Verse Text - (HOS 1:1-HOS 14:10)

HOS 1:1 ‏דאָס װאָרט פֿון ה׳ װאָס איז געװען צו הוֹשֵעַ דעם זון פֿון באֵרין, אין די טעג פֿון עוּזִיָה, יוֹתָם, אָחָז, יחִזקִיָה, די מלכים פֿון יהוּדה, און אין די טעג פֿון יָרָבֿעָם דעם זון פֿון יוֹאָשן, דעם מלך פֿון יִשׂרָאֵל. edit

HOS 1:1 dos vort fun Hashem vos iz geven tsu Hoshea dem zun fun Beerien, in di teg fun Uziyah, Yotam, Achaz, Yechizkiyah, di Molechim fun Yehudah, un in di teg fun Yarovam dem zun fun Yoashen, dem melech fun Yisroel.

HOS 1:1 The Devar Hashem that came unto Hoshea, ben Be'eri, in the yamim of Uziyah, Yotam, Achaz, and Yechizkiyah, melachim of Yehudah, and in the yamim of Yarov'am ben Yoash, Melech Yisroel.

HOS 1:2 ‏דאָס ערשטע װאָס ה׳ האָט גערעדט צו הוֹשֵעַן, האָט ה׳ געזאָגט צו הוֹשֵעַן: ‏גײ נעם דיר אַ װײַב אַ זוֹנה, ‏און קינדער פֿון אַ זוֹנה, ‏װאָרום מזַנה טוט מזַנה זײַן דאָס לאַנד, ‏אַװעק פֿון הינטער ה׳. edit

HOS 1:2 dos ershte vos Hashem hot geredt tsu Hosheaen, hot Hashem gezogt tsu Hosheaen: gei nem dir a vaib a zoine, un kinder fun a zoine, vorem mizane tut mizane zain dos land, avek fun hinter Hashem.

HOS 1:2 The beginning of the Devar Hashem by Hoshea: And Hashem said to Hoshea, Go, take unto thee an eshet zenunim (wife of whoredoms) and yeladim of zenunim; for ha'aretz hath committed great whoredom, by departing from Hashem .

HOS 1:3 ‏איז ער געגאַנגען און האָט גענומען גוֹמֶר די טאָכטער פֿון דִבלַימען, און זי איז טראָגעדיק געװאָרן, און האָט אים געבאָרן אַ זון. edit

HOS 1:3 iz er gegangen un hot genumen Gomer di tochter fun Divlayimen, un zi iz trogedik gevoren, un hot im geboren a zun.

HOS 1:3 So he went and took Gomer bat Divlayim; which conceived, and bore him ben.

HOS 1:4 ‏און ה׳ האָט צו אים געזאָגט: ‏רוף זײַן נאָמען יִזרְעֶאל, ‏װאָרום נאָך אַ קלײן װײַלע, ‏און איך װעל זיך רעכענען פֿאַר דעם בלוט פֿון יִזרְעֶאל ‏מיט דעם הױז פֿון יֵהוּא, ‏און איך װעל פֿאַרשטערן די מלוכה ‏פֿון דעם הױז פֿון יִשׂרָאֵל. edit

HOS 1:4 un Hashem hot tsu im gezogt: ruf zain nomen Yizreel, vorem noch a klein vaile, un ich vel zich rechenen far dem blut fun Yizreel mit dem hoiz fun Yehu, un ich vel farshteren di meluche fun dem hoiz fun Yisroel.

HOS 1:4 And Hashem said unto him, Call shmo Yizre'el (G-d will sow) ; for yet a little while, and I will visit vengeance upon Bais Yehu for the demei Yizre'el (massacre at Yizre'el) , and will cause to cease Mamlechut Bais Yisroel.

HOS 1:5 ‏און עס װעט זײַן אין יענעם טאָג, ‏װעל איך צעברעכן דעם בױגן פֿון יִשׂרָאֵל אין טאָל יִזרְעֶאל. edit

HOS 1:5 un es vet zain in yenem tog, vel ich tsebrechen dem boigen fun Yisroel in tal Yizreel.

HOS 1:5 And it shall come to pass on Yom Hahu, that I will break the keshet Yisroel (bow of Israel) , in the Emek Yizre'el (Jezreel Valley) .

HOS 1:6 ‏און זי איז װידער טראָגעדיק געװאָרן, ‏און האָט געבאָרן אַ טאָכטער. ‏און ער האָט צו אים געזאָגט: ‏רוף איר נאָמען לֹא-רוּחָמָה, ‏װאָרום איך װעל מער װידער נישט רחמנות האָבן ‏אױף דעם הױז פֿון יִשׂרָאֵל, אַז פֿאַרגעבן זאָל איך זײ פֿאַרגעבן. edit

HOS 1:6 un zi iz vider trogedik gevoren, un hot geboren a tochter. un er hot tsu im gezogt: ruf ir nomen lֹ-ruchomoh, vorem ich vel mer vider nisht rachmones hoben oif dem hoiz fun Yisroel, az fargeben zol ich zei fargeben.

HOS 1:6 And she conceived again, and bore a bat. And G-d said unto him, Call her shem Lo-ruchamah (not pitied) ; for I will no more have pity upon Bais Yisroel; since I have been utterly betrayed by them.

HOS 1:7 ‏אָבער אױף דעם הױז פֿון יהוּדה װעל איך רחמנות האָבן, ‏און איך װעל זײ העלפֿן דורך ה׳ זײער ג-ט, ‏און איך װעל זײ נישט העלפֿן דורך בױגן און דורך שװערד און דורך מלחמה, ‏דורך פֿערד און דורך רײטער. edit

HOS 1:7 ober oif dem hoiz fun Yehudah vel ich rachmones hoben, un ich vel zei helfen durch Hashem zeyer g-t, un ich vel zei nisht helfen durch boigen un durch shverd un durch milchome, durch ferd un durch raiter.

HOS 1:7 But I will have mercy upon the Bais Yehudah, and will save them by Hashem Eloheihem, and will not save them by keshet, nor by cherev, nor by milchamah, by susim, nor by parashim.

HOS 1:8 ‏און זי האָט אַנטװױנט לֹא-רוּחָמָהן, ‏און זי איז טראָגעריק געװאָרן, ‏און האָט געבאָרן אַ זון. edit

HOS 1:8 un zi hot antvoint lֹ-ruchomohen, un zi iz trogerik gevoren, un hot geboren a zun.

HOS 1:8 Now when she had weaned Lo-ruchamah, she conceived, and bore ben.

HOS 1:9 ‏און ער האָט געזאָגט: רוּף זײַן נאָמען נישט-מײַן-פֿאָלק {לֹא-עַמִּי}, ‏װאָרום איר זײט נישט מײַן פֿאָלק, ‏און איך בין נישט אײַערער. edit

HOS 1:9 un er hot gezogt: ruf zain nomen nisht-main-folk, vorem ir zeit nisht main folk, un ich bin nisht aierer.

HOS 1:9 Then said G-d, Call shmo (his name) Lo-ammi; for ye are lo ammi (not My people) , and to you (pl) not eh'h'yeh (I AM: which is ALEFH HEH YOD HEH 1 common sg form of YOD HEH VAV HEH — HASHEM; i.e., to you I am not Hashem ).

HOS 2:1 ‏ און די צאָל פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל ‏װעט זײַן אַזױ װי די זאַמד פֿון ים, ‏װאָס קען נישט געמאָסטן און נישט געצײלט װערן; ‏און עס װעט זײַן, ‏אַנשטאָט װאָס צו זײ פֿלעגט געזאָגט װערן: ‏איר זײַט נישט מײַן פֿאָלק, ‏װעט צו זײ געזאָגט װערן: ‏קינדער פֿון דעם לעבעדיקן אֵל. edit

HOS 2:1 un di tsol fun di kinder fun Yisroel vet zain azoi vi di zamd fun yam, vos ken nisht gemesten un nisht getseilt veren; un es vet zain, anshtot vos tsu zei flegt gezogt veren: ir zait nisht main folk, vet tsu zei gezogt veren: kinder fun dem lebediken El.

HOS 2:1 Yet the number of the Bnei Yisroel shall be as the sand of the yam (sea) , which cannot be measured nor numbered; and it shall come to pass, that in the place where it was said unto them, Ye are lo ammi (not My people) , there it shall be said unto them, Ye are the Bnei El Chai.

HOS 2:2 ‏ און די קינדער פֿון יהוּדה און די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל ‏װעלן זיך אײַנזאַמלען אין אײנעם, ‏און זײ װעלן זיך מאַכן אײן הױפּטמאַן, ‏און זײ װעלן אַרױפֿגײן פֿון דעם לאַנד, ‏װאָרום גרױס װעט זײַן דער טאָג פֿון יִזרְעֶאל. edit

HOS 2:2 un di kinder fun Yehudah un di kinder fun Yisroel velen zich ainzamlen in einem, un zei velen zich machen ein hoiptman, un zei velen aroifgein fun dem land, vorem grois vet zain der tog fun Yizreel.

HOS 2:2 Then shall the Bnei Yehudah and the Bnei Yisroel be gathered together, and appoint for them Rosh Echad, and they shall come up out of ha'aretz; for gadol shall be the Yom Yizre'el (Day of Jezreel) .

HOS 2:3 ‏ זאָגט צו אײַערע ברידער: עַמי, ‏און צו אײַער שװעסטער: רוחמָה. edit

HOS 2:3 zogt tsu aiere brider: eami, un tsu aier shvester: ruchmoh.

HOS 2:3 Say ye unto your achim, Ami (My people) ; and to your achayot, Ruchamah (Pitied) .

HOS 2:4 ‏ קריגט אײַך מיט אײַער מוטער, קריגט אײַך, ‏װאָרום זי איז נישט מײַן װײַב, און איך בין נישט איר מאַן; ‏און זאָל זי אָפּטאָן איר זנות פֿון איר פּנים, ‏און איר ניאוף פֿון צװישן אירע בריסט. edit

HOS 2:4 krigt aich mit aier muter, krigt aich, vorem zi iz nisht main vaib, un ich bin nisht ir man; un zol zi opton ir zoines fun ir ponem, un ir niuf fun tsvishen ire brist.

HOS 2:4 Plead with immechem (your mother) , plead; for she is not my isha (wife) , neither am I her ish (husband) ; let her therefore put away her zenunim (whoredoms) out of her sight, and her na'afufim (adulteries) from between her breasts;

HOS 2:5 ‏ אַניט װעל איך זי אױסטאָן אַ נאַקעטע, ‏און זי לאָזן שטײן װי אין טאָג פֿון איר געבאָרנשאַפֿט; ‏און איך װעל זי מאַכן װי אַ מדבר, ‏און זי לאָזן װערן װי אַ טרוקן לאַנד, ‏און זי טײטן מיט דאָרשט. edit

HOS 2:5 anit vel ich zi oiston a nakete, un zi lozen shtein vi in tog fun ir gebornshaft; un ich vel zi machen vi a midbar, un zi lozen veren vi a truken land, un zi teiten mit dorsht.

HOS 2:5 Lest I strip her naked, and set her as bare as the day she was born, and make her as a midbar, and turn her like an eretz tziyyah (parched land) , and kill her with tzamah (thirst) .

HOS 2:6 ‏ און אירע קינדער װעל איך נישט דערבאַרימען, ‏װאָרום קינדער פֿון זנות זײַנען זײ. edit

HOS 2:6 un ire kinder vel ich nisht derbarimen, vorem kinder fun zoines zainen zei.

HOS 2:6 And I will not have mercy upon her banim; for they are the bnei zenunim.

HOS 2:7 ‏ װאָרום מזַנה געװען האָט זײער מוטער, ‏פֿאַרמיאוסט האָט זיך זײער געװינערין. ‏װאָרום זי האָט געזאָגט: ‏איך װעל גײן נאָך מײַנע ליבהאָבער, ‏די װאָס גיבן מײַן ברױט און מײַן װאַסער, ‏מײַן װאָל און מײַן פֿלאַקס, מײַן אײל און מײַן טראַנק. edit

HOS 2:7 vorem mizane geven hot zeyer muter, farmiust hot zich zeyer gevinerin. vorem zi hot gezogt: ich vel gein noch maine libhaber, di vos giben main broit un main vaser, main vol un main flaks, main eil un main trank.

HOS 2:7 For their em hath played the zonah (prostitute) ; she that conceived them hath done shamefully; for she said, I will go after my lovers, that give me my lechem and my mayim, my wool and my flax, mine shemen (oil) and my shikkui (drink) .

HOS 2:8 ‏ דערום זע, איך פֿאַרשטעל דײַן װעג מיט דערנער, ‏און װעל פֿאַרצאַמען אַ צאַם אַרום איר, ‏אַז זי זאָל אירע שטעגן נישט געפֿינען. edit

HOS 2:8 derum ze, ich farshtel dain veg mit derner, un vel fartsamen a tsam arum ir, az zi zol ire shtegen nisht gefinen.

HOS 2:8 Therefore, hinei, I will hedge up thy path with thorns, and wall in her wall, that she shall not find her netivah (way) .

HOS 2:9 ‏ און זי װעט נאָכיאָגן אירע ליבהאָבער און זײ נישט דער-גרײַכן, ‏און זי װעט זײ זוכן און נישט געפֿינען; ‏און זי װעט זאָגן: ‏איך װעל גײן און זיך אומקערן צו מײַן ערשטן מאַן, ‏װאָרום דענצמאָל איז מיר בעסער געװען װי אַצונד. edit

HOS 2:9 un zi vet nochyogen ire libhaber un zei nisht der-graichen, un zi vet zei zuchen un nisht gefinen; un zi vet zogen: ich vel gein un zich umkeren tsu main ershten man, vorem dentsmol iz mir beser geven vi atsund.

HOS 2:9 And she shall chase after her lovers, but she shall not overtake them; and she shall seek them, but shall not find them; then shall she say, I will go and return to my ish harishon (first husband) ; for then was it better with me than now.

HOS 2:10 ‏ און זי װײס נישט, אַז דאָס האָב איך איר געגעבן ‏די תּבֿואה, דעם װײַן, און דאָס אײל; ‏און דאָס זילבער און גאָלד װאָס איך האָב איר געמערט, ‏האָבן זײ פֿאַרטאָן אױף בַעַל. edit

HOS 2:10 un zi veis nisht, az dos hob ich ir gegeben di tevuh, dem vain, un dos eil; un dos zilber un gold vos ich hob ir gemert, hoben zei farton oif Baal.

HOS 2:10 For she did not have da'as that I gave her dagan (grain) , and tirosh (new wine) , and yitzhar (oil) , and multiplied her kesef and zahav, which they prepared for Ba'al.

HOS 2:11 ‏ דערום װעל איך צוריקנעמען מײַן תּבֿואה אין איר צײַט, ‏און מײַן װײַן אין זײַן געשטעלטער צײַט, ‏און איך װעל אַװעקרײַסן מײַן װאָל און מײַן פֿלאַקס, ‏װאָס איז געװען איר נאַקעטקײט צו פֿאַרדעקן. edit

HOS 2:11 derum vel ich tsuriknemen main tevuh in ir tsait, un main vain in zain geshtelter tsait, un ich vel avekraisen main vol un main flaks, vos iz geven ir naketkeit tsu fardeken.

HOS 2:11 Therefore will I return, and take away My dagan in the season thereof, and My tirosh in the season thereof, and will take back My wool and My flax given to cover her nakedness.

HOS 2:12 ‏ און אַצונד װעל איך אַנטפּלעקן איר שאַנד ‏פֿאַר די אױגן פֿון אירע ליבהאָבער, ‏און קײנער װעט זי נישט מציל זײַן פֿון מײַן האַנט. edit

HOS 2:12 un atsund vel ich antpleken ir shand far di oigen fun ire libhaber, un keiner vet zi nisht matsl zain fun main hant.

HOS 2:12 And now will I expose her navlut (lewdness) in the sight of her lovers, and none shall deliver her out of Mine hand.

HOS 2:13 ‏ און איך װעל מאַכן אױפֿהערן איר גאַנצע פֿרײד; ‏איר יוֹם-טובֿ, איר רֹאש-חוֹדש, און איר שבת, ‏און אַלע אירע פֿײַערטעג. edit

HOS 2:13 un ich vel machen oifheren ir gantse freid; ir yom-tov, ir Rosh-Chodesh, un ir Shabbos, un ale ire faierteg.

