צו יְהוֹשועַ ‏ דעם זון פֿון נון, דעם באַדינער פֿון משהן, אַזױ צו זאָגן: edit

JOS 1:1 un es iz geven noch dem toit fun Moshe dem knecht fun Hashem, hot Hashem gezogt tsu Yehoshua dem zun fun Nun, dem badiner fun Mosheen, azoi tsu zogen:

JOS 1:1 Now after the mot Moshe Eved Hashem it came to pass, that Hashem spoke unto Yehoshua ben Nun, mesharet Moshe, saying,

JOS 1:2 ‏משה מײַן קנעכט ‏ איז געשטאָרבן; און אַצונד שטײ אױף, און גײ אַריבער דעם דאָזיקן יַרדן, דו און דאָס דאָזיקע גאַנצע פֿאָלק, צו דעם לאַנד װאָס איך גיב זײ – די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל. edit

JOS 1:2 Moshe main knecht iz geshtorben; un atsund shtei oif, un gei ariber dem doziken Yarden, du un dos dozike gantse folk, tsu dem land vos ich gib zei – di kinder fun Yisroel.

JOS 1:2 Moshe Avdi is dead; now therefore arise, cross over this Yarden, thou, and kol HaAm Hazeh, unto HaAretz which I do give to them, even to the Bnei Yisroel.

JOS 1:3 ‏יעטװעדער אָרט װאָס אײַער פֿוסטריט װעט דערױף טרעטן, האָב איך אײַך אים געגעבן, אַזױ װי איך האָב גערעדט צו משהן. edit

JOS 1:3 yetveder ort vos aier fustrit vet deroif treten, hob ich aich im gegeben, azoi vi ich hob geredt tsu Mosheen.

JOS 1:3 Every place that the sole of your regel shall tread upon, that have I given unto you, just as I said unto Moshe.

JOS 1:4 ‏פֿון דעם מדבר, און דעם דאָזיקן לבֿנוֹן, און ביזן גרױסן טײַך, דעם טײַך פּרָת, דאָס גאַנצע לאַנד פֿון די חִתּים, און ביזן יַם-הַגָדול, צו זון-אונטערגאַנג, װעט זײַן אײַער געמאַרק. edit

JOS 1:4 fun dem midbar, un dem doziken Levanon, un bizen groisen taich, dem taich Parah, dos gantse land fun di Chetim, un bizen yam-hagodul, tsu zun-untergang, vet zain aier gemark.

JOS 1:4 From the midbar and this Levanon even unto the Nahar Hagadol, the river Euphrates, all the land of the Chittim, and unto the Yam HaGadol toward the going down of the shemesh, shall be your territory.

JOS 1:5 ‏קײנער װעט נישט באַשטײן פֿאַר דיר אַלע טעג פֿון דײַן לעבן; אַזױ װי איך בין געװען מיט משהן, װעל איך זײַן מיט דיר; איך װעל דיך נישט אָפּלאָזן און דיך נישט פֿאַרלאָזן. edit

JOS 1:5 keiner vet nisht bashtein far dir ale teg fun dain leben; azoi vi ich bin geven mit Mosheen, vel ich zain mit dir; ich vel dich nisht oplozen un dich nisht farlozen.

JOS 1:5 There shall not any ish be able to stand before thee all the days of thy life; as I was with Moshe, so I will be with thee; I will not fail thee, nor forsake thee.

JOS 1:6 ‏זײַ שטאַרק און פֿעסט, װאָרום דו װעסט דאָס דאָזיקע פֿאָלק מאַכן אַרבן דאָס לאַנד װאָס איך האָב געשװאָרן זײערע עלטערן זײ צו געבן. edit

JOS 1:6 zai shtark un fest, vorem du vest dos dozike folk machen arben dos land vos ich hob geshvoren zeyere elteren zei tsu geben.

JOS 1:6 Chazak! (be strong!) And be of good courage: for unto HaAm Hazeh shalt thou divide for a nachalah HaAretz, which I swore unto their avot to give them.

JOS 1:7 ‏נאָר זײַ זײער שטאַרק און פֿעסט צו היטן צו טאָן אַזױ װי די דאָזיקע גאַנצע תּורה װאָס משה מײַן קנעכט האָט דיר באַפֿױלן; זאָלסט דערפֿון נישט אָפּקערן רעכטס אָדער לינקס, כּדי זאָלסט באַגליקן אומעטום װוּ דו װעסט גײן. edit

JOS 1:7 nor zai zeyer shtark un fest tsu hiten tsu ton azoi vi di dozike gantse torah vos Moshe main knecht hot dir bafoilen; zolst derfun nisht opkeren rechts oder links, kedei zolst bagliken umetum vu du vest gein.

JOS 1:7 Only chazak (be strong) and very courageous, that thou mayest be shomer to do according to kol HaTorah, which Moshe Avdi commanded thee; turn not from it to the yamin or to the semol, in order that thou mayest succeed everywhere thou goest.

JOS 1:8 ‏דאָס דאָזיקע בוך פֿון דער תּורה זאָל זיך נישט אָפּטאָן פֿון דײַן מױל, און זאָלסט טראַכטן דערפֿון טאָג און נאַכט, כּדי זאָלסט היטן צו טאָן אַזױ װי אַלץ װאָס שטײט געשריבן דערין; װאָרום דענצמאָל װעסטו מצליח זײַן אין דײַנע װעגן, און דענצמאָל װעסטו באַגליקן. edit

JOS 1:8 dos dozike buch fun der torah zol zich nisht opton fun dain moil, un zolst trachten derfun tog un nacht, kedei zolst hiten tsu ton azoi vi alts vos shteit geshriben derin; vorem dentsmol vestu matsliech zain in daine vegen, un dentsmol vestu bagliken.

JOS 1:8 This Sefer HaTorah shall not depart out of thy mouth; but thou shalt meditate on it yomam valailah so that thou mayest be shomer to do according to all that is written therein; for then thou shalt make thy derech prosperous, and then thou shalt have good success.

JOS 1:9 ‏פֿאַר װאָר, איך זאָג דיר אָן: זײַ שטאַרק און פֿעסט, זאָלסט נישט פֿאָרכטן און נישט אַנגסטן, װאָרום ה׳ דײַן ג-ט איז מיט דיר אומעטום װוּ דו װעסט גײן. edit

JOS 1:9 far vor, ich zog dir on: zai shtark un fest, zolst nisht forchten un nisht angsten, vorem Hashem dain g-t iz mit dir umetum vu du vest gein.

JOS 1:9 Have not I commanded thee? Chazak! And be of good courage; be not afraid, neither be thou dismayed; for Hashem Eloheicha is with thee everywhere thou goest.

JOS 1:10 ‏האָט יְהוֹשועַ באַפֿױלן די אױפֿזעער פֿון פֿאָלק, אַזױ צו זאָגן: edit

JOS 1:10 hot Yehoshua bafoilen di oifzeer fun folk, azoi tsu zogen:

JOS 1:10 Then Yehoshua commanded the Shotrei HaAm, saying,

JOS 1:11 ‏גײט דורך אין לאַגער, און באַפֿעלט דעם פֿאָלק, אַזױ צו זאָגן: גרײט אײַך אָן צערונג, װאָרום אין דרײַ טעג אַרום גײט איר אַריבער דעם דאָזיקן יַרדן, צו קומען אַרבן דאָס לאַנד װאָס ה׳ אלוקיכם גיט אײַך, עס צו אַרבן. edit

JOS 1:11 geit durch in lager, un bafelt dem folk, azoi tsu zogen: greit aich on tserung, vorem in drai teg arum geit ir ariber dem doziken Yarden, tsu kumen arben dos land vos Hashem Elokeichem git aich, es tsu arben.

JOS 1:11 Pass through the machaneh, and command HaAm, saying, Prepare you supplies; for within shloshet yamim ye shall pass over this Yarden, to go in to possess HaAretz, which Hashem Eloheichem giveth you to possess it.

JOS 1:12 ‏און צו די ראובֿנים, און צו די גָדים, און צום האַלבן שבֿט מנַשֶה, האָט יְהוֹשועַ געזאָגט, אַזױ צו זאָגן: edit

JOS 1:12 un tsu di Reuvenim, un tsu di Gadim, un tsum halben sheyvet Menasheh, hot Yehoshua gezogt, azoi tsu zogen:

JOS 1:12 And to the Reuveni, and to the Gadi, and to the half tribe of Menasheh, spoke Yehoshua, saying,

JOS 1:13 ‏געדענקט די זאַך װאָס משה דער קנעכט פֿון ה׳ ‏ האָט אײַך באַפֿױלן, אַזױ צו זאָגן: ה׳ אלוקיכם באַרוט אײַך, און װעט אײַך געבן דאָס דאָזיקע לאַנד. edit

JOS 1:13 gedenkt di zach vos Moshe der knecht fun Hashem hot aich bafoilen, azoi tsu zogen: Hashem Elokeichem bares aich, un vet aich geben dos dozike land.

JOS 1:13 Remember the devar which Moshe Eved Hashem commanded you, saying, Hashem Eloheichem hath given you menuchah, and hath given you HaAretz Hazot.

JOS 1:14 ‏זאָלן אײַערע װײַבער, אײַערע קלײנע קינדער, און אײַער פֿיך, בלײַבן אין דעם לאַנד װאָס משה האָט אײַך געגעבן אױף דער זײַט יַרדן, און איר, אַלע העלדישע גיבוֹרים, זאָלט אַריבערגײן באַװאָפֿנטע פֿאַרױס פֿאַר אײַערע ברידער, און זײ העלפֿן. edit

JOS 1:14 zolen aiere vaiber, aiere kleine kinder, un aier fich, blaiben in dem land vos Moshe hot aich gegeben oif der zait Yarden, un ir, ale heldishe giborim, zolt aribergein bavofnte forois far aiere brider, un zei helfen.

JOS 1:14 Your nashim, your little ones, and your livestock, shall remain in the land which Moshe gave you beyond the Yarden; but ye shall cross over ahead of your achim armed, all the gibborei hachayil, and help them;

JOS 1:15 ‏ביז װאַנען ה׳ װעט באַרוען אײַערע ברידער אַזױ װי אײַך, און אױך זײ װעלן אַרבן דאָס לאַנד װאָס ה׳ אלוקיכם גיט זײ. דענצמאָל װעט איר זיך אומקערן צו דעם לאַנד פֿון אײַער אַרבונג, און װעט עס אַרבן – װאָס משה דער קנעכט פֿון ה׳ ‏ האָט אײַך געגעבן אױף דער זײַט יַרדן, צו זונאױפֿגאַנג. edit

JOS 1:15 biz vanen Hashem vet baruen aiere brider azoi vi aich, un oich zei velen arben dos land vos Hashem Elokeichem git zei. dentsmol vet ir zich umkeren tsu dem land fun aier arbung, un vet es arben – vos Moshe der knecht fun Hashem hot aich gegeben oif der zait Yarden, tsu zunoifgang.

JOS 1:15 Until Hashem has given your achim menuchah, as He hath given you, and they also have possessed HaAretz which Hashem Eloheichem giveth them; then ye shall return unto the land of your possession, and occupy it, which Moshe Eved Hashem gave you beyond Yarden toward the rising of the shemesh.

JOS 1:16 ‏האָבן זײ געענטפֿערט יְהוֹשועַן, אַזױ צו זאָגן: אַלץ װאָס דו האָסט אונדז באַפֿױלן, װעלן מיר טאָן, און אומעטום װוּ דו װעסט אונדז שיקן, װעלן מיר גײן. edit

JOS 1:16 hoben zei geentfert Yehoshuaen, azoi tsu zogen: alts vos du host undz bafoilen, velen mir ton, un umetum vu du vest undz shiken, velen mir gein.

JOS 1:16 And they answered Yehoshua, saying, All that thou commandest us we will do, and everywhere thou sendest us, we will go.

JOS 1:17 ‏גענױ װי מיר האָבן צוגעהערט צו משהן, אַזױ װעלן מיר צוהערן צו דיר; זאָל נאָר ה׳ דײַן ג-ט זײַן מיט דיר, אַזױ װי ער איז געװען מיט משהן. edit

JOS 1:17 genoi vi mir hoben tsugehert tsu Mosheen, azoi velen mir tsuheren tsu dir; zol nor Hashem dain g-t zain mit dir, azoi vi er iz geven mit Mosheen.

JOS 1:17 According as we paid heed unto Moshe in all things, so will we pay heed unto thee; only Hashem Eloheicha be with thee, just as He was with Moshe.

JOS 1:18 ‏איטלעכער מאַן װאָס װעט װידערשפּעניקן דײַן מױל, און װעט נישט צוהערן דײַנע װערטער, לױט אַלץ װאָס דו װעסט אים באַפֿעלן, זאָל געטײט װערן; נאָר זײַ שטאַרק און פֿעסט. edit

JOS 1:18 itlecher man vos vet vidershpeniken dain moil, un vet nisht tsuheren daine verter, loit alts vos du vest im bafelen, zol geteit veren; nor zai shtark un fest.

JOS 1:18 Whosoever he be that doth rebel against thy commandment, and will not pay heed unto thy devarim in all that thou commandest him, he shall be put to death; rak chazak (only be strong) and be of good courage.

JOS 2:1 ‏און יְהוֹשועַ ‏ דער זון פֿון נון האָט געשיקט פֿון שִטים צװײ מענטשן אױסקוקערס שטילערהײט, אַזױ צו זאָגן: גײט זעט דאָס לאַנד, און יריחוֹ. זײַנען זײ געגאַנגען, און זײַנען געקומען אין הױז פֿון אַ פֿרױ אַ זוֹנה װאָס איר נאָמען איז געװען רָחָבֿ, און האָבן זיך דאָרטן געלײגט. edit

JOS 2:1 un Yehoshua der zun fun Nun hot geshikt fun Sheetim tsvei mentshen oiskukers shtilerheit, azoi tsu zogen: geit zet dos land, un Yericho. zainen zei gegangen, un zainen gekumen in hoiz fun a froi a zoine vos ir nomen iz geven Rachav, un hoben zich dorten geleigt.

JOS 2:1 And Yehoshua ben Nun sent out of Sheetim shnayim anashim (two men) to spy secretly, saying, Go view HaAretz, even Yericho. And they went, and entered into bais isha zonah, and her name was Rachav, and they lodged there.

JOS 2:2 ‏איז אָנגעזאָגט געװאָרן דעם מלך פֿון יריחוֹ, אַזױ צו זאָגן: זע, מענטשן זײַנען געקומען אַהער די נאַכט פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, אױסצופֿאָרשן דאָס לאַנד. edit

JOS 2:2 iz ongezogt gevoren dem melech fun Yericho, azoi tsu zogen: ze, mentshen zainen gekumen aher di nacht fun di kinder fun Yisroel, oistsuforshen dos land.

JOS 2:2 And it was told Melech Yericho, saying, Hinei, anashim have come here halailah of the Bnei Yisroel to spy out HaAretz.

JOS 2:3 ‏האָט דער מלך פֿון יריחוֹ געשיקט צו רָחָבֿן, אַזױ צו זאָגן: גיב אַרױס די מענטשן װאָס זײַנען געקומען צו דיר, די װאָס זײַנען געקומען אין דײַן הױז, װאָרום אױסצופֿאָרשן דאָס גאַנצע לאַנד זײַנען זײ געקומען. – edit

JOS 2:3 hot der melech fun Yericho geshikt tsu Rachaven, azoi tsu zogen: gib arois di mentshen vos zainen gekumen tsu dir, di vos zainen gekumen in dain hoiz, vorem oistsuforshen dos gantse land zainen zei gekumen. –

JOS 2:3 And the Melech Yericho sent unto Rachav, saying, Bring forth the anashim that are come to thee, who entered into thine bais; for they have come to spy out kol HaAretz.

JOS 2:4 ‏און די פֿרױ האָט גענומען די צװײ מענטשן, און האָט זײ באַהאַלטן. – און זי האָט געזאָגט: יאָ, די מענטשן זײַנען געקומען צו מיר, אָבער איך האָב נישט געװוּסט פֿון װאַנען זײ זײַנען; edit

JOS 2:4 un di froi hot genumen di tsvei mentshen, un hot zei bahalten. – un zi hot gezogt: yo, di mentshen zainen gekumen tsu mir, ober ich hob nisht gevust fun vanen zei zainen;

JOS 2:4 And the isha took the two anashim, and hid them, and said thus, There came anashim unto me, but I knew not where they had come from;

JOS 2:5 ‏און עס איז געװען, װי מע האָט געזאָלט פֿאַרשליסן דעם טױער, אַז עס איז געװאָרן פֿינצטער, אַזױ זײַנען די מענטשן אַרױסגעגאַנגען; איך װײס נישט װוּהין די מענטשן זײַנען געגאַנגען; יאָגט זײ נאָך אױף גיך, װאָרום איר װעט זײ אָניאָגן. edit

JOS 2:5 un es iz geven, vi me hot gezolt farshlisen dem toier, az es iz gevoren fintster, azoi zainen di mentshen aroisgegangen; ich veis nisht vuhin di mentshen zainen gegangen; yogt zei noch oif gich, vorem ir vet zei oniogen.

JOS 2:5 And it came to pass about the time of the shutting of the sha'ar, when it was choshech, that the anashim went out; where the anashim went I know not; pursue after them quickly; for ye may overtake them.

JOS 2:6 ‏אָבער זי האָט זײ געהאַט אַרױפֿגעפֿירט אױפֿן דאַך, און זײ באַהאַלטן אין פֿלאַקסשטעקלעך װאָס זײַנען געװען אױסגעלײגט בײַ איר אױפֿן דאַך. edit

JOS 2:6 ober zi hot zei gehat aroifgefirt oifen dach, un zei bahalten in flaksshteklech vos zainen geven oisgeleigt bai ir oifen dach.

JOS 2:6 But she had brought them up to the gag (roof) , and hid them with the pishtei haetz (stalks of flax) , which she had laid out upon the gag.

JOS 2:7 ‏און די מענטשן האָבן זײ נאָכגעיאָגט אױפֿן װעג פֿון יַרדן, צו די איבערפֿאָרן; און דעם טױער האָט מען פֿאַרשלאָסן נאָכדעם װי עס זײַנען אַרױסגעגאַנגען די װאָס האָבן זײ נאָכגעיאָגט. edit

JOS 2:7 un di mentshen hoben zei nochgeiogt oifen veg fun Yarden, tsu di iberforen; un dem toier hot men farshlosen nochdem vi es zainen aroisgegangen di vos hoben zei nochgeiogt.

JOS 2:7 So the anashim pursued after them the derech (road) to Yarden unto the fords; and as soon as they which pursued after them were gone out, they closed the sha'ar.

JOS 2:8 ‏און אײדער זײ האָבן זיך געלײגט, איז זי אַרױפֿגעגאַנגען צו זײ אױפֿן דאַך, edit

JOS 2:8 un eider zei hoben zich geleigt, iz zi aroifgegangen tsu zei oifen dach,

JOS 2:8 And before they lay down, she went up unto them upon the gag;

JOS 2:9 ‏און זי האָט געזאָגט צו די מענטשן: איך װײס, אַז ה׳ האָט אײַך געגעבן דאָס לאַנד, און אַז אײַער אימה איז געפֿאַלן אױף אונדז, און אַז אַלע באַװױנער פֿון לאַנד זײַנען צעגאַנגען געװאָרן פֿאַר אײַך. edit

JOS 2:9 un zi hot gezogt tsu di mentshen: ich veis, az Hashem hot aich gegeben dos land, un az aier eime iz gefalen oif undz, un az ale bavoiner fun land zainen tsegangen gevoren far aich.

JOS 2:9 And she said unto the anashim, I know that Hashem hath given you HaAretz, and that your terror is fallen upon us, and that all the inhabitants of HaAretz faint because of you.

JOS 2:10 ‏װאָרום מיר האָבן געהערט װי ה׳ האָט אױסגעטריקנט די װאַסערן פֿון ים-סוףֿ פֿון פֿאַר אײַך, בײַ אײַער אַרױסגײן פֿון מִצרַיִם, און װאָס איר האָט געטאָן צו די צװײ מלכים פֿון דעם אֶמוֹרי װאָס אױף יענער זײַט יַרדן, צו סיחונען און צו עוֹגן, װאָס איר האָט זײ פֿאַרװיסט. edit

JOS 2:10 vorem mir hoben gehert vi Hashem hot oisgetriknt di vaseren fun Yam-Suf fun far aich, bai aier aroisgein fun Mitsrayim, un vos ir hot geton tsu di tsvei Molechim fun dem Imri vos oif yener zait Yarden, tsu sichunen un tsu Ogen, vos ir hot zei farvist.

JOS 2:10 For we have heard how Hashem dried up the waters of the Yam Suf from before you, when ye came out of Mitzrayim; and what ye did unto the two melachim of the Emori, that were beyond the Yarden, Sichon and Og, whom ye utterly destroyed.

JOS 2:11 ‏און װי מיר האָבן געהערט אַזױ איז צעגאַנגען אונדזער האַרץ, און אין קײנעם איז מער אַן אָטעם נישט געבליבן פֿון װעגן אײַך; װאָרום ה׳ אלוקיכם ער איז ג-ט אין הימל אױבן, און אױף דער ערד אונטן. edit

JOS 2:11 un vi mir hoben gehert azoi iz tsegangen undzer harts, un in keinem iz mer an otem nisht gebliben fun vegen aich; vorem Hashem Elokeichem er iz g-t in himel oiben, un oif der erd unten.

JOS 2:11 And as soon as we had heard these things, levaveinu (our hearts) did melt, neither did there remain any more ruach in any ish, because of you; for Hashem Eloheichem hu Elohim baShomayim above, and on HaAretz beneath.

JOS 2:12 ‏און אַצונד שװערט מיר, איך בעט אײַך, בײַ ה׳, װײַל איך האָב געטאָן חֶסֶד מיט אײַך, אַז איר אױך װעט טאָן חֶסֶד מיט מײַן פֿאָטערס הױז; און איר זאָלט מיר געבן אַן אמתן צײכן, edit

JOS 2:12 un atsund shvert mir, ich bet aich, bai Hashem, vail ich hob geton chesed mit aich, az ir oich vet ton chesed mit main foters hoiz; un ir zolt mir geben an emesen tseichen,

JOS 2:12 Therefore, now, swear unto me by Hashem , since I have showed you chesed, that ye will also show chesed unto Bais Avi, and give me an ot emes (sign of truth) ;

JOS 2:13 ‏אַז איר װעט לאָזן לעבן מײַן פֿאָטער און מײַן מוטער, און מײַנע ברידער און מײַנע שװעסטער, און אַלע װאָס געהערן צו זײ, און איר װעט מציל זײַן אונדזערע נפֿשות פֿון טױט. edit

JOS 2:13 az ir vet lozen leben main foter un main muter, un maine brider un maine shvester, un ale vos geheren tsu zei, un ir vet matsl zain undzere nefoshes fun toit.

JOS 2:13 And that ye will save alive avi, and immi, and my ach and my achot, and all that they have, and deliver nafshoteinu (our lives, souls) from mavet (death) .

JOS 2:14 ‏האָבן די מענטשן צו איר געזאָגט: אונדזער נפֿש אַנשטאָט ‏ אײַך צום טױט, אױב איר װעט נישט אױסזאָגן די דאָזיקע זאַך אונדזערע! און עס װעט זײַן, אַז ה׳ װעט אונדז געבן דאָס לאַנד, װעלן מיר טאָן מיט דיר חֶסֶד און טרײַשאַפֿט. edit

JOS 2:14 hoben di mentshen tsu ir gezogt: undzer nefesh anshtot aich tsum toit, oib ir vet nisht oiszogen di dozike zach undzere! un es vet zain, az Hashem vet undz geben dos land, velen mir ton mit dir chesed un traishaft.

JOS 2:14 And the anashim answered her, Nafsheinu (our soul) shall die for you, if ye utter not what we are doing. And it shall be, when Hashem hath given us HaAretz, that we will deal chesed v'emes with thee.

JOS 2:15 ‏האָט זי זײ אַראָפּגעלאָזן מיט אַ שטריק דורכן פֿענצטער; װאָרום איר הױז איז געװען אין דער װאַנט פֿון דער שטאָטטױער, און זי האָט געװױנט אין דעם מױער. edit

JOS 2:15 hot zi zei aropgelozen mit a shtrik durchen fentster; vorem ir hoiz iz geven in der vant fun der shtottoier, un zi hot gevoint in dem moier.

JOS 2:15 Then she let them down by a chevel (cord, rope) through the chalon (window) ; for her bais was in the city wall, and she dwelt in the chomah (wall) .

JOS 2:16 ‏און זי האָט צו זײ געזאָגט: גײט צום באַרג צו, כּדי די נאָכיאָגער זאָלן אײַך נישט אָנטרעפֿן; און איר זאָלט אײַך באַהאַלטן דאָרטן דרײַ טעג, ביז די נאָכיאָגער קערן זיך אום; און דערנאָך װעט איר גײן אױף אײַער װעג. edit

JOS 2:16 un zi hot tsu zei gezogt: geit tsum barg tsu, kedei di nochioger zolen aich nisht ontrefen; un ir zolt aich bahalten dorten drai teg, biz di nochioger keren zich um; un dernoch vet ir gein oif aier veg.

JOS 2:16 And she said unto them, Get you to the hill country, lest the rodefim (pursuers) meet you; and hide yourselves there shloshet yamim, until the rodefim return; and afterward may ye go your way.

JOS 2:17 ‏האָבן די מענטשן צו איר געזאָגט: מיר װעלן זײַן רײן פֿון דײַן דאָזיקער שבֿועה װאָס דו האָסט אונדז באַשװאָרן. edit

JOS 2:17 hoben di mentshen tsu ir gezogt: mir velen zain rein fun dain doziker shvue vos du host undz bashvoren.

JOS 2:17 And the anashim said unto her, We will be nekiyyim (free ones) of this thine shevu'ah (oath) which thou hast made us swear,

JOS 2:18 ‏אָט װי מיר קומען אין לאַנד, זאָלסטו די שנור פֿון דעם דאָזיקן רױטן פֿאָדעם אָנבינדן אין דעם פֿענצטער װאָס דו האָסט אונדז אַראָפּגעלאָזן דורך אים, און דײַן פֿאָטער און דײַן מוטער, און דײַנע ברידער, און דאָס גאַנצע הױז פֿון דײַן פֿאָטער, זאָלסטו אײַנזאַמלען צו דיר אין הױז. edit

JOS 2:18 ot vi mir kumen in land, zolstu di shnur fun dem doziken roiten fodem onbinden in dem fentster vos du host undz aropgelozen durch im, un dain foter un dain muter, un daine brider, un dos gantse hoiz fun dain foter, zolstu ainzamlen tsu dir in hoiz.

JOS 2:18 Unless when we come into HaAretz, thou shalt tie this rope of scarlet cord in the chalon by which thou didst let us down; and thou shalt bring thy av, and thy em, and thy achim, and all thy bais avi, with thee inside the bais.

JOS 2:19 ‏און עס װעט זײַן, איטלעכער װאָס װעט אַרױסגײן פֿון די טירן פֿון דײַן הױז דערױסן, װעט זײַן בלוט זײַן אױף זײַן קאָפּ, און מיר װעלן זײַן רײן; אָבער איטלעכער װאָס װעט זײַן בײַ דיר אין הױז, װעט זײַן בלוט זײַן אױף אונדזער קאָפּ, אױב אַ האַנט װעט זײַן אױף אים. edit

JOS 2:19 un es vet zain, itlecher vos vet aroisgein fun di tiren fun dain hoiz deroisen, vet zain blut zain oif zain kop, un mir velen zain rein; ober itlecher vos vet zain bai dir in hoiz, vet zain blut zain oif undzer kop, oib a hant vet zain oif im.

JOS 2:19 And it shall be, that whosoever shall go out of the delatot of thy bais into the chutzah (street, outside) , his dahm shall be upon his rosh, and we will be nekiyyim (free ones) ; and whosoever shall be with thee in the bais, his dahm shall be on rosheinu (our head) , if any yad be laid upon him.

JOS 2:20 ‏אױב אָבער דו װעסט אױסזאָגן די דאָזיקע זאַך אונדזערע, װעלן מיר זײַן רײן פֿון דײַן שבֿועה װאָס דו האָסט אונדז באַשװאָרן. edit

JOS 2:20 oib ober du vest oiszogen di dozike zach undzere, velen mir zain rein fun dain shvue vos du host undz bashvoren.

JOS 2:20 And if thou utter what we are doing, then we will be nekiyyim (free ones) of thine shevu'ah (oath) which thou hast made us to swear.

JOS 2:21 ‏האָט זי געזאָגט: װי אײַערע װערטער, אַזױ זאָל זײַן. און זי האָט זײ אַרױסבאַלײט, און זײ זײַנען אַװעקגעגאַנגען. און זי האָט אָנגעבונדן די רױטע שנור אין פֿענצטער. edit

JOS 2:21 hot zi gezogt: vi aiere verter, azoi zol zain. un zi hot zei aroisbaleit, un zei zainen avekgegangen. un zi hot ongebunden di roite shnur in fentster.

JOS 2:21 And she said, According unto your devarim, so be it. And she sent them away, and they departed; and she tied the scarlet cord in the chalon.

JOS 2:22 ‏און זײ זײַנען געגאַנגען, און זײַנען געקומען צום באַרג, און זײַנען דאָרטן געזעסן דרײַ טעג, ביז די נאָכיאָגערס האָבן זיך אומגעקערט. און די נאָכיאָגערס האָבן געזוכט אױפֿן גאַנצן װעג, און האָבן נישט געפֿונען. edit

JOS 2:22 un zei zainen gegangen, un zainen gekumen tsum barg, un zainen dorten gezesen drai teg, biz di nochiogers hoben zich umgekert. un di nochiogers hoben gezucht oifen gantsen veg, un hoben nisht gefunen.

JOS 2:22 And they went, and came unto the hill country, and abode there shloshet yamim, until the rodefim returned; and the rodefim sought them all along the derech, but found them not.

JOS 2:23 ‏און די צװײ מענטשן האָבן זיך אומגעקערט, און האָבן אַראָפּגענידערט פֿון באַרג, און זײַנען אַריבערגעגאַנגען און געקומען צו יְהוֹשועַ דעם זון פֿון נון, און האָבן אים דערצײלט אַלץ װאָס זײ האָט געטראָפֿן. edit

JOS 2:23 un di tsvei mentshen hoben zich umgekert, un hoben aropgenidert fun barg, un zainen aribergegangen un gekumen tsu Yehoshua dem zun fun Nun, un hoben im dertseilt alts vos zei hot getrofen.

JOS 2:23 So the two anashim returned, and descended from the hill country, and passed over, and came to Yehoshua ben Nun, and told him all things that befell them;

JOS 2:24 ‏און זײ האָבן געזאָגט צו יְהוֹשועַן: פֿאַר װאָר, ה׳ האָט געגעבן אין אונדזער האַנט דאָס גאַנצע לאַנד; און אױך זײַנען די באַװױנער פֿון לאַנד צעגאַנגען געװאָרן פֿאַר אונדז. edit

JOS 2:24 un zei hoben gezogt tsu Yehoshuaen: far vor, Hashem hot gegeben in undzer hant dos gantse land; un oich zainen di bavoiner fun land tsegangen gevoren far undz.

JOS 2:24 And they said unto Yehoshua, Truly Hashem hath delivered into yadeinu kol HaAretz; for even all the inhabitants of HaAretz do faint because of us.

JOS 3:1 ‏און יְהוֹשועַ ‏ האָט זיך געפֿעדערט אין דער פֿרי, און זײ האָבן געצױגן פֿון שִטים, און זײַנען געקומען ביזן יַרדן, ער און אַלע קינדער פֿון יִשׂרָאֵל; און זײ האָבן דאָרטן גענעכטיקט אײדער זײ זײַנען אַריבערגעגאַנגען. edit

JOS 3:1 un Yehoshua hot zich gefedert in der peire, un zei hoben getsoigen fun Sheetim, un zainen gekumen bizen Yarden, er un ale kinder fun Yisroel; un zei hoben dorten genechtikt eider zei zainen aribergegangen.

JOS 3:1 And Yehoshua rose early in the boker; and they set out from Sheetim, and came to the Yarden, he and Kol Bnei Yisroel, and camped there before they crossed over.

JOS 3:2 ‏און עס איז געװען צום סוף פֿון דרײַ טעג, זײַנען די אױפֿזעער דורכגעגאַנגען אין לאַגער, edit

JOS 3:2 un es iz geven tsum sof fun drai teg, zainen di oifzeer durchgegangen in lager,

JOS 3:2 And it came to pass after shloshet yamim, that the Shoterim went through the Machaneh;

JOS 3:3 ‏און זײ האָבן באַפֿױלן דעם פֿאָלק, אַזױ צו זאָגן: װי איר זעט דעם אָרון פֿון בְּרִית פֿון ה׳ אלוקיכם, און די כֹּהנים פֿון שבֿט לֵוִי טראָגן אים, אַזױ זאָלט איר ציען פֿון אײַער אָרט, און גײן נאָך אים – edit

JOS 3:3 un zei hoben bafoilen dem folk, azoi tsu zogen: vi ir zet dem orn fun bris fun Hashem Elokeichem, un di koyanim fun sheyvet Levi trogen im, azoi zolt ir tsien fun aier ort, un gein noch im –

JOS 3:3 And they commanded HaAm, saying, When ye see the Aron Brit Hashem Eloheichem, and the Kohanim who are Levi'im bearing it, then ye shall move out from your makom, and follow after it.

JOS 3:4 ‏נאָר װײַט זאָל זײַן צװישן אײַך און צװישן אים, אַרום צװײ טױזנט אײלן אױפֿן מאָס; איר זאָלט נישט גענענען צו אים – כּדי איר זאָלט װיסן דעם װעג װאָס איר זאָלט אױף אים גײן, װאָרום איר זײַט נישט דורכגעגאַנגען אױף דעם װעג נעכטן-אײערנעכטן. edit

JOS 3:4 nor vait zol zain tsvishen aich un tsvishen im, arum tsvei toiznt eilen oifen mos; ir zolt nisht genenen tsu im – kedei ir zolt visen dem veg vos ir zolt oif im gein, vorem ir zait nisht durchgegangen oif dem veg nechten-eyernechten.

JOS 3:4 Yet there shall be a rachok (distance, space) between you and it, about two thousand cubits by measure; come not near unto it, that ye have da'as of the Derech by which ye must go; for ye have not passed this way heretofore.

JOS 3:5 ‏און יְהוֹשועַ האָט געזאָגט צום פֿאָלק: הײליקט אײַך, װאָרום מאָרגן װעט ה׳ טאָן צװישן אײַך װוּנדער. edit

JOS 3:5 un Yehoshua hot gezogt tsum folk: heilikt aich, vorem morgen vet Hashem ton tsvishen aich vunder.

JOS 3:5 And Yehoshua said unto HaAm, Set yourselves apart as kodesh; for tomorrow Hashem will do nifla'ot among you.

JOS 3:6 ‏און יְהוֹשועַ האָט געזאָגט צו די כֹּהנים, אַזױ צו זאָגן: טראָגט דעם אָרון פֿון בְּרִית, און גײט פֿאַרױס פֿאַרן פֿאָלק. האָבן זײ געטראָגן דעם אָרון פֿון בְּרִית, און זײַנען געגאַנגען פֿאַרױס פֿאַרן פֿאָלק. edit

JOS 3:6 un Yehoshua hot gezogt tsu di koyanim, azoi tsu zogen: trogt dem orn fun bris, un geit forois faran folk. hoben zei getrogen dem orn fun bris, un zainen gegangen forois faran folk.

JOS 3:6 And Yehoshua spoke unto the Kohanim, saying, Take up the Aron HaBrit, and cross over before HaAm. And they took up the Aron HaBrit, and went before HaAm.

JOS 3:7 ‏און ה׳ האָט געזאָגט צו יְהוֹשועַן: הײַנטיקן טאָג װעל איך אָנהײבן דיך גרײסן פֿאַר די אױגן פֿון גאַנץ יִשׂרָאֵל, כּדי זײ זאָלן װיסן, אַז אַזױ װי איך בין געװען מיט משהן, װעל איך זײַן מיט דיר. edit

JOS 3:7 un Hashem hot gezogt tsu Yehoshuaen: haintiken tog vel ich onheiben dich greisen far di oigen fun gants Yisroel, kedei zei zolen visen, az azoi vi ich bin geven mit Mosheen, vel ich zain mit dir.

JOS 3:7 And Hashem said unto Yehoshua, This day will I begin to magnify thee in the sight of kol Yisroel, that they may know that, as I was with Moshe, so I will be with thee.

JOS 3:8 ‏און דו זאָלסט באַפֿעלן די כֹּהנים װאָס טראָגן דעם אָרון פֿון בְּרִית, אַזױ צו זאָגן: װי איר קומט צום ברעג װאַסער פֿון יַרדן, זאָלט איר אין יַרדן זיך אָפּשטעלן. edit

JOS 3:8 un du zolst bafelen di koyanim vos trogen dem orn fun bris, azoi tsu zogen: vi ir kumt tsum breg vaser fun Yarden, zolt ir in Yarden zich opshtelen.

JOS 3:8 And thou shalt command the Kohanim that bear the Aron HaBrit, saying, When ye are come to the brink of the water of the Yarden, ye shall stand still in the Yarden.

JOS 3:9 ‏האָט יְהוֹשועַ געזאָגט צו די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל: גענענט אַהער, און הערט די װערטער פֿון ה׳ אלוקיכם. edit

JOS 3:9 hot Yehoshua gezogt tsu di kinder fun Yisroel: genent aher, un hert di verter fun Hashem Elokeichem.

JOS 3:9 And Yehoshua said unto the Bnei Yisroel, Come here, and hear the Divrei Hashem Eloheichem.

JOS 3:10 ‏און יְהוֹשועַ האָט געזאָגט: דורך דעם װעט איר װיסן, אַז דער לעבעדיקער אֵל איז צװישן אײַך, און פֿאַרטרײַבן װעט ער פֿאַרטרײַבן פֿון פֿאַר אײַך דעם כּנַעֲני, און דעם חִתּי, און דעם חִוִי, און דעם פּרִזי, און דעם גִרגָשי, און דעם אֶמוֹרי, און דעם יבֿוסי. edit

JOS 3:10 un Yehoshua hot gezogt: durch dem vet ir visen, az der lebediker El iz tsvishen aich, un fartraiben vet er fartraiben fun far aich dem Kenaani, un dem Chitti, un dem Chivi, un dem Perizzi, un dem Girgashi, un dem Imri, un dem Yevusi.

JOS 3:10 And Yehoshua said, Hereby ye shall have da'as that the El Chai is among you, and that He will without fail drive out from before you the Kena'ani, and the Chitti, and the Chivi, and the Perizzi, and the Girgashi, and HaEmori, and the Yevusi.

JOS 3:11 ‏אָט גײט דער אָרון פֿון בְּרִית פֿון דעם האַר (אֲדוֹן ‏) פֿון דער גאַנצער ערד אַריבער אײַך פֿאַרױס איבערן יַרדן. edit

JOS 3:11 ot geit der orn fun bris fun dem Har (adoin ) fun der gantser erd ariber aich forois iberen Yarden.

JOS 3:11 Hinei, the Aron HaBrit Adon Kol HaAretz passeth over before you into the Yarden.

JOS 3:12 ‏און אַצונד, נעמט אײַך צװעלף מענער פֿון די שבֿטים פֿון יִשׂרָאֵל, צו אײן מאַן, צו אײן מאַן פֿון אַ שבֿט. edit

JOS 3:12 un atsund, nemt aich tsvelf mener fun di shvotim fun Yisroel, tsu ein man, tsu ein man fun a sheyvet.

JOS 3:12 Now therefore take you Shnei Asar Ish out of the Shivtei Yisroel, out of every tribe an ish.

JOS 3:13 ‏און עס װעט זײַן, װי די פֿוסטריט פֿון די כֹּהנים, װאָס טראָגן דעם אָרון פֿון ה׳ דעם האַר (אֲדוֹן ‏) פֿון דער גאַנצער ערד, רוען אין די װאַסערן פֿון יַרדן, אַזױ װעלן די װאַסערן פֿון יַרדן פֿאַרשניטן {כרת} ‏ װערן – די װאַסערן װאָס נידערן אַראָפּ פֿון אױבן – און זײ װעלן בלײַבן שטײן אין אײן הױפֿן. edit

JOS 3:13 un es vet zain, vi di fustrit fun di koyanim, vos trogen dem orn fun Hashem dem Har (adoin ) fun der gantser erd, ruen in di vaseren fun Yarden, azoi velen di vaseren fun Yarden farshniten veren – di vaseren vos nideren arop fun oiben – un zei velen blaiben shtein in ein hoifen.

JOS 3:13 And it shall come to pass, as soon as the soles of the feet of the Kohanim bearing the Aron Hashem , Adon Kol HaAretz, shall rest in the waters of the Yarden, that the waters of the Yarden shall be cut off from the waters that flow down from above; and they shall stand in a heap.

JOS 3:14 ‏און עס איז געװען, װי דאָס פֿאָלק האָט געצױגן פֿון זײערע געצעלטן אַריבערצוגײן דעם יַרדן, מיט די כֹּהנים, װאָס האָבן געטראָגן דעם אָרון פֿון בְּרִית, פֿאַרױס פֿאַרן פֿאָלק, edit

JOS 3:14 un es iz geven, vi dos folk hot getsoigen fun zeyere getselten aribertsugein dem Yarden, mit di koyanim, vos hoben getrogen dem orn fun bris, forois faran folk,

JOS 3:14 So it came to pass, when HaAm moved out from their ohalim, to cross over the Yarden, and the Kohanim bearing the Aron HaBrit ahead of HaAm;

JOS 3:15 ‏און װי די טרעגער פֿון אָרון זײַנען געקומען ביזן יַרדן, און די פֿיס פֿון די כֹּהנים, װאָס האָבן געטראָגן דעם אָרון, האָבן זיך אײַנגעטונקט אין ברעג װאַסער – װאָרום דער יַרדן איז פֿול איבער אַלע זײַנע ברעגן אַלע טעג פֿון שניט – edit

JOS 3:15 un vi di treger fun orn zainen gekumen bizen Yarden, un di fis fun di koyanim, vos hoben getrogen dem orn, hoben zich aingetunkt in breg vaser – vorem der Yarden iz ful iber ale zaine bregen ale teg fun shnit –

JOS 3:15 And as they bearing the Aron were come unto the Yarden, and the feet of the Kohanim bearing the Aron touched the edge of the mayim, (for the Yarden overfloweth all its banks all the days of katzir [harvest]),

JOS 3:16 ‏אַזױ האָבן די װאַסערן, װאָס נידערן אַראָפּ פֿון אױבן, זיך אָפּגעשטעלט; זײ זײַנען געבליבן שטײן אין אײן הױפֿן, זײער װײַט פֿון דער שטאָט אָדָם װאָס לעבן צָרתָן; און די װאָס נידערן אַראָפּ צו דעם ים פֿון פּלױן, דעם יַם-הַמֶלַח, זײַנען אין גאַנצן פֿאַרשניטן {כרת} ‏ געװאָרן; און דאָס פֿאָלק איז אַריבערגעגאַנגען אַקעגן יריחוֹ. edit

JOS 3:16 azoi hoben di vaseren, vos nideren arop fun oiben, zich opgeshtelt; zei zainen gebliben shtein in ein hoifen, zeyer vait fun der shtot Adam vos leben Tsartan; un di vos nideren arop tsu dem yam fun ploin, dem Yam-HaMelach, zainen in gantsen farshniten gevoren; un dos folk iz aribergegangen akegen Yericho.

JOS 3:16 That the waters which flowed down from above stood and rose up in a heap very far away at a town called Adam in the vicinity of Tzartan; and that which flowed down toward Yam HaAravah, the Yam HaMelach was completely cut off; and HaAm crossed over right by Yericho.

JOS 3:17 ‏און די כֹּהנים, װאָס האָבן געטראָגן דעם אָרון פֿון ה׳ס בְּרִית, זײַנען געשטאַנען פֿעסט אױף טריקעניש אין מיטן יַרדן; און גאַנץ יִשׂרָאֵל זײַנען אַריבערגעגאַנגען אױף טריקעניש, ביז דאָס גאַנצע פֿאָלק האָט געענדיקט אַריבערגײן דעם יַרדן. edit

JOS 3:17 un di koyanim, vos hoben getrogen dem orn fun Hashems bris, zainen geshtanen fest oif trikenish in miten Yarden; un gants Yisroel zainen aribergegangen oif trikenish, biz dos gantse folk hot geendikt aribergein dem Yarden.

JOS 3:17 And the Kohanim bearing the Aron Brit Hashem stood firm on dry ground in the middle of the Yarden, and Kol Yisroel passed over on dry ground, until Kol HaGoy were passed completely over the Yarden.

JOS 4:1 ‏און עס איז געװען, אַז דאָס גאַנצע פֿאָלק האָט געענדיקט אַריבערגײן דעם יַרדן, האָט ה׳ געזאָגט צו יְהוֹשועַן, ‏ אַזױ צו זאָגן: edit

JOS 4:1 un es iz geven, az dos gantse folk hot geendikt aribergein dem Yarden, hot Hashem gezogt tsu Yehoshuaen, azoi tsu zogen:

JOS 4:1 And it came to pass, when Kol HaGoy had completely passed over the Yarden, that Hashem spoke unto Yehoshua, saying,

JOS 4:2 ‏נעמט אײַך פֿון פֿאָלק צװעלף מענער, צו אײן מאַן, צו אײן מאַן פֿון אַ שבֿט. edit

JOS 4:2 nemt aich fun folk tsvelf mener, tsu ein man, tsu ein man fun a sheyvet.

JOS 4:2 Take you Shneym Asar Anashim out of HaAm, out of every Shevet an ish,

JOS 4:3 ‏און באַפֿעלט זײ, אַזױ צו זאָגן: נעמט אײַך פֿון דאַנען, פֿון מיטן יַרדן, פֿון װוּ די פֿיס פֿון די כֹּהנים זײַנען געשטאַנען פֿעסט, צװעלף שטײנער, און איר זאָלט זײ אַריבערברענגען מיט אײַך, און זײ אַװעקלײגן אין דעם נאַכטלאַגער װאָס איר װעט דרינען נעכטיקן די נאַכט. edit

JOS 4:3 un bafelt zei, azoi tsu zogen: nemt aich fun danen, fun miten Yarden, fun vu di fis fun di koyanim zainen geshtanen fest, tsvelf shteiner, un ir zolt zei ariberbrengen mit aich, un zei avekleigen in dem nachtlager vos ir vet drinen nechtiken di nacht.

JOS 4:3 And command ye them, saying, Take you from here out of the middle of the Yarden, out of the place where the feet of the Kohanim stood firm, twelve avanim (stones) , and ye shall carry them over with you, and leave them in the malon (lodging place) , where ye shall lodge halailah (tonight) .

JOS 4:4 ‏און יְהוֹשועַ האָט גערופֿן די צװעלף מענער, װאָס ער האָט אָנגעברײט פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, צו אײן מאַן, צו אײן מאַן פֿון אַ שבֿט, edit

JOS 4:4 un Yehoshua hot gerufen di tsvelf mener, vos er hot ongebreit fun di kinder fun Yisroel, tsu ein man, tsu ein man fun a sheyvet,

JOS 4:4 Then Yehoshua called the Shneym Asar Ish, whom he had prepared of the Bnei Yisroel, out of every tribe an Ish;

JOS 4:5 ‏און יְהוֹשועַ האָט צו זײ געזאָגט: גײט אַריבער צו דעם אָרון פֿון ה׳ אלוקיכם, אין מיטן יַרדן, און נעמט אײַך איטלעכער אַ שטײן אױף זײַן אַקסל, לױט דער צאָל פֿון די שבֿטים פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל; edit

JOS 4:5 un Yehoshua hot tsu zei gezogt: geit ariber tsu dem orn fun Hashem Elokeichem, in miten Yarden, un nemt aich itlecher a shtein oif zain aksl, loit der tsol fun di shvotim fun di kinder fun Yisroel;

JOS 4:5 And Yehoshua said unto them, Pass over before the Aron Hashem Eloheichem into the middle of the Yarden, and take you up every ish of you an even (stone) upon his shoulder, according unto the number of the Shivtei Bnei Yisroel;

JOS 4:6 ‏כּדי דאָס זאָל זײַן אַ צײכן צװישן אײַך; אַז אײַערע קינדער װעלן שפּעטער אַהין פֿרעגן, אַזױ צו זאָגן: װאָס זײַנען אײַך די דאָזיקע שטײנער? edit

JOS 4:6 kedei dos zol zain a tseichen tsvishen aich; az aiere kinder velen shpeter ahin fregen, azoi tsu zogen: vos zainen aich di dozike shteiner?

JOS 4:6 That this may be an ot among you, that when your banim ask in time to come, saying, What mean ye by these avanim?

JOS 4:7 ‏זאָלט איר זײ זאָגן: װײַל די װאַסערן פֿון יַרדן זײַנען פֿאַרשניטן {כרת} ‏ געװאָרן פֿאַר דעם אָרון פֿון ה׳ס בְּרִית; װען ער איז אַריבערגעגאַנגען איבערן יַרדן איז פֿאַרשניטן געװאָרן דאָס װאַסער פֿון יַרדן; און די דאָזיקע שטײנער װעלן זײַן פֿאַר אַ דערמאָנונג צו די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל ביז אײביק. edit

JOS 4:7 zolt ir zei zogen: vail di vaseren fun Yarden zainen farshniten gevoren far dem orn fun Hashems bris; ven er iz aribergegangen iberen Yarden iz farshniten gevoren dos vaser fun Yarden; un di dozike shteiner velen zain far a dermonung tsu di kinder fun Yisroel biz eibik.

JOS 4:7 Then ye shall answer them, That the waters of the Yarden were cut off from before the Aron Brit Hashem ; when it passed over the Yarden, the waters of the Yarden were cut off; and these avanim shall be for a zikaron (memorial) unto the Bnei Yisroel ad olam (forever) .

JOS 4:8 ‏און די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל האָבן אַזױ געטאָן, אַזױ װי יְהוֹשועַ האָט באַפֿױלן; און זײ האָבן גענומען צװעלף שטײנער פֿון מיטן יַרדן, אַזױ װי ה׳ האָט גערעדט צו יְהוֹשועַן, לױט דער צאָל פֿון די שבֿטים פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, און זײ האָבן זײ אַריבערגעטראָגן מיט זיך צו דעם נאַכטלאַגער, און זײ אַװעקגעלײגט דאָרטן. edit

JOS 4:8 un di kinder fun Yisroel hoben azoi geton, azoi vi Yehoshua hot bafoilen; un zei hoben genumen tsvelf shteiner fun miten Yarden, azoi vi Hashem hot geredt tsu Yehoshuaen, loit der tsol fun di shvotim fun di kinder fun Yisroel, un zei hoben zei aribergetrogen mit zich tsu dem nachtlager, un zei avekgeleigt dorten.

JOS 4:8 And the Bnei Yisroel did so just as Yehoshua commanded, and took up Shtei Esreh Avanim out of the middle of the Yarden, just as Hashem spoke unto Yehoshua, according to the number of the Shivtei Bnei Yisroel, and carried them over with them unto the malon where they lodged, and laid them down there.

JOS 4:9 ‏און צװעלף שטײנער האָט יְהוֹשועַ אױפֿגעשטעלט אין מיטן יַרדן, אױף דעם אָרט װוּ די פֿיס פֿון די כֹּהנים, װאָס האָבן געטראָגן דעם אָרון פֿון בְּרִית, זײַנען געשטאַנען; און זײ זײַנען דאָרטן ביז אױף הײַנטיקן טאָג. edit

JOS 4:9 un tsvelf shteiner hot Yehoshua oifgeshtelt in miten Yarden, oif dem ort vu di fis fun di koyanim, vos hoben getrogen dem orn fun bris, zainen geshtanen; un zei zainen dorten biz oif haintiken tog.

JOS 4:9 And Yehoshua set up Shteym Esreh Avanim in the middle of the Yarden, in the place where the feet of the Kohanim bearing the Aron HaBrit stood; and they are there unto this day.

JOS 4:10 ‏און די כֹּהנים װאָס האָבן געטראָגן דעם אָרון, זײַנען געשטאַנען אין מיטן יַרדן, ביז עס איז אױסגעפֿירט געװאָרן אַלצדינג װאָס ה׳ האָט באַפֿױלן יְהוֹשועַן צו רעדן צום פֿאָלק, אַזױ װי אַלץ װאָס משה האָט באַפֿױלן יְהוֹשועַן. און דאָס פֿאָלק האָט געאײַלט און איז אַריבערגעגאַנגען. edit

JOS 4:10 un di koyanim vos hoben getrogen dem orn, zainen geshtanen in miten Yarden, biz es iz oisgefirt gevoren altsding vos Hashem hot bafoilen Yehoshuaen tsu reden tsum folk, azoi vi alts vos Moshe hot bafoilen Yehoshuaen. un dos folk hot geailt un iz aribergegangen.

JOS 4:10 For the Kohanim bearing the Aron stood in the middle of the Yarden, until everything was finished that Hashem commanded Yehoshua to speak unto HaAm, according to all that Moshe commanded Yehoshua; and HaAm hurried and crossed over.

JOS 4:11 ‏און עס איז געװען, װי דאָס גאַנצע פֿאָלק האָט געענדיקט אַריבערגײן, אַזױ איז אַריבערגעגאַנגען דער אָרון פֿון ה׳ און די כֹּהנים פֿאַרן פֿאָלק. edit

JOS 4:11 un es iz geven, vi dos gantse folk hot geendikt aribergein, azoi iz aribergegangen der orn fun Hashem un di koyanim faran folk.

JOS 4:11 And it came to pass, when Kol HaAm had completely crossed over, that the Aron Hashem crossed over, and the Kohanim, ahead of HaAm.

JOS 4:12 ‏און די קינדער פֿון ראובֿן, און די קינדער פֿון גָד, און דער האַלבער שבֿט מנַשֶה, זײַנען אַריבערגעגאַנגען באַװאָפֿנטע פֿאַרױס פֿאַר די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, אַזױ װי משה האָט צו זײ גערעדט. edit

JOS 4:12 un di kinder fun Reuven, un di kinder fun Gad, un der halber sheyvet Menasheh, zainen aribergegangen bavofnte forois far di kinder fun Yisroel, azoi vi Moshe hot tsu zei geredt.

JOS 4:12 And the Bnei Reuven, and the Bnei Gad, and the half-tribe of Menasheh, crossed over armed ahead of the Bnei Yisroel, just as Moshe directed them;

JOS 4:13 ‏אַרום פֿערציק טױזנט באַװאָפֿנטע חיל זײַנען אַריבערגעגאַנגען פֿאַר ה׳ס אָנגעזיכט אױף מלחמה, צו די פּלױנען פֿון יריחוֹ. edit

JOS 4:13 arum fertsik toiznt bavofnte cheil zainen aribergegangen far Hashems ongezicht oif milchome, tsu di ploinen fun Yericho.

JOS 4:13 About forty thousand, battle-ready, crossed over before Hashem for milchamah, to the plains of Yericho.

JOS 4:14 ‏אין יענעם טאָג האָט ה׳ געגרײסט יְהוֹשועַן פֿאַר די אױגן פֿון גאַנץ יִשׂרָאֵל, און זײ האָבן מורא געהאַט פֿאַר אים אַזױ װי זײ האָבן מורא געהאַט פֿאַר משהן, אַלע טעג פֿון זײַן לעבן. edit

JOS 4:14 in yenem tog hot Hashem gegreist Yehoshuaen far di oigen fun gants Yisroel, un zei hoben moire gehat far im azoi vi zei hoben moire gehat far Mosheen, ale teg fun zain leben.

JOS 4:14 On Yom Hahu Hashem magnified Yehoshua in the eyes of Kol Yisroel; and they feared him, just as they feared Moshe, all the days of his life.

JOS 4:15 ‏און ה׳ האָט געזאָגט צו יְהוֹשועַן, אַזױ צו זאָגן: edit

JOS 4:15 un Hashem hot gezogt tsu Yehoshuaen, azoi tsu zogen:

JOS 4:15 And Hashem spoke unto Yehoshua, saying,

JOS 4:16 ‏באַפֿעל די כֹּהנים װאָס טראָגן דעם אָרון פֿון צײגנים {עֵדוּת פֿון עשרת הדברים, סהדא, צײגע, עד התּביעה}, ‏ זײ זאָלן אַרױפֿגײן פֿון יַרדן. edit

JOS 4:16 bafel di koyanim vos trogen dem orn fun tseignim {eides fun eshrt hedbrim, shed, tseige, Iddo hetbieh}, zei zolen aroifgein fun Yarden.

JOS 4:16 Command the Kohanim bearing the Aron HaEdut, so that they come up out of the Yarden.

JOS 4:17 ‏האָט יְהוֹשועַ באַפֿױלן די כֹּהנים, אַזױ צו זאָגן: גײט אַרױף פֿון יַרדן. edit

JOS 4:17 hot Yehoshua bafoilen di koyanim, azoi tsu zogen: geit aroifblikendik fun Yarden.

JOS 4:17 Yehoshua therefore commanded the Kohanim, saying, Come ye up out of the Yarden.

