Verse Text - (MAL 1:1-MAL 3:24)

MAL 1:1 ‏די נבֿואה פֿון ה׳ס װאָרט צו יִשׂרָאֵל דורך מַלאָכין: edit

MAL 1:1 di nevue fun Hashems vort tsu Yisroel durch Malachien:

MAL 1:1 The burden of the Devar Hashem to Yisroel by Malachi.

MAL 1:2 ‏איך האָב אײַך ליב געהאַט, זאָגט ה׳. ‏און איר זאָגט: מיט װאָס האָסטו אונדז ליב געהאַט? ‏איז נישט עֵשָׂו יעקבֿס אַ ברודער? זאָגט ה׳, ‏פֿון דעסטװעגן האָב איך יעקבֿן ליב געהאַט, edit

MAL 1:2 ich hob aich lib gehat, zogt Hashem. un ir zogt: mit vos hostu undz lib gehat? iz nisht Esav Yaakovs a bruder? zogt Hashem, fun destvegen hob ich Yaakoven lib gehat,

MAL 1:2 I have loved you, saith Hashem . Yet ye say: Wherein hast Thou loved us? Was not Esav Ya'akovʼs brother? saith Hashem ; yet I loved Ya'akov,

MAL 1:3 ‏און עֵשָׂון האָב איך פֿײַנט געהאַט, ‏און געמאַכט זײַנע בערג אַ װיסטעניש, ‏און זײַן נחלה פֿאַר מדבר-שאַקאַלן. edit

MAL 1:3 un Esaven hob ich faint gehat, un gemacht zaine berg a vistenish, un zain nachle far midbar-shakalen.

MAL 1:3 But I hated Esav, and his mountains and his nachalah I laid waste into wasteland for the jackals of the midbar.

MAL 1:4 ‏אױב אֶדוֹם זאָגט: ‏מיר זײַנען צעשטערט געװאָרן, ‏אָבער מיר װעלן װידער אָפּבױען די חורבֿות, ‏האָט ה׳ צבָֿאוֹת אַזױ געזאָגט: ‏זײ װעלן בױען, און איך װעל צעשטערן, ‏און מע װעט זײ רופֿן דער געמאַרק פֿון שלעכטיקײט, ‏און דאָס פֿאָלק װאָס ה׳ האָט פֿאַרשאָלטן אױף אײביק. edit

MAL 1:4 oib Edom zogt: mir zainen tseshtert gevoren, ober mir velen vider opboien di churbes, hot Hashem Tseva'ot azoi gezogt: zei velen boien, un ich vel tseshteren, un me vet zei rufen der gemark fun shlechtikeit, un dos folk vos Hashem hot farsholten oif eibik.

MAL 1:4 Whereas Edom saith: We are dashed to pieces, but we will return and rebuild the ruins; thus saith Hashem Tzva'os: They may build, but I will throw down; and they shall call them, Gevul Rishah (territory of wickedness) , and the people against whom Hashem hath indignation ad olam (for ever) .

MAL 1:5 ‏און אײַערע אױגן װעלן זען, ‏און איר װעט זאָגן: ‏ה׳ איז גרױס אַריבער דעם געמאַרק פֿון יִשׂרָאֵל. edit

MAL 1:5 un aiere oigen velen zen, un ir vet zogen: Hashem iz grois ariber dem gemark fun Yisroel.

MAL 1:5 And your eyes shall see, and ye shall say: Hashem is gadol (great) even beyond the Gevul Yisroel.

MAL 1:6 ‏אַ זון גיט כּבֿוד אַ פֿאָטער, ‏און אַ קנעכט זײַן האַר; ‏איז אױב איך בין אַ פֿאָטער, ‏װוּ איז מײַן כּבֿוד? ‏און אױב איך בין אַ האַר, ‏װוּ איז די מורא פֿאַר מיר? ‏זאָגט ה׳ צבָֿאוֹת צו אײַך, כֹּהנים, ‏װאָס זײַט מבֿזה {בזה} ‏ מײַן נאָמען. ‏און איר זאָגט: מיט װאָס זײַנען מיר מבֿזה דײַן נאָמען? edit

MAL 1:6 a zun git koved a foter, un a knecht zain Har; iz oib ich bin a foter, vu iz main koved? un oib ich bin a Har, vu iz di moire far mir? zogt Hashem Tseva'ot tsu aich, koyanim, vos zait mevaze main nomen. un ir zogt: mit vos zainen mir mevaze dain nomen?

MAL 1:6 A ben honoreth his av, and an eved his adon; if then I be an Av, where is Mine honor? And if I be Adonim, where is My reverence? saith Hashem Tzva'os unto you, O kohanim, that despise My Name. But ye say: Wherein have we despised Thy name?

MAL 1:7 ‏איר ברענגט אױף מײַן מזבח אומװערדיקע שפּײַז. ‏און איר זאָגט: מיט װאָס האָבן מיר דיך פֿאַראומװערדיקט? ‏מיט אײַער זאָגן: דער טיש פֿון ה׳ איז נימאס {בזה} ‏. edit

MAL 1:7 ir brengt oif main mizbeyech umverdike shpaiz. un ir zogt: mit vos hoben mir dich farumverdikt? mit aier zogen: der tish fun Hashem iz nims .

MAL 1:7 Ye offer lechem mego'al (defiled food) upon Mine mizbe'ach; and ye say: Wherein have we defiled Thee? In that ye say: The shulchan of Hashem is to be despised.

