Verse Text - (2CH 1:1-2CH 36:23)

2CH 1:1 ‏און שלמה דער זון פֿון דָוִדן האָט זיך באַפֿעסטיקט אין זײַן מלוכה, און ה׳ זײַן ג-ט איז געװען מיט אים, און האָט אים הױך געגרײסט. edit

2CH 1:1 un Shlomo der zun fun Doviden hot zich bafestikt in zain meluche, un Hashem zain g-t iz geven mit im, un hot im hoich gegreist.

2CH 1:1 And Sh'lomo Ben Dovid was strengthened in his kingdom, and Hashem Elohav was with him, and magnified him exceedingly.

2CH 1:2 ‏און שלמה האָט גערעדט צו גאַנץ יִשׂרָאֵל, צו די הױפּטלײַט פֿון די טױזנטן און די הונדערטן, און צו די ריכטער, און צו איטלעכן פֿירשט אין גאַנץ יִשׂרָאֵל, די הױפּטן פֿון די פֿאָטערהײַזער. edit

2CH 1:2 un Shlomo hot geredt tsu gants Yisroel, tsu di hoiptlait fun di toiznten un di hunderten, un tsu di richter, un tsu itlechen firsht in gants Yisroel, di hoipten fun di foterhaizer.

2CH 1:2 Then Sh'lomo spoke unto kol Yisroel, to the commanders of thousands and of hundreds, and to the shofetim, and to every Nasi in kol Yisroel, the Rashei HaAvot.

2CH 1:3 ‏און שלמה און די גאַנצע אײַנזאַמלונג מיט אים זײַנען געגאַנגען צו דער בָמָה װאָס אין גִבֿעוֹן, װאָרום דאָרטן איז געװען דער אוֹהל-מוֹעד פֿון האלֹקים, װאָס משה דער קנעכט פֿון ה׳ ‏ האָט געמאַכט אין מדבר. edit

2CH 1:3 un Shlomo un di gantse ainzamlung mit im zainen gegangen tsu der bomoh vos in Givon, vorem dorten iz geven der ohl-moed fun HaElokim, vos Moshe der knecht fun Hashem hot gemacht in midbar.

2CH 1:3 So Sh'lomo, and Kol HaKahal with him, went to the high place that was at Giv'on, for there was the Ohel Mo'ed HaElohim, which Moshe eved Hashem had made in the midbar.

2CH 1:4 ‏נאָר דעם אָרון פֿון האלֹקים האָט דָוִד אַרױפֿגעבראַכט פֿון קִריַת-יְעָרים אַהין װוּ דָוִד האָט צוגעגרײט פֿאַר אים, װאָרום ער האָט אױפֿגעשטעלט פֿאַר אים אַ געצעלט אין ירושָלַיִם. edit

2CH 1:4 nor dem orn fun HaElokim hot Dovid aroifgebracht fun Keriyot-iaeorim ahin vu Dovid hot tsugegreit far im, vorem er hot oifgeshtelt far im a getselt in Yerusholayim.

2CH 1:4 But the Aron HaElohim Dovid had brought up from Kiryat-Ye'arim to the place which Dovid had prepared for it; for he had pitched an Ohel for it at Yerushalayim.

2CH 1:5 ‏אָבער דער קופּערנער מזבח װאָס בצַלאֵל דער זון פֿון אורי דעם זון פֿון חורן האָט געמאַכט, האָט מען אַװעקגעשטעלט פֿאַר דעם מישכּן פֿון ה׳; און שלמה און די אײַנזאַמלונג האָבן זיך צו אים געװענדט. edit

2CH 1:5 ober der kuperner mizbeyech vos Betsalel der zun fun Uri dem zun fun Churen hot gemacht, hot men avekgeshtelt far dem mishken fun Hashem; un Shlomo un di ainzamlung hoben zich tsu im gevendt.

2CH 1:5 Moreover the Mizbe'ach Hanechoshet, that Betzalel ben Uri ben Chur had made, he put in front of the Mishkan Hashem ; and Sh'lomo and HaKahal inquired of Him.

2CH 1:6 ‏און שלמה האָט אױפֿגעבראַכט דאָרטן אױפֿן קופּערנעם מזבח פֿאַר ה׳ װאָס בײַם אוֹהל-מוֹעד; און ער האָט אױפֿגעבראַכט אױף אים טױזנט בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה}. edit

2CH 1:6 un Shlomo hot oifgebracht dorten oifen kupernem mizbeyech far Hashem vos baim ohl-moed; un er hot oifgebracht oif im toiznt brandopfer.

2CH 1:6 And Sh'lomo went up there to the Mizbe'ach Hanechoshet before Hashem , which was at the Ohel Mo'ed, and offered a thousand olot upon it.

2CH 1:7 ‏אין יענער נאַכט האָט זיך אלֹקים באַװיזן צו שלמהן, און ער האָט צו אים געזאָגט: בעט װאָס איך זאָל דיר געבן. edit

2CH 1:7 in yener nacht hot zich Elokim bavizen tsu Shlomoen, un er hot tsu im gezogt: bet vos ich zol dir geben.

2CH 1:7 In that lailah did Elohim appear unto Sh'lomo, and said unto him, Ask what I shall give thee.

2CH 1:8 ‏האָט שלמה געזאָגט צו אלֹקים: דו האָסט געטאָן גרױס חֶסֶד מיט מײַן פֿאָטער דָוִדן, און האָסט מיך געמאַכט פֿאַר אַ מלך אױף זײַן אָרט. edit

2CH 1:8 hot Shlomo gezogt tsu Elokim: du host geton grois chesed mit main foter Doviden, un host mich gemacht far a melech oif zain ort.

2CH 1:8 And Sh'lomo said unto Elohim, Thou hast showed chesed gadol unto Dovid Avi, and hast made me to reign in his place.

2CH 1:9 ‏אַצונד, ה׳ דו אלֹקים, זאָל באַװאָרט װערן דײַן צוזאָג צו מײַן פֿאָטער דָוִדן, װאָרום דו האָסט מיך געמאַכט פֿאַר אַ מלך איבער אַ פֿאָלק אַזױ פֿיל װי דער שטױב פֿון דער ערד. edit

2CH 1:9 atsund, Hashem du Elokim, zol bevort veren dain tsuzog tsu main foter Doviden, vorem du host mich gemacht far a melech iber a folk azoi fil vi der shtoib fun der erd.

2CH 1:9 Now, Hashem Elohim, let Thy Davar unto Dovid Avi be established, for Thou hast made me melech over Am Rav like the aphar ha'aretz in multitude.

2CH 1:10 ‏אַצונד גיב מיר חכמה און קענשאַפֿט, אַז איך זאָל אַרױסגײן און אַרײַנגײן פֿאַרױס פֿאַר דעם דאָזיקן פֿאָלק, װאָרום װער קען משפּטן דאָס דאָזיקע גרױסע פֿאָלק דײַנס? edit

2CH 1:10 atsund gib mir chochme un kenshaft, az ich zol aroisgein un araingein forois far dem doziken folk, vorem ver ken mishpeten dos dozike groise folk dains?

2CH 1:10 Give me now chochmah and intelligence, that I may go out and come in before HaAm Hazeh, for who can judge this Thy people, that is so great?

2CH 1:11 ‏האָט אלֹקים געזאָגט צו שלמהן: װײַל דאָס איז אין דײַן האַרצן, און נישט דו האָסט געבעטן עשירות, גיטער, און כּבֿוד, אָדער דאָס לעבן פֿון דײַנע פֿײַנט, און נישט צו מאָל פֿיל טעג האָסטו געבעטן, נײַערט דו האָסט דיט געבעטן חכמה און קענשאַפֿט, כּדי זאָלסט קענען משפּטן מײַן פֿאָלק װאָס איך האָב דיך געמאַכט פֿאַר אַ מלך איבער אים – edit

2CH 1:11 hot Elokim gezogt tsu Shlomoen: vail dos iz in dain hartsen, un nisht du host gebeten eshires, giter, un koved, oder dos leben fun daine faint, un nisht tsu mol fil teg hostu gebeten, naiert du host dit gebeten chochme un kenshaft, kedei zolst kenen mishpeten main folk vos ich hob dich gemacht far a melech iber im –

2CH 1:11 And Elohim said to Sh'lomo, Because this was in thine levav, and thou hast not asked osher, riches, or kavod, nor the nefesh of thine enemies, neither yet hast asked yamim rabbim (many days, long life) , but hast asked chochmah and intelligence for thyself, that thou mayest judge My people, over whom I have made thee melech,

2CH 1:12 ‏װערט דיר אי געגעבן חכמה און קענשאַפֿט, אי איך װעל דיר געבן עשירות און גיטער און כּבֿוד, װאָס אַזױ-װאָס איז נישט געװען בײַ די מלכים װאָס פֿאַר דיר, און אַזױ-װאָס װעט נישט זײַן נאָך דיר. edit

2CH 1:12 vert dir i gegeben chochme un kenshaft, i ich vel dir geben eshires un giter un koved, vos azoi-vos iz nisht geven bai di Molechim vos far dir, un azoi-vos vet nisht zain noch dir.

2CH 1:12 Chochmah and intelligence is granted unto thee; and I will give thee osher, and riches, and kavod, such as none of the melachim have had that be before or after thee.

2CH 1:13 ‏און שלמה איז צוריקגעקומען פֿון גײן צו דער בָמָה װאָס אין גִבֿעוֹן, פֿון פֿאַר דעם אוֹהל-מוֹעד, קײן ירושָלַיִם; און ער האָט געקיניגט איבער יִשׂרָאֵל. edit

2CH 1:13 un Shlomo iz tsurikgekumen fun gein tsu der bomoh vos in Givon, fun far dem ohl-moed, kein Yerusholayim; un er hot gekinigt iber Yisroel.

2CH 1:13 Then Sh'lomo came from his journey to the high place that was at Giv'on, from before the Ohel Mo'ed, to Yerushalayim, and reigned over Yisroel.

2CH 1:14 ‏און שלמה האָט אָנגעזאַמלט רײַטװעגן און רײַטער, און ער האָט געהאַט טױזנט און פֿיר הונדערט רײַטװעגן און צװעלף טױזנט רײַטער. און ער האָט זײ אַװעקגעשטעלט אין די שטעט פֿאַר רײַטװעגן, און בײַם מלך אין ירושָלַיִם. edit

2CH 1:14 un Shlomo hot ongezamlt raitvegen un raiter, un er hot gehat toiznt un fir hundert raitvegen un tsvelf toiznt raiter. un er hot zei avekgeshtelt in di shtet far raitvegen, un baim melech in Yerusholayim.

2CH 1:14 And Sh'lomo gathered chariots and parashim (horsemen) ; and he had a thousand and four hundred chariots, and twelve thousand parashim, which he placed in the chariot cities, and with HaMelech at Yerushalayim.

2CH 1:15 ‏און דער מלך האָט געמאַכט זילבער און גאָלד אין ירושָלַיִם אַזױ װי שטײנער, און צעדערן האָט ער געמאַכט אַזױ װי די װילדע פֿײַגנבײמער װאָס אין דער נידערונג, אין פֿילקײט. edit

2CH 1:15 un der melech hot gemacht zilber un gold in Yerusholayim azoi vi shteiner, un tsederen hot er gemacht azoi vi di vilde faignbeimer vos in der niderung, in filkeit.

2CH 1:15 And HaMelech made kesef and zahav at Yerushalayim as plenteous as avanim, and cedar trees he made as abundant as the sycomore fig trees that are in the Shefelah.

2CH 1:16 ‏און דער אַרױסקום פֿון די פֿערד װאָס שלמה האָט געהאַט, איז געװען פֿון מִצרַיִם און פֿון קוֵא; די סָוחרים פֿון דעם מלך פֿלעגן זײ קריגן פֿון קוֵא פֿאַר געצאָלט. edit

2CH 1:16 un der aroiskum fun di ferd vos Shlomo hot gehat, iz geven fun Mitsrayim un fun kue; di sochrim fun dem melech flegen zei krigen fun kue far getsolt.

2CH 1:16 And Sh'lomo had susim imported from Mitzrayim and from Keve; the royal buyers purchased them from Keve.

2CH 1:17 ‏און זײ האָבן אַרױפֿגעבראַכט און אַרױסגעפֿירט פֿון מִצרַיִם אַ רײַטװאָגן פֿאַר זעקס הונדערט זילבערשטיק, און אַ פֿערד פֿאַר הונדערט און פֿופֿציק; און דאָס גלײַכן פֿאַר אַלע מלכים פֿון די חִתּים, און די מלכים פֿון אַרָם, פֿלעגט מען אַרױסברענגען דורך זײער האַנט. edit

2CH 1:17 un zei hoben aroifgebracht un aroisgefirt fun Mitsrayim a raitvogen far zeks hundert zilbershtik, un a ferd far hundert un fuftsik; un dos glaichen far ale Molechim fun di Chetim, un di Molechim fun Aram, flegt men aroisbrengen durch zeyer hant.

2CH 1:17 And they imported from Mitzrayim, and then exported a merkavah (chariot) for six hundred shekels of kesef, and a sus (horse) for a hundred and fifty; and so they exported susim to all the melachim of the Chittim, and to the melachim of Aram (Syria) .

2CH 1:18 ‏ און שלמה האָט געהײסן בױען אַ הױז צו דעם נאָמען פֿון ה׳, און אַ הױז פֿאַר זײַן מלוכה. edit

2CH 1:18 un Shlomo hot geheisen boien a hoiz tsu dem nomen fun Hashem, un a hoiz far zain meluche.

2CH 1:18 And Sh'lomo determined to build a Bais for the Shem of Hashem , and a Bais (palace) for his kingdom.

2CH 2:1 ‏ און שלמה האָט געצײלט זיבעציק טױזנט מאַן לאַסטטרעגער, און אַכציק טױזנט מאַן שטײנהעקער אין די בערג, און אױפֿזעער איבער זײ, דרײַ טױזנט און זעקס הונדערט. edit

2CH 2:1 un Shlomo hot getseilt zibetsik toiznt man lasttreger, un achtsik toiznt man shteinheker in di berg, un oifzeer iber zei, drai toiznt un zeks hundert.

2CH 2:1 And Sh'lomo conscripted threescore and ten thousand ish to bear burdens, and fourscore thousand ish as stonecutters in the hill country, and three thousand and six hundred to be their foremen to oversee them.

2CH 2:2 ‏ און שלמה האָט געשיקט צו חורָם דעם מלך פֿון צוֹר, אַזױ צו זאָגן: אַזױ װי דו האָסט געטאָן מיט מײַן פֿאָטער דָוִדן, װאָס דו האָסט אים געשיקט צעדערן צו בױען פֿאַר זיך אַ הױז אױף צו װױנען דערין, edit

2CH 2:2 un Shlomo hot geshikt tsu Churam dem melech fun Tsor, azoi tsu zogen: azoi vi du host geton mit main foter Doviden, vos du host im geshikt tsederen tsu boien far zich a hoiz oif tsu voinen derin,

2CH 2:2 And Sh'lomo sent to Churam Melech Tzor, saying, As thou didst deal with Dovid Avi, and didst send him cedars to build him a Bais (palace) to dwell therein, even so deal with me.

2CH 2:3 ‏ איז, אָט בױ איך אַ הױז צו דעם נאָמען פֿון ה׳ מײַן ג-ט, כּדי עס צו הײליקן צו אים, און צו רײכערן פֿאַר אים װײַרעך פֿון שמעקעדיקע געװירצן, און פֿאַר דער שטענדיקער אױסלײגונג פֿון דעם הײליקן ברױט, און פֿאַר די בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה} אין דער פֿרי און אין אָװנט, אין די שבתים, און אום רֹאש-חוֹדש, און אין די יוֹם-טובֿים פֿון ה׳ אלוקינו, װאָס דאָס איז אײביק אַ חובֿ אױף יִשׂרָאֵל. edit

2CH 2:3 iz, ot boi ich a hoiz tsu dem nomen fun Hashem main g-t, kedei es tsu heiliken tsu im, un tsu reicheren far im vairech fun shmekedike gevirtsen, un far der shtendiker oisleigung fun dem heiliken broit, un far di brandopfer in der peire un in ovent, in di Shabbosim, un um Rosh-Chodesh, un in di yom-tuvim fun Hashem Elokeinu, vos dos iz eibik a choiv oif Yisroel.

2CH 2:3 Hinei, I build a Bais for the Shem of Hashem Elohai, to set it apart as kodesh and to dedicate it to Him, and to burn before Him ketoret sammim (fragrant incense) , and for the ma'arekhet tamid (regular offering of the rows of bread) , and for the olot boker and erev, on the Shabbatot, and on every Rosh-Chodesh, and on the Mo'adei Hashem Eloheinu. This is for l'olam (forever) to Yisroel.

2CH 2:4 ‏ און דאָס הױז װאָס איך בױ, דאַרף זײַן גרױס, װאָרום גרױס איז אלוקינו איבער אַלע ג-טער. edit

2CH 2:4 un dos hoiz vos ich boi, darf zain grois, vorem grois iz Elokeinu iber ale g-ter.

2CH 2:4 And HaBeis which I build is gadol, for gadol is Eloheinu above kol HaElohim (all the g-ds) .

2CH 2:5 ‏ און װער האָט בכּוח אים צו בױען אַ הױז, אַז די הימלען און די הימלען פֿון די הימלען קענען אים נישט אַרײַננעמען? edit

2CH 2:5 un ver hot bekoyech im tsu boien a hoiz, az di himlen un di himlen fun di himlen kenen im nisht arainnemen?

2CH 2:5 But who has the ko'ach to build Him a Bais, seeing the Shomayim and Shomayim of Shomayim cannot contain Him? Who am I then, that I should build Him a Bais, except to burn sacrifices before Him?

2CH 2:6 ‏ און װער בין איך, אַז איך זאָל אים בױען אַ הױז, סײַדן אױף צו רײכערן פֿאַר אים? און אַצונד, שיק מיר אַ קלוגן מאַן צו אַרבעטן אין גאָלד, און אין זילבער, און אין קופּער, און אין אײַזן, און אין פּורפּל און קאַרמין און בלאָער װאָל, און אַזאַ װאָס פֿאַרשטײט צו קריצן קריצונגען – אין אײנעם מיט די קלוגע לײַט װאָס בײַ מיר אין יהוּדה און אין ירושָלַיִם, װאָס מײַן פֿאָטער דָוִד האָט אָנגעגרײט. edit

2CH 2:6 un ver bin ich, az ich zol im boien a hoiz, saiden oif tsu reicheren far im? un atsund, shik mir a klugen man tsu arbeten in gold, un in zilber, un in kuper, un in aizen, un in purpl un karmin un bloer vol, un aza vos farshteit tsu kritsen kritsungen – in einem mit di kluge lait vos bai mir in Yehudah un in Yerusholayim, vos main foter Dovid hot ongegreit.

2CH 2:6 Send me now therefore an ish chacham in zahav, and in kesef, and in nechoshet, and in barzel, and in purple, and in crimson, and in blue wool, and that has skill in the art of engraving to work with my chachamim in Yehudah and in Yerushalayim whom Dovid Avi did provide.

2CH 2:7 ‏ און שיק מיר צעדערהאָלץ, ציפּרעסן, און סאַנדאַלהאָלץ, פֿון לבֿנוֹן, װאָרום איך װײס אַז דײַנע קנעכט פֿאַרשטײען צו האַקן {כרת} ‏ געהילץ פֿון לבֿנוֹן; און אָט װעלן מײַנע קנעכט זײַן מיט דײַנע קנעכט, edit

2CH 2:7 un shik mir tsederholts, tsipresen, un sandalholts, fun Levanon, vorem ich veis az daine knecht farshteyen tsu haken gehilts fun Levanon; un ot velen maine knecht zain mit daine knecht,

2CH 2:7 Send me also cedar, pine, and algum logs, from the Levanon, for I know that thy avadim have skill to cut timber in the Levanon; and, hinei, my avadim shall be with thy avadim,

2CH 2:8 ‏ אָנצוברײטן פֿאַר מיר אַ סך האָלץ, װאָרום דאָס הױז װאָס איך בױ, דאַרף זײַן גרױס און װוּנדערלעך. edit

2CH 2:8 ontsubreiten far mir a sach holts, vorem dos hoiz vos ich boi, darf zain grois un vunderlech.

2CH 2:8 Even to provide me lumber in abundance, for the Bais which I am about to build shall be gadol v'hafeleh (great and magnificent) .

2CH 2:9 ‏ און אָט גיב איך די העקער, די װאָס שנײַדן דאָס געהילץ, געשטױסענע װײץ פֿאַר דײַנע קנעכט, צװאַנציק טױזנט כּוֹר, און גערשטן צװאַנציק טױזנט כּוֹר, און װײַן צװאַנציק טױזנט בַת, און אײל צװאַנציק טױזנט בַת. edit

2CH 2:9 un ot gib ich di heker, di vos shnaiden dos gehilts, geshtoisene veits far daine knecht, tsvantsik toiznt kor, un gershten tsvantsik toiznt kor, un vain tsvantsik toiznt bat, un eil tsvantsik toiznt bat.

2CH 2:9 And, hinei, I will give to thy avadim, the woodsmen that cut timber, twenty thousand measures of beaten chittim, and twenty thousand measures of se'orim, and twenty thousand baths of yayin, and twenty thousand baths of shemen (olive oil) .

2CH 2:10 ‏ און חורָם דער מלך פֿון צוֹר האָט געענטפֿערט אין אַ געשריפֿטס, און געשיקט צו שלמהן: װײַל ה׳ האָט ליב זײַן פֿאָלק, האָט ער דיך געמאַכט פֿאַר אַ מלך איבער זײ. edit

2CH 2:10 un Churam der melech fun Tsor hot geentfert in a geshrifts, un geshikt tsu Shlomoen: vail Hashem hot lib zain folk, hot er dich gemacht far a melech iber zei.

2CH 2:10 Then Churam Melech Tzor answered by letter, which he sent to Sh'lomo, Because Hashem hath loved His people, He hath made thee Melech over them.

2CH 2:11 ‏ און חורָם האָט געזאָגט: ברוך ה׳ אלוקי יִשׂרָאֵל װאָס האָט געמאַכט דעם הימל און די ערד, פֿאַר װאָס ער האָט געגעבן דעם מלך דָוִד אַ קלוגן זון, געניט אין שׂכל און פֿאַרשטאַנדיקײט, װאָס װעט בױען אַ הױז פֿאַר ה׳, און אַ הױז פֿאַר זײַן מלוכה. edit

2CH 2:11 un Churam hot gezogt: Baruch Hashem Elochei Yisroel vos hot gemacht dem himel un di erd, far vos er hot gegeben dem melech Dovid a klugen zun, genit in seichel un forshtandikeit, vos vet boien a hoiz far Hashem, un a hoiz far zain meluche.

2CH 2:11 Churam said moreover, Baruch Hashem Elohei Yisroel, that made Shomayim v'et HaAretz, Who hath given to Dovid HaMelech a ben chacham (wise son) , endued with seichel and binah, that might build a Bais for Hashem , and a Bais (palace) for his kingdom.

2CH 2:12 ‏ און אַצונד, שיק איך דיר אַ קלוגן מאַן, געניט אין פֿאַרשטאַנדיקײט, מײַן הױפּטמײנסטער חורָם, edit

2CH 2:12 un atsund, shik ich dir a klugen man, genit in forshtandikeit, main hoiptmeinster Churam,

2CH 2:12 And now I have sent an ish chacham, endued with binah, namely my master craftsman Churam-Avi,

2CH 2:13 ‏ דעם זון פֿון אַ פֿרױ פֿון די טעכטער פֿון דָן, װאָס זײַן פֿאָטער איז אַ מאַן פֿון צוֹר; ער פֿאַרשטײט צו אַרבעטן אין גאָלד, און אין זילבער, אין קופּער, אין אײַזן, אין שטײנער, און אין האָלץ, אין פּורפּל, אין בלאָער װאָל, און אין פֿײַנלײַנען, און אין קאַרמין, און צו קריצן יעטװעדער קריצונג, און אױסקינצלען יעטװעדער קונציקע אַרבעט װאָס װעט אים געגעבן װערן – אין אײנעם מיט דײַנע קלוגע לײַט, און מיט די קלוגע לײַט פֿון מײַן האַר, דײַן פֿאָטער דָוִדן. edit

2CH 2:13 dem zun fun a froi fun di techter fun Dan, vos zain foter iz a man fun Tsor; er farshteit tsu arbeten in gold, un in zilber, in kuper, in aizen, in shteiner, un in holts, in purpl, in bloer vol, un in fainlainen, un in karmin, un tsu kritsen yetveder kritsung, un oiskintslen yetveder kuntsike arbet vos vet im gegeben veren – in einem mit daine kluge lait, un mit di kluge lait fun main Har, dain foter Doviden.

2CH 2:13 ben isha of the Banot Dan, and his av was an ish Tzor, trained to work in zahav, and in kesef, in nechoshet, in barzel, in avanim (stone) , and in etzim (wood) , in purple, in blue wool, and in fine linen, and in crimson; also to engrave every kind of engraving, and to execute every design which shall be put to him, with thy chachamim, and with the chachmei adoni Dovid Avicha.

2CH 2:14 ‏ און אַצונד, די װײץ און די גערשטן, און דאָס אײל, און דעם װײַן, װאָס מײַן האַר האָט געזאָגט, זאָל ער שיקן צו זײַנע קנעכט; edit

2CH 2:14 un atsund, di veits un di gershten, un dos eil, un dem vain, vos main Har hot gezogt, zol er shiken tsu zaine knecht;

2CH 2:14 Now therefore the chittim, and the se'orim, the shemen, and the yayin, which adoni hath spoken of, let him send unto his avadim,

2CH 2:15 ‏ און מיר װעלן האַקן געהילץ פֿון לבֿנוֹן לױט אַל דײַן באַדאַרף, און װעלן עס ברענגען צו דיר אױף טראַפּטן מיטן ים קײן יָפֿוֹ, און דו װעסט עס אַרױפֿברענגען קײן ירושָלַיִם. edit

2CH 2:15 un mir velen haken gehilts fun Levanon loit al dain badarf, un velen es brengen tsu dir oif trapten miten yam kein Yafo, un du vest es aroifbrengen kein Yerusholayim.

2CH 2:15 And we will cut etzim out of the Levanon, as much as thou shalt need; and we will float it to thee in rafts by yam to Yafo, and thou shalt carry it up to Yerushalayim.

2CH 2:16 ‏ און שלמה האָט איבערגעצײלט אַלע פֿרעמדע מענטשן װאָס אין לאַנד יִשׂרָאֵל, נאָך דער צײלונג װאָס זײַן פֿאָטער דָוִד האָט זײ געצײלט. און עס האָבן זיך געפֿונען הונדערט און דרײַ און פֿופֿציק טױזנט און זעקס הונדערט. edit

2CH 2:16 un Shlomo hot ibergetseilt ale fremde mentshen vos in land Yisroel, noch der tseilung vos zain foter Dovid hot zei getseilt. un es hoben zich gefunen hundert un drai un fuftsik toiznt un zeks hundert.

2CH 2:16 And Sh'lomo took a census of all the gerim that were in Eretz Yisroel, after the census wherewith Dovid Aviv had numbered them; and they were found a hundred and fifty thousand and three thousand and six hundred.

2CH 2:17 ‏ און ער האָט געמאַכט פֿון זײ זיבעציק טױזנט לאַסטטרעגער און אַכציק טױזנט שטײנהעקער אין די בערג; און דרײַ טױזנט און זעקס הונדערט אױפֿפּאַסערס צו מאַכן אַרבעטן דאָס פֿאָלק. edit

2CH 2:17 un er hot gemacht fun zei zibetsik toiznt lasttreger un achtsik toiznt shteinheker in di berg; un drai toiznt un zeks hundert oifpasers tsu machen arbeten dos folk.

2CH 2:17 And he set threescore and ten thousand of them to be bearers of burdens, and fourscore thousand to be stonecutters in the hill country, and three thousand and six hundred menatzkhim (foremen overseers) to keep HaAm working.

2CH 3:1 ‏און שלמה האָט אָנגעהױבן בױען דאָס הױז פֿון ה׳ אין ירושָלַיִם אױפֿן באַרג מוֹרִיָה װאָס איז אױסגעקליבן געװאָרן פֿון זײַן פֿאָטער דָוִדן, אין דעם אָרט פֿון דָוִדן װוּ ער האָט צוגעגרײט, אין דעם שײַער פֿון אָרנָן דעם יבֿוסי. edit

2CH 3:1 un Shlomo hot ongehoiben boien dos hoiz fun Hashem in Yerusholayim oifen barg Moriyah vos iz oisgekliben gevoren fun zain foter Doviden, in dem ort fun Doviden vu er hot tsugegreit, in dem shaier fun Ornan dem Yevusi.

2CH 3:1 Then Sh'lomo began to build the Bais Hashem at Yerushalayim in Mt Moriyah, where Hashem appeared unto Dovid Avihu, in the makom (place) which Dovid had prepared in the goren (threshing floor) of Ornan the Yevusi.

2CH 3:2 ‏און ער האָט אָנגעהױבן בױען אין צװײטן חוֹדש, אין צװײטן טאָג, אין פֿירטן יאָר פֿון זײַן מלוכה. edit

2CH 3:2 un er hot ongehoiben boien in tsveiten Chodesh, in tsveiten tog, in firten yor fun zain meluche.

2CH 3:2 And he began to build in the second day of the second month, in the fourth year of his reign.

2CH 3:3 ‏און דאָס זײַנען די גרונטפֿעסטן װאָס זײַנען געלײגט געװאָרן פֿון שלמהן בײַם בױען דאָס הױז פֿון אלֹקים: די לענג אין אײלן לױט דער פֿריערדיקער מאָס זעכציק אײלן, און די ברײט צװאַנציק אײלן. edit

2CH 3:3 un dos zainen di gruntfesten vos zainen geleigt gevoren fun Shlomoen baim boien dos hoiz fun Elokim: di leng in eilen loit der frierdiker mos zechtsik eilen, un di breit tsvantsik eilen.

2CH 3:3 Now these are the foundations which Sh'lomo laid for the building of the Bais HaElohim. The length by cubits using the middah harishonah (old standard) was threescore cubits, and the width twenty cubits.

