Verse Text - (JOB 1:1-JOB 42:17)

JOB 1:1 ‏עס איז געװען אַ מאַן אין לאַנד עוץ װאָס זײַן נאָמען איז געװען אִיובֿ; און דער דאָזיקער מאַן איז געװען ערלעך און רעכטפֿאַרטיק, און אַ ירא אלֹקים, און אָפּגעקערט פֿון שלעכטס. edit

JOB 1:1 es iz geven a man in land Uts vos zain nomen iz geven Iyov; un der doziker man iz geven erlech un rechtfartik, un a yore Elokim, un opgekert fun shlechts.

JOB 1:1 There was an ish in Eretz Utz, shmo Iyov; and that ish was blameless and yashar, and yire Elohim, and shunned evil.

JOB 1:2 ‏און עס זײַנען געבאָרן געװאָרן בײַ אים זיבן זין און דרײַ טעכטער. edit

JOB 1:2 un es zainen geboren gevoren bai im ziben zin un drai techter.

JOB 1:2 And there were born unto him seven banim and shalosh banot.

JOB 1:3 ‏און זײַן אײגנס איז געװען זיבן טױזנט שאָף, און דרײַ טױזנט קעמלען, און פֿינף הונדערט געשפּאַן רינדער, און פֿינף הונדערט אײזעלינס, און זײער אַ סך קנעכט; און דער דאָזיקער מאַן איז געװען גרעסער פֿון אַלע קינדער פֿון מזרח. edit

JOB 1:3 un zain eigens iz geven ziben toiznt shof, un drai toiznt kemlen, un finf hundert geshpan rinder, un finf hundert eizelins, un zeyer a sach knecht; un der doziker man iz geven greser fun ale kinder fun mizrech.

JOB 1:3 His possessions also were seven thousand tzon and three thousand gemalim, and five hundred yoke of oxen, and five hundred she-donkeys, and very many avadim; so that this ish was the greatest of kol bnei kedem.

JOB 1:4 ‏און זײַנע זין פֿלעגן גײן און מאַכן אַ מאָלצײַט בײַ איטלעכן אין הױז אין זײַן טאָג, און זײ פֿלעגן שיקן און רופֿן זײערע דרײַ שװעסטער, צו עסן און צו טרינקען מיט זײ. edit

JOB 1:4 un zaine zin flegen gein un machen a moltsait bai itlechen in hoiz in zain tog, un zei flegen shiken un rufen zeyere drai shvester, tsu esen un tsu trinken mit zei.

JOB 1:4 And his banim went and held a mishteh in their bais, every one in his turn in his bais; and sent and called for their three achayot to eat and to drink with them.

JOB 1:5 ‏און עס איז געװען, אַז װי די טעג פֿון דעם מאָלצײַט האָבן זיך אַרומגעדרײט, אַזױ האָט אִיובֿ געשיקט און האָט זײ געהײליקט, און ער פֿלעגט זיך פֿעדערן אין דער פֿרי, און אױפֿברענגען בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה} לױט דער צאָל פֿון זײ אַלעמען, װאָרום אִיובֿ האָט געזאָגט: אפֿשר האָבן מײַנע קינדער געזינדיקט, און זײ האָבן געלעסטערט אלֹקים אין זײער האַרצן. אַזױ פֿלעגט אִיובֿ טאָן אַלע מאָל. edit

JOB 1:5 un es iz geven, az vi di teg fun dem moltsait hoben zich arumgedreit, azoi hot Iyov geshikt un hot zei geheilikt, un er flegt zich federen in der peire, un oifbrengen brandopfer loit der tsol fun zei alemen, vorem Iyov hot gezogt: efsher hoben maine kinder gezindikt, un zei hoben gelestert Elokim in zeyer hartsen. azoi flegt Iyov ton ale mol.

JOB 1:5 And it was so, when the yamim of their mishteh were gone, that Iyov sent and set them apart as kodesh, and rose up early in the boker, and offered olot (burnt offerings) according to the mispar (number) of them all: for Iyov said, It may be that my banim have sinned, and cursed Elohim in their hearts. Thus did Iyov kol hayamim.

JOB 1:6 ‏און עס איז געװען דער טאָג, װען די זין פֿון אלֹקים זײַנען געקומען זיך שטעלן פֿאַר ה׳, און אױך דער שׂטן ‏ איז געקומען צװישן זײ. edit

JOB 1:6 un es iz geven der tog, ven di zin fun Elokim zainen gekumen zich shtelen far Hashem, un oich der stn iz gekumen tsvishen zei.

JOB 1:6 Now there was a yom when the Bnei HaElohim came to present themselves before Hashem , and HaSatan came also among them.

JOB 1:7 ‏האָט ה׳ געזאָגט צום שׂטן: פֿון װאַנען קומסטו? האָט דער שׂטן געענטפֿערט ה׳, און האָט געזאָגט: פֿון װאַנדערן איבער דער ערד און פֿון אַרומגײן אױף איר. edit

JOB 1:7 hot Hashem gezogt tsum stn: fun vanen kumstu? hot der stn geentfert Hashem, un hot gezogt: fun vanderen iber der erd un fun arumgein oif ir.

JOB 1:7 And Hashem said unto HaSatan, From where comest thou? Then HaSatan answered Hashem , and said, From roaming to and fro in ha'aretz, and from walking up and down in it.

JOB 1:8 ‏האָט ה׳ געזאָגט צום שׂטן: האָסטו אַכט געטאָן אױף מײַן קנעכט ‏ אִיובֿן, אַז עס איז נישטאָ אַזאַ װי ער אױף דער ערד, אַ מאַן ערלעך און רעכטפֿאַרטיק, ירא אלֹקים און אָפּגעקערט פֿון שלעכטס? edit

JOB 1:8 hot Hashem gezogt tsum stn: hostu acht geton oif main knecht Iyoven, az es iz nishto aza vi er oif der erd, a man erlech un rechtfartik, yore Elokim un opgekert fun shlechts?

JOB 1:8 And Hashem said unto HaSatan, Hast thou considered in thy heart avdi Iyov, that there is none like him in ha'aretz, a perfect and a yashar ish, yire Elohim, and shunneth evil?

JOB 1:9 ‏האָט דער שׂטן געענטפֿערט ה׳, און האָט געזאָגט: איז דען אומזיסט אִיובֿ אַ ירא אלֹקים? edit

JOB 1:9 hot der stn geentfert Hashem, un hot gezogt: iz den umzist Iyov a yore Elokim?

JOB 1:9 Then HaSatan answered Hashem , and said, Is Iyov a yire Elohim (G-d fearer) for nothing?

JOB 1:10 ‏האָסטו נישט אַרומגעצאַמט אים און זײַן הױזגעזינט און אַלץ װאָס איז זײַנס רונד אַרום? די אַרבעט פֿון זײַנע הענט האָסטו געבענטשט, און זײַן אײגנס איז פֿאַרשפּרײט איבערן לאַנד. edit

JOB 1:10 hostu nisht arumgetsamt im un zain hoizgezint un alts vos iz zains rund arum? di arbet fun zaine hent hostu gebentsht, un zain eigens iz farshpreit iberen land.

JOB 1:10 Hast not Thou made a hedge about him, and about his bais, and about all that he hath on every side? Thou hast blessed the ma'aseh (work) of his hands, and his possessions are increased in ha'aretz.

JOB 1:11 ‏אָבער שטרעק אַקאָרשט אױס דײַן האַנט, און ריר אָן עפּעס װאָס איז זײַנס, אױב ער װעט נישט אין דײַן פּנים דיך לעסטערן. edit

JOB 1:11 ober shtrek akorsht ois dain hant, un rir on epes vos iz zains, oib er vet nisht in dain ponem dich lesteren.

JOB 1:11 But put forth Thine yad now, and strike all that he hath, and he will curse Thee to Thy face.

JOB 1:12 ‏האָט ה׳ געזאָגט צום שׂטן: אָט איז אַלץ װאָס איז זײַנס אין דײַן האַנט, נאָר אױף אים זאָלסטו נישט אױסשטרעקן דײַן האַנט. ‏איז דער שׂטן אַרױסגעגאַנגען פֿון פֿאַר ה׳. edit

JOB 1:12 hot Hashem gezogt tsum stn: ot iz alts vos iz zains in dain hant, nor oif im zolstu nisht oisshtreken dain hant. iz der stn aroisgegangen fun far Hashem.

JOB 1:12 And Hashem said unto HaSatan, Hinei, all that he hath is in thy yad; only upon himself put not forth thine yad. So HaSatan went out from the presence of Hashem .

JOB 1:13 ‏און עס איז געװען אײן טאָג, װי זײַנע זין און זײַנע טעכטער עסן און טרינקען װײַן אין הױז פֿון זײער עלטסטן ברודער, edit

JOB 1:13 un es iz geven ein tog, vi zaine zin un zaine techter esen un trinken vain in hoiz fun zeyer eltsten bruder,

JOB 1:13 And there was a yom when his banim and his banot were eating and drinking yayin in the bais achihem habechor (the house of their firstborn brother) :

JOB 1:14 ‏אַזױ איז אַ שליח געקומען צו אִיובֿן, און האָט געזאָגט: די רינדער האָבן געאַקערט, און די אײזעלינס האָבן זיך געפֿיטערט לעבן זײ, edit

JOB 1:14 azoi iz a shlich gekumen tsu Iyoven, un hot gezogt: di rinder hoben geakert, un di eizelins hoben zich gefitert leben zei,

JOB 1:14 And there came a malach (messenger) unto Iyov, and said, The oxen were plowing, and the donkeys feeding beside them:

JOB 1:15 ‏זײַנען באַפֿאַלן שבֿאָער, און האָבן זײ צוגענומען, און די יונגען האָבן זײ דערשלאָגן מיטן שאַרף פֿון שװערד און נאָר איך אַלײן בין אַנטרונען געװאָרן דיר אָנצוזאָגן. edit

JOB 1:15 zainen bafalen shvoer, un hoben zei tsugenumen, un di yungen hoben zei dershlogen miten sharf fun shverd un nor ich alein bin antrunen gevoren dir ontsuzogen.

JOB 1:15 And the Sabeans attacked, and took them away; yea, they have slain the na'arim with the edge of the cherev; and I only am escaped alone to tell thee.

JOB 1:16 ‏װי דער רעדט נאָך, אַזױ איז אָנגעקומען אַן אַנדערער, און האָט געזאָגט: אַ פֿײַער פֿון אלֹקים איז אַראָפּגעפֿאַלן פֿון הימל, און האָט אָנגעצונדן די שאָף און די יונגען, און האָט זײ פֿאַרצערט, און נאָר איך אַלײן בין אַנטרונען געװאָרן דיר אָנצוזאָגן. edit

JOB 1:16 vi der redt noch, azoi iz ongekumen an anderer, un hot gezogt: a faier fun Elokim iz aropgefalen fun himel, un hot ongetsunden di shof un di yungen, un hot zei fartsert, un nor ich alein bin antrunen gevoren dir ontsuzogen.

JOB 1:16 While he was yet speaking, there came also another, and said, The eish Elohim is fallen from Shomayim, and hath burned up the tzon, and the na'arim, and consumed them; and I only am escaped alone to tell thee.

JOB 1:17 ‏װי דער רעדט נאָך, אַזױ איז אָנגעקומען אַן אַנדערער, און האָט געזאָגט: כַּשׂדים האָבן געמאַכט דרײַ מחנות, און זײַנען אָנגעפֿאַלן אױף די קעמלען, און האָבן זײ צוגענומען, און די יונגען האָבן זײ דערשלאָגן מיטן שאַרף פֿון שװערד, און נאָר איך אַלײן בין אַנטרונען געװאָרן דיר אָנצוזאָגן. edit

JOB 1:17 vi der redt noch, azoi iz ongekumen an anderer, un hot gezogt: Kesedim hoben gemacht drai machnus, un zainen ongefalen oif di kemlen, un hoben zei tsugenumen, un di yungen hoben zei dershlogen miten sharf fun shverd, un nor ich alein bin antrunen gevoren dir ontsuzogen.

JOB 1:17 While he was yet speaking, there came also another, and said, The Kasdim (Chaldeans) formed shloshah rashim, and fell upon the gemalim and have carried them away, yea and slain the na'arim with the edge of the cherev; and I only am escaped alone to tell thee.

JOB 1:18 ‏װי דער רעדט נאָך, אַזױ איז אָנגעקומען אַן אַנדערער, און האָט געזאָגט: דײַנע זין און דײַנע טעכטער האָבן געגעסן און געטרונקען װײַן אין הױז פֿון זײער עלטסטן ברודער, edit

JOB 1:18 vi der redt noch, azoi iz ongekumen an anderer, un hot gezogt: daine zin un daine techter hoben gegesen un getrunken vain in hoiz fun zeyer eltsten bruder,

JOB 1:18 While he was yet speaking, there came also another, and said, Thy banim and thy banot were eating and drinking yayin in the bais achihem habechor;

JOB 1:19 ‏ערשט אַ גרױסער װינט איז אָנגעקומען פֿון דער זײַט פֿון מדבר, און האָט אָנגעכאַפּט די פֿיר װינקלען פֿון הױז, און עס איז אײַנגעפֿאַלן אױף די יונגעלײַט, און זײ זײַנען געשטאָרבן, און נאָר איך אַלײן בין אַנטרונען געװאָרן דיר אָנצוזאָגן. edit

JOB 1:19 ersht a groiser vint iz ongekumen fun der zait fun midbar, un hot ongechapt di fir vinklen fun hoiz, un es iz aingefalen oif di yungelait, un zei zainen geshtorben, un nor ich alein bin antrunen gevoren dir ontsuzogen.

JOB 1:19 And, hinei, there came a ruach gedolah from the midbar, and struck the arbah pinot (four corners) of the bais, and it fell upon the na'arim, and they are dead; and I only am escaped alone to tell thee.

JOB 1:20 ‏איז אִיובֿ אױפֿגעשטאַנען, און האָט צעריסן זײַן מאַנטל, און האָט אָפּגעשאָרן {גזז} ‏ זײַן קאָפּ, און איז געפֿאַלן אױף דער ערד, און האָט זיך געבוקט. edit

JOB 1:20 iz Iyov oifgeshtanen, un hot tserisen zain mantl, un hot opgeshoren zain kop, un iz gefalen oif der erd, un hot zich gebukt.

JOB 1:20 Then Iyov arose, and made the keri'ah on his mantle, and shaved his head, and fell down upon the ground, and worshiped,

JOB 1:21 ‏און ער האָט געזאָגט: נאַקעט בין איך אַרױסגעגאַנגען פֿון מײַן מוטערס לײַב, און נאַקעט װעל איך זיך אומקערן אַהין; ה׳ האָט געגעבן, און ה׳ האָט צוגענומען, געלױבט זאָל זײַן דער נאָמען פֿון ה׳. edit

JOB 1:21 un er hot gezogt: naket bin ich aroisgegangen fun main muters laib, un naket vel ich zich umkeren ahin; Hashem hot gegeben, un Hashem hot tsugenumen, geloibt zol zain der nomen fun Hashem.

JOB 1:21 And said, Arom came I out of beten immi, and arom shall I return there; Hashem gave, and Hashem hath taken away; yehi Shem Hashem mevorach.

JOB 1:22 ‏בײַ אַלעם דעם האָט אִיובֿ נישט געזינדיקט, און נישט געגעבן קײן לעסטערונג צו אלֹקים. edit

JOB 1:22 bai alem dem hot Iyov nisht gezindikt, un nisht gegeben kein lesterung tsu Elokim.

JOB 1:22 In all this Iyov sinned not, nor natan tiflah l'Elohim (charged G-d with folly) .

JOB 2:1 ‏און עס איז געװען דער טאָג װען די זין פֿון אלֹקים זײַנען געקומען זיך שטעלן פֿאַר ה׳, און אױך דער שׂטן ‏ איז געקומען צװישן זײ, זיך צו שטעלן פֿאַר ה׳. edit

JOB 2:1 un es iz geven der tog ven di zin fun Elokim zainen gekumen zich shtelen far Hashem, un oich der stn iz gekumen tsvishen zei, zich tsu shtelen far Hashem.

JOB 2:1 Again there was a day when the Bnei HaElohim came to present themselves before Hashem , and HaSatan came also among them to present himself before Hashem .

JOB 2:2 ‏האָט ה׳ געזאָגט צום שׂטן: פֿון װאַנען קומסטו? האָט דער שׂטן געענטפֿערט ה׳, און האָט געזאָגט: פֿון װאַנדערן איבער דער ערד און פֿון אַרומגײן אױף איר. edit

JOB 2:2 hot Hashem gezogt tsum stn: fun vanen kumstu? hot der stn geentfert Hashem, un hot gezogt: fun vanderen iber der erd un fun arumgein oif ir.

JOB 2:2 And Hashem said unto HaSatan, From where comest thou? And HaSatan answered Hashem , and said, From going to and fro through ha'aretz, and from walking up and down in it.

JOB 2:3 ‏האָט ה׳ געזאָגט צום שׂטן: האָסטו אַכט געטאָן אױף מײַן קנעכט אִיובֿן, אַז עס איז נישטאָ אַזאַ װי ער אױף דער ערד, אַ מאַן ערלעך און רעכטפֿאַרטיק, ירא אלֹקים, און אָפּגעקערט פֿון שלעכטס? און ער האַלט זיך נאָך אַלץ בײַ זײַן פֿרומקײט; און דו האָסט מיך אָנגערעדט אױף אים, אים אומצוברענגען אומזיסט. edit

JOB 2:3 hot Hashem gezogt tsum stn: hostu acht geton oif main knecht Iyoven, az es iz nishto aza vi er oif der erd, a man erlech un rechtfartik, yore Elokim, un opgekert fun shlechts? un er halt zich noch alts bai zain frumkeit; un du host mich ongeredt oif im, im umtsubrengen umzist.

JOB 2:3 And Hashem said unto HaSatan, Hast thou considered in your meditation Avdi (My Servant) Iyov, that there is none like him in ha'aretz, ish tam and yashar, yire Elohim, and shunning rah? And still he holdeth fast his integrity, although thou inciteth Me against him, to ruin him for no reason.

JOB 2:4 ‏האָט דער שׂטן געענטפֿערט ה׳, און האָט געזאָגט: הױט פֿאַר הױט, און אַלץ װאָס אַ מענטש האָט, װעט ער אַװעקגעבן פֿאַר זײַן נפֿש. edit

JOB 2:4 hot der stn geentfert Hashem, un hot gezogt: hoit far hoit, un alts vos a mentsh hot, vet er avekgeben far zain nefesh.

JOB 2:4 And HaSatan answered Hashem , and said, Skin for skin, yea, all that an ish hath will he give for his nefesh.

JOB 2:5 ‏אָבער שטרעק אַקאָרשט אױס דײַן האַנט, און ריר אָן זײַן בײן און זײַן פֿלײש, אױב ער װעט נישט אין דײַן פּנים דיך לעסטערן. edit

JOB 2:5 ober shtrek akorsht ois dain hant, un rir on zain bein un zain fleish, oib er vet nisht in dain ponem dich lesteren.

JOB 2:5 But stretch forth Thine yad now, and touch his etzem and his basar, and he will curse Thee to Thy face.

JOB 2:6 ‏האָט ה׳ געזאָגט צום שׂטן: אָט איז ער אין דײַן האַנט, נאָר זײַן נפֿש היט. edit

JOB 2:6 hot Hashem gezogt tsum stn: ot iz er in dain hant, nor zain nefesh hit.

JOB 2:6 And Hashem said unto HaSatan, Hinei, he is in thine yad; but spare his nefesh.

JOB 2:7 ‏איז דער שׂטן אַרױסגעגאַנגען פֿון פֿאַר ה׳, און ער האָט געפּלאָגט אִיובֿן מיט אַ בײזן אױסשלאָג פֿון זײַן פֿוסטריט ביז זײַן שאַרבן. edit

JOB 2:7 iz der stn aroisgegangen fun far Hashem, un er hot geplogt Iyoven mit a beizen oisshlog fun zain fustrit biz zain sharben.

JOB 2:7 So went HaSatan out from the presence of Hashem , and afflicted Iyov with shekhin rah (foul boils) from the sole of his regel unto the top of his head.

JOB 2:8 ‏האָט ער זיך גענומען אַ שערבל זיך צו קראַצן דערמיט; און ער איז געזעסן אין אַש. edit

JOB 2:8 hot er zich genumen a sherbl zich tsu kratsen dermit; un er iz gezesen in ash.

JOB 2:8 And he took him a cheres (potsherd, piece of broken pottery) to scrape himself withal; and he sat down among the ashes.

JOB 2:9 ‏האָט זײַן װײַב צו אים געזאָגט: האַלטסט זיך נאָך אַלץ בײַ דײַן פֿרומקײט? לעסטער אלֹקים, און שטאַרב. edit

JOB 2:9 hot zain vaib tsu im gezogt: haltst zich noch alts bai dain frumkeit? lester Elokim, un shtarb.

JOB 2:9 Then said his isha unto him, Dost thou still retain thine integrity? Curse Elohim, and die.

JOB 2:10 ‏האָט ער צו איר געזאָגט: אַזױ װי עס רעדט אײנע פֿון די נידערטרעכטיקע רעדסטו. זאָלן מיר דאָס גוטע יאָ אָננעמען פֿון אלֹקים, און דאָס שלעכטע זאָלן מיר נישט אָננעמען? בײַ אַלעם דעם האָט אִיובֿ נישט געזינדיקט מיט זײַנע ליפּן. edit

JOB 2:10 hot er tsu ir gezogt: azoi vi es redt eine fun di nidertrechtike redstu. zolen mir dos gute yo onnemen fun Elokim, un dos shlechte zolen mir nisht onnemen? bai alem dem hot Iyov nisht gezindikt mit zaine lipen.

JOB 2:10 But he said unto her, Thou speakest as one of the nevalot (foolish women) speaketh. What? Shall we receive hatov from Elohim, and shall we not accept harah? In all this did not Iyov sin in what he said.

JOB 2:11 ‏און אִיובֿס דרײַ גוטע פֿרײַנט האָבן געהערט פֿון אַל דעם דאָזיקן בײז װאָס איז געקומען אױף אים, און זײ זײַנען געקומען איטלעכער פֿון זײַן אָרט, אֶליפַֿז דער תֵּימָני, און בִלדַד דער שוחי, און צופֿר דער נַעַמָתי; און זײ האָבן אָפּגערעדט אין אײנעם צו גײן אים באַדױערן און אים טרײסטן. edit

JOB 2:11 un iiuvs drai gute fraint hoben gehert fun al dem doziken beiz vos iz gekumen oif im, un zei zainen gekumen itlecher fun zain ort, Eliphaz der Temani, un Bildad der Shuchi, un Tsophar der Naamati; un zei hoben opgeredt in einem tsu gein im badoyeren un im treisten.

JOB 2:11 Now when the three friends of Iyov heard of all this ra'ah that had come upon him, they came every one from his own place; Eliphaz the Temani, and Bildad the Shuchi, and Tzophar the Na'amati; for they had made an appointment together to come to sympathize with him and to comfort him.

JOB 2:12 ‏און אַז זײ האָבן אױפֿגעהױבן זײערע אױגן פֿון דער װײַטן, האָבן זײ אים נישט דערקענט, ‏ און זײ האָבן אױפֿגעהױבן זײער קֹול און האָבן געװײנט; און זײ האָבן איטלעכער צעריסן זײַן מאַנטל, און געװאָרפֿן שטױב איבער זײערע קעפּ צום הימל. edit

JOB 2:12 un az zei hoben oifgehoiben zeyere oigen fun der vaiten, hoben zei im nisht derkent, un zei hoben oifgehoiben zeyer kol un hoben geveint; un zei hoben itlecher tserisen zain mantl, un gevorfen shtoib iber zeyere kef tsum himel.

JOB 2:12 And when they lifted up their eyes afar off, and recognized him not, they lifted up their voice, and wept; and they made the keri'ah every one on his mantle, and sprinkled dust upon their heads toward Shomayim.

JOB 2:13 ‏און זײ זײַנען געזעסן מיט אים אױף דער ערד זיבן טעג און זיבן נעכט, און קײנער האָט נישט גערעדט צו אים אַ װאָרט, װאָרום זײ האָבן געזען אַז דער װײטאָג איז זײער גרױס. edit

JOB 2:13 un zei zainen gezesen mit im oif der erd ziben teg un ziben necht, un keiner hot nisht geredt tsu im a vort, vorem zei hoben gezen az der veitog iz zeyer grois.

JOB 2:13 So they sat [shiva] with him upon the ground shivat yamim and shivat lailah, and none spoke a word unto him; for they saw that his suffering was very great.

JOB 2:14 ‏ דערנאָך האָט אִיובֿ געעפֿנט זײַן מױל, און האָט געשאָלטן זײַן טאָג. edit

JOB 2:14 dernoch hot Iyov geefent zain moil, un hot gesholten zain tog.

JOB 2:14 After this opened Iyov his mouth, and cursed his yom.

JOB 3:1 ‏ און אִיובֿ האָט זיך אָפּגערופֿן, און האָט געזאָגט: edit

JOB 3:1 un Iyov hot zich opgerufen, un hot gezogt:

JOB 3:1 And Iyov spoke, and said,

JOB 3:2 ‏ אונטערגײן זאָל דער טאָג ‏װאָס איך בין אין אים געבאָרן געװאָרן, ‏און די נאַכט װאָס האָט אָנגעזאָגט: ‏אַ ייִנגל איז אַנטפֿאַנגען געװאָרן. edit

JOB 3:2 untergein zol der tog vos ich bin in im geboren gevoren, un di nacht vos hot ongezogt: a yingel iz antfangen gevoren.

JOB 3:2 Let the yom perish wherein I was born, and halailah in which it was said, There is a gever born.

JOB 3:3 ‏ יענער טאָג זאָל זײַן חושך, ‏נישט פֿרעגן זאָל אױף אים אֱלוֹהַּ פֿון אױבן, ‏און נישט שײַנען זאָל אױף אים אַ ליכטיקײט. edit

JOB 3:3 yener tog zol zain choishech, nisht fregen zol oif im Eloah fun oiben, un nisht shainen zol oif im a lichtikeit.

JOB 3:3 Let that yom be choshech; let not Elohim regard it from above, neither let the light shine upon it.

JOB 3:4 ‏ צונעמען פֿאַר זיך זאָלן אים חושך און טױטשאָטן, ‏אַ װאָלקעניש זאָל רוען אױף אים, ‏כמאַרעס פֿון טאָג זאָלן אים שרעקן. edit

JOB 3:4 tsunemen far zich zolen im choishech un toitshoten, a volkenish zol ruen oif im, chmares fun tog zolen im shreken.

JOB 3:4 Let choshech and the tzalmavet (shadow of death) claim it; let an anan dwell upon it; let the blackness of the yom terrify it.

JOB 3:5 ‏ יענע נאַכט, אַ שטאָקפֿינצטערניש זאָל זי נעמען, ‏זי זאָל זיך נישט פֿרײען אין די טעג פֿון יאָר, ‏אין דער צאָל פֿון חדשים זאָל זי נישט אַרײַנגײן. edit

JOB 3:5 yene nacht, a shtokfintsternish zol zi nemen, zi zol zich nisht freyen in di teg fun yor, in der tsol fun Chodeshim zol zi nisht araingein.

JOB 3:5 As for that lailah, let darkness seize upon it; let it not be joined unto the yamim of the shanah, let it not come into the number of the months.

JOB 3:6 ‏ אָט יענע נאַכט זאָל זײַן װיסט, ‏נישט קומען אין איר זאָל אַ געזאַנג. edit

JOB 3:6 ot yene nacht zol zain vist, nisht kumen in ir zol a gezang.

JOB 3:6 Hinei, let that lailah be barren; let no joyful shout come therein.

JOB 3:7 ‏ פֿלוכן זאָלן זי די װאָס שילטן דעם טאָג, ‏די װאָס זײַנען גרײט דעם לִויָתן אױפֿצוּװעקן. edit

JOB 3:7 fluchen zolen zi di vos shilten dem tog, di vos zainen greit dem lioioten oiftsvueken.

JOB 3:7 Let them curse it that curse the yom, who are ready to rouse Leviathan.

JOB 3:8 ‏ פֿינצטער זאָלן װערן אירע אָװנטשטערן, ‏זי זאָל האָפֿן אױף ליכט, און נישטאָ, ‏און נישט אָנזען די ברעמען פֿון פֿרימאָרגן. edit

JOB 3:8 fintster zolen veren ire ovntshteren, zi zol hofen oif licht, un nishto, un nisht onzen di bremen fun frimorgen.

JOB 3:8 Let the kokhavim of the dawn thereof be dark; let it look for ohr, but have none; neither let it see the dawning of the shachar,

JOB 3:9 ‏ װײַל זי האָט נישט פֿאַרשלאָסן די טירן פֿון מײַן מוטערלײַב, ‏און פֿאַרבאָרגן מאַטערניש פֿון מײַנע אױגן. edit

JOB 3:9 vail zi hot nisht farshlosen di tiren fun main muterleib, un farborgen maternish fun maine oigen.

JOB 3:9 Because it shut not up the dalatot of my motherʼs womb, nor hid amal (tzoros) from mine eyes.

JOB 3:10 ‏ פֿאַר װאָס בין איך נישט פֿון טראַכט געשטאָרבן? ‏אַרױס פֿון לײַב און פֿאַרגאַנגען? edit

JOB 3:10 far vos bin ich nisht fun tracht geshtorben? arois fun laib un fargangen?

JOB 3:10 Why did I not come to mot at birth? Why did I not perish when I came out of the beten (belly, womb) ?

JOB 3:11 ‏ אַלמַאי האָבן מיך קני צוגענומען? ‏און נאָך װאָס בריסט, איך זאָל זײגן? edit

JOB 3:11 almai hoben mich kni tsugenumen? un noch vos brist, ich zol zeigen?

JOB 3:11 Madua (why) were there birkayim to receive me? Or why the shadayim that from them I should nurse?

JOB 3:12 ‏ װאָרום איך װאָלט אַצונד געלעגן און געװען שטיל, ‏איך װאָלט געשלאָפֿן, איך װאָלט רו געהאַט דענצמאָל; edit

JOB 3:12 vorem ich volt atsund gelegen un geven shtil, ich volt geshlafen, ich volt ru gehat dentsmol;

JOB 3:12 For atah (now) I would be lying still and quiet, have slept and been at rest,

JOB 3:13 ‏ מיט מלכים און יוֹעצים פֿון דער ערד, ‏װאָס פֿאַרבױען װיסטענישן פֿאַר זיך; edit

JOB 3:13 mit Molechim un yoetsim fun der erd, vos farboien vistenishen far zich;

JOB 3:13 With melachim and yo'atzim of ha'aretz, which build ruins for themselves;

JOB 3:14 ‏ אָדער מיט שׂרָרות װאָס האָבן גאָלד, ‏װאָס פֿילן זײערע הײַזער מיט זילבער. edit

JOB 3:14 oder mit serores vos hoben gold, vos filen zeyere haizer mit zilber.

JOB 3:14 Or with sarim (princes) that had zahav, who filled their batim (houses) with kesef;

JOB 3:15 ‏ אָדער איך װאָלט גאָר נישט געװען, װי אַ באַהאַלטענער מפּיל, ‏װי קינדער װאָס האָבן דעם שײַן נישט געזען. edit

JOB 3:15 oder ich volt gor nisht geven, vi a bahaltener mapl, vi kinder vos hoben dem shain nisht gezen.

JOB 3:15 Or as a hidden stillborn — I had not been! — as olelim which never saw ohr.

JOB 3:16 ‏ דאָרט הערן אױף די רשָעים צו רודערן, ‏און דאָרט רוען די מידע אָן כּוֹח. edit

JOB 3:16 dort heren oif di reshoiem tsu ruderen, un dort ruen di mide on koiech.

JOB 3:16 There the resha'im cease from troubling; and there the weary are at rest.

JOB 3:17 ‏ אין אײנעם באַרוט זײַנען די געפֿאַנגענע, ‏זײ הערן נישט דעם קֹול פֿון אַ דריקער. edit

JOB 3:17 in einem bares zainen di gefangene, zei heren nisht dem kol fun a driker.

JOB 3:17 There the asirim (prisoners, captives) rest together; they hear not the voice of the oppressor.

JOB 3:18 ‏ קלײן און גרױס איז דאָרטן, ‏און דער קנעכט איז פֿרײַ פֿון זײַן האַר. edit

JOB 3:18 klein un grois iz dorten, un der knecht iz frai fun zain Har.

JOB 3:18 The katon and gadol are there; and the eved is free from his adon.

JOB 3:19 ‏ פֿאַר װאָס גיט ער ליכט דעם װאָס מאַטערט זיך, ‏און לעבן די פֿאַרביטערטע אין געמיט? edit

JOB 3:19 far vos git er licht dem vos matert zich, un leben di farbiterte in gemit?

JOB 3:19 Why is ohr given to him that is in misery, and chayyim unto the bitter in nefesh;

JOB 3:20 ‏ די װאָס האַרן אױפֿן טױט, און ער קומט נישט, ‏און זײ אַקערן נאָך אים מער װי נאָך אוֹצרות; edit

JOB 3:20 di vos haren oifen toit, un er kumt nisht, un zei akeren noch im mer vi noch oitseres;

JOB 3:20 Which long for mavet, but it cometh not; and dig for it more than for hidden treasures;

JOB 3:21 ‏ די װאָס װאָלטן זיך פֿרײען מיט שִׂמחה, ‏װאָס װאָלטן קװעלן, אַז זײ װאָלטן געפֿינען דעם קבֿר; edit

JOB 3:21 di vos volten zich freyen mit simcha, vos volten kvelen, az zei volten gefinen dem keyver;

JOB 3:21 Which rejoice exceedingly, and are glad, when they can find the kever?

JOB 3:22 ‏ צו דעם מאַן װאָס זײַן װעג איז פֿאַרבאָרגן, ‏און אֱלוֹהַּ האָט פֿאַרצאַמט פֿאַר אים? edit

JOB 3:22 tsu dem man vos zain veg iz farborgen, un Eloah hot fartsamt far im?

JOB 3:22 Why is ohr given to a gever whose derech is hidden, and whom Elohim hath hedged in?

JOB 3:23 ‏ װאָרום גלײַך װי מײַן ברױט קומט מײַן זיפֿצן, ‏און אַזױ װי װאַסער גיסן זיך מײַנע געשרײען. edit

JOB 3:23 vorem glaich vi main broit kumt main ziftsen, un azoi vi vaser gisen zich maine geshraien.

JOB 3:23 For my sighing cometh instead of lechem, and my groanings are poured out like the mayim.

JOB 3:24 ‏ װאָרום די אַנגסט װאָס איך האָב געאַנגסט איז מיר אָנגעקומען, ‏און װאָס איך האָב געפֿאָרכט איז מיר געשען. edit

JOB 3:24 vorem di angst vos ich hob geangst iz mir ongekumen, un vos ich hob geforcht iz mir geshen.

JOB 3:24 For the pachad (terror) which I greatly feared is come upon me, and that which I dreaded is come unto me.

JOB 3:25 ‏ איך האָב קײן שלװה און קײן רו און קײן מנוחה נישט, ‏און ציטערניש איז געקומען. edit

JOB 3:25 ich hob kein shalve un kein ru un kein menuche nisht, un tsiterenish iz gekumen.

JOB 3:25 I was not in safety, neither had I rest, neither was I quiet; and rogez (tzoros, turmoil) came.

JOB 4:1 ‏האָט געענטפֿערט אֶליפַֿז דער תֵּימָני, און האָט געזאָגט: edit

JOB 4:1 hot geentfert Eliphaz der Temani, un hot gezogt:

JOB 4:1 Then Eliphaz the Temani answered and said,

JOB 4:2 ‏אַז מע פּרוּװט אַ װאָרט צו דיר װעט דיך פֿאַרדריסן? ‏אָבער װער קען זיך אײַנהאַלטן פֿון רײד? edit

JOB 4:2 az me pruvet a vort tsu dir vet dich fardrisen? ober ver ken zich ainhalten fun reid?

JOB 4:2 If we attempt a davar with thee, wilt thou be offended? But who can withhold himself from speaking?

JOB 4:3 ‏זע, האָסט געלערנט פֿילן, ‏און שלאַפֿע הענט פֿלעגסטו שטאַרקן. edit

JOB 4:3 ze, host gelernt filen, un shlafe hent flegstu shtarken.

JOB 4:3 Hinei, thou hast instructed rabbim (many) , and thou hast strengthened the weak hands.

JOB 4:4 ‏דעם געשטרױכלטן פֿלעגן אױפֿשטעלן דײַנע רײד, ‏און געבײגטע קני פֿלעגסטו פֿעסטיקן. edit

JOB 4:4 dem geshtroichlten flegen oifshtelen daine reid, un gebeigte kni flegstu festiken.

JOB 4:4 Thy words have upheld him that was falling, and thou hast strengthened the feeble birkayim (knees) .

JOB 4:5 ‏אָבער אַצונד קומט עס צו דיר, װערסטו אָפּהענטיק, ‏עס רירט דיך אָן, און װערסט דערשראָקן. edit

JOB 4:5 ober atsund kumt es tsu dir, verstu ophentik, es rirt dich on, un verst dershroken.

JOB 4:5 But atah (now) it is come upon thee, and thou art impatient; it toucheth thee, and thou art troubled.

JOB 4:6 ‏איז נישט דײַן יִרְאַת (אלֹקים) דײַן בטחון, ‏דײַן האָפֿענונג די ערלעכקײט פֿון דײַנע װעגן? edit

JOB 4:6 iz nisht dain yiras (Elokim) dain bitochen, dain hofenung di erlechkeit fun daine vegen?

JOB 4:6 Is not this thy fear, thy confidence, thy tikveh, and the blamelessness of thy ways?

JOB 4:7 ‏דערמאָן זיך נאָר, װער איז אומשולדיק אונטערגעגאַנגען? ‏און װוּ זײַנען רעכטפֿאַרטיקע פֿאַרטיליקט געװאָרן? edit

JOB 4:7 dermon zich nor, ver iz umshuldik untergegangen? un vu zainen rechtfartiken fartilikt gevoren?

JOB 4:7 Consider now, who ever perished, being naki (innocent) ? Or where were the yesharim (upright ones) cut off?

JOB 4:8 ‏װעדליק איך האָב געזען, איז די װאָס אַקערן אומרעכט, ‏און זײען אומגליק, זײ שנײַדן עס. edit

JOB 4:8 vedlik ich hob gezen, iz di vos akeren umrecht, un zeyen umglik, zei shnaiden es.

JOB 4:8 Even as I have seen, they that plow iniquity, and sow amal (trouble) , reap the same.

JOB 4:9 ‏פֿון דעם הױך פֿון אֱלוֹהַּ גײען זײ אונטער, ‏און פֿון דעם אָטעם פֿון זײַן צאָרן װערן זײ פֿאַרלענדט. edit

JOB 4:9 fun dem hoich fun Eloah geyen zei unter, un fun dem otem fun zain tsoren veren zei farlendt.

JOB 4:9 By the neshamah (breath) of Eloah they perish, and by the ruach of His nostrils are they consumed.

JOB 4:10 ‏אַ געבריל פֿון לײב, אַ קֹול פֿון װילדלײב – ‏אָבער די צײן פֿון די יונגלײבן װערן צעבראָכן; edit

JOB 4:10 a gebril fun laib, a kol fun vildleib – ober di tsein fun di yungleiben veren tsebrachen;

JOB 4:10 The roaring of the aryeh, and the voice of the fierce lion, and the teeth of the young lions, are broken.

JOB 4:11 ‏דער אַלטער לײב גײט אױס אָן שפּײַז, ‏און די קינדער פֿון דער לײבינטע װערן צעשפּרײט. edit

JOB 4:11 der alter laib geit ois on shpaiz, un di kinder fun der leibinte veren tseshpreit.

JOB 4:11 The old lion perisheth for lack of teref (prey) , and the stout lionʼs cubs are scattered.

JOB 4:12 ‏און צו מיר פֿלעגט אַ װאָרט זיך פֿאַרגנבֿען, ‏און מײַן אױער האָט פֿאַרנומען אַ קװינט דערפֿון. edit

JOB 4:12 un tsu mir flegt a vort zich fargnven, un main oier hot farnumen a kvint derfun.

JOB 4:12 Now a davar was secretly brought to me, and mine ear received a whisper thereof.

JOB 4:13 ‏אין געדאַנקען, פֿון זעונגען פֿון דער נאַכט, ‏װען אַ טיפֿער שלאָף פֿאַלט אױף מענטשן, edit

JOB 4:13 in gedanken, fun zeungen fun der nacht, ven a tifer shlof falt oif mentshen,

JOB 4:13 In thoughts from the chezyonot lailah, when tardemah (deep sleep) falleth on anashim,

JOB 4:14 ‏האָט מיך אַ פַּחד געטראָפֿן און אַ ציטערניש, ‏און האָט אַלע מײַנע בײנער שױדערט. edit

JOB 4:14 hot mich a pachad getrofen un a tsiterenish, un hot ale maine beiner shoidert.

JOB 4:14 Pachad came upon me, and trembling, which made all my atzmot to shake.

JOB 4:15 ‏און אַ גײַסט פֿלעגט פֿאַר מײַן פּנים אַריבער; ‏קאַפּױר שטעלן פֿלעגט עס די האָר פֿון מײַן לײַב. edit

JOB 4:15 un a gaist flegt far main ponem ariber; kapoir shtelen flegt es di Har fun main laib.

JOB 4:15 Then a ruach passed before my face; the hair of my basar stood up;

JOB 4:16 ‏ער פֿלעגט שטײן, אָבער איך פֿלעג נישט דערקענען זײַן אָנבליק; ‏אַ געשטאַלט איז געװען פֿאַר מײַנע אױגן; ‏אַ שטילקײט און אַ שטים פֿלעג איך הערן: edit

JOB 4:16 er flegt shtein, ober ich fleg nisht derkenen zain onblik; a geshtalt iz geven far maine oigen; a shtilkeit un a Sheetim fleg ich heren:

JOB 4:16 It stood still, but I could not discern the appearance thereof; a temunah (form) was before mine eyes, there was silence, and I heard a voice, saying,

JOB 4:17 ‏קען אַ מענטש פֿאַר אֱלוֹהַּ זײַן גערעכט? ‏צי קען פֿאַר זײַן באַשעפֿער רײן זײַן אַ מאַן? edit

JOB 4:17 ken a mentsh far Eloah zain gerecht? tsi ken far zain Bashefer rein zain a man?

JOB 4:17 Shall enosh (mortal man) be seen as righteous by Eloah? Shall a man be tahor before his Maker?

JOB 4:18 ‏זע, אין זײַנע קנעכט גלױבט ער נישט, ‏און אין זײַנע מלאָכים מערקט ער אַ פֿאַרזע, edit

JOB 4:18 ze, in zaine knecht gloibt er nisht, un in zaine malachim merkt er a farze,

JOB 4:18 Behold, He puts no trust in His avadim, and His malachim (angels) He charged with toholah (error) .

JOB 4:19 ‏הײַנט װי שױן די װױנער אין הײַזער פֿון לײם, ‏װאָס זײער גרונט איז אין שטױב? ‏מע צעדריקט {דכא} ‏ זײ גלײַך װי אַ מאָיל. edit

JOB 4:19 haint vi shoin di voiner in haizer fun leim, vos zeyer grunt iz in shtoib? me tsedrikt zei glaich vi a moil.

JOB 4:19 How much more them that dwell in batim (houses) of clay, whose yesod (foundation, origin) is in the dust, which are crushed like the moth?

JOB 4:20 ‏צװישן מאָרגן און אָװנט װערן זײ צעשטױסן, ‏אומגעמערקט גײען זײ אונטער אױף אײביק. edit

JOB 4:20 tsvishen morgen un ovent veren zei tseshtoisen, umgemerkt geyen zei unter oif eibik.

JOB 4:20 They are destroyed from boker to erev; they perish forever without any regarding it.

JOB 4:21 ‏פֿאַר װאָר, אָפּגעריסן װערט זײער געצעלטשטריק בײַ זײ, ‏זײ שטאַרבן, און אָן חכמה. edit

JOB 4:21 far vor, opgerisen vert zeyer getseltshtrik bai zei, zei shtarben, un on chochme.

JOB 4:21 Is not the cord of their tent which is in them pulled up? They die, even without chochmah (wisdom) .

JOB 5:1 ‏רוף אַקאָרשט, איז דאָ װער זאָל דיר ענטפֿערן? ‏און צו װעמען פֿון די הײליקע װעסטו זיך קערן? edit

JOB 5:1 ruf akorsht, iz do ver zol dir entferen? un tsu vemen fun di heilike vestu zich keren?

JOB 5:1 Call now, if there be any that will answer thee, and to which of the Kedoshim (holy ones) wilt thou turn?

JOB 5:2 ‏װאָרום דעם נאַרן הרגעט דער כּעס, ‏און דעם נישט קלוגן טײט די קנאה. edit

JOB 5:2 vorem dem naren harget der kaas, un dem nisht klugen teit di kine.

JOB 5:2 For ka'as (anger) killeth the foolish man, and kinah (envy) slayeth the simple one.

JOB 5:3 ‏זע איך אַ נאַרן אײַנגעװאָרצלט, ‏רוף איך תּיכּף זײַן װױנונג פֿאַרשאָלטן. edit

JOB 5:3 ze ich a naren aingevortslt, ruf ich tikf zain voinung farsholten .

JOB 5:3 I have seen the fool taking shoresh (root) , but suddenly I cursed his habitation.

JOB 5:4 ‏זײַנע קינדער װעלן װײַט זײַן פֿון הילף, ‏און זײ װעלן צעדריקט {דכא} ‏ װערן אין טױער, ‏און קײנער װעט נישט מציל זײַן. edit

JOB 5:4 zaine kinder velen vait zain fun hilf, un zei velen tsedrikt veren in toier, un keiner vet nisht matsl zain.

JOB 5:4 His banim are far from yesha (safety, salvation) , and they are crushed in the sha'ar (gate, before the public) , neither is there any to deliver them.

JOB 5:5 ‏װאָרום זײַן שניט װעט דער הונגעריקער אױפֿעסן, ‏און ביז פֿון די דערנער װעט ער עס אַװעקנעמען; ‏און אײַנשלינגען װעט די נעץ זײער פֿאַרמעג. edit

JOB 5:5 vorem zain shnit vet der hungeriker oifesen, un biz fun di derner vet er es aveknemen; un ainshlingen vet di nets zeyer farmeg.

JOB 5:5 Whose katzir (harvest) the hungry eateth up, and taketh it even from among of the tzinnim (thorns) , and the intriguer pants after their wealth.

JOB 5:6 ‏פֿאַר װאָר, נישט פֿון שטױב קומט אַרױס אומגליק, ‏און נישט פֿון דער ערד שפּראָצט מאַטערניש. edit

JOB 5:6 far vor, nisht fun shtoib kumt arois umglik, un nisht fun der erd shprotst maternish.

JOB 5:6 Although affliction springeth not forth of the aphar (dust) , neither doth amal (trouble, tzoros) sprout out of the adamah;

JOB 5:7 ‏נײַערט אַ מענטש איז צו מאַטערניש געבאָרן; ‏אַזױ װי פֿונקען פֿליִען אַרױף. edit

JOB 5:7 naiert a mentsh iz tsu maternish geboren; azoi vi funken flien aroifblikendik.

JOB 5:7 Yet adam is born unto amal (trouble, tzoros) , even as sparks fly upward.

JOB 5:8 ‏אָבער איך װאָלט געזוכט אֵל, ‏און צו אלֹקים װאָלט איך געשטעלט מײַן טענה; edit

JOB 5:8 ober ich volt gezucht El, un tsu Elokim volt ich geshtelt main taine;

JOB 5:8 I would seek El (G-d) , and before Elohim would I lay my cause;

JOB 5:9 ‏דער װאָס טוט גרױסע זאַכן נישט צו דערפֿאָרשן, ‏װוּנדער אַזש אָן אַ צאָל; edit

JOB 5:9 der vos tut groise zachen nisht tsu derforshen, vunder azh on a tsol;

JOB 5:9 Who doeth gedolot unsearchable, marvellous things without mispar;

JOB 5:10 ‏דער װאָס גיט רעגן אױפֿן געזיכט פֿון דער ערד, ‏און שיקט װאַסער אױפֿן געזיכט פֿון די פֿעלדער; edit

JOB 5:10 der vos git regen oifen gezicht fun der erd, un shikt vaser oifen gezicht fun di felder;

JOB 5:10 Who giveth matar upon eretz, and sendeth mayim upon the fields;

JOB 5:11 ‏ער שטעלט די נידעריקע אין דער הײך, ‏און די פֿינצטערע װערן דערהױבן דורך הילף. edit

JOB 5:11 er shtelt di niderike in der heich, un di fintstere veren derhoiben durch hilf.

JOB 5:11 To set up on high those that be the shefalim (the lowly ones) ; that those which mourn may be exalted to safety,

JOB 5:12 ‏ער פֿאַרשטערט די מחשבֿות פֿון די ליסטיקע, ‏אַז זײערע הענט זאָלן נישט אױפֿטאָן ממשות. edit

JOB 5:12 er farshtert di machshoves fun di listike, az zeyere hent zolen nisht oifton memshes.

JOB 5:12 Thwarting the machshevot of the arumim (crafty ones) , so that their hands cannot accomplish tushiyyah (success) .

JOB 5:13 ‏ער פֿאַנגט קלוגע אין זײער ליסטיקײט, ‏און די עצה פֿון די פֿאַרשפּיצטע װערט צעטומלט. edit

JOB 5:13 er fangt kluge in zeyer listikeit, un di eitse fun di farshpitste vert tsetumlt.

JOB 5:13 He taketh the chachamim in their own arum (craftiness) , and the etzah of the wily is swiftly swept away.

JOB 5:14 ‏בײַ טאָג באַגעגענען זײ פֿינצטערניש, ‏און אַזױ װי בײַ נאַכט טאַפּן זײ אין מיטן טאָג. edit

JOB 5:14 bai tog bagegenen zei fintsternish, un azoi vi bai nacht tapen zei in miten tog.

JOB 5:14 They meet with choshech in the daytime, and grope in the noonday as in the lailah,

JOB 5:15 ‏און ער העלפֿט פֿון דער שװערד – פֿון זײער מױל, ‏און פֿון דעם שטאַרקנס האַנט דעם אבֿיון. edit

JOB 5:15 un er helft fun der shverd – fun zeyer moil, un fun dem shtarkns hant dem evyen.

JOB 5:15 But He saveth the needy from the cherev of their mouth, and from the yad chazak.

JOB 5:16 ‏און דער אָרימאַן קריגט האָפֿענונג, ‏און אומגערעכטיקײט מאַכט צו איר מױל. edit

JOB 5:16 un der oriman krigt hofenung, un umgerechtikeit macht tsu ir moil.

JOB 5:16 So the poor hath tikveh, and olatah (perversity, wickedness) stoppeth her mouth.

JOB 5:17 ‏זע, װױל איז דעם מענטשן װאָס אֱלוֹהַּ שטראָפֿט אים, ‏און דעם מוסר ‏ פֿון (אֵל) שַדַי זאָלסטו נישט פֿאַראַכטן. edit

JOB 5:17 ze, voil iz dem mentshen vos Eloah shtroft im, un dem musar fun (El) Shaddai zolstu nisht farachten.

JOB 5:17 Hinei, ashrei is the enosh whom Eloah correcteth; therefore despise not thou the musar (chastening) of Shaddai;

JOB 5:18 ‏װאָרום ער מאַכט װײ טאָן, און ער פֿאַרבינדט, ‏ער פֿאַרװוּנדט, און זײַנע הענט טאָן עס װידער הײלן {רפא} ‏. edit

JOB 5:18 vorem er macht vei ton, un er farbindt, er farvundt, un zaine hent ton es vider heilen .

JOB 5:18 For He woundeth, and bindeth up; He injureth, and His yadayim (hands) heal.

JOB 5:19 ‏אין זעקס צרות װעט ער דיך מציל זײַן, ‏און אין זיבן װעט דיך נישט אָנרירן קײן בײז. edit

JOB 5:19 in zeks tsores vet er dich matsl zain, un in ziben vet dich nisht onriren kein beiz.

JOB 5:19 He shall deliver thee in shesh tzoros; yea, in shivah there shall no rah touch thee.

JOB 5:20 ‏אין הונגער װעט ער דיך אױסלײזן פֿון טױט, ‏און אין מלחמה פֿון דער מאַכט פֿון שװערד. edit

JOB 5:20 in hunger vet er dich oisleizen fun toit, un in milchome fun der macht fun shverd.

JOB 5:20 In ra'av (famine) He shall redeem thee from mavet; and in milchamah from the power of the cherev.

JOB 5:21 ‏פֿאַר דער רוט פֿון דער צונג װעסטו זײַן פֿאַרבאָרגן, ‏און װעסט נישט מורא האָבן פֿאַר פֿאַרװיסטונג, אַז זי קומט. edit

JOB 5:21 far der rut fun der tsung vestu zain farborgen, un vest nisht moire hoben far farvistung, az zi kumt.

JOB 5:21 Thou shalt be hid from the scourge of the leshon, neither shalt thou be afraid of destruction when it cometh.

JOB 5:22 ‏פֿון פֿאַרװיסטונג און פֿון הונגער װעסטו לאַכן, ‏און פֿאַר די חיות פֿון דער ערד װעסטו נישט מורא האָבן. edit

JOB 5:22 fun farvistung un fun hunger vestu lachen, un far di chayes fun der erd vestu nisht moire hoben.

JOB 5:22 At destruction and famine thou shalt laugh; neither shalt thou be afraid of the chayyat ha'aretz.

JOB 5:23 ‏װאָרום מיט די שטײנער פֿון פֿעלד װעט זײַן דײַן בְּרִית, ‏און די חיה פֿון פֿעלד װעט זײַן שלום מיט דיר. edit

JOB 5:23 vorem mit di shteiner fun feld vet zain dain bris, un di chaye fun feld vet zain sholem mit dir.

JOB 5:23 For thou shalt be in league with the avanim of the sadeh, and the chayyat sadeh shall be hashelemah (at peace) with thee.

JOB 5:24 ‏און װעסט װיסן אַז דײַן געצעלט איז בשלום, ‏און װעסט נאָכזען דײַן װױנונג, און בײַ דיר װעט נישט פֿעלן. edit

JOB 5:24 un vest visen az dain getselt iz besholem, un vest nochzen dain voinung, un bai dir vet nisht felen.

JOB 5:24 And thou shalt know that shalom shall be thy ohel; and thou shalt visit thy habitation, and find nothing wanting.

JOB 5:25 ‏און װעסט װיסן אַז דײַן זאָמען װעט זײַן פֿיל, ‏און דײַנע שפּראָצונגען װי גראָז פֿון דער ערד. edit

JOB 5:25 un vest visen az dain zomen vet zain fil, un daine shprotsungen vi groz fun der erd.

JOB 5:25 Thou shalt know also that thy zera shall be rav, and thine offspring as the esev ha'aretz.

JOB 5:26 ‏װעסט קומען אין פֿולער עלטער צום קבֿר, ‏װי אַ סטױג קומט אַרײַן אין זײַן צײַט. edit

JOB 5:26 vest kumen in fuler elter tsum keyver, vi a stoig kumt arain in zain tsait.

JOB 5:26 Thou shalt come to thy kever in a ripe age, like a shock of grain cometh in its season.

