Verse Text - (AMO 1:1-AMO 9:15)

AMO 1:1 ‏די װערטער פֿון עָמוֹסן, װאָס איז געװען פֿון די שאָפֿלײַט פֿון תּקוֹעַ; װאָס ער האָט געזען אױף יִשׂרָאֵל אין די טעג פֿון עוּזִיָה דעם מלך פֿון יהוּדה, און אין די טעג פֿון יָרָבֿעָם דעם זון פֿון יוֹאָשן, דעם מלך פֿון יִשׂרָאֵל, צװײ יאָר פֿאַר דער ערדציטערניש. edit

AMO 1:1 di verter fun Amosen, vos iz geven fun di shoflait fun Tekoa; vos er hot gezen oif Yisroel in di teg fun Uziyah dem melech fun Yehudah, un in di teg fun Yarovam dem zun fun Yoashen, dem melech fun Yisroel, tsvei yor far der erdtsiternish.

AMO 1:1 The words of Amos, who was among the shepherds of Tekoa, which he saw concerning Yisroel in the yamim of Uziyah Melech Yehudah, and in the yamim of Yarov'am ben Yoash Melech Yisroel, two years before the earthquake.

AMO 1:2 ‏און ער האָט געזאָגט: ‏ה׳ װעט ברילן פֿון צִיוֹן, ‏און פֿון ירושָלַיִם װעט ער אַרױסלאָזן זײַן קֹול, ‏און די פֿיטערפּלעצער פֿון די פּאַסטוכער װעלן טרױערן, ‏און דער שפּיץ כַּרמֶל װעט פֿאַרטריקנט װערן. edit

AMO 1:2 un er hot gezogt: Hashem vet brilen fun Tsiyon, un fun Yerusholayim vet er aroislozen zain kol, un di fiterpletser fun di pastucher velen troieren, un der shpits Carmel vet fartriknt veren.

AMO 1:2 And he said, Hashem roars from Tziyon, and utters His voice from Yerushalayim; and the pastures of the ro'im (shepherds) mourn, and the summit of Mt Carmel withers.

AMO 1:3 ‏אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: ‏פֿאַר דרײַ פֿאַרברעכן פֿון דַמֶשֶׂק, ‏יאָ, פֿאַר פֿיר, װעל איך עס נישט אָפּהאַלטן: ‏פֿאַר זײער דרעשן גִלעָד מיט אײַזערנע דרעששליטנס. edit

AMO 1:3 azoi hot Hashem gezogt: far drai farbrechen fun Damascus, yo, far fir, vel ich es nisht ophalten: far zeyer dreshen Gilad mit aizerne dreshshlitns.

AMO 1:3 Thus saith Hashem : For shloshah peysha'im of Damascus, even for arba'ah, I will not turn away the punishment thereof; because they have threshed Gil'ad with threshing sledges of barzel (iron) ;

AMO 1:4 ‏און איך װעל שיקן אַ פֿײַער אױף דעם הױז פֿון חַזָאֵל, ‏און עס װעט פֿאַרצערן די פּאַלאַצן פֿון בֶן-הַדַד. edit

AMO 1:4 un ich vel shiken a faier oif dem hoiz fun Chazael, un es vet fartseren di palatsen fun Ben-Hadad.

AMO 1:4 But I will send an eish onto Bais Chazael, which shall devour the fortresses of Ben-Hadad.

AMO 1:5 ‏און איך װעל צעברעכן דעם ריגל פֿון דַמֶשֶׂק, ‏און װעל פֿאַרשנײַדן {כרת} ‏ אַ באַװױנער פֿון בקעַת-אָוֶן, ‏און דעם װאָס האַלט אַ צעפּטער פֿון בֵית-עֶדֶן; ‏און דאָס פֿאָלק פֿון אַרָם װעט אין גלות גײן קײן קיר, זאָגט ה׳. edit

AMO 1:5 un ich vel tsebrechen dem rigl fun Damascus, un vel farshnaiden a bavoiner fun Bikat-Aven, un dem vos halt a tsepter fun Beit-Eden; un dos folk fun Aram vet in goles gein kein Kir, zogt Hashem.

AMO 1:5 I will break down also the gate bar of Damascus, and cut off the inhabitant from Bik'at-Aven, and him that holdeth the shevet (sceptre) from Bais-Eden; and the people of Aram shall go into golus unto Kir, saith Hashem .

AMO 1:6 ‏אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: ‏פֿאַר דרײַ פֿאַרברעכן פֿון עַזָה, ‏יאָ, פֿאַר פֿיר, װעל איך עס נישט אָפּהאַלטן: ‏פֿאַר זײער פֿאַרטרײַבן אַ גאַנצע געפֿאַנגענשאַפֿט, ‏כּדי איבערצוענטפֿערן צו אֶדוֹם. edit

AMO 1:6 azoi hot Hashem gezogt: far drai farbrechen fun Azah, yo, far fir, vel ich es nisht ophalten: far zeyer fartraiben a gantse gefangenshaft, kedei ibertsuentferen tsu Edom.

AMO 1:6 Thus saith Hashem : For shloshah peysha'im of Azah (Gaza) , even for arba'ah, I will not turn away the punishment thereof; because they carried away captive the golus shleimah (entire exiled population) , to deliver them up to Edom;

AMO 1:7 ‏און איך װעל שיקן אַ פֿײַער אױף דער מױער פֿון עַזָה, ‏און עס װעט פֿאַרצערן אירע פּאַלאַצן. edit

AMO 1:7 un ich vel shiken a faier oif der moier fun Azah, un es vet fartseren ire palatsen.

AMO 1:7 But I will send an eish on the chomah (wall) of Azah (Gaza) , which shall devour the fortresses thereof;

AMO 1:8 ‏און איך װעל פֿאַרשנײַדן אַ באַװױנער פֿון אַשדוֹד, ‏און דעם װאָס האַלט אַ צעפּטער פֿון אַשקלוֹן; ‏און איך װעל קערן מײַן האַנט אױף עֶקרוֹן, ‏און דער איבערבלײַב פֿון די פּלִשתּים װעט אונטערגײן, ‏זאָגט אֲדֹנָי ה׳. edit

AMO 1:8 un ich vel farshnaiden a bavoiner fun Ashdod, un dem vos halt a tsepter fun Ashkelon; un ich vel keren main hant oif Ekron, un der iberblaib fun di Pelishtim vet untergein, zogt Adonoi Hashem.

AMO 1:8 And I will cut off the inhabitant from Ashdod, and him that holdeth the shevet (sceptre) from Ashkelon, and I will turn Mine hand against Ekron; and the she'erit Pelishtim shall perish, saith Adonoi Hashem .

AMO 1:9 ‏אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: ‏פֿאַר דרײַ פֿאַרברעכן פֿון צוֹר, ‏יאָ, פֿאַר פֿיר, װעל איך עס נישט אָפּהאַלטן: ‏פֿאַר װאָס זײ האָבן איבערגעענטפֿערט אַ גאַנצע געפֿאַנגענשאַפֿט ‏צו אֶדוֹם, ‏און נישט געדאַכט אָן דעם בְּרִית פֿון ברידער. edit

AMO 1:9 azoi hot Hashem gezogt: far drai farbrechen fun Tsor, yo, far fir, vel ich es nisht ophalten: far vos zei hoben ibergeentfert a gantse gefangenshaft tsu Edom, un nisht gedacht on dem bris fun brider.

AMO 1:9 Thus saith Hashem : For shloshah peysha'im of Tzor, even for arba'ah, I will not turn away the punishment thereof; because they delivered up the golus shleimah to Edom, and remembered not the brit achim;

AMO 1:10 ‏און איך װעל שיקן אַ פֿײַער אױף דער מױער פֿון צוֹר, ‏און עס װעט פֿאַרצערן אירע פּאַלאַצן. edit

AMO 1:10 un ich vel shiken a faier oif der moier fun Tsor, un es vet fartseren ire palatsen.

AMO 1:10 But I will send an eish on the chomah (wall) of Tzor, which shall devour the fortresses thereof.

AMO 1:11 ‏אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: ‏פֿאַר דרײַ פֿאַרברעכן פֿון אֶדוֹם, ‏יאָ, פֿאַר פֿיר, װעל איך עס נישט אָפּהאַלטן: ‏פֿאַר װאָס ער האָט נאָכגעיאָגט זײַן ברודער מיטן שװערד, ‏און דערשטיקט זײַן רחמנות, ‏און זײַן כּעס ‏ האָט שטענדיק פֿאַרצוקט, ‏און ער האָט אײביק געהאַלטן זײַן גרימצאָרן. edit

AMO 1:11 azoi hot Hashem gezogt: far drai farbrechen fun Edom, yo, far fir, vel ich es nisht ophalten: far vos er hot nochgeiogt zain bruder miten shverd, un dershtikt zain rachmones, un zain kaas hot shtendik fartsukt, un er hot eibik gehalten zain grimtsoren.

AMO 1:11 Thus saith Hashem : For shloshah peysha'im of Edom, even for arba'ah, I will not turn away the punishment thereof; because he did pursue his brother with the cherev, and did cast off all rachamim, and his anger did rage perpetually, and he kept his wrath netzach;

AMO 1:12 ‏און איך װעל שיקן אַ פֿײַער אױף תֵּימָן, ‏און עס װעט פֿאַרצערן די פּאַלאַצן פֿון בָצרָה. edit

AMO 1:12 un ich vel shiken a faier oif Teman, un es vet fartseren di palatsen fun Botsrah.

AMO 1:12 But I will send an eish upon Teman, which shall devour the fortresses of Botzrah.

AMO 1:13 ‏אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: ‏פֿאַר דרײַ פֿאַרברעכן פֿון די קינדער פֿון עַמוֹן, ‏יאָ, פֿאַר פֿיר, װעל איך עס נישט אָפּהאַלטן: ‏פֿאַר זײער אױפֿשפּאַלטן די טראָגעדיקע פֿון גִלעָד, ‏כּדי צו דערברײטערן זײער געמאַרק. edit

AMO 1:13 azoi hot Hashem gezogt: far drai farbrechen fun di kinder fun Ammon, yo, far fir, vel ich es nisht ophalten: far zeyer oifshpalten di trogedike fun Gilad, kedei tsu derbreiteren zeyer gemark.

AMO 1:13 Thus saith Hashem : For shloshah peysha'im of the Bnei Ammon, even for arba'ah, I will not turn away the punishment thereof; because they have ripped open the women with child of Gil'ad, that they might enlarge their border;

AMO 1:14 ‏און איך װעל אָנצינדן אַ פֿײַער אױף דער מױער פֿון רַבָה, ‏און עס װעט פֿאַרצערן אירע פּאַלאַצן, ‏מיט שאַלונג אין טאָג פֿון מלחמה, ‏מיט שטורעם אין טאָג פֿון געװיטער. edit

AMO 1:14 un ich vel ontsinden a faier oif der moier fun Rabbah, un es vet fartseren ire palatsen, mit shalung in tog fun milchome, mit shturem in tog fun geviter.

AMO 1:14 But I will kindle an eish in the chomah (wall) of Rabbah, and it shall devour the fortresses thereof, with war cries in the yom milchamah, with a tempest in the yom sufah (day of the storm) ;

AMO 1:15 ‏און זײער מלך װעט גײן אין גלות, ‏ער און זײַנע האַרן אין אײנעם, ‏זאָגט ה׳. edit

AMO 1:15 un zeyer melech vet gein in goles, er un zaine haren in einem, zogt Hashem.

AMO 1:15 And their melech shall go into golus, he and his sarim (princes) together, saith Hashem .

AMO 2:1 ‏אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: ‏פֿאַר דרײַ פֿאַרברעכן פֿון מוֹאָבֿ, ‏יאָ, פֿאַר פֿיר, װעל איך עס נישט אָפּהאַלטן: ‏פֿאַר זײַן פֿאַרברענען די בײנער פֿון דעם מלך פֿון אֶדוֹם אױף קאַלך. edit

AMO 2:1 azoi hot Hashem gezogt: far drai farbrechen fun Moav, yo, far fir, vel ich es nisht ophalten: far zain farbrenen di beiner fun dem melech fun Edom oif kalch.

AMO 2:1 Thus saith Hashem : For shloshah peysha'im of Moav, even for arba'ah, I will not turn away the punishment thereof; because he burned the bones of Melech Edom into lime;

AMO 2:2 ‏און איך װעל שיקן אַ פֿײַער אױף מוֹאָבֿ, ‏און עס װעט פֿאַרצערן די פּאַלאַצן פֿון קריוֹת, ‏און שטאַרבן מיט געטומל װעט מוֹאָבֿ, ‏מיט שאַלונג און אַ קֹול פֿון שוֹפֿר. edit

AMO 2:2 un ich vel shiken a faier oif Moav, un es vet fartseren di palatsen fun Keriyot, un shtarben mit getuml vet Moav, mit shalung un a kol fun shofar.