HOS 2:13 I will also cause all her masos (exultation, joy) to cease, her Chag (feast) , her Chodesh (New Moons) , and her Shabbatot, and all her Mo'adim (appointed feasts) .

HOS 2:14 ‏ און איך װעל פֿאַרװיסטן איר װײַנשטאָק און איר פֿײַגנבױם, ‏װאָס זי האָט געזאָגט: אַ מתּנה זײַנען זײ מיר, ‏װאָס מײַנע ליבהאָבער האָבן מיר געגעבן; edit

HOS 2:14 un ich vel farvisten ir vainshtok un ir faignboim, vos zi hot gezogt: a matone zainen zei mir, vos maine libhaber hoben mir gegeben;

HOS 2:14 And I will destroy her gefanim (vines) and her te'enim (fig trees) , whereof she hath said, These are my etnan (harlotʼs wages) that my lovers have given me; and I will make them a forest, and the wild beasts of the sadeh shall devour them.

HOS 2:15 ‏ און איך װעל זײ מאַכן פֿאַר אַ װאַלד, ‏און די חיה פֿון פֿעלד װעט זײ אױפֿעסן. ‏און איך װעל זיך רעכענען מיט איר ‏פֿאַר די טעג פֿון די בַעַל-געטער, ‏װאָס זי האָט גערײַכערט צו זײ, ‏און אָנגעטאָן אירע אױרינגען און איר צירונג, ‏און געגאַנגען נאָך אירע ליבהאָבער, ‏און אָן מיר האָט זי פֿאַרגעסן, זאָגט ה׳. edit

HOS 2:15 un ich vel zei machen far a vald, un di chaye fun feld vet zei oifesen. un ich vel zich rechenen mit ir far di teg fun di Baal-geter, vos zi hot geraichert tsu zei, un ongeton ire oiringen un ir tsirung, un gegangen noch ire libhaber, un on mir hot zi fargesen, zogt Hashem.

HOS 2:15 And I will visit upon her the yamim of Ba'alim, wherein she burned incense to them, and she decked herself with her ring and her jewelry, and she went after her lovers, and forgot Me, saith Hashem .

HOS 2:16 ‏ אָבער זע, איך רעד זי איבער, ‏און װעל זי אַװעקפֿירן אין מדבר, ‏און װעל רעדן צו איר האַרצן. edit

HOS 2:16 ober ze, ich red zi iber, un vel zi avekfiren in midbar, un vel reden tsu ir hartsen.

HOS 2:16 Therefore, hinei, I will allure her, and bring her into the midbar, and speak to her lev.

HOS 2:17 ‏ און איך װעל איר אָפּגעבן אירע װײַנגערטנער דענצמאָל, ‏און דעם טאָל עָכוֹר פֿאַר אַ טיר פֿון האָפֿענונג; ‏און זי װעט דאָרטן זינגען װי אין די טעג פֿון איר יוגנט ‏און װי אין טאָג פֿון איר אַרױפֿגײן פֿון לאַנד מִצרַיִם. edit

HOS 2:17 un ich vel ir opgeben ire vaingertner dentsmol, un dem tal Achor far a tir fun hofenung; un zi vet dorten zingen vi in di teg fun ir yugnt un vi in tog fun ir aroifgein fun land Mitsrayim.

HOS 2:17 And there I will give her her kramim (vineyards) , and the Emek Achor (Valley of Trouble) I will make a petach tikvah (door of hope) ; and she shall sing there, as in the yamim of her youth, and as in the yom when she came up out of Eretz Mitzrayim.

HOS 2:18 ‏ און עס װעט זײַן אין יענעם טאָג, זאָגט ה׳, ‏װעסטו רופֿן: מײַן מאַן, ‏און װעסט מיך מער נישט רופֿן: מײַן אײבערהאַר. edit

HOS 2:18 un es vet zain in yenem tog, zogt Hashem, vestu rufen: main man, un vest mich mer nisht rufen: main eiberhar.

HOS 2:18 And it shall be in Yom Hahu, saith Hashem , that thou shalt call Me Ishi (my Husband) ; and shalt call Me no more Ba'ali.

HOS 2:19 ‏ און איך װעל אָפּטאָן די נעמען פֿון די בַעַל-געטער פֿון איר מױל, ‏און זײ װעלן מער נישט געדאַכט װערן מיט זײער נאָמען. edit

HOS 2:19 un ich vel opton di nemen fun di Baal-geter fun ir moil, un zei velen mer nisht gedacht veren mit zeyer nomen.

HOS 2:19 For I will take away the shemot (names) of Ba'alim out of her mouth, and they shall be remembered by their names no more.

HOS 2:20 ‏ און איך װעל זײ שליסן {כרת} ‏ אַ בְּרִית אין יענעם טאָג, ‏מיט דער חיה פֿון פֿעלד, און מיט דעם פֿױגל פֿון הימל, ‏און מיט דעם שרץ פֿון דער ערד. ‏און אַ בױגן און שװערד און מלחמה װעל איך צעברעכן פֿון לאַנד, ‏און איך װעל זײ מאַכן ליגן אין זיכערקײט. edit

HOS 2:20 un ich vel zei shlisen a bris in yenem tog, mit der chaye fun feld, un mit dem foigel fun himel, un mit dem sherets fun der erd. un a boigen un shverd un milchome vel ich tsebrechen fun land, un ich vel zei machen ligen in zicherkeit.

HOS 2:20 And in Yom Hahu will I make a brit (covenant) for them with the beasts of the sadeh and with the fowls of Shomayim, and with the creeping things of the adamah; and I will abolish the keshet and the cherev and the milchamah from ha'aretz, and will make them to lie down in betach (safety) .

HOS 2:21 ‏ און איך װעל דיך פֿאַרקנַסן צו מיר אױף אײביק, ‏און דיך פֿאַרקנַסן צו מיר מיט רעכט און מיט גערעכטיקײט, ‏און מיט גענאָד און מיט באַרימהאַרציקײט. edit

HOS 2:21 un ich vel dich farknasen tsu mir oif eibik, un dich farknasen tsu mir mit recht un mit gerechtikeit, un mit genod un mit barimhartsikeit.

HOS 2:21 And I will betroth thee unto Me l'olam; yea, I will betroth thee unto Me in tzedek, and in mishpat, and in chesed, and in rachamim.

HOS 2:22 ‏ און איך װעל דיך פֿאַרקנַסן צו מיר מיט טרײַשאַפֿט, ‏און װעסט דערקענען ה׳. edit

HOS 2:22 un ich vel dich farknasen tsu mir mit traishaft, un vest derkenen Hashem.

HOS 2:22 I will even betroth thee unto Me in emunah (faithfulness, fidelity) : then thou shalt know Hashem .

HOS 2:23 ‏ און עס װעט זײַן אין יענעם טאָג, ‏װעל איך ענטפֿערן, זאָגט ה׳, ‏װעל איך ענטפֿערן די הימלען, ‏און זײ װעלן ענטפֿערן דער ערד, edit

HOS 2:23 un es vet zain in yenem tog, vel ich entferen, zogt Hashem, vel ich entferen di himlen, un zei velen entferen der erd,

HOS 2:23 And it shall come to pass in Yom Hahu, I will answer, saith Hashem , I will answer HaShomayim (the heavens) , and they shall answer Ha'Aretz;

HOS 2:24 ‏ און די ערד װעט ענטפֿערן דער תּבֿואה, ‏און דעם װײַן, און דעם אײל, ‏און זײ װעלן ענטפֿערן יִזרְעֶאל. edit

HOS 2:24 un di erd vet entferen der tevuh, un dem vain, un dem eil, un zei velen entferen Yizreel.

HOS 2:24 And Ha'Aretz shall answer with dagan, and tirosh, and yitzhar; and they shall answer Yizre'el (G-d will sow) .

HOS 2:25 ‏ און איך װעל זי מיר אײַנזײען אין לאַנד, ‏און איך װעל דערבאַרימען די נישט דערבאַרימטע, ‏און װעל זאָגן צו נישט-מײַן-פֿאָלק {לֹא-עַמִּי}: מײַן פֿאָלק ‏ {עַם} ‏ ביסטו, ‏און ער װעט זאָגן: מײַן ג-ט. edit

HOS 2:25 un ich vel zi mir ainzeyen in land, un ich vel derbarimen di nisht derbarimte, un vel zogen tsu nisht-main-folk: main folk bistu, un er vet zogen: main g-t.

HOS 2:25 And I will sow her for Myself in ha'aretz; and I will have rachamim upon lo ruchamah; and I will say to them which were lo ammi, Thou art ami (My people) ; and they shall say, Thou art Elohai (my G-d) .

HOS 3:1 ‏און ה׳ האָט צו מיר געזאָגט: ‏גײ װידער האָב ליב אַ פֿרױ, ‏געליבט פֿון אַ ליבהאָבער, אָבער אַ נוֹאפֿטע; ‏אַזױ װי ה׳ האָט ליב די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, ‏און זײ קערן זיך צו פֿרעמדער ג-טער, ‏און האָבן ליב טרױבנקוכנס. edit

HOS 3:1 un Hashem hot tsu mir gezogt: gei vider hob lib a froi, gelibt fun a libhaber, ober a nofte; azoi vi Hashem hot lib di kinder fun Yisroel, un zei keren zich tsu fremder g-ter, un hoben lib troibnkuchns.

HOS 3:1 Then said Hashem unto me, Go again, love an isha (woman, wife) beloved of her re'a (friend, companion) , yet a noefet (adulteress) , just like the ahavat Hashem toward the Bnei Yisroel, who look to elohim acharim, and love heathen religion raisin cakes.

HOS 3:2 ‏האָב איך זי מיר געקױפֿט פֿאַר פֿופֿצן זילבערשטיק, און אַ חוֹמֶר גערשטן, און אַ לֶתֶך גערשטן. edit

HOS 3:2 hob ich zi mir gekoift far fuftsen zilbershtik, un a Chamor gershten, un a letech gershten.

HOS 3:2 So I bought her to me for fifteen pieces of kesef, and for a chomer and a half of se'orim;

HOS 3:3 ‏און איך האָב צו איר געזאָגט: ‏פֿיל טעג זאָלסטו מיר זיצן אַלײן, ‏זאָלסט נישט מזַנה זײַן, ‏און נישט געהערן צו קײן מאַן, ‏און דעס גלײַכן איך קעגן דיר. edit

HOS 3:3 un ich hob tsu ir gezogt: fil teg zolstu mir zitsen alein, zolst nisht mizane zain, un nisht geheren tsu kein man, un des glaichen ich kegen dir.

HOS 3:3 And I said unto her, Thou shalt abide with me yamim rabbim and shalt not play the zonah, and thou shalt not be for another ish; and thus will I also towards thee.

HOS 3:4 ‏װאָרום פֿיל טעג װעלן די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל ‏זיצן אָן אַ מלך, און אָן אַ האַר, ‏און אָן אַ שלאַכטאָפּפֿער, און אָן אַ זײַלשטײן, ‏און אָן אַן אֵפֿוֹד און תּרָפֿים. edit

HOS 3:4 vorem fil teg velen di kinder fun Yisroel zitsen on a melech, un on a Har, un on a shlachtopfer, un on a zailshtein, un on an Ephod un trofim.

HOS 3:4 For the Bnei Yisroel shall abide yamim rabbim without a melech, and without a sar, and without a zevach, and without a matzevah (stone pillar, monument) and without an ephod (sacred vest used for consulting a deity) , and without teraphim (household idols) ;

HOS 3:5 ‏דערנאָך װעלן די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל זיך אומקערן, ‏און זײ װעלן זוכן ה׳ זײער ג-ט, ‏און דָוִד זײער מלך, ‏און זײ װעלן אַנגסטן צו ה׳ און צו זײַן גוטס, ‏אין סוף פֿון די טעג. edit

HOS 3:5 dernoch velen di kinder fun Yisroel zich umkeren, un zei velen zuchen Hashem zeyer g-t, un Dovid zeyer melech, un zei velen angsten tsu Hashem un tsu zain guts, in sof fun di teg.

HOS 3:5 Afterward shall the Bnei Yisroel return, and seek Hashem Eloheihem, and Dovid their melech; and shall fear Hashem and His goodness in the acharit hayamim (last days) .

HOS 4:1 ‏הערט דאָס װאָרט פֿון ה׳, איר קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, ‏װאָרום ה׳ האָט אַ קריג מיט די באַװױנער פֿון לאַנד, ‏װײַל קײן אמת און קײן גענאָד, ‏און קײן דערקענונג פֿון אלֹקים איז נישטאָ אין לאַנד. edit

HOS 4:1 hert dos vort fun Hashem, ir kinder fun Yisroel, vorem Hashem hot a krig mit di bavoiner fun land, vail kein emes un kein genod, un kein derkenung fun Elokim iz nishto in land.

HOS 4:1 Hear the Devar Hashem , ye Bnei Yisroel: for Hashem hath a controversy with the yoshvei ha'aretz, because there is no emes, nor chesed, nor da'as Elohim in ha'aretz.

HOS 4:2 ‏שװערן און לײקענען און טײטן ‏און גנבֿען און מזנה זײַן, זײַנען פֿאַרשפּרײט, ‏און בלוט אָן בלוט רירט זיך אָן. edit

HOS 4:2 shveren un leikenen un teiten un ganven un mizane zain, zainen farshpreit, un blut on blut rirt zich on.

HOS 4:2 By aloh (false swearing, perjury) , and kachash (lying) , and ratzo'ach (murder) , and ganov (stealing) , and na'of (committing adultery) they break away, and damim b'damim they follow (bloodshed follows bloodshed) .

HOS 4:3 ‏דערום װער טרױערן דאָס לאַנד, ‏און פֿאַרװעלקט װערן װעט איטלעכער װױנער דערין, ‏מיט דער חיה פֿון פֿעלד, און מיטן פֿױגל פֿון הימל; ‏און אַפֿילו די פֿישן פֿון ים װעלן אײַנגעטאָן װערן. edit

HOS 4:3 derum ver troieren dos land, un farvelkt veren vet itlecher voiner derin, mit der chaye fun feld, un miten foigel fun himel; un afile di fishen fun yam velen aingeton veren.

HOS 4:3 Therefore shall ha'aretz mourn, and every one that dwelleth therein shall waste away languishing, with the wild beasts of the sadeh, and with the fowls of Shomayim; yea, the dagim of the yam also shall disappear.

HOS 4:4 ‏אָבער קײנער טאָר זיך נישט קריגן, ‏און נישט שטראָפֿן טאָר קײנער, ‏װאָרום דײַן פֿאָלק זײַנען אַזעלכע ‏װאָס קריגן זיך מיטן כֹּהן. edit

HOS 4:4 ober keiner tor zich nisht krigen, un nisht shtrofen tor keiner, vorem dain folk zainen azelche vos krigen zich miten koyen.

HOS 4:4 Yet let no ish bring a point of contention, nor reprove another; for thy people are as they that strive with the kohen.

HOS 4:5 ‏דערום װעסטו שטרױכלען בײַ טאָג, ‏און אױך דער נבֿיא װעט געשטרױכלט װערן מיט דיר בײַ נאַכט, ‏און איך װעל פֿאַרשנײַדן דײַן מוטער. edit

HOS 4:5 derum vestu shtroichlen bai tog, un oich der novi vet geshtroichlt veren mit dir bai nacht, un ich vel farshnaiden dain muter.

HOS 4:5 Therefore shalt thou stumble and fall in the yom, and the navi also shall stumble and fall with thee in the lailah, and I will destroy thy em.

HOS 4:6 ‏פֿאַרשניטן װערט מײַן פֿאָלק פֿון נישט פֿאַרשטאַנדיקײט; ‏װײַל דו האָסט פֿאַראַכט ‏ װיסן, ‏דערום האָב איך דיך פֿאַראַכט פֿון צו זײַן מיר אַ כֹּהן; ‏אַז דו האָסט פֿאַרגעסן די תּורה פֿון דײַן ג-ט, ‏װעל איך אױך פֿאַרגעסן אָן דײַנע קינדער. edit

HOS 4:6 farshniten vert main folk fun nisht forshtandikeit; vail du host faracht visen, derum hob ich dich faracht fun tsu zain mir a koyen; az du host fargesen di torah fun dain g-t, vel ich oich fargesen on daine kinder.