MAL 1:8 ‏און אַז איר ברענגט אַ בלינדס קָרבָּן צו שלאַכטן, ‏איז קײן בײז נישט! ‏און אַז איר ברענגט אַ הינקעדיקס און אַ קראַנקס, ‏איז קײן בײז נישט! ‏גענען עס אַקאָרשט צו דײַן פֿירשט, ‏צי ער װעט דיך באַװיליקן, ‏אָדער װעט דיך אױפֿנעמען? ‏זאָגט ה׳ צבָֿאוֹת. edit

MAL 1:8 un az ir brengt a blinds korben tsu shlachten, iz kein beiz nisht! un az ir brengt a hinkediks un a kranks, iz kein beiz nisht! genen es akorsht tsu dain firsht, tsi er vet dich baviliken, oder vet dich oifnemen? zogt Hashem Tseva'ot.

MAL 1:8 And when ye offer the blind animal for sacrifice, is it not rah? And when ye offer the lame and diseased, is it not rah? Offer it now unto thy governor; will he be pleased with thee, or receive thee? saith Hashem Tzva'os.

MAL 1:9 ‏און אַצונד בעט אַקאָרשט בײַ אֵל, ‏ער זאָל אונדז לײַטזעליקן! ‏דורך אײַער האַנט איז דאָס געשען; ‏קען ער אױפֿנעמען דעם פּנים פֿון עמיצן פֿון אײַך? ‏זאָגט ה׳ צבָֿאוֹת. edit

MAL 1:9 un atsund bet akorsht bai El, er zol undz laitzeliken! durch aier hant iz dos geshen; ken er oifnemen dem ponem fun emitsen fun aich? zogt Hashem Tseva'ot.

MAL 1:9 And now, I pray you, beseech G-d that He will be gracious unto us; with such offerings from your hand, will He receive you? saith Hashem Tzva'os.

MAL 1:10 ‏װאָלט גאָר װער פֿון אײַך צושליסן די טירן, ‏און איר זאָלט נישט אָנצינדן פֿײַער אױף מײַן מזבח אומזיסט! ‏איך װיל אײַך נישט האָבן, ‏זאָגט ה׳ צבָֿאוֹת, ‏און װעל נישט באַװיליקן קײן קָרבָּן {מִנְחָה} פֿון אײַער האַנט. edit

MAL 1:10 volt gor ver fun aich tsushlisen di tiren, un ir zolt nisht ontsinden faier oif main mizbeyech umzist! ich vil aich nisht hoben, zogt Hashem Tseva'ot, un vel nisht baviliken kein korben fun aier hant.

MAL 1:10 Who is there even among you that would shut the dlatayim of the Beis Hamikdash so that eish would not be kindled on Mine mizbe'ach in vain? There is no chefetz (pleasure) to Me with you, saith Hashem Tzva'os, neither will I accept a minchah at your hand.

MAL 1:11 ‏װאָרום פֿון אױפֿגאַנג פֿון דער זון און ביז איר אונטערגאַנג ‏איז מײַן נאָמען גרױס צװישן די פֿעלקער, ‏און אין איטלעכן אָרט װערט װײַרעך געבראַכט צו מײַן נאָמען ‏און שפּײַזאָפּפֿער {מִנְחָה} רײנע; ‏װײַל מײַן נאָמען איז גרױס צװישן די פֿעלקער, ‏זאָגט ה׳ צבָֿאוֹת. edit

MAL 1:11 vorem fun oifgang fun der zun un biz ir untergang iz main nomen grois tsvishen di felker, un in itlechen ort vert vairech gebracht tsu main nomen un shpaizopfer reine; vail main nomen iz grois tsvishen di felker, zogt Hashem Tseva'ot.

MAL 1:11 For from the rising of the shemesh even unto the going down of the same My name shall be gadol among the Goyim; and in every place incense shall be offered unto My name, and a minchah tehorah; for My name shall be gadol among the Goyim, saith Hashem Tzva'os.

MAL 1:12 ‏און איר פֿאַרשװעכט אים מיט אײַער זאָגן: ‏דער טיש פֿון אֲדֹנָי איז אומװערדיק, ‏און זײַן פֿרוכט, זײַן שפּײַז, איז נִמאס {בזה}. edit

MAL 1:12 un ir farshvecht im mit aier zogen: der tish fun Adonoi iz umverdik, un zain frucht, zain shpaiz, iz nims.

MAL 1:12 But ye have committed chillul Hashem (desecration of the Name) , in that ye say: The shulchan Adonoi is mego'al (defiled) ; and the fruit, even the food thereof, is contemptible.

MAL 1:13 ‏און איר זאָגט: זע, װאָס פֿאַר אַ טירחא! ‏און איר בלאָזט דערױף, ‏זאָגט ה׳ צבָֿאוֹת; ‏און איר ברענגט אַ געגזלטס, ‏און אַ הינקעדיקס און אַ קראַנקס; ‏און אַז איר ברענגט דעם קָרבָּן {מִנְחָה}, ‏זאָל איך אים באַװיליקן פֿון אײַער האַנט? ‏זאָגט ה׳. edit

MAL 1:13 un ir zogt: ze, vos far a tirch! un ir blozt deroif, zogt Hashem Tseva'ot; un ir brengt a gegzlts, un a hinkediks un a kranks; un az ir brengt dem korben, zol ich im baviliken fun aier hant? zogt Hashem.

MAL 1:13 Ye said also: Hinei, what a burden it is! And ye have sniffed scornfully at it, saith Hashem Tzva'os; and ye brought that which was injured, and the lame, and the diseased; thus ye brought a minchah; should I accept this of your hand? saith Hashem .

