Verse Text - (ZEC 1:1-ZEC 14:21)

ZEC 1:1 ‏אין אַכטן חוֹדש, אין צװײטן יאָר פֿון דָריָוֶשן, איז דאָס װאָרט פֿון ה׳ געװען צו זכַריָה, דעם זון פֿון ברֶכיָה, דעם זון פֿון עִדוֹן, דעם נבֿיא, אַזױ צו זאָגן: edit

ZEC 1:1 in achten Chodesh, in tsveiten yor fun Daryaveshen, iz dos vort fun Hashem geven tsu Zecharyah, dem zun fun Berechyah, dem zun fun Eden, dem novi, azoi tsu zogen:

ZEC 1:1 In the chodesh hashmini (eighth month) , in the shnat shtayim (second year) of Daryavesh, came the Devar Hashem unto Zecharyah ben Berechyah ben Iddo HaNavi, saying,

ZEC 1:2 ‏ה׳ האָט געצערנט אױף אײַערע עלטערן אַ צערענונג {קֶצֶף}. edit

ZEC 1:2 Hashem hot getsernt oif aiere elteren a tserenung.

ZEC 1:2 Hashem hath been very angry with your avot.

ZEC 1:3 ‏דערום זאָלסטו זאָגן צו זײ: ‏אַזױ האָט געזאָגט ה׳ צבָֿאוֹת: ‏קערט אײַך אום צו מיר, זאָגט ה׳ צבָֿאוֹת, ‏און איך װעל זיך אומקערן צו אײַך, ‏זאָגט ה׳ צבָֿאוֹת. edit

ZEC 1:3 derum zolstu zogen tsu zei: azoi hot gezogt Hashem Tseva'ot: kert aich um tsu mir, zogt Hashem Tseva'ot, un ich vel zich umkeren tsu aich, zogt Hashem Tseva'ot.

ZEC 1:3 Therefore, say thou unto them: Thus saith Hashem Tzva'os: Return ye unto Me, saith Hashem Tzva'os, and I will return to you, saith Hashem Tzva'os.

ZEC 1:4 ‏איר זאָלט נישט זײַן אַזױ װי אײַערע עלטערן, ‏װאָס די פֿריִערדיקע נבֿיאים האָבן צו זײ גערופֿן, ‏אַזױ צו זאָגן: אַזױ האָט געזאָגט ה׳ צבָֿאוֹת: ‏קערט אײַך אום פֿון אײַערע שלעכטע װעגן ‏און אײַערע שלעכטע מעשׂים. ‏און זײ האָבן נישט געהערט ‏און נישט צוגעהאָרכט צו מיר, זאָגט ה׳. edit

ZEC 1:4 ir zolt nisht zain azoi vi aiere elteren, vos di frierdike neviim hoben tsu zei gerufen, azoi tsu zogen: azoi hot gezogt Hashem Tseva'ot: kert aich um fun aiere shlechte vegen un aiere shlechte meisim. un zei hoben nisht gehert un nisht tsugehorcht tsu mir, zogt Hashem.

ZEC 1:4 Do not be like your avot, unto whom the nevi'im harishonim preached, saying: Thus saith Hashem Tzva'os: Turn ye now from your evil ways, and from your evil doings; but they did not hear, nor listen to Me, saith Hashem .

ZEC 1:5 ‏אײַערע עלטערן, װוּ זײַנען זײ? ‏און די נבֿיאים, לעבן זײ דען אײביק! edit

ZEC 1:5 aiere elteren, vu zainen zei? un di neviim, leben zei den eibik!

ZEC 1:5 Your avot, where are they? And the nevi'im, do they live hal'olam (forever) ?

ZEC 1:6 ‏אָבער מײַנע װערטער און מײַנע משפּטים ‏װאָס איך האָב אָנגעזאָגט מײַנע קנעכט די נבֿיאים, ‏פֿאַר װאָר, זײ זײַנען אָנגעקומען אײַערע עלטערן, ‏און זײ האָבן תּשובֿה געטאָן, און האָבן געזאָגט: ‏אַזױ װי ה׳ צבָֿאוֹת האָט געטראַכט צו טאָן צו אונדז, ‏לױט אונדזערע װעגן און לױט אונדזערע מעשׂים, ‏אַזױ האָט ער מיט אונדז געטאָן. edit

ZEC 1:6 ober maine verter un maine mishpotim vos ich hob ongezogt maine knecht di neviim, far vor, zei zainen ongekumen aiere elteren, un zei hoben teshuve geton, un hoben gezogt: azoi vi Hashem Tseva'ot hot getracht tsu ton tsu undz, loit undzere vegen un loit undzere meisim, azoi hot er mit undz geton.

ZEC 1:6 But My devarim and My chukkim, which I commanded My avadim hanevi'im, did they not overtake your avot? And they made teshuvah and said, Just as Hashem Tzva'os determined to do unto us, according to our ways, and according to our doings, so hath He dealt with us.

ZEC 1:7 ‏אין פֿיר און צװאַנציקסטן טאָג פֿון עלפֿטן חוֹדש, דאָס איז חוֹדש שבֿט, אין צװײטן יאָר פֿון דָריָוֶשן, איז דאָס װאָרט פֿון ה׳ געװען צו זכַריָה, דעם זון פֿון ברֶכיָהו, דעם זון פֿון עִדוֹאן, דעם נבֿיא, אַזױ צו זאָגן: edit

ZEC 1:7 in fir un tsvantsiksten tog fun elften Chodesh, dos iz Chodesh sheyvet, in tsveiten yor fun Daryaveshen, iz dos vort fun Hashem geven tsu Zecharyah, dem zun fun Berechyah, dem zun fun Iddoen, dem novi, azoi tsu zogen:

ZEC 1:7 Upon the four and twentieth yom of the eleventh chodesh, which is the chodesh Shevat, in the shnat shtayim of Daryavesh, came the Devar Hashem unto Zecharyah, ben Berechyah ben Iddo, HaNavi, saying,

ZEC 1:8 ‏איך האָב געזען די נאַכט, ערשט אַ מאַן רײַט אױף אַ רױטן פֿערד, און ער שטײט צװישן די מירטן װאָס אין דער טיפֿעניש, און הינטער אים זײַנען געװען רױטע, געלרױטע, און װײַסע פֿערד. edit

ZEC 1:8 ich hob gezen di nacht, ersht a man rait oif a roiten ferd, un er shteit tsvishen di mirten vos in der tifenish, un hinter im zainen geven roite, gelroite, un vaise ferd.

ZEC 1:8 I had a vision by halailah, and, hinei, a man riding upon a sus adom (a red-brown horse) , and he stood among the myrtles that were in the hollow; and behind him there were susim: red-brown, sorrel, and white.

ZEC 1:9 ‏האָב איך געזאָגט: װאָס זײַנען די דאָזיקע, מײַן האַר? האָט צו מיר געזאָגט דער מלאך װאָס האָט מיט מיר גערעדט: איך װעל דיר װײַזן װאָס די דאָזיקע זײַנען. edit

ZEC 1:9 hob ich gezogt: vos zainen di dozike, main Har? hot tsu mir gezogt der malach vos hot mit mir geredt: ich vel dir vaizen vos di dozike zainen.

ZEC 1:9 Then said I, O adoni, what are these? And the malach that spoke with me said unto me, I will show thee what these are.

ZEC 1:10 ‏און דער מאַן װאָס איז געשטאַנען צװישן די מירטן, האָט זיך אָפּגערופֿן און האָט געזאָגט: דאָס זײַנען די װאָס ה׳ האָט געשיקט אַרומצוגײן אױף דער ערד. edit

ZEC 1:10 un der man vos iz geshtanen tsvishen di mirten, hot zich opgerufen un hot gezogt: dos zainen di vos Hashem hot geshikt arumtsugein oif der erd.

ZEC 1:10 And the man that stood among the myrtles answered and said, These are they whom Hashem hath sent to patrol ha'aretz.

ZEC 1:11 ‏און זײ האָבן זיך אָפּגערופֿן צו דעם מלאך פֿון ה׳ װאָס איז געשטאַנען צװישן די מירטן, און האָבן געזאָגט: מיר זײַנען אַרומגעגאַנגען אױף דער ערד, ערשט די גאַנצע ערד זיצט רואיק. edit

ZEC 1:11 un zei hoben zich opgerufen tsu dem malach fun Hashem vos iz geshtanen tsvishen di mirten, un hoben gezogt: mir zainen arumgegangen oif der erd, ersht di gantse erd zitst ruik.

ZEC 1:11 And they reported to the Malach Hashem that stood among the myrtles, and said, We have patrolled ha'aretz, and, hinei, kol ha'aretz is quiet, and at peace.

ZEC 1:12 ‏האָט זיך אָפּגערופֿן דער מלאך פֿון ה׳ און האָט געזאָגט: ה׳ צבָֿאוֹת, ביז װאַנען װעסטו זיך נישט דערבאַרימען אױף ירושָלַיִם, און אױף די שטעט פֿון יהוּדה, װאָס דו האָסט פֿאַרשאָלטן שױן זיבעציק יאָר? edit

ZEC 1:12 hot zich opgerufen der malach fun Hashem un hot gezogt: Hashem Tseva'ot, biz vanen vestu zich nisht derbarimen oif Yerusholayim, un oif di shtet fun Yehudah, vos du host farsholten shoin zibetsik yor?

ZEC 1:12 Then the Malach Hashem answered and said, O Hashem Tzva'os, until when wilt Thou withhold mercy on Yerushalayim and on the towns of Yehudah, against which Thou hast been angry these threescore and ten shanah?

ZEC 1:13 ‏און ה׳ האָט געענטפֿערט דעם מלאך װאָס האָט מיט מיר גערעדט, גוטע װערטער, טרײסטװערטער. edit

ZEC 1:13 un Hashem hot geentfert dem malach vos hot mit mir geredt, gute verter, treistverter.

ZEC 1:13 And Hashem answered the Malach that spoke with me with devarim tovim and with comforting words.

ZEC 1:14 ‏און דער מלאך װאָס האָט מיט מיר גערעדט, האָט געזאָגט צו מיר: רוף אױס אַזױ צו זאָגן: ‏אַזױ האָט געזאָגט ה׳ צבָֿאוֹת: ‏איך בין מקנא פֿאַר ירושָלַיִם ‏און װעגן צִיוֹן מיט אַ גרױס קִנְאָה. edit

ZEC 1:14 un der malach vos hot mit mir geredt, hot gezogt tsu mir: ruf ois azoi tsu zogen: azoi hot gezogt Hashem Tseva'ot: ich bin mekane far Yerusholayim un vegen Tsiyon mit a grois kine.

ZEC 1:14 So the malach that communed with me said unto me, Preach, saying: Thus saith Hashem Tzva'os; I have been jealous for Yerushalayim and for Tziyon with a kina gedolah (great jealousy) .

ZEC 1:15 ‏און אַ גרױס צאָרן {קֶצֶף} צערן איך אױף די רואיקע פֿעלקער, ‏װאָרום איך האָב בלױז געצערנט אַ ביסל, ‏און זײ האָבן אונטערגעהאָלפֿן צום בײזן. edit

ZEC 1:15 un a grois tsoren Tsoaren ich oif di ruike felker, vorem ich hob bloiz getsernt a bisel, un zei hoben untergeholfen tsum beizen.

ZEC 1:15 And I am very angry with the Goyim that are [self] secure; for I was but a little angry, and they added to the ra'ah.

ZEC 1:16 ‏דערום האָט ה׳ אַזױ געזאָגט: ‏איך קער זיך אום צו ירושָלַיִם מיט דערבאַרימונג; ‏מײַן הױז װעט געבױט װערן אין איר, ‏זאָגט ה׳ צבָֿאוֹת, ‏און אַ בױשנור װעט געצױגן װערן אױף ירושָלַיִם. edit

ZEC 1:16 derum hot Hashem azoi gezogt: ich ker zich um tsu Yerusholayim mit derbarimung; main hoiz vet geboit veren in ir, zogt Hashem Tseva'ot, un a boishnur vet getsoigen veren oif Yerusholayim.

ZEC 1:16 Therefore thus saith Hashem : I am returning to Yerushalayim with rachamim; My Beis shall be rebuilt in her, saith Hashem Tzva'os; and a measuring line shall be stretched forth upon Yerushalayim.

ZEC 1:17 ‏װײַטער רוף אױס אַזױ צו זאָגן: ‏אַזױ האָט געזאָגט ה׳ צבָֿאוֹת: ‏מײַנע שטעט װעלן װידער איבערפֿלײצן מיט גוטס, ‏און ה׳ װעט נאָך טרײסטן צִיוֹן, ‏און װעט װידער אױסדערװײלן ירושָלַיִם. edit

ZEC 1:17 vaiter ruf ois azoi tsu zogen: azoi hot gezogt Hashem Tseva'ot: maine shtet velen vider iberfleitsen mit guts, un Hashem vet noch treisten Tsiyon, un vet vider oisderveilen Yerusholayim.

ZEC 1:17 Preach also, saying: Thus saith Hashem Tzva'os: My towns will overflow with tov; and Hashem shall yet comfort Tziyon, and shall yet choose Yerushalayim.

ZEC 2:1 ‏ און איך האָב אױפֿגעהױבן מײַנע אױגן און האָב געזען, ערשט פֿיר הערנער. edit

ZEC 2:1 un ich hob oifgehoiben maine oigen un hob gezen, ersht fir herner.

ZEC 2:1 Then I lifted up mine eyes, and saw, and hinei four keranot (horns, powers) !

ZEC 2:2 ‏ האָב איך געזאָגט צו דעם מלאך װאָס האָט מיט מיר גערעדט: װאָס זײַנען די דאָזיקע? האָט ער צו מיר געזאָגט: דאָס זײַנען די הערנער װאָס האָבן צעשפּרײט יהוּדה, יִשׂרָאֵל, און ירושָלַיִם. edit

ZEC 2:2 hob ich gezogt tsu dem malach vos hot mit mir geredt: vos zainen di dozike? hot er tsu mir gezogt: dos zainen di herner vos hoben tseshpreit Yehudah, Yisroel, un Yerusholayim.

ZEC 2:2 And I said unto the malach that spoke with me, What are these? And he answered me, These are the keranot which have scattered Yehudah, Yisroel, and Yerushalayim.

ZEC 2:3 ‏ און ה׳ האָט מיר געװיזן פֿיר מײַנסטערס. edit

ZEC 2:3 un Hashem hot mir gevizen fir mainsters.

ZEC 2:3 And Hashem showed me arba'ah charashim (four craftsmen) .

ZEC 2:4 ‏ האָב איך געזאָגט: װאָס קומען די דאָזיקע טאָן? האָט ער געזאָגט אַזױ צו זאָגן: יענע זײַנען די הערנער װאָס האָבן צעשפּרײט יהוּדה, אַזױ אַז קײנער האָט נישט געקענט אױפֿהײבן אַ קאָפּ, און די דאָזיקע זײַנען געקומען אױף זײ אַ שרעק אָנצוּװאַרפֿן, אָפּצוהאַקן די הערנער פֿון די פֿעלקער װאָס האָבן אױפֿגעהױבן דעם האָרן קעגן לאַנד יהוּדה, כּדי עס צו צעשפּרײטן. edit

ZEC 2:4 hob ich gezogt: vos kumen di dozike ton? hot er gezogt azoi tsu zogen: yene zainen di herner vos hoben tseshpreit Yehudah, azoi az keiner hot nisht gekent oifheiben a kop, un di dozike zainen gekumen oif zei a shrek ontsuvarfen, optsuhaken di herner fun di felker vos hoben oifgehoiben dem haren kegen land Yehudah, kedei es tsu tseshpreiten.

ZEC 2:4 Then said I, What come these to do? And he spoke, saying, These are the keranot which have scattered Yehudah, so that no man did lift up his head; but these [craftsmen] are come to terrify them, to throw down the karnot haGoyim, which lifted up their keren (horn) over Eretz Yehudah to scatter her.

ZEC 2:5 ‏ און איך האָב אױפֿגעהױבן מײַנע אױגן און האָב געזען, ערשט אַ מאַן, און אין זײַן האַנט אַ מעסטשנור. edit

ZEC 2:5 un ich hob oifgehoiben maine oigen un hob gezen, ersht a man, un in zain hant a mestshnur.

ZEC 2:5 I lifted up mine eyes again, and looked, and, hinei, a man with a measuring line in his hand!

ZEC 2:6 ‏ האָב איך געזאָגט: װוּהין גײסטו? האָט ער צו מיר געזאָגט: צו מעסטן ירושָלַיִם, כּדי צו זען װיפֿל איז איר ברײט, און װיפֿל איר לענג. edit

ZEC 2:6 hob ich gezogt: vuhin geistu? hot er tsu mir gezogt: tsu mesten Yerusholayim, kedei tsu zen vifel iz ir breit, un vifel ir leng.

ZEC 2:6 Then said I: Whither goest thou? And he said unto me: To measure Yerushalayim, to see what is the breadth thereof, and what is the length thereof.

ZEC 2:7 ‏ ערשט דער מלאך װאָס האָט מיט מיר גערעדט איז אַרױסגעגאַנגען, און אַן אַנדער מלאך איז אַרױסגעגאַנגען אים אַנטקעגן. edit

ZEC 2:7 ersht der malach vos hot mit mir geredt iz aroisgegangen, un an ander malach iz aroisgegangen im antkegen.

ZEC 2:7 And, hinei, the malach that spoke with me went forth, and another malach went out to meet him,

ZEC 2:8 ‏ און ער האָט געזאָגט: לױף זאָג צו יענעם יונגמאַן אַזױ צו זאָגן: ‏אָפֿן אָן ווענט װעט ירושָלַיִם זײַן באַזעצט, ‏פֿון פֿיל מענטשן און בהמות אין איר. edit

ZEC 2:8 un er hot gezogt: loif zog tsu yenem yungman azoi tsu zogen: ofen on uuent vet Yerusholayim zain bazetst, fun fil mentshen un beheimes in ir.

ZEC 2:8 And said unto him: Run, speak to this na'ar (young man) saying: Yerushalayim shall be inhabited like unwalled cities because of the multitude of men and cattle therein;

ZEC 2:9 ‏ און איך װעל איר זײַן, זאָגט ה׳, ‏אַ מױער פֿון פֿײַער רונד אַרום, ‏און פֿאַר אַ כּבֿוד װעל איך זײַן אין איר מיט. edit

ZEC 2:9 un ich vel ir zain, zogt Hashem, a moier fun faier rund arum, un far a koved vel ich zain in ir mit.

ZEC 2:9 For I, saith Hashem , will be unto her a chomat eish (wall of fire) round about, and will be the kavod in the midst of her.

ZEC 2:10 ‏ העי, העי! און אַנטלױפֿט ‏פֿון דעם לאַנד פֿון צפֿון, זאָגט ה׳, ‏װאָרום אַזױ װי די פֿיר װינטן פֿון הימל ‏האָב איך אײַך צעשפּרײט, זאָגט ה׳. edit

ZEC 2:10 hei, hei! un antloift fun dem land fun Tsafon, zogt Hashem, vorem azoi vi di fir vinten fun himel hob ich aich tseshpreit, zogt Hashem.

ZEC 2:10 Come, come, and flee out of the Eretz Tzafon, saith Hashem ; for I have scattered you like the Arbah Ruchot HaShomayim, saith Hashem .