2CH 3:4 ‏און דער פּאָליש װאָס פֿאָרנט – די לענג, פֿאַר ברײט פֿון דעם הױז, איז געװען צװאַנציק אײלן, און די הײך הונדערט און צװאַנציק; און ער האָט עס איבערגעצױגן פֿון אינעװײניק מיט רײנעם גאָלד. edit

2CH 3:4 un der polish vos forent – di leng, far breit fun dem hoiz, iz geven tsvantsik eilen, un di heich hundert un tsvantsik; un er hot es ibergetsoigen fun ineveinik mit reinem gold.

2CH 3:4 And the Ulam that was in the front of the Bais (porch or vestibule in front of the Holy Place) , the length of it was according to the width of the Bais, twenty cubits, and the height was twenty, and he overlaid it within with zahav tahor.

2CH 3:5 ‏און דאָס גרױסע הױז האָט ער באַדעקט מיט ציפּרעסהאָלץ, און האָט עס באַלײגט מיט גוטן גאָלד, און אױסגעאַרבעט דערױף טײטלבײמער און קײטלעך. edit

2CH 3:5 un dos groise hoiz hot er badekt mit tsipresholts, un hot es baleigt mit guten gold, un oisgearbet deroif teitlbeimer un keitlech.

2CH 3:5 And the Bais HaGadol he paneled with cypress, which he overlaid with zahav tov, and carved thereon timorim (palm trees) and sharsherot (chainwork) .

2CH 3:6 ‏און ער האָט באַזעצט דאָס הױז מיט טײַערע שטײנער פֿון שײנקײט װעגן, און דאָס גאָלד איז געװען גאָלד פֿון פַּרוָיִם. edit

2CH 3:6 un er hot bazetst dos hoiz mit teyere shteiner fun sheinkeit vegen, un dos gold iz geven gold fun Parvayim.

2CH 3:6 And he decorated the Bais with precious stones for tiferet (beauty) , and the zahav was zahav from Parvayim.

2CH 3:7 ‏און ער האָט באַדעקט דאָס הױז, די באַלקנס, די שװעלן, און זײַנע װענט, און זײַנע טירן, מיט גאָלד, און אױסגעקריצט כּרובֿים אױף די װענט. edit

2CH 3:7 un er hot badekt dos hoiz, di balkns, di shvelen, un zaine vent, un zaine tiren, mit gold, un oisgekritst Keruvim oif di vent.

2CH 3:7 He overlaid also the Bais, the ceiling beams, the thresholds, and the walls thereof, and the daletot (doors) thereof, with zahav; and carved keruvim on the walls.

2CH 3:8 ‏און ער האָט געמאַכט דאָס הױז פֿון דעם קָדשֵי-קָדשים; זײַן לענג, פֿאַר ברײט פֿון דעם הױז, צװאַנציק אײלן; און זײַן ברײט צװאַנציק אײלן; און ער האָט עס באַדעקט מיט גוטן גאָלד, זעקס הונדערט צענטנער. edit

2CH 3:8 un er hot gemacht dos hoiz fun dem kodshei-kodshim; zain leng, far breit fun dem hoiz, tsvantsik eilen; un zain breit tsvantsik eilen; un er hot es badekt mit guten gold, zeks hundert tsentner.

2CH 3:8 And he made the Bais Kodesh HaKadashim, the length whereof was according to the width of the bais, twenty cubits long, and the width thereof twenty cubits, and he overlaid it with zahav tov of six hundred talents.

2CH 3:9 ‏און די װאָג פֿון די נעגל איז געװען פֿופֿציק שֶקל גאָלד. און די אײבערקאַמערן האָט ער באַדעקט מיט גאָלד. edit

2CH 3:9 un di vog fun di nogel iz geven fuftsik shekl gold. un di eiberkameren hot er badekt mit gold.

2CH 3:9 And the weight of the masmerot (nails) was fifty shekels of zahav. And he overlaid the upper rooms with zahav.

2CH 3:10 ‏און ער האָט געמאַכט אין דעם הױז פֿון קָדשֵי-קָדשים צװײ כּרובֿים פֿון בילדערװערק, און מע האָט זײ איבערגעצױגן מיט גאָלד. edit

2CH 3:10 un er hot gemacht in dem hoiz fun kodshei-kodshim tsvei Keruvim fun bilderverk, un me hot zei ibergetsoigen mit gold.

2CH 3:10 And in the Bais Kodesh HaKadashim he made two keruvim of ma'aseh tza'atzu'im (sculpture work) , and overlaid them with zahav.

2CH 3:11 ‏און די פֿליגלען פֿון די כּרובֿים, זײער לענג איז געװען צװאַנציק אײלן: אַ פֿליגל פֿון אײנעם, פֿון פֿינף אײלן, גרײכנדיק ביז דער װאַנט פֿון הױז, און דער אַנדער פֿליגל פֿון פֿינף אײלן גרײכנדיק ביזן פֿליגל פֿון דעם אַנדער כּרובֿ. edit

2CH 3:11 un di fliglen fun di Keruvim, zeyer leng iz geven tsvantsik eilen: a fligel fun einem, fun finf eilen, greichndik biz der vant fun hoiz, un der ander fligel fun finf eilen greichndik bizen fligel fun dem ander Keruv.

2CH 3:11 And the wings of the keruvim were twenty cubits long; one wing of the one keruv was five cubits, reaching to the wall of the Bais; and the other wing was likewise five cubits, reaching to the wing of the other keruv.

2CH 3:12 ‏און אַ פֿליגל פֿון דעם אַנדער כּרובֿ, פֿון פֿינף אײלן, האָט אָנגערירט די װאַנט פֿון הױז, און דער אַנדער פֿליגל פֿון פֿינף אײלן איז געװען באַהעפֿט צו דעם פֿליגל פֿון דעם אַנדער כּרובֿ. edit

2CH 3:12 un a fligel fun dem ander Keruv, fun finf eilen, hot ongerirt di vant fun hoiz, un der ander fligel fun finf eilen iz geven baheft tsu dem fligel fun dem ander Keruv.

2CH 3:12 And one wing of the other keruv was five cubits, reaching to the wall of the Bais; and the other wing was five cubits also, joining to the wing of the other keruv.

2CH 3:13 ‏די פֿליגלען פֿון די דאָזיקע כּרובֿים פֿונאַנדערגעשפּרײטערהײט זײַנען געװען צװאַנציק אײלן; און זײ זײַנען געשטאַנען אױף זײערע פֿיס, מיט זײערע פּנימער אינעװײניק צו. edit

2CH 3:13 di fliglen fun di dozike Keruvim funandergeshpreiterheit zainen geven tsvantsik eilen; un zei zainen geshtanen oif zeyere fis, mit zeyere penemer ineveinik tsu.

2CH 3:13 The wings of these keruvim spread themselves forth twenty cubits; and they stood on their feet, and their faces turned inward.

2CH 3:14 ‏און ער האָט געמאַכט דעם פָּרוֹכֶת פֿון בלאָער װאָל, און פּורפּל, און קאַרמין, און פֿײַנלײַנען; און ער האָט אױסגעאַרבעט דערױף כּרובֿים. edit

2CH 3:14 un er hot gemacht dem Parochet fun bloer vol, un purpl, un karmin, un fainlainen; un er hot oisgearbet deroif Keruvim.

2CH 3:14 And he made the Parochet of blue wool, and purple, and crimson, and fine linen, and wrought keruvim thereon.

2CH 3:15 ‏און ער האָט געמאַכט פֿאַרן הױז צװײ זײַלן, פֿינף און דרײַסיק אײלן די הײך; און די קרױן װאָס אױף זײערע קעפּ, פֿינף אײלן. edit

2CH 3:15 un er hot gemacht faran hoiz tsvei zailen, finf un draisik eilen di heich; un di kroin vos oif zeyere kef, finf eilen.

2CH 3:15 Also he made before the Bais two [freestanding] Ammudim (pillars) of thirty and five cubits high, and the capital that was on the top of each of them was five cubits.

2CH 3:16 ‏און ער האָט געמאַכט קײטן אין דבֿיר, און אַרױפֿגעטאָן אױף די קעפּ פֿון די זײַלן; און ער האָט געמאַכט הונדערט מילגרױמען און אַרײַנגעטאָן אין די קײטן. edit

2CH 3:16 un er hot gemacht keiten in Devir, un aroifgeton oif di kef fun di zailen; un er hot gemacht hundert milgroimen un araingeton in di keiten.

2CH 3:16 And he made sharsherot in the Devir, and put them on the rosh of the Ammudim; and made a hundred pomegranates, and put them on the sharsherot.

2CH 3:17 ‏און ער האָט אױפֿגעשטעלט די זײַלן פֿאַר דעם הֵיכל, אײנעם פֿון דער רעכטער זײַט, און אײנעם פֿון דער לינקער זײַט; און ער האָט גערופֿן דעם נאָמען פֿון דעם רעכטן יָכין, און דעם נאָמען פֿון דעם לינקן בוֹעַז. edit

2CH 3:17 un er hot oifgeshtelt di zailen far dem heichl, einem fun der rechter zait, un einem fun der linker zait; un er hot gerufen dem nomen fun dem rechten Yachin, un dem nomen fun dem linken Boaz.

2CH 3:17 And he erected the Ammudim before the Heikhal, one on the right, and the other on the left; and called the shem of that on the right Yachin, and the shem of that on the left Boaz.

2CH 4:1 ‏און ער האָט געמאַכט אַ קופּערנעם מזבח; צװאַנציק אײלן זײַן לענג, און צװאַנציק אײלן זײַן ברײט, און צען אײלן זײַן הײך. edit

2CH 4:1 un er hot gemacht a kupernem mizbeyech; tsvantsik eilen zain leng, un tsvantsik eilen zain breit, un tsen eilen zain heich.

2CH 4:1 Moreover he made a Mizbe'ach nechoshet, twenty cubits the length thereof, and twenty cubits the width thereof, and ten cubits the height thereof.

2CH 4:2 ‏און ער האָט געמאַכט דעם ים אַ געגאָסענעם, צען אײלן פֿון ראַנד צו ראַנד, קײַלעכדיק רונד אַרום, און פֿינף אײלן די הײך; און אַ שנור פֿון דרײַסיק אײלן האָט אים אַרומגערינגלט רונד אַרום. edit

2CH 4:2 un er hot gemacht dem yam a gegosenem, tsen eilen fun rand tsu rand, kailechdik rund arum, un finf eilen di heich; un a shnur fun draisik eilen hot im arumgeringlt rund arum.

2CH 4:2 Also he made a Yam Mutzak (Molten “Sea”) of ten cubits from brim to brim. It was round, and five cubits the height thereof, and a line of thirty cubits did completely encircle it.

2CH 4:3 ‏און אונטער אים איז געװען די געשטאַלט פֿון רינדער װאָס האָבן אים אַרומגערינגלט רונד אַרום, צען אײלן, אַרומצירקלענדיק דעם ים רונד אַרום. אין צװײ צײלן זײַנען געװען די רינדער, אױסגעגאָסן אין אײן גוס מיט אים. edit

2CH 4:3 un unter im iz geven di geshtalt fun rinder vos hoben im arumgeringlt rund arum, tsen eilen, arumtsirklendik dem yam rund arum. in tsvei tseilen zainen geven di rinder, oisgegosen in ein gus mit im.

2CH 4:3 And under it was the demut (likeness) of bulls, all around, ten per cubit, surrounding the Yam. Two rows of bulls were cast, when it was cast.

2CH 4:4 ‏ער איז געשטאַנען אױף צװעלף רינדער, דרײַ געקערט צו צפֿון, און דרײַ געקערט צו מערבֿ, און דרײַ געקערט צו דָרום, און דרײַ געקערט צו מזרח; און דער ים איז געװען איבער זײ פֿון אױבן; און אַלע זײערע הינטערלײַבער זײַנען געװען אינעװײניק צו. edit

2CH 4:4 er iz geshtanen oif tsvelf rinder, drai gekert tsu Tsafon, un drai gekert tsu mayrev, un drai gekert tsu dorem, un drai gekert tsu mizrech; un der yam iz geven iber zei fun oiben; un ale zeyere hinterlaiber zainen geven ineveinik tsu.

2CH 4:4 It stood upon shneym asar bakar (twelve bulls) , three looking toward the north, and three looking toward the west, and three looking toward the south, and three looking toward the east; and the Yam was set above upon them, and all their hindquarters were toward the inside.

2CH 4:5 ‏און זײַן גרעב איז געװען אַ האַנטברײט; און זײַן ראַנד איז געװען אַזױ װי די אַרבעט פֿון דעם ראַנד פֿון אַ בעכער, װי אַ בלום פֿון אַ ליליע; דרײַ טױזנט בַת האָט ער געהאַלטן. edit

2CH 4:5 un zain greb iz geven a hantbreit; un zain rand iz geven azoi vi di arbet fun dem rand fun a becher, vi a blum fun a lilie; drai toiznt bat hot er gehalten.

2CH 4:5 And the thickness of it was a handbreadth, and the brim of it like the work of the brim of a kos, like the flower of a lily; and it received and held the capacity of shloshet alafim baths.

2CH 4:6 ‏און ער האָט געמאַכט צען האַנטפֿאַסן, און אַװעקגעשטעלט פֿינף פֿון דער רעכטער זײַט, און פֿינף פֿון דער לינקער זײַט, אױף צו װאַשן דרינען; די זאַכן פֿון בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה} פֿלעגט מען אָפּשװענקען אין זײ; אָבער דער ים איז געװען פֿאַר די כֹּהנים זיך צו װאַשן דרינען. edit

2CH 4:6 un er hot gemacht tsen hantfasen, un avekgeshtelt finf fun der rechter zait, un finf fun der linker zait, oif tsu vashen drinen; di zachen fun brandopfer flegt men opshvenken in zei; ober der yam iz geven far di koyanim zich tsu vashen drinen.

2CH 4:6 He made also ten kiyyorim (lavers, basins for washing) , and put five on the right and five on the left, to wash in them; such things as they offered for the olah (burnt offering) they washed in them; but the Yam was for the Kohanim to wash in.

2CH 4:7 ‏און ער האָט געמאַכט צען גילדערנע מנוֹרות לױט זײער דין, און אַרײַנגעשטעלט אין הֵיכל, פֿינף פֿון דער רעכטער זײַט, און פֿינף פֿון דער לינקער זײַט. edit

2CH 4:7 un er hot gemacht tsen gilderne menoyrus loit zeyer din, un araingeshtelt in heichl, finf fun der rechter zait, un finf fun der linker zait.

2CH 4:7 And he made ten Menorot HaZahav as prescribed, and set them in the Heikhal, five on the right, and five on the left.

2CH 4:8 ‏און ער האָט געמאַכט צען טישן, און אַװעקגעשטעלט אין הֵיכל, פֿינף פֿון דער רעכטער זײַט, און פֿינף פֿון דער לינקער זײַט. און ער האָט געמאַכט הונדערט גילדערנע שפּרענגבעקנס. edit

2CH 4:8 un er hot gemacht tsen tishen, un avekgeshtelt in heichl, finf fun der rechter zait, un finf fun der linker zait. un er hot gemacht hundert gilderne shprengbekns.

2CH 4:8 He made also ten Shulchanot, and placed them in the Heikhal, five on the right, and five on the left. And he made a hundred mizrekei zahav (golden basins) .

2CH 4:9 ‏און ער האָט געמאַכט דעם הױף פֿון די כֹּהנים, און דעם גרױסן פֿאָרהױף, און די טירן צו דעם פֿאָרהױף; און ער האָט איבערגעצױגן זײערע טירן מיט קופּער. edit

2CH 4:9 un er hot gemacht dem hoif fun di koyanim, un dem groisen forhoif, un di tiren tsu dem forhoif; un er hot ibergetsoigen zeyere tiren mit kuper.

2CH 4:9 Furthermore he made the Khatzer HaKohanim, and the Azarah HaGedolal (the Great Temple Courtyard area) , and delatot laAzarah, and overlaid the daletot of them with nechoshet (bronze) .

2CH 4:10 ‏און דעם ים האָט ער אַװעקגעשטעלט פֿון דער רעכטער זײַט צו מזרח, אַקעגן דָרום. edit

2CH 4:10 un dem yam hot er avekgeshtelt fun der rechter zait tsu mizrech, akegen dorem.

2CH 4:10 And he set the Yam on the right, eastward, opposite the south.

2CH 4:11 ‏און חורָם האָט געמאַכט די טעפּ, און די שופֿלען, און די שפּרענגבעקנס. אַזױ האָט חורָם געענדיקט מאַכן די אַרבעט װאָס ער האָט געהאַט צו מאַכן פֿאַר דעם מלך שלמה אין דעם הױז פֿון אלֹקים: edit

2CH 4:11 un Churam hot gemacht di tef, un di shuflen, un di shprengbekns. azoi hot Churam geendikt machen di arbet vos er hot gehat tsu machen far dem melech Shlomo in dem hoiz fun Elokim:

2CH 4:11 And Churam made the sirot, and the shovels, and the mizrakot. And Churam finished the melachah that he was to make for Melech Sh'lomo for the Beis HaElohim,

2CH 4:12 ‏די צװײ זײַלן, און די בעקנס, די צװײ בעקנס פֿון די קרױנען װאָס אױף די קעפּ פֿון די זײַלן; און די צװײ נעצן צו באַדעקן די בעקנס פֿון די קרױנען װאָס אױף די קעפּ פֿון די זײַלן; edit

2CH 4:12 di tsvei zailen, un di bekns, di tsvei bekns fun di kroinen vos oif di kef fun di zailen; un di tsvei netsen tsu badeken di bekns fun di kroinen vos oif di kef fun di zailen;

2CH 4:12 The two Ammudim, and the bases, and the capitals which were on the top of the two Ammudim, and the two nettings to cover the two bases of the capitals which were on the top of the Ammudim;

2CH 4:13 ‏און די פֿיר הונדערט מילגרױמען פֿאַר די צװײ נעצן, צװײ צײלן מילגרױמען פֿאַר איטלעכער נעץ, צו באַדעקן די צװײ בעקנס פֿון די קרױנען װאָס איבער די זײַלן. edit

2CH 4:13 un di fir hundert milgroimen far di tsvei netsen, tsvei tseilen milgroimen far itlecher nets, tsu badeken di tsvei bekns fun di kroinen vos iber di zailen.

2CH 4:13 And four hundred pomegranates on the two nettings; two rows of pomegranates on each netting, to cover the two bases of the capitals which were upon the Ammudim.

2CH 4:14 ‏און ער האָט געמאַכט די געשטעלן, און געמאַכט די האַנטפֿאַסן אױף די געשטעלן; edit

2CH 4:14 un er hot gemacht di geshtelen, un gemacht di hantfasen oif di geshtelen;

2CH 4:14 He made also stands, and kiyyorot made he upon the stands,

2CH 4:15 ‏דעם אײן ים, און די צװעלף רינדער אונטער אים; edit

2CH 4:15 dem ein yam, un di tsvelf rinder unter im;

2CH 4:15 One Yam, and twelve bakar under it.

2CH 4:16 ‏און די טעפּ, און די שופֿלען, און די גאָפּלען, און אַלע זײערע כּלים, האָט חורָם זײַן הױפּטמײנסטער געמאַכט פֿאַר דעם מלך שלמה פֿאַר ה׳ס הױז, פֿון בלאַנקן קופּער. edit

2CH 4:16 un di tef, un di shuflen, un di goplen, un ale zeyere keilim, hot Churam zain hoiptmeinster gemacht far dem melech Shlomo far Hashems hoiz, fun blanken kuper.

2CH 4:16 The sirot also, and the shovels, and the mizlagot, and all their instruments, did Churam-Avi make for Melech Sh'lomo for the Bais Hashem of nechoshet maruk.

2CH 4:17 ‏אין דער געגנט פֿון יַרדן האָט זײ דער מלך אױסגעגאָסן, אין געדיכטער ערד, צװישן סוכּוֹת און צװישן צרֵדָה. edit

2CH 4:17 in der gegent fun Yarden hot zei der melech oisgegosen, in gedichter erd, tsvishen Sukkot un tsvishen Tseredah.

2CH 4:17 In the plain of Yarden did HaMelech cast them, in the avi ha'adamah between Sukkot and Tzeredah.

2CH 4:18 ‏און שלמה האָט געמאַכט פֿון אַלע די דאָזיקע כּלים זײער פֿיל, װײַל די װאָג פֿון דעם קופּער איז נישט געװען צו באַרעכענען. edit

2CH 4:18 un Shlomo hot gemacht fun ale di dozike keilim zeyer fil, vail di vog fun dem kuper iz nisht geven tsu barechenen.

2CH 4:18 Thus Sh'lomo made all these vessels in great abundance, for the weight of the nechoshet could not be found out.

2CH 4:19 ‏און שלמה האָט געמאַכט אַלע כּלים װאָס אין דעם הױז פֿון אלֹקים, און דעם גילדערנעם מזבח, און די טישן װאָס אױף זײ איז דאָס ברױט פֿון אָנגעזיכט {לחם הפנים}; edit

2CH 4:19 un Shlomo hot gemacht ale keilim vos in dem hoiz fun Elokim, un dem gildernem mizbeyech, un di tishen vos oif zei iz dos broit fun ongezicht;

2CH 4:19 And Sh'lomo made all the vessels that were for the Beis HaElohim, the Mizbe'ach HaZahav also, and the Shulchanot whereon the Lechem HaPanim was set;

2CH 4:20 ‏און די מנוֹרות מיט זײערע רערלעך, כּדי זײ זאָלן ברענען אַזױ װי דער דין פֿאַרן דבֿיר – פֿון עכטן גאָלד; edit

2CH 4:20 un di menoyrus mit zeyere rerlech, kedei zei zolen brenen azoi vi der din faran Devir – fun echten gold;

2CH 4:20 Moreover the Menorot with their nerot (lamps) , that they should burn as prescribed before the Devir, of zahav sagur;

2CH 4:21 ‏און די בלומען, און די רערלעך, און די צװענגלעך, פֿון גאָלד, און דאָס פֿון בעסטן גאָלד; edit

2CH 4:21 un di blumen, un di rerlech, un di tsvenglech, fun gold, un dos fun besten gold;

2CH 4:21 And the flowers, and the nerot (lamps) , and the tongs, he made of zahav, and that perfect zahav;

2CH 4:22 ‏און די שנײַצמעסערס, און די שפּרענגבעקנס, און די שאָלן, און די פֿײַערפֿאַנען, פֿון עכטן גאָלד; און דער אײַנגאַנג פֿון הױז, זײַנע אינעװײניקסטע טירן צום קָדשֵי-קָדשים, און די טירן פֿון הױז צום הֵיכל, פֿון גאָלד. edit

2CH 4:22 un di shnaitsmesers, un di shprengbekns, un di Shealen, un di faierfanen, fun echten gold; un der aingang fun hoiz, zaine ineveinikste tiren tsum kodshei-kodshim, un di tiren fun hoiz tsum heichl, fun gold.

2CH 4:22 And the snuffers, and the basins, and the ladles, and the firepans, of zahav sagur; and the Petach (Doorway) the Beis, the Daltot HaPenimiyyot (Inner Doors) thereof for the Kodesh HaKadashim, and the Daltot HaBeis laHeikhal, were of zahav.

2CH 5:1 ‏און די גאַנצע אַרבעט װאָס שלמה האָט געמאַכט פֿאַר ה׳ס הױז איז געענדיקט געװאָרן. און שלמה האָט געבראַכט די געהײליקטע זאַכן פֿון זײַן פֿאָטער דָוִדן, און האָט דאָס זילבער, און דאָס גאָלד, און אַלע כּלים אַרײַנגעגעבן אין די שאַצקאַמערן פֿון הױז פֿון אלֹקים. edit

2CH 5:1 un di gantse arbet vos Shlomo hot gemacht far Hashems hoiz iz geendikt gevoren. un Shlomo hot gebracht di geheilikte zachen fun zain foter Doviden, un hot dos zilber, un dos gold, un ale keilim araingegeben in di shatskameren fun hoiz fun Elokim.

2CH 5:1 Thus all the melachah (work) that Sh'lomo made for the Beis Hashem was completed; and Sh'lomo brought in all the things that Dovid Aviv had dedicated as kodesh; and the kesef, and the zahav, and all the articles, he put among the otzerot of the Bais HaElohim.

2CH 5:2 ‏דענצמאָל האָט שלמה אײַנגעזאַמלט די עלטסטע פֿון יִשׂרָאֵל, און אַלע הױפּטן פֿון די שבֿטים, די פֿירשטן פֿון די פֿאָטערהײַזער פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, קײן ירושָלַיִם, כּדי אַרױפֿצוברענגען דעם אָרון פֿון ה׳ס בְּרִית פֿון דָוִדס-שטאָט, דאָס איז צִיוֹן. edit

2CH 5:2 dentsmol hot Shlomo aingezamlt di eltste fun Yisroel, un ale hoipten fun di shvotim, di firshten fun di foterhaizer fun di kinder fun Yisroel, kein Yerusholayim, kedei aroiftsubrengen dem orn fun Hashems bris fun Dovids-shtot, dos iz Tsiyon.

2CH 5:2 Then Sh'lomo gathered unto Yerushalayim the Ziknei Yisroel, and kol Rashei HaMattot (all the Heads of the Tribes) , the Nesi'ei HaAvot (Family Chiefs) of the Bnei Yisroel, to bring up the Aron Brit Hashem out of Ir Dovid, which is Tziyon.

2CH 5:3 ‏און אַלע מענער פֿון יִשׂרָאֵל האָבן זיך אײַנגעזאַמלט צום מלך אין דעם יוֹם-טובֿ, דאָס איז אין זיבעטן חוֹדש. edit

2CH 5:3 un ale mener fun Yisroel hoben zich aingezamlt tsum melech in dem yom-tov, dos iz in zibeten Chodesh.

2CH 5:3 Kol Ish Yisroel assembled themselves unto the Melech in the Chag (Feast) , which was in the seventh month.

2CH 5:4 ‏און אַלע עלטסטע פֿון יִשׂרָאֵל זײַנען געקומען, און די לוִיִים האָבן געטראָגן דעם אָרון. edit

2CH 5:4 un ale eltste fun Yisroel zainen gekumen, un di Leviim hoben getrogen dem orn.

2CH 5:4 And all the Ziknei Yisroel came; and the Levi'im took up the Aron.

2CH 5:5 ‏און זײ האָבן אַרױפֿגעבראַכט דעם אָרון, און דעם אוֹהל-מוֹעד, און אַלע הײליקע כּלים װאָס אין געצעלט – די כֹּהנים און די לוִיִים האָבן זײ אַרױפֿגעבראַכט. edit

2CH 5:5 un zei hoben aroifgebracht dem orn, un dem ohl-moed, un ale heilike keilim vos in getselt – di koyanim un di Leviim hoben zei aroifgebracht.

2CH 5:5 And they brought up the Aron, and the Ohel Mo'ed and kol Klei HaKodesh (all the Holy Articles) that were in the Ohel, these did the Kohanim and the Levi'im bring up.

2CH 5:6 ‏און דער מלך שלמה און די גאַנצע עדה פֿון יִשׂרָאֵל װאָס זײַנען געװען אײַנגעזאַמלט אַרום אים פֿאַר דעם אָרון, האָבן געשלאַכט שאָף און רינדער, װאָס האָבן נישט געקענט געצײלט װערן און נישט באַרעכנט װערן פֿון פֿילקײט. edit

2CH 5:6 un der melech Shlomo un di gantse eide fun Yisroel vos zainen geven aingezamlt arum im far dem orn, hoben geshlacht shof un rinder, vos hoben nisht gekent getseilt veren un nisht barechnt veren fun filkeit.

2CH 5:6 Also HaMelech Sh'lomo, and Kol Adat Yisroel that were assembled unto him before the Aron, sacrificed tzon and bakar, which could not be told nor numbered for multitude.

2CH 5:7 ‏און די כֹּהנים האָבן אַרײַנגעבראַכט דעם אָרון פֿון ה׳ס בְּרִית אױף זײַן אָרט, אין דעם דבֿיר פֿון הױז, אין קָדשֵי-קָדשים, אונטער די פֿליגלען פֿון די כּרובֿים. edit

2CH 5:7 un di koyanim hoben araingebracht dem orn fun Hashems bris oif zain ort, in dem Devir fun hoiz, in kodshei-kodshim, unter di fliglen fun di Keruvim.

2CH 5:7 And the Kohanim brought in the Aron Brit Hashem unto its makom (place) , to the Devir HaBeis, into the Kodesh HaKadoshim, even under the wings of the Keruvim;

2CH 5:8 ‏װאָרום די כּרובֿים האָבן אױסגעשפּרײט זײערע פֿליגלען איבער דעם אָרט פֿון אָרון, און די כּרובֿים האָבן איבערגעדעקט דעם אָרון און זײַנע שטאַנגען פֿון אױבן. edit

2CH 5:8 vorem di Keruvim hoben oisgeshpreit zeyere fliglen iber dem ort fun orn, un di Keruvim hoben ibergedekt dem orn un zaine shtangen fun oiben.

2CH 5:8 For the Keruvim spread forth their wings over the place of the Aron, and the Keruvim covered over the Aron and the carrying poles thereof.

2CH 5:9 ‏און די שטאַנגען זײַנען געװען אַזױ לאַנג, אַז די שפּיצן פֿון די שטאַנגען אַרױס פֿון אָרון זײַנען געזען געװאָרן פֿאַרן דבֿיר, אָבער זײ זײַנען נישט געזען געװאָרן װײַטער אַרױס. און ער איז דאָרטן געבליבן ביז אױף הײַנטיקן טאָג. edit

2CH 5:9 un di shtangen zainen geven azoi lang, az di shpitsen fun di shtangen arois fun orn zainen gezen gevoren faran Devir, ober zei zainen nisht gezen gevoren vaiter arois. un er iz dorten gebliben biz oif haintiken tog.

2CH 5:9 And they drew out the poles of the Aron, that the ends of the poles were seen from the Aron before the Devir; but they were not seen from the outside. And there it is unto this day.

2CH 5:10 ‏גאָרנישט איז אין אָרון געװען, נאָר די צװײ לוחות װאָס משה האָט אַרײַנגעטאָן אין חוֹרֵבֿ, בעת ה׳ האָט געשלאָסן {כרת} ‏ אַ בְּרִית מיט די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, װען זײ זײַנען אַרױסגעגאַנגען פֿון מִצרַיִם. edit

2CH 5:10 gornisht iz in orn geven, nor di tsvei luches vos Moshe hot araingeton in Chorev, beis Hashem hot geshlosen a bris mit di kinder fun Yisroel, ven zei zainen aroisgegangen fun Mitsrayim.