JOS 4:18 ‏און עס איז געװען, אַז די כֹּהנים, װאָס האָבן געטראָגן דעם אָרון פֿון ה׳ס בְּרִית, זײַנען אַרױפֿגעגאַנגען פֿון מיטן יַרדן, װי די פֿוסטריט פֿון די כֹּהנים האָבן זיך אױפֿגעהױבן אױף דער יבשה, אַזױ האָבן די װאַסערן פֿון יַרדן זיך אומגעקערט אױף זײער אָרט, און זײַנען געגאַנגען איבער אַלע זײַנע ברעגן אַזױ װי נעכטן-אײערנעכטן. edit

JOS 4:18 un es iz geven, az di koyanim, vos hoben getrogen dem orn fun Hashems bris, zainen aroifgegangen fun miten Yarden, vi di fustrit fun di koyanim hoben zich oifgehoiben oif der yaboshe, azoi hoben di vaseren fun Yarden zich umgekert oif zeyer ort, un zainen gegangen iber ale zaine bregen azoi vi nechten-eyernechten.

JOS 4:18 And it came to pass, when the Kohanim bearing the Aron Brit Hashem were come up out of the middle of the Yarden, and the soles of the feet of the Kohanim were set on dry land, that the waters of the Yarden returned unto their place, and overflowed all its banks, as they did before.

JOS 4:19 ‏און דאָס פֿאָלק איז אַרױפֿגעגאַנגען פֿון יַרדן אין צענטן טאָג פֿון ערשטן חוֹדש, און זײ האָבן גערוט אין גִלגָל, אין מזרח-עק פֿון יריחוֹ. edit

JOS 4:19 un dos folk iz aroifgegangen fun Yarden in tsenten tog fun ershten Chodesh, un zei hoben geres in Gilgal, in mizrech-ek fun Yericho.

JOS 4:19 And HaAm came up out of the Yarden on the tenth day of the chodesh harishon, and camped at Gilgal, by the eastern border of Yericho.

JOS 4:20 ‏און די דאָזיקע צװעלף שטײנער, װאָס זײ האָבן אַרױסגענומען פֿון יַרדן, האָט יְהוֹשועַ אױפֿגעשטעלט אין גִלגָל. edit

JOS 4:20 un di dozike tsvelf shteiner, vos zei hoben aroisgenumen fun Yarden, hot Yehoshua oifgeshtelt in Gilgal.

JOS 4:20 And those twelve avanim, which they took out of the Yarden, did Yehoshua set in a pile at Gilgal.

JOS 4:21 ‏און ער האָט געזאָגט צו די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, אַזױ צו זאָגן: אַז אײַערע קינדער װעלן שפּעטער אַהין פֿרעגן זײערע עלטערן, אַזױ צו זאָגן: װאָס זײַנען די דאָזיקע שטײנער? edit

JOS 4:21 un er hot gezogt tsu di kinder fun Yisroel, azoi tsu zogen: az aiere kinder velen shpeter ahin fregen zeyere elteren, azoi tsu zogen: vos zainen di dozike shteiner?

JOS 4:21 And he spoke unto the Bnei Yisroel, saying, When your banim shall ask their avot in time to come, saying, What mean these avanim?

JOS 4:22 ‏זאָלט איר מאַכן װיסן אײַערע קינדער, אַזױ צו זאָגן: אױף טריקעניש איז יִשׂרָאֵל אַריבערגעגאַנגען דעם דאָזיקן יַרדן. edit

JOS 4:22 zolt ir machen visen aiere kinder, azoi tsu zogen: oif trikenish iz Yisroel aribergegangen dem doziken Yarden.

JOS 4:22 Then ye shall let your banim know, saying, Yisroel crossed over this Yarden on yabashah (dry land) .

JOS 4:23 ‏װאָרום ה׳ אלוקיכם האָט אױסגעטריקנט די װאַסערן פֿון יַרדן פֿון פֿאַר אײַך, ביז איר זײַט אַריבערגעגאַנגען, אַזױ װי ה׳ אלוקיכם האָט געטאָן צום ים-סוףֿ, װאָס ער האָט אױסגעטריקנט פֿון פֿאַר אונדז, ביז מיר זײַנען אַריבערגעגאַנגען; edit

JOS 4:23 vorem Hashem Elokeichem hot oisgetriknt di vaseren fun Yarden fun far aich, biz ir zait aribergegangen, azoi vi Hashem Elokeichem hot geton tsum Yam-Suf, vos er hot oisgetriknt fun far undz, biz mir zainen aribergegangen;

JOS 4:23 For Hashem Eloheichem dried up the waters of the Yarden from before you, until ye were passed over, just as Hashem Eloheichem did to Yam Suf, which He dried up from before us, until we were crossed over;

JOS 4:24 ‏כּדי אַלע פֿעלקער פֿון דער ערד זאָלן װיסן די האַנט פֿון ה׳ אַז זי איז שטאַרק; כּדי איר זאָלט מורא האָבן פֿאַר ה׳ אלוקיכם אַלע טעג. edit

JOS 4:24 kedei ale felker fun der erd zolen visen di hant fun Hashem az zi iz shtark; kedei ir zolt moire hoben far Hashem Elokeichem ale teg.

JOS 4:24 So that Kol Ammei HaAretz (all the peoples of the earth) might know the Yad Hashem , that it is chazakah; so that ye might fear Hashem Eloheichem kol hayamim (all the days, forever) .

JOS 5:1 ‏און עס איז געװען, װי די מלכים פֿון דעם אֶמוֹרי װאָס אױף דער זײַט יַרדן, צו מערבֿ, און אַלע מלכים פֿון דעם כּנַעֲני װאָס בײַם ים, האָבן געהערט אַז ה׳ האָט אױסגעטריקנט די װאַסערן פֿון יַרדן פֿון פֿאַר די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, ביז זײ זײַנען אַריבערגעגאַנגען, אַזױ איז זײער האַרץ צעגאַנגען, און אַן אָטעם איז מער נישט געבליבן אין זײ פֿון װעגן די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל. edit

JOS 5:1 un es iz geven, vi di Molechim fun dem Imri vos oif der zait Yarden, tsu mayrev, un ale Molechim fun dem Kenaani vos baim yam, hoben gehert az Hashem hot oisgetriknt di vaseren fun Yarden fun far di kinder fun Yisroel, biz zei zainen aribergegangen, azoi iz zeyer harts tsegangen, un an otem iz mer nisht gebliben in zei fun vegen di kinder fun Yisroel.

JOS 5:1 And it came to pass, when all the melachim of the HaEmori, which were beyond the Yarden westward, and all the melachim of the Kena'ani, which were by the Yam, heard that Hashem had dried up the waters of the Yarden from before the Bnei Yisroel, until they had passed over, their levav sank, neither was there ruach in them any more, because of the Bnei Yisroel.

JOS 5:2 ‏אין יענער צײַט האָט ה׳ געזאָגט צו יְהוֹשועַן: ‏ מאַך דיר שטײנערנע מעסערס, און מַל װידער די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, אַ צװײט מאָל. edit

JOS 5:2 in yener tsait hot Hashem gezogt tsu Yehoshuaen: mach dir shteinerne mesers, un mal vider di kinder fun Yisroel, a tsveit mol.

JOS 5:2 At that time Hashem said unto Yehoshua, Make thee knives of flint, and do a second time the Bris Milah to the Bnei Yisroel.

JOS 5:3 ‏האָט יְהוֹשועַ זיך געמאַכט שטײנערנע מעסערס, און האָט געמַלט די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל אין גִבֿעַת-הָעֲרָלוֹת. edit

JOS 5:3 hot Yehoshua zich gemacht shteinerne mesers, un hot gemalt di kinder fun Yisroel in giveat-hoearolot.

JOS 5:3 And Yehoshua made him flint knives, and did Bris Milah to the Bnei Yisroel at Givat HaAralot.

JOS 5:4 ‏און דאָס איז די זאַך פֿאַר װאָס יְהוֹשועַ האָט געמַלט: דאָס גאַנצע פֿאָלק װאָס איז אַרױסגעגאַנגען פֿון מִצרַיִם, די מאַנספּאַרשױנען, אַלע קריגסלײַט, זײַנען אױסגעשטאָרבן אין דער מדבר אונטער װעגנס נאָך זײער אַרױסגײן פֿון מִצרַיִם. edit

JOS 5:4 un dos iz di zach far vos Yehoshua hot gemalt: dos gantse folk vos iz aroisgegangen fun Mitsrayim, di mansparshoinen, ale krigslait, zainen oisgeshtorben in der midbar unter vegens noch zeyer aroisgein fun Mitsrayim.

JOS 5:4 And this is the reason why Yehoshua did the Bris Milah: Kol HaAm that came out of Mitzrayim, that were zekharim (males) , even Kol Anshei HaMilchamah, died in the midbar baderech, after they came out of Mitzrayim.

JOS 5:5 ‏װאָרום דאָס גאַנצע פֿאָלק װאָס זײַנען אַרױסגעגאַנגען, זײַנען געװען געמַלט, אָבער דאָס גאַנצע פֿאָלק װאָס זײַנען געבאָרן געװאָרן אין דער מדבר אונטער װעגנס נאָך זײער אַרױסגײן פֿון מִצרַיִם, האָט מען נישט געמַלט. edit

JOS 5:5 vorem dos gantse folk vos zainen aroisgegangen, zainen geven gemalt, ober dos gantse folk vos zainen geboren gevoren in der midbar unter vegens noch zeyer aroisgein fun Mitsrayim, hot men nisht gemalt.

JOS 5:5 Now Kol HaAm that came out were Mulim (circumcised) ; but Kol HaAm that were born in the midbar baderech when they came forth out of Mitzrayim, them they had not given Bris Milah.

JOS 5:6 ‏װאָרום פֿערציק יאָר זײַנען די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל געגאַנגען אין דער מדבר, ביז עס איז פֿאַרלענדט געװאָרן די גאַנצע אומה, די קריגסלײַט װאָס זײַנען אַרױסגעגאַנגען פֿון מִצרַיִם, װאָס האָבן נישט צוגעהערט צו דעם קֹול פֿון ה׳, די װאָס ה׳ האָט זײ געשװאָרן, זײ נישט צו לאָזן זען דאָס לאַנד װאָס ה׳ האָט געשװאָרן זײערע עלטערן, אונדז צו געבן, אַ לאַנד װאָס פֿליסט מיט מילך און האָניק; edit

JOS 5:6 vorem fertsik yor zainen di kinder fun Yisroel gegangen in der midbar, biz es iz farlendt gevoren di gantse ume, di krigslait vos zainen aroisgegangen fun Mitsrayim, vos hoben nisht tsugehert tsu dem kol fun Hashem, di vos Hashem hot zei geshvoren, zei nisht tsu lozen zen dos land vos Hashem hot geshvoren zeyere elteren, undz tsu geben, a land vos flist mit milch un honik;

JOS 5:6 For the Bnei Yisroel walked arba'im shanah in the midbar, until Kol HaGoy that were Anshei HaMilchamah, which came out of Mitzrayim, were consumed, because they obeyed not the Kol Hashem (voice of Hashem ) ; unto whom Hashem swore that He would not show them HaAretz, which Hashem swore unto their Avot that He would give us, Eretz zavat cholov u'devash.

JOS 5:7 ‏נאָר זײערע קינדער האָט ער אױפֿגעשטעלט אַנשטאָט ‏ זײ. זײ האָט דאָס יְהוֹשועַ געמַלט, װײַל זײ זײַנען געװען אומבאַשניטן, װאָרום מע האָט זײ נישט געמַלט אונטער װעגנס. edit

JOS 5:7 nor zeyere kinder hot er oifgeshtelt anshtot zei. zei hot dos Yehoshua gemalt, vail zei zainen geven umbashniten, vorem me hot zei nisht gemalt unter vegens.

JOS 5:7 And their banim, whom He raised up in their place, them Yehoshua gave Bris Milah; for they were arelim (uncircumcised) , because they had not given them Bris Milah baderech.

JOS 5:8 ‏און עס איז געװען, אַז דאָס גאַנצע פֿאָלק האָבן געענדיקט זיך מַלן, זײַנען זײ געזעסן אױף זײער אָרט אין לאַגער ביז זײ זײַנען געזונט געװאָרן. edit

JOS 5:8 un es iz geven, az dos gantse folk hoben geendikt zich malen, zainen zei gezesen oif zeyer ort in lager biz zei zainen gezunt gevoren.

JOS 5:8 And it came to pass, when they had done giving Bris Milah to Kol HaGoy, that they abode in their places in the machaneh, until they were chayyah (healed, whole, restored alive) .

JOS 5:9 ‏און ה׳ האָט געזאָגט צו יְהוֹשועַן: הײַנט האָב איך אַראָפּגעקײַקלט פֿון אײַך די חרפּה פֿון מִצרַיִם. דערום רופֿט מען יענעם אָרט גִלגָל ביז אױף הײַנטיקן טאָג. edit

JOS 5:9 un Hashem hot gezogt tsu Yehoshuaen: haint hob ich aropgekaiklt fun aich di charpe fun Mitsrayim. derum ruft men yenem ort Gilgal biz oif haintiken tog.

JOS 5:9 And Hashem said unto Yehoshua, This day galloti (have I rolled away) the reproach of Mitzrayim from off you. Therefore the shem of the place is called Gilgal unto this day.

JOS 5:10 ‏און די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל האָבן גערוט אין גִלגָל; און זײ האָבן געמאַכט דעם קָרבָּן-פֶּסַח אין פֿערצנטן טאָג פֿון חוֹדש, אין אָװנט, אין די פּלױנען פֿון יריחוֹ. edit

JOS 5:10 un di kinder fun Yisroel hoben geres in Gilgal; un zei hoben gemacht dem korben-פeּsach in fertsnten tog fun Chodesh, in ovent, in di ploinen fun Yericho.

JOS 5:10 And the Bnei Yisroel encamped at Gilgal, and observed the Pesach on the fourteenth day of the month at erev in the plains of Yericho.

JOS 5:11 ‏און זײ האָבן געגעסן פֿון דער תּבֿואה פֿון לאַנד אױף מאָרגן נאָכן קָרבָּן-פֶּסַח, מַצות און געברענטע זאַנגען, אין דעם דאָזיקן אײגענעם טאָג. edit

JOS 5:11 un zei hoben gegesen fun der tevuh fun land oif morgen nochen korben-פeּsach, matsus un gebrente zangen, in dem doziken eigenem tog.

JOS 5:11 And they did eat of the produce of HaAretz on the day after the Pesach, on that very day, matzot, and roasted grain.

JOS 5:12 ‏און דער מַן האָט אױפֿגעהערט אױף מאָרגן, אַז זײ האָבן געגעסן פֿון דער תּבֿואה פֿון לאַנד; און די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל האָבן מער נישט געהאַט קײן מַן; און זײ האָבן געגעסן פֿון דער תּבֿואה פֿון לאַנד כּנַעַן אין יענעם יאָר. edit

JOS 5:12 un der man hot oifgehert oif morgen, az zei hoben gegesen fun der tevuh fun land; un di kinder fun Yisroel hoben mer nisht gehat kein man; un zei hoben gegesen fun der tevuh fun land Kenaan in yenem yor.

JOS 5:12 And the manna ceased on the following day after they had eaten of the produce of HaAretz; neither had the Bnei Yisroel manna any more; but they did eat of the increase of Eretz Kena'an that year.

JOS 5:13 ‏און עס איז געװען, אַז יְהוֹשועַ איז געװען אין יריחוֹ, האָט ער אױפֿגעהױבן זײַנע אױגן און געזען, ערשט אַ מאַן שטײט אַקעגן אים, מיט זײַן שװערד אַרױסגעצױגן אין זײַן האַנט. איז יְהוֹשועַ צוגעגאַנגען צו אים, און האָט צו אים געזאָגט: ביסטו פֿאַר אונדז, אָדער פֿאַר אונדזערע פֿײַנט? edit

JOS 5:13 un es iz geven, az Yehoshua iz geven in Yericho, hot er oifgehoiben zaine oigen un gezen, ersht a man shteit akegen im, mit zain shverd aroisgetsoigen in zain hant. iz Yehoshua tsugegangen tsu im, un hot tsu im gezogt: bistu far undz, oder far undzere faint?

JOS 5:13 And it came to pass, when Yehoshua was there by Yericho, that he lifted up his eyes and looked, and, hinei, there stood an ish in front of him with his cherev drawn in his yad; and Yehoshua went unto him, and said unto him, Art thou for us, or for our adversaries?

JOS 5:14 ‏האָט ער געענטפֿערט: נײן, נײַערט איך בין דער שַׂר-צָבָא פֿון ה׳; אָקאָרשט בין איך געקומען. איז יְהוֹשועַ געפֿאַלן אױף זײַן פּנים צו דער ערד, און האָט זיך געבוקט, און האָט צו אים געזאָגט: װאָס װיל מײַן האַר רעדן צו זײַן קנעכט? edit

JOS 5:14 hot er geentfert: nein, naiert ich bin der shaׂr-tsobo fun Hashem; okorsht bin ich gekumen. iz Yehoshua gefalen oif zain ponem tsu der erd, un hot zich gebukt, un hot tsu im gezogt: vos vil main Har reden tsu zain knecht?

JOS 5:14 And he said, Lo (no) ; but as Sar Tze'va Hashem am I now come. And Yehoshua fell on his face to the ground, and did prostrate himself, and said unto him, What saith Adoni unto his eved?

JOS 5:15 ‏האָט דער חיל-לידער פֿון ה׳ געזאָגט צו יְהוֹשועַן: צי אַראָפּ דײַן שוך פֿון דײַן פֿוס, װאָרום דער אָרט װאָס דו שטײסט אױף אים, ער איז הײליק. און יְהוֹשועַ האָט אַזױ געטאָן. edit

JOS 5:15 hot der cheil-lider fun Hashem gezogt tsu Yehoshuaen: tsi arop dain shuch fun dain fus, vorem der ort vos du shteist oif im, er iz heilik. un Yehoshua hot azoi geton.

JOS 5:15 And the Sar Tze'va Hashem said unto Yehoshua, Take off thy sandals from off thy feet; for the makom whereon thou standest is kodesh. And Yehoshua did so.

JOS 6:1 ‏און יריחוֹ איז געװען פֿאַרשפּאַרט און פֿאַרשלאָסן פֿון װעגן די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל; נישט אַרױס און נישט אַרײַן. edit

JOS 6:1 un Yericho iz geven farshpart un farshlosen fun vegen di kinder fun Yisroel; nisht arois un nisht arain.

JOS 6:1 Now Yericho was closely shut up because of the Bnei Yisroel; none went out, and none came in.

JOS 6:2 ‏האָט ה׳ געזאָגט צו יְהוֹשועַן: ‏ זע, איך האָב געגעבן אין דײַן האַנט יריחוֹ און איר מלך, די שטאַרקע גיבוֹרים. edit

JOS 6:2 hot Hashem gezogt tsu Yehoshuaen: ze, ich hob gegeben in dain hant Yericho un ir melech, di shtarke giborim.

JOS 6:2 And Hashem said unto Yehoshua, See, I have given into thine yad Yericho, and the melech thereof, and the gibborei hechayil.

JOS 6:3 ‏זאָלט איר, אַלע מלחמה-לײַט, אַרומגײן די שטאָט רונד אַרום אײן מאָל. אַזױ זאָלסטו טאָן זעקס טעג. edit

JOS 6:3 zolt ir, ale milchome-lait, arumgein di shtot rund arum ein mol. azoi zolstu ton zeks teg.

JOS 6:3 And ye shall march around the Ir, all ye anshei hamilchamah, and go around the Ir once. Thus shalt thou do sheshet yamim.

JOS 6:4 ‏און זיבן כֹּהנים זאָלן טראָגן זיבן שוֹפֿרות פֿון װידערס פֿאַר דעם אָרון; און אױפֿן זיבעטן טאָג זאָלט איר אַרומגײן די שטאָט זיבן מאָל; און די כֹּהנים זאָלן בלאָזן אין די שוֹפֿרות. edit

JOS 6:4 un ziben koyanim zolen trogen ziben shoifres fun viders far dem orn; un oifen zibeten tog zolt ir arumgein di shtot ziben mol; un di koyanim zolen blozen in di shoifres.

JOS 6:4 And shivah Kohanim shall bear before the Aron shivah shoferot hayovelim; and the Yom HaShevi'i ye shall march around the Ir sheva times, and the Kohanim shall sound the shoferot.

JOS 6:5 ‏און עס װעט זײַן, װען מע גיט אַן אױסגעצױגענעם בלאָז מיטן האָרן פֿון װידער, װי איר הערט דעם קֹול פֿון שוֹפֿר, זאָל דאָס גאַנצע פֿאָלק שאַלן אַ גרױסע שאַלונג, און די מױער פֿון דער שטאָט װעט אײַנפֿאַלן אונטער זיך, און דאָס פֿאָלק װעט אַרױפֿגײן איטלעכער אַקעגן זיך. edit

JOS 6:5 un es vet zain, ven me git an oisgetsoigenem bloz miten haren fun vider, vi ir hert dem kol fun shofar, zol dos gantse folk shalen a groise shalung, un di moier fun der shtot vet ainfalen unter zich, un dos folk vet aroifgein itlecher akegen zich.

JOS 6:5 And it shall come to pass, that when they make a long blast with the keren hayovel, when ye hear the sound of the shofar, Kol HaAm shall shout with a teruah gedolah; and the Chomat HaIr shall fall down, and HaAm shall go up every ish charging straight in.

JOS 6:6 ‏האָט יְהוֹשועַ דער זון פֿון נון גערופֿן די כֹּהנים, און ער האָט צו זײ געזאָגט: טראָגט דעם אָרון פֿון בְּרִית, און זיבן כֹּהנים זאָלן טראָגן זיבן שוֹפֿרות פֿון װידערס פֿאַר דעם אָרון פֿון ה׳. edit

JOS 6:6 hot Yehoshua der zun fun Nun gerufen di koyanim, un er hot tsu zei gezogt: trogt dem orn fun bris, un ziben koyanim zolen trogen ziben shoifres fun viders far dem orn fun Hashem.

JOS 6:6 And Yehoshua ben Nun called the Kohanim, and said unto them, Take up the Aron HaBrit, and let shivah Kohanim bear shivah shoferot yovelim (seven ram-shofars) before the Aron Hashem .

JOS 6:7 ‏און ער האָט געזאָגט צום פֿאָלק: ציט, און גײט אַרום די שטאָט, און די באַװאָפֿנטע זאָלן ציען פֿאַר דעם אָרון פֿון ה׳. edit

JOS 6:7 un er hot gezogt tsum folk: tsit, un geit arum di shtot, un di bavofnte zolen tsien far dem orn fun Hashem.

JOS 6:7 And he ordered HaAm, Pass on, and march on the Ir, and let him that is armed pass on ahead of the Aron Hashem .

JOS 6:8 ‏איז געשען אַזױ װי יְהוֹשועַ האָט אָנגעזאָגט דעם פֿאָלק; און די זיבן כֹּהנים, װאָס האָבן געטראָגן די זיבן שוֹפֿרות פֿון װידערס פֿאַר ה׳, האָבן געצױגן, און געבלאָזן אין די שוֹפֿרות, און דער אָרון פֿון ה׳ס בְּרִית איז געגאַנגען נאָך זײ. edit

JOS 6:8 iz geshen azoi vi Yehoshua hot ongezogt dem folk; un di ziben koyanim, vos hoben getrogen di ziben shoifres fun viders far Hashem, hoben getsoigen, un geblozen in di shoifres, un der orn fun Hashems bris iz gegangen noch zei.

JOS 6:8 And it came to pass, when Yehoshua had spoken unto HaAm, that the shivah Kohanim bearing the shivah shoferot hayovelim passed on before Hashem , and sounded the shoferot; and the Aron Brit Hashem followed after them.

JOS 6:9 ‏און די באַװאָפֿנטע זײַנען געגאַנגען פֿאַר די כֹּהנים, װאָס האָבן געבלאָזן אין די שוֹפֿרות, און דער הינטער-חיל איז געגאַנגען נאָך דעם אָרון; געגאַנגען און געבלאָזן אין די שוֹפֿרות. edit

JOS 6:9 un di bavofnte zainen gegangen far di koyanim, vos hoben geblozen in di shoifres, un der hinter-cheil iz gegangen noch dem orn; gegangen un geblozen in di shoifres.

JOS 6:9 And the armed men marched ahead of the Kohanim that blew with the shoferot, and the rear guard came after the Aron, with the shoferot of the Kohanim going on sounding.

JOS 6:10 ‏און דעם פֿאָלק האָט יְהוֹשועַ באַפֿױלן, אַזױ צו זאָגן: איר זאָלט נישט שאַלן, און נישט לאָזן הערן אײַער קֹול, און אַ װאָרט זאָל נישט אַרױסגײן פֿון אײַער מױל, ביז דעם טאָג װאָס איך זאָג צו אײַך: שאַלט! דענצמאָל זאָלט איר שאַלן. edit

JOS 6:10 un dem folk hot Yehoshua bafoilen, azoi tsu zogen: ir zolt nisht shalen, un nisht lozen heren aier kol, un a vort zol nisht aroisgein fun aier moil, biz dem tog vos ich zog tsu aich: shalt! dentsmol zolt ir shalen.

JOS 6:10 Yehoshua had commanded HaAm, saying, Ye shall not shout, nor make any noise with your voice, neither shall any davar proceed out of your mouth, until the Yom I tell you to shout; then shall ye shout.

JOS 6:11 ‏און ער האָט געלאָזט דעם אָרון פֿון ה׳ אַרומגײן די שטאָט רונד אַרום אײן מאָל; און זײ זײַנען צוריקגעקומען אין לאַגער, און האָבן גענעכטיקט אין לאַגער. edit

JOS 6:11 un er hot gelozt dem orn fun Hashem arumgein di shtot rund arum ein mol; un zei zainen tsurikgekumen in lager, un hoben genechtikt in lager.

JOS 6:11 So the Aron Hashem circled the Ir, going about it once; and they returned to the machaneh, and spent the night in the machaneh.

JOS 6:12 ‏און יְהוֹשועַ האָט זיך געפֿעדערט אין דער פֿרי; און די כֹּהנים האָבן געטראָגן דעם אָרון פֿון ה׳. edit

JOS 6:12 un Yehoshua hot zich gefedert in der peire; un di koyanim hoben getrogen dem orn fun Hashem.

JOS 6:12 And Yehoshua rose early in the boker, and the Kohanim took up the Aron Hashem .

JOS 6:13 ‏און די זיבן כֹּהנים, װאָס האָבן געטראָגן די זיבן שוֹפֿרות פֿון װידערס פֿאַר דעם אָרון פֿון ה׳, זײַנען געגאַנגען נאָכאַנאַנד און געבלאָזן אין די שוֹפֿרות, און די באַװאָפֿנטע זײַנען געגאַנגען זײ פֿאַרױס, און דער הינטער-חיל איז געגאַנגען נאָך דעם אָרון פֿון ה׳; געגאַנגען און געבלאָזן אין די שוֹפֿרות. edit

JOS 6:13 un di ziben koyanim, vos hoben getrogen di ziben shoifres fun viders far dem orn fun Hashem, zainen gegangen nochanand un geblozen in di shoifres, un di bavofnte zainen gegangen zei forois, un der hinter-cheil iz gegangen noch dem orn fun Hashem; gegangen un geblozen in di shoifres.

JOS 6:13 And shivah kohanim bearing shivah shoferot hayovelim before the Aron Hashem went on continually, and sounded the shoferot; and the armed men went before them; with the rearguard after the Aron Hashem , the Kohanim going on, and sounding the shoferot.

JOS 6:14 ‏אױך אױפֿן צװײטן טאָג זײַנען זײ אַרומגעגאַנגען די שטאָט אײן מאָל, און זיך אומגעקערט אין לאַגער. אַזױ האָבן זײ געטאָן זעקס טעג. edit

JOS 6:14 oich oifen tsveiten tog zainen zei arumgegangen di shtot ein mol, un zich umgekert in lager. azoi hoben zei geton zeks teg.

JOS 6:14 And the Yom HaSheni they circled the Ir once, and returned to the machaneh; so they did sheshet yamim.

JOS 6:15 ‏און עס איז געװען אױפֿן זיבעטן טאָג, האָבן זײ זיך געפֿעדערט װי דער פֿרימאָרגן איז אױפֿגעגאַנגען, און זײ זײַנען אַרומגעגאַנגען די שטאָט אױפֿן דאָזיקן שטײגער זיבן מאָל; edit

JOS 6:15 un es iz geven oifen zibeten tog, hoben zei zich gefedert vi der frimorgen iz oifgegangen, un zei zainen arumgegangen di shtot oifen doziken shteiger ziben mol;

JOS 6:15 And it came to pass on the Yom HaShevi'i, that they got up early about shachar, circled the Ir after the same manner sheva times; only on that Yom they marched around the Ir sheva pe'amim.

JOS 6:16 ‏בלױז אין יענעם טאָג זײַנען זײ אַרומגעגאַנגען די שטאָט זיבן מאָל. און עס איז געװען בײַם זיבעטן מאָל, האָבן די כֹּהנים געבלאָזן אין די שוֹפֿרות, און יְהוֹשועַ האָט געזאָגט צום פֿאָלק: שאַלט! װאָרום ה׳ האָט אײַך געגעבן די שטאָט. edit

JOS 6:16 bloiz in yenem tog zainen zei arumgegangen di shtot ziben mol. un es iz geven baim zibeten mol, hoben di koyanim geblozen in di shoifres, un Yehoshua hot gezogt tsum folk: shalt! vorem Hashem hot aich gegeben di shtot.

JOS 6:16 And it came to pass on the Shevi'it, when the Kohanim sounded the shoferot, Yehoshua said unto HaAm, Shout; for Hashem hath given you the Ir.

JOS 6:17 ‏און די דאָזיקע שטאָט זאָל זײַן חרם צו ה׳, זי און אַלץ װאָס אין איר; נאָר רָחָבֿ די זוֹנה זאָל בלײַבן לעבן, זי און אַלע װאָס בײַ איר אין הױז, װײַל זי האָט באַהאַלטן די שלוחים װאָס מיר האָבן געשיקט. edit

JOS 6:17 un di dozike shtot zol zain Chorem tsu Hashem, zi un alts vos in ir; nor Rachav di zoine zol blaiben leben, zi un ale vos bai ir in hoiz, vail zi hot bahalten di shluchim vos mir hoben geshikt.

JOS 6:17 And the Ir shall be cherem, even it, and all that are therein, to Hashem ; only Rachav the zonah shall live, she and all that are with her in the bais, because she hid the malachim that we sent.

JOS 6:18 ‏און איר היט אײַך נאָר פֿון דעם חרם, איר זאָלט אַלײן נישט װערן חרם, אַז איר װעט נעמען פֿון דעם חרם, און מאַכן דעם לאַגער פֿון יִשׂרָאֵל צו חרם, און אים פֿאַראומגליקן. edit

JOS 6:18 un ir hit aich nor fun dem Chorem, ir zolt alein nisht veren Chorem, az ir vet nemen fun dem Chorem, un machen dem lager fun Yisroel tsu Chorem, un im farumgliken.

JOS 6:18 And ye, be shomer to keep yourselves from the cherem, lest ye make yourselves cherem, when ye take of the cherem, and make the Machaneh Yisroel cherem, and trouble it.

JOS 6:19 ‏און דאָס גאַנצע זילבער און גאָלד, און קופּערנע און אײַזערנע כּלים, דאָס זאָל זײַן הײליק צו ה׳; אין שאַץ פֿון ה׳ זאָל עס אַרײַן. edit

JOS 6:19 un dos gantse zilber un gold, un kuperne un aizerne keilim, dos zol zain heilik tsu Hashem; in shats fun Hashem zol es arain.

JOS 6:19 But all the kesef, zahav, and vessels of nechoshet and barzel, are kodesh unto Hashem ; they shall come into the Otzar Hashem .

JOS 6:20 ‏האָט דאָס פֿאָלק געשאַלט, און מע האָט געבלאָזן אין די שוֹפֿרות. און עס איז געװען, װי דאָס פֿאָלק האָט געהערט דעם קֹול פֿון שוֹפֿר, אַזױ האָט דאָס פֿאָלק געשאַלט אַ גרױסע שאַלונג, און די מױער איז אײַנגעפֿאַלן אונטער זיך, און דאָס פֿאָלק איז אַרױפֿגעגאַנגען אין שטאָט איטלעכער אַקעגן זיך; און זײ האָבן באַצװוּנגען די שטאָט. edit

JOS 6:20 hot dos folk geshalt, un me hot geblozen in di shoifres. un es iz geven, vi dos folk hot gehert dem kol fun shofar, azoi hot dos folk geshalt a groise shalung, un di moier iz aingefalen unter zich, un dos folk iz aroifgegangen in shtot itlecher akegen zich; un zei hoben batsvungen di shtot.

JOS 6:20 So HaAm shouted when the Kohanim sounded the shoferot; and it came to pass, when HaAm heard the kol (sound) of the shofar, and HaAm shouted with a teruah gedolah, that the chomah fell down, so that HaAm went up into the Ir, every ish straight before him, and they took the Ir.

JOS 6:21 ‏און זײ האָבן פֿאַרװיסט אַלץ װאָס אין שטאָט, פֿון אַ מאַן ביז אַ פֿרױ, פֿון יונג ביז אַלט, און ביז אַן אָקס, און אַ שעפּס, ‏ און אַן אײזל, מיטן שאַרף פֿון שװערד. edit

JOS 6:21 un zei hoben farvist alts vos in shtot, fun a man biz a froi, fun yung biz alt, un biz an oks, un a sheps, un an eizl, miten sharf fun shverd.

JOS 6:21 And they utterly destroyed all that was in the Ir, both ish and isha, na'ar and zaken, and shor, and seh, and chamor, with the edge of the cherev.

JOS 6:22 ‏און צו די צװײ מענער װאָס האָבן אױסגעקוקט דאָס לאַנד האָט יְהוֹשועַ געזאָגט: גײט אַרײַן אין הױז פֿון דער פֿרױ דער זוֹנה, און פֿירט אַרױס פֿון דאָרטן די פֿרױ, און אַלע װאָס געהערן צו איר, אַזױ װי איר האָט איר געשװאָרן. edit

JOS 6:22 un tsu di tsvei mener vos hoben oisgekukt dos land hot Yehoshua gezogt: geit arain in hoiz fun der froi der zoine, un firt arois fun dorten di froi, un ale vos geheren tsu ir, azoi vi ir hot ir geshvoren.

JOS 6:22 But Yehoshua had said unto the two anashim that had spied out HaAretz, Go into the bais haisha hazonah, and bring out from there the isha, and all that she hath, just as ye swore unto her.

JOS 6:23 ‏זײַנען די יונגעלײַט די אױסקוקערס אַרײַנגעגאַנגען, און האָבן אַרױסגעפֿירט רָחָבֿן, און איר פֿאָטער און איר מוטער, און אירע ברידער, און אַלע װאָס האָבן געהערט צו איר, אױך איר גאַנצע משפּחה האָבן זײ אַרױסגעפֿירט, און זײ איבערגעלאָזט דערױסן פֿון לאַגער פֿון יִשׂרָאֵל. edit

JOS 6:23 zainen di yungelait di oiskukers araingegangen, un hoben aroisgefirt Rachaven, un ir foter un ir muter, un ire brider, un ale vos hoben gehert tsu ir, oich ir gantse mishpoche hoben zei aroisgefirt, un zei ibergelozt deroisen fun lager fun Yisroel.

JOS 6:23 And hane'arim (the young men) that were spies went in, and brought out Rachav, and her av, and her em, and her achim, and all that she had; and they brought out all her mishpechot, and put them outside the Machaneh Yisroel.

JOS 6:24 ‏און די שטאָט האָבן זײ פֿאַרברענט אין פֿײַער מיט אַלץ װאָס אין איר; בלױז דאָס זילבער און דאָס גאָלד, און די קופּערנע און אײַזערנע כּלים, האָבן זײ אָפּגעגעבן אין שאַץ פֿון ה׳ס הױז. edit

JOS 6:24 un di shtot hoben zei farbrent in faier mit alts vos in ir; bloiz dos zilber un dos gold, un di kuperne un aizerne keilim, hoben zei opgegeben in shats fun Hashems hoiz.

JOS 6:24 And they burned the Ir with eish, and all that was therein; only the kesef, and the zahav, and the vessels of nechoshet and of barzel (iron) , they put into the Otzar Bais Hashem .

JOS 6:25 ‏און רָחָבֿ די זוֹנה, און איר פֿאָטערס הױזגעזינט, און אַלע װאָס האָבן געהערט צו איר, האָט יְהוֹשועַ געלאָזט לעבן, און זי איז געבליבן צװישן יִשׂרָאֵל ביז אױף הײַנטיקן טאָג; װײַל זי האָט באַהאַלטן די שלוחים װאָס יְהוֹשועַ האָט געשיקט אױסצוקוקן יריחוֹ. edit

JOS 6:25 un Rachav di zoine, un ir foters hoizgezint, un ale vos hoben gehert tsu ir, hot Yehoshua gelozt leben, un zi iz gebliben tsvishen Yisroel biz oif haintiken tog; vail zi hot bahalten di shluchim vos Yehoshua hot geshikt oistsukuken Yericho.

JOS 6:25 And Yehoshua saved Rachav the zonah alive, and her Bais Avi, and all that she had; and she dwelleth in Yisroel even unto this day; because she hid the malachim, which Yehoshua sent to spy out Yericho.

JOS 6:26 ‏און יְהוֹשועַ האָט באַשװאָרן אין יענער צײַט, אַזױ צו זאָגן: פֿאַרשאָלטן פֿאַר ה׳ דער מאַן װאָס װעט אױפֿשטײן און װעט אָפּבױען די דאָזיקע שטאָט יריחוֹ! מיט דעם לעבן פֿון זײַן בכוֹר זאָל ער לײגן איר גרונטפֿעסט, און מיט זײַן ייִנגסטן זאָל ער אַרײַנשטעלן אירע טירן. edit

JOS 6:26 un Yehoshua hot bashvoren in yener tsait, azoi tsu zogen: farsholten far Hashem der man vos vet oifshtein un vet opboien di dozike shtot Yericho! mit dem leben fun zain bocher zol er leigen ir gruntfest, un mit zain yingsten zol er arainshtelen ire tiren.

JOS 6:26 And Yehoshua made them take this shevu'ah, saying, Arur (cursed) be the ish before Hashem , that riseth up and rebuildeth this Ir Yericho; he shall lay the foundation thereof with his bechor, and with his tza'ir (youngest son) shall he set up the delatot (gates) thereof.

JOS 6:27 ‏און ה׳ איז געװען מיט יְהוֹשועַן, און זײַן שֶם איז געװען אין גאַנצן לאַנד. edit

JOS 6:27 un Hashem iz geven mit Yehoshuaen, un zain Shem iz geven in gantsen land.

JOS 6:27 So Hashem was with Yehoshua; and his fame was noised throughout kol HaAretz.

JOS 7:1 ‏און די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל האָבן געפֿעלשט אַ פֿעלשונג אין דעם חרם, און עָכָן דער זון פֿון כַּרמי דעם זון פֿון זַבֿדי, דעם זון פֿון זֶרַחן, פֿון שבֿט יהוּדה, האָט גענומען פֿון דעם חרם, און דער צאָרן {אַף} ‏ פֿון ה׳ האָט געגרימט אױף די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל. edit

JOS 7:1 un di kinder fun Yisroel hoben gefelsht a felshung in dem Chorem, un Achan der zun fun Carmi dem zun fun Zavdi, dem zun fun Zerachen, fun sheyvet Yehudah, hot genumen fun dem Chorem, un der tsoren fun Hashem hot gegrimt oif di kinder fun Yisroel.

JOS 7:1 But the Bnei Yisroel broke faith in regard to the Cherem; for Achan ben Carmi ben Zavdi ben Zerach of the tribe of Yehudah, took of the Cherem (that which was devoted to destruction) ; and the Af Hashem was kindled against the Bnei Yisroel.

JOS 7:2 ‏און יְהוֹשועַ ‏ האָט געשיקט מענטשן פֿון יריחוֹ קײן עַי װאָס לעבן בֵית-אָוֶן, אין מזרח פֿון בֵית-אֵל, און ער האָט זײ אָנגעזאָגט, אַזױ צו זאָגן: גײט אַרױף, און קוקט אױס דאָס לאַנד. זײַנען די מענטשן אַרױפֿגעגאַנגען, און האָבן אױסגעקוקט עַי. edit

JOS 7:2 un Yehoshua hot geshikt mentshen fun Yericho kein Ai vos leben Beit-Aven, in mizrech fun Beit-El, un er hot zei ongezogt, azoi tsu zogen: geit aroifblikendik, un kukt ois dos land. zainen di mentshen aroifgegangen, un hoben oisgekukt Ai.

JOS 7:2 And Yehoshua sent anashim from Yericho to Ai, which is near Beit-Aven, on the east of Beit-El, speaking unto them, saying, Go up and spy out HaAretz. And the anashim went up and spied out Ai.

JOS 7:3 ‏און זײ האָבן זיך אומגעקערט צו יְהוֹשועַן, און האָבן צו אים געזאָגט: זאָל נישט אַרױפֿגײן דאָס גאַנצע פֿאָלק; אַרום צװײ טױזנט מאַן, אָדער אַרום דרײַ טױזנט מאַן, זאָלן אַרױפֿגײן און שלאָגן עַי. דאַרפֿסט נישט מיען אַהין דאָס גאַנצע פֿאָלק, װאָרום זײ זײַנען װינציק. edit

JOS 7:3 un zei hoben zich umgekert tsu Yehoshuaen, un hoben tsu im gezogt: zol nisht aroifgein dos gantse folk; arum tsvei toiznt man, oder arum drai toiznt man, zolen aroifgein un shlogen Ai. darfst nisht mien ahin dos gantse folk, vorem zei zainen vintsik.

JOS 7:3 And they returned to Yehoshua, and said unto him, Let not Kol HaAm go up; but let about two or three thousand Ish go up and attack Ai; and weary not kol HaAm there; for they are but few.

JOS 7:4 ‏זײַנען אַרױפֿגעגאַנגען אַהין פֿון פֿאָלק אַרום דרײַ טױזנט מאַן; אָבער זײ זײַנען אַנטלאָפֿן פֿאַר די מענטשן פֿון עַי. edit

JOS 7:4 zainen aroifgegangen ahin fun folk arum drai toiznt man; ober zei zainen antlofen far di mentshen fun Ai.

JOS 7:4 So there went up there of HaAm about three thousand Ish; and they fled before the anashim of Ai.

JOS 7:5 ‏און די מענטשן פֿון עַי האָבן פֿון זײ געשלאָגן אַרום זעקס און דרײַסיק מאַן, און זײ האָבן זײ נאָכגעיאָגט פֿון פֿאַרן טױער ביז שבֿרים, און האָבן זײ געשלאָגן בײַם אַראָפּגאַנג; און דאָס האַרץ פֿון פֿאָלק איז צעגאַנגען, און איז געװאָרן אַזױ װי װאַסער. edit

JOS 7:5 un di mentshen fun Ai hoben fun zei geshlogen arum zeks un draisik man, un zei hoben zei nochgeiogt fun faran toier biz Sheverim, un hoben zei geshlogen baim aropgang; un dos harts fun folk iz tsegangen, un iz gevoren azoi vi vaser.

JOS 7:5 And the anashim of Ai struck down of them about thirty and six ish; for they chased them from before the sha'ar even unto Shevarim, and struck them down on the descent; therefore the levav HaAm melted, and became like mayim.

JOS 7:6 ‏האָט יְהוֹשועַ צעריסן זײַנע קלײדער, און איז געפֿאַלן אױף זײַן פּנים צו דער ערד פֿאַר דעם אָרון פֿון ה׳ ביזן אָװנט, ער און די עלטסטע פֿון יִשׂרָאֵל; און זײ האָבן אַרױפֿגעלײגט ערד אױף זײער קאָפּ. edit

JOS 7:6 hot Yehoshua tserisen zaine kleider, un iz gefalen oif zain ponem tsu der erd far dem orn fun Hashem bizen ovent, er un di eltste fun Yisroel; un zei hoben aroifgeleigt erd oif zeyer kop.

JOS 7:6 And Yehoshua tore his clothes, and fell to the ground upon his face before the Aron Hashem until erev, he and the Ziknei Yisroel, and they put dust upon their heads.

JOS 7:7 ‏און יְהוֹשועַ האָט געזאָגט: װײ, ה׳ דו אֲדֹנָי, נאָך װאָס האָסטו גאָר אַריבערגעבראַכט דאָס דאָזיקע פֿאָלק איבערן יַרדן, אונדז צו געבן אין דער האַנט פֿון אֶמוֹרי, כּדי אונדז אונטערצוברענגען? הלװאַי װאָלטן מיר באַשטאַנען און געבליבן אױף יענער זײַט יַרדן! edit

JOS 7:7 un Yehoshua hot gezogt: vei, Hashem du Adonoi, noch vos hostu gor aribergebracht dos dozike folk iberen Yarden, undz tsu geben in der hant fun Imri, kedei undz untertsubrengen? halevay volten mir bashtanen un gebliben oif yener zait Yarden!

JOS 7:7 And Yehoshua said, Alas, Adonoi Hashem , why hast Thou at all brought HaAm Hazeh over the Yarden, to deliver us into the yad HaEmori, to destroy us? If only we had been content, and dwelt on the other side of the Yarden!

JOS 7:8 ‏איך בעט דיך, אֲדֹנָי, װאָס קען איך זאָגן, נאָכדעם אַז יִשׂרָאֵל האָט געמוזט קערן דעם נאַקן פֿאַר זײַנע פֿײַנט? edit

JOS 7:8 ich bet dich, Adonoi, vos ken ich zogen, nochdem az Yisroel hot gemuzt keren dem naken far zaine faint?

JOS 7:8 O Adonoi, what shall I say, when Yisroel turneth their backs before their enemies!

JOS 7:9 ‏װאָרום דער כּנַעֲני און אַלע באַװױנער פֿון לאַנד װעלן דערהערן, און װעלן אונדז אַרומרינגלען, און פֿאַרשנײַדן {כרת} ‏ אונדזער נאָמען פֿון דער ערד; און װאָס װעסטו טאָן פֿאַר דײַן גרױסן נאָמען? edit

JOS 7:9 vorem der Kenaani un ale bavoiner fun land velen derheren, un velen undz arumringlen, un farshnaiden undzer nomen fun der erd; un vos vestu ton far dain groisen nomen?

JOS 7:9 For the Kena'ani and all the inhabitants of HaAretz shall hear of it, and shall surround us, and cut off Shemeinu (our name) from HaAretz; and what wilt Thou do unto Thy Shem Hagadol?

JOS 7:10 ‏האָט ה׳ געזאָגט צו יְהוֹשועַן: שטײ דיר אױף; נאָך װאָס דען פֿאַלסטו אױף דײַן פּנים? edit

JOS 7:10 hot Hashem gezogt tsu Yehoshuaen: shtei dir oif; noch vos den falstu oif dain ponem?

JOS 7:10 And Hashem said unto Yehoshua, Stand up; why liest thou thus upon thy face?

JOS 7:11 ‏געזינדיקט האָט יִשׂרָאֵל, און זײ האָבן אױך איבערגעטרעטן מײַן בְּרִית װאָס איך האָב זײ באַפֿױלן, און זײ האָבן אי גענומען פֿון חרם, אי געגנבֿעט, אי פֿאַרלײקנט, אי אַרײַנגעטאָן אין זײערע זאַכן. edit

JOS 7:11 gezindikt hot Yisroel, un zei hoben oich ibergetreten main bris vos ich hob zei bafoilen, un zei hoben i genumen fun Chorem, i gegnvet, i farleiknt, i araingeton in zeyere zachen.

JOS 7:11 Yisroel hath sinned, and they have also violated My Brit which I commanded them; for they have even taken of the Cherem, and have also played the ganav, and lied also, and they have put it even among their own possessions.

JOS 7:12 ‏דערום קענען די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל נישט באַשטײן פֿאַר זײערע פֿײַנט; דעם נאַקן קערן זײ פֿאַר זײערע פֿײַנט, װײַל זײ זײַנען געװאָרן צו חרם; איך װעל מער נישט זײַן מיט אײַך, אױב איר װעט נישט פֿאַרטיליקן דעם חרם פֿון צװישן אײַך. edit

JOS 7:12 derum kenen di kinder fun Yisroel nisht bashtein far zeyere faint; dem naken keren zei far zeyere faint, vail zei zainen gevoren tsu Chorem; ich vel mer nisht zain mit aich, oib ir vet nisht fartiliken dem Chorem fun tsvishen aich.

JOS 7:12 Therefore the Bnei Yisroel could not stand before their enemies, but turned their backs before their enemies, because they are for Cherem; neither will I be with you any more, except ye destroy the Cherem from among you.

JOS 7:13 ‏שטײ אױף, און הײליק דאָס פֿאָלק, און זאָלסט זאָגן: הײליקט אײַך אױף מאָרגן, װאָרום אַזױ האָט געזאָגט ה׳ אלוקי יִשׂרָאֵל: חרם איז צװישן דיר, יִשׂרָאֵל; װעסט נישט קענען באַשטײן פֿאַר דײַנע פֿײַנט, ביז איר װעט אָפּטאָן דעם חרם פֿון צװישן אײַך. edit

JOS 7:13 shtei oif, un heilik dos folk, un zolst zogen: heilikt aich oif morgen, vorem azoi hot gezogt Hashem Elochei Yisroel: Chorem iz tsvishen dir, Yisroel; vest nisht kenen bashtein far daine faint, biz ir vet opton dem Chorem fun tsvishen aich.

JOS 7:13 Up, set HaAm apart as kodesh, and say, Set yourselves apart as kodesh against tomorrow: for thus saith Hashem Elohei Yisroel, There is Cherem among you, O Yisroel; thou canst not stand before thine enemies, until ye take away the Cherem from among you.

JOS 7:14 ‏דערום זאָלט איר גענענען אין דער פֿרי לױט אײַערע שבֿטים, און עס װעט זײַן, דער שבֿט װאָס ה׳ װעט אים פֿאַרנעמען, זאָל גענענען לױט די משפּחות, און די משפּחה װאָס ה׳ װעט זי פֿאַרנעמען, זאָל גענענען לױט די הײַזער, און דאָס הױז װאָס ה׳ װעט עס פֿאַרנעמען, זאָל גענענען לױט די מענער. edit

JOS 7:14 derum zolt ir genenen in der peire loit aiere shvotim, un es vet zain, der sheyvet vos Hashem vet im farnemen, zol genenen loit di mishpoches, un di mishpoche vos Hashem vet zi farnemen, zol genenen loit di haizer, un dos hoiz vos Hashem vet es farnemen, zol genenen loit di mener.

JOS 7:14 In the boker therefore ye shall be brought according to your tribes; and it shall be, that the shevet (tribe) which Hashem taketh shall come near according to the mishpekhot thereof; and the mishpakhah which Hashem shall take shall come near by batim; and the bais which Hashem shall take shall come near man by man.

JOS 7:15 ‏און עס װעט זײַן, דער װאָס װעט פֿאַרנומען װערן מיטן חרם, זאָל פֿאַרברענט װערן אין פֿײַער, ער און אַלץ װאָס געהערט צו אים; װײַל ער האָט איבערגעטרעטן דעם בְּרִית פֿון ה׳, און װײַל ער האָט געטאָן אַ נבֿלה אין יִשׂרָאֵל. edit

JOS 7:15 un es vet zain, der vos vet farnumen veren miten Chorem, zol farbrent veren in faier, er un alts vos gehert tsu im; vail er hot ibergetreten dem bris fun Hashem, un vail er hot geton a nevle in Yisroel.

JOS 7:15 And it shall be, that he that is taken with the Cherem shall be burned with eish, he and all that he hath; because he hath violated the Brit Hashem , and because he hath wrought shame in Yisroel.

JOS 7:16 ‏האָט יְהוֹשועַ זיך געפֿעדערט אין דער פֿרי, און געמאַכט גענענען יִשׂרָאֵל לױט זײַנע שבֿטים; איז פֿאַרנומען געװאָרן שבֿט יהוּדה. edit

JOS 7:16 hot Yehoshua zich gefedert in der peire, un gemacht genenen Yisroel loit zaine shvotim; iz farnumen gevoren sheyvet Yehudah.

JOS 7:16 So Yehoshua rose up early in the boker, and brought Yisroel near by their tribes; and the Shevet Yehudah was taken;

JOS 7:17 ‏האָט ער געמאַכט גענענען די משפּחה פֿון יהוּדה, און ער האָט פֿאַרנומען די משפּחה פֿון די זַרחים. האָט ער געמאַכט גענענען די משפּחה פֿון די זַרחים לױט די מענער, און זַבֿדי איז פֿאַרנומען געװאָרן. edit

JOS 7:17 hot er gemacht genenen di mishpoche fun Yehudah, un er hot farnumen di mishpoche fun di Zerachim. hot er gemacht genenen di mishpoche fun di Zerachim loit di mener, un Zavdi iz farnumen gevoren.

JOS 7:17 And he brought the Mishpakhat Yehudah; and the Mishpakhat Zarchi was taken; and he brought the Mishpakhat HaZarchi man by man; and Zavdi was taken;

JOS 7:18 ‏האָט ער געמאַכט גענענען זײַן הױז לױט די מענער, און עָכָן דער זון פֿון כַּרמי דעם זון פֿון זַבֿדי, דעם זון פֿון זֶרַחן, פֿון שבֿט יהוּדה, איז פֿאַרנומען געװאָרן. edit

JOS 7:18 hot er gemacht genenen zain hoiz loit di mener, un Achan der zun fun Carmi dem zun fun Zavdi, dem zun fun Zerachen, fun sheyvet Yehudah, iz farnumen gevoren.

JOS 7:18 And he brought near his Bais man by man; and Achan ben Carmi ben Zavdi ben Zerach, of the tribe of Yehudah, was taken.

JOS 7:19 ‏האָט יְהוֹשועַ געזאָגט צו עָכָנען: מײַן זון, טו, איך בעט דיך, כּבֿוד צו ה׳ אלוקי יִשׂרָאֵל, און זײַ זיך מוֹדה פֿאַר אים, און זאָג מיר: איך בעט דיך, װאָס דו האָסט געטאָן; זאָלסט נישט פֿאַרהױלן פֿון מיר. edit

JOS 7:19 hot Yehoshua gezogt tsu Achanen: main zun, tu, ich bet dich, koved tsu Hashem Elochei Yisroel, un zai zich moide far im, un zog mir: ich bet dich, vos du host geton; zolst nisht farhoilen fun mir.

JOS 7:19 And Yehoshua said unto Achan, Beni (my son) , give, now, kavod to Hashem Elohei Yisroel, and give to Him todah; and tell me now what thou hast done; hide it not from me.

JOS 7:20 ‏האָט עָכָן געענטפֿערט יְהוֹשועַן, און האָט געזאָגט: אמת, איך האָב געזינדיקט צו ה׳ אלוקי יִשׂרָאֵל, און אַזױ און אַזױ האָב איך געטאָן. edit

JOS 7:20 hot Achan geentfert Yehoshuaen, un hot gezogt: emes, ich hob gezindikt tsu Hashem Elochei Yisroel, un azoi un azoi hob ich geton.

JOS 7:20 And Achan answered Yehoshua, and said, Indeed I have sinned against Hashem Elohei Yisroel, and thus and thus have I done;

JOS 7:21 ‏איך האָב געזען אין דעם רױב אַ גוטן מאַנטל פֿון שִנעָר, און צװײ הונדערט שֶקל זילבער, און אַ צונג גאָלד װאָס איר װאָג איז פֿופֿציק שֶקל; האָב איך זײ געגלוסט, און האָב זײ צוגענומען, און אָן זײַנען זײ באַהאַלטן אין דער ערד אין מיטן פֿון מײַן געצעלט, און דאָס זילבער איז אונטער דעם. edit

JOS 7:21 ich hob gezen in dem roib a guten mantl fun Shinar, un tsvei hundert shekl zilber, un a tsung gold vos ir vog iz fuftsik shekl; hob ich zei geglust, un hob zei tsugenumen, un on zainen zei bahalten in der erd in miten fun main getselt, un dos zilber iz unter dem.

JOS 7:21 When I saw among the plunder a beautiful robe of Shinar (Babylon) , and two hundred shekels of kesef, and a wedge of zahav of fifty shekels weight, then I coveted them, and took them; and, hinei, they are hid in ha'aretz in the midst of my ohel, and the kesef under it.

JOS 7:22 ‏האָט יְהוֹשועַ געשיקט שלוחים, און זײ זײַנען אַװעקגעלאָפֿן צום געצעלט; ערשט עס איז באַהאַלטן אין זײַן געצעלט, און דאָס זילבער איז אונטער דעם. edit

JOS 7:22 hot Yehoshua geshikt shluchim, un zei zainen avekgelofen tsum getselt; ersht es iz bahalten in zain getselt, un dos zilber iz unter dem.

JOS 7:22 So Yehoshua sent malachim, and they ran unto the ohel; and, hinei, it was hid in his ohel, and the kesef under it!

JOS 7:23 ‏האָבן זײ זײ אַרױסגענומען פֿון מיטן געצעלט, און געבראַכט צו יְהוֹשועַן, און צו אַלע קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, און זײ האָבן זײ אַװעקגעלײגט פֿאַר ה׳. edit

JOS 7:23 hoben zei zei aroisgenumen fun miten getselt, un gebracht tsu Yehoshuaen, un tsu ale kinder fun Yisroel, un zei hoben zei avekgeleigt far Hashem.

JOS 7:23 And they took them out of the midst of the ohel, and brought them unto Yehoshua, and unto all the Bnei Yisroel, and laid them out before Hashem .

