Verse Text - (2SA 1:1-2SA 24:25)

2SA 1:1 ‏און עס איז געװען נאָך שָאולס טױט, ‏ אַז דָוִד האָט זיך געהאַט אומגעקערט פֿון שלאָגן עַמָלֵק, און דָוִד איז געזעסן אין ציקלַג צװײ טעג, edit

2SA 1:1 un es iz geven noch Shauls toit, az Dovid hot zich gehat umgekert fun shlogen Amalek, un Dovid iz gezesen in tsiklag tsvei teg,

2SA 1:1 Now it came to pass after the mot Sha'ul, when Dovid was returned from the slaughter of Amalek, and Dovid had abode two yamim in Tziklag;

2SA 1:2 ‏און אױפֿן דריטן טאָג, ‏ ערשט אַ מאַן קומט אָן פֿון דעם לאַגער, פֿון שָאולן, און זײַנע קלײדער זײַנען צעריסן, און ערד איז אױף זײַן קאָפּ. און עס איז געװען, װי ער איז געקומען צו דָוִדן, אַזױ איז ער געפֿאַלן צו דער ערד, און האָט זיך געבוקט. edit

2SA 1:2 un oifen driten tog, ersht a man kumt on fun dem lager, fun Shaulen, un zaine kleider zainen tserisen, un erd iz oif zain kop. un es iz geven, vi er iz gekumen tsu Doviden, azoi iz er gefalen tsu der erd, un hot zich gebukt.

2SA 1:2 It came even to pass on Yom HaShlishi, that, hinei, an ish came out of the machaneh from Sha'ul with his clothes torn, and adamah upon his rosh; and so it was, when he came to Dovid, that he fell to the ground, and prostrated himself.

2SA 1:3 ‏האָט דָוִד צו אים געזאָגט: פֿון װאַנען קומסטו? האָט ער צו אים געזאָגט: פֿון דעם לאַגער פֿון יִשׂרָאֵל בין איך אַנטרונען געװאָרן. edit

2SA 1:3 hot Dovid tsu im gezogt: fun vanen kumstu? hot er tsu im gezogt: fun dem lager fun Yisroel bin ich antrunen gevoren.

2SA 1:3 And Dovid said unto him, From where comest thou? And he said unto him, Out of the machaneh Yisroel am I escaped.

2SA 1:4 ‏האָט דָוִד צו אים געזאָגט: װי איז די זאַך געװען? דערצײל מיר, איך בעט דיך. האָט ער געזאָגט: דאָס פֿאָלק איז אַנטלאָפֿן פֿון דער מלחמה, און אױך זײַנען פֿיל פֿון דעם פֿאָלק געפֿאַלן און געשטאָרבן, און אױך שָאול און זײַן זון יהוֹנָתָן זײַנען טױט. edit

2SA 1:4 hot Dovid tsu im gezogt: vi iz di zach geven? dertseil mir, ich bet dich. hot er gezogt: dos folk iz antlofen fun der milchome, un oich zainen fil fun dem folk gefalen un geshtorben, un oich Shaul un zain zun Yehonatan zainen toit.

2SA 1:4 And Dovid said unto him, How went the matter? Tell me now. And he answered, That the people are fled from the milchamah, and many of the people also are fallen and dead; and Sha'ul and Yonatan bno are dead also.

2SA 1:5 ‏האָט דָוִד געזאָגט צו דעם יונג װאָס האָט דאָס אים דערצײלט: װי אַזױ װײסטו אַז שָאול און זײַן זון יהוֹנָתָן זײַנען טױט? edit

2SA 1:5 hot Dovid gezogt tsu dem yung vos hot dos im dertseilt: vi azoi veistu az Shaul un zain zun Yehonatan zainen toit?

2SA 1:5 And Dovid said unto the na'ar that told him, How knowest thou that Sha'ul and Yonatan bno are dead?

2SA 1:6 ‏האָט דער יונג װאָס האָט אים דאָס דערצײלט, געזאָגט: איך האָב זיך גראָד געטראָפֿן אױף באַרג גִלבוֹעַ, ערשט שָאול איז אָנגעלענט אױף זײַן שפּיז, און אָט האָבן די רײַטװעגן און די רײַטמענער אים אָנגעיאָגט. edit

2SA 1:6 hot der yung vos hot im dos dertseilt, gezogt: ich hob zich grod getrofen oif barg Gilboa, ersht Shaul iz ongelent oif zain shpiz, un ot hoben di raitvegen un di raitmener im ongeiogt.

2SA 1:6 And the na'ar that told him said, As I happened to be upon Mt Gilboa, hinei, Sha'ul leaned upon his khanit; and, hinei, the chariots and ba'alei haparashim followed hard after him.

2SA 1:7 ‏האָט ער זיך אומגעקערט הינטער זיך, און האָט מיך דערזען, און ער האָט גערופֿן צו מיר, און איך האָב געזאָגט: דאָ בין איך. edit

2SA 1:7 hot er zich umgekert hinter zich, un hot mich derzen, un er hot gerufen tsu mir, un ich hob gezogt: do bin ich.

2SA 1:7 And when he looked behind him, he saw me, and called unto me. And I answered, Hineini.

2SA 1:8 ‏האָט ער צו מיר געזאָגט: װער ביסטו? האָב איך צו אים געזאָגט: אַן עַמָלֵקי בין איך. edit

2SA 1:8 hot er tsu mir gezogt: ver bistu? hob ich tsu im gezogt: an Amaleki bin ich.

2SA 1:8 And he said unto me, Who art thou? And I answered him, I am an Amaleki.

2SA 1:9 ‏האָט ער צו מיר געזאָגט: שטעל זיך, איך בעט דיך, לעבן מיר, און טײט מיך, װאָרום די גסיסה האָט מיך אָנגענומען; װאָרום נאָר װאָס מײַן נשמה האַלט זיך אין מיר. edit

2SA 1:9 hot er tsu mir gezogt: shtel zich, ich bet dich, leben mir, un teit mich, vorem di gesish hot mich ongenumen; vorem nor vos main neshome halt zich in mir.

2SA 1:9 He said unto me again, Stand, now, over me, and slay me; for shavatz (death through agony) is come upon me, because my nefesh is yet still in me.

2SA 1:10 ‏האָב איך זיך געשטעלט לעבן אים, און האָב אים געטײט, װײַל איך האָב געװוּסט, אַז ער קען מער נישט לעבן נאָך זײַן פֿאַלן. און איך האָב גענומען די קרױן װאָס אױף זײַן קאָפּ, און דעם אָרעמבאַנד װאָס אױף זײַן אָרעם, און האָב זײ געבראַכט אַהער צו מײַן האַר. edit

2SA 1:10 hob ich zich geshtelt leben im, un hob im geteit, vail ich hob gevust, az er ken mer nisht leben noch zain falen. un ich hob genumen di kroin vos oif zain kop, un dem oremband vos oif zain orem, un hob zei gebracht aher tsu main Har.

2SA 1:10 So I stood over him, and slaughtered him, because I was sure that he could not live after that he was fallen; and I took the nezer (crown, diadem) that was upon his rosh, and the etzadah (bracelet, band) that was on his zero'a, and have brought them here unto adoni.

2SA 1:11 ‏האָט דָוִד אָנגענומען זײַנע קלײדער, און האָט זײ צעריסן, און דאָס גלײַכן אַלע מענטשן װאָס מיט אים. edit

2SA 1:11 hot Dovid ongenumen zaine kleider, un hot zei tserisen, un dos glaichen ale mentshen vos mit im.

2SA 1:11 Then Dovid took hold on his clothes, and made the kri'ah on them; and likewise all the anashim that were with him;

2SA 1:12 ‏און זײ האָבן געקלאָגט און געװײנט, און האָבן געפֿאַסט ביזן אָװנט אױף שָאולן און אױף יהוֹנָתָן זײַן זון, און אױף דעם פֿאָלק פֿון ה׳, און אױף דעם הױז פֿון יִשׂרָאֵל, װאָס זײ זײַנען געפֿאַלן דורכן שװערד. edit

2SA 1:12 un zei hoben geklogt un geveint, un hoben gefast bizen ovent oif Shaulen un oif Yehonatan zain zun, un oif dem folk fun Hashem, un oif dem hoiz fun Yisroel, vos zei zainen gefalen durchen shverd.

2SA 1:12 And they mourned, and wept, and did a tzom until the erev, for Sha'ul, and for Yonatan bno, and for the Am Hashem , and for Bais Yisroel; because they were fallen by the cherev.

2SA 1:13 ‏און דָוִד האָט געזאָגט צו דעם יונג װאָס האָט דאָס אים דערצײלט: פֿון װאַנען ביסטו? האָט ער געזאָגט: איך בין דער זון פֿון אַ פֿרעמדן מאַן, אַן עַמָלֵקי. edit

2SA 1:13 un Dovid hot gezogt tsu dem yung vos hot dos im dertseilt: fun vanen bistu? hot er gezogt: ich bin der zun fun a fremden man, an Amaleki.

2SA 1:13 And Dovid said unto the na'ar that told him, From where art thou? And he answered, I am ben ish ger, an Amaleki.

2SA 1:14 ‏האָט דָוִד צו אים געזאָגט: װי האָסטו נישט מורא געהאַט אױסצושטרעקן דײַן האַנט אומצוברענגען דעם געזאַלבטן פֿון ה׳? edit

2SA 1:14 hot Dovid tsu im gezogt: vi hostu nisht moire gehat oistsushtreken dain hant umtsubrengen dem gezalbten fun Hashem?

2SA 1:14 And Dovid said unto him, How wast thou not afraid to stretch forth thine yad to destroy Hashem ʼs moshiach?

2SA 1:15 ‏און דָוִד האָט צוגערופֿן אײנעם פֿון די יונגען, און האָט געזאָגט: גענען, פֿאַל-צו אױף אים. און ער האָט אים געשלאָגן, און ער איז געשטאָרבן. edit

2SA 1:15 un Dovid hot tsugerufen einem fun di yungen, un hot gezogt: genen, fal-tsu oif im. un er hot im geshlogen, un er iz geshtorben.

2SA 1:15 And Dovid called one of the ne'arim, and said, Go near, and fall upon him. And he struck him so that he died.

2SA 1:16 ‏און דָוִד האָט צו אים געזאָגט: דײַן בלוט אױף דײַן קאָפּ! װאָרום דײַן מױל האָט עדות געזאָגט אױף דיר, אַזױ צו זאָגן: איך האָב געטײט דעם געזאַלבטן פֿון ה׳. edit

2SA 1:16 un Dovid hot tsu im gezogt: dain blut oif dain kop! vorem dain moil hot eides gezogt oif dir, azoi tsu zogen: ich hob geteit dem gezalbten fun Hashem.

2SA 1:16 And Dovid said unto him, Thy dahm be upon thy rosh; for thine own peh hath testified against thee, saying, I have slain Hashem ʼs moshiach.

2SA 1:17 ‏און דָוִד האָט געקלאָגט די דאָזיקע קלאָג אױף שָאולן און אױף יהוֹנָתָן זײַן זון, edit

2SA 1:17 un Dovid hot geklogt di dozike klog oif Shaulen un oif Yehonatan zain zun,

2SA 1:17 And Dovid lamented with this kinah (lamentation) over Sha'ul and over Yonatan bno;

2SA 1:18 ‏און ער האָט געזאָגט-כּדי צו לערנען די קינדער פֿון יהוּדה דעם בױגן; דאָס איז שױן פֿאַרשריבן אין בוך פֿון ישר: edit

2SA 1:18 un er hot gezogt-kedei tsu lernen di kinder fun Yehudah dem boigen; dos iz shoin farshriben in buch fun Yesher:

2SA 1:18 Also he bade them teach the Bnei Yehudah: The Keshet. Hinei, it is written in the Sefer HaYasher:

2SA 1:19 ‏די פּראַכט, יִשׂרָאֵל, איז אױף דײַנע הײכן דערשלאָגן; ‏װי זײַנען די גיבוֹרים געפֿאַלן! edit

2SA 1:19 di pracht, Yisroel, iz oif daine heichen dershlogen; vi zainen di giborim gefalen!

2SA 1:19 The glory of Yisroel is slain upon thy high places; how are the Gibborim fallen!

2SA 1:20 ‏נישט דערצײלן זאָלט איר אין גַת, ‏נישט אָנזאָגן אין די גאַסן פֿון אַשקלוֹן, ‏כּדי די טעכטער פֿון די פּלִשתּים זאָלן זיך נישט פֿרײען, ‏כּדי די טעכטער פֿון די אומבאַשניטענע זאָלן נישט קװעלן. edit

2SA 1:20 nisht dertseilen zolt ir in Gat, nisht onzogen in di gasen fun Ashkelon, kedei di techter fun di Pelishtim zolen zich nisht freyen, kedei di techter fun di umbashnitene zolen nisht kvelen.

2SA 1:20 Tell it not in Gat, proclaim it not in the streets of Ashkelon; lest the banot Pelishtim rejoice, lest the banot ha'arelim triumph.

2SA 1:21 ‏איר בערג פֿון גִלבוֹעַ, ‏נישט טױ און נישט רעגן אױף אײַך, ‏עס זאָל אױך קײן תרוּמות זײַן פֿון די פֿעלדער! ‏װאָרום דאָרט איז פֿאַרמיאוסט געװאָרן דער שילד פֿון גיבוֹרים, ‏דער שילד פֿון שָאולן, מיט אײל נישט באַשמירט, edit

2SA 1:21 ir berg fun Gilboa, nisht toi un nisht regen oif aich, es zol oich kein trumes zain fun di felder! vorem dort iz farmiust gevoren der shild fun giborim, der shild fun Shaulen, mit eil nisht bashmirt,

2SA 1:21 Ye mountains of Gilboa, let there be no tal, neither let there be matar, upon you, nor fields of terumot; for there the mogen Gibborim is defiled, the mogen of Sha'ul, as though he had not been mashiach (anointed) with shemen.

2SA 1:22 ‏פֿון בלוט פֿון דערשלאָגענע, פֿון פֿעטס פֿון גיבוֹרים, ‏האָט יהוֹנָתָנס בױגן זיך צוריק נישט געצױגן, ‏און די שװערד פֿון שָאולן זיך נישט אומגעקערט לײדיק. edit

2SA 1:22 fun blut fun dershlogene, fun fets fun giborim, hot Yehonatans boigen zich tsurik nisht getsoigen, un di shverd fun Shaulen zich nisht umgekert leidik.

2SA 1:22 From the dahm of the slain, from the chelev of the Gibborim, the keshet Yonatan turned not back, and the cherev Sha'ul returned not empty.

2SA 1:23 ‏שָאול און יהוֹנָתָן, ‏די באַליבטע און ליבע אין זײער לעבן, ‏צו מאָל אין זײער טױט האָבן זײ זיך נישט צעשײדט. ‏פֿון אָדלערס זײַנען זײ געװען פֿלינקער, ‏פֿון לײבן זײַנען זײ געװען שטאַרקער. edit

2SA 1:23 Shaul un Yehonatan, di balibte un libe in zeyer leben, tsu mol in zeyer toit hoben zei zich nisht tsesheidt. fun odlers zainen zei geven flinker, fun leiben zainen zei geven shtarker.

2SA 1:23 Sha'ul and Yonatan were beloved and gracious in their lives, and in their mot they were not parted; they were swifter than nesharim, they were stronger than arayot.

2SA 1:24 ‏איר טעכטער פֿון יִשׂרָאֵל, אױף שָאולן װײנט, ‏װאָס האָט אײַך אין רױטן געקלײדט, מיט תּענוגים דערצו, ‏װאָס האָט אַרױפֿגעטאָן צירונג פֿון גאָלד אױף אײַער קלײד. edit

2SA 1:24 ir techter fun Yisroel, oif Shaulen veint, vos hot aich in roiten gekleidt, mit tenugim dertsu, vos hot aroifgeton tsirung fun gold oif aier kleid.

2SA 1:24 Ye banot Yisroel, weep over Sha'ul, who clothed you in scarlet, with fineries, who put on ornaments of zahav upon your apparel.

2SA 1:25 ‏װי זײַנען די גיבוֹרים אין מלחמה געפֿאַלן – ‏יהוֹנָתָן אױף דײַנע הײכן דערשלאָגן! edit

2SA 1:25 vi zainen di giborim in milchome gefalen – Yehonatan oif daine heichen dershlogen!

2SA 1:25 How are the Gibborim fallen in the midst of the milchamah! O Yonatan, thou wast slain on thine heights.

2SA 1:26 ‏מיך קלעמט נאָך דיר, יהוֹנָתָן מײַן ברודער, ‏ליב געװען ביסטו מיר זײער; ‏װוּנדערלעך געװען איז דײַן ליבשאַפֿט צו מיר, ‏מער װי די ליבשאַפֿט פֿון װײַבער. edit

2SA 1:26 mich klemt noch dir, Yehonatan main bruder, lib geven bistu mir zeyer; vunderlech geven iz dain libshaft tsu mir, mer vi di libshaft fun vaiber.

2SA 1:26 I am distressed for thee, my brother Yonatan; very pleasant hast thou been unto me; thy ahavah was wonderful to me, passing ahavat nashim.

2SA 1:27 ‏װי זײַנען די גיבוֹרים געפֿאַלן, ‏און אונטערגעגאַנגען די װאַפֿן פֿון מלחמה! edit

2SA 1:27 vi zainen di giborim gefalen, un untergegangen di vafen fun milchome!

2SA 1:27 How are the Gibborim fallen, and the k'lei milchamah (weapons of war) perished!

2SA 2:1 ‏און עס איז געװען נאָך דעם, האָט דָוִד געפֿרעגט בײַ ה׳, אַזױ צו זאָגן: זאָל איך אַרױפֿגײן אין אײנער פֿון די שטעט פֿון יהוּדה? האָט ה׳ צו אים געזאָגט: גײ אַרױף. האָט דָוִד געזאָגט: װוּהין זאָל איך אַרױפֿגײן? האָט ער געזאָגט: קײן חֶבֿרוֹן. edit

2SA 2:1 un es iz geven noch dem, hot Dovid gefregt bai Hashem, azoi tsu zogen: zol ich aroifgein in einer fun di shtet fun Yehudah? hot Hashem tsu im gezogt: gei aroifblikendik. hot Dovid gezogt: vuhin zol ich aroifgein? hot er gezogt: kein Chevron.

2SA 2:1 And it came to pass after this, that Dovid inquired of Hashem , saying, Shall I go up into any of the towns of Yehudah? And Hashem said unto him, Go up. And Dovid said, To where shall I go up? And he said, Unto Chevron.

2SA 2:2 ‏איז דָוִד אַרױפֿגעגאַנגען אַהין, און אױך זײַנע צװײ װײַבער, אַחינוֹעַם פֿון יִזרְעֶאל, און אַבֿיגַיִל די װײַב פֿון נָבֿלן פֿון כַּרמֶל. edit

2SA 2:2 iz Dovid aroifgegangen ahin, un oich zaine tsvei vaiber, Achinoam fun Yizreel, un Avigal di vaib fun Navalen fun Carmel.

2SA 2:2 So Dovid went up there, and his two nashim also, Achino'am the Yizre'elit, and Avigal eshet Naval the Karmeli.

2SA 2:3 ‏און זײַנע מענטשן װאָס מיט אים האָט דָוִד אַרױפֿגעבראַכט, איטלעכס מיט זײַן הױזגעזינט; און זײ האָבן זיך באַזעצט אין די שטעט פֿון חֶבֿרוֹן. edit

2SA 2:3 un zaine mentshen vos mit im hot Dovid aroifgebracht, itlecher mit zain hoizgezint; un zei hoben zich bazetst in di shtet fun Chevron.

2SA 2:3 And his anashim that were with him did Dovid bring up, every ish with his household; and they dwelt in the towns of Chevron.

2SA 2:4 ‏און די מענער פֿון יהוּדה זײַנען געקומען, און האָבן דאָרטן געזאַלבט דָוִדן פֿאַר אַ מלך איבער דעם הױז פֿון יהוּדה. ‏האָט מען דערצײלט דָוִדן, אַזױ צו זאָגן: די מענטשן פֿון יָבֵֿש-גִלעָד זײַנען די װאָס האָבן באַגראָבן שָאולן. edit

2SA 2:4 un di mener fun Yehudah zainen gekumen, un hoben dorten gezalbt Doviden far a melech iber dem hoiz fun Yehudah. hot men dertseilt Doviden, azoi tsu zogen: di mentshen fun Yavesh-Gilad zainen di vos hoben bagroben Shaulen.

2SA 2:4 And anshei Yehudah came, and there they anointed Dovid Melech over Bais Yehudah. And they told Dovid, saying, The Anshei Yavesh-Gil'ad were they that buried Sha'ul.

2SA 2:5 ‏האָט דָוִד געשיקט שלוחים צו די מענטשן פֿון יָבֵֿש-גִלעָד, און זײ געלאָזט זאָגן: געבענטשט זאָלט איר זײַן פֿון ה׳, װאָס איר האָט געטאָן דעם דאָזיקן חֶסֶד מיט אײַער האַר, מיט שָאולן, און האָט אים באַגראָבן. edit

2SA 2:5 hot Dovid geshikt shluchim tsu di mentshen fun Yavesh-Gilad, un zei gelozt zogen: gebentsht zolt ir zain fun Hashem, vos ir hot geton dem doziken chesed mit aier Har, mit Shaulen, un hot im bagroben.

2SA 2:5 And Dovid sent malachim unto the Anshei Yavesh-Gil'ad, and said unto them, Berukhim atem of Hashem , that ye have showed this chesed unto adoneichem, even unto Sha'ul, burying him.

2SA 2:6 ‏און אַצונד, זאָל ה׳ טאָן מיט אײַך חֶסֶד און טרײַשאַפֿט; און אױך איך װעל אײַך אָפּטאָן די דאָזיקע טובֿה, װאָס איר האָט געטאָן די דאָזיקע זאַך. edit

2SA 2:6 un atsund, zol Hashem ton mit aich chesed un traishaft; un oich ich vel aich opton di dozike toive, vos ir hot geton di dozike zach.

2SA 2:6 And now Hashem show chesed and emes unto you; and I also will repay you this tovah, because ye have done this thing.

2SA 2:7 ‏און אַצונד, זאָלן שטאַרק זײַן אײַערע הענט, און זײַט העלדישע יונגען; װאָרום אײַער האַר שָאול איז טױט, און אױך האָט מיך דאָס הױז פֿון יהוּדה געזאַלבט פֿאַר אַ מלך איבער זײ. edit

2SA 2:7 un atsund, zolen shtark zain aiere hent, un zait heldishe yungen; vorem aier Har Shaul iz toit, un oich hot mich dos hoiz fun Yehudah gezalbt far a melech iber zei.

2SA 2:7 Therefore now let your hands be strengthened, be ye bnei chayil; for adoneichem Sha'ul is dead, and also the Bais Yehudah have anointed me Melech over them.

2SA 2:8 ‏און אַבֿנֵר דער זון פֿון נֵרן, דער חיל-לידער פֿון שָאולן, האָט גענומען איש-בוֹשֶת דעם זון פֿון שָאולן, און האָט אים אַריבערגעפֿירט קײן מַחנַיִם. edit

2SA 2:8 un Avner der zun fun Neren, der cheil-lider fun Shaulen, hot genumen Ish-Boshet dem zun fun Shaulen, un hot im aribergefirt kein Machanayim.

2SA 2:8 But Avner ben Ner, Sar Tzava of Sha'ul, took Ish-Boshet Ben Sha'ul, and brought him over to Machanayim;

2SA 2:9 ‏און ער האָט אים געמאַכט פֿאַר אַ מלך איבער גִלעָד, און איבער דעם אשורי, און איבער יִזרְעֶאל און איבער אפֿרים, און איבער בנימין, און איבער גאַנץ יִשׂרָאֵל. edit

2SA 2:9 un er hot im gemacht far a melech iber Gilad, un iber dem Ashuri, un iber Yizreel un iber Ephrayim, un iber Binyamin, un iber gants Yisroel.

2SA 2:9 And made him melech over Gil'ad, and over the Ashuri, and over Yizre'el, and over Ephrayim, and over Binyamin, and over all Yisroel.

2SA 2:10 ‏פֿערציק יאָר איז אַלט געװען איש-בוֹשֶת דער זון פֿון שָאולן, אַז ער איז געװאָרן מלך איבער יִשׂרָאֵל, און צװײ יאָר האָט ער געקיניגט. אָבער דאָס הױז פֿון יהוּדה איז געװען הינטער דָוִדן. edit

2SA 2:10 fertsik yor iz alt geven Ish-Boshet der zun fun Shaulen, az er iz gevoren melech iber Yisroel, un tsvei yor hot er gekinigt. ober dos hoiz fun Yehudah iz geven hinter Doviden.

2SA 2:10 Ish-Boshet ben Sha'ul was forty shanah when he began to reign over Yisroel, and reigned two shanim. But Bais Yehudah followed Dovid.

2SA 2:11 ‏און די צאָל פֿון די טעג װאָס דָוִד איז געװען מלך אין חֶבֿרוֹן איבער דעם הױז פֿון יהוּדה, איז געװען זיבן יאָר און זעקס חדשים. edit

2SA 2:11 un di tsol fun di teg vos Dovid iz geven melech in Chevron iber dem hoiz fun Yehudah, iz geven ziben yor un zeks Chodeshim.

2SA 2:11 And the time that Dovid was Melech in Chevron over Bais Yehudah was shivah shanah and shishah chodashim.

2SA 2:12 ‏און אַבֿנֵר דער זון פֿון נֵרן, און די קנעכט פֿון איש-בוֹשֶת דעם זון פֿון שָאולן, זײַנען אַרױסגעגאַנגען פֿון מַחנַיִם קײן גִבֿעוֹן. edit

2SA 2:12 un Avner der zun fun Neren, un di knecht fun Ish-Boshet dem zun fun Shaulen, zainen aroisgegangen fun Machanayim kein Givon.

2SA 2:12 And Avner ben Ner, and the avadim of Ish-Boshet Ben Sha'ul, went out from Machanayim to Giv'on.

2SA 2:13 ‏אױך יוֹאָבֿ דער זון פֿון צרוּיָהן, און די קנעכט פֿון דָוִדן, זײַנען אַרױסגעגאַנגען, און זײ האָבן זיך צונױפֿגעטראָפֿן מיט זײ אין אײנעם בײַם טײַך פֿון גִבֿעוֹן, און די האָבן זיך געזעצט פֿון דער זײַט טײַך, און די פֿון יענער זײַט טײַך. edit

2SA 2:13 oich Yoav der zun fun Tseruyahen, un di knecht fun Doviden, zainen aroisgegangen, un zei hoben zich tsunoifgetrofen mit zei in einem baim taich fun Givon, un di hoben zich gezetst fun der zait taich, un di fun yener zait taich.

2SA 2:13 And Yoav Ben Tzeruyah, and the avadim of Dovid, went out, and met together by the pool of Giv'on; and they sat down, the one on the one side of the pool, and the other on the other side of the pool.

2SA 2:14 ‏און אַבֿנֵר האָט געזאָגט צו יוֹאָבֿן: זאָלן אַקאָרשט די יונגען אױפֿשטײן, און אַ שטיף טאָן פֿאַר אונדז. האָט יוֹאָבֿ געזאָגט: זאָלן זײ אױפֿשטײן. edit

2SA 2:14 un Avner hot gezogt tsu Yoaven: zolen akorsht di yungen oifshtein, un a shtif ton far undz. hot Yoav gezogt: zolen zei oifshtein.

2SA 2:14 And Avner said to Yoav, Let the young men now arise for a contest before us. And Yoav said, Let them arise.

2SA 2:15 ‏זײַנען זײ אױפֿגעשטאַנען, און זײַנען אַריבערגעגאַנגען מיט אַ צאָל, צװעלף פֿאַר בנימין, און פֿאַר איש-בוֹשֶת דעם זון פֿון שָאולן, און צװעלף פֿון דָוִדס קנעכט. edit

2SA 2:15 zainen zei oifgeshtanen, un zainen aribergegangen mit a tsol, tsvelf far Binyamin, un far Ish-Boshet dem zun fun Shaulen, un tsvelf fun Dovids knecht.

2SA 2:15 Then there arose and went over by mispar twelve of Binyamin, which pertained to Ish-Boshet ben Sha'ul, and twelve of the avadim of Dovid.

2SA 2:16 ‏און זײ האָבן אָנגענומען אײנער דעם אַנדערן פֿאַרן קאָפּ, מיט זײַן שװערד צום אַנדערנס זײַט, ביז זײ זײַנען געפֿאַלן אין אײנעם. און מע האָט גערופֿן יענעם אָרט חלקת‑הצורים, װאָס איז גִבֿעוֹן. edit

2SA 2:16 un zei hoben ongenumen einer dem anderen faran kop, mit zain shverd tsum anderns zait, biz zei zainen gefalen in einem. un me hot gerufen yenem ort chelkt‑htsurim, vos iz Givon.

2SA 2:16 And they caught every one his re'a by the rosh, and thrust his cherev in his re'aʼs side; so they fell down together; therefore that makom was called Chelkat-Hatzurim, which is in Giv'on.

2SA 2:17 ‏און די מלחמה איז געװען זײער אַ שװערע אין יענעם טאָג, און אַבֿנֵר און די מענער פֿון יִשׂרָאֵל זײַנען געשלאָגן געװאָרן פֿאַר די קנעכט פֿון דָוִדן. edit

2SA 2:17 un di milchome iz geven zeyer a shvere in yenem tog, un Avner un di mener fun Yisroel zainen geshlogen gevoren far di knecht fun Doviden.

2SA 2:17 And there was a very fierce milchamah that day; and Avner was defeated, and the Anshei Yisroel, before the Avadim of Dovid.

2SA 2:18 ‏און דאָרטן זײַנען געװען צרוּיָהס דרײַ זין, יוֹאָבֿ, און אַבֿישַי און עַשָׂהאֵל; און עַשָׂהאֵל איז געװען פֿלינק אױף זײַנע פֿיס, אַזױ װי אײנער פֿון די הינדן װאָס אין פֿעלד. edit

2SA 2:18 un dorten zainen geven Tseruyahs drai zin, Yoav, un Avishai un Asahel; un Asahel iz geven flink oif zaine fis, azoi vi einer fun di hinden vos in feld.

2SA 2:18 And there were three Bnei Tzeruyah there: Yoav, Avishai, Asahel; Asahel was as swift of foot as a gazelle.

2SA 2:19 ‏האָט עַשָׂהאֵל נאָכגעיאָגט אַבֿנֵרן, און ער האָט זיך נישט אָפּגענײגט פֿון הינטער אַבֿנֵרן צו גײן רעכטס אָדער לינקס. edit

2SA 2:19 hot Asahel nochgeiogt Avneren, un er hot zich nisht opgeneigt fun hinter Avneren tsu gein rechts oder links.

2SA 2:19 Asahel pursued after Avner; and in going he turned not to the right nor to the left from following Avner.

2SA 2:20 ‏האָט אַבֿנֵר זיך אומגעקערט הינטער זיך, און האָט געזאָגט: ביסט דו דאָס, עַשָׂהאֵל? האָט ער געזאָגט: איך. edit

2SA 2:20 hot Avner zich umgekert hinter zich, un hot gezogt: bist du dos, Asahel? hot er gezogt: ich.

2SA 2:20 Then Avner looked behind him, and said, Art thou Asahel? And he answered, I am.

2SA 2:21 ‏האָט אַבֿנֵר צו אים געזאָגט: קער זיך צו דײַן רעכטער זײַט אָדער צו דײַן לינקער, און כאַפּ דיר אָן אײנעם פֿון די יונגען, און נעם דיר זײַן געװער. אָבער עַשָׂהאֵל האָט זיך נישט געװאָלט אָפּקערן פֿון הינטער אים. edit

2SA 2:21 hot Avner tsu im gezogt: ker zich tsu dain rechter zait oder tsu dain linker, un chap dir on einem fun di yungen, un nem dir zain gever. ober Asahel hot zich nisht gevolt opkeren fun hinter im.

2SA 2:21 And Avner said to him, Turn thee aside to thy right or to thy left, and lay thee hold on one of the ne'arim, and capture thee his armor. But Asahel would not turn aside from following of him.

2SA 2:22 ‏האָט אַבֿנֵר װידער געזאָגט צו עַשָׂהאֵלן: קער דיך אָפּ פֿון הינטער מיר; נאָך װאָס זאָל איך דיך שלאָגן צו דער ערד? און װי װעל איך אױפֿהײבן מײַן פּנים צו דײַן ברודער יוֹאָבֿן? edit

2SA 2:22 hot Avner vider gezogt tsu Asahelen: ker dich op fun hinter mir; noch vos zol ich dich shlogen tsu der erd? un vi vel ich oifheiben main ponem tsu dain bruder Yoaven?

2SA 2:22 And Avner said again to Asahel, Turn thee aside from following me; why should I strike thee to the ground? How then should I hold up my face to Yoav achicha?

2SA 2:23 ‏אָבער ער האָט זיך נישט געװאָלט אָפּקערן, און אַבֿנֵר האָט אים אַ זעץ געטאָן מיטן אונטערשטן טײל פֿון שפּיז אין בױך, ביז דער שפּיז איז אים אַרױס פֿון הינטן; און ער איז דאָרטן געפֿאַלן און געשטאָרבן אױפֿן אָרט. און עס איז געװען, איטלעכער װאָס איז געקומען צו דעם אָרט װאָס עַשָׂהאֵל איז דאָרטן געפֿאַלן און געשטאָרבן, האָט זיך אָפּגעשטעלט. edit

2SA 2:23 ober er hot zich nisht gevolt opkeren, un Avner hot im a zets geton miten untershten teil fun shpiz in boich, biz der shpiz iz im arois fun hinten; un er iz dorten gefalen un geshtorben oifen ort. un es iz geven, itlecher vos iz gekumen tsu dem ort vos Asahel iz dorten gefalen un geshtorben, hot zich opgeshtelt.

2SA 2:23 Howbeit he refused to turn aside; therefore Avner with the butt end of the khanit struck him under the fifth rib, that the khanit came out his back; and he fell down there, and died in the same place; and it came to pass, that as many as came to the makom where Asahel fell down and died, stopped.

2SA 2:24 ‏האָבן יוֹאָבֿ און אַבֿישַי נאָכגעיאָגט אַבֿנֵרן, און װי די זון איז אונטערגעגאַנגען, זײַנען זײ געקומען ביזן בערגל אַמָה װאָס פֿאַר גיחַ, אױפֿן װעג צום מדבר פֿון גִבֿעוֹן. edit

2SA 2:24 hoben Yoav un Avishai nochgeiogt Avneren, un vi di zun iz untergegangen, zainen zei gekumen bizen bergel Amah vos far Giach, oifen veg tsum midbar fun Givon.

2SA 2:24 Yoav also and Avishai pursued after Avner; and the shemesh went down when they were come to the hill of Ammah, that lieth before Giach by the derech midbar Giv'on.

2SA 2:25 ‏און די קינדער פֿון בנימין האָבן זיך אײַנגעזאַמלט הינטער אַבֿנֵרן, און זײ זײַנען געװאָרן צו אײן בונד; און זײ האָבן זיך געשטעלט אױפֿן שפּיץ פֿון אַ בערגל. edit

2SA 2:25 un di kinder fun Binyamin hoben zich aingezamlt hinter Avneren, un zei zainen gevoren tsu ein bund; un zei hoben zich geshtelt oifen shpits fun a bergel.

2SA 2:25 And the Bnei Binyamin gathered themselves together after Avner, and became aguddah echat (one unit) , and stood on the top of one hill.

2SA 2:26 ‏האָט אַבֿנֵר גערופֿן צו יוֹאָבֿן, און האָט געזאָגט: זאָל דען אײביק פֿאַרצערן די שװערד? װײסטו דען נישט אַז ביטער װעט זײַן צום סוף? און ביז װאַנען װעסטו נישט הײסן דעם פֿאָלק זיך אומקערן פֿון הינטער זײערע ברידער? edit

2SA 2:26 hot Avner gerufen tsu Yoaven, un hot gezogt: zol den eibik fartseren di shverd? veistu den nisht az biter vet zain tsum sof? un biz vanen vestu nisht heisen dem folk zich umkeren fun hinter zeyere brider?

2SA 2:26 Then Avner called to Yoav, and said, Shall the cherev devour lanetzach (forever) ? Knowest thou not that it will be marah in the latter end? Ad mosai shall it be then, until thou bid the people return from pursuing their brethren?

2SA 2:27 ‏האָט יוֹאָבֿ געזאָגט: אַזױ װי האלֹקים לעבט, אַז װען דו װאָלסט נישט גערעדט, װאָלט ערשט אין דער פֿרי דאָס פֿאָלק אָפּגעטרעטן אײנער פֿון הינטערן אַנדערן. edit

2SA 2:27 hot Yoav gezogt: azoi vi HaElokim lebt, az ven du volst nisht geredt, volt ersht in der peire dos folk opgetreten einer fun hinteren anderen.

2SA 2:27 And Yoav said, As HaElohim liveth, if thou hadst not spoken, HaAm would have continued every one following his brother, not stopping until haboker.

2SA 2:28 ‏און יוֹאָבֿ האָט געבלאָזן אין שופֿר, און דאָס גאַנצע פֿאָלק האָט זיך אָפּגעשטעלט, און זײ האָבן מער נישט נאָכגעיאָגט יִשׂרָאֵל, און האָבן מער װײַטער נישט מלחמה געהאַלטן. edit

2SA 2:28 un Yoav hot geblozen in shoifer, un dos gantse folk hot zich opgeshtelt, un zei hoben mer nisht nochgeiogt Yisroel, un hoben mer vaiter nisht milchome gehalten.

2SA 2:28 So Yoav blew a shofar, and kol haAm stood still, and pursued after Yisroel no more, neither fought they any more.

2SA 2:29 ‏און אַבֿנֵר און זײַנע מענטשן זײַנען געגאַנגען דורכן פּלױן יענע גאַנצע נאַכט, און זײ זײַנען אַריבער דעם יַרדן, און דורכגעגאַנגען גאַנץ בִתרון, און געקומען קײן מַחנַיִם. edit

2SA 2:29 un Avner un zaine mentshen zainen gegangen durchen ploin yene gantse nacht, un zei zainen ariber dem Yarden, un durchgegangen gants bitrun, un gekumen kein Machanayim.

2SA 2:29 And Avner and his anashim marched kol halailah through the Aravah, and passed over Yarden, and went through all Bitron, and they came to Machanayim.

2SA 2:30 ‏און יוֹאָבֿ האָט זיך אומגעקערט פֿון הינטער אַבֿנֵרן, און ער האָט אײַנגעזאַמלט דאָס גאַנצע פֿאָלק; האָבן געפֿעלט פֿון דָוִדס קנעכט נײַנצן מאַן און עַשָׂהאֵל. edit

2SA 2:30 un Yoav hot zich umgekert fun hinter Avneren, un er hot aingezamlt dos gantse folk; hoben gefelt fun Dovids knecht nainteen man un Asahel.

2SA 2:30 And Yoav returned from following Avner; and when he had gathered kol HaAm together, there lacked of Dovidʼs avadim nineteen ish and Asahel.

2SA 2:31 ‏און דָוִדס קנעכט האָבן געשלאָגן פֿון בנימין, צװישן אַבֿנֵרס מענטשן – דרײַ הונדערט און זעכציק מאַן זײַנען געבליבן טױט. edit

2SA 2:31 un Dovids knecht hoben geshlogen fun Binyamin, tsvishen Avners mentshen – drai hundert un zechtsik man zainen gebliben toit.

2SA 2:31 But the avadim of Dovid had struck down of Binyamin, and of anshei Avner, so that three hundred and threescore ish died.

2SA 2:32 ‏און עַשָׂהאֵלן האָבן זײ אַװעקגעטראָגן, און האָבן אים באַגראָבן אין קבֿר ‏ פֿון זײַן פֿאָטער װאָס אין בֵית-לֶחֶם. און יוֹאָבֿ און זײַנע מענטשן זײַנען געגאַנגען אַ גאַנצע נאַכט, און זײ איז ליכטיק געװאָרן אין חֶבֿרוֹן. edit

2SA 2:32 un Asahelen hoben zei avekgetrogen, un hoben im bagroben in keyver fun zain foter vos in Beit-Lechem. un Yoav un zaine mentshen zainen gegangen a gantse nacht, un zei iz lichtik gevoren in Chevron.

2SA 2:32 And they took up Asahel, and buried him in the kever of aviv, which was in Beit-Lechem. And Yoav and his men marched kol halailah, and they came to Chevron at dawn.

2SA 3:1 ‏און די מלחמה איז געװען אַ לאַנגע צװישן דעם הױז פֿון שָאולן און צװישן דעם הױז פֿון דָוִדן. און דָוִד איז געװאָרן אַלץ שטאַרקער, און דאָס הױז פֿון שָאולן איז געװאָרן אַלץ שװאַכער. edit

2SA 3:1 un di milchome iz geven a lange tsvishen dem hoiz fun Shaulen un tsvishen dem hoiz fun Doviden. un Dovid iz gevoren alts shtarker, un dos hoiz fun Shaulen iz gevoren alts shvacher.

2SA 3:1 Now there was long milchamah between the Bais Sha'ul and the Bais Dovid; but Dovid grew stronger and stronger, and the Bais Sha'ul grew weaker and weaker.

2SA 3:2 ‏און בײַ דָוִדן זײַנען געבאָרן געװאָרן זין אין חֶבֿרוֹן, און זײַן בכוֹר איז געװען אַמנוֹן, פֿון אַחינוֹעַמען פֿון יִזרְעֶאל; edit

2SA 3:2 un bai Doviden zainen geboren gevoren zin in Chevron, un zain bocher iz geven Amnon, fun Achinoamen fun Yizreel;

2SA 3:2 And unto Dovid were banim born in Chevron; and his bechor was Amnon, of Achino'am the Yizre'elit;

2SA 3:3 ‏און דער צװײטער פֿון אים, כִּלאָבֿ, פֿון אַבֿיגַיִל דער װײַב פֿון נָבֿלן פֿון כַּרמֶל; און דער דריטער, אַבֿשָלום, דער זון פֿון מַעֲכָה דער טאָכטער פֿון תַּלמַי דעם מלך פֿון גשור; edit

2SA 3:3 un der tsveiter fun im, Kileav, fun Avigal der vaib fun Navalen fun Carmel; un der driter, Avshalom, der zun fun Maachah der tochter fun Talmai dem melech fun Geshur;

2SA 3:3 And his second, Kile'av, of Avigal eshet Naval the Karmeli; and the third, Avshalom ben Ma'akhah bat Talmai Melech Geshur;

2SA 3:4 ‏און דער פֿירטער, אַדוֹנִיָה, דער זון פֿון חַגיתן; און דער פֿינפֿטער שפֿטיָה דער זון פֿון אַבֿיטַלן; edit

2SA 3:4 un der firter, Adoniyah, der zun fun Chaggiten; un der finfter Shephatyah der zun fun Avitalen;

2SA 3:4 And the fourth, Adoniyah Ben Chaggit; and the fifth, Shephatyah Ben Avital;

2SA 3:5 ‏און דער זעקסטער, יִתרְעָם פֿון דָוִדס װײַב עֶגלָהן. די דאָזיקע זײַנען געבאָרן געװאָרן בײַ דָוִדן אין חֶבֿרוֹן. edit

2SA 3:5 un der zekster, Yitream fun Dovids vaib Eglahen. di dozike zainen geboren gevoren bai Doviden in Chevron.

2SA 3:5 And the sixth, Yitre'am, by Eglah eshet Dovid. These were born to Dovid in Chevron.

2SA 3:6 ‏און עס איז געװען, װען די מלחמה איז געװען צװישן דעם הױז פֿון שָאולן און צװישן דעם הױז פֿון דָוִדן, האָט אַבֿנֵר זיך געהאַלטן אָן דעם הױז פֿון שָאולן. edit

2SA 3:6 un es iz geven, ven di milchome iz geven tsvishen dem hoiz fun Shaulen un tsvishen dem hoiz fun Doviden, hot Avner zich gehalten on dem hoiz fun Shaulen.

2SA 3:6 And it came to pass, while there was milchamah between the Bais Sha'ul and the Bais Dovid, that Avner was strengthening his grip on the Bais Sha'ul.

2SA 3:7 ‏און שָאול האָט געהאַט אַ קעפּסװײַב װאָס איר נאָמען איז געװען רִצפָּה די טאָכטער פֿון אַיָהן. האָט [איש-בוֹשֶת] געזאָגט צו אַבֿנֵרן: פֿאַר װאָס ביסטו געקומען צו מײַן פֿאָטערס קעפּסװײַב? edit

2SA 3:7 un Shaul hot gehat a kepsvaib vos ir nomen iz geven Ritspah di tochter fun Ayahen. hot [Ish-Boshet] gezogt tsu Avneren: far vos bistu gekumen tsu main foters kepsvaib?

2SA 3:7 And Sha'ul had a pilegesh (concubine) , whose shem was Ritzpah Bat Ayah; and he said to Avner, why hast thou gone in unto pilegesh avi?

2SA 3:8 ‏האָט אַבֿנֵרן זײער געברענט אױף די װערטער פֿון איש-בוֹשֶתן, און ער האָט געזאָגט: בין איך דען אַ הונטסקאָפּ פֿון יהוּדה? איך טו הײַנט צו טאָג חֶסֶד מיט דעם הױז פֿון דײַן פֿאָטער שָאולן, צו זײַנע אײגענע און צו זײַנע גוטע פֿרײַנט, און איך האָב דיך נישט איבערגעענטפֿערט אין דער האַנט פֿון דָוִדן, און דו װאַרפֿסט מיר הײַנט פֿאָר אַ זינד מיט דער פֿרױ. edit

2SA 3:8 hot Avneren zeyer gebrent oif di verter fun Ish-Bosheten, un er hot gezogt: bin ich den a huntskop fun Yehudah? ich tu haint tsu tog chesed mit dem hoiz fun dain foter Shaulen, tsu zaine eigene un tsu zaine gute fraint, un ich hob dich nisht ibergeentfert in der hant fun Doviden, un du varfst mir haint far a zind mit der froi.

2SA 3:8 Then was Avner very angry at the devarim of Ish-Boshet, and said, Am I Yehudahʼs rosh kelev? Today do I show chesed unto the Bais Sha'ul avicha, to his brethren, and to his friends, and have not delivered thee into the yad Dovid, and then thou chargest me today with an avon concerning this isha?

2SA 3:9 ‏זאָל אלֹקים טאָן צו אַבֿנֵרן אַזױ און נאָך מער, אַז אַזױ װי ה׳ האָט געשװאָרן צו דָוִדן, אַזױ װעל איך אים טאָן, edit

2SA 3:9 zol Elokim ton tsu Avneren azoi un noch mer, az azoi vi Hashem hot geshvoren tsu Doviden, azoi vel ich im ton,

2SA 3:9 So do Elohim to Avner, and more also! As Hashem hath sworn to Dovid, even so I do for him;

2SA 3:10 ‏אַריבערצוטראָגן די מלוכה פֿון שָאולס הױז, און אױפֿשטעלן דעם טראָן ‏ פֿון דָוִדן איבער יִשׂרָאֵל און איבער יהוּדה, פֿון דָן און ביז באֵר-שֶבַֿע! edit

2SA 3:10 aribertsutrogen di meluche fun Shauls hoiz, un oifshtelen dem tron fun Doviden iber Yisroel un iber Yehudah, fun Dan un biz Beer-Sheva!

2SA 3:10 To transfer the Mamlachah from the Bais Sha'ul, and to set up the Kisse Dovid over Yisroel and over Yehudah, from Dan even to Be'er-Sheva.

2SA 3:11 ‏און ער האָט מער אַ װאָרט נישט געקענט ענטפֿערן אַבֿנֵרן, פֿון זײַן מורא פֿאַר אים. edit

2SA 3:11 un er hot mer a vort nisht gekent entferen Avneren, fun zain moire far im.

2SA 3:11 And he could not answer Avner a davar again, because he feared him.

2SA 3:12 ‏און אַבֿנֵר האָט אױפֿן אָרט געשיקט שלוחים צו דָוִדן, אַזױ צו זאָגן: בײַ װעמען איז דאָס לאַנד? אַזױ צו זאָגן: שליס {כרת} ‏ דײַן בְּרִית מיט מיר, און אָט איז מײַן האַנט מיט דיר איבערצודרײען צו דיר גאַנץ יִשׂרָאֵל. edit

2SA 3:12 un Avner hot oifen ort geshikt shluchim tsu Doviden, azoi tsu zogen: bai vemen iz dos land? azoi tsu zogen: shlis dain bris mit mir, un ot iz main hant mit dir ibertsudreyen tsu dir gants Yisroel.

2SA 3:12 And Avner sent malachim to Dovid on his behalf, saying, Whose is the eretz? Saying also, Cut thy brit with me, and, hinei, my yad shall be with thee, to bring about kol Yisroel unto thee.

2SA 3:13 ‏האָט ער געזאָגט: גוט, איך װעל שליסן מיט דיר אַ בְּרִית, אָבער אײן זאַך פֿאַרלאַנג איך פֿון דיר, אַזױ צו זאָגן: זאָלסט נישט זען מײַן פּנים, סײַדן דו ברענגסט צוגלײַך מִיכל די טאָכטער פֿון שָאולן, װען דו קומסט זען מײַן פּנים. edit

2SA 3:13 hot er gezogt: gut, ich vel shlisen mit dir a bris, ober ein zach farlang ich fun dir, azoi tsu zogen: zolst nisht zen main ponem, saiden du brengst tsuglaich Michal di tochter fun Shaulen, ven du kumst zen main ponem.

2SA 3:13 And he said, Tov; I will make a brit with thee; but one thing I require of thee, that is, Thou shalt not see my face, except thou first bring Michal Bat Sha'ul, when thou comest to see my face.

2SA 3:14 ‏און דָוִד האָט געשיקט שלוחים צו איש-בוֹשֶת דעם זון פֿון שָאולן, אַזױ צו זאָגן: גיב מיר מײַן װײַב מִיכלען, װאָס איך האָב פֿאַרקנאַסט צו מיר מיט הונדערט פֿאָרהױטן פֿון די פּלִשתּים. edit

2SA 3:14 un Dovid hot geshikt shluchim tsu Ish-Boshet dem zun fun Shaulen, azoi tsu zogen: gib mir main vaib Michalen, vos ich hob farknast tsu mir mit hundert forhoiten fun di Pelishtim.

2SA 3:14 And Dovid sent malachim to Ish-Boshet Ben Sha'ul, saying, Deliver ishti Michal, which I took in erusin to me for a hundred arlot (foreskins) of the Pelishtim (Philistines) .

2SA 3:15 ‏האָט איש-בוֹשֶת געשיקט, און האָט זי אָפּגענומען פֿון דעם מאַן, פֿון פַּלטיאֵל דעם זון פֿון לַיִשן. edit

2SA 3:15 hot Ish-Boshet geshikt, un hot zi opgenumen fun dem man, fun Paltiel dem zun fun Layishen.

2SA 3:15 And Ish-Boshet sent, and took her from her ish, even from Palti'el Ben Layish.

2SA 3:16 ‏און איר מאַן איז געגאַנגען מיט איר, געגאַנגען נאָך איר און געװײנט ביז בחורים. האָט אַבֿנֵר צו אים געזאָגט: גײ קער זיך אום; און ער האָט זיך אומגעקערט. edit

2SA 3:16 un ir man iz gegangen mit ir, gegangen noch ir un geveint biz bochurim. hot Avner tsu im gezogt: gei ker zich um; un er hot zich umgekert.

2SA 3:16 And her ish went with her going along, weeping behind her to Bachurim. Then said Avner unto him, Go, return. And he returned.

2SA 3:17 ‏און אַבֿנֵר האָט געהאַט אַ גערײד מיט די עלטסטע פֿון יִשׂרָאֵל, אַזױ צו זאָגן: נאָך נעכטן און נאָך אײערנעכטן האָט איר באַגערט דָוִדן פֿאַר אַ מלך איבער אײַך. edit

2SA 3:17 un Avner hot gehat a gereid mit di eltste fun Yisroel, azoi tsu zogen: noch nechten un noch eyernechten hot ir bagert Doviden far a melech iber aich.

2SA 3:17 And Avner had communication with the Ziknei Yisroel, saying, Ye sought for Dovid in times past to be melech over you;

2SA 3:18 ‏און אַצונד טוט; װאָרום ה׳ האָט געזאָגט אױף דָוִדן, אַזױ צו זאָגן: דורך דער האַנט פֿון דָוִד מײַן קנעכט ‏ װעל איך העלפֿן מײַן פֿאָלק יִשׂרָאֵל פֿון דער האַנט פֿון די פּלִשתּים, און פֿון דער האַנט פֿון אַלע זײערע פֿײַנט. edit

2SA 3:18 un atsund tut; vorem Hashem hot gezogt oif Doviden, azoi tsu zogen: durch der hant fun Dovid main knecht vel ich helfen main folk Yisroel fun der hant fun di Pelishtim, un fun der hant fun ale zeyere faint.

2SA 3:18 Now then do it; for Hashem hath spoken of Dovid, saying, By the yad of Avdi Dovid I will save My people Yisroel out of the yad Pelishtim, and out of the yad of all their oyevim.

2SA 3:19 ‏און אַבֿנֵר האָט אױך גערעדט אין די אױערן פֿון בנימין. און אַבֿנֵר איז אױך געגאַנגען דערצײלן אין די אױערן פֿון דָוִדן אין חֶבֿרוֹן אַלץ װאָס איז װױלגעפֿעלן אין די אױגן פֿון יִשׂרָאֵל, און אין די אױגן פֿון גאַנצן הױז פֿון בנימין. edit

2SA 3:19 un Avner hot oich geredt in di oieren fun Binyamin. un Avner iz oich gegangen dertseilen in di oieren fun Doviden in Chevron alts vos iz voilgefelen in di oigen fun Yisroel, un in di oigen fun gantsen hoiz fun Binyamin.

2SA 3:19 And Avner also spoke in the oznayim of Binyamin; and Avner went also to speak in the oznayim of Dovid in Chevron all that seemed tov to Yisroel, and to the kol Bais Binyamin.

2SA 3:20 ‏און אַבֿנֵר איז געקומען צו דָוִדן קײן חֶבֿרוֹן, און צװאַנציק מאַן מיט אים. און דָוִד האָט געמאַכט פֿאַר אַבֿנֵרן און פֿאַר די מענטשן װאָס מיט אים אַ מאָלצײַט. edit

2SA 3:20 un Avner iz gekumen tsu Doviden kein Chevron, un tsvantsik man mit im. un Dovid hot gemacht far Avneren un far di mentshen vos mit im a moltsait.

2SA 3:20 So Avner came to Dovid to Chevron, and esrim anashim with him. And Dovid made Avner and the anashim that were with him a mishteh.

2SA 3:21 ‏און אַבֿנֵר האָט געזאָגט צו דָוִדן: איך װעל אױפֿשטײן און װעל גײן, און איך װעל אײַנזאַמלען צו מײַן האַר דעם מלך גאַנץ יִשׂרָאֵל, און זײ װעלן שליסן מיט דיר אַ בְּרִית, און װעסט קיניגן װי װײַט דײַן האַרץ געלוסט. און דָוִד האָט אַװעקגעשיקט אַבֿנֵרן, און ער איז אַװעקגעגאַנגען בשלום. edit

2SA 3:21 un Avner hot gezogt tsu Doviden: ich vel oifshtein un vel gein, un ich vel ainzamlen tsu main Har dem melech gants Yisroel, un zei velen shlisen mit dir a bris, un vest kinigen vi vait dain harts gelust. un Dovid hot avekgeshikt Avneren, un er iz avekgegangen besholem.

2SA 3:21 And Avner said unto Dovid, I will arise and go, and will gather kol Yisroel unto adoni HaMelech, that they may cut a Brit with thee, and that thou mayest reign over all that thine lev desireth. And Dovid sent Avner away; and he went in shalom.

2SA 3:22 ‏ערשט די קנעכט פֿון דָוִדן און יוֹאָבֿ זײַנען אָנגעקומען פֿון אַן אָנפֿאַל, און זײ האָבן געבראַכט מיט זיך פֿיל רױב; און אַבֿנֵר איז שױן נישט געװען בײַ דָוִדן אין חֶבֿרוֹן, װײַל ער האָט אים אַװעקגעשיקט, און ער איז אַװעקגעגאַנגען בשלום. edit

2SA 3:22 ersht di knecht fun Doviden un Yoav zainen ongekumen fun an onfal, un zei hoben gebracht mit zich fil roib; un Avner iz shoin nisht geven bai Doviden in Chevron, vail er hot im avekgeshikt, un er iz avekgegangen besholem.

2SA 3:22 And, hinei, the avadim of Dovid and Yoav came from a raid, bringing in shalal rav (great plunder) with them; but Avner was not with Dovid in Chevron; he had sent him away, he was gone in shalom.

2SA 3:23 ‏און װי יוֹאָבֿ און דער גאַנצער חיל װאָס מיט אים זײַנען אָנגעקומען, האָט מען דערצײלט יוֹאָבֿן, אַזױ צו זאָגן: אַבֿנֵר דער זון פֿון נֵרן איז געקומען צום מלך, און ער האָט אים אַװעקגעשיקט, און ער איז אַװעקגעגאַנגען בשלום. edit

2SA 3:23 un vi Yoav un der gantser cheil vos mit im zainen ongekumen, hot men dertseilt Yoaven, azoi tsu zogen: Avner der zun fun Neren iz gekumen tsum melech, un er hot im avekgeshikt, un er iz avekgegangen besholem.

2SA 3:23 When Yoav and all the tzava that was with him were come, they told Yoav, saying, Avner Ben Ner came to HaMelech, and he hath sent him away, and he is gone in shalom.

2SA 3:24 ‏איז יוֹאָבֿ געקומען צום מלך, און האָט געזאָגט: װאָס האָסטו געטאָן? אָט איז אַבֿנֵר געקומען צו דיר; אַלמַאי האָסטו אים אָפּגעלאָזט, און ער איז אַװעקגעגאַנגען? edit

2SA 3:24 iz Yoav gekumen tsum melech, un hot gezogt: vos hostu geton? ot iz Avner gekumen tsu dir; almai hostu im opgelozt, un er iz avekgegangen?

2SA 3:24 Then Yoav came to HaMelech, and said, What hast thou done? Hinei, Avner came unto thee; why is it that thou hast sent him away, and he is quite gone?

2SA 3:25 ‏דו קענסט אַבֿנֵר דעם זון פֿון נֵרן, אַז דיך צו פֿאַרנאַרן איז ער געקומען, און געװאָר צו װערן װוּ אױס און װוּ אײַן בײַ דיר, און געװאָר צו װערן אַלץ װאָס דו טוסט. edit

2SA 3:25 du kenst Avner dem zun fun Neren, az dich tsu farnaren iz er gekumen, un gevor tsu veren vu ois un vu ain bai dir, un gevor tsu veren alts vos du tust.

2SA 3:25 Thou knowest Avner Ben Ner, that he came to deceive thee, and to have da'as of thy going out and thy coming in, and to have da'as of all that thou doest.

2SA 3:26 ‏און יוֹאָבֿ איז אַרױסגעגאַנגען פֿון דָוִדן, און ער האָט געשיקט שלוחים נאָך אַבֿנֵרן, און זײ האָבן אים אומגעקערט פֿון בור-סירה; און דָוִד האָט נישט געװוּסט. edit

2SA 3:26 un Yoav iz aroisgegangen fun Doviden, un er hot geshikt shluchim noch Avneren, un zei hoben im umgekert fun bur-sire; un Dovid hot nisht gevust.

2SA 3:26 And when Yoav was come out from Dovid, he sent malachim after Avner, which brought him back from the well of Sirah; but Dovid knew it not.

2SA 3:27 ‏און װי אַבֿנֵר האָט זיך אומגעקערט קײן חֶבֿרוֹן, אַזױ האָט אים יוֹאָבֿ אָפּגענײגט אינעװײניק אין טױער, כּדי צו רעדן מיט אים שטילערהײט, און ער האָט אים דאָרטן געשלאָגן אין בױך, און ער איז געשטאָרבן, פֿאַר דעם בלוט פֿון זײַן ברודער עַשָׂהאֵלן. edit

2SA 3:27 un vi Avner hot zich umgekert kein Chevron, azoi hot im Yoav opgeneigt ineveinik in toier, kedei tsu reden mit im shtilerheit, un er hot im dorten geshlogen in boich, un er iz geshtorben, far dem blut fun zain bruder Asahelen.

2SA 3:27 And when Avner was returned to Chevron, Yoav took him aside in the sha'ar to speak with him privately, and struck him there under the fifth rib, that he died, for the dahm of Asahel his brother.

2SA 3:28 ‏און דָוִד האָט עס דערנאָך געהערט, און ער האָט געזאָגט: רײן בין איך און מײַן מלוכה פֿאַר ה׳ אױף אײביק פֿון דעם בלוט פֿון אַבֿנֵר דעם זון פֿון נֵרן. edit

2SA 3:28 un Dovid hot es dernoch gehert, un er hot gezogt: rein bin ich un main meluche far Hashem oif eibik fun dem blut fun Avner dem zun fun Neren.

2SA 3:28 And afterward when Dovid heard it, he said, I and my mamlachah are naki (innocent) before Hashem ad olam from the dahm of Avner Ben Ner;

2SA 3:29 ‏זאָל עס פֿאַלן אױפֿן קאָפּ פֿון יוֹאָבֿן, און אױפֿן גאַנצן הױז פֿון זײַן פֿאָטער, און זאָל נישט אױסגײן פֿון יוֹאָבֿס הױז אַ פֿלוסיקער און אַ קרעציקער, און דער װאָס האַלט זיך אױף אַ שטעקן, און דער װאָס פֿאַלט דורכן שװערד און דער װאָס אים פֿעלט ברױט. edit

2SA 3:29 zol es falen oifen kop fun Yoaven, un oifen gantsen hoiz fun zain foter, un zol nisht oisgein fun Yoavs hoiz a flusiker un a kretsiker, un der vos halt zich oif a shteken, un der vos falt durchen shverd un der vos im felt broit.

2SA 3:29 Let it rest on the rosh Yoav, and on kol Bais Aviv; and let there never fail from the Bais Yoav one that hath a discharge, or that is a metzora (leper) , or that leaneth on a pelech (stick, crutch) , or that falleth on the cherev, or that lacketh lechem.

2SA 3:30 ‏און יוֹאָבֿ און אַבֿישַי זײַן ברודער האָבן געהרגעט אַבֿנֵרן פֿאַר װאָס ער האָט געטײט זײער ברודער עַשָׂהאֵלן אין גִבֿעוֹן אין דער מלחמה. edit

2SA 3:30 un Yoav un Avishai zain bruder hoben geharget Avneren far vos er hot geteit zeyer bruder Asahelen in Givon in der milchome.

2SA 3:30 So Yoav, and Avishai his brother slaughtered Avner, because he had slain their brother Asahel at Giv'on in the milchamah.

