Verse Text - (EXO 1:1-EXO 40:38)

EXO 1:1 ‏און דאָס זײַנען די נעמען פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל װאָס זײַנען געקומען קײן מִצרַיִם מיט יעקבֿן; איטלעכער מיט זײַן הױזגעזינט זײַנען זײ געקומען: edit

EXO 1:1 un dos zainen di nemen fun di kinder fun Yisroel vos zainen gekumen kein Mitsrayim mit Yaakoven; itlecher mit zain hoizgezint zainen zei gekumen:

EXO 1:1 Now these are the Shemot Bnei Yisroel, which came into Mitzrayim; every ish and his bais came with Ya'akov:

EXO 1:2 ‏ראובֿן, שמעון, לֵוִי, און יהוּדה; edit

EXO 1:2 Reuven, Shimeon, Levi, un Yehudah;

EXO 1:2 Reuven, Shim'on, Levi, and Yehudah,

EXO 1:3 ‏יִשׂשָׂכָר, זבֿולון, און בנימין; edit

EXO 1:3 Yissakhar, Zevulun, un Binyamin;

EXO 1:3 Yissakhar, Zevulun, and Binyamin,

EXO 1:4 ‏דָן און נַפֿתָּלי, גָד און אָשֵר. edit

EXO 1:4 Dan un Naphtali, Gad un Asher.

EXO 1:4 Dan, and Naphtali, Gad, and Asher.

EXO 1:5 ‏און אַלע נפֿשות װאָס זײַנען אַרױסגעגאַנגען פֿון יעקבֿס דיך, זײַנען געװען זיבעציק נפֿשות; און יוֹסף איז שױן געװען אין מִצרַיִם. edit

EXO 1:5 un ale nefoshes vos zainen aroisgegangen fun Yaakovs dich, zainen geven zibetsik nefoshes; un Yosef iz shoin geven in Mitsrayim.

EXO 1:5 And all the nefesh that came out of the loins of Ya'akov were seventy nefesh; for Yosef was in Mitzrayim already.

EXO 1:6 ‏איז געשטאָרבן יוֹסף, און אַלע זײַנע ברידער, און יענער גאַנצער דָור. edit

EXO 1:6 iz geshtorben Yosef, un ale zaine brider, un yener gantser dor.

EXO 1:6 And Yosef died, and all his achim, and all that generation.

EXO 1:7 ‏און די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל האָבן זיך געפֿרוכפּערט, און זיך געװידמענט און געמערט, און זײ זײַנען געװאָרן זײער זײער שטאַרק, און דאָס גאַנצע לאַנד איז פֿול געװאָרן מיט זײ. edit

EXO 1:7 un di kinder fun Yisroel hoben zich gefruchpert, un zich gevidment un gemert, un zei zainen gevoren zeyer zeyer shtark, un dos gantse land iz ful gevoren mit zei.

EXO 1:7 And the Bnei Yisroel were fruitful, and increased abundantly, and multiplied, and became exceeding strong; and the land was filled with them.

EXO 1:8 ‏איז אױפֿגעשטאַנען אַ נײַער מלך איבער מִצרַיִם, װאָס האָט נישט געקענט יוֹספֿן. edit

EXO 1:8 iz oifgeshtanen a naier melech iber Mitsrayim, vos hot nisht gekent Yosefen.

EXO 1:8 Now there arose a melech chadash over Mitzrayim, which had no da'as of Yosef.

EXO 1:9 ‏און ער האָט געזאָגט צו זײַן פֿאָלק: זעט, דאָס פֿאָלק פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל איז מערער און שטאַרקער פֿון אונדז. edit

EXO 1:9 un er hot gezogt tsu zain folk: zet, dos folk fun di kinder fun Yisroel iz merer un shtarker fun undz.

EXO 1:9 And he said unto his people, Hinei, the Am Bnei Yisroel are more and stronger than we.

EXO 1:10 ‏קומט לאָמיר זיך קליגן קעגן אים; אַניט װעט ער זיך מערן, און עס װעט זײַן, אַז עס װעט זיך טרעפֿן אַ מלחמה, װעט ער אױך צושטײן צו אונדזערע פֿײַנט, און ער װעט מלחמה האַלטן אױף אונדז, און װעט אַרױסגײן פֿון לאַנד. edit

EXO 1:10 kumt lomir zich kligen kegen im; anit vet er zich meren, un es vet zain, az es vet zich trefen a milchome, vet er oich tsushtein tsu undzere faint, un er vet milchome halten oif undz, un vet aroisgein fun land.

EXO 1:10 Come, let us outsmart them; lest they multiply, and it come to pass, that, when there falleth out any milchamah, they join also unto our enemies, and fight against us, and so get them up out of the land.

EXO 1:11 ‏האָבן זײ געמאַכט איבער זײ שָׂרֵי מִסִּים, כּדי זײ צו פּײַניקן מיט זײערע לאַסטאַרבעט, און ער האָט געבױט שפּײַכלערשטעט פֿאַר פַּרעהן, פִּתוֹם און רַעְמסֵס. edit

EXO 1:11 hoben zei gemacht iber zei Sarai misiּim, kedei zei tsu painiken mit zeyere lastarbet, un er hot geboit shpaichlershtet far Pharaohen, Pitom un Rameses.

EXO 1:11 Therefore they did set over them sarei missim (taskmasters) to afflict them with their burdens. And they built for Pharaoh supply cities, Pitom and Ra'meses.

EXO 1:12 ‏אָבער װי זײ האָבן אים געפּײַניקט, אַזױ האָט ער זיך געמערט, און אַזױ האָט ער זיך צעשפּרײט; און זײ זײַנען געװען אין שרעק פֿאַר די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל. edit

EXO 1:12 ober vi zei hoben im gepainikt, azoi hot er zich gemert, un azoi hot er zich tseshpreit; un zei zainen geven in shrek far di kinder fun Yisroel.

EXO 1:12 But the more they afflicted them, the more they multiplied and spread out. And they were in dread because of the Bnei Yisroel.

EXO 1:13 ‏און די מִצרַיִם האָבן געמאַכט אַרבעטן די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל מיט האַרטיקײט. edit

EXO 1:13 un di Mitsrayim hoben gemacht arbeten di kinder fun Yisroel mit hartikeit.

EXO 1:13 And the Egyptians made the Bnei Yisroel to serve with rigor;

EXO 1:14 ‏און זײ האָבן פֿאַרביטערט זײער לעבן מיט שװערער אַרבעט, בײַ לײם און בײַ ציגל, און בײַ אַלערלײ אַרבעט אין פֿעלד; אַל די אַרבעט זײערע װאָס זײ האָבן מיט זײ געאַרבעט, איז געװען מיט האַרטיקײט. edit

EXO 1:14 un zei hoben farbitert zeyer leben mit shverer arbet, bai leim un bai tsigl, un bai alerlei arbet in feld; al di arbet zeyere vos zei hoben mit zei gearbet, iz geven mit hartikeit.

EXO 1:14 And they made their lives bitter with avodah kashah (hard bondage) , in mortar, and in brick, and in all manner of avodah in the sadeh; all their service, wherein they made them serve, was with rigor.

EXO 1:15 ‏און דער מלך פֿון מִצרַיִם האָט גערעדט צו די יוּדישע הײבאַמען, װאָס דער נאָמען פֿון אײנער איז געװען שִפֿרָה, און דער נאָמען פֿון דער צװײטער פּועָה, edit

EXO 1:15 un der melech fun Mitsrayim hot geredt tsu di yudishe heibamen, vos der nomen fun einer iz geven Shiphrah, un der nomen fun der tsveiter Puah,

EXO 1:15 And Melech Mitzrayim spoke to the meyalledot HaIvriyyot (Hebrew midwives) , of which the shem of the one was Shiphrah, and of the other Puah;

EXO 1:16 ‏און ער האָט געזאָגט: אַז איר העלפֿט די יוּדישע װײַבער געבערן, זאָלט איר זען אױפֿן בראָכשטול, אױב דאָס איז אַ זון, זאָלט איר אים טײטן, און אױב דאָס איז אַ טאָכטער, זאָל זי בלײַבן לעבן. edit

EXO 1:16 un er hot gezogt: az ir helft di yudishe vaiber geberen, zolt ir zen oifen brochshtul, oib dos iz a zun, zolt ir im teiten, un oib dos iz a tochter, zol zi blaiben leben.

EXO 1:16 And he said, When ye do the office of a midwife to HaIvriyyot (the Hebrew women) and see them upon the delivery stool; if it be a ben, then ye shall kill him; but if it be a bat, then she shall live.

EXO 1:17 ‏אָבער די הײבאַמען האָבן מורא געהאַט פֿאַר האלֹקים, און זײ האָבן נישט געטאָן אַזױ װי דער מלך פֿון מִצרַיִם האָט זײ אָנגעזאָגט, און זײ האָבן געלאָזט לעבן די ייִנגלעך. edit

EXO 1:17 ober di heibamen hoben moire gehat far HaElokim, un zei hoben nisht geton azoi vi der melech fun Mitsrayim hot zei ongezogt, un zei hoben gelozt leben di yinglech.

EXO 1:17 But the meyalledot feared HaElohim, and did not as Melech Mitzrayim commanded them, but saved the yeladim alive.

EXO 1:18 ‏האָט דער מלך פֿון מִצרַיִם גערופֿן די הײבאַמען, און האָט צו זײ געזאָגט: פֿאַר װאָס האָט איר געטאָן די דאָזיקע זאַך, און געלאָזט לעבן די ייִנגלעך? edit

EXO 1:18 hot der melech fun Mitsrayim gerufen di heibamen, un hot tsu zei gezogt: far vos hot ir geton di dozike zach, un gelozt leben di yinglech?

EXO 1:18 So Melech Mitzrayim called for the meyalledot, and said unto them, Why have ye done this thing, and have saved the yeladim alive?

EXO 1:19 ‏האָבן די הײבאַמען געזאָגט צו פַּרעהן: װײַל נישט אַזױ װי די מִצרישע װײַבער זײַנען די יוּדישע; װאָרום זײ זײַנען לעבהאַפֿטיק; אײדער די הײבאַם קומט צו זײ, האָבן זײ שױן געבאָרן. edit

EXO 1:19 hoben di heibamen gezogt tsu Pharaohen: vail nisht azoi vi di mitsrishe vaiber zainen di yudishe; vorem zei zainen lebhaftik; eider di heibam kumt tsu zei, hoben zei shoin geboren.

EXO 1:19 And the meyalledot said unto Pharaoh, Because HaIvriyyot are not as the Egyptian women; for they are vigorous, and are delivered before the meyalledot come in unto them.

EXO 1:20 ‏און אלֹקים האָט באַגיטיקט די הײבאַמען; און דאָס פֿאָלק האָט זיך געמערט, און זײ זײַנען געװאָרן זײער שטאַרק. edit

EXO 1:20 un Elokim hot bagitikt di heibamen; un dos folk hot zich gemert, un zei zainen gevoren zeyer shtark.

EXO 1:20 Therefore Elohim dealt well with the meyalledot; and the people multiplied, and grew very strong.

EXO 1:21 ‏און עס איז געװען, װײַל די הײבאַמען האָבן מורא געהאַט פֿאַר האלֹקים, האָט ער זײ געמאַכט הײַזער. edit

EXO 1:21 un es iz geven, vail di heibamen hoben moire gehat far HaElokim, hot er zei gemacht haizer.

EXO 1:21 And it came to pass, because the meyalledot feared HaElohim, that He established them batim.

EXO 1:22 ‏און פַּרעה האָט באַפֿױלן זײַן גאַנצן פֿאָלק, אַזױ צו זאָגן: יעטװעדער זון װאָס װערט געבאָרן, זאָלט איר אים אין טײַך אַרײַנװאַרפֿן, און יעטװעדער טאָכטער זאָלט איר לאָזן לעבן. edit

EXO 1:22 un Pharaoh hot bafoilen zain gantsen folk, azoi tsu zogen: yetveder zun vos vert geboren, zolt ir im in taich arainvarfen, un yetveder tochter zolt ir lozen leben.

EXO 1:22 And Pharaoh charged all his people, saying, Every ben that is born ye shall cast into the Nile, and every bat ye shall save alive.

EXO 2:1 ‏און אַ מאַן פֿון דעם הױז פֿון לֵוִי איז געגאַנגען און האָט גענומען אַ טאָכטער פֿון לֵוִי. edit

EXO 2:1 un a man fun dem hoiz fun Levi iz gegangen un hot genumen a tochter fun Levi.

EXO 2:1 And there went an ish of the Bais Levi, and took to wife a bat Levi.

EXO 2:2 ‏און די פֿרױ איז טראָגעדיק געװאָרן, און האָט געבאָרן אַ זון; און זי האָט אים געזען אַז ער איז שײן, און האָט אים באַהאַלטן דרײַ חדשים. edit

EXO 2:2 un di froi iz trogedik gevoren, un hot geboren a zun; un zi hot im gezen az er iz shein, un hot im bahalten drai Chodeshim.

EXO 2:2 And the isha conceived, and bore a ben; and when she saw him that he was tov, she hid him three months.

EXO 2:3 ‏און אַז זי האָט אים מער נישט געקענט באַהאַלטן, האָט זי גענומען פֿאַר אים אַ קעסטל {תּבֿה} ‏ פֿון פּאפּירוס, און האָט עס אױסגעקלעפּט מיט לײם {חֵמָר} און מיט פּעך {זֶפֶת}; און זי האָט אַרײַנגעטאָן דערין דאָס קינד, און האָט עס אַהינגעטאָן אין די געמױזעכץ בײַם ברעג טײַך. edit

EXO 2:3 un az zi hot im mer nisht gekent bahalten, hot zi genumen far im a kestl fun ppirus, un hot es oisgeklept mit leim un mit pech; un zi hot araingeton derin dos kind, un hot es ahingeton in di gemoizechts baim breg taich.

EXO 2:3 And when she could no longer hide him, she took for him a tevah (ark) of papyrus, and daubed it with tar and with pitch, and put the yeled therein; and she set it in the reeds by the bank of the Nile.

EXO 2:4 ‏און זײַן שװעסטער האָט זיך געשטעלט פֿון דער װײַטן, צו װיסן װאָס מיט אים װעט געשען. edit

EXO 2:4 un zain shvester hot zich geshtelt fun der vaiten, tsu visen vos mit im vet geshen.

EXO 2:4 And his achot stood afar off, to see what would be done to him.

EXO 2:5 ‏און די טאָכטער פֿון פַּרעהן האָט אַראָפּגענידערט זיך צו באָדן אין טײַך; און אירע מײדלעך זײַנען אומגעגאַנגען בײַן זײַט טײַך. האָט זי דערזען דאָס קעסטל {תּבֿה} צװישן די ריטלעך, און זי האָט געשיקט איר דינסט, און האָט עס געלאָזט נעמען. edit

EXO 2:5 un di tochter fun Pharaohen hot aropgenidert zich tsu boden in taich; un ire meidlech zainen umgegangen bein zait taich. hot zi derzen dos kestl tsvishen di ritlech, un zi hot geshikt ir dinst, un hot es gelozt nemen.

EXO 2:5 And the Bat Pharaoh came down to bathe herself at the Nile; and her na'arot walked along by the Nileʼs bank; and when she saw the tevah (ark) among the reeds, she sent her amah (maid servant) to fetch it.

EXO 2:6 ‏און זי האָט עס געעפֿנט, און האָט עס דערזען – דאָס קינד – ערשט אַ ייִנגל װאָס װײנט. האָט זי זיך דערבאַרימט אױף אים, און האָט געזאָגט: פֿון די קינדער פֿון די עִבֿרים איז דער דאָזיקער. edit

EXO 2:6 un zi hot es geefent, un hot es derzen – dos kind – ersht a yingel vos veint. hot zi zich derbarimt oif im, un hot gezogt: fun di kinder fun di Avarim iz der doziker.

EXO 2:6 And when she had opened it, she saw the yeled; and, hinei, the na'ar was crying. And she had compassion on him, and said, This one is of the yaldei HaIvrim (Hebrew children) .

EXO 2:7 ‏האָט זײַן שװעסטער געזאָגט צו פַּרעהס טאָכטער: זאָל איך גײן און דיר רופֿן אַ זײגפֿרױ פֿון די יוּדישע װײַבער, אַז זי זאָל זײגן פֿאַר דיר דאָס קינד? edit

EXO 2:7 hot zain shvester gezogt tsu Pharaohs tochter: zol ich gein un dir rufen a zeigfroi fun di yudishe vaiber, az zi zol zeigen far dir dos kind?

EXO 2:7 Then said his achot to Bat Pharaoh, Shall I go and call to thee a nurse of HaIvriyyot, that she may nurse the yeled for thee?

EXO 2:8 ‏האָט פַּרעהס טאָכטער צו איר געזאָגט: גײ. איז די יונגפֿרױ {הָעַלְמָה} ‏ געגאַנגען און האָט גערופֿן די מוטער פֿון דעם קינד. edit

EXO 2:8 hot Pharaohs tochter tsu ir gezogt: gei. iz di yungfroi gegangen un hot gerufen di muter fun dem kind.

EXO 2:8 And Bat Pharaoh said to her, Go. And haalmah went and called the em hayeled.

EXO 2:9 ‏און פַּרעהס טאָכטער האָט צו איר געזאָגט: נעם אַװעק דאָס דאָזיקע קינד, און זײג עס פֿאַר מיר, און איך װעל דיר געבן דײַן לױן. האָט די פֿרױ גענומען דאָס קינד, און האָט עס געזײגט. edit

EXO 2:9 un Pharaohs tochter hot tsu ir gezogt: nem avek dos dozike kind, un zeig es far mir, un ich vel dir geben dain loin. hot di froi genumen dos kind, un hot es gezeigt.

EXO 2:9 And Bat Pharaoh said unto her, Take this yeled away, and nurse it for me, and I will give thee thy wages. And the isha took the yeled, and nursed it.

EXO 2:10 ‏און אַז דאָס קינד איז גרעסער געװאָרן, האָט זי אים געבראַכט צו פַּרעהס טאָכטער, און ער איז איר געװאָרן פֿאַר אַ זון. און זי האָט גערופֿן זײַן נאָמען מֹשֶה, און האָט געזאָגט: װײַל פֿון װאַסער האָב איך אים אַרױסגעצױגן. edit

EXO 2:10 un az dos kind iz greser gevoren, hot zi im gebracht tsu Pharaohs tochter, un er iz ir gevoren far a zun. un zi hot gerufen zain nomen Moshe, un hot gezogt: vail fun vaser hob ich im aroisgetsoigen.

EXO 2:10 And the yeled grew, and she brought him unto Bat Pharaoh, and he became her ben. And she called shmo Moshe: and she said, Because meshitihu (I drew him) out of the mayim.

EXO 2:11 ‏און עס איז געװען אין יענע טעג, אַז משה איז אױפֿגעװאַקסן, איז ער אַרױסגעגאַנגען צו זײַנע ברידער, און האָט זיך צוגעקוקט צו זײערע לאַסטאַרבעט; און ער האָט געזען אַ מאַן אַ מִצרי שלאָגן אַ מאַן אײן עִבֿרי, פֿון זײַנע ברידער. edit

EXO 2:11 un es iz geven in yene teg, az Moshe iz oifgevaksen, iz er aroisgegangen tsu zaine brider, un hot zich tsugekukt tsu zeyere lastarbet; un er hot gezen a man a mitsri shlogen a man ein Ivri, fun zaine brider.

EXO 2:11 And it came to pass in those days, when Moshe was grown, that he went out unto his achim, and looked on their sevalot: and he spied an Egyptian striking an ish Ivri, one of his achim.

EXO 2:12 ‏האָט ער זיך אומגעקוקט אַהער און אַהין, און אַז ער האָט געזען אַז קײן מענטש איז נישטאָ, האָט ער דערשלאָגן דעם מִצרי, און האָט אים באַהאַלטן אין זאַמד. edit

EXO 2:12 hot er zich umgekukt aher un ahin, un az er hot gezen az kein mentsh iz nishto, hot er dershlogen dem mitsri, un hot im bahalten in zamd.

EXO 2:12 And he looked this way and that way, and when he saw that there was no ish, he killed the Egyptian, and hid him in the chol (sand) .

EXO 2:13 ‏און ער איז אַרױסגעגאַנגען אױפֿן צװײטן טאָג, ערשט צװײ מענער עִבֿרים ראַנגלען זיך; האָט ער געזאָגט צו דעם אומגערעכטן: פֿאַר װאָס שלאָגסטו דײַן חבֿר? edit

EXO 2:13 un er iz aroisgegangen oifen tsveiten tog, ersht tsvei mener Avarim ranglen zich; hot er gezogt tsu dem umgerechten: far vos shlogstu dain chever?

EXO 2:13 And when he went out the second day, hinei, two anashim Ivrim were fighting; he said to him in the wrong, Why strike thou thy re'a?

EXO 2:14 ‏האָט יענער געזאָגט: װער האָט דיך געמאַכט פֿאַר אַ מאַן אַ האַר און אַ ריכטער איבער אונדז? צי מײַנסטו מיך צו הרגען, אַזױ װי דו האָסט געהרגעט דעם מִצרי? האָט משה מורא געקראָגן, און ער האָט געזאָגט: פֿאַר װאָר, די זאַך איז דערװוּסט געװאָרן. edit

EXO 2:14 hot yener gezogt: ver hot dich gemacht far a man a Har un a richter iber undz? tsi meinstu mich tsu hergen, azoi vi du host geharget dem mitsri? hot Moshe moire gekrogen, un er hot gezogt: far vor, di zach iz dervust gevoren.

EXO 2:14 And he said, Who made thee a sar and a shofet over us? Intendest thou to kill me, as thou killedst the Egyptian? And Moshe feared, and thought, Surely this thing is known.

EXO 2:15 ‏און פַּרעה האָט געהערט פֿון דער דאָזיקער זאַך, און ער האָט געװאָלט הרגען משהן. איז משה אַנטלאָפֿן פֿון פֿאַר פַּרעהן, און ער האָט זיך באַזעצט אין לאַנד מִדיָן; און ער איז געזעסן בײַ אַ ברונעם. edit

EXO 2:15 un Pharaoh hot gehert fun der doziker zach, un er hot gevolt hergen Mosheen. iz Moshe antlofen fun far Pharaohen, un er hot zich bazetst in land Midyan; un er iz gezesen bai a brunem.

EXO 2:15 Now when Pharaoh heard this thing, he sought to slay Moshe. But Moshe fled from the face of Pharaoh, and dwelt in Eretz Midyan; and he sat down by a well.

EXO 2:16 ‏און דער פּריסטער פֿון מִדיָן האָט געהאַט זיבן טעכטער; זײַנען זײ געקומען, און האָבן אָנגעשעפּט און אָנגעפֿילט די קאָריטעס, כּדי אָנצוטרינקען די שאָף פֿון זײער פֿאָטער. edit

EXO 2:16 un der prister fun Midyan hot gehat ziben techter; zainen zei gekumen, un hoben ongeshept un ongefilt di korites, kedei ontsutrinken di shof fun zeyer foter.

EXO 2:16 Now the kohen of Midyan had sheva banot; and they came and drew mayim, and filled the troughs to water the tzon of their av.

EXO 2:17 ‏אָבער די פּאַסטוכער זײַנען געקומען, און האָבן זײ אַװעקגעטריבן. איז משה אױפֿגעשטאַנען און האָט זײ געהאָלפֿן, און האָט אָנגעטרונקען זײערע שאָף. edit

EXO 2:17 ober di pastucher zainen gekumen, un hoben zei avekgetriben. iz Moshe oifgeshtanen un hot zei geholfen, un hot ongetrunken zeyere shof.

EXO 2:17 And the ro'im (shepherds) came and drove them away; but Moshe stood up and rescued them, and watered their tzon.

EXO 2:18 ‏און אַז זײ זײַנען געקומען צו זײער פֿאָטער רְעואֵלן, האָט ער געזאָגט: פֿאַר װאָס זײַט איר הײַנט געקומען אַזױ גיך? edit

EXO 2:18 un az zei zainen gekumen tsu zeyer foter Reuelen, hot er gezogt: far vos zait ir haint gekumen azoi gich?

EXO 2:18 And when they came to Reuel their av, he said, How is it that ye are come so soon today?

EXO 2:19 ‏האָבן זײ געזאָגט: אַ מאַן אַ מִצרי האָט אונדז געהאָלפֿן פֿון דער האַנט פֿון די פּאַסטוכער, און אױך אָנשעפּן האָט ער אָנגעשעפּט פֿאַר אונדז, און האָט אָנגעטרונקען די שאָף. edit

EXO 2:19 hoben zei gezogt: a man a mitsri hot undz geholfen fun der hant fun di pastucher, un oich onshepen hot er ongeshept far undz, un hot ongetrunken di shof.

EXO 2:19 And they said, An Egyptian delivered us out of the yad of the ro'im (shepherds) , and also drew enough for us, and watered the tzon.

EXO 2:20 ‏האָט ער געזאָגט צו זײַנע טעכטער: און װוּ איז ער? פֿאַר װאָס דען האָט איר דעם מאַן איבערגעלאָזט? רופֿט אים, און זאָל ער עסן ברױט. edit

EXO 2:20 hot er gezogt tsu zaine techter: un vu iz er? far vos den hot ir dem man ibergelozt? ruft im, un zol er esen broit.

EXO 2:20 And he said unto his banot, And where is he? Why is it that ye have left the ish? Call him, that he may eat lechem.

EXO 2:21 ‏און משה האָט אײַנגעװיליקט צו בלײַבן בײַ דעם מאַן; און ער האָט געגעבן משהן זײַן טאָכטער צִפּוֹרָהן. edit

EXO 2:21 un Moshe hot aingevilikt tsu blaiben bai dem man; un er hot gegeben Mosheen zain tochter Tsipporahen.

EXO 2:21 And Moshe was content to dwell with the ish; and he gave Moshe Tzipporah his bat.

EXO 2:22 ‏און זי האָט געבאָרן אַ זון, און ער האָט גערופֿן זײַן נאָמען גֵרשוֹם, װײַל ער האָט געזאָגט: איך בין אַ פֿרעמדער {גֵּר} אין אַ פֿרעמדן לאַנד. edit

EXO 2:22 un zi hot geboren a zun, un er hot gerufen zain nomen Gershom, vail er hot gezogt: ich bin a fremder in a fremden land.

EXO 2:22 And she bore him a ben, and he called shmo Gershom; for he said, I have been a ger in a foreign land.

EXO 2:23 ‏און עס איז געװען אין יענער לאַנגער צײַט, איז געשטאָרבן דער מלך פֿון מִצרַיִם, און די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל האָבן געזיפֿצט פֿון דער קנעכטשאַפֿט, און זײ האָבן געשריען, און זײער געשרײ איז אױפֿגעגאַנגען צו האלֹקים פֿון דער קנעכטשאַפֿט. edit

EXO 2:23 un es iz geven in yener langer tsait, iz geshtorben der melech fun Mitsrayim, un di kinder fun Yisroel hoben geziftst fun der knechtshaft, un zei hoben geshrien, un zeyer geshrei iz oifgegangen tsu HaElokim fun der knechtshaft.

EXO 2:23 And it came to pass in process of time, that Melech Mitzrayim died; and the Bnei Yisroel groaned by reason of haAvodah (the Bondage) , and they cried out, and their cry came up unto HaElohim by reason of haAvodah.

EXO 2:24 ‏און אלֹקים האָט געהערט זײער קרעכצן, און אלֹקים האָט געדאַכט אָן זײַן בְּרִית מיט אבֿרהמען, מיט יִצחָקן, און מיט יעקבֿן. edit

EXO 2:24 un Elokim hot gehert zeyer krechtsen, un Elokim hot gedacht on zain bris mit Avrahamen, mit Yitschaken, un mit Yaakoven.

EXO 2:24 And Elohim heard their groaning, and Elohim remembered His brit (covenant) with Avraham, with Yitzchak, and with Ya'akov.

EXO 2:25 ‏און אלֹקים האָט געזען די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, און אלֹקים האָט געמערקט. edit

EXO 2:25 un Elokim hot gezen di kinder fun Yisroel, un Elokim hot gemerkt.

EXO 2:25 And Elohim looked upon the Bnei Yisroel, and Elohim had da'as of them.

EXO 3:1 ‏און משה האָט געפֿיטערט די שאָף פֿון זײַן שװער יִתרוֹן, דעם פּריסטער פֿון מִדיָן, און ער האָט געפֿירט די שאָף צום מדבר צו, און ער איז געקומען צום באַרג פֿון האלֹקים, צו חוֹרֵבֿ. edit

EXO 3:1 un Moshe hot gefitert di shof fun zain shver Yitran, dem prister fun Midyan, un er hot gefirt di shof tsum midbar tsu, un er iz gekumen tsum barg fun HaElokim, tsu Chorev.

EXO 3:1 Now Moshe was ro'eh (shepherding) the tzon of Yitro his khoten (father-in-law) , the kohen Midyan; and he led the tzon to the backside of the midbar, and came to the Har HaElohim, even to Chorev.

EXO 3:2 ‏האָט זיך באַװיזן צו אים דער מלאך פֿון ה׳ ‏ אין אַ פֿלאַמפֿײַער פֿון מיטן פֿון אַ דאָרן, און ער האָט געזען, ערשט דער דאָרן ברענט אין פֿײַער, און דער דאָרן װערט נישט פֿאַרצערט. edit

EXO 3:2 hot zich bavizen tsu im der malach fun Hashem in a flamfaier fun miten fun a doren, un er hot gezen, ersht der doren brent in faier, un der doren vert nisht fartsert.

EXO 3:2 And the Malach Hashem appeared unto him in a flame of eish out of the midst of a bush; and he looked, and, hinei, the bush burned with eish, and the bush was not consumed.

EXO 3:3 ‏האָט משה געזאָגט: לאָמיך אַקאָרשט אָפּקערן און זען די דאָזיקע גרױסע זעונג, פֿאַר װאָס דער דאָרן װערט נישט פֿאַרברענט. edit

EXO 3:3 hot Moshe gezogt: lomich akorsht opkeren un zen di dozike groise zeung, far vos der doren vert nisht farbrent.

EXO 3:3 And Moshe thought, I will now turn aside, and see this mareh hagadol, why the bush is not burned up.

EXO 3:4 ‏און װי ה׳ האָט געזען, אַז ער האָט אָפּגעקערט צו זען, אַזױ האָט אלֹקים גערופֿן צו אים פֿון מיטן דאָרן, און האָט געזאָגט: משה! משה! האָט ער געענטפֿערט: דאָ בין איך. edit

EXO 3:4 un vi Hashem hot gezen, az er hot opgekert tsu zen, azoi hot Elokim gerufen tsu im fun miten doren, un hot gezogt: Moshe! Moshe! hot er geentfert: do bin ich.

EXO 3:4 And when Hashem saw that he turned aside to see, Elohim called out unto him out of the midst of the bush, and said, Moshe, Moshe. And he said, Hineni.

EXO 3:5 ‏האָט ער געזאָגט: זאָלסט נישט גענענען אַהער; טו אױס דײַנע שיך פֿון דײַנע פֿיס, װאָרום דער אָרט װאָס דו שטײסט אױף אים, דאָס איז הײליקע ערד. edit

EXO 3:5 hot er gezogt: zolst nisht genenen aher; tu ois daine shich fun daine fis, vorem der ort vos du shteist oif im, dos iz heilike erd.

EXO 3:5 And He said, Draw not nearer here; put off thy na'alayim (sandals) from off thy raglayim, for hamakom whereon thou standest is admat kodesh.

EXO 3:6 ‏און ער האָט געזאָגט: איך בין דער ג-ט פֿון דײַן פֿאָטער, אלוקי אבֿרהמען, אלוקי יִצחָקן, און אלוקי יעקבֿן. און משה האָט פֿאַרבאָרגן זײַן פּנים, װײַל ער האָט מורא געהאַט צו קוקן אױף האלֹקים. edit

EXO 3:6 un er hot gezogt: ich bin der g-t fun dain foter, Elochei Avrahamen, Elochei Yitschaken, un Elochei Yaakoven. un Moshe hot farborgen zain ponem, vail er hot moire gehat tsu kuken oif HaElokim.

EXO 3:6 Moreover He said, I am Elohei Avicha, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, and Elohei Ya'akov. And Moshe hid his face; for he was afraid to look upon HaElohim.

EXO 3:7 ‏און ה׳ האָט געזאָגט: זען געזען האָב איך די פּײַן פֿון מײַן פֿאָלק {עַמִּי} ‏, װאָס אין מִצרַיִם, און איך האָב צוגעהערט זײַן געשרײ פֿון װעגן זײַנע דריקער {נגשׂ} ‏, װאָרום איך װײס זײַנע װײטיקן {מַכְאֹוב} ‏. edit

EXO 3:7 un Hashem hot gezogt: zen gezen hob ich di fain fun main folk , vos in Mitsrayim, un ich hob tsugehert zain geshrei fun vegen zaine driker , vorem ich veis zaine veitiken .

EXO 3:7 And Hashem said, I have surely seen the oni ami (affliction of My people) which are in Mitzrayim, and have heard their cry by reason of their nogesim (taskmasters) ; for I know their makhovim (sufferings) ;

EXO 3:8 ‏און איך האָב אַראָפּגענידערט אים מציל צו זײַן פֿון דער האַנט פֿון מִצרַיִם, און אים אױפֿצוברענגען פֿון יענעם לאַנד אין אַ גוטן און אַ ברײטן לאַנד, אין אַ לאַנד װאָס פֿליסט מיט מילך און האָניק, אין דעם אָרט פֿון דעם כּנַעֲני, און דעם חִתּי, און דעם אֶמוֹרי, און דעם פּרִזי, און דעם חִוִי, און דעם יבֿוסי. edit

EXO 3:8 un ich hob aropgenidert im matsl tsu zain fun der hant fun Mitsrayim, un im oiftsubrengen fun yenem land in a guten un a breiten land, in a land vos flist mit milch un honik, in dem ort fun dem Kenaani, un dem Chitti, un dem Imri, un dem Perizzi, un dem Chivi, un dem Yevusi.

EXO 3:8 And I am come down to deliver them out of the yad Mitzrayim, and to bring them up out of that land unto an eretz tovah, a spacious eretz zavat cholov udevash; unto the place of the Kena'ani, and the Chitti, and the Emori, and the Perizzi, and the Chivi, and the Yevusi.

EXO 3:9 ‏און אַצונד, זע, דאָס געשרײ פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל איז געקומען צו מיר, און איך האָב אױך געזען די דריקונג װאָס די מִצרַיִם דריקן זײ. edit

EXO 3:9 un atsund, ze, dos geshrei fun di kinder fun Yisroel iz gekumen tsu mir, un ich hob oich gezen di drikung vos di Mitsrayim driken zei.

EXO 3:9 Now therefore, hinei, the cry of the Bnei Yisroel is come unto Me; and I have also seen the oppression wherewith the Egyptians oppress them.

EXO 3:10 ‏דערום קום אַצונד, און איך װעל דיך שיקן צו פַּרעהן, ‏ און צי אַרױס מײַן פֿאָלק {עַמִּי} ‏, די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, פֿון מִצרַיִם. edit

EXO 3:10 derum kum atsund, un ich vel dich shiken tsu Pharaohen, un tsi arois main folk , di kinder fun Yisroel, fun Mitsrayim.

EXO 3:10 Come now therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth My people the Bnei Yisroel out of Mitzrayim.

EXO 3:11 ‏האָט משה געזאָגט צו האלֹקים: װער בין איך, אַז איך זאָל גײן צו פַּרעהן, און אַז איך זאָל אַרױסציען די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל פֿון מִצרַיִם? edit

EXO 3:11 hot Moshe gezogt tsu HaElokim: ver bin ich, az ich zol gein tsu Pharaohen, un az ich zol aroistsien di kinder fun Yisroel fun Mitsrayim?

EXO 3:11 And Moshe said unto HaElohim, Who am I, that I should go unto Pharaoh, and that I should bring forth the Bnei Yisroel out of Mitzrayim?

EXO 3:12 ‏האָט ער געזאָגט: אָבער איך װעל זײַן מיט דיר; און דאָס װעט דיר זײַן דער צײכן, אַז איך האָב דיך געשיקט. װען דו ציסט אַרױס דאָס פֿאָלק פֿון מִצרַיִם, װעט איר דינען האלֹקים אױף דעם דאָזיקן באַרג. edit

EXO 3:12 hot er gezogt: ober ich vel zain mit dir; un dos vet dir zain der tseichen, az ich hob dich geshikt. ven du tsist arois dos folk fun Mitsrayim, vet ir dinen HaElokim oif dem doziken barg.

EXO 3:12 And He said, Certainly Eh-heh-yeh (I will be) with thee; and this shall be haOt (the Sign) unto thee, that I have sent thee: when thou hast brought forth HaAm out of Mitzrayim, ye shall serve HaElohim upon this Har.

EXO 3:13 ‏האָט משה געזאָגט צו האלֹקים: אָט קום איך צו די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, און איך װעל זאָגן צו זײ: דער ג-ט פֿון אײַערע עלטערן האָט מיך געשיקט צו אײַך, און זײ װעלן זאָגן צו מיר: װאָס איז זײַן נאָמען? װאָס זאָל איך זאָגן צו זײ? edit

EXO 3:13 hot Moshe gezogt tsu HaElokim: ot kum ich tsu di kinder fun Yisroel, un ich vel zogen tsu zei: der g-t fun aiere elteren hot mich geshikt tsu aich, un zei velen zogen tsu mir: vos iz zain nomen? vos zol ich zogen tsu zei?

EXO 3:13 And Moshe said unto HaElohim, Hinei, when I come unto the Bnei Yisroel, and shall say unto them, Elohei Avoteichem hath sent me unto you; and they shall say to me, What is Shmo? what shall I say unto them?

EXO 3:14 ‏האָט אלֹקים געזאָגט צו משהן: איך בין װער איך בין. און ער האָט געזאָגט: אַזױ זאָלסטו זאָגן צו די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל: ‏איך בין ‏ האָט מיך געשיקט צו אײַך. edit

EXO 3:14 hot Elokim gezogt tsu Mosheen: ich bin ver ich bin. un er hot gezogt: azoi zolstu zogen tsu di kinder fun Yisroel: ich bin hot mich geshikt tsu aich.

EXO 3:14 And Elohim said unto Moshe, Eh-heh-yeh ashair Eh-heh-yeh (I AM WHO I AM) ; and He said, Thus shalt thou say unto the Bnei Yisroel, EH-HEH-YEH (I AM) hath sent me unto you.

EXO 3:15 ‏און אלֹקים האָט װײַטער געזאָגט צו משהן: אַזױ זאָלסטו זאָגן צו די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל: ה׳, דער ג-ט פֿון אײַערע עלטערן, אלוקי אבֿרהמען, אלוקי יִצחָקן, און אלוקי יעקבֿן, האָט מיך געשיקט צו אײַך. דאָס איז מײַן נאָמען אױף אײביק, און דאָס איז מײַן געדעכעניש אױף דוֹר-דוֹרות. edit

EXO 3:15 un Elokim hot vaiter gezogt tsu Mosheen: azoi zolstu zogen tsu di kinder fun Yisroel: Hashem, der g-t fun aiere elteren, Elochei Avrahamen, Elochei Yitschaken, un Elochei Yaakoven, hot mich geshikt tsu aich. dos iz main nomen oif eibik, un dos iz main gedechenish oif dor-dores.

EXO 3:15 And Elohim said moreover unto Moshe, Thus shalt thou say unto Bnei Yisroel: Hashem , Elohei Avoteichem, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, and Elohei Ya'akov, hath sent me unto you: this is Shemi l'olam, and this is My remembrance unto all generations.

EXO 3:16 ‏גײ, און זאָלסט אײַנזאַמלען די עלטסטע פֿון יִשׂרָאֵל, און זאָגן צו זײ: ה׳, דער ג-ט פֿון אײַערע עלטערן, אלוקי אבֿרהם, יִצחָק, און יעקבֿ, האָט זיך באַװיזן צו מיר, אַזױ צו זאָגן: דאַכטן האָב איך געדאַכט אָן אײַך, און אָן װאָס אײַך װערט געטאָן אין מִצרַיִם. edit

EXO 3:16 gei, un zolst ainzamlen di eltste fun Yisroel, un zogen tsu zei: Hashem, der g-t fun aiere elteren, Elochei Avraham, Yitschak, un Yaakov, hot zich bavizen tsu mir, azoi tsu zogen: dachten hob ich gedacht on aich, un on vos aich vert geton in Mitsrayim.

EXO 3:16 Go, and gather the Ziknei Yisroel together, and say unto them, Hashem Elohei Avoteichem, Elohei Avraham, Yitzchak, and Ya'akov, appeared unto me, saying, I have surely visited/inspected you, and seen that which is done to you in Mitzrayim;

EXO 3:17 ‏און איך האָב געזאָגט: איך װעל אײַך אױפֿברענגען פֿון דער פּײַן פֿון מִצרַיִם, אין לאַנד פֿון דעם כּנַעֲני, און דעם חִתּי, און דעם אֶמוֹרי, און דעם פּרִזי, און דעם חִוִי, און דעם יבֿוסי, אין אַ לאַנד װאָס פֿליסט מיט מילך און האָניק. edit

EXO 3:17 un ich hob gezogt: ich vel aich oifbrengen fun der fain fun Mitsrayim, in land fun dem Kenaani, un dem Chitti, un dem Imri, un dem Perizzi, un dem Chivi, un dem Yevusi, in a land vos flist mit milch un honik.

EXO 3:17 And I have said, I will bring you up out of the Oni Mitzrayim unto the eretz Kena'ani, and the Chitti, and the Emori, and the Perizzi, and the Chivi, and the Yevusi unto eretz zavat cholov udevash.

EXO 3:18 ‏און זײ װעלן צוהערן צו דײַן קֹול, און װעסט קומען, דו און די עלטסטע פֿון יִשׂרָאֵל, צו דעם מלך פֿון מִצרַיִם, און איר װעט זאָגן צו אים: ה׳, דער ג-ט פֿון די עִבֿרים, האָט זיך געטראָפֿן פֿאַר אונדז. און אַצונד, לאָמיר גײן, איך בעט דיך, דרײַ טעג װעגס אין דער מדבר, כּדי מיר זאָלן מקריבֿ זײַן צו ה׳ אלוקינו. edit

EXO 3:18 un zei velen tsuheren tsu dain kol, un vest kumen, du un di eltste fun Yisroel, tsu dem melech fun Mitsrayim, un ir vet zogen tsu im: Hashem, der g-t fun di Avarim, hot zich getrofen far undz. un atsund, lomir gein, ich bet dich, drai teg vegs in der midbar, kedei mir zolen makrev zain tsu Hashem Elokeinu.

EXO 3:18 And they shall pay heed to thy voice; and thou shalt go, thou and the Ziknei Yisroel, unto Melech Mitzrayim, and ye shall say unto him, Hashem Elohei HaIvriyim hath met with us; and let us go, now, derech shloshet yamim into the midbar, that we may sacrifice to Hashem Eloheinu.

EXO 3:19 ‏און איך װײס אַז דער מלך פֿון מִצרַיִם װעט אײַך נישט לאָזן גײן סײַדן דורך אַ שטאַרקער האַנט. edit

EXO 3:19 un ich veis az der melech fun Mitsrayim vet aich nisht lozen gein saiden durch a shtarker hant.

EXO 3:19 And I have da'as that Melech Mitzrayim will not let you go, no, except by a yad chazakah.

EXO 3:20 ‏װעל איך אױסשטרעקן מײַן האַנט, און איך װעל שלאָגן מִצרַיִם מיט אַלע מײַנע װוּנדער, װאָס איך װעל טאָן דערין, און דערנאָך װעט ער אײַך אַװעקלאָזן. edit

EXO 3:20 vel ich oisshtreken main hant, un ich vel shlogen Mitsrayim mit ale maine vunder, vos ich vel ton derin, un dernoch vet er aich aveklozen.

EXO 3:20 And I will stretch out My yad, and strike Mitzrayim with all My nifle'ot which I will do in the midst thereof; and after that he will let you go.

EXO 3:21 ‏און איך װעל געבן דעם דאָזיקן פֿאָלק חן אין די אױגן פֿון מִצרַיִם, און עס װעט זײַן, אַז איר װעט אַרױסגײן, װעט איר נישט אַרױסגײן מיט לײדיקן; edit

EXO 3:21 un ich vel geben dem doziken folk Chen in di oigen fun Mitsrayim, un es vet zain, az ir vet aroisgein, vet ir nisht aroisgein mit leidiken;

EXO 3:21 And I will give this people chen in the sight of the Egyptians; and it shall come to pass, that, when ye go, ye shall not go empty-handed.

EXO 3:22 ‏נאָר יעטװעדער פֿרױ װעט אַנטלײַען פֿון איר שכנטע, און פֿון דער װאָס װױנט מיט איר אין הױז, זילבערנע זאַכן, און גילדערנע זאַכן, און קלײדער; און איר װעט זײ אָנטאָן אױף אײַערע זין און אױף אײַערע טעכטער, און איר װעט אױסלײדיקן מִצרַיִם. edit

EXO 3:22 nor yetveder froi vet antlaien fun ir shechnte, un fun der vos voint mit ir in hoiz, zilberne zachen, un gilderne zachen, un kleider; un ir vet zei onton oif aiere zin un oif aiere techter, un ir vet oisleidiken Mitsrayim.

EXO 3:22 But every isha shall borrow of her neighbor, and of her that sojourneth in her bais, jewels of kesef, and jewels of zahav, and clothing; and ye shall put them upon your banim, and upon your banot; so ye shall plunder the Egyptians.

EXO 4:1 ‏האָט געענטפֿערט משה און האָט געזאָגט: אָבער זײ װעלן דאָך מיר נישט גלױבן, ‏ און װעלן נישט צוהערן צו מײַן קֹול, װאָרום זײ װעלן זאָגן: ה׳ האָט זיך נישט באַװיזן צו דיר. edit

EXO 4:1 hot geentfert Moshe un hot gezogt: ober zei velen doch mir nisht gloiben, un velen nisht tsuheren tsu main kol, vorem zei velen zogen: Hashem hot zich nisht bavizen tsu dir.

EXO 4:1 And Moshe answered and said, But, what if they will not believe me, nor pay heed unto my voice but will say, Hashem hath not appeared unto thee.

EXO 4:2 ‏האָט ה׳ צו אים געזאָגט: װאָס איז דאָס אין דײַן האַנט? האָט ער געזאָגט: אַ שטעקן. edit

EXO 4:2 hot Hashem tsu im gezogt: vos iz dos in dain hant? hot er gezogt: a shteken.

EXO 4:2 And Hashem said unto him, What is that in thine yad? And he said, A matteh (a rod, staff) .

EXO 4:3 ‏האָט ער געזאָגט: טו אים אַ װאָרף צו דער ערד. האָט ער אים אַ װאָרף געטאָן צו דער ערד, און ער איז געװאָרן אַ שלאַנג; און משה איז אַנטלאָפֿן פֿאַר איר. edit

EXO 4:3 hot er gezogt: tu im a vorf tsu der erd. hot er im a vorf geton tsu der erd, un er iz gevoren a shlang; un Moshe iz antlofen far ir.

EXO 4:3 And He said, Cast it on the ground. And he cast it on the ground, and it became a nachash; and Moshe fled from before it.

EXO 4:4 ‏האָט ה׳ געזאָגט צו משהן: שטרעק אױס דײַן האַנט, און נעם זי אָן פֿאַרן עק – האָט ער אױסגעשטרעקט זײַן האַנט, און האָט זי אָנגענומען, און זי איז געװאָרן אַ שטעקן אין זײַן האַנט – edit

EXO 4:4 hot Hashem gezogt tsu Mosheen: shtrek ois dain hant, un nem zi on faran ek – hot er oisgeshtrekt zain hant, un hot zi ongenumen, un zi iz gevoren a shteken in zain hant –

EXO 4:4 And Hashem said unto Moshe, Put forth thine yad, and take it by the tail. And he put forth his yad, and caught it, and it became a matteh in his yad;

EXO 4:5 ‏כּדי זײ זאָלן גלױבן, ‏ אַז ה׳, דער ג-ט פֿון זײערע עלטערן, אלוקי אבֿרהמען, אלוקי יִצחָקן, און אלוקי יעקבֿן, האָט זיך באַװיזן צו דיר. edit

EXO 4:5 kedei zei zolen gloiben, az Hashem, der g-t fun zeyere elteren, Elochei Avrahamen, Elochei Yitschaken, un Elochei Yaakoven, hot zich bavizen tsu dir.

EXO 4:5 That they may believe that Hashem Elohei Avotam, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, and Elohei Ya'akov, hath appeared unto thee.

EXO 4:6 ‏און ה׳ האָט װידער צו אים געזאָגט: שטעק אַקאָרשט אַרײַן דײַן האַנט אין דײַן בוזעם. האָט ער אַרײַנגעשטעקט זײַן האַנט אין זײַן בוזעם; און װי ער האָט זי אַרױסגעצױגן, ערשט זײַן האַנט איז מצוֹרע [װײַס] װי שנײ. edit

EXO 4:6 un Hashem hot vider tsu im gezogt: shtek akorsht arain dain hant in dain buzem. hot er araingeshtekt zain hant in zain buzem; un vi er hot zi aroisgetsoigen, ersht zain hant iz metsoire [vais] vi shnei.

EXO 4:6 And Hashem said furthermore unto him, Put now thine yad into thy kheyk. And he put his yad into his kheyk; and when he took it out, hinei, his yad was leprous as snow.

EXO 4:7 ‏האָט ער געזאָגט: קער אום דײַן האַנט אין דײַן בוזעם. האָט ער אומגעקערט זײַן האַנט אין זײַן בוזעם; און װי ער האָט זי אַרױסגעצױגן פֿון זײַן בוזעם, ערשט זי איז װידער געװאָרן אַזױ װי זײַן לײַב. edit

EXO 4:7 hot er gezogt: ker um dain hant in dain buzem. hot er umgekert zain hant in zain buzem; un vi er hot zi aroisgetsoigen fun zain buzem, ersht zi iz vider gevoren azoi vi zain laib.

EXO 4:7 And He said, Put thine yad into thy kheyk again. And he put his yad into his kheyk again; and plucked it out of his kheyk, and, hinei, it was turned again as his other basar.

EXO 4:8 ‏און עס װעט זײַן, אַז זײ װעלן דיר נישט גלױבן, ‏ און װעלן נישט צוהערן צו דעם קֹול פֿון דעם ערשטן צײכן, װעלן זײ גלױבן דעם קֹול פֿון דעם לעצטן צײכן. edit

EXO 4:8 un es vet zain, az zei velen dir nisht gloiben, un velen nisht tsuheren tsu dem kol fun dem ershten tseichen, velen zei gloiben dem kol fun dem letsten tseichen.

EXO 4:8 And it shall come to pass, if they will not believe thee, neither pay heed to the voice of haOt Harishon, that they will believe the voice of haOt haAcharon.

EXO 4:9 ‏און עס װעט זײַן, אַז זײ װעלן די דאָזיקע בײדע צײכנס אױך נישט גלױבן, ‏ און װעלן נישט צוהערן צו דײַן קֹול, זאָלסטו נעמען פֿון די װאַסערן פֿון טײַך, און אױסגיסן אױף דער יבשה, און דאָס װאַסער װאָס דו װעסט נעמען פֿון טײַך, װעט װערן בלוט אױף דער יבשה. edit

EXO 4:9 un es vet zain, az zei velen di dozike beide tseichens oich nisht gloiben, un velen nisht tsuheren tsu dain kol, zolstu nemen fun di vaseren fun taich, un oisgisen oif der yaboshe, un dos vaser vos du vest nemen fun taich, vet veren blut oif der yaboshe.

EXO 4:9 And it shall come to pass, if they will not believe also these two otot, neither pay heed unto thy voice, that thou shalt take of the mayim of the Nile, and pour it upon the yabashah (dry land) ; and the mayim which thou takest out of the Nile shall become dahm upon the yabashah.

EXO 4:10 ‏האָט משה געזאָגט צו ה׳: איך בעט דיך, אֲדֹנָי, איך בין נישט קײן מענטש פֿון װערטער, סײַ פֿון נעכטן, סײַ פֿון אײערנעכטן, סײַ פֿון זינט דו רעדסט צו דײַן קנעכט; װאָרום איך בין שװער אױפֿן מױל, און שװער אױף דער צונג. edit

EXO 4:10 hot Moshe gezogt tsu Hashem: ich bet dich, Adonoi, ich bin nisht kein mentsh fun verter, sai fun nechten, sai fun eyernechten, sai fun zint du redst tsu dain knecht; vorem ich bin shver oifen moil, un shver oif der tsung.

EXO 4:10 And Moshe said unto Hashem , O Adonoi, I am not an ish devarim, neither heretofore, nor since Thou hast spoken unto Thy eved; but I am slow of speech, and of a slow lashon.

EXO 4:11 ‏האָט ה׳ געזאָגט צו אים: װער האָט געמאַכט דעם מענטשן אַ מױל? אָדער װער מאַכט שטום, אָדער טױב, אָדער זעעדיק, אָדער בלינד, אױב נישט איך, ה׳? edit

EXO 4:11 hot Hashem gezogt tsu im: ver hot gemacht dem mentshen a moil? oder ver macht shtum, oder toib, oder zeedik, oder blind, oib nisht ich, Hashem?

EXO 4:11 And Hashem said unto him, Who hath made manʼs peh (mouth) ? Or who maketh dumb, or deaf, or seeing, or blind? Is it not I, Hashem ?

EXO 4:12 ‏דערום גײ אַצונד, און איך װעל זײַן מיט דײַן מױל, און װעל דיך לערנען װאָס דו זאָלסט רעדן. edit

EXO 4:12 derum gei atsund, un ich vel zain mit dain moil, un vel dich lernen vos du zolst reden.

EXO 4:12 Now therefore go, and Eh-heh-yeh (I will be) with thy mouth, and teach thee what thou shalt say.

EXO 4:13 ‏האָט ער געזאָגט: איך בעט דיך, אֲדֹנָי, שיק דורך װעמען דו װעסט שיקן. edit

EXO 4:13 hot er gezogt: ich bet dich, Adonoi, shik durch vemen du vest shiken.

EXO 4:13 And he said, O Adonoi, send, now, by the yad of him whom Thou wilt send.

EXO 4:14 ‏האָט דער צאָרן {אַף} ‏ פֿון ה׳ געגרימט אױף משהן, און ער האָט געזאָגט: איז נישט פֿאַראַן אַהרן דײַן ברודער, דער לֵוִי? איך װײס אַז ער קען יאָ רעדן. און זע, ער גײט דיר נאָך אַרױס אַנטקעגן, און װי ער װעט דיך דערזען, אַזױ װעט ער זיך האַרציק דערפֿרײען. edit

EXO 4:14 hot der tsoren fun Hashem gegrimt oif Mosheen, un er hot gezogt: iz nisht faran Aharon dain bruder, der Levi? ich veis az er ken yo reden. un ze, er geit dir noch arois antkegen, un vi er vet dich derzen, azoi vet er zich hartsik derfreyen.

EXO 4:14 And the Af Hashem was kindled against Moshe, and He said, Is there not Aharon thy ach the Levi? I know that he can speak well. And also, hinei, he cometh forth to meet thee; and when he seeth thee, he will be glad in his lev.

EXO 4:15 ‏און װעסט רעדן צו אים, און װעסט אַרײַנטאָן די װערטער אין זײַן מױל, און איך װעל זײַן מיט דײַן מױל, און מיט זײַן מױל, און װעל אײַך לערנען װאָס איר זאָלט טאָן. edit

EXO 4:15 un vest reden tsu im, un vest arainton di verter in zain moil, un ich vel zain mit dain moil, un mit zain moil, un vel aich lernen vos ir zolt ton.

EXO 4:15 And thou shalt speak unto him, and put words in his mouth; and Eh-heh-yeh (I will be) with thy mouth, and with his mouth, and will teach you what ye shall do.

EXO 4:16 ‏און ער װעט רעדן פֿאַר דיר צום פֿאָלק; און עס װעט זײַן, ער װעט דיר זײַן פֿאַר אַ מױל, און דו װעסט אים זײַן אַנשטאָט אלֹקים. edit

EXO 4:16 un er vet reden far dir tsum folk; un es vet zain, er vet dir zain far a moil, un du vest im zain anshtot Elokim.

EXO 4:16 And he shall be thy spokesman unto the people; and he shall be, even he shall be to thee instead of a mouth, and thou shalt be to him instead of Elohim.

EXO 4:17 ‏און זאָלסט נעמען אין דײַן האַנט דעם דאָזיקן שטעקן, װאָס מיט אים װעסטו טאָן די צײכנס. edit

EXO 4:17 un zolst nemen in dain hant dem doziken shteken, vos mit im vestu ton di tseichens.

EXO 4:17 And thou shalt take this matteh in thine yad, wherewith thou shalt do haOtot.

EXO 4:18 ‏איז משה געגאַנגען און האָט זיך אומגעקערט צו זײַן שװער יִתרוֹן, און האָט צו אים געזאָגט: לאָמיך גײן, איך בעט דיך, און זיך אומקערן צו מײַנע ברידער װאָס אין מִצרַיִם, און לאָמיך זען אױב זײ לעבן נאָך. האָט יִתרוֹ געזאָגט צו משהן: גײ בשלום. edit

EXO 4:18 iz Moshe gegangen un hot zich umgekert tsu zain shver Yitran, un hot tsu im gezogt: lomich gein, ich bet dich, un zich umkeren tsu maine brider vos in Mitsrayim, un lomich zen oib zei leben noch. hot Yitro gezogt tsu Mosheen: gei besholem.

EXO 4:18 And Moshe went and returned to Yitro his khoten (father-in-law) , and said unto him, Let me go, now, and return unto my achim which are in Mitzrayim, and see whether they be yet alive. And Yitro said to Moshe, Lech l'shalom (go in peace) .

EXO 4:19 ‏און ה׳ האָט געזאָגט צו משהן אין מִדיָן: גײ קער זיך אום קײן מִצרַיִם, װאָרום געשטאָרבן זײַנען די אַלע מענטשן װאָס האָבן געזוכט דײַן לעבן. edit

EXO 4:19 un Hashem hot gezogt tsu Mosheen in Midyan: gei ker zich um kein Mitsrayim, vorem geshtorben zainen di ale mentshen vos hoben gezucht dain leben.

EXO 4:19 And Hashem said unto Moshe in Midyan, Go, shuv (return) into Mitzrayim; for all the anashim are dead which sought thy life.

EXO 4:20 ‏האָט משה גענומען זײַן װײַב און זײַנע זין, און האָט זײ אַרױפֿגעזעצט אױף אַן אײזל, און ער האָט זיך אומגעקערט קײן לאַנד מִצרַיִם. און משה האָט מיטגענומען דעם שטעקן פֿון האלֹקים אין זײַן האַנט. edit

EXO 4:20 hot Moshe genumen zain vaib un zaine zin, un hot zei aroifgezetst oif an eizl, un er hot zich umgekert kein land Mitsrayim. un Moshe hot mitgenumen dem shteken fun HaElokim in zain hant.

EXO 4:20 And Moshe took his isha and his banim, and set them upon a donkey, and he returned to Eretz Mitzrayim; and matteh HaElohim in his yad.

EXO 4:21 ‏און ה׳ האָט געזאָגט צו משהן: װען דו גײַסט זיך אומקערן קײן מִצרַיִם, מערק אַלע װוּנדער װאָס איך האָב אַרײַנגעטאָן אין דײַן האַנט, אַז דו זאָלסט זײ טאָן פֿאַר פַּרעהן; אָבער איך װעל פֿעסט מאַכן זײַן האַרץ, און ער װעט נישט אַװעקלאָזן דאָס פֿאָלק. edit

EXO 4:21 un Hashem hot gezogt tsu Mosheen: ven du gaist zich umkeren kein Mitsrayim, merk ale vunder vos ich hob araingeton in dain hant, az du zolst zei ton far Pharaohen; ober ich vel fest machen zain harts, un er vet nisht aveklozen dos folk.

EXO 4:21 And Hashem said unto Moshe, When thou goest to return into Mitzrayim, see that thou do all those mofetim before Pharaoh, which I have put in thine yad: but I will harden his lev, that he shall not let HaAm go.

EXO 4:22 ‏און זאָלסט זאָגן צו פַּרעהן: אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: מײַן ערשטגעבאָרענער זון איז יִשׂרָאֵל; edit

EXO 4:22 un zolst zogen tsu Pharaohen: azoi hot Hashem gezogt: main ershtgeborener zun iz Yisroel;

EXO 4:22 And thou shalt say unto Pharaoh, Thus saith Hashem , Yisroel is beni (My son) , even My bechor (first-born) :

EXO 4:23 ‏און איך האָב צו דיר געזאָגט: לאָז אַװעק מײַן זון, ער זאָל מיר דינען {עבד} ‏, און דו װילסט אים נישט אַװעקלאָזן; זע, איך הרגע דײַן ערשטגעבאָרענעם זון. edit

EXO 4:23 un ich hob tsu dir gezogt: loz avek main zun, er zol mir dinen , un du vilst im nisht aveklozen; ze, ich herge dain ershtgeborenem zun.

EXO 4:23 And I say unto thee, Let beni (My son) go, that he may serve Me: and if thou refuse to let him go, hinei, I will slay thy ben, even thy bechor.

EXO 4:24 ‏און עס איז געװען אונטערװעגס אין אַ האַרבעריק, האָט אים באַגעגנט ה׳, און האָט אים געװאָלט טײטן. edit

EXO 4:24 un es iz geven untervegs in a harberik, hot im bagegnt Hashem, un hot im gevolt teiten.

EXO 4:24 And it came to pass on the derech at the malon, that Hashem met him, and sought to kill him.

EXO 4:25 ‏האָט צִפּוֹרָה גענומען אַ שאַרפֿן שטײן, און האָט אָפּגעשניטן {כרת} ‏ די פֿאָרהױט פֿון איר זון, און האָט צוגערירט צו זײַנע פֿיס; און זי האָט געזאָגט: פֿאַר װאָר, אַ בלוט-חתן ביסטו מיר. edit

EXO 4:25 hot Tsipporah genumen a sharfen shtein, un hot opgeshniten di forhoit fun ir zun, un hot tsugerirt tsu zaine fis; un zi hot gezogt: far vor, a blut-chosen bistu mir.

EXO 4:25 Then Tzipporah took a sharp stone, and cut off the orlat ben (foreskin of son) of her, and cast it at his feet, and said, Surely a choson damim (a bridegroom of blood) art thou to me.

EXO 4:26 ‏און ער האָט אים אָפּגעלאָזט. דענצמאָל האָט זי דאָס געזאָגט אַ בלוט-חתן, פֿון װעגן דער באַשנײַדונג. edit

EXO 4:26 un er hot im opgelozt. dentsmol hot zi dos gezogt a blut-chosen, fun vegen der bashnaidung.

EXO 4:26 So He let him go; then she said, A choson damim thou art, because of the circumcision.

EXO 4:27 ‏און ה׳ האָט געזאָגט צו אַהרֹנען: גײ אַנטקעגן משהן צום מדבר. איז ער געגאַנגען, און האָט אים באַגעגנט אױפֿן באַרג פֿון האלֹקים, און ער האָט אים געקושט. edit

EXO 4:27 un Hashem hot gezogt tsu Aharonen: gei antkegen Mosheen tsum midbar. iz er gegangen, un hot im bagegnt oifen barg fun HaElokim, un er hot im gekusht.

EXO 4:27 And Hashem said to Aharon, Go into the midbar to meet Moshe. And he went, and met him in the Har HaElohim, and kissed him.

EXO 4:28 ‏און משה האָט דערצײלט אַהרֹנען אַלע װערטער פֿון ה׳, מיט װאָס ער האָט אים געשיקט, און אַלע צײכנס װאָס ער האָט אים באַפֿױלן. edit

EXO 4:28 un Moshe hot dertseilt Aharonen ale verter fun Hashem, mit vos er hot im geshikt, un ale tseichens vos er hot im bafoilen.

EXO 4:28 And Moshe told Aharon kol divrei Hashem who had sent him, and all haOtot He had commanded him.

EXO 4:29 ‏און משה און אַהרן זײַנען געגאַנגען און האָבן אײַנגעזאַמלט אַלע עלטסטע פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל. edit

EXO 4:29 un Moshe un Aharon zainen gegangen un hoben aingezamlt ale eltste fun di kinder fun Yisroel.

EXO 4:29 And Moshe and Aharon went and assembled together kol Ziknei Bnei Yisroel;

EXO 4:30 ‏און אַהרן האָט גערעדט אַלע װערטער, װאָס ה׳ האָט גערעדט צו משהן, און ער האָט געטאָן די צײכנס פֿאַר די אױגן פֿון פֿאָלק. edit

EXO 4:30 un Aharon hot geredt ale verter, vos Hashem hot geredt tsu Mosheen, un er hot geton di tseichens far di oigen fun folk.

EXO 4:30 And Aharon spoke all hadevarim which Hashem had spoken unto Moshe; and he did haOtot before the eyes of HaAm.

EXO 4:31 ‏און דאָס פֿאָלק האָט געגלױבט; ‏ און װי זײ האָבן געהערט אַז ה׳ האָט געדאַכט אָן די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, און אַז ער האָט געזען זײער פּײַן, אַזױ האָבן זײ זיך גענײַגט און זיך געבוקט. edit

EXO 4:31 un dos folk hot gegloibt; un vi zei hoben gehert az Hashem hot gedacht on di kinder fun Yisroel, un az er hot gezen zeyer fain, azoi hoben zei zich geneigt un zich gebukt.

EXO 4:31 And HaAm believed; and when they heard that Hashem had visited the Bnei Yisroel, and that He had looked upon their oni, then they bowed their heads and worshiped.

EXO 5:1 ‏און דערנאָך זײַנען משה און אַהרן געקומען, און האָבן געזאָגט צו פַּרעהן: אַזױ האָט געזאָגט ה׳, אלוקי יִשׂרָאֵל: לאָז אַװעק מײַן פֿאָלק, זײ זאָלן האַלטן אַ יוֹם-טובֿ צו מיר אין דער מדבר. edit

EXO 5:1 un dernoch zainen Moshe un Aharon gekumen, un hoben gezogt tsu Pharaohen: azoi hot gezogt Hashem, Elochei Yisroel: loz avek main folk, zei zolen halten a yom-tov tsu mir in der midbar.

EXO 5:1 And afterward Moshe and Aharon went in, and told Pharaoh, Thus saith Hashem Elohei Yisroel, Let My people go, that they may hold a chag (feast) unto Me in the midbar.

EXO 5:2 ‏האָט פַּרעה געזאָגט: װער איז ה׳, ‏ אַז איך זאָל צוהערן צו זײַן קֹול, אַװעקצולאָזן יִשׂרָאֵל? נישט איך קען ה׳, און נישט איך װעל אױך אַװעקלאָזן יִשׂרָאֵל. edit

EXO 5:2 hot Pharaoh gezogt: ver iz Hashem, az ich zol tsuheren tsu zain kol, avektsulozen Yisroel? nisht ich ken Hashem, un nisht ich vel oich aveklozen Yisroel.

EXO 5:2 And Pharaoh said, Who is Hashem , that I should obey His voice to let Yisroel go? I know not Hashem , neither will I let Yisroel go.

EXO 5:3 ‏האָבן זײ געזאָגט: דער ג-ט פֿון די עִבֿרים האָט זיך באַגעגעַן אונדז. לאָמיר, איך בעט דיך, גײן דרײַ טעג װעגס אין דער מדבר, און מיר װעלן שלאַכטן צו ה׳ אלוקינו, כּדי ער זאָל אונדז נישט פּלאָגן {פגע} ‏ מיט אַ מגפֿה אָדער מיט שװערד. edit

EXO 5:3 hoben zei gezogt: der g-t fun di Avarim hot zich bagegean undz. lomir, ich bet dich, gein drai teg vegs in der midbar, un mir velen shlachten tsu Hashem Elokeinu, kedei er zol undz nisht plogen mit a mageyfe oder mit shverd.

EXO 5:3 And they said, Elohei HaIvrim hath met with us; let us go, now, derech shloshet yamim into the midbar, and sacrifice unto Hashem Eloheinu; lest He fall upon us with dever (cattle disease) , or with the cherev.

EXO 5:4 ‏האָט דער מלך פֿון מִצרַיִם צו זײ געזאָגט: נאָך װאָס, משה און אַהרן, רײַסט איר אָפּ דאָס פֿאָלק פֿון זײַן אַרבעט? גײט צו אײַערע לאַסטאַרבעט. edit

EXO 5:4 hot der melech fun Mitsrayim tsu zei gezogt: noch vos, Moshe un Aharon, raist ir op dos folk fun zain arbet? geit tsu aiere lastarbet.

EXO 5:4 And Melech Mitzrayim said unto them, Why do ye, Moshe and Aharon, disturb the people from their works? Get you back unto your own sevalot (burdens) .

EXO 5:5 ‏און פַּרעה האָט געזאָגט: דאָס פֿאָלק פֿון לאַנד איז שױן אַצונד אױך צו פֿיל, און איר װילט זײ נאָך שטערן פֿון זײערע לאַסטאַרבעט. edit

EXO 5:5 un Pharaoh hot gezogt: dos folk fun land iz shoin atsund oich tsu fil, un ir vilt zei noch shteren fun zeyere lastarbet.

EXO 5:5 And Pharaoh said, Hinei, the Am HaAretz now are many, and ye make them rest from their sevalot.

EXO 5:6 ‏און פַּרעה האָט באַפֿױלן אין יענעם טאָג די צװינגערס אין דעם פֿאָלק, און זײַנע אױפֿזעערס, אַזױ צו זאָגן: edit

EXO 5:6 un Pharaoh hot bafoilen in yenem tog di tsvingers in dem folk, un zaine oifzeers, azoi tsu zogen:

EXO 5:6 And Pharaoh commanded the same day the nogesim of the people, and their foremen, saying,

EXO 5:7 ‏איר זאָלט מער נישט געבן דעם פֿאָלק שטרױ אױף צו מאַכן די ציגל, אַזױ װי נעכטן-אײערנעכטן. זײ אַלײן זאָלן גײן, און זיך אָנקלײַבן שטרױ. edit

EXO 5:7 ir zolt mer nisht geben dem folk shtroi oif tsu machen di tsigl, azoi vi nechten-eyernechten. zei alein zolen gein, un zich onklaiben shtroi.