2CH 5:10 There was nothing in the Aron except the two Luchot which Moshe put therein at Chorev, when Hashem made a Brit with the Bnei Yisroel, when they came out of Mitzrayim.

2CH 5:11 ‏און עס איז געװען, װי די כֹּהנים זײַנען אַרױסגעגאַנגען פֿון הײליקטום – װאָרום אַלע כֹּהנים װאָס האָבן זיך דאָרטן געפֿונען, האָבן זיך געהאַט געהײליקט, נישט אַכטנדיק אױף די אָפּטײלונגען; edit

2CH 5:11 un es iz geven, vi di koyanim zainen aroisgegangen fun heiliktum – vorem ale koyanim vos hoben zich dorten gefunen, hoben zich gehat geheilikt, nisht achtndik oif di opteilungen;

2CH 5:11 And it came to pass, when the Kohanim were come out of the Kodesh (for all the Kohanim that were present were set apart as kodesh, and the divisions were not observed);

2CH 5:12 ‏און די לוִיִים די זינגערס, זײ אַלע, אָסָף, הֵימָן, און ידותון, און זײערע זין און זײערע ברידער, אָנגעטאָן אין פֿײַנלײַנען, מיט צימבלען, און מיט גיטאַרן, און האַרפֿן, זײַנען געשטאַנען אין מזרח פֿון מזבח, און מיט זײ הונדערט און צװאַנציק כֹּהנים טרומײטערנדיק אױף טרומײטן – edit

2CH 5:12 un di Leviim di zingers, zei ale, Asape, Heman, un Yedutun, un zeyere zin un zeyere brider, ongeton in fainlainen, mit tsimblen, un mit gitaren, un harfen, zainen geshtanen in mizrech fun mizbeyech, un mit zei hundert un tsvantsik koyanim trumeiterndik oif trumeiten –

2CH 5:12 Also the Levi'im which were the meshorarim (singers) , all of them of Asaph, of Heman, of Yedutun, with their banim and their achim, being arrayed in white linen, having cymbals and lyres and kinnorot (harps) , stood at the east of the Mizbe'ach, and with them a hundred and twenty Kohanim sounding trumpets:

2CH 5:13 ‏איז, װי די טרומײטערערס און די זינגערס האָבן אין אײנעם אַרױסגעלאָזט אײן קֹול צו לױבן און צו דאַנקען ה׳, און װי זײ האָבן אױפֿגעהױבן דעם קֹול מיט טרומײטן, און מיט צימבלען, און מיט כּלֵי-זֶמֶר, און געלױבט ה׳: װאָרום ער איז גוט, װאָרום אױף אײביק איז זײַן חֶסֶד, אַזױ איז פֿול געװאָרן דאָס הױז מיט אַ װאָלקן – דאָס הױז פֿון ה׳. edit

2CH 5:13 iz, vi di trumeiterers un di zingers hoben in einem aroisgelozt ein kol tsu loiben un tsu danken Hashem, un vi zei hoben oifgehoiben dem kol mit trumeiten, un mit tsimblen, un mit klei-zemer, un geloibt Hashem: vorem er iz gut, vorem oif eibik iz zain chesed, azoi iz ful gevoren dos hoiz mit a volken – dos hoiz fun Hashem.

2CH 5:13 It came even to pass, as the trumpeters and meshorarim were as one, making kol echad (one voice, one sound) to be heard in praising and thanking Hashem ; and when they lifted up their voice with the trumpets and cymbals and musical instruments, and praised Hashem , saying, Ki tov ki l'olam chasdo (For He is good; for His mercy endureth forever) , that then the Beis was filled with an anan, even the Beis Hashem ,

2CH 5:14 ‏און די כֹּהנים האָבן נישט געקענט זיך שטעלן טאָן דעם דינסט פֿון װעגן דעם װאָלקן, װאָרום די פּראַכט פֿון ה׳ האָט אָנגעפֿילט דאָס הױז פֿון האלֹקים. edit

2CH 5:14 un di koyanim hoben nisht gekent zich shtelen ton dem dinst fun vegen dem volken, vorem di pracht fun Hashem hot ongefilt dos hoiz fun HaElokim.

2CH 5:14 So that the Kohanim could not stand to minister by reason of the anan; for the Kavod Hashem had filled the Beis HaElohim .

2CH 6:1 ‏דענצמאָל האָט שלמה געזאָגט: ה׳ האָט געזאָגט, אין װאָלקן צו רוען; edit

2CH 6:1 dentsmol hot Shlomo gezogt: Hashem hot gezogt, in volken tsu ruen;

2CH 6:1 Then said Sh'lomo, Hashem hath said that He would dwell in a dark cloud.

2CH 6:2 ‏אָבער איך האָב דיר געבױט אַ הױז פֿאַר אַ װױנונג, און אַן אָרט דיר צום זיצן אױף אײביק. edit

2CH 6:2 ober ich hob dir geboit a hoiz far a voinung, un an ort dir tsum zitsen oif eibik.

2CH 6:2 But I have built Thee a lofty Beis, even a place for Thee to dwell olamim.

2CH 6:3 ‏און דער מלך האָט אומגעדרײט זײַן פּנים, און האָט געבענטשט די גאַנצע אײַנזאַמלונג פֿון יִשׂרָאֵל, און די גאַנצע אײַנזאַמלונג פֿון יִשׂרָאֵל איז געשטאַנען. edit

2CH 6:3 un der melech hot umgedreit zain ponem, un hot gebentsht di gantse ainzamlung fun Yisroel, un di gantse ainzamlung fun Yisroel iz geshtanen.

2CH 6:3 And HaMelech turned his face, v'yevarech at kol Kehal Yisroel, and all the Kehal Yisroel stood.

2CH 6:4 ‏און ער האָט געזאָגט: ברוך ה׳ אלוקי יִשׂרָאֵל, װאָס האָט מיט זײַן מױל גערעדט צו מײַן פֿאָטער דָוִדן, און מיט זײַן האַנט דערפֿילט, אַזױ צו זאָגן: edit

2CH 6:4 un er hot gezogt: Baruch Hashem Elochei Yisroel, vos hot mit zain moil geredt tsu main foter Doviden, un mit zain hant derfilt, azoi tsu zogen:

2CH 6:4 And he said, Baruch Hashem Elohei Yisroel, Who hath with His hands fulfilled that which He spoke with His mouth to Dovid Avi, saying,

2CH 6:5 ‏פֿון דעם טאָג װאָס איך האָב אַרױסגעצױגן מײַן פֿאָלק פֿון לאַנד מִצרַיִם, האָב איך נישט אױסדערװײלט קײן שטאָט פֿון אַלע שבֿטים פֿון יִשׂרָאֵל אױף צו בױען אַ הױז, אַז מײַן נאָמען זאָל דאָרטן זײַן, און איך האָב נישט אױסדערװײלט קײן מענטשן צו זײַן אַ פֿירשט איבער מײַן פֿאָלק יִשׂרָאֵל, edit

2CH 6:5 fun dem tog vos ich hob aroisgetsoigen main folk fun land Mitsrayim, hob ich nisht oisderveilt kein shtot fun ale shvotim fun Yisroel oif tsu boien a hoiz, az main nomen zol dorten zain, un ich hob nisht oisderveilt kein mentshen tsu zain a firsht iber main folk Yisroel,

2CH 6:5 Since HaYom when I brought forth Ami out of Eretz Mitzrayim I chose no city among all the Shivtei Yisroel to build a Bais in, that Shmi might be there; neither chose I any ish to be a Nagid over Ami Yisroel,

2CH 6:6 ‏נאָר איך האָב אױסדערװײלט ירושָלַיִם, אַז מײַן נאָמען זאָל דאָרטן זײַן, און איך האָב אױסדערװײלט דָוִדן צו זײַן איבער מײַן פֿאָלק יִשׂרָאֵל. edit

2CH 6:6 nor ich hob oisderveilt Yerusholayim, az main nomen zol dorten zain, un ich hob oisderveilt Doviden tsu zain iber main folk Yisroel.

2CH 6:6 But I chose Yerushalayim, that Shmi might be there; and chose Dovid to be over Ami Yisroel.

2CH 6:7 ‏און עס איז געװען אין האַרצן פֿון מײַן פֿאָטער דָוִדן צו בױען אַ הױז צו דעם נאָמען פֿון ה׳ אלוקי יִשׂרָאֵל. edit

2CH 6:7 un es iz geven in hartsen fun main foter Doviden tsu boien a hoiz tsu dem nomen fun Hashem Elochei Yisroel.

2CH 6:7 Now it was in the levav Dovid Avi to build a Bais for the Shem of Hashem Elohei Yisroel.

2CH 6:8 ‏אָבער ה׳ האָט געזאָגט צו מײַן פֿאָטער דָוִדן: װאָס דו האָסט געהאַט אין האַרצן צו בױען אַ הױז צו מײַן נאָמען, האָסטו גוט געטאָן װאָס דו האָסט דאָס געהאַט אין האַרצן. edit

2CH 6:8 ober Hashem hot gezogt tsu main foter Doviden: vos du host gehat in hartsen tsu boien a hoiz tsu main nomen, hostu gut geton vos du host dos gehat in hartsen.

2CH 6:8 But Hashem said to Dovid Avi, Because it was in levavcha to build a Bais for Shmi, thou didst well in that it was in levavcha.

2CH 6:9 ‏אָבער נישט דו װעסט בױען דאָס הױז, נײַערט דײַן זון װאָס גײט אַרױס פֿון דײַנע לענדן, ער װעט בױען דאָס הױז צו מײַן נאָמען. edit

2CH 6:9 ober nisht du vest boien dos hoiz, naiert dain zun vos geit arois fun daine lenden, er vet boien dos hoiz tsu main nomen.

2CH 6:9 Nevertheless thou shalt not build HaBeis; but bincha (your Son) which shall come forth out of thy loins, he shall build HaBeis for Shmi.

2CH 6:10 ‏און ה׳ האָט מקײם געװען זײַן צוזאָג װאָס ער האָט צוגעזאָגט, און איך בין אױפֿגעשטאַנען אױף דעם אָרט ‏ פֿון מײַן פֿאָטער דָוִדן, און איך האָב זיך געזעצט אױף דעם טראָן ‏ פֿון יִשׂרָאֵל, אַזױ װי ה׳ האָט צוגעזאָגט, און איך האָב געבױט דאָס הױז צו דעם נאָמען פֿון ה׳ אלוקי יִשׂרָאֵל. edit

2CH 6:10 un Hashem hot mekaiem geven zain tsuzog vos er hot tsugezogt, un ich bin oifgeshtanen oif dem ort fun main foter Doviden, un ich hob zich gezetst oif dem tron fun Yisroel, azoi vi Hashem hot tsugezogt, un ich hob geboit dos hoiz tsu dem nomen fun Hashem Elochei Yisroel.

2CH 6:10 Hashem therefore hath performed His Devar that He hath spoken; for I am risen up after Dovid Avi, and I sit on the kisse Yisroel, just as Hashem promised, and I built HaBeis for the Shem of Hashem Elohei Yisroel.

2CH 6:11 ‏און איך האָב אַהין אַרײַנגעטאָן דעם אָרון, װאָס דאָרטן איז דער בְּרִית פֿון ה׳, װאָס ער האָט געשלאָסן {כרת} ‏ מיט די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל. edit

2CH 6:11 un ich hob ahin araingeton dem orn, vos dorten iz der bris fun Hashem, vos er hot geshlosen mit di kinder fun Yisroel.

2CH 6:11 And in it have I put the Aron, wherein is the Brit Hashem that He cut with the Bnei Yisroel.

2CH 6:12 ‏און ער האָט זיך געשטעלט פֿאַר דעם מזבח פֿון ה׳, אַקעגן דער גאַנצער אײַנזאַמלונג פֿון יִשׂרָאֵל, און ער האָט אױסגעשפּרײט זײַנע הענט. edit

2CH 6:12 un er hot zich geshtelt far dem mizbeyech fun Hashem, akegen der gantser ainzamlung fun Yisroel, un er hot oisgeshpreit zaine hent.

2CH 6:12 And he stood before the Mizbe'ach Hashem in front kol Kehal Yisroel, and spread forth his hands;

2CH 6:13 ‏װאָרום שלמה האָט געהאַט געמאַכט אַ קופּערן געשטעל, און אים אַרײַנגעשטעלט אין מיטן פֿאָרהױף; פֿינף אײלן זײַן לענג, און פֿינף אײלן זײַן ברײט, און דרײַ אײלן זײַן הײך; האָט ער זיך דערױף געשטעלט, און ער האָט געקניט אױף זײַנע קני אַקעגן דער גאַנצער אײַנזאַמלונג פֿון יִשׂרָאֵל, און ער האָט אױסגעשפּרײט זײַנע הענט צום הימל. edit

2CH 6:13 vorem Shlomo hot gehat gemacht a kuperen geshtel, un im araingeshtelt in miten forhoif; finf eilen zain leng, un finf eilen zain breit, un drai eilen zain heich; hot er zich deroif geshtelt, un er hot geknit oif zaine kni akegen der gantser ainzamlung fun Yisroel, un er hot oisgeshpreit zaine hent tsum himel.

2CH 6:13 For Sh'lomo had made a kiyyor nechoshet (bronze platform) five cubits long, and five cubits wide, and three cubits high, and had set it in the midst of the Azarah, and upon it he stood, and knelt down upon his knees before kol Kehal Yisroel, and spread forth his hands toward Shomayim.

2CH 6:14 ‏און ער האָט געזאָגט: ה׳ דו אלוקי יִשׂרָאֵל, נישטאָ אין הימל אָדער אױף דער ערד אַ ה׳ װי דו, װאָס האַלטסט דעם בְּרִית און די גענאָד צו דײַנע קנעכט װאָס גײען פֿאַר דיר מיט זײער גאַנצן האַרצן; edit

2CH 6:14 un er hot gezogt: Hashem du Elochei Yisroel, nishto in himel oder oif der erd a Hashem vi du, vos haltst dem bris un di genod tsu daine knecht vos geyen far dir mit zeyer gantsen hartsen;

2CH 6:14 And said, Hashem Elohei Yisroel, ein kmocha Elohim (there is no G-d like Thee) in Shomayim, nor in Ha'aretz; shomer HaBrit, who showest chesed unto Thy avadim, that walk before Thee with all their hearts.

2CH 6:15 ‏װאָס האָסט געהאַלטן דײַן קנעכט, ‏ מײַן פֿאָטער דָוִדן, דאָס װאָס דו האָסט אים צוגעזאָגט; און מיט דײַן מױל האָסטו גערעדט, און מיט דײַן האַנט דערפֿילט, אַזױ װי הײַנטיקן טאָג. edit

2CH 6:15 vos host gehalten dain knecht, main foter Doviden, dos vos du host im tsugezogt; un mit dain moil hostu geredt, un mit dain hant derfilt, azoi vi haintiken tog.

2CH 6:15 Thou which has been shomer over Thy eved Dovid Avi over that which Thou hast promised him; and spoke with Thy mouth, and hast fulfilled it with Thine hand, as it is this day.

2CH 6:16 ‏און אַצונד, ה׳ דו אלוקי יִשׂרָאֵל, האַלט דײַן קנעכט, מײַן פֿאָטער דָוִדן, דאָס װאָס דו האָסט צו אים גערעדט, אַזױ צו זאָגן: עס װעט דיר נישט פֿאַרשניטן װערן פֿון פֿאַר מיר אַ מאַן צו זיצן אױף דעם טראָן ‏ פֿון יִשׂרָאֵל, אױב נאָר דײַנע קינדער װעלן היטן זײער װעג, צו גײן אין מײַן תּורה אַזױ װי דו ביסט געגאַנגען פֿאַר מיר. edit

2CH 6:16 un atsund, Hashem du Elochei Yisroel, halt dain knecht, main foter Doviden, dos vos du host tsu im geredt, azoi tsu zogen: es vet dir nisht farshniten veren fun far mir a man tsu zitsen oif dem tron fun Yisroel, oib nor daine kinder velen hiten zeyer veg, tsu gein in main torah azoi vi du bist gegangen far mir.

2CH 6:16 Now therefore, Hashem Elohei Yisroel, be shomer over Dovid Avi to keep that which Thou hast promised him, saying, There shall not fail thee an ish in My sight to sit upon the Kisse Yisroel; if only Banecha are shomer over their way to walk in My torah, as thou hast walked before Me.

2CH 6:17 ‏און אַצונד, ה׳ דו אלוקי יִשׂרָאֵל, זאָל באַװאָרט װערן דײַן צוזאָג װאָס דו האָסט צוגעזאָגט דײַן קנעכט, דָוִדן. edit

2CH 6:17 un atsund, Hashem du Elochei Yisroel, zol bevort veren dain tsuzog vos du host tsugezogt dain knecht, Doviden.

2CH 6:17 Now then, Hashem Elohei Yisroel, let Thy Davar come true, which Thou hast spoken unto Thy eved Dovid.

2CH 6:18 ‏װאָרום קען אין דער אמתן אלֹקים װױנען מיט מענטשן אױף דער ערד? אַז די הימלען און די הימלען פֿון די הימלען קענען דיך נישט אַרײַננעמען, הײַנט װי שױן דאָס דאָזיקע הױז װאָס איך האָב געבױט. edit

2CH 6:18 vorem ken in der emesen Elokim voinen mit mentshen oif der erd? az di himlen un di himlen fun di himlen kenen dich nisht arainnemen, haint vi shoin dos dozike hoiz vos ich hob geboit.

2CH 6:18 But will Elohim really dwell with HaAdam on ha'aretz? Hinei, Shomayim and the Shmei HaShomayim cannot contain Thee; how much less this Beis which I built!

2CH 6:19 ‏אָבער קער זיך, ה׳ מײַן ג-ט, צו דער תּפֿילה פֿון דײַן קנעכט, און צו זײַן בקשה, צוצוהערן צו דעם געשרײ און צו דער תּפֿילה װאָס דײַן קנעכט איז מתפּלל פֿאַר דיר, edit

2CH 6:19 ober ker zich, Hashem main g-t, tsu der tefile fun dain knecht, un tsu zain bakoshe, tsutsuheren tsu dem geshrei un tsu der tefile vos dain knecht iz mispalel far dir,

2CH 6:19 Yet give attention to the tefillah of Thy eved, and to his techinnah (supplication) , O Hashem Elohai, to pay heed unto the cry and the tefillah which Thy eved prayeth before Thee;

2CH 6:20 ‏אַז דײַנע אױגן זאָלן זײַן אָפֿן טאָג און נאַכט אױף דעם דאָזיקן הױז, אױף דעם אָרט װאָס דו האָסט צוגעזאָגט צו טאָן דײַן נאָמען דאָרטן; צוצוהערן צו דער תּפֿילה װאָס דײַן קנעכט װעט מתפּלל זײַן אַקעגן דעם דאָזיקן אָרט. edit

2CH 6:20 az daine oigen zolen zain ofen tog un nacht oif dem doziken hoiz, oif dem ort vos du host tsugezogt tsu ton dain nomen dorten; tsutsuheren tsu der tefile vos dain knecht vet mispalel zain akegen dem doziken ort.

2CH 6:20 That Thine eyes may be open toward this Beis yomam valailah, toward the makom (place) whereof Thou hast said that Thou wouldest put Shimcha there; to pay heed unto the tefillah which Thy eved prayeth toward this makom.

2CH 6:21 ‏און זאָלסט צוהערן צו די בקשות פֿון דײַן קנעכט, און פֿון דײַן פֿאָלק יִשׂרָאֵל, װאָס זײ װעלן מתפּלל זײַן אַקעגן דעם דאָזיקן אָרט; און דו זאָלסט הערן פֿון דעם אָרט פֿון דײַן װױנונג, פֿון הימל, און אַז דו װעסט הערן, זאָלסטו פֿאַרגעבן. edit

2CH 6:21 un zolst tsuheren tsu di bakoshus fun dain knecht, un fun dain folk Yisroel, vos zei velen mispalel zain akegen dem doziken ort; un du zolst heren fun dem ort fun dain voinung, fun himel, un az du vest heren, zolstu fargeben.

2CH 6:21 Pay heed therefore unto the tachanunei Avdecha (suppplications of Thy servant) , and of Thy people Yisroel, which they shall daven toward this place; hear Thou from Thy dwelling place, even from Shomayim; and when Thou hearest, salachta (forgive) .

2CH 6:22 ‏אַז אַ מאַן װעט זינדיקן קעגן זײַן חבֿר, און מע װעט אַרױפֿלײגן אױף אים אַ שבֿועה אים צו באַשװערן, און ער װעט קומען און שװערן פֿאַר דײַן מזבח אין דעם דאָזיקן הױז, edit

2CH 6:22 az a man vet zindiken kegen zain chever, un me vet aroifleigen oif im a shvue im tsu bashveren, un er vet kumen un shveren far dain mizbeyech in dem doziken hoiz,

2CH 6:22 If an ish sin against his neighbor, and he is made to swear under oath and he swears an oath before Thine Mizbe'ach in this Beis,

2CH 6:23 ‏זאָלסט דו צוהערן פֿון הימל, און טאָן, און משפּטן דײַנע קנעכט, צו פֿאַרגעלטן דעם שולדיקן, צו ברענגען זײַן װעג אױף זײַן קאָפּ; און צו מאַכן גערעכט דעם גערעכטן, אים צו געבן לױט זײַן גערעכטיקײט. edit

2CH 6:23 zolst du tsuheren fun himel, un ton, un mishpeten daine knecht, tsu fargelten dem shuldiken, tsu brengen zain veg oif zain kop; un tsu machen gerecht dem gerechten, im tsu geben loit zain gerechtikeit.

2CH 6:23 Then hear Thou from Shomayim, and act, and judge Thy avadim, by requiting the guilty, by recompensing his way upon his own rosh; and by justifying the tzaddik, by giving him according to his tzedakah.

2CH 6:24 ‏און אַז דײַן פֿאָלק יִשׂרָאֵל װעט געשלאָגן װערן פֿאַרן פֿײַנט, װײַל זײ האָבן געזינדיקט צו דיר, און זײ װעלן תּשובֿה טאָן, און װעלן באַקענען דײַן נאָמען, און װעלן מתפּלל זײַן און בעטן פֿאַר דיר אין דעם דאָזיקן הױז, edit

2CH 6:24 un az dain folk Yisroel vet geshlogen veren faran faint, vail zei hoben gezindikt tsu dir, un zei velen teshuve ton, un velen bakenen dain nomen, un velen mispalel zain un beten far dir in dem doziken hoiz,

2CH 6:24 And if thy people Yisroel be defeated before the oyev (enemy) , because they have sinned against Thee; and shall return and confess Shmecha, and pray and make techinnah before Thee in this Beis,

2CH 6:25 ‏זאָלסט דו צוהערן פֿון הימל, און פֿאַרגעבן די זינד פֿון דײַן פֿאָלק יִשׂרָאֵל, און זײ אומקערן אױף דער ערד װאָס דו האָסט געגעבן זײ און זײערע עלטערן. edit

2CH 6:25 zolst du tsuheren fun himel, un fargeben di zind fun dain folk Yisroel, un zei umkeren oif der erd vos du host gegeben zei un zeyere elteren.

2CH 6:25 Then hear Thou from Shomayim, and forgive the sin of Thy people Yisroel, and bring them back to HaAdamah which Thou gave to them and to Avoteichem.

2CH 6:26 ‏אַז דער הימל װעט זײַן פֿאַרשלאָסן, און עס װעט נישט זײַן קײן רעגן, װײַל זײ האָבן געזינדיקט צו דיר, און זײ װעלן מתפּלל זײַן אַקעגן דעם דאָזיקן אָרט, און װעלן באַקענען דײַן נאָמען, זיך אומקערן פֿון זײערע זינד, װען דו האָסט זײ געפּײַניקט, edit

2CH 6:26 az der himel vet zain farshlosen, un es vet nisht zain kein regen, vail zei hoben gezindikt tsu dir, un zei velen mispalel zain akegen dem doziken ort, un velen bakenen dain nomen, zich umkeren fun zeyere zind, ven du host zei gepainikt,

2CH 6:26 When Shomayim is shut up, and there is no matar (rain) , because they have sinned against Thee; yet if they pray toward this place, and confess Shmecha, and turn from their sin, when Thou dost afflict them;

2CH 6:27 ‏זאָלסט דו צוהערן אין הימל, און פֿאַרגעבן די זינד פֿון דײַנע קנעכט און דײַן פֿאָלק יִשׂרָאֵל, װען דו װעסט זײ האָבן אָנגעװיזן אױף דעם גוטן װעג װאָס זײ זאָלן אױף אים גײן; און זאָלסט געבן רעגן אין דײַן לאַנד, װאָס דו האָסט געגעבן דײַן פֿאָלק פֿאַר אַ נחלה. edit

2CH 6:27 zolst du tsuheren in himel, un fargeben di zind fun daine knecht un dain folk Yisroel, ven du vest zei hoben ongevizen oif dem guten veg vos zei zolen oif im gein; un zolst geben regen in dain land, vos du host gegeben dain folk far a nachle.

2CH 6:27 Then hear Thou from Shomayim, and forgive the sin of Thy avadim, and of Thy people Yisroel, when Thou hast taught them the Derech HaTovah, wherein they should walk; and send matar upon Thy land, which Thou hast given unto Thy people for a nachalah.

2CH 6:28 ‏אַז עס װעט זײַן אַ הונגער אין לאַנד, אַז עס װעט זײַן מגפֿה, אַז עס װעט זײַן אַ קאָרנבראַנד אָדער אַ װעלקעניש, אַ הײשעריק אָדער אַ גראָזפֿרעסער; אַז זײַנע פֿײַנט װעלן אים באַלעגערן אין דעם לאַנד פֿון זײַנע שטעט; װאָס נאָר פֿאַר אַ פּלאָג און װאָס נאָר פֿאַר אַ קראַנקשאַפֿט; edit

2CH 6:28 az es vet zain a hunger in land, az es vet zain mageyfe, az es vet zain a kornbrand oder a velkenish, a heisherik oder a grozfreser; az zaine faint velen im balegeren in dem land fun zaine shtet; vos nor far a plog un vos nor far a krankshaft;

2CH 6:28 If there be ra'av (hunger, famine) in the land, if there be dever, if there be blight, or mildew, locust, or grass-hopper; if their enemies besiege them in the land of their cities; whatsoever nega or machalah there be,

2CH 6:29 ‏װאָס נאָר פֿאַר אַ תּפֿילה, װאָס נאָר פֿאַר אַ בקשה, עס װעט זײַן בײַ עמיצן אײנעם, אָדער בײַ דײַן גאַנצן פֿאָלק יִשׂרָאֵל, װען איטלעכער פֿון זײ שפּירט זײַן פּלאָג און זײַן װײטאָק, און ער שפּרײט אױס זײַנע הענט צו דעם דאָזיקן הױז, edit

2CH 6:29 vos nor far a tefile, vos nor far a bakoshe, es vet zain bai emitsen einem, oder bai dain gantsen folk Yisroel, ven itlecher fun zei shpirt zain plog un zain veitik, un er shpreit ois zaine hent tsu dem doziken hoiz,

2CH 6:29 Then what tefillah or what techinnah soever shall be made of kol ha'adam, or of all Thy people Yisroel, when every one shall know his own nega and his own pain, and shall spread forth his hands in this Beis,

2CH 6:30 ‏זאָלסט דו צוהערן פֿון הימל, דעם אָרט פֿון דײַן װױנונג, און זאָלסט פֿאַרגעבן, און געבן איטלעכן לױט זײַנע װעגן, אַזױ װי דו װײסט זײַן האַרץ – װאָרום דו אַלײן װײסט דאָס האַרץ פֿון די מענטשנקינדער – edit

2CH 6:30 zolst du tsuheren fun himel, dem ort fun dain voinung, un zolst fargeben, un geben itlechen loit zaine vegen, azoi vi du veist zain harts – vorem du alein veist dos harts fun di mentshnkinder –

2CH 6:30 Then hear Thou from Shomayim Thy dwelling place, and forgive, and render unto every man according unto all his ways, whose lev Thou knowest; (for Thou only knowest the hearts of the Bnei HaAdam),

2CH 6:31 ‏כּדי זײ זאָלן מורא האָבן פֿאַר דיר, צו גײן אין דײַנע װעגן אַלע טעג װאָס זײ לעבן אױף דער ערד, װאָס דו האָסט געגעבן אונדזערע עלטערן. edit

2CH 6:31 kedei zei zolen moire hoben far dir, tsu gein in daine vegen ale teg vos zei leben oif der erd, vos du host gegeben undzere elteren.

2CH 6:31 That they may fear Thee, to walk in Thy ways, so long as they live in HaAdamah which Thou gavest unto Avoteinu.

2CH 6:32 ‏און אױך צו דעם פֿרעמדן װאָס איז נישט פֿון דײַן פֿאָלק יִשׂרָאֵל, אַז ער װעט קומען פֿון אַ װײַטן לאַנד פֿון װעגן דײַן גרױסן נאָמען, און דײַן שטאַרקער האַנט, און דײַן אױסגעשטרעקטן אָרעם, ‏ אַז זײ װעלן קומען און װעלן מתפּלל זײַן אַקעגן דעם דאָזיקן הױז, edit

2CH 6:32 un oich tsu dem fremden vos iz nisht fun dain folk Yisroel, az er vet kumen fun a vaiten land fun vegen dain groisen nomen, un dain shtarker hant, un dain oisgeshtrekten orem, az zei velen kumen un velen mispalel zain akegen dem doziken hoiz,

2CH 6:32 Also concerning the nokhri, who is not of Thy people Yisroel, but is come from a far country for the sake of Shimcha Hagadol, Thy yad hachazakeh, and Thy zero'a stretched out; if they come and pray toward this Beis,

2CH 6:33 ‏זאָלסט דו צוהערן פֿון הימל, פֿון דעם אָרט פֿון דײַן װױנונג, און זאָלסט טאָן אַלץ אום װאָס דער פֿרעמדער װעט רופֿן צו דיר; כּדי אַלע פֿעלקער פֿון דער ערד זאָלן דערקענען דײַן נאָמען, און מורא האָבן פֿאַר דיר, אַזױ װי דײַן פֿאָלק יִשׂרָאֵל, און װיסן אַז דײַן נאָמען װערט גערופֿן אױף דעם דאָזיקן הױז װאָס איך האָב געבױט. edit

2CH 6:33 zolst du tsuheren fun himel, fun dem ort fun dain voinung, un zolst ton alts um vos der fremder vet rufen tsu dir; kedei ale felker fun der erd zolen derkenen dain nomen, un moire hoben far dir, azoi vi dain folk Yisroel, un visen az dain nomen vert gerufen oif dem doziken hoiz vos ich hob geboit.