2SA 3:31 ‏און דָוִד האָט געזאָגט צו יוֹאָבֿן און צו דעם גאַנצן פֿאָלק װאָס מיט אים: צערײַסט אײַערע קלײדער, און גורט אָן זאַק, און קלאָגט פֿאַרױס פֿאַר אַבֿנֵרן. און דער מלך דָוִד איז געגאַנגען נאָך דער מיטה. edit

2SA 3:31 un Dovid hot gezogt tsu Yoaven un tsu dem gantsen folk vos mit im: tseraist aiere kleider, un gurt on zak, un klogt forois far Avneren. un der melech Dovid iz gegangen noch der mite.

2SA 3:31 And Dovid said to Yoav, and to kol HaAm that were with him, Rend your clothes, and gird you with sackcloth, and mourn before Avner. And Dovid HaMelech himself followed the mittah (bier, frame or bed holding corpse) .

2SA 3:32 ‏און זײ האָבן באַגראָבן אַבֿנֵרן אין חֶבֿרוֹן. edit

2SA 3:32 un zei hoben bagroben Avneren in Chevron.

2SA 3:32 And they buried Avner in Chevron; and HaMelech lifted up his voice and wept at the kever of Avner; and kol HaAm wept.

2SA 3:33 ‏און דער מלך האָט אױפֿגעהױבן זײַן קֹול, און האָט געװײנט אױף אַבֿנֵרס קבֿר, און דאָס גאַנצע פֿאָלק האָט מיטגעװײנט. און דער מלך האָט געקלאָגט אױף אַבֿנֵרן, און האָט געזאָגט: ‏זאָל אַבֿנֵר שטאַרבן װי אַ נידערטרעכטיקער שטאַרבט? edit

2SA 3:33 un der melech hot oifgehoiben zain kol, un hot geveint oif Avners keyver, un dos gantse folk hot mitgeveint. un der melech hot geklogt oif Avneren, un hot gezogt: zol Avner shtarben vi a nidertrechtiker shtarbt?

2SA 3:33 And in a dirge HaMelech lamented over Avner, and said, Died Avner as a naval (fool) dieth?

2SA 3:34 ‏דײַנע הענט זײַנען נישט געבונדן געװען, ‏און דײַנע פֿיס נישט אין קײטן געשמידט; ‏װי מע פֿאַלט פֿאַר פֿאַרברעכער ביסטו געפֿאַלן. ‏און דאָס גאַנצע פֿאָלק האָט װידער געװײנט אױף אים. edit

2SA 3:34 daine hent zainen nisht gebunden geven, un daine fis nisht in keiten geshmidt; vi me falt far farbrecher bistu gefalen. un dos gantse folk hot vider geveint oif im.

2SA 3:34 Thy hands were not bound, nor thy raglayim put into fetters; as a man falleth before wicked men, so fellest thou. And kol HaAm wept again over him.

2SA 3:35 ‏און דאָס גאַנצע פֿאָלק איז געקומען צו געבן עסן דָוִדן ברױט װען עס איז נאָך געװען טאָג, אָבער דָוִד האָט געשװאָרן, אַזױ צו זאָגן: זאָל מיר אלֹקים טאָן אַזױ און נאָך מער, אױב איך װעל פֿאַרזוכן ברױט אָדער עפּעס װאָס עס איז, אײדער די זון גײט אונטער! edit

2SA 3:35 un dos gantse folk iz gekumen tsu geben esen Doviden broit ven es iz noch geven tog, ober Dovid hot geshvoren, azoi tsu zogen: zol mir Elokim ton azoi un noch mer, oib ich vel farzuchen broit oder epes vos es iz, eider di zun geit unter!

2SA 3:35 And when kol HaAm came to cause Dovid to eat lechem while it was yet day, Dovid swore a shevua (oath) , saying, So do Elohim to me, and more also, if I taste lechem, or anything else, till the shemesh go down.

2SA 3:36 ‏און דאָס גאַנצע פֿאָלק האָט געמערקט, און עס איז װױלגעפֿעלן אין זײערע אױגן; אַלץ װאָס דער מלך האָט געטאָן איז װױלגעפֿעלן אין די אױגן פֿון גאַנצן פֿאָלק. edit

2SA 3:36 un dos gantse folk hot gemerkt, un es iz voilgefelen in zeyere oigen; alts vos der melech hot geton iz voilgefelen in di oigen fun gantsen folk.

2SA 3:36 And kol HaAm took notice of it, and it pleased them; whatsoever HaMelech did pleased kol HaAm.

2SA 3:37 ‏און דאָס גאַנצע פֿאָלק און גאַנץ יִשׂרָאֵל האָבן געװוּסט אין יענעם טאָג, אַז דאָס איז נישט געװען פֿון מלך, צו טײטן אַבֿנֵר דעם זון פֿון נֵרן. edit

2SA 3:37 un dos gantse folk un gants Yisroel hoben gevust in yenem tog, az dos iz nisht geven fun melech, tsu teiten Avner dem zun fun Neren.

2SA 3:37 For kol HaAm and kol Yisroel had da'as that day that it was not of HaMelech to murder Avner Ben Ner.

2SA 3:38 ‏און דער מלך האָט געזאָגט צו זײַנע קנעכט: פֿאַר װאָר, איר דאַרפֿט װיסן, אַז אַ האַר און אַ גרױסער מאַן איז געפֿאַלן הײַנטיקן טאָג אין יִשׂרָאֵל. edit

2SA 3:38 un der melech hot gezogt tsu zaine knecht: far vor, ir darft visen, az a Har un a groiser man iz gefalen haintiken tog in Yisroel.

2SA 3:38 And HaMelech said unto his avadim, Know ye not that there is sar and gadol fallen this day in Yisroel?

2SA 3:39 ‏און איך בין הײַנט שװאַך, און נאָר-װאָס געזאַלבט פֿאַר אַ מלך, און די דאָזיקע לײַט, די זין פֿון צרוּיָהן, זײַנען צו האַרט פֿאַר מיר. זאָל ה׳ באַצאָלן דעם שלעכטסטוער לױט זײַן שלעכטיקײט. edit

2SA 3:39 un ich bin haint shvach, un nor-vos gezalbt far a melech, un di dozike lait, di zin fun Tseruyahen, zainen tsu hart far mir. zol Hashem batsolen dem shlechtstuer loit zain shlechtikeit.

2SA 3:39 And I am this day weak, though moshuach melech (being anointed king) ; and these anashim the Bnei Tzeruyah are too harsh for me; Hashem shall reward the doer of evil according to his ra'ah (evil) .

2SA 4:1 ‏און שָאולס זון האָט געהערט, אַז אַבֿנֵר איז אומגעקומען אין חֶבֿרוֹן, און זײַנע הענט זײַנען שלאַף געװאָרן, און גאַנץ יִשׂרָאֵל זײַנען דערשראָקן געװאָרן. edit

2SA 4:1 un Shauls zun hot gehert, az Avner iz umgekumen in Chevron, un zaine hent zainen shlof gevoren, un gants Yisroel zainen dershroken gevoren.

2SA 4:1 And when Ben Sha'ul heard that Avner was dead in Chevron, his hands fell limp; kol Yisroel became alarmed.

2SA 4:2 ‏און שָאולס זון האָט געהאַט צװײ הױפּטלײַט פֿון מחנות; דער נאָמען פֿון אײנעם איז געװען בַעַנָה, און דער נאָמען פֿון צװײטן רֵכָבֿ, זין פֿון רִמוֹן דעם באֵרוֹתער, פֿון די קינדער פֿון בנימין; װאָרום אױך באֵרוֹת װערט גערעכנט צו בנימין; edit

2SA 4:2 un Shauls zun hot gehat tsvei hoiptlait fun machnus; der nomen fun einem iz geven Baanah, un der nomen fun tsveiten Rechav, zin fun Rimmon dem Beeroter, fun di kinder fun Binyamin; vorem oich Beerot vert gerechnt tsu Binyamin;

2SA 4:2 And Ben Sha'ul had two anashim that were sarei gedudim (captains of raiding parties) ; the shem of the one was Ba'anah, and the shem of the other Rechav; these were the Bnei Rimmon HaBe'eroti, of the Bnei Binyamin: (for [the town of] Be'erot was reckoned as part of Binyamin.)

2SA 4:3 ‏און די באֵרוֹתער זײַנען אַנטלאָפֿן קײן גִתַּיִם, און זײַנען דאָרטן געבליבן װױנער ביז אױף הײַנטיקן טאָג. edit

2SA 4:3 un di Beeroter zainen antlofen kein Gittayim, un zainen dorten gebliben voiner biz oif haintiken tog.

2SA 4:3 And the Be'eroti fled to Gittayim, and were sojourners there until this day.

2SA 4:4 ‏און יהוֹנָתָן דער זון פֿון שָאולן האָט געהאַט אַ זון אַ לאָמען אױף די פֿיס. ער איז געװען פֿינף יאָר אַלט, װען די הערונג װעגן שָאולן און יהוֹנָתָנען איז אָנגעקומען פֿון יִזרְעֶאל. האָט אים זײַן נאַם אױפֿגעהױבן און איז געלאָפֿן: איז, אין איר אײַלעניש צו אַנטלױפֿן, איז ער געפֿאַלן און איז הינקעדיק געװאָרן. און זײַן נאָמען איז געװען מפֿיבֿוֹשת. edit

2SA 4:4 un Yehonatan der zun fun Shaulen hot gehat a zun a lamen oif di fis. er iz geven finf yor alt, ven di herung vegen Shaulen un Yehonatanen iz ongekumen fun Yizreel. hot im zain nam oifgehoiben un iz gelofen: iz, in ir ailenish tsu antloifen, iz er gefalen un iz hinkedik gevoren. un zain nomen iz geven Mephivoshet.

2SA 4:4 And Yonatan Ben Sha'ul had a ben that was nekheh raglayim (lame in both feet) . He was five years old when the news came of Sha'ul and Yonatan from Yizre'el (Jezreel) , and his nurse took him up, and fled; and it came to pass, as she made haste to flee, that he fell, and became lame, and shmo Mephivoshet.

2SA 4:5 ‏זײַנען געגאַנגען די זין פֿון רִמוֹן דעם באֵרוֹתער, רֵכָבֿ און בַעַנָה, און זײ זײַנען געקומען אין דער היץ פֿון טאָג צום הױז פֿון איש-בוֹשֶתן, בעת ער האָט געשלאָפֿן דעם מיטאָגשלאָף. edit

2SA 4:5 zainen gegangen di zin fun Rimmon dem Beeroter, Rechav un Baanah, un zei zainen gekumen in der hits fun tog tsum hoiz fun Ish-Bosheten, beis er hot geshlafen dem mitogshlof.

2SA 4:5 And the Bnei Rimmon HaBe'eroti, Rechav and Ba'anah, went, and came about chom hayom (the heat of the day) to the bais Ish-Boshet, who lay on a bed at tzahorayim (noon) .

2SA 4:6 ‏און זײ זײַנען אַרײַנגעגאַנגען אינעװײניק אין הױז װי קױפֿער פֿון װײץ, און האָבן אים געשלאָגן אין בױך; און רֵכָבֿ און זײַן ברודער בַעַנָה זײַנען אַנטרונען געװאָרן. edit

2SA 4:6 un zei zainen araingegangen ineveinik in hoiz vi koifer fun veits, un hoben im geshlogen in boich; un Rechav un zain bruder Baanah zainen antrunen gevoren.

2SA 4:6 And they came into the midst of the bais, as though they would have been getting chittim; and they stabbed him under the fifth rib; and Rechav and Ba'anah achiv (his brother) escaped.

2SA 4:7 ‏און אַז זײ זײַנען אַרײַן אין הױז, װען ער איז געלעגן אױף זײַן בעט אין זײַן שלאָפֿקאַמער, און האָבן אים געשלאָגן און געטײט, האָבן זײ אָפּגעשניטן זײַן קאָפּ; און זײ האָבן גענומען זײַן קאָפּ, און זײַנען געגאַנגען מיטן װעג פֿון פּלױן אַ גאַנצע נאַכט. edit

2SA 4:7 un az zei zainen arain in hoiz, ven er iz gelegen oif zain bet in zain shlofkamer, un hoben im geshlogen un geteit, hoben zei opgeshniten zain kop; un zei hoben genumen zain kop, un zainen gegangen miten veg fun ploin a gantse nacht.

2SA 4:7 For when they had gone into the bais, he lay on his mittah (bed) in his chedar mishkav (bedroom) , and they stabbed him, and killed him, and beheaded him, and took his rosh, and got away through the derech HaAravah kol halailah.

2SA 4:8 ‏און זײ האָבן געבראַכט דעם קאָפּ פֿון איש-בוֹשֶתן צו דָוִדן קײן חֶבֿרוֹן, און זײ האָבן געזאָגט צום מלך: אָט איז דער קאָפּ פֿון איש-בוֹשֶת דעם זון פֿון שָאול דײַן פֿײַנט װאָס האָט געזוכט דײַן לעבן; און ה׳ האָט הײַנטיקן טאָג געגעבן מײַן האַר דעם מלך אַ נקמה אָן שָאולן און אָן זײַן זאָמען. edit

2SA 4:8 un zei hoben gebracht dem kop fun Ish-Bosheten tsu Doviden kein Chevron, un zei hoben gezogt tsum melech: ot iz der kop fun Ish-Boshet dem zun fun Shaul dain faint vos hot gezucht dain leben; un Hashem hot haintiken tog gegeben main Har dem melech a nekome on Shaulen un on zain zomen.

2SA 4:8 And they brought the rosh Ish-Boshet unto Dovid at Chevron, and said to HaMelech, Hinei the rosh Ish-Boshet Ben Sha'ul thine oyev (enemy) , which sought thy nefesh; and Hashem hath given nekamot (vengeance) against Sha'ul unto adoni HaMelech this day, and of his zera.

2SA 4:9 ‏האָט דָוִד געענטפֿערט רֵכָבֿן און זײַן ברודער בַעַנָהן, די זין פֿון רִמוֹן דעם באֵרוֹתער, און ער האָט צו זײ געזאָגט: אַזױ װי עס לעבט ה׳ װאָס האָט אױסגעלײזט מײַן זעל פֿון יעטװעדער צרה, edit

2SA 4:9 hot Dovid geentfert Rechaven un zain bruder Baanahen, di zin fun Rimmon dem Beeroter, un er hot tsu zei gezogt: azoi vi es lebt Hashem vos hot oisgeleizt main zel fun yetveder tsore,

2SA 4:9 And Dovid answered Rechav and Ba'anah achiv, the Bnei Rimmon HaBe'eroti, and said unto them, As Hashem liveth, who hath padah (ransomed, redeemed) my nefesh out of kol tzarah,

2SA 4:10 ‏אַז דער װאָס האָט מיר דערצײלט, אַזױ צו זאָגן: זע, שָאול איז טױט, און ער איז געװען װי אַ בשׂורה-ברענגער אין זײַנע אױגן, האָב איך אים אָנגענומען, און האָב אים געהרגעט אין ציקלַג, אַנשטאָט װאָס איך זאָל אים געבן בשׂורה-געלט. edit

2SA 4:10 az der vos hot mir dertseilt, azoi tsu zogen: ze, Shaul iz toit, un er iz geven vi a besoire-brenger in zaine oigen, hob ich im ongenumen, un hob im geharget in tsiklag, anshtot vos ich zol im geben besoire-gelt.

2SA 4:10 When one told me, saying, Hinei, Sha'ul is dead, thinking he was like mevaser (one who brings glad tidings, good news, evangelist) , I took hold of him, and slaughtered him in Tziklag, who thought that I would have given him a reward for his besorah (good news) ;

2SA 4:11 ‏הײַנט װי נאָך אַז מענטשן רשעיִם האָבן געהרגעט אַן אומשולדיקן מענטשן אין זײַן הױז אױף זײַן געלעגער, זאָל איך אַצונד נישט מאָנען זײַן בלוט פֿון אײַער האַנט, און אײַך אָפּראַמען פֿון דער ערד? edit

2SA 4:11 haint vi noch az mentshen reshoiem hoben geharget an umshuldiken mentshen in zain hoiz oif zain geleger, zol ich atsund nisht monen zain blut fun aier hant, un aich opramen fun der erd?

2SA 4:11 How much more, when anashim resha'im have slain an ish tzaddik in his own bais upon his mishkav (bed) ? Shall I not therefore now require his dahm of your yad, and take you away from HaAretz?

2SA 4:12 ‏און דָוִד האָט באַפֿױלן די יונגען, און זײ האָבן זײ געהרגעט, און אָפּגעהאַקט זײערע הענט און זײערע פֿיס, און זײ אױפֿגעהאַנגען בײַם טײַך אין חֶבֿרוֹן. און דעם קאָפּ פֿון איש-בוֹשֶתן האָבן זײ גענומען און באַגראָבן אין דעם קבֿר פֿון אַבֿנֵרן אין חֶבֿרוֹן. edit

2SA 4:12 un Dovid hot bafoilen di yungen, un zei hoben zei geharget, un opgehakt zeyere hent un zeyere fis, un zei oifgehongen baim taich in Chevron. un dem kop fun Ish-Bosheten hoben zei genumen un bagroben in dem keyver fun Avneren in Chevron.

2SA 4:12 And Dovid commanded his ne'arim (young men) , and they slaughtered them, and cut off their yadayim and their raglayim, and hung them up over the berekhah (pool) in Chevron. But they took the rosh Ish-Boshet, and buried it in the kever of Avner in Chevron.

2SA 5:1 ‏און אַלע שבֿטים פֿון יִשׂרָאֵל זײַנען געקומען צו דָוִדן קײן חֶבֿרוֹן, און זײ האָבן געזאָגט, אַזױ צו זאָגן: דײַן בײן און דײַן פֿלײש זײַנען מיר. edit

2SA 5:1 un ale shvotim fun Yisroel zainen gekumen tsu Doviden kein Chevron, un zei hoben gezogt, azoi tsu zogen: dain bein un dain fleish zainen mir.

2SA 5:1 Then came kol Shivtei Yisroel to Dovid unto Chevron, and spoke, saying, Hineni, we are thy etzem and thy basar.

2SA 5:2 ‏נאָך נעכטן און נאָך אײערנעכטן, אַז שָאול איז געװען מלך איבער אונדז, ביסט דו געװען דער װאָס האָט אַרױסגעפֿירט און אַרײַנגעפֿירט יִשׂרָאֵל. און ה׳ האָט צו דיר געזאָגט: דו זאָלסט פֿיטערן מײַן פֿאָלק, יִשׂרָאֵל, און דו זאָלסט זײַן אַ פֿירשט איבער יִשׂרָאֵל. edit

2SA 5:2 noch nechten un noch eyernechten, az Shaul iz geven melech iber undz, bist du geven der vos hot aroisgefirt un araingefirt Yisroel. un Hashem hot tsu dir gezogt: du zolst fiteren main folk, Yisroel, un du zolst zain a firsht iber Yisroel.

2SA 5:2 Also in time past, when Sha'ul was melech over us, thou wast he that didst lead out and brought in Yisroel; and Hashem said to thee, Thou shalt feed My people Yisroel, and thou shalt become Nagid over Yisroel.

2SA 5:3 ‏און אַלע עלטסטע פֿון יִשׂרָאֵל זײַנען געקומען צום מלך קײן חֶבֿרוֹן, און דער מלך דָוִד האָט זײ געשלאָסן {כרת} ‏ אַ בְּרִית אין חֶבֿרוֹן פֿאַר ה׳, און זײ האָבן געזאַלבט דָוִדן פֿאַר אַ מלך איבער יִשׂרָאֵל. edit

2SA 5:3 un ale eltste fun Yisroel zainen gekumen tsum melech kein Chevron, un der melech Dovid hot zei geshlosen a bris in Chevron far Hashem, un zei hoben gezalbt Doviden far a melech iber Yisroel.

2SA 5:3 So all the zekenim of Yisroel came to HaMelech at Chevron; and Dovid HaMelech cut a Brit with them in Chevron before Hashem ; v'yimshechu (and they anointed) Dovid Melech Yisroel.

2SA 5:4 ‏דרײַסיק יאָר איז דָוִד אַלט געװען װען ער איז געװאָרן מלך; פֿערציק יאָר האָט ער געקיניגט. edit

2SA 5:4 draisik yor iz Dovid alt geven ven er iz gevoren melech; fertsik yor hot er gekinigt.

2SA 5:4 Dovid was in age shloshim shanah when he began to reign, and he reigned arba'im shanim.

2SA 5:5 ‏אין חֶבֿרוֹן האָט ער געקיניגט איבער יהוּדה זיבן יאָר און זעקס חדשים, און אין ירושָלַיִם האָט ער געקיניגט דרײַ און דרײַסיק יאָר איבער גאַנץ יִשׂרָאֵל און יהוּדה. edit

2SA 5:5 in Chevron hot er gekinigt iber Yehudah ziben yor un zeks Chodeshim, un in Yerusholayim hot er gekinigt drai un draisik yor iber gants Yisroel un Yehudah.

2SA 5:5 In Chevron he reigned over Yehudah sheva shanim and shishah chodashim; and in Yerushalayim he reigned shloshim v'shalosh shanah over kol Yisroel and Yehudah.

2SA 5:6 ‏און דער מלך איז געגאַנגען מיט זײַנע מענטשן קײן ירושָלַיִם אױף דעם יבֿוסי, דעם באַװױנער פֿון לאַנד. האָבן זײ געזאָגט צו דָוִדן, אַזױ צו זאָגן: װעסט אַהער נישט קומען סײַדן װעסט אָפּטאָן די בלינדע און די הינקעדיקע; אַזױ צו זאָגן: דָוִד קען אַהער נישט קומען. edit

2SA 5:6 un der melech iz gegangen mit zaine mentshen kein Yerusholayim oif dem Yevusi, dem bavoiner fun land. hoben zei gezogt tsu Doviden, azoi tsu zogen: vest aher nisht kumen saiden vest opton di blinde un di hinkedike; azoi tsu zogen: Dovid ken aher nisht kumen.

2SA 5:6 And HaMelech and his anashim went to Yerushalayim unto the Yevusi, the inhabitants of the land; which spoke unto Dovid, saying, Thou shalt not come in here; but the ivrim (blind ones) and the pisechim (lame ones) shall repel thee; thinking, Dovid cannot come in here.

2SA 5:7 ‏אָבער דָוִד האָט באַצװוּנגען די פֿעסטונג פֿון צִיוֹן, דאָס איז דָוִדס-שטאָט. edit

2SA 5:7 ober Dovid hot batsvungen di festung fun Tsiyon, dos iz Dovids-shtot.

2SA 5:7 Nevertheless Dovid captured the Metzudat Tziyon (Fortress of Zion) ; the same is Ir Dovid (City of Dovid) .

2SA 5:8 ‏און דָוִד האָט געזאָגט אין יענעם טאָג: װער נאָר עס װעט שלאָגן דעם יבֿוסי, און װעט צוקומען צו דער װאַסעררינע, און [אָפּטאָן] די הינקעדיקע און די בלינדע, די פֿאַרהאַסטע פֿון דָוִדס זעל. דערום זאָגט מען: אַ בלינדער און אַ הינקעדיקער איז דאָ; מע קען נישט אַרײַן אין הױז. edit

2SA 5:8 un Dovid hot gezogt in yenem tog: ver nor es vet shlogen dem Yevusi, un vet tsukumen tsu der vaserrine, un [opton] di hinkedike un di blinde, di farhaste fun Dovids zel. derum zogt men: a blinder un a hinkediker iz do; me ken nisht arain in hoiz.

2SA 5:8 And Dovid said on that day, Anyone that striketh the Yevusi will have to reach the water shaft, the pisechim and the ivrim whom the nefesh Dovid hates; thus the saying… The ivver and the piseach are here, he will not enter the bais.

2SA 5:9 ‏און דָוִד האָט זיך באַזעצט אין דער פֿעסטונג, און ער האָט זי גערופֿן דָוִדס-שטאָט; edit

2SA 5:9 un Dovid hot zich bazetst in der festung, un er hot zi gerufen Dovids-shtot;

2SA 5:9 So Dovid dwelt in the Metzudah, and called it Ir Dovid. And Dovid built [Ir Dovid] all around from Millo and inward.

2SA 5:10 ‏און דָוִד האָט פֿאַרבױט רונד אַרום פֿון מלוא און אינעװײניק צו. און דָוִד איז געװאָרן אַלץ גרעסער, און ה׳ אלוקי צבָֿאוֹת איז געװען מיט אים. edit

2SA 5:10 un Dovid hot farboit rund arum fun melu un ineveinik tsu. un Dovid iz gevoren alts greser, un Hashem Elochei Tseva'ot iz geven mit im.

2SA 5:10 And Dovid went on, and grew gadol, and Hashem Elohei Tzva'os was with him.

2SA 5:11 ‏און חירָם דער מלך פֿון צוֹר האָט געשיקט שלוחים צו דָוִדן מיט צעדערהאָלץ און האָלצמײַנסטערס און שטײנמײַנסטערס, און זײ האָבן געבױט אַ הױז פֿאַר דָוִדן. edit

2SA 5:11 un Churam der melech fun Tsor hot geshikt shluchim tsu Doviden mit tsederholts un holtsmainsters un shteinmainsters, un zei hoben geboit a hoiz far Doviden.

2SA 5:11 And Chiram Melech Tzor sent malachim to Dovid, and cedar trees, and charashim of etz (carpenters) and charashim of even (stone masons) kir (wall, i.e., masons of wall stones) ; and they built Dovid a Bais (Palace) .

2SA 5:12 ‏און דָוִד האָט געװוּסט אַז ה׳ האָט אים באַפֿעסטיקט פֿאַר אַ מלך איבער יִשׂרָאֵל, און אַז ער האָט דערהױבן זײַן מלוכה פֿון װעגן זײַן פֿאָלק יִשׂרָאֵל. edit

2SA 5:12 un Dovid hot gevust az Hashem hot im bafestikt far a melech iber Yisroel, un az er hot derhoiben zain meluche fun vegen zain folk Yisroel.

2SA 5:12 And Dovid had da'as that Hashem had established him Melech Yisroel, and that he had exalted his mamlachah for the sake of His people Yisroel.

2SA 5:13 ‏און דָוִד האָט גענומען נאָך קעפּסװײַבער און װײַבער פֿון ירושָלַיִם נאָך זײַן קומען פֿון חֶבֿרוֹן, און בײַ דָוִדן זײַנען געבאָרן געװאָרן נאָך זין און טעכטער. edit

2SA 5:13 un Dovid hot genumen noch kepsvaiber un vaiber fun Yerusholayim noch zain kumen fun Chevron, un bai Doviden zainen geboren gevoren noch zin un techter.

2SA 5:13 And Dovid took him more pilagshim and nashim out of Yerushalayim after he was come from Chevron; and there were more banim and banot born to Dovid.

2SA 5:14 ‏און דאָס זײַנען די נעמען פֿון די װאָס זײַנען אים געבאָרן געװאָרן אין ירושָלַיִם: שַמוּעַ, און שוֹבֿבֿ, און נָתָן, און שלמה; edit

2SA 5:14 un dos zainen di nemen fun di vos zainen im geboren gevoren in Yerusholayim: Shammua, un Shovav, un Natan, un Shlomo;

2SA 5:14 And these are the shmot of those that were born unto him in Yerushalayim: Shammua, and Shovav, and Natan, and Sh'lomo,

2SA 5:15 ‏און יִבֿחָר, און אֶלישוּעַ, און נֶפֶֿג, און יָפֿיעַ; edit

2SA 5:15 un Yivchar, un Elishua, un Nepheg, un Yaphia;

2SA 5:15 Yivchar also, and Elishua, and Nepheg, and Yaphia,

2SA 5:16 ‏און אֶלישָמָע, און אֶליָדָע, און אֶליפֶֿלֶט. edit

2SA 5:16 un Elishama, un Elyada, un Eliphelet.

2SA 5:16 And Elishama, and Elyada, and Eliphelet.

2SA 5:17 ‏און די פּלִשתּים האָבן געהערט אַז מע האָט געזאַלבט דָוִדן פֿאַר אַ מלך איבער יִשׂרָאֵל, און אַלע פּלִשתּים זײַנען אַרױפֿגעגאַנגען צו זוכן דָוִדן. האָט דָוִד דערהערט, און ער האָט אַראָפּגענידערט צו דער פֿעסטונג. edit

2SA 5:17 un di Pelishtim hoben gehert az me hot gezalbt Doviden far a melech iber Yisroel, un ale Pelishtim zainen aroifgegangen tsu zuchen Doviden. hot Dovid derhert, un er hot aropgenidert tsu der festung.

2SA 5:17 But when the Pelishtim heard that they had mashechu (anointed) Dovid Melech over Yisroel, all the Pelishtim came up to seek Dovid; but Dovid heard of it, and went down to the metzudah (stronghold) .

2SA 5:18 ‏און די פּלִשתּים זײַנען געקומען, און האָבן זיך פֿאַרשפּרײט אין טאָל רפֿאים. edit

2SA 5:18 un di Pelishtim zainen gekumen, un hoben zich farshpreit in tal Rephaim.

2SA 5:18 The Pelishtim also came and spread themselves in the Emek Repha'im.

2SA 5:19 ‏האָט דָוִד געפֿרעגט בײַ ה׳, אַזױ צו זאָגן: זאָל איך אַרױפֿגײן אַקעגן די פּלִשתּים? װעסטו זײ געבן אין מײַן האַנט? האָט ה׳ געזאָגט צו דָוִדן: גײ אַרױף װאָרום געבן װעל איך געבן די פּלִשתּים אין דײַן האַנט. edit

2SA 5:19 hot Dovid gefregt bai Hashem, azoi tsu zogen: zol ich aroifgein akegen di Pelishtim? vestu zei geben in main hant? hot Hashem gezogt tsu Doviden: gei aroifblikendik vorem geben vel ich geben di Pelishtim in dain hant.

2SA 5:19 And Dovid inquired of Hashem , saying, Shall I go up against the Pelishtim? Wilt Thou deliver them into mine yad? And Hashem said unto Dovid, Go up; for I will doubtless deliver the Pelishtim into thine yad.

2SA 5:20 ‏איז דָוִד געקומען אין בַעַל-פּרָצים, און דָוִד האָט זײ דאָרטן געשלאָגן, און ער האָט געזאָגט: ה׳ האָט דורכגעבראָכן מײַנע פֿײַנט פֿאַר מיר, אַזױ װי אַ דורכבראָך פֿון װאַסער. דערום האָט מען גערופֿן דעם נאָמען פֿון יענעם אָרט בַעַל-פּרָצים. edit

2SA 5:20 iz Dovid gekumen in Baal-Peratsim, un Dovid hot zei dorten geshlogen, un er hot gezogt: Hashem hot durchgebrochen maine faint far mir, azoi vi a durchbroch fun vaser. derum hot men gerufen dem nomen fun yenem ort Baal-Peratsim.

2SA 5:20 So Dovid came to Ba'al-Peratzim, and Dovid struck them there, and said, Hashem hath paratz (broken out) upon mine enemies before me, as of peretz mayim. Therefore he called the shem of that place Ba'al-Peratzim.

2SA 5:21 ‏און זײ האָבן דאָרטן איבערגעלאָזט זײערע געצנבילדער, און דָוִד און זײַנע מענטשן האָבן זײ אַװעקגעטראָגן. edit

2SA 5:21 un zei hoben dorten ibergelozt zeyere getsnbilder, un Dovid un zaine mentshen hoben zei avekgetrogen.

2SA 5:21 And there they left their atzabim, and Dovid and his anashim burned them.

2SA 5:22 ‏און די פּלִשתּים זײַנען װידער אַ מאָל אַרױפֿגעקומען, און האָבן זיך פֿאַרשפּרײט אין טאָל רפֿאים. edit

2SA 5:22 un di Pelishtim zainen vider a mol aroifgekumen, un hoben zich farshpreit in tal Rephaim.

2SA 5:22 And the Pelishtim came up yet again, and spread themselves out in the Emek Repha'im.

2SA 5:23 ‏האָט דָוִד געפֿרעגט בײַ ה׳, און ער האָט געזאָגט: זאָלסט נישט אַרױפֿגײן; דרײַ זיך אױס הינטער זײ, און זאָלסט קומען אױף זײ פֿון אַקעגן די מױלבערבײמער. edit

2SA 5:23 hot Dovid gefregt bai Hashem, un er hot gezogt: zolst nisht aroifgein; drai zich ois hinter zei, un zolst kumen oif zei fun akegen di moilberbeimer.

2SA 5:23 And when Dovid inquired of Hashem , He said, Thou shalt not go up; but circle around behind them, and come upon them opposite the mulberry trees.

2SA 5:24 ‏און עס װעט זײַן, אַז דו הערסט אַ גערױש פֿון טריט אין די שפּיצן פֿון די מױלבערבײמער, דענצמאָל זאָלסטו אײַלן, װאָרום דענצמאָל איז ה׳ אַרױסגעגאַנגען דיר פֿאַרױס, צו שלאָגן אין דעם לאַגער פֿון די פּלִשתּים. edit

2SA 5:24 un es vet zain, az du herst a geroish fun trit in di shpitsen fun di moilberbeimer, dentsmol zolstu ailen, vorem dentsmol iz Hashem aroisgegangen dir forois, tsu shlogen in dem lager fun di Pelishtim.

2SA 5:24 And let it be, when thou hearest the sound of marching in the tops of the mulberry trees, that then thou shalt bestir thyself; for then shall Hashem go out before thee, to strike the machaneh of the Pelishtim.

2SA 5:25 ‏און דָוִד האָט אַזױ געטאָן – אַזױ װי ה׳ האָט אים באַפֿױלן, און ער האָט געשלאָגן די פּלִשתּים פֿון גֶבַֿע ביז דו קומסט קײן גֶזֶר. edit

2SA 5:25 un Dovid hot azoi geton – azoi vi Hashem hot im bafoilen, un er hot geshlogen di Pelishtim fun Geva biz du kumst kein Gezer.

2SA 5:25 And Dovid did so, as Hashem had commanded him; and struck the Pelishtim from Geva until thou come to Gezer.

2SA 6:1 ‏און דָוִד האָט װידער אײַנגעזאַמלט אַלע געקליבענע אין יִשׂרָאֵל, דרײַסיק טױזנט מאַן. edit

2SA 6:1 un Dovid hot vider aingezamlt ale geklibene in Yisroel, draisik toiznt man.

2SA 6:1 Again, Dovid gathered together kol bachur b'Yisroel, shloshim elef.

2SA 6:2 ‏און דָוִד איז אױפֿגעשטאַנען און איז געגאַנגען מיט דעם גאַנצן פֿאָלק װאָס מיט אים פֿון בַעַלֵי-יהוּדה, אַרױפֿצוברענגען פֿון דאָרטן דעם אָרון פֿון האלֹקים, װאָס אױף אים װערט גערופֿן דער נאָמען – דער נאָמען פֿון ה׳ צבָֿאוֹת װאָס זיצט אױף די כּרובֿים. edit

2SA 6:2 un Dovid iz oifgeshtanen un iz gegangen mit dem gantsen folk vos mit im fun Baale-Yehudah, aroiftsubrengen fun dorten dem orn fun HaElokim, vos oif im vert gerufen der nomen – der nomen fun Hashem Tseva'ot vos zitst oif di Keruvim.

2SA 6:2 And Dovid arose, and went with kol HaAm that were with him from Ba'ale-Yehudah, to bring up from there the Aron HaElohim which is called by the Shem; the Shem Hashem Tzva'os that is enthroned on the keruvim is upon it.

2SA 6:3 ‏און זײ האָבן אַרױפֿגעלײגט דעם אָרון פֿון האלֹקים אױף אַ נײַעם װאָגן, און האָבן אים אַװעקגענומען פֿון אַבֿינָדָבֿס הױז װאָס אין גִבֿעָה. און עוּזאָ און אַחיוֹ די זין פֿון אַבֿינָדָבֿן האָבן געפֿירט דעם נײַעם װאָגן. edit

2SA 6:3 un zei hoben aroifgeleigt dem orn fun HaElokim oif a naiem vagen, un hoben im avekgenumen fun Avinadavs hoiz vos in Givah. un Uzza un Achyo di zin fun Avinadaven hoben gefirt dem naiem vagen.

2SA 6:3 And they set the Aron HaElohim upon an agalah chadashah (new wagon, cart) , and brought it out of the bais of Avinadav that was in Giv'ah; and Uzza and Achyo, the Bnei Avinadav, guided the agalah chadashah.

2SA 6:4 ‏און אַז זײ האָבן אים אַװעקגענומען פֿון אַבֿינָדָבֿס הױז װאָס אין גִבֿעָה, מיט דעם אָרון פֿון האלֹקים, איז אַחיוֹ געגאַנגען פֿאַרױס פֿאַרן אָרון. edit

2SA 6:4 un az zei hoben im avekgenumen fun Avinadavs hoiz vos in Givah, mit dem orn fun HaElokim, iz Achyo gegangen forois faran orn.

2SA 6:4 And they brought it out of the bais Avinadav which was at Giv'ah, with the Aron HaElohim; and Achyo walked before the Aron.

2SA 6:5 ‏און דָוִד און דאָס גאַנצע הױז פֿון יִשׂרָאֵל האָבן געשפּילט פֿאַר ה׳ אױף אַלערלײ [כּלי-זֶמֶר פֿון] ציפּרעסנהאָלץ, און אױף האַרפֿן, און אױף גיטאַרן, און אױף פּױקן, און אױף קלעפּערלעך, און אױף צימבלען. edit

2SA 6:5 un Dovid un dos gantse hoiz fun Yisroel hoben geshpilt far Hashem oif alerlei [keile-zemer fun] tsipresnholts, un oif harfen, un oif gitaren, un oif poiken, un oif kleperlech, un oif tsimblen.

2SA 6:5 And Dovid and all Bais Yisroel rejoiced before Hashem on all manner of instruments made of cypress, even on kinnorot, on nevalim (lyres) , on tambourines, on castanets, and on cymbals.

2SA 6:6 ‏און װי זײ זײַנען געקומען ביזן שײַער פֿון נָכון, האָט עוּזאָ אױסגעשטרעקט זײַן האַנט צום אָרון פֿון האלֹקים, און האָט אים אָנגענומען, װאָרום די רינדער האָבן אים אַראָפּגערוקט. edit

2SA 6:6 un vi zei zainen gekumen bizen shaier fun Nachon, hot Uzza oisgeshtrekt zain hant tsum orn fun HaElokim, un hot im ongenumen, vorem di rinder hoben im aropgerukt.

2SA 6:6 And when they came to goren Nakhon, Uzza reached forth to the Aron HaElohim, and took hold of it; for the ox tilted it.

2SA 6:7 ‏האָט דער צאָרן {אַף} ‏ פֿון ה׳ געגרימט אױף עוּזָהן, און ה׳ האָט אים דאָרטן געשלאָגן פֿאַר דעם פֿאַרזע. און ער איז דאָרטן געשטאָרבן לעבן דעם אָרון פֿון האלֹקים. edit

2SA 6:7 hot der tsoren fun Hashem gegrimt oif Uzzahen, un Hashem hot im dorten geshlogen far dem farze. un er iz dorten geshtorben leben dem orn fun HaElokim.

2SA 6:7 And the Af Hashem was kindled against Uzzah; and HaElohim struck him down there for the shal (error) ; and there he died by the Aron HaElohim.

2SA 6:8 ‏און דָוִדן האָט געערגערט פֿאַר װאָס ה׳ האָט געבראַכט אַ בראָך אױף עוּזָהן. און מע רופֿט יענעם אָרט פֶּרֶץ-עוּזָה ביז אױף הײַנטיקן טאָג. edit

2SA 6:8 un Doviden hot geergert far vos Hashem hot gebracht a broch oif Uzzahen. un me ruft yenem ort Perets-Uzzah biz oif haintiken tog.

2SA 6:8 And Dovid burned with anger, because Hashem had made a peretz (outburst) , breaking out upon Uzzah; and he called the shem of the makom (place) Peretz-Uzzah, which is what it is called to this day.

2SA 6:9 ‏און דָוִד האָט מורא געהאַט פֿאַר ה׳ יענעם טאָג, און ער האָט געזאָגט: װי אַזױ זאָל דער אָרון פֿון ה׳ קומען צו מיר? edit

2SA 6:9 un Dovid hot moire gehat far Hashem yenem tog, un er hot gezogt: vi azoi zol der orn fun Hashem kumen tsu mir?

2SA 6:9 And Dovid was afraid of Hashem that day, and said, How can the Aron Hashem come to me?

2SA 6:10 ‏און דָוִד האָט נישט געװאָלט אָפּקערן דעם אָרון פֿון ה׳ צו זיך אין דָוִדס-שטאָט, און דָוִד האָט אים אָפּגעפֿירט צו דעם הױז פֿון עוֹבֿד-אֶדוֹמען פֿון גַת. edit

2SA 6:10 un Dovid hot nisht gevolt opkeren dem orn fun Hashem tsu zich in Dovids-shtot, un Dovid hot im opgefirt tsu dem hoiz fun Oved-edomen fun Gat.

2SA 6:10 So Dovid would not move the Aron Hashem unto him in Ir Dovid; but Dovid carried it aside into the bais Oved-Edom the Gitti.

2SA 6:11 ‏און דער אָרון פֿון ה׳ איז געבליבן אין הױז פֿון עוֹבֿד-אֶדוֹמען פֿון גַת דרײַ חדשים. און ה׳ האָט געבענטשט עוֹבֿד-אֶדוֹמען און זײַן גאַנץ הױז. edit

2SA 6:11 un der orn fun Hashem iz gebliben in hoiz fun Oved-edomen fun Gat drai Chodeshim. un Hashem hot gebentsht Oved-edomen un zain gants hoiz.

2SA 6:11 And the Aron Hashem remained in the bais Oved-Edom the Gitti three months; and Hashem blessed Oved-Edom, and all his bais.

2SA 6:12 ‏איז דערצײלט געװאָרן דעם מלך דָוִדן, אַזױ צו זאָגן: ה׳ האָט געבענטשט דאָס הױז פֿון עוֹבֿד-אֶדוֹמען און אַלץ װאָס געהערט צו אים, פֿון װעגן דעם אָרון פֿון האלֹקים. איז דָוִד געגאַנגען, און האָט אַרױפֿגעבראַכט דעם אָרון פֿון האלֹקים פֿון עוֹבֿד-אֶדוֹמס הױז אין דָוִדס-שטאָט, מיט אַ שִׂמחה. edit

2SA 6:12 iz dertseilt gevoren dem melech Doviden, azoi tsu zogen: Hashem hot gebentsht dos hoiz fun Oved-edomen un alts vos gehert tsu im, fun vegen dem orn fun HaElokim. iz Dovid gegangen, un hot aroifgebracht dem orn fun HaElokim fun Oved-Edoms hoiz in Dovids-shtot, mit a simcha.

2SA 6:12 And it was told Dovid HaMelech, saying, Hashem hath blessed the bais Oved-Edom, and all that pertaineth unto him, because of the Aron HaElohim. So Dovid went and brought up the Aron HaElohim from the bais Oved-Edom into Ir Dovid with simchah.

2SA 6:13 ‏און עס איז געװען, װי די טרעגערס פֿון דעם אָרון פֿון ה׳ זײַנען אָפּגעגאַנגען זעקס טריט, אַזױ האָט ער געשלאַכט אַן אָקס און אַ געשטאָפּט רינד. edit

2SA 6:13 un es iz geven, vi di tregers fun dem orn fun Hashem zainen opgegangen zeks trit, azoi hot er geshlacht an oks un a geshtopt rind.

2SA 6:13 And it was so, that when they that nosei Aron Hashem (carried the Aron HaShem) had gone six steps, he sacrificed ox and fattened calf.

2SA 6:14 ‏און דָוִד האָט געטאַנצט מיטן גאַנצן כּוֹח פֿאַר ה׳; און דָוִד איז געװען אָנגעגורט אין אַ לײַנענעם אֵפֿוֹד. edit

2SA 6:14 un Dovid hot getonst miten gantsen koiech far Hashem; un Dovid iz geven ongegurt in a lainenem Ephod.

2SA 6:14 And Dovid danced before Hashem with kol oz; and Dovid was girded with an ephod bad (linen ephod) .

2SA 6:15 ‏און דָוִד און דאָס גאַנצע הױז פֿון יִשׂרָאֵל, האָבן אַרױפֿגעבראַכט דעם אָרון פֿון ה׳ מיט שאַלונג און מיט אַ קֹול פֿון שופֿר. edit

2SA 6:15 un Dovid un dos gantse hoiz fun Yisroel, hoben aroifgebracht dem orn fun Hashem mit shalung un mit a kol fun shoifer.

2SA 6:15 So Dovid and kol Bais Yisroel brought up the Aron Hashem with ter'uah (shout) and with the sound of the shofar.

2SA 6:16 ‏און עס איז געװען, װי דער אָרון פֿון ה׳ איז געקומען אין דָוִדס-שטאָט, אַזױ האָט מִיכל די טאָכטער פֿון שָאולן אַרױסגעקוקט דורכן פֿענצטער, און האָט געזען דעם מלך דָוִדן טאַנצן און שפּרינגען פֿאַר ה׳, און זי האָט אים פֿאַראַכט {בזה} ‏ אין איר האַרצן. edit

2SA 6:16 un es iz geven, vi der orn fun Hashem iz gekumen in Dovids-shtot, azoi hot Michal di tochter fun Shaulen aroisgekukt durchen fentster, un hot gezen dem melech Doviden tantsen un shpringen far Hashem, un zi hot im faracht in ir hartsen.

2SA 6:16 And as the Aron Hashem came into Ir Dovid, Michal Bat Sha'ul looked through a chalon (window) , and saw Dovid HaMelech leaping and dancing before Hashem ; and she despised him in her lev.

2SA 6:17 ‏און זײ האָבן געבראַכט דעם אָרון פֿון ה׳, און האָבן אים אַװעקגעשטעלט אױף זײַן אָרט, אין דעם געצעלט װאָס דָוִד האָט פֿאַר אים אױפֿגעשטעלט. און דָוִד האָט אױפֿגעבראַכט בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה} און פֿרידאָפּפֿער {זֶבַֿח שְׁלָמִים} פֿאַר ה׳. edit

2SA 6:17 un zei hoben gebracht dem orn fun Hashem, un hoben im avekgeshtelt oif zain ort, in dem getselt vos Dovid hot far im oifgeshtelt. un Dovid hot oifgebracht brandopfer un fridopfer {Zevach Shalemim} far Hashem.

2SA 6:17 And they brought in the Aron Hashem , and set it in its makom, inside the ohel that Dovid had pitched for it; and Dovid offered olot (burnt offerings) and shelamim (peace offerings) before Hashem .

2SA 6:18 ‏און אַז דָוִד האָט געענדיקט אױפֿברענגען די בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה} און די פֿרידאָפּפֿער {זֶבַֿח שְׁלָמִים}, האָט ער געבענטשט דאָס פֿאָלק אין דעם נאָמען פֿון ה׳ צבָֿאוֹת. edit

2SA 6:18 un az Dovid hot geendikt oifbrengen di brandopfer un di fridopfer {Zevach Shalemim}, hot er gebentsht dos folk in dem nomen fun Hashem Tseva'ot.

2SA 6:18 And as soon as Dovid had made an end of offering the olah (burnt offering) and the shelamim (peace offering) , he made brocha on HaAm b'Shem Hashem Tzva'os.

2SA 6:19 ‏און ער האָט אױסגעטײלט דעם גאַנצן פֿאָלק, דעם גאַנצן המון פֿון יִשׂרָאֵל, פֿון אַ מאַן ביז אַ פֿרױ, איטלעכן אַ חלה ברױט, און אַ חלק פֿלײש, און אַ ראָזינקעקוכן. און דאָס גאַנצע פֿאָלק איז געגאַנגען איטלעכער צו זײַן הױז. edit

2SA 6:19 un er hot oisgeteilt dem gantsen folk, dem gantsen hamon fun Yisroel, fun a man biz a froi, itlechen a chele broit, un a chelek fleish, un a rozinkekuchen. un dos gantse folk iz gegangen itlecher tsu zain hoiz.

2SA 6:19 And he apportioned among kol HaAm, even among kol hamon Yisroel, to isha as well as ish, to every one challat, lechem, a portion of meat, and a raisin cake. So kol HaAm departed, each to his bais.

2SA 6:20 ‏און דָוִד האָט זיך אומגעקערט צו בענטשן זײַן הױזגעזינט. איז מִיכל די טאָכטער פֿון שָאולן אַרױסגעגאַנגען דָוִדן אַנטקעגן, און האָט געזאָגט: װאָס פֿאַר אַ כּבֿוד האָט זיך הײַנט אָנגעטאָן דער מלך פֿון יִשׂרָאֵל, װען ער האָט זיך הײַנט אָפּגעדעקט פֿאַר די אױגן פֿון די דינסטן פֿון זײַנע קנעכט, אַזױ װי אָפּדעקן דעקט זיך אָפּ אײנער פֿון די נישטװערטיקע! edit

2SA 6:20 un Dovid hot zich umgekert tsu bentshen zain hoizgezint. iz Michal di tochter fun Shaulen aroisgegangen Doviden antkegen, un hot gezogt: vos far a koved hot zich haint ongeton der melech fun Yisroel, ven er hot zich haint opgedekt far di oigen fun di dinsten fun zaine knecht, azoi vi opdeken dekt zich op einer fun di nishtvertike!

2SA 6:20 Then Dovid returned to make brocha on his bais. And Michal Bat Sha'ul came out to meet Dovid, and said, How distinquished was the Melech Yisroel today, who disrobed today in the eyes of the amehot (handmaids) of his avadim, as one of the rekim (vain, empty fellows, indecent boors) shamelessly uncovereth himself!

2SA 6:21 ‏האָט דָוִד געזאָגט צו מִיכלען: פֿאַר ה׳ װאָס האָט אױסדערװײלט מיך אײדער דײַן פֿאָטער און אײדער דײַן גאַנץ הױז, מיך צו באַפֿעלן פֿאַר אַ פֿירשט איבער דעם פֿאָלק פֿון ה׳, איבער יִשׂרָאֵל – פֿאַר ה׳ װעל איך מיך פֿרײלעך מאַכן. edit

2SA 6:21 hot Dovid gezogt tsu Michalen: far Hashem vos hot oisderveilt mich eider dain foter un eider dain gants hoiz, mich tsu bafelen far a firsht iber dem folk fun Hashem, iber Yisroel – far Hashem vel ich mich freilech machen.

2SA 6:21 And Dovid said unto Michal, It was before Hashem , which chose me rather than thy av, and rather than all his bais, to appoint me Nagid over Am Hashem , over Yisroel: therefore will I rejoice before Hashem .

2SA 6:22 ‏און איך װעל זיך נאָך קלענער האַלטן װי דאָס, און װעל זײַן שָפֿל אין מײַנע אױגן. און מיט די דינסטן װאָס דו זאָגסט, מיט זײ טו איך זיך אָן כּבֿוד. edit

2SA 6:22 un ich vel zich noch klener halten vi dos, un vel zain shofl in maine oigen. un mit di dinsten vos du zogstu, mit zei tu ich zich on koved.

2SA 6:22 And I will yet be more undignified than this, and will be shafal (lowly) in mine own eyes; and of the amahot (maidservants) which thou hast spoken of, of them shall I be held in honor.

2SA 6:23 ‏און מִיכל די טאָכטער פֿון שָאולן, זי האָט נישט געהאַט קײן קינד ביז דעם טאָג פֿון איר טױט. edit

2SA 6:23 un Michal di tochter fun Shaulen, zi hot nisht gehat kein kind biz dem tog fun ir toit.

2SA 6:23 Therefore Michal Bat Sha'ul had no yeled unto her yom mot.

2SA 7:1 ‏און עס איז געװען, אַז דער מלך האָט זיך באַזעצט אין זײַן הױז, און ה׳ האָט אים באַרוט רונד אַרום פֿון אַלע זײַן פֿײַנט, edit

2SA 7:1 un es iz geven, az der melech hot zich bazetst in zain hoiz, un Hashem hot im bares rund arum fun ale zain faint,

2SA 7:1 And it came to pass, when HaMelech sat in his Bais, and Hashem had given him rest round about from all his oyevim;

2SA 7:2 ‏האָט דער מלך געזאָגט צו נָתָן דעם נבֿיא: זע נאָר, איך װױן אין אַ הױז פֿון צעדערן, און דער אָרון פֿון האלֹקים װױנט אין פֿאָרהאַנגען. edit

2SA 7:2 hot der melech gezogt tsu Natan dem novi: ze nor, ich voin in a hoiz fun tsederen, un der orn fun HaElokim voint in forhangen.

2SA 7:2 That HaMelech said unto Natan HaNavi, See now, I dwell in a Bais of cedar, but the Aron HaElohim dwelleth within the curtain.

2SA 7:3 ‏האָט נָתָן געזאָגט צום מלך: אַלץ װאָס אין דײַן האַרצן גײ טו, װאָרום ה׳ איז מיט דיר. edit

2SA 7:3 hot Natan gezogt tsum melech: alts vos in dain hartsen gei tu, vorem Hashem iz mit dir.

2SA 7:3 And Natan said to HaMelech, Go, do all that is in thine lev; for Hashem is with thee.

2SA 7:4 ‏און עס איז געװען, אין יענער נאַכט, איז דאָס װאָרט פֿון ה׳ געװען צו נָתָנען, אַזױ צו זאָגן: edit

2SA 7:4 un es iz geven, in yener nacht, iz dos vort fun Hashem geven tsu Natanen, azoi tsu zogen:

2SA 7:4 And it came to pass that lailah, that the Devar Hashem came unto Natan, saying,

2SA 7:5 ‏גײ און זאָלסט זאָגן צו מײַן קנעכט, ‏ צו דָוִדן: אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: װילסט דו דען מיר בױען אַ הױז צום װױנען פֿאַר מיר? edit

2SA 7:5 gei un zolst zogen tsu main knecht, tsu Doviden: azoi hot Hashem gezogt: vilst du den mir boien a hoiz tsum voinen far mir?

2SA 7:5 Go and tell Avdi Dovid, Thus saith Hashem , Shalt thou build Me a Bais for Me to dwell in?

2SA 7:6 ‏אַז איך האָב נישט געװױנט אין אַ הױז פֿון דעם טאָג װאָס איך האָב אױפֿגעבראַכט די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל פֿון מִצרַיִם און ביז אױף הײַנטיקן טאָג, נײַערט איך פֿלעג אומגײן אין אַ געצעלט און אין אַ מישכּן. edit

2SA 7:6 az ich hob nisht gevoint in a hoiz fun dem tog vos ich hob oifgebracht di kinder fun Yisroel fun Mitsrayim un biz oif haintiken tog, naiert ich fleg umgein in a getselt un in a mishken.

2SA 7:6 Whereas I have not dwelt in any Bais since the time that I brought up the Bnei Yisroel out of Mitzrayim, even to this day, but have walked in an Ohel and in a Mishkan.

2SA 7:7 ‏אומעטום װוּ איך בין אומגעגאַנגען צװישן אַלע קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, צי האָב איך אַ װאָרט גערעדט מיט אײנעם פֿון די שבֿטים פֿון יִשׂרָאֵל, װאָס איך האָב באַפֿױלן צו פֿיטערן מײַן פֿאָלק יִשׂרָאֵל, אַזױ צו זאָגן: פֿאַר װאָס האָט איר מיר נישט געבױט אַ הױז פֿון צעדערן? edit

2SA 7:7 umetum vu ich bin umgegangen tsvishen ale kinder fun Yisroel, tsi hob ich a vort geredt mit einem fun di shvotim fun Yisroel, vos ich hob bafoilen tsu fiteren main folk Yisroel, azoi tsu zogen: far vos hot ir mir nisht geboit a hoiz fun tsederen?

2SA 7:7 In all the places wherein I have walked with kol Bnei Yisroel spoke I a word with any of the Shivtei Yisroel, whom I commanded, to shepherd My people Yisroel, saying, Why build ye not Me a Bais of cedar?

2SA 7:8 ‏און אַצונד, זאָלסטו אַזױ זאָגן צו מײַן קנעכט, ‏ צו דָוִדן: אַזױ האָט געזאָגט ה׳ צבָֿאוֹת: איך האָב דיך גענומען פֿון דעם פֿיטערפּלאַץ, פֿון הינטער די שאָף, צו זײַן אַ פֿירשט איבער מײַן פֿאָלק, איבער יִשׂרָאֵל. edit

2SA 7:8 un atsund, zolstu azoi zogen tsu main knecht, tsu Doviden: azoi hot gezogt Hashem Tseva'ot: ich hob dich genumen fun dem fiterplats, fun hinter di shof, tsu zain a firsht iber main folk, iber Yisroel.

2SA 7:8 Now therefore so shalt thou say unto Avdi Dovid, Thus saith Hashem Tzva'os, I took thee from the sheepfold, from following the tzon, to be Nagid over My people, over Yisroel:

2SA 7:9 ‏און איך בין געװען מיט דיר אומעטום װוּ דו ביסט געגאַנגען, און איך האָב פֿאַרשניטן {כרת} ‏ אַלע דײַנע פֿײַנט פֿון פֿאַר דיר; און איך װעל דיר מאַכן אַ גרױסן נאָמען, אַזױ װי דער נאָמען פֿון די גרעסטע װאָס אױף דער ערד. edit

2SA 7:9 un ich bin geven mit dir umetum vu du bist gegangen, un ich hob farshniten ale daine faint fun far dir; un ich vel dir machen a groisen nomen, azoi vi der nomen fun di greste vos oif der erd.

2SA 7:9 And I was with thee whithersoever thou didst go, and have cut off all thine oyevim out of thy sight, and have made thee a shem gadol, like unto the shem of the Gedolim that are on ha'aretz.

2SA 7:10 ‏און איך װעל מאַכן אַן אָרט פֿאַר מײַן פֿאָלק, פֿאַר יִשׂרָאֵל, און װעל אים אײַנפֿלאַנצן, ער זאָל רוען אױף זײַן אָרט, און מער נישט ציטערן; און פֿאַרברעכער זאָלן אים מער נישט פּײַניקן אַזױ װי צוערשט, edit

2SA 7:10 un ich vel machen an ort far main folk, far Yisroel, un vel im ainflantsen, er zol ruen oif zain ort, un mer nisht tsiteren; un farbrecher zolen im mer nisht painiken azoi vi tsuersht,

2SA 7:10 Moreover I will appoint makom (place, home) for My people Yisroel, and will plant them, that they may dwell in a place of their own, and be disturbed no more; neither shall the bnei avlah (children of wickedness) afflict them any more, as in former times,

2SA 7:11 ‏פֿון דעם טאָג װאָס איך האָב באַפֿױלן שוֹפֿטִים איבער מײַן פֿאָלק יִשׂרָאֵל; און איך װעל דיך באַרוען פֿון אַלע דײַנע פֿײַנט. און ה׳ זאָגט דיר אָן, אַז ה׳ װעט דיר מאַכן אַ הױז. edit

2SA 7:11 fun dem tog vos ich hob bafoilen Shofetim iber main folk Yisroel; un ich vel dich baruen fun ale daine faint. un Hashem zogt dir on, az Hashem vet dir machen a hoiz.

2SA 7:11 Even since the time that I commanded Shofetim to be over My people Yisroel, and have caused thee to rest from all thine oyevim. Also Hashem declareth to thee that He will make thee a Bais.

2SA 7:12 ‏אַז דײַנע טעג װעלן דערפֿילט װערן, און װעסט זיך לײגן מיט דײַנע עלטערן, װעל איך אױפֿשטעלן דײַן זאָמען ‏ נאָך דיר, דעם װאָס װעט אַרױסגײן פֿון דײַנע אינגעװײד, און איך װעל באַפֿעסטיקן זײַן מלוכה. edit

2SA 7:12 az daine teg velen derfilt veren, un vest zich leigen mit daine elteren, vel ich oifshtelen dain zomen noch dir, dem vos vet aroisgein fun daine ingeveid, un ich vel bafestiken zain meluche.

2SA 7:12 And when thy yamim be fulfilled, and thou shalt sleep with thy Avot, I will raise up thy Zera after thee, which shall proceed out of thy loins, and I will establish his Mamlachah (Kingdom) .

2SA 7:13 ‏ער װעט בױען אַ הױז צו מײַן נאָמען, און איך װעל באַפֿעסטיקן דעם טראָן ‏ פֿון זײַן מלוכה ביז אױף אײביק. edit

2SA 7:13 er vet boien a hoiz tsu main nomen, un ich vel bafestiken dem tron fun zain meluche biz oif eibik.

2SA 7:13 He shall build a Bais for My Shem, and I will establish the kisse (throne) of his Mamlachah ad olam.

2SA 7:14 ‏איך װעל אים זײַן פֿאַר אַ פֿאָטער, און ער װעט מיר זײַן פֿאַר אַ זון ‏, אַז װען ער פֿאַרברעכט, װעל איך אים שטראָפֿן מיט דער רוט פֿון מענטשן, און מיט די פּלאָגן פֿון מענטשנקינדער. edit

2SA 7:14 ich vel im zain far a foter, un er vet mir zain far a zun , az ven er farbrecht, vel ich im shtrofen mit der rut fun mentshen, un mit di plogen fun mentshnkinder.

2SA 7:14 I will be his Av, and he shall be My Ben. If he commit iniquity, I will chasten him with the shevet anashim, and with the floggings of bnei adam;

2SA 7:15 ‏אָבער מײַן חֶסֶד װעט זיך נישט אָפּטאָן פֿון אים, אַזױ װי איך האָב אָפּגעטאָן פֿון שָאולן, װעמען איך האָב אָפּגעטאָן פֿון פֿאַר דיר. edit

2SA 7:15 ober main chesed vet zich nisht opton fun im, azoi vi ich hob opgeton fun Shaulen, vemen ich hob opgeton fun far dir.

2SA 7:15 But My chesed shall not be taken away from him, as I took it from Sha'ul, whom I removed from before thee.

2SA 7:16 ‏און דײַן הױז און דײַן מלוכה װעלן ביז אײביק זײַן זיכער פֿאַר דיר; דײַן טראָן ‏ װעט זײַן פֿעסט ביז אײביק ‏. edit

2SA 7:16 un dain hoiz un dain meluche velen biz eibik zain zicher far dir; dain tron vet zain fest biz eibik .

2SA 7:16 And thine Bais and thy Mamlachah shall be established ad olam before thee; thy kisse (throne) shall be established ad olam (forever) .

2SA 7:17 ‏אַזױ װי אַלע די דאָזיקע װערטער, און אַזױ װי די דאָזיקע גאַנצע זעונג, אַזױ האָט נָתָן גערעדט צו דָוִדן. edit

2SA 7:17 azoi vi ale di dozike verter, un azoi vi di dozike gantse zeung, azoi hot Natan geredt tsu Doviden.

2SA 7:17 According to all these devarim, and according to all this chizzayon (revelation) , so did Natan speak unto Dovid.

2SA 7:18 ‏און דער מלך דָוִד איז געקומען, און האָט זיך געזעצט פֿאַר ה׳, און האָט געזאָגט: װער בין איך, ה׳ דו אֲדֹנָי, און װער איז מײַן הױז, װאָס דו האָסט מיך געבראַכט ביז אַהער? edit

2SA 7:18 un der melech Dovid iz gekumen, un hot zich gezetst far Hashem, un hot gezogt: ver bin ich, Hashem du Adonoi, un ver iz main hoiz, vos du host mich gebracht biz aher?