HOS 4:6 Ami are destroyed for lack of da'as (knowledge) ; because thou hast rejected da'as, I will also reject thee, that thou shalt be no kohen to Me; seeing thou hast forgotten the torat Eloheicha, I will also forget thy banim.

HOS 4:7 ‏װי זײ האָבן זיך געמערט, אַזױ האָבן זײ געזינדיקט צו מיר; ‏װעל איך זײער כּבֿוד אױף שאַנד אומבײַטן. edit

HOS 4:7 vi zei hoben zich gemert, azoi hoben zei gezindikt tsu mir; vel ich zeyer koved oif shand umbaiten.

HOS 4:7 The more they increased, the more they sinned against Me; therefore will I change their kavod into kalon (ignominy, shame) .

HOS 4:8 ‏זײ (די כֹּהנים) נערן זיך אױף די זינדאָפּפֿער {קָרבָּן חַטָּאת} פֿון מײַן פֿאָלק, ‏און אױף זײער פֿאַרברעך קוקן זײ אױס. edit

HOS 4:8 zei (di koyanim) Naaran zich oif di zindopfer fun main folk, un oif zeyer farbrech kuken zei ois.

HOS 4:8 They feed on the chattat (sin) of Ami, and they relish their avon (iniquity) .

HOS 4:9 ‏דערום װעט זײַן, אַזױ דאָס פֿאָלק אַזױ דער כֹּהן, ‏און איך װעל זיך רעכענען מיט אים פֿאַר זײַנע װעגן, ‏און זײַנע מעשׂים װעל איך אים אומקערן. edit

HOS 4:9 derum vet zain, azoi dos folk azoi der koyen, un ich vel zich rechenen mit im far zaine vegen, un zaine meisim vel ich im umkeren.

HOS 4:9 And there shall be, like Am (People) , like kohen; and I will visit them with punishment for their ways, and repay them for their doings.

HOS 4:10 ‏און זײ װעלן עסן און נישט זאַט װערן, ‏זײ זײַנען מזַנה, אָבער זײ װעלן זיך נישט מערן; ‏װײַל זײ האָבן אױפֿגעהערט אױף ה׳ צו אַכטן. edit

HOS 4:10 un zei velen esen un nisht zat veren, zei zainen mizane, ober zei velen zich nisht meren; vail zei hoben oifgehert oif Hashem tsu achten.

HOS 4:10 For they shall eat, and not have enough; they shall commit whoredom, and shall not increase; because they have abandoned being shomer to heed Hashem .

HOS 4:11 ‏זנות און װײַן און טרױבנזאַפֿט ‏באַנעמט דאָס האַרץ. edit

HOS 4:11 zoines un vain un troibnzaft banemt dos harts.

HOS 4:11 Zenut (prostitution, whoredom) and yayin and tirosh take away the lev (understanding) .

HOS 4:12 ‏מײַן פֿאָלק פֿרעגט בײַ זײ האָלץ, ‏און זײַן שטעקן באַשײדט אים; ‏װאָרום אַ גײַסט פֿון זנות האָט פֿאַרפֿירט, ‏און זײ האָבן זיך אָפּגעקערט פֿון אונטער זײער ג-ט. edit

HOS 4:12 main folk fregt bai zei holts, un zain shteken basheidt im; vorem a gaist fun zoines hot farfirt, un zei hoben zich opgekert fun unter zeyer g-t.

HOS 4:12 Ami (My people) consult a piece of wood, and their staff declareth unto them; for the ruach zenunim hath caused them to err, and they have played the zonah, forsaking Eloheihem.

HOS 4:13 ‏אױף די שפּיצן בערג שלאַכטן זײ, ‏און אױף די הײכן רײַכערן זײ, ‏אונטער אײכנבױם און טאָפּאָליע און טערעבינט, ‏װײַל זײַן שאָטן איז גוט. ‏דערום זײַנען אײַערע טעכטער מזַנה, ‏און אײַערע שניר זײַנען אומגעטרײַ. edit

HOS 4:13 oif di shpitsen berg shlachten zei, un oif di heichen raicheren zei, unter eichnboim un topolie un terebint, vail zain shoten iz gut. derum zainen aiere techter mizane, un aiere Senir zainen umgetrai.

HOS 4:13 They sacrifice upon the tops of the mountains, and burn incense upon the hills, under oak and poplar and terebinth, because the shade thereof is tov; therefore your daughters shall commit whoredom, and your daughters-in-law shall commit ni'uf (adultery) .

HOS 4:14 ‏איך פֿאַרדענק נישט אײַערע טעכטער װאָס זײ זײַנען מזַנה, ‏און אײַערע שניר װאָס זײ זײַנען אומגעטרײַ, ‏אַז זײ אַלײן גײען מיט זוֹנות אַװעק, ‏און מיט שאַנדװײַבער ברענגען זײ שלאַכטאָפּפֿער; ‏און דאָס פֿאָלק װאָס פֿאַרשטײט נישט, װערט געשטרױכלט. edit

HOS 4:14 ich fardenk nisht aiere techter vos zei zainen mizane, un aiere Senir vos zei zainen umgetrai, az zei alein geyen mit zoinus avek, un mit shandvaiber brengen zei shlachtopfer; un dos folk vos farshteit nisht, vert geshtroichlt.

HOS 4:14 I will not visit punishment upon your daughters when they commit whoredom, nor your daughters-in-law when they commit ni'uf (adultery) ; because the men consort with zonot, and they sacrifice with kedeshot (temple prostitutes) ; thus the Am without binah (understanding) shall come to ruin.

HOS 4:15 ‏אױב דו יִשׂרָאֵל ביסט מזַנה, ‏זאָל זיך יהוּדה נישט פֿאַרשולדיקן; ‏און קומט נישט קײן גִלגָל, ‏און גײט נישט אַרױף קײן בֵית-אָוֶן, ‏און שװערט נישט: אַזױ װי ה׳ לעבט! edit

HOS 4:15 oib du Yisroel bist mizane, zol zich Yehudah nisht farshuldiken; un kumt nisht kein Gilgal, un geit nisht aroifblikendik kein Beit-Aven, un shvert nisht: azoi vi Hashem lebt!

HOS 4:15 Though thou, Yisroel, play the zonah, yet let not Yehudah become guilty; and come not ye unto Gilgal, neither go ye up to Beit-Aven (House of Iniquity) , nor swear, Chai Hashem (As the L-rd lives) .

HOS 4:16 ‏װאָרום אַזױ װי אַ װידערשפּעניקע קו ‏האָט װידערשפּעניקט יִשׂרָאֵל; ‏זאָל ה׳ זײ אַצונד פֿיטערן ‏װי אַ שעפּס אין דערברײטערניש? edit

HOS 4:16 vorem azoi vi a vidershpenike ku hot vidershpenikt Yisroel; zol Hashem zei atsund fiteren vi a sheps in derbreiternish?

HOS 4:16 For Yisroel slideth back like a backsliding parah (stubborn, rebellious cow) ; can Hashem now feed them like a lamb in a wide field?

HOS 4:17 ‏באַהעפֿט צו געצנבילדער איז אפֿרים, ‏לאָז אים צו רו. edit

HOS 4:17 baheft tsu getsnbilder iz Ephrayim, loz im tsu ru.

HOS 4:17 Ephrayim is joined to atzabim (idols) ; leave him alone.

HOS 4:18 ‏גײט אָפּ זײער שִכּרות, ‏זײַנען זײ אין זנות פֿאַרזונקען; ‏אײַנגעליבט אין שאַנד ‏זײַנען אירע באַשיצער. edit

HOS 4:18 geit op zeyer shikres, zainen zei in zoines farzunken; aingelibt in shand zainen ire bashitser.

HOS 4:18 When their drink is sour, they have committed whoredom; her mogenim (shields, rulers) deeply love kalon (ignominy, shame) .

HOS 4:19 ‏דער װינט האָט זײ אײַנגעבונדן אין זײַנע פֿליגלען; ‏און זײ װעלן זיך שעמען מיט זײערע שלאַכטאָפּפֿער. edit

HOS 4:19 der vint hot zei aingebunden in zaine fliglen; un zei velen zich shemen mit zeyere shlachtopfer.

HOS 4:19 The wind hath bound her up in her wings, and their zevakhot (sacrifices) shall bring them bushah (shame) .

HOS 5:1 ‏הערט דאָס צו, איר כֹּהנים, ‏און פֿאַרנעמט, איר הױז פֿון יִשׂרָאֵל, ‏און איר הױז פֿון מלך, לײגט צו דאָס אױער, ‏װאָרום אױף אײַך איז אַ משפּט פֿאַראַן, ‏װײַל אַ פּאַסטקע זײַט איר געװען פֿאַר מִצפָּה, ‏און אַן אױסגעשפּרײטע נעץ אױף תָּבֿוֹר. edit

HOS 5:1 hert dos tsu, ir koyanim, un farnemt, ir hoiz fun Yisroel, un ir hoiz fun melech, leigt tsu dos oier, vorem oif aich iz a mishpot faran, vail a pastke zait ir geven far Mitspah, un an oisgeshpreite nets oif Tavor.

HOS 5:1 Hear ye this, O kohanim; and pay heed, ye Bais Yisroel; and give ye ear, O Bais HaMelech; for hamishpat (the judgment) is against you, because ye have been a pach (snare, bird trap) at Mitzpah, and a reshet (net) spread upon Tavor.

HOS 5:2 ‏און די אָפּקערער זײַנען אין שעכטן פֿאַרטיפֿט, ‏און איך בין געװען אַ שטראָף {מוסר} ‏ בײַ זײ אַלעמען. edit

HOS 5:2 un di opkerer zainen in shechten fartift, un ich bin geven a shtrof bai zei alemen.

HOS 5:2 And the revolters have deepened their slaughter, and I will be musar (punishment) of them all.

HOS 5:3 ‏איך קען אפֿרים, ‏און יִשׂרָאֵל איז נישט פֿאַרהױלן פֿון מיר; ‏װאָרום אַצונד האָסטו מזַנה געװען, אפֿרים, ‏פֿאַראומרײניקט געװאָרן איז יִשׂרָאֵל. edit

HOS 5:3 ich ken Ephrayim, un Yisroel iz nisht farhoilen fun mir; vorem atsund hostu mizane geven, Ephrayim, farumreinikt gevoren iz Yisroel.

HOS 5:3 I know Ephrayim, and Yisroel is not hid from Me; for now, O Ephrayim, thou committest whoredom, and Yisroel is tameh (unclean, defiled) .

HOS 5:4 ‏זײערע מעשׂים לאָזן זײ נישט ‏זיך אמצוקערן צו זײער ג-ט, ‏װאָרום אַ גײַסט פֿון זנות איז אין זײ, ‏און ה׳ קענען זײ נישט. edit

HOS 5:4 zeyere meisim lozen zei nisht zich metsukeren tsu zeyer g-t, vorem a gaist fun zoines iz in zei, un Hashem kenen zei nisht.

HOS 5:4 Their doings do not permit them to turn unto Eloheihem; for the ruach zenunim is in the midst of them, and they have not known Hashem .

HOS 5:5 ‏און דער שטאָלץ פֿון יִשׂרָאֵל װעט געבײגט װערן פֿאַר זײַן פּנים, ‏און יִשׂרָאֵל און אפֿרים װעלן געשטרױכלט װערן דורך זײער זינד, ‏אױך יהוּדה טוט שטרױכלען מיט זײ. edit

HOS 5:5 un der shtolts fun Yisroel vet gebeigt veren far zain ponem, un Yisroel un Ephrayim velen geshtroichlt veren durch zeyer zind, oich Yehudah tut shtroichlen mit zei.

HOS 5:5 And the ga'on Yisroel (pride of Yisroel) doth testify to his face; therefore shall Yisroel and Ephrayim stumble and fall in their avon (iniquity) ; Yehudah also shall fall with them.

HOS 5:6 ‏מיט זײערע שאָף און מיט זײערע רינדער ‏װעלן זײ גײן זוכן ה׳, ‏אָבער זײ װעלן נישט געפֿינען – ‏ער האָט זיך אָפּגעטאָן פֿון זײ. edit

HOS 5:6 mit zeyere shof un mit zeyere rinder velen zei gein zuchen Hashem, ober zei velen nisht gefinen – er hot zich opgeton fun zei.

HOS 5:6 They shall go with their flocks and with their herds to seek Hashem ; but they shall not find Him; He hath withdrawn Himself from them.

HOS 5:7 ‏זײ האָבן אָן ה׳ געפֿעלשט, ‏װאָרום פֿרעמדע קינדער האָבן זײ געבאָרן; ‏אַצונד װעט זײ אַ חוֹדש ‏פֿאַרצערן מיט זײערע פֿעלדער. edit

HOS 5:7 zei hoben on Hashem gefelsht, vorem fremde kinder hoben zei geboren; atsund vet zei a Chodesh fartseren mit zeyere felder.

HOS 5:7 They have dealt treacherously against Hashem ; for they have begotten banim zarim (strange, illegitimate children) ; now shall a [Rosh] Chodesh devour them with their fields.

HOS 5:8 ‏בלאָזט אַ שוֹפֿר אין גִבֿעָה, ‏אַ טרומײטער אין רָמָה; ‏שאַלט אין בֵית-אָוֶן: ‏קוק זיך אום, בנימין! edit

HOS 5:8 blozt a shofar in Givah, a trumeiter in Ramah; shalt in Beit-Aven: kuk zich um, Binyamin!

HOS 5:8 Blow ye the shofar in Giv'ah, and the trumpet in Ramah; cry aloud at Beit-Aven; after thee, O Binyamin!

HOS 5:9 ‏אפֿרים װעט צו װיסט װערן אין טאָג פֿון שטראָף; ‏אין די שבֿטים פֿון יִשׂרָאֵל טו איך עס צו װיסן אױף זיכער. edit

HOS 5:9 Ephrayim vet tsu vist veren in tog fun shtrof; in di shvotim fun Yisroel tu ich es tsu visen oif zicher.

HOS 5:9 Ephrayim shall be desolate in the Yom Tokheichah (Day of Rebuke) : among the Shivtei Yisroel have I made known that which is certain.

HOS 5:10 ‏די האַרן פֿון יהוּדה זײַנען װי גרענעצפֿאַרכאַפּער, ‏אױף זײ װעל איך אױסגיסן װי װאַסער מײַן צאָרן. edit

HOS 5:10 di haren fun Yehudah zainen vi grenetsfarchaper, oif zei vel ich oisgisen vi vaser main tsoren.

HOS 5:10 The sarim (princes) of Yehudah were like them that remove the gevul (boundary stone) ; therefore I will pour out My wrath upon them like mayim.

HOS 5:11 ‏געדריקט װערט אפֿרים, צעבראָכן פֿון משפּט, ‏װײַל ער איז װילנדיק געגאַנגען נאָך קױט. edit

HOS 5:11 gedrikt vert Ephrayim, tsebrachen fun mishpot, vail er iz vilendik gegangen noch koit.

HOS 5:11 Ephrayim is oppressed and crushed in mishpat (judgment) , because he willingly walked after tzav (human statute) .

HOS 5:12 ‏און איך בין װי אַ מאָיל צו אפֿרים, ‏און װי אַ פֿױלונג צו דעם הױז פֿון יהוּדה. edit

HOS 5:12 un ich bin vi a moil tsu Ephrayim, un vi a foilung tsu dem hoiz fun Yehudah.

HOS 5:12 Therefore will I be unto Ephrayim like maggots, and to the Bais Yehudah like rottenness.

HOS 5:13 ‏און אפֿרים האָט געזען זײַן קראַנקשאַפֿט, ‏און יהוּדה זײַן װוּנד; ‏איז אפֿרים געגאַנגען צו אשור, ‏און האָט געשיקט צום מלך שטרײטער; ‏אָבער ער קען אײַך נישט הײלן {רפא} ‏, ‏און ער װעט נישט אָפּטאָן פֿון אײַך די װוּנד. edit

HOS 5:13 un Ephrayim hot gezen zain krankshaft, un Yehudah zain vund; iz Ephrayim gegangen tsu Ashur, un hot geshikt tsum melech shtreiter; ober er ken aich nisht heilen , un er vet nisht opton fun aich di vund.