2CH 6:33 Then hear Thou from Shomayim, even from Thy dwelling place, and do according to all that the nokhri calleth for to Thee, that kol Amei Ha'aretz may know Shmecha, and fear Thee, as doth Thy people Yisroel, and may know that this Beis which I have built is called by Shimcha.

2CH 6:34 ‏אַז דײַן פֿאָלק װעט אַרױסגײן אױף מלחמה אַקעגן זײַנע פֿײַנט, אױף דעם װעג װאָס דו װעסט זײ שיקן, און זײ װעלן מתפּלל זײַן צו דיר אַקעגן דער דאָזיקער שטאָט װאָס דו האָסט זי אױסדערװײלט, און דעם הױז װאָס איך האָב געבױט צו דײַן נאָמען, edit

2CH 6:34 az dain folk vet aroisgein oif milchome akegen zaine faint, oif dem veg vos du vest zei shiken, un zei velen mispalel zain tsu dir akegen der doziker shtot vos du host zi oisderveilt, un dem hoiz vos ich hob geboit tsu dain nomen,

2CH 6:34 If Thy people go out to milchamah against their enemies by the derech that Thou shalt send them, and they pray unto Thee toward this city which Thou hast chosen, and the Beis which I have built for Shmecha,

2CH 6:35 ‏זאָלסטו צוהערן פֿון הימל זײער תּפֿילה און זײער בקשה, און טאָן זײער רעכט. edit

2CH 6:35 zolstu tsuheren fun himel zeyer tefile un zeyer bakoshe, un ton zeyer recht.

2CH 6:35 Then hear Thou from Shomayim their tefillah and their techinnah, and uphold their mishpat.

2CH 6:36 ‏אַז זײ װעלן זינדיקן צו דיר – װאָרום עס איז נישטאָ אַ מענטש װאָס זאָל נישט זינדיקן – און דו װעסט צערענען אױף זײ, און זײ איבערגעבן פֿאַרן פֿײַנט, און זײערע פֿאַנגערס װעלן זײ נעמען געפֿאַנגען אין אַ װײַטן אָדער נאָנטן לאַנד, edit

2CH 6:36 az zei velen zindiken tsu dir – vorem es iz nishto a mentsh vos zol nisht zindiken – un du vest tserenen oif zei, un zei ibergeben faran faint, un zeyere fangers velen zei nemen gefangen in a vaiten oder nonten land,

2CH 6:36 If they sin against Thee, (for there is no adam which sinneth not), and Thou be angry with them, and deliver them over before their enemies, and they carry them away captive unto an Eretz rechokah or kerovah,

2CH 6:37 ‏און זײ װעלן זיך נעמען צום האַרצן אין דעם לאַנד װאָס זײ זײַנען גענומען געװאָרן געפֿאַנגען אַהין, און זײ װעלן תּשובֿה טאָן, און װעלן בעטן צו דיר אין לאַנד פֿון זײער געפֿאַנגענשאַפֿט, אַזױ צו זאָגן; מיר האָבן געזינדיקט, מיר האָבן פֿאַרבראָכן, מיר האָבן געטאָן שלעכטס; edit

2CH 6:37 un zei velen zich nemen tsum hartsen in dem land vos zei zainen genumen gevoren gefangen ahin, un zei velen teshuve ton, un velen beten tsu dir in land fun zeyer gefangenshaft, azoi tsu zogen; mir hoben gezindikt, mir hoben farbrochen, mir hoben geton shlechts;

2CH 6:37 Yet if they change in their heart in the land where they are carried captive, and repent and supplicate unto Thee in the land of their captivity, saying, Chatanu (we have sinned) , he'evnu (we have done wrong) , and rashanu (we acted wickedly) ;

2CH 6:38 ‏און זײ װעלן זיך אומקערן צו דיר מיט זײער גאַנצן האַרצן, און מיט זײער גאַנצער זעל, אין דעם לאַנד פֿון זײער געפֿאַנגענשאַפֿט װוּהין מע האָט זײ גענומען געפֿאַנגען, און זײ װעלן מתפּלל זײַן אַקעגן זײער לאַנד, װאָס דו האָסט געגעבן זײערע עלטערן, און דער שטאָט װאָס דו האָסט אױסדערװײלט, און אַקעגן דעם הױז װאָס איך האָב געבױט צו דײַן נאָמען, edit

2CH 6:38 un zei velen zich umkeren tsu dir mit zeyer gantsen hartsen, un mit zeyer gantser zel, in dem land fun zeyer gefangenshaft vuhin me hot zei genumen gefangen, un zei velen mispalel zain akegen zeyer land, vos du host gegeben zeyere elteren, un der shtot vos du host oisderveilt, un akegen dem hoiz vos ich hob geboit tsu dain nomen,

2CH 6:38 If they return to Thee with all their lev and with all their nefesh in the land of their captivity, where they have carried them captive, and pray toward their land, which Thou gavest unto Avotam, and toward HaIr which Thou hast chosen, and toward the Beis which I have built for Thy Shem,

2CH 6:39 ‏זאָלסט דו צוהערן פֿון הימל, פֿון דעם אָרט פֿון דײַן װױנונג, זײער תּפֿילה און זײערע בקשות, און טאָן זײער רעכט; און זאָלסט פֿאַרגעבן דײַן פֿאָלק װאָס זײ האָבן צו דיר געזינדיקט. edit

2CH 6:39 zolst du tsuheren fun himel, fun dem ort fun dain voinung, zeyer tefile un zeyere bakoshus, un ton zeyer recht; un zolst fargeben dain folk vos zei hoben tsu dir gezindikt.

2CH 6:39 Then hear Thou from Shomayim, even from Thy dwelling place, their tefillah and their techinnah, and uphold their mishpat, and forgive Thy people which have sinned against Thee.

2CH 6:40 ‏אַצונד, מײַן ג-ט, זאָלן, איך בעט דיך, דײַנע אױגן זײַן אָפֿן, און דײַנע אױערן פֿאַרנעמיק צו דער תּפֿילה פֿון דעם דאָזיקן אָרט. edit

2CH 6:40 atsund, main g-t, zolen, ich bet dich, daine oigen zain ofen, un daine oieren farnemik tsu der tefile fun dem doziken ort.

2CH 6:40 Now, Elohai, may Thine eyes be open, and let Thine ears be attentive unto the tefillah that is davened in this place.

2CH 6:41 ‏און אַצונד, שטײ אױף, ה׳ דו אלֹקים, צו דײַן רוּונג, דו און דער אָרון פֿון דײַן שטאַרקײט; דײַנע כֹּהנים, ה׳ דו האַר, זאָלן זיך אָנקלײדן מיט הילף, און דײַנע פֿרומע זאָלן זיך פֿרײען מיט גוטס. edit

2CH 6:41 un atsund, shtei oif, Hashem du Elokim, tsu dain ruung, du un der orn fun dain shtarkeit; daine koyanim, Hashem du Har, zolen zich onkleiden mit hilf, un daine frume zolen zich freyen mit guts.

2CH 6:41 Now therefore arise, Hashem Elohim, into Thy resting place, Thou, and the Aron of Thy might; let Thy Kohanim, Hashem Elohim, be clothed with Teshu'ah, and let Thy Chasidim rejoice in goodness.

2CH 6:42 ‏ה׳ דו אלֹקים, שטױס נישט אָפּ דעם פּנים פֿון דײַן געזאַלבטן, געדענק די חסדים פֿון דײַן קנעכט דָוִדן. edit

2CH 6:42 Hashem du Elokim, shtois nisht op dem ponem fun dain gezalbten, gedenk di chasadim fun dain knecht Doviden.

2CH 6:42 Hashem Elohim, turn not away the face of Thine Moshiach. Remember the Chasdei Dovid Avdecha.

2CH 7:1 ‏און װי שלמה האָט געענדיקט מתפּלל זײַן, אַזױ האָט אַראָפּגענידערט אַ פֿײַער פֿון הימל, און האָט פֿאַרצערט דאָס בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה} און די שלאַכטאָפּפֿער, און די פּראַכט פֿון ה׳ האָט אָנגעפֿילט דאָס הױז. edit

2CH 7:1 un vi Shlomo hot geendikt mispalel zain, azoi hot aropgenidert a faier fun himel, un hot fartsert dos brandopfer un di shlachtopfer, un di pracht fun Hashem hot ongefilt dos hoiz.

2CH 7:1 Now when Sh'lomo had made an end of davening, the eish came down from Shomayim, and consumed the olah and the zevakhim; and the kavod Hashem filled HaBeis.

2CH 7:2 ‏און די כֹּהנים האָבן נישט געקענט אַרײַנגײן אין הױז פֿון ה׳, װײַל די פּראַכט פֿון ה׳ האָט אָנגעפֿילט דאָס הױז פֿון ה׳. edit

2CH 7:2 un di koyanim hoben nisht gekent araingein in hoiz fun Hashem, vail di pracht fun Hashem hot ongefilt dos hoiz fun Hashem.

2CH 7:2 And the Kohanim could not enter into the Beis Hashem , because the kavod Hashem had filled the Beis Hashem .

2CH 7:3 ‏און אַלע קינדער פֿון יִשׂרָאֵל האָבן געזען װי דאָס פֿײַער האָט אַראָפּגענידערט, און די פּראַכט פֿון ה׳ איז געװען איבערן הױז, און זײ האָבן געקניט מיטן פּנים צו דער ערד אױף דער פֿלאַסטערונג, און זײ האָבן זיך געבוקט, און האָבן געלױבט ה׳: װאָרום ער איז גוט, װאָרום אױף אײביק איז זײַן חֶסֶד. edit

2CH 7:3 un ale kinder fun Yisroel hoben gezen vi dos faier hot aropgenidert, un di pracht fun Hashem iz geven iberen hoiz, un zei hoben geknit miten ponem tsu der erd oif der flasterung, un zei hoben zich gebukt, un hoben geloibt Hashem: vorem er iz gut, vorem oif eibik iz zain chesed.

2CH 7:3 And when all the Bnei Yisroel saw how the eish came down, and the kavod Hashem upon HaBeis, they bowed themselves with their faces to the ground upon the ritzpah (floor, pavement) and worshiped, and gave thanks to Hashem , saying, Ki tov ki l'olam chasdo (For He is good; for His mercy endureth forever) .

2CH 7:4 ‏און דער מלך און דאָס גאַנצע פֿאָלק האָבן געשלאַכט שלאַכטאָפּפֿער פֿאַר ה׳. edit

2CH 7:4 un der melech un dos gantse folk hoben geshlacht shlachtopfer far Hashem.

2CH 7:4 Then HaMelech and kol HaAm offered zevach before Hashem .

2CH 7:5 ‏און דער מלך שלמה האָט געשלאַכט אַ שלאַכטאָפּפֿערונג פֿון צװײ און צװאַנציק טױזנט רינדער, און הונדערט און צװאַנציק טױזנט שאָף. אַזױ האָט דער מלך און דאָס גאַנצע פֿאָלק באַנײַט דאָס הױז פֿון אלֹקים. edit

2CH 7:5 un der melech Shlomo hot geshlacht a shlachtopferung fun tsvei un tsvantsik toiznt rinder, un hundert un tsvantsik toiznt shof. azoi hot der melech un dos gantse folk banait dos hoiz fun Elokim.

2CH 7:5 And HaMelech Sh'lomo offered zevach of 22,000 bakar, and 120,000 tzon; so HaMelech and kol HaAm dedicated the Beis HaElohim.

2CH 7:6 ‏און די כֹּהנים זײַנען געשטאַנען אױף זײערע װאַכן, און די לוִיִים מיט כּלֵי-זֶמֶר פֿאַר דעם געזאַנג פֿון ה׳, װאָס דָוִד המלך האָט געמאַכט אױף צו געבן אַ דאַנק צו ה׳, װײַל אױף אײביק איז זײַן חֶסֶד, מיט אַ לױבונג פֿון דָוִדן, דורך זײער האַנט; און די כֹּהנים האָבן געטרומײטערט אַקעגן זײ; און גאַנץ יִשׂרָאֵל זײַנען געשטאַנען. edit

2CH 7:6 un di koyanim zainen geshtanen oif zeyere vachen, un di Leviim mit klei-zemer far dem gezang fun Hashem, vos Dovid hameilech hot gemacht oif tsu geben a dank tsu Hashem, vail oif eibik iz zain chesed, mit a loibung fun Doviden, durch zeyer hant; un di koyanim hoben getrumeitert akegen zei; un gants Yisroel zainen geshtanen.

2CH 7:6 And the Kohanim stood at their mishmerot (watches) ; the Levi'im also with kelei shir Hashem , (musical instruments of Hashem ) which Dovid HaMelech had made to give thanks to Hashem — ki l'oham chasdo (for His mercy endureth forever) — whenever Dovid praised by their means; and the Kohanim sounded khatzotzrot (trumpets) opposite them, and kol Yisroel stood.

2CH 7:7 ‏און שלמה האָט געהײליקט דעם מיטן פֿון הױף װאָס פֿאַר ה׳ס הױז; װײַל ער האָט דאָרטן געמאַכט די בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה} און דאָס פֿעטס פֿון די פֿרידאָפּפֿער {זֶבַֿח שְׁלָמִים}; װאָרום דער קופּערנער מזבח װאָס שלמה האָט געמאַכט, האָט נישט געקענט אַרױפֿנעמען די בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה} און די שפּײַזאָפּפֿער {מִנְחָה}, און דאָס פֿעטס. edit

2CH 7:7 un Shlomo hot geheilikt dem miten fun hoif vos far Hashems hoiz; vail er hot dorten gemacht di brandopfer un dos fets fun di fridopfer {Zevach Shalemim}; vorem der kuperner mizbeyech vos Shlomo hot gemacht, hot nisht gekent aroifnemen di brandopfer un di shpaizopfer, un dos fets.

2CH 7:7 Moreover Sh'lomo set apart as kodesh the toch hekhatzer (center of the courtyard) that was in front of the Beis Hashem ; for there he offered HaOlot and the chelvei hashelamim (fat of peace offerings) , because the Mizbe'ach hanechoshet which Sh'lomo had made was not able to receive the Olot, and the Mincha, and HaChalavim (the fats) .

2CH 7:8 ‏און שלמה האָט געמאַכט דעם יוֹם-טובֿ אין יענער צײַט זיבן טעג, און גאַנץ יִשׂרָאֵל מיט אים, אַ זײער גרױסע אײַנזאַמלונג, פֿון װוּ מע קומט קײן חַמָת ביז דעם טײַך פֿון מִצרַיִם. edit

2CH 7:8 un Shlomo hot gemacht dem yom-tov in yener tsait ziben teg, un gants Yisroel mit im, a zeyer groise ainzamlung, fun vu me kumt kein Chammat biz dem taich fun Mitsrayim.

2CH 7:8 Also at the same time Sh'lomo kept the Chag shivat yamim, and kol Yisroel with him, a Kahal Gadol Me'od, from the Levo (Approach) Chamat unto the Wadi Mitzrayim.

2CH 7:9 ‏און אױפֿן אַכטן טאָג האָבן זײ געמאַכט אַ הײליקע אײַנזאַמלונג; װאָרום זיבן טעג האָבן זײ געמאַכט די באַנײַונג פֿון מזבח, און דער יוֹם-טובֿ איז געװען זיבן טעג. edit

2CH 7:9 un oifen achten tog hoben zei gemacht a heilike ainzamlung; vorem ziben teg hoben zei gemacht di banaiung fun mizbeyech, un der yom-tov iz geven ziben teg.

2CH 7:9 And on the Yom HaShemini they held an Atzeret (solemn assembly) ; for they kept the chanukat HaMizbe'ach (dedication of the altar) , shivat yamim, and the Chag shivat yamim.

2CH 7:10 ‏און אױפֿן דרײַ און צװאַנציקסטן טאָג אין זיבעטן חוֹדש האָט ער אַװעקגעשיקט דאָס פֿאָלק צו זײערע געצעלטן פֿרײלעך און מיט אַן אױפֿגעראַמטן האַרצן איבער דעם גוטס װאָס ה׳ האָט געטאָן צו דָוִדן, און צו שלמהן, און צו זײַן פֿאָלק יִשׂרָאֵל. edit

2CH 7:10 un oifen drai un tsvantsiksten tog in zibeten Chodesh hot er avekgeshikt dos folk tsu zeyere getselten freilech un mit an oifgeramten hartsen iber dem guts vos Hashem hot geton tsu Doviden, un tsu Shlomoen, un tsu zain folk Yisroel.

2CH 7:10 And on the three and twentieth day of the seventh month he sent HaAm away into their ohalim joyful and tovei lev for the goodness that Hashem had showed unto Dovid, and to Sh'lomo, and to Yisroel His Am.

2CH 7:11 ‏אַזױ האָט שלמה פֿאַרענדיקט דאָס הױז פֿון ה׳, און דאָס הױז פֿון מלך; און אַלץ װאָס איז געקומען שלמהן אױפֿן האַרצן צו מאַכן אין הױז פֿון ה׳, אָדער אין זײַן הױז, האָט ער דורכגעפֿירט. edit

2CH 7:11 azoi hot Shlomo farendikt dos hoiz fun Hashem, un dos hoiz fun melech; un alts vos iz gekumen Shlomoen oifen hartsen tsu machen in hoiz fun Hashem, oder in zain hoiz, hot er durchgefirt.

2CH 7:11 Thus Sh'lomo finished the Beis Hashem , and the Beis HaMelech; and all that came into the lev Sh'lomo to do in the Beis Hashem , and in his own palace, he prosperously effected.

2CH 7:12 ‏און ה׳ האָט זיך באַװיזן צו שלמהן בײַ נאַכט, און האָט צו אים געזאָגט: איך האָב צוגעהערט דײַן תּפֿילה, און איך האָב אױסדערװײלט דעם דאָזיקן אָרט פֿאַר מיר, פֿאַר אַ הױז פֿון זֶבַֿח. edit

2CH 7:12 un Hashem hot zich bavizen tsu Shlomoen bai nacht, un hot tsu im gezogt: ich hob tsugehert dain tefile, un ich hob oisderveilt dem doziken ort far mir, far a hoiz fun Zevach.

2CH 7:12 And Hashem appeared to Sh'lomo balailah, and said unto him, I have heard thy tefillah, and have chosen this makom for Myself for a Beis Zevach.

2CH 7:13 ‏אַז איך װעל פֿאַרשליסן דעם הימל, און עס װעט נישט זײַן קײן רעגן, אָדער אַז איך װעל באַפֿעלן דעם הײשעריק צו פֿאַרצערן דאָס לאַנד, אָדער אױב איך װעל שיקן אַ מגפֿה צװישן מײַן פֿאָלק, edit

2CH 7:13 az ich vel farshlisen dem himel, un es vet nisht zain kein regen, oder az ich vel bafelen dem heisherik tsu fartseren dos land, oder oib ich vel shiken a mageyfe tsvishen main folk,

2CH 7:13 When I shut up Shomayim that there be no matar, or when I command the locusts to devour HaAretz, or when I send dever among Ami (My People) ;

2CH 7:14 ‏און מײַן פֿאָלק װאָס מײַן נאָמען װערט גערופֿן אױף אים, װעט װערן אונטערטעניק, און זײ װעלן מתפּלל זײַן און בעטן פֿאַר מיר, און װעלן זיך אומקערן פֿון זײערע שלעכטע װעגן, װעל איך צוהערן פֿון הימל, און װעל פֿאַרגעבן זײער זינד, און װעל הײלן {רפא} ‏ זײער לאַנד. edit

2CH 7:14 un main folk vos main nomen vert gerufen oif im, vet veren untertenik, un zei velen mispalel zain un beten far mir, un velen zich umkeren fun zeyere shlechte vegen, vel ich tsuheren fun himel, un vel fargeben zeyer zind, un vel heilen zeyer land.

2CH 7:14 If Ami, which are called by Shmi, shall humble themselves, and daven, and seek my face, and turn from their derakhim hara'im (wicked ways) , then will I hear from Shomayim, and will forgive their chattat, and will heal their land.

2CH 7:15 ‏אַצונד װעלן מײַנע אױגן זײַן אָפֿן, און מײַנע אױערן פֿאַרנעמיק, צו דער תּפֿילה פֿון דעם דאָזיקן הױז. edit

2CH 7:15 atsund velen maine oigen zain ofen, un maine oieren farnemik, tsu der tefile fun dem doziken hoiz.

2CH 7:15 Now Mine eyes shall be open, and Mine ears attentive unto the tefillah that is made in Makom HaZeh.

2CH 7:16 ‏און אַצונד האָב איך אױסדערװײלט און האָב געהײליקט דאָס דאָזיקע הױז, אַז מײַן נאָמען זאָל דאָרטן זײַן אױף אײביק, און מײַנע אױגן און מײַן האַרץ װעלן דאָרטן זײַן אַלע טעג. edit

2CH 7:16 un atsund hob ich oisderveilt un hob geheilikt dos dozike hoiz, az main nomen zol dorten zain oif eibik, un maine oigen un main harts velen dorten zain ale teg.

2CH 7:16 For now have I chosen and set apart as kodesh HaBeis HaZeh, that Shmi may be there ad olam, and Mine eyes and Mine lev shall be there kol hayamim.

2CH 7:17 ‏און דו, אױב דו װעסט גײן פֿאַר מיר, אַזױ װי דײַן פֿאָטער דָוִד איז געגאַנגען, צו טאָן אַזױ װי אַלץ װאָס איך האָב דיר באַפֿױלן, און מײַנע חוקים און מײַנע געזעצן װעסטו היטן, edit

2CH 7:17 un du, oib du vest gein far mir, azoi vi dain foter Dovid iz gegangen, tsu ton azoi vi alts vos ich hob dir bafoilen, un maine chukkim un maine gezetsen vestu hiten,

2CH 7:17 And as for thee, if thou wilt walk before Me, as Dovid Avicha walked, and do according to all that I have commanded thee, and shalt observe My chukkot and My mishpatim;

2CH 7:18 ‏װעל איך אױפֿשטעלן דעם טראָן ‏ פֿון דײַן מלוכה, אַזױ װי איך האָב געשלאָסן אַ בונד מיט דײַן פֿאָטער דָוִדן, אַזױ צו זאָגן: עס װעט דיר נישט פֿאַרשניטן {כרת} ‏ װערן אַ מאַן װאָס געװעלטיקט אין יִשׂרָאֵל. edit

2CH 7:18 vel ich oifshtelen dem tron fun dain meluche, azoi vi ich hob geshlosen a bund mit dain foter Doviden, azoi tsu zogen: es vet dir nisht farshniten veren a man vos geveltikt in Yisroel.

2CH 7:18 Then will I establish the kisse of thy Malchut, just as I have covenanted with Dovid Avicha, saying, Lo yikaret lecha ish moshel b'Yisroel.

2CH 7:19 ‏אױב אָבער איר װעט זיך אָפּקערן, און איר װעט פֿאַרלאָזן מײַנע חוקים און מײַנע געזעצן װאָס איך האָב געלײגט פֿאַר אײַך, און איר װעט גײן און װעט דינען פֿרעמדע ג-טער, און װעט זיך בוקן צו זײ, edit

2CH 7:19 oib ober ir vet zich opkeren, un ir vet farlozen maine chukkim un maine gezetsen vos ich hob geleigt far aich, un ir vet gein un vet dinen fremde g-ter, un vet zich buken tsu zei,

2CH 7:19 But if ye turn away, and forsake My chukkot and My mitzvot, which I have set before you, and shall go and serve elohim acherim, and worship them,

2CH 7:20 ‏װעל איך זײ אױסרײַסן פֿון מײַן ערד װאָס איך האָב זײ געגעבן, און דאָס דאָזיקע הױז װאָס איך האָב געהײליקט צו מײַן נאָמען, װעל איך אַװעקװאַרפֿן פֿון מײַן פּנים, און איך װעל עס מאַכן פֿאַר אַ שפּריכװאָרט און פֿאַר אַ געשפּעט צװישן אַלע פֿעלקער. edit

2CH 7:20 vel ich zei oisraisen fun main erd vos ich hob zei gegeben, un dos dozike hoiz vos ich hob geheilikt tsu main nomen, vel ich avekvarfen fun main ponem, un ich vel es machen far a shprichvort un far a geshpet tsvishen ale felker.

2CH 7:20 Then will I uproot them out of My Adamah which I have given them; and HaBeis HaZeh, which I have set apart as kodesh for Shmi, will I cast out of My sight, and will make it to be a Mashal (byword) and an object of ridicule among Kol haAmim.

2CH 7:21 ‏און דאָס דאָזיקע הױז װאָס איז געװען דערהױבן, װעט איטלעכער װאָס גײט אים פֿאַרבײַ זיך דערשרעקן; און אַז ער װעט זאָגן: פֿאַר װאָס האָט ה׳ אַזױ געטאָן צו דעם דאָזיקן לאַנד, און צו דעם דאָזיקן הױז? edit

2CH 7:21 un dos dozike hoiz vos iz geven derhoiben, vet itlecher vos geit im farbai zich dershreken; un az er vet zogen: far vos hot Hashem azoi geton tsu dem doziken land, un tsu dem doziken hoiz?

2CH 7:21 And HaBeis HaZeh, which is elyon, shall be an astonishment to every one that passeth by it; so that he shall say, Why hath Hashem done thus unto HaAretz HaZot, and unto HaBeis Hazeh?

2CH 7:22 ‏װעט מען זאָגן: דערפֿאַר װאָס זײ האָבן פֿאַרלאָזן ה׳ דעם ג-ט פֿון זײערע עלטערן, װאָס האָט זײ אַרױסגעצױגן פֿון לאַנד מִצרַיִם, און זײ האָבן זיך געהאַלטן אָן פֿרעמדע ג-טער, און זיך געבוקט צו זײ און זײ געדינט; דערום האָט ער געבראַכט אױף זײ אַל דאָס דאָזיקע בײז. edit

2CH 7:22 vet men zogen: derfar vos zei hoben farlozen Hashem dem g-t fun zeyere elteren, vos hot zei aroisgetsoigen fun land Mitsrayim, un zei hoben zich gehalten on fremde g-ter, un zich gebukt tsu zei un zei gedint; derum hot er gebracht oif zei al dos dozike beiz.

2CH 7:22 And it shall be answered, Because they forsook Hashem Elohei Avoteihem, Who brought them forth out of Eretz Mitzrayim, and they laid hold on elohim acherim, and worshiped them, and served them; therefore hath He brought all this ra'ah upon them.

2CH 8:1 ‏און עס איז געװען צום סוף פֿון צװאַנציק יאָר װאָס שלמה האָט געבױט דאָס הױז פֿון ה׳, און זײַן הױז, edit

2CH 8:1 un es iz geven tsum sof fun tsvantsik yor vos Shlomo hot geboit dos hoiz fun Hashem, un zain hoiz,

2CH 8:1 And it came to pass at the end of esrim shanah, wherein Sh'lomo had built the Beis Hashem , and his own bais (palace) ,

2CH 8:2 ‏און די שטעט װאָס חורָם האָט געגעבן שלמהן, זײ האָט שלמה געהאַט פֿאַרבױט, און דאָרטן באַזעצט די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, edit

2CH 8:2 un di shtet vos Churam hot gegeben Shlomoen, zei hot Shlomo gehat farboit, un dorten bazetst di kinder fun Yisroel,

2CH 8:2 That the cities which Churam had restored to Sh'lomo, Sh'lomo rebuilt them, and caused the Bnei Yisroel to dwell there.

2CH 8:3 ‏איז שלמה געגאַנגען קײן חַמַת-צוֹבָֿה, און איז זי בײַגעקומען. edit

2CH 8:3 iz Shlomo gegangen kein Chammat-tsoboֿh, un iz zi baigekumen.

2CH 8:3 And Sh'lomo went to Chamat Tzovah, and captured it.

2CH 8:4 ‏און ער האָט געבױט תַּדמוֹר אין דער מדבר, און אַלע שפּײַכלערשטעט װאָס ער האָט געבױט אין חַמָת. edit

2CH 8:4 un er hot geboit Tadmor in der midbar, un ale shpaichlershtet vos er hot geboit in Chammat.

2CH 8:4 And he built Tadmor in the midbar, and all the storage towns, which he built in Chamat.

2CH 8:5 ‏און ער האָט אָפּגעבױט די אױבערשטע בֵית-חוֹרוֹן און די אונטערשטע בֵית-חוֹרוֹן, פֿעסטונגשטעט מיט מױערן, טירן, און ריגלען; edit

2CH 8:5 un er hot opgeboit di oibershte Beit-Choron un di untershte Beit-Choron, festungshtet mit moieren, tiren, un riglen;

2CH 8:5 Also he rebuilt Upper Beit-Choron, and Lower Beit-Choron, fortified cities, with walls, gates, and bars,

2CH 8:6 ‏און בַעַלָת, און אַלע שפּײַכלערשטעט װאָס שלמה האָט געהאַט, און אַלע שטעט פֿאַר רײַטװעגן, און שטעט פֿאַר רײַטער, און יעטװעדער געלוסט װאָס שלמה האָט געגלוסט צו בױען אין ירושָלַיִם, און אױפֿן לבֿנוֹן, און אין גאַנצן לאַנד פֿון זײַן ממשלה. edit

2CH 8:6 un Baalat, un ale shpaichlershtet vos Shlomo hot gehat, un ale shtet far raitvegen, un shtet far raiter, un yetveder gelust vos Shlomo hot geglust tsu boien in Yerusholayim, un oifen Levanon, un in gantsen land fun zain memshole.

2CH 8:6 And Ba'alat, and all the storage towns that Sh'lomo had, and all the towns for the chariots, and the towns for the parashim (horsemen, cavalry) all the cheshek Sh'lomo (desire of Solomon) that he desired to build in Yerushalayim, and in the Levanon, and throughout all the eretz of his Memshalet.