EXO 5:7 Ye shall no more give HaAm straw to make brick, as heretofore; let them go and gather straw for themselves.

EXO 5:8 ‏און די צאָל ציגל, װאָס זײ האָבן געמאַכט נעכטן-אײערנעכטן, זאָלט איר אַרױפֿלײגן אױף זײ; איר זאָלט דערפֿון נישט מינערן; װאָרום פֿױל זײַנען זײ, דערום שרײַען זײ, אַזױ צו זאָגן: מיר װילן גײן שלאַכטן צו אלוקינו. edit

EXO 5:8 un di tsol tsigl, vos zei hoben gemacht nechten-eyernechten, zolt ir aroifleigen oif zei; ir zolt derfun nisht mineren; vorem foil zainen zei, derum shraien zei, azoi tsu zogen: mir vilen gein shlachten tsu Elokeinu.

EXO 5:8 And the matkonet (quota) of the bricks, which they did make heretofore, ye shall lay upon them; ye shall not diminish ought thereof; for they are idle; therefore they cry out, saying, Let us go and sacrifice to Eloheinu.

EXO 5:9 ‏זאָל די אַרבעט שװערער זײַן אױף די לײַט, אַז זײ זאָלן זײַן פֿאַרטאָן מיט איר, און זיך נישט פֿאַרנעמען מיט פֿאַלשע גערײדן. edit

EXO 5:9 zol di arbet shverer zain oif di lait, az zei zolen zain farton mit ir, un zich nisht farnemen mit falshe gereiden.

EXO 5:9 Let there more avodah be laid upon the anashim, that they may labor therein; and let them not regard divrei sheker.

EXO 5:10 ‏זײַנען אַרױסגעגאַנגען די צװינגערס פֿון דעם פֿאָלק, און זײַנע אױפֿזעערס, און האָבן געזאָגט צום פֿאָלק, אַזױ צו זאָגן: אַזױ האָט געזאָגט פַּרעה: איך גיב אײַך נישט קײן שטרױ. edit

EXO 5:10 zainen aroisgegangen di tsvingers fun dem folk, un zaine oifzeers, un hoben gezogt tsum folk, azoi tsu zogen: azoi hot gezogt Pharaoh: ich gib aich nisht kein shtroi.

EXO 5:10 And the nogesim of HaAm went out, and their foremen; they spoke to HaAm, saying, Thus saith Pharaoh, I will not give you straw.

EXO 5:11 ‏גײט איר, קריגט אײַך שטרױ פֿון װוּ איר קענט געפֿינען; װאָרום פֿון אײַער אַרבעט װערט גאָרנישט געמינערט. edit

EXO 5:11 geit ir, krigt aich shtroi fun vu ir kent gefinen; vorem fun aier arbet vert gornisht geminert.

EXO 5:11 Go ye, get you straw where ye can find it; yet not ought of your avodah shall be diminished.

EXO 5:12 ‏האָט זיך דאָס פֿאָלק צעשפּרײט איבערן גאַנצן לאַנד מִצרַיִם, צו קלײַבן סטערניע פֿאַר שטרױ. edit

EXO 5:12 hot zich dos folk tseshpreit iberen gantsen land Mitsrayim, tsu klaiben sternie far shtroi.

EXO 5:12 So HaAm were scattered abroad throughout kol Eretz Mitzrayim to gather stubble instead of straw.

EXO 5:13 ‏און די צװינגערס האָבן געטריבן, אַזױ צו זאָגן: ענדיקט אײַערע טאָגטעגלעכע אַרבעט, אַזױ װי בעת עס איז געװען שטרױ. edit

EXO 5:13 un di tsvingers hoben getriben, azoi tsu zogen: endikt aiere togtegleche arbet, azoi vi beis es iz geven shtroi.

EXO 5:13 And the nogesim pressed them, saying, Fulfil your ma'asim, your daily tasks, as when there was straw.

EXO 5:14 ‏און די אױפֿזעערס פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, װאָס די צװינגערס פֿון פַּרעהן האָבן אױפֿגעזעצט איבער זײ, האָבן געקריגן געשלאָגן, אַזױ צו זאָגן: פֿאַר װאָס האָט איר נישט געענדיקט אײַער סכום ציגל אַזױ װי פֿריער, אי נעכטן אי הײַנט? edit

EXO 5:14 un di oifzeers fun di kinder fun Yisroel, vos di tsvingers fun Pharaohen hoben oifgezetst iber zei, hoben gekrigen geshlogen, azoi tsu zogen: far vos hot ir nisht geendikt aier sechum tsigl azoi vi frier, i nechten i haint?

EXO 5:14 And the foremen of the Bnei Yisroel, which Pharaohʼs nogesim had set over them, were beaten, and were asked, Why have ye not fulfilled your task in making brick both yesterday and today, as heretofore?

EXO 5:15 ‏זײַנען געקומען די אױפֿזעערס פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, און האָבן געשריען צו פַּרעהן, אַזױ צו זאָגן: פֿאַר װאָס טוסטו אַזױ צו דײַנע קנעכט? edit

EXO 5:15 zainen gekumen di oifzeers fun di kinder fun Yisroel, un hoben geshrien tsu Pharaohen, azoi tsu zogen: far vos tustu azoi tsu daine knecht?

EXO 5:15 Then the foremen of the Bnei Yisroel came and cried unto Pharaoh, saying, Why dealest thou thus with thy avadim?

EXO 5:16 ‏קײן שטרױ װערט נישט געגעבן דײַנע קנעכט, און מע הײסט אונדז: מאַכט ציגל; און זע, דײַנע קנעכט קריגן געשלאָגן, און די שולד איז אין דײַן פֿאָלק. edit

EXO 5:16 kein shtroi vert nisht gegeben daine knecht, un me heist undz: macht tsigl; un ze, daine knecht krigen geshlogen, un di shuld iz in dain folk.

EXO 5:16 There is no straw given unto thy avadim, and they say to us, Make brick. And, hinei, thy avadim are beaten; but the fault is in thine own people.

EXO 5:17 ‏האָט ער געזאָגט: פֿױל זײַט איר, פֿױל; דערום זאָגט איר: מיר װילן גײן שלאַכטן צו ה׳. edit

EXO 5:17 hot er gezogt: foil zait ir, foil; derum zogt ir: mir vilen gein shlachten tsu Hashem.

EXO 5:17 But he said, Ye are idle, ye are idle: therefore ye say, Let us go and do sacrifice to Hashem .

EXO 5:18 ‏און אַצונד, גײט אַרבעט, װאָרום קײן שטרױ װעט אײַך נישט געגעבן װערן, און די צאָל ציגל מוזט איר צושטעלן. edit

EXO 5:18 un atsund, geit arbet, vorem kein shtroi vet aich nisht gegeben veren, un di tsol tsigl muzt ir tsushtelen.

EXO 5:18 Go therefore now, and work; for there shall no straw be given you, yet shall ye deliver the tokhen (full measure) of bricks.

EXO 5:19 ‏האָבן די אױפֿזעערס פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל זיך געזען אין אַן אומגליק, צו מוזן זאָגן: איר טאָרט נישט מינערן פֿון אײַערע טאָגטעגלעכע ציגל. edit

EXO 5:19 hoben di oifzeers fun di kinder fun Yisroel zich gezen in an umglik, tsu muzen zogen: ir tort nisht mineren fun aiere togtegleche tsigl.

EXO 5:19 And the foremen of the Bnei Yisroel did see that they were in rah (trouble) , after it was said, Ye shall not reduce ought from your bricks of your daily task.

EXO 5:20 ‏און זײ האָבן געטראָפֿן משהן און אַהרֹנען, שטײענדיק אַקעגן זײ, בײַ זײער אַרױסגײן פֿון פַּרעהן; edit

EXO 5:20 un zei hoben getrofen Mosheen un Aharonen, shteyendik akegen zei, bai zeyer aroisgein fun Pharaohen;

EXO 5:20 And they went to meet Moshe and Aharon, who stood waiting to meet them, as they came forth from Pharaoh:

EXO 5:21 ‏און זײ האָבן צו זײ געזאָגט: זאָל ה׳ אַראָפּקוקן אױף אײַך, און משפּטן, װאָס איר האָט פֿאַרמיאוסט אונדזער ריח אין די אױגן פֿון פַּרעהן, און אין די אױגן פֿון זײַנע קנעכט, צו געבן אַ שװערד אין זײער האַנט אונדז צו הרגען. edit

EXO 5:21 un zei hoben tsu zei gezogt: zol Hashem aropkuken oif aich, un mishpeten, vos ir hot farmiust undzer reyech in di oigen fun Pharaohen, un in di oigen fun zaine knecht, tsu geben a shverd in zeyer hant undz tsu hergen.

EXO 5:21 And they said unto them, Hashem look upon you, and judge; because ye have made us stench to be abhorred in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of his avadim, to put a cherev in their yad to slay us.

EXO 5:22 ‏האָט משה זיך צוריקגעקערט צו ה׳, און האָט געזאָגט: אֲדֹנָי, פֿאַר װאָס טוסטו שלעכטס דעם דאָזיקן פֿאָלק? צו װאָס גאָר האָסטו מיך געשיקט? edit

EXO 5:22 hot Moshe zich tsurikgekert tsu Hashem, un hot gezogt: Adonoi, far vos tustu shlechts dem doziken folk? tsu vos gor hostu mich geshikt?

EXO 5:22 And Moshe returned unto Hashem , and said, Adonoi, why hast Thou brought evil upon this people? why is it that Thou hast sent me?

EXO 5:23 ‏אַז זינט איך בין געקומען צו פַּרעהן, צו רעדן אין דײַן נאָמען, באַגײט ער זיך נאָך ערגער מיט דעם דאָזיקן פֿאָלק, און מציל זײַן האָסטו נישט מציל געװען דײַן פֿאָלק. edit

EXO 5:23 az zint ich bin gekumen tsu Pharaohen, tsu reden in dain nomen, bageit er zich noch erger mit dem doziken folk, un matsl zain hostu nisht matsl geven dain folk.

EXO 5:23 For since I came to Pharaoh to speak in Thy Shem, he hath done evil to this people; neither hast Thou delivered Thy people at all.

EXO 6:1 ‏האָט ה׳ געזאָגט צו משהן: אַצונד װעסטו זען װאָס איך װעל טאָן צו פַּרעהן; װאָרום דורך אַ שטאַרקער האַנט װעט ער זײ אַװעקלאָזן, און דורך אַ שטאַרקער האַנט װעט ער זײ אַרױסטרײַבן פֿון זײַן לאַנד. edit

EXO 6:1 hot Hashem gezogt tsu Mosheen: atsund vestu zen vos ich vel ton tsu Pharaohen; vorem durch a shtarker hant vet er zei aveklozen, un durch a shtarker hant vet er zei aroistraiben fun zain land.

EXO 6:1 Then Hashem said unto Moshe, Now shalt thou see what I will do to Pharaoh; for through a yad chazakah shall he let them go, and with a yad chazakah shall he drive them out of his land.

EXO 6:2 ‏און אלֹקים האָט גערעדט צו משהן, און האָט צו אים געזאָגט: איך בין ה׳; edit

EXO 6:2 un Elokim hot geredt tsu Mosheen, un hot tsu im gezogt: ich bin Hashem;

EXO 6:2 And Elohim spoke unto Moshe, and said unto him, I am Hashem ;

EXO 6:3 ‏און איך האָב זיך באַװיזן צו אבֿרהמען, צו יִצחָקן, און צו יעקבֿן, װי אֵל שַדַי, אָבער מיט מײַן נאָמען ה׳ האָב איך זיך נישט געלאָזט דערקענען צו זײ. edit

EXO 6:3 un ich hob zich bavizen tsu Avrahamen, tsu Yitschaken, un tsu Yaakoven, vi El Shaddai, ober mit main nomen Hashem hob ich zich nisht gelozt derkenen tsu zei.

EXO 6:3 And I appeared unto Avraham, unto Yitzchak, and unto Ya'akov, as El Shaddai, but by My Shem Hashem I did not make Myself known to them.

EXO 6:4 ‏און איך האָב אױך אױפֿגעשטעלט מײַן בְּרִית מיט זײ, זײ צו געבן דאָס לאַנד כּנַעַן, דאָס לאַנד פֿון זײער איבערזײַן, װאָס זײ האָבן דערין איבערזײַן. edit

EXO 6:4 un ich hob oich oifgeshtelt main bris mit zei, zei tsu geben dos land Kenaan, dos land fun zeyer iberzain, vos zei hoben derin iberzain.

EXO 6:4 And I have also established My brit (covenant) with them, to give them Eretz Kena'an, the land of their sojourning, wherein they sojourned.

EXO 6:5 ‏און איך האָב אױך געהערט דאָס קרעכצן פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, װאָס די מִצרַיִם פֿאַרקנעכטן זײ, און איך האָב געדאַכט אָן מײַן בְּרִית. edit

EXO 6:5 un ich hob oich gehert dos krechtsen fun di kinder fun Yisroel, vos di Mitsrayim farknechten zei, un ich hob gedacht on main bris.

EXO 6:5 And I have also heard the groaning of the Bnei Yisroel, whom the Egyptians keep in bondage; and I have remembered My brit (covenant) .

EXO 6:6 ‏דערום זאָג צו די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל: איך בין ה׳, און איך װעל אײַך אַרױסציען פֿון אונטער די לאַסטן פֿון מִצרַיִם, און װעל אײַך מציל זײַן פֿון זײער קנעכטשאַפֿט, און איך װעל אײַך אױסלײזן מיט אַן אױסגעשטרעקטן אָרעם, און מיט גרױסע משפּטים. edit

EXO 6:6 derum zog tsu di kinder fun Yisroel: ich bin Hashem, un ich vel aich aroistsien fun unter di lasten fun Mitsrayim, un vel aich matsl zain fun zeyer knechtshaft, un ich vel aich oisleizen mit an oisgeshtrekten orem, un mit groise mishpotim.

EXO 6:6 Therefore say unto the Bnei Yisroel, I am Hashem , and I will bring you out from under the sivlot Mitzrayim, and I will free you out of their bondage, and I will redeem you with a stretched out zero'a, and with mishpatim gedolim:

EXO 6:7 ‏און איך װעל אײַך נעמען צו מיר פֿאַר אַ פֿאָלק, און איך װעל אײַך זײַן צום אלֹקים; און איר װעט װיסן, אַז איך בין ה׳ אלוקיכם, װאָס האָט אײַך אַרױסגעצױגן פֿון אונטער די לאַסטן פֿון מִצרַיִם. edit

EXO 6:7 un ich vel aich nemen tsu mir far a folk, un ich vel aich zain tsum Elokim; un ir vet visen, az ich bin Hashem Elokeichem, vos hot aich aroisgetsoigen fun unter di lasten fun Mitsrayim.

EXO 6:7 And I will take you to Me for a people, and I will be to you Elohim; and ye shall know that I am Hashem Eloheichem, which bringeth you out from under the sivlot Mitzrayim.

EXO 6:8 ‏און איך װעל אײַך ברענגען אין דעם לאַנד, װאָס איך האָב אױפֿגעהױבן מײַן האַנט, עס צו געבן צו אבֿרהמען, צו יִצחָקן, און צו יעקבֿן, און איך װעל עס געבן צו אײַך פֿאַר אַן אַרב; איך בין ה׳. edit

EXO 6:8 un ich vel aich brengen in dem land, vos ich hob oifgehoiben main hant, es tsu geben tsu Avrahamen, tsu Yitschaken, un tsu Yaakoven, un ich vel es geben tsu aich far an Arav; ich bin Hashem.

EXO 6:8 And I will bring you in unto HaAretz, concerning the which I did lift up My hand to swear to give it to Avraham, to Yitzchak, and to Ya'akov; and I will give it to you for a morashah (heritage) ; I am Hashem .

EXO 6:9 ‏האָט משה אַזױ גערעדט צו די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, אָבער זײ האָבן נישט צוגעהערט צו משהן פֿון קורץ געמיט און פֿון שװערער אַרבעט. edit

EXO 6:9 hot Moshe azoi geredt tsu di kinder fun Yisroel, ober zei hoben nisht tsugehert tsu Mosheen fun kurts gemit un fun shverer arbet.

EXO 6:9 And Moshe spoke so unto the Bnei Yisroel; but they did not listen unto Moshe because of their kotzer ruach (shortness of spirit, broken spirit) , and for avodah kesheh (cruel bondage) .

EXO 6:10 ‏און ה׳ האָט גערעדט צו משהן, אַזױ צו זאָגן: edit

EXO 6:10 un Hashem hot geredt tsu Mosheen, azoi tsu zogen:

EXO 6:10 And Hashem spoke unto Moshe, saying,

EXO 6:11 ‏גײ רעד צו פַּרעה דעם מלך פֿון מִצרַיִם, ער זאָל אַװעקלאָזן די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל פֿון זײַן לאַנד. edit

EXO 6:11 gei red tsu Pharaoh dem melech fun Mitsrayim, er zol aveklozen di kinder fun Yisroel fun zain land.

EXO 6:11 Go in, speak unto Pharaoh Melech Mitzrayim, that he let the Bnei Yisroel go out of his land.

EXO 6:12 ‏האָט משה גערעדט פֿאַר ה׳, אַזױ צו זאָגן: זע, די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל האָבן נישט צוגעהערט צו מיר, הײַנט װי װעט פַּרעה מיך צוהערן, אַז איך האָב פֿאַרשטאָפּטע ליפּן? edit

EXO 6:12 hot Moshe geredt far Hashem, azoi tsu zogen: ze, di kinder fun Yisroel hoben nisht tsugehert tsu mir, haint vi vet Pharaoh mich tsuheren, az ich hob farshtopte lipen?

EXO 6:12 And Moshe spoke before Hashem , saying, See, the Bnei Yisroel have not paid heed unto me; how then shall Pharaoh hear me, who am of oral sefatayim (uncircumcised lips, stumbling speech, sealed lips) ?

EXO 6:13 ‏און ה׳ האָט גערעדט צו משהן און צו אַהרֹנען, און זײ באַפֿױלן צו די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, און צו פַּרעה דעם מלך פֿון מִצרַיִם, כּדי אַרױסצוציען די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, פֿון לאַנד מִצרַיִם. edit

EXO 6:13 un Hashem hot geredt tsu Mosheen un tsu Aharonen, un zei bafoilen tsu di kinder fun Yisroel, un tsu Pharaoh dem melech fun Mitsrayim, kedei aroistsutsien di kinder fun Yisroel, fun land Mitsrayim.

EXO 6:13 And Hashem spoke unto Moshe and unto Aharon, and gave them a charge unto the Bnei Yisroel, and unto Pharaoh Melech Mitzrayim, to bring the Bnei Yisroel out of Eretz Mitzrayim.

EXO 6:14 ‏דאָס זײַנען די הױפּטן פֿון זײערע פֿאָטערהײַזער: די זין פֿון ראובֿן, יִשׂרָאֵלס בכוֹר: חַנוֹך, און פַּלוא, חֶצרוֹן, און כַּרמי. דאָס זײַנען די משפּחות פֿון ראובֿן. edit

EXO 6:14 dos zainen di hoipten fun zeyere foterhaizer: di zin fun Reuven, Yisroels bocher: Chanoch, un Pallu, Chetsron, un Carmi. dos zainen di mishpoches fun Reuven.

EXO 6:14 These are the Rashei Bais Avotam: The Bnei Reuven the bechor Yisroel; Chanokh, and Pallu, Chetzron, and Carmi: these are the mishpokhot of Reuven.

EXO 6:15 ‏און די זין פֿון שמעונען: ימואֵל, און יָמין, און אוֹהַד, און יָכין, און צוֹחַר, און שָאול דער זון פֿון אַ כּנַעֲנית. דאָס זײַנען די משפּחות פֿון שמעון. edit

EXO 6:15 un di zin fun shmeunen: Yemuel, un Yamin, un Ohad, un Yachin, un Yetsochar, un Shaul der zun fun a Kenaanit. dos zainen di mishpoches fun Shimeon.

EXO 6:15 And the Bnei Shim'on; Yemuel, and Yamin, and Ohad, and Yachin, and Tzochar, and Sha'ul ben of HaKena'anit: these are the mishpokhot of Shim'on.

EXO 6:16 ‏און דאָס זײַנען די נעמען פֿון לֵוִיס זין, לױט זײערע געבורטן: גֵרשוֹן, און קהָת, און מרָרי. און די יאָרן פֿון לֵוִיס לעבן זײַנען געװען הונדערט און זיבן און דרײַסיק יאָר. edit

EXO 6:16 un dos zainen di nemen fun Levis zin, loit zeyere geburten: Gershon, un Kohat, un Merari. un di yoren fun Levis leben zainen geven hundert un ziben un draisik yor.

EXO 6:16 And these are the shemot Bnei Levi according to their toldot; Gershon, and Kohat, and Merari: and the years of the life of Levi were a hundred thirty and seven shanah.

EXO 6:17 ‏די זין פֿון גֵרשוֹנען: לִבֿני, און שִמְעִי, לױט זײערע משפּחות. edit

EXO 6:17 di zin fun Gershonen: Livni, un Shimei, loit zeyere mishpoches.

EXO 6:17 The Bnei Gershon; Livni, and Shime'i, according to their mishpokhot.

EXO 6:18 ‏און די זין פֿון קהָתן: עַמרָם, און יִצהָר, און חֶבֿרוֹן, און עוזיאֵל. און די יאָרן פֿון קהָתעס לעבן זײַנען געװען הונדערט און דרײַ און דרײַסיק יאָר. edit

EXO 6:18 un di zin fun Kohaten: Amram, un Yitshar, un Chevron, un Uziel. un di yoren fun kehotes leben zainen geven hundert un drai un draisik yor.

EXO 6:18 And the Bnei Kohat; Amram, and Yitzhar, and Chevron, and Uzziel: and the years of the life of Kehat were a hundred thirty and three shanah.

EXO 6:19 ‏און די זין פֿון מרָרין: מַחלי, און מושי. דאָס זײַנען די משפּחות פֿון לֵוִי לױט זײערע געבורטן. edit

EXO 6:19 un di zin fun Merarien: Machli, un Mushi. dos zainen di mishpoches fun Levi loit zeyere geburten.

EXO 6:19 And the Bnei Merari; Machli and Mushi: these are the mishpokhot of Levi according to their toledot.

EXO 6:20 ‏און עַמרָם האָט זיך גענומען זײַן מומע יוֹכֶבֿדן פֿאַר אַ װײַב, און זי האָט אים געבאָרן אַהרֹנען און משהן. און די יאָרן פֿון עַמרָמס לעבן זײַנען געװען הונדערט און זיבן און דרײַסיק יאָר. edit

EXO 6:20 un Amram hot zich genumen zain mume Yocheveden far a vaib, un zi hot im geboren Aharonen un Mosheen. un di yoren fun Amrams leben zainen geven hundert un ziben un draisik yor.

EXO 6:20 And Amram took him Yocheved his fatherʼs sister to wife; and she bore him Aharon and Moshe: and the years of the life of Amram were a hundred and thirty and seven shanah.

EXO 6:21 ‏און די זין פֿון יִצהָרן: קֹרַח, און נֶפֶֿג, און זִכרי. edit

EXO 6:21 un di zin fun Yitsharen: Korach, un Nepheg, un Zichri.

EXO 6:21 And the Bnei Yitzhar; Korach, Nepheg, and Zichri.

EXO 6:22 ‏און די זין פֿון עוזיאֵלן: מישָאֵל, און אֶלצָפָֿן, און סִתרי. edit

EXO 6:22 un di zin fun Uzielen: Mishael, un Eltsaphan, un Sitri.

EXO 6:22 And the Bnei Uzziel; Mishael, Eltzaphan, and Sitri.

EXO 6:23 ‏און אַהרן האָט זיך גענומען אֶלישֶבַע די טאָכטער פֿון עַמינָדָבֿן, די שװעסטער פֿון נַחשוֹנען, פֿאַר אַ װײַב, און זי האָט אים געבאָרן נָדָבֿן, און אַבֿיהואן, אֶלעָזָרן, און איתָמָרן. edit

EXO 6:23 un Aharon hot zich genumen Elisheva di tochter fun Amminadaven, di shvester fun Nachshonen, far a vaib, un zi hot im geboren Nodaven, un Avihuen, Elazaren, un Itamaren.

EXO 6:23 And Aharon took him Elisheva, bat Amminadav, achot Nachshon, to wife; and she bore him Nadav, and Avihu, El'azar and Itamar.

EXO 6:24 ‏און די זין פֿון קֹרחן: אַסיר, און אֶלקָנָה, און אַביאָסָף. דאָס זײַנען די משפּחות פֿון די קָרחים. edit

EXO 6:24 un di zin fun kֹrchen: Assir, un Elkanah, un Aviasape. dos zainen di mishpoches fun di Korachim.

EXO 6:24 And the Bnei Korach; Assir, and Elkanah, and Aviasaph: these are the mishpokhot of the Korchi.

EXO 6:25 ‏און אֶלעָזָר דער זון פֿון אַהרֹנען האָט זיך גענומען אײנע פֿון די טעכטער פֿון פּוטיאֵלן זיך פֿאַר אַ װײַב; און זי האָט אים געבאָרן פּינְחסן. דאָס זײַנען די הױפּטן פֿון די פֿאָטערהײַזער פֿון די לוִיִים לױט זײערע משפּחות. edit

EXO 6:25 un Elazar der zun fun Aharonen hot zich genumen eine fun di techter fun Putielen zich far a vaib; un zi hot im geboren Pinechasen. dos zainen di hoipten fun di foterhaizer fun di Leviim loit zeyere mishpoches.

EXO 6:25 And El'azar ben Aharon took him one of the banot Putiel to wife; and she bore him Pinchas: these are the Rashei Avot HaLevi'im according to their mishpokhot.

EXO 6:26 ‏דאָס זײַנען אַהרן און משה, װאָס ה׳ האָט צו זײ געזאָגט: ציט אַרױס די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל פֿון לאַנד מִצרַיִם לױט זײערע מחנות. edit

EXO 6:26 dos zainen Aharon un Moshe, vos Hashem hot tsu zei gezogt: tsit arois di kinder fun Yisroel fun land Mitsrayim loit zeyere machnus.

EXO 6:26 These are that Aharon and Moshe, to whom Hashem said, Bring out the Bnei Yisroel from Eretz Mitzrayim according to their tzve'os.

EXO 6:27 ‏זײ זײַנען דאָס די װאָס האָבן גערעדט צו פַּרעה דעם מלך פֿון מִצרַיִם, כּדי אַרױסצוציען די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל פֿון מִצרַיִם. דאָס זײַנען משה און אַהרן. edit

EXO 6:27 zei zainen dos di vos hoben geredt tsu Pharaoh dem melech fun Mitsrayim, kedei aroistsutsien di kinder fun Yisroel fun Mitsrayim. dos zainen Moshe un Aharon.

EXO 6:27 These are they which spoke to Pharaoh Melech Mitzrayim, to bring out the Bnei Yisroel from Mitzrayim: these are that Moshe and Aharon.

EXO 6:28 ‏און עס איז געװען אין דעם טאָג װאָס ה׳ האָט גערעדט צו משהן אין לאַנד מִצרַיִם. edit

EXO 6:28 un es iz geven in dem tog vos Hashem hot geredt tsu Mosheen in land Mitsrayim.

EXO 6:28 And it came to pass on the day when Hashem spoke unto Moshe in Eretz Mitzrayim,

EXO 6:29 ‏האָט ג-ט געזאָגט צו משהן, אַזױ צו זאָגן: איך בין ה׳; רעד צו פַּרעה דעם מלך פֿון מִצרַיִם אַלץ װאָס איך רעד צו דיר. edit

EXO 6:29 hot g-t gezogt tsu Mosheen, azoi tsu zogen: ich bin Hashem; red tsu Pharaoh dem melech fun Mitsrayim alts vos ich red tsu dir.

EXO 6:29 That Hashem spoke unto Moshe, saying, I am Hashem : speak thou unto Pharaoh Melech Mitzrayim all that I say unto thee.

EXO 6:30 ‏האָט משה געזאָגט פֿאַר ה׳: איך האָב דאָך פֿאַרשטאָפּטע ליפּן, און װי װעט פַּרעה צוהערן צו מיר? edit

EXO 6:30 hot Moshe gezogt far Hashem: ich hob doch farshtopte lipen, un vi vet Pharaoh tsuheren tsu mir?

EXO 6:30 And Moshe said before Hashem , See, I am of oral sefatayim, and why should Pharaoh pay heed unto me.

EXO 7:1 ‏האָט ה׳ געזאָגט צו משהן: זע, איך האָב דיך געמאַכט װי אַ ג-ט צו פַּרעהן, און אַהרן דײַן ברודער װעט זײַן דײַן נבֿיא. edit

EXO 7:1 hot Hashem gezogt tsu Mosheen: ze, ich hob dich gemacht vi a g-t tsu Pharaohen, un Aharon dain bruder vet zain dain novi.

EXO 7:1 And Hashem said unto Moshe, See, I have made thee as Elohim to Pharaoh: and Aharon thy brother shall be thy navi.

EXO 7:2 ‏דו װעסט רעדן אַלץ װאָס איך װעל דיר באַפֿעלן, און אַהרן דײַן ברודער װעט רעדן צו פַּרעהן, ער זאָל אַװעקלאָזן די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל פֿון זײַן לאַנד. edit

EXO 7:2 du vest reden alts vos ich vel dir bafelen, un Aharon dain bruder vet reden tsu Pharaohen, er zol aveklozen di kinder fun Yisroel fun zain land.

EXO 7:2 Thou shalt speak all that I command thee: and Aharon thy brother shall speak unto Pharaoh, that he send the Bnei Yisroel out of his land.

EXO 7:3 ‏און איך װעל האַרט מאַכן פַּרעהס האַרץ, און װעל מערן מײַנע צײכנס און מײַנע װוּנדער אין לאַנד מִצרַיִם. edit

EXO 7:3 un ich vel hart machen Pharaohs harts, un vel meren maine tseichens un maine vunder in land Mitsrayim.

EXO 7:3 And I will harden the lev Pharaoh, and multiply My Otot and My Mofetim in Eretz Mitzrayim.

EXO 7:4 ‏אָבער פַּרעה װעט נישט צוהערן צו אײַך, און איך װעל אַרױפֿטאָן מײַן האַנט אױף מִצרַיִם, און װעל אַרױסציען מײַנע מחנות, מײַן פֿאָלק, די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, פֿון לאַנד מִצרַיִם, מיט גרױסע משפּטים. edit

EXO 7:4 ober Pharaoh vet nisht tsuheren tsu aich, un ich vel aroifton main hant oif Mitsrayim, un vel aroistsien maine machnus, main folk, di kinder fun Yisroel, fun land Mitsrayim, mit groise mishpotim.

EXO 7:4 But Pharaoh shall not pay heed unto you, that I may lay My yad upon Mitzrayim, and bring forth Mine tzve'os, and My people the Bnei Yisroel, out of Eretz Mitzrayim by shefatim gedolim (great judgments) .

EXO 7:5 ‏און די מִצרַיִם װעלן װיסן, אַז איך בין ה׳, װען איך װעל אױסשטרעקן מײַן האַנט אױף מִצרַיִם, און װעל אַרױסציען די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל פֿון צװישן זײ. edit

EXO 7:5 un di Mitsrayim velen visen, az ich bin Hashem, ven ich vel oisshtreken main hant oif Mitsrayim, un vel aroistsien di kinder fun Yisroel fun tsvishen zei.

EXO 7:5 And the Egyptians shall know that I am Hashem , when I stretch forth My yad upon Mitzrayim, bringing out Bnei Yisroel from among them.

EXO 7:6 ‏האָבן משה און אַהרן אַזױ געטאָן; אַזױ װי ה׳ האָט זײ באַפֿױלן, אַזױ האָבן זײ געטאָן. edit

EXO 7:6 hoben Moshe un Aharon azoi geton; azoi vi Hashem hot zei bafoilen, azoi hoben zei geton.

EXO 7:6 And Moshe and Aharon did as Hashem commanded them, so did they.

EXO 7:7 ‏און משה איז געװען אַ מאַן פֿון אַכציק יאָר, און אַהרן אַ מאַן פֿון דרײַ און אַכציק יאָר, װען זײ האָבן גערעדט צו פַּרעהן. edit

EXO 7:7 un Moshe iz geven a man fun achtsik yor, un Aharon a man fun drai un achtsik yor, ven zei hoben geredt tsu Pharaohen.

EXO 7:7 And Moshe was fourscore years old, and Aharon fourscore three years, when they spoke unto Pharaoh.

EXO 7:8 ‏און ה׳ האָט געזאָגט צו משהן און צו אַהרֹנען, אַזױ צו זאָגן: edit

EXO 7:8 un Hashem hot gezogt tsu Mosheen un tsu Aharonen, azoi tsu zogen:

EXO 7:8 And Hashem spoke unto Moshe and Aharon, saying,

EXO 7:9 ‏אַז פַּרעה װעט רעדן צו אײַך, אַזױ צו זאָגן: גיט פֿון אײַך אַ װוּנדער; זאָלסטו זאָגן צו אַהרֹנען: נעם דײַן שטעקן, און טו אַ װאָרף פֿאַר פַּרעהן, װעט ער װערן אַ שלאַנג. edit

EXO 7:9 az Pharaoh vet reden tsu aich, azoi tsu zogen: git fun aich a vunder; zolstu zogen tsu Aharonen: nem dain shteken, un tu a vorf far Pharaohen, vet er veren a shlang.

EXO 7:9 When Pharaoh shall speak unto you, saying, Show a mofet (miracle) for you: then thou shalt say unto Aharon, Take thy matteh, and cast it before Pharaoh, and it shall become a serpent.

EXO 7:10 ‏זײַנען משה און אַהרן געקומען צו פַּרעהן, און זײ האָבן אַזױ געטאָן, װי ה׳ האָט באַפֿױלן; און אַהרן האָט אַ װאָרף געטאָן זײַן שטעקן פֿאַר פַּרעהן, און פֿאַר זײַנע קנעכט, און ער איז געװאָרן אַ שלאַנג. edit

EXO 7:10 zainen Moshe un Aharon gekumen tsu Pharaohen, un zei hoben azoi geton, vi Hashem hot bafoilen; un Aharon hot a vorf geton zain shteken far Pharaohen, un far zaine knecht, un er iz gevoren a shlang.

EXO 7:10 And Moshe and Aharon went in unto Pharaoh, and they did so as Hashem had commanded: and Aharon cast down his matteh before Pharaoh, and his avadim, and it became a serpent.

EXO 7:11 ‏האָט אױך פַּרעה גערופֿן די חכמים און די מכַשפים, און אױך זײ, די חַרטומים פֿון מִצרַיִם, האָבן געטאָן דעס גלײַכן מיט זײערע פֿאַרבאָרגענע קונצן. edit

EXO 7:11 hot oich Pharaoh gerufen di chachomim un di mechashfim, un oich zei, di chartumim fun Mitsrayim, hoben geton des glaichen mit zeyere farborgene kuntsen.

EXO 7:11 Then Pharaoh also called the chachamim and the mechashefim: now the charetumei Mitzrayim, they also did in like manner with their secret lore.

EXO 7:12 ‏און זײ האָבן אַ װאָרף געטאָן איטלעכער זײַן שטעקן, און זײ זײַנען געװאָרן שלאַנגען; אָבער אַהרנס שטעקן האָט אײַנגעשלונגען זײערע שטעקנס. edit

EXO 7:12 un zei hoben a vorf geton itlecher zain shteken, un zei zainen gevoren shlangen; ober Aharons shteken hot aingeshlungen zeyere shtekens.

EXO 7:12 For they cast down every man his matteh, and they became serpents: but the matteh Aharon swallowed up their mattot.

EXO 7:13 ‏און פַּרעהס האַרץ איז געבליבן פֿעסט, און ער האָט נישט צוגעהערט צו זײ, אַזױ װי ה׳ האָט גערעדט. edit

EXO 7:13 un Pharaohs harts iz gebliben fest, un er hot nisht tsugehert tsu zei, azoi vi Hashem hot geredt.

EXO 7:13 And He hardened lev Pharaoh, that he paid heed not unto them; as Hashem had said.

EXO 7:14 ‏און ה׳ האָט געזאָגט צו משהן: פַּרעהס האַרץ איז האַרט, ער װיל נישט אַװעקלאָזן דאָס פֿאָלק. edit

EXO 7:14 un Hashem hot gezogt tsu Mosheen: Pharaohs harts iz hart, er vil nisht aveklozen dos folk.

EXO 7:14 And Hashem said unto Moshe, the lev Pharaoh is hardened, he refuseth to let the people go.

EXO 7:15 ‏גײ צו פַּרעהן אין דער פֿרי; זע, ער גײט אַרױס צום װאַסער, װעסטו זיך שטעלן אים אַנטקעגן, בײַם ברעג טײַך, און דעם שטעקן װאָס איז פֿאַרקערט געװאָרן אין אַ שלאַנג, זאָלסטו נעמען אין דײַן האַנט. edit

EXO 7:15 gei tsu Pharaohen in der peire; ze, er geit arois tsum vaser, vestu zich shtelen im antkegen, baim breg taich, un dem shteken vos iz farkert gevoren in a shlang, zolstu nemen in dain hant.

EXO 7:15 Get thee unto Pharaoh in the boker; hinei, he goeth out unto the mayim; and thou shalt stand by the bank of the Nile to meet him; and the matteh which was turned to a nachash shalt thou take in thine yad.

EXO 7:16 ‏און זאָלסט זאָגן צו אים: ה׳, דער ג-ט פֿון די עִבֿרים, האָט מיך געשיקט צו דיר, אַזױ צו זאָגן: לאָז אַװעק מײַן פֿאָלק, זײ זאָלן מיר דינען ‏ אין דער מדבר; און זע, האָסט נישט צוגעהערט ביז אַהער. edit

EXO 7:16 un zolst zogen tsu im: Hashem, der g-t fun di Avarim, hot mich geshikt tsu dir, azoi tsu zogen: loz avek main folk, zei zolen mir dinen in der midbar; un ze, host nisht tsugehert biz aher.

EXO 7:16 And thou shalt say unto him, Hashem Elohei HaIvrim hath sent me unto thee, saying, Let My people go, that they may serve Me in the midbar: and, hinei, hitherto thou wouldest not hear.

EXO 7:17 ‏האָט ה׳ אַזױ געזאָגט: דערמיט װעסטו װיסן, אַז איך בין ה׳: זע, איך שלאָג מיט דעם שטעקן װאָס אין מײַן האַנט, אױפֿן װאַסער װאָס אין טײַך, און עס װעט פֿאַרקערט װערן אין בלוט. edit

EXO 7:17 hot Hashem azoi gezogt: dermit vestu visen, az ich bin Hashem: ze, ich shlog mit dem shteken vos in main hant, oifen vaser vos in taich, un es vet farkert veren in blut.

EXO 7:17 Thus saith Hashem , In this thou shalt know that I am Hashem : hinei, I will strike with the matteh that is in Mine yad upon the mayim which are in the Nile, and they shall be turned to dahm.

EXO 7:18 ‏און די פֿיש װאָס אין טײַך װעלן אױסשטאַרבן, און דער טײַך װעט פֿאַרשטונקען װערן, און די מִצרַיִם װעלן זיך עקלען צו טרינקען װאַסער אױסן טײַך. edit

EXO 7:18 un di fish vos in taich velen oisshtarben, un der taich vet farshtunken veren, un di Mitsrayim velen zich eklen tsu trinken vaser oisen taich.

EXO 7:18 And the dag (fish) that is in the Nile shall die, and the Nile shall stink; and the Egyptians shall loathe to drink of the mayim of the Nile.

EXO 7:19 ‏און ה׳ האָט געזאָגט צו משהן: זאָג צו אַהרֹנען: נעם דײַן שטעקן, און שטרעק אױס דײַן האַנט אױף די װאַסערן פֿון מִצרַיִם, אױף זײערע שטראָמען, אױף זײערע טײַכן, און אױף זײערע געמױזעכצן, און אױף אַלע זײערע אָנזאַמלונגען פֿון װאַסער, און זײ זאָלן װערן בלוט; און עס זאָל זײַן בלוט אין גאַנצן לאַנד מִצרַיִם, סײַ אין הילצערנע כּלים, סײַ אין שטײנערנע. edit

EXO 7:19 un Hashem hot gezogt tsu Mosheen: zog tsu Aharonen: nem dain shteken, un shtrek ois dain hant oif di vaseren fun Mitsrayim, oif zeyere shtromen, oif zeyere taichen, un oif zeyere gemoizechtsen, un oif ale zeyere onzamlungen fun vaser, un zei zolen veren blut; un es zol zain blut in gantsen land Mitsrayim, sai in hiltserne keilim, sai in shteinerne.

EXO 7:19 And Hashem spoke unto Moshe, Say unto Aharon, Take thy matteh, and stretch out thine yad upon the mayim of Mitzrayim, upon their streams, upon their rivers, and upon their ponds, and upon all their mikveh of mayim, that they may become dahm; and that there may be dahm throughout kol Eretz Mitzrayim, both in vessels of wood, and in vessels of stone.

EXO 7:20 ‏האָבן משה און אַהרן אַזױ געטאָן, װי ה׳ האָט באַפֿױלן. און ער האָט אױפֿגעהױבן דעם שטעקן, און האָט געשלאָגן דאָס װאַסער װאָס אין טײַך, פֿאַר די אױגן פֿון פַּרעהן, און פֿאַר די אױגן פֿון זײַנע קנעכט; און דאָס גאַנצע װאַסער װאָס אין טײַך איז פֿאַרקערט געװאָרן אין בלוט. edit

EXO 7:20 hoben Moshe un Aharon azoi geton, vi Hashem hot bafoilen. un er hot oifgehoiben dem shteken, un hot geshlogen dos vaser vos in taich, far di oigen fun Pharaohen, un far di oigen fun zaine knecht; un dos gantse vaser vos in taich iz farkert gevoren in blut.

EXO 7:20 And Moshe and Aharon did so, as Hashem commanded; and he lifted up the matteh, and smote the waters that were in the Nile, in the sight of Pharaoh, and in the sight of his avadim; and all the mayim that were in the Nile were turned to dahm.

EXO 7:21 ‏און די פֿיש װאָס אין טײַך זײַנען אױסגעשטאָרבן, און דער טײַך איז פֿאַרשטונקען געװאָרן, און די מִצרַיִם האָבן נישט געקענט טרינקען װאַסער אױסן טײַך; און דאָס בלוט איז געװען אין גאַנצן לאַנד מִצרַיִם. edit

EXO 7:21 un di fish vos in taich zainen oisgeshtorben, un der taich iz farshtunken gevoren, un di Mitsrayim hoben nisht gekent trinken vaser oisen taich; un dos blut iz geven in gantsen land Mitsrayim.

EXO 7:21 And the dag (fish) that was in the Nile died; and the Nile stank, and the Egyptians could not drink of the mayim of the Nile; and there was dahm throughout kol Eretz Mitzrayim.

EXO 7:22 ‏האָבן די חַרטומים פֿון מִצרַיִם געטאָן דעס גלײַכן מיט זײערע פֿאַרבאָרגענע קונצן; און פַּרעהס האַרץ איז געבליבן פֿעסט, און ער האָט נישט צוגעהערט צו זײ; אַזױ װי ה׳ האָט גערעדט. edit

EXO 7:22 hoben di chartumim fun Mitsrayim geton des glaichen mit zeyere farborgene kuntsen; un Pharaohs harts iz gebliben fest, un er hot nisht tsugehert tsu zei; azoi vi Hashem hot geredt.

EXO 7:22 And the charetumei Mitzrayim did so with their secret lore: and lev Pharaoh was hardened, neither did he pay heed unto them; as Hashem had said.

EXO 7:23 ‏און פַּרעה האָט זיך אומגעקערט און איז אַרײַנגעגאַנגען אין זײַן הױז, און האָט אױך דאָס נישט גענומען צום האַרצן. edit

EXO 7:23 un Pharaoh hot zich umgekert un iz araingegangen in zain hoiz, un hot oich dos nisht genumen tsum hartsen.

EXO 7:23 And Pharaoh turned and went into his bais, neither did he set his mind to this also.

EXO 7:24 ‏און אַלע מִצרַיִם האָבן געגראָבן אַרום טײַך נאָך װאַסער צום טרינקען, װאָרום זײ האָבן נישט געקענט טרינקען פֿון די װאַסערן פֿון טײַך. edit

EXO 7:24 un ale Mitsrayim hoben gegroben arum taich noch vaser tsum trinken, vorem zei hoben nisht gekent trinken fun di vaseren fun taich.

EXO 7:24 And all the Egyptians dug around the Nile for mayim to drink; they could not drink of the mayim of the Nile.

EXO 7:25 ‏און עס זײַנען דערפֿילט געװאָרן זיבן טעג, נאָך דעם װי ה׳ האָט געשלאָגן דעם טײַך. edit

EXO 7:25 un es zainen derfilt gevoren ziben teg, noch dem vi Hashem hot geshlogen dem taich.

EXO 7:25 And seven days came and went, after Hashem had struck the Nile.

EXO 7:26 ‏ און ה׳ האָט געזאָגט צו משהן: קום צו פַּרעהן, און זאָג צו אים: אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: לאָז אַװעק מײַן פֿאָלק, זײ זאָלן מיר דינען. edit

EXO 7:26 un Hashem hot gezogt tsu Mosheen: kum tsu Pharaohen, un zog tsu im: azoi hot Hashem gezogt: loz avek main folk, zei zolen mir dinen.

EXO 7:26 And Hashem spoke unto Moshe, Go unto Pharaoh, and say unto him, Thus saith Hashem , Let My people go, that they may serve Me.

EXO 7:27 ‏ און אױב דו װילסט זײ נישט אַװעקלאָזן, אָט פּלאָג איך דײַן גאַנצן גבֿול מיט פֿרעש. edit

EXO 7:27 un oib du vilst zei nisht aveklozen, ot plog ich dain gantsen gevul mit Parosh.

EXO 7:27 And if thou refuse to let them go, hinei, I will strike all thy borders with tzefardaya:

EXO 7:28 ‏ און דער טײַך װעט װידמענען פֿרעש, און זײ װעלן אַרױפֿגײן, און װעלן קומען אין דײַן הױז, און אין דײַן שלאָפֿקאַמער, און אױף דײַן בעט, און אין הױז פֿון דײַנע קנעכט, און אױף דײַן פֿאָלק, און אין דײַנע אױװנס, און אין דײַנע מולטערס. edit

EXO 7:28 un der taich vet vidmenen Parosh, un zei velen aroifgein, un velen kumen in dain hoiz, un in dain shlofkamer, un oif dain bet, un in hoiz fun daine knecht, un oif dain folk, un in daine oivns, un in daine multers.

EXO 7:28 And the river shall bring forth tzefardaya abundantly, which shall go up and come into thine bais, and into thy cheder mishkav, and upon thy bed, and into the bais of thy avadim, and upon thy people, and into thine ovens, and into thy kneading bowls:

EXO 7:29 ‏ אי אױף דיר, אי אױף דײַן פֿאָלק, אי אױף אַלע דײַנע קנעכט, װעלן אַרױפֿגײן די פֿרעש. edit

EXO 7:29 i oif dir, i oif dain folk, i oif ale daine knecht, velen aroifgein di Parosh.

EXO 7:29 And the tzefardaya shall come up both on thee, and upon thy people, and upon all thy avadim.

EXO 8:1 ‏ און ה׳ האָט געזאָגט צו משהן: זאָג צו אַהרֹנען: שטרעק אױס דײַן האַנט מיט דײַן שטעקן אױף די שטראָמען, אױף די טײַכן, און אױף די געמױזעכצן, און ברענג אַרױף פֿרעש אױפֿן לאַנד מִצרַיִם. edit

EXO 8:1 un Hashem hot gezogt tsu Mosheen: zog tsu Aharonen: shtrek ois dain hant mit dain shteken oif di shtromen, oif di taichen, un oif di gemoizechtsen, un breng aroifblikendik Parosh oifen land Mitsrayim.

EXO 8:1 And Hashem spoke unto Moshe, Say unto Aharon, Stretch forth thine yad with thy matteh over the streams, over the rivers, and ponds, and cause tzefardaya to come up upon Eretz Mitzrayim.

EXO 8:2 ‏ און אַהרן האָט אױסגעשטרעקט זײַן האַנט אױף די װאַסערן פֿון מִצרַיִם, און די פֿרעש זײַנען אַרױפֿגעגאַנגען, און האָבן באַדעקט דאָס לאַנד מִצרַיִם. edit

EXO 8:2 un Aharon hot oisgeshtrekt zain hant oif di vaseren fun Mitsrayim, un di Parosh zainen aroifgegangen, un hoben badekt dos land Mitsrayim.

EXO 8:2 And Aharon stretched out his yad over the waters of Mitzrayim; and the tzefardaya came up, and covered Eretz Mitzrayim.

EXO 8:3 ‏ האָבן די חַרטומים געטאָן דעס גלײַכן מיט זײערע פֿאַרבאָרגענע קונצן, און זײ האָבן אַרױפֿגעבראַכט פֿרעש אױפֿן לאַנד מִצרַיִם. edit

EXO 8:3 hoben di chartumim geton des glaichen mit zeyere farborgene kuntsen, un zei hoben aroifgebracht Parosh oifen land Mitsrayim.

EXO 8:3 And the chartumim did so with their secret lore, and brought up tzefardaya upon Eretz Mitzrayim.

EXO 8:4 ‏ און פַּרעה האָט גערופֿן משהן און אַהרֹנען, און האָט געזאָגט: בעט צו ה׳, ער זאָל אָפּטאָן די פֿרעש פֿון מיר און פֿון מײַן פֿאָלק, און איך װעל אַװעקלאָזן דאָס פֿאָלק, זײ זאָלן שלאַכטן צו ה׳. edit

EXO 8:4 un Pharaoh hot gerufen Mosheen un Aharonen, un hot gezogt: bet tsu Hashem, er zol opton di Parosh fun mir un fun main folk, un ich vel aveklozen dos folk, zei zolen shlachten tsu Hashem.

EXO 8:4 Then Pharaoh called for Moshe and Aharon, and said, Entreat Hashem , that He may take away the tzefardaya from me, and from My people; and I will let HaAm go, that they may do sacrifice unto Hashem .

EXO 8:5 ‏ האָט משה געזאָגט צו פַּרעהן: האָב דעם כּבֿוד איבער מיר; אױף װען זאָל איך בעטן פֿאַר דיר, און פֿאַר דײַנע קנעכט, און פֿאַר דײַן פֿאָלק, צו פֿאַרשנײַדן {כרת} ‏ די פֿרעש פֿון דיר, און פֿון דײַנע הײַזער, אַז נאָר אין טײַך זאָלן זײ בלײַבן? edit

EXO 8:5 hot Moshe gezogt tsu Pharaohen: hob dem koved iber mir; oif ven zol ich beten far dir, un far daine knecht, un far dain folk, tsu farshnaiden di Parosh fun dir, un fun daine haizer, az nor in taich zolen zei blaiben?

EXO 8:5 And Moshe said unto Pharaoh, Please thyself over me: when shall I entreat for thee, and for thy avadim, and for thy people, to destroy the tzefardaya from thee and thy batim (houses) , that they may remain in the Nile only?

EXO 8:6 ‏ האָט ער געענטפֿערט: אױף מאָרגן. האָט ער געזאָגט: אַזױ װי דײַן װאָרט! כּדי זאָלסט װיסן, אַז נישטאָ אַזאַ װי ה׳ אלוקינו. edit

EXO 8:6 hot er geentfert: oif morgen. hot er gezogt: azoi vi dain vort! kedei zolst visen, az nishto aza vi Hashem Elokeinu.

EXO 8:6 And he said, Tomorrow. And he said, Be it according to thy word: that thou mayest know that there is none like unto Hashem Eloheinu.

EXO 8:7 ‏ און די פֿרעש װעלן זיך אָפּטאָן פֿון דיר, און פֿון דײַנע הײַזער, און פֿון דײַנע קנעכט, און פֿון דײַן פֿאָלק; נאָר אין טײַך װעלן זײ בלײַבן. edit

EXO 8:7 un di Parosh velen zich opton fun dir, un fun daine haizer, un fun daine knecht, un fun dain folk; nor in taich velen zei blaiben.

EXO 8:7 And the tzefardaya shall depart from thee, from thy batim, from thy avadim, and from thy people; they shall remain in the Nile only.

EXO 8:8 ‏ זײַנען משה און אַהרן אַרױסגעגאַנגען פֿון פַּרעהן, און משה האָט געשריען צו ה׳ פֿון װעגן די פֿרעש װאָס ער האָט אַרױפֿגעטאָן אױף פַּרעהן. edit

EXO 8:8 zainen Moshe un Aharon aroisgegangen fun Pharaohen, un Moshe hot geshrien tsu Hashem fun vegen di Parosh vos er hot aroifgeton oif Pharaohen.

EXO 8:8 And Moshe and Aharon went out from Pharaoh: and Moshe cried unto Hashem because of the tzefardaya which He had brought against Pharaoh.

EXO 8:9 ‏ און ה׳ האָט געטאָן אַזױ װי דאָס װאָרט פֿון משהן, און די פֿרעש זײַנען אױסגעשטאָרבן פֿון די הײַזער, פֿון די הױפֿן, און פֿון די פֿעלדער. edit

EXO 8:9 un Hashem hot geton azoi vi dos vort fun Mosheen, un di Parosh zainen oisgeshtorben fun di haizer, fun di hoifen, un fun di felder.

EXO 8:9 And Hashem did according to the word of Moshe; and the tzefardaya died out of the batim (houses) , out of the khatzerot, and out of the sadot.

EXO 8:10 ‏ און מע האָט זײ צונױפֿגעשאַרט הױפֿנס אױף הױפֿנס, און דאָס לאַנד איז פֿאַרשטונקען געװאָרן. edit

EXO 8:10 un me hot zei tsunoifgeshart hoifns oif hoifns, un dos land iz farshtunken gevoren.

EXO 8:10 And they gathered them together upon heaps; and the land stank.

EXO 8:11 ‏ און װי פַּרעה האָט געזען, אַז עס איז געװאָרן אַ דערלײַכטערונג, אַזױ האָט ער האַרט געמאַכט זײַן האַרץ, און האָט נישט צוגעהערט צו זײ; אַזױ װי ה׳ האָט גערעדט. edit

EXO 8:11 un vi Pharaoh hot gezen, az es iz gevoren a derlaichterung, azoi hot er hart gemacht zain harts, un hot nisht tsugehert tsu zei; azoi vi Hashem hot geredt.

EXO 8:11 But when Pharaoh saw that there was respite, he hardened his lev, and paid heed not unto them; as Hashem had said.

EXO 8:12 ‏ און ה׳ האָט געזאָגט צו משהן: זאָג צו אַהרֹנען: שטרעק אױס דײַן שטעקן, און שלאָג דעם שטױב פֿון דער ערד, און ער זאָל װערן אומגעציפֿער אין גאַנצן לאַנד מִצרַיִם. edit

EXO 8:12 un Hashem hot gezogt tsu Mosheen: zog tsu Aharonen: shtrek ois dain shteken, un shlog dem shtoib fun der erd, un er zol veren umgetsifer in gantsen land Mitsrayim.

EXO 8:12 And Hashem said unto Moshe, Say unto Aharon, Stretch out thy matteh, and smite the aphar ha'aretz, that it may become kinim throughout kol Eretz Mitzrayim.

EXO 8:13 ‏ האָבן זײ אַזױ געטאָן; און אַהרן האָט אױסגעשטרעקט זײַן האַנט מיט זײַן שטעקן, און ער האָט געשלאָגן דעם שטױב פֿון דער ערד, און עס איז געװאָרן אומגעציפֿער אױף מענטשן און אױף בהמות; דער גאַנצער שטױב פֿון דער ערד איז געװאָרן אומגעציפֿער אין גאַנצן לאַנד מִצרַיִם. edit

EXO 8:13 hoben zei azoi geton; un Aharon hot oisgeshtrekt zain hant mit zain shteken, un er hot geshlogen dem shtoib fun der erd, un es iz gevoren umgetsifer oif mentshen un oif beheimes; der gantser shtoib fun der erd iz gevoren umgetsifer in gantsen land Mitsrayim.

EXO 8:13 And they did so; for Aharon stretched out his yad with his matteh, and smote the aphar ha'aretz, and it became kinim in adam, and in behemah; all the aphar ha'aretz became kinim throughout kol Eretz Mitzrayim.

EXO 8:14 ‏ און די חַרטומים האָבן דעס גלײַכן געאַרבעט מיט זײערע פֿאַרבאָרגענע קונצן אַרױסצוברענגען אומגעציפֿער, אָבער זײ האָבן נישט געקענט. און דאָס אומגעציפֿער איז געװען אױף מענטשן און אױף בהמות. edit

EXO 8:14 un di chartumim hoben des glaichen gearbet mit zeyere farborgene kuntsen aroistsubrengen umgetsifer, ober zei hoben nisht gekent. un dos umgetsifer iz geven oif mentshen un oif beheimes.

EXO 8:14 And the chartumim did so with their secret lore to bring forth kinim, but they could not: so there were kinim upon adam, and upon behemah.

EXO 8:15 ‏ און די חַרטומים האָבן געזאָגט צו פַּרעהן: דאָס איז דער פֿינגער פֿון אלֹקים. אָבער פַּרעהס האַרץ איז געבליבן פֿעסט, און ער האָט נישט צוגעהערט צו זײ; אַזױ װי ה׳ האָט גערעדט. edit

EXO 8:15 un di chartumim hoben gezogt tsu Pharaohen: dos iz der finger fun Elokim. ober Pharaohs harts iz gebliben fest, un er hot nisht tsugehert tsu zei; azoi vi Hashem hot geredt.

EXO 8:15 Then the chartumim said unto Pharaoh, This is the Etzba Elohim (Finger of G-d) : and the lev Pharaoh was hardened, and he paid heed not unto them; as Hashem had said.

EXO 8:16 ‏ און ה׳ האָט געזאָגט צו משהן: פֿעדער זיך אין דער פֿרי, און שטעל זיך פֿאַר פַּרעהן; זע, ער גײט אַרױס צום װאַסער, זאָלסטו זאָגן צו אים: אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: לאָז אַװעק מײַן פֿאָלק, זײ זאָלן מיר דינען. edit

EXO 8:16 un Hashem hot gezogt tsu Mosheen: feder zich in der peire, un shtel zich far Pharaohen; ze, er geit arois tsum vaser, zolstu zogen tsu im: azoi hot Hashem gezogt: loz avek main folk, zei zolen mir dinen.

EXO 8:16 And Hashem said unto Moshe, Rise up early in the boker, and stand before Pharaoh; hinei, he cometh forth to the mayim; and say unto him, Thus saith Hashem , Let My people go, that they may serve Me.

EXO 8:17 ‏ װאָרום אױב דו לאָזט נישט אַװעק מײַן פֿאָלק, ‏ אָט שיק איך אָן אױף דיר, און אױף דײַנע קנעכט, און אױף דײַן פֿאָלק, און אין דײַנע הײַזער, אַ געמיש פֿליגן, און די הײַזער פֿון מִצרַיִם װעלן אָנגעפֿילט װערן מיט דעם געמיש פֿליגן, און אױך די ערד װאָס זײ זײַנען אױף איר. edit

EXO 8:17 vorem oib du lozt nisht avek main folk, ot shik ich on oif dir, un oif daine knecht, un oif dain folk, un in daine haizer, a gemish fligen, un di haizer fun Mitsrayim velen ongefilt veren mit dem gemish fligen, un oich di erd vos zei zainen oif ir.

EXO 8:17 Else, if thou wilt not let My people go, hineni, I will send swarms of arov upon thee, and upon thy avadim, and upon thy people, and into thy batim (houses) ; and the batim (houses) of the Egyptians shall be full of swarms of arov, and also the ground whereon they are.

EXO 8:18 ‏ און איך װעל אָפּזונדערן אין יענעם טאָג דאָס לאַנד גוֹשֶן, װאָס מײַן פֿאָלק ‏ האַלט זיך אױף דערין, אַז דאָס געמיש פֿליגן זאָל דאָרטן נישט זײַן, כּדי זאָלסט װיסן, אַז איך, ה׳, בין אין לאַנד. edit

EXO 8:18 un ich vel opzunderen in yenem tog dos land Goshen, vos main folk halt zich oif derin, az dos gemish fligen zol dorten nisht zain, kedei zolst visen, az ich, Hashem, bin in land.

EXO 8:18 And I will deal differently in that day with Eretz Goshen, in which My people dwell, that no swarms of arov shall be there; to the end thou mayest know that I am Hashem in the midst of the earth.

EXO 8:19 ‏ און איך װעל מאַכן אַן אָפּשײדונג צװישן מײַן פֿאָלק ‏ און צװישן דײַן פֿאָלק. אױף מאָרגן װעט געשען דער דאָזיקער צײכן. edit

EXO 8:19 un ich vel machen an opsheidung tsvishen main folk un tsvishen dain folk. oif morgen vet geshen der doziker tseichen.

EXO 8:19 And I will put a distinction between My people and thy people; tomorrow shall this Ot be.

EXO 8:20 ‏ און ה׳ האָט אַזױ געטאָן: און עס איז געקומען אַ געדיכט געמיש פֿליגן אין הױז פֿון פַּרעהן, און אין הױז פֿון זײַנע קנעכט, און אין גאַנצן לאַנד מִצרַיִם. דאָס לאַנד איז פֿאַרװיסט געװאָרן פֿון װעגן דעם געמיש פֿליגן. edit

EXO 8:20 un Hashem hot azoi geton: un es iz gekumen a gedicht gemish fligen in hoiz fun Pharaohen, un in hoiz fun zaine knecht, un in gantsen land Mitsrayim. dos land iz farvist gevoren fun vegen dem gemish fligen.

EXO 8:20 And Hashem did so; there came a grievous swarm of arov into the bais Pharaoh, into batim of his avadim, into kol Eretz Mitzrayim; the land was corrupted from the swarm of arov.

EXO 8:21 ‏ האָט פַּרעה גערופֿן משהן און אַהרֹנען, און האָט געזאָגט: גײט שלאַכט צו אלוקיכם אין לאַנד. edit

EXO 8:21 hot Pharaoh gerufen Mosheen un Aharonen, un hot gezogt: geit shlacht tsu Elokeichem in land.

EXO 8:21 And Pharaoh called for Moshe, for Aharon, and said, Go ye, sacrifice to Eloheichem in the land.

EXO 8:22 ‏ האָט משה געזאָגט: עס איז נישט רעכט אַזױ צו טאָן, װאָרום די אומװערדיקײט פֿון די מִצרַיִם װעלן מיר שלאַכטן צו ה׳ אלוקינו; זע, אַז מיר װעלן שלאַכטן די אומװערדיקײט פֿון די מִצרַיִם פֿאַר זײערע אױגן, צי װעלן זײ אונדז נישט פֿאַרשטײנען? edit

EXO 8:22 hot Moshe gezogt: es iz nisht recht azoi tsu ton, vorem di umverdikeit fun di Mitsrayim velen mir shlachten tsu Hashem Elokeinu; ze, az mir velen shlachten di umverdikeit fun di Mitsrayim far zeyere oigen, tsi velen zei undz nisht farshteinen?

EXO 8:22 And Moshe said, It is not meet so to do; for we shall sacrifice the to'avot Egyptians to Hashem Eloheinu; lo, shall we sacrifice the to'avot Egyptians before their eyes, and will they not stone us?

EXO 8:23 ‏ דרײַ טעג װעגס װעלן מיר גײן אין דער מדבר, און מיר װעלן שלאַכטן צו ה׳ אלוקינו, אַזױ װי ער װעט אונדז הײסן. edit

EXO 8:23 drai teg vegs velen mir gein in der midbar, un mir velen shlachten tsu Hashem Elokeinu, azoi vi er vet undz heisen.

EXO 8:23 We will go derech shloshet yamim into the midbar, and sacrifice to Hashem Eloheinu, as He shall command us.

EXO 8:24 ‏ האָט פַּרעה געזאָגט: איך װעל אײַך אַװעקלאָזן, איר זאָלט שלאַכטן צו ה׳ אלוקיכם אין דער מדבר, נאָר זײער װײַט זאָלט איר נישט גײן. בעט פֿאַר מיר. edit

EXO 8:24 hot Pharaoh gezogt: ich vel aich aveklozen, ir zolt shlachten tsu Hashem Elokeichem in der midbar, nor zeyer vait zolt ir nisht gein. bet far mir.

EXO 8:24 And Pharaoh said, I will let you go, that ye may sacrifice to Hashem Eloheichem in the midbar; only ye shall not go very far away; entreat for me.

EXO 8:25 ‏ האָט משה געזאָגט: זע, איך גײ אַרױס פֿון דיר, און װעל בעטן צו ה׳, אַז דאָס געמיש פֿליגן זאָל זיך מאָרגן אָפּטאָן פֿון פַּרעהן, פֿון זײַנע קנעכט, און פֿון זײַן פֿאָלק; זאָל אָבער פַּרעה נישט װידער מאַכן געשפּעט, נישט אַװעקצולאָזן דאָס פֿאָלק צו שלאַכטן צו ה׳. edit

EXO 8:25 hot Moshe gezogt: ze, ich gei arois fun dir, un vel beten tsu Hashem, az dos gemish fligen zol zich morgen opton fun Pharaohen, fun zaine knecht, un fun zain folk; zol ober Pharaoh nisht vider machen geshpet, nisht avektsulozen dos folk tsu shlachten tsu Hashem.

EXO 8:25 And Moshe said, Hinei, I go out from thee, and I will entreat Hashem that the swarms of arov may depart from Pharaoh, from his avadim, and from his people, tomorrow; but let not Pharaoh deal deceitfully anymore in not letting the people go to sacrifice to Hashem .

EXO 8:26 ‏ און משה איז אַרױסגעגאַנגען פֿון פַּרעהן, און האָט געבעטן צו ה׳. edit

EXO 8:26 un Moshe iz aroisgegangen fun Pharaohen, un hot gebeten tsu Hashem.

EXO 8:26 And Moshe went out from Pharaoh, and entreated Hashem .

EXO 8:27 ‏ און ה׳ האָט געטאָן אַזױ װי דאָס װאָרט פֿון משהן, און האָט אָפּגעטאָן דאָס געמיש פֿליגן, פֿון פַּרעהן, פֿון זײַנע קנעכט, און פֿון זײַן פֿאָלק; נישט אַן אײנציקע איז געבליבן. edit

EXO 8:27 un Hashem hot geton azoi vi dos vort fun Mosheen, un hot opgeton dos gemish fligen, fun Pharaohen, fun zaine knecht, un fun zain folk; nisht an eintsike iz gebliben.

EXO 8:27 And Hashem did according to the devar Moshe; and He removed the swarms of arov from Pharaoh, from his avadim, from his people; there remained not one.

EXO 8:28 ‏ אָבער פַּרעה האָט אױך דאָס מאָל האַרט געמאַכט זײַן האַרץ, און האָט נישט אַװעקגעלאָזן דאָס פֿאָלק. edit

EXO 8:28 ober Pharaoh hot oich dos mol hart gemacht zain harts, un hot nisht avekgelozen dos folk.

EXO 8:28 And Pharaoh hardened his lev at this time also, neither would he let the people go.

EXO 9:1 ‏און ה׳ האָט געזאָגט צו משהן: קום צו פַּרעהן, און רעד צו אים: אַזױ האָט געזאָגט ה׳, דער ג-ט פֿון די עִבֿרים: לאָז אַװעק מײַן פֿאָלק, זײ זאָלן מיר דינען. edit

EXO 9:1 un Hashem hot gezogt tsu Mosheen: kum tsu Pharaohen, un red tsu im: azoi hot gezogt Hashem, der g-t fun di Avarim: loz avek main folk, zei zolen mir dinen.

EXO 9:1 Then Hashem said unto Moshe, Go in unto Pharaoh, tell him, Thus saith Hashem Elohei HaIvrim, Let My people go, that they may serve Me.

EXO 9:2 ‏װאָרום אױב דו װילסט נישט אַװעקלאָזן, און האַלטסט זײ נאָך װײַטער, edit

EXO 9:2 vorem oib du vilst nisht aveklozen, un haltst zei noch vaiter,

EXO 9:2 For if thou refuse to let them go, and wilt hold them still,

EXO 9:3 ‏זע, װעט די האַנט פֿון ה׳ זײַן אױף דײַן פֿיך װאָס אין פֿעלד, אױף די פֿערד, אױף די אײזלען, אױף די קעמלען, אױף די רינדער, און אױף די שאָף; אַ זײער שװערע מגפֿה. edit

EXO 9:3 ze, vet di hant fun Hashem zain oif dain fich vos in feld, oif di ferd, oif di eizlen, oif di kemlen, oif di rinder, un oif di shof; a zeyer shvere mageyfe.

EXO 9:3 Hinei, the Yad Hashem is upon thy mikneh (livestock) which is in the sadeh, upon the susim, upon the donkeys, upon the camels, upon the herd, and upon the tzon; there shall be a very grievous dever.

EXO 9:4 ‏און ה׳ װעט אָפּזונדערן צװישן דעם פֿיך פֿון יִשׂרָאֵל און צװישן דעם פֿיך פֿון מִצרַיִם, און פֿון אַלץ װאָס געהערט צו די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל װעט גאָרנישט שטאַרבן. edit

EXO 9:4 un Hashem vet opzunderen tsvishen dem fich fun Yisroel un tsvishen dem fich fun Mitsrayim, un fun alts vos gehert tsu di kinder fun Yisroel vet gornisht shtarben.

EXO 9:4 And Hashem shall separate between the mikneh Yisroel and the mikneh Mitzrayim; and there shall nothing die of all that belongs to the Bnei Yisroel.