2SA 7:18 Then went HaMelech Dovid in, and sat before Hashem , and he said, Who am I, Adonoi Hashem ? And what is my Bais, that Thou hast brought me this far?

2SA 7:19 ‏און דאָס איז נאָך געװען קלײן אין דײַנע אױגן, ה׳ דו אֲדֹנָי, און דו האָסט אױך גערעדט װעגן דײַן קנעכטס הױז אױף װײַטער אַהין, װאָס דאָס איז נאָר דער שטײגער מיט אַ לײַט, ה׳ דו אֲדֹנָי. edit

2SA 7:19 un dos iz noch geven klein in daine oigen, Hashem du Adonoi, un du host oich geredt vegen dain knechts hoiz oif vaiter ahin, vos dos iz nor der shteiger mit a lait, Hashem du Adonoi.

2SA 7:19 And as if this were a small thing in Thy sight, Adonoi Hashem , Thou hast spoken also the future of Bais Avdecha. And is this fitting for haAdam, Adonoi Hashem ?

2SA 7:20 ‏און װאָס מער נאָך זאָל דָוִד רעדן צו דיר? דו קענסט דאָך דײַן קנעכט, ‏ ה׳ דו אֲדֹנָי. edit

2SA 7:20 un vos mer noch zol Dovid reden tsu dir? du kenst doch dain knecht, Hashem du Adonoi.

2SA 7:20 And what can Dovid say more unto Thee? For Thou, Adonoi Hashem , knowest Avdecha.

2SA 7:21 ‏פֿון װעגן דײַן װאָרט, און לױט דײַן האַרצן, האָסטו געטאָן, צו לאָזן װיסן דײַן קנעכט ‏ די דאָזיקע גאַנצע גדולה. edit

2SA 7:21 fun vegen dain vort, un loit dain hartsen, hostu geton, tsu lozen visen dain knecht di dozike gantse gedule.

2SA 7:21 For the sake of Thy word, and according to Thine own lev, hast Thou done all this gedullah (great thing) , and made it known to Avdecha.

2SA 7:22 ‏דעריבער ביסטו גרױס, ה׳ דו אֲדֹנָי, װאָרום נישטאָ אַזאַ װי דו, און נישטאָ קײן אלֹקים אַחוץ דיר, לױט אַלץ װאָס מיר האָבן געהערט מיט אונדזערע אױערן. edit

2SA 7:22 deriber bistu grois, Hashem du Adonoi, vorem nishto aza vi du, un nishto kein Elokim achuts dir, loit alts vos mir hoben gehert mit undzere oieren.

2SA 7:22 Wherefore Thou art great, Adonoi Hashem ; for there is none like Thee, neither is there any Elohim but Thee, according to all that we have heard with our ears.

2SA 7:23 ‏און װאָסער אײנציקע אומה אױף דער ערד איז אַזױ װי דײַן פֿאָלק יִשׂרָאֵל, װאָס ה׳ איז געגאַנגען אױסלײזן זיך צום פֿאָלק, און זיך צו מאַכן אַ נאָמען, און צו טאָן – פֿון אײַערט װעגן-גרױס, און פֿאָרכטיקע זאַכן, פֿאַר דײַן לאַנד, [צו פֿאַרטרײַבן] פֿון פֿאַר דײַן פֿאָלק װאָס דו האָסט דיר אױסגעלײזט פֿון מִצרַיִם, אומות מיט זײערע ג-טער? edit

2SA 7:23 un vaser eintsike ume oif der erd iz azoi vi dain folk Yisroel, vos Hashem iz gegangen oisleizen zich tsum folk, un zich tsu machen a nomen, un tsu ton – fun aiert vegen-grois, un forchtike zachen, far dain land, [tsu fartraiben] fun far dain folk vos du host dir oisgeleizt fun Mitsrayim, umes mit zeyere g-ter?

2SA 7:23 And what Goy echad in ha'aretz is like Thy people, even like Yisroel, whom Elohim went to redeem for an Am for Himself, and to make Him a Shem, and to do for Thee hagedullah (the great thing) and nora'ot, for Thy land, before Thy people, which Thou redeemedst to Thee, from Mitzrayim, from the Goyim and their g-ds?

2SA 7:24 ‏און דו האָסט דיר באַפֿעסטיקט דײַן פֿאָלק יִשׂרָאֵל דיר צום פֿאָלק אױף אײביק, און דו, ה׳, ביסט געװאָרן זײ צום אלֹקים. edit

2SA 7:24 un du host dir bafestikt dain folk Yisroel dir tsum folk oif eibik, un du, Hashem, bist gevoren zei tsum Elokim.

2SA 7:24 For Thou hast confirmed to Thyself Thy people Yisroel to be an Am unto Thee ad olam; and Thou, Hashem , art become their Elohim.

2SA 7:25 ‏און אַצונד, ה׳ דו אלֹקים, דאָס װאָרט װאָס דו האָסט גערעדט װעגן דײַן קנעכט און װעגן זײַן הױז, זײַ מקײם אױף אײביק, און טו אַזױ װי דו האָסט גערעדט. edit

2SA 7:25 un atsund, Hashem du Elokim, dos vort vos du host geredt vegen dain knecht un vegen zain hoiz, zai mekaiem oif eibik, un tu azoi vi du host geredt.

2SA 7:25 And now, Hashem Elohim, the davar (word, promise) that Thou hast spoken concerning Avdecha, and concerning his Bais, establish it ad olam, and do just as Thou hast said.

2SA 7:26 ‏און זאָל געגרײסט װערן דײַן נאָמען ביז אײביק, אַזױ צו זאָגן: ה׳ צבָֿאוֹת איז אלֹקים איבער יִשׂרָאֵל; און דאָס הױז פֿון דײַן קנעכט דָוִדן זאָל זײַן פֿעסט פֿאַר דיר. edit

2SA 7:26 un zol gegreist veren dain nomen biz eibik, azoi tsu zogen: Hashem Tseva'ot iz Elokim iber Yisroel; un dos hoiz fun dain knecht Doviden zol zain fest far dir.

2SA 7:26 And let Thy Shem be magnified ad olam, saying, Hashem Tzivos is Elohim over Yisroel; and let the Bais of Avdecha Dovid be established before Thee.

2SA 7:27 ‏װאָרום דו, ה׳ צבָֿאוֹת, אלוקי יִשׂרָאֵל, האָסט אַנטפּלעקט דעם אױער פֿון דײַן קנעכט, אַזױ צו זאָגן: איך װעל דיר בױען אַ הױז; דערום האָט דײַן קנעכט געפֿונען בײַ זיך האַרץ מתפּלל צו זײַן צו דיר די דאָזיקע תּפֿילה. edit

2SA 7:27 vorem du, Hashem Tseva'ot, Elochei Yisroel, host antplekt dem oier fun dain knecht, azoi tsu zogen: ich vel dir boien a hoiz; derum hot dain knecht gefunen bai zich harts mispalel tsu zain tsu dir di dozike tefile.

2SA 7:27 For Thou, Hashem Tzva'os Elohei Yisroel, hast revealed to ozen Avdecha, saying, I will build thee a Bais; therefore hath Avdecha found in his lev to pray this tefillah unto Thee.

2SA 7:28 ‏און אַצונד, ה׳ אֲדֹנָי, דו ביסט האלֹקים, און דײַנע װערטער מוזען זײַן אמת, און דו האָסט צוגעזאָגט דײַן קנעכט דאָס דאָזיקע גוטס; edit

2SA 7:28 un atsund, Hashem Adonoi, du bist HaElokim, un daine verter muzen zain emes, un du host tsugezogt dain knecht dos dozike guts;

2SA 7:28 And now, Adonoi Hashem Atah hu HaElohim, and Thy devarim are emes, and Thou hast promised hatovah hazot unto Avdecha;

2SA 7:29 ‏דערום באַװיליק אַצונד, און בענטש דאָס הױז פֿון דײַן קנעכט צו זײַן אױף אײביק פֿאַר דיר, װאָרום ה׳ דו אֲדֹנָי האָסט גערעדט; און פֿון דײַן ברכה זאָל דאָס הױז פֿון דײַן קנעכט ‏ געבענטשט װערן אױף אײביק. edit

2SA 7:29 derum bavilik atsund, un bentsh dos hoiz fun dain knecht tsu zain oif eibik far dir, vorem Hashem du Adonoi host geredt; un fun dain brocha zol dos hoiz fun dain knecht gebentsht veren oif eibik.

2SA 7:29 Therefore now let it please Thee to bless the Bais Avdecha, that it may continue l'olam before Thee; for Thou, Adonoi Hashem , hast spoken it; and with Thy brocha let the Bais Avdecha be blessed l'olam.

2SA 8:1 ‏און עס איז געװען נאָך דעם, האָט דָוִד געשלאָגן די פּלִשתּים, און האָט זײ געמאַכט אונטערטעניק, און דָוִד האָט צוגענומען מֶתֶג-אַמָה פֿון דער האַנט פֿון די פּלִשתּים. edit

2SA 8:1 un es iz geven noch dem, hot Dovid geshlogen di Pelishtim, un hot zei gemacht untertenik, un Dovid hot tsugenumen meteg-Amah fun der hant fun di Pelishtim.

2SA 8:1 And after this it came to pass that Dovid struck the Pelishtim, and subdued them; and Dovid took Meteg Ammah out of the yad (hand, control) of the Pelishtim.

2SA 8:2 ‏און ער האָט געשלאָגן מוֹאָבֿ, און האָט זײ געמאָסטן מיט אַ שנור, זײ אױסלײגנדיק אױף דער ערד; און ער האָט אָפּגעמאָסטן צװײ שנורן צו טײטן, און אײן פֿולע שנור צו לאָזן לעבן. און מוֹאָבֿ איז געװאָרן צו דָוִדן קנעכט װאָס ברענגען מִנְחָה. edit

2SA 8:2 un er hot geshlogen Moav, un hot zei gemesten mit a shnur, zei oisleigndik oif der erd; un er hot opgemosten tsvei shnuren tsu teiten, un ein fule shnur tsu lozen leben. un Moav iz gevoren tsu Doviden knecht vos brengen minche.

2SA 8:2 And he struck Moav, and measured them with a chevel (cord, rope) , casting them down to the ground; even with two chavalim (ropes, cords) measured he to put to death, and with one full chevel (cord) to keep alive. And so Moav became to Dovid as avadim, and brought minchah (gifts, tribute) .

2SA 8:3 ‏און דָוִד האָט געשלאָגן הַדַדעֶזֶר דעם זון פֿון רחוֹבֿן, דעם מלך פֿון צוֹבֿה, בעת ער איז געגאַנגען צוריקקריגן זײַן אײבערהאַנט בײַם טײַך פּרָת. edit

2SA 8:3 un Dovid hot geshlogen Hadadezer dem zun fun Rachaven, dem melech fun Tsovah, beis er iz gegangen tsurikkrigen zain eiberhant baim taich Parah.

2SA 8:3 Dovid struck also Hadadezer Ben Rechov Melech Tzovah, as he went to recover his yad (rule) at the nahar (river) Euphrates.

2SA 8:4 ‏און דָוִד האָט באַצװוּנגען פֿון אים טױזנט און זיבן הונדערט רײַטער, און צװאַנציק טױזנט פֿוסגײער; און דָוִד האָט געלײמט אַלע געשפּאַנען, נאָר איבערגעלאָזט פֿון זײ הונדערט געשפּאַן. edit

2SA 8:4 un Dovid hot batsvungen fun im toiznt un ziben hundert raiter, un tsvantsik toiznt fusgeyer; un Dovid hot geleimt ale geshpanen, nor ibergelozt fun zei hundert geshpan.

2SA 8:4 And Dovid captured from him an elef and seven hundred parashim, and twenty elef foot soldiers; and Dovid hamstrung all the chariot horses, but reserved of them for one hundred chariots.

2SA 8:5 ‏איז אַרָם פֿון דמשׂק געקומען העלפֿן הַדַדעֶזֶר דעם מלך פֿון צוֹבֿה, און דָוִד האָט געשלאָגן פֿון אַרָם צװײ און צװאַנציק טױזנט מאַן. edit

2SA 8:5 iz Aram fun Damascus gekumen helfen Hadadezer dem melech fun Tsovah, un Dovid hot geshlogen fun Aram tsvei un tsvantsik toiznt man.

2SA 8:5 And when the Syrians of Damascus came to help Hadadezer Melech Tzovah, Dovid struck down the Syrians two and twenty elef ish.

2SA 8:6 ‏און דָוִד האָט געשטעלט װאַכן אין אַרָם פֿון דמשׂק, און אַרָם איז געװאָרן צו דָוִדן קנעכט װאָס ברענגען מִנְחָה. ‏און ה׳ האָט געהאָלפֿן דָוִדן אומעטום װוּ ער איז געגאַנגען. edit

2SA 8:6 un Dovid hot geshtelt vachen in Aram fun Damascus, un Aram iz gevoren tsu Doviden knecht vos brengen minche. un Hashem hot geholfen Doviden umetum vu er iz gegangen.

2SA 8:6 Then Dovid put garrisons in Syria of Damascus; and the Syrians became avadim to Dovid, and brought minchah. And Hashem saved Dovid wherever he went.

2SA 8:7 ‏און דָוִד האָט גענומען די גילדערנע שילדן װאָס זײַנען געװען אױף הַדַדעֶזֶרס קנעכט, און ער האָט זײ געבראַכט קײן ירושָלַיִם. edit

2SA 8:7 un Dovid hot genumen di gilderne shilden vos zainen geven oif Hadadezers knecht, un er hot zei gebracht kein Yerusholayim.

2SA 8:7 And Dovid took the shields of zahav that were on the avadim of Hadadezer, and brought them to Yerushalayim.

2SA 8:8 ‏און פֿון בֶטַח און פֿון בֵרוֹתַי, הַדַדעֶזֶרס שטעט, האָט דער מלך דָוִד צוגענומען קופּער זײער פֿיל. edit

2SA 8:8 un fun Betach un fun Berotai, Hadadezers shtet, hot der melech Dovid tsugenumen kuper zeyer fil.

2SA 8:8 And from Betach, and from Berotai, cities of Hadadezer, Dovid HaMelech took exceeding much nechoshet.

2SA 8:9 ‏און תּוֹעִי דער מלך פֿון חַמָת האָט געהערט אַז דָוִד האָט געשלאָגן דעם גאַנצן חיל פֿון הַדַדעֶזֶרן, edit

2SA 8:9 un Toi der melech fun Chammat hot gehert az Dovid hot geshlogen dem gantsen cheil fun Hadadezeren,

2SA 8:9 When To'i Melech Chamat heard that Dovid had defeated all the army of Hadadezer,

2SA 8:10 ‏און תּוֹעִי האָט געשיקט זײַן זון יוֹרָמען צום מלך דָוִד, אים צו פֿרעגן אױף פֿריד און אים אָנצוּװינטשן, פֿאַר װאָס ער האָט מלחמה געהאַלטן מיט הַדַדעֶזֶרן, און אים געשלאָגן, װאָרום הַדַדעֶזֶר האָט געהאַט מלחמה מיט תּוֹעִין; און ער האָט געבראַכט מיט זיך זילבערנע כּלים און גילדערנע כּלים און קופּערנע כּלים. edit

2SA 8:10 un Toi hot geshikt zain zun Yoramen tsum melech Dovid, im tsu fregen oif frid un im ontsuvintshen, far vos er hot milchome gehalten mit Hadadezeren, un im geshlogen, vorem Hadadezer hot gehat milchome mit Toien; un er hot gebracht mit zich zilberne keilim un gilderne keilim un kuperne keilim.

2SA 8:10 Then To'i sent Yoram bno unto Dovid HaMelech, to give him shalom greetings, and to put a berachah on him, because he had fought against Hadadezer, and defeated him; for Hadadezer had been at war with To'u. And Yoram brought with him vessels of kesef, and vessels of zahav, and vessels of nechoshet;

2SA 8:11 ‏זײ אױך האָט דער מלך דָוִד געהײליקט צו ה׳, מיט דעם זילבער און דעם גאָלד װאָס ער האָט געהײליקט פֿון אַלע פֿעלקער װאָס ער האָט באַצװוּנגען: edit

2SA 8:11 zei oich hot der melech Dovid geheilikt tsu Hashem, mit dem zilber un dem gold vos er hot geheilikt fun ale felker vos er hot batsvungen:

2SA 8:11 Which also Dovid HaMelech did dedicate as kodesh unto Hashem , with the kesef and zahav that he had dedicated as kodesh of kol HaGoyim which he subdued;

2SA 8:12 ‏פֿון אַרָם, און פֿון מוֹאָבֿ, און פֿון די קינדער פֿון עַמוֹן, און פֿון די פּלִשתּים, און פֿון עַמָלֵק, און פֿון דעם רױב פֿון הַדַדעֶזֶר דעם זון פֿון רחוֹבֿן, דעם מלך פֿון צוֹבֿה. edit

2SA 8:12 fun Aram, un fun Moav, un fun di kinder fun Ammon, un fun di Pelishtim, un fun Amalek, un fun dem roib fun Hadadezer dem zun fun Rachaven, dem melech fun Tsovah.

2SA 8:12 Of Syria, and of Moav, and of the Bnei Ammon, and of the Pelishtim, and of Amalek, and of the plunder of Hadadezer Ben Rechov Melech Tzovah.

2SA 8:13 ‏און דָוִד האָט זיך געמאַכט אַ שם, װען ער האָט זיך אומגעקערט פֿון שלאָגן אַרָם אין טאָל פֿון זאַלץ – אַכצן טױזנט מאַן. edit

2SA 8:13 un Dovid hot zich gemacht a shem, ven er hot zich umgekert fun shlogen Aram in tal fun zalts – achtsen toiznt man.

2SA 8:13 And Dovid made himself a shem when he returned from striking down Aram in the Gey Melach, being eighteen elef men.

2SA 8:14 ‏און ער האָט געשטעלט װאַכן אין אֶדוֹם; אין גאַנץ אֶדוֹם האָט ער געשטעלט װאַכן. און גאַנץ אֶדוֹם איז געװאָרן קנעכט צו דָוִדן. און ה׳ האָט געהאָלפֿן דָוִדן אומעטום װוּ ער איז געגאַנגען. edit

2SA 8:14 un er hot geshtelt vachen in Edom; in gants Edom hot er geshtelt vachen. un gants Edom iz gevoren knecht tsu Doviden. un Hashem hot geholfen Doviden umetum vu er iz gegangen.

2SA 8:14 And he put garrisons in Edom; throughout all Edom put he garrisons, and all they of Edom became avadim to Dovid. And Hashem saved Dovid wherever he went.

2SA 8:15 ‏און דָוִד האָט געקיניגט איבער גאַנץ יִשׂרָאֵל. און דָוִד האָט געטאָן רעכט און גערעכטיקײט צו זײַן גאַנצן פֿאָלק. edit

2SA 8:15 un Dovid hot gekinigt iber gants Yisroel. un Dovid hot geton recht un gerechtikeit tsu zain gantsen folk.

2SA 8:15 And Dovid reigned over kol Yisroel; and Dovid executed mishpat and tzedakah unto all his people.

2SA 8:16 ‏און יוֹאָבֿ דער זון פֿון צרוּיָהן איז געװען איבערן חיל; און יהוֹשָפֿט דער זון פֿון אַחילוּדן, דער דערמאָנער; edit

2SA 8:16 un Yoav der zun fun Tseruyahen iz geven iberen cheil; un Yehoshaphat der zun fun Achiluden, der dermoner;

2SA 8:16 And Yoav Ben Tzeruyah was over the army; and Yehoshaphat Ben Achilud was mazkir (secretary, recorder) .

2SA 8:17 ‏און צָדוֹק דער זון פֿון אַחיטובֿן, און אַחימֶלֶך דער זון פֿון אֶבֿיָתָרן, כֹּהנים; און שׂרָיָה, דער שרײַבער; edit

2SA 8:17 un Tsadok der zun fun Achituven, un Achimelech der zun fun Evyataren, koyanim; un Serayah, der shraiber;

2SA 8:17 And Tzadok Ben Achituv, and Achimelech Ben Evyatar (Abiathar) , were the kohanim; and Serayah was the sofer (scribe) ;

2SA 8:18 ‏און בנָיָהוּ דער זון פֿון יהוֹיָדָען, איבער די כּרֵתים און די פּלֵתים; און די זין פֿון דָוִדן זײַנען געװען אױפֿזעערס. edit

2SA 8:18 un Benayahu der zun fun Yehoyadaen, iber di Keretim un di Peletim; un di zin fun Doviden zainen geven oifzeers.

2SA 8:18 And Benayah Ben Yehoyada was over both the Kereti and the Peleti; and Benei Dovid were kohanim.

2SA 9:1 ‏און דָוִד האָט געזאָגט: איז נאָך װער דאָ װאָס איז געבליבן פֿון שָאולס הױז, אַז איך זאָל קענען טאָן מיט אים חֶסֶד פֿון יהוֹנָתָנס װעגן? edit

2SA 9:1 un Dovid hot gezogt: iz noch ver do vos iz gebliben fun Shauls hoiz, az ich zol kenen ton mit im chesed fun Yehonatans vegen?

2SA 9:1 And Dovid said, Is there yet any that is left of the Bais Sha'ul, that I may show him chesed for the sake of Yonatan?

2SA 9:2 ‏איז געװען פֿון שָאולס הױז אַ קנעכט װאָס זײַן נאָמען איז געװען ציבֿאָ; האָט מען אים גערופֿן צו דָוִדן, און דער מלך האָט צו אים געזאָגט: ביסט דו ציבֿאָ? האָט ער געזאָגט: דײַן קנעכט! edit

2SA 9:2 iz geven fun Shauls hoiz a knecht vos zain nomen iz geven Tsiva; hot men im gerufen tsu Doviden, un der melech hot tsu im gezogt: bist du Tsiva? hot er gezogt: dain knecht!

2SA 9:2 And there was of the Bais Sha'ul an eved and shmo was Tziva. And when they had called him unto Dovid, HaMelech said unto him, Art thou Tziva? And he replied, Thy eved.

2SA 9:3 ‏האָט דער מלך געזאָגט: איז נישטאָ מער עמעצער פֿון שָאולס הױז, אַז איך זאָל קענען טאָן מיט אים אַ ג-טס חֶסֶד? האָט ציבֿאָ געזאָגט צום מלך: פֿאַראַן נאָך אַ זון פֿון יהוֹנָתָנען, אַ לאָמער אױף די פֿיס. edit

2SA 9:3 hot der melech gezogt: iz nishto mer emetser fun Shauls hoiz, az ich zol kenen ton mit im a g-ts chesed? hot Tsiva gezogt tsum melech: faran noch a zun fun Yehonatanen, a lomer oif di fis.

2SA 9:3 And HaMelech said, Is there not yet any of the Bais Sha'ul, that I may show the chesed Elohim unto him? And Tziva said unto HaMelech, Yonatan hath yet a ben, which is nakheh (crippled, lame) raglayim (both feet) .

2SA 9:4 ‏האָט דער מלך צו אים געזאָגט: װוּ איז ער? האָט ציבֿאָ געזאָגט צום מלך: זע, ער איז אין הױז פֿון מָכיר דעם זון פֿון עַמיאֵלן אין לוֹ-דבֿר. edit

2SA 9:4 hot der melech tsu im gezogt: vu iz er? hot Tsiva gezogt tsum melech: ze, er iz in hoiz fun Machir dem zun fun Ammielen in Lo-Devar.

2SA 9:4 And HaMelech said unto him, Eifoh hu (where is he) ? And Tziva said unto HaMelech, Hinei, he is in the Bais Machir Ben Ammi'el, in Lo-Devar.

2SA 9:5 ‏האָט דער מלך דָוִד געשיקט, און האָט אים צוגענומען פֿון דעם הױז פֿון מָכירן דעם זון פֿון עַמיאֵלן פֿון לוֹ-דבֿר. edit

2SA 9:5 hot der melech Dovid geshikt, un hot im tsugenumen fun dem hoiz fun Machiren dem zun fun Ammielen fun Lo-Devar.

2SA 9:5 Then HaMelech Dovid sent, and had him brought out of the Bais Machir Ben Ammi'el, from Lo-Devar.

2SA 9:6 ‏און מפֿיבֿוֹשת דער זון פֿון יהוֹנָתָן דעם זון פֿון שָאולן איז געקומען צו דָוִדן, און ער איז געפֿאַלן אױף זײַן פּנים, און האָט זיך געבוקט. האָט דָוִד געזאָגט: מפֿיבֿוֹשת! האָט ער געזאָגט: דאָ איז דײַן קנעכט. edit

2SA 9:6 un Mephivoshet der zun fun Yehonatan dem zun fun Shaulen iz gekumen tsu Doviden, un er iz gefalen oif zain ponem, un hot zich gebukt. hot Dovid gezogt: Mephivoshet! hot er gezogt: do iz dain knecht.

2SA 9:6 Now when Mephivoshet Ben Yonatan Ben Sha'ul, was come unto Dovid, he fell on his face, and prostated himself. And Dovid said, Mephivoshet. And he answered, Hinei, thy eved!

2SA 9:7 ‏האָט דָוִד צו אים געזאָגט: זאָלסט נישט מורא האָבן, װאָרום טאָן װעל איך טאָן מיט דיר חֶסֶד פֿון דײַן פֿאָטער יהוֹנָתָנס װעגן, און איך װעל דיר אומקערן דאָס גאַנצע פֿעלד פֿון דײַן פֿאָטער שָאולן, און דו װעסט עסן ברױט בײַ מײַן טיש תּמיד. edit

2SA 9:7 hot Dovid tsu im gezogt: zolst nisht moire hoben, vorem ton vel ich ton mit dir chesed fun dain foter Yehonatans vegen, un ich vel dir umkeren dos gantse feld fun dain foter Shaulen, un du vest esen broit bai main tish tamid.

2SA 9:7 And Dovid said unto him, Fear not; for I will surely show thee chesed for sake of Yonatan Avicha, and will restore thee kol sadeh Sha'ul Avicha; and thou shalt eat lechem at my shulchan tamid.

2SA 9:8 ‏האָט ער זיך געבוקט און האָט געזאָגט: װאָס איז דײַן קנעכט, אַז דו זאָלסט זיך אומקוקן אױף אַזאַ טױטן הונט װי איך? edit

2SA 9:8 hot er zich gebukt un hot gezogt: vos iz dain knecht, az du zolst zich umkuken oif aza toiten hunt vi ich?

2SA 9:8 And he prostated himself, and said, What is thy eved, that thou shouldest look upon such a kelev hamet (dead dog) as I am?

2SA 9:9 ‏און דער מלך האָט גערופֿן ציבֿאָן, שָאולס דינער, און האָט צו אים געזאָגט: אַלץ װאָס האָט געהערט צו שָאולן און צו זײַן גאַנצן הױז, האָב איך אָפּגעגעבן צו דעם זון פֿון דײַן האַר. edit

2SA 9:9 un der melech hot gerufen Tsivaen, Shauls diner, un hot tsu im gezogt: alts vos hot gehert tsu Shaulen un tsu zain gantsen hoiz, hob ich opgegeben tsu dem zun fun dain Har.

2SA 9:9 Then HaMelech called to Tziva na'ar Sha'ul, and said unto him, I have given unto thy adonʼs ben all that pertained to Sha'ul and to all his Bais.

2SA 9:10 ‏און װעסט באַאַרבעטן פֿאַר אים די ערד, דו און דײַנע זין, און דײַנע קנעכט, און װעסט אַרײַנברענגען די תּבֿואה, און עס װעט זײַן פֿאַר דײַן האַרס זון ברױט צום עסן; און מפֿיבֿוֹשת דײַן האַרס זון װעט עסן ברױט בײַ מײַן טיש תּמיד – און ציבֿאָ האָט געהאַט פֿופֿצן זין און צװאַנציק קנעכט. – edit

2SA 9:10 un vest baarbeten far im di erd, du un daine zin, un daine knecht, un vest arainbrengen di tevuh, un es vet zain far dain Hars zun broit tsum esen; un Mephivoshet dain Hars zun vet esen broit bai main tish tamid – un Tsiva hot gehat fuftsen zin un tsvantsik knecht. –

2SA 9:10 Thou therefore, and thy banim, and thy avadim, shall till the adamah for him, and thou shalt bring in the fruits, that thy adonʼs ben may have lechem to eat; but Mephivoshet the ben adoneicha shall eat lechem tamid at my shulchan. Now Tziva had fifteen banim and twenty avadim.

2SA 9:11 ‏האָט ציבֿאָ געזאָגט צום מלך: אַזױ װי אַלץ װאָס מײַן האַר דער מלך באַפֿעלט זײַן קנעכט, אַזױ װעט דײַן קנעכט טאָן. און מפֿיבֿוֹשת – ער עסט אױך בײַ מײַן טיש אַזױ װי אײנער פֿון דעם מלכס זין. edit

2SA 9:11 hot Tsiva gezogt tsum melech: azoi vi alts vos main Har der melech bafelt zain knecht, azoi vet dain knecht ton. un Mephivoshet – er est oich bai main tish azoi vi einer fun dem melechs zin.

2SA 9:11 Then said Tziva unto HaMelech, According to all that adoni HaMelech hath commanded his eved, so shall thy eved do. As for Mephivoshet, said HaMelech, he shall eat at my shulchan, as one of the Bnei HaMelech.

2SA 9:12 ‏און מפֿיבֿוֹשת האָט געהאַט אַ קלײנעם זון װאָס זײַן נאָמען איז געװען מיכאָ. און די גאַנצע באַװױנערשאַפֿט פֿון ציבֿאָס הױז איז געװען קנעכט צו מפֿיבֿוֹשתן. edit

2SA 9:12 un Mephivoshet hot gehat a kleinem zun vos zain nomen iz geven Micha. un di gantse bavoinershaft fun Tsivas hoiz iz geven knecht tsu Mephivosheten.

2SA 9:12 And Mephivoshet had a ben katan, shmo Micha. And kol moshav Bais Tziva were avadim unto Mephivoshet.

2SA 9:13 ‏און מפֿיבֿוֹשת איז געזעסן אין ירושָלַיִם, װאָרום בײַם מלכס טיש האָט ער תּמיד געגעסן. און ער איז געװען אַ הינקעדיקער אױף זײַנע בײדע פֿיס. edit

2SA 9:13 un Mephivoshet iz gezesen in Yerusholayim, vorem baim melechs tish hot er tamid gegesen. un er iz geven a hinkediker oif zaine beide fis.

2SA 9:13 So Mephivoshet dwelt in Yerushalayim; for he did eat continually at the shulchan HaMelech; and was pisei'ach (crippled) in both his raglayim.

2SA 10:1 ‏און עס איז געװען נאָך דעם, איז געשטאָרבן דער מלך פֿון די קינדער פֿון עַמוֹן, און זײַן זון חָנון איז געװאָרן מלך אױף זײַן אָרט. edit

2SA 10:1 un es iz geven noch dem, iz geshtorben der melech fun di kinder fun Ammon, un zain zun Chanun iz gevoren melech oif zain ort.

2SA 10:1 And it came to pass after this, that Melech Bnei Ammon died, and Chanun bno reigned in his place.

2SA 10:2 ‏האָט דָוִד געזאָגט: לאָמיך טאָן אַ פֿרײַנטלעכקײט מיט חָנון דעם זון פֿון נָחשן, אַזױ װי זײַן פֿאָטער האָט געטאָן אַ פֿרײַנטלעכקײט מיט מיר. און דָוִד האָט געשיקט דורך זײַנע קנעכט אים צו טרײסטן נאָך זײַן פֿאָטער. און דָוִדס קנעכט זײַנען געקומען אין לאַנד פֿון די קינדער פֿון עַמוֹן. edit

2SA 10:2 hot Dovid gezogt: lomich ton a fraindlechkeit mit Chanun dem zun fun Nachshon, azoi vi zain foter hot geton a fraindlechkeit mit mir. un Dovid hot geshikt durch zaine knecht im tsu treisten noch zain foter. un Dovids knecht zainen gekumen in land fun di kinder fun Ammon.

2SA 10:2 Then said Dovid, I will show chesed unto Chanun Ben Nachash, as aviv (his father) showed chesed unto me. And Dovid sent to console him by the yad of his avadim for aviv. And avadim of Dovid came into Eretz Bnei Ammon.

2SA 10:3 ‏האָבן די האַרן פֿון די קינדער פֿון עַמוֹן געזאָגט צו חָנון זײער האַר: צי מײנסטו אַז דָוִד װיל טאָן כּבֿוד דײַן פֿאָטער, װאָס ער האָט געשיקט צו דיר טרײסטער? דאָך נאָר אױסצופֿאָרשן די שטאָט און זי אױסצוקוקן און זי דורכצונישטערן האָט דָוִד געשיקט זײַנע קנעכט צו דיר. edit

2SA 10:3 hoben di haren fun di kinder fun Ammon gezogt tsu Chanun zeyer Har: tsi meinstu az Dovid vil ton koved dain foter, vos er hot geshikt tsu dir treister? doch nor oistsuforshen di shtot un zi oistsukuken un zi durchtsunishteren hot Dovid geshikt zaine knecht tsu dir.

2SA 10:3 And the sarim (princes) of the Bnei Ammon said unto Chanun their adon, Thinkest thou that Dovid doth honor avicha, that he hath sent menachamim (comforters) unto thee? Hath not Dovid rather sent his avadim unto thee, to explore the Ir, and to spy it out, and to overthrow it?

2SA 10:4 ‏האָט חָנון גענומען דָוִדס קנעכט און האָט זײ אָפּגעגאָלט אַ האַלבע באָרד, און אָפּגעשניטן {כרת} ‏ זײערע קלײדער אין העלפֿט, ביז זײער געזעס, און זײ אַװעקגעשיקט. edit

2SA 10:4 hot Chanun genumen Dovids knecht un hot zei opgegolt a halbe bord, un opgeshniten zeyere kleider in helft, biz zeyer gezes, un zei avekgeshikt.

2SA 10:4 Therefore, Chanun took the avadim of Dovid, and shaved off half of their zekanim (beards) , and cut off their garments in the middle, even to their buttocks, and sent them away.

2SA 10:5 ‏האָט מען אָנגעזאָגט דָוִדן, און ער האָט געשיקט זײ אַנטקעגן, װאָרום די מענטשן האָבן זיך זײער געשעמט. און דער מלך האָט געלאָזט זאָגן: זיצט אין יריחוֹ ביז אײַער באָרד װעט אָפּװאַקסן, און איר װעט זיך אומקערן. edit

2SA 10:5 hot men ongezogt Doviden, un er hot geshikt zei antkegen, vorem di mentshen hoben zich zeyer geshemt. un der melech hot gelozt zogen: zitst in Yericho biz aier bord vet opvaksen, un ir vet zich umkeren.

2SA 10:5 When they told it unto Dovid, he sent to meet them, because the anashim were greatly humiliated; and HaMelech said, Tarry at Yericho until your zekanim be grown, and then return.

2SA 10:6 ‏האָבן די קינדער פֿון עַמוֹן געזען אַז זײ האָבן זיך פֿאַרמיאוסט בײַ דָוִדן, און די קינדער פֿון עַמוֹן האָבן געשיקט און געדונגען אַרָם פֿון בֵית-רחובֿ, און אַרָם פֿון צוֹבֿאָ, צװאַנציק טױזנט פֿוסגײער, און דעם מלך פֿון מַעֲכָה מיט טױזנט מאַן, און די מענער פֿון טובֿ, צװעלף טױזנט מאַן. edit

2SA 10:6 hoben di kinder fun Ammon gezen az zei hoben zich farmiust bai Doviden, un di kinder fun Ammon hoben geshikt un gedungen Aram fun Beit-Rechov, un Aram fun Tsova, tsvantsik toiznt fusgeyer, un dem melech fun Maachah mit toiznt man, un di mener fun tov, tsvelf toiznt man.

2SA 10:6 And when the Bnei Ammon saw that they became stench before Dovid, the Bnei Ammon sent and hired the Syrians of Beit-Rechov and the Syrians of Tzova, twenty elef foot soldiers, and of Melech Ma'akhah an elef ish, and of Ish-Tov, twelve elef ish.

2SA 10:7 ‏האָט דָוִד דערהערט, און ער האָט געשיקט יוֹאָבֿן און דעם גאַנצן חיל, די גיבוֹרים. edit

2SA 10:7 hot Dovid derhert, un er hot geshikt Yoaven un dem gantsen cheil, di giborim.

2SA 10:7 And when Dovid heard of it, he sent Yoav, and all the tzava (host, army) of the Gibborim.

2SA 10:8 ‏און די קינדער פֿון עַמוֹן זײַנען אַרױסגעגאַנגען, און האָבן אָנגעריכט אַ מלחמה בײַם אײַנגאַנג פֿון טױער; און אַרָם פֿון צוֹבֿאָ און רחוֹבֿ, און די מענער פֿון טובֿ און פֿון מַעֲכָה, זײַנען געװען באַזונדער אין פֿעלד. edit

2SA 10:8 un di kinder fun Ammon zainen aroisgegangen, un hoben ongericht a milchome baim aingang fun toier; un Aram fun Tsova un Rechov, un di mener fun tov un fun Maachah, zainen geven bazunder in feld.

2SA 10:8 And the Bnei Ammon came out, arrayed for milchamah at the petach hasha'ar (city gate) ; and the Syrians of Tzova, and of Rechov, and Ish-Tov, and Ma'akhah, were by themselves in the sadeh.

2SA 10:9 ‏און יוֹאָבֿ האָט געזען אַז דער פֿראָנט פֿון דער מלחמה איז קעגן אים פֿון פֿאָרנט און פֿון הינטן; האָט ער אױסגעקליבן פֿון אַלע געקליבענע פֿון יִשׂרָאֵל, און אױסגעשטעלט אַקעגן אַרָם. edit

2SA 10:9 un Yoav hot gezen az der front fun der milchome iz kegen im fun forent un fun hinten; hot er oisgekliben fun ale geklibene fun Yisroel, un oisgeshtelt akegen Aram.

2SA 10:9 When Yoav saw that the front of the milchamah (battle) was against him before and behind, he chose of all the choice men of Yisroel, and put them in array against the Syrians;

2SA 10:10 ‏און דאָס איבעריקע פֿאָלק האָט ער געגעבן אױף דער האַנט פֿון זײַן ברודער אַבֿישַין, און אױסגעשטעלט אַקעגן די קינדער פֿון עַמוֹן. edit

2SA 10:10 un dos iberike folk hot er gegeben oif der hant fun zain bruder Avishaien, un oisgeshtelt akegen di kinder fun Ammon.

2SA 10:10 And the rest of the people he delivered under the yad (command) of Avishai achiv (his brother) , that he might put them in array against the Bnei Ammon.

2SA 10:11 ‏און ער האָט געזאָגט: אױב אַרָם װעט זײַן שטאַרקער פֿון מיר, װעסטו מיר זײַן צו הילף, און אױב די קינדער פֿון עַמוֹן װעלן זײַן שטאַרקער פֿון דיר, װעל איך דיר גײן העלפֿן. edit

2SA 10:11 un er hot gezogt: oib Aram vet zain shtarker fun mir, vestu mir zain tsu hilf, un oib di kinder fun Ammon velen zain shtarker fun dir, vel ich dir gein helfen.

2SA 10:11 And he said, If the Syrians be too strong for me, then thou shalt be for me for yeshu'ah (salvation, rescue) ; but if the Bnei Ammon be too strong for thee, then I will come for you for yeshu'ah (salvation, rescue) .

2SA 10:12 ‏זײַ שטאַרק, און לאָמיר זיך שטאַרקן, פֿאַר אונדזער פֿאָלק און פֿאַר די שטעט פֿון אלוקינו; און זאָל ה׳ טאָן װאָס איז גוט אין זײַנע אױגן. edit

2SA 10:12 zai shtark, un lomir zich shtarken, far undzer folk un far di shtet fun Elokeinu; un zol Hashem ton vos iz gut in zaine oigen.

2SA 10:12 Chazak (be strong) ! And let us play the man for amenu (our people) , and for the towns of Eloheinu; and Hashem do that which seemeth Him hatov in His einayim.

2SA 10:13 ‏און יוֹאָבֿ און דאָס גאַנצע פֿאָלק װאָס מיט אים האָבן גענענט אױף מלחמה קעגן אַרָם, און זײ זײַנען אַנטלאָפֿן פֿאַר אים. edit

2SA 10:13 un Yoav un dos gantse folk vos mit im hoben genent oif milchome kegen Aram, un zei zainen antlofen far im.

2SA 10:13 And Yoav drew near, and HaAm that were with him, unto the milchamah against the Syrians; and they fled before him.

2SA 10:14 ‏און װי די קינדער פֿון עַמוֹן האָבן געזען אַז אַרָם איז אַנטלאָפֿן, אַזױ זײַנען זײ אַנטלאָפֿן פֿאַר אַבֿישַין, און זײַנען אַרײַן אין שטאָט. און יוֹאָבֿ האָט זיך אומגעקערט פֿון די קינדער פֿון עַמוֹן, און איז געקומען קײן ירושָלַיִם. edit

2SA 10:14 un vi di kinder fun Ammon hoben gezen az Aram iz antlofen, azoi zainen zei antlofen far Avishaien, un zainen arain in shtot. un Yoav hot zich umgekert fun di kinder fun Ammon, un iz gekumen kein Yerusholayim.

2SA 10:14 And when the Bnei Ammon saw that the Syrians were fled, then fled they also before Avishai, and entered into the Ir. So Yoav returned from the Bnei Ammon, and came to Yerushalayim.

2SA 10:15 ‏און אַרָם האָט געזען אַז ער איז געשלאָגן געװאָרן פֿאַר יִשׂרָאֵל, און זײ האָבן זיך אײַנגעזאַמלט אין אײנעם. edit

2SA 10:15 un Aram hot gezen az er iz geshlogen gevoren far Yisroel, un zei hoben zich aingezamlt in einem.

2SA 10:15 And when the Syrians saw that they were defeated before Yisroel, they gathered themselves together.

2SA 10:16 ‏און הַדַדעֶזֶר האָט געשיקט און אַרױסגעבראַכט אַרָם װאָס פֿון יענער זײַט טײַך; און זײ זײַנען געקומען קײן חֵילֶם, מיט שוֹבֿך דעם חיל-לידער פֿון הַדַדעֶזֶרן זײ פֿאַרױס. edit

2SA 10:16 un Hadadezer hot geshikt un aroisgebracht Aram vos fun yener zait taich; un zei zainen gekumen kein Chelam, mit Shovake dem cheil-lider fun Hadadezeren zei forois.

2SA 10:16 And Hadadezer sent, and brought out the Syrians that were beyond the Nahar; and they came to Chelam; and Shovakh the Sar Tzeva (commander of the army) of Hadadezer went before them.

2SA 10:17 ‏איז אָנגעזאָגט געװאָרן דָוִדן, און ער האָט אײַנגעזאַמלט גאַנץ יִשׂרָאֵל, און איז אַריבער דעם יַרדן, און געקומען קײן חֵילֶם. און אַרָם האָט זיך אױסגעשטעלט אַקעגן דָוִדן, און זײ האָבן מלחמה געהאַלטן מיט אים. edit

2SA 10:17 iz ongezogt gevoren Doviden, un er hot aingezamlt gants Yisroel, un iz ariber dem Yarden, un gekumen kein Chelam. un Aram hot zich oisgeshtelt akegen Doviden, un zei hoben milchome gehalten mit im.

2SA 10:17 And when it was told Dovid, he gathered kol Yisroel together, and crossed over Yarden, and came to Chelam. And the Syrians set themselves in array against Dovid, and fought against him.

2SA 10:18 ‏און אַרָם איז אַנטלאָפֿן פֿאַר יִשׂרָאֵל, און דָוִד האָט געהרגעט פֿון אַרָם זיבן הונדערט אױף רײַטװעגן, און פֿערציק טױזנט רײַטער; און שוֹבֿך זײער חיל-לידער האָט ער געשלאָגן, און ער איז דאָרטן געשטאָרבן. edit

2SA 10:18 un Aram iz antlofen far Yisroel, un Dovid hot geharget fun Aram ziben hundert oif raitvegen, un fertsik toiznt raiter; un Shovake zeyer cheil-lider hot er geshlogen, un er iz dorten geshtorben.

2SA 10:18 And the Syrians fled before Yisroel; and Dovid slaughtered the men of seven hundred chariots of the Syrians, and forty elef parashim, and struck down Shovakh the Sar of his Tzeva (army) , who died there.

2SA 10:19 ‏און אַלע מלכים, די קנעכט פֿון הַדַדעֶזֶרן, האָבן געזען אַז זײ זײַנען געשלאָגן געװאָרן פֿאַר יִשׂרָאֵל, און זײ האָבן געמאַכט שלום מיט יִשׂרָאֵל, און האָבן זײ געדינט. און אַרָם האָט מורא געהאַט װידער צו העלפֿן די קינדער פֿון עַמוֹן. edit

2SA 10:19 un ale Molechim, di knecht fun Hadadezeren, hoben gezen az zei zainen geshlogen gevoren far Yisroel, un zei hoben gemacht sholem mit Yisroel, un hoben zei gedint. un Aram hot moire gehat vider tsu helfen di kinder fun Ammon.

2SA 10:19 And when all the melachim that were avadim (vassals) to Hadadezer saw that they were defeated before Yisroel, they made shalom with Yisroel, and served them. So the Syrians feared to help the Bnei Ammon any more.

2SA 11:1 ‏און עס איז געװען בײַם אומקער פֿון יאָר, אין דער צײַט װאָס די מלכים גײען אַרױס אױף מלחמה, האָט דָוִד געשיקט יוֹאָבֿן און זײַנע קנעכט מיט אים, און גאַנץ יִשׂרָאֵל, און זײ האָבן פֿאַרװיסט די קינדער פֿון עַמוֹן, און האָבן געלעגערט אױף רַבָה. און דָוִד איז געזעסן אין ירושָלַיִם. edit

2SA 11:1 un es iz geven baim umker fun yor, in der tsait vos di Molechim geyen arois oif milchome, hot Dovid geshikt Yoaven un zaine knecht mit im, un gants Yisroel, un zei hoben farvist di kinder fun Ammon, un hoben gelegert oif Rabbah. un Dovid iz gezesen in Yerusholayim.

2SA 11:1 And it came to pass, at the teshuvah (turning) of the shanah (year) , at the time when melachim go forth [to war], that Dovid sent Yoav, and his avadim with him, and kol Yisroel; and they destroyed the Bnei Ammon, and besieged Rabbah. But Dovid tarried still at Yerushalayim.

2SA 11:2 ‏און עס איז געװען קעגן אָװנטצײַט, איז דָוִד אױפֿגעשטאַנען פֿון זײַן געלעגער, און איז אַרומגעגאַנגען אױפֿן דאַך פֿון מלכס הױז, און האָט געזען פֿון דאַך אַ פֿרױ זיך באָדן; און די פֿרױ איז געװען זײער שײן פֿון אױסזען. edit

2SA 11:2 un es iz geven kegen ovnttsait, iz Dovid oifgeshtanen fun zain geleger, un iz arumgegangen oifen dach fun melechs hoiz, un hot gezen fun dach a froi zich boden; un di froi iz geven zeyer shein fun oiszen.

2SA 11:2 And it came to pass at haerev, that Dovid arose from off his mishkav (bed) , and walked upon the gag of the Bais HaMelech; and from the gag (roof) he saw an isha bathing; and the isha was very good to look upon.

2SA 11:3 ‏האָט דָוִד געשיקט און זיך נאָכגעפֿרעגט אױף דער פֿרױ, און מע האָט געזאָגט: דאָס איז דאָך בַת-שֶבֿע, די טאָכטער פֿון אֶליִעָמען, די װײַב פֿון אוּרִיה דעם חִתּי. edit

2SA 11:3 hot Dovid geshikt un zich nochgefregt oif der froi, un me hot gezogt: dos iz doch Bat-Sheva, di tochter fun Eliamen, di vaib fun Uriyah dem Chitti.

2SA 11:3 And Dovid sent and inquired after the isha. And one said, Is not this Bat-Sheva Bat Eli'am, eshet Uriyah the Chitti?

2SA 11:4 ‏האָט דָוִד געשיקט שלוחים און האָט זי געלאָזט ברענגען, און זי איז צו אים געקומען, און ער איז געלעגן מיט איר; און זי האָט זיך נאָר װאָס געהאַט גערײניקט פֿון איר אומרײנקײט. און זי האָט זיך אומגעקערט אין איר הױז. edit

2SA 11:4 hot Dovid geshikt shluchim un hot zi gelozt brengen, un zi iz tsu im gekumen, un er iz gelegen mit ir; un zi hot zich nor vos gehat gereinikt fun ir umreinkeit. un zi hot zich umgekert in ir hoiz.

2SA 11:4 And Dovid sent malachim, and he got her; and she came in unto him, and he lay with her; for she had been purifying herself from her tumah (uncleanness) ; and she returned unto her bais.

2SA 11:5 ‏און די פֿרױ איז טראָגעדיק געװאָרן, און זי האָט געשיקט און דערצײלט דָוִדן, און געזאָגט: איך בין טראָגעדיק. edit

2SA 11:5 un di froi iz trogedik gevoren, un zi hot geshikt un dertseilt Doviden, un gezogt: ich bin trogedik.

2SA 11:5 And the isha conceived, and sent and told Dovid, and said, Harah anochi (I am with child, I am pregnant) .

2SA 11:6 ‏האָט דָוִד געשיקט צו יוֹאָבֿן: שיק צו מיר אוּרִיה דעם חִתּי. און יוֹאָבֿ האָט געשיקט אוּרִיהן צו דָוִדן. edit

2SA 11:6 hot Dovid geshikt tsu Yoaven: shik tsu mir Uriyah dem Chitti. un Yoav hot geshikt Uriyahen tsu Doviden.

2SA 11:6 And Dovid sent to Yoav, saying, Send me Uriyah the Chitti. And Yoav sent Uriyah to Dovid.

2SA 11:7 ‏איז אוּרִיה צו אים געקומען, און דָוִד האָט זיך נאָכגעפֿרעגט אױף דעם פֿריד פֿון יוֹאָבֿן, און אױף דעם פֿריד פֿון פֿאָלק, און אױף דעם גאַנג פֿון דער מלחמה. edit

2SA 11:7 iz Uriyah tsu im gekumen, un Dovid hot zich nochgefregt oif dem frid fun Yoaven, un oif dem frid fun folk, un oif dem gang fun der milchome.

2SA 11:7 And when Uriyah was come unto him, Dovid asked of him regarding the shalom Yoav, and the shalom HaAm, and the shalom hamilchamah.

2SA 11:8 ‏און דָוִד האָט געזאָגט צו אוּרִיהן: נידער אַראָפּ צו דײַן הױז, און װאַש דײַנע פֿיס. איז אוּרִיה אַרױסגעגאַנגען פֿון מלכס הױז, און נאָך אים איז אַרױסגעגאַנגען אַ שפּײַזגעשאַנק פֿון דעם מלך. edit

2SA 11:8 un Dovid hot gezogt tsu Uriyahen: nider arop tsu dain hoiz, un vash daine fis. iz Uriyah aroisgegangen fun melechs hoiz, un noch im iz aroisgegangen a shpaizgeshank fun dem melech.

2SA 11:8 And Dovid said to Uriyah, Go down to thy bais, and wash thy feet. And Uriyah departed out of the Bais HaMelech and there followed after him a masat HaMelech (a present, gift, of the king, i.e. a royal feast) .

2SA 11:9 ‏אָבער אוּרִיה האָט זיך געלײגט בײַם אײַנגאַנג פֿון מלכס הױז מיט אַלע קנעכט פֿון זײַן האַר, און האָט נישט אַראָפּגענידערט צו זײַן הױז. edit

2SA 11:9 ober Uriyah hot zich geleigt baim aingang fun melechs hoiz mit ale knecht fun zain Har, un hot nisht aropgenidert tsu zain hoiz.

2SA 11:9 But Uriyah slept at the petach Beis HaMelech (entrance of the Kingʼs Palace) with all the avadim of his adon, and went not down to his bais.

2SA 11:10 ‏האָט מען דערצײלט דָוִדן, אַזױ צו זאָגן: אוּרִיה האָט נישט אַראָפּגענידערט צו זײַן הױז. און דָוִד האָט געזאָגט צו אוּרִיהן: דו קומסט דאָך פֿון װעג, פֿאַר װאָס האָסטו נישט אַראָפּגענידערט צו דײַן הױז? edit

2SA 11:10 hot men dertseilt Doviden, azoi tsu zogen: Uriyah hot nisht aropgenidert tsu zain hoiz. un Dovid hot gezogt tsu Uriyahen: du kumst doch fun veg, far vos hostu nisht aropgenidert tsu dain hoiz?

2SA 11:10 And when they had told Dovid, saying, Uriyah went not down unto his bais, Dovid said unto Uriyah, Camest thou not from thy derech (journey) ? Why then didst thou not go down unto thine bais?

2SA 11:11 ‏האָט אוּרִיה געזאָגט צו דָוִדן: דער אָרון פֿון יִשׂרָאֵל און יהוּדה זיצן אין בײַדלעך, און מײַן האַר יוֹאָבֿ און די קנעכט פֿון מײַן האַר לאַגערן אױפֿן פֿרײַען פֿעלד, און איך זאָל קומען אין מײַן הױז צו עסן און צו טרינקען, און צו ליגן מיט מײַן װײַב? אַזױ װי דו לעבסט, און אַזױ װי דײַן זעל לעבט, אױב איך װעל טאָן די דאָזיקע זאַך! edit

2SA 11:11 hot Uriyah gezogt tsu Doviden: der orn fun Yisroel un Yehudah zitsen in baidlech, un main Har Yoav un di knecht fun main Har lageren oifen freyen feld, un ich zol kumen in main hoiz tsu esen un tsu trinken, un tsu ligen mit main vaib? azoi vi du lebst, un azoi vi dain zel lebt, oib ich vel ton di dozike zach!

2SA 11:11 And Uriyah said unto Dovid, The Aron, and Yisroel, and Yehudah, abide in sukkot; and adoni Yoav, and the avadim of adoni are encamped in the open field; shall I then go into mine bais, to eat and to drink, and to lie with my isha? As thou livest, and as thy nefesh liveth, I will not do this thing.

2SA 11:12 ‏האָט דָוִד געזאָגט צו אוּרִיהן: בלײַב דאָ אױך הײַנט, און מאָרגן װעל איך דיך אַװעקשיקן. איז אוּרִיה געבליבן אין ירושָלַיִם יענעם טאָג און אױף מאָרגן. edit

2SA 11:12 hot Dovid gezogt tsu Uriyahen: blaib do oich haint, un morgen vel ich dich avekshiken. iz Uriyah gebliben in Yerusholayim yenem tog un oif morgen.

2SA 11:12 And Dovid said to Uriyah, Tarry here today also, and makhar (tomorrow) I will send thee back. So Uriyah abode in Yerushalayim that day, and the next.

2SA 11:13 ‏און דָוִד האָט אים גערופֿן, און ער האָט געגעסן בײַ אים און געטרונקען: און ער האָט אים אָנגעשיכּורט. אָבער אין אָװנט איז ער אַרױסגעגאַנגען זיך לײגן אױף זײַן געלעגער מיט די קנעכט פֿון זײַן האַר, און צו זײַן הױז האָט ער נישט אַראָפּגענידערט. edit

2SA 11:13 un Dovid hot im gerufen, un er hot gegesen bai im un getrunken: un er hot im ongeshikurt. ober in ovent iz er aroisgegangen zich leigen oif zain geleger mit di knecht fun zain Har, un tsu zain hoiz hot er nisht aropgenidert.

2SA 11:13 And when Dovid had called him, he did eat and drink before him; and he made him shikker; and at erev he went out to lie on his mishkav with the avadim of his adon, but went not down to his bais.

2SA 11:14 ‏און עס איז געװען אין דער פֿרי, האָט דָוִד געשריבן אַ בריװ צו יוֹאָבֿן, און געשיקט דורך דער האַנט פֿון אוּרִיהן. edit

2SA 11:14 un es iz geven in der peire, hot Dovid geshriben a briv tsu Yoaven, un geshikt durch der hant fun Uriyahen.

2SA 11:14 And it came to pass in the boker, that Dovid wrote a sefer to Yoav, and sent it by the yad of Uriyah.

2SA 11:15 ‏און ער האָט געשריבן אין דעם בריװ אַזױ צו זאָגן: שטעל אוּרִיהן אַקעגן דעם פֿראָנט פֿון דער שטאַרקסטער מלחמה, און קערט אײַך אָפּ פֿון הינטער אים, כּדי ער זאָל געשלאָגן װערן און שטאַרבן. edit

2SA 11:15 un er hot geshriben in dem briv azoi tsu zogen: shtel Uriyahen akegen dem front fun der shtarkster milchome, un kert aich op fun hinter im, kedei er zol geshlogen veren un shtarben.

2SA 11:15 And he wrote in the sefer, saying, Set ye Uriyah on the frontlines of the milchamah hachazakah (strongest battle) , and withdraw from in back of him, that he may be struck down, and die.

2SA 11:16 ‏און עס איז געװען, אַז יוֹאָבֿ האָט געװאַכט אױף דער שטאָט, האָט ער אַװעקגעשטעלט אוּרִיהן אױף דעם אָרט װאָס ער האָט געװוּסט אַז דאָרטן זײַנען דאָ העלדישע לײַט. edit

2SA 11:16 un es iz geven, az Yoav hot gevacht oif der shtot, hot er avekgeshtelt Uriyahen oif dem ort vos er hot gevust az dorten zainen do heldishe lait.

2SA 11:16 And it came to pass, when Yoav was shomer with a siege on the Ir, he assigned Uriyah unto the makom where he knew that anshei chayil (valiant men) were.

2SA 11:17 ‏און די מענער פֿון שטאָט זײַנען אַרױסגעגאַנגען, און האָבן מלחמה געהאַלטן מיט יוֹאָבֿן, און עס זײַנען געפֿאַלן פֿון דעם פֿאָלק, פֿון דָוִדס קנעכט, און אױך אוּרִיה דער חִתּי איז אומגעקומען. edit

2SA 11:17 un di mener fun shtot zainen aroisgegangen, un hoben milchome gehalten mit Yoaven, un es zainen gefalen fun dem folk, fun Dovids knecht, un oich Uriyah der Chitti iz umgekumen.

2SA 11:17 And the Anshei HaIr came out, and fought with Yoav; and there fell some of HaAm of the Avdei Dovid; and Uriyah the Chitti died also.

2SA 11:18 ‏און יוֹאָבֿ האָט געשיקט און דערצײלט דָוִדן אַלע געשעענישן פֿון דער מלחמה. edit

2SA 11:18 un Yoav hot geshikt un dertseilt Doviden ale gesheenishen fun der milchome.

2SA 11:18 Then Yoav sent and told Dovid all the things concerning the milchamah;

2SA 11:19 ‏און ער האָט באַפֿױלן דעם שליח אַזױ צו זאָגן: אַז דו ענדיקסט דערצײלן דעם מלך אַלע געשעענישן פֿון דער מלחמה, edit

2SA 11:19 un er hot bafoilen dem shlich azoi tsu zogen: az du endikst dertseilen dem melech ale gesheenishen fun der milchome,

2SA 11:19 And charged the malach, saying, When thou hast made an end of reporting all the matters of the milchamah unto HaMelech,

2SA 11:20 ‏איז, אױב דער גרימצאָרן פֿון דעם מלך װעט אױפֿגײן, און ער װעט זאָגן צו דיר: נאָך װאָס האָט איר גענענט צו דער שטאָט מלחמה צו האַלטן? האָט איר נישט געװוּסט אַז זײ װעלן שיסן פֿון דער מױער? edit

2SA 11:20 iz, oib der grimtsoren fun dem melech vet oifgein, un er vet zogen tsu dir: noch vos hot ir genent tsu der shtot milchome tsu halten? hot ir nisht gevust az zei velen shisen fun der moier?

2SA 11:20 And if so be that the chamat HaMelech (wrath of the King) flare up, and he say unto thee, why approached ye so near unto the Ir when ye did fight? Knew ye not that they would shoot from the chomah (wall) ?

2SA 11:21 ‏װער האָט דערשלאָגן אַבֿימֶלֶך דעם זון פֿון ירוּבֶשֶתן? האָט נישט אַ פֿרױ אַראָפּגעװאָרפֿן אױף אים אַן אױבערשטן מילשטײן פֿון דער מױער, און ער איז געשטאָרבן אין תּבֿץ? נאָך װאָס האָט איר גענענט צו דער מױער? – זאָלסטו זאָגן: אױך דײַן קנעכט אוּרִיה דער חִתּי איז אומגעקומען. edit

2SA 11:21 ver hot dershlogen Avimelech dem zun fun yerubesheten? hot nisht a froi aropgevorfen oif im an oibershten milshtein fun der moier, un er iz geshtorben in Tevets? noch vos hot ir genent tsu der moier? – zolstu zogen: oich dain knecht Uriyah der Chitti iz umgekumen.

2SA 11:21 Who struck Avimelech Ben Yerubeshet? Did not an isha throw down on him a millstone from the chomah, that he died in Tevetz? Why went ye near the chomah? Then say thou, Thy eved Uriyah the Chitti is dead also.

2SA 11:22 ‏איז געגאַנגען דער שליח, און ער איז געקומען און האָט דערצײלט דָוִדן אַלץ װעגן װאָס יוֹאָבֿ האָט אים געשיקט. edit

2SA 11:22 iz gegangen der shlich, un er iz gekumen un hot dertseilt Doviden alts vegen vos Yoav hot im geshikt.

2SA 11:22 So the malach went, and came and told Dovid all that Yoav had sent him for.

2SA 11:23 ‏און דער שליח האָט געזאָגט צו דָוִדן: יאָ, די מענטשן זײַנען געװען שטאַרקער פֿון אונדז, און זײ זײַנען אַרױסגעגאַנגען צו אונדז אין פֿעלד, און מיר האָבן זיך געלאָזט אױף זײ ביזן אײַנגאַנג פֿון טױער. edit

2SA 11:23 un der shlich hot gezogt tsu Doviden: yo, di mentshen zainen geven shtarker fun undz, un zei zainen aroisgegangen tsu undz in feld, un mir hoben zich gelozt oif zei bizen aingang fun toier.

2SA 11:23 And the malach said unto Dovid, Surely the anashim prevailed against us, and came out unto us into the sadeh, and we were upon them even unto the petach hasha'ar.

2SA 11:24 ‏און די שיסערס האָבן געשאָסן אױף דײַנע קנעכט פֿון דער מױער, און עס זײַנען אומגעקומען פֿון דעם מלכס קנעכט, און אױך דײַן קנעכט אוּרִיה דער חִתּי איז אומגעקומען. edit

2SA 11:24 un di shisers hoben geshosen oif daine knecht fun der moier, un es zainen umgekumen fun dem melechs knecht, un oich dain knecht Uriyah der Chitti iz umgekumen.

2SA 11:24 And the archers shot from off the chomah upon thy avadim; and some of the avadim of HaMelech are dead, and thy eved Uriyah the Chitti is dead also.

