Verse Text - (NAM 1:1-NAM 3:19)

NAM 1:1 ‏די נבֿואה אױף נינוֵה; דאָס בוך פֿון דער זעונג פֿון נַחום דעם אֶלקוֹשי. edit

NAM 1:1 di nevue oif Nineveh; dos buch fun der zeung fun Nachum dem Elkosh.

NAM 1:1 The burden concerning Nineveh. The sefer chazon (book of the vision) of Nachum of Elkosh.

NAM 1:2 ‏אַ ג-ט אַן אֵל קַנֹּוא און אַ ראַכענעמער {נֹקֵם} איז ה׳, ‏ה׳ איז אַ ראַכענעמער און פֿול מיט גרימצאָרן, ‏ה׳ איז זיך נוקם אָן זײַנע פֿײַנט, ‏און ער האַלט דעם כּעס צו זײַנע שָׂונאים. edit

NAM 1:2 a g-t an El kanֹּu un a rachenemer iz Hashem, Hashem iz a rachenemer un ful mit grimtsoren, Hashem iz zich noikem on zaine faint, un er halt dem kaas tsu zaine sonem.

NAM 1:2 A jealous G-d and taking vengeance is Hashem ; an avenger is Hashem , Ba'al Chemah (L-rd of Wrathful Fury) ; Hashem will take vengeance on His adversaries, and He reserveth wrath for His enemies.

NAM 1:3 ‏ה׳ איז אײַנגעהאַלטן אין צאָרן, ‏און גרױס אין מאַכט, ‏און שענקען שענקט ער נישט; ‏ה׳ – מיט װינט און מיט שטורעם איז זײַן װעג, ‏און װאָלקן דער שטױב פֿון זײַנע פֿיס. edit

NAM 1:3 Hashem iz aingehalten in tsoren, un grois in macht, un shenken shenkt er nisht; Hashem – mit vint un mit shturem iz zain veg, un volken der shtoib fun zaine fis.

NAM 1:3 Hashem is slow to anger, and great in ko'ach, and will not at all leave the guilty unpunished; Hashem hath His way in the whirlwind and in the tempest, and the anan (clouds) are the dust of His feet.

NAM 1:4 ‏ער שרײַט אָן אױפֿן ים, און טריקנט אים אױס, ‏און אַלע טײַכן מאַכט ער טרוקן; ‏פֿאַרװעלקט װערט דער בָשָן און כַּרמֶל, ‏און די בליִונג פֿון לבֿנוֹן װערט פֿאַרװעלקט. edit

NAM 1:4 er shrait on oifen yam, un triknt im ois, un ale taichen macht er truken; farvelkt vert der Bashan un Carmel, un di bliung fun Levanon vert farvelkt.

NAM 1:4 Hashem rebuketh the yam, and drieth it up, and maketh all the neharot (rivers) run dry; Bashan languisheth, and Carmel, and the flower of the Levanon fadeth.

NAM 1:5 ‏די בערג ציטערן פֿאַר אים, ‏און די טאָלן טוען זיך װאַקלען, ‏און די ערד װערט אױפֿגעטרײסלט פֿון זײַן פּנים, ‏אי די װעלט אי אַלע װױנער אין איר. edit

NAM 1:5 di berg tsiteren far im, un di tolen tuen zich vaklen, un di erd vert oifgetreislt fun zain ponem, i di velt i ale voiner in ir.

NAM 1:5 The mountains quake before Hashem , and the hills melt away, and ha'aretz heaveth at His presence, yea, tevel (the world) , and all that dwell therein.

NAM 1:6 ‏פֿאַר זײַן כּעס װער קען זיך שטעלן? ‏און װער קען באַשטײן אין זײַן גרימצאָרן? ‏זײַן צאָרן גיסט זיך אױס װי פֿײַער, ‏און די פֿעלזן װערן צעשטױסן פֿאַר אים. edit

NAM 1:6 far zain kaas ver ken zich shtelen? un ver ken bashtein in zain grimtsoren? zain tsoren gist zich ois vi faier, un di felzen veren tseshtoisen far im.

