Verse Text - (DEU 1:1-DEU 34:12)

DEU 1:1 ‏דאָס זײַנען די װערטער װאָס משה האָט גערעדט צו גאַנץ יִשׂרָאֵל אױף יענער זײַט יַרדן, אין מדבר, אין דעם פּלױן, אַקעגן סוף, צװישן פּאָרָן און צװישן תּוֹפֿל, און לָבָֿן, און חַצֵרוֹת, און די-זָהָבֿ. – edit

DEU 1:1 dos zainen di verter vos Moshe hot geredt tsu gants Yisroel oif yener zait Yarden, in midbar, in dem ploin, akegen sof, tsvishen Paran un tsvishen Tophel, un Lavan, un Chatserot, un Di-Zahav. –

DEU 1:1 These are the devarim (words) which Moshe spoke unto kol Yisroel on the far side of the Yarden in the midbar, in the Aravah opposite Suf between Paran, and Tophel, and Lavan, and Chatzerot, and Di-Zahav.

DEU 1:2 ‏עלף טעג איז פֿון חוֹרֵבֿ ביז קָדֵש-ברנֵעַ אױף דעם װעג פֿון באַרג שֵׂעִיר. – edit

DEU 1:2 elf teg iz fun Chorev biz Kadesh-Barnea oif dem veg fun barg Seir. –

DEU 1:2 (There is eleven daysʼ journey from Chorev unto Kadesh-Barnea by way of Mount Se'ir.)

DEU 1:3 ‏און עס איז געװען אין פֿערציקסטן יאָר, אין עלפֿטן חוֹדש, אין ערשטן טאָג פֿון חוֹדש האָט משה גערעדט צו די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל אַזױ װי אַלץ װאָס ה׳ האָט אים באַפֿױלן פֿאַר זײ; edit

DEU 1:3 un es iz geven in fertsiksten yor, in elften Chodesh, in ershten tog fun Chodesh hot Moshe geredt tsu di kinder fun Yisroel azoi vi alts vos Hashem hot im bafoilen far zei;

DEU 1:3 And it came to pass in the fortieth year, in the eleventh month, on the first day of the month, that Moshe spoke unto the Bnei Yisroel, according unto all that Hashem had given him in commandment unto them,

DEU 1:4 ‏נאָך דעם אַז ער האָט געשלאָגן סיחון דעם מלך פֿון אֶמוֹרי, װאָס איז געזעסן אין חֶשבוֹן, און עוֹג דעם מלך פֿון בָשָן, װאָס איז געזעסן אין עַשתָּרוֹת אין אֶדרֶעִי. edit

DEU 1:4 noch dem az er hot geshlogen Sichon dem melech fun Imri, vos iz gezesen in Cheshbon, un Og dem melech fun Bashan, vos iz gezesen in Ashtoret in Edrei.

DEU 1:4 After he had slain Sichon Melech HaEmori, which dwelt in Cheshbon, and Og Melech HaBashan, which dwelt in Ashtarot at Edre'i;

DEU 1:5 ‏אױף יענער זײַט יַרדן, אין לאַנד מוֹאָבֿ, האָט משה גענומען באַשײדן די דאָזיקע תּורה, אַזױ צו זאָגן: edit

DEU 1:5 oif yener zait Yarden, in land Moav, hot Moshe genumen basheiden di dozike torah, azoi tsu zogen:

DEU 1:5 On the far side of the Yarden, in Eretz Moav, began Moshe to expound this torah, saying,

DEU 1:6 ‏ה׳ אלוקינו האָט גערעדט צו אונדז אין חוֹרֵבֿ, אַזױ צו זאָגן: גענוג אײַך זיצן אױף דעם דאָזיקן באַרג; edit

DEU 1:6 Hashem Elokeinu hot geredt tsu undz in Chorev, azoi tsu zogen: genug aich zitsen oif dem doziken barg;

DEU 1:6 Hashem Eloheinu spoke unto us in Chorev, saying, Ye have dwelt long enough at this mountain;

DEU 1:7 ‏פֿאַרקערט זיך און ציט אײַך אַװעק, און גײט צו דעם געבערג פֿון אֶמוֹרי, און צו אַלע זײַנע שכנים, אין דעם פּלױן, אין דעם געבערג, און אין דער נידערונג, און אין דָרום, און בײַם באָרטן פֿון ים, אין לאַנד פֿון דעם כּנַעֲני, און צום לבֿנוֹן, ביזן גרױסן טײַך, דעם טײַך פּרָת. edit

DEU 1:7 farkert zich un tsit aich avek, un geit tsu dem geberg fun Imri, un tsu ale zaine shecheynim, in dem ploin, in dem geberg, un in der niderung, un in dorem, un baim borten fun yam, in land fun dem Kenaani, un tsum Levanon, bizen groisen taich, dem taich Parah.

DEU 1:7 Turn you, and take your journey, and go to the Har HaEmori (hill country of the Amorites) , and unto all the places nigh thereunto, in the Aravah, in the hills, in the Shefelah, and in the Negev, and by the seacoast, to the Eretz HaKena'ani (Land of the Canaanites) , and unto Levanon, unto the great river, the river Euphrates.

DEU 1:8 ‏זעט, איך האָב איבערגעגעבן דאָס לאַנד צו אײַך; גײט און אַרבט דאָס לאַנד װאָס ה׳ האָט געשװאָרן צו אײַערע עלטערן, צו אבֿרהמען, צו יִצחָקן, און צו יעקבֿן, צו געבן זײ און זײער זאָמען נאָך זײ. edit

DEU 1:8 zet, ich hob ibergegeben dos land tsu aich; geit un arbt dos land vos Hashem hot geshvoren tsu aiere elteren, tsu Avrahamen, tsu Yitschaken, un tsu Yaakoven, tsu geben zei un zeyer zomen noch zei.

DEU 1:8 See, I have set ha'aretz (the land) before you; go in and possess ha'aretz which Hashem swore unto Avoteichem, Avraham, Yitzchak, and Ya'akov, to give unto them and to their zera after them.

DEU 1:9 ‏און איך האָב געזאָגט צו אײַך אין יענער צײַט, אַזױ צו זאָגן: איך אַלײן קען אײַך נישט טראָגן. edit

DEU 1:9 un ich hob gezogt tsu aich in yener tsait, azoi tsu zogen: ich alein ken aich nisht trogen.

DEU 1:9 And I spoke unto you at that time, saying, I am not able to bear the burden of you by myself alone;

DEU 1:10 ‏ה׳ אלוקיכם האָט אײַך געמערט, און אָט זײַט איר אַזױ װי די שטערן פֿון הימל אין פֿילקײט – edit

DEU 1:10 Hashem Elokeichem hot aich gemert, un ot zait ir azoi vi di shteren fun himel in filkeit –

DEU 1:10 Hashem Eloheichem hath multiplied you, and, see, ye are today as numerous as the kokhavei HaShomayim.

DEU 1:11 ‏זאָל ה׳ דער ג-ט פֿון אײַערע עלטערן אײַך מערן טױזנט מאָל אַזױ פֿיל װי איר זײַט, און אײַך בענטשן אַזױ װי ער האָט אײַך צוגעזאָגט! – edit

DEU 1:11 zol Hashem der g-t fun aiere elteren aich meren toiznt mol azoi fil vi ir zait, un aich bentshen azoi vi er hot aich tsugezogt! –

DEU 1:11 ( Hashem Elohei Avoteichem increase you a thousand times over and bless you, as He hath promised you!)

DEU 1:12 ‏װי קען איך אַלײן טראָגן אײַער שװערקײט און אײַער לאַסט און אײַער קריגערײַ? edit

DEU 1:12 vi ken ich alein trogen aier shverkeit un aier last un aier krigerai?

DEU 1:12 How can I myself alone bear your problems, and your massa and your strife?

DEU 1:13 ‏קריגט אײַך קלוגע און פֿאַרשטאַנדיקע און געניטע לײַט, לױט אײַערע שבֿטים, און איך װעל זײ מאַכן פֿאַר אײַערע הױפּטלײַט. edit

DEU 1:13 krigt aich kluge un forshtandike un genite lait, loit aiere shvotim, un ich vel zei machen far aiere hoiptlait.

DEU 1:13 Take you anashim chachamim, men of wisdom and understanding, who are known among your tribes, and I will set them over you.

DEU 1:14 ‏האָט איר מיר געענטפֿערט און געזאָגט: גוט איז די זאַך װאָס דו האָסט געהײסן טאָן. edit

DEU 1:14 hot ir mir geentfert un gezogt: gut iz di zach vos du host geheisen ton.

DEU 1:14 And ye answered me, and said, The thing which thou hast spoken is tov for us to do.

DEU 1:15 ‏און איך האָב גענומען די קעפּ פֿון אײַערע שבֿטים, קלוגע און געניטע לײַט, און איך האָב זײ געמאַכט פֿאַר הױפּטלײַט איבער אײַך, פֿאַר עלטסטע פֿון טױזנט, און עלטסטע פֿון הונדערט, און עלטסטע פֿון פֿופֿציק, און עלטסטע פֿון צען, און אױפֿזעער, לױט אײַערע שבֿטים. edit

DEU 1:15 un ich hob genumen di kef fun aiere shvotim, kluge un genite lait, un ich hob zei gemacht far hoiptlait iber aich, far eltste fun toiznt, un eltste fun hundert, un eltste fun fuftsik, un eltste fun tsen, un oifzeer, loit aiere shvotim.

DEU 1:15 So I took the leaders of your tribes, anashim chachamim, men of understanding, and made them heads over you, over thousands, and over hundreds, and over fifties, and over tens, shoterim among your tribes.

DEU 1:16 ‏און איך האָב באַפֿױלן אײַערע ריכטער אין יענער צײַט, אַזױ צו זאָגן: הערט אױס צװישן אײַערע ברידער, און איר זאָלט משפּטן גערעכט צװישן איטלעכן און צװישן זײַן ברודער, אָדער דעם פֿרעמדן װאָס בײַ אים. edit

DEU 1:16 un ich hob bafoilen aiere richter in yener tsait, azoi tsu zogen: hert ois tsvishen aiere brider, un ir zolt mishpeten gerecht tsvishen itlechen un tsvishen zain bruder, oder dem fremden vos bai im.

DEU 1:16 And I charged your shofetim at that time, saying, Hear the cases between your brethren, and judge righteously between every man and his brother, and the ger that is with him.

DEU 1:17 ‏איר זאָלט נישט דערקענען קײן פּנים אין אַ משפּט; דעם קלענסטן אַזױ װי דעם גרעסטן זאָלט איר אױסהערן; איר זאָלט זיך נישט שרעקן פֿאַר אַ מענטשן, װאָרום דער משפּט איז ג-טס. און די זאַך װאָס װעט זײַן צו שװער פֿאַר אײַך, זאָלט איר ברענגען צו מיר, און איך װעל זי אױסהערן. edit

DEU 1:17 ir zolt nisht derkenen kein ponem in a mishpot; dem klensten azoi vi dem gresten zolt ir oisheren; ir zolt zich nisht shreken far a mentshen, vorem der mishpot iz g-ts. un di zach vos vet zain tsu shver far aich, zolt ir brengen tsu mir, un ich vel zi oisheren.

DEU 1:17 Ye shall not respect persons in mishpat but ye shall hear the katon as well as the gadol; ye shall not be afraid of the face of man; for the mishpat is Elohimʼs: and the case that is too hard for you, bring it unto me, and I will hear it.

DEU 1:18 ‏און איך האָב אײַך באַפֿױלן אין יענער צײַט אַלע זאַכן װאָס איר זאָלט טאָן. edit

DEU 1:18 un ich hob aich bafoilen in yener tsait ale zachen vos ir zolt ton.

DEU 1:18 And I commanded you at that time all the things which ye should do.

DEU 1:19 ‏און מיר האָבן אַװעקגעצױגן פֿון חוֹרֵבֿ, און זײַנען דורכגעגאַנגען אין גאַנצן יענעם גרױסן און מוֹראדיקן מדבר װאָס איר האָט געזען, אױפֿן װעג צו דעם געבערג פֿון אֶמוֹרי, אַזױ װי ה׳ אלוקינו האָט אונדז באַפֿױלן; און מיר זײַנען געקומען ביז קָדֵש-ברנֵעַ. edit

DEU 1:19 un mir hoben avekgetsoigen fun Chorev, un zainen durchgegangen in gantsen yenem groisen un mordiken midbar vos ir hot gezen, oifen veg tsu dem geberg fun Imri, azoi vi Hashem Elokeinu hot undz bafoilen; un mir zainen gekumen biz Kadesh-Barnea.

DEU 1:19 And when we departed from Chorev, we went through all that great and terrible midbar, which ye saw on the way to the Har HaEmori, just as Hashem Eloheinu commanded us; and we came to Kadesh-Barnea.

DEU 1:20 ‏און איך האָב צו אײַך געזאָגט: איר זײַט געקומען ביז דעם געבערג פֿון אֶמוֹרי, װאָס ה׳ אלוקינו גיט אונדז; edit

DEU 1:20 un ich hob tsu aich gezogt: ir zait gekumen biz dem geberg fun Imri, vos Hashem Elokeinu git undz;

DEU 1:20 And I said unto you, Ye are come unto the Har HaEmori which Hashem Eloheinu doth give unto us.

DEU 1:21 ‏זע, ה׳ דײַן ג-ט האָט איבערגעגעבן דאָס לאַנד צו דיר, גײ אַרױף און אַרב עס, אַזױ װי ה׳ דער ג-ט פֿון דײַנע עלטערן האָט דיר צוגעזאָגט; זאָלסט נישט מורא האָבן און נישט אַנגסטן. edit

DEU 1:21 ze, Hashem dain g-t hot ibergegeben dos land tsu dir, gei aroifblikendik un Arav es, azoi vi Hashem der g-t fun daine elteren hot dir tsugezogt; zolst nisht moire hoben un nisht angsten.

DEU 1:21 See, Hashem Eloheicha hath set ha'aretz before thee; go up and possess it, as Hashem Elohei Avoteicha hath said unto thee; fear not, neither be discouraged.

DEU 1:22 ‏האָט איר אַלע גענענט צו מיר, און האָט געזאָגט: לאָמיר שיקן מענטשן אונדז פֿאַרױס, און זײ זאָלן אױספֿאָרשן פֿאַר אונדז דאָס לאַנד, און אונדז ברענגען אַן ענטפֿער װעגן דעם װעג װאָס מיר זאָלן אױף אים גײן, און די שטעט װאָס מיר זאָלן אין זײ קומען. edit

DEU 1:22 hot ir ale genent tsu mir, un hot gezogt: lomir shiken mentshen undz forois, un zei zolen oisforshen far undz dos land, un undz brengen an entfer vegen dem veg vos mir zolen oif im gein, un di shtet vos mir zolen in zei kumen.

DEU 1:22 And ye came near unto me every one of you, and said, Let us send anashim ahead of us, and they shall spy out ha'aretz, and bring us word again by what way we must go up, and into what towns we shall come.

DEU 1:23 ‏און די זאַך איז װױלגעפֿעלן אין מײַנע אױגן, און איך האָב גענומען פֿון אײַך צװעלף מאַן, צו אײן מאַן פֿאַר אַ שבֿט. edit

DEU 1:23 un di zach iz voilgefelen in maine oigen, un ich hob genumen fun aich tsvelf man, tsu ein man far a sheyvet.

DEU 1:23 And the proposal pleased me well; and I took Shneym Asar, (Twelve) of you, one of each shevet (tribe) ;

DEU 1:24 ‏און זײ האָבן זיך פֿאַרקערט און זײַנען אַרױפֿגעגאַנגען אין דעם געבערג, און זײַנען געקומען ביזן טאָל אֶשכּוֹל, און האָבן עס אױסגעקוקט. edit

DEU 1:24 un zei hoben zich farkert un zainen aroifgegangen in dem geberg, un zainen gekumen bizen tal Eshcol, un hoben es oisgekukt.

DEU 1:24 And they turned and went up into the hill country, and came unto the Eshcol Valley, and explored it.

DEU 1:25 ‏און זײ האָבן גענומען אין זײער האַנט פֿון דער פֿרוכט פֿון לאַנד, און אַראָפּגעבראַכט צו אונדז; און זײ האָבן אונדז געבראַכט אַן ענטפֿער און געזאָגט: גוט איז דאָס לאַנד װאָס ה׳ אלוקינו גיט אונדז. edit

DEU 1:25 un zei hoben genumen in zeyer hant fun der frucht fun land, un aropgebracht tsu undz; un zei hoben undz gebracht an entfer un gezogt: gut iz dos land vos Hashem Elokeinu git undz.

DEU 1:25 And they took of the pri ha'aretz in their hands, brought it down unto us, brought us word, and said, It is a tovah ha'aretz which Hashem Eloheinu doth give us.

DEU 1:26 ‏אָבער איר האָט נישט געװאָלט אַרױפֿגײן, און האָט װידערשפּעניקט דעם מױל פֿון ה׳ אלוקיכם. edit

DEU 1:26 ober ir hot nisht gevolt aroifgein, un hot vidershpenikt dem moil fun Hashem Elokeichem.

DEU 1:26 Notwithstanding ye would not go up, but rebelled against the commandment of Hashem Eloheichem;

DEU 1:27 ‏און איר האָט געמורמלט אין אײַערע געצעלטן, און האָט געזאָגט: װײַל ה׳ האָט אונדז פֿײַנט, האָט ער אונדז אַרױסגעצױגן פֿון לאַנד מִצרַיִם, אונדז צו געבן אין דער האַנט פֿון אֶמוֹרי, כּדי אונדז צו פֿאַרטיליקן. edit

DEU 1:27 un ir hot gemurmlt in aiere getselten, un hot gezogt: vail Hashem hot undz faint, hot er undz aroisgetsoigen fun land Mitsrayim, undz tsu geben in der hant fun Imri, kedei undz tsu fartiliken.

DEU 1:27 And ye murmured in your oholim, and said, Because Hashem hated us, He hath brought us forth out of Eretz Mitzrayim, to deliver us into the hand of HaEmori, to destroy us.

DEU 1:28 ‏װוּהין גײען מיר אַרױף? אונדזערע ברידער האָבן געמאַכט צעגײן אונדזער האַרץ, אַזױ צו זאָגן: דאָס פֿאָלק איז גרעסער און העכער פֿון אונדז, די שטעט גרױסע און באַפֿעסטיקטע ביז אין הימל; און אױך זין פֿון די עַנָקים האָבן מיר דאָרטן געזען. edit

DEU 1:28 vuhin geyen mir aroifblikendik? undzere brider hoben gemacht tsegein undzer harts, azoi tsu zogen: dos folk iz greser un hecher fun undz, di shtet groise un bafestikte biz in himel; un oich zin fun di Anakim hoben mir dorten gezen.

DEU 1:28 Where shall we go up? Our brethren have discouraged levavenu (our hearts) , saying, The people is greater and taller than we; the cities are great and walled up to Shomayim; moreover we have seen the Bnei Anakim there.

DEU 1:29 ‏און איך האָב צו אײַך געזאָגט: איר זאָלט אײַך נישט שרעקן און נישט מורא האָבן פֿאַר זײ. edit

DEU 1:29 un ich hob tsu aich gezogt: ir zolt aich nisht shreken un nisht moire hoben far zei.

DEU 1:29 Then I said unto you, Dread not, neither be afraid of them.

DEU 1:30 ‏ה׳ אלוקיכם װאָס גײט אײַך פֿאַרױס, ער װעט מלחמה האַלטן פֿאַר אײַך, אַזױ װי אַלץ װאָס ער האָט געטאָן מיט אײַך אין מִצרַיִם פֿאַר אײַערע אױגן, edit

DEU 1:30 Hashem Elokeichem vos geit aich forois, er vet milchome halten far aich, azoi vi alts vos er hot geton mit aich in Mitsrayim far aiere oigen,

DEU 1:30 Hashem Eloheichem which goeth before you, He shall fight for you, according to all that He did for you in Mitzrayim before your eyes;

DEU 1:31 ‏און אין דער מדבר, װוּ דו האָסט געזען, אַז ה׳ דײַן ג-ט האָט דיך געטראָגן, אַזױ װי אַ מאַן טראָגט זײַן קינד, דעם גאַנצן װעג װאָס איר זײַט געגאַנגען, ביז איר זײַט געקומען צו דעם דאָזיקן אָרט. edit

DEU 1:31 un in der midbar, vu du host gezen, az Hashem dain g-t hot dich getrogen, azoi vi a man trogt zain kind, dem gantsen veg vos ir zait gegangen, biz ir zait gekumen tsu dem doziken ort.

DEU 1:31 And in the midbar, where thou hast seen how that Hashem Eloheicha did bear thee, as a man doth carry his ben, in all the way that ye went, until ye came into this place.

DEU 1:32 ‏און אין דער דאָזיקער זאַך גלױבט ‏ איר נישט ה׳ אלוקיכם, edit

DEU 1:32 un in der doziker zach gloibt ir nisht Hashem Elokeichem,

DEU 1:32 Yet in this thing ye were not ma'aminim (believers) in Hashem Eloheichem,

DEU 1:33 ‏װאָס איז אײַך געגאַנגען פֿאַרױס אױפֿן װעג, אײַך אױסצוזוכן אַן אָרט פֿאַר אײַך צום לאַגערן: אין פֿײַער בײַ נאַכט, כּדי אײַך צו װײַזן דעם װעג װאָס איר זאָלט אױף אים גײן, און אין װאָלקן בײַ טאָג. edit

DEU 1:33 vos iz aich gegangen forois oifen veg, aich oistsuzuchen an ort far aich tsum lageren: in faier bai nacht, kedei aich tsu vaizen dem veg vos ir zolt oif im gein, un in volken bai tog.

DEU 1:33 Who went in the way before you, to search you out a place to pitch your tents in, in eish by lailah, to show you by what way ye should go, and in an anan (cloud) by day.

DEU 1:34 ‏און ה׳ האָט געהערט דעם קֹול פֿון אײַערע װערטער, און ער האָט געצערנט, און האָט געשװאָרן, אַזױ צו זאָגן: edit

DEU 1:34 un Hashem hot gehert dem kol fun aiere verter, un er hot getsernt, un hot geshvoren, azoi tsu zogen:

DEU 1:34 And Hashem heard the sound of your words, and was angry, and on oath, said,

DEU 1:35 ‏אױב עמיצער פֿון די דאָזיקע לײַט, פֿון דעם דאָזיקן שלעכטן דָור, װעט אָנזען דאָס גוטע לאַנד, װאָס איך האָב געשװאָרן צו געבן אײַערע עלטערן! edit

DEU 1:35 oib emitser fun di dozike lait, fun dem doziken shlechten dor, vet onzen dos gute land, vos ich hob geshvoren tsu geben aiere elteren!

DEU 1:35 Surely there shall not one of these men of this dor harah see ha'aretz hatovah, which I swore to give unto Avoteichem.

DEU 1:36 ‏אַחוץ כָּלֵבֿ דער זון פֿון יפֿונֶהן; ער װעט עס זען, און צו אים װעל איך געבן דאָס לאַנד װאָס ער האָט געטרעטן דערױף, און צו זײַנע קינדער; װײַל ער איז געגאַנגען געטרײַ נאָך ה׳. edit

DEU 1:36 achuts Kalev der zun fun Yefunehen; er vet es zen, un tsu im vel ich geben dos land vos er hot getreten deroif, un tsu zaine kinder; vail er iz gegangen getrai noch Hashem.

DEU 1:36 Except Kalev ben Yephunneh; he shall see it, and to him will I give ha'aretz that he hath trodden upon, and to his children, because he hath wholly followed Hashem .

DEU 1:37 ‏אױך אױף מיר האָט ה׳ געצערנט איבער אײַך, אַזױ צו זאָגן: דו אױך װעסט אַהין נישט קומען; edit

DEU 1:37 oich oif mir hot Hashem getsernt iber aich, azoi tsu zogen: du oich vest ahin nisht kumen;

DEU 1:37 Also Hashem was angry with me because of you, saying, Thou also shalt not go in there.

DEU 1:38 ‏יְהוֹשועַ ‏ דער זון פֿון נון, װאָס שטײט פֿאַר דיר, ער װעט אַהין קומען; אים שטאַרק, װאָרום ער װעט עס מאַכן אַרבן יִשׂרָאֵל. edit

DEU 1:38 Yehoshua der zun fun Nun, vos shteit far dir, er vet ahin kumen; im shtark, vorem er vet es machen arben Yisroel.

DEU 1:38 But Yehoshua ben Nun, the one assisting thee, he shall go in there; encourage him, for he shall cause Yisroel to inherit it.

DEU 1:39 ‏און אײַערע קלײנע קינדער, װאָס איר האָט געזאָגט, זײ װעלן זײַן צו רױב, און אײַערע זין, װאָס פֿאַרשטײען נאָך הײַנט נישט גוטס אָדער שלעכטס, זײ װעלן אַהין קומען, און צו זײ װעל איך עס געבן, און זײ װעלן עס אַרבן. edit

DEU 1:39 un aiere kleine kinder, vos ir hot gezogt, zei velen zain tsu roib, un aiere zin, vos farshteyen noch haint nisht guts oder shlechts, zei velen ahin kumen, un tsu zei vel ich es geben, un zei velen es arben.

DEU 1:39 Moreover your little ones, which ye said would be taken captive, and your children, which as yet do not have knowledge between tov and rah, they shall go in there, and unto them will I give it, and they shall possess it.

DEU 1:40 ‏און איר פֿאַרקערט אײַך, און ציט צום מדבר, אױפֿן װעג פֿון ים-סוףֿ. edit

DEU 1:40 un ir farkert aich, un tsit tsum midbar, oifen veg fun Yam-Suf.

DEU 1:40 But as for you, turn, take your journey into the midbar by the way of the Yam Suf.

DEU 1:41 ‏האָט איר זיך אָפּגערופֿן, און האָט צו מיר געזאָגט: מיר האָבן געזינדיקט צו ה׳; מיר װעלן אַרױפֿגײן, און װעלן מלחמה האַלטן, אַזױ װי אַלץ װאָס ה׳ אלוקינו האָט אונדז באַפֿױלן. און איר האָט אָנגעגורט איטלעכער זײַנע כּלי-מלחמה, און געהאַלטן פֿאַר גרינג אַרױפֿצוגײן אין דעם געבערג. edit

DEU 1:41 hot ir zich opgerufen, un hot tsu mir gezogt: mir hoben gezindikt tsu Hashem; mir velen aroifgein, un velen milchome halten, azoi vi alts vos Hashem Elokeinu hot undz bafoilen. un ir hot ongegurt itlecher zaine keile-milchome, un gehalten far gring aroiftsugein in dem geberg.

DEU 1:41 Then ye answered and said unto me, We have sinned against Hashem ; we will go up and fight, according to all that Hashem Eloheinu did command us. And when ye had girded on every man his weapons of war, ye made light of going up into the hill country.

DEU 1:42 ‏און ה׳ האָט צו מיר געזאָגט: זאָג צו זײ: איר זאָלט נישט אַרױפֿגײן, און איר זאָלט נישט מלחמה האַלטן, װאָרום איך בין נישט צװישן אײַך; כּדי איר זאָלט נישט געשלאָגן װערן פֿאַר אײַערע פֿײַנט. edit

DEU 1:42 un Hashem hot tsu mir gezogt: zog tsu zei: ir zolt nisht aroifgein, un ir zolt nisht milchome halten, vorem ich bin nisht tsvishen aich; kedei ir zolt nisht geshlogen veren far aiere faint.

DEU 1:42 And Hashem said unto me, Say unto them. Go not up, neither fight; for I am not in your midst; lest ye be struck down before your enemies.

DEU 1:43 ‏און איך האָב צו אײַך גערעדט, אָבער איר האָט נישט צוגעהערט, און איר האָט װידערשפּעניקט דעם מױל פֿון ה׳, און איר האָט געמוטװיליקט, און זײַט אַרױפֿגעגאַנגען אין דעם געבערג. edit

DEU 1:43 un ich hob tsu aich geredt, ober ir hot nisht tsugehert, un ir hot vidershpenikt dem moil fun Hashem, un ir hot gemutvilikt, un zait aroifgegangen in dem geberg.

DEU 1:43 So I spoke unto you; and ye would not hear, but rebelled against the commandment of Hashem , and went presumptuously up into the hill country.

DEU 1:44 ‏איז אַרױסגעגאַנגען אַקעגן אײַך דער אֶמוֹרי װאָס איז געזעסן אין יענעם געבערג, און זײ האָבן אײַך נאָכגעיאָגט אַזױ װי די בינען טוען, און אײַך צעקלאַפּט אין שֵׂעִיר, ביז חָרמָה. edit

DEU 1:44 iz aroisgegangen akegen aich der Imri vos iz gezesen in yenem geberg, un zei hoben aich nochgeiogt azoi vi di binen tuen, un aich tseklapt in Seir, biz Chormah.

DEU 1:44 And HaEmori, which dwelt in that hill country, came out against you, and chased you, as bees do, and destroyed you in Se'ir, even unto Chormah.

DEU 1:45 ‏און איר האָט זיך אומגעקערט, און איר האָט געװײנט פֿאַר ה׳, אָבער ה׳ האָט נישט צוגעהערט צו אײַער קֹול, און נישט גענײַגט דאָס אױער צו אײַך. edit

DEU 1:45 un ir hot zich umgekert, un ir hot geveint far Hashem, ober Hashem hot nisht tsugehert tsu aier kol, un nisht geneigt dos oier tsu aich.

DEU 1:45 And ye returned and wept before Hashem ; but Hashem would not listen to your voice, nor give ear unto you.

DEU 1:46 ‏און איר זײַט געבליבן אין קָדֵש פֿיל טעג, לױט די טעג װאָס איר זײַט געבליבן. edit

DEU 1:46 un ir zait gebliben in Kadesh fil teg, loit di teg vos ir zait gebliben.

DEU 1:46 That is why ye abode in Kadesh as long as ye did.

DEU 2:1 ‏און מיר האָבן זיך פֿאַרקערט, און האָבן געצױגן צום מדבר, אױפֿן װעג פֿון ים-סוףֿ, אַזױ װי ה׳ האָט צו מיר גערעדט; און מיר האָבן זיך אַרומגעדרײט אַרום באַרג שֵׂעִיר פֿיל טעג. edit

DEU 2:1 un mir hoben zich farkert, un hoben getsoigen tsum midbar, oifen veg fun Yam-Suf, azoi vi Hashem hot tsu mir geredt; un mir hoben zich arumgedreit arum barg Seir fil teg.

DEU 2:1 Then we turned, and took our journey into the wilderness by the way of the Yam Suf, as Hashem spoke unto me; and we circled Mt Se'ir yamim rabbim (many days) .

DEU 2:2 ‏און ה׳ האָט צו מיר געזאָגט, אַזױ צו זאָגן: edit

DEU 2:2 un Hashem hot tsu mir gezogt, azoi tsu zogen:

DEU 2:2 And Hashem spoke unto me, saying,

DEU 2:3 ‏גענוג אײַך אַרומגײן דעם דאָזיקן באַרג; פֿאַרקערט אײַך קײן צפֿון. edit

DEU 2:3 genug aich arumgein dem doziken barg; farkert aich kein Tsafon.

DEU 2:3 Ye have circled hahar hazeh (this mountain) long enough; turn you northward.

DEU 2:4 ‏און דעם פֿאָלק באַפֿעל, אַזױ צו זאָגן: איר גײטדורך דורך דעם געמאַרק פֿון אײַערע ברידער, די קינדער פֿון עֵשָׂו, װאָס זיצן אין שֵׂעִיר, און זײ װעלן מורא האָבן פֿאַר אײַך; זאָלט איר זײַן זײער אָפּגעהיט. edit

DEU 2:4 un dem folk bafel, azoi tsu zogen: ir geitdurch durch dem gemark fun aiere brider, di kinder fun Esav, vos zitsen in Seir, un zei velen moire hoben far aich; zolt ir zain zeyer opgehit.

DEU 2:4 And command thou the people, saying, Ye are to pass through the territory of your brethren the Bnei Esav, which dwell in Se'ir; and they shall be afraid of you; be shomer me'od of yourselves therefore:

DEU 2:5 ‏איר זאָלט זיך נישט אָנהײבן מיט זײ, װאָרום נישט צו מאָל אַ שפּאַן פֿון אַ פֿוסטריט װעל איך אײַך געבן פֿון זײער לאַנד, װײַל אַ ירושה צו עֵשָׂו האָב איך געגעבן דעם באַרג שֵׂעִיר. edit

DEU 2:5 ir zolt zich nisht onheiben mit zei, vorem nisht tsu mol a shpan fun a fustrit vel ich aich geben fun zeyer land, vail a yerushe tsu Esav hob ich gegeben dem barg Seir.

DEU 2:5 Meddle not with them; for I will not give you of their land, no, not so much as a regel (foot) breadth; because I have given Mt Se'ir unto Esav for a yerushah (possession, inheritance) .

DEU 2:6 ‏עסנװאַרג זאָלט איר פֿון זײ פֿאַר געלט אײַנהאַנדלען און עסן, און אַפֿילו װאַסער זאָלט איר פֿון זײ פֿאַר געלט קױפֿן און טרינקען. edit

DEU 2:6 esnvarg zolt ir fun zei far gelt ainhandlen un esen, un afile vaser zolt ir fun zei far gelt koifen un trinken.

DEU 2:6 Ye shall get by trade okhel (food) of them for kesef, that ye may eat; and ye shall also buy mayim of them for kesef, that ye may drink.

DEU 2:7 ‏װאָרום ה׳ דײַן ג-ט האָט דיך געבענטשט אין יעטװעדער טוּונג פֿון דײַן האַנט; ער האָט געװוּסט דײַן גײן דורך דעם דאָזיקן גרױסן מדבר; שױן פֿערציק יאָר איז ה׳ דײַן ג-ט מיט דיר; קײן זאַך האָט דיר נישט געפֿעלט. edit

DEU 2:7 vorem Hashem dain g-t hot dich gebentsht in yetveder tuung fun dain hant; er hot gevust dain gein durch dem doziken groisen midbar; shoin fertsik yor iz Hashem dain g-t mit dir; kein zach hot dir nisht gefelt.

DEU 2:7 For Hashem Eloheicha hath bestowed a brocha on thee in all the works of thy hand; He knoweth thy walking through this midbar hagadol (great wilderness) ; these arba'im shanim Hashem Eloheicha hath been with thee; thou hast lacked nothing.

DEU 2:8 ‏און מיר זײַנען אַװעקגעגאַנגען פֿון אונדזערע ברידער, די קינדער פֿון עֵשָׂו װאָס זיצן אין שֵׂעִיר, פֿון דעם װעג פֿון פּלױן, פֿון אֵילַת, און פֿון עֶציוֹן-גֶבֶֿר. ‏און מיר האָבן זיך פֿאַרקערט און זײַנען אַװעקגעגאַנגען אױף דעם װעג פֿון דעם מדבר פֿון מוֹאָבֿ. edit

DEU 2:8 un mir zainen avekgegangen fun undzere brider, di kinder fun Esav vos zitsen in Seir, fun dem veg fun ploin, fun Eilat, un fun Etsyon-Gever. un mir hoben zich farkert un zainen avekgegangen oif dem veg fun dem midbar fun Moav.

DEU 2:8 And when we went on past our brethren the Bnei Esav, who dwell in Se'ir, through the road of the Aravah from Eilat, and from Etzyon-Gever, we turned and passed by on the road through the midbar of Moav.

DEU 2:9 ‏און ה׳ האָט צו מיר געזאָגט: זאָלסט נישט פֿײַנטן מוֹאָבֿ, און נישט פֿאַרפֿירן מיט זײ אַ מלחמה, װאָרום איך װעל דיר פֿון זײַן לאַנד נישט געבן קײן אַרב, װײַל צו די קינדער פֿון לוֹט האָב איך געגעבן עָר אַ ירושה. – edit

DEU 2:9 un Hashem hot tsu mir gezogt: zolst nisht fainten Moav, un nisht farfiren mit zei a milchome, vorem ich vel dir fun zain land nisht geben kein Arav, vail tsu di kinder fun Lot hob ich gegeben Ar a yerushe. –

DEU 2:9 And Hashem said unto me, Harass not the Moavim, neither provoke them to milchamah for I will not give thee of their land for a yerushah; because I have given Ar unto the Bnei Lot for a yerushah.

DEU 2:10 ‏פֿריער זײַנען דאָרטן געזעסן די אֵימים, אַ פֿאָלק גרױס און פֿיל, און הױך װי די עַנָקים; edit

DEU 2:10 frier zainen dorten gezesen di Emim, a folk grois un fil, un hoich vi di Anakim;

DEU 2:10 The Emim dwelt therein in times past, a people great, many, and tall, as the Anakim;

DEU 2:11 ‏זײ אױך זײַנען גערעכנט געװאָרן פֿאַר רפֿאים, אַזױ װי די עַנָקים, אָבער די מוֹאָבֿים האָבן זײ גערופֿן אֵימים. edit

DEU 2:11 zei oich zainen gerechnt gevoren far Rephaim, azoi vi di Anakim, ober di Moavim hoben zei gerufen Emim.

DEU 2:11 Which also were accounted Repha'im, as the Anakim; but the Moavim called them Emim.

DEU 2:12 ‏און אין שֵׂעִיר זײַנען פֿריער געזעסן די חוֹרים, אָבער די קינדער פֿון עֵשָׂו האָבן זײ פֿאַרטריבן, און זײ פֿאַרטיליקט פֿון פֿאַר זיך, און זיך באַזעצט אױף זײער אָרט, אַזױ װי יִשׂרָאֵל האָט געטאָן צום לאַנד פֿון זײַן אַרב, װאָס ה׳ האָט זײ געגעבן. edit

DEU 2:12 un in Seir zainen frier gezesen di Charim, ober di kinder fun Esav hoben zei fartriben, un zei fartilikt fun far zich, un zich bazetst oif zeyer ort, azoi vi Yisroel hot geton tsum land fun zain Arav, vos Hashem hot zei gegeben.

DEU 2:12 The Chorim also dwelt in Se'ir beforetime; but the Bnei Esav succeeded them, when they had destroyed them from before them, and dwelt in their place; as Yisroel did unto the eretz of his yerushah Hashem gave unto them.

DEU 2:13 ‏– אַצונד שטײט אױף, און גײט אײַך אַריבער דעם טײַך זֶרֶד. ‏און מיר זײַנען אַריבערגעגאַנגען דעם טײַך זֶרֶד. edit

DEU 2:13 – atsund shteit oif, un geit aich ariber dem taich Zered. un mir zainen aribergegangen dem taich Zered.

DEU 2:13 Now rise up, and get you over the Wadi Zered. And we went over the Wadi Zered.

DEU 2:14 ‏און די טעג װאָס מיר זײַנען געגאַנגען פֿון קָדֵש-ברנֵעַ ביז װאַנען מיר זײַנען אַריבער דעם טײַך זֶרֶד, זײַנען געװען אַכט און דרײַסיק יאָר; ביז דער גאַנצער דָור, די קריגסלײַט, זײַנען פֿאַרלענדט געװאָרן פֿון צװישן דעם לאַגער, אַזױ װי ה׳ האָט זײ געשװאָרן. edit

DEU 2:14 un di teg vos mir zainen gegangen fun Kadesh-Barnea biz vanen mir zainen ariber dem taich Zered, zainen geven acht un draisik yor; biz der gantser dor, di krigslait, zainen farlendt gevoren fun tsvishen dem lager, azoi vi Hashem hot zei geshvoren.

DEU 2:14 And the time in which we came from Kadesh-Barnea, until we were come over the Wadi Zered, was 38 shanim; until all the generation of the anshei hamilchamah had been consumed from the machaneh, as Hashem had sworn unto them.

DEU 2:15 ‏און אױך איז די האַנט פֿון ה׳ געװען אױף זײ, זײ אומצוברענגען פֿון צװישן דעם לאַגער, ביז זײ זײַנען פֿאַרלענדט געװאָרן. edit

DEU 2:15 un oich iz di hant fun Hashem geven oif zei, zei umtsubrengen fun tsvishen dem lager, biz zei zainen farlendt gevoren.

DEU 2:15 For indeed the yad Hashem was against them, to destroy them from among the machaneh, until they were consumed.

DEU 2:16 ‏און עס איז געװען, אַז אַלע קריגסלײַט זײַנען אין גאַנצן אױסגעשטאָרבן פֿון צװישן דעם פֿאָלק, edit

DEU 2:16 un es iz geven, az ale krigslait zainen in gantsen oisgeshtorben fun tsvishen dem folk,

DEU 2:16 So it came to pass, when kol anshei hamilchamah were consumed and dead from among HaAm (the People) ,

DEU 2:17 ‏האָט ה׳ גערעדט צו מיר, אַזױ צו זאָגן: edit

DEU 2:17 hot Hashem geredt tsu mir, azoi tsu zogen:

DEU 2:17 That Hashem spoke unto me, saying,

DEU 2:18 ‏דו גײַסט הײַנט אַריבער דעם געמאַרק פֿון מוֹאָבֿ, עָר, edit

DEU 2:18 du gaist haint ariber dem gemark fun Moav, Ar,

DEU 2:18 Thou art to pass over the border of Moav at Ar today;

DEU 2:19 ‏און װעסט גענענען אַקעגן די קינדער פֿון עַמוֹן, זאָלסט זײ נישט פֿײַנטן, און זיך מיט זײ נישט אָנהײבן, װאָרום איך װעל דיר פֿון דעם לאַנד פֿון די קינדער פֿון עַמוֹן נישט געבן קײן אַרב, װײַל צו די קינדער פֿון לוֹט האָב איך עס געגעבן אַ ירושה. – edit

DEU 2:19 un vest genenen akegen di kinder fun Ammon, zolst zei nisht fainten, un zich mit zei nisht onheiben, vorem ich vel dir fun dem land fun di kinder fun Ammon nisht geben kein Arav, vail tsu di kinder fun Lot hob ich es gegeben a yerushe. –

DEU 2:19 And when thou comest opposite the Bnei Ammon, distress them not, nor meddle with them; for I will not give thee of the Eretz Bnei Ammon any yerushah; because I have given it unto the Bnei Lot for a yerushah.

DEU 2:20 ‏דאָס אױך װערט גערעכנט פֿאַרן לאַנד פֿון די רפֿאים; די רפֿאים זײַנען דרינען געזעסן פֿריער, און די עַמוֹנים האָבן זײ גערופֿן זַמזומים; edit

DEU 2:20 dos oich vert gerechnt faran land fun di Rephaim; di Rephaim zainen drinen gezesen frier, un di Amonim hoben zei gerufen zamzumim;

DEU 2:20 (That also was accounted a land of Repha'im; Repha'im dwelt therein in old time; and the Ammonim call them Zamzummim;

DEU 2:21 ‏אַ פֿאָלק גרױס און פֿיל, און הױך װי די עַנָקים; אָבער ה׳ האָט זײ פֿאַרטיליקט פֿון פֿאַר זײ, און זײ האָבן זײ פֿאַרטריבן, און זיך באַזעצט אױף זײער אָרט; edit

DEU 2:21 a folk grois un fil, un hoich vi di Anakim; ober Hashem hot zei fartilikt fun far zei, un zei hoben zei fartriben, un zich bazetst oif zeyer ort;

DEU 2:21 A people great, and many, and tall, as the Anakim; but Hashem destroyed them before them; and they dispossessed them, and dwelt in their place:

DEU 2:22 ‏אַזױ װי ער האָט געטאָן פֿאַר די קינדער פֿון עֵשָׂו װאָס זיצן אין שֵׂעִיר, װאָס ער האָט פֿאַרטיליקט די חוֹרים פֿון פֿאַר זײ, און זײ האָבן זײ פֿאַרטריבן, און זיך באַזעצט אױף זײער אָרט ביז אױף הײַנטיקן טאָג. edit

DEU 2:22 azoi vi er hot geton far di kinder fun Esav vos zitsen in Seir, vos er hot fartilikt di Charim fun far zei, un zei hoben zei fartriben, un zich bazetst oif zeyer ort biz oif haintiken tog.

DEU 2:22 As He did to the Bnei Esav, which dwelt in Se'ir, when He destroyed the Chori from before them; and they succeeded them, dwelling in their place even to this day;

DEU 2:23 ‏און די עַוִים װאָס זײַנען געזעסן אין דערפֿער ביז עַזָה, זײ האָבן די כַּפֿתּוֹרים װאָס קומען אַרױס פֿון כַּפֿתּוֹר, פֿאַרטיליקט, און זיך באַזעצט אױף זײער אָרט. – edit

DEU 2:23 un di Avim vos zainen gezesen in derfer biz Azah, zei hoben di Caphtorim vos kumen arois fun Caphtor, fartilikt, un zich bazetst oif zeyer ort. –

DEU 2:23 And the Avim which dwelt in villages, even unto Azah, the Caphtorim, which came forth out of Caphtor, destroyed them, and dwelt in their place.)

DEU 2:24 ‏שטײט אױף, ציט אַװעק, און גײט אַריבער דעם טאָל אַרנוֹן. זע, איך האָב געגעבן אין דײַן האַנט סיחון דעם אֶמוֹרי, דעם מלך פֿון חֶשבוֹן, און זײַן לאַנד; הײב אָן אײַנצונעמען, און פֿאַרפֿיר מיט אים אַ מלחמה. edit

DEU 2:24 shteit oif, tsit avek, un geit ariber dem tal Arnon. ze, ich hob gegeben in dain hant Sichon dem Imri, dem melech fun Cheshbon, un zain land; heib on aintsunemen, un farfir mit im a milchome.

DEU 2:24 Rise ye up, take your journey, and pass over the Wadi Arnon: see, I have given into thine hand the Emori, Sichon Melech Cheshbon, and his land: begin to possess it, and contend with him in milchamah (battle, war) .

DEU 2:25 ‏הײַנטיקן טאָג װעל איך אָנהײבן װאַרפֿן דײַן שרעק און דײַן מורא אױף די פֿעלקער אונטערן גאַנצן הימל, אַז װען זײ װעלן הערן דײַן הערונג, װעלן זײ ציטערן און פֿלאַטערן פֿאַר דיר. edit

DEU 2:25 haintiken tog vel ich onheiben vorfen dain shrek un dain moire oif di felker unteren gantsen himel, az ven zei velen heren dain herung, velen zei tsiteren un flateren far dir.

DEU 2:25 Hayom hazeh will I begin to put the pachad (dread) of thee and the fear of thee upon the ammim (peoples) that are under Kol HaShomayim, who shall hear report of thee, and shall tremble, and be in anguish because of thee.

DEU 2:26 ‏און איך האָב געשיקט שלוחים פֿון מדבר קדֵמוֹת צו סיחון דעם מלך פֿון חֶשבוֹן – װערטער פֿון שלום, אַזױ צו זאָגן: edit

DEU 2:26 un ich hob geshikt shluchim fun midbar Kedemot tsu Sichon dem melech fun Cheshbon – verter fun sholem, azoi tsu zogen:

DEU 2:26 And I sent malachim out of the midbar Kedemot unto Sichon Melech Cheshbon with divrei shalom, saying,

DEU 2:27 ‏לאָמיך דורכגײן דורך דײַן לאַנד; אױפֿן װעג, אױפֿן װעג װעל איך גײן; איך װעל זיך נישט אָפּקערן רעכטס אָדער לינקס. edit

DEU 2:27 lomich durchgein durch dain land; oifen veg, oifen veg vel ich gein; ich vel zich nisht opkeren rechts oder links.

DEU 2:27 Let me pass through thy land on the derech; I will go along on the derech; I will neither turn unto the yamin nor to the semol (left) .

DEU 2:28 ‏עסנװאַרג װעסטו מיר פֿאַר געלט פֿאַרקױפֿן, און איך װעל עסן, און װאַסער װעסטו מיר פֿאַר געלט געבן, און איך װעל טרינקען; לאָמיך בלױז דורכגײן אױף מײַנע פֿיס; edit

DEU 2:28 esnvarg vestu mir far gelt farkoifen, un ich vel esen, un vaser vestu mir far gelt geben, un ich vel trinken; lomich bloiz durchgein oif maine fis;

DEU 2:28 Thou shalt sell me okhel for kesef, that I may eat; and give me mayim for kesef, that I may drink; only I will pass through on foot;

DEU 2:29 ‏אַזױ װי עס האָבן מיט מיר געטאָן די קינדער פֿון עֵשָׂו װאָס זיצן אין שֵׂעִיר, און די מוֹאָבֿים װאָס זיצן אין עָר; ביז װאַנען איך װעל אַריבערגײן דעם יַרדן צו דעם לאַנד װאָס ה׳ אלוקינו גיט אונדז. edit

DEU 2:29 azoi vi es hoben mit mir geton di kinder fun Esav vos zitsen in Seir, un di Moavim vos zitsen in Ar; biz vanen ich vel aribergein dem Yarden tsu dem land vos Hashem Elokeinu git undz.

DEU 2:29 (As the Bnei Esav which dwell in Se'ir, and the Moavim which dwell in Ar, did unto me;) until I shall pass over Yarden into the land which Hashem Eloheinu giveth us.

DEU 2:30 ‏אָבער סיחון דער מלך פֿון חֶשבוֹן האָט אונדז נישט געװאָלט דורכלאָזן דורך אים, װאָרום ה׳ דײַן ג-ט האָט האַרט געמאַכט זײַן געמיט, און פֿעסט געמאַכט זײַן האַרץ, כּדי אים צו געבן אין דײַן האַנט, אַזױ װי הײַנטיקן טאָג. edit

DEU 2:30 ober Sichon der melech fun Cheshbon hot undz nisht gevolt durchlozen durch im, vorem Hashem dain g-t hot hart gemacht zain gemit, un fest gemacht zain harts, kedei im tsu geben in dain hant, azoi vi haintiken tog.

DEU 2:30 But Sichon Melech Cheshbon would not let us pass by him; for Hashem Eloheicha hardened and made stubborn his ruach, and made his lev obstinate, that He might deliver him into thy hand, as indeed hayom hazeh.

DEU 2:31 ‏און ה׳ האָט צו מיר געזאָגט: זע, איך האָב אָנגעהױבן איבערגעבן צו דיר סיחונען און זײַן לאַנד; הײב אָן אײַנצונעמען כּדי צו אַרבן זײַן לאַנד. edit

DEU 2:31 un Hashem hot tsu mir gezogt: ze, ich hob ongehoiben ibergeben tsu dir sichunen un zain land; heib on aintsunemen kedei tsu arben zain land.

DEU 2:31 And Hashem said unto me, See, I have begun to give Sichon and his land before thee; begin the occupation, that thou mayest take possession to inherit his land.

DEU 2:32 ‏איז סיחון אַרױסגעגאַנגען אַקעגן אונדז, ער מיט זײַן גאַנצן פֿאָלק, אױף מלחמה קײן יַהַץ. edit

DEU 2:32 iz Sichon aroisgegangen akegen undz, er mit zain gantsen folk, oif milchome kein Yahats.

DEU 2:32 Then Sichon came out against us, he and all his people, to make milchamah (battle, war) at Yahatz.

DEU 2:33 ‏און ה׳ אלוקינו האָט אים איבערגעגעבן צו אונדז, און מיר האָבן געשלאָגן אים, און זײַנע זין, און זײַן גאַנץ פֿאָלק. edit

DEU 2:33 un Hashem Elokeinu hot im ibergegeben tsu undz, un mir hoben geshlogen im, un zaine zin, un zain gants folk.

DEU 2:33 And Hashem Eloheinu delivered him before us; and we struck him, and his banim, and all his people.

DEU 2:34 ‏און מיר האָבן אין יענער צײַט באַצװוּנגען זײַנע שטעט, און פֿאַרװיסט איטלעכע שטאָט, מענער און װײַבער און קלײנע קינדער; מיר האָבן נישט געלאָזט אַן איבערבלײַב. edit

DEU 2:34 un mir hoben in yener tsait batsvungen zaine shtet, un farvist itleche shtot, mener un vaiber un kleine kinder; mir hoben nisht gelozt an iberblaib.

DEU 2:34 And we took all his towns at that time, and in cherem utterly destroyed them, and of the nashim, and the little ones, of every town, we left no remnant;

DEU 2:35 ‏נאָר די בהמות האָבן מיר גערױבט פֿאַר זיך, און דעם זאַקרױב פֿון די שטעט װאָס מיר האָבן באַצװוּנגען. edit

DEU 2:35 nor di beheimes hoben mir geroibt far zich, un dem zakroib fun di shtet vos mir hoben batsvungen.

DEU 2:35 Only the behemah we took for booty unto ourselves, and the plunder of the towns which we took.

DEU 2:36 ‏פֿון עַרוֹעֵר װאָס בײַם ברעג טאָל אַרנוֹן, און דער שטאָט װאָס אין טאָל, און ביז גִלעָד, איז נישט געװען אַ שטאָט װאָס איז געװען שטאַרקער פֿון אונדז; אַלץ האָט ה׳ אלוקינו איבערגעגעבן צו אונדז. edit

DEU 2:36 fun Aroer vos baim breg tal Arnon, un der shtot vos in tal, un biz Gilad, iz nisht geven a shtot vos iz geven shtarker fun undz; alts hot Hashem Elokeinu ibergegeben tsu undz.

DEU 2:36 From Aro'er, which is on the edge of Wadi Arnon, and from the town that is by the wadi, even unto Gil'ad, there was not one town too strong for us; Hashem Eloheinu delivered all unto us:

DEU 2:37 ‏נאָר צו דעם לאַנד פֿון די קינדער פֿון עַמוֹן האָסטו נישט גענענט: צו דעם גאַנצן ברעג פֿון טײַך יַבוֹק, און די שטעט פֿון באַרג, און אומעטום װוּ ה׳ אלוקינו האָט פֿאַרװערט. edit

DEU 2:37 nor tsu dem land fun di kinder fun Ammon hostu nisht genent: tsu dem gantsen breg fun taich Yabbok, un di shtet fun barg, un umetum vu Hashem Elokeinu hot farvert.

DEU 2:37 Only unto the Eretz Bnei Ammon thou camest not, nor unto any place of the Wadi Yabbok, nor unto the towns in the hills, in accordance with the command of Hashem Eloheinu.

DEU 3:1 ‏און מיר האָבן זיך פֿאַרקערט, און זײַנען אַרױפֿגעגאַנגען מיטן װעג פֿון בָשָן; און עוֹג דער מלך פֿון בָשָן איז אַרױסגעגאַנגען אַקעגן אונדז, ער מיט זײַן גאַנצן פֿאָלק, אױף מלחמה קײן אֶדרֶעִי. edit

DEU 3:1 un mir hoben zich farkert, un zainen aroifgegangen miten veg fun Bashan; un Og der melech fun Bashan iz aroisgegangen akegen undz, er mit zain gantsen folk, oif milchome kein Edrei.

DEU 3:1 Then we turned, and went up the way to Bashan; and Og Melech HaBashan came out against us, he and all his people, to engage in milchamah at Edre'i.

DEU 3:2 ‏און ה׳ האָט געזאָגט צו מיר: זאָלסט נישט מורא האָבן פֿאַר אים, װאָרום איך האָב אים, מיט זײַן גאַנצן פֿאָלק און זײַן לאַנד, געגעבן אין דײַן האַנט, און װעסט טאָן צו אים אַזױ װי דו האָסט געטאָן צו סיחון דעם מלך פֿון אֶמוֹרי, װאָס איז געזעסן אין חֶשבוֹן. edit

DEU 3:2 un Hashem hot gezogt tsu mir: zolst nisht moire hoben far im, vorem ich hob im, mit zain gantsen folk un zain land, gegeben in dain hant, un vest ton tsu im azoi vi du host geton tsu Sichon dem melech fun Imri, vos iz gezesen in Cheshbon.

DEU 3:2 And Hashem said unto me, Fear him not; for I will deliver him, and all his people, and his land, into thy hand; and thou shalt do unto him as thou didst unto Sichon Melech HaEmori which dwelt at Cheshbon.

DEU 3:3 ‏און ה׳ אלוקינו האָט אױך געגעבן אין אונדזער האַנט עוֹג דעם מלך פֿון בָשָן, מיט זײַן גאַנצן פֿאָלק, און מיר האָבן אים געשלאָגן ביז אים נישט צו לאָזן אַן איבערבלײַב. edit

DEU 3:3 un Hashem Elokeinu hot oich gegeben in undzer hant Og dem melech fun Bashan, mit zain gantsen folk, un mir hoben im geshlogen biz im nisht tsu lozen an iberblaib.

DEU 3:3 So Hashem Eloheinu delivered into our hands also Og Melech HaBashan, and all his people; and we struck him until no remnant was left to him.

DEU 3:4 ‏און מיר האָבן באַצװוּנגען אין יענער צײַט אַלע זײַנע שטעט; נישט געװען אַ שטאָט װאָס מיר האָבן נישט צוגענומען פֿון זײ; זעכציק שטעט, די גאַנצע געגנט פֿון אַרגוֹבֿ, דאָס קיניגרײַך פֿון עוֹג אין בָשָן. edit

DEU 3:4 un mir hoben batsvungen in yener tsait ale zaine shtet; nisht geven a shtot vos mir hoben nisht tsugenumen fun zei; zechtsik shtet, di gantse gegent fun Argov, dos kinigraich fun Og in Bashan.

DEU 3:4 And we took all his towns at that time; there was not a kiryah (town, city) which we took not from them, threescore towns, all the region of Argov, the kingdom of Og in Bashan.

DEU 3:5 ‏אַלע די דאָזיקע זײַנען געװען באַפֿעסטיקטע שטעט מיט הױכע מױערן, מיט טױערן און ריגלען, אַחוץ אָפֿענע שטעט זײער פֿיל. edit

DEU 3:5 ale di dozike zainen geven bafestikte shtet mit hoiche moieren, mit toieren un riglen, achuts ofene shtet zeyer fil.

DEU 3:5 All these towns were walled with high walls, gates, and bars; beside unwalled towns harbeh me'od (very many) .

DEU 3:6 ‏און מיר האָבן זײ פֿאַרװיסט, אַזױ װי מיר האָבן געטאָן צו סיחון דעם מלך פֿון חֶשבוֹן – פֿאַרװיסט איטלעכע שטאָט, מענער, װײַבער, און קלײנע קינדער. edit

DEU 3:6 un mir hoben zei farvist, azoi vi mir hoben geton tsu Sichon dem melech fun Cheshbon – farvist itleche shtot, mener, vaiber, un kleine kinder.

DEU 3:6 And in cherem we utterly destroyed them, as we did unto Sichon Melech Cheshbon, in cherem utterly destroying the men, nashim, and little ones, of every town.

DEU 3:7 ‏נאָר אַלע בהמות, און דעם זאַקרױב פֿון די שטעט, האָבן מיר גערױבט פֿאַר זיך. edit

DEU 3:7 nor ale beheimes, un dem zakroib fun di shtet, hoben mir geroibt far zich.

DEU 3:7 But all the behemah (livestock) , and the plunder of the towns, we took for booty to ourselves.

DEU 3:8 ‏און מיר האָבן אַװעקגענומען אין יענער צײַט דאָס לאַנד פֿון דער האַנט פֿון די צװײ מלכים פֿון אֶמוֹרי װאָס אױף דער זײַט יַרדן, פֿון טאָל אַרנוֹן ביז באַרג חֶרמוֹן – edit

DEU 3:8 un mir hoben avekgenumen in yener tsait dos land fun der hant fun di tsvei Molechim fun Imri vos oif der zait Yarden, fun tal Arnon biz barg Chermon –

DEU 3:8 And we took at that time out of the hand of the two melachim of the Emori the land that was on this side of Yarden, from the Wadi Arnon unto Mt Chermon;

DEU 3:9 ‏די צידוֹנים רופֿן דעם חֶרמוֹן, שִׂריוֹן, און די אֶמוֹרים רופֿן אים שׂניר – edit

DEU 3:9 di Tsidonim rufen dem Chermon, Siryon, un di Omarim rufen im Senir –

DEU 3:9 (Which Chermon the Tzidonim call Siryon; and the Emori call it Senir;)

DEU 3:10 ‏אַלע שטעט פֿון דעם פֿלאַכלאַנד, און גאַנץ גִלעָד, און גאַנץ בָשָן, ביז סַלכָה און אֶדרֶעִי, שטעט פֿון עוֹגס קיניגרײַך אין בָשָן. edit

DEU 3:10 ale shtet fun dem flachland, un gants Gilad, un gants Bashan, biz Salkhah un Edrei, shtet fun Ogs kinigraich in Bashan.

DEU 3:10 All the towns of the plain, and all Gil'ad, and all Bashan, unto Salkhah and Edre'i, towns of the kingdom of Og in Bashan.

DEU 3:11 ‏װאָרום נאָר עוֹג דער מלך פֿון בָשָן איז געבליבן פֿון דעם רעשט פֿון די רפֿאים; אָט זײַן בעט, אַן אײַזערן בעט, איז דאָך אין רַבָה פֿון די קינדער פֿון עַמוֹן. נײַן אײַלן איז איר לענג, און פֿיר אײַלן איר ברײט, אױף דער אײל פֿון אַ מאַן. edit

DEU 3:11 vorem nor Og der melech fun Bashan iz gebliben fun dem resht fun di Rephaim; ot zain bet, an aizeren bet, iz doch in Rabbah fun di kinder fun Ammon. nain ailen iz ir leng, un fir ailen ir breit, oif der eil fun a man.

DEU 3:11 For only Og Melech HaBashan remained of the remnant of Repha'im; hinei, his bedstead was a bedstead of barzel. Is it not in Rabbah of the Bnei Ammon? Nine regular cubits was the length thereof, and four cubits the breadth of it.

DEU 3:12 ‏און דאָס דאָזיקע לאַנד האָבן מיר געאַרבט אין יענער צײַט. פֿון עַרוֹעֵר װאָס בײַם טאָל אַרנוֹן, און אַ העלפֿט פֿון דעם געבערג פֿון גִלעָד, מיט אירע שטעט, האָב איך געגעבן צו די ראובֿנים און צו די גָדים. edit

DEU 3:12 un dos dozike land hoben mir gearbt in yener tsait. fun Aroer vos baim tal Arnon, un a helft fun dem geberg fun Gilad, mit ire shtet, hob ich gegeben tsu di Reuvenim un tsu di Gadim.

DEU 3:12 And ha'aretz hazot, which we possessed at that time, from Aro'er, which is by the Wadi Arnon, and half way up the hill country of Gil'ad, and the towns thereof, gave I unto the Reuveni and Gadi.

DEU 3:13 ‏און דעם רעשט פֿון גִלעָד, און גאַנץ בָשָן, דאָס קיניגרײַך פֿון עוֹגן, האָב איך געגעבן צום האַלבן שבֿט מנַשֶה; די גאַנצע געגנט פֿון אַרגוֹבֿ – יענער גאַנצער בָשָן װערט גערופֿן דאָס לאַנד פֿון די רפֿאים. edit

DEU 3:13 un dem resht fun Gilad, un gants Bashan, dos kinigraich fun Ogen, hob ich gegeben tsum halben sheyvet Menasheh; di gantse gegent fun Argov – yener gantser Bashan vert gerufen dos land fun di Rephaim.

DEU 3:13 And the rest of Gil'ad, and all Bashan, being the kingdom of Og, gave I unto the half tribe of Menasheh; all the region of Argov, with all Bashan, which was called Eretz Repha'im.

DEU 3:14 ‏יָאיר דער זון פֿון מנַשֶה האָט גענומען די גאַנצע געגנט פֿון אַרגוֹבֿ ביז דעם געמאַרק פֿון דעם גשורי, און דעם מַעֲכָתי, און האָט זײ – בָשָן – גערופֿן אױף זײַן נאָמען חַווֹת-יָאיר, װי ביז אױף הײַנטיקן טאָג. edit

DEU 3:14 Yair der zun fun Menasheh hot genumen di gantse gegent fun Argov biz dem gemark fun dem Geshuri, un dem Maakhati, un hot zei – Bashan – gerufen oif zain nomen chauot-Yair, vi biz oif haintiken tog.

DEU 3:14 Yair ben Menasheh took all the region of Argov unto the border of Geshuri and Ma'akhati, and called them after shmo (his own name) , HaBashan Havot Yair, unto hayom hazeh.

DEU 3:15 ‏און צו מָכירן האָב איך געגעבן גִלעָד. edit

DEU 3:15 un tsu Machiren hob ich gegeben Gilad.

DEU 3:15 And I gave Gil'ad unto Machir.

DEU 3:16 ‏און צו די ראובֿנים און צו די גָדים האָב איך געגעבן פֿון גִלעָד און ביזן טאָל אַרנוֹן, דעם מיטן טאָל און דעם ברעג, און ביזן טײַך יַבוֹק, דעם געמאַרק פֿון די קינדער פֿון עַמוֹן; edit

DEU 3:16 un tsu di Reuvenim un tsu di Gadim hob ich gegeben fun Gilad un bizen tal Arnon, dem miten tal un dem breg, un bizen taich Yabbok, dem gemark fun di kinder fun Ammon;

DEU 3:16 And unto the Reuveni and unto the Gadi I gave from Gil'ad even unto the Wadi Arnon with the middle of the valley as the border even unto the Wadi Yabbok, which is the border of the Bnei Ammon;

DEU 3:17 ‏און דעם פּלױן מיטן יַרדן און דעם ברעג, פֿון כִּנֶרֶת און ביז דעם ים פֿון פּלױן, דעם יַם-הַמֶלַח, אונטער די אַראָפּגאַנגען פֿון פּסגָה, צו מזרח. edit

DEU 3:17 un dem ploin miten Yarden un dem breg, fun Kinneret un biz dem yam fun ploin, dem Yam-HaMelach, unter di aropgangen fun Pisgah, tsu mizrech.

DEU 3:17 The Aravah also, and Yarden, and the coast thereof, from Kinneret even unto the yam of the Aravah, even the Yam HaMelach (the Salt Sea, the Dead Sea) , under the slopes of Pisgah to the east.

DEU 3:18 ‏און איך האָב אײַך באַפֿױלן אין יענער צײַט, אַזױ צו זאָגן: ה׳ אלוקיכם האָט אײַך געגעבן דאָס דאָזיקע לאַנד עס צו אַרבן; זאָלט איר, אַלע העלדישע יונגען, אַריבערגײן געװאָפֿנט פֿאַרױס פֿאַר אײַערע ברידער, די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל. edit

DEU 3:18 un ich hob aich bafoilen in yener tsait, azoi tsu zogen: Hashem Elokeichem hot aich gegeben dos dozike land es tsu arben; zolt ir, ale heldishe yungen, aribergein gevofnt forois far aiere brider, di kinder fun Yisroel.

DEU 3:18 And I commanded you at that time, saying, Hashem Eloheichem hath given you this land to possess it; ye shall pass over armed before your brethren the Bnei Yisroel, all bnei chayil (valiant men, men fit for military service) .

DEU 3:19 ‏בלױז אײַערע װײַבער און אײַערע קלײנע קינדער און אײַער פֿיך – איך װײס, אַז איר האָט פֿיל פֿיך – זאָלן בלײַבן אין אײַערע שטעט, װאָס איך האָב אײַך געגעבן; edit

DEU 3:19 bloiz aiere vaiber un aiere kleine kinder un aier fich – ich veis, az ir hot fil fich – zolen blaiben in aiere shtet, vos ich hob aich gegeben;

DEU 3:19 But your nashim, and your little ones, and your livestock (for I know that ye have much livestock,) shall abide in your towns which I have given you;

DEU 3:20 ‏ביז װאַנען ג-ט װעט באַרוען אײַערע ברידער אַזױ װי אײַך, און זײ אױך װעלן אַרבן דאָס לאַנד װאָס ה׳ אלוקיכם גיט זײ אױף יענער זײַט יַרדן; דענצמאָל װעט איר זיך אומקערן איטלעכער צו זײַן אַרב, װאָס איך האָב אײַך געגעבן. edit

DEU 3:20 biz vanen g-t vet baruen aiere brider azoi vi aich, un zei oich velen arben dos land vos Hashem Elokeichem git zei oif yener zait Yarden; dentsmol vet ir zich umkeren itlecher tsu zain Arav, vos ich hob aich gegeben.

DEU 3:20 Until Hashem have given rest unto your brethren, as well as unto you, and until they also possess ha'aretz which Hashem Eloheichem hath given them beyond Yarden; and then shall ye return every man unto his yerushah (possession, inheritance) , which I have given you.

DEU 3:21 ‏און יְהוֹשועַן ‏ האָב איך באַפֿױלן אין יענער צײַט, אַזױ צו זאָגן: דײַנע אױגן האָבן געזען אַלץ װאָס ה׳ אלוקיכם האָט געטאָן צו די דאָזיקע צװײ מלכים; אַזױ װעט ג-ט טאָן צו אַלע קיניגרײַכן װאָס דו גײַסט אַהין אַריבער. edit

DEU 3:21 un Yehoshuaen hob ich bafoilen in yener tsait, azoi tsu zogen: daine oigen hoben gezen alts vos Hashem Elokeichem hot geton tsu di dozike tsvei Molechim; azoi vet g-t ton tsu ale kinigraichen vos du gaist ahin ariber.

DEU 3:21 And I commanded Yehoshua at that time, saying, Thine eyes have seen all that Hashem Eloheichem hath done unto these two melachim; so shall Hashem do unto all the kingdoms whither thou passest.

DEU 3:22 ‏איר זאָלט נישט מורא האָבן פֿאַר זײ, װאָרום ה׳ אלוקיכם איז דער װאָס האַלט מלחמה פֿאַר אײַך. edit

DEU 3:22 ir zolt nisht moire hoben far zei, vorem Hashem Elokeichem iz der vos halt milchome far aich.

DEU 3:22 Ye shall not fear them; for Hashem Eloheichem He shall fight for you.

DEU 3:23 ‏און איך האָב געבעטן צו ה׳ אין יענער צײַט, אַזױ צו זאָגן: edit

DEU 3:23 un ich hob gebeten tsu Hashem in yener tsait, azoi tsu zogen:

DEU 3:23 And I besought Hashem at that time, saying,

DEU 3:24 ‏ה׳ דו אֲדֹנָי, דו האָסט אָנגעהױבן װײַזן דײַן קנעכט דײַן גרױסקײט און דײַן שטאַרקע האַנט; װאָרום װער איז דער אֵל אין הימל אָדער אױף דער ערד װאָס זאָל טאָן אַזױ װי דײַנע טוּונגען און אַזױ װי דײַנע גבֿורות? edit

DEU 3:24 Hashem du Adonoi, du host ongehoiben vaizen dain knecht dain groiskeit un dain shtarke hant; vorem ver iz der El in himel oder oif der erd vos zol ton azoi vi daine tuungen un azoi vi daine gevuros?

DEU 3:24 O Adonoi Hashem , Thou hast begun to show Thy eved Thy greatness, and Thy mighty hand; for what El (G-d) is there in Shomayim or on Ha'Aretz, that can do according to Thy works, and according to Thy might?

DEU 3:25 ‏לאָמיך אַריבערגײן, איך בעט דיך, און לאָמיך זען דאָס גוטע לאַנד װאָס אױף יענער זײַט יַרדן, דאָס דאָזיקע שײנע געבערג, און דעם לבֿנוֹן. edit

DEU 3:25 lomich aribergein, ich bet dich, un lomich zen dos gute land vos oif yener zait Yarden, dos dozike sheine geberg, un dem Levanon.

DEU 3:25 Ah, let me go over, and see ha'aretz hatovah that is beyond Yarden, that fine hill country, and the Levanon.