2SA 11:25 ‏האָט דָוִד געזאָגט צום שליח: אַזױ זאָלסטו זאָגן צו יוֹאָבֿן: זאָל נישט זײַן פֿאַרדראָסיק אין דײַנע אױגן די דאָזיקע זאַך, װאָרום די שװערד פֿאַרצערט, אַזױ צי אַזױ; האַלט אָן דײַן מלחמה אַקעגן דער שטאָט, און צעשטער זי; און שטאַרק אים. edit

2SA 11:25 hot Dovid gezogt tsum shlich: azoi zolstu zogen tsu Yoaven: zol nisht zain fardrosik in daine oigen di dozike zach, vorem di shverd fartsert, azoi tsi azoi; halt on dain milchome akegen der shtot, un tseshter zi; un shtark im.

2SA 11:25 Then Dovid said unto the malach, Thus shalt thou say unto Yoav, Let not this thing be evil in thy sight, for the cherev devoureth one as well as another; make thy milchamah more chazak (strong) against the Ir, and overthrow it; and give him a chazak encouragement.

2SA 11:26 ‏און די װײַב פֿון אוּרִיה דעם חִתּי האָט געהערט אַז איר מאַן אוּרִיה איז טױט, און זי האָט געקלאָגט אױף איר מאַן. edit

2SA 11:26 un di vaib fun Uriyah dem Chitti hot gehert az ir man Uriyah iz toit, un zi hot geklogt oif ir man.

2SA 11:26 And when the eshet Uriyah heard that Uriyah her ish was dead, she mourned for her ba'al (husband) .

2SA 11:27 ‏און װי די אַבֿלות איז אַריבער, אַזױ האָט דָוִד געשיקט און האָט זי אַרײַנגענומען אין זײַן הױז, און זי איז אים געװאָרן פֿאַר אַ װײַב. און זי האָט אים געבאָרן אַ זון. און די זאַך װאָס דָוִד האָט געטאָן, איז געװען שלעכט אין די אױגן פֿון ה׳. edit

2SA 11:27 un vi di avles iz ariber, azoi hot Dovid geshikt un hot zi araingenumen in zain hoiz, un zi iz im gevoren far a vaib. un zi hot im geboren a zun. un di zach vos Dovid hot geton, iz geven shlecht in di oigen fun Hashem.

2SA 11:27 And when the evel (mourning) was past, Dovid sent and brought her to his bais, and she became his isha, and bore him ben. But the thing that Dovid had done was evil in the sight of Hashem .

2SA 12:1 ‏און ה׳ האָט געשיקט נָתָנען צו דָוִדן, און ער איז צו אים געקומען, און האָט צו אים געזאָגט: צװײ מענטשן זײַנען געװען אין אײן שטאָט: אײנער אַן עושר און אײנער אַן אָרעמאַן. edit

2SA 12:1 un Hashem hot geshikt Natanen tsu Doviden, un er iz tsu im gekumen, un hot tsu im gezogt: tsvei mentshen zainen geven in ein shtot: einer an oysher un einer an oreman.

2SA 12:1 And Hashem sent Natan unto Dovid. And he came unto him, and said unto him, There were two anashim in one town; the one an oisher, and the other poor.

2SA 12:2 ‏בײַם עושר זײַנען געװען שאָף און רינדער זײער פֿיל, edit

2SA 12:2 baim oysher zainen geven shof un rinder zeyer fil,

2SA 12:2 The oisher had exceeding many tzon and bakar;

2SA 12:3 ‏און בײַם אָרעמאַן איז גאָרנישט געװען אַחוץ אײן קלײן שעפֿעלע, װאָס ער האָט געקױפֿט און עס אױפֿגעהאָדעװעט, און עס איז אױפֿגעװאַקסן אין אײנעם מיט אים און מיט זײַנע קינדער. פֿון זײַן ביסן פֿלעגט עס עסן, און פֿון זײַן בעכער פֿלעגט עס טרינקען, און אין זײַן בוזעם פֿלעגט עס ליגן, און עס איז אים געװען װי אַ טאָכטער. edit

2SA 12:3 un baim oreman iz gornisht geven achuts ein klein shefele, vos er hot gekoift un es oifgehodevet, un es iz oifgevaksen in einem mit im un mit zaine kinder. fun zain bisen flegt es esen, un fun zain becher flegt es trinken, un in zain buzem flegt es ligen, un es iz im geven vi a tochter.

2SA 12:3 But the poor man had nothing, except one kivsah ketanah (little ewe lamb), which he had acquired and nourished; and she grew up together with him, and with his banim; it did eat of his own bread, and drank of his own kos (cup) , and slept in his kheyk (bosom) , and was unto him as a bat.

2SA 12:4 ‏איז געקומען אַ דורכגײער צו דעם מאַן דעם עושר, און אים איז געװען אַ שאָד צו נעמען פֿון זײַנע שאָף און פֿון זײַנע רינדער, אױף צו מאַכן פֿאַר דעם אורח װאָס איז צו אים געקומען, האָט ער גענומען דאָס שעפֿעלע פֿון דעם אָרעמאַן, און האָט עס געמאַכט פֿאַר דעם מאַן װאָס איז צו אים געקומען. edit

2SA 12:4 iz gekumen a durchgeyer tsu dem man dem oysher, un im iz geven a shod tsu nemen fun zaine shof un fun zaine rinder, oif tsu machen far dem oirech vos iz tsu im gekumen, hot er genumen dos shefele fun dem oreman, un hot es gemacht far dem man vos iz tsu im gekumen.

2SA 12:4 And there came a helech (traveler) unto the oisher, and he refused to take of his own tzon and of his own bakar, to prepare for the ore'ach (wayfaring man, traveller, guest) that was come unto him; but took the poor manʼs kivsah (ewe lamb) , and prepared her for the ish that was come to him.

2SA 12:5 ‏האָט דער צאָרן פֿון דָוִדן שטאַרק געגרימט אױף דעם מאַן, און ער האָט געזאָגט צו נָתָנען: אַזױ װי ה׳ לעבט, אַז טױט קומט דעם מאַן װאָס טוט דאָס דאָזיקע! edit

2SA 12:5 hot der tsoren fun Doviden shtark gegrimt oif dem man, un er hot gezogt tsu Natanen: azoi vi Hashem lebt, az toit kumt dem man vos tut dos dozike!

2SA 12:5 And af Dovid (Dovidʼs anger) was greatly kindled against the ish; and he said to Natan, As Hashem liveth, the ish that hath done this thing is ben mavet (a son of death, worthy of death) ;

2SA 12:6 ‏און פֿאַר דעם שעפֿעלע דאַרף ער באַצאָלן פֿירפֿאַכיק, דערפֿאַר װאָס ער האָט געטאָן די דאָזיקע זאַך, און פֿאַר װאָס ער האָט נישט רַחמָנות געהאַט. edit

2SA 12:6 un far dem shefele darf er batsolen firfachik, derfar vos er hot geton di dozike zach, un far vos er hot nisht rachmones gehat.

2SA 12:6 And he shall restore the kivsah fourfold, because he did this thing, and because he had no khamal (pity) .

2SA 12:7 ‏האָט נָתָן געזאָגט צו דָוִדן: דו ביסט דער מאַן! אַזױ האָט געזאָגט ה׳ אלוקי יִשׂרָאֵל: איך האָב דיך געזאַלבט פֿאַר אַ מלך איבער יִשׂרָאֵל, און איך האָב דיך מציל געװען פֿון שָאולס האַנט; edit

2SA 12:7 hot Natan gezogt tsu Doviden: du bist der man! azoi hot gezogt Hashem Elochei Yisroel: ich hob dich gezalbt far a melech iber Yisroel, un ich hob dich matsl geven fun Shauls hant;

2SA 12:7 And Natan said to Dovid, Atah haIsh (thou art the Man) . Thus saith Hashem Elohei Yisroel: Meshachticha (I anointed thee) Melech over Yisroel, and I delivered thee out of the yad Sha'ul;

2SA 12:8 ‏און איך האָב דיר געגעבן דאָס הױז פֿון דײַן האַר, און די װײַבער פֿון דײַן האַר אין דײַן בוזעם, און האָב דיר געגעבן דאָס הױז פֿון יִשׂרָאֵל און יהוּדה. און אױב דאָס איז װינציק, װעל איך דיר צולײגן נאָך און נאָך אַ מאָל אַזױ פֿיל. edit

2SA 12:8 un ich hob dir gegeben dos hoiz fun dain Har, un di vaiber fun dain Har in dain buzem, un hob dir gegeben dos hoiz fun Yisroel un Yehudah. un oib dos iz vintsik, vel ich dir tsuleigen noch un noch a mol azoi fil.

2SA 12:8 And I gave thee the bais adoneicha, and the nashim of adoneicha into thy kheyk (bosom) , and gave thee Bais Yisroel and Yehudah; and if that had been too little, I would moreover have given unto thee such as this and such as that.

2SA 12:9 ‏פֿאַר װאָס האָסטו פֿאַראַכט {בזה} ‏ דאָס װאָרט פֿון ה׳, צו טאָן װאָס איז שלעכט אין מײַנע אױגן? אוּרִיה דעם חִתּי האָסטו דערשלאָגן מיטן שװערד, און זײַן װײַב האָסטו דיר צוגענומען פֿאַר אַ װײַב; און האָסט אים געהרגעט דורך דער שװערד פֿון די קינדער פֿון עַמוֹן. edit

2SA 12:9 far vos hostu faracht dos vort fun Hashem, tsu ton vos iz shlecht in maine oigen? Uriyah dem Chitti hostu dershlogen miten shverd, un zain vaib hostu dir tsugenumen far a vaib; un host im geharget durch der shverd fun di kinder fun Ammon.

2SA 12:9 Why hast thou despised the Davar Hashem , to do the rah in His eyes? Thou hast killed Uriyah the Chitti with the cherev, and hast taken his isha to be thy isha, and hast slain him with the cherev of the Bnei Ammon.

2SA 12:10 ‏און אַצונד, זאָל זיך אױף אײביק נישט אָפּטאָן אַ שװערד פֿון דײַן הױז, דערפֿאַר װאָס דו האָסט מיך פֿאַראַכט {בזה} ‏, און האָסט גענומען די װײַב פֿון אוּרִיה דעם חִתּי דיר צו זײַן פֿאַר אַ װײַב. edit

2SA 12:10 un atsund, zol zich oif eibik nisht opton a shverd fun dain hoiz, derfar vos du host mich faracht , un host genumen di vaib fun Uriyah dem Chitti dir tsu zain far a vaib.

2SA 12:10 Now therefore the cherev shall not depart from thine Bais ad olam; because thou hast despised Me, hast taken the isha Uriyah the Chitti as thy isha.

2SA 12:11 ‏אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: זע, איך שטעל-אױף אױף דיר אַן אומגליק פֿון דײַן הױז, און איך װעל נעמען דײַנע װײַבער פֿאַר דײַנע אױגן, און זײ געבן צו אַן אַנדערן, און ער װעט ליגן מיט דײַנע װײַבער פֿאַר די אױגן פֿון דער דאָזיקער זון. edit

2SA 12:11 azoi hot Hashem gezogt: ze, ich shtel-oif oif dir an umglik fun dain hoiz, un ich vel nemen daine vaiber far daine oigen, un zei geben tsu an anderen, un er vet ligen mit daine vaiber far di oigen fun der doziker zun.

2SA 12:11 Thus saith Hashem , Hineni, I will raise up ra'ah (adversity) against thee out of thine own Bais, and I will take thy nashim before thine eyes, and give them unto thy re'a, and he shall lie with thy nashim in the sight of this shemesh.

2SA 12:12 ‏װאָרום דו האָסט געטאָן אין פֿאַרבאָרגעניש, און איך װעל טאָן די דאָזיקע זאַך פֿאַר גאַנץ יִשׂרָאֵל, און פֿאַר דער זון. edit

2SA 12:12 vorem du host geton in farborgenish, un ich vel ton di dozike zach far gants Yisroel, un far der zun.

2SA 12:12 For thou didst it baseter (secretly) ; but I will do this thing before kol Yisroel, and before the shemesh.

2SA 12:13 ‏האָט דָוִד געזאָגט צו נָתָנען: איך האָב געזינדיקט צו ה׳. האָט נָתָן געזאָגט: ה׳ האָט אױך אָפּגעטאָן דײַן זינד; װעסט נישט שטאַרבן. edit

2SA 12:13 hot Dovid gezogt tsu Natanen: ich hob gezindikt tsu Hashem. hot Natan gezogt: Hashem hot oich opgeton dain zind; vest nisht shtarben.

2SA 12:13 And Dovid said unto Natan, I have sinned against Hashem . And Natan said unto Dovid, Hashem also hath put away thy chattat; thou shalt not die.

2SA 12:14 ‏אָבער װײַל לעסטערן האָסטו געלעסטערט די פֿײַנט פֿון ה׳ מיט דער דאָזיקער זאַך, װעט אױך דאָס קינד װאָס איז דיר געבאָרן געװאָרן, זיכער שטאַרבן. edit

2SA 12:14 ober vail lesteren hostu gelestert di faint fun Hashem mit der doziker zach, vet oich dos kind vos iz dir geboren gevoren, zicher shtarben.

2SA 12:14 Howbeit, because by this deed thou hast given great occasion to the oyevim of Hashem to ni'etz (deride, ridicule, revile, blaspheme) , also haben (the son) that is born unto thee shall surely die.

2SA 12:15 ‏און נָתָן איז אַװעקגעגאַנגען צו זײַן הױז. און ה׳ האָט געפּלאָגט דאָס קינד װאָס אוּרִיהס װײַב האָט געבאָרן דָוִדן, און ער איז געװאָרן חרובֿ. edit

2SA 12:15 un Natan iz avekgegangen tsu zain hoiz. un Hashem hot geplogt dos kind vos Uriyahs vaib hot geboren Doviden, un er iz gevoren chorev.

2SA 12:15 And Natan departed unto his bais. And Hashem struck the yeled that Uriyahʼs isha bore unto Dovid, and it was very ill.

2SA 12:16 ‏האָט דָוִד געבעטן האלֹקים פֿאַר דעם ייִנגל, און דָוִד האָט געפֿאַסט אַ פֿאַסטונג, און אַז ער פֿלעגט אַהײם קומען, פֿלעגט ער נעכטיקן ליגנדיק אױף דער ערד. edit

2SA 12:16 hot Dovid gebeten HaElokim far dem yingel, un Dovid hot gefast a fastung, un az er flegt aheim kumen, flegt er nechtiken ligendik oif der erd.

2SA 12:16 Dovid therefore pleaded with HaElohim for the na'ar; and Dovid did a tzom, and went in, and lay all night upon ha'aretz.

2SA 12:17 ‏זײַנען צוגעשטאַנען צו אים אַלע עלטסטע פֿון זײַן הױז, אים צו מאַכן אױפֿשטײן פֿון דער ערד, אָבער ער האָט נישט געװאָלט, און ער האָט נישט געגעסן מיט זײ קײן ברױט. edit

2SA 12:17 zainen tsugeshtanen tsu im ale eltste fun zain hoiz, im tsu machen oifshtein fun der erd, ober er hot nisht gevolt, un er hot nisht gegesen mit zei kein broit.

2SA 12:17 And the zekenim of his Bais arose, and went to him, to raise him up from ha'aretz; but he would not, neither did he eat lechem with them.

2SA 12:18 ‏און עס איז געװען אױפֿן זיבעטן טאָג, איז דאָס קינד געשטאָרבן, און דָוִדס קנעכט האָבן מורא געהאַט אים אױסצוזאָגן אַז דאָס קינד איז געשטאָרבן; װאָרום זײ האָבן געזאָגט: זע, אַז דאָס קינד האָט געלעבט, האָבן מיר צו אים גערעדט, און ער האָט נישט צוגעהערט צו אונדזער קֹול, הײַנט װי װעלן מיר זאָגן צו אים: דאָס קינד איז געשטאָרבן? ער װעט זיך נאָך אָנטאָן עפּעס בײז. edit

2SA 12:18 un es iz geven oifen zibeten tog, iz dos kind geshtorben, un Dovids knecht hoben moire gehat im oistsuzogen az dos kind iz geshtorben; vorem zei hoben gezogt: ze, az dos kind hot gelebt, hoben mir tsu im geredt, un er hot nisht tsugehert tsu undzer kol, haint vi velen mir zogen tsu im: dos kind iz geshtorben? er vet zich noch onton epes beiz.

2SA 12:18 And it came to pass on the yom hashevi'i, that the yeled died. And the avadim of Dovid feared to tell him that the yeled was dead; for they said, Hinei, while the yeled was yet chai (alive) , we spoke unto him, and he would not pay heed unto koleinu (our voice) ; so if we tell him that the yeled is dead, will he then do something horrendous?

2SA 12:19 ‏האָט דָוִד געזען אַז זײַנע קנעכט שושקן זיך, און דָוִד האָט פֿאַרשטאַנען אַז דאָס קינד איז געשטאָרבן, און דָוִד האָט געזאָגט צו זײַנע קנעכט: איז דאָס קינד געשטאָרבן? האָבן זײ געזאָגט: געשטאָרבן. edit

2SA 12:19 hot Dovid gezen az zaine knecht shushken zich, un Dovid hot forshtanen az dos kind iz geshtorben, un Dovid hot gezogt tsu zaine knecht: iz dos kind geshtorben? hoben zei gezogt: geshtorben.

2SA 12:19 But when Dovid saw that his avadim were mitlachashim (whisperers) , Dovid perceived that the yeled was dead; therefore Dovid said unto his avadim, Is the yeled dead? And they said, Met (dead, he is dead) .

2SA 12:20 ‏איז דָוִד אױפֿגעשטאַנען פֿון דער ערד, און ער האָט זיך געװאַשן און געזאַלבט, און איבערגעביטן זײַנע קלײדער; און ער איז געקומען אין ה׳ס הױז, און האָט זיך געבוקט. און ער איז געקומען אין זײַן הױז, און האָט געבעטן, און מע האָט געלײגט פֿאַר אים ברױט, און ער האָט געגעסן. edit

2SA 12:20 iz Dovid oifgeshtanen fun der erd, un er hot zich gevashen un gezalbt, un ibergebiten zaine kleider; un er iz gekumen in Hashems hoiz, un hot zich gebukt. un er iz gekumen in zain hoiz, un hot gebeten, un me hot geleigt far im broit, un er hot gegesen.

2SA 12:20 Then Dovid arose from ha'aretz, and bathed, and put on lotion, and changed his apparel, and came into the Bais Hashem , and worshiped; then he came to his own Bais; and when he requested, they set lechem before him, and he did eat.

2SA 12:21 ‏האָבן זײַנע קנעכט צו אים געזאָגט: װאָס איז די דאָזיקע זאַך, װאָס דו האָסט געטאָן? פֿון װעגן דעם קינד, אַז עס האָט געלעבט, האָסטו געפֿאַסט און געװײנט, און װי דאָס קינד איז געשטאָרבן, ביסטו אױפֿגעשטאַנען און האָסט געגעסן ברױט? edit

2SA 12:21 hoben zaine knecht tsu im gezogt: vos iz di dozike zach, vos du host geton? fun vegen dem kind, az es hot gelebt, hostu gefast un geveint, un vi dos kind iz geshtorben, bistu oifgeshtanen un host gegesen broit?

2SA 12:21 Then said his avadim unto him, What davar is this that thou hast done? Thou didst undergo a tzom and weep for the sake of the yeled, while it was alive; but when the yeled was dead, thou didst rise and eat lechem.

2SA 12:22 ‏האָט ער געזאָגט: אַז דאָס קינד האָט נאָך געלעבט האָב איך געפֿאַסט און געװײנט, װײַל איך האָב געקלערט: װער װײס, ה׳ קען מיך לײַטזעליקן, און דאָס קינד װעט בלײַבן לעבן. edit

2SA 12:22 hot er gezogt: az dos kind hot noch gelebt hob ich gefast un geveint, vail ich hob geklert: ver veis, Hashem ken mich laitzeliken, un dos kind vet blaiben leben.

2SA 12:22 And he said, While the yeled was yet chai, I underwent a tzom and wept; for I said, Who can tell whether Hashem will be gracious to me, that the yeled may live?

2SA 12:23 ‏אַצונד אָבער אַז ער איז געשטאָרבן, נאָך װאָס זאָל איך פֿאַסטן? צי קען איך אים װידער אומקערן? איך גײ צו אים, אָבער ער װעט זיך נישט אומקערן צו מיר. edit

2SA 12:23 atsund ober az er iz geshtorben, noch vos zol ich fasten? tsi ken ich im vider umkeren? ich gei tsu im, ober er vet zich nisht umkeren tsu mir.

2SA 12:23 But now he is met (dead) , why should I undergo a tzom? Can I bring him back again? I shall go to him, but he shall not return to me.

2SA 12:24 ‏און דָוִד האָט געטרײסט זײַן װײַב בַת-שֶבֿען, און ער איז געקומען צו איר, און איז געלעגן מיט איר. און זי האָט געבאָרן אַ זון, און ער האָט גערופֿן זײַן נאָמען שלמה, און ה׳ האָט אים ליב געהאַט. edit

2SA 12:24 un Dovid hot getreist zain vaib Bat-Shevaen, un er iz gekumen tsu ir, un iz gelegen mit ir. un zi hot geboren a zun, un er hot gerufen zain nomen Shlomo, un Hashem hot im lib gehat.

2SA 12:24 And Dovid comforted Bat-Sheva his isha, and went in unto her, and lay with her; and she bore ben, and he called shmo Sh'lomo; and Hashem loved him.

2SA 12:25 ‏און ער האָט געשיקט דורך נָתָן דעם נבֿיא, און האָט גערופֿן זײַן נאָמען ידידיָה פֿון װעגן ה׳. edit

2SA 12:25 un er hot geshikt durch Natan dem novi, un hot gerufen zain nomen Yedidyah fun vegen Hashem.

2SA 12:25 And He sent by the yad Natan HaNavi; and he called shmo Yedidyah (Beloved of Hashem ) , for the sake of Hashem .

2SA 12:26 ‏און יוֹאָבֿ האָט מלחמה געהאַלטן אױף רַבָה פֿון די קינדער פֿון עַמוֹן, און ער האָט באַצװוּנגען די מלוכה-שטאָט. edit

2SA 12:26 un Yoav hot milchome gehalten oif Rabbah fun di kinder fun Ammon, un er hot batsvungen di meluche-shtot.

2SA 12:26 And Yoav fought against Rabbah of the Bnei Ammon, and captured ir hameluchah (the royal city) .

2SA 12:27 ‏און יוֹאָבֿ האָט געשיקט שלוחים צו דָוִדן, און האָט געזאָגט: איך האָב מלחמה געהאַלטן אױף רַבָה, אױך האָב איך באַצװוּנגען די װאַסערשטאָט. edit

2SA 12:27 un Yoav hot geshikt shluchim tsu Doviden, un hot gezogt: ich hob milchome gehalten oif Rabbah, oich hob ich batsvungen di vasershtot.

2SA 12:27 And Yoav sent malachim to Dovid, and said, I have fought against Rabbah, and have taken the Ir HaMayim.

2SA 12:28 ‏און אַצונד, זאַמל אײַן דאָס איבעריקע פֿאָלק, און לעגער אױף דער שטאָט, און באַצװינג זי; אַזיסט װעל איך באַצװינגען די שטאָט, און מײַן נאָמען װעט גערופֿן װערן אױף איר. edit

2SA 12:28 un atsund, zaml ain dos iberike folk, un leger oif der shtot, un batsving zi; azist vel ich batsvingen di shtot, un main nomen vet gerufen veren oif ir.

2SA 12:28 Now therefore gather the rest of HaAm (the army) together, and encamp against the Ir, and capture it; lest I take the Ir, and it be called after my shem.

2SA 12:29 ‏האָט דָוִד אײַנגעזאַמלט דאָס גאַנצע פֿאָלק, און ער איז געגאַנגען קײן רַבָה, און האָט מלחמה געהאַלטן אױף איר, און האָט זי באַצװוּנגען. edit

2SA 12:29 hot Dovid aingezamlt dos gantse folk, un er iz gegangen kein Rabbah, un hot milchome gehalten oif ir, un hot zi batsvungen.

2SA 12:29 And Dovid gathered kol haAm together, and went to Rabbah, and fought against it, and captured it.

2SA 12:30 ‏און ער האָט אַראָפּגענומען מַלכָּמס קרױן פֿון זײַן קאָפּ; און איר װאָג איז געװען אַ צענטנער גאָלד, דערצו טײַער געשטײן; און זי איז אָנגעטאָן געװאָרן אױף דָוִדס קאָפּ. און רױב פֿון דער שטאָט האָט ער אַרױסגעפֿירט זײער פֿיל. edit

2SA 12:30 un er hot aropgenumen Malkams kroin fun zain kop; un ir vog iz geven a tsentner gold, dertsu taier geshtein; un zi iz ongeton gevoren oif Dovids kop. un roib fun der shtot hot er aroisgefirt zeyer fil.

2SA 12:30 And he took their melechʼs ateret from off his rosh, the weight whereof was a talent of zahav with the precious stones; and it was set on Dovidʼs rosh. And he brought forth the plunder of the ir (city) in great abundance.

2SA 12:31 ‏און דאָס פֿאָלק װאָס אין איר האָט ער אַרױסגעפֿירט, און געלײגט אונטער זעגן, און אונטער אײַזערנע דרעששליטנס, און אונטער אײַזערנע העק, און האָט זײ געמאַכט דורכגײן דורך ציגלאױװנס. און אַזױ פֿלעגט ער טאָן צו אַלע שטעט פֿון די קינדער פֿון עַמוֹן. ‏און דָוִד און דאָס גאַנצע פֿאָלק האָבן זיך אומגעקערט קײן ירושָלַיִם. edit

2SA 12:31 un dos folk vos in ir hot er aroisgefirt, un geleigt unter zegen, un unter aizerne dreshshlitns, un unter aizerne hek, un hot zei gemacht durchgein durch tsigloivns. un azoi flegt er ton tsu ale shtet fun di kinder fun Ammon. un Dovid un dos gantse folk hoben zich umgekert kein Yerusholayim.

2SA 12:31 And he brought forth ha'am that were therein, and put them under saws, and under threshing tools of barzel, and under axes of barzel, and made them go through the brickkilns; and thus did he unto all the towns of the Bnei Ammon. So Dovid and kol haAm returned unto Yerushalayim.

2SA 13:1 ‏און עס איז געװען נאָך דעם: אַבֿשָלום דער זון פֿון דָוִדן האָט געהאַט אַ שײנע שװעסטער װאָס איר נאָמען איז געװען תָּמָר, און אַמנוֹן דער זון פֿון דָוִדן האָט זי ליב געקריגן. edit

2SA 13:1 un es iz geven noch dem: Avshalom der zun fun Doviden hot gehat a sheine shvester vos ir nomen iz geven Tamar, un Amnon der zun fun Doviden hot zi lib gekrigen.

2SA 13:1 And it came to pass after this, that Avshalom Ben Dovid had an achot yafeh (beautiful sister) , whose shem was Tamar; and Amnon Ben Dovid loved her.

2SA 13:2 ‏און אַמנוֹן האָט זיך געקלעמט ביז צום קראַנק װערן, פֿון װעגן זײַן שװעסטער תָּמָרן, װאָרום זי איז געװען אַ יונגפֿרױ; און עס איז געװען פֿאַרהױלן אין אַמנוֹנס אױגן װי אַזױ איר עפּעס צו טאָן. edit

2SA 13:2 un Amnon hot zich geklemt biz tsum krank veren, fun vegen zain shvester Tamaren, vorem zi iz geven a yungfroi; un es iz geven farhoilen in Amnons oigen vi azoi ir epes tsu ton.

2SA 13:2 And Amnon was so distressed, that he fell ill for his achot Tamar; for she was betulah; but Amnon thought it impossible for him to do anything to her.

2SA 13:3 ‏און אַמנוֹן האָט געהאַט אַ חבֿר װאָס זײַן נאָמען איז געװען יונָדבֿ דער זון פֿון שִמְעָה, דָוִדס ברודער, און יונָדבֿ איז געװען זײער אַ קלוגער מענטש. edit

2SA 13:3 un Amnon hot gehat a chever vos zain nomen iz geven Yehonadav der zun fun Shimeah, Dovids bruder, un Yehonadav iz geven zeyer a kluger mentsh.

2SA 13:3 But Amnon had a re'a, shmo Yonadav Ben Shime'ah Achi Dovid; and Yonadav was an ish chacham (shrewd man) .

2SA 13:4 ‏האָט ער צו אים געזאָגט: פֿאַר װאָס ביסטו אַזױ אָפּגעצערט פֿרימאָרגן אין פֿרימאָרגן, דו בן-מלך? װילסטו מיר נישט זאָגן? האָט אַמנוֹן צו אים געזאָגט: איך האָב ליב תָּמָרן, מײַן ברודער אַבֿשָלומס שװעסטער. edit

2SA 13:4 hot er tsu im gezogt: far vos bistu azoi opgetsert frimorgen in frimorgen, du ben-melech? vilstu mir nisht zogen? hot Amnon tsu im gezogt: ich hob lib Tamaren, main bruder Avshaloms shvester.

2SA 13:4 And he said unto him, Why art thou, being Ben HaMelech, becoming dal (weak, wretched) from day to day? Wilt thou not tell me? And Amnon said unto him, Ani ohev (I love) Tamar achot Avshalom achi.

2SA 13:5 ‏האָט יהוֹנָדָב צו אים געזאָגט: לײג זיך אױף דײַן געלעגער, און מאַך זיך קראַנק, און אַז דײַן פֿאָטער װעט דיך קומען זען, אַזױ זאָלסטו זאָגן צו אים: זאָל, איך בעט דיך, קומען מײַן שװעסטער תָּמָר, און מיר געבן עסן שפּײַז, און זאָל זי מאַכן דאָס עסן פֿאַר מײַנע אױגן, כּדי איך זאָל זען, און עסן פֿון איר האַנט. edit

2SA 13:5 hot Yehonadav tsu im gezogt: leig zich oif dain geleger, un mach zich krank, un az dain foter vet dich kumen zen, azoi zolstu zogen tsu im: zol, ich bet dich, kumen main shvester Tamar, un mir geben esen shpaiz, un zol zi machen dos esen far maine oigen, kedei ich zol zen, un esen fun ir hant.

2SA 13:5 And Yehonadav said unto him, Lay thee down on thy mishkav, and make thyself sick; and when avicha cometh to see thee, say unto him, now, let my achot Tamar come, and cause me to eat lechem, and prepare the briyah (food) in my sight, that I may see it, and eat it from her yad.

2SA 13:6 ‏האָט אַמנוֹן זיך געלײגט און זיך געמאַכט קראַנק, און װי דער מלך איז אים געקומען זען, אַזױ האָט אַמנוֹן געזאָגט צום מלך: זאָל, איך בעט דיך, קומען מײַן שװעסטער תָּמָר, און צוברײטן פֿאַר מײַנע אױגן אַ פּאָר פֿאַנקוכנס, און איך װעל עסן פֿון איר האַנט. edit

2SA 13:6 hot Amnon zich geleigt un zich gemacht krank, un vi der melech iz im gekumen zen, azoi hot Amnon gezogt tsum melech: zol, ich bet dich, kumen main shvester Tamar, un tsubreiten far maine oigen a por fankuchns, un ich vel esen fun ir hant.

2SA 13:6 So Amnon lay down, and made himself sick; and when HaMelech was come to see him, Amnon said unto HaMelech, Now, let Tamar my achot come, and make me a couple of [heart-shaped] cakes in my sight, that I may eat from her yad.

2SA 13:7 ‏האָט דָוִד געשיקט צו תָּמָרן אין הױז, אַזױ צו זאָגן: גײ אַקאָרשט אין דײַן ברודער אַמנוֹנס הױז, און מאַך אים עסן. edit

2SA 13:7 hot Dovid geshikt tsu Tamaren in hoiz, azoi tsu zogen: gei akorsht in dain bruder Amnons hoiz, un mach im esen.

2SA 13:7 Then Dovid sent to Tamar to the palace, saying, Go now to the bais of thy brother Amnon, and prepare for him briyah (food) .

2SA 13:8 ‏איז תָּמָר געגאַנגען אין איר ברודער אַמנוֹנס הױז; און ער איז געלעגן. און זי האָט גענומען דעם טײג, און האָט געקנעטן און צובאַרײט פֿאַר זײַנע אױגן, און געבאַקט די פֿאַנקוכנס. edit

2SA 13:8 iz Tamar gegangen in ir bruder Amnons hoiz; un er iz gelegen. un zi hot genumen dem teig, un hot gekneten un tsubareit far zaine oigen, un gebakt di fankuchns.

2SA 13:8 So Tamar went to the bais of her brother Amnon; and he was lying down. And she took batzek (dough) , and kneaded it, and made cakes in his sight, and did bake the [heart-shaped] cakes.

2SA 13:9 ‏און זי האָט גענומען די פֿאַן, און האָט אױסגעגאָסן פֿאַר אים; אָבער ער האָט נישט געװאָלט עסן. און אַמנוֹן האָט געזאָגט: פֿירט אַרױס אַלע מענטשן פֿון מיר. זײַנען אַלע מענטשן אַרױסגעגאַנגען פֿון אים. edit

2SA 13:9 un zi hot genumen di fan, un hot oisgegosen far im; ober er hot nisht gevolt esen. un Amnon hot gezogt: firt arois ale mentshen fun mir. zainen ale mentshen aroisgegangen fun im.

2SA 13:9 And she took a masret (pan) , and poured them out before him; but he refused to eat. And Amnon said, Have kol ish go out from me. And they went out kol ish from him.

2SA 13:10 ‏און אַמנוֹן האָט געזאָגט צו תָּמָרן: ברענג דאָס עסן אין קאַמער, און איך װעל עסן פֿון דײַן האַנט. האָט תָּמָר גענומען די פֿאַנקוכנס װאָס זי האָט געמאַכט, און אַרײַנגעבראַכט צו איר ברודער אַמנוֹנען אין קאַמער. edit

2SA 13:10 un Amnon hot gezogt tsu Tamaren: breng dos esen in kamer, un ich vel esen fun dain hant. hot Tamar genumen di fankuchns vos zi hot gemacht, un araingebracht tsu ir bruder Amnonen in kamer.

2SA 13:10 And Amnon said unto Tamar, Bring the briyah into the cheder ([bed] room), that I may eat from thine yad. And Tamar took the [heart-shaped] cakes which she had prepared, and brought them into the bedroom to Amnon her brother.

2SA 13:11 ‏און װי זי האָט אים דערלאַנגט צום עסן, אַזױ האָט ער זי אָנגענומען, און האָט געזאָגט: קום ליג מיט מיר, מײַן שװעסטער. edit

2SA 13:11 un vi zi hot im derlangt tsum esen, azoi hot er zi ongenumen, un hot gezogt: kum lig mit mir, main shvester.

2SA 13:11 And when she had brought them unto him to eat, he took hold of her, and said unto her, Come lie with me, my achot.

2SA 13:12 ‏האָט זי צו אים געזאָגט: נישט, מײַן ברודער! זאָלסט מיך נישט פּײַניקן, װאָרום אַזױ װערט נישט געטאָן אין יִשׂרָאֵל; זאָלסט נישט טאָן די דאָזיקע נבֿלה. edit

2SA 13:12 hot zi tsu im gezogt: nisht, main bruder! zolst mich nisht painiken, vorem azoi vert nisht geton in Yisroel; zolst nisht ton di dozike nevle.

2SA 13:12 And she answered him, No, achi, do not violate me; for no such thing ought to be done in Yisroel; do not thou this nevalah (foul deed, shameful thing) .

2SA 13:13 ‏און איך, װוּ װעל איך אַהינטאָן מײַן חרפּה? און דו װעסט זײַן אַזױ װי אײנער פֿון די נידערטרעכטיקע אין יִשׂרָאֵל. און אַצונד, רעד, איך בעט דיך, צום מלך, װאָרום ער װעט מיך נישט פֿאַרמײַדן פֿון דיר. edit

2SA 13:13 un ich, vu vel ich ahinton main charpe? un du vest zain azoi vi einer fun di nidertrechtike in Yisroel. un atsund, red, ich bet dich, tsum melech, vorem er vet mich nisht farmaiden fun dir.

2SA 13:13 And I, to where shall I cause my cherpah (shame, disgrace) to go? And as for thee, thou shalt be as one of the nevalim (wicked fools) in Yisroel. Now therefore, speak unto HaMelech; for he will not withhold me from thee.

2SA 13:14 ‏אָבער ער האָט נישט געװאָלט צוהערן צו איר קֹול, און ער האָט זי איבערגעשטאַרקט, און האָט זי געפּײַניקט, און איז געלעגן מיט איר. edit

2SA 13:14 ober er hot nisht gevolt tsuheren tsu ir kol, un er hot zi ibergeshtarkt, un hot zi gepainikt, un iz gelegen mit ir.

2SA 13:14 Howbeit he would not pay heed unto her voice; but, being stronger than she, violated her and raped her, and lay with her.

2SA 13:15 ‏און אַמנוֹן האָט זי פֿײַנט געקריגן זײער אַ גרױס פֿײַנטשאַפֿט; װאָרום די פֿײַנטשאַפֿט װאָס ער האָט זי פֿײַנט געקריגן, איז געװען גרעסער פֿון דער ליבשאַפֿט װאָס ער האָט זי ליב געהאַט. און אַמנוֹן האָט צו איר געזאָגט: שטײ אױף, גײ. edit

2SA 13:15 un Amnon hot zi faint gekrigen zeyer a grois faintshaft; vorem di faintshaft vos er hot zi faint gekrigen, iz geven greser fun der libshaft vos er hot zi lib gehat. un Amnon hot tsu ir gezogt: shtei oif, gei.

2SA 13:15 Then Amnon hated her exceedingly; so that the sinah (hatred) wherewith he hated her was gedolah me'od than the ahavah wherewith he had loved her. And Amnon said unto her, Get up, get out.

2SA 13:16 ‏האָט זי צו אים געזאָגט: ניטע! װאָרום דאָס דאָזיקע בײז מיך אַװעקצושיקן איז נאָך גרעסער װי דאָס אַנדערע װאָס דו האָסט געטאָן מיט מיר. אָבער ער האָט נישט געװאָלט צוהערן צו איר. edit

2SA 13:16 hot zi tsu im gezogt: nite! vorem dos dozike beiz mich avektsushiken iz noch greser vi dos andere vos du host geton mit mir. ober er hot nisht gevolt tsuheren tsu ir.

2SA 13:16 And she said unto him, No, do not this ra'ah in sending me away which is gedolah than the other that thou didst unto me. But he would not pay heed unto her.

2SA 13:17 ‏און ער האָט גערופֿן זײַן יונג, זײַן משרת, און האָט געזאָגט: שיקט אַקאָרשט אַרױס די דאָזיקע פֿון מיר דרױסן, און פֿאַרשליס די טיר הינטער איר. edit

2SA 13:17 un er hot gerufen zain yung, zain meshores, un hot gezogt: shikt akorsht arois di dozike fun mir droisen, un farshlis di tir hinter ir.

2SA 13:17 Then he called his na'ar that ministered unto him, and said, Put now this outside from me, and bolt the delet after her.

2SA 13:18 ‏– און זי האָט געהאַט אױף זיך אַ געשטרײַפֿט קלײד, װאָרום אַזעלכע מאַנטלען פֿלעגן טראָגן דעם מלכס טעכטער די יונגפֿרױען. – האָט זײַן משרת זי אַרױסגעפֿירט דרױסן, און האָט פֿאַרשלאָסן די טיר הינטער איר. edit

2SA 13:18 – un zi hot gehat oif zich a geshtraift kleid, vorem azelche mantlen flegen trogen dem melechs techter di yungfroien. – hot zain meshores zi aroisgefirt droisen, un hot farshlosen di tir hinter ir.

2SA 13:18 She had a kesones of various colors upon her; for with such were the banot HaMelech that were betulot apparelled. Then his mesharet (servant) brought her outside, and bolted the delet after her.

2SA 13:19 ‏און תָּמָר האָט גענומען אַש אױף איר קאָפּ, און דאָס געשטרײַפֿטע קלײד װאָס אױף איר האָט זי צעריסן, און זי האָט אַרױפֿגעטאָן איר האַנט אױף איר קאָפּ, און איז געגאַנגען און גײענדיק געשריִען. edit

2SA 13:19 un Tamar hot genumen ash oif ir kop, un dos geshtraifte kleid vos oif ir hot zi tserisen, un zi hot aroifgeton ir hant oif ir kop, un iz gegangen un geyendik geshrien.

2SA 13:19 And Tamar put efer (ash) on her rosh (head) and made the kri'ah (tearing, rending) on her kesones of various colors that was on her, and laid her yad on her rosh, and went on weeping as she went.

2SA 13:20 ‏האָט צו איר געזאָגט איר ברודער אַבֿשָלום: איז אַמנוֹן דײַן ברודער געװען מיט דיר? און אַצונד, מײַן שװעסטער, שװײַג, װאָרום ער איז דײַן ברודער; זאָלסט דיר נישט נעמען צום האַרצן די דאָזיקע זאַך. און תָּמָר איז געזעסן אַ װיסטע אין איר ברודער אַבֿשָלומס הױז. edit

2SA 13:20 hot tsu ir gezogt ir bruder Avshalom: iz Amnon dain bruder geven mit dir? un atsund, main shvester, shvaig, vorem er iz dain bruder; zolst dir nisht nemen tsum hartsen di dozike zach. un Tamar iz gezesen a viste in ir bruder Avshaloms hoiz.

2SA 13:20 And Avshalom her brother said unto her, Hath Amnon thy brother been with thee? But hold now thy peace, my achot; he is thy brother; this thing take not to heart. So Tamar remained shomemah (desolate) in the bais of her brother Avshalom.

2SA 13:21 ‏און דער מלך דָוִד האָט געהערט אַלע די דאָזיקע זאַכן. און אים האָט זײער געערגערט. edit

2SA 13:21 un der melech Dovid hot gehert ale di dozike zachen. un im hot zeyer geergert.

2SA 13:21 But when Dovid HaMelech heard of all these things, he was very angry.

2SA 13:22 ‏און אַבֿשָלום האָט נישט גערעדט מיט אַמנוֹנען פֿון שלעכטס ביז גוטס, װאָרום אַבֿשָלום האָט פֿײַנט געקריגן אַמנוֹנען דערפֿאַר װאָס ער האָט געפּײַניקט זײַן שװעסטער תָּמָרן. edit

2SA 13:22 un Avshalom hot nisht geredt mit Amnonen fun shlechts biz guts, vorem Avshalom hot faint gekrigen Amnonen derfar vos er hot gepainikt zain shvester Tamaren.

2SA 13:22 And Avshalom spoke unto his brother Amnon not a davar neither rah nor tov; for Avshalom hated Amnon, because he had violated and raped his achot Tamar.

2SA 13:23 ‏און עס איז געװען אין צװײ יאָר צײַט אַרום, האָט מען געשאָרן בײַ אַבֿשָלומען אין בַעַל-חָצוֹר װאָס בײַ אפֿרים, און אַבֿשָלום האָט פֿאַררופֿן אַלע זין פֿון מלך. edit

2SA 13:23 un es iz geven in tsvei yor tsait arum, hot men geshoren bai Avshalomen in Baal-Chatsor vos bai Ephrayim, un Avshalom hot farrufen ale zin fun melech.

2SA 13:23 And it came to pass after two full shanim, that Avshalom had gozezim (sheepshearers) in Ba'al-Chatzor, which is in Ephrayim; and Avshalom invited all the Bnei HaMelech.

2SA 13:24 ‏און אַבֿשָלום איז געקומען צום מלך, און האָט געזאָגט: אָט, איך בעט דיך, שערט מען בײַ דײַן קנעכט; זאָל, איך בעט דיך, דער מלך און זײַנע קנעכט מיטגײן מיט דײַן קנעכט. edit

2SA 13:24 un Avshalom iz gekumen tsum melech, un hot gezogt: ot, ich bet dich, shert men bai dain knecht; zol, ich bet dich, der melech un zaine knecht mitgein mit dain knecht.

2SA 13:24 And Avshalom came to HaMelech, and said, Hinei now, thy eved hath gozezim; let HaMelech, now, and his avadim go with thy eved.

2SA 13:25 ‏האָט דער מלך געזאָגט צו אַבֿשָלומען: נײן, מײַן זון, לאָמיר אַקאָרשט נישט אַלע גײן, כּדי מיר זאָלן נישט פֿאַלן צו שװער אױף דיר. איז ער צוגעשטאַנען צו אים, אָבער ער האָט נישט געװאָלט גײן, און ער האָט אים געבענטשט. edit

2SA 13:25 hot der melech gezogt tsu Avshalomen: nein, main zun, lomir akorsht nisht ale gein, kedei mir zolen nisht falen tsu shver oif dir. iz er tsugeshtanen tsu im, ober er hot nisht gevolt gein, un er hot im gebentsht.

2SA 13:25 And HaMelech said to Avshalom, No, beni (my son) , let us not all now go, lest we be a burden unto thee. And he urged him; howbeit he would not go, but put a bracha on him.

2SA 13:26 ‏האָט אַבֿשָלום געזאָגט: אױב נישט, זאָל, איך בעט דיך, גײן מיט אונדז מײַן ברודער אַמנוֹן. האָט דער מלך צו אים געזאָגט: נאָך װאָס זאָל ער גײן מיט דיר? edit

2SA 13:26 hot Avshalom gezogt: oib nisht, zol, ich bet dich, gein mit undz main bruder Amnon. hot der melech tsu im gezogt: noch vos zol er gein mit dir?

2SA 13:26 Then said Avshalom, If not, now, let achi Amnon go with us. And HaMelech said unto him, Why should he go with thee?

2SA 13:27 ‏איז אַבֿשָלום צוגעשטאַנען צו אים, און ער האָט געשיקט מיט אים אַמנוֹנען און אַלע זין פֿון מלך. edit

2SA 13:27 iz Avshalom tsugeshtanen tsu im, un er hot geshikt mit im Amnonen un ale zin fun melech.

2SA 13:27 But Avshalom urged him, that he let Amnon and kol Bnei HaMelech go with him.

2SA 13:28 ‏און אַבֿשָלום האָט באַפֿױלן זײַנע יונגען, אַזױ צו זאָגן: זעט אַקאָרשט, װי אַמנוֹנס האַרץ איז פֿרײלעך פֿון װײַן, און איך װעל אײַך זאָגן: שלאָגט אַמנוֹנען, אַזױ זאָלט איר אים טײטן; איר זאָלט נישט מורא האָבן, װאָרום איך האָב דאָך אײַך באַפֿױלן. שטאַרקט אײַך און זײַט העלדישע יונגען. edit

2SA 13:28 un Avshalom hot bafoilen zaine yungen, azoi tsu zogen: zet akorsht, vi Amnons harts iz freilech fun vain, un ich vel aich zogen: shlogt Amnonen, azoi zolt ir im teiten; ir zolt nisht moire hoben, vorem ich hob doch aich bafoilen. shtarkt aich un zait heldishe yungen.

2SA 13:28 Now Avshalom had commanded his avadim, saying, Mark ye now when Amnonʼs lev is high with yayin, and when I say unto you, Strike Amnon; then kill him, fear not; have not I commanded you? Be chazak (courageous) , and be bnei chayil.

2SA 13:29 ‏האָבן די יונגען פֿון אַבֿשָלומען געטאָן צו אַמנוֹנען אַזױ װי אַבֿשָלום האָט באַפֿױלן, און אַלע זין פֿון מלך זײַנען אױפֿגעשטאַנען, און האָבן זיך געזעצט איטלעכער אױף זײַן מױלאײזל, און זײַנען אַנטלאָפֿן. edit

2SA 13:29 hoben di yungen fun Avshalomen geton tsu Amnonen azoi vi Avshalom hot bafoilen, un ale zin fun melech zainen oifgeshtanen, un hoben zich gezetst itlecher oif zain moileizl, un zainen antlofen.

2SA 13:29 And the na'arei Avshalom did unto Amnon as Avshalom had commanded. Then all the Bnei HaMelech arose, and every man mounted him up upon his pered (mule) , and fled.

2SA 13:30 ‏און עס איז געװען, װי זײ זײַנען אונטער װעגנס, אַזױ איז די הערונג אָנגעקומען צו דָוִדן, אַזױ צו זאָגן: אַבֿשָלום האָט דערשלאָגן אַלע זין פֿון מלך, און נישט געבליבן פֿון זײ אַן אײנציקער. edit

2SA 13:30 un es iz geven, vi zei zainen unter vegens, azoi iz di herung ongekumen tsu Doviden, azoi tsu zogen: Avshalom hot dershlogen ale zin fun melech, un nisht gebliben fun zei an eintsiker.

2SA 13:30 And it came to pass, while they were baderech (on the way) , that report came to Dovid, saying, Avshalom hath slain all the Bnei HaMelech, and there is not one of them left.

2SA 13:31 ‏איז דער מלך אױפֿגעשטאַנען, און ער האָט צעריסן זײַנע קלײדער, און האָט זיך געלײגט אױף דער ערד; און אַלע זײַנע קנעכט זײַנען געשטאַנען מיט צעריסענע קלײדער. edit

2SA 13:31 iz der melech oifgeshtanen, un er hot tserisen zaine kleider, un hot zich geleigt oif der erd; un ale zaine knecht zainen geshtanen mit tserisene kleider.

2SA 13:31 Then HaMelech arose, and made the kri'ah on his garments, and lay on the earth; and all his avadim stood by with their clothes torn.

2SA 13:32 ‏האָט זיך אָפּגערופֿן יונָדבֿ דער זון פֿון שִמְעָה, דָוִדס ברודער, און האָט געזאָגט: זאָל נישט מײנען מײַן האַר, אַלע יונגעלײַט, די זין פֿון מלך, האָט מען געטײט, װאָרום בלױז אַמנוֹן איז טױט; װײַל דאָס איז געװען אָפּגעמאַכט פֿון אַבֿשָלומס מױל פֿון דעם טאָג װאָס ער האָט געפּײַניקט זײַן שװעסטער תָּמָרן. edit

2SA 13:32 hot zich opgerufen Yehonadav der zun fun Shimeah, Dovids bruder, un hot gezogt: zol nisht meinen main Har, ale yungelait, di zin fun melech, hot men geteit, vorem bloiz Amnon iz toit; vail dos iz geven opgemacht fun Avshaloms moil fun dem tog vos er hot gepainikt zain shvester Tamaren.

2SA 13:32 And Yonadav Ben Shime'ah achi Dovid, answered and said, Let not adoni suppose that they have slain all the young men, the Bnei HaMelech; for Amnon only is dead; for by the command of Avshalom this hath been determined from the day that he violated and raped Tamar his achot.

2SA 13:33 ‏און אַצונד זאָל מײַן האַר דער מלך זיך נישט נעמען די זאַך צום האַרצן, אַזױ צו זאָגן: אַלע זין פֿון מלך זײַנען טױט, װאָרום בלױז אַמנוֹן איז טױט. edit

2SA 13:33 un atsund zol main Har der melech zich nisht nemen di zach tsum hartsen, azoi tsu zogen: ale zin fun melech zainen toit, vorem bloiz Amnon iz toit.

2SA 13:33 Now therefore let not adoni HaMelech take the thing to his lev, to think that all the Bnei HaMelech are dead; for Amnon only is dead.

2SA 13:34 ‏און אַבֿשָלום איז אַנטלאָפֿן. ‏און דער יונג דער װעכטער האָט אױפֿגעהױבן זײַנע אױגן און געזען, ערשט פֿיל פֿאָלק גײען פֿון דעם װעג הינטער אים, פֿון זײַט באַרג. edit

2SA 13:34 un Avshalom iz antlofen. un der yung der vechter hot oifgehoiben zaine oigen un gezen, ersht fil folk geyen fun dem veg hinter im, fun zait barg.

2SA 13:34 But Avshalom fled. And the na'ar tzofeh (watchman) lifted up his eyes, and looked, and, hinei, there came am rav (much people) by the derech of the hillside behind him.

2SA 13:35 ‏און יונָדבֿ האָט געזאָגט צום מלך: אָן זײַנען געקומען דעם מלכס זין. אַזױ װי דאָס װאָרט פֿון דײַן קנעכט, אַזױ איז געװען. edit

2SA 13:35 un Yehonadav hot gezogt tsum melech: on zainen gekumen dem melechs zin. azoi vi dos vort fun dain knecht, azoi iz geven.

2SA 13:35 And Yonadav said unto HaMelech, Hinei, the Bnei HaMelech come; as the davar avdecha (word of thy servant) , so it is.

2SA 13:36 ‏און עס איז געװען, װי ער ענדיקט רעדן, ערשט דעם מלכס זין זײַנען אָנגעקומען, און זײ האָבן אױפֿגעהױבן זײער קֹול און האָבן געװײנט, און אױך דער מלך און אַלע זײַנע קנעכט האָבן געװײנט זײער אַ גרױס געװײן. edit

2SA 13:36 un es iz geven, vi er endikt reden, ersht dem melechs zin zainen ongekumen, un zei hoben oifgehoiben zeyer kol un hoben geveint, un oich der melech un ale zaine knecht hoben geveint zeyer a grois gevain.

2SA 13:36 And it came to pass, as soon as he had made an end of speaking, that, hinei, the Bnei HaMelech came, and lifted up their voice and wailed; and HaMelech also and all his avadim wept gadol me'od.

2SA 13:37 ‏און אַבֿשָלום איז אַנטלאָפֿן, און איז אַװעק צו תַּלמַי דעם זון פֿון עַמיהודן, דעם מלך פֿון גשור. און [דָוִד] האָט געטרױערט אױף זײַן זון אַלע טעג. edit

2SA 13:37 un Avshalom iz antlofen, un iz avek tsu Talmai dem zun fun Ammihuden, dem melech fun Geshur. un [Dovid] hot getroiert oif zain zun ale teg.

2SA 13:37 But Avshalom fled, and went to Talmai Ben Ammihud Melech Geshur. And Dovid mourned for bno kol hayamim.

2SA 13:38 ‏אַזױ איז אַבֿשָלום אַנטלאָפֿן, און איז אַװעק קײן גשור, און ער איז דאָרטן געװען דרײַ יאָר. edit

2SA 13:38 azoi iz Avshalom antlofen, un iz avek kein Geshur, un er iz dorten geven drai yor.

2SA 13:38 So Avshalom fled, and went to Geshur, and was there shalosh shanim.

2SA 13:39 ‏און [דאָס האַרץ פֿון] דָוִד המלך איז אױסגעגאַנגען פֿון בענקשאַפֿט נאָך אַבֿשָלומען, װאָרום ער האָט זיך שױן געטרײסט װעגן אַמנוֹנען, װאָס ער איז טױט. edit

2SA 13:39 un [dos harts fun] Dovid hameilech iz oisgegangen fun benkshaft noch Avshalomen, vorem er hot zich shoin getreist vegen Amnonen, vos er iz toit.

2SA 13:39 And the nefesh of Dovid HaMelech longed to go forth unto Avshalom; for he was consoled concerning Amnon that died.

2SA 14:1 ‏און יוֹאָבֿ דער זון פֿון צרוּיָהן האָט געװוּסט אַז דעם מלכס האַרץ איז צו אַבֿשָלומען. edit

2SA 14:1 un Yoav der zun fun Tseruyahen hot gevust az dem melechs harts iz tsu Avshalomen.

2SA 14:1 Now Yoav Ben Tzeruyah perceived that the lev HaMelech was toward Avshalom.

2SA 14:2 ‏האָט יוֹאָבֿ געשיקט קײן תּקוֹעַ, און האָט געבראַכט פֿון דאָרטן אַ קלוגע פֿרױ, און האָט צו איר געזאָגט: מאַך זיך, איך בעט דיך, טרױערנדיק, און טו אָן, איך בעט דיך, טרױערקלײדער, און זאָלסט זיך נישט זאַלבן מיט אײל, און זאָלסט זײַן װי אַ פֿרױ װאָס טרױערט שױן פֿיל טעג נאָך אַ טױטן. edit

2SA 14:2 hot Yoav geshikt kein Tekoa, un hot gebracht fun dorten a kluge froi, un hot tsu ir gezogt: mach zich, ich bet dich, troierndik, un tu on, ich bet dich, troierkleider, un zolst zich nisht zalben mit eil, un zolst zain vi a froi vos troiert shoin fil teg noch a toiten.

2SA 14:2 And Yoav sent to Tekoa, and brought from there an isha chachamah, and said unto her, now, feign thyself to be a mourner, and put on now mourning apparel, and anoint not thyself with shemen, but be as an isha that had a long time mourned for the dead;

2SA 14:3 ‏און זאָלסט קומען צום מלך, און רעדן צו אים אַזױ װי דאָס דאָזיקע װאָרט. און יוֹאָבֿ האָט אַרײַנגעטאָן די װערטער אין איר מױל. edit

2SA 14:3 un zolst kumen tsum melech, un reden tsu im azoi vi dos dozike vort. un Yoav hot araingeton di verter in ir moil.

2SA 14:3 And come to HaMelech, and speak on this manner unto him. So Yoav put the devarim in her peh (mouth) .

2SA 14:4 ‏האָט די פֿרױ פֿון תּקוֹעַ גערעדט צום מלך, און זי איז געפֿאַלן אױף איר פּנים צו דער ערד, און האָט זיך געבוקט און געזאָגט: העלף, מלך. edit

2SA 14:4 hot di froi fun Tekoa geredt tsum melech, un zi iz gefalen oif ir ponem tsu der erd, un hot zich gebukt un gezogt: helf, melech.

2SA 14:4 And when the isha of Tekoa spoke to HaMelech, she fell on her face to the ground, and prostrated herself, and said, Hoshi'ah (help) , O Melech.

2SA 14:5 ‏האָט דער מלך צו איר געזאָגט: װאָס איז דיר? האָט זי געזאָגט: פֿאַר װאָר, אַ פֿרױ אַן אַלמנה בין איך, װאָרום מײַן מאַן איז געשטאָרבן. edit

2SA 14:5 hot der melech tsu ir gezogt: vos iz dir? hot zi gezogt: far vor, a froi an almone bin ich, vorem main man iz geshtorben.

2SA 14:5 And HaMelech said unto her, What troubleth thee? She answered, I am indeed an almanah, and mine ish is dead.

2SA 14:6 ‏און דײַן דינסט האָט געהאַט צװײ זין, האָבן זײ זיך בײדע געקריגט אין פֿעלד, און נישט געװען װער זאָל פֿונאַנדערגײַן צװישן זײ, האָט אײנער געשלאָגן דעם אַנדערן און אים געטײט. edit

2SA 14:6 un dain dinst hot gehat tsvei zin, hoben zei zich beide gekrigt in feld, un nisht geven ver zol funandergain tsvishen zei, hot einer geshlogen dem anderen un im geteit.

2SA 14:6 And thy shifchah had two banim, and they two fought together in the sadeh, and there was none to separate them, but the one struck the other, and killed him.

2SA 14:7 ‏און אָט איז אָנגעשטאַנען די גאַנצע משפּחה אױף דײַן דינסט, און זײ זאָגן: גיב אונדז דעם װאָס האָט דערשלאָגן זײַן ברודער, און מיר װעלן אים טײטן פֿאַר דעם לעבן פֿון זײַן ברודער װאָס ער האָט געהרגעט, און מיר װעלן פֿאַרטיליקן אױך דעם יורש. און זײ װילן אױסלעשן מײַן קױל װאָס איז געבליבן, נישט צו לאָזן מײַן מאַן אַ נאָמען און אַן איבערבלײַב אױפֿן געזיכט פֿון דער ערד. edit

2SA 14:7 un ot iz ongeshtanen di gantse mishpoche oif dain dinst, un zei zogen: gib undz dem vos hot dershlogen zain bruder, un mir velen im teiten far dem leben fun zain bruder vos er hot geharget, un mir velen fartiliken oich dem yoiresh. un zei vilen oisleshen main koil vos iz gebliben, nisht tsu lozen main man a nomen un an iberblaib oifen gezicht fun der erd.

2SA 14:7 And, hinei, kol hamishpakhah is risen against thine shifchah (handmaid) , and they said, Deliver him that struck his brother, that we may kill him, for the nefesh of his brother whom he killed; and we will destroy the yoresh (heir) also; and so they shall quench my burning coal remaining, and shall not leave to my ish shem nor she'erit upon ha'adamah.

2SA 14:8 ‏האָט דער מלך געזאָגט צו דער פֿרױ: גײ אַהײם, און איך װעל באַפֿעלן װעגן דיר. edit

2SA 14:8 hot der melech gezogt tsu der froi: gei aheim, un ich vel bafelen vegen dir.

2SA 14:8 And HaMelech said to the isha, Go to thine bais; I will give charge concerning thee.

2SA 14:9 ‏האָט די פֿרױ פֿון תּקוֹעַ געזאָגט צום מלך: אױף מיר, מײַן האַר מלך, די שולד, און אױף מײַן פֿאָטערס הױז, און דער מלך און זײַן טראָן ‏ איז רײן. edit

2SA 14:9 hot di froi fun Tekoa gezogt tsum melech: oif mir, main Har melech, di shuld, un oif main foters hoiz, un der melech un zain tron iz rein.

2SA 14:9 And the isha of Tekoa said unto HaMelech, Adoni, O Melech, the avon (guilt) be on me, and on my bais avi; and HaMelech and his kisse be guiltless.

2SA 14:10 ‏האָט דער מלך געזאָגט: דער װאָס רעדט צו דיר, זאָלסטו אים ברענגען צו מיר, און ער װעט דיך מער װידער נישט אָנרירן. edit

2SA 14:10 hot der melech gezogt: der vos redt tsu dir, zolstu im brengen tsu mir, un er vet dich mer vider nisht onriren.

2SA 14:10 And HaMelech said, Whoever saith anything unto thee, bring him to me, and he shall not touch thee any more.

2SA 14:11 ‏האָט זי געזאָגט: זאָל, איך בעט דיך, דער מלך געדענקען ה׳ דײַן ג-ט, אַז דער בלוט דערלײזער זאָל נישט נאָך מער אומברענגען, און זײ זאָלן נישט פֿאַרטיליקן מײַן זון. האָט ער געזאָגט: אַזױ װי ה׳ לעבט, אױב אַ האָר פֿון דײַן זון װעט פֿאַלן צו דער ערד! edit

2SA 14:11 hot zi gezogt: zol, ich bet dich, der melech gedenken Hashem dain g-t, az der blut derleizer zol nisht noch mer umbrengen, un zei zolen nisht fartiliken main zun. hot er gezogt: azoi vi Hashem lebt, oib a Har fun dain zun vet falen tsu der erd!

2SA 14:11 Then said she, Now, let HaMelech remember Hashem Eloheicha, that thou wouldest not suffer the Go'el HaDahm to destroy any more, lest they destroy beni (my son) . And he said, As Hashem liveth, there shall not one hair of thy ben fall to the ground.

2SA 14:12 ‏האָט די פֿרױ געזאָגט: זאָל, איך בעט דיך, דײַן דינסט רעדן צו מײַן האַר דעם מלך אַ װאָרט. האָט ער געזאָגט: רעד. edit

2SA 14:12 hot di froi gezogt: zol, ich bet dich, dain dinst reden tsu main Har dem melech a vort. hot er gezogt: red.

