Verse Text - (ZEP 1:1-ZEP 3:20)

ZEP 1:1 ‏דאָס װאָרט פֿון ה׳ װאָס איז געװען צו צפַֿניָה דעם זון פֿון כּוּשי, דעם זון פֿון גדַליָה, דעם זון פֿון אַמַריָה, דעם זון פֿון חִזקִיָהן, אין די טעג פֿון יֹאשִיָהו דעם זון פֿון אָמוֹנען, דעם מלך פֿון יהוּדה. edit

ZEP 1:1 dos vort fun Hashem vos iz geven tsu Tsefanyah dem zun fun Kushi, dem zun fun Gedalyah, dem zun fun Amaryah, dem zun fun Chizkiyahen, in di teg fun Yoshiyah dem zun fun Amonen, dem melech fun Yehudah.

ZEP 1:1 The Devar Hashem which came unto Tzephanyah ben Cushi, ben Gedalyah, ben Amaryah, ben Chizkiyah, in the yamim of Yoshiyahu (Josiah) ben Amon, Melech Yehudah.

ZEP 1:2 ‏פֿאַרלענדן װעל איך פֿאַרלענדן אַלצדינג ‏פֿון דעם געזיכט פֿון דער ערד, ‏זאָגט ה׳. edit

ZEP 1:2 farlenden vel ich farlenden altsding fun dem gezicht fun der erd, zogt Hashem.

ZEP 1:2 I will utterly sweep away all things from off the adamah, saith Hashem .

ZEP 1:3 ‏איך װעל פֿאַרלענדן מענטשן און בהמות, ‏איך װעל פֿאַרלענדן די פֿױגלען פֿון הימל, ‏און די פֿישן פֿון ים, ‏און די שטרױכלונגען אין אײנעם מיט די רשָעים; ‏און איך װעל פֿאַרשנײַדן דעם מענטשן פֿון געזיכט פֿון דער ערד, ‏זאָגט ה׳. edit

ZEP 1:3 ich vel farlenden mentshen un beheimes, ich vel farlenden di foiglen fun himel, un di fishen fun yam, un di shtroichlungen in einem mit di reshoiem; un ich vel farshnaiden dem mentshen fun gezicht fun der erd, zogt Hashem.

ZEP 1:3 I will sweep away Adam (humankind) and Behemah (beast, animal, cattle) ; I will sweep away Oph HaShomayim (Birds of the Air) and the Dagim of HaYam (Fish of the Sea) , and the michsholim (stumbling blocks, what causes to fall into sin) with the resha'im; and I will cut off adam from off the adamah, saith Hashem .

ZEP 1:4 ‏און איך װעל אױסשטרעקן מײַן האַנט אױף יהוּדה, ‏און אױף אַלע באַװױנער פֿון ירושָלַיִם, ‏און איך װעל פֿאַרשנײַדן {כרת} ‏ פֿון דעם דאָזיקן אָרט ‏דעם איבערבלײַב פֿון בַעַל, ‏דעם נאָמען פֿון די פּריסטער מיט די כֹּהנים; edit

ZEP 1:4 un ich vel oisshtreken main hant oif Yehudah, un oif ale bavoiner fun Yerusholayim, un ich vel farshnaiden fun dem doziken ort dem iberblaib fun Baal, dem nomen fun di prister mit di koyanim;

ZEP 1:4 I will also stretch out Mine hand against Yehudah, and against all the inhabitants of Yerushalayim; and I will cut off from this place the she'ar HaBa'al (remnant of Ba'al) , and the shem (name) of the Kemarim (the idolatrous priests) with the [idolatrous] kohanim;

ZEP 1:5 ‏און די װאָס בוקן זיך אױף די דעכער ‏צו דעם חיל פֿון הימל, ‏און די װאָס אי זײ בוקן זיך און שװערן צו ה׳, ‏אי זײ שװערן בײַ מַלכָּם; edit

ZEP 1:5 un di vos buken zich oif di decher tsu dem cheil fun himel, un di vos i zei buken zich un shveren tsu Hashem, i zei shveren bai Malkam;

ZEP 1:5 And those that worship the Tz'va HaShomayim (Army of Heaven, star g-ds) upon the rooftops; and those that worship and that swear [oaths] by Hashem , but also swear by Milcom;

ZEP 1:6 ‏און די װאָס טרעטן אָפּ פֿון הינטער ה׳, ‏און װאָס זוכן נישט ה׳, ‏און פֿרעגן זיך נישט אױף אים. edit

ZEP 1:6 un di vos treten op fun hinter Hashem, un vos zuchen nisht Hashem, un fregen zich nisht oif im.

ZEP 1:6 And those that turned back from following Hashem ; and those that have not sought Hashem , nor inquired of Him.

ZEP 1:7 ‏שטיל פֿאַר אֲדֹנָי ה׳! ‏װאָרום נאָנט איז דער טאָג פֿון ה׳, ‏װאָרום ג-ט האָט אָנגעברײט אַ שלאַכטונג, ‏פֿאַרבעטן זײַנע גערופֿענע. edit

ZEP 1:7 shtil far Adonoi Hashem! vorem nont iz der tog fun Hashem, vorem g-t hot ongebreit a shlachtung, farbeten zaine gerufene.