JOB 5:27 ‏זע, דאָס האָבן מיר אױסגעפֿאָרשט, אַזױ איז דאָס, ‏הער עס צו, און דו מערק דיר. edit

JOB 5:27 ze, dos hoben mir oisgeforsht, azoi iz dos, her es tsu, un du merk dir.

JOB 5:27 Hinei zot, this we have searched out, so it is; hear it, and apply thou it for thy good.

JOB 6:1 ‏האָט געענטפֿערט אִיובֿ, און האָט געזאָגט: edit

JOB 6:1 hot geentfert Iyov, un hot gezogt:

JOB 6:1 But Iyov answered and said,

JOB 6:2 ‏װען געװױגן זאָל געװױגן װערן מײַן כּעס, ‏און מײַן בראָך װאָלט מען נעמען אױפֿן װאָגשאָל באַגלײַך! edit

JOB 6:2 ven gevoigen zol gevoigen veren main kaas, un main broch volt men nemen oifen vagshal baglaich!

JOB 6:2 Oh that my ka'as (vexation) were throughly weighed, and my calamity laid in the scales together!

JOB 6:3 ‏װאָרום שװערער פֿון דעם זאַמד פֿון ימען װאָלט עס זײַן אַצונד; ‏דערום זײַנען מײַנע װערטער צעמישט. edit

JOB 6:3 vorem shverer fun dem zamd fun yemen volt es zain atsund; derum zainen maine verter tsemisht.

JOB 6:3 For now it would be heavier than the chol of the seas; therefore my words are impetuous.

JOB 6:4 ‏װאָרום אין מיר זײַנען די פֿײַלן פֿון (אֵל) שַדַי, ‏װאָס זײער גיפֿט טרינקט מײַן רוּחַ; ‏שרעקענישן פֿון אֱלוֹהַּ שטעלן זיך אױס קעגן מיר. edit

JOB 6:4 vorem in mir zainen di failen fun (El) Shaddai, vos zeyer gift trinkt main ruach; shrekenishen fun Eloah shtelen zich ois kegen mir.

JOB 6:4 For the khitzim (arrows) of Shaddai are in me, the poison whereof drinketh my ruach; the terrors of Eloah do set themselves in array against me.

JOB 6:5 ‏שרײַט דען אַ װאַלדאײזל אױף גראָז? ‏צי מרוקעט אַן אָקס אױף זײַן פֿוטער? edit

JOB 6:5 shrait den a valdeizl oif groz? tsi meruket an oks oif zain futer?

JOB 6:5 Doth the pereh (wild donkey) bray when he hath desheh? Or loweth the ox over his fodder?

JOB 6:6 ‏װערט אומבאַטעַמטס געגעסן אָן זאַלץ? ‏צי איז דאָ אַ טעם אין דאָס װײַסל פֿון אַײ? edit

JOB 6:6 vert umbateamts gegesen on zalts? tsi iz do a tem in dos vaisl fun ei?

JOB 6:6 Can that which is tasteless be eaten without melach? Or is there any taste in the white of an egg?

JOB 6:7 ‏װאָס מײַן זעל האָט נישט געװאָלט אָנרירן, ‏דאָס זײַנען די צושפּײַזן פֿון מײַן ברױט. edit

JOB 6:7 vos main zel hot nisht gevolt onriren, dos zainen di tsushpaizen fun main broit.

JOB 6:7 The things that my nefesh refused to touch are like my loathsome lechem.

JOB 6:8 ‏הלװאַי קומט אָן מײַן פֿאַרלאַנג, ‏און מײַן האָפֿענונג גיט אֱלוֹהַּ! edit

JOB 6:8 halevay kumt on main farlang, un main hofenung git Eloah!

JOB 6:8 Who will grant that I might have my she'elah (request) ; oh that Eloah would grant me my tikveh!

JOB 6:9 ‏און אֱלוֹהַּ װיליקט אײַן און צעדריקט {דכא} ‏ מיך, ‏לאָזט לױז זײַן האַנט און דערענדיקט מיך! edit

JOB 6:9 un Eloah vilikt ain un tsedrikt mich, lozt loiz zain hant un derendikt mich!

JOB 6:9 Even that it would please Eloah to crush me; that He would let loose His yad, and cut me off!

JOB 6:10 ‏װאָלט דאָס נאָך געװען מײַן נחמה, ‏און איך װאָלט געטאַנצט אין יסורים; ‏זאָל ער זײַן אומדערבאַרימדיק; ‏הגם איך האָב נישט געלײקנט ‏אָן די װערטער פֿון הײליקן. edit

JOB 6:10 volt dos noch geven main nechome, un ich volt getonst in yesurim; zol er zain umderbarimdik; hagam ich hob nisht geleiknt on di verter fun heiliken.

JOB 6:10 Then should I yet have nechamah (consolation) ; yea, I would exult in chilah (pain) ; let him not spare; for I have not concealed the imrei Kadosh (words of the Holy One) .

JOB 6:11 ‏װאָס איז מײַן כּוֹח, אַז איך זאָל האָפֿן? ‏און װאָס מײַן סוף, אַז איך זאָל אײַנהאַלטן מײַן געמיט? edit

JOB 6:11 vos iz main koiech, az ich zol hofen? un vos main sof, az ich zol ainhalten main gemit?

JOB 6:11 What is my koach, that I should wait? And what is mine end, that I should make patient my nefesh?

JOB 6:12 ‏איז דער כּוֹח פֿון שטײנער מײַן כּוֹח? ‏איז מײַן לײַב פֿון קופּער? edit

JOB 6:12 iz der koiech fun shteiner main koiech? iz main laib fun kuper?

JOB 6:12 Is my koach the koach of avanim? Or is my basar bronze?

JOB 6:13 ‏איז דען פֿאַר מיר קײן הילף נישטאָ, ‏און אַן עצה איז פֿאַרשטױסן פֿון מיר? edit

JOB 6:13 iz den far mir kein hilf nishto, un an eitse iz farshtoisen fun mir?

JOB 6:13 Is it that my help is not within me? And is tushiyyah (success) driven from me?

JOB 6:14 ‏דעם װאָס גײט אײַן קומט רַחמָנות פֿון זײַן חבֿר, ‏אַפֿילו ער פֿאַרלאָזט די מורא פֿאַרן (אֵל) שַדַי. edit

JOB 6:14 dem vos geit ain kumt rachmones fun zain chever, afile er farlozt di moire faran (El) Shaddai.

JOB 6:14 To him that is afflicted, chesed should be shown from his friend; otherwise, he forsaketh the fear of Shaddai.

JOB 6:15 ‏מײַנע ברידער האָבן געפֿעלשט װי אַ טײַך, ‏װי דער שטראָם פֿון טײַכן װאָס גײען אַװעק, edit

JOB 6:15 maine brider hoben gefelsht vi a taich, vi der shtrom fun taichen vos geyen avek,

JOB 6:15 Achai (my brethren) have dealt deceitfully as a wadi, and as the torrents of wadis they vanish away;

JOB 6:16 ‏װאָס זײַנען טונקל פֿון אײַז – ‏אױף זײ באַהאַלט זיך דער שנײ. edit

JOB 6:16 vos zainen tunkel fun aiz – oif zei bahalt zich der shnei.

JOB 6:16 Which are blackish muddy by reason of the kerakh (ice) , and wherein the sheleg (snow) is melted.

JOB 6:17 ‏בעת זײ װערן צעװאַרעמט, װערן זײ פֿאַרשװוּנדן, ‏װי עס װערט הײס, צעגײען זײ פֿון זײער אָרט. edit

JOB 6:17 beis zei veren tsevaremt, veren zei farshvunden, vi es vert heis, tsegeyen zei fun zeyer ort.

JOB 6:17 What season they become warm, they vanish; when it is hot, they disappear from their makom.

JOB 6:18 ‏עס דרײען זיך די װעגן פֿון זײער װאַנדער, ‏זײ פֿאַרגײען אין נישט און װערן פֿאַרלאָרן. edit

JOB 6:18 es dreyen zich di vegen fun zeyer vander, zei fargeyen in nisht un veren farloren.

JOB 6:18 The paths of their derech wind about; they go up to tohu, and perish.

JOB 6:19 ‏די קאַראַװאַנען פֿון תֵּימאָ האָבן אױסגעקוקט, ‏די מחנות פֿון שבֿאָ האָבן געהאָפֿט אױף זײ, edit

JOB 6:19 di karavanen fun Tema hoben oisgekukt, di machnus fun Sheva hoben gehoft oif zei,

JOB 6:19 The caravans of Tema looked for them; the halichot (traveling companies) of Sheva hoped for them.

JOB 6:20 ‏אָבער זײ האָבן זיך געשעמט װאָס זײ האָבן זיך פֿאַרזיכערט, ‏זײ זײַנען אָנגעקומען ביז אַהין און אין שאַנד געבליבן. edit

JOB 6:20 ober zei hoben zich geshemt vos zei hoben zich farzichert, zei zainen ongekumen biz ahin un in shand gebliben.

JOB 6:20 They were disappointed because of their bitachon; they come there and are confounded.

JOB 6:21 ‏פֿאַר װאָר, אַצונד זײַט איר מיט אים, ‏איר האָט דערזען דעם בראָך, און זיך דערשראָקן. edit

JOB 6:21 far vor, atsund zait ir mit im, ir hot derzen dem broch, un zich dershroken.

JOB 6:21 For now ye are become such; ye see my chatat (casting down) , and are afraid.

JOB 6:22 ‏האָב איך דען געזאָגט: גיט מיר װאָס, ‏און פֿון אײַער פֿאַרמעג שענקט פֿאַר מיר? edit

JOB 6:22 hob ich den gezogt: git mir vos, un fun aier farmeg shenkt far mir?

JOB 6:22 Did I say, Bring unto me? Or, Give a present for me of your ko'ach (power, wealth) ?

JOB 6:23 ‏אָדער: מאַכט מיך אַנטרינען פֿון שׂונאס האַנט, ‏און פֿון דער האַנט פֿון געװאַלטטוער זאָלט איר מיך אױסלײזן? edit

JOB 6:23 oder: macht mich antrinen fun suns hant, un fun der hant fun gevalttuer zolt ir mich oisleizen?

JOB 6:23 Or, Deliver me from the yad tzar (hand of the enemy, oppressor) ? Or, Redeem me with a ransom from the yad of the tyrants?

JOB 6:24 ‏לערנט מיך, און איך װעל שװײַגן, ‏און װאָס איך האָב פֿאַרזען, גיט מיר צו פֿאַרשטײן. edit

JOB 6:24 lernt mich, un ich vel shvaigen, un vos ich hob farzen, git mir tsu farshtein.

JOB 6:24 Teach me, and I will hold my tongue, and cause me to have binah wherein I have erred.

JOB 6:25 ‏װי שטאַרק זײַנען ריכטיקע װערטער! ‏אָבער װאָס באַװײַזט דאָס באַװײַזן פֿון אײַך? edit

JOB 6:25 vi shtark zainen richtike verter! ober vos bavaizt dos bavaizen fun aich?

JOB 6:25 How forcible are the imrei yosher (words of rectitude) ! But what doth your hokhiach (reproof) reprove?

JOB 6:26 ‏רעכנט איר װערטער פֿאַר אַ באַװײַז, ‏און פֿאַר װינט די רײד פֿון פֿאַרצװײפֿלטן? edit

JOB 6:26 rechent ir verter far a bavaiz, un far vint di reid fun fartsveiflten?

JOB 6:26 Do ye think to reprove words? The words of one in despair, which are as ruach?

JOB 6:27 ‏אַפֿילו אױף אַ יתום װאָלט איר גורל װאַרפֿן, ‏און איר װאָלט גראָבן אױף אײַער חבֿר. edit

JOB 6:27 afile oif a yetum volt ir goral vorfen, un ir volt groben oif aier chever.

JOB 6:27 Yea, ye cast lots for the yatom, and over your friend ye barter.

JOB 6:28 ‏און אַצונד באַװיליקט, קערט אײַך צו מיר; ‏און צי װעל איך אײַך אין פּנים אַ ליגן זאָגן? edit

JOB 6:28 un atsund bavilikt, kert aich tsu mir; un tsi vel ich aich in ponem a ligen zogen?

JOB 6:28 Now therefore be pleased to look upon me; for it is evident unto you if in me there is kazav (falsity) .

JOB 6:29 ‏קערט אײַך אום, איך בעט אײַך, זאָל קײן עװלה נישט געשען, ‏יאָ, קערט אײַך װידער אום, איך בין גערעכט דערין. edit

JOB 6:29 kert aich um, ich bet aich, zol kein avle nisht geshen, yo, kert aich vider um, ich bin gerecht derin.

JOB 6:29 Turn, now, let there be no iniquity; yea, turn again; at issue is my tzedek (righteousness) .

JOB 6:30 ‏איז אין מײַן צונג דאָ אומרעכט? ‏צי שפּירט נישט מײַן גומען פֿאַרברעכן? edit

JOB 6:30 iz in main tsung do umrecht? tsi shpirt nisht main gumen farbrechen?

JOB 6:30 Is there iniquity on my leshon? Cannot my palate discern havvot (perverse things) ?

JOB 7:1 ‏פֿאַר װאָר, דינסטצײַט האָט דער מענטש אױף דער ערד, ‏און װי טעג פֿון אַ געדונגענעם זײַנען זײַנע טעג. edit

JOB 7:1 far vor, dinsttsait hot der mentsh oif der erd, un vi teg fun a gedungenem zainen zaine teg.

JOB 7:1 Is there not a tzava (forced hard service in the army) to enosh (man) upon earth? Are not his days also like the yamim of a sachir (hired laborer) ?

JOB 7:2 ‏װי אַ קנעכט װאָס שמאַכט נאָך שאָטן, ‏און װי אַ געדונגענער װאָס האַרט אױף זײַן לױן, edit

JOB 7:2 vi a knecht vos shmacht noch shoten, un vi a gedungener vos hart oif zain loin,

JOB 7:2 As an eved earnestly longeth for tzel (shade) , and as a sachir waiteth for the wage of his work,

JOB 7:3 ‏אַזױ האָב איך מיר צוגעטײלט געקריגן חדשים פֿון אומגליק, ‏און נעכט פֿון מאַטערניש האָט מען מיר צוגעצײלט. edit

JOB 7:3 azoi hob ich mir tsugeteilt gekrigen Chodeshim fun umglik, un necht fun maternish hot men mir tsugetseilt.

JOB 7:3 So am I made to possess months of shav (vanity, futility) , and lailot amal (nights of weariness) are appointed to me.

JOB 7:4 ‏אַז איך לײג זיך, זאָג איך: װען װעל איך אױפֿשטײן? ‏און די נאַכט ציט זיך, און איך װער זאַט מיט װאַרפֿעניש ביזן פֿרימאָרגן. edit

JOB 7:4 az ich leig zich, zog ich: ven vel ich oifshtein? un di nacht tsit zich, un ich ver zat mit varfenish bizen frimorgen.

JOB 7:4 When I lie down, I say, Mosai (how long) till I arise? But the erev drags on, and I am full of tossings to and fro unto dawn.

JOB 7:5 ‏מײַן לײַב איז באַקלײדט מיט װערים און שטיקער ערד, ‏מײַן הױט פּלאַצט און װערט צעקראָכן. edit

JOB 7:5 main laib iz bakleidt mit verim un shtiker erd, main hoit platst un vert tsekrochen.

JOB 7:5 My basar is clothed with worm and clod of aphar; my ohr (skin) is broken, and become loathsome.

JOB 7:6 ‏מײַנע טעג זײַנען פֿלינקער פֿון אַ װעבשיפֿל, ‏און װערן פֿאַרלענדט אָן אַ האָפֿענונג. edit

JOB 7:6 maine teg zainen flinker fun a vebshifl, un veren farlendt on a hofenung.

JOB 7:6 My yamim are swifter than a weaverʼs shuttle, and are spent without tikveh.

JOB 7:7 ‏געדענק, אַז אַ הױך איז מײַן לעבן, ‏מײַן אױג װעט נישט אָנזען מער גוטס. edit

JOB 7:7 gedenk, az a hoich iz main leben, main oig vet nisht onzen mer guts.

JOB 7:7 O remember that my life is ruach (wind) ; mine eye shall no more see tov.

JOB 7:8 ‏מיך װעט מער נישט אָנקוקן דאָס אױג פֿון מײַן זעער, ‏דײַנע אױגן זײַנען אױף מיר, און שױן בין איך נישטאָ. edit

JOB 7:8 mich vet mer nisht onkuken dos oig fun main zeer, daine oigen zainen oif mir, un shoin bin ich nishto.

JOB 7:8 The ayin (eye) of him that hath seen me shall see me no longer; thine eyes are upon me, and I am no more.

JOB 7:9 ‏פֿאַרלענדט װערט אַ װאָלקן און פֿאַרגײט, ‏אַזױ דער װאָס נידערט אין שְׁאֹול, װעט נישט אַרױפֿקומען. edit

JOB 7:9 farlendt vert a volken un fargeit, azoi der vos nidert in Sheol, vet nisht aroifkumen.

JOB 7:9 Like the anan that fades and vanisheth away, so he that goeth down to Sheol shall come up no more.

JOB 7:10 ‏ער װעט זיך מער נישט אומקערן אין זײַן הױז, ‏און זײַן אָרט װעט אים מער נישט קענען. edit

JOB 7:10 er vet zich mer nisht umkeren in zain hoiz, un zain ort vet im mer nisht kenen.

JOB 7:10 He shall return no more to his bais, neither shall his makom know him any more.

JOB 7:11 ‏דערימעך װעל איך נישט פֿאַרמײַדן מײַן מױל, ‏איך װעל רעדן אין דער קלעמעניש פֿון מײַן געמיט, ‏איך װעל קלאָגן אין דער ביטערקײט פֿון מײַן זעל {נפֿש}. edit

JOB 7:11 derimech vel ich nisht farmaiden main moil, ich vel reden in der klemenish fun main gemit, ich vel klogen in der biterkeit fun main zel.

JOB 7:11 Therefore I will not curb my mouth; I will speak in the anguish of my ruach; I will complain in the mar (bitterness) of my nefesh.

JOB 7:12 ‏בין איך אַ ים, אָדער אַ ים-חיה, ‏װאָס דו שטעלסט אַ װאַך איבער מיר? edit

JOB 7:12 bin ich a yam, oder a yam-chaye, vos du shtelst a vach iber mir?

JOB 7:12 Am I a yam, or a tannin (monster of the yam [sea]) , that Thou settest a mishmar (guard watch) over me?

JOB 7:13 ‏אַז איך זאָג: מײַן בעט װעט מיך טרײסטן, ‏מײַן געלעגער װעט מיטטראָגן מײַן קלאָג, edit

JOB 7:13 az ich zog: main bet vet mich treisten, main geleger vet mittrogen main klog,

JOB 7:13 When I say, My bed shall give me nachamah (comfort) , my couch shall ease my complaint,

JOB 7:14 ‏שרעקסטו מיך מיט חלומות, ‏און מיט זעונגען גרױלסטו מיך. edit

JOB 7:14 shrekstu mich mit chaloimes, un mit zeungen groilstu mich.

JOB 7:14 Then Thou frightenest me with chalomot (dreams) , and terrifiest me through chezyonot (visions) ,

JOB 7:15 ‏און מײַן זעל װיל בעסער דערװאַרגעניש, ‏טױט, אײדער די דאָזיקע בײנער מײַנע. edit

JOB 7:15 un main zel vil beser dervargenish, toit, eider di dozike beiner maine.

JOB 7:15 So that my nefesh chooseth machanak (strangling) and mavet (death) rather than this skeleton.

JOB 7:16 ‏מיר איז נימאס; איך װעל אײביק נישט לעבן, ‏לאָז אָפּ פֿון מיר, װאָרום אַ הױך זײַנען מײַנע טעג. edit

JOB 7:16 mir iz nims; ich vel eibik nisht leben, loz op fun mir, vorem a hoich zainen maine teg.

JOB 7:16 I loathe it; I would not live l'olam, let me alone; for my yamim are hevel (vanity, meaningless) .

JOB 7:17 ‏װאָס איז דער מענטש, אַז דו זאָלסט אים גרײסן, ‏און אַז דו זאָלסט לײגן אױף אים דײַן האַרץ, edit

JOB 7:17 vos iz der mentsh, az du zolst im greisen, un az du zolst leigen oif im dain harts,

JOB 7:17 What is enosh (man) , that Thou shouldest make much of him? And that Thou shouldest set Thine lev upon him?

JOB 7:18 ‏און אים דערמאָנען אַלע פֿרימאָרגן, ‏אַלע רגע אים פּרוּװן? edit

JOB 7:18 un im dermonen ale frimorgen, ale rege im pruven?

JOB 7:18 And that Thou shouldest visit him every boker, and try him every moment?

JOB 7:19 ‏װי לאַנג װעסטו זיך נישט אָפּקערן פֿון מיר? ‏מיך נישט אָפּלאָזן ביז איך שלינג אַראָפּ מײַן שפּײַעכץ? edit

JOB 7:19 vi lang vestu zich nisht opkeren fun mir? mich nisht oplozen biz ich shling arop main shpaiechts?

JOB 7:19 How long dost Thou not look away from me? Nor let me alone till I swallow down my rok (spittle) ?

JOB 7:20 ‏אַז איך זינדיק, ‏װאָס טו איך דיר, היטער פֿון דעם מענטשן? ‏פֿאַר װאָס האָסטו מיך געמאַכט פֿאַר דײַן צילברעט, ‏אַז איך בין געװאָרן זיך אַלײן צו לאַסט? edit

JOB 7:20 az ich zindik, vos tu ich dir, hiter fun dem mentshen? far vos hostu mich gemacht far dain tsilbret, az ich bin gevoren zich alein tsu last?

JOB 7:20 Chatati (I have sinned) ; what shall I do unto Thee, O Thou Notzer HaAdam (Observer of men) ? Why hast Thou set me as a mifgah (mark, target, something to be hit) to Thee, so that I am a massa (burden) to Thee?

JOB 7:21 ‏און װאָס פֿאַרגיסטו נישט מײַן פֿאַרברעך, ‏און טוסט נישט אָפּ מײַן זינד? ‏װאָרום אַצונד װעל איך ליגן אין שטױב, ‏און װעסט מיך זוכן, און איך װעל נישט זײַן. edit

JOB 7:21 un vos fargistu nisht main farbrech, un tust nisht op main zind? vorem atsund vel ich ligen in shtoib, un vest mich zuchen, un ich vel nisht zain.

JOB 7:21 And why dost Thou not pardon my peysha (transgression) , and take away my avon (iniquity) ? For now shall I sleep in the aphar; and Thou shalt search for me, but I shall be no more.

JOB 8:1 ‏האָט געענטפֿערט בִלדַד דער שוחי, און האָט געזאָגט: edit

JOB 8:1 hot geentfert Bildad der Shuchi, un hot gezogt:

JOB 8:1 Then answered Bildad the Shuchi, and said,

JOB 8:2 ‏ביז װאַנען װעסטו רעדן דאָס דאָזיקע, ‏און װי אַ שטאַרקער װינט װעלן זײַן די װערטער פֿון דײַן מױל? edit

JOB 8:2 biz vanen vestu reden dos dozike, un vi a shtarker vint velen zain di verter fun dain moil?

JOB 8:2 How long wilt thou speak these things? And how long shall the words of thy mouth be like a raging ruach (wind) ?

JOB 8:3 ‏װעט דען אֵל פֿאַרדרײען דעם משפּט? ‏און װעט (אֵל) שַדַי פֿאַרדרײען די גערעכטיקײט? edit

JOB 8:3 vet den El fardreyen dem mishpot? un vet (El) Shaddai fardreyen di gerechtikeit?

JOB 8:3 Doth El pervert mishpat (justice) ? Or doth Shaddai pervert tzedek?

JOB 8:4 ‏אַז דײַנע קינדער האָבן געזינדיקט צו אים, ‏האָט ער זײ אַװעקגעשיקט פֿאַר זײער פֿאַרברעך. edit

JOB 8:4 az daine kinder hoben gezindikt tsu im, hot er zei avekgeshikt far zeyer farbrech.

JOB 8:4 If thy banim have sinned against Him, and He have cast them away for their peysha (transgression) ;

JOB 8:5 ‏אַז דו װאָלסט זוכן אֵל, ‏און צום (אֵל) שַדַי בעטן, edit

JOB 8:5 az du volst zuchen El, un tsum (El) Shaddai beten,

JOB 8:5 If thou wouldest seek El (G-d) earnestly, and make thy techinnah (supplication) to Shaddai;

JOB 8:6 ‏אַז דו װאָלסט זײַן רײן און רעכטפֿאַרטיק, ‏װאָלט ער אַצונד זיך דערװעקן פֿאַר דיר, ‏און גאַנץ מאַכן דײַן גערעכטע װױנונג. edit

JOB 8:6 az du volst zain rein un rechtfartik, volt er atsund zich derveken far dir, un gants machen dain gerechte voinung.

JOB 8:6 If thou wert pure and yashar; surely now He would rouse Himself for thee, and restore the habitation of thy tzedek.

JOB 8:7 ‏און אױב דײַן אָנהײב װעט זײַן קלײן, ‏װעט דײַן סוף זײַן זײער גרױס. edit

JOB 8:7 un oib dain onheib vet zain klein, vet dain sof zain zeyer grois.

JOB 8:7 Though thy reshit (beginning) was small, yet thy acharit (end) shall be exceedingly great.

JOB 8:8 ‏װאָרום פֿרעג אַקאָרשט דעם פֿריִערדיקן דָור, ‏און מערק װאָס זײערע עלטערן האָבן אױסגעפֿאָרשט edit

JOB 8:8 vorem freg akorsht dem frierdiken dor, un merk vos zeyere elteren hoben oisgeforsht

JOB 8:8 For inquire, now, of the dor rishon (former age) , and consider the research of their avot;

JOB 8:9 ‏– װאָרום מיר זײַנען פֿון נעכטן, און װײסן גאָרנישט, ‏װײַל אַ שאָטן זײַנען אונדזערע טעג אױף דער ערד – edit

JOB 8:9 – vorem mir zainen fun nechten, un veisen gornisht, vail a shoten zainen undzere teg oif der erd –

JOB 8:9 — For we are but of temol (yesterday, etmol) and know nothing, because yameinu (our days) upon earth are a tzel (shadow)

JOB 8:10 ‏פֿאַר װאָר, זײ װעלן דיך לערנען, זײ װעלן דיר זאָגן, ‏און פֿון זײער האַרצן אַרױסברענגען װערטער? edit

JOB 8:10 far vor, zei velen dich lernen, zei velen dir zogen, un fun zeyer hartsen aroisbrengen verter?

JOB 8:10 Shall not they teach thee, and tell thee, and bring forth words out of their lev?

JOB 8:11 ‏קען אױסװאַקסן ראָר אָן אַ זומפּ? ‏קען גרױס װערן טײַכגראָז אָן װאַסער? edit

JOB 8:11 ken oisvaksen ror on a zump? ken grois veren taichgroz on vaser?

JOB 8:11 Can the papyrus grow up without marsh? Can the reed grow without mayim?

JOB 8:12 ‏נאָך איז עס אין זײַן גרינקײט, נישט אָפּגעשניטן, ‏און װי גאָרע הײ װערט עס פֿאַרטריקנט. edit

JOB 8:12 noch iz es in zain grinkeit, nisht opgeshniten, un vi gore hei vert es fartriknt.

JOB 8:12 Whilst it is yet in its greenness, and not cut down, it withereth before kol khatzir (all grass) .

JOB 8:13 ‏אַזױ זײַנען די װעגן פֿון אַלע ג-טפֿאַרגעסער, ‏און די האָפֿענונג פֿון דעם זינדיקן גײט אונטער. edit

JOB 8:13 azoi zainen di vegen fun ale g-tfargeser, un di hofenung fun dem zindiken geit unter.

JOB 8:13 So are the paths of all that forget El (G-d) , and the tikvat chanef (hope of the hypocrite, the irreligious, the secretly wicked profane person) shall perish,

JOB 8:14 ‏װאָרום זומערפֿאָדים איז זײַן פֿאַרזיכערונג, ‏און שפּינװעבס זײַן בטחון. edit

JOB 8:14 vorem zumerfodim iz zain farzicherung, un shpinvebs zain bitochen.

JOB 8:14 Whose hope shall be cut off, and whose reliance shall be a bais akavish (spiderʼs web) .

JOB 8:15 ‏ער לענט זיך אָן אױף זײַן הױז, ‏אָבער עס האָט נישט קײן באַשטאַנד, ‏ער האַלט זיך דעראָן, ‏אָבער עס בלײַבט נישט שטײן. edit

JOB 8:15 er lent zich on oif zain hoiz, ober es hot nisht kein bashtand, er halt zich deron, ober es blaibt nisht shtein.

JOB 8:15 He shall lean upon his bais, but it shall not stand, he shall cling to it, but it shall not hold.

JOB 8:16 ‏זאַפֿטיק איז ער פֿאַר דער זון, ‏און איבער זײַן גאָרטן גײט אַרױס זײַן שפּראָץ. edit

JOB 8:16 zaftik iz er far der zun, un iber zain gorten geit arois zain shprots.

JOB 8:16 He is like a green plant before the shemesh, and its branch shooteth forth in its gan (garden) .

JOB 8:17 ‏אין אַ הױפֿן פֿלעכטן זיך זײַנע װאָרצלען, ‏צװישן שטײנער רײַסט ער זיך דורך. edit

JOB 8:17 in a hoifen flechten zich zaine vortselen, tsvishen shteiner raist er zich durch.

JOB 8:17 Its shorashim (roots) are wrapped about the rock heap, and it looks on the bais avanim (place of stones) .

JOB 8:18 ‏אָבער פֿאַרטיליקט מען אים פֿון זײַן אָרט, ‏פֿאַרלײקנט ער אים: איך האָב דיך נישט געזען. edit

JOB 8:18 ober fartilikt men im fun zain ort, farleiknt er im: ich hob dich nisht gezen.

JOB 8:18 But when cast away from its makom, then its place shall deny it, saying, Loh re'iticha (I never saw thee) .

JOB 8:19 ‏אָט דאָס איז די פֿרײד פֿון זײַן װעג, ‏און פֿון דער ערד שפּראָצט אַן אַנדערער אַרױס. edit

JOB 8:19 ot dos iz di freid fun zain veg, un fun der erd shprotst an anderer arois.

JOB 8:19 Behold, thus was the joy of its derech, and others spring forth from the aphar (dust) .

JOB 8:20 ‏זע, אֵל פֿאַראַכט נישט דעם אומשולדיקן, ‏און װעט נישט אױפֿהאַלטן די האַנט פֿון דעם שלעכטסטוער; edit

JOB 8:20 ze, El faracht nisht dem umshuldiken, un vet nisht oifhalten di hant fun dem shlechtstuer;

JOB 8:20 Surely El (G-d) will not cast away a blameless man, neither will He help the resha'im (evil-doers) ;

JOB 8:21 ‏ביז ער װעט אָנפֿילן מיט געלעכטער דײַן מױל, ‏און דײַנע ליפּן מיט שאַלונג. edit

JOB 8:21 biz er vet onfilen mit gelechter dain moil, un daine lipen mit shalung.

JOB 8:21 Till He fill thy mouth with sechok (laughter) , and thy lips with teruah (shouts of joy) .

JOB 8:22 ‏דײַנע שָׂונאים װעלן זיך אָנקלײדן מיט שאַנד, ‏און דאָס געצעלט פֿון די רשָעים װעט מער נישט זײַן. edit

JOB 8:22 daine sonem velen zich onkleiden mit shand, un dos getselt fun di reshoiem vet mer nisht zain.

JOB 8:22 They that hate thee shall be clothed with bushah (shame) , and the ohel resha'im shall be no more.

JOB 9:1 ‏האָט געענטפֿערט אִיובֿ, און האָט געזאָגט: edit

JOB 9:1 hot geentfert Iyov, un hot gezogt:

JOB 9:1 Then Iyov answered and said,

JOB 9:2 ‏אמת, איך װײס אַז אַזױ איז עס; ‏אָבער װי קען אַ מענטש גערעכט זײַן ‏ פֿאַר אֵל? edit

JOB 9:2 emes, ich veis az azoi iz es; ober vi ken a mentsh gerecht zain far El?

JOB 9:2 I know it is indeed thus, but how should yitzdak Enosh im El (Man be in the right, justified, before G-d) ?

JOB 9:3 ‏אַז ער זאָל װעלן זיך קריגן מיט אים, ‏װאָלט ער אים נישט געקענט ענטפֿערן אײנס פֿון טױזנט. edit

JOB 9:3 az er zol velen zich krigen mit im, volt er im nisht gekent entferen eins fun toiznt.

JOB 9:3 If he will contend with Him, once of a thousand can Man not answer G-d back.

JOB 9:4 ‏קלוג אין האַרצן, און שטאַרק אין כּוֹח – ‏װער קען זיך עַקשנען קעגן אים און אַרױס גאַנץ? edit

JOB 9:4 klug in hartsen, un shtark in koiech – ver ken zich eakshnen kegen im un arois gants?

JOB 9:4 G-d is chochom in lev, and mighty in ko'ach; who hath hardened himself to defy Him and remained unhurt?

JOB 9:5 ‏דער װאָס רוקט איבער בערג, און זײ מערקן נישט, ‏װען ער קערט זײ איבער אין זײַן צאָרן. edit

JOB 9:5 der vos rukt iber berg, un zei merken nisht, ven er kert zei iber in zain tsoren.

JOB 9:5 Which removeth the harim (mountains) , and they know not; which overturneth them in His anger;

JOB 9:6 ‏דער װאָס טרײסלט אױף די ערד פֿון איר אָרט, ‏אַז אירע זײַלן ציטערן. edit

JOB 9:6 der vos treislt oif di erd fun ir ort, az ire zailen tsiteren.

JOB 9:6 Which shaketh eretz out of its place, and the ammudim thereof tremble;

JOB 9:7 ‏דער װאָס הײסט דער זון, און זי שײַנט נישט, ‏און די שטערן פֿאַרחתמעט ער. edit

JOB 9:7 der vos heist der zun, un zi shaint nisht, un di shteren farchasmet er.

JOB 9:7 Which commandeth the cheres (sun) , and it riseth not; and sealeth up the kokhavim;

JOB 9:8 ‏ער האָט אױסגעשפּרײט די הימלען אַלײן, ‏און ער טרעט אױף די הײכן פֿון ים. edit

JOB 9:8 er hot oisgeshpreit di himlen alein, un er tret oif di heichen fun yam.

JOB 9:8 Which spreadeth out Shomayim by Himself alone, and treadeth upon the waves of the yam;

JOB 9:9 ‏ער האָט געמאַכט דעם בערשטערן, ‏דעם אָריאָן און דעם זיבנשטערן, ‏און די קאַמערן פֿון דָרום. edit

JOB 9:9 er hot gemacht dem bershteren, dem orion un dem zibnshteren, un di kameren fun dorem.

JOB 9:9 Which maketh the Bear, Orion, and the Pleiades, and the chambers of the constellations on the south side of the heavens;

JOB 9:10 ‏ער טוט גרױסע זאַכן אַזש נישט צו דערפֿאָרשן, ‏און װוּנדער אַזש אָן אַ צאָל. edit

JOB 9:10 er tut groise zachen azh nisht tsu derforshen, un vunder azh on a tsol.

JOB 9:10 Which doeth gedolot past finding out; yea, and nifla'ot (wonders) without number.

JOB 9:11 ‏אָט גײט ער מיר פֿאַרבײַ, און איך זע נישט, ‏און ער ציט דורך, און איך מערק אים נישט. edit

JOB 9:11 ot geit er mir farbai, un ich ze nisht, un er tsit durch, un ich merk im nisht.

JOB 9:11 Hen (lo) , He passeth by me, and I see Him not; He goeth on also, but I perceive Him not.

JOB 9:12 ‏אָט כאַפּט ער אַװעק – װער קען אים אָפּהאַלטן? ‏װער קען אים זאָגן: װאָס טוסטו? edit

JOB 9:12 ot chapt er avek – ver ken im ophalten? ver ken im zogen: vos tustu?

JOB 9:12 Hinei, He taketh away, who can stop Him? Who will say unto Him, Mah ta'aseh (what are You doing) ?

JOB 9:13 ‏אֱלוֹהַּ קערט נישט אָפּ זײַן צאָרן; ‏אונטער אים האָבן זיך געבױגן די העלפֿער פֿון רַהַבֿ. edit

JOB 9:13 Eloah kert nisht op zain tsoren; unter im hoben zich geboigen di helfer fun rahav.

JOB 9:13 If Eloah restraineth not His anger, the helpers of Rahab must bow themselves under Him.

JOB 9:14 ‏הײַנט װי שױן קען איך אים ענטפֿערן, ‏קלײַבן מײַנע װערטער קעגן אים? edit

JOB 9:14 haint vi shoin ken ich im entferen, klaiben maine verter kegen im?

JOB 9:14 How much less shall I dispute with Him, and choose my devarim with Him?

JOB 9:15 ‏װאָס אַפֿילו איך זאָל גערעכט זײַן, קען איך נישט ענטפֿערן; ‏בעטן מוז איך זיך בײַ דעם װאָס משפּט מיך. edit

JOB 9:15 vos afile ich zol gerecht zain, ken ich nisht entferen; beten muz ich zich bai dem vos mishpot mich.

JOB 9:15 Whom, though I were tzaddik (righteous, innocent, in the right) , yet would I not answer, but I would make techinnah (supplication, plea for mercy) for my mishpat (right) .

JOB 9:16 ‏אַפֿילו איך זאָל רופֿן און ער זאָל ענטפֿערן, ‏װאָלט איך נישט גלױבן ‏ אַז ער האָט פֿאַרנומען מײַן קֹול. edit

JOB 9:16 afile ich zol rufen un er zol entferen, volt ich nisht gloiben az er hot farnumen main kol.

JOB 9:16 If I had summoned, and He had responded to me, yet would I not believe that He had paid heed unto my kol (voice) ;

JOB 9:17 ‏ער װאָס צערײבט מיך מיט שטורעמװינט, ‏און מערט מײַנע װוּנדן בחנם. edit

JOB 9:17 er vos tsereibt mich mit shturemvint, un mert maine vunden bechinam.

JOB 9:17 For He breaketh me in a sa'arah (tempest, storm) , and multiplieth my wounds without cause.

JOB 9:18 ‏ער לאָזט מיך מײַן אָטעם נישט אָפּציִען, ‏נײַערט ער זעטיקט מיך מיט ביטערנישן. edit

JOB 9:18 er lozt mich main otem nisht optsien, naiert er zetikt mich mit biternishen.

JOB 9:18 He will not allow me to take my ruach (breath) , but filleth me with bitterness.

JOB 9:19 ‏אױב אין כּוֹח, איז ער מאַכטיקער, ‏און אױב אױף אַ משפּט: װער קען מיך לאָדן? edit

JOB 9:19 oib in koiech, iz er machtiker, un oib oif a mishpot: ver ken mich loden?

JOB 9:19 If I speak of ko'ach, hinei, He is mighty, and if of mishpat, who can give Him a court summons?

JOB 9:20 ‏אַפֿילו איך זאָל זײַן גערעכט, װעט מײַן מױל מיך פֿאַרשולדיקן; ‏איך מעג זײַן אומשולדיק, װעט ער מיך מאַכן פֿאַר קרום. edit

JOB 9:20 afile ich zol zain gerecht, vet main moil mich farshuldiken; ich meg zain umshuldik, vet er mich machen far krum.

JOB 9:20 If etzdak (I am justified, in the right) , mine own mouth would condemn me; if I say, I am blameless, He would prove me perverse.

JOB 9:21 ‏איך בין אומשולדיק; ‏מיך אַרט נישט מײַן נפֿש, ‏מיר איז נימאס מײַן לעבן. edit

JOB 9:21 ich bin umshuldik; mich art nisht main nefesh, mir iz nims main leben.

JOB 9:21 Though I were blameless, yet would I not know my nefesh; I would despise my life.

JOB 9:22 ‏עס איז אַלץ אײנס, דערום זאָג איך: ‏דעם אומשולדיקן אַזױ װי דעם רָשע פֿאַרלענדט ער. edit

JOB 9:22 es iz alts eins, derum zog ich: dem umshuldiken azoi vi dem roshe farlendt er.

JOB 9:22 This is one thing; therefore I said it, He destroyeth the tam (blameless) and the rasha (wicked) .

JOB 9:23 ‏װען די רוט טײט פּלוצלינג, ‏שפּאָט ער אױף דעם גוססן פֿון די אומשולדיקע. edit

JOB 9:23 ven di rut teit plutsling, shpot er oif dem gussen fun di umshuldike.

JOB 9:23 If the shot (scourge) slay suddenly, He laugheth at the melting away [in anguish] of the nekiyim (innocent ones, the guiltless ones) .

JOB 9:24 ‏די ערד איז איבערגעגעבן אין דער האַנט פֿון רָשע; ‏דעם פּנים פֿון אירע ריכטער פֿאַרדעקט ער; ‏אױב נישט, װער דען איז דאָס? edit

JOB 9:24 di erd iz ibergegeben in der hant fun roshe; dem ponem fun ire richter fardekt er; oib nisht, ver den iz dos?

JOB 9:24 Eretz is given into the yad of the resha; He blindfoldeth the faces of the shofetim (judges) thereof; if not, then, who doeth it?

JOB 9:25 ‏און מײַנע טעג זײַנען פֿלינקער פֿון אַ לױפֿער, ‏זײ זײַנען אַנטלאָפֿן, נישט אָנגעזען גוטס. edit

JOB 9:25 un maine teg zainen flinker fun a loifer, zei zainen antlofen, nisht ongezen guts.

JOB 9:25 Now my yamim are swifter than a runner; they flee away, they see no tovah.

JOB 9:26 ‏זײ זײַנען אַװעק גלײַך װי ראָרשיפֿן, ‏װי אַן אָדלער װאָס שװעבט אױפֿן עסן. edit

JOB 9:26 zei zainen avek glaich vi rorshifen, vi an odler vos shvebt oifen esen.

JOB 9:26 They slip by like oniyyot (boats) of reed; as the nesher that swoopeth down on the prey.

JOB 9:27 ‏אַז איך זאָג, איך װעל פֿאַרגעסן מײַן קלאָג, ‏אַװעקװאַרפֿן מײַן אומעטיק פּנים, און זיך אױפֿמונטערן, edit

JOB 9:27 az ich zog, ich vel fargesen main klog, avekvarfen main umetik ponem, un zich oifmunteren,

JOB 9:27 If I say, I will forget my si'akh (complaint) , I will leave off my heaviness, and comfort myself,

JOB 9:28 ‏שרעק איך זיך פֿאַר אַלע מײַנע װײטאָגן, ‏איך װײס אַז דו װעסט מיר נישט שענקען. edit

JOB 9:28 shrek ich zich far ale maine veitogen, ich veis az du vest mir nisht shenken.

JOB 9:28 I am afraid of all my sorrows; I have da'as that Thou wilt not hold me innocent.

JOB 9:29 ‏שולדיק מוז איך בלײַבן, ‏טאָ נאָך װאָס זאָל איך מיך מיִען אומנישט? edit

JOB 9:29 shuldik muz ich blaiben, to noch vos zol ich mich mien umnisht?

JOB 9:29 If I be wicked, why then labor I in hevel (vain) ?

JOB 9:30 ‏אַז איך װאָלט זיך געװאַשן מיט שנײװאַסער, ‏און גערײניקט מיט לױג מײַנע הענט, edit

JOB 9:30 az ich volt zich gevashen mit shneivaser, un gereinikt mit loig maine hent,

JOB 9:30 If I wash myself with sheleg (snow) , and make my hands clean with lye,

JOB 9:31 ‏װעסטו דענצמאָל אין אַ גראָבן {שַׁחַת} ‏ מיך אײַנטונקען, ‏אַז מײַנע קלײדער װעלן זיך עקלען מיט מיר. edit

JOB 9:31 vestu dentsmol in a groben mich aintunken, az maine kleider velen zich eklen mit mir.

JOB 9:31 Yet shalt Thou plunge me in the shachat (slime pit) , and mine own clothes shall abhor me.

JOB 9:32 ‏װאָרום נישט אַ מענטש װי איך איז ער, איך זאָל אים ענטפֿערן, ‏מיר זאָלן אין אײנעם צום משפּט גײן. edit

JOB 9:32 vorem nisht a mentsh vi ich iz er, ich zol im entferen, mir zolen in einem tsum mishpot gein.

JOB 9:32 For He is not an ish, as I am, that I should answer Him, and we should come together in mishpat (in the court) .

JOB 9:33 ‏נישטאָ צװישן אונדז קײן אַנטשײדער, ‏װאָס זאָל לײגן זײַן האַנט אױף אונדז בײדן. edit

JOB 9:33 nishto tsvishen undz kein antsheider, vos zol leigen zain hant oif undz beiden.

JOB 9:33 Neither is there any mochiach (arbitrator) between us, that might lay his yad upon us both.

JOB 9:34 ‏זאָל ער אָפּטאָן פֿון מיר זײַן רוט, ‏און זײַן אימה זאָל מיך נישט שרעקן, edit

JOB 9:34 zol er opton fun mir zain rut, un zain eime zol mich nisht shreken,

JOB 9:34 Let Him take His shevet (rod) away from me, and let not His fear terrify me.

JOB 9:35 ‏װעל איך רעדן, און נישט מורא האָבן פֿאַר אים; ‏װאָרום בין איך דען נישט פֿעסט בײַ זיך? edit

JOB 9:35 vel ich reden, un nisht moire hoben far im; vorem bin ich den nisht fest bai zich?

JOB 9:35 Then would I speak, and not fear Him; but it is not ken (so) with me.

JOB 10:1 ‏מיר אַלײן עקלט מײַן לעבן; ‏איך װעל פֿון מיר לױז לאָזן מײַן קלאָג, ‏איך װעל רעדן אין דער ביטערקײט פֿון מײַן זעל. edit

JOB 10:1 mir alein eklt main leben; ich vel fun mir loiz lozen main klog, ich vel reden in der biterkeit fun main zel.

JOB 10:1 My nefesh is sick of my life; I will give free rein to my si'akh (complaint) ; I will speak in the mar (bitterness) of my nefesh.

JOB 10:2 ‏איך װעל זאָגן צו אֱלוֹהַּ: זאָלסט מיך נישט שולדיק מאַכן; ‏לאָז מיך װיסן פֿאַר װאָס דו קריגסט זיך מיט מיר. edit

JOB 10:2 ich vel zogen tsu Eloah: zolst mich nisht shuldik machen; loz mich visen far vos du krigst zich mit mir.

JOB 10:2 I will say unto Eloah, Do not condemn me; show me what charge Thou dost contend with me.

JOB 10:3 ‏איז דיר גוט אַז דו דריקסט, ‏אַז דו פֿאַראַכטסט די מי פֿון דײַנע הענט, ‏און דעם באַראָט פֿון די רשָעים באַשײַנסטו? edit

JOB 10:3 iz dir gut az du drikst, az du farachtst di mi fun daine hent, un dem barot fun di reshoiem bashainstu?

JOB 10:3 Is it hatov (pleasing) unto Thee that Thou shouldest oppress, that Thou shouldest reject the work of Thine hands, and shine [favor] upon the etzah (scheme) of the resha'im?

JOB 10:4 ‏זײַנען אױגן פֿון פֿלײש בײַ דיר? ‏צי זעסטו װי אַ מענטש זעט? edit

JOB 10:4 zainen oigen fun fleish bai dir? tsi zestu vi a mentsh zet?

JOB 10:4 Hast Thou eyes of basar? Or seest Thou as enosh seeth?

JOB 10:5 ‏זײַנען װי די טעג פֿון אַ מענטשן דײַנע טעג, ‏צי דײַנע יאָרן װי די טעג פֿון אַ מאַן? edit

JOB 10:5 zainen vi di teg fun a mentshen daine teg, tsi daine yoren vi di teg fun a man?

JOB 10:5 Are Thy yamim like the yamim of enosh? Are Thy years like the days of gever (man) ,

JOB 10:6 ‏אַז דו זוכסט מײַן זינד, ‏און פֿאָרשט מײַן חטא, edit

JOB 10:6 az du zuchst main zind, un forsht main chet,

JOB 10:6 That Thou seekest after mine avon, and searchest after my chattat?

JOB 10:7 ‏הגם דו װײסט אַז איך בין נישט שולדיק, ‏נאָר נישטאָ װער זאָל מציל זײַן פֿון דײַן האַנט. edit

JOB 10:7 hagam du veist az ich bin nisht shuldik, nor nishto ver zol matsl zain fun dain hant.

JOB 10:7 Though Thou has da'as that I am not a resha, and there is none that can deliver out of Thine yad,

JOB 10:8 ‏דײַנע הענט האָבן מיך געפֿורעמט און געמאַכט ‏מיט אַלעם מיט אַנאַנדער, פֿון דעסט װעגן ברענגסטו מיך אום. edit

JOB 10:8 daine hent hoben mich gefuremt un gemacht mit alem mit anander, fun dest vegen brengstu mich um.

JOB 10:8 Thine yadayim have formed me and altogether round about have fashioned me; yet Thou hast now swallowed me.

JOB 10:9 ‏געדענק פֿאָרט, אַז װי לײם האָסטו מיך געמאַכט, ‏און צו שטױב װעסטו מיך אומקערן. edit

JOB 10:9 gedenk fort, az vi leim hostu mich gemacht, un tsu shtoib vestu mich umkeren.

JOB 10:9 Remember, now, that Thou hast molded me like the chomer (clay) , and wilt Thou turn me into aphar again?

JOB 10:10 ‏פֿאַר װאָר, װי מילך האָסטו מיך אױסגעגאָסן, ‏און װי קעז האָסטו מיך פֿאַרגליװערט. edit

JOB 10:10 far vor, vi milch hostu mich oisgegosen, un vi kez hostu mich farglivert.

JOB 10:10 Hast Thou not poured me out like cholov, and curdled me like gvinah (cheese) ?

JOB 10:11 ‏מיט הױט און פֿלײש האָסטו מיך באַקלײדט, ‏און מיט בײנער און אָדערן געפֿלאָכטן. edit

JOB 10:11 mit hoit un fleish hostu mich bakleidt, un mit beiner un oderen geflachten.

JOB 10:11 Thou hast clothed me with ohr and basar, and hast knitted me together with atzmot and sinews.

JOB 10:12 ‏לעבן און גענאָד האָסטו מיר באַשערט, ‏און דײַן אָבאַכט האָט אָפּגעהיט מײַן גײַסט. edit

JOB 10:12 leben un genod hostu mir bashert, un dain obacht hot opgehit main gaist.

JOB 10:12 Thou hast granted me chayyim and chesed, and Thy visitation hath been shomer over my ruach.

JOB 10:13 ‏אָבער דאָס האָסטו באַהאַלטן אין דײַן האַרצן, ‏איך װײס אַז דאָס האָסטו געהאַט אין זינען: edit

JOB 10:13 ober dos hostu bahalten in dain hartsen, ich veis az dos hostu gehat in zinen:

JOB 10:13 And these things hast Thou hid in Thine lev; I have da'as that this was in Thy mind.

JOB 10:14 ‏אַז איך זינדיק, װעסטו מיך היטן, ‏און פֿון מײַן חטא מיך נישט רײן מאַכן. edit

JOB 10:14 az ich zindik, vestu mich hiten, un fun main chet mich nisht rein machen.

JOB 10:14 If I sin, then Thou art shomer over me, and Thou wilt not let my avon go unpunished.

JOB 10:15 ‏אַז איך בין שולדיק, איז װײ צו מיר, ‏און בין איך גערעכט, קען איך נישט אױפֿהײבן דעם קאָפּ, ‏זאַט מיט שאַנד, און זעענדיק מײַן פּײַן. edit

JOB 10:15 az ich bin shuldik, iz vei tsu mir, un bin ich gerecht, ken ich nisht oifheiben dem kop, zat mit shand, un zeendik main fain.

JOB 10:15 If I am guilty, woe unto me; even if I be tzaddik (innocent) , yet will I not lift up my head, being full of kalon (shame) and conscious of my oni (misery) ,

JOB 10:16 ‏און הײבט ער זיך אױף, יאָגסטו מיך װי אַ לײב, ‏און אַלץ װידער באַגײסטו זיך משונה קעגן מיר. edit

JOB 10:16 un heibt er zich oif, yogstu mich vi a laib, un alts vider bageistu zich meshune kegen mir.

JOB 10:16 For if my head is held high, Thou stalkest me like a fierce lion, and ever Thou displayest Thy awesome power against me.

JOB 10:17 ‏באַנײַסט דײַנע עדות קעגן מיר, ‏און מערסט דײַן כּעס אױף מיר; ‏געביטן נאָכאַנאַנד װערט דער חיל קעגן מיר. edit

JOB 10:17 banaist daine eides kegen mir, un merst dain kaas oif mir; gebiten nochanand vert der cheil kegen mir.

JOB 10:17 Thou bringest Thy fresh edim (witnesses) against me, and increasest Thine hot indignation toward me; in waves Thy tzava troop against me.

JOB 10:18 ‏און נאָך װאָס האָסטו מיך פֿון טראַכט אַרױסגעצױגן? ‏איך װאָלט פֿאַרגאַנגען, און אַן אױג װאָלט מיך נישט אָנגעזען. edit

JOB 10:18 un noch vos hostu mich fun tracht aroisgetsoigen? ich volt fargangen, un an oig volt mich nisht ongezen.

JOB 10:18 Why then hast Thou brought me forth out of the rechem (womb) ? Oh that I had expired, and no eye had seen me!

JOB 10:19 ‏װי נישט געװען װאָלט איך געװען, ‏פֿון מוטערלײַב װאָלט איך צום קבֿר געבראַכט געװאָרן. edit

JOB 10:19 vi nisht geven volt ich geven, fun muterleib volt ich tsum keyver gebracht gevoren.

JOB 10:19 I should have been as though I had never been; I should have been carried from the beten straight to the kever.

JOB 10:20 ‏מײַנע טעג זײַנען דאָך װינציק, טאָ הער אױף, ‏און טו זיך אָפּ פֿון מיר, איך זאָל זיך אױפֿמונטערן אַ ביסל, edit

JOB 10:20 maine teg zainen doch vintsik, to her oif, un tu zich op fun mir, ich zol zich oifmunteren a bisel,

JOB 10:20 Are not my yamim few? Then cease, and let me alone, that I may take a little cheer

JOB 10:21 ‏אײדער איך גײ אַװעק זיך נישט אומצוקערן, ‏אין אַ לאַנד פֿון חושך און טױטשאָטן, edit

JOB 10:21 eider ich gei avek zich nisht umtsukeren, in a land fun choishech un toitshoten,

JOB 10:21 Before I go from where I shall not return, even to the Eretz Choshech V'Tzalmavet,

JOB 10:22 ‏אַ לאַנד טונקל װי די פֿינצטערניש אַלײן, ‏טױטשאָטן אָן אָרדענונג, ‏װוּ אַפֿילו אַז עס שײַנט, איז װי פֿינצטערניש. edit

JOB 10:22 a land tunkel vi di fintsternish alein, toitshoten on ordenung, vu afile az es shaint, iz vi fintsternish.

JOB 10:22 An eretz of darkness, like darkness itself; and of tzalmavet, no sedarim (order) , where the light is like darkness.