AMO 2:2 But I will send an eish upon Moav, and it shall devour the fortresses of Keriyot; and Moav shall die with tumult, with war cries, and with the blast of the shofar;

AMO 2:3 ‏און איך װעל פֿאַרשנײַדן {כרת} ‏ אַ ריכטער פֿון איר מיט, ‏און אַלע אירע האַרן װעל איך הרגען מיט אים, ‏זאָגט ה׳. edit

AMO 2:3 un ich vel farshnaiden a richter fun ir mit, un ale ire haren vel ich hergen mit im, zogt Hashem.

AMO 2:3 And I will cut off the shofet (judge) from the midst thereof, and will slay all the sarim (princes) thereof with him, saith Hashem .

AMO 2:4 ‏אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: ‏פֿאַר דרײַ פֿאַרברעכן פֿון יהוּדה, ‏יאָ, פֿאַר פֿיר, װעל איך עס נישט אָפּהאַלטן: ‏פֿאַר װאָס זײ האָבן פֿאַראַכט די תּורה פֿון ה׳, ‏און זײַנע געזעצן נישט געהיט; ‏און זײערע ליגנס האָבן זײ פֿאַרפֿירט, ‏די װאָס זײערע עלטערן זײַנען נאָכגעגאַנגען נאָך זײ. edit

AMO 2:4 azoi hot Hashem gezogt: far drai farbrechen fun Yehudah, yo, far fir, vel ich es nisht ophalten: far vos zei hoben faracht di torah fun Hashem, un zaine gezetsen nisht gehit; un zeyere ligns hoben zei farfirt, di vos zeyere elteren zainen nochgegangen noch zei.

AMO 2:4 Thus saith Hashem : For shloshah peysha'im of Yehudah, even for arba'ah, I will not turn away the punishment thereof; because they have despised the torat Hashem , and have not been shomer over His chukkim, and their lies caused them to err, after the halakhah of their avot;

AMO 2:5 ‏און איך װעל שיקן אַ פֿײַער אױף יהוּדה, ‏און עס װעט פֿאַרצערן די פּאַלאַצן פֿון ירושָלַיִם. edit

AMO 2:5 un ich vel shiken a faier oif Yehudah, un es vet fartseren di palatsen fun Yerusholayim.

AMO 2:5 But I will send an eish upon Yehudah, and it shall devour the fortresses of Yerushalayim.

AMO 2:6 ‏אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: ‏פֿאַר דרײַ פֿאַרברעכן פֿון יִשׂרָאֵל, ‏יאָ, פֿאַר פֿיר, װעל איך עס נישט אָפּהאַלטן: ‏פֿאַר זײער פֿאַרקױפֿן פֿאַר געלט דעם גערעכטן, ‏און דעם אבֿיון פֿאַר אַ פּאָר שיך. edit

AMO 2:6 azoi hot Hashem gezogt: far drai farbrechen fun Yisroel, yo, far fir, vel ich es nisht ophalten: far zeyer farkoifen far gelt dem gerechten, un dem evyen far a por shich.

AMO 2:6 Thus saith Hashem : For shloshah peysha'im of Yisroel, even for arba'ah, I will not turn away the punishment thereof; because they sold the tzaddik for kesef, and the needy for a pair of sandals;

AMO 2:7 ‏זײ, װאָס װילן אײַנשלינגען דעם שטױב ערד ‏אױפֿן קאָפּ פֿון די אָרימע, ‏און דעם װעג פֿון די געדריקטע פֿאַרדרײען זײ; ‏און אַ מאַן און זײַן פֿאָטער גײען צו אײן מײדל, ‏כּדי צו פֿאַרשװעכן מײַן הײליקן נאָמען. edit

AMO 2:7 zei, vos vilen ainshlingen dem shtoib erd oifen kop fun di orime, un dem veg fun di gedrikte fardreyen zei; un a man un zain foter geyen tsu ein meidl, kedei tsu farshvechen main heiliken nomen.

AMO 2:7 They who pant after the dust of the ground on the rosh of the poor, and turn aside the derech of the anavim; and an ish and his av will go in unto the same na'arah, to commit chillul Hashem against My Shem kodesh;

AMO 2:8 ‏און אױף פֿאַרמשכּונטע קלײדער ‏ציען זײ זיך אױס לעבן איטלעכן מזבח, ‏און װײַן פֿון באַשטראָפֿטע ‏טרינקען זײ אין הױז פֿון זײער ג-ט. edit

AMO 2:8 un oif farmshkunte kleider tsien zei zich ois leben itlechen mizbeyech, un vain fun bashtrofte trinken zei in hoiz fun zeyer g-t.

AMO 2:8 And they lay themselves down upon clothes taken in pledge by every mizbe'ach, and they guzzle the yayin of the fined in the Beis Eloheichem.

AMO 2:9 ‏און איך האָב פֿאַרטיליקט פֿאַר זײ דעם אֶמוֹרי, ‏װאָס װי די הײך פֿון צעדערן איז געװען זײַן הײך, ‏און שטאַרק איז ער געװען װי אײכנבײמער; ‏און איך האָב פֿאַרטיליקט זײַן פֿרוכט פֿון אױבן, ‏און זײַנע װאָרצלען פֿון אונטן. edit

AMO 2:9 un ich hob fartilikt far zei dem Imri, vos vi di heich fun tsederen iz geven zain heich, un shtark iz er geven vi eichnbeimer; un ich hob fartilikt zain frucht fun oiben, un zaine vortselen fun unten.

AMO 2:9 Yet destroyed I HaEmori before them, whose height was like the height of the cedars, and he was strong as the oaks; yet I destroyed his p'ri from above, and his shorashim from beneath.

AMO 2:10 ‏און איך האָב אײַך אױפֿגעבראַכט פֿון לאַנד מִצרַיִם, ‏און אײַך געפֿירט אין דער מדבר פֿערציק יאָר, ‏צו אַרבן דאָס לאַנד פֿון אֶמוֹרי. edit

AMO 2:10 un ich hob aich oifgebracht fun land Mitsrayim, un aich gefirt in der midbar fertsik yor, tsu arben dos land fun Imri.

AMO 2:10 Also I brought you up from Eretz Mitzrayim, and led you arba'im shanah through the midbar, to possess the Eretz HaEmori (land of the Amorite) .

AMO 2:11 ‏און איך האָב אױפֿגעשטעלט פֿון אײַערע זין פֿאַר נבֿיאים, ‏און פֿון אײַערע יונגעלײַט פֿאַר נזירים; ‏צי איז דאָס נישט אַזױ, קינדער פֿון יִשׂרָאֵל? ‏זאָגט ה׳. edit

AMO 2:11 un ich hob oifgeshtelt fun aiere zin far neviim, un fun aiere yungelait far nezirim; tsi iz dos nisht azoi, kinder fun Yisroel? zogt Hashem.

AMO 2:11 And I raised up of your banim for nevi'im, and of your bochurim for Nezirim. Is it not even thus, O ye Bnei Yisroel? saith Hashem .

AMO 2:12 ‏אָבער איר האָט געמאַכט טרינקען די נזירים װײַן, ‏און די נבֿיאים האָט איר באַפֿױלן אַזױ צו זאָגן: ‏איר זאָלט נישט נבֿיאות זאָגן. edit

AMO 2:12 ober ir hot gemacht trinken di nezirim vain, un di neviim hot ir bafoilen azoi tsu zogen: ir zolt nisht neviut zogen.

AMO 2:12 But ye gave the Nezirim yayin to drink; and commanded the nevi'im, saying, Prophesy not.

AMO 2:13 ‏זעט, איך דריק אײַך אַרונטער ‏װי עס דריקט דער װאָגן פֿול מיט גאַרבן. edit

AMO 2:13 zet, ich drik aich arunter vi es drikt der vagen ful mit garben.

AMO 2:13 Hinei, I am pressed under you, as a cart is pressed that is full of sheaves.

AMO 2:14 ‏און אַנטרינונג װעט פֿאַרלאָרן זײַן פֿון דעם פֿלינקן, ‏און דער שטאַרקער װעט נישט אָנהאַלטן זײַן כּוֹח, ‏און דער גיבור װעט נישט ראַטעװען זײַן נפֿש. edit

AMO 2:14 un antrinung vet farloren zain fun dem flinken, un der shtarker vet nisht onhalten zain koiech, un der gibbor vet nisht rateven zain nefesh.

AMO 2:14 Therefore flight shall perish from the swift, and the chazak shall not strengthen his ko'ach, neither shall the gibbor deliver his own nefesh;

AMO 2:15 ‏און דער בױגנהאַלטער װעט נישט באַשטײן, ‏און דער פֿלינקער אױף זײַנע פֿיס װעט זיך נישט ראַטעװען, ‏און דער רײַטער אױף אַ פֿערד װעט נישט ראַטעװען זײַן נפֿש edit

AMO 2:15 un der boignhalter vet nisht bashtein, un der flinker oif zaine fis vet zich nisht rateven, un der raiter oif a ferd vet nisht rateven zain nefesh

AMO 2:15 Neither shall he stand that handleth the keshet; and he that is swift of foot shall not deliver his own nefesh; neither shall he that rideth the sus deliver himself.

AMO 2:16 ‏און דער שטאַרקהאַרציקער צװישן די גיבוֹרים ‏װעט אַ נאַקעטער אַנטלױפֿן אין יענעם טאָג, ‏זאָגט ה׳. edit

AMO 2:16 un der shtarkhartsiker tsvishen di giborim vet a naketer antloifen in yenem tog, zogt Hashem.

AMO 2:16 And he that is courageous among the gibborim shall flee away naked in that Yom, saith Hashem .

AMO 3:1 ‏הערט דאָס דאָזיקע װאָרט װאָס ה׳ האָט גערעדט אױף אײַך, קינדער פֿון יִשׂרָאֵל – אױף דער גאַנצער משפּחה װאָס איך האָב אױפֿגעבראַכט פֿון לאַנד מִצרַיִם, אַזױ צו זאָגן: edit

AMO 3:1 hert dos dozike vort vos Hashem hot geredt oif aich, kinder fun Yisroel – oif der gantser mishpoche vos ich hob oifgebracht fun land Mitsrayim, azoi tsu zogen:

AMO 3:1 Hear this word that Hashem hath spoken against you, O Bnei Yisroel, against the kol hamishpochoh which I brought up from Eretz Mitzrayim, saying,

AMO 3:2 ‏נאָר אײַך האָב איך דערקענט ‏ פֿון אַלע משפּחות פֿון דער ערד, דערום װעל איך זיך רעכענען מיט אײַך פֿאַר אַלע אײַערע זינד. edit

AMO 3:2 nor aich hob ich derkent fun ale mishpoches fun der erd, derum vel ich zich rechenen mit aich far ale aiere zind.

AMO 3:2 You only have I known of all the mishpechot ha'adamah: therefore I will punish you for kol avonotechem.

AMO 3:3 ‏גײען צװײ באַנאַנדער, ‏אַחוץ אַז זײ האָבן אָפּגערעדט? edit

AMO 3:3 geyen tsvei banander, achuts az zei hoben opgeredt?

AMO 3:3 Can shnayim walk together, except they be agreed?

AMO 3:4 ‏ברילט אַ לײב אין װאַלד, ‏װוּ ער האָט נישט קײן רױב? ‏לאָזט אַ יונגלײב אַרױס זײַן קֹול פֿון זײַן נאָרע, ‏אַחוץ אַז ער האָט עפּעס געכאַפּט? edit

AMO 3:4 brilt a laib in vald, vu er hot nisht kein roib? lozt a yungleib arois zain kol fun zain nore, achuts az er hot epes gechapt?

AMO 3:4 Will an aryeh roar in the thicket, when he hath no prey? Will a lion roar from his den, if he has taken nothing?

AMO 3:5 ‏פֿאַלט אַ פֿױגל אין פּאַסטקע אױף דער ערד, ‏װוּ זי האָט נישט קײן שטרױכלונג? ‏שפּרינגט-אױף אַ פּאַסטקע פֿון דער ערד, ‏װוּ כאַפּן זאָל זי נישט האָבן געכאַפּט? edit

AMO 3:5 falt a foigel in pastke oif der erd, vu zi hot nisht kein shtroichlung? shpringt-oif a pastke fun der erd, vu chapen zol zi nisht hoben gechapt?

AMO 3:5 Can a bird fall in a pach ha'aretz (trap on the ground) , when his snare is not set? Can a pach spring up from ha'aretz without making a capture?