ZEC 2:11 ‏ העי צִיוֹן, אַנטרין, ‏דו װאָס װױנסט בײַ טאָכטער בָבֿל. edit

ZEC 2:11 hei Tsiyon, antrin, du vos voinst bai tochter Bavel.

ZEC 2:11 Come, save thyself, O Tziyon, thou that dwellest with the Bat Bavel.

ZEC 2:12 ‏ װאָרום אַזױ האָט געזאָגט ה׳ צבָֿאוֹת: ‏װאָס האָט מיך געשיקט פֿון אײַער כּבֿוד װעגן ‏צו די פֿעלקער װאָס באַרױבן אײַך: ‏פֿאַר װאָר, דער װאָס רירט אײַך אָן ‏רירט אָן דעם שװאַרצאַפּל פֿון זײַן אױג. edit

ZEC 2:12 vorem azoi hot gezogt Hashem Tseva'ot: vos hot mich geshikt fun aier koved vegen tsu di felker vos baroiben aich: far vor, der vos rirt aich on rirt on dem shvartsapl fun zain oig.

ZEC 2:12 For thus saith Hashem Tzva'os: After Kavod (Glory) sent me unto the Goyim who plundered you — the one that toucheth you toucheth the apple of His eye —

ZEC 2:13 ‏ װאָרום זע, איך פֿאָך מײַן האַנט אױף זײ, ‏און זײ װעלן װערן אַ רױב צו די װאָס האָבן זײ געדינט, ‏און איר װעט װיסן אַז ה׳ צבָֿאוֹת האָט מיך געשיקט. edit

ZEC 2:13 vorem ze, ich fach main hant oif zei, un zei velen veren a roib tsu di vos hoben zei gedint, un ir vet visen az Hashem Tseva'ot hot mich geshikt.

ZEC 2:13 Hineni, I will surely raise Mine hand against them, and they shall be plunder to their avadim; and ye shall know that Hashem Tzva'os hath sent me.

ZEC 2:14 ‏ זינג און פֿרײ זיך, טאָכטער צִיוֹן, ‏װאָרום זע, איך קום, ‏און װעל רוען צװישן דיר, זאָגט ה׳. edit

ZEC 2:14 zing un frai zich, tochter Tsiyon, vorem ze, ich kum, un vel ruen tsvishen dir, zogt Hashem.

ZEC 2:14 Sing and rejoice, O Bat Tziyon; for, hineni, I will come, and I will dwell in the midst of thee, saith Hashem .

ZEC 2:15 ‏ און פֿיל פֿעלקער װעלן זיך באַהעפֿטן אָן ג-ט אין יענעם טאָג, ‏און זײ װעלן מיר זײַן צום פֿאָלק, ‏און איך װעל רוען אין דײַן מיט; ‏און װעסט װיסן אַז ה׳ צבָֿאוֹת האָט מיך געשיקט צו דיר. edit

ZEC 2:15 un fil felker velen zich baheften on g-t in yenem tog, un zei velen mir zain tsum folk, un ich vel ruen in dain mit; un vest visen az Hashem Tseva'ot hot mich geshikt tsu dir.

ZEC 2:15 And Goyim rabbim shall be joined to Hashem in Yom HaHu (that day) , and shall be Ami (My People) : and I will dwell in the midst of thee, and thou shalt know that Hashem Tzva'os hath sent me unto thee.

ZEC 2:16 ‏ און ה׳ װעט אַרבן יהוּדה פֿאַר זײַן חלק, ‏אױף דער הײליקער ערד, ‏און װעט װידער אױסדערװײלן ירושָלַיִם. edit

ZEC 2:16 un Hashem vet arben Yehudah far zain chelek, oif der heiliker erd, un vet vider oisderveilen Yerusholayim.

ZEC 2:16 And Hashem shall inherit Yehudah as His chelek in the Admat HaKodesh (Holy Land) , and shall choose Yerushalayim again.

ZEC 2:17 ‏ שטיל יעטװעדער לײַב פֿאַר ה׳, ‏װאָרום ער װעקט זיך פֿון זײַן הײליקער װױנונג. edit

ZEC 2:17 shtil yetveder laib far Hashem, vorem er vekt zich fun zain heiliker voinung.

ZEC 2:17 Be silent, Kol Basar, before Hashem ; for He has roused Himself from His Ma'on Kadosh (holy habitation) .

ZEC 3:1 ‏און ער האָט מיר געװיזן יְהוֹשועַ ‏ דעם כֹּהן-גָדול װי ער שטײט פֿאַר דעם מלאך פֿון ה׳, און דער שׂטן ‏ שטײט אױף זײַן רעכטער זײַט, אים צו פֿאַרקלאָגן. edit

ZEC 3:1 un er hot mir gevizen Yehoshua dem koyen-godul vi er shteit far dem malach fun Hashem, un der stn shteit oif zain rechter zait, im tsu farklogen.

ZEC 3:1 And he showed me Yehoshua the Kohen HaGadol standing before the Malach Hashem , and HaSatan standing at his right hand to accuse him.

ZEC 3:2 ‏האָט ה׳ געזאָגט צום שׂטן: ג-ט שרײַט אָן אױף דיר, שׂטן, יאָ, ג-ט װאָס האָט אױסדערװײלט ירושָלַיִם, שרײַט אָן אױף דיר; איז נישט דער דאָזיקער אַ שײַט אַרױסגעריסן פֿון פֿײַער? edit

ZEC 3:2 hot Hashem gezogt tsum stn: g-t shrait on oif dir, stn, yo, g-t vos hot oisderveilt Yerusholayim, shrait on oif dir; iz nisht der doziker a shait aroisgerisen fun faier?

ZEC 3:2 And Hashem said unto HaSatan, Hashem rebuke thee, O HaSatan; even Hashem that hath chosen Yerushalayim rebuke thee. Is not this a brand, a burning stick, snatched out of the eish?

ZEC 3:3 ‏און יְהוֹשועַ איז געװען אָנגעטאָן אין קױטיקע בגדים, און איז געשטאַנען פֿאַרן מלאך. edit

ZEC 3:3 un Yehoshua iz geven ongeton in koitike begadim, un iz geshtanen faran malach.

ZEC 3:3 Now Yehoshua was clothed with filthy garments, and stood before the malach.

ZEC 3:4 ‏האָט ער זיך אָפּגערופֿן און האָט געזאָגט צו די װאָס זײַנען געשטאַנען פֿאַר אים, אַזױ צו זאָגן: טוט אױס פֿון אים די קױטיקע בגדים. און צו אים האָט ער געזאָגט: זע, איך האָב אָפּגעטאָן פֿון דיר דײַנע זינד, און װעל דיר אָנטאָן מלבושים. edit

ZEC 3:4 hot er zich opgerufen un hot gezogt tsu di vos zainen geshtanen far im, azoi tsu zogen: tut ois fun im di koitike begadim. un tsu im hot er gezogt: ze, ich hob opgeton fun dir daine zind, un vel dir onton malbushem.

ZEC 3:4 And he answered and spoke unto those that stood before him, saying, Take away the filthy garments from him. And unto him he said, See, I have taken away thine avon (iniquity, guilt) from thee, and I will clothe thee with machalatzot (extra fine, white clothing) .

ZEC 3:5 ‏האָב איך געזאָגט: זאָל מען אים אָנטאָן אַ רײנע הױב אױפֿן קאָפּ. און זײ האָבן אים אָנגעטאָן די רײנע הױב אױפֿן קאָפּ, און האָבן אים אָנגעקלײדט בגדים; און דער מלאך פֿון ה׳ איז געשטאַנען דערבײַ. edit

ZEC 3:5 hob ich gezogt: zol men im onton a reine hoib oifen kop. un zei hoben im ongeton di reine hoib oifen kop, un hoben im ongekleidt begadim; un der malach fun Hashem iz geshtanen derbai.

ZEC 3:5 And I said, Let them set a tzanif tahor (clean turban) , upon his head. So they set a tzanif tahor upon his head, and clothed him with garments. And the Malach Hashem stood by.

ZEC 3:6 ‏און דער מלאך פֿון ה׳ האָט געװאָרנט יְהוֹשועַן, אַזױ צו זאָגן: edit

ZEC 3:6 un der malach fun Hashem hot gevorent Yehoshuaen, azoi tsu zogen:

ZEC 3:6 And the Malach Hashem testified unto Yehoshua, saying:

ZEC 3:7 ‏אַזױ האָט געזאָגט ה׳ צבָֿאוֹת: ‏אױב אין מײַנע װעגן װעסטו גײן, ‏און אױב מײַן היטונג װעסטו היטן, ‏און דו װעסט אױך משפּטן מײַן הױז, ‏און װעסט אױך היטן מײַנע הױפֿן, ‏װעל איך דיר געבן אַן אומגאַנג ‏צװישן די דאָזיקע װאָס שטײען דאָ. edit

ZEC 3:7 azoi hot gezogt Hashem Tseva'ot: oib in maine vegen vestu gein, un oib main hitung vestu hiten, un du vest oich mishpeten main hoiz, un vest oich hiten maine hoifen, vel ich dir geben an umgang tsvishen di dozike vos shteyen do.

ZEC 3:7 Thus saith Hashem Tzva'os: If thou shalt walk in My ways, and if thou shalt keep My charge, then thou shalt also judge My Beis, and shalt also keep My courts, and I will give thee ways to walk among these standing here.

ZEC 3:8 ‏הער נאָר צו, יְהוֹשועַ כֹּהן-גָדול, ‏דו און דײַנע חבֿרים װאָס זיצן פֿאַר דיר – ‏װאָרום פֿאַר אַ צײכן מענטשן זײַנען זײ – ‏װאָרום זע, איך ברענג מײַן קנעכט ‏ {עַבְדִּי} ‏ דעם צמח. edit

ZEC 3:8 her nor tsu, Yehoshua koyen-godul, du un daine chavorim vos zitsen far dir – vorem far a tseichen mentshen zainen zei – vorem ze, ich breng main knecht dem tsemach.

ZEC 3:8 Hear now, O Yehoshua the Kohen HaGadol, thou, and thy fellows that sit before thee, for they are Anshei Mofet (men of portent) ; for, hinei, I will bring forth Avdi Tzemach (My Servant, the Branch) .

ZEC 3:9 ‏װאָרום אָט איז דער שטײן װאָס איך האָב געלײגט פֿאַר יְהוֹשועַן ‏אױף דעם אײן שטײן זײַנען זיבן אױגן. ‏זע, איך קריץ אױס זײַן אױסקריצונג, ‏זאָגט ה׳ צבָֿאוֹת; ‏און איך װעל אָפּטאָן די זינד פֿון דעם דאָזיקן לאַנד ‏אין אײן טאָג. edit

ZEC 3:9 vorem ot iz der shtein vos ich hob geleigt far Yehoshuaen oif dem ein shtein zainen ziben oigen. ze, ich krits ois zain oiskritsung, zogt Hashem Tseva'ot; un ich vel opton di zind fun dem doziken land in ein tog.

ZEC 3:9 For hinei the even (stone) that I have set before Yehoshua; upon one even (stone) shall be shivah einayim (seven eyes) ; hineni, I will engrave the inscription thereof, saith Hashem Tzva'os, and I will remove the avon (iniquity, guilt) of that land in Yom Echad.

ZEC 3:10 ‏אין יענעם טאָג, זאָגט ה׳ צבָֿאוֹת, ‏װעט איר רופֿן אײנער דעם אַנדערן ‏אונטער אַ װײַנשטאָק און אונטער אַ פֿײַגנבױם. edit

ZEC 3:10 in yenem tog, zogt Hashem Tseva'ot, vet ir rufen einer dem anderen unter a vainshtok un unter a faignboim.

ZEC 3:10 In Yom HaHu, saith Hashem Tzva'os, shall ye invite every man his neighbor under the vine and under the fig tree.

ZEC 4:1 ‏און דער מלאך װאָס האָט גערעדט מיט מיר, האָט זיך אומגעקערט, און ער האָט מיך אױפֿגעװעקט, אַזױ װי אַ מענטש װערט אױפֿגעװעקט פֿון זײַן שלאָף. edit

ZEC 4:1 un der malach vos hot geredt mit mir, hot zich umgekert, un er hot mich oifgevekt, azoi vi a mentsh vert oifgevekt fun zain shlof.

ZEC 4:1 And the malach that spoke with me returned, and awakened me, like a man that is wakened out of his sleep.

ZEC 4:2 ‏און ער האָט צו מיר געזאָגט: װאָס זעסטו? האָב איך געזאָגט: איך האָב געזען, ערשט אַ מנוֹרה, אין גאַנצן פֿון גאָלד, און אױבן בײַ איר אַ בעקן, און אירע זיבן לעמפּלעך אױף איר, מיט זיבן, יאָ זיבן רערן צו די לעמפּלעך װאָס בײַ איר אױבן. edit

ZEC 4:2 un er hot tsu mir gezogt: vos zestu? hob ich gezogt: ich hob gezen, ersht a menoyre, in gantsen fun gold, un oiben bai ir a beken, un ire ziben lemplech oif ir, mit ziben, yo ziben reren tsu di lemplech vos bai ir oiben.

ZEC 4:2 And he said unto me, What seest thou? And I said, I have looked, and hinei a menorat zahav, solid gold, with an oil vessel upon the top of it, and shivah nerot (lamps) thereon, and shivah tubes to the shivah nerot (lamps) , which are upon the top thereof:

ZEC 4:3 ‏און צװײ אײלבערטבײמער לעבן איר, אײנער פֿון דער רעכטער זײַט פֿון דעם בעקן, און אײנער פֿון זײַן לינקער זײַט. edit

ZEC 4:3 un tsvei eilbertbeimer leben ir, einer fun der rechter zait fun dem beken, un einer fun zain linker zait.

ZEC 4:3 And two zeytim (olive trees) by it, one upon the right side of the oil vessel, and the other upon the left side thereof.

ZEC 4:4 ‏און איך האָב זיך אָפּגערופֿן און האָב געזאָגט צו דעם מלאך װאָס האָט מיט מיר גערעדט, אַזױ צו זאָגן: װאָס זײַנען די דאָזיקע, מײַן האַר? edit

ZEC 4:4 un ich hob zich opgerufen un hob gezogt tsu dem malach vos hot mit mir geredt, azoi tsu zogen: vos zainen di dozike, main Har?

ZEC 4:4 So I answered and spoke to the malach that spoke with me, saying, What are these, adoni?

ZEC 4:5 ‏האָט געענטפֿערט דער מלאך װאָס האָט מיט מיר גערעדט, און האָט געזאָגט צו מיר: װײסטו נישט װאָס די דאָזיקע זײַנען? האָב איך געזאָגט: נײן, מײַן האַר. edit

ZEC 4:5 hot geentfert der malach vos hot mit mir geredt, un hot gezogt tsu mir: veistu nisht vos di dozike zainen? hob ich gezogt: nein, main Har.

ZEC 4:5 Then the malach that spoke with me answered and said unto me, Knowest thou not what these be? And I said, Lo (no) , adoni.

ZEC 4:6 ‏האָט ער זיך אָפּגערופֿן און האָט געזאָגט צו מיר, אַזױ צו זאָגן: דאָס איז דאָס װאָרט פֿון ה׳ צו זרובבֿלן, אַזױ צו זאָגן: ‏נישט מיט חיל און נישט מיט כּוֹח, ‏נאָר מיט מײַן גײַסט {רוּחַ הַקֹּדֶשׁ}, זאָגט ה׳ צבָֿאוֹת. edit

ZEC 4:6 hot er zich opgerufen un hot gezogt tsu mir, azoi tsu zogen: dos iz dos vort fun Hashem tsu Zerubavelen, azoi tsu zogen: nisht mit cheil un nisht mit koiech, nor mit main gaist, zogt Hashem Tseva'ot.

ZEC 4:6 Then he answered and spoke unto me, saying, This is the Devar Hashem unto Zerubavel, saying: Not by might, nor by ko'ach (power) , but by My Ruach, saith Hashem Tzva'os.

ZEC 4:7 ‏װער ביסטו, גרױסער באַרג? ‏פֿאַר זרובבֿלן װעסטו װערן אַ גלײַכער פּלאַץ; ‏און ער װעט אַרױסברענגען דעם קאָפּשטײן מיט געשרײען: ‏חן, חן צו אים! edit

ZEC 4:7 ver bistu, groiser barg? far Zerubavelen vestu veren a glaicher plats; un er vet aroisbrengen dem kopshtein mit geshraien: Chen, Chen tsu im!

ZEC 4:7 Who art thou, O har hagadol (great mountain) , before Zerubavel? Thou shalt become a plain; and he shall bring forth the even haroshah (cornerstone) thereof with shoutings, crying, Chen, chen (Grace, grace) unto it.

ZEC 4:8 ‏און דאָס װאָרט פֿון ה׳ איז געװען צו מיר, אַזױ צו זאָגן: edit

ZEC 4:8 un dos vort fun Hashem iz geven tsu mir, azoi tsu zogen:

ZEC 4:8 Moreover the Devar Hashem came unto me, saying:

ZEC 4:9 ‏די הענט פֿון זרובבֿלן האָבן געגרונטפֿעסט דאָס דאָזיקע הױז, ‏און זײַנע הענט װעלן עס ענדיקן, ‏און װעסט װיסן אַז ה׳ צבָֿאוֹת ‏האָט מיך געשיקט צו אײַך. edit

ZEC 4:9 di hent fun Zerubavelen hoben gegruntfest dos dozike hoiz, un zaine hent velen es endiken, un vest visen az Hashem Tseva'ot hot mich geshikt tsu aich.

ZEC 4:9 The hands of Zerubavel have laid the Yesod (foundation) of this Beis; his hands shall also finish it; then thou shalt know that Hashem Tzva'os hath sent me unto you.

ZEC 4:10 ‏װאָרום װער נאָר עס האָט פֿאַראַכט ‏דעם טאָג פֿון קלײנע אָנהײבן, ‏זײ װעלן זיך פֿרײען אַז זײ װעלן זען ‏דאָס בלײַגעװיכט אין זרובבֿלס האַנט. ‏די דאָזיקע זיבן דאָס זײַנען די אױגן פֿון ה׳ ‏װאָס װאַנדערן איבער דער גאַנצער ערד. edit

ZEC 4:10 vorem ver nor es hot faracht dem tog fun kleine onheiben, zei velen zich freyen az zei velen zen dos blaigevicht in Zerubavels hant. di dozike ziben dos zainen di oigen fun Hashem vos vanderen iber der gantser erd.

ZEC 4:10 For who hath despised the Yom Ketannot (day of small things) ? For they shall have simcha, and shall see the plumb line in the hand of Zerubavel with these shivah; they are the eyes of Hashem , which run to and fro throughout kol ha'aretz.

ZEC 4:11 ‏האָב איך זיך אָפּגערופֿן און האָב צו אים געזאָגט: װאָס זײַנען די דאָזיקע צװײ אײלבערטבײמער אױף דער רעכטער זײַט פֿון דער מנוֹרה און אױף איר לינקער זײַט? edit

ZEC 4:11 hob ich zich opgerufen un hob tsu im gezogt: vos zainen di dozike tsvei eilbertbeimer oif der rechter zait fun der menoyre un oif ir linker zait?

ZEC 4:11 Then I replied by asking him, What are these two olive trees upon the right side of the menorah and upon the left side thereof?