EXO 9:5 ‏און ה׳ האָט געמאַכט אַ צײַט, אַזױ צו זאָגן: מאָרגן װעט ה׳ טאָן די דאָזיקע זאַך אין לאַנד. edit

EXO 9:5 un Hashem hot gemacht a tsait, azoi tsu zogen: morgen vet Hashem ton di dozike zach in land.

EXO 9:5 And Hashem appointed a mo'ed, saying, Tomorrow Hashem shall do this thing in the land.

EXO 9:6 ‏און ה׳ האָט געטאָן די דאָזיקע זאַך אױף מאָרגן, און דאָס גאַנצע פֿיך פֿון מִצרַיִם איז אױסגעשטאָרבן, אָבער פֿון דעם פֿיך פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל איז אַן אײנציקס נישט געשטאָרבן. edit

EXO 9:6 un Hashem hot geton di dozike zach oif morgen, un dos gantse fich fun Mitsrayim iz oisgeshtorben, ober fun dem fich fun di kinder fun Yisroel iz an eintsiks nisht geshtorben.

EXO 9:6 And Hashem did that thing on the next day, and all the mikneh of Mitzrayim died; but of the mikneh of the Bnei Yisroel died not one.

EXO 9:7 ‏און פַּרעה האָט געשיקט, ערשט פֿון דעם פֿיך פֿון יִשׂרָאֵל איז צו מאָל אַן אײנציקס נישט געשטאָרבן. אָבער פַּרעהס האַרץ איז געבליבן האַרט, און ער האָט נישט אַװעקגעלאָזן דאָס פֿאָלק. edit

EXO 9:7 un Pharaoh hot geshikt, ersht fun dem fich fun Yisroel iz tsu mol an eintsiks nisht geshtorben. ober Pharaohs harts iz gebliben hart, un er hot nisht avekgelozen dos folk.

EXO 9:7 And Pharaoh sent, and, hinei, there was not one of the mikneh Yisroel dead. And the lev Pharaoh was hardened, and he did not let HaAm go.

EXO 9:8 ‏און ה׳ האָט געזאָגט צו משהן און צו אַהרֹנען: נעמט אײַך אײַערע פֿולע הױפֿנס אַש פֿון אַ קאַלכאױװן, און משה זאָל עס אַ װאָרף טאָן אַקעגן הימל, פֿאַר די אױגן פֿון פַּרעהן. edit

EXO 9:8 un Hashem hot gezogt tsu Mosheen un tsu Aharonen: nemt aich aiere fule hoifns ash fun a kalchoiven, un Moshe zol es a vorf ton akegen himel, far di oigen fun Pharaohen.

EXO 9:8 And Hashem said unto Moshe and unto Aharon, Take to you handfuls of piach of the furnace, and let Moshe sprinkle it toward Shomayim in the sight of Pharaoh.

EXO 9:9 ‏און עס װעט װערן צו שטױב איבערן גאַנצן לאַנד מִצרַיִם, און װערן אַ גרינד װאָס שלאָגט אױס אין בלאָטערן, אױף מענטשן און אױף בהמות, אין גאַנצן לאַנד מִצרַיִם. edit

EXO 9:9 un es vet veren tsu shtoib iberen gantsen land Mitsrayim, un veren a grind vos shlogt ois in bloteren, oif mentshen un oif beheimes, in gantsen land Mitsrayim.

EXO 9:9 And it shall become fine dust in kol Eretz Mitzrayim, and shall be a sh'khin (boil) breaking forth with festers upon adam, and upon behemah, throughout kol Eretz Mitzrayim.

EXO 9:10 ‏האָבן זײ גענומען אַש פֿון אַ קאַלכאױװן, און זײ האָבן זיך געשטעלט פֿאַר פַּרעהן, און משה האָט עס אַ װאָרף געטאָן אַקעגן הימל, און עס איז געװאָרן אַ גרינד װאָס שלאָגט אױס אין בלאָטערן, אױף מענטשן און אױף בהמות. edit

EXO 9:10 hoben zei genumen ash fun a kalchoiven, un zei hoben zich geshtelt far Pharaohen, un Moshe hot es a vorf geton akegen himel, un es iz gevoren a grind vos shlogt ois in bloteren, oif mentshen un oif beheimes.

EXO 9:10 And they took piach of the furnace, and stood before Pharaoh; and Moshe sprinkled it up toward Shomayim; and it became a sh'khin breaking forth with festers upon adam, and upon behemah.

EXO 9:11 ‏און די חַרטומים האָבן נישט געקענט שטײן פֿאַר משהן פֿון װעגן דעם גרינד, װאָרום דער גרינד איז געװען אױף די חַרטומים אַזױ װי אױף גאַנץ מִצרַיִם. edit

EXO 9:11 un di chartumim hoben nisht gekent shtein far Mosheen fun vegen dem grind, vorem der grind iz geven oif di chartumim azoi vi oif gants Mitsrayim.

EXO 9:11 And the charetumim could not stand before Moshe because of the sh'khin; for the sh'khin was upon the charetumim, and upon kol Mitzrayim.

EXO 9:12 ‏אָבער ה׳ האָט פֿעסט געמאַכט פַּרעהס האַרץ, און ער האָט נישט צוגעהערט צו זײ; אַזױ װי ה׳ האָט גערעדט צו משהן. edit

EXO 9:12 ober Hashem hot fest gemacht Pharaohs harts, un er hot nisht tsugehert tsu zei; azoi vi Hashem hot geredt tsu Mosheen.

EXO 9:12 And Hashem hardened the lev Pharaoh, and he paid heed not unto them; as Hashem had spoken unto Moshe.

EXO 9:13 ‏און ה׳ האָט געזאָגט צו משהן: פֿעדער זיך אין דער פֿרי, און שטעל זיך פֿאַר פַּרעהן, און זאָג צו אים: אַזױ האָט געזאָגט ה׳ דער ג-ט פֿון די עִבֿרים: לאָז אַװעק מײַן פֿאָלק, זײ זאָלן מיר דינען. edit

EXO 9:13 un Hashem hot gezogt tsu Mosheen: feder zich in der peire, un shtel zich far Pharaohen, un zog tsu im: azoi hot gezogt Hashem der g-t fun di Avarim: loz avek main folk, zei zolen mir dinen.

EXO 9:13 And Hashem said unto Moshe, Rise up early in the boker, and stand before Pharaoh, and say unto him, Thus saith Hashem Elohei HaIvrim, Let My people go, that they may serve Me.

EXO 9:14 ‏װײַל דאָס מאָל שיק איך אָן אַלע מײַנע פּלאָגן אױף דיר האַרץ, ‏ אױף דײַנע קנעכט, און אױף דײַן פֿאָלק, כּדי זאָלסט װיסן, אַז נישטאָ אַזאַ װי איך אױף דער גאַנצער ערד. edit

EXO 9:14 vail dos mol shik ich on ale maine plogen oif dir harts, oif daine knecht, un oif dain folk, kedei zolst visen, az nishto aza vi ich oif der gantser erd.

EXO 9:14 For I will at this time send all My maggefot upon thine lev, and upon thy avadim, and upon thy people; that thou mayest have da'as that there is none like Me in kol ha'aretz.

EXO 9:15 ‏װאָרום איך װאָלט אַצונד אױסגעשטרעקט מײַן האַנט, און װאָלט געשלאָגן דיך און דײַן פֿאָלק מיט אַ מגפֿה, אַז דו װאָלסט פֿאַרטיליקט געװאָרן פֿון דער ערד. edit

EXO 9:15 vorem ich volt atsund oisgeshtrekt main hant, un volt geshlogen dich un dain folk mit a mageyfe, az du volst fartilikt gevoren fun der erd.

EXO 9:15 For now I will stretch out My Yad, that I may strike thee and thy people with dever; and thou shalt be cut off from ha'aretz.

EXO 9:16 ‏און נאָר דערום האָב איך דיך אױפֿגעשטעלט, כּדי דיר צו װײַזן מײַן כּוֹח, און כּדי מע זאָל דערצײלן מײַן נאָמען איבער דער גאַנצער ערד. edit

EXO 9:16 un nor derum hob ich dich oifgeshtelt, kedei dir tsu vaizen main koiech, un kedei me zol dertseilen main nomen iber der gantser erd.

EXO 9:16 In fact for this cause have I raised thee up, for to show in thee My ko'ach; and that My Shem may be declared throughout kol ha'aretz.

EXO 9:17 ‏נאָך אַלץ דערהײבסטו זיך אַקעגן מײַן פֿאָלק, ‏ זײ נישט אַװעקצולאָזן. edit

EXO 9:17 noch alts derheibstu zich akegen main folk, zei nisht avektsulozen.

EXO 9:17 Thou still are exalting thyself against My people, that thou wilt not let them go.

EXO 9:18 ‏זע, איך מאַך רעגענען מאָרגן אין דער צײַט זײער אַ שװערן האָגל, װאָס אַזאַ װי ער איז נישט געװען אין מִצרַיִם פֿון דעם טאָג װאָס זי איז געגרונטפֿעסט געװאָרן און ביז אַצונד. edit

EXO 9:18 ze, ich mach regenen morgen in der tsait zeyer a shveren hogel, vos aza vi er iz nisht geven in Mitsrayim fun dem tog vos zi iz gegruntfest gevoren un biz atsund.

EXO 9:18 Hinei, tomorrow about this time I will cause it to rain very grievous barad (hail) , such as hath not been in Mitzrayim since the foundation thereof even until now.

EXO 9:19 ‏און אַצונד שיק אַרײַנטרײַבן דײַן פֿיך, און אַלץ װאָס דו האָסט אין פֿעלד; יעטװעדער מענטש און בהמה װאָס װעט זיך געפֿינען אין פֿעלד, און װעט נישט אַרײַנגענומען װערן אין הױז, װעט אױף זײ נידערן דער האָגל, און זײ װעלן שטאַרבן. edit

EXO 9:19 un atsund shik araintraiben dain fich, un alts vos du host in feld; yetveder mentsh un beheime vos vet zich gefinen in feld, un vet nisht araingenumen veren in hoiz, vet oif zei nideren der hogel, un zei velen shtarben.

EXO 9:19 Send therefore now, and gather thy mikneh, and all that thou hast in the sadeh; for upon every adam (man) and behemah (beast) which shall be found in the sadeh, and shall not be brought into shelter, the barad shall come down upon them, and they shall die.

EXO 9:20 ‏דער פֿון פַּרעהס דינער װאָס האָט מורא געהאַט פֿאַר ה׳ס װאָרט, האָט געמאַכט אַנטרינען זײַנע קנעכט און זײַן פֿיך אין די הײַזער. edit

EXO 9:20 der fun Pharaohs diner vos hot moire gehat far Hashems vort, hot gemacht antrinen zaine knecht un zain fich in di haizer.

EXO 9:20 He that feared the Devar Hashem among the avadim of Pharaoh made his avadim and his mikneh flee into the shelters;

EXO 9:21 ‏און װער עס האָט נישט געטאָן זײַן האַרץ אױף ה׳ס װאָרט, האָט איבערגעלאָזן זײַנע קנעכט און זײַן פֿיך אין פֿעלד. edit

EXO 9:21 un ver es hot nisht geton zain harts oif Hashems vort, hot ibergelozen zaine knecht un zain fich in feld.

EXO 9:21 And he that took not to heart the Devar Hashem left his avadim and his mikneh in the sadeh.

EXO 9:22 ‏און ה׳ האָט געזאָגט צו משהן: שטרעק אױס דײַן האַנט אַקעגן הימל, און זאָל װערן אַ האָגל אין גאַנצן לאַנד מִצרַיִם, אױף מענטשן, און אױף בהמות, און אױף אַלעם גראָז פֿון פֿעלד אין דעם לאַנד מִצרַיִם. edit

EXO 9:22 un Hashem hot gezogt tsu Mosheen: shtrek ois dain hant akegen himel, un zol veren a hogel in gantsen land Mitsrayim, oif mentshen, un oif beheimes, un oif alem groz fun feld in dem land Mitsrayim.

EXO 9:22 And Hashem said unto Moshe, Stretch forth thine yad toward Shomayim, that there may be barad in kol Eretz Mitzrayim, upon adam, and upon behemah, and upon kol esev hasadeh, throughout Eretz Mitzrayim.

EXO 9:23 ‏האָט משה אױסגעשטרעקט זײַן שטעקן אַקעגן הימל, און ה׳ האָט געגעבן דונערן און האָגל, און אַ פֿײַער איז אַראָפּגעפֿאַלן אױף דער ערד; און ה׳ האָט געמאַכט רעגענען אַ האָגל אױפֿן לאַנד מִצרַיִם. edit

EXO 9:23 hot Moshe oisgeshtrekt zain shteken akegen himel, un Hashem hot gegeben duneren un hogel, un a faier iz aropgefalen oif der erd; un Hashem hot gemacht regenen a hogel oifen land Mitsrayim.

EXO 9:23 And Moshe stretched forth his matteh toward Shomayim; and Hashem sent thunder and barad, and the eish flashed down upon the ground; and Hashem rained barad upon Eretz Mitzrayim.

EXO 9:24 ‏און עס איז געװען אַ האָגל, מיט אַ פֿלאַקעריקן פֿײַער אין מיטן האָגל, זײער אַ שװערער, װאָס אַזאַ װי ער איז נישט געװען אין גאַנצן לאַנד מִצרַיִם, פֿון זינט עס איז געװאָרן צום פֿאָלק. edit

EXO 9:24 un es iz geven a hogel, mit a flakeriken faier in miten hogel, zeyer a shverer, vos aza vi er iz nisht geven in gantsen land Mitsrayim, fun zint es iz gevoren tsum folk.

EXO 9:24 So there was barad, and eish mingled with the barad, very grievous, such as there was none like it in kol Eretz Mitzrayim since it became a nation.

EXO 9:25 ‏און דער האָגל האָט אײַנגעשלאָגן אין גאַנצן לאַנד מִצרַיִם אַלץ װאָס אױפֿן פֿעלד, פֿון אַ מענטשן ביז אַ בהמה; אױך יעטװעדער קרײַטעכץ פֿון פֿעלד האָט דער האָגל אױסגעשלאָגן, און יעטװעדער בױם פֿון פֿעלד האָט ער צעבראָכן. edit

EXO 9:25 un der hogel hot aingeshlogen in gantsen land Mitsrayim alts vos oifen feld, fun a mentshen biz a beheime; oich yetveder kraitechts fun feld hot der hogel oisgeshlogen, un yetveder boim fun feld hot er tsebrachen.

EXO 9:25 And the barad struck throughout kol Eretz Mitzrayim all that was in the sadeh, both adam and behemah; the barad struck kol esev hasadeh, and beat down kol etz of the sadeh.

EXO 9:26 ‏נאָר אין לאַנד גוֹשֶן, װאָס דאָרטן זײַנען געװען די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, איז קײן האָגל נישט געװען. edit

EXO 9:26 nor in land Goshen, vos dorten zainen geven di kinder fun Yisroel, iz kein hogel nisht geven.

EXO 9:26 Only in Eretz Goshen, where the Bnei Yisroel were, was there no barad.

EXO 9:27 ‏האָט פַּרעה געשיקט און גערופֿן משהן און אַהרֹנען, און ער האָט צו זײ געזאָגט: איך האָב געזינדיקט דאָס מאָל; ה׳ איז גערעכט (הצדיק), און איך און מײַן פֿאָלק זײַנען אומגערעכט. edit

EXO 9:27 hot Pharaoh geshikt un gerufen Mosheen un Aharonen, un er hot tsu zei gezogt: ich hob gezindikt dos mol; Hashem iz gerecht (htsdik), un ich un main folk zainen umgerecht.

EXO 9:27 And Pharaoh sent, and called for Moshe and Aharon, and said unto them, chatati (I have sinned) this time: Hashem HaTzaddik (is righteous) , and I and my people are haresha'im (wicked, guilty, wrong) .

EXO 9:28 ‏בעט צו ה׳, און זאָל זײַן גענוג די דונערן פֿון אלֹקים און דער האָגל, און איך װעל אײַך אַװעקלאָזן, און איר װעט מער נישט בלײַבן. edit

EXO 9:28 bet tsu Hashem, un zol zain genug di duneren fun Elokim un der hogel, un ich vel aich aveklozen, un ir vet mer nisht blaiben.

EXO 9:28 Entreat Hashem for it is enough, that there be no more Elohim thunderings and barad; and I will let you go, and ye shall stay no longer.

EXO 9:29 ‏האָט משה צו אים געזאָגט: װי איך גײ אַרױס פֿון שטאָט, װעל איך אױסשפּרײטן מײַנע הענט צו ה׳; װעלן די דונערן אױפֿהערן, און דער האָגל װעט מער נישט זײַן; כּדי זאָלסט װיסן אַז צו ה׳ געהערט די ערד. edit

EXO 9:29 hot Moshe tsu im gezogt: vi ich gei arois fun shtot, vel ich oisshpreiten maine hent tsu Hashem; velen di duneren oifheren, un der hogel vet mer nisht zain; kedei zolst visen az tsu Hashem gehert di erd.

EXO 9:29 And Moshe said unto him, As soon as I am gone out of the Ir, I will spread out my palms unto Hashem ; and the thunder shall cease, neither shall there be any more barad; that thou mayest have da'as that ha'aretz is Hashem ʼs.

EXO 9:30 ‏און דו און דײַנע קנעכט – איך װײס, אַז איר האָט נאָך אַלץ נישט מורא פֿאַר ה׳ אלֹקים. edit

EXO 9:30 un du un daine knecht – ich veis, az ir hot noch alts nisht moire far Hashem Elokim.

EXO 9:30 But as for thee and thy avadim, I know that ye will not yet fear Hashem Elohim.

EXO 9:31 ‏און דער פֿלאַקס און דער גערשט זײַנען אױסגעשלאָגן געװאָרן, װאָרום דער גערשט איז געװען אין זאַנג, און דער פֿלאַקס אין בליִונג. edit

EXO 9:31 un der flaks un der gersht zainen oisgeshlogen gevoren, vorem der gersht iz geven in zang, un der flaks in bliung.

EXO 9:31 And the flax and the barley was struck; for the barley was ripe, and the flax was in bud.

EXO 9:32 ‏אָבער דער װײץ און דער טונקלװײץ זײַנען נישט אױסגעשלאָגן געװאָרן, װײַל זײ װערן שפּעט צײַטיק. edit

EXO 9:32 ober der veits un der tunklveits zainen nisht oisgeshlogen gevoren, vail zei veren shpet tsaitik.

EXO 9:32 But the wheat and the spelt were not struck; for they were not yet come up.

EXO 9:33 ‏און משה איז אַרױסגעגאַנגען פֿון פַּרעהן אױסן שטאָט, און האָט אױסגעשפּרײט זײַנע הענט צו ה׳, און די דונערן און דער האָגל האָבן אױפֿגעהערט, און דער רעגן האָט מער נישט געגאָסן אױף דער ערד. edit

EXO 9:33 un Moshe iz aroisgegangen fun Pharaohen oisen shtot, un hot oisgeshpreit zaine hent tsu Hashem, un di duneren un der hogel hoben oifgehert, un der regen hot mer nisht gegosen oif der erd.

EXO 9:33 And Moshe went out of the Ir from Pharaoh, and spread out his palms unto Hashem ; and the thunders and barad ceased, and the rain was not poured upon ha'aretz.

EXO 9:34 ‏און װי פַּרעה האָט געזען, אַז דער רעגן און דער האָגל און די דונערן האָבן אױפֿגעהערט, אַזױ האָט ער װײַטער געזינדיקט, און האָט האַרט געמאַכט זײַן האַרץ, ער און זײַנע קנעכט. edit

EXO 9:34 un vi Pharaoh hot gezen, az der regen un der hogel un di duneren hoben oifgehert, azoi hot er vaiter gezindikt, un hot hart gemacht zain harts, er un zaine knecht.

EXO 9:34 And when Pharaoh saw that the rain and the barad and the thunders were ceased, he sinned yet more, and hardened his lev, he and his avadim.

EXO 9:35 ‏און פַּרעהס האַרץ איז געבליבן פֿעסט, און ער האָט נישט אַװעקגעלאָזן די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל; אַזױ װי ה׳ האָט גערעדט דורך משהן. edit

EXO 9:35 un Pharaohs harts iz gebliben fest, un er hot nisht avekgelozen di kinder fun Yisroel; azoi vi Hashem hot geredt durch Mosheen.

EXO 9:35 And the lev Pharaoh was hardened, neither would he let the Bnei Yisroel go; as Hashem had spoken by Moshe.

EXO 10:1 ‏און ה׳ האָט געזאָגט צו משהן: קום צו פַּרעהן, װאָרום איך האָב האַרט געמאַכט זײַן האַרץ און דאָס האַרץ פֿון זײַנע קנעכט, כּדי איך זאָל טאָן מײַנע דאָזיקע צײכנס צװישן אים; edit

EXO 10:1 un Hashem hot gezogt tsu Mosheen: kum tsu Pharaohen, vorem ich hob hart gemacht zain harts un dos harts fun zaine knecht, kedei ich zol ton maine dozike tseichens tsvishen im;

EXO 10:1 And Hashem said unto Moshe, Go in unto Pharaoh; for I have hardened his lev, and the lev of his avadim, that I might show these My otot before him;

EXO 10:2 ‏און כּדי זאָלסט דערצײלן אין די אױערן פֿון דײַן זון, און פֿון דײַן זונס זון, װאָס איך האָב אָנגעטאָן מִצרַיִם, און מײַנע צײכנס װאָס איך האָב געמאַכט צװישן זײ; און איר זאָלט װיסן, אַז איך בין ה׳. edit

EXO 10:2 un kedei zolst dertseilen in di oieren fun dain zun, un fun dain zuns zun, vos ich hob ongeton Mitsrayim, un maine tseichens vos ich hob gemacht tsvishen zei; un ir zolt visen, az ich bin Hashem.

EXO 10:2 And that thou mayest tell in the ears of thy ben, and of thy benʼs ben, what things I have wrought in Mitzrayim, and My otot which I have done among them; that ye may have da'as that I am Hashem .

EXO 10:3 ‏זײַנען משה און אַהרן געקומען צו פַּרעהן, און זײ האָבן צו אים געזאָגט: אַזױ האָט געזאָגט ה׳ דער ג-ט פֿון די עִבֿרים: ביז װאַנען װעסטו זיך נישט װעלן בײגן פֿאַר מיר? לאָז אַװעק מײַן פֿאָלק, זײ זאָלן מיר דינען. edit

EXO 10:3 zainen Moshe un Aharon gekumen tsu Pharaohen, un zei hoben tsu im gezogt: azoi hot gezogt Hashem der g-t fun di Avarim: biz vanen vestu zich nisht velen beigen far mir? loz avek main folk, zei zolen mir dinen.

EXO 10:3 And Moshe and Aharon came in unto Pharaoh, and said unto him, Thus saith Hashem Elohei HaIvrim, How long wilt thou refuse to humble thyself before Me? Let My people go, that they may serve Me.

EXO 10:4 ‏װאָרום אױב דו װיסלט נישט אַװעקלאָזן מײַן פֿאָלק, אָט ברענג איך מאָרגן אַ הײשעריק אין דײַן גבֿול. edit

EXO 10:4 vorem oib du vislt nisht aveklozen main folk, ot breng ich morgen a heisherik in dain gevul.

EXO 10:4 Else, if thou refuse to let My people go, hineni, tomorrow will I bring the arbeh into thy border;

EXO 10:5 ‏און ער װעט פֿאַרדעקן דעם אָנבליק פֿון דער ערד, אַז מע װעט נישט קענען אַרױסזען די ערד; און ער װעט אױפֿעסן דעם רעשט פֿון דער אַנטרינונג, װאָס אײַך איז געבליבן פֿון דעם האָגל, און װעט אױפֿעסן יעטװעדער בױם װאָס װאַקסט בײַ אײַך אױפֿן פֿעלד. edit

EXO 10:5 un er vet fardeken dem onblik fun der erd, az me vet nisht kenen aroiszen di erd; un er vet oifesen dem resht fun der antrinung, vos aich iz gebliben fun dem hogel, un vet oifesen yetveder boim vos vakst bai aich oifen feld.

EXO 10:5 And they shall cover the face of ha'aretz, that one cannot be able to see ha'aretz; and they shall devour the remnant of that which is escaped, which remaineth unto you from the barad, and shall eat kol haetz which groweth for you out of the sadeh;

EXO 10:6 ‏און אָנגעפֿילט װעלן װערן דײַנע הײַזער, און די הײַזער פֿון אַלע דײַנע קנעכט, און די הײַזער פֿון גאַנץ מִצרַיִם; װאָס דײַנע עלטערן און דײַנע עלטערנס עלטערן האָבן נישט געזען פֿון דעם טאָג, װאָס זײ זײַנען געװען אױף דער ערד, און ביז הײַנטיקן טאָג. – און ער האָט זיך אומגעקערט, און איז אַרױסגעגאַנגען פֿון פַּרעהן. edit

EXO 10:6 un ongefilt velen veren daine haizer, un di haizer fun ale daine knecht, un di haizer fun gants Mitsrayim; vos daine elteren un daine elterns elteren hoben nisht gezen fun dem tog, vos zei zainen geven oif der erd, un biz haintiken tog. – un er hot zich umgekert, un iz aroisgegangen fun Pharaohen.

EXO 10:6 And they shall fill thy batim (houses) , and the batim (houses) of all thy avadim, and the batim (houses) of kol Mitzrayim; which neither thy avot, nor the avot of thy avot have seen, since the day that they were upon ha'aretz unto this day. And he turned himself, and went out from Pharaoh.

EXO 10:7 ‏האָבן פַּרעהס קנעכט צו אים געזאָגט: ביז װאַנען װעט דער דאָזיקער אונדז זײַן פֿאַר אַ שטרױכלונג? לאָז אַװעק די לײַט, און זאָלן זײ דינען ה׳ זײער ג-ט. צי נאָך װײסטו נישט אַז מִצרַיִם גײט אונטער? edit

EXO 10:7 hoben Pharaohs knecht tsu im gezogt: biz vanen vet der doziker undz zain far a shtroichlung? loz avek di lait, un zolen zei dinen Hashem zeyer g-t. tsi noch veistu nisht az Mitsrayim geit unter?

EXO 10:7 And Pharaohʼs avadim said unto him, How long shall this man be a mokesh (snare) unto us? Let the anashim go, that they may serve Hashem Eloheihem; knowest thou not yet that Mitzrayim is destroyed?

EXO 10:8 ‏האָט מען אומגעקערט משהן און אַהרֹנען צו פַּרעהן, און ער האָט צו זײ געזאָגט: גײט דינט ‏ ה׳ אלוקיכם; אָבער װער און װער זײַנען די גײער? edit

EXO 10:8 hot men umgekert Mosheen un Aharonen tsu Pharaohen, un er hot tsu zei gezogt: geit dint Hashem Elokeichem; ober ver un ver zainen di geyer?

EXO 10:8 And Moshe and Aharon were brought again unto Pharaoh; and he said unto them, Go, serve Hashem Eloheichem; but who are they that shall go?

EXO 10:9 ‏האָט משה געזאָגט: מיט אונדזערע יונגע און מיט אונדזערע אַלטע װעלן מיר גײן; מיט אונדזערע זין און מיט אונדזערע טעכטער, מיט אונדזערע שאָף און מיט אונדזערע רינדער װעלן מיר גײן; װאָרום אַ יוֹם-טובֿ צו ה׳ איז בײַ אונדז. edit

EXO 10:9 hot Moshe gezogt: mit undzere yunge un mit undzere alte velen mir gein; mit undzere zin un mit undzere techter, mit undzere shof un mit undzere rinder velen mir gein; vorem a yom-tov tsu Hashem iz bai undz.

EXO 10:9 And Moshe said, We will go with ne'areinu and with zekeineinu, with baneinu and with benoteinu, with tzoneinu and with bekareinu (our herds) will we go; for Chag Hashem lanu.

EXO 10:10 ‏האָט ער צו זײ געזאָגט: זאָל ה׳ אַזױ זײַן מיט אײַך, װי איך װעל אײַך אַװעקלאָזן מיט אײַערע געזינטן! זעט, אַז איר האָט עפּעס שלעכטס אין אױסקוק. edit

EXO 10:10 hot er tsu zei gezogt: zol Hashem azoi zain mit aich, vi ich vel aich aveklozen mit aiere gezinten! zet, az ir hot epes shlechts in oiskuk.

EXO 10:10 And he said unto them, Hashem will indeed be with you, if ever I let you go, and your little ones; look to it, evil [intent] is before you.

EXO 10:11 ‏נישט אַזױ! גײט אַקאָרשט איר מענער און דינט ‏ ה׳, װאָרום דאָס איז דאָך װאָס איר פֿאַרלאַנגט. – און מע האָט זײ אַרױסגעטריבן פֿון פֿאַר פַּרעהן. edit

EXO 10:11 nisht azoi! geit akorsht ir mener un dint Hashem, vorem dos iz doch vos ir farlangt. – un me hot zei aroisgetriben fun far Pharaohen.

EXO 10:11 Not so; go now ye that are gevarim, and serve Hashem ; for that ye did request. And they were driven out from Pharaohʼs presence.

EXO 10:12 ‏האָט ה׳ געזאָגט צו משהן: שטרעק אױס דײַן האַנט אױפֿן לאַנד מִצרַיִם װעגן דעם הײשעריק, און ער װעט אַרױפֿגײן אױפֿן לאַנד מִצרַיִם, און װעט אױפֿעסן יעטװעדער קרײַטעכץ פֿון דער ערד, אַלץ װאָס דער האָגל האָט איבערגעלאָזן. edit

EXO 10:12 hot Hashem gezogt tsu Mosheen: shtrek ois dain hant oifen land Mitsrayim vegen dem heisherik, un er vet aroifgein oifen land Mitsrayim, un vet oifesen yetveder kraitechts fun der erd, alts vos der hogel hot ibergelozen.

EXO 10:12 And Hashem said unto Moshe, Stretch out thine yad over Eretz Mitzrayim for the arbeh, that they may come up upon Eretz Mitzrayim, and devour kol esev ha'aretz, even all that the barad hath left as remnant.

EXO 10:13 ‏און משה האָט אױסגעשטרעקט זײַן שטעקן אױפֿן לאַנד מִצרַיִם, און ה׳ האָט געטריבן אַ מזרח-װינט אױפֿן לאַנד יענעם גאַנצן טאָג און די גאַנצע נאַכט; װי עס איז געװאָרן פֿרימאָרגן, אַזױ האָט דער מזרח-װינט אָנגעטראָגן דעם הײשעריק. edit

EXO 10:13 un Moshe hot oisgeshtrekt zain shteken oifen land Mitsrayim, un Hashem hot getriben a mizrech-vint oifen land yenem gantsen tog un di gantse nacht; vi es iz gevoren frimorgen, azoi hot der mizrech-vint ongetrogen dem heisherik.

EXO 10:13 And Moshe stretched forth his matteh over Eretz Mitzrayim, and Hashem brought a ruach kadim upon the land all that yom, and all that lailah; and when it was boker, the ruach hakadim brought the arbeh.

EXO 10:14 ‏און דער הײשעריק איז אַרױפֿגעגאַנגען אױפֿן גאַנצן לאַנד מִצרַיִם, און האָט זיך אַראָפּגעלאָזט אין דעם גאַנצן גבֿול פֿון מִצרַיִם זײער שװער; נישט פֿאַר אים איז געװען אַזאַ הײשעריק װי ער, און נישט נאָך אים װעט זײַן אַזאַ. edit

EXO 10:14 un der heisherik iz aroifgegangen oifen gantsen land Mitsrayim, un hot zich aropgelozt in dem gantsen gevul fun Mitsrayim zeyer shver; nisht far im iz geven aza heisherik vi er, un nisht noch im vet zain aza.

EXO 10:14 And the arbeh went up over kol Eretz Mitzrayim, and rested on the entire border of Mitzrayim: very grievous were they; before them there were no such arbeh as they, neither after them shall be such.

EXO 10:15 ‏און ער האָט פֿאַרדעקט דעם אָנבליק פֿון דער גאַנצער ערד, און די ערד איז פֿינצטער געװאָרן; און ער האָט אױפֿגעגעסן יעטװעדער קרײַטעכץ פֿון דער ערד, און יעטװעדער פֿרוכט פֿון בױם, װאָס דער האָגל האָט איבערגעלאָזן; און עס איז נישט געבליבן קײן גרינס פֿון אַ בױם אָדער פֿון אַ קרײַטעכץ פֿון פֿעלד אין גאַנצן לאַנד מִצרַיִם. edit

EXO 10:15 un er hot fardekt dem onblik fun der gantser erd, un di erd iz fintster gevoren; un er hot oifgegesen yetveder kraitechts fun der erd, un yetveder frucht fun boim, vos der hogel hot ibergelozen; un es iz nisht gebliben kein grins fun a boim oder fun a kraitechts fun feld in gantsen land Mitsrayim.

EXO 10:15 For they covered the kol ha'aretz, so that the land was darkened; and they did eat kol esev ha'aretz, and kol p'ri haetz which the barad had left as remnant; and there remained not any yerek baetz, or in the esev hasadeh, through kol Eretz Mitzrayim.

EXO 10:16 ‏האָט פַּרעה גערופֿן אױף גיך משהן און אַהרֹנען, און האָט געזאָגט: איך האָב געזינדיקט צו ה׳ אלוקיכם, און צו אײַך. edit

EXO 10:16 hot Pharaoh gerufen oif gich Mosheen un Aharonen, un hot gezogt: ich hob gezindikt tsu Hashem Elokeichem, un tsu aich.

EXO 10:16 Then Pharaoh called for Moshe and Aharon in haste; and he said, chatati (I have sinned) against Hashem Eloheichem, and against you.

EXO 10:17 ‏און אַצונד פֿאַרגיב, איך בעט דיך, מײַן חטא בלױז דאָס מאָל, און בעט צו ה׳ אלוקיכם, ער זאָל אָפּטאָן פֿון מיר נאָר די דאָזיקע טױט. edit

EXO 10:17 un atsund fargib, ich bet dich, main chet bloiz dos mol, un bet tsu Hashem Elokeichem, er zol opton fun mir nor di dozike toit.

EXO 10:17 Therefore forgive, now, my sin only this once, and entreat Hashem Eloheichem, that He would only take away from me this mavet.

EXO 10:18 ‏איז ער אַרױסגעגאַנגען פֿון פַּרעהן, און האָט געבעטן צו ה׳. edit

EXO 10:18 iz er aroisgegangen fun Pharaohen, un hot gebeten tsu Hashem.

EXO 10:18 And he went out from Pharaoh, and entreated Hashem .

EXO 10:19 ‏און ה׳ האָט פֿאַרקערט זײער אַ שטאַרקן מערבֿ-װינט, װאָס האָט אַװעקגעטראָגן דעם הײשעריק, און האָט אים אַרײַנגעשטופּט אין ים-סוףֿ; נישט אַן אײנציקער הײשעריק איז געבליבן אין גאַנצן גבֿול פֿון מִצרַיִם. edit

EXO 10:19 un Hashem hot farkert zeyer a shtarken mayrev-vint, vos hot avekgetrogen dem heisherik, un hot im araingeshtupt in Yam-Suf; nisht an eintsiker heisherik iz gebliben in gantsen gevul fun Mitsrayim.

EXO 10:19 And Hashem turned a west ruach chazak me'od, which took away the arbeh, and cast them into the Yam Suf; there remained not one arbeh in all the borders of Mitzrayim.

EXO 10:20 ‏אָבער ה׳ האָט פֿעסט געמאַכט פַּרעהס האַרץ, און ער האָט נישט אַװעקגעלאָזן די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל. edit

EXO 10:20 ober Hashem hot fest gemacht Pharaohs harts, un er hot nisht avekgelozen di kinder fun Yisroel.

EXO 10:20 But Hashem hardened lev Pharaoh, so that he would not let the Bnei Yisroel go.

EXO 10:21 ‏און ה׳ האָט געזאָגט צו משהן: שטרעק אױס דײַן האַנט אַקעגן הימל, און זאָל װערן אַ פֿינצטערניש איבערן לאַנד מִצרַיִם, אַז מע זאָל קענען אָנטאַפּן די פֿינצטערניש. edit

EXO 10:21 un Hashem hot gezogt tsu Mosheen: shtrek ois dain hant akegen himel, un zol veren a fintsternish iberen land Mitsrayim, az me zol kenen ontapen di fintsternish.

EXO 10:21 And Hashem said unto Moshe, Stretch out thine yad toward Shomayim, that there may be choshech over Eretz Mitzrayim, even choshech which he can feel.

EXO 10:22 ‏האָט משה אױסגעשטרעקט זײַן האַנט אַקעגן הימל, און עס איז געװען אַ שטאָקפֿינצטערניש אין גאַנצן לאַנד מִצרַיִם דרײַ טעג. edit

EXO 10:22 hot Moshe oisgeshtrekt zain hant akegen himel, un es iz geven a shtokfintsternish in gantsen land Mitsrayim drai teg.

EXO 10:22 And Moshe stretched forth his yad toward Shomayim; and there was a thick choshech in kol Eretz Mitzrayim shloshet yamim;

EXO 10:23 ‏זײ האָבן אײנער דעם אַנדערן נישט געזען, און זײ האָבן זיך קײנער נישט אױפֿגעהױבן פֿון זײַן אָרט דרײַ טעג. אָבער בײַ אַלע קינדער פֿון יִשׂרָאֵל איז געװען ליכטיק אין זײערע װױנערטער. edit

EXO 10:23 zei hoben einer dem anderen nisht gezen, un zei hoben zich keiner nisht oifgehoiben fun zain ort drai teg. ober bai ale kinder fun Yisroel iz geven lichtik in zeyere voinerter.

EXO 10:23 They saw not one another, neither rose any from his place for shloshet yamim; but kol Bnei Yisroel had Ohr in their dwellings.

EXO 10:24 ‏האָט פַּרעה גערופֿן משהן, און האָט געזאָגט: גײט דינט ‏ ה׳; נאָר אײַערע שאָף און אײַערע רינדער זאָלן זיך אָפּשטעלן; אײַערע געזינטן זאָלן אױך גײן מיט אײַך. edit

EXO 10:24 hot Pharaoh gerufen Mosheen, un hot gezogt: geit dint Hashem; nor aiere shof un aiere rinder zolen zich opshtelen; aiere gezinten zolen oich gein mit aich.

EXO 10:24 And Pharaoh called unto Moshe, and said, Go ye, serve Hashem ; only let your tzon and your herds remain behind; let your little ones also go with you.

EXO 10:25 ‏האָט משה געזאָגט: אי דו מוזט אונדז מיטגעבן שלאַכטאָפּפֿער {זֶבַֿח} און בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה}, כּדי מיר זאָלן מקריבֿ זײַן צו ה׳ אלוקינו, edit

EXO 10:25 hot Moshe gezogt: i du muzt undz mitgeben shlachtopfer un brandopfer, kedei mir zolen makrev zain tsu Hashem Elokeinu,

EXO 10:25 And Moshe said, Thou must give us also zevakhim and olot, that we may sacrifice unto Hashem Eloheinu.

EXO 10:26 ‏אי אונדזער פֿיך מוז מיטגײן מיט אונדז; נישט אַ טלאָ זאָל איבערבלײַבן; װאָרום דערפֿון װעלן מיר נעמען אױף צו דינען ‏ ה׳ אלוקינו; און מיר װײסן נישט מיט װאָס מיר װעלן דאַרפֿן דינען ה׳, ביז מיר קומען אַהין. edit

EXO 10:26 i undzer fich muz mitgein mit undz; nisht a telo zol iberblaiben; vorem derfun velen mir nemen oif tsu dinen Hashem Elokeinu; un mir veisen nisht mit vos mir velen darfen dinen Hashem, biz mir kumen ahin.

EXO 10:26 Also mikneinu shall go with us; there shall not a hoof be left behind; for thereof must we take to serve Hashem Eloheinu; and we know not with what we must serve Hashem , until we come to there.

EXO 10:27 ‏אָבער ה׳ האָט פֿעסט געמאַכט פַּרעהס האַרץ, און ער האָט זײ נישט געװאָלט אַװעקלאָזן. edit

EXO 10:27 ober Hashem hot fest gemacht Pharaohs harts, un er hot zei nisht gevolt aveklozen.

EXO 10:27 But Hashem hardened lev Pharaoh, and he would not let them go.

EXO 10:28 ‏און פַּרעה האָט צו אים געזאָגט: גײ אַװעק פֿון מיר; היט זיך, זאָלסט מער מײַן פּנים נישט זען, װאָרום אין דעם טאָג װאָס דו זעסט מײַן פּנים, װעסטו שטאַרבן. edit

EXO 10:28 un Pharaoh hot tsu im gezogt: gei avek fun mir; hit zich, zolst mer main ponem nisht zen, vorem in dem tog vos du zest main ponem, vestu shtarben.

EXO 10:28 And Pharaoh said unto him, Get thee from me, take heed to thyself, see my face no more; for in that day thou seest my face thou shalt die.

EXO 10:29 ‏האָט משה געזאָגט: האָסט ריכטיק גערעדט; איך װעל מער װידער דײַן פּנים נישט זען. edit

EXO 10:29 hot Moshe gezogt: host richtik geredt; ich vel mer vider dain ponem nisht zen.

EXO 10:29 And Moshe said, Thou hast spoken well, I will see thy face again no more.

EXO 11:1 ‏און ה׳ האָט געזאָגט צו משהן: נאָך אײן פּלאָג {נֶגַע} ‏ װעל איך ברענגען אױף פַּרעהן און אױף מִצרַיִם, דערנאָך װעט ער אײַך אַװעקלאָזן פֿון דאַנען; אַז ער לאָזט אײַך אַװעק, װעט ער אײַך טרײַבנדיק אין גאַנצן אַרױסטרײַבן פֿון דאַנען. edit

EXO 11:1 un Hashem hot gezogt tsu Mosheen: noch ein plog vel ich brengen oif Pharaohen un oif Mitsrayim, dernoch vet er aich aveklozen fun danen; az er lozt aich avek, vet er aich traibndik in gantsen aroistraiben fun danen.

EXO 11:1 And Hashem said unto Moshe, Yet will I bring one nega (plague; see regarding Moshiach) more upon Pharaoh, and upon Mitzrayim; afterwards he will let you go hence: when he shall let you go, he shall surely drive you out hence altogether.

EXO 11:2 ‏רעד אַקאָרשט אין די אױערן פֿון פֿאָלק, זײ זאָלן אַנטלײַען איטלעכער פֿון זײַן חבֿר, און איטלעכע פֿון איר חבֿרטע, זילבערנע זאַכן און גילדערנע זאַכן. edit

EXO 11:2 red akorsht in di oieren fun folk, zei zolen antlaien itlecher fun zain chever, un itleche fun ir chaverte, zilberne zachen un gilderne zachen.

EXO 11:2 Speak now in the ears of HaAm, let every ish request of his neighbor, every isha of her neighbor, articles of kesef and articles of zahav.

EXO 11:3 ‏און ה׳ האָט געגעבן דעם פֿאָלק חן אין די אױגן פֿון מִצרַיִם. אױך איז דער מאַן משה געװען זײער גרױס אין לאַנד מִצרַיִם, אין די אױגן פֿון פַּרעהס קנעכט, און אין די אױגן פֿון פֿאָלק. edit

EXO 11:3 un Hashem hot gegeben dem folk Chen in di oigen fun Mitsrayim. oich iz der man Moshe geven zeyer grois in land Mitsrayim, in di oigen fun Pharaohs knecht, un in di oigen fun folk.

EXO 11:3 And Hashem gave the people chen in the sight of the Egyptians. Moreover the ish Moshe was gadol me'od in Eretz Mitzrayim, in the sight of Pharaohʼs avadim, and in the sight of the people.

EXO 11:4 ‏און משה האָט געזאָגט: אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: אַרום האַלבע נאַכט װעל איך אַרױסגײן צװישן מִצרַיִם; edit

EXO 11:4 un Moshe hot gezogt: azoi hot Hashem gezogt: arum halbe nacht vel ich aroisgein tsvishen Mitsrayim;

EXO 11:4 And Moshe said, Thus saith Hashem , About khatzot halailah (midnight) will I go out into the midst of Mitzrayim;

EXO 11:5 ‏און עס װעט שטאַרבן יעטװעדער בכוֹר אין לאַנד מִצרַיִם, פֿון דעם בכוֹר פֿון פַּרעהן װאָס דאַרף זיצן אױף זײַן טראָן, ‏ ביז דעם בכוֹר פֿון דער דינסט װאָס הינטער די מילשטײנער; אױך יעטװעדער בכוֹר פֿון אַ בהמה. edit

EXO 11:5 un es vet shtarben yetveder bocher in land Mitsrayim, fun dem bocher fun Pharaohen vos darf zitsen oif zain tron, biz dem bocher fun der dinst vos hinter di milshteiner; oich yetveder bocher fun a beheime.

EXO 11:5 And all the bechor in Eretz Mitzrayim shall die, from the bechor Pharaoh that sitteth upon his kisse, even unto the bechor hashifchah that is behind the millstone; and all the bechor behemah.

EXO 11:6 ‏און עס װעט װערן אַ גרױס געשרײ אין גאַנצן לאַנד מִצרַיִם, װאָס אַזאַ איז נישט געװען, און אַזאַ װעט מער נישט זײַן. edit

EXO 11:6 un es vet veren a grois geshrei in gantsen land Mitsrayim, vos aza iz nisht geven, un aza vet mer nisht zain.

EXO 11:6 And there shall be a great cry throughout kol Eretz Mitzrayim, such as there was none like it, nor shall be like it any more.

EXO 11:7 ‏אָבער קעגן אַלע קינדער פֿון יִשׂרָאֵל װעט אַ הונט נישט שאַרפֿן זײַן צונג, סײַ קעגן אַ מענטשן, סײַ קעגן אַ בהמה; כּדי איר זאָלט װיסן, אַז ה׳ שײדט אָפּ צװישן מִצרַיִם און צװישן יִשׂרָאֵל. edit

EXO 11:7 ober kegen ale kinder fun Yisroel vet a hunt nisht sharfen zain tsung, sai kegen a mentshen, sai kegen a beheime; kedei ir zolt visen, az Hashem sheidt op tsvishen Mitsrayim un tsvishen Yisroel.

EXO 11:7 But against any of the Bnei Yisroel shall not a kelev move his leshon, against ish or behemah; that ye may have da'as that Hashem doth differentiate between Mitzrayim and Yisroel.

EXO 11:8 ‏און אַלע די דאָזיקע קנעכט דײַנע װעלן אַראָפּנידערן צו מיר, און װעלן זיך בוקן צו מיר, אַזױ צו זאָגן: גײ אַרױס, דו מיט דײַן גאַנצן פֿאָלק װאָס הינטער דיר; און נאָך דעם װעל איך אַרױסגײן. – און ער איז אַרױסגעגאַנגען פֿון פַּרעהן אין גרימצאָרן. edit

EXO 11:8 un ale di dozike knecht daine velen aropnideren tsu mir, un velen zich buken tsu mir, azoi tsu zogen: gei arois, du mit dain gantsen folk vos hinter dir; un noch dem vel ich aroisgein. – un er iz aroisgegangen fun Pharaohen in grimtsoren.

EXO 11:8 And all these thy avadim shall come down unto me, and bow down themselves unto me, saying, Get thee out, and kol HaAm that follow thee; and after that I will go out. And he went out from Pharaoh in a great anger.

EXO 11:9 ‏און ה׳ האָט געזאָגט צו משהן: פַּרעה װעט נישט צוהערן צו אײַך; כּדי צו מערן מײַנע װוּנדער אין לאַנד מִצרַיִם. edit

EXO 11:9 un Hashem hot gezogt tsu Mosheen: Pharaoh vet nisht tsuheren tsu aich; kedei tsu meren maine vunder in land Mitsrayim.

EXO 11:9 And Hashem said unto Moshe, Pharaoh shall not pay heed unto you; that My mofetim may be multiplied in Eretz Mitzrayim.

EXO 11:10 ‏און משה און אַהרן האָבן געטאָן אַלע די דאָזיקע װוּנדער פֿאַר פַּרעהן; אָבער ה׳ האָט פֿעסט געמאַכט פַּרעהס האַרץ, און ער האָט נישט אַװעקגעלאָזן די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל פֿון זײַן לאַנד. edit

EXO 11:10 un Moshe un Aharon hoben geton ale di dozike vunder far Pharaohen; ober Hashem hot fest gemacht Pharaohs harts, un er hot nisht avekgelozen di kinder fun Yisroel fun zain land.

EXO 11:10 And Moshe and Aharon did all these mofetim before Pharaoh; and Hashem hardened lev Pharaoh, so that he would not let the Bnei Yisroel go out of his land.

EXO 12:1 ‏און ה׳ האָט געזאָגט צו משהן און צו אַהרֹנען אין לאַנד מִצרַיִם, אַזױ צו זאָגן: edit

EXO 12:1 un Hashem hot gezogt tsu Mosheen un tsu Aharonen in land Mitsrayim, azoi tsu zogen:

EXO 12:1 And Hashem spoke unto Moshe and Aharon in Eretz Mitzrayim saying,

EXO 12:2 ‏דער דאָזיקער חוֹדש זאָל אײַך זײַן דער אָנהײב פֿון חדשים; דער, ערשטער פֿון די חדשים פֿון יאָר זאָל ער אײַך זײַן. edit

EXO 12:2 der doziker Chodesh zol aich zain der onheib fun Chodeshim; der, ershter fun di Chodeshim fun yor zol er aich zain.

EXO 12:2 Hachodesh hazeh (this month) shall be unto you the beginning of months; it shall be the first month of the year to you.

EXO 12:3 ‏רעד צו דער גאַנצער עדה ‏ פֿון יִשׂרָאֵל, אַזױ צו זאָגן: אין צענטן טאָג פֿון דעם דאָזיקן חוֹדש, זאָלן זײ איטלעכער זיך נעמען צו לאַם {שֶׂה} ‏ פֿאַר אַ פֿאָטערהױז, צו לאַם פֿאַר אַ הױזגעזינט. edit

EXO 12:3 red tsu der gantser eide fun Yisroel, azoi tsu zogen: in tsenten tog fun dem doziken Chodesh, zolen zei itlecher zich nemen tsu lam far a foterhoiz, tsu lam far a hoizgezint.

EXO 12:3 Speak ye unto kol Adat Yisroel, saying, In the tenth day of this month they shall take to them every man a seh (lamb) , according to the bais avot, a seh for each bais;

EXO 12:4 ‏און אױב דאָס הױזגעזינט איז צו װינציק פֿאַר אַ לאַם, ‏ זאָל ער נעמען מיט זײַן שכן װאָס איז נאָנט צו זײַן הױז, לױט דער צאָל נפֿשות; איטלעכן װעדליק זײַן עסן זאָלט איר צײלן אױפֿן לאַם. edit

EXO 12:4 un oib dos hoizgezint iz tsu vintsik far a lam, zol er nemen mit zain shechen vos iz nont tsu zain hoiz, loit der tsol nefoshes; itlechen vedlik zain esen zolt ir tseilen oifen lam.

EXO 12:4 And if the household be too small for the seh (lamb) , let him and his neighbor next unto his bais take according to the number of the nefashot; every ish according to what he eats shall make up your count for the seh.

EXO 12:5 ‏אַ לאַם אָן אַ פֿעלער ‏, אַ זָכר אַ יאָר אַלט, זאָל עס אײַך זײַן; פֿון שעפּסן אָדער פֿון ציגן זאָלט איר נעמען. edit

EXO 12:5 a lam on a feler , a zocher a yor alt, zol es aich zain; fun shepsen oder fun tsigen zolt ir nemen.

EXO 12:5 Your seh (lamb) shall be tamim (without blemish) , a zachar (male) within its first year; ye shall take it out from the sheep, or from the goats;

EXO 12:6 ‏און ער זאָל בײַ אײַך זײַן אין אָפּהיטונג ביזן פֿערצנטן טאָג פֿון דעם דאָזיקן חוֹדש, און די גאַנצע אײַנזאַמלונג פֿון דער עדה פֿון יִשׂרָאֵל זאָל אים שעכטן קעגן אָװנט. edit

EXO 12:6 un er zol bai aich zain in ophitung bizen fertsnten tog fun dem doziken Chodesh, un di gantse ainzamlung fun der eide fun Yisroel zol im shechten kegen ovent.

EXO 12:6 And it will be with you for mishmeret (examination, checking for blemishes) up until the fourteenth day of the same month; and kol Kehal Adat Yisroel shall slaughter (shachat) it in the afternoon [before dark].

EXO 12:7 ‏און זײ זאָלן נעמען פֿון דעם בלוט און אַרױפֿטאָן אױף בײדע בײַשטידלעך, און אױף דעם אײבערשטידל, אױף די הײַזער װאָס זײ װעלן אים עסן אין זײ. edit

EXO 12:7 un zei zolen nemen fun dem blut un aroifton oif beide baishtidlech, un oif dem eibershtidl, oif di haizer vos zei velen im esen in zei.

EXO 12:7 And they shall take of the dahm, and strike it upon the two mezuzot (doorposts) and on the mashkof (lintel) of the batim (houses) , wherein they shall eat it.

EXO 12:8 ‏און זײ זאָלן עסן דאָס פֿלײש אין דער דאָזיקער נאַכט, געבראָטן אױפֿן פֿײַער; מיט מַצות און מיט ביטערע קרײַטעכצער זאָלן זײ עס עסן. edit

EXO 12:8 un zei zolen esen dos fleish in der doziker nacht, gebroten oifen faier; mit matsus un mit bitere kraitechtser zolen zei es esen.

EXO 12:8 And they shall eat the basar in that night, roasted over eish, and matzot; and with maror they shall eat it.

EXO 12:9 ‏איר זאָלט נישט עסן פֿון אים האַלב געבראָטן, אָדער געקאָכט, אָפּגעקאָכט אין װאַסער, נײַערט געבראָטן אױפֿן פֿײַער; זײַן קאָפּ מיט זײַנע קני און מיט זײַנע אינגעװײד. edit

EXO 12:9 ir zolt nisht esen fun im halb gebroten, oder gekocht, opgekocht in vaser, naiert gebroten oifen faier; zain kop mit zaine kni un mit zaine ingeveid.

EXO 12:9 Eat not of it raw, nor soaked or boiled in mayim, but roasted over eish; this includes its rosh with its legs, and with the inner parts thereof.

EXO 12:10 ‏און איר זאָלט נישט איבערלאָזן פֿון אים ביז אין דער פֿרי, און װאָס װעט איבערבלײַבן פֿון אים ביז אין דער פֿרי, זאָלט איר אין פֿײַער פֿאַרברענען. edit

EXO 12:10 un ir zolt nisht iberlozen fun im biz in der peire, un vos vet iberblaiben fun im biz in der peire, zolt ir in faier farbrenen.

EXO 12:10 And ye shall let nothing of it remain until the boker; and that which remaineth of it until the boker ye shall burn with eish.

EXO 12:11 ‏און אַזױ זאָלט איר אים עסן: אײַערע לענדן אָנגעגורט, אײַערע שיך אױף אײַערע פֿיס, און אײַער שטעקן אין אײַער האַנט; און איר זאָלט אים עסן אין געאײַל. אַ קָרבָּן-פֶּסַח איז דאָס צו ה׳. edit

EXO 12:11 un azoi zolt ir im esen: aiere lenden ongegurt, aiere shich oif aiere fis, un aier shteken in aier hant; un ir zolt im esen in geail. a korben-פeּsach iz dos tsu Hashem.

EXO 12:11 And thus shall ye eat it; with your robe girded up, your sandals on your feet, and your walking staff in your yad; and ye shall eat it with urgent haste; it is Hashem ʼs Pesach.

EXO 12:12 ‏און איך װעל דורכגײן דורכן לאַנד מִצרַיִם אין דער דאָזיקער נאַכט, און װעל שלאָגן יעטװעדער בכוֹר אין לאַנד מִצרַיִם, פֿון אַ מענטשן ביז אַ בהמה; און אױף אַלע ג-טער פֿון מִצרַיִם װעל איך טאָן אַ משפּט; איך בין ה׳. edit

EXO 12:12 un ich vel durchgein durchen land Mitsrayim in der doziker nacht, un vel shlogen yetveder bocher in land Mitsrayim, fun a mentshen biz a beheime; un oif ale g-ter fun Mitsrayim vel ich ton a mishpot; ich bin Hashem.

EXO 12:12 For I will pass through Eretz Mitzrayim balailah hazeh, and will strike fatally kol bechor Eretz Mitzrayim, both adam and behemah; and against all the elohei Mitzrayim I will execute judgment; I am Hashem .

EXO 12:13 ‏און דאָס בלוט װעט אײַך זײַן פֿאַר אַ צײכן אױף די הײַזער װאָס איר זײַט דאָרטן, און איך װעל זען דאָס בלוט, און װעל איבערהיפּן איבער אײַך, ‏ און עס װעט נישט זײַן צװישן אײַך קײן פּלאָג {נֶגֶף} אומצוברענגען, װען איך שלאָג אין לאַנד מִצרַיִם. edit

EXO 12:13 un dos blut vet aich zain far a tseichen oif di haizer vos ir zait dorten, un ich vel zen dos blut, un vel iberhipen iber aich, un es vet nisht zain tsvishen aich kein plog umtsubrengen, ven ich shlog in land Mitsrayim.

EXO 12:13 And the dahm shall be for you, an ot (sign) upon the batim (houses) where ye are; and when I see the dahm, oofasachti (then I will pass over, skip, spare) you [plural], and the negef (plague, blow, striking, i.e., death of firstborn) shall not be upon you to destroy you, when I strike fatally with a blow against Eretz Mitzrayim.

EXO 12:14 ‏און דער דאָזיקער טאָג זאָל אײַך זײַן פֿאַר אַ געדעכעניש, און איר זאָלט אים פֿײַערן אַ פֿײַערטאָג צו ה׳; אױף אײַערע דוֹר-דוֹרות, װי אַן אײביק געזעץ, זאָלט איר אים פֿײַערן. edit

EXO 12:14 un der doziker tog zol aich zain far a gedechenish, un ir zolt im faieren a faiertog tsu Hashem; oif aiere dor-dores, vi an eibik gezets, zolt ir im faieren.

EXO 12:14 And hayom hazeh shall be unto you for zikaron (remembrance, remembering) ; and ye shall keep it a Chag (Feast) to Hashem throughout your generations; ye shall keep it a Chag (Feast) by a chukkat olam.

EXO 12:15 ‏זיבן טעג זאָלט איר עסן מַצות; באַלד בײַם ערשטן טאָג זאָלט איר אָפּטאָן זױערטײג פֿון אײַערע הײַזער, װאָרום איטלעכער װאָס עסט חמץ פֿון ערשטן טאָג ביזן זיבעטן טאָג, יענע זעל זאָל פֿאַרשניטן {כרת} ‏ װערן פֿון יִשׂרָאֵל. edit

EXO 12:15 ziben teg zolt ir esen matsus; bald baim ershten tog zolt ir opton zoierteig fun aiere haizer, vorem itlecher vos est chomets fun ershten tog bizen zibeten tog, yene zel zol farshniten veren fun Yisroel.

EXO 12:15 Shivat yamim shall ye eat matzot; but the first day ye shall put away se'or (yeast, leaven) out of your batim (houses) ; for whosoever eateth chametz from the first day until the seventh day, that nefesh shall be cut off from Yisroel.

EXO 12:16 ‏און אין ערשטן טאָג זאָל זײַן אַ הײליקע צונױפֿרופֿונג, און אין זיבעטן טאָג זאָל זײַן אַ הײליקע צונױפֿרופֿונג בײַ אײַך; קײן אַרבעט זאָל אין זײ נישט געטאָן װערן, נאָר װאָס דאַרף געגעסן װערן פֿון איטלעכן מענטשן, דאָס אַלײן מעג צוגעגרײט װערן בײַ אײַך. edit

EXO 12:16 un in ershten tog zol zain a heilike tsunoifrufung, un in zibeten tog zol zain a heilike tsunoifrufung bai aich; kein arbet zol in zei nisht geton veren, nor vos darf gegesen veren fun itlechen mentshen, dos alein meg tsugegreit veren bai aich.

EXO 12:16 And in the yom harishon there shall be a mikra kodesh, and in the yom hashevi'i there shall be a mikra kodesh to you; no manner of melachah shall be done in them, except that which every nefesh must eat, that only may be done of you.

EXO 12:17 ‏און איר זאָלט אָפּהיטן די מַצות; װאָרום אין דעם דאָזיקן אײגענעם טאָג האָב איך אַרױסגעצױגן אײַערע מחנות פֿון לאַנד מִצרַיִם. און איר זאָלט היטן דעם דאָזיקן טאָג אױף אײַערע דוֹר-דוֹרות װי אַן אײביק געזעץ. edit

EXO 12:17 un ir zolt ophiten di matsus; vorem in dem doziken eigenem tog hob ich aroisgetsoigen aiere machnus fun land Mitsrayim. un ir zolt hiten dem doziken tog oif aiere dor-dores vi an eibik gezets.

EXO 12:17 And ye shall be shomer to safeguard the matzot; for on this very day I brought your tzva'os out of Eretz Mitzrayim; therefore shall ye be shomer over this day in your generations by a chukkat olam.

EXO 12:18 ‏אין ערשטן חוֹדש, פֿון פֿערצנטן טאָג אין חודש אין אָװנט, זאָלט איר עסן מַצות, ביזן אײן און צװאַנציקסטן טאָג אין חוֹדש אין אָװנט. edit

EXO 12:18 in ershten Chodesh, fun fertsnten tog in choidesh in ovent, zolt ir esen matsus, bizen ein un tsvantsiksten tog in Chodesh in ovent.

EXO 12:18 In the first month, on the fourteenth day of the month at erev, ye shall eat matzot, until the one and twentieth day of the month at erev.

EXO 12:19 ‏זיבן טעג זאָל זיך נישט געפֿינען זױערטײג אין אײַערע הײַזער, װאָרום איטלעכער װאָס עסט חמץ, יענע זעל זאָל פֿאַרשניטן {כרת} ‏ װערן פֿון דער עדה פֿון יִשׂרָאֵל, סײַ אַ פֿרעמדער, און סײַ אַן אײַנגעבאָרענער פֿון לאַנד. edit

EXO 12:19 ziben teg zol zich nisht gefinen zoierteig in aiere haizer, vorem itlecher vos est chomets, yene zel zol farshniten veren fun der eide fun Yisroel, sai a fremder, un sai an aingeborener fun land.

EXO 12:19 Shivat yamim shall there be no se'or (yeast, leaven) found in your batim (houses) ; whosoever eateth that which is leavened, even that nefesh shall be cut off from Adat Yisroel, whether he be a ger, or native born in ha'aretz.

EXO 12:20 ‏קײן חמץ זאָלט איר נישט עסן; אין אַלע אײַערע װױנערטער זאָלט איר עסן מַצות. edit

EXO 12:20 kein chomets zolt ir nisht esen; in ale aiere voinerter zolt ir esen matsus.

EXO 12:20 Ye shall eat nothing leavened; in all your dwelling-places shall ye eat matzot.

EXO 12:21 ‏און משה האָט גערופֿן אַלע עלטסטע פֿון יִשׂרָאֵל, און האָט צו זײ געזאָגט: ציט אַרױס און נעמט אײַך שאָף לױט אײַערע משפּחות, און שעכט דעם קָרבָּן-פֶּסַח. edit

EXO 12:21 un Moshe hot gerufen ale eltste fun Yisroel, un hot tsu zei gezogt: tsit arois un nemt aich shof loit aiere mishpoches, un shecht dem korben-פeּsach.

EXO 12:21 Then Moshe called for all the Ziknei Yisroel, and said unto them, Draw out as separate and take for yourselves a lamb according to your mishpokhot, and slaughter (shachat) the Pesach.

EXO 12:22 ‏און איר זאָלט נעמען אַ בינטל אֵזוֹבֿ-גראָז און אײַנטונקען אין דעם בלוט װאָס אין בעקן, און איר זאָלט צורירן צו דעם אײבערשטידל און צו די בײדע בײַשטידלעך פֿון דעם בלוט װאָס אין בעקן, און איר זאָלט קײנער נישט אַרױסגײן פֿון דעם אײַנגאַנג פֿון זײַן הױז ביז אין דער פֿרי. edit

EXO 12:22 un ir zolt nemen a bintel ezov-groz un aintunken in dem blut vos in beken, un ir zolt tsuriren tsu dem eibershtidl un tsu di beide baishtidlech fun dem blut vos in beken, un ir zolt keiner nisht aroisgein fun dem aingang fun zain hoiz biz in der peire.

EXO 12:22 And ye shall take a bunch of hyssop, and dip it in the dahm that is in the basin, and strike the mashkof (lintel) and the two mezuzot (door sideposts) with the dahm that is in the basin; and none of you shall go out the door of his bais until boker.

EXO 12:23 ‏און אַז ה׳ װעט דורכגײן צו שלאָגן מִצרַיִם, װעט ער זען דאָס בלוט אױפֿן אײבערשטידל און אױף די בײדע בײַשטידלעך, און ה׳ װעט איבערהיפּן איבערן אײַנגאַנג, און ער װעט נישט לאָזן דעם אומברענגער אַרײַנקומען אין אײַער הױז צו שלאָגן. edit

EXO 12:23 un az Hashem vet durchgein tsu shlogen Mitsrayim, vet er zen dos blut oifen eibershtidl un oif di beide baishtidlech, un Hashem vet iberhipen iberen aingang, un er vet nisht lozen dem umbrenger arainkumen in aier hoiz tsu shlogen.

EXO 12:23 For Hashem will pass through to strike the Mitzrayim; and when He seeth the dahm upon the mashkof, and on the two mezuzot, Hashem will pasach (pass over, spare, skip) the entrance, and will not permit the Mashkhit (Destroyer) , to enter unto your batim to strike.

EXO 12:24 ‏און איר זאָלט אָפּהיטן די דאָזיקע זאַך װי אַ געזעץ פֿאַר דיר און פֿאַר דײַנע קינדער אױף אײביק. edit

EXO 12:24 un ir zolt ophiten di dozike zach vi a gezets far dir un far daine kinder oif eibik.

EXO 12:24 And ye shall be shomer over this word as a chok (ordinance) to thee and your children ad olam (forever) .

EXO 12:25 ‏און עס װעט זײַן, אַז איר װעט קומען אין דעם לאַנד װאָס ה׳ װעט אײַך געבן, אַזױ װי ער האָט צוגעזאָגט, זאָלט איר אָפּהיטן דעם דאָזיקן דינסט. edit

EXO 12:25 un es vet zain, az ir vet kumen in dem land vos Hashem vet aich geben, azoi vi er hot tsugezogt, zolt ir ophiten dem doziken dinst.

EXO 12:25 And it shall come to pass, when ye come to ha'aretz which Hashem will give to you, according as He hath promised, that ye shall be shomer over this avodah.

EXO 12:26 ‏און עס װעט זײַן, אַז אײַערע קינדער װעלן אײַך פֿרעגן: װאָס איז בײַ אײַך דער דאָזיקער דינסט? edit

EXO 12:26 un es vet zain, az aiere kinder velen aich fregen: vos iz bai aich der doziker dinst?

EXO 12:26 And it shall come to pass, when your banim shall say unto you, Mah haavodah hazot lachem (What is this avodah to you) ?

EXO 12:27 ‏זאָלט איר זאָגן: אַ קָרבָּן-פֶּסַח {זֶבַֿח} ‏ איז דאָס צו ה׳, װײַל ער האָט איבערגעהיפּט איבער די הײַזער פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל אין מִצרַיִם, װען ער האָט געשלאָגן מִצרַיִם, און אונדזערע הײַזער האָט ער מציל געװען. האָט דאָס פֿאָלק זיך גענײַגט און זיך געבוקט. edit

EXO 12:27 zolt ir zogen: a korben-פeּsach iz dos tsu Hashem, vail er hot ibergehipt iber di haizer fun di kinder fun Yisroel in Mitsrayim, ven er hot geshlogen Mitsrayim, un undzere haizer hot er matsl geven. hot dos folk zich geneigt un zich gebukt.

EXO 12:27 That ye shall say, It is the zevach of Hashem ʼs Pesach, who pasach (passed over, skipped, spared) the batim (households) of the Bnei Yisroel in Mitzrayim, when He struck down the Egyptians, and spared bateinu (our houses) . And the people bowed down and worshiped.

EXO 12:28 ‏און די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל זײַנען געגאַנגען און האָבן געטאָן; אַזױ װי ה׳ האָט באַפֿױלן משהן און אַהרֹנען, אַזױ האָבן זײ געטאָן. edit

EXO 12:28 un di kinder fun Yisroel zainen gegangen un hoben geton; azoi vi Hashem hot bafoilen Mosheen un Aharonen, azoi hoben zei geton.

EXO 12:28 And the Bnei Yisroel went away, and did as Hashem had commanded Moshe and Aharon, so did they.

EXO 12:29 ‏און עס איז געװען אין האַלבע נאַכט, אַזױ האָט ה׳ געשלאָגן יעטװעדער בכוֹר אין לאַנד מִצרַיִם, פֿון דעם בכוֹר פֿון פַּרעהן װאָס האָט געזאָלט זיצן אױף זײַן טראָן, ‏ ביז דעם בכוֹר פֿון געפֿאַנגענעם װאָס אין תּפֿיסה; און יעטװעדער בכוֹר פֿון אַ בהמה. edit

EXO 12:29 un es iz geven in halbe nacht, azoi hot Hashem geshlogen yetveder bocher in land Mitsrayim, fun dem bocher fun Pharaohen vos hot gezolt zitsen oif zain tron, biz dem bocher fun gefangenem vos in tefish; un yetveder bocher fun a beheime.

EXO 12:29 And it came to pass, that at midnight Hashem struck down kol bechor in Eretz Mitzrayim, from the bechor of Pharaoh sitting on his throne unto the bechor of the captive that was in the dungeon; and all the bechor behemah.

