Verse Text - (OBA 1:1-OBA 1:21)

OBA 1:1 ‏די זעונג פֿון עוֹבַֿדיָהן. אַזױ האָט געזאָגט אֲדֹנָי ה׳ אױף אֶדוֹם: אַ הערונג האָבן מיר געהערט פֿון ג-ט, און אַ שליח איז געשיקט צװישן די פֿעלקער: שטײט אױף, און לאָמיר אױפֿשטײן אין מלחמה אױף איר. edit

OBA 1:1 di zeung fun Ovadyahen. azoi hot gezogt Adonoi Hashem oif Edom: a herung hoben mir gehert fun g-t, un a shlich iz geshikt tsvishen di felker: shteit oif, un lomir oifshtein in milchome oif ir.

OBA 1:1 The chazon (vision) of Ovadyah: Thus saith Adonoi Hashem concerning Edom: We have heard a report from Hashem , and an envoy is sent among the Goyim, Arise ye, and let us rise up against her (Edom) in battle.

OBA 1:2 ‏זע, קלײן מאַך איך דיך צװישן די פֿעלקער, ‏פֿאַראַכט {בזה} ‏ זײער װערסטו. edit

OBA 1:2 ze, klein mach ich dich tsvishen di felker, faracht zeyer verstu.

OBA 1:2 Hinei, I have made thee small among the Goyim; thou art greatly despised.

OBA 1:3 ‏די מוטװיליקײט פֿון דײַן האַרצן האָט דיך פֿאַרפֿירט, ‏דו װאָס רוסט אין די שפּאַלטן פֿון פֿעלז, ‏אין דער הײך פֿון דײַן װױנונג; ‏װאָס זאָגסט אין דײַן האַרצן: ‏װער װעט מיך אַראָפּנידערן צו דער ערד? edit

OBA 1:3 di mutvilikeit fun dain hartsen hot dich farfirt, du vos rust in di shpalten fun felz, in der heich fun dain voinung; vos zogstu in dain hartsen: ver vet mich aropnideren tsu der erd?

OBA 1:3 The zadon (pride, presumption, arrogance) of thine lev (heart) hath deceived thee, thou that dwellest in the clefts of the rock, whose habitation is high; that saith in his lev, Who shall bring me down to the ground?

OBA 1:4 ‏װען דו זאָלסט זיך װי אַן אָדלער דערהײבן, ‏און װען דו מאַכסט צװישן שטערן דײַן נעסט, ‏װעל איך פֿון דאָרטן דיך אַראָפּנידערן, ‏זאָגט ה׳. edit

OBA 1:4 ven du zolst zich vi an odler derheiben, un ven du machst tsvishen shteren dain nest, vel ich fun dorten dich aropnideren, zogt Hashem.

OBA 1:4 Though thou exalt thyself to soar as the nesher, and though thou set thy nest among the kokhavim (stars) , thence will I bring thee down, saith Hashem .

OBA 1:5 ‏אױב גנבֿים װאָלטן געקומען צו דיר, אױב נאַכטרױבער – ‏װי ביסטו פֿאַרשניטן געװאָרן! – ‏װאָלטן זײ דאָך בלױז געגנבֿעט גענוג פֿאַר זיך; ‏אױב האַרבסטער װאָלטן געקומען צו דיר, ‏װאָלטן זײ דאָך אַ נאָכקלײַב איבערגעלאָזט. edit

OBA 1:5 oib ganovem volten gekumen tsu dir, oib nachtroiber – vi bistu farshniten gevoren! – volten zei doch bloiz gegnvet genug far zich; oib harbster volten gekumen tsu dir, volten zei doch a nochklaib ibergelozt.

OBA 1:5 If ganavim (thieves) came to thee, if shodedei lailah (robbers by night) — oh how art thou cut off! — would they not have stolen only till they had enough? If the grape gatherers came to thee, would they not leave some grapes?

OBA 1:6 ‏װי איז דורכגעזוכט געװאָרן עֵשָׂו, ‏אַנטפּלעקט געװאָרן זײַנע באַהעלטענישן! edit

OBA 1:6 vi iz durchgezucht gevoren Esav, antplekt gevoren zaine baheltenishen!