ZEP 1:7 Hold thy peace (keep silent) at the presence of Adonai Hashem : for the Yom Hashem is at hand; for Hashem hath prepared a zevach (sacrifice) , Hashem hath consecrated His guests.

ZEP 1:8 ‏און עס װעט זײַן אין דעם טאָג פֿון ה׳ס שלאַכטונג, ‏װעל איך זיך רעכענען מיט די האַרן, ‏און מיט דעם מלכס זין, ‏און מיט אַלע װאָס קלײדן זיך אין פֿרעמדלענדישע קלײדער. edit

ZEP 1:8 un es vet zain in dem tog fun Hashems shlachtung, vel ich zich rechenen mit di haren, un mit dem melechs zin, un mit ale vos kleiden zich in fremdlendishe kleider.

ZEP 1:8 And it shall come to pass in the Yom Zevach Hashem , that I will punish the sarim (princes) , and Bnei HaMelech, and all such as are clothed with malbush nochri (foreign apparel) .

ZEP 1:9 ‏און איך װעל זיך רעכענען אין יענעם טאָג ‏מיט אַלע װאָס שפּרינגען איבערן שװעל, ‏װאָס פֿילן אָן דאָס הױז פֿון זײער האַר ‏מיט אומרעכט און באַטרוג. edit

ZEP 1:9 un ich vel zich rechenen in yenem tog mit ale vos shpringen iberen shvel, vos filen on dos hoiz fun zeyer Har mit umrecht un batrug.

ZEP 1:9 In the same Yom also will I visit to punish all those that leap over the threshold, which fill their mastersʼ batim (houses) with chamas (violence) and mirmah (deceit) .

ZEP 1:10 ‏און אין יענעם טאָג, זאָגט ה׳, ‏װעט זײַן אַ קֹול פֿון געשרײ פֿון דעם פֿישטױער, ‏און אַ יללה פֿון צװײטן שטאָטפֿערטל, ‏און אַ גרױסער בראָך פֿון די בערג. edit

ZEP 1:10 un in yenem tog, zogt Hashem, vet zain a kol fun geshrei fun dem fishtoier, un a yelle fun tsveiten shtotfertl, un a groiser broch fun di berg.

ZEP 1:10 And it shall come to pass in that Yom, saith Hashem , that there shall be the noise of a cry from Sha'ar HaDagim, and a wail from the Second Quarter of the city, and a loud crash from the hills.

ZEP 1:11 ‏יאָמערט, איר באַװױנער פֿון מַכתֵּש, ‏װאָרום אומגעקומען איז דאָס גאַנצע האַנדלפֿאָלק, ‏פֿאַרשניטן געװאָרן אַלע אָנגעלאָדענע מיט זילבער. edit

ZEP 1:11 iomert, ir bavoiner fun Makhtesh, vorem umgekumen iz dos gantse handlfolk, farshniten gevoren ale ongelodene mit zilber.

ZEP 1:11 Howl, ye inhabitants of HaMakhtesh, for all the merchants are cut down; all they that weigh out kesef are cut off.

ZEP 1:12 ‏און עס װעט זײַן אין יענער צײַט, ‏װעל איך דורכזוכן ירושָלַיִם מיט ליכט, ‏און איך װעל זיך רעכענען מיט די לײַט ‏װאָס גליװערן אױף זײערע הײװן, ‏װאָס זאָגן אין זײער האַרצן: ‏נישט גוטס טאָן קען ה׳ און נישט שלעכטס טאָן. edit

ZEP 1:12 un es vet zain in yener tsait, vel ich durchzuchen Yerusholayim mit licht, un ich vel zich rechenen mit di lait vos gliveren oif zeyere heiven, vos zogen in zeyer hartsen: nisht guts ton ken Hashem un nisht shlechts ton.

ZEP 1:12 And it shall come to pass at that time, that I will search Yerushalayim with nerot (lamps) , and visit to punish the [proud] men that are [complacently] settled on their lees; that say in their lev: Hashem will not do tov, neither will Hashem do rah.

ZEP 1:13 ‏און זײער פֿאַרמעג װעט זײַן צו רױב, ‏און זײערע הײַזער צו װיסט; ‏און זײ װעלן בױען הײַזער, און נישט באַװױנען, ‏און פֿלאַנצען װײַנגערטנער, און נישט טרינקען זײער װײַן. edit

ZEP 1:13 un zeyer farmeg vet zain tsu roib, un zeyere haizer tsu vist; un zei velen boien haizer, un nisht bavoinen, un flantsen vaingertner, un nisht trinken zeyer vain.

ZEP 1:13 Therefore their goods shall become a booty, and their batim a desolation; they shall also build batim, but not inhabit them; and they shall plant kramim (vineyards) , but not drink the yayin thereof.

ZEP 1:14 ‏נאָנט איז דער גרױסער טאָג פֿון ה׳, ‏נאָנט און געשװינט זײער; ‏האָרך! דער טאָג פֿון ה׳! ‏ביטער שרײַט דענצמאָל דער גִבור. edit

ZEP 1:14 nont iz der groiser tog fun Hashem, nont un geshvint zeyer; horch! der tog fun Hashem! biter shrait dentsmol der gibbor.