NAM 1:6 Who can stand before Hashem ʼs fury? And who can endure His charon af (burning anger) ? His chemah (wrath) is poured out like eish (fire) and the tzurim (rocks) are rent in pieces before Him.

NAM 1:7 ‏גוט איז ה׳, ‏פֿאַר אַ פֿעסטונג אין טאָג פֿון נױט; ‏און ער װײס די װאָס שיצן זיך אין אים. edit

NAM 1:7 gut iz Hashem, far a festung in tog fun noit; un er veis di vos shitsen zich in im.

NAM 1:7 Hashem is tov, a maoz (stronghold) in the Yom Tzarah; and Hashem knoweth them that take refuge in Him.

NAM 1:8 ‏אָבער מיט אַ שטראָמיקער פֿלײצונג ‏װעט ער מאַכן אַ פֿאַרלענדונג פֿון איר אָרט, ‏און זײַנע פֿײַנט װעט נאָכיאָגן פֿינצטערניש. edit

NAM 1:8 ober mit a shtromiker fleitsung vet er machen a farlendung fun ir ort, un zaine faint vet nochyogen fintsternish.

NAM 1:8 But with an overwhelming flood He will make an utter end of her site, and Hashem shall pursue His enemies into choshech.

NAM 1:9 ‏װאָס טראַכט איר אַקעגן ה׳? ‏אַ פֿאַרלענדונג װעט ער מאַכן, ‏די צרה װעט נישט אױפֿשטײן אַ צװײט מאָל. edit

NAM 1:9 vos tracht ir akegen Hashem? a farlendung vet er machen, di tsore vet nisht oifshtein a tsveit mol.

NAM 1:9 Whatever plot ye against Hashem , Hashem will make an utter end of anyone doing it; tzarah (affliction) will not arise a second time.

NAM 1:10 ‏װאָרום בעת זײ זײַנען װי דערנער אײַנגעפֿלאָכטענע, ‏און װי זײ שיכּורן פֿאַרשיכּורטע, ‏װעלן זײ אין גאַנצן פֿאַרצערט װערן װי טרוקענע שטרױ. edit

NAM 1:10 vorem beis zei zainen vi derner aingeflochtene, un vi zei shikuren farshikurte, velen zei in gantsen fartsert veren vi trukene shtroi.

NAM 1:10 For while they be twisted together as sirim (thorns) , and while they are drunken as drunkards, they shall be devoured as stubble fully dry.

NAM 1:11 ‏פֿון דיר איז אַרױסגעקומען ‏דער װאָס טראַכט בײז אַקעגן ה׳, ‏װאָס באַראָט נידערטרעכטיקײט. edit

NAM 1:11 fun dir iz aroisgekumen der vos tracht beiz akegen Hashem, vos barot nidertrechtikeit.

NAM 1:11 There is one come out of thee, that imagineth evil against Hashem , a yo'etz Beliya'al (a counselor of Beliya'al) .

NAM 1:12 ‏אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: ‏װי געזונט און אַזױ פֿיל װי זײ זײַנען, ‏אַזױ װעלן זײ פֿאַרשניטן װערן און פֿאַרגײן; ‏הגם איך האָב דיך געפּײַניקט, ‏װעל איך מער דיך נישט פּײַניקן. edit

NAM 1:12 azoi hot Hashem gezogt: vi gezunt un azoi fil vi zei zainen, azoi velen zei farshniten veren un fargein; hagam ich hob dich gepainikt, vel ich mer dich nisht painiken.

NAM 1:12 Thus saith Hashem : Though they are strong, and likewise rabbim, yet shall they thus be cut down, and he shall pass away. Though I have afflicted thee [O Yehudah], I will afflict thee no more.

NAM 1:13 ‏און אַצונד װעל איך צעברעכן זײַן יאָכשטאַנג פֿון דיר, ‏און דײַנע בינדשטריק װעל איך צערײַסן. edit

NAM 1:13 un atsund vel ich tsebrechen zain yochshtang fun dir, un daine bindshtrik vel ich tseraisen.