DEU 3:26 ‏אָבער ה׳ האָט געצערנט אױף מיר פֿון װעגן אײַך, און האָט נישט צוגעהערט צו מיר; און ה׳ האָט צו מיר געזאָגט: גענוג דיר! זאָלסט מער נישט רעדן צו מיר װעגן דער דאָזיקער זאַך. edit

DEU 3:26 ober Hashem hot getsernt oif mir fun vegen aich, un hot nisht tsugehert tsu mir; un Hashem hot tsu mir gezogt: genug dir! zolst mer nisht reden tsu mir vegen der doziker zach.

DEU 3:26 But Hashem was angry with me for your sakes, and would not hear me; and Hashem said unto me, Enough from thee; speak no more unto Me of this matter.

DEU 3:27 ‏גײ אַרױף צום שפּיץ פּסגָה, און הײב אױף דײַנע אױגן צו מערבֿ, און צו צפֿון, און צו דָרום, און צו מזרח, און קוק אָן מיט דײַנע אױגן, װאָרום װעסט נישט אַריבערגײן דעם דאָזיקן יַרדן. edit

DEU 3:27 gei aroifblikendik tsum shpits Pisgah, un heib oif daine oigen tsu mayrev, un tsu Tsafon, un tsu dorem, un tsu mizrech, un kuk on mit daine oigen, vorem vest nisht aribergein dem doziken Yarden.

DEU 3:27 Get thee up into the top of Pisgah, and lift up thine eyes westward, and northward, and southward, and eastward, and see it with thine eyes; for thou shalt not go over this Yarden.

DEU 3:28 ‏און גיב איבער דײַן צַװָאֶה צו יְהוֹשועַן, און שטאַרק אים, און פֿעסטיק אים, װאָרום ער װעט אַריבערגײן פֿאַרױס פֿאַר דעם דאָזיקן פֿאָלק, און ער װעט זײ מאַכן אַרבן דאָס לאַנד װאָס דו װעסט זען. edit

DEU 3:28 un gib iber dain tsvah tsu Yehoshuaen, un shtark im, un festik im, vorem er vet aribergein forois far dem doziken folk, un er vet zei machen arben dos land vos du vest zen.

DEU 3:28 But commission Yehoshua, and encourage him, and strengthen him: for he shall go over before this people, and he shall cause them to inherit ha'aretz which thou shalt see.

DEU 3:29 ‏און מיר זײַנען געבליבן אין טאָל אַקעגן בֵית-פּעוֹר. edit

DEU 3:29 un mir zainen gebliben in tal akegen Beit-Peor.

DEU 3:29 So we abode in the valley over against Beit-Pe'or.

DEU 4:1 ‏און אַצונד, יִשׂרָאֵל, הער צו די חוקים און די געזעצן װאָס איך לערן דיך צו טאָן, כּדי איר זאָלט לעבן, און קומען און אַרבן דאָס לאַנד װאָס ה׳ דער ג-ט פֿון אײַערע עלטערן גיט אײַך. edit

DEU 4:1 un atsund, Yisroel, her tsu di chukkim un di gezetsen vos ich leren dich tsu ton, kedei ir zolt leben, un kumen un arben dos land vos Hashem der g-t fun aiere elteren git aich.

DEU 4:1 Now therefore shema, Yisroel, unto the chukkim and unto the mishpatim, which I melammed (teach) you, to do them, in order that ye may live, and go in and possess ha'aretz which Hashem Elohei Avoteichem giveth you.

DEU 4:2 ‏איר זאָלט נישט צולײגן צו דעם װאָרט װאָס איך געביט אײַך, און איר זאָלט נישט מינערן דערפֿון, כּדי צו היטן די געבאָט פֿון ה׳ אלוקיכם, װאָס איך געביט אײַך. edit

DEU 4:2 ir zolt nisht tsuleigen tsu dem vort vos ich gebit aich, un ir zolt nisht mineren derfun, kedei tsu hiten di gebot fun Hashem Elokeichem, vos ich gebit aich.

DEU 4:2 Ye shall not add unto the word which I command you, neither shall ye take anything from it, that ye may be shomer mitzvot of the commandments of Hashem Eloheichem which I command you.

DEU 4:3 ‏אײַערע אױגן האָבן געזען װאָס ג-ט האָט געטאָן אין בַעַל-פּעוֹר, אַז יעטװעדער מאַן װאָס איז געגאַנגען נאָך דעם בַעַל פֿון פּעוֹר, האָט אים ה׳ דײַן ג-ט פֿאַרטיליקט פֿון צװישן דיר. edit

DEU 4:3 aiere oigen hoben gezen vos g-t hot geton in Baal-Peor, az yetveder man vos iz gegangen noch dem Baal fun Peor, hot im Hashem dain g-t fartilikt fun tsvishen dir.

DEU 4:3 Your eyes have seen what Hashem did because of Ba'al-Pe'or; for all the men that followed Ba'al-Pe'or, Hashem Eloheicha hath destroyed them from among you.

DEU 4:4 ‏און איר, װאָס זײַט באַהעפֿט אָן ה׳ אלוקיכם, לעבט הײַנט אַלע. edit

DEU 4:4 un ir, vos zait baheft on Hashem Elokeichem, lebt haint ale.

DEU 4:4 But ye that did have deveykus (cleaving) unto Hashem Eloheichem are alive every one of you today.

DEU 4:5 ‏זע, איך האָב אײַך געלערנט חוקים און געזעצן, אַזױ װי ה׳ מײַן ג-ט האָט מיר באַפֿױלן, אױף צו טאָן אַזױ אין דעם לאַנד װאָס איר קומט אַהין, עס צו אַרבן. edit

DEU 4:5 ze, ich hob aich gelernt chukkim un gezetsen, azoi vi Hashem main g-t hot mir bafoilen, oif tsu ton azoi in dem land vos ir kumt ahin, es tsu arben.

DEU 4:5 Behold, I have taught you chukkim and mishpatim, even as Hashem Elohai commanded me, that ye should do so in ha'aretz whither ye go to possess it.

DEU 4:6 ‏זאָלט איר זײ היטן און טאָן, װאָרום דאָס איז אײַער קלוגשאַפֿט און אײַער פֿאַרשטאַנדיקײט אין די אױגן פֿון די אומות, װאָס אַז זײ װעלן הערן אַלע די דאָזיקע געזעצן, װעלן זײ זאָגן: פֿאַר װאָר, אַ קלוגע און פֿאַרשטאַנדיקע אומה איז דאָס דאָזיקע גרױסע פֿאָלק. edit

DEU 4:6 zolt ir zei hiten un ton, vorem dos iz aier klugshaft un aier forshtandikeit in di oigen fun di umes, vos az zei velen heren ale di dozike gezetsen, velen zei zogen: far vor, a kluge un forshtandike ume iz dos dozike groise folk.

DEU 4:6 Be shomer therefore and do them; for this is your chochmah and your binah in the sight of the peoples, which shall hear all these chukkim, and say, Surely HaGoy HaGadol is a wise and understanding people.

DEU 4:7 ‏װאָרום װאָסער גרױס פֿאָלק איז פֿאַראַן, װאָס האָט אַ ג-ט נאָנט צו אים אַזױ װי ה׳ אלוקינו, װען נאָר מיר רופֿן צו אים? edit

DEU 4:7 vorem vaser grois folk iz faran, vos hot a g-t nont tsu im azoi vi Hashem Elokeinu, ven nor mir rufen tsu im?

DEU 4:7 For what nation is there so great, who hath elohim so near unto them, as Hashem Eloheinu is in all things for which we call upon Him?

DEU 4:8 ‏און װאָסער גרױס פֿאָלק איז פֿאַראַן, װאָס האָט חוקים און געזעצן גערעכטע אַזױ װי די דאָזיקע גאַנצע תּורה, װאָס איך לײג פֿאַר אײַך הײַנטיקן טאָג? edit

DEU 4:8 un vaser grois folk iz faran, vos hot chukkim un gezetsen gerechte azoi vi di dozike gantse torah, vos ich leig far aich haintiken tog?

DEU 4:8 And what nation is there so great, that hath chukkim and mishpatim tzaddikim as all this torah, which I set before you today?

DEU 4:9 ‏נאָר זײַ דיר אָפּגעהיט און היט זײער דײַן זעל, זאָלסט נישט פֿאַרגעסן די זאַכן װאָס דײַנע אױגן האָבן געזען, און זײ זאָלן נישט אָפּגעטאָן װערן פֿון דײַן האַרצן אַלע טעג פֿון דײַן לעבן, און זאָלסט זײ מאַכן װיסן דײַנע קינדער און דײַנע קינדסקינדער; edit

DEU 4:9 nor zai dir opgehit un hit zeyer dain zel, zolst nisht fargesen di zachen vos daine oigen hoben gezen, un zei zolen nisht opgeton veren fun dain hartsen ale teg fun dain leben, un zolst zei machen visen daine kinder un daine kindskinder;

DEU 4:9 Only be shomer over thyself, and be shomer over thy nefesh diligently, lest thou forget the things which thine eyes have seen, and lest they depart from thy lev kol yamim of thy life; but teach them to thy banim, and the banim of thy banim;

DEU 4:10 ‏דעם טאָג װאָס דו ביסט געשטאַנען פֿאַר ה׳ דײַן ג-ט אין חוֹרֵבֿ, װען ג-ט האָט צו מיר געזאָגט: זאַמל אײַן צו מיר דאָס פֿאָלק, און איך װעל זײ לאָזן הערן מײַנע װערטער, כּדי זײ זאָלן לערנען מורא צו האָבן פֿאַר מיר אַלע טעג װאָס זײ לעבן אױף דער ערד, און אױך זײערע קינדער זאָלן זײ לערנען. edit

DEU 4:10 dem tog vos du bist geshtanen far Hashem dain g-t in Chorev, ven g-t hot tsu mir gezogt: zaml ain tsu mir dos folk, un ich vel zei lozen heren maine verter, kedei zei zolen lernen moire tsu hoben far mir ale teg vos zei leben oif der erd, un oich zeyere kinder zolen zei lernen.

DEU 4:10 Specially the yom that thou stoodest before Hashem Eloheicha in Chorev, when Hashem said unto me, Gather Me the people together, and I will make them hear My words, that they may learn to fear Me kol hayamim that they shall live upon ha'adamah and that they may teach their children.

DEU 4:11 ‏און איר האָט גענענט, און האָט זיך געשטעלט אונטערן באַרג, און דער באַרג האָט געברענט מיט פֿײַער ביזן האַרצן פֿון הימל, מיט פֿינצטערניש, װאָלקן, און נעבל. edit

DEU 4:11 un ir hot genent, un hot zich geshtelt unteren barg, un der barg hot gebrent mit faier bizen hartsen fun himel, mit fintsternish, volken, un nebl.

DEU 4:11 And ye came near and stood at the foot of the mountain; the mountain burned with eish unto the midst of Shomayim, with choshech, and anan, and thick darkness.

DEU 4:12 ‏און ה׳ האָט צו אײַך גערעדט פֿון מיטן פֿײַער; אַ קֹול פֿון װערטער האָט איר געהערט, אָבער אַ געשטאַלט האָט איר נישט געזען; בלױז אַ קֹול. edit

DEU 4:12 un Hashem hot tsu aich geredt fun miten faier; a kol fun verter hot ir gehert, ober a geshtalt hot ir nisht gezen; bloiz a kol.

DEU 4:12 And Hashem spoke unto you out of the midst of the eish; ye heard the voice of the devarim, but saw no temunah (form, semblance) ; only ye heard a voice.

DEU 4:13 ‏און ער האָט אײַך אָנגעזאָגט זײַן בְּרִית װאָס ער האָט אײַך באַפֿױלן צו טאָן – די צען געבאָט; און ער האָט זײ אױפֿגעשריבן אױף צװײ שטײנערנע לוחות. edit

DEU 4:13 un er hot aich ongezogt zain bris vos er hot aich bafoilen tsu ton – di tsen gebot; un er hot zei oifgeshriben oif tsvei shteinerne luches.

DEU 4:13 And He declared unto you His Brit, which He commanded you to do, even Aseres HaDevarim; and He wrote them upon shnei luchot avanim (two tablets of stone) .

DEU 4:14 ‏און מיר האָט ה׳ באַפֿױלן אין יענער צײַט אײַך צו לערנען חוקים און געזעצן, כּדי איר זאָלט זײ טאָן אין דעם לאַנד װאָס איר גײט אַריבער אַהין, עס צו אַרבן. edit

DEU 4:14 un mir hot Hashem bafoilen in yener tsait aich tsu lernen chukkim un gezetsen, kedei ir zolt zei ton in dem land vos ir geit ariber ahin, es tsu arben.

DEU 4:14 And Hashem commanded me at that time to teach you chukkim and mishpatim, that ye might do them in ha'aretz whither ye go over to possess it.

DEU 4:15 ‏דערום זאָלט איר זײער היטן אײַער זעל – װאָרום איר האָט נישט געזען קײן געשטאַלט אין דעם טאָג װאָס ה׳ האָט גערעדט צו אײַך אין חוֹרֵבֿ פֿון מיטן פֿײַער – edit

DEU 4:15 derum zolt ir zeyer hiten aier zel – vorem ir hot nisht gezen kein geshtalt in dem tog vos Hashem hot geredt tsu aich in Chorev fun miten faier –

DEU 4:15 Be shomer over yourselves, therefore; for ye saw no manner of temunah on the yom that Hashem spoke unto you in Chorev out of the midst of the eish;

DEU 4:16 ‏אַז איר זאָלט נישט פֿאַרדאָרבן װערן און אײַך מאַכן אַ געשניץ, די גלײַכעניש פֿון אַ שום בילד, די געשטאַלט פֿון אַ זָכר אָדער אַ נקבֿה, edit

DEU 4:16 az ir zolt nisht fardorben veren un aich machen a geshnits, di glaichenish fun a shum bild, di geshtalt fun a zocher oder a nekeyve,

DEU 4:16 Lest ye corrupt yourselves, and make you a pesel, the temunah of any semel, the likeness of zachar or nekevah,

DEU 4:17 ‏די געשטאַלט פֿון אַ שום בהמה װאָס אױף דער ערד, די געשטאַלט פֿון אַ שום געפֿליגלטן פֿױגל װאָס פֿליט אין הימל, edit

DEU 4:17 di geshtalt fun a shum beheime vos oif der erd, di geshtalt fun a shum gefliglten foigel vos flit in himel,

DEU 4:17 The likeness of any behemah that is on ha'aretz, the likeness of any winged fowl that flieth in the air,

DEU 4:18 ‏די געשטאַלט פֿון װאָס נאָר עס קריכט אױף דער ערד, די געשטאַלט פֿון אַ שום פֿיש װאָס אין װאַסער אונטער דער ערד. edit

DEU 4:18 di geshtalt fun vos nor es kricht oif der erd, di geshtalt fun a shum fish vos in vaser unter der erd.

DEU 4:18 The likeness of anything that creepeth on the adamah, the likeness of any dag (fish) that is in the waters below;

DEU 4:19 ‏און אַז דו װעסט אױפֿהײבן דײַנע אױגן צום הימל, און זען די זון און די לִבֿנָה און די שטערן, דעם גאַנצן חיל פֿון הימל, זאָלסטו נישט אַראָפּגעפֿירט װערן, און זיך בוקן צו זײ, און דינען זײ, װאָס ה׳ דײַן ג-ט האָט זײ צוגעטײלט צו אַלע פֿעלקער אונטערן גאַנצן הימל. edit

DEU 4:19 un az du vest oifheiben daine oigen tsum himel, un zen di zun un di levone un di shteren, dem gantsen cheil fun himel, zolstu nisht aropgefirt veren, un zich buken tsu zei, un dinen zei, vos Hashem dain g-t hot zei tsugeteilt tsu ale felker unteren gantsen himel.

DEU 4:19 And lest thou lift up thine eyes unto Shomayim, and when thou seest the shemesh, and the yarei'ach, and the kokhavim, even all the tz'va HaShomayim, shouldest be driven to hishtachaveh (bow down, worship) them, and serve them which Hashem Eloheicha hath divided unto kol Amim under kol HaShomayim.

DEU 4:20 ‏אָבער אײַך האָט ה׳ גענומען, און אײַך אַרױסגעצױגן פֿון דעם אײַזנשמעלצאױװן, פֿון מִצרַיִם, אים צו זײַן פֿאַר אַן אַרבפֿאָלק, אַזױ װי הײַנטיקן טאָג. edit

DEU 4:20 ober aich hot Hashem genumen, un aich aroisgetsoigen fun dem aiznshmeltsoiven, fun Mitsrayim, im tsu zain far an arbfolk, azoi vi haintiken tog.

DEU 4:20 But Hashem hath taken you, and brought you forth out of the iron furnace, even out of Mitzrayim, to be unto Him an Am Nachalah (a people of inheritance) , as ye are yom hazeh.

DEU 4:21 ‏און ג-ט האָט געצערנט אױף מיר פֿון אײַערטװעגן, און ער האָט געשװאָרן אַז איך זאָל נישט אַריבערגײן דעם יַרדן, און נישט קומען אין דעם גוטן לאַנד װאָס ה׳ דײַן ג-ט גיט דיר פֿאַר אַ נחלה. edit

DEU 4:21 un g-t hot getsernt oif mir fun aiertvegen, un er hot geshvoren az ich zol nisht aribergein dem Yarden, un nisht kumen in dem guten land vos Hashem dain g-t git dir far a nachle.

DEU 4:21 Furthermore Hashem was angry with me for your sakes, and swore that I should not go over Yarden, and that I should not go in unto that ha'aretz hatovah, which Hashem Eloheicha giveth thee for a nachalah (inheritance) ;

DEU 4:22 ‏װאָרום איך שטאַרב אין דעם היגן לאַנד; איך גײ נישט אַריבער דעם יַרדן, אָבער איר װעט אַריבערגײן, און װעט אַרבן דאָס דאָזיקע גוטע לאַנד. edit

DEU 4:22 vorem ich shtarb in dem higen land; ich gei nisht ariber dem Yarden, ober ir vet aribergein, un vet arben dos dozike gute land.

DEU 4:22 But I must die in this land, I must not go over Yarden; but ye shall go over, and possess that ha'aretz hatovah.

DEU 4:23 ‏היט אײַך, איר זאָלט נישט פֿאַרגעסן דעם בְּרִית פֿון ה׳ אלוקיכם, װאָס ער האָט געשלאָסן {כרת} ‏ מיט אײַך, און אײַך מאַכן אַ געשניץ, די געשטאַלט פֿון װאָס עס איז, װאָס ה׳ דײַן ג-ט האָט דיר פֿאַרװערט. edit

DEU 4:23 hit aich, ir zolt nisht fargesen dem bris fun Hashem Elokeichem, vos er hot geshlosen mit aich, un aich machen a geshnits, di geshtalt fun vos es iz, vos Hashem dain g-t hot dir farvert.

DEU 4:23 Be shomer over yourselves, lest ye forget the Brit Hashem Eloheichem, which He cut with you, and make you a pesel (idol, image) , or the likeness of anything, which Hashem Eloheicha hath forbidden thee.

DEU 4:24 ‏װאָרום ה׳ דײַן ג-ט איז אַ פֿײַער װאָס פֿאַרצערט, אַן אֵל קַנֹּוא. edit

DEU 4:24 vorem Hashem dain g-t iz a faier vos fartsert, an El kanֹּu.

DEU 4:24 For Hashem Eloheicha is a consuming eish, even an El Kannah.

DEU 4:25 ‏אַז דו װעסט געבערן קינדער און קינדסקינדער, און איר װעט זיך עלטערן אין לאַנד, און איר װעט פֿאַרדאָרבן װערן, און װעט מאַכן אַ געשניץ, אַ געשטאַלט פֿון װאָס עס איז, און איר װעט טאָן װאָס איז שלעכט אין די אױגן פֿון ה׳ דײַן ג-ט, אים צו דערצערענען, edit

DEU 4:25 az du vest geberen kinder un kindskinder, un ir vet zich elteren in land, un ir vet fardorben veren, un vet machen a geshnits, a geshtalt fun vos es iz, un ir vet ton vos iz shlecht in di oigen fun Hashem dain g-t, im tsu dertserenen,

DEU 4:25 When thou shalt father banim, and bnei banim, and ye shall have remained long in Ha'Aretz, and shall corrupt yourselves, and make a pesel, or the likeness of anything, and shall do evil in the sight of Hashem Eloheicha, to provoke Him to anger;

DEU 4:26 ‏מאַך איך הײַנט הימל און ערד עדות קעגן אײַך, אַז אונטערגײן װעט איר גיך אונטערגײן פֿון דעם לאַנד װאָס איר גײט אַריבער דעם יַרדן אַהין, עס צו אַרבן; איר װעט נישט מַאֲריך-יָמים זײַן דרינען, נײַערט פֿאַרטיליקט װעט איר פֿאַרטיליקט װערן. edit

DEU 4:26 mach ich haint himel un erd eides kegen aich, az untergein vet ir gich untergein fun dem land vos ir geit ariber dem Yarden ahin, es tsu arben; ir vet nisht maarich-iomim zain drinen, naiert fartilikt vet ir fartilikt veren.

DEU 4:26 I call Shomayim and HaAretz to witness against you today, that ye shall soon utterly perish from off Ha'Aretz whereunto ye go over Yarden to possess it; ye shall not prolong your yamim upon it, but shall be utterly shmad.

DEU 4:27 ‏און ה׳ װעט אײַך צעשפּרײטן צװישן די אומות, און איר װעט בלײַבן געצײלטע מענטשן צװישן די פֿעלקער, װאָס ה׳ װעט אײַך אַהין אַװעקפֿירן. edit

DEU 4:27 un Hashem vet aich tseshpreiten tsvishen di umes, un ir vet blaiben getseilte mentshen tsvishen di felker, vos Hashem vet aich ahin avekfiren.

DEU 4:27 And Hashem shall scatter you among the amim; ye shall be left few in number among the Goyim, whither Hashem shall lead you.

DEU 4:28 ‏און איר װעט דאָרטן דינען ג-טער געמאַכט פֿון אַ מענטשנס הענט, האָלץ און שטײן, װאָס נישט זײ זעען, און נישט זײ הערן, און נישט זײ עסן, און נישט זײ שמעקן. edit

DEU 4:28 un ir vet dorten dinen g-ter gemacht fun a mentshns hent, holts un shtein, vos nisht zei zeen, un nisht zei heren, un nisht zei esen, un nisht zei shmeken.

DEU 4:28 And there ye shall serve elohim, the work of menʼs hands, etz (wood) and even (stone) , which neither see, nor hear, nor eat, nor smell.

DEU 4:29 ‏און איר װעט זוכן פֿון דאָרטן ה׳ אלוקיכם; און װעסט אים געפֿינען, אַז דו װעסט אים זוכן מיט דײַן גאַנצן האַרצן, און מיט דײַן גאַנצער זעל. edit

DEU 4:29 un ir vet zuchen fun dorten Hashem Elokeichem; un vest im gefinen, az du vest im zuchen mit dain gantsen hartsen, un mit dain gantser zel.

DEU 4:29 But if from thence thou shalt seek Hashem Eloheicha, thou shalt find Him, if thou seek Him with all thy lev and with all thy nefesh.

DEU 4:30 ‏אַז דיך װעט צודריקן, און דיך װעלן טרעפֿן אַלע די דאָזיקע זאַכן, אין סוף פֿון די טעג, װעסטו זיך אומקערן צו ה׳ דײַן ג-ט, און װעסט צוהערן צו זײַן קֹול. edit

DEU 4:30 az dich vet tsudriken, un dich velen trefen ale di dozike zachen, in sof fun di teg, vestu zich umkeren tsu Hashem dain g-t, un vest tsuheren tsu zain kol.

DEU 4:30 When thou art in tzar (tribulation) , and all these things are come upon thee, even in the acharit hayamim, if thou turn to Hashem Eloheicha and shalt be obedient unto His voice;

DEU 4:31 ‏װאָרום ה׳ דײַן ג-ט איז אַ דערבאַרימדיקער אֵל; ער װעט דיך נישט פֿאַרלאָזן און דיך נישט אומברענגען, און ער װעט נישט פֿאַרגעסן דעם בְּרִית מיט דײַנע עלטערן, װאָס ער האָט זײ געשװאָרן. edit

DEU 4:31 vorem Hashem dain g-t iz a derbarimdiker El; er vet dich nisht farlozen un dich nisht umbrengen, un er vet nisht fargesen dem bris mit daine elteren, vos er hot zei geshvoren.

DEU 4:31 (For Hashem Eloheicha is an El Rachum;) He will not abandon thee, neither destroy thee, nor forget the Brit Avoteicha which He swore unto them.

DEU 4:32 ‏װאָרום פֿרעג אַקאָרשט נאָך אױף די פֿריִערדיקע טעג װאָס זײַנען געװען פֿאַר דיר, פֿון זינט דעם טאָג װאָס אלֹקים האָט באַשאַפֿן אַ מענטשן אױף דער ערד, און פֿון עק הימל ביז עק הימל, אױב עס איז װען געשען אַזױ װי די דאָזיקע גרױסע זאַך, אָדער אױב אַזױ-װאָס איז געהערט געװאָרן? edit

DEU 4:32 vorem freg akorsht noch oif di frierdike teg vos zainen geven far dir, fun zint dem tog vos Elokim hot bashafen a mentshen oif der erd, un fun ek himel biz ek himel, oib es iz ven geshen azoi vi di dozike groise zach, oder oib azoi-vos iz gehert gevoren?

DEU 4:32 For ask now of the yamim that are past, which were before thee, since the yom that Elohim bara man upon Ha'Aretz, and ask from the one side of Shomayim unto the other, whether there hath been any such thing as this great thing is, or hath been heard like it?

DEU 4:33 ‏אױב אַ פֿאָלק האָט געהערט דעם קֹול פֿון אלֹקים רעדן פֿון מיטן פֿײַער, אַזױ װי דו האָסט געהערט און איז געבליבן לעבן? edit

DEU 4:33 oib a folk hot gehert dem kol fun Elokim reden fun miten faier, azoi vi du host gehert un iz gebliben leben?

DEU 4:33 Did ever people hear the kol Elohim speaking out of the midst of the eish, as thou hast heard, and live?

DEU 4:34 ‏אָדער אױב אַ ג-ט האָט געפּרוּװט אַרױסנעמען פֿאַר זיך אַ פֿאָלק פֿון צװישן אַן אַנדער פֿאָלק, מיט פּרוװוּנגען, מיט צײכנס, און מיט װוּנדער, און מיט מלחמה, און מיט אַ שטאַרקער האַנט, און מיט אַן אױסגעשטרעקטן אָרעם, ‏ און מיט גרױסע שרעקן, אַזױ װי אַלץ װאָס ה׳ אלוקיכם האָט געטאָן פֿון אײַערטװעגן אין מִצרַיִם פֿאַר דײַנע אױגן? edit

DEU 4:34 oder oib a g-t hot gepruvet aroisnemen far zich a folk fun tsvishen an ander folk, mit pruvungen, mit tseichens, un mit vunder, un mit milchome, un mit a shtarker hant, un mit an oisgeshtrekten orem, un mit groise shreken, azoi vi alts vos Hashem Elokeichem hot geton fun aiertvegen in Mitsrayim far daine oigen?

DEU 4:34 Or hath Elohim tried to go and take Him a nation from the midst of another nation, by massot (trials) , by otot, by mofetim, by milchamah, by a yad chazakah, by an outstretched zero'a, by great terrors, according to all that Hashem Eloheicha did for you in Mitzrayim before your eyes?

DEU 4:35 ‏דיר איז עס באַװיזן געװאָרן, כּדי זאָלסט װיסן אַז ה׳, ער איז האלֹקים; און אַחוּץ איז נישט דאָ קײן אלֹקים (אֵין עוֹד מִלְבַדּוֹ). edit

DEU 4:35 dir iz es bavizen gevoren, kedei zolst visen az Hashem, er iz HaElokim; un achuts iz nisht do kein Elokim (in Iddo milabadּo).

DEU 4:35 Unto thee it was showed, that thou mightest know that Hashem He is HaElohim; there is none else beside Him.

DEU 4:36 ‏פֿון הימל האָט ער דיך געלאָזט הערן זײַן קֹול, כּדי דיך צו לערנען, און אױף דער ערד האָט ער דיר באַװיזן זײַן גרױס פֿײַער, און זײַנע װערטער האָסטו געהערט פֿון מיטן פֿײַער. edit

DEU 4:36 fun himel hot er dich gelozt heren zain kol, kedei dich tsu lernen, un oif der erd hot er dir bavizen zain grois faier, un zaine verter hostu gehert fun miten faier.

DEU 4:36 Out of Shomayim He made thee to hear His voice, that He might discipline thee; upon Ha'Aretz He showed thee His eish hagedolah; and thou heardest His devarim out of the midst of the eish.

DEU 4:37 ‏און דערפֿאַר װאָס ער האָט ליב געהאַט דײַנע עלטערן, האָט ער אױסדערװײלט זײער זאָמען נאָך זײ, און האָט דיך אַרױסגעצױגן מיט זײַן אָנגעזיכט, מיט זײַן גרױס שטאַרקײט, פֿון מִצרַיִם, edit

DEU 4:37 un derfar vos er hot lib gehat daine elteren, hot er oisderveilt zeyer zomen noch zei, un hot dich aroisgetsoigen mit zain ongezicht, mit zain grois shtarkeit, fun Mitsrayim,

DEU 4:37 And because He loved Avoteicha, therefore He chose their zera after them, and brought thee out in His sight with His ko'ach hagadol out of Mitzrayim;

DEU 4:38 ‏צו פֿאַרטרײַבן פֿון פֿאַר דיר פֿעלקער גרעסער און מאַכטיקער פֿון דיר, דיך צו ברענגען כּדי דיר צו געבן זײער לאַנד פֿאַר אַ נחלה, אַזױ װי הײַנטיקן טאָג. edit

DEU 4:38 tsu fartraiben fun far dir felker greser un machtiker fun dir, dich tsu brengen kedei dir tsu geben zeyer land far a nachle, azoi vi haintiken tog.

DEU 4:38 To drive out Goyim from before thee greater and mightier than thou art, to bring thee in, to give thee their land for a nachalah, as it is yom hazeh.

DEU 4:39 ‏און זאָלסט װיסן הײַנט, און אַרײַננעמען אין דײַן האַרצן, אַז ה׳, ער איז האלֹקים אין הימל אױבן, און אױף דער ערד אונטן; מער איז נישטאָ. edit

DEU 4:39 un zolst visen haint, un arainnemen in dain hartsen, az Hashem, er iz HaElokim in himel oiben, un oif der erd unten; mer iz nishto.

DEU 4:39 Know therefore today, and consider it in thine lev, that Hashem He is HaElohim in Shomayim above, and upon Ha'Aretz beneath: there is no other.

DEU 4:40 ‏און זאָלסט היטן זײַנע געזעצן און זײַנע געבאָט, װאָס איך געביט דיר הײַנט, כּדי עס זאָל גוט זײַן דיר און דײַנע קינדער נאָך דיר, און כּדי זאָלסט מַאֲריך-יָמים זײַן אױף דער ערד װאָס ה׳ דײַן ג-ט גיט דיר, שטענדיק. edit

DEU 4:40 un zolst hiten zaine gezetsen un zaine gebot, vos ich gebit dir haint, kedei es zol gut zain dir un daine kinder noch dir, un kedei zolst maarich-iomim zain oif der erd vos Hashem dain g-t git dir, shtendik.

DEU 4:40 Thou shalt be shomer over His chukkim, therefore, and His mitzvot, which I command thee today, that it may go well with thee, and with thy banim after thee, and that thou mayest prolong thy yamim upon adamah, which Hashem Eloheicha giveth thee, kol hayamim.

DEU 4:41 ‏דענצמאָל האָט משה אָפּגעשײדט דרײַ שטעט אױף יענער זײַט יַרדן צו זונאױפֿגאַנג, edit

DEU 4:41 dentsmol hot Moshe opgesheidt drai shtet oif yener zait Yarden tsu zunoifgang,

DEU 4:41 Then Moshe separated and set apart three towns on this side of the Yarden toward the rising of the shemesh;

DEU 4:42 ‏אױף צו אַנטלױפֿן אַהין, פֿאַר דעם טױטשלעגער װאָס הרגעט זײַן חבֿר אָן אַ כּיװן, און ער איז אים נישט געװען אַ שׂוֹנא פֿון נעכטן-אײערנעכטן; אַז װען ער װעט אַנטלױפֿן אין אײנער פֿון די דאָזיקע שטעט, זאָל ער בלײַבן לעבן: edit

DEU 4:42 oif tsu antloifen ahin, far dem toitshleger vos harget zain chever on a kiven, un er iz im nisht geven a soine fun nechten-eyernechten; az ven er vet antloifen in einer fun di dozike shtet, zol er blaiben leben:

DEU 4:42 That the rotze'ach might flee thither, which should kill his neighbor unawares, and hated him not in times past; and that fleeing unto one of these towns he might live:

DEU 4:43 ‏בֶצֶר אין מדבר, אין דעם פֿלאַכלאַנד, פֿאַר די ראובֿנים, און ראָמוֹת אין גִלעָד, פֿאַר די גָדים, און גוֹלָן אין בָשָן, פֿאַר די מנַשים. edit

DEU 4:43 Betser in midbar, in dem flachland, far di Reuvenim, un Ramot in Gilad, far di Gadim, un Golan in Bashan, far di Menashim.

DEU 4:43 Namely, Betzer in the midbar, in the flatland, of the Reuveni; and Ramot in Gil'ad, of the Gadi; and Golan in Bashan, of the Menashi.

DEU 4:44 ‏און דאָס איז די תּורה װאָס משה האָט געלײגט פֿאַר די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל; edit

DEU 4:44 un dos iz di torah vos Moshe hot geleigt far di kinder fun Yisroel;

DEU 4:44 And this is the torah which Moshe set before the Bnei Yisroel;

DEU 4:45 ‏דאָס זײַנען די צײגנים {עֵדוּת פֿון עשרת הדברים, סהדא, צײגע, עד התּביעה} ‏ און די חוקים און די געזעצן װאָס משה האָט גערעדט צו די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, װען זײ זײַנען אַרױסגעגאַנגען פֿון מִצרַיִם; edit

DEU 4:45 dos zainen di tseignim {eides fun eshrt hedbrim, shed, tseige, Iddo hetbieh} un di chukkim un di gezetsen vos Moshe hot geredt tsu di kinder fun Yisroel, ven zei zainen aroisgegangen fun Mitsrayim;

DEU 4:45 These are the edot, and the chukkim, and the mishpatim, which Moshe spoke unto the Bnei Yisroel, after they came forth out of Mitzrayim.

DEU 4:46 ‏אױף יענער זײַט יַרדן, אין טאָל אַקעגן בֵית-פּעוֹר, אין לאַנד פֿון סיחון דעם מלך פֿון אֶמוֹרי, װאָס איז געזעסן אין חֶשבוֹן, דעם װאָס משה און די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל האָבן געשלאָגן, װען זײ זײַנען אַרױסגעגאַנגען פֿון מִצרַיִם; edit

DEU 4:46 oif yener zait Yarden, in tal akegen Beit-Peor, in land fun Sichon dem melech fun Imri, vos iz gezesen in Cheshbon, dem vos Moshe un di kinder fun Yisroel hoben geshlogen, ven zei zainen aroisgegangen fun Mitsrayim;

DEU 4:46 On this side of the Yarden, in the valley over against Beit-Pe'or, in Eretz Sichon Melech HaEmori, who dwelt at Cheshbon, whom Moshe and the Bnei Yisroel struck down, after they were come forth out of Mitzrayim;

DEU 4:47 ‏און זײ האָבן געאַרבט זײַן לאַנד, און דאָס לאַנד פֿון עוֹג דעם מלך פֿון בָשָן – די צװײ מלכים פֿון אֶמוֹרי װאָס אױף יענער זײַט יַרדן צו זונאױפֿגאַנג; edit

DEU 4:47 un zei hoben gearbt zain land, un dos land fun Og dem melech fun Bashan – di tsvei Molechim fun Imri vos oif yener zait Yarden tsu zunoifgang;

DEU 4:47 And they possessed his land, and Eretz Og Melech HaBashan, two melachim of HaEmori, which were on this side of the Yarden toward the rising of the shemesh;

DEU 4:48 ‏פֿון עַרוֹעֵר װאָס בײַם ברעג טאָל אַרנוֹן, און ביזן באַרג שׂיאוֹן – דאָס איז חֶרמוֹן – edit

DEU 4:48 fun Aroer vos baim breg tal Arnon, un bizen barg Siyon – dos iz Chermon –

DEU 4:48 From Aro'er, which is by the edge of the Wadi Arnon, even unto Mt Siyon, which is Chermon,

DEU 4:49 ‏און דעם גאַנצן פּלױן פֿון יענער זײַט יַרדן צו מזרח, און ביז דעם ים פֿון פּלױן, אונטער די אַראָפּגאַנגען פֿון פּסגָה. edit

DEU 4:49 un dem gantsen ploin fun yener zait Yarden tsu mizrech, un biz dem yam fun ploin, unter di aropgangen fun Pisgah.

DEU 4:49 And all the Aravah on this side of the Yarden eastward, even unto the Dead Sea, under the slopes of Pisgah.

DEU 5:1 ‏און משה האָט צונױפֿגערופֿן גאַנץ יִשׂרָאֵל, און האָט צו זײ געזאָגט: הער, יִשׂרָאֵל, די חוקים און די געזעצן װאָס איך רעד הײַנט אין דײַנע אױערן, און איר זאָלט זײ לערנען, און היטן זײ צו טאָן. edit

DEU 5:1 un Moshe hot tsunoifgerufen gants Yisroel, un hot tsu zei gezogt: her, Yisroel, di chukkim un di gezetsen vos ich red haint in daine oieren, un ir zolt zei lernen, un hiten zei tsu ton.

DEU 5:1 And Moshe called kol Yisroel, and said unto them, Shema, Yisroel, to the chukkim and mishpatim which I speak in your ears today, that ye may learn them, and be shomer to do them.

DEU 5:2 ‏ה׳ אלוקינו האָט געשלאָסן {כרת} ‏ אַ בְּרִית מיט אונדז אין חוֹרֵבֿ. edit

DEU 5:2 Hashem Elokeinu hot geshlosen a bris mit undz in Chorev.

DEU 5:2 Hashem Eloheinu made a Brit with us in Chorev.

DEU 5:3 ‏נישט מיט אונדזערע עלטערן האָט ה׳ געשלאָסן {כרת} ‏ דעם דאָזיקן בְּרִית, נײַערט מיט אונדז, מיר, אָט די װאָס זײַנען דאָ הײַנט אַלע לעבעדיקע. edit

DEU 5:3 nisht mit undzere elteren hot Hashem geshlosen dem doziken bris, naiert mit undz, mir, ot di vos zainen do haint ale lebedike.

DEU 5:3 Hashem made not this Brit with Avoteinu, but with us, even us, who are all of us here alive today.

DEU 5:4 ‏פּנים אֶל פּנים האָט ה׳ גערעדט מיט אײַך אױפֿן באַרג, פֿון מיטן פֿײַער. edit

DEU 5:4 ponem el ponem hot Hashem geredt mit aich oifen barg, fun miten faier.

DEU 5:4 Hashem talked with you panim b'panim in the har out of the midst of the eish,

DEU 5:5 ‏איך בין געשטאַנען צװישן ה׳ און צװישן אײַך אין יענער שעה, אײַך איבערצוגעבן דאָס װאָרט פֿון ה׳ – װאָרום איר האָט מורא געהאַט פֿאַרן פֿײַער, און איר זײַט נישט אַרױפֿגעגאַנגען אױפֿן באַרג – אַזױ צו זאָגן: edit

DEU 5:5 ich bin geshtanen tsvishen Hashem un tsvishen aich in yener sheh, aich ibertsugeben dos vort fun Hashem – vorem ir hot moire gehat faran faier, un ir zait nisht aroifgegangen oifen barg – azoi tsu zogen:

DEU 5:5 (I stood between Hashem and you at that time, to show you the Devar Hashem ; for ye were afraid by reason of the eish, and went not up into the har) saying:

DEU 5:6 ‏איך בין ה׳ דײַן ג-ט, װאָס האָב דיך אַרױסגעצױגן פֿון לאַנד מִצרַיִם, פֿון דעם הױז פֿון קנעכטשאַפֿט. edit

DEU 5:6 ich bin Hashem dain g-t, vos hob dich aroisgetsoigen fun land Mitsrayim, fun dem hoiz fun knechtshaft.

DEU 5:6 [ALEF] I am Hashem Eloheicha, Which brought thee out of Eretz Mitzrayim, from the bais avadim.

DEU 5:7 ‏זאָלסט נישט האָבן אַנדערע ג-טער פֿאַר מײַן פּנים. edit

DEU 5:7 zolst nisht hoben andere g-ter far main ponem.

DEU 5:7 [BET] Thou shalt have no elohim acharim before Me.

DEU 5:8 ‏זאָלסט דיר נישט מאַכן אַ געשניץ, אַ שום געשטאַלט, פֿון װאָס אין הימל אױבן, אָדער װאָס אױף דער ערד אונטן, אָדער װאָס אין װאַסער אונטער דער ערד. edit

DEU 5:8 zolst dir nisht machen a geshnits, a shum geshtalt, fun vos in himel oiben, oder vos oif der erd unten, oder vos in vaser unter der erd.

DEU 5:8 Thou shalt not make thee any pesel, or any temunah of anything that is in Shomayim above, or that is in Ha'Aretz beneath, or that is in the mayim beneath ha'aretz;

DEU 5:9 ‏זאָלסט זיך נישט בוקן צו זײ, און זאָלסט זײ נישט דינען, װאָרום איך ה׳ דײַן ג-ט בין אַן אֵל קַנֹּוא, װאָס רעכן זיך פֿאַר דער זינד פֿון די פֿאָטערס מיט די קינדער, און מיטן דריטן און מיטן פֿירטן דָור פֿון די װאָס האָבן מיך פֿײַנט, edit

DEU 5:9 zolst zich nisht buken tsu zei, un zolst zei nisht dinen, vorem ich Hashem dain g-t bin an El kanֹּu, vos rechen zich far der zind fun di foters mit di kinder, un miten driten un miten firten dor fun di vos hoben mich faint,

DEU 5:9 Lo tishtachaveh (thou shalt not bow down thyself) unto them, nor serve them; for I Hashem Eloheicha am an El Kannah, visiting the iniquity of the avot upon the banim unto the third and fourth generation of them that hate Me,

DEU 5:10 ‏און טו חֶסֶד מיטן טױזנטסטן גליד פֿון די װאָס האָבן מיך ליב, און פֿון די װאָס היטן מײַנע געבאָט. edit

DEU 5:10 un tu chesed miten toizntsten glid fun di vos hoben mich lib, un fun di vos hiten maine gebot.

DEU 5:10 And showing chesed unto thousands of them that love Me and are shomer over My mitzvot.

DEU 5:11 ‏זאָלסט נישט אַרױפֿברענגען דעם נאָמען פֿון ה׳ דײַן ג-ט צום פֿאַלשן, װאָרום ה׳ שענקט נישט דעם װאָס ברענגט אַרױף זײַן נאָמען צום פֿאַלשן. edit

DEU 5:11 zolst nisht aroifbrengen dem nomen fun Hashem dain g-t tsum falshen, vorem Hashem shenkt nisht dem vos brengt aroifblikendik zain nomen tsum falshen.

DEU 5:11 [GIMEL] Thou shalt not take the Shem of Hashem Eloheicha in vain; for Hashem will not hold him guiltless that taketh Shmo in vain.

DEU 5:12 ‏היט דעם טאָג פֿון שבת אים צו האַלטן הײליק, אַזױ װי ה׳ דײַן ג-ט האָט דיר באַפֿױלן. edit

DEU 5:12 hit dem tog fun Shabbos im tsu halten heilik, azoi vi Hashem dain g-t hot dir bafoilen.

DEU 5:12 [DALET] Keep shomer Shabbos to set Shabbos apart as kodesh as Hashem Eloheicha commanded thee.

DEU 5:13 ‏זעקס טעג זאָלסטו אַרבעטן, און טאָן אַלע דײַנע מלאָכות; edit

DEU 5:13 zeks teg zolstu arbeten, un ton ale daine meloches;

DEU 5:13 Sheshet yamim thou shalt labor, and do all thy work:

DEU 5:14 ‏אָבער דער זיבעטער טאָג איז שבת צו ה׳ דײַן ג-ט, זאָלסטו נישט טאָן קײן מלאָכה, דו, און דײַן זון, און דײַן טאָכטער, און דײַן קנעכט, און דײַן דינסט, און דײַן אָקס, און דײַן אײזל, און אַלע דײַנע בהמות, און דער פֿרעמדער װאָס אין דײַנע טױערן; כּדי דײַן קנעכט און דײַן דינסט זאָלן רוען אַזױ װי דו. edit

DEU 5:14 ober der zibeter tog iz Shabbos tsu Hashem dain g-t, zolstu nisht ton kein meloche, du, un dain zun, un dain tochter, un dain knecht, un dain dinst, un dain oks, un dain eizl, un ale daine beheimes, un der fremder vos in daine toieren; kedei dain knecht un dain dinst zolen ruen azoi vi du.

DEU 5:14 But the Yom HaShevi'i is the Shabbos of Hashem Eloheicha: in it thou shalt not do any work, thou, nor thy ben, nor thy bat, nor thy eved, nor thy maidservant, nor thine ox, nor thine donkey, nor any of thy cattle, nor thy ger that is within thy she'arim; that thy eved and thy amah may rest as well as thou.

DEU 5:15 ‏און זאָלסט געדענקען אַז אַ קנעכט ביסטו געװען אין לאַנד מִצרַיִם, און ה׳ דײַן ג-ט האָט דיך אַרױסגעצױגן פֿון דאָרטן מיט אַ שטאַרקער האַנט און מיט אַן אױסגעשטרעקטן אָרעם; ‏ דערום האָט ה׳ דײַן ג-ט דיר באַפֿױלן צו מאַכן דעם טאָג פֿון שבת. edit

DEU 5:15 un zolst gedenken az a knecht bistu geven in land Mitsrayim, un Hashem dain g-t hot dich aroisgetsoigen fun dorten mit a shtarker hant un mit an oisgeshtrekten orem; derum hot Hashem dain g-t dir bafoilen tsu machen dem tog fun Shabbos.

DEU 5:15 And remember that thou wast an eved in Eretz Mitzrayim, and that Hashem Eloheicha brought thee out thence through a yad chazakah and by an outstretched zero'a; therefore Hashem Eloheicha commanded thee to be shomer Shabbos on Yom HaShabbat.

DEU 5:16 ‏האַלט אין כּבֿוד דײַן פֿאָטער און דײַן מוטער, אַזױ װי ה׳ דײַן ג-ט האָט דיר באַפֿױלן, כּדי דײַנע טעג זאָלן זיך לענגערן, און כּדי דיר זאָל גוט זײַן, אױף דער ערד װאָס ה׳ דײַן ג-ט גיט דיר. edit

DEU 5:16 halt in koved dain foter un dain muter, azoi vi Hashem dain g-t hot dir bafoilen, kedei daine teg zolen zich lengeren, un kedei dir zol gut zain, oif der erd vos Hashem dain g-t git dir.

DEU 5:16 [HEH] Honor thy av and thy em, as Hashem Eloheicha hath commanded thee; that thy yamim may be prolonged, and that it may go well with thee, in ha'adamah which Hashem Eloheicha giveth thee.

DEU 5:17 ‏זאָלסט נישט הרגען. ‏ און זאָלסט נישט מזנה זײַן. ‏ און זאָלסט נישט גנבֿען. ‏ און זאָלסט נישט זאָגן אױף דײַן חבֿר פֿאַלשע עדות. edit

DEU 5:17 zolst nisht hergen. un zolst nisht mizane zain. un zolst nisht ganven. un zolst nisht zogen oif dain chever falshe eides.

DEU 5:17 [VAV] Lo tirtzah (thou shalt not murder) . [ZAYIN] V'lo tinaf (neither shalt thou commit adultery) . [KHET] V'lo tignov (neither shalt thou steal) . [TET] V'lo ta'aneh v'reacha ed shav (neither shalt thou bear false witness against thy neighbor) .

DEU 5:18 ‏ און זאָלסט נישט גלוסטן דײַן חבֿרס װײַב, און זאָלסט נישט באַגערן דײַן חבֿרס הױז, זײַן פֿעלד, אָדער זײַן קנעכט, אָדער זײַן דינסט, זײַן אָקס, אָדער זײַן אײזל, אָדער װאָס נאָר עס איז דײַן חבֿרס. edit

DEU 5:18 un zolst nisht glusten dain Chavors vaib, un zolst nisht bageren dain Chavors hoiz, zain feld, oder zain knecht, oder zain dinst, zain oks, oder zain eizl, oder vos nor es iz dain Chavors.

DEU 5:18 [YOD] V'lo tachmod (neither shalt thou covet, desiring) thy neighborʼs wife, neither shalt thou covet thy neighborʼs bais, his sadeh, or his eved, or his amah, his ox, or his donkey, or any thing that is thy neighborʼs.

DEU 5:19 ‏ די דאָזיקע װערטער האָט ה׳ גערעדט צו אײַער גאַנצער אײַנזאַמלונג אױפֿן באַרג, פֿון מיטן פֿײַער, װאָלקן, און נעבל, אױף אַ הױכן קֹול – און נישט מער; און ער האָט זײ אױפֿגעשריבן אױף צװײ שטײנערנע לוחות, און האָט זײ מיר געגעבן. edit

DEU 5:19 di dozike verter hot Hashem geredt tsu aier gantser ainzamlung oifen barg, fun miten faier, volken, un nebl, oif a hoichen kol – un nisht mer; un er hot zei oifgeshriben oif tsvei shteinerne luches, un hot zei mir gegeben.

DEU 5:19 These devarim Hashem spoke unto all your Kahal in the mountain out of the midst of the eish, of the anan, and of the thick darkness, with a kol gadol; and He added no more. And He wrote them in two luchot of even (stone) , and delivered them unto me.

DEU 5:20 ‏ און עס איז געװען, װי איר האָט געהערט דעם קֹול פֿון מיטן דער פֿינצטערניש, און דער באַרג האָט געברענט אין פֿײַער, אַזױ האָט איר גענענט צו מיר, אַלע הױפּטלײַט פֿון אײַערע שבֿטים, און אײַערע עלטסטע, edit

DEU 5:20 un es iz geven, vi ir hot gehert dem kol fun miten der fintsternish, un der barg hot gebrent in faier, azoi hot ir genent tsu mir, ale hoiptlait fun aiere shvotim, un aiere eltste,

DEU 5:20 And it came to pass, when ye heard the voice out of the midst of the choshech, (for the har did burn with eish,) that ye came near unto me, even all your Rashei Shvatim (Heads of Tribes) , and your Zekenim (Elders) ;

DEU 5:21 ‏ און איר האָט צו מיר געזאָגט: זע, ה׳ אלוקינו האָט אונדז באַװיזן זײַן פּראַכט און זײַן גרױסקײט, און מיר האָבן געהערט זײַן קֹול פֿון מיטן פֿײַער. הײַנטיקן טאָג האָבן מיר געזען, װי ג-ט רעדט מיט אַ מענטשן און ער בלײַבט לעבן. edit

DEU 5:21 un ir hot tsu mir gezogt: ze, Hashem Elokeinu hot undz bavizen zain pracht un zain groiskeit, un mir hoben gehert zain kol fun miten faier. haintiken tog hoben mir gezen, vi g-t redt mit a mentshen un er blaibt leben.

DEU 5:21 And ye said, Behold, Hashem Eloheinu hath showed us His kavod and His gadol (greatness) , and we have heard His voice out of the midst of the eish; we have seen today that Elohim doth talk with man, and he liveth.

DEU 5:22 ‏ און אַצונד, נאָך װאָס זאָלן מיר שטאַרבן? װאָרום דאָס דאָזיקע גרױסע פֿײַער װעט אונדז פֿאַרצערן; אױב מיר הערן נאָך װײַטער דעם קֹול פֿון ה׳ אלוקינו, װעלן מיר שטאַרבן. edit

DEU 5:22 un atsund, noch vos zolen mir shtarben? vorem dos dozike groise faier vet undz fartseren; oib mir heren noch vaiter dem kol fun Hashem Elokeinu, velen mir shtarben.

DEU 5:22 Now therefore why should we die? For this great eish will consume us; if we hear the voice of Hashem Eloheinu any more, then we shall die.

DEU 5:23 ‏ װאָרום װאָסער גאָר באַשעפֿעניש איז דאָ, װאָס האָט געהערט דעם קֹול פֿון אלֹקים חַיִּים רעדן פֿון מיטן פֿײַער, אַזױ װי מיר, און איז געבליבן לעבן? edit

DEU 5:23 vorem vaser gor bashefenish iz do, vos hot gehert dem kol fun Elokim cheim reden fun miten faier, azoi vi mir, un iz gebliben leben?

DEU 5:23 For who is there of all basar, that hath heard the voice of the Elohim Chayyim speaking out of the midst of the eish, as we have, and lived?

DEU 5:24 ‏ גענען דו, און הער אַלץ װאָס ה׳ אלוקינו װעט זאָגן, און דו װעסט רעדן צו אונדז אַלץ װאָס ה׳ אלוקינו װעט רעדן צו דיר, און מיר װעלן הערן און טאָן. edit

DEU 5:24 genen du, un her alts vos Hashem Elokeinu vet zogen, un du vest reden tsu undz alts vos Hashem Elokeinu vet reden tsu dir, un mir velen heren un ton.

DEU 5:24 Go thou near, and hear all that Hashem Eloheinu shall say; and speak thou unto us all that Hashem Eloheinu shall speak unto thee; and we will hear it, and do it.

DEU 5:25 ‏ און ה׳ האָט צוגעהערט דעם קֹול פֿון אײַערע װערטער, װען איר האָט גערעדט צו מיר, און ה׳ האָט צו מיר געזאָגט: איך האָב צוגעהערט דעם קֹול פֿון די װערטער פֿון דעם דאָזיקן פֿאָלק, װאָס זײ האָבן צו דיר גערעדט; גוט איז אַלץ װאָס זײ האָבן גערעדט. edit

DEU 5:25 un Hashem hot tsugehert dem kol fun aiere verter, ven ir hot geredt tsu mir, un Hashem hot tsu mir gezogt: ich hob tsugehert dem kol fun di verter fun dem doziken folk, vos zei hoben tsu dir geredt; gut iz alts vos zei hoben geredt.

DEU 5:25 And Hashem heard the voice of your words, when ye spoke unto me; and Hashem said unto me, I have heard the voice of the words of this people, which they have spoken unto thee; they have well said all that they have spoken.

DEU 5:26 ‏ הלװאַי זאָל בײַ זײ זײַן דאָס דאָזיקע האַרץ זײערס אַלע טעג, מורא צו האָבן פֿאַר מיר, און צו היטן אַלע מײַנע געבאָט, כּדי עס זאָל גוט זײַן זײ און זײערע קינדער אױף אײביק. edit

DEU 5:26 halevay zol bai zei zain dos dozike harts zeyers ale teg, moire tsu hoben far mir, un tsu hiten ale maine gebot, kedei es zol gut zain zei un zeyere kinder oif eibik.

DEU 5:26 O that there were such a lev in them, that they would fear Me, and be shomer mitzvot over all My mitzvot always, that it might be well with them, and with their banim l'olam!

DEU 5:27 ‏ גײ זאָג צו זײ: קערט אײַך אום צו אײַערע געצעלטן. edit

DEU 5:27 gei zog tsu zei: kert aich um tsu aiere getselten.

DEU 5:27 Go say to them, Get you into your oholim again.

DEU 5:28 ‏ און דו שטײ דאָ מיט מיר, און איך װעל דיר זאָגן אַל דאָס געבאָט און די חוקים און די געזעצן װאָס דו זאָלסט זײ לערנען, אַז זײ זאָלן טאָן אין דעם לאַנד װאָס איך גיב זײ, עס צו אַרבן. edit

DEU 5:28 un du shtei do mit mir, un ich vel dir zogen al dos gebot un di chukkim un di gezetsen vos du zolst zei lernen, az zei zolen ton in dem land vos ich gib zei, es tsu arben.

DEU 5:28 But as for thee, stand thou here by Me, and I will speak unto thee all the mitzvot, and the chukkim, and the mishpatim, which thou shalt teach them, that they may do them in ha'aretz which I give them to possess it.

DEU 5:29 ‏ און איר זאָלט היטן צו טאָן אַזױ װי ה׳ אלוקיכם האָט אײַך באַפֿױלן, איר זאָלט אײַך נישט אָפּקערן רעכטס אָדער לינקס. edit

DEU 5:29 un ir zolt hiten tsu ton azoi vi Hashem Elokeichem hot aich bafoilen, ir zolt aich nisht opkeren rechts oder links.

DEU 5:29 Ye shall be shomer to do therefore as Hashem Eloheicha hath commanded you; ye shall not turn aside to the right or to the left.

DEU 5:30 ‏ אױף אַל דעם װעג װאָס ה׳ אלוקיכם האָט אײַך באַפֿױלן, זאָלט איר גײן, כּדי איר זאָלט לעבן, און אײַך זאָל גוט זײַן, און איר זאָלט מַאֲריך-יָמים זײַן אין דעם לאַנד װאָס איר װעט אַרבן. edit

DEU 5:30 oif al dem veg vos Hashem Elokeichem hot aich bafoilen, zolt ir gein, kedei ir zolt leben, un aich zol gut zain, un ir zolt maarich-iomim zain in dem land vos ir vet arben.

DEU 5:30 Ye shall walk in kol HaDerech which Hashem Eloheicha hath commanded you, that ye may live, and that it may be well with you, and that ye may prolong your yamim in ha'aretz which ye shall possess.

DEU 6:1 ‏און דאָס איז דאָס געבאָט, די חוקים, און די געזעצן, װאָס ה׳ אלוקיכם האָט באַפֿױלן אײַך צו לערנען, אױף צו טאָן אין דעם לאַנד װאָס איר גײט אַריבער אַהין, עס צו אַרבן; edit

DEU 6:1 un dos iz dos gebot, di chukkim, un di gezetsen, vos Hashem Elokeichem hot bafoilen aich tsu lernen, oif tsu ton in dem land vos ir geit ariber ahin, es tsu arben;

DEU 6:1 Now these are the mitzvot, the chukkim, and the mishpatim, which Hashem Eloheichem commanded to teach you, that ye might do them in ha'aretz whither ye go to possess it:

DEU 6:2 ‏כּדי זאָלסט מורא האָבן פֿאַר ה׳ דײַן ג-ט, צו היטן אַלע זײַנע געזעצן און זײַנע געבאָט װאָס איך געביט דיר, דו, און דײַן זון, און דײַן זונס זון, אַלע טעג פֿון דײַן לעבן, און כּדי דײַנע טעג זאָלן זיך לענגערן. edit

DEU 6:2 kedei zolst moire hoben far Hashem dain g-t, tsu hiten ale zaine gezetsen un zaine gebot vos ich gebit dir, du, un dain zun, un dain zuns zun, ale teg fun dain leben, un kedei daine teg zolen zich lengeren.

DEU 6:2 That thou mightest fear Hashem Eloheicha, to be shomer over all His chukkim and His mitzvot, which I command thee, thou, and thy ben, and thy benʼs ben, all the days of thy life; and that thy days may be prolonged.

DEU 6:3 ‏און זאָלסט הערן, יִשׂרָאֵל, און היטן צו טאָן, כּדי דיר זאָל גוט זײַן, און כּדי איר זאָלט אײַך מערן זײער, אַזױ װי ה׳ דער ג-ט פֿון דײַנע עלטערן האָט דיר צוגעזאָגט – אַ לאַנד װאָס פֿליסט מיט מילך און האָניק. edit

DEU 6:3 un zolst heren, Yisroel, un hiten tsu ton, kedei dir zol gut zain, un kedei ir zolt aich meren zeyer, azoi vi Hashem der g-t fun daine elteren hot dir tsugezogt – a land vos flist mit milch un honik.

DEU 6:3 Shema therefore, Yisroel, and be shomer to do it; that it may be well with thee, and that ye may increase mightily, as Hashem Elohei Avoteicha hath promised thee, in Eretz Zavat Cholov uDevash.

DEU 6:4 ‏הער, יִשׂרָאֵל: ה׳ אלוקינו, ה׳ איז אחד. edit

DEU 6:4 her, Yisroel: Hashem Elokeinu, Hashem iz echad.

DEU 6:4 Shema Yisroel Adonoi ( Hashem ) Eloheinu Adonoi ( Hashem ) Echad.

DEU 6:5 ‏און זאָלסט ליב האָבן ה׳ דײַן ג-ט מיט דײַן גאַנצן האַרצן, און מיט דײַן גאַנצער זעל, און מיט דײַן גאַנצן כּוֹח. edit

DEU 6:5 un zolst lib hoben Hashem dain g-t mit dain gantsen hartsen, un mit dain gantser zel, un mit dain gantsen koiech.

DEU 6:5 And thou shalt love Hashem Eloheicha b'chol l'vavcha u'vchol nafshcha uvechol modecha.

DEU 6:6 ‏און די דאָזיקע װערטער װאָס איך באַפֿעל דיר הײַנט, זאָלן זײַן אין דײַן האַרצן; edit

DEU 6:6 un di dozike verter vos ich bafel dir haint, zolen zain in dain hartsen;

DEU 6:6 And these devarim, which I command thee today, shall be in thine lev;

DEU 6:7 ‏און זאָלסט זײ אײַנשאַרפֿן דײַנע קינדער, און זאָלסט רעדן פֿון זײ װען דו זיצסט אין דײַן הױז, און װען דו גײַסט אין װעג, און װען דו לײגסט זיך, און װען דו שטײסט אױף. edit

DEU 6:7 un zolst zei ainsharfen daine kinder, un zolst reden fun zei ven du zitsst in dain hoiz, un ven du gaist in veg, un ven du leigst zich, un ven du shteist oif.

DEU 6:7 And thou shalt teach them diligently unto thy banim, and shalt talk of them when thou sittest in thine bais, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up.

DEU 6:8 ‏און זאָלסט זײ אָנבינדן פֿאַר אַ צײכן אױף דײַן האַנט, און זײ זאָלן זײַן פֿאַר אַ שטערנבאַנד צװישן דײַנע אױגן. edit

DEU 6:8 un zolst zei onbinden far a tseichen oif dain hant, un zei zolen zain far a shternband tsvishen daine oigen.

DEU 6:8 And thou shalt bind them for an ot upon thine hand, and they shall be as totafos (ornaments) between thine eyes.

DEU 6:9 ‏און זאָלסט זײ אױפֿשרײַבן אױף די בײַשטידלעך פֿון דײַן הױז, און אױף דײַנע טױערן. edit

DEU 6:9 un zolst zei oifshraiben oif di baishtidlech fun dain hoiz, un oif daine toieren.

DEU 6:9 And thou shalt write them upon the mezuzot of thy bais, and on thy she'arim.

DEU 6:10 ‏און עס װעט זײַן, אַז ה׳ דײַן ג-ט װעט דיך ברענגען אין דעם לאַנד װאָס ער האָט געשװאָרן צו דײַנע עלטערן, צו אבֿרהמען, צו יִצחָקן, און צו יעקבֿן, דיר צו געבן – גרױסע און שײנע שטעט, װאָס דו האָסט נישט געבױט, edit

DEU 6:10 un es vet zain, az Hashem dain g-t vet dich brengen in dem land vos er hot geshvoren tsu daine elteren, tsu Avrahamen, tsu Yitschaken, un tsu Yaakoven, dir tsu geben – groise un sheine shtet, vos du host nisht geboit,

DEU 6:10 And it shall be, when Hashem Eloheicha shall have brought thee into ha'aretz He swore unto Avoteicha, to Avraham, to Yitzchak, and to Ya'akov, to give thee great and goodly cities, which thou buildedst not,

DEU 6:11 ‏און הײַזער פֿול מיט כּל-טובֿ, װאָס דו האָסט נישט אָנגעפֿילט, און אױסגעהאַקטע ברונעמער, װאָס דו האָסט נישט אױסגעהאַקט, װײַנגערטנער און אײלבערטגערטנער, װאָס דו האָסט נישט געפֿלאַנצט, און דו װעסט עסן און זאַט זײַן, edit

DEU 6:11 un haizer ful mit kl-tov, vos du host nisht ongefilt, un oisgehakte brunemer, vos du host nisht oisgehakt, vaingertner un eilbertgertner, vos du host nisht geflantst, un du vest esen un zat zain,

DEU 6:11 And batim full of all good things, which thou filledst not, and wells digged, which thou diggedst not, kramim (vineyards) and olive trees, which thou plantedst not; when thou shalt have eaten and be full;

DEU 6:12 ‏היט דיך, זאָלסט נישט פֿאַרגעסן אָן ה׳, װאָס האָט דיך אַרױסגעצױגן פֿון לאַנד מִצרַיִם, פֿון דעם הױז פֿון קנעכטשאַפֿט. edit

DEU 6:12 hit dich, zolst nisht fargesen on Hashem, vos hot dich aroisgetsoigen fun land Mitsrayim, fun dem hoiz fun knechtshaft.

DEU 6:12 Then beware lest thou forget Hashem , which brought thee forth out of Eretz Mitzrayim, from the bais avadim.

DEU 6:13 ‏פֿאַר ה׳ דײַן ג-ט זאָלסטו מורא האָבן, און אים זאָלסטו דינען, און בײַ זײַן נאָמען זאָלסטו שװערן. edit

DEU 6:13 far Hashem dain g-t zolstu moire hoben, un im zolstu dinen, un bai zain nomen zolstu shveren.

DEU 6:13 Thou shalt fear Hashem Eloheicha, and serve Him, and shalt swear by Shmo.

DEU 6:14 ‏איר זאָלט נישט גײן נאָך פֿרעמדע ג-טער, פֿון די ג-טער פֿון די פֿעלקער װאָס אַרום אײַך; edit

DEU 6:14 ir zolt nisht gein noch fremde g-ter, fun di g-ter fun di felker vos arum aich;

DEU 6:14 Ye shall not go after elohim acherim, of elohei ha'amim (the g-ds of the peoples) which are round about you;

DEU 6:15 ‏װאָרום אַן אֵל קַנֹּוא איז ה׳ דײַן ג-ט צװישן דיר; טאָמער װעט גרימען דער צאָרן {אַף} ‏ פֿון ה׳ דײַן ג-ט אױף דיר, און ער װעט דיך פֿאַרטיליקן פֿון דעם געזיכט פֿון דער ערד. edit

DEU 6:15 vorem an El kanֹּu iz Hashem dain g-t tsvishen dir; tomer vet grimen der tsoren fun Hashem dain g-t oif dir, un er vet dich fartiliken fun dem gezicht fun der erd.

DEU 6:15 (For Hashem Eloheicha is an El Kannah among you) lest the anger of Hashem Eloheicha be kindled against thee, and destroy thee from off the face of ha'adamah.

DEU 6:16 ‏איר זאָלט נישט פּרוּװן ה׳ אלוקיכם, אַזױ װי איר האָט אים געפּרוּװט אין מַסָה. edit

DEU 6:16 ir zolt nisht pruven Hashem Elokeichem, azoi vi ir hot im gepruvet in Massah.

DEU 6:16 Ye shall not test Hashem Eloheichem, as ye tested Him in Massah.

DEU 6:17 ‏היטן זאָלט איר היטן די געבאָט פֿון ה׳ אלוקיכם, און זײַנע אָנזאָגן און זײַנע צײגנים {עֵדוּת פֿון עשרת הדברים, סהדא, צײגע, עד התּביעה}, ‏ װאָס ער האָט דיר באַפֿױלן. edit

DEU 6:17 hiten zolt ir hiten di gebot fun Hashem Elokeichem, un zaine onzogen un zaine tseignim {eides fun eshrt hedbrim, shed, tseige, Iddo hetbieh}, vos er hot dir bafoilen.

DEU 6:17 Ye diligently shall be shomer mitzvot over the mitzvot Hashem Eloheichem and His edut, and His chukkim, which He hath commanded thee.

DEU 6:18 ‏און זאָלסט טאָן װאָס איז רעכטפֿאַרטיק און גוט אין די אױגן פֿון ה׳, כּדי דיר זאָל גוט זײַן, און זאָלסט קומען און אַרבן דאָס גוטע לאַנד װאָס ה׳ האָט צוגעשװאָרן דײַנע עלטערן, edit

DEU 6:18 un zolst ton vos iz rechtfartik un gut in di oigen fun Hashem, kedei dir zol gut zain, un zolst kumen un arben dos gute land vos Hashem hot tsugeshvoren daine elteren,

DEU 6:18 And thou shalt do that which is yashar (right, straight) and hatov in the eyes of Hashem ; that it may be well with thee, and that thou mayest go in and possess ha'aretz hatovah which Hashem swore unto Avoteicha.

DEU 6:19 ‏אַרױסשטױסנדיק אַלע דײַנע פֿײַנט פֿון פֿאַר דיר, אַזױ װי ה׳ האָט גערעדט. edit

DEU 6:19 aroisshtoisndik ale daine faint fun far dir, azoi vi Hashem hot geredt.

DEU 6:19 To cast out all thine enemies from before thee, as Hashem hath spoken.

DEU 6:20 ‏אַז דײַן זון װעט דיך שפּעטער אַהין פֿרעגן, אַזױ צו זאָגן: װאָס זײַנען דאָס פֿאַר צײגנים {עֵדוּת פֿון עשרת הדברים, סהדא, צײגע, עד התּביעה} און חוקים און געזעצן, װאָס ה׳ אלוקינו האָט אײַך באַפֿױלן? edit

DEU 6:20 az dain zun vet dich shpeter ahin fregen, azoi tsu zogen: vos zainen dos far tseignim {eides fun eshrt hedbrim, shed, tseige, Iddo hetbieh} un chukkim un gezetsen, vos Hashem Elokeinu hot aich bafoilen?

DEU 6:20 And when thy ben asketh thee in time to come, saying, What mean the edut, and the chukkim, and the mishpatim which Hashem Eloheinu hath commanded you?

DEU 6:21 ‏זאָלסטו זאָגן צו דײַן זון: קנעכט זײַנען מיר געװען בײַ פַּרעהן אין מִצרַיִם, און ה׳ האָט אונדז אַרױסגעצױגן פֿון מִצרַיִם מיט אַ שטאַרקער האַנט. edit

DEU 6:21 zolstu zogen tsu dain zun: knecht zainen mir geven bai Pharaohen in Mitsrayim, un Hashem hot undz aroisgetsoigen fun Mitsrayim mit a shtarker hant.

DEU 6:21 Then thou shalt say unto thy ben, We were Pharaohʼs avadim in Mitzrayim; and Hashem brought us out of Mitzrayim with a yad chazakah;

DEU 6:22 ‏און ה׳ האָט געטאָן צײכנס און גרױסע און בײזע װוּנדער אין מִצרַיִם, אױף פַּרעהן און אױף זײַן גאַנצן הױז, פֿאַר אונדזערע אױגן. edit

DEU 6:22 un Hashem hot geton tseichens un groise un beize vunder in Mitsrayim, oif Pharaohen un oif zain gantsen hoiz, far undzere oigen.

DEU 6:22 And Hashem showed otot and mofetim, great and terrible, upon Mitzrayim, upon Pharaoh, and upon all his household, before our eyes:

DEU 6:23 ‏און אונדז האָט ער אַרױסגעצױגן פֿון דאָרטן, כּדי אונדז צו ברענגען, אונדז צו געבן דאָס לאַנד װאָס ער האָט צוגעשװאָרן אונדזערע עלטערן. edit

DEU 6:23 un undz hot er aroisgetsoigen fun dorten, kedei undz tsu brengen, undz tsu geben dos land vos er hot tsugeshvoren undzere elteren.