JOB 11:1 ‏האָט געענטפֿערט צופֿר דער נַעַמָתי, און האָט געזאָגט: edit

JOB 11:1 hot geentfert Tsophar der Naamati, un hot gezogt:

JOB 11:1 Then answered Tzophar the Na'amati, and said,

JOB 11:2 ‏זאָל דער פֿילרעדעװדיקער בלײַבן נישט געענטפֿערט? ‏און צי זאָל דער ליפּנמענטש בלײַבן גערעכט? edit

JOB 11:2 zol der filredevdiker blaiben nisht geentfert? un tsi zol der lipnmentsh blaiben gerecht?

JOB 11:2 Should not the multitude of devarim be answered? And should an ish full of talk yitzdak (be justified) ?

JOB 11:3 ‏דײַנע פּלױדערײַען מאַכן מענטשן שװײַגן, ‏און דו שפּאָטסט, און קײנער האַלט נישט פֿאָר. edit

JOB 11:3 daine ploideraien machen mentshen shvaigen, un du shpotst, un keiner halt nisht far.

JOB 11:3 Should thy vain talk silence men, so that thou mockest, v'ein machlim (without anyone putting thee to shame) ?

JOB 11:4 ‏און דו זאָגסט: לױטער איז מײַן לערנונג, ‏און רײן בין איך אין דײַנע אױגן. edit

JOB 11:4 un du zogstu: loiter iz main lernung, un rein bin ich in daine oigen.

JOB 11:4 For thou hast said, My lekach (doctrine, teaching, belief) is pure, and I am clean in Thine eyes.

JOB 11:5 ‏אָבער הלװאַי רעדט אֱלוֹהַּ, ‏און עפֿנט זײַנע ליפּן מיט דיר, edit

JOB 11:5 ober halevay redt Eloah, un efent zaine lipen mit dir,

JOB 11:5 But oh that Eloah would speak, and open His lips against thee,

JOB 11:6 ‏און דערצײלט דיר די פֿאַרבאָרגענישן פֿון קלוגשאַפֿט, ‏װי פֿילפֿאַכיק די חכמה איז, ‏און װאָלסט װיסן אַז אֱלוֹהַּ מאָנט פֿון דיר ‏װינציקער װי דײַן זינד. edit

JOB 11:6 un dertseilt dir di farborgenishen fun klugshaft, vi filfachik di chochme iz, un volst visen az Eloah mont fun dir vintsiker vi dain zind.

JOB 11:6 And that He would show thee the secrets of chochmah, that tushiyyah (true wisdom) has two sides! Have da'as therefore that Eloah forgetteth much of thy avon.

JOB 11:7 ‏װילסטו די דערפֿאָרשונג פֿון אֱלוֹהַּ געפֿינען? ‏צי דעם ציל פֿון (אֵל) שַדַי געפֿינען? edit

JOB 11:7 vilstu di derforshung fun Eloah gefinen? tsi dem tsil fun (El) Shaddai gefinen?

JOB 11:7 Canst thou search out the cheker Eloah (depths of G-d) ? Canst thou probe to the tachlis Shaddai (the end, completeness of Almighty) ?

JOB 11:8 ‏עס איז הױך װי די הימלען, װאָס קענסטו אױפֿטאָן? ‏טיפֿער פֿון שְׁאֹול, װאָס קענסטו װיסן? edit

JOB 11:8 es iz hoich vi di himlen, vos kenstu oifton? tifer fun Sheol, vos kenstu visen?

JOB 11:8 It is like the heights of Shomayim; what canst thou do? Deeper than Sheol; of what canst thou have da'as?

JOB 11:9 ‏לענגער פֿון דער ערד איז די מאָס דערפֿון, ‏און ברײטער פֿון ים. edit

JOB 11:9 lenger fun der erd iz di mos derfun, un breiter fun yam.

JOB 11:9 The measure thereof is longer than ha'aretz, and broader than the yam (sea) .

JOB 11:10 ‏אַז ער גײט פֿאַרבײַ און פֿאַרשליסט, ‏אָדער ער זאַמלט אײַן, װער קען אים אָפּהאַלטן? edit

JOB 11:10 az er geit farbai un farshlist, oder er zamlt ain, ver ken im ophalten?

JOB 11:10 When Eloah passes by and arrests and convenes for judgment, who then can constrain Him?

JOB 11:11 ‏װאָרום ער װײס די פֿאַלשע לײַט, ‏און ער זעט דאָס אומרעכט, אָן צו מאָל אַ קוק טאָן. edit

JOB 11:11 vorem er veis di falshe lait, un er zet dos umrecht, on tsu mol a kuk ton.

JOB 11:11 For He has da'as of deceitful men; He seeth wickedness also; will He not then take note of it?

JOB 11:12 ‏אָבער דער פּוסטער מענטש װעט קריגן שׂכל, ‏װען אַ יונגער װאַלדאײזל װעט איבערגעבאָרן װערן אין אַ מענטשן. edit

JOB 11:12 ober der puster mentsh vet krigen seichel, ven a yunger valdeizl vet ibergeboren veren in a mentshen.

JOB 11:12 But before a witless ish can become wise, a colt of a pereh (wild donkey) would be born an adam!

JOB 11:13 ‏אַז דו װעסט צוקערן דײַן האַרץ, ‏און אױסשפּרײטן צו אים דײַנע הענט – edit

JOB 11:13 az du vest tsukeren dain harts, un oisshpreiten tsu im daine hent –

JOB 11:13 If thou direct thine lev, and stretch out thine hands to Him,

JOB 11:14 ‏אױב אומרעכט איז אין דײַן האַנט, דערװײַטער עס, ‏און זאָלסט נישט לאָזן רוען אין דײַנע געצעלטן אַן עװלה – edit

JOB 11:14 oib umrecht iz in dain hant, dervaiter es, un zolst nisht lozen ruen in daine getselten an avle –

JOB 11:14 If iniquity be in thine yad, put it far away, and let not wickedness dwell in thy ohalim.

JOB 11:15 ‏דענצמאָל װעסטו אױפֿהײבן דײַן פּנים אָן אַ פֿלעק, ‏און װעסט פֿעסט זײַן, און נישט מורא האָבן. edit

JOB 11:15 dentsmol vestu oifheiben dain ponem on a flek, un vest fest zain, un nisht moire hoben.

JOB 11:15 For then shalt thou lift up thy face without mum; yea, thou shalt be firm, and shalt not fear,

JOB 11:16 ‏װאָרום די מאַטערניש װעסטו פֿאַרגעסן; ‏װי װאַסער װאָס איז אַװעק װעסטו עס דערמאָנען. edit

JOB 11:16 vorem di maternish vestu fargesen; vi vaser vos iz avek vestu es dermonen.

JOB 11:16 Because thou shalt forget thy amal (grief) , and remember it as waters that flow by,

JOB 11:17 ‏און העלער װי מיטן טאָג װעט אױפֿשטײן דײַן לעבן, ‏די פֿינצטערניש װעט װי דער מאָרגן װערן. edit

JOB 11:17 un heler vi miten tog vet oifshtein dain leben, di fintsternish vet vi der morgen veren.

JOB 11:17 And thine cheled (duration of life) shall be brighter than the tzohorayim (noonday) ; thou shalt shine forth; thou shalt be as the boker.

JOB 11:18 ‏און װעסט זײַן זיכער, װײַל האָפֿענונג איז דאָ, ‏און װעסט זיך אַרומקוקן, און ליגן אין זיכערקײט. edit

JOB 11:18 un vest zain zicher, vail hofenung iz do, un vest zich arumkuken, un ligen in zicherkeit.

JOB 11:18 And thou shalt be secure, because now there is tikveh; yea, thou shalt search, and thou shalt take thy rest in safety.

JOB 11:19 ‏און װעסט הױערן, און קײנער װעט נישט שרעקן, ‏און פֿיל װעלן זוכן דײַן לײַטזעליקײט. edit

JOB 11:19 un vest hoieren, un keiner vet nisht shreken, un fil velen zuchen dain laitzelikeit.

JOB 11:19 Also thou shalt lie down, and none shall make thee afraid; yea, rabbim (many) shall court thy favor.

JOB 11:20 ‏אָבער די אױגן פֿון די רשָעים װעלן אױסגײן, ‏און אַנטרינונג װעט זײַן פֿאַרלאָרן פֿון זײ, ‏און זײער האָפֿענונג – אַן אױסהױכעניש פֿון דער נשמה. edit

JOB 11:20 ober di oigen fun di reshoiem velen oisgein, un antrinung vet zain farloren fun zei, un zeyer hofenung – an oishoichenish fun der neshome.

JOB 11:20 But the eyes of the resha'im faileth, and they shall not escape, and their tikveh shall be as the last gasp of the nefesh.

JOB 12:1 ‏האָט געענטפֿערט אִיובֿ, און האָט געזאָגט: edit

JOB 12:1 hot geentfert Iyov, un hot gezogt:

JOB 12:1 And Iyov answered and said,

JOB 12:2 ‏אמת יאָ, איר זײַט די לײַט, ‏און מיט אײַך װעט אָפּשטאַרבן די חכמה! edit

JOB 12:2 emes yo, ir zait di lait, un mit aich vet opshtarben di chochme!

JOB 12:2 Doubtless then ye are the people, and chochmah shall die with you!

JOB 12:3 ‏איך האָב אױך פֿאַרשטאַנדיקײט אַזױ װי איר, ‏איך פֿאַל נישט אַראָפּ קעגן אײַך; ‏און בײַ װעמען איז אַזױ װאָס נישטאָ? edit

JOB 12:3 ich hob oich forshtandikeit azoi vi ir, ich fal nisht arop kegen aich; un bai vemen iz azoi vos nishto?

JOB 12:3 But I have levav (understanding) as well as you; I am not inferior to you; yea, who knoweth not such things as these?

JOB 12:4 ‏אַ געלעכטער בײַם חבֿר בין איך געװאָרן – ‏דער װאָס האָט גערופֿן צו אֱלוֹהַּ, און ער האָט אים געענטפֿערט; ‏אַ געלעכטער – דער גערעכטער, דער פֿרומער. edit

JOB 12:4 a gelechter baim chever bin ich gevoren – der vos hot gerufen tsu Eloah, un er hot im geentfert; a gelechter – der gerechter, der frumer.

JOB 12:4 I am as a laughingstock to his neighbor: The man who calleth upon Eloah [they say of me], and He answereth him! [To them I am] a laughingstock, the tzaddik, the tamim (blameless one) !

JOB 12:5 ‏דעם אומגליקלעכן קומט פֿאַראַכטונג, ‏װעדליק די געדאַנקען פֿון דעם גליקלעכן, ‏אַ שטױס – די װאָס זײער פֿוס גליטשט זיך אױס. edit

JOB 12:5 dem umgliklechen kumt farachtung, vedlik di gedanken fun dem gliklechen, a shtois – di vos zeyer fus glitsht zich ois.

JOB 12:5 Those at ease have buz (contempt) for a downfall which awaits the one whose regel is slipping.

JOB 12:6 ‏בשַלװה זײַנען די געצעלטן פֿון די רױבער, ‏און אין זיכערקײט די װאָס דערצערענען אֵל, ‏דער װאָס ברענגט זײַן אֱלוֹהַּ אין זײַן פֿױסט. edit

JOB 12:6 bshalve zainen di getselten fun di roiber, un in zicherkeit di vos dertserenen El, der vos brengt zain Eloah in zain foist.

JOB 12:6 The ohalim of shodedim (robbers) remain in peace; they that defy El are secure, who Eloah brought forth by His yad.

JOB 12:7 ‏אָבער פֿרעג אַקאָרשט די בהמות, און זײ װעלן דיך לערנען, ‏און דעם פֿױגל פֿון הימל, און ער װעט דיר זאָגן; edit

JOB 12:7 ober freg akorsht di beheimes, un zei velen dich lernen, un dem foigel fun himel, un er vet dir zogen;

JOB 12:7 But ask now the behemot, and they shall teach thee, and the oph haShomayim (birds of the air) , and they shall tell thee;

JOB 12:8 ‏אָדער רעד צו דער ערד, און זי װעט דיך לערנען, ‏און דיר װעלן דערצײלן די פֿישן פֿון ים. edit

JOB 12:8 oder red tsu der erd, un zi vet dich lernen, un dir velen dertseilen di fishen fun yam.

JOB 12:8 Or speak to ha'aretz, and it shall teach thee; and the dagim of the yam shall declare unto thee.

JOB 12:9 ‏װער צװישן אַלע דאָזיקע װײס נישט, ‏אַז די האַנט פֿון ה׳ האָט דאָס געמאַכט? edit

JOB 12:9 ver tsvishen ale dozike veis nisht, az di hant fun Hashem hot dos gemacht?

JOB 12:9 Of all of these, who lacketh da'as that the yad Hashem hath wrought this?

JOB 12:10 ‏אַז אין זײַן האַנט איז די זעל פֿון יעטװעדער לעבעדיקן, ‏און דער גײַסט פֿון יעטװעדער מענטשנס לײַב. edit

JOB 12:10 az in zain hant iz di zel fun yetveder lebediken, un der gaist fun yetveder mentshns laib.

JOB 12:10 In whose yad is the nefesh of every living thing, and the ruach of kol basar ish.

JOB 12:11 ‏דאַרף נישט דאָס אױער פּרוּװן װערטער, ‏אַזױ װי דער גומען פֿאַרזוכט זײַן שפּײַז? edit

JOB 12:11 darf nisht dos oier pruven verter, azoi vi der gumen farzucht zain shpaiz?

JOB 12:11 Doth not the ozen (ear) test words? And the mouth tastes its ochel?

JOB 12:12 ‏איז בײַ גרײַזן די חכמה, ‏און אין אַריכת-ימים פֿאַרשטאַנדיקײט? – edit

JOB 12:12 iz bai graizen di chochme, un in aricht-imim forshtandikeit? –

JOB 12:12 With the ancient ones is chochmah; and in orech yamim (length of days) is binah (understanding) .

JOB 12:13 ‏בײַ אים איז חכמה און גבֿורה, ‏ער האָט עצות און פֿאַרשטאַנדיקײט. edit

JOB 12:13 bai im iz chochme un gevure, er hot etses un forshtandikeit.

JOB 12:13 With Him is chochmah and gevurah; He hath etzah and understanding.

JOB 12:14 ‏זע, ער צעשטערט, און עס װערט נישט אָפּגעבױט, ‏ער פֿאַרשליסט אַ מענטשן, און עס װערט נישט געעפֿנט. edit

JOB 12:14 ze, er tseshtert, un es vert nisht opgeboit, er farshlist a mentshen, un es vert nisht geefent.

JOB 12:14 See, what He tears down cannot be reconstructed; He shutteth up an ish, and there can be no prison release.

JOB 12:15 ‏זע, ער פֿאַרהאַלט װאַסערן, און זײ װערן אױסגעטריקנט, ‏און ער שיקט זײ אַרױס, און זײ קערן איבער די ערד. edit

JOB 12:15 ze, er farhalt vaseren, un zei veren oisgetriknt, un er shikt zei arois, un zei keren iber di erd.

JOB 12:15 See, He withholdeth the waters, and they dry up; also He sendeth them out, and they overturn eretz.

JOB 12:16 ‏בײַ אים איז מאַכט און קלוגשאַפֿט, ‏זײַנער איז אי דער פֿאַרפֿירטער אי דער פֿאַרפֿירער. edit

JOB 12:16 bai im iz macht un klugshaft, zainer iz i der farfirter i der farfirer.

JOB 12:16 With Him is oz (strength) and tushiyyah (true wisdom) ; the deceived and the deceiver are His.

JOB 12:17 ‏ער מאַכט אומגײן די יוֹעצים באַנומענע, ‏און די ריכטער באַנאַרישט ער. edit

JOB 12:17 er macht umgein di yoetsim banumene, un di richter banarisht er.

JOB 12:17 He leadeth yoatzim (counsellors) away stripped, and maketh the shofetim (judges) fools.

JOB 12:18 ‏די מוסר ‏ פֿון די מלכים מאַכט ער לױז, ‏און אױף זײערע לענדן בינדט ער אַ שטריקגאַרטל. edit

JOB 12:18 di musar fun di Molechim macht er loiz, un oif zeyere lenden bindt er a shtrikgartl.

JOB 12:18 He looseth the shackle of melachim (kings) , and girdeth their loins with loincloth.

JOB 12:19 ‏ער מאַכט אומגײן די כֹּהנים באַנומענע, ‏און די מאַכטיקע פֿאַרדרײט ער. edit

JOB 12:19 er macht umgein di koyanim banumene, un di machtike fardreit er.

JOB 12:19 He leadeth kohanim away stripped, and overthroweth the mighty.

JOB 12:20 ‏ער נעמט אָפּ דעם לשון בײַ די באַרעדעװדיקע, ‏און דעם שׂכל פֿון די זקנים נעמט ער אַװעק. edit

JOB 12:20 er nemt op dem loshen bai di baredevdike, un dem seichel fun di zeknim nemt er avek.

JOB 12:20 He removeth the speech of the ne'emanim (trusted ones) , and taketh away the understanding of the zekenim.

JOB 12:21 ‏ער גיסט פֿאַראַכטונג אױף פֿירשטן, ‏און דעם אָנגורט פֿון די שטאַרקע מאַכט ער לױז. edit

JOB 12:21 er gist farachtung oif firshten, un dem ongurt fun di shtarke macht er loiz.

JOB 12:21 He poureth buz (contempt) upon nobles, and loosens the belt of the mighty.

JOB 12:22 ‏ער אַנטפּלעקט טיפֿענישן פֿון דער פֿינצטער, ‏און ברענגט אַרױס אין ליכט דעם שאָטן פֿון טױט. edit

JOB 12:22 er antplekt tifenishen fun der fintster, un brengt arois in licht dem shoten fun toit.

JOB 12:22 He uncovers the depths of choshech, and bringeth tzalmavet to light.

JOB 12:23 ‏ער דערהײכט די פֿעלקער, און ברענגט זײ אונטער, ‏ער שפּרײט אױס די פֿעלקער, און פֿירט זײ אַװעק. edit

JOB 12:23 er derheicht di felker, un brengt zei unter, er shpreit ois di felker, un firt zei avek.

JOB 12:23 He giveth prosperity to the Goyim, and then destroyeth them; He enlargeth them, and then carrieth the Goyim away.

JOB 12:24 ‏ער טוט אָפּ דעם שׂכל פֿון די הױפּטלײַט פֿון דעם פֿאָלק פֿון לאַנד, ‏און מאַכט זײ בלאָנדזשען אין אַ װיסטעניש אָן אַ װעג. edit

JOB 12:24 er tut op dem seichel fun di hoiptlait fun dem folk fun land, un macht zei blondzhen in a vistenish on a veg.

JOB 12:24 He taketh away the lev (understanding) of the Rashei Am HaAretz, and sendeth them to tohu lo derech (trackless wilderness) .

JOB 12:25 ‏זײ טאַפּן אין חושך אָן ליכט, ‏און ער מאַכט זײ װאַקלען װי אַ שיכּורער. edit

JOB 12:25 zei tapen in choishech on licht, un er macht zei vaklen vi a shikurer.

JOB 12:25 They grope in the choshech without ohr, and He maketh them to stagger like a shikkor (drunken man) .

JOB 13:1 ‏זע, אַלץ האָט געזען מײַן אױג, ‏מײַן אױער האָט געהערט און זיך געמערקט. edit

JOB 13:1 ze, alts hot gezen main oig, main oier hot gehert un zich gemerkt.

JOB 13:1 See, mine eye hath seen all this, mine ozen hath heard and understood it.

JOB 13:2 ‏װי איר װײסט, װײס איך אױך, ‏איך פֿאַל נישט אַראָפּ קעגן אײַך. edit

JOB 13:2 vi ir veist, veis ich oich, ich fal nisht arop kegen aich.

JOB 13:2 What ye know, of the same I have da'as also; I am not inferior unto you.

JOB 13:3 ‏אָבער איך װיל צום (אֵל) שַדַי רעדן, ‏און טענהן צו אֵל װיל איך. edit

JOB 13:3 ober ich vil tsum (El) Shaddai reden, un tenhen tsu El vil ich.

JOB 13:3 Surely I would speak to Shaddai, and I desire to reason with El (G-d) .

JOB 13:4 ‏איר אָבער זײַט שמירער פֿון ליגן, ‏נישטיקע רופֿאים {רפא} ‏ זײַט איר אַלע. edit

JOB 13:4 ir ober zait shmirer fun ligen, nishtike roifim zait ir ale.

JOB 13:4 But ye are forgers of sheker, ye are all rofim (physicians) of no value.

JOB 13:5 ‏הלװאַי װאָלט איר שװײַגן געשװיגן, ‏װאָלט דאָס פֿון אײַך אַ חכמה געװען. edit

JOB 13:5 halevay volt ir shvaigen geshvigen, volt dos fun aich a chochme geven.

JOB 13:5 O that ye would altogether hold your peace! And it should be your chochmah.

JOB 13:6 ‏הערט אַקאָרשט מײַן טענה, ‏און די קריג פֿון מײַנע ליפּן פֿאַרנעמט. edit

JOB 13:6 hert akorsht main taine, un di krig fun maine lipen farnemt.

JOB 13:6 Hear now my tokhachat (protest, public argumentation) , and pay heed to the pleadings of my lips.

JOB 13:7 ‏װילט איר פֿאַר אֵל רעדן אומרעכט, ‏און פֿאַר אים רעדן באַטרוג? edit

JOB 13:7 vilt ir far El reden umrecht, un far im reden batrug?

JOB 13:7 Will ye talk wickedly on behalf of El (G-d) and speak deceitfully for Him?

JOB 13:8 ‏װילט איר זײַן פּנים שאַנעװען, ‏צי װילט איר פֿאַר אֵל זיך קריגן? edit

JOB 13:8 vilt ir zain ponem shaneven, tsi vilt ir far El zich krigen?

JOB 13:8 Will ye be partial to Him? Will ye play the part of the defense attorney for El?

JOB 13:9 ‏װעט גוט זײַן אַז ער װעט אײַך אױספֿאָרשן? ‏צי װי מע נאַרט אַ מענטשן װעט איר אים אָפּנאַרן? edit

JOB 13:9 vet gut zain az er vet aich oisforshen? tsi vi me nart a mentshen vet ir im opnaren?

JOB 13:9 Is it hatov that He should search you out? Or do you play the jester with Him, as one plays the jester with enosh?

JOB 13:10 ‏שטראָפֿן װעט ער אײַך שטראָפֿן, ‏אױב איר װעט אין פֿאַרבאָרגעניש שאַנעװען. edit

JOB 13:10 shtrofen vet er aich shtrofen, oib ir vet in farborgenish shaneven.

JOB 13:10 He will surely reprove you, if ye do act with partiality beseter (secretly) .

JOB 13:11 ‏פֿאַר װאָר, זײַן גרױסקײט װעט אײַך דערשרעקן, ‏און זײַן פַּחד װעט פֿאַלן אױף אײַך. edit

JOB 13:11 far vor, zain groiskeit vet aich dershreken, un zain pachad vet falen oif aich.

JOB 13:11 Shall not His majesty make you afraid? And the pachad of Him fall upon you?

JOB 13:12 ‏אײַערע בײַשפּילן זײַנען געגליכן צו אַש, ‏צו הױפֿנס לײם אײַערע רײד הױפֿנס. edit

JOB 13:12 aiere baishpilen zainen geglichen tsu ash, tsu hoifns leim aiere reid hoifns.

JOB 13:12 Your zichron meshalim (memorable sayings) are like unto ashes, your defenses are strongholds of chomer (clay) .

JOB 13:13 ‏לאָזט מיך אָפּ, און איך װעל רעדן, ‏און זאָל קומען אױף מיר װאָס װיל. edit

JOB 13:13 lozt mich op, un ich vel reden, un zol kumen oif mir vos vil.

JOB 13:13 Hold your peace, let me alone, that Ani (I) may speak, and let come on me what will.

JOB 13:14 ‏מעג זײַן װאָס, איך װעל נעמען מײַן פֿלײש אין מײַנע צײן, ‏און מײַן לעבן װעל איך אײַנשטעלן אין מײַן האַנט. edit

JOB 13:14 meg zain vos, ich vel nemen main fleish in maine tsein, un main leben vel ich ainshtelen in main hant.

JOB 13:14 Why do I take my basar in my teeth, and take my nefesh in mine yad?

JOB 13:15 ‏אָט װעט ער מיך טײטן – איך ריכט זיך אױף אים – ‏אָבער מײַנע װעגן װעל איך אױפֿװײַזן פֿאַר אים. edit

JOB 13:15 ot vet er mich teiten – ich richt zich oif im – ober maine vegen vel ich oifvaizen far im.

JOB 13:15 Though He slay me, yet will I wait for and trust in Him; but I will maintain my derech before Him.

JOB 13:16 ‏שױן דאָס װעט מיר זײַן אַ הילף, ‏װאָס פֿאַר אים קען קײן פֿאַלשער נישט קומען. edit

JOB 13:16 shoin dos vet mir zain a hilf, vos far im ken kein falsher nisht kumen.

JOB 13:16 He also shall be my Yeshu'ah (salvation) ; for a chanef (irreligious man, hypocrite) shall not come before Him.

JOB 13:17 ‏הערן הערט-צו מײַן װאָרט, ‏און מײַן אַרױסזאָג מיט אײַערע אױערן. edit

JOB 13:17 heren hert-tsu main vort, un main aroiszog mit aiere oieren.

JOB 13:17 Hear diligently my confession, and my declaration with your oznayim.

JOB 13:18 ‏אָט, איך בעט אײַך, לײג איך פֿאָר דעם משפּט; ‏איך װײס אַז איך װעל זײַן גערעכט. edit

JOB 13:18 ot, ich bet aich, leig ich far dem mishpot; ich veis az ich vel zain gerecht.

JOB 13:18 Hinei now, I have prepared my mishpat (cause, case) ; I know that I shall be acquitted.

JOB 13:19 ‏װער איז דער װאָס קען קריגן מיט מיר? ‏װאָרום דענצמאָל װאָלט איך שװײַגן און פֿאַרגײן. edit

JOB 13:19 ver iz der vos ken krigen mit mir? vorem dentsmol volt ich shvaigen un fargein.

JOB 13:19 Who is he that can contend against me? For atah (now) , if I hold my tongue, I shall expire.

JOB 13:20 ‏נאָר צװײ זאַכן זאָלסטו נישט טאָן מיט מיר, ‏דענצמאָל װעל איך פֿאַר דײַן פּנים זיך נישט פֿאַרבאָרגן: edit

JOB 13:20 nor tsvei zachen zolstu nisht ton mit mir, dentsmol vel ich far dain ponem zich nisht farborgen:

JOB 13:20 Only do not shtayim (two things) unto me; then will I not hide myself from Thee.

JOB 13:21 ‏דײַן האַנט דערװײַטער פֿון מיר, ‏און דײַן אימה זאָל מיך נישט שרעקן. edit

JOB 13:21 dain hant dervaiter fun mir, un dain eime zol mich nisht shreken.

JOB 13:21 Withdraw Thine hand far from me, and let not Thy eimah (dread, terror) make me afraid.

JOB 13:22 ‏און רוף, און איך װעל דיר ענטפֿערן, ‏צי איך װעל רעדן, און ענטפֿער דו מיר. edit

JOB 13:22 un ruf, un ich vel dir entferen, tsi ich vel reden, un entfer du mir.

JOB 13:22 Then kerah (summon) , and I will answer; or let me speak, and answer me.

JOB 13:23 ‏װיפֿל האָב איך זינד און חטאים? ‏מײַן פֿאַרברעך און מײַן חטא לאָז מיך װיסן. edit

JOB 13:23 vifel hob ich zind un chatoim? main farbrech un main chet loz mich visen.

JOB 13:23 How many are mine avonot and chatta'ot? Make me to know my peysha and my chattat.

JOB 13:24 ‏פֿאַר װאָס פֿאַרבאָרגסטו דײַן פּנים, ‏און רעכנסט מיך פֿאַר אַ שׂונא צו דיר? edit

JOB 13:24 far vos farborgstu dain ponem, un rechnst mich far a soine tsu dir?

JOB 13:24 Lammah (why) hidest Thou Thy face, and holdest me for Thine enemy?

JOB 13:25 ‏צי אַ געטריבן בלאַט װילסטו אײַנשרעקן, ‏און אַ פֿאַרטריקנטן שטרױ װילסטו נאָכיאָגן? edit

JOB 13:25 tsi a getriben blat vilstu ainshreken, un a fartriknten shtroi vilstu nochyogen?

JOB 13:25 Wilt Thou frighten away a leaf driven to and fro? And wilt Thou pursue the dry kash (straw, chaff) ?

JOB 13:26 ‏װאָס דו שרײַבסט מיר אָן ביטערנישן, ‏און מאַכסט מיך יַרשען די זינד פֿון מײַן יוגנט; edit

JOB 13:26 vos du shraibst mir on biternishen, un machst mich yarshen di zind fun main yugnt;

JOB 13:26 For Thou writest down merorot (bitter things) against me, and makest me to inherit the avonot of my neurim (youth) .

JOB 13:27 ‏און טוסט אַרײַן אין אַ קלאָץ מײַנע פֿיס, ‏און היטסט אַלע מײַנע שטעגן; ‏אַרום מײַנע פֿוסטריט גריבלסטו זיך. edit

JOB 13:27 un tust arain in a klots maine fis, un hitst ale maine shtegen; arum maine fustrit griblstu zich.

JOB 13:27 Thou puttest my feet also in the stocks, and observest kol orkhot (paths, ways) of me; Thou settest a mark upon the soles of my raglayim,

JOB 13:28 ‏און איך בין װי אַ לאָגל װאָס צעקריכט, ‏װי אַ בגד װאָס מאָיל האָט אים צעפֿרעסן. edit

JOB 13:28 un ich bin vi a logl vos tsekricht, vi a beged vos moil hot im tsefresen.

JOB 13:28 Around one who wastes away as a rotten thing, as a beged (garment) that is moth eaten.

JOB 14:1 ‏דער מענטש, געבאָרן פֿון אַ פֿרױ, ‏האָט קורצע טעג און זאַט פֿאַרדראָס. edit

JOB 14:1 der mentsh, geboren fun a froi, hot kurtse teg un zat fardros.

JOB 14:1 Adam that is born of isha is of few yamim and full of rogez (unrest) .

JOB 14:2 ‏װי אַ בלום קומט ער אַרױס און װערט פֿאַרשניטן, ‏און ער אַנטלױפֿט װי אַ שאָטן און באַשטײט נישט. edit

JOB 14:2 vi a blum kumt er arois un vert farshniten, un er antloift vi a shoten un bashteit nisht.

JOB 14:2 He cometh forth like a tzitz (flower) , and is cut down; he fleeth also as a tzel, and continueth not.

JOB 14:3 ‏און אױף אַזעלכן האַלטסטו אָפֿן דײַנע אױגן? ‏און מיך װילסטו ברענגען צום משפּט מיט דיר? edit

JOB 14:3 un oif azelchen haltstu ofen daine oigen? un mich vilstu brengen tsum mishpot mit dir?

JOB 14:3 And doth Thou open Thine eyes upon such a one, and bringest me into mishpat with Thee?

JOB 14:4 ‏װער קען מאַכן רײן פֿון אומרײן? ‏קײן אײנער נישט. edit

JOB 14:4 ver ken machen rein fun umrein? kein einer nisht.

JOB 14:4 Who can bring a tahor (clean thing) out of a tameh (an unclean) ? Loh echad (No one) .

JOB 14:5 ‏אױב זײַנע טעג זײַנען צוגעשניטן, ‏די צאָל פֿון זײַנע חדשים איז בײַ דיר, ‏גרענעצן האָסטו אים געמאַכט װאָס ער קען נישט אַריבער, edit

JOB 14:5 oib zaine teg zainen tsugeshniten, di tsol fun zaine Chodeshim iz bai dir, grenetsen hostu im gemacht vos er ken nisht ariber,

JOB 14:5 Seeing his yamim are determined, the number of his chodashim (months) are with Thee, Thou hast appointed his limits that he cannot exceed.

JOB 14:6 ‏קער זיך אָפּ פֿון אים, כּדי ער זאָל האָבן רו, ‏ביז ער װעט דערפֿילן װי אַ געדונגענער זײַן טאָג. edit

JOB 14:6 ker zich op fun im, kedei er zol hoben ru, biz er vet derfilen vi a gedungener zain tog.

JOB 14:6 Turn from him, that he may rest, till he shall accomplish, as a sachir (a hired man) , his day.

JOB 14:7 ‏װאָרום פֿאַר אַ בױם איז דאָ אַ האָפֿענונג; ‏אַז ער װערט אָפּגעשניטן {כרת} ‏, באַנײַט ער זיך װידער, ‏און זײַן שפּראָץ הערט נישט אױף. edit

JOB 14:7 vorem far a boim iz do a hofenung; az er vert opgeshniten , banait er zich vider, un zain shprots hert nisht oif.

JOB 14:7 For there is tikveh of an etz, if it be cut down, that it will sprout again, and that the tender branch thereof will not cease.

JOB 14:8 ‏אַז אַלט אין דער ערד װערט זײַן װאָרצל, ‏און אין שטױב שטאַרבט אָפּ זײַן שטאַם, edit

JOB 14:8 az alt in der erd vert zain vortsel, un in shtoib shtarbt op zain shtam,

JOB 14:8 Though the shoresh (root) thereof grow old in ha'aretz, and the stump thereof die in the aphar (dust) ,

JOB 14:9 ‏פֿון רֵיח פֿון װאַסער בליט ער אױף, ‏און לאָזט ריטלעך אַרױס װי אַ פֿלאַנצונג. edit

JOB 14:9 fun reyech fun vaser blit er oif, un lozt ritlech arois vi a flantsung.

JOB 14:9 Yet through the scent of mayim it will bud, and bring forth branches like a young plant.

JOB 14:10 ‏אָבער אַ מאַן שטאַרבט און פֿאַלט אַװעק, ‏און פֿאַרגאַנגען דער מענטש, און װוּ איז ער? edit

JOB 14:10 ober a man shtarbt un falt avek, un fargangen der mentsh, un vu iz er?

JOB 14:10 But gever dieth, and wasteth away; yea, adam breathes his last, and where is he?

JOB 14:11 ‏װאַסערן גײען אַװעק פֿון ים, ‏און אַ טײַך װערט אױסגעטריקנט און טרוקן; edit

JOB 14:11 vaseren geyen avek fun yam, un a taich vert oisgetriknt un truken;

JOB 14:11 As the mayim flow away from the yam, and the nahar (stream) becomes parched and drieth up,

JOB 14:12 ‏און דער מענטש לײגט זיך און שטײט נישט אױף; ‏ביז קײן הימל װעט נישט זײַן װעלן זײ זיך נישט אױפֿכאַפּן, ‏און נישט אױפֿװאַכן פֿון זײער שלאָף. edit

JOB 14:12 un der mentsh leigt zich un shteit nisht oif; biz kein himel vet nisht zain velen zei zich nisht oifchapen, un nisht oifvachen fun zeyer shlof.

JOB 14:12 So ish lieth down, and riseth not, till Shomayim be no more, they shall not awake, nor be raised out of their sleep.

JOB 14:13 ‏װען דו װאָלסט מיך אין שְׁאֹול באַהאַלטן, ‏מיך פֿאַרבאָרגן ביז דײַן צאָרן װעט אָפּגײן, ‏מיר שטעלן אַ צײַט, און זיך דערמאָנען אָן מיר! – edit

JOB 14:13 ven du volst mich in Sheol bahalten, mich farborgen biz dain tsoren vet opgein, mir shtelen a tsait, un zich dermonen on mir! –

JOB 14:13 O that Thou wouldest hide me in Sheol, that Thou wouldest conceal me until Thy wrath has passed, that Thou wouldest appoint me a chok (set time) , and remember me!

JOB 14:14 ‏אַז אַ מענטש שטאַרבט, װעט ער דען לעבעדיק װערן? – ‏אַלע טעג פֿון מײַן דינסטצײַט װאָלט איך געהאַרט ‏ביז מײַן אױסבײַט {חֲלִיפָה} ‏ װעט קומען. edit

JOB 14:14 az a mentsh shtarbt, vet er den lebedik veren? – ale teg fun main dinsttsait volt ich gehart biz main oisbait vet kumen.

JOB 14:14 If a gever die, shall he live again? All the days of my tzava (hard army service) will I wait, till my chalifah (changing, renewal) come.

JOB 14:15 ‏װאָלסט גערופֿן, און איך װאָלט דיר געענטפֿערט, ‏װען דו װאָלסט געגלוסט צו דעם װערק פֿון דײַנע הענט. edit

JOB 14:15 volst gerufen, un ich volt dir geentfert, ven du volst geglust tsu dem verk fun daine hent.

JOB 14:15 Thou shalt call, and I will answer Thee; Thou wilt have a desire for the ma'aseh (work) of Thine hands.

JOB 14:16 ‏אָבער אַצונד צײלסטו מײַנע טריט, ‏װאַרטסט צו מאָל נישט אױף מײַן חטא. edit

JOB 14:16 ober atsund tseilstu maine trit, vartst tsu mol nisht oif main chet.

JOB 14:16 For now Thou countest my steps. Dost Thou not watch over my chattat?

JOB 14:17 ‏פֿאַרחתמעט אין אַ בײַטל איז מײַן פֿאַרברעך, ‏און דו לײגסט נאָך צו צו מײַן זינד. edit

JOB 14:17 farchasmet in a baitl iz main farbrech, un du leigst noch tsu tsu main zind.

JOB 14:17 My peysha is sealed up in a bag, and Thou would cover over mine avon.

JOB 14:18 ‏יאָ פֿאַר װאָר, אַ געפֿאַלענער באַרג צעברעקלט זיך, ‏און אַ פֿעלדז װערט פֿאַררוקט פֿון זײַן אָרט; edit

JOB 14:18 yo far vor, a gefalener barg tsebreklt zich, un a feldz vert farrukt fun zain ort;

JOB 14:18 And surely the har (mountain) falling crumbles, and the tzur (rock) is moved out of its place.

JOB 14:19 ‏װאַסער צערײַבט שטײנער, ‏אירע פֿלײצונגען שװענקען אַװעק דעם שטױב פֿון דער ערד; ‏אַזױ ברענגסטו אונטער די האָפֿענונג פֿון דעם מענטשן. edit

JOB 14:19 vaser tseraibt shteiner, ire fleitsungen shvenken avek dem shtoib fun der erd; azoi brengstu unter di hofenung fun dem mentshen.

JOB 14:19 The mayim wear away the avanim; Thou washest away the things which grow out of the aphar aretz; and Thou destroyest the tikvat enosh.

JOB 14:20 ‏שטאַרקסט אים אײביק איבער, און ער פֿאַרגײט, ‏פֿאַרענדערסט זײַן פּנים, און שיקסט אים אַװעק. edit

JOB 14:20 shtarkst im eibik iber, un er fargeit, farenderst zain ponem, un shikst im avek.

JOB 14:20 Thou prevailest lanetzach (forever) against him, and he passeth away; Thou changest his countenance, and sendest him away.

JOB 14:21 ‏זײַנע קינדער האָבן כּבֿוד, און ער װײס נישט, ‏און זײ װערן צו קלײן, און ער מערקט זײ נישט. edit

JOB 14:21 zaine kinder hoben koved, un er veis nisht, un zei veren tsu klein, un er merkt zei nisht.

JOB 14:21 His banim come to honor, and he knoweth it not; and they are brought low, but he perceiveth it not of them.

JOB 14:22 ‏נאָר זײַן פֿלײש װײטאָקט אױף אים, ‏און זײַן זעל טרױערט אױף אים. edit

JOB 14:22 nor zain fleish veitokt oif im, un zain zel troiert oif im.

JOB 14:22 Only his basar shall have pain upon him, and his nefesh within him shall mourn.

JOB 15:1 ‏האָט געענטפֿערט אֶליפַֿז דער תֵּימָני, און האָט געזאָגט: edit

JOB 15:1 hot geentfert Eliphaz der Temani, un hot gezogt:

JOB 15:1 Then answered Eliphaz the Temani, and said,

JOB 15:2 ‏װעט אַ חכם ענטפֿערן מיט קענשאַפֿט פֿון לופֿט, ‏און אָנפֿילן מיט מזרח-װינט זײַן בױך? edit

JOB 15:2 vet a chochem entferen mit kenshaft fun luft, un onfilen mit mizrech-vint zain boich?

JOB 15:2 Should a chacham (wise man) utter vain knowledge, and fill his inner being with the east wind?

JOB 15:3 ‏טענהן רײד װאָס טױגן נישט, ‏און װערטער װאָס מע ברענגט קײן נוץ נישט מיט זײ? edit

JOB 15:3 tenhen reid vos toigen nisht, un verter vos me brengt kein nuts nisht mit zei?

JOB 15:3 Should he reason with unprofitable davar (talk) ? Or with speeches wherewith no good is done?

JOB 15:4 ‏אױך פֿאַרשטערסטו די יִרְאַת (אלֹקים), ‏און מינערסט די פֿרומקײט פֿאַר אֵל. edit

JOB 15:4 oich farshterstu di yiras (Elokim), un minerst di frumkeit far El.

JOB 15:4 Yea, thou makest void yireh [Elohim], and doth diminish si'akh (meditation) before El.

JOB 15:5 ‏װאָרום דײַן זינד לערנט דײַן מױל, ‏און קלײַבסט אױס די צונג פֿון די ליסטיקע. edit

JOB 15:5 vorem dain zind lernt dain moil, un klaibst ois di tsung fun di listike.

JOB 15:5 For thy mouth uttereth thine avon, and thou choosest the leshon arumim (tongue of the crafty) .

JOB 15:6 ‏דײַן אײגן מױל מאַכט דיך שולדיק, און נישט איך, ‏און דײַנע ליפּן זאָגן עדות קעגן דיר. edit

JOB 15:6 dain eigen moil macht dich shuldik, un nisht ich, un daine lipen zogen eides kegen dir.

JOB 15:6 Thine own mouth condemneth thee, and loh Ani (not I) ; yea, thine own lips testify against thee.

JOB 15:7 ‏ביסטו דער ערשטער מענטש געבאָרן געװאָרן? ‏אָדער ביסטו פֿאַר די בערג באַשאַפֿן געװאָרן? edit

JOB 15:7 bistu der ershter mentsh geboren gevoren? oder bistu far di berg bashafen gevoren?

JOB 15:7 Art thou harishon adam (the first man) that was born? Or wast thou made before the hills?

JOB 15:8 ‏האָסטו דעם סָוד פֿון אֱלוֹהַּ אײַנגעהערט, ‏און אַװעקגענומען צו זיך די חכמה? edit

JOB 15:8 hostu dem sod fun Eloah aingehert, un avekgenumen tsu zich di chochme?

JOB 15:8 Hast thou attended to the sod Eloah (counsel of G-d) ? And dost thou limit chochmah to thyself?

JOB 15:9 ‏װאָס אַזױנס װײסטו, װאָס מיר װײסן נישט? ‏פֿאַרשטײסטו, װאָס בײַ אונדז איז נישטאָ? edit

JOB 15:9 vos azoins veistu, vos mir veisen nisht? farshteistu, vos bai undz iz nishto?

JOB 15:9 Of what dost thou have da'as, that we know not? What understandest thou, which is not in us?

JOB 15:10 ‏אי אַ גראָער קאָפּ אי אַ גרײַז איז דאָ צװישן אונדז, ‏עלטער פֿון דײַן פֿאָטער אין טעג. edit

JOB 15:10 i a groer kop i a graiz iz do tsvishen undz, elter fun dain foter in teg.

JOB 15:10 Both the grayheaded and very aged men are among us, much elder than avicha.

JOB 15:11 ‏זײַנען דיר װינציק די טרײסטונגען פֿון אֵל, ‏און דאָס װאָרט װאָס איז מילד צו דיר? edit

JOB 15:11 zainen dir vintsik di treistungen fun El, un dos vort vos iz mild tsu dir?

JOB 15:11 Are the tanechumot El (consolations of G-d) not enough for thee? Or the davar that deals gently with thee?

JOB 15:12 ‏װאָס נעמט דיך דײַן האַרץ, ‏און װאָס װינקען דײַנע אױגן, edit

JOB 15:12 vos nemt dich dain harts, un vos vinken daine oigen,

JOB 15:12 Why doth thine lev carry thee away? And why do thy eyes flash,

JOB 15:13 ‏אַז דו קערסט קעגן אֵל דײַן גײַסט, ‏און לאָזט אַרױס רײד פֿון דײַן מױל? edit

JOB 15:13 az du kerst kegen El dain gaist, un lozt arois reid fun dain moil?

JOB 15:13 That thou ventest thy ruach against El (G-d) , and lettest such words pour out of thy mouth?

JOB 15:14 ‏װאָס איז אַ מענטש, אַז ער זאָל זײַן רײן? ‏און קען דען גערעכט זײַן אַ געבאָרענער פֿון אַ פֿרױ? edit

JOB 15:14 vos iz a mentsh, az er zol zain rein? un ken den gerecht zain a geborener fun a froi?

JOB 15:14 What is enosh, that he should be pure [in the sight of Hashem ]? And he which is born of an isha, that yitzdak (he should be in the right) ?

JOB 15:15 ‏זע, אין זײַנע הײליקע גלױבט ער נישט, ‏און די הימלען זײַנען נישט רײן אין זײַנע אױגן, edit

JOB 15:15 ze, in zaine heilike gloibt er nisht, un di himlen zainen nisht rein in zaine oigen,

JOB 15:15 If He trusteth not His Kedoshim; yea, Shomayim is not pure in His eyes.

JOB 15:16 ‏הײַנט װי שױן דער אומװערדיקער און פֿאַרדאָרבענער, ‏דער מענטש, װאָס טרינקט אומרעכט װי װאַסער? edit

JOB 15:16 haint vi shoin der umverdiker un fardorbener, der mentsh, vos trinkt umrecht vi vaser?

JOB 15:16 How much more vile and corrupt is ish, which drinketh iniquity like mayim?

JOB 15:17 ‏איך װעל דיר באַשײדן, הער מיר צו, ‏און װאָס איך האָב געזען װעל איך דערצײלן; edit

JOB 15:17 ich vel dir basheiden, her mir tsu, un vos ich hob gezen vel ich dertseilen;

JOB 15:17 I will show thee, shema to me; and that which I have seen I will declare;

JOB 15:18 ‏װאָס די חכמים גיבן איבער – ‏און פֿאַרהױלן נישט – פֿון זײערע עלטערן, edit

JOB 15:18 vos di chachomim giben iber – un farhoilen nisht – fun zeyere elteren,

JOB 15:18 Things which chachamim declare from their avot without concealment;

JOB 15:19 ‏װאָס צו זײ אַלײן איז געגעבן געװאָרן דאָס לאַנד, ‏און קײן פֿרעמדער איז נישט דורכגעגאַנגען צװישן זײ. edit

JOB 15:19 vos tsu zei alein iz gegeben gevoren dos land, un kein fremder iz nisht durchgegangen tsvishen zei.

JOB 15:19 Unto whom alone ha'aretz was given, and no zar passed among them.

JOB 15:20 ‏אַלע זײַנע טעג איז אין ציטערניש דער רָשע, ‏און געצײלטע יאָרן זײַנען אָנגעברײט דעם געװאַלטטוער. edit

JOB 15:20 ale zaine teg iz in tsiterenish der roshe, un getseilte yoren zainen ongebreit dem gevalttuer.

JOB 15:20 The reshah travaileth with pain all his yamim, and numbered shanim are reserved for the oppressor.

JOB 15:21 ‏אַ קֹול פֿון אַנגסטן איז אין זײַנע אױערן: ‏אין מיטן שלום װעט קומען אַ פֿאַרװיסטער אױף אים. edit

JOB 15:21 a kol fun angsten iz in zaine oieren: in miten sholem vet kumen a farvister oif im.

JOB 15:21 A dreadful sound is in his oznayim; during shalom the shoded (destroyer) shall come upon him.

JOB 15:22 ‏ער גלױבט נישט זיך אױסצודרײען פֿון פֿינצטערניש, ‏און ער איז אױסגעקליבן פֿאַרן שװערד. edit

JOB 15:22 er gloibt nisht zich oistsudreyen fun fintsternish, un er iz oisgekliben faran shverd.

JOB 15:22 He believeth not in a return from choshech, and he is marked for the cherev.

JOB 15:23 ‏ער װאָגלט אום נאָך ברױט: װוּ איז עס? ‏ער װײס אַז לעבן אים איז אָנגעברײט דער טאָג פֿון פֿינצטערניש. edit

JOB 15:23 er voglt um noch broit: vu iz es? er veis az leben im iz ongebreit der tog fun fintsternish.

JOB 15:23 He wandereth about after lechem, saying, Where is it? He has da'as the Yom Choshech is near at hand for him.

JOB 15:24 ‏אים שרעקן אַנגסט און דריקעניש, ‏זײ כאַפּן אים אָן װי אַ מלך אָנגעברײט צום קריג. edit

JOB 15:24 im shreken angst un drikenish, zei chapen im on vi a melech ongebreit tsum krig.

JOB 15:24 Distress and anguish shall make him afraid; they shall seize him as a melech poised for battle.

JOB 15:25 ‏װײַל ער האָט אױסגעשטרעקט קעגן אֵל זײַן האַנט, ‏און קעגן (אֵל) שַדַי זיך געשטאַרקט; edit

JOB 15:25 vail er hot oisgeshtrekt kegen El zain hant, un kegen (El) Shaddai zich geshtarkt;

JOB 15:25 For he stretcheth out his yad against El (G-d) , and with insolence vaunts himself against Shaddai.

JOB 15:26 ‏געלאָפֿן קעגן אים מיט אַ שטאָלצן האַלדז, ‏מיט די דיקע רוקנס פֿון זײַנע שילדן. edit

JOB 15:26 gelofen kegen im mit a shtoltsen haldz, mit di dike rukns fun zaine shilden.

JOB 15:26 He charges against Him, with a stiff neck, with the thick bosses of his mogen (shield) ;

JOB 15:27 ‏װײַל ער האָט באַדעקט זײַן פּנים מיט זײַן פֿעטס, ‏און אָנגעלײגט פּלאָסטן אױפֿן לענד; edit

JOB 15:27 vail er hot badekt zain ponem mit zain fets, un ongeleigt plosten oifen lend;

JOB 15:27 Though he covereth his panim with his fatness, and addeth fat on his flanks;

JOB 15:28 ‏און ער האָט באַװױנט פֿאַרװיסטע שטעט, ‏הײַזער װאָס מע זיצט נישט אין זײ, ‏װאָס זײַנען געװען אָנגעברײט אױף הױפֿנס. edit

JOB 15:28 un er hot bavoint farviste shtet, haizer vos me zitst nisht in zei, vos zainen geven ongebreit oif hoifns.

JOB 15:28 And he dwelleth in desolate towns, and in batim (houses) which no man inhabiteth, which are ready to crumble to rubble.

JOB 15:29 ‏ער װעט נישט רײַך זײַן, און נישט באַשטײן װעט זײַן פֿאַרמעג, ‏און נישט נײַגן װעט זיך צו דער ערד זײער תּבֿואה. edit

JOB 15:29 er vet nisht raich zain, un nisht bashtein vet zain farmeg, un nisht naigen vet zich tsu der erd zeyer tevuh.

JOB 15:29 He shall not be osher, neither shall his substance continue; neither shall their possessions spread over ha'aretz.

JOB 15:30 ‏ער װעט זיך נישט אָפּטאָן פֿון פֿינצטערניש; ‏זײַן שפּראָץ װעט פֿאַרטריקענען אַ פֿלאַם, edit

JOB 15:30 er vet zich nisht opton fun fintsternish; zain shprots vet fartrikenen a flam,

JOB 15:30 He shall not escape from choshech; the flame shall wither his branches, and in the ruach of his mouth shall he perish.

JOB 15:31 ‏און ער װעט אָפּגעטאָן װערן דורך אַ הױך פֿון זײַן מױל. ‏זאָל נישט טרױען אױף נישט דער פֿאַרנאַרטער, ‏װאָרום נישט װעט זײַן זײַן אײַנבײַט. edit

JOB 15:31 un er vet opgeton veren durch a hoich fun zain moil. zol nisht troien oif nisht der farnarter, vorem nisht vet zain zain ainbait.

JOB 15:31 Let not him that is deceived trust in shav (vanity) ; for shav shall be his recompense.

JOB 15:32 ‏אײדער זײַן טאָג קומט, װעט עס דערפֿילט װערן, ‏און זײַן צװײַג װעט נישט גרין זײַן. edit

JOB 15:32 eider zain tog kumt, vet es derfilt veren, un zain tsveig vet nisht grin zain.

JOB 15:32 His Yom is not yet; then it is accomplished, and his branch shall not flourish.

JOB 15:33 ‏ער װעט אָפּשאָקלען װי אַ װײַנשטאָק זײַן אומצײַטיקס, ‏און אַראָפּװאַרפֿן װי אַן אײלבערטבױם זײַן בליִונג. edit

JOB 15:33 er vet opshoklen vi a vainshtok zain umtsaitiks, un aropvarfen vi an eilbertboim zain bliung.

JOB 15:33 He shall shake off his unripe grape like the gefen, and shall cast off his blossom like the zayit (olive tree) .

JOB 15:34 ‏װאָרום דאָס געזעמל פֿון די זינדיקע בלײַבט װיסט, ‏און אַ פֿײַער פֿאַרצערט די געצעלטן פֿון שוחד. edit

JOB 15:34 vorem dos gezeml fun di zindike blaibt vist, un a faier fartsert di getselten fun shochad.

JOB 15:34 For the Adat Chanef (congregation of hypocrites) shall be barren, and eish shall consume the ohalim of bribery.

JOB 15:35 ‏זײ טראָגן אומרעכט און געבערן אומגליק, ‏און זײער לײַב ברײט אָן פֿאַר זיך אָפּנאַרונג. edit

JOB 15:35 zei trogen umrecht un geberen umglik, un zeyer laib breit on far zich opnarung.

JOB 15:35 They conceive amal (trouble) , and give birth to evil, and their belly worketh mirmar (deceit) .

JOB 16:1 ‏האָט געענטפֿערט אִיובֿ, און האָט געזאָגט: edit

JOB 16:1 hot geentfert Iyov, un hot gezogt:

JOB 16:1 Then Iyov answered and said,

JOB 16:2 ‏איך האָב געהערט פֿיל אַזױנס; ‏צרהדיקע טרײסטער זײַט איר אַלע. edit

JOB 16:2 ich hob gehert fil azoins; tsrhdike treister zait ir ale.

JOB 16:2 I have heard many such things; menachamei amal (miserable comforters) are ye all.

JOB 16:3 ‏װעט זײַן אַ סוף צו די װינטיקע רײד? ‏אָדער װאָס שפּאַרט דיך אַז דו זאָלסט ענטפֿערן? edit

JOB 16:3 vet zain a sof tsu di vintike reid? oder vos shpart dich az du zolst entferen?

JOB 16:3 Shall divrei ruach (vain words) have an end? Or what provoketh thee that thou answerest?

JOB 16:4 ‏איך װאָלט אױך געקענט רעדן װי איר ‏אַז איר װאָלט געװען אױף מײַן אָרט; ‏איך װאָלט געקניפּט װערטער אױף אײַך, ‏און געשאָקלט אױף אײַך מײַן קאָפּ. edit

JOB 16:4 ich volt oich gekent reden vi ir az ir volt geven oif main ort; ich volt geknipt verter oif aich, un geshoklt oif aich main kop.

JOB 16:4 I also could speak as ye do; if your nefesh were in place of my nefesh, I could heap up words against you, and shake mine head at you.