NAM 1:13 For now will I break his motah (yoke) from off thee, and will break thy fetters in pieces.

NAM 1:14 ‏און ה׳ האָט באַפֿױלן װעגן דיר, ‏אַז פֿון דײַן נאָמען זאָל מער קײן זאָמען נישט זײַן; ‏פֿון הױז פֿון דײַן ג-טס װעל איך פֿאַרשנײַדן {כרת} ‏געשניצטע און געגאָסענע ג-צן; ‏איך װעל דיר אַ קבֿר מאַכן, ‏װײַל דו ביסט צו שאַנד געװאָרן. edit

NAM 1:14 un Hashem hot bafoilen vegen dir, az fun dain nomen zol mer kein zomen nisht zain; fun hoiz fun dain g-ts vel ich farshnaiden geshnitste un gegosene g-tsen; ich vel dir a keyver machen, vail du bist tsu shand gevoren.

NAM 1:14 And Hashem hath given a command concerning thee, that no more of thy name be sown; out of the bais of thy g-ds will I cut off the pesel (graven image) and the molten image; I prepare thy kever (grave) ; for thou art vile.

NAM 2:1 ‏ זע אױף די בערג די פֿיס פֿון דעם אָנזאָגער ‏װאָס מאַכט הערן שלום! ‏פֿײַער, יהוּדה, דײַנע פֿײַערטעג, ‏באַצאָל דײַנע נדרים, ‏װאָרום מער װעט נישט דורכגײן אין דיר דער נידערטרעכטיקער, ‏ער איז אין גאַנצן פֿאַרשניטן. edit

NAM 2:1 ze oif di berg di fis fun dem onzoger vos macht heren sholem! faier, Yehudah, daine faierteg, batsol daine nedrim, vorem mer vet nisht durchgein in dir der nidertrechtiker, er iz in gantsen farshniten.

NAM 2:1 Hinei, upon the mountains the feet of him that bringeth Besorah (Good News) , that publisheth Shalom! O Yehudah, keep thy chagim, fulfill thy nedarim; for the Beliya'al shall no more pass through thee; he is utterly cut off.

NAM 2:2 ‏ אַ צעברעכער גײט אַרױף אַקעגן דיר; ‏היט די פֿעסטונג. קוק אױס אױפֿן װעג, ‏פֿעסטיק די לענדן, שטאַרק זײער דײַן כּוֹח. – edit

NAM 2:2 a tsebrecher geit aroifblikendik akegen dir; hit di festung. kuk ois oifen veg, festik di lenden, shtark zeyer dain koiech. –

NAM 2:2 A shatterer is come up before thy face [O Nineveh]; guard thy fortress, watch the derech, fortify thy loins, marshal all thy koach (power) .

NAM 2:3 ‏ װאָרום ה׳ קערט אום דעם שטאָלץ פֿון יעקבֿ ‏װי דעם שטאָלץ פֿון יִשׂרָאֵל; ‏װאָרום אױסלײדיקער האָבן זײ אױסגעלײדיקט, ‏און זײערע צװײַגן פֿאַרדאָרבן. – edit

NAM 2:3 vorem Hashem kert um dem shtolts fun Yaakov vi dem shtolts fun Yisroel; vorem oisleidiker hoben zei oisgeleidikt, un zeyere tsvaigen fardorben. –

NAM 2:3 For Hashem is about to restore the eminence of Ya'akov, like the eminence of Yisroel; for plunderers have plundered them, and made their vine branches as shachat.

NAM 2:4 ‏ דער שילד פֿון זײַנע גיבוֹרים איז גערױטיקט, ‏די קריגסלײַט אין װערמילפֿאַרב, ‏אין פֿײַערדיקן שטאָל די רײַטװעגן, ‏אין טאָג פֿון זײער צוגרײטונג; ‏און די ציפּרעסשפּיזן װערן געפֿאָכט. edit

NAM 2:4 der shild fun zaine giborim iz geroitikt, di krigslait in vermilfarb, in faierdiken shtol di raitvegen, in tog fun zeyer tsugreitung; un di tsipresshpizen veren gefocht.