MAL 1:14 ‏און פֿאַרשאָלטן זאָל זײַן דער ליסטיקער, ‏װאָס אין זײַן סטאַדע איז דאָ אַ זָכר, ‏און ער איז מנַדר און שלאַכט אַ געפֿעלערטס צו אֲדֹנָי; ‏װאָרום אַ גרױסער קיניג בין איך, ‏זאָגט ה׳ צבָֿאוֹת, ‏און מײַן נאָמען איז פֿאָרכטיק צװישן די פֿעלקער. edit

MAL 1:14 un farsholten zol zain der listiker, vos in zain stade iz do a zocher, un er iz menadr un shlacht a gefelerts tsu Adonoi; vorem a groiser kinig bin ich, zogt Hashem Tseva'ot, un main nomen iz forchtik tsvishen di felker.

MAL 1:14 But cursed be the nokhel (cheat, swindler, charlatan) , which hath in his flock a male, and voweth, and sacrificeth unto Hashem the one being blemished; for I am a Melech Gadol, saith Hashem Tzva'os, and My name is to be feared among the Goyim.

MAL 2:1 ‏און אַצונד, צו אײַך איז דער דאָזיקער אָנזאָג, איר כֹּהנים: edit

MAL 2:1 un atsund, tsu aich iz der doziker onzog, ir koyanim:

MAL 2:1 And now, O ye kohanim, this mitzvah is for you:

MAL 2:2 ‏אױב איר װעט נישט צוהערן, ‏און אױב איר װעט נישט אַרײַננעמען אין האַרצן, ‏צו געבן כּבֿוד צו מײַן נאָמען, ‏זאָגט ה׳ צבָֿאוֹת, ‏װעל איך אָנשיקן אױף אײַך אַ קללה, ‏און איך װעל פֿאַרשילטן אײַערע גערעטענישן, ‏יאָ, איך טו זײ פֿאַרשילטן, ‏װײַל איר נעמט נישט צום האַרצן. edit

MAL 2:2 oib ir vet nisht tsuheren, un oib ir vet nisht arainnemen in hartsen, tsu geben koved tsu main nomen, zogt Hashem Tseva'ot, vel ich onshiken oif aich a klole, un ich vel farshilten aiere geretenishen, yo, ich tu zei farshilten, vail ir nemt nisht tsum hartsen.

MAL 2:2 If ye will not hear, and if ye will not take it to lev, to give kavod unto My name, saith Hashem Tzva'os, I will even send a me'erah (curse) upon you, and I will curse your brakhot; yea, I have cursed them already, because ye do not take it to lev.

MAL 2:3 ‏זעט, איך װעל אָנשרײַען בײַ אײַך אױף דער זריעה; ‏און איך װעל צעשיטן מיסט אױף אײַערע פּנימער, ‏דעם מיסט פֿון אײַערע יוֹם-טובֿ-קָרְבֳנוֹת; ‏און מע װעט אײַך אַװעקטראָגן מיט אים. edit

MAL 2:3 zet, ich vel onshraien bai aich oif der zerie; un ich vel tseshiten mist oif aiere penemer, dem mist fun aiere yom-tov-korbones; un me vet aich avektrogen mit im.

MAL 2:3 Hineni, I am rebuking your zera, and I will spread dung upon your faces, even the dung of your chagim; and it will take you away with it.

MAL 2:4 ‏און איר װעט װיסן ‏אַז איך האָב אײַך געשיקט דעם דאָזיקן אָנזאָג, ‏כּדי מײַן בְּרִית זאָל בלײַבן מיט לֵוִי, ‏זאָגט ה׳ צבָֿאוֹת. edit

MAL 2:4 un ir vet visen az ich hob aich geshikt dem doziken onzog, kedei main bris zol blaiben mit Levi, zogt Hashem Tseva'ot.

MAL 2:4 And ye shall have da'as that I have sent this mitzvah unto you, that My brit might continue with Levi, saith Hashem Tzva'os.

MAL 2:5 ‏מײַן בְּרִית איז מיט אים געװען אױף לעבן און פֿריד, ‏און איך האָב זײ אים געגעבן, ‏אױף מורא, און ער האָט פֿאַר מיר מורא געהאַט, ‏און פֿאַר מײַן נאָמען האָט ער געאַנגסט. edit

MAL 2:5 main bris iz mit im geven oif leben un frid, un ich hob zei im gegeben, oif moire, un er hot far mir moire gehat, un far main nomen hot er geangst.

MAL 2:5 My brit was with him of chayyim and shalom; and I gave them to him that he might fear Me; so he feared Me, and stood in reverence before My name.

MAL 2:6 ‏די תּורה פֿון אמת איז געװען אין זײַן מױל {פֶּה}, ‏און קײן אומרעכט האָט זיך נישט געפֿונען אױף זײַנע ליפּן; ‏אין פֿריד און אין רעכטפֿאַרטיקײט איז ער מיט מיר געגאַנגען, ‏און פֿיל האָט ער אָפּגעקערט פֿון זינד. edit

MAL 2:6 di torah fun emes iz geven in zain moil, un kein umrecht hot zich nisht gefunen oif zaine lipen; in frid un in rechtfartikeit iz er mit mir gegangen, un fil hot er opgekert fun zind.

MAL 2:6 Torat emes was in his mouth, and iniquity was not found on his lips: he walked with Me in shalom and yashrus, and did turn rabbim (many) away from avon (iniquity) .