ZEC 4:12 ‏און איך האָב זיך אָפּגערופֿן אַ צװײט מאָל און האָב געזאָגט צו אים: װאָס זײַנען די צװײ אײלבערטצװײַגן װאָס לעבן די צװײ גילדערנע גיסרערן װאָס לײדיקן אַרױס פֿון זיך דאָס גילדערנע בױמל? edit

ZEC 4:12 un ich hob zich opgerufen a tsveit mol un hob gezogt tsu im: vos zainen di tsvei eilberttsvaigen vos leben di tsvei gilderne gisreren vos leidiken arois fun zich dos gilderne boimel?

ZEC 4:12 And I asked again, and said unto him, What are these two branches of the zeytim which through the two golden sprouts pour the gold-colored oil out of themselves?

ZEC 4:13 ‏האָט ער געזאָגט צו מיר, אַזױ צו זאָגן: װײסטו נישט װאָס די דאָזיקע זײַנען? האָב איך געזאָגט: נײן, מײַן האַר. edit

ZEC 4:13 hot er gezogt tsu mir, azoi tsu zogen: veistu nisht vos di dozike zainen? hob ich gezogt: nein, main Har.

ZEC 4:13 And he answered me and said, Knowest thou not what these be? And I said, Lo (no) , adoni.

ZEC 4:14 ‏האָט ער געזאָגט: דאָס זײַנען די צװײ געזאַלבטע װאָס שטײען לעבן דעם האַר (אֲדוֹן ‏) פֿון דער גאַנצער ערד. edit

ZEC 4:14 hot er gezogt: dos zainen di tsvei gezalbte vos shteyen leben dem Har (adoin ) fun der gantser erd.

ZEC 4:14 Then said he, These are the two bnei hayitzhar (sons of oil) , that stand by Adon Kol Ha'aretz.

ZEC 5:1 ‏און איך האָב װידער אױפֿגעהױבן מײַנע אױגן און האָב געזען, ערשט אַ פֿליעדיקע מגילה. edit

ZEC 5:1 un ich hob vider oifgehoiben maine oigen un hob gezen, ersht a fliedike megile.

ZEC 5:1 Then I turned, and lifted up mine eyes, and looked, and hinei a megillah flying!

ZEC 5:2 ‏האָט ער צו מיר געזאָגט: װאָס זעסטו? האָב איך געזאָגט: איך זע אַ פֿליעדיקע מגילה; איר לענג צװאַנציק אײַלן, און איר ברײט צען אײַלן. edit

ZEC 5:2 hot er tsu mir gezogt: vos zestu? hob ich gezogt: ich ze a fliedike megile; ir leng tsvantsik ailen, un ir breit tsen ailen.

ZEC 5:2 And he said unto me: What seest thou? And I answered: I see a megillah flying; the length thereof is twenty cubits, and the breadth thereof ten cubits.

ZEC 5:3 ‏האָט ער צו מיר געזאָגט: ‏דאָס איז די קללה װאָס גײט אַרױס ‏איבער דעם געזיכט פֿון דער גאַנצער ערד; ‏װאָרום איטלעכער װאָס גנבֿעט, ‏װערט פֿון דאַנען אַװעקגעראַמט לױט איר, ‏און איטלעכער װאָס שװערט פֿאַלש, ‏װערט פֿון דאַנען אַװעקגעראַמט לױט איר. edit

ZEC 5:3 hot er tsu mir gezogt: dos iz di klole vos geit arois iber dem gezicht fun der gantser erd; vorem itlecher vos ganvet, vert fun danen avekgeramt loit ir, un itlecher vos shvert falsh, vert fun danen avekgeramt loit ir.

ZEC 5:3 Then said he unto me: This is ha'alah (the curse) that goeth forth over the face of kol ha'aretz; for every ganav that stealeth shall be purged out according to what it says on one side of the megillah; and every perjurer that sweareth falsely shall be purged out according to what it says on the other side.

ZEC 5:4 ‏איך האָב זי אַרױסגעלאָזט, זאָגט ה׳ צבָֿאוֹת, ‏און זי װעט קומען אין הױז פֿון דעם גנבֿ, ‏און אין הױז פֿון דעם װאָס שװערט בײַ מײַן נאָמען צום פֿאַלשן, ‏און זי װעט בלײַבן אין זײַן הױז, ‏און זי װעט עס פֿאַרלענדן ‏מיט זײַנע האָלצן און מיט זײַנע שטײנער. edit

ZEC 5:4 ich hob zi aroisgelozt, zogt Hashem Tseva'ot, un zi vet kumen in hoiz fun dem ganev, un in hoiz fun dem vos shvert bai main nomen tsum falshen, un zi vet blaiben in zain hoiz, un zi vet es farlenden mit zaine holtsen un mit zaine shteiner.

ZEC 5:4 I will send it forth, saith Hashem Tzva'os, and it shall enter into the bais haganav, and into the bais of him that sweareth falsely biShmi (by My Name) ; and it shall remain inside his bais, and shall destroy it with the timber thereof and the stones thereof.

ZEC 5:5 ‏און דער מלאך װאָס האָט גערעדט מיט מיר, איז אַרױסגעגאַנגען, און האָט צו מיר געזאָגט: הײב אַקאָרשט אױף דײַנע אױגן, און זע װאָס איז דאָס דאָזיקע װאָס גײט אַרױס? edit

ZEC 5:5 un der malach vos hot geredt mit mir, iz aroisgegangen, un hot tsu mir gezogt: heib akorsht oif daine oigen, un ze vos iz dos dozike vos geit arois?

ZEC 5:5 Then the malach that spoke with me came forward, and said unto me, Lift up now thine eyes, and see what is this that cometh into view.

ZEC 5:6 ‏האָב איך געזאָגט: װאָס איז דאָס? האָט ער געזאָגט: דאָס איז די אֵיפֿה װאָס גײט אַרױס. און ער האָט געזאָגט: דאָס איז זײער אָנבליק אין גאַנצן לאַנד – edit

ZEC 5:6 hob ich gezogt: vos iz dos? hot er gezogt: dos iz di eife vos geit arois. un er hot gezogt: dos iz zeyer onblik in gantsen land –

ZEC 5:6 And I said, What is it? And he said, This is the eifah (measuring basket) going out. He said moreover, This is their appearance throughout kol ha'aretz.

ZEC 5:7 ‏ערשט אַ רונד שטיק בלײַ האָט זיך אױפֿגעהױבן – און דאָס איז אַ פֿרױ װאָס זיצט אין דער אֵיפֿה. edit

ZEC 5:7 ersht a rund shtik blai hot zich oifgehoiben – un dos iz a froi vos zitst in der eife.

ZEC 5:7 And, hinei, there was lifted up a lead cover; and there was an isha (woman) yoshevet (sitting) inside the eifah (measuring basket) !

ZEC 5:8 ‏און ער האָט געזאָגט: דאָס איז די שלעכטיקײט. און ער האָט זי אַרײַנגעװאָרפֿן אין דער אֵיפֿה, און האָט אַרױפֿגעװאָרפֿן דאָס שטיק בלײַ אױף איר עפֿענונג. edit

ZEC 5:8 un er hot gezogt: dos iz di shlechtikeit. un er hot zi araingevorfen in der eife, un hot aroifgevorfen dos shtik blai oif ir efenung.

ZEC 5:8 And he said, This is HaRishah (The Wickedness) . And he pushed her inside the eifah; and he pushed the lead cover over the mouth of the eifah.

ZEC 5:9 ‏און איך האָב אױפֿגעהױבן מײַנע אױגן און האָב געזען, ערשט צװײ װײַבער גײען אַרױס, און אַ װינט איז אין זײערע פֿליגלען, און די פֿליגלען בײַ זײ זײַנען װי די פֿליגלען פֿון אַ שטאָרך; און זײ האָבן געטראָגן די אֵיפֿה צװישן ערד און הימל. edit

ZEC 5:9 un ich hob oifgehoiben maine oigen un hob gezen, ersht tsvei vaiber geyen arois, un a vint iz in zeyere fliglen, un di fliglen bai zei zainen vi di fliglen fun a shtorch; un zei hoben getrogen di eife tsvishen erd un himel.

ZEC 5:9 Then lifted I up mine eyes, and looked, and, hinei, there came forth two nashim (women) , and the ruach (wind) was in their kenafayim (wings) ; for they had kenafayim (wings) like the kenafayim of a stork: and they lifted up the eifah between ha'aretz and HaShomayim.

ZEC 5:10 ‏האָב איך געזאָגט צו דעם מלאך װאָס האָט גערעדט מיט מיר: װוּהין טראָגן זײ די אֵיפֿה? edit

ZEC 5:10 hob ich gezogt tsu dem malach vos hot geredt mit mir: vuhin trogen zei di eife?

ZEC 5:10 Then said I to the malach that spoke with me, Whither are these taking the eifah?

ZEC 5:11 ‏האָט ער געזאָגט צו מיר: איר צו בױען אַ הױז אין לאַנד שִנעָר; און אַז עס װעט צוגעברײט װערן, װעט זי דאָרטן אַנידערגעשטעלט װערן אױף איר אָרט. edit

ZEC 5:11 hot er gezogt tsu mir: ir tsu boien a hoiz in land Shinar; un az es vet tsugebreit veren, vet zi dorten anidergeshtelt veren oif ir ort.

ZEC 5:11 And he said unto me, To build it a bais in Eretz Shinar (Babylon) ; and it shall be placed there and set upon its own base.

ZEC 6:1 ‏און איך האָב װידער אױפֿגעהױבן מײַנע אױגן און האָב געזען, ערשט פֿיר רײַטװעגן גײען אַרױס פֿון צװישן צװײ בערג, און די בערג זײַנען קופּערנע בערג. edit

ZEC 6:1 un ich hob vider oifgehoiben maine oigen un hob gezen, ersht fir raitvegen geyen arois fun tsvishen tsvei berg, un di berg zainen kuperne berg.

ZEC 6:1 And I looked again, and lifted up mine eyes, and, hinei, there came arbah merkavot (four chariots) and they were coming out from between two harim (mountains) ; and the harim were harim of nechoshet (bronze) .

ZEC 6:2 ‏אין ערשטן רײַטװאָגן רױטע פֿערד, און אין צװײטן רײַטװאָגן שװאַרצע פֿערד, edit

ZEC 6:2 in ershten raitvogen roite ferd, un in tsveiten raitvogen shvartse ferd,

ZEC 6:2 In the merkavah harishonah were red-brown susim; and in the merkavah hashenit susim shechorim (black horses) ;

ZEC 6:3 ‏און אין דריטן רײַטװאָגן װײַסע פֿערד, און אין פֿירטן רײַטװאָגן געשפּרענקלטע ברױנע פֿערד. edit

ZEC 6:3 un in driten raitvogen vaise ferd, un in firten raitvogen geshprenklte broine ferd.

ZEC 6:3 And in the merkavah hashlishit susim levanim (white horses) ; and in the merkavah harevi'it speckled, powerful susim.

ZEC 6:4 ‏האָב איך זיך אָפּגערופֿן און האָב געזאָגט צו דעם מלאך װאָס האָט מיט מיר גערעדט: װאָס זײַנען די דאָזיקע, מײַן האַר? edit

ZEC 6:4 hob ich zich opgerufen un hob gezogt tsu dem malach vos hot mit mir geredt: vos zainen di dozike, main Har?

ZEC 6:4 Then I answered and said unto the malach that spoke with me, What are these, adoni?

ZEC 6:5 ‏האָט דער מלאך געענטפֿערט און האָט געזאָגט צו מיר: די דאָזיקע גײען אַרױס צו די פֿיר װינטן פֿון הימל, נאָך דעם װי זײ האָבן זיך געשטעלט פֿאַר דעם האַר (אֲדוֹן ‏) פֿון דער גאַנצער ערד. edit

ZEC 6:5 hot der malach geentfert un hot gezogt tsu mir: di dozike geyen arois tsu di fir vinten fun himel, noch dem vi zei hoben zich geshtelt far dem Har (adoin ) fun der gantser erd.

ZEC 6:5 And the malach answered and said unto me, These are the arba ruchot HaShomayim, which go forth from standing before Adon Kol HaAretz.

ZEC 6:6 ‏דער װאָס אין אים זײַנען די שװאַרצע פֿערד גײט אַרױס צום לאַנד פֿון צפֿון, און די װײַסע זײַנען אַרױסגעגאַנגען נאָך זײ, און די געשפּרענקלטע זײַנען אַרױסגעגאַנגען צום לאַנד פֿון דָרום. edit

ZEC 6:6 der vos in im zainen di shvartse ferd geit arois tsum land fun Tsafon, un di vaise zainen aroisgegangen noch zei, un di geshprenklte zainen aroisgegangen tsum land fun dorem.

ZEC 6:6 The one with the susim shechorim (black horses) go forth toward the eretz tzafon (land of the north) ; and the levanim (white ones) go forth after them; and the speckled go forth toward the eretz hateyman (land of the south) .

ZEC 6:7 ‏אױך די ברױנע זײַנען אַרױסגעגאַנגען, און זײ האָבן געװאָלט גײן אומװאַנדערן איבער דער ערד; האָט ער געזאָגט: גײט װאַנדערט אום איבער דער ערד. און זײ האָבן אומגעװאַנדערט איבער דער ערד. edit

ZEC 6:7 oich di broine zainen aroisgegangen, un zei hoben gevolt gein umvanderen iber der erd; hot er gezogt: geit vandert um iber der erd. un zei hoben umgevandert iber der erd.

ZEC 6:7 And the powerful ones went forth, and strained to go around to and fro throughout ha'aretz; and He said, Get you hence, go to and fro throughout ha'aretz. So they went to and fro throughout ha'aretz.

ZEC 6:8 ‏און ער האָט צוגעשריען צו מיר, און האָט גערעדט צו מיר, אַזױ צו זאָגן: זע, די װאָס זײַנען אַרױסגעגאַנגען צום לאַנד פֿון צפֿון, האָבן באַרוט מײַן געמיט אין לאַנד פֿון צפֿון. edit

ZEC 6:8 un er hot tsugeshrien tsu mir, un hot geredt tsu mir, azoi tsu zogen: ze, di vos zainen aroisgegangen tsum land fun Tsafon, hoben bares main gemit in land fun Tsafon.

ZEC 6:8 Then called He to me, and spoke unto me, saying: Look, these that go toward the eretz tzafon have given rest to My Ruach in the eretz tzafon.

ZEC 6:9 ‏און דאָס װאָרט פֿון ה׳ איז געװען צו מיר, אַזױ צו זאָגן: edit

ZEC 6:9 un dos vort fun Hashem iz geven tsu mir, azoi tsu zogen:

ZEC 6:9 And the Devar Hashem came unto me, saying,

ZEC 6:10 ‏נעם פֿון די גלות-לײַט, פֿון כֶלדַין, פֿון טוֹבֿיָהן, און פֿון ידַעְיָהן, װאָס זײַנען געקומען פֿון בָבֿל, און זאָלסט גײן אין דעם אײגענעם טאָג, און קומען אין הױז פֿון יֹאשִיָה דעם זון פֿון צפַֿניָהן – edit

ZEC 6:10 nem fun di goles-lait, fun cheldain, fun Toviyahen, un fun Yedayahen, vos zainen gekumen fun Bavel, un zolst gein in dem eigenem tog, un kumen in hoiz fun Yoshiyah dem zun fun Tsephanyahen –

ZEC 6:10 Take of them of the Golus, even of Cheldai, of Toviyah, and of Yedayah, which have arrived from Babylon, and thou go into the bais of Yoshiyah ben Tzephanyah;

ZEC 6:11 ‏זאָלסט נעמען זילבער און גאָלד, און מאַכן קרױנען, און אָנטאָן אױפֿן קאָפּ פֿון יְהוֹשועַ דעם זון פֿון יהוֹצָדָקן, דעם כֹּהן ‏-גָדול. edit

ZEC 6:11 zolst nemen zilber un gold, un machen kroinen, un onton oifen kop fun Yehoshua dem zun fun Yehotsadaken, dem koyen -godul.

ZEC 6:11 Then take kesef and zahav, and make atarot (crowns) , and set them upon the rosh Yehoshua ben Yehotzadak, the Kohen HaGadol,

ZEC 6:12 ‏און זאָלסט זאָגן צו אים, אַזױ צו זאָגן: ‏אַזױ האָט געזאָגט ה׳ צבָֿאוֹת, אַזױ צו זאָגן: ‏אָט איז דעם מאַן װאָס זײַן נאָמען ‏ איז צֶמַח, ‏און װאָס װעט אַרױסשפּראָצן פֿון זײַן אָרט, ‏און ער װעט בױען דעם הֵיכל פֿון ה׳. edit

ZEC 6:12 un zolst zogen tsu im, azoi tsu zogen: azoi hot gezogt Hashem Tseva'ot, azoi tsu zogen: ot iz dem man vos zain nomen iz tsemach, un vos vet aroisshprotsen fun zain ort, un er vet boien dem heichl fun Hashem.

ZEC 6:12 And speak unto him, saying: Thus saith Hashem Tzva'os: Hinei Ish, TZEMACH Shmo; and out of his place yitzmach (he [Moshiach] shall sprout up) , and he shall build the Heikhal Hashem .

ZEC 6:13 ‏יאָ, ער װעט בױען דעם הֵיכל פֿון ה׳, ‏און ער װעט טראָגן דעם גלאַנץ, ‏און װעט זיצן און געװעלטיקן אױף זײַן טראָן, ‏און אַ כֹּהן ‏ װעט זײַן בײַ זײַן טראָן; ‏און אַ פֿרידלעכע באַראָטונג װעט זײַן צװישן זײ בײדן. edit

ZEC 6:13 yo, er vet boien dem heichl fun Hashem, un er vet trogen dem glants, un vet zitsen un geveltiken oif zain tron, un a koyen vet zain bai zain tron; un a fridleche barotung vet zain tsvishen zei beiden.

ZEC 6:13 It is he who shall build the Heikhal Hashem ; and he shall carry hod (majesty) , and shall sit and rule upon his throne; and he shall be a kohen upon his throne; and the atzat shalom (counsel of peace) shall be between them both.

ZEC 6:14 ‏און די קרױנען זאָלן זײַן חֵלֶמען, און טוֹבֿיָהן, ‏און ידַעְיָהן, און חֵן דעם זון פֿון צפַֿניָהן, ‏פֿאַר אַ געדעכעניש אין דעם הֵיכל פֿון ה׳. edit

ZEC 6:14 un di kroinen zolen zain Chelemen, un Toviyahen, un Yedayahen, un chein dem zun fun Tsephanyahen, far a gedechenish in dem heichl fun Hashem.

ZEC 6:14 And the atarot (crowns) shall be to Chelem, and to Toviyah, and to Yedayah, and to Chen ben Tzephanyah, for a memorial in the Heikhal Hashem .

ZEC 6:15 ‏און װײַטע װעלן קומען, ‏און װעלן בױען אין דעם הֵיכל פֿון ה׳; ‏און איר װעט װיסן אַז ה׳ צבָֿאוֹת ‏האָט מיך געשיקט צו אײַך. ‏און עס װעט זײַן, אױב הערן װעט איר צוהערן ‏צו דעם קֹול פֿון ה׳ אלוקיכם. edit

ZEC 6:15 un vaite velen kumen, un velen boien in dem heichl fun Hashem; un ir vet visen az Hashem Tseva'ot hot mich geshikt tsu aich. un es vet zain, oib heren vet ir tsuheren tsu dem kol fun Hashem Elokeichem.