NAM 2:4 The mogen (shield) of his gibborim is made red, the anshei chayil (valiant men) are in scarlet; the chariot shall flash like fire in the day of its array, and the spears shall be brandished.

NAM 2:5 ‏ דורך די גאַסן װילדעװען די רײַטװעגן, ‏זײ שטורעמען דורך די מערק, ‏זײער אָנבליק איז װי פֿלאַמען, ‏װי די בליצן לױפֿן זײ אום. edit

NAM 2:5 durch di gasen vildeven di raitvegen, zei shturemen durch di merk, zeyer onblik iz vi flamen, vi di blitsen loifen zei um.

NAM 2:5 The chariot shall rage in the streets, they shall jostle one against another in the rechovot, they shall seem like flaming torches, they shall dart about like the lightnings.

NAM 2:6 ‏ ער טראַכט אָן זײַנע מאַכטיקע, ‏אָבער זײ װערן געשטרױכלט אין זײער גאַנג; ‏מע אײַלט צו דער מױער, ‏און צוגעגרײט װערט דער שירעמדאַך. edit

NAM 2:6 er tracht on zaine machtike, ober zei veren geshtroichlt in zeyer gang; me ailt tsu der moier, un tsugegreit vert der shiremdach.

NAM 2:6 He shall remember his mighty ones; they stumble in their walk; they shall make haste to the chomah (wall) of it, and the defense shall be prepared.

NAM 2:7 ‏ די טױערן פֿון די טײַכן זײַנען געעפֿנט, ‏און דער פּאַלאַץ װערט צערונען. edit

NAM 2:7 di toieren fun di taichen zainen geefent, un der palats vert tserunen.

NAM 2:7 The sha'arei haneharot (the gates of the rivers) shall be thrown open, and the heikhal (palace) reels.

NAM 2:8 ‏ און די מלכּה װערט אַן אָפּגעדעקטע אַװעקגענומען, ‏און אירע דינסטן קלאָגן ‏אַזױ װי דער קֹול פֿון טױבן, ‏זיך קלאַפּנדיק אױף די הערצער. edit

NAM 2:8 un di Milcah vert an opgedekte avekgenumen, un ire dinsten klogen azoi vi der kol fun toiben, zich klapndik oif di hertser.

NAM 2:8 Her golus (exile) is decreed, she shall be carried away, her slave girls moaning like the kol yonim (voice of doves) , beating their breasts.

NAM 2:9 ‏ און נינוֵה איז װי אַ טײַך װאַסער ‏פֿון זינט די טעג װאָס זי איז; ‏אָבער זײ אַנטלױפֿן; ‏שטײט! שטײט! ‏אָבער קײנער קערט זיך נישט אום. edit

NAM 2:9 un Nineveh iz vi a taich vaser fun zint di teg vos zi iz; ober zei antloifen; shteit! shteit! ober keiner kert zich nisht um.

NAM 2:9 But Nineveh is like a pool of mayim; and her mayim is draining away. Stop, stop, shall they cry; but no one turns back.

NAM 2:10 ‏ רױבט זילבער, רױבט גאָלד, ‏נישטאָ קײן שיעור צו דעם אױסשטאַט, ‏אַ רײַכטום פֿון אַלע גלוסטיקע זאַכן. edit

NAM 2:10 roibt zilber, roibt gold, nishto kein shieur tsu dem oisshtat, a raichtum fun ale glustike zachen.

NAM 2:10 Take ye the plunder of kesef, take the plunder of zahav; for there is no end of the treasures, heaps of kol keli chemdah (every delightful vessel) .

NAM 2:11 ‏ זי װערט פּוסט און װיסט און פֿאַרװיסט, ‏און דאָס האַרץ װערט צעגאַנגען, ‏און אַ װאַקלעניש פֿון קני, ‏און אַ ציטערניש אין אַלע לענדן; ‏און זײערע אַלעמענס פּנימער ‏נעמען אָן אַ פֿינצטערניש. edit

NAM 2:11 zi vert pust un vist un farvist, un dos harts vert tsegangen, un a vaklenish fun kni, un a tsiterenish in ale lenden; un zeyere alemens penemer nemen on a fintsternish.