DEU 6:23 And He brought us out from thence, that He might bring us in, to give us ha'aretz which He promised on oath unto Avoteinu.

DEU 6:24 ‏און ג-ט האָט אונדז באַפֿױלן צו טאָן אַלע די דאָזיקע געזעצן, מורא צו האָבן פֿאַר ה׳ אלוקינו, כּדי אונדז זאָל גוט זײַן אַלע טעג, כּדי אונדז צו לאָזן לעבן, אַזױ װי הײַנטיקן טאָג. edit

DEU 6:24 un g-t hot undz bafoilen tsu ton ale di dozike gezetsen, moire tsu hoben far Hashem Elokeinu, kedei undz zol gut zain ale teg, kedei undz tsu lozen leben, azoi vi haintiken tog.

DEU 6:24 And Hashem commanded us to do all these chukkim, to fear Hashem Eloheinu, for our good always, that He might preserve us alive, as it is at yom hazeh.

DEU 6:25 ‏און אַ גערעכטיקײט װעט עס זײַן פֿון אונדז פֿאַר ה׳ אלוקינו, אױב מיר װעלן היטן צו טאָן אַל דאָס דאָזיקע געבאָט, אַזױ װי ער האָט אונדז געבאָטן. edit

DEU 6:25 un a gerechtikeit vet es zain fun undz far Hashem Elokeinu, oib mir velen hiten tsu ton al dos dozike gebot, azoi vi er hot undz geboten.

DEU 6:25 And tzedakah it shall be for us, if we are shomer to do all these mitzvot before Hashem Eloheinu, as He hath commanded us.

DEU 7:1 ‏אַז ה׳ דײַן ג-ט װעט דיך ברענגען אין דעם לאַנד װאָס דו קומסט אַהין, עס צו אַרבן, און װעט אַרױסװאַרפֿן פֿון פֿאַר דיר פֿיל פֿעלקער, דעם חִתּי, און דעם גִרגָשי, און דעם אֶמוֹרי, און דעם כּנַעֲני, און דעם פּרִזי, און דעם חִוִי, און דעם יבֿוסי, זיבן פֿעלקער גרעסערע און שטאַרקערע פֿון דיר; edit

DEU 7:1 az Hashem dain g-t vet dich brengen in dem land vos du kumst ahin, es tsu arben, un vet aroisvarfen fun far dir fil felker, dem Chitti, un dem Girgashi, un dem Imri, un dem Kenaani, un dem Perizzi, un dem Chivi, un dem Yevusi, ziben felker gresere un shtarkere fun dir;

DEU 7:1 When Hashem Eloheicha shall bring thee into ha'aretz whither thou goest to possess it, and hath cast out Goyim rabbim before thee, the Chitti, and the Girgashi, and the Emori, and the Kena'ani, and the Perizzi, and the Chivi, and the Yevusi, shivah Goyim greater and mightier than thou;

DEU 7:2 ‏און ה׳ דײַן ג-ט װעט זײ איבערגעבן צו דיר, און װעסט זײ שלאָגן; זאָלסטו פֿאַרװיסטן זײ פֿאַרװיסטן. זאָלסט זײ נישט שליסן {כרת} ‏ אַ בְּרִית, און זאָלסט זײ נישט לײַטזעליקן. edit

DEU 7:2 un Hashem dain g-t vet zei ibergeben tsu dir, un vest zei shlogen; zolstu farvisten zei farvisten. zolst zei nisht shlisen a bris, un zolst zei nisht laitzeliken.

DEU 7:2 And when Hashem Eloheicha shall deliver them before thee; thou shalt strike them down, and utterly destroy them; thou shalt make no Brit with them, nor show mercy unto them;

DEU 7:3 ‏און זאָלסט זיך נישט מתחתּן זײַן מיט זײ; דײַן טאָכטער זאָלסטו נישט געבן צו זײַן זון, און זײַן טאָכטער זאָלסטו נישט נעמען פֿאַר דײַן זון. edit

DEU 7:3 un zolst zich nisht metchten zain mit zei; dain tochter zolstu nisht geben tsu zain zun, un zain tochter zolstu nisht nemen far dain zun.

DEU 7:3 Neither shalt thou make marriages with them; thy bat thou shalt not give unto his ben, nor his bat shalt thou take unto thy ben.

DEU 7:4 ‏װאָרום ער װעט אָפּקערן דײַן זון פֿון הינטער מיר, און זײ װעלן דינען פֿרעמדע ג-טער, און דער צאָרן {אַף} ‏ פֿון ה׳ װעט גרימען אױף אײַך, און ער װעט דיך גיך פֿאַרטיליקן. edit

DEU 7:4 vorem er vet opkeren dain zun fun hinter mir, un zei velen dinen fremde g-ter, un der tsoren fun Hashem vet grimen oif aich, un er vet dich gich fartiliken.

DEU 7:4 For they will turn away thy ben from following Me, that they may serve elohim acherim; so will the anger of Hashem be kindled against you, and destroy thee suddenly.

DEU 7:5 ‏נײַערט אַזױ זאָלט איר טאָן צו זײ: זײערע מזבחות זאָלט איר אײַנװאַרפֿן, און זײערע זײַלשטײנער זאָלט איר צעברעכן, און זײערע געצנבײמער זאָלט איר אָפּהאַקן, און זײערע געשניצטע בילדער זאָלט איר פֿאַרברענען אין פֿײַער. edit

DEU 7:5 naiert azoi zolt ir ton tsu zei: zeyere mizbeyches zolt ir ainvarfen, un zeyere zailshteiner zolt ir tsebrechen, un zeyere getsnbeimer zolt ir ophaken, un zeyere geshnitste bilder zolt ir farbrenen in faier.

DEU 7:5 But thus shall ye deal with them; ye shall destroy their mizbechot, and break down their matzeivot (pillars) , and cut down their Asherah, and burn their peselim with eish.

DEU 7:6 ‏װאָרום אַ הײליק פֿאָלק ביסטו בײַ ה׳ דײַן ג-ט; דיך האָט ה׳ דײַן ג-ט אױסדערװײלט אים צו זײַן פֿאַר אַן אײגן פֿאָלק, פֿון אַלע פֿעלקער װאָס אױפֿן געזיכט פֿון דער ערד. edit

DEU 7:6 vorem a heilik folk bistu bai Hashem dain g-t; dich hot Hashem dain g-t oisderveilt im tsu zain far an eigen folk, fun ale felker vos oifen gezicht fun der erd.

DEU 7:6 For thou art an Am Kadosh unto Hashem Eloheicha; Hashem Eloheicha hath chosen thee to be an Am Segullah (Treasured People) unto Himself, above all people that are upon the face of ha'adamah.

DEU 7:7 ‏נישט װײַל איר זײַט מער פֿון אַלע פֿעלקער, האָט ה׳ געגלוסט צו אײַך און אײַך אױסדערװײלט; װאָרום איר זײַט דאָס װינציקסטע פֿון אַלע פֿעלקער. edit

DEU 7:7 nisht vail ir zait mer fun ale felker, hot Hashem geglust tsu aich un aich oisderveilt; vorem ir zait dos vintsikste fun ale felker.

DEU 7:7 Hashem did not set His love upon you, nor choose you, because ye were more in number than any people; for ye were the fewest of kol ha'amim;

DEU 7:8 ‏נײַערט װײַל ה׳ האָט אײַך ליב, און װײַל ער היט די שבֿועה װאָס ער האָט געשװאָרן אײַערע עלטערן, האָט אײַך ג-ט אַרױסגעצױגן מיט אַ שטאַרקער האַנט, און האָט דיך אױסגעלײזט פֿון דעם הױז פֿון קנעכטשאַפֿט, פֿון דער האַנט פֿון פַּרעה דעם מלך פֿון מִצרַיִם. edit

DEU 7:8 naiert vail Hashem hot aich lib, un vail er hit di shvue vos er hot geshvoren aiere elteren, hot aich g-t aroisgetsoigen mit a shtarker hant, un hot dich oisgeleizt fun dem hoiz fun knechtshaft, fun der hant fun Pharaoh dem melech fun Mitsrayim.

DEU 7:8 But because of Ahavat Hashem (because Hashem loved you), and because He would be shomer over haShevu'ah (the Oath) which He had sworn unto Avoteichem, hath Hashem brought you out with a yad chazakah, and redeemed you out of the bais avadim, from the hand of Pharaoh Melech Mitzrayim.

DEU 7:9 ‏דערום זאָלסטו װיסן זײַן אַז ה׳ דײַן ג-ט, ער איז האלֹקים, דער געטרײַער אֵל װאָס היט דעם בְּרִית און די גענאָד צו די װאָס האָבן אים ליב, און צו די װאָס היטן זײַנע געבאָט, ביז טױזנט דורות, edit

DEU 7:9 derum zolstu visen zain az Hashem dain g-t, er iz HaElokim, der getraier El vos hit dem bris un di genod tsu di vos hoben im lib, un tsu di vos hiten zaine gebot, biz toiznt doires,

DEU 7:9 Know therefore that Hashem Eloheicha, He is HaElohim, the El HaNe'eman, which is shomer HaBrit and hath chesed with them that love Him and are shomer mitzvot to a thousand generations;

DEU 7:10 ‏און באַצאָלט זײַנע פֿײַנט אין זײער פּנים, זײ אונטערצוברענגען; ער לײגט נישט אָפּ זײַן פֿײַנט, אין זײַן פּנים באַצאָלט ער אים. edit

DEU 7:10 un batsolt zaine faint in zeyer ponem, zei untertsubrengen; er leigt nisht op zain faint, in zain ponem batsolt er im.

DEU 7:10 And repayeth them that are the soneh (hater, enemy) of Him to their face, to destroy them; He will not be slack to him that hateth Him, He will repay him to his face.

DEU 7:11 ‏דערום זאָלסטו היטן דאָס געבאָט און די חוקים אונד די געזעצן װאָס איך באַפֿעל דיר הײַנט זײ צו טאָן. edit

DEU 7:11 derum zolstu hiten dos gebot un di chukkim und di gezetsen vos ich bafel dir haint zei tsu ton.

DEU 7:11 Thou shalt therefore be shomer mitzvot, and keep the chukkim, and the mishpatim, which I command thee today, to do them.

DEU 7:12 ‏און עס װעט זײַן, דערפֿאַר װאָס איר װעט צוהערן די דאָזיקע געזעצן, און װעט היטן און זײ טאָן, װעט ה׳ דײַן ג-ט דיר היטן דעם בְּרִית און די גענאָד װאָס ער האָט געשװאָרן דײַנע עלטערן. edit

DEU 7:12 un es vet zain, derfar vos ir vet tsuheren di dozike gezetsen, un vet hiten un zei ton, vet Hashem dain g-t dir hiten dem bris un di genod vos er hot geshvoren daine elteren.

DEU 7:12 Wherefore it shall come to pass, if ye give heed to these mishpatim, and are shomer, and do them, that Hashem Eloheicha shall be shomer over the Brit unto thee and the chesed which He swore unto Avoteicha;

DEU 7:13 ‏און ער װעט דיך ליב האָבן, און װעט דיך בענטשן, און דיך מערן, און ער װעט בענטשן די פֿרוכט פֿון דײַן לײַב, און די פֿרוכט פֿון דײַן ערד, דײַן תּבֿואה, און דײַן װײַן, און דײַן אײל, די געבורט פֿון דײַנע רינדער, און די פֿרוכפּערונג פֿון דײַנע שאָף, אױף דער ערד װאָס ער האָט געשװאָרן דײַנע עלטערן דיר צו געבן. edit

DEU 7:13 un er vet dich lib hoben, un vet dich bentshen, un dich meren, un er vet bentshen di frucht fun dain laib, un di frucht fun dain erd, dain tevuh, un dain vain, un dain eil, di geburt fun daine rinder, un di fruchperung fun daine shof, oif der erd vos er hot geshvoren daine elteren dir tsu geben.

DEU 7:13 And He will love thee, and bless thee, and multiply thee; He will also bless the pri of thy womb, and the pri of thy land, thy grain, and thy wine, and thine oil, the increase of thy cattle, and the flocks of thy sheep, in adamah which He swore unto Avoteicha to give thee.

DEU 7:14 ‏װעסט זײַן געבענטשטער פֿון אַלע פֿעלקער; עס װעט נישט זײַן אַן עקר אָדער אַן עקרה צװישן דיר אָדער צװישן דײַנע בהמות. edit

DEU 7:14 vest zain gebentshter fun ale felker; es vet nisht zain an Eker oder an akore tsvishen dir oder tsvishen daine beheimes.

DEU 7:14 Baruch shalt thou be more than kol ha'amim; there shall not be male or female barren among you, or among your cattle.

DEU 7:15 ‏און ה׳ װעט אָפּטאָן פֿון דיר יעטװעדער קראַנקשאַפֿט, און אַלע בײזע װײטאָקן פֿון מִצרַיִם װאָס דו קענסט זײ, װעט ער נישט אַרױפֿטאָן אױף דיר, נײַערט ער װעט זײ געבן אױף אַלע דײַנע שָׂונאים. edit

DEU 7:15 un Hashem vet opton fun dir yetveder krankshaft, un ale beize veitiken fun Mitsrayim vos du kenst zei, vet er nisht aroifton oif dir, naiert er vet zei geben oif ale daine sonem.

DEU 7:15 And Hashem will take away from thee every choli (disease) , and will put none of the evil diseases of Mitzrayim, which thou knowest, upon thee; but will lay them upon all them that hate thee.

DEU 7:16 ‏און זאָלסט פֿאַרצערן אַלע אומות װאָס ה׳ דײַן ג-ט גיט דיר; דײַן אױג זאָל זיך נישט דערבאַרימען אױף זײ; און זאָלסט נישט דינען זײערע ג-טער, װאָרום דאָס װעט דיר זײַן אַ שטרױכלונג. edit

DEU 7:16 un zolst fartseren ale umes vos Hashem dain g-t git dir; dain oig zol zich nisht derbarimen oif zei; un zolst nisht dinen zeyere g-ter, vorem dos vet dir zain a shtroichlung.

DEU 7:16 And thou shalt consume kol haAm which Hashem Eloheicha shall deliver thee; thine eye shall have no pity upon them; neither shalt thou serve eloheihem (their g-ds) ; for that will be a snare unto thee.

DEU 7:17 ‏טאָמער װעסטו זאָגן אין דײַן האַרצן: די דאָזיקע פֿעלקער זײַנען מער פֿון מיר, װי אַזױ װעל איך זײ קענען פֿאַרטרײַבן? edit

DEU 7:17 tomer vestu zogen in dain hartsen: di dozike felker zainen mer fun mir, vi azoi vel ich zei kenen fartraiben?

DEU 7:17 If thou shalt say in thine lev, These Goyim are more than I; how can I dispossess them?

DEU 7:18 ‏זאָלסטו נישט מורא האָבן פֿאַר זײ; געדענקען זאָלסטו געדענקען װאָס ה׳ דײַן ג-ט האָט געטאָן צו פַּרעהן און צו גאַנץ מִצרַיִם; edit

DEU 7:18 zolstu nisht moire hoben far zei; gedenken zolstu gedenken vos Hashem dain g-t hot geton tsu Pharaohen un tsu gants Mitsrayim;

DEU 7:18 Thou shalt not be afraid of them; but shalt well remember what Hashem Eloheicha did unto Pharaoh, and unto all Mitzrayim;

DEU 7:19 ‏די גרױסע פּרוּװוּנגען װאָס דײַנע אױגן האָבן געזען, און די צײכנס און די װוּנדער, און די שטאַרקע האַנט, און דעם אױסגעשטרעקטן אָרעם, ‏ מיט װאָס ה׳ דײַן ג-ט האָט דיך אַרױסגעצױגן; אַזױ װעט ה׳ דײַן ג-ט טאָן צו אַלע אומות װאָס דו האָסט מורא פֿאַר זײ. edit

DEU 7:19 di groise pruvungen vos daine oigen hoben gezen, un di tseichens un di vunder, un di shtarke hant, un dem oisgeshtrekten orem, mit vos Hashem dain g-t hot dich aroisgetsoigen; azoi vet Hashem dain g-t ton tsu ale umes vos du host moire far zei.

DEU 7:19 The great temptations which thine eyes saw, and the otot, and the mofetim, and the yad chazakah, and the stretched out zero'a, whereby Hashem Eloheicha brought thee out; so shall Hashem Eloheicha do unto kol ha'amim of whom thou art afraid.

DEU 7:20 ‏און אױך די האָרנבין װעט ה׳ דײַן ג-ט אָנשיקן אױף זײ, ביז עס װעלן אונטערגײן די װאָס זײַנען געבליבן, און װאָס האָבן זיך באַהאַלטן פֿאַר דיר. edit

DEU 7:20 un oich di hornbin vet Hashem dain g-t onshiken oif zei, biz es velen untergein di vos zainen gebliben, un vos hoben zich bahalten far dir.

DEU 7:20 Moreover Hashem Eloheicha will send the hornet swarm among them, until they that are left, and hide themselves from thee, be destroyed.

DEU 7:21 ‏זאָלסט זיך נישט שרעקן פֿאַר זײ, װאָרום ה׳ דײַן ג-ט איז צװישן דיר, אַ גרױסער און אַ פֿאָרכטיקער אֵל. edit

DEU 7:21 zolst zich nisht shreken far zei, vorem Hashem dain g-t iz tsvishen dir, a groiser un a forchtiker El.

DEU 7:21 Thou shalt not be afraid of them; for Hashem Eloheicha is among you, an El Gadol v'Norah.

DEU 7:22 ‏און ה׳ דײַן ג-ט װעט אַרױסװאַרפֿן די דאָזיקע פֿעלקער פֿון פֿאַר דיר ביסלעך-ביסלעכװײַז; טאָרסט זײ נישט פֿאַרטיליקן אױף גיך, כּדי די חיה פֿון פֿעלד זאָל זיך נישט מערן אױף דיר. edit

DEU 7:22 un Hashem dain g-t vet aroisvarfen di dozike felker fun far dir bislech-bislechvaiz; torst zei nisht fartiliken oif gich, kedei di chaye fun feld zol zich nisht meren oif dir.

DEU 7:22 And Hashem Eloheicha will put out those Goyim before thee m'at m'at (little by little) ; thou mayest not consume them at once, lest the beasts of the sadeh increase upon thee.

DEU 7:23 ‏און ה׳ דײַן ג-ט װעט זײ איבערגעבן צו דיר, און װעט זײ פֿאַרטומלען אַ גרױס פֿאַרטומלעניש, ביז זײ װעלן פֿאַרטיליקט װערן. edit

DEU 7:23 un Hashem dain g-t vet zei ibergeben tsu dir, un vet zei fartumlen a grois fartumlenish, biz zei velen fartilikt veren.

DEU 7:23 But Hashem Eloheicha shall deliver them unto thee, and shall destroy them with a mighty destruction, until they be shmad.

DEU 7:24 ‏און ער װעט געבן זײערע מלכים אין דײַן האַנט, און װעסט אונטערברענגען זײער נאָמען פֿון אונטערן הימל; קײנער װעט נישט באַשטײן פֿאַר דיר, ביז דו װעסט זײ פֿאַרטיליקן. edit

DEU 7:24 un er vet geben zeyere Molechim in dain hant, un vest unterbrengen zeyer nomen fun unteren himel; keiner vet nisht bashtein far dir, biz du vest zei fartiliken.

DEU 7:24 And He shall deliver their melachim into thine hand, and thou shalt destroy their shem from under Shomayim; there shall no man be able to stand before thee, until thou have destroyed them.

DEU 7:25 ‏זײערע געשניצטע ג-טער זאָלט איר פֿאַרברענען אין פֿײַער; זאָלסט נישט גלוסטן דאָס זילבער און דאָס גאָלד אױף זײ, און צונעמען פֿאַר זיך, כּדי זאָלסט נישט געשטרױכלט װערן דורך דעם; װאָרום אַן אומװערדיקײט בײַ ה׳ דײַן ג-ט איז דאָס. edit

DEU 7:25 zeyere geshnitste g-ter zolt ir farbrenen in faier; zolst nisht glusten dos zilber un dos gold oif zei, un tsunemen far zich, kedei zolst nisht geshtroichlt veren durch dem; vorem an umverdikeit bai Hashem dain g-t iz dos.

DEU 7:25 The peselim of eloheihem shall ye burn with eish; thou shalt not desire the kesef or zahav that is on them, nor take it unto thee, lest thou be snared therein; for it is a to'evah (abomination) to Hashem Eloheicha.

DEU 7:26 ‏און זאָלסט נישט אַרײַנברענגען אַן אומװערדיקײט אין דײַן הױז, און װערן חרם אַזױ װי דאָס; מיאוסן זאָלסטו זיך מיאוסן מיט דעם, און פֿאַראומװערדיקן זאָלסטו עס פֿאַראומװערדיקן, װאָרום חרם איז דאָס. edit

DEU 7:26 un zolst nisht arainbrengen an umverdikeit in dain hoiz, un veren Chorem azoi vi dos; miusen zolstu zich miusen mit dem, un farumverdiken zolstu es farumverdiken, vorem Chorem iz dos.

DEU 7:26 Neither shalt thou bring a to'evah (abomination) into thine bais, lest thou be a cherem like it; but thou shalt utterly detest it, and thou shalt utterly abhor it; for it is a cherem.

DEU 8:1 ‏אַל דאָס געבאָט װאָס איך געביט דיר הײַנט, זאָלט איר היטן צו טאָן, כּדי איר זאָלט לעבן, און זיך מערן, און קומען און אַרבן דאָס לאַנד װאָס ה׳ האָט צוגעשװאָרן אײַערע עלטערן. edit

DEU 8:1 al dos gebot vos ich gebit dir haint, zolt ir hiten tsu ton, kedei ir zolt leben, un zich meren, un kumen un arben dos land vos Hashem hot tsugeshvoren aiere elteren.

DEU 8:1 Kol hamitzvot which I command thee today shall ye be shomer to do, lema'an (in order that) ye may live, and multiply, and go in and possess ha'aretz which Hashem swore unto Avoteichem.

DEU 8:2 ‏און זאָלסט געדענקען דעם גאַנצן װעג װאָס ה׳ דײַן ג-ט האָט דיך געפֿירט זינט פֿערציק יאָר דורכן מדבר, כּדי דיך צו פּײַניקן, דיך צו פּרוּװן, צו װיסן װאָס בײַ דיר אין האַרצן, אױב דו װעסט היטן זײַנע געבאָט אָדער נישט. edit

DEU 8:2 un zolst gedenken dem gantsen veg vos Hashem dain g-t hot dich gefirt zint fertsik yor durchen midbar, kedei dich tsu painiken, dich tsu pruven, tsu visen vos bai dir in hartsen, oib du vest hiten zaine gebot oder nisht.

DEU 8:2 And thou shalt remember kol haderech which Hashem Eloheicha led thee these arba'im shanah in the midbar, to humble thee, and to prove thee, to know what was in thine lev, whether thou wouldest be shomer over His mitzvot, or no.

DEU 8:3 ‏און ער האָט דיך געפּײַניקט, און דיך אױסגעהונגערט, און דיך געשפּײַזט מיט מַן, װאָס נישט דו האָסט דערפֿון געװוּסט, נישט דײַנע עלטערן האָבן געװוּסט; כּדי דיך צו לאָזן װיסן אַז נישט אױף ברױט אַלײן לעבט דער מענטש, נאָר אױף אַלץ װאָס קומט אַרױס פֿון ה׳ס מױל לעבט דער מענטש. edit

DEU 8:3 un er hot dich gepainikt, un dich oisgehungert, un dich geshpaizt mit man, vos nisht du host derfun gevust, nisht daine elteren hoben gevust; kedei dich tsu lozen visen az nisht oif broit alein lebt der mentsh, nor oif alts vos kumt arois fun Hashems moil lebt der mentsh.

DEU 8:3 And He humbled thee, and suffered thee to hunger, and fed thee with manna, which thou knewest not, neither did Avoteicha know; that He might make thee know that man doth not live by lechem only, but by every word that proceedeth out of the mouth of Hashem doth man live.

DEU 8:4 ‏דײַן קלײד איז נישט אָפּגעטראָגן געװאָרן אױף דיר, און דײַן פֿוס איז נישט אױפֿגעלאָפֿן, דורך די פֿערציק יאָר. edit

DEU 8:4 dain kleid iz nisht opgetrogen gevoren oif dir, un dain fus iz nisht oifgelofen, durch di fertsik yor.

DEU 8:4 Thy raiment did not increase old upon thee, neither did thy foot swell, these arba'im shanah.

DEU 8:5 ‏דערום זאָלסטו װיסן אין דײַן האַרצן, אַז אַזױ װי אַ מאַן שטראָפֿט זײַן קינד, שטראָפֿט דיך ה׳ דײַן ג-ט. edit

DEU 8:5 derum zolstu visen in dain hartsen, az azoi vi a man shtroft zain kind, shtroft dich Hashem dain g-t.

DEU 8:5 Thou shalt also consider in thine lev, that, as a man chasteneth bno, so Hashem Eloheicha chasteneth thee.

DEU 8:6 ‏און זאָלסט היטן די געבאָט פֿון ה׳ דײַן ג-ט, צו גײן אין זײַנע װעגן, און מורא צו האָבן פֿאַר אים. edit

DEU 8:6 un zolst hiten di gebot fun Hashem dain g-t, tsu gein in zaine vegen, un moire tsu hoben far im.

DEU 8:6 Therefore thou shalt be shomer over the mitzvot of Hashem Eloheicha, to walk in His ways, and to fear Him.

DEU 8:7 ‏װאָרום ה׳ דײַן ג-ט ברענגט דיך אין אַ גוטן לאַנד, אַ לאַנד פֿון בעכן װאַסער, קװאַלן, און טיפֿענישן, װאָס גײען אַרױס אױף באַרג און טאָל; edit

DEU 8:7 vorem Hashem dain g-t brengt dich in a guten land, a land fun bechen vaser, kvalen, un tifenishen, vos geyen arois oif barg un tal;

DEU 8:7 For Hashem Eloheicha bringeth thee into an eretz tovah, a land of brooks of mayim, of fountains and depths that spring out of valleys and hills;

DEU 8:8 ‏אַ לאַנד פֿון װײץ, און גערשט, און װײַנשטאָקן, און פֿײַגן, און מילגרױמען; אַ לאַנד פֿון אײלבערטן און האָניק; edit

DEU 8:8 a land fun veits, un gersht, un vainshtoken, un faigen, un milgroimen; a land fun eilberten un honik;

DEU 8:8 An eretz chittah, and se'orah (barley) , and gefen, and te'enah, and pomegranates; an eretz zayit shemen, and devash;

DEU 8:9 ‏אַ לאַנד װאָס נישט אין אָרימקײט װעסטו דרינען עסן ברױט, װאָס דיר װעט גאָרנישט פֿעלן דרינען; אַ לאַנד װאָס אירע שטײנער זײַנען אײַזן, און פֿון אירע בערג װעסטו האַקן קופּער. edit

DEU 8:9 a land vos nisht in orimkeit vestu drinen esen broit, vos dir vet gornisht felen drinen; a land vos ire shteiner zainen aizen, un fun ire berg vestu haken kuper.

DEU 8:9 An eretz wherein thou shalt eat lechem without scarceness, thou shalt not lack anything in it; an eretz whose stones are barzel, and out of whose hills thou mayest dig nechoshet (bronze) .

DEU 8:10 ‏און װעסט עסן און װעסט זאַט זײַן, און װעסט לױבן ה׳ דײַן ג-ט, פֿאַר דעם גוטן לאַנד װאָס ער האָט דיר געגעבן. edit

DEU 8:10 un vest esen un vest zat zain, un vest loiben Hashem dain g-t, far dem guten land vos er hot dir gegeben.

DEU 8:10 When thou hast eaten and art full, then thou shalt bless Hashem Eloheicha for ha'aretz hatovah which He hath given thee.

DEU 8:11 ‏היט דיך, זאָלסט נישט פֿאַרגעסן אָן ה׳ דײַן ג-ט, נישט צו היטן זײַנע געבאָט און זײַנע געזעצן און זײַנע חוקים װאָס איך באַפֿעל דיר הײַנט. edit

DEU 8:11 hit dich, zolst nisht fargesen on Hashem dain g-t, nisht tsu hiten zaine gebot un zaine gezetsen un zaine chukkim vos ich bafel dir haint.

DEU 8:11 Beware that thou forget not Hashem Eloheicha, in not being shomer over His mitzvot, and His mishpatim, and His chukkot, which I command thee today;

DEU 8:12 ‏טאָמער, אַז דו װעסט עסן און װעסט זאַט זײַן, און װעסט בױען שײנע הײַזער, און באַװױנען; edit

DEU 8:12 tomer, az du vest esen un vest zat zain, un vest boien sheine haizer, un bavoinen;

DEU 8:12 Lest when thou hast eaten and art full, and hast built goodly batim (houses) and dwelt therein;

DEU 8:13 ‏און דײַנע רינדער און דײַנע שאָף װעלן זיך מערן, און זילבער און גאָלד װעט זיך בײַ דיר מערן, און אַלץ װאָס דו האָסט װעט זיך מערן; edit

DEU 8:13 un daine rinder un daine shof velen zich meren, un zilber un gold vet zich bai dir meren, un alts vos du host vet zich meren;

DEU 8:13 And when thy herds and thy flocks multiply, and thy kesef and thy zahav is multiplied, and all that thou hast is multiplied;

DEU 8:14 ‏װעט זיך דערהײבן דײַן האַרץ, און װעסט פֿאַרגעסן אָן ה׳ דײַן ג-ט װאָס האָט דיך אַרױסגעצױגן פֿון לאַנד מִצרַיִם, פֿון דעם הױז פֿון קנעכטשאַפֿט; edit

DEU 8:14 vet zich derheiben dain harts, un vest fargesen on Hashem dain g-t vos hot dich aroisgetsoigen fun land Mitsrayim, fun dem hoiz fun knechtshaft;

DEU 8:14 Then thine lev be lifted up, and thou forget Hashem Eloheicha which brought thee forth out of Eretz Mitzrayim, from the bais avadim;

DEU 8:15 ‏װאָס האָט דיך געפֿירט דורך דעם גרױסן און מוֹראדיקן מדבר, דורך פֿײַערדיקע שלאַנגען און שקאָרפּיאָנען, און אַ דאָרשטעניש װאָס אָן װאַסער; װאָס האָט דיר אַרױסגעצױגן װאַסער פֿון קיזלשטײן; edit

DEU 8:15 vos hot dich gefirt durch dem groisen un mordiken midbar, durch faierdike shlangen un shekorpionen, un a dorshtenish vos on vaser; vos hot dir aroisgetsoigen vaser fun kizlshtein;

DEU 8:15 Who led thee through that great and terrible midbar, wherein were fiery nachash, and akrav (scorpions) , and parched earth, where there was no mayim; Who brought thee forth mayim out of the rock of flint;

DEU 8:16 ‏װאָס האָט דיך געשפּײַזט אין דער מדבר מיט מַן, װאָס דײַנע עלטערן האָבן דערפֿון נישט געװוּסט; כּדי דיך צו פּײַניקן, און כּדי דיך צו פּרוּװן, דיך צו באַגיטיקן אין דײַן לעצט; edit

DEU 8:16 vos hot dich geshpaizt in der midbar mit man, vos daine elteren hoben derfun nisht gevust; kedei dich tsu painiken, un kedei dich tsu pruven, dich tsu bagitiken in dain letst;

DEU 8:16 Who fed thee in the midbar with manna, which Avoteicha knew not, that He might humble thee, and that He might prove thee, to do thee good at thy acharit;

DEU 8:17 ‏און װעסט זאָגן אין דײַן האַרצן: מײַן כּוֹח און די מאַכט פֿון מײַן האַנט האָט מיר פֿאַרשאַפֿט דעם דאָזיקן פֿאַרמעג; edit

DEU 8:17 un vest zogen in dain hartsen: main koiech un di macht fun main hant hot mir farshaft dem doziken farmeg;

DEU 8:17 And thou say in thine lev, My ko'ach (power) and the might of mine hand hath gotten me this chayil (wealth) .

DEU 8:18 ‏זאָלסטו געדענקען ה׳ דײַן ג-ט, װאָרום ער איז דער װאָס גיט דיר כּוֹח אָנצושאַפֿן פֿאַרמעג, כּדי מקײם צו זײַן זײַן בְּרִית װאָס ער האָט געשװאָרן דײַנע עלטערן, אַזױ װי הײַנטיקן טאָג. edit

DEU 8:18 zolstu gedenken Hashem dain g-t, vorem er iz der vos git dir koiech ontsushafen farmeg, kedei mekaiem tsu zain zain bris vos er hot geshvoren daine elteren, azoi vi haintiken tog.

DEU 8:18 But thou shalt remember Hashem Eloheicha; for it is He that giveth thee power to get wealth, that He may establish His Brit which He swore unto Avoteicha, as it is yom hazeh.

DEU 8:19 ‏און עס װעט זײַן, אױב פֿאַרגעסן װעסטו פֿאַרגעסן אָן ה׳ דײַן ג-ט, און װעסט גײן נאָך פֿרעמדע ג-טער, און זײ דינען, און זיך בוקן צו זײ, װאָרן איך אײַך הײַנט, אַז אונטערגײן װעט איר אונטערגײן. edit

DEU 8:19 un es vet zain, oib fargesen vestu fargesen on Hashem dain g-t, un vest gein noch fremde g-ter, un zei dinen, un zich buken tsu zei, voren ich aich haint, az untergein vet ir untergein.

DEU 8:19 And it shall be, if thou do at all forget Hashem Eloheicha, and walk after acharei elohim, and serve them, and worship them, I testify against you today that ye shall surely perish.

DEU 8:20 ‏אַזױ װי די פֿעלקער װאָס ג-ט מאַכט אונטערגײן פֿון פֿאַר אײַך, אַזױ װעט איר אונטערגײן, דערפֿאַר װאָס איר האָט נישט צוגעהערט צו דעם קֹול פֿון ה׳ אלוקיכם. edit

DEU 8:20 azoi vi di felker vos g-t macht untergein fun far aich, azoi vet ir untergein, derfar vos ir hot nisht tsugehert tsu dem kol fun Hashem Elokeichem.

DEU 8:20 As the Goyim which Hashem destroyeth before your face, so shall ye perish; because ye would not be obedient unto the voice of Hashem Eloheichem.

DEU 9:1 ‏הער, יִשׂרָאֵל, דו גײַסט הײַנט אַריבער דעם יַרדן צו קומען אַרבן אומות גרעסערע און שטאַרקערע פֿון דיר, שטעט גרױסע און באַפֿעסטיקטע ביז אין הימל, edit

DEU 9:1 her, Yisroel, du gaist haint ariber dem Yarden tsu kumen arben umes gresere un shtarkere fun dir, shtet groise un bafestikte biz in himel,

DEU 9:1 Shema, Yisroel: Thou art to pass over Yarden today, to go in to possess Goyim greater and mightier than thyself, cities great and walled up to Shomayim,

DEU 9:2 ‏אַ פֿאָלק גרױס און הױך, זין פֿון די עַנָקים, װאָס דו װײסט און װאָס דו האָסט געהערט: װער קען באַשטײן פֿאַר די זין פֿון עַנָק? edit

DEU 9:2 a folk grois un hoich, zin fun di Anakim, vos du veist un vos du host gehert: ver ken bashtein far di zin fun Anakim?

DEU 9:2 A people great and tall, the Bnei Anakim, whom thou knowest, and of whom thou hast heard say, Who can stand before the Bnei Anak!

DEU 9:3 ‏זאָלסטו װיסן זײַן הײַנט אַז ה׳ דײַן ג-ט, ער איז דער װאָס גײט אַריבער דיר פֿאַרױס, אַ פֿײַער װאָס פֿאַרצערט; ער װעט זײ פֿאַרטיליקן, און ער װעט זײ מאַכן אונטערטעניק פֿאַר דיר, און װעסט זײ פֿאַרטרײַבן, און װעסט זײ גיך אונטערברענגען, אַזױ װי ג-ט האָט דיר צוגעזאָגט. edit

DEU 9:3 zolstu visen zain haint az Hashem dain g-t, er iz der vos geit ariber dir forois, a faier vos fartsert; er vet zei fartiliken, un er vet zei machen untertenik far dir, un vest zei fartraiben, un vest zei gich unterbrengen, azoi vi g-t hot dir tsugezogt.

DEU 9:3 Understand therefore this day, that Hashem Eloheicha is He which goeth over before thee; as a consuming eish He shall destroy them, and He shall bring them down before thy face; so shalt thou drive them out, and destroy them quickly, as Hashem hath said unto thee.

DEU 9:4 ‏זאָלסט נישט זאָגן אין דײַן האַרצן, װען ה׳ דײַן ג-ט װעט זײ אַרױסשטױסן פֿון פֿאַר דיר, אַזױ צו זאָגן: פֿאַר מײַן גערעכטיקײט האָט מיך ג-ט געבראַכט צו אַרבן דאָס דאָזיקע לאַנד; װען פֿאַר דער שלעכטיקײט פֿון די דאָזיקע פֿעלקער פֿאַרטרײַבט זײ ג-ט פֿון פֿאַר דיר. edit

DEU 9:4 zolst nisht zogen in dain hartsen, ven Hashem dain g-t vet zei aroisshtoisen fun far dir, azoi tsu zogen: far main gerechtikeit hot mich g-t gebracht tsu arben dos dozike land; ven far der shlechtikeit fun di dozike felker fartraibt zei g-t fun far dir.

DEU 9:4 Speak not thou in thine lev, after that Hashem Eloheicha hath cast them out from before thee, saying, For my tzedakah (righteousness) Hashem hath brought me in to possess this land; but for the wickedness of these Goyim Hashem doth drive them out from before thee.

DEU 9:5 ‏נישט פֿאַר דײַן גערעכטיקײט, און פֿאַר דער רעכטפֿאַרטיקײט פֿון דײַן האַרצן, קומסטו אַרבן זײער לאַנד, נײַערט פֿאַר דער שלעכטיקײט פֿון די דאָזיקע פֿעלקער פֿאַרטרײַבט זײ ה׳ דײַן ג-ט פֿון פֿאַר דיר; און כּדי מקײם צו זײַן דעם צוזאָג װאָס ג-ט האָט געשװאָרן צו דײַנע עלטערן, צו אבֿרהמען, צו יִצחָקן, און צו יעקבֿן. edit

DEU 9:5 nisht far dain gerechtikeit, un far der rechtfartikeit fun dain hartsen, kumstu arben zeyer land, naiert far der shlechtikeit fun di dozike felker fartraibt zei Hashem dain g-t fun far dir; un kedei mekaiem tsu zain dem tsuzog vos g-t hot geshvoren tsu daine elteren, tsu Avrahamen, tsu Yitschaken, un tsu Yaakoven.

DEU 9:5 Not for thy tzedakah, or for the yosher (uprightness) of thine lev, dost thou go to possess their land; but for the wickedness of these Goyim Hashem Eloheicha doth drive them out from before thee, and that He may perform the word which Hashem swore unto Avoteicha, Avraham, Yitzchak, and Ya'akov.

DEU 9:6 ‏און זאָלסט װיסן זײַן, אַז נישט פֿאַר דײַן גערעכטיקײט ‏ גיט דיר ה׳ דײַן ג-ט דאָס דאָזיקע גוטע לאַנד, עס צו אַרבן; װאָרום אַ האַרטנעקיק פֿאָלק ביסטו. edit

DEU 9:6 un zolst visen zain, az nisht far dain gerechtikeit git dir Hashem dain g-t dos dozike gute land, es tsu arben; vorem a hartnekik folk bistu.

DEU 9:6 Understand therefore, that Hashem Eloheicha giveth thee not this ha'aretz hatovah to possess it for thy tzedakah; for thou art an Am Kesheh Oref (a stiffnecked people) .

DEU 9:7 ‏געדענק, זאָלסט נישט פֿאַרגעסן, װי דו האָסט דערצערנט ה׳ דײַן ג-ט אין דער מדבר; פֿון דעם טאָג אָן װאָס דו ביסט אַרױסגעגאַנגען פֿון לאַנד מִצרַיִם, ביז אײַער קומען צו דעם דאָזיקן אָרט, זײַט איר װידערשפּעניקער געװען אַקעגן ג-ט. edit

DEU 9:7 gedenk, zolst nisht fargesen, vi du host dertsernt Hashem dain g-t in der midbar; fun dem tog on vos du bist aroisgegangen fun land Mitsrayim, biz aier kumen tsu dem doziken ort, zait ir vidershpeniker geven akegen g-t.

DEU 9:7 Remember, and forget not, how thou provokedst Hashem Eloheicha to wrath in the midbar; from the yom that thou didst depart out of Eretz Mitzrayim, until ye came unto this place, ye have been rebellious against Hashem .

DEU 9:8 ‏אױך אין חוֹרֵבֿ האָט איר דערצערנט ה׳, און ג-ט איז געװאָרן אױפֿגעבראַכט אױף אײַך, אײַך צו פֿאַרטיליקן. edit

DEU 9:8 oich in Chorev hot ir dertsernt Hashem, un g-t iz gevoren oifgebracht oif aich, aich tsu fartiliken.

DEU 9:8 Also in Chorev ye provoked Hashem to wrath, so that Hashem was angry with you to have destroyed you.

DEU 9:9 ‏אַז איך בין אַרױפֿגעגאַנגען אױפֿן באַרג צו נעמען די שטײנערנע לוחות, די לוחות פֿון דעם בְּרִית װאָס ה׳ האָט מיט אײַך געשלאָסן {כרת}, ‏ בין איך געבליבן אױפֿן באַרג פֿערציק טעג און פֿערציק נעכט; קײן ברױט האָב איך נישט געגעסן, און קײן װאַסער האָב איך נישט געטרונקען. edit

DEU 9:9 az ich bin aroifgegangen oifen barg tsu nemen di shteinerne luches, di luches fun dem bris vos Hashem hot mit aich geshlosen, bin ich gebliben oifen barg fertsik teg un fertsik necht; kein broit hob ich nisht gegesen, un kein vaser hob ich nisht getrunken.

DEU 9:9 When I was gone up into the mount to receive the luchot ha'avanim, even the luchot HaBrit which Hashem cut with you, then I abode in the mount arba'im yom and arba'im lailah; I neither did eat lechem nor drink mayim;

DEU 9:10 ‏און ה׳ האָט מיר געגעבן די צװײ שטײנערנע לוחות געשריבן מיט ג-טס פֿינגער, און אױף זײ איז געװען אַזױ װי אַלע װערטער װאָס ה׳ האָט מיט אײַך גערעדט אױפֿן באַרג פֿון מיטן פֿײַער אין טאָג פֿון דער אײַנזאַמלונג. edit

DEU 9:10 un Hashem hot mir gegeben di tsvei shteinerne luches geshriben mit g-ts finger, un oif zei iz geven azoi vi ale verter vos Hashem hot mit aich geredt oifen barg fun miten faier in tog fun der ainzamlung.

DEU 9:10 And Hashem delivered unto me shnei luchot ha'avanim written with the etzba Elohim (finger of G-d) ; and on them was written according to all the words, which Hashem spoke with you in the mount out of the midst of the eish in the Yom HaKahal.

DEU 9:11 ‏און עס איז געװען צום סוף פֿון פֿערציק טעג און פֿערציק נעכט, האָט מיר ה׳ געגעבן די צװײ שטײנערנע לוחות, די לוחות פֿון בְּרִית. edit

DEU 9:11 un es iz geven tsum sof fun fertsik teg un fertsik necht, hot mir Hashem gegeben di tsvei shteinerne luches, di luches fun bris.

DEU 9:11 And it came to pass at the end of arba'im yom and arba'im lailah, Hashem gave me the shnei luchot ha'avanim, even the Luchot HaBrit.

DEU 9:12 ‏און ה׳ האָט צו מיר געזאָגט: שטײ אױף, נידער אַראָפּ אױף גיך פֿון דאַנען, װאָרום פֿאַרדאָרבן געװאָרן איז דײַן פֿאָלק װאָס דו האָסט אַרױסגעצױגן פֿון מִצרַיִם; זײ האָבן זיך גיך אָפּגעקערט פֿון דעם װעג װאָס איך האָב זײ באַפֿױלן; זײ האָבן זיך געמאַכט אַ געגאָסענעם געץ. edit

DEU 9:12 un Hashem hot tsu mir gezogt: shtei oif, nider arop oif gich fun danen, vorem fardorben gevoren iz dain folk vos du host aroisgetsoigen fun Mitsrayim; zei hoben zich gich opgekert fun dem veg vos ich hob zei bafoilen; zei hoben zich gemacht a gegosenem gets.

DEU 9:12 And Hashem said unto me, Arise, get thee down quickly from hence; for thy people which thou hast brought forth out of Mitzrayim have corrupted themselves; they are quickly turned aside out of the way which I commanded them; they have made them a massekhah (molten image) .

DEU 9:13 ‏און ה׳ האָט צו מיר געזאָגט, אַזױ צו זאָגן: איך האָב געזען דאָס דאָזיקע פֿאָלק, ערשט אַ האַרטנעקיק פֿאָלק איז עס. edit

DEU 9:13 un Hashem hot tsu mir gezogt, azoi tsu zogen: ich hob gezen dos dozike folk, ersht a hartnekik folk iz es.

DEU 9:13 Furthermore Hashem spoke unto me, saying, I have seen this people, and, behold, it is an Am Kesheh Oref (stiffnecked people) :

DEU 9:14 ‏לאָז אָפּ פֿון מיר, און איך װעל זײ פֿאַרטיליקן, און װעל אָפּמעקן זײער נאָמען פֿון אונטערן הימל, און איך װעל דיך מאַכן פֿאַר אַ פֿאָלק שטאַרקער און גרעסער פֿון אים. edit

DEU 9:14 loz op fun mir, un ich vel zei fartiliken, un vel opmeken zeyer nomen fun unteren himel, un ich vel dich machen far a folk shtarker un greser fun im.

DEU 9:14 Let Me alone, that I may destroy them, and blot out their shem from under Shomayim; and I will make of thee a nation mightier and greater than they.

DEU 9:15 ‏האָב איך זיך אומגעקערט און האָב אַראָפּגענידערט פֿון באַרג, און דער באַרג האָט געברענט אין פֿײַער; און די צװײ לוחות פֿון בְּרִית זײַנען געװען אױף מײַנע בײדע הענט. edit

DEU 9:15 hob ich zich umgekert un hob aropgenidert fun barg, un der barg hot gebrent in faier; un di tsvei luches fun bris zainen geven oif maine beide hent.

DEU 9:15 So I turned and came down from the mount, and the mount burned with eish; and the shnei Luchot HaBrit were in my two hands.

DEU 9:16 ‏און איך האָב געזען, ערשט איר האָט געזינדיקט צו ה׳ אלוקיכם; איר האָט אײַך געמאַכט אַ געגאָסן קאַלב; איר האָט זיך גיך אָפּגעקערט פֿון דעם װעג װאָס ה׳ האָט אײַך באַפֿױלן. edit

DEU 9:16 un ich hob gezen, ersht ir hot gezindikt tsu Hashem Elokeichem; ir hot aich gemacht a gegosen kalb; ir hot zich gich opgekert fun dem veg vos Hashem hot aich bafoilen.

DEU 9:16 And I looked, and, hinei, ye had sinned against Hashem Eloheicha, and had made you an egel massekhah (a molten calf) ; ye had turned aside quickly out of HaDerech (The Way) which Hashem had commanded you.

DEU 9:17 ‏האָב איך אָנגענומען די צװײ לוחות, און האָב זײ אַראָפּגעװאָרפֿן פֿון מײַנע בײדע הענט, און האָב זײ צעבראָכן פֿאַר אײַערע אױגן. edit

DEU 9:17 hob ich ongenumen di tsvei luches, un hob zei aropgevorfen fun maine beide hent, un hob zei tsebrachen far aiere oigen.

DEU 9:17 And I took the shnei haluchot, and cast them out of my two hands and broke them before your eyes.

DEU 9:18 ‏און איך האָב מיך אַנידערגעװאָרפֿן פֿאַר ה׳, אַזױ װי דאָס ערשטע מאָל, פֿערציק טעג און פֿערציק נעכט; קײן ברױט האָב איך נישט געגעסן, און קײן װאַסער האָב איך נישט געטרונקען; איבער אַל אײַער זינד װאָס איר האָט געזינדיקט, צו טאָן װאָס איז שלעכט אין די אױגן פֿון ה׳, אים צו דערצערענען; edit

DEU 9:18 un ich hob mich anidergevorfen far Hashem, azoi vi dos ershte mol, fertsik teg un fertsik necht; kein broit hob ich nisht gegesen, un kein vaser hob ich nisht getrunken; iber al aier zind vos ir hot gezindikt, tsu ton vos iz shlecht in di oigen fun Hashem, im tsu dertserenen;

DEU 9:18 And I fell down before Hashem , as at the first, arba'im yom and arba'im lailah; I did neither eat lechem, nor drink mayim, because of kol chattatchem ye sinned, in doing wickedly in the sight of Hashem , to provoke Him to anger.

DEU 9:19 ‏װאָרום איך האָב זיך געשראָקן פֿאַר דעם כּעס {אַף} ‏ און דעם גרימצאָרן װאָס ה׳ האָט אױף אײַך געצערנט, אײַך צו פֿאַרטיליקן. און ה׳ האָט אױך דאָס מאָל צוגעהערט צו מיר. edit

DEU 9:19 vorem ich hob zich geshroken far dem kaas un dem grimtsoren vos Hashem hot oif aich getsernt, aich tsu fartiliken. un Hashem hot oich dos mol tsugehert tsu mir.

DEU 9:19 For I was afraid of the anger and hot displeasure, wherewith Hashem was angry against you to destroy you. But Hashem listened unto me at that time also.

DEU 9:20 ‏אױך אױף אַהרֹנען איז ה׳ זײער אױפֿגעבראַכט געװאָרן, אים צו פֿאַרטיליקן, און איך האָב מתפּלל געװען אױך פֿאַר אַהרֹנען אין יענער שעה. edit

DEU 9:20 oich oif Aharonen iz Hashem zeyer oifgebracht gevoren, im tsu fartiliken, un ich hob mispalel geven oich far Aharonen in yener sheh.

DEU 9:20 And Hashem was very angry with Aharon to have made him shmad; and I davened on behalf of Aharon also at that time.

DEU 9:21 ‏און אײַער זינד, דאָס קאַלב װאָס איר האָט געמאַכט, האָב איך גענומען, און האָב עס פֿאַרברענט אין פֿײַער, און האָב עס צעשטױסן, גוט צעמאָלן, ביז װאַנען עס איז געװען דין װי שטױב; און איך האָב אַרײַנגעװאָרפֿן זײַן שטױב אין דעם באַך װאָס נידערט אַראָפּ פֿון באַרג. – edit

DEU 9:21 un aier zind, dos kalb vos ir hot gemacht, hob ich genumen, un hob es farbrent in faier, un hob es tseshtoisen, gut tsemolen, biz vanen es iz geven din vi shtoib; un ich hob araingevorfen zain shtoib in dem bach vos nidert arop fun barg. –

DEU 9:21 And I took your sin, the egel which ye had made, and burned it with eish, and stamped it, and ground it very small, even until it was as small as dust; and I cast the dust thereof into the brook that descended out of the mount.

DEU 9:22 ‏אױך אין תַּבֿעֵרָה, און אין מַסָה, און אין קִבֿרוֹת-הַתַּאֲוָה, האָט איר דערצערנט ה׳. edit

DEU 9:22 oich in Taverah, un in Massah, un in Kivrot-Hataavah, hot ir dertsernt Hashem.

DEU 9:22 And at Taverah, and at Massah, and at Kivrot-Hata'avah, ye provoked Hashem to wrath.

DEU 9:23 ‏און אַז ה׳ האָט אײַך געשיקט פֿון קָדֵש-ברנֵעַ, אַזױ צו זאָגן: גײט אַרױף און אַרבט דאָס לאַנד װאָס איך האָב אײַך געגעבן, האָט איר װידערשפּעניקט דעם מױל פֿון ה׳ אלוקיכם, און איר האָט אים נישט געגלױבט, ‏ און נישט צוגעהערט צו זײַן קֹול. edit

DEU 9:23 un az Hashem hot aich geshikt fun Kadesh-Barnea, azoi tsu zogen: geit aroifblikendik un arbt dos land vos ich hob aich gegeben, hot ir vidershpenikt dem moil fun Hashem Elokeichem, un ir hot im nisht gegloibt, un nisht tsugehert tsu zain kol.

DEU 9:23 Likewise when Hashem sent you from Kadesh-Barnea, saying, Go up and possess ha'aretz which I have given you; then ye rebelled against the commandment of Hashem Eloheichem, and ye believed Him not, nor gave heed to His voice.

DEU 9:24 ‏װידערשפּעניקער זײַט איר געװען אַקעגן ה׳ פֿון דעם טאָג װאָס איך קען אײַך. – edit

DEU 9:24 vidershpeniker zait ir geven akegen Hashem fun dem tog vos ich ken aich. –

DEU 9:24 Ye have been rebellious against Hashem from the yom that I knew you.

DEU 9:25 ‏אַזױ האָב איך מיך אַנידערגעװאָרפֿן פֿאַר ה׳ די פֿערציק טעג און די פֿערציק נעכט װאָס איך האָב מיך אַנידערגעװאָרפֿן, װאָרום ה׳ האָט גערעדט אײַך צו פֿאַרטיליקן. edit

DEU 9:25 azoi hob ich mich anidergevorfen far Hashem di fertsik teg un di fertsik necht vos ich hob mich anidergevorfen, vorem Hashem hot geredt aich tsu fartiliken.

DEU 9:25 Thus I fell down before Hashem arba'im hayom and arba'im halailah, as I fell down at the first; because Hashem had said He would destroy you.

DEU 9:26 ‏און איך האָב מתפּלל געװען צו ה׳, און האָב געזאָגט: ה׳ דו אֲדֹנָי, זאָלסט נישט אומברענגען דײַן פֿאָלק און דײַן אַרב, װאָס דו האָסט אױסגעלײזט מיט דײַן גרױסקײט, װאָס דו האָסט אַרױסגעצױגן פֿון מִצרַיִם מיט אַ שטאַרקער האַנט. edit

DEU 9:26 un ich hob mispalel geven tsu Hashem, un hob gezogt: Hashem du Adonoi, zolst nisht umbrengen dain folk un dain Arav, vos du host oisgeleizt mit dain groiskeit, vos du host aroisgetsoigen fun Mitsrayim mit a shtarker hant.

DEU 9:26 I davened therefore unto Hashem , and said, Adonoi Hashem , destroy not Thy people and Thine inheritance, which Thou hast redeemed through Thy greatness, which Thou hast brought forth out of Mitzrayim with a yad chazakah.

DEU 9:27 ‏געדענק דײַנע קנעכט, אבֿרהם, יִצחָק, און יעקבֿ; זאָלסט זיך נישט אומקוקן אױף דער האַרטקײט פֿון דעם דאָזיקן פֿאָלק, און אױף זײַן שלעכטיקײט, און אױף זײַן זינד; edit

DEU 9:27 gedenk daine knecht, Avraham, Yitschak, un Yaakov; zolst zich nisht umkuken oif der hartkeit fun dem doziken folk, un oif zain shlechtikeit, un oif zain zind;

DEU 9:27 Remember Thy avadim, Avraham, Yitzchak, and Ya'akov; look not unto the stubbornness of this people, nor to their wickedness, nor to their sin;

DEU 9:28 ‏כּדי דאָס לאַנד װאָס דו האָסט אונדז אַרױסגעצױגן פֿון דאָרטן, זאָל נישט זאָגן: װײַל ה׳ איז נישט ביכוֹלת זײ צו ברענגען אין דעם לאַנד װאָס ער האָט זײ צוגעזאָגט, און װײַל ער האָט זײ פֿײַנט, דערום האָט ער זײ אַרױסגעצױגן זײ צו טײטן אין דער מדבר. edit

DEU 9:28 kedei dos land vos du host undz aroisgetsoigen fun dorten, zol nisht zogen: vail Hashem iz nisht bichoiles zei tsu brengen in dem land vos er hot zei tsugezogt, un vail er hot zei faint, derum hot er zei aroisgetsoigen zei tsu teiten in der midbar.

DEU 9:28 Lest ha'aretz whence Thou broughtest us out say, Because Hashem was not able to bring them into ha'aretz which He promised them, and because He hated them, He hath brought them out to slay them in the midbar.

DEU 9:29 ‏און זײ זײַנען דאָך דײַן פֿאָלק און דײַן אַרב, װאָס דו האָסט אַרױסגעצױגן מיט דײַן גרױס שטאַרקײט און מיט דײַן אױסגעשטרעקטן אָרעם. edit

DEU 9:29 un zei zainen doch dain folk un dain Arav, vos du host aroisgetsoigen mit dain grois shtarkeit un mit dain oisgeshtrekten orem.

DEU 9:29 Yet they are Thy people and Thine nachalah, which Thou broughtest out by Thy koach hagadol and by Thy outstretched zero'a.

DEU 10:1 ‏אין יענער צײַט האָט ה׳ צו מיר געזאָגט: האַק דיר אױס צװײ שטײנערנע לוחות אַזױ װי די ערשטע, און קום אַרױף צו מיר אױפֿן באַרג; און זאָלסט דיר מאַכן אַ הילצערנעם אָרון. edit

DEU 10:1 in yener tsait hot Hashem tsu mir gezogt: hak dir ois tsvei shteinerne luches azoi vi di ershte, un kum aroifblikendik tsu mir oifen barg; un zolst dir machen a hiltsernem orn.

DEU 10:1 At that time Hashem said unto me, Carve thee shnei luchot avanim like unto the first, and come up unto Me into the mount, and make thee an aron etz.

DEU 10:2 ‏און איך װעל אױפֿשרײַבן אױף די לוחות די װערטער װאָס זײַנען געװען אױף די ערשטע לוחות װאָס דו האָסט צעבראָכן; און װעסט זײ אַרײַנטאָן אין דעם אָרון. edit

DEU 10:2 un ich vel oifshraiben oif di luches di verter vos zainen geven oif di ershte luches vos du host tsebrachen; un vest zei arainton in dem orn.

DEU 10:2 And I will write on the luchot the devarim that were in haluchot harishonim which thou didst brake, and thou shalt put them in the aron.

DEU 10:3 ‏האָב איך געמאַכט אַן אָרון פֿון שִטים-האָלץ; און איך האָב אױסגעהאַקט צװײ שטײנערנע לוחות אַזױ װי די ערשטע, און איך בין אַרױפֿגעגאַנגען אױפֿן באַרג מיט די צװײ לוחות אין מײַן האַנט. edit

DEU 10:3 hob ich gemacht an orn fun Sheetim-holts; un ich hob oisgehakt tsvei shteinerne luches azoi vi di ershte, un ich bin aroifgegangen oifen barg mit di tsvei luches in main hant.

DEU 10:3 And I made an aron of sheetim wood, and hewed shnei luchot avanim like unto the first, and went up into the mount, having the shnei luchot in mine hand.

DEU 10:4 ‏און ער האָט אױפֿגעשריבן אױף די לוחות אַזױ װי דאָס פֿריִערדיקע געשריפֿטס: די צען געבאָט װאָס ה׳ האָט צו אײַך גערעדט אױפֿן באַרג פֿון מיטן פֿײַער, אין טאָג פֿון דער אײַנזאַמלונג; און ה׳ האָט זײ מיר געגעבן. edit

DEU 10:4 un er hot oifgeshriben oif di luches azoi vi dos frierdike geshrifts: di tsen gebot vos Hashem hot tsu aich geredt oifen barg fun miten faier, in tog fun der ainzamlung; un Hashem hot zei mir gegeben.

DEU 10:4 And He wrote on the luchot, according to the first writing, the Aseres HaDibros (Ten Commandments) , which Hashem spoke unto you in the mount out of the midst of the eish in the Yom HaKahal; and Hashem gave them unto me.

DEU 10:5 ‏און איך האָב זיך אומגעקערט און האָב אַראָפּגענידערט פֿון באַרג, און איך האָב אַרײַנגעטאָן די לוחות אין דעם אָרון װאָס איך האָב געמאַכט, און זײ זײַנען דאָרטן געבליבן, אַזױ װי ה׳ האָט מיר באַפֿױלן. – edit

DEU 10:5 un ich hob zich umgekert un hob aropgenidert fun barg, un ich hob araingeton di luches in dem orn vos ich hob gemacht, un zei zainen dorten gebliben, azoi vi Hashem hot mir bafoilen. –

DEU 10:5 And I turned myself and came down from the mount, and put the luchot in the aron which I had made; and there they are, as Hashem commanded me.

DEU 10:6 ‏און די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל האָבן געצױגן פֿון באֵרוֹת-בנֵי-יַעֲקָן קײן מוֹסֵרָה. דאָרטן איז אַהרן געשטאָרבן, און איז דאָרטן באַגראָבן געװאָרן; און זײַן זון אֶלעָזָר איז געװאָרן כֹּהן אױף זײַן אָרט. edit

DEU 10:6 un di kinder fun Yisroel hoben getsoigen fun Beerot-Bnei-Yaakan kein Moserah. dorten iz Aharon geshtorben, un iz dorten bagroben gevoren; un zain zun Elazar iz gevoren koyen oif zain ort.

DEU 10:6 And the Bnei Yisroel took their journey from Be'erot (Wells) of the Bnei Yaakan to Moserah; there Aharon died, and there he was buried; and El'azar bno ministered in the office of kohen in his place.

DEU 10:7 ‏פֿון דאָרטן האָבן זײ געצױגן קײן גודגוֹד, און פֿון גודגוֹד קײן יָטבֿה, אַ לאַנד פֿון בעכן װאַסער. – edit

DEU 10:7 fun dorten hoben zei getsoigen kein gudgod, un fun gudgod kein Yotbah, a land fun bechen vaser. –

DEU 10:7 From thence they journeyed unto Gudgodah; and from Gudgodah to Yotvatah, an eretz of rivers of waters.

DEU 10:8 ‏אין יענער צײַט האָט ה׳ אָפּגעשײדט דעם שבֿט לֵוִי צו טראָגן דעם אָרון פֿון ה׳ס בְּרִית, צו שטײן פֿאַר ה׳, אין צו באַדינען, און צו בענטשן אין זײַן נאָמען, ביז אױף הײַנטיקן טאָג. edit

DEU 10:8 in yener tsait hot Hashem opgesheidt dem sheyvet Levi tsu trogen dem orn fun Hashems bris, tsu shtein far Hashem, in tsu badinen, un tsu bentshen in zain nomen, biz oif haintiken tog.

DEU 10:8 At that time Hashem separated the shevet (tribe) of Levi, to bear the Aron Brit Hashem , to stand before Hashem to minister unto Him, and to bless in Shmo, unto yom hazeh.

DEU 10:9 ‏דערום האָט דער לֵוִי נישט געקריגן קײן חלק און קײן נחלה מיט זײַנע ברידער; ה׳ איז זײַן נחלה, אַזױ װי ה׳ דײַן ג-ט האָט אים צוגעזאָגט. – edit

DEU 10:9 derum hot der Levi nisht gekrigen kein chelek un kein nachle mit zaine brider; Hashem iz zain nachle, azoi vi Hashem dain g-t hot im tsugezogt. –

DEU 10:9 Therefore Levi hath no chelek nor nachalah with his brethren; Hashem is his nachalah, according as Hashem Eloheicha promised him.

DEU 10:10 ‏און איך בין געבליבן אױפֿן באַרג אַזױ װי די פֿריִערדיקע טעג, פֿערציק טעג און פֿערציק נעכט, און ה׳ האָט אױך דאָס מאָל צוגעהערט צו מיר; ה׳ האָט נישט געװאָלט דיך אומברענגען. edit

DEU 10:10 un ich bin gebliben oifen barg azoi vi di frierdike teg, fertsik teg un fertsik necht, un Hashem hot oich dos mol tsugehert tsu mir; Hashem hot nisht gevolt dich umbrengen.

DEU 10:10 And I stayed in the mount, according to the first time, arba'im yamim and arba'im lailah; and Hashem listened unto me at that time also, and Hashem would not destroy thee.

DEU 10:11 ‏און ה׳ האָט צו מיר געזאָגט: שטײ אױף, גײ, צו ציען פֿאַרױס פֿאַרן פֿאָלק, כּדי זײ זאָלן קומען און אַרבן דאָס לאַנד װאָס איך האָב געשװאָרן זײערע עלטערן זײ צו געבן. edit

DEU 10:11 un Hashem hot tsu mir gezogt: shtei oif, gei, tsu tsien forois faran folk, kedei zei zolen kumen un arben dos land vos ich hob geshvoren zeyere elteren zei tsu geben.

DEU 10:11 And Hashem said unto me, Arise, take thy journey before the people, that they may go in and possess ha'aretz, which I swore unto their avot to give unto them.

DEU 10:12 ‏און אַצונד, יִשׂרָאֵל, װאָס פֿאַרלאַנגט ה׳ דײַן ג-ט פֿון דיר? נאָר בלױז מורא צו האָבן פֿאַר ה׳ דײַן ג-ט, צו גײן אין אַלע זײַנע װעגן, און אים ליב צו האָבן, און צו דינען ה׳ דײַן ג-ט מיט דײַן גאַנצן האַרצן, און מיט דײַן גאַנצער זעל; edit

DEU 10:12 un atsund, Yisroel, vos farlangt Hashem dain g-t fun dir? nor bloiz moire tsu hoben far Hashem dain g-t, tsu gein in ale zaine vegen, un im lib tsu hoben, un tsu dinen Hashem dain g-t mit dain gantsen hartsen, un mit dain gantser zel;

DEU 10:12 And now, Yisroel, what doth Hashem Eloheicha require of thee, but to fear Hashem Eloheicha, to walk in all His ways, and to love Him, and to serve Hashem Eloheicha with all thy lev and with all thy nefesh,

DEU 10:13 ‏צו היטן די געבאָט פֿון ה׳ און זײַנע געזעצן, װאָס איך באַפֿעל דיר הײַנט פֿון דײַן טוֹבֿה װעגן. edit

DEU 10:13 tsu hiten di gebot fun Hashem un zaine gezetsen, vos ich bafel dir haint fun dain toive vegen.

DEU 10:13 To be shomer over the mitzvot Hashem , and His chukkot, which I command thee today for thy good.

DEU 10:14 ‏זע, צו ה׳ דײַן ג-ט געהערן די הימלען, און די הימלען פֿון די הימלען, און די ערד און אַלץ װאָס אױף איר. edit

DEU 10:14 ze, tsu Hashem dain g-t geheren di himlen, un di himlen fun di himlen, un di erd un alts vos oif ir.

DEU 10:14 Behold, the Shomayim and Shomei HaShomayim (the Highest Heaven) belongs to Hashem Eloheicha; Ha'Aretz also, with all that therein is.

DEU 10:15 ‏נאָר צו דײַנע עלטערן האָט ה׳ געגלוסט, זײ ליב צו האָבן, און ער האָט אױסדערװײלט זײער זאָמען נאָך זײ – אײַך – פֿון אַלע פֿעלקער, אַזױ װי הײַנטיקן טאָג. edit

DEU 10:15 nor tsu daine elteren hot Hashem geglust, zei lib tsu hoben, un er hot oisderveilt zeyer zomen noch zei – aich – fun ale felker, azoi vi haintiken tog.

DEU 10:15 Yet Hashem had a delight in Avoteicha to love them, and He chose their zera after them, even you above kol ha'amim, as it is yom hazeh.

DEU 10:16 ‏דערום זאָלט איר באַשנײַדן די פֿאָרהױט פֿון אײַער האַרצן, ‏ און אײַער נאַקן זאָלט איר מער נישט האַרט מאַכן. edit

DEU 10:16 derum zolt ir bashnaiden di forhoit fun aier hartsen, un aier naken zolt ir mer nisht hart machen.

DEU 10:16 Circumcise therefore the arlat (foreskin) of your lev, and be no more stiffnecked.

DEU 10:17 ‏װאָרום ה׳ אלוקיכם, ער איז אלוקי ג-טער, און דער האַר פֿון האַרן, דער גרױסער אֵל, דער שטאַרקער, און דער פֿאָרכטיקער, װאָס שױנט נישט קײן פּנים, און נעמט נישט קײן שוֹחד. edit

DEU 10:17 vorem Hashem Elokeichem, er iz Elochei g-ter, un der Har fun haren, der groiser El, der shtarker, un der forchtiker, vos shoint nisht kein ponem, un nemt nisht kein shochad.

DEU 10:17 For Hashem Eloheichem is Elohei HaElohim, and Adonei HaAdonim, HaEl HaGadol, HaGibbor v'HaNorah, which regardeth not persons, nor taketh shochad (bribe) :

DEU 10:18 ‏ער טוט גערעכטיקײט דעם יתום און דער אַלמנה, און האָט ליב דעם פֿרעמדן, אים צו געבן ברױט און אַ קלײד. edit

DEU 10:18 er tut gerechtikeit dem yetum un der almone, un hot lib dem fremden, im tsu geben broit un a kleid.

DEU 10:18 He doth execute the mishpat for the yatom and almanah, and loveth the ger, in giving him lechem and simlah (clothing) .

DEU 10:19 ‏און איר זאָלט ליב האָבן דעם פֿרעמדן, װאָרום פֿרעמדע זײַט איר געװען אין לאַנד מִצרַיִם. edit

DEU 10:19 un ir zolt lib hoben dem fremden, vorem fremde zait ir geven in land Mitsrayim.

DEU 10:19 Love ye therefore the ger; for ye were gerim in Eretz Mitzrayim.

DEU 10:20 ‏פֿאַר ה׳ דײַן ג-ט זאָלסטו מורא האָבן, אים זאָלסטו דינען, און אָן אים זאָלסטו זיך באַהעפֿטן {דְּבָקוּת}, און בײַ זײַן נאָמען זאָלסטו שװערן. edit

DEU 10:20 far Hashem dain g-t zolstu moire hoben, im zolstu dinen, un on im zolstu zich baheften, un bai zain nomen zolstu shveren.

DEU 10:20 Thou shalt fear Hashem Eloheicha; Him shalt thou serve, and to Him shalt thou have thy deveykus, and swear by Shmo.

DEU 10:21 ‏ער איז דײַן לױב, און ער איז דײַן ג-ט, װאָס האָט מיט דיר געטאָן די דאָזיקע גרױסע און פֿאָרכטיקע זאַכן, װאָס דײַנע אױגן האָבן געזען. edit

DEU 10:21 er iz dain loib, un er iz dain g-t, vos hot mit dir geton di dozike groise un forchtike zachen, vos daine oigen hoben gezen.

DEU 10:21 He is thy tehillah (praise) , and He is Eloheicha, that hath done for thee these great and terrible things, which thine eyes have seen.

DEU 10:22 ‏מיט זיבעציק נפֿשות האָבן דײַנע עלטערן גענידערט קײן מִצרַיִם, און אַצונד האָט ה׳ דײַן ג-ט דיך געמאַכט אַזױ װי די שטערן פֿון הימל אין פֿילקײט. edit

DEU 10:22 mit zibetsik nefoshes hoben daine elteren genidert kein Mitsrayim, un atsund hot Hashem dain g-t dich gemacht azoi vi di shteren fun himel in filkeit.

DEU 10:22 Avoteicha went down into Mitzrayim with shivim nefesh; and now Hashem Eloheicha hath made thee as the kokhavim of Shomayim for multitude.