AMO 3:6 ‏צי װערט אַ שוֹפֿר געבלאָזן אין שטאָט, ‏און דאָס פֿאָלק זאָל נישט ציטערן? ‏צי געשעט אַן אומגליק אין שטאָט, ‏װוּ ה׳ האָט דאָס נישט געטאָן? edit

AMO 3:6 tsi vert a shofar geblozen in shtot, un dos folk zol nisht tsiteren? tsi geshet an umglik in shtot, vu Hashem hot dos nisht geton?

AMO 3:6 Shall a shofar be blown in the city, and the people not be afraid? Shall there be disaster in a city, and Hashem hath not caused it?

AMO 3:7 ‏פֿאַר װאָר, אֲדֹנָי ה׳ טוט נישט קײן זאַך, ‏סײַדן ער האָט אַנטפּלעקט זײַן סָוד ‏צו זײַנע קנעכט די נבֿיאים. edit

AMO 3:7 far vor, Adonoi Hashem tut nisht kein zach, saiden er hot antplekt zain sod tsu zaine knecht di neviim.

AMO 3:7 Surely Adonoi Hashem will do nothing, but He revealeth His sod (secret) unto His avadim hanevi'im.

AMO 3:8 ‏אַ לײב האָט געברילט, ‏װער זאָל נישט מורא האָבן? ‏אֲדֹנָי ה׳ האָט גערעדט, ‏װער קען נישט נבֿיאות זאָגן? edit

AMO 3:8 a laib hot gebrilt, ver zol nisht moire hoben? Adonoi Hashem hot geredt, ver ken nisht neviut zogen?

AMO 3:8 The aryeh hath roared, who will not fear? Adonoi Hashem hath spoken, who can but prophesy?

AMO 3:9 ‏מאַכט הערן אױף די פּאַלאַצן אין אַשדוֹד, ‏און אױף די פּאַלאַצן אין לאַנד מִצרַיִם, ‏און זאָגט: זאַמלט אײַך אײַן אױף די בערג פֿון שוֹמרוֹן, ‏און זעט די גרױסע מהומות דערין, ‏און די דריקונגען אין איר מיט. edit

AMO 3:9 macht heren oif di palatsen in Ashdod, un oif di palatsen in land Mitsrayim, un zogt: zamlt aich ain oif di berg fun Shomron, un zet di groise mehumes derin, un di drikungen in ir mit.

AMO 3:9 Publish in the fortresses at Ashdod, and in the fortresses in Eretz Mitzrayim, and say, Assemble yourselves upon harei Shomron, and behold the great tumults in the midst thereof, and the oppression in the midst thereof.

AMO 3:10 ‏װאָרום זײ װײסן נישט צו טאָן רעכט, זאָגט ה׳, ‏זײ װאָס זאַמלען גזלה און רױב אין זײערע פּאַלאַצן. edit

AMO 3:10 vorem zei veisen nisht tsu ton recht, zogt Hashem, zei vos zamlen gzeile un roib in zeyere palatsen.

AMO 3:10 For they have no da'as to do right, saith Hashem , who store up chamas and shod in their fortresses.

AMO 3:11 ‏דערום האָט אֲדֹנָי ה׳ אַזױ געזאָגט: ‏אַ פֿײַנט, און רונד אַרום לאַנד! ‏און ער װעט נידערן פֿון דיר דײַן שטאַרקײט, ‏און דײַנע פּאַלאַצן װעלן צערױבט װערן. edit

AMO 3:11 derum hot Adonoi Hashem azoi gezogt: a faint, un rund arum land! un er vet nideren fun dir dain shtarkeit, un daine palatsen velen tseroibt veren.

AMO 3:11 Therefore thus saith Adonoi Hashem : An adversary shall surround the land; and he shall bring down thy strongholds from thee, and thy fortresses shall be plundered.

AMO 3:12 ‏אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: ‏אַזױ װי אַ פּאַסטוך איז מציל פֿון דעם לײבס מױל ‏אַ פּאָר קני, אָדער אַ לעפּל פֿון אַן אױער, ‏אַזױ װעלן די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, װאָס זיצן אין שוֹמרוֹן, ‏זיך מציל זײַן מיט אַ װינקל פֿון אַ שלאָפֿבאַנק, ‏און מיט אַ פֿוס פֿון אַ בעט. edit

AMO 3:12 azoi hot Hashem gezogt: azoi vi a pastuch iz matsl fun dem leibs moil a por kni, oder a lepl fun an oier, azoi velen di kinder fun Yisroel, vos zitsen in Shomron, zich matsl zain mit a vinkel fun a shlofbank, un mit a fus fun a bet.

AMO 3:12 Thus saith Hashem : As the ro'eh taketh out of the mouth of the aryeh two legs, or a piece of an ozen; so shall the Bnei Yisroel be saved that dwell in Shomron — with the corner of a mittah (bed) , and the edge of a couch.

AMO 3:13 ‏הערט און װאָרנט דעם הױז פֿון יעקבֿ, ‏זאָג אֲדֹנָי ה׳, אלוקי צבָֿאוֹת. edit

AMO 3:13 hert un vornt dem hoiz fun Yaakov, zog Adonoi Hashem, Elochei Tseva'ot.

AMO 3:13 Hear ye, and testify in Bais Ya'akov, saith Adonoi Hashem Elohei HaTzva'os,

AMO 3:14 ‏װאָרום אין דעם טאָג װאָס איך רעכן זיך ‏פֿאַר די פֿאַרברעכן פֿון יִשׂרָאֵל מיט אים, ‏װעל איך זיך רעכענען פֿאַר די מזבחות פֿון בֵית-אֵל, ‏און די הערנער פֿון מזבח װעלן אָפּגעהאַקט װערן, ‏און װעלן אַנידערפֿאַלן צו דער ערד. edit

AMO 3:14 vorem in dem tog vos ich rechen zich far di farbrechen fun Yisroel mit im, vel ich zich rechenen far di mizbeyches fun Beit-El, un di herner fun mizbeyech velen opgehakt veren, un velen aniderfalen tsu der erd.

AMO 3:14 On the Yom that I visit her to punish the peysha'im of Yisroel, I will also visit to punish the mizbechot of Beit-El; and the horns of the mizbe'ach shall be cut off, and fall to ha'aretz.

AMO 3:15 ‏און איך װעל שלאָגן דאָס װינטערהױז מיט דעם זומערהױז, ‏און די הײַזער פֿון עלפֿנבײן װעלן אונטערגײן, ‏און די גרױסע הײַזער װעלן פֿאַרלענדט װערן, ‏זאָגט ה׳. edit

AMO 3:15 un ich vel shlogen dos vinterhoiz mit dem zumerhoiz, un di haizer fun elfnbein velen untergein, un di groise haizer velen farlendt veren, zogt Hashem.

AMO 3:15 And I will strike the bais hachoref with the bais hakayitz; and the batim (houses) of ivory shall perish, and the batim rabbim (great houses) shall have an end, saith Hashem .

AMO 4:1 ‏הערט דאָס דאָזיקע װאָרט, איר בָשָן-קי ‏װאָס אױפֿן באַרג שוֹמרוֹן, ‏די װאָס באַרױבן די אָרימע, ‏װאָס דריקן די אבֿיוֹנים, ‏װאָס זאָגן צו זײערע האַרן: ברענג מיר זאָלן טרינקען. edit

AMO 4:1 hert dos dozike vort, ir Bashan-ki vos oifen barg Shomron, di vos baroiben di orime, vos driken di evyoinim, vos zogen tsu zeyere haren: breng mir zolen trinken.

AMO 4:1 Hear this word, ye cows of Bashan, that are on Mt Shomron, which oppress the poor, which crush the needy, which say to their adonim, Bring, and let us drink.

AMO 4:2 ‏אֲדֹנָי ה׳ האָט געשװאָרן בײַ זײַן הײליקײט, ‏אַז, זע, טעג קומען אױף אײַך, ‏און מע װעט אײַך אַװעקנעמען מיט האָקן, ‏און אײַער איבערבלײַב מיט פֿישערשטאַנגען. edit

AMO 4:2 Adonoi Hashem hot geshvoren bai zain heilikeit, az, ze, teg kumen oif aich, un me vet aich aveknemen mit hoken, un aier iberblaib mit fishershtangen.

AMO 4:2 Adonoi Hashem hath sworn by His Kodesh, that, hinei, the yamim shall come upon you, that He will take you away with hooks, and the last of you with fishhooks.

AMO 4:3 ‏און דורך מױערבראָכן װעט איר אַרױסגײן, ‏איטלעכע אַקעגן זיך, ‏און איר װעט פֿאַרװאָרפֿן געװאָרן אױף די בערג חֶרמוֹן, ‏זאָגט ה׳. edit

AMO 4:3 un durch moierbrochen vet ir aroisgein, itleche akegen zich, un ir vet farvorfen gevoren oif di berg Chermon, zogt Hashem.

AMO 4:3 And ye shall go out of the breaks in the wall, every cow right behind the next; and ye shall be cast out toward Harmon, saith Hashem .

AMO 4:4 ‏קומט קײן בֵית-אֵל און פֿאַרברעכט, ‏קײן גִלגָל, און מערט פֿאַרברעכן, ‏און ברענגט צום פֿרימאָרגן אײַערע שלאַכטאָפּפֿער, ‏אױפֿן דריטן טאָג אײַערע מעשׂרס; edit

AMO 4:4 kumt kein Beit-El un farbrecht, kein Gilgal, un mert farbrechen, un brengt tsum frimorgen aiere shlachtopfer, oifen driten tog aiere mesrs;

AMO 4:4 Come to Beit-El, and transgress; at Gilgal multiply peysha'im; and bring your zevakhim every boker, and your ma'asrot (tithes) every third day;

AMO 4:5 ‏און איר זענט מקריבֿ אַ דאַנקאָפּפֿער {זֶבַֿח הַתּוֹדָה} מיט חמץ, ‏און רופֿט אױס פֿרײַװיליקע {קָרבָּן תּוֹדָה} גאָבן, מאַכט הערן, ‏װאָרום אַזױ האָט איר ליב, ‏איר קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, ‏זאָגט אֲדֹנָי ה׳. edit

AMO 4:5 un ir zent makrev a dankopfer {Zevach hatodoh} mit chomets, un ruft ois fraivilike goben, macht heren, vorem azoi hot ir lib, ir kinder fun Yisroel, zogt Adonoi Hashem.

AMO 4:5 And offer a todah thank offering with chametz (leavened bread) , and proclaim and publish the nedavot (freewill offerings) ; for this ye love, O Bnei Yisroel, saith Adonoi Hashem .

AMO 4:6 ‏און איך אױך האָב אײַך געגעבן ‏לײדיקע צײן אין אַלע אײַערע שטעט, ‏און איר האָט זיך נישט אומגעקערט צו מיר, ‏זאָגט ה׳. edit

AMO 4:6 un ich oich hob aich gegeben leidike tsein in ale aiere shtet, un ir hot zich nisht umgekert tsu mir, zogt Hashem.

AMO 4:6 And I also have given you cleanness of teeth in all your towns, and want of lechem in all your places; yet have ye not returned unto Me, saith Hashem .

AMO 4:7 ‏און איך האָב אױך פֿאַרמיטן פֿון אײַך דעם רעגן, ‏װען נאָך דרײַ חדשים צום שניט, ‏און איך האָב געלאָזט רעגענען אױף אײן שטאָט, ‏און אױף אײן שטאָט פֿלעג איך נישט לאָזן רעגענען; ‏אײן שטיק פֿלעגט באַרעגנט װערן, ‏און דאָס שטיק װאָס דערױף פֿלעגט נישט רעגענען, ‏פֿלעגט פֿאַרטריקנט װערן. edit

AMO 4:7 un ich hob oich farmiten fun aich dem regen, ven noch drai Chodeshim tsum shnit, un ich hob gelozt regenen oif ein shtot, un oif ein shtot fleg ich nisht lozen regenen; ein shtik flegt baregnt veren, un dos shtik vos deroif flegt nisht regenen, flegt fartriknt veren.

AMO 4:7 And also I have withheld the geshem from you, when there were yet shloshah chodashim to the harvest; and I caused it to rain upon one town, and caused it not to rain upon another town; one chelek (part) was rained upon, and the chelek, whereupon it rained not, withered.

AMO 4:8 ‏און צװײ דרײַ שטעט האָבן געװאַנדערט צו אײן שטאָט, ‏צו טרינקען װאַסער, ‏און פֿלעגן נישט קריגן צו זאַט, ‏און איר האָט זיך נישט אומגעקערט צו מיר, ‏זאָגט ה׳. edit

AMO 4:8 un tsvei drai shtet hoben gevandert tsu ein shtot, tsu trinken vaser, un flegen nisht krigen tsu zat, un ir hot zich nisht umgekert tsu mir, zogt Hashem.

AMO 4:8 So two or three towns wandered unto one town, to drink mayim; but they were not satisfied; yet have ye not returned unto Me, saith Hashem .