2CH 8:7 ‏דאָס גאַנצע פֿאָלק װאָס איז געבליבן פֿון דעם חִתּי, און דעם אֶמוֹרי, און דעם פּרִזי, און דעם חִוִי, און דעם יבֿוסי, װאָס זײ זײַנען נישט פֿון יִשׂרָאֵל – edit

2CH 8:7 dos gantse folk vos iz gebliben fun dem Chitti, un dem Imri, un dem Perizzi, un dem Chivi, un dem Yevusi, vos zei zainen nisht fun Yisroel –

2CH 8:7 As for kol haAm that were left of the Chitti, and HaEmori, and the Perizzi, and the Chivi, and the Yevusi, who were not of Yisroel,

2CH 8:8 ‏פֿון זײערע קינדער װאָס זײַנען געבליבן נאָך זײ אין לאַנד, װאָס די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל האָבן זײ נישט פֿאַרלענדט – זײ האָט שלמה גענומען פֿאַר צינדזקנעכט ביז אױף הײַנטיקן טאָג. edit

2CH 8:8 fun zeyere kinder vos zainen gebliben noch zei in land, vos di kinder fun Yisroel hoben zei nisht farlendt – zei hot Shlomo genumen far tsindzknecht biz oif haintiken tog.

2CH 8:8 From their banim, who were left after them in HaAretz, whom the Bnei Yisroel consumed not, them did Sh'lomo conscript for forced labor until yom hazeh.

2CH 8:9 ‏אָבער פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל האָט שלמה נישט געמאַכט פֿאַר קנעכט פֿאַר זײַן אַרבעט; נאָר זײ זײַנען געװען די מלחמה-לײַט, און זײַנע אײבערעלטסטע, און די האַרן איבער זײַנע רײַטװעגן און זײַנע רײַטער. edit

2CH 8:9 ober fun di kinder fun Yisroel hot Shlomo nisht gemacht far knecht far zain arbet; nor zei zainen geven di milchome-lait, un zaine eibereltste, un di haren iber zaine raitvegen un zaine raiter.

2CH 8:9 But of the Bnei Yisroel did Sh'lomo make no avadim for his melachah; for they were anshei milchamah, and commanders of his officers, and commanders of his chariots and parash.

2CH 8:10 ‏און דאָס זײַנען געװען די הױפּטגעשטעלטע װאָס דער מלך שלמה האָט געהאַט: צװײ הונדערט און פֿופֿציק װאָס האָבן געװעלטיקט איבער דעם פֿאָלק. edit

2CH 8:10 un dos zainen geven di hoiptgeshtelte vos der melech Shlomo hot gehat: tsvei hundert un fuftsik vos hoben geveltikt iber dem folk.

2CH 8:10 And these were the chief of the officials of Sh'lomo HaMelech, even two hundred and fifty, that exercised authority over HaAm.

2CH 8:11 ‏און פַּרעהס טאָכטער האָט שלמה אַרױפֿגעבראַכט פֿון דָוִדס-שטאָט אין דעם הױז װאָס ער האָט פֿאַר איר געבױט, װאָרום ער האָט געזאָגט: מײַנע אַ װײַב זאָל נישט װױנען אין דעם הױז פֿון דָוִד דעם מלך פֿון יִשׂרָאֵל, װאָרום די ערטער זײַנען הײליק, װײַל צו זײ איז געקומען דער אָרון פֿון ה׳. edit

2CH 8:11 un Pharaohs tochter hot Shlomo aroifgebracht fun Dovids-shtot in dem hoiz vos er hot far ir geboit, vorem er hot gezogt: maine a vaib zol nisht voinen in dem hoiz fun Dovid dem melech fun Yisroel, vorem di erter zainen heilik, vail tsu zei iz gekumen der orn fun Hashem.

2CH 8:11 And Sh'lomo brought up the Bat Pharaoh out of Ir Dovid unto the palace that he had built for her, for he said, Isha li (wife for me) shall not dwell in the Bais Dovid Melech Yisroel, because the places whereunto the Aron Hashem hath come are Kodesh.

2CH 8:12 ‏דענצמאָל האָט שלמה אױפֿגעבראַכט בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה} צו ה׳ אױף דעם מזבח פֿון ה׳ װאָס ער האָט געבױט פֿאַר דעם פֿאָדערהױז, edit

2CH 8:12 dentsmol hot Shlomo oifgebracht brandopfer tsu Hashem oif dem mizbeyech fun Hashem vos er hot geboit far dem foderhoiz,

2CH 8:12 Then Sh'lomo offered up Olot unto Hashem on the Mizbe'ach Hashem , which he had built before the Ulam,

2CH 8:13 ‏אַזױ װי מע דאַרף אױפֿברענגען טאָגטעגלעך לױט דעם געבאָט פֿון משהן, אין די שבתים, און אום רֹאש-חוֹדש, און אין די יוֹם-טובֿים, דרײַ מאָל אין יאָר, אין דעם יוֹם-טובֿ פֿון מַצות, ‏ און אין דעם יוֹם-טובֿ פֿון שבֿועות, און אין דעם יוֹם-טובֿ פֿון סוכּוֹת. edit

2CH 8:13 azoi vi me darf oifbrengen togteglech loit dem gebot fun Mosheen, in di Shabbosim, un um Rosh-Chodesh, un in di yom-tuvim, drai mol in yor, in dem yom-tov fun matsus, un in dem yom-tov fun shvues, un in dem yom-tov fun Sukkot.

2CH 8:13 Even according to the requirement of each day on its day, offering according to the mitzvat Moshe, on the Shabbatot, and on Rosh Chodesh, and on the Mo'adot, three times in the year, even in the Chag HaMatzot, and in the Chag HaShavuot, and in the Chag HaSukkot.

2CH 8:14 ‏און ער האָט געשטעלט, לױט דעם געזעץ פֿון זײַן פֿאָטער דָוִדן, די אָפּטײלונגען פֿון די כֹּהנים אױף זײער דינסט, און די לוִיִים אױף זײערע װאַכן, אױף צו לױבן און צו טאָן דעם דינסט לעבן די כֹּהנים, לױט דעם טאָגטעגלעכן באַדאַרף; און די טױערלײַט לױט זײערע אָפּטײלונגען בײַ איטלעכן טױער, װאָרום אַזױ איז געװען דער באַפֿעל פֿון דָוִד דעם מאַן פֿון ג-ט. edit

2CH 8:14 un er hot geshtelt, loit dem gezets fun zain foter Doviden, di opteilungen fun di koyanim oif zeyer dinst, un di Leviim oif zeyere vachen, oif tsu loiben un tsu ton dem dinst leben di koyanim, loit dem togteglechen badarf; un di toierlait loit zeyere opteilungen bai itlechen toier, vorem azoi iz geven der bafel fun Dovid dem man fun g-t.

2CH 8:14 And he appointed, according to the mishpat Dovid Aviv, the machlekot (divisions) of the Kohanim to their avodah service, and the Levi'im to their mishmerot (watches) , to praise and minister before the Kohanim, as the requirement of every yom required; the Sho'arim (Gatekeepers) also by their machlekot (divisions) at every sha'ar; for thus was the mitzvot Dovid Ish HaElohim.

2CH 8:15 ‏און מע האָט זיך נישט אָפּגעקערט פֿון דעם מלכס באַפֿעל צו די כֹּהנים און די לוִיִים װעגן יעטװעדער זאַך, און װעגן די שאַצן. edit

2CH 8:15 un me hot zich nisht opgekert fun dem melechs bafel tsu di koyanim un di Leviim vegen yetveder zach, un vegen di shatsen.

2CH 8:15 And they deviated not from the mitzvat HaMelech unto the Kohanim and Levi'im concerning any matter, or concerning the otzarot.

2CH 8:16 ‏אַזױ איז צו שטאַנד געקומען שלמהס גאַנצע אַרבעט פֿון דעם טאָג װאָס דער גרונטפֿעסט איז געלײגט געװאָרן פֿאַר ה׳ס הױז, און ביז ער האָט אין גאַנצן פֿאַרענדיקט דאָס הױז פֿון ה׳. edit

2CH 8:16 azoi iz tsu shtand gekumen Shlomos gantse arbet fun dem tog vos der gruntfest iz geleigt gevoren far Hashems hoiz, un biz er hot in gantsen farendikt dos hoiz fun Hashem.

2CH 8:16 Now all the work of Sh'lomo was carried out from the yom musad (day of the foundation) of the Beis Hashem until its completion. So the Beis Hashem was perfected.

2CH 8:17 ‏דענצמאָל איז שלמה געגאַנגען קײן עֶציוֹן-גֶבֶֿר און קײן אֵילוֹת אױפֿן ברעג ים אין לאַנד אֶדוֹם. edit

2CH 8:17 dentsmol iz Shlomo gegangen kein Etsyon-Gever un kein Eilot oifen breg yam in land Edom.

2CH 8:17 Then went Sh'lomo to Etzyon-Gever, and to Eilot, on the seacoast of Eretz Edom.

2CH 8:18 ‏און חורָם האָט אים געשיקט דורך דער האַנט פֿון זײַנע קנעכט שיפֿן, און קנעכט װאָס קענען דעם ים, און זײ זײַנען געקומען מיט שלמהס קנעכט קײן אוֹפֿיר, און האָבן געקריגן פֿון דאָרטן פֿיר הונדערט און פֿופֿציק צענטנער גאָלד, און געבראַכט צום מלך שלמה. edit

2CH 8:18 un Churam hot im geshikt durch der hant fun zaine knecht shifen, un knecht vos kenen dem yam, un zei zainen gekumen mit Shlomos knecht kein Ophir, un hoben gekrigen fun dorten fir hundert un fuftsik tsentner gold, un gebracht tsum melech Shlomo.

2CH 8:18 And Churam sent him by the hands of his avadim oniyot, and avadim that were experienced seamen; and they went with the avadim of Sh'lomo to Ophir, and took from there four hundred and fifty talents of zahav, and brought them to Sh'lomo HaMelech.

2CH 9:1 ‏און די מלכּה פֿון שבֿאָ האָט געהערט די הערונג פֿון שלמהן, און זי איז געקומען צו פּרוּװן שלמהן מיט רעטענישן, קײן ירושָלַיִם, מיט זײער אַ גרױסער מחנה, און קעמלען אָנגעלאָדן מיט בשׂמים און גאָלד לרובֿ, און טײַער געשטײן. און זי איז געקומען צו שלמהן, און האָט גערעדט צו אים װעגן אַלץ װאָס איז געװען בײַ איר אין האַרצן. edit

2CH 9:1 un di Milcah fun Sheva hot gehert di herung fun Shlomoen, un zi iz gekumen tsu pruven Shlomoen mit retenishen, kein Yerusholayim, mit zeyer a groiser machne, un kemlen ongeloden mit b'shomaim un gold leruv, un taier geshtein. un zi iz gekumen tsu Shlomoen, un hot geredt tsu im vegen alts vos iz geven bai ir in hartsen.

2CH 9:1 And when the Malkat Sheva (Queen of Sheba) heard of the fame of Sh'lomo, she came to test Sh'lomo with chidot (hard questions, riddles) at Yerushalayim, with a very great caravan, and camels that carried spices, and zahav in abundance, and precious stones; and when she was come to Sh'lomo, she communed with him of all that was in her levav.

2CH 9:2 ‏און שלמה האָט איר געזאָגט אַלע אירע זאַכן, און נישט געװען אַ זאַך פֿאַרהױלן פֿון שלמהן, װאָס ער זאָל איר נישט זאָגן. edit

2CH 9:2 un Shlomo hot ir gezogt ale ire zachen, un nisht geven a zach farhoilen fun Shlomoen, vos er zol ir nisht zogen.

2CH 9:2 And Sh'lomo gave answer to all her questions; and there was nothing hid from Sh'lomo which he explained not to her.

2CH 9:3 ‏און די מלכּה פֿון שבֿאָ האָט געזען די חכמה פֿון שלמהן, און דאָס הױז װאָס ער האָט געבױט, edit

2CH 9:3 un di Milcah fun Sheva hot gezen di chochme fun Shlomoen, un dos hoiz vos er hot geboit,

2CH 9:3 And when the Malkat Sheva had seen the Chochmat Sh'lomo, and HaBais (the Palace) that he had built,

2CH 9:4 ‏און דאָס עסן פֿון זײַן טיש, און דאָס זיצן פֿון זײַנע הױפֿדינער, און דאָס שטײן פֿון זײַנע משָרתים מיט זײערע מלבושים, און זײַנע טראַנקמײנסטערס מיט זײערע מלבושים, און זײַן אַרױפֿגאַנג װאָס ער פֿלעגט אַרױפֿגײן צו ה׳ס הױז, און אין איר איז מער נישט געבליבן קײן אָטעם. edit

2CH 9:4 un dos esen fun zain tish, un dos zitsen fun zaine hoifdiner, un dos shtein fun zaine meshoresim mit zeyere malbushem, un zaine trankmeinsters mit zeyere malbushem, un zain aroifgang vos er flegt aroifgein tsu Hashems hoiz, un in ir iz mer nisht gebliben kein otem.

2CH 9:4 And the ma'akhal (food) of his shulchan, and the moshav of his avadim, and the attendance of his ministers, and their apparel; his cupbearers also, and their apparel; and his aliyah (ascent) by which he went up to the Beis Hashem ; there was no more ruach in her.

2CH 9:5 ‏און זי האָט געזאָגט צום מלך: אמת איז דער קלאַנג װאָס איך האָב געהערט אין מײַן לאַנד װעגן דײַנע פֿירונגען און װעגן דײַן חכמה. edit

2CH 9:5 un zi hot gezogt tsum melech: emes iz der klang vos ich hob gehert in main land vegen daine firungen un vegen dain chochme.

2CH 9:5 And she said to HaMelech, Emes was the davar (report) which I heard in mine own country about thine acts, and of thy chochmah;

2CH 9:6 ‏און איך האָב נישט געגלױבט ‏ זײערע װערטער, ביז איך בין געקומען, און מײַנע אױגן האָבן געזען; ערשט מיר איז צו מאָל אַ העלפֿט נישט דערצײלט געװאָרן פֿון דײַן גרױס חכמה; דו שטײַגסט אַריבער די הערונג װאָס איך האָב געהערט. edit

2CH 9:6 un ich hob nisht gegloibt zeyere verter, biz ich bin gekumen, un maine oigen hoben gezen; ersht mir iz tsu mol a helft nisht dertseilt gevoren fun dain grois chochme; du shtaigst ariber di herung vos ich hob gehert.

2CH 9:6 Howbeit I believed not their words, until I came, and mine eyes had seen it; and, hinei, the one half of the greatness of thy chochmah was not told me, for thou exceedest the report that I heard.

2CH 9:7 ‏װױל צו דײַנע לײַט, און װױל צו די דאָזיקע קנעכט דײַנע װאָס שטײען פֿאַר דיר תּמיד, און הערן דײַן חכמה. edit

2CH 9:7 voil tsu daine lait, un voil tsu di dozike knecht daine vos shteyen far dir tamid, un heren dain chochme.

2CH 9:7 Ashrei are thy anashim, and ashrei are these thy avadim, which stand continually before thee, and hear thy chochmah.

2CH 9:8 ‏ברוך ה׳ דײַן ג-ט װאָס ער האָט דיך באַגערט דיך אַרױפֿצוזעצן אױף זײַן טראָן ‏ פֿאַר אַ מלך פֿון ה׳ דײַן ג-ט. װײַל דײַן ג-ט האָט ליב יִשׂרָאֵל, כּדי אים אױפֿצושטעלן אױף אײביק, דערום האָט ער דיך געמאַכט פֿאַר אַ מלך איבער זײ, צו טאָן רעכט און גערעכטיקײט. edit

2CH 9:8 Baruch Hashem dain g-t vos er hot dich bagert dich aroiftsuzetsen oif zain tron far a melech fun Hashem dain g-t. vail dain g-t hot lib Yisroel, kedei im oiftsushtelen oif eibik, derum hot er dich gemacht far a melech iber zei, tsu ton recht un gerechtikeit.

2CH 9:8 Baruch Hashem Eloheicha Who delighted in thee to set thee on His kisse, to be Melech for Hashem Eloheicha, because Eloheicha loved Yisroel, to establish them l'olam, therefore He made thee Melech over them, to maintain Mishpat and Tzedakah.

2CH 9:9 ‏און זי האָט געגעבן דעם מלך הונדערט און צװאַצניק צענטנער גאָלד, און בשׂמים זײער פֿיל, און טײַער געשטײן; און קײן מאָל איז נישט געװען אַזעלכע בשׂמים װי יענע װאָס די מלכּה פֿון שבֿאָ האָט געגעבן שלמה המלך. edit

2CH 9:9 un zi hot gegeben dem melech hundert un tsvatsnik tsentner gold, un b'shomaim zeyer fil, un taier geshtein; un kein mol iz nisht geven azelche b'shomaim vi yene vos di Milcah fun Sheva hot gegeben Shlomo hameilech.

2CH 9:9 And she gave HaMelech a hundred and twenty talents of zahav, and spices in great abundance, and precious stones; neither was there ever any such spice as the Malkat Sheva gave Sh'lomo HaMelech.

2CH 9:10 ‏און אױך די קנעכט פֿון חורָמען, און די קנעכט פֿון שלמהן, װאָס האָבן געבראַכט גאָלד פֿון אוֹפֿיר, האָבן געבראַכט סאַנדאַלהאָלץ און טײַערע שטײנער. edit

2CH 9:10 un oich di knecht fun Churamen, un di knecht fun Shlomoen, vos hoben gebracht gold fun Ophir, hoben gebracht sandalholts un teyere shteiner.

2CH 9:10 And the avadim also of Churam, and the avadim of Sh'lomo, which brought zahav from Ophir, brought atzei algummim (algum trees) and precious stones.

2CH 9:11 ‏און דער מלך האָט געמאַכט פֿון דעם סאַנדאַלהאָלץ שטעגן פֿאַר דעם הױז פֿון ה׳, און פֿאַר דעם הױז פֿון מלך, און האַרפֿן און גיטאַרן פֿאַר די זינגערס; און אַזױ-װאָס איז נישט געזען געװאָרן פֿריער אין לאַנד יהוּדה. edit

2CH 9:11 un der melech hot gemacht fun dem sandalholts shtegen far dem hoiz fun Hashem, un far dem hoiz fun melech, un harfen un gitaren far di zingers; un azoi-vos iz nisht gezen gevoren frier in land Yehudah.

2CH 9:11 And HaMelech made of the atzei algummim steps for the Beis Hashem , and for the Beis HaMelech, and kinnorot and nevalim for the musicians; and there were none such seen before in the Eretz Yehudah.

2CH 9:12 ‏און שלמה המלך האָט געגעבן דער מלכּה פֿון שבֿאָ אַלע אירע באַגערן װאָס זי האָט פֿאַרלאַנגט, אַחוץ פֿאַר דעם װאָס זי האָט געבראַכט דעם מלך. און זי האָט זיך אומגעקערט, און איז אַװעקגעגאַנגען אין איר לאַנד, זי מיט אירע קנעכט. edit

2CH 9:12 un Shlomo hameilech hot gegeben der Milcah fun Sheva ale ire bageren vos zi hot farlangt, achuts far dem vos zi hot gebracht dem melech. un zi hot zich umgekert, un iz avekgegangen in ir land, zi mit ire knecht.

2CH 9:12 And Sh'lomo HaMelech gave to Malkat Sheva all her chefetz, whatsoever she asked, beside such that she had brought unto HaMelech. So she turned, and went away to her own land, she and her avadim.

2CH 9:13 ‏און די װאָג פֿון דעם גאָלד װאָס איז אַרײַנגעקומען שלמהן אין אײן יאָר, איז געװען זעקס הונדערט און זעקס און זעכציק צענטנער גאָלד, edit

2CH 9:13 un di vog fun dem gold vos iz araingekumen Shlomoen in ein yor, iz geven zeks hundert un zeks un zechtsik tsentner gold,

2CH 9:13 Now the weight of zahav that came to Sh'lomo in one year was six hundred and threescore and six talents of zahav;

2CH 9:14 ‏אַחוץ װאָס די אַרומפֿאָרער און די סָוחרים האָבן געבראַכט; און אַלע אַראַביש מלכים, און די לאַנדפֿירשטן האָבן שלמהן געבראַכט גאָלד און זילבער. edit

2CH 9:14 achuts vos di arumforer un di sochrim hoben gebracht; un ale arabish Molechim, un di landfirshten hoben Shlomoen gebracht gold un zilber.

2CH 9:14 Besides that which traders and merchants brought. And all the melachim of Arabia and governors of the country brought zahav and kesef to Sh'lomo.

2CH 9:15 ‏און שלמה המלך האָט געמאַכט צװײ הונדערט פּאַנצערס פֿון געשלאָגענעם גאָלד; זעקס הונדערט שֶקל געשלאָגענע גאָלד איז אַװעק אױף אײן שילד. edit

2CH 9:15 un Shlomo hameilech hot gemacht tsvei hundert pansters fun geshlogenem gold; zeks hundert shekl geshlogene gold iz avek oif ein shild.

2CH 9:15 And Melech Sh'lomo made 200 shields of hammered zahav; 600 measures of hammered zahav went to one shield.

2CH 9:16 ‏און דרײַ הונדערט שילדן פֿון געשלאָגענעם גאָלד; דרײַ הונדערט גאָלדשטיק איז אַװעק אױף אײן שילד. און דער מלך האָט זײ אַרײַנגעשטעלט אין דעם הױז פֿון לבֿנוֹן-װאַלד. edit

2CH 9:16 un drai hundert shilden fun geshlogenem gold; drai hundert goldshtik iz avek oif ein shild. un der melech hot zei araingeshtelt in dem hoiz fun Levanon-vald.

2CH 9:16 And 300 moginnim he made of hammered zahav; 300 measures of zahav went to one mogen. And HaMelech put them in Beis Ya'ar HaLevanon (House of the Forest of Levanon) .

2CH 9:17 ‏און דער מלך האָט געמאַכט אַ גרױסן טראָן ‏ פֿון עלפֿנבײן, און האָט אים איבערגעצױגן מיט רײנעם גאָלד. edit

2CH 9:17 un der melech hot gemacht a groisen tron fun elfnbein, un hot im ibergetsoigen mit reinem gold.

2CH 9:17 Moreover HaMelech made a kisse shen gadol (great ivory throne) and overlaid it with zahav tahor.

2CH 9:18 ‏און זעקס טרעפּ זײַנען געװען צום טראָן, און אַ גילדערן פֿוסבענקל, באַפֿעסטיקט צום טראָן; און הענטלעך זײַנען געװען אױף בײדע זײַטן פֿון דעם אָרט צום זיצן, און צװײ לײבן זײַנען געשטאַנען בײַ די הענטלעך. edit

2CH 9:18 un zeks trep zainen geven tsum tron, un a gilderen fusbenkel, bafestikt tsum tron; un hentlech zainen geven oif beide zaiten fun dem ort tsum zitsen, un tsvei leiben zainen geshtanen bai di hentlech.

2CH 9:18 And there were six steps to the kisse, with a kevesh (ramp) of zahav, which was attached to the kisse, and arms on each side of the seat, and two aroyot (lions) standing by the armrests;

2CH 9:19 ‏און צװעלף לײבן זײַנען דאָרטן געשטאַנען אױף די זעקס טרעפּ, פֿון דער זײַט און פֿון דער אַנדער זײַט. אַזױ-װאָס איז נישט געמאַכט געװאָרן אין קײן קיניגרײַך. edit

2CH 9:19 un tsvelf leiben zainen dorten geshtanen oif di zeks trep, fun der zait un fun der ander zait. azoi-vos iz nisht gemacht gevoren in kein kinigraich.

2CH 9:19 And 12 aroyot stood there on the one side and on the other upon 6 steps. There was nothing like it made for any other mamlechah.

2CH 9:20 ‏און אַלע טרינק-כּלים פֿון שלמה המלך זײַנען געװען פֿון גאָלד, און אַלע כּלים פֿון דעם הױז פֿון לבֿנוֹן-װאַלד זײַנען געװען פֿון עכטן גאָלד; זילבער האָט זיך אין די טעג פֿון שלמהן גערעכנט פֿאַר גאָרנישט. edit

2CH 9:20 un ale trink-keilim fun Shlomo hameilech zainen geven fun gold, un ale keilim fun dem hoiz fun Levanon-vald zainen geven fun echten gold; zilber hot zich in di teg fun Shlomoen gerechnt far gornisht.

2CH 9:20 And all the kelei mashkeh (drinking vessels) of Sh'lomo HaMelech were of zahav, and all the kelei Beis Ya'ar HaLevanon were of pure zahav; none were of kesef; it was not accounted as anything in the days of Sh'lomo.

2CH 9:21 ‏װאָרום דער מלך האָט געהאַט שיפֿן װאָס זײַנען געגאַנגען קײן תַּרְשִיש מיט די קנעכט פֿון חורָמען. אײן מאָל אין דרײַ יאָר פֿלעגן די תַּרְשִיש-שיפֿן קומען אָנגעלאָדן מיט גאָלד און זילבער, עלפֿנבײן, און מאַלפּעס, און פּאַװעס. edit

2CH 9:21 vorem der melech hot gehat shifen vos zainen gegangen kein Tarshish mit di knecht fun Churamen. ein mol in drai yor flegen di Tarshish-shifen kumen ongeloden mit gold un zilber, elfnbein, un malpes, un paves.

2CH 9:21 HaMelech had a fleet of oniyyot that went to Tarshish with the avadim of Churam. Once every three years came the oniyyot Tarshish bringing zahav, and kesef, ivory, and monkeys, and peacocks.

2CH 9:22 ‏און שלמה המלך איז געװען גרעסער פֿון אַלע מלכים פֿון דער ערד אין עוֹשר און חכמה. edit

2CH 9:22 un Shlomo hameilech iz geven greser fun ale Molechim fun der erd in oysher un chochme.

2CH 9:22 And Sh'lomo HaMelech surpassed all the Malkhei HaAretz in riches and chochmah.

2CH 9:23 ‏און אַלע מלכים פֿון דער ערד האָבן געזוכט שלמהס פּנים, כּדי צו הערן זײַן חכמה װאָס האלֹקים האָט אַרײַנגעגעבן אין זײַן האַרצן. edit

2CH 9:23 un ale Molechim fun der erd hoben gezucht Shlomos ponem, kedei tsu heren zain chochme vos HaElokim hot araingegeben in zain hartsen.

2CH 9:23 And all the Malkhei Ha'Aretz sought the presence of Sh'lomo, to hear his chochmah, that HaElohim had put in his lev.

2CH 9:24 ‏און זײ האָבן געבראַכט איטלעכער זײַן מתּנה, זילבערנע כּלים, און גילדערנע כּלים, און קלײדער, װאַפֿן, און בשׂמים, פֿערד און מױלאײזלען, יאָר אין יאָר. edit

2CH 9:24 un zei hoben gebracht itlecher zain matone, zilberne keilim, un gilderne keilim, un kleider, vafen, un b'shomaim, ferd un moileizlen, yor in yor.

2CH 9:24 And they brought every ish his minchah (present) , kelei kesef, kelei zahav, and clothing, weapons, and spices, susim, and peradim (mules) , at a set rate.

2CH 9:25 ‏און שלמה האָט געהאַט פֿיר טױזנט שטאַלן פֿערד און רײַטװעגן, און צװעלף טױזנט רײַטער, און ער האָט זײ אַװעקגעשטעלט אין די שטעט פֿאַר רײַטװעגן, און בײַם מלך אין ירושָלַיִם. edit

2CH 9:25 un Shlomo hot gehat fir toiznt shtalen ferd un raitvegen, un tsvelf toiznt raiter, un er hot zei avekgeshtelt in di shtet far raitvegen, un baim melech in Yerusholayim.

2CH 9:25 And Sh'lomo had four thousand stalls for susim and markovot (chariots) , and twelve thousand parashim whom he kept in the chariot cities, and with HaMelech at Yerushalayim.

2CH 9:26 ‏און ער האָט געװעלטיקט איבער אַלע מלכים, פֿון דעם טײַך און ביזן לאַנד פּלִשתּים, און ביז דעם געמאַרק פֿון מִצרַיִם. edit

2CH 9:26 un er hot geveltikt iber ale Molechim, fun dem taich un bizen land Pelishtim, un biz dem gemark fun Mitsrayim.

2CH 9:26 And he reigned over all the melachim from the River even unto the Eretz Pelishtim, and to the border of Mitzrayim.

2CH 9:27 ‏און דער מלך האָט געמאַכט זילבער אין ירושָלַיִם אַזױ װי די שטײנער, און צעדערן האָט ער געמאַכט אַזױ װי די װילדע פֿײַגנבײמער װאָס אין דער נידערונג, אין פֿילקײט. edit

2CH 9:27 un der melech hot gemacht zilber in Yerusholayim azoi vi di shteiner, un tsederen hot er gemacht azoi vi di vilde faignbeimer vos in der niderung, in filkeit.

2CH 9:27 And HaMelech made kesef in Yerushalayim as common as stones, and cedar trees he made like sycamore trees that are in the Shefelah in abundance.

2CH 9:28 ‏און פֿערד האָט מען אַרױסגעבראַכט שלמהן פֿון מִצרַיִם און פֿון אַלע לענדער. edit

2CH 9:28 un ferd hot men aroisgebracht Shlomoen fun Mitsrayim un fun ale lender.

2CH 9:28 And they imported unto Sh'lomo susim out of Mitzrayim, and from all the lands.

2CH 9:29 ‏און די איבעריקע זאַכן װעגן שלמהן, די ערשטע אַזױ װי די לעצטע, זײ זײַנען שױן באַשריבן אין די װערטער פֿון נָתָן דעם נבֿיא, און אין דער נבֿואה פֿון אַחִיָה פֿון שילוֹ, און אין דער זעונג פֿון יֶעדוֹ דעם זעער װעגן יָרָבֿעָם דעם זון פֿון נבָֿטן. edit

2CH 9:29 un di iberike zachen vegen Shlomoen, di ershte azoi vi di letste, zei zainen shoin bashriben in di verter fun Natan dem novi, un in der nevue fun Achiyah fun Shiloh, un in der zeung fun Yadai dem zeer vegen Yarovam dem zun fun Nevaten.

2CH 9:29 Now the rest of the Divrei Sh'lomo, harishonim and ha'acharonim, are they not written in the Divrei Natan HaNavi, and in the Nevu'at Achiyah the Shiloni, and in the chazot Yadai HaChozer against Yarov'am ben Nevat?

2CH 9:30 ‏און שלמה האָט געקיניגט אין ירושָלַיִם איבער גאַנץ יִשׂרָאֵל פֿערציק יאָר. edit

2CH 9:30 un Shlomo hot gekinigt in Yerusholayim iber gants Yisroel fertsik yor.

2CH 9:30 And Sh'lomo reigned in Yerushalayim over kol Yisroel arba'im shanah.