DEU 11:1 ‏דערום זאָלסטו ליב האָבן ה׳ דײַן ג-ט, און היטן זײַן היטונג, און זײַנע חוקים און זײַנע געזעצן און זײַנע געבאָט, אַלע טעג. edit

DEU 11:1 derum zolstu lib hoben Hashem dain g-t, un hiten zain hitung, un zaine chukkim un zaine gezetsen un zaine gebot, ale teg.

DEU 11:1 Therefore thou shalt love Hashem Eloheicha, and be shomer over His mishmeret (charge, what is to be preserved) , and His chukkot, and His mishpatim, and His mitzvot, always.

DEU 11:2 ‏און איר דאַרפֿט װיסן הײַנט, אַז נישט מיט אײַערע קינדער רעד איך, װאָס האָבן נישט געקענט און װאָס האָבן נישט געזען די שטראָף {מוסר} ‏ פֿון ה׳ אלוקיכם, זײַן גרױסקײט, און זײַן שטאַרקע האַנט, און זײַן אױסגעשטרעקטן אָרעם, edit

DEU 11:2 un ir darft visen haint, az nisht mit aiere kinder red ich, vos hoben nisht gekent un vos hoben nisht gezen di shtrof fun Hashem Elokeichem, zain groiskeit, un zain shtarke hant, un zain oisgeshtrekten orem,

DEU 11:2 And know ye today; for I speak not with your children which have not known, and which have not seen the musar of Hashem Eloheicha, His greatness, His yad chazakah, and His outstretched zero'a,

DEU 11:3 ‏און זײַנע צײכנס, און זײַנע טוּונגען װאָס ער האָט געטאָן אין מִצרַיִם צו פַּרעה דעם מלך פֿון מִצרַיִם, און צו זײַן גאַנצן לאַנד; edit

DEU 11:3 un zaine tseichens, un zaine tuungen vos er hot geton in Mitsrayim tsu Pharaoh dem melech fun Mitsrayim, un tsu zain gantsen land;

DEU 11:3 And His otot, and His ma'asim, which He did in the midst of Mitzrayim unto Pharaoh Melech Mitzrayim, and unto all his land;

DEU 11:4 ‏און װאָס ער האָט געטאָן צו דעם חיל פֿון מִצרַיִם, צו זײַנע פֿערד און צו זײַנע רײַטװעגן, װאָס ער האָט געמאַכט פֿלײצן איבער זײ די װאַסערן פֿון ים-סוףֿ, װען זײ האָבן אײַך נאָכגעיאָגט, און ה׳ האָט זײ אונטערגעבראַכט ביז אױף הײַנטיקן טאָג; edit

DEU 11:4 un vos er hot geton tsu dem cheil fun Mitsrayim, tsu zaine ferd un tsu zaine raitvegen, vos er hot gemacht fleitsen iber zei di vaseren fun Yam-Suf, ven zei hoben aich nochgeiogt, un Hashem hot zei untergebracht biz oif haintiken tog;

DEU 11:4 And what He did unto the army of Mitzrayim, unto their susim, and to their chariots; how He made the mayim of Yam Suf to overflow them as they pursued after you, and how Hashem hath destroyed them unto yom hazeh;

DEU 11:5 ‏און װאָס ער האָט געטאָן מיט אײַך אין מדבר, ביז איר זײַט געקומען צו דעם דאָזיקן אָרט; edit

DEU 11:5 un vos er hot geton mit aich in midbar, biz ir zait gekumen tsu dem doziken ort;

DEU 11:5 And what He did unto you in the midbar, until ye came into this place;

DEU 11:6 ‏און װאָס ער האָט געטאָן צו דָתָן און צו אַבֿירָם די זין פֿון אֶליאָבֿ דעם זון פֿון ראובֿן, װאָס די ערד האָט אױפֿגעמאַכט איר מױל, און האָט זײ אײַנגעשלונגען אין מיטן פֿון גאַנץ יִשׂרָאֵל, מיט זײערע הױזגעזינטן און זײערע געצעלטן, און דעם גאַנצן באַשטאַנד װאָס הינטער זײ; edit

DEU 11:6 un vos er hot geton tsu Dotan un tsu Aviram di zin fun Eliav dem zun fun Reuven, vos di erd hot oipgemacht ir moil, un hot zei aingeshlungen in miten fun gants Yisroel, mit zeyere hoizgezinten un zeyere getselten, un dem gantsen bashtand vos hinter zei;

DEU 11:6 And what He did unto Datan and Aviram, the bnei Eliav ben Reuven; how ha'aretz opened her mouth, and swallowed them up, and their households, and their oholim, and every living thing in their possession, in the midst of kol Yisroel;

DEU 11:7 ‏נײַערט אײַערע אױגן האָבן געזען אַל די גרױסע טואונג פֿון ה׳ װאָס ער האָט געטאָן. edit

DEU 11:7 naiert aiere oigen hoben gezen al di groise tuung fun Hashem vos er hot geton.

DEU 11:7 But your eyes have seen kol ma'aseh hagadol Hashem which He did.

DEU 11:8 ‏דערום זאָלט איר היטן אַל דאָס געבאָט װאָס איך געביט אײַך הײַנט, כּדי איר זאָלט זײַן שטאַרק, און קומען און אַרבן דאָס לאַנד װאָס איר גײט אַריבער אַהין, עס צו אַרבן; edit

DEU 11:8 derum zolt ir hiten al dos gebot vos ich gebit aich haint, kedei ir zolt zain shtark, un kumen un arben dos land vos ir geit ariber ahin, es tsu arben;

DEU 11:8 Therefore shall ye be shomer over all the mitzvot which I command you today, that ye may be strong, and go in and possess ha'aretz, whither ye go to possess it;

DEU 11:9 ‏און כּדי איר זאָלט מַאֲריך-יָמים זײַן אױף דער ערד װאָס ה׳ האָט געשװאָרן אײַערע עלטערן צו געבן זײ און זײער זאָמען – אַ לאַנד װאָס פֿליסט מיט מילך און האָניק. edit

DEU 11:9 un kedei ir zolt maarich-iomim zain oif der erd vos Hashem hot geshvoren aiere elteren tsu geben zei un zeyer zomen – a land vos flist mit milch un honik.

DEU 11:9 And in order that ye may prolong your yamim on ha'adamah, which Hashem swore unto Avoteichem to give unto them and to their zera, Eretz Zavat Cholov U'devash (land that floweth with milk and honey) .

DEU 11:10 ‏װאָרום דאָס לאַנד װאָס דו קומסט אַהין, עס צו אַרבן, איז נישט װי דאָס לאַנד מִצרַיִם, װאָס איר זײַט פֿון דאָרטן אַרױסגעגאַנגען, װאָס אַז דו האָסט פֿאַרזײט דײַן זאָמען, האָסטו באַװעסערט מיט דײַן פֿוס, אַזױ װי אַ גאָרטן פֿון גרינס. edit

DEU 11:10 vorem dos land vos du kumst ahin, es tsu arben, iz nisht vi dos land Mitsrayim, vos ir zait fun dorten aroisgegangen, vos az du host farzeit dain zomen, hostu bavesert mit dain fus, azoi vi a gorten fun grins.

DEU 11:10 For ha'aretz, whither thou goest in to possess it, is not as Eretz Mitzrayim, from whence ye came out, where thou sowedst thy zera, and wateredst it with thy foot, as a gan (garden) of herbs:

DEU 11:11 ‏נײַערט דאָס לאַנד װאָס איר גײט אַריבער אַהין, עס צו אַרבן, איז אַ לאַנד פֿון בערג און טאָלן; פֿון רעגן פֿון הימל טרינקט עס װאַסער; edit

DEU 11:11 naiert dos land vos ir geit ariber ahin, es tsu arben, iz a land fun berg un tolen; fun regen fun himel trinkt es vaser;

DEU 11:11 But ha'aretz, whither ye go to possess it, is an eretz of harim (hills) and beka'ot (valleys) , and drinketh mayim of the matar of Shomayim;

DEU 11:12 ‏אַ לאַנד װאָס ה׳ דײַן ג-ט זאָרגט זיך אום דעם; תּמיד זײַנען די אױגן פֿון ה׳ דײַן ג-ט דערױף פֿון אָנהײב יאָר ביז סוף יאָר. edit

DEU 11:12 a land vos Hashem dain g-t zorgt zich um dem; tamid zainen di oigen fun Hashem dain g-t deroif fun onheib yor biz sof yor.

DEU 11:12 An eretz which Hashem Eloheicha careth for; the eyes of Hashem Eloheicha are always upon it, from the reshit hashanah (beginning of the year) even unto the acharit shanah (end of the year) .

DEU 11:13 ‏און עס װעט זײַן, אױב צוהערן װעט איר צוהערן צו מײַנע געבאָט װאָס איך געביט אײַך הײַנט, ליב צו האָבן ה׳ אלוקיכם, און אים צו דינען מיט אײַער גאַנצן האַרצן, און מיט אײַער גאַנצער זעל, edit

DEU 11:13 un es vet zain, oib tsuheren vet ir tsuheren tsu maine gebot vos ich gebit aich haint, lib tsu hoben Hashem Elokeichem, un im tsu dinen mit aier gantsen hartsen, un mit aier gantser zel,

DEU 11:13 And it shall come to pass, if ye shall give heed diligently unto My mitzvot which I command you today, to love Hashem Eloheichem, and to serve Him with all your lev and with all your nefesh,

DEU 11:14 ‏װעל איך געבן דעם רעגן פֿון אײַער לאַנד אין זײַן צײַט, פֿרירעגן און שפּעטרעגן, און װעסט אײַנזאַמלען דײַן תּבֿואה, און דײַן װײַן, און דײַן אײל. edit

DEU 11:14 vel ich geben dem regen fun aier land in zain tsait, friregen un shpetregen, un vest ainzamlen dain tevuh, un dain vain, un dain eil.

DEU 11:14 That I will give you the matar (rain) of your land in its due season, the yoreh (early rain) and the malkosh (latter rain, spring rain) , that thou mayest gather in thy dagan (grain) , and thy tirosh (new wine) , and thine yitzhar (fresh oil) .

DEU 11:15 ‏און איך װעל געבן גראָז אין דײַן פֿעלד פֿאַר דײַן בהמה; און װעסט עסן און װעסט זאַט {שׂבע} ‏ זײַן. edit

DEU 11:15 un ich vel geben groz in dain feld far dain beheime; un vest esen un vest zat zain.

DEU 11:15 And I will send esev in thy fields for thy cattle, that thou mayest eat and be full.

DEU 11:16 ‏היט אײַך, אײַער האַרץ זאָל נישט איבערגערעדט װערן, און איר װעט זיך אָפּקערן, און דינען פֿרעמדע ג-טער, און זיך בוקן צו זײ. edit

DEU 11:16 hit aich, aier harts zol nisht ibergeredt veren, un ir vet zich opkeren, un dinen fremde g-ter, un zich buken tsu zei.

DEU 11:16 Take heed to yourselves, that your lev be not deceived, and ye turn aside, and serve elohim acherim, and worship them;

DEU 11:17 ‏װאָרום דער צאָרן {אַף} ‏ פֿון ה׳ װעט גרימען אױף אײַך, און ער װעט פֿאַרשפּאַרן די הימלען, אַז קײן רעגן זאָל נישט זײַן, און די ערד װעט נישט געבן איר פֿרוכט, און איר װעט גיך אונטערגײן פֿון דעם גוטן לאַנד װאָס ה׳ גיט אײַך. edit

DEU 11:17 vorem der tsoren fun Hashem vet grimen oif aich, un er vet farshparen di himlen, az kein regen zol nisht zain, un di erd vet nisht geben ir frucht, un ir vet gich untergein fun dem guten land vos Hashem git aich.

DEU 11:17 And then Hashem ʼs wrath be kindled against you, and He shut up the Shomayim, that there be no matar, and that ha'adamah yield not her fruit; and lest ye perish meherah (quickly) from off ha'aretz hatovah which Hashem giveth you.

DEU 11:18 ‏און איר זאָלט אַרײַנטאָן מײַנע דאָזיקע װערטער אין אײַער האַרצן, און אין אײַער זעל, און איר זאָלט זײ אָנבינדן פֿאַר אַ צײכן אױף אײַער האַנט, און זײ זאָלן זײַן פֿאַר אַ שטערנבאַנד צװישן אײַערע אױגן. edit

DEU 11:18 un ir zolt arainton maine dozike verter in aier hartsen, un in aier zel, un ir zolt zei onbinden far a tseichen oif aier hant, un zei zolen zain far a shternband tsvishen aiere oigen.

DEU 11:18 Therefore shall ye lay up these My devarim in your lev and in your nefesh, and bind them for an ot upon your hand, that they may be as totafos (ornaments, , Shabbos 57a) between your eyes.

DEU 11:19 ‏און איר זאָלט זײ לערנען אײַערע קינדער, רעדנדיק דערפֿון װען דו זיצסט אין דײַן הױז, און װען דו גײַסט אין װעג, און װען דו לײגסט זיך, און װען דו שטײסט אױף. edit

DEU 11:19 un ir zolt zei lernen aiere kinder, redendik derfun ven du zitsst in dain hoiz, un ven du gaist in veg, un ven du leigst zich, un ven du shteist oif.

DEU 11:19 And ye shall teach them your banim, speaking of them when thou sittest in thine bais, and when thou walkest by the way, when thou liest down, and when thou risest up.

DEU 11:20 ‏און זאָלסט זײ אױפֿשרײַבן אױף די בײַשטידלעך פֿון דײַן הױז, און אױף דײַנע טױערן; edit

DEU 11:20 un zolst zei oifshraiben oif di baishtidlech fun dain hoiz, un oif daine toieren;

DEU 11:20 And thou shalt write them upon the mezuzot of thine bais, and upon thy she'arim;

DEU 11:21 ‏כּדי אײַערע טעג און די טעג פֿון אײַערע קינדער זאָלן זיך מערן אױף דער ערד װאָס ה׳ האָט געשװאָרן אײַערע עלטערן זײ צו געבן, אַזױ װי די טעג פֿון די הימלען איבער דער ערד. edit

DEU 11:21 kedei aiere teg un di teg fun aiere kinder zolen zich meren oif der erd vos Hashem hot geshvoren aiere elteren zei tsu geben, azoi vi di teg fun di himlen iber der erd.

DEU 11:21 That your yamim may be multiplied, and the yamim of your banim, in ha'adamah which Hashem swore unto Avoteichem to give them, as the yamim of Shomayim upon ha'aretz.

DEU 11:22 ‏װאָרום אױב היטן װעט איר היטן אַל דאָס דאָזיקע געבאָט װאָס איך געביט אײַך עס צו טאָן, ליב צו האָבן ה׳ אלוקיכם, צו גײן אין אַלע זײַנע װעגן, און זיך צו באַהעפֿטן {דְּבָקוּת} אָן אים, edit

DEU 11:22 vorem oib hiten vet ir hiten al dos dozike gebot vos ich gebit aich es tsu ton, lib tsu hoben Hashem Elokeichem, tsu gein in ale zaine vegen, un zich tsu baheften on im,

DEU 11:22 For if ye shall be shomer diligently over all these mitzvot which I command you, to do them, to love Hashem Eloheichem, to walk in all His ways, and to have deveykus unto Him;

DEU 11:23 ‏װעט ה׳ פֿאַרטרײַבן אַלע די דאָזיקע פֿעלקער פֿון פֿאַר אײַך, און איר װעט אַרבן פֿעלקער גרעסערע און שטאַרקערע פֿון אײַך. edit

DEU 11:23 vet Hashem fartraiben ale di dozike felker fun far aich, un ir vet arben felker gresere un shtarkere fun aich.

DEU 11:23 Then will Hashem drive out all these Goyim from before you, and ye shall possess Goyim gedolim and mightier than yourselves.

DEU 11:24 ‏איטלעכער אָרט װאָס אײַער פֿוסטריט װעט דערױף טרעטן, װעט געהערן צו אײַך, פֿון דעם מדבר און דעם לבֿנוֹן, פֿון דעם טײַך, דעם טײַך פּרָת, און ביזן הינטערשטן ים, װעט זײַן אײַער געמאַרק. edit

DEU 11:24 itlecher ort vos aier fustrit vet deroif treten, vet geheren tsu aich, fun dem midbar un dem Levanon, fun dem taich, dem taich Parah, un bizen hintershten yam, vet zain aier gemark.

DEU 11:24 Every place whereon the soles of your feet shall tread shall be yours; from the midbar and the Levanon, from the River, the river Euphrates, even unto the Western Sea shall your border be.

DEU 11:25 ‏קײנער װעט נישט באַשטײן פֿאַר אײַך; ה׳ אלוקיכם װעט געבן אײַער שרעק און אײַער מורא אױף אַל דעם לאַנד װאָס איר װעט טרעטן דערױף, אַזױ װי ער האָט אײַך צוגעזאָגט. edit

DEU 11:25 keiner vet nisht bashtein far aich; Hashem Elokeichem vet geben aier shrek un aier moire oif al dem land vos ir vet treten deroif, azoi vi er hot aich tsugezogt.

DEU 11:25 There shall no man be able to stand before you; for Hashem Eloheichem shall lay the pachad (terror, fear) of you and the dread of you upon kol ha'aretz that ye shall tread upon, as He hath said unto you.

DEU 11:26 ‏זע, איך לײג פֿאַר אײַך הײַנט אַ ברכה און אַ קללה; edit

DEU 11:26 ze, ich leig far aich haint a brocha un a klole;

DEU 11:26 See, I set before you today a brocha and a kelalah;

DEU 11:27 ‏די ברכה, אױב איר װעט צוהערן צו די געבאָט פֿון ה׳ אלוקיכם, װאָס איך געביט אײַך הײַנט, edit

DEU 11:27 di brocha, oib ir vet tsuheren tsu di gebot fun Hashem Elokeichem, vos ich gebit aich haint,

DEU 11:27 A brocha, if ye obey the mitzvot Hashem Eloheichem, which I command you today;

DEU 11:28 ‏און די קללה, אױב איר װעט נישט צוהערן צו די געבאָט פֿון ה׳ אלוקיכם, און איר װעט זיך אָפּקערן פֿון דעם װעג װאָס איך באַפֿעל אײַך הײַנט, כּדי צו גײן נאָך פֿרעמדע ג-טער, װאָס איר קענט נישט. edit

DEU 11:28 un di klole, oib ir vet nisht tsuheren tsu di gebot fun Hashem Elokeichem, un ir vet zich opkeren fun dem veg vos ich bafel aich haint, kedei tsu gein noch fremde g-ter, vos ir kent nisht.

DEU 11:28 And a kelalah, if ye will not obey the mitzvot Hashem Eloheicha, but turn aside out of HaDerech which I command you today, to go after acharei elohim, which ye have not known.

DEU 11:29 ‏און עס װעט זײַן, אַז ה׳ דײַן ג-ט װעט דיך ברענגען אין דעם לאַנד װאָס דו קומסט אַהין, עס צו אַרבן, זאָלסטו שטעלן די ברכה אױפֿן באַרג גרִזים, און די קללה אױפֿן באַרג עֵיבֿל. edit

DEU 11:29 un es vet zain, az Hashem dain g-t vet dich brengen in dem land vos du kumst ahin, es tsu arben, zolstu shtelen di brocha oifen barg Gerizim, un di klole oifen barg Eival.

DEU 11:29 And it shall come to pass, when Hashem Eloheicha hath brought thee in unto ha'aretz whither thou goest to possess it, that thou shalt put the brocha upon Mt Gerizim, and the kelalah upon Mt Eival.

DEU 11:30 ‏יאָ, זײ זײַנען אױף יענער זײַט יַרדן הינטער דעם װעג צו זון-אונטערגאַנג צו, אין לאַנד פֿון דעם כּנַעֲני װאָס זיצט אין דעם פּלױן, אַקעגן גִלגָל, לעבן די אײכנבײמער פֿון מוֹרֶה. edit

DEU 11:30 yo, zei zainen oif yener zait Yarden hinter dem veg tsu zun-untergang tsu, in land fun dem Kenaani vos zitst in dem ploin, akegen Gilgal, leben di eichnbeimer fun Moreh.

DEU 11:30 Are they not on the other side of the Yarden, in the direction of the setting shemesh, in the Eretz Kena'ani, which dwell in the Aravah opposite Gilgal, near the oak of Moreh?

DEU 11:31 ‏װאָרום איר גײט אַריבער דעם יַרדן צו קומען אַרבן דאָס לאַנד װאָס ה׳ אלוקיכם גיט אײַך, און איר װעט עס אַרבן, און זיך באַזעצן דרינען; edit

DEU 11:31 vorem ir geit ariber dem Yarden tsu kumen arben dos land vos Hashem Elokeichem git aich, un ir vet es arben, un zich bazetsen drinen;

DEU 11:31 For ye shall pass over Yarden to go in to possess ha'aretz which Hashem Eloheichem giveth you, and ye shall possess it, and dwell therein.

DEU 11:32 ‏זאָלט איר היטן צו טאָן אַלע חוקים און געזעצן װאָס איך לײג פֿאַר אײַך הײַנט. edit

DEU 11:32 zolt ir hiten tsu ton ale chukkim un gezetsen vos ich leig far aich haint.

DEU 11:32 And ye shall be shomer to do all the chukkim and mishpatim which I set before you today.

DEU 12:1 ‏דאָס זײַנען די חוקים און די געזעצן װאָס איר זאָלט היטן צו טאָן אין דעם לאַנד װאָס ה׳ דער ג-ט פֿון דײַנע עלטערן האָט דיר געגעבן, עס צו אַרבן, אַלע טעג װאָס איר לעבט אױף דער ערד. edit

DEU 12:1 dos zainen di chukkim un di gezetsen vos ir zolt hiten tsu ton in dem land vos Hashem der g-t fun daine elteren hot dir gegeben, es tsu arben, ale teg vos ir lebt oif der erd.

DEU 12:1 These are the chukkim and mishpatim over which ye shall be shomer to do in ha'aretz, which Hashem Elohei Avoteicha giveth thee to possess it, kol hayamim that ye live upon ha'adamah.

DEU 12:2 ‏אונטערברענגען זאָלט איר אונטערברענגען אַלע ערטער װאָס די פֿעלקער װאָס איר ירשעט זײ האָבן דאָרטן געדינט זײערע ג-טער, אױף די הױכע בערג, און אױף די בערגלעך, און אונטער יעטװעדער צװײַגהאַפֿטיקן בױם. edit

DEU 12:2 unterbrengen zolt ir unterbrengen ale erter vos di felker vos ir yershet zei hoben dorten gedint zeyere g-ter, oif di hoiche berg, un oif di bergelech, un unter yetveder tsvaighaftiken boim.

DEU 12:2 Ye shall utterly destroy all the places, wherein the Goyim which ye shall possess served their elohim, upon the high mountains, and upon the hills, and under every green tree;

DEU 12:3 ‏און איר זאָלט אײַנװאַרפֿן זײערע מזבחות, און צעברעכן זײערע זײַלשטײנער, און זײערע געצנבײמער זאָלט איר פֿאַרברענען אין פֿײַער, און זײערע געשניצטע ג-טער זאָלט איר אָפּהאַקן, און איר זאָלט אונטערברענגען זײער נאָמען פֿון יענעם אָרט. edit

DEU 12:3 un ir zolt ainvarfen zeyere mizbeyches, un tsebrechen zeyere zailshteiner, un zeyere getsnbeimer zolt ir farbrenen in faier, un zeyere geshnitste g-ter zolt ir ophaken, un ir zolt unterbrengen zeyer nomen fun yenem ort.

DEU 12:3 And ye shall overthrow their mizbechot, and break their matzeivot, and burn their Asherim with eish; and ye shall hew down peselim of their elohim, and destroy the names of them out of that place.

DEU 12:4 ‏איר זאָלט נישט טאָן אַזױ װי זײ, צו ה׳ אלוקיכם. edit

DEU 12:4 ir zolt nisht ton azoi vi zei, tsu Hashem Elokeichem.

DEU 12:4 Ye shall not do so unto Hashem Eloheichem.

DEU 12:5 ‏נײַערט צו דעם אָרט װאָס ה׳ אלוקיכם װעט אױסדערװײלן פֿון אַלע אײַערע שבֿטים צו טאָן זײַן נאָמען דאָרטן – צו זײַן רוּונג זאָלט איר אײַך װענדן, און אַהין זאָלט איר גײן. edit

DEU 12:5 naiert tsu dem ort vos Hashem Elokeichem vet oisderveilen fun ale aiere shvotim tsu ton zain nomen dorten – tsu zain ruung zolt ir aich venaden, un ahin zolt ir gein.

DEU 12:5 But unto the place which Hashem Eloheichem shall choose out of all your shevatim to put Shmo there, even unto His habitation shall ye seek, and thither thou shalt come:

DEU 12:6 ‏און אַהין זאָלט איר ברענגען אײַערע בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה} און אײַערע שלאַכטאָפּפֿער, און אײַערע מעשׂרס, און די אָפּשײדונג {תְּרוּמָה} פֿון אײַער האַנט, און אײַערע נדרים, און אײַערע פֿרײַװיליקע נדבֿות {קָרְבֳנוֹת}, און די ערשטלינגען פֿון אײַערע רינדער און אײַערע שאָף. edit

DEU 12:6 un ahin zolt ir brengen aiere brandopfer un aiere shlachtopfer, un aiere mesrs, un di opsheidung fun aier hant, un aiere nedrim, un aiere fraivilike nedoves, un di ershtlingen fun aiere rinder un aiere shof.

DEU 12:6 And thither ye shall bring your olot, and your zevakhim, and your ma'aseros (tithes) , and terumot (heave offerings) of your hand, and your nedarim (vows) , and your nedavot (freewill offerings) , and the bekhorot (firstlings) of your herds and of your flocks;

DEU 12:7 ‏און איר זאָלט דאָרטן עסן פֿאַר ה׳ אלוקיכם, און זיך פֿרײען מיט דעם גאַנצן אױפֿטו פֿון אײַער האַנט, איר און אײַערע הױזגעזינטן, לױט װי ה׳ דײַן ג-ט האָט דיך געבענטשט. edit

DEU 12:7 un ir zolt dorten esen far Hashem Elokeichem, un zich freyen mit dem gantsen oiftu fun aier hant, ir un aiere hoizgezinten, loit vi Hashem dain g-t hot dich gebentsht.

DEU 12:7 And there ye shall eat before Hashem Eloheichem, and ye shall rejoice in all that ye put your hand unto, ye and your households, wherein Hashem Eloheicha hath blessed thee.

DEU 12:8 ‏איר זאָלט נישט טאָן אַזױ װי אַלץ װאָס מיר טוען דאָ הײַנט, איטלעכער אַלץ װאָס איז רעכטפֿאַרטיק אין זײַנע אױגן; edit

DEU 12:8 ir zolt nisht ton azoi vi alts vos mir tuen do haint, itlecher alts vos iz rechtfartik in zaine oigen;

DEU 12:8 Ye shall not do after all the things that we do here today, ish koh hayashar be'einav (every man whatsoever is right in his own eyes) .

DEU 12:9 ‏װאָרום איר זײַט ביז אַצונד נישט געקומען צו דער רו און צו דער אַרבונג װאָס ה׳ דײַן ג-ט גיט דיר. edit

DEU 12:9 vorem ir zait biz atsund nisht gekumen tsu der ru un tsu der arbung vos Hashem dain g-t git dir.

DEU 12:9 For ye are not as yet come to the menuchah (resting place) and to the nachalah, which Hashem Eloheicha giveth you.

DEU 12:10 ‏אָבער אַז איר װעט אַריבערגײן דעם יַרדן, און איר װעט זיך באַזעצן אין דעם לאַנד װאָס ה׳ אלוקיכם מאַכט אײַך אַרבן, און ער װעט אײַך באַרוען פֿון אַלע אײַערע פֿײַנט פֿון רונד אַרום, און איר װעט זיצן אין זיכערקײט, edit

DEU 12:10 ober az ir vet aribergein dem Yarden, un ir vet zich bazetsen in dem land vos Hashem Elokeichem macht aich arben, un er vet aich baruen fun ale aiere faint fun rund arum, un ir vet zitsen in zicherkeit,

DEU 12:10 But when ye go over Yarden, and dwell in ha'aretz which Hashem Eloheichem giveth you to inherit, and when He giveth you rest from all your enemies round about, so that ye dwell in safety;

DEU 12:11 ‏זאָל זײַן: דער אָרט װאָס ה׳ אלוקיכם װעט אים אױסדערװײלן צו מאַכן רוען זײַן נאָמען דאָרטן, אַהין זאָלט איר ברענגען אַלץ װאָס איך באַפֿעל אײַך: אײַערע בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה} און אײַערע שלאַכטאָפּפֿער, אײַערע מעשׂרס, און די אָפּשײדונג {תְּרוּמָה} פֿון אײַער האַנט, און אַלע אײַערע געקליבענע נדרים װאָס איר װעט מנדר זײַן צו ג-ט. edit

DEU 12:11 zol zain: der ort vos Hashem Elokeichem vet im oisderveilen tsu machen ruen zain nomen dorten, ahin zolt ir brengen alts vos ich bafel aich: aiere brandopfer un aiere shlachtopfer, aiere mesrs, un di opsheidung fun aier hant, un ale aiere geklibene nedrim vos ir vet mendr zain tsu g-t.

DEU 12:11 Then there shall be a place which Hashem Eloheichem shall choose to cause Shmo to dwell there; thither shall ye bring all that I command you; your olot, and your zevakhim, your ma'aseros (tithes) , and the terumah (heave offering) of your hand, and all your choice nedarim (vows) which ye vow unto Hashem ;

DEU 12:12 ‏און איר זאָלט זיך פֿרײען פֿאַר ה׳ אלוקיכם, איר, און אײַערע זין און אײַערע טעכטער, און אײַערע קנעכט און אײַערע דינסטן, און דער לֵוִי װאָס אין אײַערע טױערן; װאָרום ער האָט נישט קײן חלק און קײן נחלה בײַ אײַך. edit

DEU 12:12 un ir zolt zich freyen far Hashem Elokeichem, ir, un aiere zin un aiere techter, un aiere knecht un aiere dinsten, un der Levi vos in aiere toieren; vorem er hot nisht kein chelek un kein nachle bai aich.

DEU 12:12 And ye shall rejoice before Hashem Eloheichem, ye, and your banim, and your banot, and your avadim, and your maidservants, and the Levi that is within your she'arim; forasmuch as he hath no chelek nor nachalah with you.

DEU 12:13 ‏היט דיך, זאָלסט נישט אױפֿברענגען דײַנע בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה} אין איטלעכן אָרט װאָס דו װעסט זען; edit

DEU 12:13 hit dich, zolst nisht oifbrengen daine brandopfer in itlechen ort vos du vest zen;

DEU 12:13 Take heed to thyself that thou offer not thy olot in every place that thou seest;

DEU 12:14 ‏נײַערט אין דעם אָרט װאָס ה׳ װעט אױסדערװײלן אין אײנעם פֿון דײַנע שבֿטים, דאָרטן זאָלסטו אױפֿברענגען דײַנע בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה}, און דאָרטן זאָלסטו טאָן אַלץ װאָס איך באַפֿעל דיר. edit

DEU 12:14 naiert in dem ort vos Hashem vet oisderveilen in einem fun daine shvotim, dorten zolstu oifbrengen daine brandopfer, un dorten zolstu ton alts vos ich bafel dir.

DEU 12:14 But in the place which Hashem shall choose in one of thy shevatim, there thou shalt offer thy olot, and there thou shalt do all that I command thee.

DEU 12:15 ‏אָבער מעגסט װיפֿל דײַן האַרץ געלוסט שלאַכטן און עסן פֿלײש אין אַלע דײַנע טױערן, װי נאָך דער מזל-ברכה פֿון ה׳ דײַן ג-ט װאָס ער האָט דיר געגעבן; דער אומרײנער אַזױ װי דער רײנער מעג עס עסן, אַזױ װי אַ הירש און װי אַ הינד. edit

DEU 12:15 ober megst vifel dain harts gelust shlachten un esen fleish in ale daine toieren, vi noch der mezl-brocha fun Hashem dain g-t vos er hot dir gegeben; der umreiner azoi vi der reiner meg es esen, azoi vi a hirsh un vi a hind.

DEU 12:15 Notwithstanding, thou mayest kill and eat basar in all thy she'arim, whatsoever thy nefesh desireth, according to the birkat Hashem Eloheicha which He hath given thee; hatameh (the unclean) and hatahor (the clean) may eat thereof, as if it were gazelle or deer.

DEU 12:16 ‏נאָר דאָס בלוט זאָלט איר נישט עסן; אױף דער ערד זאָלסטו עס אױסגיסן אַזױ װי װאַסער. edit

DEU 12:16 nor dos blut zolt ir nisht esen; oif der erd zolstu es oisgisen azoi vi vaser.

DEU 12:16 Only ye shall not eat the dahm; ye shall pour it upon ha'aretz as mayim.

DEU 12:17 ‏טאָרסט נישט עסן אין דײַנע טױערן דעם מעשׂר פֿון דײַן תּבֿואה און דײַן װײַן און דײַן אײל, און די ערשטלינגען פֿון דײַנע רינדער און דײַנע שאָף, און אַלע נדרים װאָס דו װעסט מנדר זײַן, און דײַנע פֿרײַװיליקע נדבֿות {קָרְבֳנוֹת}, און די אָפּשײדונג {תְּרוּמָה} פֿון דײַן האַנט; edit

DEU 12:17 torst nisht esen in daine toieren dem maiser fun dain tevuh un dain vain un dain eil, un di ershtlingen fun daine rinder un daine shof, un ale nedrim vos du vest mendr zain, un daine fraivilike nedoves, un di opsheidung fun dain hant;

DEU 12:17 Thou mayest not eat within thy she'arim the ma'aser (tithe) of thy dagan (grain) , or of thy tirosh (new wine) , or of thy yitzhar (fresh oil) , or the bekhorot (firstlings) of thy herds or of thy flock, nor any of thy nedarim (vows) which thou vowest, nor thy nedavot (freewill offerings) , or terumah (heave offering) of thine hand;

DEU 12:18 ‏נײַערט פֿאַר ה׳ דײַן ג-ט זאָלסטו עס עסן, אין דעם אָרט װאָס ה׳ דײַן ג-ט װעט אים אױסדערװײלן, דו, און דײַן זון און דײַן טאָכטער, און דײַן קנעכט און דײַן דינסט, און דער לֵוִי װאָס אין דײַנע טױערן. און זאָלסט זיך פֿרײען פֿאַר ה׳ דײַן ג-ט מיט דעם גאַנצן אױפֿטו פֿון דײַן האַנט. edit

DEU 12:18 naiert far Hashem dain g-t zolstu es esen, in dem ort vos Hashem dain g-t vet im oisderveilen, du, un dain zun un dain tochter, un dain knecht un dain dinst, un der Levi vos in daine toieren. un zolst zich freyen far Hashem dain g-t mit dem gantsen oiftu fun dain hant.

DEU 12:18 But thou must eat them before Hashem Eloheicha in the place which Hashem Eloheicha shall choose, thou, and thy ben, and thy bat, and thy eved, and thy amah, and the Levi that is within thy she'arim; and thou shalt rejoice before Hashem Eloheicha in all that thou puttest thine hands unto.

DEU 12:19 ‏היט דיך, זאָלסט נישט פֿאַרלאָזן דעם לֵוִי, אַלע טעג אױף דײַן לאַנד. edit

DEU 12:19 hit dich, zolst nisht farlozen dem Levi, ale teg oif dain land.

DEU 12:19 Be shomer to thyself that thou forsake not the Levi as long as thou livest upon ha'adamah.

DEU 12:20 ‏אַז ה׳ דײַן ג-ט װעט דערברײטערן דײַן געמאַרק, אַזױ װי ער האָט דיר צוגעזאָגט, און װעסט זאָגן: לאָמיך עסן פֿלײש, װײַל דײַן האַרץ װעט געלוסטן צו עסן פֿלײש, מעגסטו עסן פֿלײש װיפֿל דײַן האַרץ געלוסט. edit

DEU 12:20 az Hashem dain g-t vet derbreiteren dain gemark, azoi vi er hot dir tsugezogt, un vest zogen: lomich esen fleish, vail dain harts vet gelusten tsu esen fleish, megstu esen fleish vifel dain harts gelust.

DEU 12:20 When Hashem Eloheicha shall enlarge thy border, as He hath promised thee, and thou shalt say, I will eat basar, because thy nefesh longeth to eat basar; thou mayest eat basar, whatsoever thy nefesh desireth after.

DEU 12:21 ‏אױב עס װעט זײַן װײַט פֿון דיר דער אָרט װאָס ה׳ דײַן ג-ט װעט אױסדערװײלן צו טאָן זײַן נאָמען דאָרטן, זאָלסטו שלאַכטן פֿון דײַנע רינדער און פֿון דײַנע שאָף װאָס ג-ט האָט דיר געגעבן, אַזױ װי איך האָב דיר באַפֿױלן, און עסן אין דײַנע טױערן װיפֿל דײַן האַרץ געלוסט. edit

DEU 12:21 oib es vet zain vait fun dir der ort vos Hashem dain g-t vet oisderveilen tsu ton zain nomen dorten, zolstu shlachten fun daine rinder un fun daine shof vos g-t hot dir gegeben, azoi vi ich hob dir bafoilen, un esen in daine toieren vifel dain harts gelust.

DEU 12:21 If the place which Hashem Eloheicha hath chosen to put Shmo there be too far from thee, then thou shalt kill of thy herd and of thy flock, which Hashem hath given thee, as I have commanded thee, and thou shalt eat in thy she'arim whatsoever thy nefesh desireth after.

DEU 12:22 ‏אָבער װי מע עסט אַ הירש און אַ הינד, אַזױ זאָלסטו עס עסן; דער אומרײנער אין אײנעם מיטן רײנעם מעג עס עסן. edit

DEU 12:22 ober vi me est a hirsh un a hind, azoi zolstu es esen; der umreiner in einem miten reinem meg es esen.

DEU 12:22 Even as the gazelle and the deer is eaten, so thou shalt eat them; the tameh (unclean) and the tahor (clean) shall eat of them alike.

DEU 12:23 ‏נאָר זײַ פֿעסט נישט צו עסן דאָס בלוט, װאָרום דאָס בלוט איז דאָס לעבן, און טאָרסט נישט עסן דאָס לעבן מיטן פֿלײש. edit

DEU 12:23 nor zai fest nisht tsu esen dos blut, vorem dos blut iz dos leben, un torst nisht esen dos leben miten fleish.

DEU 12:23 Only be sure that thou eat not the dahm; for the dahm is the nefesh; and thou mayest not eat the nefesh with the basar.

DEU 12:24 ‏זאָלסט עס נישט עסן; אױף דער ערד זאָלסטו עס אױסגיסן אַזױ װי װאַסער. edit

DEU 12:24 zolst es nisht esen; oif der erd zolstu es oisgisen azoi vi vaser.

DEU 12:24 Thou shalt not eat it; thou shalt pour it upon ha'aretz as mayim.

DEU 12:25 ‏זאָלסט עס נישט עסן, כּדי עס זאָל גוט זײַן דיר און דײַנע קינדער נאָך דיר, אַז דו װעסט טאָן װאָס איז רעכטפֿאַרטיק אין די אױגן פֿון ה׳. edit

DEU 12:25 zolst es nisht esen, kedei es zol gut zain dir un daine kinder noch dir, az du vest ton vos iz rechtfartik in di oigen fun Hashem.

DEU 12:25 Thou shalt not eat it; that it may go well with thee, and with thy banim after thee, when thou shalt do that which is yashar in the sight of Hashem .

DEU 12:26 ‏נאָר דײַנע געהײליקטע זאַכן װאָס װעלן זײַן בײַ דיר, און דײַנע נדרים, זאָלסטו נעמען און גײן צו דעם אָרט װאָס ה׳ װעט אױסדערװײלן; edit

DEU 12:26 nor daine geheilikte zachen vos velen zain bai dir, un daine nedrim, zolstu nemen un gein tsu dem ort vos Hashem vet oisderveilen;

DEU 12:26 Only thy kadashim (holy things) which thou hast, and thy nedarim (vows) , thou shalt take, and go unto the place which Hashem shall choose;

DEU 12:27 ‏און זאָלסט מאַכן דײַנע בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה}, דאָס פֿלײש און דאָס בלוט, אױף דעם מזבח פֿון ה׳ דײַן ג-ט; און דאָס בלוט פֿון דײַנע שלאַכטאָפּפֿער זאָל אױסגעגאָסן װערן אױף דעם מזבח פֿון ג-ט דײַן האַר, און דאָס פֿלײש זאָלסטו עסן. edit

DEU 12:27 un zolst machen daine brandopfer, dos fleish un dos blut, oif dem mizbeyech fun Hashem dain g-t; un dos blut fun daine shlachtopfer zol oisgegosen veren oif dem mizbeyech fun g-t dain Har, un dos fleish zolstu esen.

DEU 12:27 And thou shalt offer thy olot, the basar and the dahm, upon the Mizbe'ach of Hashem Eloheicha; and the dahm of thy zevakhim (sacrifices) shall be poured out upon the mizbe'ach of Hashem Eloheicha, and thou shalt eat the basar.

DEU 12:28 ‏היט און זאָלסט געהאָרכן אַלע די דאָזיקע װערטער װאָס איך באַפֿעל דיר, כּדי עס זאָל גוט זײַן דיר און דײַנע קינדער נאָך דיר ביז אײביק, אַז דו װעסט טאָן װאָס איז גוט און רעכטפֿאַרטיק אין די אױגן פֿון ה׳ דײַן ג-ט. edit

DEU 12:28 hit un zolst gehorchen ale di dozike verter vos ich bafel dir, kedei es zol gut zain dir un daine kinder noch dir biz eibik, az du vest ton vos iz gut un rechtfartik in di oigen fun Hashem dain g-t.

DEU 12:28 Be shomer and heed all these devarim which I command thee, that it may go well with thee, and with thy banim after thee ad olam, when thou doest that which is tov and yashar in the sight of Hashem Eloheicha.

DEU 12:29 ‏אַז ה׳ דײַן ג-ט װעט פֿאַרשנײַדן {כרת} ‏ די פֿעלקער װאָס דו קוסמט אַהין, זײ צו פֿאַרטרײַבן פֿון פֿאַר דיר, און װעסט זײ ירשען, און זיך באַזעצן אין זײער לאַנד, edit

DEU 12:29 az Hashem dain g-t vet farshnaiden di felker vos du kusmt ahin, zei tsu fartraiben fun far dir, un vest zei yershen, un zich bazetsen in zeyer land,

DEU 12:29 When Hashem Eloheicha shall cut off the Goyim from before thee, whither thou goest to possess them, and thou displace them, and dwellest in their land;

DEU 12:30 ‏היט דיך, זאָלסט נישט געשטרױכלט װערן זײ נאָכצוטאָן, נאָכדעם װי זײ װעלן פֿאַרטיליקט װערן פֿון פֿאַר דיר, און זאָלסט נישט נאָכפֿרעגן נאָך זײערע ג-טער, אַזױ צו זאָגן: װי פֿלעגן די דאָדאָזיקע פֿעלקער דינען זײערע ג-טער? טאָ לאָמיך אױך אַזױ טאָן. edit

DEU 12:30 hit dich, zolst nisht geshtroichlt veren zei nochtsuton, nochdem vi zei velen fartilikt veren fun far dir, un zolst nisht nochfregen noch zeyere g-ter, azoi tsu zogen: vi flegen di dodozike felker dinen zeyere g-ter? to lomich oich azoi ton.

DEU 12:30 Be shomer to thyself that thou be not ensnared to follow them, after that they be destroyed from before thee; and that thou inquire not after their elohim, saying, How did these Goyim serve their elohim? Even so will I do likewise.

DEU 12:31 ‏זאָלסט נישט טאָן אַזױ צו ה׳ דײַן ג-ט; װאָרום יעטװעדער אומװערדיקײט פֿון ה׳, װאָס ער האָט פֿײַנט, האָבן זײ געטאָן צו זײערע ג-טער; װאָרום אַפֿילו זײערע זין און זײערע טעכטער פֿאַרברענען זײ אין פֿײַער צו זײערע ג-טער. edit

DEU 12:31 zolst nisht ton azoi tsu Hashem dain g-t; vorem yetveder umverdikeit fun Hashem, vos er hot faint, hoben zei geton tsu zeyere g-ter; vorem afile zeyere zin un zeyere techter farbrenen zei in faier tsu zeyere g-ter.

DEU 12:31 Thou shalt not do so unto Hashem Eloheicha; for kol to'avat Hashem (every abomination to Hashem ), which He hateth, have they done unto their elohim; for even their banim and their banot they have burned in the eish to their elohim.

DEU 13:1 ‏ אַל דאָס װאָרט װאָס איך באַפֿעל אײַך, דאָס זאָלט איר היטן צו טאָן; זאָלסט נישט צולײגן דערצו, און זאָלסט נישט מינערן דערפֿון. edit

DEU 13:1 al dos vort vos ich bafel aich, dos zolt ir hiten tsu ton; zolst nisht tsuleigen dertsu, un zolst nisht mineren derfun.

DEU 13:1 What thing soever I command you, be shomer to do it; thou shalt not add thereto, nor take away or diminish from it.

DEU 13:2 ‏ אַז צװישן דיר װעט אױפֿשטײן אַ נבֿיא, אָדער אַ חלומער פֿון חלוֹמות, און ער װעט דיר געבן אַ צײכן אָדער אַ װוּנדער – edit

DEU 13:2 az tsvishen dir vet oifshtein a novi, oder a chelumer fun chaloimes, un er vet dir geben a tseichen oder a vunder –

DEU 13:2 If there arise among you a navi, or a dreamer of dreams, and giveth thee an ot (sign) or a mofet (wonder) ,

DEU 13:3 ‏ און דער צײכן און דאָס װוּנדער װאָס ער האָט דיר פֿאַרױסגעזאָגט, װעט אָנקומען – אַזױ צו זאָגן: לאָמיר גײן נאָך פֿרעמדע ג-טער – װאָס דו קענסט נישט – און לאָמיר זײ דינען; edit

DEU 13:3 un der tseichen un dos vunder vos er hot dir foroisgezogt, vet onkumen – azoi tsu zogen: lomir gein noch fremde g-ter – vos du kenst nisht – un lomir zei dinen;

DEU 13:3 And the ot (sign) or the mofet (wonder) come to pass, whereof he spoke unto thee, saying, Let us go after elohim acherim, which thou hast not known, and let us serve them;

DEU 13:4 ‏ זאָלסטו נישט צוהערן צו די װערטער פֿון יענעם נבֿיא, אָדער יענעם חלומער פֿון חלוֹמות, װאָרום דאָס פּרוּװט אײַך ה׳ אלוקיכם, כּדי צו װיסן אױב איר האָט ליב ה׳ אלוקיכם מיט אײַער גאַנצן האַרצן און מיט אײַער גאַנצער זעל. edit

DEU 13:4 zolstu nisht tsuheren tsu di verter fun yenem novi, oder yenem chelumer fun chaloimes, vorem dos pruvet aich Hashem Elokeichem, kedei tsu visen oib ir hot lib Hashem Elokeichem mit aier gantsen hartsen un mit aier gantser zel.

DEU 13:4 Thou shalt not give heed unto the devarim of that navi, or that dreamer of dreams; for Hashem Eloheichem is testing you, to know whether ye love Hashem Eloheichem with all your lev and with all your nefesh.

DEU 13:5 ‏ נאָך ה׳ אלוקיכם זאָלט איר גײן, און פֿאַר אים זאָלט איר מורא האָבן, און זײַנע געבאָט זאָלט איר היטן, און צו זײַן קֹול זאָלט איר צוהערן, און אים זאָלט איר דינען, און אָן אים זאָלט איר זיך באַהעפֿטן [דְּבָקוּת]. edit

DEU 13:5 noch Hashem Elokeichem zolt ir gein, un far im zolt ir moire hoben, un zaine gebot zolt ir hiten, un tsu zain kol zolt ir tsuheren, un im zolt ir dinen, un on im zolt ir zich baheften [daּbokut].

DEU 13:5 Ye shall walk after Hashem Eloheichem, and fear Him, and be shomer over His mitzvot, and obey His voice, and ye shall serve Him, and have deveykus unto Him.

DEU 13:6 ‏ און יענער נבֿיא אָדער יענער חלומער פֿון חלוֹמות זאָל געטײט װערן, װײַל ער האָט גערעדט אָפּקערונג קעגן ה׳ אלוקיכם, װאָס האָט אײַך אַרױסגעצױגן פֿון לאַנד מִצרַיִם, און װאָס האָט דיך אױסגעלײזט פֿון דעם הױז פֿון קנעכטשאַפֿט – כּדי דיך אַראָפּצופֿירן פֿון דעם װעג װאָס ה׳ דײַן ג-ט האָט דיר באַפֿױלן צו גײן אין אים. און זאָלסט אױסראַמען דאָס בײז פֿון צװישן דיר. edit

DEU 13:6 un yener novi oder yener chelumer fun chaloimes zol geteit veren, vail er hot geredt opkerung kegen Hashem Elokeichem, vos hot aich aroisgetsoigen fun land Mitsrayim, un vos hot dich oisgeleizt fun dem hoiz fun knechtshaft – kedei dich aroptsufiren fun dem veg vos Hashem dain g-t hot dir bafoilen tsu gein in im. un zolst oisramen dos beiz fun tsvishen dir.

DEU 13:6 And that navi, or that dreamer of dreams, shall be put to death; because he hath spoken to turn you away from Hashem Eloheichem, which brought you out of Eretz Mitzrayim, and redeemed you out of the bais avadim, to entice thee from HaDerech which Hashem Eloheicha commanded thee to walk in. So shalt thou put harah away from the midst of thee.

DEU 13:7 ‏ אַז דײַן ברודער, דער זון פֿון דײַן מוטער, אָדער דײַן זון, אָדער דײַן טאָכטער, אָדער די װײַב פֿון דײַן בוזעם, אָדער דײַן חבֿר, װאָס איז אַזױ װי דײַן אײגן זעל, װעט דיך אָנרעדן אין פֿאַרבאָרגעניש, אַזױ צו זאָגן: לאָמיר גײן און דינען פֿרעמדע ג-טער – װאָס נישט דו האָסט געקענט, נישט דײַנע עלטערן; edit

DEU 13:7 az dain bruder, der zun fun dain muter, oder dain zun, oder dain tochter, oder di vaib fun dain buzem, oder dain chever, vos iz azoi vi dain eigen zel, vet dich onreden in farborgenish, azoi tsu zogen: lomir gein un dinen fremde g-ter – vos nisht du host gekent, nisht daine elteren;

DEU 13:7 If achicha (thy brother) , the ben of thy em, or thy ben, or thy bat, or the eshet kheyk of thee (wife of thy bosom) , or thy friend, which is as thine own nefesh, entice thee secretly, saying, Let us go and serve elohim acherim, which thou hast not known, thou, nor thy avot;

DEU 13:8 ‏ פֿון די ג-טער פֿון די פֿעלקער װאָס אַרום אײַך, פֿון די װאָס זײַנען נאָנט צו דיר, אָדער פֿון די װאָס זײַנען װײַט פֿון דיר, פֿון עק ערד ביז עק ערד – edit

DEU 13:8 fun di g-ter fun di felker vos arum aich, fun di vos zainen nont tsu dir, oder fun di vos zainen vait fun dir, fun ek erd biz ek erd –

DEU 13:8 Namely, of the elohei ha'amim which are round about you, near unto thee, or far off from thee, from the one ketzeh ha'aretz (end of the earth) even unto the other ketzeh ha'aretz;

DEU 13:9 ‏ זאָלסטו נישט אײַנװיליקן צו אים, און נישט צוהערן צו אים, און דײַן אױג זאָל אים נישט שױנען, און זאָלסט זיך נישט דערבאַרימען, און אים נישט פֿאַרדעקן. edit

DEU 13:9 zolstu nisht ainviliken tsu im, un nisht tsuheren tsu im, un dain oig zol im nisht shoinen, un zolst zich nisht derbarimen, un im nisht fardeken.

DEU 13:9 Thou shalt not yield unto him, nor give heed unto him; neither shall thine eye pity him, neither shalt thou spare, neither shalt thou conceal him;

DEU 13:10 ‏ נײַערט הרגען זאָלסטו אים הרגען; דײַן האַנט זאָל זײַן אױף אים די ערשטע אים צו טײטן, און דערנאָך די האַנט פֿון גאַנצן פֿאָלק. edit

DEU 13:10 naiert hergen zolstu im hergen; dain hant zol zain oif im di ershte im tsu teiten, un dernoch di hant fun gantsen folk.

DEU 13:10 But thou shalt surely kill him; thine hand shall be first upon him to put him to death, and afterwards the hand of kol HaAm.

DEU 13:11 ‏ און זאָלסט אים פֿאַרװאַרפֿן מיט שטײנער, און ער זאָל שטאַרבן, דערפֿאַר װאָס ער האָט דיך געזוכט אַראָפּצופֿירן פֿון ה׳ דײַן ג-ט, װאָס האָט דיך אַרױסגעצױגן פֿון לאַנד מִצרַיִם, פֿון דעם הױז פֿון קנעכטשאַפֿט. edit

DEU 13:11 un zolst im farvorfen mit shteiner, un er zol shtarben, derfar vos er hot dich gezucht aroptsufiren fun Hashem dain g-t, vos hot dich aroisgetsoigen fun land Mitsrayim, fun dem hoiz fun knechtshaft.

DEU 13:11 And thou shalt stone him with stones, that he die; because he hath sought to thrust thee away from Hashem Eloheicha, which brought thee out of Eretz Mitzrayim, from the bais avadim.

DEU 13:12 ‏ און גאַנץ יִשׂרָאֵל װעלן הערן און װעלן מורא האָבן, און װעלן מער נישט טאָן אַזױ װי די דאָזיקע שלעכטע זאַך צװישן דיר. edit

DEU 13:12 un gants Yisroel velen heren un velen moire hoben, un velen mer nisht ton azoi vi di dozike shlechte zach tsvishen dir.

DEU 13:12 And kol Yisroel shall hear, and fear, and shall not again do such wickedness as this is among you.

DEU 13:13 ‏ אַז דו װעסט הערן אין אײנער פֿון דײַנע שטעט װאָס ה׳ דײַן ג-ט גיט דיר, צו װױנען דאָרטן, אַזױ צו זאָגן: edit

DEU 13:13 az du vest heren in einer fun daine shtet vos Hashem dain g-t git dir, tsu voinen dorten, azoi tsu zogen:

DEU 13:13 If thou shalt hear say in one of thy towns, which Hashem Eloheicha hath given thee to dwell there, saying,

DEU 13:14 ‏ עס זײַנען אַרױסגעטרעטן נידערטרעכטיקע לײַט פֿון צװישן דיר, און האָבן אַראָפּגעפֿירט די באַװױנער פֿון זײער שטאָט, אַזױ צו זאָגן: לאָמיר גײן און דינען פֿרעמדע ג-טער – װאָס איר קענט נישט; edit

DEU 13:14 es zainen aroisgetreten nidertrechtike lait fun tsvishen dir, un hoben aropgefirt di bavoiner fun zeyer shtot, azoi tsu zogen: lomir gein un dinen fremde g-ter – vos ir kent nisht;

DEU 13:14 Certain men, the bnei Beliyaal (reprobate, worthless men) , are gone out from among you, and have enticed the inhabitants of their town, saying, Let us go and serve elohim acherim, which ye have not known;

DEU 13:15 ‏ און װעסט נאָכזוכן און אױספֿאָרשן און גוט נאָכפֿרעגן, ערשט די זאַך איז אמת ריכטיק, די דאָזיקע אומװערדיקײט איז געטאָן געװאָרן צװישן דיר, edit

DEU 13:15 un vest nochzuchen un oisforshen un gut nochfregen, ersht di zach iz emes richtik, di dozike umverdikeit iz geton gevoren tsvishen dir,

DEU 13:15 Then shalt thou inquire, and make search, and ask diligently; and, hinei, if it be emes, and the thing certain, that such to'evah (abomination, detestable action) is wrought among you;

DEU 13:16 ‏ זאָלסטו שלאָגן דערשלאָגן די באַװױנער פֿון דער דאָזיקער שטאָט מיטן שאַרף פֿון שװערד; פֿאַרװיסט זי – אַלע װאָס אין איר, און אירע בהמות, מיטן שאַרף פֿון שװערד. edit

DEU 13:16 zolstu shlogen dershlogen di bavoiner fun der doziker shtot miten sharf fun shverd; farvist zi – ale vos in ir, un ire beheimes, miten sharf fun shverd.

DEU 13:16 Thou shalt surely strike the inhabitants of that town with the edge of the cherev, in cherem destroying it utterly, and all that is therein, and the cattle thereof, with the edge of the cherev.

DEU 13:17 ‏ און איר גאַנצן זאַקרױב זאָלסטו צונױפֿקלײַבן אין מיטן פֿון איר מאַרק, און פֿאַרברענען אין פֿײַער די שטאָט מיט איר גאַנצן זאַקרױב, אין גאַנצן צו ה׳ דײַן ג-ט, און זי זאָל זײַן אַן אײביקער חורבֿה-הױפֿן; זי זאָל מער נישט אָפּגעבױט װערן. edit

DEU 13:17 un ir gantsen zakroib zolstu tsunoifklaiben in miten fun ir mark, un farbrenen in faier di shtot mit ir gantsen zakroib, in gantsen tsu Hashem dain g-t, un zi zol zain an eibiker churve-hoifen; zi zol mer nisht opgeboit veren.

DEU 13:17 And thou shalt gather all the plunder of it into the midst of the street thereof, and shalt burn with eish the town, and all the plunder thereof completely for Hashem Eloheicha; and it shall be a tel olam (heap forever) ; it shall not be built again.

DEU 13:18 ‏ און קײן שום זאַך פֿון דעם חרם זאָל זיך נישט אָנקלעפּן אין דײַן האַנט, כּדי ה׳ זאָל זיך אָפּקערן פֿון זײַן גרימצאָרן {אַף}, ‏ און דיר שענקען דערבאַרימונג, און זיך דערבאַרימען אױף דיר, און דיך מערן, אַזױ װי ער האָט געשװאָרן צו דײַנע עלטערן; edit

DEU 13:18 un kein shum zach fun dem Chorem zol zich nisht onklepen in dain hant, kedei Hashem zol zich opkeren fun zain grimtsoren, un dir shenken derbarimung, un zich derbarimen oif dir, un dich meren, azoi vi er hot geshvoren tsu daine elteren;

DEU 13:18 And there shall cling none of the accursed thing to thine hand; that Hashem may turn from the fierceness of His anger, and show thee mercy, and have compassion upon thee, and multiply thee, as He hath sworn unto Avoteicha;

DEU 13:19 ‏ אַז דו װעסט צוהערן צו דעם קֹול פֿון ה׳ דײַן ג-ט, צו היטן אַלע זײַנע געבאָט װאָס איך געביט דיר הײַנט, צו טאָן װאָס איז רעכטפֿאַרטיק אין די אױגן פֿון ה׳ דײַן ג-ט. edit

DEU 13:19 az du vest tsuheren tsu dem kol fun Hashem dain g-t, tsu hiten ale zaine gebot vos ich gebit dir haint, tsu ton vos iz rechtfartik in di oigen fun Hashem dain g-t.

DEU 13:19 When thou shalt give heed to the voice of Hashem Eloheicha, to be shomer over all His mitzvot which I command thee today, to do that which is yashar (right, straight) in the eyes of Hashem Eloheicha.

DEU 14:1 ‏קינדער זײַט איר צו ה׳ אלוקיכם; איר זאָלט אײַך נישט אײַנשנײַדן, און נישט מאַכן אַ פּליך צװישן אײַערע אױגן, נאָך אַ טױטן. edit

DEU 14:1 kinder zait ir tsu Hashem Elokeichem; ir zolt aich nisht ainshnaiden, un nisht machen a plich tsvishen aiere oigen, noch a toiten.

DEU 14:1 Ye are the bnei Hashem Eloheichem; ye shall not cut yourselves, nor make any baldness between your eyes for the dead.

DEU 14:2 ‏װאָרום אַ הײליק פֿאָלק ביסטו בײַ ה׳ דײַן ג-ט, און דיך האָט ג-ט אױסדערװײלט אים צו זײַן פֿאַר אַן אײגן פֿאָלק, פֿון אַלע פֿעלקער װאָס אױפֿן געזיכט פֿון דער ערד. edit

DEU 14:2 vorem a heilik folk bistu bai Hashem dain g-t, un dich hot g-t oisderveilt im tsu zain far an eigen folk, fun ale felker vos oifen gezicht fun der erd.

DEU 14:2 For thou art an Am Kadosh unto Hashem Eloheicha, and Hashem hath chosen thee to be an Am Segullah (treasured people) unto Himself, above kol haamim that are upon ha'adamah.

DEU 14:3 ‏זאָלסט נישט עסן קײן אומװערדיקײט. edit

DEU 14:3 zolst nisht esen kein umverdikeit.

DEU 14:3 Thou shalt not eat any to'evah (detestable thing) .

DEU 14:4 ‏דאָס זײַנען די בהמות װאָס איר מעגט עסן: אַן אָקס, אַ שעפּס, ‏ און אַ ציג, edit

DEU 14:4 dos zainen di beheimes vos ir megt esen: an oks, a sheps, un a tsig,

DEU 14:4 These are the beasts which ye shall eat: the shor, the seh, and the izzim,

DEU 14:5 ‏אַ הינד, און אַ הירש, און אַ דאַמהירש, און אַ שטײנבאָק, און אַ גאַזעל, און אַ װילדציג, און אַ באַרגשעפּס. edit

DEU 14:5 a hind, un a hirsh, un a damhirsh, un a shteinbok, un a gazel, un a vildtsig, un a bargsheps.

DEU 14:5 The deer, and the gazelle, and the yachmur, and the akko, and the antelope, and the wild ox, and the wild goat.

DEU 14:6 ‏און איטלעכע בהמה װאָס איז באַקלױט מיט קלױען, און זײ זײַנען בײַ איר צעשפּאָלטן אױף צװײ קלױען, װאָס איז מַעֲלֵה-גֵרֶה צװישן בהמות, זי מעגט איר עסן. edit

DEU 14:6 un itleche beheime vos iz bakloit mit kloien, un zei zainen bai ir tsespalten oif tsvei kloien, vos iz maealeh-gereh tsvishen beheimes, zi megt ir esen.

DEU 14:6 And every beast that parteth the hoof, and is separated in two hooves, and cheweth the cud among the beasts, that ye shall eat.

DEU 14:7 ‏אָבער די דאָזיקע טאָרט איר נישט עסן פֿון די װאָס זײַנען מַעֲלֵה-גֵרֶה, און פֿון די װאָס זײַנען באַקלױט מיט צעשפּאָלטענע קלױען: דעם קעמל, און דעם האָז, און דעם קיניגל, װײַל מַעֲלֵה-גֵרֶה זײַנען זײ, אָבער מיט קלױען זײַנען זײ נישט באַקלױט; זײ זײַנען אומרײן פֿאַר אײַך. edit

DEU 14:7 ober di dozike tort ir nisht esen fun di vos zainen maealeh-gereh, un fun di vos zainen bakloit mit tseshpoltene kloien: dem kemel, un dem hoz, un dem kinigl, vail maealeh-gereh zainen zei, ober mit kloien zainen zei nisht bakloit; zei zainen umrein far aich.

DEU 14:7 Nevertheless, these ye shall not eat of them that only chew the cud, or of them that only divide the cloven hoof; as the camel, and the hare, and the coney; for they chew the cud, but divide not the hoof; therefore they are tameh (unclean) unto you.

DEU 14:8 ‏און דעם חזיר, װײַל באַקלױט מיט קלױען איז ער, אָבער נישט מַעֲלֵה-גֵרֶה; ער איז אומרײן פֿאַר אײַך. פֿון זײער פֿלײש טאָרט איר נישט עסן, און אָן זײער נבֿלה טאָרט איר זיך נישט אָנרירן. edit

DEU 14:8 un dem chazir, vail bakloit mit kloien iz er, ober nisht maealeh-gereh; er iz umrein far aich. fun zeyer fleish tort ir nisht esen, un on zeyer nevle tort ir zich nisht onriren.

DEU 14:8 And the chazir, because it divideth the hoof, yet cheweth not the cud, it is tameh (unclean) unto you; ye shall not eat of their basar, nor touch their nevelah (dead carcass) .

DEU 14:9 ‏די דאָזיקע מעגט איר עסן פֿון אַלץ װאָס אין װאַסער: אַלץ װאָס האָט פֿלוספֿעדערן און שופּן מעגט איר עסן; edit

DEU 14:9 di dozike megt ir esen fun alts vos in vaser: alts vos hot flusfederen un shupen megt ir esen;

DEU 14:9 These ye shall eat of all that are in the waters: all that have fins and scales shall ye eat,

DEU 14:10 ‏און אַלץ װאָס האָט נישט פֿלוספֿעדערן און שופּן טאָרט איר נישט עסן; דאָס איז אומרײן פֿאַר אײַך. edit

DEU 14:10 un alts vos hot nisht flusfederen un shupen tort ir nisht esen; dos iz umrein far aich.

DEU 14:10 And whatsoever hath not fins and scales ye may not eat; it is tameh (unclean) unto you.

DEU 14:11 ‏יעטװעדער רײנעם עוף מעגט איר עסן. edit

DEU 14:11 yetveder reinem of megt ir esen.

DEU 14:11 Of all tahorah (clean) birds ye shall eat.

DEU 14:12 ‏און דאָס זײַנען די װאָס איר טאָרט פֿון זײ נישט עסן: דער אָדלער, און דער בײנברעכער, און דער שװאַרצאָדלער; edit

DEU 14:12 un dos zainen di vos ir tort fun zei nisht esen: der odler, un der beinbrecher, un der shvartsodler;

DEU 14:12 But these are they of which ye shall not eat: the nesher, and the vulture, and the bearded vulture,

DEU 14:13 ‏און די װײ, און דער פֿאַלקפֿױגל, און דער האַביך לױט זײַנע מינים; edit

DEU 14:13 un di vei, un der falkfoigl, un der habich loit zaine minim;

DEU 14:13 And the kite, and the buzzard after its kind,

DEU 14:14 ‏און יעטװעדער ראָב לױט זײַנע מינים; edit

DEU 14:14 un yetveder rob loit zaine minim;

DEU 14:14 And every raven after its kind,

DEU 14:15 ‏און דער שטרױספֿױגל, און דער נאַכטשפּאַרבער, און דער ים-פֿױגל, און דער שפּאַרבער לױט זײַנע מינים; edit

DEU 14:15 un der shtroisfoigl, un der nachtshparber, un der yam-foigel, un der shparber loit zaine minim;

DEU 14:15 And the owl, and the night hawk, and the seagull, and the hawk after its kind,

DEU 14:16 ‏די אײַל, און די שטאָקאײַל, און דער אוהו; edit

DEU 14:16 di ail, un di shtokail, un der uhu;

DEU 14:16 The little owl, and the great owl, and the horned owl,

DEU 14:17 ‏און דער פּעליקאַן, און דער גײַער, און דער פֿישפֿרעסער; edit

DEU 14:17 un der pelikan, un der gaier, un der fishfreser;

DEU 14:17 And the pelican, and the osprey, and the cormorant,

DEU 14:18 ‏און דער שטאָרך, און דער בושל לױט זײַנע מינים, און דער אױערהאָן, און די פֿלעדערמױז. edit

DEU 14:18 un der shtorch, un der bushl loit zaine minim, un der oierhon, un di fledermoiz.

DEU 14:18 And the stork, and the heron after its kind, and the hoopoe, and the bat.

DEU 14:19 ‏און יעטװעדער געפֿליגלטע װידמענונג איז אומרײן פֿאַר אײַך; זײ טאָרן נישט געגעסן װערן. edit

DEU 14:19 un yetveder gefliglte vidmenung iz umrein far aich; zei toren nisht gegesen veren.

DEU 14:19 And every creeping thing that flieth is tameh (unclean) unto you; they shall not be eaten.

DEU 14:20 ‏יעטװעדער רײנעם עוף מעגט איר עסן. edit

DEU 14:20 yetveder reinem of megt ir esen.

DEU 14:20 But of all tahor (clean) fowls ye may eat.

DEU 14:21 ‏איר זאָלט נישט עסן קײן נבֿלה; דעם אײַנגעװאַנדערטן װאָס אין דײַנע טױערן מעגסטו עס אַװעקגעבן, ער זאָל עס עסן; אָדער פֿאַרקױפֿן צו אַ פֿרעמדן; װאָרום אַ הײליק פֿאָלק ביסטו בײַ ה׳ דײַן ג-ט. זאָלסט נישט קאָכן אַ ציקעלע אין זײַן מוטערס מילך. edit

DEU 14:21 ir zolt nisht esen kein nevle; dem aingevanderten vos in daine toieren megstu es avekgeben, er zol es esen; oder farkoifen tsu a fremden; vorem a heilik folk bistu bai Hashem dain g-t. zolst nisht kochen a tsikele in zain muters milch.

DEU 14:21 Ye shall not eat of anything that dieth of itself; thou shalt give it unto the ger that is in thy she'arim, that he may eat it; or thou mayest sell it unto an alien; for thou art an Am Kadosh unto Hashem Eloheicha. Thou shalt not boil a young goat in its motherʼs cholov.

DEU 14:22 ‏מעשׂרן זאָלסטו מעשׂרן דעם גאַנצן אײַנטראָג פֿון דײַן זריעה, װאָס קומט אַרױס פֿון דײַן פֿעלד יאָריערלעך. edit

DEU 14:22 mesren zolstu mesren dem gantsen aintrog fun dain zerie, vos kumt arois fun dain feld yorierlech.

DEU 14:22 Thou shalt truly give ma'aser (tithe) of all the increase of thy zera, that the sadeh bringeth forth year by year.

DEU 14:23 ‏און זאָלסט עסן פֿאַר ה׳ דײַן ג-ט, אין דעם אָרט װאָס ער װעט אױסדערװײלן צו מאַכן רוען זײַן נאָמען דאָרטן, דעם מעשׂר פֿון דײַן תּבֿואה, פֿון דײַן װײַן, און פֿון דײַן אײל, און די ערשטלינגען פֿון דײַנע רינדער און דײַנע שאָף, כּדי זאָלסט לערנען מורא צו האָבן פֿאַר ה׳ דײַן ג-ט אַלע טעג. edit

DEU 14:23 un zolst esen far Hashem dain g-t, in dem ort vos er vet oisderveilen tsu machen ruen zain nomen dorten, dem maiser fun dain tevuh, fun dain vain, un fun dain eil, un di ershtlingen fun daine rinder un daine shof, kedei zolst lernen moire tsu hoben far Hashem dain g-t ale teg.

DEU 14:23 And thou shalt eat before Hashem Eloheicha, in the place which He shall choose to place Shmo there, the ma'aser (tithe) of thy dagan (grain) , of thy tirosh (new wine) , and of thine yitzhar (fresh oil) , and the bekhorot (firstlings) of thy herds and of thy flocks; that thou mayest learn to stand in awe of Hashem Eloheicha always.