AMO 4:9 ‏איך האָב אײַך געפּלאָגט מיט קאָרנבראַנד און מיט װעלקעניש; די מערסטע פֿון אײַערע גערטנער און אײַערע װײַנגערטנער און אײַערע פֿײַגנבײמער און אײַערע אײלבערטבײמער עסט דער הײשעריק אױף, און איר האָט זיך נישט אומגעקערט צו מיר, זאָגט ה׳. edit

AMO 4:9 ich hob aich geplogt mit kornbrand un mit velkenish; di merste fun aiere gertner un aiere vaingertner un aiere faignbeimer un aiere eilbertbeimer est der heisherik oif, un ir hot zich nisht umgekert tsu mir, zogt Hashem.

AMO 4:9 I have struck you with blight and mildew; when your ganim (gardens) and your kramim (vineyards) and your fig trees and your olive trees increased, the locust devoured them; yet have ye not returned unto Me, saith Hashem .

AMO 4:10 ‏איך האָב אָנגעשיקט אױף אײַך אַ פּעסט, אױפֿן שטײגער פֿון מִצרַיִם, ‏איך האָב געהרגעט מיטן שװערד אײַערע יונגעלײַט, ‏דערצו געפֿאַנגענשאַפֿט פֿון אײַערע פֿערד. ‏און איך האָב געלאָזט אױפֿגײן ‏דעם געשטאַנק פֿון אײַערע מחנות אין אײַער נאָז, ‏און איר האָט זיך נישט אומגעקערט צו מיר, ‏זאָגט ה׳. edit

AMO 4:10 ich hob ongeshikt oif aich a fest, oifen shteiger fun Mitsrayim, ich hob geharget miten shverd aiere yungelait, dertsu gefangenshaft fun aiere ferd. un ich hob gelozt oifgein dem geshtank fun aiere machnus in aier noz, un ir hot zich nisht umgekert tsu mir, zogt Hashem.

AMO 4:10 I have sent among you the dever after the manner of Mitzrayim; your bocherim have I slain with the cherev, and have taken away your susim; and I have made the stench of your machanot to come up unto your nostrils; yet have ye not returned unto Me, saith Hashem .

AMO 4:11 ‏איך האָב איבערגעקערט צװישן אײַך, ‏אַזױ װי ג-טס איבערקערעניש פֿון סדוֹם און עַמוֹרָה, ‏און איר זײַט געבליבן װי אַ שײַט ‏אַרױסגעריסן פֿון אַ שׂרפֿה, ‏און איר האָט זיך נישט אומגעקערט צו מיר, ‏זאָגט ה׳. edit

AMO 4:11 ich hob ibergekert tsvishen aich, azoi vi g-ts iberkerenish fun Sodom un Amora (Gomorrah), un ir zait gebliben vi a shait aroisgerisen fun a serfe, un ir hot zich nisht umgekert tsu mir, zogt Hashem.

AMO 4:11 I have overthrown some of you, as Elohim overthrew Sodom and Amora (Gomorrah) , and ye were like a firebrand snatched from the burning; yet have ye not returned unto Me, saith Hashem .

AMO 4:12 ‏דערום װעל איך אַזױ טאָן צו דיר, יִשׂרָאֵל: – ‏װײַל איך װעל דאָס דאָזיקע טאָן צו דיר, ‏ברײט זיך אָן אַנטקעגן דײַן ג-ט, יִשׂרָאֵל. edit

AMO 4:12 derum vel ich azoi ton tsu dir, Yisroel: – vail ich vel dos dozike ton tsu dir, breit zich on antkegen dain g-t, Yisroel.

AMO 4:12 Therefore thus will I do unto thee, O Yisroel; and because I will do this unto thee, prepare to meet Eloheicha, O Yisroel.

AMO 4:13 ‏װאָרום זע, ער פֿורעמט די בערג, און באַשאַפֿט דעם װינט, ‏און ער זאָגט דעם מענטשן װאָס זײַן טראַכטונג איז; ‏ער מאַכט פֿון פֿרימאָרגן פֿינצטערניש, ‏און ער טרעט אױף די הײכן פֿון דער ערד; ‏ה׳ אלוקי צבָֿאוֹת איז זײַן נאָמען. edit

AMO 4:13 vorem ze, er furemt di berg, un bashaft dem vint, un er zogt dem mentshen vos zain trachtung iz; er macht fun frimorgen fintsternish, un er tret oif di heichen fun der erd; Hashem Elochei Tseva'ot iz zain nomen.

AMO 4:13 For, hinei, He that formeth the harim, and createth the ruach, and declareth unto man what is his thought, that maketh the shachar darkness, and treadeth upon the high places of the earth, Hashem Elohei Tzva'os Shmo.

AMO 5:1 ‏הערט דאָס דאָזיקע װאָרט װאָס איך הײב אױף פֿאַר אַ קלאָגליד אױף אײַך, איר הױז פֿון יִשׂרָאֵל: edit

AMO 5:1 hert dos dozike vort vos ich heib oif far a kloglid oif aich, ir hoiz fun Yisroel:

AMO 5:1 Hear ye this word which I take up against you, even a kinah (lamentation) , O Bais Yisroel.

AMO 5:2 ‏געפֿאַלן נישט מער אױפֿצושטײן ‏איז די יונגפֿרױ יִשׂרָאֵל. ‏זי ליגט אַנידערגעװאָרפֿן אױף איר ערד, ‏נישטאָ װער זאָל זי אױפֿשטעלן. edit

AMO 5:2 gefalen nisht mer oiftsushtein iz di yungfroi Yisroel. zi ligt anidergevorfen oif ir erd, nishto ver zol zi oifshtelen.

AMO 5:2 The Betulat Yisroel is fallen; she shall no more rise; she is forsaken in her own land; there is none to raise her up.

AMO 5:3 ‏װאָרום אַזױ האָט געזאָגט אֲדֹנָי ה׳: די שטאָט װאָס פֿלעגט ‏אַרױס מיט טױזנט, ‏װעט בלײַבן בײַ הונדערט, ‏און די װאָס פֿלעגט אַרױס מיט הונדערט, ‏װעט בלײַבן בײַ צען, פֿון דעם הױז פֿון יִשׂרָאֵל. edit

AMO 5:3 vorem azoi hot gezogt Adonoi Hashem: di shtot vos flegt arois mit toiznt, vet blaiben bai hundert, un di vos flegt arois mit hundert, vet blaiben bai tsen, fun dem hoiz fun Yisroel.

AMO 5:3 For thus saith Adonoi Hashem : The city that went out by a thousand will be left a hundred, and that which went forth by an hundred will be left ten, for Bais Yisroel.

AMO 5:4 ‏װאָרום אַזױ האָט ה׳ געזאָגט צום הױז פֿון יִשׂרָאֵל: ‏זוכט מיך, און לעבט; edit

AMO 5:4 vorem azoi hot Hashem gezogt tsum hoiz fun Yisroel: zucht mich, un lebt;

AMO 5:4 For thus saith Hashem unto Bais Yisroel: Seek ye Me, and live;

AMO 5:5 ‏און איר זאָלט נישט זוכן בֵית-אֵל, ‏און קײן גִלגָל זאָלט איר נישט קומען, ‏און קײן באֵר-שֶבַֿע זאָלט איר נישט אַריבערגײן; ‏װאָרום גִלגָל װעט אין גלות גײן, ‏און בֵית-אֵל װעט צו נישט װערן. edit

AMO 5:5 un ir zolt nisht zuchen Beit-El, un kein Gilgal zolt ir nisht kumen, un kein Beer-Sheva zolt ir nisht aribergein; vorem Gilgal vet in goles gein, un Beit-El vet tsu nisht veren.

AMO 5:5 But seek not Beit-El, nor enter into Gilgal, and pass not to Be'er-Sheva; for Gilgal shall surely go into golus, and Beit-El shall come to naught.

AMO 5:6 ‏זוכט ה׳, און לעבט; ‏כּדי ער זאָל נישט אױסברעכן װי אַ פֿײַער אין הױז פֿון יוֹסף, ‏און עס װעט פֿאַרצערן, אַז קײן לעשער װעט נישט זײַן פֿאַר בֵית-אֵל; edit

AMO 5:6 zucht Hashem, un lebt; kedei er zol nisht oisbrechen vi a faier in hoiz fun Yosef, un es vet fartseren, az kein lesher vet nisht zain far Beit-El;

AMO 5:6 Seek Hashem , and live; lest He break out like eish in Bais Yosef, and devour it, and there be none to quench it in Beit-El.

AMO 5:7 ‏די װאָס פֿאַרקערן גערעכטיקײט אין װערמוט, ‏און רעכטפֿאַרטיקײט לײגן זײ צו דער ערד. edit

AMO 5:7 di vos farkeren gerechtikeit in vermes, un rechtfartikeit leigen zei tsu der erd.

AMO 5:7 Ye who turn mishpat into wormwood, and cast tzedakah to the ground,

AMO 5:8 ‏דעם װאָס מאַכט דעם זיבנשטערן און דעם אָריאָנשטערן, ‏און פֿאַרקערט טױטשאָטן אין פֿרימאָרגן, ‏און פֿאַרפֿינצטערט טאָג אין נאַכט; ‏דעם װאָס רופֿט די װאַסערן פֿון ים, ‏און גיסט זײ אױס אױפֿן געזיכט פֿון דער ערד, ‏ה׳ איז זײַן נאָמען; edit

AMO 5:8 dem vos macht dem zibnshteren un dem orionshteren, un farkert toitshoten in frimorgen, un farfintstert tog in nacht; dem vos ruft di vaseren fun yam, un gist zei ois oifen gezicht fun der erd, Hashem iz zain nomen;

AMO 5:8 Seek Him that maketh the Pleiades and Orion, and turneth tzalmavet into boker, and maketh the yom into lailah; that calleth for the waters of the yam, and poureth them out upon the face of ha'aretz; Hashem Shmo;

AMO 5:9 ‏דעם װאָס בליצט אַרױס אַ בראָך אױפֿן שטאַרקן, ‏און אַ בראָך קומט אױף דער פֿעסטונג. edit

AMO 5:9 dem vos blitst arois a broch oifen shtarken, un a broch kumt oif der festung.

AMO 5:9 Who causeth shod (destruction) to flash upon the strong, and shod upon the fortified city.

AMO 5:10 ‏זײ האָבן פֿײַנט דעם װאָס מוסרט אין טױער, ‏און דעם װאָס רעדט ערלעך פֿאַראומװערדיקן זײ. edit

AMO 5:10 zei hoben faint dem vos musert in toier, un dem vos redt erlech farumverdiken zei.

AMO 5:10 They hate the mochiach (reprover) [of injustice] in the gate, and they abhor him that speaketh tamim (uprightly) .

AMO 5:11 ‏דערום, װײַל איר טרעט אױפֿן אָרימאַן, ‏און אָפּגאָב פֿון תּבֿואה נעמט איר פֿון אים, ‏האָט איר הײַזער פֿון געהאַקטע שטײנער געבױט, ‏און װעט אין זײ נישט װױנען; ‏האָט איר גלוסטיקע װײַנגערטנער געפֿלאַנצט, ‏און װעט נישט טרינקען זײער װײַן. edit

AMO 5:11 derum, vail ir tret oifen oriman, un opgob fun tevuh nemt ir fun im, hot ir haizer fun gehakte shteiner geboit, un vet in zei nisht voinen; hot ir glustike vaingertner geflantst, un vet nisht trinken zeyer vain.

AMO 5:11 Forasmuch therefore as your treading is upon the poor, and ye take from him burdens of wheat; ye have built batim (houses) of hewn stone, but ye shall not dwell in them; ye have planted pleasant kramim (vineyards) , but ye shall not drink yayin of them.

AMO 5:12 ‏װאָרום איך װײס, אײַערע פֿאַרברעכן זײַנען פֿיל, ‏און שטאַרק אײַערע זינד, ‏איר, װאָס דריקט דעם גערעכטן, װאָס נעמט שוֹחד, ‏און קריװדעט די אבֿיוֹנים אין טױער. edit

AMO 5:12 vorem ich veis, aiere farbrechen zainen fil, un shtark aiere zind, ir, vos drikt dem gerechten, vos nemt shochad, un krivdet di evyoinim in toier.

AMO 5:12 For I have da'as of your manifold peysha'im and your mighty chattaim (sins) ; they afflict the tzaddik, they take a bribe, and they turn aside the poor in the sha'ar (gate, court) from their right.

AMO 5:13 ‏דערום שװײַגט דער פֿאַרשטאַנדיקער אין אַזאַ צײַט, ‏װאָרום אַ בײזע צײַט איז דאָס. edit

AMO 5:13 derum shvaigt der forshtandiker in aza tsait, vorem a beize tsait iz dos.

AMO 5:13 Therefore the maskil (prudent) shall keep silence in such times; for it is an evil time.