JOS 7:24 ‏און יְהוֹשועַ און גאַנץ יִשׂרָאֵל מיט אים האָבן גענומען עָכָן דעם זון פֿון זֶרַחן, און דאָס זילבער, און דעם מאַנטל, און די צונג גאָלד, און זײַנע זין, און זײַנע טעכטער, און זײַנע אָקסן, און זײַנע אײזלען, און זײַנע שאָף, און זײַן געצעלט, און אַלץ װאָס האָט געהערט צו אים, און זײ האָבן זײ אַרױפֿגעבראַכט צום טאָל עָכוֹר. edit

JOS 7:24 un Yehoshua un gants Yisroel mit im hoben genumen Achan dem zun fun Zerachen, un dos zilber, un dem mantl, un di tsung gold, un zaine zin, un zaine techter, un zaine oksen, un zaine eizlen, un zaine shof, un zain getselt, un alts vos hot gehert tsu im, un zei hoben zei aroifgebracht tsum tal Achor.

JOS 7:24 And Yehoshua, and kol Yisroel with him, took Achan ben Zerach, and the kesef, and the robe, and the wedge of zahav, and his banim, and his banot, and his oxen, and his donkeys, and his tzon, and his ohel, and all that he had; and they brought them unto the Emek Achor (Valley of Trouble) .

JOS 7:25 ‏און יְהוֹשועַ האָט געזאָגט: װאָס האָסטו אונדז פֿאַראומגליקט? פֿאַראומגליקן זאָל דיך ה׳ הײַנטיקן טאָג. און גאַנץ יִשׂרָאֵל האָבן אים פֿאַרשטײנט מיט שטײנער; און זײ האָבן זײ פֿאַרברענט אין פֿײַער, און זײ פֿאַרװאָרפֿן מיט שטײנער. edit

JOS 7:25 un Yehoshua hot gezogt: vos hostu undz farumglikt? farumgliken zol dich Hashem haintiken tog. un gants Yisroel hoben im farshteint mit shteiner; un zei hoben zei farbrent in faier, un zei farvorfen mit shteiner.

JOS 7:25 And Yehoshua said, Why hast thou troubled us? Hashem shall trouble thee yom hazeh. And kol Yisroel stoned him with even (stones) , and burned them with eish, after they had stoned them with avanim (stones) .

JOS 7:26 ‏און זײ האָבן אױפֿגעשטעלט איבער אים אַ גרױסן הױפֿן שטײנער װאָס שטײט ביז אױף הײַנטיקן טאָג; און ה׳ האָט זיך אָפּגעקערט פֿון זײַן גרימצאָרן. דערום רופֿט מען יענעם אָרט דער טאָל עָכוֹר ביז אױף הײַנטיקן טאָג. edit

JOS 7:26 un zei hoben oifgeshtelt iber im a groisen hoifen shteiner vos shteit biz oif haintiken tog; un Hashem hot zich opgekert fun zain grimtsoren. derum ruft men yenem ort der tal Achor biz oif haintiken tog.

JOS 7:26 And they raised over him a heap of avanim gadol unto this day. So Hashem turned from the fierceness of His Af (Anger) . Therefore the shem of that place was called, Emek Achor, unto this day.

JOS 8:1 ‏און ה׳ האָט געזאָגט צו יְהוֹשועַן: ‏ זאָלסט נישט מורא האָבן און נישט אַנגסטן; נעם מיט דיר דאָס גאַנצע מלחמה-פֿאָלק, און שטײ אױף, גײ אַרױף אױף עַי; זע, איך האָב געגעבן אין דײַן האַנט דעם מלך פֿון עַי, און זײַן פֿאָלק, און זײַן שטאָט, און זײַן לאַנד. edit

JOS 8:1 un Hashem hot gezogt tsu Yehoshuaen: zolst nisht moire hoben un nisht angsten; nem mit dir dos gantse milchome-folk, un shtei oif, gei aroifblikendik oif Ai; ze, ich hob gegeben in dain hant dem melech fun Ai, un zain folk, un zain shtot, un zain land.

JOS 8:1 And Hashem said unto Yehoshua, Fear not, neither be thou discouraged; take kol Am HaMilchamah with thee, and arise, go up to Ai; see, I have given into thy yad the melech HaAi, and his people, and his city, and his land;

JOS 8:2 ‏און זאָלסט טאָן צו עַי און צו איר מלך, אַזױ װי דו האָסט געטאָן צו יריחוֹ און צו איר מלך; נאָר איר זאַקרױב און אירע בהמות זאָלט איר רױבן פֿאַר אײַך. שטעל דיר לױערער אױף דער שטאָט פֿון הינטער איר. edit

JOS 8:2 un zolst ton tsu Ai un tsu ir melech, azoi vi du host geton tsu Yericho un tsu ir melech; nor ir zakroib un ire beheimes zolt ir roiben far aich. shtel dir loierer oif der shtot fun hinter ir.

JOS 8:2 And thou shalt do to Ai and her melech just as thou didst unto Yericho and her melech; only the plunder thereof, and the livestock thereof, shall ye carry off for yourselves. Behind it set thee an ambush for the Ir (city) [of Ai].

JOS 8:3 ‏איז אױפֿגעשטאַנען יְהוֹשועַ, און דאָס גאַנצע מלחמה-פֿאָלק, אַרױפֿצוגײן אױף עַי; און יְהוֹשועַ האָט אױסגעװײלט דרײַסיק טױזנט מאַן העלדישע גיבוֹרים, און האָט זײ אַװעקגעשיקט בײַ נאַכט. edit

JOS 8:3 iz oifgeshtanen Yehoshua, un dos gantse milchome-folk, aroiftsugein oif Ai; un Yehoshua hot oisgeveilt draisik toiznt man heldishe giborim, un hot zei avekgeshikt bai nacht.

JOS 8:3 So Yehoshua arose, and kol Am HaMilchamah, to go up against Ai; and Yehoshua chose out shloshim elef ish gibborei hachayil, and sent them out by lailah.

JOS 8:4 ‏און ער האָט זײ באַפֿױלן, אַזױ צו זאָגן: זעט, איר זאָלט לױערן אױף דער שטאָט פֿון הינטער דער שטאָט; איר זאָלט זיך נישט דערװײַטערן זײער פֿון דער שטאָט, און זײַט אַלע אָנגעברײט. edit

JOS 8:4 un er hot zei bafoilen, azoi tsu zogen: zet, ir zolt loieren oif der shtot fun hinter der shtot; ir zolt zich nisht dervaiteren zeyer fun der shtot, un zait ale ongebreit.

JOS 8:4 And he commanded them, saying, See, ye shall set an ambush against the Ir, even behind the Ir; go not very far from the Ir, but be ye all nekhonim (ready, on alert, set, prepared) ;

JOS 8:5 ‏און איך און דאָס גאַנצע פֿאָלק װאָס מיט מיר װעלן גענענען צו דער שטאָט; און עס װעט זײַן, אַז זײ װעלן אַרױסגײן אַקעגן אונדז, אַזױ װי צוערשט, װעלן מיר אַנטלױפֿן פֿאַר זײ. edit

JOS 8:5 un ich un dos gantse folk vos mit mir velen genenen tsu der shtot; un es vet zain, az zei velen aroisgein akegen undz, azoi vi tsuersht, velen mir antloifen far zei.

JOS 8:5 And I, and Kol HaAm that are with me, will approach unto the Ir; and it shall come to pass, when they come out against us, as at the rishonah, that we will flee before them,

JOS 8:6 ‏און זײ װעלן אַרױסגײן נאָך אונדז, ביז מיר װעלן זײ אַװעקציען פֿון דער שטאָט, װאָרום זײ װעלן זאָגן: זײ אַנטלױפֿן פֿאַר אונדז אַזױ װי צוערשט; און מיר װעלן אַנטלױפֿן פֿאַר זײ. edit

JOS 8:6 un zei velen aroisgein noch undz, biz mir velen zei avektsien fun der shtot, vorem zei velen zogen: zei antloifen far undz azoi vi tsuersht; un mir velen antloifen far zei.

JOS 8:6 (For they will come out after us) until we have drawn them from the Ir; for they will say, They flee before us, just as at the rishonah; therefore we will flee before them.

JOS 8:7 ‏און איר װעט אױפֿשטײן פֿון דער לױער, און װעט פֿאַרנעמען די שטאָט, און ה׳ אלוקיכם װעט זי געבן אין אײַער האַנט. edit

JOS 8:7 un ir vet oifshtein fun der loier, un vet farnemen di shtot, un Hashem Elokeichem vet zi geben in aier hant.

JOS 8:7 Then ye shall rise up from the ambush, and seize upon the Ir; for Hashem Eloheichem will deliver it into your yad.

JOS 8:8 ‏און עס װעט זײַן, װי איר פֿאַרכאַפּט די שטאָט, זאָלט איר אָנצינדן די שטאָט אין פֿײַער; אַזױ װי דאָס װאָרט פֿון ה׳ זאָלט איר טאָן; זעט, איך האָב אײַך באַפֿױלן. edit

JOS 8:8 un es vet zain, vi ir farchapt di shtot, zolt ir ontsinden di shtot in faier; azoi vi dos vort fun Hashem zolt ir ton; zet, ich hob aich bafoilen.

JOS 8:8 And it shall be, when ye have taken the Ir, that ye shall set eish to the Ir; according to the Davar Hashem shall ye do. See, I have commanded you.

JOS 8:9 ‏און יְהוֹשועַ האָט זײ געשיקט, און זײ זײַנען אַװעקגעגאַנגען צו דעם לױעראָרט, און זײַנען געזעסן צװישן בֵית-אֵל און צװישן עַי, אין מערבֿ פֿון עַי. און יְהוֹשועַ האָט גענעכטיקט יענע נאַכט צװישן דעם פֿאָלק. edit

JOS 8:9 un Yehoshua hot zei geshikt, un zei zainen avekgegangen tsu dem loierort, un zainen gezesen tsvishen Beit-El un tsvishen Ai, in mayrev fun Ai. un Yehoshua hot genechtikt yene nacht tsvishen dem folk.

JOS 8:9 Yehoshua therefore sent them forth; and they went to the place of ambush, and waited between Beit-El and Ai, on the west side of Ai; but Yehoshua spent that lailah among HaAm.

JOS 8:10 ‏און יְהוֹשועַ האָט זיך געפֿעדערט אין דער פֿרי, און האָט איבערגעצײלט דאָס פֿאָלק, און ער און די עלטסטע פֿון יִשׂרָאֵל זײַנען אַרױפֿגעגאַנגען פֿאַרױס פֿאַרן פֿאָלק אױף עַי. edit

JOS 8:10 un Yehoshua hot zich gefedert in der peire, un hot ibergetseilt dos folk, un er un di eltste fun Yisroel zainen aroifgegangen forois faran folk oif Ai.

JOS 8:10 And Yehoshua rose up early in the boker, and mustered HaAm, and went up, he and the Ziknei Yisroel, before HaAm to Ai.

JOS 8:11 ‏און דאָס גאַנצע מלחמה-פֿאָלק װאָס מיט אים איז אַרױפֿגעגאַנגען, און זײ האָבן גענענט, און זײַנען געקומען אַקעגן דער שטאָט, און האָבן געלאַגערט אין צפֿון פֿון עַי; און דער טאָל איז געװען צװישן אים און צװישן עַי. edit

JOS 8:11 un dos gantse milchome-folk vos mit im iz aroifgegangen, un zei hoben genent, un zainen gekumen akegen der shtot, un hoben gelagert in Tsafon fun Ai; un der tal iz geven tsvishen im un tsvishen Ai.

JOS 8:11 And Kol HaAm HaMilchamah that were with him, went up, and drew near, and came before the Ir, and encamped on the north side of Ai; now there was the gey (valley) between them and Ai.

JOS 8:12 ‏און ער האָט גענומען אַרום פֿינף טױזנט מאַן, און האָט זײ געשטעלט פֿאַר לױערער צװישן בֵית-אֵל און צװישן עַי, אין מערבֿ פֿון עַי. edit

JOS 8:12 un er hot genumen arum finf toiznt man, un hot zei geshtelt far loierer tsvishen Beit-El un tsvishen Ai, in mayrev fun Ai.

JOS 8:12 And he took about chameshet alafim ish, and set them to lie in ambush between Beit-El and Ai, on the west side of the Ir.

JOS 8:13 ‏אַזױ האָבן זײ אױסגעשטעלט דאָס פֿאָלק, די גאַנצע מחנה װאָס אין צפֿון פֿון דער שטאָט, און זײער הינטער-חיל אין מערבֿ פֿון דער שטאָט. און יְהוֹשועַ איז געגאַנגען אין יענער נאַכט אין מיטן טאָל. edit

JOS 8:13 azoi hoben zei oisgeshtelt dos folk, di gantse machne vos in Tsafon fun der shtot, un zeyer hinter-cheil in mayrev fun der shtot. un Yehoshua iz gegangen in yener nacht in miten tal.

JOS 8:13 And when they had set HaAm, even Kol HaMachaneh that was on the north of the Ir, and the ambush to the west of the Ir, Yehoshua went that lailah into the midst of the emek (valley) .

JOS 8:14 ‏און עס איז געװען, װי דער מלך פֿון עַי האָט דערזען, אַזױ האָבן די מענטשן פֿון דער שטאָט זיך געאײַלט, און זײ האָבן זיך געפֿעדערט, און זײַנען אַרױסגעגאַנגען אַקעגן יִשׂרָאֵל אױף מלחמה, ער און זײַן גאַנץ פֿאָלק, אין דער אָפּגערעדטער צײַט, פֿאַר דעם פּלױן, און ער האָט נישט געװוּסט אַז לױערער זײַנען אױף אים פֿון הינטער דער שטאָט. edit

JOS 8:14 un es iz geven, vi der melech fun Ai hot derzen, azoi hoben di mentshen fun der shtot zich geailt, un zei hoben zich gefedert, un zainen aroisgegangen akegen Yisroel oif milchome, er un zain gants folk, in der opgeredter tsait, far dem ploin, un er hot nisht gevust az loierer zainen oif im fun hinter der shtot.

JOS 8:14 And it came to pass, when the melech of Ai saw it, that they hastened and rose up early, and the anshei HaIr went out against Yisroel in the milchamah, he and all his people, at the place, before the Aravah; but he had no da'as that there was an ambush against him set up behind the Ir.

JOS 8:15 ‏און יְהוֹשועַ און גאַנץ יִשׂרָאֵל האָבן זיך געמאַכט װי געשלאָגן פֿאַר זײ, און זײַנען אַנטלאָפֿן אױפֿן װעג פֿון מדבר. edit

JOS 8:15 un Yehoshua un gants Yisroel hoben zich gemacht vi geshlogen far zei, un zainen antlofen oifen veg fun midbar.

JOS 8:15 And Yehoshua and kol Yisroel let themselves be driven before them, and fled by the derech hamidbar.

JOS 8:16 ‏און דאָס גאַנצע פֿאָלק װאָס אין עַי איז צונױפֿגערופֿן געװאָרן, זײ נאָכצוּיאָגן; און זײ האָבן נאָכגעיאָגט יְהוֹשועַן, און זײַנען אַװעקגעצױגן געװאָרן פֿון דער שטאָט. edit

JOS 8:16 un dos gantse folk vos in Ai iz tsunoifgerufen gevoren, zei nochtsuyogen; un zei hoben nochgeiogt Yehoshuaen, un zainen avekgetsoigen gevoren fun der shtot.

JOS 8:16 And kol HaAm that were in Ai were called together to pursue after them; and they pursued after Yehoshua, and were lured from the Ir.

JOS 8:17 ‏און עס איז נישט געבליבן אַ מענטש אין עַי און אין בֵית-אֵל, װאָס איז נישט אַרױסגעגאַנגען נאָך יִשׂרָאֵל; און זײ האָבן געלאָזט די שטאָט אָפֿן, און נאָכגעיאָגט יִשׂרָאֵל. edit

JOS 8:17 un es iz nisht gebliben a mentsh in Ai un in Beit-El, vos iz nisht aroisgegangen noch Yisroel; un zei hoben gelozt di shtot ofen, un nochgeiogt Yisroel.

JOS 8:17 And there was not an ish left in Ai or Beit-El, that went not out after Yisroel; and they left the Ir open, and pursued after Yisroel.

JOS 8:18 ‏האָט ה׳ געזאָגט צו יְהוֹשועַן: שטרעק אױס דעם שפּיז װאָס אין דײַן האַנט אַקעגן דער שטאָט עַי, װאָרום אין דײַן האַנט װעל איך זי געבן. און יְהוֹשועַ האָט אױסגעשטרעקט דעם שפּיז װאָס אין זײַן האַנט אַקעגן דער שטאָט. edit

JOS 8:18 hot Hashem gezogt tsu Yehoshuaen: shtrek ois dem shpiz vos in dain hant akegen der shtot Ai, vorem in dain hant vel ich zi geben. un Yehoshua hot oisgeshtrekt dem shpiz vos in zain hant akegen der shtot.

JOS 8:18 And Hashem said unto Yehoshua, Stretch out the kidon (javelin) that is in thy yad toward Ai; for I will give it into thine yad. And Yehoshua stretched out the kidon that he had in his yad toward the Ir.

JOS 8:19 ‏און די לױערער זײַנען אױפֿגעשטאַנען אױף גיך פֿון זײער אָרט, און זײ זײַנען געלאָפֿן װי ער האָט אױסגעשטרעקט זײַן האַנט, און זײַנען אַרײַן אין דער שטאָט, און האָבן זי באַצװוּנגען; און זײ האָבן געאײַלט און האָבן אָנגעצונדן די שטאָט אין פֿײַער. edit

JOS 8:19 un di loierer zainen oifgeshtanen oif gich fun zeyer ort, un zei zainen gelofen vi er hot oisgeshtrekt zain hant, un zainen arain in der shtot, un hoben zi batsvungen; un zei hoben geailt un hoben ongetsunden di shtot in faier.

JOS 8:19 And the ambush arose quickly out of their makom, and they ran as soon as he had stretched out his yad; and they entered into the Ir, and took it, and hastened and set eish to the Ir.

JOS 8:20 ‏און די מענטשן פֿון עַי האָבן זיך אומגעקערט הינטער זיך, און דערזען, ערשט דער רױך פֿון דער שטאָט איז אַרױף צום הימל, און זײ האָבן נישט געהאַט אין זיך כּוֹח צו לױפֿן אַהין אָדער אַהער. און דאָס פֿאָלק װאָס איז אַנטלאָפֿן צום מדבר, האָט זיך אומגעקערט אױף די נאָכיאָגער. edit

JOS 8:20 un di mentshen fun Ai hoben zich umgekert hinter zich, un derzen, ersht der roich fun der shtot iz aroifblikendik tsum himel, un zei hoben nisht gehat in zich koiech tsu loifen ahin oder aher. un dos folk vos iz antlofen tsum midbar, hot zich umgekert oif di nochioger.

JOS 8:20 And when the men of Ai looked behind them, they saw, and, hinei, the ashan HaIr (smoke of the city) ascended up to Shomayim, and they had no way to flee here or there; and HaAm that fled to the midbar turned back upon the pursuers.

JOS 8:21 ‏און װי יְהוֹשועַ און גאַנץ יִשׂרָאֵל האָבן געזען אַז די לױערער האָבן באַצװוּנגען די שטאָט, און אַז דער רױך פֿון דער שטאָט איז אױפֿגעגאַנגען, אַזױ האָבן זײ זיך אומגעקערט, און האָבן געשלאָגן די מענטשן פֿון עַי. edit

JOS 8:21 un vi Yehoshua un gants Yisroel hoben gezen az di loierer hoben batsvungen di shtot, un az der roich fun der shtot iz oifgegangen, azoi hoben zei zich umgekert, un hoben geshlogen di mentshen fun Ai.

JOS 8:21 And when Yehoshua and kol Yisroel saw that the ambush had taken the Ir, and that the ashan HaIr ascended, then they turned again, and attacked the anshei HaAi.

JOS 8:22 ‏און יענע זײַנען אַרױסגעגאַנגען פֿון דער שטאָט אַקעגן זײ, אַזױ אַז זײ זײַנען געװען אין מיטן פֿון יִשׂרָאֵל, די אױף דער זײַט, און די אױף יענער זײַט. און זײ האָבן זײ געשלאָגן ביז זײ נישט איבערצולאָזן אַ געבליבענעם אָדער אַנטרונענעם. edit

JOS 8:22 un yene zainen aroisgegangen fun der shtot akegen zei, azoi az zei zainen geven in miten fun Yisroel, di oif der zait, un di oif yener zait. un zei hoben zei geshlogen biz zei nisht ibertsulozen a geblibenem oder antrunenem.

JOS 8:22 Then these came out of the Ir against them; so they were in the midst of Yisroel, some on this side, and some on that side; and they struck them down, until they left none of them sarid (remnant, survivor) or palit (refugee, fugitive) .

JOS 8:23 ‏און דעם מלך פֿון עַי האָבן זײ געכאַפּט אַ לעבעדיקן, און אים געבראַכט צו יְהוֹשועַן. edit

JOS 8:23 un dem melech fun Ai hoben zei gechapt a lebediken, un im gebracht tsu Yehoshuaen.

JOS 8:23 And the melech HaAi (literally, the King of Ruin) they took alive, and brought him to Yehoshua.

JOS 8:24 ‏און עס איז געװען, אַז די יִשׂרָאֵל האָבן געענדיקט אױסהרגען אַלע באַװױנער פֿון עַי, אױפֿן פֿעלד אין דעם מדבר װאָס זײ האָבן זײ נאָכגעיאָגט אין אים, און זײ זײַנען אַלע געפֿאַלן דורכן שאַרף פֿון שװערד ביז זײ זײַנען פֿאַרלענדט געװאָרן, האָבן גאַנץ יִשׂרָאֵל זיך אומגעקערט קײן עַי, און האָבן זי געשלאָגן מיטן שאַרף פֿון שװערד. edit

JOS 8:24 un es iz geven, az di Yisroel hoben geendikt oishrgen ale bavoiner fun Ai, oifen feld in dem midbar vos zei hoben zei nochgeiogt in im, un zei zainen ale gefalen durchen sharf fun shverd biz zei zainen farlendt gevoren, hoben gants Yisroel zich umgekert kein Ai, un hoben zi geshlogen miten sharf fun shverd.

JOS 8:24 And it came to pass, when Yisroel had made an end of slaying all the inhabitants of Ai in the sadeh, in the midbar wherein they chased them, and when they were all fallen on the edge of the cherev, until they were consumed, that kol Yisroel returned unto Ai, and struck it with the edge of the cherev.

JOS 8:25 ‏און אַלע װאָס זײַנען געפֿאַלן אין יענעם טאָג, פֿון אַ מאַן ביז אַ פֿרױ, זײַנען געװען צװעלף טױזנט; אַלע מענטשן פֿון עַי. edit

JOS 8:25 un ale vos zainen gefalen in yenem tog, fun a man biz a froi, zainen geven tsvelf toiznt; ale mentshen fun Ai.

JOS 8:25 And so it was, that all that fell that yom, both of ish and isha, were sheneym asar elef, even kol anshei HaAi.

JOS 8:26 ‏און יְהוֹשועַ האָט נישט צוריקגעצױגן זײַן האַנט װאָס ער האָט אױסגעשטרעקט מיטן שפּיז, ביז ער האָט פֿאַרװיסט אַלע באַװױנער פֿון עַי. edit

JOS 8:26 un Yehoshua hot nisht tsurikgetsoigen zain hant vos er hot oisgeshtrekt miten shpiz, biz er hot farvist ale bavoiner fun Ai.

JOS 8:26 For Yehoshua drew not his yad back, wherewith he stretched out the kidon, until he had utterly destroyed kol yoshvei HaAi.

JOS 8:27 ‏נאָר די בהמות און דעם זאַקרױב פֿון יענער שטאָט האָבן די יִשׂרָאֵל גערױבט פֿאַר זיך, אַזױ װי דאָס װאָרט פֿון ה׳ װאָס ער האָט באַפֿױלן יְהוֹשועַן. edit

JOS 8:27 nor di beheimes un dem zakroib fun yener shtot hoben di Yisroel geroibt far zich, azoi vi dos vort fun Hashem vos er hot bafoilen Yehoshuaen.

JOS 8:27 Only the behemah and the plunder of that Ir Yisroel carried off for themselves, according to the Davar Hashem which He commanded Yehoshua.

JOS 8:28 ‏און יְהוֹשועַ האָט פֿאַרברענט עַי, און האָט זי געמאַכט פֿאַר אַן אײביקן חורבֿה-הױפֿן, אַ װיסטעניש ביז אױף הײַנטיקן טאָג. edit

JOS 8:28 un Yehoshua hot farbrent Ai, un hot zi gemacht far an eibiken churve-hoifen, a vistenish biz oif haintiken tog.

JOS 8:28 And Yehoshua burned Ai, and made it a tel olam (heap forever) , even a desolation unto yom hazeh.

JOS 8:29 ‏און דעם מלך פֿון עַי האָט ער אױפֿגעהאַנגען אױף אַ בױם ביז אָװנטצײַט; און װי די זון איז אונטערגעגאַנגען, האָט יְהוֹשועַ באַפֿױלן, און מע האָט אַראָפּגענומען זײַן טױטן לײַב פֿון דעם בױם, און אים אַװעקגעװאָרפֿן פֿאַר דעם אײַנגאַנג פֿון דעם שטאָטטױער, און מע האָט אױפֿגעשטעלט איבער אים אַ גרױסן הױפֿן שטײנער װאָס שטײט ביז אױף הײַנטיקן טאָג. edit

JOS 8:29 un dem melech fun Ai hot er oifgehongen oif a boim biz ovnttsait; un vi di zun iz untergegangen, hot Yehoshua bafoilen, un me hot aropgenumen zain toiten laib fun dem boim, un im avekgevorfen far dem aingang fun dem shtottoier, un me hot oifgeshtelt iber im a groisen hoifen shteiner vos shteit biz oif haintiken tog.

JOS 8:29 And the melech HaAi he hanged on HaEtz until the time of erev; and as soon as the shemesh was down, Yehoshua commanded that they should take his nevelah (body) down from HaEtz, and cast it at the petach sha'ar HaIr, and raised thereon a pile of avanim, that remaineth unto Yom Hazeh.

JOS 8:30 ‏דענצמאָל האָט יְהוֹשועַ געבױט אַ מזבח צו ה׳ אלוקי יִשׂרָאֵל אױפֿן באַרג עֵיבֿל, edit

JOS 8:30 dentsmol hot Yehoshua geboit a mizbeyech tsu Hashem Elochei Yisroel oifen barg Eival,

JOS 8:30 Then Yehoshua built a Mizbe'ach unto Hashem Elohei Yisroel in Har Eival,

JOS 8:31 ‏אַזױ װי משה דער קנעכט פֿון ה׳ ‏ האָט באַפֿױלן די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, װי עס שטײט געשריבן אין בוך פֿון תּוֹרת-משה; אַ מזבח פֿון גאַנצע שטײנער, װאָס מע האָט אױף זײ נישט אױפֿגעהױבן אַן אײַזן. און זײ האָבן אױפֿגעבראַכט אױף אים בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה} צו ה׳, און געשלאַכט פֿרידאָפּפֿער {זֶבַֿח שְׁלָמִים}. edit

JOS 8:31 azoi vi Moshe der knecht fun Hashem hot bafoilen di kinder fun Yisroel, vi es shteit geshriben in buch fun Torat-Moshe; a mizbeyech fun gantse shteiner, vos me hot oif zei nisht oifgehoiben an aizen. un zei hoben oifgebracht oif im brandopfer tsu Hashem, un geshlacht fridopfer {Zevach Shalemim}.

JOS 8:31 Just as Moshe Eved Hashem commanded the Bnei Yisroel, as it is written in the Sefer Torah Moshe, a Mizbe'ach avanim shelemot, over which no man hath lift up any barzel (iron) ; and they offered thereon olot unto Hashem , and sacrificed shelamim.

JOS 8:32 ‏און ער האָט דאָרטן אױפֿגעשריבן אױף די שטײנער אַן איבערחזרונג פֿון תּוֹרת-משה, װאָס ער האָט געשריבן אין אָנגעזיכט פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל. edit

JOS 8:32 un er hot dorten oifgeshriben oif di shteiner an iberchzrung fun Torat-Moshe, vos er hot geshriben in ongezicht fun di kinder fun Yisroel.

JOS 8:32 And he wrote there upon the avanim a mishneh (copy) Torat Moshe, which he wrote in the presence of the Bnei Yisroel.

JOS 8:33 ‏און גאַנץ יִשׂרָאֵל, און זײערע עלטסטע און אױפֿזעער, און זײערע ריכטער, זײַנען געשטאַנען פֿון דער זײַט און פֿון יענער זײַט פֿון אָרון, פֿאַר די כֹּהנים פֿון שבֿט לֵוִי װאָס האָבן געטראָגן דעם אָרון פֿון ג-טס בְּרִית – אַזױ דער פֿרעמדער װי דער אײַנגעבאָרענער, העלפֿט פֿון זײ אַקעגן באַרג גרִזים, און העלפֿט פֿון זײ אַקעגן באַרג עֵיבֿל, אַזױ װי משה דער קנעכט פֿון ה׳ ‏ האָט פֿון פֿריער באַפֿױלן, צו בענטשן דאָס פֿאָלק יִשׂרָאֵל. edit

JOS 8:33 un gants Yisroel, un zeyere eltste un oifzeer, un zeyere richter, zainen geshtanen fun der zait un fun yener zait fun orn, far di koyanim fun sheyvet Levi vos hoben getrogen dem orn fun g-ts bris – azoi der fremder vi der aingeborener, helft fun zei akegen barg Gerizim, un helft fun zei akegen barg Eival, azoi vi Moshe der knecht fun Hashem hot fun frier bafoilen, tsu bentshen dos folk Yisroel.

JOS 8:33 And Kol Yisroel, and their Zekenim, and shoterim, and their shofetim, stood on this side the Aron and on that side facing the Kohanim the Levi'im, which bore the Aron Brit Hashem , as well the ger as the ezrach (he that was born among them) ; half of them over against Har Gerizim, and half of them over against Har Eival; just as Moshe Eved Hashem had commanded before, in connection with the blessing of HaAm Yisroel.

JOS 8:34 ‏און דערנאָך האָט ער געלײענט אַלע װערטער פֿון דער תּורה, די ברכה און די קללה, אַזױ װי אַלץ װאָס שטײט געשריבן אין בוך פֿון דער תּורה. edit

JOS 8:34 un dernoch hot er geleyent ale verter fun der torah, di brocha un di klole, azoi vi alts vos shteit geshriben in buch fun der torah.

JOS 8:34 And afterward he read kol divrei HaTorah, the brocha and kelalah, according to all that is written in the Sefer HaTorah.

JOS 8:35 ‏נישט געװען אַ װאָרט פֿון אַלץ װאָס משה האָט באַפֿױלן, װאָס יְהוֹשועַ האָט נישט געלײענט פֿאַר דער גאַנצער אײַנזאַמלונג פֿון יִשׂרָאֵל, און די װײַבער און די קלײנע קינדער, און דעם פֿרעמדן װאָס איז מיטגעגאַנגען צװישן זײ. edit

JOS 8:35 nisht geven a vort fun alts vos Moshe hot bafoilen, vos Yehoshua hot nisht geleyent far der gantser ainzamlung fun Yisroel, un di vaiber un di kleine kinder, un dem fremden vos iz mitgegangen tsvishen zei.

JOS 8:35 There was not a davar of all that Moshe commanded, which Yehoshua read not before kol Kehal Yisroel, with the nashim, and the little ones, and the ger that were living among them.

JOS 9:1 ‏און עס איז געװען, אַז אַלע מלכים װאָס אױף דער זײַט יַרדן, אין דעם געבערג, און אין דער נידערונג, און אױף דעם גאַנצן ברעג פֿון יַם-הַגָדול, אַקעגן לבֿנוֹן, דער חִתּי, און דער אֶמוֹרי, דער כּנַעֲני, דער פּרִזי, דער חִוִי, און דער יבֿוסי, האָבן דערהערט, edit

JOS 9:1 un es iz geven, az ale Molechim vos oif der zait Yarden, in dem geberg, un in der niderung, un oif dem gantsen breg fun yam-hagodul, akegen Levanon, der Chitti, un der Imri, der Kenaani, der Perizzi, der Chivi, un der Yevusi, hoben derhert,

JOS 9:1 And it came to pass, when kol hamelachim which were beyond the Yarden, in the har, and in the Shefelah, and in all the coasts of the Yam Hagadol over against the Levanon, the Chitti, and HaEmori, the Kena'ani, the Perizzi, the Chivi, and the Yevusi, heard thereof;

JOS 9:2 ‏אַזױ האָבן זײ זיך אײַנגעזאַמלט אין אײנעם, מלחמה צו האַלטן מיט יְהוֹשועַן ‏ און מיט יִשׂרָאֵל, מיט אײן מױל. edit

JOS 9:2 azoi hoben zei zich aingezamlt in einem, milchome tsu halten mit Yehoshuaen un mit Yisroel, mit ein moil.

JOS 9:2 That they gathered themselves together, to make war with Yehoshua and with Yisroel, with one peh (mouth) .

JOS 9:3 ‏און די באַװױנער פֿון גִבֿעוֹן האָבן געהערט װאָס יְהוֹשועַ האָט געטאָן צו יריחוֹ און צו עַי; edit

JOS 9:3 un di bavoiner fun Givon hoben gehert vos Yehoshua hot geton tsu Yericho un tsu Ai;

JOS 9:3 And when the inhabitants of Giv'on heard what Yehoshua had done unto Yericho and to Ai,

JOS 9:4 ‏און זײ אױך האָבן געטאָן מיט ליסטיקײט, און זײַנען געגאַנגען און האָבן זיך פֿאַרשטעלט; און זײ האָבן גענומען אָפּגעניצטע זעק פֿאַר זײערע אײזלען, און אָפּגעניצטע און צעשפּאָלטענע און צונױפֿגעבונדענע װײַנלאָגלען, edit

JOS 9:4 un zei oich hoben geton mit listikeit, un zainen gegangen un hoben zich farshtelt; un zei hoben genumen opgenitste zek far zeyere eizlen, un opgenitste un tseshpoltene un tsunoifgebundene vainloglen,

JOS 9:4 They did work in a cunning, crafty manner, and went and made as if they had been ambassadors, and took old sakkim (sacks) upon their donkeys, and skins of yayin, old, and cracked, and mended;

JOS 9:5 ‏און אָפּגעטראָגענע און פֿאַרלאַטעטע שיך אױף זײערע פֿיס, און אָפּגעטראָגענע קלײדער אױף זיך; און דאָס גאַנצע ברױט פֿון זײער צערונג איז געװען פֿאַרטריקנט אױף ברעקלעך. edit

JOS 9:5 un opgetrogene un farlatete shich oif zeyere fis, un opgetrogene kleider oif zich; un dos gantse broit fun zeyer tserung iz geven fartriknt oif breklech.

JOS 9:5 And sandals old and patched upon their feet, and selamot ballot (old garments) upon them; and all the lechem of their food supply was dry and moldy.

JOS 9:6 ‏און זײ זײַנען געגאַנגען צו יְהוֹשועַן אין לאַגער קײן גִלגָל, און האָבן געזאָגט צו אים און צו די מענער פֿון יִשׂרָאֵל: פֿון אַ װײַטן לאַנד זײַנען מיר געקומען, און אַצונד שליסט {כרת} ‏ אונדז אַ בְּרִית. edit

JOS 9:6 un zei zainen gegangen tsu Yehoshuaen in lager kein Gilgal, un hoben gezogt tsu im un tsu di mener fun Yisroel: fun a vaiten land zainen mir gekumen, un atsund shlist undz a bris.

JOS 9:6 And they went to Yehoshua unto the machaneh at Gilgal, and said unto him, and to the Ish Yisroel, We are come from an eretz rechokah (far country) ; now therefore cut ye a brit with us.

JOS 9:7 ‏האָבן די מענער פֿון יִשׂרָאֵל געזאָגט צו דעם חִוִי: אפֿשר זיצסטו צװישן אונדז, און װי קען איך דיר שליסן אַ בְּרִית? edit

JOS 9:7 hoben di mener fun Yisroel gezogt tsu dem Chivi: efsher zitsstu tsvishen undz, un vi ken ich dir shlisen a bris?

JOS 9:7 And the Ish Yisroel said unto the Chivi (Hivites) , Perhaps ye dwell among us; how then shall we cut a brit with you?

JOS 9:8 ‏האָבן זײ געזאָגט צו יְהוֹשועַן: דײַנע קנעכט זײַנען מיר. האָט יְהוֹשועַ צו זײ געזאָגט: װער זײַט איר? און פֿון װאַנען קומט איר? edit

JOS 9:8 hoben zei gezogt tsu Yehoshuaen: daine knecht zainen mir. hot Yehoshua tsu zei gezogt: ver zait ir? un fun vanen kumt ir?

JOS 9:8 And they said unto Yehoshua, We are thy avadim. And Yehoshua said unto them, Who are ye? And from where do ye come?

JOS 9:9 ‏האָבן זײ צו אים געזאָגט: פֿון זײער אַ װײַטן לאַנד זײַנען געקומען דײַנע קנעכט, צוליב דעם נאָמען פֿון ה׳ דײַן ג-ט; װאָרום מיר האָבן געהערט זײַן הערונג, און אַלץ װאָס ער האָט געטאָן אין מִצרַיִם, edit

JOS 9:9 hoben zei tsu im gezogt: fun zeyer a vaiten land zainen gekumen daine knecht, tsulib dem nomen fun Hashem dain g-t; vorem mir hoben gehert zain herung, un alts vos er hot geton in Mitsrayim,

JOS 9:9 And they said unto him, From an eretz rechokah me'od thy avadim are come because of the Shem of Hashem Eloheicha; for we have heard the report of Him, and all that He did in Mitzrayim,

JOS 9:10 ‏און אַלץ װאָס ער האָט געטאָן צו די צװײ מלכים פֿון דעם אֶמוֹרי װאָס אױף יענער זײַט יַרדן, צו סיחון דעם מלך פֿון חֶשבוֹן, און צו עוֹג דעם מלך פֿון בָשָן װאָס אין עַשתָּרוֹת. edit

JOS 9:10 un alts vos er hot geton tsu di tsvei Molechim fun dem Imri vos oif yener zait Yarden, tsu Sichon dem melech fun Cheshbon, un tsu Og dem melech fun Bashan vos in Ashtoret.

JOS 9:10 And all that He did to the two melachim of HaEmori, that were beyond the Yarden, to Sichon Melech Cheshbon, and to Og Melech HaBashan, which was at Ashtarot.

JOS 9:11 ‏האָבן צו אונדז געזאָגט אונדזערע עלטסטע, און אַלע באַװױנער פֿון אונדזער לאַנד, אַזױ צו זאָגן: נעמט מיט זיך צערונג אױפֿן װעג, און גײט זײ אַנטקעגן, און איר זאָלט זאָגן צו זײ: אײַערע קנעכט זײַנען מיר; און אַצונד שליסט {כרת} ‏ אונדז אַ בְּרִית. edit

JOS 9:11 hoben tsu undz gezogt undzere eltste, un ale bavoiner fun undzer land, azoi tsu zogen: nemt mit zich tserung oifen veg, un geit zei antkegen, un ir zolt zogen tsu zei: aiere knecht zainen mir; un atsund shlist undz a bris.

JOS 9:11 Therefore Zekeinenu and all the inhabitants of Artzeinu spoke to us, saying, Take food supplies with you for the derech, and go to meet them, and say unto them, We are your avadim; therefore now cut ye a brit with us.

JOS 9:12 ‏דאָס דאָזיקע ברױט אונדזערס – װאַרעמערהײט האָבן מיר זיך פֿאַרשפּײַזט דערמיט פֿון אונדזערע הײַזער, אין דעם טאָג װאָס מיר זײַנען אַרױס צו גײן צו אײַך, און אַצונד אָט איז עס פֿאַרטריקנט, און געװאָרן ברעקלעך. edit

JOS 9:12 dos dozike broit undzers – varemerheit hoben mir zich farshpaizt dermit fun undzere haizer, in dem tog vos mir zainen arois tsu gein tsu aich, un atsund ot iz es fartriknt, un gevoren breklech.

JOS 9:12 This our lechem we packed cham (hot) for our provision out of our batim (houses) on the day we came forth to go unto you; but now, hinei, it is dry, and it is moldy;

JOS 9:13 ‏און די דאָזיקע װײַנלאָגלען, װאָס מיר האָבן אָנגעפֿילט, זײַנען געװען נײַ, און אָט זײַנען זײ צעשפּאָלטן געװאָרן, און די דאָזיקע קלײדער און שיך אונדזערע זײַנען אָפּגעטראָגן געװאָרן פֿון זײער פֿיל װעג. edit

JOS 9:13 un di dozike vainloglen, vos mir hoben ongefilt, zainen geven nai, un ot zainen zei tsespalten gevoren, un di dozike kleider un shich undzere zainen opgetrogen gevoren fun zeyer fil veg.

JOS 9:13 And these skins of yayin, which we filled, were chadashim; and, hinei, they are cracked; and these our garments and our sandals are become worn out by reason of the derech me'od.

JOS 9:14 ‏און די מענער האָבן גענומען פֿון זײער צערונג, און ה׳ס מױל האָבן זײ נישט געפֿרעגט. edit

JOS 9:14 un di mener hoben genumen fun zeyer tserung, un Hashems moil hoben zei nisht gefregt.

JOS 9:14 And the anashim took of their food supplies, and asked not counsel at the pi Hashem (mouth of Hashem ) .

JOS 9:15 ‏און יְהוֹשועַ האָט געמאַכט שלום מיט זײ, און זײ געשלאָסן {כרת} ‏ אַ בְּרִית, זײ צו לאָזן לעבן. און די פֿירשטן פֿון דער עדה האָבן זײ געשװאָרן. edit

JOS 9:15 un Yehoshua hot gemacht sholem mit zei, un zei geshlosen a bris, zei tsu lozen leben. un di firshten fun der eide hoben zei geshvoren.

JOS 9:15 And Yehoshua made shalom with them, and cut a brit with them, to let them live; and the Nasi'im of the Edah so ratified by oath unto them.

JOS 9:16 ‏און עס איז געװען צום סוף פֿון דרײַ טעג נאָכדעם װי זײ האָבן זײ געשלאָסן {כרת} ‏ אַ בְּרִית, האָבן זײ געהערט אַז זײ זײַנען נאָנט צו זײ, און אַז זײ זיצן צװישן זײ. edit

JOS 9:16 un es iz geven tsum sof fun drai teg nochdem vi zei hoben zei geshlosen a bris, hoben zei gehert az zei zainen nont tsu zei, un az zei zitsen tsvishen zei.

JOS 9:16 And it came to pass at the end of shloshet yamim after they had cut a brit with them, that they heard that they were their kerovim (neighbors) , and that they dwelt near them.

JOS 9:17 ‏און די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל האָבן געצױגן, און זײַנען געקומען אין זײערע שטעט אױפֿן דריטן טאָג. ‏ און זײערע שטעט זײַנען געװען גִבֿעוֹן, און כּפֿירָה, און באֵרוֹת, און קִריַת-יְעָרים. edit

JOS 9:17 un di kinder fun Yisroel hoben getsoigen, un zainen gekumen in zeyere shtet oifen driten tog. un zeyere shtet zainen geven Givon, un Kephirah, un Beerot, un Keriyot-iaeorim.

JOS 9:17 And the Bnei Yisroel journeyed, and came unto their towns on the yom hashelishi. Now their towns were Giv'on, and Kephirah, and Be'erot, and Kiryat-Ye'arim.

JOS 9:18 ‏אָבער די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל האָבן זײ נישט געשלאָגן, װײַל די פֿירשטן פֿון דער עדה האָבן זײ געשװאָרן בײַ ה׳ אלוקי יִשׂרָאֵל. און די גאַנצע עדה האָט געמורמלט אױף די פֿירשטן. edit

JOS 9:18 ober di kinder fun Yisroel hoben zei nisht geshlogen, vail di firshten fun der eide hoben zei geshvoren bai Hashem Elochei Yisroel. un di gantse eide hot gemurmlt oif di firshten.

JOS 9:18 And the Bnei Yisroel did not strike them down, because the Nasi'im of the Edah had sworn unto them by Hashem Elohei Yisroel. And Kol HaEdah murmured against the Nasi'im.

JOS 9:19 ‏האָבן אַלע פֿירשטן געזאָגט צו דער גאַנצער עדה: מיר האָבן זײ געשװאָרן בײַ ה׳ אלוקי יִשׂרָאֵל, און מיר טאָרן זײ אַצונד נישט אָנרירן. edit

JOS 9:19 hoben ale firshten gezogt tsu der gantser eide: mir hoben zei geshvoren bai Hashem Elochei Yisroel, un mir toren zei atsund nisht onriren.

JOS 9:19 But all the Nasi'im said unto Kol HaEdah, We have sworn unto them by Hashem Elohei Yisroel; now therefore we may not touch them.

JOS 9:20 ‏דאָס מוזן מיר זײ טאָן, און זײ לאָזן לעבן, כּדי אױף אונדז זאָל נישט זײַן אַ צאָרן {קֶצֶף} ‏ פֿון װעגן דער שבֿועה װאָס מיר האָבן זײ געשװאָרן. edit

JOS 9:20 dos muzen mir zei ton, un zei lozen leben, kedei oif undz zol nisht zain a tsoren fun vegen der shvue vos mir hoben zei geshvoren.

JOS 9:20 This we will do to them; we will even let them live, lest ketzef (wrath) be upon us, because of the shevu'ah (oath) which we swore unto them.

JOS 9:21 ‏און די פֿירשטן האָבן אָנגעזאָגט װעגן זײ: זאָלן זײ בלײַבן לעבן. און זײ זײַנען געװאָרן האָלצהעקער און װאַסערשעפּער פֿאַר דער גאַנצער עדה, אַזױ װי די פֿירשטן האָבן געהײסן װעגן זײ. edit

JOS 9:21 un di firshten hoben ongezogt vegen zei: zolen zei blaiben leben. un zei zainen gevoren holtsheker un vasersheper far der gantser eide, azoi vi di firshten hoben geheisen vegen zei.

JOS 9:21 And the Nasi'im said unto them, Let them live; but let them be woodcutters and water carriers unto Kol HaEdah; as the Nasi'im had promised them.

JOS 9:22 ‏און יְהוֹשועַ האָט זײ גערופֿן, און האָט צו זײ גערעדט, אַזױ צו זאָגן: פֿאַר װאָס האָט איר אונדז גענאַרט, אַזױ צו זאָגן: מיר זײַנען זײער װײַט פֿון אײַך, װען איר זיצט צװישן אונדז? edit

JOS 9:22 un Yehoshua hot zei gerufen, un hot tsu zei geredt, azoi tsu zogen: far vos hot ir undz genart, azoi tsu zogen: mir zainen zeyer vait fun aich, ven ir zitst tsvishen undz?

JOS 9:22 And Yehoshua called for them, and he spoke unto them, saying, Why have ye beguiled us, saying, Rechokim anachnu from you when ye dwell near us?

JOS 9:23 ‏און אַצונד זאָלט איר זײַן פֿאַרשאָלטן, און עס זאָל נישט אױסגײן פֿון אײַך אַ קנעכט און האָלצהעקער און װאַסערשעפּער פֿאַר דעם הױז פֿון מײַן ג-ט. edit

JOS 9:23 un atsund zolt ir zain farsholten , un es zol nisht oisgein fun aich a knecht un holtsheker un vasersheper far dem hoiz fun main g-t.

JOS 9:23 Now therefore ye are arurim, and there shall none of you be yikaret (be cut off) from being eved, and woodcutters and water carriers for the Bais Elohai.

JOS 9:24 ‏האָבן זײ געענטפֿערט יְהוֹשועַן, און האָבן געזאָגט: װײַל דערצײלט איז דערצײלט געװאָרן דײַנע קנעכט, דאָס װאָס ה׳ דײַן ג-ט האָט באַפֿױלן זײַן קנעכט משהן, אײַך צו געבן דאָס גאַנצע לאַנד, און צו פֿאַרטיליקן אַלע באַװױנער פֿון לאַנד פֿון פֿאַר אײַך, און מיר האָבן זײער מורא געקריגן פֿאַר אונדזערע נפֿשות פֿון אײַך; דערום האָבן מיר געטאָן די דאָזיקע זאַך. edit

JOS 9:24 hoben zei geentfert Yehoshuaen, un hoben gezogt: vail dertseilt iz dertseilt gevoren daine knecht, dos vos Hashem dain g-t hot bafoilen zain knecht Mosheen, aich tsu geben dos gantse land, un tsu fartiliken ale bavoiner fun land fun far aich, un mir hoben zeyer moire gekrigen far undzere nefoshes fun aich; derum hoben mir geton di dozike zach.

JOS 9:24 And they answered Yehoshua, and said, Because it was certainly told thy avadim, how that Hashem Eloheicha commanded His Eved Moshe to give you kol HaAretz, and to destroy all the inhabitants of HaAretz from before you, therefore we were greatly afraid for nafshoteinu because of you, so we have done this thing.

JOS 9:25 ‏און אַצונד אָט זײַנען מיר אין דײַן האַנט; װי עס איז גוט און רעכטפֿאַרטיק אין דײַנע אױגן צו טאָן מיט אונדז, טו. edit

JOS 9:25 un atsund ot zainen mir in dain hant; vi es iz gut un rechtfartik in daine oigen tsu ton mit undz, tu.

JOS 9:25 And now, behold, we are in thine yad; as it seemeth tov and yashar unto thee to do unto us, do.

JOS 9:26 ‏און ער האָט מיט זײ אַזױ געטאָן, און האָט זײ מציל געװען פֿון דער האַנט פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, און זײ האָבן זײ נישט געהרגעט. edit

JOS 9:26 un er hot mit zei azoi geton, un hot zei matsl geven fun der hant fun di kinder fun Yisroel, un zei hoben zei nisht geharget.

JOS 9:26 And so did he unto them, and saved them out of the yad of the Bnei Yisroel, that they slaughtered them not.

JOS 9:27 ‏און יְהוֹשועַ האָט זײ געמאַכט אין יענעם טאָג פֿאַר האָלצהעקער און פֿאַר װאַסערשעפּער, פֿאַר דער עדה, און פֿאַר דעם מזבח פֿון ה׳, ביז אױף הײַנטיקן טאָג, אין דעם אָרט װאָס ער װעט אױסדערװײלן. edit

JOS 9:27 un Yehoshua hot zei gemacht in yenem tog far holtsheker un far vasersheper, far der eide, un far dem mizbeyech fun Hashem, biz oif haintiken tog, in dem ort vos er vet oisderveilen.

JOS 9:27 And Yehoshua made them that day woodcutters and water carriers for the Edah, and for the Mizbe'ach of Hashem , even unto this day, in the makom which He would choose.

JOS 10:1 ‏און עס איז געװען, װי אַדוֹני-צֶדֶק דער מלך פֿון ירושָלַיִם האָט געהערט אַז יְהוֹשועַ ‏ האָט באַצװוּנגען עַי, און האָט זי פֿאַרװיסט; אַז אַזױ װי ער האָט געטאָן צו יריחוֹ און צו איר מלך, אַזױ האָט ער געטאָן צו עַי און צו איר מלך; און אַז די באַװױנער פֿון גִבֿעוֹן האָבן געמאַכט שלום מיט יִשׂרָאֵל, און זײַנען געבליבן צװישן זײ; edit

JOS 10:1 un es iz geven, vi Adoni-Tsedek der melech fun Yerusholayim hot gehert az Yehoshua hot batsvungen Ai, un hot zi farvist; az azoi vi er hot geton tsu Yericho un tsu ir melech, azoi hot er geton tsu Ai un tsu ir melech; un az di bavoiner fun Givon hoben gemacht sholem mit Yisroel, un zainen gebliben tsvishen zei;

JOS 10:1 Now it came to pass, when Adoni-Tzedek Melech Yerushalayim had heard how Yehoshua had taken Ai, and had utterly destroyed it; just as he had done to Yericho and its melech, so he had done to Ai and its melech; and how the inhabitants of Giv'on had made terms of shalom with Yisroel, and were near them;

JOS 10:2 ‏האָבן זײ זײער מורא געקריגן, װײַל גִבֿעוֹן איז געװען אַ גרױסע שטאָט, אַזױ װי אײנע פֿון די מלוכה-שטעט, און װײַל זי איז געװען גרעסער פֿון עַי, און אַלע אירע מענטשן זײַנען געװען גיבוֹרים. edit

JOS 10:2 hoben zei zeyer moire gekrigen, vail Givon iz geven a groise shtot, azoi vi eine fun di meluche-shtet, un vail zi iz geven greser fun Ai, un ale ire mentshen zainen geven giborim.

JOS 10:2 That they feared greatly, because Giv'on was an ir gedolah, like one of the royal cities, and because it was larger than Ai, and all the men thereof were gibborim.

JOS 10:3 ‏און אַדוֹני-צֶדֶק דער מלך פֿון ירושָלַיִם האָט געשיקט צו הוֹהָם דעם מלך פֿון חֶבֿרוֹן, און צו פִּרְאָם דעם מלך פֿון יַרמות, און צו יָפֿיעַ דעם מלך פֿון לָכיש, און צו דבֿיר דעם מלך פֿון עֶגלוֹן, אַזױ צו זאָגן: edit

JOS 10:3 un Adoni-Tsedek der melech fun Yerusholayim hot geshikt tsu Hoham dem melech fun Chevron, un tsu Piram dem melech fun Yarmes, un tsu Yaphia dem melech fun Lakhish, un tsu Devir dem melech fun Eglon, azoi tsu zogen:

JOS 10:3 Therefore Adoni-Tzedek Melech Yerushalayim, sent unto Hoham Melech Chevron, and unto Piram Melech Yarmut, and unto Yaphia Melech Lakhish, and unto Devir Melech Eglon, saying,

JOS 10:4 ‏קומט אַרױף צו מיר, און העלפֿט מיר, און לאָמיר שלאָגן גִבֿעוֹן, װײַל זי האָט געמאַכט שלום מיט יְהוֹשועַן און מיט די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל. edit

JOS 10:4 kumt aroifblikendik tsu mir, un helft mir, un lomir shlogen Givon, vail zi hot gemacht sholem mit Yehoshuaen un mit di kinder fun Yisroel.

JOS 10:4 Come up unto me, and help me, that we may attack Giv'on; for it hath made terms of shalom with Yehoshua and with the Bnei Yisroel.

JOS 10:5 ‏האָבן זיך אײַנגעזאַמלט און זײַנען אַרױפֿגעגאַנגען די פֿינף מלכים פֿון אֶמוֹרי, דער מלך פֿון ירושָלַיִם, דער מלך פֿון חֶבֿרוֹן, דער מלך פֿון יַרמות, דער מלך פֿון לָכיש, דער מלך פֿון עֶגלוֹן, זײ מיט אַלע זײערע מחנות, און זײ האָבן געלעגערט אױף גִבֿעוֹן, און מלחמה געהאַלטן אױף איר. edit

JOS 10:5 hoben zich aingezamlt un zainen aroifgegangen di finf Molechim fun Imri, der melech fun Yerusholayim, der melech fun Chevron, der melech fun Yarmes, der melech fun Lakhish, der melech fun Eglon, zei mit ale zeyere machnus, un zei hoben gelegert oif Givon, un milchome gehalten oif ir.

JOS 10:5 Therefore the five kings of HaEmori, the Melech Yerushalayim, the Melech Chevron, the Melech Yarmut, the Melech Lakhish, the Melech Eglon, gathered themselves together, and went up, they and all their machanot, and encamped before Giv'on, and made war against it.

JOS 10:6 ‏האָבן די מענטשן פֿון גִבֿעוֹן געשיקט צו יְהוֹשועַן אין לאַגער קײן גִלגָל, אַזױ צו זאָגן: זאָלסט נישט אָפּלאָזן דײַנע הענט פֿון דײַנע קנעכט; קום אַרױף צו אונדז אױף גיך, און העלף אונדז, און שטײ אונדז בײַ; װאָרום אַלע מלכים פֿון אֶמוֹרי, די באַװױנער פֿון דעם געבערג, האָבן זיך אײַנגעזאַמלט אױף אונדז. edit

JOS 10:6 hoben di mentshen fun Givon geshikt tsu Yehoshuaen in lager kein Gilgal, azoi tsu zogen: zolst nisht oplozen daine hent fun daine knecht; kum aroifblikendik tsu undz oif gich, un helf undz, un shtei undz bai; vorem ale Molechim fun Imri, di bavoiner fun dem geberg, hoben zich aingezamlt oif undz.

JOS 10:6 And the anshei Giv'on sent unto Yehoshua to the machaneh at Gilgal, saying, Abandon not thy yad from thy avadim; come up to us quickly, save us, help us; for all the melachim of HaEmori that dwell in the har are gathered together against us.

JOS 10:7 ‏איז יְהוֹשועַ אַרױפֿגעגאַנגען פֿון גִלגָל, ער און דאָס גאַנצע מלחמה-פֿאָלק מיט אים, און אַלע העלדישע גיבוֹרים. edit

JOS 10:7 iz Yehoshua aroifgegangen fun Gilgal, er un dos gantse milchome-folk mit im, un ale heldishe giborim.

JOS 10:7 So Yehoshua ascended from Gilgal, he, and kol Am HaMilchamah with him, and kol gibborei hachayil.

JOS 10:8 ‏און ה׳ האָט געזאָגט צו יְהוֹשועַן: זאָלסט נישט מורא האָבן פֿאַר זײ, װאָרום איך האָב זײ געגעבן אין דײַן האַנט; קײנער פֿון זײ װעט נישט באַשטײן פֿאַר דיר. edit

JOS 10:8 un Hashem hot gezogt tsu Yehoshuaen: zolst nisht moire hoben far zei, vorem ich hob zei gegeben in dain hant; keiner fun zei vet nisht bashtein far dir.