DEU 14:24 ‏און אױב דער װעג װעט זײַן צו פֿיל פֿאַר דיר, אױב דו װעסט עס נישט קענען אַװעקטראָגן, װײַל דער אָרט װאָס ה׳ דײַן ג-ט װעט אים אױסדערװײלן צו טאָן זײַן נאָמען דאָרטן, װעט זײַן צו װײַט פֿאַר דיר, אַז ה׳ דײַן ג-ט װעט דיך בענטשן, edit

DEU 14:24 un oib der veg vet zain tsu fil far dir, oib du vest es nisht kenen avektrogen, vail der ort vos Hashem dain g-t vet im oisderveilen tsu ton zain nomen dorten, vet zain tsu vait far dir, az Hashem dain g-t vet dich bentshen,

DEU 14:24 And if the journey be too long for thee, so that thou art not able to carry it; or if the place be too far from thee, which Hashem Eloheicha shall choose to set Shmo there, when Hashem Eloheicha hath blessed thee;

DEU 14:25 ‏זאָלסטו עס מאַכן צו געלט, און נעמען דאָס געלט אײַנגעבונדן אין דײַן האַנט, און גײן צו דעם אָרט װאָס ה׳ דײַן ג-ט װעט אים אױסדערװײלן; edit

DEU 14:25 zolstu es machen tsu gelt, un nemen dos gelt aingebunden in dain hant, un gein tsu dem ort vos Hashem dain g-t vet im oisderveilen;

DEU 14:25 Then shalt thou exchange it for kesef, and bind up the money in thine hand, and shalt go unto the place which Hashem Eloheicha shall choose;

DEU 14:26 ‏און זאָלסט אױסגעבן דאָס געלט אױף אַלץ װאָס דײַן האַרץ װעט געלוסטן, אױף רינדער און אױף שאָף און אױף װײַן און אױף געטראַנק, און אױף אַלץ װאָס דײַן האַרץ פֿאַרלאַנגט דיר; און זאָלסט דאָרטן עסן פֿאַר ה׳ דײַן ג-ט, און זיך פֿרײען, דו און דײַן הױזגעזינט. edit

DEU 14:26 un zolst oisgeben dos gelt oif alts vos dain harts vet gelusten, oif rinder un oif shof un oif vain un oif getrank, un oif alts vos dain harts farlangt dir; un zolst dorten esen far Hashem dain g-t, un zich freyen, du un dain hoizgezint.

DEU 14:26 And thou shalt spend that kesef for whatsoever thy nefesh desireth after, for cattle, or for sheep, or for yayin, or for shechar (fermented drink) , or for whatsoever thy nefesh desireth; and thou shalt eat there before Hashem Eloheicha, and thou shalt rejoice, thou, and thine household,

DEU 14:27 ‏און דעם לֵוִי װאָס אין דײַנע טױערן, אים זאָלסטו נישט פֿאַרלאָזן, װאָרום ער האָט נישט קײן חלק און קײן נחלה בײַ דיר. edit

DEU 14:27 un dem Levi vos in daine toieren, im zolstu nisht farlozen, vorem er hot nisht kein chelek un kein nachle bai dir.

DEU 14:27 And the Levi that is within thy she'arim; thou shalt not forsake him; for he hath no chelek nor nachalah with thee.

DEU 14:28 ‏צום סוף פֿון אַלע דרײַ יאָר – אין יענעם יאָר זאָלסטו אַרױסטראָגן דעם גאַנצן מעשׂר פֿון דײַן תּבֿואה, און אַװעקלײגן אין דײַנע טױערן. edit

DEU 14:28 tsum sof fun ale drai yor – in yenem yor zolstu aroistrogen dem gantsen maiser fun dain tevuh, un avekleigen in daine toieren.

DEU 14:28 At the end of shalosh shanim thou shalt bring forth all the ma'aser (tithe) of thine increase the same year, and shalt store it up within thy she'arim:

DEU 14:29 ‏און עס זאָל קומען דער לֵוִי, װײַל ער האָט נישט קײן חלק און קײן נחלה בײַ דיר, און דער פֿרעמדער, און דער יתום, און די אַלמנה, װאָס אין דײַנע טױערן, און זײ זאָלן עסן און זאַט זײַן, כּדי ה׳ דײַן ג-ט זאָל דיך בענטשן אין יעטװעדער טואונג פֿון דײַן האַנט װאָס דו װעסט טאָן. edit

DEU 14:29 un es zol kumen der Levi, vail er hot nisht kein chelek un kein nachle bai dir, un der fremder, un der yetum, un di almone, vos in daine toieren, un zei zolen esen un zat zain, kedei Hashem dain g-t zol dich bentshen in yetveder tuung fun dain hant vos du vest ton.

DEU 14:29 And the Levi (because he hath no chelek nor nachalah with thee) and the ger, and the yatom, and the almanah, which are within thy she'arim, shall come, and shall eat and be satisfied; that Hashem Eloheicha may bless thee in all the work of thine hand which thou doest.

DEU 15:1 ‏צום סוף פֿון אַלע זיבן יאָר זאָלסטו מאַכן שמיטה. edit

DEU 15:1 tsum sof fun ale ziben yor zolstu machen shmite.

DEU 15:1 At the end of every shevat shanim thou shalt make a shemittah (release) .

DEU 15:2 ‏און דאָס איז דער דין פֿון שמיטה: יעטװעדער בַעַל-חוֹבֿ זאָל אָפּלאָזן װאָס ער האָט געליען זײַן חבֿר; ער זאָל נישט מאָנען פֿון זײַן חבֿר און זײַן ברודער, װען מע האָט אױסגערופֿן שמיטה צו ה׳. edit

DEU 15:2 un dos iz der din fun shmite: yetveder Baal-chov zol oplozen vos er hot gelien zain chever; er zol nisht monen fun zain chever un zain bruder, ven me hot oisgerufen shmite tsu Hashem.

DEU 15:2 And this is the manner of the shemittah: Every creditor that lendeth whatever unto his neighbor shall cancel the debt; he shall not exact it of his neighbor, or of his brother; because it is called Hashem ʼs Shemittah.

DEU 15:3 ‏פֿון דעם פֿרעמדן מעגסטו מאָנען, אָבער פֿון װאָס דיר קומט בײַ דײַן חבֿר זאָלסטו אָפּלאָזן דײַן האַנט. edit

DEU 15:3 fun dem fremden megstu monen, ober fun vos dir kumt bai dain chever zolstu oplozen dain hant.

DEU 15:3 Of a nokhri thou mayest require a debt to be repaid; but that which is thine with thy brother thine hand shall release the claim;

DEU 15:4 ‏פֿון דעסטװעגן װעט נישט זײַן בײַ דיר אַן אבֿיון, װאָרום בענטשן װעט דיך ג-ט בענטשן אין דעם לאַנד װאָס ה׳ דײַן ג-ט גיט דיר פֿאַר אַ נחלה, עס צו אַרבן; edit

DEU 15:4 fun destvegen vet nisht zain bai dir an evyen, vorem bentshen vet dich g-t bentshen in dem land vos Hashem dain g-t git dir far a nachle, es tsu arben;

DEU 15:4 There shall be no evyon (needy, poor) among you; for Hashem shall greatly bless thee in ha'aretz which Hashem Eloheicha giveth thee for a nachalah to possess it;

DEU 15:5 ‏אױב נאָר צוהערן װעסטו צוהערן צו דעם קֹול פֿון ה׳ דײַן ג-ט, צו היטן צו טאָן אַל דאָס דאָזיקע געבאָט װאָס איך געביט דיר הײַנט. edit

DEU 15:5 oib nor tsuheren vestu tsuheren tsu dem kol fun Hashem dain g-t, tsu hiten tsu ton al dos dozike gebot vos ich gebit dir haint.

DEU 15:5 If only thou carefully give heed unto the voice of Hashem Eloheicha to be shomer to do all these mitzvot which I command thee today.

DEU 15:6 ‏װאָרום ה׳ דײַן ג-ט װעט דיך בענטשן אַזױ װי ער האָט דיר צוגעזאָגט, און װעסט אַנטלײַען צו פֿיל פֿעלקער, און דו אַלײן װעסט נישט לײַען, און װעסט געװעלטיקן איבער פֿיל פֿעלקער, און איבער דיר װעט מען נישט געװעלטיקן. edit

DEU 15:6 vorem Hashem dain g-t vet dich bentshen azoi vi er hot dir tsugezogt, un vest antlaien tsu fil felker, un du alein vest nisht leyen, un vest geveltiken iber fil felker, un iber dir vet men nisht geveltiken.

DEU 15:6 For Hashem Eloheicha blesseth thee, as He promised thee: and thou shalt lend unto Goyim rabbim, but thou shalt not borrow; and thou shalt reign over Goyim rabbim, but they shall not reign over thee.

DEU 15:7 ‏אַז בײַ דיר װעט זײַן אַן אבֿיון, אײנער פֿון דײַנע ברידער, אין אײנעם פֿון דײַנע טױערן, אין דײַן לאַנד װאָס ה׳ דײַן ג-ט גיט דיר, זאָלסטו נישט האַרט מאַכן דײַן האַרץ, און נישט צודריקן דײַן האַנט פֿאַר דײַן ברודער דעם אבֿיון. edit

DEU 15:7 az bai dir vet zain an evyen, einer fun daine brider, in einem fun daine toieren, in dain land vos Hashem dain g-t git dir, zolstu nisht hart machen dain harts, un nisht tsudriken dain hant far dain bruder dem evyen.

DEU 15:7 If there be among you a poor man of one of thy brethren within any of thy she'arim in thy land which Hashem Eloheicha giveth thee, thou shalt not harden thine lev, nor shut thine hand from thy poor brother:

DEU 15:8 ‏נײַערט עפֿענען זאָלסטו אים עפֿענען דײַן האַנט, און אַנטלײַען זאָלסטו אים אַנטלײַען גענוג פֿאַר זײַן באַדערפֿעניש װאָס ער באַדאַרף. edit

DEU 15:8 naiert efenen zolstu im efenen dain hant, un antlaien zolstu im antlaien genug far zain baderfenish vos er badarf.

DEU 15:8 But thou shalt open thine hand wide unto him, and shalt surely lend him sufficient for his machsor (need) , in that which he wanteth.

DEU 15:9 ‏היט דיך, עס זאָל נישט זײַן אין דײַן האַרצן אַ בײזער געדאַנקען, אַזױ צו זאָגן: דאָס זיבעטע יאָר, דאָס יאָר פֿון שמיטה, דערנענטערט זיך; און דײַן אױג װעט זײַן שלעכט צו דײַן ברודער דעם אבֿיון, און װעסט אים נישט געבן, און ער װעט רופֿן איבער דיר צו ה׳, און אױף דיר װעט זײַן אַ זינד. edit

DEU 15:9 hit dich, es zol nisht zain in dain hartsen a beizer gedanken, azoi tsu zogen: dos zibete yor, dos yor fun shmite, dernentert zich; un dain oig vet zain shlecht tsu dain bruder dem evyen, un vest im nisht geben, un er vet rufen iber dir tsu Hashem, un oif dir vet zain a zind.

DEU 15:9 Beware that there be not a thought in thy lev beliyaal, saying, The seventh year, the shnat hashemittah (the year of release) , is at hand; and thine eye be evil against thy poor brother, and thou givest him nought; and he cry unto Hashem against thee, and it be chet (sin) unto thee.

DEU 15:10 ‏געבן זאָלסטו אים געבן, און דײַן האַרץ זאָל נישט פֿאַרדריסן װען דו גיסט אים, װאָרום פֿון װעגן דער דאָזיקער זאַך װעט דיך ה׳ דײַן ג-ט בענטשן אין אַלץ װאָס דו טוסט, און אין אַלץ צו װאָס דײַן האַנט נעמט זיך. edit

DEU 15:10 geben zolstu im geben, un dain harts zol nisht fardrisen ven du gist im, vorem fun vegen der doziker zach vet dich Hashem dain g-t bentshen in alts vos du tust, un in alts tsu vos dain hant nemt zich.

DEU 15:10 Thou shalt surely give him, and thine lev shall not be grieved when thou givest unto him; because that for this thing Hashem Eloheicha shall bless thee in all thy works, and in all that thou puttest thine hand unto.

DEU 15:11 ‏װאָרום עס װעט נישט אױסגײן אַן אבֿיון פֿון לאַנד; דערום באַפֿעל איך דיר, אַזױ צו זאָגן: עפֿענען זאָלסטו עפֿענען דײַן האַנט צו דײַן ברודער, צו דײַן אָרעמאַן און צו דײַן אבֿיון אין דײַן לאַנד. edit

DEU 15:11 vorem es vet nisht oisgein an evyen fun land; derum bafel ich dir, azoi tsu zogen: efenen zolstu efenen dain hant tsu dain bruder, tsu dain oreman un tsu dain evyen in dain land.

DEU 15:11 For the poor shall never cease out of ha'aretz; therefore I command thee, saying, Thou shalt open thine hand wide unto thy brother, to thy poor, and to thy needy, in thy land.

DEU 15:12 ‏אַז דײַן ברודער, אײן עבֿרי, אָדער אײנע עבֿרישע, װעט זיך פֿאַרקױפֿן צו דיר, זאָל ער דיר דינען זעקס יאָר, און אױפֿן זיבעטן זאָלסטו אים אַרױסלאָזן פֿרײַ פֿון דיר. edit

DEU 15:12 az dain bruder, ein Ivri, oder eine evrishe, vet zich farkoifen tsu dir, zol er dir dinen zeks yor, un oifen zibeten zolstu im aroislozen frai fun dir.

DEU 15:12 And if thy brother, an Ivri (a Hebrew) , or an Ivriyyah (Hebrew woman) , be sold unto thee, and serve thee shesh shanim; then in the shanah hashevi'it thou shalt let him go free from thee.

DEU 15:13 ‏און אַז דו לאָזט אים אַרױס פֿרײַ פֿון דיר, זאָלסטו אים נישט אַרױסלאָזן מיט לײדיקן; edit

DEU 15:13 un az du lozt im arois frai fun dir, zolstu im nisht aroislozen mit leidiken;

DEU 15:13 And when thou sendest him out chafshi (free) from thee, thou shalt not let him go away empty-handed:

DEU 15:14 ‏באַשענקען זאָלסטו אים באַשענקען פֿון דײַנע שאָף, און פֿון דײַן שײַער, און פֿון דײַן קעלטער; מיט װאָס ה׳ דײַן ג-ט האָט דיך געבענטשט, דערפֿון זאָלסטו אים געבן. edit

DEU 15:14 bashenken zolstu im bashenken fun daine shof, un fun dain shaier, un fun dain kelter; mit vos Hashem dain g-t hot dich gebentsht, derfun zolstu im geben.

DEU 15:14 Thou shalt furnish him liberally out of thy tzon, and out of thy threshing floor, and out of thy winepress; of that wherewith Hashem Eloheicha hath blessed thee thou shalt give unto him.

DEU 15:15 ‏און זאָלסט געדענקען אַז אַ קנעכט ביסטו געװען אין לאַנד מִצרַיִם, און ה׳ דײַן ג-ט האָט דיך אױסגעלײזט; דערום באַפֿעל איך דיר הײַנט די דאָזיקע זאַך. edit

DEU 15:15 un zolst gedenken az a knecht bistu geven in land Mitsrayim, un Hashem dain g-t hot dich oisgeleizt; derum bafel ich dir haint di dozike zach.

DEU 15:15 And thou shalt remember that thou wast an eved in Eretz Mitzrayim, and Hashem Eloheicha redeemed thee; therefore I command thee this thing today.

DEU 15:16 ‏און עס װעט זײַן, אַז ער װעט זאָגן צו דיר: איך װיל נישט אַװעקגײן פֿון דיר; װײַל ער האָט ליב דיך און דײַן הױזגעזינט, װאָרום אים איז גוט בײַ דיר, edit

DEU 15:16 un es vet zain, az er vet zogen tsu dir: ich vil nisht avekgein fun dir; vail er hot lib dich un dain hoizgezint, vorem im iz gut bai dir,

DEU 15:16 And it shall be, if he say unto thee, I will not go away from thee; because he loveth thee and thine bais, because he fares well with thee;

DEU 15:17 ‏זאָלסטו נעמען אַן נאָל, און דורכשטעכן זײַן אױער ביז אין טיר, און ער זאָל דיר זײַן אַן אײביקער קנעכט; און אױך צו דײַן דינסט זאָלסטו טאָן אַזױ. edit

DEU 15:17 zolstu nemen an nol, un durchshtechen zain oier biz in tir, un er zol dir zain an eibiker knecht; un oich tsu dain dinst zolstu ton azoi.

DEU 15:17 Then thou shalt take an awl, and thrust it through his ear unto the delet, and he shall be thy eved olam. And also unto thy maidservant thou shalt do likewise.

DEU 15:18 ‏עס זאָל נישט שװער זײַן אין דײַנע אױגן, װען דו לאָזט אים אַרױס פֿרײַ פֿון דיר, װאָרום טאָפּל װי פֿאַר דעם לױן פֿון אַ לױנאַרבעטער האָט ער דיר געדינט זעקס יאָר; און ה׳ דײַן ג-ט װעט דיך בענטשן אין אַלץ װאָס דו װעסט טאָן. edit

DEU 15:18 es zol nisht shver zain in daine oigen, ven du lozt im arois frai fun dir, vorem topl vi far dem loin fun a loinarbeter hot er dir gedint zeks yor; un Hashem dain g-t vet dich bentshen in alts vos du vest ton.

DEU 15:18 It shall not seem hard unto thee, when thou sendest him away chafshi (free) from thee; for he hath been worth twice that of a hired eved to thee, in serving thee shesh shanim; and Hashem Eloheicha shall bless thee in all that thou doest.

DEU 15:19 ‏יעטװעדער ערשטלינג אַ זָכר װאָס װעט געבאָרן װערן צװישן דײַנע רינדער און צװישן דײַנע שאָף, זאָלסטו הײליקן צו ה׳ דײַן ג-ט; זאָלסט נישט אַרבעטן מיט דעם בכוֹר פֿון דײַנע אָקסן, און נישט שערן דעם בכוֹר פֿון דײַנע שאָף. edit

DEU 15:19 yetveder ershtling a zocher vos vet geboren veren tsvishen daine rinder un tsvishen daine shof, zolstu heiliken tsu Hashem dain g-t; zolst nisht arbeten mit dem bocher fun daine oksen, un nisht sheren dem bocher fun daine shof.

DEU 15:19 Kol habechor (all firstling males) that come of thy herd and of thy flock thou shalt set apart as kodesh unto Hashem Eloheicha; thou shalt do no work with the bechor of thy ox, nor shear the bechor of thy sheep.

DEU 15:20 ‏פֿאַר ה׳ דײַן ג-ט זאָלסטו אים עסן יאָר אין יאָר, אין דעם אָרט װאָס ג-ט װעט אױסדערװײלן, דו און דײַן הױזגעזינט. edit

DEU 15:20 far Hashem dain g-t zolstu im esen yor in yor, in dem ort vos g-t vet oisderveilen, du un dain hoizgezint.

DEU 15:20 Thou shalt eat it before Hashem Eloheicha shanah b'shanah (year by year) in the place which Hashem shall choose, thou and thy household.

DEU 15:21 ‏און אױב ער װעט זײַן מיט אַ מום, ‏ אַ הינקעדיקער, אָדער אַ בלינדער – מיט װאָסער עס איז בײזן מום, זאָלסטו אים נישט שלאַכטן צו ה׳ דײַן ג-ט. edit

DEU 15:21 un oib er vet zain mit a mum, a hinkediker, oder a blinder – mit vaser es iz beizen mum, zolstu im nisht shlachten tsu Hashem dain g-t.

DEU 15:21 And if there be any mum therein, as if it be lame, or blind, or have any serious defect, thou shalt not sacrifice it unto Hashem Eloheicha.

DEU 15:22 ‏אין דײַנע טױערן זאָלסטו אים עסן, דער אומרײנער אין אײנעם מיט דעם רײנעם, אַזױ װי אַ הירש און װי אַ הינד. edit

DEU 15:22 in daine toieren zolstu im esen, der umreiner in einem mit dem reinem, azoi vi a hirsh un vi a hind.

DEU 15:22 Thou shalt eat it within thy she'arim; the tameh (unclean) and the tahor (clean) person shall eat it alike, as the gazelle, and as the deer.

DEU 15:23 ‏נאָר זײַן בלוט זאָלסטו נישט עסן; אױף דער ערד זאָלסטו עס אױסגיסן אַזױ װי װאַסער. edit

DEU 15:23 nor zain blut zolstu nisht esen; oif der erd zolstu es oisgisen azoi vi vaser.

DEU 15:23 Only thou shalt not eat the dahm thereof; thou shalt pour it upon ha'aretz as mayim.

DEU 16:1 ‏היט אָפּ דעם חוֹדש אָבֿיבֿ, און זאָלסט מאַכן דעם קָרבָּן-פֶּסַח צו ה׳ דײַן ג-ט, װאָרום אין חוֹדש אָבֿיבֿ האָט דיך ה׳ דײַן ג-ט אַרױסגעצױגן פֿון לאַנד מִצרַיִם, בײַ נאַכט. edit

DEU 16:1 hit op dem Chodesh oviv, un zolst machen dem korben-פeּsach tsu Hashem dain g-t, vorem in Chodesh oviv hot dich Hashem dain g-t aroisgetsoigen fun land Mitsrayim, bai nacht.

DEU 16:1 Be shomer of the month of Aviv, and perform the Pesach offering unto Hashem Eloheicha; for in the month of Aviv Hashem Eloheicha brought thee forth out of Mitzrayim by lailah.

DEU 16:2 ‏און זאָלסט שלאַכטן דעם קָרבָּן-פֶּסַח צו ה׳ דײַן ג-ט, פֿון שאָף אָדער פֿון רינדער, אין דעם אָרט װאָס ג-ט װעט אױסדערװײלן צו מאַכן רוען זײַן נאָמען דאָרטן. edit

DEU 16:2 un zolst shlachten dem korben-פeּsach tsu Hashem dain g-t, fun shof oder fun rinder, in dem ort vos g-t vet oisderveilen tsu machen ruen zain nomen dorten.

DEU 16:2 Thou shalt therefore sacrifice the Pesach unto Hashem Eloheicha, of the tzon and the herd, in the place which Hashem shall choose to place Shmo there.

DEU 16:3 ‏זאָלסט נישט עסן דערבײַ חמץ; זיבן טעג זאָלסטו עסן דערבײַ מַצות, ברױט פֿון נױט, װאָרום אין געאײַל ביסטו אַרױסגעגאַנגען פֿון לאַנד מִצרַיִם; כּדי זאָלסט געדענקען דעם טאָג פֿון דײַן אַרױסגײן פֿון לאַנד מִצרַיִם, אַלע טעג פֿון דײַן לעבן. edit

DEU 16:3 zolst nisht esen derbai chomets; ziben teg zolstu esen derbai matsus, broit fun noit, vorem in geail bistu aroisgegangen fun land Mitsrayim; kedei zolst gedenken dem tog fun dain aroisgein fun land Mitsrayim, ale teg fun dain leben.

DEU 16:3 Thou shalt eat no chametz with it; shivat yamim shalt thou eat matzot therewith, even the lechem oni (bread of affliction) ; for thou camest forth out of Eretz Mitzrayim in haste in order that thou mayest remember the yom when thou camest forth out of Eretz Mitzrayim kol yemei chayyechah (all the days of thy life) .

DEU 16:4 ‏און עס זאָל נישט געזען װערן בײַ דיר זױערטײג אין דײַן גאַנצן גבֿול זיבן טעג; און עס זאָל נישט איבערנעכטיקן ביז אין דער פֿרי פֿון דעם פֿלײש װאָס דו װעסט שלאַכטן אין אָװנט פֿון ערשטן טאָג. edit

DEU 16:4 un es zol nisht gezen veren bai dir zoierteig in dain gantsen gevul ziben teg; un es zol nisht ibernechtiken biz in der peire fun dem fleish vos du vest shlachten in ovent fun ershten tog.

DEU 16:4 And there shall be no se'or (leaven) seen with thee in all thy territory shivat yamim; neither shall there any thing of the basar, which thou sacrificedst ba'Erev baYom HaRishon, remain overnight until the boker.

DEU 16:5 ‏טאָרסט נישט שלאַכטן דעם קָרבָּן-פֶּסַח אין אײנעם פֿון דײַנע טױערן װאָס ה׳ דײַן ג-ט גיט דיר. edit

DEU 16:5 torst nisht shlachten dem korben-פeּsach in einem fun daine toieren vos Hashem dain g-t git dir.

DEU 16:5 Thou mayest not sacrifice the Pesach within any of thy she'arim, which Hashem Eloheicha giveth thee;

DEU 16:6 ‏נײַערט אין דעם אָרט װאָס ה׳ דײַן ג-ט װעט אױסדערװײלן אױף צו מאַכן רוען זײַן נאָמען, דאָרטן זאָלסטו שלאַכטן דעם קָרבָּן-פֶּסַח, אין אָװנט װי די זון גײט אונטער, אין דער צײַט פֿון דײַן אַרױסגײן פֿון מִצרַיִם. edit

DEU 16:6 naiert in dem ort vos Hashem dain g-t vet oisderveilen oif tsu machen ruen zain nomen, dorten zolstu shlachten dem korben-פeּsach, in ovent vi di zun geit unter, in der tsait fun dain aroisgein fun Mitsrayim.

DEU 16:6 But at the place which Hashem Eloheicha shall choose to place Shmo in, there thou shalt sacrifice the Pesach at erev, at the going down of the shemesh, at the mo'ed (appointed time) that thou camest forth out of Mitzrayim.

DEU 16:7 ‏און זאָלסט אים בראָטן און עסן אין דעם אָרט װאָס ה׳ דײַן ג-ט װעט אים אױסדערװײלן; און אין דער פֿרי זאָלסטו זיך אומקערן, און גײן צו דײַנע געצעלטן. edit

DEU 16:7 un zolst im broten un esen in dem ort vos Hashem dain g-t vet im oisderveilen; un in der peire zolstu zich umkeren, un gein tsu daine getselten.

DEU 16:7 And thou shalt roast and eat it in the place which Hashem Eloheicha shall choose; and thou shalt turn back in the boker, and go unto thy oholim.

DEU 16:8 ‏זעקס טעג זאָלסטו עסן מַצות, און אױפֿן זיבעטן טאָג זאָל זײַן אַ הײליקע אײַנזאַמלונג צו ה׳ דײַן ג-ט; זאָלסט נישט טאָן קײן אַרבעט. edit

DEU 16:8 zeks teg zolstu esen matsus, un oifen zibeten tog zol zain a heilike ainzamlung tsu Hashem dain g-t; zolst nisht ton kein arbet.

DEU 16:8 Sheshet yamim thou shalt eat matzot; and on the yom hashevi'i shall be an atzeret (assembly) to Hashem Eloheicha; thou shalt do no melachah (work) therein.

DEU 16:9 ‏זיבן װאָכן זאָלסטו דיר צײלן; פֿון װען מע לאָזט אַראָפּ אַ שנײַדמעסער אױף דער תּבֿואה זאָלסטו אָנהײבן צײלן זיבן װאָכן. edit

DEU 16:9 ziben vachen zolstu dir tseilen; fun ven me lozt arop a shnaidmeser oif der tevuh zolstu onheiben tseilen ziben vachen.

DEU 16:9 Shivah shavu'ot (seven weeks) shalt thou number unto thee; begin to number the shivah shavu'ot from such time as thou begin to put the sickle to the standing crop.

DEU 16:10 ‏און זאָלסט מאַכן דעם יוֹם-טובֿ פֿון שבֿועות צו ה׳ דײַן ג-ט, װי נאָך דער פֿרײַװיליקע נדבֿות {קָרְבֳנוֹת} פֿון דײַן האַנט, װאָס דו װעסט געבן, לױט װי ה׳ דײַן ג-ט װעט דיך בענטשן. edit

DEU 16:10 un zolst machen dem yom-tov fun shvues tsu Hashem dain g-t, vi noch der fraivilike nedoves fun dain hant, vos du vest geben, loit vi Hashem dain g-t vet dich bentshen.

DEU 16:10 And thou shalt observe Chag Shavuos unto Hashem Eloheicha by giving a terumah (freewill offering) of thine hand, which thou shalt give unto Hashem Eloheicha, according as Hashem Eloheicha hath blessed thee:

DEU 16:11 ‏און זאָלסט זיך פֿרײען פֿאַר ה׳ דײַן ג-ט, דו, און דײַן זון און דײַן טאָכטער, און דײַן קנעכט און דײַן דינסט, און דער לֵוִי װאָס אין דײַנע טױערן, און דער פֿרעמדער, און דער יתום, און די אַלמנה, װאָס צװישן דיר – אין דעם אָרט װאָס ה׳ דײַן ג-ט װעט אױסדערװײלן צו מאַכן רוען זײַן נאָמען דאָרטן. edit

DEU 16:11 un zolst zich freyen far Hashem dain g-t, du, un dain zun un dain tochter, un dain knecht un dain dinst, un der Levi vos in daine toieren, un der fremder, un der yetum, un di almone, vos tsvishen dir – in dem ort vos Hashem dain g-t vet oisderveilen tsu machen ruen zain nomen dorten.

DEU 16:11 And thou shalt rejoice before Hashem Eloheicha, thou, and thy ben, and thy bat, and thy eved, and thy amah, and the Levi that is within thy she'arim, and the ger, and the yatom (orphan) , and the almanah, that are among you, in the place which Hashem Eloheicha hath chosen to place Shmo there.

DEU 16:12 ‏און זאָלסט געדענקען אַז אַ קנעכט ביסטו געװען אין מִצרַיִם, און זאָלסט אָפּהיטן און טאָן די דאָזיקע געזעצן. edit

DEU 16:12 un zolst gedenken az a knecht bistu geven in Mitsrayim, un zolst ophiten un ton di dozike gezetsen.

DEU 16:12 And thou shalt remember that thou wast an eved in Mitzrayim: and thou shalt be shomer and do these chukkim.

DEU 16:13 ‏דעם יוֹם-טובֿ פֿון סוכּוֹת זאָלסטו דיר מאַכן זיבן טעג, װען דו זאַמלסט אײַן פֿון דײַן שײַער און פֿון דײַן קעלטער. edit

DEU 16:13 dem yom-tov fun Sukkot zolstu dir machen ziben teg, ven du zamlst ain fun dain shaier un fun dain kelter.

DEU 16:13 Chag HaSukkot shalt thou observe shivat yamim, after that thou hast gathered in from thy threshing floor and from thy winepress:

DEU 16:14 ‏און זאָלסט זיך פֿרײען אין דײַן יוֹם-טובֿ, דו, און דײַן זון און דײַן טאָכטער, און דײַן קנעכט און דײַן דינסט, און דער לֵוִי, און דער פֿרעמדער, און דער יתום, און די אַלמנה, װאָס אין דײַנע טױערן. edit

DEU 16:14 un zolst zich freyen in dain yom-tov, du, un dain zun un dain tochter, un dain knecht un dain dinst, un der Levi, un der fremder, un der yetum, un di almone, vos in daine toieren.

DEU 16:14 And thou shalt rejoice in thy chag (feast) , thou, and thy ben, and thy bat, and thy eved, and thy amah, and the Levi, the ger, and the yatom (orphan) , and the almanah, that are within thy she'arim.

DEU 16:15 ‏זיבן טעג זאָלסטו האַלטן יוֹם-טובֿ צו ה׳ דײַן ג-ט אין דעם אָרט װאָס ג-ט װעט אױסדערװײלן; װאָרום ה׳ דײַן ג-ט װעט דיך בענטשן אין דײַן גאַנצן אײַנקום, און אין יעטװעדער טואונג פֿון דײַנע הענט, און װעסט זײַן לױטער פֿרײלעך. edit

DEU 16:15 ziben teg zolstu halten yom-tov tsu Hashem dain g-t in dem ort vos g-t vet oisderveilen; vorem Hashem dain g-t vet dich bentshen in dain gantsen ainkum, un in yetveder tuung fun daine hent, un vest zain loiter freilech.

DEU 16:15 Shivat yamim shalt thou observe the chag (feast) unto Hashem Eloheicha in the place which Hashem shall choose, because Hashem Eloheicha shall bless thee in all thine increase, and in all the works of thine hands, so that thou shalt surely rejoice.

DEU 16:16 ‏דרײַ מאָל אין יאָר זאָלן אַלע דײַנע מאַנספּאַרשױנען זיך װײַזן פֿאַר ה׳ דײַן ג-ט, אין דעם אָרט װאָס ער װעט אױסדערװײלן: אין דעם יוֹם-טובֿ פֿון מַצות, און אין דעם יוֹם-טובֿ פֿון שבֿועות, און אין דעם יוֹם-טובֿ פֿון סוכּוֹת; און מע זאָל זיך נישט װײַזן פֿאַר ג-ט מיט לײדיקן; edit

DEU 16:16 drai mol in yor zolen ale daine mansparshoinen zich vaizen far Hashem dain g-t, in dem ort vos er vet oisderveilen: in dem yom-tov fun matsus, un in dem yom-tov fun shvues, un in dem yom-tov fun Sukkot; un me zol zich nisht vaizen far g-t mit leidiken;

DEU 16:16 Shalosh pe'amim bashanah shall all thy males appear before Hashem Eloheicha in the place which He shall choose; in the Chag Matzot, and in the Chag HaShavu'os, and in the Chag HaSukkot, and they shall not appear before Hashem empty-handed:

DEU 16:17 ‏איטלעכער לױט דער גאָב פֿון זײַן האַנט, װי נאָך דער מזל-ברכה פֿון ה׳ דײַן ג-ט, װאָס ער האָט דיר געגעבן. edit

DEU 16:17 itlecher loit der gob fun zain hant, vi noch der mezl-brocha fun Hashem dain g-t, vos er hot dir gegeben.

DEU 16:17 Every man shall give as he is able, according to the Birkat Hashem Eloheicha which He hath given thee.

DEU 16:18 ‏ריכטער און אױפֿזעער זאָלסטו דיר מאַכן אין אַלע דײַנע טױערן, װאָס ה׳ דײַן ג-ט גיט דיר, לױט דײַנע שבֿטים; און זײ זאָלן משפּטן דאָס פֿאָלק מיט אַ גערעכטן משפּט. edit

DEU 16:18 richter un oifzeer zolstu dir machen in ale daine toieren, vos Hashem dain g-t git dir, loit daine shvotim; un zei zolen mishpeten dos folk mit a gerechten mishpot.

DEU 16:18 Shofetim and shoterim shalt thou appoint thee in all thy she'arim, which Hashem Eloheicha giveth thee, throughout thy shevatim: and they shall judge HaAm with mishpat-tzedek.

DEU 16:19 ‏זאָלסט נישט פֿאַרדרײען אַ משפּט; זאָלסט נישט דערקענען קײן פּנים, און נישט נעמען שוחד, װאָרום שוחד מאַכט בלינד די אױגן פֿון קלוגע, און פֿאַרקרימט די װערטער פֿון גערעכטע. edit

DEU 16:19 zolst nisht fardreyen a mishpot; zolst nisht derkenen kein ponem, un nisht nemen shochad, vorem shochad macht blind di oigen fun kluge, un farkrimt di verter fun gerechte.

DEU 16:19 Thou shalt not pervert mishpat; thou shalt not show partiality, neither take a shochad: for a bribe doth blind the eyes of the chachamim, and twist the devarim of the tzaddikim.

DEU 16:20 ‏נאָך גערעכטיקײט, נאָך גערעכטיקײט זאָלסטו זיך יאָגן, כּדי זאָלסט לעבן און אַרבן דאָס לאַנד װאָס ה׳ דײַן ג-ט גיט דיר. edit

DEU 16:20 noch gerechtikeit, noch gerechtikeit zolstu zich yogen, kedei zolst leben un arben dos land vos Hashem dain g-t git dir.

DEU 16:20 Tzedek tzedek (that which is altogether just) shalt thou follow, that thou mayest live, and inherit ha'aretz which Hashem Eloheicha giveth thee.

DEU 16:21 ‏זאָלסט דיר נישט פֿלאַנצן אַ געצנבױם פֿון אַ שום האָלץ לעבן דעם מזבח פֿון ה׳ דײַן ג-ט, װאָס דו װעסט דיר מאַכן. edit

DEU 16:21 zolst dir nisht flantsen a getsnboim fun a shum holts leben dem mizbeyech fun Hashem dain g-t, vos du vest dir machen.

DEU 16:21 Thou shalt not plant any tree as an Asherah near unto the Mizbe'ach of Hashem Eloheicha, which thou shalt make thee.

DEU 16:22 ‏און זאָלסט דיר נישט אױפֿשטעלן אַ זײַלשטײן, װאָס ה׳ דײַן ג-ט האָט פֿײַנט. edit

DEU 16:22 un zolst dir nisht oifshtelen a zailshtein, vos Hashem dain g-t hot faint.

DEU 16:22 Neither shalt thou set thee up any matzeivah (idolatrous pillar) ; which Hashem Eloheicha hateth.

DEU 17:1 ‏זאָלסט נישט שלאַכטן צו ה׳ דײַן ג-ט אַן אָקס אָדער אַ שעפּס ‏ װאָס אין אים איז דאָ אַ מום, ‏ עפּעס אַ שלעכטע זאַך; װאָרום אַן אומװערדיקײט בײַ ה׳ דײַן ג-ט איז דאָס. edit

DEU 17:1 zolst nisht shlachten tsu Hashem dain g-t an oks oder a sheps vos in im iz do a mum, epes a shlechte zach; vorem an umverdikeit bai Hashem dain g-t iz dos.

DEU 17:1 Thou shalt not sacrifice unto Hashem Eloheicha any ox, or sheep, wherein is mum (blemish) , or any evil thing, any defect: for that is a to'avat (abomination) unto Hashem Eloheicha.

DEU 17:2 ‏אַז עס װעט געפֿונען װערן צװישן דיר, אין אײנעם פֿון דײַנע טױערן װאָס ה׳ דײַן ג-ט גיט דיר, אַ מאַן אָדער אַ פֿרױ װאָס װעט טאָן װאָס איז שלעכט אין די אױגן פֿון ה׳ דײַן ג-ט, איבערצוטרעטן זײַן בְּרִית; edit

DEU 17:2 az es vet gefunen veren tsvishen dir, in einem fun daine toieren vos Hashem dain g-t git dir, a man oder a froi vos vet ton vos iz shlecht in di oigen fun Hashem dain g-t, ibertsutreten zain bris;

DEU 17:2 If there be found among you, within any of thy she'arim which Hashem Eloheicha giveth thee, ish or isha, that hath wrought wickedness in the sight of Hashem Eloheicha, in transgressing His Brit,

DEU 17:3 ‏און ער װעט גײן און דינען פֿרעמדע ג-טער, און זיך בוקן צו זײ, אָדער צו דער זון, אָדער צו דער לִבֿנָה, אָדער צו דעם גאַנצן חיל פֿון הימל, װאָס איך האָב נישט געהײסן; edit

DEU 17:3 un er vet gein un dinen fremde g-ter, un zich buken tsu zei, oder tsu der zun, oder tsu der levone, oder tsu dem gantsen cheil fun himel, vos ich hob nisht geheisen;

DEU 17:3 And hath gone and served elohim acherim, and worshiped them, either the shemesh, or yarei'ach, or any of the tz'vah HaShomayim, which I have not commanded;

DEU 17:4 ‏און עס װעט דיר דערצײלט װערן, און װעסט הערן, און װעסט גוט אױספֿאָרשן, ערשט די זאַך איז אמת ריכטיק, די דאָזיקע אומװערדיקײט איז געטאָן געװאָרן אין יִשׂרָאֵל, edit

DEU 17:4 un es vet dir dertseilt veren, un vest heren, un vest gut oisforshen, ersht di zach iz emes richtik, di dozike umverdikeit iz geton gevoren in Yisroel,

DEU 17:4 And it be told thee, and thou hast heard of it, and inquired diligently, and, hinei, it be emes, and the thing nakhon (certain, correct) , that such to'evah (abomination) is wrought in Yisroel,

DEU 17:5 ‏זאָלסטו אַרױספֿירן יענעם מאַן אָדער יענע פֿרױ, װאָס האָבן געטאָן די דאָזיקע שלעכטע זאַך, צו דײַנע טױערן – דעם מאַן אָדער די פֿרױ – און זאָלסט זײ פֿאַרװאַרפֿן מיט שטײנער, און זײ זאָלן שטאַרבן. edit

DEU 17:5 zolstu aroisfiren yenem man oder yene froi, vos hoben geton di dozike shlechte zach, tsu daine toieren – dem man oder di froi – un zolst zei farvorfen mit shteiner, un zei zolen shtarben.

DEU 17:5 Then shalt thou bring forth that ish or that isha, which have committed that wicked thing, unto thy she'arim, even that ish or that isha, and shalt stone them with avanim, till they die.

DEU 17:6 ‏לױט דעם מױל פֿון צװײ עדות אָדער דרײַ עדות זאָל געטײט װערן דער װאָס װערט געטײט; ער זאָל נישט געטײט װערן לױט דעם מױל פֿון אײן עדות. edit

DEU 17:6 loit dem moil fun tsvei eides oder drai eides zol geteit veren der vos vert geteit; er zol nisht geteit veren loit dem moil fun ein eides.

DEU 17:6 At the mouth of shneym edim, or shloshah edim, shall he that is worthy of death be put to death; but at the mouth of ed echad (one witness) he shall not be put to death.

DEU 17:7 ‏די האַנט פֿון די עדות זאָל זײַן אױף אים די ערשטע אים צו טײטן, און דערנאָך די האַנט פֿון גאַנצן פֿאָלק; און זאָלסט אױסראַמען דאָס בײז פֿון צװישן דיר. edit

DEU 17:7 di hant fun di eides zol zain oif im di ershte im tsu teiten, un dernoch di hant fun gantsen folk; un zolst oisramen dos beiz fun tsvishen dir.

DEU 17:7 The hands of the edim shall be first upon him to put him to death, and afterward the hands of kol haAm. So thou shalt put harah (the evil) away from among you.

DEU 17:8 ‏אַז אַ זאַך װעט זײַן פֿאַרהױלן פֿון דיר אין אַ משפּט, צװישן בלוט און בלוט, צװישן אַ טענה און אַ טענה, אָדער צװישן אַ שעדיקונג און אַ שעדיקונג, אין שטרײַטזאַכן אין דײַנע טױערן, זאָלסטו אױפֿשטײן און אַרױפֿגײן צו דעם אָרט װאָס ה׳ דײַן ג-ט װעט אים אױסדערװײלן. edit

DEU 17:8 az a zach vet zain farhoilen fun dir in a mishpot, tsvishen blut un blut, tsvishen a taine un a taine, oder tsvishen a shedikung un a shedikung, in shtraitzachen in daine toieren, zolstu oifshtein un aroifgein tsu dem ort vos Hashem dain g-t vet im oisderveilen.

DEU 17:8 If there arise a matter too hard for thee in mishpat, between dahm and dahm, between din and din, and between nega and nega, being matters of controversy within thy she'arim, then shalt thou arise, and get thee up into the place which Hashem Eloheicha shall choose;

DEU 17:9 ‏און זאָלסט קומען צו די כֹּהנים פֿון שבֿט לֵוִי, און צו דעם ריכטער װאָס װעט זײַן אין יענע טעג, און זאָלסט פֿרעגן, און זײ װעלן דיר זאָגן דאָס װאָרט פֿון דעם משפּט. edit

DEU 17:9 un zolst kumen tsu di koyanim fun sheyvet Levi, un tsu dem richter vos vet zain in yene teg, un zolst fregen, un zei velen dir zogen dos vort fun dem mishpot.

DEU 17:9 And thou shalt come unto the kohanim, who are the Levi'im, and unto the Shofet that shall be in those days, and inquire; and they shall show thee the devar hamishpat (word of judgment) ;

DEU 17:10 ‏און זאָלסט טאָן לױט דעם װאָרט װאָס זײ װעלן דיר זאָגן פֿון יענעם אָרט װאָס ה׳ װעט אױסדערװײלן; און זאָלסט היטן צו טאָן אַזױ װי אַלץ װאָס זײ װעלן דיך לערנען. edit

DEU 17:10 un zolst ton loit dem vort vos zei velen dir zogen fun yenem ort vos Hashem vet oisderveilen; un zolst hiten tsu ton azoi vi alts vos zei velen dich lernen.

DEU 17:10 And thou shalt do according to the devar, which they of that place which Hashem shall choose shall show thee; and thou shalt be shomer to do according to all that they teach thee;

DEU 17:11 ‏לױט דער לערנונג װאָס זײ װעלן דיך לערנען, און לױט דעם משפּט װאָס זײ װעלן דיר זאָגן, זאָלסטו טאָן; זאָלסט זיך נישט אָפּקערן פֿון דעם װאָרט װאָס זײ װעלן דיר זאָגן, רעכטס אָדער לינקס. edit

DEU 17:11 loit der lernung vos zei velen dich lernen, un loit dem mishpot vos zei velen dir zogen, zolstu ton; zolst zich nisht opkeren fun dem vort vos zei velen dir zogen, rechts oder links.

DEU 17:11 According to the pi hatorah which they shall teach thee, and according to the mishpat which they shall tell thee, thou shalt do; thou shalt not turn aside from the devar which they shall show thee, to the right hand, nor to the left.

DEU 17:12 ‏און דער מאַן װאָס װעט טאָן מיט מוטװיליקײט, נישט צו געהאָרכן דעם כֹּהן װאָס שטײט צו דינען {עבד} ‏ דאָרטן ה׳ דײַן ג-ט, אָדער דעם ריכטער, יענער מאַן זאָל שטאַרבן; און זאָלסט אױסראַמען דאָס בײז פֿון יִשׂרָאֵל. edit

DEU 17:12 un der man vos vet ton mit mutvilikeit, nisht tsu gehorchen dem koyen vos shteit tsu dinen dorten Hashem dain g-t, oder dem richter, yener man zol shtarben; un zolst oisramen dos beiz fun Yisroel.

DEU 17:12 And the ish that will do presumptuously, and will not give heed unto the kohen that standeth to minister there before Hashem Eloheicha, or unto the Shofet, even that ish shall die; and thou shalt put away harah from Yisroel.

DEU 17:13 ‏און דאָס גאַנצע פֿאָלק װעט הערן און װעט מורא האָבן, און זײ װעלן מער נישט מוטװילקן. edit

DEU 17:13 un dos gantse folk vet heren un vet moire hoben, un zei velen mer nisht mutvilken.

DEU 17:13 And kol haAm shall hear, and fear, and do no more presumptuously.

DEU 17:14 ‏אַז דו װעסט קומען אין דעם לאַנד װאָס ה׳ דײַן ג-ט גיט דיר, און װעסט עס אַרבן, און װעסט זיך באַזעצן דרינען, און װעסט זאָגן: איך װיל מאַכן אַ מלך איבער מיר, אַזױ װי אַלע פֿעלקער װאָס אַרום מיר, edit

DEU 17:14 az du vest kumen in dem land vos Hashem dain g-t git dir, un vest es arben, un vest zich bazetsen drinen, un vest zogen: ich vil machen a melech iber mir, azoi vi ale felker vos arum mir,

DEU 17:14 When thou art come unto ha'aretz which Hashem Eloheicha giveth thee, and shalt possess it, and shalt dwell therein, and shalt say, I will set a melech over me, like Kol HaGoyim that are about me;

DEU 17:15 ‏מאַכן זאָלסטו מאַכן אַ מלך איבער דיר דעם װאָס ה׳ דײַן ג-ט װעט אים אױסדערװײלן; פֿון צװישן דײַנע ברידער זאָלסטו מאַכן איבער דיר אַ מלך; טאָרסט נישט אױפֿזעצן איבער דיר אַ פֿרעמדן מאַן, װאָס איז נישט דײַנער אַ ברודער. edit

DEU 17:15 machen zolstu machen a melech iber dir dem vos Hashem dain g-t vet im oisderveilen; fun tsvishen daine brider zolstu machen iber dir a melech; torst nisht oifzetsen iber dir a fremden man, vos iz nisht dainer a bruder.

DEU 17:15 Thou shalt in any wise set him as melech over thee, whom Hashem Eloheicha shall choose; one from among thy achim shalt thou set as melech over thee; thou mayest not set an ish nokhri over thee, which is not achicha (thy brother, i.e., a fellow Hebrew) .

DEU 17:16 ‏אָבער ער זאָל זיך נישט מערן פֿערד, און נישט אומקערן דאָס פֿאָלק קײן מִצרַיִם, כּדי צו מערן פֿערד; װאָס ה׳ האָט אײַך אָנגעזאָגט: איר זאָלט זיך מער נישט אומקערן אױף דעם דאָזיקן װעג. edit

DEU 17:16 ober er zol zich nisht meren ferd, un nisht umkeren dos folk kein Mitsrayim, kedei tsu meren ferd; vos Hashem hot aich ongezogt: ir zolt zich mer nisht umkeren oif dem doziken veg.

DEU 17:16 But he shall not multiply susim to himself, nor cause the people to return to Mitzrayim, to the end that he should multiply the sus; forasmuch as Hashem hath said unto you, Ye shall henceforth return no more that way.

DEU 17:17 ‏און ער זאָל זיך נישט מערן װײַבער כּדי זײַן האַרץ זאָל זיך נישט אָפּקערן; אױך זילבער און גאָלד זאָל ער זיך נישט מערן אַ סך. edit

DEU 17:17 un er zol zich nisht meren vaiber kedei zain harts zol zich nisht opkeren; oich zilber un gold zol er zich nisht meren a sach.

DEU 17:17 Neither shall he multiply nashim to himself, that his lev turn not away; neither shall he greatly multiply to himself kesef and zahav.

DEU 17:18 ‏און עס װעט זײַן, אַז ער זעצט זיך אױף דעם טראָן ‏ פֿון זײַן מלוכה, זאָל ער זיך אױפֿשרײַבן אַן איבערחזרונג פֿון דער דאָזיקער תּורה אױף אַ בוך, פֿון דער װאָס פֿאַר די כֹּהנים פֿון שבֿט לֵוִי. edit

DEU 17:18 un es vet zain, az er zetst zich oif dem tron fun zain meluche, zol er zich oifshraiben an iberchzrung fun der doziker torah oif a buch, fun der vos far di koyanim fun sheyvet Levi.

DEU 17:18 And it shall be, when he sitteth upon the kisei mamlakhto (throne of his kingdom) , that he shall write him a mishneh hatorah hazot (copy of this torah) in a sefer out of that which is before the kohanim, the Levi'im;

DEU 17:19 ‏און דאָס זאָל זײַן בײַ אים, און ער זאָל לײענען דערין אַלע טעג פֿון זײַן לעבן, כּדי ער זאָל לערנען מורא צו האָבן פֿאַר ה׳ זײַן ג-ט, צו היטן אַלע װערטער פֿון דער דאָזיקער תּורה, און די דאָזיקע געזעצן, זײ צו טאָן; edit

DEU 17:19 un dos zol zain bai im, un er zol liyenen derin ale teg fun zain leben, kedei er zol lernen moire tsu hoben far Hashem zain g-t, tsu hiten ale verter fun der doziker torah, un di dozike gezetsen, zei tsu ton;

DEU 17:19 And it shall be with him, and he shall read therein all the days of his life; that he may learn to fear Hashem Elohav, to be shomer over kol divrei hatorah hazot and these chukkim, to do them;

DEU 17:20 ‏אַז זײַן האַרץ זאָל זיך נישט דערהײבן איבער זײַנע ברידער, און ער זאָל זיך נישט אָפּקערן פֿון די געבאָט רעכטס אָדער לינקס, כּדי ער זאָל מַאֲריך-יָמים זײַן אױף זײַן מלוכה, ער און זײַנע קינדער, צװישן יִשׂרָאֵל. edit

DEU 17:20 az zain harts zol zich nisht derheiben iber zaine brider, un er zol zich nisht opkeren fun di gebot rechts oder links, kedei er zol maarich-iomim zain oif zain meluche, er un zaine kinder, tsvishen Yisroel.

DEU 17:20 That his lev be not lifted up in pride above his brethren, and that he turn not aside from the mitzvah, to the right hand, or to the left; to the end that he may prolong his days in his mamlachah, he, and his banim, in the midst of Yisroel.

DEU 18:1 ‏די כֹּהנים פֿון לֵוִי, דער גאַנצער שבֿט לֵוִי, זאָלן נישט האָבן קײן חלק און קײן נחלה אין יִשׂרָאֵל; די פֿײַעראָפּפֿער {אִשֶּׁה} פֿון ה׳ און זײַן נחלה זאָלן זײ עסן. edit

DEU 18:1 di koyanim fun Levi, der gantser sheyvet Levi, zolen nisht hoben kein chelek un kein nachle in Yisroel; di faieropfer fun Hashem un zain nachle zolen zei esen.

DEU 18:1 The kohanim, who are Levi'im, and all the tribe of Levi, shall have no chelek nor nachalah with Yisroel; they shall eat the offerings of Hashem made by eish, even His nachalah.

DEU 18:2 ‏און זײ זאָלן נישט האָבן קײן נחלה צװישן זײערע ברידער; ה׳ איז זײער נחלה, אַזױ װי ער האָט צו זײ גערעדט. edit

DEU 18:2 un zei zolen nisht hoben kein nachle tsvishen zeyere brider; Hashem iz zeyer nachle, azoi vi er hot tsu zei geredt.

DEU 18:2 Therefore shall they have no nachalah among their achim; Hashem is their nachalah, as He hath said unto them.

DEU 18:3 ‏און דאָס זאָל זײַן דאָס רעכט פֿון די כֹּהנים, פֿון דעם פֿאָלק, פֿון די װאָס שלאַכטן אַ שלאַכטאָפּפֿער; סײַ אַן אָקס, סײַ אַ שעפּס, ‏ זאָל מען געבן דעם כֹּהן די שולטער, און די קינבאַקן, און דעם מאָגן. edit

DEU 18:3 un dos zol zain dos recht fun di koyanim, fun dem folk, fun di vos shlachten a shlachtopfer; sai an oks, sai a sheps, zol men geben dem koyen di shulter, un di kinbaken, un dem magen.

DEU 18:3 And this shall be the mishpat hakohanim (the right of the kohanim) from the people, from them that offer the zevach, whether it be shor or seh; and they shall give unto the kohen the shoulder, and the two jowls, and the stomach.

DEU 18:4 ‏דאָס ערשטע פֿון דײַן תּבֿואה, פֿון דײַן װײַן, און פֿון דײַן אײל, און דאָס ערשטע פֿון דער שערונג פֿון דײַנע שאָף, זאָלסטו אים געבן. edit

DEU 18:4 dos ershte fun dain tevuh, fun dain vain, un fun dain eil, un dos ershte fun der sherung fun daine shof, zolstu im geben.

DEU 18:4 The reshit also of thy grain, of thy wine, and of thine oil, and the reshit of the shearing of thy tzon, shalt thou give him.

DEU 18:5 ‏װאָרום אים האָט ה׳ דײַן ג-ט אױסדערװײלט פֿון אַלע דײַנע שבֿטים, צו שטײן צו דינען אין נאָמען פֿון ג-ט, ער און זײַנע קינדער אַלע טעג. edit

DEU 18:5 vorem im hot Hashem dain g-t oisderveilt fun ale daine shvotim, tsu shtein tsu dinen in nomen fun g-t, er un zaine kinder ale teg.

DEU 18:5 For Hashem Eloheicha hath chosen him out of all thy tribes, to stand to minister in the Shem of Hashem , he and his banim kol hayamim.

DEU 18:6 ‏און אַז אַ לֵוִי װיל קומען פֿון אײנעם פֿון דײַנע טױערן פֿון גאַנץ יִשׂרָאֵל, װאָס ער װױנט דאָרטן, זאָל ער קומען װיפֿל זײַן האַרץ געלוסט, צו דעם אָרט װאָס ה׳ װעט אױסדערװײלן. edit

DEU 18:6 un az a Levi vil kumen fun einem fun daine toieren fun gants Yisroel, vos er voint dorten, zol er kumen vifel zain harts gelust, tsu dem ort vos Hashem vet oisderveilen.

DEU 18:6 And if a Levi come from any of thy she'arim (gates, i.e., towns) out of kol Yisroel, where he is living, and come with all the earnestness of his nefesh unto the place which Hashem shall choose;

DEU 18:7 ‏און ער זאָל דינען אין נאָמען פֿון ה׳ זײַן ג-ט אַזױ װי אַלע זײַנע ברידער די לוִיִים װאָס שטײען דאָרטן פֿאַר ג-ט. edit

DEU 18:7 un er zol dinen in nomen fun Hashem zain g-t azoi vi ale zaine brider di Leviim vos shteyen dorten far g-t.

DEU 18:7 Then he shall minister in the Shem of Hashem Elohav, as all his achim the Levi'im do, which stand there before Hashem .

DEU 18:8 ‏גלײַכע חלקים זאָלן זײ עסן, אַחוץ װאָס אים װערט געגעבן לױט די פֿאָטערהײַזער. edit

DEU 18:8 glaiche Chelekim zolen zei esen, achuts vos im vert gegeben loit di foterhaizer.

DEU 18:8 They shall have chelek k'chelek (like portions) to eat, beside that which cometh of the sale of his patrimony.

DEU 18:9 ‏אַז דו קומסט אין דעם לאַנד װאָס ה׳ דײַן ג-ט גיט דיר, זאָלסטו זיך נישט אָפּלערנען צו טאָן אַזױ װי די אומװערדיקײטן פֿון יענע פֿעלקער. edit

DEU 18:9 az du kumst in dem land vos Hashem dain g-t git dir, zolstu zich nisht oplernen tsu ton azoi vi di umverdikeiten fun yene felker.

DEU 18:9 When thou art come into ha'aretz which Hashem Eloheicha giveth thee, thou shalt not learn to imitate the to'avot (abominations) of those Goyim.

DEU 18:10 ‏עס זאָל זיך נישט געפֿינען בײַ דיר אײנער װאָס מאַכט דורכגײן זײַן זון אָדער זײַן טאָכטער דורכן פֿײַער, ‏ אַ װאָרזאָגער פֿון װאָרזאָגענישן, אַ צײכנזעער, אָדער אַ טרעפֿער, אָדער אַ מכשף, edit

DEU 18:10 es zol zich nisht gefinen bai dir einer vos macht durchgein zain zun oder zain tochter durchen faier, a vorzoger fun vorzogenishen, a tseichnzeer, oder a trefer, oder a mechshf,

DEU 18:10 There shall not be found among you any one that maketh his ben or his bat to pass through the eish or kosem kesamim (a diviner of divination) or a m'onen (soothsayer, astrologer) , or a m'nachesh (one who interprets omens) , or a mekhashshef (witch) .

DEU 18:11 ‏אָדער אַ צױבערשפּרעכער, אָדער אײנער װאָס פֿרעגט בײַ אַ גײַסט אָדער אַ רוח, אָדער אַ פֿאָרשער בײַ טױטע. edit

DEU 18:11 oder a tsoibershprecher, oder einer vos fregt bai a gaist oder a ruach, oder a forsher bai toite.

DEU 18:11 Or one who casts spells, or one who inquires of a ghost or a familiar spirit, or a doresh el hamesim (a consulter of the dead ones, i.e., a necromancer) .

DEU 18:12 ‏װאָרום אַן אומװערדיקײט בײַ ג-ט איז יעטװעדער װאָס טוט דאָס, און פֿון װעגן די דאָזיקע אומװערדיקײטן פֿאַרטרײַבט זײ ה׳ דײַן ג-ט פֿון פֿאַר דיר. edit

DEU 18:12 vorem an umverdikeit bai g-t iz yetveder vos tut dos, un fun vegen di dozike umverdikeiten fartraibt zei Hashem dain g-t fun far dir.

DEU 18:12 For all that do these things are a to'avat Hashem ; and because of these to'evot, Hashem Eloheicha is about to drive them out before thee.

DEU 18:13 ‏גאַנץ זאָלסטו זײַן מיט ה׳ דײַן ג-ט. edit

DEU 18:13 gants zolstu zain mit Hashem dain g-t.

DEU 18:13 Thou shalt be tamim (blameless) before Hashem Eloheicha.

DEU 18:14 ‏װאָרום די דאָזיקע פֿעלקער װאָס דו ירשעסט זײ, הערן זיך צו צו צײכנזעערס, און צו װאָרזאָגערס, אָבער דו – נישט אַזױ-װאָס האָט דיר געגעבן ה׳ דײַן ג-ט. edit

DEU 18:14 vorem di dozike felker vos du yershest zei, heren zich tsu tsu tseichnzeers, un tsu vorzogers, ober du – nisht azoi-vos hot dir gegeben Hashem dain g-t.

DEU 18:14 For these Goyim, which thou shalt dispossess, paid heed unto soothsayers, and unto diviners; but as for thee, Hashem Eloheicha hath not suffered thee so to do.

DEU 18:15 ‏אַ נבֿיא פֿון צװישן דיר, פֿון דײַנע ברידער, ‏ אַזאַ װי איך ‏, װעט דיר אױפֿשטעלן ה׳ דײַן ג-ט; צו אים זאָלט איר זיך צוהערן. edit

DEU 18:15 a novi fun tsvishen dir, fun daine brider, aza vi ich , vet dir oifshtelen Hashem dain g-t; tsu im zolt ir zich tsuheren.

DEU 18:15 Hashem Eloheicha will raise up unto thee a Navi from among thee, of thy achim, kamoni (like me) ; unto him ye must listen;

DEU 18:16 ‏גענױ אַזױ װי דו האָסט פֿאַרלאַנגט פֿון ה׳ דײַן ג-ט אין חוֹרֵבֿ, אין טאָג פֿון דער אײַנזאַמלונג, אַזױ צו זאָגן: לאָמיך נישט הערן װידער דעם קֹול פֿון ה׳ מײַן ג-ט, לאָמיך נישט זען מער דאָס דאָזיקע גרױסע פֿײַער, כּדי איך זאָל נישט שטאַרבן. edit

DEU 18:16 genoi azoi vi du host farlangt fun Hashem dain g-t in Chorev, in tog fun der ainzamlung, azoi tsu zogen: lomich nisht heren vider dem kol fun Hashem main g-t, lomich nisht zen mer dos dozike groise faier, kedei ich zol nisht shtarben.

DEU 18:16 According to all that thou desiredst of Hashem Eloheicha in Chorev in the Yom HaKahal, saying, Let me not hear again the voice of Hashem Elohav, neither let me see this eish hagedolah any more, that I die not.

DEU 18:17 ‏און ה׳ האָט געזאָגט צו מיר: גוט איז װאָס זײ האָבן גערעדט. edit

DEU 18:17 un Hashem hot gezogt tsu mir: gut iz vos zei hoben geredt.

DEU 18:17 And Hashem said unto me, They have well spoken that which they have spoken.

DEU 18:18 ‏אַ נבֿיא ‏ װעל איך זײ אױפֿשטעלן פֿון צװישן זײערע ברידער, אַזאַ װי דו, און איך װעל אַרײַנגעבן מײַנע װערטער אין זײַן מױל, און ער װעט רעדן צו זײ אַלץ װאָס איך װעל אים באַפֿעלן. edit

DEU 18:18 a novi vel ich zei oifshtelen fun tsvishen zeyere brider, aza vi du, un ich vel araingeben maine verter in zain moil, un er vet reden tsu zei alts vos ich vel im bafelen.

DEU 18:18 I will raise them up a Navi from among their achim, like unto thee, and will put My words in his mouth; and he shall speak unto them all that I shall command him.

DEU 18:19 ‏און עס װעט זײַן, דער מאַן װאָס װעט נישט צוהערן צו מײַנע װערטער װאָס ער װעט רעדן אין מײַן נאָמען, װעל איך אױפֿמאָנען פֿון אים ‏. edit

DEU 18:19 un es vet zain, der man vos vet nisht tsuheren tsu maine verter vos er vet reden in main nomen, vel ich oifmonen fun im .

DEU 18:19 And it shall come to pass, that whosoever will not listen unto My words which he shall speak Bishmi (in My Name) , I will require it of him.

DEU 18:20 ‏אָבער דער נבֿיא װאָס װעט מוטװיליקן צו רעדן אין מײַן נאָמען אַ װאָרט װאָס איך האָב אים נישט באַפֿױלן צו רעדן, אָדער דער װאָס װעט רעדן אין נאָמען פֿון פֿרעמדע ג-טער, יענער נבֿיא זאָל שטאַרבן. edit

DEU 18:20 ober der novi vos vet mutviliken tsu reden in main nomen a vort vos ich hob im nisht bafoilen tsu reden, oder der vos vet reden in nomen fun fremde g-ter, yener novi zol shtarben.

DEU 18:20 But the navi, which shall presume to speak a word Bishmi (In My Name) , which I have not commanded him to speak, or that shall speak in the shem of elohim acharim, even that navi shall die.

DEU 18:21 ‏און אױב דו װעסט זאָגן אין דײַן האַרצן: װי אַזױ װעלן מיר דערקענען דאָס װאָרט װאָס ה׳ האָט עס נישט גערעדט? edit

DEU 18:21 un oib du vest zogen in dain hartsen: vi azoi velen mir derkenen dos vort vos Hashem hot es nisht geredt?

DEU 18:21 And if thou say in thine lev, How shall we know the word which Hashem hath not spoken?

DEU 18:22 ‏אַז דער נבֿיא װעט רעדן אין נאָמען פֿון ה׳, און דאָס װאָרט װעט נישט געשען און נישט אָנקומען, איז דאָס אַ װאָרט װאָס גה׳ האָט עס נישט גערעדט; מיט מוטװיליקײט האָט עס דער נבֿיא גערעדט; זאָלסט זיך נישט שרעקן פֿאַר אים. edit

DEU 18:22 az der novi vet reden in nomen fun Hashem, un dos vort vet nisht geshen un nisht onkumen, iz dos a vort vos gh׳ hot es nisht geredt; mit mutvilikeit hot es der novi geredt; zolst zich nisht shreken far im.

DEU 18:22 When a navi speaketh b'Shem Hashem , if the thing follow not, nor come to pass, that is the thing which Hashem hath not spoken, but the navi hath spoken it bezadon (in zadon) ; thou shalt not be afraid of him.

DEU 19:1 ‏אַז ה׳ דײַן ג-ט װעט פֿאַרשנײַדן {כרת} ‏ די פֿעלקער װאָס ה׳ דײַן ג-ט גיט דיר זײער לאַנד, און װעסט זײ ירשען, און זיך באַזעצן אין זײערע שטעט, און אין זײערע הײַזער, edit

DEU 19:1 az Hashem dain g-t vet farshnaiden di felker vos Hashem dain g-t git dir zeyer land, un vest zei yershen, un zich bazetsen in zeyere shtet, un in zeyere haizer,

DEU 19:1 When Hashem Eloheicha hath cut off the Goyim, whose land Hashem Eloheicha giveth thee, and thou dispossess them, and dwellest in their towns, and in their batim (houses) ,

DEU 19:2 ‏זאָלסטו דיר אָפּשײדן דרײַ שטעט אין מיטן פֿון דײַן לאַנד װאָס ה׳ דײַן ג-ט גיט דיר, עס צו אַרבן. edit

DEU 19:2 zolstu dir opsheiden drai shtet in miten fun dain land vos Hashem dain g-t git dir, es tsu arben.

DEU 19:2 Thou shalt separate shalosh arim (three towns) for thee in the midst of thy land, which Hashem Eloheicha giveth thee to possess it.

DEU 19:3 ‏זאָלסט דיר אָפּמאַרקירן דעם װעג, און אײַנטײלן אין דרײען דאָס געמאַרק פֿון דײַן לאַנד װאָס ה׳ דײַן ג-ט װעט דיך מאַכן אַרבן, און עס זאָל זײַן אױף צו אַנטלױפֿן אַהין פֿאַר איטלעכן טױטשלעגער. edit

DEU 19:3 zolst dir opmarkiren dem veg, un ainteilen in dreyen dos gemark fun dain land vos Hashem dain g-t vet dich machen arben, un es zol zain oif tsu antloifen ahin far itlechen toitshleger.

DEU 19:3 Thou shalt prepare yourselves roads, and divide the territory of thy land, which Hashem Eloheicha giveth thee to inherit, into three parts, that every slayer may flee there.

DEU 19:4 ‏און דאָס איז דער פֿאַל פֿון דעם טױטשלעגער װאָס קען אַהין אַנטלױפֿן און בלײַבן לעבן: דער װאָס װעט דערשלאָגן זײַן חבֿר אָן אַ כּיװן, און ער איז אים נישט געװען אַ שׂוֹנא פֿון נעכטן-אײערנעכטן; edit

DEU 19:4 un dos iz der fal fun dem toitshleger vos ken ahin antloifen un blaiben leben: der vos vet dershlogen zain chever on a kiven, un er iz im nisht geven a soine fun nechten-eyernechten;

DEU 19:4 And this is the case of the slayer, which shall flee there, that he may live: Whoso killeth his neighbor without da'as, whom he hated not in time past;

DEU 19:5 ‏װי אַז אײנער װעט קומען מיט זײַן חבֿר אין װאַלד האַקן בײמער, און זײַן האַנט װעט זיך פֿאַרמעסטן מיט דער האַק אָפּצוהאַקן {כרת} ‏ דעם בױם, און דער אײַזן װעט אָפּשפּרינגען פֿון שטיל, און װעט טרעפֿן זײַן חבֿר, און ער װעט שטאַרבן; ער זאָל אַנטלױפֿן אין אײנער פֿון די דאָזיקע שטעט, און בלײַבן לעבן; edit

DEU 19:5 vi az einer vet kumen mit zain chever in vald haken beimer, un zain hant vet zich farmesten mit der hak optsuhaken dem boim, un der aizen vet opshpringen fun shtil, un vet trefen zain chever, un er vet shtarben; er zol antloifen in einer fun di dozike shtet, un blaiben leben;

DEU 19:5 As when an ish goeth into the wood with his neighbor to cut wood, his hand swings a stroke with the axe to cut down the tree, the head slippeth from the handle, and strikes upon his neighbor, that he die; he shall flee unto one of those towns, and live;

DEU 19:6 ‏כּדי דער בלוט דערלײזער זאָל נישט נאָכיאָגן דעם טױטשלעגער װען זײַן האַרץ איז הײס, און אים כאַפּן, װײַל דער װעג איז אַ װײַטער, און אים דערשלאָגן צום טױט, װען אים קומט נישט טױטשטראָף {מִשְׁפָּט} ‏, װײַל ער איז אים נישט געװען אַ שׂוֹנא פֿון נעכטן-אײערנעכטן. edit

DEU 19:6 kedei der blut derleizer zol nisht nochyogen dem toitshleger ven zain harts iz heis, un im chapen, vail der veg iz a vaiter, un im dershlogen tsum toit, ven im kumt nisht toitshtrof , vail er iz im nisht geven a soine fun nechten-eyernechten.

DEU 19:6 Lest the Go'el HaDahm pursue the slayer, while his lev is hot, and overtake him, because the way is long, and slay him; whereas he was not worthy of death, inasmuch as he hated him not in time past.

DEU 19:7 ‏דערום באַפֿעל איך דיר, אַזױ צו זאָגן: דרײַ שטעט זאָלסטו דיר אָפּשײדן. edit

DEU 19:7 derum bafel ich dir, azoi tsu zogen: drai shtet zolstu dir opsheiden.

DEU 19:7 Therefore I command thee, saying, Thou shalt separate shalosh arim for thee.