2SA 14:12 Then the isha said, Let thine shifchah, now, speak one word unto adoni Ha-Melech. And he said, Say on.

2SA 14:13 ‏האָט די פֿרױ געזאָגט: און פֿאַר װאָס טראַכטסטו אַזױנס אַקעגן דעם פֿאָלק פֿון אלֹקים? װאָרום אַז דער מלך רעדט דאָס דאָזיקע װאָרט, איז ער אַלײן אַזױ װי אַ שולדיקער, װאָס דער מלך קערט נישט אום זײַן פֿאַרשטױסענעם. edit

2SA 14:13 hot di froi gezogt: un far vos trachtstu azoins akegen dem folk fun Elokim? vorem az der melech redt dos dozike vort, iz er alein azoi vi a shuldiker, vos der melech kert nisht um zain farshtoisenem.

2SA 14:13 And the isha said, why then hast thou thought such a thing against the Am Elohim? For HaMelech doth speak this thing as one which is guilty, in that HaMelech doth not bring back home again his banished.

2SA 14:14 ‏װאָרום שטאַרבן מוזען מיר שטאַרבן; יאָ, אַזױ װי װאַסער אױסגעגאָסן אױף דער ערד, װאָס קען נישט אױפֿגעזאַמלט װערן; און אלֹקים שױנט נישט קײן נפֿש; אָבער ער טראַכט טראַכטונגען אַז פֿון אים זאָל נישט פֿאַרשטױסן װערן קײן פֿאַרשטױסענער. edit

2SA 14:14 vorem shtarben muzen mir shtarben; yo, azoi vi vaser oisgegosen oif der erd, vos ken nisht oifgezamlt veren; un Elokim shoint nisht kein nefesh; ober er tracht trachtungen az fun im zol nisht farshtoisen veren kein farshtoisener.

2SA 14:14 For we must needs die, are as mayim spilt on the ground, which cannot be gathered up again; yet Elohim doth not take away nefesh; but devises means, so that His banished be not expelled from Him.

2SA 14:15 ‏און אַצונד, װאָס איך בין געקומען רעדן צו מײַן האַר דעם מלך דאָס דאָזיקע װאָרט, איז דאָס װײַל דאָס פֿאָלק האָט מיך אײַנגעשראָקן, און דײַן דינסט האָט געזאָגט: לאָמיך אַקאָרשט רעדן צום מלך, אפֿשר װעט דער מלך טאָן דעם פֿאַרלאַנג פֿון זײַן דינסט. edit

2SA 14:15 un atsund, vos ich bin gekumen reden tsu main Har dem melech dos dozike vort, iz dos vail dos folk hot mich aingeshroken, un dain dinst hot gezogt: lomich akorsht reden tsum melech, efsher vet der melech ton dem farlang fun zain dinst.

2SA 14:15 Now therefore that I am come to speak of this thing unto adoni HaMelech, it is because the people have made me afraid; and thy shifchah thought, I will now speak unto HaMelech; it may be that HaMelech will perform the request of his amah (servant) .

2SA 14:16 ‏װאָרום דער מלך װעט זיך צוהערן, מציל צו זײַן זײַן דינסט פֿון דער האַנט פֿון דעם מאַן װאָס װיל פֿאַרטיליקן מיך און מײַן זון אין אײנעם פֿון ג-טס נחלה. edit

2SA 14:16 vorem der melech vet zich tsuheren, matsl tsu zain zain dinst fun der hant fun dem man vos vil fartiliken mich un main zun in einem fun g-ts nachle.

2SA 14:16 For HaMelech will hear, to deliver his amah (servant) out of the palm of the ish that would destroy me and beni (my son) together out of the nachalat Elohim.

2SA 14:17 ‏און דײַן דינסט האָט געזאָגט: זאָל, איך בעט דיך, דאָס װאָרט פֿון מײַן האַר דעם מלך זײַן פֿאַר אַ מְנוּחָה; װאָרום װי אַ מלאך פֿון ה׳, אַזױ איז מײַן האַר דער מלך אױף צו פֿאַרשטײן גוטס און שלעכטס. און זאָל ה׳ דײַן ג-ט זײַן מיט דיר. edit

2SA 14:17 un dain dinst hot gezogt: zol, ich bet dich, dos vort fun main Har dem melech zain far a manuchoh; vorem vi a malach fun Hashem, azoi iz main Har der melech oif tsu farshtein guts un shlechts. un zol Hashem dain g-t zain mit dir.

2SA 14:17 Then thine shifchah said, The devar adoni HaMelech shall now be as menuchah (rest, comfort) ; for as a malach HaElohim, so is adoni HaMelech to discern the tov and the rah; therefore Hashem Eloheicha will be with thee.

2SA 14:18 ‏האָט געענטפֿערט דער מלך און האָט געזאָגט צו דער פֿרױ: זאָלסט נאָר נישט לײקענען פֿון מיר קײן זאַך װאָס איך פֿרעג דיך. האָט די פֿרױ געזאָגט: זאָל, איך בעט דיך, מײַן האַר דער מלך רעדן. edit

2SA 14:18 hot geentfert der melech un hot gezogt tsu der froi: zolst nor nisht leikenen fun mir kein zach vos ich freg dich. hot di froi gezogt: zol, ich bet dich, main Har der melech reden.

2SA 14:18 Then HaMelech answered and said unto the isha, Hide not from me, now, the thing that I shall ask thee. And the isha said, Let adoni HaMelech now speak.

2SA 14:19 ‏האָט דער מלך געזאָגט: איז יוֹאָבֿס האַנט געװען מיט דיר אין דעם אַלעם? האָט די פֿרױ געענטפֿערט און געזאָגט: אַזױ װי דײַן זעל לעבט, מײַן האַר מלך, אױב מע קען אַװעק רעכטס אָדער לינקס פֿון אַלץ װאָס מײַן האַר דער מלך האָט גערעדט! װאָרום דײַן קנעכט, יוֹאָבֿ, ער האָט מיר באַפֿױלן, און ער האָט אַרײַנגעטאָן אין מױל פֿון דײַן דינסט אַלע די דאָזיקע װערטער. edit

2SA 14:19 hot der melech gezogt: iz Yoavs hant geven mit dir in dem alem? hot di froi geentfert un gezogt: azoi vi dain zel lebt, main Har melech, oib me ken avek rechts oder links fun alts vos main Har der melech hot geredt! vorem dain knecht, Yoav, er hot mir bafoilen, un er hot araingeton in moil fun dain dinst ale di dozike verter.

2SA 14:19 And HaMelech said, Is not the yad Yoav with thee in all this? And the isha answered and said, As thy nefesh liveth, adoni HaMelech, none can turn to the right or to the left from anything that adoni HaMelech hath spoken; for thy eved Yoav, he instructed me, and he put all these devarim in the peh (mouth) of thine shifchah (handmaid) ;

2SA 14:20 ‏כּדי צו פֿאַרדרײען דעם פּנים פֿון דער זאַך, האָט דײַן קנעכט יוֹאָבֿ געטאָן די דאָזיקע זאַך. אָבער מײַן האַר איז קלוג אַזױ װי די קלוגשאַפֿט פֿון אַ מלאך פֿון האלֹקים, צו װיסן אַלץ װאָס אױף דער ערד. edit

2SA 14:20 kedei tsu fardreyen dem ponem fun der zach, hot dain knecht Yoav geton di dozike zach. ober main Har iz klug azoi vi di klugshaft fun a malach fun HaElokim, tsu visen alts vos oif der erd.

2SA 14:20 To bring about this matter for discussion hath thy eved Yoav done this thing; and adoni is chacham, according to the chochmat malach HaElohim, to know all things that are in ha'aretz.

2SA 14:21 ‏און דער מלך האָט געזאָגט צו יוֹאָבֿן: זע, איך טו די דאָזיקע זאַך, און גײ קער אום דעם יונג אַבֿשָלומען. edit

2SA 14:21 un der melech hot gezogt tsu Yoaven: ze, ich tu di dozike zach, un gei ker um dem yung Avshalomen.

2SA 14:21 And HaMelech said unto Yoav, Hinei now, I have granted this thing; go therefore, bring the na'ar Avshalom back!

2SA 14:22 ‏איז יוֹאָבֿ געפֿאַלן אױף זײַן פּנים צו דער ערד, און האָט זיך געבוקט, און האָט געבענטשט דעם מלך. און יוֹאָבֿ האָט געזאָגט: הײַנט װײס דײַן קנעכט אַז איך האָב געפֿונען חֵן אין דײַנע אױגן, מײַן האַר מלך, װאָרום דער מלך האָט געטאָן דעם פֿאַרלאַנג פֿון דײַן קנעכט. edit

2SA 14:22 iz Yoav gefalen oif zain ponem tsu der erd, un hot zich gebukt, un hot gebentsht dem melech. un Yoav hot gezogt: haint veis dain knecht az ich hob gefunen chein in daine oigen, main Har melech, vorem der melech hot geton dem farlang fun dain knecht.

2SA 14:22 And Yoav fell to the ground on his face, and prostrated himself, and put a bracha on HaMelech; and Yoav said, Today thy eved knoweth that I have found chen in thy sight, adoni, O Melech, in that HaMelech hath fulfilled the request of his eved.

2SA 14:23 ‏און יוֹאָבֿ איז אױפֿגעשטאַנען, און איז געגאַנגען קײן גשור, און האָט געבראַכט אַבֿשָלומען קײן ירושָלַיִם. edit

2SA 14:23 un Yoav iz oifgeshtanen, un iz gegangen kein Geshur, un hot gebracht Avshalomen kein Yerusholayim.

2SA 14:23 So Yoav arose and went to Geshur, and brought Avshalom to Yerushalayim.

2SA 14:24 ‏און דער מלך האָט געזאָגט: זאָל ער פֿאַרקערן צו זײַן הױז, אָבער מײַן פּנים זאָל ער נישט זען. האָט אַבֿשָלום פֿאַרקערט צו זײַן הױז, און דעם מלכס פּנים האָט ער נישט געזען. edit

2SA 14:24 un der melech hot gezogt: zol er farkeren tsu zain hoiz, ober main ponem zol er nisht zen. hot Avshalom farkert tsu zain hoiz, un dem melechs ponem hot er nisht gezen.

2SA 14:24 And HaMelech said, Let him turn to his own bais, and let him not see my face. So Avshalom returned to his own bais, and saw not the face of HaMelech.

2SA 14:25 ‏און אין גאַנץ יִשׂרָאֵל איז נישט געװען אַזאַ שענער מאַן װי אַבֿשָלום, זײער צו רימען; פֿון זײַן פֿוסטריט ביז זײַן שפּיץ קאָפּ איז אין אים נישט געװען אַ פֿעלער. edit

2SA 14:25 un in gants Yisroel iz nisht geven aza shener man vi Avshalom, zeyer tsu rimen; fun zain fustrit biz zain shpits kop iz in im nisht geven a feler.

2SA 14:25 But in kol Yisroel there was none ish yafeh to be so much praised as Avshalom; from the sole of his regel even to the crown of his head there was no mum (blemish) in him.

2SA 14:26 ‏און אַז ער האָט אָפּגעשאָרן זײַן קאָפּ – און געשען פֿלעגט עס פֿון סוף יאָר צו יאָר, אַז ער זאָל זיך אָפּשערן; װאָרום אַז עס איז אים צו שװער געװאָרן, האָט ער עס אָפּגעשאָרן – האָט ער אָפּגעװױגן די האָר פֿון זײַן קאָפּ מיט צװײ הונדערט שקל אױפֿן מלכס געװיכט. edit

2SA 14:26 un az er hot opgeshoren zain kop – un geshen flegt es fun sof yor tsu yor, az er zol zich opsheren; vorem az es iz im tsu shver gevoren, hot er es opgeshoren – hot er opgevoigen di Har fun zain kop mit tsvei hundert shekl oifen melechs gevicht.

2SA 14:26 And when he cut the hair of his rosh, (for it was from time to time that he cut it; because the hair was heavy on him, therefore he cut it); he weighed the se'ar (hair) of his rosh at two hundred shekels after the royal standard.

2SA 14:27 ‏און בײַ אַבֿשָלומען זײַנען געבאָרן געװאָרן דרײַ זין, און אײן טאָכטער װאָס איר נאָמען איז געװען תָּמָר. זי איז געװען אַ װײַבספּאַרשױן פֿון אַ שײנעם אױסזען. edit

2SA 14:27 un bai Avshalomen zainen geboren gevoren drai zin, un ein tochter vos ir nomen iz geven Tamar. zi iz geven a vaibsparshoin fun a sheinem oiszen.

2SA 14:27 And unto Avshalom there were born three banim, and one bat, whose shem was Tamar; she was an isha of a fair countenance.

2SA 14:28 ‏און אַבֿשָלום איז געזעסן אין ירושָלַיִם צװײ יאָר צײַט, און דעם מלכס פּנים האָט ער נישט געזען. edit

2SA 14:28 un Avshalom iz gezesen in Yerusholayim tsvei yor tsait, un dem melechs ponem hot er nisht gezen.

2SA 14:28 So Avshalom dwelt two full shanim in Yerushalayim, and saw not the face of HaMelech.

2SA 14:29 ‏האָט אַבֿשָלום געשיקט נאָך יוֹאָבֿן, כּדי אים צו שיקן צום מלך, אָבער ער האָט נישט געװאָלט קומען צו אים. האָט ער װידער געשיקט אַ צװײט מאָל, און ער האָט נישט געװאָלט קומען. edit

2SA 14:29 hot Avshalom geshikt noch Yoaven, kedei im tsu shiken tsum melech, ober er hot nisht gevolt kumen tsu im. hot er vider geshikt a tsveit mol, un er hot nisht gevolt kumen.

2SA 14:29 Therefore Avshalom sent for Yoav, to have sent him to HaMelech; but he would not come to him; and when he sent again the second time, he would not come.

2SA 14:30 ‏האָט ער געזאָגט צו זײַנע קנעכט: זעט, יוֹאָבֿס שטיק פֿעלד איז לעבן מײַנעם, און ער האָט דאָרטן גערשטן; גײט און צינדט עס אָן אין פֿײַער. און די קנעכט פֿון אַבֿשָלומען האָבן אָנגעצונדן דאָס שטיק פֿעלד אין פֿײַער. edit

2SA 14:30 hot er gezogt tsu zaine knecht: zet, Yoavs shtik feld iz leben meinem, un er hot dorten gershten; geit un tsindt es on in faier. un di knecht fun Avshalomen hoben ongetsunden dos shtik feld in faier.

2SA 14:30 Therefore he said unto his avadim, See, the allotted land of Yoav is near mine, and he hath se'orim (barley) there; go and kindle it with eish. And the avadim of Avshalom set eish to the allotted land.

2SA 14:31 ‏איז יוֹאָבֿ אױפֿגעשטאַנען, און איז געקומען צו אַבֿשָלומען אין הױז, און האָט צו אים געזאָגט: פֿאַר װאָס האָבן דײַנע קנעכט אָנגעצונדן מײַן שטיק פֿעלד אין פֿײַער? edit

2SA 14:31 iz Yoav oifgeshtanen, un iz gekumen tsu Avshalomen in hoiz, un hot tsu im gezogt: far vos hoben daine knecht ongetsunden main shtik feld in faier?

2SA 14:31 Then Yoav arose, and came to Avshalom unto his bais, and said unto him, Why have thy avadim set eish to my allotted land?

2SA 14:32 ‏האָט אַבֿשָלום געזאָגט צו יוֹאָבֿן: זע, איך האָב געשיקט צו דיר, אַזױ צו זאָגן: קום אַהער, און איך װעל דיך שיקן צום מלך, אַזױ צו זאָגן: נאָך װאָס בין איך געקומען פֿון גשור? בעסער פֿאַר מיר, איך זאָל נאָך דאָרטן זײַן. און אַצונד, לאָמיך זען דעם פּנים פֿון מלך, און אױב אין מיר איז דאָ אַ פֿאַרברעך, זאָל ער מיך טײטן. edit

2SA 14:32 hot Avshalom gezogt tsu Yoaven: ze, ich hob geshikt tsu dir, azoi tsu zogen: kum aher, un ich vel dich shiken tsum melech, azoi tsu zogen: noch vos bin ich gekumen fun Geshur? beser far mir, ich zol noch dorten zain. un atsund, lomich zen dem ponem fun melech, un oib in mir iz do a farbrech, zol er mich teiten.

2SA 14:32 And Avshalom answered Yoav, Hinei, I sent unto thee, saying, Come here, that I may send thee to HaMelech, to say, why am I come from Geshur? It had been tov (better) for me to have been there still; now therefore let me see the face of HaMelech; and if there be any avon (iniquity) in me, let him kill me.

2SA 14:33 ‏איז יוֹאָבֿ געקומען צום מלך, און האָט אים דערצײלט. האָט ער גערופֿן אַבֿשָלומען, און ער איז געקומען צום מלך, און האָט זיך געבוקט אױף זײַן פּנים צו דער ערד פֿאַרן מלך. און דער מלך האָט געקושט אַבֿשָלומען. edit

2SA 14:33 iz Yoav gekumen tsum melech, un hot im dertseilt. hot er gerufen Avshalomen, un er iz gekumen tsum melech, un hot zich gebukt oif zain ponem tsu der erd faran melech. un der melech hot gekusht Avshalomen.

2SA 14:33 So Yoav came to HaMelech, and told him; and when he had called for Avshalom, he came to HaMelech, and prostrated himself on his face to the ground before HaMelech; and HaMelech kissed Avshalom.

2SA 15:1 ‏און עס איז געװען נאָך דעם, האָט זיך אַבֿשָלום אײַנגעשאַפֿט אַ רײַטװאָגן און פֿערד, און פֿופֿציק מאַן װאָס זײַנען געלאָפֿן אים פֿאַרױס. edit

2SA 15:1 un es iz geven noch dem, hot zich Avshalom aingeshaft a raitvogen un ferd, un fuftsik man vos zainen gelofen im forois.

2SA 15:1 And it came to pass after this, that Avshalom prepared him merkavah and susim, and fifty ish to run before him.

2SA 15:2 ‏און אַבֿשָלום פֿלעגט זיך פֿעדערן, און פֿלעגט זיך שטעלן בײַם װעג פֿון טױער; און עס איז געװען, יעטװעדער מאַן װאָס פֿלעגט האָבן אַ קריג װאָס דאַרף קומען צום מלך פֿאַר אַ משפּט, האָט אַבֿשָלום גערופֿן צו אים און געזאָגט: פֿון װאָסער שטאָט ביסטו? האָט יענער געזאָגט: פֿון אײנעם פֿון די שבֿטים פֿון יִשׂרָאֵל איז דײַן קנעכט. edit

2SA 15:2 un Avshalom flegt zich federen, un flegt zich shtelen baim veg fun toier; un es iz geven, yetveder man vos flegt hoben a krig vos darf kumen tsum melech far a mishpot, hot Avshalom gerufen tsu im un gezogt: fun vaser shtot bistu? hot yener gezogt: fun einem fun di shvotim fun Yisroel iz dain knecht.

2SA 15:2 And Avshalom rose up early, and stood beside the derech hasha'ar; and it was so, that when any ish that had a riv (lawsuit, complaint) came to HaMelech for mishpat, then Avshalom called unto him, and said, Of what town art thou? And he said, Thy eved is of one of the Shivtei Yisroel.

2SA 15:3 ‏האָט אַבֿשָלום צו אים געזאָגט: זע, דײַנע טענות זײַנען גוטע און גערעכטע, אָבער קײנער פֿון מלך װעט דיר נישט צוהערן. edit

2SA 15:3 hot Avshalom tsu im gezogt: ze, daine tainus zainen gute un gerechte, ober keiner fun melech vet dir nisht tsuheren.

2SA 15:3 And Avshalom said unto him, See, thy case is tovim and right; but there is no man deputy of HaMelech to hear thee.

2SA 15:4 ‏און אַבֿשָלום האָט געזאָגט: הלװאַי מאַכט מען מיך פֿאַר אַ שופֿט אין לאַנד, און צו מיר זאָל קומען יעטװעדער מאַן װאָס האָט אַ קריג און אַ משפּט; איך װאָלט אים שױן געטאָן גערעכטיקײט. edit

2SA 15:4 un Avshalom hot gezogt: halevay macht men mich far a shoifet in land, un tsu mir zol kumen yetveder man vos hot a krig un a mishpot; ich volt im shoin geton gerechtikeit.

2SA 15:4 Avshalom said moreover, Oh that I were made Shofet in the land, that every ish which hath any riv or mishpat might come unto me, and I would bring him justice!

2SA 15:5 ‏און עס איז געװען, װי אַ מאַן האָט גענענט זיך צו בוקן צו אים, אַזױ פֿלעגט ער אױסשטרעקן זײַן האַנט, און אים אָננעמען, און אים קושן. edit

2SA 15:5 un es iz geven, vi a man hot genent zich tsu buken tsu im, azoi flegt er oisshtreken zain hant, un im onnemen, un im kushen.

2SA 15:5 And it was so, that when any ish came near to him to prostrate himself before him, he put forth his yad, and took him, and kissed him.

2SA 15:6 ‏און אַבֿשָלום האָט געטאָן אַזױ װי די דאָזיקע זאַך צו גאַנץ יִשׂרָאֵל װאָס פֿלעגן קומען פֿאַר אַ משפּט צום מלך. און אַבֿשָלום האָט געגנבֿעט דאָס האַרץ פֿון די מענער פֿון יִשׂרָאֵל. edit

2SA 15:6 un Avshalom hot geton azoi vi di dozike zach tsu gants Yisroel vos flegen kumen far a mishpot tsum melech. un Avshalom hot gegnvet dos harts fun di mener fun Yisroel.

2SA 15:6 And on this manner did Avshalom to kol Yisroel that came to HaMelech for mishpat; so Avshalom stole the lev anshei Yisroel.

2SA 15:7 ‏און עס איז געװען צום סוף פֿון פֿערציק יאָר, האָט אַבֿשָלום געזאָגט צום מלך: לאָמיך גײן, איך בעט דיך, און באַצאָלן מײַן נדר װאָס איך האָב אַ נדר געטאָן צו ה׳, אין חֶבֿרוֹן. edit

2SA 15:7 un es iz geven tsum sof fun fertsik yor, hot Avshalom gezogt tsum melech: lomich gein, ich bet dich, un batsolen main neyder vos ich hob a neyder geton tsu Hashem, in Chevron.

2SA 15:7 And it came to pass after arba'im shanah, that Avshalom said unto HaMelech, Now let me go and fulfill my neder, which I have vowed unto Hashem , in Chevron.

2SA 15:8 ‏װאָרום אַ נדר האָט אַ נדר געטאָן דײַן קנעכט װען איך בין געזעסן אין גשור אין אַרָם, אַזױ צו זאָגן: אױב אומקערן װעט מיך ה׳ אומקערן קײן ירושָלַיִם, װעל איך דינען ה׳. edit

2SA 15:8 vorem a neyder hot a neyder geton dain knecht ven ich bin gezesen in Geshur in Aram, azoi tsu zogen: oib umkeren vet mich Hashem umkeren kein Yerusholayim, vel ich dinen Hashem.

2SA 15:8 For thy eved vowed a neder (vow) while I abode at Geshur in Syria, saying, If Hashem shall bring me again indeed to Yerushalayim, then I will serve Hashem .

2SA 15:9 ‏האָט דער מלך צו אים געזאָגט: גײ בשלום. און ער איז אױפֿגעשטאַנען, און איז געגאַנגען קײן חֶבֿרוֹן. edit

2SA 15:9 hot der melech tsu im gezogt: gei besholem. un er iz oifgeshtanen, un iz gegangen kein Chevron.

2SA 15:9 And HaMelech said unto him, Go in shalom. So he arose, and went to Chevron.

2SA 15:10 ‏און אַבֿשָלום האָט געשיקט אױסקוקערס אין אַלע שבֿטים פֿון יִשׂרָאֵל, אַזױ צו זאָגן: װי איר הערט דעם קֹול פֿון שופֿר, אַזױ זאָלט איר זאָגן: אַבֿשָלום איז געװאָרן מלך אין חֶבֿרוֹן. edit

2SA 15:10 un Avshalom hot geshikt oiskukers in ale shvotim fun Yisroel, azoi tsu zogen: vi ir hert dem kol fun shoifer, azoi zolt ir zogen: Avshalom iz gevoren melech in Chevron.

2SA 15:10 But Avshalom sent secret messengers throughout kol Shivtei Yisroel, saying, As soon as ye hear the sound of the shofar, then ye shall say, Avshalom reigneth in Chevron.

2SA 15:11 ‏און מיט אַבֿשָלומען זײַנען געגאַנגען צװײ הונדערט מאַן פֿון ירושָלַיִם, מיטגערופֿענע װאָס זײַנען געגאַנגען אומשולדיקערהײט; און זײ האָבן פֿון קײן זאַך נישט געװוּסט. edit

2SA 15:11 un mit Avshalomen zainen gegangen tsvei hundert man fun Yerusholayim, mitgerufene vos zainen gegangen umshuldikerheit; un zei hoben fun kein zach nisht gevust.

2SA 15:11 And with Avshalom went two hundred ish out of Yerushalayim, that were invited; and they went innocently, and they had da'as of not anything.

2SA 15:12 ‏און אַבֿשָלום האָט געשיקט נאָך אַחיתּוֹפֿל דעם גילוֹני, דעם בַעַל-יוֹעץ פֿון דָוִדן, פֿון זײַן שטאָט, פֿון גילוה, בעת ער האָט געשלאַכט די קָרְבֳנוֹת. און דער בונט (פֿון דער מרידה) איז געװען שטאַרק, און דאָס פֿאָלק האָט זיך געהאַלטן אין אײן פֿאַרמערן אַרום אַבֿשָלומען. edit

2SA 15:12 un Avshalom hot geshikt noch Achitophel dem Giloni, dem Baal-yuets fun Doviden, fun zain shtot, fun Giloh, beis er hot geshlacht di korbones. un der bunt (fun der meride) iz geven shtark, un dos folk hot zich gehalten in ein farmeren arum Avshalomen.

2SA 15:12 And Avshalom sent for Achitophel the Giloni, Dovidʼs yo'etz (counsellor) , from his town, even from Giloh, while he offered zivakhim. And the kesher (conspiracy) was strong; for the people increased continually with Avshalom.

2SA 15:13 ‏איז געקומען אַן אָנזאָגער צו דָוִדן, אַזױ צו זאָגן: דאָס האַרץ פֿון די מענער פֿון יִשׂרָאֵל איז נאָך אַבֿשָלומען. edit

2SA 15:13 iz gekumen an onzoger tsu Doviden, azoi tsu zogen: dos harts fun di mener fun Yisroel iz noch Avshalomen.

2SA 15:13 And there came a maggid to Dovid, saying, Lev Ish Yisroel are with Avshalom.

2SA 15:14 ‏און דָוִד האָט געזאָגט צו אַלע זײַנע קנעכט װאָס מיט אים אין ירושָלַיִם: שטײט אױף, און לאָמיר אַנטלױפֿן, װאָרום מיר װעלן נישט האָבן קײן אַנטרינונג פֿון אַבֿשָלומען. אײַלט זיך אַװעקצוגײן, כּדי ער זאָל זיך נישט אונטעראײַלן און אונדז אָניאָגן, און ברענגען אױף אונדז דאָס בײז, און שלאָגן די שטאָט מיטן שאַרף פֿון שװערד. edit

2SA 15:14 un Dovid hot gezogt tsu ale zaine knecht vos mit im in Yerusholayim: shteit oif, un lomir antloifen, vorem mir velen nisht hoben kein antrinung fun Avshalomen. ailt zich avektsugein, kedei er zol zich nisht unterailen un undz oniogen, un brengen oif undz dos beiz, un shlogen di shtot miten sharf fun shverd.

2SA 15:14 And Dovid said unto all his avadim that were with him at Yerushalayim, Arise, and let us flee; or else we shall not escape from Avshalom; make speed to depart, lest he overtake us suddenly, and bring ra'ah (disaster) upon us, and strike the Ir with the edge of the cherev.

2SA 15:15 ‏האָבן די קנעכט פֿון מלך געזאָגט צום מלך: אַזױ װי אַלץ װאָס מײַן האַר דער מלך װעט אױסדערװײלן! דאָ זײַנען דײַנע קנעכט. edit

2SA 15:15 hoben di knecht fun melech gezogt tsum melech: azoi vi alts vos main Har der melech vet oisderveilen! do zainen daine knecht.

2SA 15:15 And the avadim of HaMelech said unto HaMelech, Hinei, thy avadim are ready to do whatsoever adoni HaMelech commands.

2SA 15:16 ‏איז אַרױסגעגאַנגען דער מלך, און זײַן גאַנץ הױזגעזינט נאָך אים. און דער מלך האָט איבערגעלאָזן די צען קעפּסװײַבער צו היטן דאָס הױז. edit

2SA 15:16 iz aroisgegangen der melech, un zain gants hoizgezint noch im. un der melech hot ibergelozen di tsen kepsvaiber tsu hiten dos hoiz.

2SA 15:16 And HaMelech went forth, and all his Bais after him. And HaMelech left ten nashim, which were pilagshim (concubines) , to be shomer over the Bais (palace) .

2SA 15:17 ‏און דער מלך איז אַרױסגעגאַנגען, און דאָס גאַנצע פֿאָלק נאָך אים, און זײ האָבן זיך אָפּגעשטעלט אין בֵית-מרחק. edit

2SA 15:17 un der melech iz aroisgegangen, un dos gantse folk noch im, un zei hoben zich opgeshtelt in beit-mrchk.

2SA 15:17 And HaMelech went forth, and kol haAm after him, and tarried in a place that was far off.

2SA 15:18 ‏און אַלע זײַנע קנעכט זײַנען אַריבערגעגאַנגען פֿאַרבײַ אים; און אַלע כּרֵתים און אַלע פּלֵתים, און אַלע גַתער, זעקס הונדערט מאַן װאָס זײַנען געקומען הינטער אים פֿון גַת, זײַנען אַריבערגעגאַנגען פֿאַרן מלך. edit

2SA 15:18 un ale zaine knecht zainen aribergegangen farbai im; un ale Keretim un ale Peletim, un ale Gater, zeks hundert man vos zainen gekumen hinter im fun Gat, zainen aribergegangen faran melech.

2SA 15:18 And all his avadim passed on by his yad; and all the Kereti, and all the Peleti, and all the Gittim, six hundred men which came after him from Gat, passed on before HaMelech.

2SA 15:19 ‏האָט דער מלך געזאָגט צו אִתַּין פֿון גַת: צו װאָס זאָלסט דו אױך גײן מיט אונדז? קער זיך אום, און בלײַב מיט דעם מלך, װאָרום דו ביסט אַ פֿרעמדער, און אױך ביסטו אַ פֿאַרטריבענער אין דײַן אָרט. edit

2SA 15:19 hot der melech gezogt tsu Ittaien fun Gat: tsu vos zolst du oich gein mit undz? ker zich um, un blaib mit dem melech, vorem du bist a fremder, un oich bistu a fartribener in dain ort.

2SA 15:19 Then said HaMelech to Ittai the Gitti, Why goest thou also with us? Return to thy place, and abide with HaMelech; for thou art a nokhri (foreigner) , and also an exile.

2SA 15:20 ‏ערשט נעכטן ביסטו געקומען, און הײַנט זאָל איך דיך מאַכן װאָגלען צו גײן מיט אונדז, בעת איך אַלײן גײ װוּהין מיר װעט זיך מאַכן? קער זיך אום, און קער אום דײַנע ברידער מיט דיר אין גענאָד און טרײַשאַפֿט. edit

2SA 15:20 ersht nechten bistu gekumen, un haint zol ich dich machen voglen tsu gein mit undz, beis ich alein gei vuhin mir vet zich machen? ker zich um, un ker um daine brider mit dir in genod un traishaft.

2SA 15:20 Whereas thou camest but yesterday, should I this day make thee wander about with us? Seeing I go to where I may, shuv (return thou) , and take back thy brethren; chesed and emes be with thee.

2SA 15:21 ‏האָט אִתַּי געענטפֿערט דעם מלך און האָט געזאָגט: אַזױ װי ה׳ לעבט, און אַזױ װי מײַן האַר דער מלך לעבט, אַז בלױז אין דעם אָרט װוּ מײַן האַר דער מלך װעט זײַן, סײַ צום טױט ‏ סײַ צום לעבן, נאָר דאָרטן װעט זײַן דײַן קנעכט! edit

2SA 15:21 hot Ittai geentfert dem melech un hot gezogt: azoi vi Hashem lebt, un azoi vi main Har der melech lebt, az bloiz in dem ort vu main Har der melech vet zain, sai tsum toit sai tsum leben, nor dorten vet zain dain knecht!

2SA 15:21 And Ittai answered HaMelech, and said, As Hashem liveth, and as adoni HaMelech liveth, surely in what makom adoni HaMelech shall be, whether in mavet or chayyim, even there also will thy eved be.

2SA 15:22 ‏האָט דָוִד געזאָגט צו אִתַּין: גײ און צי אַריבער. איז אִתַּי פֿון גַת אַריבערגעגאַנגען, און אַלע זײַנע מענטשן, און אַלע קלײנע קינדער װאָס מיט אים. edit

2SA 15:22 hot Dovid gezogt tsu Ittaien: gei un tsi ariber. iz Ittai fun Gat aribergegangen, un ale zaine mentshen, un ale kleine kinder vos mit im.

2SA 15:22 And Dovid said to Ittai, Go and pass over. And Ittai the Gitti passed over, and all his anashim, and all the little ones that were with him.

2SA 15:23 ‏און דאָס גאַנצע לאַנד האָט געװײנט אױף אַ הױכן קֹול, װען דאָס גאַנצע פֿאָלק איז אַריבערגעגאַנגען; און דער מלך איז אַריבער דעם טײַך קִדרוֹן, און דאָס גאַנצע פֿאָלק איז אַריבערגעגאַנגען אַקעגן דעם װעג פֿון מדבר. edit

2SA 15:23 un dos gantse land hot geveint oif a hoichen kol, ven dos gantse folk iz aribergegangen; un der melech iz ariber dem taich Kidron, un dos gantse folk iz aribergegangen akegen dem veg fun midbar.

2SA 15:23 And kol ha'aretz wept with a kol gadol (loud voice) , and kol haAm crossed over; HaMelech also himself crossed over the brook Kidron, and kol haAm crossed over, toward the derech of the midbar.

2SA 15:24 ‏און אָט אױך צָדוֹק און אַלע לוִיִים מיט אים, טראָגנדיק דעם אָרון פֿון ג-טס בְּרִית. און זײ האָבן אַװעקגעשטעלט דעם אָרון פֿון האלֹקים – אױך אֶבֿיָתָר איז אַרױפֿגעגאַנגען – ביז דאָס גאַנצע פֿאָלק האָט געענדיקט אַריבערגײן פֿון שטאָט. edit

2SA 15:24 un ot oich Tsadok un ale Leviim mit im, trogendik dem orn fun g-ts bris. un zei hoben avekgeshtelt dem orn fun HaElokim – oich Evyatar iz aroifgegangen – biz dos gantse folk hot geendikt aribergein fun shtot.

2SA 15:24 And hinei Tzadok also, and all the Levi'im were with him, bearing the Aron Brit HaElohim; and they set down the Aron HaElohim; and Evyatar (Abiathar) went up, until kol HaAm had done passing out of the Ir.

2SA 15:25 ‏האָט דער מלך געזאָגט צו צָדוֹקן: קער אום דעם אָרון פֿון האלֹקים אין שטאָט. אױב איך װעל געפֿינען חֵן אין די אױגן פֿון ה׳, װעט ער מיך אומקערן, און װעט מיך לאָזן זען אים און זײַן װױנונג. edit

2SA 15:25 hot der melech gezogt tsu Tsadoken: ker um dem orn fun HaElokim in shtot. oib ich vel gefinen chein in di oigen fun Hashem, vet er mich umkeren, un vet mich lozen zen im un zain voinung.

2SA 15:25 And HaMelech said unto Tzadok, Carry back the Aron HaElohim into the Ir; if I shall find chen (grace) in the eyes of Hashem , He will bring me again, and show me both Him, and His habitation;

2SA 15:26 ‏און אױב ער װעט אַזױ זאָגן: איך װיל דיך נישט, דאָ בין איך, זאָל ער טאָן מיט מיר אַזױ װי עס איז גוט אין זײַנע אױגן. edit

2SA 15:26 un oib er vet azoi zogen: ich vil dich nisht, do bin ich, zol er ton mit mir azoi vi es iz gut in zaine oigen.

2SA 15:26 But if He thus say, I have no delight in thee; hinei, here am I, let Him do to me as seemeth tov unto Him.

2SA 15:27 ‏און דער מלך האָט געזאָגט צו צָדוֹק דעם כֹּהן: זעסטו, קער זיך אום בשלום אין שטאָט, און אַחימַעַץ דײַן זון און יהוֹנָתָן דער זון פֿון אֶבֿיָתָרן, אײַערע בײדנס זין, מיט אײַך. edit

2SA 15:27 un der melech hot gezogt tsu Tsadok dem koyen: zestu, ker zich um besholem in shtot, un Achimaats dain zun un Yehonatan der zun fun Evyataren, aiere beidns zin, mit aich.

2SA 15:27 HaMelech said also unto Tzadok HaKohen, Art not thou the Ro'eh (seer) ? Return into the Ir in shalom, and your two banim with you, Achima'atz binecha, and Yehonatan Ben Evyatar (Abiathar) .

2SA 15:28 ‏זעט, איך װעל זיך אױפֿהאַלטן אין די פּלױנען פֿון מדבר, ביז עס קומט פֿון אײַך אַ װאָרט מיר אָנצוזאָגן. edit

2SA 15:28 zet, ich vel zich oifhalten in di ploinen fun midbar, biz es kumt fun aich a vort mir ontsuzogen.

2SA 15:28 See, I will tarry in the fords of the wilderness, until there come davar from you to inform me.

2SA 15:29 ‏און צָדוֹק און אֶבֿיָתָר האָבן אומגעקערט דעם אָרון פֿון האלֹקים קײן ירושָלַיִם, און זײ זײַנען דאָרטן געבליבן. edit

2SA 15:29 un Tsadok un Evyatar hoben umgekert dem orn fun HaElokim kein Yerusholayim, un zei zainen dorten gebliben.

2SA 15:29 Tzadok therefore and Evyatar (Abiathar) carried the Aron HaElohim back to Yerushalayim; and they tarried there.

2SA 15:30 ‏און דָוִד איז אַרױפֿגעגאַנגען מיט דעם אַרױפֿגאַנג פֿאַר הר-הזֵיתים, אַרױפֿגעגאַנגען און געװײנט, און זײַן קאָפּ איז געװען פֿאַרדעקט, און ער איז געגאַנגען באָרװעס; און דאָס גאַנצע פֿאָלק װאָס מיט אים האָבן פֿאַרדעקט איטלעכער זײַן קאָפּ, און זײ זײַנען אַרױפֿגעגאַנגען, און אַרױפֿגײענדיק געװײנט. edit

2SA 15:30 un Dovid iz aroifgegangen mit dem aroifgang far Hor-hzeitim, aroifgegangen un geveint, un zain kop iz geven fardekt, un er iz gegangen borves; un dos gantse folk vos mit im hoben fardekt itlecher zain kop, un zei zainen aroifgegangen, un aroifgeyendik geveint.

2SA 15:30 And Dovid went up by the ascent of Ma'aleh HaZeitim (Mount of Olives) , and wept as he went up, and had his rosh covered, and he went barefoot; and kol haAm with him covered every ish his rosh, and they went up, weeping as they went up.

2SA 15:31 ‏האָט מען דערצײלט דָוִדן, אַזױ צו זאָגן: אַחיתּוֹפֿל איז צװישן די װאָס בונטעװען זיך מיט אַבֿשָלומען. און דָוִד האָט געזאָגט: איך בעט דיך, ה׳, באַנאַריש די עצה פֿון אַחיתּוֹפֿלן. edit

2SA 15:31 hot men dertseilt Doviden, azoi tsu zogen: Achitophel iz tsvishen di vos bunteven zich mit Avshalomen. un Dovid hot gezogt: ich bet dich, Hashem, banarish di eitse fun Achitophelen.

2SA 15:31 And one told Dovid, saying, Achitophel is among the conspirators with Avshalom. And Dovid said, Hashem , turn now the etza (counsel) of Achitophel into foolishness.

2SA 15:32 ‏און עס איז געװען, װי דָוִד איז געקומען ביז דעם שפּיץ װאָס מע בוקט זיך דאָרטן צו אלֹקים, ערשט אים קומט אַנטקעגן חוּשַי, דער אַרכּי, מיט זײַן העמדל צעריסן, און ערד אױף זײַן קאָפּ. edit

2SA 15:32 un es iz geven, vi Dovid iz gekumen biz dem shpits vos me bukt zich dorten tsu Elokim, ersht im kumt antkegen Chushai, der Arki, mit zain hemdl tserisen, un erd oif zain kop.

2SA 15:32 And it came to pass, that when Dovid was come to the top of the mount, where he worshiped Elohim, hinei, Chushai the Arki came to meet him with his kesones torn, and adamah upon his rosh;

2SA 15:33 ‏האָט דָוִד צו אים געזאָגט: אַז דו גײַסט אַריבער מיט מיר, װעסטו זײַן אױף מיר אַ לאַסט. edit

2SA 15:33 hot Dovid tsu im gezogt: az du gaist ariber mit mir, vestu zain oif mir a last.

2SA 15:33 Unto whom Dovid said, If thou passest on with me, then thou shalt be a massa (burden) unto me;

2SA 15:34 ‏אָבער אַז דו װעסט זיך אין שטאָט אומקערן, און װעסט זאָגן צו אַבֿשָלומען: איך װעל זײַן דײַן קנעכט, מלך; דײַן פֿאָטערס קנעכט בין איך געװען פֿון אַ מאָל אָן, און אַצונד בין אין דײַן קנעכט, װעסטו מיר פֿאַרשטערן די עצה פֿון אַחיתּוֹפֿלן. edit

2SA 15:34 ober az du vest zich in shtot umkeren, un vest zogen tsu Avshalomen: ich vel zain dain knecht, melech; dain foters knecht bin ich geven fun a mol on, un atsund bin in dain knecht, vestu mir farshteren di eitse fun Achitophelen.

2SA 15:34 But if thou return to the Ir, and say unto Avshalom, I will be thy eved, O melech; as I have been eved avicha hitherto, so will I now also be thy eved; then mayest thou for me bring to nought the etza (counsel) of Achitophel.

2SA 15:35 ‏און מיט דיר זײַנען דאָך דאָרטן צָדוֹק און אֶבֿיָתָר די כֹּהנים; איז, איטלעך װאָרט װאָס דו װעסט הערן פֿון מלכס הױז, זאָלסטו דערצײלן צָדוֹק און אֶבֿיָתָר די כֹּהנים. edit

2SA 15:35 un mit dir zainen doch dorten Tsadok un Evyatar di koyanim; iz, itlech vort vos du vest heren fun melechs hoiz, zolstu dertseilen Tsadok un Evyatar di koyanim.

2SA 15:35 And hast thou not there with thee Tzadok and Evyatar (Abiathar) the kohanim? Therefore it shall be, that what thing soever thou shalt hear out of the Bais HaMelech, thou shalt tell it to Tzadok and Evyatar (Abiathar) the kohanim.

2SA 15:36 ‏זע, דאָרטן זײַנען דאָ מיט זײ זײערע בײדנס זין, אַחימַעַץ צָדוֹקס און יהוֹנָתָן אֶבֿיָתָרס, װעט איר דורך זײ מיר צושיקן איטלעך װאָרט װאָס איר װעט הערן. edit

2SA 15:36 ze, dorten zainen do mit zei zeyere beidns zin, Achimaats Tsadoks un Yehonatan Evyatars, vet ir durch zei mir tsushiken itlech vort vos ir vet heren.

2SA 15:36 Hinei, they have there with them their two banim, Achima'atz son of Tzadok, and Yehonatan of Evyatar; by them ye shall send unto me everything that ye can hear.

2SA 15:37 ‏און חוּשַי, דָוִדס גוטער פֿרײַנט, איז געקומען אין שטאָט, װען אַבֿשָלום האָט געזאָלט אָנקומען אין ירושָלַיִם. edit

2SA 15:37 un Chushai, Dovids guter fraint, iz gekumen in shtot, ven Avshalom hot gezolt onkumen in Yerusholayim.

2SA 15:37 So Chushai the re'eh Dovid came into the Ir, and Avshalom came into Yerushalayim.

2SA 16:1 ‏און װי דָוִד איז געװען אַ ביסל אַװעקגעגאַנגען פֿון שפּיץ, ערשט ציבֿאָ דער יונג פֿון מפֿיבֿוֹשתן קומט אים אַנטקעגן מיט אַ פּאָר געזאָטלטע אײזלען, און אױף זײ צװײ הונדערט ברױטן, און הונדערט בינטלעך ראָזינקעס, און הונדערט בינטלעך זומערױפּס, און אַ לאָגל װײַן. edit

2SA 16:1 un vi Dovid iz geven a bisel avekgegangen fun shpits, ersht Tsiva der yung fun Mephivosheten kumt im antkegen mit a por gezotlte eizlen, un oif zei tsvei hundert broiten, un hundert bintlech rozinkes, un hundert bintlech zumeroips, un a logl vain.

2SA 16:1 And when Dovid was a little past the top of the hill, hinei, Tziva the na'ar of Mephivoshet met him, with a couple of chamorim saddled, and upon them 200 lechem, and 100 bunches of tzimmukim, and 100 kayitz, and a skin of yayin.

2SA 16:2 ‏האָט דער מלך געזאָגט צו ציבֿאָן: צו װאָס זײַנען די דאָזיקע בײַ דיר? האָט ציבֿאָ געזאָגט: די אײזלען פֿאַר דעם מלכס הױזגעזינט צו רײַטן, און דאָס ברױט און די זומערױפּס פֿאַר די יונגען צום עסן, און דער װײַן צום טרינקען פֿאַר דעם פֿאַרשמאַכטן אין מדבר. edit

2SA 16:2 hot der melech gezogt tsu Tsivaen: tsu vos zainen di dozike bai dir? hot Tsiva gezogt: di eizlen far dem melechs hoizgezint tsu raiten, un dos broit un di zumeroips far di yungen tsum esen, un der vain tsum trinken far dem farshmachten in midbar.

2SA 16:2 And HaMelech said unto Tziva, What meanest thou by these? And Tziva said, The chamorim are for the Bais HaMelech to ride on; and the lechem and kayitz for the ne'arim to eat; and the yayin, that such as be faint in the midbar may drink.

2SA 16:3 ‏האָט דער מלך געזאָגט: און װוּ איז דײַן האַרס זון? האָט ציבֿאָ געזאָגט צום מלך: אָן איז ער געבליבן אין ירושָלַיִם, װאָרום ער האָט געזאָגט: הײַנט װעט מיר דאָס הױז פֿון יִשׂרָאֵל אומקערן די מלוכה פֿון מײַן פֿאָטער. edit

2SA 16:3 hot der melech gezogt: un vu iz dain Hars zun? hot Tsiva gezogt tsum melech: on iz er gebliben in Yerusholayim, vorem er hot gezogt: haint vet mir dos hoiz fun Yisroel umkeren di meluche fun main foter.

2SA 16:3 And HaMelech said, And where is the ben adoneicha? And Tziva said unto HaMelech, Hinei, he abideth at Yerushalayim; for he said, Today shall Bais Yisroel restore to me the mamlechut avi.

2SA 16:4 ‏האָט דער מלך געזאָגט צו ציבֿאָן: זע, אַלצדינג װאָס געהערט צו מפֿיבֿוֹשתן איז דײַנס. האָט ציבֿאָ געזאָגט: איך בוק זיך; לאָמיך געפֿינען חֵן אין דײַנע אױגן, מײַן האַר מלך. edit

2SA 16:4 hot der melech gezogt tsu Tsivaen: ze, altsding vos gehert tsu Mephivosheten iz dains. hot Tsiva gezogt: ich buk zich; lomich gefinen chein in daine oigen, main Har melech.

2SA 16:4 Then said HaMelech to Tziva, Hinei, thine are all that pertained unto Mephivoshet. Tziva said, I humbly prostrate myself. May I find chen in thy sight, adoni, O Melech.

2SA 16:5 ‏און װי דער מלך דָוִד איז געקומען ביז בחורים, ערשט פֿון דאָרטן גײט אַרױס אַ מאַן פֿון דער משפּחה פֿון שָאולס הױז, װאָס זײַן נאָמען איז געװען שִמְעִי דער זון פֿון גֵראָן – גײט און שילט גײענדיק. edit

2SA 16:5 un vi der melech Dovid iz gekumen biz bochurim, ersht fun dorten geit arois a man fun der mishpoche fun Shauls hoiz, vos zain nomen iz geven Shimei der zun fun Geraen – geit un shilt geyendik.

2SA 16:5 When Dovid HaMelech came to Bachurim, hinei, from there came out an ish of the mishpakhat Bais Sha'ul; shmo Shime'i Ben Gera; and he, cursing continuously, came.

2SA 16:6 ‏און ער האָט געװאָרפֿן מיט שטײנער אױף דָוִדן, און אױף אַלע קנעכט פֿון מלך דָוִדן; און דאָס גאַנצע פֿאָלק און אַלע גיבוֹרים זײַנען געװען פֿון זײַן רעכטער זײַט און פֿון זײַן לינקער. edit

2SA 16:6 un er hot gevorfen mit shteiner oif Doviden, un oif ale knecht fun melech Doviden; un dos gantse folk un ale giborim zainen geven fun zain rechter zait un fun zain linker.

2SA 16:6 And he cast avanim (stones) at Dovid, and at all the avadim of Dovid HaMelech; and at kol haAm and at all the Gibborim that were on his right and on his left.

2SA 16:7 ‏און אַזױ האָט שִמְעִי געזאָגט, װען ער האָט געשאָלטן: גײ אַרױס, גײ אַרױס, בלוטיקער מענטש און נידערטרעכטיקער מענטש. edit

2SA 16:7 un azoi hot Shimei gezogt, ven er hot gesholten: gei arois, gei arois, blutiker mentsh un nidertrechtiker mentsh.

2SA 16:7 And thus said Shime'i when he cursed, Come out, come out, thou ish hadamim and thou ish habeliyya'al;

2SA 16:8 ‏ה׳ האָט אומגעקערט אױף דיר אַל דאָס בלוט פֿון דעם הױז פֿון שָאולן, װאָס דו ביסט געװאָרן מלך אױף זײַן אָרט, ‏ און ה׳ האָט געגעבן די מלוכה אין דער האַנט פֿון דײַן זון אַבֿשָלומען. און אָט ביסטו אין דײַן אומגליק, װײַל אַ בלוטיקער מענטש ביסטו. edit

2SA 16:8 Hashem hot umgekert oif dir al dos blut fun dem hoiz fun Shaulen, vos du bist gevoren melech oif zain ort, un Hashem hot gegeben di meluche in der hant fun dain zun Avshalomen. un ot bistu in dain umglik, vail a blutiker mentsh bistu.

2SA 16:8 Hashem hath returned upon thee all the dahm of the Bais Sha'ul, in whose place thou hast reigned; and Hashem hath delivered the meluchah (kingdom) into the yad Avshalom binecha; and, behold, thou art taken in thy ra'ah, because thou art an ish damim.

2SA 16:9 ‏האָט אַבֿישַי דער זון פֿון צרוּיָהן געזאָגט צום מלך: פֿאַר װאָס זאָל דער דאָזיקער טױטער הונט שילטן מײַן האַר דעם מלך? לאָמיך, איך בעט דיך אַריבערגײן, און איך װעל אים דעם קאָפּ אַראָפּנעמען. edit

2SA 16:9 hot Avishai der zun fun Tseruyahen gezogt tsum melech: far vos zol der doziker toiter hunt shilten main Har dem melech? lomich, ich bet dich aribergein, un ich vel im dem kop aropnemen.

2SA 16:9 Then said Avishai Ben Tzeruyah unto HaMelech, Why should this kelev hamet (dead dog) curse adoni HaMelech? Let me go over, now and cut off his rosh.

2SA 16:10 ‏האָט דער מלך געזאָגט: װאָס קער איך זיך אָן מיט אײַך, זין פֿון צרוּיָהן? אױב ער שילט, איז דאָס װײַל ה׳ האָט אים געהײסן: שילט דָוִדן; און װער קען זאָגן: פֿאַר װאָס טוסטו אַזױ? edit

2SA 16:10 hot der melech gezogt: vos ker ich zich on mit aich, zin fun Tseruyahen? oib er shilt, iz dos vail Hashem hot im geheisen: shilt Doviden; un ver ken zogen: far vos tustu azoi?

2SA 16:10 And HaMelech said, What have I to do with you, ye Bnei Tzeruyah? So let him curse, because Hashem hath said unto him, Curse Dovid. Who shall then say, why hast thou done so?

2SA 16:11 ‏און דָוִד האָט געזאָגט צו אַבֿישַין און צו אַלע זײַנע קנעכט: זע, מײַן זון װאָס איז אַרױס פֿון מײַנע אינגעװײד זוכט מײַן לעבן, הײַנט װי שױן אַצונד דער בנימינער? לאָזט אים, און זאָל ער שילטן, װאָרום ה׳ האָט אים געהײסן. edit

2SA 16:11 un Dovid hot gezogt tsu Avishaien un tsu ale zaine knecht: ze, main zun vos iz arois fun maine ingeveid zucht main leben, haint vi shoin atsund der Binyaminer? lozt im, un zol er shilten, vorem Hashem hot im geheisen.

2SA 16:11 And Dovid said to Avishai, and to all his avadim, Hinei, beni, which came forth from within me, seeketh my nefesh; how much more now may this Ben-HaYemini (Benjamite) do it? Let him alone, and let him curse; for Hashem hath bidden him.

2SA 16:12 ‏אפֿשר װעט ה׳ זען מײַן אױג, און ה׳ װעט מיר אומקערן גוטס פֿאַר ‏ זײַן קללהן הײַנטיקן טאָג. edit

2SA 16:12 efsher vet Hashem zen main oig, un Hashem vet mir umkeren guts far zain kellhen haintiken tog.

2SA 16:12 It may be that Hashem will look on mine affliction, that Hashem will repay me tovah for his cursing this day.

2SA 16:13 ‏און דָוִד און זײַנע מענטשן זײַנען געגאַנגען אױפֿן װעג, און שִמְעִי איז געגאַנגען בײַם זײַט באַרג אַקעגן אים, געגאַנגען און געשאָלטן, און געװאָרפֿן מיט שטײנער אַקעגן אים, און געשאָטן מיט שטױב. edit

2SA 16:13 un Dovid un zaine mentshen zainen gegangen oifen veg, un Shimei iz gegangen baim zait barg akegen im, gegangen un gesholten, un gevorfen mit shteiner akegen im, un geshoten mit shtoib.

2SA 16:13 And as Dovid and his anashim went by the derech, Shime'i went along on the hillside opposite him, cursed as he went, threw avanim at him, and kicked up aphar.

2SA 16:14 ‏און דער מלך און דאָס גאַנצע פֿאָלק װאָס מיט אים זײַנען אָנגעקומען מידע; און ער האָט זיך אָפּגערוט דאָרטן. edit

2SA 16:14 un der melech un dos gantse folk vos mit im zainen ongekumen mide; un er hot zich opgeres dorten.

2SA 16:14 And HaMelech, and kol HaAm that were with him, arrived weary, and refreshed themselves there.

2SA 16:15 ‏און אַבֿשָלום און דאָס גאַנצע פֿאָלק, די מענער פֿון יִשׂרָאֵל, זײַנען אָנגעקומען קײן ירושָלַיִם, און אַחיתּוֹפֿל מיט אים. edit

2SA 16:15 un Avshalom un dos gantse folk, di mener fun Yisroel, zainen ongekumen kein Yerusholayim, un Achitophel mit im.

2SA 16:15 And Avshalom, and kol HaAm Ish Yisroel, came to Yerushalayim, and Achitophel with him.

2SA 16:16 ‏און עס איז געװען, אַז חוּשַי דער אַרכּי, דָוִדס גוטער פֿרײַנט, איז געקומען צו אַבֿשָלומען, האָט חוּשַי געזאָגט צו אַבֿשָלומען: לעבן זאָל דער מלך! לעבן זאָל דער מלך! edit

2SA 16:16 un es iz geven, az Chushai der Arki, Dovids guter fraint, iz gekumen tsu Avshalomen, hot Chushai gezogt tsu Avshalomen: leben zol der melech! leben zol der melech!

2SA 16:16 And it came to pass, when Chushai the Arki, re'eh Dovid, was come unto Avshalom, that Chushai said unto Avshalom, Long live HaMelech, Long live HaMelech.

2SA 16:17 ‏האָט אַבֿשָלום געזאָגט צו חוּשַין: איז דאָס דײַן גינציקײט צו דײַן גוטן פֿרײַנט? פֿאַר װאָס ביסטו נישט געגאַנגען מיט דײַן גוטן פֿרײַנט? edit

2SA 16:17 hot Avshalom gezogt tsu Chushaien: iz dos dain gintsikeit tsu dain guten fraint? far vos bistu nisht gegangen mit dain guten fraint?

2SA 16:17 And Avshalom said to Chushai, Is this thy chesed (loyal loving-kindness) to thy re'a (friend) ? Why wentest thou not with thy re'a (friend) ?

2SA 16:18 ‏האָט חוּשַי געזאָגט צו אַבֿשָלומען: נײן! נײַערט װעמען ה׳ און דאָס דאָזיקע פֿאָלק און אַלע מענער פֿון יִשׂרָאֵל האָבן אױסדערװײלט, צו אים געהער איך, און מיט אים װיל איך בלײַבן. edit

2SA 16:18 hot Chushai gezogt tsu Avshalomen: nein! naiert vemen Hashem un dos dozike folk un ale mener fun Yisroel hoben oisderveilt, tsu im geher ich, un mit im vil ich blaiben.

2SA 16:18 Chushai said unto Avshalom, Lo; but whom Hashem , this people, and kol Ish Yisroel, choose, his will I be, and with him will I abide.

2SA 16:19 ‏און צװײטנס, װעמען װעל איך דינען? דאָך בײַ זײַן זון; אַזױ װי איך האָב געדינט בײַ דײַן פֿאָטער, אַזױ װעל איך זײַן בײַ דיר. edit

2SA 16:19 un tsveitns, vemen vel ich dinen? doch bai zain zun; azoi vi ich hob gedint bai dain foter, azoi vel ich zain bai dir.

2SA 16:19 And again, whom should I serve? Should I not serve in the presence of bno? As I have served in the presence of Avicha, so will I be in thy presence.

2SA 16:20 ‏און אַבֿשָלום האָט געזאָגט צו אַחיתּוֹפֿלן: גיט אײַער עצה װאָס מיר זאָלן טאָן. edit

2SA 16:20 un Avshalom hot gezogt tsu Achitophelen: git aier eitse vos mir zolen ton.

2SA 16:20 Then said Avshalom to Achitophel, Give etza (counsel, advice, wisdom) among you what we shall do.

2SA 16:21 ‏האָט אַחיתּוֹפֿל געזאָגט צו אַבֿשָלומען: קום צו די קעפּסװײַבער פֿון דײַן פֿאָטער, װאָס ער האָט געלאָזן צו היטן דאָס הױז. און אַז גאַנץ יִשׂרָאֵל װעט הערן, אַז דו האָסט זיך פֿאַרמיאוסט בײַ דײַן פֿאָטער, אַזױ װעלן שטאַרק װערן די הענט פֿון אַלע װאָס מיט דיר. edit

2SA 16:21 hot Achitophel gezogt tsu Avshalomen: kum tsu di kepsvaiber fun dain foter, vos er hot gelozen tsu hiten dos hoiz. un az gants Yisroel vet heren, az du host zich farmiust bai dain foter, azoi velen shtark veren di hent fun ale vos mit dir.

2SA 16:21 And Achitophel said unto Avshalom, Go in unto the pilagshim of Avicha, which he hath left to be shomer over the Bais (palace) ; and kol Yisroel shall hear that thou art a stench to Avicha; then shall the hands of all that are with thee be chazak (strong) .

2SA 16:22 ‏האָט מען פֿאַרשפּרײט אַ געצעלט פֿאַר אַבֿשָלומען אױפֿן דאַך, און אַבֿשָלום איז געקומען צו די קעפּסװײַבער פֿון זײַן פֿאָטער פֿאַר די אױגן פֿון גאַנץ יִשׂרָאֵל. edit

2SA 16:22 hot men farshpreit a getselt far Avshalomen oifen dach, un Avshalom iz gekumen tsu di kepsvaiber fun zain foter far di oigen fun gants Yisroel.

2SA 16:22 So they spread Avshalom an ohel upon the gag (roof) ; and Avshalom went in unto the pilagshim of Aviv in the sight of kol Yisroel.

2SA 16:23 ‏און אַן עצה װאָס אַחיתּוֹפֿל האָט געעֵצֶהט, איז אין יענע טעג געװען אַזױ װי אַ מענטש זאָל פֿרעגן בײַ דעם װאָרט פֿון האלֹקים. אַזױ איז געװען איטלעכע עצה פֿון אַחיתּוֹפֿלן סײַ בײַ דָוִדן סײַ בײַ אַבֿשָלומען. edit

2SA 16:23 un an eitse vos Achitophel hot geetseht, iz in yene teg geven azoi vi a mentsh zol fregen bai dem vort fun HaElokim. azoi iz geven itleche eitse fun Achitophelen sai bai Doviden sai bai Avshalomen.

2SA 16:23 And the etza (counsel) of Achitophel, which he counselled in those days, was as if an ish had inquired at the davar HaElohim; so was all the etza (counsel) of Achitophel both with Dovid and with Avshalom.

2SA 17:1 ‏און אַחיתּוֹפֿל האָט געזאָגט צו אַבֿשָלומען: לאָמיך אַקאָרשט אױסקלײַבן צװעלף טױזנט מאַן, און איך װעל אױפֿשטײן, און װעל נאָכיאָגן דָוִדן די נאַכט. edit

2SA 17:1 un Achitophel hot gezogt tsu Avshalomen: lomich akorsht oisklaiben tsvelf toiznt man, un ich vel oifshtein, un vel nochyogen Doviden di nacht.

2SA 17:1 Moreover Achitophel said unto Avshalom, Let me now choose out shneym asar elef ish, and I will arise and pursue after Dovid halailah (this night) ;

2SA 17:2 ‏און איך װעל קומען אױף אים װען ער איז מיד און אָפּהענטיק, און װעל אים דערשרעקן, און דאָס גאַנצע פֿאָלק װאָס מיט אים װעט אַנטלױפֿן, און איך װעל דערשלאָגן דעם מלך אַלײן; edit

2SA 17:2 un ich vel kumen oif im ven er iz mid un ophentik, un vel im dershreken, un dos gantse folk vos mit im vet antloifen, un ich vel dershlogen dem melech alein;

2SA 17:2 And I will come upon him while he is weary and weak of hands, and will make him tremble with fear; and kol haAm that are with him shall flee; and I will strike HaMelech only;

2SA 17:3 ‏און איך װעל אומקערן צו דיר דאָס גאַנצע פֿאָלק. אַז אַלע װעלן זיך אומקערן [אַחוץ] דער מאַן װאָס דו זוכסט, װעט דאָס גאַנצע פֿאָלק זײַן אין פֿריד. edit

2SA 17:3 un ich vel umkeren tsu dir dos gantse folk. az ale velen zich umkeren [achuts] der man vos du zuchst, vet dos gantse folk zain in frid.