JOS 10:8 And Hashem said unto Yehoshua, Fear them not; for I have delivered them into thine yad; there shall not an ish of them stand before thee.

JOS 10:9 ‏און יְהוֹשועַ איז געקומען אױף זײ פּלוצעם; די גאַנצע נאַכט איז ער אַרױפֿגעגאַנגען פֿון גִלגָל. edit

JOS 10:9 un Yehoshua iz gekumen oif zei plutsem; di gantse nacht iz er aroifgegangen fun Gilgal.

JOS 10:9 Yehoshua therefore came unto them pitom, and went up from Gilgal kol halailah.

JOS 10:10 ‏און ה׳ האָט זײ צעטומלט פֿאַר יִשׂרָאֵל; און ער האָט זײ געשלאָגן אַ גרױסן שלאַק אין גִבֿעוֹן, און האָט זײ נאָכגעיאָגט אױף דעם װעג פֿון דעם אַרױפֿגאַנג פֿון בֵית-חוֹרוֹן, און זײ געשלאָגן ביז עַזֵקָה, און ביז מַקֵדָה. edit

JOS 10:10 un Hashem hot zei tsetumlt far Yisroel; un er hot zei geshlogen a groisen shlak in Givon, un hot zei nochgeiogt oif dem veg fun dem aroifgang fun Beit-Choron, un zei geshlogen biz Azekah, un biz Makkedah.

JOS 10:10 And Hashem threw them into confusion before Yisroel, and struck them with a makkah gedolah at Giv'on, and pursued them along the derech that goeth up to Beit-Choron, and cut them down to Azekah, and to Makkedah.

JOS 10:11 ‏און עס איז געװען, אַז זײ זײַנען געלאָפֿן פֿאַר יִשׂרָאֵל, װען זײ זײַנען געװען אױף דעם אַראָפּגאַנג פֿון בֵית-חוֹרוֹן, האָט ה׳ אַראָפּגעװאָרפֿן אױף זײ פֿון הימל גרױסע שטײנער, ביז עַזֵקָה, און זײ זײַנען געשטאָרבן. מער זײַנען געװען די װאָס זײַנען געשטאָרבן פֿון די האָגלשטײנער, װי די װאָס די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל האָבן געהרגעט מיטן שװערד. edit

JOS 10:11 un es iz geven, az zei zainen gelofen far Yisroel, ven zei zainen geven oif dem aropgang fun Beit-Choron, hot Hashem aropgevorfen oif zei fun himel groise shteiner, biz Azekah, un zei zainen geshtorben. mer zainen geven di vos zainen geshtorben fun di hoglshteiner, vi di vos di kinder fun Yisroel hoben geharget miten shverd.

JOS 10:11 And it came to pass, as they fled from before Yisroel, and were in the going down to Beit-Choron, that Hashem cast down avanim gedolot from Shomayim upon them unto Azekah, and they died; they were more which died with avnei habarad (hail-stones) than they whom the Bnei Yisroel slaughtered with the cherev.

JOS 10:12 ‏דענצמאָל האָט יְהוֹשועַ גערעדט צו ה׳ – אין דעם טאָג װאָס ה׳ האָט איבערגעגעבן דעם אֶמוֹרי צו די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל – און ער האָט געזאָגט פֿאַר די אױגן פֿון יִשׂרָאֵל: ‏זון, שטײ שטיל אין גִבֿעוֹן, ‏און לִבֿנָה, אין טאָל פֿון אַיָלוֹן! edit

JOS 10:12 dentsmol hot Yehoshua geredt tsu Hashem – in dem tog vos Hashem hot ibergegeben dem Imri tsu di kinder fun Yisroel – un er hot gezogt far di oigen fun Yisroel: zun, shtei shtil in Givon, un levone, in tal fun Ayalon!

JOS 10:12 Then spoke Yehoshua to Hashem in the day when Hashem delivered up HaEmori before the Bnei Yisroel, and he said in the sight of Yisroel, Shemesh, stand thou still upon Giv'on; and thou, Yarei'ach, in the Emek Ayalon.

JOS 10:13 ‏און די זון איז שטיל געשטאַנען, ‏און די לִבֿנָה האָט זיך אָפּגעשטעלט, ‏ביז דאָס פֿאָלק האָט זיך נוֹקם געװען אָן זײַנע פֿײַנט. ‏דאָס איז שױן באַשריבן אין בוך פֿון יָשָר. און די זון האָט זיך אָפּגעשטעלט אין האַלבן הימל, און האָט זיך נישט געאײַלט אונטערצוגײן אַרום אַ גאַנצן טאָג. edit

JOS 10:13 un di zun iz shtil geshtanen, un di levone hot zich opgeshtelt, biz dos folk hot zich noikem geven on zaine faint. dos iz shoin bashriben in buch fun Yesher. un di zun hot zich opgeshtelt in halben himel, un hot zich nisht geailt untertsugein arum a gantsen tog.

JOS 10:13 And the shemesh stood still, the yarei'ach stopped, until the Goy had avenged themselves upon their enemies. Is not this written in the Sefer HaYasher? So the shemesh stood still in the middle of Shomayim, and hastened not to go down about a yom tamim (whole day) .

JOS 10:14 ‏און אַזאַ טאָג װי יענער איז נישט געװען, פֿאַר אים אָדער נאָך אים, אַז ה׳ זאָל געהאָרכן דעם קֹול פֿון אַ מענטשן; װאָרום ה׳ האָט מלחמה געהאַלטן פֿאַר יִשׂרָאֵל. edit

JOS 10:14 un aza tog vi yener iz nisht geven, far im oder noch im, az Hashem zol gehorchen dem kol fun a mentshen; vorem Hashem hot milchome gehalten far Yisroel.

JOS 10:14 And there was no day like that before it or after it, that Hashem paid heed unto the voice of an ish; for Hashem fought for Yisroel.

JOS 10:15 ‏און יְהוֹשועַ און גאַנץ יִשׂרָאֵל מיט אים האָבן זיך אומגעקערט אין לאַגער קײן גִלגָל. edit

JOS 10:15 un Yehoshua un gants Yisroel mit im hoben zich umgekert in lager kein Gilgal.

JOS 10:15 And Yehoshua returned, and kol Yisroel with him, unto the machaneh at Gilgal.

JOS 10:16 ‏און די דאָזיקע פֿינף מלכים זײַנען אַנטלאָפֿן, און האָבן זיך באַהאַלטן אין דער הײל אין מַקֵדָה. edit

JOS 10:16 un di dozike finf Molechim zainen antlofen, un hoben zich bahalten in der heil in Makkedah.

JOS 10:16 But these five melachim fled, and hid themselves in a me'arah (cave) at Makkedah.

JOS 10:17 ‏איז אָנגעזאָגט געװאָרן יְהוֹשועַן, אַזױ צו זאָגן: די פֿינף מלכים זײַנען געפֿונען געװאָרן באַהאַלטן אין דער הײל אין מַקֵדָה. edit

JOS 10:17 iz ongezogt gevoren Yehoshuaen, azoi tsu zogen: di finf Molechim zainen gefunen gevoren bahalten in der heil in Makkedah.

JOS 10:17 And it was told Yehoshua, saying, The five melachim are found hiding in a me'arah at Makkedah.

JOS 10:18 ‏האָט יְהוֹשועַ געזאָגט: קײַקלט צו גרױסע שטײנער צום מױל פֿון דער הײל, און שטעלט לעבן איר מענטשן, זײ צו היטן. edit

JOS 10:18 hot Yehoshua gezogt: kaiklt tsu groise shteiner tsum moil fun der heil, un shtelt leben ir mentshen, zei tsu hiten.

JOS 10:18 And Yehoshua said, Roll avanim gedolot upon the mouth of the me'arah, and post anashim by it to be shomer over them;

JOS 10:19 ‏און איר זאָלט אײַך נישט אָפּשטעלן; יאָגט נאָך אײַערע פֿײַנט, און איר זאָלט שלאָגן זײערע הינטערשטע; איר זאָלט זײ נישט לאָזן אַרײַנקומען אין זײערע שטעט; װאָרום ה׳ אלוקיכם האָט זײ געגעבן אין אײַער האַנט. edit

JOS 10:19 un ir zolt aich nisht opshtelen; yogt noch aiere faint, un ir zolt shlogen zeyere hintershte; ir zolt zei nisht lozen arainkumen in zeyere shtet; vorem Hashem Elokeichem hot zei gegeben in aier hant.

JOS 10:19 And stop ye not, but pursue after your enemies, and attack them; allow them not to enter into their towns; for Hashem Eloheichem hath delivered them into your yad.

JOS 10:20 ‏און עס איז געװען, אַז יְהוֹשועַ און די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל האָבן זײ געענדיקט שלאָגן זײער אַ גרױסן שלאַק, ביז זײ זײַנען פֿאַרלענדט געװאָרן, און די געבליבענע װאָס זײַנען געבליבן פֿון זײ, זײַנען אַרײַן אין די פֿעסטונגשטעט, edit

JOS 10:20 un es iz geven, az Yehoshua un di kinder fun Yisroel hoben zei geendikt shlogen zeyer a groisen shlak, biz zei zainen farlendt gevoren, un di geblibene vos zainen gebliben fun zei, zainen arain in di festungshtet,

JOS 10:20 And it came to pass, when Yehoshua and the Bnei Yisroel had made an end of striking them with a makkah gedolah me'od, until they were consumed, that the rest which remained of them entered into fortified cities.

JOS 10:21 ‏אַזױ האָט דאָס גאַנצע פֿאָלק זיך אומגעקערט אין לאַגער צו יְהוֹשועַן קײן מַקֵדָה בשלום; קײנער האָט זײַן צונג נישט געשאַרפֿט אַקעגן עמיצן פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל. edit

JOS 10:21 azoi hot dos gantse folk zich umgekert in lager tsu Yehoshuaen kein Makkedah besholem; keiner hot zain tsung nisht gesharft akegen emitsen fun di kinder fun Yisroel.

JOS 10:21 And kol HaAm returned to the machaneh to Yehoshua at Makkedah in shalom; none moved his tongue against any of the Bnei Yisroel.

JOS 10:22 ‏האָט יְהוֹשועַ געזאָגט: עפֿנט אױף דאָס מױל פֿון דער הײל, און ברענגט אַרױס צו מיר די דאָזיקע פֿינף מלכים פֿון דער הײל. edit

JOS 10:22 hot Yehoshua gezogt: efent oif dos moil fun der heil, un brengt arois tsu mir di dozike finf Molechim fun der heil.

JOS 10:22 Then said Yehoshua, Open the mouth of the me'arah, and bring out those five melachim unto me out of the me'arah.

JOS 10:23 ‏האָבן זײ אַזױ געטאָן; און זײ האָבן אַרױסגעבראַכט צו אים די דאָזיקע פֿינף מלכים פֿון דער הײל, דעם מלך פֿון ירושָלַיִם, דעם מלך פֿון חֶבֿרוֹן, דעם מלך פֿון יַרמות, דעם מלך פֿון לָכיש, דעם מלך פֿון עֶגלוֹן. edit

JOS 10:23 hoben zei azoi geton; un zei hoben aroisgebracht tsu im di dozike finf Molechim fun der heil, dem melech fun Yerusholayim, dem melech fun Chevron, dem melech fun Yarmes, dem melech fun Lakhish, dem melech fun Eglon.

JOS 10:23 And they did so, and brought forth those five melachim unto him out of the me'arah, Melech Yerushalayim, Melech Chevron, Melech Yarmut, Melech Lakhish, and Melech Eglon.

JOS 10:24 ‏און עס איז געװען, װי זײ האָבן אַרױסגעבראַכט די דאָזיקע מלכים צו יְהוֹשועַן, אַזױ האָט יְהוֹשועַ גערופֿן אַלע מענער פֿון יִשׂרָאֵל, און ער האָט געזאָגט צו די לידער פֿון די מלחמה-לײַט װאָס זײַנען מיט אים געגאַנגען: גענענט, טוט אַרױף אײַערע פֿיס אױף די העלדזער פֿון די דאָזיקע מלכים. האָבן זײ גענענט, און האָבן אַרױפֿגעטאָן זײערע פֿיס אױף זײערע העלדזער. edit

JOS 10:24 un es iz geven, vi zei hoben aroisgebracht di dozike Molechim tsu Yehoshuaen, azoi hot Yehoshua gerufen ale mener fun Yisroel, un er hot gezogt tsu di lider fun di milchome-lait vos zainen mit im gegangen: genent, tut aroifblikendik aiere fis oif di heldzer fun di dozike Molechim. hoben zei genent, un hoben aroifgeton zeyere fis oif zeyere heldzer.

JOS 10:24 And it came to pass, when they brought out those melachim unto Yehoshua, that Yehoshua called for kol Ish Yisroel, and said unto the Ketzinei Anshei HaMilchamah which went with him, Come near, put your feet upon the necks of these melachim. And they came near, and put their feet upon the necks of them.

JOS 10:25 ‏און יְהוֹשועַ האָט צו זײ געזאָגט: איר זאָלט נישט מורא האָבן און נישט אַנגסטן, זײַט שטאַרק און פֿעסט, װאָרום אַזױ װעט ה׳ טאָן צו אַלע אײַערע פֿײַנט װאָס איר האַלט מלחמה מיט זײ. edit

JOS 10:25 un Yehoshua hot tsu zei gezogt: ir zolt nisht moire hoben un nisht angsten, zait shtark un fest, vorem azoi vet Hashem ton tsu ale aiere faint vos ir halt milchome mit zei.

JOS 10:25 And Yehoshua said unto them, Fear not, nor be discouraged, be strong and of good courage; for thus shall Hashem do to all your enemies against whom ye fight.

JOS 10:26 ‏און יְהוֹשועַ האָט זײ דערנאָך געשלאָגן, און האָט זײ געטײט, און זײ אױפֿגעהאַנגען אױף פֿינף בײמער; און זײ זײַנען געהאַנגען אױף די בײמער ביזן אָװנט. edit

JOS 10:26 un Yehoshua hot zei dernoch geshlogen, un hot zei geteit, un zei oifgehongen oif finf beimer; un zei zainen gehongen oif di beimer bizen ovent.

JOS 10:26 And afterward Yehoshua struck them down, and slaughtered them, and hanged them on chamishah etzim; and they were hanging upon the etzim until the erev.

JOS 10:27 ‏און עס איז געװען אין צײַט פֿון זון-אונטערגאַנג, האָט יְהוֹשועַ באַפֿױלן, און מע האָט זײ אַראָפּגענומען פֿון די בײמער, און זײ אַרײַנגעװאָרפֿן אין דער הײל, װאָס זײ האָבן זיך דאָרטן באַהאַלטן. און מע האָט אַרױפֿגעטאָן גרױסע שטײנער אױפֿן מױל פֿון דער הײל, װוּ זײ ליגן אַזש ביז אױף הײַנטיקן טאָג. edit

JOS 10:27 un es iz geven in tsait fun zun-untergang, hot Yehoshua bafoilen, un me hot zei aropgenumen fun di beimer, un zei araingevorfen in der heil, vos zei hoben zich dorten bahalten. un me hot aroifgeton groise shteiner oifen moil fun der heil, vu zei ligen azh biz oif haintiken tog.

JOS 10:27 And it came to pass at the time of the going down of the shemesh, that Yehoshua commanded, and they took them down off the etzim, cast them into the me'arah wherein they had been hiding, and laid avanim gedolot on the mouth of the me'arah, which remain until this very day.

JOS 10:28 ‏און יְהוֹשועַ האָט באַצװוּנגען מַקֵדָה אין יענעם טאָג, און האָט געשלאָגן זי און איר מלך מיטן שאַרף פֿון שװערד; ער האָט פֿאַרװיסט זײ און אַלע נפֿשות װאָס אין איר; ער האָט נישט געלאָזט אַן איבערבלײַב. און ער האָט געטאָן צום מלך פֿון מַקֵדָה, אַזױ װי ער האָט געטאָן צום מלך פֿון יריחוֹ. edit

JOS 10:28 un Yehoshua hot batsvungen Makkedah in yenem tog, un hot geshlogen zi un ir melech miten sharf fun shverd; er hot farvist zei un ale nefoshes vos in ir; er hot nisht gelozt an iberblaib. un er hot geton tsum melech fun Makkedah, azoi vi er hot geton tsum melech fun Yericho.

JOS 10:28 And that day Yehoshua took Makkedah, and struck it down with the edge of the cherev, and the Melech thereof he utterly destroyed, them, and every nefesh that was therein; he let none remain; and he did to the Melech of Makkedah as he did unto the Melech of Yericho.

JOS 10:29 ‏און יְהוֹשועַ און גאַנץ יִשׂרָאֵל מיט אים זײַנען אַריבערגעגאַנגען פֿון מַקֵדָה קײן לִבֿנָה, edit

JOS 10:29 un Yehoshua un gants Yisroel mit im zainen aribergegangen fun Makkedah kein levone,

JOS 10:29 Then Yehoshua passed from Makkedah, and kol Yisroel with him, unto Livnah, and fought against Livnah;

JOS 10:30 ‏און ער האָט מלחמה געהאַלטן מיט לִבֿנָה. און ה׳ האָט אױך זי און איר מלך געגעבן אין דער האַנט פֿון יִשׂרָאֵל; און ער האָט זי געשלאָגן מיטן שאַרף פֿון שװערד, מיט אַלע נפֿשות װאָס אין איר; ער האָט נישט געלאָזט אין איר אַן איבערבלײַב. און ער האָט געטאָן צו איר מלך אַזױ װי ער האָט געטאָן צום מלך פֿון יריחוֹ. edit

JOS 10:30 un er hot milchome gehalten mit levone. un Hashem hot oich zi un ir melech gegeben in der hant fun Yisroel; un er hot zi geshlogen miten sharf fun shverd, mit ale nefoshes vos in ir; er hot nisht gelozt in ir an iberblaib. un er hot geton tsu ir melech azoi vi er hot geton tsum melech fun Yericho.

JOS 10:30 And Hashem delivered it also, and the melech thereof, into the yad Yisroel; and he struck it down with the edge of the cherev, and kol hanefesh therein; he let none remain in it; but did unto the melech thereof as he did unto the melech of Yericho.

JOS 10:31 ‏און יְהוֹשועַ און גאַנץ יִשׂרָאֵל מיט אים זײַנען אַריבערגעגאַנגען פֿון לִבֿנָה קײן לָכיש, און ער האָט געלעגערט אױף איר און מלחמה געהאַלטן אַקעגן איר. edit

JOS 10:31 un Yehoshua un gants Yisroel mit im zainen aribergegangen fun levone kein Lakhish, un er hot gelegert oif ir un milchome gehalten akegen ir.

JOS 10:31 And Yehoshua passed from Livnah, and kol Yisroel with him, unto Lakhish, and encamped against it, and fought against it;

JOS 10:32 ‏און ה׳ האָט געגעבן לָכיש אין דער האַנט פֿון יִשׂרָאֵל; און ער האָט זי באַצװוּנגען אױפֿן צװײטן טאָג, און האָט זי געשלאָגן מיטן שאַרף פֿון שװערד, מיט אַלע נפֿשות װאָס אין איר; אַזױ װי אַלץ װאָס ער האָט געטאָן צו לִבֿנָה. edit

JOS 10:32 un Hashem hot gegeben Lakhish in der hant fun Yisroel; un er hot zi batsvungen oifen tsveiten tog, un hot zi geshlogen miten sharf fun shverd, mit ale nefoshes vos in ir; azoi vi alts vos er hot geton tsu levone.

JOS 10:32 And Hashem delivered Lakhish into the yad Yisroel, which took it on the yom hasheni, and struck it down with the edge of the cherev, and kol hanefesh therein, according to all that he had done to Livnah.

JOS 10:33 ‏דענצמאָל איז אַרױפֿגעקומען הוֹרָם דער מלך פֿון גֶזֶר צו העלפֿן לָכיש, און יְהוֹשועַ האָט געשלאָגן אים און זײַן פֿאָלק ביז ער האָט אים נישט געלאָזט אַן איבערבלײַב. edit

JOS 10:33 dentsmol iz aroifgekumen Horam der melech fun Gezer tsu helfen Lakhish, un Yehoshua hot geshlogen im un zain folk biz er hot im nisht gelozt an iberblaib.

JOS 10:33 Then Horam Melech Gezer came up to help Lakhish; and Yehoshua struck him down and his army, until he had left him none remaining.

JOS 10:34 ‏און יְהוֹשועַ און גאַנץ יִשׂרָאֵל מיט אים זײַנען אַריבערגעגאַנגען פֿון לָכיש קײן עֶגלוֹן, און זײ האָבן געלעגערט אױף איר, און מלחמה געהאַלטן אױף איר. edit

JOS 10:34 un Yehoshua un gants Yisroel mit im zainen aribergegangen fun Lakhish kein Eglon, un zei hoben gelegert oif ir, un milchome gehalten oif ir.

JOS 10:34 And from Lakhish, Yehoshua passed unto Eglon, and kol Yisroel with him; and they encamped against it, and fought against it;

JOS 10:35 ‏און זײ האָבן זי באַצװוּנגען אין יענעם טאָג, און האָבן זי געשלאָגן מיטן שאַרף פֿון שװערד; און אַלע נפֿשות װאָס אין איר האָט ער פֿאַרװיסט אין יענעם טאָג; אַזױ װי אַלץ װאָס ער האָט געטאָן צו לָכיש. edit

JOS 10:35 un zei hoben zi batsvungen in yenem tog, un hoben zi geshlogen miten sharf fun shverd; un ale nefoshes vos in ir hot er farvist in yenem tog; azoi vi alts vos er hot geton tsu Lakhish.

JOS 10:35 And they took it on that day, and struck it down with the edge of the cherev, and kol hanefesh therein he utterly destroyed that day, according to all that he had done to Lakhish.

JOS 10:36 ‏און יְהוֹשועַ און גאַנץ יִשׂרָאֵל מיט אים זײַנען אַרױפֿגעגאַנגען פֿון עֶגלוֹן קײן חֶבֿרוֹן, און זײ האָבן מלחמה געהאַלטן אױף איר. edit

JOS 10:36 un Yehoshua un gants Yisroel mit im zainen aroifgegangen fun Eglon kein Chevron, un zei hoben milchome gehalten oif ir.

JOS 10:36 And Yehoshua went up from Eglon, and kol Yisroel with him, unto Chevron; and they fought against it;

JOS 10:37 ‏און זײ האָבן זי באַצװוּנגען, און האָבן זי געשלאָגן מיטן שאַרף פֿון שװערד, מיט איר מלך, און אַלע אירע שטעט, און אַלע נפֿשות װאָס אין איר; ער האָט נישט געלאָזט אַן איבערבלײַב; אַזױ װי אַלץ װאָס ער האָט געטאָן צו עֶגלוֹן. און ער האָט פֿאַרװיסט זי און אַלע נפֿשות װאָס אין איר. edit

JOS 10:37 un zei hoben zi batsvungen, un hoben zi geshlogen miten sharf fun shverd, mit ir melech, un ale ire shtet, un ale nefoshes vos in ir; er hot nisht gelozt an iberblaib; azoi vi alts vos er hot geton tsu Eglon. un er hot farvist zi un ale nefoshes vos in ir.

JOS 10:37 And they took it, and struck it down with the edge of the cherev, and the melech thereof, and all the towns thereof, and kol hanefesh therein; he left none remaining, according to all that he had done to Eglon; but destroyed it utterly, and kol hanefesh therein.

JOS 10:38 ‏און יְהוֹשועַ און גאַנץ יִשׂרָאֵל מיט אים האָבן זיך אומגעקערט קײן דבֿיר, און ער האָט מלחמה געהאַלטן אױף איר. edit

JOS 10:38 un Yehoshua un gants Yisroel mit im hoben zich umgekert kein Devir, un er hot milchome gehalten oif ir.

JOS 10:38 And Yehoshua returned, and kol Yisroel with him, to Devir; and fought against it;

JOS 10:39 ‏און ער האָט באַצװוּנגען זי און איר מלך, און אַלע אירע שטעט; און זײ האָבן זײ געשלאָגן מיטן שאַרף פֿון שװערד, און פֿאַרװיסט אַלע נפֿשות װאָס אין איר; ער האָט נישט געלאָזט אַן איבערבלײַב. אַזױ װי ער האָט געטאָן צו חֶבֿרוֹן, אַזױ האָט ער געטאָן צו דבֿיר און צו איר מלך; אַזױ װי ער האָט אױך געטאָן צו לִבֿנָה און צו איר מלך. edit

JOS 10:39 un er hot batsvungen zi un ir melech, un ale ire shtet; un zei hoben zei geshlogen miten sharf fun shverd, un farvist ale nefoshes vos in ir; er hot nisht gelozt an iberblaib. azoi vi er hot geton tsu Chevron, azoi hot er geton tsu Devir un tsu ir melech; azoi vi er hot oich geton tsu levone un tsu ir melech.

JOS 10:39 And he took it, and the melech thereof, and all the towns thereof; and they struck them down with the edge of the cherev, and utterly destroyed kol nefesh therein; he left none remaining; as he had done to Chevron, so he did to Devir, and to the melech thereof; as he had done also to Livnah, and to its melech.

JOS 10:40 ‏און יְהוֹשועַ האָט געשלאָגן דאָס גאַנצע לאַנד, דאָס געבערג, און דעם דָרום, און די נידערונג, און די אַראָפּגאַנגען, און אַלע זײערע מלכים; ער האָט נישט געלאָזט אַן איבערבלײַב, נײַערט װוּ נאָר אַן אָטעם האָט ער פֿאַרװיסט, אַזױ װי ה׳ אלוקי יִשׂרָאֵל האָט באַפֿױלן. edit

JOS 10:40 un Yehoshua hot geshlogen dos gantse land, dos geberg, un dem dorem, un di niderung, un di aropgangen, un ale zeyere Molechim; er hot nisht gelozt an iberblaib, naiert vu nor an otem hot er farvist, azoi vi Hashem Elochei Yisroel hot bafoilen.

JOS 10:40 So Yehoshua subdued kol HaAretz HaHar, and of the Negev, and of the Shefelah, and of the asedot (slopes) , and all their melachim; he left none remaining, but utterly destroyed kol haneshamah, as Hashem Elohei Yisroel commanded.

JOS 10:41 ‏און יְהוֹשועַ האָט זײ געשלאָגן פֿון קָדֵש-ברנֵעַ און ביז עַזָה, און דאָס גאַנצע לאַנד גוֹשֶן, און ביז גִבֿעוֹן. edit

JOS 10:41 un Yehoshua hot zei geshlogen fun Kadesh-Barnea un biz Azah, un dos gantse land Goshen, un biz Givon.

JOS 10:41 And Yehoshua struck them down from Kadesh-Barnea even unto Azah (Gaza) , and all the country of Goshen, even unto Giv'on.

JOS 10:42 ‏און אַלע די דאָזיקע מלכים און זײער לאַנד האָט יְהוֹשועַ באַצװוּנגען אױף אײן מאָל; װאָרום ה׳ אלוקי יִשׂרָאֵל האָט מלחמה געהאַלטן פֿאַר יִשׂרָאֵל. edit

JOS 10:42 un ale di dozike Molechim un zeyer land hot Yehoshua batsvungen oif ein mol; vorem Hashem Elochei Yisroel hot milchome gehalten far Yisroel.

JOS 10:42 And all these melachim and their land did Yehoshua take at one time, because Hashem Elohei Yisroel fought for Yisroel.

JOS 10:43 ‏און יְהוֹשועַ און גאַנץ יִשׂרָאֵל מיט אים האָבן זיך אומגעקערט אין לאַגער קײן גִלגָל. edit

JOS 10:43 un Yehoshua un gants Yisroel mit im hoben zich umgekert in lager kein Gilgal.

JOS 10:43 And Yehoshua returned, and kol Yisroel with him, unto the machaneh at Gilgal.

JOS 11:1 ‏און עס איז געװען, װי יָבֿין דער מלך פֿון חָצוֹר האָט דערהערט, אַזױ האָט ער געשיקט צו יוֹבֿבֿ דעם מלך פֿון מָדוֹן, און צו דעם מלך פֿון שִמרוֹן, און צו דעם מלך פֿון אַכשָף; edit

JOS 11:1 un es iz geven, vi Yavin der melech fun Chatsor hot derhert, azoi hot er geshikt tsu Yovav dem melech fun Madon, un tsu dem melech fun Shomron, un tsu dem melech fun Akhshape;

JOS 11:1 And it came to pass, when Yavin Melech Chatzor had heard those things, that he sent to Yovav Melech Madon, to the Melech Shimron, and to the Melech Akhshaph,

JOS 11:2 ‏און צו די מלכים װאָס אין צפֿון, אין דעם געבערג, און אױפֿן פּלױן, אין דָרום פֿון כִּנרוֹת, און אין דער נידערונג, און אין די געגנטן פֿון דוֹר, אין מערבֿ; edit

JOS 11:2 un tsu di Molechim vos in Tsafon, in dem geberg, un oifen ploin, in dorem fun Kinneret, un in der niderung, un in di gegenten fun dor, in mayrev;

JOS 11:2 And to the melachim to the north, in the har, and the Aravah south of Kinnerot, and in the Shefelah, and in the regions of Dor on the west,

JOS 11:3 ‏צו דעם כּנַעֲני אין מזרח און אין מערבֿ, און צו דעם אֶמוֹרי, און דעם חִתּי, און דעם פּרִזי, און דעם יבֿוסי אין דעם געבערג, און דעם חִוִי אונטער חֶרמוֹן אין לאַנד מִצפָּה. edit

JOS 11:3 tsu dem Kenaani in mizrech un in mayrev, un tsu dem Imri, un dem Chitti, un dem Perizzi, un dem Yevusi in dem geberg, un dem Chivi unter Chermon in land Mitspah.

JOS 11:3 And to the Kena'ani on the east and on the west, and to Emori, and the Chitti, and the Perizzi, and the Yevusi in the har, and to the Chivi at the base of Chermon in Eretz HaMitzpah.

JOS 11:4 ‏און זײ זײַנען אַרױסגעגאַנגען, זײ און אַלע זײערע מחנות מיט זײ, פֿיל פֿאָלק, אַזױ װי דער זאַמד װאָס אױפֿן ברעג פֿון ים אין פֿילקײט, און פֿערד און רײַטװעגן זײער פֿיל. edit

JOS 11:4 un zei zainen aroisgegangen, zei un ale zeyere machnus mit zei, fil folk, azoi vi der zamd vos oifen breg fun yam in filkeit, un ferd un raitvegen zeyer fil.

JOS 11:4 And they went out, they and all their machanot with them, am rav, even as the sand that is upon the sea in multitude, with susim and chariots rav me'od.

JOS 11:5 ‏און אַלע די דאָזיקע מלכים האָבן זיך אײַנגעזאַמלט, און זײַנען געקומען, און האָבן אין אײנעם געלאַגערט בײַ די װאַסערן פֿון מֵרוֹם, מלחמה צו האַלטן מיט יִשׂרָאֵל. edit

JOS 11:5 un ale di dozike Molechim hoben zich aingezamlt, un zainen gekumen, un hoben in einem gelagert bai di vaseren fun Merom, milchome tsu halten mit Yisroel.

JOS 11:5 And when all these melachim were met together, they came to encamp together at the waters of Merom, to fight against Yisroel.

JOS 11:6 ‏האָט ה׳ געזאָגט צו יְהוֹשועַן: ‏ זאָלסט נישט מורא האָבן פֿאַר זײ, װאָרום מאָרגן אַרום דער צײַט, גיב איך זײ אַלע איבער דערשלאָגענע פֿאַר יִשׂרָאֵל. זײערע פֿערד זאָלסטו אױסרײַסן, און זײערע רײַטװעגן זאָלסטו פֿאַרברענען אין פֿײַער. edit

JOS 11:6 hot Hashem gezogt tsu Yehoshuaen: zolst nisht moire hoben far zei, vorem morgen arum der tsait, gib ich zei ale iber dershlogene far Yisroel. zeyere ferd zolstu oisraisen, un zeyere raitvegen zolstu farbrenen in faier.

JOS 11:6 And Hashem said unto Yehoshua, Be not afraid before them; for machar about this time will I deliver them up all slain before Yisroel; thou shalt lame their susim, and burn their merkevot with eish.

JOS 11:7 ‏און יְהוֹשועַ און דאָס גאַנצע מלחמה-פֿאָלק מיט אים זײַנען געקומען אױף זײ פּלוצעם בײַ די װאַסערן פֿון מֵרוֹם, און זײ זײַנען אָנגעפֿאַלן אױף זײ. edit

JOS 11:7 un Yehoshua un dos gantse milchome-folk mit im zainen gekumen oif zei plutsem bai di vaseren fun Merom, un zei zainen ongefalen oif zei.

JOS 11:7 So Yehoshua, kol Am HaMilchamah with him, came against them by the waters of Merom pitom (suddenly) ; and they fell upon them.

JOS 11:8 ‏און ה׳ האָט זײ געגעבן אין דער האַנט פֿון יִשׂרָאֵל, און זײ האָבן זײ געשלאָגן, און זײ נאָכגעיאָגט ביז גרױס-צידון, און ביז מִשׂרפֿוֹת-מַיִם, און ביז דעם טאָל פֿון מִצפֵּה צו מזרח; און זײ האָבן זײ געשלאָגן ביז זײ נישט צו לאָזן אַן איבערבלײַב. edit

JOS 11:8 un Hashem hot zei gegeben in der hant fun Yisroel, un zei hoben zei geshlogen, un zei nochgeiogt biz Grois-Tsidon, un biz Misrephot-Mayim, un biz dem tal fun Mitspah tsu mizrech; un zei hoben zei geshlogen biz zei nisht tsu lozen an iberblaib.

JOS 11:8 And Hashem delivered them into the yad Yisroel, who struck them down, and pursued them unto Tzidon Rabbah, and unto Misrephot-Mayim, and unto the Valley of Mitzpeh eastward; and they struck them down, until they left them none sarid (remaining) .

JOS 11:9 ‏און יְהוֹשועַ האָט צו זײ געטאָן אַזױ װי ה׳ האָט אים אָנגעזאָגט; זײערע פֿערד האָט ער אױסגעריסן, און זײערע רײַטװעגן, האָט ער פֿאַרברענט אין פֿײַער. edit

JOS 11:9 un Yehoshua hot tsu zei geton azoi vi Hashem hot im ongezogt; zeyere ferd hot er oisgerisen, un zeyere raitvegen, hot er farbrent in faier.

JOS 11:9 And Yehoshua did unto them just as Hashem directed him; he lamed their susim, and burned their merkevot with eish.

JOS 11:10 ‏און יְהוֹשועַ האָט זיך אומגעקערט אין יענער צײַט, און האָט באַצװוּנגען חָצוֹר, און איר מלך האָט ער געשלאָגן מיטן שװערד; װאָרום חָצוֹר איז פֿריער געװען דאָס הױפּט פֿון אַלע די דאָזיקע קיניגרײַכן. edit

JOS 11:10 un Yehoshua hot zich umgekert in yener tsait, un hot batsvungen Chatsor, un ir melech hot er geshlogen miten shverd; vorem Chatsor iz frier geven dos hoipt fun ale di dozike kinigraichen.

JOS 11:10 And Yehoshua at that time turned back, and took Chatzor, and struck down the melech thereof with the cherev; for Chatzor formerly had been the rosh kol hamamlachot haelleh.

JOS 11:11 ‏און זײ האָבן דערשלאָגן אַלע נפֿשות װאָס אין איר מיטן שאַרף פֿון שװערד – פֿאַרװיסט; עס איז נישט געבליבן קײן לעבעדיקער אָטעם; און חָצוֹר האָט ער פֿאַרברענט אין פֿײַער. edit

JOS 11:11 un zei hoben dershlogen ale nefoshes vos in ir miten sharf fun shverd – farvist; es iz nisht gebliben kein lebediker otem; un Chatsor hot er farbrent in faier.

JOS 11:11 And they struck down kol hanefesh that were therein with the edge of the cherev, utterly destroying them; there was not left kol neshamah; and with eish he burned Chatzor.

JOS 11:12 ‏און אַלע שטעט פֿון די דאָזיקע מלכים, און אַלע זײערע מלכים, האָט יְהוֹשועַ באַצװוּנגען, און זײ געשלאָגן מיטן שאַרף פֿון שװערד – זײ פֿאַרװיסט, אַזױ װי משה דער קנעכט פֿון ה׳ ‏ האָט באַפֿױלן. edit

JOS 11:12 un ale shtet fun di dozike Molechim, un ale zeyere Molechim, hot Yehoshua batsvungen, un zei geshlogen miten sharf fun shverd – zei farvist, azoi vi Moshe der knecht fun Hashem hot bafoilen.

JOS 11:12 And all the towns of those melachim, and all the melachim of them, did Yehoshua take, and struck them down with the edge of the cherev, and he utterly destroyed them, just as Moshe Eved Hashem commanded.

JOS 11:13 ‏אָבער אַלע שטעט װאָס זײַנען געשטאַנען אױף זײערע בערגלעך, זײ האָט יִשׂרָאֵל נישט פֿאַרברענט; בלױז חָצוֹר אַלײן האָט יְהוֹשועַ פֿאַרברענט. edit

JOS 11:13 ober ale shtet vos zainen geshtanen oif zeyere bergelech, zei hot Yisroel nisht farbrent; bloiz Chatsor alein hot Yehoshua farbrent.

JOS 11:13 But as for the towns that stood on their tel (mound, old site) , Yisroel burned none of them, except Chatzor only; that did Yehoshua burn.

JOS 11:14 ‏און דעם גאַנצן זאַקרױב פֿון די דאָזיקע שטעט, און– די בהמות, האָבן די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל גערױבט פֿאַר זיך; נאָר אַלע מענטשן האָבן זײ געשלאָגן מיטן שאַרף פֿון שװערד ביז זײ האָבן זײ פֿאַרטיליקט; זײ האָבן נישט איבערגעלאָזט קײן לעבעדיקן אָטעם. edit

JOS 11:14 un dem gantsen zakroib fun di dozike shtet, un– di beheimes, hoben di kinder fun Yisroel geroibt far zich; nor ale mentshen hoben zei geshlogen miten sharf fun shverd biz zei hoben zei fartilikt; zei hoben nisht ibergelozt kein lebediken otem.

JOS 11:14 And all the plunder of these towns, and the behemah, the Bnei Yisroel carried off for themselves; but kol haAdam they struck down with the edge of the cherev, until they had destroyed them, neither left they kol neshamah.

JOS 11:15 ‏אַזױ װי ה׳ האָט באַפֿױלן זײַן קנעכט משהן, אַזױ האָט משה באַפֿױלן יְהוֹשועַן, און אַזױ האָט יְהוֹשועַ געטאָן. ער האָט נישט אױסגעלאָזט אַ זאַך פֿון אַלץ װאָס ה׳ האָט באַפֿױלן משהן. edit

JOS 11:15 azoi vi Hashem hot bafoilen zain knecht Mosheen, azoi hot Moshe bafoilen Yehoshuaen, un azoi hot Yehoshua geton. er hot nisht oisgelozt a zach fun alts vos Hashem hot bafoilen Mosheen.

JOS 11:15 Just as Hashem commanded Moshe His Eved, so did Moshe command Yehoshua, and so did Yehoshua; he left nothing undone of all that Hashem commanded Moshe.

JOS 11:16 ‏און יְהוֹשועַ האָט אײַנגענומען דאָס דאָזיקע גאַנצע לאַנד, דאָס געבערג, און דעם גאַנצן דָרום, און דאָס גאַנצע לאַנד גוֹשֶן, און די נידערונג, און דעם פּלױן, און דאָס געבערג פֿון יִשׂרָאֵל, און זײַן נידערונג, edit

JOS 11:16 un Yehoshua hot aingenumen dos dozike gantse land, dos geberg, un dem gantsen dorem, un dos gantse land Goshen, un di niderung, un dem ploin, un dos geberg fun Yisroel, un zain niderung,

JOS 11:16 So Yehoshua took kol HaAretz hazot, the har, and kol haNegev, and kol Eretz HaGoshen, and the Shefelah, and the Aravah, and the har Yisroel, and Shefelah;

JOS 11:17 ‏פֿון דעם גלאַטן באַרג װאָס גײט אַרױף צו שֵׂעִיר, און ביז בַעַל-גָד אין טאָל פֿון לבֿנוֹן, אונטער באַרג חֶרמוֹן; און אַלע זײערע מלכים האָט ער באַצװוּנגען, און זײ געשלאָגן און זײ געטײט. edit

JOS 11:17 fun dem glaten barg vos geit aroifblikendik tsu Seir, un biz Baal-Gad in tal fun Levanon, unter barg Chermon; un ale zeyere Molechim hot er batsvungen, un zei geshlogen un zei geteit.

JOS 11:17 Even from the Har HeChalak, that goeth up to Se'ir, even unto Ba'al-Gad in the valley of the Levanon under Mt Chermon; and all their melachim he took, and struck them down, and slaughtered them.

JOS 11:18 ‏פֿיל טעג האָט יְהוֹשועַ געפֿירט מלחמה מיט אַלע די דאָזיקע מלכים. edit

JOS 11:18 fil teg hot Yehoshua gefirt milchome mit ale di dozike Molechim.

JOS 11:18 Yehoshua made milchamah yamim rabbim with all those melachim.

JOS 11:19 ‏נישט געװען אַ שטאָט װאָס האָט געמאַכט שלום מיט די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, אַחוץ דער חִוִי, די באַװױנער פֿון גִבֿעוֹן; אַלץ האָבן זײ אײַנגענומען מיט מלחמה. edit

JOS 11:19 nisht geven a shtot vos hot gemacht sholem mit di kinder fun Yisroel, achuts der Chivi, di bavoiner fun Givon; alts hoben zei aingenumen mit milchome.

JOS 11:19 There was not an ir that made terms of shalom with the Bnei Yisroel, except Chivi the inhabitants of Giv'on; all others they took in milchamah.

JOS 11:20 ‏װאָרום עס איז געװען פֿון ה׳, צו שטאַרקן זײער האַרץ אױף מלחמה מיט יִשׂרָאֵל, אַז מע זאָל זײ פֿאַרװיסטן, כּדי זײ זאָל נישט זײַן קײן לײַטזעליקײט, נײַערט אַז מע זאָל זײ פֿאַרטיליקן, אַזױ װי ה׳ האָט באַפֿױלן משהן. edit

JOS 11:20 vorem es iz geven fun Hashem, tsu shtarken zeyer harts oif milchome mit Yisroel, az me zol zei farvisten, kedei zei zol nisht zain kein laitzelikeit, naiert az me zol zei fartiliken, azoi vi Hashem hot bafoilen Mosheen.

JOS 11:20 For it was of Hashem to harden their hearts, that they should come against Yisroel in milchamah, that he might destroy them utterly, that there might be to them no techinnah (mercy plea) , but that he might destroy them, just as Hashem commanded Moshe.

JOS 11:21 ‏און יְהוֹשועַ איז געקומען אין יענער צײַט, און האָט פֿאַרשניטן {כרת} ‏ די עַנָקים פֿון דעם געבערג, פֿון חֶבֿרוֹן, פֿון דבֿיר, פֿון עַנָבֿ, און פֿון גאַנצן געבערג פֿון יהוּדה, און פֿון גאַנצן געבערג פֿון יִשׂרָאֵל; מיט זײערע שטעט האָט זײ יְהוֹשועַ פֿאַרװיסט. edit

JOS 11:21 un Yehoshua iz gekumen in yener tsait, un hot farshniten di Anakim fun dem geberg, fun Chevron, fun Devir, fun Anav, un fun gantsen geberg fun Yehudah, un fun gantsen geberg fun Yisroel; mit zeyere shtet hot zei Yehoshua farvist.

JOS 11:21 And at that time came Yehoshua, and cut off the Anakim from the har, from Chevron, from Devir, from Anav, from kol har Yehudah, from kol har Yisroel; Yehoshua destroyed them utterly with their towns.

JOS 11:22 ‏עס זײַנען נישט איבערגעבליבן קײן עַנָקים אין לאַנד פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל; נאָר אין עַזָה, אין גַת, און אין אַשדוֹד, זײַנען זײ געבליבן. edit

JOS 11:22 es zainen nisht ibergebliben kein Anakim in land fun di kinder fun Yisroel; nor in Azah, in Gat, un in Ashdod, zainen zei gebliben.

JOS 11:22 There were none of the Anakim left in the Eretz Bnei Yisroel; only in Azah (Gaza) , in Gat, and in Ashdod, there remained.

JOS 11:23 ‏און יְהוֹשועַ האָט אײַנגענומען דאָס גאַנצע לאַנד, אַזױ װי אַלץ װאָס ה׳ האָט גערעדט צו משהן; און יְהוֹשועַ האָט עס געגעבן פֿאַר אַ נחלה צו יִשׂרָאֵל לױט זײערע אײַנטײלונגען נאָך זײערע שבֿטים. און דאָס לאַנד איז געװען רויִק פֿון מלחמה. edit

JOS 11:23 un Yehoshua hot aingenumen dos gantse land, azoi vi alts vos Hashem hot geredt tsu Mosheen; un Yehoshua hot es gegeben far a nachle tsu Yisroel loit zeyere ainteilungen noch zeyere shvotim. un dos land iz geven roiik fun milchome.

JOS 11:23 So Yehoshua took Kol HaAretz, according to all that Hashem said unto Moshe; and Yehoshua gave it for a nachalah unto Yisroel according to their divisions by their shevatim. And HaAretz rested from milchamah.

JOS 12:1 ‏און דאָס זײַנען די מלכים פֿון לאַנד װאָס די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל האָבן געשלאָגן, און געאַרבט זײער לאַנד אױף יענער זײַט יַרדן, צו זונאױפֿגאַנג, פֿון טאָל אַרנוֹן ביז באַרג חֶרמוֹן, און דעם גאַנצן פּלױן צו מזרח: edit

JOS 12:1 un dos zainen di Molechim fun land vos di kinder fun Yisroel hoben geshlogen, un gearbt zeyer land oif yener zait Yarden, tsu zunoifgang, fun tal Arnon biz barg Chermon, un dem gantsen ploin tsu mizrech:

JOS 12:1 Now these are the melachim HaAretz, which the Bnei Yisroel conquered, and possessed their land beyond the Yarden toward the rising of the shemesh, from the Arnon Valley unto Mt Chermon, and kol HaAravah on the east;

JOS 12:2 ‏סיחון דער מלך פֿון אֶמוֹרי װאָס איז געזעסן אין חֶשבוֹן, װאָס האָט געװעלטיקט פֿון עַרוֹעֵר װאָס בײַם ברעג טאָל אַרנוֹן און אין מיטן טאָל, און איבער האַלב גִלעָד, און ביז דעם טײַך יַבוֹק, דעם געמאַרק פֿון די קינדער פֿון עַמוֹן, edit

JOS 12:2 Sichon der melech fun Imri vos iz gezesen in Cheshbon, vos hot geveltikt fun Aroer vos baim breg tal Arnon un in miten tal, un iber halb Gilad, un biz dem taich Yabbok, dem gemark fun di kinder fun Ammon,

JOS 12:2 Sichon Melech HaEmori, who reigned in Cheshbon, and ruled from Aro'er, which is upon the rim of the Arnon Valley, and from the middle of the valley, and from half Gil'ad, even unto the River Yabbok, which is the border of the Bnei Ammon;

JOS 12:3 ‏און איבער דעם פּלױן ביזן ים כִּנרוֹת, צו מזרח, און ביז דעם ים פֿון פּלױן, דעם יַם-הַמֶלַח, צו מזרח, אױפֿן װעג צו בֵית-ישימוֹת; און אין דָרום, אונטער די אַראָפּגאַנגען פֿון פּסגָה. edit

JOS 12:3 un iber dem ploin bizen yam Kinneret, tsu mizrech, un biz dem yam fun ploin, dem Yam-HaMelach, tsu mizrech, oifen veg tsu beit-ishimot; un in dorem, unter di aropgangen fun Pisgah.

JOS 12:3 And from the Aravah to the Yam Kinnerot on the east, and unto the Yam HaAravah, even the Yam HaMelach on the east, derech to Beit-HaYeshimot; and from the south, below Ashdot-HaPisgah;

JOS 12:4 ‏און דער געמאַרק פֿון עוֹג דעם מלך פֿון בָשָן, פֿון דעם רעשט פֿון די רפֿאים, װאָס איז געזעסן אין עַשתָּרוֹת, און אין אֶדרֶעִי, edit

JOS 12:4 un der gemark fun Og dem melech fun Bashan, fun dem resht fun di Rephaim, vos iz gezesen in Ashtoret, un in Edrei,

JOS 12:4 And the territory of Og Melech HaBashan, from the last of the Repha'im, that reigned at Ashtarot and at Edre'i,

JOS 12:5 ‏און האָט געװעלטיקט איבער באַרג חֶרמוֹן, און איבער סַלכָה, און איבער גאַנץ בָשָן, ביז דעם געמאַרק פֿון דעם גשורי, און דעם מַעֲכָתי, און איבער האַלב גִלעָד – דעם געמאַרק פֿון סיחון דעם מלך פֿון חֶשבוֹן. edit

JOS 12:5 un hot geveltikt iber barg Chermon, un iber Salkhah, un iber gants Bashan, biz dem gemark fun dem Geshuri, un dem Maakhati, un iber halb Gilad – dem gemark fun Sichon dem melech fun Cheshbon.

JOS 12:5 And reigned in Mt Chermon, and in Salkhah, and in kol HaBashan, unto the border of the Geshuri and the Ma'akhati, and half Gil'ad, the border of Sichon Melech Cheshbon.

JOS 12:6 ‏משה דער קנעכט פֿון ה׳, ‏ און די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, האָבן זײ געשלאָגן, און משה דער קנעכט פֿון ה׳ האָט עס געגעבן פֿאַר אַן אַרב צו די ראובֿנים, און צו די גָדים, און צום האַלבן שבֿט מנַשֶה. edit

JOS 12:6 Moshe der knecht fun Hashem, un di kinder fun Yisroel, hoben zei geshlogen, un Moshe der knecht fun Hashem hot es gegeben far an Arav tsu di Reuvenim, un tsu di Gadim, un tsum halben sheyvet Menasheh.

JOS 12:6 These did Moshe Eved Hashem and the Bnei Yisroel conquer; and Moshe Eved Hashem gave it for a possession unto the Reuveni, and the Gadi, and the half shevet HaMenasheh.

JOS 12:7 ‏און דאָס זײַנען די מלכים פֿון לאַנד װאָס יְהוֹשועַ ‏ און די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל האָבן געשלאָגן אױף דער זײַט יַרדן צו מערבֿ, פֿון בַעַל-גָד אין טאָל פֿון לבֿנוֹן, און ביז דעם גלאַטן באַרג װאָס גײט אַרױף צו שֵׂעִיר; און יְהוֹשועַ האָט עס געגעבן די שבֿטים פֿון יִשׂרָאֵל פֿאַר אַן אַרב לױט זײערע אײַנטײלונגען; edit

JOS 12:7 un dos zainen di Molechim fun land vos Yehoshua un di kinder fun Yisroel hoben geshlogen oif der zait Yarden tsu mayrev, fun Baal-Gad in tal fun Levanon, un biz dem glaten barg vos geit aroifblikendik tsu Seir; un Yehoshua hot es gegeben di shvotim fun Yisroel far an Arav loit zeyere ainteilungen;

JOS 12:7 And these are the melachim of HaAretz which Yehoshua and the Bnei Yisroel conquered on the west side of the Yarden, from Ba'al-Gad in the valley of Levanon even unto the Har HeChalak, that goeth up to Se'ir; which Yehoshua gave unto the Shivtei Yisroel for a yerushah (possession) according to their divisions;

JOS 12:8 ‏אין דעם געבערג, און אין דער נידערונג, און אין דעם פּלױן, און אױף די אַראָפּגאַנגען, און אין מדבר, און אין דעם דָרום; דער חִתּי, דער אֶמוֹרי, און דער כּנַעֲני, דער פּרִזי, דער חִוִי, און דער יבֿוסי. edit

JOS 12:8 in dem geberg, un in der niderung, un in dem ploin, un oif di aropgangen, un in midbar, un in dem dorem; der Chitti, der Imri, un der Kenaani, der Perizzi, der Chivi, un der Yevusi.

JOS 12:8 In the har, and in the Shefelah, and in the Aravah, and in the slopes, and in the midbar, and in the Negev; the Chitti, HaEmori, and the Kena'ani, the Perizzi, the Chivi, and the Yevusi;

JOS 12:9 ‏דער מלך פֿון יריחוֹ, אײנער; ‏דער מלך פֿון עַי װאָס לעבן בֵית-אֵל, אײנער; edit

JOS 12:9 der melech fun Yericho, einer; der melech fun Ai vos leben Beit-El, einer;

JOS 12:9 The Melech Yericho, one; the Melech Ai, which is near Beit-El, one;

JOS 12:10 ‏דער מלך פֿון ירושָלַיִם, אײנער; ‏דער מלך פֿון חֶבֿרוֹן, אײנער; edit

JOS 12:10 der melech fun Yerusholayim, einer; der melech fun Chevron, einer;

JOS 12:10 The Melech Yerushalayim, one; the Melech Chevron, one;

JOS 12:11 ‏דער מלך פֿון יַרמות, אײנער; ‏דער מלך פֿון לָכיש, אײנער; edit

JOS 12:11 der melech fun Yarmes, einer; der melech fun Lakhish, einer;

JOS 12:11 The Melech Yarmut, one; the Melech Lakhish, one;

JOS 12:12 ‏דער מלך פֿון עֶגלוֹן, אײנער; ‏דער מלך פֿון גֶזֶר, אײנער; edit

JOS 12:12 der melech fun Eglon, einer; der melech fun Gezer, einer;

JOS 12:12 The Melech Eglon, one; the Melech Gezer, one;

JOS 12:13 ‏דער מלך פֿון דבֿיר, אײנער; ‏דער מלך פֿון גֶדֶר, אײנער; edit

JOS 12:13 der melech fun Devir, einer; der melech fun Gedor, einer;

JOS 12:13 The Melech Devir, one; the Melech Geder, one;

JOS 12:14 ‏דער מלך פֿון חָרמָה, אײנער; ‏דער מלך פֿון עַרָד, אײנער; edit

JOS 12:14 der melech fun Chormah, einer; der melech fun Arad, einer;

JOS 12:14 The Melech Chormah, one; the Melech Arad, one;

JOS 12:15 ‏דער מלך פֿון לִבֿנָה, אײנער; ‏דער מלך פֿון עַדולָם, אײנער; edit

JOS 12:15 der melech fun levone, einer; der melech fun eadulom, einer;

JOS 12:15 The Melech Livnah, one; the Melech Adullam, one;

JOS 12:16 ‏דער מלך פֿון מַקֵדָה, אײנער; ‏דער מלך פֿון בֵית-אֵל, אײנער; edit

JOS 12:16 der melech fun Makkedah, einer; der melech fun Beit-El, einer;

JOS 12:16 The Melech Makkedah, one; the Melech Beit-El, one;

JOS 12:17 ‏דער מלך פֿון תַּפּוחַ, אײנער; ‏דער מלך פֿון חֵפֿר, אײנער; edit

JOS 12:17 der melech fun Tapuach, einer; der melech fun Chepher, einer;

JOS 12:17 The Melech Tapuach, one; the Melech Chepher, one;

JOS 12:18 ‏דער מלך פֿון אַפֿק, אײנער; ‏דער מלך איבערן שָרוֹן, אײנער; edit

JOS 12:18 der melech fun Aphek, einer; der melech iberen Sharon, einer;

JOS 12:18 The Melech Aphek, one; the Melech Lasharon, one;

JOS 12:19 ‏דער מלך פֿון מָדוֹן, אײנער; ‏דער מלך פֿון חָצוֹר, אײנער; edit

JOS 12:19 der melech fun Madon, einer; der melech fun Chatsor, einer;

JOS 12:19 The Melech Madon, one; the Melech Chatzor, one;

JOS 12:20 ‏דער מלך פֿון שִמרוֹן-מרוֹן, אײנער; ‏דער מלך פֿון אַכשָף, אײנער; edit

JOS 12:20 der melech fun Shomron-mron, einer; der melech fun Akhshape, einer;

JOS 12:20 The Melech Shimron-Meron, one; the Melech Akhshaph, one;

JOS 12:21 ‏דער מלך פֿון תַּעֲנָך, אײנער; ‏דער מלך פֿון מגִדוֹ, אײנער; edit

JOS 12:21 der melech fun Tanake, einer; der melech fun Megiddo, einer;

JOS 12:21 The Melech Ta'nakh, one; the Melech Megiddo, one;

JOS 12:22 ‏דער מלך פֿון קֶדֶש, אײנער; ‏דער מלך פֿון יָקנְעָם אין כַּרמֶל, אײנער; edit

JOS 12:22 der melech fun Kadesh, einer; der melech fun Yokneam in Carmel, einer;

JOS 12:22 The Melech Kedesh, one; the Melech Yokne'am in Carmel, one;

JOS 12:23 ‏דער מלך פֿון דוֹר, אין דער געגנט פֿון דוֹר, אײנער; ‏דער מלך פֿון גוֹיִם אין גִלגָל, אײנער; edit

JOS 12:23 der melech fun dor, in der gegent fun dor, einer; der melech fun goim in Gilgal, einer;

JOS 12:23 The Melech Dor in the heights of Dor, one; the Melech Goyim of Gilgal, one;

JOS 12:24 ‏דער מלך פֿון תִּרצָה, אײנער; ‏אַלע מלכים, אײן און דרײַסיק. edit

JOS 12:24 der melech fun Tirtsah, einer; ale Molechim, ein un draisik.