AMO 5:14 ‏זוכט גוטס און נישט שלעכטס, ‏כּדי איר זאָלט לעבן, ‏און ה׳, אלוקי צבָֿאוֹת, װעט זײַן מיט אײַך, ‏אַזױ װי איר פֿאַרלאַנגט. edit

AMO 5:14 zucht guts un nisht shlechts, kedei ir zolt leben, un Hashem, Elochei Tseva'ot, vet zain mit aich, azoi vi ir farlangt.

AMO 5:14 Seek tov, and not rah, that ye may live; and so Hashem Elohei Tzva'os shall be with you, just as ye say He is.

AMO 5:15 ‏האָט פֿײַנט שלעכטס, און האָט ליב גוטס, ‏און שטעלט אױף אין טױער גערעכטיקײט, ‏אפֿשר װעט ה׳, אלוקי צבָֿאוֹת, ‏לײַטזעליקן דעם איבערבלײַב פֿון יוֹסף. edit

AMO 5:15 hot faint shlechts, un hot lib guts, un shtelt oif in toier gerechtikeit, efsher vet Hashem, Elochei Tseva'ot, laitzeliken dem iberblaib fun Yosef.

AMO 5:15 Hate the rah, and love the tov, and establish mishpat in the sha'ar; it may be that Hashem Elohei Tzava'os will be gracious unto the she'erit Yosef.

AMO 5:16 ‏פֿאַר װאָר, אַזױ האָט געזאָגט ה׳, ‏אלוקי צבָֿאוֹת, אֲדֹנָי: ‏אין אַלע מערק װעט זײַן אַ קלאָג, ‏און אין אַלע גאַסן װעט מען זאָגן: אָי! אָי! ‏און מע װעט רופֿן דעם אַקערמאַן צו טרױער, ‏און צו קלאָג די געניטע אין יאָמערן. edit

AMO 5:16 far vor, azoi hot gezogt Hashem, Elochei Tseva'ot, Adonoi: in ale merk vet zain a klog, un in ale gasen vet men zogen: oi! oi! un me vet rufen dem akerman tsu troier, un tsu klog di genite in yomeren.

AMO 5:16 Therefore Hashem Adonoi Elohei Tzva'os saith thus: Wailing shall be in all rechovot; and they shall cry in all the public squares, Alas! Alas! And they shall call the ikkar (farmer) to mourning, and such as are skillful of lamentation to wailing.

AMO 5:17 ‏און אין אַלע װײַנגערטנער װעט זײַן אַ קלאָג, ‏אַז איך װעל דורכגײן צװישן דיר, זאָגט ה׳. edit

AMO 5:17 un in ale vaingertner vet zain a klog, az ich vel durchgein tsvishen dir, zogt Hashem.

AMO 5:17 And in all kramim (vineyards) shall be wailing; for I will pass through thee, saith Hashem .

AMO 5:18 ‏װײ, די װאָס באַגערן דעם טאָג פֿון ה׳! ‏צו װאָס אײַך דען דער טאָג פֿון ה׳? ‏ער איז פֿינצטער און נישט ליכטיק. edit

AMO 5:18 vei, di vos bageren dem tog fun Hashem! tsu vos aich den der tog fun Hashem? er iz fintster un nisht lichtik.

AMO 5:18 Hoy unto you that desire the Yom Hashem ! Why do ye seek it? The Yom Hashem is choshech, and not ohr.

AMO 5:19 ‏אַזױ װי װען אַ מענטש אַנטלױפֿט פֿון אַ לײב, ‏און אים באַגעגנט אַ בער, ‏און ער קומט אין הױז, ‏און לענט זײַן האַנט אָן דער װאַנט, ‏און אַ שלאַנג בײַסט אים אײַן. edit

AMO 5:19 azoi vi ven a mentsh antloift fun a laib, un im bagegnt a Beor, un er kumt in hoiz, un lent zain hant on der vant, un a shlang baist im ain.

AMO 5:19 As if a man did flee from an ari, and a dov met him; or went into the bais, and leaned his hand on the kir (wall) , and a nachash bit him.

AMO 5:20 ‏פֿאַר װאָר, חוֹשך איז דער טאָג פֿון ה׳, און נישט ליכטיק, ‏און פֿינצטער און אָן אַ שימער אין אים. edit

AMO 5:20 far vor, choishech iz der tog fun Hashem, un nisht lichtik, un fintster un on a shimer in im.

AMO 5:20 Shall not the Yom Hashem be choshech, and not ohr? Even very dark, and no brightness in it?

AMO 5:21 ‏איך האָב פֿײַנט, איך פֿאַראַכט אײַערע יוֹם-טובֿים, ‏און איך קען נישט שמעקן אײַערע אײַנזאַמלונגען. edit

AMO 5:21 ich hob faint, ich faracht aiere yom-tuvim, un ich ken nisht shmeken aiere ainzamlungen.

AMO 5:21 I hate, I despise your chagim (religious festivals) , and I will not stand in your atzerot (solemn assemblies) .

AMO 5:22 ‏אַפֿילו אַז איר ברענגט מיר אױף בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה} ‏און אײַערע שפּײַזאָפּפֿער {מִנְחָה}, באַװיליק איך נישט, ‏און אײַערע געשטאָפּטע פֿרידאָפּפֿער {זֶבַֿח שְׁלָמִים} קוק איך נישט אָן. edit

AMO 5:22 afile az ir brengt mir oif brandopfer un aiere shpaizopfer, bavilik ich nisht, un aiere geshtopte fridopfer {Zevach Shalemim} kuk ich nisht on.

AMO 5:22 Though ye offer Me olot and your minchot, I will not accept them; neither will I regard your choice shelamim (peace offerings) .

AMO 5:23 ‏טו אָפּ פֿון מיר די ברומונג פֿון דײַנע געזאַנגען, ‏און דאָס שפּיל פֿון דײַנע גיטאַרן לאָמיך נישט הערן. edit

AMO 5:23 tu op fun mir di brumung fun daine gezangen, un dos shpil fun daine gitaren lomich nisht heren.

AMO 5:23 Take thou away from Me the noise of thy shirim (songs) ; for I will not hear the melody of thy nevalim (harps) .

AMO 5:24 ‏נאָר לאָז קװעלן װי װאַסער גערעכטיקײט, ‏און רעכטפֿאַרטיקײט װי אַ שטראָם אַ שטאַרקער. edit

AMO 5:24 nor loz kvelen vi vaser gerechtikeit, un rechtfartikeit vi a shtrom a shtarker.

AMO 5:24 But let mishpat run down as mayim, and tzedakah as a never failing stream.

AMO 5:25 ‏האָט איר מיר שלאַכטאָפּפֿער און שפּײַזאָפּפֿער {מִנְחָה} געבראַכט אין ‏דער מדבר, ‏פֿאַר די פֿערציק יאָר, איר הױז פֿון יִשׂרָאֵל? edit

AMO 5:25 hot ir mir shlachtopfer un shpaizopfer gebracht in der midbar, far di fertsik yor, ir hoiz fun Yisroel?

AMO 5:25 Did ye offer unto Me zevakhim and minchah in the midbar arba'im shanah, O Bais Yisroel?

AMO 5:26 ‏דערום װעט איר טראָגן סִכּות אײַער קיניג, ‏און כִּיאָן, אײַערע געצנבילדער, ‏אײַער שטערנג-ט ‏װאָס איר האָט אײַך געמאַכט. edit

AMO 5:26 derum vet ir trogen sikes aier kinig, un chiּion, aiere getsnbilder, aier shterng-t vos ir hot aich gemacht.

AMO 5:26 But ye have borne Sikkut your king and Kiyun your tzelamim, your star g-d, which ye made for yourselves.

AMO 5:27 ‏און איך װעל אײַך פֿאַרטרײַבן פֿון יענער זײַט דַמֶשֶׂק, ‏זאָג ה׳ – אלוקי צבָֿאוֹת איז זײַן נאָמען. edit

AMO 5:27 un ich vel aich fartraiben fun yener zait Damascus, zog Hashem – Elochei Tseva'ot iz zain nomen.

AMO 5:27 Therefore will I cause you to go into golus beyond Damascus, saith Hashem Elohei Tzva'os Shmo.

AMO 6:1 ‏װײ, די רואיקע אין צִיוֹן, ‏און די זיכערע אױפֿן באַרג שוֹמרוֹן, ‏די באַרופֿענע פּער פֿון די פֿעלקער, ‏װאָס צו זײ קומט דאָס הױז פֿון יִשׂרָאֵל! edit

AMO 6:1 vei, di ruike in Tsiyon, un di zichere oifen barg Shomron, di barufene Peor fun di felker, vos tsu zei kumt dos hoiz fun Yisroel!

AMO 6:1 Hoy to them that are complacent in Tziyon, and have their bitachon in Har Shomron, the notables of the foremost Goyim, to whom Bais Yisroel comes!

AMO 6:2 ‏גײט אַריבער קײן כַּלנֵה, און זעט, ‏און גײט פֿון דאָרט קײן גרױס חַמָת, ‏און נידערט אין גַת פֿון די פּלִשתּים; ‏איז זײ בעסער פֿון די דאָזיקע קיניגרײַכן? ‏צי איז זײער געמאַרק גרעסער פֿון אײַער געמאַרק? edit

AMO 6:2 geit ariber kein Calneh, un zet, un geit fun dort kein grois Chammat, un nidert in Gat fun di Pelishtim; iz zei beser fun di dozike kinigraichen? tsi iz zeyer gemark greser fun aier gemark?

AMO 6:2 Pass ye unto Calneh, and see; and from thence go ye to great Chamat; then go down to Gat of the Pelishtim (Philistines) ; be they better than these mamlachot? Or their territory more vast than your territory?

AMO 6:3 ‏איר װאָס שטױסט אָפּ דעם בײזן טאָג, ‏און רוקט צו דעם טראָן פֿון רױב! edit

AMO 6:3 ir vos shtoist op dem beizen tog, un rukt tsu dem tron fun roib!

AMO 6:3 Ye that put far away the Yom Rah, and cause the shevet chamas to come near;

AMO 6:4 ‏די װאָס ליגן אױף בעטן פֿון עלפֿנבײן, ‏און אױסגעצױגן אױף זײערע געלעגערס, ‏און עסן לעמער פֿון די שאָף, ‏און קעלבער פֿון שטאַל; edit

AMO 6:4 di vos ligen oif beten fun elfnbein, un oisgetsoigen oif zeyere gelegers, un esen lemer fun di shof, un kelber fun shtal;

AMO 6:4 That lie upon beds of ivory, and stretch themselves upon their couches, and eat the lambs out of the tzon, and the calves from the stall;

AMO 6:5 ‏די װאָס צימבלען אױף דער גיטאַר – ‏אַזױ װי דָוִד האָבן זײ זיך אױסגעטראַכט כּלֵי-זֶמֶר; edit

AMO 6:5 di vos tsimblen oif der gitar – azoi vi Dovid hoben zei zich oisgetracht klei-zemer;

AMO 6:5 Who prattle to the tune of the nevel (harp) ; like Dovid they invent string instruments.

AMO 6:6 ‏די װאָס טרינקען אין שפּרענגבעקנס װײַן, ‏און מיט די בעסטע אײַלן זאַלבן זײ זיך, ‏און קימערן זיך נישט אום דעם בראָך פֿון יוֹסף. edit

AMO 6:6 di vos trinken in shprengbekns vain, un mit di beste ailen zalben zei zich, un kimeren zich nisht um dem broch fun Yosef.

AMO 6:6 That drink yayin in sacrificial bowls, and anoint themselves with the finest ointments; but they are not grieved for the shever Yosef (ruin of Yosef) .

AMO 6:7 ‏דערום װעלן זײ אַצונד פֿאַרטריבן װערן ‏פֿאַרױס פֿון אַלע פֿאַרטריבענע, ‏און אָפּגעטאָן װעט װערן ‏דער ליאַרעם פֿון די אױסגעצױגענע. edit

AMO 6:7 derum velen zei atsund fartriben veren forois fun ale fartribene, un opgeton vet veren der liarem fun di oisgetsoigene.

AMO 6:7 Therefore now shall they go into captivity at the head of the golus, and the merry shouting of the revellers will die.

AMO 6:8 ‏אֲדֹנָי ה׳ האָט געשװאָרן בײַ זיך אַלײן, ‏זאָגט ה׳ אלוקי צבָֿאוֹת: ‏איך פֿאַראומװערדיק דעם שטאָלץ פֿון יעקבֿ, ‏און זײַנע פּאַלאַצן האָב איך פֿײַנט געקראָגן. ‏און איך װעל איבערענטפֿערן די שטאָט מיט איר פֿולקײט! edit

AMO 6:8 Adonoi Hashem hot geshvoren bai zich alein, zogt Hashem Elochei Tseva'ot: ich farumverdik dem shtolts fun Yaakov, un zaine palatsen hob ich faint gekrogen. un ich vel iberentferen di shtot mit ir fulkait!