HOS 5:13 When Ephrayim saw his sickness, and Yehudah saw his sores, then went Ephrayim to the Assyrian, and sent to the great king; yet he was not able to heal you, nor cure you of your wound.

HOS 5:14 ‏װאָרום איך װעל זײַן װי אַ לײב צו אפֿרים, ‏און װי אַ יונגלײב צום הױז פֿון יהוּדה; ‏איך, איך װעל פֿאַרצוקן און אַװעקגײן, ‏אַװעקטראָגן, און קײנער װעט נישט מציל זײַן. edit

HOS 5:14 vorem ich vel zain vi a laib tsu Ephrayim, un vi a yungleib tsum hoiz fun Yehudah; ich, ich vel fartsuken un avekgein, avektrogen, un keiner vet nisht matsl zain.

HOS 5:14 For I will be unto Ephrayim like a lion, and as a great lion to the Bais Yehudah; I, even I, will tear and go away; I will carry off, and there will be no one rescuing.

HOS 5:15 ‏איך װעל גײן, איך װעל זיך אומקערן צו מײַן אָרט, ‏ביז זײ װעלן זיך שפּירן שולדיקן; און זוכן מײַן פּנים; ‏אין זײער נױט װעלן זײ מיך פֿאָרשן: edit

HOS 5:15 ich vel gein, ich vel zich umkeren tsu main ort, biz zei velen zich Shaphiren shuldiken; un zuchen main ponem; in zeyer noit velen zei mich forshen:

HOS 5:15 I will go and return to My place, till they acknowledge their guilt, and seek My face; in their tzar (affliction, distress) they will beg My favor.

HOS 6:1 ‏קומט און לאָמיר זיך אומקערן צו ה׳, ‏װאָרום ער האָט פֿאַרצוקט, און ער װעט אונדז הײלן {רפא} ‏, ‏ער שלאָגט און ער װעט אונדז פֿאַרבינדן, edit

HOS 6:1 kumt un lomir zich umkeren tsu Hashem, vorem er hot fartsukt, un er vet undz heilen , er shlogt un er vet undz farbinden,

HOS 6:1 Come, and let us return unto Hashem ; for He hath torn, and He will heal us; He hath struck, and He will bind us up.

HOS 6:2 ‏נאָך צװײ טעג {יֹום} ‏ װעט ער אנדז אױפֿלעבן, ‏אױפֿן דריטן טאָג ‏ װעט ער אונדז אױפֿריכטן, ‏און מיר װעלן לעבן פֿאַר אים. edit

HOS 6:2 noch tsvei teg vet er nedz oifleben, oifen driten tog vet er undz oifrichten, un mir velen leben far im.

HOS 6:2 After two days He will revive us; in the Yom HaShelishi He will raise us up, and we shall live in His sight.

HOS 6:3 ‏און לאָמיר דערקענען, לאָמיר זיך יאָגן צו דערקענען ה׳; ‏זיכער װי דער באַגינען איז זײַן אַרױסגאַנג; ‏און ער װעט קומען צו אונדז װי דער רעגן, ‏און װי שפּעטרעגן װאָס באַװעַסערט די ערד. edit

HOS 6:3 un lomir derkenen, lomir zich yogen tsu derkenen Hashem; zicher vi der baginen iz zain aroisgang; un er vet kumen tsu undz vi der regen, un vi shpetregen vos baveasert di erd.

HOS 6:3 Then shall we know, if we follow on to know Hashem ; His going forth is prepared as the shachar (dawn) ; and He shall come unto us as the geshem (winter rain) , as the malkosh (spring rain) unto ha'aretz.

HOS 6:4 ‏װאָס זאָל איך טאָן צי דיר, אפֿרים? ‏װאָס זאָל איך טאָן צו דיר, יהוּדה? ‏אַז אײַער גוצקײט איז װי אַ פֿרימאָרגנװאָלקן, ‏און װי דער טױ װאָס פֿאַרגײט אין דער פֿרי. edit

HOS 6:4 vos zol ich ton tsi dir, Ephrayim? vos zol ich ton tsu dir, Yehudah? az aier gutskeit iz vi a frimorgnvolken, un vi der toi vos fargeit in der peire.

HOS 6:4 O Ephrayim, what shall I do unto thee? O Yehudah, what shall I do with thee? For your chesed (faithfulness, loyalty) is as an anan boker (morning cloud) , and as the early dew that disappears.

HOS 6:5 ‏דערום האָב איך [זײ] געהאַקט דורך די נבֿיאים, ‏זײ געהרגעט מיט די װערטער פֿון מײַן מױל; ‏כּדי דײַן משפּט זאָל װי דאָס ליכט אַרױס. edit

HOS 6:5 derum hob ich [zei] gehakt durch di neviim, zei geharget mit di verter fun main moil; kedei dain mishpot zol vi dos licht arois.

HOS 6:5 Therefore have I cut them to pieces with the nevi'im; I have slain them by the words of My mouth; thy mishpatim are as the ohr (light, lightning) that goeth forth.

HOS 6:6 ‏װאָרום גוצקײט האָב איך באַגערט און נישט שלאַכטאָפּפֿער, ‏און דערקענונג פֿון אלֹקים אײדער בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה}. edit

HOS 6:6 vorem gutskeit hob ich bagert un nisht shlachtopfer, un derkenung fun Elokim eider brandopfer.

HOS 6:6 For I desired chesed, and not zevach; and the da'as Elohim more than olot (burnt offerings) .

HOS 6:7 ‏אָבער זײ װי אָדָם האָבן איבערגעטרעטן דעם בְּרִית; ‏אָן האָבן זײ געפֿעלשט אָן מיר. edit

HOS 6:7 ober zei vi Adam hoben ibergetreten dem bris; on hoben zei gefelsht on mir.

HOS 6:7 But they are like Adam, they have transgressed the brit (covenant) ; there have they dealt treacherously against Me.

HOS 6:8 ‏גִלעָד איז אַ שטאָט פֿון אומרעכטטוער, ‏אױסגעטרעטן מיט בלוט. edit

HOS 6:8 Gilad iz a shtot fun umrechttuer, oisgetreten mit blut.

HOS 6:8 Gil'ad is a city of evil-doers, is trodden with dahm.

HOS 6:9 ‏און װי באַנדעס װאָס לױערן אױף מענטשן, ‏איז די חבֿרה פֿון די כֹּהנים; ‏זײ טײטן אױפֿן װעג קײן שכֶם, ‏יאָ, שענדלעכקײט באַגײען זײ. edit

HOS 6:9 un vi bandes vos loieren oif mentshen, iz di chevre fun di koyanim; zei teiten oifen veg kein Shechem, yo, shendlechkeit bageyen zei.

HOS 6:9 And as gedudim (marauders) lie in wait for a man, so the chever (band) [of] kohanim murder in the way to Shechem; for they commit shameful crimes.

HOS 6:10 ‏אין הױז פֿון יִשׂרָאֵל האָב איך שױדערהאַפֿטיקס געזען, ‏אָן איז זנות בײַ אפֿרים, ‏פֿאַראומרײניקט איז יִשׂרָאֵל. edit

HOS 6:10 in hoiz fun Yisroel hob ich shoiderhaftiks gezen, on iz zoines bai Ephrayim, farumreinikt iz Yisroel.

HOS 6:10 I have seen a horrible thing in Bais Yisroel: there is the zenut (whoredom) of Ephrayim; Yisroel is tameh (unclean, defiled) .

HOS 6:11 ‏אױך אױף דיר, יהוּדה, האָט מען אַ שניט באַשערט. ‏אַז איך װיל אומקערן די געפֿאַנגענשאַפֿט פֿון מײַן פֿאָלק. edit

HOS 6:11 oich oif dir, Yehudah, hot men a shnit bashert. az ich vil umkeren di gefangenshaft fun main folk.

HOS 6:11 Also, O Yehudah, he hath set a katzir (harvest) [of punishment] for thee, when I turn the Shevut Ami (Captivity of My people) .

HOS 7:1 ‏װי איך װיל הײלן {רפא} ‏ יִשׂרָאֵל, ‏אַזױ װערט אַנטפּלעקט די זינד פֿון אפֿרים, ‏און די בײזן פֿון שוֹמרוֹן; ‏װאָרום זײ באַגײען פֿאַלשקײט, ‏און אַ גנבֿ ברעכט אײַן, ‏אַ באַנדע באַפֿאַלט אױף דער גאַס. edit

HOS 7:1 vi ich vil heilen Yisroel, azoi vert antplekt di zind fun Ephrayim, un di beizen fun Shomron; vorem zei bageyen falshkeit, un a ganev brecht ain, a bande bafalt oif der gas.

HOS 7:1 When I would have healed Yisroel, then the avon (iniquity) of Ephrayim was exposed, and the ra'ot (crimes) of Shomron; for they practice sheker; and the ganav intrudes, and the bandit robs bachutz (in the street) .

HOS 7:2 ‏און זאָלן זײ זיך נישט אײַנרעדן אין זײער האַרצן, ‏אַל דאָס בײז זײערס געדענק איך; ‏אַצונד האָבן זײערע מעשׂים זײ אַרומגערינגלט, ‏אַקעגן מײַן פּנים זײַנען זײ. edit

HOS 7:2 un zolen zei zich nisht ainreden in zeyer hartsen, al dos beiz zeyers gedenk ich; atsund hoben zeyere meisim zei arumgeringlt, akegen main ponem zainen zei.

HOS 7:2 And they consider not in their levavot that I remember all their ra'ah; now their own evil doings surround them; they are before My face.

HOS 7:3 ‏מיט זײער בײז דערפֿרײען זײ דעם מלך, ‏און מיט זײערע ליגנס די האַרן. edit

HOS 7:3 mit zeyer beiz derfreyen zei dem melech, un mit zeyere ligns di haren.

HOS 7:3 They make the Melech glad with their ra'ah, and the sarim (princes) with their lies.

HOS 7:4 ‏אַלע זײַנען זײ נוֹאפֿים, ‏װי אַן אױװן אָנגעהײצט פֿון בעקער, ‏װאָס מע הערט בלױז אױף שאַרן ‏פֿון פֿאַרקנעטן דעם טײג ביז זײַן זױער װערן. edit

HOS 7:4 ale zainen zei noiofem, vi an oiven ongeheitst fun beker, vos me hert bloiz oif sharen fun farkneten dem teig biz zain zoier veren.

HOS 7:4 They are all no'afim (adulterers) , as an oven heated by the baker, who ceaseth stirring from the kneading of the batzek (dough) , until its chametz leavening rises.

HOS 7:5 ‏אין דעם טאָג פֿון אונדזער מלך, ‏זײַנען די האַרן קראַנק פֿון װײַנדערהיצונג; ‏ער אַלײן שטרעקט אױס זײַן האַנט מיט די שפּעטער. edit

HOS 7:5 in dem tog fun undzer melech, zainen di haren krank fun vainderhitsung; er alein shtrekt ois zain hant mit di shpeter.

HOS 7:5 In the Yom Malkeinu the sarim (princes) have made him sick with the heat of yayin; he has stretched out his hand with the letzim (mockers) .

HOS 7:6 ‏װאָרום זײ האָבן צוגעברײט זײער האַרץ ‏װי אַן אױװן אין זײער לױער; ‏אַ גאַנצע נאַכט שלאָפֿט זײער בעקער, ‏פֿרימאָרגנס ברענט ער אַזױ װי פֿלאַמפֿײַער. edit

HOS 7:6 vorem zei hoben tsugebreit zeyer harts vi an oiven in zeyer loier; a gantse nacht shloft zeyer beker, frimorgns brent er azoi vi flamfaier.

HOS 7:6 For they have made ready their lev like an oven, while they lie in wait; their anger smolders kol halailah; in the boker it burneth like an eish of flame.

HOS 7:7 ‏זײ אַלע גליען װי אַן אױװן, ‏און זײ פֿאַרצערן זײערע ריכטער; ‏אַלע זײערע מלכים זײַנען געפֿאַלן, ‏קײנער צװישן זײ רופֿט נישט צו מיר. edit

HOS 7:7 zei ale glien vi an oiven, un zei fartseren zeyere richter; ale zeyere Molechim zainen gefalen, keiner tsvishen zei ruft nisht tsu mir.

HOS 7:7 They are all hot as an oven, and have devoured their shofetim; all their melachim are fallen; there is none among them that calleth unto Me.

HOS 7:8 ‏אפֿרים, ער מישט זיך מיט די פֿעלקער, ‏אפֿרים איז געװאָרן אַ נישט איבערגעקערטער קוכן. edit

HOS 7:8 Ephrayim, er misht zich mit di felker, Ephrayim iz gevoren a nisht ibergekerter kuchen.

HOS 7:8 Ephrayim, he hath mixed himself among the people; Ephrayim is a flat cake not turned over.

HOS 7:9 ‏פֿרעמדע האָבן אױפֿגעגעסן זײַן כּוֹח, ‏און ער מערקט נישט; ‏שױן גראָע האָר דורכגעשפּריצט בײַ אים, ‏און ער מערקט נישט. edit

HOS 7:9 fremde hoben oifgegesen zain koiech, un er merkt nisht; shoin groe Har durchgeshpritst bai im, un er merkt nisht.

HOS 7:9 Zarim have devoured his ko'ach, and he knoweth it not; yea, gray hairs are sprinkled upon him, yet he hath no da'as.

HOS 7:10 ‏און דער שטאָלץ פֿון יִשׂרָאֵל איז געבױגן פֿאַר זײַן פּנים, ‏אָבער זײ קערן זיך נישט אום צו ה׳ זײער ג-ט, און זײ זוכן אים נישט ‏בײַ אַלעם דעם. edit

HOS 7:10 un der shtolts fun Yisroel iz geboigen far zain ponem, ober zei keren zich nisht um tsu Hashem zeyer g-t, un zei zuchen im nisht bai alem dem.

HOS 7:10 And the ga'on Yisroel testifieth to his face; and they do not return to Hashem Eloheihem, nor seek Him for all this.

HOS 7:11 ‏און אפֿרים איז געװאָרן װי אַ נאַרישע טױב, אָן שׂכל, ‏מִצרַיִם האָבן זײ גערופֿן, ‏קײן אשור זײַנען זײ געגאַנגען. edit

HOS 7:11 un Ephrayim iz gevoren vi a narishe toib, on seichel, Mitsrayim hoben zei gerufen, kein Ashur zainen zei gegangen.

HOS 7:11 Ephrayim also is like an easily deceived yonah without sense; they call to Mitzrayim, they turn to Assyria.

HOS 7:12 ‏װי זײ װעלן גײן, װעל איך אױסשפּרײטן אױף זײ מײַן נעץ, ‏װי פֿױגלען פֿון הימל װעל איך זײ אַראָפּנידערן; ‏איך װעל זײ שטראָפֿן װי איך האָב געלאָזט הערן זײער עדה. edit

HOS 7:12 vi zei velen gein, vel ich oisshpreiten oif zei main nets, vi foiglen fun himel vel ich zei aropnideren; ich vel zei shtrofen vi ich hob gelozt heren zeyer eide.

HOS 7:12 When they shall go, I will spread My reshet (net) upon them; I will bring them down as the fowls of Shomayim; I will chastise them, when I hear them congregating.

HOS 7:13 ‏װײ צו זײ, װאָס זײ זײַנען אַװעק פֿון מיר! ‏פֿאַרװיסטונג אױף זײ, װאָס זײ האָבן געבראָכן אָן מיר! ‏און איך זאָל זײ אױסלײזן, ‏װען זײ האָבן גערעדט ליגנס אױף מיר? edit

HOS 7:13 vei tsu zei, vos zei zainen avek fun mir! farvistung oif zei, vos zei hoben gebrochen on mir! un ich zol zei oisleizen, ven zei hoben geredt ligns oif mir?

HOS 7:13 Woe unto them! For they have strayed from Me. Sod (destruction) unto them because they have committed pesha against Me! Though I have redeemed them, yet they have spoken kazav (lies) against Me.