JOS 12:24 The Melech Tirtzah, one: kol melachim sheloshim v'echad.

JOS 13:1 ‏און יְהוֹשועַ ‏ איז געװאָרן אַלט און באַטאָגט; און ה׳ האָט צו אים געזאָגט: דו ביסט אַלט און באַטאָגט, און פֿון לאַנד איז נאָך געבליבן זײער פֿיל אײַנצונעמען. edit

JOS 13:1 un Yehoshua iz gevoren alt un batogt; un Hashem hot tsu im gezogt: du bist alt un batogt, un fun land iz noch gebliben zeyer fil aintsunemen.

JOS 13:1 Now Yehoshua was zaken, advanced in yamim; Hashem said unto him, Thou art old, advanced in yamim; HaAretz there remaineth yet harebbeh me'od to be possessed.

JOS 13:2 ‏דאָס איז דאָס לאַנד װאָס איז נאָך געבליבן: אַלע געגנטן פֿון די פּלִשתּים, און דער גאַנצער גשורי, edit

JOS 13:2 dos iz dos land vos iz noch gebliben: ale gegenten fun di Pelishtim, un der gantser Geshuri,

JOS 13:2 This is HaAretz that yet remaineth; all the regions of the Pelishtim, and all Geshuri,

JOS 13:3 ‏פֿון דעם שיחוֹר װאָס פֿאַר מִצרַיִם, און ביז דעם געמאַרק פֿון עֶקרוֹן צו צפֿון, װאָס װערט גערעכנט צום כּנַעֲני; די פֿינף פֿירשטן פֿון די פּלִשתּים, דער עַזָתער, און דער אַשדוֹדער, דער אַשקלוֹנער, דער גַתער, און דער עֶקרוֹנער; און די עַוִים edit

JOS 13:3 fun dem shichor vos far Mitsrayim, un biz dem gemark fun Ekron tsu Tsafon, vos vert gerechnt tsum Kenaani; di finf firshten fun di Pelishtim, der eazoter, un der Ashdoder, der Ashkeloner, der Gater, un der Ekroner; un di Avim

JOS 13:3 From Sichor, which is before Mitzrayim, even unto the territory of Ekron northward, which is counted to the Kena'ani; five rulers of the Pelishtim; the Azzati, the Ashdodi, the Ashkeloni, the Gitti, the Ekroni; also the Avim;

JOS 13:4 ‏אין דָרום; דאָס גאַנצע לאַנד פֿון כּנַעֲני, און מעָרָה װאָס געהערט צו די צידוֹנים, ביז אַפֿק, ביז דעם געמאַרק פֿון אֶמוֹרי; edit

JOS 13:4 in dorem; dos gantse land fun Kenaani, un meoroh vos gehert tsu di Tsidonim, biz Aphek, biz dem gemark fun Imri;

JOS 13:4 From the south, all the Eretz HaKena'ani, and from Arah that belongs to the Tzidonim unto Aphek, to the region of HaEmori;

JOS 13:5 ‏און דאָס לאַנד פֿון גִבֿלי, און דער גאַנצער לבֿנוֹן צו זונאױפֿגאַנג, פֿון בַעַל-גָד אונטער באַרג חֶרמוֹן, ביז מע קומט קײן חַמָת; edit

JOS 13:5 un dos land fun Givli, un der gantser Levanon tsu zunoifgang, fun Baal-Gad unter barg Chermon, biz me kumt kein Chammat;

JOS 13:5 And the area of the Byblos, and all the Levanon, toward the rising of the shemesh, from Ba'al-Gad under Mt Chermon unto Levo Chamat.

JOS 13:6 ‏אַלע באַװױנער פֿון דעם געבערג, פֿון לבֿנוֹן ביז מִשׂרפֿוֹת-מַיִם, אַלע צידוֹנים. איך װעל זײ פֿאַרטרײַבן פֿון פֿאַר די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל; נאָר װאַרף דו עס אױס צו יִשׂרָאֵל פֿאַר אַ נחלה, אַזױ װי איך האָב דיר באַפֿױלן. edit

JOS 13:6 ale bavoiner fun dem geberg, fun Levanon biz Misrephot-Mayim, ale Tsidonim. ich vel zei fartraiben fun far di kinder fun Yisroel; nor vorf du es ois tsu Yisroel far a nachle, azoi vi ich hob dir bafoilen.

JOS 13:6 All the inhabitants of the har from the Levanon unto Misrephot-Mayim, and all the Tzidonim, them will I drive out from before the Bnei Yisroel; only divide thou it by lot unto Yisroel for a nachalah, as I have commanded thee.

JOS 13:7 ‏און אַצונד צעטײל דאָס דאָזיקע לאַנד פֿאַר אַ נחלה צו די נײַן שבֿטים, און דעם האַלבן שבֿט מנַשֶה. edit

JOS 13:7 un atsund tseteil dos dozike land far a nachle tsu di nain shvotim, un dem halben sheyvet Menasheh.

JOS 13:7 Now therefore divide HaAretz Hazot for a nachalah unto the nine Shevatim, and the half tribe of Menasheh,

JOS 13:8 ‏מיט אים האָבן די ראובֿנים און די גָדים געקריגן זײער נחלה, װאָס משה האָט זײ געגעבן, אױף יענער זײַט יַרדן צו מזרח אַזױ װי משה דער קנעכט פֿון ה׳ ‏ האָט זײ געגעבן: edit

JOS 13:8 mit im hoben di Reuvenim un di Gadim gekrigen zeyer nachle, vos Moshe hot zei gegeben, oif yener zait Yarden tsu mizrech azoi vi Moshe der knecht fun Hashem hot zei gegeben:

JOS 13:8 With whom the Reuveni and the Gadi have received their nachalah, which Moshe gave them, beyond Yarden eastward, even as Moshe Eved Hashem gave them;

JOS 13:9 ‏פֿון עַרוֹעֵר װאָס בײַם ברעג טאָל אַרנוֹן, און די שטאָט װאָס אין מיטן טאָל, און דאָס גאַנצע פֿלאַכלאַנד, מֵידבֿאָ ביז דיבֿוֹן; edit

JOS 13:9 fun Aroer vos baim breg tal Arnon, un di shtot vos in miten tal, un dos gantse flachland, Medeva biz Divon;

JOS 13:9 From Aro'er, that is upon the rim of the Arnon Valley, and the town that is in the middle of the valley, and all the plain of Medeva unto Divon;

JOS 13:10 ‏און אַלע שטעט פֿון סיחון דעם מלך פֿון אֶמוֹרי, װאָס האָט געקיניגט אין חֶשבוֹן, ביז דעם געמאַרק פֿון די קינדער פֿון עַמוֹן; edit

JOS 13:10 un ale shtet fun Sichon dem melech fun Imri, vos hot gekinigt in Cheshbon, biz dem gemark fun di kinder fun Ammon;

JOS 13:10 And all the towns of Sichon Melech HaEmori, which reigned in Cheshbon, unto the border of the Bnei Ammon;

JOS 13:11 ‏און גִלעָד, און דעם געמאַרק פֿון דעם גשורי, און דעם מַעֲכָתי, און גאַנץ באַרג חֶרמוֹן, און גאַנץ בָשָן ביז סַלכָה; edit

JOS 13:11 un Gilad, un dem gemark fun dem Geshuri, un dem Maakhati, un gants barg Chermon, un gants Bashan biz Salkhah;

JOS 13:11 And Gil'ad, and the territory of the Geshuri and Ma'akhati, and all Mt Chermon, and all Bashan as far as Salkhah;

JOS 13:12 ‏דאָס גאַנצע קיניגרײַך פֿון עוֹגן אין בָשָן, װאָס האָט געקיניגט אין עַשתָּרוֹת און אין אֶדרֶעִי – ער איז איבערגעבליבן פֿון דעם רעשט פֿון די רפֿאים – װאָרום משה האָט זײ געשלאָגן, און האָט זײ פֿאַרטריבן. edit

JOS 13:12 dos gantse kinigraich fun Ogen in Bashan, vos hot gekinigt in Ashtoret un in Edrei – er iz ibergebliben fun dem resht fun di Rephaim – vorem Moshe hot zei geshlogen, un hot zei fartriben.

JOS 13:12 All the Mamlechut Og in Bashan, which reigned in Ashtarot and in Edre'i, who remained of the remnant of Repha'im; for these did Moshe conquer, and dispossessed them.

JOS 13:13 ‏אָבער די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל האָבן נישט פֿאַרטריבן דעם גשורי און דעם מַעֲכָתי; און גשור און מַעֲכָת זײַנען געבליבן זיצן צװישן יִשׂרָאֵל ביז אױף הײַנטיקן טאָג. edit

JOS 13:13 ober di kinder fun Yisroel hoben nisht fartriben dem Geshuri un dem Maakhati; un Geshur un Maakhati zainen gebliben zitsen tsvishen Yisroel biz oif haintiken tog.

JOS 13:13 Nevertheless the Bnei Yisroel dispossessed not the Geshuri, nor the Ma'akhati; but the Geshuri and the Maachati dwell among Yisroel until this day.

JOS 13:14 ‏נאָר דעם שבֿט לֵוִי האָט ער נישט געגעבן קײן נחלה; די פֿײַעראָפּפֿער {אִשֶּׁה} פֿון ה׳ אלוקי יִשׂרָאֵל, דאָס איז זײַן נחלה, אַזױ װי ער האָט צו אים גערעדט. edit

JOS 13:14 nor dem sheyvet Levi hot er nisht gegeben kein nachle; di faieropfer fun Hashem Elochei Yisroel, dos iz zain nachle, azoi vi er hot tsu im geredt.

JOS 13:14 Only unto the shevet HaLevi he gave no nachalah; the sacrifices made by eish of Hashem Elohei Yisroel are their nachalah, as He said unto them.

JOS 13:15 ‏און משה האָט געגעבן דעם שבֿט פֿון די קינדער פֿון ראובֿן לױט זײערע משפּחות. edit

JOS 13:15 un Moshe hot gegeben dem sheyvet fun di kinder fun Reuven loit zeyere mishpoches.

JOS 13:15 And Moshe gave unto the tribe of the Bnei Reuven according to their mishpekhot;

JOS 13:16 ‏און זײער געמאַרק איז געװען פֿון עַרוֹעֵר װאָס בײַם ברעג טאָל אַרנוֹן, און די שטאָט װאָס אין מיטן טאָל, און דאָס גאַנצע פֿלאַכלאַנד ביז מֵידבֿאָ; edit

JOS 13:16 un zeyer gemark iz geven fun Aroer vos baim breg tal Arnon, un di shtot vos in miten tal, un dos gantse flachland biz Medeva;

JOS 13:16 Territory to them from Aro'er, that is on the rim of the Arnon Valley, and the town that is in the middle of the valley, and all the plain past Medeva;

JOS 13:17 ‏חֶשבוֹן און אַלע אירע שטעט װאָס אױפֿן פֿלאַכלאַנד, דיבֿוֹן, און במוֹת-בַעַל,און בֵית-בַעַל-מְעוֹן; edit

JOS 13:17 Cheshbon un ale ire shtet vos oifen flachland, Divon, un Bamot-Baal,un Beit-Baal-Meon;

JOS 13:17 Cheshbon, and all its towns that are in the plain; Divon, and Bamot-Ba'al, and Beit-Ba'al Me'on,

JOS 13:18 ‏און יַהצָה, און קדֵמוֹת, און מֵיפַֿעַת; edit

JOS 13:18 un Yahtsah, un Kedemot, un Mephaat;

JOS 13:18 And Yahtzah, and Kedemot, and Mepha'at,

JOS 13:19 ‏און קִריָתַיִם, און שִׂבֿמָה, און צֶרֶת-שַחַר אױפֿן טאָלבאַרג; edit

JOS 13:19 un Kiryatayim, un Sivmah, un Tseret-shachar oifen tolbarg;

JOS 13:19 And Kiryatayim, and Sivmah, and Tzeret-HaShachar on the har in the valley,

JOS 13:20 ‏און בֵית-פּעוֹר, און די אַראָפּגאַנגען פֿון פּסגָה, און בֵית-ישימוֹת; edit

JOS 13:20 un Beit-Peor, un di aropgangen fun Pisgah, un beit-ishimot;

JOS 13:20 And Beit-Pe'or, and slopes of Pisgah, and Beit-HaYeshimot,

JOS 13:21 ‏און אַלע שטעט פֿון דעם פֿלאַכלאַנד, און דאָס גאַנצע קיניגרײַך פֿון סיחון דעם מלך פֿון אֶמוֹרי, װאָס האָט געקיניגט אין חֶשבוֹן, װאָס משה האָט אים געשלאָגן מיט די הױפּטלײַט פֿון מִדיָן, אַוִי, און רֶקֶם, און צוּר, און חור, און רֶבֿע, די פֿירשטן פֿון סיחונען, באַװױנער פֿון לאַנד. edit

JOS 13:21 un ale shtet fun dem flachland, un dos gantse kinigraich fun Sichon dem melech fun Imri, vos hot gekinigt in Cheshbon, vos Moshe hot im geshlogen mit di hoiptlait fun Midyan, Evi, un Rakem, un Tsur, un Chur, un Reva, di firshten fun sichunen, bavoiner fun land.

JOS 13:21 And all the towns of the plain, and kol mamlechot Shichon Melech HaEmori, who reigned in Cheshbon, whom Moshe conquered with the nasiim of Midyan, Evi, and Rekem, and Tzur, and Chur, and Reva, which were vassal princes under Sichon, dwelling in HaAretz.

JOS 13:22 ‏אױך בִלעָם דעם זון פֿון בעוֹרן, דעם װאָרזאָגער, האָבן די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל געהרגעט מיטן שװערד צװישן זײערע דערשלאָגענע. edit

JOS 13:22 oich Bilaam dem zun fun Beoren, dem vorzoger, hoben di kinder fun Yisroel geharget miten shverd tsvishen zeyere dershlogene.

JOS 13:22 Also Balaam ben Be'or, the kosem (soothsayer, practicer of divination) , did the Bnei Yisroel put to death with the cherev among them that were slain by them.

JOS 13:23 ‏און דער געמאַרק פֿון די קינדער פֿון ראובֿן איז געװען דער יַרדן מיטן ברעג. דאָס איז די נחלה פֿון די קינדער פֿון ראובֿן לױט זײערע משפּחות, די שטעט מיט זײערע דערפֿער. edit

JOS 13:23 un der gemark fun di kinder fun Reuven iz geven der Yarden miten breg. dos iz di nachle fun di kinder fun Reuven loit zeyere mishpoches, di shtet mit zeyere derfer.

JOS 13:23 And the boundary of the Bnei Reuven was the Yarden, and the bank thereof. This was the nachalat Bnei Reuven after their mishpekhot, the towns and villages thereof.

JOS 13:24 ‏און משה האָט געגעבן דעם שבֿט גָד, די קינדער פֿון גָד, לױט זײערע משפּחות. edit

JOS 13:24 un Moshe hot gegeben dem sheyvet Gad, di kinder fun Gad, loit zeyere mishpoches.

JOS 13:24 And Moshe gave unto the tribe of Gad, even unto the Bnei Gad according to their mishpekhot;

JOS 13:25 ‏און זײער געמאַרק איז געװען יַעְזֵר, און אַלע שטעט פֿון גִלעָד, און אַ העלפֿט לאַנד פֿון די קינדער פֿון עַמוֹן, ביז עַרוֹעֵר װאָס פֿאַר רַבָה; edit

JOS 13:25 un zeyer gemark iz geven Yazer, un ale shtet fun Gilad, un a helft land fun di kinder fun Ammon, biz Aroer vos far Rabbah;

JOS 13:25 Territory to them, Yazer, and all the towns of Gil'ad, and half the Eretz Bnei Ammon, as far as Aro'er that is near Rabbah;

JOS 13:26 ‏און פֿון חֶשבוֹן ביז רָמַת-מִצְפֶּה, און בטוֹנים, און פֿון מַחנַיִם ביז דעם געמאַרק פֿון דבֿיר; edit

JOS 13:26 un fun Cheshbon biz romat-mitsaפeּh, un Betonim, un fun Machanayim biz dem gemark fun Devir;

JOS 13:26 And from Cheshbon unto Ramat HaMitzpeh, and Betonim; and from Machanayim unto the territory of Devir;

JOS 13:27 ‏און אין טאָל, בֵית-הָרָם, און בֵית-נִמרָה, און סוכּוֹת, און צָפֿוֹן, דער רעשט פֿון דעם קיניגרײַך פֿון סיחון דעם מלך פֿון חֶשבוֹן, דער יַרדן מיטן ברעג, ביז עק ים כִּנֶרֶת, אױף יענער זײַט יַרדן צו מזרח. edit

JOS 13:27 un in tal, Beit-Haram, un Beit-Nimrah, un Sukkot, un Tsafon, der resht fun dem kinigraich fun Sichon dem melech fun Cheshbon, der Yarden miten breg, biz ek yam Kinneret, oif yener zait Yarden tsu mizrech.

JOS 13:27 And in the valley, Beit-Haram, and Beit-Nimrah, and Sukkot, and Tzaphon, the rest of the Mamlechot Sichon Melech Cheshbon, the Yarden and its territory, even unto the end of the Yam Kinneret on the other side of the Yarden eastward.

JOS 13:28 ‏דאָס איז די נחלה פֿון די קינדער פֿון גָד לױט זײערע משפּחות, די שטעט מיט זײערע דערפֿער. edit

JOS 13:28 dos iz di nachle fun di kinder fun Gad loit zeyere mishpoches, di shtet mit zeyere derfer.

JOS 13:28 This is the nachalah of the Bnei Gad after their mishpekhot, the towns, and their villages.

JOS 13:29 ‏און משה האָט געגעבן צום האַלבן שבֿט מנַשֶה; און עס איז געװען פֿאַר דעם האַלבן שבֿט פֿון די קינדער פֿון מנַשֶה לױט זײערע משפּחות. edit

JOS 13:29 un Moshe hot gegeben tsum halben sheyvet Menasheh; un es iz geven far dem halben sheyvet fun di kinder fun Menasheh loit zeyere mishpoches.

JOS 13:29 And Moshe gave unto the half tribe of Menasheh; and this was the possession of the half tribe of the Bnei Menasheh by their mishpekhot.

JOS 13:30 ‏און זײער געמאַרק איז געװען פֿון מַחנַיִם, גאַנץ בָשָן, דאָס גאַנצע קיניגרײַך פֿון עוֹג דעם מלך פֿון בָשָן, און אַלע דערפֿער פֿון יָאיר װאָס אין בָשָן, זעכציק שטעט; edit

JOS 13:30 un zeyer gemark iz geven fun Machanayim, gants Bashan, dos gantse kinigraich fun Og dem melech fun Bashan, un ale derfer fun Yair vos in Bashan, zechtsik shtet;

JOS 13:30 Their territory was from Machanayim, all Bashan, kol Mamlechot Og Melech HaBashan, and all the towns of Yair, which are in Bashan, shishim ir;

JOS 13:31 ‏און האַלב גִלעָד, און עַשתָּרוֹת, און אֶדרֶעִי, די שטעט פֿון דעם קיניגרײַך פֿון עוֹגן אין בָשָן, זײַנען געװען פֿאַר די קינדער פֿון מָכיר דעם זון פֿון מנַשֶהן – פֿאַר אַ העלפֿט פֿון די קינדער פֿון מָכיר, לױט זײערע משפּחות. edit

JOS 13:31 un halb Gilad, un Ashtoret, un Edrei, di shtet fun dem kinigraich fun Ogen in Bashan, zainen geven far di kinder fun Machir dem zun fun Menashehen – far a helft fun di kinder fun Machir, loit zeyere mishpoches.

JOS 13:31 And half Gil'ad, and Ashtarot, and Edre'i, towns of the Mamlechot Og in Bashan, were pertaining unto the Bnei Machir ben Menasheh, even to the one half of the Bnei Machir by their mishpekhot.

JOS 13:32 ‏דאָס איז װאָס משה האָט געמאַכט אַרבן אין די פּלױנען פֿון מוֹאָבֿ, פֿון יענער זײַט יַרדן, בײַ יריחוֹ, צו מזרח. edit

JOS 13:32 dos iz vos Moshe hot gemacht arben in di ploinen fun Moav, fun yener zait Yarden, bai Yericho, tsu mizrech.

JOS 13:32 These which Moshe did distribute for nachalah in the plains of Moav, on the other side of the Yarden, by Yericho, eastward.

JOS 13:33 ‏אָבער דעם שבֿט לֵוִי האָט משה נישט געגעבן קײן נחלה; ה׳ אלוקי יִשׂרָאֵל, ער איז זײַן נחלה, אַזױ װי ער האָט צו זײ גערעדט. edit

JOS 13:33 ober dem sheyvet Levi hot Moshe nisht gegeben kein nachle; Hashem Elochei Yisroel, er iz zain nachle, azoi vi er hot tsu zei geredt.

JOS 13:33 But unto the Shevet HaLevi Moshe gave not any nachalah; Hashem Elohei Yisroel was their nachalah, as He said unto them.

JOS 14:1 ‏און דאָס איז װאָס די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל האָבן געאַרבט אין לאַנד כּנַעַן, װאָס אֶלעָזָר דער כֹּהן, און יְהוֹשועַ ‏ דער זון פֿון נון, און די הױפּטלײַט פֿון די פֿאָטערהײַזער פֿון די שבֿטים פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, האָבן זײ געמאַכט אַרבן, edit

JOS 14:1 un dos iz vos di kinder fun Yisroel hoben gearbt in land Kenaan, vos Elazar der koyen, un Yehoshua der zun fun Nun, un di hoiptlait fun di foterhaizer fun di shvotim fun di kinder fun Yisroel, hoben zei gemacht arben,

JOS 14:1 And these are that which the Bnei Yisroel inherited in Eretz Kena'an, which El'azar HaKohen, and Yehoshua ben Nun, and the Roshei Avot of the tribes of the Bnei Yisroel, distributed for nachalah to them.

JOS 14:2 ‏לױט דעם גוֹרל פֿון זײער נחלה, אַזױ װי ה׳ האָט באַפֿױלן דורך משהן, פֿאַר די נײַן שבֿטים און דעם האַלבן שבֿט. – edit

JOS 14:2 loit dem goral fun zeyer nachle, azoi vi Hashem hot bafoilen durch Mosheen, far di nain shvotim un dem halben sheyvet. –

JOS 14:2 By goral (lot) was their nachalah, just as Hashem commanded by the yad Moshe, for the nine tribes, and for the half-tribe.

JOS 14:3 ‏װאָרום די נחלה פֿון די צװײ שבֿטים און דעם האַלבן שבֿט האָט משה געגעבן פֿון יענער זײַט יַרדן; נאָר די לוִיִים האָט ער נישט געגעבן קײן נחלה צװישן זײ. edit

JOS 14:3 vorem di nachle fun di tsvei shvotim un dem halben sheyvet hot Moshe gegeben fun yener zait Yarden; nor di Leviim hot er nisht gegeben kein nachle tsvishen zei.

JOS 14:3 For Moshe had given the nachalah of two and a half tribes on the other side of the Yarden; but unto the Levi'im he gave no nachalah among them.

JOS 14:4 ‏װײַל די קינדער פֿון יוֹסף זײַנען געװען צװײ שבֿטים, מנַשֶה און אפֿרים; און די לוִיִים האָט מען נישט געגעבן קײן חלק אין לאַנד, נאָר שטעט צום װױנען מיט זײערע פֿרײַע פּלעצער פֿאַר זײערע פֿיך און פֿאַר זײער האָב. – edit

JOS 14:4 vail di kinder fun Yosef zainen geven tsvei shvotim, Menasheh un Ephrayim; un di Leviim hot men nisht gegeben kein chelek in land, nor shtet tsum voinen mit zeyere fraie peletser far zeyere fich un far zeyer hob. –

JOS 14:4 For the Bnei Yosef were two tribes, Menasheh and Ephrayim; therefore they gave no chelek unto the Levi'im in HaAretz, except arim (cities) to dwell in, with their open land for their livestock and for their herds.

JOS 14:5 ‏אַזױ װי ה׳ האָט באַפֿױלן משהן, אַזױ האָבן די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל געטאָן; און זײ האָבן צעטײלט דאָס לאַנד. edit

JOS 14:5 azoi vi Hashem hot bafoilen Mosheen, azoi hoben di kinder fun Yisroel geton; un zei hoben tseteilt dos land.

JOS 14:5 Just as Hashem commanded Moshe, so the Bnei Yisroel did, and they divided HaAretz.

JOS 14:6 ‏און די קינדער פֿון יהוּדה האָבן גענענט צו יְהוֹשועַן אין גִלגָל, און כָּלֵבֿ דער זון פֿון יפֿונֶהן, דער קנִזי, האָט צו אים געזאָגט: דו װײסט דאָס װאָרט װאָס ה׳ האָט גערעדט צו משה דעם מאַן פֿון ג-ט װעגן מיר און װעגן דיר אין קָדֵש-ברנֵעַ. edit

JOS 14:6 un di kinder fun Yehudah hoben genent tsu Yehoshuaen in Gilgal, un Kalev der zun fun Yefunehen, der Kenizi, hot tsu im gezogt: du veist dos vort vos Hashem hot geredt tsu Moshe dem man fun g-t vegen mir un vegen dir in Kadesh-Barnea.

JOS 14:6 Then the Bnei Yehudah came unto Yehoshua in Gilgal; and Kalev ben Yephunneh the Kenizi said unto him, Thou knowest the thing that Hashem said unto Moshe Ish HaElohim concerning me and thee in Kadesh-Barnea.

JOS 14:7 ‏פֿערציק יאָר אַלט בין איך געװען, װען משה דער קנעכט פֿון ה׳ ‏ האָט מיך געשיקט פֿון קָדֵש-ברנֵעַ אױסצוקוקן דאָס לאַנד, און איך האָב אים געבראַכט אַן ענטפֿער אַזױ װי אין מײַן האַרצן. edit

JOS 14:7 fertsik yor alt bin ich geven, ven Moshe der knecht fun Hashem hot mich geshikt fun Kadesh-Barnea oistsukuken dos land, un ich hob im gebracht an entfer azoi vi in main hartsen.

JOS 14:7 I was forty years old when Moshe Eved Hashem sent me from Kadesh-Barnea to spy out HaAretz; and I brought him back davar just as it was in my lev.

JOS 14:8 ‏און מײַנע ברידער, װאָס זײַנען אַרױפֿגעגאַנגען מיט מיר, האָבן געמאַכט צעגײן דאָס האַרץ פֿון פֿאָלק, אָבער איך בין געגאַנגען געטרײַ נאָך ה׳ מײַן ג-ט. edit

JOS 14:8 un maine brider, vos zainen aroifgegangen mit mir, hoben gemacht tsegein dos harts fun folk, ober ich bin gegangen getrai noch Hashem main g-t.

JOS 14:8 Nevertheless my brethren that went up with me made the lev of HaAm melt; but I wholly followed after Hashem Elohai.

JOS 14:9 ‏און משה האָט געשװאָרן אין יענעם טאָג, אַזױ צו זאָגן: אױב דאָס לאַנד װאָס דײַן פֿוס האָט דערױף געטרעטן, װעט נישט זײַן פֿאַר אַ נחלה צו דיר און צו דײַנע קינדער אױף אײביק! װײַל דו ביסט געגאַנגען געטרײַ נאָך ה׳ מײַן ג-ט. edit

JOS 14:9 un Moshe hot geshvoren in yenem tog, azoi tsu zogen: oib dos land vos dain fus hot deroif getreten, vet nisht zain far a nachle tsu dir un tsu daine kinder oif eibik! vail du bist gegangen getrai noch Hashem main g-t.

JOS 14:9 And Moshe swore on that day, saying, Surely HaAretz whereon thy feet have trodden shall be thine nachalah, and that of thy banim ad olam, because thou hast wholly followed after Hashem Elohai.

JOS 14:10 ‏און אַצונד זע, ה׳ האָט מיך געלאָזט לעבן, אַזױ װי ער האָט גערעדט; שױן פֿינף און פֿערציק יאָר פֿון זינט ה׳ האָט גערעדט דאָס דאָזיקע װאָרט צו משהן, װען יִשׂרָאֵל איז געגאַנגען אין מדבר; און אַצונד אָט בין איך הײַנט אַ מאַן פֿון פֿינף און אַכציק יאָר. edit

JOS 14:10 un atsund ze, Hashem hot mich gelozt leben, azoi vi er hot geredt; shoin finf un fertsik yor fun zint Hashem hot geredt dos dozike vort tsu Mosheen, ven Yisroel iz gegangen in midbar; un atsund ot bin ich haint a man fun finf un achtsik yor.

JOS 14:10 And now, hinei, Hashem hath kept me alive, just as He said, these forty and five shanah, even since Hashem spoke this word unto Moshe, while the Bnei Yisroel wandered in the midbar; and now, hinei, I am this day fourscore and five shanah.

JOS 14:11 ‏איך בין נאָך הײַנט אַזױ שטאַרק, װי אין דעם טאָג װאָס משה האָט מיך געשיקט; אַזױ װי מײַן כּוֹח דענצמאָל, אַזױ איז מײַן כּוֹח אַצונד פֿאַר מלחמה, און פֿאַר אַרױסגײן און אַרײַנגײן. edit

JOS 14:11 ich bin noch haint azoi shtark, vi in dem tog vos Moshe hot mich geshikt; azoi vi main koiech dentsmol, azoi iz main koiech atsund far milchome, un far aroisgein un araingein.

JOS 14:11 As yet I am chazak, as strong this day as I was in the day that Moshe sent me; as my koach was then, even so is my koach now, for milchamah, both to go out, and to come in.

JOS 14:12 ‏דערום גיב מיר אַצונד דעם דאָזיקן באַרג װאָס ה׳ האָט צוגעזאָגט אין יענעם טאָג; װאָרום דו האָסט געהערט אין יענעם טאָג, אַז דאָרטן זײַנען דאָ עַנָקים, און גרױסע באַפֿעסטיקטע שטעט; אפֿשר װעט ה׳ זײַן מיט מיר, און איך װעל זײ פֿאַרטרײַבן, אַזױ װי ה׳ האָט גערעדט. edit

JOS 14:12 derum gib mir atsund dem doziken barg vos Hashem hot tsugezogt in yenem tog; vorem du host gehert in yenem tog, az dorten zainen do Anakim, un groise bafestikte shtet; efsher vet Hashem zain mit mir, un ich vel zei fartraiben, azoi vi Hashem hot geredt.

JOS 14:12 Now therefore give me hahar hazeh (this mountain) , whereof Hashem spoke in that day; for thou heardest in that day how the Anakim were there, and that the cities were gedolot and fortified; but, Hashem with me, I shall be able to drive them out, just as Hashem said.

JOS 14:13 ‏האָט אים יְהוֹשועַ געבענטשט, און ער האָט געגעבן חֶבֿרוֹן צו כָּלֵבֿ דעם זון פֿון יפֿונֶהן פֿאַר אַ נחלה. edit

JOS 14:13 hot im Yehoshua gebentsht, un er hot gegeben Chevron tsu Kalev dem zun fun Yefunehen far a nachle.

JOS 14:13 And Yehoshua put a bracha on him, and gave unto Kalev ben Yephunneh Chevron for a nachalah.

JOS 14:14 ‏דערום איז חֶבֿרוֹן געװאָרן כָּלֵבֿ דעם זון פֿון יפֿונֶהן, דעם קנִזי, פֿאַר אַ נחלה ביז אױף הײַנטיקן טאָג; װײַל ער איז געגאַנגען געטרײַ נאָך ה׳ אלוקי יִשׂרָאֵל. edit

JOS 14:14 derum iz Chevron gevoren Kalev dem zun fun Yefunehen, dem Kenizi, far a nachle biz oif haintiken tog; vail er iz gegangen getrai noch Hashem Elochei Yisroel.

JOS 14:14 Chevron therefore became the nachalah of Kalev ben Yephunneh the Kenizi unto this day, because that he wholly followed Hashem Elohei Yisroel.

JOS 14:15 ‏און דער נאָמען פֿון חֶבֿרוֹן איז פֿריער געװען די קִריַת-אַרבע; ער איז געװען דער גרעסטער מענטש צװישן די עַנָקים. און דאָס לאַנד איז געװען רויִק פֿון מלחמה. edit

JOS 14:15 un der nomen fun Chevron iz frier geven di Kiryat-Arba; er iz geven der grester mentsh tsvishen di Anakim. un dos land iz geven roiik fun milchome.

JOS 14:15 And the shem of Chevron before was Kiryat-Arba; which Arba was ha'adam hagedol among the Anakim. And HaAretz had rest from milchamah.

JOS 15:1 ‏און דער גוֹרל פֿאַר דעם שבֿט פֿון די קינדער פֿון יהוּדה לױט זײערע משפּחות איז געװען ביז דעם געמאַרק פֿון אֶדוֹם, דעם מדבר צִין צו דָרום, אין עק דָרום. edit

JOS 15:1 un der goral far dem sheyvet fun di kinder fun Yehudah loit zeyere mishpoches iz geven biz dem gemark fun Edom, dem midbar Tsin tsu dorem, in ek dorem.

JOS 15:1 This then was the goral (lot) of the tribe of the Bnei Yehudah by their mishpekhot; even to the territory of Edom, to the midbar of Tzin toward the Negev in the extreme south.

JOS 15:2 ‏און דער געמאַרק פֿון דָרום איז זײ געװען פֿון עק יַם-הַמֶלַח, פֿון דער ים-צונג װאָס קערט זיך צו דָרום. edit

JOS 15:2 un der gemark fun dorem iz zei geven fun ek Yam-HaMelach, fun der yam-tsung vos kert zich tsu dorem.

JOS 15:2 And their southern boundary was from the shore of the Yam HaMelach, from the bay that looketh southward;

JOS 15:3 ‏און ער איז אַרױסגעגאַנגען צו דָרום פֿון דעם אַרױפֿגאַנג פֿון עַקרַבים, און איז אַריבער קײן צִין, און אַרױף צו דָרום פֿון קָדֵש-ברנֵעַ, און איז אַריבער חֶצרוֹן, און אַרױף קײן אַדָר, און זיך אױסגעדרײט צו קַרקַע. edit

JOS 15:3 un er iz aroisgegangen tsu dorem fun dem aroifgang fun eakrabim, un iz ariber kein Tsin, un aroifblikendik tsu dorem fun Kadesh-Barnea, un iz ariber Chetsron, un aroifblikendik kein Addar, un zich oisgedreit tsu Karka.

JOS 15:3 And it went out to the south side to Ma'aleh Akrabbim, passed along to Tzin, ascended up on the south side unto Kadesh-Barnea, passed along to Chetzron, went up to Addar, and turned toward Karka;

JOS 15:4 ‏און ער איז אַריבער צו עַצמוֹן, און איז אַרױס בײַם טײַך פֿון מִצרַיִם; און דער אױסלאָז פֿון דעם געמאַרק איז געװען בײַם ים; דאָס זאָל אײַך זײַן דער געמאַרק פֿון דָרום. edit

JOS 15:4 un er iz ariber tsu Atsmon, un iz arois baim taich fun Mitsrayim; un der oisloz fun dem gemark iz geven baim yam; dos zol aich zain der gemark fun dorem.

JOS 15:4 From there it passed toward Atzmon, and went out unto the Wadi Mitzrayim; and the boundary ended at the Yam; this shall be your south border.

JOS 15:5 ‏און דער געמאַרק צו מזרח, דער יַם-הַמֶלַח ביז צום עק יַרדן; און דער געמאַרק צו צפֿון-זײַט, פֿון דער ים-צונג בײַם עק יַרדן. edit

JOS 15:5 un der gemark tsu mizrech, der Yam-HaMelach biz tsum ek Yarden; un der gemark tsu Tsafon-zait, fun der yam-tsung baim ek Yarden.

JOS 15:5 And the east boundary is the Yam HaMelach, even unto the mouth of the Yarden. And their boundary in the north quarter was from the bay of the Yam at the mouth of the Yarden;

JOS 15:6 ‏און דער געמאַרק איז אַרױפֿגעגאַנגען צו בֵית-חָגלָה, און איז אַריבער צו צפֿון פֿון בֵית-עַרָבֿה; און דער געמאַרק איז אַרױפֿגעגאַנגען צו דעם שטײן פֿון בוֹהַן דעם זון פֿון ראובֿן. edit

JOS 15:6 un der gemark iz aroifgegangen tsu Beit-Choglah, un iz ariber tsu Tsafon fun beit-Aravah; un der gemark iz aroifgegangen tsu dem shtein fun Bohan dem zun fun Reuven.

JOS 15:6 And the boundary went up to Beit-Choglah, and passed along by the north of Beit-Aravah; and the boundary went up to the Even Bohan ben Reuven;

JOS 15:7 ‏און דער געמאַרק איז אַרױפֿגעגאַנגען קײן דבֿיר פֿון דעם טאָל עָכוֹר, און האָט זיך געקערט צפֿון-צו קײן גִלגָל, װאָס אַקעגן דעם אױפֿגאַנג פֿון אַדוּמים, װאָס דָרום-צו פֿון דעם טײַך; און דער געמאַרק איז אַריבער צו די װאַסערן פֿון עֵין-שֶמֶש, און זײַן אױסלאָז איז געװען בײַ עֵין-רוֹגֵל. edit

JOS 15:7 un der gemark iz aroifgegangen kein Devir fun dem tal Achor, un hot zich gekert Tsafon-tsu kein Gilgal, vos akegen dem oifgang fun Adumim, vos dorem-tsu fun dem taich; un der gemark iz ariber tsu di vaseren fun Ein-Shemesh, un zain oisloz iz geven bai eein-rogel.

JOS 15:7 And the boundary went up toward Devir from the Achor Valley, and so northward, looking toward Gilgal, which faces Ma'aleh-Adummim, which is on the south side of the wadi; and the boundary passed toward the Ein Shemesh Spring, and ended at Ein-Rogel;

JOS 15:8 ‏און דער געמאַרק איז אַרױפֿגעגאַנגען מיט דעם טאָל פֿון בן-הִנוֹם צום רוקן פֿון דעם יבֿוסי פֿון דָרום, דאָס איז ירושָלַיִם; און דער געמאַרק איז אַרױפֿגעגאַנגען צום שפּיץ באַרג װאָס פֿאַר דעם טאָל פֿון הִנוֹם צו מערבֿ, װאָס אין עק פֿון דעם טאָל רפֿאים צו צפֿון. edit

JOS 15:8 un der gemark iz aroifgegangen mit dem tal fun Ben-Hinom tsum ruchen fun dem Yevusi fun dorem, dos iz Yerusholayim; un der gemark iz aroifgegangen tsum shpits barg vos far dem tal fun Hinom tsu mayrev, vos in ek fun dem tal Rephaim tsu Tsafon.

JOS 15:8 And the boundary went up by Ben Hinnom Valley unto the slope of the Yevusi (that is, Yerushalayim) ; and the boundary went up to the top of the har that is before the Hinnom Valley westward, which is at the end of the Repha'im Valley northward;

JOS 15:9 ‏און דער געמאַרק האָט זיך געצױגן פֿון שפּיץ באַרג צו דעם קװאַל פֿון די װאַסערן פֿון נֶפֿתּוֹחַ, און איז אַרױס צו די שטעט פֿון באַרג עֶפֿרוֹן; און דער געמאַרק האָט זיך געצױגן ביז בַעַלָה, דאָס איז קִריַת-יְעָרים. edit

JOS 15:9 un der gemark hot zich getsoigen fun shpits barg tsu dem kval fun di vaseren fun Nephtoach, un iz arois tsu di shtet fun barg Ephron; un der gemark hot zich getsoigen biz Baalah, dos iz Keriyot-iaeorim.

JOS 15:9 From the top of the har the boundary ran unto the source of Nephtoach Spring, and went out to the towns of Har Ephron; and the boundary went to Ba'alah (that is, Kiryat-Ye'arim) ;

JOS 15:10 ‏און דער געמאַרק האָט זיך אױסגעדרײט פֿון בַעַלָה צו מערבֿ, צום באַרג שֵׂעִיר, און איז אַריבער צו דעם רוקן פֿון באַרג יעָרים אין צפֿון – דאָס איז כּסָלוֹן – און האָט אַראָפּגענידערט צו בֵית-שֶמֶש, און איז אַריבער תִּמנָה. edit

JOS 15:10 un der gemark hot zich oisgedreit fun Baalah tsu mayrev, tsum barg Seir, un iz ariber tsu dem ruchen fun barg yeorim in Tsafon – dos iz Kisalon – un hot aropgenidert tsu Beit-Shemesh, un iz ariber Timnah.

JOS 15:10 And the boundary curved from Ba'alah westward unto Mt Se'ir, and ran along unto the slope of Mt Yearim (that is, Kesalon) , on the north side, and went down to Beit-Shemesh, and passed on to Timnah;

JOS 15:11 ‏און דער געמאַרק איז אַריבערגעגאַנגען צו דעם רוקן פֿון עֶקרוֹן צו צפֿון; און דער געמאַרק האָט זיך געצױגן קײן שִכּרוֹן, און איז אַריבער צום באַרג פֿון בַעַלָה, און אַרױסגעגאַנגען צו יַבֿנְאֵל; און דער אױסלאָז פֿון דעם געמאַרק איז געװען בײַם ים. edit

JOS 15:11 un der gemark iz aribergegangen tsu dem ruchen fun Ekron tsu Tsafon; un der gemark hot zich getsoigen kein Shikkaron, un iz ariber tsum barg fun Baalah, un aroisgegangen tsu Yavneel; un der oisloz fun dem gemark iz geven baim yam.

JOS 15:11 And the boundary went out unto the side of Ekron northward; and the boundary ran over to Shikkaron, and passed along to Mt Ba'alah, and went out unto Yavne'el; and the boundary ended at the Yam.

JOS 15:12 ‏און דער געמאַרק פֿון מערבֿ איז געװען דער יַם-הַגָדול מיטן ברעג. דאָס איז דער געמאַרק פֿון די קינדער פֿון יהוּדה, רונד אַרום, לױט זײערע משפּחות. edit

JOS 15:12 un der gemark fun mayrev iz geven der yam-hagodul miten breg. dos iz der gemark fun di kinder fun Yehudah, rund arum, loit zeyere mishpoches.

JOS 15:12 And the western boundary is HaYamah HaGadol, and the coast thereof. This is the boundary around the Bnei Yehudah according to their mishpekhot.

JOS 15:13 ‏און כָּלֵבֿ דעם זון פֿון יפֿונֶהן האָט ער געגעבן אַ חלק צװישן די קינדער פֿון יהוּדה לױט דעם מױל פֿון ה׳ צו יְהוֹשועַן, ‏ די קִריַת-אַרבע, דעם פֿאָטער פֿון עַנָק – דאָס איז חֶבֿרוֹן. edit

JOS 15:13 un Kalev dem zun fun Yefunehen hot er gegeben a chelek tsvishen di kinder fun Yehudah loit dem moil fun Hashem tsu Yehoshuaen, di Kiryat-Arba, dem foter fun Anakim – dos iz Chevron.

JOS 15:13 And unto Kalev ben Yephunneh he gave chelek among the Bnei Yehudah, according to the commandment of Hashem to Yehoshua, even Kiryat-Arba (avi HaAnak) , which is Chevron.

JOS 15:14 ‏און כָּלֵבֿ האָט פֿאַרטריבן פֿון דאָרטן די דרײַ זין פֿון עַנָק, שֵשַי, און אַחימָן, און תַּלמַי, די קינדער פֿון עַנָק. edit

JOS 15:14 un Kalev hot fartriben fun dorten di drai zin fun Anakim, Shashai, un Achiman, un Talmai, di kinder fun Anakim.

JOS 15:14 And Kalev drove from there the three Bnei Anak: Sheshai and Achiman and Talmai, the descendants of Anak.

JOS 15:15 ‏און ער איז אַרױפֿגעגאַנגען פֿון דאָרטן צו די באַװױנער פֿון דבֿיר; און דער נאָמען פֿון דבֿיר איז פֿריער געװען קִריַת-סֵפֿר. edit

JOS 15:15 un er iz aroifgegangen fun dorten tsu di bavoiner fun Devir; un der nomen fun Devir iz frier geven Kiryat-Sepher.

JOS 15:15 And he went up from there to the inhabitants of Devir; and the shem of Devir formerly was Kiryat-Sepher.

JOS 15:16 ‏און כָּלֵבֿ האָט געזאָגט: װער עס װעט שלאָגן קִריַת-סֵפֿר, און װעט זי באַצװינגען, װעל איך אים געבן מײַן טאָכטער עַכסָהן פֿאַר אַ װײַב. edit

JOS 15:16 un Kalev hot gezogt: ver es vet shlogen Kiryat-Sepher, un vet zi batsvingen, vel ich im geben main tochter Achsahen far a vaib.

JOS 15:16 And Kalev said, He that strikes down Kiryat-Sepher, and taketh it, to him will I give Achsah my bat as isha.

JOS 15:17 ‏האָט עָתניאֵל דער זון פֿון קנַז, כָּלֵבֿס ברודער, זי באַצװוּנגען, און ער האָט אים געגעבן זײַן טאָכטער עַכסָהן פֿאַר אַ װײַב. edit

JOS 15:17 hot Otniel der zun fun Kenaz, Kalevs bruder, zi batsvungen, un er hot im gegeben zain tochter Achsahen far a vaib.

JOS 15:17 And Otniel ben Kenaz, the brother of Kalev, took it; and he gave him Achsah his bat as isha.

JOS 15:18 ‏און עס איז געװען, אַז זי איז אָנגעקומען, האָט זי אים אָנגערעדט צו בעטן פֿון איר פֿאָטער אַ פֿעלד. און װי זי האָט זיך אַראָפּגעלאָזט פֿון אײזל, אַזױ האָט כָּלֵבֿ צו איר געזאָגט: װאָס איז דיר? edit

JOS 15:18 un es iz geven, az zi iz ongekumen, hot zi im ongeredt tsu beten fun ir foter a feld. un vi zi hot zich aropgelozt fun eizl, azoi hot Kalev tsu ir gezogt: vos iz dir?

JOS 15:18 And it came to pass, as she came unto him, that she urged him to ask of her av a sadeh; and she got off her chamor; and Kalev said unto her, What wouldest thou?

JOS 15:19 ‏האָט זי געזאָגט: גיב מיר אַ מתּנה; װאָרום אין אַ טרוקענעם לאַנד האָסטו מיך אױסגעגעבן; דערום זאָלסטו מיר געבן קװאַלן װאַסער. האָט ער איר געגעבן די אױבערשטע קװאַלן און די אונטערשטע קװאַלן. edit

JOS 15:19 hot zi gezogt: gib mir a matone; vorem in a trukenem land hostu mich oisgegeben; derum zolstu mir geben kvalen vaser. hot er ir gegeben di oibershte kvalen un di untershte kvalen.

JOS 15:19 She answered, Give me a brocha; for thou hast given me eretz HaNegev; give me also springs of water. And he gave her the upper springs, and the lower springs.

JOS 15:20 ‏דאָס איז די נחלה פֿון דעם שבֿט פֿון די קינדער פֿון יהוּדה לױט זײערע משפּחות. edit

JOS 15:20 dos iz di nachle fun dem sheyvet fun di kinder fun Yehudah loit zeyere mishpoches.

JOS 15:20 This is the nachalah of the tribe of the Bnei Yehudah according to their mishpekhot.

JOS 15:21 ‏און די שטעט אין עק פֿון דעם שבֿט פֿון די קינדער פֿון יהוּדה, צום געמאַרק פֿון אֶדוֹם אין דָרום, זײַנען געװען קַבֿצְאֵל, און עֵדֶר, און יָגור; edit

JOS 15:21 un di shtet in ek fun dem sheyvet fun di kinder fun Yehudah, tsum gemark fun Edom in dorem, zainen geven Kavtseel, un Eder, un Yagur;

JOS 15:21 And the towns at the extremity of the tribe of the Bnei Yehudah toward the boundary of Edom southward were Kavtze'el, and Eder, and Yagur,

JOS 15:22 ‏און קינָה, און דימוֹנָה, און עַדעָדָה; edit

JOS 15:22 un Kinah, un Dimonah, un Adadah;

JOS 15:22 And Kinah, and Dimonah, and Adadah,

JOS 15:23 ‏און קֶדֶש, און חָצוֹר, און יִתנָן; edit

JOS 15:23 un Kadesh, un Chatsor, un Yitnan;

JOS 15:23 And Kedesh, and Chatzor, and Yitnan,

JOS 15:24 ‏זיף, און טֶלֶם, און בעָלוֹת; edit

JOS 15:24 Ziph, un Telem, un Alot;

JOS 15:24 Ziph, and Telem, and Be'alot,

JOS 15:25 ‏און חָצוֹר-חַדַתָּה, און קריוֹת-חֶצרוֹן, דאָס איז חָצוֹר; edit

JOS 15:25 un Chatsor-Chadattah, un Keriyot-Chetsron, dos iz Chatsor;

JOS 15:25 And Chatzor, Chadattah, and Keriyot, and Chetzron, which is Chatzor,

JOS 15:26 ‏אַמָם, און שמָע, און מוֹלָדָה; edit

JOS 15:26 Amam, un Shama, un Moladah;

JOS 15:26 Amam, and Shema, and Moladah,

JOS 15:27 ‏און חַצַר-גַדָה, און חֶשמוֹן, און בֵית-פּלֶט; edit

JOS 15:27 un Chatsar-Gaddah, un Cheshmon, un Beit-Pelet;

JOS 15:27 And Chatzar Gaddah, Cheshmon, and Beit-Pelet,

JOS 15:28 ‏און חַצַר-שועָל, און באֵר-שֶבַֿע, און ביזיוֹת-יָה; edit

JOS 15:28 un Chatsar-Shual, un Beer-Sheva, un biziot-ioh;

JOS 15:28 And Chatzar Shual, Be'er-Sheva, and Bizyot-Yah,

JOS 15:29 ‏און בַעַלָה, און עִיִים, און עֶצֶם; edit

JOS 15:29 un Baalah, un Iyim, un Etsem;

JOS 15:29 Ba'alah, Iyim, Etzem,

JOS 15:30 ‏און אֶלתּוֹלַד, און כּסיל, און חָרמָה; edit

JOS 15:30 un Eltolad, un Kesil, un Chormah;

JOS 15:30 And Eltolad, and Kesil, and Chormah,

JOS 15:31 ‏און ציקלַג, און מַדמַנָה, און סַנסַנָה; edit

JOS 15:31 un tsiklag, un Madmannah, un Sansannah;

JOS 15:31 And Tziklag, and Madmannah, and Sansannah,

JOS 15:32 ‏און לבֿאוֹת, און שִלחים, און עַיִן, און רִמוֹן. אַלע שטעט נײַן און צװאַנציק, מיט זײערע דערפֿער. edit

JOS 15:32 un Levaot, un Shilchim, un Ayin, un Rimmon. ale shtet nain un tsvantsik, mit zeyere derfer.

JOS 15:32 And Levaot, and Shilchim, and Ayin, and Rimmon; all the cities are 29, with their villages.

JOS 15:33 ‏אין דער נידערונג: אֶשתָּאוֹל, און צָרעָה, און אַשנָה; edit

JOS 15:33 in der niderung: Eshtaol, un Tsorah, un Ashnah;

JOS 15:33 And in the Shefelah: Eshta'ol, and Tzorah, and Ashnah,

JOS 15:34 ‏און זָנוֹחַ, און עֵין-גַנים, תַּפּוחַ, און עֵינָם; edit

JOS 15:34 un Zanoach, un Ein-Gannim, Tapuach, un Enam;

JOS 15:34 And Zanoach, and Ein-Gannim, Tapuach, and Enam,

JOS 15:35 ‏יַרמות, און עַדולָם, שׂוֹכה, און עַזֵקָה; edit

JOS 15:35 Yarmes, un eadulom, Socho, un Azekah;

JOS 15:35 Yarmut, and Adullam, Sokhoh, and Azekah,

JOS 15:36 ‏און שַעֲרַיִם, און עַדיתַיִם, און גדֵרָה, און גדֵרוֹתַיִם. פֿערצן שטעט מיט זײערע דערפֿער. edit

JOS 15:36 un Shaarayim, un Aditayim, un Gederah, un Gederotayim. fertsen shtet mit zeyere derfer.

JOS 15:36 And Sha'arayim, and Aditayim, and Gederah, and Gederotayim; 14 cities with their villages.

JOS 15:37 ‏צנָן, און חַדָשָה, און מִגדַל-גָד; edit

JOS 15:37 Tsenan, un Chadashah, un Migdal-Gad;

JOS 15:37 Tzenan, and Chadashah, and Migdal-Gad,

JOS 15:38 ‏און דִלעָן, און מִצפֵּה, און יָקתְאֵל; edit

JOS 15:38 un Dilean, un Mitspah, un Yokteel;

JOS 15:38 And Dile'an, and Mitzpeh, and Yokte'el,

JOS 15:39 ‏לָכיש, און בָצקַת, און עֶגלוֹן; edit

JOS 15:39 Lakhish, un Botskat, un Eglon;

JOS 15:39 Lakhish, and Botzkat, and Eglon,

JOS 15:40 ‏און כַּבֿוֹן, און לַחמָס, און כִּתליש; edit

JOS 15:40 un Kabbon, un Lachmas, un Kitlish;

JOS 15:40 And Kabbon, and Lachmas, and Kitlish,

JOS 15:41 ‏און גדֵרוֹת, בֵית-דָגוֹן, און נַעֲמָה, און מַקֵדָה. זעכצן שטעט מיט זײערע דערפֿער. edit

JOS 15:41 un Gederot, Beit-Dagon, un Naamah, un Makkedah. zechtsen shtet mit zeyere derfer.

JOS 15:41 And Gederot, Beit-Dagon, and Naamah, and Makkedah; 16 cities with their villages.

JOS 15:42 ‏לִבֿנָה, און עֶתֶר, און עָשָן; edit

JOS 15:42 levone, un Eter, un Ashan;

JOS 15:42 Livnah, and Eter, and Ashan,

JOS 15:43 ‏און יִפֿתָּח, און אַשנָה, און נציבֿ; edit

JOS 15:43 un Yiftach, un Ashnah, un Netsiv;

JOS 15:43 And Yiftach, and Ashnah, and Netziv,

JOS 15:44 ‏און קעִילָה, און אַכזיבֿ, און מָרֵאשָה. נײַן שטעט מיט זײערע דערפֿער. edit

JOS 15:44 un Keilah, un Akhziv, un moreshoh. nain shtet mit zeyere derfer.

JOS 15:44 And Ke'ilah, and Achziv, and Mareshah; 9 cities with their villages.

JOS 15:45 ‏עֶקרוֹן מיט אירע טעכטערשטעט און אירע דערפֿער; edit

JOS 15:45 Ekron mit ire techtershtet un ire derfer;

JOS 15:45 Ekron, with her towns and her villages.

JOS 15:46 ‏פֿון עֶקרוֹן ביז צום ים, אַלע װאָס לעבן אַשדוֹד, מיט זײערע דערפֿער. edit

JOS 15:46 fun Ekron biz tsum yam, ale vos leben Ashdod, mit zeyere derfer.

JOS 15:46 From Ekron even unto the Yam, all that lay near Ashdod, with their villages.

JOS 15:47 ‏אַשדוֹד, אירע טעכטערשטעט, און אירע דערפֿער; עַזָה, אירע טעכטערשטעט, און אירע דערפֿער; ביז דעם טײַך פֿון מִצרַיִם, און דעם יַם-הַגָדול מיטן ברעג. edit

JOS 15:47 Ashdod, ire techtershtet, un ire derfer; Azah, ire techtershtet, un ire derfer; biz dem taich fun Mitsrayim, un dem yam-hagodul miten breg.

JOS 15:47 Ashdod with her towns and her villages, Azah (Gaza) with her towns and her villages, unto the Wadi Mitzrayim, and the Yam HaGadol, and the coastline thereof.

JOS 15:48 ‏און אין דעם געבערג: שָמיר, און יַתּיר, און שׂוֹכה; edit

JOS 15:48 un in dem geberg: Shamir, un Yatir, un Socho;

JOS 15:48 And in the har, Shamir, and Yatir, and Sokho,

JOS 15:49 ‏און דַנָה, און קִריַת-סַנָה, דאָס איז דבֿיר; edit

JOS 15:49 un Dannah, un Kiryat-Sannah, dos iz Devir;

JOS 15:49 And Dannah, and Kiryat Sannah, which is Devir,

JOS 15:50 ‏און עַנָבֿ, און אֶשתמֹה, און עָנים; edit

JOS 15:50 un Anav, un Eshtemoh, un Anim;

JOS 15:50 And Anav, and Eshtemoh, and Anim,

JOS 15:51 ‏און גוֹשֶן, און חוֹלוֹן, און גילוה. עלף שטעט מיט זײערע דערפֿער. edit

JOS 15:51 un Goshen, un Cholon, un Giloh. elf shtet mit zeyere derfer.

JOS 15:51 And Goshen, and Cholon, and Giloh; 11 cities with their villages;

JOS 15:52 ‏אַרָבֿ, און רוּמָה, און אֶשעָן; edit

JOS 15:52 Arav, un Rumah, un Eshan;

JOS 15:52 Arav, and Dumah, and Esh'an,

JOS 15:53 ‏און יָנים, און בֵית-תַּפּוחַ, און אַפֿקָה; edit

JOS 15:53 un Yonim, un Beit-Tappuach, un Aphekah;

JOS 15:53 And Yanum, and Beit-Tappuach, and Aphekah,

JOS 15:54 ‏און חומטָה, און קִריַת-אַרבע – דאָס איז חֶבֿרוֹן – און ציער. נײַן שטעט מיט זײערע דערפֿער. edit

JOS 15:54 un chumtoh, un Kiryat-Arba – dos iz Chevron – un Tsior. nain shtet mit zeyere derfer.