2CH 9:31 ‏און שלמה האָט זיך געלײגט מיט זײַנע עלטערן, און מע האָט אים באַגראָבן אין דער שטאָט פֿון זײַן פֿאָטער דָוִדן; און זײַן זון רחַבֿעָם איז געװאָרן מלך אױף זײַן אָרט. edit

2CH 9:31 un Shlomo hot zich geleigt mit zaine elteren, un me hot im bagroben in der shtot fun zain foter Doviden; un zain zun Rechavam iz gevoren melech oif zain ort.

2CH 9:31 And Sh'lomo slept with Avotav, and he was buried in Ir Dovid Aviv. And Rechav'am Bno reigned in his place.

2CH 10:1 ‏און רחַבֿעָם איז געגאַנגען קײן שכֶם, װאָרום קײן שכֶם זײַנען געקומען גאַנץ יִשׂרָאֵל אים צו מאַכן פֿאַר אַ מלך. edit

2CH 10:1 un Rechavam iz gegangen kein Shechem, vorem kein Shechem zainen gekumen gants Yisroel im tsu machen far a melech.

2CH 10:1 And Rechav'am went to Shechem, for to Shechem were kol Yisroel come to make him melech.

2CH 10:2 ‏און עס איז געװען, אַז יָרָבֿעָם דער זון פֿון נבָֿטן האָט דאָס געהערט – װאָרום ער איז געװען אין מִצרַיִם, װוּהין ער איז אַנטלאָפֿן פֿון דעם מלך שלמה – האָט זיך יָרָבֿעָם אומגעקערט פֿון מִצרַיִם. edit

2CH 10:2 un es iz geven, az Yarovam der zun fun Nevaten hot dos gehert – vorem er iz geven in Mitsrayim, vuhin er iz antlofen fun dem melech Shlomo – hot zich Yarovam umgekert fun Mitsrayim.

2CH 10:2 And it came to pass, when Yarov'am ben Nevat, who was in Mitzrayim, where he fled from the presence of Sh'lomo HaMelech heard it, that Yarov'am returned out of Mitzrayim.

2CH 10:3 ‏און זײ האָבן געשיקט און אים גערופֿן; און יָרָבֿעָם און גאַנץ יִשׂרָאֵל זײַנען געקומען, און האָבן גערעדט צו רחַבֿעָמען, אַזױ צו זאָגן: edit

2CH 10:3 un zei hoben geshikt un im gerufen; un Yarovam un gants Yisroel zainen gekumen, un hoben geredt tsu Rechavamen, azoi tsu zogen:

2CH 10:3 And they sent and called him. So Yarov'am and kol Yisroel came and spoke to Rechav'am, saying,

2CH 10:4 ‏דײַן פֿאָטער האָט שװער געמאַכט אונדזער יאָך, און אַצונד פֿאַרגרינגער דעם האַרטן דינסט פֿון דײַן פֿאָטער, װאָס ער האָט אַרױפֿגעלײגט אױף אונדז, און מיר װעלן דיר דינען. edit

2CH 10:4 dain foter hot shver gemacht undzer yoch, un atsund fargringer dem harten dinst fun dain foter, vos er hot aroifgeleigt oif undz, un mir velen dir dinen.

2CH 10:4 Avicha made our ol (yoke) kasheh (difficult, harsh) ; now therefore ease thou somewhat the grievous avodas Avicha, and his heavy ol (yoke) that he put upon us, and we will serve thee.

2CH 10:5 ‏האָט ער צו זײ געזאָגט: קומט װידער צו מיר אין דרײַ טעג אַרום. און דאָס פֿאָלק איז אַװעקגעגאַנגען. edit

2CH 10:5 hot er tsu zei gezogt: kumt vider tsu mir in drai teg arum. un dos folk iz avekgegangen.

2CH 10:5 And he said unto them, Shuvu (come back, return) unto me after shloshet yamin. And HaAm departed.

2CH 10:6 ‏האָט דער מלך רחַבֿעָם זיך געעֵצהט מיט די זקנים װאָס זײַנען געשטאַנען פֿאַר זײַן פֿאָטער שלמהן, װען ער האָט געלעבט, אַזױ צו זאָגן: װי עצהט איר צו געבן אַן ענטפֿער דעם דאָזיקן פֿאָלק? edit

2CH 10:6 hot der melech Rechavam zich geetsht mit di zeknim vos zainen geshtanen far zain foter Shlomoen, ven er hot gelebt, azoi tsu zogen: vi etsht ir tsu geben an entfer dem doziken folk?

2CH 10:6 And HaMelech Rechav'am took counsel with the Zekenim that had stood before Sh'lomo Avi while he yet lived, saying, What counsel give ye me to return answer to HaAm HaZeh?

2CH 10:7 ‏האָבן זײ צו אים גערעדט, אַזױ צו זאָגן: אױב דו װעסט גײן מיט גוטן מיט דעם דאָזיקן פֿאָלק, און װעסט זײ באַװיליקן, און װעסט רעדן צו זײ גוטע רײד, װעלן זײ דיר זײַן קנעכט אױף אַלע טעג. edit

2CH 10:7 hoben zei tsu im geredt, azoi tsu zogen: oib du vest gein mit guten mit dem doziken folk, un vest zei baviliken, un vest reden tsu zei gute reid, velen zei dir zain knecht oif ale teg.

2CH 10:7 And they spoke unto him, saying, If thou be kind to HaAm HaZeh, and please them, and speak devarim tovim to them, they will be thy avadim kol hayamim (all the days) .

2CH 10:8 ‏אָבער ער האָט פֿאַרלאָזן די עצה פֿון די זקנים װאָס זײ האָבן אים געעֵצהט, און ער האָט זיך געעֵצהט מיט די ייִנגלעך װאָס זײַנען אױפֿגעװאַקסן מיט אים, װאָס זײַנען געשטאַנען פֿאַר אים. edit

2CH 10:8 ober er hot farlozen di eitse fun di zeknim vos zei hoben im geetsht, un er hot zich geetsht mit di yinglech vos zainen oifgevaksen mit im, vos zainen geshtanen far im.

2CH 10:8 But he forsook the Atzat HaZekenim they gave him, and took counsel with the yeladim that were brought up with him, that stood before him.

2CH 10:9 ‏און ער האָט צו זײ געזאָגט: װאָס עצהט איר, מיר זאָלן געבן אַן ענטפֿער דעם דאָזיקן פֿאָלק, װאָס האָט צו מיר גערעדט, אַזױ צו זאָגן: פֿאַרגרינגער דעם יאָך װאָס דײַן פֿאָטער האָט אַרױפֿגעלײגט אױף אונדז? edit

2CH 10:9 un er hot tsu zei gezogt: vos etsht ir, mir zolen geben an entfer dem doziken folk, vos hot tsu mir geredt, azoi tsu zogen: fargringer dem yoch vos dain foter hot aroifgeleigt oif undz?

2CH 10:9 And he said unto them, What advice give ye that we may return answer to HaAm HaZeh, which have spoken to me, saying, Ease somewhat haOl that Avicha did put upon us?

2CH 10:10 ‏האָבן צו אים גערעדט די ייִנגלעך װאָס זײַנען אױפֿגעװאַקסן מיט אים, אַזױ צו זאָגן: אַזױ זאָלסטו זאָגן צו דעם פֿאָלק װאָס האָט צו דיר גערעדט, אַזױ צו זאָגן: דײַן פֿאָטער האָט שװער געמאַכט אונדזער יאָך, דערום פֿאַרגרינגער דו אונדז – אַזױ זאָלסטו זאָגן צו זײ: מײַן מינדסטער פֿינגער איז דיקער פֿון מײַן פֿאָטערס לענדן. edit

2CH 10:10 hoben tsu im geredt di yinglech vos zainen oifgevaksen mit im, azoi tsu zogen: azoi zolstu zogen tsu dem folk vos hot tsu dir geredt, azoi tsu zogen: dain foter hot shver gemacht undzer yoch, derum fargringer du undz – azoi zolstu zogen tsu zei: main mindster finger iz diker fun main foters lenden.

2CH 10:10 And the yeladim that grew up with him spoke unto him, saying, Thus shalt thou answer HaAm that spoke unto thee, saying, Avicha made our ol (yoke) heavy, but make thou it somewhat lighter for us; thus shalt thou say unto them, My little finger is thicker than the loins of Avi.

2CH 10:11 ‏און אַצונד, מײַן פֿאָטער האָט אױף אײַך אַרױפֿגעלאָדן אַ שװערן יאָך, און איך װעל נאָך צולײגן צו אײַער יאָך; מײַן פֿאָטער האָט אײַך געשטראָפֿט מיט ריטער, און איך – מיט דערנער. edit

2CH 10:11 un atsund, main foter hot oif aich aroifgeloden a shveren yoch, un ich vel noch tsuleigen tsu aier yoch; main foter hot aich geshtroft mit riter, un ich – mit derner.

2CH 10:11 For whereas Avi put an ol kaved (a heavy yoke) upon you, I will add more to your ol (yoke) . Avi chastised you with shotim (whips) , but I will chastise you with akrabim (scorpions) .

2CH 10:12 ‏און יָרָבֿעָם און דאָס גאַנצע פֿאָלק זײַנען געקומען צו רחַבֿעָמען אױפֿן דריטן טאָג, ‏ אַזױ װי דער מלך האָט געהײסן, אַזױ צו זאָגן: קומט װידער צו מיר אױפֿן דריטן טאָג. edit

2CH 10:12 un Yarovam un dos gantse folk zainen gekumen tsu Rechavamen oifen driten tog, azoi vi der melech hot geheisen, azoi tsu zogen: kumt vider tsu mir oifen driten tog.

2CH 10:12 So Yarov'am and kol HaAm came to Rechav'am on the Yom HaShelishi, as HaMelech said, Shuva (return) to me on the Yom HaShelishi.

2CH 10:13 ‏און דער מלך האָט זײ געענטפֿערט האַרט, און דער מלך רחַבֿעָם האָט פֿאַרלאָזן די עצה פֿון די זקנים. edit

2CH 10:13 un der melech hot zei geentfert hart, un der melech Rechavam hot farlozen di eitse fun di zeknim.

2CH 10:13 And HaMelech answered them kashah (harshly) ; and HaMelech Rechav'am forsook the Atzat HaZekenim,

2CH 10:14 ‏און ער האָט צו זײ גערעדט אַזױ װי די עצה פֿון די ייִנגלעך, אַזױ צו זאָגן: מײַן פֿאָטער האָט שװער געמאַכט אײַער יאָך, און איך װעל נאָך צולײגן צו אים; מײַן פֿאָטער האָט אײַך געשטראָפֿט מיט ריטער, און איך – מיט דערנער. edit

2CH 10:14 un er hot tsu zei geredt azoi vi di eitse fun di yinglech, azoi tsu zogen: main foter hot shver gemacht aier yoch, un ich vel noch tsuleigen tsu im; main foter hot aich geshtroft mit riter, un ich – mit derner.

2CH 10:14 And answered them after the Atzat HaYeladim, saying, Avi made your ol (yoke) heavy, but I will add thereto; Avi chastised you with shotim (whips) , but I will chastise you with akrabim (scorpions) .

2CH 10:15 ‏און דער מלך האָט זיך נישט צוגעהערט צום פֿאָלק, װאָרום דאָס איז געװען באַשערט פֿון אלֹקים, כּדי ה׳ זאָל מקײם זײַן זײַן װאָרט, װאָס ער האָט גערעדט דורך אַחִיָהן פֿון שילוֹ, צו יָרָבֿעָם דעם זון פֿון נבָֿטן. edit

2CH 10:15 un der melech hot zich nisht tsugehert tsum folk, vorem dos iz geven bashert fun Elokim, kedei Hashem zol mekaiem zain zain vort, vos er hot geredt durch Achiyahen fun Shiloh, tsu Yarovam dem zun fun Nevaten.

2CH 10:15 So HaMelech paid heed not unto HaAm, for the nesibah (turn of events, circumstance) was of HaElohim, that Hashem might perform His Devar, which He spoke by the yad Achiyah HaShiloni to Yarov'am ben Nevat.

2CH 10:16 ‏און װי גאַנץ יִשׂרָאֵל האָבן געזען, אַז דער מלך האָט זיך נישט צוגעהערט צו זײ, האָט דאָס גאַנצע פֿאָלק געענטפֿערט דעם מלך, אַזױ צו זאָגן: ‏מיר האָבן נישט קײן חלק אין דָוִדן, ‏און קײן ירושה אין דעם זון פֿון יִשַין. ‏איטלעכער צו דײַנע געצעלטן, יִשׂרָאֵל! ‏אַצונד קוק זיך אום אױף דײַן הױז, דָוִד! ‏און גאַנץ יִשׂרָאֵל איז אַװעקגעגאַנגען צו זײַנע געצעלטן. edit

2CH 10:16 un vi gants Yisroel hoben gezen, az der melech hot zich nisht tsugehert tsu zei, hot dos gantse folk geentfert dem melech, azoi tsu zogen: mir hoben nisht kein chelek in Doviden, un kein yerushe in dem zun fun Yishaien. itlecher tsu daine getselten, Yisroel! atsund kuk zich um oif dain hoiz, Dovid! un gants Yisroel iz avekgegangen tsu zaine getselten.

2CH 10:16 And when kol Yisroel saw that HaMelech would not pay heed unto them, HaAm answered HaMelech, saying, What chelek have we in Dovid? We have none nachalah in Ben Yishai. Every ish to your ohalim, O Yisroel! and now, Dovid, see to thine own Bais! So kol Yisroel went to their ohalim.

2CH 10:17 ‏נאָר די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל װאָס זײַנען געזעסן אין די שטעט פֿון יהוּדה, איבער זײ איז געבליבן מלך רחַבֿעָם. edit

2CH 10:17 nor di kinder fun Yisroel vos zainen gezesen in di shtet fun Yehudah, iber zei iz gebliben melech Rechavam.

2CH 10:17 But as for the Bnei Yisroel that dwelt in the towns of Yehudah, Rechav'am reigned over them.

2CH 10:18 ‏און דער מלך רחַבֿעָם האָט אַרױסגעשיקט הַדוֹרָמען װאָס איבער דעם צינז, און די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל האָבן אים פֿאַרװאָרפֿן מיט שטײנער, און ער איז געשטאָרבן. און דער מלך רחַבֿעָם האָט זיך געאײַלט אַרױפֿצוגײן אױף זײַן רײַטװאָגן, צו אַנטלױפֿן קײן ירושָלַיִם. edit

2CH 10:18 un der melech Rechavam hot aroisgeshikt Hadoramen vos iber dem tsinz, un di kinder fun Yisroel hoben im farvorfen mit shteiner, un er iz geshtorben. un der melech Rechavam hot zich geailt aroiftsugein oif zain raitvogen, tsu antloifen kein Yerusholayim.

2CH 10:18 Then HaMelech Rechav'am sent Hadoram who was over the mas (tax, tribute) ; and the Bnei Yisroel stoned him with stones, that he died. But HaMelech Rechav'am made speed to get up into his merkavah, to escape to Yerushalayim.

2CH 10:19 ‏און יִשׂרָאֵל האָט װידערשפּעניקט אָן דעם הױז פֿון דָוִד ביז אױף הײַנטיקן טאָג. edit

2CH 10:19 un Yisroel hot vidershpenikt on dem hoiz fun Dovid biz oif haintiken tog.

2CH 10:19 And Yisroel rebelled against the Bais Dovid unto Hayom Hazeh.

2CH 11:1 ‏און רחַבֿעָם איז געקומען קײן ירושָלַיִם, און ער האָט אײַנגעזאַמלט דאָס הױז פֿון יהוּדה און בנימין, הונדערט און אַכציק טױזנט געקליבענע קריגסלײַט, מלחמה צו האַלטן מיט יִשׂרָאֵל, כּדי אומצוקערן די מלוכה צו רחַבֿעָמען. edit

2CH 11:1 un Rechavam iz gekumen kein Yerusholayim, un er hot aingezamlt dos hoiz fun Yehudah un Binyamin, hundert un achtsik toiznt geklibene krigslait, milchome tsu halten mit Yisroel, kedei umtsukeren di meluche tsu Rechavamen.

2CH 11:1 And when Rechav'am was come to Yerushalayim, he gathered of the Bais Yehudah and Binyamin a hundred and fourscore thousand bachur oseh milchamah (chosen men, which were warriors) , to make war against Yisroel, that he might restore the mamlachah to Rechav'am.

2CH 11:2 ‏איז דאָס װאָרט פֿון ה׳ געװען צו שמַעיָהו דעם מאַן פֿון ג-ט, אַזױ צו זאָגן: edit

2CH 11:2 iz dos vort fun Hashem geven tsu Shemayahu dem man fun g-t, azoi tsu zogen:

2CH 11:2 But the Devar Hashem came to Shema'yah the Ish HaElohim, saying,

2CH 11:3 ‏זאָג צו רחַבֿעָם דעם זון פֿון שלמהן, דעם מלך פֿון יהוּדה, און צו גאַנץ יִשׂרָאֵל אין יהוּדה און בנימין, אַזױ צו זאָגן: edit

2CH 11:3 zog tsu Rechavam dem zun fun Shlomoen, dem melech fun Yehudah, un tsu gants Yisroel in Yehudah un Binyamin, azoi tsu zogen:

2CH 11:3 Speak unto Rechav'am ben Sh'lomo Melech Yehudah, and to kol Yisroel in Yehudah and Binyamin, saying,

2CH 11:4 ‏אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: איר זאָלט נישט אַרױפֿגײן, און איר זאָלט נישט מלחמה האַלטן מיט אײַערע ברידער; קערט אײַך אום איטלעכער צו זײַן הױז, װאָרום פֿון מיר איז געשען די דאָזיקע זאַך. און זײ האָבן צוגעהערט די װערטער פֿון ה׳, און האָבן זיך אומגעקערט פֿון צו גײן אױף יָרָבֿעָמען. edit

2CH 11:4 azoi hot Hashem gezogt: ir zolt nisht aroifgein, un ir zolt nisht milchome halten mit aiere brider; kert aich um itlecher tsu zain hoiz, vorem fun mir iz geshen di dozike zach. un zei hoben tsugehert di verter fun Hashem, un hoben zich umgekert fun tsu gein oif Yarovamen.

2CH 11:4 Thus saith Hashem , Ye shall not go up, nor make war against your achim. Shuvu (return) every ish to his bais, for this thing is done from Me. And they obeyed the divrei Hashem , and returned back from going against Yarov'am.

2CH 11:5 ‏און רחַבֿעָם איז געזעסן אין ירושָלַיִם; און ער האָט געבױט שטעט פֿאַר פֿעסטונגען אין יהוּדה. edit

2CH 11:5 un Rechavam iz gezesen in Yerusholayim; un er hot geboit shtet far festungen in Yehudah.

2CH 11:5 And Rechav'am dwelt in Yerushalayim, and built arim lematzor (cities for defense) in Yehudah.

2CH 11:6 ‏און ער האָט איבערגעבױט בֵית-לֶחֶם, און עֵיטָם, און תּקוֹעַ, edit

2CH 11:6 un er hot ibergeboit Beit-Lechem, un Eitam, un Tekoa,

2CH 11:6 He built even Beit-Lechem, and Eitam, and Tekoa,

2CH 11:7 ‏און בֵית-צור, און שׂוֹכוֹ, און עַדולָם, edit

2CH 11:7 un Beit-Tsur, un socho, un eadulom,

2CH 11:7 Beit-Tzur, Sokhoh, Adullam,

2CH 11:8 ‏און גַת, און מָרֵשָה, און זיף, edit

2CH 11:8 un Gat, un Mareshah, un Ziph,

2CH 11:8 Gat, Mareshah, Ziph,

2CH 11:9 ‏און אַדוֹרַיִם, און לָכיש, עַזֵקָה, edit

2CH 11:9 un Adorayim, un Lakhish, Azekah,

2CH 11:9 And Adorayim, and Lakhish, and Azekah,

2CH 11:10 ‏און צָרעָה, און אַיָלוֹן, און חֶבֿרוֹן, װאָס אין יהוּדה און בנימין, אױף פֿעסטונגשטעט. edit

2CH 11:10 un Tsorah, un Ayalon, un Chevron, vos in Yehudah un Binyamin, oif festungshtet.

2CH 11:10 And Tzorah, and Ayalon, and Chevron, which are in Yehudah and in Binyamin arei metzurot (fortified cities) .

2CH 11:11 ‏און ער האָט פֿאַרשטאַרקט די פֿעסטונגען, און האָט אַרײַנגעזעצט אין זײ אָנפֿירער מיט שפּײַכלערס עסנװאַרג און אײל און װײַן. edit

2CH 11:11 un er hot farshtarkt di festungen, un hot araingezetst in zei onfirer mit shpaichlers esnvarg un eil un vain.

2CH 11:11 And he fortified the metzurot (fortifications) , and put negidim (rulers) in them, and otzerot ma'achal (storage places of food) , and of shemen and yayin.

2CH 11:12 ‏און אין יעטװעדער שטאָט זײַנען געװען פּאַנצערס און שפּיזן; און ער האָט זײ זײער שטאַרק באַפֿעסטיקט. און יהוּדה און בנימין זײַנען געבליבן בײַ אים. edit

2CH 11:12 un in yetveder shtot zainen geven pansters un shpizen; un er hot zei zeyer shtark bafestikt. un Yehudah un Binyamin zainen gebliben bai im.

2CH 11:12 And in all the cities he put shields and spears, and made them exceeding strong, having Yehudah and Binyamin on his side.

2CH 11:13 ‏און די כֹּהנים און די לוִיִים װאָס אין גאַנץ יִשׂרָאֵל האָבן זיך געשטעלט פֿאַר אים פֿון זײער גאַנצן געמאַרק. edit

2CH 11:13 un di koyanim un di Leviim vos in gants Yisroel hoben zich geshtelt far im fun zeyer gantsen gemark.

2CH 11:13 And the Kohanim and the Levi'im that were in kol Yisroel availed themselves to him from all their territories.

2CH 11:14 ‏װאָרום די לוִיִים האָבן פֿאַרלאָזן זײערע אָפֿענע ערטער און זײער אײגנטום, און זײַנען אַװעק קײן יהוּדה און קײן ירושָלַיִם, װײַל יָרָבֿעָם און זײַנע זין האָבן זײ פֿאַרשטױסן פֿון צו טאָן דעם דינסט צו ה׳; edit

2CH 11:14 vorem di Leviim hoben farlozen zeyere ofene erter un zeyer eigentum, un zainen avek kein Yehudah un kein Yerusholayim, vail Yarovam un zaine zin hoben zei farshtoisen fun tsu ton dem dinst tsu Hashem;

2CH 11:14 For the Levi'im abandoned their common-lands and their achuzzah (possession, estate) and came to Yehudah and Yerushalayim; for Yarov'am and his banim had cast them off from executing the office of Kohen unto Hashem .

2CH 11:15 ‏און ער האָט זיך געשטעלט כֹּהנים צו די במות, און צו די שדים, און צו די קעלבער װאָס ער האָט געמאַכט. edit

2CH 11:15 un er hot zich geshtelt koyanim tsu di Bamot, un tsu di Shaddaim, un tsu di kelber vos er hot gemacht.

2CH 11:15 And he ordained him kohanim for the high places, and for the se'irim (goat idols, demons) and for the agalim (calf idols) which he had made.

2CH 11:16 ‏און נאָך זײ, זײַנען פֿון אַלע שבֿטים פֿון יִשׂרָאֵל װאָס האָבן אָפּגעגעבן זײער האַרץ צו זוכן ה׳ אלוקי יִשׂרָאֵל, געקומען קײן ירושָלַיִם, כּדי צו שלאַכטן צו ה׳ דעם ג-ט פֿון זײערע עלטערן. edit

2CH 11:16 un noch zei, zainen fun ale shvotim fun Yisroel vos hoben opgegeben zeyer harts tsu zuchen Hashem Elochei Yisroel, gekumen kein Yerusholayim, kedei tsu shlachten tsu Hashem dem g-t fun zeyere elteren.

2CH 11:16 And after them from all the Shivtei Yisroel such as set their hearts to seek Hashem Elohei Yisroel came to Yerushalayim, to sacrifice unto Hashem Elohei Avoteihem.

2CH 11:17 ‏און זײ האָבן געשטאַרקט די מלוכה פֿון יהוּדה, און האָבן באַפֿעסטיקט רחַבֿעָם דעם זון פֿון שלמהן, דרײַ יאָר; װאָרום זײ זײַנען געגאַנגען אין דעם װעג פֿון דָוִדן און שלמהן דרײַ יאָר. edit

2CH 11:17 un zei hoben geshtarkt di meluche fun Yehudah, un hoben bafestikt Rechavam dem zun fun Shlomoen, drai yor; vorem zei zainen gegangen in dem veg fun Doviden un Shlomoen drai yor.

2CH 11:17 So they strengthened the Malchut Yehudah, and made Rechav'am ben Sh'lomo strong, shanim shalosh. For shanim shalosh they walked in the Derech Dovid u'Sh'lomo.

2CH 11:18 ‏און רחַבֿעָם האָט זיך גענומען פֿאַר אַ װײַב מַחלַת די טאָכטער פֿון ירימוֹת דעם זון פֿון דָוִדן, פֿון אַבֿיהַיִל דער טאָכטער פֿון אֶליאָבֿ דעם זון פֿון יִשַין. edit

2CH 11:18 un Rechavam hot zich genumen far a vaib Machalat di tochter fun Yerimot dem zun fun Doviden, fun Avihayil der tochter fun Eliav dem zun fun Yishaien.

2CH 11:18 And Rechav'am took him Machalat bat Yerimot Ben Dovid as isha, and Avihayil bat Eliav ben Yishai,

2CH 11:19 ‏און זי האָט אים געבאָרן זין: יְעושן, און שמַריָהן, און זַהַמען. edit

2CH 11:19 un zi hot im geboren zin: Yeushen, un Shemaryahen, un Zahamen.

2CH 11:19 Which bore him banim: Ye'ush, and Shemaryah, and Zaham.

2CH 11:20 ‏און נאָך איר האָט ער גענומען מַעֲכָה די טאָכטער פֿון אַבֿשָלומען, און זי האָט אים געבאָרן אַבֿיָהן, און עַתַּין, און זיזאָן, און שלוֹמיתן. edit

2CH 11:20 un noch ir hot er genumen Maachah di tochter fun Avshalomen, un zi hot im geboren Aviyahen, un Attaien, un Zizaen, un Shelomiten.

2CH 11:20 And after her he took Ma'achah bat Avshalom, who bore him Aviyah, and Attai, and Ziza, and Shlomit.

2CH 11:21 ‏און רחַבֿעָם האָט ליב געהאַט מַעֲכָה די טאָכטער פֿון אַבֿשָלומען מער פֿון אַלע זײַנע װײַבער און זײַנע קעפּסװײַבער; װאָרום אַכצן װײַבער האָט ער גענומען, און זעכציק קעפּסװײַבער; און ער האָט געבאָרן אַכט און צװאַנציק זין, און זעכציק טעכטער. edit

2CH 11:21 un Rechavam hot lib gehat Maachah di tochter fun Avshalomen mer fun ale zaine vaiber un zaine kepsvaiber; vorem achtsen vaiber hot er genumen, un zechtsik kepsvaiber; un er hot geboren acht un tsvantsik zin, un zechtsik techter.

2CH 11:21 And Rechav'am loved Ma'achah bat Avshalom more than any of his nashim and his pilagshim; (for he took eighteen nashim, and threescore pilagshim, and fathered twenty and eight banim, and threescore banot.)

2CH 11:22 ‏און רחַבֿעָם האָט אױפֿגעשטעלט אַבֿיָה דעם זון פֿון מַעֲכָהן פֿאַרן הױפּט, פֿאַר דעם פֿירשט צװישן זײַנע ברידער, װאָרום זײַן מײַן איז געװען אים צו מאַכן פֿאַר אַ מלך. edit

2CH 11:22 un Rechavam hot oifgeshtelt Aviyah dem zun fun Maachahen faran hoipt, far dem firsht tsvishen zaine brider, vorem zain main iz geven im tsu machen far a melech.

2CH 11:22 And Rechav'am made Aviyah ben Ma'achah the rosh, to be nagid among his achim, for he intended to make him melech.

2CH 11:23 ‏און ער האָט געטאָן מיט שׂכל, און האָט צעשפּרײט אַלע זײַנע זין איבער אַלע לענדער פֿון יהוּדה און בנימין, אין אַלע פֿעסטונגשטעט, און ער האָט זײ געגעבן שפּײַז לרובֿ; און ער האָט פֿאַר זײ אױסגעזוכט אַ סך װײַבער. edit

2CH 11:23 un er hot geton mit seichel, un hot tseshpreit ale zaine zin iber ale lender fun Yehudah un Binyamin, in ale festungshtet, un er hot zei gegeben shpaiz leruv; un er hot far zei oisgezucht a sach vaiber.

2CH 11:23 And he acted wisely, and dispersed kol banim of him throughout all the lands of Yehudah and Binyamin, unto all of the arei hametzurot (fortified cities) ; and he gave them mazon (provision, food) in abundance. And he took for them many wives.

2CH 12:1 ‏און עס איז געװען, אַז רחַבֿעָמס מלוכה האָט זיך באַפֿעסטיקט, און ער איז געװאָרן שטאַרק, האָט ער פֿאַרלאָזן די תּורה פֿון ה׳, און גאַנץ יִשׂרָאֵל מיט אים. edit

2CH 12:1 un es iz geven, az Rechavams meluche hot zich bafestikt, un er iz gevoren shtark, hot er farlozen di torah fun Hashem, un gants Yisroel mit im.

2CH 12:1 And it came to pass, when Rechav'am had established the malchut, and had strengthened himself, he forsook the Torat Hashem , and kol Yisroel with him.