JOB 16:5 ‏איך װאָלט אײַך געשטאַרקט מיט מײַן מױל, ‏און דער באַדױער פֿון מײַנע ליפּן װאָלט אײַך געלינדערט. edit

JOB 16:5 ich volt aich geshtarkt mit main moil, un der badoier fun maine lipen volt aich gelindert.

JOB 16:5 But I would strengthen you with my mouth, and the moving of my shfatayim (lips) should relieve your grief.

JOB 16:6 ‏אַז סײַ איך רעד, װערט נישט געמינערט מײַן װײטאָג, ‏און סײַ איך הער אױף, גײט ער פֿון מיר נישט אַװעק; edit

JOB 16:6 az sai ich red, vert nisht geminert main veitog, un sai ich her oif, geit er fun mir nisht avek;

JOB 16:6 Though I speak, my grief is not relieved, and though I forbear, mah (what) alleviation is it for me?

JOB 16:7 ‏פֿאַר װאָר, אַצונד האָט ער מיך פֿאַרמאַטערט; ‏האָסט צעגרױלט מײַן גאַנצע געזעלנשאַפֿט. edit

JOB 16:7 far vor, atsund hot er mich farmatert; host tsegroilt main gantse gezelnshaft.

JOB 16:7 But now He hath worn me out; Thou hast made desolate kol adat (whole household) of me.

JOB 16:8 ‏און האָסט מיך צעקנײטשט – ‏צום עדות איז עס געװאָרן; ‏און מײַן מאָגערקײט שטײט אױף קעגן מיר, ‏מיר אין פּנים קלאָגט זי אָן. edit

JOB 16:8 un host mich tsekneitsht – tsum eides iz es gevoren; un main mogerkeit shteit oif kegen mir, mir in ponem klogt zi on.

JOB 16:8 And Thou hast filled me with wrinkles, which is an ed (witness) against me; and my leanness rising up in me beareth witness to my face.

JOB 16:9 ‏זײַן צאָרן האָט פֿאַרצוקט מיט פֿײַנטשאַפֿט, ‏ער האָט געקריצט אױף מיר מיט זײַנע צײן; ‏מײַן שׂונא שלײַפֿט זײַנע אױגן אױף מיר. edit

JOB 16:9 zain tsoren hot fartsukt mit faintshaft, er hot gekritst oif mir mit zaine tsein; main soine shlaift zaine oigen oif mir.

JOB 16:9 He teareth me in his wrath, who warreth against me; He gnasheth upon me with His shinayim (teeth) ; mine adversary sharpeneth His eyes against me.

JOB 16:10 ‏מע שפּאַרט אױף דאָס מױל אױף מיר, ‏מיט שאַנד פּאַטשט מען מײַנע באַקן; ‏אין אײנעם קלײַבן זײ זיך אױף מיר. edit

JOB 16:10 me shpart oif dos moil oif mir, mit shand patsht men maine baken; in einem klaiben zei zich oif mir.

JOB 16:10 They have struck at me with their mouth; they have struck me upon the lekhi (cheek) reproachfully; they have conspired themselves together against me.

JOB 16:11 ‏אֵל ענטפֿערט מיך איבער צום פֿאַרברעכער, ‏און אין די הענט פֿון רשָעים װאַרפֿט ער מיך. edit

JOB 16:11 El entfert mich iber tsum farbrecher, un in di hent fun reshoiem vorft er mich.

JOB 16:11 El hath delivered me to evil men, and turned me over into the hands of the resha'im.

JOB 16:12 ‏רויִק בין איך געװען, און ער האָט מיך צעברעקלט, ‏און מיך אָנגענומען בײַם געניק, און מיך צעפּיצלט; ‏און ער האָט מיך אױפֿגעשטעלט פֿאַר זײַן צילברעט. edit

JOB 16:12 roiik bin ich geven, un er hot mich tsebreklt, un mich ongenumen baim genik, un mich tsepitslt; un er hot mich oifgeshtelt far zain tsilbret.

JOB 16:12 I was at ease, but He hath shattered me; He hath also taken me by my neck, and shaken me to pieces, and set me up for His mattarah (object of attack, target) .

JOB 16:13 ‏מיך רינגלען אַרום זײַנע שיסער, ‏ער שפּאַלט מײַנע נירן, און דערבאַרימט נישט, ‏ער גיסט אױס צו דער ערד מײַן גאַל. edit

JOB 16:13 mich ringlen arum zaine shiser, er shpalt maine niren, un derbarimt nisht, er gist ois tsu der erd main gal.

JOB 16:13 His archers surround me, He pierces my klayot (kidneys) , and doth not show mercy; He poureth out my gall upon the ground.

JOB 16:14 ‏ער צעברעכט מיך אַ בראָך אױף אַ בראָך, ‏ער לױפֿט קעגן מיר װי אַ קריגסמאַן. edit

JOB 16:14 er tsebrecht mich a broch oif a broch, er loift kegen mir vi a krigsman.

JOB 16:14 He bursteth upon me again and again; He runneth upon me like a gibbor (warrior) .

JOB 16:15 ‏זאַק האָב איך אױפֿגענײט אױף מײַן הױט, ‏און געװעלגערט אין אַש מײַן האָרן. edit

JOB 16:15 zak hob ich oifgeneit oif main hoit, un gevelgert in ash main haren.

JOB 16:15 I have sewed sackcloth upon my skin, and laid my keren (horn, strength) in the aphar (dust) .

JOB 16:16 ‏מײַן פּנים איז רױט פֿון געװײן, ‏און אױף מײַנע ברעמען איז שאָטן פֿון טױט, edit

JOB 16:16 main ponem iz roit fun gevain, un oif maine bremen iz shoten fun toit,

JOB 16:16 My face is red with weeping, and on my eyelids is the tzalmavet;

JOB 16:17 ‏פֿאַר קײן אומרעכט, נישט אין מײַנע הענט, ‏בעת מײַן תּפֿילה איז רײן. edit

JOB 16:17 far kein umrecht, nisht in maine hent, beis main tefile iz rein.

JOB 16:17 Not for any chamas in mine hands; also my tefillah is pure.

JOB 16:18 ‏ערד, זאָלסט נישט צודעקן מײַן בלוט, ‏און זאָל נישט קײן אָרט זײַן פֿאַר מײַן געשרײ! edit

JOB 16:18 erd, zolst nisht tsudeken main blut, un zol nisht kein ort zain far main geshrei!

JOB 16:18 O earth, cover not thou my dahm, and let my outcry have no makom (place of rest) .

JOB 16:19 ‏אַפֿילו איצט אָט איז אין הימל מײַן עדות-זאָגער, ‏און מײַן מליץ איז אױך אין דער הײך. edit

JOB 16:19 afile itst ot iz in himel main eides-zoger, un main meilets iz oich in der heich.

JOB 16:19 Also now, hinei, my Ed is in Shomayim, and my Sahed (witness, one who vouches for me) is on high.

JOB 16:20 ‏מײַנע פֿירשפּעכערס זענען מײנע שפּעטערס; ‏צו אֱלוֹהַּ טוט טריפֿן מײַן אױג, edit

JOB 16:20 maine firshpechers zenen maine shpeters; tsu Eloah tut trifen main oig,

JOB 16:20 My friends scorn me; but mine eye poureth out tears unto Eloah.

JOB 16:21 ‏הלװאַי אַז ער זאָל משפּטן צװישן אַ מאַן מיט אֱלוֹהַּ, ‏װי צװישן אַ מענטשנקינד און זײַן חבֿר. edit

JOB 16:21 halevay az er zol mishpeten tsvishen a man mit Eloah, vi tsvishen a mentshnkind un zain chever.

JOB 16:21 O that one might plead for a man with Eloah, as a man pleadeth for his neighbor!

JOB 16:22 ‏װאָרום די געצײלטע יאָרן גײען, ‏און איך װעל אַװעק אױף אַ װעג פֿון װאַנען איך װעל זיך נישט אומקערן. edit

JOB 16:22 vorem di getseilte yoren geyen, un ich vel avek oif a veg fun vanen ich vel zich nisht umkeren.

JOB 16:22 When a few shanot are come, then I shall go the way whence I shall not return.

JOB 17:1 ‏מײַן גײַסט איז צעװײטאָקט, ‏מײַנע טעג זײַנען פֿאַרלאָשן, ‏דער קבֿר ‏ איז פֿאַר מיר. edit

JOB 17:1 main gaist iz tseveitokt, maine teg zainen farloshen, der keyver iz far mir.

JOB 17:1 My ruach is broken, my yamim are extinct, the kevarim are ready for me.

JOB 17:2 ‏פֿאַר װאָר, שפּעטער זײַנען מיט מיר, ‏און אױף זײער ערגערן מוז רוען מײַן אױג. edit

JOB 17:2 far vor, shpeter zainen mit mir, un oif zeyer ergeren muz ruen main oig.

JOB 17:2 Does not hatulim (mockery) surround me? And doth not mine eye continue in their provocation?

JOB 17:3 ‏קער זיך צו, איך בעט דיך, ‏זײַ עָרבֿ פֿאַר מיר בײַ דיר אַלײן; ‏װער דען זאָל מיר אַ האַנטשלאָג געבן? edit

JOB 17:3 ker zich tsu, ich bet dich, zai Orev far mir bai dir alein; ver den zol mir a hantshlog geben?

JOB 17:3 Lay down an eravon (pledge) with Thee; who is he that will put up security for me?

JOB 17:4 ‏װאָרום זײער האַרץ האָסטו פֿאַרבאָרגן פֿון שׂכל, ‏צום ריכטיקן טוסטו זײ נישט דערהײבן. edit

JOB 17:4 vorem zeyer harts hostu farborgen fun seichel, tsum richtiken tustu zei nisht derheiben.

JOB 17:4 For Thou hast hid their lev from seichel; therefore shalt Thou not exalt them.

JOB 17:5 ‏דער װאָס מַסרט פֿון חניפֿה װעגן חבֿרים, ‏אַזש אױסגײן זאָלן די אױגן פֿון זײַנע קינדער! edit

JOB 17:5 der vos masrt fun chenife vegen chavorim, azh oisgein zolen di oigen fun zaine kinder!

JOB 17:5 He that informs on re'im for chelek, even the eyes of his banim shall fail.

JOB 17:6 ‏יאָ, ער האָט מיך געשטעלט פֿאַר אַ װערטל בײַ לײַט, ‏און צו שפּײַען אין פּנים בין איך געװאָרן. edit

JOB 17:6 yo, er hot mich geshtelt far a vertl bai lait, un tsu shpaien in ponem bin ich gevoren.

JOB 17:6 He hath made me also a mashal (byword) of the peoples; and I am one in whose face they spit.

JOB 17:7 ‏און טונקל פֿון ערגערניש איז מײַן אױג, ‏און מײַנע גלידער זײַנען װי אַ שאָטן אַלע. edit

JOB 17:7 un tunkel fun ergernish iz main oig, un maine glider zainen vi a shoten ale.

JOB 17:7 Mine eye also is dim by reason of ka'as, and all my members are like a tzel (shadow) .

JOB 17:8 ‏די רעכטפֿאַרטיקע װערן צעגרױלט דעריבער, ‏און דער אומשולדיקער װערט אױפֿן זינדיקן אױפֿגעבראַכט. edit

JOB 17:8 di rechtfartiken veren tsegroilt deriber, un der umshuldiker vert oifen zindiken oifgebracht.

JOB 17:8 Yesharim shall be appalled at this and the naki (pure, innocent) shall stir up himself against the chanef (profane, irreligious) .

JOB 17:9 ‏און דער גערעכטער זאָל אָנהאַלטן זײַן װעג, ‏און דער װאָס האָט רײנע הענט זאָל מערן שטאַרקײט! edit

JOB 17:9 un der gerechter zol onhalten zain veg, un der vos hot reine hent zol meren shtarkeit!

JOB 17:9 The tzaddik also shall hold to his derech, and he whose yadayim are tahor shall grow stronger and stronger.

JOB 17:10 ‏איר אַלע אָבער קומט אַקאָרשט װידער אַהער, ‏און איך װעל נישט געפֿינען אַ קלוגן צװישן אײַך. edit

JOB 17:10 ir ale ober kumt akorsht vider aher, un ich vel nisht gefinen a klugen tsvishen aich.

JOB 17:10 But as for all you, do ye return, and come back now; for I cannot find one chacham among you.

JOB 17:11 ‏מײַנע טעג זײַנען פֿאַרגאַנגען, ‏מײַנע געדאַנקען זײַנען צעריסן – ‏די טראַכטענישן פֿון מײַן האַרצן. edit

JOB 17:11 maine teg zainen fargangen, maine gedanken zainen tserisen – di trachtenishen fun main hartsen.

JOB 17:11 My yamim are past, my plans are broken, even the morashot (possessions, desires) of my lev.

JOB 17:12 ‏נאַכט פֿאַר טאָג מאַכן זײ: ‏נאָנט איז דאָס ליכט װײַל עס איז פֿינצטער. edit

JOB 17:12 nacht far tog machen zei: nont iz dos licht vail es iz fintster.

JOB 17:12 They change the lailah into yom; the ohr is near to choshech, say they.

JOB 17:13 ‏אַז איך ריכט זיך אױף דער שְׁאֹול װי מײַן הײם, ‏אין פֿינצטערניש בעט איך אױס מײַן געלעגער, edit

JOB 17:13 az ich richt zich oif der Sheol vi main heim, in fintsternish bet ich ois main geleger,

JOB 17:13 If I wait, Sheol is mine bais; I have made my bed in the choshech.

JOB 17:14 ‏צום קבֿר {שַׁחַת} ‏ רוף איך: ביסט מײַן פֿאָטער! ‏מײַן מוטער און מײַן שװעסטער צום װאָרעם, edit

JOB 17:14 tsum keyver ruf ich: bist main foter! main muter un main shvester tsum vorem,

JOB 17:14 I have said to Shachat, thou art avi; to the worm, thou art immi, and achoti.

JOB 17:15 ‏הײַנט װוּ דען איז מײַן האָפֿענונג? ‏יאָ, מײַן האָפֿענונג װער װעט זי אָנזען? edit

JOB 17:15 haint vu den iz main hofenung? yo, main hofenung ver vet zi onzen?

JOB 17:15 And where is now my tikveh? As for my tikveh, who regards it?

JOB 17:16 ‏צו די ריגלען פֿון שְׁאֹול װעט זי נידערן, ‏װען אין אײנעם אין שטױב װעלן מיר רוען. edit

JOB 17:16 tsu di riglen fun Sheol vet zi nideren, ven in einem in shtoib velen mir ruen.

JOB 17:16 Will it go down to the gates of Sheol? Shall we go down together into the dust?

JOB 18:1 ‏האָט געענטפֿערט בִלדַד דער שוחי, און האָט געזאָגט: edit

JOB 18:1 hot geentfert Bildad der Shuchi, un hot gezogt:

JOB 18:1 Then answered Bildad the Shuchi, and said,

JOB 18:2 ‏ביז װאַנען װעט איר מאַכן געיעגן אױף װערטער? ‏באַטראַכט, און דערנאָך װעלן מיר רעדן. edit

JOB 18:2 biz vanen vet ir machen geyegn oif verter? batracht, un dernoch velen mir reden.

JOB 18:2 Ad anah (Until when, how long) will it be ere ye make an end of words? Gain binah, and afterwards we will speak.

JOB 18:3 ‏פֿאַר װאָס װערן מיר גערעכנט װי בהמות, ‏געהאַלטן פֿאַר פֿאַרשטאָפּט אין אײַערע אױגן? edit

JOB 18:3 far vos veren mir gerechnt vi beheimes, gehalten far farshtopt in aiere oigen?

JOB 18:3 Why are we counted as behemah (cattle) , and reputed stupid in your sight?

JOB 18:4 ‏דו װאָס פֿאַרצוקסט זיך אַלײן אין דײַן צאָרן, ‏זאָל פֿון דײַנעט װעגן פֿאַרלאָזט װערן די ערד, ‏און אַ פֿעלדז אַװעקגערוקט װערן פֿון זײַן אָרט? edit

JOB 18:4 du vos fartsukst zich alein in dain tsoren, zol fun dainet vegen farlozt veren di erd, un a feldz avekgerukt veren fun zain ort?

JOB 18:4 Thou art he who teareth his nefesh in his anger; shall eretz (earth) be forsaken for thee? And shall the tzur be removed out of its place?

JOB 18:5 ‏יאָ, דאָס ליכט פֿון די רשָעים װעט פֿאַרלאָשן װערן, ‏און נישט שײַנען װעט דער פֿונק פֿון זײַן פֿײַער. edit

JOB 18:5 yo, dos licht fun di reshoiem vet farloshen veren, un nisht shainen vet der funk fun zain faier.

JOB 18:5 Yea, the ohr of the resha'im shall be put out, and the flame of his eish shall not burn.

JOB 18:6 ‏די ליכטיקײט װעט פֿינצטער װערן אין זײַן געצעלט, ‏און זײַן ליכט װעט פֿאַרלאָשן װערן איבער אים. edit

JOB 18:6 di lichtikeit vet fintster veren in zain getselt, un zain licht vet farloshen veren iber im.

JOB 18:6 The ohr shall be choshech in his ohel, and his ner (lamp) above him is extinguished.

JOB 18:7 ‏די שפּרײַזן פֿון זײַן מאַכט װעלן געענגט װערן, ‏און אים װעט אַנידערװאַרפֿן זײַן אײגענע עצה. edit

JOB 18:7 di shpraizen fun zain macht velen geengt veren, un im vet anidervarfen zain eigene eitse.

JOB 18:7 The steps of his vigor shall be shortened, and his own etzah (counsel, scheme) shall cast him down.

JOB 18:8 ‏װאָרום ער װערט געטריבן פֿון זײַנע פֿיס אין דער נעץ, ‏און אױף אַ פּאַסטקע גײט ער אום. edit

JOB 18:8 vorem er vert getriben fun zaine fis in der nets, un oif a pastke geit er um.

JOB 18:8 For he is cast into a reshet by his own raglayim, and he walketh into a pitfall.

JOB 18:9 ‏כאַפּן פֿאַרן טריט װעט אַ פֿאַנגנעץ, ‏פֿעסט װעט אים האַלטן דער קנופּ. edit

JOB 18:9 chapen faran trit vet a fangnets, fest vet im halten der knup.

JOB 18:9 The pach (trap) shall take him by the akev (heel) , and the snare shall prevail against him.

JOB 18:10 ‏באַהאַלטן אין דער ערד איז אַ שטריק פֿאַר אים, ‏און אַ כאַפּשטײַג פֿאַר אים איז אױפֿן שטעג. edit

JOB 18:10 bahalten in der erd iz a shtrik far im, un a chapshtaig far im iz oifen shteg.

JOB 18:10 The noose is laid for him ba'aretz (on the ground) , and a trap for him in the path.

JOB 18:11 ‏רונד אַרום גרױלן אים שרעקענישן, ‏און זײ יאָגן אים אױף זײַנע טריט. edit

JOB 18:11 rund arum groilen im shrekenishen, un zei yogen im oif zaine trit.

JOB 18:11 Ballahot (terrors, terrible thoughts) shall make him afraid on every side, and shall dog him behind his feet.

JOB 18:12 ‏הונגעריק װעט זײַן זײַן אומגליק, ‏און דער בראָך איז אָנגעברײט בײַ זײַן זײַט. edit

JOB 18:12 hungerik vet zain zain umglik, un der broch iz ongebreit bai zain zait.

JOB 18:12 Calamity is ra'ev (hungry) for him, and destruction shall be ready for his fall.

JOB 18:13 ‏אױפֿעסן װעט די גלידער פֿון זײַן לײַב, ‏אױפֿעסן װעט זײַנע גלידער דער בכוֹר פֿון טױט. edit

JOB 18:13 oifesen vet di glider fun zain laib, oifesen vet zaine glider der bocher fun toit.

JOB 18:13 It shall devour the limbs of his ohr (skin) ; even the bechor mavet (plague) shall devour his members.

JOB 18:14 ‏אױסגעריסן װעט װערן פֿון זײַן געצעלט זײַן פֿאַרזיכערונג, ‏און עס װעט אים מאַכן שפּרײַזן צו דעם מלך פֿון שרעקעניש. edit

JOB 18:14 oisgerisen vet veren fun zain getselt zain farzicherung, un es vet im machen shpraizen tsu dem melech fun shrekenish.

JOB 18:14 That in which he trusted is rooted out of his ohel, and it shall march him to Melech Ballahot (King of Terrors) .

JOB 18:15 ‏רוען װעט אין זײַן געצעלט נישט זײַן האָב; ‏אױף זײַן װױנונג װעט אױסגעשפּרײט װערן שװעבל. edit

JOB 18:15 ruen vet in zain getselt nisht zain hob; oif zain voinung vet oisgeshpreit veren shvebl.

JOB 18:15 In his ohel nothing dwells; gofrit (brimstone) is scattered upon his habitation.

JOB 18:16 ‏פֿון אונטן װעלן טריקענען זײַנע װאָרצלען, ‏און פֿון אױבן װעט פֿאַרװעלקט װערן זײַן צװײַג. edit

JOB 18:16 fun unten velen trikenen zaine vortselen, un fun oiben vet farvelkt veren zain tsveig.

JOB 18:16 His shorashim shall be dried up beneath, and above his branch shall wither.

JOB 18:17 ‏זײַן זָכר גײט אונטער פֿון דער ערד, ‏און ער האָט נישט קײן נאָמען דערױסן. edit

JOB 18:17 zain zocher geit unter fun der erd, un er hot nisht kein nomen deroisen.

JOB 18:17 His memory shall perish from the earth, and he shall have no shem in the land.

JOB 18:18 ‏מע װעט אים שטױסן פֿון ליכט אין פֿינצטערניש ‏און פֿון דער װעלט װעט מען אים פֿאַרװאָגלען. edit

JOB 18:18 me vet im shtoisen fun licht in fintsternish un fun der velt vet men im farvoglen.

JOB 18:18 He shall be driven from ohr into choshech, and chased out of the tevel.

JOB 18:19 ‏ער האָט נישט קײן קינד און קײן אײניקל צװישן זײַן פֿאָלק, ‏און קײן איבערבלײַב אין זײַנע װױנונגען. edit

JOB 18:19 er hot nisht kein kind un kein einikl tsvishen zain folk, un kein iberblaib in zaine voinungen.

JOB 18:19 He shall neither have offspring nor descendant among his am (people) , nor is there a sarid in his dwellings.

JOB 18:20 ‏איבער זײַן שטראָפֿטאָג װערן צעגרױלט די שפּעטערדיקע, ‏און די פֿריִערדיקע נעמט אָן אַ שױדער. edit

JOB 18:20 iber zain shtroftog veren tsegroilt di shpeterdike, un di frierdike nemt on a shoider.

JOB 18:20 The acharonim shall be astonished at his yom, as the kadmonim were affrighted.

JOB 18:21 ‏יאָ, דאָס זײַנען די װױנונגען פֿון דעם פֿאַרברעכער, ‏און דאָס איז דער אָרט פֿון דעם װאָס װײס נישט פֿון אֵל. edit

JOB 18:21 yo, dos zainen di voinungen fun dem farbrecher, un dos iz der ort fun dem vos veis nisht fun El.

JOB 18:21 Surely such are the mishkenot (dwellings) of the resha'im, and this is the place of him that has no da'as of El.

JOB 19:1 ‏האָט געענטפֿערט אִיובֿ, און האָט געזאָגט: edit

JOB 19:1 hot geentfert Iyov, un hot gezogt:

JOB 19:1 Then Iyov answered and said,

JOB 19:2 ‏ביז װאַנען װעט איר באַטריבן מײַן זעל, ‏און מיך צעדריקן {דכא} ‏ מיט װערטער? edit

JOB 19:2 biz vanen vet ir batriben main zel, un mich tsedriken mit verter?

JOB 19:2 How long will ye torment my nefesh, and crush me with words?

JOB 19:3 ‏שױן צען מאָל אַז איר באַלײדיקט מיך, ‏איר שעמט אײַך נישט מיך צו פּײַניקן. edit

JOB 19:3 shoin tsen mol az ir baleidikt mich, ir shemt aich nisht mich tsu painiken.

JOB 19:3 These ten times have ye reproached me; ye have no bushah that ye cause me astonishment.

JOB 19:4 ‏און אַז איך האָב שױן יאָ פֿאַרזען, ‏װעט בײַ מיר דאָך בלײַבן מײַן פֿאַרזע. edit

JOB 19:4 un az ich hob shoin yo farzen, vet bai mir doch blaiben main farze.

JOB 19:4 And be it indeed that I have erred, mine meshugah (error) remaineth with myself.

JOB 19:5 ‏אױב איר װילט אין דער אמת זיך גרײסן קעגן מיר, ‏און מיר פֿאָרװאַרפֿן מײַן שאַנד, edit

JOB 19:5 oib ir vilt in der emes zich greisen kegen mir, un mir farvorfen main shand,

JOB 19:5 If indeed ye will magnify yourselves above me, and use against me my cherpah (reproach, humiliation) ,

JOB 19:6 ‏טאָ װײסט אַז אֱלוֹהַּ האָט מיך געקריװדעט, ‏און זײַן נעץ אַרומגעלײגט אַרום מיר. edit

JOB 19:6 to veist az Eloah hot mich gekrivdet, un zain nets arumgeleigt arum mir.

JOB 19:6 Have da'as now that Eloah hath put me in the wrong, and hath encompassed me with his matzud (net) .

JOB 19:7 ‏אָט שרײַ איך געװאַלט, און װער נישט געענטפֿערט, ‏איך רוף, און נישטאָ קײן גערעכטיקײט. edit

JOB 19:7 ot shrai ich gevolt, un ver nisht geentfert, ich ruf, un nishto kein gerechtikeit.

JOB 19:7 Behold, when I cry chamas, I am not heard; I cry for help, but there is no mishpat.

JOB 19:8 ‏מײַן װעג האָט ער פֿאַרצאַמט, אַז איך קען נישט דורכגײן, ‏און אױף מײַנע שטעגן האָט ער אַ פֿינצטערניש אַרױפֿגעטאָן. edit

JOB 19:8 main veg hot er fartsamt, az ich ken nisht durchgein, un oif maine shtegen hot er a fintsternish aroifgeton.

JOB 19:8 He hath fenced around my way that I cannot pass, and set choshech in my paths.

JOB 19:9 ‏מײַן כּבֿוד האָט ער אױסגעטאָן פֿון מיר, ‏און אַראָפּגענומען די קרױן פֿון מײַן קאָפּ. edit

JOB 19:9 main koved hot er oisgeton fun mir, un aropgenumen di kroin fun main kop.

JOB 19:9 He hath stripped me of my kavod, and taken the ateret from my rosh.

JOB 19:10 ‏ער צעשטױסט מיך רונד אַרום, אַז איך פֿאַרגײ, ‏און ער האָט אױסגעריסן װי אַ בױם מײַן האָפֿענונג. edit

JOB 19:10 er tseshtoist mich rund arum, az ich fargei, un er hot oisgerisen vi a boim main hofenung.

JOB 19:10 He breaks me down on every side till I am gone, and mine tikveh hath He uprooted like an etz.

JOB 19:11 ‏און ער האָט אָנגעצונדן זײַן צאָרן ‏ אױף מיר, ‏און ער רעכנט מיך פֿאַר זײַנעם אַ שׂונא. edit

JOB 19:11 un er hot ongetsunden zain tsoren oif mir, un er rechent mich far zainem a soine.

JOB 19:11 He hath also kindled His wrath against me, and He counteth me unto Him as His tzar (enemy) .

JOB 19:12 ‏אין אײנעם קומען אױף מיר זײַנע מחנות, ‏און זײ טרעטן אױס זײער װעג קעגן מיר, ‏און זײ לאַגערן אַרום מײַן געצעלט. edit

JOB 19:12 in einem kumen oif mir zaine machnus, un zei treten ois zeyer veg kegen mir, un zei lageren arum main getselt.

JOB 19:12 His forces come together, and raise up their siege ramp against me, and encamp around my ohel.

JOB 19:13 ‏מײַנע ברידער האָט ער דערװײַטערט פֿון מיר, ‏און מײַנע באַקענטע זײַנען אין גאַנצן פֿאַרפֿרעמדט פֿון מיר. edit

JOB 19:13 maine brider hot er dervaitert fun mir, un maine bakente zainen in gantsen farfremdt fun mir.

JOB 19:13 He hath put achai (my brethren) far from me, and mine acquaintances are verily estranged from me.

JOB 19:14 ‏מײַנע קרובֿים האַלטן זיך צוריק, ‏און מײַנע גוטע פֿרײַנט האָבן מיך פֿאַרגעסן. edit

JOB 19:14 maine kroivim halten zich tsurik, un maine gute fraint hoben mich fargesen.

JOB 19:14 My kerov (near and dear) have failed, and my familiar friends have forgotten me.

JOB 19:15 ‏מײַנע הױזװױנער און מײַנע דינסטן רעכענען מיך פֿאַר אַ פֿרעמדן, ‏אַן אומבאַקענטער בין איך געװאָרן אין זײערע אױגן. edit

JOB 19:15 maine hoizvoiner un maine dinsten rechenen mich far a fremden, an umbakenter bin ich gevoren in zeyere oigen.

JOB 19:15 They that dwell in mine bais, and my maidservants, count me for a zar; I am a nokhri in their sight.

JOB 19:16 ‏איך רוף מײַן קנעכט, און ער ענטפֿערט נישט, ‏איך בעט זיך בײַ אים מיטן מױל. edit

JOB 19:16 ich ruf main knecht, un er entfert nisht, ich bet zich bai im miten moil.

JOB 19:16 I summoned avdi, and he gave me no answer; I entreated him with my mouth.

JOB 19:17 ‏מײַן אָטעם איז צוּװידער מײַן װײַב, ‏און איך פֿאַרעקל די קינדער פֿון מײַן לײַב. edit

JOB 19:17 main otem iz tsuvider main vaib, un ich farekl di kinder fun main laib.

JOB 19:17 My ruach is repulsive to my isha, loathsome to bnei beten of mine.

JOB 19:18 ‏אַפֿילו ייִנגלעך פֿאַראַכטן מיך, ‏איך שטעל זיך, און זײ רעדן מיר אַקעגן. edit

JOB 19:18 afile yinglech farachten mich, ich shtel zich, un zei reden mir akegen.

JOB 19:18 Even avilim (little children) treat me with contempt; I appear, and they ridicule me.

JOB 19:19 ‏מיך פֿאַראומװערדיקן אַלע מײַנע פֿאַרטרױטע, ‏און די װאָס איך האָב ליב, קערן זיך קעגן מיר. edit

JOB 19:19 mich farumverdiken ale maine fartroite, un di vos ich hob lib, keren zich kegen mir.

JOB 19:19 All my metei sod (confidants) detest me, and they whom I loved are turned against me.

JOB 19:20 ‏צו מײַן הױט און צו מײַן פֿלײש איז צוגעקלעפּט מײַן געבײן, ‏און איך בין אַרױס מיט די יאַסלעס פֿון מײַנע צײן. edit

JOB 19:20 tsu main hoit un tsu main fleish iz tsugeklept main gebein, un ich bin arois mit di yasles fun maine tsein.

JOB 19:20 My etzem cleaveth to my ohr (skin) and to my basar, and I am escaped only by the skin of my teeth.

JOB 19:21 ‏דערבאַרימט אײַך אױף מיר, ‏דערבאַרימט אײַך אױף מיר, איר חבֿרים מײַנע, ‏װאָרום די האַנט פֿון אֱלוֹהַּ האָט מיך געטראָפֿן. edit

JOB 19:21 derbarimt aich oif mir, derbarimt aich oif mir, ir chavorim maine, vorem di hant fun Eloah hot mich getrofen.

JOB 19:21 Chanuni, chanuni, O ye my friends; for the yad Eloah hath touched me.

JOB 19:22 ‏פֿאַר װאָס רודפֿט איר מיך אַזױ װי אֵל, ‏און קענט זיך נישט אָנזעטן מיט מײַן פֿלײש? edit

JOB 19:22 far vos rudft ir mich azoi vi El, un kent zich nisht onzeten mit main fleish?

JOB 19:22 Why do ye persecute me like El, not satisfied with my basar?

JOB 19:23 ‏הלװאַי װערן נאָר אױפֿגעשריבן מײַנע װערטער! ‏הלװאַי װערן זי אין אַ בוך פֿאַרצײכנט! edit

JOB 19:23 halevay veren nor oifgeshriben maine verter! halevay veren zi in a buch fartseichnt!

JOB 19:23 Oh that my words were but written! O that they were recorded in a sefer!

JOB 19:24 ‏מיט אַן אײַזערנער פּען און בלײַ ‏אױף אײביק אין פֿעלדז אײַנגעהאַקט! edit

JOB 19:24 mit an aizerner pen un blai oif eibik in feldz aingehakt!

JOB 19:24 That they were engraved with a pen of barzel and with oferet (lead) in the tzur forever!

JOB 19:25 ‏װאָרום איך װײס, מײַן אױסלײזער {גֹּואֵל} ‏ לעבט, ‏און שפּעטער װעט ער אױפֿשטײן אױף דער ערד. edit

JOB 19:25 vorem ich veis, main oisleizer lebt, un shpeter vet er oifshtein oif der erd.

JOB 19:25 For Ani yadati Goeli chai (I know that my Redeemer liveth) , and that he shall stand up at Acharon (at the Last) upon aphar (dust, the earth) ;

JOB 19:26 ‏אָבער אונטער מײַן הױט איז דאָס אײַנגעקלאַפּט, ‏און אין מײַן פֿלײש איז עס: איך װיל זען אֱלוֹהַּ ‏! edit

JOB 19:26 ober unter main hoit iz dos aingeklapt, un in main fleish iz es: ich vil zen Eloah !

JOB 19:26 And though after my ohr (skin) has been thus destroyed, yet from my basar I shall see Eloah;

JOB 19:27 ‏אַז איך אַלײן זאָל זען פֿאַר מיר, ‏און מײַנע אױגן זאָלן אָנקוקן, און נישט קײן אַנדערער – ‏גײען אױס מײַנע נירן אין מײַן לײַב. edit

JOB 19:27 az ich alein zol zen far mir, un maine oigen zolen onkuken, un nisht kein anderer – geyen ois maine niren in main laib.

JOB 19:27 Whom I shall see for myself, and mine eyes shall behold and no other; my heart faints within me.

JOB 19:28 ‏װען איר זאָגט: װי װעלן מיר אים רודפֿן! ‏אַזױ װי דער װאָרצל פֿון דער זאַך װאָלט זיך געפֿונען אין מיר, edit

JOB 19:28 ven ir zogt: vi velen mir im roidefen! azoi vi der vortsel fun der zach volt zich gefunen in mir,

JOB 19:28 But ye think, How we will persecute him, seeing the shoresh (root) of the matter is found in me?

JOB 19:29 ‏האָט מורא פֿאַר דער שװערד, ‏װאָרום מיט גרימצאָרן זײַנען די שטראָפֿן פֿון דער שװערד; ‏דערום זאָלט איר װיסן אַז אַ משפּט איז פֿאַראַן. edit

JOB 19:29 hot moire far der shverd, vorem mit grimtsoren zainen di shtrofen fun der shverd; derum zolt ir visen az a mishpot iz faran.

JOB 19:29 Be ye afraid of the cherev; for wrath bringeth the avonot (punishments) of the cherev, that ye may know there is a judgment.

JOB 20:1 ‏האָט געענטפֿערט צופֿר דער נַעַמָתי, און האָט געזאָגט: edit

JOB 20:1 hot geentfert Tsophar der Naamati, un hot gezogt:

JOB 20:1 Then answered Tzophar the Na'amati, and said,

JOB 20:2 ‏דערום ענטפֿערן מיר מײַנע געדאַנקען – ‏פֿון װעגן װאָס איך שפּיר אין מיר: edit

JOB 20:2 derum entferen mir maine gedanken – fun vegen vos ich Shaphir in mir:

JOB 20:2 Therefore do my thoughts cause me to answer, and ba'avur (because of [this]) I make haste.

JOB 20:3 ‏דעם שטראָף {מוסר} ‏ פֿון מײַן שאַנד האָב איך געהערט, ‏און אַ גײַסט פֿון מײַן פֿאַרשטאַנד ענטפֿערט מיר. edit

JOB 20:3 dem shtrof fun main shand hob ich gehert, un a gaist fun main forshtand entfert mir.

JOB 20:3 I hear the musar that insults me, and the ruach of my understanding causeth me to answer.

JOB 20:4 ‏װײסטו דאָס װאָס איז פֿון אײביק אָן, ‏פֿון זינט דער מענטש איז געמאַכט אױף דער ערד? edit

JOB 20:4 veistu dos vos iz fun eibik on, fun zint der mentsh iz gemacht oif der erd?

JOB 20:4 Knowest thou not this of old, since adam was placed upon earth,

JOB 20:5 ‏אַז דאָס געזאַנג פֿון רשָעים איז אױף קורצן, ‏און די שִׂמחה פֿון זינדיקן אױף אַ רגע? edit

JOB 20:5 az dos gezang fun reshoiem iz oif kurtsen, un di simcha fun zindiken oif a rege?

JOB 20:5 That the triumphing of the resha'im is short, and the simchat chanef (joy of the hypocrite) but for a moment?

JOB 20:6 ‏װען ביזן הימל זאָל אַרױפֿגײן זײַן הײך, ‏און זײַן קאָפּ זאָל ביזן װאָלקן דערגרײכן, edit

JOB 20:6 ven bizen himel zol aroifgein zain heich, un zain kop zol bizen volken dergreichen,

JOB 20:6 Though his excellency mount up to Shomayim, and his rosh reach unto the clouds;

JOB 20:7 ‏װעט ער װי זײַן אײגן קױט אױף אײביק אונטערגײן; ‏זײַנע זעער װעלן זאָגן: װוּ איז ער? edit

JOB 20:7 vet er vi zain eigen koit oif eibik untergein; zaine zeer velen zogen: vu iz er?

JOB 20:7 Yet he shall perish lanetzach (forever) like his own dung; they which have seen him shall say, Where is he?

JOB 20:8 ‏װי אַ חָלום װעט ער אַװעקפֿליִען, און מע װעט אים נישט געפֿינען, ‏און ער װעט פֿאַריאָגט װערן װי אַ זעונג פֿון דער נאַכט. edit

JOB 20:8 vi a cholem vet er avekflien, un me vet im nisht gefinen, un er vet fariogt veren vi a zeung fun der nacht.

JOB 20:8 He shall fly away as a chalom, and shall not be found; yea, he shall be chased away as a chezyon lailah.

JOB 20:9 ‏דאָס אױג האָט אים אָנגעקוקט, און נישט מער, ‏און מער װעט אים נישט אָנזען זײַן אָרט. edit

JOB 20:9 dos oig hot im ongekukt, un nisht mer, un mer vet im nisht onzen zain ort.

JOB 20:9 The ayin also which saw him shall see him no more; neither shall his makom any more behold him.

JOB 20:10 ‏זײַנע קינדער װעלן פֿאַרגיטיקן די אָרימע, ‏יאָ, זײַנע אײגענע הענט װעלן צוריקגעבן זײַן גוטס. edit

JOB 20:10 zaine kinder velen fargitiken di orime, yo, zaine eigene hent velen tsurikgeben zain guts.

JOB 20:10 His banim shall seek the favor of the poor, and his hands shall restore their goods.

JOB 20:11 ‏זײַנע בײנער זײַנען פֿול מיט זײַן יוגנט, ‏אָבער מיט אים אין שטױב װעט זי זיך לײגן. edit

JOB 20:11 zaine beiner zainen ful mit zain yugnt, ober mit im in shtoib vet zi zich leigen.

JOB 20:11 His atzmot are full of youthful vigor, which shall lie down with him in the aphar.

JOB 20:12 ‏הגם זיס איז דאָס בײז אין זײַן מױל, ‏ער באַהאַלט עס אונטער זײַן צונג, edit

JOB 20:12 hagam zis iz dos beiz in zain moil, er bahalt es unter zain tsung,

JOB 20:12 Though wickedness be sweet in his mouth, though he hide it under his leshon;

JOB 20:13 ‏ער שױנט עס, און לאָזט עס נישט אָפּ, ‏און האַלט עס צו אױף זײַן גומען, edit

JOB 20:13 er shoint es, un lozt es nisht op, un halt es tsu oif zain gumen,

JOB 20:13 Though he savor it, and forsake it not, but keep it still betoch (within) his mouth;

JOB 20:14 ‏װערט זײַן שפּײַז פֿאַרקערט אין זײַנע אינגעװײד, ‏גאַל פֿון שלאַנגען איז אינעװײניק בײַ אים. edit

JOB 20:14 vert zain shpaiz farkert in zaine ingeveid, gal fun shlangen iz ineveinik bai im.

JOB 20:14 Yet his lechem in his stomach is turned sour; it is the venom of vipers within him.

JOB 20:15 ‏פֿאַרמעג האָט ער אײַנגעשלונגען, און װעט עס אױסברעכן, ‏פֿון זײַן בױך װעט עס אֵל אַרױסטרײַבן. edit

JOB 20:15 farmeg hot er aingeshlungen, un vet es oisbrechen, fun zain boich vet es El aroistraiben.

JOB 20:15 He hath swallowed down riches, and he shall vomit them up again; El shall drive them out of his beten.

JOB 20:16 ‏גיפֿט פֿון שלאַנגען פֿלעגט ער זױגן, ‏װעט די צונג פֿון אַ נאָטער אים הרגען. edit

JOB 20:16 gift fun shlangen flegt er zoigen, vet di tsung fun a noter im hergen.

JOB 20:16 He shall suck the venom of asps; the viperʼs leshon shall slay him.

JOB 20:17 ‏ער װעט נישט אָנזען די בעכן, ‏די טײַכנשטראָמען פֿון האָניק און שמאַנט. edit

JOB 20:17 er vet nisht onzen di bechen, di taichnshtromen fun honik un shmant.

JOB 20:17 He shall not see the rivers, the floods, the brooks of devash and khemah (butter, curds) .

JOB 20:18 ‏ער גיט צוריק זײַן מי, און װעט עס נישט אַראָפּשלינגען, ‏װי שטאַרק זײַן פֿאַרמעג, װעט ער זיך דערמיט נישט אָנפֿרײען. edit

JOB 20:18 er git tsurik zain mi, un vet es nisht aropshlingen, vi shtark zain farmeg, vet er zich dermit nisht onfreyen.

JOB 20:18 That which he labored for shall he give back, and shall not swallow it down; he shall not rejoice according to his chayil temurah (business profit) .

JOB 20:19 ‏װײַל ער האָט צעדריקט, הפֿקר געלאָזט די אָרימע, ‏געגזלט אַ הױז װאָס ער האָט נישט געבױט. edit

JOB 20:19 vail er hot tsedrikt, hefker gelozt di orime, gegzlt a hoiz vos er hot nisht geboit.

JOB 20:19 Because he hath oppressed and hath forsaken the destitute; because he hath violently seized a bais which he built not;

JOB 20:20 ‏װײַל ער האָט נישט געװוּסט קײן רו אין זײַן לײַב, ‏װעט ער מיט זײַן שאַץ נישט אַנטרונען װערן. edit

JOB 20:20 vail er hot nisht gevust kein ru in zain laib, vet er mit zain shats nisht antrunen veren.

JOB 20:20 Surely he knew no quiet in his beten; he shall not save anything which he desired.

JOB 20:21 ‏נישטאָ קײן איבערבלײַב פֿון זײַן פֿרעסערײַ, ‏דערום װעט זײַן גוטס נישט געװערן. edit

JOB 20:21 nishto kein iberblaib fun zain freseray, derum vet zain guts nisht geveren.

JOB 20:21 There shall none of his ochel be left; therefore his posterity will not endure.

JOB 20:22 ‏װען זײַן קראָפּ איז פֿול, װעט אים ענג װערן, ‏װוּ אַ האַנט פֿון אַן אומגליקלעכן, װעט קומען אױף אים. edit

JOB 20:22 ven zain krop iz ful, vet im eng veren, vu a hant fun an umgliklechen, vet kumen oif im.

JOB 20:22 In the fulness of his sufficiency he shall be in distress; kol yad of misery shall come upon him.

JOB 20:23 ‏ער װעט האַלטן בײַ אָנפֿילן זײַן בױך, ‏װעט ער (ג-ט) אָנשיקן אױף אים זײַן גרימצאָרן, ‏און מאַכן רעגענען אױף אים מיט זײַן שפּײַז. edit

JOB 20:23 er vet halten bai onfilen zain boich, vet er (g-t) onshiken oif im zain grimtsoren, un machen regenen oif im mit zain shpaiz.

JOB 20:23 When he is about to fill his beten, He shall cast the charon af (fury of His wrath) upon him, and shall rain it upon him while he is eating.

JOB 20:24 ‏ער װעט אַנטלױפֿן פֿון אַן אײַזערנעם װאַפֿן, ‏װעט אים דורכלעכערן אַ קופּערנער בױגן. edit

JOB 20:24 er vet antloifen fun an aizernem vafen, vet im durchlecheren a kuperner boigen.

JOB 20:24 He shall flee from the weapon of barzel (iron) , and the keshet of bronze shall strike him through.

JOB 20:25 ‏ער טוט אַ צי, און עס קומט אַרױס פֿון לײַב, ‏יאָ, די בליציקע פֿײַל גײט אַרױס פֿון זײַן גאַל; ‏אימות זײַנען אױף אים. edit

JOB 20:25 er tut a tsi, un es kumt arois fun laib, yo, di blitsike fail geit arois fun zain gal; imut zainen oif im.

JOB 20:25 It is drawn, and cometh out of their body; yea, the glittering point cometh out of his gall; emim (terrors [of death]) are upon them.

JOB 20:26 ‏גאָרע פֿינצטערניש איז באַהאַלטן פֿאַר זײַנע אוֹצרות, ‏אים װעט פֿאַרצערן אַ פֿײַער פֿון קײנעם נישט אױפֿגעבלאָזן; ‏עס װעט אָפּעסן דעם איבערבלײַב אין זײַן געצעלט. edit

JOB 20:26 gore fintsternish iz bahalten far zaine oitseres, im vet fartseren a faier fun keinem nisht oifgeblozen; es vet opesen dem iberblaib in zain getselt.

JOB 20:26 Kol choshech is reserved for his treasures; an eish not fanned shall consume him; it shall go ill with him that is left in his ohel.

JOB 20:27 ‏די הימלען אַנטפּלעקן זײַן זינד, ‏און די ערד שטעלט זיך אױף קעגן אים. edit

JOB 20:27 di himlen antpleken zain zind, un di erd shtelt zich oif kegen im.

JOB 20:27 Shomayim shall reveal his iniquity; and eretz shall rise up against him.

JOB 20:28 ‏אַװעק װעט דער אײַנקום פֿון זײַן הױז, ‏עס װערט צערונען אין טאָג פֿון זײַן צאָרן. edit

JOB 20:28 avek vet der ainkum fun zain hoiz, es vert tserunen in tog fun zain tsoren.

JOB 20:28 The increase of his bais shall depart, and his goods shall flow away in [G-dʼs] Yom Af.

JOB 20:29 ‏דאָס איז דער חלק פֿון דעם שלעכטן מענטשן פֿון אלֹקים, ‏און זײַן באַשערטע ירושה פֿון אֵל. edit

JOB 20:29 dos iz der chelek fun dem shlechten mentshen fun Elokim, un zain basherte yerushe fun El.

JOB 20:29 This is the chelek of an adam rasha from Elohim, and the nachalah decreed unto him by El (G-d) .

JOB 21:1 ‏האָט געענטפֿערט אִיובֿ, און האָט געזאָגט: edit

JOB 21:1 hot geentfert Iyov, un hot gezogt:

JOB 21:1 But Iyov answered and said,

JOB 21:2 ‏הערן הערט-צו מײַן װאָרט, ‏און זאָל דאָס זײַן אײַערע טרײסטונגען. edit

JOB 21:2 heren hert-tsu main vort, un zol dos zain aiere treistungen.

JOB 21:2 Hear diligently my speech, and let this be your tanechumot (consolations) .

JOB 21:3 ‏לאָזט מיך אַז איך זאָל רעדן; ‏און נאָך מײַן רעדן װעסטו אָפּלאַכן. edit

JOB 21:3 lozt mich az ich zol reden; un noch main reden vestu oplachen.

JOB 21:3 Bear with me that I may speak; and achar (after) that I have spoken, mock on.

JOB 21:4 ‏איז קעגן אַ מענטשן מײַן קלאָג? ‏און פֿאַר װאָס זאָל נישט קורץ װערן מײַן געמיט? edit

JOB 21:4 iz kegen a mentshen main klog? un far vos zol nisht kurts veren main gemit?

JOB 21:4 As for me, is my complaint to adam (mortals) ? Or why should my ruach not become impatient?

JOB 21:5 ‏קערט זיך צו מיר, און װערט באַנומען, ‏און טוט אַרױף די האַנט אױפֿן מױל. edit

JOB 21:5 kert zich tsu mir, un vert banumen, un tut aroifblikendik di hant oifen moil.

JOB 21:5 Look at me, and be astonished, and lay your yad upon your peh (mouth) .

JOB 21:6 ‏אַז װי איך דערמאָן זיך אַזױ װער איך דערשראָקן, ‏און מײַן לײַב נעמט אָן אַ שױדער. edit

JOB 21:6 az vi ich dermon zich azoi ver ich dershroken, un main laib nemt on a shoider.

JOB 21:6 Even when I remember I am afraid, and trembling taketh hold on my basar.

JOB 21:7 ‏פֿאַר װאָס לעבן די רשָעים, ‏עלטערן זיך, און זײַנען שטאַרק אין קראַפֿט? edit

JOB 21:7 far vos leben di reshoiem, elteren zich, un zainen shtark in kraft?

JOB 21:7 Madu'a (why) do the resha'im live, become old, yea, are mighty in power?

JOB 21:8 ‏זײער זאָמען שטײט פֿעסט פֿאַר זײער פּנים בײַ זײ, ‏און זײערע שפּראָצן פֿאַר זײערע אױגן. edit

JOB 21:8 zeyer zomen shteit fest far zeyer ponem bai zei, un zeyere shprotsen far zeyere oigen.

JOB 21:8 Their zera is established in their sight with them, and their offspring before their eyes.

JOB 21:9 ‏זײערע הײַזער זײַנען בשלום, אָן אַנגסט, ‏און די רוט פֿון אֱלוֹהַּ איז נישט אױף זײ. edit

JOB 21:9 zeyere haizer zainen besholem, on angst, un di rut fun Eloah iz nisht oif zei.

JOB 21:9 Their batim (houses) are shalom from pachad; neither is the shevet Eloah upon them.

JOB 21:10 ‏זײַן אָקס באַפֿרוכפּערט און פֿאַרפֿעלט נישט, ‏זײַן קו קעלבט זיך און פֿאַרװאַרפֿט נישט. edit

JOB 21:10 zain oks bafruchpert un farfelt nisht, zain ku kelbt zich un farvorft nisht.

JOB 21:10 Their shor (bull) breeds, and faileth not; their cow calveth, and doth not miscarry her calf.

JOB 21:11 ‏זײ שיקן אַרױס װי שאָף זײער יונגװאַרג, ‏און זײערע קינדער טאַנצן אַרום. edit

JOB 21:11 zei shiken arois vi shof zeyer yungvarg, un zeyere kinder tantsen arum.

JOB 21:11 They send forth their little ones like a tzon, and their yeladim jump about.

JOB 21:12 ‏זײ זינגען מיט פּױק און האַרף, ‏און פֿרײען זיך צום קֹול פֿון דער פֿלײט. edit

JOB 21:12 zei zingen mit poik un harf, un freyen zich tsum kol fun der flait .

JOB 21:12 They sing to the tambourine and kinnor, and rejoice at the sound of the flute.

JOB 21:13 ‏זײ פֿאַרברענגען אין גוטס זײערע טעג, ‏און רויִק נידערן זײ אין שְׁאֹול. edit

JOB 21:13 zei farbrengen in guts zeyere teg, un roiik nideren zei in Sheol.

JOB 21:13 They spend their yamim in tov, and in a moment go down to Sheol.

JOB 21:14 ‏און זײ זאָגן צו אֵל: קער זיך אָפּ פֿון אונדז, ‏און מיר װילן נישט װיסן פֿון דײַנע װעגן. edit

JOB 21:14 un zei zogen tsu El: ker zich op fun undz, un mir vilen nisht visen fun daine vegen.

JOB 21:14 Therefore they say unto El, Depart from us; for we desire not the da'as of Thy ways.

JOB 21:15 ‏װאָס איז (אֵל) שַדַי, אַז מיר זאָלן אים דינען? ‏און װאָס װעלן מיר נוצן, אַז מיר װעלן בעטן צו אים? – edit

JOB 21:15 vos iz (El) Shaddai, az mir zolen im dinen? un vos velen mir nutsen, az mir velen beten tsu im? –

JOB 21:15 What is Shaddai, that we should serve Him? And what profit should we have, if we importune Him?

JOB 21:16 ‏זײער גוטס איז דאָך נישט אין זײער האַנט; ‏דער באַראָט פֿון די רשָעים איז װײַט פֿון מיר. edit

JOB 21:16 zeyer guts iz doch nisht in zeyer hant; der barot fun di reshoiem iz vait fun mir.

JOB 21:16 Lo, their tov is not in their yad; the etzah (counsel, scheme) of the resha'im is far from me.

JOB 21:17 ‏װי אָפֿט איז דאָס אַז דאָס ליכט פֿון רשָעים זאָל פֿאַרלאָשן װערן, ‏און עס זאָל קומען אױף זײ אַ בראָך? ‏ער זאָל זײ אױסטײלן יסורים אין זײַן צאָרן? edit

JOB 21:17 vi oft iz dos az dos licht fun reshoiem zol farloshen veren, un es zol kumen oif zei a broch? er zol zei oisteilen yesurim in zain tsoren?

JOB 21:17 How oft is the ner (light) of the resha'im put out! And how oft cometh their destruction upon them and He distributeth pains in His anger.

JOB 21:18 ‏זײ זאָלן װערן װי שטרױ פֿאַרן װינט, ‏און װי שפּרײ װאָס דער שטורעם גנבֿעט אים אַװעק? edit

JOB 21:18 zei zolen veren vi shtroi faran vint, un vi shprei vos der shturem ganvet im avek?

JOB 21:18 They are as straw before the ruach, and as chaff that the storm carrieth away.

JOB 21:19 ‏אֱלוֹהַּ באַהאַלט זײַן אומרעכט פֿאַר זײַנע קינדער – ‏זאָל ער אים אַלײן באַצאָלן אַז ער זאָל װיסן. edit

JOB 21:19 Eloah bahalt zain umrecht far zaine kinder – zol er im alein batsolen az er zol visen.

JOB 21:19 Eloah layeth up his iniquity for his banim; He payeth him back, and he shall know it.

JOB 21:20 ‏זאָלן זײַנע אױגן זען זײַן אומגליק, ‏און פֿון גרימצאָרן פֿון (אֵל) שַדַי זאָל ער טרינקען. edit

JOB 21:20 zolen zaine oigen zen zain umglik, un fun grimtsoren fun (El) Shaddai zol er trinken.

JOB 21:20 His eyes shall see his destruction, and he shall drink of the wrath of Shaddai.

JOB 21:21 ‏װאָרום װאָס קימערט אים זײַן הױזגעזינט נאָך אים, ‏װען די צאָל פֿון זײַנע חדשים איז געענדיקט? edit

JOB 21:21 vorem vos kimert im zain hoizgezint noch im, ven di tsol fun zaine Chodeshim iz geendikt?