HOS 7:14 ‏און זײ שרײַען נישט צו מיר מיט זײער האַרצן, ‏אַז זײ יאָמערן אױף זײערע געלעגערס; ‏װעגן תּבֿואה און װײַן רודלען זײ זיך, ‏אָן מיר װידערשפּעניקן זײ. edit

HOS 7:14 un zei shraien nisht tsu mir mit zeyer hartsen, az zei yomeren oif zeyere gelegers; vegen tevuh un vain rudlen zei zich, on mir vidershpeniken zei.

HOS 7:14 And they have not cried unto Me with their levavot, when they wailed upon their beds; they congregate themselves for dagan and tirosh, and they depart from Me.

HOS 7:15 ‏און איך האָב געלערנט, ‏געשטאַרקט זײערע אָרעמס, ‏אָבער זײ טראַכטן שלעכטס אױף מיר. edit

HOS 7:15 un ich hob gelernt, geshtarkt zeyere orems, ober zei trachten shlechts oif mir.

HOS 7:15 Though I have trained and strengthened their zero'ot (arms) , yet do they plot rah against Me.

HOS 7:16 ‏זײ קערן זיך, אָבער נישט צו דער הײך, ‏װי אַ פֿאַלשער בױגן זײַנען זײ געװאָרן. ‏װעלן פֿאַלן דורכן שװערד זײערע האַרן ‏פֿאַר דעם צאָרן פֿון זײער צונג; ‏דאָס װעט זײַן אַ שפּאָט פֿון זײ אין לאַנד מִצרַיִם. edit

HOS 7:16 zei keren zich, ober nisht tsu der heich, vi a falsher boigen zainen zei gevoren. velen falen durchen shverd zeyere haren far dem tsoren fun zeyer tsung; dos vet zain a shpot fun zei in land Mitsrayim.

HOS 7:16 They return, but not to Most High; they are like a faulty keshet; their sarim (princes) shall fall by the cherev for the insolence of their leshon; this shall be their derision in Eretz Mitzrayim.

HOS 8:1 ‏צו דײַן גומען אַ שוֹפֿר! ‏װי אַן אָדלער קומט אױף ה׳ס הױז; ‏װײַל זײ האָבן איבערגעטרעטן מײַן בְּרִית, ‏און קעגן מײַן תּורה פֿאַרבראָכן. edit

HOS 8:1 tsu dain gumen a shofar! vi an odler kumt oif Hashems hoiz; vail zei hoben ibergetreten main bris, un kegen main torah farbrochen.

HOS 8:1 Set the shofar to thy lips. He shall come as a nesher against the Bais Hashem , because they have transgressed My brit (covenant) , and committed pesha against My torah.

HOS 8:2 ‏קען יִשׂרָאֵל דען שרײַען צו מיר: ‏מײַן ג-ט, מיר קענען דיך? edit

HOS 8:2 ken Yisroel den shraien tsu mir: main g-t, mir kenen dich?

HOS 8:2 Yisroel shall cry unto Me, Elohai, we know Thee. We, Yisroel!

HOS 8:3 ‏יִשׂרָאֵל האָט פֿאַרלאָזט דאָס גוטס, ‏זאָל אים דער פֿײַנט נאָכיאָגן. edit

HOS 8:3 Yisroel hot farlozt dos guts, zol im der faint nochyogen.

HOS 8:3 Yisroel hath cast off the thing that is tov; the oyev (enemy) shall pursue him.

HOS 8:4 ‏זײ האָבן געמאַכט מלכים, אָבער אָן מיר, ‏געמאַכט האַרן, און איך האָב נישט געװוּסט; ‏פֿון זײער זילבער און זײער גאָלד ‏האָבן זײ זיך געצנבילדער געמאַכט; ‏דערום װעט ער פֿאַרשניטן {כרת} ‏ װערן. edit

HOS 8:4 zei hoben gemacht Molechim, ober on mir, gemacht haren, un ich hob nisht gevust; fun zeyer zilber un zeyer gold hoben zei zich getsnbilder gemacht; derum vet er farshniten veren.

HOS 8:4 They have set up melachim, but not from Me; they have made sarim (princes) , and I knew it not; of their kesef and their zahav have they made them atzabim (idols) , that they may be cut off.

HOS 8:5 ‏פֿאַרלאָזן װערט דײַן קאַלב, שוֹמרוֹן; ‏מײַן צאָרן ‏ טוט גרימען אױף זײ; ‏ביז װאַנען נאָך װעלן זײ נישט קענען זיך רײניקן? edit

HOS 8:5 farlozen vert dain kalb, Shomron; main tsoren tut grimen oif zei; biz vanen noch velen zei nisht kenen zich reiniken?

HOS 8:5 Thy egel (calf-idol) , O Shomron, I am casting off; Mine anger is kindled against them; how long will they be incapable of nikkayon (innocency, freedom from punishment) ?

HOS 8:6 ‏װאָרום עס קומט פֿון יִשׂרָאֵל, ‏און דאָס האָט אַ מײַנסטער געמאַכט, ‏און קײן ג-ט איז דאָס נישט; ‏פֿאַר װאָר, שפּענדלעך װעט װערן דאָס קאַלב פֿון שוֹמרוֹן. edit

HOS 8:6 vorem es kumt fun Yisroel, un dos hot a mainster gemacht, un kein g-t iz dos nisht; far vor, shpendlech vet veren dos kalb fun Shomron.

HOS 8:6 They are from Yisroel! The craftsman made it; therefore it is not Elohim; but the egel of Shomron shall be broken in pieces.

HOS 8:7 ‏װאָרום װינט זײען זײ, ‏און שטורעם װעלן זײ שנײַדן; ‏קײן זאַנג האָט עס נישט – ‏אַ שפּראָצונג װאָס ברענגט נישט קײן מעל; ‏טאָמער װעט עס ברענגען, װעלן עס פֿרעמדע אײַנשלינגען. edit

HOS 8:7 vorem vint zeyen zei, un shturem velen zei shnaiden; kein zang hot es nisht – a shprotsung vos brengt nisht kein mel; tomer vet es brengen, velen es fremde ainshlingen.

HOS 8:7 For they have sown the wind, and they shall reap the whirlwind; the stalk [of standing grain] hath no tzemach (shoot) ; it shall yield no kemach (flour) ; and even if it yielded it, zarim would devour it.

HOS 8:8 ‏אײַנגעשלונגען געװאָרן איז יִשׂרָאֵל, ‏אַצונד זײַנען זײ געװאָרן צװישן די פֿעלקער, ‏װי אַ נישטװערטיקע כּלי. edit

HOS 8:8 aingeshlungen gevoren iz Yisroel, atsund zainen zei gevoren tsvishen di felker, vi a nishtvertike keile.

HOS 8:8 Yisroel is swallowed up; now shall they be among the Goyim like a worthless keli (vessel) .

HOS 8:9 ‏װאָרום זײ זײַנען אַרױפֿגעגאַנגען צו אשור, ‏אַ װילדאײזל באַזונדער פֿאַר זיך; ‏אפֿרים האָט ליבשאַפֿט געדונגען. edit

HOS 8:9 vorem zei zainen aroifgegangen tsu Ashur, a vildeizl bazunder far zich; Ephrayim hot libshaft gedungen.

HOS 8:9 For they are gone up to Assyria, a pere (wild donkey) off by itself alone; Ephrayim hath sold herself to ahavim (lovers) .

HOS 8:10 ‏אָבער הגם זײ דינגען צװישן די פֿעלקער, ‏װעל איך אַצונדערט זײ אײַנזאַמלען; ‏און זײ װעלן אָנהײבן מינער װערן ‏פֿון דער משׂא פֿון מלך און האַרן. edit

HOS 8:10 ober hagam zei dingen tsvishen di felker, vel ich atsundert zei ainzamlen; un zei velen onheiben miner veren fun der Massa fun melech un haren.

HOS 8:10 Yea, though they have bargained among the Goyim, now will I gather them, and they shall begin to diminish on account of the massa (burden) of Melech Sarim.

HOS 8:11 ‏װאָרום אפֿרים האָט געמערט מזבחות צום זינדיקן, ‏בײַ אים זײַנען מזבחות צום זינדיקן געװען. edit

HOS 8:11 vorem Ephrayim hot gemert mizbeyches tsum zindiken, bai im zainen mizbeyches tsum zindiken geven.

HOS 8:11 Because Ephrayim hath built many mizbechot for sin, mizbechot shall be unto him to sin.

HOS 8:12 ‏װי פֿיל פֿון מײַן תּוֹרא איך זאָל אים שרײַבן, ‏איז דאָס בײַ אים װי פֿרעמד פֿאַררעכנט. edit

HOS 8:12 vi fil fun main tor ich zol im shraiben, iz dos bai im vi fremd farrechnt.

HOS 8:12 I have written to him the many things of My torah, but they were regarded as a zar (strange thing) .

HOS 8:13 ‏מײַנע בראַנדאָפּפֿער זאָלן זײ שלאַכטן פֿאַר פֿלײש און עסן, ‏ה׳ טוט זײ נישט באַפֿיליקן. ‏אַצונד װעט ער געדענקען זײער פֿאַרברעך, ‏און װעט דערמאָנען זײערע זינד; ‏קײן מִצרַיִם װעלן זײ זיך אומקערן. edit

HOS 8:13 maine brandopfer zolen zei shlachten far fleish un esen, Hashem tut zei nisht bafiliken. atsund vet er gedenken zeyer farbrech, un vet dermonen zeyere zind; kein Mitsrayim velen zei zich umkeren.

HOS 8:13 They sacrifice basar for the sacrifices of Mine offerings, and eat it; but Hashem accepteth them not; now will He remember their avon (iniquity) , and visit punishment on their sins; they shall return to Mitzrayim.

HOS 8:14 ‏װאָרום יִשׂרָאֵל האָט פֿאַרגעסן אָן זײַן באַשעפֿער, ‏און האָט פּאַלײען געבױט, ‏און יהוּדה האָט געמערט באַפֿעסטיקטע שטעט: ‏דערום װעל איך שיקן אַ פֿײַער אין זײַנע שטעט, ‏און עס װעט פֿאַרצערן אירע פּאַלאַצן. edit

HOS 8:14 vorem Yisroel hot fargesen on zain Bashefer, un hot paleyen geboit, un Yehudah hot gemert bafestikte shtet: derum vel ich shiken a faier in zaine shtet, un es vet fartseren ire palatsen.

HOS 8:14 For Yisroel hath forgotten his Maker, and buildeth heikhalot; and Yehudah hath multiplied fortified towns; but I will send eish upon his towns, and it shall devour the citadels thereof.

HOS 9:1 ‏נישט פֿרײען זאָלסטו זיך, יִשׂרָאֵל, ‏מיט שִׂמחה אַזױ װי די פֿעלקער, ‏װאָרום האָסט זיך אָפּגעקערט פֿון דײַן ג-ט, ‏האָסט ליב געהאַט זוֹנה-לױן אױף אַלע תּבֿואה-שײַערן. edit

HOS 9:1 nisht freyen zolstu zich, Yisroel, mit simcha azoi vi di felker, vorem host zich opgekert fun dain g-t, host lib gehat zoine-loin oif ale tevuh-shaieren.

HOS 9:1 Rejoice not, O Yisroel, for joy, as other people; for thou hast gone a-whoring from thy G-d, thou hast loved a reward upon every threshing floor.

HOS 9:2 ‏דער שײַער און דער קעלטער װעט זײ נישט שפּײַזן, ‏און דער פֿרישװײַן װעט פֿעלשן אָן זײ. edit

HOS 9:2 der shaier un der kelter vet zei nisht shpaizen, un der frishvain vet felshen on zei.

HOS 9:2 The floor and the wine-press shall not feed them, and the tirosh shall fail in her.

HOS 9:3 ‏זײ װעלן נישט זיצן אין לאַנד פֿון ה׳, ‏און אפֿרים װעט זיך קײן מִצרַיִם אומקערן, ‏און אין אשור װעלן זײ אומרײנס עסן. edit

HOS 9:3 zei velen nisht zitsen in land fun Hashem, un Ephrayim vet zich kein Mitsrayim umkeren, un in Ashur velen zei umreins esen.

HOS 9:3 They shall not dwell in Hashem ʼs land; but Ephrayim shall return to Mitzrayim, and they shall eat unclean things in Assyria.

HOS 9:4 ‏זײ װעלן נישט גיסן צו ה׳ װײַן, ‏און נישט אָנגעלײגט װעלן אים זײַן זײערע שלאַכטאָפּפֿער, ‏אַזױ װי ברױט פֿון אַבֿלות װעט עס זײ זײַן, ‏אַלע װאָס עסן עס װעלן זיך פֿאַראומרײניקן; ‏װאָרום זײער ברױט װעט זײַן פֿאַר זײער לײַב, ‏עס װעט נישט קומען אין הױז פֿון ה׳. edit

HOS 9:4 zei velen nisht gisen tsu Hashem vain, un nisht ongeleigt velen im zain zeyere shlachtopfer, azoi vi broit fun avles vet es zei zain, ale vos esen es velen zich farumreiniken; vorem zeyer broit vet zain far zeyer laib, es vet nisht kumen in hoiz fun Hashem.

HOS 9:4 They shall not offer yayin offerings to Hashem , neither shall they be pleasing unto Him; their sacrifices shall be unto them as the bread of mourners; all that eat thereof shall be polluted; for their bread for their nefesh shall not come into the Beis Hashem .

HOS 9:5 ‏װאָס װעט איר טאָן אין אַ יוֹם-טובֿ, ‏און אין אַ פֿײַערטאָג פֿון ה׳? edit

HOS 9:5 vos vet ir ton in a yom-tov, un in a faiertog fun Hashem?

HOS 9:5 What will ye do in the Yom Mo'ed, and in the Yom Chag Hashem ?

HOS 9:6 ‏װאָרום זע, זײ זײַנען אַװעק פֿון דעם בראָך, ‏װעט מִצרַיִם זײ אײַנזאַמלען, ‏מוֹף װעט זײ באַגראָבן; ‏די שאַצן פֿון זײער זילבער, זײ װעט שטעכגעװעקס ירשען, ‏דערנער װעלן זײַן אין זײערע געצעלטן. edit

HOS 9:6 vorem ze, zei zainen avek fun dem broch, vet Mitsrayim zei ainzamlen, Memphis vet zei bagroben; di shatsen fun zeyer zilber, zei vet shtechgeveks yershen, derner velen zain in zeyere getselten.

HOS 9:6 For, lo, they are gone because of destruction; Mitzrayim shall gather them up, Memphis shall bury them; nettles shall possess their valuables of kesef; thorns shall be in their tents.

HOS 9:7 ‏געקומען זײַנען די טעג פֿון רעכנשאַפֿט, ‏געקומען די טעג פֿון באַצאָלונג; ‏געװאָר װערן װעט יִשׂרָאֵל. ‏אַ נאַר איז דער נבֿיא, ‏משוגע איז דער מאַן פֿון גײַסט! ‏פֿון װעגן דײַן גרױס זינד, ‏און װײַל גרױס איז די פֿײַנטשאַפֿט. edit

HOS 9:7 gekumen zainen di teg fun rechenshaft, gekumen di teg fun batsolung; gevor veren vet Yisroel. a nor iz der novi, meshuge iz der man fun gaist! fun vegen dain grois zind, un vail grois iz di faintshaft.

HOS 9:7 The days of pekudah (visitation for divine punishment) are come, the yamim of recompence are come; Yisroel shall know it; the navi is a fool, the ish haruach (spiritual man) is meshuga, for the multitude of thine iniquity and great hatred.

HOS 9:8 ‏אַ לױערער איז אפֿרים אַקעגן מײַן ג-ט, ‏דעם נבֿיא שטעלט ער אַ פּאַסטקע אױף אַלע זײַנע װעגן, ‏פֿײַנטשאַפֿט אין הױז פֿון זײַן ג-ט. edit

HOS 9:8 a loierer iz Ephrayim akegen main g-t, dem novi shtelt er a pastke oif ale zaine vegen, faintshaft in hoiz fun zain g-t.

HOS 9:8 The watchman of Ephrayim was with my G-d; but the navi is a snare of a fowler in all his ways, and hatred in the bais of his G-d.