EXO 12:30 ‏איז פַּרעה אױפֿגעשטאַנען בײַ דער נאַכט, ער און אַלע זײַנע קנעכט, און גאַנץ מִצרַיִם, און עס איז געװאָרן אַ גרױס געשרײ אין מִצרַיִם, װאָרום עס איז נישט געװען אַ הױז װאָס דאָרטן זאָל נישט זײַן אַ טױטער. edit

EXO 12:30 iz Pharaoh oifgeshtanen bai der nacht, er un ale zaine knecht, un gants Mitsrayim, un es iz gevoren a grois geshrei in Mitsrayim, vorem es iz nisht geven a hoiz vos dorten zol nisht zain a toiter.

EXO 12:30 And Pharaoh rose up in the lailah, he, and all his avadim, and kol Mitzrayim; and there was a tze'akah gedolah (great wail) in Mitzrayim; for there was not a bais where there was not one dead.

EXO 12:31 ‏און ער האָט גערופֿן משהן און אַהרֹנען בײַ דער נאַכט, און האָט געזאָגט: שטײט אױף, גײט אַרױס פֿון צװישן מײַן פֿאָלק, אי איר, אי די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, און גײט דינט ‏ ה׳, אַזױ װי איר האָט געזאָגט. edit

EXO 12:31 un er hot gerufen Mosheen un Aharonen bai der nacht, un hot gezogt: shteit oif, geit arois fun tsvishen main folk, i ir, i di kinder fun Yisroel, un geit dint Hashem, azoi vi ir hot gezogt.

EXO 12:31 And he called for Moshe and Aharon by night, and said, Rise up, and get you forth, leave from among my people, both ye and the Bnei Yisroel; and go, serve Hashem , as ye have said.

EXO 12:32 ‏נעמט אי אײַערע שאָף, אי אײַערע רינדער, אַזױ װי איר האָט געזאָגט, און גײט; און בענטשט מיך אױך. edit

EXO 12:32 nemt i aiere shof, i aiere rinder, azoi vi ir hot gezogt, un geit; un bentsht mich oich.

EXO 12:32 Also take your tzon and your herds, as ye have said, and be gone; and bless me also.

EXO 12:33 ‏און די מִצרַיִם זײַנען צוגעשטאַנען צו דעם פֿאָלק, זײ אַרױסצושיקן װאָס גיכער פֿון לאַנד, װאָרום זײ האָבן געזאָגט: מיר װעלן אַלע אױסשטאַרבן. edit

EXO 12:33 un di Mitsrayim zainen tsugeshtanen tsu dem folk, zei aroistsushiken vos gicher fun land, vorem zei hoben gezogt: mir velen ale oisshtarben.

EXO 12:33 And the Egyptians were urgent upon the people, that they might send them out of ha'aretz in haste; for they said, Kullanu mesim (We are all dead ones) .

EXO 12:34 ‏און דאָס פֿאָלק האָט גענומען זײער טײג אײדער ער איז געזײַערט געװאָרן; זײערע מולטערס זײַנען געװען אײַנגעבונדן אין זײערע טיכער אױף זײערע אַקסלען. edit

EXO 12:34 un dos folk hot genumen zeyer teig eider er iz gezaiert gevoren; zeyere multers zainen geven aingebunden in zeyere ticher oif zeyere akslen.

EXO 12:34 And the people took their batzek (deaf dough, having no indication of fermentation) before it was leavened, their kneading pans being wrapped up in their clothes [and carried] upon their shoulders.

EXO 12:35 ‏און די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל האָבן געטאָן אַזױ װי דאָס װאָרט פֿון משהן, און זײ האָבן אַנטליען פֿון די מִצרַיִם זילבערנע זאַכן און גילדערנע זאַכן, און קלײדער. edit

EXO 12:35 un di kinder fun Yisroel hoben geton azoi vi dos vort fun Mosheen, un zei hoben antlien fun di Mitsrayim zilberne zachen un gilderne zachen, un kleider.

EXO 12:35 And the Bnei Yisroel did according to the devar Moshe; they requested of the Egyptians k'lei kesef, and k'lei zahav, and garments;

EXO 12:36 ‏װאָרום ה׳ האָט געגעבן דעם פֿאָלק חן אין די אױגן פֿון די מִצרַיִם, און זײ האָבן זײ געליען; און זײ האָבן אױסגעלײדיקט מִצרַיִם. edit

EXO 12:36 vorem Hashem hot gegeben dem folk Chen in di oigen fun di Mitsrayim, un zei hoben zei gelien; un zei hoben oisgeleidikt Mitsrayim.

EXO 12:36 And Hashem gave the people favor in the sight of the Mitzrayim, so that they granted their request. So they plundered the Egyptians.

EXO 12:37 ‏און די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל האָבן אַרױסגעצױגן פֿון רַעְמסֵס קײן סוכּוֹת, אַרום זעקס הונדערט טױזנט פֿוסגײער, מענער, אַחוץ קינדער. edit

EXO 12:37 un di kinder fun Yisroel hoben aroisgetsoigen fun Rameses kein Sukkot, arum zeks hundert toiznt fusgeyer, mener, achuts kinder.

EXO 12:37 And the Bnei Yisroel journeyed from Ra'meses towards Sukkot, about 600,000 gevarim on foot, not counting women and children.

EXO 12:38 ‏און אױך אַ סך געמישט פֿאָלק איז אַרױסגעגאַנגען מיט זײ; און שאָף און רינדער זײער אַ גרױסע סטאַדע. edit

EXO 12:38 un oich a sach gemisht folk iz aroisgegangen mit zei; un shof un rinder zeyer a groise stade.

EXO 12:38 And an erev rav (mixed multitude, a mixed company that was large) went along also with them; and tzon, and herds, even very many domestic animals.

EXO 12:39 ‏און זײ האָבן געבאַקן פֿון דעם טײג װאָס זײ האָבן אַרױסגעטראָגן פֿון מִצרַיִם, קוכנס מַצה, װאָרום ער איז נישט געזײַערט געװאָרן, װײַל זײ זײַנען אַרױסגעטריבן געװאָרן פֿון מִצרַיִם, און האָבן זיך נישט געקענט אױפֿהאַלטן, און אַפֿילו צערונג האָבן זײ זיך נישט צוגעגרײט. edit

EXO 12:39 un zei hoben gebaken fun dem teig vos zei hoben aroisgetrogen fun Mitsrayim, kuchns Motsah, vorem er iz nisht gezaiert gevoren, vail zei zainen aroisgetriben gevoren fun Mitsrayim, un hoben zich nisht gekent oifhalten, un afile tserung hoben zei zich nisht tsugegreit.

EXO 12:39 And they baked the batzek (deaf dough) which they brought forth out of Mitzrayim, into round flat cakes of matzot; ki lo chametz, because they were thrust out of Mitzrayim, and could not tarry (linger) , neither had they prepared for tzeidah (supply of food, provision) .

EXO 12:40 ‏און דאָס זיצן פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, װאָס זײ זײַנען געזעסן אין מִצרַיִם, איז געװען פֿיר הונדערט יאָר און דרײַסיק יאָר. edit

EXO 12:40 un dos zitsen fun di kinder fun Yisroel, vos zei zainen gezesen in Mitsrayim, iz geven fir hundert yor un draisik yor.

EXO 12:40 Now the moshav (time period of residence) of the Bnei Yisroel dwelling in Mitzrayim was four hundred and thirty shanah.

EXO 12:41 ‏און עס איז געװען צום סוף פֿון פֿיר הונדערט יאָר און דרײַסיק יאָר, איז, גענױ אין דעם דאָזיקן טאָג, זײַנען אַלע מחנות פֿון ה׳ אַרױסגעגאַנגען פֿון לאַנד מִצרַיִם. edit

EXO 12:41 un es iz geven tsum sof fun fir hundert yor un draisik yor, iz, genoi in dem doziken tog, zainen ale machnus fun Hashem aroisgegangen fun land Mitsrayim.

EXO 12:41 And it came to pass at the ketz (end) of the four hundred and thirty shanah, even the exact day it came to pass, that kol Tzivos Hashem went out from Eretz Mitzrayim.

EXO 12:42 ‏אַ װאַכנאַכט איז דאָס געװען בײַ ה׳ זײ אַרױסצוציען פֿון לאַנד מִצרַיִם; איז די דאָזיקע אײגענע נאַכט אַ װאַכנאַכט צו ה׳ בײַ אַלע קינדער פֿון יִשׂרָאֵל אױף זײערע דוֹר-דוֹרות. edit

EXO 12:42 a vachnacht iz dos geven bai Hashem zei aroistsutsien fun land Mitsrayim; iz di dozike eigene nacht a vachnacht tsu Hashem bai ale kinder fun Yisroel oif zeyere dor-dores.

EXO 12:42 It is a night of shimmurim (keepings, watchings, vigils) for Hashem to keep watch to bring them out from Eretz Mitzrayim; this is halailah hazeh unto Hashem ; shimmurim (watchings, vigils) for kol Bnei Yisroel in their dorot.

EXO 12:43 ‏און ה׳ האָט געזאָגט צו משהן און אַהרֹנען: דאָס איז דער דין פֿון דעם קָרבָּן-פֶּסַח: קײן פֿרעמד-געבאָרענער טאָר פֿון אים נישט עסן. edit

EXO 12:43 un Hashem hot gezogt tsu Mosheen un Aharonen: dos iz der din fun dem korben-פeּsach: kein fremd-geborener tor fun im nisht esen.

EXO 12:43 And Hashem said unto Moshe and Aharon, This is the Chukkat HaPesach: there shall no ben nekhar eat thereof;

EXO 12:44 ‏און װוּ נאָר עמיצנס אַ קנעכט געקױפֿט פֿאַר געלט, אַז דו האָסט אים געמַלט, דענצמאָל מעג ער פֿון אים עסן. edit

EXO 12:44 un vu nor emitsns a knecht gekoift far gelt, az du host im gemalt, dentsmol meg er fun im esen.

EXO 12:44 But every manʼs eved that is bought for kesef, when thou hast given him bris milah, then shall he eat thereof.

EXO 12:45 ‏אַן אײַנגעװאַנדערטער און אַ געדונגענער טאָר פֿון אים נישט עסן. edit

EXO 12:45 an aingevanderter un a gedungener tor fun im nisht esen.

EXO 12:45 A toshav and a sachir shall not eat thereof.

EXO 12:46 ‏אין אײן הױז זאָל ער געגעסן װערן; זאָלסט נישט אַרױסטראָגן פֿון דעם פֿלײש אױסן הױז; און אַ בײן זאָלט איר נישט צעברעכן אין אים ‏. edit

EXO 12:46 in ein hoiz zol er gegesen veren; zolst nisht aroistrogen fun dem fleish oisen hoiz; un a bein zolt ir nisht tsebrechen in im .

EXO 12:46 In bais echad shall it be eaten; thou shalt not carry forth any of the basar outside the bais; neither shall ye break a bone thereof.

EXO 12:47 ‏די גאַנצע עדה פֿון יִשׂרָאֵל זאָל אים מאַכן. edit

EXO 12:47 di gantse eide fun Yisroel zol im machen.

EXO 12:47 Kol Adat Yisroel shall celebrate it.

EXO 12:48 ‏און אַז בײַ דיר װעט זיך אױפֿהאַלטן אַ פֿרעמדער, און ער װעט װעלן מאַכן אַ קָרבָּן-פֶּסַח צו ה׳, זאָל בײַ אים געמַלט װערן יעטװעדער מאַנספּאַרשױן, און דענצמאָל קען ער גענענען אים צו מאַכן; און ער זאָל זײַן אַזױ װי אַן אײַנגעבאָרענער פֿון לאַנד; אָבער קײן אומבאַשניטענער טאָר פֿון אים נישט עסן. edit

EXO 12:48 un az bai dir vet zich oifhalten a fremder, un er vet velen machen a korben-פeּsach tsu Hashem, zol bai im gemalt veren yetveder mansparshoin, un dentsmol ken er genenen im tsu machen; un er zol zain azoi vi an aingeborener fun land; ober kein umbashnitener tor fun im nisht esen.

EXO 12:48 And when a ger shall sojourn with thee, and will keep the Pesach unto Hashem , let all his zachar receive bris milah, and then let him come near and keep it; and he shall be as one that is native born in ha'aretz; for no arel (uncircumcised person) shall eat thereof.

EXO 12:49 ‏אײן געזעץ זאָל זײַן פֿאַר דעם אײַנגעבאָרענעם, און פֿאַר דעם פֿרעמדן װאָס האַלט זיך אױף צװישן אײַך. edit

EXO 12:49 ein gezets zol zain far dem aingeborenem, un far dem fremden vos halt zich oif tsvishen aich.

EXO 12:49 Torah echad shall be to him that is native-born, and unto the ger that sojourneth among you.

EXO 12:50 ‏און אַלע קינדער פֿון יִשׂרָאֵל האָבן דאָס געטאָן; אַזױ װי ה׳ האָט באַפֿױלן משהן און אַהרֹנען, אַזױ האָבן זײ געטאָן. edit

EXO 12:50 un ale kinder fun Yisroel hoben dos geton; azoi vi Hashem hot bafoilen Mosheen un Aharonen, azoi hoben zei geton.

EXO 12:50 Thus did kol Bnei Yisroel; as Hashem commanded Moshe and Aharon, so did they.

EXO 12:51 ‏און עס איז געװען אין דעם דאָזיקן אײגענעם טאָג, האָט ה׳ אַרױסגעצױגן די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, פֿון לאַנד מִצרַיִם, לױט זײערע מחנות. edit

EXO 12:51 un es iz geven in dem doziken eigenem tog, hot Hashem aroisgetsoigen di kinder fun Yisroel, fun land Mitsrayim, loit zeyere machnus.

EXO 12:51 And it came to pass the very same day, that Hashem did bring the Bnei Yisroel out of Eretz Mitzrayim by their tzvaos.

EXO 13:1 ‏און ה׳ האָט גערעדט צו משהן, אַזױ צו זאָגן: edit

EXO 13:1 un Hashem hot geredt tsu Mosheen, azoi tsu zogen:

EXO 13:1 And Hashem spoke unto Moshe, saying,

EXO 13:2 ‏הײליק צו מיר יעטװעדער בכוֹר ‏; איטלעכס װאָס עפֿנט דעם טראַכט ‏ צװישן די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, פֿון אַ מענטשן אָדער פֿון אַ בהמה, זאָל געהערן צו מיר. edit

EXO 13:2 heilik tsu mir yetveder bocher ; itlecher vos efent dem tracht tsvishen di kinder fun Yisroel, fun a mentshen oder fun a beheime, zol geheren tsu mir.

EXO 13:2 Set apart as kodesh unto Me kol bechor, whatsoever openeth the rechem (womb) among the Bnei Yisroel, both of adam and of behemah; it is Mine.

EXO 13:3 ‏און משה האָט געזאָגט צו דעם פֿאָלק: געדענקט דעם דאָזיקן טאָג װאָס איר זײַט אַרױסגעגאַנגען פֿון מִצרַיִם, פֿון דעם הױז פֿון קנעכטשאַפֿט; װאָרום מיט אַ שטאַרקער האַנט האָט אײַך ה׳ אַרױסגעצױגן פֿון דאַנען; דערום זאָל נישט געגעסן װערן חמץ. edit

EXO 13:3 un Moshe hot gezogt tsu dem folk: gedenkt dem doziken tog vos ir zait aroisgegangen fun Mitsrayim, fun dem hoiz fun knechtshaft; vorem mit a shtarker hant hot aich Hashem aroisgetsoigen fun danen; derum zol nisht gegesen veren chomets.

EXO 13:3 And Moshe said unto HaAm, Remember this day, in which ye came out from Mitzrayim, out of the bais avadim; for by chozek yad Hashem brought you out from this place; there shall no chametz be eaten.

EXO 13:4 ‏הײַנט גײט איר אַרױס, אין חוֹדש אָבֿיבֿ, edit

EXO 13:4 haint geit ir arois, in Chodesh oviv,

EXO 13:4 This day came ye out in the month Aviv.

EXO 13:5 ‏איז, אַז ה׳ װעט דיך ברענגען אין לאַנד פֿון דעם כּנַעֲני, און דעם חִתּי, און דעם אֶמוֹרי, און דעם חִוִי, און דעם יבֿוסי, װאָס ער האָט געשװאָרן דײַנע עלטערן, דיר צו געבן, אַ לאַנד װאָס פֿליסט מיט מילך און האָניק, זאָלסטו טאָן דעם דאָזיקן דינסט אין דעם דאָזיקן חוֹדש. edit

EXO 13:5 iz, az Hashem vet dich brengen in land fun dem Kenaani, un dem Chitti, un dem Imri, un dem Chivi, un dem Yevusi, vos er hot geshvoren daine elteren, dir tsu geben, a land vos flist mit milch un honik, zolstu ton dem doziken dinst in dem doziken Chodesh.

EXO 13:5 And it shall be when Hashem shall bring thee into the land of the Kena'ani, and the Chitti, and the Emori, and the Chivi, and the Yevusi, which He swore unto thy Avot to give thee, an eretz flowing with cholov and devash, that thou shalt observe this avodah (service) in this month.

EXO 13:6 ‏זיבן טעג זאָלסטו עסן מַצות און אױפֿן זיבעטן טאָג זאָל זײַן אַ יוֹם-טובֿ צו ה׳. edit

EXO 13:6 ziben teg zolstu esen matsus un oifen zibeten tog zol zain a yom-tov tsu Hashem.

EXO 13:6 Shivat yamim thou shalt eat matzot, and in the seventh day shall be a Chag (Feast) to Hashem .

EXO 13:7 ‏מַצות זאָל געגעסן װערן אין די זיבן טעג, און עס זאָל נישט געזען װערן בײַ דיר חמץ, און עס זאָל נישט געזען װערן בײַ דיר זױערטײג, אין דײַן גאַנצן גבֿול. edit

EXO 13:7 matsus zol gegesen veren in di ziben teg, un es zol nisht gezen veren bai dir chomets, un es zol nisht gezen veren bai dir zoierteig, in dain gantsen gevul.

EXO 13:7 Matzot shall be eaten shivat hayamim; and there shall no chametz be seen with thee, neither shall there be se'or seen with thee within all thy borders.

EXO 13:8 ‏און זאָלסט דערצײלן דײַן זון אין יענעם טאָג, אַזױ צו זאָגן: דאָס איז פֿון װעגן דעם װאָס ה׳ האָט מיר געטאָן בײַ מײַן אַרױסגײן פֿון מִצרַיִם. edit

EXO 13:8 un zolst dertseilen dain zun in yenem tog, azoi tsu zogen: dos iz fun vegen dem vos Hashem hot mir geton bai main aroisgein fun Mitsrayim.

EXO 13:8 And thou shalt show thy ben in that day, saying, This is because of what Hashem did for me when I came forth out of Mitzrayim.

EXO 13:9 ‏און עס זאָל דיר זײַן פֿאַר אַ צײכן אױף דײַן האַנט, און פֿאַר אַ דערמאָנונג צװישן דײַנע אױגן, כּדי די תּורה פֿון ה׳ זאָל זײַן אין דײַן מױל; װאָרום מיט אַ שטאַרקער האַנט האָט דיך ה׳ אַרױסגעצױגן פֿון מִצרַיִם. edit

EXO 13:9 un es zol dir zain far a tseichen oif dain hant, un far a dermonung tsvishen daine oigen, kedei di torah fun Hashem zol zain in dain moil; vorem mit a shtarker hant hot dich Hashem aroisgetsoigen fun Mitsrayim.

EXO 13:9 And it shall be for an ot (sign) unto thee upon thine yad, and for a zikaron (reminder) between thine eyes, in order that the torat Hashem may be in thy mouth; because with a yad chazakah hath Hashem brought thee out of Mitzrayim.

EXO 13:10 ‏און זאָלסט אָפּהיטן דאָס דאָזיקע געזעץ אין זײַן געשטעלטער צײַט, פֿון יאָר צו יאָר. edit

EXO 13:10 un zolst ophiten dos dozike gezets in zain geshtelter tsait, fun yor tsu yor.

EXO 13:10 Thou shalt therefore be shomer over this chukkah in its mo'ed (season, fixed time) perpetually.

EXO 13:11 ‏און עס װעט זײַן, אַז ה׳ װעט דיך ברענגען אין לאַנד פֿון דעם כּנַעֲני, אַזױ װי ער האָט געשװאָרן דיר און דײַנע עלטערן, און ער װעט עס דיר געבן, edit

EXO 13:11 un es vet zain, az Hashem vet dich brengen in land fun dem Kenaani, azoi vi er hot geshvoren dir un daine elteren, un er vet es dir geben,

EXO 13:11 And it shall be when Hashem shall bring thee into the land of the Kena'ani, as He swore unto thee and to thy avot, and shall give it thee,

EXO 13:12 ‏זאָלסטו אָפּשײדן איטלעכס װאָס עפֿנט דעם טראַכט, ‏ צו ה׳; און איטלעך ערשטגעבאָרנס פֿון אַ בהמה װאָס דו װעסט האָבן, אױב זכָרים, זאָל געהערן צו ה׳. edit

EXO 13:12 zolstu opsheiden itlecher vos efent dem tracht, tsu Hashem; un itlech ershtgeborns fun a beheime vos du vest hoben, oib zchorim, zol geheren tsu Hashem.

EXO 13:12 That thou shalt set apart unto Hashem all that openeth the rechem (womb) , and every firstling that is born of a behemah which thou hast; hazecharim (the males) shall be Hashem ʼs.

EXO 13:13 ‏און יעטװעדער ערשטלינג פֿון אַן אײזל זאָלסטו אױסלײזן מיט אַ לאַם, ‏ און אױב דו װעסט נישט אױסלײזן, זאָלסטו אים אָפּהאַקן דאָס געניק. און יעטװעדער בכוֹר פֿון מענטשן צװישן דײַנע זין זאָלסטו אױסלײזן. edit

EXO 13:13 un yetveder ershtling fun an eizl zolstu oisleizen mit a lam, un oib du vest nisht oisleizen, zolstu im ophaken dos genik. un yetveder bocher fun mentshen tsvishen daine zin zolstu oisleizen.

EXO 13:13 And every firstling of a he-donkey thou shalt redeem with a seh; and if thou wilt not redeem it, then thou shalt break its neck; and kol bechor adam among thy banim shalt thou redeem.

EXO 13:14 ‏און עס װעט זײַן, אַז דײַן זון װעט דיך פֿרעגן שפּעטער אַהין, אַזױ צו זאָגן: װאָס איז דאָס? זאָלסטו זאָגן צו אים: מיט אַ שטאַרקער האַנט האָט אונדז ה׳ אַרױסגעצױגן פֿון מִצרַיִם, פֿון דעם הױז פֿון קנעכטשאַפֿט. edit

EXO 13:14 un es vet zain, az dain zun vet dich fregen shpeter ahin, azoi tsu zogen: vos iz dos? zolstu zogen tsu im: mit a shtarker hant hot undz Hashem aroisgetsoigen fun Mitsrayim, fun dem hoiz fun knechtshaft.

EXO 13:14 And it shall be when thy ben asketh thee in time to come, saying, Mah zot? (What is this?) that thou shalt say unto him, By chozek yad Hashem brought us out from Mitzrayim, from the bais avadim;

EXO 13:15 ‏און עס איז געװען, אַז פַּרעה האָט זיך אײַנגעשפּאַרט קעגן אונדז אַװעקלאָזן, האָט ה׳ געהרגעט יעטװעדער בכוֹר אין לאַנד מִצרַיִם, פֿון אַ בכוֹר פֿון אַ מענטשן ביז אַ בכוֹר פֿון אַ בהמה; דערום בין איך מקריבֿ צו ה׳ איטלעכס װאָס עפֿנט דעם טראַכט, אױב זכָרים; און יעטװעדער בכוֹר פֿון מײַנע זין לײז איך אױס. edit

EXO 13:15 un es iz geven, az Pharaoh hot zich aingeshpart kegen undz aveklozen, hot Hashem geharget yetveder bocher in land Mitsrayim, fun a bocher fun a mentshen biz a bocher fun a beheime; derum bin ich makrev tsu Hashem itlecher vos efent dem tracht, oib zchorim; un yetveder bocher fun maine zin leiz ich ois.

EXO 13:15 And it came to pass, when Pharaoh stubbornly refused to let us go, that Hashem killed kol bechor of Eretz Mitzrayim, both the bechor adam, and the bechor behemah; therefore Ani zovei'ach la Hashem (I sacrifice to Hashem ) kol that openeth the rechem (womb) , being hazecharim (the males) ; but kol bechor of my banim I redeem.

EXO 13:16 ‏און עס זאָל זײַן פֿאַר אַ צײכן אױף דײַן האַנט, און פֿאַר אַ שטערנבאַנד צװישן דײַנע אױגן; װאָרום מיט אַ שטאַרקער האַנט האָט אונדז ה׳ אַרױסגעצױגן פֿון מִצרַיִם. edit

EXO 13:16 un es zol zain far a tseichen oif dain hant, un far a shternband tsvishen daine oigen; vorem mit a shtarker hant hot undz Hashem aroisgetsoigen fun Mitsrayim.

EXO 13:16 And it shall be for an ot (sign) upon thine hand, and for totafos (ornaments, frontlets, bands, phylactery) between thine eyes; for by chozek yad Hashem brought us forth out of Mitzrayim.

EXO 13:17 ‏און עס איז געװען, אַז פַּרעה האָט אַװעקגעלאָזן דאָס פֿאָלק, האָט זײ אלֹקים נישט געפֿירט אױף דעם װעג פֿון דעם לאַנד פֿון די פּלִשתּים, הגם ער איז געװען נאָנט; װאָרום אלֹקים האָט געזאָגט: דאָס פֿאָלק װעט נאָך חרטה האָבן, אַז זײ װעלן דערזען מלחמה, און זײ װעלן זיך אומקערן קײן מִצרַיִם. edit

EXO 13:17 un es iz geven, az Pharaoh hot avekgelozen dos folk, hot zei Elokim nisht gefirt oif dem veg fun dem land fun di Pelishtim, hagam er iz geven nont; vorem Elokim hot gezogt: dos folk vet noch charote hoben, az zei velen derzen milchome, un zei velen zich umkeren kein Mitsrayim.

EXO 13:17 And it came to pass, when Pharaoh had let the people go, that Elohim led them not through the derech of the eretz of the Pelishtim (Philistines) , although that was near; for Elohim said, Lest perhaps the people change their mind when they see milchamah, and they return to Mitzrayim;

EXO 13:18 ‏און אלֹקים האָט געפֿירט דאָס פֿאָלק אַרום, אױפֿן װעג פֿון מדבר בײַם ים-סוףֿ. און די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל זײַנען באַװאָפֿנטע אַרױפֿגעגאַנגען פֿון לאַנד מִצרַיִם. edit

EXO 13:18 un Elokim hot gefirt dos folk arum, oifen veg fun midbar baim Yam-Suf. un di kinder fun Yisroel zainen bavofnte aroifgegangen fun land Mitsrayim.

EXO 13:18 So Elohim led HaAm about, through the derech of the midbar of the Yam Suf; and the Bnei Yisroel went up out of Eretz Mitzrayim ready for battle.

EXO 13:19 ‏און משה האָט מיטגענומען מיט זיך די בײנער פֿון יוֹספֿן; װאָרום באַשװערן האָט ער באַשװאָרן די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, אַזױ צו זאָגן: דערמאָנען װעט זיך אלֹקים דערמאָנען אָן אײַך; זאָלט איר אױפֿברענגען מײַנע בײנער פֿון דאַנען מיט אײַך. edit

EXO 13:19 un Moshe hot mitgenumen mit zich di beiner fun Yosefen; vorem bashveren hot er bashvoren di kinder fun Yisroel, azoi tsu zogen: dermonen vet zich Elokim dermonen on aich; zolt ir oifbrengen maine beiner fun danen mit aich.

EXO 13:19 And Moshe took the atzmot Yosef with him; for Yosef had made the Bnei Yisroel swear unconditionally, saying, Elohim will surely visit you; and ye shall carry up my atzmot away from here with you.

EXO 13:20 ‏און זײ האָבן געצױגן פֿון סוכּוֹת, און האָבן גערוט אין אֵתָם בײַם עק מדבר. edit

EXO 13:20 un zei hoben getsoigen fun Sukkot, un hoben geres in Etam baim ek midbar.

EXO 13:20 And they took their journey from Sukkot, and encamped in Etam, at the edge of the midbar.

EXO 13:21 ‏און ה׳ איז געגאַנגען זײ פֿאַרױס, בײַ טאָג אין אַ זײַל פֿון װאָלקן, זײ צו פֿירן אױפֿן װעג, און בײַ נאַכט אין אַ זײַל פֿון פֿײַער, זײ צו לײַכטן; כּדי צו קענען גײן בײַ טאָג און בײַ נאַכט. edit

EXO 13:21 un Hashem iz gegangen zei forois, bai tog in a zail fun volken, zei tsu firen oifen veg, un bai nacht in a zail fun faier, zei tsu laichten; kedei tsu kenen gein bai tog un bai nacht.

EXO 13:21 And Hashem went before them by day in an ammud anan, to guide them haderech; and by lailah in an ammud eish, to give them ohr; so they could travel yomam valailah (day or night) ;

EXO 13:22 ‏דער זײַל פֿון װאָלקן פֿלעגט זיך נישט אָפּטאָן בײַ טאָג, און דער זײַל פֿון פֿײַער בײַ נאַכט, פֿון פֿאַרן פֿאָלק. edit

EXO 13:22 der zail fun volken flegt zich nisht opton bai tog, un der zail fun faier bai nacht, fun faran folk.

EXO 13:22 He took not away the ammud heanan by day, nor the ammud haeish by night, from before HaAm.

EXO 14:1 ‏און ה׳ האָט גערעדט צו משהן, אַזױ צו זאָגן: edit

EXO 14:1 un Hashem hot geredt tsu Mosheen, azoi tsu zogen:

EXO 14:1 Then Hashem spoke unto Moshe, saying,

EXO 14:2 ‏רעד צו די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, זײ זאָלן זיך אומקערן, און רוען פֿאַר פּי-הַחירוֹת, צװישן מִגדוֹל און צװישן ים, פֿאַר בַעַל-צפֿון; אַקעגן אים זאָלט איר רוען בײַם ים. edit

EXO 14:2 red tsu di kinder fun Yisroel, zei zolen zich umkeren, un ruen far Pi-HaChirot, tsvishen Migdol un tsvishen yam, far Baal-Tsaphon; akegen im zolt ir ruen baim yam.

EXO 14:2 Speak unto the Bnei Yisroel, that they turn back and encamp before Pi-Hachirot, between Migdol and the yam, in front of Ba'al-Tzephon; opposite it shall ye encamp by the yam.

EXO 14:3 ‏און פַּרעה װעט זאָגן אױף די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל: זײ זײַנען צעטומלט אין לאַנד, דער מדבר האָט זײ אײַנגעשלאָסן. edit

EXO 14:3 un Pharaoh vet zogen oif di kinder fun Yisroel: zei zainen tsetumlt in land, der midbar hot zei aingeshlosen.

EXO 14:3 For Pharaoh will think of the Bnei Yisroel, They are entangled in the land, the midbar hath shut them in.

EXO 14:4 ‏און איך װעל פֿעסט מאַכן פַּרעהס האַרץ, און ער װעט זײ נאָכיאָגן; און איך װעל געערלעכט װערן דורך פַּרעהן, און דורך זײַן גאַנצן חיל, און די מִצרַיִם װעלן װיסן, אַז איך בין ה׳. – און זײ האָבן אַזױ געטאָן. edit

EXO 14:4 un ich vel fest machen Pharaohs harts, un er vet zei nochyogen; un ich vel geerlecht veren durch Pharaohen, un durch zain gantsen cheil, un di Mitsrayim velen visen, az ich bin Hashem. – un zei hoben azoi geton.

EXO 14:4 And I will harden lev Pharaoh, that he shall pursue after them; and I will be glorified over Pharaoh, and upon all his army; so that the Egyptians may have da'as that I am Hashem . And they did accordingly.

EXO 14:5 ‏איז אָנגעזאָגט געװאָרן דעם מלך פֿון מִצרַיִם, אַז דאָס פֿאָלק איז אַנטלאָפֿן, און דאָס האַרץ פֿון פַּרעהן און פֿון זײַנע קנעכט איז פֿאַרקערט געװאָרן אַקעגן דעם פֿאָלק, און זײ האָבן געזאָגט: װאָס האָבן מיר דאָ געטאָן, װאָס מיר האָבן אַװעקגעלאָזן יִשׂרָאֵל פֿון אונדז צו דינען? edit

EXO 14:5 iz ongezogt gevoren dem melech fun Mitsrayim, az dos folk iz antlofen, un dos harts fun Pharaohen un fun zaine knecht iz farkert gevoren akegen dem folk, un zei hoben gezogt: vos hoben mir do geton, vos mir hoben avekgelozen Yisroel fun undz tsu dinen?

EXO 14:5 And it was told the melech Mitzrayim that HaAm had fled; and the lev Pharaoh and of his avadim was turned against HaAm, and they said, Why have we done this, that we have let Yisroel go from slaving for us?

EXO 14:6 ‏האָט ער אײַנגעשפּאַנט זײַן רײַטװאָגן, און האָט גענומען מיט זיך זײַן פֿאָלק. edit

EXO 14:6 hot er aingeshpant zain raitvogen, un hot genumen mit zich zain folk.

EXO 14:6 And he made ready his merkavah, and took his army with him;

EXO 14:7 ‏און ער האָט מיטגענומען זעקס הונדערט געקליבענע רײַטװעגן, און אַלע רײַטװעגן פֿון מִצרַיִם, און עלטסטע איבער זײ אַלע. edit

EXO 14:7 un er hot mitgenumen zeks hundert geklibene raitvegen, un ale raitvegen fun Mitsrayim, un eltste iber zei ale.

EXO 14:7 And he took six hundred select chariots, and all the chariots of Mitzrayim, and commanders over every one of them.

EXO 14:8 ‏און ה׳ האָט פֿעסט געמאַכט דאָס האַרץ פֿון פַּרעה דעם מלך פֿון מִצרַיִם, און ער האָט נאָכגעיאָגט די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל; און די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל זײַנען אַרױסגעגאַנגען מיט אַ הױכער האַנט. edit

EXO 14:8 un Hashem hot fest gemacht dos harts fun Pharaoh dem melech fun Mitsrayim, un er hot nochgeiogt di kinder fun Yisroel; un di kinder fun Yisroel zainen aroisgegangen mit a hoicher hant.

EXO 14:8 And Hashem hardened the lev Pharaoh Melech Mitzrayim, so that he pursued after the Bnei Yisroel; and the Bnei Yisroel went out with a high hand.

EXO 14:9 ‏און די מִצרַיִם האָבן זײ נאָכגעיאָגט, אַלע פֿערד, די רײַטװעגן פֿון פַּרעהן, און זײַנע רײַטער, און זײַן חיל, און זײ האָבן זײ אָנגעיאָגט װי זײ האָבן גערוט בײַם ים, בײַ פּי-הַחירוֹת, פֿאַר בַעַל-צפֿון. edit

EXO 14:9 un di Mitsrayim hoben zei nochgeiogt, ale ferd, di raitvegen fun Pharaohen, un zaine raiter, un zain cheil, un zei hoben zei ongeiogt vi zei hoben geres baim yam, bai Pi-HaChirot, far Baal-Tsaphon.

EXO 14:9 But the Mitzrayim pursued after them, all the susim and chariots of Pharaoh, and his parash, and his army, and overtook them encamping by the yam, by Pi-Hachirot, in front of Ba'al-Tzephon.

EXO 14:10 ‏און װי פַּרעה האָט זיך דערנענטערט, אַזױ האָבן די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל אױפֿגעהױבן זײערע אױגן, ערשט די מִצרַיִם ציען הינטער זײ, און זײ האָבן זײער מורא געהאַט; און די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל האָבן געשריען צו ה׳. edit

EXO 14:10 un vi Pharaoh hot zich dernentert, azoi hoben di kinder fun Yisroel oifgehoiben zeyere oigen, ersht di Mitsrayim tsien hinter zei, un zei hoben zeyer moire gehat; un di kinder fun Yisroel hoben geshrien tsu Hashem.

EXO 14:10 And when Pharaoh drew near, the Bnei Yisroel lifted up their eyes, and, hinei, the Egyptians marched after them; and they were very terrified; and the Bnei Yisroel cried out unto Hashem .

EXO 14:11 ‏און זײ האָבן געזאָגט צו משהן: צי װײַל קײן קבֿרים זײַנען נישטאָ אין מִצרַיִם, האָסטו אונדז אַרױסגענומען צו שטאַרבן אין דער מדבר? װאָס האָסטו דאָ געטאָן צו אונדז, אונדז אַרױסצוציען פֿון מִצרַיִם? edit

EXO 14:11 un zei hoben gezogt tsu Mosheen: tsi vail kein kvorim zainen nishto in Mitsrayim, hostu undz aroisgenumen tsu shtarben in der midbar? vos hostu do geton tsu undz, undz aroistsutsien fun Mitsrayim?

EXO 14:11 And they said unto Moshe, Because there were no kevarim in Mitzrayim, hast thou taken us away to die in the midbar? What hast thou done to us, in bringing us forth out of Mitzrayim?

EXO 14:12 ‏איז דאָס נישט דאָס װאָרט װאָס מיר האָבן גערעדט צו דיר אין מִצרַיִם, אַזױ צו זאָגן: טו זיך אָפּ פֿון אונדז, און לאָמיר דינען מִצרַיִם? װאָרום בעסער פֿאַר אונדז צו דינען מִצרַיִם, אײדער מיר זאָלן שטאַרבן אין דער מדבר. edit

EXO 14:12 iz dos nisht dos vort vos mir hoben geredt tsu dir in Mitsrayim, azoi tsu zogen: tu zich op fun undz, un lomir dinen Mitsrayim? vorem beser far undz tsu dinen Mitsrayim, eider mir zolen shtarben in der midbar.

EXO 14:12 Is not this the very thing that we did tell thee in Mitzrayim, saying, Let us alone, that we may slave for the Egyptians? For it had been better for us to slave for the Egyptians, than that we should die in the midbar.

EXO 14:13 ‏האָט משה געזאָגט צום פֿאָלק: איר זאָלט נישט מורא האָבן; שטײט און זעט די ישועה פֿון ה׳ װאָס ער װעט אײַך הײַנט טאָן; װאָרום װי איר זעט הײַנט די מִצרַיִם, װעט איר זײ אױף אײביק מער װידער נישט אָנזען. edit

EXO 14:13 hot Moshe gezogt tsum folk: ir zolt nisht moire hoben; shteit un zet di yeshue fun Hashem vos er vet aich haint ton; vorem vi ir zet haint di Mitsrayim, vet ir zei oif eibik mer vider nisht onzen.

EXO 14:13 And Moshe said unto HaAm, Fear ye not, stand still, and see the Yeshu'at Hashem , which He will bring to you today; for the Egyptians whom ye have seen today, ye shall see them again no more ad olam.

EXO 14:14 ‏ה׳ װעט מלחמה האַלטן פֿאַר אײַך, און איר װעט שטײן שטיל. edit

EXO 14:14 Hashem vet milchome halten far aich, un ir vet shtein shtil.

EXO 14:14 Hashem shall fight for you, and ye shall keep still.

EXO 14:15 ‏און ה׳ האָט געזאָגט צו משהן: װאָס שרײַסטו צו מיר? רעד צו די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, זײ זאָלן ציען. edit

EXO 14:15 un Hashem hot gezogt tsu Mosheen: vos shraistu tsu mir? red tsu di kinder fun Yisroel, zei zolen tsien.

EXO 14:15 And Hashem said unto Moshe, Why criest thou unto Me? Speak unto the Bnei Yisroel, so that they move on;

EXO 14:16 ‏און דו הײב אױף דײַן שטעקן, און שטרעק אױס דײַן האַנט אױפֿן ים, און שפּאַלט ים, און די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל װעלן אַרײַן אין מיטן ים אױף טריקעניש. edit

EXO 14:16 un du heib oif dain shteken, un shtrek ois dain hant oifen yam, un shpalt yam, un di kinder fun Yisroel velen arain in miten yam oif trikenish.

EXO 14:16 But lift thou up thy staff, and stretch out thine yad over the yam, and divide it; and the Bnei Yisroel shall go on yabashah (dry land) through the midst of the yam.

EXO 14:17 ‏און איך, זע, איך מאַך פֿעסט דאָס האַרץ פֿון די מִצרַיִם, און זײ װעלן אַרײַן נאָך זײ; און איך װעל געערלעכט װערן דורך פַּרעהן, און דורך זײַן גאַנצן חיל, דורך זײַנע רײַטװעגן, און דורך זײַנע רײַטער. edit

EXO 14:17 un ich, ze, ich mach fest dos harts fun di Mitsrayim, un zei velen arain noch zei; un ich vel geerlecht veren durch Pharaohen, un durch zain gantsen cheil, durch zaine raitvegen, un durch zaine raiter.

EXO 14:17 And I, hineni, I will harden the lev Mitzrayim, and they shall go after them; and I will get Me glory over Pharaoh, and over all his army, over his chariots, and upon his parash (horsemen) .

EXO 14:18 ‏און די מִצרַיִם װעלן װיסן אַז איך בין ה׳, װען איך װער געערלעכט דורך פַּרעהן, דורך זײַנע רײַטװעגן, און דורך זײַנע רײַטער. edit

EXO 14:18 un di Mitsrayim velen visen az ich bin Hashem, ven ich ver geerlecht durch Pharaohen, durch zaine raitvegen, un durch zaine raiter.

EXO 14:18 And the Egyptians shall know that I am Hashem , when I have gotten Me glory over Pharaoh, over his chariots, and over his parash.

EXO 14:19 ‏און דער מלאך פֿון האלֹקים װאָס איז געגאַנגען פֿאַר דער מחנה פֿון יִשׂרָאֵל, האָט אַװעקגעצױגן און איז געגאַנגען פֿון הינטער זײ; און דער װאָלקן-זײַל האָט אַװעקגעצױגן פֿון פֿאַר זײ, און האָט זיך געשטעלט הינטער זײ; edit

EXO 14:19 un der malach fun HaElokim vos iz gegangen far der machne fun Yisroel, hot avekgetsoigen un iz gegangen fun hinter zei; un der volken-zail hot avekgetsoigen fun far zei, un hot zich geshtelt hinter zei;

EXO 14:19 And the Malach HaElohim, which goes in front of the Machaneh Yisroel, moved and went behind them; and the pillar of cloud moved from before their face, and stood behind them;

EXO 14:20 ‏און ער איז געקומען צװישן דער מחנה פֿון מִצרַיִם, און צװישן דער מחנה פֿון יִשׂרָאֵל; און דאָרטן איז געװען דער װאָלקן און די פֿינצטערניש (צו די מִצרַיִם) און דאָ האָט ער באַלוכטן (צו די יִשׂרָאֵל) די נאַכט; און אײנע האָט נישט גענענט צו דער אַנדערער די גאַנצע נאַכט. edit

EXO 14:20 un er iz gekumen tsvishen der machne fun Mitsrayim, un tsvishen der machne fun Yisroel; un dorten iz geven der volken un di fintsternish (tsu di Mitsrayim) un do hot er baluchten (tsu di Yisroel) di nacht; un eine hot nisht genent tsu der anderer di gantse nacht.

EXO 14:20 And it came between the machaneh Mitzrayim and the Machaneh Yisroel; there was the anan bringing choshech to the Egyptians, but bringing light by night to Yisroel; so that none came near the other, kol halailah.

EXO 14:21 ‏און משה האָט אױסגעשטרעקט זײַן האַנט אױפֿן ים, און ה׳ האָט געטריבן דעם ים מיט אַ שטאַרקן מזרח-װינט אַ גאַנצע נאַכט, און געמאַכט דעם ים פֿאַר אַ טריקעניש, און די װאַסערן האָבן זיך צעשפּאָלטן. edit

EXO 14:21 un Moshe hot oisgeshtrekt zain hant oifen yam, un Hashem hot getriben dem yam mit a shtarken mizrech-vint a gantse nacht, un gemacht dem yam far a trikenish, un di vaseren hoben zich tsespalten.

EXO 14:21 Then Moshe stretched out his yad over the yam; and Hashem caused the yam to go back by a strong east wind all that night, so that the yam was made dry land, and the mayim were divided.

EXO 14:22 ‏און די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל זײַנען אַרײַנגעגאַנגען אין מיטן ים אױף טריקעניש; און די װאַסערן זײַנען זײ געװען אַ מױער פֿון זײער רעכטער זײַט און פֿון זײער לינקער. edit

EXO 14:22 un di kinder fun Yisroel zainen araingegangen in miten yam oif trikenish; un di vaseren zainen zei geven a moier fun zeyer rechter zait un fun zeyer linker.

EXO 14:22 And the Bnei Yisroel then went into the middle of the yam upon the yabashah (dry land) ; and the mayim were a chomah (wall) unto them on their right, and on their left.

EXO 14:23 ‏און די מִצרַיִם האָבן נאָכגעיאָגט, און אַלע פֿערד פֿון פַּרעהן, זײַנע רײַטװעגן, און זײַנע רײַטער, זײַנען אַרײַן נאָך זײ אין מיטן ים. edit

EXO 14:23 un di Mitsrayim hoben nochgeiogt, un ale ferd fun Pharaohen, zaine raitvegen, un zaine raiter, zainen arain noch zei in miten yam.

EXO 14:23 And the Egyptians pursued, and went in after them into the middle of the yam, even kol sus Pharaoh, his chariots, and his parash.

EXO 14:24 ‏און עס איז געװען אין דער פֿרימאָרגנװאַך, האָט ה׳ אַראָפּגעקוקט אױף דער מחנה פֿון מִצרַיִם מיט אַ זײַל פֿון פֿײַער און װאָלקן, און ער האָט פֿאַרטומלט די מחנה פֿון מִצרַיִם. edit

EXO 14:24 un es iz geven in der frimorgnvach, hot Hashem aropgekukt oif der machne fun Mitsrayim mit a zail fun faier un volken, un er hot fartumlt di machne fun Mitsrayim.

EXO 14:24 So it came to pass, that when came the watch of the boker, Hashem looked down on the machaneh Mitzrayim through the ammud eish (pillar of fire) and of the anan, and caused confusion over the machaneh Mitzrayim,

EXO 14:25 ‏און ער האָט אָפּגעטאָן די רעדער פֿון זײערע רײַטװעגן, און זײ געמאַכט פֿאָרן מיט שװעריקײט, און די מִצרַיִם האָבן געזאָגט: לאָמיר אַנטלױפֿן פֿון יִשׂרָאֵל, װאָרום ה׳ האַלט מלחמה פֿאַר זײ מיט מִצרַיִם. edit

EXO 14:25 un er hot opgeton di reder fun zeyere raitvegen, un zei gemacht faren mit shverikeit, un di Mitsrayim hoben gezogt: lomir antloifen fun Yisroel, vorem Hashem halt milchome far zei mit Mitsrayim.

EXO 14:25 And turned awry their chariot wheels, that they drove them with difficulty; so that the Egyptians said, Let us flee from the presence of Yisroel; because Hashem fighteth for them against the Egyptians.

EXO 14:26 ‏און ה׳ האָט געזאָגט צו משהן: שטרעק אױס דײַן האַנט אױפֿן ים, און זאָלן די װאַסערן זיך אומקערן אױף די מִצרַיִם, אױף זײערע רײַטװעגן, און אױף זײערע רײַטער. edit

EXO 14:26 un Hashem hot gezogt tsu Mosheen: shtrek ois dain hant oifen yam, un zolen di vaseren zich umkeren oif di Mitsrayim, oif zeyere raitvegen, un oif zeyere raiter.

EXO 14:26 And Hashem said unto Moshe, Stretch out thine yad over the yam, that the mayim may come again upon the Egyptians, upon their chariots, and upon their parash.

EXO 14:27 ‏האָט משה אױסגעשטרעקט זײַן האַנט אױפֿן ים, און דער ים האָט זיך אומגעקערט אַקעגן פֿרימאָרגן צו זײַן שטאַרקײט, און די מִצרַיִם זײַנען אים אָנגעלאָפן אַנטקעגן; און ה׳ האָט אַרײַנגעטרײסלט די מִצרַיִם אין מיטן ים. edit

EXO 14:27 hot Moshe oisgeshtrekt zain hant oifen yam, un der yam hot zich umgekert akegen frimorgen tsu zain shtarkeit, un di Mitsrayim zainen im ongeloפn antkegen; un Hashem hot araingetreislt di Mitsrayim in miten yam.

EXO 14:27 And Moshe stretched forth his yad over the yam, and the yam rushed back to its place as dawn of the boker appeared; and the Egyptians tried to flee away from meeting it; but Hashem swept the Egyptians into the middle of the yam.

EXO 14:28 ‏און די װאַסערן האָבן זיך אומגעקערט, און האָבן צוגעדעקט די רײַטװעגן, און די רײַטער – דעם גאַנצן חיל פֿון פַּרעהן, װאָס איז אַרײַן נאָך זײ אין ים; נישט געבליבן פֿון זײ צו מאָל אַן אײנציקער. edit

EXO 14:28 un di vaseren hoben zich umgekert, un hoben tsugedekt di raitvegen, un di raiter – dem gantsen cheil fun Pharaohen, vos iz arain noch zei in yam; nisht gebliben fun zei tsu mol an eintsiker.

EXO 14:28 And the mayim rushed back, and covered the chariots, and the parashim, and all the army of Pharaoh that came into the yam after them; there remained as survivors not so much as one of them.

EXO 14:29 ‏און די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל זײַנען געגאַנגען אין מיטן ים אױף טריקעניש און די װאַסערן זײַנען זײ געװען אַ מױער פֿון זײער רעכטער זײַט און פֿון זײער לינקער. edit

EXO 14:29 un di kinder fun Yisroel zainen gegangen in miten yam oif trikenish un di vaseren zainen zei geven a moier fun zeyer rechter zait un fun zeyer linker.

EXO 14:29 But the Bnei Yisroel walked upon yabashah through the yam; and the mayim were a chomah unto them on their right, and on their left.

EXO 14:30 ‏און ה׳ האָט אין יענעם טאָג געהאָלפֿן יִשׂרָאֵל פֿון דער האַנט פֿון מִצרַיִם, און יִשׂרָאֵל האָט געזען די מִצרַיִם טױט אױפֿן ברעג פֿון ים. edit

EXO 14:30 un Hashem hot in yenem tog geholfen Yisroel fun der hant fun Mitsrayim, un Yisroel hot gezen di Mitsrayim toit oifen breg fun yam.

EXO 14:30 Thus Hashem saved Yisroel yom hahu out of the hand of Mitzrayim; and Yisroel saw the Egyptians dead upon the seashore.

EXO 14:31 ‏און יִשׂרָאֵל האָט געזען די גרױסע שטאַרקײט װאָס ה׳ האָט געטאָן אַקעגן מִצרַיִם, און דאָס פֿאָלק האָט מורא געהאַט פֿאַר ה׳, און זײ האָבן געגלױבט ‏ אין ה׳, און אין זײַן קנעכט משהן. edit

EXO 14:31 un Yisroel hot gezen di groise shtarkeit vos Hashem hot geton akegen Mitsrayim, un dos folk hot moire gehat far Hashem, un zei hoben gegloibt in Hashem, un in zain knecht Mosheen.

EXO 14:31 And Yisroel saw the yad hagedolah which Hashem did upon the Egyptians; and HaAm feared Hashem , and put their trust in Hashem , and in His eved Moshe.

EXO 15:1 ‏דענצמאָל טוט זינגען משה און די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל דאָס דאָזיקע געזאַנג צו ג-ט, און זײ האָבן געזאָגט, אַזױ צו זאָגן: ‏איך װעל זינגען צו ה׳, ‏װאָרום ער איז הױך דערהײכט; ‏דעם פֿערד מיט זײַן רײַטער ‏האָט ער געשלײַדערט אין ים. edit

EXO 15:1 dentsmol tut zingen Moshe un di kinder fun Yisroel dos dozike gezang tsu g-t, un zei hoben gezogt, azoi tsu zogen: ich vel zingen tsu Hashem, vorem er iz hoich derheicht; dem ferd mit zain raiter hot er geshlaidert in yam.

EXO 15:1 Then sang Moshe and the Bnei Yisroel this shirah (song) to Hashem , and spoke, saying, I will sing unto Hashem , for He hath triumphed gloriously: the sus and its rider hath He cast into the yam.

EXO 15:2 ‏מײַן שטאַרקײט און לױב-געזאַנג איז ה׳, ‏און ער איז מיר געװען ישועה. ‏דאָס איז מײַן ג-ט, ‏און איך װעל אים באַשײנען; ‏ג-ט פֿון מײַן פֿאָטער, ‏און איך װעל אים דערהײבן. edit

EXO 15:2 main shtarkeit un loib-gezang iz Hashem, un er iz mir geven yeshue. dos iz main g-t, un ich vel im basheinen; g-t fun main foter, un ich vel im derheiben.

EXO 15:2 Hashem is my oz and zimrah (song of praise) , and He is become to me Yeshu'ah (salvation) ; He is Eli (my G-d) , and I will praise Him; Elohei Avi, and I will exalt Him.

EXO 15:3 ‏ה׳ איז אַ קריגסמאַן, ‏ה׳ איז זײַן נאָמען. edit

EXO 15:3 Hashem iz a krigsman, Hashem iz zain nomen.

EXO 15:3 Hashem is an Ish Milchamah; Hashem shmo.

EXO 15:4 ‏פַּרעהס רײַטװעגן און זײַן חיל ‏האָט ער געװאָרפֿן אין ים, ‏און די בעסטע פֿון זײַנע עלטסטע ‏זײַנען אין ים-סוףֿ דערטרונקען. edit

EXO 15:4 Pharaohs raitvegen un zain cheil hot er gevorfen in yam, un di beste fun zaine eltste zainen in Yam-Suf dertrunken.

EXO 15:4 Markevot Pharaoh and his army hath He cast into the yam; his select commanders also are drowned in Yam Suf.

EXO 15:5 ‏די תּהומען טוען זײ צודעקן, ‏זײ האָבן װי אַ שטײן אין די טיפֿענישן גענידערט. edit

EXO 15:5 di tehomen tuen zei tsudeken, zei hoben vi a shtein in di tifenishen genidert.

EXO 15:5 The tehomot (depths) have covered them; they sank into the bottom like an even (stone) .

EXO 15:6 ‏דײַן רעכטע האַנט, ה׳, ‏דו פּראַכטיקער אין שטאַרקײט, ‏דײַן רעכטע האַנט, ה׳, ‏טוט צעברעכן דעם פֿײַנט. edit

EXO 15:6 dain rechte hant, Hashem, du prachtiker in shtarkeit, dain rechte hant, Hashem, tut tsebrechen dem faint.

EXO 15:6 Thy right hand, Hashem , is become glorious in ko'ach; Thy right hand, Hashem , hath dashed into pieces the oyev.

EXO 15:7 ‏און מיט דײַן גרױס מאַכטיקײט ‏צעשטערסטו דײַנע קעגנשטײער; ‏שיקסט אַרױס דײַן גרימצאָרן, ‏פֿאַרצערט ער זײ װי שטרױ. edit

EXO 15:7 un mit dain grois machtikeit tseshterstu daine kegnshteyer; shikst arois dain grimtsoren, fartsert er zei vi shtroi.

EXO 15:7 And in the greatness of Thine majesty Thou hast overthrown them that rose up against Thee; Thou sentest forth Thy charon (wrath) , which consumed them as stubble.

EXO 15:8 ‏און פֿון דעם הױך פֿון דײַנע נאָזלעכער ‏האָבן זיך די װאַסערן צונױפֿגעזאַמלען; ‏אַזױ װי אַ סטױג ‏זײַנען די סטױג געשטאַנען; ‏די תּהומען האָבן געגליװערט ‏אין האַרצן פֿון ים. edit

EXO 15:8 un fun dem hoich fun daine nozlecher hoben zich di vaseren tsunoifgezamlen; azoi vi a stoig zainen di stoig geshtanen; di tehomen hoben geglivert in hartsen fun yam.

EXO 15:8 And with the blast of Thy nostrils the mayim were gathered together, the floods stood upright like a stack, and the tehomot were congealed in the lev yam (heart of the sea) .

EXO 15:9 ‏דער פֿײַנט האָט געזאָגט: ‏איך װעל יאָגן, איך װעל כאַפּן, ‏איך װעל אױסטײלן רױב, ‏מײַן זעל װעט זיך אָנפֿילן מיט זײ; ‏איך װעל ציען מײַן שװערד, ‏אױסראָטן װעט זײ מײַן האַנט. edit

EXO 15:9 der faint hot gezogt: ich vel yogen, ich vel chapen, ich vel oisteilen roib, main zel vet zich onfilen mit zei; ich vel tsien main shverd, oisroten vet zei main hant.

EXO 15:9 The oyev said, I will pursue, I will overtake, I will share the plunder; my battle-lust shall be satisfied upon them; I will draw my cherev, my yad shall take possession of

EXO 15:10 ‏האָסטו מיט דײַן אָטעם אַ בלאָז געטאָן, ‏האָט דער ים זײ צוגעדעקט; ‏זײ זײַנען אײַנגעזונקען װי בלײַ ‏אין די מאַכטיקע װאַסערן. edit

EXO 15:10 hostu mit dain otem a bloz geton, hot der yam zei tsugedekt; zei zainen aingezunken vi blai in di machtike vaseren.

EXO 15:10 Thou didst blow with Thy ruach, the yam covered them; they sank like lead in the mighty waters.

EXO 15:11 ‏װער איז װי דו, ה׳, ‏צװישן די מאַכטיקע? ‏װער איז װי דו, ‏פּראַכטיק אין הײליקײט, ‏פֿאָרכטיק אין לױבונגען, ‏טוער פֿון װוּנדער? edit

EXO 15:11 ver iz vi du, Hashem, tsvishen di machtike? ver iz vi du, prachtik in heilikeit, forchtik in loibungen, tuer fun vunder?

EXO 15:11 Mi chamochah ba'elim, Adonoi (Who is like unto Thee, Hashem , among the elim) ? Who is like Thee, glorious in kodesh (holiness) , awesome in praiseworthy acts, doing wonders?

EXO 15:12 ‏האָסט אױסגעשטרעקט דײַן רעכטע האַנט, ‏האָט די ערד זײ אײַנגעשלונגען. edit

EXO 15:12 host oisgeshtrekt dain rechte hant, hot di erd zei aingeshlungen.

EXO 15:12 Thou didst stretch out Thy right hand, eretz swallowed them.

EXO 15:13 ‏האָסט געפֿירט מיט דײַן חֶסֶד ‏דאָס פֿאָלק װאָס דו האָסט אױסגעלײזט; ‏באַלײט מיט דײַן שטאַרקײט ‏צו דײַן הײליקער װױנונג. edit

EXO 15:13 host gefirt mit dain chesed dos folk vos du host oisgeleizt; baleit mit dain shtarkeit tsu dain heiliker voinung.

EXO 15:13 Thou in Thy chesed hast led forth the people which Thou hast redeemed (acquired back) ; Thou hast guided them in Thy oz unto Thy neveh kodesh (holy habitation) .

EXO 15:14 ‏פֿעלקער האָבן געהערט, האָבן זײ געציטערט, ‏אַן אַנגסט האָט באַנומען די װױנער פֿון פּלֶשֶת. edit

EXO 15:14 felker hoben gehert, hoben zei getsitert, an angst hot banumen di voiner fun Peleshet.

EXO 15:14 The nations shall hear, and be afraid; anguish shall take hold on the inhabitants of Peleshet (Philistia) .

EXO 15:15 ‏דערשראָקן האָבן זיך דענצמאָל די פֿירשטן פֿון אֶדוֹם, ‏די לידער פֿון מוֹאָבֿ, זײ האָט אַ שױדער באַנומען, ‏צעגאַנגען געװאָרן זײַנען אַלע װױנער פֿון כּנַעַן; edit

EXO 15:15 dershroken hoben zich dentsmol di firshten fun Edom, di lider fun Moav, zei hot a shoider banumen, tsegangen gevoren zainen ale voiner fun Kenaan;

EXO 15:15 Then the chief men of Edom shall be amazed; the mighty men of Moav, trembling shall take hold upon them; all the inhabitants of Kena'an shall melt away with weakness.

EXO 15:16 ‏אַן אימה און אַ פַּחד איז געפֿאַלן אױף זײ. ‏דורך דער גרױסקײט פֿון דײַן אָרעם ‏זײַנען זײ שטיל װי אַ שטײן געװאָרן, ‏בעת דײַן פֿאָלק איז אַריבער, ה׳, ‏בעת אַריבער איז דאָס פֿאָלק װאָס דו האָסט אױסגעקױפֿט. edit

EXO 15:16 an eime un a pachad iz gefalen oif zei. durch der groiskeit fun dain orem zainen zei shtil vi a shtein gevoren, beis dain folk iz ariber, Hashem, beis ariber iz dos folk vos du host oisgekoift.

EXO 15:16 Terror and pachad shall fall upon them; by the greatness of Thine zero'a they shall be struck dumb as an even (stone) ; till Thy people pass by, Hashem , till the people pass by, which Thou hast purchased.

EXO 15:17 ‏װעסט זײ ברענגען און זײ פֿלאַנצן ‏אױף דעם באַרג פֿון דײַן אַרב, ‏דעם אָרט װאָס דו האָסט געמאַכט ‏פֿאַר דיר, ה׳, צו װױנען, ‏דעם מִקְדָּשׁ, אֲדֹנָי, ‏װאָס דײַנע הענט האָבן אױפֿגעשטעלט. edit

EXO 15:17 vest zei brengen un zei flantsen oif dem barg fun dain Arav, dem ort vos du host gemacht far dir, Hashem, tsu voinen, dem mikdash, Adonoi, vos daine hent hoben oifgeshtelt.

EXO 15:17 Thou shalt bring them in, and plant them in the har of Thine nachalah, in the place, Hashem , which Thou hast made for Thee to dwell in, in the Mikdash, Adonoi, which Thy hands have established.

EXO 15:18 ‏ה׳ װעט קיניגן ‏אױף אײביק און שטענדיק. edit

EXO 15:18 Hashem vet kinigen oif eibik un shtendik.

EXO 15:18 Hashem shall reign l'olam va'ed.

EXO 15:19 ‏װאָרום פַּרעהס פֿערד מיט זײַנע רײַטװעגן און זײַנע רײַטער זײַנען אַרײַן אין ים, און ה׳ האָט אומגעקערט אױף זײ די װאַסערן פֿון ים, און די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל זײַנען געגאַנגען אין מיטן ים אױף טריקעניש. edit

EXO 15:19 vorem Pharaohs ferd mit zaine raitvegen un zaine raiter zainen arain in yam, un Hashem hot umgekert oif zei di vaseren fun yam, un di kinder fun Yisroel zainen gegangen in miten yam oif trikenish.

EXO 15:19 For the sus Pharaoh went in with his chariots and with his parash into the yam, and Hashem brought again the waters of the yam upon them; but the Bnei Yisroel went on yabashah (dry land) in the middle of the yam.

EXO 15:20 ‏און מִריָם די נבֿיאה, אַהרנס שװעסטער, האָט גענומען די פּױק אין איר האַנט, און אַלע װײַבער זײַנען אַרױסגעגאַנגען נאָך איר מיט פּױקן און מיט טענץ. edit

EXO 15:20 un Miryam di neviye, Aharons shvester, hot genumen di poik in ir hant, un ale vaiber zainen aroisgegangen noch ir mit poiken un mit tents.

EXO 15:20 And Miryam the neviah, the achot Aharon, took the tof (hand drum) in her yad; and all the nashim went out after her with hand-drums and with dancing.

EXO 15:21 ‏און מִריָם האָט געזונגען פֿאַר זײ: ‏זינגט צו ה׳, ‏װאָרום ער איז הױך דערהײכט; ‏דעם פֿערד מיט זײַן רײַטער ‏האָט ער געשלײַדערט אין ים. edit

EXO 15:21 un Miryam hot gezungen far zei: zingt tsu Hashem, vorem er iz hoich derheicht; dem ferd mit zain raiter hot er geshlaidert in yam.

EXO 15:21 And Miryam sang to them, Sing ye to Hashem , for He hath triumphed gloriously; the sus and its rider hath He thrown into the yam.

EXO 15:22 ‏און משה האָט געמאַכט ציען די יִשׂרָאֵל פֿון ים-סוףֿ, און זײ זײַנען אַרױסגעגאַנגען צום מדבר שור; און זײ זײַנען געגאַנגען דרײַ טעג אין דער מדבר, און האָבן נישט געפֿונען קײן װאַסער. edit

EXO 15:22 un Moshe hot gemacht tsien di Yisroel fun Yam-Suf, un zei zainen aroisgegangen tsum midbar Shur; un zei zainen gegangen drai teg in der midbar, un hoben nisht gefunen kein vaser.

EXO 15:22 So Moshe brought Yisroel from the Yam Suf, and they went out into the midbar of Shur; and they went shloshet yamim in the midbar, and found no mayim.

EXO 15:23 ‏און זײ זײַנען געקומען קײן מָרָה; אָבער זײ האָבן נישט געקענט טרינקען דאָס װאַסער פֿון מָרָה, װײַל עס איז געװען ביטער. דערום האָט מען גערופֿן איר נאָמען מָרָה. edit

EXO 15:23 un zei zainen gekumen kein Marah; ober zei hoben nisht gekent trinken dos vaser fun Marah, vail es iz geven biter. derum hot men gerufen ir nomen Marah.

EXO 15:23 And when they came to Marah (Bitter Place) , they could not drink of the mayim from Marah, for they were marim; therefore the shem of it was called Marah.

EXO 15:24 ‏און דאָס פֿאָלק האָט געמורמלט אַקעגן משהן, אַזױ צו זאָגן: װאָס זאָלן מיר טרינקען? edit

EXO 15:24 un dos folk hot gemurmlt akegen Mosheen, azoi tsu zogen: vos zolen mir trinken?

EXO 15:24 So the people murmured against Moshe, saying, Mah nishteh (what shall we drink) ?

EXO 15:25 ‏האָט ער געשריען צו ה׳, און ה׳ האָט אים אָנגעװיזן אַ בױם, און ער האָט אים אַרײַנגעװאָרפֿן אין װאַסער, און דאָס װאַסער איז געװאָרן זיס. דאָרטן האָט ער זײ געמאַכט חוקים און געזעצן, און דאָרטן האָט ער זײ געפּרוּװט. edit

EXO 15:25 hot er geshrien tsu Hashem, un Hashem hot im ongevizen a boim, un er hot im araingevorfen in vaser, un dos vaser iz gevoren zis. dorten hot er zei gemacht chukkim un gezetsen, un dorten hot er zei gepruvet.

EXO 15:25 And he cried unto Hashem ; and Hashem showed him an etz (tree) which when he had cast into the mayim, the waters were made sweet; at that place He made for them a chok (statute, requirement, obligation) and a mishpat (divine judgment) , and there He tested them,

EXO 15:26 ‏און ער האָט געזאָגט: אױב צוהערן װעסטו צוהערן צו דעם קֹול פֿון ה׳ דײַן ג-ט, און װעסט טאָן װאָס איז רעכטפֿאַרטיק אין זײַנע אױגן, און װעסט האָרכן צו זײַנע געבאָט, און היטן אַלע זײַנע חוקים, װעל איך אַל די קראַנקשאַפֿט װאָס איך האָב אַרױפֿגעטאָן אױף מִצרַיִם, נישט אַרױפֿטאָן אױף דיר; װאָרום איך בין ג-ט ּװאַס הײלט {רפא}. edit

EXO 15:26 un er hot gezogt: oib tsuheren vestu tsuheren tsu dem kol fun Hashem dain g-t, un vest ton vos iz rechtfartik in zaine oigen, un vest horchen tsu zaine gebot, un hiten ale zaine chukkim, vel ich al di krankshaft vos ich hob aroifgeton oif Mitsrayim, nisht aroifton oif dir; vorem ich bin g-t vos heilt.

EXO 15:26 And said, If thou wilt diligently pay heed to the voice of Hashem Eloheicha, and will do that which is yashar in His sight, and will give ear to do His mitzvot, and be shomer over all His chok, I will put none of these machalah (diseases) upon thee, which I put upon the Egyptians; for Ani Adonoi rofecha (I am Hashem that healeth thee) .

EXO 15:27 ‏און זײ זײַנען געקומען קײן אֵילִם; און דאָרטן זײַנען געװען צװעלף קװאַלן װאַסער, און זיבעציק טײטלבײמער; און זײ האָבן דאָרטן גערוט בײַם װאַסער. edit

EXO 15:27 un zei zainen gekumen kein Elim; un dorten zainen geven tsvelf kvalen vaser, un zibetsik teitlbeimer; un zei hoben dorten geres baim vaser.

EXO 15:27 And they came to Elim (Great Trees) . There were twelve springs of mayim, and threescore and ten date-palm trees; and they encamped there by the mayim.

EXO 16:1 ‏און זײ האָבן אַװעקגעצױגן פֿון אֵילִם, און די גאַנצע עדה ‏ פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל איז אָנגעקומען אין מדבר סין װאָס צװישן אֵילִם און צװישן סינַי, אין פֿופֿצנטן טאָג פֿון צװײטן חוֹדש נאָך זײער אַרױסגײן פֿון לאַנד מִצרַיִם. edit

EXO 16:1 un zei hoben avekgetsoigen fun Elim, un di gantse eide fun di kinder fun Yisroel iz ongekumen in midbar Siyn vos tsvishen Elim un tsvishen Sinai, in fuftsnten tog fun tsveiten Chodesh noch zeyer aroisgein fun land Mitsrayim.

EXO 16:1 And they took their journey from Elim, and kol Adat Bnei Yisroel came unto the midbar of Sin (pronounced “Seen”) , which is between Elim and Sinai, on the fifteenth day of the second month after their departing out of Eretz Mitzrayim.

