Verse Text - (HAG 1:1-HAG 2:23)

HAG 1:1 ‏אין צװײטן יאָר פֿון מלך דָריָוֶש, אין זעקסטן חוֹדש, אין ערשטן טאָג פֿון חוֹדש, איז געװען דאָס װאָרט פֿון ה׳ דורך חַגַי דעם נבֿיא צו זרובבֿל דעם זון פֿון שְאַלתּיאֵלן, דעם פֿירשט פֿון יהוּדה, און צו יְהוֹשועַ ‏ דעם זון פֿון יהוֹצָדָקן, דעם כֹּהן-גָדול, אַזױ צו זאָגן: edit

HAG 1:1 in tsveiten yor fun melech Daryavesh, in zeksten Chodesh, in ershten tog fun Chodesh, iz geven dos vort fun Hashem durch Chaggai dem novi tsu Zerubavel dem zun fun Shaltielen, dem firsht fun Yehudah, un tsu Yehoshua dem zun fun Yehotsadaken, dem koyen-godul, azoi tsu zogen:

HAG 1:1 In the second year of Daryavesh HaMelech, in the sixth month, in yom echad of the month, came the Devar Hashem by Chaggai HaNavi unto Zerubavel ben Sh'altiel, Governor of Yehudah, and to Yehoshua ben Yehotzadak, the Kohen HaGadol, saying,

HAG 1:2 ‏אַזױ האָט געזאָגט ה׳ צבָֿאוֹת, אַזױ צו זאָגן: דאָס דאָזיקע פֿאָלק זאָגט: די צײַט איז נאָך נישט געקומען, די צײַט אַז דאָס הױז פֿון ה׳ זאָל געבױט װערן – edit

HAG 1:2 azoi hot gezogt Hashem Tseva'ot, azoi tsu zogen: dos dozike folk zogt: di tsait iz noch nisht gekumen, di tsait az dos hoiz fun Hashem zol geboit veren –

HAG 1:2 Thus saith Hashem Tzva'os: This people say, The time is not come, the time that Beis Hashem should be built.

HAG 1:3 ‏איז דאָס װאָרט פֿון ה׳ געװען דורך חַגַי דעם נבֿיא, אַזױ צו זאָגן: edit

HAG 1:3 iz dos vort fun Hashem geven durch Chaggai dem novi, azoi tsu zogen:

HAG 1:3 Then came the Devar Hashem by Chaggai HaNavi, saying,

HAG 1:4 ‏איז דאָס אײַך אַ צײַט, איר זאָלט זיצן אין אײַערע צוגעדעקטע הײַזער, בעת דאָס דאָזיקע הױז איז חרובֿ? edit

HAG 1:4 iz dos aich a tsait, ir zolt zitsen in aiere tsugedekte haizer, beis dos dozike hoiz iz chorev?

HAG 1:4 Is it time for you, O ye, to dwell in your paneled batim, and this Beis lie in ruins?

HAG 1:5 ‏און אַצונד האָט ה׳ צבָֿאוֹת אַזױ געזאָגט: נעמט אײַך צום האַרצן אײַערע װעגן: edit

HAG 1:5 un atsund hot Hashem Tseva'ot azoi gezogt: nemt aich tsum hartsen aiere vegen:

HAG 1:5 Now therefore thus saith Hashem Tzva'os; Consider your ways.

HAG 1:6 ‏איר זײַט פֿיל, און ברענגט אַרײַן װינציק, איר עסט, אָבער נישט צו זאַט, איר טרינקט, אָבער נישט גענוג זיך אָנצוטרינקען, איר קלײדט זיך, און קײנעם איז נישט װאַרעם, און דער װאָס פֿאַרדינט, פֿאַרדינט אין אַ לעכערדיקן בײַטל. edit

HAG 1:6 ir zait fil, un brengt arain vintsik, ir est, ober nisht tsu zat, ir trinkt, ober nisht genug zich ontsutrinken, ir kleidt zich, un keinem iz nisht vorem, un der vos fardint, fardint in a lecherdiken baitl.