NAM 2:11 She is empty, and void, and stripped; and the lev melteth, and the knees give way, bodies tremble, and the faces of them all grow pale.

NAM 2:12 ‏ װוּ איז די װױנונג פֿון די לײבן, ‏װאָס איז געװען דער פֿיטערפּלאַץ פֿאַר יונגלײבן, ‏װאָס דאָרטן איז אומגעגאַנגען דער לײב, די לײבינטע, ‏דאָס קלײנע לײבל, און קײנער האָט נישט געשראָקן? edit

NAM 2:12 vu iz di voinung fun di leiben, vos iz geven der fiterplats far yungleiben, vos dorten iz umgegangen der laib, di leibinte, dos kleine leibl, un keiner hot nisht geshroken?

NAM 2:12 Where is the ma'on arayot (den of lions) , and the feeding place of the young lions, where the aryeh, even the lioness, walked with their cubs, and none made them afraid?

NAM 2:13 ‏ דער לײב פֿלעגט פֿאַרצוקן גענוג פֿאַר זײַנע יונגע, ‏און װערגן פֿאַר זײַנע לײבינטעס, ‏און האָט אָנגעפֿילט מיט פֿאַרצוקונג זײַנע לעכער, ‏און זײַנע װױנונגען מיט פֿאַרצוקטע. edit

NAM 2:13 der laib flegt fartsuken genug far zaine yunge, un vergen far zaine leibintes, un hot ongefilt mit fartsukung zaine lecher, un zaine voinungen mit fartsukte.

NAM 2:13 The aryeh did tear in pieces enough for his cubs, and strangled for his lionesses, and filled his lairs with prey, and his dens with torn flesh.

NAM 2:14 ‏ זע, איך װעל קומען אױף דיר, זאָגט ה׳ צבָֿאוֹת, ‏און איך װעל פֿאַרברענען אױף רױך אירע רײַטװעגן, ‏און דײַנע יונגלײבן װעט פֿאַרצערן די שװערד; ‏און איך װעל פֿאַרשנײַדן פֿון דער ערד דײַן רױב, ‏און מער װעט נישט געהערט װערן דער קֹול פֿון דײַנע שלוחים. edit

NAM 2:14 ze, ich vel kumen oif dir, zogt Hashem Tseva'ot, un ich vel farbrenen oif roich ire raitvegen, un daine yungleiben vet fartseren di shverd; un ich vel farshnaiden fun der erd dain roib, un mer vet nisht gehert veren der kol fun daine shluchim.

NAM 2:14 Hineni, I am against thee [O Nineveh], saith Hashem Tzva'os, and I will burn your chariots in the smoke, and the cherev shall devour thy young lions; and I will cut off thy prey from ha'aretz, and the voice of thy malachim (messengers) shall no more be heard.

NAM 3:1 ‏װײ די בלוטיקע שטאָט, ‏אין גאַנצן מיט פֿאַלשקײט, מיט רױב, אָנגעפֿילט! ‏עס טוט זיך נישט אָפּ די פֿאַרצוקונג. edit

NAM 3:1 vei di blutike shtot, in gantsen mit falshkeit, mit roib, ongefilt! es tut zich nisht op di fartsukung.

NAM 3:1 Hoy (woe) to the ir damim (bloody city) ! It is all full of lies and booty; no end to the plunder;

NAM 3:2 ‏אַ קנאַל פֿון בײַטשן, ‏און אַ רַעַש-געפּילדער פֿון רעדער, ‏און פֿערד יאָגן, ‏און רײַטװעגן שפּרינגען; edit

NAM 3:2 a knal fun baitshen, un a raash-gepilder fun reder, un ferd yogen, un raitvegen shpringen;

NAM 3:2 The crack of the shot (whip) , and the noise of the rattling of the wheels, and of the prancing susim, and of the jolting merkavah (chariot) ;