JOB 21:21 For what pleasure hath he in his bais after him, when the mispar (number) of his months is cut off?

JOB 21:22 ‏קען מען אֵל לערנען פֿאַרשטאַנדיקײט, ‏אַז ער משפּט די העכסטע? edit

JOB 21:22 ken men El lernen forshtandikeit, az er mishpot di hechste?

JOB 21:22 Shall any teach El da'as, seeing He judgeth those that are on high?

JOB 21:23 ‏דער שטאַרבט אין זײַן רעכטער שטאַרקײט, ‏אין גאַנצן רויִק און בשַלװה; edit

JOB 21:23 der shtarbt in zain rechter shtarkeit, in gantsen roiik un beshalve;

JOB 21:23 Zeh (this one) dieth in his full prosperity, being wholly at ease and secure.

JOB 21:24 ‏זײַנע עמערס זײַנען פֿול מיט מילך, ‏און דער מאַרך פֿון זײַנע בײנער איז געזעפֿטיקט. edit

JOB 21:24 zaine emers zainen ful mit milch, un der march fun zaine beiner iz gezeftikt.

JOB 21:24 His troughs are full of cholov, and his atzmot are moistened with marrow.

JOB 21:25 ‏און דער שטאַרבט אין אַ ביטער נפֿש, ‏און האָט נישט פֿאַרזוכט קײן גוטס. edit

JOB 21:25 un der shtarbt in a biter nefesh, un hot nisht farzucht kein guts.

JOB 21:25 And another dieth in the marah (bitterness) of his nefesh, and never eateth with pleasure.

JOB 21:26 ‏אין אײנעם אין שטױב ליגן זײ, ‏און װערים דעקן זײ צו. edit

JOB 21:26 in einem in shtoib ligen zei, un verim deken zei tsu.

JOB 21:26 They shall lie down alike in the aphar, and the worms shall cover them.

JOB 21:27 ‏איך װײס דאָך אײַערע מחשבֿות, ‏און װי איר קליגט זיך מיט געװאַלט אַקעגן מיר, edit

JOB 21:27 ich veis doch aiere machshoves, un vi ir kligt zich mit gevolt akegen mir,

JOB 21:27 Behold, I know your machshevot, and the stratagems which ye wrongfully imagine against me.

JOB 21:28 ‏אַז איר זאָגט: װוּ איז דאָס הױז פֿון דעם שׂרָרה? ‏און װוּ דאָס געצעלט פֿון דעם רָשעס װױנונג? edit

JOB 21:28 az ir zogt: vu iz dos hoiz fun dem serore? un vu dos getselt fun dem roshes voinung?

JOB 21:28 For ye say, Where is the bais of the tyrant? And where are the ohel mishkenot of the resha'im?

JOB 21:29 ‏האָט איר נישט געפֿרעגט בײַ די װעגפֿאָרער? ‏איר װעט דאָך נישט פֿאַרלײקענען זײערע באַװײַזן, edit

JOB 21:29 hot ir nisht gefregt bai di vegforer? ir vet doch nisht farleikenen zeyere bavaizen,

JOB 21:29 Have ye not asked them that travel the derech? And do ye not accept their testimony,

JOB 21:30 ‏אַז אין דעם טאָג פֿון בראָך װערט געשױנט דער שלעכטער, ‏אין דעם טאָג װען שטראָפֿן װערן געבראַכט. edit

JOB 21:30 az in dem tog fun broch vert geshoint der shlechter, in dem tog ven shtrofen veren gebracht.

JOB 21:30 That the rah is spared in the yom eid (day of calamity) ? They shall be rescued in the yom avarot (day of wrath) .

JOB 21:31 ‏װער זאָגט אים אין פּנים זײַן װעג? ‏און װאָס ער האָט געטאָן װער באַצאָלט אים? edit

JOB 21:31 ver zogt im in ponem zain veg? un vos er hot geton ver batsolt im?

JOB 21:31 Who shall declare his derech to his face? And who shall repay him what he hath done?

JOB 21:32 ‏װאָרום ער װערט געבראַכט צו קבֿורה, ‏און אױפֿן בערגל פּאַסט מען אױף. edit

JOB 21:32 vorem er vert gebracht tsu kvure, un oifen bergel fast men oif.

JOB 21:32 Yet shall he be brought to the grave, and shall remain in the gadish (gravemound) .

JOB 21:33 ‏זיס זײַנען אים די שטיקער ערד פֿון טאָל, ‏און נאָך אים ציִען זיך אַלע מענטשן, ‏און אים פֿאַרױס אָן אַ צאָל. edit

JOB 21:33 zis zainen im di shtiker erd fun tal, un noch im tsien zich ale mentshen, un im forois on a tsol.

JOB 21:33 The clods of the valley shall be sweet unto him, and kol adam shall draw after him, as there are innumerable before him.

JOB 21:34 ‏און װי װילט איר מיך טרײסטן מיט גאָרנישט, ‏אַז אײַערע תּשובֿות בלײַבן אַן אָפּנאַר? edit

JOB 21:34 un vi vilt ir mich treisten mit gornisht, az aiere teshuves blaiben an opnar?

JOB 21:34 How then comfort ye me with hevel (empty nothings) , seeing in your answers there is nothing left but falsehood?

JOB 22:1 ‏האָט געענטפֿערט אֶליפַֿז דער תֵּימָני, און האָט געזאָגט: edit

JOB 22:1 hot geentfert Eliphaz der Temani, un hot gezogt:

JOB 22:1 Then Eliphaz of Teman answered and said,

JOB 22:2 ‏ברענגט דען דער מענטש אַ נוץ אֵל? ‏נײַערט זיך אַלײן ברענגט אַ נוץ דער פֿאַרשטאַנדיקער. edit

JOB 22:2 brengt den der mentsh a nuts El? naiert zich alein brengt a nuts der forshtandiker.

JOB 22:2 Can a gever be profitable unto El, as he that has seichel may be profitable unto himself?

JOB 22:3 ‏האָט (אֵל) שַדַי אַ טובֿה אַז דו ביסט אַ צדיק? ‏אָדער אַ געװין אַז דו ביסט ערלעך אין דײַנע װעגן? edit

JOB 22:3 hot (El) Shaddai a toive az du bist a tsadik? oder a gevin az du bist erlech in daine vegen?

JOB 22:3 Is it any pleasure to Shaddai, that thou art tzaddik? Or is it gain to Him, that thou makest thy ways blameless?

JOB 22:4 ‏צי װעגן דײַן יִרְאַת (אלֹקים) שטראָפֿט ער דיך, ‏און גײט צום משפּט מיט דיר? edit

JOB 22:4 tsi vegen dain yiras (Elokim) shtroft er dich, un geit tsum mishpot mit dir?

JOB 22:4 Is it for thy yireh [Elohim] that He reproves thee? Will He enter with thee into mishpat?

JOB 22:5 ‏איז נישט דײַן שלעכטיקײט גרױס, ‏און אָן אַ שיעור דײַנע זינד? edit

JOB 22:5 iz nisht dain shlechtikeit grois, un on a shieur daine zind?

JOB 22:5 Is not thy rah great? And thine avonot infinite?

JOB 22:6 ‏װאָרום פֿלעגסט נעמען אַ משכּון בײַ דײַנע ברידער אומזיסט, ‏און די בגדים פֿון די נאַקעטע פֿלעגסטו אױסטאָן. edit

JOB 22:6 vorem flegst nemen a meshkun bai daine brider umzist, un di begadim fun di nakete flegstu oiston.

JOB 22:6 For thou hast exacted a pledge from thy brother for naught, and stripped the arummim (naked ones) of their clothing.

JOB 22:7 ‏אַ טרונק װאַסער דעם פֿאַרשמאַכטן פֿלעגסטו נישט געבן, ‏און פֿון דעם הונגעריקן פֿלעגסטו פֿאַרמײַדן ברױט. edit

JOB 22:7 a trunk vaser dem farshmachten flegstu nisht geben, un fun dem hungeriken flegstu farmaiden broit.

JOB 22:7 Thou hast not given mayim to the weary to drink, and thou hast withheld lechem from the hungry.

JOB 22:8 ‏יאָ, דעם מאַן מיטן אָרעם, אים געהערט די ערד, ‏און דער אָנגעזעענער, ער מעג װױנען אױף איר. edit

JOB 22:8 yo, dem man miten orem, im gehert di erd, un der ongezeener, er meg voinen oif ir.

JOB 22:8 But as for the ish zeroa (mighty man) , his is ha'aretz; and the honorable man dwelt therein.

JOB 22:9 ‏אַלמנות האָסטו אַװעקגעשיקט מיט לײדיקן, ‏און די אָרעמס פֿון יתומים פֿלעגן צעדריקט {דכא} ‏ װערן. edit

JOB 22:9 almones hostu avekgeshikt mit leidiken, un di orems fun yesoimim flegen tsedrikt veren.

JOB 22:9 Thou hast sent almanot away empty, and the arms of the yetomim have been broken.

JOB 22:10 ‏דערום זײַנען נעצן רונד אַרום דיר, ‏און דיך שרעקט אַ פּלוצימדיקער פַּחד, edit

JOB 22:10 derum zainen netsen rund arum dir, un dich shrekt a plutsimdiker pachad,

JOB 22:10 Therefore pachim (snares) are around thee, and sudden pachad troubleth thee;

JOB 22:11 ‏אָדער אַ פֿינצטערניש, אַז דו קענסט נישט זען, ‏און אַ פֿלײצונג װאַסער פֿאַרדעקט דיך. edit

JOB 22:11 oder a fintsternish, az du kenst nisht zen, un a fleitsung vaser fardekt dich.

JOB 22:11 Or choshech, that thou canst not see; and overflow of mayim cover thee.

JOB 22:12 ‏פֿאַר װאָר, אֱלוֹהַּ איז אין דער הײך פֿון די הימלען, ‏און זע, די העכסטע שטערן װי דערהױבן זײ זײַנען; edit

JOB 22:12 far vor, Eloah iz in der heich fun di himlen, un ze, di hechste shteren vi derhoiben zei zainen;

JOB 22:12 Is not Eloah in the height of Shomayim? And hinei the rosh kokhavim, how high they are!

JOB 22:13 ‏און דו זאָגסט: װאָס װײס אֵל? ‏צי קען ער דורכן נעבל משפּטן? edit

JOB 22:13 un du zogstu: vos veis El? tsi ken er durchen nebl mishpeten?

JOB 22:13 And thou sayest, How doth El know? Can He judge through the thick cloud?

JOB 22:14 ‏װאָלקנס זײַנען אים אַ פֿאַרבאָרגעניש, און ער זעט נישט, ‏און איבער דעם צירקל פֿון הימל גײט ער אום. edit

JOB 22:14 volkens zainen im a farborgenish, un er zet nisht, un iber dem tsirkl fun himel geit er um.

JOB 22:14 Thick clouds veil Him, that He seeth not; and He walketh in the vault of Shomayim.

JOB 22:15 ‏װילסטו אָנהאַלטן דעם אַלטן װעג, ‏װאָס די לײַט פֿון אומרעכט האָבן געטרעטן? edit

JOB 22:15 vilstu onhalten dem alten veg, vos di lait fun umrecht hoben getreten?

JOB 22:15 Wilt thou note the orach olam which wicked men have trodden?

JOB 22:16 ‏די װאָס זײַנען אײַנגעגאַנגען פֿאַר דער צײַט, ‏װאָס זײער גרונטפֿעסט איז װי אַ טײַך צערונען געװאָרן; edit

JOB 22:16 di vos zainen aingegangen far der tsait, vos zeyer gruntfest iz vi a taich tserunen gevoren;

JOB 22:16 Who were cut down before their time, whose yesod was overflown with a flood;

JOB 22:17 ‏די װאָס האָבן געזאָגט צו אֵל: קער זיך אָפּ פֿון אונדז! ‏און װאָס קען זײ טאָן (אֵל) שַדַי? edit

JOB 22:17 di vos hoben gezogt tsu El: ker zich op fun undz! un vos ken zei ton (El) Shaddai?

JOB 22:17 Who said unto El, Depart from us; and what can Shaddai do to them?

JOB 22:18 ‏בעת ער האָט אָנגעפֿילט זײערע הײַזער מיט גוטס – ‏יאָ, די טראַכטונג פֿון די רשָעים איז װײַט פֿון מיר. – edit

JOB 22:18 beis er hot ongefilt zeyere haizer mit guts – yo, di trachtung fun di reshoiem iz vait fun mir. –

JOB 22:18 Yet He filled their batim (houses) with tov; but the etza (counsel) of the resha'im is far from me.

JOB 22:19 ‏די גערעכטע האָבן געזען, און זיך געפֿרײט, ‏און דער אומשולדיקער האָט געשפּעט פֿון זײ: edit

JOB 22:19 di gerechte hoben gezen, un zich gefreit, un der umshuldiker hot geshpet fun zei:

JOB 22:19 The tzaddikim see it, and are glad, and the naki (innocent) laugh them to scorn.

JOB 22:20 ‏פֿאַר װאָר, פֿאַרטיליקט געװאָרן איז זײער באַשטאַנד, ‏און זײער שפֿע האָט פֿאַרצערט דאָס פֿײַער. edit

JOB 22:20 far vor, fartilikt gevoren iz zeyer bashtand, un zeyer shefe hot fartsert dos faier.

JOB 22:20 Verily our foe is destroyed, and the abundance of them the eish consumeth.

JOB 22:21 ‏באַקען זיך נאָר מיט אים, און זײַ אין פֿריד – ‏דורך דעם װעט דיר אָנקומען גוטס. edit

JOB 22:21 baken zich nor mit im, un zai in frid – durch dem vet dir onkumen guts.

JOB 22:21 Acquaint now thyself with Him, and so hast thou shalom; thereby tovah shall come unto thee.

JOB 22:22 ‏נעם נאָר צו לערנונג פֿון זײַן מױל, ‏און טו אַרײַן זײַנע װערטער אין דײַן האַרצן. edit

JOB 22:22 nem nor tsu lernung fun zain moil, un tu arain zaine verter in dain hartsen.

JOB 22:22 Receive, now, torah from His mouth, and lay up His words in thine lev.

JOB 22:23 ‏אַז דו װעסט זיך אומקערן צום (אֵל) שַדַי, ‏װעסטו אױפֿגעריכט װערן – ‏אַז דו װעסט דערװײַטערן אומרעכט פֿון דײַנע געצעלטן. edit

JOB 22:23 az du vest zich umkeren tsum (El) Shaddai, vestu oifgericht veren – az du vest dervaiteren umrecht fun daine getselten.

JOB 22:23 If thou return to Shaddai, thou shalt be restored; if thou shalt put away iniquity far from thy ohalim;

JOB 22:24 ‏און װאַרף אין שטױב דאָס גאָלדאַרץ, ‏און צװישן געשטײן פֿון די טאָלן דאָס אוֹפֿיר-גאָלד; edit

JOB 22:24 un vorf in shtoib dos goldarts, un tsvishen geshtein fun di tolen dos Ophir-gold;

JOB 22:24 Then shalt thou lay up gold as aphar, and that of Ophir as the tzur of the brooks.

JOB 22:25 ‏און (אֵל) שַדַי זאָל זײַן דײַן גאָלדאַרץ, ‏און קרוּװעס זילבער בײַ דיר. edit

JOB 22:25 un (El) Shaddai zol zain dain goldarts, un kruves zilber bai dir.

JOB 22:25 Yea, Shaddai shall be thy gold, and thy precious kesef.

JOB 22:26 ‏װאָרום דענצמאָל װעסטו מיטן (אֵל) שַדַי זיך קװיקן, ‏און װעסט אױפֿהײבן צו אֱלוֹהַּ דײַן פּנים. edit

JOB 22:26 vorem dentsmol vestu miten (El) Shaddai zich kviken, un vest oifheiben tsu Eloah dain ponem.

JOB 22:26 For then shalt thou have thy delight in Shaddai, and shalt lift up thy face unto Eloah.

JOB 22:27 ‏װעסט בעטן צו אים, און ער װעט דיך צוהערן, ‏און דײַנע נדרים װעסטו באַצאָלן. edit

JOB 22:27 vest beten tsu im, un er vet dich tsuheren, un daine nedrim vestu batsolen.

JOB 22:27 Thou shalt make thy prayer unto Him, and He shall hear thee, and thou shalt fulfill thy nederim.

JOB 22:28 ‏און װעסט באַשליסן אַ זאַך, און זי װעט דיר צו שטאַנד קומען, ‏און אױף דײַנע װעגן װעט שײַנען אַ ליכטיקײט. edit

JOB 22:28 un vest bashlisen a zach, un zi vet dir tsu shtand kumen, un oif daine vegen vet shainen a lichtikeit.

JOB 22:28 Thou shalt also decide a matter, and it shall be established unto thee, and the ohr shall shine upon thy ways.

JOB 22:29 ‏אַז מע האָט דיך דערנידערט, האָסטו געזאָלט זאָגן: ‏עס איז אַ דערהײבונג; ‏װאָרום ער העלפֿט דעם װאָס האַלט נידעריק די אױגן. edit

JOB 22:29 az me hot dich dernidert, hostu gezolt zogen: es iz a derheibung; vorem er helft dem vos halt niderik di oigen.

JOB 22:29 When they are cast down, thou shalt say, Arise, and He shall save the one with low eynayim.

JOB 22:30 ‏װוּ אַן אומשולדיקן מאַכט ער אַנטרינען, ‏און װעסט אַנטרונען װערן דורך דער רײנקײט פֿון דײַנע הענט. edit

JOB 22:30 vu an umshuldiken macht er antrinen, un vest antrunen veren durch der reinkeit fun daine hent.

JOB 22:30 He shall deliver even the guilty; and he is delivered by the bar (cleanness) of thine hands.

JOB 23:1 ‏האָט געענטפֿערט אִיובֿ, און האָט געזאָגט: edit

JOB 23:1 hot geentfert Iyov, un hot gezogt:

JOB 23:1 Then Iyov answered and said,

JOB 23:2 ‏הײַנט אױך איז ביטער מײַן קלאָג, ‏מײַן האַנט איז שװער פֿון װעגן מײַן זיפֿצן. edit

JOB 23:2 haint oich iz biter main klog, main hant iz shver fun vegen main ziftsen.

JOB 23:2 Even hayom (today) is my complaint bitter; my stroke is heavier than my groaning.

JOB 23:3 ‏הלװאַי װײס איך װוּ איך געפֿין אים, ‏װי איך קום צו זײַן אָרט! edit

JOB 23:3 halevay veis ich vu ich gefin im, vi ich kum tsu zain ort!

JOB 23:3 Oh that I knew where I might find Him! That I might come even to His techunah (abode) !

JOB 23:4 ‏איך װאָלט פֿאָרגעלײגט פֿאַר אים דעם משפּט, ‏און מײַן מױל װאָלט איך אָנגעפֿילט מיט טענות. edit

JOB 23:4 ich volt fargeleigt far im dem mishpot, un main moil volt ich ongefilt mit tainus.

JOB 23:4 I would order my mishpat (cause) before Him, and fill my mouth with arguments.

JOB 23:5 ‏איך װאָלט װיסן װאָס ער װאָלט מיר ענטפֿערן, ‏און פֿאַרשטײן װאָס ער װאָלט מיר זאָגן. edit

JOB 23:5 ich volt visen vos er volt mir entferen, un farshtein vos er volt mir zogen.

JOB 23:5 I would know the words which He would answer me, and have binah of what He would say unto me.

JOB 23:6 ‏װאָלט ער מיט גרױס כּוֹח געקריגט מיט מיר? ‏נײן; נײַערט אַכט געטאָן װאָלט ער אױף מיר. edit

JOB 23:6 volt er mit grois koiech gekrigt mit mir? nein; naiert acht geton volt er oif mir.

JOB 23:6 Will He contend against me with His great koach? No, but He would pay heed to me.

JOB 23:7 ‏דענצמאָל װאָלט דער רעכטפֿאַרטיקער געטענהט מיט אים, ‏און איך װאָלט אױף אײביק אַנטרונען פֿון מײַן ריכטער. edit

JOB 23:7 dentsmol volt der rechtfartiker getenht mit im, un ich volt oif eibik antrunen fun main richter.

JOB 23:7 There the yashar might dispute with Him; so should I be delivered forever from my Shofet (Judge) .

JOB 23:8 ‏זע, איך גײ פֿאַרױס, און ער איז נישטאָ, ‏און אַהינטער, און איך מערק אים נישט; edit

JOB 23:8 ze, ich gei forois, un er iz nishto, un ahinter, un ich merk im nisht;

JOB 23:8 Hen (behold) , I go forward, but He is not there; and backward, but I cannot perceive him;

JOB 23:9 ‏לינקס אַז ער איז פֿאַרטאָן, זע איך נישט, ‏ער פֿאַרדרײט זיך רעכטס, און איך מערק נישט. edit

JOB 23:9 links az er iz farton, ze ich nisht, er fardreit zich rechts, un ich merk nisht.

JOB 23:9 On the left hand, where He doth work, but I cannot behold Him; He hideth himself yamin (on the right hand) , that I cannot see Him.

JOB 23:10 ‏אָבער ער װײס דעם װעג װאָס בײַ מיר, ‏ער האָט מיך געפּרוּװט, איך בין װי גאָלד אַרױס. edit

JOB 23:10 ober er veis dem veg vos bai mir, er hot mich gepruvet, ich bin vi gold arois.

JOB 23:10 But He knoweth the derech that I take; when He hath tried me, I shall come forth as zahav.

JOB 23:11 ‏אָן זײַן טריט האָט זיך געהאַלטן מײַן פֿוס, ‏זײַן װעג האָב איך געהיט, און זיך נישט אָפּגענײגט. edit

JOB 23:11 on zain trit hot zich gehalten main fus, zain veg hob ich gehit, un zich nisht opgeneigt.

JOB 23:11 My regel hath held to His steps, over His way have I been shomer, and not turned aside.

JOB 23:12 ‏װוּ אַ געבאָט פֿון זײַנע ליפּן, האָב איך זיך נישט אָפּגעקערט; ‏מער װי מײַן אױסקומעניש האָב איך געהיט די װערטער פֿון זײַן מױל. edit

JOB 23:12 vu a gebot fun zaine lipen, hob ich zich nisht opgekert; mer vi main oiskumenish hob ich gehit di verter fun zain moil.

JOB 23:12 Neither have I gone back from the mitzvah of His lips; I have treasured the words of His mouth more than my appointed portion.

JOB 23:13 ‏אָבער ער האַלט זיך בײַ אײנס, און װער קען אים אָפּהאַלטן? ‏און זײַן זעל באַגערט, און ער טוט. edit

JOB 23:13 ober er halt zich bai eins, un ver ken im ophalten? un zain zel bagert, un er tut.

JOB 23:13 But He stands alone, and who can turn Him? And what His nefesh desireth, even that He doeth.

JOB 23:14 ‏יאָ, ער װעט אױספֿירן װאָס מיר איז באַשערט, ‏און פֿיל אַזױנס איז נאָך דאָ בײַ אים. edit

JOB 23:14 yo, er vet oisfiren vos mir iz bashert, un fil azoins iz noch do bai im.

JOB 23:14 For He accomplisheth the thing that is appointed for me; and rabbot (many) such things are with Him.

JOB 23:15 ‏דערום בין איך דערשראָקן פֿאַר אים; ‏איך באַטראַכט, און האָב מורא פֿאַר אים. edit

JOB 23:15 derum bin ich dershroken far im; ich batracht, un hob moire far im.

JOB 23:15 Al-ken (therefore) am I troubled at His presence; when I consider, I am afraid of Him.

JOB 23:16 ‏און אֵל האָט שלאַף געמאַכט מײַן האַרץ, ‏און (אֵל) שַדַי האָט מיך אײַנגעשראָקן. edit

JOB 23:16 un El hot shlof gemacht main harts, un (El) Shaddai hot mich aingeshroken.

JOB 23:16 For El maketh my lev dejected, and Shaddai troubleth me,

JOB 23:17 ‏װאָרום איך בין נישט פֿאַרמיטן געװאָרן פֿון דעם חושך, ‏און פֿאַר מײַן פּנים האָט פֿאַרדעקט אַ פֿינצטערניש. edit

JOB 23:17 vorem ich bin nisht farmiten gevoren fun dem choishech, un far main ponem hot fardekt a fintsternish.

JOB 23:17 Because I was not cut off from before the choshech, neither hath He hidden deep darkness from my face.

JOB 24:1 ‏פֿאַר װאָס זײַנען נישט אָפּגעלײגט ‏פֿון (אֵל) שַדַי באַשטימטע צײַטן, ‏און די װאָס קענען אים, זעען נישט זײַנע טעג? edit

JOB 24:1 far vos zainen nisht opgeleigt fun (El) Shaddai bashtimte tsaiten, un di vos kenen im, zeen nisht zaine teg?

JOB 24:1 Why are times [for judgment] from Shaddai not kept, and why do those who have da'as of him not see his yamim (days [of assize]) ?

JOB 24:2 ‏גרענעצן פֿאַררוקט מען, ‏אַ סטאַדע גזלט מען און מע פֿיטערט. edit

JOB 24:2 grenetsen farrukt men, a stade gezlt men un me fitert.

JOB 24:2 Some move the boundary stones; they steal edar, and pasture them.

JOB 24:3 ‏דעם אײזל פֿון יתומים פֿירט מען אַװעק, ‏מע נעמט אין משכּון דעם אָקס פֿון דער אַלמנה. edit

JOB 24:3 dem eizl fun yesoimim firt men avek, me nemt in meshkun dem oks fun der almone.

JOB 24:3 They drive away the chamor of the yetomim, they take the ox of the almanah for a pledge.

JOB 24:4 ‏מע שטױסט אַראָפּ אבֿיוֹנים פֿון װעג, ‏באַהאַלטן מוזען זיך אַלע אָרימע פֿון לאַנד. edit

JOB 24:4 me shtoist arop evyoinim fun veg, bahalten muzen zich ale orime fun land.

JOB 24:4 They thrust the needy out of the derech; the poor of the eretz needs hide themselves together.

JOB 24:5 ‏זע, װי װילדע אײזלען אין מדבר, ‏גײען זײ אַרױס צו זײער אַרבעט, זוכנדיק שפּײַז; ‏די סטעפּ גיט אים ברױט פֿאַר די קינדער. edit

JOB 24:5 ze, vi vilde eizlen in midbar, geyen zei arois tsu zeyer arbet, zuchendik shpaiz; di step git im broit far di kinder.

JOB 24:5 Look, as wild donkeys in the midbar go they forth to their work; foraging for teref (nourishment) ; the wilderness yieldeth lechem for them and for their na'arim.

JOB 24:6 ‏אױפֿן פֿעלד שנײַדן זײ זײַן פֿוטער, ‏און דעם װײַנגאָרטן פֿון רָשע קלײַבן זײ אָפּ. edit

JOB 24:6 oifen feld shnaiden zei zain futer, un dem vaingorten fun roshe klaiben zei op.

JOB 24:6 They reap every one his fodder in the sadeh, and they glean the kerem of the resha'im.

JOB 24:7 ‏נאַקעט נעכטיקן זײ, אָן אַ מלבוש ‏און אָן אַ צודעק פֿון קעלט. edit

JOB 24:7 naket nechtiken zei, on a malbesh un on a tsudek fun kelt.

JOB 24:7 They spend the night arom (naked) without levush (clothing) , they have no covering in the cold.

JOB 24:8 ‏פֿון דעם רעגנגוס פֿון די בערג װערן זײ דורכגענעצט, ‏און אָן אַ שיצונג טוליען זײ זיך צום פֿעלדז. edit

JOB 24:8 fun dem regngus fun di berg veren zei durchgenetst, un on a shitsung tulien zei zich tsum feldz.

JOB 24:8 They are wet with the rain of the harim, and embrace the tzur for want of a shelter.

JOB 24:9 ‏מע רױבט פֿון דער ברוסט דעם יתום, ‏און בײַם אָרימאַן נעמט מען אַ משכּון. edit

JOB 24:9 me roibt fun der brust dem yetum, un baim oriman nemt men a meshkun.

JOB 24:9 They pluck the yatom from the breast, and seize the oni for debt.

JOB 24:10 ‏נאַקעט גײען זײ, אָן אַ מלבוש, ‏און הונגעריקע טראָגן זײ דעם גאַרב. edit

JOB 24:10 naket geyen zei, on a malbesh, un hungerike trogen zei dem garb.

JOB 24:10 They cause him to go arom without levush, and they take away the omer (sheaf) from the hungry;

JOB 24:11 ‏צװישן די מױערן פֿון יענע, פּרעסן זײ אײל; ‏קעלטערס טרעטן זײ און זײַנען דאָרשטיק. edit

JOB 24:11 tsvishen di moieren fun yene, presen zei eil; kelters treten zei un zainen dorshtik.

JOB 24:11 Which crush olives within their walls, and tread their winepresses, yet suffer thirst.

JOB 24:12 ‏פֿון שטאָט קרעכצן די מענטשן, ‏און די זעל פֿון גוססע שרײַט, ‏און אֱלוֹהַּ מאַכט נישט קײן פֿאָרװוּרף. edit

JOB 24:12 fun shtot krechtsen di mentshen, un di zel fun gusse shrait, un Eloah macht nisht kein forvurf.

JOB 24:12 Men groan from out of the Ir, and the nefesh of the chalalim (wounded ones) crieth out, yet Eloah chargeth not tiflah (folly) to them.

JOB 24:13 ‏זײ זײַנען װידערשפּעניקער אָן ליכט, ‏זײ קענען נישט זײַנע װעגן, ‏און װײַלן נישט אױף זײַנע שטעגן. edit

JOB 24:13 zei zainen vidershpeniker on licht, zei kenen nisht zaine vegen, un vailen nisht oif zaine shtegen.

JOB 24:13 They are of those that are moredei ohr (rebelling ones against the light) ; they know not the ways thereof, nor abide in the paths thereof.

JOB 24:14 ‏מיטן שײַן שטײט אױף דער מערדער, ‏צו טײטן דעם אָרימאַן און דעם אבֿיון; ‏און בײַ נאַכט איז ער װי אַ גנבֿ. edit

JOB 24:14 miten shain shteit oif der merder, tsu teiten dem oriman un dem evyen; un bai nacht iz er vi a ganev.

JOB 24:14 The rotzeach rising with the daylight killeth the oni and needy, and in the lailah is like a ganav.

JOB 24:15 ‏און דאָס אױג פֿון נואף װאַרט אױף פֿאַרנאַכט, ‏אַזױ צו זאָגן: מיך װעט נישט אָנזען אַן אױג; ‏און אַ צודעק אױפֿן פּנים טוט ער אָן. edit

JOB 24:15 un dos oig fun noyef vort oif farnacht, azoi tsu zogen: mich vet nisht onzen an oig; un a tsudek oifen ponem tut er on.

JOB 24:15 The eye also of the no'ef is shomer, watching for the duskʼs twilight, saying, No eye shall see me, and puts something to hide his face.

JOB 24:16 ‏זײ גראָבן אונטער אין דער פֿינצטער הײַזער, ‏בײַ טאָג פֿאַרשליסן זײ זיך אײַן; ‏זײ װײסן נישט פֿון ליכטיקײט, edit

JOB 24:16 zei groben unter in der fintster haizer, bai tog farshlisen zei zich ain; zei veisen nisht fun lichtikeit,

JOB 24:16 In the choshech they dig through batim (houses) ; in the daytime they shut themselves in; they have no da'as of the ohr.

JOB 24:17 ‏װאָרום בײַ זײ אַלעמען איז טױטשאָטן פֿרימאָרגן, ‏װײַל זײ זײַנען באַקאַנט מיט די שרעקענישן פֿון טױטשאָטן. edit

JOB 24:17 vorem bai zei alemen iz toitshoten frimorgen, vail zei zainen bakant mit di shrekenishen fun toitshoten.

JOB 24:17 For the boker is to them even as the tzalmavet; they are friends with the terrors of tzalmavet.

JOB 24:18 ‏ער גײט לײַכט אַװעק אױפֿן װאַסער; ‏פֿאַרשאָלטן איז זײער חלק אױף דער ערד; ‏ער פֿאַרקערט נישט אױפֿן װעג פֿון װײַנגערטנער. edit

JOB 24:18 er geit laicht avek oifen vaser; farsholten iz zeyer chelek oif der erd; er farkert nisht oifen veg fun vaingertner.

JOB 24:18 Swiftly vanishing is he on the surface of the mayim; their chelek is cursed in ha'aretz; he turneth no more in the derech of the kramim (vineyards) .

JOB 24:19 ‏טריקעניש און היץ רױבן אַװעק שנײװאַסער; ‏און שְׁאֹול – די װאָס האָבן געזינדיקט. edit

JOB 24:19 trikenish un hits roiben avek shneivaser; un Sheol – di vos hoben gezindikt.

JOB 24:19 Drought and heat consume the snow waters; so doth Sheol those which have sinned.

JOB 24:20 ‏דער טראַכט פֿאַרגעסט אָן אים, ‏דער װאָרעם לאָבט זיך מיט אים, ‏ער װערט מער נישט געדאַכט; ‏און צעבראָכן װי אַ האָלץ װערט אומגערעכטיקײט. edit

JOB 24:20 der tracht fargest on im, der vorem lobt zich mit im, er vert mer nisht gedacht; un tsebrachen vi a holts vert umgerechtikeit.

JOB 24:20 The rechem (womb) shall forget him; the worm shall feast on him; he shall be no more remembered; and wickedness shall be broken like an etz.

JOB 24:21 ‏ער חבֿרט זיך מיט דער עקרה װאָס געבערט נישט; ‏און די אַלמנה באַגיטיקט ער נישט. edit

JOB 24:21 er chavert zich mit der akore vos gebert nisht; un di almone bagitikt er nisht.

JOB 24:21 He plundereth the barren that beareth not; and doeth not good to the almanah.

JOB 24:22 ‏און ער שלעפּט אַראָפּ די מאַכטיקע מיט זײַן כּוֹח; ‏ער שטײט אױף, און מע איז נישט זיכער מיטן לעבן. edit

JOB 24:22 un er shlept arop di machtike mit zain koiech; er shteit oif, un me iz nisht zicher miten leben.

JOB 24:22 He drags away also the mighty with his ko'ach; he riseth up, and no man is sure of life.

JOB 24:23 ‏[ג-ט] לאָזט אים אין זיכערקײט, ער זאָל זיך אָנלענען, ‏אָבער זײַנע אױגן זײַנען אױף זײערע װעגן. edit

JOB 24:23 [g-t] lozt im in zicherkeit, er zol zich onlenen, ober zaine oigen zainen oif zeyere vegen.

JOB 24:23 Though it be given him to be in safety, and he be sustained, yet His eynayim are upon their ways.

JOB 24:24 ‏זײ װערן דערהױבן אַ װײַלע, און שױן זײַנען זײ נישטאָ; ‏יאָ, זײ װערן דערנידערט, װי אַלע װערן זײ אײַנגעזאַמלט, ‏און װי אַ שפּיץ זאַנג װערן זײ אָפּגעשניטן. edit

JOB 24:24 zei veren derhoiben a vaile, un shoin zainen zei nishto; yo, zei veren dernidert, vi ale veren zei aingezamlt, un vi a shpits zang veren zei opgeshniten.

JOB 24:24 They are exalted me'at (for a little while) , then they are no more and are withered and snatched away like all others, and cut off like the tops of the ears of grain.

JOB 24:25 ‏און אױב נישט אַזױ, דען, װער װיל מיר אָפּלײקענען, ‏און מאַכן צו נישט מײַן װאָרט? edit

JOB 24:25 un oib nisht azoi, den, ver vil mir opleikenen, un machen tsu nisht main vort?

JOB 24:25 And if it be not so, who will charge me with lying, and make my milah (word) worth nothing?

JOB 25:1 ‏האָט געענטפֿערט בִלדַד דער שוחי, און האָט געזאָגט: edit

JOB 25:1 hot geentfert Bildad der Shuchi, un hot gezogt:

JOB 25:1 Then answered Bildad the Shuchi, and said,

JOB 25:2 ‏געװעלטיקײט און פֿאָרכטיקײט זײַנען בײַ אים; ‏ער שאַפֿט שלום אין זײַנע הײכן. edit

JOB 25:2 geveltikeit un forchtikeit zainen bai im; er shaft sholem in zaine heichen.

JOB 25:2 Dominion and pachad are with Him, oseh shalom bimromav.

JOB 25:3 ‏איז דאָ אַ צאָל צו זײַנע מחנות? ‏און אױף װעמען גײט נישט אױף זײַן ליכט? edit

JOB 25:3 iz do a tsol tsu zaine machnus? un oif vemen geit nisht oif zain licht?

JOB 25:3 Is there any number of His armies? And upon whom doth not His ohr arise?

JOB 25:4 ‏און װי קען דען אַ מענטש גערעכט זײַן מיט אֵל? ‏און װי קען רײן זײַן אַ געבאָרענער פֿון אַ פֿרױ? edit

JOB 25:4 un vi ken den a mentsh gerecht zain mit El? un vi ken rein zain a geborener fun a froi?

JOB 25:4 Mah yitzdak Enosh im El (how then can man be justified, set right, with G-d?) Or how can he be clean that is born of isha?

JOB 25:5 ‏זע, אַזש די לִבֿנָה איז נישט העל, ‏און די שטערן זײַנען נישט רײן אין זײַנע אױגן, edit

JOB 25:5 ze, azh di levone iz nisht hel, un di shteren zainen nisht rein in zaine oigen,

JOB 25:5 If even the yarei'ach shineth not, yea, the kokhavim are not pure in His sight,

JOB 25:6 ‏הײַנט װי שױן אַ מענטש אַ װאָרעם, ‏און אַ מענטשנקינד אַ מילב? edit

JOB 25:6 haint vi shoin a mentsh a vorem, un a mentshnkind a milb?

JOB 25:6 How much less enosh, that is a maggot? And the ben adam, which is a tola'at (worm) ?

JOB 26:1 ‏האָט געענטפֿערט אִיובֿ, און האָט געזאָגט: edit

JOB 26:1 hot geentfert Iyov, un hot gezogt:

JOB 26:1 But Iyov answered and said,

JOB 26:2 ‏װי האָסטו געהאָלפֿן דעם װאָס אָן כּוֹח! ‏בײַגעשטאַנען דעם אָרעם אָן מאַכט! edit

JOB 26:2 vi hostu geholfen dem vos on koiech! baigeshtanen dem orem on macht!

JOB 26:2 How hast thou helped him that is without ko'ach? How savest thou the zero'a that hath no oz (strength) ?

JOB 26:3 ‏װי האָסטו געעֵצֶהט דעם װאָס אָן חכמה, ‏און קלוגשאַפֿט אַ סך געלאָזט װיסן! edit

JOB 26:3 vi hostu geetseht dem vos on chochme, un klugshaft a sach gelozt visen!

JOB 26:3 How hast thou counseled him that hath no chochmah? And how hast thou plentifully declared the tushiyyah (efficient wisdom) ?

JOB 26:4 ‏מיט װעמעס הילף האָסטו געזאָגט די װערטער? ‏און װעמעס אָטעם איז אַרױסגעגאַנגען פֿון דיר? edit

JOB 26:4 mit vemes hilf hostu gezogt di verter? un vemes otem iz aroisgegangen fun dir?

JOB 26:4 To whom hast thou uttered words? And whose neshamah came from thee?

JOB 26:5 ‏די מתים ציטערן, ‏די װאַסערן פֿון אונטן מיט זײערע באַװױנער. edit

JOB 26:5 di meisim tsiteren, di vaseren fun unten mit zeyere bavoiner.

JOB 26:5 Dead things tremble from under the mayim, and the inhabitants thereof.

JOB 26:6 ‏נאַקעט איז שְׁאֹול פֿאַר אים, ‏און אָן אַ צודעק איז דער אָפּגרונט. edit

JOB 26:6 naket iz Sheol far im, un on a tsudek iz der opgrunt.

JOB 26:6 Sheol is naked before Him, and Avaddon hath no cover.

JOB 26:7 ‏ער שפּרײט אױס דעם צפֿון איבער דעם תּוהו, ‏ער הענגט אױף די ערד אױף גאָרנישט. edit

JOB 26:7 er shpreit ois dem Tsafon iber dem tuhu, er hengt oif di erd oif gornisht.

JOB 26:7 He stretcheth out the Tzafon over the tohu, and hangeth eretz upon nothing.

JOB 26:8 ‏ער בינדט אײַן די װאַסערן אין זײַנע כמאַרעס, ‏און נישט צעפּלאַצט װערט דער װאָלקן אונטער זײ. edit

JOB 26:8 er bindt ain di vaseren in zaine chemares, un nisht tseplatst vert der volken unter zei.

JOB 26:8 He bindeth up the mayim in His thick clouds; and the anan doeth not burst under them.

JOB 26:9 ‏ער פֿאַרדעקט דעם פּנים פֿונעם טראָן, ‏ער פֿאַרשפּרײט זײַן װאָלקן איבער אים. edit

JOB 26:9 er fardekt dem ponem funem tron, er farshpreit zain volken iber im.

JOB 26:9 He covers the face of [His] kisse, and spreadeth His anan upon it.

JOB 26:10 ‏ער האָט געצירקלט אַ גרענעץ אױפֿן װאַסער, ‏ביז צום סוף פֿון ליכט און פֿינצטערניש. edit

JOB 26:10 er hot getsirklt a grenets oifen vaser, biz tsum sof fun licht un fintsternish.

JOB 26:10 He hath circled the horizon on the face of the mayim for a boundary between ohr and choshech.

JOB 26:11 ‏די זײַלן פֿון הימל טרײסלען זיך, ‏און װערן צעטומלט פֿון זײַן אָנגעשרײ. edit

JOB 26:11 di zailen fun himel treislen zich, un veren tsetumlt fun zain ongeshrei.

JOB 26:11 The ammudim of Shomayim tremble and are aghast at His rebuke.

JOB 26:12 ‏מיט זײַן כּוֹח צערודערט ער דעם ים, ‏און מיט זײַן פֿאַרשטאַנדיקײט צעהאַקט ער רַהַבֿ. edit

JOB 26:12 mit zain koiech tserudert er dem yam, un mit zain forshtandikeit tsehakt er rahav.

JOB 26:12 He divideth the yam with His ko'ach, and by His understanding He struck down Rahav.

JOB 26:13 ‏דורך זײַן אָטעם װערט לױטער דער הימל; ‏זײַן האַנט האָט אַרײַנגעשטאָכט {חלל} ‏ די לױפֿיקע שלאַנג. edit

JOB 26:13 durch zain otem vert loiter der himel; zain hant hot araingeshtocht di loifike shlang.

JOB 26:13 By His Ruach He hath made fair Shomayim; His yad hath pierced the fleeing nachash.

JOB 26:14 ‏זע, דאָס זײַנען טײל פֿון זײַנע װעגן; ‏און װאָס פֿאַר אַ קלײן מורמל הערן מיר פֿון אים! ‏אָבער דעם דונער פֿון זײַנע גבֿורות װער קען פֿאַרשטײן? edit

JOB 26:14 ze, dos zainen teil fun zaine vegen; un vos far a klein murml heren mir fun im! ober dem duner fun zaine gevuros ver ken farshtein?

JOB 26:14 Lo, these are but the ketzot of His ways, but how faint the davar we hear of Him. And the thunder of His gevurah who can understand?

JOB 27:1 ‏און אִיובֿ האָט װידער אױפֿגעהױבן זײַן גערײד, ‏און האָט געזאָגט: edit

JOB 27:1 un Iyov hot vider oifgehoiben zain gereid, un hot gezogt:

JOB 27:1 Moreover Iyov continued his mashal, and said,

JOB 27:2 ‏אַזױ װי עס לעבט אֵל װאָס האָט צוגענומען מײַן רעכט, ‏און דער פֿון (אֵל) שַדַי װאָס האָט פֿאַרביטערט מײַן זעל, edit

JOB 27:2 azoi vi es lebt El vos hot tsugenumen main recht, un der fun (El) Shaddai vos hot farbitert main zel,

JOB 27:2 As El liveth, Who hath taken away my mishpat, and Shaddai, Who hath saddened my nefesh;

JOB 27:3 ‏אַז אױב כּל-זמן מײַן אָטעם איז אין מיר, ‏און דער הױך פֿון אֱלוֹהַּ אין מײַן נאָז, edit

JOB 27:3 az oib kl-zmen main otem iz in mir, un der hoich fun Eloah in main noz,

JOB 27:3 All the while my neshamah is in me, and the ruach of Eloah is in my nostrils,

JOB 27:4 ‏אױב מײַנע ליפּן װעלן רעדן אומרעכט, ‏און אױב מײַן צונג װעט אַרױסלאָזן באַטרוג! edit

JOB 27:4 oib maine lipen velen reden umrecht, un oib main tsung vet aroislozen batrug!

JOB 27:4 My lips shall not speak falsehood, nor my leshon utter deceit.

JOB 27:5 ‏חלילה מיר, אַז איך זאָל אײַך געבן גערעכט! ‏ביז איך װעל אױסגײן װעל איך נישט לאָזן אָפּנעמען מײַן ערלעכקײט ‏פֿון מיר. edit

JOB 27:5 cholile mir, az ich zol aich geben gerecht! biz ich vel oisgein vel ich nisht lozen opnemen main erlechkeit fun mir.

JOB 27:5 Far be it from me I should justify you; till I die I will not remove mine tom (integrity) from me.

JOB 27:6 ‏אָן מײַן גערעכטיקײט האַלט איך זיך און װעל זי נישט אָפּלאָזן; ‏מײַן האַרץ האָט פֿון מײַן לעבטאָג אָן מיר נישט פֿאָרצוּװאַרפֿן. edit

JOB 27:6 on main gerechtikeit halt ich zich un vel zi nisht oplozen; main harts hot fun main lebtog on mir nisht fortsuvarfen.

JOB 27:6 My tzedakah I hold fast, and will not let it go; my lev shall not reproach for any of my days.

JOB 27:7 ‏זאָל װערן פֿון מײַן פֿײַנט װי פֿון רָשע, ‏און פֿון מײַן קעגנשטײער װי פֿון דעם פֿאַרברעכער! edit

JOB 27:7 zol veren fun main faint vi fun roshe, un fun main kegnshteyer vi fun dem farbrecher!

JOB 27:7 Let mine enemy be as the rasha (evildoer) , and he that riseth up against me as unrighteous.

JOB 27:8 ‏װאָרום װאָס איז די האָפֿענונג פֿון דעם זינדיקן, אַז ער האַװעט, ‏אױב אֱלוֹהַּ נעמט אַװעק זײַן זעל? edit

JOB 27:8 vorem vos iz di hofenung fun dem zindiken, az er havet, oib Eloah nemt avek zain zel?

JOB 27:8 For what is the tikveh of the chanef, when He cutteth off, when Eloah taketh away, his nefesh?

JOB 27:9 ‏װעט אֵל הערן זײַן געשרײ, ‏אַז אױף אים װעט קומען אַ צרה? edit

JOB 27:9 vet El heren zain geshrei, az oif im vet kumen a tsore?

JOB 27:9 Will El hear his cry when tzarah cometh upon him?

JOB 27:10 ‏צי קען ער זיך קװיקן מיטן פֿון (אֵל) שַדַי, ‏רופֿן צו אֱלוֹהַּ אין יעטװעדער צײַט? edit

JOB 27:10 tsi ken er zich kviken miten fun (El) Shaddai, rufen tsu Eloah in yetveder tsait?

JOB 27:10 Will he delight himself in Shaddai? Will he always call upon Eloah?

JOB 27:11 ‏איך װעל אײַך לערנען װעגן דער האַנט פֿון אֵל, ‏װאָס איז בײַם פֿון (אֵל) שַדַי װעל איך נישט פֿאַרהױלן. edit

JOB 27:11 ich vel aich lernen vegen der hant fun El, vos iz baim fun (El) Shaddai vel ich nisht farhoilen.

JOB 27:11 I will teach you concerning the yad El; that which is with Shaddai will I not conceal.

JOB 27:12 ‏אָט האָט איר אַלע געזען, ‏און פֿאַר װאָס דען פּלױדערט איר נישטיקס? edit

JOB 27:12 ot hot ir ale gezen, un far vos den ploidert ir nishtiks?

JOB 27:12 Hen (behold) , all ye yourselves have seen it; why then are ye thus altogether vain?

JOB 27:13 ‏דאָס איז דער חלק פֿון דעם שלעכטן מענטשן בײַ אֵל, ‏און די אַרב װאָס די געװאַלטטוער קריגן פֿון (אֵל) שַדַי. edit

JOB 27:13 dos iz der chelek fun dem shlechten mentshen bai El, un di Arav vos di gevalttuer krigen fun (El) Shaddai.

JOB 27:13 This is the chelek (lot) of the adam rasha with El and the nachalah of oppressors, which they shall receive from Shaddai.

JOB 27:14 ‏אױב זײַנע קינדער מערן זיך, איז דאָס פֿאַרן שװערד, ‏און זײַנע שפּראָצן װעלן נישט האָבן ברױט צו זאַט. edit

JOB 27:14 oib zaine kinder meren zich, iz dos faran shverd, un zaine shprotsen velen nisht hoben broit tsu zat.

JOB 27:14 If his banim be multiplied, it is for the cherev, and his offspring shall not have lechem enough.

JOB 27:15 ‏די װאָס בלײַבן פֿון אים װעלן פֿון פּעסט באַגראָבן װערן, ‏און זײַנע אַלמנות װעלן צו מאָל נישט באַװײנען. edit

JOB 27:15 di vos blaiben fun im velen fun fest bagroben veren, un zaine almones velen tsu mol nisht baveinen.

JOB 27:15 Those that survive him shall be buried in mavet, and his almanot shall not weep.

JOB 27:16 ‏אַז ער זאָל אָנזאַמלען װי שטױב זילבער, ‏און װי לײם אָנגרײטן מלבושים, edit

JOB 27:16 az er zol onzamlen vi shtoib zilber, un vi leim ongreiten malbushem,

JOB 27:16 Though he heap up kesef as the aphar, and pile up raiment as the clay,

JOB 27:17 ‏װעט ער אָנגרײטן, און דער גערעכטער װעט אָנטאָן, ‏און מיטן זילבער װעלן די אומשולדיקע זיך טײלן. edit

JOB 27:17 vet er ongreiten, un der gerechter vet onton, un miten zilber velen di umshuldike zich teilen.

JOB 27:17 He may prepare it, but the tzaddik shall put it on, and the innocent shall divide the kesef.

JOB 27:18 ‏ער בױט װי אַ מאָיל זײַן הױז, ‏און װי אַ בײַדל װאָס דער װעכטער מאַכט. edit

JOB 27:18 er boit vi a moil zain hoiz, un vi a baidl vos der vechter macht.

JOB 27:18 He buildeth his bais as a moth, and as a sukkah that the watchman maketh.

JOB 27:19 ‏ער לײגט זיך אַן עושר, און שױן איז נישטאָ װאָס אױפֿצוקלײַבן, ‏ער עפֿנט זײַנע אױגן, און עס איז נישטאָ. edit

JOB 27:19 er leigt zich an oysher, un shoin iz nishto vos oiftsuklaiben, er efent zaine oigen, un es iz nishto.

JOB 27:19 The oisher (rich man) shall lie down, but he shall do so no more; he openeth his eyes, and he is not.

JOB 27:20 ‏װי װאַסערן יאָגן אים אָן שרעקענישן, ‏איבער נאַכט גנבֿעט אים אַװעק אַ שטורעם. edit

JOB 27:20 vi vaseren yogen im on shrekenishen, iber nacht ganvet im avek a shturem.

JOB 27:20 Terrors take hold on him as a flood, a tempest stealeth him away in the lailah.

JOB 27:21 ‏דער מזרח-װינט הײבט אים אױף, אַז ער מוז גײן, ‏און ער שטורעמט אים אַװעק פֿון זײַן אָרט. edit

JOB 27:21 der mizrech-vint heibt im oif, az er muz gein, un er shturemt im avek fun zain ort.

JOB 27:21 The east wind carrieth him away, and he departeth as a storm hurleth him forth from his makom.

JOB 27:22 ‏און ער שלײַדערט אױף אים און דערבאַרימט זיך נישט; ‏לױפֿנדיק װאָלט ער אַנטלאָפֿן פֿון זײַן האַנט. edit

JOB 27:22 un er shlaidert oif im un derbarimt zich nisht; loifendik volt er antlofen fun zain hant.

JOB 27:22 For it will hurl against him, without sparing; he desperately flees from its yad.

JOB 27:23 ‏מע פּאַטשט איבער אים די הענט, ‏און מע שמוצערט אױף אים פֿון זײַן אָרט. edit

JOB 27:23 me patsht iber im di hent, un me shmutsert oif im fun zain ort.

JOB 27:23 Men shall clap their hands at him, and shall hiss him away from his makom.

JOB 28:1 ‏יאָ, פֿאַראַן אַ גרעבערײַ פֿאַר זילבער, ‏און אַן אָרט װוּ גאָלד טוט מען לײַטערן. edit

JOB 28:1 yo, faran a greberai far zilber, un an ort vu gold tut men leiteren.

JOB 28:1 Surely there is a mine for the kesef, and a makom for zahav where they refine it.

JOB 28:2 ‏אײַזן װערט פֿון דער ערד גענומען, ‏און פֿון שטײן שמעלצט מען קופּער. edit

JOB 28:2 aizen vert fun der erd genumen, un fun shtein shmeltst men kuper.

JOB 28:2 Barzel (iron) is taken out of aphar, and nechoshet is smelted out of the even (stone, ore) .

JOB 28:3 ‏דער מענטש מאַכט אַ סוף צו פֿינצטערניש, ‏און ביז יעטװעדער עק פֿאָרשט ער אױס ‏שטײנער פֿון פֿינצטערניש און טױטשאָטן. edit

JOB 28:3 der mentsh macht a sof tsu fintsternish, un biz yetveder ek forsht er ois shteiner fun fintsternish un toitshoten.

JOB 28:3 He setteth a ketz to choshech, and searcheth out all extremities, the even (ore) of darkness and tzalmavet.

JOB 28:4 ‏ער ברעכט אַ שאַכט װײַט פֿון אַ באַװױנער; ‏פֿאַרגעסן פֿון אַ פֿאַרבײַגײערס פֿוס; ‏אָפּגעצערט, װײַט פֿון מענטשן װאַנדערן זײ. edit

JOB 28:4 er brecht a shacht vait fun a bavoiner; fargesen fun a farbaigeyers fus; opgetsert, vait fun mentshen vanderen zei.

JOB 28:4 He cuts out a shaft down far from the inhabitant; forgotten of the regel, they dangle, suspended, away from enosh.

JOB 28:5 ‏די ערד, פֿון איר קומט אַרױס ברױט, ‏אָבער אונטער איר איז איבערגעקערט װי פֿון פֿײַער. edit

JOB 28:5 di erd, fun ir kumt arois broit, ober unter ir iz ibergekert vi fun faier.

JOB 28:5 As for eretz, out of it cometh lechem, and under it is transformed as by eish.

JOB 28:6 ‏דער אָרט פֿון סאַפּיר זײַנען אירע שטײנער, ‏און שטױבן פֿון גאָלד זײַנען דערין. edit

JOB 28:6 der ort fun safir zainen ire shteiner, un shtoiben fun gold zainen derin.

JOB 28:6 The stones of it are the makom of the sapphire, and it hath ore of zahav.