MAL 2:7 ‏װאָרום די ליפּן פֿון כֹּהן ‏ דאַרפֿן היטן קענשאַפֿט, ‏און די תּורה דאַרף מען זוכן פֿון זײַן מױל, ‏װײַל דער שליח פֿון ה׳ צבָֿאוֹת איז ער. edit

MAL 2:7 vorem di lipen fun koyen darfen hiten kenshaft, un di torah darf men zuchen fun zain moil, vail der shlich fun Hashem Tseva'ot iz er.

MAL 2:7 For the kohenʼs lips should preserve da'as, and they should seek torah at his mouth: for he is the malach Hashem Tzva'os.

MAL 2:8 ‏אָבער איר האָט זיך אָפּגעקערט פֿון װעג, ‏איר האָט געמאַכט שטרױכלען פֿיל אין דער תּורה, ‏איר האָט פֿאַרדאָרבן דעם בְּרִית פֿון לֵוִי, ‏זאָגט ה׳ צבָֿאוֹת. edit

MAL 2:8 ober ir hot zich opgekert fun veg, ir hot gemacht shtroichlen fil in der torah, ir hot fardorben dem bris fun Levi, zogt Hashem Tseva'ot.

MAL 2:8 But ye are departed out of HaDerech; ye have caused rabbim to fall into a michshol (stumbling block) at the torah (teaching) ; ye have corrupted the Brit of Levi, saith Hashem Tzva'os.

MAL 2:9 ‏דערום האָב איך אױך אײַך געמאַכט ‏נִבֿזה {בזה} ‏ און שָפֿל בײַ דעם גאַנצן פֿאָלק, ‏װעדליק װי איר היט נישט מײַנע װעגן, ‏און שאַנעװעט מענטשן אין געזעץ. edit

MAL 2:9 derum hob ich oich aich gemacht nivzh un shofl bai dem gantsen folk, vedlik vi ir hit nisht maine vegen, un shanevet mentshen in gezets.

MAL 2:9 Therefore have I also made you contemptible and shefalim before kol HaAm because ye have not been shomrim of darkhei of Me, but have shown partiality in torah.

MAL 2:10 ‏איז נישט אײן פֿאָטער בײַ אונדז אַלעמען? ‏האָט אונדז נישט אײן אֵל באַשאַפֿן? ‏פֿאַר װאָס זאָלן מיר פֿעלשן אײנער אָן אַנדערן, ‏צו פֿאַרשװעכן דעם בְּרִית פֿון אונדזערע עלטערן? edit

MAL 2:10 iz nisht ein foter bai undz alemen? hot undz nisht ein El bashafen? far vos zolen mir felshen einer on anderen, tsu farshvechen dem bris fun undzere elteren?

MAL 2:10 Have we not all Av Echad? Hath not El Echad created us? Why do we commit chillul Brit Avoteinu by every man breaking faith with his brother?

MAL 2:11 ‏געפֿעלשט האָט יהוּדה, ‏און אומװערדיקײט איז געטאָן געװאָרן ‏אין יִשׂרָאֵל און אין ירושָלַיִם, ‏װאָרום פֿאַרשװעכט האָט יהוּדה ‏די הײליקײט פֿון ה׳ װאָס ער האָט ליב געהאַט, ‏און האָט באַמאַנט די טאָכטער פֿון אַ פֿרעמדן ג-ט. edit

MAL 2:11 gefelsht hot Yehudah, un umverdikeit iz geton gevoren in Yisroel un in Yerusholayim, vorem farshvecht hot Yehudah di heilikeit fun Hashem vos er hot lib gehat, un hot bamant di tochter fun a fremden g-t.

MAL 2:11 Yehudah hath broken faith, and a toeva (abomination) is committed in Yisroel and in Yerushalayim; for Yehudah hath committed chillul against the Beis Hamikdash Hashem loves, by marrying the bat el nekhar.

MAL 2:12 ‏ה׳ װעט פֿאַרשנײַדן {כרת} ‏ בײַ דעם מאַן װאָס טוט דאָס, ‏אַ רופֿער און אַן ענטפֿערער פֿון די געצעלטן פֿון יעקבֿ, ‏און דעם װאָס ברענגט אַ קָרבָּן {מִנְחָה} צו ה׳ צבָֿאוֹת. edit

MAL 2:12 Hashem vet farshnaiden bai dem man vos tut dos, a rufer un an entferer fun di getselten fun Yaakov, un dem vos brengt a korben tsu Hashem Tseva'ot.

MAL 2:12 May Hashem cut off the man that doeth this, [offspring] awake and answering, from the ohalim of Ya'akov, that offereth a minchah unto Hashem Tzva'os.

MAL 2:13 ‏און צװײטנס טוט איר אָט װאָס: ‏איר באַדעקט דעם מזבח פֿון ה׳ מיט טרערן. ‏מיט געװײן און מיט זיפֿצעניש, ‏ביז ער קען זיך מער נישט קערן צום קָרבָּן {מִנְחָה}, ‏און אים אָננעמען מיט באַװיליקונג פֿון אײַער האַנט. edit

MAL 2:13 un tsveitns tut ir ot vos: ir badekt dem mizbeyech fun Hashem mit treren. mit gevain un mit ziftsenish, biz er ken zich mer nisht keren tsum korben, un im onnemen mit bavilikung fun aier hant.