OBA 1:6 How is Esav searched out! How are his hidden treasures pillaged!

OBA 1:7 ‏ביז צום געמאַרק האָבן זײ דיר באַלײט, ‏אַלע דײַנע בונדסלײַט; ‏דיך פֿאַרפֿירט, דיך בײַגעקומען ‏האָבן די גוטע פֿרײַנט דײַנע. ‏די װאָס האָבן דײַן ברױט געגעסן ‏האָבן געשטעלט אַ נעץ אונטער דיר. ‏נישט געװען קײן פֿאַרשטאַנדיקײט אין אים. edit

OBA 1:7 biz tsum gemark hoben zei dir baleit, ale daine bundslait; dich farfirt, dich baigekumen hoben di gute fraint daine. di vos hoben dain broit gegesen hoben geshtelt a nets unter dir. nisht geven kein forshtandikeit in im.

OBA 1:7 All the men of thy alliance have forced thee and brought thee even to the border; the anshei shlomecha (the men that were at peace with thee) have deceived thee, and prevailed against thee; they that eat thy lechem (bread) have laid a mazor (net, trap) under thee; there is none detecting it.

OBA 1:8 ‏פֿאַר װאָר, אין יענעם טאָג, זאָגט ה׳, ‏װעל איך אונטערברענגען די חכמים, פֿון אֶדוֹם, ‏און די פֿאַרשטאַנדיקײט, פֿון באַרג עֵשָׂו. edit

OBA 1:8 far vor, in yenem tog, zogt Hashem, vel ich unterbrengen di chachomim, fun Edom, un di forshtandikeit, fun barg Esav.

OBA 1:8 Shall I not in that day, saith Hashem , even destroy the chachamim (wise men) out of Edom, and understanding out of the Har Esav?

OBA 1:9 ‏און דײַנע גיבוֹרים, תֵּימָן, װעלן צעבראָכן װערן, ‏כּדי איטלעכער זאָל פֿאַרשניטן װערן ‏פֿון באַרג עֵשָׂו דורך טײטונג. edit

OBA 1:9 un daine giborim, Teman, velen tsebrachen veren, kedei itlecher zol farshniten veren fun barg Esav durch teitung.

OBA 1:9 And thy gibborim (mighty men) , O Teman, shall be dismayed and lose courage, to the end that every one of the Har Esav may be cut off by slaughter.

OBA 1:10 ‏פֿאַר דעם אומרעכט צו דײַן ברודער יעקבֿ ‏װעט דיך אַ בושה באַדעקן, ‏און װעסט פֿאַרשניטן {כרת} ‏ װערן אױף אײביק. edit

OBA 1:10 far dem umrecht tsu dain bruder Yaakov vet dich a bushe badeken, un vest farshniten veren oif eibik.

OBA 1:10 For thy chamas against thy brother Ya'akov, bushah (shame) shall cover thee, and thou shalt be cut off l'olam (for ever) .

OBA 1:11 ‏אין דעם טאָג װאָס דו ביסט געשטאַנען פֿון װײַטן, ‏אין דעם טאָג װאָס פֿרעמדע האָבן געפֿאַנגען זײַן פֿאַרמעג, ‏און װילדפֿרעמדע זײַנען געקומען אין זײַנע טױערן, ‏און אױף ירושָלַיִם גוֹרל געװאָרפֿן, ‏ביסטו אױך געװען װי אײנער פֿון זײ. edit

OBA 1:11 in dem tog vos du bist geshtanen fun vaiten, in dem tog vos fremde hoben gefangen zain farmeg, un vildfremde zainen gekumen in zaine toieren, un oif Yerusholayim goral gevorfen, bistu oich geven vi einer fun zei.

OBA 1:11 In the day that thou stood aloof on the other side, in the day that the zarim (strangers) carried away captive his forces, and foreigners entered into his gates, and cast lots for Yerushalayim, even thou wast as one of them.