HAG 1:6 Ye have sown harbeh (much) , and bring in me'at (little) ; ye eat, but ye have not enough; ye drink, but ye are not filled with drink; ye clothe yourselves, but there is no warming; and he that earneth wages earneth wages to put them into a purse of holes.

HAG 1:7 ‏אַזױ האָט געזאָגט ה׳ צבָֿאוֹת: נעמט אײַך צום האַרצן אײַערע װעגן. edit

HAG 1:7 azoi hot gezogt Hashem Tseva'ot: nemt aich tsum hartsen aiere vegen.

HAG 1:7 Thus saith Hashem Tzva'os: Consider your ways.

HAG 1:8 ‏גײט אַרױף אין דעם געבערג, און איר זאָלט ברענגען האָלץ, און בױט דאָס הױז, און איך װעל עס באַװיליקן, און איך װעל געערלעכט װערן, זאָגט ה׳. edit

HAG 1:8 geit aroifblikendik in dem geberg, un ir zolt brengen holts, un boit dos hoiz, un ich vel es baviliken, un ich vel geerlecht veren, zogt Hashem.

HAG 1:8 Go up to the har (mountain) , and bring etz, and build HaBeis; and I will take pleasure in it, and I will be glorified, saith Hashem .

HAG 1:9 ‏איר ריכט זיך אױף פֿיל, ערשט עס װערט װינציק, און אַז איר ברענגט עס אַהײם, בלאָז איך עס אַװעק. איבער װאָס? זאָגט ה׳ צבָֿאוֹת; איבער מײַן הױז װאָס איז חרובֿ, בעת איר לױפֿט איטלעכער אין זײַן הױז. edit

HAG 1:9 ir richt zich oif fil, ersht es vert vintsik, un az ir brengt es aheim, bloz ich es avek. iber vos? zogt Hashem Tseva'ot; iber main hoiz vos iz chorev, beis ir loift itlecher in zain hoiz.

HAG 1:9 Ye looked for harbeh (much) , and, hinei, it came to me'at (little) ; and when ye brought it home, I blew it away. Why? saith Hashem Tzva'os. Because of Mine Beis that is in ruins, and ye run every man for his own bais.

HAG 1:10 ‏דערום האָבן די הימלען איבער אײַך פֿאַרמיטן דעם טױ, און די ערד האָט פֿאַרמיטן איר געװעקס. edit

HAG 1:10 derum hoben di himlen iber aich farmiten dem toi, un di erd hot farmiten ir geveks.

HAG 1:10 Therefore the Shomayim over you is stayed from dew, and Ha'Aretz is stayed from her fruit.

HAG 1:11 ‏און איך האָב אױסגערופֿן אַ טריקעניש אױפֿן לאַנד, און אױף די בערג, און אױף דער תּבֿואה, און אױפֿן װײַן, און אױפֿן אײל, און אױף װאָס נאָר די ערד ברענגט אַרױס, און אױפֿן מענטשן, און אױף דער בהמה, און אױף יעטװעדער מי פֿון די הענט. edit

HAG 1:11 un ich hob oisgerufen a trikenish oifen land, un oif di berg, un oif der tevuh, un oifen vain, un oifen eil, un oif vos nor di erd brengt arois, un oifen mentshen, un oif der beheime, un oif yetveder mi fun di hent.

HAG 1:11 And I called for a drought upon ha'aretz, and upon the harim (mountains) , and upon the grain, and upon the new wine, and upon the oil, and upon that which ha'adamah bringeth forth, and upon ha'adam, and upon livestock, and upon all the labor of the hands.

HAG 1:12 ‏האָט זרובבֿל דער זון פֿון שְאַלתּיאֵלן, און יְהוֹשועַ דער זון פֿון יהוֹצָדָקן, דער כֹּהן-גָדול, און דער גאַנצער איבערבלײַב פֿון דעם פֿאָלק, צוגעהערט צו דעם קֹול פֿון ה׳ זײער ג-ט, און צו די װערטער פֿון חַגַי דעם נבֿיא, אַזױ װי ה׳ זײער ג-ט האָט אים געשיקט; און דאָס פֿאָלק האָט מורא געהאַט פֿאַר ה׳. edit

HAG 1:12 hot Zerubavel der zun fun Shaltielen, un Yehoshua der zun fun Yehotsadaken, der koyen-godul, un der gantser iberblaib fun dem folk, tsugehert tsu dem kol fun Hashem zeyer g-t, un tsu di verter fun Chaggai dem novi, azoi vi Hashem zeyer g-t hot im geshikt; un dos folk hot moire gehat far Hashem.