JOB 28:7 ‏דעם שטעג, אים װײס נישט קײן רױבפֿױגל, ‏און נישט אָנגעקוקט האָט אים דאָס אױג פֿון אַ פֿאַלק. edit

JOB 28:7 dem shteg, im veis nisht kein roibfoigl, un nisht ongekukt hot im dos oig fun a folk.

JOB 28:7 There is a hidden path of which no bird of prey has da'as, and which the falconʼs eye hath not seen.

JOB 28:8 ‏נישט באַטרעטן האָבן אים חיות שטאָלצע, ‏נישט געשפּרײַזט האָט אױף אים דער לײב. edit

JOB 28:8 nisht batreten hoben im chayes shtoltse, nisht geshpraizt hot oif im der laib.

JOB 28:8 The proud beasts have not trodden it, nor the shachal (lionʼs cub) passed over it.

JOB 28:9 ‏צום קיזלשטײן שטרעקט ער אױס זײַן האַנט, ‏ער קערט אום פֿון װאָרצל די בערג. edit

JOB 28:9 tsum kizlshtein shtrekt er ois zain hant, er kert um fun vortsel di berg.

JOB 28:9 He [the miner] putteth forth his yad upon the rock; he upturneth the mountains by the shoresh.

JOB 28:10 ‏אין פֿעלדזן האַקט ער גראָבנס, ‏און אַל דאָס טײַערסטע קוקט אָן זײַן אױג. edit

JOB 28:10 in feldzen hakt er grobns, un al dos teyerste kukt on zain oig.

JOB 28:10 He cutteth out channels through the tzurot (rocks) , and his eye seeth every precious thing.

JOB 28:11 ‏פֿלוסן פֿאַרבינדט ער נישט צו רינען, ‏און פֿאַרבאָרגנס ברענגט ער אַרױס אין ליכט. edit

JOB 28:11 flusen farbindt er nisht tsu rinen, un farborgns brengt er arois in licht.

JOB 28:11 He dams up the streams from flowing, and the thing that is hidden bringeth he forth to ohr.

JOB 28:12 ‏אָבער די חכמה פֿון װאַנען קען געפֿונען װערן, ‏און װוּ איז דער אָרט פֿון פֿאַרשטאַנדיקײט? edit

JOB 28:12 ober di chochme fun vanen ken gefunen veren, un vu iz der ort fun forshtandikeit?

JOB 28:12 But where shall chochmah be found? And where is the makom binah?

JOB 28:13 ‏קײן מענטש װײס נישט איר װערדע, ‏און זי געפֿינט זיך נישט אין לאַנד פֿון די לעבעדיקע. edit

JOB 28:13 kein mentsh veis nisht ir verde, un zi gefint zich nisht in land fun di lebedike.

JOB 28:13 Enosh knoweth not the price thereof; neither is it found in the Eretz HaChayyim.

JOB 28:14 ‏דער תּהום זאָגט: נישט אין מיר; ‏און דער ים זאָגט: נישט בײַ מיר. edit

JOB 28:14 der tehom zogt: nisht in mir; un der yam zogt: nisht bai mir.

JOB 28:14 The tehom (abyss) saith, It is not in me; and the yam saith, It is not with me.

JOB 28:15 ‏פֿאַר איר קען נישט געגעבן װערן פֿײַנגאָלד, ‏און זילבער קען נישט געװױגן װערן פֿאַר איר מקח. edit

JOB 28:15 far ir ken nisht gegeben veren faingold, un zilber ken nisht gevoigen veren far ir mekch.

JOB 28:15 It cannot be gotten in exchange for fine gold, neither shall kesef be weighed for the price thereof.

JOB 28:16 ‏זי קען נישט אָפּגעשאַצט װערן מיט אוֹפֿיר-גאָלד, ‏מיט טײַערן אָניקל און סאַפּירשטײן. edit

JOB 28:16 zi ken nisht opgeshatst veren mit Ophir-gold, mit teyern onikl un sapirshtein.

JOB 28:16 It cannot be valued with the fine gold of Ophir, with the precious onyx, or the sapphire.

JOB 28:17 ‏גאָלד און גלאָז זײַנען נישט איר גלײַכן, ‏און כּלים פֿון גינגאָלד איר אױסבײַט. edit

JOB 28:17 gold un glaz zainen nisht ir glaichen, un keilim fun gingold ir oisbait.

JOB 28:17 The zahav and the crystal cannot equal it, and the exchange of it shall not be for the jewel of gold.

JOB 28:18 ‏אַבֿנים טובֿות און קריסטאָל דאַרפֿן נישט דערמאָנט װערן, ‏און מער פֿון קאַרעלן איז דער באַטרעף פֿון חכמה. edit

JOB 28:18 avnim toivus un kristol darfen nisht dermont veren, un mer fun karelen iz der batref fun chochme.

JOB 28:18 Nor shall mention be made of coral or crystal, for the price of chochmah is above pearls.

JOB 28:19 ‏טאָפּאַז פֿון כּוּש איז נישט איר גלײַכן, ‏מיט רײנעם גאָלד קען זי נישט אָפּגעשאַצט װערן. edit

JOB 28:19 tafaz fun Kush iz nisht ir glaichen, mit reinem gold ken zi nisht opgeshatst veren.

JOB 28:19 The chrysolite of Ethiopia shall not equal it, neither shall it be valued with tahor gold.

JOB 28:20 ‏טאָ פֿון װאַנען קומט די חכמה? ‏און װוּ איז דער אָרט פֿון פֿאַרשטאַנדיקײט? edit

JOB 28:20 to fun vanen kumt di chochme? un vu iz der ort fun forshtandikeit?

JOB 28:20 From where then cometh chochmah? And where is the makom binah?

JOB 28:21 ‏אַז זי איז פֿאַרהױלן פֿון די אױגן פֿון יעטװעדער לעבעדיקן, ‏און פֿון פֿױגל פֿון הימל איז זי פֿאַרבאָרגן. edit

JOB 28:21 az zi iz farhoilen fun di oigen fun yetveder lebediken, un fun foigel fun himel iz zi farborgen.

JOB 28:21 Seeing it is hidden from the eyes of kol chai, and concealed from the oph HaShomayim.

JOB 28:22 ‏אונטערגאַנג און טױט זאָגן: ‏מיט אונדזערע אױערן האָבן מיר געהערט איר הערונג. edit

JOB 28:22 untergang un toit zogen: mit undzere oieren hoben mir gehert ir herung.

JOB 28:22 Abaddon and Mavet say, We have heard a rumor thereof with our ears.

JOB 28:23 ‏אלֹקים פֿאַרשטײט איר װעג, ‏און ער װײס איר אָרט. edit

JOB 28:23 Elokim farshteit ir veg, un er veis ir ort.

JOB 28:23 Elohim understandeth the way to it, and He knoweth the makom thereof.

JOB 28:24 ‏װאָרום ער קוקט ביז די עקן ערד, ‏אונטערן גאַנצן הימל זעט ער. edit

JOB 28:24 vorem er kukt biz di eken erd, unteren gantsen himel zet er.

JOB 28:24 For He looketh to the ketzot ha'aretz, and seeth all under Shomayim.

JOB 28:25 ‏װען ער האָט געמאַכט פֿאַרן װינט אַ װאָג, ‏און װאַסערן מאַרקירט מיט אַ מאָס, edit

JOB 28:25 ven er hot gemacht faran vint a vog, un vaseren markirt mit a mos,

JOB 28:25 The weight He appointed for the ruach, and He weigheth the mayim by measure.

JOB 28:26 ‏װען ער האָט געמאַכט פֿאַרן רעגן אַ געזעץ, ‏און אַ װעג פֿאַרן דונערגעװיטער, edit

JOB 28:26 ven er hot gemacht faran regen a gezets, un a veg faran dunergeviter,

JOB 28:26 When He made a decree for the matar, and a derech for the lightning of the thunder,

JOB 28:27 ‏דענצמאָל האָט ער זי געזען און זי באַרעכנט, ‏זי אױפֿגעשטעלט און אױך זי אױסגעפֿאָרשט. edit

JOB 28:27 dentsmol hot er zi gezen un zi barechnt, zi oifgeshtelt un oich zi oisgeforsht.

JOB 28:27 Az (then) did He see it, and declare it; He prepared it, yea, and searched it out.

JOB 28:28 ‏און ער האָט געזאָגט צום מענטשן: ‏זע, מורא פֿאַר אֲדֹנָי דאָס איז חכמה, ‏און זיך אָפּקערן פֿון שלעכטס איז פֿאַרשטאַנדיקײט. edit

JOB 28:28 un er hot gezogt tsum mentshen: ze, moire far Adonoi dos iz chochme, un zich opkeren fun shlechts iz forshtandikeit.

JOB 28:28 And unto adam He said, See, the Yirat Adonoi, that is chochmah, and to depart from rah is binah.

JOB 29:1 ‏און אִיובֿ האָט װידער אױפֿגעהױבן זײַן גערײד, ‏און האָט געזאָגט: edit

JOB 29:1 un Iyov hot vider oifgehoiben zain gereid, un hot gezogt:

JOB 29:1 Moreover Iyov continued his mashal, and said,

JOB 29:2 ‏װער מאַכט מיך אַזױ װי אין די חדשים פֿון אַ מאָל, ‏װי אין די טעג װאָס אֱלוֹהַּ האָט מיך אָפּגעהיט! edit

JOB 29:2 ver macht mich azoi vi in di Chodeshim fun a mol, vi in di teg vos Eloah hot mich opgehit!

JOB 29:2 Oh that I were as in months past, as in the days when Eloah was shomer over me;

JOB 29:3 ‏װען זײַן ליכט האָט געשײַנט איבער מײַן קאָפּ, ‏װען פֿאַר זײַן שײַן פֿלעג איך גײן אין דער פֿינצטער. edit

JOB 29:3 ven zain licht hot geshaint iber main kop, ven far zain shain fleg ich gein in der fintster.

JOB 29:3 When His ner (lamp) shined upon my rosh, and when by His ohr I walked through choshech;

JOB 29:4 ‏אַזױ װי איך בין געװען אין די טעג פֿון מײַן יוגנט, ‏װען די פֿאַרטרױטקײט פֿון אֱלוֹהַּ איז געװען אױף מײַן געצעלט; edit

JOB 29:4 azoi vi ich bin geven in di teg fun main yugnt, ven di fartroitkeit fun Eloah iz geven oif main getselt;

JOB 29:4 As I was in the days of my prime, when the Sod Eloah (friendship, counsel of G-d) was over my ohel;

JOB 29:5 ‏װען (אֵל) שַדַי איז נאָך געװען מיט מיר; ‏רונד אַרום מיר מײַנע קינדער. edit

JOB 29:5 ven (El) Shaddai iz noch geven mit mir; rund arum mir maine kinder.

JOB 29:5 When Shaddai was yet with me, when my children were around me;

JOB 29:6 ‏װען מײַנע טריט האָבן זיך געבאָדן אין שמאַנט, ‏און דער פֿעלדז האָט געגאָסן בײַ מיר בעכן מיט אײל. edit

JOB 29:6 ven maine trit hoben zich geboden in shmant, un der feldz hot gegosen bai mir bechen mit eil.

JOB 29:6 When I washed my steps with khemah, and the tzur poured me out streams of shemen;

JOB 29:7 ‏אַז איך בין אַרױסגעגאַנגען צום טױער אין שטאָט, ‏אױפֿגעשטעלט אין מאַרק מײַן זיץ, edit

JOB 29:7 az ich bin aroisgegangen tsum toier in shtot, oifgeshtelt in mark main zits,

JOB 29:7 When I went out to the sha'ar through the city, when I took my moshav in the rekhov!

JOB 29:8 ‏האָבן יונגעלײַט געזען און זיך באַהאַלטן, ‏און גרײַזן האָבן זיך אױפֿגעהױבן און געשטאַנען. edit

JOB 29:8 hoben yungelait gezen un zich bahalten, un graizen hoben zich oifgehoiben un geshtanen.

JOB 29:8 The ne'arim saw me, and stepped aside, and the aged arose, and stood up.

JOB 29:9 ‏האַרן האָבן זיך אײַנגעהאַלטן פֿון װערטער, ‏און די האַנט פֿלעגן זײ אַרױפֿטאָן אױף זײער מױל. edit

JOB 29:9 haren hoben zich aingehalten fun verter, un di hant flegen zei aroifton oif zeyer moil.

JOB 29:9 The sarim (nobles) refrained from talking, and laid their hand on their mouth.

JOB 29:10 ‏דער קֹול פֿון גרױסע לײַט האָט זיך באַהאַלטן, ‏און זײער צונג האָט זיך צוגעקלעפּט צו זײער גומען. edit

JOB 29:10 der kol fun groise lait hot zich bahalten, un zeyer tsung hot zich tsugeklept tsu zeyer gumen.

JOB 29:10 The nobles held their peace, and their leshon cleaved to the roof of their mouth.

JOB 29:11 ‏װאָרום װוּ אַן אױער האָט געהערט, האָט מיך געלױבט, ‏און װוּ אַן אױג האָט געזען, האָט מיר צוגעשטימט. edit

JOB 29:11 vorem vu an oier hot gehert, hot mich geloibt, un vu an oig hot gezen, hot mir tsugeshtimt.

JOB 29:11 When the ozen heard me, then it commended me; and when the ayin saw me, it did bear witness of me,

JOB 29:12 ‏װײַל איך פֿלעג ראַטעװען דעם אָרימאַן װאָס האָט געשריִען, ‏און דעם יתום װאָס האָט נישט קײן העלפֿער. edit

JOB 29:12 vail ich fleg rateven dem oriman vos hot geshrien, un dem yetum vos hot nisht kein helfer.

JOB 29:12 Because I delivered the oni that cried out, and the yatom that had no ozer (helper) for him.

JOB 29:13 ‏די ברכה פֿון דעם אומגליקלעכן פֿלעגט קומען אױף מיר, ‏און דאָס האַרץ פֿון דער אַלמנה פֿלעג איך דערפֿרײען. edit

JOB 29:13 di brocha fun dem umgliklechen flegt kumen oif mir, un dos harts fun der almone fleg ich derfreyen.

JOB 29:13 The birkat oved (blessing of the oppressed) came upon me, and I caused the lev almanah to sing for joy.

JOB 29:14 ‏איך האָב אָנגעטאָן רעכטפֿאַרטיקײט, און זי האָט מיך אָנגעטאָן, ‏װי אַ מאַנטל און אַ הױב איז געװען מײַן גערעכטיקײט. edit

JOB 29:14 ich hob ongeton rechtfartikeit, un zi hot mich ongeton, vi a mantl un a hoib iz geven main gerechtikeit.

JOB 29:14 I put on tzedek, and it clothed me; my mishpat was as a robe and a tzanif (turban) .

JOB 29:15 ‏אױגן בין איך געװען פֿאַרן בלינדן, ‏און פֿיס פֿאַרן הינקעדיקן בין איך געװען. edit

JOB 29:15 oigen bin ich geven faran blinden, un fis faran hinkediken bin ich geven.

JOB 29:15 I was eyes to the ivver, and feet was I to the pisei'ach.

JOB 29:16 ‏איך בין געװען אַ פֿאָטער פֿאַר די באַדערפֿטיקע, ‏און דעם משפּט פֿון דעם װאָס איך האָב נישט געקענט, פֿלעג איך ‏אױספֿאָרשן. edit

JOB 29:16 ich bin geven a foter far di baderftike, un dem mishpot fun dem vos ich hob nisht gekent, fleg ich oisforshen.

JOB 29:16 I was an av to the evyonim (needy) ; and the cause which I knew not I investigated.

JOB 29:17 ‏און איך האָב צעבראָכן די באַקצײן פֿון דעם פֿאַרברעכער, ‏און פֿון זײַנע צײנער אַרױסגעװאָרפֿן דעם רױב. edit

JOB 29:17 un ich hob tsebrachen di baktsein fun dem farbrecher, un fun zaine tseiner aroisgevorfen dem roib.

JOB 29:17 And I broke the fangs of the wicked, and plucked the prey out of his shinayim.

JOB 29:18 ‏און איך האָב געזאָגט: בײַ מײַן נעסט װעל איך פֿאַרגײן, ‏און װי דער זאַמד װעל איך מערן טעג. edit

JOB 29:18 un ich hob gezogt: bai main nest vel ich fargein, un vi der zamd vel ich meren teg.

JOB 29:18 Then I said, I shall die in my ken (nest, house) , and I shall multiply my yamim like the chol (sand) .

JOB 29:19 ‏מײַן װאָרצל װעט זײַן אָפֿן צום װאַסער, ‏און דער טױ װעט נעכטיקן אױף מײַן צװײַג. edit

JOB 29:19 main vortsel vet zain ofen tsum vaser, un der toi vet nechtiken oif main tsveig.

JOB 29:19 My shoresh was spread out to the mayim, and the tal lay all night upon my branch.

JOB 29:20 ‏מײַן כּבֿוד װעט בלײַבן פֿריש בײַ מיר, ‏און מײַן בױגן װעט אין מײַן האַנט זיך באַנײַען. edit

JOB 29:20 main koved vet blaiben frish bai mir, un main boigen vet in main hant zich banayen.

JOB 29:20 My kavod was fresh with me, and my keshet was ever new in my yad.

JOB 29:21 ‏צו מיר האָט מען זיך צוגעהערט און געװאַרט, ‏און מע פֿלעגט האַרן אױף מײַן עצה. edit

JOB 29:21 tsu mir hot men zich tsugehert un gevart, un me flegt haren oif main eitse.

JOB 29:21 Unto me men gave ear, and waited, and kept silence at my etzah (counsel) .

JOB 29:22 ‏נאָך מײַן זאָג פֿלעגט מען מער נישט רעדן, ‏און אױף זײ פֿלעגט טריפֿן מײַן װאָרט. edit

JOB 29:22 noch main zog flegt men mer nisht reden, un oif zei flegt trifen main vort.

JOB 29:22 Acharei (after) my words they spoke not again; and my speech fell upon them.

JOB 29:23 ‏און זײ האָבן געװאַרט װי אױף רעגן אױף מיר, ‏און אױפֿגעשפּאַרט זײער מױל װי אױף שפּעטרעגן. edit

JOB 29:23 un zei hoben gevart vi oif regen oif mir, un oifgeshpart zeyer moil vi oif shpetregen.

JOB 29:23 And they waited for me as for the matar; and they opened their mouth wide as for the malkosh (spring, late rain) .

JOB 29:24 ‏אַז איך פֿלעג לאַכן צו זײ, פֿלעגט זיך זײ נישט גלױבן; ‏און דאָס ליכט פֿון מײַן פּנים פֿלעגן זײ נישט מינערן. edit

JOB 29:24 az ich fleg lachen tsu zei, flegt zich zei nisht gloiben; un dos licht fun main ponem flegen zei nisht mineren.

JOB 29:24 I smiled on them when they did not believe; and the ohr of my countenance they did not cast down.

JOB 29:25 ‏איך פֿלעג אױסקלײַבן זײער װעג, ‏און פֿלעג זיצן אױבן אָן, ‏און רוען װי אַ מלך צװישן חיל, ‏װי דער װאָס טוט טרױערער טרײסטן. edit

JOB 29:25 ich fleg oisklaiben zeyer veg, un fleg zitsen oiben on, un ruen vi a melech tsvishen cheil, vi der vos tut troierer treisten.

JOB 29:25 I chose out their derech, and sat as Rosh, and dwelt as a melech with his army, as one that comforteth the avelim (mourners) .

JOB 30:1 ‏און אַצונד לאַכן פֿון מיר ייִנגערע פֿון מיר אין טעג, ‏װאָס איך האָב מיך געמיאוסט צו שטעלן זײערע פֿאָטערס ‏מיט די הינט פֿון מײַנע שאָף – edit

JOB 30:1 un atsund lachen fun mir yingere fun mir in teg, vos ich hob mich gemiust tsu shtelen zeyere foters mit di hint fun maine shof –

JOB 30:1 But now they that are younger than I have me in derision, whose avot I would have disdained to have set with the dogs of my tzon.

JOB 30:2 ‏יאָ, צו װאָס מיר דער כּוֹח פֿון זײערע הענט? ‏זײער פֿרישקײט איז געװען פֿאַרלאָרן – edit

JOB 30:2 yo, tsu vos mir der koiech fun zeyere hent? zeyer frishkeit iz geven farloren –

JOB 30:2 Yea, what use was the koach of their hands to me, since their vigor hath perished?

JOB 30:3 ‏די װאָס זײַנען פֿון נױט און הונגער אײַנגעדאַרט, ‏װאָס נאָגן די טריקעניש אין פֿינצטערער װיסטקײט און װיסטעניש. edit

JOB 30:3 di vos zainen fun noit un hunger aingedart, vos nogen di trikenish in fintsterer vistkeit un vistenish.

JOB 30:3 For choser (want, lack) and hunger they gnawed the parched ground desolate and waste.

JOB 30:4 ‏די װאָס רײַסן זאַלצקרײַטעכץ מיט װערמוט, ‏און װאָרצל פֿון בעזעמבײמלעך זיך אָנצוּװאַרעמען. edit

JOB 30:4 di vos raisen zaltskraitechts mit vermes, un vortsel fun bezembeimlech zich ontsuvaremen.

JOB 30:4 They cut up mallow plants by the bushes, and juniper roots for their lechem.

JOB 30:5 ‏פֿון צװישן מענטשן װערן זײ פֿאַרטריבן, ‏מע שרײַט אױף זײ װי אױף אַ גנבֿ. edit

JOB 30:5 fun tsvishen mentshen veren zei fartriben, me shrait oif zei vi oif a ganev.

JOB 30:5 They were banished from among men, (they shouted after them as after a ganav);

JOB 30:6 ‏אין מוֹראדיקע טאָלן מוזען זײ װױנען, ‏אין לעכער פֿון דער ערד און פֿעלדזן. edit

JOB 30:6 in mordike tolen muzen zei voinen, in lecher fun der erd un feldzen.

JOB 30:6 To dwell in the clefts of the wadis, in holes of aphar, and in the rocks.

JOB 30:7 ‏צװישן די בײמלעך ברומען זײ, ‏אונטער אַ דאָרן זײַנען זײ צונױפֿגענורעט. edit

JOB 30:7 tsvishen di beimlech brumen zei, unter a doren zainen zei tsunoifgenuret.

JOB 30:7 Among the bushes they brayed; tachat (under) the underbrush they were huddled together.

JOB 30:8 ‏געמײנע יונגען און יונגען אָן אַ נאָמען, ‏װאָס זײַנען אױסגעשטױסן פֿון לאַנד. edit

JOB 30:8 gemeine yungen un yungen on a nomen, vos zainen oisgeshtoisen fun land.

JOB 30:8 They were bnei naval, yea, sons of base men; they were driven forth out of ha'aretz.

JOB 30:9 ‏און אַצונד בין איך זײער לידל געװאָרן, ‏און איך בין פֿאַר אַ װערטל בײַ זײ. edit

JOB 30:9 un atsund bin ich zeyer lidl gevoren, un ich bin far a vertl bai zei.

JOB 30:9 And atah (now) am I their mocking song, yea, I am their byword.

JOB 30:10 ‏זײ פֿאַראומװערדיקן מיך, זײ דערװײַטערן זיך פֿון מיר, ‏און זײ האַלטן זיך נישט אָפּ מיר אין פּנים צו שפּײַען. edit

JOB 30:10 zei farumverdiken mich, zei dervaiteren zich fun mir, un zei halten zich nisht op mir in ponem tsu shpaien.

JOB 30:10 They abhor me, they flee far from me, and spare not rok (spit) in my face.

JOB 30:11 ‏װאָרום מײַן בױגנשטריק האָט ער לױז געמאַכט און מיך געבױגן, ‏און זײ װאַרפֿן אַראָפּ די צאַם פֿאַר מיר. edit

JOB 30:11 vorem main boignshtrik hot er loiz gemacht un mich geboigen, un zei vorfen arop di tsam far mir.

JOB 30:11 Because He hath loosed my bowstring, and afflicted me, they have also let loose the resen (bridle) before me.

JOB 30:12 ‏אױף רעכטס שטעלט זיך אױף דאָס יונגװאַרג; ‏זײ שטױסן מײַנע פֿיס, ‏און טרעטן אױס קעגן מיר זײערע װעגן פֿון אומגליק. edit

JOB 30:12 oif rechts shtelt zich oif dos yungvarg; zei shtoisen maine fis, un treten ois kegen mir zeyere vegen fun umglik.

JOB 30:12 Upon my yamin (right hand) rise up the rabble; they push away my feet, and they raise up against me the ways of their destruction.

JOB 30:13 ‏זײ האָבן צעריסן מײַן שטעג, ‏זײ העלפֿן מײַן בראָך; קײן העלפֿער זאָל זײ נישט זײַן! edit

JOB 30:13 zei hoben tserisen main shteg, zei helfen main broch; kein helfer zol zei nisht zain!

JOB 30:13 They break up my road, they set forward my overthrow, they have no ozer (helper) .

JOB 30:14 ‏װי אַ ברײטער װאַסערבראָך קומען זײ, ‏מיט שטורעם קײַקלען זײ זיך אַרױף. edit

JOB 30:14 vi a breiter vaserbroch kumen zei, mit shturem kaiklen zei zich aroifblikendik.

JOB 30:14 They approach me as through a wide breach; in the shoah (desolation, Holocaust) , they rolled themselves upon me.

JOB 30:15 ‏שרעקענישן זײַנען געקערט קעגן מיר, ‏זײ יאָגן װי אַ װינט מײַן גדוּלה, ‏און װי אַ װאָלקן איז אַװעק מײַן הילף. edit

JOB 30:15 shrekenishen zainen gekert kegen mir, zei yogen vi a vint main gedule, un vi a volken iz avek main hilf.

JOB 30:15 Ballahot (terrors) are turned upon me; they pursue my dignity like the ruach, and my safety passeth away like a cloud.

JOB 30:16 ‏און אַצונד צעגיסט זיך אין מיר מײַן זעל, ‏טעג פֿון פּײַן האָבן מיך אָנגענומען. edit

JOB 30:16 un atsund tsegist zich in mir main zel, teg fun fain hoben mich ongenumen.

JOB 30:16 And now my nefesh ebbs away from me; the yemei oni have taken hold upon me.

JOB 30:17 ‏די נאַכט בױערט מײַנע בײנער פֿון מיר, ‏און מײַנע אָדערן ליגן נישט אײַן. edit

JOB 30:17 di nacht boiert maine beiner fun mir, un maine oderen ligen nisht ain.

JOB 30:17 My atzmot are pierced in me in the night, and my gnawing pains take no rest.

JOB 30:18 ‏פֿון גרױס שטאַרקײט פֿון מײַן קרענק איז מײַן מלבוש פֿאַרביטן; ‏װי דער קאָלנער פֿון מײַן העמד גורט זי מיך אַרום. edit

JOB 30:18 fun grois shtarkeit fun main krenk iz main malbesh farbaiten; vi der kolner fun main hemd gurt zi mich arum.

JOB 30:18 By great koach is my garment disfigured; it bindeth me about like the collar of my kuttonet (chiton, robe) .

JOB 30:19 ‏ער האָט מיך געװאָרפֿן אין קױט, ‏און איך בין געגליכן צו שטױב און אַש. edit

JOB 30:19 er hot mich gevorfen in koit, un ich bin geglichen tsu shtoib un ash.

JOB 30:19 He hath cast me into the chomer, and I am become like aphar and ashes.

JOB 30:20 ‏איך שרײַ צו דיר, און דו ענטפֿערסט מיר נישט, ‏איך שטײ, און דו קוקסט מיך אָן. edit

JOB 30:20 ich shrai tsu dir, un du entferst mir nisht, ich shtei, un du kukst mich on.

JOB 30:20 I cry unto Thee, and Thou dost answer me lo (not) ; I stand up, and Thou regardest me not.

JOB 30:21 ‏ביסט פֿאַרקערט געװאָרן אין אַן אַכזר צו מיר, ‏מיט דער מאַכט פֿון דײַן האַנט פֿײַנטסטו מיך. edit

JOB 30:21 bist farkert gevoren in an achzr tsu mir, mit der macht fun dain hant faintstu mich.

JOB 30:21 Thou art become cruel to me; with Thy strong yad Thou opposest Thyself against me.

JOB 30:22 ‏הײבסט מיך אױף אױפֿן װינט, מאַכסט מיך רײַטן דערױף, ‏און מאַכסט צעגײן מײַן קראַפֿט. edit

JOB 30:22 heibst mich oif oifen vint, machst mich raiten deroif, un machst tsegein main kraft.

JOB 30:22 Thou liftest me up to the ruach; Thou causest me to drive along, and vanish in the roaring of the storm.

JOB 30:23 ‏יאָ, איך װײס, װעסט צום טױט מיך ברענגען, ‏און צום זאַמלהױז פֿון אַלע לעבעדיקע. edit

JOB 30:23 yo, ich veis, vest tsum toit mich brengen, un tsum zamlhoiz fun ale lebedike.

JOB 30:23 For I know that Thou wilt bring me down to mavet, to the bais mo'ed l'khol chai.

JOB 30:24 ‏אָבער שטרעקט מען נישט אױס די האַנט פֿון אַ חוּרבֿה, ‏טאָמער װעט דערין זײַן אַ הילף פֿאַרן בראָך? edit

JOB 30:24 ober shtrekt men nisht ois di hant fun a churve, tomer vet derin zain a hilf faran broch?

JOB 30:24 Yet will not one stretch out his yad in a heap of ruin, or cry out for help in his disaster.

JOB 30:25 ‏צי האָב איך נישט געװײנט פֿאַרן שװער געדריקטן? ‏מײַן זעל האָט דאָך געקומערט פֿאַרן אבֿיון. edit

JOB 30:25 tsi hob ich nisht geveint faran shver gedrikten? main zel hot doch gekumert faran evyen.

JOB 30:25 Did not I weep for him that was in trouble? Was not my nefesh grieved for the evyon (needy) ?

JOB 30:26 ‏אָבער איך האָב געהאָפֿט אױף גוטס, ‏און שלעכטס איז געקומען; ‏און איך האָב געהאַרט אױף ליכט, ‏און פֿינצטערניש איז געקומען. edit

JOB 30:26 ober ich hob gehoft oif guts, un shlechts iz gekumen; un ich hob gehart oif licht, un fintsternish iz gekumen.

JOB 30:26 When I looked for tov, then rah came unto me; and when I waited for ohr, there came ofel (darkness) .

JOB 30:27 ‏מײַנע אינגעװײד קאָכן און רוען נישט; ‏טעג פֿון פּײַן זײַנען געקומען אױף מיר. edit

JOB 30:27 maine ingeveid kochen un ruen nisht; teg fun fain zainen gekumen oif mir.

JOB 30:27 My bowels boiled, and rested not; yemei oni met me.

JOB 30:28 ‏פֿינצטער גײ איך אום, אָן זון; ‏איך שטײ אױף אין אַ געזעמל און שרײַ. edit

JOB 30:28 fintster gei ich um, on zun; ich shtei oif in a gezeml un shrai.

JOB 30:28 I went mourning without the sun; I stood up, and I cried out in the kahal.

JOB 30:29 ‏איך בין געװאָרן אַ ברודער צו שאַקאַלן, ‏און אַ חבֿר צו שטרױספֿױגלען. edit

JOB 30:29 ich bin gevoren a bruder tsu shakalen, un a chever tsu shtroisfoiglen.

JOB 30:29 I am an ach to jackals, and a re'a to owls.

JOB 30:30 ‏מײַן הױט איז שװאַרץ געװאָרן אױף מיר, ‏און מײַן געבײן איז צעברענט פֿון היץ. edit

JOB 30:30 main hoit iz shvarts gevoren oif mir, un main gebein iz tsebrent fun hits.

JOB 30:30 My ohr (skin) grows black upon me, and my atzmot are burned with fever.

JOB 30:31 ‏און געװאָרן צו טרױער איז מײַן האַרף, ‏און מײַן פֿלײט צו אַ קֹול פֿון געװײן. edit

JOB 30:31 un gevoren tsu troier iz main harf, un main flait tsu a kol fun gevain.

JOB 30:31 My kinnor (harp) also is turned to evel (mourning) , and my flute into the voice of them that weep.

JOB 31:1 ‏אַ בְּרִית האָב איך געשלאָסן {כרת} ‏ מיט מײַנע אױגן; ‏און װאָס זאָל איך קוקן אױף אַ יונגפֿרױ? edit

JOB 31:1 a bris hob ich geshlosen mit maine oigen; un vos zol ich kuken oif a yungfroi?

JOB 31:1 I made a brit (covenant) with mine eyes; how then look I upon a betulah?

JOB 31:2 ‏װאָרום װאָס איז דער חלק פֿון אֱלוֹהַּ פֿון אױבן, ‏און די אַרב פֿון (אֵל) שַדַי פֿון דער הײך? edit

JOB 31:2 vorem vos iz der chelek fun Eloah fun oiben, un di Arav fun (El) Shaddai fun der heich?

JOB 31:2 For what chelek of Eloah is there from above? And what nachalah of Shaddai from on high?

JOB 31:3 ‏אױב נישט אַ בראָך פֿאַרן פֿאַרברעכער, ‏און אומגליק פֿאַר די טוער פֿון אומרעכט? edit

JOB 31:3 oib nisht a broch faran farbrecher, un umglik far di tuer fun umrecht?

JOB 31:3 Is not destruction to the wicked? And a disaster to the poalei aven (workers of wrong) ?

JOB 31:4 ‏זעט ער דען נישט אַלע מײַנע װעגן, ‏און צײלט אַלע מײַנע טריט? edit

JOB 31:4 zet er den nisht ale maine vegen, un tseilt ale maine trit?

JOB 31:4 Doth not He see my derech, and count all my steps?

JOB 31:5 ‏אױב איך בין אומגעגאַנגען מיט ליגן, ‏און געאײַלט צו באַטרוג האָט מײַן פֿוס – edit

JOB 31:5 oib ich bin umgegangen mit ligen, un geailt tsu batrug hot main fus –

JOB 31:5 If I have walked with shav (vanity, falsehood) , or if my regel hath hasted to mirmah (deceit) ,

JOB 31:6 ‏זאָל ער מיך װעגן אױף ריכטיקע װאָגשאָלן, ‏און אֱלוֹהַּ װעט װיסן מײַן אומשולד – edit

JOB 31:6 zol er mich vegen oif richtike vogsholen, un Eloah vet visen main umshuld –

JOB 31:6 Let me be weighed in scales of tzedek that Eloah may know mine tom (integrity) .

JOB 31:7 ‏אױב מײַן טריט האָט זיך אָפּגענײגט פֿון װעג, ‏און נאָך מײַנע אױגן איז געגאַנגען מײַן האַרץ, ‏און אין מײַנע הענט האָט זיך אָנגעקלעפּט אַ פֿלעק, edit

JOB 31:7 oib main trit hot zich opgeneigt fun veg, un noch maine oigen iz gegangen main harts, un in maine hent hot zich ongeklept a flek,

JOB 31:7 If my step hath turned out of the derech, and mine lev walked after mine eyes, and if any mum hath cleaved to mine hands,

JOB 31:8 ‏זאָל איך זײען, און אַן אַנדערער זאָל עסן, ‏און מײַנע שפּראָצונגען זאָלן אױסגעװאָרצלט װערן. edit

JOB 31:8 zol ich zeyen, un an anderer zol esen, un maine shprotsungen zolen oisgevortslet veren.

JOB 31:8 Then let me sow, and let acher (another) eat; yea, let my harvest be uprooted.

JOB 31:9 ‏אױב מײַן האַרץ איז פֿאַרפֿירט געװאָרן נאָך אַ פֿרױ, ‏און איך האָב געלױערט בײַ דער טיר פֿון מײַן חבֿר, edit

JOB 31:9 oib main harts iz farfirt gevoren noch a froi, un ich hob geloyert bai der tir fun main chever,

JOB 31:9 If mine lev have been deceived by an isha, or if I have lurked at petach (doorway) of my re'a;

JOB 31:10 ‏זאָל מאָלן פֿאַר אַן אַנדערן מײַן װײַב, ‏און אַנדערע זאָלן קניִען איבער איר. edit

JOB 31:10 zol molen far an anderen main vaib, un andere zolen knien iber ir.

JOB 31:10 Then let my isha grind for another, and let another kneel over her.

JOB 31:11 ‏װאָרום דאָס איז אַ שענדלעכקײט, ‏און דאָס איז אַ זינד צום פֿאַרמשפּטן. edit

JOB 31:11 vorem dos iz a shendlechkeit, un dos iz a zind tsum farmishpeten.

JOB 31:11 For this is a heinous crime; yea, it is an avon to be brought before judges.

JOB 31:12 ‏װאָרום דאָס איז אַ פֿײַער װאָס פֿאַרצערט ביז אונטערגאַנג, ‏און מײַן גאַנצע תּבֿואה װאָלט עס אױסגעװאָרצלט. edit

JOB 31:12 vorem dos iz a faier vos fartsert biz untergang, un main gantse tevuh volt es oisgevortslet.

JOB 31:12 For it is an eish that consumeth to Abaddon, and would root out all mine increase.

JOB 31:13 ‏אױב איך פֿלעג פֿאַראַכטן דאָס רעכט פֿון מײַן קנעכט און מײַן דינסט ‏אין זײער קריג מיט מיר – edit

JOB 31:13 oib ich fleg farachten dos recht fun main knecht un main dinst in zeyer krig mit mir –

JOB 31:13 If I did despise the mishpat (cause) of my eved or of my amah, when they contended with me,

JOB 31:14 ‏װאָס װאָלט איך דען געטאָן, אַז אֵל זאָל אױפֿשטײן? ‏און אַז ער װאָלט געמאָנט, װאָס װאָלט איך אים געענטפֿערט? edit

JOB 31:14 vos volt ich den geton, az El zol oifshtein? un az er volt gemont, vos volt ich im geentfert?

JOB 31:14 What then shall I do when El riseth up? And when He visiteth, what shall I answer Him?

JOB 31:15 ‏האָט נישט דער װאָס האָט מיך אין מוטערלײַב באַשאַפֿן, אים באַשאַפֿן? ‏און דער אײגענער אים אין טראַכט געפֿורעמט? edit

JOB 31:15 hot nisht der vos hot mich in muterleib bashafen, im bashafen? un der eigener im in tracht gefuremt?

JOB 31:15 Did not He that made me in the beten make them? And did not Echad fashion us in the rechem?

JOB 31:16 ‏אױב איך פֿלעג פֿאַרמײַדן דעם פֿאַרלאַנג פֿון די אָרימע, ‏און די אױגן פֿון דער אַלמנה לאָזן אױסגײן; edit

JOB 31:16 oib ich fleg farmaiden dem farlang fun di orime, un di oigen fun der almone lozen oisgein;

JOB 31:16 If I have withheld the poor from their chefetz (desire) , or have caused the eyes of the almanah to grow weary,

JOB 31:17 ‏אָדער איך פֿלעג עסן מײַן ביסן אַלײן, ‏און דער יתום האָט דערפֿון נישט געגעסן – edit

JOB 31:17 oder ich fleg esen main bisen alein, un der yetum hot derfun nisht gegesen –

JOB 31:17 Or have eaten my morsel myself alone, and the yatom hath not eaten thereof;

JOB 31:18 ‏נײן, פֿון מײַן יוגנט אָן איז ער אױפֿגעװאַקסן ‏בײַ מיר װי בײַ אַ פֿאָטער, ‏און פֿון מײַן מוטערלײַב אָן פֿלעג איך זי פֿירן. edit

JOB 31:18 nein, fun main yugnt on iz er oifgevaksen bai mir vi bai a foter, un fun main muterleib on fleg ich zi firen.

JOB 31:18 (For from my youth he was brought up with me, as with an av, and I have guided her from beten immi;)

JOB 31:19 ‏אױב איך פֿלעג צוזען אַן אומגליקלעכן אָן אַ מלבוש ‏און אָן אַ צודעק דעם אבֿיון; edit

JOB 31:19 oib ich fleg tsuzen an umgliklechen on a malbesh un on a tsudek dem evyen;

JOB 31:19 If I have seen any oved (one perishing) for want of clothing, or any evyon (needy) without covering,

JOB 31:20 ‏אױב זײַנע לענדן האָבן מיך נישט געבענטשט, ‏װײַל מיטן אָפּשער פֿון מײַנע שאָף פֿלעגט ער זיך דערװאַרעמען; edit

JOB 31:20 oib zaine lenden hoben mich nisht gebentsht, vail miten opsher fun maine shof flegt er zich dervaremen;

JOB 31:20 If his heart did not bless me for warming him with the giz (fleece) of my sheep,

JOB 31:21 ‏אױב איך האָב געהױבן אױף אַ יתום מײַן האַנט, ‏װײַל איך פֿלעג זען מײַנע העלפֿער אין טױער, edit

JOB 31:21 oib ich hob gehoiben oif a yetum main hant, vail ich fleg zen maine helfer in toier,

JOB 31:21 If I have lifted up my yad against the yatom, when I saw my influence in the sha'ar (gate, court) ;

JOB 31:22 ‏זאָל מײַן אַקסל פֿון זײַן נאַקן אַראָפּפֿאַלן, ‏און מײַן אָרעם זאָל פֿון געלענק אױסגעבראָכן װערן. edit

JOB 31:22 zol main aksl fun zain naken aropfalen, un main orem zol fun gelenk oisgebrachen veren.

JOB 31:22 Then let mine arm fall from my shoulder, and mine zero'a be broken from its socket.

JOB 31:23 ‏װאָרום דער בראָך פֿון אֵל איז געװען מײַן שרעק, ‏און פֿון װעגן זײַן גרױסקײט פֿלעג איך זיך נישט דערװעגן. edit

JOB 31:23 vorem der broch fun El iz geven main shrek, un fun vegen zain groiskeit fleg ich zich nisht dervegen.

JOB 31:23 For destruction from El was a pachad to me, and by reason of His majesty I could not endure.

JOB 31:24 ‏אױב איך האָב געמאַכט גאָלד מײַן האָפֿענונג, ‏און אױף גינגאָלד געזאָגט מײַן בטחון; edit

JOB 31:24 oib ich hob gemacht gold main hofenung, un oif gingold gezogt main bitochen;

JOB 31:24 If I have made zahav my hope, or have said to the fine gold, Thou art my security,

JOB 31:25 ‏אױב איך פֿלעג זיך פֿרײען װײַל מײַן פֿאַרמעג איז גרױס, ‏און װײַל מײַן האַנט האָט דערגרײכט אַ סך; edit

JOB 31:25 oib ich fleg zich freyen vail main farmeg iz grois, un vail main hant hot dergreicht a sach;

JOB 31:25 If I rejoice because my wealth was rav (great) , and because mine yad had gotten much,

JOB 31:26 ‏אױב איך פֿלעג צוקוקן די זון װי זי שײַנט, ‏אָדער די לִבֿנָה פּראַכטיק גײענדיק, edit

JOB 31:26 oib ich fleg tsukuken di zun vi zi shaint, oder di levone prachtik geyendik,

JOB 31:26 If I beheld the ohr when it shined, or the yarei'ach moving in splendor,

JOB 31:27 ‏און מײַן האַרץ איז פֿאַרפֿירט געװאָרן אין פֿאַרבאָרגעניש, ‏און מײַן מױל האָט געקושט מײַן האַנט; edit

JOB 31:27 un main harts iz farfirt gevoren in farborgenish, un main moil hot gekusht main hant;

JOB 31:27 And my lev hath been secretly enticed, or my mouth hath kissed my yad [in heathen worship];

JOB 31:28 ‏װאָלט דאָס אױך געװען אַ זינד צום פֿאַרמשפּטן, ‏װאָרום איך װאָלט געלײקנט אָן אֵל אין דער הײך. edit

JOB 31:28 volt dos oich geven a zind tsum farmishpeten, vorem ich volt geleiknt on El in der heich.

JOB 31:28 This also were an avon to be punished by the judge; for then I would have been unfaithful, denying El that is on high.

JOB 31:29 ‏אױב איך פֿלעג זיך פֿרײען אױף דעם בראָך פֿון מײַן שׂונא, ‏און בין געװען אױפֿגעראַמט אַז אים האָט געטראָפֿן בײז – edit

JOB 31:29 oib ich fleg zich freyen oif dem broch fun main soine, un bin geven oifgeramt az im hot getrofen beiz –

JOB 31:29 If I rejoice at the misfortune of him that hated me, or gloated when rah found him,

JOB 31:30 ‏אַז איך האָב צו מאָל נישט געלאָזט מײַן גומען זינדיקן, ‏צו בעטן אַ קללה אױף זײַן לעבן – edit

JOB 31:30 az ich hob tsu mol nisht gelozt main gumen zindiken, tsu beten a klole oif zain leben –

JOB 31:30 Neither have I allowed my mouth to sin by invoking a curse to his nefesh.

JOB 31:31 ‏אױב די מענטשן פֿון מײַן געצעלט האָבן נישט געזאָגט: ‏װער קען װײַזן אײנעם װאָס האָט זיך נישט אָנגעזעט מיט פֿלײש בײַ אים? – edit

JOB 31:31 oib di mentshen fun main getselt hoben nisht gezogt: ver ken vaizen einem vos hot zich nisht ongezet mit fleish bai im? –

JOB 31:31 Have the men of my ohel not said, Where can we find one who has not been sated with his basar (meat) ?

JOB 31:32 ‏אױף דער גאַס פֿלעגט נישט נעכטיקן אַ פֿרעמדער, ‏מײַנע טירן צום װעג פֿלעג איך עפֿענען – edit

JOB 31:32 oif der gas flegt nisht nechtiken a fremder, maine tiren tsum veg fleg ich efenen –

JOB 31:32 The stranger did not spend the night in the street, but I opened my delet to the ger.

JOB 31:33 ‏אױב איך האָב פֿאַרדעקט ‏אַזױ װי אָדָם (הראשון) מײַנע פֿאַרברעכן, ‏צו באַהאַלטן אין מײַן בוזעם מײַן זינד, edit

JOB 31:33 oib ich hob fardekt azoi vi Adam (harishon) maine farbrechen, tsu bahalten in main buzem main zind,

JOB 31:33 If I concealed my peysha like Adam, by hiding mine avon in my heart,

JOB 31:34 ‏װײַל איך פֿלעג מורא האָבן פֿאַרן גרױסן המון, ‏און די פֿאַראַכטונג פֿון משפּחות פֿלעגט מיך שרעקן, ‏און איך האָב געשװיגן און בין פֿון טיר נישט אַרױס – edit

JOB 31:34 vail ich fleg moire hoben faran groisen hamon, un di farachtung fun mishpoches flegt mich shreken, un ich hob geshvigen un bin fun tir nisht arois –

JOB 31:34 Did I fear a great multitude, or did the contempt of mishpekhot terrify me, that I kept silence, and went not out of doors?

JOB 31:35 ‏הלװאַי קריג איך ער זאָל מיר צוהערן! ‏אָט איז מײַן אונטערשריפֿט, זאָל (אֵל) שַדַי מיר ענטפֿערן, ‏און אַ געשריפֿטס זאָל אָנשרײַבן מײַן בַעַל-דין. edit

JOB 31:35 halevay krig ich er zol mir tsuheren! ot iz main untershrift, zol (El) Shaddai mir entferen, un a geshrifts zol onshraiben main Baal-din.

JOB 31:35 Oh that one would hear me! See, my tav [signature], that Shaddai would answer me, and that mine adversary had written a sefer [of indictment];

JOB 31:36 ‏פֿאַר װאָר, איך װעל עס אױף מײַן אַקסל טראָגן! ‏איך װעל עס מיר אָנבינדן אַזױ װי אַ קרױן. edit

JOB 31:36 far vor, ich vel es oif main aksl trogen! ich vel es mir onbinden azoi vi a kroin.

JOB 31:36 Surely I would carry it upon my shoulder, and bind it to me like atarot (crowns) .

JOB 31:37 ‏די צאָל פֿון מײַנע טריט װעל איך אים דערצײלן; ‏אַזױ װי אַ פֿירשט װעל איך צו אים גענענען. edit

JOB 31:37 di tsol fun maine trit vel ich im dertseilen; azoi vi a firsht vel ich tsu im genenen.

JOB 31:37 I would declare unto Him the number of my steps; like a nagid (prince) would I go near unto Him.

JOB 31:38 ‏אױב מײַן ערד שרײַט אױס קעגן מיר, ‏און אַלע אירע בײטן װײנען; edit

JOB 31:38 oib main erd shrait ois kegen mir, un ale ire beiten veinen;

JOB 31:38 If my adamah cry against me, or if the furrows had wept together,

JOB 31:39 ‏אױב איר קראַפֿט האָב איך געגעסן אָן געלט, ‏און די נשמה פֿון אירע אַרבעטער געלאָזט אױסהױכן, edit

JOB 31:39 oib ir kraft hob ich gegesen on gelt, un di neshome fun ire arbeter gelozt oishoichen,

JOB 31:39 If I have eaten the yield thereof without kesef (payment) , or have broken the nefesh of the tenants thereof,

JOB 31:40 ‏זאָל אַנשטאָט װײץ אױפֿגײן אַ דאָרן. ‏און אַנשטאָט גערשט װילדגעװעקס. ‏געענדיקט די װערטער פֿון אִיובֿן. edit

JOB 31:40 zol anshtot veits oifgein a doren. un anshtot gersht vildgeveks. geendikt di verter fun Iyoven.

JOB 31:40 Let thistles grow instead of chittim (wheat) , and weed instead of barley. The divrei Iyov are ended.

JOB 32:1 ‏און די דאָזיקע דרײַ מענער האָבן אױפֿגעהערט ענטפֿערן אִיובֿן, װײַל ער איז געװען גערעכט אין זײַנע אױגן. edit

JOB 32:1 un di dozike drai mener hoben oifgehert entferen Iyoven, vail er iz geven gerecht in zaine oigen.

JOB 32:1 So these shloshet ha'anashim ceased to answer Iyov, because he was tzaddik in his eyes.

JOB 32:2 ‏האָט געגרימט דער צאָרן פֿון אֶליהוא דעם זון פֿון בַרַכאֵל דעם בוזי פֿון דער משפּחה רָם; אױף אִיובֿן האָט געגרימט זײַן צאָרן פֿאַר װאָס ער מאַכט זיך גערעכטער פֿון אלֹקים, edit

JOB 32:2 hot gegrimt der tsoren fun Elihu dem zun fun Barakhel dem Buzi fun der mishpoche Ram; oif Iyoven hot gegrimt zain tsoren far vos er macht zich gerechter fun Elokim,

JOB 32:2 Then was kindled the wrath of Elihu ben Barakhel the Buzi, of the mishpochah Ram; against Iyov was his wrath kindled, because Iyov justified his nefesh rather than Elohim.

JOB 32:3 ‏און אױף זײַנע דרײַ גוטע פֿרײַנט האָט געגרימט זײַן צאָרן פֿאַר װאָס זײ האָבן נישט געפֿונען אַן ענטפֿער, פֿון דעסט װעגן האָבן זײ באַשולדיקט אִיובֿן. edit

JOB 32:3 un oif zaine drai gute fraint hot gegrimt zain tsoren far vos zei hoben nisht gefunen an entfer, fun dest vegen hoben zei bantshuldikt Iyoven.

JOB 32:3 Also against his three friends was his wrath kindled, because they had found no ma'aneh (refutation, answer) , and yet had condemned Iyov.

JOB 32:4 ‏און אֶליהוא האָט אָפּגעװאַרט מיט רײד אַקעגן אִיובֿן, װײַל זײ זײַנען געװען עלטער פֿון אים אין טעג. edit

JOB 32:4 un Elihu hot opgevart mit reid akegen Iyoven, vail zei zainen geven elter fun im in teg.

JOB 32:4 Now Elihu had waited till Iyov had spoken, because they were elder than he.

JOB 32:5 ‏אָבער אַז אֶליהוא האָט געזען אַז קײן ענטפֿער איז נישטאָ אין מױל פֿון די דרײַ מענער האָט געגרימט זײַן צאָרן. edit

JOB 32:5 ober az Elihu hot gezen az kein entfer iz nishto in moil fun di drai mener hot gegrimt zain tsoren.

JOB 32:5 When Elihu saw that there was no ma'aneh in the mouth of these shloshet ha'anashim, then his wrath was kindled.

JOB 32:6 ‏און אֶליהוא דער זון פֿון בַרַכאֵל דעם בוזי האָט זיך אָפּגערופֿן און האָט געזאָגט: ‏ייִנגער בין איך פֿון אײַך אין טעג, ‏און איר זײַט גרײַזן, ‏דערום האָב איך מיך געשײַט און מורא געהאַט ‏אײַך אַרױסזאָגן מײַן געדאַנק. edit

JOB 32:6 un Elihu der zun fun Barakhel dem Buzi hot zich opgerufen un hot gezogt: yinger bin ich fun aich in teg, un ir zait graizen, derum hob ich mich geshait un moire gehat aich aroiszogen main gedank.

JOB 32:6 And Elihu ben Barakhel the Buzi answered and said, I am young, and ye are very old; wherefore I was afraid, and dared not tell you of what I have da'as.

JOB 32:7 ‏איך האָב געזאָגט: טעג זאָלן רעדן, ‏און פֿיל יאָרן זאָלן מאַכן װיסן חכמה. edit

JOB 32:7 ich hob gezogt: teg zolen reden, un fil yoren zolen machen visen chochme.

JOB 32:7 I said, Yamim should speak, and multitude of shanim should teach chochmah.

JOB 32:8 ‏אָבער עס איז רוּחַ אין מענטשן, ‏און דער אָטעם פֿון (אֵל) שַדַי װאָס מאַכט זײ פֿאַרשטאַנדיק. edit

JOB 32:8 ober es iz ruach in mentshen, un der otem fun (El) Shaddai vos macht zei farshtandik.

JOB 32:8 But there is a ruach in enosh, and the neshamat Shaddai giveth them binah.

JOB 32:9 ‏נישט די גרױסע זײַנען חכמים, ‏און נישט די זקנים פֿאַרשטײען װאָס איז גערעכט. edit

JOB 32:9 nisht di groise zainen chachomim, un nisht di zeknim farshteyen vos iz gerecht.

JOB 32:9 Great men are not always wise, neither do the zekenim understand mishpat.

JOB 32:10 ‏דערום זאָג איך: הער מיר צו, ‏לאָמיך אױך אַרױסזאָגן מײַן געדאַנק. edit

JOB 32:10 derum zog ich: her mir tsu, lomich oich aroiszogen main gedank.

JOB 32:10 Therefore I said, Pay heed to me; I also will tell of what I have da'as.

JOB 32:11 ‏זעט, איך האָב אָפּגעװאַרט אױף אײַערע רײד, ‏איך האָב צוגעהאָרכט צו אײַערע חָכמות, ‏בעת איר האָט געזוכט װערטער. edit

JOB 32:11 zet, ich hob opgevart oif aiere reid, ich hob tsugehorcht tsu aiere chochmes, beis ir hot gezucht verter.

JOB 32:11 Hen (behold) , I waited for your devarim; I gave ear to your reasons, whilst ye searched out what to say.

JOB 32:12 ‏אָבער איך האָב זיך צוגעקוקט צו אײַך, ‏ערשט נישטאָ װער זאָל באַװײַזן אִיובֿן, ‏װער זאָל ענטפֿערן זײַנע װערטער, פֿון אײַך. edit

JOB 32:12 ober ich hob zich tsugekukt tsu aich, ersht nishto ver zol bavaizen Iyoven, ver zol entferen zaine verter, fun aich.

JOB 32:12 Yea, I attended unto you, and, hinei, there was none of you that proved Iyov wrong, or that answered his words.