ZEC 6:15 And they that are far off shall come and build the Heikhal Hashem , and ye shall know that Hashem Tzva'os hath sent me unto you. And this shall come to pass, if ye will diligently obey the kol (voice) Hashem Eloheichem.

ZEC 7:1 ‏און עס איז געװען אין פֿירטן יאָר פֿון מלך דָריָוֶש, איז דאָס װאָרט פֿון ה׳ געװען צו זכַריָהן אין פֿירטן טאָג פֿון נײַנטן חוֹדש, אין כִּסלֵו, edit

ZEC 7:1 un es iz geven in firten yor fun melech Daryavesh, iz dos vort fun Hashem geven tsu Zecharyahen in firten tog fun nainten Chodesh, in Kislev,

ZEC 7:1 And it came to pass in the shnat arba of Daryavesh HaMelech, that the Devar Hashem came unto Zecharyah in the fourth of the chodesh hateshi'i (ninth month) , even in Kislev;

ZEC 7:2 ‏װען בֵית-אֵל, שַׂראֶצֶר, און רֶגֶם-מֶלֶך און זײַנע מענטשן, האָבן געשיקט צו בעטן פֿאַר ה׳, edit

ZEC 7:2 ven Beit-El, Sar-Etser, un Regem-melech un zaine mentshen, hoben geshikt tsu beten far Hashem,

ZEC 7:2 And Beit-El had sent Sar-Etzer and Regem-Melech, and their men, to make entreaty for favor before Hashem ,

ZEC 7:3 ‏און צו זאָגן צו די כֹּהנים װאָס אין הױז פֿון ה׳ צבָֿאוֹת, און צו די נבֿיאים, אַזױ צו זאָגן: זאָל איך װײנען אין דעם פֿינפֿטן חוֹדש אָפּגעזונדערטערהײט, אַזױ װי איך האָב געטאָן שױן פֿון כַּמֶה יאָרן? edit

ZEC 7:3 un tsu zogen tsu di koyanim vos in hoiz fun Hashem Tseva'ot, un tsu di neviim, azoi tsu zogen: zol ich veinen in dem finften Chodesh opgezunderterheit, azoi vi ich hob geton shoin fun kame yoren?

ZEC 7:3 And to speak unto the kohanim which were in the Beis Hashem Tzva'os, and to the nevi'im, saying, Should I mourn in the fifth month, hinnazer (separating myself by fasting) , as I have done these so many shanim?

ZEC 7:4 ‏איז דאָס װאָרט פֿון ה׳ צבָֿאוֹת געװען צו מיר, אַזױ צו זאָגן: edit

ZEC 7:4 iz dos vort fun Hashem Tseva'ot geven tsu mir, azoi tsu zogen:

ZEC 7:4 Then came the Devar Hashem Tzva'os unto me, saying,

ZEC 7:5 ‏זאָג צו דעם גאַנצן פֿאָלק פֿון לאַנד, און צו די כֹּהנים, אַזױ צו זאָגן: אַז איר האָט געפֿאַסט און געקלאָגט אין פֿינפֿטן און אין זיבעטן חוֹדש שױן זיבעציק יאָר, האָט איר פֿאַסטן דען מיר געפֿאַסט? edit

ZEC 7:5 zog tsu dem gantsen folk fun land, un tsu di koyanim, azoi tsu zogen: az ir hot gefast un geklogt in finften un in zibeten Chodesh shoin zibetsik yor, hot ir fasten den mir gefast?

ZEC 7:5 Speak unto kol Am Ha'Aretz, and to the kohanim, saying, When ye did a tzom and mourned in the fifth and seventh, even these past shivim shanah, did ye at all fast the tzom unto Me, even to Me?

ZEC 7:6 ‏און אַז איר עסט, און אַז איר טרינקט, זײַט איר נישט די װאָס עסט, און איר די װאָס טרינקט? edit

ZEC 7:6 un az ir est, un az ir trinkt, zait ir nisht di vos est, un ir di vos trinkt?

ZEC 7:6 And when ye did eat, and when ye did drink, did not ye eat for yourselves, and drink for yourselves?

ZEC 7:7 ‏דאָס זײַנען דאָך די װערטער װאָס ה׳ האָט גערופֿן דורך די פֿריִערדיקע נבֿיאים, װען ירושָלַיִם איז געװען באַזעצט און בשַלװה, מיט אירע שטעט רונד אַרום איר, און דער דָרום און די נידערונג זײַנען געװען באַזעצט. edit

ZEC 7:7 dos zainen doch di verter vos Hashem hot gerufen durch di frierdike neviim, ven Yerusholayim iz geven bazetst un beshalve, mit ire shtet rund arum ir, un der dorem un di niderung zainen geven bazetst.

ZEC 7:7 Should ye not hear the devarim which Hashem hath preached by the nevi'im harishonim, when Yerushalayim was inhabited and at ease, and the towns thereof round about her, when men inhabited the Negev and the Shefelah?

ZEC 7:8 ‏און דאָס װאָרט פֿון ה׳ איז געװען צו זכַריָהן, אַזױ צו זאָגן: edit

ZEC 7:8 un dos vort fun Hashem iz geven tsu Zecharyahen, azoi tsu zogen:

ZEC 7:8 And the Devar Hashem came unto Zecharyah, saying:

ZEC 7:9 ‏אַזױ האָט געהאַט געזאָגט ה׳ צבָֿאוֹת, אַזױ צו זאָגן: ‏משפּט אַן אמתן משפּט, ‏און טוט חֶסֶד און דערבאַרימונג אײנער מיטן אַנדערן, edit

ZEC 7:9 azoi hot gehat gezogt Hashem Tseva'ot, azoi tsu zogen: mishpot an emesen mishpot, un tut chesed un derbarimung einer miten anderen,

ZEC 7:9 Thus saith Hashem Tzva'os, saying: Administer mishpat emes. And let every man show chesed and rachamim to his brother;

ZEC 7:10 ‏און אַן אַלמנה און אַ יתום, ‏אַ פֿרעמדן און אַן אָרימאַן, ‏זאָלט איר נישט דריקן, ‏און אײנער דעם אַנדערנס רעה ‏זאָלט איר נישט טראַכטן אין אײַער האַרצן. edit

ZEC 7:10 un an almone un a yetum, a fremden un an oriman, zolt ir nisht driken, un einer dem anderns reh zolt ir nisht trachten in aier hartsen.

ZEC 7:10 And oppress not the almanah, nor the yetomim, the ger, nor the aniyim; and let none of you imagine ra'ah against his brother in your lev.

ZEC 7:11 ‏אָבער זײ האָבן נישט געװאָלט האָרכן, ‏און זײ האָבן געקערט אַ װידערשפּעניקן רוקן, ‏און זײערע אױערן האָבן זײ פֿאַרשטאָפּט נישט צו הערן. edit

ZEC 7:11 ober zei hoben nisht gevolt horchen, un zei hoben gekert a vidershpeniken ruchen, un zeyere oieren hoben zei farshtopt nisht tsu heren.

ZEC 7:11 But they refused to heed, and stubbornly stiffened their shoulders, stopped up their oznayim, that they not hear.

ZEC 7:12 ‏און זײער האַרץ האָבן זײ געמאַכט אַזױ װי דימענטשטײן, ‏נישט צו הערן די תּורה און די װערטער ‏װאָס ה׳ צבָֿאוֹת האָט געשיקט מיט זײַן גײַסט ‏דורך די פֿריִערדיקע נבֿיאים; ‏דערום איז געװאָרן אַ גרױסער צאָרן {קֶצֶף} ‏ פֿון ה׳ צבָֿאוֹת. edit

ZEC 7:12 un zeyer harts hoben zei gemacht azoi vi dimentshtein, nisht tsu heren di torah un di verter vos Hashem Tseva'ot hot geshikt mit zain gaist durch di frierdike neviim; derum iz gevoren a groiser tsoren fun Hashem Tseva'ot.

ZEC 7:12 Yea, they made their hearts as shamir (diamond) , and would not yield in mishma'at (obedience) to the Torah and the devarim which Hashem Tzva'os hath sent by His Ruach through the hand of the nevi'im harishonim; therefore came a ketzef gadol (great wrath) from Hashem Tzva'os.

ZEC 7:13 ‏און עס איז געװען: ‏אַזױ װי ער האָט גערופֿן, און זײ האָבן נישט צוגעהערט, ‏אַזױ װעלן זײ רופֿן, און איך װעל נישט צוהערן, ‏האָט געזאָגט ה׳ צבָֿאוֹת. edit

ZEC 7:13 un es iz geven: azoi vi er hot gerufen, un zei hoben nisht tsugehert, azoi velen zei rufen, un ich vel nisht tsuheren, hot gezogt Hashem Tseva'ot.

ZEC 7:13 Therefore it is come to pass, that as He called, and they would not hear; so they called, and I would not hear, saith Hashem Tzva'os;

ZEC 7:14 ‏און איך װעל זײ צעשטורעמען איבער אַלע פֿעלקער ‏װאָס זײ האָבן זײ נישט געקענט. ‏אַזױ איז דאָס לאַנד װיסט געװאָרן נאָך זײ, ‏אָן אַ גײער און אָן אַ קומער; ‏און זײ האָבן געמאַכט דאָס גלוסטיקע לאַנד אַ װיסטעניש. edit

ZEC 7:14 un ich vel zei tseshturemen iber ale felker vos zei hoben zei nisht gekent. azoi iz dos land vist gevoren noch zei, on a geyer un on a kumer; un zei hoben gemacht dos glustike land a vistenish.

ZEC 7:14 But I dispersed them with a whirlwind among kol HaGoyim which they had not known. Thus HaAretz was desolate after them, that no man passed through nor returned; for they laid the Eretz Chemdat (Desired Land) desolate.

ZEC 8:1 ‏און דאָס װאָרט פֿון ה׳ צבָֿאוֹת איז געװען אַזױ צו זאָגן: edit

ZEC 8:1 un dos vort fun Hashem Tseva'ot iz geven azoi tsu zogen:

ZEC 8:1 Again the Devar Hashem Tzva'os came to me, saying:

ZEC 8:2 ‏אַזױ האָט געזאָגט ה׳ צבָֿאוֹת: ‏איך בין מקנא פֿאַר צִיוֹן אַ גרױס קִנְאָה, ‏און מיט גרױס גרימצאָרן איך בין מקנא פֿאַר איר. edit

ZEC 8:2 azoi hot gezogt Hashem Tseva'ot: ich bin mekane far Tsiyon a grois kine, un mit grois grimtsoren ich bin mekane far ir.

ZEC 8:2 Thus saith Hashem Tzva'os: I am jealous for Tziyon with kina gedolah (great jealousy) and I am jealous for her with chemah gedolah (great fury) .

ZEC 8:3 ‏אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: ‏איך קער זיך אום קײן צִיוֹן, ‏און איך װעל רוען אין ירושָלַיִם, ‏און ירושָלַיִם װעט גערופֿן װערן די שטאָט פֿון אמת, ‏און דער באַרג פֿון ה׳ צבָֿאוֹת, דער הײליקער באַרג. edit

ZEC 8:3 azoi hot Hashem gezogt: ich ker zich um kein Tsiyon, un ich vel ruen in Yerusholayim, un Yerusholayim vet gerufen veren di shtot fun emes, un der barg fun Hashem Tseva'ot, der heiliker barg.

ZEC 8:3 Thus saith Hashem : I will return unto Tziyon, and will dwell in the midst of Yerushalayim; and Yerushalayim shall be called Ir HaEmes; and Har Hashem Tzva'os, Har HaKodesh.

ZEC 8:4 ‏אַזױ האָט געזאָגט ה׳ צבָֿאוֹת: ‏עס װעלן נאָך זיצן זקנים און זקנות אין די גאַסן פֿון ירושָלַיִם, ‏איטלעכער מיט זײַן שטעקן אין זײַן האַנט, פֿון גרױס עלטער. edit

ZEC 8:4 azoi hot gezogt Hashem Tseva'ot: es velen noch zitsen zeknim un zekeinus in di gasen fun Yerusholayim, itlecher mit zain shteken in zain hant, fun grois elter.

ZEC 8:4 Thus saith Hashem Tzva'os: Zekenim and zekenot shall yet dwell in the rechovot of Yerushalayim, and every man with his staff in his hand me'rov yamim (because of many days) .

ZEC 8:5 ‏און די גאַסן פֿון דער שטאָט ‏װעלן זײַן פֿול מיט ייִנגלעך און מײדלעך ‏װאָס שפּילן זיך אין אירע גאַסן. edit

ZEC 8:5 un di gasen fun der shtot velen zain ful mit yinglech un meidlech vos shpilen zich in ire gasen.

ZEC 8:5 And the rechovot of the city shall be full of yeladim and yeladot playing in the rechovot thereof.

ZEC 8:6 ‏אַזױ האָט געזאָגט ה׳ צבָֿאוֹת: ‏אױב דאָס װעט זײַן װוּנדערלעך אין די אױגן ‏פֿון דעם איבערבלײַב פֿון דעם דאָזיקן פֿאָלק אין יענע טעג, ‏זאָל עס אױך אין מײַנע אױגן זײַן װוּנדערלעך? ‏זאָגט ה׳ צבָֿאוֹת. edit

ZEC 8:6 azoi hot gezogt Hashem Tseva'ot: oib dos vet zain vunderlech in di oigen fun dem iberblaib fun dem doziken folk in yene teg, zol es oich in maine oigen zain vunderlech? zogt Hashem Tseva'ot.

ZEC 8:6 Thus saith Hashem Tzva'os: If it be marvellous in the eyes of the she'erit HaAm HaZeh in those days, should it also be marvellous in Mine eyes? saith Hashem Tzva'os.

ZEC 8:7 ‏אַזױ האָט געזאָגט ה׳ צבָֿאוֹת: ‏זע, איך העלף מײַן פֿאָלק, פֿון דעם לאַנד פֿון זונ-אױפֿגאַנג, ‏און פֿון דעם לאַנד פֿון זון-אונטערגאַנג. edit

ZEC 8:7 azoi hot gezogt Hashem Tseva'ot: ze, ich helf main folk, fun dem land fun zun-oifgang, un fun dem land fun zun-untergang.

ZEC 8:7 Thus saith Hashem Tzva'os: Hineni, I will save My people from the eretz mizrach (land of the east) , and from the eretz of the setting sun;

ZEC 8:8 ‏און איך װעל זײ ברענגען, ‏און זײ װעלן װױנען אין ירושָלַיִם, ‏און זײ װעלן זײַן מײַן פֿאָלק, ‏און איך װעל זײַן זײער אלֹקים, ‏מיט אמת און מיט גערעכטיקײט. edit

ZEC 8:8 un ich vel zei brengen, un zei velen voinen in Yerusholayim, un zei velen zain main folk, un ich vel zain zeyer Elokim, mit emes un mit gerechtikeit.

ZEC 8:8 And I will bring them, and they shall dwell in the midst of Yerushalayim; and they shall be My people, and I will be their G-d, in emes and in tzedakah.

ZEC 8:9 ‏אַזױ האָט געזאָגט ה׳ צבָֿאוֹת: זאָלן געשטאַרקט זײַן אײַערע הענט, איר װאָס הערט אײַן אין די דאָזיקע טעג די דאָזיקע װערטער פֿון דעם מױל פֿון די נבֿיאים װאָס זײַנען געװען אין דעם טאָג װאָס דאָס הױז פֿון ה׳ צבָֿאוֹת, דער הֵיכל, איז געגרונטפֿעסט געװאָרן געבױט צו װערן. edit

ZEC 8:9 azoi hot gezogt Hashem Tseva'ot: zolen geshtarkt zain aiere hent, ir vos hert ain in di dozike teg di dozike verter fun dem moil fun di neviim vos zainen geven in dem tog vos dos hoiz fun Hashem Tseva'ot, der heichl, iz gegruntfest gevoren geboit tsu veren.

ZEC 8:9 Thus saith Hashem Tzva'os: Let your hands be strong, ye that hear in these days these devarim by the mouth of the nevi'im, on the yom that the Yesod of the Beis Hashem Tzava'os was laid, the Heikhal, that it may be built.

ZEC 8:10 ‏װאָרום פֿאַר יענע טעג איז קײן לױן פֿאַרן מענטשן נישט געװען, און קײן לױן פֿאַר דער בהמה איז נישט געװען, און פֿאַר דעם אַרױסגײער און פֿאַר דעם אַרײַנגײער איז נישט געװען קײן זיכערקײט פֿון דעם פֿײַנט, און איך פֿלעג אָנשיקן אַלע מענטשן אײנעם אױפֿן אַנדערן. edit

ZEC 8:10 vorem far yene teg iz kein loin faran mentshen nisht geven, un kein loin far der beheime iz nisht geven, un far dem aroisgeyer un far dem araingeyer iz nisht geven kein zicherkeit fun dem faint, un ich fleg onshiken ale mentshen einem oifen anderen.

ZEC 8:10 For before these days there was no sachar for man, nor any sachar for beast; neither was there any shalom to him that went out or came in because of the tzar (oppressor) ; for I set all men every one against his neighbor.

ZEC 8:11 ‏אָבער אַצונד װעל איך נישט זײַן צו דעם איבערבלײַב פֿון דעם דאָזיקן פֿאָלק אַזױ װי אין די פֿריִערדיקע טעג, זאָגט ה׳ צבָֿאוֹת. edit

ZEC 8:11 ober atsund vel ich nisht zain tsu dem iberblaib fun dem doziken folk azoi vi in di frierdike teg, zogt Hashem Tseva'ot.

ZEC 8:11 But now I will not be unto the she'erit HaAm HaZeh as in the former days, saith Hashem Tzva'os.

ZEC 8:12 ‏װאָרום דער זאָמען פֿון שלום װעט זײַן, ‏אַז דער װײַנשטאָק װעט געבן זײַן פֿרוכט, ‏און די ערד װעט געבן איר געװעקס, ‏און די הימלען װעלן געבן זײער טױ; ‏און איך װעל דעם איבערבלײַב פֿון דעם דאָזיקן פֿאָלק, ‏מאַכן אַרבן אַל דאָס דאָזיקע. edit

ZEC 8:12 vorem der zomen fun sholem vet zain, az der vainshtok vet geben zain frucht, un di erd vet geben ir geveks, un di himlen velen geben zeyer toi; un ich vel dem iberblaib fun dem doziken folk, machen arben al dos dozike.

ZEC 8:12 For the zera is of shalom; the gefen shall yield her fruit, and ha'aretz shall give her increase, and HaShomayim shall give their tal; and I will cause the she'erit HaAm HaZeh to possess all these things for a nachalah.

ZEC 8:13 ‏און עס װעט זײַן, ‏אַזױ װי איר זײַט געװען אַ קללה צװישן די פֿעלקער, ‏איר הױז פֿון יהוּדה און הױז פֿון יִשׂרָאֵל, ‏אַזױ װעל איך אײַך העלפֿן, ‏און איר װעט װערן אַ ברכה; ‏איר זאָלט נישט מורא האָבן; זאָלן געשטאַרקט זײַן אײַערע הענט. edit

ZEC 8:13 un es vet zain, azoi vi ir zait geven a klole tsvishen di felker, ir hoiz fun Yehudah un hoiz fun Yisroel, azoi vel ich aich helfen, un ir vet veren a brocha; ir zolt nisht moire hoben; zolen geshtarkt zain aiere hent.