MAL 2:13 And this too have ye done, covering the mizbe'ach of Hashem with tears, with weeping, and with crying out, because that He regardeth not the minchah any more, nor receiveth it with ratzon (good will) at your hand.

MAL 2:14 ‏און איר זאָגט: פֿאַר װאָס? – ‏װײַל ה׳ איז עדות ‏צװישן דיר און דער װײַב פֿון דײַן יוגנט, ‏װאָס דו האָסט געפֿעלשט אָן איר, ‏הגם זי איז דײַן חבֿרטע, ‏און די װײַב פֿון דײַן בְּרִית. edit

MAL 2:14 un ir zogt: far vos? – vail Hashem iz eides tsvishen dir un der vaib fun dain yugnt, vos du host gefelsht on ir, hagam zi iz dain chaverte, un di vaib fun dain bris.

MAL 2:14 Yet ye say: Wherefore? Because Hashem hath been ed (witness) between thee and the wife of thy youth, against whom thou hast dealt treacherously, breaking faith: yet is she thy chaveret, and the wife of thy brit.

MAL 2:15 ‏און קײן אײנער װעט דאָס נישט טאָן ‏װאָס האָט אַן איבערבלײַב פֿון גײַסט. ‏װאָרום װאָס פֿאַרלאַנגט יעטװעדער אײנער? ‏אַ זאָמען פֿון אלֹקים. ‏דערום זאָלט איר זײַן אָפּגעהיט אין אײַער גײַסט, ‏און אָן דער װײַב פֿון זײַן יוגנט זאָל מען נישט פֿעלשן. edit

MAL 2:15 un kein einer vet dos nisht ton vos hot an iberblaib fun gaist. vorem vos farlangt yetveder einer? a zomen fun Elokim. derum zolt ir zain opgehit in aier gaist, un on der vaib fun zain yugnt zol men nisht felshen.

MAL 2:15 And did not Hashem make echad? And the remnant of the ruach is Hashem ʼs. And why echad? That He might seek zera Elohim. Therefore be shomer of your ruach, and let none deal treacherously against the wife of his youth.

MAL 2:16 ‏װאָרום איך האָב פֿײַנט שײדונג, ‏זאָגט ה׳ אלוקי יִשׂרָאֵל, ‏און דעם װאָס באַדעקט זײַן קלײד מיט אומרעכט, ‏זאָגט ה׳ צבָֿאוֹת; ‏דערום זאָלט איר זײַן אָפּגעהיט אין אײַער גײַסט, ‏אַז איר זאָלט נישט פֿעלשן. edit

MAL 2:16 vorem ich hob faint sheidung, zogt Hashem Elochei Yisroel, un dem vos badekt zain kleid mit umrecht, zogt Hashem Tseva'ot; derum zolt ir zain opgehit in aier gaist, az ir zolt nisht felshen.

MAL 2:16 For Hashem Elohei Yisroel saith that He hateth putting away: for it covereth oneʼs garment with chamas (violence) , saith the Hashem Tzva'os: therefore, be shomer of your ruach, that ye deal not treacherously, breaking faith.

MAL 2:17 ‏איר האָט מיד געמאַכט ה׳ מיט אײַערע רײד, ‏און איר זאָגט: מיט װאָס האָבן מיר מיד געמאַכט? ‏מיט אײַער זאָגן: איטלעכער װאָס טוט בײז, ‏איז גוט אין די אױגן פֿון ה׳, ‏און זײ װיל ער האָבן; ‏אָדער, װוּ איז דער אלֹקים פֿון גערעכטיקײט? edit

MAL 2:17 ir hot mid gemacht Hashem mit aiere reid, un ir zogt: mit vos hoben mir mid gemacht? mit aier zogen: itlecher vos tut beiz, iz gut in di oigen fun Hashem, un zei vil er hoben; oder, vu iz der Elokim fun gerechtikeit?

MAL 2:17 Ye have wearied Hashem with your devarim. Yet ye say: Wherein have we wearied Him? When ye say: Everyone that doeth rah is tov in the sight of Hashem , and in them Hashem finds chafetz; or: Where is Elohei HaMishpat?

MAL 3:1 ‏זע, איך שיק מײַן שליח {מלאך}, ‏און ער װעט אָפּראַמען דעם װעג פֿאַר מיר, ‏און פּלוצלינג װעט קומען צו זײַן הֵיכל ‏הָאָדוֹן ‏ װעמען איר זוכט; ‏און דער שליח (מלאך) ‏ פֿון בְּרִית װעמען איר באַגערט, ‏אָט קומט ער, זאָגט ה׳ צבָֿאוֹת. edit

MAL 3:1 ze, ich shik main shlich, un er vet opramen dem veg far mir, un plutsling vet kumen tsu zain heichl HaAdon vemen ir zucht; un der shlich (malach) fun bris vemen ir bagert, ot kumt er, zogt Hashem Tseva'ot.

MAL 3:1 Hineni, I will send malachi, and he shall prepare the Derech before me: and HaAdon (the L-rd) [Moshiach], whom ye seek, shall suddenly come to His Heikhal, even the Malach HaBrit, in whom ye have chafetz (delight) : hinei, He is coming, saith Hashem Tzva'os.

MAL 3:2 ‏און װער קען אױסהאַלטן דעם טאָג פֿון זײַן קומען? ‏און װער איז דער װאָס קען באַשטײן, װען ער באַװײַזט זיך? ‏װאָרום ער איז װי פֿײַער פֿון דעם שמעלצער, ‏און װי לױג פֿון װעשער. edit

MAL 3:2 un ver ken oishalten dem tog fun zain kumen? un ver iz der vos ken bashtein, ven er bavaizt zich? vorem er iz vi faier fun dem shmeltser, un vi loig fun vesher.