DEU 19:8 ‏און אױב ה׳ דײַן ג-ט װעט דערברײטערן דײַן געמאַרק, אַזױ װי ער האָט געשװאָרן דײַנע עלטערן, און װעט דיר געבן דאָס גאַנצע לאַנד װאָס ער האָט צוגעזאָגט דײַנע עלטערן צו געבן – edit

DEU 19:8 un oib Hashem dain g-t vet derbreiteren dain gemark, azoi vi er hot geshvoren daine elteren, un vet dir geben dos gantse land vos er hot tsugezogt daine elteren tsu geben –

DEU 19:8 And if Hashem Eloheicha enlarge thy territory, as He hath sworn unto Avoteicha, and give thee kol ha'aretz which He promised to give unto Avoteicha;

DEU 19:9 ‏אַז דו װעסט היטן אַל דאָס דאָזיקע געבאָט װאָס איך געביט דיר הײַנט עס צו טאָן, ליב צו האָבן ה׳ דײַן ג-ט, און צו גײן אין זײַנע װעגן אַלע טעג – זאָלסטו דיר צולײגן נאָך דרײַ שטעט צו די דאָזיקע דרײַ; edit

DEU 19:9 az du vest hiten al dos dozike gebot vos ich gebit dir haint es tsu ton, lib tsu hoben Hashem dain g-t, un tsu gein in zaine vegen ale teg – zolstu dir tsuleigen noch drai shtet tsu di dozike drai;

DEU 19:9 If thou shalt be shomer over all these mitzvot to do them, which I command thee today, to love Hashem Eloheicha, and to walk ever in His ways; then shalt thou add three towns more for thee, beside these three;

DEU 19:10 ‏כּדי עס זאָל נישט פֿאַרגאָסן װערן אומשולדיק בלוט אין דײַן לאַנד װאָס ה׳ דײַן ג-ט גיט דיר פֿאַר אַ נחלה, און עס זאָל נישט זײַן אױף דיר קײן בלוט. edit

DEU 19:10 kedei es zol nisht fargosen veren umshuldik blut in dain land vos Hashem dain g-t git dir far a nachle, un es zol nisht zain oif dir kein blut.

DEU 19:10 That dahm naki (innocent blood) be not shed in thy land, which Hashem Eloheicha giveth thee for a nachalah, and so damim be upon thee.

DEU 19:11 ‏אָבער אַז אַ מאַן װעט זײַן אַ שׂוֹנא זײַן חבֿר, און ער װעט לױערן אױף אים, און װעט אױפֿשטײן אױף אים, און װעט אים שלאָגן צום טױט, און ער װעט שטאַרבן; און ער װעט אַנטלױפֿן אין אײנער פֿון די דאָזיקע שטעט, edit

DEU 19:11 ober az a man vet zain a soine zain chever, un er vet loieren oif im, un vet oifshtein oif im, un vet im shlogen tsum toit, un er vet shtarben; un er vet antloifen in einer fun di dozike shtet,

DEU 19:11 But if any ish hate his neighbor, and lie in wait for him, and rise up against him, and strike him mortally that he die, and fleeth into one of these towns;

DEU 19:12 ‏זאָלן שיקן די עלטסטע פֿון זײַן שטאָט, און אים נעמען פֿון דאָרטן, און אים איבערגעבן אין האַנט פֿון דעם בלוט דערלײזער, און ער זאָל שטאַרבן. edit

DEU 19:12 zolen shiken di eltste fun zain shtot, un im nemen fun dorten, un im ibergeben in hant fun dem blut derleizer, un er zol shtarben.

DEU 19:12 Then the zekenim of his town shall send and have him taken from there, and deliver him into the yad of the Goel HaDahm, that he may die.

DEU 19:13 ‏דײַן אױג זאָל זיך נישט דערבאַרימען אױף אים, און זאָלסט אױסראַמען אומשולדיק [פֿאַרגאָסן] בלוט פֿון יִשׂרָאֵל, כּדי דיר זאָל גוט זײַן. edit

DEU 19:13 dain oig zol zich nisht derbarimen oif im, un zolst oisramen umshuldik [fargosen] blut fun Yisroel, kedei dir zol gut zain.

DEU 19:13 Thine eye shall not pity him, but thou shalt put away the guilt of dahm naki from Yisroel, that it may go well with thee.

DEU 19:14 ‏זאָלסט נישט פֿאַררוקן דעם גרענעץ פֿון דײַן חבֿר, װאָס די פֿריִערדיקע האָבן אָפּגעגרענעצט, אין דײַן נחלה װאָס דו װעסט ירשען, אין דעם לאַנד װאָס ה׳ דײַן ג-ט גיט דיר, עס צו אַרבן. edit

DEU 19:14 zolst nisht farruken dem grenets fun dain chever, vos di frierdike hoben opgegrenetst, in dain nachle vos du vest yershen, in dem land vos Hashem dain g-t git dir, es tsu arben.

DEU 19:14 Thou shalt not remove thy neighborʼs landmark, which they of old time have set in thine nachalah, which thou shalt inherit in the eretz that Hashem Eloheicha giveth thee to possess it.

DEU 19:15 ‏עס זאָל נישט אױפֿשטײן אײן עדות קעגן אַ מאַן װעגן אַ שום פֿאַרברעך אָדער אַ שום פֿאַרזינדיקונג – אין אַ שום זינד װאָס ער האָט געזינדיקט; דורך דעם מױל פֿון צװײ עדות, אָדער דורך דעם מױל פֿון דרײַ עדות, זאָל אַ זאַך באַשטײן. edit

DEU 19:15 es zol nisht oifshtein ein eides kegen a man vegen a shum farbrech oder a shum farzindikung – in a shum zind vos er hot gezindikt; durch dem moil fun tsvei eides, oder durch dem moil fun drai eides, zol a zach bashtein.

DEU 19:15 Ed echad shall not rise up against an ish for any avon (iniquity) , or for any chattat (sin) , in any sin that he sinneth: at the mouth of shney edim, or at the mouth of shloshah edim, shall the matter be established.

DEU 19:16 ‏אַז עס װעט אױפֿשטײן אַן אומגערעכטער עדות אַקעגן אַ מאַן, צו זאָגן אױף אים פֿאַרקערטע עדות, edit

DEU 19:16 az es vet oifshtein an umgerechter eides akegen a man, tsu zogen oif im farkerte eides,

DEU 19:16 If an ed chamas (malicious, false witness) rise up against any ish to testify against him that which is wrong;

DEU 19:17 ‏זאָלן די צװײ מענטשן װאָס האָבן דעם שטרײַט, זיך שטעלן פֿאַר ה׳, פֿאַר די כֹּהנים און די ריכטער װאָס װעלן זײַן אין יענע טעג. edit

DEU 19:17 zolen di tsvei mentshen vos hoben dem shtrait, zich shtelen far Hashem, far di koyanim un di richter vos velen zain in yene teg.

DEU 19:17 Then both the men, between whom the controversy is, shall stand before Hashem , before the kohanim and the shofetim, which shall be in those days;

DEU 19:18 ‏און אױב די ריכטער װעלן גוט אױספֿאָרשן, ערשט דער עדות איז אַ פֿאַלשער עדות, ליגן האָט ער געזאָגט אױף זײַן ברודער, edit

DEU 19:18 un oib di richter velen gut oisforshen, ersht der eides iz a falsher eides, ligen hot er gezogt oif zain bruder,

DEU 19:18 And the shofetim shall make diligent inquiry; and, hinei, if the witness be an ed sheker (false witness) , and hath testified falsely against his brother;

DEU 19:19 ‏זאָלט איר טאָן צו אים, אַזױ װי ער האָט געטראַכט צו טאָן צו זײַן ברודער; און זאָלסט אױסראַמען דאָס בײז פֿון צװישן דיר. edit

DEU 19:19 zolt ir ton tsu im, azoi vi er hot getracht tsu ton tsu zain bruder; un zolst oisramen dos beiz fun tsvishen dir.

DEU 19:19 Then shall ye do unto him, as he had thought to have done unto his brother: so shalt thou put harah away from among you.

DEU 19:20 ‏און די איבעריקע װעלן הערן און װעלן מורא האָבן, און װעלן מער נישט טאָן אַזױ װי די דאָזיקע שלעכטע זאַך צװישן דיר. edit

DEU 19:20 un di iberike velen heren un velen moire hoben, un velen mer nisht ton azoi vi di dozike shlechte zach tsvishen dir.

DEU 19:20 And those which remain shall hear, and fear, and shall henceforth commit no more any such rah among you.

DEU 19:21 ‏און דײַן אױג זאָל זיך נישט דערבאַרימען: אַ נפֿש פֿאַר אַ נפֿש, אַן אױג פֿאַר אַן אױג, אַ צאָן פֿאַר אַ צאָן, אַ האַנט פֿאַר אַ האַנט, אַ פֿוס פֿאַר אַ פֿוס. edit

DEU 19:21 un dain oig zol zich nisht derbarimen: a nefesh far a nefesh, an oig far an oig, a tson far a tson, a hant far a hant, a fus far a fus.

DEU 19:21 And thine eye shall not pity; but nefesh shall go for nefesh, eye for eye, tooth for tooth, yad for yad, regel for regel.

DEU 20:1 ‏אַז דו װעסט אַרױסגײן אױף מלחמה אַקעגן דײַן פֿײַנט, און װעסט זען פֿערד און רײַטװעגן, פֿאָלק מער פֿון דיר, זאָלסטו נישט מורא האָבן פֿאַר זײ, װאָרום ה׳ דײַן ג-ט איז מיט דיר, דער װאָס האָט דיך אױפֿגעבראַכט פֿון לאַנד מִצרַיִם. edit

DEU 20:1 az du vest aroisgein oif milchome akegen dain faint, un vest zen ferd un raitvegen, folk mer fun dir, zolstu nisht moire hoben far zei, vorem Hashem dain g-t iz mit dir, der vos hot dich oifgebracht fun land Mitsrayim.

DEU 20:1 When thou goest out to milchamah against thine enemies, and seest sus (horses) , and chariots, and a people more than thou, be not afraid of them; for Hashem Eloheicha is with thee, which brought thee up out of Eretz Mitzrayim.

DEU 20:2 ‏און עס װעט זײַן, װי איר דערנענטערט זיך צו דער מלחמה, אַזױ זאָל גענענען דער כֹּהן, און זאָל רעדן צום פֿאָלק, edit

DEU 20:2 un es vet zain, vi ir dernentert zich tsu der milchome, azoi zol genenen der koyen, un zol reden tsum folk,

DEU 20:2 And it shall be, when ye are come nigh unto the milchamah, that the kohen shall approach and speak unto the people,

DEU 20:3 ‏און זאָגן צו זײ: הער, יִשׂרָאֵל, איר גענענט הײַנט אױף מלחמה אַקעגן אײַערע פֿײַנט, זאָל נישט שלאַף װערן אײַערע האַרץ; איר זאָלט נישט מורא האָבן און נישט אײַלן און זיך נישט שרעקן פֿאַר זײ; edit

DEU 20:3 un zogen tsu zei: her, Yisroel, ir genent haint oif milchome akegen aiere faint, zol nisht shlof veren aiere harts; ir zolt nisht moire hoben un nisht ailen un zich nisht shreken far zei;

DEU 20:3 And shall say unto them, Shema, Yisroel, ye approach today unto milchamah against your enemies; let not your hearts faint; fear not, and do not tremble, neither be ye terrified because of them;

DEU 20:4 ‏װאָרום ה׳ אלוקיכם איז דער װאָס גײט מיט אײַך, מלחמה צו האַלטן פֿאַר אײַך אַקעגן אײַערע פֿײַנט, אײַך צו העלפֿן. edit

DEU 20:4 vorem Hashem Elokeichem iz der vos geit mit aich, milchome tsu halten far aich akegen aiere faint, aich tsu helfen.

DEU 20:4 For Hashem Eloheicha is He that goeth with you, to fight for you against your enemies, to save you.

DEU 20:5 ‏און די אױפֿזעער זאָלן רעדן צום פֿאָלק, אַזױ צו זאָגן: איז װער עמיצער דאָ װאָס האָט געבױט אַ נײַ הױז, און האָט עס נישט באַנײַט? זאָל ער גײן און זיך אומקערן צו זײַן הײם, טאָמער שטאַרבט ער אין מלחמה, און אַן אַנדער מאַן װעט עס באַנײַען. edit

DEU 20:5 un di oifzeer zolen reden tsum folk, azoi tsu zogen: iz ver emitser do vos hot geboit a nai hoiz, un hot es nisht banait? zol er gein un zich umkeren tsu zain heim, tomer shtarbt er in milchome, un an ander man vet es banayen.

DEU 20:5 And the shoterim shall speak unto the people, saying, What ish is there that hath built a bais chadash, and hath not dedicated it? Let him go and return to his bais, lest he die in the milchamah, and another ish dedicate it.

DEU 20:6 ‏אָדער איז װער עמיצער דאָ װאָס האָט געפֿלאַנצט אַ װײַנגאָרטן, און האָט אים נישט אָנגעהױבן? זאָל ער גײן און זיך אומקערן צו זײַן הײם, טאָמער שטאַרבט ער אין מלחמה, און אַן אַנדער מאַן װעט עס אָנהײבן. edit

DEU 20:6 oder iz ver emitser do vos hot geflantst a vaingorten, un hot im nisht ongehoiben? zol er gein un zich umkeren tsu zain heim, tomer shtarbt er in milchome, un an ander man vet es onheiben.

DEU 20:6 And what ish is he that hath planted a kerem (vineyard) , and hath not yet eaten of it? Let him also go and return unto his bais, lest he die in the milchamah, and another ish eat of it.

DEU 20:7 ‏אָדער איז װער עמיצער דאָ װאָס האָט פֿאַרקנַסט אַ װײַב, און האָט זי נישט גענומען? זאָל ער גײן און זיך אומקערן צו זײַן הײם, טאָמער שטאַרבט ער אין מלחמה, און אַן אַנדער מאַן װעט זי נעמען. edit

DEU 20:7 oder iz ver emitser do vos hot farknast a vaib, un hot zi nisht genumen? zol er gein un zich umkeren tsu zain heim, tomer shtarbt er in milchome, un an ander man vet zi nemen.

DEU 20:7 And what ish is there that hath betrothed an isha, and hath not taken her? Let him go and return unto his bais, lest he die in the milchamah, and another ish take her.

DEU 20:8 ‏און די אױפֿזעער זאָלן װײַטער רעדן צום פֿאָלק, און זאָגן: איז װער עמיצער דאָ װאָס איז שרעקעדיק און װײכהאַרציק? זאָל ער גײן און זיך אומקערן צו זײַן הײם, כּדי דאָס האַרץ פֿון זײַנע ברידער זאָל נישט צעגײן אַזױ װי זײַן האַרץ. edit

DEU 20:8 un di oifzeer zolen vaiter reden tsum folk, un zogen: iz ver emitser do vos iz shrekedik un veichhartsik? zol er gein un zich umkeren tsu zain heim, kedei dos harts fun zaine brider zol nisht tsegein azoi vi zain harts.

DEU 20:8 And the shoterim shall speak further unto the people, and they shall say, What ish is there that is fearful and fainthearted? Let him go and return unto his bais, lest his brethrenʼs lev faint as well as his lev.

DEU 20:9 ‏און עס װעט זײַן, װי די אױפֿזעער ענדיקן רעדן צום פֿאָלק, אַזױ זאָלן זײ אױפֿזעצן חיל-לידער איבערן פֿאָלק. edit

DEU 20:9 un es vet zain, vi di oifzeer endiken reden tsum folk, azoi zolen zei oifzetsen cheil-lider iberen folk.

DEU 20:9 And it shall be, when the shoterim have made an end of speaking unto the people that they shall appoint sarei tzvaos to lead the people.

DEU 20:10 ‏אַז דו װעסט גענענען צו אַ שטאָט, צו האַלטן מלחמה אױף איר, זאָלסטו איר צורופֿן שלום. edit

DEU 20:10 az du vest genenen tsu a shtot, tsu halten milchome oif ir, zolstu ir tsurufen sholem.

DEU 20:10 When thou comest nigh unto a town to fight against it, then proclaim an offer of shalom unto it.

DEU 20:11 ‏און עס װעט זײַן, אױב זי װעט דיר ענטפֿערן שלום, און װעט דיר עפֿענען, איז, דאָס גאַנצע פֿאָלק, װאָס געפֿינט זיך אין איר, זאָל דיר װערן צו צינז און דיר דינען. edit

DEU 20:11 un es vet zain, oib zi vet dir entferen sholem, un vet dir efenen, iz, dos gantse folk, vos gefint zich in ir, zol dir veren tsu tsinz un dir dinen.

DEU 20:11 And it shall be, if it make thee answer of shalom, and open unto thee, then it shall be, that kol haAm that is found therein shall be servants, placed under tribute unto thee, and they shall serve thee.

DEU 20:12 ‏אױב אָבער זי װעט נישט אײַנגײן אױף שלום מיט דיר, און װעט מאַכן מלחמה מיט דיר, זאָלסטו לעגערן אױף איר; edit

DEU 20:12 oib ober zi vet nisht aingein oif sholem mit dir, un vet machen milchome mit dir, zolstu legeren oif ir;

DEU 20:12 And if it will make no shalom with thee, but engages in milchamah against thee, then thou shalt besiege it;

DEU 20:13 ‏און אַז ה׳ דײַן ג-ט װעט זי געבן אין דײַן האַנט, זאָלסטו טײטן אַלע אירע מאַנספּאַרשױנען מיטן שאַרף פֿון שװערד. edit

DEU 20:13 un az Hashem dain g-t vet zi geben in dain hant, zolstu teiten ale ire mansparshoinen miten sharf fun shverd.

DEU 20:13 And when Hashem Eloheicha hath delivered it into thine hands, thou shalt strike every male thereof with the edge of the cherev;

DEU 20:14 ‏נאָר די װײַבער און די קלײנע קינדער, און די בהמות, און אַלץ װאָס װעט זײַן אין דער שטאָט, איר גאַנצן רױב, זאָלסטו רױבן פֿאַר דיר; און זאָלסט עסן דעם רױב פֿון דײַנע פֿײַנט, װאָס ה׳ דײַן ג-ט האָט דיר געגעבן. edit

DEU 20:14 nor di vaiber un di kleine kinder, un di beheimes, un alts vos vet zain in der shtot, ir gantsen roib, zolstu roiben far dir; un zolst esen dem roib fun daine faint, vos Hashem dain g-t hot dir gegeben.

DEU 20:14 But the nashim, and the little ones, and the behemah, and all that is in the town, even all the plunder thereof, shalt thou take unto thyself; and thou shalt eat the plunder of thine enemies Hashem Eloheicha hath given thee.

DEU 20:15 ‏אַזױ זאָלסטו טאָן צו אַלע שטעט װאָס זײַנען זײער װײַט פֿון דיר, װאָס זײ זײַנען נישט פֿון די שטעט פֿון די היגע פֿעלקער. edit

DEU 20:15 azoi zolstu ton tsu ale shtet vos zainen zeyer vait fun dir, vos zei zainen nisht fun di shtet fun di hige felker.

DEU 20:15 Thus shalt thou do unto all the towns which are very far off from thee, which are not of the towns of these Goyim.

DEU 20:16 ‏אָבער פֿון די שטעט פֿון די היגע אומות, װאָס ה׳ דײַן ג-ט גיט דיר פֿאַר אַ נחלה, זאָלסטו נישט לאָזן לעבן קײן אָטעם. edit

DEU 20:16 ober fun di shtet fun di hige umes, vos Hashem dain g-t git dir far a nachle, zolstu nisht lozen leben kein otem.

DEU 20:16 But of the towns of these people, which Hashem Eloheicha doth give thee for a nachalah, thou shalt save alive nothing that breatheth;

DEU 20:17 ‏נײַערט פֿאַרװיסטן זאָלסטו זײ פֿאַרװיסטן: דעם חִתּי, און דעם אֶמוֹרי, דעם כּנַעֲני, און דעם פּרִזי, דעם חִוִי, און דעם יבֿוסי, אַזױ װי ה׳ דײַן ג-ט האָט דיר באַפֿױלן; edit

DEU 20:17 naiert farvisten zolstu zei farvisten: dem Chitti, un dem Imri, dem Kenaani, un dem Perizzi, dem Chivi, un dem Yevusi, azoi vi Hashem dain g-t hot dir bafoilen;

DEU 20:17 But thou shalt utterly put them under cherem of destruction; namely, the Chitti, and the Emori, the Kena'ani, and the Perizzi, the Chivi, and the Yevusi; as Hashem Eloheicha hath commanded thee;

DEU 20:18 ‏כְּדי זײ זאָלן אײַך נישט לערנען צו טאָן אַזױ װי אַלע זײערע אומװערדיקײטן װאָס זײ האָבן געטאָן צו זײערע ג-טער, און איר װעט זינדיקן צו ה׳ אלוקיכם. edit

DEU 20:18 k'de zei zolen aich nisht lernen tsu ton azoi vi ale zeyere umverdikeiten vos zei hoben geton tsu zeyere g-ter, un ir vet zindiken tsu Hashem Elokeichem.

DEU 20:18 That they teach you not to do after all their to'evot (abominations) which they have done unto their elohim; so that ye would sin against Hashem Eloheichem.

DEU 20:19 ‏אַז דו װעסט לעגערן אױף אַ שטאָט פֿיל טעג צו האַלטן מלחמה אױף איר, כּדי זי אײַנצונעמען, זאָלסטו נישט צעשטערן אירע בײמער דורך אױפֿהײבן דערױף אַ האַק; װײַל עסן פֿון זײ מעגסטו, אָבער זײ אָפּהאַקן {כרת} ‏ טאָרסטו נישט; װאָרום איז דער בױם פֿון פֿעלד אַ מענטש, צו זײַן אין באַלעגערונג פֿון דיר? edit

DEU 20:19 az du vest legeren oif a shtot fil teg tsu halten milchome oif ir, kedei zi aintsunemen, zolstu nisht tseshteren ire beimer durch oifheiben deroif a hak; vail esen fun zei megstu, ober zei ophaken torstu nisht; vorem iz der boim fun feld a mentsh, tsu zain in balegerung fun dir?

DEU 20:19 When thou shalt besiege a town yamim rabbim, in making war against it to take it, thou shalt not destroy the trees thereof by forcing an axe against them; although thou mayest eat of them, thou shalt not cut them down. Are the etz hasadeh men that they should come under your siege?

DEU 20:20 ‏בלױז אַ בױם װאָס דו װײסט, אַז ער איז נישט אַ בױם צו עסן, אים מעגסטו צעשטערן און אָפּהאַקן {צרת}, ‏ און בױען באַלאַגערװערק אַרום דער שטאָט װאָס האַלט מיט דיר מלחמה, ביז איר נידערונג. edit

DEU 20:20 bloiz a boim vos du veist, az er iz nisht a boim tsu esen, im megstu tseshteren un ophaken, un boien balagerverk arum der shtot vos halt mit dir milchome, biz ir niderung.

DEU 20:20 Only the trees which thou knowest that they be not trees for food, thou shalt destroy and cut them down; and thou shalt build siege works against the town that maketh milchamah with thee, until it be subdued.

DEU 21:1 ‏אַז אַ געהרגעטער װעט געפֿונען װערן ליגנדיק אין פֿעלד, אין דעם לאַנד װאָס ה׳ דײַן ג-ט גיט דיר עס צו אַרבן, און עס איז נישט באַװוּסט װער עס האָט אים דערשלאָגן, edit

DEU 21:1 az a gehrgeter vet gefunen veren ligendik in feld, in dem land vos Hashem dain g-t git dir es tsu arben, un es iz nisht bavust ver es hot im dershlogen,

DEU 21:1 If one be found slain in ha'adamah which Hashem Eloheicha giveth thee to possess it, lying in the sadeh, and it be not known who hath slain him;

DEU 21:2 ‏זאָלן אַרױסגײן דײַנע עלטסטע און דײַנע ריכטער, און זײ זאָלן אָפּמעסטן ביז די שטעט װאָס אַרום דעם געהרגעטן. edit

DEU 21:2 zolen aroisgein daine eltste un daine richter, un zei zolen opmesten biz di shtet vos arum dem gehrgeten.

DEU 21:2 Then thy zekenim and thy shofetim shall come forth, and they shall measure unto the towns which are round about him that is slain;

DEU 21:3 ‏און עס זאָל זײַן: די שטאָט װאָס איז די נענטסטע צום געהרגעטן, זאָלן די עלטסטע פֿון יענער שטאָט נעמען אַ יונגע קו, װאָס מיט איר איז נאָך נישט געאַרבעט געװאָרן, װאָס האָט נאָך נישט געצױגן אַ יאָך. edit

DEU 21:3 un es zol zain: di shtot vos iz di nentste tsum gehrgeten, zolen di eltste fun yener shtot nemen a yunge ku, vos mit ir iz noch nisht gearbet gevoren, vos hot noch nisht getsoigen a yoch.

DEU 21:3 And it shall be, that the town which is next unto the slain man, even the zekenim of that town shall take a heifer, which hath not been worked with, and which hath not pulled the ol (yoke) ;

DEU 21:4 ‏און די עלטסטע פֿון יענער שטאָט זאָלן אַראָפּנידערן די יונגע קו צו אַ האַרטן טאָל, װאָס װערט נישט באַאַרבעט און נישט באַזײט; און זײ זאָלן אָפּהאַקן דער יונגער קו דאָס געניק דאָרטן אין טאָל. edit

DEU 21:4 un di eltste fun yener shtot zolen aropnideren di yunge ku tsu a harten tal, vos vert nisht baarbet un nisht bazeit; un zei zolen ophaken der yunger ku dos genik dorten in tal.

DEU 21:4 And the zekenim of that town shall bring down the heifer unto a wadi with running water, which is neither plowed nor sown, and shall break the heiferʼs neck there in the wadi;

DEU 21:5 ‏און די כֹּהנים, די קינדער פֿון לֵוִי, זאָלן גענענען; װאָרום זײ האָט ה׳ דײַן ג-ט אױסדערװײלט אים צו טאָן דינסט, און צו בענטשן אין נאָמען פֿון ג-ט, און לױט זײער מױל זאָל זײַן בײַ יעטװעדער שטרײַט און יעטװעדער שעדיקונג. edit

DEU 21:5 un di koyanim, di kinder fun Levi, zolen genenen; vorem zei hot Hashem dain g-t oisderveilt im tsu ton dinst, un tsu bentshen in nomen fun g-t, un loit zeyer moil zol zain bai yetveder shtrait un yetveder shedikung.

DEU 21:5 And the kohanim the Bnei Levi shall come near; for them Hashem Eloheicha hath chosen to minister unto Him, and to bless in the Shem of Hashem ; and by their word shall every controversy and every assault be tried;

DEU 21:6 ‏און אַלע עלטסטע פֿון יענער שטאָט, די נענטסטע צום געהרגעטן, זאָלן װאַשן זײערע הענט איבער דער יונגער קו װאָס מע האָט איר אָפּגעהאַקט דאָס געניק אין טאָל. edit

DEU 21:6 un ale eltste fun yener shtot, di nentste tsum gehrgeten, zolen vashen zeyere hent iber der yunger ku vos me hot ir opgehakt dos genik in tal.

DEU 21:6 And all the zekenim of that town, that are next unto the slain man, shall wash their hands over the heifer whose neck was broken in the valley;

DEU 21:7 ‏און זײ זאָלן אױסרופֿן און זאָגן: אונדזערע הענט האָבן נישט פֿאַרגאָסן דאָס דאָזיקע בלוט, און אונדזערע אױגן האָבן נישט געזען. edit

DEU 21:7 un zei zolen oisrufen un zogen: undzere hent hoben nisht fargosen dos dozike blut, un undzere oigen hoben nisht gezen.

DEU 21:7 And they shall answer and say, Yadeinu (our hands) are not guilty of shefach dahm (shedding blood) , neither have our eyes seen it.

DEU 21:8 ‏פֿאַרגיב דײַן פֿאָלק יִשׂרָאֵל, װאָס דו, ה׳, האָסט אױסגעלײזט, און לאָז נישט אומשולדיק פֿאַרגאָסן בלוט צװישן דײַן פֿאָלק יִשׂרָאֵל, און זײ זאָל פֿאַרגעבן װערן דאָס בלוט. edit

DEU 21:8 fargib dain folk Yisroel, vos du, Hashem, host oisgeleizt, un loz nisht umshuldik fargosen blut tsvishen dain folk Yisroel, un zei zol fargeben veren dos blut.

DEU 21:8 Kapper (atone) , O Hashem , for Thy people Yisroel, whom Thou hast redeemed, and lay not dahm naki (innocent blood) unto the charge of Thy people Yisroel. And the shefach dahm shall be atoned for.

DEU 21:9 ‏אַזױ זאָלסטו אױסראַמען אומשולדיק [פֿאַרגאָסן] בלוט פֿון צװישן דיר, אױב דו װילסט טאָן װאָס איז רעכטפֿאַרטיק אין די אױגן פֿון ה׳. edit

DEU 21:9 azoi zolstu oisramen umshuldik [fargosen] blut fun tsvishen dir, oib du vilst ton vos iz rechtfartik in di oigen fun Hashem.

DEU 21:9 So shalt thou put away the guilt of dahm naki from among you, when thou shalt do that which is right in the sight of Hashem .

DEU 21:10 ‏אַז דו װעסט אַרױסגײן אין מלחמה אַקעגן דײַנע פֿײַנט, און ה׳ דײַן ג-ט װעט זײ געבן אין דײַן האַנט, און װעסט פֿאַנגען פֿון זײ געפֿאַנגענע, edit

DEU 21:10 az du vest aroisgein in milchome akegen daine faint, un Hashem dain g-t vet zei geben in dain hant, un vest fangen fun zei gefangene,

DEU 21:10 When thou goest forth to milchamah against thine enemies, and Hashem Eloheicha hath delivered them into thine hands, and thou hast taken them captive,

DEU 21:11 ‏און װעסט זען צװישן די געפֿאַנגענע אַ פֿרױ שײן אין געשטאַלט, און װעסט זי גלוסטן, און װעסט זי דיר װעלן נעמען פֿאַר אַ װײַב, edit

DEU 21:11 un vest zen tsvishen di gefangene a froi shein in geshtalt, un vest zi glusten, un vest zi dir velen nemen far a vaib,

DEU 21:11 And seest among the captives an eshet yefat to'ar (a woman who is beautiful of form) , and hast a desire unto her, that thou wouldest have her to be thy wife;

DEU 21:12 ‏זאָלסטו זי ברענגען אין דײַן הױז, און זי זאָל אָפּגאָלן איר קאָפּ, און אָפּשנײַדן אירע נעגל; edit

DEU 21:12 zolstu zi brengen in dain hoiz, un zi zol opgolen ir kop, un opshnaiden ire nogel;

DEU 21:12 Then thou shalt bring her home to thine bais, and she shall shave her rosh, and trim her nails;

DEU 21:13 ‏און זי זאָל אױסטאָן פֿון זיך די קלײדונג פֿון איר געפֿאַנגענשאַפֿט, און זיצן אין דײַן הױז, און באַװײנען איר פֿאָטער און איר מוטער אַ חוֹדש צײַט, און דערנאָך זאָלסטו קומען צו איר, און זי באַמאַנען, און זי זאָל דיר װערן פֿאַר אַ װײַב. edit

DEU 21:13 un zi zol oiston fun zich di kleidung fun ir gefangenshaft, un zitsen in dain hoiz, un baveinen ir foter un ir muter a Chodesh tsait, un dernoch zolstu kumen tsu ir, un zi bamanen, un zi zol dir veren far a vaib.

DEU 21:13 And she shall put the raiment of her captivity from off her, and shall remain in thine bais, and mourn her av and her em a full month; and after that thou shalt go in unto her, and be her ba'al, and she shall be thy isha.

DEU 21:14 ‏און עס װעט זײַן, אױב זי װעט דיר נישט געפֿעלן, זאָלסטו זי לאָזן גײן װוּהין זי װיל, אָבער פֿאַרקױפֿן פֿאַר געלט זאָלסטו זי נישט פֿאַרקױפֿן; טאָרסט נישט באַלעבאַטעװען איבער איר; דערפֿאַר װאָס דו האָסט זי געפּײַניקט. edit

DEU 21:14 un es vet zain, oib zi vet dir nisht gefelen, zolstu zi lozen gein vuhin zi vil, ober farkoifen far gelt zolstu zi nisht farkoifen; torst nisht balebateven iber ir; derfar vos du host zi gepainikt.

DEU 21:14 And it shall be, if thou have no delight in her, then thou shalt let her go whither she will; but thou shalt not sell her at all for kesef, thou shalt not make merchandise of her, because thou hast humbled her.

DEU 21:15 ‏אַז אַ מאַן װעט האָבן צװײ װײַבער, אײנע אַ באַליבטע און אײנע אַ פֿאַרהאַסטע, און זײ װעלן אים געבערן זין, אי די באַליבטע אי די פֿאַרהאַסטע, און דער זון דער בכוֹר װעט זײַן פֿון דער פֿאַרהאַסטער, edit

DEU 21:15 az a man vet hoben tsvei vaiber, eine a balibte un eine a farhaste, un zei velen im geberen zin, i di balibte i di farhaste, un der zun der bocher vet zain fun der farhaster,

DEU 21:15 If an ish have two nashim, one beloved, and another hated, and they have born him banim, both the beloved and the hated; and if the bechor be hers that was hated;

DEU 21:16 ‏איז, אין דעם טאָג װאָס ער גיט ירושה זײַנע זין דאָס װאָס ער האָט קען ער נישט מאַכן פֿאַר דעם בכוֹר דעם זון פֿון דער באַליבטער איבער דעם זון פֿון דער פֿאַרהאַסטער, װאָס איז דער בכוֹר. edit

DEU 21:16 iz, in dem tog vos er git yerushe zaine zin dos vos er hot ken er nisht machen far dem bocher dem zun fun der balibter iber dem zun fun der farhaster, vos iz der bocher.

DEU 21:16 Then it shall be, on the yom when he wills his possessions to his banim, that he may not make the ben of the beloved bechor before the ben of the hated, which is indeed the bechor;

DEU 21:17 ‏נײַערט דעם בכוֹר דעם זון פֿון דער פֿאַרהאַסטער מוז ער אָנדערקענען, אים צו געבן צװײ חלקים פֿון אַלץ װאָס ער פֿאַרמאָגט; װאָרום ער איז דער ערשטלינג פֿון זײַן קראַפֿט, צו אים געהערט דאָס רעכט פֿון דער בכוֹרה. edit

DEU 21:17 naiert dem bocher dem zun fun der farhaster muz er onderkenen, im tsu geben tsvei Chelekim fun alts vos er farmogt; vorem er iz der ershtling fun zain kraft, tsu im gehert dos recht fun der bechoire.

DEU 21:17 But he shall acknowledge the ben of the hated for the bechor, by giving him a double portion of all that he hath; for he is the beginning of his strength; the mishpat habechorah (right of the firstborn) is his.

DEU 21:18 ‏אַז אַ מאַן װעט האָבן אַ זון אַן אָפּקערער און אַ װידערשפּעניקער, װאָס הערט נישט צו דעם קֹול פֿון זײַן פֿאָטער, און צו דעם קֹול פֿון זײַן מוטער, און זײ װעלן אים שטראָפֿן, און ער װעט נישט צוהערן צו זײ, edit

DEU 21:18 az a man vet hoben a zun an opkerer un a vidershpeniker, vos hert nisht tsu dem kol fun zain foter, un tsu dem kol fun zain muter, un zei velen im shtrofen, un er vet nisht tsuheren tsu zei,

DEU 21:18 If an ish have a stubborn and rebellious ben, which will not obey the voice of his av, or the voice of his em, and that, when they have chastened him, will not give heed unto them;

DEU 21:19 ‏זאָל זײַן פֿאָטער און זײַן מוטער אים אָננעמען, און אים אַרױספֿירן צו די עלטסטע פֿון זײַן שטאָט, און צו דעם טױער פֿון זײַן אָרט. edit

DEU 21:19 zol zain foter un zain muter im onnemen, un im aroisfiren tsu di eltste fun zain shtot, un tsu dem toier fun zain ort.

DEU 21:19 Then shall his av and his em lay hold on him, and bring him out unto the zekenim of his town, and unto the sha'ar (gate) of his place;

DEU 21:20 ‏און זײ זאָלן זאָגן צו די עלטסטע פֿון זײַן שטאָט: דער דאָזיקער זון אונדזערער איז אַן אָפּקערער און אַ װידערשפּעניקער, ער הערט נישט צו אונדזער קֹול; ער איז אַ פֿרעסער און אַ זױפֿער. edit

DEU 21:20 un zei zolen zogen tsu di eltste fun zain shtot: der doziker zun undzerer iz an opkerer un a vidershpeniker, er hert nisht tsu undzer kol; er iz a freser un a zoifer.

DEU 21:20 And they shall say unto the zekenim of his town, This our ben is stubborn and rebellious, he will not obey our voice; he is a zolel (glutton) and a soveh (drunkard) .

DEU 21:21 ‏און אַלע מענטשן פֿון זײַן שטאָט זאָלן אים פֿאַרװאַרפֿן מיט שטײנער, און ער זאָל שטאַרבן. און זאָלסט אױסראַמען דאָס בײז פֿון צװישן דיר; און גאַנץ יִשׂרָאֵל װעלן הערן, און װעלן מורא האָבן. edit

DEU 21:21 un ale mentshen fun zain shtot zolen im farvorfen mit shteiner, un er zol shtarben. un zolst oisramen dos beiz fun tsvishen dir; un gants Yisroel velen heren, un velen moire hoben.

DEU 21:21 And all the men of his town shall stone him with avanim (stones) , that he die; so shalt thou put harah away from among you; and all Yisroel shall hear and fear.

DEU 21:22 ‏און אַז אױף אַ מאַן װעט זײַן אַ זינד פֿון טױטשטראָף, און ער װעט געטײט װערן, און װעסט אים אױפֿהענגען אױף אַ בױם, edit

DEU 21:22 un az oif a man vet zain a zind fun toitshtrof, un er vet geteit veren, un vest im oifhengen oif a boim,

DEU 21:22 And if an ish have committed a chet (sin) mishpat mavet (worthy of death) , and he is put to death, and thou hang him on an etz;

DEU 21:23 ‏זאָלסטו נישט לאָזן איבערנעכטיקן זײַן טױטן לײַב ‏ אױפֿן בױם; נאָר באַגראָבן זאָלסטו אים באַגראָבן אין דעם זעלביקער טאָג; װאָרום קללת ‏ אלֹקים איז אַ געהאַנגענער אױפֿן בױם ‏; און זאָלסט נישט פֿאַראומרײניקן דײַן לאַנד, װאָס ה׳ דײַן ג-ט גיט דיר פֿאַר אַ נחלה. edit

DEU 21:23 zolstu nisht lozen ibernechtiken zain toiten laib oifen boim; nor bagroben zolstu im bagroben in dem zelbiker tog; vorem kellt Elokim iz a gehangener oifen boim ; un zolst nisht farumreiniken dain land, vos Hashem dain g-t git dir far a nachle.

DEU 21:23 His nevelah shall not remain all night upon the etz, but thou shalt in any wise bury him that day; for he that is talui (hanged) is under Kilelat Elohim (curse of G-d) ; that thy adamah be not defiled, which Hashem Eloheicha giveth thee for a nachalah.

DEU 22:1 ‏זאָלסט נישט זען דײַן ברודערס אָקס אָדער זײַן שעפּס ‏ פֿאַרבלאָנדזשעטע, ‏ און זיך פֿאַרהױלן פֿון זײ; אומקערן זאָלסטו זײ אומקערן צו דײַן ברודער. edit

DEU 22:1 zolst nisht zen dain bruders oks oder zain sheps farblondzhete, un zich farhoilen fun zei; umkeren zolstu zei umkeren tsu dain bruder.

DEU 22:1 Thou shalt not see thy brotherʼs shor or his seh go astray, and ignore them; thou shalt in any case bring them back unto thy brother.

DEU 22:2 ‏און אױב דײַן ברודער איז נישט נאָנט פֿון דיר, אָדער דו קענסט אים נישט, זאָלסטו עס אַרײַננעמען אין דײַן הױז, און עס זאָל זײַן בײַ דיר, ביז דײַן ברודער פֿרעגט זיך נאָך אױף דעם, און װעסט עס אים אומקערן. edit

DEU 22:2 un oib dain bruder iz nisht nont fun dir, oder du kenst im nisht, zolstu es arainnemen in dain hoiz, un es zol zain bai dir, biz dain bruder fregt zich noch oif dem, un vest es im umkeren.

DEU 22:2 And if thy brother be not near unto thee, or if thou know him not, then thou shalt bring it unto thine own bais, and it shall be with thee until thy brother seek after it, and thou shalt restore it to him again.

DEU 22:3 ‏און אַזױ זאָלסטו טאָן מיט זײַן אײזל, און אַזױ זאָלסטו טאָן מיט זײַן קלײד, און אַזױ זאָלסטו טאָן מיט אַלעם פֿאַרלאָרענעם פֿון דײַן ברודער, װאָס װעט פֿאַרלאָרן װערן בײַ אים, און דו װעסט עס געפֿינען; טאָרסט זיך נישט פֿאַרהױלן. edit

DEU 22:3 un azoi zolstu ton mit zain eizl, un azoi zolstu ton mit zain kleid, un azoi zolstu ton mit alem farlorenem fun dain bruder, vos vet farloren veren bai im, un du vest es gefinen; torst zich nisht farhoilen.

DEU 22:3 In like manner shalt thou do with his chamor; and so shalt thou do with his raiment; and with all lost things of thy brotherʼs, which he hath lost, and thou hast found, shalt thou do likewise; thou mayest not ignore it.

DEU 22:4 ‏זאָלט נישט זען דײַן ברודערס אײזל אָדער זײַן אָקס געפֿאַלן אין װעג, און זיך פֿאַרהױלן פֿון זײ; אױפֿשטעלן זאָלסטו זײ אױפֿשטעלן אין אײנעם מיט אים. edit

DEU 22:4 zolt nisht zen dain bruders eizl oder zain oks gefalen in veg, un zich farhoilen fun zei; oifshtelen zolstu zei oifshtelen in einem mit im.

DEU 22:4 Thou shalt not see thy brotherʼs chamor or his shor fall down by the road, and ignore them; thou shalt surely help him to lift them up again.

DEU 22:5 ‏אױף אַ פֿרױ זאָל נישט זײַן אַ בגד פֿון אַ מאַנספּאַרשױן, און אַ מאַנספּאַרשױן זאָל נישט אָנטאָן אַ קלײד פֿון אַ פֿרױ; װאָרום אַן אומװערדיקײט בײַ ה׳ דײַן ג-ט איז איטלעכער װאָס טוט דאָס. edit

DEU 22:5 oif a froi zol nisht zain a beged fun a mansparshoin, un a mansparshoin zol nisht onton a kleid fun a froi; vorem an umverdikeit bai Hashem dain g-t iz itlecher vos tut dos.

DEU 22:5 The isha shall not wear that which pertaineth unto a gever (man) neither shall a gever put on simlat isha (garment of a woman) ; for all that do so are to'avat unto Hashem Eloheicha.

DEU 22:6 ‏אַז פֿאַר דיר װעט זיך טרעפֿן אין װעג אַ נעסט פֿון אַ פֿױגל אױף ערגעץ אַ בױם, אָדער אױף דער ערד, מיט פֿײגעלעך אָדער אײַער, און די מוטער זיצט אױף די פֿײגעלעך אָדער אױף די אײַער, זאָלסטו נישט נעמען די מוטער אין אײנעם מיט די קינדער. edit

DEU 22:6 az far dir vet zich trefen in veg a nest fun a foigel oif ergets a boim, oder oif der erd, mit feigelech oder aier, un di muter zitst oif di feigelech oder oif di aier, zolstu nisht nemen di muter in einem mit di kinder.

DEU 22:6 If a birdʼs ken (nest) chance to be before thee in the way in any tree, or on the ground, whether they be young ones, or eggs, and the mother is roosting upon the young, or upon the eggs, thou shalt not take the mother with the young;

DEU 22:7 ‏אַװעקלאָזן זאָלסטו אַװעקלאָזן די מוטער, און די קינדער זאָלסטו נעמען צו דיר; כּדי דיר זאָל גוט זײַן, און זאָלסט מַאֲריך-יָמים זײַן. edit

DEU 22:7 aveklozen zolstu aveklozen di muter, un di kinder zolstu nemen tsu dir; kedei dir zol gut zain, un zolst maarich-iomim zain.

DEU 22:7 But thou shalt in any wise let the mother go, and take the young to thee; that it may be well with thee, and that thou mayest prolong thy yamim.

DEU 22:8 ‏אַז דו װעסט בױען אַ נײַ הױז, זאָלסטו מאַכן אַ געלענדער צו דײַן דאַך, כּדי זאָלסט נישט ברענגען בלוט אױף דײַן הױז, אַז עמיצער װעט אַראָפּפֿאַלן פֿון אים. edit

DEU 22:8 az du vest boien a nai hoiz, zolstu machen a gelender tsu dain dach, kedei zolst nisht brengen blut oif dain hoiz, az emitser vet aropfalen fun im.

DEU 22:8 When thou buildest a bais chadash, then thou shalt make a parapet for thy roof, that thou bring not dahm (blood guiltiness) upon thine bais, if any fall from thence.

DEU 22:9 ‏זאָלסט נישט פֿאַרזײען דײַן װײַנגאָרטן געמישט, כּדי עס זאָל נישט הײליק װערן אי די שֶפֿע פֿון דעם זאָמען װאָס דו װעסט זײען, אי דער אײַנטראָג פֿון דעם װײַנגאָרטן. edit

DEU 22:9 zolst nisht farzeyen dain vaingorten gemisht, kedei es zol nisht heilik veren i di shefe fun dem zomen vos du vest zeyen, i der aintrog fun dem vaingorten.

DEU 22:9 Thou shalt not sow thy kerem with different seeds; lest the fruit of thy zera which thou hast sown, and the fruit of thy kerem, be defiled.

DEU 22:10 ‏זאָלסט נישט אַקערן מיט אַן אָקס און אַן אײזל אין אײנעם. edit

DEU 22:10 zolst nisht akeren mit an oks un an eizl in einem.

DEU 22:10 Thou shalt not plow with a shor and a chamor together.

DEU 22:11 ‏זאָלסט נישט אָנטאָן שַעַטנֵז, װאָל מיט פֿלאַקס אין אײנעם. edit

DEU 22:11 zolst nisht onton shaeatnez, vol mit flaks in einem.

DEU 22:11 Thou shalt not wear a garment of Shaanetz, as of woolen and linen together.

DEU 22:12 ‏פֿרענדז זאָלסטו דיר מאַכן אױף די פֿיר עקן פֿון דײַן צודעק װאָס דו דעקסט זיך דערמיט צו. edit

DEU 22:12 frendz zolstu dir machen oif di fir eken fun dain tsudek vos du dekst zich dermit tsu.

DEU 22:12 Thou shalt make thee gedilim (fringes, tzitzis, twisted threads) upon the four corners of thy garment, wherewith thou coverest thyself.

DEU 22:13 ‏אַז אַ מאַן װעט נעמען אַ װײַב, און װעט קומען צו איר, און װעט זי פֿײַנט קריגן, edit

DEU 22:13 az a man vet nemen a vaib, un vet kumen tsu ir, un vet zi faint krigen,

DEU 22:13 If any ish take an isha, and go in unto her, and hate her,

DEU 22:14 ‏און ער װעט מאַכן אױף איר אַ בילבול, און אַרױסלאָזן אױף איר אַ שֶם-רַע, און זאָגן: איך האָב גענומען די דאָזיקע װײַב, און איך האָב צו איר גענענט, און האָב בײַ איר נישט געפֿונען קײן בתולים; edit

DEU 22:14 un er vet machen oif ir a bilbul, un aroislozen oif ir a Shem-rae, un zogen: ich hob genumen di dozike vaib, un ich hob tsu ir genent, un hob bai ir nisht gefunen kein Beitulim;

DEU 22:14 And give occasions of speech against her, and bring up a shem rah (bad name) upon her, and say, I took this isha, and when I came to her, I found her with no betulim (proofs of virginity) ;

DEU 22:15 ‏זאָל דער פֿאָטער פֿון דער מײדל, און איר מוטער, נעמען און אַרױסברענגען די בתולים פֿון דער מײדל צו די עלטסטע פֿון שטאָט, אין טױער. edit

DEU 22:15 zol der foter fun der meidl, un ir muter, nemen un aroisbrengen di Beitulim fun der meidl tsu di eltste fun shtot, in toier.

DEU 22:15 Then shall the av of the na'arah, and her em, take and bring forth the betulim (proofs of virginity) unto the zekenim of the town in the sha'arah (gate) ;

DEU 22:16 ‏און דער פֿאָטער פֿון דער מײדל זאָל זאָגן צו די עלטסטע: איך האָב געגעבן מײַן טאָכטער צו דעם דאָזיקן מאַן פֿאַר אַ װײַב, און ער האָט זי פֿײַנט געקריגן; edit

DEU 22:16 un der foter fun der meidl zol zogen tsu di eltste: ich hob gegeben main tochter tsu dem doziken man far a vaib, un er hot zi faint gekrigen;

DEU 22:16 And the avi hana'arah shall say unto the zekenim, I gave my bat unto this ish as isha (wife) and he hateth her;

DEU 22:17 ‏און אָט מאַכט ער אַ בלבול, אַזױ צו זאָגן: איך האָב נישט געפֿונען בײַ דײַן טאָכטער קײן בתולים; און דאָס זײַנען די בתולים פֿון מײַן טאָכטער. און זײ זאָלן פֿונאַנדערשפּרײטן די דעקע פֿאַר די עלטסטע פֿון שטאָט. edit

DEU 22:17 un ot macht er a blbul, azoi tsu zogen: ich hob nisht gefunen bai dain tochter kein Beitulim; un dos zainen di Beitulim fun main tochter. un zei zolen funandershpreiten di deke far di eltste fun shtot.

DEU 22:17 And, hinei, he hath given occasions of speech against her, saying, I found not thy bat with betulim; and yet these are my batʼs betulim. And they shall spread the simlah (clothing) before the zekenim of the town.

DEU 22:18 ‏און די עלטסטע פֿון יענער שטאָט זאָלן נעמען דעם מאַן און אים שטראָפֿן. edit

DEU 22:18 un di eltste fun yener shtot zolen nemen dem man un im shtrofen.

DEU 22:18 And the zekenim of that town shall take that ish and punish him;

DEU 22:19 ‏און זײ זאָלן אים קנַסען הונדערט זילבערשטיק, און געבן דעם פֿאָטער פֿון דער מײדל; װײַל ער האָט אַרױסגעלאָזן אַ שֶם-רַע אױף אַ יונגפֿרױ פֿון יִשׂרָאֵל. און זי זאָל אים בלײַבן פֿאַר אַ װײַב; ער קען זי נישט אַװעקשיקן אַלע זײַנע טעג. edit

DEU 22:19 un zei zolen im knasen hundert zilbershtik, un geben dem foter fun der meidl; vail er hot aroisgelozen a Shem-rae oif a yungfroi fun Yisroel. un zi zol im blaiben far a vaib; er ken zi nisht avekshiken ale zaine teg.

DEU 22:19 And they shall fine him a hundred shekels of kesef, and give them unto the avi hana'arah, because he hath brought a shem rah (bad name) upon a betulat Yisroel; and she shall be his isha; he may not put her away all his yamim.

DEU 22:20 ‏אױב אָבער די דאָזיקע זאַך איז אמת, עס זײַנען נישט געפֿונען געװאָרן קײן בתולים בײַ דער מײדל, edit

DEU 22:20 oib ober di dozike zach iz emes, es zainen nisht gefunen gevoren kein Beitulim bai der meidl,

DEU 22:20 But if this thing be emes, and the betulim be not found for the na'arah;

DEU 22:21 ‏זאָל מען אַרױספֿירן די מײדל צום אײַנגאַנג פֿון איר פֿאָטערס הױז, און די מענטשן פֿון איר שטאָט זאָלן זי פֿאַרװאַרפֿן מיט שטײנער, און זי זאָל שטאַרבן; װײַל זי האָט געטאָן אַ נבֿלה אין יִשׂרָאֵל, מזנה צו זײַן אין איר פֿאָטערס הױז. און זאָלסט אױסראַמען דאָס בײז פֿון צװישן דיר. edit

DEU 22:21 zol men aroisfiren di meidl tsum aingang fun ir foters hoiz, un di mentshen fun ir shtot zolen zi farvorfen mit shteiner, un zi zol shtarben; vail zi hot geton a nevle in Yisroel, mizane tsu zain in ir foters hoiz. un zolst oisramen dos beiz fun tsvishen dir.

DEU 22:21 Then they shall bring out the na'arah to the door of her bais avi, and the anashim of her town shall stone her with avanim that she die; because she hath committed an outrage in Yisroel, to play the whore in her bais avi; so shalt thou put away the rah from among you.

DEU 22:22 ‏אַז אַ מאַן װעט געפֿונען װערן ליגנדיק מיט אַ פֿרױ אַן אֵשֶת-איש, זאָלן זײ בײדע שטאַרבן, אי דער מאַן װאָס איז געלעגן מיט דער פֿרױ, אי די פֿרױ. און זאָלסט אױסראַמען דאָס בײז פֿון יִשׂרָאֵל. edit

DEU 22:22 az a man vet gefunen veren ligendik mit a froi an eshet-ish, zolen zei beide shtarben, i der man vos iz gelegen mit der froi, i di froi. un zolst oisramen dos beiz fun Yisroel.

DEU 22:22 If an ish be found lying with an isha married to a husband then they shall both of them die, both the ish that lay with the isha, and the isha; so shalt thou put away the rah from Yisroel.

DEU 22:23 ‏אַז אַ מײדל אַ יונגפֿרױ װעט זײַן פֿאַרקנַסט צו אַ מאַן, און אַ מאַן װעט זי טרעפֿן אין שטאָט, און װעט ליגן מיט איר, edit

DEU 22:23 az a meidl a yungfroi vet zain farknast tsu a man, un a man vet zi trefen in shtot, un vet ligen mit ir,

DEU 22:23 If a na'arah that is a betulah be betrothed unto a husband, and an ish find her in the town, and lie with her;

DEU 22:24 ‏זאָלט איר זײ בײדן אַרױספֿירן צום טױער פֿון יענער שטאָט, און איר זאָלט זײ פֿאַרװאַרפֿן מיט שטײנער, און זײ זאָלן שטאַרבן; די מײדל דערפֿאַר װאָס זי האָט נישט געשריען אין שטאָט, און דער מאַן, דערפֿאַר װאָס ער האָט געפּײַניקט זײַן חבֿרס װײַב. און זאָלסט אױסראַמען דאָס בײז פֿון צװישן דיר. edit

DEU 22:24 zolt ir zei beiden aroisfiren tsum toier fun yener shtot, un ir zolt zei farvorfen mit shteiner, un zei zolen shtarben; di meidl derfar vos zi hot nisht geshrien in shtot, un der man, derfar vos er hot gepainikt zain Chavors vaib. un zolst oisramen dos beiz fun tsvishen dir.

DEU 22:24 Then ye shall bring them both out unto the sha'ar of that town, and ye shall stone them with avanim that they die; the na'arah, because she cried not, being in the town; and the ish, because he hath humbled his neighborʼs isha; so thou shalt put away the rah from among you.

DEU 22:25 ‏אױב אָבער דער מאַן װעט טרעפֿן די פֿאַרקנַסטע מײדל אין פֿעלד, און דער מאַן װעט זי אָנכאַפּן, און װעט ליגן מיט איר, זאָל בלױז שטאַרבן דער מאַן װאָס איז מיט איר געװען; edit

DEU 22:25 oib ober der man vet trefen di farknaste meidl in feld, un der man vet zi onchapen, un vet ligen mit ir, zol bloiz shtarben der man vos iz mit ir geven;

DEU 22:25 But if the ish find a na'arah hame'orasah (betrothed woman) in the sadeh, and the ish overpower her, and lie with her; then the ish only that lay with her shall die.

DEU 22:26 ‏און דער מײדל זאָלסטו קײן זאַך נישט טאָן; נישטאָ אױף דער מײדל קײן טױטזינד; װאָרום אַזױ װי אַ מאַן שטײט אױף קעגן זײַן חבֿר, און דערהרגעט אים אױף טױט, אַזױ איז די דאָזיקע זאַך. edit

DEU 22:26 un der meidl zolstu kein zach nisht ton; nishto oif der meidl kein toitzind; vorem azoi vi a man shteit oif kegen zain chever, un derharget im oif toit, azoi iz di dozike zach.

DEU 22:26 But unto the na'arah thou shalt do nothing; there is in the na'arah no chet mavet (sin worthy of death) ; for as when an ish riseth against his neighbor, and slayeth him, even so is this matter;

DEU 22:27 ‏װאָרום אין פֿעלד האָט ער זי געטראָפֿן; די פֿאַרקנַסטע מײדל האָט געשריען, און נישט געװען װער זאָל איר העלפֿן. edit

DEU 22:27 vorem in feld hot er zi getrofen; di farknaste meidl hot geshrien, un nisht geven ver zol ir helfen.

DEU 22:27 For he found her in the sadeh, and the na'arah hame'orasah cried, and there was no moshia (savior) for her.

DEU 22:28 ‏אַז אַ מאַן װעט טרעפֿן אַ מײדל, אַ יונגפֿרױ װאָס איז נישט פֿאַרקנַסט, און ער װעט זי אָנכאַפּן, און װעט ליגן מיט איר, און זײ װעלן געפֿונען װערן, edit

DEU 22:28 az a man vet trefen a meidl, a yungfroi vos iz nisht farknast, un er vet zi onchapen, un vet ligen mit ir, un zei velen gefunen veren,

DEU 22:28 If an ish find a na'arah that is a betulah, which is not orasah (betrothed) , and lay hold on her, and lie with her, and they be found;

DEU 22:29 ‏זאָל דער מאַן װאָס איז געלעגן מיט איר, געבן דעם פֿאָטער פֿון דער מײדל פֿופֿציק זילבערשטיק, און זי זאָל אים װערן פֿאַר אַ װײַב, דערפֿאַר װאָס ער האָט זי געפּײַניקט; ער קען זי נישט אַװעקשיקן אַלע זײַנע טעג. edit

DEU 22:29 zol der man vos iz gelegen mit ir, geben dem foter fun der meidl fuftsik zilbershtik, un zi zol im veren far a vaib, derfar vos er hot zi gepainikt; er ken zi nisht avekshiken ale zaine teg.

DEU 22:29 Then the ish that lay with her shall give unto the avi hana'arah fifty [shekels] of kesef, and she shall be his isha; because he hath humbled her, he may not put her away all his yamim.

DEU 23:1 ‏ קײנער זאָל נישט נעמען זײַן פֿאָטערס װײַב, און נישט אַנטפּלעקן זײַן פֿאָטערס צודעק. edit

DEU 23:1 keiner zol nisht nemen zain foters vaib, un nisht antpleken zain foters tsudek.

DEU 23:1 An ish shall not take eshet aviv (his fatherʼs wife) , nor uncover his fatherʼs robe.

DEU 23:2 ‏ אַ צעדריקטער {דכא} ‏ אָדער אַ פֿאַרשניטענער אין די שאַנדגלידער זאָל נישט קומען אין דער עדה פֿון ה׳. edit

DEU 23:2 a tsedrikter oder a farshnitener in di shandglider zol nisht kumen in der eide fun Hashem.

DEU 23:2 He that is wounded in the testicles, or hath a severed organ, shall not enter into the Kahal Hashem .

DEU 23:3 ‏ אַ ממזר זאָל נישט קומען אין דער עדה פֿון ה׳; צו מאָל דער צענטער דָור פֿון אים זאָל נישט קומען אין דער עדה פֿון ה׳. edit

DEU 23:3 a memzr zol nisht kumen in der eide fun Hashem; tsu mol der tsenter dor fun im zol nisht kumen in der eide fun Hashem.

DEU 23:3 A mamzer shall not enter into the Kahal Hashem ; even to his tenth generation shall he not enter into the Kahal Hashem .

DEU 23:4 ‏ אַן עַמוֹני און אַ מוֹאָבֿי זאָל נישט קומען אין דער עדה פֿון ה׳; צו מאָל דער צענטער דָור זאָל נישט קומען פֿון זײ אין דער עדה פֿון ה׳, ביז אײביק; edit

DEU 23:4 an Amoni un a Moavi zol nisht kumen in der eide fun Hashem; tsu mol der tsenter dor zol nisht kumen fun zei in der eide fun Hashem, biz eibik;

DEU 23:4 An Amoni or Moavi shall not enter into the Kahal Hashem ; even to their tenth generation shall they not enter into the Kahal Hashem ad olam;

DEU 23:5 ‏ דערפֿאַר װאָס זײ זײַנען אײַך נישט אַקעגנגעקומען מיט ברױט און מיט װאַסער אונטער װעגנס, װען איר זײַט אַרױסגעגאַנגען פֿון מִצרַיִם, און װאָס ער האָט געדונגען אױף דיר בִלעָם דעם זון פֿון בעוֹרן פֿון פּתוֹר אין אַרַם-נַהרַיִם, דיך צו שילטן; edit

DEU 23:5 derfar vos zei zainen aich nisht akegngekumen mit broit un mit vaser unter vegens, ven ir zait aroisgegangen fun Mitsrayim, un vos er hot gedungen oif dir Bilaam dem zun fun Beoren fun Petor in Aram-Naharayim, dich tsu shilten;

DEU 23:5 Because they met you not with lechem and with mayim in the way, when ye came forth out of Mitzrayim; and because they hired against thee Balaam ben Be'or from Petor in Aram Naharayim, to curse thee.

DEU 23:6 ‏ נאָר ה׳ דײַן ג-ט האָט נישט געװאָלט צוהערן צו בִלעָמען, און ה׳ דײַן ג-ט האָט דיר פֿאַרקערט די קללה אין אַ ברכה; װײַל ה׳ דײַן ג-ט האָט דיך ליב. edit

DEU 23:6 nor Hashem dain g-t hot nisht gevolt tsuheren tsu Bilaamen, un Hashem dain g-t hot dir farkert di klole in a brocha; vail Hashem dain g-t hot dich lib.

DEU 23:6 Nevertheless Hashem Eloheicha would not give heed unto Balaam; but Hashem Eloheicha turned the kelalah into a brocha unto thee, because Hashem Eloheicha loved thee.

DEU 23:7 ‏ זאָלסט נישט זוכן זײער פֿריד און זײער װױלזײַן, אַלע דײַנע טעג אױף אײביק. edit

DEU 23:7 zolst nisht zuchen zeyer frid un zeyer voilzain, ale daine teg oif eibik.

DEU 23:7 Thou shalt not seek their shalom nor their tovat all thy yamim l'olam.

DEU 23:8 ‏ זאָלסט נישט פֿאַראומװערדיקן אַן אַדוֹמי, װאָרום ער איז דײַן ברודער; זאָלסט נישט פֿאַראומװערדיקן אַ מִצרי, װאָרום דו ביסט געװען אַ פֿרעמדער אין זײַן לאַנד. edit

DEU 23:8 zolst nisht farumverdiken an Adomi, vorem er iz dain bruder; zolst nisht farumverdiken a mitsri, vorem du bist geven a fremder in zain land.

DEU 23:8 Thou shalt not abhor an Edomi; for he is thy brother: thou shalt not abhor a Mitzri (an Egyptian) ; because thou wast a ger in his land.

DEU 23:9 ‏ די קינדער װאָס װערן געבאָרן פֿון זײ, דער דריטער דָור, מעגן קומען פֿון זײ אין דער עדה פֿון ה׳. edit

DEU 23:9 di kinder vos veren geboren fun zei, der driter dor, megen kumen fun zei in der eide fun Hashem.

DEU 23:9 The banim that are begotten of them shall enter into the Kahal Hashem in their third generation.

DEU 23:10 ‏ אַז דו װעסט אַרױסגײן אין לאַגער אַקעגן דײַנע פֿײַנט, זאָלסטו זײַן אָפּגעהיט פֿון איטלעכער שלעכטער זאַך. edit

DEU 23:10 az du vest aroisgein in lager akegen daine faint, zolstu zain opgehit fun itlecher shlechter zach.

DEU 23:10 When the machaneh (camp) goeth forth against thine enemies, then be shomer over thee against every wicked thing.

DEU 23:11 ‏ אַז צװישן דיר װעט זײַן אַ מאַן װאָס װעט נישט זײַן רײן, דורך אַ נאַכטיקער סיבה, זאָל ער אַרױסגײן אױסן לאַגער; ער טאָר נישט אַרײַנקומען אין לאַגער. edit

DEU 23:11 az tsvishen dir vet zain a man vos vet nisht zain rein, durch a nachtiker sibe, zol er aroisgein oisen lager; er tor nisht arainkumen in lager.

DEU 23:11 If there be among you any ish, that is not tahor (clean) by reason of a nocturnal occurrence, then shall he go outside the machaneh, he shall not come within the machaneh;

DEU 23:12 ‏ און עס זאָל זײַן: אַקעגן אָװנט זאָל ער זיך באָדן אין װאַסער, און װי די זון גײט אונטער, זאָל ער אַרײַנקומען אין לאַגער. edit

DEU 23:12 un es zol zain: akegen ovent zol er zich boden in vaser, un vi di zun geit unter, zol er arainkumen in lager.

DEU 23:12 But it shall be, when erev cometh on, he shall wash himself with mayim; and when the shemesh is down, he shall come into the machaneh again.

DEU 23:13 ‏ און אַן אָרט זאָלסטו האָבן אױסן לאַגער, און אַהין זאָלסטו גײן אַרױס. edit

DEU 23:13 un an ort zolstu hoben oisen lager, un ahin zolstu gein arois.

DEU 23:13 Thou shalt have a place also outside the machaneh, whither thou shalt go forth outside;

DEU 23:14 ‏ און אַ פֿלעקל זאָלסטו האָבן בײַ דײַן װאַפֿן; און עס װעט זײַן, אַז דו זעצסט זיך דרױסן, זאָלסטו דערמיט אױפֿגראָבן, און זיך אומקערן און פֿאַרדעקן דײַן קױט. edit

DEU 23:14 un a flekl zolstu hoben bai dain vafen; un es vet zain, az du zetsst zich droisen, zolstu dermit oifgroben, un zich umkeren un fardeken dain koit.

DEU 23:14 And thou shalt have a shovel in addition to thy weapon; and it shall be, when thou wilt relieve thyself outside, thou shalt dig therewith, and shalt turn back and cover that which cometh from thee:

DEU 23:15 ‏ װאָרום ה׳ דײַן ג-ט גײט אום אין מיטן פֿון דײַן לאַגער, דיך צו באַשירעמען, און איבערצוגעבן דײַנע פֿײַנט צו דיר; דערום זאָל דײַן לאַגער זײַן הײליק, כּדי ער זאָל נישט זען בײַ דיר אַ מיאוסע זאַך, און זיך אָפּקערן פֿון דיר. edit

DEU 23:15 vorem Hashem dain g-t geit um in miten fun dain lager, dich tsu bashiremen, un ibertsugeben daine faint tsu dir; derum zol dain lager zain heilik, kedei er zol nisht zen bai dir a miuse zach, un zich opkeren fun dir.

DEU 23:15 For Hashem Eloheicha walketh in the midst of thy machaneh, to deliver thee, and to give up thine enemies before thee; therefore shall thy machaneh be kadosh; that He see no ervat davar (shameful thing) in thee, and turn away from thee.

DEU 23:16 ‏ זאָלסט נישט איבערענטפֿערן אַ קנעכט צו זײַן האַר, אַז ער װעט זיך ראַטעװען צו דיר פֿון זײַן האַר. edit

DEU 23:16 zolst nisht iberentferen a knecht tsu zain Har, az er vet zich rateven tsu dir fun zain Har.

DEU 23:16 Thou shalt not give up unto his adon the eved which is escaped from his adon unto thee:

DEU 23:17 ‏ בײַ דיר זאָל ער זיצן, אין דײַן מיט, אין דעם אָרט װאָס ער װעט אױסדערװײלן, אין אײנעם פֿון דײַנע טױערן, װוּ אים איז בעסער; זאָלסט אים נישט קריװדען. edit

DEU 23:17 bai dir zol er zitsen, in dain mit, in dem ort vos er vet oisderveilen, in einem fun daine toieren, vu im iz beser; zolst im nisht krivden.

DEU 23:17 He shall dwell with thee, even among you, in that place which he shall choose in one of thy she'arim, where it pleases him best; thou shalt not oppress him.

DEU 23:18 ‏ עס זאָל נישט זײַן אַ שאַנדפֿרױ פֿון די טעכטער פֿון יִשׂרָאֵל, און עס זאָל נישט זײַן אַ שאַנדיונג פֿון די זין פֿון יִשׂרָאֵל. edit

DEU 23:18 es zol nisht zain a shandfroi fun di techter fun Yisroel, un es zol nisht zain a shandiung fun di zin fun Yisroel.

DEU 23:18 There shall be no kedeshah (ritual prostitute) of the banot Yisroel, nor a kadesh (sodomite ritual prostitute) of the bnei Yisroel.

DEU 23:19 ‏ זאָלסט נישט ברענגען דעם לױן פֿון אַ זוֹנה, און דאָס געצאָלט פֿון אַ הונט, אין דעם הױז פֿון ה׳ דײַן ג-ט, פֿאַר אַ שום נדר, װאָרום אַן אומװערדיקײט בײַ ה׳ דײַן ג-ט זײַנען זײ בײדע. edit

DEU 23:19 zolst nisht brengen dem loin fun a zoine, un dos getsolt fun a hunt, in dem hoiz fun Hashem dain g-t, far a shum neyder, vorem an umverdikeit bai Hashem dain g-t zainen zei beide.

DEU 23:19 Thou shalt not bring the hire of a zonah, or the price of a kelev (male prostitute) , into the Bais Hashem Eloheicha for any neder; for even both of these are to'avat Hashem Eloheicha.

DEU 23:20 ‏ זאָלסט נישט לײַען דײַן ברודער אױף צינזן; צינזן פֿון געלט, צינזן פֿון עסנװאַרג, צינזן פֿון יעטװעדער זאַך װאָס טראָגט צינזן. edit

DEU 23:20 zolst nisht leyen dain bruder oif tsinzen; tsinzen fun gelt, tsinzen fun esnvarg, tsinzen fun yetveder zach vos trogt tsinzen.

DEU 23:20 Thou shalt not lend upon neshekh (interest) to thy brother; neshekh of kesef, neshekh of okhel, neshekh of any thing that is lent upon neshekh;

DEU 23:21 ‏ דעם פֿרעמדן מעגסטו לײַען אױף צינזן, אָבער דײַן ברודער טאָרסטו נישט לײַען אױף צינזן; כּדי ה׳ דײַן ג-ט זאָל דיך בענטשן אין אַלץ צו װאָס דײַן האַנט נעמט זיך, אין דעם לאַנד װאָס דו קומסט אַהין, עס צו אַרבן. edit

DEU 23:21 dem fremden megstu leyen oif tsinzen, ober dain bruder torstu nisht leyen oif tsinzen; kedei Hashem dain g-t zol dich bentshen in alts tsu vos dain hant nemt zich, in dem land vos du kumst ahin, es tsu arben.

DEU 23:21 Unto a nokhri thou mayest lend upon neshekh; but unto thy brother thou shalt not lend upon neshekh; that Hashem Eloheicha may bless thee in all that thou settest thine hand to in ha'aretz whither thou goest to possess it.

DEU 23:22 ‏ אַז דו װעסט מנדר זײַן אַ נדר צו ה׳ דײַן ג-ט, זאָלסטו זיך נישט שפּעטיקן אים צו באַצאָלן; װאָרום מאָנען װעט אים מאָנען ה׳ דײַן ג-ט פֿון דיר, און אױף דיר װעט זײַן אַ זינד. edit

DEU 23:22 az du vest mendr zain a neyder tsu Hashem dain g-t, zolstu zich nisht shpetiken im tsu batsolen; vorem monen vet im monen Hashem dain g-t fun dir, un oif dir vet zain a zind.

DEU 23:22 When thou shalt vow a neder unto Hashem Eloheicha, thou shalt not delay to pay it; for Hashem Eloheicha will surely require it of thee; and it would be chet (sin) in thee.