ZEC 8:13 And it shall come to pass, that as ye were a kelalah (curse) among the Goyim, O Bais Yehudah, and Bais Yisroel; so will I save you, and ye shall be a brocha; fear not, but let your hands be strong.

ZEC 8:14 ‏װאָרום אַזױ האָט געזאָגט ה׳ צבָֿאוֹת: ‏אַזױ װי איך האָב באַדאַכט אײַך שלעכטס צו טאָן, ‏װען אײַערע עלטערן האָבן מיך דערצערנט, ‏זאָגט ה׳ צבָֿאוֹת, ‏און איך האָב נישט חרטה געהאַט, edit

ZEC 8:14 vorem azoi hot gezogt Hashem Tseva'ot: azoi vi ich hob badacht aich shlechts tsu ton, ven aiere elteren hoben mich dertsernt, zogt Hashem Tseva'ot, un ich hob nisht charote gehat,

ZEC 8:14 For thus saith Hashem Tzva'os: As I determined to bring rah on you, when your avot provoked Me to wrath, saith Hashem Tzava'os, and I relented not with rachamim:

ZEC 8:15 ‏אַזױ האָב איך װידער באַדאַכט אין די דאָזיקע טעג ‏צו באַגיטיקן ירושָלַיִם און דאָס הױז פֿון יהוּדה; ‏איר זאָלט נישט מורא האָבן. edit

ZEC 8:15 azoi hob ich vider badacht in di dozike teg tsu bagitiken Yerusholayim un dos hoiz fun Yehudah; ir zolt nisht moire hoben.

ZEC 8:15 So again have I determined in these days to do good unto Yerushalayim and to Bais Yehudah; fear ye not.

ZEC 8:16 ‏דאָס זײַנען די זאַכן װאָס איר זאָלט טאָן: ‏רעדט אמת אײנער מיטן אַנדערן, ‏אמת און אַ פֿרידלעכן משפּט ‏טוט משפּטן אין אײַערע טױערן. edit

ZEC 8:16 dos zainen di zachen vos ir zolt ton: redt emes einer miten anderen, emes un a fridlechen mishpot tut mishpeten in aiere toieren.

ZEC 8:16 These are the things that ye must do: Speak ye every man emes to his neighbor; execute the judgment of mishpat shalom in your she'arim (gates, courts) ;

ZEC 8:17 ‏און אײנער דעם אַנדערנס רעה ‏זאָלט איר נישט טראַכטן אין אײַער האַרצן, ‏און קײן פֿאַלשע שבֿועה זאָלט איר נישט ליב האָבן, ‏װאָרום דאָס אַלץ איז װאָס איך האָב פֿײַנט, ‏זאָגט ה׳. edit

ZEC 8:17 un einer dem anderns reh zolt ir nisht trachten in aier hartsen, un kein falshe shvue zolt ir nisht lib hoben, vorem dos alts iz vos ich hob faint, zogt Hashem.

ZEC 8:17 And let none of you imagine ra'ah in your levavot against his neighbor; and love no shevuat sheker (false oath) ; for all these are things that I hate, saith Hashem .

ZEC 8:18 ‏און דאָס װאָרט פֿון ה׳ צבָֿאוֹת איז געװען צו מיר, אַזױ צו זאָגן: edit

ZEC 8:18 un dos vort fun Hashem Tseva'ot iz geven tsu mir, azoi tsu zogen:

ZEC 8:18 And the Devar Hashem Tzva'os came unto me, saying:

ZEC 8:19 ‏אַזױ האָט געזאָגט ה׳ צבָֿאוֹת: דער תָּענית פֿון פֿירטן חוֹדש, און דער תָּענית פֿון פֿינפֿטן, און דער תָּענית פֿון זיבעטן, און דער תָּענית פֿון צענטן, װעט זײַן דעם הױז פֿון יהוּדה פֿאַר אַ פֿרײד און פֿאַר אַ שִׂמחה, און פֿאַר יוֹם-טובֿים; נאָר האָט ליב אמת און שלום. edit

ZEC 8:19 azoi hot gezogt Hashem Tseva'ot: der toּenit fun firten Chodesh, un der toּenit fun finften, un der toּenit fun zibeten, un der toּenit fun tsenten, vet zain dem hoiz fun Yehudah far a freid un far a simcha, un far yom-tuvim; nor hot lib emes un sholem.

ZEC 8:19 Thus saith Hashem Tzva'os: The tzom of the fourth month, and the tzom of the fifth, and the tzom of the seventh, and the tzom of the tenth, shall be to the Bais Yehudah for sasson and simcha, and mo'adim tovim; therefore love emes and shalom.

ZEC 8:20 ‏אַזױ האָט געזאָגט ה׳ צבָֿאוֹת: ‏עס װעט נאָך געשען, ‏אַז קומען װעלן פֿעלקער ‏און באַװױנער פֿון פֿיל שטעט; edit

ZEC 8:20 azoi hot gezogt Hashem Tseva'ot: es vet noch geshen, az kumen velen felker un bavoiner fun fil shtet;

ZEC 8:20 Thus saith Hashem Tzva'os: It shall yet come to pass, that there shall come amim (nations) , and the inhabitants of many cities;

ZEC 8:21 ‏און די באַװױנער פֿון אײן שטאָט ‏װעלן גײן צו דער אַנדערער, אַזױ צו זאָגן: ‏גײן לאָמיר גײן צו בעטן פֿאַר ה׳, ‏און צו זוכן דעם ה׳ צבָֿאוֹת; ‏איך װיל אױך גײן. edit

ZEC 8:21 un di bavoiner fun ein shtot velen gein tsu der anderer, azoi tsu zogen: gein lomir gein tsu beten far Hashem, un tsu zuchen dem Hashem Tseva'ot; ich vil oich gein.

ZEC 8:21 And the inhabitants of one city shall go to another, saying: Let us go speedily to make entreaty before Hashem , and to seek Hashem Tzva'os. I myself am going.

ZEC 8:22 ‏און קומען װעלן פֿיל אומות און מאַכטיקע פֿעלקער ‏צו זוכן ה׳ צבָֿאוֹת אין ירושָלַיִם, ‏און צו בעטן פֿאַר ג-ט. edit

ZEC 8:22 un kumen velen fil umes un machtike felker tsu zuchen Hashem Tseva'ot in Yerusholayim, un tsu beten far g-t.

ZEC 8:22 Yea, amim rabbim and Goyim powerful shall come to seek Hashem Tzva'os in Yerushalayim, and to daven before Hashem .

ZEC 8:23 ‏אַזױ האָט געזאָגט ה׳ צבָֿאוֹת: ‏אין יענע טעג װעט געשען, ‏אַז אָננעמען װעלן צען מענטשן ‏פֿון אַלערלײ לשוֹנות פֿון די פֿעלקער – ‏אָננעמען דעם ברעג קלײד פֿון אַ ייִדן, ‏אַזױ צו זאָגן: לאָמיר גײן מיט אײַך, ‏װאָרום מיר האָבן געהערט אַז אלֹקים איז מיט אײַך. edit

ZEC 8:23 azoi hot gezogt Hashem Tseva'ot: in yene teg vet geshen, az onnemen velen tsen mentshen fun alerlei leshoines fun di felker – onnemen dem breg kleid fun a Yiden, azoi tsu zogen: lomir gein mit aich, vorem mir hoben gehert az Elokim iz mit aich.

ZEC 8:23 Thus saith Hashem Tzva'os: In those days it shall come to pass, that asarah anashim (ten men) out of kol leshonot HaGoyim (all the tongues of the nations) shall take hold, even take hold of the hem of the robe of a Yehudi (Jew) , saying: Let us go with you; for we have heard that Elohim is with you.

ZEC 9:1 ‏די נבֿואה פֿון ה׳ס װאָרט: ‏אין לאַנד חדרָך און דַמֶשֶׂק ‏װעט זײַן זײַן לאַגערונג – ‏װאָרום צו ג-ט איז דאָס אױג פֿון מענטשן, ‏װי פֿון אַלע שבֿטים פֿון יִשׂרָאֵל – edit

ZEC 9:1 di nevue fun Hashems vort: in land Chadrake un Damascus vet zain zain lagerung – vorem tsu g-t iz dos oig fun mentshen, vi fun ale shvotim fun Yisroel –

ZEC 9:1 The burden of the Devar Hashem against Eretz Chadrakh, and Damascus its menuchah (resting place) ; for toward Hashem shall be the eyes of man as of Kol Shivtei Yisroel (all the tribes of Israel) .

ZEC 9:2 ‏און אױך אין חַמָת װאָס גרענעצט זיך דערמיט, ‏און אין צוֹר און צידון װי זײער קלוג זי איז. edit

ZEC 9:2 un oich in Chammat vos grenetst zich dermit, un in Tsor un Tsidon vi zeyer klug zi iz.

ZEC 9:2 And Chamat at its border; Tzor and Tzidon, though it be very wise.

ZEC 9:3 ‏און צוֹר האָט זיך אַ פֿעסטונג געבױט, ‏און אָנגעקליבן זילבער װי שטױב, ‏און גינגאָלד װי קױט פֿון די גאַסן. edit

ZEC 9:3 un Tsor hot zich a festung geboit, un ongekliben zilber vi shtoib, un gingold vi koit fun di gasen.

ZEC 9:3 And Tzor did build herself a matzor (stronghold) , and heaped up kesef like the dust, and fine gold like the mire of the streets.

ZEC 9:4 ‏זע, אֲדֹנָי װעט זי פֿאַראָרימען, ‏און ער װעט שלײַדערן אין אים איר מאַכט, ‏און זי װעט אין פֿײַער פֿאַרצערט װערן. edit

ZEC 9:4 ze, Adonoi vet zi farorimen, un er vet shlaideren in im ir macht, un zi vet in faier fartsert veren.

ZEC 9:4 Hinei, Adonoi will cause it to be taken, and He will strike her power on the yam; and she shall be devoured with eish.

ZEC 9:5 ‏אַשקלוֹן װעט זען און װעט מורא האָבן, ‏און עַזָה – און זי װעט ציטערן זײער, ‏און עֶקרוֹן – װײַל צו שאַנד געװאָרן איז איר אױסקוק; ‏און אונטערגײן װעט אַ מלך פֿון עַזָה, ‏און אַשקלוֹן װעט זײַן נישט באַװױנט. edit

ZEC 9:5 Ashkelon vet zen un vet moire hoben, un Azah – un zi vet tsiteren zeyer, un Ekron – vail tsu shand gevoren iz ir oiskuk; un untergein vet a melech fun Azah, un Ashkelon vet zain nisht bavoint.

ZEC 9:5 Ashkelon shall see it, and fear; Azah (Gaza) also shall see it, and tremble greatly, and Ekron; for her hope shall be put to shame; and Melech shall perish out of Azah (Gaza) , and Ashkelon shall not be inhabited.

ZEC 9:6 ‏און אַ ממזר-פֿאָלק װעט זיצן אין אַשדוֹד, ‏און איך װעל פֿאַרשנײַדן {כרת} ‏ דעם שטאָלץ פֿון די פּלִשתּים. edit

ZEC 9:6 un a memzr-folk vet zitsen in Ashdod, un ich vel farshnaiden dem shtolts fun di Pelishtim.

ZEC 9:6 And mamzer shall dwell in Ashdod, and I will cut off the ga'on (pride) of the Pelishtim (Philistines) .

ZEC 9:7 ‏און איך װעל אָפּטאָן זײַן בלוט פֿון זײַן מױל, ‏און זײַנע אומװערדיקײטן פֿון צװישן זײַנע צײן, ‏און ער אױך װעט בלײַבן בײַ אלוקינו; ‏און ער װעט זײַן װי אַ פֿירשט אין יהוּדה, ‏און עֶקרוֹן װעט זײַן װי דער יבֿוסי. edit

ZEC 9:7 un ich vel opton zain blut fun zain moil, un zaine umverdikeiten fun tsvishen zaine tsein, un er oich vet blaiben bai Elokeinu; un er vet zain vi a firsht in Yehudah, un Ekron vet zain vi der Yevusi.

ZEC 9:7 And I will take away his dahm out of his mouth, and his abominations from between his teeth; but he will also remain to Eloheinu, and he shall be as a tribe prince in Yehudah, and Ekron like the Yevusi (Jebusite) .

ZEC 9:8 ‏און איך װעל לאַגערן אַרום מײַן הױז אַקעגן חיל, ‏אַקעגן גײער און אַקעגן קומער, ‏און מער װעט נישט דורכגײן דורך זײ קײן דריקער; ‏װאָרום אַצונד האָב איך געזען מיט מײַנע אױגן. edit

ZEC 9:8 un ich vel lageren arum main hoiz akegen cheil, akegen geyer un akegen kumer, un mer vet nisht durchgein durch zei kein driker; vorem atsund hob ich gezen mit maine oigen.

ZEC 9:8 And I will encamp about Mine Bais against military power, because of him that goes maurading to and fro; and no oppressor shall pass through them any more; for now I am keeping watch with Mine eyes.

ZEC 9:9 ‏פֿרײ זיך זײער, טאָכטער צִיוֹן, ‏שאַל, טאָכטער ירושָלַיִם, ‏זע, דײַן מלך װעט קומען צו דיר, ‏אַ גערעכטער און אַ זיגער איז ער; ‏אַן ענװ, און רײַט אױף אַן אײזל, ‏אױף אַ יונגן זון פֿון אַן אײזעלין. edit

ZEC 9:9 frai zich zeyer, tochter Tsiyon, shal, tochter Yerusholayim, ze, dain melech vet kumen tsu dir, a gerechter un a ziger iz er; an onev, un rait oif an eizl, oif a yungen zun fun an eizelin.

ZEC 9:9 Rejoice greatly, O Bat Tziyon; shout, O Bat Yerushalayim; hinei, thy Melech cometh unto thee, tzaddik, and having Salvation; ani (lowly, meek) , and riding upon a chamor, even upon a colt the foal of a donkey.

ZEC 9:10 ‏און איך װעל פֿאַרשנײַדן אַ רײַטװאָגן פֿון אפֿרים, ‏און אַ פֿערד פֿון ירושָלַיִם, ‏און פֿאַרשניטן װעט װערן דער בױגן פֿון מלחמה; ‏און ער װעט רעדן שלום צו די פֿעלקער, ‏און זײַן געװעלטיקונג װעט זײַן פֿון ים ביז ים, ‏און פֿון טײַך ביז די עקן פֿון דער ערד. edit

ZEC 9:10 un ich vel farshnaiden a raitvogen fun Ephrayim, un a ferd fun Yerusholayim, un farshniten vet veren der boigen fun milchome; un er vet reden sholem tsu di felker, un zain geveltikung vet zain fun yam biz yam, un fun taich biz di eken fun der erd.

ZEC 9:10 And I will cut off the chariot from Ephrayim, and the war horse from Yerushalayim, and the battle bow shall be cut off. He shall proclaim shalom unto the Goyim; and His dominion shall be from yam even to yam, and from the River even to the ends of ha'aretz.

ZEC 9:11 ‏יאָ דו – פֿאַר דעם בלוט פֿון דײַן בְּרִית, ‏לאָז איך אַרױס דײַנע געפֿאַנגענע ‏פֿון דער גרוב אָן װאַסער דרינען. edit

ZEC 9:11 yo du – far dem blut fun dain bris, loz ich arois daine gefangene fun der grub on vaser drinen.

ZEC 9:11 As for thee also, by the dahm of thy Brit I release thy prisoners out of the pit wherein is no mayim.

ZEC 9:12 ‏קערט אײַך אום צו באַפֿעסטיקײט, ‏איר געפֿאַנגענע פֿון האָפֿענונג; ‏נאָך הײַנט זאָג איך אָן: ‏טאָפּל װעל איך דיר אומקערן. edit

ZEC 9:12 kert aich um tsu bafestikeit, ir gefangene fun hofenung; noch haint zog ich on: topl vel ich dir umkeren.

ZEC 9:12 Return to the stronghold, ye prisoners of tikvah (hope) ; even today do I proclaim that I will repay double unto thee;

ZEC 9:13 ‏װאָרום איך שפּאַן מיר אָן יהוּדה, ‏װי אַ בױגן צי איך אָן אפֿרים, ‏און איך װעל דערװעקן דײַנע קינדער, צִיוֹן, ‏אױף דײַנע קינדער, יָוָן, ‏און איך װעל דיך מאַכן װי די שװערד פֿון אַ גיבור. edit

ZEC 9:13 vorem ich shpan mir on Yehudah, vi a boigen tsi ich on Ephrayim, un ich vel derveken daine kinder, Tsiyon, oif daine kinder, Yavan, un ich vel dich machen vi di shverd fun a gibbor.

ZEC 9:13 I will bend Yehudah as I bend My keshet (bow) , fill it with Ephrayim, and I will rouse thy banim, O Tziyon, against thy banim, O Yavan (Greece) , and make thee like the cherev (sword) of a gibbor (mighty man) .

ZEC 9:14 ‏און ה׳ װעט זיך באַװײַזן איבער זײ, ‏און אַרױסגײן װי אַ בליץ װעט זײַן פֿײַל; ‏און אֲדֹנָי ה׳ װעט בלאָזן אין שוֹפֿר, ‏און װעט קומען מיט שטורעמס פֿון דָרום. edit

ZEC 9:14 un Hashem vet zich bavaizen iber zei, un aroisgein vi a blits vet zain fail; un Adonoi Hashem vet blozen in shofar, un vet kumen mit shturems fun dorem.

ZEC 9:14 And Hashem shall be seen over them, and his arrow shall go forth as the lightning; and Adonoi Hashem shall sound the shofar, and shall march forth with storms of the south.

ZEC 9:15 ‏ה׳ צבָֿאוֹת װעט זײ באַשירעמען, ‏און זײ װעלן פֿאַרצערן, און צעטרעטן די שלײַדער-שטײנער, ‏און זײ װעלן טרינקען און טומלען װי פֿון װײַן, ‏און זײ װעלן פֿול זײַן װי די בעקנס, ‏װי די װינקלען פֿון מזבח. edit

ZEC 9:15 Hashem Tseva'ot vet zei bashiremen, un zei velen fartseren, un tsetreten di shlaider-shteiner, un zei velen trinken un tumlen vi fun vain, un zei velen ful zain vi di bekns, vi di vinklen fun mizbeyech.

ZEC 9:15 Hashem Tzva'os shall shield them; and they shall devour, and subdue with sling stones; and they shall drink, and shall roar as through yayin; and they shall be full like a bowl, like the corners of the mizbe'ach.

ZEC 9:16 ‏און ה׳ זײער ג-ט װעט זײ העלפֿן אין יענעם טאָג, ‏װי שאָף – זײַן פֿאָלק; ‏װאָרום װי קרױנשטײנער גלאַנציקע ‏װעלן זײ זײַן אױף זײַן ערד. edit

ZEC 9:16 un Hashem zeyer g-t vet zei helfen in yenem tog, vi shof – zain folk; vorem vi kroinshteiner glantsike velen zei zain oif zain erd.

ZEC 9:16 And Hashem Eloheihem shall save them in Yom HaHu as the tzon of His people; for they shall be as the jewels of a crown, sparkling in His land.