ZEP 1:14 The Yom Hashem HaGadol is near, near and hastening quickly; the sound of the Yom Hashem is mar (bitter) ; there the gibbor (mighty man, warrior) cries aloud.

ZEP 1:15 ‏אַ טאָג פֿון צאָרן איז יענער טאָג, ‏אַ טאָג פֿון נױט און קלעם, ‏אַ טאָג פֿון װיסטקײט און פֿאַרװיסטונג, ‏אַ טאָג פֿון חושך און פֿינצטערניש, ‏אַ טאָג פֿון װאָלקן און נעבל, edit

ZEP 1:15 a tog fun tsoren iz yener tog, a tog fun noit un klem, a tog fun vistkeit un farvistung, a tog fun choishech un fintsternish, a tog fun volken un nebl,

ZEP 1:15 That Yom is a Yom Evrah (day of wrath) , a Yom Tzarah and Metzukah (a day of trouble and distress, pressure) , a Yom of Sho'ah (catastrophe) and Meshoah (desolation) , a Yom of Choshech and Afelah (gloom) , a Yom of Anan and Arafel (thick darkness) ,

ZEP 1:16 ‏אַ טאָג פֿון שופֿר און שאַלונג ‏אַקעגן די באַפֿעסטיקטע שטעט, ‏און אַקעגן די הױכע טורעמס. edit

ZEP 1:16 a tog fun shoifer un shalung akegen di bafestikte shtet, un akegen di hoiche turems.

ZEP 1:16 A Yom of the Shofar and Teruah (battle cry) against the fortified cities, and against the high battlements.

ZEP 1:17 ‏און איך װעל ענג מאַכן די מענטשן, ‏און זײ װעלן אומגײן װי בלינדע, ‏װײַל זײ האָבן צו ה׳ געזינדיקט; ‏און זײער בלוט װעט פֿאַרגאָסן װערן װי שטױב, ‏און זײער פֿלײש װי מיסט. edit

ZEP 1:17 un ich vel eng machen di mentshen, un zei velen umgein vi blinde, vail zei hoben tsu Hashem gezindikt; un zeyer blut vet fargosen veren vi shtoib, un zeyer fleish vi mist.

ZEP 1:17 And I will bring distress upon adam, that they shall walk like ivrim, because they have sinned against Hashem ; and their dahm shall be poured out like dust, and their bowels like dung.

ZEP 1:18 ‏אַפֿילו זײער זילבער, אַפֿילו זײער גאָלד, ‏װעט זײ נישט קענען מציל זײַן ‏אין טאָג פֿון ה׳ס צאָרן; ‏און אין דעם פֿײַער פֿון זײַן קִנְאָה ‏װעט פֿאַרצערט װערן די גאַנצע ערד, ‏װאָרום אַ פֿאַרלענדונג אַזש אַ שרעקלעכע, ‏װעט ער מאַכן פֿון אַלע באַװױנער פֿון דער ערד. edit

ZEP 1:18 afile zeyer zilber, afile zeyer gold, vet zei nisht kenen matsl zain in tog fun Hashems tsoren; un in dem faier fun zain kine vet fartsert veren di gantse erd, vorem a farlendung azh a shrekleche, vet er machen fun ale bavoiner fun der erd.

ZEP 1:18 Neither their kesef nor their zahav shall be able to save them in the Yom Evrat Hashem (Day of Hashem ʼs Wrath) ; but kol ha'aretz (the whole earth) shall be devoured by the eish of Hashem ʼs kina (jealousy, zeal, passion) ; for He shall make a complete end, a terrible end, of kol yoshvei ha'aretz (all them that dwell on the earth) .

ZEP 2:1 ‏זאַמלט אײַך אײַן און פֿאַרזאַמלט אײַך, ‏איר אומפֿאַרשעמט פֿאָלק, edit

ZEP 2:1 zamlt aich ain un farzamlt aich, ir umfarshemt folk,

ZEP 2:1 Gather yourselves together, yea, gather together, O shameful nation;

ZEP 2:2 ‏אײדער דער גזַר װערט געבאָרן ‏װי שפּרײ פֿאַרגײט דער טאָג ‏אײדער עס קומט אױף אײַך דער גרימצאָרן פֿון ה׳, ‏אײדער עס קומט אױף אײַך דער טאָג פֿון ה׳ס כּעס. edit

ZEP 2:2 eider der gzar vert geboren vi shprei fargeit der tog eider es kumt oif aich der grimtsoren fun Hashem, eider es kumt oif aich der tog fun Hashems kaas.

ZEP 2:2 Before the decree brings forth, before the day passes like the chaff, before the charon af Hashem comes upon you, before the Yom Af Hashem (Day of Hashem ʼs Anger) comes upon you;

ZEP 2:3 ‏זוכט ה׳, איר אַלע פֿאַרליטענע פֿון לאַנד, ‏װאָס האָט געטאָן זײַן געזעץ; ‏זוכט גערעכטיקײט, זוכט עניװת, ‏אפֿשר װעט איר פֿאַרבאָרגן װערן אין טאָג פֿון ה׳ס כּעס. edit

ZEP 2:3 zucht Hashem, ir ale farlitene fun land, vos hot geton zain gezets; zucht gerechtikeit, zucht anives, efsher vet ir farborgen veren in tog fun Hashems kaas.