JOS 15:54 And Chumtah, and Kiryat-Arba, which is Chevron, and Tzior; 9 cities with their villages;

JOS 15:55 ‏מָעוֹן, כַּרמֶל, און זיף, און יוטָה; edit

JOS 15:55 Maon, Carmel, un Ziph, un yutoh;

JOS 15:55 Ma'on, Carmel, and Ziph, and Yutah,

JOS 15:56 ‏און יִזרְעֶאל, און יָקדְעָם, און זָנוֹחַ; edit

JOS 15:56 un Yizreel, un Yokdeam, un Zanoach;

JOS 15:56 And Yizre'el, and Yokde'am, and Zanoach,

JOS 15:57 ‏קַיִן, גִבֿעָה, און תִּמנָה. צען שטעט מיט זײערע דערפֿער. edit

JOS 15:57 Kayin, Givah, un Timnah. tsen shtet mit zeyere derfer.

JOS 15:57 Kayin, Giv'ah, and Timnah; 10 cities with their villages;

JOS 15:58 ‏חַלחול, בֵית-צור, און גדוֹר; edit

JOS 15:58 Chalchul, Beit-Tsur, un Gedor;

JOS 15:58 Chalchul, Beit-Tzur, and Gedor,

JOS 15:59 ‏און מַעֲרָת, און בֵית-עַנוֹת, און אֶלתקוֹן. זעקס שטעט מיט זײערע דערפֿער. edit

JOS 15:59 un Maarat, un Beit-Anot, un Eltekon. zeks shtet mit zeyere derfer.

JOS 15:59 And Ma'arat, and Beit-Anot, and Eltekon; 6 cities with their villages;

JOS 15:60 ‏קִריַת-בַעַל – דאָס איז קִריַת-יְעָרים – און רַבָה. צװײ שטעט מיט זײערע דערפֿער. edit

JOS 15:60 Kiryat-Baal – dos iz Keriyot-iaeorim – un Rabbah. tsvei shtet mit zeyere derfer.

JOS 15:60 Kiryat Ba'al, which is Kiryat-Ye'arim, and Rabbah; 2 cities with their villages;

JOS 15:61 ‏אין מדבר: בֵית-עַרָבֿה, מִדיָן, און סכָכָה; edit

JOS 15:61 in midbar: beit-Aravah, Midyan, un Sekhakhah;

JOS 15:61 In the midbar, Beit-Aravah, Middin, and Sekhakhah,

JOS 15:62 ‏און נִבֿשָן, און די זאַלצשטאָט, און עֵין-גֶדי. זעקס שטעט מיט זײערע דערפֿער. edit

JOS 15:62 un Nivshan, un di zaltsshtot, un Ein-Gedi. zeks shtet mit zeyere derfer.

JOS 15:62 And Nivshan, and the Ir HaMelach, and Ein-Gedi; 6 cities with their villages.

JOS 15:63 ‏אָבער דעם יבֿוסי, די באַװױנער פֿון ירושָלַיִם, זײ, האָבן די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל נישט געקענט פֿאַרטרײַבן, און דער יבֿוסי איז געבליבן זיצן מיט די קינדער פֿון יהוּדה אין ירושָלַיִם ביז אױף הײַנטיקן טאָג. edit

JOS 15:63 ober dem Yevusi, di bavoiner fun Yerusholayim, zei, hoben di kinder fun Yisroel nisht gekent fartraiben, un der Yevusi iz gebliben zitsen mit di kinder fun Yehudah in Yerusholayim biz oif haintiken tog.

JOS 15:63 As for the Yevusi, the inhabitants of Yerushalayim, the Bnei Yehudah could not drive them out; but the Yevusi dwell with the Bnei Yehudah at Yerushalayim unto HaYom Hazeh.

JOS 16:1 ‏און דער גוֹרל פֿון די קינדער פֿון יוֹסף איז אַרױסגעגאַנגען פֿון יַרדן בײַ יריחוֹ, צו די װאַסערן פֿון יריחוֹ, קײן מזרח, אַרױפֿגײענדיק פֿון יריחוֹ צום מדבר איבער דעם געבערג, צו בֵית-אֵל. edit

JOS 16:1 un der goral fun di kinder fun Yosef iz aroisgegangen fun Yarden bai Yericho, tsu di vaseren fun Yericho, kein mizrech, aroifgeyendik fun Yericho tsum midbar iber dem geberg, tsu Beit-El.

JOS 16:1 And the goral (lot) of the Bnei Yosef ran from the Yarden by Yericho, east of the spring at Yericho, to the midbar that goeth up from Yericho into the hill country of Beit-El,

JOS 16:2 ‏און ער איז אַרױסגעגאַנגען פֿון בֵית-אֵל קײן לוז, און איז אַריבער צום געמאַרק פֿון דעם אַרכּי, עַטָרוֹת. edit

JOS 16:2 un er iz aroisgegangen fun Beit-El kein Luz, un iz ariber tsum gemark fun dem Arki, Atarot.

JOS 16:2 And goeth out from Beit-El to Luz, and passeth along unto the territory of Arki to Atarot,

JOS 16:3 ‏און ער האָט אַראָפּגענידערט צו מערבֿ, צום געמאַרק פֿון דעם יַפֿלֵטי, ביז דעם געמאַרק פֿון דער אונטערשטער בֵית-חוֹרוֹן, און ביז גֶזֶר; און זײַן אױסלאָז איז געװען בײַם ים. edit

JOS 16:3 un er hot aropgenidert tsu mayrev, tsum gemark fun dem Yaphleti, biz dem gemark fun der untershter Beit-Choron, un biz Gezer; un zain oisloz iz geven baim yam.

JOS 16:3 And goeth down westward to the territory of Yaphleti, unto the territory of Lower Beit-Choron, and to Gezer; ending at the Yam.

JOS 16:4 ‏און די קינדער פֿון יוֹסף, מנַשֶה און אפֿרים, האָבן געקריגן זײער נחלה. edit

JOS 16:4 un di kinder fun Yosef, Menasheh un Ephrayim, hoben gekrigen zeyer nachle.

JOS 16:4 So the Bnei Yosef, Menasheh and Ephrayim, inherited their nachalah.

JOS 16:5 ‏און דאָס איז געװען דער געמאַרק פֿון די קינדער פֿון אפֿרים לױט זײערע משפּחות: דער געמאַרק פֿון זײער נחלה צו מזרח איז געװען עַטרוֹת-אַדָר, ביז דער אױבערשטער בֵית-חוֹרוֹן. edit

JOS 16:5 un dos iz geven der gemark fun di kinder fun Ephrayim loit zeyere mishpoches: der gemark fun zeyer nachle tsu mizrech iz geven Atrot-Addar, biz der Oibershter Beit-Choron.

JOS 16:5 And the boundary of the Bnei Ephrayim according to their mishpekhot was thus: the boundary of their nachalah on the east side was Atrot Addar, unto Upper Beit-Choron;

JOS 16:6 ‏און דער געמאַרק איז אַרױסגעגאַנגען צו מערבֿ, מיט מִכמתָת פֿון צפֿון, און דער געמאַרק האָט זיך אױסגעדרײט צו מזרח, צו תַּאֲנַת-שילוֹ, און איז עס פֿאַרבײַגעגאַנגען פֿון מזרח, צו יָנוֹחַ. edit

JOS 16:6 un der gemark iz aroisgegangen tsu mayrev, mit Michmetat fun Tsafon, un der gemark hot zich oisgedreit tsu mizrech, tsu taּanat-Shiloh, un iz es farbaigegangen fun mizrech, tsu Yanoach.

JOS 16:6 And the boundary ran toward the Yam to Michmetat on the north side; and the boundary ran eastward unto Ta'anat Shiloh, and passed by it on the east to Yanoach;

JOS 16:7 ‏און ער האָט אַראָפּגענידערט פֿון יָנוֹחַ קײן עַטָרוֹת, און קײן נַעֲרָה, און האָט זיך אָנגעשטױסן אָן יריחוֹ, און זיך אױסגעלאָזט בײַם יַרדן. edit

JOS 16:7 un er hot aropgenidert fun Yanoach kein Atarot, un kein Naarah, un hot zich ongeshtoisen on Yericho, un zich oisgelozt baim Yarden.

JOS 16:7 And it ran down from Yanoach to Atarot, and to Na'arah, and came to Yericho, and ran to an end at the Yarden.

JOS 16:8 ‏פֿון תַּפּוחַ איז דער געמאַרק געגאַנגען צו מערבֿ, צום טײַך קָנָה, און זײַן אױסלאָז איז געװען בײַם ים. דאָס איז די נחלה פֿון דעם שבֿט פֿון די קינדער פֿון אפֿרים לױט זײערע משפּחות; edit

JOS 16:8 fun Tapuach iz der gemark gegangen tsu mayrev, tsum taich Kanah, un zain oisloz iz geven baim yam. dos iz di nachle fun dem sheyvet fun di kinder fun Ephrayim loit zeyere mishpoches;

JOS 16:8 The boundary ran from Tapuach westward unto the Wadi Kanah; and the end thereof ran to the Yam. This is the nachalah of the tribe of the Bnei Ephrayim by their mishpekhot.

JOS 16:9 ‏דערצו די שטעט װאָס זײַנען אָפּגעשײדט געװאָרן פֿאַר די קינדער פֿון אפֿרים אין מיטן פֿון דער נחלה פֿון די קינדער פֿון מנַשֶה, אַלע שטעט מיט זײערע דערפֿער. edit

JOS 16:9 dertsu di shtet vos zainen opgesheidt gevoren far di kinder fun Ephrayim in miten fun der nachle fun di kinder fun Menasheh, ale shtet mit zeyere derfer.

JOS 16:9 And the towns set aside for the Bnei Ephrayim were inside the Bnei Menasheh, all the towns with their villages.

JOS 16:10 ‏און זײ האָבן נישט פֿאַרטריבן דעם כּנַעֲני װאָס איז געזעסן אין גֶזֶר; און דער כּנַעֲני איז געבליבן זיצן צװישן אפֿרים ביז אױף הײַנטיקן טאָג, און איז געװאָרן צום צינזקנעכט. edit

JOS 16:10 un zei hoben nisht fartriben dem Kenaani vos iz gezesen in Gezer; un der Kenaani iz gebliben zitsen tsvishen Ephrayim biz oif haintiken tog, un iz gevoren tsum tsinzknecht.

JOS 16:10 And they drove not out the Kena'ani that dwelt in Gezer: but the Kena'ani dwell among the Ephrayim unto yom hazeh, and serve under forced labor.

JOS 17:1 ‏און דאָס איז געװען דער גוֹרל פֿאַר שבֿט מנַשֶה; װאָרום ער איז געװען יוֹספֿס בכוֹר. פֿאַר מָכיר דעם בכוֹר פֿון מנַשֶהן, דעם פֿאָטער פֿון גִלעָד, װײַל ער איז געװען אַ מאַן פֿון מלחמה, פֿאַר אים איז געװען גִלעָד, און בָשָן. edit

JOS 17:1 un dos iz geven der goral far sheyvet Menasheh; vorem er iz geven Yosefs bocher. far Machir dem bocher fun Menashehen, dem foter fun Gilad, vail er iz geven a man fun milchome, far im iz geven Gilad, un Bashan.

JOS 17:1 There was also a goral (lot) for the tribe of Menasheh; for he was the bechor of Yosef; Machir was the bechor of Menasheh and the av of Gil'ad, and because he was an ish milchamah, therefore he got Gil'ad and Bashan.

JOS 17:2 ‏און דאָס איז געװען פֿאַר די איבעריקע קינדער פֿון מנַשֶה לױט זײערע משפּחות; פֿאַר די קינדער פֿון אַבֿיעֶזֶר, און פֿאַר די קינדער פֿון חֵלֶק, און פֿאַר די קינדער פֿון אַשׂריאֵל, און פֿאַר די קינדער פֿון שכֶם, און פֿאַר די קינדער פֿון חֵפֿר, און פֿאַר די קינדער פֿון שמידָע. דאָס זײַנען די קינדער פֿון מנַשֶה דעם זון פֿון יוֹספֿן, די מאַנספּאַרשױנען, לױט זײערע משפּחות. edit

JOS 17:2 un dos iz geven far di iberike kinder fun Menasheh loit zeyere mishpoches; far di kinder fun Aviezer, un far di kinder fun Chelek, un far di kinder fun Asriel, un far di kinder fun Shechem, un far di kinder fun Chepher, un far di kinder fun Shemida. dos zainen di kinder fun Menasheh dem zun fun Yosefen, di mansparshoinen, loit zeyere mishpoches.

JOS 17:2 There was also a goral (lot) for the rest of the Bnei Menasheh by their mishpekhot; for the Bnei Avi'ezer, for the Bnei Chelek, for the Bnei Asriel, for the Bnei Shechem, for the Bnei Chepher, and for the Bnei Shemida; these were the zekharim of the Menasheh ben Yosef by their mishpekhot.

JOS 17:3 ‏און צלָפֿחָד דער זון פֿון חֵפֿר, דעם זון פֿון גִלעָד, דעם זון פֿון מָכיר, דעם זון פֿון מנַשֶהן, האָט נישט געהאַט קײן זין נאָר בלױז טעכטער; און דאָס זײַנען די נעמען פֿון זײַנע טעכטער: מַחלָה, און נוֹעָה, חָגלָה, מִלכָּה, און תִּרצָה. edit

JOS 17:3 un Tselophechad der zun fun Chepher, dem zun fun Gilad, dem zun fun Machir, dem zun fun Menashehen, hot nisht gehat kein zin nor bloiz techter; un dos zainen di nemen fun zaine techter: Machlah, un Noah, Choglah, Milcah, un Tirtsah.

JOS 17:3 But Tzelophechad ben Chepher ben Gil'ad ben Machir ben Menasheh had no banim, but banot; and these are the shmot of his banot, Machlah, and No'ah, Choglah, Milcah, and Tirtzah.

JOS 17:4 ‏האָבן זײ גענענט פֿאַר אֶלעָזָר דעם כֹּהן, און פֿאַר יְהוֹשועַ ‏ דעם זון פֿון נון, און פֿאַר די פֿירשטן, אַזױ צו זאָגן: ה׳ האָט באַפֿױלן משהן, אונדז צו געבן אַ נחלה צװישן אונדזערע ברידער. האָט ער זײ געגעבן לױט דעם מױל פֿון ה׳ אַ נחלה צװישן די ברידער פֿון זײער פֿאָטער. edit

JOS 17:4 hoben zei genent far Elazar dem koyen, un far Yehoshua dem zun fun Nun, un far di firshten, azoi tsu zogen: Hashem hot bafoilen Mosheen, undz tsu geben a nachle tsvishen undzere brider. hot er zei gegeben loit dem moil fun Hashem a nachle tsvishen di brider fun zeyer foter.

JOS 17:4 And they came near before El'azar HaKohen, and before Yehoshua ben Nun, and before the nasi'im saying, Hashem commanded Moshe to give us a nachalah among acheinu. Therefore according to the commandment of Hashem he gave them a nachalah among the achim of their av.

JOS 17:5 ‏און צען טײלן זײַנען געפֿאַלן אױף מנַשֶה, אַחוץ דאָס לאַנד גִלעָד, און בָשָן, װאָס פֿון יענער זײַט יַרדן; edit

JOS 17:5 un tsen teilen zainen gefalen oif Menasheh, achuts dos land Gilad, un Bashan, vos fun yener zait Yarden;

JOS 17:5 And there fell ten tracts of land to Menasheh, in addition to Eretz Gil'ad and Bashan, which were on the other side of the Yarden;

JOS 17:6 ‏װײַל די טעכטער פֿון מנַשֶה האָבן געקריגן אַ נחלה צװישן זײַנע זין. און דאָס לאַנד גִלעָד איז געװען פֿאַר די איבעריקע קינדער פֿון מנַשֶה. edit

JOS 17:6 vail di techter fun Menasheh hoben gekrigen a nachle tsvishen zaine zin. un dos land Gilad iz geven far di iberike kinder fun Menasheh.

JOS 17:6 Because the banot of Menasheh had inherited a nachalah among his banim; and the rest of the Bnei Menasheh had Eretz Gil'ad.

JOS 17:7 ‏און דער געמאַרק פֿון מנַשֶה איז געװען פֿון אָשֵר ביז מִכמתָת װאָס פֿאַר שכֶם; און דער געמאַרק איז געגאַנגען רעכטס צו די באַװױנער פֿון עֵין-תַּפּוחַ – edit

JOS 17:7 un der gemark fun Menasheh iz geven fun Asher biz Michmetat vos far Shechem; un der gemark iz gegangen rechts tsu di bavoiner fun Ein-Tapuach –

JOS 17:7 And the boundary of Menasheh was from Asher to Michmetat, that lieth before Shechem; and the boundary ran along to the right to the inhabitants of Ein Tapuach.

JOS 17:8 ‏צו מנַשֶה האָט געהערט דאָס לאַנד פֿון תַּפּוחַ; אָבער תַּפּוחַ בײַם געמאַרק פֿון מנַשֶה האָט געהערט צו די קינדער פֿון אפֿרים – edit

JOS 17:8 tsu Menasheh hot gehert dos land fun Tapuach; ober Tapuach baim gemark fun Menasheh hot gehert tsu di kinder fun Ephrayim –

JOS 17:8 Now Menasheh had Eretz Tapuach; but Tapuach on the border of Menasheh belonged to the Bnei Ephrayim;

JOS 17:9 ‏און דער געמאַרק האָט אַראָפּגענידערט צום טײַך קָנָה, צו דָרום פֿון טײַך, פֿאַרבײַ יענע שטעט װאָס האָבן געהערט צו אפֿרים אין מיטן פֿון די שטעט פֿון מנַשֶה. און דער געמאַרק פֿון מנַשֶה איז געװען אין צפֿון פֿון טײַך, און זײַן אױסלאָז איז געװען בײַם ים. edit

JOS 17:9 un der gemark hot aropgenidert tsum taich Kanah, tsu dorem fun taich, farbai yene shtet vos hoben gehert tsu Ephrayim in miten fun di shtet fun Menasheh. un der gemark fun Menasheh iz geven in Tsafon fun taich, un zain oisloz iz geven baim yam.

JOS 17:9 And the boundary descended unto the Wadi Kanah, southward of the Wadi; these towns of Ephrayim are among the towns of Menasheh; the boundary of Menasheh also was on the north side of the Wadi, and ended at the Yam;

JOS 17:10 ‏צו דָרום איז געװען אפֿרימס, און צו צפֿון מנַשֶהס; און דער ים איז געװען זײַן געמאַרק. און זײ האָבן זיך אָנגעשטױסן אָן אָשֵר אין צפֿון, און אָן יִשׂשָׂכָר אין מזרח. edit

JOS 17:10 tsu dorem iz geven Ephrayims, un tsu Tsafon Menashehs; un der yam iz geven zain gemark. un zei hoben zich ongeshtoisen on Asher in Tsafon, un on Yissakhar in mizrech.

JOS 17:10 Southward it was Ephrayimʼs, and northward it was Menashehʼs, and the Yam is its boundary; and they met together in Asher on the north, and in Yissakhar on the east.

JOS 17:11 ‏און צו מנַשֶה האָבן געהערט אין יִשׂשָׂכָר, און אין אָשֵר, בֵית-שְאָן און אירע טעכטערשטעט, און יִבֿלְעָם און אירע טעכטערשטעט, און די באַװױנער פֿון דוֹר און אירע טעכטערשטעט, און די באַװױנער פֿון עֵין-דוֹר און אירע טעכטערשטעט, און די באַװױנער פֿון תַּעֲנָך און אירע טעכטערשטעט, און די באַװױנער פֿון מגִדוֹ און אירע טעכטערשטעט – די דרײַ געגנטן. edit

JOS 17:11 un tsu Menasheh hoben gehert in Yissakhar, un in Asher, Beit-Shean un ire techtershtet, un Yivleam un ire techtershtet, un di bavoiner fun dor un ire techtershtet, un di bavoiner fun eein-dor un ire techtershtet, un di bavoiner fun Tanake un ire techtershtet, un di bavoiner fun Megiddo un ire techtershtet – di drai gegenten.

JOS 17:11 And Menasheh had in Yissakhar and in Asher Beit-She'an and its towns, and Yivle'am and its towns, and the inhabitants of Dor and its towns, and the inhabitants of Ein-dor and its towns, and the inhabitants of Ta'nakh and its towns, and the inhabitants of Megiddo and its towns, sheloshet (three) of Nafet.

JOS 17:12 ‏אָבער די קינדער פֿון מנַשֶה האָבן נישט געקענט פֿאַרטרײַבן די דאָזיקע שטעט, װײַל דער כּנַעֲני איז באַשטאַנען צו בלײַבן זיצן אין דעם דאָזיקן לאַנד. edit

JOS 17:12 ober di kinder fun Menasheh hoben nisht gekent fartraiben di dozike shtet, vail der Kenaani iz bashtanen tsu blaiben zitsen in dem doziken land.

JOS 17:12 Yet the Bnei Menasheh could not drive out the inhabitants of those towns; but the Kena'ani persisted dwelling in that land.

JOS 17:13 ‏און עס איז געװען, אַז די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל זײַנען געװאָרן שטאַרקער, האָבן זײ געמאַכט דעם כּנַעֲני צו צינז, אָבער פֿאַרטרײַבן האָבן זײ אים נישט פֿאַרטריבן. edit

JOS 17:13 un es iz geven, az di kinder fun Yisroel zainen gevoren shtarker, hoben zei gemacht dem Kenaani tsu tsinz, ober fartraiben hoben zei im nisht fartriben.

JOS 17:13 Yet it came to pass, when the Bnei Yisroel increased in chozek (strength) that they put the Kena'ani to forced labor, but did not utterly drive them out.

JOS 17:14 ‏און די קינדער פֿון יוֹסף האָבן גערעדט צו יְהוֹשועַן, אַזױ צו זאָגן: פֿאַר װאָס גיסטו מיר פֿאַר אַ נחלה אײן גוֹרל און אײן חלק, װען איך בין פֿיל פֿאָלק, װײַל ה׳ האָט מיך אַזױ געבענטשט? edit

JOS 17:14 un di kinder fun Yosef hoben geredt tsu Yehoshuaen, azoi tsu zogen: far vos gistu mir far a nachle ein goral un ein chelek, ven ich bin fil folk, vail Hashem hot mich azoi gebentsht?

JOS 17:14 And the Bnei Yosef spoke unto Yehoshua, saying, Why hast thou given me for a nachalah but one goral and one chevel (portion, lot) to inherit, seeing I am an am rav, forasmuch as Hashem hath blessed me hitherto?

JOS 17:15 ‏האָט יְהוֹשועַ צו זײ געזאָגט: אױב דו ביסט פֿיל פֿאָלק, גײ דיר אַרױף צום װאַלד, און װעסט דיר אױסהאַקן פֿון דאָרטן, אין לאַנד פֿון דעם פּרִזי און די רפֿאים, אױב דיר איז ענג דאָס געבערג פֿון אפֿרים. edit

JOS 17:15 hot Yehoshua tsu zei gezogt: oib du bist fil folk, gei dir aroifblikendik tsum vald, un vest dir oishaken fun dorten, in land fun dem Perizzi un di Rephaim, oib dir iz eng dos geberg fun Ephrayim.

JOS 17:15 And Yehoshua answered them, If thou be an am rav, then get thee up to the wood country, and cut down for thyself there in the Eretz HaPerizzi and HaRepha'im, if Har Ephrayim be too small for thee.

JOS 17:16 ‏האָבן די קינדער פֿון יוֹסף געזאָגט: אונדז װעט נישט קלעקן דאָס געבערג; און אײַזערנע רײַטװעגן זײַנען דאָ בײַ אַלע כּנַעֲנים װאָס זיצן אין לאַנד פֿון טאָל, בײַ די װאָס אין בֵית-שְאָן און אירע טעכטערשטעט, און בײַ די װאָס אין טאָל יִזרְעֶאל. edit

JOS 17:16 hoben di kinder fun Yosef gezogt: undz vet nisht kleken dos geberg; un aizerne raitvegen zainen do bai ale Kenaanim vos zitsen in land fun tal, bai di vos in Beit-Shean un ire techtershtet, un bai di vos in tal Yizreel.

JOS 17:16 And the Bnei Yosef said, The har is not enough for us; and all the Kena'ani that dwell in the eretz haemek have chariots of barzel (iron) , both they who are of Beit-She'an and her towns, and they who are of the emek Yizre'el.

JOS 17:17 ‏האָט יְהוֹשועַ געזאָגט צום הױז פֿון יוֹסף, צו אפֿרים און צו מנַשֶה, אַזױ צו זאָגן: פֿיל פֿאָלק ביסטו און גרױס כּוֹח האָסטו; װעסט האָבן נישט אײן גוֹרל, edit

JOS 17:17 hot Yehoshua gezogt tsum hoiz fun Yosef, tsu Ephrayim un tsu Menasheh, azoi tsu zogen: fil folk bistu un grois koiech hostu; vest hoben nisht ein goral,

JOS 17:17 And Yehoshua spoke unto Bais Yosef, even to Ephrayim and to Menasheh, saying, Thou art an am rav, and hast ko'ach gadol; thou shalt not have goral echad only;

JOS 17:18 ‏נײַערט דאָס געבערג װעט געהערן צו דיר; װי עס איז װאַלד, װעסטו עס אױסהאַקן, און צו דיר װעט געהערן װאָס װעט אַרױסקומען דערפֿון; װאָרום װעסט פֿאַרטרײַבן דעם כּנַעֲני, װי ער האָט אײַזערנע רײַטװעגן, װי ער איז שטאַרק. edit

JOS 17:18 naiert dos geberg vet geheren tsu dir; vi es iz vald, vestu es oishaken, un tsu dir vet geheren vos vet aroiskumen derfun; vorem vest fartraiben dem Kenaani, vi er hot aizerne raitvegen, vi er iz shtark.

JOS 17:18 But the har shall be thine; for it is a forest, and thou shalt cut it down; and the rest of the cleared land shall be thine; for thou shalt drive out the Kena'ani, though they have chariots of barzel (iron) , and though they be chazak.

JOS 18:1 ‏און די גאַנצע עדה פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל האָט זיך אײַנגעזאַמלט אין שילוֹ, און זײ האָבן דאָרטן אױפֿגעשטעלט דעם אוֹהל-מוֹעד; און דאָס לאַנד איז געלעגן באַצװוּנגען פֿאַר זײ. edit

JOS 18:1 un di gantse eide fun di kinder fun Yisroel hot zich aingezamlt in Shiloh, un zei hoben dorten oifgeshtelt dem ohl-moed; un dos land iz gelegen batsvungen far zei.

JOS 18:1 And the kol Adat Bnei Yisroel assembled together at Shiloh, and set up the Ohel Mo'ed there. And HaAretz was subdued before them.

JOS 18:2 ‏אָבער עס זײַנען נאָך געבליבן צװישן די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל די װאָס האָבן נישט געקריגן אײַנגעטײלט זײער נחלה, זיבן שבֿטים. edit

JOS 18:2 ober es zainen noch gebliben tsvishen di kinder fun Yisroel di vos hoben nisht gekrigen aingeteilt zeyer nachle, ziben shvotim.

JOS 18:2 And there remained among the Bnei Yisroel shivah shevatim (seven tribes) , which had not yet received their nachalah.

JOS 18:3 ‏האָט יְהוֹשועַ ‏ געזאָגט צו די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל: ביז װאַנען װעט איר זיך פֿױלן צו גײן אַרבן דאָס לאַנד װאָס ה׳ דער ג-ט פֿון אײַערע עלטערן האָט אײַך געגעבן? edit

JOS 18:3 hot Yehoshua gezogt tsu di kinder fun Yisroel: biz vanen vet ir zich foilen tsu gein arben dos land vos Hashem der g-t fun aiere elteren hot aich gegeben?

JOS 18:3 And Yehoshua said unto the Bnei Yisroel, How long are ye mitrapim (slack ones, cowardly) going to take to go in and possess HaAretz, which Hashem Elohei Avoteichem hath given you?

JOS 18:4 ‏קריגט אײַך דרײַ מאַן פֿון אַ שבֿט, און איך װעל זײ שיקן, און זײ זאָלן אױפֿשטײן און אַרומגײן אין לאַנד, און זײ זאָלן עס פֿאַרשרײַבן לױט זײער נחלה, און קומען צו מיר. edit

JOS 18:4 krigt aich drai man fun a sheyvet, un ich vel zei shiken, un zei zolen oifshtein un arumgein in land, un zei zolen es farshraiben loit zeyer nachle, un kumen tsu mir.

JOS 18:4 Appoint from among you shloshah anashim for each tribe; and I will send them, and they shall rise, and go through and survey the land, and write down a description of it, according to the nachalah of each; and they shall come again to me.

JOS 18:5 ‏און זײ זאָלן זיך עס צעטײלן אין זיבן חלקים: יהוּדה זאָל בלײַבן בײַ זײַן געמאַרק אין דָרום, און דאָס הױז פֿון יוֹסף זאָלן בלײַבן בײַ זײער געמאַרק אין צפֿון. edit

JOS 18:5 un zei zolen zich es tseteilen in ziben Chelekim: Yehudah zol blaiben bai zain gemark in dorem, un dos hoiz fun Yosef zolen blaiben bai zeyer gemark in Tsafon.

JOS 18:5 And they shall divide it into shivah chalakim (seven portions) ; Yehudah shall abide in their territory on the south, and Bais Yosef shall abide in their territory on the north.

JOS 18:6 ‏און איר זאָלט פֿאַרשרײַבן דאָס לאַנד אין זיבן חלקים, און ברענגען צו מיר אַהער, און איך װעל אײַך װאַרפֿן גוֹרל דאָ פֿאַר ה׳ אלוקינו. edit

JOS 18:6 un ir zolt farshraiben dos land in ziben Chelekim, un brengen tsu mir aher, un ich vel aich vorfen goral do far Hashem Elokeinu.

JOS 18:6 Ye shall therefore write a description of HaAretz in shivah chalakim, and bring the description here to me, that I may cast goral for you here before Hashem Eloheinu.

JOS 18:7 ‏װאָרום די לוִיִים האָבן נישט קײן חלק צװישן אײַך, װײַל די כּהונה פֿון ה׳ איז זײער נחלה; און גָד, און ראובֿן, און דער האַלבער שבֿט מנַשֶה, האָבן געקריגן זײער נחלה פֿון יענער זײַט יַרדן צו מזרח, װאָס משה דער קנעכט פֿון ה׳ ‏ האָט זײ געגעבן. edit

JOS 18:7 vorem di Leviim hoben nisht kein chelek tsvishen aich, vail di kehune fun Hashem iz zeyer nachle; un Gad, un Reuven, un der halber sheyvet Menasheh, hoben gekrigen zeyer nachle fun yener zait Yarden tsu mizrech, vos Moshe der knecht fun Hashem hot zei gegeben.

JOS 18:7 But the Levi'im have no chelek among you; for the Kehunah Hashem is their nachalah; and Gad, and Reuven, and the half tribe of Menasheh, have received their nachalah beyond the Yarden on the east, which Moshe Eved Hashem gave them.

JOS 18:8 ‏זײַנען אױפֿגעשטאַנען די מענער און זײ זײַנען געגאַנגען; און יְהוֹשועַ האָט באַפֿױלן די װאָס זײַנען געגאַנגען פֿאַרשרײַבן דאָס לאַנד, אַזױ צו זאָגן: גײט, און װאַנדערט אַרום אין לאַנד, און פֿאַרשרײַבט עס, און קערט זיך אום צו מיר, און איך װעל אײַך דאָ װאַרפֿן גוֹרל פֿאַר ה׳ אין שילוֹ. edit

JOS 18:8 zainen oifgeshtanen di mener un zei zainen gegangen; un Yehoshua hot bafoilen di vos zainen gegangen farshraiben dos land, azoi tsu zogen: geit, un vandert arum in land, un farshraibt es, un kert zich um tsu mir, un ich vel aich do vorfen goral far Hashem in Shiloh.

JOS 18:8 And the men arose, and went away; and Yehoshua charged them that went to map HaAretz, saying, Go and survey the land, and write a description of it, and come again to me, that I may here cast goral for you before Hashem in Shiloh.

JOS 18:9 ‏און די מענער זײַנען געגאַנגען, און האָבן דורכגעצױגן דורכן לאַנד, און האָבן עס פֿאַרשריבן לױט די שטעט, אין זיבן חלקים, אין אַ בוך, און זײ זײַנען געקומען צו יְהוֹשועַן אין לאַגער קײן שילוֹ. edit

JOS 18:9 un di mener zainen gegangen, un hoben durchgetsoigen durchen land, un hoben es farshriben loit di shtet, in ziben Chelekim, in a buch, un zei zainen gekumen tsu Yehoshuaen in lager kein Shiloh.

JOS 18:9 And the men went and passed through HaAretz, and described it by towns in shivah chalakim in a sefer, and came again to Yehoshua to the machaneh at Shiloh.

JOS 18:10 ‏און יְהוֹשועַ האָט זײ געװאָרפֿן גוֹרל אין שילוֹ פֿאַר ה׳, און יְהוֹשועַ האָט דאָרטן צעטײלט דאָס לאַנד צו די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל לױט זײערע אײַנטײלונגען. edit

JOS 18:10 un Yehoshua hot zei gevorfen goral in Shiloh far Hashem, un Yehoshua hot dorten tseteilt dos land tsu di kinder fun Yisroel loit zeyere ainteilungen.

JOS 18:10 And Yehoshua cast goral for them in Shiloh before Hashem ; and there Yehoshua divided HaAretz unto the Bnei Yisroel according to their portions.

JOS 18:11 ‏איז אַרױפֿגעקומען דער גוֹרל פֿון דעם שבֿט פֿון די קינדער פֿון בנימין לױט זײערע משפּחות; און דער געמאַרק פֿון זײער גוֹרל איז אױסגעקומען צװישן די קינדער פֿון יהוּדה און צװישן די קינדער פֿון יוֹסף. edit

JOS 18:11 iz aroifgekumen der goral fun dem sheyvet fun di kinder fun Binyamin loit zeyere mishpoches; un der gemark fun zeyer goral iz oisgekumen tsvishen di kinder fun Yehudah un tsvishen di kinder fun Yosef.

JOS 18:11 And the goral of the tribe of the Bnei Binyamin came up according to their mishpekhot; and the territory of their goral (allotment) came forth between the Bnei Yehudah and the Bnei Yosef.

JOS 18:12 ‏און דער געמאַרק צו צפֿון-זײַט איז זײ געװען פֿון יַרדן; און דער געמאַרק איז אַרױפֿגעגאַנגען צום רוקן פֿון יריחוֹ אין צפֿון, און איז אַרױפֿגעגאַנגען אױפֿן באַרג צו מערבֿ; און זײַן אױסלאָז איז געװען בײַם מדבר פֿון בֵית-אָוֶן. edit

JOS 18:12 un der gemark tsu Tsafon-zait iz zei geven fun Yarden; un der gemark iz aroifgegangen tsum ruchen fun Yericho in Tsafon, un iz aroifgegangen oifen barg tsu mayrev; un zain oisloz iz geven baim midbar fun Beit-Aven.

JOS 18:12 And their boundary on the north side was from the Yarden; and the boundary went up along the side of Yericho on the north, and went up through the har westward; and ended at the midbar of Beit-Aven.

JOS 18:13 ‏און דער געמאַרק איז אַריבער פֿון דאָרטן צו לוז, צום רוקן פֿון לוז – דאָס איז בֵית-אֵל – צו דָרום; און דער געמאַרק האָט אַראָפּגענידערט צו עַטרוֹת-אַדָר בײַם באַרג װאָס צו דָרום פֿון דער אונטערשטער בֵית-חוֹרוֹן. edit

JOS 18:13 un der gemark iz ariber fun dorten tsu Luz, tsum ruchen fun Luz – dos iz Beit-El – tsu dorem; un der gemark hot aropgenidert tsu Atrot-Addar baim barg vos tsu dorem fun der untershter Beit-Choron.

JOS 18:13 And the boundary went over from there toward Luz, to the side of Luz (that is, Beit-El) southward; and the boundary descended to Atrot Addar, near the har that lieth on the south side of the Lower Beit-Choron.

JOS 18:14 ‏און דער געמאַרק האָט זיך געצױגן, און זיך אױסגעדרײט צו מערבֿ-זײַט, צו דָרום פֿון דעם באַרג װאָס פֿאַר בֵית-חוֹרוֹן צו דָרום; און זײַן אױסלאָז איז געװען בײַ קִריַת-בַעַל – דאָס איז קִריַת-יְעָרים – אַ שטאָט פֿון די קינדער פֿון יהוּדה. דאָס איז די מערבֿ-זײַט. edit

JOS 18:14 un der gemark hot zich getsoigen, un zich oisgedreit tsu mayrev-zait, tsu dorem fun dem barg vos far Beit-Choron tsu dorem; un zain oisloz iz geven bai Kiryat-Baal – dos iz Keriyot-iaeorim – a shtot fun di kinder fun Yehudah. dos iz di mayrev-zait.

JOS 18:14 And the boundary ran from there and extended around the west side southward, from the har that lieth before Beit-Choron southward; and ends at Kiryat Ba'al, which is Kiryat-Ye'arim, a town of the Bnei Yehudah; this was the west side.

JOS 18:15 ‏און די דָרום-זײַט איז געװען פֿון עק קִריַת-יְעָרים; און דער געמאַרק איז אַרױסגעגאַנגען צו מערבֿ, און איז אַרױסגעקומען בײַם קװאַל פֿון די װאַסערן פֿון נֶפֿתּוֹחַ. edit

JOS 18:15 un di dorem-zait iz geven fun ek Keriyot-iaeorim; un der gemark iz aroisgegangen tsu mayrev, un iz aroisgekumen baim kval fun di vaseren fun Nephtoach.

JOS 18:15 And the southern side was from the end of Kiryat-Ye'arim, and the boundary went out on the west, and went out to the ma'ayan (spring) of the waters of Nephtoach;

JOS 18:16 ‏און דער געמאַרק האָט אַראָפּגענידערט צום עק באַרג װאָס פֿאַר דעם טאָל פֿון בן-הִנוֹם, װאָס אין טאָל רפֿאים צו צפֿון; און ער האָט אַראָפּגענידערט צו דעם טאָל פֿון הִנוֹם, צום רוקן פֿון דעם יבֿוסי צו דָרום, און איז אַראָפּגעגאַנגען קײן עֵין-רוֹגֵל. edit

JOS 18:16 un der gemark hot aropgenidert tsum ek barg vos far dem tal fun Ben-Hinom, vos in tal Rephaim tsu Tsafon; un er hot aropgenidert tsu dem tal fun Hinom, tsum ruchen fun dem Yevusi tsu dorem, un iz aropgegangen kein eein-rogel.

JOS 18:16 And the boundary came down to the foot of the har that lieth before the Ben Hinnom Valley, and which is in the Emek Repha'im on the north, and descended to the Hinnom Valley, to the south of the Yevusi, and descended to Ein-Rogel,

JOS 18:17 ‏און ער האָט זיך געצױגן פֿון צפֿון, און איז אַרױסגעקומען בײַ עֵין-שֶמֶש, און איז אַרױס צו גלילוֹת װאָס אַקעגן דעם אַרױפֿגאַנג פֿון אַדוּמים, און האָט אַראָפּגענידערט צו דעם שטײן פֿון בוֹהַן דעם זון פֿון ראובֿן. edit

JOS 18:17 un er hot zich getsoigen fun Tsafon, un iz aroisgekumen bai Ein-Shemesh, un iz arois tsu glilot vos akegen dem aroifgang fun Adumim, un hot aropgenidert tsu dem shtein fun Bohan dem zun fun Reuven.

JOS 18:17 And ran from the north, and went to Ein Shemesh, and went toward Gelilot, which is opposite the ascent of Adummim, and descended to the Even Bohan ben Reuven,

JOS 18:18 ‏און ער איז אַריבער צום רוקן אַקעגן דעם פּלױן צו צפֿון, און האָט אַראָפּגענידערט צום פּלױן. edit

JOS 18:18 un er iz ariber tsum ruchen akegen dem ploin tsu Tsafon, un hot aropgenidert tsum ploin.

JOS 18:18 And passed along toward the slope opposite Aravah northward, and went down unto the Aravah;

JOS 18:19 ‏און דער געמאַרק איז אַריבער צום רוקן פֿון בֵית-חָגלָה צו צפֿון; און דער אױסלאָז פֿון דעם געמאַרק איז געװען בײַ דער צונג פֿון יַם-הַמֶלַח צו צפֿון, בײַם עק יַרדן צו דָרום. דאָס איז דער געמאַרק פֿון דָרום. edit

JOS 18:19 un der gemark iz ariber tsum ruchen fun Beit-Choglah tsu Tsafon; un der oisloz fun dem gemark iz geven bai der tsung fun Yam-HaMelach tsu Tsafon, baim ek Yarden tsu dorem. dos iz der gemark fun dorem.

JOS 18:19 And the boundary passed along to the slope of Beit-Choglah northward; and the end of the boundary was at the north bay of the Yam HaMelach (the Salt Sea, the Dead Sea) at the south end of the Yarden; this was the southern boundary.

JOS 18:20 ‏און דער יַרדן גרענעצט עס צו מזרח-זײַט. דאָס איז די נחלה פֿון די קינדער פֿון בנימין לױט אירע געמאַרקן, רונד אַרום, לױט זײערע משפּחות. edit

JOS 18:20 un der Yarden grenetst es tsu mizrech-zait. dos iz di nachle fun di kinder fun Binyamin loit ire gemarken, rund arum, loit zeyere mishpoches.

JOS 18:20 And the Yarden was the boundary of it on the east side. This was the nachalah of the Bnei Binyamin, to its boundaries all around, according to their mishpekhot.

JOS 18:21 ‏און די שטעט פֿון דעם שבֿט פֿון די קינדער פֿון בנימין לױט זײערע משפּחות זײַנען געװען יריחוֹ, און בֵית-חָגלָה, און עֵמֶק-קציץ; edit

JOS 18:21 un di shtet fun dem sheyvet fun di kinder fun Binyamin loit zeyere mishpoches zainen geven Yericho, un Beit-Choglah, un eemek-ktsits;

JOS 18:21 Now the towns of the tribe of the Bnei Binyamin according to their mishpekhot were Yericho, and Beit-Choglah, and the valley of Ketzitz,

JOS 18:22 ‏און בֵית-עַרָבֿה, און צמָרַיִם, און בֵית-אֵל; edit

JOS 18:22 un beit-Aravah, un Tsemarayim, un Beit-El;

JOS 18:22 And Beit HaAravah, and Tzemarayim, and Beit-El,

JOS 18:23 ‏און עַוִים, און פּרָה, און עָפֿרָה; edit

JOS 18:23 un Avim, un Purah, un Ophrah;

JOS 18:23 And Avim, and Parah, and Ophrah,

JOS 18:24 ‏און כּפֿר-עַמוֹנָה, און עָפֿני, און גֶבַֿע. צװעלף שטעט מיט זײערע דערפֿער. edit

JOS 18:24 un kefr-eamonoh, un Ophni, un Geva. tsvelf shtet mit zeyere derfer.

JOS 18:24 And Kephar Haammonah, and Ophni, and Gaba; 12 towns with their villages.

JOS 18:25 ‏גִבֿעוֹן, און רָמָה, און באֵרוֹת; edit

JOS 18:25 Givon, un Ramah, un Beerot;

JOS 18:25 Giv'on, and Ramah, and Be'erot,

JOS 18:26 ‏און מִצפֵּה, און כּפֿירָה, און מוֹצָה; edit

JOS 18:26 un Mitspah, un Kephirah, un Motsah;

JOS 18:26 And Mitzpeh, and Kephirah, and Motzah,

JOS 18:27 ‏און רֶקֶם, און יִרפּאֵל, און תַּראַלָה; edit

JOS 18:27 un Rakem, un Yirpeel, un Taralah;

JOS 18:27 And Rekem, and Yirpe'el, and Taralah,

JOS 18:28 ‏און צֵלַע, צֵלַע הָאֶלֶף, און דער יבֿוסי – דאָס איז ירושָלַיִם – גִבֿעַת, קִריַת. פֿערצן שטעט מיט זײערע דערפֿער. דאָס איז די נחלה פֿון די קינדער פֿון בנימין לױט זײערע משפּחות. edit

JOS 18:28 un Tsela, Tsela hoelef, un der Yevusi – dos iz Yerusholayim – giveat, Keriyot. fertsen shtet mit zeyere derfer. dos iz di nachle fun di kinder fun Binyamin loit zeyere mishpoches.

JOS 18:28 And Tzelah, Eleph, and Yevusi, which is Yerushalayim, Givat, and Kiryat; 14 towns with their villages. This is the nachalah of the Bnei Binyamin according to their mishpekhot.

JOS 19:1 ‏און דער צװײטער גוֹרל איז אַרױסגעקומען פֿאַר שמעון, פֿאַר דעם שבֿט פֿון די קינדער פֿון שמעון לױט זײערע משפּחות; און זײער נחלה איז געװען אין מיטן פֿון דער נחלה פֿון די קינדער פֿון יהוּדה. edit

JOS 19:1 un der tsveiter goral iz aroisgekumen far Shimeon, far dem sheyvet fun di kinder fun Shimeon loit zeyere mishpoches; un zeyer nachle iz geven in miten fun der nachle fun di kinder fun Yehudah.

JOS 19:1 And the second goral (lot) came to Shim'on, even for the tribe of the Bnei Shim'on according to their mishpekhot; and their nachalah was within the nachalah of the Bnei Yehudah.

JOS 19:2 ‏און זײ האָבן געהאַט אין זײער נחלה באֵר-שֶבַֿע אָדער שֶבַֿע, און מוֹלָדָה; edit

JOS 19:2 un zei hoben gehat in zeyer nachle Beer-Sheva oder Sheva, un Moladah;

JOS 19:2 And they had in their nachalah Be'er-Sheva, and Sheva, and Moladah,

JOS 19:3 ‏און חַצַר-שועָל, און בלָה, און עֶצֶם; edit

JOS 19:3 un Chatsar-Shual, un Balah, un Etsem;

JOS 19:3 And Chatzar Shual, and Balah, and Etzem,

JOS 19:4 ‏און אֶלתּוֹלַד, און בתול, און חָרמָה; edit

JOS 19:4 un Eltolad, un Beitul, un Chormah;

JOS 19:4 And Eltolad, and Beitul, and Chormah,

JOS 19:5 ‏און ציקלַג, און בֵית-מַרכָּבֿוֹת, און חַצַר-סוסָה; edit

JOS 19:5 un tsiklag, un Beit-HaMarkavot, un Chatsar-Susah;

JOS 19:5 And Tziklag, and Beit-HaMarkavot, and Chatzar Susah,

JOS 19:6 ‏און בֵית-לבֿאוֹת, און שָרוחֶן. דרײַצן שטעט מיט זײערע דערפֿער. edit

JOS 19:6 un Beit-Levaot, un Sharuchen. draitsen shtet mit zeyere derfer.

JOS 19:6 And Beit-Levaot, and Sharuchen; 13 towns and their villages;

JOS 19:7 ‏עַיִן, רִמוֹן, און עֶתֶר, און עָשָן. פֿיר שטעט מיט זײערע דערפֿער. edit

JOS 19:7 Ayin, Rimmon, un Eter, un Ashan. fir shtet mit zeyere derfer.

JOS 19:7 Ayin, Rimmon, and Eter, and Ashan; 4 towns and their villages;

JOS 19:8 ‏און אַלע דערפֿער װאָס רונד אַרום די דאָזיקע שטעט ביז בעֲלַת-באֵר, ביז רָמָה פֿון דָרום. דאָס איז די נחלה פֿון דעם שבֿט פֿון די קינדער פֿון שמעון לױט זײערע משפּחות. edit

JOS 19:8 un ale derfer vos rund arum di dozike shtet biz Baalat-Beer, biz Ramah fun dorem. dos iz di nachle fun dem sheyvet fun di kinder fun Shimeon loit zeyere mishpoches.

JOS 19:8 And all the villages that were around these towns as far as Ba'alat Be'er, Ramat Negev. This is the nachalah of the tribe of the Bnei Shim'on according to their mishpekhot.

JOS 19:9 ‏פֿון דעם טײל פֿון די קינדער פֿון יהוּדה איז געװען די נחלה פֿון די קינדער פֿון שמעון, װאָרום דער חלק פֿון די קינדער פֿון יהוּדה איז געװען צו גרױס פֿאַר זײ, און די קינדער פֿון שמעון האָבן געקריגן אַ נחלה אין מיטן פֿון זײער נחלה. edit

JOS 19:9 fun dem teil fun di kinder fun Yehudah iz geven di nachle fun di kinder fun Shimeon, vorem der chelek fun di kinder fun Yehudah iz geven tsu grois far zei, un di kinder fun Shimeon hoben gekrigen a nachle in miten fun zeyer nachle.

JOS 19:9 Out of the chevel (portion, lot) of the Bnei Yehudah was the nachalah of the Bnei Shim'on; for the chelek of the Bnei Yehudah was too much for them; therefore the Bnei Shim'on had their nachalah within the nachalah of them.

JOS 19:10 ‏און דער דריטער גוֹרל איז אַרױפֿגעקומען פֿאַר די קינדער פֿון זבֿולון לױט זײערע משפּחות; און דער געמאַרק פֿון זײער נחלה איז געװען ביז שָׂריד. edit

JOS 19:10 un der driter goral iz aroifgekumen far di kinder fun Zevulun loit zeyere mishpoches; un der gemark fun zeyer nachle iz geven biz Sarid.

JOS 19:10 And the third goral came up for the Bnei Zevulun according to their mishpekhot; and the boundary of their nachalah was as far as Sarid;

JOS 19:11 ‏און זײער געמאַרק איז אַרױפֿגעגאַנגען צו מערבֿ און מַרעֵלָה, און האָט זיך אָנגעשטױסן אָן דַבשֶת, און זיך אָנגעשטױסן אָן דעם טײַך װאָס פֿאַר יָקנְעָם. edit

JOS 19:11 un zeyer gemark iz aroifgegangen tsu mayrev un Maralah, un hot zich ongeshtoisen on Dabeshet, un zich ongeshtoisen on dem taich vos far Yokneam.

JOS 19:11 And their boundary went up to the west, and Maralah, and reached to Dabeshet, and reached to the wadi that is opposite Yokne'am;

JOS 19:12 ‏און ער האָט זיך אומגעקערט פֿון שָׂריד צו מזרח, קעגן זונאױפֿגאַנג, ביז דעם געמאַרק פֿון כִּסלוֹת-תָּבֿוֹר, און איז אַרױסגעגאַנגען צו דָבֿרַת, און אַרױפֿגעגאַנגען קײן יָפֿיעַ. edit

JOS 19:12 un er hot zich umgekert fun Sarid tsu mizrech, kegen zunoifgang, biz dem gemark fun chiּslot-Tavor, un iz aroisgegangen tsu Dovrat, un aroifgegangen kein Yaphia.

JOS 19:12 And turned from Sarid eastward toward the rising of the shemesh unto the territory of Kislot Tavor, and then goeth out to Dovrat, and goeth up to Yaphia,

JOS 19:13 ‏און פֿון דאָרטן איז ער אַריבער קײן מזרח, צו זונאױפֿגאַנג, צו גַת-חֵפֿר, צו עֵת-קָצין, און איז אַרױסגעגאַנגען בײַ רִמוֹן-מתוֹאָר קײן נֵעָה. edit

JOS 19:13 un fun dorten iz er ariber kein mizrech, tsu zunoifgang, tsu Gat-Chepher, tsu Et-Katsin, un iz aroisgegangen bai Rimmon-mtoor kein Neah.

JOS 19:13 And from there passeth on along on the east to Gat-Chepher, to Et-Katzin, and goeth out to Rimmon being bent unto Neah;

JOS 19:14 ‏און דער געמאַרק האָט זיך אױסגעדרײט אַרום דעם צו צפֿון פֿון חַנָתוֹן; און זײַן אױסלאָז איז געװען דער טאָל יִפֿתַּח-אֵל; edit

JOS 19:14 un der gemark hot zich oisgedreit arum dem tsu Tsafon fun Chanaton; un zain oisloz iz geven der tal iftaּch-El;

JOS 19:14 And the boundary goes around it on the north to Chanaton; and ends at the valley of Yiphtach-El;

JOS 19:15 ‏און קַטָת, און נַהלָל, און שִמרוֹן, און יִדאַלָה, און בֵית-לֶחֶם. צװעלף שטעט מיט זײערע דערפֿער. edit

JOS 19:15 un Kattat, un Nahalol, un Shomron, un Yidalah, un Beit-Lechem. tsvelf shtet mit zeyere derfer.

JOS 19:15 And Kattat, and Nahalal, and Shimron, and Yidalah, and Beit-Lechem; 12 towns with their villages.

JOS 19:16 ‏דאָס איז די נחלה פֿון די קינדער פֿון זבֿולון לױט זײערע משפּחות, די דאָזיקע שטעט מיט זײערע דערפֿער. edit

JOS 19:16 dos iz di nachle fun di kinder fun Zevulun loit zeyere mishpoches, di dozike shtet mit zeyere derfer.

JOS 19:16 This is the nachalah of the Bnei Zevulun according to their mishpekhot, these towns with their villages.

JOS 19:17 ‏פֿאַר יִשׂשָׂכָר איז אַרױסגעקומען דער פֿירטער גוֹרל; פֿאַר די קינדער פֿון יִשׂשָׂכָר לױט זײערע משפּחות. edit

JOS 19:17 far Yissakhar iz aroisgekumen der firter goral; far di kinder fun Yissakhar loit zeyere mishpoches.

JOS 19:17 And the fourth goral came out to Yissakhar, for the Bnei Yissakhar according to their mishpekhot.

JOS 19:18 ‏און זײער געמאַרק איז געװען יִזרְעֶאל, און כּסולוֹת, און שוּנֵם; edit

JOS 19:18 un zeyer gemark iz geven Yizreel, un kesulot, un Shunem;

JOS 19:18 And their territory was toward Yizre'el, and Kesulot, and Shunem,

JOS 19:19 ‏און חַפֿרַיִם, און שֵאוֹן, און אַנָחרַת; edit

JOS 19:19 un Chapharayim, un sheon, un Anacharat;

JOS 19:19 And Chapharayim, and Shi'on, and Anacharat,

JOS 19:20 ‏און רַבית, און קִשיוֹן, און אֶבֿץ; edit

JOS 19:20 un Rabit, un Kishyon, un Evets;

JOS 19:20 And Rabit, and Kishyon, and Evetz,

JOS 19:21 ‏און רֶמֶת, און עֵין-גַנים, און עֵין-חַדָה, און בֵית-פּצֵץ, edit

JOS 19:21 un Remet, un Ein-Gannim, un Ein-Chaddah, un Beit-Patsets,

JOS 19:21 And Remet, and Ein-Gannim, and Ein-Chaddah, and Beit-Patzetz;

JOS 19:22 ‏און דער געמאַרק האָט זיך אָנגעשטױסן אָן תָּבֿוֹר, און שַחצימָה, און בֵית-שֶמֶש; און דער אױסלאָז פֿון זײער געמאַרק איז געװען דער יַרדן. זעכצן שטעט מיט זײערע דערפֿער. edit

JOS 19:22 un der gemark hot zich ongeshtoisen on Tavor, un Shachatsimah, un Beit-Shemesh; un der oisloz fun zeyer gemark iz geven der Yarden. zechtsen shtet mit zeyere derfer.

JOS 19:22 And the boundary reacheth to Tavor, and Shachatzimah, and Beit-Shemesh; and the end of their boundary was at the Yarden; 16 towns with their villages.

JOS 19:23 ‏דאָס איז די נחלה פֿון דעם שבֿט פֿון די קינדער פֿון יִשׂשָׂכָר לױט זײערע משפּחות, די שטעט מיט זײערע דערפֿער. edit

JOS 19:23 dos iz di nachle fun dem sheyvet fun di kinder fun Yissakhar loit zeyere mishpoches, di shtet mit zeyere derfer.

JOS 19:23 This is the nachalah of the tribe of the Bnei Yissakhar according to their mishpekhot, the towns and their villages.

JOS 19:24 ‏און דער פֿינפֿטער גוֹרל איז אַרױסגעקומען פֿאַר דעם שבֿט פֿון די קינדער פֿון אָשֵר לױט זײערע משפּחות. edit

JOS 19:24 un der finfter goral iz aroisgekumen far dem sheyvet fun di kinder fun Asher loit zeyere mishpoches.

JOS 19:24 And the fifth goral came out for the tribe of Bnei Asher according to their mishpekhot.

JOS 19:25 ‏און זײער געמאַרק איז געװען: חֶלקַת, און חַלי, און בטֶן, און אַכשָף; edit

JOS 19:25 un zeyer gemark iz geven: Chelkat, un Chali, un Beten, un Akhshape;

JOS 19:25 And their territory was Chelkat, and Chali, and Beten, and Akhshaph,

JOS 19:26 ‏און אַלַמֶלֶך, און עַמעָד, און מִשְאָל; און ער האָט זיך אָנגעשטױסן אָן כַּרמֶל אין מערבֿ, און אָן שיחוֹר-לִבֿנָת. edit

JOS 19:26 un Alammelech, un Amad, un Mishal; un er hot zich ongeshtoisen on Carmel in mayrev, un on Shichor-Livnat.