HAG 1:12 Then Zerubavel ben Sh'altiel, and Yehoshua ben Yehotzadak, the Kohen HaGadol, with kol she'erit HaAm, obeyed the voice of Hashem Eloheichem, and the words of Chaggai HaNavi, as Hashem Eloheichem had sent him, and the people did fear before Hashem .

HAG 1:13 ‏און חַגַי דער שליח פֿון ה׳ האָט געזאָגט אין דער שליחות פֿון ג-ט צום פֿאָלק, אַזױ צו זאָגן: איך בין מיט אײַך, זאָגט ה׳. edit

HAG 1:13 un Chaggai der shlich fun Hashem hot gezogt in der shliches fun g-t tsum folk, azoi tsu zogen: ich bin mit aich, zogt Hashem.

HAG 1:13 Then spoke Chaggai malach Hashem with the message of Hashem unto the people, saying, I am with you, saith Hashem .

HAG 1:14 ‏און ג-ט האָט דערװעקט דעם גײַסט פֿון זרובבֿל דעם זון פֿון שְאַלתּיאֵלן, דעם פֿירשט פֿון יהוּדה, און דעם גײַסט פֿון יְהוֹשועַ דעם זון פֿון יהוֹצָדָקן, דעם כֹּהן-גָדול, און דעם גײַסט פֿון גאַנצן איבערבלײַב פֿון דעם פֿאָלק, און זײ זײַנען געקומען, און האָבן געטאָן אַרבעט אױף דעם הױז פֿון ה׳ צבָֿאוֹת זײער ג-ט, edit

HAG 1:14 un g-t hot dervekt dem gaist fun Zerubavel dem zun fun Shaltielen, dem firsht fun Yehudah, un dem gaist fun Yehoshua dem zun fun Yehotsadaken, dem koyen-godul, un dem gaist fun gantsen iberblaib fun dem folk, un zei zainen gekumen, un hoben geton arbet oif dem hoiz fun Hashem Tseva'ot zeyer g-t,

HAG 1:14 And Hashem stirred up the ruach of Zerubavel ben Sh'altiel, Governor of Yehudah, and the ruach of Yehoshua ben Yehotzadak, the Kohen HaGadol, and the ruach of kol she'erit HaAm; and they came and did work in the Beis of Hashem Tzva'os, Eloheichem,

HAG 1:15 ‏אין פֿיר און צװאַנציקסטן טאָג פֿון חוֹדש, אין זעקסטן חוֹדש, אין צװײטן יאָר פֿון מלך דָריָוֶש. edit

HAG 1:15 in fir un tsvantsiksten tog fun Chodesh, in zeksten Chodesh, in tsveiten yor fun melech Daryavesh.

HAG 1:15 In the four and twentieth yom of the sixth month, in the second year of Daryavesh HaMelech.

HAG 2:1 ‏אין זיבעטן חוֹדש, אין אײן און צװאַנציקסטן טאָג פֿון חוֹדש, איז דאָס װאָרט פֿון ה׳ געװען דורך חַגַי דעם נבֿיא, אַזױ צו זאָגן: edit

HAG 2:1 in zibeten Chodesh, in ein un tsvantsiksten tog fun Chodesh, iz dos vort fun Hashem geven durch Chaggai dem novi, azoi tsu zogen:

HAG 2:1 In the seventh month, in the one and twentieth yom of the month, came the Devar Hashem by Chaggai HaNavi, saying:

HAG 2:2 ‏זאָג נאָר צו זרובבֿל דעם זון פֿון שְאַלתּיאֵלן, דעם פֿירשט פֿון יהוּדה, און צו יְהוֹשועַ ‏ דעם זון פֿון יהוֹצָדָקן, דעם כֹּהן-גָדול, און צום איבערבלײַב פֿון פֿאָלק, אַזױ צו זאָגן: edit