EXO 16:2 ‏און די גאַנצע עדה פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל האָט געמורמלט אַקעגן משהן און אַקעגן אַהרֹנען אין מדבר; edit

EXO 16:2 un di gantse eide fun di kinder fun Yisroel hot gemurmlt akegen Mosheen un akegen Aharonen in midbar;

EXO 16:2 And kol Adat Bnei Yisroel murmured against Moshe and Aharon in the midbar;

EXO 16:3 ‏און די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל האָבן צו זײ געזאָגט: הלװאַי װאָלטן מיר געשטאָרבן דורך דער האַנט פֿון ה׳ אין לאַנד מִצרַיִם װען מיר זײַנען געזעסן איבערן פֿלײש װען מיר האָבן געגעסן ברױט צו זאַט; װאָרום איר האָט אונדז אַרױסגעבראַכט אין דעם דאָזיקן מדבר, צו טײטן די דאָזיקע גאַנצע אײַנזאַמלונג דורך הונגער. edit

EXO 16:3 un di kinder fun Yisroel hoben tsu zei gezogt: halevay volten mir geshtorben durch der hant fun Hashem in land Mitsrayim ven mir zainen gezesen iberen fleish ven mir hoben gegesen broit tsu zat; vorem ir hot undz aroisgebracht in dem doziken midbar, tsu teiten di dozike gantse ainzamlung durch hunger.

EXO 16:3 And the Bnei Yisroel said unto them, If only G-d would have made us die by the yad Hashem in Eretz Mitzrayim, when we sat by the sir habasar (pot of meat) , and when we did eat lechem to the full; for ye have brought us forth into this midbar, to kill this kol hakahal with ra'av (hunger) .

EXO 16:4 ‏האָט ה׳ געזאָגט צו משהן: זע, איך מאַך אײַך רעגענען ברױט פֿון הימל, און דאָס פֿאָלק װעט אַרױסגײן און קלײַבן איטלעכן טאָג די באַדערפֿעניש פֿון טאָג, כּדי איך זאָל אים פּרוּװן אױב ער װעט גײן אין מײַן תּורה אָדער נישט. edit

EXO 16:4 hot Hashem gezogt tsu Mosheen: ze, ich mach aich regenen broit fun himel, un dos folk vet aroisgein un klaiben itlechen tog di baderfenish fun tog, kedei ich zol im pruven oib er vet gein in main torah oder nisht.

EXO 16:4 Then said Hashem unto Moshe, Hineni, I will rain lechem from Shomayim upon you; and HaAm shall go out and gather a certain daily provision, that I may test them, whether they will walk in My torah, or no.

EXO 16:5 ‏און עס װעט זײַן, אױפֿן זעקסטן טאָג, אַז זײ װעלן אָפּמעסטן װאָס זײ װעלן אַהײמברענגען, װעט עס זײַן צװײ מאָל אַזױ פֿיל װי זײ קלײַבן אױף טאָגטעגלעך. edit

EXO 16:5 un es vet zain, oifen zeksten tog, az zei velen opmesten vos zei velen aheimbrengen, vet es zain tsvei mol azoi fil vi zei klaiben oif togteglech.

EXO 16:5 And it shall come to pass, that on the yom hashishi (sixth day) they shall prepare that which they bring in; and it shall be twice as much as they gather daily.

EXO 16:6 ‏און משה און אַהרן האָבן געזאָגט צו אַלע קינדער פֿון יִשׂרָאֵל: אין אָװנט װעט איר װיסן, אַז ה׳ האָט אײַך אַרױסגעצױגן פֿון לאַנד מִצרַיִם; edit

EXO 16:6 un Moshe un Aharon hoben gezogt tsu ale kinder fun Yisroel: in ovent vet ir visen, az Hashem hot aich aroisgetsoigen fun land Mitsrayim;

EXO 16:6 And Moshe and Aharon said unto kol Bnei Yisroel, At erev, then ye shall know that Hashem hath brought you out from Eretz Mitzrayim;

EXO 16:7 ‏און אין דער פֿרי װעט איר זען די פּראַכט פֿון ה׳; װאָרום ער האָט צוגעהערט אײַערע מורמלערײַען אַקעגן ה׳. און װאָס זײַנען מיר, װאָס איר מורמלט אַקעגן אונדז? edit

EXO 16:7 un in der peire vet ir zen di pracht fun Hashem; vorem er hot tsugehert aiere murmleraien akegen Hashem. un vos zainen mir, vos ir murmlt akegen undz?

EXO 16:7 And in the boker, then ye shall see the kevod Hashem ; because He heareth your telunnot (murmurings, grumblings) against Hashem ; and who are we, that ye murmur against us?

EXO 16:8 ‏און משה האָט געזאָגט: דאָס װעט געשען װען ה׳ װעט אײַך געבן אין אָװנט פֿלײש צום עסן, און אין דער פֿרי ברױט צו זאַט; װאָרום ה׳ האָט געהערט אײַערע מורמלערײַען װאָס איר מורמלט אַקעגן אים; און װאָס זײַנען מיר? נישט אַקעגן אונדז זײַנען אײַערע מורמלערײַען, נײַערט אַקעגן ה׳. edit

EXO 16:8 un Moshe hot gezogt: dos vet geshen ven Hashem vet aich geben in ovent fleish tsum esen, un in der peire broit tsu zat; vorem Hashem hot gehert aiere murmleraien vos ir murmlt akegen im; un vos zainen mir? nisht akegen undz zainen aiere murmleraien, naiert akegen Hashem.

EXO 16:8 And Moshe said, This shall be, when Hashem shall give you basar in the erev to eat, and in the boker lechem to the full; because Hashem heareth your telunnot which ye murmur against Him; and who are we? Your telunnot are not against us, but against Hashem .

EXO 16:9 ‏און משה האָט געזאָגט צו אַהרֹנען: זאָג צו דער גאַנצער עדה פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל: גענענט פֿאַר ה׳, װאָרום ער האָט צוגעהערט אײַערע מורמלערײַען. edit

EXO 16:9 un Moshe hot gezogt tsu Aharonen: zog tsu der gantser eide fun di kinder fun Yisroel: genent far Hashem, vorem er hot tsugehert aiere murmleraien.

EXO 16:9 And Moshe spoke unto Aharon, Say unto kol Adat Bnei Yisroel, Come near before Hashem ; for He hath heard your telunnot.

EXO 16:10 ‏און עס איז געװען, װי אַהרן האָט גערעדט צו דער גאַנצער עדה פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, האָבן זײ זיך אומגעקוקט צום מדבר, ערשט די פּראַכט פֿון ה׳ האָט זיך באַװיזן אין װאָלקן. edit

EXO 16:10 un es iz geven, vi Aharon hot geredt tsu der gantser eide fun di kinder fun Yisroel, hoben zei zich umgekukt tsum midbar, ersht di pracht fun Hashem hot zich bavizen in volken.

EXO 16:10 And it came to pass, as Aharon spoke unto kol Adat Bnei Yisroel, that they looked toward the midbar, and, hinei, the kevod Hashem appeared in the anan.

EXO 16:11 ‏און ה׳ האָט גערעדט צו משהן, אַזױ צו זאָגן: edit

EXO 16:11 un Hashem hot geredt tsu Mosheen, azoi tsu zogen:

EXO 16:11 And Hashem spoke unto Moshe, saying,

EXO 16:12 ‏איך האָב געהערט די מורמלערײַען פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל. רעד צו זײ אַזױ צו זאָגן: קעגן אָװנט װעט איר עסן פֿלײש, און אין דער פֿרי װעט איר זיך זעטן מיט ברױט, און איר װעט װיסן, אַז איך בין ה׳ אלוקיכם. edit

EXO 16:12 ich hob gehert di murmleraien fun di kinder fun Yisroel. red tsu zei azoi tsu zogen: kegen ovent vet ir esen fleish, un in der peire vet ir zich zeten mit broit, un ir vet visen, az ich bin Hashem Elokeichem.

EXO 16:12 I have heard the telunnot Bnei Yisroel; speak unto them, saying, At twilight ye shall eat basar, and in the boker ye shall be glutted with lechem; and ye shall know that I am Hashem Eloheichem.

EXO 16:13 ‏און עס איז געװען אין אָװנט, זײַנען אַרױפֿגעקומען װאַכטלפֿױגלען און האָבן באַדעקט דעם לאַגער; און אין דער פֿרי איז געװען אַ שיכט טױ רונד אַרום לאַגער. edit

EXO 16:13 un es iz geven in ovent, zainen aroifgekumen vachtlfoiglen un hoben badekt dem lager; un in der peire iz geven a shicht toi rund arum lager.

EXO 16:13 And it came to pass, that at erev the quails came up, and covered the machaneh; and in the boker there was a layer of tal (dew) about the machaneh.

EXO 16:14 ‏און אַז די שיכט טױ האָט זיך אױסגעדאַמפּן, ערשט אױפֿן געזיכט פֿון מדבר איז דינס, שופּיקס, דין אַזױ װי פֿראָסט אױף דער ערד. edit

EXO 16:14 un az di shicht toi hot zich oisgedampen, ersht oifen gezicht fun midbar iz dins, shupiks, din azoi vi perost oif der erd.

EXO 16:14 And when the layer of tal evaporated, hinei, upon the surface of the midbar there lay thin flakes, as thin as a layer of kfor (frost) upon ha'aretz.

EXO 16:15 ‏און װי די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל האָבן דאָס געזען, אַזױ האָבן זײ געזאָגט אײנער צום אַנדערן: מָן הוא? װײַל זײ האָבן נישט געװוּסט װאָס דאָס איז. האָט משה צו זײ געזאָגט: דאָס איז דאָס ברױט, װאָס ה׳ האָט אײַך געגעבן צום עסן. edit

EXO 16:15 un vi di kinder fun Yisroel hoben dos gezen, azoi hoben zei gezogt einer tsum anderen: man hu? vail zei hoben nisht gevust vos dos iz. hot Moshe tsu zei gezogt: dos iz dos broit, vos Hashem hot aich gegeben tsum esen.

EXO 16:15 And when the Bnei Yisroel saw it, they said one to another, Mahn hu (What is it?) For they knew not mah hu (what [is] this). And Moshe said unto them, This is the lechem which Hashem hath given you to eat.

EXO 16:16 ‏דאָס איז די זאַך, װאָס ה׳ האָט באַפֿױלן: קלײַבט דערפֿון איטלעכער לױט זײַן עסן; אַן עוֹמֶר אױף אַ קאָפּ, לױט דער צאָל פֿון אײַערע נפֿשות, איטלעכער פֿאַר די װאָס אין זײַן געצעלט זאָלט איר נעמען. edit

EXO 16:16 dos iz di zach, vos Hashem hot bafoilen: klaibt derfun itlecher loit zain esen; an eomer oif a kop, loit der tsol fun aiere nefoshes, itlecher far di vos in zain getselt zolt ir nemen.

EXO 16:16 This is the thing which Hashem hath commanded, Gather of it every man according to his eating [need], an omer per person, according to the number of your nefashot; take ye every man for them which are in his ohel.

EXO 16:17 ‏און די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל האָבן אַזױ געטאָן, און זײ האָבן געקליבן װער פֿיל און װער װינציק. edit

EXO 16:17 un di kinder fun Yisroel hoben azoi geton, un zei hoben gekliben ver fil un ver vintsik.

EXO 16:17 And the Bnei Yisroel did so, and gathered, some more, some less.

EXO 16:18 ‏און אַז זײ האָבן געמאָסטן מיט אַן עוֹמֶר, האָט דער װאָס האָט געקליבן פֿיל נישט געהאַט איבעריק, און דעם װאָס האָט געקליבן װינציק האָט נישט געפֿעלט; איטלעכער װעדליק זײַן עסן האָבן זײ אױפֿגעקליבן. edit

EXO 16:18 un az zei hoben gemesten mit an eomer, hot der vos hot gekliben fil nisht gehat iberik, un dem vos hot gekliben vintsik hot nisht gefelt; itlecher vedlik zain esen hoben zei oifgekliben.

EXO 16:18 And when they did measure it by the omer, he that gathered much had nothing extra, and he that gathered little had no lack; they gathered every man according to his eating [need].

EXO 16:19 ‏און משה האָט צו זײ געזאָגט: קײנער זאָל דערפֿון נישט איבערלאָזן ביז אין דער פֿרי. edit

EXO 16:19 un Moshe hot tsu zei gezogt: keiner zol derfun nisht iberlozen biz in der peire.

EXO 16:19 And Moshe said, Let no ish leave of it until boker.

EXO 16:20 ‏אָבער זײ האָבן נישט צוגעהערט צו משהן, און לײַט האָבן איבערגעלאָזט דערפֿון ביז אין דער פֿרי, און עס איז געװאָרן װערימדיק, און האָט געשטונקען; און משה האָט געצערנט אױף זײ. edit

EXO 16:20 ober zei hoben nisht tsugehert tsu Mosheen, un lait hoben ibergelozt derfun biz in der peire, un es iz gevoren verimdik, un hot geshtunken; un Moshe hot getsernt oif zei.

EXO 16:20 Notwithstanding, they paid heed not unto Moshe; but some left part of it until boker, and [the leftovers] bred tola'im (worms) , and stank; and Moshe was angry with them.

EXO 16:21 ‏און זײ האָבן עס געקליבן פֿרימאָרגן אין פֿרימאָרגן, איטלעכער װעדליק זײַן עסן; און װי די זון איז הײס געװאָרן, אַזױ איז עס צעגאַנגען. edit

EXO 16:21 un zei hoben es gekliben frimorgen in frimorgen, itlecher vedlik zain esen; un vi di zun iz heis gevoren, azoi iz es tsegangen.

EXO 16:21 And they gathered it every boker, every man according to his eating [need]; and when the shemesh grew hot, it melted.

EXO 16:22 ‏און עס איז געװען אױפֿן זעקסטן טאָג, האָבן זײ געקליבן צװײ מאָל אַזױ פֿיל ברױט, צװײ עוֹמֶרס פֿאַר איטלעכן; און אַלע פֿירשטן פֿון דער עדה זײַנען געקומען, און האָבן דערצײלט משהן. edit

EXO 16:22 un es iz geven oifen zeksten tog, hoben zei gekliben tsvei mol azoi fil broit, tsvei eomers far itlechen; un ale firshten fun der eide zainen gekumen, un hoben dertseilt Mosheen.

EXO 16:22 And it came to pass, that on yom hashishi they gathered twice as much lechem, two omers for one man; and all the nesi'im of the Edah came and told Moshe.

EXO 16:23 ‏האָט ער צו זײ געזאָגט: דאָס איז װאָס ה׳ האָט גערעדט: אַ רוּונג, אַ הײליקער שבת איז מאָרגן צו ה׳; װאָס איר װילט באַקן באַקט, און װאָס איר װילט קאָכן קאָכט, און אַלץ װאָס בלײַבט איבער, לײגט אײַך אַװעק צו האַלטן ביז אין דער פֿרי. edit

EXO 16:23 hot er tsu zei gezogt: dos iz vos Hashem hot geredt: a ruung, a heiliker Shabbos iz morgen tsu Hashem; vos ir vilt baken bakt, un vos ir vilt kochen kocht, un alts vos blaibt iber, leigt aich avek tsu halten biz in der peire.

EXO 16:23 And he said unto them, This is that which Hashem hath said, Tomorrow is a Shabbaton (day of rest) , Shabbos Kodesh unto Hashem ; bake that which ye will bake today, and boil that ye will boil; and that which remaineth over lay up for you for mishmeret (for keeping) until boker.

EXO 16:24 ‏האָבן זײ עס אַװעקגעלײגט ביז אין דער פֿרי, אַזױ װי משה האָט באַפֿױלן, און עס האָט נישט געשטונקען, און קײן װערים זײַנען דערין נישט געװען. edit

EXO 16:24 hoben zei es avekgeleigt biz in der peire, azoi vi Moshe hot bafoilen, un es hot nisht geshtunken, un kein verim zainen derin nisht geven.

EXO 16:24 And they laid it up, saving it until boker, as Moshe commanded; and it did not stink, neither was there any infestation therein.

EXO 16:25 ‏און משה האָט געזאָגט: עסט עס הײַנט, װאָרום הײַנט איז שבת צו ה׳, הײַנט װעט איר עס נישט געפֿינען אױפֿן פֿעלד. edit

EXO 16:25 un Moshe hot gezogt: est es haint, vorem haint iz Shabbos tsu Hashem, haint vet ir es nisht gefinen oifen feld.

EXO 16:25 And Moshe said, Eat that today; for today is a Shabbos unto Hashem ; today ye shall not find it in the sadeh.

EXO 16:26 ‏זעקס טעג זאָלט איר עס קלײַבן, אָבער אױפֿן זיבעטן טאָג איז שבת, דענצמאָל װעט עס נישט זײַן. edit

EXO 16:26 zeks teg zolt ir es klaiben, ober oifen zibeten tog iz Shabbos, dentsmol vet es nisht zain.

EXO 16:26 Sheshet yamim ye shall gather it; but on the yom hashevi'i, which is Shabbos, in it there shall be none.

EXO 16:27 ‏און עס איז געװען אױפֿן זיבעטן טאָג, זײַנען פֿון פֿאָלק אַרױסגעגאַנגען קלײַבן, אָבער זײ האָבן נישט געפֿונען. edit

EXO 16:27 un es iz geven oifen zibeten tog, zainen fun folk aroisgegangen klaiben, ober zei hoben nisht gefunen.

EXO 16:27 And it came to pass, that there went out some from HaAm on the yom hashevi'i to gather, and they found none.

EXO 16:28 ‏האָט ה׳ געזאָגט צו משהן: ביז װאַנען װעט איר נישט װעלן היטן מײַנע געבאָט און מײַנע לערנונגען? edit

EXO 16:28 hot Hashem gezogt tsu Mosheen: biz vanen vet ir nisht velen hiten maine gebot un maine lernungen?

EXO 16:28 And Hashem said unto Moshe, How long refuse ye to be shomer over My mitzvot and My torot?

EXO 16:29 ‏זעט, אַז ה׳ האָט אײַך געגעבן דעם שבת, גיט ער אײַך דערפֿאַר אין זעקסטן טאָג ברױט אױף צװײ טעג. זיצט איטלעכער בײַ זיך; קײנער זאָל נישט אַרױסגײן פֿון זײַן אָרט אין זיבעטן טאָג. edit

EXO 16:29 zet, az Hashem hot aich gegeben dem Shabbos, git er aich derfar in zeksten tog broit oif tsvei teg. zitst itlecher bai zich; keiner zol nisht aroisgein fun zain ort in zibeten tog.

EXO 16:29 See, that Hashem hath given you the Shabbos, therefore He giveth you on yom hashishi lechem for two days; abide ye every man in his place, let no man go out from his place on yom hashevi'i.

EXO 16:30 ‏און דאָס פֿאָלק האָט גערוט אין זיבעטן טאָג. edit

EXO 16:30 un dos folk hot geres in zibeten tog.

EXO 16:30 So HaAm rested on yom hashevi'i.

EXO 16:31 ‏און דאָס הױז פֿון יִשׂרָאֵל האָט גערופֿן דעם נאָמען דערפֿון מַן; און עס איז געװען אַזױ װי קאָריאַנדערזאָמען, װײַס; און דער טעם דערפֿון איז געװען אַזױ װי אַ פּלעצל אױף האָניק. edit

EXO 16:31 un dos hoiz fun Yisroel hot gerufen dem nomen derfun man; un es iz geven azoi vi korianderzomen, vais; un der tem derfun iz geven azoi vi a pletsl oif honik.

EXO 16:31 And Bais Yisroel called the shem thereof Manna; and it was like coriander seed, lavan (white) ; and the taste of it was like flat cakes fried in devash.

EXO 16:32 ‏און משה האָט געזאָגט: דאָס איז די זאַך װאָס ה׳ האָט באַפֿױלן: אַן עוֹמֶר-פֿול דערפֿון זאָל זײַן פֿאַר אַ היטונג אױף אײַערע דוֹר-דוֹרות, כּדי זײ זאָלן זען דאָס ברױט װאָס איך האָב אײַך געגעבן עסן אין דער מדבר, װען איך האָב אײַך אַרױסגעצױגן פֿון לאַנד מִצרַיִם. edit

EXO 16:32 un Moshe hot gezogt: dos iz di zach vos Hashem hot bafoilen: an eomer-ful derfun zol zain far a hitung oif aiere dor-dores, kedei zei zolen zen dos broit vos ich hob aich gegeben esen in der midbar, ven ich hob aich aroisgetsoigen fun land Mitsrayim.

EXO 16:32 And Moshe said, This is the thing which Hashem commandeth, Fill an omer of it to be mishmeret (kept) for your dorot; that they may see the lechem wherewith I have fed you in the midbar, when I brought you forth from Eretz Mitzrayim.

EXO 16:33 ‏און משה האָט געזאָגט צו אַהרֹנען: נעם אַ קרוג, און טו אַהין אַרײַן אַן עוֹמֶר-פֿול מַן, און שטעל עס אַװעק פֿאַר ה׳, פֿאַר אַ היטונג אױף אײַערע דוֹר-דוֹרות. edit

EXO 16:33 un Moshe hot gezogt tsu Aharonen: nem a krug, un tu ahin arain an eomer-ful man, un shtel es avek far Hashem, far a hitung oif aiere dor-dores.

EXO 16:33 And Moshe said unto Aharon, Take a jar, and put an omer full of manna therein, and lay it up before Hashem , to be kept for your dorot.

EXO 16:34 ‏אַזױ װי ה׳ האָט באַפֿױלן משהן, אַזױ האָט עס אַהרן אַװעקגעשטעלט פֿאַרן אָרון [הָעֵדוּת], ‏ פֿאַר אַ היטונג. edit

EXO 16:34 azoi vi Hashem hot bafoilen Mosheen, azoi hot es Aharon avekgeshtelt faran orn [haeides], far a hitung.

EXO 16:34 As Hashem commanded Moshe, so Aharon laid it up before the Edut (the [Ark] of the Testimony), for mishmeret (to be kept) .

EXO 16:35 ‏און די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל האָבן געגעסן דעם מַן פֿערציק יאָר, ביז זײ זײַנען געקומען צו באַװױנטן לאַנד; זײ האָבן געגעסן דעם מַן ביז זײ זײַנען געקומען צום ברעג פֿון לאַנד כּנַעַן. edit

EXO 16:35 un di kinder fun Yisroel hoben gegesen dem man fertsik yor, biz zei zainen gekumen tsu bavointen land; zei hoben gegesen dem man biz zei zainen gekumen tsum breg fun land Kenaan.

EXO 16:35 And the Bnei Yisroel did eat manna arba'im shanah, until they came to an eretz noshavet (an inhabited land) ; they did eat manna, until they came unto the borders of Eretz Kena'an.

EXO 16:36 ‏און אַן עוֹמֶר דאָס איז אַ צענטל אֵיפֿה. edit

EXO 16:36 un an eomer dos iz a tsentl eife.

EXO 16:36 Now an omer is the tenth part of an ephah.

EXO 17:1 ‏און די גאַנצע עדה ‏ פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל האָט געצױגן פֿון מדבר סין אױף זײערע ציִונגען, לױט דעם מױל פֿון ה׳, און זײ האָבן גערוט אין רפֿידים; און עס איז נישט געװען קײן װאַסער פֿאַרן פֿאָלק צום טרינקען. edit

EXO 17:1 un di gantse eide fun di kinder fun Yisroel hot getsoigen fun midbar Siyn oif zeyere tsiungen, loit dem moil fun Hashem, un zei hoben geres in Rephidim; un es iz nisht geven kein vaser faran folk tsum trinken.

EXO 17:1 And kol Adat Bnei Yisroel journeyed from the midbar of Sin, setting out, according to the commandment of Hashem , and encamped in Rephidim; and there was no mayim for HaAm to drink.

EXO 17:2 ‏און דאָס פֿאָלק האָט זיך געקריגט מיט משהן, און זײ האָבן געזאָגט: גיט אונדז װאַסער, מיר זאָלן טרינקען. האָט משה צו זײ געזאָגט: װאָס קריגט איר זיך מיט מיר? װאָס פּרוּװט איר ה׳? edit

EXO 17:2 un dos folk hot zich gekrigt mit Mosheen, un zei hoben gezogt: git undz vaser, mir zolen trinken. hot Moshe tsu zei gezogt: vos krigt ir zich mit mir? vos pruvet ir Hashem?

EXO 17:2 Wherefore the people did chide (quarrel, become dissatisfied with) Moshe, and said, Give us mayim that we may drink. And Moshe said unto them, Why chide ye with me? Why do ye put Hashem to the test?

EXO 17:3 ‏און דאָס פֿאָלק האָט דאָרטן געדאָרשט נאָך װאַסער, און דאָס פֿאָלק האָט געמורמלט אַקעגן משהן, און האָט געזאָגט: נאָך װאָס גאָר האָסטו אונדז אױפֿגעבראַכט פֿון מִצרַיִם, צו טײטן מיך און מײַנע קינדער און מײַנע פֿיך דורך דאָרשט? edit

EXO 17:3 un dos folk hot dorten gedorsht noch vaser, un dos folk hot gemurmlt akegen Mosheen, un hot gezogt: noch vos gor hostu undz oifgebracht fun Mitsrayim, tsu teiten mich un maine kinder un maine fich durch dorsht?

EXO 17:3 And HaAm thirsted there for mayim; and the people murmured against Moshe, and said, Why is this that thou hast brought us up out of Mitzrayim, to kill me and my banim and my livestock with tzama (thirst) ?

EXO 17:4 ‏האָט משה געשריען צו ה׳, אַזױ צו זאָגן: װאָס זאָל איך טאָן צו דעם דאָזיקן פֿאָלק? נאָך אַ ביסל און זײ װעלן מיך פֿאַרשטײנען. edit

EXO 17:4 hot Moshe geshrien tsu Hashem, azoi tsu zogen: vos zol ich ton tsu dem doziken folk? noch a bisel un zei velen mich farshteinen.

EXO 17:4 And Moshe cried unto Hashem , saying, What shall I do with this people? They are almost ready to stone me.

EXO 17:5 ‏האָט ה׳ געזאָגט צו משהן: גײ פֿאַרױס פֿאַרן פֿאָלק, און נעם מיט דיר פֿון די עלטסטע פֿון יִשׂרָאֵל; און דײַן שטעקן, װאָס דו האָסט מיט אים געשלאָגן דעם טײַך, נעם אין דײַן האַנט, און זאָלסט גײן. edit

EXO 17:5 hot Hashem gezogt tsu Mosheen: gei forois faran folk, un nem mit dir fun di eltste fun Yisroel; un dain shteken, vos du host mit im geshlogen dem taich, nem in dain hant, un zolst gein.

EXO 17:5 And Hashem said unto Moshe, Go on ahead of HaAm, and take with thee Ziknei Yisroel; and thy matteh (staff) wherewith thou struck the Nile, take in thine yad, and go.

EXO 17:6 ‏זע, איך װעל דאָרטן שטײן פֿאַר דיר אױפֿן פֿעלז {צוּר} אין חוֹרֵבֿ; און זאָלסט שלאָגן דעם פעלדזנשטײן ‏, און עס װעט אַרױסגײן פֿון אים װאַסער, און דאָס פֿאָלק װעט טרינקען. און משה האָט אַזױ געטאָן פֿאַר די אױגן פֿון די עלטסטע פֿון יִשׂרָאֵל. edit

EXO 17:6 ze, ich vel dorten shtein far dir oifen felz in Chorev; un zolst shlogen dem feldznshtein , un es vet aroisgein fun im vaser, un dos folk vet trinken. un Moshe hot azoi geton far di oigen fun di eltste fun Yisroel.

EXO 17:6 Hineni, I will stand before thee there upon the tzur in Chorev; thou shalt strike the tzur, and there shall come mayim out of it, that HaAm may drink. Moshe did so in the sight of the Ziknei Yisroel.

EXO 17:7 ‏און ער האָט גערופֿן דעם נאָמען פֿון דעם אָרט מַסָה און מריבֿה, פֿון װעגן דעם קריגן זיך פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, און פֿון װעגן זײער פּרוּװן ג-ט, אַזױ צו זאָגן: איז ה׳ פֿאַראַן צװישן אונדז אָדער נישט? edit

EXO 17:7 un er hot gerufen dem nomen fun dem ort Massah un Merivat-Kadesh, fun vegen dem krigen zich fun di kinder fun Yisroel, un fun vegen zeyer pruven g-t, azoi tsu zogen: iz Hashem faran tsvishen undz oder nisht?

EXO 17:7 And he called the shem of the place Massah (Testing) , and Merivah (Dissatisfaction) , because of the riv (chiding, quarreling) of the Bnei Yisroel, and because they put Hashem to the test, saying, Is Hashem among us, or not?

EXO 17:8 ‏און עַמָלֵק איז געקומען, און האָט מלחמה געהאַלטן מיט יִשׂרָאֵל אין רפֿידים. edit

EXO 17:8 un Amalek iz gekumen, un hot milchome gehalten mit Yisroel in Rephidim.

EXO 17:8 Then came Amalek, and did battle against Yisroel in Rephidim.

EXO 17:9 ‏האָט משה געזאָגט צו יְהוֹשועַן: ‏ קלײַב אונדז אױס מענער, און גײ אַרױס, האַלט מלחמה מיט עַמָלֵק. מאָרגן װעל איך זיך שטעלן אױפֿן שפּיץ באַרג, מיט דעם שטעקן פֿון האלֹקים אין מײַן האַנט. edit

EXO 17:9 hot Moshe gezogt tsu Yehoshuaen: klaib undz ois mener, un gei arois, halt milchome mit Amalek. morgen vel ich zich shtelen oifen shpits barg, mit dem shteken fun HaElokim in main hant.

EXO 17:9 And Moshe said unto Yehoshua, Choose for us anashim, and go out, do battle with Amalek; tomorrow I will station myself on the top of the hill with the matteh HaElohim in mine yad.

EXO 17:10 ‏האָט יְהוֹשועַ געטאָן אַזױ װי משה האָט אים אָנגעזאָגט – מלחמה צו האַלטן מיט עַמָלֵק. און משה, אַהרן, און חור זײַנען אַרױפֿגעגאַנגען אױפֿן שפּיץ באַרג. edit

EXO 17:10 hot Yehoshua geton azoi vi Moshe hot im ongezogt – milchome tsu halten mit Amalek. un Moshe, Aharon, un Chur zainen aroifgegangen oifen shpits barg.

EXO 17:10 So Yehoshua did as Moshe had said to him, and did battle with Amalek; and Moshe, Aharon, and Chur went up to the top of the hill.

EXO 17:11 ‏און עס איז געװען, װי משה האָט אױפֿגעהױבן זײַן האַנט, אַזױ האָט גוֹבר געװען יִשׂרָאֵל, און װי ער האָט אַראָפּגעלאָזט זײַן האַנט, אַזױ האָט גוֹבר געװען עַמָלֵק. edit

EXO 17:11 un es iz geven, vi Moshe hot oifgehoiben zain hant, azoi hot Gever geven Yisroel, un vi er hot aropgelozt zain hant, azoi hot Gever geven Amalek.

EXO 17:11 And it came to pass, as long as Moshe held up his yad, that Yisroel prevailed; and when he let down his yad, Amalek prevailed.

EXO 17:12 ‏און משהס הענט זײַנען געװאָרן שװער; האָבן זײ גענומען אַ שטײן און אַװעקגעלײגט אונטער אים, און ער האָט זיך דערױף געזעצט. און אַהרן און חור האָבן אונטערגעלענט זײַנע הענט, אײנער פֿון דער זײַט, און אײנער פֿון דער אַנדער זײַט; און זײַנע הענט זײַנען געבליבן פֿעסט ביז זון-אונטערגאַנג. edit

EXO 17:12 un Moshes hent zainen gevoren shver; hoben zei genumen a shtein un avekgeleigt unter im, un er hot zich deroif gezetst. un Aharon un Chur hoben untergelent zaine hent, einer fun der zait, un einer fun der ander zait; un zaine hent zainen gebliben fest biz zun-untergang.

EXO 17:12 When the hands of Moshe grew heavy, they took an even (stone) , and put it under him, and he sat thereon; and Aharon and Chur supported his hands, the one on the one side, and the other on the other side; and his hands held emunah (steady) until bo hashemesh (sunset) .

EXO 17:13 ‏און יְהוֹשועַ האָט פֿאַרשלאַפט עַמָלֵק און זײַן פֿאָלק מיטן שאַרף פֿון שװערד. edit

EXO 17:13 un Yehoshua hot farshlaפt Amalek un zain folk miten sharf fun shverd.

EXO 17:13 And Yehoshua disabled Amalek and his army with the edge of the cherev.

EXO 17:14 ‏און ה׳ האָט געזאָגט צו משהן: שרײַב דאָס אױף פֿאַר אַ געדעכעניש אין אַ בוך, און טו עס אין די אױערן פֿון יְהוֹשועַן, אַז אױסמעקן װעל איך אױסמעקן דעם זֵכר פֿון עַמָלֵק, פֿון אונטערן הימל. edit

EXO 17:14 un Hashem hot gezogt tsu Mosheen: shraib dos oif far a gedechenish in a buch, un tu es in di oieren fun Yehoshuaen, az oismeken vel ich oismeken dem Zecher fun Amalek, fun unteren himel.

EXO 17:14 And Hashem said unto Moshe, Write this for a zikaron (memorial, remembering) in a sefer, and rehearse it in the ears of Yehoshua; for I will utterly efface the memory of Amalek from under Shomayim.

EXO 17:15 ‏און משה האָט געבױט אַ מזבח, און האָט גערופֿן זײַן נאָמען ה׳-נִסי. edit

EXO 17:15 un Moshe hot geboit a mizbeyech, un hot gerufen zain nomen Hashem-Nisi.

EXO 17:15 And Moshe built a Mizbe'ach, and called the shem of it Hashem Nissi ( Hashem is my Standard) ;

EXO 17:16 ‏און ער האָט געזאָגט: פֿאַר װאָר, די האַנט אױפֿן טראָן פֿון ה׳! מלחמה איז בײַ ה׳ מיט עַמָלֵק פֿון דָור צו דָור. edit

EXO 17:16 un er hot gezogt: far vor, di hant oifen tron fun Hashem! milchome iz bai Hashem mit Amalek fun dor tsu dor.

EXO 17:16 For he said, Because a yad has been against the kes Hashem (throne of Hashem ) , Hashem hath milchamah against Amalek from dor to dor.

EXO 18:1 ‏און יִתרוֹ דער פּריסטער פֿון מִדיָן, משהס שװער, האָט געהערט אַלץ װאָס אלֹקים האָט געטאָן צו משהן, און צו זײַן פֿאָלק יִשׂרָאֵל, װי ה׳ האָט אַרױסגעצױגן יִשׂרָאֵל פֿון מִצרַיִם. edit

EXO 18:1 un Yitro der prister fun Midyan, Moshes shver, hot gehert alts vos Elokim hot geton tsu Mosheen, un tsu zain folk Yisroel, vi Hashem hot aroisgetsoigen Yisroel fun Mitsrayim.

EXO 18:1 When Yitro, the kohen of Midyan, Mosheʼs khoten (father-in-law) , heard of all that Elohim had done for Moshe, and for Yisroel His people, and that Hashem had brought Yisroel out of Mitzrayim;

EXO 18:2 ‏האָט יִתרוֹ, משהס שװער, גענומען צִפּוֹרָה, משהס װײַב, נאָך דעם װי ער האָט זי געהאַט אַװעקגעשיקט, edit

EXO 18:2 hot Yitro, Moshes shver, genumen Tsipporah, Moshes vaib, noch dem vi er hot zi gehat avekgeshikt,

EXO 18:2 Then Yitro, Mosheʼs khoten, received Tzipporah, Mosheʼs wife, after Moshe had sent her away,

EXO 18:3 ‏און אירע צװײ זין, װאָס דער נאָמען פֿון אײנעם איז געװען גֵרשוֹם, װײַל ער האָט געזאָגט: איך בין אַ פֿרעמדער אין אַ פֿרעמדן לאַנד, edit

EXO 18:3 un ire tsvei zin, vos der nomen fun einem iz geven Gershom, vail er hot gezogt: ich bin a fremder in a fremden land,

EXO 18:3 And her two banim; of which the shem of the one was Gershom; for he said, I have been a ger in a foreign land;

EXO 18:4 ‏און דער נאָמען פֿון אַנדערן איז געװען אֶליעֶזֶר, װײַל: דער ג-ט פֿון מײַן פֿאָטער איז מיר געװען צו הילף, און ער האָט מיך מציל געװען פֿון פַּרעהס שװערד. edit

EXO 18:4 un der nomen fun anderen iz geven Eliezer, vail: der g-t fun main foter iz mir geven tsu hilf, un er hot mich matsl geven fun Pharaohs shverd.

EXO 18:4 And the shem of the other was Eli'ezer; for the Elohei Avi, said he, was ezri (my help) , and delivered me from the cherev of Pharaoh;

EXO 18:5 ‏און יִתרוֹ, משהס שװער, איז געקומען מיט זײַנע זין און זײַן װײַב צו משהן אין דעם מדבר װאָס ער האָט דאָרטן גערוט, בײַם באַרג פֿון האלֹקים. edit

EXO 18:5 un Yitro, Moshes shver, iz gekumen mit zaine zin un zain vaib tsu Mosheen in dem midbar vos er hot dorten geres, baim barg fun HaElokim.

EXO 18:5 And Yitro, Mosheʼs khoten, came with his banim and his isha unto Moshe into the midbar, where he encamped at the Har HaElohim;

EXO 18:6 ‏און ער האָט געלאָזט זאָגן משהן: איך דײַן שװער יִתרוֹ קום צו דיר, און דײַן װײַב, און אירע צװײ זין מיט איר. edit

EXO 18:6 un er hot gelozt zogen Mosheen: ich dain shver Yitro kum tsu dir, un dain vaib, un ire tsvei zin mit ir.

EXO 18:6 And he said unto Moshe, I thy khoten (father-in-law) Yitro am come unto thee, and thy isha, and her two banim with her.

EXO 18:7 ‏איז משה אַרױסגעגאַנגען אַנטקעגן זײַן שװער, און ער האָט זיך געבוקט, און האָט אים געקושט, און זײ האָבן אײנער דעם אַנדערן געפֿרעגט אױף פֿריד, און זײ זײַנען אַרײַנגעגאַנגען אין געצעלט. edit

EXO 18:7 iz Moshe aroisgegangen antkegen zain shver, un er hot zich gebukt, un hot im gekusht, un zei hoben einer dem anderen gefregt oif frid, un zei zainen araingegangen in getselt.

EXO 18:7 And Moshe went out to meet his khoten, bowed low, and kissed him; and they asked each other of their shalom (welfare) ; and they came into the ohel.

EXO 18:8 ‏און משה האָט דערצײלט זײַן שװער אַלץ װאָס ה׳ האָט געטאָן צו פַּרעהן און צו מִצרַיִם פֿון װעגן יִשׂרָאֵל, אַל די מאַטערניש װאָס זײ האָט געטראָפֿן אױפֿן װעג, און װי ה׳ האָט זײ מציל געװען. edit

EXO 18:8 un Moshe hot dertseilt zain shver alts vos Hashem hot geton tsu Pharaohen un tsu Mitsrayim fun vegen Yisroel, al di maternish vos zei hot getrofen oifen veg, un vi Hashem hot zei matsl geven.

EXO 18:8 And Moshe told his khoten all that Hashem had done unto Pharaoh and to the Egyptians for the sake of Yisroel, and all the travail that had befallen them along the derech, and how Hashem saved and delivered them.

EXO 18:9 ‏האָט זיך יִתרוֹ געפֿרײט איבער אַלעם גוטן װאָס ה׳ האָט געטאָן צו יִשׂרָאֵל, װאָס ער האָט זײ מציל געװען פֿון דער האַנט פֿון מִצרַיִם. edit

EXO 18:9 hot zich Yitro gefreit iber alem guten vos Hashem hot geton tsu Yisroel, vos er hot zei matsl geven fun der hant fun Mitsrayim.

EXO 18:9 And Yitro rejoiced for all the tovah which Hashem had done for Yisroel, whom He had delivered out of the hand of the Egyptians.

EXO 18:10 ‏און יִתרוֹ האָט געזאָגט: ברוך ה׳ װאָס האָט אײַך מציל געװען פֿון דער האַנט פֿון מִצרַיִם, און פֿון דער האַנט פֿון פַּרעהן; װאָס ער האָט מציל געװען דאָס פֿאָלק פֿון אונטער דער האַנט פֿון מִצרַיִם. edit

EXO 18:10 un Yitro hot gezogt: Baruch Hashem vos hot aich matsl geven fun der hant fun Mitsrayim, un fun der hant fun Pharaohen; vos er hot matsl geven dos folk fun unter der hant fun Mitsrayim.

EXO 18:10 And Yitro said, Baruch Hashem , Who hath rescued you out of the hand of the Egyptians, and out of the hand of Pharaoh, and Who hath delivered HaAm from under the hand of the Egyptians.

EXO 18:11 ‏אַצונד װײס איך, אַז ה׳ איז גרעסער פֿון אַלע ג-טער, װאָרום דערפֿאַר װאָס זײ האָבן געמוטװיליקט איז דאָס געקומען אױף זײ. edit

EXO 18:11 atsund veis ich, az Hashem iz greser fun ale g-ter, vorem derfar vos zei hoben gemutvilikt iz dos gekumen oif zei.

EXO 18:11 Now I have da'as that Hashem is gadol than kol haelohim; for in the thing wherein they dealt proudly He was above them.

EXO 18:12 ‏און יִתרוֹ, משהס שװער, האָט געבראַכט אַ בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה} און שלאַכטאָפּפֿער {זֶבַֿח} צו אלֹקים; און אַהרן און אַלע עלטסטע פֿון יִשׂרָאֵל זײַנען געקומען עסן ברױט מיט משהס שװער פֿאַר האלֹקים. edit

EXO 18:12 un Yitro, Moshes shver, hot gebracht a brandopfer un shlachtopfer tsu Elokim; un Aharon un ale eltste fun Yisroel zainen gekumen esen broit mit Moshes shver far HaElokim.

EXO 18:12 And Yitro, Mosheʼs khoten, brought an olah and zevakhim for Elohim; and Aharon came, and kol Ziknei Yisroel, to eat lechem with Mosheʼs khoten before HaElohim.

EXO 18:13 ‏און עס איז געװען אױף מאָרגן, האָט זיך משה געזעצט משפּטן דאָס פֿאָלק, און דאָס פֿאָלק איז געשטאַנען פֿאַר משהן פֿונעם פֿרימאָרגן ביזן אָװנט. edit

EXO 18:13 un es iz geven oif morgen, hot zich Moshe gezetst mishpeten dos folk, un dos folk iz geshtanen far Mosheen funem frimorgen bizen ovent.

EXO 18:13 And it came to pass on next day, that Moshe sat to judge HaAm; and HaAm stood around Moshe from the boker unto erev.

EXO 18:14 ‏האָט משהס שװער צוגעזען אַלץ װאָס ער טוט מיט דעם פֿאָלק, און ער האָט געזאָגט: װאָס איז די דאָזיקע זאַך װאָס דו טוסט מיט דעם פֿאָלק? פֿאַר װאָס זיצסט דו אַלײן, און דאָס גאַנצע פֿאָלק שטײט פֿאַר דיר פֿון פֿרימאָרגן ביז אָװנט? edit

EXO 18:14 hot Moshes shver tsugezen alts vos er tut mit dem folk, un er hot gezogt: vos iz di dozike zach vos du tust mit dem folk? far vos zitsst du alein, un dos gantse folk shteit far dir fun frimorgen biz ovent?

EXO 18:14 And when Mosheʼs khoten saw all that he was doing for HaAm, he said, What is this thing that thou doest to the people? Why sittest thou thyself alone, and kol HaAm stand around thee from boker unto erev?

EXO 18:15 ‏האָט משה געזאָגט צו זײַן שװער: װײַל דאָס פֿאָלק קומט צו מיר פֿרעגן בײַ אלֹקים; edit

EXO 18:15 hot Moshe gezogt tsu zain shver: vail dos folk kumt tsu mir fregen bai Elokim;

EXO 18:15 And Moshe said unto his khoten, Because HaAm come unto me to inquire of Elohim;

EXO 18:16 ‏אַז זײ האָבן אַ זאַך, קומט זי פֿאַר מיר, און איך משפּט צװישן אַ מאַן און צװישן זײַן חבֿר, און מאַך װיסן די געזעצן פֿון האלֹקים און זײַנע לערנונגען. edit

EXO 18:16 az zei hoben a zach, kumt zi far mir, un ich mishpot tsvishen a man un tsvishen zain chever, un mach visen di gezetsen fun HaElokim un zaine lernungen.

EXO 18:16 When they have a matter, they come unto me; and I judge between one and another, and I do make them know the chukkei HaElohim, and His torot.

EXO 18:17 ‏האָט משהס שװער צו אים געזאָגט: נישט גוט איז די זאַך װאָס דו טוסט. edit

EXO 18:17 hot Moshes shver tsu im gezogt: nisht gut iz di zach vos du tust.

EXO 18:17 And Mosheʼs khoten said unto him, The thing that thou doest is not tov.

EXO 18:18 ‏מיד װעסטו מיד װערן, אי דו, אי דאָס דאָזיקע פֿאָלק װאָס מיט דיר, װײַל די זאַך איז צו שװער פֿאַר דיר; קענסט עס נישט טאָן אַלײן. edit

EXO 18:18 mid vestu mid veren, i du, i dos dozike folk vos mit dir, vail di zach iz tsu shver far dir; kenst es nisht ton alein.

EXO 18:18 Thou wilt surely wear out, both thou, and HaAm hazeh that is with thee; for this thing is too heavy for thee; thou art not able to perform it thyself alone.

EXO 18:19 ‏אַצונד הער צו מײַן קֹול; איך װעל דיר אַן עצה געבן, און אלֹקים װעט זײַן מיט דיר: זײַ דו דעם פֿאָלק פֿאַר האלֹקים, און דו זאָלסט ברענגען די זאַכן צו האלֹקים. edit

EXO 18:19 atsund her tsu main kol; ich vel dir an eitse geben, un Elokim vet zain mit dir: zai du dem folk far HaElokim, un du zolst brengen di zachen tsu HaElokim.

EXO 18:19 Shema (pay heed) now unto my voice, I will give thee counsel, and may Elohim be with thee; be thou for HaAm before HaElohim, that thou mayest bring the disputes unto HaElohim;

EXO 18:20 ‏און זאָלסט זײ קלאָר מאַכן די געזעצן און די לערנונגען, און זײ מאַכן װיסן דעם װעג װאָס זײ זאָלן אין אים גײן, און די טוּונג װאָס זײ זאָלן טאָן. edit

EXO 18:20 un zolst zei klor machen di gezetsen un di lernungen, un zei machen visen dem veg vos zei zolen in im gein, un di tuung vos zei zolen ton.

EXO 18:20 And thou shalt teach them chukkim and torot, and shalt show them the derech wherein they must walk, and the ma'aseh that they must do.

EXO 18:21 ‏און דו זאָלסט זען פֿון גאַנצן פֿאָלק טױגלעכע מענטשן, יראי אלֹקים, אמתע מענטשן, װאָס האָבן פֿײַנט גײַציקײט, און זאָלסט זײ מאַכן איבער זײ פֿאַר עלטסטע פֿון טױזנט, עלטסטע פֿון הונדערט, עלטסטע פֿון פֿופֿציק, און עלטסטע פֿון צען. edit

EXO 18:21 un du zolst zen fun gantsen folk toigleche mentshen, yeri Elokim, emese mentshen, vos hoben faint gaitsikeit, un zolst zei machen iber zei far eltste fun toiznt, eltste fun hundert, eltste fun fuftsik, un eltste fun tsen.

EXO 18:21 Moreover thou shalt provide out of kol HaAm anshei chayil (able men) , yirei Elohim, anshei emes, hating bribes; and place such over them, to be over thousands, and over hundreds, over fifties, and over tens;

EXO 18:22 ‏און זײ זאָלן משפּטן דאָס פֿאָלק צו יעטװעדער צײַט; און עס װעט זײַן, יעטװעדער גרױסע זאַך װעלן זײ ברענגען צו דיר, און יעטװעדער קלײנע זאַך װעלן זײ אַלײן משפּטן, און זײ װעלן דיר פֿאַרגרינגערן, און מיטטראָגן מיט דיר. edit

EXO 18:22 un zei zolen mishpeten dos folk tsu yetveder tsait; un es vet zain, yetveder groise zach velen zei brengen tsu dir, un yetveder kleine zach velen zei alein mishpeten, un zei velen dir fargringeren, un mittrogen mit dir.

EXO 18:22 And let them judge HaAm at all times; and it shall be, that every davar hagadol they shall bring unto thee, but every davar hakaton they shall judge; so shall it be eased for thyself, and they shall bear the burden with thee.

EXO 18:23 ‏אױב דו װעסט טאָן די דאָזיקע זאַך, און אלֹקים װעט דיר אַזױ הײסן, װעסטו קענען באַשטײן, און אױך דאָס דאָזיקע גאַנצע פֿאָלק װעט גײן אַהײם אין שלום. edit

EXO 18:23 oib du vest ton di dozike zach, un Elokim vet dir azoi heisen, vestu kenen bashtein, un oich dos dozike gantse folk vet gein aheim in sholem.

EXO 18:23 If thou shalt do this thing, and Elohim command thee so, then thou shalt be able to endure, and kol HaAm hazeh shall also go to their place in shalom.

EXO 18:24 ‏האָט משה צוגעהערט צו דעם קֹול פֿון זײַן שװער, און ער האָט געטאָן אַלץ װאָס ער האָט געזאָגט. edit

EXO 18:24 hot Moshe tsugehert tsu dem kol fun zain shver, un er hot geton alts vos er hot gezogt.

EXO 18:24 So Moshe paid heed to the voice of his khoten, and did all that he had said.

EXO 18:25 ‏און משה האָט אױסגעקליבן טױגלעכע מענטשן פֿון גאַנץ יִשׂרָאֵל, און האָט זײ געמאַכט פֿאַר הױפּטלײַט איבערן פֿאָלק, פֿאַר עלטסטע פֿון טױזנט, עלטסטע פֿון הונדערט, עלטסטע פֿון פֿופֿציק, און עלטסטע פֿון צען. edit

EXO 18:25 un Moshe hot oisgekliben toigleche mentshen fun gants Yisroel, un hot zei gemacht far hoiptlait iberen folk, far eltste fun toiznt, eltste fun hundert, eltste fun fuftsik, un eltste fun tsen.

EXO 18:25 And Moshe chose anshei chayil out of kol Yisroel, and made them rashim over HaAm, over thousands, hundreds, fifties, and tens.

EXO 18:26 ‏און זײ האָבן געמשפּט דאָס פֿאָלק צו יעטװעדער צײַט; אַ שװערע זאַך האָבן זײ געבראַכט צו משהן, און יעטװעדער קלײנע זאַך האָבן זײ אַלײן געמשפּט. edit

EXO 18:26 un zei hoben gemishpet dos folk tsu yetveder tsait; a shvere zach hoben zei gebracht tsu Mosheen, un yetveder kleine zach hoben zei alein gemishpet.

EXO 18:26 And they judged HaAm at all times; the davar hakasheh (difficult case) they brought unto Moshe, but every devar hakaton they judged themselves.

EXO 18:27 ‏און משה האָט אַרױסבאַלײט זײַן שװער, און ער איז זיך אַװעקגעגאַנגען אין זײַן לאַנד. edit

EXO 18:27 un Moshe hot aroisbaleit zain shver, un er iz zich avekgegangen in zain land.

EXO 18:27 And Moshe let his khoten depart; and he went his way into his own land.

EXO 19:1 ‏אין דריטן חוֹדש נאָכן אַרױסגײן פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל פֿון לאַנד מִצרַיִם, אין דעם דאָזיקן טאָג, זײַנען זײ אָנגעקומען אין מדבר סינַי. edit

EXO 19:1 in driten Chodesh nochen aroisgein fun di kinder fun Yisroel fun land Mitsrayim, in dem doziken tog, zainen zei ongekumen in midbar Sinai.

EXO 19:1 In the chodesh hashelishi (third new moon) , after the Bnei Yisroel had their exodus from Eretz Mitzrayim, on that very day they came into the Midbar Sinai.

EXO 19:2 ‏און אַז זײ האָבן געצױגן פֿון רפֿידים, און זײַנען געקומען אין מדבר סינַי, האָבן זײ גערוט אין מדבר; און יִשׂרָאֵל האָט דאָרטן גערוט אַקעגן באַרג. edit

EXO 19:2 un az zei hoben getsoigen fun Rephidim, un zainen gekumen in midbar Sinai, hoben zei geres in midbar; un Yisroel hot dorten geres akegen barg.

EXO 19:2 For they were departed from Rephidim, and were come to Midbar Sinai, and had encamped in the midbar; and there Yisroel camped before HaHar.

EXO 19:3 ‏און משה איז אַרױפֿגעגאַנגען צו האלֹקים, און ה׳ האָט גערופֿן צו אים פֿון באַרג, אַזױ צו זאָגן: אַזױ זאָלסטו זאָגן צום הױז פֿון יעקבֿ, און דערצײלן די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל: edit

EXO 19:3 un Moshe iz aroifgegangen tsu HaElokim, un Hashem hot gerufen tsu im fun barg, azoi tsu zogen: azoi zolstu zogen tsum hoiz fun Yaakov, un dertseilen di kinder fun Yisroel:

EXO 19:3 And Moshe went up to HaElohim, and Hashem called out unto him from HaHar, saying, Thus shalt thou say to the Bais Ya'akov, and declare unto the Bnei Yisroel;

EXO 19:4 ‏איר האָט געזען װאָס איך האָב געטאָן צו מִצרַיִם, און װי איך האָב אײַך געטראָגן אױף אָדלערפליגלען, און האָב אײַך געבראַכט צו מיר. edit

EXO 19:4 ir hot gezen vos ich hob geton tsu Mitsrayim, un vi ich hob aich getrogen oif odlerפliglen, un hob aich gebracht tsu mir.

EXO 19:4 You yourselves have seen what I did unto the Mitzrayim, and how I carried you on eaglesʼ wings, and brought you unto Myself.

EXO 19:5 ‏און אַצונד, אױב צוהערן װעט איר צוהערן צו מײַן קֹול, און איר װעט היטן מײַן בְּרִית, װעט איר זײַן מײַן באַזונדער אײגנס פֿון צװישן אַלע אומות; װאָרום צו מיר געהערט די גאַנצע ערד. edit

EXO 19:5 un atsund, oib tsuheren vet ir tsuheren tsu main kol, un ir vet hiten main bris, vet ir zain main bazunder eigens fun tsvishen ale umes; vorem tsu mir gehert di gantse erd.

EXO 19:5 Now therefore, if ye will obey My voice very carefully, and be shomer over My brit, then ye shall be a segullah (treasured possession) unto Me above all people; for kol ha'aretz is Mine;

EXO 19:6 ‏און איר װעט מיר זײַן אַ קיניגרײַך פֿון כֹּהנים, און אַ הײליק פֿאָלק. דאָס זײַנען די װערטער װאָס דו זאָלסט רעדן צו די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל. edit

EXO 19:6 un ir vet mir zain a kinigraich fun koyanim, un a heilik folk. dos zainen di verter vos du zolst reden tsu di kinder fun Yisroel.

EXO 19:6 And ye shall be unto Me a mamlechet kohanim, and a goy kadosh. These are the words which thou shalt recount unto the Bnei Yisroel.

EXO 19:7 ‏און משה איז געקומען און האָט צונױפֿגערופֿן די עלטסטע פֿון פֿאָלק, און ער האָט פֿאַר זײ געלײגט אַלע די דאָזיקע װערטער װאָס ה׳ האָט אים באַפֿױלן. edit

EXO 19:7 un Moshe iz gekumen un hot tsunoifgerufen di eltste fun folk, un er hot far zei geleigt ale di dozike verter vos Hashem hot im bafoilen.

EXO 19:7 And Moshe came and summoned the Ziknei HaAm, and set authoritatively before their faces all these words just as Hashem commanded him.

EXO 19:8 ‏האָט געענטפֿערט דאָס גאַנצע פֿאָלק אין אײנעם און געזאָגט: אַלץ װאָס ה׳ האָט גערעדט, װעלן מיר טאָן. און משה האָט צוריקגעבראַכט די װערטער פֿון פֿאָלק צו ה׳. edit

EXO 19:8 hot geentfert dos gantse folk in einem un gezogt: alts vos Hashem hot geredt, velen mir ton. un Moshe hot tsurikgebracht di verter fun folk tsu Hashem.

EXO 19:8 And kol HaAm answered together, and said, All that Hashem hath spoken we will do. And Moshe brought back the words of HaAm unto Hashem .

EXO 19:9 ‏און ה׳ האָט געזאָגט צו משהן: זע, איך קום צו דיר אין אַ געדיכטן װאָלקן, כּדי דאָס פֿאָלק זאָל הערן װי איך רעד מיט דיר, און אױך אין דיר זאָלן זײ גלױבן ‏ אױף אײביק. און משה האָט דערצײלט די װערטער פֿון פֿאָלק צו ה׳. edit

EXO 19:9 un Hashem hot gezogt tsu Mosheen: ze, ich kum tsu dir in a gedichten volken, kedei dos folk zol heren vi ich red mit dir, un oich in dir zolen zei gloiben oif eibik. un Moshe hot dertseilt di verter fun folk tsu Hashem.

EXO 19:9 And Hashem said unto Moshe, Hinei, I am coming unto thee in a thick cloud, that HaAm may hear when I speak with thee, and believe thee l'olam. Then Moshe told the words of HaAm unto Hashem .

EXO 19:10 ‏און ה׳ האָט געזאָגט צו משהן: גײ צום פֿאָלק, און זאָלסט זײ הײליקן הײַנט און מאָרגן, און זײ זאָלן װאַשן זײערע קלײדער; edit

EXO 19:10 un Hashem hot gezogt tsu Mosheen: gei tsum folk, un zolst zei heiliken haint un morgen, un zei zolen vashen zeyere kleider;

EXO 19:10 So Hashem said unto Moshe, Go unto HaAm, and set them apart as kodesh today and tomorrow, and let them wash their clothing,

EXO 19:11 ‏און זײ זאָלן זײַן אָנגעברײט אױפֿן דריטן טאָג ‏, ‏ װאָרום אױפֿן דריטן טאָג װעט ה׳ אַראָפּנידערן פֿאַר די אױגן פֿון גאַנצן פֿאָלק אױפֿן באַרג סינַי. edit

EXO 19:11 un zei zolen zain ongebreit oifen driten tog , vorem oifen driten tog vet Hashem aropnideren far di oigen fun gantsen folk oifen barg Sinai.

EXO 19:11 And be ready by Yom HaShelishi; for Yom HaShelishi Hashem will come down in the sight of kol HaAm upon Mt. Sinai.

EXO 19:12 ‏און זאָלסט אָפּגרענעצן דאָס פֿאָלק רונד אַרום, אַזױ צו זאָגן: היט אײַך אַרױפֿצוגײן אױפֿן באַרג, אָדער זיך אָנרירן אָן זײַן ברעג. איטלעכער װאָס רירט זיך אָן אָן דעם באַרג זאָל טײטן געטײט װערן; edit

EXO 19:12 un zolst opgrenetsen dos folk rund arum, azoi tsu zogen: hit aich aroiftsugein oifen barg, oder zich onriren on zain breg. itlecher vos rirt zich on on dem barg zol teiten geteit veren;

EXO 19:12 And thou shalt set boundaries unto HaAm all around, saying, Take heed to yourselves, that ye go not up into HaHar, or touch the edge of it; whosoever toucheth HaHar shall be surely put to death;

EXO 19:13 ‏אַ האַנט זאָל זיך נישט אָנרירן אָן אים, נײַערט פֿאַרשטײנען זאָל ער פֿאַרשטײנט װערן, אָדער שיסן זאָל ער געשאָסן װערן; סײַ אַ בהמה, סײַ אַ מענטש, זאָל ער נישט בלײַבן לעבן. ערשט אַז דער האָרן גיט אַן אױסגעצױגענעם בלאָז, מעגן זײ אַרױפֿגײן אױפֿן באַרג. edit

EXO 19:13 a hant zol zich nisht onriren on im, naiert farshteinen zol er farshteint veren, oder shisen zol er geshosen veren; sai a beheime, sai a mentsh, zol er nisht blaiben leben. ersht az der haren git an oisgetsoigenem bloz, megen zei aroifgein oifen barg.

EXO 19:13 There shall no yad touch him, but he shall surely be stoned, or surely mortally shot; whether it be behemah or ish, it shall not live; when the yovel soundeth long, they shall come up to HaHar.

EXO 19:14 ‏האָט משה אַראָפּגענידערט פֿון באַרג צום פֿאָלק, און האָט געהײליקט דאָס פֿאָלק, און זײ האָבן געװאַשן זײערע קלײדער. edit

EXO 19:14 hot Moshe aropgenidert fun barg tsum folk, un hot geheilikt dos folk, un zei hoben gevashen zeyere kleider.

EXO 19:14 So Moshe came down from HaHar unto HaAm, and set apart as kodesh HaAm; and they washed their clothes.

EXO 19:15 ‏און ער האָט געזאָגט צום פֿאָלק: זײַט אָנגעברײט אױפֿן דריטן טאָג; איר זאָלט נישט גענענען צו אַ פֿרױ. edit

EXO 19:15 un er hot gezogt tsum folk: zait ongebreit oifen driten tog; ir zolt nisht genenen tsu a froi.

EXO 19:15 Then he said to HaAm, Be ready by Sheloshet Yamim; come not into your isha.

EXO 19:16 ‏און עס איז געװען אױפֿן דריטן טאָג, װי עס איז געװאָרן פֿרימאָרגן, אַזױ זײַנען געװאָרן דונערן און בליצן, און אַ שװערער װאָלקן אױפֿן באַרג, און דער קֹול פֿון שופֿר איז געװען זײער שטאַרק, און דאָס גאַנצע פֿאָלק װאָס אין לאַגער האָט געציטערט. edit

EXO 19:16 un es iz geven oifen driten tog, vi es iz gevoren frimorgen, azoi zainen gevoren duneren un blitsen, un a shverer volken oifen barg, un der kol fun shoifer iz geven zeyer shtark, un dos gantse folk vos in lager hot getsitert.

EXO 19:16 And it came to pass on the Yom HaShelishi when the boker was breaking, that there were thunderings and lightnings, and a heavy cloud upon HaHar, and the blast of the shofar exceeding loud; so that kol HaAm that was in the machaneh trembled with terror.

EXO 19:17 ‏און משה האָט אַרױסגעפֿירט דאָס פֿאָלק פֿון לאַגער האלֹקים אַנטקעגן, און זײ האָבן זיך געשטעלט אונטערן באַרג. edit

EXO 19:17 un Moshe hot aroisgefirt dos folk fun lager HaElokim antkegen, un zei hoben zich geshtelt unteren barg.

EXO 19:17 And Moshe led HaAm forth out of the machaneh to encounter HaElohim; and they stood at the foot of HaHar.

EXO 19:18 ‏און דער באַרג סינַי איז געװען אין גאַנצן אין רױך, פֿון װעגן װאָס ה׳ האָט אַראָפּגענידערט אױף אים מיט פֿײַער; און זײַן רױך איז אױפֿגעגאַנגען אַזױ װי דער רױך פֿון אַ קאַלכאױװן, און דער גאַנצער באַרג האָט זײער געציטערט. edit

EXO 19:18 un der barg Sinai iz geven in gantsen in roich, fun vegen vos Hashem hot aropgenidert oif im mit faier; un zain roich iz oifgegangen azoi vi der roich fun a kalchoiven, un der gantser barg hot zeyer getsitert.

EXO 19:18 And Mt. Sinai was altogether smoking, because Hashem descended upon it in eish; and the smoke thereof ascended as the smoke of the furnace, and kol HaHar shook violently.

EXO 19:19 ‏און דער קֹול פֿון שוֹפֿר איז געװאָרן אַלץ שטאַרקער און שטאַרקער; משה האָט גערעדט, און האלֹקים האָט אים געענטפֿערט אױפֿן קֹול. edit

EXO 19:19 un der kol fun shofar iz gevoren alts shtarker un shtarker; Moshe hot geredt, un HaElokim hot im geentfert oifen kol.

EXO 19:19 And when the sound of the shofar was moving [closer], and grew louder and louder, Moshe spoke, and HaElohim answered him in thunder.

EXO 19:20 ‏און ה׳ האָט אַראָפּגענידערט אױפֿן באַרג סינַי, אױפֿן שפּיץ באַרג, און ה׳ האָט גערופֿן משהן אױפֿן שפּיץ באַרג, און משה איז אַרױפֿגעגאַנגען. edit

EXO 19:20 un Hashem hot aropgenidert oifen barg Sinai, oifen shpits barg, un Hashem hot gerufen Mosheen oifen shpits barg, un Moshe iz aroifgegangen.

EXO 19:20 And Hashem came down upon Mt. Sinai, onto the top of HaHar; and Hashem summoned Moshe up to the top of HaHar; and Moshe went up.

EXO 19:21 ‏און ה׳ האָט געזאָגט צו משהן: נידער אַראָפּ, װאָרן דאָס פֿאָלק; זײ װעלן זיך חלילה דורכרײַסן צו ה׳ צו קוקן, און עס װעלן פֿאַלן פֿון זײ אַ סך. edit

EXO 19:21 un Hashem hot gezogt tsu Mosheen: nider arop, voren dos folk; zei velen zich cholile durchraisen tsu Hashem tsu kuken, un es velen falen fun zei a sach.

EXO 19:21 And Hashem said unto Moshe, Go down, warn HaAm, lest they push through toward Hashem to gaze, and many of them fall perishing.

EXO 19:22 ‏און אױך די כֹּהנים װאָס גענענען צו ה׳, זאָלן זיך הײליקן, כּדי ה׳ זאָל נישט מאַכן אַ בראָך צװישן זײ. edit

EXO 19:22 un oich di koyanim vos genenen tsu Hashem, zolen zich heiliken, kedei Hashem zol nisht machen a broch tsvishen zei.

EXO 19:22 And let the kohanim also, which come near to Hashem , set themselves apart as kodesh, lest Hashem break forth upon them.

EXO 19:23 ‏האָט משה געזאָגט צו ה׳: דאָס פֿאָלק קען נישט אַרױפֿגײן אױפֿן באַרג סינַי, װאָרום דו האָסט דאָך אונדז אָנגעזאָגט, אַזױ צו זאָגן: גרענעץ אָפּ דעם באַרג, און זאָלסט אים הײליקן. edit

EXO 19:23 hot Moshe gezogt tsu Hashem: dos folk ken nisht aroifgein oifen barg Sinai, vorem du host doch undz ongezogt, azoi tsu zogen: grenets op dem barg, un zolst im heiliken.

EXO 19:23 And Moshe said unto Hashem , HaAm cannot come up to Mt. Sinai; for You Yourself charged us, saying, Establish boundaries for HaHar, and set it apart as kodesh.

EXO 19:24 ‏האָט ה׳ צו אים געזאָגט: גײ נידער אַראָפּ, און זאָלסט אַרױפֿקומען, דו, און אַהרן מיט דיר; אָבער די כֹּהנים און דאָס פֿאָלק זאָלן זיך נישט דורכרײַסן אַרױפֿצוגײן צו ה׳, כּדי ער זאָל נישט מאַכן אַ בראָך צװישן זײ. edit

EXO 19:24 hot Hashem tsu im gezogt: gei nider arop, un zolst aroifkumen, du, un Aharon mit dir; ober di koyanim un dos folk zolen zich nisht durchraisen aroiftsugein tsu Hashem, kedei er zol nisht machen a broch tsvishen zei.

EXO 19:24 And Hashem said unto him, Away, get thee down, and thou shalt come up, thou, and Aharon with thee; but let not the kohanim and HaAm push through to come up unto Hashem , lest He break forth upon them.

EXO 19:25 ‏האָט משה אַראָפּגענידערט צום פֿאָלק, און זײ געזאָגט. edit

EXO 19:25 hot Moshe aropgenidert tsum folk, un zei gezogt.

EXO 19:25 So Moshe went down unto HaAm and told them.

EXO 20:1 ‏און אלֹקים האָט גערעדט אַלע די דאָזיקע װערטער, אַזױ צו זאָגן: edit

EXO 20:1 un Elokim hot geredt ale di dozike verter, azoi tsu zogen:

EXO 20:1 Then Elohim spoke all these words, saying,

EXO 20:2 ‏איך בין ה׳ דײַן ג-ט, װאָס האָט דיך אַרױסגעצױגן פֿון לאַנד מִצרַיִם, פֿון דעם הױז פֿון קנעכטשאַפֿט. edit

EXO 20:2 ich bin Hashem dain g-t, vos hot dich aroisgetsoigen fun land Mitsrayim, fun dem hoiz fun knechtshaft.

EXO 20:2 I am Hashem Eloheicha, Who brought thee out of Eretz Mitzrayim, out of the bais avadim (house of slaves) .

EXO 20:3 ‏זאָלסט נישט האָבן אַנדערע ג-טער פֿאַר מײַן פּנים. edit

EXO 20:3 zolst nisht hoben andere g-ter far main ponem.

EXO 20:3 Thou shalt have no elohim acherim in My presence.

EXO 20:4 ‏זאָלסט דיר נישט מאַכן אַ בילד געשניץ, אָדער אַ קײנערלײ געשטאַלט פֿון װאָס אין הימל אױבן, אָדער װאָס אױף דער ערד אונטן, אָדער װאָס אין װאַסער אונטער דער ערד. edit

EXO 20:4 zolst dir nisht machen a bild geshnits, oder a keinerlei geshtalt fun vos in himel oiben, oder vos oif der erd unten, oder vos in vaser unter der erd.

EXO 20:4 Thou shalt not make unto thee any pesel, or any temunah of any thing that is in Shomayim above, or that is in ha'aretz beneath, or that is in the mayim under ha'aretz.