ZEP 2:3 Seek ye Hashem , all ye anvei ha'aretz (humble of the land) , which have wrought His mishpat; seek tzedek, seek anavah (meekness, humility) ; it may be ye shall be hid in the Yom Af Hashem .

ZEP 2:4 ‏װאָרום עַזָה װעט אַ פֿאַרלאָזענע זײַן, ‏און אַשקלוֹן אַ װיסטעניש; ‏אַשדוֹד, זי װעט מען אין מיטן טאָג אַרױסטרײַבן, ‏און עֶקרוֹן װעט אױסגעריסן װערן. edit

ZEP 2:4 vorem Azah vet a farlozene zain, un Ashkelon a vistenish; Ashdod, zi vet men in miten tog aroistraiben, un Ekron vet oisgerisen veren.

ZEP 2:4 For Azah (Gaza) shall be abandoned, and Ashkelon a desolation; they shall drive out Ashdod in broad day, and Ekron shall be uprooted.

ZEP 2:5 ‏װײ, איר באַװױנער פֿון דער ים-געגנט, ‏איר פֿאָלק פֿון כּרֵתים! ‏דאָס װאָרט פֿון ה׳ איז אױף אײַך, ‏כּנַעַן, דו לאַנד פֿון די פּלִשתּים; ‏און איך װעל דיך אונטערברענגען ‏אַז קײן באַװױנער זאָל נישט זײַן. edit

ZEP 2:5 vei, ir bavoiner fun der yam-gegent, ir folk fun Keretim! dos vort fun Hashem iz oif aich, Kenaan, du land fun di Pelishtim; un ich vel dich unterbrengen az kein bavoiner zol nisht zain.

ZEP 2:5 Hoy (Woe) unto the inhabitants of the seacoast, the nation of the Keretim (Cretans) ! The Devar Hashem is against you, O Kena'an, eretz of the Pelishtim (Philistines) . I will even destroy thee, that there no inhabitant remains.

ZEP 2:6 ‏און די געגנט פֿון ים װעט זײַן פֿיטערפּלעצער, ‏לאָנקעס פֿאַר פּאַסטוכער, און געהעפֿטן פֿאַר שאָף, edit

ZEP 2:6 un di gegent fun yam vet zain fiterpletser, lonkes far pastucher, un geheften far shof,

ZEP 2:6 And the seacoast shall be dwellings and meadows for ro'im (shepherds) , and pens for tzon.

ZEP 2:7 ‏און עס װעט זײַן אַ חלק ‏פֿאַר דעם איבערבלײַב פֿון דעם הױז פֿון יהוּדה; ‏זײ װעלן זיך דערױף פֿיטערן; ‏אין די הײַזער פֿון אַשקלוֹן װעלן זײ הױערן אין אָװנט; ‏װאָרום ה׳ זײער ג-ט װעט זיך דערמאָנען אָן זײ, ‏און װעט אומקערן זײער געפֿאַנגענשאַפֿט. edit

ZEP 2:7 un es vet zain a chelek far dem iberblaib fun dem hoiz fun Yehudah; zei velen zich deroif fiteren; in di haizer fun Ashkelon velen zei hoieren in ovent; vorem Hashem zeyer g-t vet zich dermonen on zei, un vet umkeren zeyer gefangenshaft.

ZEP 2:7 And the coast shall be for the she'erit Bais Yehudah; they shall feed thereupon; in the batim (houses) of Ashkelon shall they lie down in the erev; for Hashem Eloheichem shall visit them, and restore their fortunes.

ZEP 2:8 ‏איך האָב געהערט די לעסטערונג פֿון מוֹאָבֿ, ‏און די זידלערײַען פֿון די קינדער פֿון עַמוֹן, ‏װאָס זײ האָבן געלעסטערט מײַן פֿאָלק, ‏און זיך געגרײסט אַקעגן זײער געמאַרק. edit

ZEP 2:8 ich hob gehert di lesterung fun Moav, un di zidleraien fun di kinder fun Ammon, vos zei hoben gelestert main folk, un zich gegreist akegen zeyer gemark.

ZEP 2:8 I have heard the reproach of Moav, and the revilings of the Bnei Ammon, whereby they have reproached My nation, and magnified themselves against their territory.

ZEP 2:9 ‏דערום אַזױ װי איך לעב, ‏זאָגט ה׳ צבָֿאוֹת, אלוקי יִשׂרָאֵל: ‏אַז מוֹאָבֿ װעט װי סדוֹם װערן, ‏און די קינדער פֿון עַמוֹן װי עַמוֹרָה, ‏אַ װירטשאַפֿט פֿון דערנער, און אַן אױסגראָבונג פֿון זאַלץ, ‏און אַ װיסטעניש אױף אײביק; ‏דער איבערבלײַב פֿון מײַן אומה װעט זײ צערױבן, ‏און דער רעשט פֿון מײַן פֿאָלק װעט זײ אַרבן. edit

ZEP 2:9 derum azoi vi ich leb, zogt Hashem Tseva'ot, Elochei Yisroel: az Moav vet vi Sodom veren, un di kinder fun Ammon vi Amora (Gomorrah), a virtshaft fun derner, un an oisgrobung fun zalts, un a vistenish oif eibik; der iberblaib fun main ume vet zei tseroiben, un der resht fun main folk vet zei arben.