HOS 9:9 ‏טיף פֿאַרדאָרבן זײַנען זײ, ‏אַזױ װי אין די טעג פֿון גִבֿעָה; ‏ער װעט געדענקען זײער פֿאַרברעך, ‏ער װעט דערמאָנען זײערע זינד. edit

HOS 9:9 tif fardorben zainen zei, azoi vi in di teg fun Givah; er vet gedenken zeyer farbrech, er vet dermonen zeyere zind.

HOS 9:9 They have deeply corrupted themselves, as in the yamim of Giv'ah; therefore He will remember their iniquity, He will visit their sins.

HOS 9:10 ‏װי װײַנטרױבן אין מדבר ‏האָב איך געפֿונען יִשׂרָאֵל, ‏װי אַן ערשטפֿרוכט פֿון פֿײַגנבױם אין זײַן אָנהײב ‏האָב איך געזען אײַערע עלטערן; ‏זײַנען זײ געקומען קײן בַעַל-פּעוֹר, ‏און זיך אָפּגעשײדט צום שאַנדגעץ, ‏און געװאָרן אומװערדיק ‏װי דאָס װאָס זײ האָבן ליב געקראָגן. edit

HOS 9:10 vi vaintroiben in midbar hob ich gefunen Yisroel, vi an ershtfrucht fun faignboim in zain onheib hob ich gezen aiere elteren; zainen zei gekumen kein Baal-Peor, un zich opgesheidt tsum shandgets, un gevoren umverdik vi dos vos zei hoben lib gekrogen.

HOS 9:10 I found Yisroel like grapes in the midbar; I saw your avot as the bikkurah in the fig tree at her first season; but they went to Ba'al-Pe'or, and separated themselves unto that shame; and their abominations were according as they loved.

HOS 9:11 ‏אפֿרים – װי אַ פֿױגל װעט זײער כּבֿוד אַװעקפֿליען, ‏אױס געבורט, און אױס מוטערלײַב, און אױס טראָגשאַפֿט! edit

HOS 9:11 Ephrayim – vi a foigel vet zeyer koved avekflien, ois geburt, un ois muterleib, un ois trogshaft!

HOS 9:11 As for Ephrayim, their kavod shall fly away like a bird, from the birth, and from the beten (womb) , and from the conception.

HOS 9:12 ‏אַפֿילו אַז זײ װעלן אױפֿברענגען זײערע קינדער, ‏װעל איך זײ באַרױבן פֿון זײ, ‏אַז קײן מענטש זאָל נישט בלײַבן; ‏יאָ, װײ אױך צו זײ װען איך טו זיך אָפּ פֿון זײ! edit

HOS 9:12 afile az zei velen oifbrengen zeyere kinder, vel ich zei baroiben fun zei, az kein mentsh zol nisht blaiben; yo, vei oich tsu zei ven ich tu zich op fun zei!

HOS 9:12 Though they bring up their banim, yet will I bereave them, that there shall not be a man left: yea, woe also to them when I depart from them!

HOS 9:13 ‏אפֿרים, װי איך האָב צוֹר געזען, ‏איז געפֿלאַנצט אין אַ שײנעם אָרט, ‏אָבער אפֿרים װעט אַרױספֿירן ‏זײַנע קינדער צום טײטער edit

HOS 9:13 Ephrayim, vi ich hob Tsor gezen, iz geflantst in a sheinem ort, ober Ephrayim vet aroisfiren zaine kinder tsum teiter

HOS 9:13 Ephrayim, as I saw Tzor, is planted in a pleasant place; but Ephrayim shall bring forth his banim to the murderer.

HOS 9:14 ‏גיב זײ, ה׳, װאָס דו דאַרפֿסט זײ געבן! ‏גיב זײ אַ טראַכט װאָס פֿאַרװאַרפֿט, ‏און בריסט פֿאַרדאַרטע! edit

HOS 9:14 gib zei, Hashem, vos du darfst zei geben! gib zei a tracht vos farvorft, un brist fardarte!

HOS 9:14 Give them, O Hashem . What wilt Thou give? Give them a miscarrying rechem (womb) and dry breasts.

HOS 9:15 ‏אַל דאָס בײז זײערס איז אין גִלגָל, ‏יאָ, דאָרט האָב איך זײ פֿײַנט געקראָגן; ‏פֿאַר די בײזע מעשׂים זײערע ‏װעל איך זײ פֿון מײַן הױז אַרױסטרײַבן; ‏איך װעל זײ מער נישט ליב האָבן; ‏אַלע זײערע האַרן זײַנען אָפּקערער. edit

HOS 9:15 al dos beiz zeyers iz in Gilgal, yo, dort hob ich zei faint gekrogen; far di beize meisim zeyere vel ich zei fun main hoiz aroistraiben; ich vel zei mer nisht lib hoben; ale zeyere haren zainen opkerer.

HOS 9:15 All their wickedness is in Gilgal; for there I hated them; for the wickedness of their doings I will drive them out of Mine bais, I will love them no more; all their sarim (princes) are sorerim (rebels) .

HOS 9:16 ‏געשלאָגן געװאָרן איז אפֿרים, ‏זײער װאָרצל איז פֿאַרטריקנט, ‏קײן פֿרוכט װעלן זײ נישט ברענגען; ‏אַפֿילו אַז זײ װעלן געבערן, ‏װעל איך טײטן די גלוסטיקע פֿון זײער לײַב. edit

HOS 9:16 geshlogen gevoren iz Ephrayim, zeyer vortsel iz fartriknt, kein frucht velen zei nisht brengen; afile az zei velen geberen, vel ich teiten di glustike fun zeyer laib.

HOS 9:16 Ephrayim is struck, their shoresh (root) is dried up, they shall bear no fruit; yea, though they bring forth, yet will I slay even the beloved fruit of their beten (womb) .

HOS 9:17 ‏פֿאַראַכטן װעט זי מײַן ג-ט, ‏װײַל זײ האָבן נישט צוגעהערט צו אים, ‏און זײ װעלן אומװאָגלען צװישן די פֿעלקער. edit

HOS 9:17 farachten vet zi main g-t, vail zei hoben nisht tsugehert tsu im, un zei velen umvoglen tsvishen di felker.

HOS 9:17 My G-d will cast them away, because they did not pay heed unto Him; and they shall be nodedim (wanderers) among the Goyim.

HOS 10:1 ‏אַ געראָטענער װײַנשטאָק איז יִשׂרָאֵל געװען, ‏זײַן פֿרוכט פֿלעגט אַ װערדע האָבן; ‏איז, װאָס מערער זײַן פֿרוכט, ‏האָט ער מזבחות געמערט, ‏װאָס שענער זײַן לאַנד, ‏האָבן זײ שענערע זײַלשטײנער געמאַכט. edit

HOS 10:1 a gerotener vainshtok iz Yisroel geven, zain frucht flegt a verde hoben; iz, vos merer zain frucht, hot er mizbeyches gemert, vos shener zain land, hoben zei shenere zailshteiner gemacht.

HOS 10:1 Yisroel is a running gefen, he bringeth forth p'ri unto himself; according to the multitude of his fruit he hath increased the mizbechot; according to the goodness of his land they have made goodly matzevot (stone pillars, monuments) .

HOS 10:2 ‏זײער האַרץ איז צעטײלט; ‏אַצונד װעלן זײ זײער שולד לײַדן; ‏ער װעט צעברעכן זײערע מזבחות, ‏ער װעט פֿאַרװיסטן זײערע זײַלשטײנער. edit

HOS 10:2 zeyer harts iz tseteilt; atsund velen zei zeyer shuld laiden; er vet tsebrechen zeyere mizbeyches, er vet farvisten zeyere zailshteiner.

HOS 10:2 Their lev is deceitful; now shall they bear guilt; He shall break down their mizbechot, He shall destroy their matzevot.

HOS 10:3 ‏פֿאַר װאָר, אַצונד װעלן זײ זאָגן: ‏נישטאָ קײן מלך בײַ אונדז, ‏װײַל מיר האָבן נישט מורא געהאַט פֿאַר ה׳; ‏און דער מלך, װאָס קען טאָן פֿאַר אונדז? edit

HOS 10:3 far vor, atsund velen zei zogen: nishto kein melech bai undz, vail mir hoben nisht moire gehat far Hashem; un der melech, vos ken ton far undz?

HOS 10:3 For now they shall say, We have no Melech, because we feared not Hashem ; but if we did have a Melech, what could he do for us?

HOS 10:4 ‏זײ רעדן גערײדן, ‏שװערן פֿאַלש, שליסן {כרת} ‏ אַ בְּרִית, ‏אָבער דער משפּט װעט שפּראָצן װי ביטערקרױט ‏אױף די בײַטן פֿון פֿעלד. edit

HOS 10:4 zei reden gereiden, shveren falsh, shlisen a bris, ober der mishpot vet shprotsen vi biterkroit oif di baiten fun feld.

HOS 10:4 They have spoken words, swearing falsely in cutting brit (covenant) ; thus mishpat springeth up as poisonous herb in the furrows of the sadeh.

HOS 10:5 ‏אום די קעלבער פֿון בֵית-אָוֶן ‏װעלן אַנגסטן די װױנער פֿון שוֹמרוֹן; ‏װאָרום זײַן פֿאָלק טוט אױף אים טרױערן, ‏און זײַנע פּריסטער װעלן ציטערן װעגן אים, ‏װעגן זײַן כּבֿוד װאָס איז אַװעק פֿון אים. edit

HOS 10:5 um di kelber fun Beit-Aven velen angsten di voiner fun Shomron; vorem zain folk tut oif im troieren, un zaine prister velen tsiteren vegen im, vegen zain koved vos iz avek fun im.

HOS 10:5 The inhabitants of Shomron tremble because of the eglot (calf-idols) of Beit-Aven; for the people thereof shall mourn over it, likewise the komer (idolatrous priests) over it, who shout for joy over its kavod, for it has gone into the Golus for them.

HOS 10:6 ‏אים אױך װעט מען קײן אשור אַװעקפֿירן, ‏אַ מתּנה צום מלך שטרײטער; ‏שאַנד װעט קריגן אפֿרים, ‏און יִשׂרָאֵל װעט זיך שעמען מיט זײַן באַראָט. edit

HOS 10:6 im oich vet men kein Ashur avekfiren, a matone tsum melech shtreiter; shand vet krigen Ephrayim, un Yisroel vet zich shemen mit zain barot.

HOS 10:6 It shall be also carried unto Assyria for a minchah (present) to the great king; Ephrayim shall receive disgrace, and Yisroel shall be ashamed of his own counsel.

HOS 10:7 ‏פֿאַרשניטן װערט דער מלך פֿון שוֹמרוֹן, ‏אַזױ װי שױם אױפֿן װאַסער. edit

HOS 10:7 farshniten vert der melech fun Shomron, azoi vi shoim oifen vaser.

HOS 10:7 As for Shomron, her melech will float off like a twig upon the surface of the mayim.

HOS 10:8 ‏און פֿאַרטיליקט װערן װעלן ‏די במות פֿון אָוֶן, די זינד פֿון יִשׂרָאֵל; ‏דערנער און װילדגעװעקס װעלן אױפֿגײן אױף זײערע מזבחות ‏און זײ װעלן זאָגן צו די בערג: דעקט אונדז צו! ‏און צו די הײכן: פֿאַלט אױף אונדז אַרױף! edit

HOS 10:8 un fartilikt veren velen di Bamot fun Aven, di zind fun Yisroel; derner un vildgeveks velen oifgein oif zeyere mizbeyches un zei velen zogen tsu di berg: dekt undz tsu! un tsu di heichen: falt oif undz aroifblikendik!

HOS 10:8 The high places also of Aven, the chattat Yisroel, shall be made shmad; the kotz (thorn) and the dardar (thistle) shall come up on their mizbechot; and they shall say to the mountains, Cover us; and to the hills, Fall on us.

HOS 10:9 ‏מער װי אין די טעג פֿון גִבֿעָה ‏האָסטו געזינדיקט, יִשׂרָאֵל; ‏דאָרט האָט מען זיך אַקעגנגעשטעלט; ‏פֿאַר זײ אָבער װעט נישט קלעקן ‏אַ מלחמה װי אין גִבֿעָה אַקעגן די פֿאַרברעכער. edit

HOS 10:9 mer vi in di teg fun Givah hostu gezindikt, Yisroel; dort hot men zich akegngeshtelt; far zei ober vet nisht kleken a milchome vi in Givah akegen di farbrecher.

HOS 10:9 O Yisroel, thou hast sinned from the yamei Giv'ah; there they have continued. Did not milchamah (war) overtake the bnei alvah (children of unruliness) in Giv'ah?

HOS 10:10 ‏װען איך טו באַגערן, װעל איך זײ שטראָפֿן, ‏און פֿעלקער װעלן זיך אײַנזאַמלן קעגן זײ, ‏װען מע שפּאַנט זײ אין זײערע צװײ יאָכרינגען. edit

HOS 10:10 ven ich tu bageren, vel ich zei shtrofen, un felker velen zich ainzamlen kegen zei, ven me shpant zei in zeyere tsvei yochringen.

HOS 10:10 When I please, I will chastise them; amim shall be gathered against them, when they are punished for their shtei avon (double iniquity) .

HOS 10:11 ‏און אפֿרים איז אַ קאַלב אַ געניטס, ‏צו דרעשן האָט עס ליב; ‏אָבער איך בין אַריבערגעגאַנגען ‏איבער איר פֿעטן האַלדז: ‏איך װעל אײַנשפּאַנען אפֿרים, ‏אַקערן זאָל יהוּדה, ‏בראָנעװען זאָל יעקבֿ. edit

HOS 10:11 un Ephrayim iz a kalb a genits, tsu dreshen hot es lib; ober ich bin aribergegangen iber ir feten haldz: ich vel ainshpanen Ephrayim, akeren zol Yehudah, broneven zol Yaakov.

HOS 10:11 And Ephrayim is an eglah melummadah (a trained heifer) , and loveth to tread out the grain; but I will put a yoke on her fair neck; I will drive Ephrayim; Yehudah shall plow, and Ya'akov shall break his clods.

HOS 10:12 ‏זײַט אײַך פֿאַר גערעכטיקײט, ‏װעט איר שנײַדן לױט גענאָד; ‏אַקערט אײַך אַן אַקער, ‏װאָרום עס איז צײַט צו זוכן ה׳, ‏ביז ער װעט קומען און רעגענען אױף אײַך גערעכטיקײט. edit

HOS 10:12 zait aich far gerechtikeit, vet ir shnaiden loit genod; akert aich an aker, vorem es iz tsait tsu zuchen Hashem, biz er vet kumen un regenen oif aich gerechtikeit.

HOS 10:12 Sow to yourselves in tzedakah, reap in chesed; break up your fallow ground; for it is time to seek Hashem , till He come and rain tzedek upon you.

HOS 10:13 ‏איר האָט געאַקערט שלעכטס, ‏האָט איר אומרעכט געשניטן, ‏האָט איר געגעסן די פֿרוכט פֿון ליגן; ‏װאָרום האָסט זיך פֿאַרזיכערט אױף דײַן װעג, ‏אױף די פֿיל גיבוֹרים דײַנע. edit

HOS 10:13 ir hot geakert shlechts, hot ir umrecht geshniten, hot ir gegesen di frucht fun ligen; vorem host zich farzichert oif dain veg, oif di fil giborim daine.

HOS 10:13 Ye have plowed resha, ye have reaped avlah; ye have eaten the pri kachash (fruit of lies) ; because thou didst trust in thy way, in the multitude of thy gibborim (mighty men) .

HOS 10:14 ‏דערום װעט אױפֿשטײן אַ חוֹרֵבֿן אױף דײַנע מחנות, ‏און אַלע דײַנע פֿעסטונגען װעלן פֿאַרװיסט װערן, ‏װי שַלמַן האָט פֿאַרװיסט בֵית-אַרבֵאל, אין טאָג פֿון מלחמה – ‏מוטערס מיט קינדער זײַנען צעהאַקט געװאָרן. edit

HOS 10:14 derum vet oifshtein a Choreven oif daine machnus, un ale daine festungen velen farvist veren, vi Shalman hot farvist Beit-Arbel, in tog fun milchome – muters mit kinder zainen tsehakt gevoren.

HOS 10:14 Therefore shall a tumult arise among thy people, and all thy fortresses shall be devastated, as Shalman devastated Beit-Arbel on the yom milchamah; the em were dashed in pieces with their banim.