ZEC 9:17 ‏פֿאַר װאָר, װאָס פֿאַר אַ װױלקײט װעט זײַן זײערס! ‏און װאָס פֿאַר אַ שײנקײט װעט זײַן זײערס! ‏װי קאָרן די בחורים, ‏װי װײַן װאָס טוט ייִרן די יונגפֿרױען. edit

ZEC 9:17 far vor, vos far a voilkeit vet zain zeyers! un vos far a sheinkeit vet zain zeyers! vi koren di bochurim, vi vain vos tut yiren di yungfroien.

ZEC 9:17 For how great is its goodness, and how great is its beauty! Grain shall make the bochurim thrive, and tirosh, the betulot.

ZEC 10:1 ‏בעט בײַ ה׳ רעגן אין דער צײַט פֿון שפּעטרעגן, ‏בײַ ה׳ װאָס מאַכט בליצן; ‏און ער װעט זײ געבן אַ גוסרעגן, ‏איטלעכן – גראָז אױפֿן פֿעלד. edit

ZEC 10:1 bet bai Hashem regen in der tsait fun shpetregen, bai Hashem vos macht blitsen; un er vet zei geben a gusregen, itlechen – groz oifen feld.

ZEC 10:1 Ask ye of Hashem rain in the time of the latter rain; from Hashem who makes the storm clouds, and gives them showers of rain, to every one esev in the sadeh.

ZEC 10:2 ‏װאָרום די תּרָפֿים האָבן גערעדט נישטיקײט, ‏און די װאָרזאָגער האָבן געזען ליגן, ‏און די חלוֹמות רעדן פֿאַלש, ‏נישטיק טוען זײ טרײסטן. ‏דערום האָבן זײ אומגעװאַנדערט אַזױ װי שאָף, ‏זײ פּלאָגן זיך, װײַל קײן פּאַסטוך איז נישטאָ. edit

ZEC 10:2 vorem di trofim hoben geredt nishtikeit, un di vorzoger hoben gezen ligen, un di chaloimes reden falsh, nishtik tuen zei treisten. derum hoben zei umgevandert azoi vi shof, zei plogen zich, vail kein pastuch iz nishto.

ZEC 10:2 For the terafim (idols) have spoken aven (deceit, nothing) , and the diviners envision sheker, and have told false chalomot (dreams) ; hevel is their comfort; therefore the people wander like sheep, oppressed for lack of a ro'eh (shepherd) .

ZEC 10:3 ‏אױף די פּאַסטוכער גרימט מײַן צאָרן, ‏און מיט די בעק װעל איך זיך אָפּרעכענען; ‏װאָרום ה׳ צבָֿאוֹת האָט געדאַכט אָן זײַן סטאַדע, ‏דעם הױז פֿון יהוּדה, ‏און מאַכט זײ װי זײַן פּראַכטפֿערד אין מלחמה. edit

ZEC 10:3 oif di pastucher grimt main tsoren, un mit di bek vel ich zich oprechenen; vorem Hashem Tseva'ot hot gedacht on zain stade, dem hoiz fun Yehudah, un macht zei vi zain prachtferd in milchome.

ZEC 10:3 Mine anger was kindled against the ro'im (shepherds) , and I punished the attudim (he-goats, leaders) ; for Hashem Tzva'os hath visited His eder (flock) , Bais Yehudah, and hath made them like His majestic war horse.

ZEC 10:4 ‏פֿון אים דער װינקלשטײן, ‏פֿון אים דאָס פֿלעקל, ‏פֿון אים דער בױגן פֿון מלחמה, ‏פֿון אים װעט אַרױסגײן יעטװעדער געװעלטיקער באַגלײַך. edit

ZEC 10:4 fun im der vinkelshtein, fun im dos flekl, fun im der boigen fun milchome, fun im vet aroisgein yetveder geveltiker baglaich.

ZEC 10:4 From him will come forth the Pinnah (Cornerstone) , from him, the Yated (Tent Peg) , from him, the Keshet Milchamah (battle bow) , from him every ruler.

ZEC 10:5 ‏און זײ װעלן זײַן װי גיבוֹרים ‏װאָס טרעטן דעם קױט פֿון די גאַסן אין מלחמה, ‏און זײ װעלן בײַקומען, װאָרום ה׳ װעט זײַן מיט זײ, ‏און די רײַטער אױף פֿערד װעלן פֿאַרשעמט װערן. edit

ZEC 10:5 un zei velen zain vi giborim vos treten dem koit fun di gasen in milchome, un zei velen baikumen, vorem Hashem vet zain mit zei, un di raiter oif ferd velen farshemt veren.

ZEC 10:5 Together they shall be like gibborim, which tread down their enemies in the mire of the streets in the milchamah; and they shall fight, because Hashem is with them, and they shall overthrow the riders on susim.

ZEC 10:6 ‏און איך װעל שטאַרקן דאָס הױז פֿון יהוּדה, ‏און דאָס הױז פֿון יוֹסף װעל איך העלפֿן, ‏און איך װעל זײ אומקערן, װאָרום איך טו זײ דערבאַרימען; ‏און זײ װעלן זײַן װי איך װאָלט זײ קײן מאָל נישט פֿאַרלאָזט, ‏װאָרום איך בין ה׳ זײער ג-ט, און װעל זײ ענטפֿערן. edit

ZEC 10:6 un ich vel shtarken dos hoiz fun Yehudah, un dos hoiz fun Yosef vel ich helfen, un ich vel zei umkeren, vorem ich tu zei derbarimen; un zei velen zain vi ich volt zei kein mol nisht farlozt, vorem ich bin Hashem zeyer g-t, un vel zei entferen.

ZEC 10:6 And I will strengthen the Bais Yehudah, and I will save the Bais Yosef, and I will restore them; for I have rachamim upon them; and they shall be as though I had not rejected them; for I am Hashem Eloheihem, and I will answer them.

ZEC 10:7 ‏און אפֿרים װעט זײַן װי אַ גיבור, ‏און זײער האַרץ װעט זײַן פֿרײלעך װי פֿון װײַן; ‏און זײערע זין װעלן זען און זיך פֿרײען, ‏זײער האַרץ װעט זײַן לוסטיק מיט ה׳. edit

ZEC 10:7 un Ephrayim vet zain vi a gibbor, un zeyer harts vet zain freilech vi fun vain; un zeyere zin velen zen un zich freyen, zeyer harts vet zain lustik mit Hashem.

ZEC 10:7 And they of Ephrayim shall be like a gibbor (mighty man) , and their lev shall have simcha as through yayin; yea, their banim shall see, and have simcha, and their lev shall rejoice in Hashem .

ZEC 10:8 ‏איך װעל שמוצערן צו זײ, און װעל זײ אײַנזאַמלען, ‏װאָרום איך טו זײ אױסלײזן; ‏און זײ װעלן זיך מערן װי זײ האָבן זיך געמערט. edit

ZEC 10:8 ich vel shmutseren tsu zei, un vel zei ainzamlen, vorem ich tu zei oisleizen; un zei velen zich meren vi zei hoben zich gemert.

ZEC 10:8 I will whistle for them, and I will gather them in; for I have redeemed them; and they shall multiply as they have multiplied.

ZEC 10:9 ‏יאָ, איך װעל זײ צעזײען צװישן די פֿעלקער, ‏אָבער אין די װײַטענישן װעלן זײ מיך דערמאָנען, ‏און זײ װעלן דערלעבן מיט זײערע קינדער, ‏און װעלן זיך אומקערן. edit

ZEC 10:9 yo, ich vel zei tsezeyen tsvishen di felker, ober in di vaitenishen velen zei mich dermonen, un zei velen derleben mit zeyere kinder, un velen zich umkeren.

ZEC 10:9 And I will sow them among the peoples; and they shall remember Me in far countries; and they shall survive and live with their banim, and they will return.

ZEC 10:10 ‏און איך װעל זײ אומקערן פֿון לאַנד מִצרַיִם, ‏און פֿון אשור װעל איך זײ אײַנזאַמלען; ‏און קײן לאַנד גִלעָד און לבֿנוֹן װעל איך זײ ברענגען, ‏און עס װעט זײ נישט קלעקן. edit

ZEC 10:10 un ich vel zei umkeren fun land Mitsrayim, un fun Ashur vel ich zei ainzamlen; un kein land Gilad un Levanon vel ich zei brengen, un es vet zei nisht kleken.

ZEC 10:10 I will bring them back again also out of Eretz Mitzrayim, and gather them out of Assyria; and I will bring them into the Eretz Gil'ad and Levanon; until no more room shall be found for them.

ZEC 10:11 ‏און אַן אַנגסט װעט אַריבערגײן איבערן ים, ‏און ער װעט שלאָגן װעלן אױפֿן ים, ‏און אױסגעטריקנט װעלן װערן אַלע טיפֿענישן פֿון נילוס, ‏און גענידערט װעט װערן דער שטאָלץ פֿון אשור, ‏און דער צעפּטער פֿון מִצרַיִם װעט אָפּגעטאָן װערן. edit

ZEC 10:11 un an angst vet aribergein iberen yam, un er vet shlogen velen oifen yam, un oisgetriknt velen veren ale tifenishen fun Nilus, un genidert vet veren der shtolts fun Ashur, un der tsepter fun Mitsrayim vet opgeton veren.

ZEC 10:11 And He shall pass through the yam of tzarah, and shall strike the waves in the yam, and all the depths of the Nile shall dry up; and the ga'on (pride) of Assyria shall be cast down, and the shevet (scepter) of Mitzrayim shall depart.

ZEC 10:12 ‏און איך װעל זײ שטאַרקן מיט ה׳, ‏און אין זײַן נאָמען װעלן זײ גײן, זאָגט ה׳. edit

ZEC 10:12 un ich vel zei shtarken mit Hashem, un in zain nomen velen zei gein, zogt Hashem.

ZEC 10:12 And I will strengthen them in Hashem ; and they shall walk in Shmo (His Name) , saith Hashem .

ZEC 11:1 ‏עפֿן, לבֿנוֹן, דײַנע טירן, ‏און זאָל אַ פֿײַער פֿאַרצערן דײַנע צעדערן; edit

ZEC 11:1 efen, Levanon, daine tiren, un zol a faier fartseren daine tsederen;

ZEC 11:1 Open thy delatot (gates) , O Levanon, that the eish (fire) may devour thy cedars.

ZEC 11:2 ‏יאָמער, ציפּרעס, װאָרום דער צעדער איז געפֿאַלן, ‏װײַל די מאַכטיקע זײַנען פֿאַרװיסט געװאָרן; ‏יאָמערט, אײכנבײמער פֿון בָשָן, ‏װאָרום דער פֿעסטער װאַלד איז גענידערט. edit

ZEC 11:2 iomer, tsipres, vorem der tseder iz gefalen, vail di machtike zainen farvist gevoren; iomert, eichnbeimer fun Bashan, vorem der fester vald iz genidert.

ZEC 11:2 Wail, O cypress, for the cedar is fallen; the mighty is despoiled; wail, O ye oaks of Bashan; for the dense forest is toppled.

ZEC 11:3 ‏האָרך! אַ יללה פֿון די פּאַסטוכער, ‏װאָרום פֿאַרװיסט געװאָרן איז זײער פּראַכט. ‏האָרך! אַ געבריל פֿון יונגלײבן, ‏װאָרום פֿאַרװיסט געװאָרן איז דאָס געװעלד פֿון יַרדן. edit

ZEC 11:3 horch! a yelle fun di pastucher, vorem farvist gevoren iz zeyer pracht. horch! a gebril fun yungleiben, vorem farvist gevoren iz dos geveld fun Yarden.

ZEC 11:3 Hear the sound of the wailing of the ro'im (shepherds) ; for their glory is destroyed; the sound of the roaring of young lions; for the ga'on of the Yarden (Jordan) is laid waste.

ZEC 11:4 ‏אַזױ האָט געזאָגט ה׳ מײַן ג-ט: פֿיטער די שאָף פֿון טײטונג, edit

ZEC 11:4 azoi hot gezogt Hashem main g-t: fiter di shof fun teitung,

ZEC 11:4 Thus Hashem Elohai said: Shepherd the tzon haharegah (the flock marked for slaughter) ;

ZEC 11:5 ‏װאָס זײערע קױפֿער טײטן זײ, און װערן נישט שולדיק, און זײערע פֿאַרקױפֿער זאָגן: ברוך ה׳, װאָרום איך װער רײַך; און זײערע פּאַסטוכער דערבאַרימען זיך נישט אױף זײ. edit

ZEC 11:5 vos zeyere koifer teiten zei, un veren nisht shuldik, un zeyere farkoifer zogen: Baruch Hashem, vorem ich ver raich; un zeyere pastucher derbarimen zich nisht oif zei.

ZEC 11:5 Whose buyers slaughter them, and hold themselves not guilty; and they that sell them say, Baruch Hashem , I have become rich! And their own ro'im (shepherds) spare them not.

ZEC 11:6 ‏װאָרום איך װעל זיך נישט מער דערבאַרימען אױף די באַװױנער פֿון לאַנד, זאָגט ה׳, און זע, איך ענטפֿער איבער דעם מענטשן, איטלעכן אין דער האַנט פֿון זײַן חבֿר, און אין דער האַנט פֿון זײַן מלך, און זײ װעלן צעשטױסן דאָס לאַנד, און איך װעל נישט מציל זײַן פֿון זײער האַנט. edit

ZEC 11:6 vorem ich vel zich nisht mer derbarimen oif di bavoiner fun land, zogt Hashem, un ze, ich entfer iber dem mentshen, itlechen in der hant fun zain chever, un in der hant fun zain melech, un zei velen tseshtoisen dos land, un ich vel nisht matsl zain fun zeyer hant.

ZEC 11:6 Nor will I any more pity the yoshvei ha'aretz (the inhabitants of the land) , saith Hashem ; and hinei, I will deliver the men every one into his neighborʼs hand, and into the power of his melech; and they shall strike ha'aretz, and out of their hand I will not deliver them.

ZEC 11:7 ‏און איך האָב געפֿיטערט די שאָף פֿון טײטונג, פֿאַר װאָר, די אָרימסטע פֿון די שאָף, און איך האָב מיר גענומען צװײ שטעקנס, אײנעם האָב איך גערופֿן חֵן, און אײנעם האָב איך גערופֿן פֿאַרבינדונג, און איך האָב געפֿיטערט די שאָף. edit

ZEC 11:7 un ich hob gefitert di shof fun teitung, far vor, di orimste fun di shof, un ich hob mir genumen tsvei shtekens, einem hob ich gerufen chein, un einem hob ich gerufen farebendung, un ich hob gefitert di shof.

ZEC 11:7 So I did shepherd the tzon haharegah (the flock marked for slaughter) , even aniyei hatzon (the poor of the flock) . And I took unto me two maklot (staffs) ; the one I called No'am (gracious care) , and the other I called Chovelim (bindings) ; and I did shepherd the tzon (flock) .

ZEC 11:8 ‏און איך האָב פֿאַרטיליקט די דרײַ פּאַסטוכער אין אײן חוֹדש. און מײַן זעל איז געװאָרן אומגעדולדיק מיט זײ, און אױך זײער זעל האָט זיך געעקלט מיט מיר. edit

ZEC 11:8 un ich hob fartilikt di drai pastucher in ein Chodesh. un main zel iz gevoren umgeduldik mit zei, un oich zeyer zel hot zich geeklt mit mir.

ZEC 11:8 Shloshet haro'im (three of the shepherds) also I disposed of in one month; and my nefesh wearied of them, and their nefesh also abhorred me.

ZEC 11:9 ‏און איך האָב געזאָגט: ‏איך װעל אײַך נישט פֿיטערן; ‏די װאָס שטאַרבט, זאָל שטאַרבן, ‏און די װאָס װערט פֿאַרטיליקט, זאָל פֿאַרטיליקט װערן, ‏און די איבעריקע זאָלן עסן אײנע דער אַנדערנס פֿלײש. edit

ZEC 11:9 un ich hob gezogt: ich vel aich nisht fiteren; di vos shtarbt, zol shtarben, un di vos vert fartilikt, zol fartilikt veren, un di iberike zolen esen eine der anderns fleish.

ZEC 11:9 Then said I, I will not shepherd you; that which dieth, let it die; and that which is to be cut off, let it be cut off; and let those that are left eat every one the basar of another.

ZEC 11:10 ‏און איך האָב גענומען מײַן שטעקן חֵן, און האָב אים צעהאַקט, כּדי צו פֿאַרשטערן מײַן בְּרִית װאָס איך האָב געשלאָסן {כרת} ‏ מיט אַלע פֿעלקער. edit

ZEC 11:10 un ich hob genumen main shteken chein, un hob im tsehakt, kedei tsu farshteren main bris vos ich hob geshlosen mit ale felker.

ZEC 11:10 And I took my staff, even No'am, and I broke it asunder, breaking off my Brit (covenant) which I had made with kol ha'amim (all the peoples) .

ZEC 11:11 ‏און ער איז פֿאַרשטערט געװאָרן אין יענעם טאָג, און די אָרימסטע פֿון שאָף װאָס האָבן זיך געהאַלטן אָן מיר, האָבן געװוּסט זיכער אַז דאָס איז דאָס װאָרט פֿון ה׳. edit

ZEC 11:11 un er iz farshtert gevoren in yenem tog, un di orimste fun shof vos hoben zich gehalten on mir, hoben gevust zicher az dos iz dos vort fun Hashem.

ZEC 11:11 And it was broken on that day; and so the aniyei hatzon (poor of the flock) , who were the shomrim giving heed to me, perceived that this was the Devar Hashem .

ZEC 11:12 ‏און איך האָב צו זײ געזאָגט: אױב עס איז גוט אין אײַערע אױגן, גיט מיר מײַן לױן, און אױב נישט, פֿאַרמײַדט אײַך. האָבן זײ אָפּגעװױגן מײַן לױן דרײַסיק זילבערשטיק. edit

ZEC 11:12 un ich hob tsu zei gezogt: oib es iz gut in aiere oigen, git mir main loin, un oib nisht, farmaidt aich. hoben zei opgevoigen main loin draisik zilbershtik.

ZEC 11:12 And I said unto them, If ye think tov, give me my sachar (price) ; and if not, refrain. So they weighed out for my sachar (price) shloshim kesef (thirty pieces of silver) .

ZEC 11:13 ‏האָט ג-ט געזאָגט צו מיר: װאַרף אים אַרײַן אין דער שאַצקאַמער, דעם שײנעם װערט װאָס איך בין װערט בײַ זײ. און איך האָב גענומען די דרײַסיק זילבערשטיק, און האָב עס אַרײַנגעװאָרפֿן אין הױז פֿון ה׳, אין דער שאַצקאַמער. edit

ZEC 11:13 hot g-t gezogt tsu mir: vorf im arain in der shatskamer, dem sheinem vert vos ich bin vert bai zei. un ich hob genumen di draisik zilbershtik, un hob es araingevorfen in hoiz fun Hashem, in der shatskamer.

ZEC 11:13 And Hashem said unto me, Throw it unto the yotzer (potter) ; the magnificent price that I was priced of them. So I took the shloshim hakesef, and threw them to the yotzer (potter) in the Beis Hashem .