NAM 3:3 ‏רײטער שטורעמען אַרױף, ‏און פֿלאַם פֿון שװערד, ‏און בליץ פֿון שפּיז, ‏און אַ סך דערשלאָגענע, ‏און אַ הױפֿן פּגרים, ‏און אָן שיעור טױטע לײַבער; ‏און זײ שטרױכלען אָן זײערע טױטע לײַבער. edit

NAM 3:3 raiter shturemen aroifblikendik, un flam fun shverd, un blits fun shpiz, un a sach dershlogene, un a hoifen pegorim, un on shieur toite laiber; un zei shtroichlen on zeyere toite laiber.

NAM 3:3 The parash (horsemen, cavalry) charging, the flash of the cherev and the glittering spear; and there is a multitude of slain, and a great number of dead bodies; and there is no end of their geviyot (corpses) ; they stumble over their geviyot;

NAM 3:4 ‏פֿון װעגן די פֿיל זנותן ‏פֿון דער װױל-חנעװדיקער זוֹנה, ‏דער מײַנסטערין פֿון כּישוף, ‏װאָס פֿאַרקױפֿט פֿעלקער מיט אירע זנותן, ‏און משפּחות מיט אירע כּישופֿן. edit

NAM 3:4 fun vegen di fil zenuten fun der voil-chnevdiker zoine, der mainsterin fun kishef, vos farkoift felker mit ire zenuten, un mishpoches mit ire kishufen.

NAM 3:4 Because of the multitude of the harlotries of the alluring zonah, the ba'alat keshafim (the mistress of sorceries) , that enslaveth Goyim through her prostitutions, and mishpochot through her keshafim;

NAM 3:5 ‏זע, איך קום צו דיר, זאָגט ה׳ צבָֿאוֹת, ‏און איך װעל אױפֿדעקן דײַנע ברעגן אױף דײַן פּנים, ‏און װעל װײַזן די פֿעלקער דײַן נאַקעטקײט, ‏און די קיניגרײַכן דײַן שאַנד. edit

NAM 3:5 ze, ich kum tsu dir, zogt Hashem Tseva'ot, un ich vel oifdeken daine bregen oif dain ponem, un vel vaizen di felker dain naketkeit, un di kinigraichen dain shand.

NAM 3:5 Hineni, I am against thee, saith Hashem Tzva'os; and I will lift thy skirts over thy faces, and I will show the Goyim thy nakedness, and the mamlachot thy shame.

NAM 3:6 ‏און איך װעל אַרױפֿװאַרפֿן אױף דיר אומװערדיקײטן, ‏און װעל דיך פֿאַרמיאוסן, און דיך מאַכן װי מיסט. edit

NAM 3:6 un ich vel aroifvarfen oif dir umverdikeiten, un vel dich farmiusen, un dich machen vi mist.

NAM 3:6 And I ( Hashem ) will cast abominable filth upon thee, and make thee contemptibly vile, and will make thee a spectacle.

NAM 3:7 ‏און עס װעט זײַן, אַלע װאָס זעען דיך, ‏װעלן װײַכן פֿון דיר, ‏און זאָגן: פֿאַרװיסט געװאָרן איז נינוֵה; ‏װער קען זי באַקלאָגן? ‏פֿון װאַנען זאָל איך זוכן טרײסטער פֿאַר דיר? edit

NAM 3:7 un es vet zain, ale vos zeen dich, velen vaichen fun dir, un zogen: farvist gevoren iz Nineveh; ver ken zi baklogen? fun vanen zol ich zuchen treister far dir?

NAM 3:7 And it shall come to pass, that all they that look upon thee shall flee from thee, and say: Nineveh is in ruins; who will bemoan her? From where shall I seek menachamim (comforters) for thee?

NAM 3:8 ‏ביסטו דען בעסער פֿון נוֹא-אָמוֹן, ‏װאָס איז געזעסן צװישן טײַכן, מיט װאַסער אַרום איר; ‏װאָס איר פֿעסטונג איז געװען דער ים, ‏פֿון ים איז געװען איר מױער? edit

NAM 3:8 bistu den beser fun No-Amon, vos iz gezesen tsvishen taichen, mit vaser arum ir; vos ir festung iz geven der yam, fun yam iz geven ir moier?