EXO 20:5 ‏זאָלסט זיך נישט בוקן צו זײ, און זאָלסט זײ נישט דינען; ‏ װאָרום איך ה׳ דײַן ג-ט בין אַן אֵל קַנֹּוא ‏, װאָס רעכן זיך פֿאַר די זינד פֿון די פֿאָטערס מיט די קינדער, מיטן דריטן און מיטן פֿירטן דָור פֿון די װאָס האָבן מיך פֿײַנט, edit

EXO 20:5 zolst zich nisht buken tsu zei, un zolst zei nisht dinen; vorem ich Hashem dain g-t bin an El kanֹּu , vos rechen zich far di zind fun di foters mit di kinder, miten driten un miten firten dor fun di vos hoben mich faint,

EXO 20:5 Thou shalt not tishtacheveh to them, nor serve them; for I Hashem Eloheicha am an El kanna, visiting the avon Avot upon the Banim unto the third and fourth generation of them that hate Me;

EXO 20:6 ‏און טו חֶסֶד מיטן טױזנטסטן גליד פֿון די װאָס האָבן מיך ליב, און פֿון די װאָס היטן מײַנע געבאָט. edit

EXO 20:6 un tu chesed miten toizntsten glid fun di vos hoben mich lib, un fun di vos hiten maine gebot.

EXO 20:6 But showing chesed unto thousands of them that love Me, and are shomer over My mitzvot.

EXO 20:7 ‏זאָלסט נישט אַרױפֿברענגען דעם נאָמען פֿון ה׳ דײַן ג-ט צום פֿאַלשן, װאָרום ה׳ שענקט נישט דעם װאָס ברענגט אַרױף זײַן נאָמען צום פֿאַלשן. edit

EXO 20:7 zolst nisht aroifbrengen dem nomen fun Hashem dain g-t tsum falshen, vorem Hashem shenkt nisht dem vos brengt aroifblikendik zain nomen tsum falshen.

EXO 20:7 Thou shalt not take the Shem Hashem Eloheicha in vain; for Hashem will not hold him guiltless that taketh Shmo in vain.

EXO 20:8 ‏געדענק דעם טאָג פֿון שבת, אים צו האַלטן הײליק. edit

EXO 20:8 gedenk dem tog fun Shabbos, im tsu halten heilik.

EXO 20:8 Remember Yom HaShabbos, to keep it kodesh.

EXO 20:9 ‏זעקס טעג זאָלסטו אַרבעטן, און טאָן אַלע דײַנע מלאָכות; edit

EXO 20:9 zeks teg zolstu arbeten, un ton ale daine meloches;

EXO 20:9 Sheshet yamim shalt thou labor, and do all thy work:

EXO 20:10 ‏אָבער דער זיבעטער טאָג איז שבת צו ה׳ דײַן ג-ט, זאָלסטו נישט טאָן קײן מלאָכה, דו, און דײַן זון, און דײַן טאָכטער, דײַן קנעכט, און דײַן דינסט, און דײַן בהמה, און דײַן פֿרעמדער װאָס אין דײַנע טױערן. edit

EXO 20:10 ober der zibeter tog iz Shabbos tsu Hashem dain g-t, zolstu nisht ton kein meloche, du, un dain zun, un dain tochter, dain knecht, un dain dinst, un dain beheime, un dain fremder vos in daine toieren.

EXO 20:10 But the Yom HaShevi'i is the Shabbos of Hashem Eloheicha; in it thou shalt not do any melachah, thou, nor thy ben, nor thy bat, thy eved, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy ger that is within thy gates;

EXO 20:11 ‏װאָרום זעקס טעג האָט ה׳ געמאַכט דעם הימל און די ערד, דעם ים, און אַלץ װאָס אין זײ, און אױפֿן זיבעטן טאָג האָט ער גערוט; דערום האָט ה׳ געבענטשט דעם טאָג פֿון שבת, און האָט אים געהײליקט. edit

EXO 20:11 vorem zeks teg hot Hashem gemacht dem himel un di erd, dem yam, un alts vos in zei, un oifen zibeten tog hot er geres; derum hot Hashem gebentsht dem tog fun Shabbos, un hot im geheilikt.

EXO 20:11 For in sheshet yamim Hashem made Shomayim and Ha'Aretz, the yam, and all that in them is, and rested Yom HaShevi'i; for this reason Hashem blessed Yom HaShabbos, and set it apart as kodesh.

EXO 20:12 ‏האַלט אין כּבֿוד דײַן פֿאָטער און דײַן מוטער, כּדי דײַנע טעג זאָלן זיך לענגערן אױף דער ערד װאָס ה׳ דײַן ג-ט גיט דיר. edit

EXO 20:12 halt in koved dain foter un dain muter, kedei daine teg zolen zich lengeren oif der erd vos Hashem dain g-t git dir.

EXO 20:12 Honor thy av and thy em; that thy yamim may be long upon ha'adamah which Hashem Eloheicha giveth thee.

EXO 20:13 ‏זאָלסט נישט הרגען. ‏ זאָלסט נישט מזַנה זײַן. ‏ זאָלסט נישט גנבֿען. ‏ זאָלסט נישט זאָגן אױף דײַן חבֿר פֿאַלשע עדות. edit

EXO 20:13 zolst nisht hergen. zolst nisht mizane zain. zolst nisht ganven. zolst nisht zogen oif dain chever falshe eides.

EXO 20:13 Thou shalt not murder. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear ed sheker against thy neighbor.

EXO 20:14 ‏ זאָלסט נישט גלוסטן דײַן חבֿרס הױז; זאָלסט נישט גלוסטן דײַן חבֿרס װײַב, אָדער זײַן קנעכט, אָדער זײַן דינסט, אָדער זײַן אָקס, אָדער זײַן אײזל, אָדער װאָס נאָר עס איז דײַן חבֿרס. edit

EXO 20:14 zolst nisht glusten dain Chavors hoiz; zolst nisht glusten dain Chavors vaib, oder zain knecht, oder zain dinst, oder zain oks, oder zain eizl, oder vos nor es iz dain Chavors.

EXO 20:14 Thou shalt not covet thy neighborʼs bais, thou shalt not covet thy neighborʼs isha, nor his eved, nor his maidservant, nor his ox, nor his donkey, nor anything that is thy neighborʼs.

EXO 20:15 ‏און דאָס גאַנצע פֿאָלק האָט בײגעװױנט די דונערן, און די פֿלאַמען, און דעם קֹול פֿון שוֹפֿר, און דעם רױכיקן באַרג; און װי דאָס פֿאָלק האָט עס געזען, אַזױ האָבן זײ געציטערט, און זײַנען געשטאַנען פֿון דער װײַטן. edit

EXO 20:15 un dos gantse folk hot beigevoint di duneren, un di flamen, un dem kol fun shofar, un dem roichiken barg; un vi dos folk hot es gezen, azoi hoben zei getsitert, un zainen geshtanen fun der vaiten.

EXO 20:15 And kol HaAm saw the thunderings, and the lightnings, and the sound of the shofar, and HaHar smoking; and when HaAm saw it, they drew back, and stood afar off.

EXO 20:16 ‏און זײ האָבן געזאָגט צו משהן: רעד דו צו אונדז, און מיר װעלן הערן, און זאָל נישט רעדן צו אונדז אלֹקים; מיר װעלן חלילה שטאַרבן. edit

EXO 20:16 un zei hoben gezogt tsu Mosheen: red du tsu undz, un mir velen heren, un zol nisht reden tsu undz Elokim; mir velen cholile shtarben.

EXO 20:16 And they said unto Moshe, Thou speak with us, and we will hear; but let not Elohim speak with us, lest we die.

EXO 20:17 ‏האָט משה געזאָגט צום פֿאָלק: איר זאָלט נישט מורא האָבן, װאָרום כּדי אײַך צו פּרוּװן איז האלֹקים געקומען, און כּדי זײַן מורא זאָל זײַן פֿאַר אײַער פּנים, אַז איר זאָלט נישט זינדיקן. edit

EXO 20:17 hot Moshe gezogt tsum folk: ir zolt nisht moire hoben, vorem kedei aich tsu pruven iz HaElokim gekumen, un kedei zain moire zol zain far aier ponem, az ir zolt nisht zindiken.

EXO 20:17 And Moshe said unto HaAm, Fear not: for HaElohim is come to test you, and that His fear may be upon your faces, that ye sin not.

EXO 20:18 ‏ איז דאָס פֿאָלק געשטאַנען פֿון דער װײַטן, און משה האָט גענענט צו דעם נעבל {עֲרָפֶל} ‏ װאָס דאָרטן איז געװען ג-ט. edit

EXO 20:18 iz dos folk geshtanen fun der vaiten, un Moshe hot genent tsu dem nebl vos dorten iz geven g-t.

EXO 20:18 And HaAm stood afar off, while Moshe drew near unto the thick cloud where HaElohim was.

EXO 20:19 ‏ און ה׳ האָט געזאָגט צו משהן: אַזױ זאָלסטו זאָגן צו די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל: איר האָט געזען אַז פֿון הימל האָב איך גערעדט צו אײַך. edit

EXO 20:19 un Hashem hot gezogt tsu Mosheen: azoi zolstu zogen tsu di kinder fun Yisroel: ir hot gezen az fun himel hob ich geredt tsu aich.

EXO 20:19 And Hashem said unto Moshe, Thus thou shalt say unto the Bnei Yisroel, You yourselves have seen that from Shomayim I have spoken with you.

EXO 20:20 ‏ איר זאָלט נישט מאַכן לעבן מיר ג-טער פֿון זילבער, און ג-טער פֿון גאָלד זאָלט איר אײַך נישט מאַכן. edit

EXO 20:20 ir zolt nisht machen leben mir g-ter fun zilber, un g-ter fun gold zolt ir aich nisht machen.

EXO 20:20 Ye shall not make beside Me elohei kesef, neither shall ye make for yourselves elohei zahav.

EXO 20:21 ‏ אַ מזבח פֿון ערד זאָלסטו מיר מאַכן, און שלאַכטן אױף אים דײַנע בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה} און דײַנע פֿרידאָפּפֿער {זֶבַֿח שְׁלָמִים}, דײַנע שאָף און דײַנע רינדער; אין יעטװעדער אָרט װוּ איך װעל מאַכן דערמאָנען מײַן נאָמען, װעל איך קומען צו דיר, און װעל דיך בענטשן. edit

EXO 20:21 a mizbeyech fun erd zolstu mir machen, un shlachten oif im daine brandopfer un daine fridopfer {Zevach Shalemim}, daine shof un daine rinder; in yetveder ort vu ich vel machen dermonen main nomen, vel ich kumen tsu dir, un vel dich bentshen.

EXO 20:21 Mizbe'ach adamah thou shalt make unto Me, and shalt sacrifice thereon thy olot, and thy shelamim, thy tzon, and thine oxen; in all places where I cause My Shem to be remembered, I will come unto thee, and I will bless thee.

EXO 20:22 ‏און אױב אַ מזבח פֿון שטײנער װעסטו מיר מאַכן, זאָלסטו זײ נישט בױען געהאַקטע, װאָרום דײַן האַקאײַזן האָסטו אױפֿגעהױבן דערױף, און האָסט עס פֿאַרשװעכט. edit

EXO 20:22 un oib a mizbeyech fun shteiner vestu mir machen, zolstu zei nisht boien gehakte, vorem dain hakaizen hostu oifgehoiben deroif, un host es farshvecht.

EXO 20:22 And if thou wilt make Me a Mizbe'ach avanim, thou shalt not build it of cut stone; for if thou lift up thy tool upon it, thou hast rendered it polluted.

EXO 20:23 ‏ און זאָלסט נישט אַרױפֿגײן מיט טרעפּ אױף מײַן מזבח, כּדי זײַן נאַקעטקײט זאָל נישט אַנטפּלעקט װערן אױף אים. edit

EXO 20:23 un zolst nisht aroifgein mit trep oif main mizbeyech, kedei zain naketkeit zol nisht antplekt veren oif im.

EXO 20:23 Neither shalt thou go up by stairs unto Mine Mizbe'ach, that thy nakedness be not discovered thereon.

EXO 21:1 ‏און דאָס זײַנען די געזעצן װאָס דו זאָלסט לײגן פֿאַר זײ: edit

EXO 21:1 un dos zainen di gezetsen vos du zolst leigen far zei:

EXO 21:1 Now these are the mishpatim which thou shalt set before them.

EXO 21:2 ‏אַז דו װעסט קױפֿן אַ יוּדישען קנעכט, זאָל ער זעקס יאָר דינען, און אױפֿן זיבעטן זאָל ער אַרױסגײן פֿרײַ אומזיסט. edit

EXO 21:2 az du vest koifen a yudishen knecht, zol er zeks yor dinen, un oifen zibeten zol er aroisgein frai umzist.

EXO 21:2 If thou acquire an eved Ivri, shesh shanim he shall serve; and in the seventh he shall go out lachafeshi (to the freedom) for no charge.

EXO 21:3 ‏אױב ער איז אַלײן געקומען, זאָל ער אַלײן אַרױסגײן; אױב ער איז אַ באַװײַבטער, זאָל זײַן װײַב אַרױסגײן מיט אים. edit

EXO 21:3 oib er iz alein gekumen, zol er alein aroisgein; oib er iz a bavaibter, zol zain vaib aroisgein mit im.

EXO 21:3 If he came in by himself, he shall go out by himself; if he were a ba'al isha, then his isha shall go out with him.

EXO 21:4 ‏אױב זײַן האַר װעט אים געבן אַ װײַב, און זי װעט אים געבערן זין אָדער טעכטער, זאָל די װײַב מיט אירע קינדער געהערן צו איר האַר, און ער זאָל אַרױסגײן אַלײן. edit

EXO 21:4 oib zain Har vet im geben a vaib, un zi vet im geberen zin oder techter, zol di vaib mit ire kinder geheren tsu ir Har, un er zol aroisgein alein.

EXO 21:4 If his adon have given him an isha, and to him she gives birth to banim or banot; the isha and her yeledim shall be her adonʼs, and he shall go out [free] by himself.

EXO 21:5 ‏און אױב זאָגן װעט זאָגן דער קנעכט: איך האָב ליב מײַן האַר, מײַן װײַב, און מײַנע קינדער, איך װיל נישט אַרױסגײן פֿרײַ; edit

EXO 21:5 un oib zogen vet zogen der knecht: ich hob lib main Har, main vaib, un maine kinder, ich vil nisht aroisgein frai;

EXO 21:5 And if the eved shall plainly say, I love adoni, my isha, and my banim; I will not go out lachafeshi (to the freedom) ;

EXO 21:6 ‏זאָל זײַן האַר אים מאַכן גענענען צו האלֹקים, און אים מאַכן גענענען צום טיר, אָדער צום בײַשטידל, און זײַן האַר זאָל דורכשטעכן ‏ זײַן אױער מיט אַן נאָל; און ער זאָל אים דינען אױף שטענדיק. edit

EXO 21:6 zol zain Har im machen genenen tsu HaElokim, un im machen genenen tsum tir, oder tsum baishtidl, un zain Har zol durchshtechen zain oier mit an nol; un er zol im dinen oif shtendik.

EXO 21:6 Then his adon shall bring him unto HaElohim; he shall also bring him to the delet (door) , or unto the mezuzah; and his adon shall pierce through his ozen (ear) with a piercing-tool; then he shall serve him l'olam.

EXO 21:7 ‏און אַז אַ מאַן װעט פֿאַרקױפֿן זײַן טאָכטער פֿאַר אַ דינסט, זאָל זי נישט אַרױסגײן אַזױ װי עס גײען אַרױס די קנעכט. edit

EXO 21:7 un az a man vet farkoifen zain tochter far a dinst, zol zi nisht aroisgein azoi vi es geyen arois di knecht.

EXO 21:7 And if an ish sell his bat to be an amah (maidservant) , she shall not go out as the avadim [go free].

EXO 21:8 ‏אױב זי געפֿעלט נישט אין די אױגן פֿון איר האַר, װאָס האָט זי געהאַט באַשטימט פֿאַר זיך, זאָל ער זי לאָזן אױסלײזן; ער זאָל נישט געװעלטיקן זי צו פֿאַרקױפֿן צו פֿרעמדע מענטשן, װען ער פֿעלשט אָן איר. edit

EXO 21:8 oib zi gefelt nisht in di oigen fun ir Har, vos hot zi gehat bashtimt far zich, zol er zi lozen oisleizen; er zol nisht geveltiken zi tsu farkoifen tsu fremde mentshen, ven er felsht on ir.

EXO 21:8 If she please not her adon, who hath betrothed her to himself, then shall he let her be redeemed [go free]; to sell her unto an am nochri (foreign people) he shall have no power, seeing he hath dealt deceitfully with her.

EXO 21:9 ‏און אױב ער װעט זי באַשטימען פֿאַר זײַן זון, זאָל ער טאָן צו איר אַזױ װי דער שטײגער מיט טעכטער. edit

EXO 21:9 un oib er vet zi bashtimen far zain zun, zol er ton tsu ir azoi vi der shteiger mit techter.

EXO 21:9 And if he have betrothed her unto his ben, he shall deal with her according to the mishpat habanot (rights of [free] daughters) .

EXO 21:10 ‏אױב ער װעט זיך נעמען אַן אַנדערע, זאָל ער איר שפּײַז, איר קלײדונג, און איר װײַברעכט, נישט מינערן. edit

EXO 21:10 oib er vet zich nemen an andere, zol er ir shpaiz, ir kleidung, un ir vaibrecht, nisht mineren.

EXO 21:10 If he take him another, her food, her covering of clothing, and her onah (conjugal rights) shall he not deprive.

EXO 21:11 ‏און אױב ער װעט איר נישט טאָן די דאָזיקע דרײַ זאַכן, זאָל זי אַרױסגײן אומזיסט, אָן געלט. edit

EXO 21:11 un oib er vet ir nisht ton di dozike drai zachen, zol zi aroisgein umzist, on gelt.

EXO 21:11 And if he does not perform these three unto her, then shall she go out free without kesef.

EXO 21:12 ‏דער װאָס שלאָגט אַ מענטשן און ער שטאַרבט, זאָל טײטן געטײט װערן. edit

EXO 21:12 der vos shlogt a mentshen un er shtarbt, zol teiten geteit veren.

EXO 21:12 He that strikes down an ish, so that the ish die, shall be surely put to death.

EXO 21:13 ‏אָבער דער װאָס האָט נישט געמײנט, נאָר האלֹקים האָט עס אונטערגעשיקט אונטער זײַן האַנט, װעל איך דיר מאַכן אַן אָרט װאָס ער זאָל אַהין אַנטרינען. edit

EXO 21:13 ober der vos hot nisht gemeint, nor HaElokim hot es untergeshikt unter zain hant, vel ich dir machen an ort vos er zol ahin antrinen.

EXO 21:13 And if he lie not in ambush, but HaElohim deliver him into his yad, then I will appoint thee a makom where he shall flee there.

EXO 21:14 ‏און אַז אַ מאַן װעט מוטװיליק קומען אױף זײַן חבֿר, אים צו הרגען מיט ליסטיקײט, זאָלסטו פֿון מײַן מזבח אים אַראָפּנעמען צו שטאַרבן. edit

EXO 21:14 un az a man vet mutvilik kumen oif zain chever, im tsu hergen mit listikeit, zolstu fun main mizbeyech im aropnemen tsu shtarben.

EXO 21:14 But if an ish come premeditatedly upon his re'a, to murder him by guile; thou shalt take him from Mine Mizbe'ach for capital punishment.

EXO 21:15 ‏און דער װאָס שלאָגט זײַן פֿאָטער, אָדער זײַן מוטער, זאָל טײטן געטײט װערן. edit

EXO 21:15 un der vos shlogt zain foter, oder zain muter, zol teiten geteit veren.

EXO 21:15 And he that striketh down his av, or his em, shall be surely put to death.

EXO 21:16 ‏און דער װאָס גנבֿעט אַ מענטשן און פֿאַרקױפֿט אים, אָדער ער װערט געפֿונען אין זײַן האַנט, זאָל טײטן געטײט װערן. edit

EXO 21:16 un der vos ganvet a mentshen un farkoift im, oder er vert gefunen in zain hant, zol teiten geteit veren.

EXO 21:16 And he that kidnaps an ish, and selleth him, or if he be found in his power, the kidnapper shall surely be put to death.

EXO 21:17 ‏און דער װאָס שילט זײַן פֿאָטער, אָדער זײַן מוטער, זאָל טײטן געטײט װערן. edit

EXO 21:17 un der vos shilt zain foter, oder zain muter, zol teiten geteit veren.

EXO 21:17 And he that curseth his av, or his em, shall surely be put to death.

EXO 21:18 ‏און אַז מענטשן װעלן זיך קריגן, און אײנער װעט שלאָגן דעם אַנדערן מיט אַ שטײן, אָדער מיטן פֿױסט, און ער װעט נישט שטאַרבן, נאָר ער װעט זיך אַװעקלײגן אין בעט, edit

EXO 21:18 un az mentshen velen zich krigen, un einer vet shlogen dem anderen mit a shtein, oder miten foist, un er vet nisht shtarben, nor er vet zich avekleigen in bet,

EXO 21:18 And if anashim quarrel, and one strike another with an even (stone) , or with his egrof (fist) , and he die not, but is bedfast;

EXO 21:19 ‏איז, אױב ער װעט אױפֿשטײן און אַרומגײן דרױסן אױף זײַן שטעקן, זאָל דער שלעגער זײַן פֿרײַ; נאָר פֿאַר זײַן זיצן לײדיק מוז ער באַצאָלן, און אױסהײלן מוז ער אים לאָזן אױסהײלן {רפא} ‏. edit

EXO 21:19 iz, oib er vet oifshtein un arumgein droisen oif zain shteken, zol der shleger zain frai; nor far zain zitsen leidik muz er batsolen, un oisheilen muz er im lozen oisheilen .

EXO 21:19 If he rise again, and walk around outside upon his staff, then shall he that struck down him be absolved; only shivto yiten (he shall give for his lost time) , and shall provide for him to be thoroughly healed.

EXO 21:20 ‏און אַז אַ מאַן װעט שלאָגן זײַן קנעכט, אָדער זײַן דינסט, מיט אַ שטעקן, און ער װעט שטאַרבן אונטער זײַן האַנט, זאָל ער שטראָפֿן באַשטראָפֿט װערן. edit

EXO 21:20 un az a man vet shlogen zain knecht, oder zain dinst, mit a shteken, un er vet shtarben unter zain hant, zol er shtrofen bashtroft veren.

EXO 21:20 And if an ish strikes his eved, or his amah, with a shevet (rod) , and he die under his yad; he shall be surely avenged.

EXO 21:21 ‏אױב אָבער ער װעט זיך האַלטן אַ טאָג אָדער צװײ טעג, זאָל ער נישט באַשטראָפֿט װערן; װאָרום דאָס איז זײַן געלט. edit

EXO 21:21 oib ober er vet zich halten a tog oder tsvei teg, zol er nisht bashtroft veren; vorem dos iz zain gelt.

EXO 21:21 Notwithstanding, if he continue a yom or two, he shall not be avenged; for he is his kesef.

EXO 21:22 ‏און אַז מענער װעלן זיך ראַנגלען, און װעלן אָנשטױסן אַ טראָגעדיקע פֿרױ, און אירע קינדער װעלן אַרױסגײן, אָבער קײן אומגליק װעט נישט געשען, זאָל קַנסען געקַנסעט װערן דער שולדיקער, לױט װי דער פֿרױס מאַן װעט אױף אים אַרױפֿלײגן, און ער זאָל עס געבן פֿאַר די דײנים. edit

EXO 21:22 un az mener velen zich ranglen, un velen onshtoisen a trogedike froi, un ire kinder velen aroisgein, ober kein umglik vet nisht geshen, zol kansen gekanset veren der shuldiker, loit vi der frois man vet oif im aroifleigen, un er zol es geben far di deinim.

EXO 21:22 If men fight, and hurt an isha harah (pregnant woman) , so that she gives birth prematurely but not with any injury; he shall be surely punished, according as the ba'al haisha will assess a fine upon him; and he shall pay as the judges determine.

EXO 21:23 ‏אױב אָבער אַן אומגליק װעט געשען, זאָלסטו געבן אַ נפֿש פֿאַר ‏ אַ נפֿש. edit

EXO 21:23 oib ober an umglik vet geshen, zolstu geben a nefesh far a nefesh.

EXO 21:23 And if any ason (harm, fatality) follow, then thou shalt take nefesh for nefesh,

EXO 21:24 ‏אַן אױג פֿאַר אַן אױג, אַ צאָן פֿאַר אַ צאָן, אַ האַנט פֿאַר אַ האַנט, אַ פֿוס פֿאַר אַ פֿוס. edit

EXO 21:24 an oig far an oig, a tson far a tson, a hant far a hant, a fus far a fus.

EXO 21:24 Ayin for ayin, shen for shen, yad for yad, regel for regel,

EXO 21:25 ‏אַ ברען פֿאַר אַ ברען, אַ װוּנד פֿאַר ‏ אַ װוּנד, אַ בײַל {חַבּוּרָה} פֿאַר אַ בײַל {חַבּוּרָה} ‏. edit

EXO 21:25 a Beraen far a Beraen, a vund far a vund, a bail far a bail .

EXO 21:25 Burn for burn, wound for wound, chaburah (stripe laceration) for chaburah.

EXO 21:26 ‏און אַז אַ מאַן װעט שלאָגן דאָס אױג פֿון זײַן קנעכט, אָדער דאָס אױג פֿון זײַן דינסט, און װעט עס איבערפֿירן, זאָל ער אים אַרױסלאָזן פֿרײַ פֿאַר זײַן אױג. edit

EXO 21:26 un az a man vet shlogen dos oig fun zain knecht, oder dos oig fun zain dinst, un vet es iberfiren, zol er im aroislozen frai far zain oig.

EXO 21:26 And if an ish strike the ayin of his eved, or the ayin of his amah, that it perish; he shall let him go free for his ayinʼs sake.

EXO 21:27 ‏און אַז ער װעט אױסהאַקן אַ צאָן פֿון זײַן קנעכט, אָדער אַ צאָן פֿון זײַן דינסט, זאָל ער אים אַרױסלאָזן פֿרײַ פֿאַר זײַן צאָן. edit

EXO 21:27 un az er vet oishaken a tson fun zain knecht, oder a tson fun zain dinst, zol er im aroislozen frai far zain tson.

EXO 21:27 And if he strike his evedʼs shen (tooth) , or his amahʼs shen; he shall let him go free for his shenʼs sake.

EXO 21:28 ‏און אַז אַן אָקס װעט שטױסן אַ מאַן אָדער אַ פֿרױ, און זײ װעלן שטאַרבן, זאָל פֿאַרשטײנען פֿאַרשטײנט װערן דער אָקס, און זײַן פֿלײש זאָל נישט געגעסן װערן; און דער בַעַל־הבית פֿון אָקס איז פֿרײַ. edit

EXO 21:28 un az an oks vet shtoisen a man oder a froi, un zei velen shtarben, zol farshteinen farshteint veren der oks, un zain fleish zol nisht gegesen veren; un der baeal־hbit fun oks iz frai.

EXO 21:28 If an ox gore an ish or an isha, that they die; then the ox shall be surely stoned, and his basar shall not be eaten; but the ba'al hashor (owner of the ox) shall be exempt from punishment.

EXO 21:29 ‏אױב אָבער ער איז אַ שטױסיקער אָקס פֿון נעכטן-אײערנעכטן, און זײַן בַעַל־הבית איז געװאָרנט געװאָרן, און האָט אים נישט געהיט, און ער װעט טײטן אַ מאַן אָדער אַ פֿרױ, זאָל פֿאַרשטײנט װערן דער אָקס, און אױך זײַן בַעַל־הבית זאָל געטײט װערן. edit

EXO 21:29 oib ober er iz a shtoisiker oks fun nechten-eyernechten, un zain baeal־hbit iz gevorent gevoren, un hot im nisht gehit, un er vet teiten a man oder a froi, zol farshteint veren der oks, un oich zain baeal־hbit zol geteit veren.

EXO 21:29 But if the shor habitually from mitmol (yesterday) gored, and its ba'al has been warned, and he hath not kept it in the bull pen, and it hath killed an ish or an isha; the shor shall be stoned, and his ba'al also shall be put to death.

EXO 21:30 ‏אױב אַן אױסלײז װעט אַרױפֿגעלײגט װערן אױף אים, זאָל ער געבן פֿאַרן אױסקױף פֿון זײַן נפֿש װי פֿיל עס װעט אַרױפֿגעלײגט װערן אױף אים. edit

EXO 21:30 oib an oisleiz vet aroifgeleigt veren oif im, zol er geben faran oiskoif fun zain nefesh vi fil es vet aroifgeleigt veren oif im.

EXO 21:30 If there be laid on him a kofer (atonement payment, ransom) , then he shall give for the redemption of his nefesh whatsoever is assessed upon him.

EXO 21:31 ‏סײַ ער װעט שטױסן אַ ייִנגל, סײַ ער װעט שטױסן אַ מײדל, זאָל אַזױ װי דער דאָזיקער משפּט געטאָן װערן צו אים. edit

EXO 21:31 sai er vet shtoisen a yingel, sai er vet shtoisen a meidl, zol azoi vi der doziker mishpot geton veren tsu im.

EXO 21:31 Whether he have gored a ben, or have gored a bat, according to this mishpat shall it be done unto him.

EXO 21:32 ‏אױב דער אָקס װעט שטױסן אַ קנעכט אָדער אַ דינסט, זאָל ער געבן זײַן האַר דרײַסיק שֶקל זילבער, און דער אָקס זאָל פֿאַרשטײנט װערן. edit

EXO 21:32 oib der oks vet shtoisen a knecht oder a dinst, zol er geben zain Har draisik shekl zilber, un der oks zol farshteint veren.

EXO 21:32 If the ox shall gore an eved or an amah; he shall give unto their adon sheloshim shekalim kesef, and the ox shall be stoned.

EXO 21:33 ‏און אַז אַ מאַן װעט עפֿענען אַ גרוב, אָדער אַז אַ מאַן װעט גראָבן אַ גרוב, און װעט זי נישט צודעקן, און אַהין װעט אַרײַנפֿאַלן אַן אָקס אָדער אַן אײזל, edit

EXO 21:33 un az a man vet efenen a grub, oder az a man vet groben a grub, un vet zi nisht tsudeken, un ahin vet arainfalen an oks oder an eizl,

EXO 21:33 And if an ish shall open a bor (pit) , or if an ish shall dig a bor and not cover it, and an ox or a donkey fall therein;

EXO 21:34 ‏זאָל דער בַעַל־הבית פֿון דער גרוב באַצאָלן; געלט זאָל ער אומקערן צו זײער בַעַל־הבית, און די טױטע בהמה זאָל געהערן צו אים. edit

EXO 21:34 zol der baeal־hbit fun der grub batsolen; gelt zol er umkeren tsu zeyer baeal־hbit, un di toite beheime zol geheren tsu im.

EXO 21:34 The ba'al habor shall make restitution, and give kesef unto their ba'alim; and the carcass shall be his.

EXO 21:35 ‏און אַז אַ מאַנס אָקס װעט שעדיקן דעם אָקס פֿון זײַן חבֿר, און ער װעט אַװעקפֿאַלן, זאָלן זײ פֿאַרקױפֿן דעם לעבעדיקן אָקס, און זיך צעטײלן מיטן געלט; און אױך מיטן טױטן זאָלן זײ זיך צעטײלן. edit

EXO 21:35 un az a mans oks vet shediken dem oks fun zain chever, un er vet avekfalen, zolen zei farkoifen dem lebediken oks, un zich tseteilen miten gelt; un oich miten toiten zolen zei zich tseteilen.

EXO 21:35 And if the shor ish (ox of a man) hurt the ox of a neighbor, that it die; then they shall sell the shor hachai (live ox) , and divide the kesef of it; and the carcass also they shall divide.

EXO 21:36 ‏אױב עס איז באַװוּסט, אַז ער איז אַ שטױסיקער אָקס פֿון לאַנג אָן, און זײַן בַעַל־הבית האָט אים נישט געהיט, זאָל ער צאָלן באַצאָלן אַן אָקס פֿאַרן אָקס, און דער טױטער זאָל געהערן צו אים. edit

EXO 21:36 oib es iz bavust, az er iz a shtoisiker oks fun lang on, un zain baeal־hbit hot im nisht gehit, zol er tsolen batsolen an oks faran oks, un der toiter zol geheren tsu im.

EXO 21:36 Or if it be known that the shor hath habitually from mitmol (yesterday) gored, and his ba'al hath not kept it in the bull pen; he shall surely pay ox for ox; and the carcass shall belong to him.

EXO 21:37 ‏ אַז אַ מאַן װעט גנבֿען אַן אָקס אָדער אַ שעפּס, ‏ און װעט אים שעכטן, אָדער ער װעט אים פֿאַרקױפֿן, זאָל ער באַצאָלן פֿינף רינדער פֿאַרן אָקס, און פֿיר שאָף פֿאַרן שעפּס. edit

EXO 21:37 az a man vet ganven an oks oder a sheps, un vet im shechten, oder er vet im farkoifen, zol er batsolen finf rinder faran oks, un fir shof faran sheps.

EXO 21:37 If a ganav takes a shor, or a seh, and slaughter it, or sell it; he shall restore five cattle for an ox, and the seh.

EXO 22:1 ‏ אַז אַ גנבֿ װעט געכאַפּט װערן בײַ אַן אײַנברעכונג, און װעט קריגן געשלאָגן און װעט שטאַרבן, איז נישטאָ פֿאַר אים קײן בלוטשולד. edit

EXO 22:1 az a ganev vet gechapt veren bai an ainbrechung, un vet krigen geshlogen un vet shtarben, iz nishto far im kein blutshuld.

EXO 22:1 If a ganav be caught breaking in, and be struck down so that he die, there shall be no guilt of bloodshed for him.

EXO 22:2 ‏ אױב אָבער די זון איז אױפֿגעגאַנגען איבער אים, איז דאָ פֿאַר אים בלוטשולד. באַצאָלן מוז ער באַצאָלן; אױב ער האָט נישט, זאָל ער פֿאַרקױפֿט װערן פֿאַר זײַן גנבֿה. edit

EXO 22:2 oib ober di zun iz oifgegangen iber im, iz do far im blutshuld. batsolen muz er batsolen; oib er hot nisht, zol er farkoift veren far zain ganeive.

EXO 22:2 If the shemesh be risen upon him, there shall be guilt of bloodshed; the ganav should make full restitution; if he have nothing, then the ganav shall be sold to make restitution for his theft.

EXO 22:3 ‏ אױב געפֿונען װעט געפֿונען װערן די גנבֿה אין זײַן האַנט אַ לעבעדיקע, סײַ אַן אָקס, סײַ אַן אײזל, סײַ אַ שעפּס, ‏ זאָל ער באַצאָלן טאָפּל. edit

EXO 22:3 oib gefunen vet gefunen veren di ganeive in zain hant a lebedike, sai an oks, sai an eizl, sai a sheps, zol er batsolen topl.

EXO 22:3 If the theft be certainly found in his yad chayyim, whether it be ox, or donkey, or seh; he shall pay back double.

EXO 22:4 ‏ אַז אַ מאַן װעט לאָזן אָפּעסן אַ פֿעלד אָדער אַ װײַנגאָרטן, און װעט אַרױסלאָזן זײַן בהמה, און זי װעט אָפּעסן אין אַן אַנדערנס פֿעלד, זאָל ער מיט דעם בעסטן פֿון זײַן פֿעלד, און מיט דעם בעסטן פֿון זײַן װײַנגאָרטן באַצאָלן. edit

EXO 22:4 az a man vet lozen opesen a feld oder a vaingorten, un vet aroislozen zain beheime, un zi vet opesen in an anderns feld, zol er mit dem besten fun zain feld, un mit dem besten fun zain vaingorten batsolen.

EXO 22:4 If a man shall allow livestock to graze over a sadeh or kerem (vineyard) , or he lets it loose and it graze over the sadeh of another, then from the best of his own sadeh, and of the best of his own kerem (vineyard) , shall he make restitution.

EXO 22:5 ‏ אַז אַ פֿײַער װעט אַרױסגײן, און װעט אָנטרעפֿן דערנער, און עס װעט פֿאַרצערט װערן אַ סטױג, אָדער שטײענדיקע תּבֿואה, אָדער אַ פֿעלד, זאָל צאָלן באַצאָלן דער װאָס האָט אָנגעצונדן די שׂרפֿה. edit

EXO 22:5 az a faier vet aroisgein, un vet ontrefen derner, un es vet fartsert veren a stoig, oder shteyendike tevuh, oder a feld, zol tsolen batsolen der vos hot ongetsunden di serfe.

EXO 22:5 If eish break out, and spreads in kotzim (thorns) , so that the stacks of grain, or the standing grain, or the sadeh, be consumed therewith; he that kindled the eish shall surely make restitution.

EXO 22:6 ‏ אַז אַ מאַן װעט געבן זײַן חבֿר געלט אָדער זאַכן צום היטן, און עס װעט געגנבֿעט װערן פֿון דעם מאַנס הױז, אױב דער גנבֿ װעט געפֿונען װערן, זאָל ער באַצאָלן טאָפּל; edit

EXO 22:6 az a man vet geben zain chever gelt oder zachen tsum hiten, un es vet gegnvet veren fun dem mans hoiz, oib der ganev vet gefunen veren, zol er batsolen topl;

EXO 22:6 If an ish shall give unto his re'a kesef or vessels to be shomer over, and it be stolen out of the bais haish; if the ganav be found, let him pay back double.

EXO 22:7 ‏ אױב דער גנבֿ װעט נישט געפֿונען װערן, זאָל דער בַעַל־הבית פֿון הױז גענענען צו האלֹקים: צי ער האָט נישט אױסגעשטרעקט זײַן האַנט אױף זײַן חבֿרס האָב. edit

EXO 22:7 oib der ganev vet nisht gefunen veren, zol der baeal־hbit fun hoiz genenen tsu HaElokim: tsi er hot nisht oisgeshtrekt zain hant oif zain Chavors hob.

EXO 22:7 If the ganav be not found, then the ba'al habais shall be brought before HaElohim, to see whether he has put his yad on the property of his neighbor.

EXO 22:8 ‏ בײַ איטלעכן חשד פֿון אומערלעכקײט, װעגן אַן אָקס, װעגן אַן אײזל, װעגן אַ שעפּס, װעגן אַ קלײד, װעגן װאָסער עס איז פֿאַרלאָרענער זאַך, װאָס יענער זאָגט, אַז דאָס איז עס, זאָל די זאַך פֿון בײדן קומען פֿאַר האלֹקים; דער װעמען אלֹקים װעט מאַכן שולדיק, זאָל באַצאָלן זײַן חבֿר טאָפּל. edit

EXO 22:8 bai itlechen cheshd fun umerlechkeit, vegen an oks, vegen an eizl, vegen a sheps, vegen a kleid, vegen vaser es iz farlorener zach, vos yener zogt, az dos iz es, zol di zach fun beiden kumen far HaElokim; der vemen Elokim vet machen shuldik, zol batsolen zain chever topl.

EXO 22:8 For all manner of pesha (trespass, liability) , whether it be for ox, for donkey, for seh, for clothing, or for any manner of avedah (lost property, missing thing) which another says, This is it, the case of both shall come before HaElohim; and whom Elohim shall condemn, he shall pay back double unto his re'a.

EXO 22:9 ‏ אַז אַ מאַן װעט געבן זײַן חבֿר אַן אײזל, אָדער אַן אָקס, אָדער אַ שעפּס, ‏ אָדער װאָסער עס איז בהמה צום היטן, און זי װעט אַװעקפֿאַלן, אָדער געשעדיקט װערן, אָדער געפֿאַנגען װערן, װען קײנער זעט נישט, edit

EXO 22:9 az a man vet geben zain chever an eizl, oder an oks, oder a sheps, oder vaser es iz beheime tsum hiten, un zi vet avekfalen, oder geshedikt veren, oder gefangen veren, ven keiner zet nisht,

EXO 22:9 If an ish deliver unto his re'a a donkey, or an ox, or a seh, or any behemah, to be shomer over; and it die, or be injured, or carried away, with no eye witness;

EXO 22:10 ‏ זאָל אַ שבֿועה פֿון ה׳ זײַן צװישן זײ בײדן, אױב ער האָט נישט אױסגעשטרעקט זײַן האַנט אױף זײַן חבֿרס האָב; און איר בַעַל־הבית זאָל עס אָננעמען, און ער דאַרף נישט באַצאָלן. edit

EXO 22:10 zol a shvue fun Hashem zain tsvishen zei beiden, oib er hot nisht oisgeshtrekt zain hant oif zain Chavors hob; un ir baeal־hbit zol es onnemen, un er darf nisht batsolen.

EXO 22:10 Then shall a shevuat Hashem be between them both, that he hath not laid his yad on the property of his re'a; and the propertyʼs ba'al shall accept thereof, and he shall not make restitution.

EXO 22:11 ‏ אױב אָבער גנבֿען איז זי געגנבֿעט געװאָרן פֿון אים, מוז ער באַצאָלן איר בַעַל־הבית. edit

EXO 22:11 oib ober ganven iz zi gegnvet gevoren fun im, muz er batsolen ir baeal־hbit.

EXO 22:11 And if it be certainly stolen from him, he shall make restitution unto the ba'al thereof.

EXO 22:12 ‏ אױב פֿאַרצוקן איז זי פֿאַרצוקט געװאָרן, זאָל ער ברענגען פֿון איר צום עדות; פֿאַר אַ פֿאַרצוקטער דאַרף ער נישט באַצאָלן. edit

EXO 22:12 oib fartsuken iz zi fartsukt gevoren, zol er brengen fun ir tsum eides; far a fartsukter darf er nisht batsolen.

EXO 22:12 If it be indeed tarof (torn by a wild animal, predator) , then let him bring it for ed (witness) , and he shall not make restitution for the terefah (torn animal) .

EXO 22:13 ‏ און אַז אַ מאַן װעט באָרגן אַ בהמה פֿון זײַן חבֿר, און זי װעט געשעדיקט װערן, אָדער אַװעקפֿאַלן – איז איר בַעַל־הבית נישט מיט איר, מוז ער צאָלן באַצאָלן. edit

EXO 22:13 un az a man vet borgen a beheime fun zain chever, un zi vet geshedikt veren, oder avekfalen – iz ir baeal־hbit nisht mit ir, muz er tsolen batsolen.

EXO 22:13 And if an ish asks to borrow of his re'a, and the animal borrowed be injured, or die, the ba'al thereof being not with it, he shall surely make restitution.

EXO 22:14 ‏ אױב איר בַעַל־הבית איז מיט איר, דאַרף ער נישט באַצאָלן. אױב זי איז אַ געדונגענע, גײט דאָס אַרײַן אין איר לױן. edit

EXO 22:14 oib ir baeal־hbit iz mit ir, darf er nisht batsolen. oib zi iz a gedungene, geit dos arain in ir loin.

EXO 22:14 But if the ba'al thereof be with it, he shall not make restitution; if it be sakhir (rented, hired) , it came for its hire.

EXO 22:15 ‏ און אַז אַ מאַן װעט פֿאַרפֿירן אַ יונגפֿרױ װאָס איז נישט פֿאַרקנַסט, און װעט ליגן מיט איר, זאָל ער מיט נדן זי מאַכן פֿאַר זײַן װײַב. edit

EXO 22:15 un az a man vet farfiren a yungfroi vos iz nisht farknast, un vet ligen mit ir, zol er mit Noden zi machen far zain vaib.

EXO 22:15 And if an ish entice a betulah that is not orasah (betrothed, pledged) , and lie with her, he shall surely endow her with a marriage contract as his isha.

EXO 22:16 ‏ אױב איר פֿאָטער װעט זי אים נישט װעלן געבן, זאָל ער באַצאָלן געלט לױט דעם נדן פֿון יונגפֿרױען. edit

EXO 22:16 oib ir foter vet zi im nisht velen geben, zol er batsolen gelt loit dem Noden fun yungfroien.

EXO 22:16 If her av utterly refuse to give her unto him, he shall pay kesef according to the mohar habetulot (marriage contract, dowry of the virgins) .

EXO 22:17 ‏ אַ מכשפֿה זאָלסטו נישט לאָזן לעבן. edit

EXO 22:17 a mechshfe zolstu nisht lozen leben.

EXO 22:17 Thou shalt not allow a mekhashefah (witch, sorceress) to live.

EXO 22:18 ‏ איטלעכער װאָס ליגט מיט אַ בהמה זאָל טײטן געטײט װערן. edit

EXO 22:18 itlecher vos ligt mit a beheime zol teiten geteit veren.

EXO 22:18 Kol shochev (every one having sexual relations) with a behemah shall surely be put to death.

EXO 22:19 ‏ דער װאָס שלאַכט צו ג-טער, אַחוץ צו ה׳ אַלײן, זאָל װערן חרם. edit

EXO 22:19 der vos shlacht tsu g-ter, achuts tsu Hashem alein, zol veren Chorem.

EXO 22:19 He that sacrificeth unto elohim (the g-ds) , other than unto Hashem only, he shall be destroyed.

EXO 22:20 ‏ און אַ פֿרעמדן זאָלסטו נישט קריװדען, און זאָלסט אים נישט דריקן, װאָרום פֿרעמדע זײַט איר געװען אין לאַנד מִצרַיִם. edit

EXO 22:20 un a fremden zolstu nisht krivden, un zolst im nisht driken, vorem fremde zait ir geven in land Mitsrayim.

EXO 22:20 Thou shalt neither mistreat a ger, nor oppress him; for ye were gerim in Eretz Mitzrayim.

EXO 22:21 ‏ אַן אַלמנה און אַ יתום זאָלט איר נישט פּײַניקן. edit

EXO 22:21 an almone un a yetum zolt ir nisht painiken.

EXO 22:21 Ye shall not cause pain to any almanah, or yatom.

EXO 22:22 ‏ אױב פּײַניקן װעסטו אים פּײַניקן, איז, װי נאָר ער װעט שרײַען צו מיר, װעל איך זיכער צוהערן זײַן געשרײ. edit

EXO 22:22 oib painiken vestu im painiken, iz, vi nor er vet shraien tsu mir, vel ich zicher tsuheren zain geshrei.

EXO 22:22 If thou cause them pain in any way, and they cry at all unto Me, I will surely hear their cry;

EXO 22:23 ‏ און מײַן צאָרן {אַף} װעט גרימען, און איך װעל אײַך הרגען מיטן שװערד, און אײַערע װײַבער װעלן זײַן אַלמנות, און אײַערע קינדער יתוֹמים. edit

EXO 22:23 un main tsoren vet grimen, un ich vel aich hergen miten shverd, un aiere vaiber velen zain almones, un aiere kinder Yotamim.

EXO 22:23 And My wrath shall be kindled, and I will kill you with the cherev; and your nashim shall be almanot, and your banim shall be yetomim.

EXO 22:24 ‏ אַז דו װעסט געלט לײַען מײַן פֿאָלק, דעם אָרימאַן בײַ דיר, זאָלסטו נישט זײַן צו אים װי אַ בַעַל-חוֹבֿ; איר זאָלט נישט אַרױפֿלײגן אױף אים צינזן. edit

EXO 22:24 az du vest gelt leyen main folk, dem oriman bai dir, zolstu nisht zain tsu im vi a Baal-chov; ir zolt nisht aroifleigen oif im tsinzen.

EXO 22:24 If thou lend kesef to any of My people that is poor among thee, thou shalt not be to him as a nosheh (a usurer) , neither shalt thou lay upon him neshekh (usury, interest) .

EXO 22:25 ‏ אַז דו װעסט נעמען אין משכּון דײַן חבֿרס קלײד, זאָלסטו עס אים אומקערן אײדער די זון גײט אונטער; edit

EXO 22:25 az du vest nemen in meshkun dain Chavors kleid, zolstu es im umkeren eider di zun geit unter;

EXO 22:25 If thou at all take the cloak of thy re'a as security, thou shalt return it unto him by bo hashemesh (sunset) ;

EXO 22:26 ‏ װאָרום דאָס איז זײַן אײנציקער צודעק, דאָס איז זײַן קלײד פֿאַר זײַן לײַב; אין װאָס װעט ער שלאָפֿן? איז, אַז ער װעט שרײַען צו מיר, װעל איך צוהערן, װאָרום איך בין לײַטזעליק. edit

EXO 22:26 vorem dos iz zain eintsiker tsudek, dos iz zain kleid far zain laib; in vos vet er shlofen? iz, az er vet shraien tsu mir, vel ich tsuheren, vorem ich bin laitzelik.

EXO 22:26 For that is his covering only, it is his cloak for his skin; wherein shall he sleep? And it shall come to pass, when he crieth unto Me, that I will hear; for I am channun (compassionate) .

EXO 22:27 ‏ אלֹקים זאָלסטו נישט שילטן, און אַ פֿירשט אין דײַן פֿאָלק זאָלסטו נישט פֿלוכן. edit

EXO 22:27 Elokim zolstu nisht shilten, un a firsht in dain folk zolstu nisht fluchen.

EXO 22:27 Thou shalt not revile Elohim, nor curse the nasi of thy people.

EXO 22:28 ‏ די גאָב פֿון דײַן פֿולקײט און דײַן שֶפֿע זאָלסטו נישט שפּעטיקן. דעם בכוֹר פֿון דײַנע זין זאָלסטו אָפּגעבן צו מיר. edit

EXO 22:28 di gob fun dain fulkait un dain shefe zolstu nisht shpetiken. dem bocher fun daine zin zolstu opgeben tsu mir.

EXO 22:28 Thou shalt not delay to offer thy fullness offering or thy kohenʼs heave offering; the bechor of thy banim shalt thou present unto Me.

EXO 22:29 ‏ דעס גלײַכן זאָלסטו טאָן מיט דײַן אָקס, מיט דײַנע שאָף; זיבן טעג זאָל עס זײַן בײַ זײַן מוטער, אױפֿן אַכטן טאָג זאָלט איר עס אָפּגעבן צו מיר. edit

EXO 22:29 des glaichen zolstu ton mit dain oks, mit daine shof; ziben teg zol es zain bai zain muter, oifen achten tog zolt ir es opgeben tsu mir.

EXO 22:29 Likewise shalt thou do with thine oxen, and with thy tzon; shivat yamim it shall be with its em; on the yom hashemi'ni thou shalt give it Me.

EXO 22:30 ‏ און הײליקע מענטשן זאָלט איר מיר זײַן, און פֿלײש פֿון אַ פֿאַרצוקטער אױפֿן פֿעלד זאָלט איר נישט עסן; פֿאַרן הונט זאָלט איר עס אַװעקװאַרפֿן. edit

EXO 22:30 un heilike mentshen zolt ir mir zain, un fleish fun a fartsukter oifen feld zolt ir nisht esen; faran hunt zolt ir es avekvarfen.

EXO 22:30 And ye shall be anshei kodesh unto Me; neither shall ye eat any basar that is terefah (torn of beasts) in the sadeh; ye shall cast it to the kelev (dog) .

EXO 23:1 ‏זאָלסט נישט אַרױסלאָזן אַ פֿאַלשן קלאַנג; זאָלסט נישט מאַכן אײן האַנט מיט דעם רשע צו זײַן אַן עדות אױף אומרעכט. edit

EXO 23:1 zolst nisht aroislozen a falshen klang; zolst nisht machen ein hant mit dem roshe tsu zain an eides oif umrecht.

EXO 23:1 Thou shalt not spread a false report; put not thine hand with the rashah to be an ed chamas (malicious witness) .

EXO 23:2 ‏זאָלסט נישט נאָכגײן נאָך אַ רַבים צום בײזן; און אין אַ קריג זאָלסטו נישט עדות זאָגן כּדי זיך צו נײַגן נאָך אַ רַבים צו פֿאַרדרײען. edit

EXO 23:2 zolst nisht nochgein noch a rabem tsum beizen; un in a krig zolstu nisht eides zogen kedei zich tsu naigen noch a rabem tsu fardreyen.

EXO 23:2 Thou shalt not follow a multitude to do evil; neither shalt thou speak in a riv (cause, lawsuit) to turn aside after many to pervert justice;

EXO 23:3 ‏און אַן אָרימאַן זאָלסטו נישט שאַנעװען אין זײַן קריג. edit

EXO 23:3 un an oriman zolstu nisht shaneven in zain krig.

EXO 23:3 Neither shalt thou favor a poor man in his riv (cause, lawsuit) .

EXO 23:4 ‏אַז דו װעסט טרעפֿן דײַן שׂוֹנאס אָקס, אָדער זײַן אײזל, װאָס איז פֿאַראירט, זאָלסטו אומקערן אים אומקערן צו אים. edit

EXO 23:4 az du vest trefen dain sons oks, oder zain eizl, vos iz farirt, zolstu umkeren im umkeren tsu im.

EXO 23:4 If thou meet thine enemyʼs shor (ox) or his chamor (donkey) going astray, thou shalt surely bring it back to him again.

EXO 23:5 ‏אַז דו װעסט זען דײַן שׂוֹנאס אײזל ליגן אונטער זײַן משׂא, זאָלסטו זיך אָפּהאַלטן פֿון איבערלאָזן צו אים; זאָלסטו דו אים דאָך העלפֿן. edit

EXO 23:5 az du vest zen dain sons eizl ligen unter zain Massa, zolstu zich ophalten fun iberlozen tsu im; zolstu du im doch helfen.

EXO 23:5 If thou see the chamor of him that hateth thee lying under his massa, and wouldest refrain from helping him, thou shalt surely help with him.

EXO 23:6 ‏זאָלסט נישט פֿאַרדרײען דאָס רעכט פֿון דײַן אבֿיון אין זײַן קריג. edit

EXO 23:6 zolst nisht fardreyen dos recht fun dain evyen in zain krig.

EXO 23:6 Thou shalt not pervert the mishpat of thy poor in his riv (cause, lawsuit) .

EXO 23:7 ‏פֿון אַ פֿאַלשן פּסק זאָלסטו זיך דערװײַטערן, און אַן אומשולדיקן און גערעכטן זאָלסטו נישט הרגען; װאָרום איך װעל נישט לאָזן בלײַבן גערעכט דעם שולדיקן. edit

EXO 23:7 fun a falshen psk zolstu zich dervaiteren, un an umshuldiken un gerechten zolstu nisht hergen; vorem ich vel nisht lozen blaiben gerecht dem shuldiken.

EXO 23:7 Keep thee far from a devar sheker (false matter) ; and the naki (innocent) and tzaddik slay thou not; for I will not acquit the rashah.

EXO 23:8 ‏און שוחד זאָלסטו נישט נעמען, װאָרום שוֹחד מאַכט בלינד זעעדיקע, און פֿאַרדרײט די װערטער פֿון גערעכטע. edit

EXO 23:8 un shochad zolstu nisht nemen, vorem shochad macht blind zeedike, un fardreit di verter fun gerechte.

EXO 23:8 And thou shalt take no shochad (bribe, gift) ; for the shochad blindeth the seeing, and perverteth the words of the tzaddikim.

EXO 23:9 ‏און אַ גֵּר זאָלסטו נישט דריקן, װאָרום איר װײסט דאָס נפֿש פֿון דעם גֵּר, װײַל גֵּרים זײַט איר געװען אין לאַנד מִצרַיִם. edit

EXO 23:9 un a ger zolstu nisht driken, vorem ir veist dos nefesh fun dem ger, vail geirem zait ir geven in land Mitsrayim.

EXO 23:9 Also thou shalt not oppress a ger; for ye know the nefesh of a ger, seeing ye were gerim in Eretz Mitzrayim.

EXO 23:10 ‏און זעקס יאָר זאָלסטו זײען דײַן לאַנד, און אײַנזאַמלען איר תּבֿואה; edit

EXO 23:10 un zeks yor zolstu zeyen dain land, un ainzamlen ir tevuh;

EXO 23:10 And shesh shanim thou shalt sow thy land, and shalt gather in the crops thereof;

EXO 23:11 ‏אָבער דאָס זיבעטע יאָר {שמיטה} זאָלסטו עס פֿאַרלאָזן און עס איבערלאָזן פֿרײַ, כּדי די אבֿיוֹנים פֿון דײַן פֿאָלק זאָלן עסן; און װאָס בלײַבט פֿון זײ, זאָל עסן די חיה פֿון פֿעלד. דעס גלײַכן זאָלסטו טאָן מיט דײַן װײַנגאָרטן, מיט דײַן אײלבערטגאָרטן. edit

EXO 23:11 ober dos zibete yor zolstu es farlozen un es iberlozen frai, kedei di evyoinim fun dain folk zolen esen; un vos blaibt fun zei, zol esen di chaye fun feld. des glaichen zolstu ton mit dain vaingorten, mit dain eilbertgorten.

EXO 23:11 But the shevi'it thou shalt leave it shamat (unplowed) and let it lie fallow; that the evyon (poor) of thy people may eat; and what they leave the beasts of the sadeh shall eat. In like manner thou shalt deal with thy kerem (vineyard) , and with thy zayit (olive) grove.

EXO 23:12 ‏זעקס טעג זאָלסטו טאָן דײַנע אַרבעט, און אױפֿן זיבעטן טאָג זאָלסטו רוען, כּדי עס זאָל רוען דײַן אָקס און דײַן אײזל, און עס זאָל אָפּעטעמען דער זון פֿון דײַן דינסט, און דער גֵּר. edit

EXO 23:12 zeks teg zolstu ton daine arbet, un oifen zibeten tog zolstu ruen, kedei es zol ruen dain oks un dain eizl, un es zol opetemen der zun fun dain dinst, un der ger.

EXO 23:12 Sheshet yamim thou shalt do thy work, and on the yom hashevi'i thou shalt rest; that thine shor (ox) and thine chamor (donkey) may rest, and the ben of thy amah (handmaid) , and the ger, may be refreshed.

EXO 23:13 ‏און אין אַלץ, װאָס איך האָב אײַך אָנגעזאָגט, זאָלט איר זײַן אָפּגעהיט; און דעם נאָמען פֿון פֿרעמדע ג-טער זאָלט איר נישט דערמאָנען; עס זאָל פֿון דײַן מױל נישט געהערט װערן. edit

EXO 23:13 un in alts, vos ich hob aich ongezogt, zolt ir zain opgehit; un dem nomen fun fremde g-ter zolt ir nisht dermonen; es zol fun dain moil nisht gehert veren.

EXO 23:13 And in all things that I have said unto you be circumspect; and make no mention of the shem elohim acherim, neither let it be heard out of thy mouth.

EXO 23:14 ‏דרײַ מאָל אין יאָר זאָלסטו האַלטן אַ יוֹם-טובֿ צו מיר. edit

EXO 23:14 drai mol in yor zolstu halten a yom-tov tsu mir.

EXO 23:14 Three times thou shalt keep a Chag unto Me in the shanah.

EXO 23:15 ‏דעם יוֹם-טובֿ פֿון מַצות זאָלסטו היטן: זיבן טעג זאָלסטו עסן מַצות, אַזױ װי איך האָב דיר באַפֿױלן, צו דער געשטעלטער צײַט אין חוֹדש אָבֿיבֿ װאָרום אין אים ביסטו אַרױסגעגאַנגען פֿון מִצרַיִם; און מע זאָל זיך נישט װײַזן פֿאַר מיר מיט לײדיקן; edit

EXO 23:15 dem yom-tov fun matsus zolstu hiten: ziben teg zolstu esen matsus, azoi vi ich hob dir bafoilen, tsu der geshtelter tsait in Chodesh oviv vorem in im bistu aroisgegangen fun Mitsrayim; un me zol zich nisht vaizen far mir mit leidiken;

EXO 23:15 Thou shalt be shomer to keep the Chag HaMatzot; thou shalt eat matzot shivah yamim, as I commanded thee, in the time appointed of the month Aviv; for in it thou camest out from Mitzrayim; and none shall appear before Me empty-handed;

EXO 23:16 ‏און דעם יוֹם-טובֿ פֿון שניט, פֿון די ערשטפֿרוכט פֿון דײַנע אַרבעט, פֿון װאָס דו װעסט פֿאַרזײען אין פֿעלד; און דעם יוֹם-טובֿ פֿון אײַנזאַמלונג בײַם אױסלאָז פֿון יאָר, װען דו זאַמלסט אײַן דײַנע אַרבעט פֿון פֿעלד. edit

EXO 23:16 un dem yom-tov fun shnit, fun di ershtfrucht fun daine arbet, fun vos du vest farzeyen in feld; un dem yom-tov fun ainzamlung baim oisloz fun yor, ven du zamlst ain daine arbet fun feld.

EXO 23:16 And the Chag HaKatzir, Bikkurim (Firstfruits) of thy labors, which thou hast sown in the sadeh; and the Chag HaAsif (Feast of Ingathering) , which is in the end of the shanah, when thou hast gathered in thy labors out of the sadeh.

EXO 23:17 ‏דרײַ מאָל אין יאָר זאָלן אַלע דײַנע מאַנספּאַרשױנען זיך װײַזן פֿאַר הָאָדוֹן, ‏ ה׳. edit

EXO 23:17 drai mol in yor zolen ale daine mansparshoinen zich vaizen far HaAdon, Hashem.

EXO 23:17 Shalosh pe'amim in the shanah all thy zachar shall appear before HaAdon Hashem .

EXO 23:18 ‏זאָלסט נישט מקריבֿ זײַן מיט חמץ דאָס בלוט פֿון מײַן שלאַכטאָפּפֿער {זֶבַֿח}; און דאָס פּסח-אָפּפֿער פֿון מײַן יוֹם-טובֿ זאָל נישט איבערנעכטיקן ביז אין דער פֿרי. edit

EXO 23:18 zolst nisht makrev zain mit chomets dos blut fun main shlachtopfer; un dos psch-opfer fun main yom-tov zol nisht ibernechtiken biz in der peire.

EXO 23:18 Thou shalt not offer the dahm of My zevach with chametz; neither shall the chelev of My sacrifice remain until the boker.

EXO 23:19 ‏די ערשט פֿריצײַטיקע פֿון דײַן ערד זאָלסטו ברענגען אין הױז פֿון ה׳ דײַן ג-ט. זאָלסט נישט קאָכן אַ ציקעלע אין זײַן מוטערס מילך. edit

EXO 23:19 di ersht fritsaitike fun dain erd zolstu brengen in hoiz fun Hashem dain g-t. zolst nisht kochen a tsikele in zain muters milch.

EXO 23:19 The reshit bikkurim of thy land thou shalt bring into the Bais Hashem Eloheicha. Thou shalt not cook a kid in his motherʼs cholov.

EXO 23:20 ‏זע, איך שיק דיר פֿאַרױס אַ מלאך, דיך צו היטן אױפֿן װעג {דֶּרֶךְ}, ‏ און דיך צו ברענגען צו דעם אָרט װאָס איך האָב אָנגעברײט. edit

EXO 23:20 ze, ich shik dir forois a malach, dich tsu hiten oifen veg, un dich tsu brengen tsu dem ort vos ich hob ongebreit.

EXO 23:20 Hinei, I send Malach before thee, to be shomer over thee in the derech, and to bring thee into the place which I have prepared.

EXO 23:21 ‏היט דיך פֿאַר אים, און הער צו זײַן קֹול; זאָלסט נישט װידערשפּעניקן אָן אים, װאָרום ער װעט נישט פֿאַרגעבן ‏ אײַער פֿאַרברעך, װײַל מײַן נאָמען ‏ איז אין אים. edit

EXO 23:21 hit dich far im, un her tsu zain kol; zolst nisht vidershpeniken on im, vorem er vet nisht fargeben aier farbrech, vail main nomen iz in im.

EXO 23:21 Pay heed to him, and obey his voice, provoke him not; for he will not pardon your peysha'im; for My Shem is in him.

EXO 23:22 ‏אָבער אױב צוהערן װעסטו צוהערן צו זײַן קֹול, און װעסט טאָן אַלץ װאָס איך רעד, װעל איך פֿײַנטן דײַנע פֿײַנט, און דרענגן דײַנע דרענגערס. edit

EXO 23:22 ober oib tsuheren vestu tsuheren tsu zain kol, un vest ton alts vos ich red, vel ich fainten daine faint, un drengen daine drengers.

EXO 23:22 But if thou shalt indeed obey his [bat] kol, and do all that I speak; then I will be an enemy unto thine enemies, and an adversary unto thine adversaries.

EXO 23:23 ‏װאָרום מײַן מלאך װעט גײן דיר פֿאַרױס, און ער װעט דיך ברענגען צו דעם אֶמוֹרי, און דעם חִתּי, און דעם פּרִזי, און דעם כּנַעֲני, דעם חִוִי, און דעם יבֿוסי; און איך װעל זײ פֿאַרטיליקן. edit

EXO 23:23 vorem main malach vet gein dir forois, un er vet dich brengen tsu dem Imri, un dem Chitti, un dem Perizzi, un dem Kenaani, dem Chivi, un dem Yevusi; un ich vel zei fartiliken.

EXO 23:23 For My Malach shall go before thee, and bring thee in unto the Emori, and the Chitti, and the Perizzi, and the Kena'ani, the Chivi, and the Yevusi; I will cut them off.

EXO 23:24 ‏זאָלסט זיך נישט בוקן צו זײערע ג-טער, און זאָלסט זײ נישט דינען, און זאָלסט נישט טאָן אַזױ װי זײערע מעשׂים; נײַערט צעשטערן זאָלסטו זײ צעשטערן, און צעברעכן זאָסלטו צעברעכן זײערע זײַלשטײנער. edit

EXO 23:24 zolst zich nisht buken tsu zeyere g-ter, un zolst zei nisht dinen, un zolst nisht ton azoi vi zeyere meisim; naiert tseshteren zolstu zei tseshteren, un tsebrechen zosltu tsebrechen zeyere zailshteiner.

EXO 23:24 Thou shalt not bow down to their elohim, nor serve them, nor follow after their works; but thou shalt utterly overthrow them, and completely break down their matztzvot (memorial columns dedicated to idols) .

EXO 23:25 ‏און איר זאָלט דינען ה׳ אלוקיכם, און ער װעט בענטשן דײַן ברױט און דײַן װאַסער; און איך װעל אָפּטאָן קראַנקשאַפֿט פֿון צװישן דיר. edit

EXO 23:25 un ir zolt dinen Hashem Elokeichem, un er vet bentshen dain broit un dain vaser; un ich vel opton krankshaft fun tsvishen dir.

EXO 23:25 And ye shall serve Hashem Eloheichem, and He shall bless thy lechem, and thy mayim; and I will take machalah (sickness) away from the midst of thee.

EXO 23:26 ‏עס װעט נישט זײַן אַ פֿאַרװאַרפֿערין אָדער אַן עקרה אין דײַן לאַנד; די צאָל פֿון דײַנע טעג װעל איך אױספֿילן. edit

EXO 23:26 es vet nisht zain a farvarferin oder an akore in dain land; di tsol fun daine teg vel ich oisfilen.

EXO 23:26 There shall nothing miscarry their young, nor be barren, in thy land; the mispar (number) of thy yamim I will fulfill.

EXO 23:27 ‏מײַן אימה װעל איך שיקן דיר פֿאַרױס, און װעל פֿאַרטומלען אַל דאָס פֿאָלק װאָס דו װעסט קומען צװישן זײ, און איך װעל קערן אַלע דײַנע פֿײַנט מיטן נאַקן צו דיר. edit

EXO 23:27 main eime vel ich shiken dir forois, un vel fartumlen al dos folk vos du vest kumen tsvishen zei, un ich vel keren ale daine faint miten naken tsu dir.

EXO 23:27 I will send My ehmah (terror) ahead of thee, and will throw into confusion all the people to whom thou shalt come, and I will make all thine enemies turn their backs unto thee.

EXO 23:28 ‏און איך װעל שיקן דיר פֿאַרױס די האָרנבין, און זי װעט פֿאַרטרײַבן דעם חִוִי, דעם כּנַעֲני, און דעם חִתּי, פֿון פֿאַר דיר. edit

EXO 23:28 un ich vel shiken dir forois di hornbin, un zi vet fartraiben dem Chivi, dem Kenaani, un dem Chitti, fun far dir.

EXO 23:28 And I will send the tzirah (hornet) ahead of thee, which shall drive out the Chivi, the Kena'ani, and the Chitti, from before thee.

EXO 23:29 ‏איך װעל זײ נישט פֿאַרטרײַבן פֿון פֿאַר דיר אין אײן יאָר, טאָמער װעט דאָס לאַנד װערן אַ װיסטעניש און עס װעט זיך מערן אױף דיר די חיה פֿון פֿעלד. edit

EXO 23:29 ich vel zei nisht fartraiben fun far dir in ein yor, tomer vet dos land veren a vistenish un es vet zich meren oif dir di chaye fun feld.

EXO 23:29 I will not drive them out from before thee in shanah echat; lest ha'aretz become desolate, and the beast of the sadeh multiply against thee.

EXO 23:30 ‏ביסלעכביסלעכװײַז װעל איך זײ פֿאַרטרײַבן פֿון פֿאַר דיר, ביז װאַנען דו װעסט זיך פֿרוכפּערן, און װעסט אַרבן דאָס לאַנד. edit

EXO 23:30 bislechbislechvaiz vel ich zei fartraiben fun far dir, biz vanen du vest zich fruchperen, un vest arben dos land.

EXO 23:30 Me'at me'at (little by little) I will drive them out from before thee, until thou be increased, and inherit ha'aretz.

EXO 23:31 ‏און איך װעל מאַכן דײַן געמאַרק פֿון ים-סוףֿ און ביז דעם ים פֿון די פּלִשתּים, און פֿון מדבר ביזן טײַך; װאָרום איך װעל געבן אין אײַער האַנט די באַװױנער פֿון לאַנד, און װעסט זײ פֿאַרטרײַבן פֿון פֿאַר דיר. edit

EXO 23:31 un ich vel machen dain gemark fun Yam-Suf un biz dem yam fun di Pelishtim, un fun midbar bizen taich; vorem ich vel geben in aier hant di bavoiner fun land, un vest zei fartraiben fun far dir.

EXO 23:31 And I will establish thy borders from the Yam Suf even unto the Yam Pelishtim, and from the Midbar unto the [Euphrates] River: for I will deliver the inhabitants of ha'aretz into your hand; and thou shalt drive them out before thee.

EXO 23:32 ‏זאָלסט נישט שליסן {כרת} ‏ אַ בְּרִית זײ און זײערע ג-טער. edit

EXO 23:32 zolst nisht shlisen a bris zei un zeyere g-ter.

EXO 23:32 Thou shalt make no brit (covenant) with them, nor with their elohim.