JOB 32:13 ‏אפֿשר װעט איר זאָגן: מיר האָבן אָנגעטראָפֿן חכמה, ‏אֵל קען אים אָפּשלאָגן, נישט אַ מענטש; edit

JOB 32:13 efsher vet ir zogen: mir hoben ongetrofen chochme, El ken im opshlogen, nisht a mentsh;

JOB 32:13 Yet do not say, We have found chochmah; El may vanquish him, lo ish (not man) .

JOB 32:14 ‏אָבער נישט ער האָט אָנגעריכט צו מיר די װערטער, ‏און נישט מיט אײַערע רײד װעל איך אים ענטפֿערן. edit

JOB 32:14 ober nisht er hot ongericht tsu mir di verter, un nisht mit aiere reid vel ich im entferen.

JOB 32:14 Now he hath not directed his millin (words) against me; neither will I answer him with your speeches.

JOB 32:15 ‏זײ זײַנען דערשראָקן, זײ ענטפֿערן מער נישט, ‏אָפּגענומען זײַנען די װערטער פֿון זײ. edit

JOB 32:15 zei zainen dershroken, zei entferen mer nisht, opgenumen zainen di verter fun zei.

JOB 32:15 They were amazed; they answered no od (more) ; they left off speaking.

JOB 32:16 ‏און איך זאָל װאַרטן, װײַל זײ רעדן נישט, ‏װײַל זײ שטײען און ענטפֿערן מער נישט? edit

JOB 32:16 un ich zol varten, vail zei reden nisht, vail zei shteyen un entferen mer nisht?

JOB 32:16 When I had waited, (for they spoke not, but stood still, and answered no od [more]);

JOB 32:17 ‏איך אױך װעל ענטפֿערן מײַן חלק, ‏איך אױך װעל אַרױסזאָגן מײַן געדאַנק. edit

JOB 32:17 ich oich vel entferen main chelek, ich oich vel aroiszogen main gedank.

JOB 32:17 I said, I will answer also my chelek (portion) ; I also will show of mine da'as.

JOB 32:18 ‏װאָרום איך בין פֿול מיט װערטער, ‏מיך דריקט דער גײַסט פֿון מײַן לײַב. edit

JOB 32:18 vorem ich bin ful mit verter, mich drikt der gaist fun main laib.

JOB 32:18 For I am full of millim (words) , the ruach within me compelleth me.

JOB 32:19 ‏זע, מײַן לײַב איז װי װײַן װאָס איז נישט געעפֿנט, ‏װי נײַע לאָגלען װערט ער צעפּלאַצט. edit

JOB 32:19 ze, main laib iz vi vain vos iz nisht geefent, vi naie loglen vert er tseplatst.

JOB 32:19 Hinei, my beten is like yayin which hath no vent; it is ready to burst like ovot chadashim (new wineskins) .

JOB 32:20 ‏איך װעל רעדן, און מיר װעט פֿרײַער װערן, ‏איך װעל עפֿענען מײַנע ליפּן און ענטפֿערן. edit

JOB 32:20 ich vel reden, un mir vet fraier veren, ich vel efenen maine lipen un entferen.

JOB 32:20 I will speak that I may be relieved; I will open my sfatayim and answer.

JOB 32:21 ‏לאָמיך נאָר נישט שױנען קײן מאַנס פּנים, ‏און קײן מענטשן נישט חנפֿען. edit

JOB 32:21 lomich nor nisht shoinen kein mans ponem, un kein mentshen nisht chenfen.

JOB 32:21 Let me not, now, show any man partiality, neither let me flatter adam.

JOB 32:22 ‏װאָרום איך װײס נישט װי צו חנפֿען; ‏באַלד װאָלט מיך אַװעקנעמען מײַן באַשעפֿער. edit

JOB 32:22 vorem ich veis nisht vi tsu chenfen; bald volt mich aveknemen main Bashefer.

JOB 32:22 For I am not skilled in flattery; in so doing Oseini (my Maker) would soon take me away.

JOB 33:1 ‏אָבער הער אַקאָרשט, אִיובֿ, מײַנע רײד, ‏און אַלע מײַנע װערטער פֿאַרנעם. edit

JOB 33:1 ober her akorsht, Iyov, maine reid, un ale maine verter farnem.

JOB 33:1 Wherefore, Iyov, now, hear my speeches, and pay heed to all my words.

JOB 33:2 ‏זע נאָר, איך האָב געעפֿנט מײַן מױל, ‏מײַן צונג רעדט אין מײַן גומען. edit

JOB 33:2 ze nor, ich hob geefent main moil, main tsung redt in main gumen.

JOB 33:2 Hinei, now I have opened my mouth, my leshon hath spoken in my mouth.

JOB 33:3 ‏אױפֿריכטיק פֿון מײַן האַרצן זײַנען מײַנע װערטער, ‏און װאָס מײַנע ליפּן װײסן, זאָגן זײ קלאָר. edit

JOB 33:3 oifrichtik fun main hartsen zainen maine verter, un vos maine lipen veisen, zogen zei klor.

JOB 33:3 My words shall be of my yosher lev (the uprightness of my heart) , and my lips shall utter da'as that is pure.

JOB 33:4 ‏דער רוּחַ פֿון אֵל {רוּחַ הַקֹּדֶשׁ} האָט מיך געמאַכט, ‏און דער נְשָׁמָה פֿון (אֵל) שַדַי האַלט מיך בײַם לעבן. edit

JOB 33:4 der ruach fun El hot mich gemacht, un der neshome fun (El) Shaddai halt mich baim leben.

JOB 33:4 The Ruach El [Ruach Hakodesh] hath made me, and the Neshamah of Shaddai hath given me life.

JOB 33:5 ‏אױב דו קענסט, ענטפֿער מיר, ‏ברײט דיך אָן קעגן מיר, שטעל זיך אַװעק. edit

JOB 33:5 oib du kenst, entfer mir, breit dich on kegen mir, shtel zich avek.

JOB 33:5 Im (If) thou canst, answer me; set thy words in order in my presence; take thy stand.

JOB 33:6 ‏זע, איך בין אַזױ װי דו בײַ אֵל, ‏איך אױך בין פֿון לײם געפֿורעמט געװאָרן. edit

JOB 33:6 ze, ich bin azoi vi du bai El, ich oich bin fun leim gefuremt gevoren.

JOB 33:6 See, I am like thee, of El, from chomer (clay) was I taken also.

JOB 33:7 ‏זע, מײַן אימה שרעקט דיך נישט, ‏און מײַן לאַסט דריקט נישט אױף דיר. edit

JOB 33:7 ze, main eime shrekt dich nisht, un main last drikt nisht oif dir.

JOB 33:7 Hinei, my terror shall not make thee afraid, neither shall my pressure be heavy upon thee.

JOB 33:8 ‏יאָ, האָסט געזאָגט אין מײַנע אױערן, ‏און דעם קֹול פֿון די װערטער האָב איך געהערט: edit

JOB 33:8 yo, host gezogt in maine oieren, un dem kol fun di verter hob ich gehert:

JOB 33:8 Surely thou hast spoken in my ozen, and I have heard the voice of thy words, saying,

JOB 33:9 ‏רײן בין איך, אָן אַ פֿאַרברעך, ‏לױטער בין איך, און האָב נישט קײן זינד: edit

JOB 33:9 rein bin ich, on a farbrech, loiter bin ich, un hob nisht kein zind:

JOB 33:9 I am pure without peysha; I am clean; neither is there avon in me.

JOB 33:10 ‏זע, בילבולים געפֿינט ער אױף מיר, ‏ער רעכנט מיך פֿאַר זײַן שׂונא; edit

JOB 33:10 ze, bilbulim gefint er oif mir, er rechent mich far zain soine;

JOB 33:10 Yet He findeth tenuot (occasions) against me, He counteth me for his oyev,

JOB 33:11 ‏ער טוט אַרײַן אין אַ קלאָץ מײַנע פֿיס, ‏ער היט אַלע מײַנע שטעגן. edit

JOB 33:11 er tut arain in a klots maine fis, er hit ale maine shtegen.

JOB 33:11 He putteth my raglayim in the stocks, He watcheth all my orkhot.

JOB 33:12 ‏אָט אין דעם ביסטו נישט גערעכט, װעל איך דיר ענטפֿערן, ‏װאָרום אֱלוֹהַּ איז גרעסער פֿון מענטשן. edit

JOB 33:12 ot in dem bistu nisht gerecht, vel ich dir entferen, vorem Eloah iz greser fun mentshen.

JOB 33:12 But in this thou art not right; I will answer thee, that Eloah is greater than enosh.

JOB 33:13 ‏פֿאַר װאָס קריגסטו זיך מיט אים, ‏װאָס ער פֿאַרענטפֿערט נישט אַלע זײַנע מעשׂים? edit

JOB 33:13 far vos krigstu zich mit im, vos er farentfert nisht ale zaine meisim?

JOB 33:13 Why dost thou contend against Him? For He giveth not account of any of His matters.

JOB 33:14 ‏װאָרום אױף אײן שטײגער רעדט אֵל, ‏און אױף צװײ, הגם מע מערקט עס נישט. edit

JOB 33:14 vorem oif ein shteiger redt El, un oif tsvei, hagam me merkt es nisht.

JOB 33:14 For El speaketh once, yea twice, yet man perceiveth it not.

JOB 33:15 ‏אין אַ חָלום, אַ זעונג פֿון דער נאַכט, ‏װען אַ טיפֿער שלאָף פֿאַלט אױף מענטשן, ‏אין שלומער אױפֿן געלעגער, edit

JOB 33:15 in a cholem, a zeung fun der nacht, ven a tifer shlof falt oif mentshen, in shlumer oifen geleger,

JOB 33:15 In a chalom, in a chezyon lailah, when deep sleep falleth upon anashim, in slumberings upon the mishkav (bed) ,

JOB 33:16 ‏דענצמאָל אַנטפּלעקט ער דעם אױער פֿון מענטשן, ‏און פֿאַרחתמעט מיט אַ מוסר ‏ צו זײ, edit

JOB 33:16 dentsmol antplekt er dem oier fun mentshen, un farchasmet mit a musar tsu zei,

JOB 33:16 Then He openeth the ozen anashim, and sealeth their admonition

JOB 33:17 ‏כּדי דער מענטש זאָל אַװעקװאַרפֿן זײַן טאָן; ‏און ער באַשירעמט פֿון האָפֿערדיקײט דעם מאַן. edit

JOB 33:17 kedei der mentsh zol avekvarfen zain ton; un er bashiremt fun hoferdikeit dem man.

JOB 33:17 That He may turn them aside from their deeds, and hide pride from gever (man) .

JOB 33:18 ‏ער פֿאַרמײַדט זײַן זעל פֿון שַׁחַת, ‏און זײַן לעבן פֿון אומקומען דורכן שװערד. edit

JOB 33:18 er farmaidt zain zel fun shaׁchat, un zain leben fun umkumen durchen shverd.

JOB 33:18 He keepeth back his nefesh from the shachat, and his life from the overthrow of the sword.

JOB 33:19 ‏אָדער ער װערט געשטראָפֿט מיט װײטאָג אױף זײַן געלעגער, ‏און אַלע זײַנע בײנער װערן שטײַף. edit

JOB 33:19 oder er vert geshtroft mit veitog oif zain geleger, un ale zaine beiner veren shtaif.

JOB 33:19 He is chastened also with pain upon his mishkav, and the continual strife in his atzmot;

JOB 33:20 ‏און זײַן לעבן מאַכט אים זיך עקלען מיט ברױט, ‏און זײַן זעל מיטן גלוסטיקסטן מאכל. edit

JOB 33:20 un zain leben macht im zich eklen mit broit, un zain zel miten glustiksten maichl.

JOB 33:20 So that his life abhorreth lechem, and his nefesh dainty food.

JOB 33:21 ‏אָפּגעצערט װערט זײַן פֿלײש פֿון פּנים, ‏און אײַנגעדאַרט זײַנע בײנער, נישט אָנצוקוקן. edit

JOB 33:21 opgetsert vert zain fleish fun ponem, un aingedart zaine beiner, nisht ontsukuken.

JOB 33:21 His basar is consumed away, that it cannot be seen; and his atzmot that were not seen stick out.

JOB 33:22 ‏און זײַן זעל גענענט צו דער שַׁחַת, ‏און זײַן לעבן צו די טײטער. edit

JOB 33:22 un zain zel genent tsu der shaׁchat, un zain leben tsu di teiter.

JOB 33:22 Yea, his nefesh draweth near unto the shachat, and his life to the ones bringing death.

JOB 33:23 ‏אױב עס איז דאָ פֿאַר אים אַ מלאך, ‏אַ מליץ-יושר ‏ אפילוּ אײנער פֿון טױזנט, ‏כּדי דעם מענטשן אַנצוּזאגען זײַנע גערעכטפערטיקונג, edit

JOB 33:23 oib es iz do far im a malach, a meilets-yoisher afile einer fun toiznt, kedei dem mentshen antsuzgen zaine gerechtfertikung,

JOB 33:23 If there be a malach (messenger, i.e., Malach HaBrit, HaAdon) as melitz (mediator) for him, one of a thousand, who declares a person yashar (upright) ,

JOB 33:24 ‏לײַטזעליקט ער אים, און זאָגט: ‏לײז אים אױס פֿון נידערן אין גרוב {שַׁחַת} ‏; ‏איך האָב געפֿונען אַן אױסלײז. edit

JOB 33:24 laitzelikt er im, un zogt: leiz im ois fun nideren in grub ; ich hob gefunen an oisleiz.

JOB 33:24 Then he is gracious unto him, and saith, Deliver him from going down to the shachat (pit) ; I have found a kofer (ransom) .

JOB 33:25 ‏זײַן לײַב װערט פֿרישער װי ייִנגלװײַז, ‏ער קערט זיך אום צו די טעג פֿון זײַן יוגנט. edit

JOB 33:25 zain laib vert frisher vi yinglvaiz, er kert zich um tsu di teg fun zain yugnt.

JOB 33:25 His basar shall be restored like a na'ar; he shall return to the yamim of his youthful vigor;

JOB 33:26 ‏ער בעט צו אֱלוֹהַּ, און ער באַװיליקט אים, ‏און ער זעט זײַן פּנים מיט חֵן, ‏און קערט אום דעם מענטשן זײַן גערעכטיקײט. edit

JOB 33:26 er bet tsu Eloah, un er bavilikt im, un er zet zain ponem mit chein, un kert um dem mentshen zain gerechtikeit.

JOB 33:26 He shall pray unto Eloah, and be accepted by Him, and he shall see His face with teruah (shouts of joy) ; thus He recompenseth unto enosh his tzedek.

JOB 33:27 ‏ער קומט פֿאַר מענטשן װאָס זאָגט: ‏איך האָב געזינדיקט, און װאָס איז רעכט האָב איך פֿאַרדרײט, ‏און עס איז מיר נישט באַצאָלט. edit

JOB 33:27 er kumt far mentshen vos zogt: ich hob gezindikt, un vos iz recht hob ich fardreit, un es iz mir nisht batsolt.

JOB 33:27 He looketh upon anashim, and if any say, I have sinned, and perverted that which was yashar, and it was not recompensed to me,

JOB 33:28 ‏אַזױ לײזט ער אױס זײַן זעל פֿון גײן אין גרוב {שַׁחַת}, ‏און זײַן לעבן זעט די ליכטיקײט. edit

JOB 33:28 azoi leizt er ois zain zel fun gein in grub, un zain leben zet di lichtikeit.

JOB 33:28 He will redeem his nefesh from going into the shachat, and his life shall see the ohr.

JOB 33:29 ‏זע, דאָס אַלץ טוט אֵל, ‏צװײ מאָל, דרײַ מאָל, מיט אַ מענטשן, edit

JOB 33:29 ze, dos alts tut El, tsvei mol, drai mol, mit a mentshen,

JOB 33:29 Lo, all these things worketh El, twice, shalosh with gever (man) ,

JOB 33:30 ‏כּדי אומצוקערן זײַן זעל פֿון גרוב {שַׁחַת} ‏, ‏דערלוכטן צו װערן אין ליכט פֿון לעבן. edit

JOB 33:30 kedei umtsukeren zain zel fun grub , derluchten tsu veren in licht fun leben.

JOB 33:30 To bring back his nefesh from the shachat (pit) , to be enlightened with the Ohr HaChayyim (light of the living) .

JOB 33:31 ‏פֿאַרנעם, אִיובֿ, הער מיר צו; ‏שװײַג, און איך װעל רעדן. edit

JOB 33:31 farnem, Iyov, her mir tsu; shvaig, un ich vel reden.

JOB 33:31 Mark well, O Iyov, pay heed unto me; hold thy peace, and I will speak.

JOB 33:32 ‏אױב דו האָסט װערטער, ענטפֿער מיר, ‏רעד, װאָרום איך װעל דיך גערעכט מאַכן. edit

JOB 33:32 oib du host verter, entfer mir, red, vorem ich vel dich gerecht machen.

JOB 33:32 If thou hast anything to say, answer me; dabbir (speak) , for I desire to justify thee.

JOB 33:33 ‏אױב נישט, הער דו מיר צו; ‏שװײַג, און איך װעל דיך לערנען חכמה. edit

JOB 33:33 oib nisht, her du mir tsu; shvaig, un ich vel dich lernen chochme.

JOB 33:33 If not, pay heed unto me; hold thy peace, and I shall teach thee chochmah.

JOB 34:1 ‏און אֶליהוא האָט זיך אָפּגערופֿן און האָט געזאָגט: edit

JOB 34:1 un Elihu hot zich opgerufen un hot gezogt:

JOB 34:1 Furthermore Elihu answered and said,

JOB 34:2 ‏הערט, חכמים, מײַנע װערטער, ‏און איר קענער, לײגט צו דאָס אױער צו מיר. edit

JOB 34:2 hert, chachomim, maine verter, un ir kener, leigt tsu dos oier tsu mir.

JOB 34:2 Hear my words, O ye chachamim; and give ear unto me, ye that have da'as.

JOB 34:3 ‏װאָרום דאָס אױער דאַרף פּרוּװן װערטער, ‏אַזױ װי דער גומען פֿאַרזוכט עסן. edit

JOB 34:3 vorem dos oier darf pruven verter, azoi vi der gumen farzucht esen.

JOB 34:3 For the ozen trieth words, as the mouth tasteth food.

JOB 34:4 ‏לאָמיר אונדז אױסװײלן דאָס גערעכטע, ‏לאָמיר געװאָר װערן צװישן אונדז װאָס איז גוט. edit

JOB 34:4 lomir undz oisveilen dos gerechte, lomir gevor veren tsvishen undz vos iz gut.

JOB 34:4 Let us choose for ourselves what is mishpat (right) ; let us know among ourselves what is tov.

JOB 34:5 ‏װאָרום אִיובֿ זאָגט: איך בין גערעכט, ‏נאָר אֵל האָט אָפּגעטאָן מײַן רעכט; edit

JOB 34:5 vorem Iyov zogt: ich bin gerecht, nor El hot opgeton main recht;

JOB 34:5 For Iyov hath said, I am innocent; and El hath taken away my mishpat (right) .

JOB 34:6 ‏בײַ מײַן גערעכטיקײט װער איך געהאַלטן פֿאַר אַ ליגנער, ‏מסוכּן איז מײַן װוּנד, אָן אַ פֿאַרברעך. edit

JOB 34:6 bai main gerechtikeit ver ich gehalten far a ligner, msuken iz main vund, on a farbrech.

JOB 34:6 I declare the mishpat (case) against me a lie; though without peysha, my arrow wound is incurable.

JOB 34:7 ‏װאָסער מענטש װי אִיובֿ ‏טרינקט געשפּעט אַזױ װי װאַסער, edit

JOB 34:7 vaser mentsh vi Iyov trinkt geshpet azoi vi vaser,

JOB 34:7 What gever is like Iyov, who drinketh up the scorn [of his friends] like mayim?

JOB 34:8 ‏און פֿירט זיך אין חבֿרותא מיט טוער פֿון אומרעכט, ‏און גײט אום מיט שלעכטע לײַט? edit

JOB 34:8 un firt zich in chavruse mit tuer fun umrecht, un geit um mit shlechte lait?

JOB 34:8 Who goeth in chaverah with the po'alei aven (workers of iniquity, evildoers) , and walketh with anshei resha.

JOB 34:9 ‏װאָרום ער זאָגט: דעם מענטשן קומט גאָרנישט אַרױס ‏װען ער זוכט װױלגעפֿעלן אלֹקים. edit

JOB 34:9 vorem er zogt: dem mentshen kumt gornisht arois ven er zucht voilgefelen Elokim.

JOB 34:9 For he hath said, It profiteth a gever nothing that he should please Elohim.

JOB 34:10 ‏דערום, לײַט מיט פֿאַרשטאַנדיקײט, הערט מיר צו: ‏װײַט איז אֵל פֿון אומרעכט, ‏און (אֵל) שַדַי פֿון אַן עװלה. edit

JOB 34:10 derum, lait mit forshtandikeit, hert mir tsu: vait iz El fun umrecht, un (El) Shaddai fun an avle.

JOB 34:10 Therefore pay heed unto me ye anashei levav (men of understanding) ; far be it from El, that He should do evil, and from Shaddai, that He should do wrong.

JOB 34:11 ‏נאָר די טוּונג פֿון מענטשן באַצאָלט ער אים, ‏און לױט איטלעכנס װעג שיקט ער אים צו. edit

JOB 34:11 nor di tuung fun mentshen batsolt er im, un loit itlechns veg shikt er im tsu.

JOB 34:11 For the po'al adam (work of a man) shall He repay unto him, and make every man to find according to the manʼs ways.

JOB 34:12 ‏יאָ פֿאַר װאָר, אֵל טוט נישט קײן אומרעכט, ‏און (אֵל) שַדַי פֿאַרדרײט נישט גערעכטיקײט. edit

JOB 34:12 yo far vor, El tut nisht kein umrecht, un (El) Shaddai fardreit nisht gerechtikeit.

JOB 34:12 Yea, surely El will not do wickedly, neither will Shaddai pervert mishpat (justice) .

JOB 34:13 ‏װער האָט אים באַפֿױלן איבער דער ערד? ‏און װער האָט געמאַכט די װעלט אין גאַנצן? edit

JOB 34:13 ver hot im bafoilen iber der erd? un ver hot gemacht di velt in gantsen?

JOB 34:13 Who hath given Him right to rule the earth? Or who hath appointed Him over the tevel?

JOB 34:14 ‏אַז ער זאָל קערן זײַן האַרץ אױף אים, ‏אַז ער זאָל זײַן הױך און זײַן אָטעם אײַנזאַמלען צו זיך, edit

JOB 34:14 az er zol keren zain harts oif im, az er zol zain hoich un zain otem ainzamlen tsu zich,

JOB 34:14 If He should so determine, if He gather unto Himself His Ruach and His Neshamah,

JOB 34:15 ‏װאָלט פֿאַרגײן יעטװעדער לײַב אין אײנעם, ‏און דער מענטש װאָלט צו שטױב זיך אומקערן. edit

JOB 34:15 volt fargein yetveder laib in einem, un der mentsh volt tsu shtoib zich umkeren.

JOB 34:15 All basar would perish together, and adam would return unto aphar.

JOB 34:16 ‏און אױב דו האָסט פֿאַרשטאַנדיקײט, הער דאָס צו; ‏פֿאַרנעם דעם קֹול פֿון מײַנע װערטער. edit

JOB 34:16 un oib du host forshtandikeit, her dos tsu; farnem dem kol fun maine verter.

JOB 34:16 If now thou hast binah, hear this: pay heed to the kol (voice) of my words.

JOB 34:17 ‏צי קען גאָר אַ פֿײַנט פֿון גערעכטיקײט הערשן? ‏אָדער װילסטו דעם מאַכטיקן גערעכטן באַשולדיקן? – edit

JOB 34:17 tsi ken gor a faint fun gerechtikeit hershen? oder vilstu dem machtiken gerechten bashuldiken? –

JOB 34:17 Shall even one that hateth mishpat (right) govern? And wilt thou condemn Him that is Tzaddik and Kabir (the Mighty One) ?

JOB 34:18 ‏קען מען זאָגן צו אַ מלך נידערטרעכטיקער? ‏רָשע צו פֿירשטן? – edit

JOB 34:18 ken men zogen tsu a melech nidertrechtiker? roshe tsu firshten? –

JOB 34:18 Is it fit to say to a melech, Thou art beli'ya'al? And to nobles, Ye are rasha.

JOB 34:19 ‏דעם װאָס שאַנעװעט נישט דעם פּנים פֿון האַרן, ‏און אַכט נישט אױפֿן רײַכן מער װי אױפֿן אָרימאַן, ‏װײַל דאָס װערק פֿון זײַנע הענט זײַנען זײ אַלע. edit

JOB 34:19 dem vos shanevet nisht dem ponem fun haren, un acht nisht oifen raichen mer vi oifen oriman, vail dos verk fun zaine hent zainen zei ale.

JOB 34:19 Who shows no partiality to sarim (princes) , nor regardeth the rich more than the poor? For they all are the ma'aseh (work) of His hands.

JOB 34:20 ‏אין אַ רגע שטאַרבן זײ, אין האַלבע נאַכט; ‏לײַט װערן צעטרײסלט און פֿאַרגײען, ‏און מע טוט אָפּ דעם מאַכטיקן װי נישט מיט דער האַנט. edit

JOB 34:20 in a rege shtarben zei, in halbe nacht; lait veren tsetreislt un fargeyen, un me tut op dem machtiken vi nisht mit der hant.

JOB 34:20 In a moment shall they die, and at chatzot lailah the people shall be shaken, and pass away, and the mighty shall be taken away without human hand.

JOB 34:21 ‏װאָרום זײַנע אױגן זײַנען אױף די װעגן פֿון דעם מענטשן, ‏און אַלע זײַנע טריט זעט ער. edit

JOB 34:21 vorem zaine oigen zainen oif di vegen fun dem mentshen, un ale zaine trit zet er.

JOB 34:21 For His eyes are upon the darkhei ish and He seeth all his goings.

JOB 34:22 ‏נישטאָ קײן פֿינצטערניש און קײן טױטשאָטן, ‏פֿאַר די טוער פֿון אומרעכט זיך דאָרטן צו פֿאַרבאָרגן. edit

JOB 34:22 nishto kein fintsternish un kein toitshoten, far di tuer fun umrecht zich dorten tsu farborgen.

JOB 34:22 There is no choshech, nor tzalmavet, where the po'alei aven (evildoers) may hide themselves.

JOB 34:23 ‏װאָרום ער מאַכט נישט דעם מענטשן אַ צײַט, ‏צו קומען פֿאַר אֵל צום משפּט. edit

JOB 34:23 vorem er macht nisht dem mentshen a tsait, tsu kumen far El tsum mishpot.

JOB 34:23 For He does not need to consider an ish further for anyone to go before El in mishpat (judgment) .

JOB 34:24 ‏ער צעברעכט מאַכטיקע אָן אַן אױספֿאָרשונג, ‏און שטעלט אױף אַנדערע אַנשטאָט זײ. edit

JOB 34:24 er tsebrecht machtike on an oisforshung, un shtelt oif andere anshtot zei.

JOB 34:24 He shall break in pieces kabirim (mighty men) without investigation, and sets acherim (others) in their place.

JOB 34:25 ‏פֿאַר װאָר, ער קען זײערע מעשׂים, ‏דערום מאַכט ער אַן איבערקער איבער נאַכט, ‏און זײ װערן צעדריקט {דכא} ‏. edit

JOB 34:25 far vor, er ken zeyere meisim, derum macht er an iberker iber nacht, un zei veren tsedrikt .

JOB 34:25 Therefore He knoweth their works, and He overthroweth them in the lailah, so that they are crushed.

JOB 34:26 ‏װײַל זײ זײַנען רשָעים, שלאָגט ער זײ, ‏אין אַן אָרט װוּ מע זעט. edit

JOB 34:26 vail zei zainen reshoiem, shlogt er zei, in an ort vu me zet.

JOB 34:26 He striketh them as resha'im in the open sight of others;

JOB 34:27 ‏דערפֿאַר װאָס זײ האָבן זיך אָפּגעקערט פֿון אים, ‏און אױף אַלע זײַנע װעגן נישט געאַכט. edit

JOB 34:27 derfar vos zei hoben zich opgekert fun im, un oif ale zaine vegen nisht geacht.

JOB 34:27 Because they turned back from following Him, and would not regard any of His drakhim;

JOB 34:28 ‏זײ האָבן געמאַכט קומען צו אים דאָס געשרײ פֿון דעם אָרימאַן, ‏און דאָס געשרײ פֿון די געדריקטע פֿלעגט ער הערן. – edit

JOB 34:28 zei hoben gemacht kumen tsu im dos geshrei fun dem oriman, un dos geshrei fun di gedrikte flegt er heren. –

JOB 34:28 So that they caused the cry of the poor to come unto Him, and He heareth the cry of the aniyim.

JOB 34:29 ‏אָבער אַז ער שװײַגט, װער קען אים באַשולדיקן? ‏און פֿאַרבאָרגט ער דעם פּנים, װער קען אים װעלן זען? ‏סײַ בײַ אַ פֿאָלק סײַ בײַ אַ מענטשן אַלץ אײנס. – edit

JOB 34:29 ober az er shvaigt, ver ken im bashuldiken? un farborgt er dem ponem, ver ken im velen zen? sai bai a folk sai bai a mentshen alts eins. –

JOB 34:29 When He giveth quietness, who then can condemn? When He hideth His panim, who then can behold Him? Whether it be a nation, or an individual only?

JOB 34:30 ‏כּדי דער זינדיקער מענטש זאָל נישט קיניגן, ‏כּדי קײן שטרױכלונגען זאָלן נישט זײַן פֿאַרן פֿאָלק. edit

JOB 34:30 kedei der zindiker mentsh zol nisht kinigen, kedei kein shtroichlungen zolen nisht zain faran folk.

JOB 34:30 That the chanef (hypocrite) reign not, nor those who ensnare the people.

JOB 34:31 ‏װאָרום האָט ער דען צו אֵל געזאָגט: ‏איך האָב געליטן, איך װעל מער נישט שלעכטס טאָן; edit

JOB 34:31 vorem hot er den tsu El gezogt: ich hob geliten, ich vel mer nisht shlechts ton;

JOB 34:31 For has anyone said unto El, I have borne chastisement, I will not offend any more;

JOB 34:32 ‏איך זע נישט, לערן דו מיך; ‏אױב איך האָב געטאָן אומרעכט, װעל איך מער נישט טאָן? edit

JOB 34:32 ich ze nisht, leren du mich; oib ich hob geton umrecht, vel ich mer nisht ton?

JOB 34:32 Teach Thou me what I see not; im (if) I have done iniquity, I will do no more?

JOB 34:33 ‏זאָל ער פֿאַרגעלטן אַזױ װי דיר קומט אױס: ‏אױב דיר געפֿעלט נישט, טאָ קלײַב דו אױס, און נישט איך? ‏און װאָס װײסטו צו רעדן? edit

JOB 34:33 zol er fargelten azoi vi dir kumt ois: oib dir gefelt nisht, to klaib du ois, un nisht ich? un vos veistu tsu reden?

JOB 34:33 Will He then recompense to suit you, just because you disavow it? Thou must choose, not I; therefore speak that of which thou hast da'as.

JOB 34:34 ‏לײַט מיט פֿאַרשטאַנדיקײט װעלן מיר זאָגן, ‏און דער קלוגער מאַן װאָס װעט מיר צוהערן: edit

JOB 34:34 lait mit forshtandikeit velen mir zogen, un der kluger man vos vet mir tsuheren:

JOB 34:34 Let anshei levav (men of understanding) say to me, and let a gever chacham who pays heed unto me say,

JOB 34:35 ‏אִיובֿ רעדט אָן אַ זינען, ‏און זײַנע רײד זײַנען אָן שׂכל. edit

JOB 34:35 Iyov redt on a zinen, un zaine reid zainen on seichel.

JOB 34:35 Iyov hath spoken without da'as, and his words were without seichel.

JOB 34:36 ‏איך װינטש אִיובֿ זאָל אײביק געפּרוּװט װערן, ‏פֿאַר ענטפֿערן אַזױ װי זינדיקע לײַט. edit

JOB 34:36 ich vintsh Iyov zol eibik gepruvet veren, far entferen azoi vi zindike lait.

JOB 34:36 Iyov ought to be tried unto the limit, because his answers are those of anshei aven.

JOB 34:37 ‏װאָרום ער לײגט נאָך צו װידערשפּעניקײט צו זײַן חטא; ‏ער פּאַטשט זײַנע הענט צװישן אונדז, ‏און מערט זײַנע רײד קעגן אֵל. edit

JOB 34:37 vorem er leigt noch tsu vidershpenikeit tsu zain chet; er patsht zaine hent tsvishen undz, un mert zaine reid kegen El.

JOB 34:37 For he addeth peysha unto his chattat, he clappeth his hands (shaking fist at G-d) among us, and multiplieth his words against El.

JOB 35:1 ‏און אֶליהוא האָט זיך אָפּגערופֿן און האָט געזאָגט: edit

JOB 35:1 un Elihu hot zich opgerufen un hot gezogt:

JOB 35:1 Elihu spoke moreover, and said,

JOB 35:2 ‏רעכנסטו דאָס פֿאַר רעכט, אַז דו זאָגסט: ‏איך בין גערעכטער פֿון אֵל? edit

JOB 35:2 rechnstu dos far recht, az du zogstu: ich bin gerechter fun El?

JOB 35:2 Thinkest thou this to be mishpat (right, just) , that thou saidst, Tzidki meEl (I am cleared, in the right, justified before G-d) ?

JOB 35:3 ‏װען דו זאָגסט: װאָס קומט דיר אַרױס? ‏װאָסער נוץ האָב איך דערפֿון מער װי פֿון מײַן זינדיקן? edit

JOB 35:3 ven du zogstu: vos kumt dir arois? vaser nuts hob ich derfun mer vi fun main zindiken?

JOB 35:3 Ki (yet) thou saidst, What advantage will it be unto thee? and, What profit shall I have, more than if I had sinned?

JOB 35:4 ‏װעל איך דיר ענטפֿערן װערטער, ‏און דײַנע חבֿרים מיט דיר. edit

JOB 35:4 vel ich dir entferen verter, un daine chavorim mit dir.

JOB 35:4 I will answer thee, and thy companions with thee.

JOB 35:5 ‏לוג צו די הימלען, און זע, ‏און קוק אױף די װאָלקנס װאָס זײַנען הױך איבער דיר. edit

JOB 35:5 lug tsu di himlen, un ze, un kuk oif di volkens vos zainen hoich iber dir.

JOB 35:5 Look unto Shomayim, and see; and behold the clouds which are higher than thou.

JOB 35:6 ‏אַז דו זינדיקסט, װאָס װירקסטו אױף אים? ‏און זײַנען פֿיל דײַנע פֿאַרברעכן, װאָס טוסטו אים? edit

JOB 35:6 az du zindikst, vos virkstu oif im? un zainen fil daine farbrechen, vos tustu im?

JOB 35:6 If thou sinnest, what doest thou against Him? Or if thy peysha'im be multiplied, what doest thou unto Him?

JOB 35:7 ‏אַז דו ביסט גערעכט, װאָס גיסטו אים? ‏אָדער װאָס נעמט ער פֿון דײַן האַנט? edit

JOB 35:7 az du bist gerecht, vos gistu im? oder vos nemt er fun dain hant?

JOB 35:7 If thou be tzaddik (righteous) , what givest thou Him? Or what receiveth He of thine yad?

JOB 35:8 ‏אַ מאַן װי דו גײט אָן דײַן שלעכטיקײט, ‏און אַ מענטשנקינד דײַן גערעכטיקײט. edit

JOB 35:8 a man vi du geit on dain shlechtikeit, un a mentshnkind dain gerechtikeit.

JOB 35:8 Thy resha (wickedness) may hurt an ish as thou art; and thy tzedek may profit the ben adam.

JOB 35:9 ‏פֿון װעגן די פֿיל רױבערײַען שרײַט מען, ‏מע קלאָגט זיך װעגן דעם אָרעם פֿון די שטאַרקע, edit

JOB 35:9 fun vegen di fil roiberaien shrait men, me klogt zich vegen dem orem fun di shtarke,

JOB 35:9 They cry out under a load of oppression; they plead for relief from the zero'a of the rabbim.

JOB 35:10 ‏און מע זאָגט נישט: װוּ איז אֱלוֹהַּ מײַן באַשעפֿער, ‏װאָס גיט געזאַנגען אין דער נאַכט; edit

JOB 35:10 un me zogt nisht: vu iz Eloah main Bashefer, vos git gezangen in der nacht;

JOB 35:10 But none saith, Where is Eloah Osai (G-d my Maker) , Who giveth zemirot balailah (songs in the night) ;

JOB 35:11 ‏װאָס לערנט אונדז מער פֿון בהמות פֿון דער ערד, ‏און מאַכט אונדז קליגער פֿון פֿױגל פֿון הימל? edit

JOB 35:11 vos lernt undz mer fun beheimes fun der erd, un macht undz kliger fun foigel fun himel?

JOB 35:11 Who teacheth us more than the behamot eretz, and maketh us wiser than the oph HaShomayim?

JOB 35:12 ‏אָן שרײַט מען, און ער ענטפֿערט נישט, ‏װעגן דער האָפֿערדיקײט פֿון די רשָעים. edit

JOB 35:12 on shrait men, un er entfert nisht, vegen der hoferdikeit fun di reshoiem.

JOB 35:12 There they cry out, but none giveth answer, because of the ga'on (pride, arrogance) of ra'im (wicked men) .

JOB 35:13 ‏אָבער פֿאַלש איז, אַז אֵל הערט נישט צו, ‏און (אֵל) שַדַי קוקט עס נישט אָן. edit

JOB 35:13 ober falsh iz, az El hert nisht tsu, un (El) Shaddai kukt es nisht on.

JOB 35:13 Surely El will not hear shav (vanity) , neither will Shaddai regard it.

JOB 35:14 ‏הגם דו זאָגסט, דו קענסט אים נישט זען, ‏איז דער משפּט פֿאַר אים, און דאַרפֿסט האַרן אױף אים. edit

JOB 35:14 hagam du zogstu, du kenst im nisht zen, iz der mishpot far im, un darfst haren oif im.

JOB 35:14 Although thou sayest thou cannot see Him, yet Din (the court case) is before Him; therefore trust thou, waiting for Him,

JOB 35:15 ‏און אַצונד, האָט דען פֿאַר גאָרנישט געשטראָפֿט זײַן צאָרן? ‏און װײס ער נישט װױל פֿון דער מוטװיליקײט? edit

JOB 35:15 un atsund, hot den far gornisht geshtroft zain tsoren? un veis er nisht voil fun der mutvilikeit?

JOB 35:15 though ye say His anger does not pakad (visit, punish) anything and that He does not regard wickedness much;

JOB 35:16 ‏אָבער אִיובֿ עפֿנט מיט נאַרישקײט זײַן מױל, ‏אָן פֿאַרשטאַנדיקײט מערט ער װערטער. edit

JOB 35:16 ober Iyov efent mit narishkeit zain moil, on forshtandikeit mert er verter.

JOB 35:16 Therefore doth Iyov open his mouth hevel (in vain) ; he multiplieth words without da'as.

JOB 36:1 ‏און אֶליהוא האָט װײַטער געזאָגט: edit

JOB 36:1 un Elihu hot vaiter gezogt:

JOB 36:1 Elihu also proceeded, and said,

JOB 36:2 ‏װאַרט מיר אַ װײַלע, און איך װעל דיר זאָגן, ‏װאָרום פֿאַראַן נאָך װערטער װעגן אֱלוֹהַּ. edit

JOB 36:2 vort mir a vaile, un ich vel dir zogen, vorem faran noch verter vegen Eloah.

JOB 36:2 Bear with me a little, and I will show thee that I have yet to speak on behalf of Eloah.

JOB 36:3 ‏איך װעל אױפֿהײבן מײַן געדאַנק װײַט אַהין, ‏און מײַן באַשעפֿער װעל איך געבן גערעכטיקײט. edit

JOB 36:3 ich vel oifheiben main gedank vait ahin, un main Bashefer vel ich geben gerechtikeit.

JOB 36:3 I will get my da'as from afar, and will ascribe tzedek to my Maker.

JOB 36:4 ‏װאָרום פֿאַר װאָר, נישט פֿאַלש זײַנען מײַנע װערטער, ‏אױפֿריכטיק אין געדאַנקען בין איך צו דיר. edit

JOB 36:4 vorem far vor, nisht falsh zainen maine verter, oifrichtik in gedanken bin ich tsu dir.

JOB 36:4 For truly my words shall not be sheker; one that is tamim (complete) in da'as is among thee.

JOB 36:5 ‏זע, אֵל איז מאַכטיק, אָבער ער פֿאַראַכט קײנעם נישט; ‏ער איז מאַכטיק אין כּוֹח פֿון פֿאַרשטאַנדיקײט. edit

JOB 36:5 ze, El iz machtik, ober er faracht keinem nisht; er iz machtik in koiech fun forshtandikeit.

JOB 36:5 See, El is kabir (mighty) , and despiseth not any; He is kabir in ko'ach lev (strength of understanding) .

JOB 36:6 ‏ער לאָזט נישט דעם רָשע בלײַבן לעבן, ‏און גיט די אָרימע זײער רעכט. edit

JOB 36:6 er lozt nisht dem roshe blaiben leben, un git di orime zeyer recht.

JOB 36:6 He preserveth not the life of the rasha, but giveth mishpat to the aniyim.

JOB 36:7 ‏ער נעמט נישט אַראָפּ זײַנע אױגן פֿון דעם צדיק; ‏און מיט מלכים אױפֿן טראָן זעצט ער זײ אױף אײביק, ‏און זײ װערן דערהײכט. edit

JOB 36:7 er nemt nisht arop zaine oigen fun dem tsadik; un mit Molechim oifen tron zetst er zei oif eibik, un zei veren derheicht.

JOB 36:7 He withdraweth not His eyes from the tzaddik, but with melachim are they on the kisse; yea, He doth establish them lanetzach (forever) , and they are exalted.

JOB 36:8 ‏און אױב זײ זײַנען געשמידט אין קײטן, ‏באַצװוּנגען אין שטריק פֿון פּײַן, edit

JOB 36:8 un oib zei zainen geshmidt in keiten, batsvungen in shtrik fun fain,

JOB 36:8 And if they be bound in chains, and be held fast in chevlei oni (cords of affliction) ,

JOB 36:9 ‏רעדט ער זײ אױס זײער טוּונג, ‏און זײערע פֿאַרברעכן װען זײ שטאַרקן זיך. edit

JOB 36:9 redt er zei ois zeyer tuung, un zeyere farbrechen ven zei shtarken zich.

JOB 36:9 Then He showeth them their work, and their peysha'im that they have done arrogantly.

JOB 36:10 ‏ער אַנטפּלעקט זײער אױער פֿאַר מוסר ‏, ‏און הײסט, אַז זײ זאָלן זיך אומקערן פֿון אומרעכט. edit

JOB 36:10 er antplekt zeyer oier far musar , un heist, az zei zolen zich umkeren fun umrecht.

JOB 36:10 He openeth also their ozen to musar (discipline) , and commandeth that they make teshuvah and turn from evil.

JOB 36:11 ‏אױב זײ הערן, און דינען, ‏ענדיקן זײ זײערע טעג אין גוטס, ‏און זײערע יאָרן אין נַחַת. edit

JOB 36:11 oib zei heren, un dinen, endiken zei zeyere teg in guts, un zeyere yoren in Nachat.

JOB 36:11 If they obey and serve Him, they shall spend their yamim in tov (prosperity) , and their shanim in contentment.

JOB 36:12 ‏און אױב זײ הערן נישט, קומען זײ אום דורכן שװערד, ‏און פֿאַרגײען אָן פֿאַרשטאַנדיקײט. edit

JOB 36:12 un oib zei heren nisht, kumen zei um durchen shverd, un fargeyen on forshtandikeit.

JOB 36:12 But if they obey not, they shall perish by the sword, and they shall die without da'as.

JOB 36:13 ‏אָבער די זינדיקע אין האַרצן לײגן אָן צאָרן; ‏זײ שרײַען נישט צו אים װען ער בינדט זײ. edit

JOB 36:13 ober di zindike in hartsen leigen on tsoren; zei shraien nisht tsu im ven er bindt zei.

JOB 36:13 But the chanefei lev (irreligious in heart, hypocrites) incur wrath; they do not cry for help when He bindeth them.

JOB 36:14 ‏אין יוגנט שטאַרבט זײער זעל, ‏און זײער לעבן – װי די שאַנדיונגען. edit

JOB 36:14 in yugnt shtarbt zeyer zel, un zeyer leben – vi di shandiungen.

JOB 36:14 They die in youth, their nefesh among the kedeshim (cult male prostitutes, youthful lusts) .

JOB 36:15 ‏ער ראַטעװעט דעם געדריקטן דורך זײַן געדריקטקײט, ‏און אַנטפּלעקט דורך דער נױט זײער אױער. edit

JOB 36:15 er ratevet dem gedrikten durch zain gedriktkeit, un antplekt durch der noit zeyer oier.

JOB 36:15 He delivereth the oni in his affliction, and openeth their ears in oppression.

JOB 36:16 ‏און אױך דיך װאָלט ער אַרױסגעצױגן פֿון דער קלעם, ‏אין דערברײטערניש װוּ קײן ענגשאַפֿט איז נישטאָ; ‏און דאָס געדעק פֿון דײַן טיש װאָלט פֿול זײַן מיט פֿעטקײט. edit

JOB 36:16 un oich dich volt er aroisgetsoigen fun der klem, in derbreiternish vu kein engshaft iz nishto; un dos gedek fun dain tish volt ful zain mit fetkeit.

JOB 36:16 Even so would He have removed thee out of the tzar (distress) into a rachav (broad place) , free from restriction, to the comfort of thy shulchan, full of choice food.

JOB 36:17 ‏װײַל אָבער ביסט פֿול מיט דער טענה פֿון דעם רָשע ‏האַלט דיך דער משפּט און די גערעכטיקײט. edit

JOB 36:17 vail ober bist ful mit der taine fun dem roshe halt dich der mishpot un di gerechtikeit.

JOB 36:17 But thou hast been fixated on the din of the rasha; din and mishpat take hold on thee.

JOB 36:18 ‏פֿאַר װאָר, זאָל דיך נאָר דער גרימצאָרן נישט אָנרעדן צו צװײפֿל, ‏און זאָל די גרױסע אָפּקומעניש דיך נישט אַראָפּפֿירן. edit

JOB 36:18 far vor, zol dich nor der grimtsoren nisht onreden tsu tsveifel , un zol di groise opkumenish dich nisht aropfiren.

JOB 36:18 Because there is chemah, beware lest He take thee away with His stroke; then a rav kopher (great ransom) cannot deliver thee.

JOB 36:19 ‏האָט דען אַ װערדע דײַן נישט אײַנגעהאַלטענער געשרײ, ‏און אַל די שטאַרקע ראַנגלענישן? edit

JOB 36:19 hot den a verde dain nisht aingehaltener geshrei, un al di shtarke ranglenishen?

JOB 36:19 Will He esteem thy riches? No, not zahav, nor all the forces of ko'ach.

JOB 36:20 ‏זאָלסט נישט געלוסטן די נאַכט, ‏װען פֿעלקער װערן פֿאַרשװוּנדן אױפֿן אָרט. edit

JOB 36:20 zolst nisht gelusten di nacht, ven felker veren farshvunden oifen ort.

JOB 36:20 Desire not halailah (the night) , when people are cut off in their place.

JOB 36:21 ‏היט זיך זאָלסט זיך נישט קערן צו אומרעכט, ‏הגם דו װאָלסט דאָס אױסדערװײלט אײדער פּײַן. edit

JOB 36:21 hit zich zolst zich nisht keren tsu umrecht, hagam du volst dos oisderveilt eider fain.

JOB 36:21 Take heed, regard not iniquity; for this hast thou chosen rather than oni.

JOB 36:22 ‏זע, אֵל איז דערהױבן אין זײַן שטאַרקײט; ‏װער איז אַזאַ לערער װי ער? edit

JOB 36:22 ze, El iz derhoiben in zain shtarkeit; ver iz aza lerer vi er?

JOB 36:22 See, El exalted by His ko'ach. Who is a moreh (teacher) like Him?

JOB 36:23 ‏װער האָט אים באַפֿױלן זײַן װעג? ‏און װער קען זאָגן: דו טוסט אַן עװלה? edit

JOB 36:23 ver hot im bafoilen zain veg? un ver ken zogen: du tust an avle?

JOB 36:23 Who hath enjoined Him His derech? Or who can say, Thou hast done wrong?

JOB 36:24 ‏געדענק, אַז דו זאָלסט גרײסן זײַן װערק ‏װאָס מענטשן האָבן באַזונגען. edit

JOB 36:24 gedenk, az du zolst greisen zain verk vos mentshen hoben bazungen.

JOB 36:24 Remember that thou must extol His work, of which anashim have sung praises.

JOB 36:25 ‏אַלע מענטשנקינדער האָבן עס געזען, ‏דער מענטש קוקט עס אָן פֿון דער װײַטן. edit

JOB 36:25 ale mentshnkinder hoben es gezen, der mentsh kukt es on fun der vaiten.

JOB 36:25 Kol adam has seen it; enosh beholds it afar off.

JOB 36:26 ‏זע, אֵל איז גרױס, און מיר פֿאַרשטײען נישט, ‏די צאָל פֿון זײַנע יאָרן איז נישט צו דערפֿאָרשן. edit

JOB 36:26 ze, El iz grois, un mir farshteyen nisht, di tsol fun zaine yoren iz nisht tsu derforshen.

JOB 36:26 See, El is great, and we know Him not, neither can the mispar of His shanim be searched out.

JOB 36:27 ‏װאָרום ער ציט אָפּ די טראָפּנס װאַסער, ‏זײ זאָלן זײַען רעגן פֿון זײַן נעפּל; edit

JOB 36:27 vorem er tsit op di tropns vaser, zei zolen zeyen regen fun zain nepel;

JOB 36:27 For He draws up the drops of mayim; He distills His mist as matar;

JOB 36:28 ‏װען די הימלען פֿליסן, ‏און טריפֿן אױף מענטשן אַ סך. edit

JOB 36:28 ven di himlen flisen, un trifen oif mentshen a sach.

JOB 36:28 Which the clouds do drop and distill upon adam abundantly.

JOB 36:29 ‏יאָ, צי פֿאַרשטײט מען די שפּרײטונגען פֿון װאָלקן, ‏די געפּילדערס פֿון זײַן געצעלט? edit

JOB 36:29 yo, tsi farshteit men di shpreitungen fun volken, di gepilders fun zain getselt?

JOB 36:29 Also can any understand the spreadings of the clouds, or the thunderings of His sukkah?

JOB 36:30 ‏זע, ער שפּרײט אױס דערױף זײַן ליכט; ‏און די װאָרצלען פֿון ים דעקט ער צו. edit

JOB 36:30 ze, er shpreit ois deroif zain licht; un di vortselen fun yam dekt er tsu.

JOB 36:30 See, He spreadeth His ohr upon it, and covereth the depths of the yam.

JOB 36:31 ‏װאָרום דערמיט משפּט ער פֿעלקער, ‏גיט ער שפּײַז אין שפֿע. edit

JOB 36:31 vorem dermit mishpot er felker, git er shpaiz in shefe.

JOB 36:31 For by them governeth He the amim (nations) ; He giveth okhel in abundance.

JOB 36:32 ‏ער שפּרײט אױס אױפֿן הימלװעלב דעם בליץ, ‏און באַפֿעלט אים ער זאָל טרעפֿן. edit

JOB 36:32 er shpreit ois oifen himlvelb dem blits, un bafelt im er zol trefen.

JOB 36:32 His hands He covers with the ohr (lightning) , and commandeth it to strike the mark.

JOB 36:33 ‏עס זאָגט אָן װעגן אים ‏דער צאָרן, דער כּעס פֿון דעם שטורעם. edit

JOB 36:33 es zogt on vegen im der tsoren, der kaas fun dem shturem.

JOB 36:33 His noise announceth Him, the cattle even that He is approaching.

JOB 37:1 ‏יאָ, דערפֿון ציטערט מײַן האַרץ, ‏און שפּרינגט אױף פֿון זײַן אָרט. edit

JOB 37:1 yo, derfun tsitert main harts, un shpringt oif fun zain ort.

JOB 37:1 At this also my lev trembleth, and is moved out of its place.

JOB 37:2 ‏הערט, הערט די אומרו פֿון זײַן קֹול, ‏און דעם ברום װאָס גײט אַרױס פֿון זײַן מױל. edit

JOB 37:2 hert, hert di umru fun zain kol, un dem brum vos geit arois fun zain moil.

JOB 37:2 Hear attentively the rogez of His voice, and the sound that goeth out of His mouth.

JOB 37:3 ‏אונטערן גאַנצן הימל לאָזט ער אים לױז, ‏און זײַן בליץ איז ביז די ברעגן פֿון דער ערד. edit

JOB 37:3 unteren gantsen himel lozt er im loiz, un zain blits iz biz di bregen fun der erd.

JOB 37:3 He directeth it under kol HaShomayim, and His ohr (lightning) unto the ends of ha'aretz.

JOB 37:4 ‏הינטער דעם ברילט אַ קֹול; ‏ער דונערט מיט דעם קֹול פֿון זײַן גרױסקײט; ‏און מע קען זײ נישט אָפּהאַלטן, װען זײַן קֹול װערט געהערט. edit

JOB 37:4 hinter dem brilt a kol; er dunert mit dem kol fun zain groiskeit; un me ken zei nisht ophalten, ven zain kol vert gehert.

JOB 37:4 After it His kol (voice) roareth; He thundereth with the kol of His majesty; one cannot hold them back when His kol is heard.

JOB 37:5 ‏אֵל דונערט װוּנדערלעך מיט זײַן קֹול, ‏ער טוט גרױסע זאַכן און מיר פֿאַרשטײען נישט. edit

JOB 37:5 El dunert vunderlech mit zain kol, er tut groise zachen un mir farshteyen nisht.

JOB 37:5 El thundereth marvellously with His kol; gedolot doeth He, beyond our understanding.

JOB 37:6 ‏װאָרום ער זאָגט צום שנײ: פֿאַל אױף דער ערד! ‏דאָס גלײַכן צום גוסרעגן, ‏צום גוס פֿון זײַנע מאַכטיקע רעגנס. edit

JOB 37:6 vorem er zogt tsum shnei: fal oif der erd! dos glaichen tsum gusregen, tsum gus fun zaine machtike regns.

JOB 37:6 For He saith to the snow, Fall thou to the eretz; likewise to the geshem matar, the heavy downpour of rain.

JOB 37:7 ‏ער פֿאַרחתמעט די האַנט פֿון יעטװעדער מענטשן, ‏אַז אַלע מענטשן פֿון זײַן באַשאַף זאָלן װיסן. edit

JOB 37:7 er farchasmet di hant fun yetveder mentshen, az ale mentshen fun zain bashaf zolen visen.

JOB 37:7 He sealeth up kol adam; that all men may know His work.

JOB 37:8 ‏און די חיה גײט אַרײַן אין באַהעלטעניש, ‏און רוט אין אירע נאָרעס. edit

JOB 37:8 un di chaye geit arain in baheltenish, un rut in ire nores.

JOB 37:8 Then the chayyah (beasts) go into their lair, and remain in their places.