DEU 23:23 ‏ אױב אָבער דו װעסט זיך פֿאַרמײַדן פֿון מנדר זײַן, װעט אױף דיר נישט זײַן קײן זינד. edit

DEU 23:23 oib ober du vest zich farmaiden fun mendr zain, vet oif dir nisht zain kein zind.

DEU 23:23 But if thou shalt abstain from vowing, it shall be no chet in thee.

DEU 23:24 ‏ װאָס גײט אַרױס פֿון דײַן מױל זאָלסטו אָפּהיטן, און זאָלסט טאָן אַזױ װי דו האָסט פֿרײַװיליק מנדר געװען צו ה׳ דײַן ג-ט – װאָס דו האָסט אַרױסגערעדט מיט דײַן מױל. edit

DEU 23:24 vos geit arois fun dain moil zolstu ophiten, un zolst ton azoi vi du host fraivilik mendr geven tsu Hashem dain g-t – vos du host aroisgeredt mit dain moil.

DEU 23:24 That which is gone out of thy lips thou shalt be shomer over and perform; even a vow thou hast voluntarily vowed unto Hashem Eloheicha, which thou hast promised with thy mouth.

DEU 23:25 ‏ אַז דו קומסט אין דײַן חבֿרס װײַנגאָרטן, מעגסטו עסן װײַנטרױבן צו זאַט װיפֿל דו װילסט, אָבער אין דײַן כּלי זאָלסטו נישט אַרײַנטאָן. edit

DEU 23:25 az du kumst in dain Chavors vaingorten, megstu esen vaintroiben tsu zat vifel du vilst, ober in dain keile zolstu nisht arainton.

DEU 23:25 When thou comest into thy neighborʼs kerem (vineyard) , then thou mayest eat thy fill of grapes at thine own pleasure; but thou shalt not put any in thy vessel.

DEU 23:26 ‏ אַז דו קומסט אין דײַן חבֿרס תּבֿואה, מעגסטו אָפּרײַסן זאַנגען מיט דײַן האַנט, אָבער אַ שנײַדמעסער טאָרסטו נישט אױפֿהײבן אױף דײַן חבֿרס תּבֿואה. edit

DEU 23:26 az du kumst in dain Chavors tevuh, megstu opraisen zangen mit dain hant, ober a shnaidmeser torstu nisht oifheiben oif dain Chavors tevuh.

DEU 23:26 When thou comest into the standing grain of thy neighbor, then thou mayest pluck the ears with thine yad; but thou shalt not use a sickle unto thy neighborʼs standing grain.

DEU 24:1 ‏אַז אַ מאַן װעט נעמען אַ װײַב און זי באַמאַנען, איז, אױב זי װעט געפֿינען אַן אומחן אין זײַנע אױגן, װײַל ער האָט אױסגעפֿונען אין איר אַ מיאוסע זאַך, און ער װעט איר שרײַבן אַ גט, און געבן אין איר האַנט, און װעט זי אַװעקשיקן פֿון זײַן הױז, edit

DEU 24:1 az a man vet nemen a vaib un zi bamanen, iz, oib zi vet gefinen an umchen in zaine oigen, vail er hot oisgefunen in ir a miuse zach, un er vet ir shraiben a get, un geben in ir hant, un vet zi avekshiken fun zain hoiz,

DEU 24:1 When an ish hath taken an isha, and married her, and it come to pass that she find no chen (favor) in his eyes, because he hath found some ervat davar (matter of immorality) in her; then let him write her a sefer keritut and give it in her hand, and send her out of his bais;

DEU 24:2 ‏און זי װעט אַװעק פֿון זײַן הױז, און גײן און װערן אַן אַנדער מאַנס, edit

DEU 24:2 un zi vet avek fun zain hoiz, un gein un veren an ander mans,

DEU 24:2 And when she is departed out of his bais, she may go and be an ish acher (wife of another) .

DEU 24:3 ‏און דער לעצטער מאַן װעט זי פֿײַנט קריגן, און װעט איר שרײַבן אַ גט, און געבן אין איר האַנט, און װעט זי אַװעקשיקן פֿון זײַן הױז, אָדער דער לעצטער מאַן װאָס האָט זי גענומען פֿאַר אַ װײַב צו אים, װעט שטאַרבן, edit

DEU 24:3 un der letster man vet zi faint krigen, un vet ir shraiben a get, un geben in ir hant, un vet zi avekshiken fun zain hoiz, oder der letster man vos hot zi genumen far a vaib tsu im, vet shtarben,

DEU 24:3 And if the latter husband hate her, and write her a sefer keritut and giveth it in her hand, and sendeth her out of his bais; or if the latter husband die, which took her to be his isha;

DEU 24:4 ‏טאָר נישט איר ערשטער מאַן, װאָס האָט זי אַװעקגעשיקט, זי צוריקנעמען צו װערן פֿאַר אַ װײַב צו אים, נאָכדעם אַז זי איז פֿאַראומרײניקט געװאָרן; װאָרום אַן אומװערדיקײט איז דאָס פֿאַר ג-ט; און זאָלסט נישט זינדיק מאַכן דאָס לאַנד װאָס ה׳ דײַן ג-ט גיט דיר פֿאַר אַ נחלה. edit

DEU 24:4 tor nisht ir ershter man, vos hot zi avekgeshikt, zi tsuriknemen tsu veren far a vaib tsu im, nochdem az zi iz farumreinikt gevoren; vorem an umverdikeit iz dos far g-t; un zolst nisht zindik machen dos land vos Hashem dain g-t git dir far a nachle.

DEU 24:4 Her former husband, which sent her away, may not take her again to be his isha, after that she is hutamma'ah (defiled) ; for that is to'evah (abomination) before Hashem ; and thou shalt not cause ha'aretz to sin, which Hashem Eloheicha giveth thee for a nachalah.

DEU 24:5 ‏אַז אַ מאַן װעט נעמען אַ נײַע װײַב, זאָל ער נישט אַרױסגײן אין חיל, און אױף אים זאָל נישט אַרױפֿגעלײגט װערן קײן זאַך; פֿרײַ זאָל ער זײַן פֿאַר זײַן הײם אײן יאָר, און דערפֿרײען זײַן װײַב װאָס ער האָט גענומען. edit

DEU 24:5 az a man vet nemen a naie vaib, zol er nisht aroisgein in cheil, un oif im zol nisht aroifgeleigt veren kein zach; frai zol er zain far zain heim ein yor, un derfreyen zain vaib vos er hot genumen.

DEU 24:5 When an ish hath taken an isha chadasha, he shall not go out to milchamah, neither shall he be charged with any business; but he shall be free in his bais shanah echat, and shall gladden his isha which he hath taken.

DEU 24:6 ‏מע זאָל נישט נעמען אין משכּון אַ האַנטמיל אָדער אַן אױבערשטן מילשטײן; װאָרום אַ נפֿש נעמט מען אין משכּון. edit

DEU 24:6 me zol nisht nemen in meshkun a hantmil oder an oibershten milshtein; vorem a nefesh nemt men in meshkun.

DEU 24:6 No ish shall take the lower or the upper millstone to pledge; for he taketh a manʼs nefesh in pledge.

DEU 24:7 ‏אַז עמיצער װעט געפֿונען װערן גנבֿענדיק אַ נפֿש פֿון זײַנע ברידער, פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, און ער װעט באַלעבאַטעװען איבער אים, און װעט אים פֿאַרקױפֿן, זאָל שטאַרבן יענער גנבֿ. און זאָלסט אױסראַמען דאָס בײז פֿון צװישן דיר. edit

DEU 24:7 az emitser vet gefunen veren ganvendik a nefesh fun zaine brider, fun di kinder fun Yisroel, un er vet balebateven iber im, un vet im farkoifen, zol shtarben yener ganev. un zolst oisramen dos beiz fun tsvishen dir.

DEU 24:7 If an ish be found kidnapping any of his brethren of the Bnei Yisroel, and enslaves him, or selleth him; then that ganav shall die; and thou shalt put the rah away from among you.

DEU 24:8 ‏זײַ אָפּגעהיט מיט דער פּלאָג פֿון צרעת, צו היטן זײער און צו טאָן אַזױ װי אַלץ װאָס די כֹּהנים פֿון שבֿט לֵוִי װעלן אײַך לערנען; אַזױ װי איך האָב זײ באַפֿױלן, זאָלט איר היטן צו טאָן. edit

DEU 24:8 zai opgehit mit der plog fun tsaraat, tsu hiten zeyer un tsu ton azoi vi alts vos di koyanim fun sheyvet Levi velen aich lernen; azoi vi ich hob zei bafoilen, zolt ir hiten tsu ton.

DEU 24:8 Take heed in the nega hatzara'at, that thou be shomer me'od and do according to all that the kohanim, the Levi'im, shall teach you; as I commanded them, so ye shall be shomer to do.

DEU 24:9 ‏געדענקט װאָס ה׳ דײַן ג-ט האָט געטאָן צו מִריָמען אונטער װעגנס, װען איר זײַט אַרױסגעגאַנגען פֿון מִצרַיִם. edit

DEU 24:9 gedenkt vos Hashem dain g-t hot geton tsu Miryamen unter vegens, ven ir zait aroisgegangen fun Mitsrayim.

DEU 24:9 Remember what Hashem Eloheicha did unto Miryam by the way, after that ye were come forth out of Mitzrayim.

DEU 24:10 ‏אַז דו װעסט אַנטלײַען דײַן חבֿר װאָסער עס איז הלװאה, זאָלסטו נישט אַרײַנגײן צו אים אין הױז צו נעמען זײַן משכּון. edit

DEU 24:10 az du vest antlaien dain chever vaser es iz helve, zolstu nisht araingein tsu im in hoiz tsu nemen zain meshkun.

DEU 24:10 When thou dost lend thy brother any thing, thou shalt not go into his bais to get his pledge.

DEU 24:11 ‏דרױסן זאָלסטו שטײן, און דער מאַן װאָס דו אַנטלײַסט אים, זאָל דיר אַרױסטראָגן דעם משכּון דרױסן. edit

DEU 24:11 droisen zolstu shtein, un der man vos du antlaist im, zol dir aroistrogen dem meshkun droisen.

DEU 24:11 Thou shalt stand outside, and the ish to whom thou dost lend shall bring out the pledge outside unto thee.

DEU 24:12 ‏און אױב ער איז אַן אָרעמאַן, זאָלסטו זיך נישט לײגן מיט זײַן משכּון. edit

DEU 24:12 un oib er iz an oreman, zolstu zich nisht leigen mit zain meshkun.

DEU 24:12 And if the ish be oni (poor) , thou shalt not keep his pledge overnight;

DEU 24:13 ‏אומקערן זאָלסטו אים אומקערן דעם משכּון, װי די זון גײט אונטער; כּדי ער זאָל זיך לײגן אין זײַן צודעק, און דיך בענטשן; און פֿון דיר װעט עס זײַן אַ גערעכטיקײט פֿאַר ה׳ דײַן ג-ט. edit

DEU 24:13 umkeren zolstu im umkeren dem meshkun, vi di zun geit unter; kedei er zol zich leigen in zain tsudek, un dich bentshen; un fun dir vet es zain a gerechtikeit far Hashem dain g-t.

DEU 24:13 In any case thou shalt deliver to him the pledge again when the shemesh goeth down, that he may sleep in his own raiment, and bless thee; and it shall be tzedakah unto thee before Hashem Eloheicha.

DEU 24:14 ‏זאָלסט נישט דריקן אַן אָרעמען און נױטבאַדערפֿטיקן לױנאַרבעטער פֿון דײַנע ברידער, אָדער פֿון דײַן פֿרעמדן װאָס אין דײַן לאַנד, אין דײַנע טױערן. edit

DEU 24:14 zolst nisht driken an oremen un noitbaderftiken loinarbeter fun daine brider, oder fun dain fremden vos in dain land, in daine toieren.

DEU 24:14 Thou shalt not oppress a hired servant that is oni (poor) and evyon (needy) , whether he be of thy brethren, or of thy ger that are in thy land within thy she'arim;

DEU 24:15 ‏אין דעם אײגענעם טאָג זאָלסטו אָפּגעבן זײַן לױן, און די זון זאָל נישט אונטערגײן דערױף; װאָרום ער איז אַן אָרעמאַן, און ער קוקט אױס דערױף; כּדי ער זאָל נישט רופֿן אױף דיר צו ה׳, און אױף דיר װעט זײַן אַ זינד. edit

DEU 24:15 in dem eigenem tog zolstu opgeben zain loin, un di zun zol nisht untergein deroif; vorem er iz an oreman, un er kukt ois deroif; kedei er zol nisht rufen oif dir tsu Hashem, un oif dir vet zain a zind.

DEU 24:15 Each day thou shalt give him his wages, neither shall the shemesh go down upon it; for he is oni, and setteth his lev upon it; lest he cry against thee unto Hashem , and it be chet unto thee.

DEU 24:16 ‏פֿאָטערס זאָלן נישט געטײט װערן פֿאַר קינדער, און קינדער זאָלן נישט געטײט װערן פֿאַר פֿאָטערס; יעטװעדער פֿאַר זײַן זינד זאָל געטײט װערן. edit

DEU 24:16 foters zolen nisht geteit veren far kinder, un kinder zolen nisht geteit veren far foters; yetveder far zain zind zol geteit veren.

DEU 24:16 The avot shall not be put to death for the banim, neither shall the banim be put to death for the avot; every ish shall be put to death for his own chet.

DEU 24:17 ‏זאָלסט נישט פֿאַרדרײען דעם משפּט פֿון אַ פֿרעמדן, פֿון אַ יתום; און זאָלסט נישט נעמען אין משכּון דעם בגד פֿון אַן אַלמנה. edit

DEU 24:17 zolst nisht fardreyen dem mishpot fun a fremden, fun a yetum; un zolst nisht nemen in meshkun dem beged fun an almone.

DEU 24:17 Thou shalt not pervert the mishpat due the ger, nor of the yatom; nor take an almanahʼs raiment to pledge;

DEU 24:18 ‏און זאָלסט געדענקען אַז אַ קנעכט ביסטו געװען אין מִצרַיִם, און ה׳ דײַן ג-ט האָט דיך אױסגעלײזט פֿון דאָרטן; דערום באַפֿעל איך דיר צו טאָן די דאָזיקע זאַך. edit

DEU 24:18 un zolst gedenken az a knecht bistu geven in Mitsrayim, un Hashem dain g-t hot dich oisgeleizt fun dorten; derum bafel ich dir tsu ton di dozike zach.

DEU 24:18 But thou shalt remember that thou wast an eved in Mitzrayim, and Hashem Eloheicha redeemed thee thence; therefore I command thee to do this thing.

DEU 24:19 ‏אַז דו װעסט שנײַדן דײַן שניט אין פֿעלד, און װעסט פֿאַרגעסן אַ גאַרב אין פֿעלד, זאָלסטו זיך נישט אומקערן זי צו נעמען; פֿאַרן פֿרעמדן, פֿאַרן יתום, און פֿאַר דער אַלמנה, זאָל עס זײַן; כּדי ה׳ דײַן ג-ט זאָל דיך בענטשן אין יעטװעדער טואונג פֿון דײַנע הענט. edit

DEU 24:19 az du vest shnaiden dain shnit in feld, un vest fargesen a garb in feld, zolstu zich nisht umkeren zi tsu nemen; faran fremden, faran yetum, un far der almone, zol es zain; kedei Hashem dain g-t zol dich bentshen in yetveder tuung fun daine hent.

DEU 24:19 When thou cuttest down thine katzir in thy sadeh, and hast forgot an omer (sheaf) in the sadeh, thou shalt not go again to bring it back; it shall be for the ger, for the yatom (orphan) , and for the almanah; that Hashem Eloheicha may bless thee in all the ma'aseh of thine hands.

DEU 24:20 ‏אַז דו װעסט אָפּקלאַפּן דײַן אײלבערטבױם, זאָלסטו נישט נאָכזוכן די צװײַגן הינטער דיר; פֿאַרן פֿרעמדן, פֿאַרן יתום, און פֿאַר דער אַלמנה, זאָל עס זײַן. edit

DEU 24:20 az du vest opklapen dain eilbertboim, zolstu nisht nochzuchen di tsvaigen hinter dir; faran fremden, faran yetum, un far der almone, zol es zain.

DEU 24:20 When thou beatest thine [etz] hazayit (olive tree) , thou shalt not go over the branches again; it shall be for the ger, for the yatom (orphan) , and for the almanah.

DEU 24:21 ‏אַז דו װעסט האַרבסטן דײַן װײַנגאָרטן, זאָלסטו נישט נאָכקלײַבן הינטער דיר; פֿאַרן פֿרעמדן, פֿאַרן יתום, און פֿאַר דער אַלמנה, זאָל עס זײַן. edit

DEU 24:21 az du vest harbsten dain vaingorten, zolstu nisht nochklaiben hinter dir; faran fremden, faran yetum, un far der almone, zol es zain.

DEU 24:21 When thou gatherest the grapes of thy kerem, thou shalt not glean it afterward; it shall be for the ger, for the yatom, and for the almanah.

DEU 24:22 ‏און זאָלסט געדענקען אַז אַ קנעכט ביסטו געװען אין לאַנד מִצרַיִם; דערום באַפֿעל איך דיר צו טאָן די דאָזיקע זאַך. edit

DEU 24:22 un zolst gedenken az a knecht bistu geven in land Mitsrayim; derum bafel ich dir tsu ton di dozike zach.

DEU 24:22 And thou shalt remember that thou wast an eved in Eretz Mitzrayim; therefore I command thee to do this thing.

DEU 25:1 ‏אַז צװישן מענטשן װעט זײַן אַ קריג, און זײ װעלן גענענען צום משפּט, און מע װעט זײ משפּטן, און גערעכט מאַכן דעם גערעכטן, און שולדיק מאַכן דעם שולדיקן, edit

DEU 25:1 az tsvishen mentshen vet zain a krig, un zei velen genenen tsum mishpot, un me vet zei mishpeten, un gerecht machen dem gerechten, un shuldik machen dem shuldiken,

DEU 25:1 If there be a dispute between anashim, and they come unto hamishpat (the court) that the shofetim may judge them; then they shall justify the tzaddik, and condemn the guilty.

DEU 25:2 ‏איז, אױב דעם שולדיקן קומט שלאָגן, זאָל דער ריכטער אים לאָזן אַנידערלײגן און שלאָגן פֿאַר זײַן געזיכט, װעדליק זײַן שולד, מיט אַ צאָל. edit

DEU 25:2 iz, oib dem shuldiken kumt shlogen, zol der richter im lozen aniderleigen un shlogen far zain gezicht, vedlik zain shuld, mit a tsol.

DEU 25:2 And it shall be, if the reshah be worthy to be beaten, that the shofet shall cause him to lie down, and to be beaten in his presence, according to his fault, by a certain number.

DEU 25:3 ‏פֿערציק שלעג זאָל מען אים געבן, נישט מער; טאָמער שלאָגט מען אים מער װי דאָס, צו פֿיל שלעג, װעט דײַן ברודער געשענדט װערן פֿאַר דײַנע אױגן. edit

DEU 25:3 fertsik shleg zol men im geben, nisht mer; tomer shlogt men im mer vi dos, tsu fil shleg, vet dain bruder geshendt veren far daine oigen.

DEU 25:3 Arba'im he may give him, and not exceed; lest, if he should exceed, and beat him above these with makkah rabbah (many stripes) , then thy brother would be degraded in your sight.

DEU 25:4 ‏זאָלסט נישט פֿאַרבינדן אַן אָקס דאָס מױל װען ער דרעשט. edit

DEU 25:4 zolst nisht farbinden an oks dos moil ven er dresht.

DEU 25:4 Thou shalt not muzzle the shor when he treadeth out the grain.

DEU 25:5 ‏אַז ברידער װעלן װױנען אין אײנעם, און אײנער פֿון זײ װעט שטאַרבן, און קײן קינד האָט ער נישט, זאָל דעם געשטאָרבענעמס װײַב נישט װערן אַ פֿרעמדן מאַנס פֿון דרױסן; איר שװאָגער זאָל קומען צו איר, און זי נעמען פֿאַר אַ װײַב צו אים, און זי באַשװעגערן. edit

DEU 25:5 az brider velen voinen in einem, un einer fun zei vet shtarben, un kein kind hot er nisht, zol dem geshtorbenems vaib nisht veren a fremden mans fun droisen; ir shvoger zol kumen tsu ir, un zi nemen far a vaib tsu im, un zi bashvegeren.

DEU 25:5 If achim dwell together, and one of them die, and ben ain lo (have no child) , the eshet hamet (wife of the dead) shall not marry outside unto an ish zar (strange man) ; her yevam (deceased husbandʼs brother) shall go in unto her, and take her to him as a wife, and perform the levirate marriage.

DEU 25:6 ‏און עס זאָל זײַן: דער ערשטלינג װאָס זי װעט געבערן, זאָל זײַן אױפֿן נאָמען פֿון זײַן געשטאָרבענעם ברודער, כּדי זײַן נאָמען זאָל נישט אױסגעמעקט װערן פֿון יִשׂרָאֵל. edit

DEU 25:6 un es zol zain: der ershtling vos zi vet geberen, zol zain oifen nomen fun zain geshtorbenem bruder, kedei zain nomen zol nisht oisgemekt veren fun Yisroel.

DEU 25:6 And it shall be, that the bechor which she beareth shall succeed in the shem of his brother which is dead, that shmo be not blotted out from Yisroel.

DEU 25:7 ‏און אױב דער מאַן װעט נישט װעלן נעמען זײַן שװעגערין, זאָל זײַן שװעגערין אַרױפֿגײן אין טױער צו די עלטסטע, און זאָגן: מײַן שװאָגער װיל נישט אױפֿשטעלן זײַן ברודער אַ נאָמען אין יִשׂרָאֵל; ער װיל מיך נישט באַשװעגערן. edit

DEU 25:7 un oib der man vet nisht velen nemen zain shvegerin, zol zain shvegerin aroifgein in toier tsu di eltste, un zogen: main shvoger vil nisht oifshtelen zain bruder a nomen in Yisroel; er vil mich nisht bashvegeren.

DEU 25:7 And if the ish like not to take his brotherʼs isha, then let his brotherʼs isha go up to the sha'ar unto the zekenim, and say, My husbandʼs brother refuseth to raise up unto his brother a shem in Yisroel, he will not perform the levirate marriage with me.

DEU 25:8 ‏און די עלטסטע פֿון זײַן שטאָט זאָלן אים רופֿן, און רעדן צו אים. און אַז ער װעט זיך שטעלן און זאָגן: איך װיל זי נישט נעמען, edit

DEU 25:8 un di eltste fun zain shtot zolen im rufen, un reden tsu im. un az er vet zich shtelen un zogen: ich vil zi nisht nemen,

DEU 25:8 Then the zekenim of his town shall call him, and speak unto him; and if he stand to it, and say, I like not to take her;

DEU 25:9 ‏זאָל זײַן שװעגערין גענענען צו אים פֿאַר די אױגן פֿון די עלטסטע, און אַראָפּציען זײַן שוך פֿון זײַן פֿוס, און אַ שפּײַ טאָן אין זײַן פּנים, און אױסרופֿן און זאָגן: אַזױ זאָל געטאָן װערן צו דעם מאַן װאָס װיל נישט בױען זײַן ברודערס הױז. edit

DEU 25:9 zol zain shvegerin genenen tsu im far di oigen fun di eltste, un aroptsien zain shuch fun zain fus, un a shpai ton in zain ponem, un oisrufen un zogen: azoi zol geton veren tsu dem man vos vil nisht boien zain bruders hoiz.

DEU 25:9 Then shall his brotherʼs isha come unto him in the presence of the zekenim, and remove his sandal from off his foot, and spit in his face, and shall answer and say, So shall it be done unto that ish that will not build up the bais achiv (the house of his brother) .

DEU 25:10 ‏און זײַן נאָמען זאָל גערופֿן װערן אין יִשׂרָאֵל: דאָס הױז פֿון דעם װאָס מיטן אַראָפּגעצױגענעם שוך. edit

DEU 25:10 un zain nomen zol gerufen veren in Yisroel: dos hoiz fun dem vos miten aropgetsoigenem shuch.

DEU 25:10 And shmo shall be called in Yisroel, The bais of him that hath his sandal loosed.

DEU 25:11 ‏אַז צװײ מענער װעלן זיך ראַנגלען צװישן זיך, אײנער מיטן אַנדערן, און אײנעמס װײַב װעט גענענען אַרױסצוראַטעװען איר מאַן פֿון זײַן שלעגערס האַנט, און זי װעט אױסשטרעקן איר האַנט, און אים אָננעמען פֿאַר די ענגע ערטער, edit

DEU 25:11 az tsvei mener velen zich ranglen tsvishen zich, einer miten anderen, un einems vaib vet genenen aroistsurateven ir man fun zain shlegers hant, un zi vet oisshtreken ir hant, un im onnemen far di enge erter,

DEU 25:11 When anashim strive together one with another, and the eshet (wife) of the one draweth near for to deliver her husband out of the hand of him that striketh him, and putteth forth her hand, and taketh him by the private parts,

DEU 25:12 ‏זאָלסטו אָפּהאַקן איר האַנט; דײַן אױג זאָל זיך נישט דערבאַרימען. edit

DEU 25:12 zolstu ophaken ir hant; dain oig zol zich nisht derbarimen.

DEU 25:12 Then thou shalt cut off her kaf (palm, hollow or flat of the hand) , thine eye shall not pity her.

DEU 25:13 ‏זאָלסט נישט האָבן אין דײַן בײַטל צװײערלײ װאָגשטײענר, אַ גרעסערן און אַ קלענערן. edit

DEU 25:13 zolst nisht hoben in dain baitl tsveyerlei vogshteyenr, a greseren un a kleneren.

DEU 25:13 Thou shalt not have in thy bag differing weights, a gedolah and a ketannah.

DEU 25:14 ‏זאָלסט נישט האָבן אין דײַן הױז צװײערלײ אֵיפֿהס, אַ גרעסערע און אַ קלענערע. edit

DEU 25:14 zolst nisht hoben in dain hoiz tsveyerlei eifhs, a gresere un a klenere.

DEU 25:14 Thou shalt not have in thine bais differing eifah (measures) , a gedolah and a ketannah.

DEU 25:15 ‏אַ פֿול און ריכטיק געװיכט זאָל זײַן בײַ דיר; אַ פֿולע און ריכטיקע אֵיפֿה זאָל זײַן בײַ דיר; כּדי דײַנע טעג זאָלן זיך לענגערן אױף דער ערד װאָס ה׳ דײַן ג-ט גיט דיר. edit

DEU 25:15 a ful un richtik gevicht zol zain bai dir; a fule un richtike eife zol zain bai dir; kedei daine teg zolen zich lengeren oif der erd vos Hashem dain g-t git dir.

DEU 25:15 But thou shalt have a shleimah and tzedek weight, a perfect and just measure shalt thou have; that thy yamim may be lengthened in ha'adamah which Hashem Eloheicha giveth thee.

DEU 25:16 ‏װאָרום אַן אומװערדיקײט בײַ ה׳ דײַן ג-ט איז איטלעכער װאָס טוט דאָס – איטלעכער װאָס טוט אַן עװלה. edit

DEU 25:16 vorem an umverdikeit bai Hashem dain g-t iz itlecher vos tut dos – itlecher vos tut an avle.

DEU 25:16 For all that do such things, and all that do unrighteously, are a to'evah (abomination) unto Hashem Eloheicha.

DEU 25:17 ‏געדענק װאָס עַמָלֵק האָט דיר געטאָן אונטער װעגנס, װען איר זײַט אַרױסגעגאַנגען פֿון מִצרַיִם; edit

DEU 25:17 gedenk vos Amalek hot dir geton unter vegens, ven ir zait aroisgegangen fun Mitsrayim;

DEU 25:17 Remember what Amalek did unto thee by the way, when ye were come forth out of Mitzrayim;

DEU 25:18 ‏װי ער האָט דיך געטראָפֿן אונטער װעגנס, און האָט געשלאָגן דײַנע הינטערשטע, אַלע אָפּגעשלאַפֿטע הינטער דיר, בעת דו ביסט געװען פֿאַרשמאַכט און מיד; און ער האָט נישט מורא געהאַט פֿאַר אלֹקים. edit

DEU 25:18 vi er hot dich getrofen unter vegens, un hot geshlogen daine hintershte, ale opgeshlafte hinter dir, beis du bist geven farshmacht un mid; un er hot nisht moire gehat far Elokim.

DEU 25:18 How he met thee by the way, and struck your rear ranks, even all that were feeble behind thee, when thou wast faint and weary; and he feared not Elohim.

DEU 25:19 ‏דערום זאָל זײַן, אַז ה׳ דײַן ג-ט באַרוט דיך פֿון אַלע דײַנע פֿײַנט פֿון רונד אַרום, אין דעם לאַנד װאָס ה׳ דײַן ג-ט גיט דיר פֿאַר אַ נחלה, עס צו אַרבן, זאָלסטו אױסמעקן דעם זֵכר פֿון עַמָלֵק פֿון אונטערן הימל; זאָלסטו נישט פֿאַרגעסן. edit

DEU 25:19 derum zol zain, az Hashem dain g-t bares dich fun ale daine faint fun rund arum, in dem land vos Hashem dain g-t git dir far a nachle, es tsu arben, zolstu oismeken dem Zecher fun Amalek fun unteren himel; zolstu nisht fargesen.

DEU 25:19 Therefore it shall be, when Hashem Eloheicha hath given thee rest from all thine enemies round about, in ha'aretz which Hashem Eloheicha giveth thee for a nachalah to possess it, that thou shalt blot out the remembrance of Amalek from under Shomayim; thou shalt not forget it.

DEU 26:1 ‏און עס װעט זײַן, אַז דו װעסט קומען אין דעם לאַנד װאָס ה׳ דײַן ג-ט גיט דיר פֿאַר אַ נחלה, און װעסט עס אַרבן, און זיך באַזעצן דרינען, edit

DEU 26:1 un es vet zain, az du vest kumen in dem land vos Hashem dain g-t git dir far a nachle, un vest es arben, un zich bazetsen drinen,

DEU 26:1 And it shall be, when thou art come in unto ha'aretz which Hashem Eloheicha giveth thee for a nachalah, and possessest it, and dwellest therein,

DEU 26:2 ‏זאָלסטו נעמען פֿונעם ערשטן פֿון יעטװעדער פֿרוכט פֿון דער ערד, װאָס דו װעסט אַרײַננעמען פֿון דײַן לאַנד װאָס ה׳ דײַן ג-ט גיט דיר, און זאָלסט אַרײַנטאָן אין אַ קאָרב, און גײן צו דעם אָרט װאָס ה׳ דײַן ג-ט װעט אױסדערװײלן צו מאַכן רוען זײַן נאָמען דאָרטן. edit

DEU 26:2 zolstu nemen funem ershten fun yetveder frucht fun der erd, vos du vest arainnemen fun dain land vos Hashem dain g-t git dir, un zolst arainton in a korb, un gein tsu dem ort vos Hashem dain g-t vet oisderveilen tsu machen ruen zain nomen dorten.

DEU 26:2 That thou shalt take of the reshit kol pri ha'adamah which thou shalt bring of thy land that Hashem Eloheicha giveth thee, and shalt put it in a basket, and shalt go unto the place which Hashem Eloheicha shall choose to place Shmo there.

DEU 26:3 ‏און זאָלסט קומען צו דעם כֹּהן װאָס װעט זײַן אין יענע טעג, און זאָגן צו אים: איך זאָג הײַנט פֿאַר ה׳ דײַן ג-ט, אַז איך בין געקומען אין דעם לאַנד װאָס ג-ט האָט געשװאָרן אונדזערע עלטערן אונדז צו געבן. edit

DEU 26:3 un zolst kumen tsu dem koyen vos vet zain in yene teg, un zogen tsu im: ich zog haint far Hashem dain g-t, az ich bin gekumen in dem land vos g-t hot geshvoren undzere elteren undz tsu geben.

DEU 26:3 And thou shalt go unto the kohen that shall be in those yamim, and say unto him, I declare today unto Hashem Eloheicha, that I am come unto the country which Hashem swore unto Avoteinu to give us.

DEU 26:4 ‏און דער כֹּהן זאָל נעמען דעם קאָרב פֿון דײַן האַנט, און אים אַװעקשטעלן פֿאַר דעם מזבח פֿון ה׳ דײַן ג-ט. edit

DEU 26:4 un der koyen zol nemen dem korb fun dain hant, un im avekshtelen far dem mizbeyech fun Hashem dain g-t.

DEU 26:4 And the kohen shall take the basket out of thine hand, and set it down before the mizbe'ach of Hashem Eloheicha.

DEU 26:5 ‏און זאָלסט אױסרופֿן און זאָגן פֿאַר ה׳ דײַן ג-ט: אַ בלודנער אַרַמי איז געװען מײַן פֿאָטער, און ער האָט גענידערט קײן מִצרַיִם, און האָט זיך דאָרטן אױפֿגעהאַלטן מיט אַ הײַפֿל מענטשן, און ער איז דאָרטן געװאָרן אַ פֿאָלק, גרױס, מאַכטיק, און פֿיל. edit

DEU 26:5 un zolst oisrufen un zogen far Hashem dain g-t: a bludner Aramit iz geven main foter, un er hot genidert kein Mitsrayim, un hot zich dorten oifgehalten mit a haifl mentshen, un er iz dorten gevoren a folk, grois, machtik, un fil.

DEU 26:5 And thou shalt speak and say before Hashem Eloheicha, An Aramean ready to perish was Avi, and he went down into Mitzrayim, and sojourned there with a few, and became there a nation, great, mighty, and populous;

DEU 26:6 ‏און די מִצרַיִם האָבן אונדז שלעכטס געטאָן, און האָבן אונדז געפּײַניקט, און אַרױפֿגעלײגט אױף אונדז שװערע אַרבעט. edit

DEU 26:6 un di Mitsrayim hoben undz shlechts geton, un hoben undz gepainikt, un aroifgeleigt oif undz shvere arbet.

DEU 26:6 And the Egyptians mistreated us, and afflicted us, and laid upon us avodah kashah (hard labor) ;

DEU 26:7 ‏און מיר האָבן געשריען צו ה׳ דעם ג-ט פֿון אונדזערע עלטערן, און ג-ט האָט צוגעהערט אונדזער קֹול, און געזען אונדזער פּײַן, און אונדזער מאַטערניש, און אונדזער געדריקטקײט. edit

DEU 26:7 un mir hoben geshrien tsu Hashem dem g-t fun undzere elteren, un g-t hot tsugehert undzer kol, un gezen undzer fain, un undzer maternish, un undzer gedriktkeit.

DEU 26:7 And when we cried unto Hashem Elohei Avoteinu, Hashem heard our voice, and looked on our affliction, and our labor, and our oppression;

DEU 26:8 ‏און ה׳ האָט אונדז אַרױסגעצױגן פֿון מִצרַיִם מיט אַ שטאַרקער האַנט, און מיט אַן אױסגעשטרעקטן אָרעם, ‏ און מיט גרױס פֿאָרכטיקײט, און מיט צײכנס און מיט װוּנדער. edit

DEU 26:8 un Hashem hot undz aroisgetsoigen fun Mitsrayim mit a shtarker hant, un mit an oisgeshtrekten orem, un mit grois forchtikeit, un mit tseichens un mit vunder.

DEU 26:8 And Hashem brought us forth out of Mitzrayim with a yad chazakah, and with an outstretched zero'a, and with great awesomeness, and with otot, and with mofetim;

DEU 26:9 ‏און ער האָט אונדז געבראַכט צו דעם דאָזיקן אָרט, און אונדז געגעבן דאָס דאָזיקע לאַנד, אַ לאַנד װאָס פֿליסט מיט מילך און האָניק. edit

DEU 26:9 un er hot undz gebracht tsu dem doziken ort, un undz gegeben dos dozike land, a land vos flist mit milch un honik.

DEU 26:9 And He hath brought us into this place, and hath given us this land, even an eretz zavat cholov udevash.

DEU 26:10 ‏און אַצונד זע, איך האָב געבראַכט דאָס ערשטע פֿון דער פֿרוכט פֿון דער ערד װאָס דו, ה׳ האָסט מיר געגעבן. און זאָלסט עס אַװעקלײגן פֿאַר ה׳ דײַן ג-ט, און זיך בוקן פֿאַר ה׳ דײַן ג-ט. edit

DEU 26:10 un atsund ze, ich hob gebracht dos ershte fun der frucht fun der erd vos du, Hashem host mir gegeben. un zolst es avekleigen far Hashem dain g-t, un zich buken far Hashem dain g-t.

DEU 26:10 And now, hinei, I have brought the reshit pri ha'adamah (firstfruits of the fruit of the land) , which Thou, Hashem , hast given me. And thou shalt set it before Hashem Eloheicha, and worship before Hashem Eloheicha;

DEU 26:11 ‏און זאָלסט זיך פֿרײען מיט אַלעם גוטן װאָס ה׳ דײַן ג-ט האָט געגעבן דיר און דײַן הױזגעזינט – דו, און דער לֵוִי, און דער פֿרעמדער װאָס צװישן דיר. edit

DEU 26:11 un zolst zich freyen mit alem guten vos Hashem dain g-t hot gegeben dir un dain hoizgezint – du, un der Levi, un der fremder vos tsvishen dir.

DEU 26:11 And thou shalt rejoice in kol hatov which Hashem Eloheicha hath given unto thee, and unto thine bais, thou, and the Levi, and the ger that is among you.

DEU 26:12 ‏אַז דו װעסט ענדיקן מעשׂרן דעם גאַנצן מעשׂר פֿון דײַן תּבֿואה אין דעם דריטן יאָר, דעם יאָר פֿון מעשׂר, זאָלסטו עס געבן דעם לֵוִי, דעם פֿרעמדן, דעם יתום, און דער אַלמנה, כּדי זײ זאָלן עסן אין דײַנע טױערן, און זאַט זײַן. edit

DEU 26:12 az du vest endiken mesren dem gantsen maiser fun dain tevuh in dem driten yor, dem yor fun maiser, zolstu es geben dem Levi, dem fremden, dem yetum, un der almone, kedei zei zolen esen in daine toieren, un zat zain.

DEU 26:12 When thou hast made an end of tithing kol ma'aser (all the tithe) of thine tevu'at bashanah hashelishit (increase in the third year) , which is the Shnat HaMa'aser (Year of Tithing) , and hast given it unto the Levi, the ger, the yatom (orphan) , and the almanah, that they may eat within thy she'arim, and be filled;

DEU 26:13 ‏און זאָלסט זאָגן פֿאַר ה׳ דײַן ג-ט: איך האָב אַרױסגעראַמט דאָס הײליקע פֿון הױז, און האָב עס אױך אַװעקגעגעבן דעם לֵוִי, און דעם פֿרעמדן, דעם יתום, און דער אַלמנה, אַזױ װי אַל דײַן געבאָט װאָס דו האָסט מיר געבאָטן; איך בין נישט אַװעקגעגאַנגען פֿון דײַנע געבאָט, און האָב נישט פֿאַרגעסן. edit

DEU 26:13 un zolst zogen far Hashem dain g-t: ich hob aroisgeramt dos heilike fun hoiz, un hob es oich avekgegeben dem Levi, un dem fremden, dem yetum, un der almone, azoi vi al dain gebot vos du host mir geboten; ich bin nisht avekgegangen fun daine gebot, un hob nisht fargesen.

DEU 26:13 Then thou shalt say before Hashem Eloheicha, I have brought away HaKodesh (the Holy) out of mine bais, and also have given them unto the Levi, and unto the ger, to the yatom (orphan) , and to the almanah, according to all Thy mitzvot which Thou hast commanded me; I have not transgressed Thy mitzvot, neither have I forgotten them.

DEU 26:14 ‏איך האָב נישט געגעסן אין מײַן אַבֿלות דערפֿון, און איך האָב נישט אַרױסגעטראָגן דערפֿון אומרײנערהײט, און נישט געגעבן דערפֿון פֿאַר אַ טױטן; איך האָב צוגעהערט צו דעם קֹול פֿון ה׳ מײַן ג-ט; איך האָב געטאָן אַזױ װי אַלץ װאָס דו האָסט מיר באַפֿױלן. edit

DEU 26:14 ich hob nisht gegesen in main avles derfun, un ich hob nisht aroisgetrogen derfun umreinerheit, un nisht gegeben derfun far a toiten; ich hob tsugehert tsu dem kol fun Hashem main g-t; ich hob geton azoi vi alts vos du host mir bafoilen.

DEU 26:14 I have not eaten thereof in my mourning, neither have I taken away whatever thereof while I was tameh, nor given thereof for the dead; but I have given heed to the voice of Hashem Elohai, and have done according to all that Thou hast commanded me.

DEU 26:15 ‏לוג פֿון דײַן הײליקער װױנונג, פֿון הימל, און בענטש דײַן פֿאָלק יִשׂרָאֵל, און די ערד װאָס דו האָסט אונדז געגעבן, אַזױ װי דו האָסט געשװאָרן אונדזערע עלטערן – אַ לאַנד װאָס פֿליסט מיט מילך און האָניק. edit

DEU 26:15 lug fun dain heiliker voinung, fun himel, un bentsh dain folk Yisroel, un di erd vos du host undz gegeben, azoi vi du host geshvoren undzere elteren – a land vos flist mit milch un honik.

DEU 26:15 Look down from Thy me'on kadosh (holy dwelling place) , from Shomayim, and bless Thy people Yisroel, and ha'adamah which Thou hast given us, as Thou didst swear unto Avoteinu, Eretz zavat cholov udevash.

DEU 26:16 ‏הײַנטיקן טאָג באַפֿעלט דיר ה׳ דײַן ג-ט צו טאָן די דאָזיקע חוקים און די געזעצן; און זאָלסט זײ אָפּהיטן און טאָן מיט דײַן גאַנצן האַרצן, און מיט דײַן גאַנצער זעל. edit

DEU 26:16 haintiken tog bafelt dir Hashem dain g-t tsu ton di dozike chukkim un di gezetsen; un zolst zei ophiten un ton mit dain gantsen hartsen, un mit dain gantser zel.

DEU 26:16 This day Hashem Eloheicha hath commanded thee to do these chukkim and mishpatim; thou shalt therefore be shomer over and do them with kol levavecha, and with kol nafshecha.

DEU 26:17 ‏דו האָסט הײַנט אױסדערװײלט ה׳ אים צו האָבן פֿאַר דײַן אלֹקים, און צו גײן אין זײַנע װעגן, און צו היטן זײַנע חוקים און זײַנע געבאָט און זײַנע געזעצן, און צוצוהערן צו זײַן קֹול. edit

DEU 26:17 du host haint oisderveilt Hashem im tsu hoben far dain Elokim, un tsu gein in zaine vegen, un tsu hiten zaine chukkim un zaine gebot un zaine gezetsen, un tsutsuheren tsu zain kol.

DEU 26:17 Thou hast distinguished Hashem this day to be thy Elohim, and to walk in His ways, and to be shomer over His chukkim, and His mitzvot, and His mishpatim, and to give heed unto His voice;

DEU 26:18 ‏און ה׳ האָט דיך הײַנט אױסדערװײלט אים צו זײַן פֿאַר אַן אײגן פֿאָלק, אַזױ װי ער האָט דיר צוגעזאָגט, און צו היטן אַלע זײַנע געבאָט; edit

DEU 26:18 un Hashem hot dich haint oisderveilt im tsu zain far an eigen folk, azoi vi er hot dir tsugezogt, un tsu hiten ale zaine gebot;

DEU 26:18 And Hashem hath distinguished thee today to be His Am Segullah (treasured people) , as He hath promised thee, and that thou shouldest be shomer over all His mitzvot;

DEU 26:19 ‏און דיך צו שטעלן העכער איבער אַלע פֿעלקער װאָס ער האָט געמאַכט, פֿאַר אַ לױב, און פֿאַר אַ נאָמען, און פֿאַר אַ שײנקײט, און כּדי זאָלסט זײַן אַ הײליק פֿאָלק צו ה׳ דײַן ג-ט, אַזױ װי ער האָט גערעדט. edit

DEU 26:19 un dich tsu shtelen hecher iber ale felker vos er hot gemacht, far a loib, un far a nomen, un far a sheinkeit, un kedei zolst zain a heilik folk tsu Hashem dain g-t, azoi vi er hot geredt.

DEU 26:19 And to set thee high above kol HaGoyim which He hath made, in tehillah (praise) , and in shem, and in tiferet; and that thou mayest be an Am Kadosh unto Hashem Eloheicha, as He hath spoken.

DEU 27:1 ‏און משה און די עלטסטע פֿון יִשׂרָאֵל האָבן באַפֿױלן דעם פֿאָלק, אַזױ צו זאָגן: היט אַלע געבאָט װאָס איך געביט אײַך הײַנט. edit

DEU 27:1 un Moshe un di eltste fun Yisroel hoben bafoilen dem folk, azoi tsu zogen: hit ale gebot vos ich gebit aich haint.

DEU 27:1 And Moshe with the zekenim of Yisroel commanded the people, saying, Be shomer over all the mitzvot which I command you today.

DEU 27:2 ‏און עס װעט זײַן, אין דעם טאָג װאָס איר װעט אַריבערגײן דעם יַרדן צו דעם לאַנד װאָס ה׳ דײַן ג-ט גיט דיר, זאָלסטו דיר אױפֿשטעלן גרױסע שטײנער, און זײ באַקאַלכן מיט קאַלך. edit

DEU 27:2 un es vet zain, in dem tog vos ir vet aribergein dem Yarden tsu dem land vos Hashem dain g-t git dir, zolstu dir oifshtelen groise shteiner, un zei bakalchen mit kalch.

DEU 27:2 And it shall be on the yom when ye shall pass over Yarden unto Ha'Aretz which Hashem Eloheicha giveth thee, that thou shalt set thee up avanim gedolot, and plaster them with plaster;

DEU 27:3 ‏און זאָלסט אױפֿשרײַבן אױף זײ אַלע װערטער פֿון דער דאָזיקער תּורה, אַז דו װעסט אַריבערגײן; כּדי זאָלסט קומען אין דעם לאַנד װאָס ה׳ דײַן ג-ט גיט דיר, אַ לאַנד װאָס פֿליסט מיט מילך און האָניק, אַזױ װי ה׳ דער ג-ט פֿון דײַנע עלטערן האָט דיר צוגעזאָגט. edit

DEU 27:3 un zolst oifshraiben oif zei ale verter fun der doziker torah, az du vest aribergein; kedei zolst kumen in dem land vos Hashem dain g-t git dir, a land vos flist mit milch un honik, azoi vi Hashem der g-t fun daine elteren hot dir tsugezogt.

DEU 27:3 And thou shalt write upon them kol divrei hatorah hazot, when thou art passed over, that thou mayest go in unto Ha'Aretz which Hashem Eloheicha giveth thee, Eretz zavat cholov udevash; as Hashem Elohei Avoteicha hath promised thee.

DEU 27:4 ‏און עס װעט זײַן, װי איר גײט אַריבער דעם יַרדן, זאָלט איר אױפֿשטעלן די דאָזיקע שטײנער װאָס איך באַפֿעל אײַך הײַנט, אױף דעם באַרג עֵיבֿל, און זאָלסט זײ באַקאַלכן מיט קאַלך. edit

DEU 27:4 un es vet zain, vi ir geit ariber dem Yarden, zolt ir oifshtelen di dozike shteiner vos ich bafel aich haint, oif dem barg Eival, un zolst zei bakalchen mit kalch.

DEU 27:4 Therefore it shall be when ye be gone over Yarden, that ye shall set up these avanim, which I command you today, in Mt Eival, and thou shalt plaster them with plaster.

DEU 27:5 ‏און זאָלסט דאָרטן בױען אַ מזבח צו ה׳ דײַן ג-ט, אַ מזבח פֿון שטײנער; זאָלסט נישט אױפֿהײבן אױף זײ אַן אײַזן. edit

DEU 27:5 un zolst dorten boien a mizbeyech tsu Hashem dain g-t, a mizbeyech fun shteiner; zolst nisht oifheiben oif zei an aizen.

DEU 27:5 And there shalt thou build a mizbe'ach unto Hashem Eloheicha, a mizbe'ach of avanim; thou shalt not use any barzel (iron [tool]) upon them.

DEU 27:6 ‏פֿון גאַנצע שטײנער זאָלסטו בױען דעם מזבח פֿון ה׳ דײַן ג-ט; און זאָלסט אױפֿברענגען אױף אים בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה} צו ג-ט דײַן האַר. edit

DEU 27:6 fun gantse shteiner zolstu boien dem mizbeyech fun Hashem dain g-t; un zolst oifbrengen oif im brandopfer tsu g-t dain Har.

DEU 27:6 Thou shalt build the mizbe'ach of Hashem Eloheicha of avanim shleimot (uncut stones) ; and thou shalt offer olot thereon unto Hashem Eloheicha;

DEU 27:7 ‏און זאָלסט שלאַכטן פֿרידאָפּפֿער {זֶבַֿח שְׁלָמִים} און עסן דאָרטן, און זיך פֿרײען פֿאַר ה׳ דײַן ג-ט. edit

DEU 27:7 un zolst shlachten fridopfer {Zevach Shalemim} un esen dorten, un zich freyen far Hashem dain g-t.

DEU 27:7 And thou shalt offer shelamim, and shalt eat there, and rejoice before Hashem Eloheicha.

DEU 27:8 ‏און זאָלסט אױפֿשרײַבן אױף די שטײנער אַלע װערטער פֿון דער דאָזיקער תּורה זײער קלאָר. edit

DEU 27:8 un zolst oifshraiben oif di shteiner ale verter fun der doziker torah zeyer klor.

DEU 27:8 And thou shalt write very clearly upon the avanim kol divrei hatorah hazot.

DEU 27:9 ‏און משה און די כֹּהנים פֿון שבֿט לֵוִי האָבן גערעדט צו גאַנץ יִשׂרָאֵל, אַזױ צו זאָגן: זײַ שטיל און הער, יִשׂרָאֵל: הײַנטיקן טאָג ביסטו געװאָרן פֿאַר אַ פֿאָלק צו ה׳ דײַן ג-ט. edit

DEU 27:9 un Moshe un di koyanim fun sheyvet Levi hoben geredt tsu gants Yisroel, azoi tsu zogen: zai shtil un her, Yisroel: haintiken tog bistu gevoren far a folk tsu Hashem dain g-t.

DEU 27:9 And Moshe and the kohanim who are Levi'im spoke unto kol Yisroel, saying, Take heed, and shema, Yisroel; today thou art become the people of Hashem Eloheicha.

DEU 27:10 ‏דערום זאָלסטו צוהערן צו דעם קֹול פֿון ה׳ דײַן ג-ט, און טאָן זײַנע געבאָט און זײַנע געזעצן װאָס איך געביט דיר הײַנט. edit

DEU 27:10 derum zolstu tsuheren tsu dem kol fun Hashem dain g-t, un ton zaine gebot un zaine gezetsen vos ich gebit dir haint.

DEU 27:10 Thou shalt therefore obey the voice of Hashem Eloheicha, and do His mitzvot and His chukkim, which I command thee today.

DEU 27:11 ‏און משה האָט באַפֿױלן דעם פֿאָלק אין יענעם טאָג, אַזױ צו זאָגן: edit

DEU 27:11 un Moshe hot bafoilen dem folk in yenem tog, azoi tsu zogen:

DEU 27:11 And Moshe charged the people the same yom, saying,

DEU 27:12 ‏די דאָזיקע זאָלן שטײן אױפֿן באַרג גרִזים צו בענטשן דאָס פֿאָלק, װען איר גײט אַריבער דעם יַרדן: שמעון, און לֵוִי, און יהוּדה, און יִשׂשָׂכָר, און יוֹסף, און בנימין. edit

DEU 27:12 di dozike zolen shtein oifen barg Gerizim tsu bentshen dos folk, ven ir geit ariber dem Yarden: Shimeon, un Levi, un Yehudah, un Yissakhar, un Yosef, un Binyamin.

DEU 27:12 These shall stand upon Mt Gerizim to bless the people, when ye are come over Yarden; Shim'on, and Levi, and Yehudah, and Yissakhar, and Yosef, and Binyamin;

DEU 27:13 ‏און די דאָזיקע זאָלן שטײן אױפֿן באַרג עֵיבֿל פֿאַר דער קללה: ראובֿן, גָד, און אָשֵר, און זבֿולון, דָן, און נַפֿתָּלי. edit

DEU 27:13 un di dozike zolen shtein oifen barg Eival far der klole: Reuven, Gad, un Asher, un Zevulun, Dan, un Naphtali.

DEU 27:13 And these shall stand upon Mt Eival fot the curse: Reuven, Gad, and Asher, and Zevulun, Dan, and Naphtali.

DEU 27:14 ‏און די לוִיִים זאָלן אױסרופֿן און זאָגן צו אַלע מענער פֿון יִשׂרָאֵל אױף אַ הױכן קֹול: edit

DEU 27:14 un di Leviim zolen oisrufen un zogen tsu ale mener fun Yisroel oif a hoichen kol:

DEU 27:14 And the Levi'im shall speak, and say unto all the men of Yisroel with a loud voice,

DEU 27:15 ‏פֿאַרשאָלטן ‏ דער מאַן, װאָס װעט מאַכן אַ געשניצט אָדער געגאָסן בילד, אַן אומװערדיקײט צו ה׳, דאָס װערק פֿון אַ מײַנסטערס הענט, און אױפֿשטעלן אין פֿאַרבאָרגעניש! ‏און דאָס גאַנצע פֿאָלק זאָל זיך אָפּרופֿן און זאָגן: אָמן! edit

DEU 27:15 farsholten der man, vos vet machen a geshnitst oder gegosen bild, an umverdikeit tsu Hashem, dos verk fun a mainsters hent, un oifshtelen in farborgenish! un dos gantse folk zol zich oprufen un zogen: Amon!

DEU 27:15 Arur (cursed) be the ish that maketh any pesel (graven image) or massekhah (molten image) , a to'evah (abomination) unto Hashem , the work of the hands of the charash (craftsman) , and sets it up in a secret place. And kol HaAm shall answer and say, Omein.

DEU 27:16 ‏פֿאַרשאָלטן ‏ דער װאָס איז מבֿזה זײַן פֿאָטער אָדער זײַן מוטער! ‏און דאָס גאַנצע פֿאָלק זאָל זאָגן: אָמן! edit

DEU 27:16 farsholten der vos iz mevaze zain foter oder zain muter! un dos gantse folk zol zogen: Amon!

DEU 27:16 Arur (cursed) be he that treats with contempt aviv or immo. And kol HaAm shall say, Omein.

DEU 27:17 ‏פֿאַרשאָלטן ‏ דער װאָס פֿאַררוקט דעם גרענעץ פֿון זײַן חבֿר! ‏און דאָס גאַנצע פֿאָלק זאָל זאָגן: אָמן! edit

DEU 27:17 farsholten der vos farrukt dem grenets fun zain chever! un dos gantse folk zol zogen: Amon!

DEU 27:17 Arur (cursed) be he that moveth his neighborʼs boundary marker. And kol HaAm shall say, Omein.

DEU 27:18 ‏פֿאַרשאָלטן ‏ דער װאָס פֿאַרפֿירט אַ בלינדן אין װעג! ‏און דאָס גאַנצע פֿאָלק זאָל זאָגן: אָמן! edit

DEU 27:18 farsholten der vos farfirt a blinden in veg! un dos gantse folk zol zogen: Amon!

DEU 27:18 Arur (cursed) be he that maketh the ivver (blind) to wander out of the way. And kol HaAm shall say, Omein.

DEU 27:19 ‏פֿאַרשאָלטן ‏ דער װאָס פֿאַרדרײט דעם משפּט פֿון אַ פֿרעמדן, אַ יתום, און אַן אַלמנה! ‏און דאָס גאַנצע פֿאָלק זאָל זאָגן: אָמן! edit

DEU 27:19 farsholten der vos fardreit dem mishpot fun a fremden, a yetum, un an almone! un dos gantse folk zol zogen: Amon!

DEU 27:19 Arur (cursed) be he that perverteth the mishpat of the ger, yatom, and almanah. And kol HaAm shall say, Omein.

DEU 27:20 ‏פֿאַרשאָלטן ‏ דער װאָס ליגט מיט זײַן פֿאָטערס װײַב, װאָרום ער האָט אַנטפּלעקט זײַן פֿאָטערס צודעק! ‏און דאָס גאַנצע פֿאָלק זאָל זאָגן: אָמן! edit

DEU 27:20 farsholten der vos ligt mit zain foters vaib, vorem er hot antplekt zain foters tsudek! un dos gantse folk zol zogen: Amon!

DEU 27:20 Arur (cursed) be he that lieth with eshet aviv (his fatherʼs wife) ; because he uncovereth the robe of his father. And kol HaAm shall say, Omein.

DEU 27:21 ‏פֿאַרשאָלטן ‏ דער װאָס ליגט מיט װאָסער עס איז בהמה! ‏און דאָס גאַנצע פֿאָלק זאָל זאָגן: אָמן! edit

DEU 27:21 farsholten der vos ligt mit vaser es iz beheime! un dos gantse folk zol zogen: Amon!

DEU 27:21 Arur be he that lieth with any manner of beast. And kol HaAm shall say, Omein.

DEU 27:22 ‏פֿאַרשאָלטן ‏ דער װאָס ליגט מיט זײַן שװעסטער, זײַן פֿאָטערס טאָכטער, אָדער זײַן מוטערס טאָכטער! ‏און דאָס גאַנצע פֿאָלק זאָל זאָגן: אָמן! edit

DEU 27:22 farsholten der vos ligt mit zain shvester, zain foters tochter, oder zain muters tochter! un dos gantse folk zol zogen: Amon!

DEU 27:22 Arur be he that lieth with his achot, the bat aviv, or the bat immo. And kol HaAm shall say, Omein.

DEU 27:23 ‏פֿאַרשאָלטן ‏ דער װאָס ליגט מיט זײַן שװיגער! ‏און דאָס גאַנצע פֿאָלק זאָל זאָגן: אָמן! edit

DEU 27:23 farsholten der vos ligt mit zain shviger! un dos gantse folk zol zogen: Amon!

DEU 27:23 Arur be he that lieth with his chotenet (mother-in-law) . And kol HaAm shall say, Omein.

DEU 27:24 ‏פֿאַרשאָלטן ‏ דער װאָס שלאָגט זײַן חבֿר אין פֿאַרבאָרגעניש! ‏און דאָס גאַנצע פֿאָלק זאָל זאָגן: אָמן! edit

DEU 27:24 farsholten der vos shlogt zain chever in farborgenish! un dos gantse folk zol zogen: Amon!

DEU 27:24 Arur be he that attacks his re'a (neighbor) secretly. And kol HaAm shall say, Omein.

DEU 27:25 ‏פֿאַרשאָלטן ‏ דער װאָס נעמט שוֹחד צו דערשלאָגן אַ נפֿש, אומשולדיק בלוט! ‏און דאָס גאַנצע פֿאָלק זאָל זאָגן: אָמן! edit

DEU 27:25 farsholten der vos nemt shochad tsu dershlogen a nefesh, umshuldik blut! un dos gantse folk zol zogen: Amon!

DEU 27:25 Arur be he that taketh shochad (bribe, reward) to slay the nefesh dahm naki. And kol HaAm shall say, Omein.

DEU 27:26 ‏פֿאַרשאָלטן ‏ דער װאָס װעט נישט מקײם זײַן די װערטער פֿון דער דאָזיקער תּורה, זײ צו טאָן! ‏און דאָס גאַנצע פֿאָלק זאָל זאָגן: אָמן! edit

DEU 27:26 farsholten der vos vet nisht mekaiem zain di verter fun der doziker torah, zei tsu ton! un dos gantse folk zol zogen: Amon!

DEU 27:26 Arur be he that confirmeth not divrei haTorah hazot by doing them. And kol HaAm shall say, Omein.

DEU 28:1 ‏און עס װעט זײַן, אױב צוהערן װעסטו צוהערן צו דעם קֹול פֿון ה׳ דײַן ג-ט, צו היטן צו טאָן אַלע זײַנע געבאָט װאָס איך געביט דיר הײַנט, װעט ה׳ דײַן ג-ט דיך שטעלן העכער איבער אַלע פֿעלקער פֿון דער ערד. edit

DEU 28:1 un es vet zain, oib tsuheren vestu tsuheren tsu dem kol fun Hashem dain g-t, tsu hiten tsu ton ale zaine gebot vos ich gebit dir haint, vet Hashem dain g-t dich shtelen hecher iber ale felker fun der erd.

DEU 28:1 And it shall come to pass, if thou shalt give heed diligently unto the voice of Hashem Eloheicha, to be shomer and to do all His mitzvot which I command thee today, that Hashem Eloheicha will set thee on high above kol Goyei Ha'Aretz;

DEU 28:2 ‏און אַלע די דאָזיקע ברכות װעלן קומען אױף דיר, און דיך דערגרײַכן, אַז דו װעסט צוהערן צו דעם קֹול פֿון ה׳ דײַן ג-ט. edit

DEU 28:2 un ale di dozike broches velen kumen oif dir, un dich dergraichen, az du vest tsuheren tsu dem kol fun Hashem dain g-t.

DEU 28:2 And all these berakhot shall come on thee, and overtake thee, if thou shalt give heed unto the voice of Hashem Eloheicha.

DEU 28:3 ‏געבענטשט װעסטו זײַן אין שטאָט, און געבענטשט װעסטו זײַן אין פֿעלד. edit

DEU 28:3 gebentsht vestu zain in shtot, un gebentsht vestu zain in feld.

DEU 28:3 Baruch atah baIr (blessed shalt thou be in the town) , and baruch atah basadeh (blessed shalt thou be in the field, country) .

DEU 28:4 ‏געבענטשט די פֿרוכט פֿון דײַן לײַב, און די פֿרוכט פֿון דײַן ערד, און די פֿרוכט פֿון דײַן בהמה, די געבורט פֿון דײַנע רינדער, און די פֿרוכפּערונג פֿון דײַנע שאָף. edit

DEU 28:4 gebentsht di frucht fun dain laib, un di frucht fun dain erd, un di frucht fun dain beheime, di geburt fun daine rinder, un di fruchperung fun daine shof.

DEU 28:4 Baruch shall be the pri of thy womb, and the pri of thy adamah, and the pri of thy animals, the increase of thy livestock, and the flocks of thy sheep.

DEU 28:5 ‏געבענטשט דײַן קאָרב, און דײַן טײגמולטער. edit

DEU 28:5 gebentsht dain korb, un dain teigmulter.

DEU 28:5 Baruch shall be thy basket and thy kneading bowl.

DEU 28:6 ‏געבענטשט װעסטו זײַן בײַ דײַן אַרײַנגײן, און געבנעטשט װעסטו זײַן בײַ דײַן אַרױסגײן. edit

DEU 28:6 gebentsht vestu zain bai dain araingein, un gebnetsht vestu zain bai dain aroisgein.

DEU 28:6 Baruch atah when thou comest in, and baruch atah when thou goest out.

DEU 28:7 ‏ה׳ װעט געבן דײַנע פֿײַנט װאָס שטײען אױף אַקעגן דיר, געשלאָגענע פֿאַר דיר; אױף אײן װעג װעלן זײ אַרױסגײן אַקעגן דיר, און אױף זיבן װעגן װעלן זײ אַנטלױפֿן פֿאַר דיר. edit

DEU 28:7 Hashem vet geben daine faint vos shteyen oif akegen dir, geshlogene far dir; oif ein veg velen zei aroisgein akegen dir, un oif ziben vegen velen zei antloifen far dir.

DEU 28:7 Hashem shall cause thine enemies that rise up against thee to be defeated before thy face; they shall come out against thee derech echad, and flee before thee shivah derakhim.

DEU 28:8 ‏ה׳ װעט באַפֿעלן אַ ברכה בײַ דיר אין דײַנע שפּײַכלערס, און אין אַלץ צו װאָס דײַן האַנט נעמט זיך, און ער װעט דיך בענטשן אין דעם לאַנד װאָס ה׳ דײַן ג-ט גיט דיר. edit

DEU 28:8 Hashem vet bafelen a brocha bai dir in daine shpaichlers, un in alts tsu vos dain hant nemt zich, un er vet dich bentshen in dem land vos Hashem dain g-t git dir.

DEU 28:8 Hashem shall command the brocha upon thee in thy storehouses, and in all that thou settest thine hand unto; and He shall bless thee in ha'aretz which Hashem Eloheicha giveth thee.

DEU 28:9 ‏ה׳ װעט דיך אױפֿשטעלן פֿאַר אַ הײליקן פֿאָלק צו זיך, אַזױ װי ער האָט דיר געשװאָרן, אױב דו װעסט היטן די געבאָט פֿון ה׳ דײַן ג-ט, און װעסט גײן אין זײַנע װעגן. edit

DEU 28:9 Hashem vet dich oifshtelen far a heiliken folk tsu zich, azoi vi er hot dir geshvoren, oib du vest hiten di gebot fun Hashem dain g-t, un vest gein in zaine vegen.

DEU 28:9 Hashem shall establish thee an Am Kadosh unto Himself, as He hath sworn unto thee, if thou shalt be shomer over the mitzvot of Hashem Eloheicha, and walk in His ways.

DEU 28:10 ‏און אַלע פֿעלקער פֿון דער ערד װעלן זען, אַז ה׳ס נאָמען װערט גערופֿן אױף דיר, און זײ װעלן מורא האָבן פֿאַר דיר. edit

DEU 28:10 un ale felker fun der erd velen zen, az Hashems nomen vert gerufen oif dir, un zei velen moire hoben far dir.

DEU 28:10 And all people of ha'aretz shall see that thou art called by the Shem of Hashem ; and they shall be afraid of thee.

DEU 28:11 ‏און ה׳ װעט דיר געבן אַ שֶפֿע פֿון גוטס אין דער פֿרוכט פֿון דײַן לײַב, און אין דער פֿרוכט פֿון דײַן בהמה, און אין דער פֿרוכט פֿון דײַן ערד, אױף דער ערד װאָס ה׳ האָט געשװאָרן דײַנע עלטערן דיר צו געבן. edit

DEU 28:11 un Hashem vet dir geben a shefe fun guts in der frucht fun dain laib, un in der frucht fun dain beheime, un in der frucht fun dain erd, oif der erd vos Hashem hot geshvoren daine elteren dir tsu geben.

DEU 28:11 And Hashem shall make thee plenteous in goods, in the pri of thy womb, and in the pri of thy livestock, and in the pri of thy ground, in ha'adamah which Hashem swore unto Avoteicha to give thee.

DEU 28:12 ‏ה׳ װעט דיר עפֿענען זײַן גוטן אוֹצר, דעם הימל, צו געבן דעם רעגן פֿון דײַן לאַנד אין זײַן צײַט, און צו בענטשן יעטװעדער טואונג פֿון דײַן האַנט; און װעסט אַנטלײַען פֿיל פֿעלקער, און דו אַלײן װעסט נישט לײַען. edit

DEU 28:12 Hashem vet dir efenen zain guten Etser, dem himel, tsu geben dem regen fun dain land in zain tsait, un tsu bentshen yetveder tuung fun dain hant; un vest antlaien fil felker, un du alein vest nisht leyen.

DEU 28:12 Hashem shall open unto thee His otzar hatov, the Shomayim, to give the matar unto thy land in its season, and to bless all the work of thine hand; and thou shalt lend unto Goyim rabbim, and thou shalt not borrow.

DEU 28:13 ‏און ה׳ װעט דיך מאַכן פֿאַר דעם קאָפּ און נישט פֿאַר דעם עק, און װעסט רק זײַן אױבן, און נישט זײַן אונטן, אױב דו װעסט צוהערן צו די געבאָט פֿון ה׳ דײַן ג-ט, װאָס איך געביט דיר הײַנט צו היטן און צו טאָן, edit

DEU 28:13 un Hashem vet dich machen far dem kop un nisht far dem ek, un vest rak zain oiben, un nisht zain unten, oib du vest tsuheren tsu di gebot fun Hashem dain g-t, vos ich gebit dir haint tsu hiten un tsu ton,

DEU 28:13 And Hashem shall make thee the rosh, and not the zanav (tail) ; and thou shalt be above only, and thou shalt not be beneath; if that thou give heed unto the mitzvot Hashem Eloheicha, which I command thee today, to be shomer to do them;

DEU 28:14 ‏און װעסט זיך נישט אָפּקערן פֿון אַלע װערטער װאָס איך געביט דיר הײַנט, רעכטס אָדער לינקס, כּדי צו גײן נאָך פֿרעמדע ג-טער, זײ צו דינען. edit

DEU 28:14 un vest zich nisht opkeren fun ale verter vos ich gebit dir haint, rechts oder links, kedei tsu gein noch fremde g-ter, zei tsu dinen.

DEU 28:14 And thou shalt not turn aside from any of the devarim which I command thee today, to the right, or to the left, to go after elohim acherim to serve them.

DEU 28:15 ‏און עס װעט זײַן, אַז דו װעסט נישט צוהערן צו דעם קֹול פֿון ה׳ דײַן ג-ט, צו היטן צו טאָן אַלע זײַנע געבאָט און זײַנע געזעצן װאָס איך געביט דיר הײַנט, װעלן קומען אױף דיר אַלע די דאָזיקע קללות, און װעלן דיך דערגרײַכן. edit

DEU 28:15 un es vet zain, az du vest nisht tsuheren tsu dem kol fun Hashem dain g-t, tsu hiten tsu ton ale zaine gebot un zaine gezetsen vos ich gebit dir haint, velen kumen oif dir ale di dozike kelles, un velen dich dergraichen.

DEU 28:15 But it shall come to pass, if thou wilt not give heed unto the voice of Hashem Eloheicha, to be shomer to do all His mitzvot and His chukkot which I command thee today, that all these kelalot (curses) shall come upon thee, and overtake thee:

DEU 28:16 ‏פֿאַרשאָלטן װעסטו זײַן אין שטאָט, און פֿאַרשאָלטן װעסטו זײַן אין פֿעלד. edit

DEU 28:16 farsholten vestu zain in shtot, un farsholten vestu zain in feld.

DEU 28:16 Arur shalt thou be in the town, and Arur shalt thou be in the sadeh.

DEU 28:17 ‏פֿאַרשאָלטן דײַן קאָרב, און דײַן טײגמולטער. edit

DEU 28:17 farsholten dain korb, un dain teigmulter.

DEU 28:17 Arur shall be thy basket and thy kneading bowl.

DEU 28:18 ‏פֿאַרשאָלטן די פֿרוכט פֿון דײַן לײַב, און די פֿרוכט פֿון דײַן ערד, די געבורט פֿון דײַנע רינדער, און די פֿרוכפּערונג פֿון דײַנע שאָף. edit

DEU 28:18 farsholten di frucht fun dain laib, un di frucht fun dain erd, di geburt fun daine rinder, un di fruchperung fun daine shof.

DEU 28:18 Arur shall be the pri of thy womb, and the pri of thy adamah, the increase of thy livestock, and the flocks of thy sheep.

DEU 28:19 ‏פֿאַרשאָלטן װעסטו זײַן בײַ דײַן אַרײַנגײן, און פֿאַרשאָלטן װעסטו זײַן בײַ דײַן אַרױסגײן. edit

DEU 28:19 farsholten vestu zain bai dain araingein, un farsholten vestu zain bai dain aroisgein.

DEU 28:19 Arur shalt thou be when thou comest in, and Arur shalt thou be when thou goest out.