2SA 17:3 When I return kol HaAm to you, all except the ish whom thou seekest, it is as if [kol HaAm] returned; so kol haAm shall be in shalom.

2SA 17:4 ‏איז די זאַך געװען גלײַך אין די אױגן פֿון אַבֿשָלומען, און אין די אױגן פֿון אַלע עלטסטע פֿון יִשׂרָאֵל. edit

2SA 17:4 iz di zach geven glaich in di oigen fun Avshalomen, un in di oigen fun ale eltste fun Yisroel.

2SA 17:4 And the saying pleased Avshalom well, and kol Ziknei Yisroel.

2SA 17:5 ‏און אַבֿשָלום האָט געזאָגט: רוף אױך, איך בעט דיך, חוּשַי דעם אַרכּי, און לאָמיר הערן אױך װאָס אין זײַן מױל. edit

2SA 17:5 un Avshalom hot gezogt: ruf oich, ich bet dich, Chushai dem Arki, un lomir heren oich vos in zain moil.

2SA 17:5 Then said Avshalom, Call now Chushai the Arki also, and let us hear likewise from his peh (mouth) .

2SA 17:6 ‏איז געקומען חוּשַי צו אַבֿשָלומען, און אַבֿשָלום האָט צו אים געזאָגט, אַזױ צו זאָגן: אַזױ װי דאָס דאָזיקע װאָרט האָט אַחיתּוֹפֿל גערעדט. זאָלן מיר טאָן לױט זײַן װאָרט אָדער נישט? רעד דו. edit

2SA 17:6 iz gekumen Chushai tsu Avshalomen, un Avshalom hot tsu im gezogt, azoi tsu zogen: azoi vi dos dozike vort hot Achitophel geredt. zolen mir ton loit zain vort oder nisht? red du.

2SA 17:6 And when Chushai was come to Avshalom, Avshalom spoke unto him, saying, Achitophel hath spoken after this manner; shall we do after his saying? If not; speak thou.

2SA 17:7 ‏האָט חוּשַי געזאָגט צו אַבֿשָלומען: נישט גוט איז די עצה װאָס אַחיתּוֹפֿל עצהט דאָס מאָל. edit

2SA 17:7 hot Chushai gezogt tsu Avshalomen: nisht gut iz di eitse vos Achitophel etsht dos mol.

2SA 17:7 And Chushai said unto Avshalom, The etza (counsel) that Achitophel hath given is not tovah at this time.

2SA 17:8 ‏און חוּשַי האָט געזאָגט: דו קענסט דײַן פֿאָטער און זײַנע מענטשן, אַז זײ זײַנען גיבוֹרים, און זײ זײַנען פֿאַרביטערט אין געמיט, אַזױ װי אַ בערינטע אין פֿעלד באַרױבט פֿון אירע יונגע; אױך איז דײַן פֿאָטער אַ מאַן פֿון מלחמה, און ער װעט נישט נעכטיקן מיטן פֿאָלק. edit

2SA 17:8 un Chushai hot gezogt: du kenst dain foter un zaine mentshen, az zei zainen giborim, un zei zainen farbitert in gemit, azoi vi a berinte in feld baroibt fun ire yunge; oich iz dain foter a man fun milchome, un er vet nisht nechtiken miten folk.

2SA 17:8 For, said Chushai, thou knowest Avicha and his anashim, that they be Gibborim, and they be enraged in their nefesh, as a dov (bear) robbed of her cubs in the sadeh; and Avicha is ish milchamah, and will not spend the night with HaAm (the troops) .

2SA 17:9 ‏אָט איז ער אַצונד באַהאַלטן אין אײנער פֿון די גריבער, אָדער אין אײנעם פֿון די ערטער; און עס װעט זײַן, אַז עמעצער װעט אין זײ אַרײַנפֿאַלן אין אָנהײב, און אַ הערער װעט הערן, װעט ער זאָגן: אַ מפּלה איז געװען צװישן דעם פֿאָלק װאָס הינטער אַבֿשָלומען. edit

2SA 17:9 ot iz er atsund bahalten in einer fun di griber, oder in einem fun di erter; un es vet zain, az emetser vet in zei arainfalen in onheib, un a herer vet heren, vet er zogen: a mple iz geven tsvishen dem folk vos hinter Avshalomen.

2SA 17:9 Hinei, he is hid now in one of the pits, or in some other makom; and it will come to pass, when some of them be overthrown at the outset, that whosoever heareth it will say, There is a magefah (slaughter) among the people that follow Avshalom.

2SA 17:10 ‏און אַפֿילו דער װאָס איז אַ העלדישער יונג, װאָס זײַן האַרץ איז אַזױ װי דאָס האַרץ פֿון אַ לײב, װעט אין גאַנצן צעגאַנגען װערן, װאָרום גאַנץ יִשׂרָאֵל װײס אַז דײַן פֿאָטער איז אַ גִבור, און די װאָס מיט אים זײַנען העלדישע יונגען. edit

2SA 17:10 un afile der vos iz a heldisher yung, vos zain harts iz azoi vi dos harts fun a laib, vet in gantsen tsegangen veren, vorem gants Yisroel veis az dain foter iz a gibbor, un di vos mit im zainen heldishe yungen.

2SA 17:10 And he also that is chayil (valiant) , whose lev is as the lev ha'aryeh (heart of a lion) , shall utterly melt; for kol Yisroel knoweth that Avicha is a Gibbor, and they that be with him are Bnei Chayil (valiant men) .

2SA 17:11 ‏אָבער איך עצה אַז אײַנגעזאַמלט זאָל אײַנגעזאַמלט װערן גאַנץ יִשׂרָאֵל אַרום דיר, פֿון דָן און ביז באֵר-שֶבַֿע, אַזױ װי דער זאַמד װאָס בײַם ים אין פֿילקײט, און דו אַלײן זאָלסט גײן אין מלחמה. edit

2SA 17:11 ober ich eitse az aingezamlt zol aingezamlt veren gants Yisroel arum dir, fun Dan un biz Beer-Sheva, azoi vi der zamd vos baim yam in filkeit, un du alein zolst gein in milchome.

2SA 17:11 Therefore, I counsel that kol Yisroel be fully gathered unto thee, from Dan even to Be'er-Sheva, as the chol (sand) that is by the yam for multitude; and that thou thyself go into battle in person.

2SA 17:12 ‏און אַז מיר װעלן קומען אױף אים אין אײנעם פֿון די ערטער װאָס ער געפֿינט זיך דאָרטן, װעלן מיר זיך אַראָפּלאָזן אױף אים, אַזױ װי עס פֿאַלט דער טױ אױף דער ערד; און פֿון אים און פֿון אַלע מענטשן װאָס מיט אים, װעט אַפֿילו אײנער נישט בלײַבן. edit

2SA 17:12 un az mir velen kumen oif im in einem fun di erter vos er gefint zich dorten, velen mir zich aroplozen oif im, azoi vi es falt der toi oif der erd; un fun im un fun ale mentshen vos mit im, vet afile einer nisht blaiben.

2SA 17:12 So shall we come upon him in some makom where he shall be found, and we will light upon him as the tal (dew) falleth on the adamah; and of him and of kol ha'anashim that are with him there shall not be left so much as one.

2SA 17:13 ‏און אַז ער װעט זיך אַרײַנקלײַבן אין שטאָט, װעלן גאַנץ יִשׂרָאֵל לאָזן אַרױפֿטראָגן צו יענער שטאָט שטריק, און מיר װעלן עס אַראָפּשלעפּן אין טאָל, ביז דאָרטן װעט זיך אַפֿילו אַ שטײנדל נישט געפֿינען. edit

2SA 17:13 un az er vet zich arainklaiben in shtot, velen gants Yisroel lozen aroiftrogen tsu yener shtot shtrik, un mir velen es aropshlepen in tal, biz dorten vet zich afile a shteindl nisht gefinen.

2SA 17:13 Moreover, if he has withdrawn into a city, then shall kol Yisroel bring chavalim (ropes) to that city, and we will draw it into the ravine, until there be not one small stone found there.

2SA 17:14 ‏האָט געזאָגט אַבֿשָלום און אַלע מענער פֿון יִשׂרָאֵל: די עצה פֿון חוּשַי דעם אַרכּי איז בעסער װי די עצה פֿון אַחיתּוֹפֿלן. װאָרום ה׳ האָט באַשערט צו פֿאַרשטערן די גוטע עצה פֿון אַחיתּוֹפֿלן, כּדי ה׳ זאָל ברענגען דאָס בײז אױף אַבֿשָלומען. edit

2SA 17:14 hot gezogt Avshalom un ale mener fun Yisroel: di eitse fun Chushai dem Arki iz beser vi di eitse fun Achitophelen. vorem Hashem hot bashert tsu farshteren di gute eitse fun Achitophelen, kedei Hashem zol brengen dos beiz oif Avshalomen.

2SA 17:14 And Avshalom and kol Ish Yisroel said, The etza (counsel) of Chushai the Arki is better than the etza of Achitophel. For Hashem had resolved to annul the etza of Achitophel, to the intent that Hashem might bring ra'ah upon Avshalom.

2SA 17:15 ‏און חוּשַי האָט געזאָגט צו צָדוֹק און צו אֶבֿיָתָר די כֹּהנים: אַזױ און אַזױ האָט אַחיתּוֹפֿל געעֵצֶהט אַבֿשָלומען און די עלטסטע פֿון יִשׂרָאֵל, און אַזױ און אַזױ האָב איך געעֵצֶהט. edit

2SA 17:15 un Chushai hot gezogt tsu Tsadok un tsu Evyatar di koyanim: azoi un azoi hot Achitophel geetseht Avshalomen un di eltste fun Yisroel, un azoi un azoi hob ich geetseht.

2SA 17:15 Then said Chushai unto Tzadok and to Evyatar (Abiathar) the kohanim, Thus and thus did Achitophel counsel Avshalom and the Ziknei Yisroel; and thus and thus have I counselled.

2SA 17:16 ‏און אַצונד, שיקט אױף גיך און זאָגט אָן דָוִדן, אַזױ צו זאָגן. זאָלסט נישט נעכטיקן די נאַכט אין די פּלױנען פֿון מדבר, נאָר אַריבערגײן מוזטו אַריבערגײן, כּדי דער מלך און דאָס גאַנצע פֿאָלק װאָס מיט אים זאָלן נישט אומגעבראַכט װערן. edit

2SA 17:16 un atsund, shikt oif gich un zogt on Doviden, azoi tsu zogen. zolst nisht nechtiken di nacht in di ploinen fun midbar, nor aribergein muztu aribergein, kedei der melech un dos gantse folk vos mit im zolen nisht umgebracht veren.

2SA 17:16 Now therefore send quickly, and tell Dovid, saying, Spend not halailah (this night) in the plains of the midbar, but speedily cross over; lest HaMelech be swallowed up, and kol haAm that are with him.

2SA 17:17 ‏און יהוֹנָתָן און אַחימַעַץ זײַנען געשטאַנען אין עֵין-רוֹגֵל, און אַ דינסט פֿלעגט גײן און זײ דערצײלן, און זײ פֿלעגן גײן און דערצײלן דעם מלך דָוִדן; װאָרום זײ האָבן זיך נישט געטאָרט װײַזן אַרײַנצוקומען אין שטאָט. edit

2SA 17:17 un Yehonatan un Achimaats zainen geshtanen in eein-rogel, un a dinst flegt gein un zei dertseilen, un zei flegen gein un dertseilen dem melech Doviden; vorem zei hoben zich nisht getort vaizen araintsukumen in shtot.

2SA 17:17 Now Yehonatan and Achima'atz stayed by Ein-Rogel; for they dared not be seen to come into the Ir; and a shifchah went and told them; and they went and told Dovid HaMelech.

2SA 17:18 ‏האָט זײ אַ ייִנגל דערזען, און ער האָט דערצײלט אַבֿשָלומען. זײַנען זײ בײדע אױף גיך אַװעק, און זײַנען געקומען צו דעם הױז פֿון אַ מאַן אין בחורים; און ער האָט געהאַט אַ ברונעם אין זײַן הױף, האָבן זײ אַראָפּגענידערט אַהין. edit

2SA 17:18 hot zei a yingel derzen, un er hot dertseilt Avshalomen. zainen zei beide oif gich avek, un zainen gekumen tsu dem hoiz fun a man in bochurim; un er hot gehat a brunem in zain hoif, hoben zei aropgenidert ahin.

2SA 17:18 Nevertheless a na'ar saw them, and told Avshalom; but they went both of them away quickly, and came to a bais ish in Bachurim, which had a be'er (well) in his khatzer; to where they went down.

2SA 17:19 ‏און די פֿרױ האָט גענומען און האָט אַריבערגעשפּרײט אַ דעקע איבער דער עפֿענונג פֿון ברונעם, און האָט אױסגעשפּרײט דערױף גריץ, און קײן זאַך איז נישט געװען קאָנטיק. edit

2SA 17:19 un di froi hot genumen un hot aribergeshpreit a deke iber der efenung fun brunem, un hot oisgeshpreit deroif grits, un kein zach iz nisht geven kontik.

2SA 17:19 And the isha took and spread a masakh (covering, curtain) over the mouth of the be'er, and spread hulled grain thereon; and the thing was not known.

2SA 17:20 ‏און אַבֿשָלומס קנעכט זײַנען געקומען צו דער פֿרױ אין הױז, און האָבן געזאָגט: װוּ זײַנען אַחימַעַץ און יהוֹנָתָן? האָט די פֿרױ צו זײ געזאָגט: זײ זײַנען אַריבערגעגאַנגען דעם װאַסערשטראָם. האָבן זײ געזוכט, און האָבן נישט געפֿונען; און זײ האָבן זיך אומגעקערט קײן ירושָלַיִם. edit

2SA 17:20 un Avshaloms knecht zainen gekumen tsu der froi in hoiz, un hoben gezogt: vu zainen Achimaats un Yehonatan? hot di froi tsu zei gezogt: zei zainen aribergegangen dem vasershtrom. hoben zei gezucht, un hoben nisht gefunen; un zei hoben zich umgekert kein Yerusholayim.

2SA 17:20 And when the avadim of Avshalom came to the bais to the isha, they said, Where is Achima'atz and Yehonatan? And the isha said unto them, They are gone over the brook of mayim. And when they had sought and could not find them, they returned to Yerushalayim.

2SA 17:21 ‏און עס איז געװען נאָך זײער אַװעקגײן, זײַנען זײ אַרױפֿגעקומען פֿון ברונעם, און זײַנען געגאַנגען און האָבן דערצײלט דעם מלך דָוִדן, און זײ האָבן געזאָגט צו דָוִדן: שטײט אױף און גײט אַריבער אױף גיך דעם װאַסער, װאָרום אַזױ האָט אַחיתּוֹפֿל געעֵצֶהט אַקעגן אײַך. edit

2SA 17:21 un es iz geven noch zeyer avekgein, zainen zei aroifgekumen fun brunem, un zainen gegangen un hoben dertseilt dem melech Doviden, un zei hoben gezogt tsu Doviden: shteit oif un geit ariber oif gich dem vaser, vorem azoi hot Achitophel geetseht akegen aich.

2SA 17:21 And it came to pass, after they were departed, that they climbed up out of the be'er (well) , and went and told Dovid HaMelech, and said unto Dovid, Arise, and cross quickly over the mayim; for thus hath Achitophel counselled against you.

2SA 17:22 ‏איז אױפֿגעשטאַנען דָוִד און דאָס גאַנצע פֿאָלק װאָס מיט אים, און זײ זײַנען אַריבערגעגאַנגען דעם יַרדן; ביזן ליכט פֿון פֿרימאָרגן האָט צו מאָל אײנער נישט געפֿעלט װאָס איז נישט אַריבערגעגאַנגען דעם יַרדן. edit

2SA 17:22 iz oifgeshtanen Dovid un dos gantse folk vos mit im, un zei zainen aribergegangen dem Yarden; bizen licht fun frimorgen hot tsu mol einer nisht gefelt vos iz nisht aribergegangen dem Yarden.

2SA 17:22 Then Dovid arose, and kol haAm that were with him, and they crossed over Yarden; by the ohr haboker there lacked not one of them that was not gone over Yarden.

2SA 17:23 ‏און אַחיתּוֹפֿל האָט געזען אַז זײַן עצה איז נישט געטאָן געװאָרן, און ער האָט אָנגעזאָטלט דעם אײזל, און איז אױפֿגעשטאַנען, און איז אַװעק צו זײַן הױז, צו זײַן שטאָט, און ער האָט געזאָגט זײַן צַװָאֶה צו זײַן הױזגעזינט, און האָט זיך אױפֿגעהאַנגען; און ער איז געשטאָרבן, און איז באַגראָבן געװאָרן אין דעם קבֿר פֿון זײַן פֿאָטער. edit

2SA 17:23 un Achitophel hot gezen az zain eitse iz nisht geton gevoren, un er hot ongezotlt dem eizl, un iz oifgeshtanen, un iz avek tsu zain hoiz, tsu zain shtot, un er hot gezogt zain tsvah tsu zain hoizgezint, un hot zich oifgehongen; un er iz geshtorben, un iz bagroben gevoren in dem keyver fun zain foter.

2SA 17:23 And when Achitophel saw that his etza (counsel, advice) was not followed, he saddled his chamor, and arose, and went home to his bais, to his town, and put his bais (household) in order, vayyekhanak (and he strangled, hanged himself) , and died, and was buried in the kever aviv (tomb of his father) .

2SA 17:24 ‏און דָוִד איז אָנגעקומען קײן מַחנַיִם; און אַבֿשָלום איז אַריבערגעגאַנגען דעם יַרדן, ער און אַלע מענער פֿון יִשׂרָאֵל װאָס מיט אים. edit

2SA 17:24 un Dovid iz ongekumen kein Machanayim; un Avshalom iz aribergegangen dem Yarden, er un ale mener fun Yisroel vos mit im.

2SA 17:24 Then Dovid came to Machanayim. And Avshalom passed over Yarden, he and all the Ish Yisroel with him.

2SA 17:25 ‏און עַמָשׂאָן האָט אַבֿשָלום אױפֿגעזעצט אױף דעם אָרט ‏ פֿון יוֹאָבֿ איבערן חיל. און עַמָשׂא איז געװען דער זון פֿון אַ מאַן מיטן נאָמען יִתראָ דער יִשׂרָאֵלי, װאָס איז געקומען צו אַבֿיגַיִל דער טאָכטער פֿון נָחשן, אַ שװעסטער פֿון צרוּיָה, יוֹאָבֿס מוטער. edit

2SA 17:25 un Amasaen hot Avshalom oifgezetst oif dem ort fun Yoav iberen cheil. un Amasa iz geven der zun fun a man miten nomen Yitra der Yisreeli, vos iz gekumen tsu Avigal der tochter fun Nachshon, a shvester fun Tseruyah, Yoavs muter.

2SA 17:25 And Avshalom appointed Amasa over the tzava (army) instead of Yoav; now Amasa was ben ish shmo Yitra a Yisroeli, that went in to Avigal Bat Nachash Achot Tzeruyah Em Yoav.

2SA 17:26 ‏און יִשׂרָאֵל און אַבֿשָלום האָבן געלאַגערט אין לאַנד גִלעָד. edit

2SA 17:26 un Yisroel un Avshalom hoben gelagert in land Gilad.

2SA 17:26 So Yisroel and Avshalom encamped in Eretz Gil'ad.

2SA 17:27 ‏און עס איז געװען, װי דָוִד איז אָנגעקומען קײן מַחנַיִם, אַזױ [האָט] שוֹבֿי דער זון פֿון נָחשן, פֿון רַבָה פֿון די קינדער פֿון עַמוֹן, און מָכיר דער זון פֿון עַמיאֵלן, פֿון לוֹ-דבֿר, און בַרזִלַי דער גִלעָדער פֿון רוֹגלים, edit

2SA 17:27 un es iz geven, vi Dovid iz ongekumen kein Machanayim, azoi [hot] Shovai der zun fun Nachshon, fun Rabbah fun di kinder fun Ammon, un Machir der zun fun Ammielen, fun Lo-Devar, un Barzillai der gileoder fun Roglim,

2SA 17:27 And it came to pass, when Dovid was come to Machanayim, that Shovi Ben Nachash of Rabbah of the Bnei Ammon, and Machir Ben Ammi'el of Lo-Devar, and Barzillai the Gil'adi of Roglim,

2SA 17:28 ‏געבראַכט בעטגעװאַנט, און בעקנס, און לײמענע כּלים, און װײץ און גערשטן, און מעל, און געברענטע זאַנגען, און בעבלעך, און לינדזן, און געברענטע אַרבעס, edit

2SA 17:28 gebracht betgevant, un bekns, un leimene keilim, un veits un gershten, un mel, un gebrente zangen, un beblech, un lindzen, un gebrente arbes,

2SA 17:28 Brought mishkav (bedding) and sappot (bowls) and earthen vessels, and chittim (wheat) , and se'orim (barley) , and kemakh (flour) , and roasted grain, and pol (beans) , and adashim (lentils) , and roasted seeds,

2SA 17:29 ‏און האָניק, און שמאַנט, און שאָף, און רינדערנע קעז, פֿאַר דָוִדן און פֿאַר דעם פֿאָלק װאָס מיט אים, צום עסן; װאָרום זײ האָבן געזאָגט: דאָס פֿאָלק איז הונגעריק און מיד און דאָרשטיק אין דער מדבר. edit

2SA 17:29 un honik, un shmant, un shof, un rinderne kez, far Doviden un far dem folk vos mit im, tsum esen; vorem zei hoben gezogt: dos folk iz hungerik un mid un dorshtik in der midbar.

2SA 17:29 And devash, and khemah (curds) , and tzon, and cheeses of the herd, for Dovid, and for HaAm that were with him, to eat; for they said, HaAm are hungry, and weary, and tzameh (thirsty) , in the midbar.

2SA 18:1 ‏און דָוִד האָט איבערגעצײלט דאָס פֿאָלק װאָס מיט אים, און ער האָט געמאַכט איבער זײ הױפּטלײַט פֿון טױזנט און הױפּטלײַט פֿון הונדערט. edit

2SA 18:1 un Dovid hot ibergetseilt dos folk vos mit im, un er hot gemacht iber zei hoiptlait fun toiznt un hoiptlait fun hundert.

2SA 18:1 And Dovid mustered HaAm that were with him, and set sarei alafim, and sarei me'ot over them.

2SA 18:2 ‏און דָוִד האָט געשיקט דאָס פֿאָלק, אַ דריטל אונטער דער האַנט פֿון יוֹאָבֿן, און אַ דריטל אונטער דער האַנט פֿון אַבֿישַי דעם זון פֿון צרוּיָהן, יוֹאָבֿס ברודער, און אַ דריטל אונטער דער האַנט פֿון אִתַּין פֿון גַת. און דער מלך האָט געזאָגט צום פֿאָלק: אַרױסגײן װעל איך אױך אַרױסגײן מיט אײַך. edit

2SA 18:2 un Dovid hot geshikt dos folk, a dritel unter der hant fun Yoaven, un a dritel unter der hant fun Avishai dem zun fun Tseruyahen, Yoavs bruder, un a dritel unter der hant fun Ittaien fun Gat. un der melech hot gezogt tsum folk: aroisgein vel ich oich aroisgein mit aich.

2SA 18:2 And Dovid sent forth a third part of the people under the yad Yoav, and a third part under the yad Avishai Ben Tzeruyah (Yoavʼs brother) , and a third part under the yad Ittai the Gitti. And HaMelech said unto HaAm, I will surely go forth with you myself also.

2SA 18:3 ‏האָט דאָס פֿאָלק געזאָגט: זאָלסט נישט אַרױסגײן; װאָרום אױב אַנטלױפֿן װעלן מיר אַנטלױפֿן, װעט מען אױף אונדז נישט לײגן אַכט, און אַפֿילו אַ העלפֿט פֿון אונדז זאָלן אומקומען, װעט מען אױף אונדז נישט לײגן קײן אַכט; אָבער דו ביסט אַצונד אַזױ װי צען טױזנט פֿון אונדז; איז אַצונד בעסער, אַז דו זאָלסט אונדז זײַן צו הילף פֿון שטאָט. edit

2SA 18:3 hot dos folk gezogt: zolst nisht aroisgein; vorem oib antloifen velen mir antloifen, vet men oif undz nisht leigen acht, un afile a helft fun undz zolen umkumen, vet men oif undz nisht leigen kein acht; ober du bist atsund azoi vi tsen toiznt fun undz; iz atsund beser, az du zolst undz zain tsu hilf fun shtot.

2SA 18:3 But HaAm answered, Thou shalt not go forth; for if we flee away, they will not set their lev on us; neither if half of us die, will they set their lev on us; but now thou art worth ten thousand of us; therefore, now it is better that thou support us from the Ir.

2SA 18:4 ‏האָט דער מלך צו זײ געזאָגט: װאָס איז גוט אין אײַערע אױגן, װעל איך טאָן. און דער מלך האָט זיך געשטעלט בײַן זײַט פֿון טױער, און דאָס גאַנצע פֿאָלק איז אַרױסגעגאַנגען אין הונדערטן און אין טױזנטן. edit

2SA 18:4 hot der melech tsu zei gezogt: vos iz gut in aiere oigen, vel ich ton. un der melech hot zich geshtelt bein zait fun toier, un dos gantse folk iz aroisgegangen in hunderten un in toiznten.

2SA 18:4 And HaMelech said unto them, What seemeth you best I will do. And HaMelech stood by the side of the sha'ar, and kol haAm came out by hundreds and by thousands.

2SA 18:5 ‏און דער מלך האָט באַפֿױלן יוֹאָבֿן און אַבֿישַין און אִתַּין, אַזױ צו זאָגן: זײַט מיר געלאַסן מיט דעם יונג, מיט אַבֿשָלומען. און דאָס גאַנצע פֿאָלק האָט געהערט װי דער מלך האָט באַפֿױלן אַלע הױפּטלײַט װעגן אַבֿשָלומען. edit

2SA 18:5 un der melech hot bafoilen Yoaven un Avishaien un Ittaien, azoi tsu zogen: zait mir gelasen mit dem yung, mit Avshalomen. un dos gantse folk hot gehert vi der melech hot bafoilen ale hoiptlait vegen Avshalomen.

2SA 18:5 And HaMelech commanded Yoav and Avishai and Ittai, saying, Deal gently for my sake with the na'ar, even with Avshalom. And kol HaAm heard when HaMelech gave all the sarim charge concerning Avshalom.

2SA 18:6 ‏און דאָס פֿאָלק איז אַרױסגעגאַנגען אין פֿעלד אַקעגן יִשׂרָאֵל, און די מלחמה איז געװען אין װאַלד פֿון אפֿרים. edit

2SA 18:6 un dos folk iz aroisgegangen in feld akegen Yisroel, un di milchome iz geven in vald fun Ephrayim.

2SA 18:6 HaAm went into the sadeh against Yisroel; the milchamah was in ya'ar (forest) of Ephrayim;

2SA 18:7 ‏און דאָס פֿאָלק פֿון יִשׂרָאֵל איז דאָרטן געשלאָגן געװאָרן פֿאַר די קנעכט פֿון דָוִדן, און דאָרטן איז געװען אַ גרױסער שלאַק אין יענעם טאָג – צװאַנציק טױזנט. edit

2SA 18:7 un dos folk fun Yisroel iz dorten geshlogen gevoren far di knecht fun Doviden, un dorten iz geven a groiser shlak in yenem tog – tsvantsik toiznt.

2SA 18:7 Where Am Yisroel were slain before the avadim of Dovid, and there was there a magefah gedolah that day of esrim elef.

2SA 18:8 ‏װאָרום די מלחמה איז דאָרטן געװען פֿאַרשפּרײט אױפֿן געזיכט פֿון גאַנצן לאַנד; און דער װאַלד האָט פֿאַרצערט פֿון פֿאָלק מער װי די שװערד האָט פֿאַרצערט אין יענעם טאָג. edit

2SA 18:8 vorem di milchome iz dorten geven farshpreit oifen gezicht fun gantsen land; un der vald hot fartsert fun folk mer vi di shverd hot fartsert in yenem tog.

2SA 18:8 For the milchamah was there scattered over the face of kol ha'aretz; and the ya'ar devoured more people that day than the cherev devoured.

2SA 18:9 ‏און אַבֿשָלום האָט זיך געטראָפֿן פֿאַר די קנעכט פֿון דָוִדן. און אַבֿשָלום איז געריטן אױף אַ מױלאײזל, איז דער מױלאײזל געקומען אונטער דעם געצװײַג פֿון אַ גרױסן אײכנבױם, און זײַן קאָפּ האָט זיך אָנגעכאַפּט אָן דעם אײכנבױם, און ער איז געבליבן צװישן הימל און ערד; און דער מױלאײזל װאָס אונטער אים איז אַװעק. edit

2SA 18:9 un Avshalom hot zich getrofen far di knecht fun Doviden. un Avshalom iz geriten oif a moileizl, iz der moileizl gekumen unter dem getsvaig fun a groisen eichnboim, un zain kop hot zich ongechapt on dem eichnboim, un er iz gebliben tsvishen himel un erd; un der moileizl vos unter im iz avek.

2SA 18:9 And Avshalom met the avadim of Dovid. And Avshalom rode upon a pered (mule) , and the pered went under the thick boughs of a great oak, and his rosh (head) caught hold of elah (tree, oak) , and he was suspended between HaShomayim and ha'aretz; the pered under him went on.

2SA 18:10 ‏האָט דערזען אײנער אַ מאַן, און ער האָט דערצײלט יוֹאָבֿן און געזאָגט: אָן האָב איך געזען אַבֿשָלומען הענגען אױפֿן אײכנבױם. edit

2SA 18:10 hot derzen einer a man, un er hot dertseilt Yoaven un gezogt: on hob ich gezen Avshalomen hengen oifen eichnboim.

2SA 18:10 And a certain ish saw it, told Yoav, and said, Hinei, I saw Avshalom talui (hanged) b'elah (on a tree, oak) .

2SA 18:11 ‏האָט יוֹאָבֿ געזאָגט צו דעם מאַן װאָס האָט אים דערצײלט: און אַז דו האָסט געזען, טאָ פֿאַר װאָס האָסטו אים נישט דערשלאָגן דאָרטן צו דער ערד? און אױף מיר װאָלט געװען דיר צו געבן צען זילבערשטיק און אַ גאַרטל. edit

2SA 18:11 hot Yoav gezogt tsu dem man vos hot im dertseilt: un az du host gezen, to far vos hostu im nisht dershlogen dorten tsu der erd? un oif mir volt geven dir tsu geben tsen zilbershtik un a gartel.

2SA 18:11 And Yoav said unto the ish that told him, And, hinei, thou sawest him, and why didst thou not strike him down to the ground there? And I would have given thee ten shekels of kesef, and a khagorah.

2SA 18:12 ‏האָט דער מאַן געזאָגט צו יוֹאָבֿן: אַפֿילו װען איך קריג אָפּגעװױגן אױף מײַנע הענט טױזנט זילבערשטיק, װעל איך נישט אױסשטרעקן מײַן האַנט אױף דעם מלכס זון, װאָרום פֿאַר אונדזערע אױערן האָט דער מלך באַפֿױלן דיר און אַבֿישַין און אִתַּין, אַזױ צו זאָגן: זײַט אָפּגעהיט, װער עס זאָל נישט זײַן, מיט דעם יונג, מיט אַבֿשָלומען. edit

2SA 18:12 hot der man gezogt tsu Yoaven: afile ven ich krig opgevoigen oif maine hent toiznt zilbershtik, vel ich nisht oisshtreken main hant oif dem melechs zun, vorem far undzere oieren hot der melech bafoilen dir un Avishaien un Ittaien, azoi tsu zogen: zait opgehit, ver es zol nisht zain, mit dem yung, mit Avshalomen.

2SA 18:12 And the ish said unto Yoav, Though I should receive elef kesef in mine palm, yet would I not put forth mine yad against the ben HaMelech; for in ozneinu (our hearing) HaMelech charged thee and Avishai and Ittai, saying, Beware that none touch the na'ar Avshalom.

2SA 18:13 ‏אָדער אַז איך זאָל באַגײן אַ פֿאַלשקײט אַקעגן מײַן זעל, װעט קײן זאַך נישט בלײַבן פֿאַרהױלן פֿון דעם מלך, און דו װעסט שטײן פֿון דער װײַטן. edit

2SA 18:13 oder az ich zol bagein a falshkeit akegen main zel, vet kein zach nisht blaiben farhoilen fun dem melech, un du vest shtein fun der vaiten.

2SA 18:13 Otherwise I should have dealt sheker against mine own nefesh; for there is no matter hid from HaMelech, and thou thyself wouldest have set thyself against me.

2SA 18:14 ‏האָט יוֹאָבֿ געזאָגט: איך קען זיך דאָ אַזױ נישט אױפֿהאַלטן מיט דיר. און ער האָט גענומען דרײַ װאַרפֿשפּיזן אין זײַן האַנט, און האָט זײ אַרײַנגעשטאָכן {תקע} ‏ אין אַבֿשָלומס האַרצן, װען ער האָט נאָך געלעבט אין מיטן אײכנבױם. edit

2SA 18:14 hot Yoav gezogt: ich ken zich do azoi nisht oifhalten mit dir. un er hot genumen drai varfshpizen in zain hant, un hot zei araingeshtochen in Avshaloms hartsen, ven er hot noch gelebt in miten eichnboim.

2SA 18:14 Then said Yoav, I will not tarry thus with thee. And he took three shevatim in his yad, and thrust them through the lev Avshalom, while he was yet alive in the midst of the oak tree.

2SA 18:15 ‏און צען יונגען, יוֹאָבֿס װאַפֿנטרעגער, האָבן זיך אַרומגעשטעלט, און האָבן געשלאָגן אַבֿשָלומען און אים געטײט. edit

2SA 18:15 un tsen yungen, Yoavs vafntreger, hoben zich arumgeshtelt, un hoben geshlogen Avshalomen un im geteit.

2SA 18:15 And ten ne'arim that bore the armor of Yoav surrounded Avshalom, struck and slaughtered him.

2SA 18:16 ‏און יוֹאָבֿ האָט געבלאָזן אין שופֿר, און דאָס פֿאָלק האָט זיך אומגעקערט פֿון נאָכיאָגן יִשׂרָאֵל, װאָרום יוֹאָבֿ האָט צוריקגעהאַלטן דאָס פֿאָלק. edit

2SA 18:16 un Yoav hot geblozen in shoifer, un dos folk hot zich umgekert fun nochyogen Yisroel, vorem Yoav hot trurikgehalten dos folk.

2SA 18:16 Then Yoav blew the shofar, and HaAm returned from pursuing after Yisroel; for Yoav held back HaAm.

2SA 18:17 ‏און זײ האָבן גענומען אַבֿשָלומען, און האָבן אים אײַנגעװאָרפֿן אין װאַלד אין דער גרױסער גרוב. און זײ האָבן אױפֿגעשטעלט איבער אים אַ זײער גרױסן הױפֿן שטײנער. און גאַנץ יִשׂרָאֵל זײַנען אַנטלאָפֿן, איטלעכער צו זײַנע געצעלטן. edit

2SA 18:17 un zei hoben genumen Avshalomen, un hoben im aingevorfen in vald in der groiser grub. un zei hoben oifgeshtelt iber im a zeyer groisen hoifen shteiner. un gants Yisroel zainen antlofen, itlecher tsu zaine getselten.

2SA 18:17 And they took Avshalom, and cast him into a great pit in the forest, and laid a very great heap of avanim upon him; and all Yisroel fled, every ish to his ohel.

2SA 18:18 ‏און אַבֿשָלום האָט נאָך בײַ זײַן לעבן גענומען און זיך אױפֿגעשטעלט דעם זײַלשטײן װאָס אין מלכס טאָל; װאָרום ער האָט געזאָגט: איך האָב נישט קײן זון צו דערמאָנען מײַן נאָמען. און ער האָט גערופֿן דעם זײַלשטײן אױף זײַן נאָמען, און מע רופֿט אים אַבֿשָלומס אָנדענק ביז אױף הײַנטיקן טאָג. edit

2SA 18:18 un Avshalom hot noch bai zain leben genumen un zich oifgeshtelt dem zailshtein vos in melechs tal; vorem er hot gezogt: ich hob nisht kein zun tsu dermonen main nomen. un er hot gerufen dem zailshtein oif zain nomen, un me ruft im Avshaloms ondenk biz oif haintiken tog.

2SA 18:18 Now Avshalom in his lifetime had taken and erected for himself a matzevet (monument) , which is in the Emek HaMelech; for he said, I have no ben to keep my shem in remembrance; and he called the matzevet after shmo; and it is called unto this day, Avshalomʼs Monument.

2SA 18:19 ‏און אַחימַעַץ דער זון פֿון צָדוֹקן האָט געזאָגט: לאָמיך אַקאָרשט לױפֿן און אָנזאָגן דעם מלך, אַז ה׳ האָט זיך אָפּגערעכנט פֿאַר אים פֿון דער האַנט פֿון זײַנע פֿײַנט. edit

2SA 18:19 un Achimaats der zun fun Tsadoken hot gezogt: lomich akorsht loifen un onzogen dem melech, az Hashem hot zich opgerechnt far im fun der hant fun zaine faint.

2SA 18:19 Then said Achima'atz Ben Tzadok, Let me now run, and take news to HaMelech, how that Hashem hath in justice vindicated him of his oyevim.

2SA 18:20 ‏האָט יוֹאָבֿ צו אים געזאָגט: ביסט נישט אַ בַעַל-בשׂורה הײַנטיקן טאָג; װעסט אָנזאָגן אַן אַנדער טאָג, אָבער הײַנטיקן טאָג זאָלסטו נישט אָנזאָגן, אַזױ װי דעם מלכס זון איז טױט. edit

2SA 18:20 hot Yoav tsu im gezogt: bist nisht a Baal-besoire haintiken tog; vest onzogen an ander tog, ober haintiken tog zolstu nisht onzogen, azoi vi dem melechs zun iz toit.

2SA 18:20 And Yoav said unto him, Thou shalt not be ish besorah (bearer of news) this day, but thou shalt bear tidings another day; but this day thou shalt bear no tidings, because the ben HaMelech is dead.

2SA 18:21 ‏און יוֹאָבֿ האָט געזאָגט צו דעם כּוּשי: גײ דערצײל דעם מלך װאָס דו האָסט געזען. האָט דער כּוּשי זיך געבוקט צו יוֹאָבֿן, און איז אַװעקגעלאָפֿן. edit

2SA 18:21 un Yoav hot gezogt tsu dem Kushi: gei dertseil dem melech vos du host gezen. hot der Kushi zich gebukt tsu Yoaven, un iz avekgelofen.

2SA 18:21 Then said Yoav to Cushi, Go tell HaMelech what thou hast seen. And Cushi prostrated himself unto Yoav, and ran.

2SA 18:22 ‏און אַחימַעַץ דער זון פֿון צָדוֹקן האָט װידער אַ מאָל געזאָגט צו יוֹאָבֿן: זאָל זײַן װאָס װעט זײַן, לאָמיך אױך, איך בעט דיך, לױפֿן נאָך דעם כּוּשי. האָט יוֹאָבֿ געזאָגט: נאָך װאָס דען זאָלסטו לױפֿן, מײַן זון, אַז די בשׂורה װעט דיר גאָרניט אײַנברענגען? edit

2SA 18:22 un Achimaats der zun fun Tsadoken hot vider a mol gezogt tsu Yoaven: zol zain vos vet zain, lomich oich, ich bet dich, loifen noch dem Kushi. hot Yoav gezogt: noch vos den zolstu loifen, main zun, az di besoire vet dir gornit ainbrengen?

2SA 18:22 Then said Achima'atz Ben Tzadok yet again to Yoav, But be what may, let me, now, also run after Cushi. And Yoav said, why wilt thou run, beni, seeing that thou hast no besorah to provide?

2SA 18:23 ‏אָבער זאָל זײַן װאָס װעט זײַן, איך װעל לױפֿן. האָט ער צו אים געזאָגט: לױף, און אַחימַעַץ איז געלאָפֿן מיטן װעג פֿון דער [יַרדן] געגנט, און ער האָט אַריבערגעיאָגט דעם כּוּשי. edit

2SA 18:23 ober zol zain vos vet zain, ich vel loifen. hot er tsu im gezogt: loif, un Achimaats iz gelofen miten veg fun der [Yarden] gegent, un er hot aribergeiogt dem Kushi.

2SA 18:23 But howsoever, said he, let me run. And he said unto him, Rutz! (run!) . Then Achima'atz ran by the derech of the plain, outran Cushi.

2SA 18:24 ‏און דָוִד איז געזעסן צװישן די צװײ טױערן, און דער װעכטער איז אַרױפֿגעגאַנגען אױף דעם דאַך פֿון טױער, אױף דער מױער, און ער האָט אױפֿגעהױבן זײַנע אױגן, ערשט אַ מאַן לױפֿט אַלײן. edit

2SA 18:24 un Dovid iz gezesen tsvishen di tsvei toieren, un der vechter iz aroifgegangen oif dem dach fun toier, oif der moier, un er hot oifgehoiben zaine oigen, ersht a man loift alein.

2SA 18:24 And Dovid sat between the two she'arim (gates) ; and the tzofeh (watchman) went up to the gag (roof) over the sha'ar (gate) unto the chomah (wall) , and lifted up his eyes, and looked, and hinei an ish running alone.

2SA 18:25 ‏האָט דער װעכטער אױסגערופֿן, און אָנגעזאָגט דעם מלך. האָט דער מלך געזאָגט: אױב ער איז אַלײן, איז אַ בשׂורה ‏ אין זײַן מױל {פֶּה} ‏. און יענער איז געקומען אַלץ נענטער. edit

2SA 18:25 hot der vechter oisgerufen, un ongezogt dem melech. hot der melech gezogt: oib er iz alein, iz a besoire in zain moil . un yener iz gekumen alts nenter.

2SA 18:25 And the tzofeh (watchman) cried, and told HaMelech. And HaMelech said, If he be alone, there is besorah (news) in his peh (mouth) . And he came rapidly, and drew near.

2SA 18:26 ‏האָט דער װעכטער געזען אַן אַנדער מאַן לױפֿן, און דער װעכטער האָט אױסגערופֿן צום טױערמאַן און געזאָגט: זע, אַ מאַן לױפֿט אַלײן. האָט דער מלך געזאָגט: דער אױך איז אַן אָנזאָגער. edit

2SA 18:26 hot der vechter gezen an ander man loifen, un der vechter hot oisgerufen tsum toierman un gezogt: ze, a man loift alein. hot der melech gezogt: der oich iz an onzoger.

2SA 18:26 And the tzofeh (watchman) saw another man running; and the tzofeh called unto the sho'er (gatekeeper) , and said, Hinei, another man running alone. And HaMelech said, This is mevaser (one bringing good news, evangelist) .

2SA 18:27 ‏האָט דער װעכטער געזאָגט: איך דערקען דאָס לױפֿן פֿון ערשטן אַזױ װי דאָס לױפֿן פֿון אַחימַעַץ דעם זון פֿון צָדוֹקן. האָט דער מלך געזאָגט: אַ גוטער מענטש איז ער, און מיט אַ גוטער בשׂורה קומט ער. edit

2SA 18:27 hot der vechter gezogt: ich derken dos loifen fun ershten azoi vi dos loifen fun Achimaats dem zun fun Tsadoken. hot der melech gezogt: a guter mentsh iz er, un mit a guter besoire kumt er.

2SA 18:27 And the tzofeh (watchman) said, I see the running of the foremost is like the running of Achima'atz Ben Tzadok. And HaMelech said, He is an ish tov, and cometh with besorah tovah (good news) .

2SA 18:28 ‏האָט אַחימַעַץ גערופֿן און האָט געזאָגט צום מלך: פֿריד! און ער האָט זיך געבוקט צום מלך מיט זײַן פּנים צו דער ערד, און האָט געזאָגט: ברוך ה׳ דײַן ג-ט װאָס האָט איבערגעענטפֿערט די מענטשן װאָס האָבן אױפֿגעהױבן זײער האַנט אױף מײַן האַר דעם מלך. edit

2SA 18:28 hot Achimaats gerufen un hot gezogt tsum melech: frid! un er hot zich gebukt tsum melech mit zain ponem tsu der erd, un hot gezogt: Baruch Hashem dain g-t vos hot ibergeentfert di mentshen vos hoben oifgehoiben zeyer hant oif main Har dem melech.

2SA 18:28 And Achima'atz called, and said unto HaMelech, Shalom. And he fell down to ha'aretz upon his face before HaMelech, and said, Baruch Hashem Eloheicha, which hath delivered up the anashim that lifted up their yad against adoni HaMelech.

2SA 18:29 ‏האָט דער מלך געזאָגט: איז פֿריד צו דעם יונג, צו אַבֿשָלומען? האָט אַחימַעַץ געזאָגט: איך האָב געזען אַ גרױסן טומל װען יוֹאָבֿ האָט אַװעקגעשיקט דעם מלכס קנעכט, און מיך דײַן קנעכט, אָבער איך האָב נישט געװוּסט װאָס. edit

2SA 18:29 hot der melech gezogt: iz frid tsu dem yung, tsu Avshalomen? hot Achimaats gezogt: ich hob gezen a groisen tuml ven Yoav hot avekgeshikt dem melechs knecht, un mich dain knecht, ober ich hob nisht gevust vos.

2SA 18:29 And HaMelech said, Is the na'ar Avshalom, shalom? And Achima'atz answered, When Yoav sent eved HaMelech, avdecha, I saw a great tumult, but I knew not what it was.

2SA 18:30 ‏האָט דער מלך געזאָגט: דרײַ זיך אום, שטעל זיך דאָ. האָט ער זיך אומגעדרײט, און איז געשטאַנען. edit

2SA 18:30 hot der melech gezogt: drai zich um, shtel zich do. hot er zich umgedreit, un iz geshtanen.

2SA 18:30 And HaMelech said unto him, Turn aside, and stand here. And he turned aside, and stood still.

2SA 18:31 ‏ערשט דער כּוּשי קומט אָן; און דער כּוּשי האָט געזאָגט: זאָל אַ בשׂורה ‏ האָבן מײַן האַר דער מלך, אַז ה׳ האָט זיך הײַנט אָפּגערעכנט פֿאַר דיר פֿון דער האַנט פֿון אַלע װאָס זײַנען אױפֿגעשטאַנען אױף דיר. edit

2SA 18:31 ersht der Kushi kumt on; un der Kushi hot gezogt: zol a besoire hoben main Har der melech, az Hashem hot zich haint opgerechnt far dir fun der hant fun ale vos zainen oifgeshtanen oif dir.

2SA 18:31 And, hinei, Cushi came; and Cushi said, Yitbaser (be informed of news) , adoni HaMelech; for Hashem hath in justice vindicated thee this day from the yad of all them that rose up against thee.

2SA 18:32 ‏האָט דער מלך געזאָגט צו דעם כּוּשי: איז פֿריד צו דעם יונג, צו אַבֿשָלומען? האָט דער כּוּשי געזאָגט: זאָל װערן פֿון די שָׂונאים פֿון מײַן האַר דעם מלך, און פֿון אַלע װאָס זײַנען אױפֿגעשטאַנען אױף דיר צום בײזן, װי פֿון דעם יונג. edit

2SA 18:32 hot der melech gezogt tsu dem Kushi: iz frid tsu dem yung, tsu Avshalomen? hot der Kushi gezogt: zol veren fun di sonem fun main Har dem melech, un fun ale vos zainen oifgeshtanen oif dir tsum beizen, vi fun dem yung.

2SA 18:32 And HaMelech said unto Cushi, Is the na'ar Avshalom shalom? And Cushi answered, The enemies of adoni HaMelech, and all that rise against thee to do thee harm, be as that na'ar is.

2SA 19:1 ‏ האָט דער מלך אױפֿגעציטערט, און ער איז אַרױפֿגעגאַנגען אין דער אױבערשטוב פֿון טױער, און האָט געװײנט; און גײענדיק האָט ער אַזױ געזאָגט: מײַן זון אַבֿשָלום, זון מײַנער, אַבֿשָלום מײַן זון! הלװאַי װאָלט איך געשטאָרבן אַנשטאָט ‏ דיר, אַבֿשָלום מײַן זון, זון מײַנער! edit

2SA 19:1 hot der melech oifgetsitert, un er iz aroifgegangen in der oibershtub fun toier, un hot geveint; un geyendik hot er azoi gezogt: main zun Avshalom, zun meiner, Avshalom main zun! halevay volt ich geshtorben anshtot dir, Avshalom main zun, zun meiner!

2SA 19:1 And HaMelech was much moved, and went up to the aliyyat hasha'ar (upper room over the gate) and wept; and as he went, thus he said, O beni (my son) Avshalom, beni, beni Avshalom! If only I had died tachteicha (in place of, instead of) thee, O Avshalom, beni, beni!

2SA 19:2 ‏ איז אָנגעזאָגט געװאָרן יוֹאָבֿן: זע, דער מלך װײנט, און ער טרױערט אױף אַבֿשָלומען. edit

2SA 19:2 iz ongezogt gevoren Yoaven: ze, der melech veint, un er troiert oif Avshalomen.

2SA 19:2 And it was told Yoav, Hinei, HaMelech weepeth and mourneth for Avshalom.

2SA 19:3 ‏ און די ישועה אין יענעם טאָג איז געװאָרן צו טרױער פֿאַר דעם גאַנצן פֿאָלק, װאָרום דאָס פֿאָלק האָט געהערט אין יענעם טאָג, אַזױ צו זאָגן: דער מלך איז באַקלעמט װעגן זײַן זון. edit

2SA 19:3 un di yeshue in yenem tog iz gevoren tsu troier far dem gantsen folk, vorem dos folk hot gehert in yenem tog, azoi tsu zogen: der melech iz baklemt vegen zain zun.

2SA 19:3 And the teshu'ah (salvation, deliverance) on that day was turned into evel (mourning) unto kol HaAm; for the people heard say that day how HaMelech was grieved for bno Avshalom.

2SA 19:4 ‏ און דאָס פֿאָלק איז אין יענעם טאָג זיך גנבֿענדיק אַרײַנגעקומען אין שטאָט, אַזױ װי דאָס פֿאָלק גנבֿעט זיך פֿאַרשעמטערהײט װען זײ אַנטלױפֿן אין אַ מלחמה. edit

2SA 19:4 un dos folk iz in yenem tog zich ganvendik araingekumen in shtot, azoi vi dos folk ganvet zich farshemterheit ven zei antloifen in a milchome.

2SA 19:4 And the people stole that day into the Ir as people being ashamed steal in when they flee in milchamah.

2SA 19:5 ‏ און דער מלך האָט אײַנגעװיקלט זײַן פּנים, און דער מלך האָט געשריִען אױף אַ הױכן קֹול: מײַן זון אַבֿשָלום, אַבֿשָלום מײַן זון, זון מײַנער! edit

2SA 19:5 un der melech hot aingeviklt zain ponem, un der melech hot geshrien oif a hoichen kol: main zun Avshalom, Avshalom main zun, zun meiner!

2SA 19:5 But HaMelech covered his face, and HaMelech cried with a kol gadol, O beni Avshalom, O Avshalom, beni, beni!

2SA 19:6 ‏ איז יוֹאָבֿ געקומען צום מלך אין הױז, און האָט געזאָגט: האָסט הײַנט פֿאַרשעמט דעם פּנים פֿון אַלע דײַנע קנעכט װאָס האָבן הײַנט געראַטעװעט דײַן לעבן, און דאָס לעבן פֿון דײַנע זין און דײַנע טעכטער, און דאָס לעבן פֿון דײַנע װײַבער, און דאָס לעבן פֿון דײַנע קעפּסװײַבער, edit

2SA 19:6 iz Yoav gekumen tsum melech in hoiz, un hot gezogt: host haint farshemt dem ponem fun ale daine knecht vos hoben haint geratevet dain leben, un dos leben fun daine zin un daine techter, un dos leben fun daine vaiber, un dos leben fun daine kepsvaiber,

2SA 19:6 And Yoav came into the bais to HaMelech, and said, Thou hast disgraced this day the faces of all thy avadim, which this day have saved thy nefesh, and the nefesh of thy banim and of thy banot, and the nefesh of thy nashim, and the nefesh of thy pilagshim (concubines) ;

2SA 19:7 ‏ ליב צו האָבן דײַנע פֿײַנט, און פֿײַנט צו האָבן דײַנע ליבהאָבער. װאָרום האָסט הײַנט געלאָזט װיסן, אַז בײַ דיר זײַנען נישטאָ קײן הױפּטלײַט און קײן קנעכט: װײַל הײַנט װײס איך, אַז װען אַבֿשָלום לעבט, און מיר אַלע זײַנען הײַנט טױט, װאָלט דענצמאָל געװען רעכט אין דײַנע אױגן. edit

2SA 19:7 lib tsu hoben daine faint, un faint tsu hoben daine libhaber. vorem host haint gelozt visen, az bai dir zainen nishto kein hoiptlait un kein knecht: vail haint veis ich, az ven Avshalom lebt, un mir ale zainen haint toit, volt dentsmol geven recht in daine oigen.

2SA 19:7 In that thou lovest thine enemies, and hatest thy friends. For thou hast declared this day, that thou hast no regard for sarim nor avadim; for this day I perceive, that if Avshalom had lived, and this day all we were mesim (dead ones) , then it would have been yashar in thy sight.

2SA 19:8 ‏ און אַצונד, שטײ אױף, גײ אַרױס, און רעד צום האַרצן פֿון דײַנע קנעכט, װאָרום איך שװער בײַ ה׳, אַז דו גײַסט נישט אַרױס, אױב אַ מענטש װעט בײַ דיר בלײַבן די נאַכט! און דאָס װעט דיר זײַן ערגער װי אַל דאָס בײז װאָס איז געקומען אױף דיר פֿון דײַן יוגנט אָן ביז אַצונד. edit

2SA 19:8 un atsund, shtei oif, gei arois, un red tsum hartsen fun daine knecht, vorem ich shver bai Hashem, az du gaist nisht arois, oib a mentsh vet bai dir blaiben di nacht! un dos vet dir zain erger vi al dos beiz vos iz gekumen oif dir fun dain yugnt on biz atsund.

2SA 19:8 Now therefore arise, go forth, and speak to the lev unto thy avadim; for I swear by Hashem , if thou go not forth, there will not tarry one ish with thee halailah (this night) ; and that will be worse unto thee than kol hara'ah that befell thee from thy youth until now.

2SA 19:9 ‏ איז דער מלך אױפֿגעשטאַנען, און ער האָט זיך געזעצט אין טױער, און דעם גאַנצן פֿאָלק האָט מען אָנגעזאָגט, אַזױ צו זאָגן: זעט, דער מלך זיצט אין טױער. און דאָס גאַנצע פֿאָלק איז געקומען פֿאַרן מלך. און אַז יִשׂרָאֵל איז אַנטלאָפֿן איטלעכער צו זײַנע געצעלטן, edit

2SA 19:9 iz der melech oifgeshtanen, un er hot zich gezetst in toier, un dem gantsen folk hot men ongezogt, azoi tsu zogen: zet, der melech zitst in toier. un dos gantse folk iz gekumen faran melech. un az Yisroel iz antlofen itlecher tsu zaine getselten,

2SA 19:9 Then HaMelech arose, and sat in the sha'ar. And they told unto kol haAm, saying, Hinei, HaMelech doth sit in the sha'ar. And kol haAm came before HaMelech: for Yisroel had fled every ish to his ohel.

2SA 19:10 ‏ האָט דאָס גאַנצע פֿאָלק אין אַלע שבֿטים פֿון יִשׂרָאֵל געטענהט, אַזױ צו זאָגן: דער מלך האָט אונדז מציל געװען פֿון דער האַנט פֿון אונדזערע פֿײַנט, און ער האָט אונדז געראַטעװעט פֿון דער האַנט פֿון די פּלִשתּים, און אַצונד איז ער אַנטלאָפֿן פֿון לאַנד פֿון װעגן אַבֿשָלומען. edit

2SA 19:10 hot dos gantse folk in ale shvotim fun Yisroel getenht, azoi tsu zogen: der melech hot undz matsl geven fun der hant fun undzere faint, un er hot undz geratevet fun der hant fun di Pelishtim, un atsund iz er antlofen fun land fun vegen Avshalomen.

2SA 19:10 And kol haAm were having dissension throughout kol Shivtei Yisroel saying, HaMelech saved us out of the palm of oyveinu (our enemies) and he delivered us out of the palm of the Pelishtim; and now he is fled from HaAretz because of Avshalom.

2SA 19:11 ‏ און אַבֿשָלום, װאָס מיר האָבן געזאַלבט איבער אונדז, איז אומגעקומען אין דער מלחמה, הײַנט פֿאַר װאָס שװײַגט איר װעגן אומקערן דעם מלך? edit

2SA 19:11 un Avshalom, vos mir hoben gezalbt iber undz, iz umgekumen in der milchome, haint far vos shvaigt ir vegen umkeren dem melech?

2SA 19:11 And Avshalom, whom mashachnu (we anointed) over us, is dead in milchamah. Now therefore why are ye not speaking of bringing back HaMelech?

2SA 19:12 ‏ און דער מלך דָוִד האָט געשיקט צו צָדוֹק און צו אֶבֿיָתָר די כֹּהנים, אַזױ צו זאָגן: רעדט צו די עלטסטע פֿון יהוּדה, אַזױ צו זאָגן: פֿאַר װאָס זאָלט איר זײַן די לעצטע אומצוקערן דעם מלך אין זײַן הױז? – װאָרום דאָס װאָרט פֿון גאַנץ יִשׂרָאֵל איז אָנגעקומען צום מלך אין זײַן הױז? – edit

2SA 19:12 un der melech Dovid hot geshikt tsu Tsadok un tsu Evyatar di koyanim, azoi tsu zogen: redt tsu di eltste fun Yehudah, azoi tsu zogen: far vos zolt ir zain di letste umtsukeren dem melech in zain hoiz? – vorem dos vort fun gants Yisroel iz ongekumen tsum melech in zain hoiz? –

2SA 19:12 And Dovid HaMelech sent to Tzadok and to Evyatar the kohanim, saying, Speak unto the Ziknei Yehudah, saying, Why are ye the last ones to bring HaMelech back to his Bais? Seeing the talk of kol Yisroel is come to HaMelech, even to his Bais.

2SA 19:13 ‏ מײַנע ברידער זײַט איר, מײַן בײן און מײַן פֿלײש זײַט איר, און פֿאַר װאָס זאָלט איר זײַן די לעצטע אומצוקערן דעם מלך? edit

2SA 19:13 maine brider zait ir, main bein un main fleish zait ir, un far vos zolt ir zain di letste umtsukeren dem melech?

2SA 19:13 Ye are my brethren, ye are my atzmot and my basar; why then are ye the last ones to bring back HaMelech?

2SA 19:14 ‏ און צו עַמָשׂאָן זאָלט איר זאָגן: מײַן בײן און מײַן פֿלײש ביסטו דאָך. זאָל מיר אלֹקים טאָן אַזױ און נאָך מער, אױב דו װעסט נישט זײַן בײַ מיר אַלע טעג דער חיל-לידער אױף דעם אָרט ‏ פֿון יוֹאָבֿ! edit

2SA 19:14 un tsu Amasaen zolt ir zogen: main bein un main fleish bistu doch. zol mir Elokim ton azoi un noch mer, oib du vest nisht zain bai mir ale teg der cheil-lider oif dem ort fun Yoav!

2SA 19:14 And say ye to Amasa, Art thou not of my etzem, and of my basar? Elohim do so to me, and more also, if thou be not sar tzava before me continually in place of Yoav.

2SA 19:15 ‏ און ער האָט צוגענײַגט דאָס האַרץ פֿון אַלע מענער פֿון יהוּדה אַזױ װי אײן מאַן. און זײ האָבן געשיקט צום מלך: קער זיך אום דו און אַלע דײַנע קנעכט. edit

2SA 19:15 un er hot tsugenaigt dos harts fun ale mener fun Yehudah azoi vi ein man. un zei hoben geshikt tsum melech: ker zich um du un ale daine knecht.

2SA 19:15 And he swayed the levav kol Ish Yehudah, even as the lev of one man; so that they sent this word unto HaMelech, Return thou, and all thy avadim.

2SA 19:16 ‏ האָט דער מלך זיך אומגעקערט, און ער איז געקומען ביזן יַרדן. און יהוּדה איז געקומען קײן גִלגָל צו גײן אַנטקעגן דעם מלך, כּדי אַריבערצופֿירן דעם מלך איבערן יַרדן. edit

2SA 19:16 hot der melech zich umgekert, un er iz gekumen bizen Yarden. un Yehudah iz gekumen kein Gilgal tsu gein antkegen dem melech, kedei aribertsufiren dem melech iberen Yarden.

2SA 19:16 So HaMelech returned, and came to Yarden. And Yehudah came to Gilgal, to go to meet HaMelech, to conduct HaMelech over Yarden.

2SA 19:17 ‏ און שִמְעִי דער זון פֿון גֵראָן, דער בנימינער, װאָס פֿון בחורים, האָט געאײַלט און אַראָפּגענידערט מיט די מענער פֿון יהוּדה אַנטקעגן דעם מלך דָוִד; edit

2SA 19:17 un Shimei der zun fun Geraen, der Binyaminer, vos fun bochurim, hot geailt un aropgenidert mit di mener fun Yehudah antkegen dem melech Dovid;

2SA 19:17 And Shime'i Ben Gera, a Ben-HaYemini, which was of Bachurim, hasted and came down with the Ish Yehudah to meet Dovid HaMelech.

2SA 19:18 ‏ און מיט אים טױזנט מאַן פֿון בנימין, און ציבֿאָ, שָאולס קנעכט, און זײַנע פֿופֿצן זין און זײַנע צװאַנציק קנעכט מיט אים. און זײ זײַנען אַריבער דעם יַרדן פֿאַרן מלך. edit

2SA 19:18 un mit im toiznt man fun Binyamin, un Tsiva, Shauls knecht, un zaine fuftsen zin un zaine tsvantsik knecht mit im. un zei zainen ariber dem Yarden faran melech.

2SA 19:18 And there were an elef ish of Binyamin with him, and Tziva the na'ar of the Bais Sha'ul, and his fifteen banim and his twenty avadim with him; and they went over Yarden before HaMelech.