ZEP 2:9 Therefore as I live, saith Hashem Tzva'os, Elohei Yisroel: Surely Moav shall be as Sodom, and the Bnei Ammon as Amora (Gomorrah) , a place of weeds and salt pits, and desolation ad olam; the She'erit Ami shall plunder them, and the remnant of My nation shall possess them.

ZEP 2:10 ‏דאָס װעט זײ זײַן פֿאַר זײער שטאָלץ, ‏װאָס זײ האָבן געלעסטערט, און זיך געגרײסט ‏קעגן דער אומה פֿון ה׳ צבָֿאוֹת. edit

ZEP 2:10 dos vet zei zain far zeyer shtolts, vos zei hoben gelestert, un zich gegreist kegen der ume fun Hashem Tseva'ot.

ZEP 2:10 This shall they have in return for their ga'on (pride) , because they have reproached and magnified themselves against the Am Hashem Tzva'os.

ZEP 2:11 ‏מוראדיק איז ה׳ אַקעגן זײ, ‏װאָרום ער מאַכט אײַנגײן אַלע אָפּגעטער פֿון דער ערד, ‏און בוקן װעלן זיך צו אים, איטלעכער פֿון זײַן אָרט, ‏אַלע אינדזלען פֿון די פֿעלקער. edit

ZEP 2:11 moiredik iz Hashem akegen zei, vorem er macht aingein ale opgeter fun der erd, un buken velen zich tsu im, itlecher fun zain ort, ale indzelen fun di felker.

ZEP 2:11 Hashem will be terrible unto them; for He will reduce to nothing all the elohei ha'aretz (g-ds of the land) ; and men shall worship Hashem , everyone from his place, even all the coasts and islands of the Goyim.

ZEP 2:12 ‏אױך איר כּוּשים, ‏װעט זײַן דערשלאָגענע פֿון מײַן שװערד. edit

ZEP 2:12 oich ir Kushim, vet zain dershlogene fun main shverd.

ZEP 2:12 Ye Ethiopians also, ye shall be slain by My cherev.

ZEP 2:13 ‏און ער װעט אױסשטרעקן זײַן האַנט אַקעגן צפֿון, ‏און װעט אונטערברענגען אשור, ‏און מאַכן נינוֵה פֿאַר אַ װיסטעניש, ‏אַ טריקעניש אַזױ װי אַ מדבר. edit

ZEP 2:13 un er vet oisshtreken zain hant akegen Tsafon, un vet unterbrengen Ashur, un machen Nineveh far a vistenish, a trikenish azoi vi a midbar.

ZEP 2:13 And Hashem will stretch out His hand against the tzafon (north) , and destroy Assyria; and will make Nineveh a desolation, a dry waste like a midbar.

ZEP 2:14 ‏און הױערן אין איר װעלן סטאַדעס, ‏חיות פֿון יעטװעדער מין; ‏אי דער פּעליקאַן אי דער זומפּבושל ‏װעלן נעכטיקן אױף אירע זײַלנקעפּ; ‏קוֹלות װעלן זינגען אין פֿענצטער, ‏אַ חורֵבֿן װעט זײַן אױף דער שװעל, ‏װאָרום איר צעדערװערק דעקט מען אָפּ. edit

ZEP 2:14 un hoieren in ir velen stades, chayes fun yetveder min; i der pelikan i der zumpbushl velen nechtiken oif ire zailnkep; koiles velen zingen in fentster, a chureven vet zain oif der shvel, vorem ir tsederverk dekt men op.

ZEP 2:14 And herds shall lie down in the midst of it, all the beasts of the Goyim; both the desert owl and the screech owl will roost on her columns; their voice shall hoot in the windows; desolation shall be in the thresholds; the beams of cedar will be exposed.

ZEP 2:15 ‏דאָס איז די לוסטיקע שטאָט װאָס איז געזעסן אין זיכערקײט, ‏װאָס האָט געזאָגט אין איר האַרצן: ‏איך, און אַחוץ מיר איז מער נישטאָ. ‏װי איז זי געװאָרן צו װיסט, ‏אַ הױעראָרט פֿאַר חיות! ‏איטלעכער װאָס גײט איר פֿאַרבײַ, ‏װעט שמוצערן, װעט װיגן זײַן האַנט. edit

ZEP 2:15 dos iz di lustike shtot vos iz gezesen in zicherkeit, vos hot gezogt in ir hartsen: ich, un achuts mir iz mer nishto. vi iz zi gevoren tsu vist, a hoierort far chayes! itlecher vos geit ir farbai, vet shmutseren, vet vigen zain hant.

ZEP 2:15 This is HaIr HaAlizah (the rejoicing city) that dwelt carelessly, that said in her lev: I am, and there is none beside me; how is she become a desolation, a place for beasts to lie down in! Every one that passeth by her shall hiss, and shake his fist.