AMO 6:8 Adonoi Hashem hath sworn by Himself, saith Hashem Elohei Tzva'os: I abhor the ga'on Ya'akov, and hate his fortresses; therefore will I deliver up the city with all that is therein.

AMO 6:9 ‏און עס װעט זײַן, אױב עס װעלן איבערבלײַבן צען מענטשן אין אײן הױז, װעלן זײ שטאַרבן. edit

AMO 6:9 un es vet zain, oib es velen iberblaiben tsen mentshen in ein hoiz, velen zei shtarben.

AMO 6:9 And it shall come to pass, if there remain asarah anashim in one bais, they shall die.

AMO 6:10 ‏און אַז עמיצנס פֿעטער, און דער װאָס דאַרף אים פֿאַרברענען, װעט אים אױפֿהײבן כּדי אַרױסצוטראָגן דאָס געבײן פֿון הױז, װעט ער זאָגן צו דעם װאָס אין װינקל פֿון הױז: איז נאָך װער דאָ מיט דיר? און אַז יענער װעט זאָגן: נײַן, נישטאָ; און ער װעט זאָגן: שאַ! װאָרום מע טאָר נישט דאַכטן, בײַם נאָמען פֿון ה׳. edit

AMO 6:10 un az emitsns feter, un der vos darf im farbrenen, vet im oifheiben kedei aroistsutrogen dos gebein fun hoiz, vet er zogen tsu dem vos in vinkel fun hoiz: iz noch ver do mit dir? un az yener vet zogen: nain, nishto; un er vet zogen: sha! vorem me tor nisht dachten, baim nomen fun Hashem.

AMO 6:10 And a manʼs relative shall take him up, and he that burieth him, to carry out the bones out of the bais, and shall say unto him still hiding inside, Is there yet any with thee? And he shall say, Not one. Then shall he say, Hold thy tongue; for the Shem Hashem is not to be invoked.

AMO 6:11 ‏װאָרום זע, ה׳ באַפֿעלט, ‏און מע װעט צעהאַקן דאָס גרױסע הױז אין שטיקער, ‏און דאָס קלײנע הױז אױף שפּענדלעך. edit

AMO 6:11 vorem ze, Hashem bafelt, un me vet tsehaken dos groise hoiz in shtiker, un dos kleine hoiz oif shpendlech.

AMO 6:11 For, hinei, Hashem commandeth, and He will strike the bais hagadol into ruins, and the bais hakaton into pieces.

AMO 6:12 ‏לױפֿן דען פֿערד איבער אַ פֿעלז! ‏צי אַקערט מען אים מיט רינדער? ‏װאָס איר האָט פֿאַרקערט גערעכטיקײט אין ביטערקרױט, ‏און פֿרוכט פֿון רעכטפֿאַריקײט אין װערמוט; edit

AMO 6:12 loifen den ferd iber a felz! tsi akert men im mit rinder? vos ir hot farkert gerechtikeit in biterkroit, un frucht fun rechtfarikeit in vermes;

AMO 6:12 Do susim run upon the rock? Do men plow there with oxen? For ye have turned mishpat into poison, and the p'ri of tzedakah into wormwood;

AMO 6:13 ‏איר װאָס פֿרײט זיך אום גאָרנישט, ‏װאָס זאָגט: פֿאַר װאָר, מיט אונדזער שטאַרקײט האָבן מיר זיך ‏גענומען קַרְנַיִם {הערנער}. edit

AMO 6:13 ir vos freit zich um gornisht, vos zogt: far vor, mit undzer shtarkeit hoben mir zich genumen karanaim.

AMO 6:13 Ye which rejoice over what is worthless, which say, Have we not taken to us horns by chazekeinu (our own strength) ?

AMO 6:14 ‏פֿאַרװאָר, זע, איך שטעל אָן אױף אײַך אַ פֿאָלק, איר הױז פֿון ‏יִשׂרָאֵל, ‏זאָגט ה׳, אלוקי צבָֿאוֹת, ‏און זײ װעלן אײַך דריקן פֿון װוּ מע קומט קײן חַמָת ‏ביז דעם טײַך פֿון דעם פּלױן. edit

AMO 6:14 farvor, ze, ich shtel on oif aich a folk, ir hoiz fun Yisroel, zogt Hashem, Elochei Tseva'ot, un zei velen aich driken fun vu me kumt kein Chammat biz dem taich fun dem ploin.

AMO 6:14 But, hineni, I will raise up against you a Goy (Nation) , O Bais Yisroel, saith Hashem Elohei Tzva'os; and they shall afflict you from the territory of Chamat unto the Wadi of the Aravah.

AMO 7:1 ‏אַזױ האָט מיר אֲדֹנָי ה׳ געװיזן: ערשט ער האָט באַשאַפֿן אַ הײשעריק אין אָנהײב אױפֿגײן פֿון דער שפּעט-תּבֿואה, און זע, דאָס איז געװען די שפּעט-תּבֿואה נאָך דעם מלכס שניט. edit

AMO 7:1 azoi hot mir Adonoi Hashem gevizen: ersht er hot bashafen a heisherik in onheib oifgein fun der shpet-tevuh, un ze, dos iz geven di shpet-tevuh noch dem melechs shnit.

AMO 7:1 Thus hath Adonoi Hashem showed unto me; and, hinei, He formed locusts in the beginning of the springing up of the second crop; and, hinei, it was the second crop after the mowing of the melech.

AMO 7:2 ‏און עס איז געװען, אַז ער האָט געענדיקט אױפֿעסן דאָס גראָז פֿון לאַנד, האָב איך געזאָגט: ‏װי, ה׳ דו אֲדֹנָי, פֿאַרגיב, איך בעט דיך; ‏װי קען באַשטײן יעקבֿ, אַז ער איז אַזױ קלײן? edit

AMO 7:2 un es iz geven, az er hot geendikt oifesen dos groz fun land, hob ich gezogt: vi, Hashem du Adonoi, fargib, ich bet dich; vi ken bashtein Yaakov, az er iz azoi klein?

AMO 7:2 And it came to pass, that when they had made an end of eating the vegetation of ha'aretz, then I said, O Adonoi Hashem , forgive, I beseech thee; how shall Ya'akov survive? For he is katon.

AMO 7:3 ‏האָט ה׳ חרטה געהאַט דערױף: דאָס װעט נישט געשען, האָט ה׳ געזאָגט. edit

AMO 7:3 hot Hashem charote gehat deroif: dos vet nisht geshen, hot Hashem gezogt.

AMO 7:3 Hashem relented for this; It shall not be, saith Hashem .

AMO 7:4 ‏אַזױ האָט מיר אֲדֹנָי ה׳ געװיזן: ערשט אֲדֹנָי ה׳ האָט אױסגערופֿן אַ קריג דורך פֿײַער, און עס האָט פֿאַרצערט דעם גרױסן תּהום, און װאָלט פֿאַרצערט דאָס לאַנד. edit

AMO 7:4 azoi hot mir Adonoi Hashem gevizen: ersht Adonoi Hashem hot oisgerufen a krig durch faier, un es hot fartsert dem groisen tehom, un volt fartsert dos land.

AMO 7:4 Thus hath Adonoi Hashem showed unto me; and, hinei, Adonoi Hashem called to punish with eish, and it devoured the tehom rabbah (great deep) , and did devour the chelek (portion) .

AMO 7:5 ‏האָב איך געזאָגט: ה׳ דו אֲדֹנָי, הער אױף, איך בעט דיך; װי קען באַשטײן יעקבֿ, אַז ער איז אַזױ קלײן? edit

AMO 7:5 hob ich gezogt: Hashem du Adonoi, her oif, ich bet dich; vi ken bashtein Yaakov, az er iz azoi klein?

AMO 7:5 Then said I, O Adonoi Hashem , cease, I beseech thee; how shall Ya'akov survive? For he is katon.

AMO 7:6 ‏האָט ה׳ חרטה געהאַט דערױף: דאָס אױך װעט נישט געשען, האָט אֲדֹנָי ה׳ געזאָגט. edit

AMO 7:6 hot Hashem charote gehat deroif: dos oich vet nisht geshen, hot Adonoi Hashem gezogt.

AMO 7:6 Hashem relented for this: This also shall not be, saith Adonoi Hashem .

AMO 7:7 ‏אַזױ האָט ער מיר געװיזן: ערשט אֲדֹנָי שטײט אױף אַ שנורגלײַכער מױער, און אין זײַן האַנט איז אַ װאָגשנור. edit

AMO 7:7 azoi hot er mir gevizen: ersht Adonoi shteit oif a shnurglaicher moier, un in zain hant iz a vogshnur.

AMO 7:7 Thus He showed me; and, hinei, Hashem stood upon a chomah (wall) made with a plumb line, and a plumb line in His hand.

AMO 7:8 ‏און ה׳ האָט צו מיר געזאָגט: װאָס זעסטו, עָמוֹס? האָב איך געזאָגט: אַ װאָגשנור. האָט אֲדֹנָי געזאָגט: ‏זע, איך צי אַ װאָגשנור צװישן מײַן פֿאָלק יִשׂרָאֵל, איך װעל אים מער װידער נישט פֿאַרגעבן. edit

AMO 7:8 un Hashem hot tsu mir gezogt: vos zestu, Amos? hob ich gezogt: a vogshnur. hot Adonoi gezogt: ze, ich tsi a vogshnur tsvishen main folk Yisroel, ich vel im mer vider nisht fargeben.

AMO 7:8 And Hashem said unto me, Amos, what seest thou? And I said, A plumb line. Then said Hashem , Hineni, I will set a plumb line in the midst of My people Yisroel; I will not again pass by them anymore;

AMO 7:9 ‏און די במות פֿון יִשׂחָק װעלן פֿאַרװיסט װערן, און די הײליקטומען פֿון יִשׂרָאֵל װעלן חרובֿ װערן, און איך װעל אױפֿשטײן אױפֿן הױז פֿון יָרָבֿעָם מיטן שװערד. edit

AMO 7:9 un di Bamot fun Yischak velen farvist veren, un di heiliktumen fun Yisroel velen chorev veren, un ich vel oifshtein oifen hoiz fun Yarovam miten shverd.

AMO 7:9 And the high places of Yischak shall be desolate, and the mikdeshei Yisroel shall be laid waste; and I will rise against the Bais Yarov'am with the cherev.

AMO 7:10 ‏און אַמַציָה דער כֹּהן פֿון בֵית-אֵל האָט געשיקט צו יָרָבֿעָם דעם מלך פֿון יִשׂרָאֵל, אַזױ צו זאָגן: עָמוֹס האָט געמאַכט אַ בונט אױף דיר צװישן די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל; דאָס לאַנד קען נישט אױסהאַלטן אַלע זײַנע רײד. edit

AMO 7:10 un Amatsyah der koyen fun Beit-El hot geshikt tsu Yarovam dem melech fun Yisroel, azoi tsu zogen: Amos hot gemacht a bunt oif dir tsvishen di kinder fun Yisroel; dos land ken nisht oishalten ale zaine reid.

AMO 7:10 Then Amatzyah the kohen of Beit-El sent to Yarov'am Melech Yisroel, saying, Amos hath conspired against thee in the midst of Bais Yisroel; the land is not able to bear all his words.

AMO 7:11 ‏װאָרום עָמוֹס האָט אַזױ געזאָגט: דורכן שװערד װעט שטאַרבן יָרָבֿעָם, און יִשׂרָאֵל װעט אין גלות אַװעק פֿון זײַן ערד. edit

AMO 7:11 vorem Amos hot azoi gezogt: durchen shverd vet shtarben Yarovam, un Yisroel vet in goles avek fun zain erd.

AMO 7:11 For thus Amos saith, Yarov'am shall die by the cherev, and Yisroel shall surely be led away into the golus out of their own land.

AMO 7:12 ‏און אַמַציָה האָט געזאָגט צו עָמוֹסן: זעער, גײ אַנטלױף דיר קײן לאַנד יהוּדה, און עס דאָרטן ברױט, און דאָרטן זאָלסטו נבֿיאות זאָגן. edit

AMO 7:12 un Amatsyah hot gezogt tsu Amosen: zeer, gei antloif dir kein land Yehudah, un es dorten broit, un dorten zolstu neviut zogen.

AMO 7:12 Also Amatzyah said unto Amos, O thou seer, go, flee thee away into Eretz Yehudah, and there eat lechem, and prophesy there:

AMO 7:13 ‏אָבער אין בֵית-אֵל זאָלסטו מער װידער נבֿיאות נישט זאָגן װאָרום עס איז אַ מלכס הײליקטום, און עס איז אַ הױז פֿון מלוכה. edit

AMO 7:13 ober in Beit-El zolstu mer vider neviut nisht zogen vorem es iz a melechs heiliktum, un es iz a hoiz fun meluche.