2SA 19:19 ‏ און דער פּראָם איז אַריבערגעקומען, כּדי אַריבערצופֿירן דעם מלכס הױזגעזינט, און צו טאָן װאָס איז גוט אין זײַנע אױגן. איז שִמְעִי דער זון פֿון גֵראָן געפֿאַלן פֿאַרן מלך, װען ער האָט געװאָלט אַריבערגײן דעם יַרדן. edit

2SA 19:19 un der Piram iz aribergekumen, kedei aribertsufiren dem melechs hoizgezint, un tsu ton vos iz gut in zaine oigen. iz Shimei der zun fun Geraen gefalen faran melech, ven er hot gevolt aribergein dem Yarden.

2SA 19:19 And there went over a ferry to carry over the Bais HaMelech, and to do what he thought good. And Shime'i Ben Gera fell down before HaMelech, as he was come over Yarden;

2SA 19:20 ‏ און ער האָט געזאָגט צום מלך: זאָל מײַן האַר מיר נישט צורעכענען אַ זינד, און זאָלסט נישט דערמאָנען װאָס דײַן קנעכט האָט פֿאַרבראָכן אין דעם טאָג װאָס מײַן האַר דער מלך איז אַרױסגעגאַנגען פֿון ירושָלַיִם, אַז דער מלך זאָל זיך דאָס נעמען צום האַרצן. edit

2SA 19:20 un er hot gezogt tsum melech: zol main Har mir nisht tsurechenen a zind, un zolst nisht dermonen vos dain knecht hot farbrochen in dem tog vos main Har der melech iz aroisgegangen fun Yerusholayim, az der melech zol zich dos nemen tsum hartsen.

2SA 19:20 And said unto HaMelech, Let not adoni impute avon (iniquity) unto me, neither do thou remember that which thy eved did perversely the day that adoni HaMelech went out of Yerushalayim, that HaMelech should take it to his lev.

2SA 19:21 ‏ װאָרום דײַן קנעכט װײס אַז איך האָב געזינדיקט, און אָט בין איך געקומען הײַנט דער ערשטער פֿון גאַנצן הױז פֿון יוֹסף, אַראָפּצונידערן אַנטקעגן מײַן האַר דעם מלך. edit

2SA 19:21 vorem dain knecht veis az ich hob gezindikt, un ot bin ich gekumen haint der ershter fun gantsen hoiz fun Yosef, aroptsunideren antkegen main Har dem melech.

2SA 19:21 For thy eved doth know that I have sinned; therefore, hinei, I am come rishom (first) this day of all the Bais Yosef to go down to meet adoni HaMelech.

2SA 19:22 ‏ האָט זיך אָפּגערופֿן אַבֿישַי דער זון פֿון צרוּיָהן, און האָט געזאָגט: זאָל נישט שִמְעִי געטײט װערן פֿאַר ‏ דעם, װײַל ער האָט געשאָלטן דעם געזאַלבטן פֿון ה׳? edit

2SA 19:22 hot zich opgerufen Avishai der zun fun Tseruyahen, un hot gezogt: zol nisht Shimei geteit veren far dem, vail er hot gesholten dem gezalbten fun Hashem?

2SA 19:22 But Avishai Ben Tzeruyah answered and said, Shall not Shime'i be put to death for this, because he cursed Hashem ʼs Moshiach?

2SA 19:23 ‏ האָט דָוִד געזאָגט: װאָס קער איך זיך אָן מיט אײַך, איר זין פֿון צרוּיָהן, אַז איר זאָלט מיר הײַנט זײַן פֿאַר אַ שטער? זאָל הײַנט געטײט װערן אַ מענטש פֿון יִשׂרָאֵל? װאָרום פֿאַר װאָר, ערשט װײס איך אַז הײַנט בין איך אַ מלך איבער יִשׂרָאֵל. edit

2SA 19:23 hot Dovid gezogt: vos ker ich zich on mit aich, ir zin fun Tseruyahen, az ir zolt mir haint zain far a shter? zol haint geteit veren a mentsh fun Yisroel? vorem far vor, ersht veis ich az haint bin ich a melech iber Yisroel.

2SA 19:23 And Dovid said, What have I to do with you, ye Bnei Tzeruyah, that ye should this day be as satan unto me? Shall there be ish put to death this day in Yisroel? For do not I know that I am this day Melech al Yisroel?

2SA 19:24 ‏ און דער מלך האָט געזאָגט צו שִמְעִין: װעסט נישט שטאַרבן. און דער מלך האָט אים געשװאָרן. edit

2SA 19:24 un der melech hot gezogt tsu Shimeyen: vest nisht shtarben. un der melech hot im geshvoren.

2SA 19:24 Therefore HaMelech said unto Shime'i, Thou shalt not die. And HaMelech swore a shevu'a unto him.

2SA 19:25 ‏ און מפֿיבֿוֹשת, שָאולס זון, האָט אַראָפּגענידערט אַנטקעגן דעם מלך, און ער האָט נישט צורעכט געמאַכט זײַנע פֿיס, און נישט צורעכט געמאַכט זײַנע װאָנסעס, און זײַנע קלײדער נישט געװאַשן, פֿון דעם טאָג װאָס דער מלך איז אַװעקגעגאַנגען ביז דעם טאָג װאָס ער איז צוריקגעקומען בשלום. edit

2SA 19:25 un Mephivoshet, Shauls zun, hot aropgenidert antkegen dem melech, un er hot nisht tsurecht gemacht zaine fis, un nisht tsurecht gemacht zaine vonses, un zaine kleider nisht gevashen, fun dem tog vos der melech iz avekgegangen biz dem tog vos er iz tsurikgekumen besholem.

2SA 19:25 And Mephivoshet Ben Sha'ul came down to meet HaMelech, and had neither bathed his regal, nor trimmed his safam (mustache) , nor washed his clothes, from the day HaMelech departed until the day he came again in shalom.

2SA 19:26 ‏ און עס איז געװען, אַז ער איז געקומען קײן ירושָלַיִם דעם מלך אַנטקעגן, האָט דער מלך צו אים געזאָגט: פֿאַר װאָס ביסטו נישט געגאַנגען מיט מיר, מפֿיבֿוֹשת? edit

2SA 19:26 un es iz geven, az er iz gekumen kein Yerusholayim dem melech antkegen, hot der melech tsu im gezogt: far vos bistu nisht gegangen mit mir, Mephivoshet?

2SA 19:26 And it came to pass, when he was come to Yerushalayim to meet HaMelech, that HaMelech said unto him, why wentest not thou with me, Mephivoshet?

2SA 19:27 ‏ האָט ער געזאָגט: מײַן האַר מלך, מײַן קנעכט האָט מיך גענאַרט, װאָרום דײַן קנעכט האָט געזאָגט: איך װעל מיר אָנזאָטלען די אײזעלין, און װעל רײַטן אױף איר, און װעל גײן מיטן מלך; װײַל דײַן קנעכט איז אַ הינקעדיקער. edit

2SA 19:27 hot er gezogt: main Har melech, main knecht hot mich genart, vorem dain knecht hot gezogt: ich vel mir onzotlen di eizelin, un vel raiten oif ir, un vel gein miten melech; vail dain knecht iz a hinkediker.

2SA 19:27 And he answered, Adoni, O Melech, avdi deceived me: for thy eved said, I will saddle me a chamor, that I may ride thereon, and go to HaMelech; because thy eved is pise'ach (lame) .

2SA 19:28 ‏ און ער האָט אָנגערעדט אױף דײַן קנעכט פֿאַר מײַן האַר דעם מלך, אָבער מײַן האַר דער מלך איז אַזױ װי אַ מלאך פֿון אלֹקים; דערום טו װאָס איז גוט אין דײַנע אױגן. edit

2SA 19:28 un er hot ongeredt oif dain knecht far main Har dem melech, ober main Har der melech iz azoi vi a malach fun Elokim; derum tu vos iz gut in daine oigen.

2SA 19:28 And he hath slandered thy eved unto adoni HaMelech; but adoni HaMelech is like malach HaElohim; do therefore what is tov in thine eyes.

2SA 19:29 ‏ װאָרום דאָס גאַנצע הױז פֿון מײַן פֿאָטער איז נישט אַנדערש װי װערט געװען דעם טױט בײַ מײַן האַר דעם מלך, פֿון דעסט װעגן האָסטו געמאַכט דײַן קנעכט צװישן די װאָס עסן בײַ דײַן טיש, און װאָסער רעכט האָב איך נאָך, צו מאָל זיך נאָך צו קלאָגן פֿאַרן מלך? edit

2SA 19:29 vorem dos gantse hoiz fun main foter iz nisht andersh vi vert geven dem toit bai main Har dem melech, fun dest vegen hostu gemacht dain knecht tsvishen di vos esen bai dain tish, un vaser recht hob ich noch, tsu mol zich noch tsu klogen faran melech?

2SA 19:29 For all of the bais avi were but anshei mavet before adoni HaMelech; yet didst thou set thy eved among them that did eat at thine own shulchan. What tzedakah (right) therefore have I yet to appeal any more unto HaMelech?

2SA 19:30 ‏ האָט דער מלך צו אים געזאָגט: צו װאָס נאָך זאָלסטו רעדן דײַנע רײד? איך הײס: דו און ציבֿאָ זאָלט זיך טײלן מיטן פֿעלד. edit

2SA 19:30 hot der melech tsu im gezogt: tsu vos noch zolstu reden daine reid? ich heis: du un Tsiva zolt zich teilen miten feld.

2SA 19:30 And HaMelech said unto him, Why speakest thou any more of thy devarim? I have said, Thou and Tziva divide the sadeh.

2SA 19:31 ‏ האָט מפֿיבֿוֹשת געזאָגט צום מלך: זאָל ער אױך דאָס גאַנצע צונעמען, נאָך דעם אַז מײַן האַר דער מלך איז געקומען בשלום אין זײַן הױז. edit

2SA 19:31 hot Mephivoshet gezogt tsum melech: zol er oich dos gantse tsunemen, noch dem az main Har der melech iz gekumen besholem in zain hoiz.

2SA 19:31 And Mephivoshet said unto HaMelech, Indeed, let him take all, forasmuch as adoni HaMelech is come again in shalom unto his own bais.

2SA 19:32 ‏ און בַרזִלַי דער גִלעָדער האָט אַראָפּגענידערט פֿון רוֹגלים, און ער איז אַריבערגעגאַנגען מיטן מלך צום יַרדן, כּדי אים צו באַלײטן איבערן יַרדן. edit

2SA 19:32 un Barzillai der gileoder hot aropgenidert fun Roglim, un er iz aribergegangen miten melech tsum Yarden, kedei im tsu baleiten iberen Yarden.

2SA 19:32 And Barzillai the Gil'adi came down from Roglim, and went over Yarden with HaMelech, to conduct him over Yarden.

2SA 19:33 ‏ און בַרזִלַי איז געװען זײער אַלט, אַ מאַן פֿון אַכציק יאָר; און ער האָט אױסגעהאַלטן דעם מלך װען ער איז געזעסן אין מַחנַיִם, װאָרום ער איז געװען זײער אַ רײַכער מאַן. edit

2SA 19:33 un Barzillai iz geven zeyer alt, a man fun achtsik yor; un er hot oisgehalten dem melech ven er iz gezesen in Machanayim, vorem er iz geven zeyer a raicher man.

2SA 19:33 Now Barzillai was zaken me'od, even fourscore shanah; and he had been the support of HaMelech while he dwelt at Machanayim; for he was an ish gadol me'od.

2SA 19:34 ‏ האָט דער מלך געזאָגט צו בַרזִלַין: קום דו אַריבער מיט מיר, און איך װעל דיך אױסהאַלטן בײַ מיר אין ירושָלַיִם. edit

2SA 19:34 hot der melech gezogt tsu Barzillaien: kum du ariber mit mir, un ich vel dich oishalten bai mir in Yerusholayim.

2SA 19:34 HaMelech said unto Barzillai, Come thou over with me, and with me I will be your support in Yerushalayim.

2SA 19:35 ‏ האָט בַרזִלַי געזאָגט צום מלך: װי פֿיל נאָך זײַנען די טעג פֿון די יאָרן פֿון מײַן לעבן, אַז איך זאָל אַרױפֿגײן מיטן מלך קײן ירושָלַיִם? edit

2SA 19:35 hot Barzillai gezogt tsum melech: vi fil noch zainen di teg fun di yoren fun main leben, az ich zol aroifgein miten melech kein Yerusholayim?

2SA 19:35 And Barzillai said unto HaMelech, How long have I to live, that I should go up with HaMelech to Yerushalayim?

2SA 19:36 ‏ איך בין הײַנט אַ מאַן פֿון אַכציק יאָר; װעל איך דען װיסן צװישן גוטס און שלעכטס? װעט דען דײַן קנעכט שפּירן אַ טעם אין װאָס איך װעל עסן און װאָס איך װעל טרינקען? קען איך דען נאָך הערן דעם קֹול פֿון זינגערס און זינגערינס? און צו װאָס זאָל דײַן קנעכט נאָך זײַן צו לאַסט אױף מײַן האַר דעם מלך? edit

2SA 19:36 ich bin haint a man fun achtsik yor; vel ich den visen tsvishen guts un shlechts? vet den dain knecht Shaphiren a tem in vos ich vel esen un vos ich vel trinken? ken ich den noch heren dem kol fun zingers un zingerins? un tsu vos zol dain knecht noch zain tsu last oif main Har dem melech?

2SA 19:36 I am this day fourscore shanah old; and can I discern between tov and rah? Can thy eved taste what I eat or what I drink? Can I hear any more the voice of sharim (singing men) and sharot (singing women) ? Why then should thy eved be yet a massa (burden) unto adoni HaMelech?

2SA 19:37 ‏ קױם קען דײַן קנעכט אַריבערגײן דעם יַרדן מיטן מלך; און נאָך װאָס זאָל מיר דער מלך פֿאַרגעלטן די דאָזיקע פֿאַרגעלטונג? edit

2SA 19:37 koim ken dain knecht aribergein dem Yarden miten melech; un noch vos zol mir der melech fargelten di dozike fargeltung?

2SA 19:37 Thy eved will go a little way over Yarden with HaMelech; and why should HaMelech reward me with such a reward?

2SA 19:38 ‏ זאָל, איך בעט דיך, דײַן קנעכט זיך אומקערן, און לאָמיך שטאַרבן אין מײַן שטאָט בײַם קבֿר פֿון מײַן פֿאָטער און מײַן מוטער. אָבער אָט איז דײַן קנעכט כִּמהָם, זאָל ער אַריבערגײן מיט מײַן האַר דעם מלך, און טו מיט אים װאָס איז גוט אין דײַנע אױגן. edit

2SA 19:38 zol, ich bet dich, dain knecht zich umkeren, un lomich shtarben in main shtot baim keyver fun main foter un main muter. ober ot iz dain knecht Kimham, zol er aribergein mit main Har dem melech, un tu mit im vos iz gut in daine oigen.

2SA 19:38 Let thy eved, now, turn back again, that I may die in mine own city, and be buried near the kever of avi and of immi. But hinei thy eved Kimham; let him go over with adoni HaMelech; and do to him what shall seem tov unto thee.

2SA 19:39 ‏ האָט דער מלך געזאָגט: זאָל כִּמהָם אַריבערגײן מיט מיר, און איך װעל טאָן מיט אים װאָס איז גוט אין דײַנע אױגן; און אַלץ װאָס דו װעסט פֿאַרלאַנגען פֿון מיר, װעל איך דיר טאָן. edit

2SA 19:39 hot der melech gezogt: zol Kimham aribergein mit mir, un ich vel ton mit im vos iz gut in daine oigen; un alts vos du vest farlangen fun mir, vel ich dir ton.

2SA 19:39 And HaMelech answered, Kimham shall cross over with me, and I will do for him that which shall seem tov unto thee; and whatsoever thou shalt request of me, that will I do for thee.

2SA 19:40 ‏ און דאָס גאַנצע פֿאָלק איז אַריבערגעגאַנגען דעם יַרדן, און דער מלך איז אַריבערגעגאַנגען. און דער מלך האָט געקושט בַרזִלַין, און האָט אים געבענטשט. און ער האָט זיך אומגעקערט אין זײַן הײם. edit

2SA 19:40 un dos gantse folk iz aribergegangen dem Yarden, un der melech iz aribergegangen. un der melech hot gekusht Barzillaien, un hot im gebentsht. un er hot zich umgekert in zain heim.

2SA 19:40 And kol haAm crossed over Yarden. And when HaMelech was come over, HaMelech kissed Barzillai, and put a bracha on him; and he returned unto his own makom (place, home) .

2SA 19:41 ‏ און דער מלך איז אַריבערגעגאַנגען קײן גִלגָל, און כִּמהָם איז אַריבערגעגאַנגען מיט אים, און דאָס גאַנצע פֿאָלק פֿון יהוּדה, און אױך אַ העלפֿט פֿון דעם פֿאָלק פֿון יִשׂרָאֵל, האָבן אַריבערגעפֿירט דעם מלך. edit

2SA 19:41 un der melech iz aribergegangen kein Gilgal, un Kimham iz aribergegangen mit im, un dos gantse folk fun Yehudah, un oich a helft fun dem folk fun Yisroel, hoben aribergefirt dem melech.

2SA 19:41 Then HaMelech went on to Gilgal, and Kimhan crossed over with him; and kol Am Yehudah conducted HaMelech, and also half Am Yisroel.

2SA 19:42 ‏ ערשט אַלע מענער פֿון יִשׂרָאֵל זײַנען געקומען צום מלך, און זײ האָבן געזאָגט צום מלך: פֿאַר װאָס האָבן דיך אַװעקגעגנבֿעט אונדזערע ברידער, די מענער פֿון יהוּדה, און האָבן אַריבערגעפֿירט דעם מלך און זײַן הױזגעזינט איבערן יַרדן, און אַלע מענטשן פֿון דָוִדן מיט אים? edit

2SA 19:42 ersht ale mener fun Yisroel zainen gekumen tsum melech, un zei hoben gezogt tsum melech: far vos hoben dich avekgeganvet undzere brider, di mener fun Yehudah, un hoben aribergefirt dem melech un zain hoizgezint iberen Yarden, un ale mentshen fun Doviden mit im?

2SA 19:42 And, hinei, kol Ish Yisroel came to HaMelech, and said unto HaMelech, Why have acheinu Ish Yehudah stolen thee away, and have brought HaMelech across, and his Bais (household) , and kol Anshei Dovid with him, over Yarden?

2SA 19:43 ‏ האָבן אַלע מענער פֿון יהוּדה געענטפֿערט די מענער פֿון יִשׂרָאֵל: װײַל דער מלך איז אונדז אַ קרובֿ. און פֿאַר װאָס דען פֿאַרדריסט אײַך אױף דער דאָזיקער זאַך? האָבן מיר דען עסן געגעסן פֿון דעם מלכס? צי איז אונדז אַ געשאַנק געשאָנקען געװאָרן? edit

2SA 19:43 hoben ale mener fun Yehudah geentfert di mener fun Yisroel: vail der melech iz undz a korev. un far vos den fardrist aich oif der doziker zach? hoben mir den esen gegesen fun dem melechs? tsi iz undz a geshank geshonken gevoren?

2SA 19:43 And kol Ish Yehudah answered Ish Yisroel, Because HaMelech is near of kin to us; why then be ye angry for this matter? Have we eaten at all from HaMelech? Or hath he given us anything?

2SA 19:44 ‏ האָבן די מענער פֿון יִשׂרָאֵל געענטפֿערט די מענער פֿון יהוּדה, און געזאָגט: מיר האָבן צען חלקים אין מלך, און מיר זײַנען אױך בילכער אױף דָוִדן פֿון אײַך, הײַנט פֿאַר װאָס האָט איר אונדז צו קלײן געמאַכט? און איז נישט אונדזער װאָרט געװען דאָס ערשטע אומצוקערן אונדזער מלך? ‏און די װערטער פֿון די מענער פֿון יהוּדה זײַנען געװען האַרטער װי די װערטער פֿון די מענער פֿון יִשׂרָאֵל. edit

2SA 19:44 hoben di mener fun Yisroel geentfert di mener fun Yehudah, un gezogt: mir hoben tsen Chelekim in melech, un mir zainen oich bilcher oif Doviden fun aich, haint far vos hot ir undz tsu klein gemacht? un iz nisht undzer vort geven dos ershte umtsukeren undzer melech? un di verter fun di mener fun Yehudah zainen geven harter vi di verter fun di mener fun Yisroel.

2SA 19:44 And Ish Yisroel answered the Ish Yehudah, and said, We have ten shares as much in HaMelech, and we have also more in Dovid than ye; why then did ye slight us? Were we not the first to give the davar in bringing back my melech? And the devar Ish Yehudah were harsher than the devar Ish Yisroel.

2SA 20:1 ‏און דאָרטן האָט זיך געטראָפֿן אַ נידערטרעכטיקער מאַן װאָס זײַן נאָמען איז געװען שֶבַֿע דער זון פֿון בִכרין, אַ מאַן אַ בנימינער; האָט ער געבלאָזן אין שופֿר, און האָט געזאָגט: מיר האָבן נישט קײן חלק אין דָוִדן, און מיר האָבן נישט קײן ירושה אין דעם זון פֿון יִשַין. איטלעכער צו זײַנע געצעלטן, יִשׂרָאֵל! edit

2SA 20:1 un dorten hot zich getrofen a nidertrechtiker man vos zain nomen iz geven Sheva der zun fun Bichrien, a man a Binyaminer; hot er geblozen in shoifer, un hot gezogt: mir hoben nisht kein chelek in Doviden, un mir hoben nisht kein yerushe in dem zun fun Yishaien. itlecher tsu zaine getselten, Yisroel!

2SA 20:1 And there happened to be there an ish Beliyaal, shmo Sheva Ben Bikhri an ish from Binyamin; and he blew a shofar, and said, We have no chelek in Dovid, neither have we nachalah in Ben Yishai; every ish to his ohel, O Yisroel.

2SA 20:2 ‏און אַלע מענער פֿון יִשׂרָאֵל זײַנען אַװעקגעגאַנגען פֿון הינטער דָוִדן נאָך שֶבַֿע דעם זון פֿון בִכרין, נאָר די מענער פֿון יהוּדה זײַנען געװען באַהעפֿט אָן זײער מלך, פֿון יַרדן און ביז ירושָלַיִם. edit

2SA 20:2 un ale mener fun Yisroel zainen avekgegangen fun hinter Doviden noch Sheva dem zun fun Bichrien, nor di mener fun Yehudah zainen geven baheft on zeyer melech, fun Yarden un biz Yerusholayim.

2SA 20:2 So kol Ish Yisroel went up from after Dovid, and followed Sheva Ben Bikhri; but the Ish Yehudah had deveykus unto their Melech, from Yarden even to Yerushalayim.

2SA 20:3 ‏און דָוִד איז געקומען אין זײַן הױז אין ירושָלַיִם; און דער מלך האָט גענומען די צען קעפּסװײַבער װאָס ער האָט געלאָזן צו היטן דאָס הױז, און ער האָט זײ אַרײַנגעזעצט אין אַ װאַכהױז, און האָט זײ אױסגעהאַלטן, אָבער ער איז צו זײ נישט געקומען. און זײ זײַנען געװען אײַנגעשפּאַרט ביז דעם טאָג פֿון זײער טױט, לעבעדיקע אַלמנות. edit

2SA 20:3 un Dovid iz gekumen in zain hoiz in Yerusholayim; un der melech hot genumen di tsen kepsvaiber vos er hot gelozen tsu hiten dos hoiz, un er hot zei araingezetst in a vachhoiz, un hot zei oisgehalten, ober er iz tsu zei nisht gekumen. un zei zainen geven aingeshpart biz dem tog fun zeyer toit, lebedike almones.

2SA 20:3 And Dovid came to his Bais (palace) at Yerushalayim; and HaMelech took the ten nashim, his pilagshim, whom he had left to be shomer over the Bais, and put them in Bais Mishmeret (seclusion) , and provided for them, but went not in unto them. So they were shut up unto their yom mot, living in almenut (widowhood) .

2SA 20:4 ‏און דער מלך האָט געזאָגט צו עַמָשׂאָן: רוף מיר צונױף די מענער פֿון יהוּדה אין דרײַ טעג, דערנאָך שטעל זיך דו דאָ. edit

2SA 20:4 un der melech hot gezogt tsu Amasaen: ruf mir tsunoif di mener fun Yehudah in drai teg, dernoch shtel zich du do.

2SA 20:4 Then said HaMelech to Amasa, Assemble the Ish Yehudah within shloshet yamim; be thou here present.

2SA 20:5 ‏איז עַמָשׂא געגאַנגען צונױפֿרופֿן יהוּדה, און ער האָט זיך געזאַמט איבער דער צײַט װאָס ער האָט אים געשטעלט. edit

2SA 20:5 iz Amasa gegangen tsunoifrufen Yehudah, un er hot zich gezamt iber der tsait vos er hot im geshtelt.

2SA 20:5 So Amasa went to assemble Yehudah; but he tarried longer than the mo'ed which he had appointed him.

2SA 20:6 ‏האָט דָוִד געזאָגט צו אַבֿישַין: אַצונד װעט אונדז שֶבַֿע דער זון פֿון בִכרין אָנטאָן מער שלעכטס װי אַבֿשָלום. דו נעם די קנעכט פֿון דײַן האַר, און יאָג אים נאָך, טאָמער געפֿינט ער באַפֿעסטיקטע שטעט, און װעט זיך אַרױסמאַכן פֿון אונדזערע אױגן. edit

2SA 20:6 hot Dovid gezogt tsu Avishaien: atsund vet undz Sheva der zun fun Bichrien onton mer shlechts vi Avshalom. du nem di knecht fun dain Har, un yog im noch, tomer gefint er bafestikte shtet, un vet zich aroismachen fun undzere oigen.

2SA 20:6 And Dovid said to Avishai, Now shall Sheva Ben Bikhri do us more harm than did Avshalom; take thou the avadim of adoneicha, pursue after him, lest he get him fortified cities, and escape us.

2SA 20:7 ‏זײַנען אַרױסגעגאַנגען הינטער אים די מענטשן פֿון יוֹאָבֿן, און די כּרֵתים און די פּלֵתים, און אַלע גיבוֹרים, און זײ זײַנען אַרױסגעגאַנגען פֿון ירושָלַיִם נאָכצוּיאָגן שֶבַֿע דעם זון פֿון בִכרין. edit

2SA 20:7 zainen aroisgegangen hinter im di mentshen fun Yoaven, un di Keretim un di Peletim, un ale giborim, un zei zainen aroisgegangen fun Yerusholayim nochtsuyogen Sheva dem zun fun Bichrien.

2SA 20:7 And there went out after him anshei Yoav, and the Kereti, and the Peleti, and kol Gibborim; and they went out of Yerushalayim, to pursue after Sheva Ben Bikhri.

2SA 20:8 ‏װי זײ זײַנען בײַם גרױסן שטײן װאָס אין גִבֿעוֹן, אַזױ איז עַמָשׂא אָנגעקומען אַנטקעגן זײ. און יוֹאָבֿ איז געװען אָנגעגורט אין זײַן װאַפֿנקלײד, און דערױף איז געװען אַ גאַרטל מיט אַ שװערד באַהעפֿט צו זײַנע לענדן אין איר שײד; און װי ער איז אַרױסגעגאַנגען, אַזױ איז זי אַרױסגעפֿאַלן. edit

2SA 20:8 vi zei zainen baim groisen shtein vos in Givon, azoi iz Amasa ongekumen antkegen zei. un Yoav iz geven ongegurt in zain vafnkleid, un deroif iz geven a gartel mit a shverd baheft tsu zaine lenden in ir sheid; un vi er iz aroisgegangen, azoi iz zi aroisgefalen.

2SA 20:8 When they were at the Even Hagedolah (Great Stone) which is in Giv'on, Amasa went before them. And Yoavʼs military garment that he had put on was girded unto him, and upon it a khagor with a cherev fastened upon his waist in the sheath thereof; and as he went forth it fell out.

2SA 20:9 ‏האָט יוֹאָבֿ געזאָגט צו עַמָשׂאָן: איז פֿריד צו דיר, מײַן ברודער? און יוֹאָבֿס רעכטע האַנט האָט אָנגענומען עַמָשׂאָן פֿאַרן באָרד, כּדי אים צו קושן. edit

2SA 20:9 hot Yoav gezogt tsu Amasaen: iz frid tsu dir, main bruder? un Yoavs rechte hant hot ongenumen Amasaen faran bord, kedei im tsu kushen.

2SA 20:9 Yoav said to Amasa, Art thou in shalom, my brother? And Yoav took Amasa by the zaken (beard) with the right hand to kiss him.

2SA 20:10 ‏און עַמָשׂא האָט זיך נישט געהיט פֿאַר דער שװערד װאָס אין יוֹאָבֿס האַנט; האָט ער אים אַ זעץ געטאָן מיט איר אין בױך, און אַרױסגעלאָזט זײַנע אינגעװײד אױף דער ערד, און נישט געדאַרפֿט אים טאָן אַ צװײטן; און ער איז געשטאָרבן. און יוֹאָבֿ און זײַן ברודער אַבֿישַי האָבן נאָכגעיאָגט שֶבַֿע דעם זון פֿון בִכרין. edit

2SA 20:10 un Amasa hot zich nisht gehit far der shverd vos in Yoavs hant; hot er im a zets geton mit ir in boich, un aroisgelozt zaine ingeveid oif der erd, un nisht gedarft im ton a tsveiten; un er iz geshtorben. un Yoav un zain bruder Avishai hoben nochgeiogt Sheva dem zun fun Bichrien.

2SA 20:10 But Amasa took no heed to the cherev that was in the yad Yoav; so he stabbed him therewith in the fifth rib, and shed out his bowels to the ground, and struck him not again; and he died. So Yoav and Avishai achiv pursued after Sheva Ben Bikhri.

2SA 20:11 ‏און אַ מאַן פֿון יוֹאָבֿס יונגען איז געשטאַנען איבער אים, און האָט געזאָגט: װער עס װיל יוֹאָבֿן, און װער עס איז פֿאַר דָוִדן, הינטער יוֹאָבֿן! edit

2SA 20:11 un a man fun Yoavs yungen iz geshtanen iber im, un hot gezogt: ver es vil Yoaven, un ver es iz far Doviden, hinter Yoaven!

2SA 20:11 And one of the nearim of Yoav stood by him, and said, He that favoreth Yoav, and he that is for Dovid, let him go after Yoav.

2SA 20:12 ‏און עַמָשׂא האָט זיך געקײַקלט אין בלוט אױפֿן מיטן װעג; האָט דער מאַן געזען, אַז דאָס גאַנצע פֿאָלק האָט זיך אָפּגעשטעלט, און ער האָט אָפּגעדרײט עַמָשׂאָן פֿון װעג אױפֿן פֿעלד, און אַרױפֿגעװאָרפֿן אױף אים אַ בגד, װען ער האָט געזען אַז איטלעכער װאָס איז צוגעקומען לעבן אים, האָט זיך אָפּגעשטעלט. edit

2SA 20:12 un Amasa hot zich gekaiklt in blut oifen miten veg; hot der man gezen, az dos gantse folk hot zich opgeshtelt, un er hot opgedreit Amasaen fun veg oifen feld, un aroifgevorfen oif im a beged, ven er hot gezen az itlecher vos iz tsugekumen leben im, hot zich opgeshtelt.

2SA 20:12 And Amasa wallowed in dahm in the midst of the mesilah (road) . And when the ish saw that kol haAm halted, he removed Amasa out of the mesilah into the sadeh, and threw a beged (garment) over him, when he saw that every one that came by him halted.

2SA 20:13 ‏אַז ער איז אַװעקגענומען געװאָרן פֿון װעג, איז איטלעכער געגאַנגען הינטער יוֹאָבֿן, נאָכצוּיאָגן שֶבַֿע דעם זון פֿון בִכרין. edit

2SA 20:13 az er iz avekgenumen gevoren fun veg, iz itlecher gegangen hinter Yoaven, nochtsuyogen Sheva dem zun fun Bichrien.

2SA 20:13 When he was removed from the mesilah, kol haAm went on after Yoav, to pursue after Sheva Ben Bikhri.

2SA 20:14 ‏און ער איז דורכגעגאַנגען דורך אַלע שבֿטים פֿון יִשׂרָאֵל ביז אָבֿל און בֵית-מעכה, און אַלע בֵרִים; און זײ האָבן זיך אײַנגעזאַמלט, און זײַנען אױך געגאַנגען הינטער אים. edit

2SA 20:14 un er iz durchgegangen durch ale shvotim fun Yisroel biz Avel un beit-meche, un ale Berim; un zei hoben zich aingezamlt, un zainen oich gegangen hinter im.

2SA 20:14 And he passed through all the Shivtei Yisroel unto Abel, and to Beit-Ma'achah, and all the Berim; and they were gathered together, and went also after him.

2SA 20:15 ‏און זײ זײַנען געקומען און האָבן געלעגערט אױף אים אין אָבֿל פֿון בֵית-מעכה, און זײ האָבן אָנגעשאָטן אַן ערדװאַל אַרום דער שטאָט, און עס איז געשטאַנען אין דעם פֿעסטונגגראָבן. און דאָס גאַנצע פֿאָלק װאָס מיט יוֹאָבֿן האָבן געהאַלטן אין צעשטערן, כּדי אײַנצוּװאַרפֿן די מױער. edit

2SA 20:15 un zei zainen gekumen un hoben gelegert oif im in Avel fun beit-meche, un zei hoben ongeshoten an erdval arum der shtot, un es iz geshtanen in dem festunggroben. un dos gantse folk vos mit Yoaven hoben gehalten in tseshteren, kedei aintsuvarfen di moier.

2SA 20:15 And they came and besieged him in Abel of Beit-Ma'achah, and they cast up a siege ramp against the Ir, until it stood by the rampart; and kol haAm that were with Yoav battered the chomah (wall) , to throw it down.

2SA 20:16 ‏האָט אַ קלוגע פֿרױ גערופֿן פֿון דער שטאָט: הערט! הערט! זאָגט, איך בעט אײַך, צו יוֹאָבֿן: גענען ביז אַהער, און איך װעל רעדן צו דיר. edit

2SA 20:16 hot a kluge froi gerufen fun der shtot: hert! hert! zogt, ich bet aich, tsu Yoaven: genen biz aher, un ich vel reden tsu dir.

2SA 20:16 Then cried an isha chachamah (wise woman) from the Ir, Hear, hear; say, now unto Yoav, Come here, that I may speak with thee.

2SA 20:17 ‏האָט ער גענענט צו איר, און די פֿרױ האָט געזאָגט: ביסט דו יוֹאָבֿ? האָט ער געזאָגט: איך. האָט זי צו אים געזאָגט: הער די װערטער פֿון דײַן דינסט. האָט ער געזאָגט: איך הער. edit

2SA 20:17 hot er genent tsu ir, un di froi hot gezogt: bist du Yoav? hot er gezogt: ich. hot zi tsu im gezogt: her di verter fun dain dinst. hot er gezogt: ich her.

2SA 20:17 And when he was come near unto her, the isha said, Art thou Yoav? And he answered, I am he. Then she said unto him, Hear the devarim of thine amah. And he answered, I do hear.

2SA 20:18 ‏האָט זי געזאָגט, אַזױ צו זאָגן: רעדן האָט מען געזאָלט רעדן צוערשט, אַזױ צו זאָגן, פֿרעגן האָט מען געזאָלט פֿרעגן בײַ אָבֿל, און אַזױ אַרום װאָלט מען אָפּגעענדיקט. edit

2SA 20:18 hot zi gezogt, azoi tsu zogen: reden hot men gezolt reden tsuersht, azoi tsu zogen, fregen hot men gezolt fregen bai Avel, un azoi arum volt men opgeendikt.

2SA 20:18 Then she spoke, saying, They used to speak in rishonah (old times) , saying, They shall surely ask counsel at Abel; and so they settled the matter.

2SA 20:19 ‏מיר זײַנען פֿרידלעכע געטרײַע פֿון יִשׂרָאֵל; װילסטו טײטן אַ שטאָט און אַ מוטער אין יִשׂרָאֵל? נאָך װאָס זאָלסטו אומברענגען די נחלה פֿון ה׳? edit

2SA 20:19 mir zainen fridleche getraie fun Yisroel; vilstu teiten a shtot un a muter in Yisroel? noch vos zolstu umbrengen di nachle fun Hashem?

2SA 20:19 I am one of them that are of shalom and of emunah in Yisroel; thou seekest to destroy an Ir and an em b'Yisroel; why wilt thou swallow up the nachalat Hashem ?

2SA 20:20 ‏האָט יוֹאָבֿ געענטפֿערט און געזאָגט: חלילה, חלילה מיר, אױב איך װעל אומברענגען און אױב איך װעל צעשטערן! edit

2SA 20:20 hot Yoav geentfert un gezogt: cholile, cholile mir, oib ich vel umbrengen un oib ich vel tseshteren!

2SA 20:20 And Yoav answered and said, Chalilah (far be it) , chalilah from me, that I should swallow up or destroy.

2SA 20:21 ‏נישט אַזױ איז די זאַך; נײַערט אַ מאַן פֿון דעם געבערג פֿון אפֿרים, װאָס זײַן נאָמען איז שֶבַֿע דער זון פֿון בִכרין, האָט אױפֿגעהױבן זײַן האַנט אַקעגן דעם מלך, אַקעגן דָוִדן. גיט אַרױס אים אַלײן, און איך װעל אַװעקגײן פֿון דער שטאָט. האָט די פֿרױ געזאָגט צו יוֹאָבֿן: אָט װערט דיר זײַן קאָפּ אַראָפּגעװאָרפֿן פֿון דער מױער. edit

2SA 20:21 nisht azoi iz di zach; naiert a man fun dem geberg fun Ephrayim, vos zain nomen iz Sheva der zun fun Bichrien, hot oifgehoiben zain hant akegen dem melech, akegen Doviden. git arois im alein, un ich vel avekgein fun der shtot. hot di froi gezogt tsu Yoaven: ot vert dir zain kop aropgevorfen fun der moier.

2SA 20:21 The matter is not so; but an ish of har Ephrayim, Sheva Ben Bikhri shmo, hath lifted up his yad against HaMelech, even against Dovid; hand over him only, and I will depart from the Ir. And the woman said unto Yoav, Hinei, his rosh shall be thrown to thee from the chomah.

2SA 20:22 ‏און די פֿרױ איז געקומען צו דעם גאַנצן פֿאָלק מיט איר חכמה, און זײ האָבן אָפּגעשניטן {כרת} ‏ דעם קאָפּ פֿון שֶבַֿע דעם זון פֿון בִכרין, און אַראָפּגעװאָרפֿן צו יוֹאָבֿן. און ער האָט געבלאָזן אין שופֿר, און זײ האָבן זיך צעשפּרײט פֿון דער שטאָט, איטלעכער צו זײַנע געצעלטן. און יוֹאָבֿ האָט זיך אומגעקערט קײן ירושָלַיִם צום מלך. edit

2SA 20:22 un di froi iz gekumen tsu dem gantsen folk mit ir chochme, un zei hoben opgeshniten dem kop fun Sheva dem zun fun Bichrien, un aropgevorfen tsu Yoaven. un er hot geblozen in shoifer, un zei hoben zich tseshpreit fun der shtot, itlecher tsu zaine getselten. un Yoav hot zich umgekert kein Yerusholayim tsum melech.

2SA 20:22 Then the isha went unto kol haAm in her chochmah. And they cut off the rosh of Sheva Ben Bikhri, and threw it out to Yoav. And he blew a shofar, and they retired from the city, every ish to his ohel. And Yoav returned to Yerushalayim unto HaMelech.

2SA 20:23 ‏און יוֹאָבֿ איז געװען איבער דעם גאַנצן חיל פֿון יִשׂרָאֵל; און בנָיָה דער זון פֿון יהוֹיָדָען, איבער די כּרֵתים און איבער די פּלֵתים; edit

2SA 20:23 un Yoav iz geven iber dem gantsen cheil fun Yisroel; un Benayah der zun fun Yehoyadaen, iber di Keretim un iber di Peletim;

2SA 20:23 Now Yoav was over kol HaTzava Yisroel; and Benayah Ben Yehoyada was over the Kereti and over the Peleti;

2SA 20:24 ‏און אַדוֹרם, איבער דעם צינדז; און יהוֹשָפֿט דער זון פֿון אַחילוּדן, דער דערמאָנער; edit

2SA 20:24 un Adoram, iber dem tsindz; un Yehoshaphat der zun fun Achiluden, der dermoner;

2SA 20:24 And Adoram was over the forced labor; and Yehoshaphat Ben Achilud was mazkir (secretary) ;

2SA 20:25 ‏און שוָא, דער שרײַבער; און צָדוֹק און אֶבֿיָתָר, כֹּהנים. edit

2SA 20:25 un Sheva, der shraiber; un Tsadok un Evyatar, koyanim.

2SA 20:25 And Sheva was sofer; and Tzadok and Evyatar (Abiathar) were the kohanim;

2SA 20:26 ‏און אױך עִיראָ פֿון יָאיר איז געװען אַן אײבערמאַן בײַ דָוִדן. edit

2SA 20:26 un oich Ira fun Yair iz geven an eiberman bai Doviden.

2SA 20:26 And also Ira the Yairi was kohen to Dovid.

2SA 21:1 ‏און עס איז געװען אַ הונגער אין די טעג פֿון דָוִדן, דרײַ יאָר, אַ יאָר נאָך אַ יאָר, און דָוִד האָט געזוכט דעם פּנים פֿון ה׳. האָט ה׳ געזאָגט: דאָס איז פֿון װעגן שָאולן און פֿון װעגן דעם בלוטיקן הױז, פֿאַר װאָס ער האָט געטײט די גִבֿעוֹנים. edit

2SA 21:1 un es iz geven a hunger in di teg fun Doviden, drai yor, a yor noch a yor, un Dovid hot gezucht dem ponem fun Hashem. hot Hashem gezogt: dos iz fun vegen Shaulen un fun vegen dem blutiken hoiz, far vos er hot geteit di Givonim.

2SA 21:1 Then there was a ra'av (famine) in the days of Dovid shalosh shanim, shanah after shanah; and Dovid inquired of Hashem . And Hashem answered, It is on account of Sha'ul, and for his bais hadamim, because he slaughtered the Giv'onim.

2SA 21:2 ‏האָט דער מלך גערופֿן די גִבֿעוֹנים, און ער האָט צו זײ גערעדט – און די גִבֿעוֹנים זײַנען נישט געװען פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, נאָר פֿון דעם איבערבלײַב פֿון אֶמוֹרי; און די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל האָבן געשװאָרן צו זײ; און שָאול האָט זײ געזוכט צו דערשלאָגן אין זײַן אײפֿערדיקײט פֿאַר די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל און יהוּדה – edit

2SA 21:2 hot der melech gerufen di Givonim, un er hot tsu zei geredt – un di Givonim zainen nisht geven fun di kinder fun Yisroel, nor fun dem iberblaib fun Imri; un di kinder fun Yisroel hoben geshvoren tsu zei; un Shaul hot zei gezucht tsu dershlogen in zain eiferdikeit far di kinder fun Yisroel un Yehudah –

2SA 21:2 And HaMelech called the Giv'onim, and said unto them; (now the Giveonim were not of the Bnei Yisroel, but of the remnant of the Emori; and the Bnei Yisroel had sworn unto them; and Sha'ul sought to annihilate them in his kinot (zeal) for the Bnei Yisroel and Yehudah.)

2SA 21:3 ‏און דָוִד האָט געזאָגט צו די גִבֿעוֹנים: װאָס זאָל איך אײַך טאָן, און מיט װאָס קען איך מכַפּר זײַן ‏, אַז איר זאָלט בענטשן די נחלה פֿון ה׳? edit

2SA 21:3 un Dovid hot gezogt tsu di Givonim: vos zol ich aich ton, un mit vos ken ich mechaper zain , az ir zolt bentshen di nachle fun Hashem?

2SA 21:3 Therefore Dovid said unto the Giv'onim, What shall I do for you? And wherewith shall I make the kapporah, that ye may bless the nachalat Hashem ?

2SA 21:4 ‏האָבן די גִבֿעוֹנים צו אים געזאָגט: אונדז קומט נישט קײן זילבער און גאָלד פֿון שָאולן און פֿון זײַן הױז, און אונדז גײט נישט דערום צו טײטן אַ מענטשן פֿון יִשׂרָאֵל. האָט ער געזאָגט: װאָס פֿאַרלאַנגט איר, איך זאָל אײַך טאָן? edit

2SA 21:4 hoben di Givonim tsu im gezogt: undz kumt nisht kein zilber un gold fun Shaulen un fun zain hoiz, un undz geit nisht derum tsu teiten a mentshen fun Yisroel. hot er gezogt: vos farlangt ir, ich zol aich ton?

2SA 21:4 And the Giv'onim said unto him, We will have no kesef nor zahav of Sha'ul, nor of his bais; neither for us shalt thou kill any ish in Yisroel. And he said, What ye shall say, that will I do for you.

2SA 21:5 ‏האָבן זײ געזאָגט צום מלך: דער מאַן װאָס האָט אונדז פֿאַרלענדט, און װאָס האָט געפּלאַנט קעגן אונדז ביז מיר זײַנען פֿאַרטיליקט געװאָרן פֿון צו האָבן אַ באַשטאַנד אין גאַנצן גבֿול פֿון יִשׂרָאֵל, edit

2SA 21:5 hoben zei gezogt tsum melech: der man vos hot undz farlendt, un vos hot geplant kegen undz biz mir zainen fartilikt gevoren fun tsu hoben a bashtand in gantsen gevul fun Yisroel,

2SA 21:5 And they answered HaMelech, The ish that consumed us, and that plotted against us that we should be made shmad from remaining in any of the territories of Yisroel,

2SA 21:6 ‏פֿון זײַנע קינדער זאָלן אונדז איבערגעגעבן װערן זיבן מאַן, און מיר װעלן זײ אױפֿהענגען פֿאַר ה׳ אױפֿן בערגל פֿון שָאול [גבֿעת-שָאול], דעם אױסדערװײלטן פֿון ה׳. האָט דער מלך געזאָגט: איך װעל געבן. edit

2SA 21:6 fun zaine kinder zolen undz ibergegeben veren ziben man, un mir velen zei oifhengen far Hashem oifen bergel fun Shaul [Giveah-Shaul], dem oisderveilten fun Hashem. hot der melech gezogt: ich vel geben.

2SA 21:6 Let shivah anashim of his banim be delivered unto us, and we will hang them up unto Hashem in Giv'ah of Sha'ul, whom Hashem did choose. And HaMelech said, I will give them.

2SA 21:7 ‏און דער מלך האָט געשױנט מפֿיבֿוֹשת דעם זון פֿון יהוֹנָתָן דעם זון פֿון שָאולן, איבער דער שבֿועה פֿון ה׳ װאָס צװישן זײ, צװישן דָוִדן און צװישן יהוֹנָתָן דעם זון פֿון שָאולן. edit

2SA 21:7 un der melech hot geshoint Mephivoshet dem zun fun Yehonatan dem zun fun Shaulen, iber der shvue fun Hashem vos tsvishen zei, tsvishen Doviden un tsvishen Yehonatan dem zun fun Shaulen.

2SA 21:7 But HaMelech spared Mephivoshet Ben Yonatan Ben Sha'ul, because of Hashem ʼs shevua (oath) that was between them, between Dovid and Yonatan Ben Sha'ul.

2SA 21:8 ‏האָט דער מלך גענומען די צװײ זין פֿון רִצפָּה דער טאָכטער פֿון אַיָהן, װאָס זי האָט געבאָרן פֿון שָאולן, אַרמוֹנין און מפֿיבֿוֹשתן, און די פֿינף זין פֿון מִיכל דער טאָכטער פֿון שָאולן, װאָס זי האָט געבאָרן פֿון עַדריאֵל דעם זון פֿון בַרזִלַין, פֿון מחוֹלָה; edit

2SA 21:8 hot der melech genumen di tsvei zin fun Ritspah der tochter fun Ayahen, vos zi hot geboren fun Shaulen, Armonien un Mephivosheten, un di finf zin fun Michal der tochter fun Shaulen, vos zi hot geboren fun Adriel dem zun fun Barzillaien, fun Machlah;

2SA 21:8 But HaMelech took the two Bnei Ritzpah Bat Ayah, whom she bore unto Sha'ul, Armoni and Mephivoshet; and the five Bnei Michal Bat Sha'ul, whom she bore to Adriel Ben Barzillai the Mecholati;

2SA 21:9 ‏און ער האָט זײ איבערגעגעבן אין דער האַנט פֿון די גִבֿעוֹנים, און זײ האָבן זײ אױפֿגעהאַנגען אױפֿן באַרג פֿאַר ה׳; און זײ זײַנען אומגעקומען אַלע זיבן אין אײנעם. און זײ זײַנען געטײט געװאָרן אין די ערשטע טעג פֿון שניט, אין אָנהײב גערשטנשניט. edit

2SA 21:9 un er hot zei ibergegeben in der hant fun di Givonim, un zei hoben zei oifgehongen oifen barg far Hashem; un zei zainen umgekumen ale ziben in einem. un zei zainen geteit gevoren in di ershte teg fun shnit, in onheib gershtnshnit.

2SA 21:9 And he delivered them into the hands of the Giveonim, and they hanged them in the hill before Hashem ; and they fell all shivah together and were put to death in the yamim of katzir (harvest) , in the rishonim, in the beginning of katzir se'orim (barley harvest) .

2SA 21:10 ‏און רִצפָּה די טאָכטער פֿון אַיָהן האָט גענומען אַ זאַק, און האָט עס זיך אױסגעשפּרײט אױפֿן פֿעלדז, פֿון אָנהײב שניט ביז עס האָט זיך אַראָפּגעגאָסן אױף זײ װאַסער פֿון הימל. און זי האָט נישט געלאָזט אַ פֿױגל פֿון הימל זיך אַראָפּלאָזן אױף זײ בײַ טאָג, און אַ חיה פֿון פֿעלד בײַ נאַכט. edit

2SA 21:10 un Ritspah di tochter fun Ayahen hot genumen a zak, un hot es zich oisgeshpreit oifen feldz, fun onheib shnit biz es hot zich aropgegosen oif zei vaser fun himel. un zi hot nisht gelozt a foigel fun himel zich aroplozen oif zei bai tog, un a chaye fun feld bai nacht.

2SA 21:10 And Ritzpah Bat Ayah took sackcloth, and spread it for her upon the tzur, from the beginning of katzir until mayim dropped upon them out of Shomayim, and suffered neither the oph haShomayim to rest on them by day, nor the beasts of the sadeh by night.

2SA 21:11 ‏איז דערצײלט געװאָרן דָוִדן װאָס רִצפָּה די טאָכטער פֿון אַיָהן, די קעפּסװײַב פֿון שָאולן, האָט געטאָן. edit

2SA 21:11 iz dertseilt gevoren Doviden vos Ritspah di tochter fun Ayahen, di kepsvaib fun Shaulen, hot geton.

2SA 21:11 And it was told Dovid what Ritzpah Bat Ayah, the pilegesh (concubine) of Sha'ul, had done.

2SA 21:12 ‏איז דָוִד געגאַנגען, און האָט גענומען די בײנער פֿון שָאולן, און די בײנער פֿון יהוֹנָתָן זײַן זון, פֿון די מענער פֿון יָבֵֿש-גִלעָד, װאָס האָבן זײ אַװעקגעגנבֿעט פֿון דעם מאַרק פֿון בֵית-שָן װאָס די פּלִשתּים האָבן זײ דאָרטן געהאַט אױפֿגעהאַנגען, אין דעם טאָג װאָס די פּלִשתּים האָבן געשלאָגן שָאולן אין גִלבוֹעַ. edit

2SA 21:12 iz Dovid gegangen, un hot genumen di beiner fun Shaulen, un di beiner fun Yehonatan zain zun, fun di mener fun Yavesh-Gilad, vos hoben zei avekgeganvet fun dem mark fun Beit-Shan vos di Pelishtim hoben zei dorten gehat oifgehongen, in dem tog vos di Pelishtim hoben geshlogen Shaulen in Gilboa.

2SA 21:12 And Dovid went and took the atzmot Sha'ul and the atzmot Yonatan bno from the citizens of Yavesh-Gil'ad, which had stolen them from the rechov (street) of Beit-Shan, where the Pelishtim had hanged them, when the Pelishtim had slain Sha'ul in Gilboa;

2SA 21:13 ‏און ער האָט אַרױפֿגעבראַכט פֿון דאָרטן די בײנער פֿון שָאולן, און די בײנער פֿון יהוֹנָתָן זײַן זון; און מע האָט אױפֿגעקליבן די בײנער פֿון די געהאַנגענע. edit

2SA 21:13 un er hot aroifgebracht fun dorten di beiner fun Shaulen, un di beiner fun Yehonatan zain zun; un me hot oifgekliben di beiner fun di gehangene.

2SA 21:13 And he brought up from there the atzmot Sha'ul and the atzmot Yonatan bno; and they gathered the atzmot of them that were hanged.

2SA 21:14 ‏און מע האָט באַגראָבן די בײנער פֿון שָאולן און יהוֹנָתָן זײַן זון אין לאַנד בנימין, אין צֵלָע, אין דעם קבֿר פֿון זײַן פֿאָטער קישן; און מע האָט געטאָן אַלץ װאָס דער מלך האָט באַפֿױלן. און אלֹקים האָט זיך איבערגעבעטן צום לאַנד נאָך דעם. edit

2SA 21:14 un me hot bagroben di beiner fun Shaulen un Yehonatan zain zun in land Binyamin, in Tsela, in dem keyver fun zain foter Kishon; un me hot geton alts vos der melech hot bafoilen. un Elokim hot zich ibergebeten tsum land noch dem.

2SA 21:14 And the atzmot Sha'ul and Yonatan bno buried they in eretz Binyamin in Tzela, in the kever of Kish aviv; and they performed all that HaMelech commanded. And after that Elohim was entreated for the land.

2SA 21:15 ‏און די פּלִשתּים האָבן װידער געהאַט אַ מלחמה מיט יִשׂרָאֵל, און דָוִד און זײַנע קנעכט מיט אים האָבן אַראָפּגענידערט, און האָבן מלחמה געהאַלטן מיט די פּלִשתּים, און דָוִד איז אָפּגעשלאַפֿט געװאָרן. edit

2SA 21:15 un di Pelishtim hoben vider gehat a milchome mit Yisroel, un Dovid un zaine knecht mit im hoben aropgenidert, un hoben milchome gehalten mit di Pelishtim, un Dovid iz opgeshlaft gevoren.

2SA 21:15 Moreover the Pelishtim had yet milchamah again with Yisroel; and Dovid went down, and his avadim with him, and fought against the Pelishtim; and Dovid grew faint.

2SA 21:16 ‏און יִשבי-בנוֹבֿ װאָס איז געװען פֿון די קינדער פֿון דעם רָפֿה, און די װאָג פֿון זײַן שפּיז איז געװען דרײַ הונדערט שקל קופּער, און ער איז געװען אָנגעגורט מיט אַ נײַער [שװערד], האָט געװאָלט דערשלאָגן דָוִדן. edit

2SA 21:16 un ishbi-bnov vos iz geven fun di kinder fun dem Rapha, un di vog fun zain shpiz iz geven drai hundert shekl kuper, un er iz geven ongegurt mit a naier [shverd], hot gevolt dershlogen Doviden.

2SA 21:16 And Yishbi-benov, which was of the yeladim of Rafah (Giant) , the weight of whose spearhead weighed three hundred shekels of nechoshet in weight, he being girded chadashah (belted anew) , declared that he could slay Dovid.

2SA 21:17 ‏אָבער אַבֿישַי דער זון פֿון צרוּיָהן איז אים געקומען צו הילף, און האָט געשלאָגן דעם פּלִשתּי און אים געטײט. דענצמאָל האָבן דָוִדס מענטשן געשװאָרן פֿאַר אים, אַזױ צו זאָגן: זאָלסט מער נישט אַרױסגײן מיט אונדז אין מלחמה, כּדי זאָלסט נישט פֿאַרלעשן דאָס ליכט פֿון יִשׂרָאֵל. edit

2SA 21:17 ober Avishai der zun fun Tseruyahen iz im gekumen tsu hilf, un hot geshlogen dem Pelishtim un im geteit. dentsmol hoben Dovids mentshen geshvoren far im, azoi tsu zogen: zolst mer nisht aroisgein mit undz in milchome, kedei zolst nisht farleshen dos licht fun Yisroel.

2SA 21:17 But Avishai Ben Tzeruyah came to his aid, and struck the Pelishti (Philistine) , and killed him. Then the anshei Dovid swore an oath unto him, saying, Thou shalt go no more out with us to milchamah (battle) , that thou quench not the Ner Yisroel (Lamp of Israel) .

2SA 21:18 ‏און עס איז געװען נאָך דעם, איז װידער געװען אַ מלחמה אין גוֹבֿ מיט די פּלִשתּים; דענצמאָל האָט סִבכַי פֿון חוּשָה דערשלאָגן סַפֿן װאָס פֿון די קינדער פֿון דעם רָפֿה. edit

2SA 21:18 un es iz geven noch dem, iz vider geven a milchome in Gov mit di Pelishtim; dentsmol hot Sibbekhai fun Chushah dershlogen Saphen vos fun di kinder fun dem Rapha.

2SA 21:18 And it came to pass after this, that there was again milchamah with the Pelishtim at Gov; then Sibbekhai the Chushati slaughtered Saph, which was of the banim of the Rafah.

2SA 21:19 ‏און עס איז װידער געװען אַ מלחמה אין גוֹבֿ מיט די פּלִשתּים; און אֶלחָנָן דער זון פֿון יַעֲרֵי-אוֹרגים דער בֵית-לֶחֶמער האָט דערשלאָגן גָליַתן פֿון גַת, װאָס דער האָלץ פֿון זײַן שפּיז איז געװען אַזױ װי דער שטאַנג פֿון װעבער. edit

2SA 21:19 un es iz vider geven a milchome in Gov mit di Pelishtim; un Elchanan der zun fun yaearei-orgim der beit-lechemer hot dershlogen Golyaten fun Gat, vos der holts fun zain shpiz iz geven azoi vi der shtang fun veber.

2SA 21:19 And there was again milchamah in Gov with the Pelishtim, where Elchanan Ben Ya'arei-Orgim, from Beit-Lechem, slaughtered the brother of Golyat (Goliath) the Gitti, the staff of whose khanit (spear) was like a weaverʼs beam.

2SA 21:20 ‏און עס איז װידער געװען אַ מלחמה אין גַת. איז דאָרטן געװען אַ מאַן פֿון שטרײַט װאָס די פֿינגער פֿון זײַנע הענט און די פֿינגער פֿון זײַנע פֿיס זײַנען געװען צו זעקס און זעקס, פֿיר און צװאַנציק אין צאָל. און ער אױך איז געװען געבאָרן פֿון דעם רָפֿה. edit

2SA 21:20 un es iz vider geven a milchome in Gat. iz dorten geven a man fun shtrait vos di finger fun zaine hent un di finger fun zaine fis zainen geven tsu zeks un zeks, fir un tsvantsik in tsol. un er oich iz geven geboren fun dem Rapha.

2SA 21:20 And there was yet again a milchamah in Gat, where was a man of great stature, that had on every yad six fingers, and on every regel six toes, four and twenty in mispar (number) ; and he also was born to the Rafah.

2SA 21:21 ‏און ער האָט געלעסטערט יִשׂרָאֵל; האָט אים יהוֹנָתָן דער זון פֿון שִמְעָה, דָוִדס ברודער, דערשלאָגן. edit

2SA 21:21 un er hot gelestert Yisroel; hot im Yehonatan der zun fun Shimeah, Dovids bruder, dershlogen.

2SA 21:21 And when he defied Yisroel, Yehonatan Ben Shime'ah the brother of Dovid slaughtered him.

2SA 21:22 ‏די דאָזיקע פֿיר זײַנען געװען געבאָרן פֿון דעם רָפֿה אין גַת. און זײ זײַנען געפֿאַלן דורך דער האַנט פֿון דָוִדן, און דורך דער האַנט פֿון זײַנע קנעכט. edit

2SA 21:22 di dozike fir zainen geven geboren fun dem Rapha in Gat. un zei zainen gefalen durch der hant fun Doviden, un durch der hant fun zaine knecht.

2SA 21:22 These four were born to the Rafah in Gat, and fell by the yad Dovid, and by the yad of his avadim.

2SA 22:1 ‏און דָוִד האָט גערעדט צו ה׳ די װערטער פֿון דעם דאָזיקן געזאַנג, אין דעם טאָג װאָס ה׳ האָט אים מציל געװען פֿון דער האַנט פֿון אַלע זײַנע פֿײַנט, און פֿון דער האַנט פֿון שָאולן. edit

2SA 22:1 un Dovid hot geredt tsu Hashem di verter fun dem doziken gezang, in dem tog vos Hashem hot im matsl geven fun der hant fun ale zaine faint, un fun der hant fun Shaulen.

2SA 22:1 And Dovid spoke unto Hashem the devarim of this shirah (song) in the day that Hashem had delivered him out of the palm of all his oyevim (enemies) and out of the palm of Sha'ul:

2SA 22:2 ‏און ער האָט געזאָגט: ‏ה׳ איז מײַן פֿעלדז און מײַן פֿעסטונג, ‏און דער װאָס מאַכט מיך אַנטרינען; edit

2SA 22:2 un er hot gezogt: Hashem iz main feldz un main festung, un der vos macht mich antrinen;

2SA 22:2 And he said, Hashem is my rock, and my matzadah, and my deliverer;

2SA 22:3 ‏אלֹקים מײַן פֿעלדז װאָס איך שיץ מיך אין אים, ‏מײַן שילד און דער האָרן פֿון מײַן הילף, ‏מײַן טורעם און מײַן אַנטרינונג, ‏מײַן העלפֿער, װאָס העלפֿסט מיך פֿון אומרעכט. edit

2SA 22:3 Elokim main feldz vos ich shits mich in im, main shild un der haren fun main hilf, main turem un main antrinung, main helfer, vos helfst mich fun umrecht.

2SA 22:3 The Elohei (G-d of) my Tzur; in Him will I trust; He is my mogen, and the keren of my Salvation, my stronghold, and my refuge, my Moshia; Thou savest me from chamas.

2SA 22:4 ‏איך רוף; ברוך ה׳! ‏און פֿון מײַנע פֿײַנט װער איך געהאָלפֿן. edit

2SA 22:4 ich ruf; Baruch Hashem! un fun maine faint ver ich geholfen.

2SA 22:4 I will call on Hashem , Who is worthy to be praised; so shall I be saved from my oyevim.

2SA 22:5 ‏װאָרום אַרומגערינגלט האָבן מיך װעלן פֿון טױט, ‏טײַכן פֿון אונטערגאַנג האָבן מיך געשראָקן; edit

2SA 22:5 vorem arumgeringlt hoben mich velen fun toit, taichen fun untergang hoben mich geshroken;

2SA 22:5 When the waves of mavet (death) compassed me, the floods of scoundrels overwhelm me;

2SA 22:6 ‏שטריק פֿון שְׁאֹול האָבן מיך אַרומגענומען, ‏אַקעגנגעקומען זײַנען מיר נעצן פֿון טױט. edit

2SA 22:6 shtrik fun Sheol hoben mich arumgenumen, akegngekumen zainen mir netsen fun toit.