ZEC 11:14 ‏און איך האָב צעהאַקט מײַן צװײטן שטעקן, פֿאַרבינדונג, כּדי צו פֿאַרשטערן די ברידערשאַפֿט צװישן יהוּדה און צװישן יִשׂרָאֵל. edit

ZEC 11:14 un ich hob tsehakt main tsveiten shteken, farebendung, kedei tsu farshteren di bridershaft tsvishen Yehudah un tsvishen Yisroel.

ZEC 11:14 Then I broke my second staff, called Chovelim, breaking off the achavah (brotherhood) between Yehudah and Yisroel.

ZEC 11:15 ‏און ה׳ האָט צו מיר געזאָגט: נעם דיר נאָך די כּלים פֿון אַ נאַרישן פּאַסטוך. edit

ZEC 11:15 un Hashem hot tsu mir gezogt: nem dir noch di keilim fun a narishen pastuch.

ZEC 11:15 And Hashem said unto me, Take unto thee yet the keli (implements) of a foolish ro'eh (shepherd) .

ZEC 11:16 ‏װאָרום זע, איך שטעל אױף אַ פּאַסטוך אין לאַנד, װאָס אום די פֿאַרטיליקטע װעט ער זיך נישט קימערן; די יונגע װעט ער נישט אױפֿזוכן, און די צעבראָכענע װעט ער נישט הײלן {רפא} ‏, די געזונטע װעט ער נישט שפּײַזן, און דאָס פֿלײש פֿון דער פֿעטער װעט ער אױפֿעסן, און זײערע קלױען װעט ער צעקנאַקן. edit

ZEC 11:16 vorem ze, ich shtel oif a pastuch in land, vos um di fartilikte vet er zich nisht kimeren; di yunge vet er nisht oifzuchen, un di tsebrochene vet er nisht heilen , di gezunte vet er nisht shpaizen, un dos fleish fun der feter vet er oifesen, un zeyere kloien vet er tseknaken.

ZEC 11:16 For, hinei, I will raise up a ro'eh in ha'aretz, which shall not care for the dying, nor look for the na'ar (young one) , nor heal that which is injured, nor feed the healthy; but he shall eat the basar of the choice, and tear off their hooves.

ZEC 11:17 ‏װײ צו דעם נישטיקן פּאַסטוך, ‏װאָס פֿאַרלאָזט די שאָף! ‏אַ שװערד אױף זײַן אָרעם, ‏און אױף זײַן רעכטן אױג! ‏זײַן אָרעם זאָל דאַרן אײַנגעדאַרט װערן, ‏און זײַן רעכט אױג זאָל טונקל פֿאַרטונקלט װערן! edit

ZEC 11:17 vei tsu dem nishtiken pastuch, vos farlozt di shof! a shverd oif zain orem, un oif zain rechten oig! zain orem zol daren aingedart veren, un zain recht oig zol tunkel fartunklt veren!

ZEC 11:17 Hoy (woe) to the worthless ro'eh (shepherd) that deserteth the tzon! May the cherev (sword) be upon his zero'a (arm) , and upon his right eye; let his zero'a wither away, and his right eye be utterly extinguished.

ZEC 12:1 ‏די נבֿואה פֿון ה׳ס װאָרט אױף יִשׂרָאֵל: ‏אַזױ זאָגט ה׳, װאָס האָט אױסגעשפּרײט די הימלען, און געגרונטפֿעסט די ערד, און געפֿורעמט דעם גײַסט פֿון מענטשן אין אים. edit

ZEC 12:1 di nevue fun Hashems vort oif Yisroel: azoi zogt Hashem, vos hot oisgeshpreit di himlen, un gegruntfest di erd, un gefuremt dem gaist fun mentshen in im.

ZEC 12:1 The burden of the Devar Hashem concerning Yisroel: Saith Hashem , who stretcheth forth Shomayim, and layeth the yesod aretz, and formeth the ruach adam within him.

ZEC 12:2 ‏זע, איך מאַך ירושָלַיִם פֿאַר אַ בעכער פֿון פֿאַרטומלעניש פֿאַר אַלע אומות רונד אַרום; און אױך יהוּדה װעט מוזן זײַן אין באַלעגערונג אױף ירושָלַיִם. edit

ZEC 12:2 ze, ich mach Yerusholayim far a becher fun fartumlenish far ale umes rund arum; un oich Yehudah vet muzen zain in balegerung oif Yerusholayim.

ZEC 12:2 Hinei, I will make Yerushalayim a cup of reeling unto kol ha'amim (all the peoples) round about, when they shall be in the siege both against Yehudah and against Yerushalayim.

ZEC 12:3 ‏און עס װעט זײַן אין יענעם טאָג, װעל איך מאַכן ירושָלַיִם אַ לאַסטשטײן פֿאַר אַלע אומות, אַלע װאָס לאָדן זי אױף זיך װעלן זיך װוּנדן אָנרײַסן; און אײַנזאַמלען װעלן זיך אַקעגן איר אַלע פֿעלקער פֿון דער ערד. edit

ZEC 12:3 un es vet zain in yenem tog, vel ich machen Yerusholayim a lastshtein far ale umes, ale vos loden zi oif zich velen zich vunden onraisen; un ainzamlen velen zich akegen ir ale felker fun der erd.

ZEC 12:3 And on Yom HaHu will I make Yerushalayim an even ma'amasah (a burdensome stone) for kol ha'amim: all that burden themselves with it shall be cut in pieces, though kol Goyei Ha'Aretz be gathered together against her.

ZEC 12:4 ‏אין יענעם טאָג, זאָגט ה׳, װעל איך שלאָגן איטלעך פֿערד מיט צעדולטקײט, און זײַן רײַטער מיט משוגעת; און אױף דעם הױז פֿון יהוּדה װעל איך האַלטן אָפֿן מײַנע אױגן. און איטלעך פֿערד פֿון די אומות װעל איך שלאָגן מיט בלינדקײט. edit

ZEC 12:4 in yenem tog, zogt Hashem, vel ich shlogen itlech ferd mit tsedultkeit, un zain raiter mit meshugas; un oif dem hoiz fun Yehudah vel ich halten ofen maine oigen. un itlech ferd fun di umes vel ich shlogen mit blindkeit.

ZEC 12:4 In Yom HaHu, saith Hashem , I will strike every sus with panic, and his rider with madness; and I will open mine eyes upon the Bais Yehudah, and will strike every sus of the people with blindness.

ZEC 12:5 ‏און די פֿירשטן פֿון יהוּדה װעלן זאָגן אין זײער האַרצן: אַ שטאַרקײט זײַנען צו מיר די באַװױנער פֿון ירושָלַיִם, דורך ה׳ צבָֿאוֹת זײער ג-ט. edit

ZEC 12:5 un di firshten fun Yehudah velen zogen in zeyer hartsen: a shtarkeit zainen tsu mir di bavoiner fun Yerusholayim, durch Hashem Tseva'ot zeyer g-t.

ZEC 12:5 And the Aluphei Yehudah (leaders of Yehudah) shall say in their lev, The yoshvei Yerushalayim are my strength in Hashem Tzva'os Eloheihem.

ZEC 12:6 ‏אין יענעם טאָג װעל איך מאַכן די פֿירשטן פֿון יהוּדה װי אַ פֿײַערטאָפּ צװישן האָלץ, און װי אַ בראַנדהאָלץ צװישן גאַרבן, און זײ װעלן פֿאַרצערן אױף רעכטס און אױף לינקס אַלע אומות רונד אַרום; און ירושָלַיִם װעט װידער זיצן אױף איר אָרט – אין ירושָלַיִם. edit

ZEC 12:6 in yenem tog vel ich machen di firshten fun Yehudah vi a faiertop tsvishen holts, un vi a brandholts tsvishen garben, un zei velen fartseren oif rechts un oif links ale umes rund arum; un Yerusholayim vet vider zitsen oif ir ort – in Yerusholayim.

ZEC 12:6 In Yom HaHu will I make the Aluphei Yehudah like a fire pot in the woods, and like a torch of eish in the omer (sheaves) ; and they shall devour kol haAm round about, on the right hand and on the left; and Yerushalayim shall be inhabited again in her own site, even in Yerushalayim.

ZEC 12:7 ‏און ה׳ װעט העלפֿן די געצעלטן פֿון יהוּדה צום ערשטן, כּדי די פּראַכט פֿון דעם הױז פֿון דָוִד, און די פּראַכט פֿון די באַװױנער פֿון ירושָלַיִם, זאָל זיך נישט גרײסן איבער יהוּדה. edit

ZEC 12:7 un Hashem vet helfen di getselten fun Yehudah tsum ershten, kedei di pracht fun dem hoiz fun Dovid, un di pracht fun di bavoiner fun Yerusholayim, zol zich nisht greisen iber Yehudah.

ZEC 12:7 Hashem also shall save the oholei Yehudah (tents of Yehudah) first, that the glory of the Bais Dovid and the glory of the inhabitants of Yerushalayim do not magnify themselves against Yehudah.

ZEC 12:8 ‏אין יענעם טאָג װעט ה׳ באַשירעמען די באַװױנער פֿון ירושָלַיִם, און דער געפֿאַלענער צװישן זײ װעט אין יענעם טאָג זײַן װי דָוִד, און דאָס הױז פֿון דָוִד װי אלֹקים, און װי דער מלאך פֿון ה׳ פֿאַר זײ. edit

ZEC 12:8 in yenem tog vet Hashem bashiremen di bavoiner fun Yerusholayim, un der gefalener tsvishen zei vet in yenem tog zain vi Dovid, un dos hoiz fun Dovid vi Elokim, un vi der malach fun Hashem far zei.

ZEC 12:8 In Yom Hahu shall Hashem defend the inhabitants of Yerushalayim; and he that is feeble among them in Yom Hahu shall be like Dovid; and the Bais Dovid shall be like Elohim, like the Malach Hashem before them.

ZEC 12:9 ‏און עס װעט זײַן אין יענעם טאָג, װעל איך זוכן צו פֿאַרטיליקן אַלע פֿעלקער װאָס קומען אױף ירושָלַיִם. edit

ZEC 12:9 un es vet zain in yenem tog, vel ich zuchen tsu fartiliken ale felker vos kumen oif Yerusholayim.

ZEC 12:9 And it shall come to pass in Yom Hahu, that I will seek to destroy kol HaGoyim that attack Yerushalayim.

ZEC 12:10 ‏און איך װעל אױסגיסן אױף דעם הױז פֿון דָוִד, און אױף די באַװױנער פֿון ירושָלַיִם, אַ גײַסט פֿון חֵן און געבעטן, און זײ װעלן קוקן צו מיר װעגן איטלעכן װאָס זײ האָבן דורכגעשטאָכן {דקר} ‏, און װעלן קלאָגן אױף אים װי מע קלאָגט אױף אַן אײנאײנציקן, און זיך ביטערן נאָך אים װי מע ביטערט זיך נאָך אַ בכוֹר. edit

ZEC 12:10 un ich vel oisgisen oif dem hoiz fun Dovid, un oif di bavoiner fun Yerusholayim, a gaist fun chein un gebeten, un zei velen kuken tsu mir vegen itlechen vos zei hoben durchgeshtochen , un velen klogen oif im vi me klogt oif an eineintsiken, un zich biteren noch im vi me bitert zich noch a bocher.

ZEC 12:10 And I will pour upon the Bais Dovid, and upon the inhabitants of Yerushalayim, the Ruach (Spirit) of Chen (grace) and of Tachanunim (supplications for favor) ; and they shall look upon Me whom they have pierced, and they shall mourn for Him (Moshiach) as one mourneth for his yachid (only son) , and shall grieve in bitterness for him, as one that is in bitterness for his bechor (firstborn) .

ZEC 12:11 ‏אין יענעם טאָג װעט גרױס זײַן די קלאָג אין ירושָלַיִם, אַזױ װי די קלאָג פֿון הַדַד-רִמוֹן אין טאָל מגִדוֹן. edit

ZEC 12:11 in yenem tog vet grois zain di klog in Yerusholayim, azoi vi di klog fun Hadad-Rimmon in tal Megiddoen.

ZEC 12:11 In Yom Hahu shall there be a great mourning in Yerushalayim, as the mourning of Hadad-Rimmon in the valley of Megiddo.

ZEC 12:12 ‏און דאָס לאַנד װעט קלאָגן משפּחות משפּחות באַזונדער; די משפּחות פֿון דעם הױז פֿון דָוִד באַזונדער, און זײערע װײַבער באַזונדער; די משפּחה פֿון דעם הױז פֿון נָתָן באַזונדער, און זײערע װײַבער באַזונדער; edit

ZEC 12:12 un dos land vet klogen mishpoches mishpoches bazunder; di mishpoches fun dem hoiz fun Dovid bazunder, un zeyere vaiber bazunder; di mishpoche fun dem hoiz fun Natan bazunder, un zeyere vaiber bazunder;

ZEC 12:12 And ha'aretz shall mourn, all mishpochot apart; the mishpachat Bais Dovid apart, and their wives apart; the mishpachat Bais Natan apart, and their wives apart;

ZEC 12:13 ‏די משפּחה פֿון דעם הױז פֿון לֵוִי באַזונדער, און זײערע װײַבער באַזונדער; די משפּחה פֿון די שִמעִים באַזונדער, און זײערע װײַבער באַזונדער; edit

ZEC 12:13 di mishpoche fun dem hoiz fun Levi bazunder, un zeyere vaiber bazunder; di mishpoche fun di Shamaim bazunder, un zeyere vaiber bazunder;

ZEC 12:13 The mishpachat Bais Levi apart, and their wives apart; the mishpachat Shime'i apart, and their wives apart;

ZEC 12:14 ‏אַלע משפּחות װאָס זײַנען געבליבן, משפּחות משפּחות באַזונדער, און זײערע װײַבער באַזונדער. edit

ZEC 12:14 ale mishpoches vos zainen gebliben, mishpoches mishpoches bazunder, un zeyere vaiber bazunder.

ZEC 12:14 All the mishpochot that remain, all mishpochot apart, and their wives apart.

ZEC 13:1 ‏אין יענעם טאָג װעט זיך עפֿענען אַ קװאַל ‏פֿאַר דעם הױז פֿון דָוִד, און פֿאַר די באַװױנער פֿון ירושָלַיִם, ‏פֿאַר זינד און פֿון װאָס איז אומרײן. edit

ZEC 13:1 in yenem tog vet zich efenen a kval far dem hoiz fun Dovid, un far di bavoiner fun Yerusholayim, far zind un fun vos iz umrein.

ZEC 13:1 In Yom HaHu there shall be a makor (fountain) opened to the Bais Dovid and to the inhabitants of Yerushalayim for sin and for niddah (impurity) .

ZEC 13:2 ‏און עס װעט זײַן אין יענעם טאָג, ‏זאָגט ה׳ צבָֿאוֹת, ‏װעל איך פֿאַרשנײַדן {כרת} ‏ די נעמען פֿון די געצנבילדער, פֿון לאַנד, ‏און זײ װעלן מער נישט געדאַכט װערן; ‏און אױך די נבֿיאים און דעם גײַסט פֿון אומרײנקײט ‏װעל איך אָפּשאַפֿן פֿון לאַנד. edit

ZEC 13:2 un es vet zain in yenem tog, zogt Hashem Tseva'ot, vel ich farshnaiden di nemen fun di getsnbilder, fun land, un zei velen mer nisht gedacht veren; un oich di neviim un dem gaist fun umreinkeit vel ich opshafen fun land.

ZEC 13:2 And in Yom HaHu it shall come to pass, saith Hashem Tzva'os, that I will cut off the shmot (names) of the atzabim (idols) out of ha'aretz, and they shall no more be remembered; and also I will cause the nevi'im and the ruach hatum'ah (unclean spirit) to pass from ha'aretz.

ZEC 13:3 ‏און עס װעט זײַן, אַז עמיצער װעט נאָך אַלץ נבֿיאות זאָגן, װעלן זאָגן צו אים זײַן פֿאָטער און זײַן מוטער װאָס האָבן אים געבאָרן: טאָרסט נישט בלײַבן לעבן, װאָרום ליגן האָסטו געזאָגט אין נאָמען פֿון ה׳; און זײַן פֿאָטער און זײַן מוטער װאָס האָבן אים געבאָרן, װעלן אים שטעכן, אַז ער װעט נבֿיאות זאָגן. edit

ZEC 13:3 un es vet zain, az emitser vet noch alts neviut zogen, velen zogen tsu im zain foter un zain muter vos hoben im geboren: torst nisht blaiben leben, vorem ligen hostu gezogt in nomen fun Hashem; un zain foter un zain muter vos hoben im geboren, velen im shtechen, az er vet neviut zogen.

ZEC 13:3 And it shall come to pass, that if any shall still prophesy, then his av and his em that bore him shall say unto him, Thou shalt not live; for thou speakest sheker b'Shem Hashem ; and his av and his em that bore him shall thrust him through when he prophesieth.

ZEC 13:4 ‏און עס װעט זײַן אין יענעם טאָג, װעלן זיך די נבֿיאים שעמען איטלעכער מיט זײַן זעונג, װען ער װעט נבֿיאות זאָגן; און זײ װעלן נישט אָנטאָן אַ האָריקן מאַנטל כּדי צו נאַרן. edit

ZEC 13:4 un es vet zain in yenem tog, velen zich di neviim shemen itlecher mit zain zeung, ven er vet neviut zogen; un zei velen nisht onton a horiken mantl kedei tsu naren.

ZEC 13:4 And in Yom HaHu it shall come to pass, that the nevi'im shall be ashamed, every one of his chizzayon (vision, revelation) , when he hath prophesied; neither shall they wear an adderet se'ar (garment of hair, hairy mantle) to deceive;

ZEC 13:5 ‏און ער װעט זאָגן: נישט קײן נבֿיא בין איך, אַ מאַן אַן ערדאַרבעטער בין איך, װײַל איך בין געקויפֿט פֿאַר אַ מענטש פֿון דער ערד פֿון מײַן יוגנט אָן. edit

ZEC 13:5 un er vet zogen: nisht kein novi bin ich, a man an erdarbeter bin ich, vail ich bin gekoift far a mentsh fun der erd fun main yugnt on.

ZEC 13:5 But he shall say, I am no navi, I am an ish oved adamah (a man who works the soil) ; for land I owned from my youth.

ZEC 13:6 ‏און אַז מע װעט זאָגן צו אים: װאָס זײַנען די דאָזיקע װוּנדן צװישן דײַנע הענט? װעט ער זאָגן: דאָס האָב איך געקריגן געשלאָגן אין הױז פֿון מײַנע גוטע פֿרײַנט. edit

ZEC 13:6 un az me vet zogen tsu im: vos zainen di dozike vunden tsvishen daine hent? vet er zogen: dos hob ich gekrigen geshlogen in hoiz fun maine gute fraint.

ZEC 13:6 And if one shall say unto him, What are these makkot (strokes, marks of strokes, scars, wounds) between thine hands? Then he shall answer, Those with which I was wounded in the bais of my friends.

ZEC 13:7 ‏דערװעק זיך, שװערד, אױף מײַן פּאַסטוך, ‏און אױף דעם מאַן װאָס איך האָב מיר צוגעחבֿרט! ‏זאָגט ה׳ צבָֿאוֹת; ‏שלאָג דעם פּאַסטוך, און די שאָף {צֹאן} ‏ זאָלן צעשפּרײט װערן; ‏און איך װעל קערן מײַן האַנט אױף די יונגען. edit

ZEC 13:7 dervek zich, shverd, oif main pastuch, un oif dem man vos ich hob mir tsugechvrt! zogt Hashem Tseva'ot; shlog dem pastuch, un di shof zolen tseshpreit veren; un ich vel keren main hant oif di yungen.