AMO 7:13 But prophesy not again any more at Beit-El; for it is the Mikdash Melech, and it is the Bais Mamlachah.

AMO 7:14 ‏האָט געענטפֿערט עָמוֹס און האָט געזאָגט צו אַמַציָהן; נישט קײן נבֿיא בין איך, און נישט קײן זון פֿון אַ נבֿיא בין איך, נײַערט אַ פּאַסטוך פֿון רינדער בין איך, און אַ צוריכטער פֿון װילדע פֿײַגן. edit

AMO 7:14 hot geentfert Amos un hot gezogt tsu Amatsyahen; nisht kein novi bin ich, un nisht kein zun fun a novi bin ich, naiert a pastuch fun rinder bin ich, un a tsurichter fun vilde faigen.

AMO 7:14 Then answered Amos, and said to Amatzyah, I was no navi, neither was I a ben navi; but I was a herder, and a dresser of sycamore-fig trees;

AMO 7:15 ‏און ה׳ האָט מיך גענומען פֿון הינטער די שאָף, ‏ און ה׳ האָט צו מיר געזאָגט: גײ זאָג נבֿיאות צו מײַן פֿאָלק יִשׂרָאֵל. edit

AMO 7:15 un Hashem hot mich genumen fun hinter di shof, un Hashem hot tsu mir gezogt: gei zog neviut tsu main folk Yisroel.

AMO 7:15 And Hashem took me as I followed the tzon, and Hashem said unto me, Go, prophesy unto My people Yisroel.

AMO 7:16 ‏און אַצונד הער דאָס װאָרט פֿון ה׳: ‏דו זאָגסט: זאָלסט נישט נבֿיאות זאָגן אױף יִשׂרָאֵל, און נישט דַרשען אױף דעם הױז פֿון יִשׂחָק. edit

AMO 7:16 un atsund her dos vort fun Hashem: du zogstu: zolst nisht neviut zogen oif Yisroel, un nisht darshen oif dem hoiz fun Yischak.

AMO 7:16 Now therefore hear thou the Devar Hashem : Thou sayest, Prophesy not against Yisroel, and drop not thy word against the Bais Yischak.

AMO 7:17 ‏דערום האָט ה׳ אַזױ געזאָגט: דײַן װײַב װעט אין שטאָט אַ זוֹנה זײַן, און דײַנע זין און דײַנע טעכטער װעלן פֿאַלן דורכן שװערד, און דײַן ערד װעט מיט אַ שנור צעטײלט װערן, און דו װעסט שטאַרבן אױף אומרײנער ערד, און יִשׂרָאֵל װעט אין גלות אַװעק פֿון זײַן ערד. edit

AMO 7:17 derum hot Hashem azoi gezogt: dain vaib vet in shtot a zoine zain, un daine zin un daine techter velen falen durchen shverd, un dain erd vet mit a shnur tseteilt veren, un du vest shtarben oif umreiner erd, un Yisroel vet in goles avek fun zain erd.

AMO 7:17 Therefore thus saith Hashem : Thy isha shall be a zonah in the city, and thy banim and thy banot shall fall by the cherev, and thy land shall be divided by line; and thou shalt die in an adamah temei'ah (unclean land) ; and Yisroel shall surely go forth of his land into golus (exile) .

AMO 8:1 ‏אַזױ האָט מיר אֲדֹנָי ה׳ געװיזן: ערשט אַ קאָרב זומעראױבס. edit

AMO 8:1 azoi hot mir Adonoi Hashem gevizen: ersht a korb zumeroibs.

AMO 8:1 Thus hath Adonoi Hashem showed unto me: and hinei a basket of kayitz (summer fruit) .

AMO 8:2 ‏און ער האָט צו מיר געזאָגט: װאָס זעסטו, עָמוֹס? האָב איך געזאָגט: אַ קאָרב זומעראױבס. האָט ה׳ צו מיר געזאָגט: ‏געקומען איז דער סוף אױף מײַן פֿאָלק יִשׂרָאֵל, ‏איך װעל אים מער װידער נישט פֿאַרגעבן. edit

AMO 8:2 un er hot tsu mir gezogt: vos zestu, Amos? hob ich gezogt: a korb zumeroibs. hot Hashem tsu mir gezogt: gekumen iz der sof oif main folk Yisroel, ich vel im mer vider nisht fargeben.

AMO 8:2 And Hashem said, Amos, what seest thou? And I said, A basket of kayitz (summer fruit) . Then said Hashem unto me, The ketz (end) is come upon My people Yisroel; I will not again pass by them [and spare them] anymore.

AMO 8:3 ‏און יאָמערן װעלן די געזאַנגען פֿון פּאַלאַץ אין יענעם טאָג, ‏זאָגט אֲדֹנָי ה׳; ‏פּגרים װעלן זײַן פֿיל, ‏אין יעטװעדער אָרט װעט זײַן אָנגעװאָרפֿן אַ שטילקײט. edit

AMO 8:3 un yomeren velen di gezangen fun palats in yenem tog, zogt Adonoi Hashem; pgorim velen zain fil, in yetveder ort vet zain ongevorfen a shtilkeit.

AMO 8:3 And the shirot of the heikhal shall turn to wailings in that Yom, saith Adonoi Hashem ; there shall be many dead bodies in every place; they shall cast them forth. Silence!

AMO 8:4 ‏הערט דאָס צו, איר װאָס װילט אײַנשלינגען דעם אבֿיון, ‏און פֿאַרטיליקן די אָרימע פֿון לאַנד, edit

AMO 8:4 hert dos tsu, ir vos vilt ainshlingen dem evyen, un fartiliken di orime fun land,

AMO 8:4 Hear this, O ye that swallow up the needy, even to make the anivvei aretz (poor of the land) to fail,

AMO 8:5 ‏אַזױ צו זאָגן: װען װעט אַריבער רֹאש-חוֹדש, ‏אַז מיר זאָלן פֿאַרקױפֿן תּבֿואה, ‏און שבת, אַז מיר זאָלן עפֿענען קאָרן, ‏צו פֿאַרקלענערן די אֵיפֿה, און צו פֿאַרגרעסערן דעם שֶקל, ‏און צו פֿאַרדרײען מיט פֿאַלשע װאָגשאָלן; edit

AMO 8:5 azoi tsu zogen: ven vet ariber Rosh-Chodesh, az mir zolen farkoifen tevuh, un Shabbos, az mir zolen efenen koren, tsu farkleneren di eife, un tsu fargreseren dem shekl, un tsu fardreyen mit falshe vogsholen;

AMO 8:5 Saying, When will the Rosh Chodesh be over, that we may sell grain? And Shabbos, that we may market wheat, making the eifah (bushel) small, and the shekel great, and falsifying the balances by mirmah (deceit) ?

AMO 8:6 ‏כּדי צו קױפֿן פֿאַר געלט די אָרימע, ‏און דעם אבֿיון פֿאַר אַ פּאָר שיך, ‏און דעם אָפּפֿאַל פֿון קאָרן זאָלן מיר פֿאַרקױפֿן. edit

AMO 8:6 kedei tsu koifen far gelt di orime, un dem evyen far a por shich, un dem opfal fun koren zolen mir farkoifen.

AMO 8:6 That we may buy the poor for kesef, and the needy for a pair of sandals; yea, and sell the sweepings with the wheat?

AMO 8:7 ‏ה׳ האָט געשװאָרן בײַ דעם שטאָלץ פֿון יעקבֿ: ‏אױב איך װעל אײביק פֿאַרגעסן אַלע זײערע מעשׂים! edit

AMO 8:7 Hashem hot geshvoren bai dem shtolts fun Yaakov: oib ich vel eibik fargesen ale zeyere meisim!

AMO 8:7 Hashem hath sworn by the ga'on Ya'akov, Surely I will never forget any of their ma'asim.

AMO 8:8 ‏זאָל איבער דעם נישט ציטערן די ערד, ‏און טרױערן איטלעכער װאָס װױנט אױף איר? ‏יאָ, זי װעט זיך אױפֿהײבן אין גאַנצן װי דער טײַך, ‏און צערודערט װערן און זיך אַראָפּזעצן װי דער טײַך פֿון מִצרַיִם. edit

AMO 8:8 zol iber dem nisht tsiteren di erd, un troieren itlecher vos voint oif ir? yo, zi vet zich oifheiben in gantsen vi der taich, un tserudert veren un zich aropzetsen vi der taich fun Mitsrayim.

AMO 8:8 Shall not ha'aretz (the land) tremble for this, and every one mourn that dwelleth therein? And the whole land shall rise like the Nile; and heave and sink, as by the Nile of Mitzrayim.

AMO 8:9 ‏און עס װעט זײַן אין יענעם טאָג, ‏זאָגט אֲדֹנָי ה׳, ‏װעל איך מאַכן אונטערגײן די זון אין מיטן טאָג, ‏און פֿינצטער מאַכן די ערד אין העלן טאָג. edit

AMO 8:9 un es vet zain in yenem tog, zogt Adonoi Hashem, vel ich machen untergein di zun in miten tog, un fintster machen di erd in helen tog.

AMO 8:9 And it shall come to pass in that Yom, saith Adonoi Hashem , that I will cause the shemesh to go down at noon, and I will darken ha'aretz in the yom ohr (day light) ;

AMO 8:10 ‏און איך װעל פֿאַרקערן אײַערע יוֹם-טובֿים אין טרױער, ‏און אַלע אײַערע געזאַנגען אין אַ קלאָג, ‏און איך װעל אַרױפֿברענגען אױף אַלע לענדן זאַק, ‏און אױף איטלעכן קאָפּ אַ פּליך, ‏און איך װעל עס מאַכן װי דער טרױער נאָך אַן אײנאײנציקן, ‏און איר סוף, װי אַ ביטערן טאָג. edit

AMO 8:10 un ich vel farkeren aiere yom-tuvim in troier, un ale aiere gezangen in a klog, un ich vel aroifbrengen oif ale lenden zak, un oif itlechen kop a plich, un ich vel es machen vi der troier noch an eineintsiken, un ir sof, vi a biteren tog.

AMO 8:10 And I will turn your chagim into mourning, and all your shirot into lamentation; and I will bring up sackcloth upon all loins, and baldness upon every rosh; and I will make it as the mourning of a yachid (only son) , and the end thereof as a yom mar (bitter day) .

AMO 8:11 ‏זע, טעג קומען, זאָגט אֲדֹנָי ה׳, ‏און איך װעל שיקן אַ הונגער אין לאַנד, ‏נישט אַ הונגער נאָך ברױט, און נישט אַ דאָרשט נאָך װאַסער, ‏נײַערט צו הערן די װערטער פֿון ג-ט. edit

AMO 8:11 ze, teg kumen, zogt Adonoi Hashem, un ich vel shiken a hunger in land, nisht a hunger noch broit, un nisht a dorsht noch vaser, naiert tsu heren di verter fun g-t.

AMO 8:11 Hinei, the yamim come, saith Adonoi Hashem , that I will send a ra'av (famine) in the land, not a ra'av (famine) of lechem, nor a thirst for mayim, but of hearing the Divrei Hashem ;

AMO 8:12 ‏און זײ װעלן װאָגלען פֿון ים צו ים, ‏און פֿון צפֿון ביז מזרח; ‏זײ װעלן אומװאַנדערן צו זוכן ה׳ס װאָרט, ‏און זײ װעלן נישט געפֿינען. edit

AMO 8:12 un zei velen voglen fun yam tsu yam, un fun Tsafon biz mizrech; zei velen umvanderen tsu zuchen Hashems vort, un zei velen nisht gefinen.

AMO 8:12 And they shall wander from yam to yam, and from the tzafon (north) even to the mizrach (east) , they shall run to and fro to seek the Devar Hashem , and shall not find it.

AMO 8:13 ‏אין יענעם טאָג װעלן חלשן די שײנע יונגפֿרױען ‏און די בחורים פֿון דאָרשט. edit

AMO 8:13 in yenem tog velen chelshen di sheine yungfroien un di bochurim fun dorsht.

AMO 8:13 In that Yom shall the betulot hayafot (fair virgins) and bochurim faint for thirst.

AMO 8:14 ‏די װאָס שװערן בײַ דער זינד פֿון שוֹמרוֹן, ‏און זאָגן: אַזױ װי עס לעבט דײַן ג-ט, דָן! ‏און: אַזױ װי עס לעבט דער װעג באֵר-שֶבַֿע! ‏און זײ װעלן פֿאַלן, און װעלן מער נישט אױפֿשטײן. edit

AMO 8:14 di vos shveren bai der zind fun Shomron, un zogen: azoi vi es lebt dain g-t, Dan! un: azoi vi es lebt der veg Beer-Sheva! un zei velen falen, un velen mer nisht oifshtein.