2CH 12:2 ‏און עס איז געװען אין פֿינפֿטן יאָר פֿון דעם מלך רחַבֿעָם, איז שישַק דער מלך פֿון מִצרַיִם אַרױפֿגעגאַנגען אױף ירושָלַיִם, װײַל זײ האָבן געפֿעלשט אָן ה׳; edit

2CH 12:2 un es iz geven in finften yor fun dem melech Rechavam, iz Shishak der melech fun Mitsrayim aroifgegangen oif Yerusholayim, vail zei hoben gefelsht on Hashem;

2CH 12:2 And it came to pass, that in the shanah hachamishit of Melech Rechav'am Shishak Melech Mitzrayim came up against Yerushalayim, because they were unfaithful to Hashem ,

2CH 12:3 ‏מיט טױזנט און צװײ הונדערט רײַטװעגן, און מיט זעכציק טױזנט רײַטער; און אָן אַ צאָל איז געװען דאָס פֿאָלק װאָס איז מיט אים געקומען פֿון מִצרַיִם, לובֿים, סוכּיִים, און כּוּשים. edit

2CH 12:3 mit toiznt un tsvei hundert raitvegen, un mit zechtsik toiznt raiter; un on a tsol iz geven dos folk vos iz mit im gekumen fun Mitsrayim, Luvim, sukiym, un Kushim.

2CH 12:3 With 1,200 chariots, and 60,000 parashim, and troops without number that came with him out of Mitzrayim, the Luvim, the Sukiyim, and the Cushim.

2CH 12:4 ‏און ער האָט באַצװוּנגען די פֿעסטונגשטעט פֿון יהוּדה, און איז געקומען ביז ירושָלַיִם. edit

2CH 12:4 un er hot batsvungen di festungshtet fun Yehudah, un iz gekumen biz Yerusholayim.

2CH 12:4 And he captured the arei hametzurot (fortified cities) which are of Yehudah, and came as far as Yerushalayim.

2CH 12:5 ‏איז שמַעיָה דער נבֿיא געקומען צו רחַבֿעָמען, און צו די האַרן פֿון יהוּדה, װאָס האָבן זיך אײַנגעזאַמלט קײן ירושָלַיִם פֿון װעגן שישַקן, און ער האָט צו זײ געזאָגט: אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: איר האָט מיך פֿאַרלאָזן, דערום האָב איך אױך אײַך איבערגעלאָזן אין דער האַנט פֿון שישַקן. edit

2CH 12:5 iz Shemayah der novi gekumen tsu Rechavamen, un tsu di haren fun Yehudah, vos hoben zich aingezamlt kein Yerusholayim fun vegen Shishaken, un er hot tsu zei gezogt: azoi hot Hashem gezogt: ir hot mich farlozen, derum hob ich oich aich ibergelozen in der hant fun Shishaken.

2CH 12:5 Then came Shema'yah HaNavi to Rechav'am, and to the Sarim of Yehudah, that were assembled in Yerushalayim because of Shishak, and said unto them, Thus saith Hashem , Ye have forsaken me, and therefore have I also abandoned you in the yad Shishak.

2CH 12:6 ‏און די האַרן פֿון יִשׂרָאֵל און דער מלך זײַנען געװאָרן אונטערטעניק, און זײ האָבן געזאָגט: ה׳ איז גערעכט. edit

2CH 12:6 un di haren fun Yisroel un der melech zainen gevoren untertenik, un zei hoben gezogt: Hashem iz gerecht.

2CH 12:6 Whereupon the Sarim (princes) of Yisroel and HaMelech humbled themselves; and they said, Tzaddik Hashem .

2CH 12:7 ‏און װי ה׳ האָט געזען אַז זײ זײַנען געװאָרן אונטערטעניק, איז דאָס װאָרט פֿון ה׳ געװען צו שמַעיָהן, אַזױ צו זאָגן: זײ זײַנען געװאָרן אונטערטעניק, װעל איך זײ נישט אומברענגען; און איך װעל זײ געבן אַ קלײנע אַנטרינונג, און מײַן גרימצאָרן װעט נישט אױסגעגאָסן װערן אױף ירושָלַיִם דורך דער האַנט פֿון שישַקן. edit

2CH 12:7 un vi Hashem hot gezen az zei zainen gevoren untertenik, iz dos vort fun Hashem geven tsu Shemayahen, azoi tsu zogen: zei zainen gevoren untertenik, vel ich zei nisht umbrengen; un ich vel zei geben a kleine antrinung, un main grimtsoren vet nisht oisgegosen veren oif Yerusholayim durch der hant fun Shishaken.

2CH 12:7 And when Hashem saw that they humbled themselves, the Devar Hashem came to Shema'yah, saying, They have humbled themselves; therefore I will not destroy them, but I will grant them some peleitah (deliverance, rescue) ; and My chamah (anger, wrath) shall not be poured out upon Yerushalayim by the yad Shishak.

2CH 12:8 ‏נײַערט זײ װעלן זײַן קנעכט צו אים; כּדי זײ זאָלן װיסן צװישן מײַן דינסט און דעם דינסט פֿון די מלוכות פֿון די לענדער. edit

2CH 12:8 naiert zei velen zain knecht tsu im; kedei zei zolen visen tsvishen main dinst un dem dinst fun di meluches fun di lender.

2CH 12:8 Nevertheless they shall be his avadim; that they may differentiate My avodah, and the avodat mamlechut of the lands.

2CH 12:9 ‏און שישַק דער מלך פֿון מִצרַיִם איז אַרױפֿגעקומען אױף ירושָלַיִם; און ער האָט צוגענומען די אוֹצרות פֿון ה׳ס הױז, און די אוֹצרות פֿון מלכס הױז; אַלץ האָט ער צוגענומען. און ער האָט צוגענומען די גילדערנע שילדן װאָס שלמה האָט געמאַכט. edit

2CH 12:9 un Shishak der melech fun Mitsrayim iz aroifgekumen oif Yerusholayim; un er hot tsugenumen di oitseres fun Hashems hoiz, un di oitseres fun melechs hoiz; alts hot er tsugenumen. un er hot tsugenumen di gilderne shilden vos Shlomo hot gemacht.

2CH 12:9 So Shishak Melech Mitzrayim came up against Yerushalayim, and carried away the otzerot of the Beis Hashem , and the otzerot Bais HaMelech. He took all; he carried away also the moginei hazahav (shields of gold) which Sh'lomo had made.

2CH 12:10 ‏און דער מלך רחַבֿעָם האָט געמאַכט אַנשטאָט זײ קופּערנע שילדן, און האָט זײ איבערגעגעבן אױף דער האַנט פֿון די הױפּטלײַט פֿון די לױפֿערס װאָס האָבן געהיט דעם אײַנגאַנג פֿון מלכס הױז. edit

2CH 12:10 un der melech Rechavam hot gemacht anshtot zei kuperne shilden, un hot zei ibergegeben oif der hant fun di hoiptlait fun di loifers vos hoben gehit dem aingang fun melechs hoiz.

2CH 12:10 Instead of which HaMelech Rechav'am made moginei nechoshet, and committed them to the hands of the commanders of the guard, the Shomrim who kept the Petach Bais Hamelech.

2CH 12:11 ‏און עס איז געװען, װען נאָר דער מלך פֿלעגט קומען אין ה׳ס הױז, זײַנען געקומען די לױפֿערס און פֿלעגן זײ אַרױסטראָגן, דערנאָך פֿלעגן זײ זײ אומקערן אין דער קאַמער פֿון די לױפֿערס. edit

2CH 12:11 un es iz geven, ven nor der melech flegt kumen in Hashems hoiz, zainen gekumen di loifers un flegen zei aroistrogen, dernoch flegen zei zei umkeren in der kamer fun di loifers.

2CH 12:11 And as often as HaMelech entered into the Beis Hashem , the guard came and got the shields, and afterward brought them again into the guardroom.

2CH 12:12 ‏און אַז ער איז געװאָרן אונטערטעניק, האָט זיך אָפּגעקערט פֿון אים דער צאָרן ‏ פֿון ה׳, נישט אומצוברענגען אין גאַנצן; און אױך זײַנען געװען אין יהוּדה גוטע זאַכן. edit

2CH 12:12 un az er iz gevoren untertenik, hot zich opgekert fun im der tsoren fun Hashem, nisht umtsubrengen in gantsen; un oich zainen geven in Yehudah gute zachen.

2CH 12:12 And when he humbled himself, the Af Hashem turned from him, that He would not destroy him altogether; and also in Yehudah things went well.

2CH 12:13 ‏און דער מלך רחַבֿעָם האָט זיך באַפֿעסטיקט אין ירושָלַיִם, און האָט געקיניגט; װאָרום אײן און פֿערציק יאָר איז רחַבֿעָם אַלט געװען אַז ער איז געװאָרן מלך, און זיבעצן יאָר האָט ער געקיניגט אין ירושָלַיִם, אין דער שטאָט װאָס ה׳ האָט אױסדערװײלט פֿון אַלע שבֿטים פֿון יִשׂרָאֵל, צו טאָן זײַן נאָמען דאָרטן. און דער נאָמען פֿון זײַן מוטער איז געװען נַעֲמָה די עַמוֹנית. edit

2CH 12:13 un der melech Rechavam hot zich bafestikt in Yerusholayim, un hot gekinigt; vorem ein un fertsik yor iz Rechavam alt geven az er iz gevoren melech, un zibetsen yor hot er gekinigt in Yerusholayim, in der shtot vos Hashem hot oisderveilt fun ale shvotim fun Yisroel, tsu ton zain nomen dorten. un der nomen fun zain muter iz geven Naamah di eamonit.

2CH 12:13 So HaMelech Rechav'am strengthened himself in Yerushalayim, and reigned; for Rechav'am was one and forty years old when he began to reign, and he reigned seventeen years in Yerushalayim, HaIr that Hashem had chosen out of all the Shivtei Yisroel, to put Shmo there. And the shem immo was Na'amah HaAmmonit.

2CH 12:14 ‏און ער האָט געטאָן װאָס איז שלעכט, װאָרום ער האָט נישט געקערט זײַן האַרץ צו זוכן ה׳. edit

2CH 12:14 un er hot geton vos iz shlecht, vorem er hot nisht gekert zain harts tsu zuchen Hashem.

2CH 12:14 And he did rah, because he set not his lev to seek Hashem .

2CH 12:15 ‏און די זאַכן װעגן רחַבֿעָמען, די ערשטע אַזױ װי די לעצטע, זײ זײַנען שױן באַשריבן אין די װערטער פֿון שמַעיָה דעם נבֿיא, און עִדוֹ דעם זעער, װעגן דעם יחוס. און מלחמות זײַנען געװען צװישן רחַבֿעָמען און יָרָבֿעָמען אַלע טעג. edit

2CH 12:15 un di zachen vegen Rechavamen, di ershte azoi vi di letste, zei zainen shoin bashriben in di verter fun Shemayah dem novi, un Iddo dem zeer, vegen dem yiches. un milchomes zainen geven tsvishen Rechavamen un Yarovamen ale teg.

2CH 12:15 Now the acts of Rechav'am, harishonim and ha'acharonim, are they not written in the Divrei Shema'yah HaNavi, and of Iddo HaChozer with genealogies? And there were milchamot between Rechav'am and Yarov'am continually.

2CH 12:16 ‏און רחַבֿעָם האָט זיך געלײגט מיט זײַנע עלטערן, און ער איז באַגראָבן געװאָרן אין דָוִדס-שטאָט. און זײַן זון אַבֿיָה איז געװאָרן מלך אױף זײַן אָרט. edit

2CH 12:16 un Rechavam hot zich geleigt mit zaine elteren, un er iz bagroben gevoren in Dovids-shtot. un zain zun Aviyah iz gevoren melech oif zain ort.

2CH 12:16 And Rechav'am slept with Avotav, and was buried in Ir Dovid; and Aviyah bno reigned in his place.

2CH 13:1 ‏אין אַכצנטן יאָר פֿון דעם מלך יָרָבֿעָם איז אַבֿיָה געװאָרן מלך איבער יהוּדה. edit

2CH 13:1 in achtsnten yor fun dem melech Yarovam iz Aviyah gevoren melech iber Yehudah.

2CH 13:1 Now in the eighteenth year of Melech Yarov'am began Aviyah to reign over Yehudah.

2CH 13:2 ‏דרײַ יאָר האָט ער געקיניגט אין ירושָלַיִם. און דער נאָמען פֿון זײַן מוטער איז געװען מיכָיָהו די טאָכטער פֿון אוריאֵלן פֿון גִבֿעָה. און אַ מלחמה איז געװען צװישן אַבֿיָהן און צװישן יָרָבֿעָמען. edit

2CH 13:2 drai yor hot er gekinigt in Yerusholayim. un der nomen fun zain muter iz geven Michayah di tochter fun Urielen fun Givah. un a milchome iz geven tsvishen Aviyahen un tsvishen Yarovamen.

2CH 13:2 He reigned 3 shanim in Yerushalayim. And the shem immo was Michayah bat Uriel of Giv'ah. And there was milchamah between Aviyah and Yarov'am.

2CH 13:3 ‏און אַבֿיָה האָט אָנגעקניפּט די מלחמה מיט אַ חיל פֿון מלחמה-גיבוֹרים, פֿיר הונדערט טױזנט געקליבענע מענער; און יָרָבֿעָם האָט אָנגעריכט אױף אים די מלחמה מיט אַכט הונדערט טױזנט געקליבענע מענער, העלדישע גיבוֹרים. edit

2CH 13:3 un Aviyah hot ongeknipt di milchome mit a cheil fun milchome-giborim, fir hundert toiznt geklibene mener; un Yarovam hot ongericht oif im di milchome mit acht hundert toiznt geklibene mener, heldishe giborim.

2CH 13:3 And Aviyah led the milchamah with an army of gibborei milchamah, even 400 elef ish bachur. Yarov'am also drew up for milchamah against him with 800 elef ish bachur, gibbor chayil.

2CH 13:4 ‏און אַבֿיָה האָט זיך געשטעלט אױף דעם באַרג צמָרַיִם װאָס אין די בערג פֿון אפֿרים, און ער האָט געזאָגט: הערט מיך צו, יָרָבֿעָם און גאַנץ יִשׂרָאֵל. edit

2CH 13:4 un Aviyah hot zich geshtelt oif dem barg Tsemarayim vos in di berg fun Ephrayim, un er hot gezogt: hert mich tsu, Yarovam un gants Yisroel.

2CH 13:4 And Aviyah stood up upon Mt Tzemarayim, which is in the hill country of Ephrayim, and said, Hear me, thou Yarov'am, and kol Yisroel.

2CH 13:5 ‏איר דאַרפֿט דאָך װיסן אַז ה׳ אלוקי יִשׂרָאֵל האָט געגעבן די מלוכה איבער יִשׂרָאֵל צו דָוִדן אױף אײביק, צו אים און צו זײַנע קינדער, אין אַ בְּרִית פֿון זאַלץ. edit

2CH 13:5 ir darft doch visen az Hashem Elochei Yisroel hot gegeben di meluche iber Yisroel tsu Doviden oif eibik, tsu im un tsu zaine kinder, in a bris fun zalts.

2CH 13:5 Ought ye not to know that Hashem Elohei Yisroel gave the Mamlachah over Yisroel to Dovid l'olam (forever) , even to him and to his banim by a Brit Melach?

2CH 13:6 ‏און יָרָבֿעָם דער זון פֿון נבָֿטן, דער קנעכט פֿון שלמה דעם זון פֿון דָוִדן, איז אױפֿגעשטאַנען און האָט װידערשפּעניקט אָן זײַן האַר. edit

2CH 13:6 un Yarovam der zun fun Nevaten, der knecht fun Shlomo dem zun fun Doviden, iz oifgeshtanen un hot vidershpenikt on zain Har.

2CH 13:6 Yet Yarov'am ben Nevat eved Sh'lomo ben Dovid is risen up, and hath rebelled against Adonav.

2CH 13:7 ‏און עס האָבן זיך אױפֿגעקליבן אַרום אים נישטיקע לײַט, נידערטרעכטיקע יונגען, און זײ האָבן זיך געפֿעסטיקט אַקעגן רחַבֿעָם דעם זון פֿון שלמהן, און רחַבֿעָם איז געװען יונג און װײכהאַרציק, און האָט זיך נישט געקענט שטאַרקן אַקעגן זײ. edit

2CH 13:7 un es hoben zich oifgekliben arum im nishtike lait, nidertrechtike yungen, un zei hoben zich gefestikt akegen Rechavam dem zun fun Shlomoen, un Rechavam iz geven yung un veichhartsik, un hot zich nisht gekent shtarken akegen zei.

2CH 13:7 And there are gathered unto him anashim rekim, the Bnei Beliyaal, and have strengthened themselves against Rechav'am ben Sh'lomo, when Rechav'am was na'ar and rakh levav (faint-hearted) , and could not withstand them.

2CH 13:8 ‏און אַצונד װילט איר זיך שטאַרקן אַקעגן דער מלוכה פֿון ה׳ אין דער האַנט פֿון די קינדער פֿון דָוִד; און איר זײַט אַ גרױסער המוֹן, און מיט אײַך זײַנען די גילדערנע קעלבער װאָס יָרָבֿעָם האָט אײַך געמאַכט פֿאַר ג-טער. edit

2CH 13:8 un atsund vilt ir zich shtarken akegen der meluche fun Hashem in der hant fun di kinder fun Dovid; un ir zait a groiser Haman, un mit aich zainen di gilderne kelber vos Yarovam hot aich gemacht far g-ter.

2CH 13:8 And now ye think to withstand the Mamlechet Hashem in the yad Bnei Dovid; and ye be a great multitude, and there are with you eglei zahav, which Yarov'am made you for elohim.

2CH 13:9 ‏פֿאַר װאָר, איר האָט פֿאַרשטױסן די כֹּהנים פֿון ה׳, די קינדער פֿון אַהרן, און די לוִיִים, און איר האָט אײַך געמאַכט כֹּהנים אַזױ װי די פֿעלקער פֿון אַנדערע לענדער; איטלעכער װאָס קומט דערפֿילן זײַן האַנט, מיט אַ יונגן אָקס, און מיט זיבן װידערס, ער װערט אַ כֹּהן צו די אומגעטער. edit

2CH 13:9 far vor, ir hot farshtoisen di koyanim fun Hashem, di kinder fun Aharon, un di Leviim, un ir hot aich gemacht koyanim azoi vi di felker fun andere lender; itlecher vos kumt derfilen zain hant, mit a yungen oks, un mit ziben viders, er vert a koyen tsu di umgeter.

2CH 13:9 Have ye not cast out the Kohanim of Hashem , the Bnei Aharon, and the Levi'im, and have made you kohanim after the manner of the peoples of other lands? So whosoever cometh to consecrate himself with a young bull and 7 rams, the same may be a kohen of them that are no elohim.

2CH 13:10 ‏אָבער מיר – אלוקינו איז ה׳, און מיר האָבן אים נישט פֿאַרלאָזן, און כֹּהנים װאָס דינען פֿאַר ה׳, זײַנען קינדער פֿון אַהרן, און די לוִיִים זײַנען אױף דעם דינסט; edit

2CH 13:10 ober mir – Elokeinu iz Hashem, un mir hoben im nisht farlozen, un koyanim vos dinen far Hashem, zainen kinder fun Aharon, un di Leviim zainen oif dem dinst;

2CH 13:10 But as for us, Hashem is Eloheinu, and we have not forsaken Him, and the Kohanim, mesharetim unto Hashem , are the Bnei Aharon, and the Levi'im do their work;

2CH 13:11 ‏און זײ דעמפֿן צו ה׳ בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה} פֿרימאָרגן אין פֿרימאָרגן, און אָװנט אין אָװנט, און װײַרעך פֿון שמעקעדיקע געװירצן, און די אױסלײגונג פֿון דעם ברױט אױף דעם רײנעם טיש, און די גילדערנע מנוֹרה מיט אירע רערלעך אױף צו ברענען אָװנט אין אָװנט. װאָרום מיר היטן די היטונג פֿון ה׳ אלוקינו, און איר האָט אים פֿאַרלאָזן. edit

2CH 13:11 un zei demfen tsu Hashem brandopfer frimorgen in frimorgen, un ovent in ovent, un vairech fun shmekedike gevirtsen, un di oisleigung fun dem broit oif dem reinem tish, un di gilderne menoyre mit ire rerlech oif tsu brenen ovent in ovent. vorem mir hiten di hitung fun Hashem Elokeinu, un ir hot im farlozen.

2CH 13:11 And they burn unto Hashem baboker baboker and baerev baerev olot and ketoret sammim; the array of lechem is also set in order upon the shulchan hatahor; and the menorah hazahav with the nerot thereof is lit erev ba'erev, for we are the Shomrim of the Mishmeret Hashem Eloheinu; but ye have forsaken Him.

2CH 13:12 ‏און אָט איז פֿאַרױס מיט אונדז האלֹקים, און זײַנע כֹּהנים מיט שאַלטרומײטן צו שאַלן אױף אײַך. קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, איר זאָלט נישט מלחמה האַלטן מיט ה׳ דעם ג-ט פֿון אונדזערע עלטערן, װאָרום איר װעט נישט באַגליקן. edit

2CH 13:12 un ot iz forois mit undz HaElokim, un zaine koyanim mit shaltrumeiten tsu shalen oif aich. kinder fun Yisroel, ir zolt nisht milchome halten mit Hashem dem g-t fun undzere elteren, vorem ir vet nisht bagliken.

2CH 13:12 And, hinei, HaElohim Himself is with us as Rosh, and His Kohanim have their chatzotzerot to sound the alarm against you. O Bnei Yisroel, fight ye not against Hashem Elohei Avoteichem; for ye shall not prosper.

2CH 13:13 ‏אָבער יָרָבֿעָם האָט אױסגעדרײט די לױערער צו קומען אױף זײ פֿון הינטן, אַזױ אַז זײ זײַנען געװען פֿאַר יהוּדה, און די לױערער הינטער זײ. edit

2CH 13:13 ober Yarovam hot oisgedreit di loierer tsu kumen oif zei fun hinten, azoi az zei zainen geven far Yehudah, un di loierer hinter zei.

2CH 13:13 But Yarov'am caused a ma'arav to come about behind them so that they were before Yehudah, and the ma'arav was behind them.

2CH 13:14 ‏און יהוּדה האָט זיך אומגעקוקט, ערשט די מלחמה איז אױף זײ פֿון פֿאָרנט און פֿון הינטן; און זײ האָבן געשריען צו ה׳, און די כֹּהנים האָבן געטרומײטערט אין טרומײטן. edit

2CH 13:14 un Yehudah hot zich umgekukt, ersht di milchome iz oif zei fun forent un fun hinten; un zei hoben geshrien tsu Hashem, un di koyanim hoben getrumeitert in trumeiten.

2CH 13:14 And when Yehudah turned, hinei, the milchamah was before and behind, and they cried unto Hashem , and the Kohanim sounded the battle trumpets.

2CH 13:15 ‏און די מענער פֿון יהוּדה האָבן אַרױסגעלאָזט אַ שאַלונג, און עס איז געװען, װי די מענער פֿון יהוּדה האָבן אַרױסגעלאָזט אַ שאַלונג, האָט האלֹקים געשלאָגן יָרָבֿעָמען און גאַנץ יִשׂרָאֵל פֿאַר אַבֿיָהן און יהוּדה. edit

2CH 13:15 un di mener fun Yehudah hoben aroisgelozt a shalung, un es iz geven, vi di mener fun Yehudah hoben aroisgelozt a shalung, hot HaElokim geshlogen Yarovamen un gants Yisroel far Aviyahen un Yehudah.

2CH 13:15 Then the Ish Yehudah gave a shout, and as the Ish Yehudah shouted, it came to pass, that HaElohim routed Yarov'am and kol Yisroel before Aviyah and Yehudah.

2CH 13:16 ‏און די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל זײַנען אַנטלאָפֿן פֿאַר יהוּדה, און אלֹקים האָט זײ געגעבן אין זײער האַנט. edit

2CH 13:16 un di kinder fun Yisroel zainen antlofen far Yehudah, un Elokim hot zei gegeben in zeyer hant.

2CH 13:16 And the Bnei Yisroel fled before Yehudah, and Elohim delivered them into their yad.

2CH 13:17 ‏און אַבֿיָה און זײַן פֿאָלק האָבן זײ געשלאָגן אַ גרױסן שלאַק, און עס זײַנען געפֿאַלן דערשלאָגענע פֿון יִשׂרָאֵל פֿינף הונדערט טױזנט געקליבענע מענער. edit

2CH 13:17 un Aviyah un zain folk hoben zei geshlogen a groisen shlak, un es zainen gefalen dershlogene fun Yisroel finf hundert toiznt geklibene mener.

2CH 13:17 And Aviyah and his army slaughtered them with a makkah rabbah (great slaughter) ; so there fell down slain of Yisroel five hundred thousand ish bachur.

2CH 13:18 ‏און די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל זײַנען אונטערטעניק געװאָרן אין יענער צײַט, און די קינדער פֿון יהוּדה זײַנען געװאָרן שטאַרק, װײַל זײ האָבן זיך אָנגעלענט אױף ה׳ דעם ג-ט פֿון זײערע עלטערן. edit

2CH 13:18 un di kinder fun Yisroel zainen untertenik gevoren in yener tsait, un di kinder fun Yehudah zainen gevoren shtark, vail zei hoben zich ongelent oif Hashem dem g-t fun zeyere elteren.

2CH 13:18 Thus the Bnei Yisroel were subdued at that time, and the Bnei Yehudah prevailed, because they relied upon Hashem Elohei Avoteihem.

2CH 13:19 ‏און אַבֿיָה האָט נאָכגעיאָגט יָרָבֿעָמען, און ער האָט באַצװוּנגען פֿון אים שטעט: בֵית-אֵל מיט אירע טעכטערשטעט, און ישָנָה מיט אירע טעכטערשטעט, און אפֿרים מיט אירע טעכטערשטעט. edit

2CH 13:19 un Aviyah hot nochgeiogt Yarovamen, un er hot batsvungen fun im shtet: Beit-El mit ire techtershtet, un Yeshanah mit ire techtershtet, un Ephrayim mit ire techtershtet.

2CH 13:19 And Aviyah pursued after Yarov'am, and took cities from him: Beit-El with the towns thereof, and Yeshanah with the villages thereof, and Ephrayim with the villages thereof.

2CH 13:20 ‏און יָרָבֿעָם איז מער נישט געקומען צו די כּוֹחות אין די טעג פֿון אַבֿיָהן; און ה׳ האָט אים געפּלאָגט, און ער איז געשטאָרבן. edit

2CH 13:20 un Yarovam iz mer nisht gekumen tsu di koiches in di teg fun Aviyahen; un Hashem hot im geplogt, un er iz geshtorben.

2CH 13:20 Neither did Yarov'am recover ko'ach again in the days of Aviyah; and Hashem struck him, and he died.

2CH 13:21 ‏און אַבֿיָה האָט זיך באַפֿעסטיקט. און ער האָט זיך גענומען פֿערצן װײַבער, און האָט געבאָרן צװײ און צװאַנציק זין, און זעכצן טעכטער. edit

2CH 13:21 un Aviyah hot zich bafestikt. un er hot zich genumen fertsen vaiber, un hot geboren tsvei un tsvantsik zin, un zechtsen techter.

2CH 13:21 But Aviyah grew strong, and married fourteen nashim, and fathered twenty and two banim, and sixteen banot.

2CH 13:22 ‏און די איבעריקע זאַכן װעגן אַבֿיָהן, און זײַנע פֿירונגען, און זײַנע רײד, זײַנען פֿאַרשריבן אין דעם מֶדרַש פֿון עִדוֹ דעם נבֿיא. edit

2CH 13:22 un di iberike zachen vegen Aviyahen, un zaine firungen, un zaine reid, zainen farshriben in dem medrash fun Iddo dem novi.

2CH 13:22 And the rest of the acts of Aviyah, and his deeds, and his words, are written in the Midrash HaNavi Iddo.

2CH 13:23 ‏ און אַבֿיָה האָט זיך געלײגט מיט זײַנע עלטערן, און מע האָט אים באַגראָבן אין דָוִדס-שטאָט. און זײַן זון אָסאָ איז געװאָרן מלך אױף זײַן אָרט. ‏ אין זײַנע טעג איז דאָס לאַנד געװען רויִק צען יאָר. edit

2CH 13:23 un Aviyah hot zich geleigt mit zaine elteren, un me hot im bagroben in Dovids-shtot. un zain zun Asa iz gevoren melech oif zain ort. in zaine teg iz dos land geven roiik tsen yor.

2CH 13:23 So Aviyah slept with Avotav, and they buried him in Ir Dovid, and Asa bno reigned in his place. In his days HaAretz was at peace eser shanim.

2CH 14:1 ‏ און אָסאָ האָט געטאָן װאָס איז גוט און רעכטפֿאַרטיק אין די אױגן פֿון ה׳ זײַן ג-ט. edit

2CH 14:1 un Asa hot geton vos iz gut un rechtfartik in di oigen fun Hashem zain g-t.

2CH 14:1 And Asa did that which was hatov and yashar in the eyes of Hashem Elohav;

2CH 14:2 ‏ און ער האָט אָפּגעטאָן די פֿרעמדע מזבחות און די במות, און ער האָט צעבראָכן די זײַלשטײנער, און האָט אָפּגעהאַקט די געצנבײמער. edit

2CH 14:2 un er hot opgeton di fremde mizbeyches un di Bamot, un er hot tsebrachen di zailshteiner, un hot opgehakt di getsnbeimer.

2CH 14:2 For he took away the mizbechot hanekhar (foreign altars) , and the high places, and smashed the matzevot, and cut down the Asherim;

2CH 14:3 ‏ און ער האָט אָנגעזאָגט יהוּדה צו זוכן ה׳ דעם ג-ט פֿון זײערע עלטערן, און צו טאָן די תּורה און דאָס געבאָט. edit

2CH 14:3 un er hot ongezogt Yehudah tsu zuchen Hashem dem g-t fun zeyere elteren, un tsu ton di torah un dos gebot.

2CH 14:3 And commanded Yehudah to seek Hashem Elohei Avoteihem, and to observe the Torah and the Mitzvah.

2CH 14:4 ‏ און ער האָט אָפּגעטאָן פֿון אַלע שטעט פֿון יהוּדה די במות און די זונזײַלן. און דאָס קיניגרײַך איז געװען רויִק אונטער אים. edit

2CH 14:4 un er hot opgeton fun ale shtet fun Yehudah di Bamot un di zunzailen. un dos kinigraich iz geven roiik unter im.

2CH 14:4 Also he took away out of all the towns of Yehudah the high places and the chammanim (sun-pillar idols) ; and the mamlachah was at peace under him.

2CH 14:5 ‏ און ער האָט געבױט פֿעסטונגשטעט אין יהוּדה, װאָרום דאָס לאַנד איז געװען רויִק, און בײַ אים איז נישט געװען קײן מלחמה אין יענע יאָרן, װײַל ה׳ האָט אים באַרוט. edit

2CH 14:5 un er hot geboit festungshtet in Yehudah, vorem dos land iz geven roiik, un bai im iz nisht geven kein milchome in yene yoren, vail Hashem hot im bares.