MAL 3:2 But who may abide the Yom Bo'o (day of His coming) ? Who shall stand when He appeareth? For He is like a refinerʼs eish, and like fullersʼ soap:

MAL 3:3 ‏און ער װעט זיצן װי אַ שמעלצער און אַ רײניקער פֿון זילבער, ‏און װעט רײניקן די קינדער פֿון לֵוִי, ‏און זײ לײַטערן װי גאָלד און װי זילבער; ‏און זײ װעלן ברענגען צו ה׳ ‏קָרְבֳנוֹת {מְנָחוֹת} אין גערעכטיקײט. edit

MAL 3:3 un er vet zitsen vi a shmeltser un a reiniker fun zilber, un vet reiniken di kinder fun Levi, un zei leiteren vi gold un vi zilber; un zei velen brengen tsu Hashem korbones in gerechtikeit.

MAL 3:3 And He shall sit as a refiner and purifier of kesef; and He shall purify the Bnei Levi, and purge them as zahav and kesef, that they may offer unto Hashem an offering in tzedakah.

MAL 3:4 ‏און אָנגעלײגט װעט זײַן בײַ ה׳ ‏דער קָרבָּן {מִנְחָה} פֿון יהוּדה און ירושָלַיִם, ‏װי אין די טעג פֿון אַמאָל, ‏און װי אין פֿאַרצײַטיקע יאָרן. edit

MAL 3:4 un ongeleigt vet zain bai Hashem der korben fun Yehudah un Yerusholayim, vi in di teg fun amol, un vi in fartsaitike yoren.

MAL 3:4 Then shall the offering of Yehudah and Yerushalayim be pleasing unto Hashem , as in the yamei olam (days of old) , and as in shanim kadmoniyyot (former years) .

MAL 3:5 ‏און איך װעל גענענען צום משפּט אױף אײַך, ‏און איך װעל זײַן אַ שנעלער עדות, ‏אַקעגן די מכשפֿים, און אַקעגן די נוֹאפֿים, ‏און אַקעגן די װאָס שװערן פֿאַלש, ‏און אַקעגן די װאָס רױבן דעם לױנאַרבעטער פֿון זײַן לױן, ‏די אַלמנה און דעם יתום, ‏און קריװדען דעם פֿרעמדן, ‏און האָבן נישט קײן מורא פֿאַר מיר, ‏זאָגט ה׳ צבָֿאוֹת. edit

MAL 3:5 un ich vel genenen tsum mishpot oif aich, un ich vel zain a shneler eides, akegen di mechashfim, un akegen di noiofem, un akegen di vos shveren falsh, un akegen di vos roiben dem loinarbeter fun zain loin, di almone un dem yetum, un krivden dem fremden, un hoben nisht kein moire far mir, zogt Hashem Tseva'ot.

MAL 3:5 And I will come near to you for mishpat; and I will be a swift ed (witness) against the mekhashfim (sorcerers) , and against the mena'afim (adulterers) , and against false swearers, and against those that oppress the hireling in his wages, the almanah (widow) , and the fatherless, and that turn aside the ger from his right, and fear not Me, saith Hashem Tzva'os.

MAL 3:6 ‏אָבער איך ה׳ ענדער זיך נישט, ‏און איר קינדער פֿון יעקבֿ װעט נישט פֿאַרלענדט װערן. edit

MAL 3:6 ober ich Hashem ender zich nisht, un ir kinder fun Yaakov vet nisht farlendt veren.

MAL 3:6 For I am Hashem , I change not; therefore ye Bnei Ya'akov are not consumed.

MAL 3:7 ‏פֿון די טעג פֿון אײַערע עלטערן אָן ‏האָט איר זיך אָפּגעקערט פֿון מײַנע געזעצן, ‏און זײ נישט געהיט; ‏קערט אײַך אום צו מיר, און איך װעל זיך אומקערן צו אײַך, ‏זאָגט ה׳ צבָֿאוֹת. ‏אָבער איר זאָגט: װעגן װאָס זאָלן מיר זיך אומקערן? edit

MAL 3:7 fun di teg fun aiere elteren on hot ir zich opgekert fun maine gezetsen, un zei nisht gehit; kert aich um tsu mir, un ich vel zich umkeren tsu aich, zogt Hashem Tseva'ot. ober ir zogt: vegen vos zolen mir zich umkeren?

MAL 3:7 Even from the yamei avoteichem ye are gone away from Mine chukkim, and have not been shomer over them. Return unto Me, and I will return unto you, saith Hashem Tzva'os. But ye said: Wherein shall we return?

MAL 3:8 ‏צי דאַרף אַ מענטש באַרױבן אלֹקים, ‏װאָס איר באַרױבט מיך? ‏און איר זאָגט: אין װאָס באַרױבן מיר דיך? ‏אין דעם מעשׂר און דער אָפּשײדונג {תְּרוּמָה}. edit

MAL 3:8 tsi darf a mentsh baroiben Elokim, vos ir baroibt mich? un ir zogt: in vos baroiben mir dich? in dem maiser un der opsheidung.

MAL 3:8 Will a man rob G-d? Yet ye have robbed Me. But ye say: Wherein have we robbed Thee? In ma'aser (tithes) and terumah (offerings, contributions) .