HOS 10:15 ‏אַזױ האָט געטאָן צו אײַך בֵית-אֵל, ‏פֿון װעגן אײַער בײזער שלעכטיקײט; ‏אין אַ פֿרימאָרגן פֿאַרשניטן װערט פֿאַרשניטן ‏דער מלך פֿון יִשׂרָאֵל. edit

HOS 10:15 azoi hot geton tsu aich Beit-El, fun vegen aier beizer shlechtikeit; in a frimorgen farshniten vert farshniten der melech fun Yisroel.

HOS 10:15 So shall Beit-El do unto you because of your great wickedness; in the shachar (dawn) shall the Melech Yisroel utterly be cut off.

HOS 11:1 ‏אַז יִשׂרָאֵל איז יונג געװען האָב איך אים ליב געהאַט, ‏און פֿון מִצרַיִם האָב איך גערופֿן מײַן זון. edit

HOS 11:1 az Yisroel iz yung geven hob ich im lib gehat, un fun Mitsrayim hob ich gerufen main zun.

HOS 11:1 When Yisroel was a na'ar (child) , I loved him, and called Beni (My son) out of Mitzrayim.

HOS 11:2 ‏װי זײ האָבן גערופֿן צו זײ, ‏אַזױ זײַנען זײ אַװעק פֿון זײ; ‏צו די בַעַל-געטער האָבן זײ געשלאַכט, ‏און צו די געצן האָבן זײ גערײכערט. edit

HOS 11:2 vi zei hoben gerufen tsu zei, azoi zainen zei avek fun zei; tsu di Baal-geter hoben zei geshlacht, un tsu di getsen hoben zei gereichert.

HOS 11:2 The more I called them, the more they went from Me; they sacrificed unto Ba'alim, and burned incense to peselim (graven images) .

HOS 11:3 ‏און איך האָב געלערנט גײן אפֿרים, ‏זײ פֿאַר זײערע אָרעמס גענומען, ‏אָבער זײ האָבן נישט געמערקט אַז איך האָב זײ געװאַלט הײלן {רפא} ‏. edit

HOS 11:3 un ich hob gelernt gein Ephrayim, zei far zeyere orems genumen, ober zei hoben nisht gemerkt az ich hob zei gevolt heilen .

HOS 11:3 Yet it was I who taught Ephrayim to walk, taking them by their zero'ot; but they knew not that it was I who healed them.

HOS 11:4 ‏מיט מענטשלעכע שטריק האָב איך זײ צוגעצױגן, ‏מיט שנורן פֿון ליבשאַפֿט, ‏און איך בין זײ געװען ‏װי די אַראָפּנעמער פֿון דעם יאָך אױף זײערע קינבאַקן: ‏און עסן פֿלעג איך אים דערלאַנגען. edit

HOS 11:4 mit mentshleche shtrik hob ich zei tsugetsoigen, mit shnuren fun libshaft, un ich bin zei geven vi di aropnemer fun dem yoch oif zeyere kinbaken: un esen fleg ich im derlangen.

HOS 11:4 I drew them with cords of man, with bands of ahavah; and I was to them as they that ease the ol (yoke) on their jaws, and I bent down to feed them.

HOS 11:5 ‏ער װעט זיך נישט אומקערן קײן לאַנד מִצרַיִם, ‏אָבער אשור, ער װעט זײַן מלך זײַן, ‏װײַל זײ האָבן נישט געװאָלט צוריקקערן. edit

HOS 11:5 er vet zich nisht umkeren kein land Mitsrayim, ober Ashur, er vet zain melech zain, vail zei hoben nisht gevolt tsurikkeren.

HOS 11:5 Will they not return into Eretz Mitzrayim? And will not the Assyrian be his melech, because they refused to make teshuvah.

HOS 11:6 ‏און אַ שװערד װעט פֿאַלן אין זײַנע שטעט, ‏און װעט פֿאַרלענדן זײַנע ריגלען און פֿאַרצערן, ‏פֿון װעגן זײערע באַראָטונגען. edit

HOS 11:6 un a shverd vet falen in zaine shtet, un vet farlenden zaine riglen un fartseren, fun vegen zeyere barotungen.

HOS 11:6 And the cherev shall flash in his towns, and shall destroy his gate bars, and devour them, because of their own counsels.

HOS 11:7 ‏און מײַן פֿאָלק קװענקלט זיך אומצוקערן צו מיר, ‏און מע רופֿט אים צו דער הײך, ‏אָבער ער טוט זיך נישט דערהײבן. edit

HOS 11:7 un main folk kvenklt zich umtsukeren tsu mir, un me ruft im tsu der heich, ober er tut zich nisht derheiben.

HOS 11:7 And Ami are bent to backsliding from Me; though they called to the Most High, none at all would exalt Him.

HOS 11:8 ‏װי קען איך דיך איבערגעבן, אפֿרים? ‏דיך איבערענטפֿערן, יִשׂרָאֵל? ‏װי קען איך דיך מאַכן װי אַדמָה? ‏דיך לאָזן װערן װי צבֹאים? ‏מײַן האַרץ קערט זיך אום אין מיר, ‏מײַן גאַנצע רחמנות צינדט זיך אָן. edit

HOS 11:8 vi ken ich dich ibergeben, Ephrayim? dich iberentferen, Yisroel? vi ken ich dich machen vi Admah? dich lozen veren vi tesbֹim? main harts kert zich um in mir, main gantse rachmones tsindt zich on.

HOS 11:8 How shall I give thee up, Ephrayim? How shall I hand thee over, Yisroel? How shall I make thee as Admah? How shall I make thee as Tzevoyim? Mine lev is turned within Me, My relentings are kindled together.

HOS 11:9 ‏איך װעל נישט אױספֿירן מײַן גרימצאָרן, ‏איך װעל מער נישט אומברענגען אפֿרים; ‏װאָרום אֵל בין איך און נישט אַ מענטש – ‏דער הײליקער צװישן דיר – ‏און איך װעל נישט קומען מיט צאָרן. edit

HOS 11:9 ich vel nisht oisfiren main grimtsoren, ich vel mer nisht umbrengen Ephrayim; vorem El bin ich un nisht a mentsh – der heiliker tsvishen dir – un ich vel nisht kumen mit tsoren.

HOS 11:9 I will not execute Mine charon af, I will not return to destroy Ephrayim; for El ani, and not ish; the Kadosh (Holy One) in the midst of thee; and I will not come in wrath.

HOS 11:10 ‏נאָך ה׳ װעלן זײ גײן – ‏אַזו װי אַ לײב װעט ער ברילן; ‏יאָ, ער װעט ברילן, ‏און די קינדער װעלן אײַלן פֿון מערבֿ. edit

HOS 11:10 noch Hashem velen zei gein – azu vi a laib vet er brilen; yo, er vet brilen, un di kinder velen ailen fun mayrev.

HOS 11:10 They shall walk after Hashem ; He shall roar like an aryeh; when He shall roar, then the banim shall come trembling from the west.

HOS 11:11 ‏זײ װעלן אײַלן װי אַ פֿױגל, פֿון מִצרַיִם, ‏און װי אַ טױב, פֿון לאַנד אשור, ‏און איך װעל זײ באַזעצן אין זײערע הײַזער, ‏זאָגט ה׳. edit

HOS 11:11 zei velen ailen vi a foigel, fun Mitsrayim, un vi a toib, fun land Ashur, un ich vel zei bazetsen in zeyere haizer, zogt Hashem.

HOS 11:11 They shall come trembling as a bird out of Mitzrayim, and as a yonah out of Eretz Assyria; and I will place them in their batim (houses) , saith Hashem .

HOS 12:1 ‏ אַרומגערינגלט מיט ליגן האָט מיך אפֿרים, ‏און מיט באַטרוג דאָס הױז פֿון יִשׂרָאֵל; ‏און יהוּדה איז נאָך אַלץ פֿרײַגעלאָזט מיט אֵל, ‏און מיט דעם הײליקן געטרײַען. edit

HOS 12:1 arumgeringlt mit ligen hot mich Ephrayim, un mit batrug dos hoiz fun Yisroel; un Yehudah iz noch alts fraigelozt mit El, un mit dem heiliken getraien.

HOS 12:1 Ephrayim compasseth Me about with kachash (lies) , and Bais Yisroel with mirmar (deceit) ; but Yehudah still is unruly against El, and against Kadoshim (Holy One) ; Who is ne'eman.

HOS 12:2 ‏ אפֿרים לױפֿט נאָך װינט, און יאָגט זיך נאָך מזרח-װינט, ‏אַ גאַנצן טאָג מערט ער ליגן און רױב; ‏און אַ בְּרִית מיט אשור שליסן {כרת} ‏ זײ, ‏און אײל װערט קײן מִצרַיִם געפֿירט. edit

HOS 12:2 Ephrayim loift noch vint, un yogt zich noch mizrech-vint, a gantsen tog mert er ligen un roib; un a bris mit Ashur shlisen zei, un eil vert kein Mitsrayim gefirt.

HOS 12:2 Ephrayim feedeth on wind, and chasing after the east wind; he daily increaseth kazav (lies) and sod (desolation) ; and cuts brit with the Assyrians, and shemen is sent to Mitzrayim.

HOS 12:3 ‏ אָבער ה׳ האָט אַ קריג מיט יהוּדה, ‏און װעט זיך רעכענען מיט יעקבֿ לױט זײַנע װעגן, ‏לױט זײַנע מעשׂים װעט ער אים אומקערן. edit

HOS 12:3 ober Hashem hot a krig mit Yehudah, un vet zich rechenen mit Yaakov loit zaine vegen, loit zaine meisim vet er im umkeren.

HOS 12:3 Hashem hath also a charge against Yehudah, and will visit punishment on Ya'akov according to his ways; according to his doings will He repay him.

HOS 12:4 ‏ אין מוטערלײַב האָט ער בײַם טריט געכאַפּט זײַן ברודער, ‏און מיט זײַן כּוֹח האָט ער געשטריטן מיט אַ ג-ט; edit

HOS 12:4 in muterleib hot er baim trit gechapt zain bruder, un mit zain koiech hot er geshtriten mit a g-t;

HOS 12:4 In the beten (womb) he (Ya'akov) akav (took at the heel) [of] his brother and by his strength he sarah (struggled with, persevered) with Elohim;

HOS 12:5 ‏ יאָ, ער האָט געשטריטן קעגן אַ מלאך און איז בײַגעקומען; ‏ער האָט געװײנט און זיך געבעטן בײַ אים: ‏אין בֵית-אֵל װעט ער אים טרעפֿן, ‏און דאָרטן װעט ער רעדן מיט אים. edit

HOS 12:5 yo, er hot geshtriten kegen a malach un iz baigekumen; er hot geveint un zich gebeten bai im: in Beit-El vet er im trefen, un dorten vet er reden mit im.

HOS 12:5 Yea, he (Yisroel) sarah (had power over) the malach, and prevailed; he wept, and made techinnah unto Him; He found him at Beit-El, and there He spoke with us;

HOS 12:6 ‏ און ה׳ איז אלוקי צבָֿאוֹת, ‏ה׳ איז זײַן געדעכעניש. edit

HOS 12:6 un Hashem iz Elochei Tseva'ot, Hashem iz zain gedechenish.

HOS 12:6 Even Hashem Elohei Tzva'os; Hashem is His [memorial] Name!

HOS 12:7 ‏ דערום זאָלסט דו צו דײַן ג-ט זיך אומקערן; ‏פֿרומקײט און גערעכטיקײט היט אָפּ, ‏און האָף צו דײַן ג-ט תּמיד. edit

HOS 12:7 derum zolst du tsu dain g-t zich umkeren; frumkeit un gerechtikeit hit op, un hof tsu dain g-t tamid.

HOS 12:7 Therefore turn thou to Eloheicha; be shomer over chesed and mishpat and wait on Eloheicha tamid (continually) .

HOS 12:8 ‏ כּנַעַן האָט פֿאַלשע װאָגשאָלן אין זײַן האַנט, ‏צו באַרױבן האָט ער ליב. edit

HOS 12:8 Kenaan hot falshe vogsholen in zain hant, tsu baroiben hot er lib.

HOS 12:8 A Kena'an (merchant) , in whose hand are the scales of mirmar (deceit) He loveth to oppress.

HOS 12:9 ‏ און אפֿרים זאָגט: פֿאַר װאָר, איך בין רײַך, ‏איך האָב מיר דערגרײַכט אַ פֿאַרמעג; ‏אין אַל מײַן מי װעט מען בײַ מיר נישט געפֿינען ‏אַן אומרעכט װאָס איז אַ זינד. edit

HOS 12:9 un Ephrayim zogt: far vor, ich bin raich, ich hob mir dergraicht a farmeg; in al main mi vet men bai mir nisht gefinen an umrecht vos iz a zind.

HOS 12:9 And Ephrayim boasts, Yet I am become an oisher, I have found me out wealth; in all my gain they shall find none avon (iniquity, offense) in me that would be chet (sin) .

HOS 12:10 ‏ אָבער איך בין ה׳ דײַן ג-ט ‏פֿון לאַנד מִצרַיִם אָן, ‏איך װעל דיך װידער מאַכן װױנען אין געצעלטן, ‏װי אין די טעג פֿון יענער צײַט. edit

HOS 12:10 ober ich bin Hashem dain g-t fun land Mitsrayim on, ich vel dich vider machen voinen in getselten, vi in di teg fun yener tsait.

HOS 12:10 And I that am Hashem Eloheicha from Eretz Mitzrayim will yet make thee to dwell in oholim, as in the yamei mo'ed.

HOS 12:11 ‏ און איך האָב גערעדט צו די נבֿיאים, ‏און איך האָב זעאונגנען געמערט, ‏און דורך די נבֿיאים פֿלעג איך משלים געבן. edit

HOS 12:11 un ich hob geredt tsu di neviim, un ich hob zeungnen gemert, un durch di neviim fleg ich Mashalim geben.

HOS 12:11 I have also spoken to the nevi'im, and I have multiplied chazon (vision, revelation, prophecy) , and spoken parables by the nevi'im.

HOS 12:12 ‏ אַז גִלעָד איז נישטיקײט, ‏לױטער פֿאַלשקײט זײַנען זײ געװאָרן! ‏אין גִלגָל האָבן זײ אָקסן געשלאַכט; ‏יאָ, זײערע מזבחות זײַנען װי הױפֿנס ‏אױף די בײַטן פֿון פֿעלד. edit

HOS 12:12 az Gilad iz nishtikeit, loiter falshkeit zainen zei gevoren! in Gilgal hoben zei oksen geshlacht; yo, zeyere mizbeyches zainen vi hoifns oif di baiten fun feld.

HOS 12:12 Is there aven (iniquity) in Gil'ad? Surely they are vanity; they sacrifice bullocks in Gilgal; yea, their mizbechot are as piles of stones in the furrows of the fields.

HOS 12:13 ‏ און יעקבֿ איז אַנטלאָפֿן אין פֿעלד פֿון אַרָם, ‏און יִשׂרָאֵל האָט געדינט אום אַ װײַב, ‏און אום אַ װײַב האָט ער שאָף געהיט. edit

HOS 12:13 un Yaakov iz antlofen in feld fun Aram, un Yisroel hot gedint um a vaib, un um a vaib hot er shof gehit.

HOS 12:13 And Ya'akov fled into the country of Aram, and Yisroel served for an isha, and for an isha he was shomer [over sheep].

HOS 12:14 ‏ און דורך אַ נבֿיא האָט ה׳ אױפֿגעבראַכט יִשׂרָאֵל פֿון מִצרַיִם, ‏און דורך אַ נבֿיא איז ער אָפּגעהיט געװאָרן. edit

HOS 12:14 un durch a novi hot Hashem oifgebracht Yisroel fun Mitsrayim, un durch a novi iz er opgehit gevoren.

HOS 12:14 And by a navi Hashem brought Yisroel out of Mitzrayim, and shomer a navi was.

HOS 12:15 ‏ ביטער דערצערנט האָט אפֿרים, ‏דערום װעט ער אױסלאָזן זײַן בלוט אױף אים, ‏און זײַן לעסטערונג װעט אים אומקערן זײַן האַר. edit

HOS 12:15 biter dertsernt hot Ephrayim, derum vet er oislozen zain blut oif im, un zain lesterung vet im umkeren zain Har.