NAM 3:8 Art thou better than No Amon (Thebes) , that was situated on the Nile, that had the mayim round about it, whose rampart was the yam, and her waters were her chomah?

NAM 3:9 ‏כּוּש איז געװען אַ שטאַרקײט, און מִצרַיִם אָן שיעור, ‏פּוּט און לובֿים זײַנען געװען דיר צו הילף. edit

NAM 3:9 Kush iz geven a shtarkeit, un Mitsrayim on shieur, Put un Luvim zainen geven dir tsu hilf.

NAM 3:9 Ethiopia and Mitzrayim were her strength, and it was boundless; Put and Luvim (Libya) were her allies.

NAM 3:10 ‏אָבער אױך זי איז אין גלות, ‏אין געפֿאַנגענשאַפֿט איז זי געגאַנגען; ‏אױך אירע קלײנע קינדער זײַנען צעהאַקט געװאָרן ‏אין אַלע עק גאַסן; און אױף אירע נִכבדים ‏האָט מען גוֹרל געװאָרפֿן, ‏און אַלע אירע גרױסע לײַט ‏זײַנען אין קײטן געשמידט געװאָרן. edit

NAM 3:10 ober oich zi iz in goles, in gefangenshaft iz zi gegangen; oich ire kleine kinder zainen tsehakt gevoren in ale ek gasen; un oif ire nichbdim hot men goral gevorfen, un ale ire groise lait zainen in keiten geshmidt gevoren.

NAM 3:10 Yet she went into golus, she went into captivity; her olalim also were dashed in pieces at the head of all the streets; and they cast goral (lots) for her honorable men, and all her gedolim were bound in chains.

NAM 3:11 ‏דו אױך װעסט שיכּור װערן, ‏װעסט זײַן אַ געחלשטע, ‏דו אױך װעסט זוכן ‏אַ באַשיצונג פֿון פֿײַנט. edit

NAM 3:11 du oich vest shikur veren, vest zain a gechlshte, du oich vest zuchen a bashitsung fun faint.

NAM 3:11 Thou also shalt be drunken, thou shalt be hid, thou also shalt seek maoz from the enemy.

NAM 3:12 ‏אַלע דײַנע פֿעסטונגען װעלן זײַן ‏װי פֿײַגנבײמער מיט ערשטפֿײַגן: ‏װאָס אַז זײ װערן געטרײסלט, ‏פֿאַלן זײ דעם עסער אין מױל. edit

NAM 3:12 ale daine festungen velen zain vi faignbeimer mit ershtfaigen: vos az zei veren getreislt, falen zei dem eser in moil.

NAM 3:12 All thy strongholds shall be like te'enim (fig trees) with the first ripe figs; if they be shaken, they shall even fall into the peh (mouth) of the ochel (eater) .

NAM 3:13 ‏זע, דײַן פֿאָלק אין דיר זײַנען װײַבער, ‏אָפֿן געעפֿנט געװאָרן פֿאַר דײַנע פֿײַנט ‏זײַנען די טױערן פֿון דײַן לאַנד, ‏פֿאַרצערט האָט אַ פֿײַער דײַנע ריגלען. edit

NAM 3:13 ze, dain folk in dir zainen vaiber, ofen geefent gevoren far daine faint zainen di toieren fun dain land, fartsert hot a faier daine riglen.

NAM 3:13 Hinei, thy troops in the midst of thee are nashim (women) ; the gates of thy land shall be set wide open unto thine enemies; the eish shall devour thy (gate) bars.

NAM 3:14 ‏װאַסער פֿאַר באַלעגערונג שעפּ דיר אָן, ‏פֿאַרשטאַרק דײַנע פֿעסטונגען, ‏גײ אין לײם און טרעט װאַפּנע, ‏נעם אָן די ציגלפֿורעם. edit

NAM 3:14 vaser far balegerung shep dir on, farshtark daine festungen, gei in leim un tret vapne, nem on di tsiglfurem.