ZEP 3:1 ‏װײ, די קױטיקע און אומװערדיקע, ‏די דריקערישע שטאָט! edit

ZEP 3:1 vei, di koitike un umverdike, di drikerishe shtot!

ZEP 3:1 Hoy (woe) to her that is filthy and polluted, to the oppressing city!

ZEP 3:2 ‏זי האָט נישט צוגעהערט דעם קֹול, ‏זי האָט נישט גענומען קײן מוסר, ‏זי האָט זיך נישט פֿאַרזיכערט אױף ה׳, ‏זי האָט זיך נישט דערנענטערט צו איר ג-ט. edit

ZEP 3:2 zi hot nisht tsugehert dem kol, zi hot nisht genumen kein musar, zi hot zich nisht farzichert oif Hashem, zi hot zich nisht dernentert tsu ir g-t.

ZEP 3:2 She obeyed not the voice; she received not musar (correction) ; her bitachon (trust) was not in Hashem ; she drew not near to her G-d.

ZEP 3:3 ‏אירע האַרן אין איר זײַנען לײבן ברומיקע, ‏אירע ריכטער זײַנען אָװנטװעלף, ‏זײ לאָזן נישט אַ בײן ביז פֿרימאָרגן. edit

ZEP 3:3 ire haren in ir zainen leiben brumike, ire richter zainen ovntvelf, zei lozen nisht a bein biz frimorgen.

ZEP 3:3 Her sarim (princes) within her are roaring arayot; her shofetim are evening wolves; they leave nothing for the boker (morning) .

ZEP 3:4 ‏אירע נבֿיאים זײַנען לױזגעלאָזט, מענטשן אומגעטרײַע; ‏אירע כֹּהנים פֿאַרשװעכן די הײליקײט, ‏פֿאַרברעכן אַקעגן דער תּורה. edit

ZEP 3:4 ire neviim zainen loizgelozt, mentshen umgetraie; ire koyanim farshvechen di heilikeit, farbrechen akegen der torah.

ZEP 3:4 Her nevi'im are arrogant, anshei bogedot (treacherous persons) ; her kohanim have profaned the kodesh, they have done violence to the torah.

ZEP 3:5 ‏ה׳ דער גערעכטער איז אין איר מיט, ‏ער טוט נישט קײן אומרעכט; ‏פֿרימאָרגן אין פֿרימאָרגן לאָזט ער אַרױס ‏זײַן גערעכטיקײט אין ליכט, נישט פֿאַרפֿעלט; ‏אָבער דער פֿאַרברעכער װײס נישט פֿון קײן בושה. edit

ZEP 3:5 Hashem der gerechter iz in ir mit, er tut nisht kein umrecht; frimorgen in frimorgen lozt er arois zain gerechtikeit in licht, nisht farfelt; ober der farbrecher veis nisht fun kein bushe.

ZEP 3:5 Hashem Tzaddik is in the midst thereof; He will do no injustice; boker by boker doth Hashem dispense mishpat; He faileth not; but the unjust knoweth no boshet (shame) .

ZEP 3:6 ‏איך האָב פֿאַרשניטן פֿעלקער, ‏פֿאַרװיסט געװאָרן זײַנען זײערע װינקלען; ‏איך האָב חרובֿ געמאַכט זײערע גאַסן, ‏אַז קײנער גײט נישט דורך; ‏צעשטערט זײַנען זײערע שטעט, ‏אָן אַ מענטשן, אָן אַ באַװױנער. edit

ZEP 3:6 ich hob farshniten felker, farvist gevoren zainen zeyere vinklen; ich hob chorev gemacht zeyere gasen, az keiner geit nisht durch; tseshtert zainen zeyere shtet, on a mentshen, on a bavoiner.

ZEP 3:6 I have cut off the Goyim; their towers are desolate; I made their streets waste, that none passeth by; their cities are destroyed, so that there is no ish (man) , that there is no inhabitant.

ZEP 3:7 ‏האָב איך געטראַכט: װעסט געװיס מורא האָבן פֿאַר מיר, ‏װעסט אַ מוסר ‏ נעמען; ‏כּדי איר װױנונג זאָל נישט פֿאַרשניטן װערן, ‏לױט אַלץ װאָס איך האָב באַפֿױלן װעגן איר; ‏אָבער זײ האָבן זיך געפֿעדערט ‏פֿאַרדאָרבן צו זײַן אין אַלע זײערע מעשׂים. edit

ZEP 3:7 hob ich getracht: vest gevis moire hoben far mir, vest a musar nemen; kedei ir voinung zol nisht farshniten veren, loit alts vos ich hob bafoilen vegen ir; ober zei hoben zich gefedert fardorben tsu zain in ale zeyere meisim.

ZEP 3:7 I said: Surely thou wilt fear Me, thou wilt accept musar (correction, instruction) ; so that her dwelling place should not be cut off, despite everything for which I punished her; but they rose early, and corrupted all their doings.