JOS 19:26 And Alammelech, and Amad, and Mish'al; and reacheth to Carmel westward, and to Shichor-Livnat;

JOS 19:27 ‏און ער האָט זיך אומגעקערט צו זונאױפֿגאַנג, צו בֵית-דָגוֹן, און האָט זיך אָנגעשטױסן אָן זבֿולון, און אָן דעם טאָל יִפֿתַּח-אֵל צו צפֿון, בֵית-עֵמֶק, און נְעִיאל, און איז אַרױס צו כָּבֿול אױף לינקס, edit

JOS 19:27 un er hot zich umgekert tsu zunoifgang, tsu Beit-Dagon, un hot zich ongeshtoisen on Zevulun, un on dem tal iftaּch-El tsu Tsafon, beit-eemek, un Neyel, un iz arois tsu Kavul oif links,

JOS 19:27 And turneth toward the rising of the shemesh toward Beit-Dagon, and reacheth to Zevulun, and to the valley of Yiphtach-El toward the north side of Beit Emek, and Ne'i'el, and goeth out to Kavul-Missemo'l,

JOS 19:28 ‏און עֶבֿרוֹן, און רחוֹבֿ, און חַמוֹן, און קָנָה, ביז גרױס-צידון. edit

JOS 19:28 un Evron, un Rechov, un Chammon, un Kanah, biz Grois-Tsidon.

JOS 19:28 And Evron, and Rechov, and Chammon, and Kanah, even as far as Tzidon Rabbah;

JOS 19:29 ‏און דער געמאַרק האָט זיך אומגעקערט צו רָמָה, און ביז דער פֿעסטונגשטאָט צוֹר. און דער געמאַרק האָט זיך אומגעקערט צו חוֹסָה; און זײַן אױסלאָז איז געװען בײַם ים, פֿון געגנט {חֶבֿל} ביז אַכזיבֿ; edit

JOS 19:29 un der gemark hot zich umgekert tsu Ramah, un biz der festungshtot Tsor. un der gemark hot zich umgekert tsu Chosah; un zain oisloz iz geven baim yam, fun gegent biz Akhziv;

JOS 19:29 And then the boundary turneth to Ramah, and to the fortress-city of Tzor; and the boundary turneth to Chosah; and the end thereof is at the Yam in the region of Akhziv;

JOS 19:30 ‏און עומָה, און אַפֿק, און רחוֹבֿ. צװײ און צװאַנציק שטעט מיט זײערע דערפֿער. edit

JOS 19:30 un Ummah, un Aphek, un Rechov. tsvei un tsvantsik shtet mit zeyere derfer.

JOS 19:30 Ummah also, and Aphek, and Rechov; 22 towns with their villages.

JOS 19:31 ‏דאָס איז די נחלה פֿון דעם שבֿט פֿון די קינדער פֿון אָשֵר לױט זײערע משפּחות, די דאָזיקע שטעט מיט זײערע דערפֿער. edit

JOS 19:31 dos iz di nachle fun dem sheyvet fun di kinder fun Asher loit zeyere mishpoches, di dozike shtet mit zeyere derfer.

JOS 19:31 This is the nachalah of the tribe of the Bnei Asher according to their mishpekhot, these towns with their villages.

JOS 19:32 ‏פֿאַר די קינדער פֿון נַפֿתָּלי איז אַרױסגעקומען דער זעקסטער גוֹרל; פֿאַר די קינדער פֿון נַפֿתָּלי לױט זײערע משפּחות. edit

JOS 19:32 far di kinder fun Naphtali iz aroisgekumen der zekster goral; far di kinder fun Naphtali loit zeyere mishpoches.

JOS 19:32 The sixth goral came out to the Bnei Naphtali, even for the Bnei Naphtali according to their mishpekhot.

JOS 19:33 ‏און זײער געמאַרק איז געװען פֿון חֶלֶף, פֿון אֵלוֹן-בצַעֲנַנים, און אַדָמי-נֶקֶבֿ, און יַבֿנְאֵל, ביז לַקום; און זײַן אױסלאָז איז געװען דער יַרדן. edit

JOS 19:33 un zeyer gemark iz geven fun Chelepe, fun Elon-beTsaananim, un Adami-Nekev, un Yavneel, biz Lakum; un zain oisloz iz geven der Yarden.

JOS 19:33 And their boundary ran from Cheleph, from Elon in Tza'anannim, Adami-Nekev, and Yavne'el, unto Lakum; and ended at the Yarden;

JOS 19:34 ‏און דער געמאַרק האָט זיך אומגעקערט קײן מערבֿ, צו אַזנוֹת-תָּבֿוֹר, און איז אַרױס פֿון דאָרטן צו חוקוֹק, און האָט זיך אָנגעשטױסן אָן זבֿולון אין דָרום, און אָן אָשֵר האָט ער זיך אָנגעשטױסן אין מערבֿ, און אָן יהוּדה בײַם יַרדן צו זונאױפֿגאַנג. edit

JOS 19:34 un der gemark hot zich umgekert kein mayrev, tsu Aznot-Tavor, un iz arois fun dorten tsu Chukok, un hot zich ongeshtoisen on Zevulun in dorem, un on Asher hot er zich ongeshtoisen in mayrev, un on Yehudah baim Yarden tsu zunoifgang.

JOS 19:34 And the boundary ran westward to Aznot Tavor, and goeth out from there to Chukok, and reacheth to Zevulun on the south side, and reacheth to Asher on the west side, and to Yehudah upon the Yarden toward the rising of the shemesh.

JOS 19:35 ‏און די פֿעסטונגשטעט זײַנען געװען צִדִּים, צֵר, און חַמַת, רַקַת, און כִּנֶרֶת; edit

JOS 19:35 un di festungshtet zainen geven Tsidim, Tser, un Chammat, Rakat, un Kinneret;

JOS 19:35 And the fortified cities are Tzidim, Tzer, and Chammat, Rakat, and Kinneret,

JOS 19:36 ‏און אַדָמָה, און רָמָה, און חָצוֹר; edit

JOS 19:36 un Admah, un Ramah, un Chatsor;

JOS 19:36 And Adamah, and Ramah, and Chatzor,

JOS 19:37 ‏און קֶדֶש, און אֶדרֶעִי, און עֵין-חָצוֹר; edit

JOS 19:37 un Kadesh, un Edrei, un Ein-Chatsor;

JOS 19:37 And Kedesh, and Edre'i, and Ein Chatzor,

JOS 19:38 ‏און יִרְאוֹן, און מִגדַל-אֵל, חָרֵם, און בֵית-עַנָת, און בֵית-שֶמֶש. נײַנצן שטעט מיט זײערע דערפֿער. edit

JOS 19:38 un Yiron, un migdal-El, Chorem, un Beit-Anat, un Beit-Shemesh. nainteen shtet mit zeyere derfer.

JOS 19:38 And Yiron, and Migdal-El, Chorem, and Beit-Anat, and Beit-Shemesh; 19 towns with their villages.

JOS 19:39 ‏דאָס איז די נחלה פֿון דעם שבֿט פֿון די קינדער פֿון נַפֿתָּלי לױט זײערע משפּחות, די שטעט מיט זײערע דערפֿער. edit

JOS 19:39 dos iz di nachle fun dem sheyvet fun di kinder fun Naphtali loit zeyere mishpoches, di shtet mit zeyere derfer.

JOS 19:39 This is the nachalah of the tribe of the Bnei Naphtali according to their mishpekhot, the towns and their villages.

JOS 19:40 ‏פֿאַר דעם שבֿט פֿון די קינדער פֿון דָן לױט זײערע משפּחות איז אַרױסגעקומען דער זיבעטער גוֹרל. edit

JOS 19:40 far dem sheyvet fun di kinder fun Dan loit zeyere mishpoches iz aroisgekumen der zibeter goral.

JOS 19:40 And the seventh goral came out for the tribe of the Bnei Dan according to their mishpekhot.

JOS 19:41 ‏און דער געמאַרק פֿון זײער נחלה איז געװען: צָרעָה, און אֶשתָּאוֹל, און עִיר-שֶמֶש; edit

JOS 19:41 un der gemark fun zeyer nachle iz geven: Tsorah, un Eshtaol, un Ir-Shemesh;

JOS 19:41 And the territory of their nachalah was Tzorah, and Eshta'ol, and Ir Shemesh,

JOS 19:42 ‏און שַעֲלַבין, און אַיָלוֹן, און יִתלָה; edit

JOS 19:42 un Shaalabbin, un Ayalon, un Yitlah;

JOS 19:42 And Shaalabbin, and Ayalon, and Yitlah,

JOS 19:43 ‏און אֵילוֹן, און תִּמנָה, און עֶקרוֹן; edit

JOS 19:43 un Elon, un Timnah, un Ekron;

JOS 19:43 And Elon, and Timnah, and Ekron,

JOS 19:44 ‏און אֶלתּקֵה, און גִבתוֹן, און בַעַלָת; edit

JOS 19:44 un Eltekeh, un Gibeton, un Baalat;

JOS 19:44 And Eltekeh, and Gibeton, and Ba'alat,

JOS 19:45 ‏און יהוד, און בנֵי-ברַק, און גַת-רִמוֹן; edit

JOS 19:45 un Yehud, un Bnei-Berak, un Gat-Rimmon;

JOS 19:45 And Yehud, and Bnei Berak, and Gat-Rimmon,

JOS 19:46 ‏און מֵי-יַרקוֹן, און רַקוֹן, מיט דעם געמאַרק אַקעגן יָפֿוֹ. edit

JOS 19:46 un mei-iarkon, un Rakkon, mit dem gemark akegen Yafo.

JOS 19:46 And Yarkon, and Rakkon, with the boundary facing Yafo.

JOS 19:47 ‏און דער געמאַרק פֿון די קינדער פֿון דָן איז אױסגעקומען צו װינציק פֿאַר זײ; זײַנען די קינדער פֿון דָן אַרױפֿגעגאַנגען און האָבן מלחמה געהאַלטן מיט לֶשֶם, און האָבן זי באַצװוּנגען, און זי געשלאָגן מיטן שאַרף פֿון שװערד, און זי געאַרבט, און זיך באַזעצט אין איר; און זײ האָבן גערופֿן לֶשֶם, דָן, אַזױ װי דער נאָמען פֿון זײער פֿאָטער דָן. edit

JOS 19:47 un der gemark fun di kinder fun Dan iz oisgekumen tsu vintsik far zei; zainen di kinder fun Dan aroifgegangen un hoben milchome gehalten mit Leshem, un hoben zi batsvungen, un zi geshlogen miten sharf fun shverd, un zi gearbt, un zich bazetst in ir; un zei hoben gerufen Leshem, Dan, azoi vi der nomen fun zeyer foter Dan.

JOS 19:47 And the territory of the Bnei Dan went out being too small for them; therefore the Bnei Dan went up to fight against Leshem, and took it, and struck it down with the edge of the cherev, and possessed it, and dwelt therein, and called Leshem Dan, after the shem of Dan their av.

JOS 19:48 ‏דאָס איז די נחלה פֿון דעם שבֿט פֿון די קינדער פֿון דָן לױט זײערע משפּחות, די דאָזיקע שטעט מיט זײערע דערפֿער. edit

JOS 19:48 dos iz di nachle fun dem sheyvet fun di kinder fun Dan loit zeyere mishpoches, di dozike shtet mit zeyere derfer.

JOS 19:48 This is the nachalah of the tribe of the Bnei Dan according to their mishpekhot, these towns with their villages.

JOS 19:49 ‏און אַז זײ האָבן געענדיקט מאַכן אַרבן דאָס לאַנד לױט אירע געמאַרקן, האָבן די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל געגעבן אַ נחלה צו יְהוֹשועַ ‏ דעם זון פֿון נון, צװישן זײ. edit

JOS 19:49 un az zei hoben geendikt machen arben dos land loit ire gemarken, hoben di kinder fun Yisroel gegeben a nachle tsu Yehoshua dem zun fun Nun, tsvishen zei.

JOS 19:49 When they had made an end of dividing HaAretz for nachalah by their portions, the Bnei Yisroel gave a nachalah to Yehoshua ben Nun among them.

JOS 19:50 ‏לױט דעם מױל פֿון ה׳ האָבן זײ אים געגעבן די שטאָט װאָס ער האָט פֿאַרלאַנגט, תִּמנַת-סֶרַח אין דעם געבערג פֿון אפֿרים; און ער האָט באַבױט די שטאָט, און זיך באַזעצט אין איר. edit

JOS 19:50 loit dem moil fun Hashem hoben zei im gegeben di shtot vos er hot farlangt, Timnat-Serach in dem geberg fun Ephrayim; un er hot baboit di shtot, un zich bazetst in ir.

JOS 19:50 According to the Devar Hashem they gave him the Ir for which he asked, even Timnat-Serach in Mt Ephrayim; and he built the town, and dwelt therein.

JOS 19:51 ‏דאָס זײַנען די נחלות װאָס אֶלעָזָר דער כֹּהן, און יְהוֹשועַ דער זון פֿון נון, און די הױפּטלײַט פֿון די פֿאָטערהײַזער פֿון די שבֿטים פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, האָבן געמאַכט אַרבן לױט גוֹרל אין שילוֹ פֿאַר ה׳, בײַם אײַנגאַנג פֿון אוֹהל-מוֹעד. אַזױ האָבן זײ געענדיקט צעטײלן דאָס לאַנד. edit

JOS 19:51 dos zainen di nechles vos Elazar der koyen, un Yehoshua der zun fun Nun, un di hoiptlait fun di foterhaizer fun di shvotim fun di kinder fun Yisroel, hoben gemacht arben loit goral in Shiloh far Hashem, baim aingang fun ohl-moed. azoi hoben zei geendikt tseteilen dos land.

JOS 19:51 These are hanechalot (the inheritances) , which El'azar HaKohen, and Yehoshua ben Nun, and the Roshei HaAvot of the tribes of the Bnei Yisroel, distributed by lot in Shiloh before Hashem , at the petach of the Ohel Mo'ed. So they made an end of dividing up HaAretz.

JOS 20:1 ‏און ה׳ האָט גערעדט צו יְהוֹשועַן, ‏ אַזױ צו זאָגן: edit

JOS 20:1 un Hashem hot geredt tsu Yehoshuaen, azoi tsu zogen:

JOS 20:1 Hashem also spoke unto Yehoshua, saying,

JOS 20:2 ‏רעד צו די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, אַזױ צו זאָגן: מאַכט אײַך די שטעט פֿון אַנטרינונג װאָס איך האָב אײַך אָנגעזאָגט דורך משהן, edit

JOS 20:2 red tsu di kinder fun Yisroel, azoi tsu zogen: macht aich di shtet fun antrinung vos ich hob aich ongezogt durch Mosheen,

JOS 20:2 Speak to the Bnei Yisroel, saying, Designate for you cities of refuge, whereof I spoke unto you by the yad Moshe:

JOS 20:3 ‏אױף צו אַנטלױפֿן אַהין, פֿאַר דעם טױטשלעגער װאָס דערשלאָגט אַ נפֿש דורך אַ פֿאַרזע, אָן אַ כּיװן; און זײ זאָלן אײַך זײַן פֿאַר אַנטרינונג פֿון דעם בלוט דערלײזער. edit

JOS 20:3 oif tsu antloifen ahin, far dem toitshleger vos dershlogt a nefesh durch a farze, on a kiven; un zei zolen aich zain far antrinung fun dem blut derleizer.

JOS 20:3 That the slayer that killeth any nefesh unawares and unwittingly may flee there; and they shall be your refuge from the Go'el HaDahm.

JOS 20:4 ‏און ער זאָל אַנטלױפֿן אין אײנער פֿון די דאָזיקע שטעט, און זיך שטעלן אין אײַנגאַנג פֿון שטאָטטױער, און רעדן אין די אױערן פֿון די עלטסטע פֿון יענער שטאָט זײַנע װערטער, און זײ זאָלן אים אַרײַננעמען צו זיך אין דער שטאָט, און אים געבן אַן אָרט, און ער זאָל זיצן בײַ זײ. edit

JOS 20:4 un er zol antloifen in einer fun di dozike shtet, un zich shtelen in aingang fun shtottoier, un reden in di oieren fun di eltste fun yener shtot zaine verter, un zei zolen im arainnemen tsu zich in der shtot, un im geben an ort, un er zol zitsen bai zei.

JOS 20:4 And when he that doth flee unto one of those cities shall stand at the petach (entrance) of the sha'ar ha'ir, and shall declare his cause in the ears of the zekenim of that city, they shall admit him into the Ir unto them, and give him a makom, that he may dwell among them.

JOS 20:5 ‏און אַז דער בלוט דערלײזער װעט אים נאָכיאָגן, זאָלן זײ נישט איבערענטפֿערן דעם טױטשלעגער אין זײַן האַנט, װאָרום אָן אַ כּיװן האָט ער דערשלאָגן זײַן חבֿר, און ער איז אים נישט געװען אַ שׂוֹנא פֿון נעכטן-אײערנעכטן. edit

JOS 20:5 un az der blut derleizer vet im nochyogen, zolen zei nisht iberentferen dem toitshleger in zain hant, vorem on a kiven hot er dershlogen zain chever, un er iz im nisht geven a soine fun nechten-eyernechten.

JOS 20:5 And if the Go'el HaDahm pursue after him, then they shall not surrender the slayer up into his yad; because he struck his neighbor unwittingly, and not with malice against him beforetime.

JOS 20:6 ‏און ער זאָל זיצן אין יענער שטאָט, ביז ער שטעלט זיך פֿאַר דער עדה צום משפּט, ביז דעם טױט ‏ פֿון דעם כֹּהן-גָדול װאָס װעט זײַן אין יענע טעג; דענצמאָל מעג דער טױטשלעגער זיך אומקערן, און קומען אין זײַן שטאָט, און אין זײַן הױז – אין דער שטאָט װאָס ער איז פֿון דאָרטן אַנטלאָפֿן. edit

JOS 20:6 un er zol zitsen in yener shtot, biz er shtelt zich far der eide tsum mishpot, biz dem toit fun dem koyen-godul vos vet zain in yene teg; dentsmol meg der toitshleger zich umkeren, un kumen in zain shtot, un in zain hoiz – in der shtot vos er iz fun dorten antlofen.

JOS 20:6 And he shall dwell in that city, until he stand before HaEdah L'Mishpat, and until the Mot of the HaKohen HaGadol that shall be in those yamim; then shall the slayer return, and come unto his own city, and unto his own bais, unto the Ir from whence he fled.

JOS 20:7 ‏האָבן זײ געהײליקט קֶדֶש אין גָליל, אין דעם געבערג פֿון נַפֿתָּלי, און שכֶם אין דעם געבערג פֿון אפֿרים, און קִריַת-אַרבע – דאָס איז חֶבֿרוֹן – אין דעם געבערג פֿון יהוּדה. edit

JOS 20:7 hoben zei geheilikt Kadesh in Galil, in dem geberg fun Naphtali, un Shechem in dem geberg fun Ephrayim, un Kiryat-Arba – dos iz Chevron – in dem geberg fun Yehudah.

JOS 20:7 And they appointed Kedesh in the Galil in Har Naphtali and Shechem in Har Ephrayim, and Kiryat-Arba, which is Chevron, in Har Yehudah.

JOS 20:8 ‏און פֿון יענער זײַט יַרדן, בײַ יריחוֹ צו מזרח, האָבן זײ אָפּגעגעבן בֶצֶר אין מדבר אין דעם פֿלאַכלאַנד, פֿון שבֿט ראובֿן, און ראָמוֹת אין גִלעָד, פֿון שבֿט גָד, און גוֹלָן אין בָשָן, פֿון שבֿט מנַשֶה. edit

JOS 20:8 un fun yener zait Yarden, bai Yericho tsu mizrech, hoben zei opgegeben Betser in midbar in dem flachland, fun sheyvet Reuven, un Ramot in Gilad, fun sheyvet Gad, un Golan in Bashan, fun sheyvet Menasheh.

JOS 20:8 And on the other side of the Yarden by Yericho eastward, they assigned Betzer in the midbar upon the plain out of the tribe of Reuven, and Ramot in Gil'ad out of the tribe of Gad, and Golan in Bashan out of the tribe of Menasheh.

JOS 20:9 ‏דאָס זײַנען געװען די באַשטימטע שטעט פֿאַר אַלע קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, און פֿאַר דעם פֿרעמדן װאָס האַלט זיך אױף צװישן זײ; אױף צו אַנטלױפֿן אַהין, פֿאַר איטלעכן װאָס דערשלאָגט אַ נפֿש דורך אַ פֿאַרזע; כּדי ער זאָל נישט שטאַרבן דורך דער האַנט פֿון דעם בלוט דערלײזער, אײדער ער שטעלט זיך פֿאַר דער עדה. edit

JOS 20:9 dos zainen geven di bashtimte shtet far ale kinder fun Yisroel, un far dem fremden vos halt zich oif tsvishen zei; oif tsu antloifen ahin, far itlechen vos dershlogt a nefesh durch a farze; kedei er zol nisht shtarben durch der hant fun dem blut derleizer, eider er shtelt zich far der eide.

JOS 20:9 These were the cities designated for kol Bnei Yisroel, and for the stranger that sojourneth among them, that whosoever killeth any nefesh unawares might flee there, and not die by the yad of the Go'el HaDahm, until he stood before HaEdah.

JOS 21:1 ‏און די הױפּטלײַט פֿון די פֿאָטערהײַזער פֿון די לוִיִים האָבן גענענט צו אֶלעָזָר דעם כֹּהן, און צו יְהוֹשועַ ‏ דעם זון פֿון נון, און צו די הױפּטלײַט פֿון די פֿאָטערהײַזער פֿון די שבֿטים פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, edit

JOS 21:1 un di hoiptlait fun di foterhaizer fun di Leviim hoben genent tsu Elazar dem koyen, un tsu Yehoshua dem zun fun Nun, un tsu di hoiptlait fun di foterhaizer fun di shvotim fun di kinder fun Yisroel,

JOS 21:1 Then came near the Rashei Avot Levi'im unto El'azar HaKohen, and unto Yehoshua ben Nun, and unto the Rashei Avot of the tribes of the Bnei Yisroel;

JOS 21:2 ‏און זײ האָבן צו זײ גערעדט אין שילוֹ, אין לאַנד כּנַעַן, אַזױ צו זאָגן: ה׳ האָט באַפֿױלן דורך משהן אונדז צו געבן שטעט צום װױנען, מיט זײערע פֿרײַע פּלעצער פֿאַר אונדזערע בהמות. edit

JOS 21:2 un zei hoben tsu zei geredt in Shiloh, in land Kenaan, azoi tsu zogen: Hashem hot bafoilen durch Mosheen undz tsu geben shtet tsum voinen, mit zeyere fraie peletser far undzere beheimes.

JOS 21:2 And they spoke unto them at Shiloh in Eretz Kena'an, saying, Hashem commanded by the yad Moshe to give us towns to dwell in, with the migrashim thereof for our livestock.

JOS 21:3 ‏האָבן די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל געגעבן די לוִיִים פֿון זײער נחלה, לױט דעם מױל פֿון ה׳, די דאָזיקע שטעט מיט זײערע פֿרײַע פּלעצער. edit

JOS 21:3 hoben di kinder fun Yisroel gegeben di Leviim fun zeyer nachle, loit dem moil fun Hashem, di dozike shtet mit zeyere fraie peletser.

JOS 21:3 And the Bnei Yisroel gave unto the Levi'im out of their nachalah, at the commandment of Hashem , these towns and their migrashim.

JOS 21:4 ‏און דער גוֹרל איז אַרױס פֿאַר די משפּחות פֿון די קהָתים; און פֿאַר די קינדער פֿון אַהרן דעם כֹּהן, פֿון די לוִיִים, זײַנען געװען פֿון שבֿט יהוּדה, און פֿון שבֿט פֿון די שמעוֹנים, און פֿון שבֿט בנימין, לױט גוֹרל, דרײַצן שטעט. edit

JOS 21:4 un der goral iz arois far di mishpoches fun di Kohatim; un far di kinder fun Aharon dem koyen, fun di Leviim, zainen geven fun sheyvet Yehudah, un fun sheyvet fun di Shimeonim, un fun sheyvet Binyamin, loit goral, draitsen shtet.

JOS 21:4 And the goral (lot) came out for the mishpekhot of the Kehati. And the Bnei Aharon HaKohen, which were of the Levi'im, had by lot 13 towns out of the tribe of Yehudah, and out of the tribe of Shim'on, and out of the tribe of Binyamin.

JOS 21:5 ‏און פֿאַר די איבעריקע קינדער פֿון קהָת, פֿון די משפּחות פֿון שבֿט אפֿרים, און פֿון שבֿט דָן, און פֿון האַלבן שבֿט מנַשֶה, לױט גוֹרל, צען שטעט. edit

JOS 21:5 un far di iberike kinder fun Kohat, fun di mishpoches fun sheyvet Ephrayim, un fun sheyvet Dan, un fun halben sheyvet Menasheh, loit goral, tsen shtet.

JOS 21:5 And the rest of the Bnei Kehat had by goral out of the mishpekhot of the tribe of Ephrayim, and out of the tribe of Dan, and out of the half tribe of Menasheh, 10 towns.

JOS 21:6 ‏און פֿאַר די קינדער פֿון גֵרשוֹן, פֿון די משפּחות פֿון שבֿט יִשׂשָׂכָר, און פֿון שבֿט אָשֵר, און פֿון שבֿט נַפֿתָּלי, און פֿון דעם האַלבן שבֿט מנַשֶה אין בָשָן, לױט גוֹרל, דרײַצן שטעט. edit

JOS 21:6 un far di kinder fun Gershon, fun di mishpoches fun sheyvet Yissakhar, un fun sheyvet Asher, un fun sheyvet Naphtali, un fun dem halben sheyvet Menasheh in Bashan, loit goral, draitsen shtet.

JOS 21:6 And the Bnei Gershon had by goral out of the mishpekhot of the tribe of Yissakhar, and out of the tribe of Asher, and out of the tribe of Naphtali, and out of the half-tribe of Menasheh in Bashan, 13 towns.

JOS 21:7 ‏פֿאַר די קינדער פֿון מרָרי לױט זײערע משפּחות, פֿון שבֿט ראובֿן, און פֿון שבֿט גָד, און פֿון שבֿט זבֿולון, צװעלף שטעט. edit

JOS 21:7 far di kinder fun Merari loit zeyere mishpoches, fun sheyvet Reuven, un fun sheyvet Gad, un fun sheyvet Zevulun, tsvelf shtet.

JOS 21:7 The Bnei Merari by their mishpekhot had out of the tribe of Reuven, and out of the tribe of Gad, and out of the tribe of Zevulun, 12 towns.

JOS 21:8 ‏און די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל האָבן געגעבן די לוִיִים די דאָזיקע שטעט מיט זײערע פֿרײַע פּלעצער, אַזױ װי ה׳ האָט באַפֿױלן דורך משהן, לױט גוֹרל. edit

JOS 21:8 un di kinder fun Yisroel hoben gegeben di Leviim di dozike shtet mit zeyere fraie peletser, azoi vi Hashem hot bafoilen durch Mosheen, loit goral.

JOS 21:8 And the Bnei Yisroel gave by goral unto the Levi'im these towns with their migrashim, just as Hashem commanded by the yad Moshe.

JOS 21:9 ‏און זײ האָבן געגעבן פֿון דעם שבֿט פֿון די קינדער פֿון יהוּדה, און פֿון דעם שבֿט פֿון די קינדער פֿון שמעון, די דאָזיקע שטעט װאָס מע רופֿט זײ דאָ אָן מיטן נאָמען. edit

JOS 21:9 un zei hoben gegeben fun dem sheyvet fun di kinder fun Yehudah, un fun dem sheyvet fun di kinder fun Shimeon, di dozike shtet vos me ruft zei do on miten nomen.

JOS 21:9 And they allotted out of the tribe of the Bnei Yehudah, and out of the tribe of the Bnei Shim'on, these towns which are here called b'shem (by name) ,

JOS 21:10 ‏און דאָס איז געװען פֿאַר די קינדער פֿון אַהרן, פֿון די משפּחות פֿון די קהָתים פֿון די קינדער פֿון לֵוִי; װאָרום זײ האָבן געקריגן דעם גוֹרל צוערשט. edit

JOS 21:10 un dos iz geven far di kinder fun Aharon, fun di mishpoches fun di Kohatim fun di kinder fun Levi; vorem zei hoben gekrigen dem goral tsuersht.

JOS 21:10 Which the Bnei Aharon, being of the mishpekhot of the Kehati, who were of the Bnei Levi, had; for theirs was the goral rishonah.

JOS 21:11 ‏און מע האָט זײ געגעבן די קִריַת-אַרבע, דעם פֿאָטער פֿון עַנָק – דאָס איז חֶבֿרוֹן – אין דעם געבערג פֿון יהוּדה, מיט אירע פֿרײַע פּלעצער רונד אַרום איר. edit

JOS 21:11 un me hot zei gegeben di Kiryat-Arba, dem foter fun Anakim – dos iz Chevron – in dem geberg fun Yehudah, mit ire fraie peletser rund arum ir.

JOS 21:11 And they gave them Kiryat-Arba (Arba, Avi HaAnak) , which is Chevron, in the har Yehudah, with the migrash (pastureland) thereof around it.

JOS 21:12 ‏אָבער דאָס פֿעלד פֿון דער שטאָט און אירע דערפֿער האָבן זײ געגעבן כָּלֵבֿ דעם זון פֿון יפֿונֶהן פֿאַר זײַן אײגנטום. edit

JOS 21:12 ober dos feld fun der shtot un ire derfer hoben zei gegeben Kalev dem zun fun Yefunehen far zain eigentum.

JOS 21:12 But the sadeh haIr, and the villages thereof, they gave to Kalev ben Yephunneh for his achuzzah (possession, property, estate) .

JOS 21:13 ‏און די קינדער פֿון אַהרן דעם כֹּהן האָבן זײ געגעבן די שטאָט פֿון אַנטרינונג פֿאַרן טױטשלעגער, חֶבֿרוֹן מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, און לִבֿנָה מיט אירע פֿרײַע פּלעצער; edit

JOS 21:13 un di kinder fun Aharon dem koyen hoben zei gegeben di shtot fun antrinung faran toitshleger, Chevron mit ire fraie peletser, un levone mit ire fraie peletser;

JOS 21:13 Thus they gave to the Bnei Aharon HaKohen Chevron with its migrash, to be an Ir Miklat HaRotzeiach (City of Refuge of the Slayer) ; and Livnah with its migrash,

JOS 21:14 ‏און יַתּיר מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, און אֶשתּמוֹעַ מיט אירע פֿרײַע פּלעצער; edit

JOS 21:14 un Yatir mit ire fraie peletser, un Eshtemoa mit ire fraie peletser;

JOS 21:14 And Yatir with its migrashim, and Eshtemo'a with its migrash,

JOS 21:15 ‏און חוֹלוֹן מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, און דבֿיר מיט אירע פֿרײַע פּלעצער; edit

JOS 21:15 un Cholon mit ire fraie peletser, un Devir mit ire fraie peletser;

JOS 21:15 And Cholon with its migrash, and Devir with its migrash,

JOS 21:16 ‏און עַיִן מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, און יוטָה מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, און בֵית-שֶמֶש מיט אירע פֿרײַע פּלעצער. נײַן שטעט פֿון די דאָזיקע צװײ שבֿטים. edit

JOS 21:16 un Ayin mit ire fraie peletser, un yutoh mit ire fraie peletser, un Beit-Shemesh mit ire fraie peletser. nain shtet fun di dozike tsvei shvotim.

JOS 21:16 And Ayin with its migrash, and Yutah with its migrash, and Beit-Shemesh with its migrash; 9 towns out of those two shevatim (tribes) .

JOS 21:17 ‏און פֿון שבֿט בנימין: גִבֿעוֹן מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, גֶבַֿע מיט אירע פֿרײַע פּלעצער; edit

JOS 21:17 un fun sheyvet Binyamin: Givon mit ire fraie peletser, Geva mit ire fraie peletser;

JOS 21:17 And out of the tribe of Binyamin, Giv'on with its migrash, Geva with its migrash,

JOS 21:18 ‏עַנָתוֹת מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, און עַלמוֹן מיט אירע פֿרײַע פּלעצער. פֿיר שטעט. edit

JOS 21:18 Anatot mit ire fraie peletser, un Almon mit ire fraie peletser. fir shtet.

JOS 21:18 Anatot with its migrash, and Almon with its migrash; 4 towns.

JOS 21:19 ‏אַלע שטעט פֿון די קינדער פֿון אַהרן, די כֹּהנים: דרײַצן שטעט מיט זײערע פֿרײַע פּלעצער. edit

JOS 21:19 ale shtet fun di kinder fun Aharon, di koyanim: draitsen shtet mit zeyere fraie peletser.

JOS 21:19 All the towns of the Bnei Aharon, the Kohanim, were 13 towns with their migrash.

JOS 21:20 ‏און פֿאַר די משפּחות פֿון די קינדער פֿון קהָת, די לוִיִים, די איבעריקע פֿון די קינדער פֿון קהָת – די שטעט פֿון זײער גוֹרל זײַנען געװען פֿון שבֿט אפֿרים. edit

JOS 21:20 un far di mishpoches fun di kinder fun Kohat, di Leviim, di iberike fun di kinder fun Kohat – di shtet fun zeyer goral zainen geven fun sheyvet Ephrayim.

JOS 21:20 And the mishpekhot of the Bnei Kehat, the Levi'im which remained of the Bnei Kehat, even they had the towns of their goral out of the tribe of Ephrayim.

JOS 21:21 ‏און מע האָט זײ געגעבן די שטאָט פֿון אַנטרינונג פֿאַרן טױטשלעגער, שכֶם, מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, אין דעם געבערג פֿון אפֿרים, און גֶזֶר מיט אירע פֿרײַע פּלעצער; edit

JOS 21:21 un me hot zei gegeben di shtot fun antrinung faran toitshleger, Shechem, mit ire fraie peletser, in dem geberg fun Ephrayim, un Gezer mit ire fraie peletser;

JOS 21:21 For they gave them Shechem with its migrash in har Ephrayim, to be an Ir Miklat HaRotzeiach; and Gezer with its migrash,

JOS 21:22 ‏און קִבֿצַיִם מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, און בֵית-חוֹרוֹן מיט אירע פֿרײַע פּלעצער. פֿיר שטעט. edit

JOS 21:22 un Kivtsayim mit ire fraie peletser, un Beit-Choron mit ire fraie peletser. fir shtet.

JOS 21:22 And Kivtzayim with its migrash, and Beit-Choron with its migrash; 4 towns.

JOS 21:23 ‏און פֿון שבֿט דָן: אֶלתּקֵה מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, גִבתוֹן מיט אירע פֿרײַע פּלעצער; edit

JOS 21:23 un fun sheyvet Dan: Eltekeh mit ire fraie peletser, Gibeton mit ire fraie peletser;

JOS 21:23 And out of the tribe of Dan, Eltekeh with its migrash, Gibeton with its migrash,

JOS 21:24 ‏אַיָלוֹן מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, גַת-רִמוֹן מיט אירע פֿרײַע פּלעצער. פֿיר שטעט. edit

JOS 21:24 Ayalon mit ire fraie peletser, Gat-Rimmon mit ire fraie peletser. fir shtet.

JOS 21:24 Ayalon with its migrash, Gat-Rimmon with its migrash; 4 towns.

JOS 21:25 ‏און פֿון האַלבן שבֿט מנַשֶה: תַּעֲנָך מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, און גַת-רִמוֹן מיט אירע פֿרײַע פּלעצער. צװײ שטעט. edit

JOS 21:25 un fun halben sheyvet Menasheh: Tanake mit ire fraie peletser, un Gat-Rimmon mit ire fraie peletser. tsvei shtet.

JOS 21:25 And out of the half-tribe of Menasheh, Ta'nakh with its migrash, and Gat-Rimmon with its migrash; 2 towns.

JOS 21:26 ‏אַלע שטעט: צען, מיט זײערע פֿרײַע פּלעצער, פֿאַר די משפּחות פֿון די איבעריקע קינדער פֿון קהָת. edit

JOS 21:26 ale shtet: tsen, mit zeyere fraie peletser, far di mishpoches fun di iberike kinder fun Kohat.

JOS 21:26 All the towns were 10 with their migrash for the mishpekhot of the Bnei Kehat that remained.

JOS 21:27 ‏און פֿאַר די קינדער פֿון גֵרשוֹן, פֿון די משפּחות פֿון די לוִיִים, פֿון האַלבן שבֿט מנַשֶה; די שטאָט פֿון אַנטרינונג פֿאַרן טױטשלעגער, גוֹלָן אין בָשָן מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, און בעֶשתְּרָה מיט אירע פֿרײַע פּלעצער. צװײ שטעט. edit

JOS 21:27 un far di kinder fun Gershon, fun di mishpoches fun di Leviim, fun halben sheyvet Menasheh; di shtot fun antrinung faran toitshleger, Golan in Bashan mit ire fraie peletser, un Beeshterah mit ire fraie peletser. tsvei shtet.

JOS 21:27 And unto the Bnei Gershon, of the mishpekhot Levi'im, out of the other half tribe of Menasheh they gave Golan in Bashan with its migrash, to be an Ir Miklat HaRotzeiach; and Be'eshterah with its migrash; 2 towns.

JOS 21:28 ‏און פֿון שבֿט יִשׂשָׂכָר: קִשיוֹן מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, דָבֿרַת מיט אירע פֿרײַע פּלעצער; edit

JOS 21:28 un fun sheyvet Yissakhar: Kishyon mit ire fraie peletser, Dovrat mit ire fraie peletser;

JOS 21:28 And out of the tribe of Yissakhar, Kishyon with its migrash, Dovrat with its migrash,

JOS 21:29 ‏יַרמות מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, עֵין-גַנים מיט אירע פֿרײַע פּלעצער. פֿיר שטעט. edit

JOS 21:29 Yarmes mit ire fraie peletser, Ein-Gannim mit ire fraie peletser. fir shtet.

JOS 21:29 Yarmut with its migrash, Ein-Gannim with its migrash; 4 towns.

JOS 21:30 ‏און פֿון שבֿט אָשֵר: מִשְאָל מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, עַבֿדוֹן מיט אירע פֿרײַע פּלעצער; edit

JOS 21:30 un fun sheyvet Asher: Mishal mit ire fraie peletser, Avdon mit ire fraie peletser;

JOS 21:30 And out of the tribe of Asher, Mish'al with its migrash, Avdon with its migrash,

JOS 21:31 ‏חֶלקָת מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, און רחוֹבֿ מיט אירע פֿרײַע פּלעצער. פֿיר שטעט. edit

JOS 21:31 Chelkat mit ire fraie peletser, un Rechov mit ire fraie peletser. fir shtet.

JOS 21:31 Chelkat with its migrash, and Rechov with its migrash; 4 towns.

JOS 21:32 ‏און פֿון שבֿט נַפֿתָּלי: די שטאָט פֿון אַנטרינוגן פֿאַרן טױטשלעגער, קֶדֶש אין גָליל, מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, און חַמוֹת-דֹאר מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, און קַרתָּן מיט אירע פֿרײַע פּלעצער. דרײַ שטעט. edit

JOS 21:32 un fun sheyvet Naphtali: di shtot fun antrinugen faran toitshleger, Kadesh in Galil, mit ire fraie peletser, un chamot-dֹr mit ire fraie peletser, un Kartan mit ire fraie peletser. drai shtet.

JOS 21:32 And out of the tribe of Naphtali, Kedesh in the Galil with its migrash, to be an Ir Miklat HaRotzeiach; and Chammot Dor with its migrash, and Kartan with its migrash; 3 towns.

JOS 21:33 ‏אַלע שטעט פֿון די גֵרשונים לױט זײערע משפּחות: דרײַצן שטעט מיט זײערע פֿרײַע פּלעצער. edit

JOS 21:33 ale shtet fun di gershunim loit zeyere mishpoches: draitsen shtet mit zeyere fraie peletser.

JOS 21:33 All the towns of the Gershuni according to their mishpekhot were 13 towns with their migrash.

JOS 21:34 ‏און פֿאַר די משפּחות פֿון די קינדער פֿון מרָרי, די איבעריקע לוִיִים, פֿון שבֿט זבֿולון: יָקנְעָם מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, קַרתָּה מיט אירע פֿרײַע פּלעצער; edit

JOS 21:34 un far di mishpoches fun di kinder fun Merari, di iberike Leviim, fun sheyvet Zevulun: Yokneam mit ire fraie peletser, Kartah mit ire fraie peletser;

JOS 21:34 And unto the mishpekhot Bnei Merari, the rest of the Levi'im, out of the tribe of Zevulun, Yokne'am with its migrash, and Kartah with its migrash,

JOS 21:35 ‏דִמנָה מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, נַהלָל מיט אירע פֿרײַע פּלעצער. פֿיר שטעט. ‏ און פֿון שבֿט ראובֿן: בֶצֶר מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, און יַהצָה מיט אירע פֿרײַע פּלעצער; ‏ קדֵמוֹת מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, און מֵיפַֿעַת מיט אירע פֿרײַע פּלעצער. פֿיר שטעט. edit

JOS 21:35 Dimnah mit ire fraie peletser, Nahalol mit ire fraie peletser. fir shtet. un fun sheyvet Reuven: Betser mit ire fraie peletser, un Yahtsah mit ire fraie peletser; Kedemot mit ire fraie peletser, un Mephaat mit ire fraie peletser. fir shtet.

JOS 21:35 Dimnah with its migrash, Nahalal with its migrash; 4 towns. And out of the tribe of Reuven, Betzer with its migrash, and Yahtzah with its migrash, Kedemot with its migrash, and Mepha'at with its migrash; 4 towns.

JOS 21:36 ‏ און פֿון שבֿט גָד: די שטאָט פֿון אַנטרינונג פֿאַרן טױטשלעגער, רָמוֹת אין גִלעָד, מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, און מַחנַיִם מיט אירע פֿרײַע פּלעצער; edit

JOS 21:36 un fun sheyvet Gad: di shtot fun antrinung faran toitshleger, Ramot in Gilad, mit ire fraie peletser, un Machanayim mit ire fraie peletser;

JOS 21:36 And out of the tribe of Gad, Ramot in Gil'ad with its migrash, to be an Ir Miklat HaRotzeiach; and Machanayim with its migrash,

JOS 21:37 ‏ חֶשבוֹן מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, יַעְזֵר מיט אירע פֿרײַע פּלעצער. אַלע שטעט: פֿיר. edit

JOS 21:37 Cheshbon mit ire fraie peletser, Yazer mit ire fraie peletser. ale shtet: fir.

JOS 21:37 Cheshbon with its migrash, Yazer with its migrash; 4 towns in all.

JOS 21:38 ‏ די אַלע שטעט זײַנען געװען פֿאַר די קינדער פֿון מרָרי לױט זײערע משפּחות – די איבעריקע פֿון די משפּחות פֿון די לוִיִים; און זײער גוֹרל איז געװען צװעלף שטעט. edit

JOS 21:38 di ale shtet zainen geven far di kinder fun Merari loit zeyere mishpoches – di iberike fun di mishpoches fun di Leviim; un zeyer goral iz geven tsvelf shtet.

JOS 21:38 So all the towns for the Bnei Merari by their mishpekhot, which were remaining of the mishpekhot Levi'im, were by their goral 12 towns.

JOS 21:39 ‏ אַלע שטעט פֿון די לוִיִים אין מיטן פֿון דעם אײגנטום פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל זײַנען געװען אַכט און פֿערציק שטעט מיט זײערע פֿרײַע פּלעצער. edit

JOS 21:39 ale shtet fun di Leviim in miten fun dem eigentum fun di kinder fun Yisroel zainen geven acht un fertsik shtet mit zeyere fraie peletser.

JOS 21:39 All the towns of the Levi'im within the achuzzat Bnei Yisroel (possession, estate of the Sons of Israel) were 48 towns with their migrashim.

JOS 21:40 ‏ די דאָזיקע שטעט זײַנען געװען שטאָט אין שטאָט מיט אירע פֿרײַע פּלעצער רונד אַרום איר; אַזױ בײַ אַלע די דאָזיקע שטעט. edit

JOS 21:40 di dozike shtet zainen geven shtot in shtot mit ire fraie peletser rund arum ir; azoi bai ale di dozike shtet.

JOS 21:40 These towns were every one with their migrash around them; thus were all these towns.

JOS 21:41 ‏ און ה׳ האָט געגעבן צו יִשׂרָאֵל דאָס גאַנצע לאַנד װאָס ער האָט געשװאָרן צו געבן זײערע עלטערן; און זײ האָבן עס געאַרבט, און זיך באַזעצט דערין. edit

JOS 21:41 un Hashem hot gegeben tsu Yisroel dos gantse land vos er hot geshvoren tsu geben zeyere elteren; un zei hoben es gearbt, un zich bazetst derin.

JOS 21:41 Hashem gave unto Yisroel Kol HaAretz which He swore to give unto their Avot; and they possessed it, and dwelt therein.

JOS 21:42 ‏ און ה׳ האָט זײ באַרוט פֿון רונד אַרום, אַזױ װי אַלץ װאָס ער האָט געשװאָרן זײערע עלטערן; און קײנער פֿון אַלע זײערע פֿײַנט איז נישט באַשטאַנען פֿאַר זײ; אַלע זײערע פֿײַנט האָט ה׳ געגעבן אין זײער האַנט. edit

JOS 21:42 un Hashem hot zei bares fun rund arum, azoi vi alts vos er hot geshvoren zeyere elteren; un keiner fun ale zeyere faint iz nisht bashtanen far zei; ale zeyere faint hot Hashem gegeben in zeyer hant.

JOS 21:42 And Hashem gave them manoach (rest, peace) on every side, according to all that He swore unto their Avot; and there stood not a man of all their enemies before them; Hashem delivered all their enemies into their yad.

JOS 21:43 ‏ נישט אַ װאָרט איז אָפּגעפֿאַלן פֿון אַל דעם גוטן צוזאָג װאָס ה׳ האָט צוגעזאָגט דעם הױז פֿון יִשׂרָאֵל; אַלץ איז אָנגעקומען. edit

JOS 21:43 nisht a vort iz opgefalen fun al dem guten tsuzog vos Hashem hot tsugezogt dem hoiz fun Yisroel; alts iz ongekumen.

JOS 21:43 There naphal (failed, fell) not davar mikol hadavar hatov (any promise from all the good promises) which Hashem had spoken unto Bais Yisroel; hakol bo (all came, all came to pass) .

JOS 22:1 ‏דענצמאָל האָט יְהוֹשועַ ‏ גערופֿן די ראובֿנים, און די גָדים, און דעם האַלבן שבֿט מנַשֶה. edit

JOS 22:1 dentsmol hot Yehoshua gerufen di Reuvenim, un di Gadim, un dem halben sheyvet Menasheh.

JOS 22:1 Then Yehoshua summoned the Reuveni, and the Gadi, and the half-tribe of Menasheh,

JOS 22:2 ‏און ער האָט צו זײ געזאָגט: איר האָט געהיט אַלץ װאָס משה דער קנעכט פֿון ה׳ ‏ האָט אײַך באַפֿױלן, און איר האָט צוגעהערט צו מײַן קֹול, אין אַלץ װאָס איך האָב אײַך באַפֿױלן. edit

JOS 22:2 un er hot tsu zei gezogt: ir hot gehit alts vos Moshe der knecht fun Hashem hot aich bafoilen, un ir hot tsugehert tsu main kol, in alts vos ich hob aich bafoilen.

JOS 22:2 And said unto them, Ye have been shomer over all that Moshe Eved Hashem commanded you, and have obeyed my voice in all that I commanded you;

JOS 22:3 ‏איר האָט נישט פֿאַרלאָזט אײַערע ברידער די דאָזיקע פֿיל טעג ביז אױף הײַנטיקן טאָג, און איר האָט געהיט די היטונג פֿון דעם געבאָט פֿון ה׳ אלוקיכם. edit

JOS 22:3 ir hot nisht farlozt aiere brider di dozike fil teg biz oif haintiken tog, un ir hot gehit di hitung fun dem gebot fun Hashem Elokeichem.

JOS 22:3 Ye have not deserted your achim these yamim rabbim to yom hazeh, but have been shomer over the mishmeret mitzvat Hashem Eloheichem (charge, duty of the commandment of Hashem your G-d.)

JOS 22:4 ‏און אַצונד האָט ה׳ אלוקיכם באַרוט אײַערע ברידער, אַזױ װי ער האָט זײ צוגעזאָגט; דערום קערט אײַך אום אַצונד, און גײט אײַך צו אײַערע געצעלטן, צום לאַנד פֿון אײַער אײגנטום װאָס משה דער קנעכט פֿון ה׳ האָט אײַך געגעבן אױף יענער זײַט יַרדן. edit

JOS 22:4 un atsund hot Hashem Elokeichem bares aiere brider, azoi vi er hot zei tsugezogt; derum kert aich um atsund, un geit aich tsu aiere getselten, tsum land fun aier eigentum vos Moshe der knecht fun Hashem hot aich gegeben oif yener zait Yarden.

JOS 22:4 And now Hashem Eloheichem hath given manoach unto your achim, just as He promised them; therefore now return ye, and get you unto your ohalim, and unto the Eretz Achuz-zatechem, which Moshe eved Hashem gave you on the other side of the Yarden.

JOS 22:5 ‏אָבער היט זײער צו טאָן דאָס געבאָט, און די תּורה, װאָס משה דער קנעכט פֿון ה׳ האָט אײַך געבאָטן, ליב צו האָבן ה׳ אלוקיכם, און צו גײן אין אַלע זײַנע װעגן, און צו היטן זײַנע געבאָט, און זיך צו באַהעפֿטן {דְּבָקוּת} אָן אים, און אים צו דינען מיט אײַער גאַנצן האַרצן, און מיט אײַער גאַנצער זעל. edit

JOS 22:5 ober hit zeyer tsu ton dos gebot, un di torah, vos Moshe der knecht fun Hashem hot aich geboten, lib tsu hoben Hashem Elokeichem, un tsu gein in ale zaine vegen, un tsu hiten zaine gebot, un zich tsu baheften on im, un im tsu dinen mit aier gantsen hartsen, un mit aier gantser zel.

JOS 22:5 But be shomer to do the mitzvah and the torah, which Moshe Eved Hashem charged you, to love Hashem Eloheichem, and to walk in all the darkhei Hashem , and to be shomer mitzvot regarding His commandments, and to have deveykus (attachment, cleavimg to G-d) to Him, and to serve Him in avodas [kodesh] with kol levavchem uvkhol nafshechem (all your heart, with all your nefesh) .

JOS 22:6 ‏און יְהוֹשועַ האָט זײ געבענטשט, און האָט זײ אַװעקגעשיקט, און זײ זײַנען אַװעקגעגאַנגען צו זײערע געצעלטן. edit

JOS 22:6 un Yehoshua hot zei gebentsht, un hot zei avekgeshikt, un zei zainen avekgegangen tsu zeyere getselten.

JOS 22:6 So Yehoshua gave them a brocha, and sent them away; and they went unto their ohalim.

JOS 22:7 ‏און צו אַ האַלבן שבֿט מנַשֶה האָט משה געגעבן אין בָשָן; נאָר צום אַנדער האַלבן האָט יְהוֹשועַ געגעבן מיט זײערע ברידער אױף דער זײַט יַרדן צו מערבֿ. און אַז יְהוֹשועַ האָט זײ אַװעקגעשיקט צו זײערע געצעלטן, האָט ער זײ אױך געבענטשט, edit

JOS 22:7 un tsu a halben sheyvet Menasheh hot Moshe gegeben in Bashan; nor tsum ander halben hot Yehoshua gegeben mit zeyere brider oif der zait Yarden tsu mayrev. un az Yehoshua hot zei avekgeshikt tsu zeyere getselten, hot er zei oich gebentsht,

JOS 22:7 Now to the one half of the tribe of Menasheh Moshe had given possession in Bashan; but unto the other half thereof gave Yehoshua among their achim on this side Yarden westward. And when Yehoshua sent them away also unto their ohalim, then he gave them a brocha.

JOS 22:8 ‏און ער האָט צו זײ געזאָגט, אַזױ צו זאָגן: מיט פֿיל גוטס קערט אײַך אום צו אײַערע געצעלטן, און מיט זײער פֿיל פֿיך, מיט זילבער, און מיט גאָלד, און מיט קופּער, און מיט אײַזן, און מיט קלײדער זײער פֿיל; צעטײלט דעם רױב פֿון אײַערע פֿײַנט מיט אײַערע ברידער. edit

JOS 22:8 un er hot tsu zei gezogt, azoi tsu zogen: mit fil guts kert aich um tsu aiere getselten, un mit zeyer fil fich, mit zilber, un mit gold, un mit kuper, un mit aizen, un mit kleider zeyer fil; tseteilt dem roib fun aiere faint mit aiere brider.

JOS 22:8 And he spoke unto them, saying, Return with nekasim rabbin (many possessions) unto your ohalim, and with mikneh rav me'od (very much cattle) , with kesef, and with zahav, and with nechoshet, and with barzel (iron) , and with very much selamot (clothes) ; divide the plunder of your enemies with your achim.

JOS 22:9 ‏האָבן די קינדער פֿון ראובֿן, און די קינדער פֿון גָד, און דער האַלבער שבֿט מנַשֶה, זיך אומגעקערט, און זײ זײַנען אַװעקגעגאַנגען פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, פֿון שילוֹ װאָס אין לאַנד כּנַעַן, צו גײן קײן לאַנד גִלעָד, צום לאַנד פֿון זײער אײגנטום, װאָס זײ האָבן זיך דערין באַזעצט לױט דעם מױל פֿון ה׳ דורך משהן. edit

JOS 22:9 hoben di kinder fun Reuven, un di kinder fun Gad, un der halber sheyvet Menasheh, zich umgekert, un zei zainen avekgegangen fun di kinder fun Yisroel, fun Shiloh vos in land Kenaan, tsu gein kein land Gilad, tsum land fun zeyer eigentum, vos zei hoben zich derin bazetst loit dem moil fun Hashem durch Mosheen.

JOS 22:9 And the Bnei Reuven and the Bnei Gad and the half-tribe of Menasheh returned, and departed from the Bnei Yisroel at Shiloh, which is in Eretz Kena'an, to go unto Eretz Gil'ad, to the Eretz Achuzzatam (the land of their possession, estate) , whereof they had taken as a possession, according to the word of Hashem by the yad Moshe.

JOS 22:10 ‏און אַז זײ זײַנען געקומען צו די געגנטן פֿון יַרדן װאָס אין לאַנד כּנַעַן, האָבן די קינדער פֿון ראובֿן, און די קינדער פֿון גָד, און דער האַלבער שבֿט מנַשֶה, דאָרטן געבױט אַ מזבח בײַם יַרדן, אַ גרױסן מזבח אױף אָנצוקוקן. edit

JOS 22:10 un az zei zainen gekumen tsu di gegenten fun Yarden vos in land Kenaan, hoben di kinder fun Reuven, un di kinder fun Gad, un der halber sheyvet Menasheh, dorten geboit a mizbeyech baim Yarden, a groisen mizbeyech oif ontsukuken.

JOS 22:10 And when they came unto the Gelilot of the Yarden, that is in eretz Kena'an, the Bnei Reuven and the Bnei Gad and the half-tribe of Menasheh built there a mizbe'ach by the Yarden, a mizbe'ach gadol in appearance.

JOS 22:11 ‏האָבן די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל געהערט, אַזױ צו זאָגן: זעט, די קינדער פֿון ראובֿן, און די קינדער פֿון גָד, און דער האַלבער שבֿט מנַשֶה, האָבן געבױט אַ מזבח אַנטקעגן לאַנד כּנַעַן, אין די געגנטן פֿון יַרדן, צו דער זײַט פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל. edit

JOS 22:11 hoben di kinder fun Yisroel gehert, azoi tsu zogen: zet, di kinder fun Reuven, un di kinder fun Gad, un der halber sheyvet Menasheh, hoben geboit a mizbeyech antkegen land Kenaan, in di gegenten fun Yarden, tsu der zait fun di kinder fun Yisroel.

JOS 22:11 And the Bnei Yisroel heard, Hinei, the Bnei Reuven and the Bnei Gad and the half-tribe of Menasheh have built a mizbe'ach at the edge of Eretz Kena'an, in the region of the Yarden, on the side belonging to the Bnei Yisroel.

JOS 22:12 ‏און װי די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל האָבן דערהערט, אַזױ האָט די גאַנצע עדה פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל זיך אײַנגעזאַמלט קײן שילוֹ אַרױפֿצוגײן אַקעגן זײ אױף מלחמה. edit

JOS 22:12 un vi di kinder fun Yisroel hoben derhert, azoi hot di gantse eide fun di kinder fun Yisroel zich aingezamlt kein Shiloh aroiftsugein akegen zei oif milchome.

JOS 22:12 And when the Bnei Yisroel heard of it, the kol Adat Bnei Yisroel gathered themselves together at Shiloh, to go up to war against them.