JOB 37:9 ‏פֿון דער קאַמער קומט דער שטורעם, ‏און פֿון צפֿון-װינטן די קעלט. edit

JOB 37:9 fun der kamer kumt der shturem, un fun Tsafon-vinten di kelt.

JOB 37:9 Out of its cheder (chamber) cometh the whirlwind; and cold out of the driving winds.

JOB 37:10 ‏פֿון דעם אָטעם פֿון אֵל גיט עס אײַז, ‏און ברײטע װאַסערן װערן פֿעסט. edit

JOB 37:10 fun dem otem fun El git es aiz, un breite vaseren veren fest.

JOB 37:10 By the neshamah of El frost is given, and the broad mayim are frozen.

JOB 37:11 ‏יאָ, ער לאָדט אָן מיט פֿײַכטיקײט דעם װאָלקן, ‏ער שפּרײט פֿונאַנדער זײַן בליצכמאַרע. edit

JOB 37:11 yo, er lodt on mit faichtikeit dem volken, er shpreit funander zain blitschmare.

JOB 37:11 Also by watering He loadeth the thick cloud; He scattereth the anan of His ohr (lightning) ,

JOB 37:12 ‏און דאָס דרײט זיך רונד אַרום דורך זײַן קירעװען ‏כּדי זײ זאָלן טאָן אַלץ װאָס ער באַפֿעלט זײ ‏אױפֿן געזיכט פֿון דער ערדישער װעלט; edit

JOB 37:12 un dos dreit zich rund arum durch zain kireven kedei zei zolen ton alts vos er bafelt zei oifen gezicht fun der erdisher velt;

JOB 37:12 And it is turned round about by His guidance; that they may do whatsoever He commandeth them upon the face of the tevel (habitable world) .

JOB 37:13 ‏סײַ ער שיקט עס פֿאַר אַ שטראָף, ‏סײַ פֿאַר זײַן ערד, סײַ פֿאַר גענאָד. edit

JOB 37:13 sai er shikt es far a shtrof, sai far zain erd, sai far genod.

JOB 37:13 He causeth it to happen, whether for correction, or for His land, or for chesed.

JOB 37:14 ‏פֿאַרנעם דאָס דאָזיקע, אִיובֿ, ‏שטײ און באַטראַכט די װוּנדער פֿון אֵל. edit

JOB 37:14 farnem dos dozike, Iyov, shtei un batracht di vunder fun El.

JOB 37:14 Pay heed unto this, O Iyov; stand still, and consider the nifle'ot El (wondrous works of G-d) .

JOB 37:15 ‏װײסטו װי אֱלוֹהַּ לײגט עס אַרױף אױף זײ, ‏און מאַכט לײַכטן דעם בליץ פֿון זײַן כמאַרע? edit

JOB 37:15 veistu vi Eloah leigt es aroifblikendik oif zei, un macht laichten dem blits fun zain chemare?

JOB 37:15 Dost thou know how Eloah controls them, and caused the ohr (lightning) of His cloud to flash?

JOB 37:16 ‏פֿאַרשטײסטו דעם מִשקוֹלֶת פֿונעם װאָלקן, ‏די װוּנדער פֿון דעם אַלװײסיקן? edit

JOB 37:16 farshteistu dem mishkolet funem volken, di vunder fun dem alveisiken?

JOB 37:16 Dost thou know the spreading out of the clouds, the wondrous works of Him which is tamim in da'as?

JOB 37:17 ‏װי אַזױ דײַנע בגדים װערן הײס, ‏װען די ערד ליגט שטיל פֿון דָרום-װינט? edit

JOB 37:17 vi azoi daine begadim veren heis, ven di erd ligt shtil fun dorem-vint?

JOB 37:17 You whose garments are hot, when the eretz is still because of the south wind,

JOB 37:18 ‏קענסטו אױסשפּרײטן די הימלען מיט אים, ‏פֿעסט װי אַ געגאָסענער שפּיגל? edit

JOB 37:18 kenstu oisshpreiten di himlen mit im, fest vi a gegosener shpigl?

JOB 37:18 Hast thou with Him spread out the shekhakim (clouds) , hard as a molten mirror?

JOB 37:19 ‏מאַך אונדז װיסן װאָס מיר זאָלן זאָגן צו אים; ‏מיר װײסן קײן לאַד נישט פֿון װעגן דער פֿינצטערניש. edit

JOB 37:19 mach undz visen vos mir zolen zogen tsu im; mir veisen kein lad nisht fun vegen der fintsternish.

JOB 37:19 Teach us what we shall say unto Him, for we cannot order our case by reason of choshech.

JOB 37:20 ‏דאַרף אים דערצײלט װערן אַז איך רעד? ‏צי דאַרף אַ מענטש אים אױסזאָגן, װען עס איז פֿאַרהױלן? edit

JOB 37:20 darf im dertseilt veren az ich red? tsi darf a mentsh im oiszogen, ven es iz farhoilen?

JOB 37:20 Should it be told Him that I wish to speak? Or should an ish say that he would be swallowed up?

JOB 37:21 ‏און אָקערשט האָט מען נישט געזען אַ העלן שײַן אין הימל, ‏איז אַ װינט אַריבער, און האָט אים אױסגעלײַטערט. edit

JOB 37:21 un okersht hot men nisht gezen a helen shain in himel, iz a vint ariber, un hot im oisgelaitert.

JOB 37:21 And now men cannot look at the bright ohr which is in the clouds, when the ruach passeth, and cleareth them.

JOB 37:22 ‏פֿון צפֿון קומט אַ גילדערנע ליכטיקײט, ‏אַ מוֹראדיקער גלאַנץ איז אַרום אֱלוֹהַּ. edit

JOB 37:22 fun Tsafon kumt a gilderne lichtikeit, a mordiker glants iz arum Eloah.

JOB 37:22 Splendor of zahav cometh out of the north; with Elo'ah is awesome hod (majesty) .

JOB 37:23 ‏(אֵל) שַדַי, אים קענען מיר נישט אױסגעפֿינען; ‏ער איז גרױס אין כּוֹח, ‏אָבער רעכט און פֿולע גערעכטיקײט ‏קריװדעט ער נישט. edit

JOB 37:23 (El) Shaddai, im kenen mir nisht oisgefinen; er iz grois in koiech, ober recht un fule gerechtikeit krivdet er nisht.

JOB 37:23 Touching Shaddai, we cannot reach Him; He is exalted in ko'ach, and in mishpat, and rov tzedakah; He does not oppress.

JOB 37:24 ‏דערום פֿאָרכטן אים די מענטשן; ‏ער קוקט זיך נישט אום אױף אַלע קלוגהאַרציקע. edit

JOB 37:24 derum forchten im di mentshen; er kukt zich nisht um oif ale klughartsike.

JOB 37:24 Anashim do therefore fear Him; He regardeth not any that are wise of heart.

JOB 38:1 ‏און ה׳ האָט געענטפֿערט אִיובֿן פֿון שטורעם, ‏און האָט געזאָגט: edit

JOB 38:1 un Hashem hot geentfert Iyoven fun shturem, un hot gezogt:

JOB 38:1 Then Hashem answered Iyov out of the whirlwind, and said,

JOB 38:2 ‏װער פֿאַרטונקלט דאָס די כּװנה ‏מיט װערטער אָן פֿאַרשטאַנדיקײט? edit

JOB 38:2 ver fartunklt dos di kavone mit verter on forshtandikeit?

JOB 38:2 Who is this that darkeneth etzah (counsel) with words without da'as?

JOB 38:3 ‏גורט אַקאָרשט אָן װי אַ מאַן דײַנע לענדן, ‏און איך װעל דיך פֿרעגן, און דו מאַך מיך װיסן. edit

JOB 38:3 gurt akorsht on vi a man daine lenden, un ich vel dich fregen, un du mach mich visen.

JOB 38:3 Gird up now thy loins like a gever; for I will ask of thee, and thou wilt answer Me.

JOB 38:4 ‏װוּ ביסטו געװען װען איך האָב געגרונטפֿעסט די ערד; ‏זאָג, אױב דו װײסט פֿאַרשטאַנדיקײט. edit

JOB 38:4 vu bistu geven ven ich hob gegruntfest di erd; zog, oib du veist forshtandikeit.

JOB 38:4 Where wast thou when I laid the foundations of eretz? Tell, if thou hast binah.

JOB 38:5 ‏װער האָט געמאַכט אירע מאָסן, אױב דו װײסט? ‏אָדער װער האָט געצױגן אַ מעסטשנור אױף איר? edit

JOB 38:5 ver hot gemacht ire masen, oib du veist? oder ver hot getsoigen a mestshnur oif ir?

JOB 38:5 Who hath drafted the dimensions thereof, if thou hast da'as? Or who hath stretched a measuring line across it?

JOB 38:6 ‏אױף װאָס זײַנען אירע גרונטמױערן אַרױפֿגעזעצט? ‏אָדער װער האָט געלײגט איר װינקלשטײן? edit

JOB 38:6 oif vos zainen ire gruntmoieren aroifgezetst? oder ver hot geleigt ir vinkelshtein?

JOB 38:6 Whereupon are the foundations thereof set? Or who laid the even-pinnah (cornerstone) thereof,

JOB 38:7 ‏װען די מאָרגנשטערן האָבן אין אײנעם געזונגען, ‏און אַלע זין פֿון אלֹקים האָבן געשאַלט. edit

JOB 38:7 ven di morgenshteren hoben in einem gezungen, un ale zin fun Elokim hoben geshalt.

JOB 38:7 When the kokhvei boker sang together, and all the Bnei Elohim shouted for joy?

JOB 38:8 ‏און װער האָט פֿאַרצאַמט מיט טירן דעם ים, ‏װען ער האָט אױסגעבראָכן און איז פֿון טראַכט אַרױס? edit

JOB 38:8 un ver hot fartsamt mit tiren dem yam, ven er hot oisgebrachen un iz fun tracht arois?

JOB 38:8 Or who shut up the yam behind doors? Who brought it forth, issuing out of the rekhem (womb) ,

JOB 38:9 ‏װען איך האָב געמאַכט דעם װאָלקן פֿאַר זײַן מלבוש, ‏און דעם נעבל פֿאַר זײַן װיקלשנור, edit

JOB 38:9 ven ich hob gemacht dem volken far zain malbesh, un dem nebl far zain viklshnur,

JOB 38:9 When I made the anan the garment thereof, and thick darkness its swaddling band,

JOB 38:10 ‏און איך האָב באַשטימט פֿאַר אים מײַן געזעץ, ‏און געמאַכט ריגלען און טירן, edit

JOB 38:10 un ich hob bashtimt far im main gezets, un gemacht riglen un tiren,

JOB 38:10 And fixed bounds for it, and set bars and dlatot (doors) ,

JOB 38:11 ‏און געזאָגט: ביז אַהער זאָלסטו קומען און נישט װײַטער, ‏און דאָ װעט מען פֿאַרהאַלטן דעם שטאָלץ פֿון דײַנע אינדן? edit

JOB 38:11 un gezogt: biz aher zolstu kumen un nisht vaiter, un do vet men farhalten dem shtolts fun daine inden?

JOB 38:11 And said, Hitherto shalt thou come, but no further; and poh (here) shall thy proud waves be stopped?

JOB 38:12 ‏האָסטו זינט דײַן לעבטאָג באַפֿױלן דעם פֿרימאָרגן? ‏אָנגעװיזן דעם באַגינען זײַן אָרט? edit

JOB 38:12 hostu zint dain lebtog bafoilen dem frimorgen? ongevizen dem baginen zain ort?

JOB 38:12 Hast thou commanded the boker since thy yamim began; or caused the shachar (dawn) to know its place;

JOB 38:13 ‏כּדי אָנצונעמען די ברעגן פֿון דער ערד, ‏אַז די רשָעים זאָלן אַראָפּגעשאָקלט װערן פֿון איר. edit

JOB 38:13 kedei ontsunemen di bregen fun der erd, az di reshoiem zolen aropgeshoklt veren fun ir.

JOB 38:13 That it might seize the ends of ha'aretz, that the resha'im be shaken out of it?

JOB 38:14 ‏זי שעמערירט אַזױ װי זיגלװאַקס, ‏און עס ליגט אַזױ װי אַ מלבוש. edit

JOB 38:14 zi shemerirt azoi vi ziglvaks, un es ligt azoi vi a malbesh.

JOB 38:14 It is changed like chomer (clay) under the khotam (seal) ; and they stand out like a garment.

JOB 38:15 ‏און פֿון די רשָעים װערט פֿאַרמיטן זײער ליכט, ‏און דער אױפֿגעהױבענער אָרעם װערט צעבראָכן. edit

JOB 38:15 un fun di reshoiem vert farmiten zeyer licht, un der oifgehoibener orem vert tsebrachen.

JOB 38:15 And from the resha'im their ohr is denied, and the upraised zero'a shall be broken.

JOB 38:16 ‏ביסטו געקומען צו די קװאַלן פֿון ים, ‏און אױפֿן גרונט פֿון תּהום אומגעגאַנגען? edit

JOB 38:16 bistu gekumen tsu di kvalen fun yam, un oifen grunt fun tehom umgegangen?

JOB 38:16 Hast thou entered into the springs of the yam? Or hast thou walked in the recesses of the tehom?

JOB 38:17 ‏זײַנען דיר אַנטפּלעקט געװאָרן די טױערן פֿון טױט, ‏און האָסטו די טױערן פֿון טױטשאָטן געזען? edit

JOB 38:17 zainen dir antplekt gevoren di toieren fun toit, un hostu di toieren fun toitshoten gezen?

JOB 38:17 Have the sha'arei mavet been disclosed unto thee? Or hast thou seen the sha'arei tzalmavet?

JOB 38:18 ‏האָסטו איבערגעקוקט ביז די ברײטקײטן פֿון דער ערד? ‏זאָג, אױב דו װײסט דאָס אַלץ. edit

JOB 38:18 hostu ibergekukt biz di breitkeiten fun der erd? zog, oib du veist dos alts.

JOB 38:18 Hast thou perceived the expanse of eretz? Tell Me if thou hast da'as of it all.

JOB 38:19 ‏אױף װאָסער װעג רוט דאָס ליכט? ‏און די פֿינצטערניש, װוּ איז איר אָרט, edit

JOB 38:19 oif vaser veg rut dos licht? un di fintsternish, vu iz ir ort,

JOB 38:19 Where is the derech where ohr dwelleth? And as for choshech, where is the place thereof,

JOB 38:20 ‏אַז דו זאָלסט זי נעמען צו איר געמאַרק, ‏און אַז דו זאָלסט פֿאַרשטײן די שטעגן צו איר הױז? edit

JOB 38:20 az du zolst zi nemen tsu ir gemark, un az du zolst farshtein di shtegen tsu ir hoiz?

JOB 38:20 That thou shouldest take it to its border, and that thou shouldest have da'as of the paths to its bais?

JOB 38:21 ‏דו װײסט דאָס, װאָרום דו ביסט דענצמאָל שױן געװען געבאָרן, ‏און די צאָל פֿון דײַנע טעג איז גרױס! edit

JOB 38:21 du veist dos, vorem du bist dentsmol shoin geven geboren, un di tsol fun daine teg iz grois!

JOB 38:21 Knowest thou it, because thou wast then born? Or because the mispar of thy yamim is so great?

JOB 38:22 ‏ביסטו געקומען צו די אוֹצרות פֿון שנײ, ‏אָדער האָסטו די אוֹצרות פֿון האָגל געזען, edit

JOB 38:22 bistu gekumen tsu di oitseres fun shnei, oder hostu di oitseres fun hogel gezen,

JOB 38:22 Hast thou entered into the otzrot (storehouses) of the snow? Or hast thou seen the otzrot of barad (hail) ,

JOB 38:23 ‏װאָס איך האָב באַהאַלטן פֿאַר אַ צײַט פֿון נױט, ‏פֿאַרן טאָג פֿון קריג און מלחמה? edit

JOB 38:23 vos ich hob bahalten far a tsait fun noit, faran tog fun krig un milchome?

JOB 38:23 Which I have reserved for the time of tzar, for the yom kerav (battle) and milchamah (war) ?

JOB 38:24 ‏אױף װאָסער װעג צעטײלט זיך דאָס ליכט, ‏צעשפּרײט זיך דער מזרח-װינט איבער דער ערד? edit

JOB 38:24 oif vaser veg tseteilt zich dos licht, tseshpreit zich der mizrech-vint iber der erd?

JOB 38:24 Which is the derech where the ohr is distributed, where is scattered the east wind upon eretz?

JOB 38:25 ‏װער האָט דורכגעהאַקט פֿאַר דער פֿלײצונג אַ גראָבן, ‏און אַ װעג פֿאַרן דונערגעװיטער? edit

JOB 38:25 ver hot durchgehakt far der fleitsung a groben, un a veg faran dunergeviter?

JOB 38:25 Who hath cut a channel for the overflowing of waters, or a derech for the lightning of thunder,

JOB 38:26 ‏צו מאַכן רעגענען אױף אַ לאַנד אָן אַ מענטשן, ‏אַ מדבר אָן אַ מוטערמענטשן דערין; edit

JOB 38:26 tsu machen regenen oif a land on a mentshen, a midbar on a mutermentshen derin;

JOB 38:26 To cause it to rain on eretz, where lo ish is; on midbar, wherein there is lo adam;

JOB 38:27 ‏אָנצוזעטן אַ װיסטקײט און אַ װיסטעניש, ‏און מאַכן שפּראָצן אַן אױסװאַקס פֿון גראָז. edit

JOB 38:27 ontsuzeten a vistkeit un a vistenish, un machen shprotsen an oisvaks fun groz.

JOB 38:27 To saturate a desolate and waste ground; and to cause the bud of the desheh to spring forth?

JOB 38:28 ‏האָט דער רעגן אַ פֿאָטער? ‏אָדער װער האָט געבאָרן די טראָפּנס טױ? edit

JOB 38:28 hot der regen a foter? oder ver hot geboren di tropns toi?

JOB 38:28 Hath the rain an av? Or who hath begotten the drops of tal (dew) ?

JOB 38:29 ‏פֿון װעמעס בױך איז אַרױס דער אײַז? ‏און דער פֿראָסט פֿון הימל, װער האָט אים געבאָרן? edit

JOB 38:29 fun vemes boich iz arois der aiz? un der perost fun himel, ver hot im geboren?

JOB 38:29 Out of whose beten cometh the ice? And the frost of Shomayim, who giveth birth to it?

JOB 38:30 ‏אַזױ װי שטײן װערן װאַסערן פֿאַרגליװערט, ‏און דער פּנים פֿון תּהום װערט פֿאַרשטאַרט. edit

JOB 38:30 azoi vi shtein veren vaseren farglivert, un der ponem fun tehom vert farshtart.

JOB 38:30 The mayim harden like even (stone) , and the face of tehom is frozen.

JOB 38:31 ‏קענסטו בינדן די קײטן פֿון זיבנשטערן, ‏אָדער די שטריק פֿון אָריאָן לױז מאַכן? edit

JOB 38:31 kenstu binden di keiten fun zibnshteren, oder di shtrik fun orion loiz machen?

JOB 38:31 Canst thou bind the chains of the Pleiades, or loose the bonds of Orion?

JOB 38:32 ‏קענסטו אַרױסברענגען די מזלות אין זײער צײַט, ‏און דעם בער מיט זײַנע קינדער אַרױספֿירן? edit

JOB 38:32 kenstu aroisbrengen di mezles in zeyer tsait, un dem Beor mit zaine kinder aroisfiren?

JOB 38:32 Canst thou bring forth Mazzarot in their times? Or canst thou guide the Bear with its banim?

JOB 38:33 ‏װײסטו די געזעצן פֿון הימל? ‏צי מאַכסטו זײַן געװעלטיקונג אױף דער ערד? edit

JOB 38:33 veistu di gezetsen fun himel? tsi machstu zain geveltikung oif der erd?

JOB 38:33 Knowest thou the chukkot of Shomayim? Canst thou set the rule over ha'aretz?

JOB 38:34 ‏קענסטו אױפֿהײבן צום װאָלקן דײַן קֹול, ‏אַז אַ שפֿע פֿון װאַסער זאָל דיך באַדעקן? edit

JOB 38:34 kenstu oifheiben tsum volken dain kol, az a shefe fun vaser zol dich badeken?

JOB 38:34 Canst thou lift up thy kol (voice) to the clouds, that abundance of mayim may cover thee?

JOB 38:35 ‏קענסטו אַרױסשיקן בליצן, זײ זאָלן גײן, ‏און זאָגן צו דיר: דאָ זײַנען מיר? edit

JOB 38:35 kenstu aroisshiken blitsen, zei zolen gein, un zogen tsu dir: do zainen mir?

JOB 38:35 Canst thou send lightning bolts, that they may go and say unto thee, Hineinu (here we are) ?

JOB 38:36 ‏װער האָט אַרײַנגעטאָן אין די נירן חכמה? ‏אָדער װער האָט געגעבן דעם גײַסט פֿאַרשטאַנדיקײט? edit

JOB 38:36 ver hot araingeton in di niren chochme? oder ver hot gegeben dem gaist forshtandikeit?

JOB 38:36 Who hath put chochmah in the inward parts, or who hath given binah to the mind?

JOB 38:37 ‏װער צײלט איבער די װאָלקנס מיט חכמה? ‏און די לאָגלען פֿון הימל װער גיסט אױס? edit

JOB 38:37 ver tseilt iber di volkens mit chochme? un di loglen fun himel ver gist ois?

JOB 38:37 Who can number the clouds in chochmah, or who can tip the waterskins of Shomayim,

JOB 38:38 ‏װען דער שטױב איז צונױפֿגעגאָסן װי קלומפּ, ‏און די גרודעס זײַנען צוזאַמענגעבאַקן. edit

JOB 38:38 ven der shtoib iz tsunoifgegosen vi klump, un di grudes zainen tsuzamengebaken.

JOB 38:38 When the dust hardens into a clump, and the clods cleave fast together?

JOB 38:39 ‏קענסטו פֿאַנגען פֿאַר דער לײבינטע רױב, ‏און דעם באַגער פֿון די יונגלײבן אָנפֿילן, edit

JOB 38:39 kenstu fangen far der leibinte roib, un dem bager fun di yungleiben onfilen,

JOB 38:39 Wilt thou hunt the teref for the lioness, or fill the appetite of her whelps,

JOB 38:40 ‏װען זײ בײגן זיך אין די נאָרעס, ‏װען זײ זיצן אין צודעק אױף דער לױער? edit

JOB 38:40 ven zei beigen zich in di nores, ven zei zitsen in tsudek oif der loier?

JOB 38:40 When they crouch in their me'onot (dens) , and abide in the lair to lie in ambush?

JOB 38:41 ‏װער גרײט אָן דעם ראָב זײַן שפּײַז, ‏װען זײַנע קינדער שרײַען צו אֵל, ‏װען זײ װאַנדערן אום אָן עסן? edit

JOB 38:41 ver greit on dem rob zain shpaiz, ven zaine kinder shraien tsu El, ven zei vanderen um on esen?

JOB 38:41 Who provideth for the raven his food? When his young ones cry unto El, they wander about for lack of okhel.

JOB 39:1 ‏װײסטו די צײַט װען די שטײנציגן געבערן? ‏גיסטו אַכטונג װען די הינדינס האָבן װײען? edit

JOB 39:1 veistu di tsait ven di shteintsigen geberen? gistu achtung ven di hindins hoben veyen?

JOB 39:1 Dost thou have da'as of the et (time) when the mountain goats give birth, or art thou shomer to watch when the doe bears her fawn?

JOB 39:2 ‏צײלסטו די חדשים װען זײ דאַרפֿן דערפֿילן, ‏און װײסטו די צײַט פֿון זײער געבערן? edit

JOB 39:2 tseilstu di Chodeshim ven zei darfen derfilen, un veistu di tsait fun zeyer geberen?

JOB 39:2 Canst thou number the months that they fulfil, or dost thou have da'as of the et (time) when they give birth?

JOB 39:3 ‏זײ קניִען, זײ לאָזן דורכברעכן זײערע קינדער, ‏זײ װאַרפֿן אַרױס זײערע געבורטן. edit

JOB 39:3 zei knien, zei lozen durchbrechen zeyere kinder, zei vorfen arois zeyere geburten.

JOB 39:3 They crouch down, they bring forth their yeledim, their chavalim (birth pains) are cast off in riddance.

JOB 39:4 ‏זײערע יונגע װערן שטאַרק, זײ װאַקסן אױפֿן פֿרײַען, ‏זײ גײען אַװעק, און קערן זיך נישט אום צו זײ. edit

JOB 39:4 zeyere yunge veren shtark, zei vaksen oifen freyen, zei geyen avek, un keren zich nisht um tsu zei.

JOB 39:4 Their banim gain strength, they grow up in the bar (open, wild) ; they go forth, and return not unto them.

JOB 39:5 ‏װער האָט אַרױסגעלאָזט דעם װאַלדאײזל פֿרײַ, ‏און די בינד פֿון דעם װילדאײזל װער האָט לױז געמאַכט, edit

JOB 39:5 ver hot aroisgelozt dem valdeizl frai, un di bind fun dem vildeizl ver hot loiz gemacht,

JOB 39:5 Who hath sent out the pere (wild donkey) free, or who hath untied the ropes of the arod (wild donkey, onager) ,

JOB 39:6 ‏װאָס איך האָב געמאַכט דעם מדבר פֿאַר זײַן הױז, ‏און זאַלציק לאַנד פֿאַר זײַנע װױנונגען? edit

JOB 39:6 vos ich hob gemacht dem midbar far zain hoiz, un zaltsik land far zaine voinungen?

JOB 39:6 Whose bais I have made the aravah, and the barren land his mishkenot (dwellings) ?

JOB 39:7 ‏ער לאַכט פֿון דעם טומל פֿון שטאָט, ‏ער הערט נישט קײן טרײַבערס געשרײען. edit

JOB 39:7 er lacht fun dem tuml fun shtot, er hert nisht kein traibers geshraien.

JOB 39:7 He laughs at the tumult of the kiryah (city) , neither regardeth he the shouts of the driver.

JOB 39:8 ‏די נישטערונג פֿון די בערג איז זײַן פֿיטערונג, ‏און איטלעך גראָז זוכט ער נאָך. edit

JOB 39:8 di nishterung fun di berg iz zain fiterung, un itlech groz zucht er noch.

JOB 39:8 The range of the harim is his pasture, and he searcheth after every green thing.

JOB 39:9 ‏װעט דער װיזלטיר װעלן דיר דינען? ‏צי װעט ער נעכטיקן בײַ דײַן קאָריטע? edit

JOB 39:9 vet der vizltir velen dir dinen? tsi vet er nechtiken bai dain korite?

JOB 39:9 Will the wild ox be willing to be thy eved, or stay the night by thy evus (animal feeding trough) ?

JOB 39:10 ‏קענסטו צובינדן דעם װיזלטיר מיט זײַן שטריק צו דער בײַט? ‏צי װעט ער בראָנעװען די טאָלן הינטער דיר? edit

JOB 39:10 kenstu tsubinden dem vizltir mit zain shtrik tsu der bait? tsi vet er broneven di tolen hinter dir?

JOB 39:10 Canst thou bind the wild ox to the furrow with a rope, or will it behind thee till the amakim (valleys) ?

JOB 39:11 ‏קענסטו זיך פֿאַרזיכערן אױף אים, װײַל זײַן כּוֹח איז גרױס, ‏און איבערלאָזן אױף אים דײַן מי? edit

JOB 39:11 kenstu zich farzicheren oif im, vail zain koiech iz grois, un iberlozen oif im dain mi?

JOB 39:11 Wilt thou depend on him, because his ko'ach is great, or wilt thou hand over thy heavy work to him?

JOB 39:12 ‏קענסטו אים אָנטרױען, אַז ער װעט אָפּברענגען דײַן זאָמען, ‏און אײַנזאַמלען די תּבֿואה פֿון דײַן שײַער? edit

JOB 39:12 kenstu im ontroien, az er vet opbrengen dain zomen, un ainzamlen di tevuh fun dain shaier?

JOB 39:12 Wilt thou believe him, that he will bring in thy zera (grain) , and gather it into thy goren (threshing floor) ?

JOB 39:13 ‏דער פֿליגל פֿון שטרױספֿױגל קלאַפּט לוסטיק – ‏צי איז דאָס דער פֿלעדער און פֿעדער פֿון שטאָרך? edit

JOB 39:13 der fligel fun shtroisfoigl klapt lustik – tsi iz dos der fleder un feder fun shtorch?

JOB 39:13 Joyfully flapping are the wings of the ostrich, but are her wings and feathers like the khasidah (stork) ?

JOB 39:14 ‏פֿאַר װאָר, זי לאָזט איבער צו דער ערד אירע אײַער, ‏און אין שטױב לאָזט זי זײ אױסבריִען. edit

JOB 39:14 far vor, zi lozt iber tsu der erd ire aier, un in shtoib lozt zi zei oisbrien.

JOB 39:14 For the ostrich layeth her betzim (eggs) la'aretz (on the ground) , and warmeth them in the sand,

JOB 39:15 ‏און זי פֿאַרגעסט אַז אַ פֿוס קען זײ צעקװעטשן, ‏און אַ חיה פֿון פֿעלד קען זײ צעטרעטן. edit

JOB 39:15 un zi fargest az a fus ken zei tsekvetshen, un a chaye fun feld ken zei tsetreten.

JOB 39:15 And forgetteth that the regel may crush them, or that the wild beast may break them.

JOB 39:16 ‏זי איז האַרט צו אירע קינדער װי צו נישט אירע; ‏אומנישט מעג זײַן איר מי, זי איז אָן אַנגסט, edit

JOB 39:16 zi iz hart tsu ire kinder vi tsu nisht ire; umnisht meg zain ir mi, zi iz on angst,

JOB 39:16 She treats harshly her banim, as though they were not hers; though her labor should be in vain, yet she is without pachad (fear, care) ,

JOB 39:17 ‏װאָרום אֱלוֹהַּ האָט זי געמינערט פֿון חכמה, ‏און איר נישט אײַנגעטײלט מיט שׂכל. edit

JOB 39:17 vorem Eloah hot zi geminert fun chochme, un ir nisht aingeteilt mit seichel.

JOB 39:17 Because Elo'ah hath deprived her of chochmah, neither hath he imparted to her binah.

JOB 39:18 ‏אַצונד הײבט זי די פֿליגלען אין דער הײך, ‏זי לאַכט פֿון פֿערד און פֿון זײַן רײַטער. edit

JOB 39:18 atsund heibt zi di fliglen in der heich, zi lacht fun ferd un fun zain raiter.

JOB 39:18 Yet at the et (time) she flaps her wings [to run], she laughs at the sus and his rider.

JOB 39:19 ‏גיסטו דעם פֿערד גבֿורה? ‏באַקלײדסטו זײַן האַלדז מיט שטורעם? edit

JOB 39:19 gistu dem ferd gevure? bakleidstu zain haldz mit shturem?

JOB 39:19 Hast thou given the sus gevurah? Hast thou clothed his neck with a flowing mane?

JOB 39:20 ‏מאַכסטו אים שפּרינגען װי אַ הײשעריק? ‏דער הילך פֿון זײַן הירזשען איז אַן אימה. edit

JOB 39:20 machstu im shpringen vi a heisherik? der hilch fun zain hirzhen iz an eime.

JOB 39:20 Canst thou make him leap like an arbeh (locust) ? The hod (glory) of his snorting strikes terror.

JOB 39:21 ‏ער גראַבלט אין טאָל, און פֿרײט זיך מיטן כּוֹח, ‏ער גײט אַרױס דעם װאַפֿן אַנטקעגן. edit

JOB 39:21 er grablt in tal, un freit zich miten koiech, er geit arois dem vafen antkegen.

JOB 39:21 He paweth in the emek (valley) , and rejoiceth in his koach; he chargeth into the fray.

JOB 39:22 ‏ער לאַכט פֿון אַנגסט, און װערט נישט דערשראָקן, ‏און ער קערט נישט צוריק פֿאַר אַ שװערד. edit

JOB 39:22 er lacht fun angst, un vert nisht dershroken, un er kert nisht tsurik far a shverd.

JOB 39:22 He laugheth at pachad, and nothing fears; neither turneth he back from the cherev.

JOB 39:23 ‏לעבן אים קלינגט דער פֿײַלבײַטל, ‏דער פֿלאַמיקער שפּיז און די פּיקע. edit

JOB 39:23 leben im klingt der failbaitl, der flamiker shpiz un di pike.

JOB 39:23 The quiver rattleth at his side, the glittering spear and the kidon (scimitar, curved sword) .

JOB 39:24 ‏מיט רַעש און רוגזה שלינגט ער די ערד, ‏און קען נישט אײַנשטײן בײַם קֹול פֿון אַ שופֿר. edit

JOB 39:24 mit raash un rugzh shlingt er di erd, un ken nisht ainshtein baim kol fun a shoifer.

JOB 39:24 He eats up the eretz with fierceness and rogez (rage) ; neither standeth he still at the sound of the shofar.

JOB 39:25 ‏װי נאָר אַ שופֿר, זאָגט ער: אַהאַ! ‏און פֿון װײַטן דערשמעקט ער מלחמה, ‏דעם דונער פֿון די הױפּטלײַט און די שאַלונג. edit

JOB 39:25 vi nor a shoifer, zogt er: aha! un fun vaiten dershmekt er milchome, dem duner fun di hoiptlait un di shalung.

JOB 39:25 As often as the shofar, he snorts Aha! and he smelleth the milchamah afar off, the shout of the sarim, and the teru'ah (battle cry) .

JOB 39:26 ‏דורך דײַן שׂכל פֿליט דען דער שפּאַרבער, ‏שפּרײט זײַנע פֿליגלען קײן דָרום? edit

JOB 39:26 durch dain seichel flit den der shparber, shpreit zaine fliglen kein dorem?

JOB 39:26 Doth the hawk fly by thy binah, and stretch her wings toward the south?

JOB 39:27 ‏צי אױף דײַן באַפֿעל הײבט זיך אױף דער אָדלער, ‏און מאַכט זײַן נעסט אין דער הײך? edit

JOB 39:27 tsi oif dain bafel heibt zich oif der odler, un macht zain nest in der heich?

JOB 39:27 Doth the nesher (eagle) mount up at thy command, and make her ken (nest) on high?

JOB 39:28 ‏אױף אַ פֿעלדז רוט ער און װײַלט, ‏אױף אַ שפּיץ פֿעלדז און אַ באַרגפֿעסטונג. edit

JOB 39:28 oif a feldz rut er un vailt, oif a shpits feldz un a bargfestung.

JOB 39:28 She dwelleth and abideth on the cliff, upon the crag of the rock, its metzudah (stronghold) .

JOB 39:29 ‏פֿון דאָרטן קוקט ער אױס זײַן עסן, ‏פֿון װײַטן זעען זײַנע אױגן. edit

JOB 39:29 fun dorten kukt er ois zain esen, fun vaiten zeen zaine oigen.

JOB 39:29 From there she seeketh the okhel (food, prey) , and her eyes behold it from afar off.

JOB 39:30 ‏און זײַנע יונגע זופּן בלוט, ‏און װוּ דערשלאָגענע דאָרטן איז ער. edit

JOB 39:30 un zaine yunge zupen blut, un vu dershlogene dorten iz er.

JOB 39:30 Her young ones feast on dahm; and where the chalalim (slain ones) are, there it is.

JOB 40:1 ‏און ה׳ האָט געענטפֿערט אִיובֿן, און האָט געזאָגט: edit

JOB 40:1 un Hashem hot geentfert Iyoven, un hot gezogt:

JOB 40:1 Moreover Hashem answered Iyov, and said,

JOB 40:2 ‏װיל זיך קריגן מיטן (אֵל) שַדַי דער טאַדלער? ‏דער װאָס װיכּוחט זיך מיט אֱלוֹהַּ זאָל עס ענטפֿערן. edit

JOB 40:2 vil zich krigen miten (El) Shaddai der tadler? der vos vikucht zich mit Eloah zol es entferen.

JOB 40:2 Shall he that contendeth with Shaddai correct him? The mokhiach Eloah (rebuker of G-d) , let him answer it.

JOB 40:3 ‏האָט אִיובֿ געענטפֿערט ה׳ און האָט געזאָגט: edit

JOB 40:3 hot Iyov geentfert Hashem un hot gezogt:

JOB 40:3 Then Iyov answered Hashem , and said,

JOB 40:4 ‏זע, װינציק װאָס בין איך; װאָס קען איך דיר ענטפֿערן? ‏איך טו אַרױף מײַן האַנט אױף מײַן מױל. edit

JOB 40:4 ze, vintsik vos bin ich; vos ken ich dir entferen? ich tu aroifblikendik main hant oif main moil.

JOB 40:4 See, I am vile; what shall I answer Thee? I will lay mine yad upon my mouth.

JOB 40:5 ‏אײן מאָל האָב איך גערעדט, און װעל מער נישט ענטפֿערן; ‏יאָ, צװײ מאָל און װעל עס נישט װידער טאָן. edit

JOB 40:5 ein mol hob ich geredt, un vel mer nisht entferen; yo, tsvei mol un vel es nisht vider ton.

JOB 40:5 Once have I spoken, but I will not answer; yea, shtayim (twice) , but I will proceed no further.

JOB 40:6 ‏האָט ה׳ געענטפֿערט אִיובֿן פֿון שטורעם און האָט געזאָגט: edit

JOB 40:6 hot Hashem geentfert Iyoven fun shturem un hot gezogt:

JOB 40:6 Then answered Hashem unto Iyov out of the whirlwind, and said,

JOB 40:7 ‏גורט אַקאָרשט אָן װי אַ מאַן דײַנע לענדן; ‏איך װעל דיך פֿרעגן, און דו מאַך מיך װיסן. edit

JOB 40:7 gurt akorsht on vi a man daine lenden; ich vel dich fregen, un du mach mich visen.

JOB 40:7 Gird up thy loins now like a gever. I will question thee, and thou shall answer Me.

JOB 40:8 ‏צי װילסטו אױך פֿאַרשטערן מײַן משפּט? ‏װילסטו מיך באַשולדיקן כּדי דו זאָלסט גערעכט זײַן? edit

JOB 40:8 tsi vilstu oich farshteren main mishpot? vilstu mich bashuldiken kedei du zolst gerecht zain?

JOB 40:8 Wilt thou also annul My mishpat (justice) ? Wilt thou condemn Me, that thou mayest be justified?

JOB 40:9 ‏אָדער צי האָסטו אַן אָרעם װי הָאֵל, ‏און מיט אַ קֹול װי ער קענסטו דונערן? edit

JOB 40:9 oder tsi hostu an orem vi HaEl, un mit a kol vi er kenstu duneren?

JOB 40:9 Hast thou a zero'a like El? Or canst thou thunder with a kol (voice) like Him?

JOB 40:10 ‏ציר זיך אַקאָרשט אָן מיט שטאָלץ און הױכקײט, ‏און גלאַנץ און שײנקײט זאָלסטו אָנטאָן. edit

JOB 40:10 tsir zich akorsht on mit shtolts un hoichkeit, un glants un sheinkeit zolstu onton.

JOB 40:10 Adorn thyself now with majesty and excellency; and array thyself with hod (glory) and hadar (splendor) .

JOB 40:11 ‏פֿאַרשפּרײט דעם גרים פֿון דײַן צאָרן, ‏און זע װוּ אַ שטאָלצער און דערנידער אים. edit

JOB 40:11 farshpreit dem geirem fun dain tsoren, un ze vu a shtoltser un dernider im.

JOB 40:11 Unleash thy evrot af (furious wrath) ; and behold every one that is proud, and bring him low.

JOB 40:12 ‏זע װוּ אַ שטאָלצער און מאַך אים אונטערטעניק, ‏און צעטרעט די רשָעים אױף זײער אָרט. edit

JOB 40:12 ze vu a shtoltser un mach im untertenik, un tsetret di reshoiem oif zeyer ort.

JOB 40:12 Look on every one that is proud, and humble him, and tread down the resha'im in their place.

JOB 40:13 ‏באַהאַלט זײ אין שטױב אין אײנעם, ‏זײער פּנים פֿאַרדעקן אין פֿאַרבאָרגעניש. edit

JOB 40:13 bahalt zei in shtoib in einem, zeyer ponem fardeken in farborgenish.

JOB 40:13 Bury them in the aphar together; shroud their faces in the crypt.

JOB 40:14 ‏און איך אױך װעל דיר מודה זײַן, ‏אַז דײַן רעכטע האַנט קען דיר העלפֿן. edit

JOB 40:14 un ich oich vel dir moide zain, az dain rechte hant ken dir helfen.

JOB 40:14 Then odecha (will I confess, admit unto thee) that thine own right hand can save thee.

JOB 40:15 ‏זע נאָר דעם װאַסערפֿערד װאָס איך האָב געמאַכט לעבן דיר; ‏גראָז װי אַ רינד עסט ער. edit

JOB 40:15 ze nor dem vaserferd vos ich hob gemacht leben dir; groz vi a rind est er.

JOB 40:15 Hinei now behemot (hippopotamus) , which I made along with thee; he eateth grass like an ox.

JOB 40:16 ‏זע נאָר, זײַן כּוֹח איז אין זײַנע לענדן, ‏און זײַן שטאַרקײט אין די פֿלײשפֿעדים פֿון זײַן בױך. edit

JOB 40:16 ze nor, zain koiech iz in zaine lenden, un zain shtarkeit in di fleishfedim fun zain boich.

JOB 40:16 Hinei now, his koach is in his loins, and his force is in the sinews of his beten (belly) .

JOB 40:17 ‏ער שטעלט אױף זײַן עק װי אַ צעדערבױם, ‏די אָדערן פֿון זײַנע דיכן זײַנען װי צװײַגן. edit

JOB 40:17 er shtelt oif zain ek vi a tsederboim, di oderen fun zaine dichen zainen vi tsvaigen.

JOB 40:17 He moveth his zanav (tail) like a cedar branch; the sinews of his thighs are firmly interwoven.

JOB 40:18 ‏זײַנע בײנער זײַנען רערן פֿון קופּער, ‏זײַנע קנאָכנס װי אײַזערנע שטאַנגען. edit

JOB 40:18 zaine beiner zainen reren fun kuper, zaine knochns vi aizerne shtangen.

JOB 40:18 His atzmot are like tubes of nechoshet; his limbs are like rods of barzel (iron) .

JOB 40:19 ‏ער איז די פּער פֿון דרכי־אֵל, ‏בלױז זײַן באַשעפֿער קען ברענגען [אױף אים] זײַן שװערד. edit

JOB 40:19 er iz di Peor fun derchi־el, bloiz zain Bashefer ken brengen [oif im] zain shverd.

JOB 40:19 He is the reshit (firstling) of the ways of El; He, his Maker, can approach it with His cherev.

JOB 40:20 ‏װאָרום פֿוטער טראָגן אים די בערג, ‏װאָס אַלע חיות פֿון פֿעלד שפּילן זיך דאָרטן. edit

JOB 40:20 vorem futer trogen im di berg, vos ale chayes fun feld shpilen zich dorten.

JOB 40:20 Surely the harim bring forth food for him, where all the wild beasts play.

JOB 40:21 ‏אונטער לאָטוסבײמער ליגט ער, ‏אין פֿאַרבאָרגעניש פֿון ראָר און זומפּ. edit

JOB 40:21 unter lotusbeimer ligt er, in farborgenish fun ror un zump.

JOB 40:21 He lieth under the shade of lotus plants, beseter (in the covert) of the reed and marsh.

JOB 40:22 ‏לאָטוסבײמער באַשירעמען אים מיט זײער שאָטן, ‏אים רינגלען אַרום װערבעס פֿון טײַך. edit

JOB 40:22 lotusbeimer bashiremen im mit zeyer shoten, im ringlen arum verbes fun taich.

JOB 40:22 The lotus plants cover him with their shadow; the willows by the nakhal (brook, stream) surround him.

JOB 40:23 ‏זע, דער טײַך פֿלײצט אַריבער, און ער אײַלט זיך נישט, ‏ער איז זיכער, װען אַ יַרדן שפּאַרט זיך אין זײַן מױל. edit

JOB 40:23 ze, der taich fleitst ariber, un er ailt zich nisht, er iz zicher, ven a Yarden shpart zich in zain moil.

JOB 40:23 See, when the nahar (river) rages, he is not alarmed; he is confident, though Yarden breaketh forth upon his mouth.

JOB 40:24 ‏קען מען פֿאַר זײַנע אױגן אים כאַפּן, ‏מיט פּאַסטקעס דורכלעכערן די נאָז? edit

JOB 40:24 ken men far zaine oigen im chapen, mit pastkes durchlecheren di noz?

JOB 40:24 While he is looking can one capture him? With mokeshim (hooks) can one pierce his nose?

JOB 40:25 ‏ קענסטו אַרױסציען דעם לִויָתן מיט אַ װענדע, ‏און מיט אַ שטריק אַראָפּשלעפּן זײַן צונג? edit

JOB 40:25 kenstu aroistsien dem lioioten mit a vende, un mit a shtrik aropshlepen zain tsung?

JOB 40:25 Canst thou draw out Leviathan with a khakah (fishhook) ? Or tie down his leshon with a cord?

JOB 40:26 ‏ קענסטו אַרײַנטאָן אַ ראָר אין זײַן נאָז, ‏אָדער מיט אַ דאָרן דורכבױערן זײַן קינבאַק? edit

JOB 40:26 kenstu arainton a ror in zain noz, oder mit a doren durchboieren zain kinbak?

JOB 40:26 Canst thou put a hook into his af (nose) ? Or bore his jaw through with a barb?

JOB 40:27 ‏ װעט ער זיך פֿיל בעטן בײַ דיר? ‏צי װעט ער רעדן צו דיר װײך? edit

JOB 40:27 vet er zich fil beten bai dir? tsi vet er reden tsu dir veich?

JOB 40:27 Will he make many tachanunim unto thee? Will he speak soft words unto thee?

JOB 40:28 ‏ װעט ער שליסן {כרת} ‏ אַ בְּרִית מיט דיר, ‏זאָלסט אים נעמען פֿאַר אַן אײביקן קנעכט? edit

JOB 40:28 vet er shlisen a bris mit dir, zolst im nemen far an eibiken knecht?

JOB 40:28 Will he make a brit (covenant) with thee? Wilt thou take him for an eved olam?

JOB 40:29 ‏ קענסטו זיך שפּילן מיט אים װי מיט אַ פֿױגל, ‏און אים צובינדן פֿאַר דײַנע מײדלעך? edit

JOB 40:29 kenstu zich shpilen mit im vi mit a foigel, un im tsubinden far daine meidlech?

JOB 40:29 Wilt thou play with him as with a pet bird? Or wilt thou leash him for thy na'arot (maidens) ?

JOB 40:30 ‏ װעלן זיך דינגען שותּפֿים איבער אים? ‏װעלן זײ אים צעטײלן צװישן די הענדלער? edit

JOB 40:30 velen zich dingen shutfim iber im? velen zei im tseteilen tsvishen di hendler?

JOB 40:30 Shall traders barter for him? Shall they divide him among the Kena'anim (Canaanites, merchants) ?

JOB 40:31 ‏ קענסטו אָנפֿילן מיט שטעכערס זײַן פֿעל, ‏און מיט פֿישהאָקן זײַן קאָפּ? edit

JOB 40:31 kenstu onfilen mit shtechers zain fel, un mit fishhoken zain kop?

JOB 40:31 Canst thou fill his ohr (skin) with harpoons? Or his head with fishing spears?

JOB 40:32 ‏ טו אַרױף אױף אים דײַן האַנט! ‏דערמאָן זיך די מלחמה, װעסטו עס מער נישט טאָן. edit

JOB 40:32 tu aroifblikendik oif im dain hant! dermon zich di milchome, vestu es mer nisht ton.

JOB 40:32 Lay thine hand upon him; remember the milchamah. Thou wilt not do it more.

JOB 41:1 ‏ זע, די האָפֿענונג װערט צום נאַרן; ‏שױן פֿון זײַן אָנבליק װערט מען דאָך אַנידערגעשלײַדערט. edit

JOB 41:1 ze, di hofenung vert tsum naren; shoin fun zain onblik vert men doch anidergeshlaidert.

JOB 41:1 See, every tokhelet (expectation) is false; shall not one be cast down even at the sight of him?

JOB 41:2 ‏ נישטאָ דער אַכזר אױף זיך װאָס זאָל אים װעלן אױפֿרײצן; ‏הײַנט װער איז דער װאָס קען זיך שטעלן פֿאַר מיר? edit

JOB 41:2 nishto der achzr oif zich vos zol im velen oifreitsen; haint ver iz der vos ken zich shtelen far mir?

JOB 41:2 None is so foolhardy that dare stir him up. Mi (who) then is able to stand before Me?

JOB 41:3 ‏ װער עס טרעט אַרױס אַקעגן מיר, דעם באַצאָל איך; ‏װאָס אונטערן גאַנצן הימל איז מײַן. edit

JOB 41:3 ver es tret arois akegen mir, dem batsol ich; vos unteren gantsen himel iz main.

JOB 41:3 Mi (who) hath given Me, that I must repay him? Whatsoever is under the kol HaShomayim is Mine.

JOB 41:4 ‏ זאָל איך אים פֿאַרשװײַגן זײַנע פּלױדערײַען, ‏און דאָס האָפֿערדיקע רעדן, און זײַן שײנעם מַעַנה-לשון? edit

JOB 41:4 zol ich im farshvaigen zaine ploideraien, un dos hoferdike reden, un zain sheinem maeane-loshen?

JOB 41:4 I will not keep silent about his members, nor his gevurah, nor the grace of his form.

JOB 41:5 ‏ װער האָט אָפּגעדעקט זײַן אױסנװײניקסט מלבוש? ‏צו זײַן טאָפּעלן געביס װער קען צוקומען? edit

JOB 41:5 ver hot opgedekt zain oisnveinikst malbesh? tsu zain topelen gebis ver ken tsukumen?

JOB 41:5 Mi (who) can remove his outer garment? Or mi (who) can come near him with a double bridle?

JOB 41:6 ‏ די טירן פֿון זײַן פּנים װער האָט געעפֿנט? ‏אַרום זײַנע צײן איז אַן אימה. edit

JOB 41:6 di tiren fun zain ponem ver hot geefent? arum zaine tsein iz an eime.

JOB 41:6 Mi (who) can open the doors of his face? Terror is round about his teeth.

JOB 41:7 ‏ שטאָלץ זײַנען די פּאַנצערשופּן, ‏צונױפֿגעשלאָסן װי מיט אַ זיגל אַ פֿעסטן; edit

JOB 41:7 shtolts zainen di pantsershupen, tsunoifgeshlosen vi mit a zigl a festen;

JOB 41:7 His scales are his ga'avah (pride) , shut up together as with a rigid chotam (seal) .

JOB 41:8 ‏ אײנע צו דער אַנדערער זײַנען זײ נאָנט, ‏אַז אַ לופֿט קען נישט דורכגײן צװישן זײ. edit

JOB 41:8 eine tsu der anderer zainen zei nont, az a luft ken nisht durchgein tsvishen zei.

JOB 41:8 One is so near to another, that no ruach (air) can pass between them.

JOB 41:9 ‏ אײנע צו דער צװײטער איז באַהעפֿט, ‏זײ האַלטן זיך פֿעסט און צעשײדן זיך נישט. edit

JOB 41:9 eine tsu der tsveiter iz baheft, zei halten zich fest un tsesheiden zich nisht.

JOB 41:9 They are joined one to another; they stick together, inseparably.

JOB 41:10 ‏ זײַן ניסן שטראַלט אַרױס אַ ליכט, ‏און זײַנע אױגן זײַנען װי די ברעמען פֿון פֿרימאָרגן. edit

JOB 41:10 zain nisen shtralt arois a licht, un zaine oigen zainen vi di bremen fun frimorgen.

JOB 41:10 By his sneezings ohr flares out, and his eyes are like the eyelids of the shachar.

JOB 41:11 ‏ פֿון זײַן מױל גײען פֿלאַמען, ‏פֿונקען פֿײַער רײַסן זיך אַרױס. edit

JOB 41:11 fun zain moil geyen flamen, funken faier raisen zich arois.

JOB 41:11 Out of his mouth goeth flame, and sparks of eish leap out.

JOB 41:12 ‏ פֿון זײַנע נאָזלעכער גײט אַ רױך, ‏װי פֿון אַ קאָכיקן טאָפּ און ברענעדיקן ראָר. edit

JOB 41:12 fun zaine nozlecher geit a roich, vi fun a kochiken top un brenediken ror.

JOB 41:12 Out of his nostrils goeth forth smoke, like a seething pot or caldron.

JOB 41:13 ‏ זײַן אָטעם גליט װי קױלן, ‏און אַ פֿלאַקער גײט אַרױס פֿון זײַן מױל. edit

JOB 41:13 zain otem glit vi koilen, un a flaker geit arois fun zain moil.

JOB 41:13 His breath kindleth coals, and a flame goeth out of his mouth.

JOB 41:14 ‏ אױף זײַן האַלדז רוט די שטאַרקײט, ‏און אים פֿאַרױס טאַנצט די אַנגסט. edit

JOB 41:14 oif zain haldz rut di shtarkeit, un im forois tantst di angst.

JOB 41:14 In his neck resideth oz (strength) , and terror dances before him.

JOB 41:15 ‏ די קנײטשן פֿון זײַן פֿלײש זײַנען באַהעפֿט; ‏עס איז פֿעסט אױף אים, עס רירט זיך נישט. edit

JOB 41:15 di kneitshen fun zain fleish zainen baheft; es iz fest oif im, es rirt zich nisht.

JOB 41:15 The flanks of his basar are joined together; they are firm in themselves, immoveable.

JOB 41:16 ‏ זײַן האַרץ איז פֿעסט װי שטײן, ‏יאָ, פֿעסט װי אַן אונטערשטער מילשטײן. edit

JOB 41:16 zain harts iz fest vi shtein, yo, fest vi an untershter milshtein.

JOB 41:16 His lev (chest) is as firm as an even (stone) ; yea, as hard as the lower millstone.

JOB 41:17 ‏ פֿאַר זײַן הײב שרעקן זיך די מאַכטיקע, ‏פֿון צעבראָכנקײט װערן זײ אױסער זיך. edit

JOB 41:17 far zain heib shreken zich di machtike, fun tsebrochnkeit veren zei oiser zich.

JOB 41:17 When he raiseth up himself, the mighty are afraid; shuddering they retreat.

JOB 41:18 ‏ װיל מען אים אָנקריגן, קען קײן שװערד נישט באַשטײן, ‏קײן שפּיז, קײן װאַרפֿשפּיז, און קײן פֿײַל. edit

JOB 41:18 vil men im onkrigen, ken kein shverd nisht bashtein, kein shpiz, kein varfshpiz, un kein fail.

JOB 41:18 The cherev of him that reacheth at him cannot hold — the spear, the dart, nor the harpoon.

JOB 41:19 ‏ ער באַטראַכט אײַזן פֿאַר שטרױ, ‏און קופּער פֿאַר האָלץ פֿאַרפֿױלטן. edit

JOB 41:19 er batracht aizen far shtroi, un kuper far holts farfoilten.

JOB 41:19 He esteemeth barzel (iron) like straw, and nechoshet as rotten wood.

JOB 41:20 ‏ אים פֿאַריאָגט נישט דער זון פֿון בױגן; ‏פֿאַרקערט אין שפּרײ װערן פֿאַר אים שלײַדערשטײנער. edit

JOB 41:20 im fariogt nisht der z