ZEP 3:8 ‏דערום ריכט זיך אױף מיר, זאָגט ה׳, ‏אױף דעם טאָג װאָס איך שטײ אױף צום רױב, ‏װאָרום מײַן משפּט איז אײַנצוזאַמלען די פֿעלקער ‏איך זאָל אױפֿקלײַבן די קיניגרײַכן, ‏אױסצוגיסן אױף זײ מײַן כּעס, ‏מײַן גאַנצן גרימצאָרן; ‏װאָרום אין דעם פֿײַער פֿון מײַן קִנְאָה ‏װעט פֿאַרצערט װערן די גאַנצע ערד. edit

ZEP 3:8 derum richt zich oif mir, zogt Hashem, oif dem tog vos ich shtei oif tsum roib, vorem main mishpot iz aintsuzamlen di felker ich zol oifklaiben di kinigraichen, oistsugisen oif zei main kaas, main gantsen grimtsoren; vorem in dem faier fun main kine vet fartsert veren di gantse erd.

ZEP 3:8 Therefore wait ye upon Me, saith Hashem , until the Yom that I rise up for a prey; My determination is to gather the Goyim, that I may assemble the mamlachot, to pour upon them Mine indignation, even all My charon af; for kol ha'aretz (all the earth) shall be devoured with the eish of My kina (jealousy) .

ZEP 3:9 ‏װאָרום דענצמאָל װעל איך איבערמאַכן די פֿעלקער ‏אַ ליפּ אַ רײנע, אַז זײ זאָלן אַלע רופֿן צום נאָמען ה׳, ‏אים צו דינען אַזױ װי אײן מאַן. edit

ZEP 3:9 vorem dentsmol vel ich ibermachen di felker a lip a reine, az zei zolen ale rufen tsum nomen Hashem, im tsu dinen azoi vi ein man.

ZEP 3:9 For then will I restore to the people a safah berurah (pure language, purified lip) , that they may all call upon the Shem Hashem , to serve Him with shekhem echad (one shoulder, one accord) .

ZEP 3:10 ‏פֿון יענער זײַט טײַכן פֿון כּוּש ‏װעלן זײ ברענגען מײַנע בעטער, ‏די טאָכטער פּוּצַי, אַ מתּנה {מִנְחָה} צו מיר. edit

ZEP 3:10 fun yener zait taichen fun Kush velen zei brengen maine beter, di tochter putsai, a matone tsu mir.

ZEP 3:10 From beyond the rivers of Ethiopia My suppliants, even the daughter of My dispersed, shall bring Mine minchah.

ZEP 3:11 ‏אין יענעם טאָג װעסטו זיך מער נישט שעמען ‏װעגן אַלע דײַנע מעשׂים, װאָס דו האָסט פֿאַרבראָכן קעגן מיר, ‏װאָרום דענצמאָל װעל איך אָפּטאָן ‏פֿון צװישן דיר דײַנע שטאָלצלוסטיקע, ‏און װעסט זיך מער װידער נישט גרײסן, ‏אױף מײַן הײליקן באַרג. edit

ZEP 3:11 in yenem tog vestu zich mer nisht shemen vegen ale daine meisim, vos du host farbrochen kegen mir, vorem dentsmol vel ich opton fun tsvishen dir daine shtoltslustike, un vest zich mer vider nisht greisen, oif main heiliken barg.

ZEP 3:11 In that Yom shalt thou not be ashamed for all thy doings, wherein thou hast transgressed against Me; for then I will take away out of the midst of thee them that rejoice in thy ga'avah (pride) , and thou shalt no more be haughty because of My Har Hakodesh.

ZEP 3:12 ‏און איך װעל איבערלאָזן אין דיר ‏דאָס געדריקטע און אָרימע פֿאָלק, ‏און זײ װעלן זיך באַשיצן אין דעם נאָמען ה׳. edit

ZEP 3:12 un ich vel iberlozen in dir dos gedrikte un orime folk, un zei velen zich bashitsen in dem nomen Hashem.

ZEP 3:12 I will also leave in the midst of thee an afflicted and poor people, and they shall take refuge in the Shem Hashem .

ZEP 3:13 ‏דער איבערבלײַב פֿון יִשׂרָאֵל װעט נישט טאָן קײן אומרעכט, ‏און נישט רעדן קײן ליגן, ‏און אין זײער מױל װעט זיך נישט געפֿינען ‏אַ צונג פֿון באַטרוג; ‏יאָ, זײ װעלן זיך פֿיטערן און הױערן, ‏און קײנער װעט נישט שרעקן. edit

ZEP 3:13 der iberblaib fun Yisroel vet nisht ton kein umrecht, un nisht reden kein ligen, un in zeyer moil vet zich nisht gefinen a tsung fun batrug; yo, zei velen zich fiteren un hoieren, un keiner vet nisht shreken.

ZEP 3:13 The she'erit Yisroel shall not do iniquity, nor speak lies; neither shall a leshon tarmit (tongue of deceitfulness) be found in their mouth; for they shall feed and lie down, and none shall make them afraid.