HOS 12:15 Ephrayim has provoked bitter anger; therefore shall He leave his blood-guiltiness upon him, and his scorn shall Adonoi of him return and repay unto him.

HOS 13:1 ‏אַז אפֿרים האָט גערעדט איז געװען אַ ציטערניש, ‏דער הױב איז ער געװען אין יִשׂרָאֵל; ‏האָט ער זיך פֿאַרשולדיקט מיט בַעַל, און איז געשטאָרבן. edit

HOS 13:1 az Ephrayim hot geredt iz geven a tsiterenish, der hoib iz er geven in Yisroel; hot er zich farshuldikt mit Baal, un iz geshtorben.

HOS 13:1 When Ephrayim spoke there was trembling; he was exalted in Yisroel; but when he became guilty in Ba'al, he died.

HOS 13:2 ‏און אַצונד זינדיקן זײ אַלץ מער, ‏אונהאָבן זיך געמאַכט אַ געגאָסן בילד פֿון זײער זילבער, ‏געצן לױט זײער שׂכל, ‏דאָס װערק פֿון מײַנסטערס אַלע. ‏אױף זײ קען מען זאָגן: ‏מענטשן שעכטן זײ, קעלבער קושן זײ. edit

HOS 13:2 un atsund zindiken zei alts mer, unhoben zich gemacht a gegosen bild fun zeyer zilber, getsen loit zeyer seichel, dos verk fun mainsters ale. oif zei ken men zogen: mentshen shechten zei, kelber kushen zei.

HOS 13:2 And now they sin more and more, and have made for themselves massekhah (idol) of their kesef, and atzabim according to their faculty of binah (understanding) , all of it the work of the craftsmen; they say of them, Let adam that sacrifice kiss calf-idols.

HOS 13:3 ‏דערום װעלן זײ זײַן װי אַ פֿרימאָרגנװאָלקן, ‏און װי דער טױ װאָס פֿאַרגײט אין דער פֿרי, ‏װי שפּרײ װאָס װערט אַװעקגעבלאָזן פֿון שײַער, ‏און װי רױך דורכן פֿענצטער. edit

HOS 13:3 derum velen zei zain vi a frimorgnvolken, un vi der toi vos fargeit in der peire, vi shprei vos vert avekgeblozen fun shaier, un vi roich durchen fentster.

HOS 13:3 Therefore they shall be like the anan boker (morning cloud) and as the early dew that disappears, like the motz (chaff) that is driven with the whirlwind out of the threshing floor, and as the smoke out of the window.

HOS 13:4 ‏און איך בין ה׳ דײַן ג-ט ‏פֿון לאַנד מִצרַיִם אָן, ‏און קײן ג-ט אַחוץ מיר קענסטו נישט, ‏און נישטאָ קײן העלפֿער אױסער מיר. edit

HOS 13:4 un ich bin Hashem dain g-t fun land Mitsrayim on, un kein g-t achuts mir kenstu nisht, un nishto kein helfer oiser mir.

HOS 13:4 Yet I am Hashem Eloheicha from Eretz Mitzrayim, and thou shalt know no Elohim but Me; for there is no Moshia besides Me.

HOS 13:5 ‏איך האָב דיך דערקענט אין דער מדבר, ‏אין אַ לאַנד פֿון טריקעניש. edit

HOS 13:5 ich hob dich derkent in der midbar, in a land fun trikenish.

HOS 13:5 I did know thee in the midbar, in the eretz taluvot (land of burning heat) .

HOS 13:6 ‏װי זײ האָבן זיך געפֿיטערט, ‏אַזױ זײַנען זײ זאַט געװאָרן; ‏זײ זײַנען זאַט געװאָרן, ‏און זײער האַרץ האָט זיך דערהױבן, ‏דערפֿאַר האָבן זײ פֿאַרגעסן אָן מיר. edit

HOS 13:6 vi zei hoben zich gefitert, azoi zainen zei zat gevoren; zei zainen zat gevoren, un zeyer harts hot zich derhoiben, derfar hoben zei fargesen on mir.

HOS 13:6 According to their pasture, so were they filled; they were filled, and their lev became proud; therefore have they forgotten Me.

HOS 13:7 ‏דערום בין איך צו זײ װי אַ לײב געװאָרן, ‏װי אַ לעמפּערט אױפֿן װעג װעל איך לױערן; edit

HOS 13:7 derum bin ich tsu zei vi a laib gevoren, vi a lempert oifen veg vel ich loieren;

HOS 13:7 Therefore I will be unto them as a lion; as a leopard by the derech will I lie in wait;

HOS 13:8 ‏איך װעל זײ באַגעגענען װי אַ בערינטע פֿון קינדער באַרױבט, ‏און איך װעל אױפֿרײַסן דעם שײד פֿון זײער האַרצן, ‏און װעל זײ אױפֿעסן דאָרטן װי אַ לײבינטע; ‏די חיה פֿון פֿעלד װעט זײ צערײַסן. edit

HOS 13:8 ich vel zei bagegenen vi a berinte fun kinder baroibt, un ich vel oifraisen dem sheid fun zeyer hartsen, un vel zei oifesen dorten vi a leibinte; di chaye fun feld vet zei tseraisen.

HOS 13:8 I will meet them as a dov (bear) that is bereaved of her cubs, and will rip open the covering of their lev, and there will I devour them like a lion; as the wild beast of the sadeh would tear them.

HOS 13:9 ‏דיך האָט אומגעבראַכט יִשׂרָאֵל, ‏װאָס דו ביסט קעגן מיר, קעגן דײַן הילף. edit

HOS 13:9 dich hot umgebracht Yisroel, vos du bist kegen mir, kegen dain hilf.

HOS 13:9 O Yisroel, thou art destroyed; because thou art against Me, thine Ezer (Help) .

HOS 13:10 ‏װוּ דען איז דײַן מלך, ‏ער זאָל דיך העלפֿן אין אַלע דײַנע שטעט? ‏און דײַנע ריכטער, װאָס דו האָסט געזאָגט: ‏גיב מיר אַ מלך און האַרן? edit

HOS 13:10 vu den iz dain melech, er zol dich helfen in ale daine shtet? un daine richter, vos du host gezogt: gib mir a melech un haren?

HOS 13:10 Where now is thy melech that he may save thee? Where in all thy cities are thy shofetim of whom thou saidst, Give me a melech and sarim?

HOS 13:11 ‏איך גיב דיר אַ מלך אין מײַן כּעס, ‏און נעם אַװעק אין מײַן גרימצאָרן. edit

HOS 13:11 ich gib dir a melech in main kaas, un nem avek in main grimtsoren.

HOS 13:11 I gave thee a melech in Mine anger, and took him away in My wrath.

HOS 13:12 ‏אײַנגעבונדן איז די זינד פֿון אפֿרים, ‏באַהאַלטן איז זײַן חטא. edit

HOS 13:12 aingebunden iz di zind fun Ephrayim, bahalten iz zain chet.

HOS 13:12 The avon (iniquity) of Ephrayim is bound up; his chattat is lurking.

HOS 13:13 ‏װײען פֿון אַ געװינערין װעלן קומען אױף אים; ‏אַ נישט קלוג קינד איז ער, ‏װאָרום עס איז צײַט, ער זאָל נישט שטײן בלײַבן ‏אין דעם געבעראָרט פֿון קינדער. edit

HOS 13:13 veyen fun a gevinerin velen kumen oif im; a nisht klug kind iz er, vorem es iz tsait, er zol nisht shtein blaiben in dem geberort fun kinder.

HOS 13:13 The chevlei yoledah (birth pangs of a woman in childbirth) shall come upon him; he is a ben lo chacham; for when it is time he does not come to the opening of the womb.

HOS 13:14 ‏זאָל איך פֿון דער האַנט פֿון שְׁאֹול זײ אױסלײזן? ‏זאָל איך פֿון טױט זײ אױסקױפֿן? ‏װוּ זײַנען דײַנע מגפֿות, טױט {מָוֶת} ‏? ‏װוּ דײַן פּעסט, אונטערערד? ‏דערבאַרימונג זאָל פֿאַרבאָרגן זײַן פֿון מײַנע אױגן. edit

HOS 13:14 zol ich fun der hant fun Sheol zei oisleizen? zol ich fun toit zei oiskoifen? vu zainen daine mageyfus, toit ? vu dain fest, untererd? derbarimung zol farborgen zain fun maine oigen.

HOS 13:14 Should I ransom them from the power of Sheol? Should I redeem them from mavet? O Mavet, where are the dever (pestilence, plague) of thee? O Sheol, where is thy destruction? Nocham (sorrow, compassion, pity) shall be hidden from Mine eyes.

HOS 13:15 ‏װאָרום ער מעג װאַקסן צװישן טײַכגראָזן, ‏װעט קומען אַ מזרח-װינט, ‏אַ שטורעם פֿון ה׳ פֿון מדבר גײט אױף ‏און טרוקן װערן װעט זײַן ברונעם, ‏און אױסטריקענען װעט זײַן קװאַל; ‏ער װעט צערױבן דעם שאַץ פֿון אַלע גלוסטיקע זאַכן. edit

HOS 13:15 vorem er meg vaksen tsvishen taichgrozen, vet kumen a mizrech-vint, a shturem fun Hashem fun midbar geit oif un truken veren vet zain brunem, un oistrikenen vet zain kval; er vet tseroiben dem shats fun ale glustike zachen.

HOS 13:15 Even though he thrives among his achim, an east wind shall come, the Ruach Hashem shall come up from the midbar (desert) , and his makor (spring, fountain) shall become dry, and his well shall be dried up; it shall plunder the otzar of every keli chemdah (precious vessel) .

HOS 14:1 ‏ פֿאַרשולדיקט איז שוֹמרוֹן, ‏װאָרום זי האָט װידערשפּעניקט אָן איר ג-ט; ‏דורכן שװערד װעלן זײ פֿאַלן, ‏זײערע קלײנע קינדער װעלן צעהאַקט װערן, ‏און זײַנע טראָגעדיקע װעלן אױפֿגעשפּאָלטן װערן. edit

HOS 14:1 farshuldikt iz Shomron, vorem zi hot vidershpenikt on ir g-t; durchen shverd velen zei falen, zeyere kleine kinder velen tsehakt veren, un zaine trogedike velen oifgeshpolten veren.

HOS 14:1 Shomron shall bear guilt; for she hath rebelled against her Elohim; they shall fall by the cherev; their olalim shall be dashed in pieces, and their women with child shall be ripped open.

HOS 14:2 ‏ קער זיך אום, יִשׂרָאֵל, צו ה׳ דײַן ג-ט, ‏װאָרום האָסט געשטרױכלט דורך דײַנע זינד. edit

HOS 14:2 ker zich um, Yisroel, tsu Hashem dain g-t, vorem host geshtroichlt durch daine zind.

HOS 14:2 O Yisroel, return unto Hashem Eloheicha; for thy downfall hast been thine avon (iniquity) .

HOS 14:3 ‏ נעמט מיט אײַך װערטער, ‏און קערט אײַך אום צו ה׳; ‏זאָגט צו אים: פֿאַרגיב אַלע זינד, ‏און נעם אָן דאָס גוטע; ‏און לאָמיר צאָלן אַנשטאָט אָקסן מיט אונדזערע ליפּן. edit

HOS 14:3 nemt mit aich verter, un kert aich um tsu Hashem; zogt tsu im: fargib ale zind, un nem on dos gute; un lomir tsolen anshtot oksen mit undzere lipen.

HOS 14:3 Take devarim (words) with you, and turn to Hashem ; say unto Him, Take away avon (iniquity) , and receive us graciously that we may render the sacrifices of our lips.

HOS 14:4 ‏ אשור װעט אונדז נישט העלפֿן, ‏אױף פֿערד װעלן מיר נישט רײַטן, ‏און מיר װעלן מער נישט זאָגן אלוקינו ‏צום װערק פֿון אונדזערע הענט; ‏װאָרום דורך דיר װערט דערבאַרימט דער עלנדער. edit

HOS 14:4 Ashur vet undz nisht helfen, oif ferd velen mir nisht raiten, un mir velen mer nisht zogen Elokeinu tsum verk fun undzere hent; vorem durch dir vert derbarimt der elnder.

HOS 14:4 Assyria shall not save us; we will not ride upon susim; neither will we say any more to the work of our hands, Ye are Eloheinu; for in Thee the yatom (orphan) findeth compassion.

HOS 14:5 ‏ איך װעל הײלן {רפא} ‏ זײער אָפּקערונג, ‏איך װעל זײ ליב האָבן האַרציק, ‏װאָרום מײַן צאָרן האָט זיך אָפּגעקערט פֿון אים. edit

HOS 14:5 ich vel heilen zeyer opkerung, ich vel zei lib hoben hartsik, vorem main tsoren hot zich opgekert fun im.

HOS 14:5 I will heal their meshuvah (backsliding) ; I will love them freely; for Mine anger is turned away from him.

HOS 14:6 ‏ איך װעל זײַן װי דער טױ צו יִשׂרָאֵל; ‏ער װעט בליען װי אַ ליליע, ‏און שלאָגן זײַנע װאָרצלען װי דער לבֿנוֹן. edit

HOS 14:6 ich vel zain vi der toi tsu Yisroel; er vet blien vi a lilie, un shlogen zaine vortselen vi der Levanon.

HOS 14:6 I will be as the tal (dew) unto Yisroel: he shall blossom as the lily, and strike root as Levanon.

HOS 14:7 ‏ זײַנע צװײַגן װעלן זיך שפּרײטן, ‏און זײַן גלאַנץ װעט זײַן װי פֿון אײלבערטבױם, ‏און אַ ריח װעט ער האָבן װי דער לבֿנוֹן. edit

HOS 14:7 zaine tsvaigen velen zich shpreiten, un zain glants vet zain vi fun eilbertboim, un a reyech vet er hoben vi der Levanon.

HOS 14:7 His branches shall spread, and his beauty shall be as the zayit (olive tree) , and his hod (splendor) as Levanon.

HOS 14:8 ‏ די װאָס זיצן אין זײַן שאָטן ‏װעלן װידער אױפֿברענגען תּבֿואה, ‏און זײ װעלן בליען װי אַ װײַנשטאָק; ‏זײַן דופֿט װי דער װײַן פֿון לבֿנוֹן. edit

HOS 14:8 di vos zitsen in zain shoten velen vider oifbrengen tevuh, un zei velen blien vi a vainshtok; zain duft vi der vain fun Levanon.

HOS 14:8 They that dwell under his tzel (shade) shall return; they shall revive as the dagan, and grow as the gefen; the remembrance thereof shall be as the yayin of Levanon.

HOS 14:9 ‏ אפֿרים װעט זאָגן: ‏װאָס קער איך זיך אָן מער מיט געצנבילדער. ‏איך ענטפֿער, און װעל אים אָנקוקן; ‏איך בין װי אַ צװײַגהאַפֿטיקער ציפּרעס; ‏פֿון מיר װערט געקראָגן דײַן פֿרוכט. edit

HOS 14:9 Ephrayim vet zogen: vos ker ich zich on mer mit getsnbilder. ich entfer, un vel im onkuken; ich bin vi a tsvaighaftiker tsipres; fun mir vert gekrogen dain frucht.

HOS 14:9 Ephrayim shall say, What have I to do any more with atzabim? It is I who answer and look after him; I am like an evergreen cypress. From Me is thy p'ri found.

HOS 14:10 ‏ װער קלוג איז זאָל דאָס פֿאַרשטײן, ‏װער פֿאַרשטאַנדיק זאָל עס מערקן, ‏װאָרום רעכטפֿאַרטיק זײַנען די װעגן פֿון ה׳, ‏און די גערעכטע גײען אין זײ, ‏און די פֿאַרברעכער װערן געשטרױכלט אין זײ. edit

HOS 14:10 ver klug iz zol dos farshtein, ver farshtandik zol es merken, vorem rechtfartik zainen di vegen fun Hashem, un di gerechte geyen in zei, un di farbrecher veren geshtroichlt in zei.

HOS 14:10 Who is chacham, and he shall have binah of these things? Prudent, and he shall know them? For the Darkhei Hashem are right, and the tzaddikim shall walk in them; but the poshe'im (transgressors) shall fall therein.