EXO 23:33 ‏זײ זאָלן נישט זיצן אין דײַן לאַנד, כּדי זײ זאָלן דיך נישט מאַכן זינדיקן צו מיר, אַז דו װעסט דינען זײערע ג-טער; װאָרום דאָס װעט דיר זײַן פֿאַר אַ שטרױכלונג. edit

EXO 23:33 zei zolen nisht zitsen in dain land, kedei zei zolen dich nisht machen zindiken tsu mir, az du vest dinen zeyere g-ter; vorem dos vet dir zain far a shtroichlung.

EXO 23:33 They shall not dwell in thy land, lest they make thee sin against Me; for if thou serve their elohim, it will surely be a mokesh (snare) unto thee.

EXO 24:1 ‏און צו משהן האָט ער געזאָגט: גײ אַרױף צו ה׳, דו, און אַהרן, נָדָבֿ, און אַבֿיהוא, און זיבעציק פֿון די עלטסטע פֿון יִשׂרָאֵל, און איר זאָלט זיך בוקן פֿון דער װײַטן. edit

EXO 24:1 un tsu Mosheen hot er gezogt: gei aroifblikendik tsu Hashem, du, un Aharon, Nadav, un Avihu, un zibetsik fun di eltste fun Yisroel, un ir zolt zich buken fun der vaiten.

EXO 24:1 And He said unto Moshe, Come up unto Hashem , thou, and Aharon, Nadav, and Avihu, and shive'im (seventy) of the Ziknei Yisroel; and worship ye afar off.

EXO 24:2 ‏און משה אַלײן זאָל גענענען צו ה׳; אָבער זײ זאָלן נישט גענענען. און דאָס פֿאָלק זאָל נישט אַרױפֿגײן מיט אים. edit

EXO 24:2 un Moshe alein zol genenen tsu Hashem; ober zei zolen nisht genenen. un dos folk zol nisht aroifgein mit im.

EXO 24:2 And Moshe alone shall come near Hashem ; but they shall not come near; neither shall HaAm go up with him.

EXO 24:3 ‏איז משה געקומען, און האָט דערצײלט דעם פֿאָלק אַלע װערטער פֿון ה׳, און אַלע געזעצן; און דאָס גאַנצע פֿאָלק האָט געענטפֿערט מיט אײן קֹול, און געזאָגט: אַלע װערטער װאָס ה׳ האָט גערעדט װעלן מיר טאָן. edit

EXO 24:3 iz Moshe gekumen, un hot dertseilt dem folk ale verter fun Hashem, un ale gezetsen; un dos gantse folk hot geentfert mit ein kol, un gezogt: ale verter vos Hashem hot geredt velen mir ton.

EXO 24:3 And Moshe came and told HaAm kol divrei Hashem , and all the mishpatim; and kol HaAm answered with one voice, and said, All the words which Hashem hath said will we do.

EXO 24:4 ‏און משה האָט פֿאַרשריבן אַלע װערטער פֿון ה׳, און ער האָט זיך געפֿעדערט אין דער פֿרי, און האָט געבױט אַ מזבח אונטערן באַרג, און צװעלף זײַלשטײנער אַקעגן די צװעלף שבֿטים פֿון יִשׂרָאֵל. edit

EXO 24:4 un Moshe hot farshriben ale verter fun Hashem, un er hot zich gefedert in der peire, un hot geboit a mizbeyech unteren barg, un tsvelf zailshteiner akegen di tsvelf shvotim fun Yisroel.

EXO 24:4 And Moshe wrote kol divrei Hashem , and rose up early in the boker, and built a Mizbe'ach at the base of HaHar, and twelve matzevah (stone pillars) , according to the twelve Shivtei Yisroel.

EXO 24:5 ‏און ער האָט געשיקט די יונגע לײַט פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, און זײ האָבן אױפֿגעבראַכט בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה} און געשלאַכט אָקסן פֿרידאָפּפֿער {זֶבַֿח שְׁלָמִים} צו ה׳. edit

EXO 24:5 un er hot geshikt di yunge lait fun di kinder fun Yisroel, un zei hoben oifgebracht brandopfer un geshlacht oksen fridopfer {Zevach Shalemim} tsu Hashem.

EXO 24:5 And he sent out na'arei Bnei Yisroel, which offered olot (burnt offerings) , and sacrificed shelamim (peace offerings) of bulls unto Hashem .

EXO 24:6 ‏און משה האָט גענומען העלפֿט פֿון דעם בלוט, און אַרײַנגעטאָן אין בעקנס, און העלפֿט פֿון דעם בלוט האָט ער געשפּרענגט ‏ אױפֿן מזבח. edit

EXO 24:6 un Moshe hot genumen helft fun dem blut, un araingeton in bekns, un helft fun dem blut hot er geshprengt oifen mizbeyech.

EXO 24:6 And Moshe took half of the dahm, and put it in bowls; and the other half of the dahm he sprinkled upon the Mizbe'ach.

EXO 24:7 ‏און ער האָט גענומען דאָס בוך פֿון בְּרִית, און געלײענט אין די אױערן פֿון פֿאָלק; און זײ האָבן געזאָגט: אַלץ װאָס ה׳ האָט גערעדט װעלן מיר טאָן און געהאָרכן. edit

EXO 24:7 un er hot genumen dos buch fun bris, un geleyent in di oieren fun folk; un zei hoben gezogt: alts vos Hashem hot geredt velen mir ton un gehorchen.

EXO 24:7 Then he took the Sefer HaBrit, and read it aloud in the ears of HaAm, and they responded, All that Hashem hath said we will do, and be obedient.

EXO 24:8 ‏און משה האָט גענומען דאָס בלוט, און האָט געשפּרענגט ‏ אױפֿן פֿאָלק, און האָט געזאָגט: אָט איז דאָס בלוט פֿון דעם בְּרִית ‏ װאָס ה׳ האָט געמאַכט {כרת} ‏ מיט אײַך אױף אַלע די דאָזיקע װערטער. edit

EXO 24:8 un Moshe hot genumen dos blut, un hot geshprengt oifen folk, un hot gezogt: ot iz dos blut fun dem bris vos Hashem hot gemacht mit aich oif ale di dozike verter.

EXO 24:8 And Moshe took the remaining dahm, and sprinkled it on HaAm, and said, Hinei dahm habrit, which Hashem hath cut with you concerning all these words.

EXO 24:9 ‏און משה, און אַהרן, נָדָבֿ, און אַבֿיהוא, און זיבעציק פֿון די עלטסטע פֿון יִשׂרָאֵל, זײַנען אַרױפֿגעגאַנגען; edit

EXO 24:9 un Moshe, un Aharon, Nadav, un Avihu, un zibetsik fun di eltste fun Yisroel, zainen aroifgegangen;

EXO 24:9 Then went up Moshe, and Aharon, Nadav, and Avihu, and shive'im Ziknei Yisroel;

EXO 24:10 ‏און זײ האָבן געזען דעם אלוקי יִשׂרָאֵל; און אונטער זײַנע פֿיס איז געװען אַזױ װי אַ פֿלאַסטערװערק פֿון סאַפּירשטײן, און אַזױ װי דער הימל אַלײן אין לױטערקײט. edit

EXO 24:10 un zei hoben gezen dem Elochei Yisroel; un unter zaine fis iz geven azoi vi a flasterverk fun sapirshtein, un azoi vi der himel alein in loiterkeit.

EXO 24:10 And they saw the Elohei Yisroel; and there was under His feet the likeness of sapphire stone pavement, and like the very Shomayim in its clearness.

EXO 24:11 ‏און אױף די אַדללײַט פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל האָט ער נישט אױסגעשטרעקט זײַן האַנט; און זײ האָבן געזען האלֹקים, און האָבן געגעסן און געטרונקען. edit

EXO 24:11 un oif di adllait fun di kinder fun Yisroel hot er nisht oisgeshtrekt zain hant; un zei hoben gezen HaElokim, un hoben gegesen un getrunken.

EXO 24:11 And against the leaders of the Bnei Yisroel He laid not His yad; also they saw HaElohim, and did eat and drink.

EXO 24:12 ‏און ה׳ האָט געזאָגט צו משהן: קום אַרױף צו מיר אױפֿן באַרג, און זײַ דאָרטן, און איך װעל דיר געבן די שטײנערנע לוחות מיט דער תּורה און דעם געבאָט װאָס איך האָב אױפֿגעשריבן זײ צו לערנען. edit

EXO 24:12 un Hashem hot gezogt tsu Mosheen: kum aroifblikendik tsu mir oifen barg, un zai dorten, un ich vel dir geben di shteinerne luches mit der torah un dem gebot vos ich hob oifgeshriben zei tsu lernen.

EXO 24:12 And Hashem said unto Moshe, Come up to Me into HaHar, and remain there; and I will give thee the Luchot HaEven, and the torah, and the mitzvot which I have written to teach them.

EXO 24:13 ‏איז אױפֿגעשטאַנען משה, און זײַן באַדינער יְהוֹשועַ, ‏ און משה איז אַרױפֿגעגאַנגען אױפֿן באַרג פֿון האלֹקים. edit

EXO 24:13 iz oifgeshtanen Moshe, un zain badiner Yehoshua, un Moshe iz aroifgegangen oifen barg fun HaElokim.

EXO 24:13 And Moshe rose up, and Yehoshua meshareto (the one aiding him, the one ministering to him) ; and Moshe went up into the Har HaElohim.

EXO 24:14 ‏און צו די עלטסטע האָט ער געזאָגט: האַרט דאָ אױף אונדז, ביז װאַנען מיר װעלן זיך אומקערן צו אײַך. און אָט זײַנען אַהרן און חור מיט אײַך; װער עס האָט אַ משפּט זאָל גענענען צו זײ. edit

EXO 24:14 un tsu di eltste hot er gezogt: hart do oif undz, biz vanen mir velen zich umkeren tsu aich. un ot zainen Aharon un Chur mit aich; ver es hot a mishpot zol genenen tsu zei.

EXO 24:14 And he said unto the Zekenim, Tarry ye here for us, until we come again unto you; and, hinei, Aharon and Chur are with you; if any man have a grievance, let him come unto them.

EXO 24:15 ‏און משה איז אַרױפֿגעגאַנגען אױפֿן באַרג, און דער װאָלקן האָט צוגעדעקט דעם באַרג. edit

EXO 24:15 un Moshe iz aroifgegangen oifen barg, un der volken hot tsugedekt dem barg.

EXO 24:15 And Moshe went up into HaHar, and an anan concealed HaHar.

EXO 24:16 ‏און די פּראַכט פֿון ה׳ האָט גערוט אױפֿן באַרג סינַי, און דער װאָלקן האָט אים אײַנגעדעקט זעקס טעג; און אױפֿן זיבעטן טאָג האָט ער גערופֿן צו משהן פֿון װאָלקן. edit

EXO 24:16 un di pracht fun Hashem hot geres oifen barg Sinai, un der volken hot im aingedekt zeks teg; un oifen zibeten tog hot er gerufen tsu Mosheen fun volken.

EXO 24:16 And the Kevod Hashem abode upon Mt. Sinai, and the anan concealed it sheshet yamim; and the yom hashevi'i He called unto Moshe out of the midst of the anan.

EXO 24:17 ‏און דאָס אױסזען פֿון ה׳ס פּראַכט איז געװען אַזױ װי אַ פֿלאַמיק פֿײַער אױפֿן שפּיץ באַרג, פֿאַר די אױגן פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל. edit

EXO 24:17 un dos oiszen fun Hashems pracht iz geven azoi vi a flamik faier oifen shpits barg, far di oigen fun di kinder fun Yisroel.

EXO 24:17 And the sight of the Kevod Hashem was like eish ochelet (devouring fire) on the top of HaHar in the eyes of the Bnei Yisroel.

EXO 24:18 ‏און משה איז אַרײַנגעגאַנגען אין מיטן װאָלקן, און איז אַרױף אױפֿן באַרג; און משה איז געװען אױפֿן באַרג פֿערציק טעג און פֿערציק נעכט. edit

EXO 24:18 un Moshe iz araingegangen in miten volken, un iz aroifblikendik oifen barg; un Moshe iz geven oifen barg fertsik teg un fertsik necht.

EXO 24:18 And Moshe went into the midst of the anan, going up into HaHar; and Moshe was in HaHar arba'im yom v'arba'im lailah.

EXO 25:1 ‏און ה׳ האָט גערעדט צו משהן, אַזױ צו זאָגן: edit

EXO 25:1 un Hashem hot geredt tsu Mosheen, azoi tsu zogen:

EXO 25:1 And Hashem spoke unto Moshe, saying,

EXO 25:2 ‏רעד צו די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, זײ זאָלן נעמען פֿאַר מיר אַ אָפּשײדונג {תְּרוּמָה}; פֿון יעטװעדער מאַן װאָס זײַן האַרץ װעט אים באַװיליקן, זאָלט איר נעמען מײַן אָפּשײדונג {תְּרוּמָה}. edit

EXO 25:2 red tsu di kinder fun Yisroel, zei zolen nemen far mir a opsheidung; fun yetveder man vos zain harts vet im baviliken, zolt ir nemen main opsheidung.

EXO 25:2 Speak unto the Bnei Yisroel, that they bring Me a terumah (offering) ; of every man that giveth it willingly with his lev ye shall receive My terumah (offering) .

EXO 25:3 ‏און דאָס איז די אָפּשײדונג {תְּרוּמָה} װאָס איר זאָלט נעמען פֿון זײ: גאָלד, און זילבער, און קופּער; edit

EXO 25:3 un dos iz di opsheidung vos ir zolt nemen fun zei: gold, un zilber, un kuper;

EXO 25:3 And this is the terumah (offering) which ye shall receive of them; zahav, and kesef, and nechoshet,

EXO 25:4 ‏און בלאָע װאָל, און פּורפּל, און װערמילרױט, און לײַנען, און ציגנהאָר; edit

EXO 25:4 un bloe vol, un purpl, un vermilroit, un lainen, un tsignhor;

EXO 25:4 And turquoise, and purple, and scarlet wool, and linen, and goat hair,

EXO 25:5 ‏און רױטגעפֿאַרבטע װידערפֿעלן, און תַּחַשפֿעלן, און שִטים-האָלץ; edit

EXO 25:5 un roitgefarbte viderfelen, un taּchashfelen, un Sheetim-holts;

EXO 25:5 And ram skins dyed red, and tachash skins, and acacia wood,

EXO 25:6 ‏אײל פֿאַר דער לײַכטונג, בשׂמים פֿאַר דעם אײל פֿון זאַלבונג, און פֿאַר דעם װײַרעך פֿון שמעקעדיקע געװירצן; edit

EXO 25:6 eil far der laichtung, b'shomaim far dem eil fun zalbung, un far dem vairech fun shmekedike gevirtsen;

EXO 25:6 Shemen for the light, spices for shemen hamishchah (anointing oil) and aromatic ketoret (incense) ,

EXO 25:7 ‏אָניקלשטײנער, און שטײנער צום אײַנפֿאַסן, פֿאַר דעם אֵפֿוֹד, און פֿאַר דעם חוֹשֶן. edit

EXO 25:7 oniklshteiner, un shteiner tsum ainfasen, far dem Ephod, un far dem choshen.

EXO 25:7 Shoham stone, and stones to be set in the Ephod, and in the Choshen (Breastplate) .

EXO 25:8 ‏און זײ זאָלן מיר מאַכן אַ מקדש, אַז איך זאָל רוען צװישן זײ. edit

EXO 25:8 un zei zolen mir machen a mikdash, az ich zol ruen tsvishen zei.

EXO 25:8 And let them make Me a Mikdash; that I may dwell among them.

EXO 25:9 ‏אַזױ װי אַלץ װאָס איך װײַז דיר, די געשטאַלט פֿון דעם מישכּן, און די געשטאַלט פֿון אַלע זײַנע כּלים, אָט אַזױ זאָלט איר מאַכן. edit

EXO 25:9 azoi vi alts vos ich vaiz dir, di geshtalt fun dem mishken, un di geshtalt fun ale zaine keilim, ot azoi zolt ir machen.

EXO 25:9 According to all that I show thee, after the tavnit HaMishkan (pattern of the Tabernacle) , and the tavnit of all the vessels thereof, even so shall ye make it.

EXO 25:10 ‏און זײ זאָלן מאַכן אַן אָרון פֿון שִטים-האָלץ; צװײ אײלן און אַ האַלב זײַן לענג, און אַן אײל און אַ האַלב זײַן ברײט, און אַן אײל און אַ האַלב זײַן הײך. edit

EXO 25:10 un zei zolen machen an orn fun Sheetim-holts; tsvei eilen un a halb zain leng, un an eil un a halb zain breit, un an eil un a halb zain heich.

EXO 25:10 And they shall make an Aron (Ark) of acacia wood; two cubits and a half shall be the length thereof, and a cubit and a half the width thereof, and a cubit and a half the height thereof.

EXO 25:11 ‏און זאָלסט אים איבערציען מיט רײנעם גאָלד – פֿון אינעװײניק און פֿון אױסנװײניק זאָלסטו אים איבערציען; און זאָלסט מאַכן אױף אים אַ גילדערנעם קראַנץ רונד אַרום. edit

EXO 25:11 un zolst im ibertsien mit reinem gold – fun ineveinik un fun oisenveinik zolstu im ibertsien; un zolst machen oif im a gildernem krants rund arum.

EXO 25:11 And thou shalt overlay it with zahav tahor, within and without shalt thou overlay it, and shalt make upon it a gold crown all around.

EXO 25:12 ‏און זאָלסט אױסגיסן פֿאַר אים פֿיר גילדערנע רינגען, און אַרױפֿטאָן אױף זײַנע פֿיר פֿיס; און צװײ רינגען זאָלן זײַן אױף זײַן אײן זײַט, און צװײ רינגען אױף זײַן צװײטער זײַט. edit

EXO 25:12 un zolst oisgisen far im fir gilderne ringen, un aroifton oif zaine fir fis; un tsvei ringen zolen zain oif zain ein zait, un tsvei ringen oif zain tsveiter zait.

EXO 25:12 And thou shalt cast four rings of zahav for it, and put them in the four corners thereof; and two rings shall be in the one side of it, and two rings in the other side of it.

EXO 25:13 ‏און זאָלסט מאַכן שטאַנגען פֿון שִטים-האָלץ, און זײ איבערציען מיט גאָלד. edit

EXO 25:13 un zolst machen shtangen fun Sheetim-holts, un zei ibertsien mit gold.

EXO 25:13 And thou shalt make poles of acacia wood, and overlay them with zahav.

EXO 25:14 ‏און זאָלסט אַרײַנציען די שטאַנגען אין די רינגען בײַ די זײַטן פֿון אָרון, צו טראָגן אױף זײ דעם אָרון. edit

EXO 25:14 un zolst araintsien di shtangen in di ringen bai di zaiten fun orn, tsu trogen oif zei dem orn.

EXO 25:14 And thou shalt put the poles into the rings by the sides of the Aron, that the Aron may be carried with them.

EXO 25:15 ‏אין די רינגען פֿון אָרון זאָלן די שטאַנגען זײַן, זײ זאָלן נישט אָפּגעטאָן װערן פֿון אים. edit

EXO 25:15 in di ringen fun orn zolen di shtangen zain, zei zolen nisht opgeton veren fun im.

EXO 25:15 The poles shall be in the rings of the Aron; they shall not be removed from it.

EXO 25:16 ‏און זאָלסט אַרײַנטאָן אין דעם אָרון דאָס צײגנים {עֵדוּת פֿון עשרת הדברים, סהדא, צײגע, עד התּביעה} ‏ װאָס איך װעל דיר געבן. edit

EXO 25:16 un zolst arainton in dem orn dos tseignim {eides fun eshrt hedbrim, shed, tseige, Iddo hetbieh} vos ich vel dir geben.

EXO 25:16 And thou shalt put into the Aron the Edut (Testimony) [of Tablets] which I shall give thee.

EXO 25:17 ‏און זאָלסט מאַכן אַ דעק {כַּפֹּרֶת} פֿון רײנעם גאָלד; צװײ אײלן און אַ האַלב זײַן לענג, און אַן אײל און אַ האַלב זײַן ברײט. edit

EXO 25:17 un zolst machen a dek fun reinem gold; tsvei eilen un a halb zain leng, un an eil un a halb zain breit.

EXO 25:17 And thou shalt make a kapporet of zahav tahor; two cubits and a half shall be the length thereof, and a cubit and a half the width thereof.

EXO 25:18 ‏און זאָלסט מאַכן צװײ גילדערנע כּרובֿים; געהאַמערט זאָלסטו זײ מאַכן, בײַ בײדע עקן פֿון דעק {כַּפֹּרֶת}. edit

EXO 25:18 un zolst machen tsvei gilderne Keruvim; gehamert zolstu zei machen, bai beide eken fun dek.

EXO 25:18 And thou shalt make two keruvim of zahav, of beaten work shalt thou make them, in the two ends of the kapporet.

EXO 25:19 ‏און מאַך אײן כּרובֿ בײַם עק פֿון דער זײַט, און אײן כּרובֿ בײַם עק פֿון דער אַנדער זײַט; פֿון דעם דעק {כַּפֹּרֶת} גופֿא זאָלט איר מאַכן די כּרובֿים בײַ זײַנע בײדע עקן. edit

EXO 25:19 un mach ein Keruv baim ek fun der zait, un ein Keruv baim ek fun der ander zait; fun dem dek guf zolt ir machen di Keruvim bai zaine beide eken.

EXO 25:19 And make one keruv on the one end, and the other keruv on the other end, with the kapporet (atonement cover) shall ye make the keruvim on the two ends thereof.

EXO 25:20 ‏און די כּרובֿים זאָלן אױסשפּרײטן די פֿליגלען צו דער הײך, שירעמענדיק מיט זײערע פֿליגלען איבער דעם דעק, מיט זײערע פּנימער אײנער אַקעגן אַנדערן; צום דעק {כַּפֹּרֶת} צו זאָלן זײַן די פּנימער פֿון די כּרובֿים. edit

EXO 25:20 un di Keruvim zolen oisshpreiten di fliglen tsu der heich, shiremendik mit zeyere fliglen iber dem dek, mit zeyere penemer einer akegen anderen; tsum dek tsu zolen zain di penemer fun di Keruvim.

EXO 25:20 And the keruvim shall stretch forth their wings upward, covering the kapporet with their wings, and their faces shall look one to another; toward the kapporet shall the faces of the keruvim be.

EXO 25:21 ‏און זאָלסט אַרױפֿטאָן דעם דעק {כַּפֹּרֶת} אױבן אױפֿן אָרון; און אין דעם אָרון זאָלסטו אַרײַנטאָן דאָס צײגנים {עֵדוּת פֿון עשרת הדברים, סהדא, צײגע, עד התּביעה} װאָס איך װעל דיר געבן. edit

EXO 25:21 un zolst aroifton dem dek oiben oifen orn; un in dem orn zolstu arainton dos tseignim {eides fun eshrt hedbrim, shed, tseige, Iddo hetbieh} vos ich vel dir geben.

EXO 25:21 And thou shalt place the kapporet on the Aron from above; and into the Aron thou shalt place the Edut that I shall give thee.

EXO 25:22 ‏און איך װעל זיך דאָרטן אַנטפּלעקן צו דיר, און װעל רעדן מיט דיר פֿון איבערן דעק, פֿון צװישן די צװײ כּרובֿים װאָס איבער דעם אָרון פֿון צײגנים {עֵדוּת פֿון עשרת הדברים, סהדא, צײגע, עד התּביעה}, אַלץ װאָס איך װעל דיר באַפֿעלן פֿאַר די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל. edit

EXO 25:22 un ich vel zich dorten antpleken tsu dir, un vel reden mit dir fun iberen dek, fun tsvishen di tsvei Keruvim vos iber dem orn fun tseignim {eides fun eshrt hedbrim, shed, tseige, Iddo hetbieh}, alts vos ich vel dir bafelen far di kinder fun Yisroel.

EXO 25:22 And there I will meet with thee, and I will commune with thee from above the kapporet, from between the two keruvim which are upon the Aron HaEdut, of all things which I will give thee in commandment unto the Bnei Yisroel.

EXO 25:23 ‏און זאָלסט מאַכן אַ טיש {שֻׁלְחָן} פֿון שִטים-האָלץ; צװײ אײלן זײַן לענג, און אַן אײל זײַן ברײט, און אַן אײל און אַ האַלב זײַן הײך. edit

EXO 25:23 un zolst machen a tish fun Sheetim-holts; tsvei eilen zain leng, un an eil zain breit, un an eil un a halb zain heich.

EXO 25:23 Thou shalt also make a Shulchan of acacia wood; two cubits shall be the length thereof, and a cubit the width thereof, and a cubit and a half the height thereof.

EXO 25:24 ‏און זאָלסט אים איבערציען מיט רײנעם גאָלד, און מאַכן צו אים אַ גילדערנעם קראַנץ רונד אַרום. edit

EXO 25:24 un zolst im ibertsien mit reinem gold, un machen tsu im a gildernem krants rund arum.

EXO 25:24 And thou shalt overlay it with zahav tahor, and make thereto a crown of zahav around.

EXO 25:25 ‏און זאָלסט מאַכן צו אים אַ לײַסט פֿון אַ האַנטברײט רונד אַרום, און מאַכן אַ גילדערנעם קראַנץ צו זײַן לײַסט רונד אַרום. edit

EXO 25:25 un zolst machen tsu im a laist fun a hantbreit rund arum, un machen a gildernem krants tsu zain laist rund arum.

EXO 25:25 And thou shalt make unto it a border of a handbreadth round about, and thou shalt make a golden crown on the rim thereof round about.

EXO 25:26 ‏און זאָלסט מאַכן פֿאַר אים פֿיר גילדערנע רינגען, און אַרױפֿטאָן די רינגען אױף די פֿיר װינקלען װאָס אױף זײַנע פֿיר פֿיס. edit

EXO 25:26 un zolst machen far im fir gilderne ringen, un aroifton di ringen oif di fir vinklen vos oif zaine fir fis.

EXO 25:26 And thou shalt make for it four rings of zahav, and place the rings in the four corners that are on the four legs thereof.

EXO 25:27 ‏לעבן דעם לײַסט זאָלן זײַן די רינגען, פֿאַר אױערן פֿאַר די שטאַנגען צו טראָגן דעם טיש {שֻׁלְחָן}. edit

EXO 25:27 leben dem laist zolen zain di ringen, far oieren far di shtangen tsu trogen dem tish.

EXO 25:27 Over against the rim shall the rings be for holders of the poles to carry the Shulchan.

EXO 25:28 ‏און זאָלסט מאַכן די שטאַנגען פֿון שִטים-האָלץ, און זײ איבערציען מיט גאָלד; און דער טיש {שֻׁלְחָן} זאָל געטראָגן װערן אױף זײ. edit

EXO 25:28 un zolst machen di shtangen fun Sheetim-holts, un zei ibertsien mit gold; un der tish zol getrogen veren oif zei.

EXO 25:28 And thou shalt make the poles of acacia wood, and overlay them with zahav, that the Shulchan may be carried with them.

EXO 25:29 ‏און זאָלסט מאַכן זײַנע שיסלען, און זײַנע שאָלן, און זײַנע קאַנען, און זײַנע בעכערס, װאָס מיט זײ װערט געגאָסן; פֿון רײנעם גאָלד זאָלסטו זײ מאַכן. edit

EXO 25:29 un zolst machen zaine shislen, un zaine Shealen, un zaine kanen, un zaine bechers, vos mit zei vert gegosen; fun reinem gold zolstu zei machen.

EXO 25:29 And thou shalt make the dishes thereof, and spoons thereof, and shelving-tubes thereof, and bowls thereof, with which it shall be used to pour libations; of zahav tahor shalt thou make them.

EXO 25:30 ‏און זאָלסט אַרױפֿטאָן אױפֿן טיש {שֻׁלְחָן} דאָס לֶחֶם פָּנֶה פֿאַר מיר תּמיד. edit

EXO 25:30 un zolst aroifton oifen tish dos lechem פoּneh far mir tamid.

EXO 25:30 And thou shalt set upon the Shulchan the Lechem Panim before Me always.

EXO 25:31 ‏און זאָלסט מאַכן אַ מנוֹרה פֿון רײנעם גאָלד; געהאַמערט זאָל די מנוֹרה געמאַכט װערן, איר פֿוסגעשטעל, און איר שטאַם; אירע בעכערלעך – אירע באַזע און אירע בלומען – זאָלן זײַן פֿון איר גופֿא. edit

EXO 25:31 un zolst machen a menoyre fun reinem gold; gehamert zol di menoyre gemacht veren, ir fusgeshtel, un ir shtam; ire becherlech – ire baze un ire blumen – zolen zain fun ir guf.

EXO 25:31 And thou shalt make a Menorah of zahav tahor; hammered out shall the Menorah be made; its base, its shaft, and its cups, its knobs, and its blossoms, shall be of the same.

EXO 25:32 ‏און זעקס רערן זאָלן אַרױסגײן פֿון אירע זײַטן, דרײַ רערן פֿון דער מנוֹרה פֿון איר אײן זײַט, און דרײַ רערן פֿון דער מנוֹרה פֿון איר צװײטער זײַט. edit

EXO 25:32 un zeks reren zolen aroisgein fun ire zaiten, drai reren fun der menoyre fun ir ein zait, un drai reren fun der menoyre fun ir tsveiter zait.

EXO 25:32 And six branches shall come out of the sides of it; three branches of the menorah out of the one side, and three branches of the menorah out of the other side;

EXO 25:33 ‏דרײַ מאַנדלקװײטיקע בעכערלעך פֿון אַ קנאָפּ און אַ בלום אױף אײן רער, און דרײַ מאַנדלקװײטיקע בעכערלעך פֿון אַ קנאָפּ און אַ בלום אױפֿן אַנדער רער; אַזױ פֿאַר די זעקס רערן, װאָס גײען אַרױס פֿון דער מנוֹרה. edit

EXO 25:33 drai mandlkveitike becherlech fun a knop un a blum oif ein rer, un drai mandlkveitike becherlech fun a knop un a blum oifen ander rer; azoi far di zeks reren, vos geyen arois fun der menoyre.

EXO 25:33 Three cups engraved with almonds on the one branch, a knob and a flower; and three cups made like almonds in the other branch, with a knob and a flower; so for the six branches that come out of the Menorah.

EXO 25:34 ‏און אױף דער מנוֹרה פֿיר מאַנדלקװײטיקע בעכערלעך – אירע קנעףּ און אירע בלומען. edit

EXO 25:34 un oif der menoyre fir mandlkveitike becherlech – ire knefּ un ire blumen.

EXO 25:34 And on the Menorah shall be four cups engraved like almonds, its knobs and its flowers.

EXO 25:35 ‏און אַ קנאָפּ אונטער צװײ רערן פֿון איר, און אַ קנאָפּ אונטער צװײ רערן פֿון איר, און אַ קנאָפּ אונטער צװײ רערן פֿון איר, פֿאַר די זעקס רערן װאָס גײען אַרױס פֿון דער מנוֹרה. edit

EXO 25:35 un a knop unter tsvei reren fun ir, un a knop unter tsvei reren fun ir, un a knop unter tsvei reren fun ir, far di zeks reren vos geyen arois fun der menoyre.

EXO 25:35 And there shall be a knob under two branches of the same, and a knob under two branches of the same, and a knob under two branches of the same, according to the six branches that proceed out of the Menorah.

EXO 25:36 ‏זײערע קנעףּ און זײערע רערן זאָלן זײַן פֿון איר גופֿא, אין גאַנצן אײן אױסהאַמערונג פֿון רײנעם גאָלד. edit

EXO 25:36 zeyere knefּ un zeyere reren zolen zain fun ir guf, in gantsen ein oishamerung fun reinem gold.

EXO 25:36 Their knobs and their branches shall be of the same; all of it shall be one hammered out work of zahav tahor.

EXO 25:37 ‏און זאָלסט מאַכן צו איר זיבן רערלעך, און מע זאָל אָנצינדן אירע רערלעך, און מאַכן לײַכטן צו איר פֿאָדערזײַט צו. edit

EXO 25:37 un zolst machen tsu ir ziben rerlech, un me zol ontsinden ire rerlech, un machen laichten tsu ir foderzait tsu.

EXO 25:37 And thou shalt make the nerot shivah thereof; and they shall kindle the nerot thereof, that they may give light toward its face.

EXO 25:38 ‏און אירע צװענגלעך און אירע אַשפֿענדלעך זאָלן זײַן פֿון רײנעם גאָלד. edit

EXO 25:38 un ire tsvenglech un ire ashfendlech zolen zain fun reinem gold.

EXO 25:38 And the tongs thereof, and the spoons thereof, shall be of zahav tahor.

EXO 25:39 ‏פֿון צענטנער רײנעם גאָלד זאָל מען זי מאַכן מיט אַלע די דאָזיקע כּלים. edit

EXO 25:39 fun tsentner reinem gold zol men zi machen mit ale di dozike keilim.

EXO 25:39 Of a talent of zahav tahor shall he make it, with all these vessels.

EXO 25:40 ‏און זע זאָלסט מאַכן לױט זײער מוסטער, װאָס דיר װערט געװיזן אױפֿן באַרג. edit

EXO 25:40 un ze zolst machen loit zeyer muster, vos dir vert gevizen oifen barg.

EXO 25:40 And see that thou make them after their tavnit, which was shown thee in HaHar.

EXO 26:1 ‏און דעם מישכּן זאָלסטו מאַכן פֿון צען פֿאָרהאַנגען; פֿון געדרײַטן לײַנען, און בלאָער װאָל, און פּורפּל, און װערמילרױט, מיט כּרובֿים קונציק אױסגעאַרבעט זאָלסטו זײ מאַכן. edit

EXO 26:1 un dem mishken zolstu machen fun tsen forhangen; fun gedraiten lainen, un bloer vol, un purpl, un vermilroit, mit Keruvim kuntsik oisgearbet zolstu zei machen.

EXO 26:1 Moreover thou shalt make the Mishkan (Tabernacle) with ten curtains of twisted linen with turquoise, purple, and scarlet wool; with keruvim of artistic needle work shalt thou make them.

EXO 26:2 ‏די לענג פֿון איטלעכן פֿאָרהאַנג אַכט און צװאַנציק אײלן, און די ברײט פֿון איטלעכן פֿאָרהאַנג פֿיר אײלן; אײן מאָס פֿאַר אַלע פֿאָרהאַנגען. edit

EXO 26:2 di leng fun itlechen forhang acht un tsvantsik eilen, un di breit fun itlechen forhang fir eilen; ein mos far ale forhangen.

EXO 26:2 The length of one curtain shall be eight and twenty cubits, and the width of one curtain four cubits; and every one of the curtains shall have middah achat (one size) .

EXO 26:3 ‏פֿינף פֿאָרהאַנגען זאָלן זײַן באַהעפֿט אײנער אָן אַנדערן, און װידער פֿינף פֿאָרהאַנגען באַהעפֿט אײנער אָן אַנדערן. edit

EXO 26:3 finf forhangen zolen zain baheft einer on anderen, un vider finf forhangen baheft einer on anderen.

EXO 26:3 The five curtains shall be choverot (joined together) one to another; and the other five curtains shall be choverot one to another.

EXO 26:4 ‏און זאָלסט מאַכן שלײפֿן פֿון בלאָער װאָל אױף דעם זױם פֿון אײן פֿאָרהאַנג בײַם עק פֿון אײן באַהעפֿטונג, און אַזױ זאָלסטו מאַכן אױף דעם זױם פֿון דעם עקסטן פֿאָרהאַנג אין דער צװײטער באַהעפֿטונג. edit

EXO 26:4 un zolst machen shleifen fun bloer vol oif dem zoim fun ein forhang baim ek fun ein baheftung, un azoi zolstu machen oif dem zoim fun dem eksten forhang in der tsveiter baheftung.

EXO 26:4 And thou shalt make loops of turquoise wool upon the edge of the outermost curtain of the set; and likewise shalt thou make loops upon the edge of the outermost curtain, in the second set.

EXO 26:5 ‏פֿופֿציק שלײפֿן זאָלסטו מאַכן אױף דעם אײן פֿאָרהאַנג, און פֿופֿציק שלײפֿן זאָלסטו מאַכן אױף דעם ברעג פֿון דעם פֿאָרהאַנג װאָס אין דער צװײטער באַהעפֿטונג; אײנער קעגן אַנדערן זאָלן די שלײפֿן זײַן. edit

EXO 26:5 fuftsik shleifen zolstu machen oif dem ein forhang, un fuftsik shleifen zolstu machen oif dem breg fun dem forhang vos in der tsveiter baheftung; einer kegen anderen zolen di shleifen zain.

EXO 26:5 Fifty loops shalt thou make in the first curtain, and fifty loops shalt thou make on the edge of the outermost curtain that is in the second set; that the loops may be opposite one another.

EXO 26:6 ‏און זאָלסט מאַכן פֿופֿציק גילדערנע האָקן, און באַהעפֿטן די פֿאָרהאַנגען אײנעם צום אַנדערן מיט די האָקן, אַז דער מישכּן זאָל זײַן אײנס {אֶחָד}. edit

EXO 26:6 un zolst machen fuftsik gilderne hoken, un baheften di forhangen einem tsum anderen mit di hoken, az der mishken zol zain eins.

EXO 26:6 And thou shalt make fifty hooks of zahav, and join the curtains together with the hooks: so that the Mishkan shall become echad.

EXO 26:7 ‏און זאָלסט מאַכן פֿאָרהאַנגען פֿון ציגנהאָר פֿאַר אַ געצעלט {אֹהֶל} איבערן מישכּן; עלף פֿאָרהאַנגען זאָלסטו זײ מאַכן. edit

EXO 26:7 un zolst machen forhangen fun tsignhor far a getselt iberen mishken; elf forhangen zolstu zei machen.

EXO 26:7 And thou shalt make curtains of goat hair to be an Ohel over the Mishkan: eleven curtains shalt thou make.

EXO 26:8 ‏די לענג פֿון איטלעכן פֿאָרהאַנג דרײַסיק אײלן, און די ברײט פֿון איטלעכן פֿאָרהאַנג פֿיר אײלן; אײן מאָס פֿאַר די עלף פֿאָרהאַנגען. edit

EXO 26:8 di leng fun itlechen forhang draisik eilen, un di breit fun itlechen forhang fir eilen; ein mos far di elf forhangen.

EXO 26:8 The length of one curtain shall be thirty cubits, the width of one curtain four cubits: and the eleven curtains shall be all of the middah achat (same size) .

EXO 26:9 ‏און זאָלסט באַהעפֿטן פֿינף פֿאָרהאַנגען באַזונדער, און זעקס פֿאָרהאַנגען באַזונדער; און דעם זעקסטן פֿאָרהאַנג זאָלסטו צונױפֿטאָפּלען אױף דער פֿאָדערזײַט פֿון געצעלט {אֹהֶל}. edit

EXO 26:9 un zolst baheften finf forhangen bazunder, un zeks forhangen bazunder; un dem zeksten forhang zolstu tsunoiftoplen oif der foderzait fun getselt.

EXO 26:9 And thou shalt join into one five curtains by themselves, and six curtains by themselves, and shalt fold the sixth curtain over the front of the Ohel.

EXO 26:10 ‏און זאָלסט מאַכן פֿופֿציק שלײפֿן אױף דעם זױם פֿון אײן פֿאָרהאַנג, דעם עקסטן אין דער באַהעפֿטונג, און פֿופֿציק שלײפֿן אױף דעם זױם פֿון דעם פֿאָרהאַנג אין דער צװײטער באַהעפֿטונג. edit

EXO 26:10 un zolst machen fuftsik shleifen oif dem zoim fun ein forhang, dem eksten in der baheftung, un fuftsik shleifen oif dem zoim fun dem forhang in der tsveiter baheftung.

EXO 26:10 And thou shalt make fifty loops along the edge of the first curtain at the end of one choveret (set) , and fifty loops on the edge of the curtain of the second choveret (set) .

EXO 26:11 ‏און זאָלסט מאַכן פֿופֿציק קופּערנע האָקן, און אַרײַנטאָן די האָקן אין די שלײפֿן, און באַהעפֿטן דאָס געצעלט {אֹהֶל}, אַז עס זאָל זײַן אײנס {אֶחָד}. edit

EXO 26:11 un zolst machen fuftsik kuperne hoken, un arainton di hoken in di shleifen, un baheften dos getselt, az es zol zain eins.

EXO 26:11 And thou shalt make fifty hooks of nechoshet, and put the hooks into the loops, and attach the Ohel, so that it may become echad (one) .

EXO 26:12 ‏און דער אַריבערהאַנג װאָס בלײַבט פֿון די פֿאָרהאַנגען פֿון געצעלט {אֹהֶל}, דער איבעריקער האַלבער פֿאָרהאַנג, זאָל אַראָפּהענגען אױף דער הינטערשטער זײַט פֿון מישכּן. edit

EXO 26:12 un der ariberhang vos blaibt fun di forhangen fun getselt, der iberiker halber forhang, zol arophengen oif der hintershter zait fun mishken.

EXO 26:12 And the remnant of the overhang of the curtains of the Ohel, half of the curtain that remaineth, shall hang over the back of the Mishkan.

EXO 26:13 ‏און די אײל פֿון דער זײַט, און די אײל פֿון דער אַנדער זײַט, װאָס בלײַבט איבער פֿון דער לענג פֿון די פֿאָרהאַנגען פֿון געצעלט {אֹהֶל}, זאָל אַראָפּהענגען אױף די זײַטן פֿון מישכּן, פֿון דער זײַט און פֿון דער אַנדער זײַט, אים צו פֿאַרדעקן. edit

EXO 26:13 un di eil fun der zait, un di eil fun der ander zait, vos blaibt iber fun der leng fun di forhangen fun getselt, zol arophengen oif di zaiten fun mishken, fun der zait un fun der ander zait, im tsu fardeken.

EXO 26:13 And a cubit on the one side, and a cubit on the other side of that which remaineth in the length of the curtains of the Ohel, shall hang over the sides of the Mishkan on this side and the other, to cover it.

EXO 26:14 ‏און זאָלסט מאַכן אַ צודעק פֿאַר דעם געצעלט {אֹהֶל} פֿון רױט-געפֿאַרבטע װידערפֿעלן, און אַ צודעק פֿון תַּחַש-פֿעלן פֿון אױבן. edit

EXO 26:14 un zolst machen a tsudek far dem getselt fun roit-gefarbte viderfelen, un a tsudek fun taּchash-felen fun oiben.

EXO 26:14 And thou shalt make a Mikhseh for the Ohel of ram skins dyed red, and a Mikhseh of tachash skins above.

EXO 26:15 ‏און זאָלסט מאַכן די ברעטער צום מישכּן פֿון שִטים-האָלץ, שטײענדיק. edit

EXO 26:15 un zolst machen di breter tsum mishken fun Sheetim-holts, shteyendik.

EXO 26:15 And thou shalt make the kerashim (planks) of the Mishkan of acacia wood, standing erect.

EXO 26:16 ‏צען אײלן די לענג פֿון אַ ברעט, און אַן אײל און אַ האַלבע אײל די ברײט פֿון איטלעכן ברעט. edit

EXO 26:16 tsen eilen di leng fun a bret, un an eil un a halbe eil di breit fun itlechen bret.

EXO 26:16 Ten cubits shall be the length of each keresh (plank) , and a cubit and a half shall be the width of each keresh (plank) .

EXO 26:17 ‏צװײ צאַפּנס צו איטלעכן ברעט, אײנער קעגן אַנדערן אַזױ װי שטאַפּלען; אַזױ זאָלסטו מאַכן צו אַלע ברעטער פֿון מישכּן. edit

EXO 26:17 tsvei tsapns tsu itlechen bret, einer kegen anderen azoi vi shtaplen; azoi zolstu machen tsu ale breter fun mishken.

EXO 26:17 Two yadot (tenons, projections) shall there be in each keresh (plank) , set in order one against another: thus shalt thou make for all the kerashim (planks) of the Mishkan.

EXO 26:18 ‏און זאָלסט מאַכן די ברעטער צום מישכּן, צװאַנציק ברעטער פֿאַר דער דָרום-זײַט צו דָרום. edit

EXO 26:18 un zolst machen di breter tsum mishken, tsvantsik breter far der dorem-zait tsu dorem.

EXO 26:18 And thou shalt make the kerashim (planks) for the Mishkan, twenty kerashim (planks) on the south side southward.

EXO 26:19 ‏און פֿערציק זילבערנע שװעלן זאָלסטו מאַכן אונטער די צװאַנציק ברעטער; צו צװײ שװעלן אונטער אײן ברעט פֿאַר זײַנע צװײ צאַפּנס, צו צװײ שװעלן אונטער אײן ברעט פֿאַר זײַנע צװײ צאַפּנס. edit

EXO 26:19 un fertsik zilberne shvelen zolstu machen unter di tsvantsik breter; tsu tsvei shvelen unter ein bret far zaine tsvei tsapns, tsu tsvei shvelen unter ein bret far zaine tsvei tsapns.

EXO 26:19 And thou shalt make arba'im sockets of kesef under the twenty kerashim (planks) ; two sockets under one keresh (plank) for its two yadot (tenons, projections) , and two sockets under the next keresh (plank) for its two yadot.

EXO 26:20 ‏און פֿאַר דער צװײטער זײַט פֿון מישכּן, פֿאַר דער צפֿון-זײַט, צװאַנציק ברעטער, edit

EXO 26:20 un far der tsveiter zait fun mishken, far der Tsafon-zait, tsvantsik breter,

EXO 26:20 And for the second wall of the Mishkan on the tzafon (north) side there shall be twenty kerashim (planks) :

EXO 26:21 ‏מיט פֿערציק זילבערנע שװעלן צו זײ: צװײ שװעלן אונטער אײן ברעט, צװײ שװעלן אונטער אײן ברעט. edit

EXO 26:21 mit fertsik zilberne shvelen tsu zei: tsvei shvelen unter ein bret, tsvei shvelen unter ein bret.

EXO 26:21 And their arba'im sockets of kesef; two sockets under one keresh (plank) , and two sockets under the next keresh (plank) .

EXO 26:22 ‏און פֿאַר דער הינטערשטער זײַט פֿון מישכּן צו מערבֿ, זאָלסטו מאַכן זעקס ברעטער. edit

EXO 26:22 un far der hintershter zait fun mishken tsu mayrev, zolstu machen zeks breter.

EXO 26:22 And for the back of the Mishkan on the west, thou shalt make six kerashim (planks) .

EXO 26:23 ‏און צװײ ברעטער זאָלסטו מאַכן פֿאַר די װינקלען פֿון מישכּן, אױף דער הינטערשטער זײַט. edit

EXO 26:23 un tsvei breter zolstu machen far di vinklen fun mishken, oif der hintershter zait.

EXO 26:23 And two kerashim (planks) shalt thou make for the corners of the Mishkan in the rear.

EXO 26:24 ‏און זײ זאָלן זײַן אַרײַנגעפּאַסט אונטן, און דעס גלײַכן זאָלן זײ זײַן אַרײַנגעפּאַסט אױבן ביז צום ערשטן רינג; אַזױ זאָל זײַן בײַ זײ בײדן; זײ זאָלן זײַן פֿאַר די צװײ װינקלען. edit

EXO 26:24 un zei zolen zain araingepast unten, un des glaichen zolen zei zain araingepast oiben biz tsum ershten ring; azoi zol zain bai zei beiden; zei zolen zain far di tsvei vinklen.

EXO 26:24 And they shall be even beneath at the bottom, and they shall be joined together at the top of it unto one ring: thus shall it be for them both; they shall be for the two corners.

EXO 26:25 ‏און עס װעלן זײַן אַכט ברעטער מיט זײערע זילבערנע שװעלן – זעכצן שװעלן: צװײ שװעלן אונטער אײן ברעט, צװײ שװעלן אונטער אײן ברעט. edit

EXO 26:25 un es velen zain acht breter mit zeyere zilberne shvelen – zechtsen shvelen: tsvei shvelen unter ein bret, tsvei shvelen unter ein bret.

EXO 26:25 And they shall be shemoneh kerashim (eight planks) , and their sockets of kesef, sixteen sockets; two sockets under one keresh, two sockets under the next keresh.

EXO 26:26 ‏און זאָלסט מאַכן ריגלען פֿון שִטים-האָלץ; פֿינף פֿאַר די ברעטער פֿון אײן זײַט מישכּן; edit

EXO 26:26 un zolst machen riglen fun Sheetim-holts; finf far di breter fun ein zait mishken;

EXO 26:26 And thou shalt make crossbars of acacia wood; five for the kerashim (planks) of the one side of the Mishkan,

EXO 26:27 ‏און פֿינף ריגלען פֿאַר די ברעטער פֿון דער צװײטער זײַט מישכּן, און פֿינף ריגלען פֿאַר די ברעטער פֿון דער הינטערשטער זײַט מישכּן, צו מערבֿ; edit

EXO 26:27 un finf riglen far di breter fun der tsveiter zait mishken, un finf riglen far di breter fun der hintershter zait mishken, tsu mayrev;

EXO 26:27 And five crossbars for the kerashim (planks) of the second wall of the Mishkan, and five crossbars for the kerashim (planks) of the wall of the Mishkan at the back, westward.

EXO 26:28 ‏און דעם מיטלסטן ריגל אין מיטן פֿון די ברעטער, װאָס זאָל דורכריגלען פֿון עק צו עק. edit

EXO 26:28 un dem mitlsten rigl in miten fun di breter, vos zol durchriglen fun ek tsu ek.

EXO 26:28 And the middle crossbar inside the kerashim (planks) shall extend from end to end.

EXO 26:29 ‏און די ברעטער זאָלסטו איבערציען מיט גאָלד, און מאַכן צו זײ רינגען פֿון גאָלד, אױערן פֿאַר די ריגלען; און זאָלסט איבערציען די ריגלען מיט גאָלד. edit

EXO 26:29 un di breter zolstu ibertsien mit gold, un machen tsu zei ringen fun gold, oieren far di riglen; un zolst ibertsien di riglen mit gold.

EXO 26:29 And thou shalt overlay the kerashim (planks) with zahav, and make their rings of zahav as housing for the crossbars: and thou shalt overlay the crossbars with zahav.

EXO 26:30 ‏און זאָלסט אױפֿשטעלן דעם מישכּן אַזױ װי זײַן מוסטער ‏ װאָס איז דיר באַװיזן געװאָרן אױפֿן באַרג. edit

EXO 26:30 un zolst oifshtelen dem mishken azoi vi zain muster vos iz dir bavizen gevoren oifen barg.

EXO 26:30 And thou shalt erect the Mishkan according to the mishpat (plan, specifications) thereof which was showed thee in HaHar.

EXO 26:31 ‏און זאָלסט מאַכן אַ פָּרוֹכֶת פֿון בלאָער װאָל, און פּורפּל, און װערמילרױט, און געדרײַטן לײַנען; קונציק אױסגעאַרבעט, מיט כּרובֿים זאָל מען אים מאַכן. edit

EXO 26:31 un zolst machen a Parochet fun bloer vol, un purpl, un vermilroit, un gedraiten lainen; kuntsik oisgearbet, mit Keruvim zol men im machen.

EXO 26:31 And thou shalt make a Parochet of turquoise, purple, and scarlet wool, and twisted linen of ma'aseh choshev (artistic craftwork) with keruvim shall it be made:

EXO 26:32 ‏און זאָלסט אים אַרױפֿטאָן אױף פֿיר זײַלן פֿון שִטים-האָלץ איבערגעצױגן מיט גאָלד, מיט זײערע העקלעך פֿון גאָלד, אױף פֿיר זילבערנע שװעלן. edit

EXO 26:32 un zolst im aroifton oif fir zailen fun Sheetim-holts ibergetsoigen mit gold, mit zeyere heklech fun gold, oif fir zilberne shvelen.

EXO 26:32 And thou shalt hang it upon four ammudim of acacia wood overlaid with zahav: their hooks shall be of zahav, upon the four sockets of kesef.

EXO 26:33 ‏און זאָלסט אַרױפֿטאָן דעם פָּרוֹכֶת אונטער די האָקן; און זאָלסט אַרײַנברענגען אַהין, אינעװײניק פֿון פָּרוֹכֶת, דעם אָרון פֿון צײגנים {עֵדוּת פֿון עשרת הדברים, סהדא, צײגע, עד התּביעה}; ‏ און דער פָּרוֹכֶת װעט אײַך אָפּשײדן צװישן דעם הײליקטום און דעם קָדשֵי-קָדשים. edit

EXO 26:33 un zolst aroifton dem Parochet unter di hoken; un zolst arainbrengen ahin, ineveinik fun Parochet, dem orn fun tseignim {eides fun eshrt hedbrim, shed, tseige, Iddo hetbieh}; un der Parochet vet aich opsheiden tsvishen dem heiliktum un dem kodshei-kodshim.

EXO 26:33 And thou shalt hang up the Parochet under the hooks, that thou mayest bring in there behind the Parochet, the Aron HaEdut: and the Parochet shall separate unto you between HaKodesh and the Kodesh HaKodashim.

EXO 26:34 ‏און זאָלסט אַרױפֿטאָן דעם דעק {כַּפֹּרֶת} אױף דעם אָרון פֿון צײגנים {עֵדוּת פֿון עשרת הדברים, סהדא, צײגע, עד התּביעה}, אין קָדשֵי-קָדשים. edit

EXO 26:34 un zolst aroifton dem dek oif dem orn fun tseignim {eides fun eshrt hedbrim, shed, tseige, Iddo hetbieh}, in kodshei-kodshim.

EXO 26:34 And thou shalt put the Kapporet upon the Aron HaEdut in the Kodesh HaKodashim.

EXO 26:35 ‏און זאָלסט אַװעקשטעלן דעם טיש {שֻׁלְחָן} דרױסן פֿון פָּרוֹכֶת, און די מנוֹרה אַקעגן דעם טיש {שֻׁלְחָן}, אין דָרום-זײַט מישכּן; און דעם טיש {שֻׁלְחָן} זאָלסטו שטעלן אין צפֿון-זײַט. edit

EXO 26:35 un zolst avekshtelen dem tish droisen fun Parochet, un di menoyre akegen dem tish, in dorem-zait mishken; un dem tish zolstu shtelen in Tsafon-zait.

EXO 26:35 And thou shalt place the Shulchan michutz (outside) the Parochet, and the Menorah opposite the Shulchan on the south side of the Mishkan: and thou shalt place the Shulchan on the north side.

EXO 26:36 ‏און זאָלסט מאַכן אַ פֿאָרהאַנג צום אײַנגאַנג פֿון געצעלט {אֹהֶל}, פֿון בלאָער װאָל, און פּורפּל, און װערמילרױט, און געדרײַטן לײַנען, געשטיקטע אַרבעט. edit

EXO 26:36 un zolst machen a forhang tsum aingang fun getselt, fun bloer vol, un purpl, un vermilroit, un gedraiten lainen, geshtikte arbet.

EXO 26:36 And thou shalt make a Masach (Screen, Curtain) for the petach (entrance) of the Ohel, of turquoise, purple, and scarlet wool, and twisted linen, wrought with ma'aseh rokem (embroidering craft) .

EXO 26:37 ‏און זאָלסט מאַכן צום פֿאָרהאַנג פֿינף זײַלן פֿון שִטים-האָלץ, און זײ איבערציען מיט גאָלד; זײערע העקלעך פֿון גאָלד; און זאָלסט אױסגיסן פֿאַר זײ פֿינף קופּערנע שװעלן. edit

EXO 26:37 un zolst machen tsum forhang finf zailen fun Sheetim-holts, un zei ibertsien mit gold; zeyere heklech fun gold; un zolst oisgisen far zei finf kuperne shvelen.

EXO 26:37 And thou shalt make for the Masach five ammudim of acacia wood, and overlay them with zahav, and their hooks shall be of zahav; and thou shalt cast five sockets of nechoshet for them.

EXO 27:1 ‏און זאָלסט מאַכן דעם מזבח פֿון שִטים-האָלץ, פֿינף אײלן די לענג, און פֿינף אײלן די ברײט; פֿירעקעכדיק זאָל דער מזבח זײַן, און דרײַ אײלן זײַן הײך. edit

EXO 27:1 un zolst machen dem mizbeyech fun Sheetim-holts, finf eilen di leng, un finf eilen di breit; firekechdik zol der mizbeyech zain, un drai eilen zain heich.

EXO 27:1 And thou shalt build the Mizbe'ach of acacia wood, five cubits long, and five cubits wide; the Mizbe'ach shall be foursquare; and the height thereof shall be shalosh cubits.

EXO 27:2 ‏און זאָלסט מאַכן זײַנע הערנער אױף זײַנע פֿיר װינקלען; פֿון אים גופֿא זאָלן זײַן זײַנע הערנער; און זאָלסט אים איבערציען מיט קופּער. edit

EXO 27:2 un zolst machen zaine herner oif zaine fir vinklen; fun im guf zolen zain zaine herner; un zolst im ibertsien mit kuper.

EXO 27:2 And thou shalt make the karnot of it upon the four corners thereof; its karnot shall be of one piece with it; and thou shalt overlay it with nechoshet.

EXO 27:3 ‏און זאָלסט מאַכן זײַנע טעףּ אױף אַװעקנעמען זײַנע אַש, און זײַנע שופֿלען, און זײַנע שפּרענגבעקנס, און זײַנע גאָפּלען און זײַנע פֿײַערפֿאַנען; אַלע זײַנע כּלים זאָלסטו מאַכן פֿון קופּער. edit

EXO 27:3 un zolst machen zaine tef oif aveknemen zaine ash, un zaine shuflen, un zaine shprengbekns, un zaine goplen un zaine faierfanen; ale zaine keilim zolstu machen fun kuper.

EXO 27:3 And thou shalt make its pots to receive its ashes, and its shovels, and its basins, and its meat forks, and its firepans; all the vessels thereof thou shalt make of nechoshet.

EXO 27:4 ‏און זאָלסט מאַכן צו אים אַ קופּערנע זיףּ פֿון נעצאַרבעט, און זאָלסט מאַכן אױף דער נעץ פֿיר קופּערנע רינגען אױף זײַנע פֿיר עקן. edit

EXO 27:4 un zolst machen tsu im a kuperne Ziph fun netsarbet, un zolst machen oif der nets fir kuperne ringen oif zaine fir eken.

EXO 27:4 And thou shalt build for it a mikhbar (grate) , a strainer reshet (mesh, netting) of nechoshet; and upon the meshwork shalt thou make four taba'ot (rings) of nechoshet in the four corners thereof.

EXO 27:5 ‏און זאָלסט זי אַרױפֿטאָן אונטער דעם געזימס פֿון מזבח, פֿון אונטן, און די נעץ זאָל זײַן ביז דער העלפֿט פֿון מזבח. edit

EXO 27:5 un zolst zi aroifton unter dem gezims fun mizbeyech, fun unten, un di nets zol zain biz der helft fun mizbeyech.

EXO 27:5 And thou shalt put it under the karkov ([surrounding] border, ledge) of the Mizbe'ach from below, that the meshwork may be half the height of the Mizbe'ach.

EXO 27:6 ‏און זאָלסט מאַכן שטאַנגען צום מזבח, שטאַנגען פֿון שִטים-האָלץ, און זײ איבערציען מיט קופּער. edit

EXO 27:6 un zolst machen shtangen tsum mizbeyech, shtangen fun Sheetim-holts, un zei ibertsien mit kuper.

EXO 27:6 And thou shalt make badim (carrying poles) designed for the Mizbe'ach, poles of acacia wood, and overlay them with nechoshet.

EXO 27:7 ‏און זײַנע שטאַנגען זאָלן אַרײַנגעצױגן װערן אין די רינגען, און די שטאַנגען זאָלן זײַן אױף בײדע זײַטן פֿון מזבח װען מע טראָגט אים. edit

EXO 27:7 un zaine shtangen zolen araingetsoigen veren in di ringen, un di shtangen zolen zain oif beide zaiten fun mizbeyech ven me trogt im.

EXO 27:7 And the badim shall be put into the taba'ot, and the badim shall be upon the two sides of the Mizbe'ach, to carry it.

EXO 27:8 ‏הױל אינעװײניק, פֿון ברעטער, זאָלסטו אים מאַכן; אַזױ װי מע האָט דיר געװיזן אױפֿן באַרג, אַזױ זאָל מען מאַכן. edit

EXO 27:8 hoil ineveinik, fun breter, zolstu im machen; azoi vi me hot dir gevizen oifen barg, azoi zol men machen.

EXO 27:8 Hollow, with luchot (planks, boards, panels) , shalt thou make as it was showed thee on HaHar, so shall they make it.

EXO 27:9 ‏און זאָלסט מאַכן דעם הױף פֿון מישכּן: פֿאַר דער דָרום-זײַט צו דָרום, אַרומהאַנגען פֿאַרן הױף פֿון געדרײַטן לײַנען, הונדערט אײלן די לענג פֿאַר דער אײן זײַט. edit

EXO 27:9 un zolst machen dem hoif fun mishken: far der dorem-zait tsu dorem, arumhangen faran hoif fun gedraiten lainen, hundert eilen di leng far der ein zait.

EXO 27:9 And thou shalt make the Khatzer (Courtyard) of the Mishkan; for the south side southward there shall be kela'im (curtains, hangings) for the Khatzer (Courtyard) of twisted linen of a hundred cubits long for one side;

EXO 27:10 ‏און די זײַלן דערצו צװאַנציק, און זײערע שװעלן צװאַנציק, פֿון קופּער; די העקלעך פֿון די זײַלן, און זײערע רײפֿבענדער, פֿון זילבער. edit

EXO 27:10 un di zailen dertsu tsvantsik, un zeyere shvelen tsvantsik, fun kuper; di heklech fun di zailen, un zeyere reifbender, fun zilber.

EXO 27:10 And the twenty ammudim thereof and their twenty sockets shall be of nechoshet; the hooks of the ammudim and their bands shall be of kesef.

EXO 27:11 ‏און דעס גלײַכן פֿאַר דער צפֿון-זײַט, פֿאַר לענג: אַרומהאַנגען הונדערט אײלן די לענג, און די זײַלן דערצו צװאַנציק, און זײערע שװעלן צװאַנציק, פֿון קופּער; די העקלעך פֿון די זײַלן, און זײערע רײפֿבענדער, פֿון זילבער. edit

EXO 27:11 un des glaichen far der Tsafon-zait, far leng: arumhangen hundert eilen di leng, un di zailen dertsu tsvantsik, un zeyere shvelen tsvantsik, fun kuper; di heklech fun di zailen, un zeyere reifbender, fun zilber.

EXO 27:11 And likewise for the north side in length there shall be kela'im (curtains, hangings) of a hundred cubits long, and its twenty ammudim and their twenty sockets of nechoshet; the hooks of the ammudim and their bands of kesef.

EXO 27:12 ‏און פֿאַר ברײט פֿון הױף אין מערבֿ-זײַט, אַרומהאַנגען פֿון פֿופֿציק אײלן: די זײַלן דערצו צען, און זײערע שװעלן צען. edit

EXO 27:12 un far breit fun hoif in mayrev-zait, arumhangen fun fuftsik eilen: di zailen dertsu tsen, un zeyere shvelen tsen.

EXO 27:12 And for the width of the Khatzer (Courtyard) on the west side shall be kela'im (curtains, hangings) of fifty cubits; their ammudim ten, and their sockets ten.

EXO 27:13 ‏און די ברײט פֿון הױף אין מזרח-זײַט צו זונאױפֿגאַנג פֿופֿציק אײלן. edit

EXO 27:13 un di breit fun hoif in mizrech-zait tsu zunoifgang fuftsik eilen.

EXO 27:13 And the width of the Khatzer (Courtyard) on the east side mizrachah (eastward, toward sunrise) shall be fifty cubits.

EXO 27:14 ‏און פֿופֿצן אײלן אַרומהאַנגען פֿאַר אײן זײַט; די זײַלן דערצו דרײַ, און זײערע שװעלן דרײַ. edit

EXO 27:14 un fuftsen eilen arumhangen far ein zait; di zailen dertsu drai, un zeyere shvelen drai.

EXO 27:14 The kela'im (curtains, hangings) of one shoulder [of the entrance] shall be fifteen cubits; their ammudim shloshah, and their sockets shloshah.

EXO 27:15 ‏און פֿאַר דער צװײטער זײַט פֿופֿצן אײלן אַרומהאַנגען; די זײַלן דערצו דרײַ, און זײערע שװעלן דרײַ. edit

EXO 27:15 un far der tsveiter zait fuftsen eilen arumhangen; di zailen dertsu drai, un zeyere shvelen drai.

EXO 27:15 And on the other shoulder [of the entrance] shall be hangings fifteen cubits; their ammudim shloshah, and their sockets shloshah.

EXO 27:16 ‏און פֿאַרן טױער פֿון הױף אַ פֿאָרהאַנג פֿון צװאַנציק אײלן, פֿון בלאָער װאָל, און פּורפּל, און װערמילרױט, און געדרײַטן לײַנען, געשטיקטע אַרבעט; די זײַלן דערצו פֿיר, און זײערע שװעלן פֿיר. edit

EXO 27:16 un faran toier fun hoif a forhang fun tsvantsik eilen, fun bloer vol, un purpl, un vermilroit, un gedraiten lainen, geshtikte arbet; di zailen dertsu fir, un zeyere shvelen fir.

EXO 27:16 And for the sha'ar (gate) of the Khatzer (Courtyard) shall be a Masach (Screen) of twenty cubits, of turquoise, and purple, and scarlet, and twisted linen, wrought with ma'aseh rokem (craft or work of embroidering) ; and their ammudim shall be four, and their sockets four.

EXO 27:17 ‏אַלע זײַלן פֿון הױף רונד אַרום, אַרומגערײפֿט מיט זילבער; זײערע העקלעך פֿון זילבער, און זײערע שװעלן פֿון קופּער. edit

EXO 27:17 ale zailen fun hoif rund arum, arumgereift mit zilber; zeyere heklech fun zilber, un zeyere shvelen fun kuper.

EXO 27:17 All the ammudim around the Khatzer (Courtyard) shall be banded with kesef; their hooks shall be of kesef, and their sockets of nechoshet.

EXO 27:18 ‏די לענג פֿון הױף הונדערט אײלן, און די ברײט פֿופֿציק אַקעגן פֿופֿציק, און די הײך פֿינף אײלן, פֿון געדרײַטן לײַנען; און די שװעלן דערצו פֿון קופּער. edit

EXO 27:18 di leng fun hoif hundert eilen, un di breit fuftsik akegen fuftsik, un di heich finf eilen, fun gedraiten lainen; un di shvelen dertsu fun kuper.

EXO 27:18 The length of the Khatzer (Courtyard) shall be a hundred cubits, and the width fifty by fifty, and the height five cubits of twisted linen, and their sockets of nechoshet.

EXO 27:19 ‏אַלע געצײַג פֿון מישכּן פֿאַר זײַן גאַנצער אַרבעט, און אַלע זײַנע פֿלעקלעך, און אַלע פֿלעקלעך פֿון הױף, פֿון קופּער. edit

EXO 27:19 ale getsaig fun mishken far zain gantser arbet, un ale zaine fleklech, un ale fleklech fun hoif, fun kuper.

EXO 27:19 All the vessels of the Mishkan in all the avodah (service) thereof, and all the pegs thereof, and all the pegs of the Khatzer (Courtyard) , shall be of nechoshet.

EXO 27:20 ‏און דו זאָלסט באַפֿעלן די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, זײ זאָלן דיר ברענגען רײנע געשלאָגענע בױמל פֿאַר דער לײַכטונג, אױף אָנצינדן אַ ליכט {נֵר} תּמיד. edit

EXO 27:20 un du zolst bafelen di kinder fun Yisroel, zei zolen dir brengen reine geshlogene boimel far der laichtung, oif ontsinden a licht tamid.

EXO 27:20 And thou shalt command the Bnei Yisroel, that they bring thee pure pressed shemen zayit (olive oil) for the ohr, to kindle the Ner Tamid (Perpetual Lamp) .

EXO 27:21 ‏אין אוֹהל-מוֹעד, דרױסן פֿון פָּרוֹכֶת װאָס פֿאַרן צײגנים {עֵדוּת פֿון עשרת הדברים, סהדא, צײגע, עד התּביעה}, ‏ זאָל עס אַהרן און זײַנע קינדער צוריכטן אױף פֿון אָװנט ביז אין דער פֿרי, פֿאַר ה׳; אַן אײביק געזעץ אױף זײערע דוֹר-דוֹרות פֿאַר די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל. edit

EXO 27:21 in ohl-moed, droisen fun Parochet vos faran tseignim {eides fun eshrt hedbrim, shed, tseige, Iddo hetbieh}, zol es Aharon un zaine kinder tsurichten oif fun ovent biz in der peire, far Hashem; an eibik gezets oif zeyere dor-dores far di kinder fun Yisroel.

EXO 27:21 In the Ohel Moed outside the Parochet, which is before the Edut, Aharon and his banim shall arrange it from erev to boker before Hashem ; it shall be a chukkat olam unto their dorot from the Bnei Yisroel.

EXO 28:1 ‏און דו מאַך גענענען צו דיר דײַן ברודער אַהרֹנען, און זײַנע זין מיט אים, פֿון צװישן די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, כּדי זײ זאָלן זײַן כֹּהנים צו מיר; אַהרן, נָדָבֿ, און אַבֿיהוא, אֶלעָזָר, און איתָמָר, אַהרנס זין. edit

EXO 28:1 un du mach genenen tsu dir dain bruder Aharonen, un zaine zin mit im, fun tsvishen di kinder fun Yisroel, kedei zei zolen zain koyanim tsu mir; Aharon, Nadav, un Avihu, Elazar, un Itamar, Aharons zin.

EXO 28:1 And bring thou near unto thee Aharon thy brother, and his banim with him, from the midst of the Bnei Yisroel, that he may minister unto Me in the kohenʼs office, even Aharon, Nadav and Avihu, El'azar and Itamar, Bnei Aharon.

EXO 28:2 ‏און זאָלסט מאַכן דײַן ברודער אַהרֹנען הײליקע קלײדער פֿאַר אַ כּבֿוד און פֿאַר אַ שײנקײט. edit

EXO 28:2 un zolst machen dain bruder Aharonen heilike kleider far a koved un far a sheinkeit.

EXO 28:2 And thou shalt make Bigdei Kodesh for Aharon thy brother for kavod and tiferet.