ZEP 3:14 ‏זינג, טאָכטער צִיוֹן, ‏טוט שאַלן, יִשׂרָאֵל; ‏פֿרײ זיך און זײַ לוסטיק פֿון גאַנצן האַרצן, ‏טאָכטער ירושָלַיִם. edit

ZEP 3:14 zing, tochter Tsiyon, tut shalen, Yisroel; frai zich un zai lustik fun gantsen hartsen, tochter Yerusholayim.

ZEP 3:14 Sing, O Bat Tziyon; shout, O Yisroel; be glad and rejoice with all the lev, O Bat Yerushalayim.

ZEP 3:15 ‏ה׳ טוט אָפּ דײַנע משפּטים, ‏ער ראַמט אָפּ דײַנע פֿײַנט; ‏דער קיניג פֿון יִשׂרָאֵל, ה׳, איז צװישן דיר, ‏זאָלסט מער נישט מורא האָבן פֿאַר בײז. edit

ZEP 3:15 Hashem tut op daine mishpotim, er ramt op daine faint; der kinig fun Yisroel, Hashem, iz tsvishen dir, zolst mer nisht moire hoben far beiz.

ZEP 3:15 Hashem hath taken away thy judgments, he hath cast out thine enemy. The Melech Yisroel, even Hashem , is in the midst of thee; thou shalt not see evil any more.

ZEP 3:16 ‏אין יענעם טאָג װעט געזאָגט װערן צו ירושָלַיִם: ‏זאָלסט נישט מורא האָבן; ‏צִיוֹן, נישט שלאַף װערן זאָלן דײַנע הענט. edit

ZEP 3:16 in yenem tog vet gezogt veren tsu Yerusholayim: zolst nisht moire hoben; Tsiyon, nisht shlof veren zolen daine hent.

ZEP 3:16 In that Yom it shall be said to Yerushalayim: Fear thou not; and to Tziyon: Let not thine hands hang limp.

ZEP 3:17 ‏ה׳ דײַן ג-ט איז צװישן דיר, ‏אַ גִבור װאָס העלפֿט; ‏ער װעט זיך פֿרײען מיט שִׂמחה אױף דיר, ‏ער װעט פֿאַרשװײַגן אין זײַן ליבשאַפֿט, ‏ער װעט זיך פֿרײען אױף דיר מיט געזאַנג. edit

ZEP 3:17 Hashem dain g-t iz tsvishen dir, a gibbor vos helft; er vet zich freyen mit simcha oif dir, er vet farshvaigen in zain libshaft, er vet zich freyen oif dir mit gezang.

ZEP 3:17 Hashem thy G-d in the midst of thee is gibbor; He will save, He will rejoice over thee with simchah; He will quiet [you] in His ahavah (love) , He will joy over thee with singing.

ZEP 3:18 ‏איך זאַמל אײַן די דערװײַטערטע פֿון אַ יוֹם-טובֿ – ‏די װאָס זײַנען אַװעק פֿון דיר, ‏װאָס דו האָסט געטראָגן װעגן דעם שאַנד. edit

ZEP 3:18 ich zaml ain di dervaiterte fun a yom-tov – di vos zainen avek fun dir, vos du host getrogen vegen dem shand.

ZEP 3:18 They that mourn I will gather for the mo'ed (time of the feast) , who are of thee [O Tziyon], to whom the cherpah (reproach ) presses upon them.

ZEP 3:19 ‏זע, איך רעכן זיך מיט אַלע דײַנע פּײַניקער, אין יענער צײַט, ‏און איך װעל העלפֿן די װאָס איז הינקעדיק, ‏און די פֿאַרשטױסענע װעל איך אײַנזאַמלען; ‏און איך װעל זײ מאַכן פֿאַר אַ לױב און פֿאַר אַ שם, ‏די װאָס איבער דער גאַנצער ערד איז געװען זײער שאַנד. edit

ZEP 3:19 ze, ich rechen zich mit ale daine painiker, in yener tsait, un ich vel helfen di vos iz hinkedik, un di farshtoisene vel ich ainzamlen; un ich vel zei machen far a loib un far a shem, di vos iber der gantser erd iz geven zeyer shand.

ZEP 3:19 Hinei, at that time I will undo all that afflict thee; and I will save her that is lame, and gather her that was driven out; and I will get them praise and fame in every land of their boshet (shame) .

ZEP 3:20 ‏אין יענער צײַט װעל איך אײַך ברענגען, ‏און אין יענער צײַט טו איך אײַך אײַנזאַמלען; ‏װאָרום איך װעל אײַך מאַכן פֿאַר אַ שם און פֿאַר אַ לױב ‏צװישן אַלע פֿעלקער פֿון דער ערד, ‏װען איך קער אום אײַער געפֿאַנגענשאַפֿט ‏פֿאַר אײַערע אױגן, זאָגט ה׳. edit

ZEP 3:20 in yener tsait vel ich aich brengen, un in yener tsait tu ich aich ainzamlen; vorem ich vel aich machen far a shem un far a loib tsvishen ale felker fun der erd, ven ich ker um aier gefangenshaft far aiere oigen, zogt Hashem.

ZEP 3:20 At that time will I bring you again, even in the time that I gather you; for I will make you a shem and a tehillah among Kol Amei Ha'aretz (all the peoples of the earth) , when I turn back your captivity and restore your fortunes before your eyes, saith Hashem .