ZEC 13:7 Awake, O Cherev (sword) , against My Ro'eh, against the Gever (man) that is My Amit (fellow, intimate companion, associate) , saith Hashem Tzva'os; strike the Ro'eh (shepherd) , and the Tzon (sheep, flock) shall be scattered; and I will turn Mine hand upon the tzo'arim (little ones) ;

ZEC 13:8 ‏און עס װעט געשען אין גאַנצן לאַנד, זאָגט ה׳; ‏צװײ טײלן דערין װעלן פֿאַרשניטן װערן און פֿאַרגײן, ‏און אַ דריט-חלק װעט בלײַבן דערין. edit

ZEC 13:8 un es vet geshen in gantsen land, zogt Hashem; tsvei teilen derin velen farshniten veren un fargein, un a drit-chelek vet blaiben derin.

ZEC 13:8 And it shall come to pass, that in kol ha'aretz, saith Hashem , two-thirds therein shall be cut off and die; but one-third shall remain therein.

ZEC 13:9 ‏און איך װעל ברענגען דעם דריט-חלק אין פֿײַער, ‏און װעל זײ לײַטערן װי מע לײַטערט זילבער, ‏און װעל זײ פּרוּװן װי מע פּרוּװט גאָלד; ‏ער װעט רופֿן מײַן נאָמען, און איך װעל אים ענטפֿערן; ‏איך זאָג: ער איז מײַן פֿאָלק, ‏און ער װעט זאָגן: ה׳ איז מײַן ג-ט. edit

ZEC 13:9 un ich vel brengen dem drit-chelek in faier, un vel zei leiteren vi me laitert zilber, un vel zei pruven vi me pruvet gold; er vet rufen main nomen, un ich vel im entferen; ich zog: er iz main folk, un er vet zogen: Hashem iz main g-t.

ZEC 13:9 And I will bring the one-third through the eish, and will refine them as kesef is refined, and will test them as zahav is tested; they shall call biShmi (on My Name) , and I will hear them; I will say: This is My people; and they shall say: Hashem is Elohai.

ZEC 14:1 ‏זע, אַ טאָג קומט בײַ ה׳, און דײַן רױב {שָׁלָל} ‏ װעט צעטײלט װערן אין דיר. edit

ZEC 14:1 ze, a tog kumt bai Hashem, un dain roib vet tseteilt veren in dir.

ZEC 14:1 Hinei, a day cometh for Hashem , when the plunder taken from thee shall among thee be divided.

ZEC 14:2 ‏און איך װעל אײַנזאַמלען אַלע פֿעלקער קײן ירושָלַיִם אױף מלחמה; און די שטאָט װעט באַצװוּנגען װערן, און די הײַזער װעלן צערױבט װערן, און די װײַבער װעלן געשענדט װערן; און אַ האַלבע שטאָט װעט אין גלות אַװעק, אָבער דער רעשט פֿון דעם פֿאָלק װעט נישט פֿאַרשניטן {כרת} ‏ װערן פֿון שטאָט. edit

ZEC 14:2 un ich vel ainzamlen ale felker kein Yerusholayim oif milchome; un di shtot vet batsvungen veren, un di haizer velen tseroibt veren, un di vaiber velen geshendt veren; un a halbe shtot vet in goles avek, ober der resht fun dem folk vet nisht farshniten veren fun shtot.

ZEC 14:2 For I will gather kol HaGoyim against Yerushalayim for milchamah (battle, war) ; and HaIr (the city, Yerushalayim) shall be taken, and the batim (houses) plundered, and the women ravished; and half of HaIr shall go forth into the Golus (exile) , and the rest of the people shall not be cut off from HaIr.

ZEC 14:3 ‏און ה׳ װעט אַרױסגײן, און װעט מלחמה האַלטן מיט יענע פֿעלקער, װי בעת זײַן מלחמה האַלטן אין טאָג פֿון שטרײט. edit

ZEC 14:3 un Hashem vet aroisgein, un vet milchome halten mit yene felker, vi beis zain milchome halten in tog fun shtreit.

ZEC 14:3 Then shall Hashem go forth, and fight against those Goyim, as He fights in the Yom Krav (day of battle) .

ZEC 14:4 ‏און זײַנע פֿיס װעלן שטײן אין יענעם טאָג אױפֿן הַר-הַזֵיתים, װאָס פֿאַר ירושָלַיִם פֿון מזרח, און דער הַר-הַזֵיתים װעט זיך שפּאַלטן איבער העלפֿט, צו מזרח און צו מערבֿ, אױף זײער אַ גרױסן טאָל; און אַ העלפֿט באַרג װעט זיך אַװעקרוקן קײן צפֿון, און אַ העלפֿט פֿון אים קײן דָרום. edit

ZEC 14:4 un zaine fis velen shtein in yenem tog oifen har-hazeitim, vos far Yerusholayim fun mizrech, un der har-hazeitim vet zich shpalten iber helft, tsu mizrech un tsu mayrev, oif zeyer a groisen tal; un a helft barg vet zich avekruken kein Tsafon, un a helft fun im kein dorem.

ZEC 14:4 And in Yom HaHu, His raglayim (feet) shall stand upon the Mount of Olives, which is east of Yerushalayim, and the Mount of Olives shall be split in two from east to west by a gey gedolah me'od (a very great valley) , with half of the mountain moving to the north, and half of it to the south.

ZEC 14:5 ‏און איר װעט אַנטלױפֿן צום טאָל פֿון די בערג, װאָרום דער טאָל פֿון די בערג װעט גרײכן ביז אָצַל; און איר װעט לױפֿן װי איר זײַט געלאָפֿן פֿון דער ערדציטערניש אין די טעג פֿון עוּזִיָה דעם מלך פֿון יהוּדה; און ה׳ מײַן ג-ט װעט קומען, און אַלע הײליקע מיט דיר. edit

ZEC 14:5 un ir vet antloifen tsum tal fun di berg, vorem der tal fun di berg vet greichen biz Atsel; un ir vet loifen vi ir zait gelofen fun der erdtsiternish in di teg fun Uziyah dem melech fun Yehudah; un Hashem main g-t vet kumen, un ale heilike mit dir.

ZEC 14:5 And ye shall flee to the gey (valley) in the mountains; for the gey (valley) of the harim (mountains) shall extend unto Atzel; yea, ye shall flee, just as ye fled from before the ra'ash (earthquake) in the days of Uziyah Melech Yehudah; and Hashem Elohai shall come, and kol Kedoshim (all the holy ones) with Thee.

ZEC 14:6 ‏און עס װעט זײַן: אין יענעם טאָג װעט נישט זײַן קײן ליכטיקײט, נײַערט אַ שװערקײט און פֿאַרגליװערטקײט. edit

ZEC 14:6 un es vet zain: in yenem tog vet nisht zain kein lichtikeit, naiert a shverkeit un farglivertkeit.

ZEC 14:6 And it shall come to pass in Yom HaHu, that there shall no longer be cold or frost:

ZEC 14:7 ‏און עס װעט זײַן אײן לאַנגער טאָג, װאָס װעט זײַן באַװוּסט װי ה׳ס טאָג, נישט טאָג און נישט נאַכט; אָבער עס װעט זײַן, צו אָװנטצײַט װעט װערן ליכטיק. edit

ZEC 14:7 un es vet zain ein langer tog, vos vet zain bavust vi Hashems tog, nisht tog un nisht nacht; ober es vet zain, tsu ovnttsait vet veren lichtik.

ZEC 14:7 But it shall be Yom Echad, known to Hashem , with no Yom, nor Lailah; but it shall come to pass, that at erev it shall be ohr.

ZEC 14:8 ‏און עס װעט זײַן אין יענעם טאָג, װעלן אַרױסגײן לעבעדיקע װאַסערן פֿון ירושָלַיִם, העלפֿט פֿון זײ צום פֿעדערשטן ים, און העלפֿט פֿון זײ צום הינטערשטן ים; אום זומער און אום װינטער װעט עס זײַן. edit

ZEC 14:8 un es vet zain in yenem tog, velen aroisgein lebedike vaseren fun Yerusholayim, helft fun zei tsum federshten yam, un helft fun zei tsum hintershten yam; um zumer un um vinter vet es zain.

ZEC 14:8 And it shall be in Yom HaHu, that mayim chayyim (living waters) shall go out from Yerushalayim; half toward the eastern sea, and half toward the western sea; in kayitz (summer) and in khoref (winter) shall it be.

ZEC 14:9 ‏און ה׳ װעט זײַן צום מלך איבער דער גאַנצער ערד; אין יענעם טאָג װעט ה׳ זײַן אײנער, און זײַן נאָמען אײנער. edit

ZEC 14:9 un Hashem vet zain tsum melech iber der gantser erd; in yenem tog vet Hashem zain einer, un zain nomen einer.

ZEC 14:9 And Hashem shall be Melech Al Kol HaAretz (King over all the earth) ; in Yom HaHu (in that day) shall Hashem be echad, and Shmo Echad.

ZEC 14:10 ‏דאָס גאַנצע לאַנד װעט פֿאַרקערט װערן װי דער פּלױן, פֿון גֶבַֿע ביז רִמוֹן, אין דָרום פֿון ירושָלַיִם; און זי װעט זיצן דערהױבן אױף איר אָרט, פֿון דעם טױער פֿון בנימין ביז דעם אָרט פֿון ערשטן טױער, ביז דעם װינקלטױער, און פֿון דעם טורעם פֿון חַנַנאֵל ביז דעם מלכס קעלטערן. edit

ZEC 14:10 dos gantse land vet farkert veren vi der ploin, fun Geva biz Rimmon, in dorem fun Yerusholayim; un zi vet zitsen derhoiben oif ir ort, fun dem toier fun Binyamin biz dem ort fun ershten toier, biz dem vinkltoier, un fun dem turem fun Chananel biz dem melechs kelteren.

ZEC 14:10 And kol ha'aretz shall be made like the Aravah from Geva to Rimmon in the Negev. Yerushalayim shall be lifted up, and inhabited in her place, from Sha'ar Binyamin unto the place of the Sha'ar Harishon (the first gate) , unto the Corner Gate; and from the Migdal Chanan'el unto the kingʼs wine presses.

ZEC 14:11 ‏און זײ װעלן זיצן דערין, און קײן פֿאַרװיסטונג װעט מער נישט זײַן, און ירושָלַיִם װעט זיצן אין זיכערקײט. edit

ZEC 14:11 un zei velen zitsen derin, un kein farvistung vet mer nisht zain, un Yerusholayim vet zitsen in zicherkeit.

ZEC 14:11 And men shall inhabit her, and there shall be no more cherem (utter destruction, holy war) ; but Yerushalayim shall be inhabited labetach (in confidence, security) .

ZEC 14:12 ‏און דאָס װעט זײַן די פּלאָג װאָס ה׳ װעט פּלאָגן אַלע אומות װאָס זײַנען אַרױס אין קריג אױף ירושָלַיִם: זײער פֿלײש װעט צעקריכן װי זײ שטײען אױף זײערע פֿיס, און זײערע אױגן װעלן צעקריכן אין זײערע לעכער, און זײער צונג װעט צעקריכן אין זײער מױל. edit

ZEC 14:12 un dos vet zain di plog vos Hashem vet plogen ale umes vos zainen arois in krig oif Yerusholayim: zeyer fleish vet tsekrichen vi zei shteyen oif zeyere fis, un zeyere oigen velen tsekrichen in zeyere lecher, un zeyer tsung vet tsekrichen in zeyer moil.

ZEC 14:12 And this shall be the magefah (plague) wherewith Hashem will strike kol ha'amim (all the peoples) that have fought against Yerushalayim; their basar shall rot while they stand upon their feet, and their eyes shall rot in their sockets, and their tongue shall rot in their mouth.

ZEC 14:13 ‏און עס װעט זײַן אין יענעם טאָג, װעט װערן אױף זײ אַ גרױסע מהומה פֿון ה׳, און זײ װעלן אָנכאַפּן אײנער דעם אַנדערנס האַנט, און אײנעמס האַנט װעט זיך אױפֿהײבן קעגן אַנדערנס האַנט. edit

ZEC 14:13 un es vet zain in yenem tog, vet veren oif zei a groise mehume fun Hashem, un zei velen onchapen einer dem anderns hant, un einems hant vet zich oifheiben kegen anderns hant.

ZEC 14:13 And in Yom HaHu it shall come to pass, that there shall be among them a mehumat Hashem (a panic from Hashem ) , and they shall seize every one the hand of his neighbor, and the hand of each shall rise up against the hand of his neighbor.

ZEC 14:14 ‏און אױך יהוּדה װעט מלחמה האַלטן אױף ירושָלַיִם; און אײַנגעזאַמלט װעט װערן דער פֿאַרמעג פֿון אַלע פֿעלקער רונד אַרום, גאָלד און זילבער און קלײדער זײער פֿיל. edit

ZEC 14:14 un oich Yehudah vet milchome halten oif Yerusholayim; un aingezamlt vet veren der farmeg fun ale felker rund arum, gold un zilber un kleider zeyer fil.

ZEC 14:14 And Yehudah also shall fight at Yerushalayim; and the wealth of kol HaGoyim round about shall be gathered together, zahav, and kesef, and apparel, in great abundance.

ZEC 14:15 ‏און אַזױ אױך װעט זײַן די פּלאָג פֿונעם פֿערד, פֿונעם מױלאײזל, פֿונעם קעמל, און פֿונעם אײזל, און פֿון איטלעכער בהמה װאָס װעט זײַן אין יענע מחנות – אַזױ װי די דאָזיקע פּלאָג. edit

ZEC 14:15 un azoi oich vet zain di plog funem ferd, funem moileizl, funem kemel, un funem eizl, un fun itlecher beheime vos vet zain in yene machnus – azoi vi di dozike plog.

ZEC 14:15 And so shall be the magefat hasus (plague on the horse) , on the mule, on the camel, and on the donkey, and on all the beasts that shall be in those camps, like this magefah (plague) .

ZEC 14:16 ‏און עס װעט זײַן, איטלעכער װאָס איז געבליבן פֿון אַלע פֿעלקער װאָס זײַנען געקומען אױף ירושָלַיִם, װעט אַרױפֿגײן יאָר פֿאַר יאָר זיך צו בוקן צו דעם קיניג, ה׳ צבָֿאוֹת, און צו האַלטן דעם יוֹם-טובֿ פֿון סוכּוֹת. edit

ZEC 14:16 un es vet zain, itlecher vos iz gebliben fun ale felker vos zainen gekumen oif Yerusholayim, vet aroifgein yor far yor zich tsu buken tsu dem kinig, Hashem Tseva'ot, un tsu halten dem yom-tov fun Sukkot.

ZEC 14:16 And it shall come to pass, that all who are left of kol HaGoyim which came against Yerushalayim shall even go up from year to year to worship HaMelech, Hashem Tzva'os, and to keep Chag HaSukkot.

ZEC 14:17 ‏און עס װעט זײַן, װער פֿון די משפּחות פֿון דער ערד עס װעט נישט אַרױפֿגײן קײן ירושָלַיִם זיך צו בוקן צו דעם קיניג, ה׳ צבָֿאוֹת, װעט אױף זײ נישט זײַן קײן רעגן; edit

ZEC 14:17 un es vet zain, ver fun di mishpoches fun der erd es vet nisht aroifgein kein Yerusholayim zich tsu buken tsu dem kinig, Hashem Tseva'ot, vet oif zei nisht zain kein regen;

ZEC 14:17 And it shall be, that whosoever will not make this aliyah from the mishpekhot ha'aretz unto Yerushalayim to worship HaMelech, Hashem Tzva'os, even upon them shall be no geshem (rain) .

ZEC 14:18 ‏און אױב די משפּחה פֿון מִצרַיִם װעט נישט אַרױפֿגײן, און קומט נישט, װעט אױף זײ נישט אַרױפֿגײן דער נילוס; דאָס װעט זײַן די פּלאָג װאָס ה׳ װעט פּלאָגן די פֿעלקער װאָס װעלן נישט אַרױפֿגײן צו האַלטן דעם יוֹם-טובֿ פֿון סוכּוֹת. edit

ZEC 14:18 un oib di mishpoche fun Mitsrayim vet nisht aroifgein, un kumt nisht, vet oif zei nisht aroifgein der Nilus; dos vet zain di plog vos Hashem vet plogen di felker vos velen nisht aroifgein tsu halten dem yom-tov fun Sukkot.

ZEC 14:18 And if the mishpakhat Mitzrayim go not up, and come not, upon them shall fall the magefah (plague) wherewith Hashem will strike the Goyim that come not up to keep Chag HaSukkot.

ZEC 14:19 ‏דאָס װעט זײַן די שטראָף פֿון מִצרַיִם, און די שטראָף פֿון אַלע פֿעלקער װאָס װעלן נישט אַרױפֿגײן צו האַלטן דעם יוֹם-טובֿ פֿון סוכּוֹת. edit

ZEC 14:19 dos vet zain di shtrof fun Mitsrayim, un di shtrof fun ale felker vos velen nisht aroifgein tsu halten dem yom-tov fun Sukkot.

ZEC 14:19 This shall be the punishment of Mitzrayim, and the punishment of kol HaGoyim that come not up to keep Chag HaSukkot.

ZEC 14:20 ‏אין יענעם טאָג װעט אױף די גלעקלעך פֿון די פֿערד שטײן הײליק צו ג-ט; און די טעפּ אין ה׳ס הױז װעלן זײַן אַזױ װי די שפּרענגבעקנס װאָס פֿאַרן מזבח. edit

ZEC 14:20 in yenem tog vet oif di gleklech fun di ferd shtein heilik tsu g-t; un di tef in Hashems hoiz velen zain azoi vi di shprengbekns vos faran mizbeyech.

ZEC 14:20 In Yom HaHu shall there be upon the metzillot (bells) of the susim, kodesh l'hashem ; and the sirot (cooking pots) in the Beis Hashem shall be like the mizrakim (libation bowls) before the mizbe'ach.

ZEC 14:21 ‏און יעטװעדער טאָפּ אין ירושָלַיִם און אין יהוּדה װעט זײַן הײליק צו ה׳ צבָֿאוֹת, און אַלע װאָס ברענגען אַ שלאַכטאָפּפֿער װעלן קומען און נעמען פֿון זײ, און קאָכן אין זײ; און עס װעט מער נישט זײַן קײן הענדלער אין הױז פֿון ה׳ צבָֿאוֹת אין יענעם טאָג. edit

ZEC 14:21 un yetveder top in Yerusholayim un in Yehudah vet zain heilik tsu Hashem Tseva'ot, un ale vos brengen a shlachtopfer velen kumen un nemen fun zei, un kochen in zei; un es vet mer nisht zain kein hendler in hoiz fun Hashem Tseva'ot in yenem tog.

ZEC 14:21 Yea, every siyr (pot) in Yerushalayim and in Yehudah shall be kodesh l'hashem tzva'os : and all the zovechim (the ones sacrificing) shall come and take of them, and they shall cook in them; and in Yom HaHu there shall be no more Kena'ani (Canaanite, merchant) in the Beis Hashem Tzva'os.