2SA 22:6 The chevlei Sheol (cords of Sheol) encompassed me; the snares of mavet confronted me;

2SA 22:7 ‏האָב איך אין מײַן נױט גערופֿן צו ה׳, ‏יאָ, צו מײַן ג-ט האָב איך גערופֿן, ‏און ער האָט געהערט פֿון זײַן הֵיכל מײַן קֹול, ‏און מײַן געשרײ [איז געקומען] אין זײַנע אױערן. edit

2SA 22:7 hob ich in main noit gerufen tsu Hashem, yo, tsu main g-t hob ich gerufen, un er hot gehert fun zain heichl main kol, un main geshrei [iz gekumen] in zaine oieren.

2SA 22:7 In my distress I called upon Hashem , and cried to Elohai; and He did hear my voice out of His Heikhal, and my cry did enter into His oznayim.

2SA 22:8 ‏און געשאָקלט און געװאַקלט האָט זיך די ערד. ‏די גרונטפֿעסטן פֿון הימל האָבן געציטערט; ‏זײ האָבן זיך געשאָקלט, װײַל ער האָט געצערנט; edit

2SA 22:8 un geshoklt un gevaklt hot zich di erd. di gruntfesten fun himel hoben getsitert; zei hoben zich geshoklt, vail er hot getsernt;

2SA 22:8 Then ha'aretz shook and trembled; the mosedot (foundations) of Shomayim moved and shook, because He was in wrath.

2SA 22:9 ‏אַ רױך איז אױפֿגעגאַנגען אין זײַן נאָז, ‏און פֿון זײַן מױל האָט אַ פֿײַער פֿאַרצערט; ‏קױלן האָבן געברענט פֿון אים. edit

2SA 22:9 a roich iz oifgegangen in zain noz, un fun zain moil hot a faier fartsert; koilen hoben gebrent fun im.

2SA 22:9 There went up an ashan (smoke) out of His nostrils, and eish out of His peh (mouth) devoured; coals were kindled by it.

2SA 22:10 ‏און ער האָט גענײַגט דעם הימל און גענידערט, ‏מיט אַ נעבל אונטער זײַנע פֿיס. edit

2SA 22:10 un er hot geneigt dem himel un genidert, mit a nebl unter zaine fis.

2SA 22:10 He bowed HaShomayim also, and came down; and a dark cloud was under His raglayim.

2SA 22:11 ‏און ער איז געריטן אױף אַ כּרובֿ און געפֿלױגן, ‏און זיך באַװיזן אױף פֿליגלען פֿון װינט. edit

2SA 22:11 un er iz geriten oif a Keruv un gefloigen, un zich bavizen oif fliglen fun vint.

2SA 22:11 And He rode upon a keruv, and did fly; and He was seen upon the wings of the ruach.

2SA 22:12 ‏און ער האָט געמאַכט פֿינצטערניש פֿאַר בײַדלעך אַרום אים; ‏אַ זאַמלונג פֿון װאַסערן, װאָלקנס געדיכטע. edit

2SA 22:12 un er hot gemacht fintsternish far baidlech arum im; a zamlung fun vaseren, volkens gedichte.

2SA 22:12 And He made choshech sukkot round about Him, dark mayim, and thick clouds of the skies.

2SA 22:13 ‏פֿון דעם שימער פֿאַר אים ‏האָבן פֿײַערקױלן געברענט. edit

2SA 22:13 fun dem shimer far im hoben faierkoilen gebrent.

2SA 22:13 Through the radiant brightness before Him were coals of eish kindled.

2SA 22:14 ‏געדונערט פֿון הימל האָט ה׳, ‏און עליון האָט אַרױסגעלאָזט זײַן קֹול. edit

2SA 22:14 gedunert fun himel hot Hashem, un Elyon hot aroisgelozt zain kol.

2SA 22:14 Hashem thundered from Shomayim, and Elyon uttered His voice.

2SA 22:15 ‏און ער האָט אַרױסגעשיקט פֿײַלן און זײ צעשפּרײט, ‏אַ בליץ – און זײ פֿאַרטומלט. edit

2SA 22:15 un er hot aroisgeshikt failen un zei tseshpreit, a blits – un zei fartumlt.

2SA 22:15 He sent out khitzim, and scattered them; lightning, and vanquished them.

2SA 22:16 ‏און די גראָבנס פֿון ים האָבן זיך באַװיזן, ‏די גרונטפֿעסטן פֿון דער װעלט זײַנען אַנטפּלעקט געװאָרן, ‏דורך דעם אָנגעשרײ פֿון ה׳, ‏פֿון דעם אָטעמבלאָז פֿון זײַן נאָז. edit

2SA 22:16 un di grobns fun yam hoben zich bavizen, di gruntfesten fun der velt zainen antplekt gevoren, durch dem ongeshrei fun Hashem, fun dem otembloz fun zain noz.

2SA 22:16 And the channels of the yam appeared, the mosedot (foundations) of the tevel (world) were uncovered, at the rebuking of Hashem , at the blast of the ruach of His nostrils.

2SA 22:17 ‏ער האָט אױסגעשטרעקט פֿון דער הײך און מיך גענומען, ‏מיך אַרױסגעצױגן פֿון װאַסערן גרױסע. edit

2SA 22:17 er hot oisgeshtrekt fun der heich un mich genumen, mich aroisgetsoigen fun vaseren groise.

2SA 22:17 He sent from on High, He took me; He drew me out of mayim rabbim;

2SA 22:18 ‏ער האָט מיך מציל געװען פֿון מײַן מאַכטיקן פֿײַנט, ‏פֿון מײַנע שָׂונאים, װען זײ זײַנען געװען שטאַרקער פֿון מיר. edit

2SA 22:18 er hot mich matsl geven fun main machtiken faint, fun maine sonem, ven zei zainen geven shtarker fun mir.

2SA 22:18 He delivered me from my strong oyev, and from them that hated me; for they were too strong for me.

2SA 22:19 ‏זײ זײַנען מיר אַקעגנגעקומען אין טאָג פֿון מײַן בראָך, ‏אָבער ה׳ איז מיר אַן אָנלען געװען. edit

2SA 22:19 zei zainen mir akegngekumen in tog fun main broch, ober Hashem iz mir an onlen geven.

2SA 22:19 They confronted me in the day of my calamity; but Hashem was my support.

2SA 22:20 ‏ער האָט מיך אַרױסגעפֿירט אין דערברײטערניש, ‏מיך אַרױסגעצױגן, װײַל ער האָט מיך באַגערט. edit

2SA 22:20 er hot mich aroisgefirt in derbreiternish, mich aroisgetsoigen, vail er hot mich bagert.

2SA 22:20 He brought me forth also into a large place; He delivered me, because chafetz (He delighted) in me.

2SA 22:21 ‏ה׳ פֿאַרגעלט מיך לױט מײַן גערעכטיקײט, ‏לױט דער רײנקײט פֿון מײַנע הענט קערט ער מיר אום. edit

2SA 22:21 Hashem fargelt mich loit main gerechtikeit, loit der reinkeit fun maine hent kert er mir um.

2SA 22:21 Hashem rewarded me according to my tzedakah; according to the cleanness of my hands hath He recompensed me.

2SA 22:22 ‏װאָרום איך האָב געהיט די װעגן פֿון ה׳, ‏און נישט פֿאַרבראָכן אַקעגן מײַן ג-ט. edit

2SA 22:22 vorem ich hob gehit di vegen fun Hashem, un nisht farbrochen akegen main g-t.

2SA 22:22 For I have been shomer over the drakhei Hashem , and have not wickedly departed from Elohai.

2SA 22:23 ‏װאָרום אַלע זײַנע געזעצן זײַנען פֿאַר מיר, ‏און זײַנע חוקים, דערפֿון קער איך נישט אָפּ. edit

2SA 22:23 vorem ale zaine gezetsen zainen far mir, un zaine chukkim, derfun ker ich nisht op.

2SA 22:23 For all His mishpatim were before me; as for His chukkot, I did not depart from them.

2SA 22:24 ‏און איך בין געװען צו אים גאַנץ, ‏און האָב מיך געהיט פֿון מײַן זינדיקײט. edit

2SA 22:24 un ich bin geven tsu im gants, un hob mich gehit fun main zindikeit.

2SA 22:24 I was also tamim (blameless) before Him, and have kept myself from mine avon (iniquity) .

2SA 22:25 ‏דערום האָט מיר אומגעקערט ה׳ לױט מײַן גערעכטיקײט, ‏לױט מײַן רײנקײט פֿאַר זײַנע אױגן. edit

2SA 22:25 derum hot mir umgekert Hashem loit main gerechtikeit, loit main reinkeit far zaine oigen.

2SA 22:25 Therefore Hashem hath rewarded me according to my tzedakah; according to my cleanness before His eyesight.

2SA 22:26 ‏מיט דעם גענאָדיקן װײַזטו זיך גענאָדיק, ‏מיט דעם ערלעכן מאַן װײַזטו זיך ערלעך. edit

2SA 22:26 mit dem genodiken vaiztu zich genodik, mit dem erlechen man vaiztu zich erlech.

2SA 22:26 With the chasid (loyal, the one having chesed, the devout one) Thou wilt show Thyself loyal, and with the Gibbor tamim (blameless man) Thou wilt show Thyself blameless.

2SA 22:27 ‏מיט דעם רײנעם װײַזטו זיך רײן, ‏און מיט דעם קרומען װײַזטו זיך פֿאַרדרײט. edit

2SA 22:27 mit dem reinem vaiztu zich rein, un mit dem krumen vaiztu zich fardreit.

2SA 22:27 With the pure Thou wilt show Thyself pure; and with the ikkesh (crooked, devious) Thou wilt show Thyself shrewd.

2SA 22:28 ‏און דאָס אָרימע פֿאָלק טוסטו העלפֿן, ‏און דײַנע אױגן זײַנען אױף די הױכע, ‏דו זאָלסט זײ דערנידערן. edit

2SA 22:28 un dos orime folk tustu helfen, un daine oigen zainen oif di hoiche, du zolst zei dernideren.

2SA 22:28 And the Am oni (afflicted people) Thou wilt save; but Thine eyes are upon the haughty, that Thou mayest bring them down.

2SA 22:29 ‏װאָרום דו ביסט מײַן ליכט ה׳, ‏און ה׳ באַשײַנט מײַן פֿינצטערניש. edit

2SA 22:29 vorem du bist main licht Hashem, un Hashem bashaint main fintsternish.

2SA 22:29 For Thou art my ner (lamp) , Hashem ; and Hashem will lighten my choshech.

2SA 22:30 ‏װאָרום מיט דיר לױף איך קעגן אַ מחנה, ‏מיט מײַן ג-ט שפּרינג איך אַ מױער אַריבער. edit

2SA 22:30 vorem mit dir loif ich kegen a machne, mit main g-t shpring ich a moier ariber.

2SA 22:30 For by Thee I have run through a troop; by Elohai can I leap over a wall.

2SA 22:31 ‏הָאֵל – זײַן װעג איז גאַנץ; ‏דאָס װאָרט פֿון ה׳ איז געלײַטערט, ‏ער איז אַ שילד פֿאַר אַלע װאָס שיצן זיך אין אים. edit

2SA 22:31 HaEl – zain veg iz gants; dos vort fun Hashem iz gelaitert, er iz a shild far ale vos shitsen zich in im.

2SA 22:31 As for G-d, His derech is tamim; the Word of Hashem is proven; He is a mogen (shield) to all them that trust in Him.

2SA 22:32 ‏װאָרום װער איז אַן אֵל אױסער ה׳, ‏און װער אַ פֿעלדז אױסער אלוקינו? edit

2SA 22:32 vorem ver iz an El oiser Hashem, un ver a feldz oiser Elokeinu?

2SA 22:32 For who is G-d, save Hashem ? And who is Tzur, save Eloheinu?

2SA 22:33 ‏הָאֵל װאָס איז מײַן שטאַרקע פֿעסטונג, ‏און לאָזט גײן גלײַך מײַן װעג. edit

2SA 22:33 HaEl vos iz main shtarke festung, un lozt gein glaich main veg.

2SA 22:33 G-d is my ma'oz and power; and He maketh my derech perfect.

2SA 22:34 ‏ער מאַכט מײַנע פֿיס גלײַך װי די הינדן, ‏און אױף מײַנע הײכן טוט ער מיך שטעלן. edit

2SA 22:34 er macht maine fis glaich vi di hinden, un oif maine heichen tut er mich shtelen.

2SA 22:34 He maketh my feet like the feet of ayyalot (deer) ; and maketh me stand upon my high places.

2SA 22:35 ‏ער לערנט מײַנע הענט צו מלחמה, ‏און אַ קופּערנעם בױגן בײגן אַראָפּ מײַנע אָרעמס. edit

2SA 22:35 er lernt maine hent tsu milchome, un a kupernem boigen beigen arop maine orems.

2SA 22:35 He teacheth my yadayim for milchamah; so that a keshet nechoshah is bent by mine arms.

2SA 22:36 ‏און האָסט מיר געגעבן דעם שילד פֿון דײַן הילף, ‏און דײַן מילדקײט טוט מיך גרײסן. edit

2SA 22:36 un host mir gegeben dem shild fun dain hilf, un dain mildkeit tut mich greisen.

2SA 22:36 Thou hast also given me the mogen of Thy Salvation; and hath stooped down to make me great.

2SA 22:37 ‏דערברײטערסט מײַן טריט אונטער מיר, ‏און נישט אױסגעגליטשט האָבן זיך מײַנע קנעכלעך. edit

2SA 22:37 derbreiterst main trit unter mir, un nisht oisgeglitsht hoben zich maine knechlech.

2SA 22:37 Thou hast enlarged my stride under me; so that my karsulayim do not slip.

2SA 22:38 ‏איך האָב געיאָגט מײַנע פֿײַנט און זײ פֿאַרטיליקט, ‏און זיך נישט אומגעקערט ביז איך האָב זײ פֿאַרלענדט. edit

2SA 22:38 ich hob geiogt maine faint un zei fartilikt, un zich nisht umgekert biz ich hob zei farlendt.

2SA 22:38 I have pursued mine oyevim, and destroyed them; and turned not again until I had consumed them.

2SA 22:39 ‏יאָ, איך האָב זײ פֿאַרלענדט און זײ צעהאַקט, ‏אַז זײ קענען נישט אױפֿשטײן; ‏און זײ זײַנען געפֿאַלן אונטער מײַנע פֿיס. edit

2SA 22:39 yo, ich hob zei farlendt un zei tsehakt, az zei kenen nisht oifshtein; un zei zainen gefalen unter maine fis.

2SA 22:39 And I have consumed them, and wounded them, that they could not arise; indeed, they are fallen under my raglayim.

2SA 22:40 ‏און האָסט מיך באַגורט מיט שטאַרקײט פֿאַר מלחמה, ‏האָסט געבײגט מײַנע קעגנשטײער אונטער מיר. edit

2SA 22:40 un host mich bagurt mit shtarkeit far milchome, host gebeigt maine kegnshteyer unter mir.

2SA 22:40 For Thou hast girded me with chayil (strength) for milchamah (battle) ; them that rose up against me hast Thou caused to bow down under me.

2SA 22:41 ‏און מײַנע פֿײַנט האָסטו געמאַכט מיטן נאַקן צו מיר, ‏מײַנע שָׂונאים איך זאָל זײ פֿאַרשנײַדן. edit

2SA 22:41 un maine faint hostu gemacht miten naken tsu mir, maine sonem ich zol zei farshnaiden.

2SA 22:41 Thou hast also given me victory over the necks of mine oyevim, that I might destroy them that hate me.

2SA 22:42 ‏זײ האָבן זיך אומגעקוקט, און נישט געװען קײן העלפֿער, ‏צו ה׳ – און ער האָט זײ נישט געענטפֿערט. edit

2SA 22:42 zei hoben zich umgekukt, un nisht geven kein helfer, tsu Hashem – un er hot zei nisht geentfert.

2SA 22:42 They looked, but there was no moshia; even unto Hashem , but He answered them not.

2SA 22:43 ‏און איך האָב זײ צעריבן װי שטױב פֿון דער ערד, ‏װי גאַסנקױט זײ צעדריקט, זײ צעטרעטן. edit

2SA 22:43 un ich hob zei tseriben vi shtoib fun der erd, vi gasnkoit zei tsedrikt, zei tsetreten.

2SA 22:43 Then did I beat them as small as the aphar of eretz, I did stamp them as the mire of the street, and did scatter them abroad.

2SA 22:44 ‏און האָסט מיך געמאַכט אַנטרינען פֿון די קריג פֿון מײַן פֿאָלק, ‏מיך געהיט אױף צו װערן דער קאָפּ פֿון די אומות; ‏אַ פֿאָלק װאָס איך קען נישט, טוט מיר דינען. edit

2SA 22:44 un host mich gemacht antrinen fun di krig fun main folk, mich gehit oif tsu veren der kop fun di umes; a folk vos ich ken nisht, tut mir dinen.

2SA 22:44 Thou also hast delivered me from the contentions of my people, Thou hast kept me to be Rosh of the Goyim; a people which I knew not shall serve me.

2SA 22:45 ‏די קינדער פֿון דעם פֿרעמדן גײען אײַן פֿאַר מיר, ‏פֿון הערן מיטן אױער געהאָרכן זײ מיר. edit

2SA 22:45 di kinder fun dem fremden geyen ain far mir, fun heren miten oier gehorchen zei mir.

2SA 22:45 Foreigners shall submit themselves unto me; as soon as they hear, they shall be mishma'at (obedient) unto me.

2SA 22:46 ‏די קינדער פֿון דעם פֿרעמדן װערן פֿאַרװעלקט, ‏און קומען הינקענדיק אַרױס פֿון זײערע פֿעסטונגען. edit

2SA 22:46 di kinder fun dem fremden veren farvelkt, un kumen hinkendik arois fun zeyere festungen.

2SA 22:46 Strangers shall fade away, and they shall be afraid out of their misgerot (strongholds) .

2SA 22:47 ‏עס לעבט ה׳, און געלױבט איז מײַן פֿעלדז, ‏און דערהױבן איז אלֹקים דער פֿעלדז פֿון מײַן הילף; edit

2SA 22:47 es lebt Hashem, un geloibt iz main feldz, un derhoiben iz Elokim der feldz fun main hilf;

2SA 22:47 Hashem liveth; and baruch be my Tzur; and exalted be the Elohei Tzur of my Salvation.

2SA 22:48 ‏הָאֵל װאָס גיט מיר נקמות, ‏און מאַכט נידערן די אומות אונטער מיר, edit

2SA 22:48 HaEl vos git mir nekmes, un macht nideren di umes unter mir,

2SA 22:48 It is G-d that avengeth me, and that bringeth down the nations under me.

2SA 22:49 ‏און ציט מיך אַרױס פֿון מײַנע פֿײַנט; ‏יאָ, איבער מײַנע קעגנשטײער דערהײבסטו מיך, ‏פֿון דעם רױבמענטשן ביסטו מיך מציל. edit

2SA 22:49 un tsit mich arois fun maine faint; yo, iber maine kegnshteyer derheibstu mich, fun dem roibmentshen bistu mich matsl.

2SA 22:49 And that bringeth me forth from mine oyevim; Thou also hast lifted me up on high above them that rose up against me; Thou hast delivered me from the ish chamasim.

2SA 22:50 ‏דערום לױב איך דיך, ה׳, צװישן די פֿעלקער, ‏און צו דײַן נאָמען טו איך זינגען. edit

2SA 22:50 derum loib ich dich, Hashem, tsvishen di felker, un tsu dain nomen tu ich zingen.

2SA 22:50 Therefore I will give thanks unto Thee, Hashem , among the Goyim, and I will sing praises unto Shimecha (Thy Name) .

2SA 22:51 ‏אַ טורעם פֿון הילף איז ער פֿאַר זײַן מלך, ‏און ער טוט חֶסֶד מיט זײַן געזאַלבטן, ‏מיט דָוִדן און מיט זײַן זאָמען ביז אײביק. edit

2SA 22:51 a turem fun hilf iz er far zain melech, un er tut chesed mit zain gezalbten, mit Doviden un mit zain zomen biz eibik.

2SA 22:51 He is the migdal Yeshu'ot for His melech; and showeth chesed to His Moshiach, unto Dovid, and to his zera ad-olam.

2SA 23:1 ‏און דאָס זײַנען די לעצטע װערטער פֿון דָוִדן, די רײד פֿון דָוִד דעם זון פֿון יִשַין, די רײד פֿון דעם מאַן װאָס איז הױך געשטעלט, דעם געזאַלבטן פֿון אלוקי יעקבֿן, און דעם זיסן זינגער פֿון יִשׂרָאֵל: edit

2SA 23:1 un dos zainen di letste verter fun Doviden, di reid fun Dovid dem zun fun Yishaien, di reid fun dem man vos iz hoich geshtelt, dem gezalbten fun Elochei Yaakoven, un dem zisen zinger fun Yisroel:

2SA 23:1 Now these be the last devarim of Dovid. Dovid Ben Yishai said, the gever (man) who was raised up above, the Moshiach Elohei Ya'akov, and the singer of zemirot (songs) of Yisroel, said,

2SA 23:2 ‏דער גײַסט פֿון ה׳ רעדט דורך מיר, ‏און זײַן װאָרט איז אױף מײַן צונג. edit

2SA 23:2 der gaist fun Hashem redt durch mir, un zain vort iz oif main tsung.

2SA 23:2 The Ruach Hashem spoke by me, and His word was on my leshon.

2SA 23:3 ‏אלוקי יִשׂרָאֵל האָט געזאָגט, ‏דער פֿעלדז פֿון יִשׂרָאֵל ‏ האָט צו מיר גערעדט: ‏אַ געװעלטיקער איבער מענטשן דאַרף זײַן ‏אַ צדיק װאָס געװעלטיקט מיט יִרְאַת אלֹקים, edit

2SA 23:3 Elochei Yisroel hot gezogt, der feldz fun Yisroel hot tsu mir geredt: a geveltiker iber mentshen darf zain a tsadik vos geveltikt mit yiras Elokim,

2SA 23:3 The Elohei Yisroel said, the Tzur Yisroel spoke to me, He that ruleth over adam, Tzaddik, ruling in the yirat Elohim.

2SA 23:4 ‏און װי ליכט פֿון פֿרימאָרגן ‏ װען די זון גײט אױף – ‏אַ פֿרימאָרגן אָן װאָלקן, ‏װען פֿון שײַן נאָכן רעגן ‏שפּראָצט דאָס גראָז פֿון דער ערד. edit

2SA 23:4 un vi licht fun frimorgen ven di zun geit oif – a frimorgen on volken, ven fun shain nochen regen shprotst dos groz fun der erd.

2SA 23:4 And He shall be as the ohr of the boker, when the shemesh riseth, even a morning without clouds; as the tender deshe (grass) springing out of ha'aretz by clear shining after matar (rain) .

2SA 23:5 ‏פֿאַר װאָר, איז נישט פֿעסט מײַן הױז פֿאַר אֵל? ‏װײַל אַן אײביקן בְּרִית האָט ער מיר געמאַכט, ‏צוגעברײט אין אַלעם און אָפּגעהיט; ‏פֿאַר װאָר, אַל מײַן הילף און אַל מײַן באַגער ‏צי מאַכט ער נישט שפּראָצן? edit

2SA 23:5 far vor, iz nisht fest main hoiz far El? vail an eibiken bris hot er mir gemacht, tsugebreit in alem un opgehit; far vor, al main hilf un al main bager tsi macht er nisht shprotsen?

2SA 23:5 Is not my Bais so with G-d? Yet He hath made with me a Brit Olam, ordered in all things, and sure; for this is all my salvation, and all my chefetz (desire) , will He not make it spring forth (tzemach) ?

2SA 23:6 ‏אָבער די נידערטרעכטיקע זײַנען אַלע ‏װי דערנער אַװעקגעװאָרפֿענע ‏װאָס מען קען מיט דער האַנט נישט אָננעמען; edit

2SA 23:6 ober di nidertrechtike zainen ale vi derner avekgevorfene vos men ken mit der hant nisht onnemen;

2SA 23:6 But the Bnei Beliyaal shall be all of them as kotz (thorns) thrust away, because they cannot be gathered with hands;

2SA 23:7 ‏און װיל עמעצער זײ אָנרירן, ‏באַװאָרנט ער זיך מיט אַן אײַזן ‏אָדער אַ האָלץ פֿון אַ שפּיז; ‏און פֿאַרברענט איך פֿײַער ‏װערן זײ פֿאַרברענט אױפֿן אָרט. edit

2SA 23:7 un vil emetser zei onriren, bavornt er zich mit an aizen oder a holts fun a shpiz; un farbrent ich faier veren zei farbrent oifen ort.

2SA 23:7 But the one that shall touch them must be armed with barzel (iron) and the staff of a khanit (spear) ; and they shall be utterly burned with eish where they are.

2SA 23:8 ‏דאָס זײַנען די נעמען פֿון די גיבוֹרים װאָס דָוִד האָט געהאַט: יוֹשֵבֿ-בַשֶבֿת, אַ תַּחכּמוֹני, דער הױפּטמאַן פֿון די עלטסטע, דאָס איז עַדינוֹ דער עצני; [ער האָט אױפֿגעהױבן זײַן שפּיז] אױף אַכט הונדערט מאַן, דערשלאָגן מיט אײן מאָל. edit

2SA 23:8 dos zainen di nemen fun di giborim vos Dovid hot gehat: Yoshev-Bashevet, a Tachkemoni, der hoiptman fun di eltste, dos iz Adino der Etsni; [er hot oifgehoiben zain shpiz] oif acht hundert man, dershlogen mit ein mol.

2SA 23:8 These be the shmot of the gibborim whom Dovid had; Yoshev Bashevet Tachkemoni, chief among the Three; the same was Adino the Etzni; he killed eight hundred, in one encounter.

2SA 23:9 ‏און נאָך אים איז געװען אֶלעָזָר בן דוֹדוֹ בן אַחוֹחי, פֿון די דרײַ גיבוֹרים מיט דָוִדן, װען זײ האָבן זיך אײַנגעשטעלט אַקעגן די פּלִשתּים, װאָס האָבן זיך דאָרטן אײַנגעזאַמלט אױף מלחמה, און די מענער פֿון יִשׂרָאֵל זײַנען געװען אַװעקגעגאַנגען; edit

2SA 23:9 un noch im iz geven Elazar ben Dodo ben Achochi, fun di drai giborim mit Doviden, ven zei hoben zich aingeshtelt akegen di Pelishtim, vos hoben zich dorten aingezamlt oif milchome, un di mener fun Yisroel zainen geven avekgegangen;

2SA 23:9 And after him was El'azar Ben Dodo the Achochi, one of the three gibborim with Dovid, when they defied the Pelishtim that were there gathered together to milchamah, and the Ish Yisroel were gone away;

2SA 23:10 ‏און ער איז אױפֿגעשטאַנען, און האָט געשלאָגן צװישן די פּלִשתּים ביז זײַן האַנט איז מיד געװאָרן, און זײַן האַנט האָט זיך צוגעקלעפּט צום שװערד. און ה׳ האָט געטאָן אַ גרױסע ישועה אין יענעם טאָג, און דאָס פֿאָלק האָט זיך אומגעקערט נאָך אים, בלױז אױסצוטאָן [די געטײטע]. edit

2SA 23:10 un er iz oifgeshtanen, un hot geshlogen tsvishen di Pelishtim biz zain hant iz mid gevoren, un zain hant hot zich tsugeklept tsum shverd. un Hashem hot geton a groise yeshue in yenem tog, un dos folk hot zich umgekert noch im, bloiz oistsuton [di geteite].

2SA 23:10 He arose, and struck the Pelishtim until his yad was weary, and his yad had devekyus unto the cherev; and Hashem wrought a teshuah gedolah (great victory) that day; and the people returned after him only to plunder.

2SA 23:11 ‏און נאָך אים איז געװען שַמָה דער זון פֿון אָגֵאן, פֿון הָרָר. די פּלִשתּים האָבן זיך געהאַט אײַנגעזאַמלט אין אַ מחנה; און דאָרטן איז געװען אַ שטיק פֿעלד פֿול מיט לינדזן; און דאָס פֿאָלק איז אַנטלאָפֿן פֿון די פּלִשתּים; edit

2SA 23:11 un noch im iz geven Shammah der zun fun Ageen, fun Harar. di Pelishtim hoben zich gehat aingezamlt in a machne; un dorten iz geven a shtik feld ful mit lindzen; un dos folk iz antlofen fun di Pelishtim;

2SA 23:11 And after him was Shammah Ben Agee the Harari. And the Pelishtim were gathered together into a troop, where was a piece of ground full of lentils; and the people fled from the Pelishtim.

2SA 23:12 ‏האָט ער זיך געשטעלט אין מיטן פֿון דעם שטיק לאַנד, און האָט עס מציל געװען; און ער האָט געשלאָגן די פּלִשתּים, און ה׳ האָט געטאָן אַ גרױסע ישועה. edit

2SA 23:12 hot er zich geshtelt in miten fun dem shtik land, un hot es matsl geven; un er hot geshlogen di Pelishtim, un Hashem hot geton a groise yeshue.

2SA 23:12 But he stood in the midst of the allotted ground, and defended it, and slaughtered the Pelishtim; and Hashem wrought a teshuah gedolah.

2SA 23:13 ‏און דרײַ פֿון די דרײַסיק הױפּטלײַט האָבן אַראָפּגענידערט און זײַנען געקומען אין שניטצײַט צו דָוִדן צו דער הײל פֿון עַדולָם; און די מחנה פֿון די פּלִשתּים האָט געלאַגערט אין טאָל רפֿאים. edit

2SA 23:13 un drai fun di draisik hoiptlait hoben aropgenidert un zainen gekumen in shnittsait tsu Doviden tsu der heil fun eadulom; un di machne fun di Pelishtim hot gelagert in tal Rephaim.

2SA 23:13 And three of the thirty chief men went down, and came to Dovid in the time of katzir unto the cave of Adullam; and the troop of the Pelishtim encamped in the Emek Repha'im.

2SA 23:14 ‏און דָוִד איז דענצמאָל געװען אין דער פֿעסטונג, און די װאַך פֿון די פּלִשתּים איז דענצמאָל געװען אין בֵית-לֶחֶם. edit

2SA 23:14 un Dovid iz dentsmol geven in der festung, un di vach fun di Pelishtim iz dentsmol geven in Beit-Lechem.

2SA 23:14 And Dovid was then in the matzadah, and the garrison of the Pelishtim was then in Beit-Lechem.

2SA 23:15 ‏האָט דָוִד געגלוסט, און ער האָט געזאָגט: װען מיר גיט װער טרינקען װאַסער פֿון דעם ברונעם פֿון בֵית-לֶחֶם װאָס אין טױער! edit

2SA 23:15 hot Dovid geglust, un er hot gezogt: ven mir git ver trinken vaser fun dem brunem fun Beit-Lechem vos in toier!

2SA 23:15 And Dovid longed, and said, Oh that one would give me drink of the mayim of the well of Beit-Lechem, which is by the sha'ar!

2SA 23:16 ‏האָבן די דרײַ גיבוֹרים אַרײַנגעבראָכן אין לאַגער פֿון די פּלִשתּים, און זײ האָבן אָנגעשעפּט װאַסער פֿון דעם ברונעם פֿון בֵית-לֶחֶם װאָס בײַם טױער, און גענומען און געבראַכט צו דָוִדן. אָבער ער האָט עס נישט געװאָלט טרינקען, און האָט עס אױסגעגאָסן צו ה׳. edit

2SA 23:16 hoben di drai giborim araingebrochen in lager fun di Pelishtim, un zei hoben ongeshept vaser fun dem brunem fun Beit-Lechem vos baim toier, un genumen un gebracht tsu Doviden. ober er hot es nisht gevolt trinken, un hot es oisgegosen tsu Hashem.

2SA 23:16 And the three gibborim broke through the machaneh of the Pelishtim, and drew mayim out of the well of Beit-Lechem, that was by the sha'ar, and took it, and brought it to Dovid; nevertheless he would not drink thereof, but poured it out unto Hashem .

2SA 23:17 ‏און ער האָט געזאָגט: חלילה מיר, ה׳, אַז איך זאָל דאָס טאָן! דאָס בלוט פֿון די מענטשן װאָס זײַנען געגאַנגען מיט דער סכּנה פֿון זײער לעבן? און ער האָט עס נישט געװאָלט טרינקען. דאָס האָבן געטאָן די דרײַ גיבוֹרים. edit

2SA 23:17 un er hot gezogt: cholile mir, Hashem, az ich zol dos ton! dos blut fun di mentshen vos zainen gegangen mit der sekone fun zeyer leben? un er hot es nisht gevolt trinken. dos hoben geton di drai giborim.

2SA 23:17 And he said, Chalilah! (be it far from me) , Hashem , that I should do this! Is not this the dahm of the anashim that went in jeopardy of their nafshot? Therefore he would not drink it. These things did these three gibborim,

2SA 23:18 ‏און אַבֿישַי, יוֹאָבֿס ברודער, דער זון פֿון צרוּיָהן, ער איז געװען דער הױפּט פֿון די דרײַ; און ער האָט אױפֿגעהױבן זײַן שפּיז אױף דרײַ הונדערט און זײ דערשלאָגן; ער האָט געהאַט אַ שם צװישן די דרײַ. edit

2SA 23:18 un Avishai, Yoavs bruder, der zun fun Tseruyahen, er iz geven der hoipt fun di drai; un er hot oifgehoiben zain shpiz oif drai hundert un zei dershlogen; er hot gehat a shem tsvishen di drai.

2SA 23:18 And Avishai, the brother of Yoav Ben Tzeruyah, was chief among three. And he lifted up his khanit (spear) against three hundred, and slaughtered them, and had the shem among the Three.

2SA 23:19 ‏פֿון די דרײַ איז ער געװען דער אָנגעזעענסטער, און ער איז בײַ זײ געװאָרן צום עלטסטן, אָבער צו די [ערשטע] דרײַ איז ער נישט געקומען. edit

2SA 23:19 fun di drai iz er geven der ongezeenster, un er iz bai zei gevoren tsum eltsten, ober tsu di [ershte] drai iz er nisht gekumen.

2SA 23:19 Was he not most honored of the Three? Therefore he was their sar; howbeit he attained not unto the first three.

2SA 23:20 ‏און בנָיָהוּ דער זון פֿון יהוֹיָדָען, דער זון פֿון אַ העלדישן מאַן, גרױס אין אױפֿטוען, פֿון קַבֿצְאֵל, ער האָט געשלאָגן די צװײ העלדן פֿון מוֹאָבֿ, און ער האָט אַראָפּגענידערט און האָט דערשלאָגן אַ לײב אין אַ גרוב, אין אַ טאָג פֿון שנײ. edit

2SA 23:20 un Benayahu der zun fun Yehoyadaen, der zun fun a heldishen man, grois in oiftuen, fun Kavtseel, er hot geshlogen di tsvei helden fun Moav, un er hot aropgenidert un hot dershlogen a laib in a grub, in a tog fun shnei.

2SA 23:20 And Benayah Ben Yehoyada was a ben chayil, of Kavtze'el, who had done many deeds: he slaughtered two lionlike men of Moav; he went down also and slaughtered an aryeh in the midst of a pit on a snowy day;

2SA 23:21 ‏און ער האָט דערשלאָגן אַ מִצרישן מאַן, אַ מאַן אָנצוקוקן; און אין דעם מיצריס האַנט איז געװען אַ שפּיז, און ער האָט אַראָפּגענידערט צו אים מיט אַ רוט; האָט ער אַרױסגעריסן דעם שפּיז פֿון דעם מיצריס האַנט, און האָט אים געהרגעט מיט זײַן אײגענעם שפּיז. edit

2SA 23:21 un er hot dershlogen a Mitsrishen man, a man ontsukuken; un in dem Mitsris hant iz geven a shpiz, un er hot aropgenidert tsu im mit a rut; hot er aroisgerisen dem shpiz fun dem Mitsris hant, un hot im geharget mit zain eigenem shpiz.

2SA 23:21 And he slaughtered an Egyptian, a goodly man; and the Egyptian had a khanit (spear) in his yad; but he went down to him with a shevet (club) , and plucked the khanit out of the Egyptianʼs yad, and slaughtered him with his own khanit.

2SA 23:22 ‏דאָס האָט געטאָן בנָיָהוּ דער זון פֿון יהוֹיָדָען, און ער האָט געהאַט אַ שם צװישן די דרײַ גיבוֹרים. edit

2SA 23:22 dos hot geton Benayahu der zun fun Yehoyadaen, un er hot gehat a shem tsvishen di drai giborim.

2SA 23:22 These things did Benayah Ben Yehoyada, and had the shem among three gibborim.

2SA 23:23 ‏ער איז געװען מער אָנגעזען פֿון די דרײַסיק, אָבער צו די [ערשטע] דרײַ איז ער נישט געקומען. און דָוִד האָט אים אױפֿגעזעצט איבער זײַן לײַבװאַך. edit

2SA 23:23 er iz geven mer ongezen fun di draisik, ober tsu di [ershte] drai iz er nisht gekumen. un Dovid hot im oifgezetst iber zain laibvach.

2SA 23:23 He was more honored than the Shloshim, but he attained not to the first Three. And Dovid set him over his bodyguard.

2SA 23:24 ‏עַשָׂהאֵל, יוֹאָבֿס ברודער, איז געװען צװישן די דרײַסיק; אֶלחָנָן דער זון פֿון דוֹדוֹן פֿון בֵית-לֶחֶם; edit

2SA 23:24 Asahel, Yoavs bruder, iz geven tsvishen di draisik; Elchanan der zun fun Dedan fun Beit-Lechem;

2SA 23:24 Asahel the brother of Yoav was one of the thirty; Elchanan Ben Dodo of Beit-Lechem,

2SA 23:25 ‏שַמָה פֿון חַרוד; אֶליקאָ פֿון חַרוד; edit

2SA 23:25 Shammah fun Harod; Elika fun Harod;

2SA 23:25 Shammah the Harodi, Elika the Charodi,

2SA 23:26 ‏חֶלֶץ פֿון פֶּלֶט; עִיראָ דער זון פֿון עִקֵשן פֿון תּקוֹעַ; edit

2SA 23:26 Chelets fun Pelet; Ira der zun fun Ikkeshen fun Tekoa;

2SA 23:26 Cheletz the Palti, Ira Ben Ikkesh the Tekoi,

2SA 23:27 ‏אַבֿיעֶזֶר פֿון עַנָתוֹת; מבֿוּנַי פֿון חוּשָה; edit

2SA 23:27 Aviezer fun Anatot; Mevunai fun Chushah;

2SA 23:27 Avi'ezer the Anetoti, Mevunai the Chushati,

2SA 23:28 ‏צלמון פֿון אַחוֹח; מַהרַי פֿון נטוֹפֿה; edit

2SA 23:28 Tsalmon fun Achoach; Maharai fun Netophah;

2SA 23:28 Tzalmon the Achochi, Maharai the Netophati,

2SA 23:29 ‏חלבֿ דער זון פֿון בַעַנָהן פֿון נטוֹפֿה; אִתַּי דער זון פֿון ריבֿין פֿון גִבֿעָה פֿון די קינדער פֿון בנימין; edit

2SA 23:29 Chelev der zun fun Baanahen fun Netophah; Ittai der zun fun Rivaien fun Givah fun di kinder fun Binyamin;

2SA 23:29 Chelev Ben Ba'anah, a Netophati, Ittai Ben Rivai out of Giv'ah of the Bnei Binyamin,

2SA 23:30 ‏בנָיָהוּ פֿון פּרעָתוֹן; הִדַי פֿון נַחֲלֵי-גַעַש; edit

2SA 23:30 Benayahu fun Pirathon; Hiddai fun nachalei-Gaash;

2SA 23:30 Benayah the Pir'athoni, Hiddai of the ravines of Ga'ash,

2SA 23:31 ‏אַבֿי-עַלבֿון פֿון עַרָבֿה; עַזמָוֶת פֿון בַרחום; edit

2SA 23:31 Avi-Alvon fun Aravah; Azmavet fun Barchum;

2SA 23:31 Avi-Alvon the Arvati, Azmavet the Barchumi,

2SA 23:32 ‏אֶליַחבאָ פֿון שַעַלבֿון; פֿון זין פֿון יָשֵן {הָשֵׁם}, יהוֹנָתָן; edit

2SA 23:32 Elyachba fun Shaalvon; fun zin fun Yashen, Yehonatan;

2SA 23:32 Elyachba the Sha'alboni, of the Bnei Yashen, Yehonatan,

2SA 23:33 ‏שַמָה פֿון הָרָר; אַחיאָם דער זון פֿון שָרָרן פֿון אַרָר; edit

2SA 23:33 Shammah fun Harar; Achiam der zun fun Shararen fun Arar;

2SA 23:33 Shammah the Harari, Achiam Ben Sharar the Arari,

2SA 23:34 ‏אֶליפֶֿלֶט דער זון פֿון אַחַסבַין; דער זון פֿון דעם מַעֲכָתי; אֶליִעָם דער זון פֿון אַחיתּוֹפֿלן פֿון גילוה; edit

2SA 23:34 Eliphelet der zun fun Achasbaien; der zun fun dem Maakhati; Eliam der zun fun Achitophelen fun Giloh;

2SA 23:34 Eliphelet Ben Achasbai son of the Ma'akhati, Eli'am Ben Achitophel the Giloni,

2SA 23:35 ‏חֶצרי פֿון כַּרמֶל; פַּעֲרַי פֿון אַרָבֿ; edit

2SA 23:35 Chetsrai fun Carmel; Paarai fun Arav;

2SA 23:35 Chetzrai the Karmeli, Pa'arai the Arbi,

2SA 23:36 ‏יִגאָל דער זון פֿון נָתָנען פֿון צוֹבֿה; בָני דער גָדי; edit

2SA 23:36 Yigal der zun fun Natanen fun Tsovah; Bunni der Gadi;

2SA 23:36 Yigal Ben Natan of Tzovah, Bani the Gadi,

2SA 23:37 ‏צֶלֶק דער עַמוֹני; נַחרַי פֿון באֵרוֹת, דער װאַפֿנטרעגער פֿון יוֹאָבֿ דעם זון פֿון צרוּיָהן; edit

2SA 23:37 Tselek der Amoni; Nachrai fun Beerot, der vafntreger fun Yoav dem zun fun Tseruyahen;

2SA 23:37 Tzelek the Ammoni, Nachrai the Be'eroti, armorbearer to Yoav Ben Tzeruyah,

2SA 23:38 ‏עִיראָ פֿון יֶתֶר; גָרֵבֿ פֿון יֶתֶר; edit

2SA 23:38 Ira fun Yeter; Garev fun Yeter;

2SA 23:38 Ira a Yitri, Garev a Yitri,

2SA 23:39 ‏אוּרִיה דער חִתּי. אין אַלעמען זיבן און דרײַסיק. edit

2SA 23:39 Uriyah der Chitti. in alemen ziben un draisik.

2SA 23:39 Uriyah the Chitti; 37 in all.

2SA 24:1 ‏און דער צאָרן {אַף} ‏ פֿון ה׳ האָט װידער געגרימט אױף יִשׂרָאֵל, און ער האָט אָנגערעדט דָוִדן אַקעגן זײ, אַזױ צו זאָגן: גײ צײל איבער יִשׂרָאֵל און יהוּדה. edit

2SA 24:1 un der tsoren fun Hashem hot vider gegrimt oif Yisroel, un er hot ongeredt Doviden akegen zei, azoi tsu zogen: gei tseil iber Yisroel un Yehudah.

2SA 24:1 And again the Af Hashem was kindled against Yisroel, and He incited Dovid against them to say, Go, number Yisroel and Yehudah.

2SA 24:2 ‏און דער מלך האָט געזאָגט צו יוֹאָבֿ דעם חיל-לידער װאָס מיט אים: װאַנדער אַקאָרשט דורך אַלע שבֿטים פֿון יִשׂרָאֵל, פֿון דָן און ביז באֵר-שֶבַֿע, און צײלט דאָס פֿאָלק כּדי איך זאָל װיסן דעם מספּר פֿון פֿאָלק. edit

2SA 24:2 un der melech hot gezogt tsu Yoav dem cheil-lider vos mit im: vander akorsht durch ale shvotim fun Yisroel, fun Dan un biz Beer-Sheva, un tseilt dos folk kedei ich zol visen dem Mispar fun folk.

2SA 24:2 For HaMelech said to Yoav Sar HaChayil, who was with him, Go now through kol Shivtei Yisroel, from Dan even to Be'er-Sheva, and number ye HaAm, that I may know the Mispar HaAm.

2SA 24:3 ‏האָט יוֹאָבֿ געזאָגט צום מלך: זאָל ה׳ דײַן ג-ט מערן דאָס פֿאָלק הונדערט מאָל אַזױ פֿיל װי זײ זײַנען, און די אױגן פֿון מײַן האַר דעם מלך זאָלן עס זען; אָבער צו װאָס װיל מײַן האַר דער מלך די דאָזיקע זאַך? edit

2SA 24:3 hot Yoav gezogt tsum melech: zol Hashem dain g-t meren dos folk hundert mol azoi fil vi zei zainen, un di oigen fun main Har dem melech zolen es zen; ober tsu vos vil main Har der melech di dozike zach?

2SA 24:3 And Yoav said unto HaMelech, Now Hashem Eloheicha add unto HaAm, how many soever they be, a hundredfold, and that the eyes of adoni HaMelech may see it; but why doth adoni HaMelech delight in this thing?

2SA 24:4 ‏אָבער דאָס װאָרט פֿון דעם מלך איז געװען שטאַרק צו יוֹאָבֿן און צו די חיל-לידער, און יוֹאָבֿ און די חיל-לידער זײַנען אַרױסגעגאַנגען פֿון פֿאַרן מלך, צו צײלן דאָס פֿאָלק, יִשׂרָאֵל. edit

2SA 24:4 ober dos vort fun dem melech iz geven shtark tsu Yoaven un tsu di cheil-lider, un Yoav un di cheil-lider zainen aroisgegangen fun faran melech, tsu tseilen dos folk, Yisroel.

2SA 24:4 Notwithstanding the devar HaMelech prevailed against Yoav, and against the Sarei HeChayil. And Yoav and the Sarei HaChayil went out from before HaMelech, to number HaAm Yisroel.

2SA 24:5 ‏און זײ זײַנען אַריבער דעם יַרדן, און האָבן גערוט אין עַרוֹעֵר, אױף דער רעכטער זײַט פֿון דער שטאָט װאָס אין מיטן טאָל פֿון גָד, און צו יַעְזֵר צו. edit

2SA 24:5 un zei zainen ariber dem Yarden, un hoben geres in Aroer, oif der rechter zait fun der shtot vos in miten tal fun Gad, un tsu Yazer tsu.

2SA 24:5 And they passed over Yarden, encamped in Aro'er, on the south of the Ir that lieth in the middle of the ravine of Gad, toward Yazer;

2SA 24:6 ‏און זײ זײַנען געקומען קײן גִלעָד, און צו דעם לאַנד תַּחתּים-חָדשי, און זײ זײַנען געקומען קײן דָן-יַעַן, און רונד אַרום צו צידון. edit

2SA 24:6 un zei zainen gekumen kein Gilad, un tsu dem land taּchtim-chodshi, un zei zainen gekumen kein Dan-iaean, un rund arum tsu Tsidon.

2SA 24:6 Then they came to Gil'ad, to Eretz Tachtim-Chodshi; they came to Dan-Ya'an, went around to Tzidon,

2SA 24:7 ‏און זײ זײַנען געקומען צו דער פֿעסטונג פֿון צוֹר, און צו אַלע שטעט פֿון דעם חִוִי און דעם כּנַעֲני, און זײ זײַנען אַרױסגעקומען אין דָרום יהוּדה בײַ באֵר-שֶבַֿע. edit

2SA 24:7 un zei zainen gekumen tsu der festung fun Tsor, un tsu ale shtet fun dem Chivi un dem Kenaani, un zei zainen aroisgekumen in dorem Yehudah bai Beer-Sheva.

2SA 24:7 And came to the fortress of Tzor, and to all the cities of the Chivi, and of Kena'ani; and they went out to the Negev of Yehudah, to Be'er-Sheva.

2SA 24:8 ‏און זײ האָבן דורכגעװאַנדערט דאָס גאַנצע לאַנד, און זײַנען צוריקגעקומען צום סוף פֿון נײַן חדשים און צװאַנציק טעג קײן ירושָלַיִם. edit

2SA 24:8 un zei hoben durchgevandert dos gantse land, un zainen tsurikgekumen tsum sof fun nain Chodeshim un tsvantsik teg kein Yerusholayim.

2SA 24:8 So when they had gone through kol HaAretz, they came to Yerushalayim at the end of 9 months and 20 days.

2SA 24:9 ‏און יוֹאָבֿ האָט איבערגעגעבן דעם מספּר פֿון דער צײלונג פֿון פֿאָלק צום מלך. און יִשׂרָאֵל איז געװען אַכט מאָל הונדערט טױזנט קריגסלײַט װאָס ציִען אַ שװערד, און די מענער פֿון יהוּדה, פֿינף מאָל הונדערט טױזנט מאַן. edit

2SA 24:9 un Yoav hot ibergegeben dem Mispar fun der tseilung fun folk tsum melech. un Yisroel iz geven acht mol hundert toiznt krigslait vos tsien a shverd, un di mener fun Yehudah, finf mol hundert toiznt man.

2SA 24:9 And Yoav gave up the sum of the number of HaAm unto HaMelech; and there were in Yisroel Shmoneh Me'ot Elef ish chayil that drew the cherev; and the Ish Yehudah were chamesh Me'ot Elef ish.

2SA 24:10 ‏און דאָס האַרץ פֿון דָוִדן האָט אים געפּלאָגט נאָך דעם װי ער האָט געצײלט דאָס פֿאָלק, און דָוִד האָט געזאָגט צו ה׳: איך האָב זײער געזינדיקט װאָס איך האָב דאָס געטאָן; און אַצונד, ה׳, טו אָפּ, איך בעט דיך, דעם פֿאַרברעך פֿון דײַן קנעכט, װאָרום איך בין געװען נאַריש זײער. edit

2SA 24:10 un dos harts fun Doviden hot im geplogt noch dem vi er hot getseilt dos folk, un Dovid hot gezogt tsu Hashem: ich hob zeyer gezindikt vos ich hob dos geton; un atsund, Hashem, tu op, ich bet dich, dem farbrech fun dain knecht, vorem ich bin geven narish zeyer.

2SA 24:10 And the lev Dovid struck him after that he had numbered HaAm. And Dovid said unto Hashem , Chatati (I have sinned) me'od (greatly) in what I have done; and now, Hashem , take away the avon (iniquity, guilt) of Thy eved; for I have done very foolishly.

2SA 24:11 ‏און װי דָוִד איז אױפֿגעשטאַנען אין דער פֿרי, אַזױ איז דאָס װאָרט פֿון ה׳ געװען צו גָד דעם נבֿיא, דָוִדס זעער, אַזױ צו זאָגן: edit

2SA 24:11 un vi Dovid iz oifgeshtanen in der peire, azoi iz dos vort fun Hashem geven tsu Gad dem novi, Dovids zeer, azoi tsu zogen:

2SA 24:11 For when Dovid rose up in the boker, the Devar Hashem came unto Gad HaNavi, the Chozeh Dovid (Seer of Dovid) , saying,

2SA 24:12 ‏גײ און זאָלסט רעדן צו דָוִדן: אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: דרײַ זאַכן לײג איך אױף דיר; קלײַב דיר אױס אײנע פֿון זײ, װאָס איך זאָל דיר טאָן. edit

2SA 24:12 gei un zolst reden tsu Doviden: azoi hot Hashem gezogt: drai zachen leig ich oif dir; klaib dir ois eine fun zei, vos ich zol dir ton.

2SA 24:12 Go, say unto Dovid, Thus saith Hashem , I offer thee shalosh (three, three things) ; choose for thee one of them, that I may do it unto thee.

2SA 24:13 ‏איז גָד געקומען צו דָוִדן און האָט אים דערצײלט, און האָט צו אים געזאָגט: זאָלן אױף דיר קומען זיבן יאָר הונגער אין דײַן לאַנד? אָדער זאָלסט דרײַ חדשים לױפֿן פֿאַר דײַנע פֿײַנט, און זײ זאָלן דיך נאָכיאָגן? אָדער דרײַ טעג זאָל זײַן אַ מגפֿה אין דײַן לאַנד? אַצונד באַטראַכט, און זע װאָס פֿאַר אַ באַשײד איך זאָל ברענגען צו דעם װאָס שיקט מיך. edit

2SA 24:13 iz Gad gekumen tsu Doviden un hot im dertseilt, un hot tsu im gezogt: zolen oif dir kumen ziben yor hunger in dain land? oder zolst drai Chodeshim loifen far daine faint, un zei zolen dich nochyogen? oder drai teg zol zain a mageyfe in dain land? atsund batracht, un ze vos far a basheid ich zol brengen tsu dem vos shikt mich.

2SA 24:13 So Gad came to Dovid, and told him, and said unto him, Shall shalosh shanim of ra'av (famine) come unto thee in thy land? Or wilt thou flee shloshah chodashim before thine enemies, while they pursue thee? Or that there be shloshet yamim dever (three days of pestilence) in thy land? Now consider, and see what answer I shall return to Him that sent me.

2SA 24:14 ‏האָט דָוִד געזאָגט צו גָדן: מיר איז זײער ענג. לאָמיר, איך בעט דיך, פֿאַלן אין דער האַנט פֿון ה׳, װאָרום זײַן רַחמָנות איז גרױס, און לאָמיך נישט פֿאַלן אין דער האַנט פֿון אַ מענטשן. edit

2SA 24:14 hot Dovid gezogt tsu Gaden: mir iz zeyer eng. lomir, ich bet dich, falen in der hant fun Hashem, vorem zain rachmones iz grois, un lomich nisht falen in der hant fun a mentshen.

2SA 24:14 And Dovid said unto Gad, I am in a great tzar (distress) ; let us fall now into the Yad Hashem ; for His rachamim are rabbim: and let me not fall into the yad adam.

2SA 24:15 ‏האָט ה׳ געגעבן אַ מגפֿה אין יִשׂרָאֵל פֿון אין דער פֿרי און ביז דער געשטעלטער צײַט, און עס זײַנען געשטאָרבן פֿון פֿאָלק, פֿון דָן און ביז באֵר-שֶבַֿע, זיבעציק טױזנט מאַן. edit

2SA 24:15 hot Hashem gegeben a mageyfe in Yisroel fun in der peire un biz der geshtelter tsait, un es zainen geshtorben fun folk, fun Dan un biz Beer-Sheva, zibetsik toiznt man.

2SA 24:15 So Hashem sent a dever (pestilence) upon Yisroel from the boker even to the es mo'ed (time appointed) ; and there died of HaAm from Dan even to Be'er-Sheva shiv'im elef ish.

2SA 24:16 ‏און דער מלאך האָט אױסגעשטרעקט זײַן האַנט אױף ירושָלַיִם זי אומצוברענגען; האָט ה׳ חרטה געהאַט אױף דעם בײז, און ער האָט געזאָגט צו דעם מלאך װאָס האָט אומגעבראַכט צװישן פֿאָלק: גענוג! אַצונד לאָז אָפּ דײַן האַנט. און דער מלאך פֿון ה׳ איז געװען בײַ דעם שײַער פֿון אַרַונה דעם יבֿוסי. edit

2SA 24:16 un der malach hot oisgeshtrekt zain hant oif Yerusholayim zi umtsubrengen; hot Hashem charote gehat oif dem beiz, un er hot gezogt tsu dem malach vos hot umgebracht tsvishen folk: genug! atsund loz op dain hant. un der malach fun Hashem iz geven bai dem shaier fun Aravnah dem Yevusi.

2SA 24:16 And when the Malach stretched out his yad upon Yerushalayim to destroy her, Hashem relented from the destruction, and said to the Malach that destroyed HaAm, It is enough; restrain now thine yad. And the Malach Hashem was by the goren of Aravnah the Yevusi.

2SA 24:17 ‏און דָוִד האָט גערעדט צו ה׳, װען ער האָט געזען דעם מלאך װאָס שלאָגט צװישן פֿאָלק, און ער האָט געזאָגט: זע, איך האָב געזינדיקט, און איך האָב פֿאַרבראָכן, אָבער די דאָזיקע שאָף, װאָס האָבן זײ געטאָן? זאָל, איך בעט דיך, דײַן האַנט זײַן אױף מיר און אױף מײַן פֿאָטערס הױז. edit

2SA 24:17 un Dovid hot geredt tsu Hashem, ven er hot gezen dem malach vos shlogt tsvishen folk, un er hot gezogt: ze, ich hob gezindikt, un ich hob farbrochen, ober di dozike shof, vos hoben zei geton? zol, ich bet dich, dain hant zain oif mir un oif main foters hoiz.

2SA 24:17 And Dovid spoke unto Hashem when he saw the Malach that struck HaAm, and said, Hineh, I have sinned, and I have transgressed; but these tzon, what have they done? Let Thine yad be against me, and against Bais Avi.

2SA 24:18 ‏איז גָד געקומען צו דָוִדן אין יענעם טאָג, און ער האָט צו אים געזאָגט: גײ אַרױף, שטעל אױף צו ה׳ אַ מזבח אין דעם שײַער פֿון אַרַונה דעם יבֿוסי. edit

2SA 24:18 iz Gad gekumen tsu Doviden in yenem tog, un er hot tsu im gezogt: gei aroifblikendik, shtel oif tsu Hashem a mizbeyech in dem shaier fun Aravnah dem Yevusi.

2SA 24:18 And Gad came that day to Dovid, and said unto him, Go up, erect a Mizbe'ach unto Hashem in the goren of Aravnah the Yevusi.

2SA 24:19 ‏איז דָוִד אַרױפֿגעגאַנגען לױט דעם װאָרט פֿון גָדן, אַזױ װי ה׳ האָט באַפֿױלן. edit

2SA 24:19 iz Dovid aroifgegangen loit dem vort fun Gaden, azoi vi Hashem hot bafoilen.

2SA 24:19 And Dovid, according to the Devar Gad, went up as Hashem commanded.

2SA 24:20 ‏און אַרַונה האָט אַ קוק געטאָן, און האָט דערזען װי דער מלך און זײַנע קנעכט קומען אַריבער צו אים; איז אַרַונה אַרױסגעגאַנגען, און האָט זיך געבוקט צום מלך מיט זײַן פּנים צו דער ערד. edit

2SA 24:20 un Aravnah hot a kuk geton, un hot derzen vi der melech un zaine knecht kumen ariber tsu im; iz Aravnah aroisgegangen, un hot zich gebukt tsum melech mit zain ponem tsu der erd.

2SA 24:20 And Aravnah looked, and saw HaMelech and his avadim coming on toward him; and Aravnah went out, and prostrated himself before HaMelech on his face upon the ground.

2SA 24:21 ‏און אַרַונה האָט געזאָגט: נאָך װאָס איז מײַן האַר דער מלך געקומען צו זײַן קנעכט? האָט דָוִד געזאָגט: אָפּצוקױפֿן פֿון דיר דעם שײַער אױף צו בױען אַ מזבח צו ה׳, כּדי די מגפֿה זאָל פֿאַרהאַלטן װערן פֿון פֿאָלק. edit

2SA 24:21 un Aravnah hot gezogt: noch vos iz main Har der melech gekumen tsu zain knecht? hot Dovid gezogt: optsukoifen fun dir dem shaier oif tsu boien a mizbeyech tsu Hashem, kedei di mageyfe zol farhalten veren fun folk.

2SA 24:21 And Aravnah said, Why is adoni HaMelech come to his eved? And Dovid said, To buy the goren of thee, to build a Mizbe'ach unto Hashem , that the magefah (plague) may be withdrawn from HaAm.

2SA 24:22 ‏האָט אַרַונה געזאָגט צו דָוִדן: זאָל מײַן האַר דער מלך נעמען און אױפֿברענגען װאָס איז גוט אין זײַנע אױגן. זע, די רינדער זײַנען פֿאַר בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה}, און די דרעששליטנס און די שפּאַנצײַג פֿון די רינדער פֿאַר האָלץ. edit

2SA 24:22 hot Aravnah gezogt tsu Doviden: zol main Har der melech nemen un oifbrengen vos iz gut in zaine oigen. ze, di rinder zainen far brandopfer, un di dreshshlitns un di shpantsaig fun di rinder far holts.

2SA 24:22 And Aravnah said unto Dovid, Let adoni HaMelech take and offer up what seemeth tov unto him; see, here are oxen for the olah (burnt sacrifice) , and threshing tools and other instruments of the bakar (oxen) for wood.

2SA 24:23 ‏אַלץ האָט אַרַונה דער מלך אַװעקגעגעבן צום מלך. און אַרַונה האָט געזאָגט צום מלך: זאָל ה׳ דײַן ג-ט דיך באַװיליקן. edit

2SA 24:23 alts hot Aravnah der melech avekgegeben tsum melech. un Aravnah hot gezogt tsum melech: zol Hashem dain g-t dich baviliken.

2SA 24:23 All these things did Aravnah, hamelech lamelech, give. And Aravnah said unto HaMelech, Hashem Eloheicha yirtzecha (accept thee) .

2SA 24:24 ‏האָט דער מלך געזאָגט צו אַרַונהן: נײן, נײַערט קױפֿן װעל איך קױפֿן פֿון דיר פֿאַר געצאָלט, און איך װעל נישט אױפֿברענגען צו ה׳ מײַן ג-ט בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה} פֿאַר אומזיסט. און דָוִד האָט אָפּגעקױפֿט דעם שײַער און די רינדער פֿאַר פֿופֿציק שקל זילבער. edit

2SA 24:24 hot der melech gezogt tsu Aravnahen: nein, naiert koifen vel ich koifen fun dir far getsolt, un ich vel nisht oifbrengen tsu Hashem main g-t brandopfer far umzist. un Dovid hot opgekoift dem shaier un di rinder far fuftsik shekl zilber.

2SA 24:24 And HaMelech said unto Aravnah, Lo (no) ; but I will surely buy it of thee at a mekhir (price) ; neither will I offer olot (burnt offerings) unto Hashem Elohai of that which doth cost me nothing. So Dovid bought the goren and the bakar for fifty shekels of kesef.

2SA 24:25 ‏און דָוִד האָט דאָרטן געבױט אַ מזבח צו ה׳, און האָט אױפֿגעבראַכט בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה} און פֿרידאָפּפֿער {זֶבַֿח שְׁלָמִים}. און ה׳ האָט זיך איבערגעבעטן צום לאַנד, און די מגפֿה איז פֿאַרהאַלטן געװאָרן פֿון יִשׂרָאֵל. edit

2SA 24:25 un Dovid hot dorten geboit a mizbeyech tsu Hashem, un hot oifgebracht brandopfer un fridopfer {Zevach Shalemim}. un Hashem hot zich ibergebeten tsum land, un di mageyfe iz farhalten gevoren fun Yisroel.

2SA 24:25 And Dovid built there a Mizbe'ach unto Hashem , and offered olot (burnt offerings) and shelamim (peace offerings) . So Hashem was entreated for the land, and the magefah (plague) was withdrawn from Yisroel.