EXO 28:3 ‏און דו זאָלסט רעדן צו אַלע קלוגהאַרציקע, װאָס איך האָב זײ אָנגעפֿילט מיט אַ רוּחַ פֿון חכמה, זײ זאָלן מאַכן די קלײדער פֿאַר אַהרֹנען, כּדי אים צו הײליקן אַז ער זאָל זײַן אַ כֹּהן צו מיר. edit

EXO 28:3 un du zolst reden tsu ale klughartsike, vos ich hob zei ongefilt mit a ruach fun chochme, zei zolen machen di kleider far Aharonen, kedei im tsu heiliken az er zol zain a koyen tsu mir.

EXO 28:3 And thou shalt speak unto all that are of chochmei lev, whom I have filled with the Ruach Chochmah, that they may make Bigdei Aharon to set him apart as kodesh, that he may minister unto Me in the kohenʼs office.

EXO 28:4 ‏און דאָס זײַנען די קלײדער, װאָס זײ זאָלן מאַכן: אַ חוֹשֶן, און אַן אֵפֿוֹד, און אַ מְעִיל, און אַ געקעסטלט כֻּתֹּנֶת, אַ מִצְנֶפֶת, ‏ און אַ אַבְנֵט; און זײ זאָלן מאַכן הײליקע קלײדער פֿאַר דײַן ברודער אַהרֹנען און פֿאַר זײַנע זין, כּדי זײ זאָלן זײַן כֹּהנים צו מיר. edit

EXO 28:4 un dos zainen di kleider, vos zei zolen machen: a choshen, un an Ephod, un a maeiil, un a gekestlt chֻּtֹּnet, a mitsnefes, un a abanet; un zei zolen machen heilike kleider far dain bruder Aharonen un far zaine zin, kedei zei zolen zain koyanim tsu mir.

EXO 28:4 And these are HaBegadim which they shall make: a Choshen, and an Ephod, and a Me'il, and a Kesones of a box-like knitting work, a Mitznefet, and an Avnet; and they shall make Bigdei Kodesh for Aharon thy brother, and his Banim, that he may minister unto Me in the kohenʼs office.

EXO 28:5 ‏און זײ זאָלן נעמען דאָס גאָלד, און די בלאָע װאָל, און דעם פּורפּל, און דאָס װערמילרױט, און דעם לײַנען. edit

EXO 28:5 un zei zolen nemen dos gold, un di bloe vol, un dem purpl, un dos vermilroit, un dem lainen.

EXO 28:5 And they shall take zahav, and turquoise, and purple, and scarlet wool, and linen.

EXO 28:6 ‏און זײ זאָלן מאַכן דעם אֵפֿוֹד פֿון גאָלד, בלאָער װאָל, און פּורפּל, װערמילרױט, און געדרײַטן לײַנען, קונציק אױסגעאַרבעט. edit

EXO 28:6 un zei zolen machen dem Ephod fun gold, bloer vol, un purpl, vermilroit, un gedraiten lainen, kuntsik oisgearbet.

EXO 28:6 And they shall make the Ephod of zahav, of turquoise, and of purple, of scarlet wool, and twisted linen, with ma'aseh choshev (artistic embroidery) .

EXO 28:7 ‏צװײ אַקסלבענדער זאָל ער האָבן, באַהעפֿט צו זײַנע צװײ עקן, כּדי ער זאָל זײַן באַהעפֿט. edit

EXO 28:7 tsvei akslbender zol er hoben, baheft tsu zaine tsvei eken, kedei er zol zain baheft.

EXO 28:7 It shall have the two ketefot (shoulder straps) thereof joined at the two sides thereof; and so it shall be joined together.

EXO 28:8 ‏און דער גאַרטלבאַנד װאָס אױף אים, זאָל זײַן אַזױ װי זײַן אַרבעט, פֿון אים גופֿא; פֿון גאָלד, בלאָער װאָל, און פּורפּל, און װערמילרױט, און געדרײַטן לײַנען. edit

EXO 28:8 un der gartlband vos oif im, zol zain azoi vi zain arbet, fun im guf; fun gold, bloer vol, un purpl, un vermilroit, un gedraiten lainen.

EXO 28:8 And the Cheishev of his Ephod, which is upon it, shall be of the same, according to the work thereof; even of zahav, of turquoise, and purple, and scarlet wool, and twisted linen.

EXO 28:9 ‏און זאָלסט נעמען צװײ אָניקלשטײנער, און אױסקריצן אױף זײ די נעמען פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל; edit

EXO 28:9 un zolst nemen tsvei oniklshteiner, un oiskritsen oif zei di nemen fun di kinder fun Yisroel;

EXO 28:9 And thou shalt take two avnei shoham (onyx stones) , and engrave on them the Shemot of the Bnei Yisroel:

EXO 28:10 ‏זעקס פֿון זײערע נעמען אױף אײן שטײן, און די איבעריקע זעקס נעמען אױפֿן צװײטן שטײן, לױט זײערע געבורטן. edit

EXO 28:10 zeks fun zeyere nemen oif ein shtein, un di iberike zeks nemen oifen tsveiten shtein, loit zeyere geburten.

EXO 28:10 Shisha of their Shemot on one even (stone) , and the other Shemot of the shisha remaining on the other even (stone) , according to toledot (in the order in which they were born) .

EXO 28:11 ‏װי אַרבעט פֿון אַ שטײנשנײַדער, װי אױסקריצונגען פֿון אַ זיגל, זאָלסטו אױסקריצן די צװײ שטײנער לױט די נעמען פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל; אײַנגעראַמט אין אײַנפֿאַסונגען פֿון גאָלד זאָלסטו זײ מאַכן. edit

EXO 28:11 vi arbet fun a shteinshnaider, vi oiskritsungen fun a zigl, zolstu oiskritsen di tsvei shteiner loit di nemen fun di kinder fun Yisroel; aingeramt in ainfasungen fun gold zolstu zei machen.

EXO 28:11 With the work of a charash even (engraver in gemstones) , like the engravings of a chotam (signet ring) , shalt thou engrave the two avanim with the Shemot Bnei Yisroel; thou shalt make them to be set in mishbetzot zahav (filigrees of gold) .

EXO 28:12 ‏און זאָלסט אַרױפֿטאָן די צװײ שטײנער אױף די אַקסלבענדער פֿון איפֿוֹד – שטײנער פֿון דערמאָנונג פֿאַר די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל; און אַהרן זאָל טראָגן זײערע נעמען פֿאַר ה׳ אױף זײַנע צװײ אַקסלען פֿאַר אַ דערמאָנונג. edit

EXO 28:12 un zolst aroifton di tsvei shteiner oif di akslbender fun ifod – shteiner fun dermonung far di kinder fun Yisroel; un Aharon zol trogen zeyere nemen far Hashem oif zaine tsvei akslen far a dermonung.

EXO 28:12 And thou shalt fasten the two avanim upon the Kitfot HaEphod for avnei zikaron (memorial stones) unto the Bnei Yisroel; and Aharon shall bear their Shemot before Hashem upon his two ketefayim for a zikaron.

EXO 28:13 ‏און זאָלסט מאַכן אײַנפֿאַסונגען פֿון גאָלד; edit

EXO 28:13 un zolst machen ainfasungen fun gold;

EXO 28:13 And thou shalt make mishbetzot zahav (filigrees of gold) ;

EXO 28:14 ‏און צװײ קײטן פֿון רײנעם גאָלד; געדרײט זאָלסטו זײ מאַכן, פֿלעכטאַרבעט; און זאָלסט אַרױפֿטאָן די געפֿלאָכטענע קײטן אױף די אײַנפֿאַסונגען. edit

EXO 28:14 un tsvei keiten fun reinem gold; gedreit zolstu zei machen, flechtarbet; un zolst aroifton di geflochtene keiten oif di ainfasungen.

EXO 28:14 And two sharsherot zahav tahor (chains of pure gold) at the edges; of braided artistic work shalt thou make them, and fasten the braided sharsherot (chains) to the mishbetzot (filigrees) .

EXO 28:15 ‏און זאָלסט מאַכן אַ חוֹשֶן פֿון באַשײד, קונציק אױסגעאַרבעט; אַזױ װי די אַרבעט פֿון אֵפֿוֹד זאָלסטו אים מאַכן: פֿון גאָלד, בלאָער װאָל, און פּורפּל, און װערמילרױט, און געדרײַטן לײַנען, זאָלסטו אים מאַכן. edit

EXO 28:15 un zolst machen a choshen fun basheid, kuntsik oisgearbet; azoi vi di arbet fun Ephod zolstu im machen: fun gold, bloer vol, un purpl, un vermilroit, un gedraiten lainen, zolstu im machen.

EXO 28:15 And thou shalt make the Choshen Mishpat with artistic work; like the work of the Ephod thou shalt make it; of zahav, of turquoise, and of purple, and of scarlet wool, and of twisted linen, shalt thou make it.

EXO 28:16 ‏פֿירעקעכדיק זאָל ער זײַן, געטאָפּלט, אַ שפּאַן זײַן לענג, און אַ שפּאַן זײַן ברײט. edit

EXO 28:16 firekechdik zol er zain, getoplt, a shpan zain leng, un a shpan zain breit.

EXO 28:16 Ravu'a (foursquare, square) it shall be folded; a span shall be the length thereof, and a span shall be the width thereof.

EXO 28:17 ‏און זאָלסט אַרײַנזעצן אין אים אַן אײַנזעצונג פֿון שטײנער, פֿיר צײלן שטײנער. אַ צײל פֿון רובין, טאָפּאַז, און שמאָראַק, אײן צײל; edit

EXO 28:17 un zolst arainzetsen in im an ainzetsung fun shteiner, fir tseilen shteiner. a tseil fun rubin, tafaz, un shmorak, ein tseil;

EXO 28:17 And thou shalt set in it settings of even (stone) , four rows of gemstones: the first row shall be an odem, a pitdah, and bareket: this shall be the first row.

EXO 28:18 ‏און די צװײטע צײל: גאַרפֿונקל, סאַפּירשטײן, און דימענט; edit

EXO 28:18 un di tsveite tseil: garfunkl, sapirshtein, un diment;

EXO 28:18 And the second row shall be nofech, sapphire, and yahalom.

EXO 28:19 ‏און די דריטע צײל: יאַכצום, אַגאַט, און אַמעטיסט; edit

EXO 28:19 un di drite tseil: yachtsum, agat, un ametist;

EXO 28:19 And the third row a leshem, shevo, and achlamah.

EXO 28:20 ‏און די פֿירטע צײל: גאָלדשטײן, און אָניקל, און יאַשפּיז; אײַנגעזעצט אין גאָלד זאָלן זײ זײַן אין זײערע אײַנפֿאַסונגען. edit

EXO 28:20 un di firte tseil: goldshtein, un onikl, un yashpiz; aingezetst in gold zolen zei zain in zeyere ainfasungen.

EXO 28:20 And the fourth row tarshish, shoham, and yashfeh; they shall be set in zahav in their settings.

EXO 28:21 ‏און די שטײנער זאָלן זײַן לױט די נעמען פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, צװעלף, לױט זײערע נעמען; װי אױסקריצונגען פֿון אַ זיגל, איטלעכער לױט זײַן נאָמען זאָלן זײ זײַן, אַקעגן די צװעלף שבֿטים. edit

EXO 28:21 un di shteiner zolen zain loit di nemen fun di kinder fun Yisroel, tsvelf, loit zeyere nemen; vi oiskritsungen fun a zigl, itlecher loit zain nomen zolen zei zain, akegen di tsvelf shvotim.

EXO 28:21 And the avanim (gemstones) shall be for the Shemot Bnei Yisroel, Shteym Esreh (Twelve) , according to their Shemot, like the engravings of a chotam (signet ring) ; every one with shmo shall they be according to the Shnei Asar Shevet (Twelve Tribes) .

EXO 28:22 ‏און זאָלסט מאַכן אױפֿן חושן געדרײטע קײטן, פֿלעכטאַרבעט, פֿון רײנעם גאָלד. edit

EXO 28:22 un zolst machen oifen chushen gedreite keiten, flechtarbet, fun reinem gold.

EXO 28:22 And thou shalt make for the Choshen at the edges of braided artistic work of zahav tahor (pure gold) .

EXO 28:23 ‏און זאָלסט מאַכן צום חוֹשֶן צװײ גילדערנע רינגען, און אַרױפֿטאָן די צװײ רינגען אױף די צװײ עקן פֿון חוֹשֶן. edit

EXO 28:23 un zolst machen tsum choshen tsvei gilderne ringen, un aroifton di tsvei ringen oif di tsvei eken fun choshen.

EXO 28:23 And thou shalt make upon the Choshen two rings of zahav, and shalt fasten the two rings on the two ends of the Choshen.

EXO 28:24 ‏און זאָלסט אַרײַנטאָן די צװײ גילדערנע פֿלעכטן אין די צװײ רינגען בײַ די עקן פֿון חוֹשֶן. edit

EXO 28:24 un zolst arainton di tsvei gilderne flechten in di tsvei ringen bai di eken fun choshen.

EXO 28:24 And thou shalt fasten the two ropes of zahav on the two rings which are on the ends of the Choshen.

EXO 28:25 ‏און די צװײ עקן פֿון די צװײ פֿלעכטן זאָלסטו אַרױפֿטאָן אױף די צװײ אײַנפֿאַסונגען, און אַרױפֿטאָן אױף די אַקסלבענדער פֿון איפֿוֹד, אױף זײַן פֿאָדערזײַט. edit

EXO 28:25 un di tsvei eken fun di tsvei flechten zolstu aroifton oif di tsvei ainfasungen, un aroifton oif di akslbender fun ifod, oif zain foderzait.

EXO 28:25 And the other two ends of the two ropes thou shalt fasten in the two mishbetzot (filigrees) , and attach them to the Ketefot HaEphod (Shoulder Straps of the Ephod) toward its front.

EXO 28:26 ‏און זאָלסט מאַכן צװײ גילדערנע רינגען, און זײ אַרױפֿזעצן אױף די צװײ עקן פֿון חוֹשֶן בײַ זײַן זױם װאָס צו דער זײַט פֿון אֵפֿוֹד, אינעװײניק צו. edit

EXO 28:26 un zolst machen tsvei gilderne ringen, un zei aroifzetsen oif di tsvei eken fun choshen bai zain zoim vos tsu der zait fun Ephod, ineveinik tsu.

EXO 28:26 And thou shalt make two rings of zahav, and thou shalt put them upon the two ends of the Choshen on the lower border thereof, on the inside toward the Ephod.

EXO 28:27 ‏און זאָלסט מאַכן צװײ גילדערנע רינגען, און זײ אַרױפֿטאָן אױף די צװײ אַקסלבענדער פֿון איפֿוֹד, פֿון אונטן, אױף זײַן פֿאָדערזײַט, לעבן זײַן באַהעפֿטונג, איבער דעם חֵשֶׁב פֿון אֵפֿוֹד. edit

EXO 28:27 un zolst machen tsvei gilderne ringen, un zei aroifton oif di tsvei akslbender fun ifod, fun unten, oif zain foderzait, leben zain baheftung, iber dem chesheׁb fun Ephod.

EXO 28:27 And two other rings of zahav thou shalt make, and shalt put them on at the bottom of the Kitfot HaEphod toward the front thereof, opposite the seam thereof, above the Cheishev HaEphod (Belt of the Ephod) .

EXO 28:28 ‏און מע זאָל צושנירן דעם חוֹשֶן דורך זײַנע רינגען צו די רינגען פֿון אֵפֿוֹד מיט אַ שנור פֿון בלאָער װאָל, כּדי ער זאָל זײַן אױף דעם חֵשֶׁב פֿון אֵפֿוֹד, און דער חוֹשֶן זאָל זיך נישט אַראָפּרוקן פֿון אֵפֿוֹד. edit

EXO 28:28 un me zol tsushniren dem choshen durch zaine ringen tsu di ringen fun Ephod mit a shnur fun bloer vol, kedei er zol zain oif dem chesheׁb fun Ephod, un der choshen zol zich nisht aropruken fun Ephod.

EXO 28:28 And they shall bind the Choshen by the rings thereof unto the rings of the Ephod with a turquoise woolen cord, that it may be above the Cheishev HaEphod, and that the Choshen be not loosed from the Ephod.

EXO 28:29 ‏און אַהרן זאָל טראָגן די נעמען פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל אין דעם חושן פֿון באַשײד אױף זײַן האַרצן, װען ער קומט אין הײליקטום, פֿאַר אַ דערמאָנונג פֿאַר ה׳ תּמיד. edit

EXO 28:29 un Aharon zol trogen di nemen fun di kinder fun Yisroel in dem chushen fun basheid oif zain hartsen, ven er kumt in heiliktum, far a dermonung far Hashem tamid.

EXO 28:29 And Aharon shall bear the Shemot Bnei Yisroel in the Choshen HaMishpat upon his lev, when he goeth in unto HaKodesh, for a zikaron (memorial) before Hashem tamid.

EXO 28:30 ‏און זאָלסט אַרײַנטאָן אין דעם חוֹשֶן פֿון באַשײד די אורים-ותּומים, און זײ זאָלן זײַן בײַ אַהרֹנען אױפֿן האַרצן, װען ער קומט פֿאַר ה׳; און אַהרן זאָל טראָגן דעם באַשײד פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל אױף זײַן האַרצן פֿאַר ה׳ תּמיד. edit

EXO 28:30 un zolst arainton in dem choshen fun basheid di Urim-utumim, un zei zolen zain bai Aharonen oifen hartsen, ven er kumt far Hashem; un Aharon zol trogen dem basheid fun di kinder fun Yisroel oif zain hartsen far Hashem tamid.

EXO 28:30 And thou shalt put in the Choshen HaMishpat the Urim and the Tummim; and they shall be upon the lev Aharon, when he goeth in before Hashem ; and Aharon shall nasa (bear) the Mishpat Bnei Yisroel upon his lev before Hashem tamid.

EXO 28:31 ‏און זאָלסט מאַכן דעם מְעִיל פֿון אֵפֿוֹד פֿון לױטער בלאָער װאָל. edit

EXO 28:31 un zolst machen dem maeiil fun Ephod fun loiter bloer vol.

EXO 28:31 And thou shalt make the Me'il HaEphod all of turquoise wool.

EXO 28:32 ‏און זײַן עפֿענונג פֿאַרן קאָפּ זאָל זײַן אין זײַן מיטן; אַ זױם זאָל זײַן בײַ זײַן עפֿענונג רונד אַרום, װעבאַרבעט; אַזױ װי די עפֿענונג פֿון אַ פּאַנצערהעמד זאָל זײַן בײַ אים, ער זאָל זיך נישט צערײַסן. edit

EXO 28:32 un zain efenung faran kop zol zain in zain miten; a zoim zol zain bai zain efenung rund arum, vebarbet; azoi vi di efenung fun a pantserhemd zol zain bai im, er zol zich nisht tseraisen.

EXO 28:32 And there shall be a head opening in the top of it, in the middle thereof; it shall have a border of artistic embroidery around the head opening of it, like the head opening of a coat of mail; that it be not torn.

EXO 28:33 ‏און זאָלסט מאַכן אױף זײַנע ברעגן מילגרױמען פֿון בלאָער װאָל, און פּורפּל, און װערמילרױט, אױף זײַנע ברעגן רונד אַרום, און גילדערנע גלעקלעך צװישן זײ רונד אַרום; edit

EXO 28:33 un zolst machen oif zaine bregen milgroimen fun bloer vol, un purpl, un vermilroit, oif zaine bregen rund arum, un gilderne gleklech tsvishen zei rund arum;

EXO 28:33 And beneath upon the hem of it thou shalt make pomegranates of turquoise, and of purple, and of scarlet, around the hem thereof; and bells of zahav between them round about:

EXO 28:34 ‏אַ גילדערן גלעקל און אַ מילגרױם, אַ גילערן גלעקל און אַ מילגרױם, אױף די ברעגן פֿון דעם מְעִיל רונד אַרום. edit

EXO 28:34 a gilderen glekl un a milgroim, a gileren glekl un a milgroim, oif di bregen fun dem maeiil rund arum.

EXO 28:34 A bell of zahav and a pomegranate, a bell of zahav and a pomegranate, upon the hem of the Me'il round about.

EXO 28:35 ‏און עס זאָל זײַן אױף אַהרֹנען בײַם דינען, און דער קֹול דערפֿון זאָל זיך הערן װען ער קומט אַרײַן אין הײליקטום פֿאַר ה׳, און װען ער גײט אַרױס, כּדי ער זאָל נישט שטאַרבן. edit

EXO 28:35 un es zol zain oif Aharonen baim dinen, un der kol derfun zol zich heren ven er kumt arain in heiliktum far Hashem, un ven er geit arois, kedei er zol nisht shtarben.

EXO 28:35 And it shall be upon Aharon lesharet (to minister) ; and his sound shall be heard when he goeth in unto HaKodesh before Hashem , and when he cometh out, that he die not.

EXO 28:36 ‏און זאָלסט מאַכן אַ שטערנבלעך פֿון רײנעם גאָלד, און אױסקריצן אױף אים װי אױסקריצונגען פֿון אַ זיגל ‏הײליק צו ה׳ ‏. edit

EXO 28:36 un zolst machen a shternblech fun reinem gold, un oiskritsen oif im vi oiskritsungen fun a zigl heilik tsu Hashem .

EXO 28:36 And thou shalt make a Tzitz zahav tahor (head plate of pure gold) , and engrave upon it, like the engravings of a chotam (signet ring) , KODESH LAHASHEM.

EXO 28:37 ‏און זאָלסט עס אַרױפֿטאָן אױף אַ שנור פֿון בלאָער װאָל, און עס זאָל זײַן אױף דער מִצְנֶפֶת; אױף דער פֿאָדערזײַט פֿון דער מִצְנֶפֶת זאָל עס זײַן. edit

EXO 28:37 un zolst es aroifton oif a shnur fun bloer vol, un es zol zain oif der mitsnefes; oif der foderzait fun der mitsnefes zol es zain.

EXO 28:37 And thou shalt put it on a turquoise cord, that it may be upon the Mitznefet; upon the forefront of the Mitznefet it shall be.

EXO 28:38 ‏און עס זאָל זײַן אױף אַהרנס שטערן, און אַהרן זאָל נעמען אױף זיך די זינד אַקעגן די הײליקע זאַכן, װאָס די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל הײליקן, בײַ אַלע זײערע הײליקע גאָבן; און עס זאָל זײַן אױף זײַן שטערן תּמיד, כּדי זײ זאָלן באַװיליקט {רָצֹון} װערן פֿאַר ה׳. edit

EXO 28:38 un es zol zain oif Aharons shteren, un Aharon zol nemen oif zich di zind akegen di heilike zachen, vos di kinder fun Yisroel heiliken, bai ale zeyere heilike goben; un es zol zain oif zain shteren tamid, kedei zei zolen bavilikt veren far Hashem.

EXO 28:38 And it shall be upon metzach Aharon (forehead of Aharon) , that Aharon may nasa (bear) the avon of the kodashim (holy things) , which the Bnei Yisroel shall set apart as kodesh in all their mattanot kadoshot (holy gifts) ; and it shall be always upon his metzach (forehead) , that they may be leratzon (accepted, acceptable) before Hashem .

EXO 28:39 ‏און זאָלסט מאַכן דאָס כֻּתֹּנֶת געקעסטלט, פֿון לײַנען; און זאָלסט מאַכן אַ מִצְנֶפֶת פֿון לײַנען; און אַ אַבְנֵט זאָלסטו מאַכן, געשטיקטע אַרבעט. edit

EXO 28:39 un zolst machen dos chֻּtֹּnet gekestlt, fun lainen; un zolst machen a mitsnefes fun lainen; un a abanet zolstu machen, geshtikte arbet.

EXO 28:39 And thou shalt embroider the Kesones of fine linen, and thou shalt make the Mitznefet of fine linen, and thou shalt make the Avnet of artistic embroidery.

EXO 28:40 ‏און אַהרנס זין זאָלסטו מאַכן העמדלעך; און זאָלסט זײ מאַכן גאַרטלען; און היטלען זאָלסטו זײ מאַכן פֿאַר אַ כּבֿוד און פֿאַר אַ שײנקײט. edit

EXO 28:40 un Aharons zin zolstu machen hemdlech; un zolst zei machen gartelen; un hitlen zolstu zei machen far a koved un far a sheinkeit.

EXO 28:40 And for Bnei Aharon thou shalt make Kuttanot (Tunics) , and thou shalt make for them Avnetim, and Migba'ot shalt thou make for them, for kavod and for tiferet.

EXO 28:41 ‏און זאָלסט זײ אָנטאָן דײַן ברודער אַהרֹנען און זײַנע זין מיט אים; און זאָלסט זײ זאַלבן, און דערפֿילן זײער האַנט, און זײ הײליקן, אַז זײ זאָלן זײַן כֹּהנים צו מיר. edit

EXO 28:41 un zolst zei onton dain bruder Aharonen un zaine zin mit im; un zolst zei zalben , un derfilen zeyer hant, un zei heiliken, az zei zolen zain koyanim tsu mir.

EXO 28:41 And thou shalt put them upon Aharon thy brother, and his banim with him; and shalt anoint them, and ordain them, and set them apart as kodesh, that they may minister unto Me in the kohenʼs office.

EXO 28:42 ‏און מאַך זײ לײַנענע הױזן צו פֿאַרדעקן דאָס שאַנדפֿלײש; פֿון די לענדן און ביז די דיכן זאָלן זײ זײַן. edit

EXO 28:42 un mach zei lainene hoizen tsu fardeken dos shandfleish; fun di lenden un biz di dichen zolen zei zain.

EXO 28:42 And thou shalt make them mikhnesei bahd (linen undergarments) to cover their nakedness; from the loins even unto the thighs they shall reach;

EXO 28:43 ‏און זײ זאָלן זײַן אױף אַהרֹנען און זײַנע זין, װען זײ קומען אין אוֹהל-מוֹעד, אָדער װען זײ גענענען צום מזבח, צו דינען אין הײליקטום; כּדי זײ זאָלן נישט טראָגן אַ זינד און שטאַרבן; אַן אײביק געזעץ פֿאַר אים און פֿאַר זײַן זאָמען נאָך אים. edit

EXO 28:43 un zei zolen zain oif Aharonen un zaine zin, ven zei kumen in ohl-moed, oder ven zei genenen tsum mizbeyech, tsu dinen in heiliktum; kedei zei zolen nisht trogen a zind un shtarben; an eibik gezets far im un far zain zomen noch im.

EXO 28:43 And they shall be upon Aharon, and upon his banim, when they come in unto the Ohel Mo'ed, or when they come near unto the Mizbe'ach lesharet (to minister) in HaKodesh; that they incur not avon, and die; it shall be a chukkat olahm unto him and his zera after him.

EXO 29:1 ‏און דאָס איז די זאַך װאָס דו זאָלסט טאָן צו זײ, זײ צו הײליקן צו זײַן כֹּהנים צו מיר: נעם אײן יונגן אָקס און צװײ װידערס אָן אַ פֿעלער. edit

EXO 29:1 un dos iz di zach vos du zolst ton tsu zei, zei tsu heiliken tsu zain koyanim tsu mir: nem ein yungen oks un tsvei viders on a feler.

EXO 29:1 And this is the thing that thou shalt do unto them to set them apart as kodesh, to minister unto Me in the kohenʼs office: Take one bull calf, and two rams temimim (without blemish) ,

EXO 29:2 ‏און אומגעזײַערט ברױט, און אומגעזײַערטע חלות פֿאַרמישט מיט אײל, און אומגעזײַערטע קוכנס באַשמירט מיט אײל; פֿון װײצענעם זעמלמעל זאָלסטו זײ מאַכן. edit

EXO 29:2 un umgezaiert broit, un umgezaierte cheles farmisht mit eil, un umgezaierte kuchns bashmirt mit eil; fun veitsenem zemelmel zolstu zei machen.

EXO 29:2 And lechem matzot, and challot matzot mixed with shemen, and wafers matzot smeared with shemen; of fine wheat flour shalt thou make them.

EXO 29:3 ‏און זאָלסט זײ אַרײַנטאָן אין אײן קאָרב, און זײ גענענען אין דעם קאָרב, מיט דעם אָקס און מיט די צװײ װידערס. edit

EXO 29:3 un zolst zei arainton in ein korb, un zei genenen in dem korb, mit dem oks un mit di tsvei viders.

EXO 29:3 Thou shalt put them into sal echad (one basket) ; bring them near in the sal, with the bull and the two rams.

EXO 29:4 ‏און אַהרֹנען און זײַנע זין זאָלסטו מאַכן גענענען צום אײַנגאַנג פֿון אוֹהל-מוֹעד, און זאָלסט זײ װאַשן ‏ מיט װאַסער. edit

EXO 29:4 un Aharonen un zaine zin zolstu machen genenen tsum aingang fun ohl-moed, un zolst zei vashen mit vaser.

EXO 29:4 And Aharon and his banim thou shalt bring unto the petach of the Ohel Mo'ed, and shalt immerse them with mayim.

EXO 29:5 ‏און זאָלסט נעמען די קלײדער, און אָנקלײדן אַהרֹנען דאָס כֻּתֹּנֶת, און דעם מְעִיל פֿון אֵפֿוֹד, און דעם אֵפֿוֹד, און דעם חושן, און אים אָנגורטן מיט דעם חֵשֶׁב פֿון אֵפֿוֹד. edit

EXO 29:5 un zolst nemen di kleider, un onkleiden Aharonen dos chֻּtֹּnet, un dem maeiil fun Ephod, un dem Ephod, un dem chushen, un im ongurten mit dem chesheׁb fun Ephod.

EXO 29:5 And thou shalt take the begadim, and put upon Aharon the kesones, and the Me'il HaEphod, and the Ephod, and the Choshen, and gird him with the Cheishev HaEphod;

EXO 29:6 ‏און זאָלסט אָנטאָן די מִצְנֶפֶת אױף זײַן קאָפּ, און אַרױפֿטאָן די הײליקע קרױן אױף דער מִצְנֶפֶת. edit

EXO 29:6 un zolst onton di mitsnefes oif zain kop, un aroifton di heilike kroin oif der mitsnefes.

EXO 29:6 And thou shalt put the Mitznefet upon his head, and put the Nezer HaKodesh upon the Mitznefet.

EXO 29:7 ‏און זאָלסט נעמען דאָס אײל פֿון זאַלבונג, און אַרױפֿגיסן אױף זײַן קאָפּ, און אים זאַלבן. edit

EXO 29:7 un zolst nemen dos eil fun zalbung, un aroifgisen oif zain kop, un im zalben .

EXO 29:7 Then shalt thou take the Shemen HaMishchah, and pour it upon his head, and anoint him.

EXO 29:8 ‏און זײַנע זין זאָלסטו מאַכן גענענען, און זײ אָנקלײדן העמדלעך. edit

EXO 29:8 un zaine zin zolstu machen genenen, un zei onkleiden hemdlech.

EXO 29:8 And thou shalt bring near his banim, and put kuttanot upon them.

EXO 29:9 ‏און זאָלסט זײ אָנגורטן אַ אַבְנֵט, אַהרֹנען און זײַנע זין, און זײ אָנבינדן היטלען, און די כּהונה זאָל זײ געהערן פֿאַר אַן אײביקן געזעץ; און זאָלסט דערפֿילן די האַנט פֿון אַהרֹנען, און די האַנט פֿון זײַנע זין. edit

EXO 29:9 un zolst zei ongurten a abanet, Aharonen un zaine zin, un zei onbinden hitlen, un di kehune zol zei geheren far an eibiken gezets; un zolst derfilen di hant fun Aharonen, un di hant fun zaine zin.

EXO 29:9 And thou shalt gird them with Avnet, Aharon and his banim, and put the migba'ot on them; and the Kehunnah shall be theirs for a chukkat olam; and thou shalt ordain Aharon and his banim.

EXO 29:10 ‏און זאָלסט מאַכן גענענען דעם אָקס פֿאַרן אוֹהל-מוֹעד, און אַהרן און זײַנע זין זאָלן אָנלענען זײערע הענט אױפֿן קאָפּ פֿון אָקס. edit

EXO 29:10 un zolst machen genenen dem oks faran ohl-moed, un Aharon un zaine zin zolen onlenen zeyere hent oifen kop fun oks.

EXO 29:10 And thou shalt cause a bull to be brought before the Ohel Mo'ed; Aharon and his banim shall put their hands upon the head of the bull.

EXO 29:11 ‏און זאָלסט שעכטן דעם אָקס פֿאַר ה׳, בײַם אײַנגאַנג פֿון אוֹהל-מוֹעד. edit

EXO 29:11 un zolst shechten dem oks far Hashem, baim aingang fun ohl-moed.

EXO 29:11 And thou shalt slaughter (shachat) the bull before Hashem , by the petach of the Ohel Mo'ed.

EXO 29:12 ‏און זאָלסט נעמען פֿון דעם בלוט פֿון אָקס, און אַרױפֿטאָן אױף די הערנער פֿון מזבח מיט דײַן פֿינגער, און דאָס גאַנצע בלוט זאָלסטו אױסגיסן בײַם גרונט פֿון מזבח. edit

EXO 29:12 un zolst nemen fun dem blut fun oks, un aroifton oif di herner fun mizbeyech mit dain finger, un dos gantse blut zolstu oisgisen baim grunt fun mizbeyech.

EXO 29:12 And thou shalt take of the dahm of the bull, and put it upon the karnot of the Mizbe'ach with thy finger, and pour all the dahm on the yesod (base) of the Mizbe'ach.

EXO 29:13 ‏און זאָלסט נעמען דאָס גאַנצע פֿעטס װאָס באַדעקט די אינגעװײד, און דאָס רױטפֿלײש איבער דעם לעבער, און בײדע נירן, און דאָס פֿעטס װאָס אױף זײ, און דעמפֿן אױפֿן מזבח. edit

EXO 29:13 un zolst nemen dos gantse fets vos badekt di ingeveid, un dos roitfleish iber dem leber, un beide niren, un dos fets vos oif zei, un demfen oifen mizbeyech.

EXO 29:13 And thou shalt take all the chelev that covereth the innards, and the diaphragm with the liver, and the two kidneys, and the chelev that is upon them, and burn them upon the Mizbe'ach.

EXO 29:14 ‏און דאָס פֿלײש פֿון אָקס, און זײַן פֿעל, און זײַן מיסט, זאָלסטו פֿאַרברענען אין פֿײַער אױסן לאַגער; אַ זינדאָפּפֿער {קָרבָּן חַטָּאת} איז דאָס. edit

EXO 29:14 un dos fleish fun oks, un zain fel, un zain mist, zolstu farbrenen in faier oisen lager; a zindopfer iz dos.

EXO 29:14 But the basar of the bull, and his hide, and his dung, shalt thou burn with eish outside the machaneh; it is a chattat.

EXO 29:15 ‏און אײן װידער זאָלסטו נעמען, און אַהרן און זײַנע זין זאָלן אָנלענען זײערע הענט אױפֿן קאָפּ פֿון װידער. edit

EXO 29:15 un ein vider zolstu nemen, un Aharon un zaine zin zolen onlenen zeyere hent oifen kop fun vider.

EXO 29:15 Thou shalt also take one ram; and Aharon and his banim shall put their hands upon the head of the ram.

EXO 29:16 ‏און זאָלסט שעכטן דעם װידער, און נעמען זײַן בלוט, און שפּרענגען ‏ אױפֿן מזבח רונד אַרום. edit

EXO 29:16 un zolst shechten dem vider, un nemen zain blut, un shprengen oifen mizbeyech rund arum.

EXO 29:16 And thou shalt slaughter the ram, and thou shalt take his dahm, and sprinkle it around upon the Mizbe'ach.

EXO 29:17 ‏און דעם װידער זאָלסטו צעשנײַדן אױף זײַנע שטיקער, און זאָלסט װאַשן זײַנע אינגעװײד, און זײַנע קני, און זײ אַװעקלײגן צו זײַנע שטיקער, און צו זײַן קאָפּ. edit

EXO 29:17 un dem vider zolstu tseshnaiden oif zaine shtiker, un zolst vashen zaine ingeveid, un zaine kni, un zei avekleigen tsu zaine shtiker, un tsu zain kop.

EXO 29:17 And thou shalt cut the ayil (ram) into pieces, and wash the innards of him, and his legs, and put them with his pieces, and his head.

EXO 29:18 ‏און זאָלסט דעמפֿן דעם גאַנצן װידער אױפֿן מזבח; אַ בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה} איז דאָס צו ה׳; אַ געשמאַקער ריח, אַ פֿײַעראָפּפֿער {אִשֶּׁה} איז דאָס צו ה׳. edit

EXO 29:18 un zolst demfen dem gantsen vider oifen mizbeyech; a brandopfer iz dos tsu Hashem; a geshmaker reyech, a faieropfer iz dos tsu Hashem.

EXO 29:18 And thou shalt burn the whole ram upon the Mizbe'ach: it is an olah unto Hashem : it is a re'ach hannichoach, an offering made by eish unto Hashem .

EXO 29:19 ‏און זאָלסט נעמען דעם צװײטן װידער, און אַהרן און זײַנע זין זאָלן אָנלענען זײערע הענט אױפֿן קאָפּ פֿון װידער. edit

EXO 29:19 un zolst nemen dem tsveiten vider, un Aharon un zaine zin zolen onlenen zeyere hent oifen kop fun vider.

EXO 29:19 And thou shalt take the other ayil; and Aharon and his banim shall lay their hands upon the head of the ayil.

EXO 29:20 ‏און זאָלסט שעכטן דעם װידער, און נעמען פֿון זײַן בלוט, און אַרױפֿטאָן אױפֿן רעכטן אױערלעפּל פֿון אַהרֹנען, און אױפֿן רעכטן אױערלעפּל פֿון זײַנע זין, און אױפֿן דױמען פֿון זײער רעכטער האַנט, און אױפֿן דױמען פֿון זײער רעכטן פֿוס; און זאָלסט שפּרענגען ‏ דאָס בלוט אױפֿן מזבח רונד אַרום. edit

EXO 29:20 un zolst shechten dem vider, un nemen fun zain blut, un aroifton oifen rechten oierlepl fun Aharonen, un oifen rechten oierlepl fun zaine zin, un oifen doimen fun zeyer rechter hant, un oifen doimen fun zeyer rechten fus; un zolst shprengen dos blut oifen mizbeyech rund arum.

EXO 29:20 Then shalt thou slaughter (shachat) the ayil, and take of his dahm, and put it upon the lobe of the right ear of Aharon, and upon the lobe of the right ear of his banim, and upon the thumb of their right yad, and upon the bohen of their right foot, and sprinkle the dahm upon the Mizbe'ach, all around.

EXO 29:21 ‏און זאָלסט נעמען פֿון דעם בלוט װאָס אױפֿן מזבח, און פֿון דעם אײל פֿון זאַלבונג, און שפּריצן {נזה} ‏ אױף אַהרֹנען, און אױף זײַנע קלײדער, און אױף זײַנע זין, און אױף די קלײדער פֿון זײַנע זין מיט אים; און ער און זײַנע קלײדער װעלן װערן הײליק, און זײַנע זין און די קלײדער פֿון זײַנע זין מיט אים. edit

EXO 29:21 un zolst nemen fun dem blut vos oifen mizbeyech, un fun dem eil fun zalbung, un shpritsen oif Aharonen, un oif zaine kleider, un oif zaine zin, un oif di kleider fun zaine zin mit im; un er un zaine kleider velen veren heilik, un zaine zin un di kleider fun zaine zin mit im.

EXO 29:21 And thou shalt take of the dahm that is upon the Mizbe'ach, and of the shemen hamishchah, and sprinkle it upon Aharon, upon his garments, upon his banim, upon the garments of his banim with him; he shall be set apart as kodesh, and his garments, his banim, his banimʼs garments with him.

EXO 29:22 ‏און זאָלסט נעמען פֿון דעם װידער דאָס פֿעטס, און דעם װײדל, און דאָס פֿעטס װאָס באַדעקט די אינגעװײד, און דאָס רױטפֿלײש פֿון לעבער, און בײדע נירן, און דאָס פֿעטס װאָס אױף זײ, און דעם רעכטן שענקל – װאָרום אַ װידער פֿון דערפֿילונג איז דאָס – edit

EXO 29:22 un zolst nemen fun dem vider dos fets, un dem veidl, un dos fets vos badekt di ingeveid, un dos roitfleish fun leber, un beide niren, un dos fets vos oif zei, un dem rechten shenkl – vorem a vider fun derfilung iz dos –

EXO 29:22 Also thou shalt take of the ram the chelev and the tail, and the fat that covereth the innards, and the diaphragm with the liver, and the two kidneys, and the chelev that is on them, and the right thigh; for it is an ayil millu'im (ram of ordination) ;

EXO 29:23 ‏און אײן לאַבן ברױט, און אײן חלה ברױט אױף אײל, און אײן קוכן פֿון דעם קאָרב אומגעזײַערטן ברױט װאָס פֿאַר ה׳. edit

EXO 29:23 un ein laben broit, un ein chele broit oif eil, un ein kuchen fun dem korb umgezaierten broit vos far Hashem.

EXO 29:23 And one kekar lechem (loaf of bread) , and one challah of lechem shemen (oily loaf of bread) , and one wafer out of the basket of the matzot that is before Hashem ;

EXO 29:24 ‏און זאָלסט אַלצדינג אַרױפֿטאָן אױף די הענט פֿון אַהרֹנען, און אױף די הענט פֿון זײַנע זין; און זאָלסט זײ אױפֿהײבן אַן אױפֿהײבונג פֿאַר ה׳. edit

EXO 29:24 un zolst altsding aroifton oif di hent fun Aharonen, un oif di hent fun zaine zin; un zolst zei oifheiben an oifheibung far Hashem.

EXO 29:24 And thou shalt put all in the hands of Aharon, and in the hands of his banim; and shalt wave them for a tenufah before Hashem .

EXO 29:25 ‏און זאָלסט עס נעמען פֿון זײער האַנט, און דעמפֿן אױפֿן מזבח, איבער דעם בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה}, פֿאַר אַ געשמאַקן ריח פֿאַר ה׳; אַ פֿײַעראָפּפֿער {אִשֶּׁה} איז דאָס צו ה׳. edit

EXO 29:25 un zolst es nemen fun zeyer hant, un demfen oifen mizbeyech, iber dem brandopfer, far a geshmaken reyech far Hashem; a faieropfer iz dos tsu Hashem.

EXO 29:25 And thou shalt take them from their hands, and burn them upon the Mizbe'ach for an olah, for a re'ach hannichoach before Hashem : it is an offering made by eish unto Hashem .

EXO 29:26 ‏און זאָלסט נעמען די ברוסט פֿון דעם װידער פֿון דערפֿילונג װאָס פֿאַר אַהרֹנען, און זי אױפֿהײבן אַן אױפֿהײבונג פֿאַר ה׳; און עס זאָל זײַן דיר צום חלק. edit

EXO 29:26 un zolst nemen di brust fun dem vider fun derfilung vos far Aharonen, un zi oifheiben an oifheibung far Hashem; un es zol zain dir tsum chelek.

EXO 29:26 And thou shalt take the breast of the ayil hamillu'im (ram of ordination) for Aharon, and wave it for a tenufah before Hashem ; and it shall be thy portion.

EXO 29:27 ‏און זאָלסט הײליקן די ברוסט פֿון אױפֿהײבונג, און דעם שענקל פֿון אָפּשײדונג {תְּרוּמָה}, װאָס איז אױפֿגעהױבן געװאָרן, און װאָס איז אָפּגעשײדט געװאָרן פֿון דעם װידער פֿון דערפֿילונג, פֿון דעם װאָס פֿאַר אַהרֹנען און פֿאַר זײַנע זין. edit

EXO 29:27 un zolst heiliken di brust fun oifheibung, un dem shenkl fun opsheidung, vos iz oifgehoiben gevoren, un vos iz opgesheidt gevoren fun dem vider fun derfilung, fun dem vos far Aharonen un far zaine zin.

EXO 29:27 And thou shalt set apart as kodesh the breast of the tenufah, and the thigh of the terumah, which is waved, and which is raised up, of the ayil hamillu'im, even of that which is for Aharon, and of that which is for his banim;

EXO 29:28 ‏און עס זאָל געהערן צו אַהרֹנען און צו זײַנע קינדער, פֿאַר אַן אײביקן געזעץ, פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל; װאָרום אַן אָפּשײדונג {תְּרוּמָה} איז דאָס, און אַן אָפּשײדונג זאָל עס זײַן, פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל פֿון זײערע פֿרידאָפּפֿער {זֶבַֿח שְׁלָמִים}, זײער אָפּשײדונג צו ה׳. edit

EXO 29:28 un es zol geheren tsu Aharonen un tsu zaine kinder, far an eibiken gezets, fun di kinder fun Yisroel; vorem an opsheidung iz dos, un an opsheidung zol es zain, fun di kinder fun Yisroel fun zeyere fridopfer {Zevach Shalemim}, zeyer opsheidung tsu Hashem.

EXO 29:28 And it shall be Aharonʼs and his banimʼs by a chok olam from the Bnei Yisroel; for it is a terumah; and it shall be a terumah from the Bnei Yisroel of the zivkhei shelemim of them, even their terumah unto Hashem .

EXO 29:29 ‏און די הײליקע קלײדער פֿון אַהרֹנען זאָלן זײַן פֿאַר זײַנע זין נאָך אים, אױף צו זאַלבן אין זײ, און צו דערפֿילן זײער האַנט אין זײ. edit

EXO 29:29 un di heilike kleider fun Aharonen zolen zain far zaine zin noch im, oif tsu zalben in zei, un tsu derfilen zeyer hant in zei.

EXO 29:29 And the Bigdei Hakodesh of Aharon shall be his banimʼs after him, to be anointed therein, and to be ordained in them.

EXO 29:30 ‏זיבן טעג זאָל זײ אָנטאָן דער פֿון זײַנע זין, װאָס װערט דער כֹּהן אױף זײַן אָרט, ‏ דער װאָס קומט אין אוֹהל-מוֹעד צו דינען אין הײליקטום. edit

EXO 29:30 ziben teg zol zei onton der fun zaine zin, vos vert der koyen oif zain ort, der vos kumt in ohl-moed tsu dinen in heiliktum.

EXO 29:30 And that ben that is kohen in his succession shall put them on shivat yamim, when he cometh into the Ohel Mo'ed to minister in HaKodesh.

EXO 29:31 ‏און דעם װידער פֿון דערפֿילונג זאָלסטו נעמען, און קאָכן זײַן פֿלײש אין אַ הײליקן אָרט. edit

EXO 29:31 un dem vider fun derfilung zolstu nemen, un kochen zain fleish in a heiliken ort.

EXO 29:31 And thou shalt take the ayil hamillu'im, and cook his basar in the Makom Kodesh.

EXO 29:32 ‏און אַהרן און זײַנע זין זאָלן עסן דאָס פֿלײש פֿון דעם װידער, און דאָס ברױט װאָס אין קאָרב, בײַם אײַנגאַנג פֿון אוֹהל-מוֹעד. edit

EXO 29:32 un Aharon un zaine zin zolen esen dos fleish fun dem vider, un dos broit vos in korb, baim aingang fun ohl-moed.

EXO 29:32 And Aharon and his banim shall eat the basar of the ayil, and the lechem that is in the sal petach Ohel Mo'ed.

EXO 29:33 ‏און דאָס זאָלן עסן מיט װאָס מען האָט מכַפּר געװאָרן דערמיט, כּדי צו דערפֿילן זײער האַנט, זײ צו הײליקן; אָבער אַ פֿרעמדער זאָל דערפֿון נישט עסן, װײַל דאָס איז הײליק. edit

EXO 29:33 un dos zolen esen mit vos men hot mechaper gevoren dermit, kedei tsu derfilen zeyer hant, zei tsu heiliken; ober a fremder zol derfun nisht esen, vail dos iz heilik.

EXO 29:33 And they shall eat those things wherewith the kapporah was made, to ordain and to set them apart as kodesh; but a zar shall not eat thereof, because they are kodesh.

EXO 29:34 ‏און אַז עס װעט איבערבלײַבן פֿון דעם פֿלײש פֿון דערפֿילונג, אָדער פֿון דעם ברױט, ביז אין דער פֿרי, זאָלסטו פֿאַרברענען דאָס געבליבענע אין פֿײַער; עס זאָל נישט געגעסן װערן, װאָרום עס איז הײליק. edit

EXO 29:34 un az es vet iberblaiben fun dem fleish fun derfilung, oder fun dem broit, biz in der peire, zolstu farbrenen dos geblibene in faier; es zol nisht gegesen veren, vorem es iz heilik.

EXO 29:34 And if anything remains of the basar of the millu'im, or of the lechem, unto the boker, then thou shalt burn the remainder with eish; it shall not be eaten, because it is kodesh.

EXO 29:35 ‏און זאָלסט טאָן צו אַהרֹנען און צו זײַנע זין אַזױ װי אַלץ װאָס איך האָב דיר באַפֿױלן; זיבן טעג זאָלסטו דערפֿילן זײער האַנט. edit

EXO 29:35 un zolst ton tsu Aharonen un tsu zaine zin azoi vi alts vos ich hob dir bafoilen; ziben teg zolstu derfilen zeyer hant.

EXO 29:35 And thus shalt thou do unto Aharon, and to his banim, according to all things which I have commanded thee; shivat yamim shalt thou ordain them.

EXO 29:36 ‏און אַן אָקס אַ זינדאָפּפֿער {קָרבָּן חַטָּאת} זאָלסטו מאַכן איטלעכן טאָג פֿאַר כִּפֻּרִים, און רײניקן דעם מזבח מיט דײַן מכַפּר זײַן אױף אים; און זאָלסט אים זאַלבן, אים צו הײליקן. edit

EXO 29:36 un an oks a zindopfer zolstu machen itlechen tog far chiּפֻּriim, un reiniken dem mizbeyech mit dain mechaper zain oif im; un zolst im zalben , im tsu heiliken.

EXO 29:36 And thou shalt offer every day the bull of the chattat for kippurim (blood atonements) ; and thou shalt purify the Mizbe'ach, when thou hast made a kapporah for it, and thou shalt anoint it, to set it apart as kodesh.

EXO 29:37 ‏זיבן טעג זאָלסטו מכַפּר זײַן אױפֿן מזבח, און אים הײליקן; און דער מזבח זאָל זײַן אַ הײליקסטע הײליקײט; אַלץ װאָס רירט זיך אָן אָן מזבח זאָל װערן הײליק. edit

EXO 29:37 ziben teg zolstu mechaper zain oifen mizbeyech, un im heiliken; un der mizbeyech zol zain a heilikste heilikeit; alts vos rirt zich on on mizbeyech zol veren heilik.

EXO 29:37 Shivat yamim thou shalt make a kapporah for the Mizbe'ach, and set it apart as kodesh; and it shall be a Mizbe'ach kodesh kodashim; whatsoever toucheth the Mizbe'ach shall be kodesh.

EXO 29:38 ‏און דאָס איז װאָס דו זאָלסט מאַכן אױפֿן מזבח: יאָריקע שעפּסן צװײ אַ טאָג, תּמיד. edit

EXO 29:38 un dos iz vos du zolst machen oifen mizbeyech: yorike shepsen tsvei a tog, tamid.

EXO 29:38 Now this is that which thou shalt offer upon the Mizbe'ach: two kevasim (lambs) of the first year each day tamid (continually) .

EXO 29:39 ‏אײן שעפּס זאָלסטו מאַכן אין דער פֿרי, און דעם צװײטן שעפּס זאָלסטו מאַכן קעגן אָװנט. edit

EXO 29:39 ein sheps zolstu machen in der peire, un dem tsveiten sheps zolstu machen kegen ovent.

EXO 29:39 The one lamb thou shalt offer in the boker; and the other lamb thou shalt offer in the afternoon;

EXO 29:40 ‏און אַ צענטל זעמלמעל פֿאַרמישט מיט געשלאָגענע אײל אַ פֿערטל הין, און אַ גיסאָפּפֿער {נֶסֶךְ} פֿון אַ פֿערטל הין װײַן צו דעם אײן שעפּס. edit

EXO 29:40 un a tsentl zemelmel farmisht mit geshlogene eil a fertl hin, un a gisopfer fun a fertl hin vain tsu dem ein sheps.

EXO 29:40 And with the one lamb a tenth ephah of fine flour mixed with the fourth part of a hin of pressed shemen; and the fourth part of a hin of yayin for a nesekh (drink offering) .

EXO 29:41 ‏און דעם צװײטן שעפּס זאָלסטו מאַכן קעגן אָװנט; אַזױ װי דאָס שפּײַזאָפּפֿער {מִנְחָה} פֿון אין דער פֿרי, און אַזױ װי זײַן גיסאָפּפֿער {נֶסֶךְ}, זאָלסטו מאַכן צו אים, פֿאַר אַ געשמאַקן ריח, אַ פֿײַעראָפּפֿער {אִשֶּׁה} צו ה׳. edit

EXO 29:41 un dem tsveiten sheps zolstu machen kegen ovent; azoi vi dos shpaizopfer fun in der peire, un azoi vi zain gisopfer, zolstu machen tsu im, far a geshmaken reyech, a faieropfer tsu Hashem.

EXO 29:41 And the other lamb thou shalt offer in the afternoon, and shalt do thereto according to the minchah of the boker, and according to the nesekh thereof, for a re'ach hannichoach, an offering made by eish unto Hashem .

EXO 29:42 ‏אַ שטענדיק בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה} אױף אײַערע דוֹר-דוֹרות, בײַם אײַנגאַנג פֿון אוֹהל-מוֹעד, פֿאַר ה׳, װאָס דאָרטן װעל איך זיך אַנטפּלעקן צו אײַך, דאָרטן צו רעדן צו דיר. edit

EXO 29:42 a shtendik brandopfer oif aiere dor-dores, baim aingang fun ohl-moed, far Hashem, vos dorten vel ich zich antpleken tsu aich, dorten tsu reden tsu dir.

EXO 29:42 This shall be an olat tamid throughout your dorot at the petach of the Ohel Mo'ed before Hashem ; where I will meet you, to speak there unto thee.

EXO 29:43 ‏און איך װעל זיך דאָרטן אַנטפּלעקן צו די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, און עס װעט געהײליקט װערן מיט מײַן פּראַכט. edit

EXO 29:43 un ich vel zich dorten antpleken tsu di kinder fun Yisroel, un es vet geheilikt veren mit main pracht.

EXO 29:43 And there I will meet by appointment with the Bnei Yisroel, and it shall be set apart as kodesh by My Kavod.

EXO 29:44 ‏און איך װעל הײליקן דעם אוֹהל-מוֹעד, און דעם מזבח; און אַהרֹנען און זײַנע זין װעל איך הײליקן צו זײַן כֹּהנים צו מיר. edit

EXO 29:44 un ich vel heiliken dem ohl-moed, un dem mizbeyech; un Aharonen un zaine zin vel ich heiliken tsu zain koyanim tsu mir.

EXO 29:44 And I will set apart as kodesh the Ohel Mo'ed, and the Mizbe'ach; and I will set apart as kodesh also both Aharon and his banim, to minister to Me in the kohenʼs office.

EXO 29:45 ‏און איך װעל רוען צװישן די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, און װעל זײ זײַן צום אלֹקים. edit

EXO 29:45 un ich vel ruen tsvishen di kinder fun Yisroel, un vel zei zain tsum Elokim.

EXO 29:45 And I will dwell among the Bnei Yisroel, and will be their Elohim.

EXO 29:46 ‏און זײ װעלן װיסן, אַז איך בין ה׳ זײער ג-ט, װאָס האָב זײ אַרױסגעצױגן פֿון לאַנד מִצרַיִם, כּדי איך זאָל רוען צװישן זײ. איך בין ה׳ זײער ג-ט. edit

EXO 29:46 un zei velen visen, az ich bin Hashem zeyer g-t, vos hob zei aroisgetsoigen fun land Mitsrayim, kedei ich zol ruen tsvishen zei. ich bin Hashem zeyer g-t.

EXO 29:46 And they shall have da'as that I am Hashem Eloheihem, Who brought them forth out of Eretz Mitzrayim, to rest My dwelling among them; I am Hashem Eloheihem.

EXO 30:1 ‏און זאָלסט מאַכן אַ מזבח פֿאַר רײכערונג פֿון װײַרעך; פֿון שִטים-האָלץ זאָלסטו אים מאַכן. edit

EXO 30:1 un zolst machen a mizbeyech far reicherung fun vairech; fun Sheetim-holts zolstu im machen.

EXO 30:1 And thou shalt make a Mizbe'ach to burn ketonet (incense) upon; of acacia wood shalt thou make it.

EXO 30:2 ‏אַן אײל זײַן לענג, און אַן אײל זײַן ברײט; פֿירעקעכדיק זאָל ער זײַן, און צװײ אײלן זײַן הײך; פֿון אים גופֿא זאָלן זײַן זײַנע הערנער. edit

EXO 30:2 an eil zain leng, un an eil zain breit; firekechdik zol er zain, un tsvei eilen zain heich; fun im guf zolen zain zaine herner.

EXO 30:2 A cubit shall be the length thereof, and a cubit the width thereof; ravu'a (foursquare, square) shall it be; and two cubits shall be the height thereof; the karnenot thereof shall be of the same.

EXO 30:3 ‏און זאָלסט אים איבערציען מיט רײנעם גאָלד, זײַן אײבערדעק, און זײַנע װענט רונד אַרום,און זײַנע הערנער; און זאָלסט מאַכן צו אים אַ גילדערנעם קראַנץ רונד אַרום. edit

EXO 30:3 un zolst im ibertsien mit reinem gold, zain eiberdek, un zaine vent rund arum,un zaine herner; un zolst machen tsu im a gildernem krants rund arum.

EXO 30:3 And thou shalt overlay it with zahav tahor, the top thereof, and the sides thereof all around, and the karnenot thereof; and thou shalt make unto it a crown of zahav all around.

EXO 30:4 ‏און צװײ גילדערנע רינגען זאָלסטו מאַכן צו אים אונטער זײַן קראַנץ; אױף זײַנע צװײ פֿלאַנקען זאָלסטו זײ מאַכן – אױף זײַנע צװײ זײַטן, און זײ זאָלן זײַן פֿאַר אױערן פֿאַר די שטאַנגען, אים צו טראָגן אױף זײ. edit

EXO 30:4 un tsvei gilderne ringen zolstu machen tsu im unter zain krants; oif zaine tsvei flanken zolstu zei machen – oif zaine tsvei zaiten, un zei zolen zain far oieren far di shtangen, im tsu trogen oif zei.

EXO 30:4 And two tabe'ot zahav (golden rings) shalt thou make to it under the crown of it, by the two corners thereof, upon the two sides of it shalt thou make it; and they shall be for places for the carrying poles to bear it withal.

EXO 30:5 ‏און זאָלסט מאַכן די שטאַנגען פֿון שִטים-האָלץ, און זײ איבערציען מיט גאָלד. edit

EXO 30:5 un zolst machen di shtangen fun Sheetim-holts, un zei ibertsien mit gold.

EXO 30:5 And thou shalt make the carrying poles of acacia wood, and overlay them with zahav.

EXO 30:6 ‏און זאָלסט אים אַװעקשטעלן פֿאַר דעם פָּרוֹכֶת װאָס פֿאַר דעם אָרון פֿון צײגנים {עֵדוּת פֿון עשרת הדברים, סהדא, צײגע, עד התּביעה}, ‏ פֿאַר דעם דעק {כַּפֹּרֶת} װאָס איבער דעם עֵדוּת, װאָס דאָרטן װעל איך זיך אַנטפּלעקן צו דיר. edit

EXO 30:6 un zolst im avekshtelen far dem Parochet vos far dem orn fun tseignim {eides fun eshrt hedbrim, shed, tseige, Iddo hetbieh}, far dem dek vos iber dem eides, vos dorten vel ich zich antpleken tsu dir.

EXO 30:6 And thou shalt put it in front of the Parochet that is before the Aron HaEdut, before the Kapporet that is over HaEdut, where I will set My meetings with thee.

EXO 30:7 ‏און אַהרן זאָל רײכערן אױף אים װײַרעך פֿון שמעקעדיקע געװירצן; פֿרימאָרגן אין פֿרימאָרגן, װען ער מאַכט צורעכט די רערלעך, זאָל ער עס רײכערן. edit

EXO 30:7 un Aharon zol reicheren oif im vairech fun shmekedike gevirtsen; frimorgen in frimorgen, ven er macht tsurecht di rerlech, zol er es reicheren.

EXO 30:7 And Aharon shall burn thereon spice ketoret every boker; when he cleaneth the nerot (lamps) , he shall burn it.

EXO 30:8 ‏און װען אַהרן צינדט אָן די רערלעך קעגן אָװנט, זאָל ער עס רײכערן; אַ שטענדיקן װײַרעך פֿאַר ה׳ אױף אײַערע דוֹר-דוֹרות. edit

EXO 30:8 un ven Aharon tsindt on di rerlech kegen ovent, zol er es reicheren; a shtendiken vairech far Hashem oif aiere dor-dores.

EXO 30:8 And when Aharon lighteth the nerot (lamps) in the afternoon, he shall burn ketoret upon it, ketoret tamid before Hashem throughout your dorot.

EXO 30:9 ‏איר זאָלט נישט אױפֿברענגען אױף אים פֿרעמדן װײַרעך, אָדער אַ בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה} און אַ שפּײַזאָפּפֿער {מִנְחָה}; און אַ גיסאָפּפֿער {נֶסֶךְ} זאָלט איר נישט גיסן אױף אים. edit

EXO 30:9 ir zolt nisht oifbrengen oif im fremden vairech, oder a brandopfer un a shpaizopfer; un a gisopfer zolt ir nisht gisen oif im.

EXO 30:9 Ye shall offer no ketoret zarah thereon, nor olah, nor minchah; neither shall ye pour nesekh thereon.

EXO 30:10 ‏און אַהרן זאָל מכַפּר זײַן אױף זײַנע הערנער אײן מאָל אין יאָר; מיט דעם בלוט פֿון דעם זינדאָפּפֿער {קָרבָּן חַטָּאת} פֿון כִּפֻּרִים זאָל ער אײן מאָל אין יאָר מכַפּר זײַן אױף אים, אױף אײַערע דוֹר-דוֹרות; אַ הײליקסטע הײליקײט איז ער צו ה׳. edit

EXO 30:10 un Aharon zol mechaper zain oif zaine herner ein mol in yor; mit dem blut fun dem zindopfer fun chiּפֻּriim zol er ein mol in yor mechaper zain oif im, oif aiere dor-dores; a heilikste heilikeit iz er tsu Hashem.

EXO 30:10 And Aharon shall make kapporah upon the karenot of it once in a year with the dahm of the chattat hakippurim; once in the year shall he make kapporah upon it throughout your dorot; it is kodesh kodashim unto Hashem .

EXO 30:11 ‏און ה׳ האָט גערעדט צו משהן, אַזױ צו זאָגן: edit

EXO 30:11 un Hashem hot geredt tsu Mosheen, azoi tsu zogen:

EXO 30:11 And Hashem spoke unto Moshe, saying,

EXO 30:12 ‏אַז דו װעסט אױפֿנעמען דעם מספּר פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל לױט זײער צײלונג, זאָלן זײ געבן איטלעכער ‏ אַן אױסלײז פֿאַר זײַן נפֿש צו ה׳, װען מע צײלט זײ, כּדי עס זאָל נישט זײַן צװישן זײ אַ מגפֿה, װען מע צײלט זײ. edit

EXO 30:12 az du vest oifnemen dem Mispar fun di kinder fun Yisroel loit zeyer tseilung, zolen zei geben itlecher an oisleiz far zain nefesh tsu Hashem, ven me tseilt zei, kedei es zol nisht zain tsvishen zei a mageyfe, ven me tseilt zei.

EXO 30:12 When thou takest the census of the Bnei Yisroel after their number, then shall they give every man a kofer nafsho (life price, atoning payment for his nefesh or soul) unto Hashem , when thou numberest them; that there be no negef (plague) among them, when thou numberest them.

EXO 30:13 ‏דאָס זאָלן זײ געבן, איטלעכער װאָס גײט אַרײַן אין דער צײלונג: אַ האַלבן שֶקל, אױפֿן הײליקן שֶקל – צװאַנציק גֵרָה אַ שֶקל – אַ האַלבן שֶקל אַן אָפּשײדונג {תְּרוּמָה} צו ה׳. edit

EXO 30:13 dos zolen zei geben, itlecher vos geit arain in der tseilung: a halben shekl, oifen heiliken shekl – tsvantsik geroh a shekl – a halben shekl an opsheidung tsu Hashem.

EXO 30:13 This they shall give, every one that passeth among them that are pekudim (numbered, counted) , half a shekel after the shekel of HaKodesh. (A shekel is twenty gerahs.) A half shekel shall be the terumah (offering) unto Hashem .

EXO 30:14 ‏איטלעכער װאָס גײט אַרײַן אין דער צײלונג, פֿון צװאַנציק יאָר אַלט און העכער, זאָל געבן די אָפּשײדונג {תְּרוּמָה} פֿון ה׳. edit

EXO 30:14 itlecher vos geit arain in der tseilung, fun tsvantsik yor alt un hecher, zol geben di opsheidung fun Hashem.

EXO 30:14 Every one that passeth among them that are numbered, from twenty years old and above, shall give a terumah (offering) unto Hashem .

EXO 30:15 ‏דער רײכער זאָל נישט מערן, און דער אָרימער זאָל נישט מינערן פֿון אַ האַלבן שֶקל, בײַם געבן די אָפּשײדונג {תְּרוּמָה} פֿון ה׳, כּדי מכַפּר צו זײַן אױף אײַערע נפֿשות. edit

EXO 30:15 der raicher zol nisht meren, un der orimer zol nisht mineren fun a halben shekl, baim geben di opsheidung fun Hashem, kedei mechaper tsu zain oif aiere nefoshes.

EXO 30:15 The oisher (rich man) shall not give more, and the poor shall not give less than half a shekel, when they give a terumah (offering) unto Hashem , to make kapporah for your nefashot.

EXO 30:16 ‏און זאָלסט נעמען דאָס געלט פֿון כִּפֻּרִים, פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, און זאָלסט עס געבן פֿאַר דער אַרבעט פֿון אוֹהל-מוֹעד, און עס זאָל זײַן די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל פֿאַר אַ דערמאָנונג פֿאַר ה׳, מכַפּר צו זײַן אױף אײַערע נפֿשות. edit

EXO 30:16 un zolst nemen dos gelt fun chiּפֻּriim, fun di kinder fun Yisroel, un zolst es geben far der arbet fun ohl-moed, un es zol zain di kinder fun Yisroel far a dermonung far Hashem, mechaper tsu zain oif aiere nefoshes.

EXO 30:16 And thou shalt take the kesef hakippurim of the Bnei Yisroel, and shalt appoint it for the Avodat Ohel Mo'ed (Work, Service of the Tent of Appointed Meeting) ; that it may be a zikaron unto the Bnei Yisroel before Hashem , to make kapporah for your nefashot.

EXO 30:17 ‏און ה׳ האָט גערעדט צו משהן, אַזױ צו זאָגן: edit

EXO 30:17 un Hashem hot geredt tsu Mosheen, azoi tsu zogen:

EXO 30:17 And Hashem spoke unto Moshe, saying,

EXO 30:18 ‏זאָלסט אױך מאַכן אַ האַנטפֿאַס פֿון קופּער, מיט זײַן געשטעל פֿון קופּער, זיך צו װאַשן; און זאָלסט אים אַװעקשטעלן צװישן אוֹהל-מוֹעד און צװישן מזבח, און אַרײַנטאָן אַהין װאַסער. edit

EXO 30:18 zolst oich machen a hantfas fun kuper, mit zain geshtel fun kuper, zich tsu vashen; un zolst im avekshtelen tsvishen ohl-moed un tsvishen mizbeyech, un arainton ahin vaser.

EXO 30:18 Thou shalt also make a Kiyor of nechoshet, and its Stand also of nechoshet, to wash withal; and thou shalt place it between the Ohel Mo'ed and the Mizbe'ach, and thou shalt put mayim therein.

EXO 30:19 ‏און אַהרן און זײַנע זין זאָלן װאַשן פֿון אים זײערע הענט און זײערע פֿיס. edit

EXO 30:19 un Aharon un zaine zin zolen vashen fun im zeyere hent un zeyere fis.

EXO 30:19 For Aharon and his banim shall wash their hands and their feet thereat;

EXO 30:20 ‏װען זײ קומען אין אוֹהל-מוֹעד, זאָלן זײ זיך װאַשן מיט װאַסער, ‏ כּדי זײ זאָלן נישט שטאַרבן; אָדער װען זײ גענענען צום מזבח צו דינען, צו דעמפֿן אַ פֿײַעראָפּפֿער {אִשֶּׁה} צו ה׳. edit

EXO 30:20 ven zei kumen in ohl-moed, zolen zei zich vashen mit vaser, kedei zei zolen nisht shtarben; oder ven zei genenen tsum mizbeyech tsu dinen, tsu demfen a faieropfer tsu Hashem.

EXO 30:20 When they go into the Ohel Mo'ed, they shall wash with mayim, that they die not; or when they come near to the Mizbe'ach to minister, to present offering made by eish unto Hashem ;

EXO 30:21 ‏און זײ זאָלן װאַשן זײערע הענט און זײערע פֿיס, כּדי זײ זאָלן נישט שטאַרבן; און עס זאָל זײ זײַן אַן אײביק געזעץ, אים און זײַן זאָמען אױף דוֹר-דוֹרות. edit

EXO 30:21 un zei zolen vashen zeyere hent un zeyere fis, kedei zei zolen nisht shtarben; un es zol zei zain an eibik gezets, im un zain zomen oif dor-dores.

EXO 30:21 So they shall wash their hands and their feet, that they die not; and it shall be a chok olam to them, even to him and to his zera throughout their dorot.

EXO 30:22 ‏און ה׳ האָט גערעדט צו משהן, אַזױ צו זאָגן: edit

EXO 30:22 un Hashem hot geredt tsu Mosheen, azoi tsu zogen:

EXO 30:22 Moreover Hashem spoke unto Moshe, saying,