AMO 8:14 They that swear by the sin of Shomron, and say, Chai Eloheicha, O Dan; and, The Derech Be'er-Sheva liveth; even they shall fall, and never rise up again.

AMO 9:1 ‏איך האָב געזען אֲדֹנָי שטײן אױפֿן מזבח, און ער האָט געזאָגט: ‏שלאָג די זײַלנקעפּ, אַז די בײַשטידלעך זאָלן ציטערן, ‏און צעברעך זײ איבער זײערע אַלעמענס קעפּ; ‏און זײער איבערבלײַב װעל איך הרגען מיטן שװערד; ‏נישט אַנטלױפֿן װעט פֿון זײ אַן אַנטלאָפֿענער, ‏און נישט ראַטעװען װעט זיך פֿון זײ אַן אַנטרונענער. edit

AMO 9:1 ich hob gezen Adonoi shtein oifen mizbeyech, un er hot gezogt: shlog di zailnkep, az di baishtidlech zolen tsiteren, un tsebrech zei iber zeyere alemens kef; un zeyer iberblaib vel ich hergen miten shverd; nisht antloifen vet fun zei an antlofener, un nisht rateven vet zich fun zei an antrunener.

AMO 9:1 I saw Adonoi standing by the mizbe'ach; and He said, Strike the pillar capitals, that the thresholds may shake; and smash them upon the heads of all; and I will slay the last of them with the cherev; he that fleeth of them shall not get away, and he that escapeth of them shall not be delivered.

AMO 9:2 ‏אַז זײ װעלן זיך פֿאַרגראָבן אין שְׁאֹול, ‏װעט זײ פֿון דאָרטן אַרױסנעמען מײַן האַנט, ‏און אַז זײ װעלן אַרױפֿגײן אין הימל, ‏װעל איך זײ פֿון דאָרטן אַראָפּנידערן. edit

AMO 9:2 az zei velen zich fargroben in Sheol, vet zei fun dorten aroisnemen main hant, un az zei velen aroifgein in himel, vel ich zei fun dorten aropnideren.

AMO 9:2 Though they dig down to Sheol, thence shall Mine hand take them; though they climb up to Shomayim, thence will I bring them down;

AMO 9:3 ‏און אַז זײ װעלן זיך באַהאַלטן אױפֿן שפּיץ כַּרמֶל, ‏װעל איך פֿון דאָרטן אױפֿזוכן און זײ צונעמען, ‏און אַז זײ װעלן זיך פֿאַרבאָרגן פֿון פֿאַר מײַנע אױגן ‏אױפֿן גרונט פֿון ים, ‏װעל איך דאָרטן באַפֿעלן דער שלאַנג, ‏און זי װעט זײ אײַנבײַסן. edit

AMO 9:3 un az zei velen zich bahalten oifen shpits Carmel, vel ich fun dorten oifzuchen un zei tsunemen, un az zei velen zich farborgen fun far maine oigen oifen grunt fun yam, vel ich dorten bafelen der shlang, un zi vet zei ainbaisen.

AMO 9:3 And though they hide themselves in the summit of Carmel, I will search and take them out thence; and though they be hid from My sight in the bottom of the yam, thence will I command the nachash, and he shall bite them;

AMO 9:4 ‏און אַז זײ װעלן גײן אין געפֿאַנגענשאַפֿט פֿאַר זײערע פֿײַנט, ‏װעל איך דאָרטן באַפֿעלן דער שװערד, און זי װעט זײ הרגען, ‏און איך װעל טאָן אױף זײ מײַן אױג ‏צום בײזן און נישט צום גוטן. edit

AMO 9:4 un az zei velen gein in gefangenshaft far zeyere faint, vel ich dorten bafelen der shverd, un zi vet zei hergen, un ich vel ton oif zei main oig tsum beizen un nisht tsum guten.

AMO 9:4 And though they go into golus (exile) before their enemies, thence will I command the cherev, and it shall slay them; and I will set Mine eyes upon them for rah, and not for tov.

AMO 9:5 ‏װאָרום אֲדֹנָי ה׳ פֿון צבָֿאוֹת ‏איז דער װאָס רירט אָן די ערד און זי װאַקלט זיך, ‏און אַלע װױנער אױף איר טרױערן; ‏און זי הײבט זיך אױף אין גאַנצן װי דער טײַך, ‏און זעצט זיך אַראָפּ װי דער טײַך פֿון מִצרַיִם. edit

AMO 9:5 vorem Adonoi Hashem fun Tseva'ot iz der vos rirt on di erd un zi vaklt zich, un ale voiner oif ir troieren; un zi heibt zich oif in gantsen vi der taich, un zetst zich arop vi der taich fun Mitsrayim.

AMO 9:5 And Adonoi Hashem HaTzva'os is He that toucheth the land, and it shall melt, and all that dwell therein shall mourn; and it shall rise up wholly like the Nile; and sink like the Nile of Mitzrayim.

AMO 9:6 ‏דער װאָס בױט אין הימל זײַנע אײבערקאַמערן, ‏און גרונטפֿעסט זײַן געװעלב אױף דער ערד; ‏װאָס רופֿט די װאַסערן פֿון ים, ‏און גיסט זײ אױס אױפֿן געזיכט פֿון דער ערד; ‏ה׳ איז זײַן נאָמען. edit

AMO 9:6 der vos boit in himel zaine eiberkameren, un gruntfest zain gevelb oif der erd; vos ruft di vaseren fun yam, un gist zei ois oifen gezicht fun der erd; Hashem iz zain nomen.

AMO 9:6 It is He that buildeth his ma'alot (stairs) in Shomayim, and hath founded His aguddah (fitted together vault) over Eretz; He that calleth for the waters of the yam, and poureth them out upon the face of ha'aretz; Hashem Shmo.

AMO 9:7 ‏פֿאַר װאָר, אַזױ װי די קינדער פֿון כּוּשים זײַט איר מיר, ‏קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, זאָגט ה׳. ‏פֿאַר װאָר, איך האָב אױפֿגעבראַכט יִשׂרָאֵל פֿון לאַנד מִצרַיִם, ‏און די פּלִשתּים פֿון כַּפֿתּוֹר, ‏און אַרָם פֿון קיר. edit

AMO 9:7 far vor, azoi vi di kinder fun Kushim zait ir mir, kinder fun Yisroel, zogt Hashem. far vor, ich hob oifgebracht Yisroel fun land Mitsrayim, un di Pelishtim fun Caphtor, un Aram fun Kir.

AMO 9:7 Are ye not as children of Ethiopia unto Me, O Bnai Yisroel? saith Hashem . Have not I brought up Yisroel out of Eretz Mitzrayim? And the Pelishtim (Philistines) from Caphtor, and Aram from Kir?

AMO 9:8 ‏זע, די אױגן פֿון אֲדֹנָי ה׳ ‏זײַנען אױף דעם זינדיקן קינגרײַך, ‏און איך פֿאַרטיליק עס פֿון געזיכט פֿון דער ערד, ‏אָבער פֿאַרטיליקן װעל איך נישט פֿאַרטיליקן דאָס הױז פֿון יעקבֿ, ‏זאָגט ה׳. edit

AMO 9:8 ze, di oigen fun Adonoi Hashem zainen oif dem zindiken kingraich, un ich fartilik es fun gezicht fun der erd, ober fartiliken vel ich nisht fartiliken dos hoiz fun Yaakov, zogt Hashem.

AMO 9:8 Hinei, the eyes of Adonoi Hashem are upon the mamlachah hachatta'ah, and I will destroy it from off the face of ha'aretz; nevertheless I will not utterly destroy Bais Ya'akov, saith Hashem .

AMO 9:9 ‏װאָרום זע, איך באַפֿעל און װעל לאָזן שאָקלען ‏דאָס הױז פֿון יִשׂרָאֵל צװישן אַלע פֿעלקער, ‏אַזױ װי עס װערט געשאָקלט אין אַ זיפּ; ‏אָבער נישט אַ קערנדל װעט פֿאַלן צו דער ערד. edit

AMO 9:9 vorem ze, ich bafel un vel lozen shoklen dos hoiz fun Yisroel tsvishen ale felker, azoi vi es vert geshoklt in a Ziph; ober nisht a kerendel vet falen tsu der erd.

AMO 9:9 For, hinei, I will command, and I will sift Bais Yisroel among all Goyim, like as grain is sifted in a sieve, yet shall not the least grain fall upon ha'aretz.

AMO 9:10 ‏דורכן שװערד װעלן שטאַרבן אַלע זינדיקע פֿון מײַן פֿאָלק, ‏װאָס זאָגן: נישט גענענען און זיך פֿעדערן אױף אונדז װעט דאָס בײז. edit

AMO 9:10 durchen shverd velen shtarben ale zindike fun main folk, vos zogen: nisht genenen un zich federen oif undz vet dos beiz.

AMO 9:10 All the chatta'ei ami (sinners of My people) shall die by the cherev, which say, the ra'ah shall not overtake nor come to us.

AMO 9:11 ‏אין יענעם טאָג װעל איך אױפֿשטעלן ‏דאָס אײַנגעפֿאַלענע בײַדל פֿון דָוִד, ‏און איך װעל פֿאַרמױערן אירע בראָכן, ‏און זײַנע חורבֿות װעל איך אױפֿשטעלן, ‏און װעל עס אױפֿבױען װי אין אַמאָליקע טעג; edit

AMO 9:11 in yenem tog vel ich oifshtelen dos aingefalene baidl fun Dovid, un ich vel farmoieren ire brochen, un zaine churbes vel ich oifshtelen, un vel es oifboien vi in amolike teg;

AMO 9:11 In that Yom will I raise up the Sukkat Dovid that is fallen, and close up the breaches thereof; and I will raise up his ruins, and I will build it as in the yamei olam;

AMO 9:12 ‏כּדי עס זאָלן אַרבן דעם איבערבלײַב פֿון אֶדוֹם און אַלע פֿעלקער ‏די װאָס מײַן נאָמען װערט גערופֿן אױף זײ, ‏זאָגט ה׳, דער װאָס טוט דאָס דאָזיקע. edit

AMO 9:12 kedei es zolen arben dem iberblaib fun Edom un ale felker di vos main nomen vert gerufen oif zei, zogt Hashem, der vos tut dos dozike.

AMO 9:12 That they may possess the she'erit Edom and all the Goyim, which are called by Shmi, saith Hashem that doeth this.

AMO 9:13 ‏זע, טעג קומען, זאָגט ה׳, ‏און דער אַקערער װעט זיך אָנשטױסן אָן דעם שניטער, ‏און דער טרױבנטרעטער אָן דעם זריעה-װאַרפֿער; ‏און די בערג װעלן טריפֿן זאַפֿט, ‏און אַלע הײכן װעלן צעגײן. edit

AMO 9:13 ze, teg kumen, zogt Hashem, un der akerer vet zich onshtoisen on dem shniter, un der troibntreter on dem zerie-varfer; un di berg velen trifen zaft, un ale heichen velen tsegein.

AMO 9:13 Hinei, the yamim are coming, saith Hashem , that the plowman shall overtake the kotzer (reaper) , and the treader of grapes him that soweth zera; and the mountains shall drop sweet wine, and all the hills shall melt.

AMO 9:14 ‏און איך װעל אומקערן די געפֿאַנגענשאַפֿט פֿון מײַן פֿאָלק יִשׂרָאֵל, ‏און זײ װעלן אָפּבױען פֿאַרװיסטע שטעט און זיך באַזעצן, ‏און פֿלאַנצן װײַנגערטנער און טרינקען זײער װײַן, ‏און מאַכן גערטנער און עסן זײער פֿרוכט. edit

AMO 9:14 un ich vel umkeren di gefangenshaft fun main folk Yisroel, un zei velen opboien farviste shtet un zich bazetsen, un flantsen vaingertner un trinken zeyer vain, un machen gertner un esen zeyer frucht.

AMO 9:14 And I will bring again the captivity of My people Yisroel, and they shall build the waste cities, and inhabit them; and they shall plant kramim (vineyards) , and drink the yayin thereof; they shall also make gannot, and eat the p'ri of them.

AMO 9:15 ‏און איך װעל זײ אײַנפֿלאַנצן אױף זײער ערד, ‏און זײ װעלן מער נישט אױסגעריסן װערן ‏פֿון דער ערד װאָס איך האָב זײ געגעבן, ‏זאָגט ה׳ דײַן ג-ט. edit

AMO 9:15 un ich vel zei ainflantsen oif zeyer erd, un zei velen mer nisht oisgerisen veren fun der erd vos ich hob zei gegeben, zogt Hashem dain g-t.

AMO 9:15 And I will plant them upon their land, and they shall no more be torn up out of their land which I have given them, saith Hashem Eloheicha.