MAL 3:9 ‏איר זײַט מיט אַ קללה פֿאַרשאָלטן, ‏פֿון דעסט װעגן באַרױבט איר מיך, ‏דאָס גאַנצע פֿאָלק. edit

MAL 3:9 ir zait mit a klole farsholten , fun dest vegen baroibt ir mich, dos gantse folk.

MAL 3:9 Ye are cursed with a me'erah (curse) ; for ye have robbed Me, even this whole Goy (nation) .

MAL 3:10 ‏ברענגט דעם גאַנצן מעשׂר אין שאַצהױז, ‏און זאָל זײַן שפּײַז אין מײַן הױז, ‏און פּרוּװט מיך אַקאָרשט דערמיט, ‏זאָגט ה׳ צבָֿאוֹת, ‏אױב איך װעל אײַך נישט עפֿענען די פֿענצטער פֿון הימל, ‏און װעל אײַך נישט אַראָפּגיסן אַ ברכה ‏ביז איבער גענוג. edit

MAL 3:10 brengt dem gantsen maiser in shatshoiz, un zol zain shpaiz in main hoiz, un pruvet mich akorsht dermit, zogt Hashem Tseva'ot, oib ich vel aich nisht efenen di fentster fun himel, un vel aich nisht aropgisen a brocha biz iber genug.

MAL 3:10 Bring ye kol hama'aser (all the tithes) into the Beis HaOtzar (House of the Treasury) , that there may be teref (food) in Mine Beis, and prove Me now herewith, saith Hashem Tzva'os, if I will not open you the windows of Shomayim, and pour you out a brocha, that there shall not be room enough to receive it.

MAL 3:11 ‏און איך װעל אָנשרײַען פֿון אײַערטװעגן אױף דעם פֿאַרצערער, ‏און ער װעט אײַך נישט פֿאַרװיסטן די פֿרוכט פֿון דער ערד, ‏און אײַער װײַנשטאָק װעט נישט פֿאַרװאַרפֿן אין פֿעלד, ‏זאָגט ה׳ צבָֿאוֹת. edit

MAL 3:11 un ich vel onshraien fun aiertvegen oif dem fartserer, un er vet aich nisht farvisten di frucht fun der erd, un aier vainshtok vet nisht farvorfen in feld, zogt Hashem Tseva'ot.

MAL 3:11 And I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the p'ri ha'adamah; neither shall your gefen cast her fruit before the time in the sadeh, saith Hashem Tzva'os.

MAL 3:12 ‏און אַלע פֿעלקער װעלן אײַך שאַצן גליקלעך, ‏װאָרום איר װעט זײַן אַ געװינטשט לאַנד, ‏זאָגט ה׳ צבָֿאוֹת. edit

MAL 3:12 un ale felker velen aich shatsen gliklech, vorem ir vet zain a gevintsht land, zogt Hashem Tseva'ot.

MAL 3:12 And kol HaGoyim shall call you blessed; for ye shall be an Eretz Chefetz, saith Hashem Tzva'os.

MAL 3:13 ‏פֿאַרשײַט זײַנען אײַערע רײד קעגן מיר, ‏זאָגט ה׳. און איר זאָגט: ‏װאָס האָבן מיר גערעדט אַקעגן דיר? edit

MAL 3:13 farshait zainen aiere reid kegen mir, zogt Hashem. un ir zogt: vos hoben mir geredt akegen dir?

MAL 3:13 Your devarim have been harsh against Me, saith Hashem . Yet ye say: What have we spoken so much against Thee?

MAL 3:14 ‏איר האָט געזאָגט: אומזיסט איז דינען אלֹקים, ‏און װאָס קומט אַרױס אַז מיר האָבן געהיט זײַן היטונג, ‏און אַז מיר זײַנען אומגעגאַנגען פֿינצטער ‏פֿון װעגן ה׳ צבָֿאוֹת? edit

MAL 3:14 ir hot gezogt: umzist iz dinen Elokim, un vos kumt arois az mir hoben gehit zain hitung, un az mir zainen umgegangen fintster fun vegen Hashem Tseva'ot?

MAL 3:14 Ye have said: Avod Elohim is vain; and what profit is it that we have been shomer over His mishmeret, and that we have walked as mourners before Hashem Tzva'os?

MAL 3:15 ‏איז, אַצונד שאַצן מיר גליקלעך די מוטװיליקע; ‏יאָ, אױפֿגעריכט געװאָרן זײַנען די װאָס טוען שלעכטס, ‏יאָ, זײ האָבן געפּרוּװט אלֹקים, און זײַנען אַנטרונען געװאָרן. edit

MAL 3:15 iz, atsund shatsen mir gliklech di mutvilike; yo, oifgericht gevoren zainen di vos tuen shlechts, yo, zei hoben gepruvet Elokim, un zainen antrunen gevoren.

MAL 3:15 And now we call the zedim (proud) happy; yea, they that work rishah (wickedness) are set up; yea, they that tempt Elohim even go free.

MAL 3:16 ‏דענס מאָל האָבן די פֿאָרכטיקע פֿון ה׳ ‏גערעדט אײנער צום אַנדערן, ‏און ג-ט האָט פֿאַרנומען און צוגעהערט, ‏און אַ בוך פֿון דערמאָנונג איז אָנגעשריבן געװאָרן בײַ אים, ‏פֿאַר די װאָס פֿאָרכטן ה׳, ‏און טראַכטן אָן זײַן נאָמען. edit

MAL 3:16 dens mol hoben di forchtike fun Hashem geredt einer tsum anderen, un g-t hot farnumen un tsugehert, un a buch fun dermonung iz ongeshriben gevoren bai im, far di vos forchten Hashem, un trachten on zain nomen.