HAG 2:2 zog nor tsu Zerubavel dem zun fun Shaltielen, dem firsht fun Yehudah, un tsu Yehoshua dem zun fun Yehotsadaken, dem koyen-godul, un tsum iberblaib fun folk, azoi tsu zogen:

HAG 2:2 Speak now to Zerubavel ben Sh'altiel, Governor of Yehudah, and to Yehoshua ben Yehotzadak, the Kohen HaGadol, and to the she'erit HaAm, saying:

HAG 2:3 ‏װער צװישן אײַך איז געבליבן, װאָס האָט געזען דאָס דאָזיקע הױז אין זײַן ערשטן פּראַכט? און װי קוקט איר עס אָן אַצונד? איז עס נישט װי גאָרנישט אין אײַערע אױגן? edit

HAG 2:3 ver tsvishen aich iz gebliben, vos hot gezen dos dozike hoiz in zain ershten pracht? un vi kukt ir es on atsund? iz es nisht vi gornisht in aiere oigen?

HAG 2:3 Who is left among you that saw this Beis in her kavod harishon? And how do ye see it now? In comparison to it, is it not in your eyes as nothing?

HAG 2:4 ‏אָבער זײַ שטאַרק אַצונד, זרובבֿל, זאָגט ה׳, און זײַ שטאַרק, יְהוֹשועַ זון פֿון יהוֹצָדָקן, דו כֹּהן-גָדול, און זײַט שטאַרק, דאָס גאַנצע פֿאָלק פֿון לאַנד, זאָגט ה׳, און טוט, װאָרום איך בין מיט אײַך, זאָגט ה׳ צבָֿאוֹת, edit

HAG 2:4 ober zai shtark atsund, Zerubavel, zogt Hashem, un zai shtark, Yehoshua zun fun Yehotsadaken, du koyen-godul, un zait shtark, dos gantse folk fun land, zogt Hashem, un tut, vorem ich bin mit aich, zogt Hashem Tseva'ot,

HAG 2:4 Yet now chazak (be strong) , O Zerubavel, saith Hashem ; and chazak (be strong) , O Yehoshua ben Yehotzadak, Kohen HaGadol; and chazak (be strong) , kol Am Ha'Aretz, saith Hashem , and work; for I am with you, saith Hashem Tzva'os.

HAG 2:5 ‏לױט דעם װאָרט װאָס איך האָב געשלאָסן {כרת} ‏ מיט אײַך בײַ אײַער אַרױסגײן פֿון מִצרַיִם; און מײַן גײַסט {רוּחַ הַקֹּדֶשׁ}, שטײט צװישן אײַך; איר זאָלט נישט מורא האָבן. edit

HAG 2:5 loit dem vort vos ich hob geshlosen mit aich bai aier aroisgein fun Mitsrayim; un main gaist, shteit tsvishen aich; ir zolt nisht moire hoben.

HAG 2:5 According to the word that I covenanted with you when ye came out of Mitzrayim, so My Ruach remaineth among you; fear ye not.

HAG 2:6 ‏װאָרום אַזױ האָט געזאָגט ה׳ צבָֿאוֹת: נאָך אײן קלײן װײַלע, און איך שטורעם-אױף די הימלען און די ערד, און דעם ים און די יבשה. edit

HAG 2:6 vorem azoi hot gezogt Hashem Tseva'ot: noch ein klein vaile, un ich shturem-oif di himlen un di erd, un dem yam un di yaboshe.

HAG 2:6 For thus saith Hashem Tzva'os: Once more, it is a little while, and I will shake HaShomayim and Ha'Aretz and the yam (sea) and the kharavah (arid land) ;

HAG 2:7 ‏און איך װעל אױפֿשטורעמען אַלע פֿעלקער, און אָנקומען אַהער װעלן די ‏ געגלוסט ‏ פֿון אַלע פֿעלקער, ‏ און איך װעל אָנפֿילן דאָס דאָזיקע הױז מיט פּראַכט, זאָגט ה׳ צבָֿאוֹת. edit

HAG 2:7 un ich vel oifshturemen ale felker, un onkumen aher velen di geglust fun ale felker, un ich vel onfilen dos dozike hoiz mit pracht, zogt Hashem Tseva'ot.