JOS 22:13 ‏און די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל האָבן געשיקט צו די קינדער פֿון ראובֿן, און צו די קינדער פֿון גָד, און צום האַלבן שבֿט מנַשֶה, קײן לאַנד גִלעָד, פּינְחס דעם זון פֿון אֶלעָזָר דעם כֹּהן, edit

JOS 22:13 un di kinder fun Yisroel hoben geshikt tsu di kinder fun Reuven, un tsu di kinder fun Gad, un tsum halben sheyvet Menasheh, kein land Gilad, Pinechas dem zun fun Elazar dem koyen,

JOS 22:13 And the Bnei Yisroel sent unto the Bnei Reuven, and to the Bnei Gad, and to the half-tribe of Menasheh, into Eretz Gil'ad, Pinchas ben El'azar the Kohen,

JOS 22:14 ‏און מיט אים צען פֿירשטן, צו אײן פֿירשט, צו אײן פֿירשט פֿון אַ פֿאָטערהױז פֿון אַלע שבֿטים פֿון יִשׂרָאֵל; און זײ זײַנען איטלעכער געװען דער הױפּט פֿון זײער פֿאָטערהױז בײַ די טױזנטן פֿון יִשׂרָאֵל. edit

JOS 22:14 un mit im tsen firshten, tsu ein firsht, tsu ein firsht fun a foterhoiz fun ale shvotim fun Yisroel; un zei zainen itlecher geven der hoipt fun zeyer foterhoiz bai di toiznten fun Yisroel.

JOS 22:14 And with him ten nasi'im, one each of the bais av for all the tribes of Yisroel; and each one was a Rosh Bais Avotam among the Alephei Yisroel.

JOS 22:15 ‏און זײ זײַנען געקומען צו די קינדער פֿון ראובֿן, און צו די קינדער פֿון גָד, און צום האַלבן שבֿט מנַשֶה, קײן לאַנד גִלעָד, און זײ האָבן מיט זײ גערעדט, אַזױ צו זאָגן: edit

JOS 22:15 un zei zainen gekumen tsu di kinder fun Reuven, un tsu di kinder fun Gad, un tsum halben sheyvet Menasheh, kein land Gilad, un zei hoben mit zei geredt, azoi tsu zogen:

JOS 22:15 And they came unto the Bnei Reuven, and to the Bnei Gad, and to the half-tribe of Menasheh, unto Eretz Gil'ad, and they spoke with them, saying,

JOS 22:16 ‏אַזױ האָט געזאָגט די גאַנצע עדה פֿון ה׳: װאָס איז די דאָזיקע פֿעלשונג װאָס איר האָט געפֿעלשט אָן אלוקי יִשׂרָאֵל, זיך אָפּצוקערן הײַנט פֿון הינטער ה׳, מיט אײַער בױען פֿאַר זיך אַ מזבח, כּדי איר זאָלט הײַנט װידערשפּעניקן אָן ה׳? edit

JOS 22:16 azoi hot gezogt di gantse eide fun Hashem: vos iz di dozike felshung vos ir hot gefelsht on Elochei Yisroel, zich optsukeren haint fun hinter Hashem, mit aier boien far zich a mizbeyech, kedei ir zolt haint vidershpeniken on Hashem?

JOS 22:16 Thus saith the Kol Adat Hashem , What ma'al (trespass, disobedience, breach of faith, treachery, breaking faith) is this that ye have committed against the Elohei Yisroel, to turn away this day from following Hashem , in that ye have built you a mizbe'ach, that ye might rebel this day against Hashem ?

JOS 22:17 ‏איז אונדז װינציק די זינד פֿון פּעוֹר, װאָס מיר האָבן זיך נאָך פֿון איר נישט גערײניקט ביז אױף הײַנטיקן טאָג, און װאָס איבער איר איז געװען אַ מגפֿה אױף דער עדה פֿון ה׳, edit

JOS 22:17 iz undz vintsik di zind fun Peor, vos mir hoben zich noch fun ir nisht gereinikt biz oif haintiken tog, un vos iber ir iz geven a mageyfe oif der eide fun Hashem,

JOS 22:17 Is the avon Pe'or too little for us, from which we are not tahor until this day, even though there was the negef (plague) in the Adat Hashem ,

JOS 22:18 ‏אַז איר קערט אײַך הײַנט אָפּ פֿון הינטער ה׳? און עס װעט זײַן: איר װעט װידערשפּעניקן הײַנט אָן ה׳, און מאָרגן װעט ער צערענען אױף דער גאַנצער עדה פֿון יִשׂרָאֵל. edit

JOS 22:18 az ir kert aich haint op fun hinter Hashem? un es vet zain: ir vet vidershpeniken haint on Hashem, un morgen vet er tserenen oif der gantser eide fun Yisroel.

JOS 22:18 But that ye must turn away this day from following Hashem ? And it will be, seeing ye rebel hayom (today) against Hashem , that machar (tomorrow) He will be angry with the kol Adat Yisroel.

JOS 22:19 ‏אױב װידער דאָס לאַנד פֿון אײַער אײגנטום איז אומרײן, קומט אײַך אַריבער אין דעם לאַנד פֿון יהוהס אײגנטום, װאָס דאָרטן רוט דער מישכּן פֿון ה׳, און באַזעצט אײַך צװישן אונדז, נאָר אָן ה׳ זאָלט איר נישט װידערשפּעניקן, און אונדז זאָלט איר נישט װידערשפּעניקן, מיט אײַער בױען פֿאַר זיך אַ מזבח, אַחוץ דעם מזבח פֿון ה׳ אלוקינו. edit

JOS 22:19 oib vider dos land fun aier eigentum iz umrein, kumt aich ariber in dem land fun Hashems eigentum, vos dorten rut der mishken fun Hashem, un bazetst aich tsvishen undz, nor on Hashem zolt ir nisht vidershpeniken, un undz zolt ir nisht vidershpeniken, mit aier boien far zich a mizbeyech, achuts dem mizbeyech fun Hashem Elokeinu.

JOS 22:19 Notwithstanding, if the eretz achuzzatechem be tamei (unclean) , then pass ye over unto the eretz achuzzat Hashem , wherein Hashem ʼs Mishkan dwelleth, and take possession among us; but rebel not against Hashem , nor rebel against us, in building you a mizbe'ach other than the mizbe'ach Hashem Eloheinu.

JOS 22:20 ‏האָט נישט עָכָן דער זון פֿון זֶרַחן געפֿעלשט אַ פֿעלשונג מיט דעם חרם, און אױף דער גאַנצער עדה פֿון יִשׂרָאֵל איז געװען דער צאָרן {קֶצֶף} ‏? און נישט יענער מאַן אַלײן איז אומגעקומען פֿאַר זײַן זינד. edit

JOS 22:20 hot nisht Achan der zun fun Zerachen gefelsht a felshung mit dem Chorem, un oif der gantser eide fun Yisroel iz geven der tsoren ? un nisht yener man alein iz umgekumen far zain zind.

JOS 22:20 Did not Achan ben Zerach break faith in the cherem, and ketzef (wrath) fell on kol Adat Yisroel? And that ish perished not alone in his avon (iniquity) .

JOS 22:21 ‏האָבן געענטפֿערט די קינדער פֿון ראובֿן, און די קינדער פֿון גָד, און דער האַלבער שבֿט מנַשֶה, און זײ האָבן גערעדט צו די הױפּטלײַט פֿון די טױזנטן פֿון יִשׂרָאֵל: edit

JOS 22:21 hoben geentfert di kinder fun Reuven, un di kinder fun Gad, un der halber sheyvet Menasheh, un zei hoben geredt tsu di hoiptlait fun di toiznten fun Yisroel:

JOS 22:21 Then the Bnei Reuven and the Bnei Gad and the half-tribe of Menasheh answered, and said unto the Rashei Alephei Yisroel,

JOS 22:22 ‏אֵל אלֹקים, ה׳ אֵל אלֹקים, ער װײס, און יִשׂרָאֵל, ער זאָל עס װיסן, אױב דאָס איז אין װידערשפּעניקײט אָדער אױב אין איבערטרעטונג אָן ה׳ – זאָלסט אונדז נישט העלפֿן הײַנטיקן טאָג! – edit

JOS 22:22 El Elokim, Hashem El Elokim, er veis, un Yisroel, er zol es visen, oib dos iz in vidershpenikeit oder oib in ibertretung on Hashem – zolst undz nisht helfen haintiken tog! –

JOS 22:22 El Elohim, Hashem El Elohim, He knoweth, and Yisroel shall have da'as; if it be in mered (rebellion) , or if in ma'al against Hashem , al toshieini hayom hazeh (save us not this day),

JOS 22:23 ‏אונדז צו בױען אַ מזבח כּדי זיך אָפּצוקערן פֿון הינטער ה׳, אָדער אױב אױפֿצוברענגען אױף אים בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה} און שפּײַזאָפּפֿער {מִנְחָה}, אָדער אױב צו מאַכן אױף אים פֿרידאָפּפֿער {זֶבַֿח שְׁלָמִים}, זאָל ה׳ אַלײן אױפֿמאָנען! edit

JOS 22:23 undz tsu boien a mizbeyech kedei zich optsukeren fun hinter Hashem, oder oib oiftsubrengen oif im brandopfer un shpaizopfer, oder oib tsu machen oif im fridopfer {Zevach Shalemim}, zol Hashem alein oifmonen!

JOS 22:23 That we have built us a mizbe'ach to turn away from following Hashem , or if to offer thereon olah or minchah, or if to offer zivkhei shelamim thereon, let Hashem Himself call it to account;

JOS 22:24 ‏און אױב מיר האָבן עס נישט געטאָן בלױז פֿון זאָרג װעגן אַ זאַך, אַזױ צו זאָגן: מאָרגן װעלן אײַערע קינדער זאָגן צו אונדזערע קינדער, אַזױ צו זאָגן: װאָס קערט איר אײַך אָן מיט ה׳ אלוקי יִשׂרָאֵל? edit

JOS 22:24 un oib mir hoben es nisht geton bloiz fun zorg vegen a zach, azoi tsu zogen: morgen velen aiere kinder zogen tsu undzere kinder, azoi tsu zogen: vos kert ir aich on mit Hashem Elochei Yisroel?

JOS 22:24 No, rather have we not done it for fear, for this reason, saying, In time to come your banim might speak unto our banim, saying, What have ye to do with Hashem Elohei Yisroel?

JOS 22:25 ‏װאָרום אַ געמאַרק האָט ה׳ געמאַכט צװישן אונדז און צװישן אײַך, קינדער פֿון ראובֿן, און קינדער פֿון גָד, דעם יַרדן; איר האָט נישט קײן חלק אין ה׳. און אײַערע קינדער װעלן שטערן אונדזערע קינדער – נישט צו פֿאָרכטן ה׳. edit

JOS 22:25 vorem a gemark hot Hashem gemacht tsvishen undz un tsvishen aich, kinder fun Reuven, un kinder fun Gad, dem Yarden; ir hot nisht kein chelek in Hashem. un aiere kinder velen shteren undzere kinder – nisht tsu forchten Hashem.

JOS 22:25 For Hashem hath made the Yarden a boundary between us and you, ye Bnei Reuven and Bnei Gad; ye have no chelek in Hashem ; so might your banim make our banim cease from fearing Hashem .

JOS 22:26 ‏האָבן מיר געזאָגט: לאָמיר זיך אַקאָרשט באַװאָרענען צו בױען דעם מזבח, נישט פֿאַר בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה}, און נישט פֿאַר שלאַכטאָפּפֿער; edit

JOS 22:26 hoben mir gezogt: lomir zich akorsht bavorenen tsu boien dem mizbeyech, nisht far brandopfer, un nisht far shlachtopfer;

JOS 22:26 Therefore we said, Let us now prepare to build us the mizbe'ach, not for olah nor for zevach,

JOS 22:27 ‏נײַערט ער זאָל זײַן אַן עדות צװישן אונדז און צװישן אײַך, און צװישן אונדזערע דורות נאָך אונדז: צו דינען דעם דינסט {עבד} ‏ פֿון ה׳ פֿאַר אים מיט אונדזערע בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה}, און מיט אונדזערע שלאַכטאָפּפֿער, און מיט אונדזערע פֿרידאָפּפֿער {זֶבַֿח שְׁלָמִים}, און אײַערע קינדער זאָלן מאָרגן נישט זאָגן צו אונדזערע קינדער: איר האָט נישט קײן חלק אין ה׳. edit

JOS 22:27 naiert er zol zain an eides tsvishen undz un tsvishen aich, un tsvishen undzere doires noch undz: tsu dinen dem dinst fun Hashem far im mit undzere brandopfer, un mit undzere shlachtopfer, un mit undzere fridopfer {Zevach Shalemim}, un aiere kinder zolen morgen nisht zogen tsu undzere kinder: ir hot nisht kein chelek in Hashem.

JOS 22:27 But that it may be an ed (witness) between us, and you, and doroteinu (our generations) after us, that we might do the avodas Hashem before Him with oloteinu, and with zevakheinu, and with shelameinu; that your banim may not say to our banim in time to come, Ye have no chelek in Hashem .

JOS 22:28 ‏און מיר האָבן געזאָגט: אױב עס װעט געשען, אַז זײ װעלן דאָס זאָגן צו אונדז אָדער צו אונדזערע דורות שפּעטער אַהין, װעלן מיר זאָגן: זעט דעם בױ פֿון דעם מזבח פֿון ה׳, װאָס אונדזערע עלטערן האָבן געמאַכט, נישט פֿאַר בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה}, און נישט פֿאַר שלאַכטאָפּפֿער; נײַערט אַן עדות איז ער צװישן אונדז און צװישן אײַך. edit

JOS 22:28 un mir hoben gezogt: oib es vet geshen, az zei velen dos zogen tsu undz oder tsu undzere doires shpeter ahin, velen mir zogen: zet dem boi fun dem mizbeyech fun Hashem, vos undzere elteren hoben gemacht, nisht far brandopfer, un nisht far shlachtopfer; naiert an eides iz er tsvishen undz un tsvishen aich.

JOS 22:28 Therefore we said, that it shall be, when they should so say to us or to doroteinu in time to come, that we may say again, See the tavnit (pattern, replica) of the mizbe'ach Hashem , which Avoteinu built, not for olah, nor for zevach; but it is an ed (witness) between us and you.

JOS 22:29 ‏חלילה אונדז צו װידערשפּעניקן אָן ה׳, און זיך אָפּצוקערן הײַנט פֿון הינטער ה׳, צו בױען אַ מזבח פֿאַר בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה}, פֿאַר שפּײַזאָפּפֿער {מִנְחָה}, און פֿאַר שלאַכטאָפּפֿער, אַחוץ דעם מזבח פֿון ה׳ אלוקינו, װאָס פֿאַר זײַן מישכּן! edit

JOS 22:29 cholile undz tsu vidershpeniken on Hashem, un zich optsukeren haint fun hinter Hashem, tsu boien a mizbeyech far brandopfer, far shpaizopfer, un far shlachtopfer, achuts dem mizbeyech fun Hashem Elokeinu, vos far zain mishken!

JOS 22:29 Chalilah lanu (far be it from us) that we should rebel against Hashem , and turn today from following Hashem , to build a mizbe'ach for olah, for minchah, or for zevach, other than the Mizbe'ach Hashem Eloheinu that is before His Mishkan.

JOS 22:30 ‏און װי פּינְחס דער כֹּהן, און די פֿירשטן פֿון דער עדה, די הױפּטלײַט פֿון די טױזנטן פֿון יִשׂרָאֵל װאָס מיט אים, האָבן געהערט די װערטער װאָס די קינדער פֿון ראובֿן, און די קינדער פֿון גָד, און די קינדער פֿון מנַשֶה, האָבן גערעדט, איז דאָס װױלגעפֿעלן אין זײערע אױגן. edit

JOS 22:30 un vi Pinechas der koyen, un di firshten fun der eide, di hoiptlait fun di toiznten fun Yisroel vos mit im, hoben gehert di verter vos di kinder fun Reuven, un di kinder fun Gad, un di kinder fun Menasheh, hoben geredt, iz dos voilgefelen in zeyere oigen.

JOS 22:30 And when Pinchas HaKohen, and the nasi'im of the Edah and Rashei Alephei Yisroel which were with him, heard the words that the Bnei Reuven and the Bnei Gad and the Bnei Menasheh spoke, it pleased them.

JOS 22:31 ‏און פּינְחס דער זון פֿון אֶלעָזָר דעם כֹּהן האָט געזאָגט צו די קינדער פֿון ראובֿן, און צו די קינדער פֿון גָד, און צו די קינדער פֿון מנַשֶה: הײַנט װײסן מיר, אַז צװישן אונדז איז ה׳; װאָרום איר האָט נישט געפֿעלשט אָן ה׳ די דאָזיקע פֿעלשונג; אַצונד האָט איר מציל געװען די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל פֿון דער האַנט פֿון ה׳. edit

JOS 22:31 un Pinechas der zun fun Elazar dem koyen hot gezogt tsu di kinder fun Reuven, un tsu di kinder fun Gad, un tsu di kinder fun Menasheh: haint veisen mir, az tsvishen undz iz Hashem; vorem ir hot nisht gefelsht on Hashem di dozike felshung; atsund hot ir matsl geven di kinder fun Yisroel fun der hant fun Hashem.

JOS 22:31 And Pinchas ben El'azar HaKohen said unto the Bnei Reuven, and to the Bnei Gad, and to the Bnei Menasheh, Today we have da'as that Hashem is among us, because ye have not broken faith with Hashem ; now ye have saved the Bnei Yisroel out of the yad Hashem .

JOS 22:32 ‏און פּינְחס דער זון פֿון אֶלעָזָר דעם כֹּהן, און די פֿירשטן, האָבן זיך אומגעקערט פֿון די קינדער פֿון ראובֿן, און פֿון די קינדער פֿון גָד, פֿון לאַנד גִלעָד, קײן לאַנד כּנַעַן צו די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, און זײ האָבן זײ געבראַכט אַן ענטפֿער. edit

JOS 22:32 un Pinechas der zun fun Elazar dem koyen, un di firshten, hoben zich umgekert fun di kinder fun Reuven, un fun di kinder fun Gad, fun land Gilad, kein land Kenaan tsu di kinder fun Yisroel, un zei hoben zei gebracht an entfer.

JOS 22:32 And Pinchas ben El'azar HaKohen, and the nasi'im, returned from the Bnei Reuven, and from the Bnei Gad, out of Eretz Gil'ad, unto Eretz Kena'an, to the Bnei Yisroel, and reported the matter unto them.

JOS 22:33 ‏און דער ענטפֿער איז װױלגעפֿעלן אין די אױגן פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל און די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל האָבן געלױבט אלֹקים, און האָבן מער נישט גערעדט װעגן אַרױפֿגײן אַקעגן זײ אױף מלחמה, צו פֿאַרװיסטן דאָס לאַנד װאָס די קינדער פֿון ראובֿן און די קינדער פֿון גָד זיצן דערין. edit

JOS 22:33 un der entfer iz voilgefelen in di oigen fun di kinder fun Yisroel un di kinder fun Yisroel hoben geloibt Elokim, un hoben mer nisht geredt vegen aroifgein akegen zei oif milchome, tsu farvisten dos land vos di kinder fun Reuven un di kinder fun Gad zitsen derin.

JOS 22:33 And the thing pleased the Bnei Yisroel; and the Bnei Yisroel made brocha unto Elohim, and spoke no more about going up against them in battle, to destroy HaAretz wherein the Bnei Reuven and Gad dwelt.

JOS 22:34 ‏און די קינדער פֿון ראובֿן און די קינדער פֿון גָד האָבן גערופֿן דעם מזבח עֵד, װײַל: אַן עדות איז ער צװישן אונדז אַז ה׳ איז האלֹקים. edit

JOS 22:34 un di kinder fun Reuven un di kinder fun Gad hoben gerufen dem mizbeyech Iddo, vail: an eides iz er tsvishen undz az Hashem iz HaElokim.

JOS 22:34 And the Bnei Reuven and the Bnei Gad called the mizbe'ach Ed (Witness) , for it is between us that Hashem is HaElohim.

JOS 23:1 ‏און עס איז געװען אין פֿיל טעג אַרום, נאָכדעם אַז ה׳ האָט באַרוט יִשׂרָאֵל פֿון אַלע זײערע פֿײַנט פֿון רונד אַרום, און יְהוֹשועַ ‏ איז געװאָרן אַלט און באַטאָגט, edit

JOS 23:1 un es iz geven in fil teg arum, nochdem az Hashem hot bares Yisroel fun ale zeyere faint fun rund arum, un Yehoshua iz gevoren alt un batogt,

JOS 23:1 And it came to pass yamim rabbim after Hashem had given manoach unto Yisroel from all their surrounding enemies, that Yehoshua was zaken and advanced in days.

JOS 23:2 ‏האָט יְהוֹשועַ גערופֿן גאַנץ יִשׂרָאֵל, זײערע עלטסטע, און זײערע הױפּטלײַט, און זײערע ריכטער, און זײערע אױפֿזעער, און האָט צו זײ געזאָגט: איך בין אַלט און באַטאָגט. edit

JOS 23:2 hot Yehoshua gerufen gants Yisroel, zeyere eltste, un zeyere hoiptlait, un zeyere richter, un zeyere oifzeer, un hot tsu zei gezogt: ich bin alt un batogt.

JOS 23:2 And Yehoshua called for Kol Yisroel, and for their zekenim, and for their Rashim, and for their Shofetim, and for their Shoterim, and said unto them, I am zaken and advanced in days;

JOS 23:3 ‏און איר האָט געזען אַלץ װאָס ה׳ אלוקיכם האָט געטאָן צו אַלע די דאָזיקע פֿעלקער פֿון אײַערטװעגן; װאָרום ה׳ אלוקיכם איז דער װאָס האָט מלחמה געהאַלטן פֿאַר אײַך. edit

JOS 23:3 un ir hot gezen alts vos Hashem Elokeichem hot geton tsu ale di dozike felker fun aiertvegen; vorem Hashem Elokeichem iz der vos hot milchome gehalten far aich.

JOS 23:3 And ye have seen all that Hashem Eloheichem hath done unto all these Goyim for your sakes; for Hashem Eloheichem is He that hath fought for you.

JOS 23:4 ‏זעט, איך האָב אײַך אױסגעװאָרפֿן די דאָזיקע געבליבענע פֿעלקער פֿאַר אַ נחלה לױט אײַערע שבֿטים; פֿון יַרדן, מיט אַלע פֿעלקער װאָס איך האָב פֿאַרשניטן {כרת} ‏, און ביזן יַם-הַגָדול צו זון-אונטערגאַנג. edit

JOS 23:4 zet, ich hob aich oisgevorfen di dozike geblibene felker far a nachle loit aiere shvotim; fun Yarden, mit ale felker vos ich hob farshniten , un bizen yam-hagodul tsu zun-untergang.

JOS 23:4 Remember I have allotted unto you these Goyim that remain, to be a nachalah for your shvatim, from the Yarden, even kol HaGoyim that I have cut off, even unto the Yam HaGadol toward the setting of the shemesh.

JOS 23:5 ‏און ה׳ אלוקיכם, ער װעט זײ אַרױסשטױסן פֿון פֿאַר אײַך, און װעט זײ פֿאַרטרײַבן פֿון אײַער אָנגעזיכט, און איר װעט אַרבן זײער לאַנד, אַזױ װי ה׳ אלוקיכם האָט אײַך צוגעזאָגט. edit

JOS 23:5 un Hashem Elokeichem, er vet zei aroisshtoisen fun far aich, un vet zei fartraiben fun aier ongezicht, un ir vet arben zeyer land, azoi vi Hashem Elokeichem hot aich tsugezogt.

JOS 23:5 And Hashem Eloheichem, He shall expel them from before you, and drive them from out of your sight; and ye shall possess their land, just as Hashem Eloheichem hath promised unto you.

JOS 23:6 ‏דערום זאָלט איר זײַן זײער שטאַרק צו היטן און צו טאָן אַלץ װאָס שטײט געשריבן אין בוך פֿון תּוֹרת-משה, זיך נישט אָפּצוקערן דערפֿון רעכטס אָדער לינקס, edit

JOS 23:6 derum zolt ir zain zeyer shtark tsu hiten un tsu ton alts vos shteit geshriben in buch fun Torat-Moshe, zich nisht optsukeren derfun rechts oder links,

JOS 23:6 Therefore chazak! Be very courageous to be shomer and to do all that is written in the Sefer Torah Moshe, that ye turn not aside therefrom to the right or to the left;

JOS 23:7 ‏נישט צו קומען צװישן די דאָזיקע פֿעלקער, די דאָזיקע װאָס זײַנען געבליבן בײַ אײַך. און דעם נאָמען פֿון זײערע ג-טער זאָלט איר נישט דערמאָנען, און נישט לאָזן שװערן בײַ זײ און זײ נישט דינען, און זיך נישט בוקן צו זײ. edit

JOS 23:7 nisht tsu kumen tsvishen di dozike felker, di dozike vos zainen gebliben bai aich. un dem nomen fun zeyere g-ter zolt ir nisht dermonen, un nisht lozen shveren bai zei un zei nisht dinen, un zich nisht buken tsu zei.

JOS 23:7 That ye come not among these Goyim, these that remain among you; neither make mention of the shem of eloheihem, nor have to swear by them, neither serve them, nor bow down unto them;

JOS 23:8 ‏נאָר בלױז אָן ה׳ אלוקיכם זאָלט איר אײַך באַהעפֿטן {דְּבָקוּת}, אַזױ װי איר האָט געטאָן ביז הײַנטיקן טאָג, edit

JOS 23:8 nor bloiz on Hashem Elokeichem zolt ir aich baheften, azoi vi ir hot geton biz haintiken tog,

JOS 23:8 But have deveykus unto Hashem Eloheichem, just as ye have done unto this day.

JOS 23:9 ‏װאָס דערפֿאַר האָט ה׳ פֿאַרטריבן פֿון פֿאַר אײַך גרױסע און מאַכטיקע פֿעלקער; און איר – קײנער איז נישט באַשטאַנען פֿאַר אײַך ביז הײַנטיקן טאָג. edit

JOS 23:9 vos derfar hot Hashem fartriben fun far aich groise un machtike felker; un ir – keiner iz nisht bashtanen far aich biz haintiken tog.

JOS 23:9 For Hashem hath driven out from before you Goyim Gedolim and atzumim (powerful ones) ; but as for you, no man hath been able to stand before you unto this day.

JOS 23:10 ‏אײן מאַן פֿון אײַך האָט געיאָגט טױזנט; װאָרום ה׳ אלוקיכם איז דער װאָס האָט מלחמה געהאַלטן פֿאַר אײַך, אַזױ װי ער האָט אײַך צוגעזאָגט. edit

JOS 23:10 ein man fun aich hot geiogt toiznt; vorem Hashem Elokeichem iz der vos hot milchome gehalten far aich, azoi vi er hot aich tsugezogt.

JOS 23:10 Ish echad of you shall chase eleph; for Hashem Eloheichem, He it is that fighteth for you, just as He hath promised you.

JOS 23:11 ‏דערום זאָלט איר זײער היטן אײַער זעל, ליב צו האָבן ה׳ אלוקיכם. edit

JOS 23:11 derum zolt ir zeyer hiten aier zel, lib tsu hoben Hashem Elokeichem.

JOS 23:11 Be shomer me'od therefore unto yourselves, that ye love Hashem Eloheichem.

JOS 23:12 ‏װאָרום אױב אָפּקערן װעט איר אײַך אָפּקערן, און איר װעט אײַך באַהעפֿטן אָן דעם רעשט פֿון די דאָזיקע פֿעלקער, די דאָזיקע װאָס זײַנען געבליבן בײַ אײַך, און איר װעט זיך מתחתּן זײַן מיט זײ, און איר װעט קומען צװישן זײ, און זײ צװישן אײַך, edit

JOS 23:12 vorem oib opkeren vet ir aich opkeren, un ir vet aich baheften on dem resht fun di dozike felker, di dozike vos zainen gebliben bai aich, un ir vet zich metchten zain mit zei, un ir vet kumen tsvishen zei, un zei tsvishen aich,

JOS 23:12 Else if ye do in anywise turn back, and have deveykus unto the remnant of these Goyim, even these that remain among you, and shall inter-marry with them, associate with them, and they with you;

JOS 23:13 ‏װיסן זאָלט איר װיסן זײַן, אַז ה׳ אלוקיכם װעט מער נישט פֿאַרטרײַבן די דאָזיקע פֿעלקער פֿון פֿאַר אײַך, און זײ װעלן אײַך זײַן פֿאַר אַ נעץ און פֿאַר אַ שטרױכלונג, און פֿאַר אַ רוט אין אײַערע זײַטן, און פֿאַר שטעכערס אין אײַערע אױגן, ביז איר װעט אונטערגײן פֿון דער דאָזיקער גוטער ערד װאָס ה׳ אלוקיכם האָט אײַך געגעבן. edit

JOS 23:13 visen zolt ir visen zain, az Hashem Elokeichem vet mer nisht fartraiben di dozike felker fun far aich, un zei velen aich zain far a nets un far a shtroichlung, un far a rut in aiere zaiten, un far shtechers in aiere oigen, biz ir vet untergein fun der doziker guter erd vos Hashem Elokeichem hot aich gegeben.

JOS 23:13 Have da'as for a certainty that Hashem Eloheichem will no more drive out any of these Goyim from before you; but they shall be pach (snares) and mokesh (traps) unto you, and shot (scourges) on your sides, and thorns in your eyes, until ye perish from off this adamah hatovah which Hashem Eloheichem hath given you.

JOS 23:14 ‏און אָט גײ איך די טעג אױף דעם װעג פֿון דער גאַנצער ערד; דערום זאָלט איר װיסן מיט אײַער גאַנצן האַרצן, און מיט אײַער גאַנצער זעל, אַז נישט אַן אײנציק װאָרט איז אָפּגעפֿאַלן פֿון די אַלע גוטע צוזאָגן װאָס ה׳ אלוקיכם האָט צוגעזאָגט װעגן אײַך; אַלע זײַנען אײַך אָנגעקומען; נישט אַן אײנציק װאָרט דערפֿון איז אָפּגעפֿאַלן. edit

JOS 23:14 un ot gei ich di teg oif dem veg fun der gantser erd; derum zolt ir visen mit aier gantsen hartsen, un mit aier gantser zel, az nisht an eintsik vort iz opgefalen fun di ale gute tsuzogen vos Hashem Elokeichem hot tsugezogt vegen aich; ale zainen aich ongekumen; nisht an eintsik vort derfun iz opgefalen.

JOS 23:14 And, hinei, now I am going the derech kol ha'aretz; and ye know in all your hearts and in all your nefashot, that not one thing hath failed of all the devarim hatovim which Hashem Eloheichem promised concerning you; all are come to pass unto you, and not one thing hath failed thereof.

JOS 23:15 ‏און עס װעט זײַן, אַזױ װי אײַך איז אָנגעקומען אַל דער גוטער צוזאָג װאָס ה׳ אלוקיכם האָט אײַך צוגעזאָגט, אַזױ װעט ה׳ ברענגען אױף אײַך אַל דעם שלעכטן אָנזאָג, ביז ער װעט אײַך פֿאַרטיליקן פֿון דער דאָזיקער גוטער ערד װאָס ה׳ אלוקיכם האָט אײַך געגעבן. edit

JOS 23:15 un es vet zain, azoi vi aich iz ongekumen al der guter tsuzog vos Hashem Elokeichem hot aich tsugezogt, azoi vet Hashem brengen oif aich al dem shlechten onzog, biz er vet aich fartiliken fun der doziker guter erd vos Hashem Elokeichem hot aich gegeben.

JOS 23:15 Therefore it shall come to pass, that just as kol hadavar hatov are come upon you, which Hashem Eloheichem promised you; so shall Hashem bring upon you kol hadavar harah, until He hath destroyed you from off this adamah hatovah which Hashem Eloheichem hath given you.

JOS 23:16 ‏אַז איר װעט איבערטרעטן דעם בְּרִית פֿון ה׳ אלוקיכם, װאָס ער האָט אײַך באַפֿױלן, און איר װעט גײן און דינען פֿרעמדע ג-טער, און זיך בוקן צו זײ, װעט גרימען דער צאָרן {אַף} ‏ פֿון ה׳ אױף אײַך, און איר װעט גיך אונטערגײן פֿון דעם גוטן לאַנד װאָס ער האָט אײַך געגעבן. edit

JOS 23:16 az ir vet ibertreten dem bris fun Hashem Elokeichem, vos er hot aich bafoilen, un ir vet gein un dinen fremde g-ter, un zich buken tsu zei, vet grimen der tsoren fun Hashem oif aich, un ir vet gich untergein fun dem guten land vos er hot aich gegeben.

JOS 23:16 When ye have transgressed the Brit Hashem Eloheichem, which He commanded you, and have gone and served elohim acharim, and bowed down yourselves to them; then shall the Af Hashem be kindled against you, and ye shall perish quickly from off HaAretz Hatovah which He hath given unto you.

JOS 24:1 ‏און יְהוֹשועַ ‏ האָט אײַנגעזאַמלט אַלע שבֿטים פֿון יִשׂרָאֵל קײן שכֶם, און ער האָט גערופֿן די עלטסטע פֿון יִשׂרָאֵל, און זײערע הױפּטלײַט, און זײערע ריכטער, און זײערע אױפֿזעער; און זײ האָבן זיך געשטעלט פֿאַר האלֹקים. edit

JOS 24:1 un Yehoshua hot aingezamlt ale shvotim fun Yisroel kein Shechem, un er hot gerufen di eltste fun Yisroel, un zeyere hoiptlait, un zeyere richter, un zeyere oifzeer; un zei hoben zich geshtelt far HaElokim.

JOS 24:1 And Yehoshua gathered Kol Shivtei Yisroel to Shechem, and called for the Ziknei Yisroel, and for their Rashim, and for their shofetim, and for their shoterim; and they presented themselves before HaElohim.

JOS 24:2 ‏און יְהוֹשועַ האָט געזאָגט צום גאַנצן פֿאָלק: אַזױ האָט געזאָגט ה׳ אלוקי יִשׂרָאֵל: אױף יענער זײַט טײַך זײַנען געזעסן אײַערע עלטערן פֿון אײביק אָן, תֶּרַח דער פֿאָטער פֿון אבֿרהמען, און דער פֿאָטער פֿון נָחוֹרן; און זײ האָבן געדינט פֿרעמדע ג-טער. edit

JOS 24:2 un Yehoshua hot gezogt tsum gantsen folk: azoi hot gezogt Hashem Elochei Yisroel: oif yener zait taich zainen gezesen aiere elteren fun eibik on, Terach der foter fun Avrahamen, un der foter fun Nachoren; un zei hoben gedint fremde g-ter.

JOS 24:2 And Yehoshua said unto Kol HaAm, Thus saith Hashem Elohei Yisroel, Avoteichem dwelt on the other side of the River long ago, even Terach, Avi Avraham, and Avi Nachor: and they served elohim acherim.

JOS 24:3 ‏און איך האָב גענומען אײַער פֿאָטער אבֿרהמען פֿון יענער זײַט טײַך, און האָב אים דורכגעפֿירט דורך גאַנץ לאַנד כּנַעַן; און איך האָב געמערט זײַן זאָמען, און אים געגעבן יִצחָקן. edit

JOS 24:3 un ich hob genumen aier foter Avrahamen fun yener zait taich, un hob im durchgefirt durch gants land Kenaan; un ich hob gemert zain zomen, un im gegeben Yitschaken.

JOS 24:3 But I took Avichem Avraham from the other side of the River, and led him through Kol Eretz Kena'an, and multiplied his zera, and gave him Yitzchak.

JOS 24:4 ‏און איך האָב געגעבן צו יִצחָקן יעקבֿן און עֵשָׂון; און איך האָב געגעבן עֵשָׂון דעם באַרג שֵׂעִיר אים צו אַרבן; און יעקבֿ און זײַנע קינדער האָבן גענידערט קײן מִצרַיִם. edit

JOS 24:4 un ich hob gegeben tsu Yitschaken Yaakoven un Esaven; un ich hob gegeben Esaven dem barg Seir im tsu arben; un Yaakov un zaine kinder hoben genidert kein Mitsrayim.

JOS 24:4 And I gave unto Yitzchak Ya'akov and Esav; and I gave unto Esav Mt Se'ir, to possess it; but Ya'akov and his banim went down into Mitzrayim.

JOS 24:5 ‏און איך האָב געשיקט משהן און אַהרֹנען, און האָב געפּלאָגט מִצרַיִם, לױט װאָס איך האָב געטאָן צװישן זײ, און דערנאָך האָב איך אײַך אַרױסגעצױגן. edit

JOS 24:5 un ich hob geshikt Mosheen un Aharonen, un hob geplogt Mitsrayim, loit vos ich hob geton tsvishen zei, un dernoch hob ich aich aroisgetsoigen.

JOS 24:5 I sent Moshe also and Aharon, and I plagued Mitzrayim, according to that which I did among them; and afterward I brought you out.

JOS 24:6 ‏און איך האָב אַרױסגעצױגן אײַערע עלטערן פֿון מִצרַיִם, און איר זײַט געקומען צום ים, און די מִצרַיִם האָבן נאָכגעיאָגט אײַערע עלטערן מיט רײַטװעגן און מיט רײַטער ביזן ים-סוףֿ. edit

JOS 24:6 un ich hob aroisgetsoigen aiere elteren fun Mitsrayim, un ir zait gekumen tsum yam, un di Mitsrayim hoben nochgeiogt aiere elteren mit raitvegen un mit raiter bizen Yam-Suf.

JOS 24:6 And I brought Avoteichem out of Mitzrayim; and ye came unto the Yam [Suf]; the Mitzrayim pursued after Avoteichem with chariots and parashim unto the Yam Suf.

JOS 24:7 ‏און זײ האָבן געשריִען צו ה׳, און ער האָט געמאַכט אַ פֿינצטערניש צװישן אײַך און צװישן די מִצרַיִם, און געבראַכט אױף זײ דעם ים, און זײ צוגעדעקט; און אײַערע אױגן האָבן געזען װאָס איך האָב געטאָן מיט מִצרַיִם. און איר זײַט געבליבן אין מדבר פֿיל טעג. edit

JOS 24:7 un zei hoben geshrien tsu Hashem, un er hot gemacht a fintsternish tsvishen aich un tsvishen di Mitsrayim, un gebracht oif zei dem yam, un zei tsugedekt; un aiere oigen hoben gezen vos ich hob geton mit Mitsrayim. un ir zait gebliben in midbar fil teg.

JOS 24:7 And when they cried unto Hashem , He put darkness between you and the Mitzrayim, and brought the yam upon them, and covered them; and your eyes have seen what I have done in Mitzrayim; and ye dwelt in the midbar yamim rabbim.

JOS 24:8 ‏און איך האָב אײַך געבראַכט אין לאַנד פֿון דעם אֶמוֹרי װאָס זיצט אױף יענער זײַט יַרדן, און זײ האָבן מלחמה געהאַלטן מיט אײַך, און איך האָב זײ געגעבן אין אײַער האַנט, און איר האָט געאַרבט זײער לאַנד, און איך האָב זײ פֿאַרטיליקט פֿון פֿאַר אײַך. edit

JOS 24:8 un ich hob aich gebracht in land fun dem Imri vos zitst oif yener zait Yarden, un zei hoben milchome gehalten mit aich, un ich hob zei gegeben in aier hant, un ir hot gearbt zeyer land, un ich hob zei fartilikt fun far aich.

JOS 24:8 And I brought you into the Eretz HaEmori, the ones dwelling on the other side of the Yarden; they fought against you; I gave them into your yad, that ye might possess their land; I destroyed them from before you.

JOS 24:9 ‏איז אױפֿגעשטאַנען בָלָק דער זון פֿון צִפּוֹרן, דער מלך פֿון מוֹאָבֿ, און האָט מלחמה געהאַלטן אַקעגן יִשׂרָאֵל; און ער האָט געשיקט און גערופֿן בִלעָם דעם זון פֿון בעוֹרן, אײַך צו שילטן. edit

JOS 24:9 iz oifgeshtanen Balak der zun fun Tsopharen, der melech fun Moav, un hot milchome gehalten akegen Yisroel; un er hot geshikt un gerufen Bilaam dem zun fun Beoren, aich tsu shilten.

JOS 24:9 Then Balak ben Tzippor Melech Moav arose and warred against Yisroel, and sent and summoned Balaam ben Be'or to curse you;

JOS 24:10 ‏אָבער איך האָב נישט געװאָלט צוהערן צו בִלעָמען, און בענטשן האָט ער אײַך געבענטשט; און איך האָב אײַך מציל געװען פֿון זײַן האַנט. edit

JOS 24:10 ober ich hob nisht gevolt tsuheren tsu Bilaamen, un bentshen hot er aich gebentsht; un ich hob aich matsl geven fun zain hant.

JOS 24:10 But I would not pay heed unto Balaam; therefore he made a brocha over you; so I saved you out of his yad.

JOS 24:11 ‏און איר זײַט אַריבערגעגאַנגען דעם יַרדן, און איר זײַט געקומען צו יריחוֹ, און עס האָבן מלחמה געהאַלטן אַקעגן אײַך די מענער פֿון יריחוֹ, דער אֶמוֹרי, און דער פּרִזי, און דער כּנַעֲני, און דער חִתּי, און דער גִרגָשי, דער חִוִי, און דער יבֿוסי; און איך האָב זײ געגעבן אין אײַער האַנט. edit

JOS 24:11 un ir zait aribergegangen dem Yarden, un ir zait gekumen tsu Yericho, un es hoben milchome gehalten akegen aich di mener fun Yericho, der Imri, un der Perizzi, un der Kenaani, un der Chitti, un der Girgashi, der Chivi, un der Yevusi; un ich hob zei gegeben in aier hant.

JOS 24:11 And you went over the Yarden, and came unto Yericho; and the Ba'alei Yericho fought against you, and HaEmori, and the Perizzi, and the Kena'ani, and the Chitti, and the Girgashi, the Chivi, and the Yevusi; and I gave them into your yad.

JOS 24:12 ‏און איך האָב געשיקט אײַך פֿאַרױס די האָרנבין, און זי האָט זײ פֿאַרטריבן פֿון פֿאַר אײַך, די צװײ מלכים פֿון אֶמוֹרי; נישט מיט דײַן שװערד, און נישט מיט דײַן בױגן. edit

JOS 24:12 un ich hob geshikt aich forois di hornbin, un zi hot zei fartriben fun far aich, di tsvei Molechim fun Imri; nisht mit dain shverd, un nisht mit dain boigen.

JOS 24:12 And I sent the tzirah (hornet) before you, which drove them out ahead of you, even the two melachim of the Emori; but not with thy cherev, nor with thy keshet.

JOS 24:13 ‏און איך האָב אײַך געגעבן אַ לאַנד װאָס איר האָט נישט געאַרבעט צו קריגן, און שטעט װאָס איר האָט נישט געבױט, און איר האָט זיך אין זײ באַזעצט; װײַנגערטנער און אײלבערטגערטנער װאָס איר האָט נישט געפֿלאַנצט, עסט איר. edit

JOS 24:13 un ich hob aich gegeben a land vos ir hot nisht gearbet tsu krigen, un shtet vos ir hot nisht geboit, un ir hot zich in zei bazetst; vaingertner un eilbertgertner vos ir hot nisht geflantst, est ir.

JOS 24:13 So I have given you an Eretz for which ye did not toil, and towns which ye built not, and ye dwell in them; kramim and zetim (olive groves) which ye eat but did not plant.

JOS 24:14 ‏און אַצונד, האָט מורא פֿאַר ה׳, און דינט אים מיט גאַנצקײט און מיט אמת; און טוט אָפּ די ג-טער װאָס אײַערע עלטערן האָבן געדינט, אױף יענער זײַט טײַך, און אין מִצרַיִם, און דינט ה׳. edit

JOS 24:14 un atsund, hot moire far Hashem, un dint im mit gantskeit un mit emes; un tut op di g-ter vos aiere elteren hoben gedint, oif yener zait taich, un in Mitsrayim, un dint Hashem.

JOS 24:14 Now therefore fear Hashem , serve Him batamim (completely) and in emes; put away the elohim which Avoteichem served on the other side of the River, and in Mitzrayim; and serve ye Hashem .

JOS 24:15 ‏און אױב עס איז שלעכט אין אײַערע אױגן צו דינען ה׳, ‏ װײלט אײַך אױס הײַנט װעמען איר װילט דינען, ענטװעדער די ג-טער װאָס אײַערע עלטערן האָבן געדינט אױף יענער זײַט טײַך, אָדער די ג-טער פֿון דעם אֶמוֹרי, װאָס איר זיצט אין זײער לאַנד; און איך און מײַן הױזגעזינט װעלן דינען ‏ ה׳. edit

JOS 24:15 un oib es iz shlecht in aiere oigen tsu dinen Hashem, veilt aich ois haint vemen ir vilt dinen, entveder di g-ter vos aiere elteren hoben gedint oif yener zait taich, oder di g-ter fun dem Imri, vos ir zitst in zeyer land; un ich un main hoizgezint velen dinen Hashem.

JOS 24:15 And if it seem rah unto you to serve Hashem , choose you this day whom ye will serve; whether the elohim which Avoteichem served that were on the other side of the River, or the elohei HaEmori, in whose land ye dwell; but as for me and my bais, we will serve Hashem .

JOS 24:16 ‏האָט געענטפֿערט דאָס פֿאָלק און האָט געזאָגט: חלילה אונדז צו פֿאַרלאָזן ה׳, כּדי צו דינען פֿרעמדע ג-טער! edit

JOS 24:16 hot geentfert dos folk un hot gezogt: cholile undz tsu farlozen Hashem, kedei tsu dinen fremde g-ter!

JOS 24:16 And the people answered and said, Chalilah lanu (far be it from us) that we should forsake Hashem , to serve elohim acharim;

JOS 24:17 ‏װאָרום ה׳ אלוקינו איז דער װאָס האָט אױפֿגעבראַכט אונדז און אונדזערע עלטערן פֿון לאַנד מִצרַיִם, פֿון דעם הױז פֿון קנעכטשאַפֿט, און װאָס האָט געטאָן פֿאַר אונדזערע אױגן די דאָזיקע גרױסע צײכנס, און האָט אונדז אָפּגעהיט אױף דעם גאַנצן װעג װאָס מיר זײַנען געגאַנגען אױף אים, און צװישן אַלע פֿעלקער װאָס מיר זײַנען דורכגעגאַנגען דורך זײ. edit

JOS 24:17 vorem Hashem Elokeinu iz der vos hot oifgebracht undz un undzere elteren fun land Mitsrayim, fun dem hoiz fun knechtshaft, un vos hot geton far undzere oigen di dozike groise tseichens, un hot undz opgehit oif dem gantsen veg vos mir zainen gegangen oif im, un tsvishen ale felker vos mir zainen durchgegangen durch zei.

JOS 24:17 For Hashem Eloheinu, He it is that brought us up and Avoteinu out of Eretz Mitzrayim, from the bais avadim, and which did those haotot hagedolot in our sight, and was shomer over us in kol HaDerech in which we went, and among Kol HaAmim through whom we passed;

JOS 24:18 ‏און ה׳ האָט פֿאַרטריבן פֿון פֿאַר אונדז אַלע פֿעלקער און דעם אֶמוֹרי, דעם באַװױנער פֿון לאַנד; דערום װעלן מיר אױך דינען ה׳, װאָרום ער איז אלוקינו. edit

JOS 24:18 un Hashem hot fartriben fun far undz ale felker un dem Imri, dem bavoiner fun land; derum velen mir oich dinen Hashem, vorem er iz Elokeinu.

JOS 24:18 And Hashem drove out from before us Kol HaAmim, even HaEmori which dwelt in HaAretz; therefore will we also serve Hashem ; for He is Eloheinu.

JOS 24:19 ‏האָט יְהוֹשועַ געזאָגט צום פֿאָלק: איר װעט נישט קענען דינען ה׳, װאָרום אַ הײליקער אלֹקים איז ער, אַן אֵל קַנֹּוא איז ער; ער װעט נישט פֿאַרגעבן אײַער פֿאַרברעך און אײַערע זינד. edit

JOS 24:19 hot Yehoshua gezogt tsum folk: ir vet nisht kenen dinen Hashem, vorem a heiliker Elokim iz er, an El kanֹּu iz er; er vet nisht fargeben aier farbrech un aiere zind.

JOS 24:19 And Yehoshua said unto HaAm, Ye are not able to serve Hashem ; for He is an Elohim Kedoshim; He is an El Kanno (jealous G-d) ; He will not forgive your paysha'im nor your chattot.

JOS 24:20 ‏אױב איר װעט פֿאַרלאָזן ה׳, און װעט דינען פֿרעמדע ג-טער, װעט ער זיך קערן און װעט אײַך שלעכטס טאָן, און װעט אײַך פֿאַרלענדן, נאָכדעם װי ער האָט אײַך גוטס געטאָן. edit

JOS 24:20 oib ir vet farlozen Hashem, un vet dinen fremde g-ter, vet er zich keren un vet aich shlechts ton, un vet aich farlenden, nochdem vi er hot aich guts geton.

JOS 24:20 If ye forsake Hashem , and serve elohei nekhar (foreign g-ds) , then He will turn and bring you rah, and consume you, after that He hath done you tov.

JOS 24:21 ‏האָט דאָס פֿאָלק געזאָגט צו יְהוֹשועַן: נײן, נײַערט ה׳ װעלן מיר דינען. edit

JOS 24:21 hot dos folk gezogt tsu Yehoshuaen: nein, naiert Hashem velen mir dinen.

JOS 24:21 And HaAm said unto Yehoshua, No; but we will serve Hashem .

JOS 24:22 ‏האָט יְהוֹשועַ געזאָגט צום פֿאָלק: איר זײַט עדות קעגן אײַך אַלײן, אַז איר האָט אײַך אױסדערװײלט ה׳, אים צו דינען. – און זײ האָבן געזאָגט: עדות! – edit

JOS 24:22 hot Yehoshua gezogt tsum folk: ir zait eides kegen aich alein, az ir hot aich oisderveilt Hashem, im tsu dinen. – un zei hoben gezogt: eides! –

JOS 24:22 And Yehoshua said unto HaAm, Ye are edim against yourselves that ye have chosen for you Hashem , to serve Him. And they said, We are edim.

JOS 24:23 ‏און אַצונד טוט אָפּ די פֿרעמדע ג-טער װאָס צװישן אײַך, און נײגט אײַער האַרץ צו ה׳ אלוקי יִשׂרָאֵל. edit

JOS 24:23 un atsund tut op di fremde g-ter vos tsvishen aich, un neigt aier harts tsu Hashem Elochei Yisroel.

JOS 24:23 Now therefore put away, said he, the elohei hanechar which are among you, and yield your levav unto Hashem Elohei Yisroel.

JOS 24:24 ‏האָט דאָס פֿאָלק געזאָגט צו יְהוֹשועַן: ה׳ אלוקינו װעלן מיר דינען, און צו זײַן קֹול װעלן מיר צוהערן. edit

JOS 24:24 hot dos folk gezogt tsu Yehoshuaen: Hashem Elokeinu velen mir dinen, un tsu zain kol velen mir tsuheren.

JOS 24:24 And HaAm said unto Yehoshua, Hashem Eloheinu will we serve, and His voice will we obey.

JOS 24:25 ‏און יְהוֹשועַ האָט געשלאָסן {כרת} ‏ אַ בְּרִית מיטן פֿאָלק אין יענעם טאָג, און ער האָט זײ געמאַכט חוקים און געזעצן אין שכֶם. edit

JOS 24:25 un Yehoshua hot geshlosen a bris miten folk in yenem tog, un er hot zei gemacht chukkim un gezetsen in Shechem.

JOS 24:25 So Yehoshua made a Brit with HaAm that day, and set them a chok and a mishpat at Shechem.

JOS 24:26 ‏און יְהוֹשועַ האָט אױפֿגעשריבן די דאָזיקע װערטער אין בוך פֿון ג-טס תּורה; און ער האָט גענומען אַ גרױסן שטײן, און האָט אים דאָרטן אױפֿגעשטעלט אונטער דעם אײכנבױם װאָס בײַם מִקְדָּשׁ פֿון ה׳. edit

JOS 24:26 un Yehoshua hot oifgeshriben di dozike verter in buch fun g-ts torah; un er hot genumen a groisen shtein, un hot im dorten oifgeshtelt unter dem eichnboim vos baim mikdash fun Hashem.

JOS 24:26 And Yehoshua wrote these words in the Sefer Torah Elohim, and took an Even Gedolah, and set it up there under an oak, that was near the Mikdash Hashem .

JOS 24:27 ‏און יְהוֹשועַ האָט געזאָגט צום גאַנצן פֿאָלק: אָט דער דאָזיקער שטײן זאָל זײַן פֿאַר אַן עדות אַקעגן אונדז, װאָרום ער האָט געהערט אַלע װערטער פֿון ה׳, װאָס ער האָט מיט אונדז גערעדט; און ער װעט זײַן פֿאַר אַן עדות אַקעגן אײַך, טאָמער װעט איר לײקענען אָן אלוקיכם. edit

JOS 24:27 un Yehoshua hot gezogt tsum gantsen folk: ot der doziker shtein zol zain far an eides akegen undz, vorem er hot gehert ale verter fun Hashem, vos er hot mit undz geredt; un er vet zain far an eides akegen aich, tomer vet ir leikenen on Elokeichem.

JOS 24:27 And Yehoshua said unto kol HaAm, Hinei, this Even (Stone) shall be as an edah (witness) unto us; for it hath heard all the words of Hashem which He spoke unto us; it shall be therefore as an edah (witness) unto you, lest ye are untrue to Eloheichem.

JOS 24:28 ‏און יְהוֹשועַ האָט פֿונאַנדערגעשיקט דאָס פֿאָלק, איטלעכן צו זײַן נחלה. edit

JOS 24:28 un Yehoshua hot funandergeshikt dos folk, itlechen tsu zain nachle.

JOS 24:28 So Yehoshua sent HaAm away, every man unto his nachalah.

JOS 24:29 ‏און עס איז געװען נאָך די דאָזיקע געשעענישן, איז געשטאָרבן יְהוֹשועַ דער זון פֿון נון, דער קנעכט פֿון ה׳, ‏ צו הונדערט מיט צען יאָר. edit

JOS 24:29 un es iz geven noch di dozike gesheenishen, iz geshtorben Yehoshua der zun fun Nun, der knecht fun Hashem, tsu hundert mit tsen yor.

JOS 24:29 And it came to pass after these things, that Yehoshua ben Nun Eved Hashem , died, being an hundred and ten years old.

JOS 24:30 ‏און מע האָט אים באַגראָבן אין דעם געמאַרק פֿון זײַן נחלה, אין תִּמנַת-סֶרַח װאָס אין דעם געבערג פֿון אפֿרים, אין צפֿון פֿון באַרג גַעַש. edit

JOS 24:30 un me hot im bagroben in dem gemark fun zain nachle, in Timnat-Serach vos in dem geberg fun Ephrayim, in Tsafon fun barg Gaash.

JOS 24:30 And they buried him in the territory of his nachalah in Timnat-Serach, which is in har Ephrayim, north of Mt Ga'ash.

JOS 24:31 ‏און יִשׂרָאֵל האָט געדינט ה׳ אַלע טעג פֿון יְהוֹשועַן, און אַלע טעג פֿון די זקנים װאָס האָבן מאריך-ימים געװען נאָך יְהוֹשועַן, און װאָס האָבן געװוּסט אַל די טוּונג פֿון ה׳, װאָס ער האָט געטאָן פֿאַר יִשׂרָאֵל. edit

JOS 24:31 un Yisroel hot gedint Hashem ale teg fun Yehoshuaen, un ale teg fun di zeknim vos hoben mairech-imim geven noch Yehoshuaen, un vos hoben gevust al di tuung fun Hashem, vos er hot geton far Yisroel.

JOS 24:31 And Yisroel served Hashem all the days of Yehoshua, and all the days of the Zekenim that outlived Yehoshua, and which had da'as of kol ma'asei Hashem , that He had done for Yisroel.

JOS 24:32 ‏און די בײנער פֿון יוֹספֿן, װאָס די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל האָבן אױפֿגעבראַכט פֿון מִצרַיִם, האָבן זײ באַגראָבן אין שכֶם, אױף דעם שטיק פֿעלד װאָס יעקבֿ האָט געקױפֿט פֿון די זין פֿון חַמוֹר, דעם פֿאָטער פֿון שכֶמען, פֿאַר הונדערט קשׂיטה; און עס איז געװאָרן די קינדער פֿון יוֹסף פֿאַר אַ נחלה. edit

JOS 24:32 un di beiner fun Yosefen, vos di kinder fun Yisroel hoben oifgebracht fun Mitsrayim, hoben zei bagroben in Shechem, oif dem shtik feld vos Yaakov hot gekoift fun di zin fun Chamor, dem foter fun Shechemen, far hundert kesite; un es iz gevoren di kinder fun Yosef far a nachle.

JOS 24:32 And the atzmot Yosef, which the Bnei Yisroel brought up out of Mitzrayim, they buried at Shechem, in a parcel of ground which Ya'akov bought of the Bnei Chamor Av Shechem for a hundred pieces of silver: and it became the nachalah of the Bnei Yosef.

JOS 24:33 ‏און אֶלעָזָר דער זון פֿון אַהרֹנען איז געשטאָרבן, און מע האָט אים באַגראָבן אױף דעם בערגל פֿון זײַן זון פּינְחסן, װאָס איז אים געגעבן געװאָרן אין דעם געבערג פֿון אפֿרים. edit

JOS 24:33 un Elazar der zun fun Aharonen iz geshtorben, un me hot im bagroben oif dem bergel fun zain zun Pinechasen, vos iz im gegeben gevoren in dem geberg fun Ephrayim.

JOS 24:33 And El'azar ben Aharon died; and they buried him on a hill that belonged to Pinchas his son, which was given him in har Ephrayim.