MAL 3:16 Then they that feared Hashem spoke often one to another; and Hashem paid heed, and heard it, and a Sefer Zikaron (book of remembrance) was written before Him for them that feared Hashem , and that meditated upon Shmo (His Name) .

MAL 3:17 ‏און זײ װעלן מיר זײַן אַ טײַער אײגנס, ‏זאָגט ה׳ צבָֿאוֹת, ‏אין דעם טאָג װאָס איך באַשער; ‏און איך װעל זיך דערבאַרימען אױף זײ, ‏װי אַ מאַן דערבאַרימט זיך אױף זײַן זון װאָס דינט אים. edit

MAL 3:17 un zei velen mir zain a taier eigens, zogt Hashem Tseva'ot, in dem tog vos ich basher; un ich vel zich derbarimen oif zei, vi a man derbarimt zich oif zain zun vos dint im.

MAL 3:17 And they shall be Mine, saith Hashem Tzva'os, in that Yom when I make up My segullah (special treasure, possession) ; and I will spare them, as a man spareth his own ben haoved oto (son that serveth him) .

MAL 3:18 ‏און איר װעט װידער אײַנזען ‏צװישן דעם צדיק און דעם רשע, ‏צװישן דעם װאָס דינט אלֹקים, ‏און דער װאָס דינט אים נישט. edit

MAL 3:18 un ir vet vider ainzen tsvishen dem tsadik un dem roshe, tsvishen dem vos dint Elokim, un der vos dint im nisht.

MAL 3:18 Then shall ye return, and discern between the tzaddik and the rasha, between oved Elohim (him that serveth G-d) and him that serveth Him not.

MAL 3:19 ‏ װאָרום זע, דער טאָג קומט, ‏ער ברענט װי אַן אױװן, ‏און אַלע מוטװיליקע און אַלע װאָס טוען שלעכטס ‏װעלן זײַן שטרױ, ‏און אָנצינדן װעט זײ דער טאָג װאָס קומט, ‏זאָגט ה׳ צבָֿאוֹת, ‏אַז ער װעט זײ נישט איבערלאָזן ‏אַ װאָרצל אָדער אַ צװײַג. edit

MAL 3:19 vorem ze, der tog kumt, er brent vi an oiven, un ale mutvilike un ale vos tuen shlechts velen zain shtroi, un ontsinden vet zei der tog vos kumt, zogt Hashem Tseva'ot, az er vet zei nisht iberlozen a vortsel oder a tsveig.

MAL 3:19 For, hinei, HaYom bah (the day cometh) , that shall burn as an oven; and kol zedim (all the proud) , yea, and all that do wickedly, shall be stubble; and HaYom that cometh shall burn them up, saith Hashem Tzva'os, that it shall leave them neither shoresh (root) nor anaf (branch) .

MAL 3:20 ‏ אָבער אײַך, װאָס האָט מורא פֿאַר מײַן נאָמען, ‏װעט אױפֿגײן די זון פֿון גערעכטיקײט ‏מיט הײלונג אין אירע פֿליגלען; ‏און איר װעט אַרױסגײן ‏און װעט שפּרינגען װי קעלבער פֿון שטאַל. edit

MAL 3:20 ober aich, vos hot moire far main nomen, vet oifgein di zun fun gerechtikeit mit heilung in ire fliglen; un ir vet aroisgein un vet shpringen vi kelber fun shtal.

MAL 3:20 But unto you that fear My name shall the Shemesh Tzedakah (sun of righteousness) arise with healing in his wings; and ye shall go forth, and grow up as calves of the stall.

MAL 3:21 ‏און איר װעט צודריקן די רשָעים, ‏װאָרום זײ װעלן זײַן אַש אונטער אײַערע פֿוסטריט ‏אין דעם טאָג װאָס איך באַשער, ‏זאָגט ה׳ צבָֿאוֹת. edit

MAL 3:21 un ir vet tsudriken di reshoiem, vorem zei velen zain ash unter aiere fustrit in dem tog vos ich basher, zogt Hashem Tseva'ot.

MAL 3:21 And ye shall trample down the resha'im; for they shall be ashes under the soles of your feet in HaYom that I shall do this, saith Hashem Tzva'os.

MAL 3:22 ‏ געדענקט די תּורה פֿון מײַן קנעכט משהן, ‏װאָס איך האָב אים באַפֿױלן אין חוֹרֵבֿ פֿאַר גאַנץ יִשׂרָאֵל, ‏חוקים און געזעצן. edit

MAL 3:22 gedenkt di torah fun main knecht Mosheen, vos ich hob im bafoilen in Chorev far gants Yisroel, chukkim un gezetsen.

MAL 3:22 Remember ye the Torat Moshe Avdi, which I commanded unto him in Chorev for kol Yisroel, with the chukkim (statutes) and mishpatim (judgments) .

MAL 3:23 ‏ זעט, איך שיק צו אײַך אֵלִיָהו הנבֿיא, ‏אײדער עס קומט דער טאָג פֿון ה׳, ‏דער גרױסער און דער מוֹראדיקער. edit

MAL 3:23 zet, ich shik tsu aich Eliyahu hanovi, eider es kumt der tog fun Hashem, der groiser un der mordiker.

MAL 3:23 Hinei, I will send you Eliyahu HaNavi before the coming of the great and dreadful Yom Hashem ;