OBA 1:12 ‏און דו האָסט נישט געזאָלט צוזען דעם טאָג פֿון דײַן ברודער, ‏אין טאָג פֿון זײַן אומגליק, ‏און נישט געזאָלט זיך פֿרײען איבער די קינדער פֿון יהוּדה, ‏אין טאָג פֿון זײער אונטערגאַנג, ‏און נישט געזאָלט גרײסן דײַן מױל, ‏אין טאָג פֿון נױט. edit

OBA 1:12 un du host nisht gezolt tsuzen dem tog fun dain bruder, in tog fun zain umglik, un nisht gezolt zich freyen iber di kinder fun Yehudah, in tog fun zeyer untergang, un nisht gezolt greisen dain moil, in tog fun noit.

OBA 1:12 But thou shouldest not have gloated over the day of thy brother in the day of his misfortune; neither shouldest thou have rejoiced over the Bnei Yehudah in the day of their destruction; neither shouldest thou have spoken proudly in the Yom Tzarah (Day of Trouble) .

OBA 1:13 ‏האָסט נישט געזאָלט קומען אין טױער פֿון מײַן פֿאָלק, ‏אין טאָג פֿון זײַן בראָך, ‏נישט געזאָלט צוזען, דו אױך, זײַן אומגליק, ‏אין טאָג פֿון זײַן בראָך, ‏און נישט געזאָלט אױסשטרעקן די האַנט אױף זײַן פֿאַרמעג, ‏אין טאָג פֿון זײַן בראָך. ‏און האָסט נישט געזאָלט שטײן בײַם שײדװעג, edit

OBA 1:13 host nisht gezolt kumen in toier fun main folk, in tog fun zain broch, nisht gezolt tsuzen, du oich, zain umglik, in tog fun zain broch, un nisht gezolt oisshtreken di hant oif zain farmeg, in tog fun zain broch. un host nisht gezolt shtein baim sheidveg,

OBA 1:13 Thou shouldest not have entered into the sha'ar Ami (gate of My people) in the day of their calamity; yea, thou shouldest not have looked down on their affliction in the day of their calamity, nor have laid hands on their substance in the day of their calamity;

OBA 1:14 ‏צו פֿאַרשנײַדן זײַנע אַנטרונענע, ‏און נישט געזאָלט איבערענטפֿערן זײַנע געבליבענע, ‏אין טאָג פֿון נױט. edit

OBA 1:14 tsu farshnaiden zaine antrunene, un nisht gezolt iberentferen zaine geblibene, in tog fun noit.

OBA 1:14 Neither shouldest thou have stood in the crossroads, to cut off those of his that did escape; neither shouldest thou have delivered up those of his that did survive in the Yom Tzarah.

OBA 1:15 ‏װאָרום נאָנט איז דער טאָג פֿון ה׳ אױף אַלע פֿעלקער; ‏װי דו האָסט געטאָן, װעט געטאָן װערן צו דיר, ‏דײַן טוּונג װעט זיך אומקערן אױף דײַן קאָפּ. edit

OBA 1:15 vorem nont iz der tog fun Hashem oif ale felker; vi du host geton, vet geton veren tsu dir, dain tuung vet zich umkeren oif dain kop.

OBA 1:15 For the Yom Hashem is near upon all the Goyim: as thou hast done, it shall be done unto thee: thy reward shall return upon thine own head.

OBA 1:16 ‏װאָרום װי איר האָט געטרונקען אױף מײַן הײליקן באַרג, ‏װעלן טרינקען אַלע פֿעלקער תּמיד; ‏יאָ, זײ װעלן טרינקען און זופּן, ‏און װערן װי קײן מאָל נישט געװען. edit

OBA 1:16 vorem vi ir hot getrunken oif main heiliken barg, velen trinken ale felker tamid; yo, zei velen trinken un zupen, un veren vi kein mol nisht geven.

OBA 1:16 For as ye have drunk upon My Har Kodesh (Holy Mountain) , so shall all the Goyim drink continually; yea, they shall drink, and they shall swallow down, and they shall be as though they had not been.