NAM 3:14 Draw thee water for the matzor (siege) , fortify thy strongholds, go unto clay, and tread the mortar, repair the brickwork.

NAM 3:15 ‏דענצמאָל װעט דיך אַ פֿײַער פֿאַרצערן, ‏אַ שװערד װעט דיך פֿאַרשנײַדן; ‏זי װעט דיך אױפֿעסן װי דער הײשעריק; ‏מעגסט זיך מערן װי דער הײשעריק, ‏מעגסט זיך מערן װי דער גריל. edit

NAM 3:15 dentsmol vet dich a faier fartseren, a shverd vet dich farshnaiden; zi vet dich oifesen vi der heisherik; megst zich meren vi der heisherik, megst zich meren vi der gril.

NAM 3:15 There shall the eish devour thee, the cherev shall consume thee, it shall eat thee up like the grasshopper. Make thyself many as the grasshopper, make thyself many as the arbeh (locust) .

NAM 3:16 ‏האָסט געמערט דײַנע האַנדלסלײַט מײַן פֿון די שטערן פֿון הימל – ‏האָט דער הײשעריק זיך אױסגעשפּרײט און איז אַװעקגעפֿלױגן. edit

NAM 3:16 host gemert daine handlslait main fun di shteren fun himel – hot der heisherik zich oisgeshpreit un iz avekgefloigen.

NAM 3:16 Thou hast multiplied thy merchants more than the kokhavim of HaShomayim; but, like the locust, they strip the land, then fly away.

NAM 3:17 ‏דײַנע געקרױנטע זײַנען װי גרילן, ‏און דײַנע לידער װי אַ מחנה הײשעריקן, ‏װאָס לאַגערן אױף די פּלױטן אין אַ קאַלטן טאָג; ‏גײט אױף די זון, אַזױ פֿליען זײ אַװעק, ‏און מע װײסט נישט זײער אָרט װוּ זײ זײַנען. edit

NAM 3:17 daine gekrointe zainen vi grilen, un daine lider vi a machne heisheriken, vos lageren oif di ploiten in a kalten tog; geit oif di zun, azoi flien zei avek, un me veist nisht zeyer ort vu zei zainen.

NAM 3:17 Thy commanders are as the swarming locusts, and thy officials as the great grasshoppers, which camp in the hedges on a cold day, but when the shemesh ariseth they flee away, and their place is whereabouts unknown.

NAM 3:18 ‏אײַנגעשלאָפֿן זײַנען דײַנע פּאַסטוכער, מלך פֿון אשור, ‏עס רוען דײַנע מאַכטיקע, ‏צעשפּרײט אױף די בערג איז דײַן פֿאָלק, ‏און נישטאָ װער זאָל אײַנזאַמלען. edit

NAM 3:18 aingeshlofen zainen daine pastucher, melech fun Ashur, es ruen daine machtike, tseshpreit oif di berg iz dain folk, un nishto ver zol ainzamlen.

NAM 3:18 Thy ro'im (shepherds) slumber, O melech of Ashur (Assyria) ; thy nobles shall dwell in the dust; thy people are scattered upon the mountains, and no man gathereth them.

NAM 3:19 ‏נישטאָ קײן לינדערונג פֿאַר דײַן בראָך, ‏שװער איז דײַן װוּנד; ‏אַלע װאָס הערן דײַן הערונג, ‏קלאַפּן מיט די הענט אױף דיר, ‏װאָרום אױף װעמען איז נישט אַריבער תּמיד דײַן בײז? edit

NAM 3:19 nishto kein linderung far dain broch, shver iz dain vund; ale vos heren dain herung, klapen mit di hent oif dir, vorem oif vemen iz nisht ariber tamid dain beiz?

NAM 3:19 There is no healing of thy shever (fracture, injury) ; thy wound is grievous; all that hear the news of thee shall clap their hands over thy fall; for upon whom hath not thy wickedness passed tamid (continually) ?