HAG 2:7 And I will shake kol Goyim, and the Chemdat kol HaGoyim (desired of all nations) shall come: and I will fill this Beis with kavod, saith Hashem Tzva'os.

HAG 2:8 ‏מײַן איז דאָס זילבער, און מײַן איז דאָס גאָלד, זאָגט ה׳ צבָֿאוֹת. edit

HAG 2:8 main iz dos zilber, un main iz dos gold, zogt Hashem Tseva'ot.

HAG 2:8 The kesef is Mine, and the zahav is Mine, saith Hashem Tzva'os.

HAG 2:9 ‏גרעסער װעט זײַן די פּראַכט פֿון דעם דאָזיקן לעצטן הױז װי פֿון דעם ערשטן, זאָגט ה׳ צבָֿאוֹת; און אין דעם דאָזיקן אָרט װעל איך געבן שלום, זאָגט ה׳ צבָֿאוֹת. edit

HAG 2:9 greser vet zain di pracht fun dem doziken letsten hoiz vi fun dem ershten, zogt Hashem Tseva'ot; un in dem doziken ort vel ich geben sholem, zogt Hashem Tseva'ot.

HAG 2:9 The kavod of this latter Beis shall be greater than of the former, saith Hashem Tzva'os: and in this place will I give shalom, saith Hashem Tzva'os.

HAG 2:10 ‏אין פֿיר און צװאַנציקסטן טאָג אין נײַנטן חוֹדש, אין צװײטן יאָר פֿון דָריָוֶשן, איז דאָס װאָרט פֿון ה׳ געװען דורך חַגַי דעם נבֿיא, אַזױ צו זאָגן: edit

HAG 2:10 in fir un tsvantsiksten tog in nainten Chodesh, in tsveiten yor fun Daryaveshen, iz dos vort fun Hashem geven durch Chaggai dem novi, azoi tsu zogen:

HAG 2:10 In the four and twentieth yom of the ninth month, in the second year of Daryavesh, came the Devar Hashem by Chaggai HaNavi, saying,

HAG 2:11 ‏אַזױ האָט געזאָגט ה׳ צבָֿאוֹת: פֿרעג אַקאָרשט די כֹּהנים אַ דין, אַזױ צו זאָגן: edit

HAG 2:11 azoi hot gezogt Hashem Tseva'ot: freg akorsht di koyanim a din, azoi tsu zogen:

HAG 2:11 Thus saith Hashem Tzva'os; Ask now the kohanim concerning the torah, saying,

HAG 2:12 ‏אַז אַ מאַן װעט טראָגן הײליק פֿלײש אין ברעג פֿון זײַן קלײד, און װעט זיך אָנרירן מיט זײַן ברעג אָן ברױט, אָדער אָן געקעכטס, אָדער אָן װײַן, אָדער אָן אײל, אָדער אָן װאָסער עס איז עסנװאַרג, װעט עס הײליק װערן? האָבן געענטפֿערט די כֹּהנים און האָבן געזאָגט: נײן! edit

HAG 2:12 az a man vet trogen heilik fleish in breg fun zain kleid, un vet zich onriren mit zain breg on broit, oder on gekechts, oder on vain, oder on eil, oder on vaser es iz esnvarg, vet es heilik veren? hoben geentfert di koyanim un hoben gezogt: nein!

HAG 2:12 If one carry basar kodesh in the fold of his garment, and with his fold do touch lechem, or that which is boiled, or yayin, or shemen (olive oil) , or any food, shall it thus be made kodesh? And the kohanim answered and said, Lo (No) .