OBA 1:17 ‏אָבער אױף דעם באַרג צִיוֹן װעט זײַן אַן אַנטרינונג, ‏און ער װעט זײַן הײליק; ‏און דאָס הױז פֿון יעקבֿ װעט אַרבן זײערע אַרבונגען. edit

OBA 1:17 ober oif dem barg Tsiyon vet zain an antrinung, un er vet zain heilik; un dos hoiz fun Yaakov vet arben zeyere arbungen.

OBA 1:17 But upon Mt Tziyon shall be deliverance, and there shall be kodesh (holiness) ; and the Beis Ya'akov shall possess their inheritances.

OBA 1:18 ‏און דאָס הױז פֿון יעקבֿ װעט זײַן אַ פֿײַער, ‏און דאָס הױז פֿון יוֹסף אַ פֿלאַם, ‏און דאָס הױז פֿון עֵשָׂו צו שטרױ, ‏און זײ װעלן זײ אָנצינדן און זײ פֿאַרצערן, ‏און קײן איבערבלײַב װעט נישט זײַן פֿון דעם הױז פֿון עֵשָׂו; ‏װאָרום ה׳ האָט גערעדט. edit

OBA 1:18 un dos hoiz fun Yaakov vet zain a faier, un dos hoiz fun Yosef a flam, un dos hoiz fun Esav tsu shtroi, un zei velen zei ontsinden un zei fartseren, un kein iberblaib vet nisht zain fun dem hoiz fun Esav; vorem Hashem hot geredt.

OBA 1:18 And the Beis Ya'akov shall be an eish (fire) , and the Beis Yosef a flame, and the Beis Esav for stubble, and they shall kindle in them, and devour them; and there shall not be any remaining of the Beis Esav; for Hashem hath spoken.

OBA 1:19 ‏און די װאָס אין דָרום װעלן אַרבן דעם באַרג עֵשָׂו, ‏און די װאָס אין דער נידערונג – די פּלִשתּים; ‏און זײ װעלן אַרבן דאָס פֿעלד פֿון אפֿרים, ‏און דאָס פֿעלד פֿון שוֹמרוֹן; ‏און בנימין װעט אַרבן גִלעָד. edit

OBA 1:19 un di vos in dorem velen arben dem barg Esav, un di vos in der niderung – di Pelishtim; un zei velen arben dos feld fun Ephrayim, un dos feld fun Shomron; un Binyamin vet arben Gilad.

OBA 1:19 And they of the Negev shall possess Har Esav; and they of the Shefelah, the Philistines; and they shall possess the fields of Ephrayim, and the fields of Shomron; and Binyamin shall possess Gil'ad.

OBA 1:20 ‏און די דאָזיקע פֿאַרטריבענע מחנה פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל ‏װאָס צװישן די כּנַעֲנים ביז צָרפֿת, ‏און די פֿאַרטריבענע פֿון ירושָלַיִם װאָס אין ספָרַד, ‏װעלן אַרבן די שטעט פֿון דָרום. edit

OBA 1:20 un di dozike fartribene machne fun di kinder fun Yisroel vos tsvishen di Kenaanim biz Tsarphat, un di fartribene fun Yerusholayim vos in Sepharad, velen arben di shtet fun dorem.

OBA 1:20 And those of the Golus of Bnei Yisroel shall possess that of the Kena'anim, even unto Tzarphat; and those of the Golus of Yerushalayim, which is in Sepharad, shall possess the cities of the Negev.

OBA 1:21 ‏און העלפֿער װעלן אַרױפֿגײן אױפֿן באַרג צִיוֹן, ‏צו משפּטן דעם באַרג עֵשָׂו, ‏און די מלוכה װעט זײַן בײַ ה׳. edit

OBA 1:21 un helfer velen aroifgein oifen barg Tsiyon, tsu mishpeten dem barg Esav, un di meluche vet zain bai Hashem.

OBA 1:21 And Moshi'im (Deliverers) shall come up on Mt Tziyon to judge the Har Esav; and HaMamlachah (the Kingdom) shall be Hashem ʼs.