DEU 28:20 ‏ה׳ װעט אָנשיקן אױף דיר אַ קללה, אַ מהומה, און אַן אָנגעשרײ, אױף יעטװעדער אונטערנעם פֿון דײַן האַנט װאָס דו װעסט טאָן, ביז דו װעסט פֿאַרטיליקט װערן, און ביז דו װעסט גיך אונטערגײן פֿון װעגן דײַנע שלעכטע מעשׂים, װאָס דו האָסט מיך פֿאַרלאָזן. edit

DEU 28:20 Hashem vet onshiken oif dir a klole, a mehume, un an ongeshrei, oif yetveder unternem fun dain hant vos du vest ton, biz du vest fartilikt veren, un biz du vest gich untergein fun vegen daine shlechte meisim, vos du host mich farlozen.

DEU 28:20 Hashem shall send upon thee me'erah (curse) , mehumah (confusion) , and migeret (rebuke) , in all that thou settest thine hand unto to do, until thou be shmad, and until thou perish quickly; because of the wickedness of thy doings, whereby thou hast forsaken Me.

DEU 28:21 ‏ה׳ װעט באַהעפֿטן אָן דיר די פּעסט, ביז ער װעט דיך פֿאַרלענדן פֿון דער ערד װאָס דו גײַסט אַהין, זי צו אַרבן. edit

DEU 28:21 Hashem vet baheften on dir di fest, biz er vet dich farlenden fun der erd vos du gaist ahin, zi tsu arben.

DEU 28:21 Hashem shall make the dever (plague, pestilence) have deveykus with thee, until He have consumed thee from off ha'adamah, whither thou goest to possess it.

DEU 28:22 ‏ה׳ װעט דיך פּלאָגן מיט דער, און מיט קדחת, און מיט היץ, און מיט ברענונג, און מיט טריקעניש, און מיט קאָרנבראַנד, און מיט װעלקעניש; און זײ װעלן דיך נאָכיאָגן ביז דו װעסט אונטערגײן. edit

DEU 28:22 Hashem vet dich plogen mit der, un mit kadoches, un mit hits, un mit brenung, un mit trikenish, un mit kornbrand, un mit velkenish; un zei velen dich nochyogen biz du vest untergein.

DEU 28:22 Hashem shall strike thee with a shachefet (consumption) , and with a kaddachat (fever) , and with an inflammation, and with an extreme burning, and with the cherev, and with scorching, and with mildew; and they shall pursue thee until thou perish.

DEU 28:23 ‏און דער הימל װאָס איבער דײַן קאָפּ װעט זײַן קופּער, און די ערד װאָס אונטער דיר אײַזן. edit

DEU 28:23 un der himel vos iber dain kop vet zain kuper, un di erd vos unter dir aizen.

DEU 28:23 And thy Shomayim that is over thy head shall be nechoshet, and Ha'Aretz that is under thee shall be barzel.

DEU 28:24 ‏ה׳ װעט מאַכן דעם רעגן פֿון דײַן לאַנד שטױב און ערד; עס װעט נידערן אױף דיר פֿון הימל, ביז דו װעסט פֿאַרטיליקט װערן. edit

DEU 28:24 Hashem vet machen dem regen fun dain land shtoib un erd; es vet nideren oif dir fun himel, biz du vest fartilikt veren.

DEU 28:24 Hashem shall make the matar of thy land powder and dust; from Shomayim shall it come down upon thee, until thou be shmad.

DEU 28:25 ‏ה׳ װעט דיך געבן אַ געשלאָגענעם פֿאַר דײַנע פֿײַנט; אױף אײן װעג װעסטו אַרױסגײן אַקעגן זײ, און אױף זיבן װעגן װעסטו אַנטלױפֿן פֿאַר זײ, און װעסט זײַן צו שױדער בײַ אַלע קיניגרײַכן פֿון דער ערד. edit

DEU 28:25 Hashem vet dich geben a geshlogenem far daine faint; oif ein veg vestu aroisgein akegen zei, un oif ziben vegen vestu antloifen far zei, un vest zain tsu shoider bai ale kinigraichen fun der erd.

DEU 28:25 Hashem shall cause thee to be defeated before thine enemies; thou shalt go out derech echad against them, and flee shivah derakhim before them; and shalt be an object of horror unto all the kingdoms of the earth.

DEU 28:26 ‏און דײַנע טױטע לײַבער װעלן זײַן צו שפּײַז פֿאַר יעטװעדער פֿױגל פֿון הימל, און פֿאַר דער חיה פֿון דער ערד, און קײנער װעט נישט אַװעקטרײַבן. edit

DEU 28:26 un daine toite laiber velen zain tsu shpaiz far yetveder foigel fun himel, un far der chaye fun der erd, un keiner vet nisht avektraiben.

DEU 28:26 And thy nevelah shall be okhel unto all fowls of the air, and unto the beasts of ha'aretz, and no ish shall frighten them away.

DEU 28:27 ‏ה׳ װעט דיך פּלאָגן מיט דעם אױסשלאָג פֿון מִצרַיִם, און מיט בלאָטערן, און מיט קרעץ, און מיט בײַסעניש, אַז דו װעסט נישט קענען געהײלט {רפא} ‏ װערן. edit

DEU 28:27 Hashem vet dich plogen mit dem oisshlog fun Mitsrayim, un mit bloteren, un mit krets, un mit baisenish, az du vest nisht kenen geheilt veren.

DEU 28:27 Hashem will strike thee with the shekhin (boils) of Mitzrayim, and with the tumors, and with the scab, and with the itch, whereof thou canst not be healed.

DEU 28:28 ‏ה׳ װעט דיך פּלאָגן מיט משוגעת, און מיט בלינדקײט, און מיט צעדולטקײט פֿון האַרצן. edit

DEU 28:28 Hashem vet dich plogen mit meshugas, un mit blindkeit, un mit tsedultkeit fun hartsen.

DEU 28:28 Hashem shall strike thee with shiga'on (insanity) , and ivvaron (blindness) , and timhon levav (confusion of heart) ;

DEU 28:29 ‏און װעסט טאַפּן אין מיטן טאָג אַזױ װי אַ בלינדער טאַפּט אין דער פֿינצטער, און װעסט נישט באַגליקן אין דײַנע װעגן, און װעסט רק זײַן באַרױבט און באַגזלט אַלע טעג, און קײנער װעט נישט העלפֿן. edit

DEU 28:29 un vest tapen in miten tog azoi vi a blinder tapt in der fintster, un vest nisht bagliken in daine vegen, un vest rak zain baroibt un bagzlt ale teg, un keiner vet nisht helfen.

DEU 28:29 And thou shalt grope at noonday, as the ivver gropeth in darkness, and thou shalt not prosper in thy ways; and thou shalt be only oppressed and plundered evermore, and thou shalt have no moshi'a.

DEU 28:30 ‏אַ װײַב װעסטו פֿאַרקנַסן, און אַן אַנדערער װעט מיט איר זײַן; אַ הױז װעסטו בױען, און װעסט נישט װױנען דערין; אַ װײַנגאָרטן װעסטו פֿלאַנצן, און װעסט אים נישט אָנהײבן. edit

DEU 28:30 a vaib vestu farknasen, un an anderer vet mit ir zain; a hoiz vestu boien, un vest nisht voinen derin; a vaingorten vestu flantsen, un vest im nisht onheiben.

DEU 28:30 Thou shalt betroth an isha, and another ish shall lie with her; thou shalt build a bais, and thou shalt not dwell therein; thou shalt plant a kerem, and shalt not gather the grapes thereof.

DEU 28:31 ‏דײַן אָקס װעט געשאָכטן װערן פֿאַר דײַנע אױגן, און װעסט פֿון אים נישט עסן; דײַן אײזל װעט אַװעקגעגזלט װערן פֿון פֿאַר דײַן פּנים, און װעט דיר נישט אומגעקערט װערן; דײַנע שאָף װעלן אַװעקגעגעבן װערן צו דײַנע פֿײַנט, און װעסט נישט האָבן װער זאָל העלפֿן. edit

DEU 28:31 dain oks vet geshochten veren far daine oigen, un vest fun im nisht esen; dain eizl vet avekgegzlt veren fun far dain ponem, un vet dir nisht umgekert veren; daine shof velen avekgegeben veren tsu daine faint, un vest nisht hoben ver zol helfen.

DEU 28:31 Thine shor shall be slain before thine eyes, and thou shalt not eat thereof; thine chamor shall be violently taken away from before thy face, and shall not be restored to thee; thy tzon shall be given unto thine enemies, and thou shalt have no moshi'a.

DEU 28:32 ‏דײַנע זין און דײַנע טעכטער װעלן אַװעקגעגעבן װערן צו אַן אַנדער פֿאָלק, און דײַנע אױגן װעלן זען, און אױסגײן נאָך זײ אַ גאַנצן טאָג, און דײַן האַנט װעט זײַן אָן מאַכט. edit

DEU 28:32 daine zin un daine techter velen avekgegeben veren tsu an ander folk, un daine oigen velen zen, un oisgein noch zei a gantsen tog, un dain hant vet zain on macht.

DEU 28:32 Thy banim and thy banot shall be given unto another people, and thine eyes shall look, and fail with longing for them kol hayom; and there shall be nothing you can do.

DEU 28:33 ‏די פֿרוכט פֿון דײַן ערד, און דײַן גאַנצע מי, װעט אױפֿעסן אַ פֿאָלק װאָס דו קענסט נישט, און װעסט רק זײַן באַרױבט און געדריקט אַלע טעג. edit

DEU 28:33 di frucht fun dain erd, un dain gantse mi, vet oifesen a folk vos du kenst nisht, un vest rak zain baroibt un gedrikt ale teg.

DEU 28:33 The pri of thy adamah, and all thy labors, shall a nation which thou knowest not eat up; and thou shalt be only oppressed and crushed kol hayamim;

DEU 28:34 ‏און װעסט װערן משוגע פֿון דער זעונג פֿון דײַנע אױגן װאָס דו װעסט זען. edit

DEU 28:34 un vest veren meshuge fun der zeung fun daine oigen vos du vest zen.

DEU 28:34 So that thou shalt be driven meshuga because of the sight of thine eyes which thou shalt see.

DEU 28:35 ‏ה׳ װעט דיך פּלאָגן מיט אַ בײזן אױסשלאָג אױף די קני און אױף די שענקלען, אַז דו װעסט נישט קענען געהײלט {רפא} ‏ װערן; פֿון דײַן פֿוסטריט ביז דײַן שפּיץ קאָפּ. edit

DEU 28:35 Hashem vet dich plogen mit a beizen oisshlog oif di kni un oif di shenklen, az du vest nisht kenen geheilt veren; fun dain fustrit biz dain shpits kop.

DEU 28:35 Hashem shall strike thee in the birkayim (knees) , and in the legs, with shekhin rah (foul boil) that cannot be healed, from the sole of thy foot unto the top of thy head.

DEU 28:36 ‏ה׳ װעט אַװעקפֿירן דיך, און דײַן מלך װאָס דו װעסט אױפֿשטעלן איבער דיר, צו אַ פֿאָלק װאָס דו און דײַנע עלטערן האָבן נישט געקענט; און װעסט דאָרטן דינען פֿרעמדע ג-טער, האָלץ און שטײן. edit

DEU 28:36 Hashem vet avekfiren dich, un dain melech vos du vest oifshtelen iber dir, tsu a folk vos du un daine elteren hoben nisht gekent; un vest dorten dinen fremde g-ter, holts un shtein.

DEU 28:36 Hashem shall bring thee, and thy melech which thou shalt set over thee, unto a Goy which neither thou nor Avoteicha have known; and there shalt thou serve elohim acherim, etz va'even (wood and stone) .

DEU 28:37 ‏און װעסט זײַן פֿאַר אַ שרעק, פֿאַר אַ שפּריכװאָרט, און פֿאַר אַ שפּאָט, צװישן אַלע פֿעלקער װאָס ה׳ װעט דיך אַהין אַװעקפֿירן. edit

DEU 28:37 un vest zain far a shrek, far a shprichvort, un far a shpot, tsvishen ale felker vos Hashem vet dich ahin avekfiren.

DEU 28:37 And thou shalt become an object of horror, a mashal, and a byword, among kol haGoyim whither Hashem shall lead thee.

DEU 28:38 ‏פֿיל זריעה װעסטו אַרױסטראָגן אין פֿעלד, און װינציק װעסטו אײַנזאַמלען, װאָרום דער הײשעריק װעט עס פֿאַרצערן. edit

DEU 28:38 fil zerie vestu aroistrogen in feld, un vintsik vestu ainzamlen, vorem der heisherik vet es fartseren.

DEU 28:38 Thou shalt carry much zera out into the sadeh, and shalt gather but little in; for the arbeh shall devour it.

DEU 28:39 ‏װײַנגערטנער װעסטו פֿלאַנצן און באַאַרבעטן, אָבער װײַן װעסטו נישט טרינקען און נישט אַרײַננעמען, װאָרום דער װאָרעם װעט עס אױפֿעסן. edit

DEU 28:39 vaingertner vestu flantsen un baarbeten, ober vain vestu nisht trinken un nisht arainnemen, vorem der vorem vet es oifesen.

DEU 28:39 Thou shalt plant kramim, and dress them, but shalt neither drink of the yayin, nor gather the grapes; for the tola'at (worm) shall eat them.

DEU 28:40 ‏אײלבערטבײמער װעסטו האָבן אין דײַן גאַנצן געמאַרק, אָבער מיט אײל װעסטו זיך נישט זאַלבן, װאָרום דײַנע אײלבערטן װעלן אַראָפּפֿאַלן. edit

DEU 28:40 eilbertbeimer vestu hoben in dain gantsen gemark, ober mit eil vestu zich nisht zalben , vorem daine eilberten velen aropfalen.

DEU 28:40 Thou shalt have olive trees throughout all thy territory, but thou shalt not anoint thyself with the shemen; for thine olives shall drop off.

DEU 28:41 ‏זין און טעכטער װעסטו האָבן, אָבער זײ װעלן נישט בלײַבן בײַ דיר, װאָרום זײ װעלן אַװעקגײן אין געפֿאַנגענשאַפֿט. edit

DEU 28:41 zin un techter vestu hoben, ober zei velen nisht blaiben bai dir, vorem zei velen avekgein in gefangenshaft.

DEU 28:41 Thou shalt father banim and banot, but thou shalt not enjoy them; for they shall go into shevi (captivity, the golus) .

DEU 28:42 ‏אַלע דײַנע בײמער און די פֿרוכט פֿון דײַן ערד װעט ירשען דער גריל. edit

DEU 28:42 ale daine beimer un di frucht fun dain erd vet yershen der gril.

DEU 28:42 All thy trees and pri of thy adamah shall the locust consume.

DEU 28:43 ‏דער פֿרעמדער װאָס צװישן דיר װעט שטײַגן העכער און העכער איבער דיר, און דו װעסט נידערן אַראָפּ און אַראָפּ. edit

DEU 28:43 der fremder vos tsvishen dir vet shtaigen hecher un hecher iber dir, un du vest nideren arop un arop.

DEU 28:43 The ger that is within thee shall get up above thee very high; and thou shalt come down very low.

DEU 28:44 ‏ער װעט דיר אַנטלײַען, און דו װעסט אים נישט אַנטלײַען; ער װעט זײַן דער קאָפּ, און דו װעסט זײַן דער עק. edit

DEU 28:44 er vet dir antlaien, un du vest im nisht antlaien; er vet zain der kop, un du vest zain der ek.

DEU 28:44 He shall lend to thee, and thou shalt not lend to him; he shall be the rosh, and thou shalt be the zanav.

DEU 28:45 ‏און אַלע די דאָזיקע קללות װעלן קומען אױף דיר, און װעלן דיך נאָכיאָגן און דיך דערגרײַכן, ביז דו װעסט פֿאַרטיליקט װערן, װײַל דו האָסט נישט צוגעהערט צו דעם קֹול פֿון ה׳ דײַן ג-ט, צו היטן זײַנע געבאָט און זײַנע געזעצן װאָס ער האָט דיר געבאָטן. edit

DEU 28:45 un ale di dozike kelles velen kumen oif dir, un velen dich nochyogen un dich dergraichen, biz du vest fartilikt veren, vail du host nisht tsugehert tsu dem kol fun Hashem dain g-t, tsu hiten zaine gebot un zaine gezetsen vos er hot dir geboten.

DEU 28:45 Moreover all these kelalot shall come upon thee, and shall pursue thee, and overtake thee, till thou be shmad; because thou gavest not heed unto the voice of Hashem Eloheicha to be shomer over His mitzvot and His chukkot which He commanded thee;

DEU 28:46 ‏און זײ װעלן זײַן פֿאַר אַ צײכן און פֿאַר אַ װוּנדער אױף דיר און אױף דײַן זאָמען ביז אײביק. edit

DEU 28:46 un zei velen zain far a tseichen un far a vunder oif dir un oif dain zomen biz eibik.

DEU 28:46 And they shall be upon thee for an ot and for a mofet, and upon thy zera ad olam.

DEU 28:47 ‏דערפֿאַר װאָס דו האָסט נישט געדינט ה׳ דײַן ג-ט מיט שִׂמחה, און מיט אַ פֿרײלעכן האַרצן, אין אַ שֶפֿע פֿון אַלץ, edit

DEU 28:47 derfar vos du host nisht gedint Hashem dain g-t mit simcha, un mit a freilechen hartsen, in a shefe fun alts,

DEU 28:47 Because thou servedst not Hashem Eloheicha with simchah, and with gladness of heart, because of the abundance of all things;

DEU 28:48 ‏װעסטו דינען דײַן פֿײַנט, װאָס ה׳ װעט אים אָנשיקן אױף דיר, אין הונגער, און אין דאָרשטיקײט, און אין נאַקעטקײט, און אין מינערונג פֿון אַלץ; און ער װעט אַרױטאָן אַן אײַזערנעם יאָך אױף דײַן האַלדז, ביז ער װעט דיך פֿאַרטיליקן. edit

DEU 28:48 vestu dinen dain faint, vos Hashem vet im onshiken oif dir, in hunger, un in dorshtikeit, un in naketkeit, un in minerung fun alts; un er vet aroiton an aizernem yoch oif dain haldz, biz er vet dich fartiliken.

DEU 28:48 Therefore shalt thou serve thine enemies which Hashem shall send against thee, in ra'av (hunger, famine) , and in tzama (thirst) , and in eirom (nakedness) , and in choser (want) of all things; and He shall put an ol barzel (yoke of iron) upon thy tzavvar (neck) , until He hath made thee shmad.

DEU 28:49 ‏ה׳ װעט אָנטראָגן אױף דיר אַ פֿאָלק פֿון דער װײַטן, פֿון עק ערד, אַזױ װי עס קומט צו שװעבן אַן אָדלער, אַ פֿאָלק װאָס דו װעסט נישט פֿאַרשטײן זײַן לשון; edit

DEU 28:49 Hashem vet ontrogen oif dir a folk fun der vaiten, fun ek erd, azoi vi es kumt tsu shveben an odler, a folk vos du vest nisht farshtein zain loshen;

DEU 28:49 Hashem shall bring a nation against thee from afar, from the ketzeh ha'aretz, as swift as the nesher flieth; a nation whose lashon thou shalt not understand;

DEU 28:50 ‏אַ פֿאָלק מיט אַ פֿאַרשײַטן פּנים, װאָס װעט נישט שױנען דעם פּנים פֿון אַ זקן, און אַ יונגן װעט ער נישט לײַטזעליקן. edit

DEU 28:50 a folk mit a farshaiten ponem, vos vet nisht shoinen dem ponem fun a zoken, un a yungen vet er nisht laitzeliken.

DEU 28:50 A nation of fierce countenance, which shall not respect the zakenʼs person, nor show favor to the na'ar;

DEU 28:51 ‏און ער װעט אױפֿעסן די פֿרוכט פֿון דײַן בהמה, און די פֿרוכט פֿון דײַן ערד, ביז דו װעסט פֿאַרטיליקט װערן; װאָס װעט דיר נישט איבערלאָזן קײן תּבֿואה, קײן װײַן, און קײן אײל, קײן געבורט פֿון דײַנע רינדער, און קײן פֿרוכטפּערונג פֿון דײַנע שאַף, ביז ער װעט דיך אונטערברענגען. edit

DEU 28:51 un er vet oifesen di frucht fun dain beheime, un di frucht fun dain erd, biz du vest fartilikt veren; vos vet dir nisht iberlozen kein tevuh, kein vain, un kein eil, kein geburt fun daine rinder, un kein fruchtperung fun daine shof, biz er vet dich unterbrengen.

DEU 28:51 And he shall eat the pri of thy animals, and the pri of thy adamah, until thou be shmad; which also shall not leave thee either dagan, tirosh, or yitzhar, or the increase of thy livestock, or flocks of thy sheep, until it hath destroyed thee.

DEU 28:52 ‏און ער װעט דיך באַלעגערן אין אַלע דײַנע טױערן, ביז עס װעלן נידערן דײַנע הױכע און פֿעסטע מױערן, װאָס דו האָסט זיך אױף זײ פֿאַרזיכערט, אין דײַן גאַנצן לאַנד; יאָ, ער װעט דיך באַלעגערן אין אַלע דײַנע טױערן, אין דײַן גאַנצן לאַנד װאָס ה׳ דײַן ג-ט האָט דיר געגעבן. edit

DEU 28:52 un er vet dich balegeren in ale daine toieren, biz es velen nideren daine hoiche un feste moieren, vos du host zich oif zei farzichert, in dain gantsen land; yo, er vet dich balegeren in ale daine toieren, in dain gantsen land vos Hashem dain g-t hot dir gegeben.

DEU 28:52 And it shall besiege thee in all thy she'arim, until thy high and fortified walls come down, wherein thou trusted, throughout all thy land; and it shall besiege thee in all thy she'arim throughout all thy land, which Hashem Eloheicha hath given thee.

DEU 28:53 ‏און װעסט עסן די פֿרוכט פֿון דײַן לײַב, דאָס פֿלײש פֿון דײַנע זין און דײַנע טעכטער װאָס ה׳ דײַן ג-ט האָט דיר געגעבן, אין דער באַלעגערונג, און אין דער דריקונג װאָס דײַן פֿײַנט װעט דיך דריקן. edit

DEU 28:53 un vest esen di frucht fun dain laib, dos fleish fun daine zin un daine techter vos Hashem dain g-t hot dir gegeben, in der balegerung, un in der drikung vos dain faint vet dich driken.

DEU 28:53 And thou shalt eat the pri of thine own womb, the basar of thy banim and of thy banot, which Hashem Eloheicha hath given thee, in the matzor (siege) , and in the desperate straits, wherewith thine enemies shall distress thee;

DEU 28:54 ‏דער אײדעלער מענטש צװישן דיר און דער זײער פֿאַרצערטלטער, זײַן אױג װעט זײַן שלעכט צו זײַן ברודער, און צו דער װײַב פֿון זײַן בוזעם, און צו די איבעריקע קינדער װאָס ער װעט איבערלאָזן, edit

DEU 28:54 der eideler mentsh tsvishen dir un der zeyer fartsertlter, zain oig vet zain shlecht tsu zain bruder, un tsu der vaib fun zain buzem, un tsu di iberike kinder vos er vet iberlozen,

DEU 28:54 So that the ish that is sensitive among you, and very refined, his eye shall be hostile toward his brother, and toward his eshet kheyk (wife of his bosom) , and toward the remnant of his banim which he shall leave;

DEU 28:55 ‏צו געבן אײנעם פֿון זײ פֿון דעם פֿלײש פֿון זײַנע קינדער װאָס ער װעט עסן, װײַל גאָרנישט װעט אים זײַן געבליבן אין דער באַלעגערונג, און אין דער דריקונג װאָס דײַן פֿײַנט װעט דיך דריקן אין אַלע דײַנע טױערן. edit

DEU 28:55 tsu geben einem fun zei fun dem fleish fun zaine kinder vos er vet esen, vail gornisht vet im zain gebliben in der balegerung, un in der drikung vos dain faint vet dich driken in ale daine toieren.

DEU 28:55 So that he will not give to any of them of the basar of his banim whom he shall eat; because he hath nothing left him in the matzor (siege) , and in the desperate straits, wherewith thine enemies shall distress thee in all thy she'arim.

DEU 28:56 ‏די אײדעלע צװישן דיר און די פֿאַרצערטלטע, װאָס האָט קײן מאָל נישט געפּרוּװט שטעלן איר פֿוסטריט אױף דער ערד, פֿון פֿאַרצערטלטקײט און פֿון אײדלקײט, איר אױג װעט זײַן שלעכט צו דעם מאַן פֿון איר בוזעם, און צו איר זון, און צו איר טאָכטער, edit

DEU 28:56 di eidele tsvishen dir un di fartsertlte, vos hot kein mol nisht gepruvet shtelen ir fustrit oif der erd, fun fartsertltkeit un fun eidlkeit, ir oig vet zain shlecht tsu dem man fun ir buzem, un tsu ir zun, un tsu ir tochter,

DEU 28:56 The sensitive and refined woman among you, which would not adventure to set the sole of her foot upon the ground for delicateness and tenderness, she shall be hostile toward her ish kheyk (husband of her bosom) , and toward her ben, and toward her bat,

DEU 28:57 ‏און צו איר נאָכגעבורט װאָס קומט אַרױס פֿון צװישן אירע פֿיס, און צו אירע קינדער װאָס זי װעט געבערן, װאָרום זי װעט זײ אױפֿעסן אין פֿאַרבאָרגעניש, אין מינערונג פֿון אַלץ, אין דער באַלעגערונג, און אין דער דריקונג װאָס דײַן פֿײַנט װעט דיך דריקן אין דײַנע טױערן. edit

DEU 28:57 un tsu ir nochgeburt vos kumt arois fun tsvishen ire fis, un tsu ire kinder vos zi vet geberen, vorem zi vet zei oifesen in farborgenish, in minerung fun alts, in der balegerung, un in der drikung vos dain faint vet dich driken in daine toieren.

DEU 28:57 And toward her afterbirth that cometh out from between her feet, and toward her banim which she shall bear; for she shall eat them for choser (want) of all things secretly in the matzor (siege) and desperate straits, wherewith thine enemy shall distress thee in thy she'arim.

DEU 28:58 ‏אױב דו װעסט נישט היטן צו טאָן אַלע װערטער פֿון דער דאָזיקער תּורה, װאָס שטײען געשריבן אין דעם דאָזיקן בוך, מורא צו האָבן פֿאַר דעם דאָזיקן געאַכפּערטן און פֿאָרכטיקן נאָמען, פֿאַר ה׳ דײַן ג-ט, edit

DEU 28:58 oib du vest nisht hiten tsu ton ale verter fun der doziker torah, vos shteyen geshriben in dem doziken buch, moire tsu hoben far dem doziken geachperten un forchtiken nomen, far Hashem dain g-t,

DEU 28:58 If thou wilt not be shomer to do kol divrei hatorah hazot that are written in this sefer, that thou mayest fear this glorious and fearful Shem, HASHEM ELOHEICHA,

DEU 28:59 ‏װעט ה׳ מאַכן װוּנדערלעך דײַנע פּלאָגן, און די פּלאָגן פֿון דײַנע קינדער – גרױסע און אָנגעהאַלטענע פּלאָגן, און בײזע און אָנגעהאַלטענע קרענק. edit

DEU 28:59 vet Hashem machen vunderlech daine plogen, un di plogen fun daine kinder – groise un ongehaltene plogen, un beize un ongehaltene krenk.

DEU 28:59 Then Hashem will make thy makkot (plagues) extraordinary, and the makkot of thy zera, even makkot gedolot, and of long continuance, and cholayim ra'im (evil sicknesses) , and of long continuance.

DEU 28:60 ‏און ער װעט װידער ברענגען אױף דיר אַלע װײטאָקן פֿון מִצרַיִם, װאָס דו האָסט זיך געשראָקן פֿאַר זײ, און זײ װעלן זיך באַהעפֿטן אָן דיר. edit

DEU 28:60 un er vet vider brengen oif dir ale veitiken fun Mitsrayim, vos du host zich geshroken far zei, un zei velen zich baheften on dir.

DEU 28:60 Moreover He will bring upon thee all the diseases of Mitzrayim, which thou wast afraid of; and they shall have deveykus unto thee.

DEU 28:61 ‏אױך יעטװעדער קרענק און יעטװעדער פּלאָג װאָס שטײט נישט געשריבן אין דעם בוך פֿון דער דאָזיקער תּורה, װעט זײ ה׳ אַרױפֿברענגען אױף דיר ביז דו װעסט פֿאַרטיליקט װערן. edit

DEU 28:61 oich yetveder krenk un yetveder plog vos shteit nisht geshriben in dem buch fun der doziker torah, vet zei Hashem aroifbrengen oif dir biz du vest fartilikt veren.

DEU 28:61 Also every choli (sickness) , and every makkah (plague) , which is not written in the sefer of this torah, them will Hashem bring upon thee, until thou be shmad.

DEU 28:62 ‏און איר װעט בלײַבן מיט אַ הײַפֿל מענטשן, אַנשטאָט װאָס איר זײַט געװען אַזױ װי די שטערן פֿון הימל אין פֿילקײט; װײַל דו האָסט נישט צוגעהערט צו דעם קֹול פֿון ה׳ דײַן ג-ט. edit

DEU 28:62 un ir vet blaiben mit a haifl mentshen, anshtot vos ir zait geven azoi vi di shteren fun himel in filkeit; vail du host nisht tsugehert tsu dem kol fun Hashem dain g-t.

DEU 28:62 And ye shall be left few in number, whereas ye were as the kokhavim of Shomayim for multitude; because thou wouldest not obey the voice of Hashem Eloheicha.

DEU 28:63 ‏און עס װעט זײַן, אַזױ װי ה׳ האָט זיך געפֿרײט איבער אײַך, אײַך צו באַגיטיקן, און אײַך צו מערן, אַזױ װעט ה׳ זיך פֿרײען איבער אײַך, אײַך אונטערצוברענגען און אײַך צו פֿאַרטיליקן; און איר װעט אַװעקגעריסן װערן פֿון דער ערד װאָס דו קומסט אַהין, זי צו אַרבן. edit

DEU 28:63 un es vet zain, azoi vi Hashem hot zich gefreit iber aich, aich tsu bagitiken, un aich tsu meren, azoi vet Hashem zich freyen iber aich, aich untertsubrengen un aich tsu fartiliken; un ir vet avekgerisen veren fun der erd vos du kumst ahin, zi tsu arben.

DEU 28:63 And it shall come to pass, that as Hashem rejoiced over you to do you good, to multiply you, so Hashem will rejoice over you to make you shmad, to bring you to nothing; and ye shall be plucked from off the adamah whither thou goest to possess it.

DEU 28:64 ‏און ה׳ װעט דיך צעשפּרײטן צװישן אַלע אומות, פֿון עק ערד ביז עק ערד, און װעסט דאָרטן דינען פֿרעמדע ג-טער, װאָס דו און דײַנע עלטערן האָבן נישט געקענט, האָלץ און שטײן. edit

DEU 28:64 un Hashem vet dich tseshpreiten tsvishen ale umes, fun ek erd biz ek erd, un vest dorten dinen fremde g-ter, vos du un daine elteren hoben nisht gekent, holts un shtein.

DEU 28:64 And Hashem shall scatter thee among kol ha'ammim, from the one end of ha'aretz even unto the other; and there thou shalt serve elohim acherim, which neither thou nor Avoteicha have known, even etz va'even.

DEU 28:65 ‏און צװישן די דאָזיקע פֿעלקער װעסטו קײן רו נישט האָבן, און קײן מנוחה װעט נישט זײַן פֿאַר דײַן פֿוסטריט; און ה׳ װעט דיר געבן דאָרטן אַן אומרואיק האַרץ, און אױסגײעניש פֿון די אױגן, און פֿאַרשמאַכטונג פֿון דער זעל. edit

DEU 28:65 un tsvishen di dozike felker vestu kein ru nisht hoben, un kein menuche vet nisht zain far dain fustrit; un Hashem vet dir geben dorten an umruik harts, un oisgeyenish fun di oigen, un farshmachtung fun der zel.

DEU 28:65 And among these Goyim shalt thou find no mano'ach, neither shall the sole of thy foot have rest; but Hashem shall give thee there a lev rogez (anxious heart) , and failing of eyes, and da'avon nefesh (suffering of soul) ;

DEU 28:66 ‏און דײַן לעבן װעט דיר הענגען אַנטקעגן, און װעסט אַנגסטן טאָג און נאַכט, און נישט זײַן זיכער מיט דײַן לעבן. edit

DEU 28:66 un dain leben vet dir hengen antkegen, un vest angsten tog un nacht, un nisht zain zicher mit dain leben.

DEU 28:66 And thy life shall hang in doubt before thee; and thou shalt fear lailah and yomam, and shalt have none assurance of thy life;

DEU 28:67 ‏אין פֿרימאָרגן װעסטו זאָגן: הלװאַי װערט אָװנט! און אין אָװנט װעסטו זאָגן: הלװאַי װערט פֿרימאָרגן! פֿון װעגן דער אַנגסט פֿון דײַן האַרצן װאָס דו װעסט אַנגסטן, און פֿון װעגן דער זעונג פֿון דײַנע אױגן װאָס דו װעסט זען. edit

DEU 28:67 in frimorgen vestu zogen: halevay vert ovent! un in ovent vestu zogen: halevay vert frimorgen! fun vegen der angst fun dain hartsen vos du vest angsten, un fun vegen der zeung fun daine oigen vos du vest zen.

DEU 28:67 In the boker thou shalt say, Would it were erev! And at erev thou shalt say, Would it were boker! For the pachad of thine lev wherewith thou shalt fear, and for the sight of thine eyes which thou shalt see.

DEU 28:68 ‏און ה׳ װעט דיך אומקערן אױף שיפֿן קײן מִצרַיִם, אױף דעם װעג װאָס איך האָב דיר געזאָגט, װעסט אים מער נישט אָנזען. און איר װעט זיך דאָרטן אָנבאָטן צו אײַערע פֿײַנט פֿאַר קנעכט און פֿאַר דינסטן, און קײן קױפֿער װעט נישט זײַן. edit

DEU 28:68 un Hashem vet dich umkeren oif shifen kein Mitsrayim, oif dem veg vos ich hob dir gezogt, vest im mer nisht onzen. un ir vet zich dorten onboten tsu aiere faint far knecht un far dinsten, un kein koifer vet nisht zain.

DEU 28:68 And Hashem shall bring thee into Mitzrayim again with oniyyot, by the way whereof I spoke unto thee, Thou shalt see it no more again; and there ye shall be sold unto your enemies for avadim and shefachot, and no ish shall buy you.

DEU 28:69 ‏ דאָס זײַנען די װערטער פֿון דעם בְּרִית װאָס ה׳ האָט באַפֿױלן משהן צו שליסן מיט די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל אין לאַנד מוֹאָבֿ, אַחוץ דעם בְּרִית װאָס ער האָט געשלאָסן {כרת} ‏ מיט זײ אין חוֹרֵבֿ. edit

DEU 28:69 dos zainen di verter fun dem bris vos Hashem hot bafoilen Mosheen tsu shlisen mit di kinder fun Yisroel in land Moav, achuts dem bris vos er hot geshlosen mit zei in Chorev.

DEU 28:69 These are the devarei HaBrit, which Hashem commanded Moshe to cut with the Bnei Yisroel in Eretz Moav, besides the Brit which He cut with them in Chorev.

DEU 29:1 ‏ און משה האָט צונױפֿגערופֿן גאַנץ יִשׂרָאֵל, און האָט צו זײ געזאָגט: איר האָט געזען אַלץ װאָס ה׳ האָט געטאָן פֿאַר אײַערע אױגן אין לאַנד מִצרַיִם צו פַּרעהן, און צו אַלע זײַנע קנעכט, און צו זײַן גאַנצן לאַנד; edit

DEU 29:1 un Moshe hot tsunoifgerufen gants Yisroel, un hot tsu zei gezogt: ir hot gezen alts vos Hashem hot geton far aiere oigen in land Mitsrayim tsu Pharaohen, un tsu ale zaine knecht, un tsu zain gantsen land;

DEU 29:1 And Moshe called unto kol Yisroel, and said unto them, Ye have seen all that Hashem did before your eyes in Eretz Mitzrayim unto Pharaoh, and unto all his avadim, and unto all his land;

DEU 29:2 ‏ די גרױסע פּרוװוּנגען װאָס דײַנע אױגן האָבן געזען, יענע גרױסע צײכנס און װוּנדער. edit

DEU 29:2 di groise pruvungen vos daine oigen hoben gezen, yene groise tseichens un vunder.

DEU 29:2 The massot hagedolot (great trials) which thine eyes have seen, the otot, and those mofetim hagedolim;

DEU 29:3 ‏ אָבער ה׳ האָט אײַך נישט געגעבן אַ האַרץ צו פֿאַרשטײן, און אױגן צו זען, און אױערן צו הערן, ביז אױף הײַנטיקן טאָג. edit

DEU 29:3 ober Hashem hot aich nisht gegeben a harts tsu farshtein, un oigen tsu zen, un oieren tsu heren, biz oif haintiken tog.

DEU 29:3 V'lo natan Hashem lakhem lev lada'at v'einayim lirot v'ozna'im lishmoa ad hayom hazeh (Yet Hashem hath not given you a lev for da'as, and eyes to see, and ears to hear, to this day.)

DEU 29:4 ‏ און איך האָב אײַך געפֿירט פֿערציק יאָר דורכן מדבר; אײַערע קלײדער זײַנען נישט אָפּגעטראָגן געװאָרן אױף אײַך, און דײַן שוך איז נישט אָפּגעטראָגן געװאָרן אױף דײַן פֿוס. edit

DEU 29:4 un ich hob aich gefirt fertsik yor durchen midbar; aiere kleider zainen nisht opgetrogen gevoren oif aich, un dain shuch iz nisht opgetrogen gevoren oif dain fus.

DEU 29:4 And I have led you arba'im shanim in the midbar; your clothes are not worn out upon you, and thy sandal is not worn out upon thy foot.

DEU 29:5 ‏ ברױט האָט איר נישט געגעסן, און װײַן און געטראַנק האָט איר נישט געטרונקען; כּדי איר זאָלט װיסן אַז איך בין ה׳ אלוקיכם. edit

DEU 29:5 broit hot ir nisht gegesen, un vain un getrank hot ir nisht getrunken; kedei ir zolt visen az ich bin Hashem Elokeichem.

DEU 29:5 Ye have not eaten lechem, neither have ye drunk yayin or shechar; that ye might have da'as that Ani Hashem Eloheicha.

DEU 29:6 ‏ און אַז איר זײַט געקומען צו דעם דאָזיקן אָרט, איז אַרױסגעגאַנגען סיחון דער מלך פֿון חֶשבוֹן, און עוֹג דער מלך פֿון בָשָן, אַקעגן אונדז אױף מלחמה, און מיר האָבן זײ געשלאָגן. edit

DEU 29:6 un az ir zait gekumen tsu dem doziken ort, iz aroisgegangen Sichon der melech fun Cheshbon, un Og der melech fun Bashan, akegen undz oif milchome, un mir hoben zei geshlogen.

DEU 29:6 And when ye came unto this place, Sichon Melech Cheshbon, and Og Melech HaBashan, came out against us unto milchamah, and we defeated them:

DEU 29:7 ‏ און מיר האָבן צוגענומען זײער לאַנד, און האָבן עס געגעבן פֿאַר אַ נחלה צו די ראובֿנים, און צו די גָדים, און צו דעם האַלבן שבֿט מנַשֶה. edit

DEU 29:7 un mir hoben tsugenumen zeyer land, un hoben es gegeben far a nachle tsu di Reuvenim, un tsu di Gadim, un tsu dem halben sheyvet Menasheh.

DEU 29:7 And we took their land, and gave it for a nachalah unto the Reuveni, and to the Gadi, and to the half tribe of Menasheh.

DEU 29:8 ‏ דערום זאָלט איר היטן די װערטער פֿון דעם דאָזיקן בְּרִית, און זײ טאָן, כּדי איר זאָלט באַגליקן אין אַלץ װאָס איר װעט טאָן. edit

DEU 29:8 derum zolt ir hiten di verter fun dem doziken bris, un zei ton, kedei ir zolt bagliken in alts vos ir vet ton.

DEU 29:8 Therefore be shomer over the divrei HaBrit hazot, and do them, lema'an (in order that) ye may prosper in all that ye do.

DEU 29:9 ‏ איר שטײט הײַנט אַלע פֿאַר ה׳ אלוקיכם, אײַערע הױפּטלײַט, אײַערע שבֿטים, אײַערע עלטסטע, און אײַערע אױפֿזעערס, אַלע מענער פֿון יִשׂרָאֵל, edit

DEU 29:9 ir shteit haint ale far Hashem Elokeichem, aiere hoiptlait, aiere shvotim, aiere eltste, un aiere oifzeers, ale mener fun Yisroel,

DEU 29:9 Ye stand today all of you before Hashem Eloheichem; your rashei shvatim (heads of tribes) , your zekenim, and your shoterim, with kol Ish Yisroel,

DEU 29:10 ‏ אײַערע קלײנע קינדער, אײַערע װײַבער, און דײַן פֿרעמדער װאָס אין דײַן לאַגער, פֿון דײַן האָלצהעקער ביז דײַן װאַסערשעפּער; edit

DEU 29:10 aiere kleine kinder, aiere vaiber, un dain fremder vos in dain lager, fun dain holtsheker biz dain vasersheper;

DEU 29:10 Your little ones, your nashim, and the ger that is in thy machaneh, from the hewer of thy wood unto the drawer of thy mayim;

DEU 29:11 ‏ אַז דו זאָלסט אַרײַנטרעטן אין דעם בְּרִית פֿון ה׳ דײַן ג-ט און אין זײַן שבֿועה װאָס ה׳ דײַן ג-ט שליסט {כרת} ‏ מיט דיר הײַנט; edit

DEU 29:11 az du zolst araintreten in dem bris fun Hashem dain g-t un in zain shvue vos Hashem dain g-t shlist mit dir haint;

DEU 29:11 That thou shouldest enter into Brit with Hashem Eloheicha, and into His alah (oath, imprecation) which Hashem Eloheicha cuts with thee today:

DEU 29:12 ‏ כּדי דיך אױפֿצושטעלן הײַנט פֿאַר אַ פֿאָלק צו אים, און ער זאָל דיר זײַן צום אלֹקים, אַזױ װי ער האָט דיר צוגעזאָגט, און אַזױ װי ער האָט געשװאָרן צו דײַנע עלטערן, צו אבֿרהמען, צו יִצחָקן, און צו יעקבֿן. edit

DEU 29:12 kedei dich oiftsushtelen haint far a folk tsu im, un er zol dir zain tsum Elokim, azoi vi er hot dir tsugezogt, un azoi vi er hot geshvoren tsu daine elteren, tsu Avrahamen, tsu Yitschaken, un tsu Yaakoven.

DEU 29:12 In order that He may establish thee today for a people unto Himself, and that He may be unto thee Elohim, as He hath said unto thee, and as He hath sworn unto Avoteicha, to Avraham, to Yitzchak, and to Ya'akov.

DEU 29:13 ‏ און נישט מיט אײַך אַלײן שליס {כרת} ‏ איך דעם דאָזיקן בְּרִית און די דאָזיקע שבֿועה, edit

DEU 29:13 un nisht mit aich alein shlis ich dem doziken bris un di dozike shvue,

DEU 29:13 Neither with you only do I cut this Brit and this alah (oath, imprecation) ;

DEU 29:14 ‏ נײַערט אי מיט דעם װאָס שטײט דאָ מיט אונדז הײַנט פֿאַר ה׳ אלוקינו, אי מיט דעם װאָס איז דאָ נישט פֿאַראַן מיט אונדז הײַנט. edit

DEU 29:14 naiert i mit dem vos shteit do mit undz haint far Hashem Elokeinu, i mit dem vos iz do nisht faran mit undz haint.

DEU 29:14 But with him that standeth here with us today before Hashem Eloheinu, and also with him that is not here with us today;

DEU 29:15 ‏ װאָרום איר װײסט װי מיר זײַנען געזעסן אין לאַנד מִצרַיִם, און װי מיר זײַנען דורכגעגאַנגען צװישן די פֿעלקער װאָס איר זײַט דורכגעגאַנגען. edit

DEU 29:15 vorem ir veist vi mir zainen gezesen in land Mitsrayim, un vi mir zainen durchgegangen tsvishen di felker vos ir zait durchgegangen.

DEU 29:15 For ye know how we have dwelt in Eretz Mitzrayim; and how we came through the Goyim which ye passed by;

DEU 29:16 ‏ און איר האָט געזען זײערע אומװערדיקײטן, און זײערע אָפּגעטער, האָלץ און שטײן, זילבער און גאָלד, װאָס בײַ זײ. edit

DEU 29:16 un ir hot gezen zeyere umverdikeiten, un zeyere opgeter, holts un shtein, zilber un gold, vos bai zei.

DEU 29:16 And ye have seen their shikkutzim (abominations) , and their gillulim (idols) , etz va'even, kesef and zahav, which were among them:

DEU 29:17 ‏ טאָמער איז דאָ צװישן אײַך אַ מאַן, אָדער אַ פֿרױ, אָדער אַ משפּחה, אָדער אַ שבֿט, װאָס זײַן האַרץ קערט זיך אָפּ הײַנט פֿון ה׳ אלוקינו, צו גײן דינען די ג-טער פֿון יענע פֿעלקער; טאָמער איז פֿאַראַן צװישן אײַך אַ װאָרצל װאָס פֿרוכפּערט ביטערקרױט און װערמוט; edit

DEU 29:17 tomer iz do tsvishen aich a man, oder a froi, oder a mishpoche, oder a sheyvet, vos zain harts kert zich op haint fun Hashem Elokeinu, tsu gein dinen di g-ter fun yene felker; tomer iz faran tsvishen aich a vortsel vos fruchpert biterkroit un vermes;

DEU 29:17 Lest there should be among you ish, or isha, or mishpochah, or shevet, whose lev turneth away today from Hashem Eloheinu to go and serve the elohei hagoyim hahem (the g-ds of these Goyim) ; lest there should be among you a shoresh that beareth bitter poison and wormwood;

DEU 29:18 ‏ און עס װעט זײַן, אַז ער װעט הערן די װערטער פֿון דער דאָזיקער שבֿועה, װעט ער זיך רימען אין זײַן האַרצן, אַזױ צו זאָגן: פֿריד װעט זײַן צו מיר, װען איך װעל גײן אין דער אײַנגעשפּאַרטקײט פֿון מײַן האַרצן – כּדי אונטערצוברענגען דאָס באַװעסערטע אין אײנעם מיטן דאָרשטיקן – edit

DEU 29:18 un es vet zain, az er vet heren di verter fun der doziker shvue, vet er zich rimen in zain hartsen, azoi tsu zogen: frid vet zain tsu mir, ven ich vel gein in der aingeshpartkeit fun main hartsen – kedei untertsubrengen dos baveserte in einem miten dorshtiken –

DEU 29:18 And it come to pass, when he heareth the divrei haalah (words of this oath, imprecation) that he bless himself in his lev, saying, Shalom be with me, though I walk in the stubbornness of mine lev — thus bringing disaster on both the watered and the thirsty.

DEU 29:19 ‏ װעט אים ה׳ נישט װעלן פֿאַרגעבן, נײַערט דער צאָרן {אַף} ‏ פֿון ה׳ און זײַן קִנְאָה װעט דענצמאָל ברענען אױף יענעם מאַן, און אױף אים װעט הױערן די גאַנצע קללה װאָס שטײט געשריבן אין דעם דאָזיקן בוך, און ה׳ װעט אױסמעקן זײַן נאָמען פֿון אונטערן הימל. edit

DEU 29:19 vet im Hashem nisht velen fargeben, naiert der tsoren fun Hashem un zain kine vet dentsmol brenen oif yenem man, un oif im vet hoieren di gantse klole vos shteit geshriben in dem doziken buch, un Hashem vet oismeken zain nomen fun unteren himel.

DEU 29:19 Hashem will not spare him, but then the wrath of Hashem and His kina (jealousy) shall burn against that ish, and kol haalah (all the curses) that are written in this sefer shall fall upon him, and Hashem shall blot out shmo from under Shomayim.

DEU 29:20 ‏ און ה׳ װעט אים אָפּשײדן צום בײזן פֿון אַלע שבֿטים פֿון יִשׂרָאֵל, אַזױ װי אַלע קללות פֿון דעם בְּרִית װאָס שטײט געשריבן אין דעם דאָזיקן בוך פֿון דער תּורה. edit

DEU 29:20 un Hashem vet im opsheiden tsum beizen fun ale shvotim fun Yisroel, azoi vi ale kelles fun dem bris vos shteit geshriben in dem doziken buch fun der torah.

DEU 29:20 And Hashem shall him separate out for disaster from all the Shivtei Yisroel, according to all the curses of HaBrit that are written in Sefer HaTorah Hazeh;

DEU 29:21 ‏ און דער שפּעטערדיקער דָור, אײַערע קינדער װאָס װעלן אױפֿשטײן נאָך אײַך, און דער פֿרעמדער װאָס װעט קומען פֿון אַ װײַטן לאַנד, װעלן זאָגן: – װען זײ װעלן זען די פּלאָגן פֿון דעם דאָזיקן לאַנד, און אירע קרענק מיט װאָס ה׳ האָט עס קראַנק געמאַכט; edit

DEU 29:21 un der shpeterdiker dor, aiere kinder vos velen oifshtein noch aich, un der fremder vos vet kumen fun a vaiten land, velen zogen: – ven zei velen zen di plogen fun dem doziken land, un ire krenk mit vos Hashem hot es krank gemacht;

DEU 29:21 So that the dor ha'acharon (later generation) to come of your banim that shall rise up after you, and the ger that shall come from an eretz rechokah (a far land) , shall say, when they see the makkot of that land, and the diseases which Hashem hath laid upon it;

DEU 29:22 ‏ אַז שװעבל און זאַלץ, פֿאַרברענט, איז איר גאַנצע ערד; נישט זי װערט געזײט, און נישט זי לאָזט אַרױס אַ שפּראָצונג, און נישט עס װאַקסט אױף איר אַ שום גראָז, אַזױ װי די איבערקערעניש פֿון סדוֹם, און עַמוֹרָה, אַדמָה, און צבֿוֹיִים, װאָס ה׳ האָט איבערגעקערט אין זײַן כּעס און אין זײַן גרימצאָרן – edit

DEU 29:22 az shvebl un zalts, farbrent, iz ir gantse erd; nisht zi vert gezait, un nisht zi lozt arois a shprotsung, un nisht es vakst oif ir a shum groz, azoi vi di iberkerenish fun Sodom, un Amora (Gomorrah), Admah, un Tsevoyim, vos Hashem hot ibergekert in zain kaas un in zain grimtsoren –

DEU 29:22 And that the whole land thereof is gofrit (sulfur) , and melach (salt) , and serefah (burning) , that it is not sown, nor beareth, nor any esev groweth therein, like the overthrow of Sodom, and Amora, Admah, and Tzevoyim, which Hashem overthrew in His anger, and in His wrath:

DEU 29:23 ‏ װעלן אַלע פֿעלקער זאָגן: פֿאַר װאָס האָט ה׳ געטאָן אַזױ צו דעם דאָזיקן לאַנד? װאָס איז דער דאָזיקער גרױסער גרימצאָרן? edit

DEU 29:23 velen ale felker zogen: far vos hot Hashem geton azoi tsu dem doziken land? vos iz der doziker groiser grimtsoren?

DEU 29:23 Even Kol HaGoyim shall say, Why hath Hashem done thus unto this land? What meaneth the heat of this af hagadol (great anger) ?

DEU 29:24 ‏ און מע װעט זאָגן: פֿאַר װאָס זײ האָבן פֿאַרלאָזן דעם בְּרִית פֿון ה׳ דעם ג-ט פֿון זײערע עלטערן, װאָס ער האָט מיט זײ געשלאָסן {כרת} ‏, װען ער האָט זײ אַרױסגעצױגן פֿון לאַנד מִצרַיִם; edit

DEU 29:24 un me vet zogen: far vos zei hoben farlozen dem bris fun Hashem dem g-t fun zeyere elteren, vos er hot mit zei geshlosen , ven er hot zei aroisgetsoigen fun land Mitsrayim;

DEU 29:24 Then men shall say, Because they have forsaken the Brit Hashem Elohei Avotam, which He cut with them when He brought them forth out of Eretz Mitzrayim;

DEU 29:25 ‏ און זײ זענען געגאַנגען און האָבן געדינט פֿרעמדע ג-טער, און זיך געבוקט צו זײ, ג-טער װאָס זײ האָבן זײ נישט געקענט, און װאָס ער האָט זײ נישט אײַנגעטײלט. edit

DEU 29:25 un zei zenen gegangen un hoben gedint fremde g-ter, un zich gebukt tsu zei, g-ter vos zei hoben zei nisht gekent, un vos er hot zei nisht aingeteilt.

DEU 29:25 For they went and served elohim acherim, and worshiped them, elohim whom they knew not, and whom He had not allotted unto them;

DEU 29:26 ‏ און דער צאָרן {קֶצֶף} ‏ פֿון ה׳ האָט געגרימט אױף דעם דאָזיקן לאַנד, צו ברענגען דערױף די גאַנצע קללה װאָס שטײט געשריבן אין דעם דאָזיקן בוך. edit

DEU 29:26 un der tsoren fun Hashem hot gegrimt oif dem doziken land, tsu brengen deroif di gantse klole vos shteit geshriben in dem doziken buch.

DEU 29:26 And the Af Hashem was kindled against this land, to bring upon it kol hakelalah that are written in this sefer;

DEU 29:27 ‏ און ה׳ האָט זײ אַרױסגעריסן פֿון זײער ערד מיט רוגזה, און מיט גרימצאָרן, און מיט גרױס כּעס, און האָט זײ פֿאַרװאָרפֿן אין אַן אַנדער לאַנד, אַזױ װי הײַנטיקן טאָג. edit

DEU 29:27 un Hashem hot zei aroisgerisen fun zeyer erd mit rugzh, un mit grimtsoren, un mit grois kaas, un hot zei farvorfen in an ander land, azoi vi haintiken tog.

DEU 29:27 And Hashem uprooted them out of their land in anger, and in wrath, and in great indignation, and cast them into another land, as it is yom hazeh.

DEU 29:28 ‏ דאָס פֿאַרבאָרגענע איז בײַ ה׳ אלוקינו, אָבער דאָס אַנטפּלעקטע איז פֿאַר אונדז און פֿאַר אונדזערע קינדער אױף אײביק – צו טאָן אַלע װערטער פֿון דער דאָזיקער תּורה. edit

DEU 29:28 dos farborgene iz bai Hashem Elokeinu, ober dos antplekte iz far undz un far undzere kinder oif eibik – tsu ton ale verter fun der doziker torah.

DEU 29:28 The nistarot (secret things) belong unto Hashem Eloheinu: but the niglot (those things which are revealed) belong unto us and to baneinu ad olam, that we may do all the divrei haTorah hazot.

DEU 30:1 ‏און עס װעט זײַן, אַז עס װעלן קומען אױף דיר אַלע די דאָזיקע זאַכן, די ברכה און די קללה, װאָס איך האָב געלײגט פֿאַר דיר, און װעסט דיר נעמען צום האַרצן, צװישן די אַלע פֿעלקער װאָס ה׳ דײַן ג-ט האָט דיך אַהין פֿאַרשטױסן, edit

DEU 30:1 un es vet zain, az es velen kumen oif dir ale di dozike zachen, di brocha un di klole, vos ich hob geleigt far dir, un vest dir nemen tsum hartsen, tsvishen di ale felker vos Hashem dain g-t hot dich ahin farshtoisen,

DEU 30:1 And it shall come to pass, when all these things are come upon thee, the brocha and the kelalah, which I have set before thee, and thou shalt cause them to return to thy heart among kol HaGoyim, whither Hashem Eloheicha hath driven thee,

DEU 30:2 ‏און װעסט זיך אומקערן צו ה׳ דײַן ג-ט, און װעסט צוהערן צו זײַן קֹול, אַזױ װי אַלץ װאָס איך באַפֿעל דיר הײַנט, דו און דײַנע קינדער, מיט דײַן גאַנצן האַרצן, און מיט דײַן גאַנצער זעל, edit

DEU 30:2 un vest zich umkeren tsu Hashem dain g-t, un vest tsuheren tsu zain kol, azoi vi alts vos ich bafel dir haint, du un daine kinder, mit dain gantsen hartsen, un mit dain gantser zel,

DEU 30:2 And shalt return unto Hashem Eloheicha, and shalt obey His voice according to all that I command thee today, thou and thy banim, bekhol levavcha uvekhol nafshecha;

DEU 30:3 ‏װעט ה׳ דײַן ג-ט אומקערן דײַן געפֿאַנגענשאַפֿט, און ער װעט דיך דערבאַרימען, און װעט צוריק דיך אײַנזאַמלען פֿון אַלע אומות װאָס ה׳ דײַן ג-ט האָט דיך אַהין צעשפּרײט. edit

DEU 30:3 vet Hashem dain g-t umkeren dain gefangenshaft, un er vet dich derbarimen, un vet tsurik dich ainzamlen fun ale umes vos Hashem dain g-t hot dich ahin tseshpreit.

DEU 30:3 That then Hashem Eloheicha will bring you back from the golus, and have compassion upon thee, and will return and gather thee from kol ha'amim whither Hashem Eloheicha hath dispersed thee.

DEU 30:4 ‏אַז דײַנע פֿאַרשטױסענע זאָלן זײַן אין עק הימל, װעט דיך ה׳ דײַן ג-ט פֿון דאָרטן אײַנזאַמלען, און װעט פֿון דאָרטן דיך נעמען. edit

DEU 30:4 az daine farshtoisene zolen zain in ek himel, vet dich Hashem dain g-t fun dorten ainzamlen, un vet fun dorten dich nemen.

DEU 30:4 If any of thine be driven out unto the outmost parts of Shomayim, from thence will Hashem Eloheicha gather thee, and from thence will He bring thee back;

DEU 30:5 ‏און ה׳ דײַן ג-ט װעט דיך ברענגען אין דעם לאַנד װאָס דײַנע עלטערן האָבן געאַרבט, און װעסט עס אַרבן, און ער װעט דיך באַגיטיקן, און דיך מערן מײַן פֿון דײַנע עלטערן. edit

DEU 30:5 un Hashem dain g-t vet dich brengen in dem land vos daine elteren hoben gearbt, un vest es arben, un er vet dich bagitiken, un dich meren main fun daine elteren.

DEU 30:5 And Hashem Eloheicha will bring thee into ha'aretz which Avoteicha possessed, and thou shalt possess it; and He will do thee good, and multiply thee above Avoteicha.

DEU 30:6 ‏און ה׳ דײַן ג-ט װעט באַשנײַדן ‏ דײַן האַרץ, ‏ און דאָס האַרץ פֿון דײַנע קינדער, ליב צו האָבן ה׳ דײַן ג-ט מיט דײַן גאַנצן האַרצן, און מיט דײַן גאַנצער זעל, כּדי זאָלסט לעבן. edit

DEU 30:6 un Hashem dain g-t vet bashnaiden dain harts, un dos harts fun daine kinder, lib tsu hoben Hashem dain g-t mit dain gantsen hartsen, un mit dain gantser zel, kedei zolst leben.

DEU 30:6 And Hashem Eloheicha will circumcise thine lev, and the lev of thy zera, to love Hashem Eloheicha bekhol levavcha uvekhol nafshecha; that thou mayest live.

DEU 30:7 ‏און ה׳ דײַן ג-ט װעט געבן אַלע די דאָזיקע קללות אױף דײַנע פֿײַנט, און אױף דײַנע שָׂונאים װאָס האָבן דיך געיאָגט. edit

DEU 30:7 un Hashem dain g-t vet geben ale di dozike kelles oif daine faint, un oif daine sonem vos hoben dich geiogt.

DEU 30:7 And Hashem Eloheicha will put all these curses upon thine enemies, and on them that hate thee, which persecuted thee.

DEU 30:8 ‏און דו װעסט זיך אומקערן, און צוהערן צו דעם קֹול פֿון ה׳, און טאָן אַלע זײַנע געבאָט װאָס איך געביט דיר הײַנט. edit

DEU 30:8 un du vest zich umkeren, un tsuheren tsu dem kol fun Hashem, un ton ale zaine gebot vos ich gebit dir haint.

DEU 30:8 And thou shalt return and obey the voice of Hashem , and do all His mitzvot which I command thee today.

DEU 30:9 ‏און ה׳ דײַן ג-ט װעט דיר געבן אַ שֶפֿע אין יעטװעדער טוּונג פֿון דײַן האַנט, אין דער פֿרוכט פֿון דײַן לײַב, אין דער פֿרוכט פֿון דײַן בהמה, און אין דער פֿרוכט פֿון דײַן ערד צום גוטן; װאָרום ג-ט װעט זיך װידער פֿרײען מיט דיר צום גוטן, אַזױ װי ער האָט זיך געפֿרײט מיט דײַנע עלטערן; edit

DEU 30:9 un Hashem dain g-t vet dir geben a shefe in yetveder tuung fun dain hant, in der frucht fun dain laib, in der frucht fun dain beheime, un in der frucht fun dain erd tsum guten; vorem g-t vet zich vider freyen mit dir tsum guten, azoi vi er hot zich gefreit mit daine elteren;

DEU 30:9 And Hashem Eloheicha will make thee abound in every work of thine hand, in the pri of thy womb, and in the pri of thy animals, and in the pri of thy adamah, for tovah; for Hashem will again rejoice over thee for tov, as He rejoiced over Avoteicha;

DEU 30:10 ‏אַז דו װעסט צוהערן צו דעם קֹול פֿון ה׳ דײַן ג-ט, צו היטן זײַנע געבאָט און זײַנע געזעצן װאָס שטײען געשריבן אין דעם דאָזיקן בוך פֿון דער תּורה; אַז דו װעסט זיך אומקערן צו ה׳ דײַן ג-ט מיט דײַן גאַנצן האַרצן, און מיט דײַן גאַנצער זעל. edit

DEU 30:10 az du vest tsuheren tsu dem kol fun Hashem dain g-t, tsu hiten zaine gebot un zaine gezetsen vos shteyen geshriben in dem doziken buch fun der torah; az du vest zich umkeren tsu Hashem dain g-t mit dain gantsen hartsen, un mit dain gantser zel.

DEU 30:10 If thou shalt give heed unto the voice of Hashem Eloheicha, to be shomer over His mitzvot and His chukkot which are written in this sefer hatorah, for thou will turn unto Hashem Eloheicha bekhol levavcha uvekhol nafshecha.

DEU 30:11 ‏װאָרום דאָס דאָזיקע געבאָט װאָס איך געביט דיר הײַנט, דאָס איז נישט פֿאַרהױלן פֿון דיר, און דאָס איז נישט צו װײַט. edit

DEU 30:11 vorem dos dozike gebot vos ich gebit dir haint, dos iz nisht farhoilen fun dir, un dos iz nisht tsu vait.

DEU 30:11 For this mitzvah which I command thee today, it is not too hidden from thee, neither is it too distant.

DEU 30:12 ‏נישט אױפֿן הימל איז דאָס, אַז דו זאָלסט זאָגן: װער װעט אונדז אַרױפֿגײן אױפֿן הימל און עס נעמען פֿאַר אונדז, און עס אונדז לאָזן הערן, כּדי מיר זאָלן עס טאָן? edit

DEU 30:12 nisht oifen himel iz dos, az du zolst zogen: ver vet undz aroifgein oifen himel un es nemen far undz, un es undz lozen heren, kedei mir zolen es ton?

DEU 30:12 It is not in Shomayim, that thou shouldest say, Who shall go up for us to Shomayim, and bring it unto us, that we may hear it, and do it?

DEU 30:13 ‏און נישט פֿון יענער זײַט ים איז דאָס, אַז דו זאָלסט זאָגן: װער װעט אונדז אַריבערגײן אױף יענער זײַט ים, און עס נעמען פֿאַר אונדז, און דאָס אונדז לאָזן הערן, כּדי מיר זאָלן עס טאָן? edit

DEU 30:13 un nisht fun yener zait yam iz dos, az du zolst zogen: ver vet undz aribergein oif yener zait yam, un es nemen far undz, un dos undz lozen heren, kedei mir zolen es ton?

DEU 30:13 Neither is it beyond the yam, that thou shouldest say, Who shall go over the yam for us, and bring it unto us, that we may hear it, and do it?

DEU 30:14 ‏נײַערט זײער נאָנט איז דאָס װאָרט צו דיר, אין דײַן מױל, און אין דײַן האַרצן, עס צו טאָן. edit

DEU 30:14 naiert zeyer nont iz dos vort tsu dir, in dain moil, un in dain hartsen, es tsu ton.

DEU 30:14 But the Davar is very near unto thee, in thy mouth, and in thy lev, that thou mayest do it.

DEU 30:15 ‏זע, איך האָב הײַנט געלײגט פֿאַר דיר לעבן און גוטס, און טױט ‏ און שלעכטס, edit

DEU 30:15 ze, ich hob haint geleigt far dir leben un guts, un toit un shlechts,

DEU 30:15 See, I have set before thee today HaChayyim and HaTov, and Mavet and Rah;

DEU 30:16 ‏װאָס איך באַפֿעל דיר הײַנט ליב צו האָבן ה׳ דײַן ג-ט, צו גײן אין זײַנע װעגן, און צו היטן זײַנע געבאָט און זײַנע חוקים און זײַנע געזעצן, כּדי זאָלסט לעבן און זיך מערן, און ה׳ דײַן ג-ט זאָל דיך בענטשן אין דעם לאַנד װאָס דו קומסט אַהין, עס צו אַרבן. edit

DEU 30:16 vos ich bafel dir haint lib tsu hoben Hashem dain g-t, tsu gein in zaine vegen, un tsu hiten zaine gebot un zaine chukkim un zaine gezetsen, kedei zolst leben un zich meren, un Hashem dain g-t zol dich bentshen in dem land vos du kumst ahin, es tsu arben.

DEU 30:16 In that I command thee today to love Hashem Eloheicha, to walk in His ways, and to be shomer over His mitzvot and His chukkot and His mishpatim, that thou mayest live and multiply; and Hashem Eloheicha shall bless thee in ha'aretz whither thou goest to possess it.

DEU 30:17 ‏אָבער אַז דײַן האַרץ װעט זיך אָפּקערן, און װעסט נישט צוהערן, און װעסט אַראָפּגעפֿירט װערן, און װעסט זיך בוקן צו פֿרעמדע ג-טער, און זײ דינען, edit

DEU 30:17 ober az dain harts vet zich opkeren, un vest nisht tsuheren, un vest aropgefirt veren, un vest zich buken tsu fremde g-ter, un zei dinen,

DEU 30:17 But if thine lev turn away, so that thou wilt not hear, but shalt be drawn away, and worship elohim acherim, and serve them;

DEU 30:18 ‏זאָג איך אײַך הײַנט אָן, אַז אונטערגײן װעט איר אונטערגײן; איר װעט נישט מַאֲריך-יָמים זײַן אױף דער ערד װאָס דו גײַסט אַריבער דעם יַרדן צו קומען אַהין, זי צו אַרבן. edit

DEU 30:18 zog ich aich haint on, az untergein vet ir untergein; ir vet nisht maarich-iomim zain oif der erd vos du gaist ariber dem Yarden tsu kumen ahin, zi tsu arben.

DEU 30:18 I announce unto you today, that ye shall surely perish, and that ye shall not prolong your yamim upon ha'adamah, whither thou passest over Yarden to go to possess it.

DEU 30:19 ‏איך מאַך הײַנט עדות אַקעגן אײַך הימל און ערד: לעבן און טױט ‏ האָב איך געלײגט פֿאַר אײַך, אַ ברכה און אַ קללה, דערום זאָלסטו אױסװײלן דאָס לעבן, כּדי זאָלסט לעבן, דו און דײַן זאָמען; edit

DEU 30:19 ich mach haint eides akegen aich himel un erd: leben un toit hob ich geleigt far aich, a brocha un a klole, derum zolstu oisveilen dos leben, kedei zolst leben, du un dain zomen;

DEU 30:19 I call Shomayim and Ha'Aretz to record today as witnesses against you, that I have set before you HaChayyim and HaMavet, HaBrocha and HaKelalah; therefore choose Chayyim, that both thou and thy zera may live;

DEU 30:20 ‏ליב צו האָבן ה׳ דײַן ג-ט, צוצוהערן צו זײַן קֹול, און זיך צו באַהעפֿטן {דְּבָקוּת} אָן אים, װאָרום דאָס איז דײַן לעבן און דײַן אַריכת-יָמים; כּדי צו זיצן אױף דער ערד װאָס ג-ט האָט געשװאָרן צו דײַנע עלטערן, צו אבֿרהמען, צו יִצחָקן, און צו יעקבֿן, זײ צו געבן. edit

DEU 30:20 lib tsu hoben Hashem dain g-t, tsutsuheren tsu zain kol, un zich tsu baheften on im, vorem dos iz dain leben un dain aricht-iomim; kedei tsu zitsen oif der erd vos g-t hot geshvoren tsu daine elteren, tsu Avrahamen, tsu Yitschaken, un tsu Yaakoven, zei tsu geben.

DEU 30:20 That thou mayest love Hashem Eloheicha, and that thou mayest obey His voice, and that thou mayest have deveykus unto Him: for He is Chayyeicha (your life) , and the orech yameicha (length of your days) ; that thou mayest dwell in ha'adamah which Hashem swore unto Avoteicha, to Avraham, to Yitzchak, and to Ya'akov, to give them.

DEU 31:1 ‏און משה איז געגאַנגען, און האָט גערעדט די דאָזיקע װערטער צו גאַנץ יִשׂרָאֵל. edit

DEU 31:1 un Moshe iz gegangen, un hot geredt di dozike verter tsu gants Yisroel.

DEU 31:1 And Moshe went and spoke these devarim unto kol Yisroel.

DEU 31:2 ‏און ער האָט צו זײ געזאָגט: אַ מאַן פֿון הונדערט און צװאַנציק יאָר בין איך הײַנט; איך קען נישט מער אַרױסגײן און אַרײַנגײן; און ה׳ האָט צו מיר געזאָגט: װעסט נישט אַריבערגײן דעם דאָזיקן יַרדן. edit

DEU 31:2 un er hot tsu zei gezogt: a man fun hundert un tsvantsik yor bin ich haint; ich ken nisht mer aroisgein un araingein; un Hashem hot tsu mir gezogt: vest nisht aribergein dem doziken Yarden.

DEU 31:2 And he said unto them, I am me'ah v'esrim shanah today; I can no more go out and come in; also Hashem hath said unto me, Thou shalt not go over this Yarden.

DEU 31:3 ‏ה׳ דײַן ג-ט, ער גײט אַריבער דיר פֿאַרױס; ער װעט פֿאַרטיליקן די דאָזיקע פֿעלקער פֿון פֿאַר דיר, און װעסט זײ ירשען; יְהוֹשועַ, ‏ ער גײט אַריבער דיר פֿאַרױס, אַזױ װי ג-ט האָט גערעדט. edit

DEU 31:3 Hashem dain g-t, er geit ariber dir forois; er vet fartiliken di dozike felker fun far dir, un vest zei yershen; Yehoshua, er geit ariber dir forois, azoi vi g-t hot geredt.

DEU 31:3 Hashem Eloheicha, He will go over before thee, and He will make shmad these Goyim from before thee, and thou shalt dispossess them; and Yehoshua (see for Aramaic form, Yeshua) , he shall go over before thee, as Hashem hath said.

DEU 31:4 ‏און ה׳ װעט טאָן צו זײ אַזױ װי ער האָט געטאָן צו סיחון און צו עוֹג, די מלכים פֿון אֶמוֹרי, און צו זײער לאַנד, װאָס ער האָט ז