HAG 2:13 ‏האָט חַגַי געזאָגט: אױב אײנער װאָס איז אומרײן פֿון אַ טױטן, װעט זיך אָנרירן אָן אַל דעם דאָזיקן, װעט עס װערן אומרײן? האָבן געענטפֿערט די כֹּהנים און האָבן געזאָגט: עס װעט װערן אומרײן. edit

HAG 2:13 hot Chaggai gezogt: oib einer vos iz umrein fun a toiten, vet zich onriren on al dem doziken, vet es veren umrein? hoben geentfert di koyanim un hoben gezogt: es vet veren umrein.

HAG 2:13 Then said Chaggai, If one that is tamei (unclean) by a nefesh (dead body) touch any of these, shall it be tamei? And the kohanim answered and said, It shall be tamei.

HAG 2:14 ‏האָט חַגַי זיך אָפּגערופֿן און האָט געזאָגט: אַזױ איז דער דאָזיקער עוֹלם, און אַזױ איז דאָס דאָזיקע פֿאָלק פֿאַר מיר, זאָגט ה׳, און אַזױ איז יעטװעדער טוּונג פֿון זײערע הענט; און װאָס זײ זײַנען דאָרטן מקריבֿ, איז אומרײן. edit

HAG 2:14 hot Chaggai zich opgerufen un hot gezogt: azoi iz der doziker oilem, un azoi iz dos dozike folk far mir, zogt Hashem, un azoi iz yetveder tuung fun zeyere hent; un vos zei zainen dorten makrev, iz umrein.

HAG 2:14 Then answered Chaggai, and said, So is this people, and so is this nation before Me, saith Hashem ; and so is every work of their hands; and that which they offer there is tamei (unclean) .

HAG 2:15 ‏און אַצונד לײגט צו, איך בעט אײַך, אײַער האַרץ פֿון הײַנטיקן טאָג אָן און װײַטער. אײדער מע האָט געלײגט אַ שטײן אױף אַ שטײן אין דעם הֵיכל פֿון ה׳, edit

HAG 2:15 un atsund leigt tsu, ich bet aich, aier harts fun haintiken tog on un vaiter. eider me hot geleigt a shtein oif a shtein in dem heichl fun Hashem,

HAG 2:15 And now, I pray you, consider from this yom and onward, from before an even (stone) was laid upon an even (stone) in the Heikhal Hashem ;

HAG 2:16 ‏אַז מע פֿלעגט קומען צו אַ הױפֿן פֿון צװאַנציק מאָס, פֿלעגט זײַן צען; מע איז געקומען צום קעלטער אָנשעפּן פֿופֿציק פּוּרָה, און עס פֿלעגט זײַן צװאַנציק. edit

HAG 2:16 az me flegt kumen tsu a hoifen fun tsvantsik mos, flegt zain tsen; me iz gekumen tsum kelter onshepen fuftsik puroh, un es flegt zain tsvantsik.

HAG 2:16 Since those yamim were, when one came to a heap of grain of twenty measures, there were but ten; when one came to the wine vat for to draw out fifty vessels, there were but twenty.

HAG 2:17 ‏איך האָב אײַך געשלאָגן מיט קאָרנבראַנד און מיט װעלקעניש און מיט האָגל אין אַל דער אַרבעט פֿון אײַערע הענט, אָבער איר האָט זיך נישט געקערט צו מיר, זאָגט ה׳. edit

HAG 2:17 ich hob aich geshlogen mit kornbrand un mit velkenish un mit hogel in al der arbet fun aiere hent, ober ir hot zich nisht gekert tsu mir, zogt Hashem.

HAG 2:17 I struck you with blight and with mildew and with hail in all the labors of your hands; yet ye made not teshuvah to Me, saith Hashem .

HAG 2:18 ‏לײגט צו, איך בעט אײַך, אײַער האַרץ פֿון הײַנטיקן טאָג אָן און װײַטער; פֿון פֿיר און צװאַנציקסטן טאָג אין נײַנטן חוֹדש, פֿון דעם טאָג אָן װאָס דער הֵיכל פֿון ה׳ איז געגרונטפֿעסט געװאָרן, לײגט צו אײַער האַרץ. edit

HAG 2:18 leigt tsu, ich bet aich, aier harts fun haintiken tog on un vaiter; fun fir un tsvantsiksten tog in nainten Chodesh, fun dem tog on vos der heichl fun Hashem iz gegruntfest gevoren, leigt tsu aier harts.

HAG 2:18 Consider now from this yom and onward, from the four and twentieth yom of the ninth month, even from the yom that the Yesod (Foundation) of the Heikhal Hashem was laid, consider it.

HAG 2:19 ‏איז דען נאָך דאָ זאָמען אין שפּײַכלער? און צו מאָל דער װײַנשטאָק, און דער פֿײַגנבױם, ‏און דער מילגרױמבױם, און דער אײלבערטבױם, האָט נישט געטראָגן; פֿון הײַנטיקן טאָג אָן װעל איך בענטשן. edit

HAG 2:19 iz den noch do zomen in shpaichler? un tsu mol der vainshtok, un der faignboim, un der milgroimboim, un der eilbertboim, hot nisht getrogen; fun haintiken tog on vel ich bentshen.

HAG 2:19 Is the seed still in the granary? As yet the gefen, and the [etz] te'enah, and the pomegranate, and etz hazayit (olive tree) , hath not brought forth. From this yom forth will I bless you.

HAG 2:20 ‏און דאָס װאָרט פֿון ה׳ איז געװען אַ צװײט מאָל צו חַגַין, אין פֿיר און צװאַנציקסטן טאָג פֿון חוֹדש, אַזױ צו זאָגן: edit

HAG 2:20 un dos vort fun Hashem iz geven a tsveit mol tsu Chaggaien, in fir un tsvantsiksten tog fun Chodesh, azoi tsu zogen:

HAG 2:20 And again the Devar Hashem came unto Chaggai in the four and twentieth yom of the month, saying:

HAG 2:21 ‏זאָג צו זרובבֿל דעם פֿירשט פֿון יהוּדה, אַזױ צו זאָגן: איך שטורעם-אױף די הימלען און די ערד. און איך װעל איבערקערן דעם טראָן פֿון מלוכות, און װעל פֿאַרטיליקן די שטאַרקײט פֿון די מלוכות פֿון די פֿעלקער, edit

HAG 2:21 zog tsu Zerubavel dem firsht fun Yehudah, azoi tsu zogen: ich shturem-oif di himlen un di erd. un ich vel iberkeren dem tron fun meluches, un vel fartiliken di shtarkeit fun di meluches fun di felker,

HAG 2:21 Speak to Zerubavel, Governor of Yehudah, saying, I will shake HaShomayim and Ha'Aretz;

HAG 2:22 ‏און װעל איבערקערן דעם רײַטװאָגן מיט זײַנע רײַטער, און נידערן װעלן פֿערד מיט זײערע רײַטער, אײנער דורכן אַנדערנס שװערד. edit

HAG 2:22 un vel iberkeren dem raitvogen mit zaine raiter, un nideren velen ferd mit zeyere raiter, einer durchen anderns shverd.

HAG 2:22 And I will overthrow the throne of mamlachot (kingdoms) , and I will destroy the chozek (strength) of the mamlachot HaGoyim; and I will overthrow the merkavot, and those that ride in them; and the susim and their riders shall fall, every one by the cherev (sword) of achiv.

HAG 2:23 ‏אין יענעם טאָג, זאָגט ה׳ צבָֿאוֹת, װעל איך דיך נעמען, זרובבֿל זון פֿון שְאַלתּיאֵלן, מײַן קנעכט, ‏ זאָגט ה׳, און איך װעל דיך מאַכן װי אַ זיגלרינג, װאָרום דיך האָב איך אױסדערװײלט, זאָגט ה׳ צבָֿאוֹת. edit

HAG 2:23 in yenem tog, zogt Hashem Tseva'ot, vel ich dich nemen, Zerubavel zun fun Shaltielen, main knecht, zogt Hashem, un ich vel dich machen vi a ziglring, vorem dich hob ich oisderveilt, zogt Hashem Tseva'ot.

HAG 2:23 In that yom, saith Hashem Tzva'os, will I take thee, O Zerubavel ben Sh'altiel, Avdi (My Servant) , saith Hashem , and will make thee as a chotam (signet ring) ; for I have chosen thee, saith Hashem Tzva'os.