2CH 14:5 And he built arei metzurah in Yehudah; for HaAretz was at peace, and he had no milchamah in those years, because Hashem had given him rest.

2CH 14:6 ‏ און ער האָט געזאָגט צו יהוּדה: לאָמיר פֿאַרבױען די דאָזיקע שטאָט, און אַרומרינגלען מיט אַ מױער און טורעמס, טירן און ריגלען, אַזױ לאַנג דאָס לאַנד ליגט פֿאַר אונדז, װײַל מיר האָבן געזוכט ה׳ אלוקינו; מיר האָבן אים געזוכט, און ער האָט אונדז באַרוט פֿון רונד אַרום. און זײ האָבן געבױט, און האָבן באַגליקט. edit

2CH 14:6 un er hot gezogt tsu Yehudah: lomir farboien di dozike shtot, un arumringlen mit a moier un turems, tiren un riglen, azoi lang dos land ligt far undz, vail mir hoben gezucht Hashem Elokeinu; mir hoben im gezucht, un er hot undz bares fun rund arum. un zei hoben geboit, un hoben baglikt.

2CH 14:6 Therefore he said unto Yehudah, Let us build up these cities, and make about them chomah, and migdalim, gates, and bars. HaAretz is yet before us, because we have sought Hashem Eloheinu, we have sought Him, and He hath given us rest on every side. So they built and prospered.

2CH 14:7 ‏ און אָסאָ האָט געהאַט אַ חיל װאָס האָט געטראָגן פּאַנצערס און שפּיזן, פֿון יהוּדה דרײַ הונדערט טױזנט; און פֿון בנימין, די װאָס האָבן געטראָגן אַ שילד און געשפּאַנט אַ בױגן, צװײ הונדערט און אַכציק טױזנט. די אַלע זײַנען געװען העלדישע גיבוֹרים. edit

2CH 14:7 un Asa hot gehat a cheil vos hot getrogen pansters un shpizen, fun Yehudah drai hundert toiznt; un fun Binyamin, di vos hoben getrogen a shild un geshpant a boigen, tsvei hundert un achtsik toiznt. di ale zainen geven heldishe giborim.

2CH 14:7 And Asa had an army of men that bore shields and spears, out of Yehudah three hundred thousand; and out of Binyamin, that bore mogen and drew keshet (bow) , two hundred and fourscore elef; all these were gibborei chayil.

2CH 14:8 ‏ איז אַרױסגעגאַנגען אַקעגן זײ זֶרַח דער כּוּשי מיט אַ חיל פֿון טױזנט מאָל טױזנט, און רײַטװאָגן דרײַ הונדערט, און ער איז געקומען ביז מָרֵשָה. edit

2CH 14:8 iz aroisgegangen akegen zei Zerach der Kushi mit a cheil fun toiznt mol toiznt, un raitvogen drai hundert, un er iz gekumen biz Mareshah.

2CH 14:8 And there came out against them Zerach HaCushi with a host of elef alafim, and three hundred merkavot; and came as far as Mareshah.

2CH 14:9 ‏ איז אָסאָ אַרױסגעגאַנגען זײ אַנטקעגן, און זײ האָבן אָנגעריכט אַ מלחמה אין טאָל פֿון צפֿת בײַ מָרֵשָה. edit

2CH 14:9 iz Asa aroisgegangen zei antkegen, un zei hoben ongericht a milchome in tal fun Tsephat bai Mareshah.

2CH 14:9 Then Asa went out against him, and they took up position for the milchamah in the valley of Tzephatah at Mareshah.

2CH 14:10 ‏ און אָסאָ האָט גערופֿן צו ה׳ זײַן ג-ט, און ער האָט געזאָגט: ה׳, נישטאָ אַחוץ דיר צו העלפֿן צװישן דעם מאַכטיקן און דעם װאָס אָן כּוֹח; העלף אונדז, ה׳ אלוקינו, װאָרום אױף דיר לענען מיר זיך אָן, און אין דײַן נאָמען זײַנען מיר געקומען אױף דעם דאָזיקן גרױסן המוֹן. דו ביסט ה׳ אלוקינו; זאָל נישט אַ מענטש אױסהאַלטן אַקעגן דיר. edit

2CH 14:10 un Asa hot gerufen tsu Hashem zain g-t, un er hot gezogt: Hashem, nishto achuts dir tsu helfen tsvishen dem machtiken un dem vos on koiech; helf undz, Hashem Elokeinu, vorem oif dir lenen mir zich on, un in dain nomen zainen mir gekumen oif dem doziken groisen Haman. du bist Hashem Elokeinu; zol nisht a mentsh oishalten akegen dir.

2CH 14:10 And Asa cried unto Hashem Elohav, and said, Hashem , there is none besides Thee to help, whether with rav, or with them that have no ko'ach. Help us, Hashem Eloheinu, for we rely on Thee; in Shimecha we go against this multitude. Hashem Thou art Eloheinu; let no enosh prevail against Thee.

2CH 14:11 ‏ און ה׳ האָט געשלאָגן די כּוּשים פֿאַר אָסאָן און פֿאַר יהוּדה, און די כּוּשים זײַנען אַנטלאָפֿן. edit

2CH 14:11 un Hashem hot geshlogen di Kushim far Asaen un far Yehudah, un di Kushim zainen antlofen.

2CH 14:11 So Hashem struck down HaCushim before Asa, and before Yehudah, and HaCushim fled.

2CH 14:12 ‏ און אָסאָ און דאָס פֿאָלק װאָס מיט אים האָבן זײ נאָכגעיאָגט ביז קײן גרָר, און עס זײַנען געפֿאַלן פֿון די כּוּשים, ביז פֿון זײ איז נישט געבליבן אַ לעבעדיקער; װאָרום זײ זײַנען צעבראָכן געװאָרן פֿאַר ה׳ און פֿאַר זײַן מחנה. און זײ האָבן גענומען רױב זײער פֿיל. edit

2CH 14:12 un Asa un dos folk vos mit im hoben zei nochgeiogt biz kein Gerar, un es zainen gefalen fun di Kushim, biz fun zei iz nisht gebliben a lebediker; vorem zei zainen tsebrachen gevoren far Hashem un far zain machne. un zei hoben genumen roib zeyer fil.

2CH 14:12 And Asa and HaAm that were with him pursued them as far as Gerar, and HaCushim fell, until they could not survive, for they were crushed before Hashem , and before His Machaneh. They carried off very much plunder.

2CH 14:13 ‏ און זײ האָבן געשלאָגן אַלע שטעט רונד אַרום גרָר, װאָרום אַ פַּחד פֿון ה׳ איז געװען אױף זײ; און זײ האָבן אױסגערױבט אַלע שטעט, װאָרום פֿיל רױב איז אין זײ געװען. edit

2CH 14:13 un zei hoben geshlogen ale shtet rund arum Gerar, vorem a pachad fun Hashem iz geven oif zei; un zei hoben oisgeroibt ale shtet, vorem fil roib iz in zei geven.

2CH 14:13 And they destroyed all the towns around Gerar; for the Pachad Hashem fell upon them, and they plundered all the towns, for there was exceeding much booty in them.

2CH 14:14 ‏ און אױך די פֿיגעצעלטן האָבן זײ געשלאָגן, און זײ האָבן געפֿאַנגען שאָף אַ סך, און קעמלען, און האָבן זיך אומגעקערט קײן ירושָלַיִם. edit

2CH 14:14 un oich di figetselten hoben zei geshlogen, un zei hoben gefangen shof a sach, un kemlen, un hoben zich umgekert kein Yerusholayim.

2CH 14:14 They attacked also the ohalim of herdsmen, and carried off tzon and gemalim in abundance, and returned to Yerushalayim.

2CH 15:1 ‏און עַזַריָהו דעם זון פֿון עוֹדֵדן, אױף אים איז געװען דער גײַסט פֿון אלֹקים. edit

2CH 15:1 un Azaryahu dem zun fun Odeden, oif im iz geven der gaist fun Elokim.

2CH 15:1 And the Ruach Elohim came upon Azaryahu ben Oded;

2CH 15:2 ‏און ער איז אַרױסגעגאַנגען אַנטקעגן אָסאָן, און האָט צו אים געזאָגט: הערט מיך צו, אָסאָ, און גאַנץ יהוּדה, און בנימין: ה׳ איז מיט אײַך, אַז איר זײַט מיט אים; און אַז איר װעט אים זוכן, װעט ער זיך לאָזן געפֿינען פֿון אײַך; אָבער אַז איר װעט אים פֿאַרלאָזן, װעט ער אײַך פֿאַרלאָזן. edit

2CH 15:2 un er iz aroisgegangen antkegen Asaen, un hot tsu im gezogt: hert mich tsu, Asa, un gants Yehudah, un Binyamin: Hashem iz mit aich, az ir zait mit im; un az ir vet im zuchen, vet er zich lozen gefinen fun aich; ober az ir vet im farlozen, vet er aich farlozen.

2CH 15:2 And he went out to meet Asa, and said unto him, Hear ye me, Asa, and kol Yehudah and Binyamin. Hashem is with you, while ye be with Him; if ye seek Him, He will be found of you; if ye forsake Him, He will forsake you.

2CH 15:3 ‏און פֿיל טעג איז יִשׂרָאֵל געװען אָן דעם אמתן אלֹקים, און אָן אַ כֹּהן װאָס זאָל לערנען, און אָן אַ תּורה. edit

2CH 15:3 un fil teg iz Yisroel geven on dem emesen Elokim, un on a koyen vos zol lernen, un on a torah.

2CH 15:3 Now for yamim rabbim Yisroel hath been without the Elohei Emes, and without a Kohen Moreh, and without Torah.

2CH 15:4 ‏אָבער אַז זײ האָבן אין זײער נױט זיך אומגעקערט צו ה׳ אלוקי יִשׂרָאֵל, און האָבן אים געזוכט, האָט ער זיך געלאָזט געפֿינען פֿון זײ. edit

2CH 15:4 ober az zei hoben in zeyer noit zich umgekert tsu Hashem Elochei Yisroel, un hoben im gezucht, hot er zich gelozt gefinen fun zei.

2CH 15:4 But when they in their tzoros did turn unto Hashem Elohei Yisroel, and sought Him, He was found by them.

2CH 15:5 ‏און אין יענע צײַטן איז נישט געװען קײן פֿריד פֿאַר דעם אַרױסגײער און פֿאַר דעם אַרײַנגײער, װאָרום גרױסע מהומות זײַנען געװען אױף אַלע באַװױנער פֿון די לענדער. edit

2CH 15:5 un in yene tsaiten iz nisht geven kein frid far dem aroisgeyer un far dem araingeyer, vorem groise mehumes zainen geven oif ale bavoiner fun di lender.

2CH 15:5 And in those times there was no shalom to him that went out, nor to him that came in, but mehumot rabbot (great turmoil) was upon all the inhabitants of the lands.

2CH 15:6 ‏און זײ זײַנען צעשלאָגן געװאָרן אַ פֿאָלק אָן אַ פֿאָלק, און אַ שטאָט אָן אַ שטאָט, װאָרום אלֹקים האָט זײ פֿאַרטומלט מיט אַלערלײ צרות. edit

2CH 15:6 un zei zainen tseshlogen gevoren a folk on a folk, un a shtot on a shtot, vorem Elokim hot zei fartumlt mit alerlei tsores.

2CH 15:6 And nation was destroyed of nation, and city of city, for Elohim did trouble them with every tzuris.

2CH 15:7 ‏אָבער איר זײַט שטאַרק, און זאָלן נישט אָפּגעשלאַפֿט װערן אײַערע הענט, װאָרום אַ שׂכר איז דאָ פֿאַר אײַער טוּונג. edit

2CH 15:7 ober ir zait shtark, un zolen nisht opgeshlaft veren aiere hent, vorem a Sachar iz do far aier tuung.

2CH 15:7 Be ye strong therefore, and let not your hands be weak, for there is sachar (reward) for your pe'ulah (work) .

2CH 15:8 ‏און װי אָסאָ האָט געהערט די דאָזיקע װערטער און די נבֿואה פֿון עוֹדֵד דעם נבֿיא, האָט ער זיך געשטאַרקט, און האָט אָפּגעשאַפֿט די אומװערדיקײטן פֿון גאַנצן לאַנד יהוּדה און בנימין, און פֿון די שטעט װאָס ער האָט באַצװוּנגען פֿון באַרג אפֿרים; און ער האָט באַנײַט דעם מזבח פֿון ה׳ װאָס פֿאַר דעם פֿאָדערהױז פֿון ה׳. edit

2CH 15:8 un vi Asa hot gehert di dozike verter un di nevue fun Oded dem novi, hot er zich geshtarkt, un hot opgeshaft di umverdikeiten fun gantsen land Yehudah un Binyamin, un fun di shtet vos er hot batsvungen fun barg Ephrayim; un er hot banait dem mizbeyech fun Hashem vos far dem foderhoiz fun Hashem.

2CH 15:8 And when Asa heard these words, and the nevu'ah of Oded HaNavi, he took courage, and put away the shikkutzim (abominable idols) from kol Eretz Yehudah and Binyamin, and from the cities which he had captured from Mt Ephrayim, and renewed the Mizbe'ach Hashem , that was in front of the Ulam Hashem .

2CH 15:9 ‏און ער האָט אײַנגעזאַמלט גאַנץ יהוּדה און בנימין און די װאָס האָבן זיך אױפֿגעהאַלטן בײַ זײ פֿון אפֿרים און מנַשֶה, און פֿון שמעון; װאָרום אַ סך זײַנען צוגעפֿאַלן צו אים פֿון יִשׂרָאֵל, װען זײ האָבן געזען אַז ה׳ זײַן ג-ט איז מיט אים. edit

2CH 15:9 un er hot aingezamlt gants Yehudah un Binyamin un di vos hoben zich oifgehalten bai zei fun Ephrayim un Menasheh, un fun Shimeon; vorem a sach zainen tsugefalen tsu im fun Yisroel, ven zei hoben gezen az Hashem zain g-t iz mit im.

2CH 15:9 And he gathered all Yehudah and Binyamin, and the gerim with them from Ephrayim and Menasheh, and from Shim'on, for they fell to him from Yisroel in abundance, when they saw that Hashem Elohav was with him.

2CH 15:10 ‏און זײ האָבן זיך אײַנגעזאַמלט אין ירושָלַיִם אין דריטן חוֹדש, אין פֿופֿצנטן יאָר פֿון אָסאָס מלוכה. edit

2CH 15:10 un zei hoben zich aingezamlt in Yerusholayim in driten Chodesh, in fuftsnten yor fun Asas meluche.

2CH 15:10 So they gathered themselves together at Yerushalayim in the chodesh hashelishi, in the fifteenth year of the reign of Asa.

2CH 15:11 ‏און זײ האָבן געשלאַכט צו ה׳ אין יענעם טאָג, פֿון דעם רױב װאָס זײ האָבן געבראַכט, זיבן הונדערט רינדער, און זיבן טױזנט שאָף. edit

2CH 15:11 un zei hoben geshlacht tsu Hashem in yenem tog, fun dem roib vos zei hoben gebracht, ziben hundert rinder, un ziben toiznt shof.

2CH 15:11 And they offered unto Hashem on that day, of the plunder which they had brought back, 700 bakar and 7,000 tzon.

2CH 15:12 ‏און זײ זײַנען אַרײַן אין אַ בְּרִית צו זוכן ה׳ דעם ג-ט פֿון זײערע עלטערן מיט זײער גאַנצן האַרצן און מיט זײער גאַנצער זעל; edit

2CH 15:12 un zei zainen arain in a bris tsu zuchen Hashem dem g-t fun zeyere elteren mit zeyer gantsen hartsen un mit zeyer gantser zel;

2CH 15:12 And they entered into the Brit to seek Hashem Elohei Avoteihem with all their lev and with all their nefesh;

2CH 15:13 ‏און אַז איטלעכער װאָס װעט נישט זוכן ה׳ אלוקי יִשׂרָאֵל, זאָל געטײט װערן, סײַ קלײן סײַ גרױס, סײַ אַ מאַן סײַ אַ פֿרױ. edit

2CH 15:13 un az itlecher vos vet nisht zuchen Hashem Elochei Yisroel, zol geteit veren, sai klein sai grois, sai a man sai a froi.

2CH 15:13 That whosoever would not seek Hashem Elohei Yisroel should be put to death, whether katan or gadol, whether ish or isha.

2CH 15:14 ‏און זײ האָבן געשװאָרן צו ה׳ אױף אַ הױכן קֹול, און מיט שאַלונג, און מיט טרומײטן, און מיט שוֹפֿרות. edit

2CH 15:14 un zei hoben geshvoren tsu Hashem oif a hoichen kol, un mit shalung, un mit trumeiten, un mit shoifres.

2CH 15:14 And they swore unto Hashem with a kol gadol, and with teruah, and with trumpets, and with shoferot.

2CH 15:15 ‏און גאַנץ יהוּדה האָבן זיך געפֿרײט מיט דער שבֿועה; װאָרום מיט זײער גאַנצן האַרצן האָבן זײ געשװאָרן, און מיט זײער גאַנצן רצון האָבן זײ אים געזוכט; און ער האָט זיך געלאָזט געפֿינען פֿון זײ, און ה׳ האָט זײ באַרוט פֿון רונד אַרום. edit

2CH 15:15 un gants Yehudah hoben zich gefreit mit der shvue; vorem mit zeyer gantsen hartsen hoben zei geshvoren, un mit zeyer gantsen rotsen hoben zei im gezucht; un er hot zich gelozt gefinen fun zei, un Hashem hot zei bares fun rund arum.

2CH 15:15 And all Yehudah rejoiced at the shevu'ah, for they had sworn with all their lev, and sought Him with their whole ratzon; and He was found by them; and Hashem gave them rest all around.

2CH 15:16 ‏און אױך מַעֲכָה די מוטער פֿון דעם מלך אָסאָן האָט ער אָפּגעטאָן פֿון זײַן אַ האַרנטע, װײַל זי האָט געמאַכט אַ פֿאַרזעעניש צו דער אַשֵרָה. און אָסאָ האָט אָפּגעהאַקט {כרת} ‏ איר פֿאַרזעעניש, און צעמאָלן, און פֿאַרברענט בײַם טײַך קִדרוֹן. edit

2CH 15:16 un oich Maachah di muter fun dem melech Asaen hot er opgeton fun zain a harnte, vail zi hot gemacht a farzeenish tsu der Asherah. un Asa hot opgehakt ir farzeenish, un tsemolen, un farbrent baim taich Kidron.

2CH 15:16 And also concerning Ma'achah em Asa HaMelech, he deposed her from being gevirah, because she had made to Asherah a mifletzet, and Asa cut down her mifletzet, and ground it up, and burned it at the Wadi Kidron.

2CH 15:17 ‏אָבער די במות זײַנען נישט אָפּגעטאָן געװאָרן פֿון יִשׂרָאֵל; נאָר אָסאָס האַרץ איז געװען גאַנץ אַלע זײַנע טעג. edit

2CH 15:17 ober di Bamot zainen nisht opgeton gevoren fun Yisroel; nor Asas harts iz geven gants ale zaine teg.

2CH 15:17 But the high places were not removed from Yisroel; nevertheless the levav Asa was shalem all his days.

2CH 15:18 ‏און ער האָט געבראַכט די געהײליקטע זאַכן פֿון זײַן פֿאָטער, און זײַנע אײגענע געהײליקטע זאַכן, אין הױז פֿון אלֹקים, זילבער און גאָלד, און כּלים. edit

2CH 15:18 un er hot gebracht di geheilikte zachen fun zain foter, un zaine eigene geheilikte zachen, in hoiz fun Elokim, zilber un gold, un keilim.

2CH 15:18 And he brought into the Beis HaElohim the things that Aviv had dedicated as kodesh, and that he himself had dedicated as kodesh, kesef, and zahav, and kelim.

2CH 15:19 ‏און קײן מלחמה איז מער נישט געװען ביז דעם פֿינף און דרײַסיקסטן יאָר פֿון אָסאָס מלוכה. edit

2CH 15:19 un kein milchome iz mer nisht geven biz dem finf un draisiksten yor fun Asas meluche.

2CH 15:19 And there was no more milchamah unto the five and thirtieth year of the reign of Asa.

2CH 16:1 ‏אין זעקס און דרײַסיקסטן יאָר פֿון אָסאָס מלוכה, איז בַעְשָא דער מלך פֿון יִשׂרָאֵל אַרױפֿגעגאַנגען אױף יהוּדה, און ער האָט אַרומגעבױט רָמָה, כּדי נישט צו דערלאָזן אַן אַרױסגײער און אַן אַרײַנגײער צו אָסאָ דעם מלך פֿון יהוּדה. edit

2CH 16:1 in zeks un draisiksten yor fun Asas meluche, iz Baasha der melech fun Yisroel aroifgegangen oif Yehudah, un er hot arumgeboit Ramah, kedei nisht tsu derlozen an aroisgeyer un an araingeyer tsu Asa dem melech fun Yehudah.

2CH 16:1 In the six and thirtieth year Malchut Asa (of the reign of Asa) Ba'asha Melech Yisroel went up against Yehudah, and fortified Ramah, to the intent that he might let none go out or come in to the territory of Asa Melech Yehudah.

2CH 16:2 ‏האָט אָסאָ אַרױסגענומען זילבער און גאָלד פֿון די אוֹצרות פֿון ה׳ס הױז און דעם מלכס הױז, און אַװעקגעשיקט צו בֶן-הַדַד דעם מלך פֿון אַרָם, װאָס איז געזעסן אין דַרמֶשֶׂק, אַזױ צו זאָגן: edit

2CH 16:2 hot Asa aroisgenumen zilber un gold fun di oitseres fun Hashems hoiz un dem melechs hoiz, un avekgeshikt tsu Ben-Hadad dem melech fun Aram, vos iz gezesen in Darmesek, azoi tsu zogen:

2CH 16:2 Then Asa brought out kesef and zahav out of the otzarot of the Beis Hashem and of the Bais HaMelech, and sent to Ben-Hadad Melech Aram (Syria) , the one ruling in Damascus, saying,

2CH 16:3 ‏אַ בְּרִית איז צװישן מיר און צװישן דיר, און צװישן מײַן פֿאָטער און צװישן דײַן פֿאָטער; אָט שיק איך דיר זילבער און גאָלד; גײ פֿאַרשטער דײַן בְּרִית מיט בַעְשָא דעם מלך פֿון יִשׂרָאֵל, כּדי ער זאָל אָפּציען פֿון מיר. edit

2CH 16:3 a bris iz tsvishen mir un tsvishen dir, un tsvishen main foter un tsvishen dain foter; ot shik ich dir zilber un gold; gei farshter dain bris mit Baasha dem melech fun Yisroel, kedei er zol optsien fun mir.

2CH 16:3 There is a brit between me and thee, as there was between Avi and Avicha. Hinei, I have sent thee kesef and zahav; come, break thy brit with Ba'asha Melech Yisroel, that he may withdraw from me.

2CH 16:4 ‏האָט בֶן-הַדַד צוגעהערט צו דעם מלך אָסאָ, און ער האָט געשיקט זײַנע חיל-לידער אױף די שטעט פֿון יִשׂרָאֵל, און זײ האָבן געשלאָגן עִיוֹן, און דָן, און אָבֵֿל-מַיִם, און אַלע שפּײַכלערשטעט פֿון נַפֿתָּלי. edit

2CH 16:4 hot Ben-Hadad tsugehert tsu dem melech Asa, un er hot geshikt zaine cheil-lider oif di shtet fun Yisroel, un zei hoben geshlogen Iyon, un Dan, un Avel-Mayim, un ale shpaichlershtet fun Naphtali.

2CH 16:4 And Ben-Hadad paid heed unto HaMelech Asa, and sent the officers of his forces against the cities of Yisroel, and they struck down Iyon, and Dan, and Abel-Mayim, and all the storage cities of Naphtali.

2CH 16:5 ‏און עס איז געװען, װי בַעְשָא האָט דערהערט, אַזױ האָט ער אױפֿגעהערט אַרומבױען רָמָה, און האָט אָפּגעשטעלט זײַן אַרבעט. edit

2CH 16:5 un es iz geven, vi Baasha hot derhert, azoi hot er oifgehert arumboien Ramah, un hot opgeshtelt zain arbet.

2CH 16:5 And it came to pass, when Ba'asha heard it, that he left off building of Ramah, and let his work cease.

2CH 16:6 ‏און דער מלך אָסאָ האָט גענומען גאַנץ יהוּדה, און זײ האָבן אַװעקגעטראָגן די שטײנער פֿון רָמָה, און אירע האָלצן, מיט װאָס בַעְשָא האָט געבױט. און ער האָט מיט זײ אַרומגעבױט גֶבַֿע און מִצפָּה. edit

2CH 16:6 un der melech Asa hot genumen gants Yehudah, un zei hoben avekgetrogen di shteiner fun Ramah, un ire holtsen, mit vos Baasha hot geboit. un er hot mit zei arumgeboit Geva un Mitspah.

2CH 16:6 Then Asa HaMelech took all Yehudah, and they carried away the stones of Ramah, and the timber thereof, wherewith Ba'asha was building; and he built therewith Geva and Mitzpah.

2CH 16:7 ‏און אין יענער צײַט איז געקומען חַנָני דער זעער צו אָסאָ דעם מלך פֿון יהוּדה, און האָט צו אים געזאָגט: װײַל דו האָסט זיך אָנגעלענט אױף דעם מלך פֿון אַרָם, און האָסט זיך נישט אָנגעלענט אױף ה׳ דײַן ג-ט, דערום איז דער חיל פֿון דעם מלך פֿון אַרָם אַנטרונען געװאָרן פֿון דײַן האַנט. edit

2CH 16:7 un in yener tsait iz gekumen Chanani der zeer tsu Asa dem melech fun Yehudah, un hot tsu im gezogt: vail du host zich ongelent oif dem melech fun Aram, un host zich nisht ongelent oif Hashem dain g-t, derum iz der cheil fun dem melech fun Aram antrunen gevoren fun dain hant.

2CH 16:7 And at that time Chanani HaRo'eh came to Asa Melech Yehudah, and said unto him, Because thou hast relied on Melech Aram, and not relied on Hashem Eloheicha, therefore is the army of Melech Aram escaped out of thine yad.

2CH 16:8 ‏זײַנען נישט די כּוּשים און די לובֿים געװען אַ גרױסער חיל מיט רײַטװעגן און מיט רײַטער זײער פֿיל? אָבער אַז דו האָסט זיך אָגנעלענט אױף ה׳, האָט ער זײ געגעבן אין דײַן האַנט. edit

2CH 16:8 zainen nisht di Kushim un di Luvim geven a groiser cheil mit raitvegen un mit raiter zeyer fil? ober az du host zich ognelent oif Hashem, hot er zei gegeben in dain hant.

2CH 16:8 Were not the Cushim and the Luvim a huge army, with very many chariots and parashim? Yet, because thou didst rely on Hashem , He delivered them into thine yad.

2CH 16:9 ‏װאָרום די אױגן פֿון ה׳ װאַנדערן אום איבער דער גאַנצער ערד, זיך צו שטאַרקן פֿאַר די װאָס זײער האַרץ איז אים גאַנץ. דו ביסט נאַריש געװען אין דעם, װאָרום פֿון אַצונד אָן װעלן בײַ דיר זײַן מלחמות. edit

2CH 16:9 vorem di oigen fun Hashem vanderen um iber der gantser erd, zich tsu shtarken far di vos zeyer harts iz im gants. du bist narish geven in dem, vorem fun atsund on velen bai dir zain milchomes.

2CH 16:9 For the eyes of Hashem run to and fro kol HaAretz, to strengthen them whose lev is shalem (wholehearted) toward Him. Herein thou hast done foolishly; therefore from henceforth thou shalt have milchamot.

2CH 16:10 ‏האָט אָסאָ געצערנט אױף דעם זעער, און ער האָט אים אַרײַנגעזעצט אין תּפֿיסה; װײַל ער איז געװען אין כּעס אױף אים דערפֿאַר. און אָסאָ האָט געדריקט טײל פֿון דעם פֿאָלק אין יענער צײַט. edit

2CH 16:10 hot Asa getsernt oif dem zeer, un er hot im araingezetst in tefish; vail er iz geven in kaas oif im derfar. un Asa hot gedrikt teil fun dem folk in yener tsait.

2CH 16:10 Then Asa was wroth with the ro'eh, put him in a prison house; for he was in a rage with him because of this thing. And Asa oppressed some of HaAm at the same time.

2CH 16:11 ‏און אָט די זאַכן װעגן אָסאָן, די ערשטע אַזױ װי די לעצטע, זײ זײַנען באַשריבן אין בוך פֿון די מלכים פֿון יהוּדה און יִשׂרָאֵל. edit

2CH 16:11 un ot di zachen vegen Asaen, di ershte azoi vi di letste, zei zainen bashriben in buch fun di Molechim fun Yehudah un Yisroel.

2CH 16:11 And, hinei, the acts of Asa, harishonim and ha'acharonim, see, they are written in the Sefer HaMelachim Yehudah and Yisroel.

2CH 16:12 ‏און אָסאָ איז קראַנק געװאָרן אױף זײַנע פֿיס אין נײַן און דרײַסיקסטן יאָר פֿון זײַן מלוכה; זײַן קראַנקשאַפֿט איז געװען זײער שטאַרק; אָבער אַפֿילו אין זײַן קראַנקשאַפֿט האָט ער נישט געפֿרעגט בײַ ה׳ נײַערט בײַ די דאָקטערס {רפא} ‏. edit

2CH 16:12 un Asa iz krank gevoren oif zaine fis in nain un draisiksten yor fun zain meluche; zain krankshaft iz geven zeyer shtark; ober afile in zain krankshaft hot er nisht gefregt bai Hashem naiert bai di dokters .

2CH 16:12 And Asa in the thirty and ninth year of his malchut (reign) became diseased in his raglayim, until his disease was exceedingly great. Yet even in his disease he sought not Hashem , but only the rofe'im.

2CH 16:13 ‏און אָסאָ האָט זיך געלײגט מיט זײַנע עלטערן, און איז געשטאָרבן אין אײן און פֿערציקסטן יאָר פֿון זײַן מלוכה. edit

2CH 16:13 un Asa hot zich geleigt mit zaine elteren, un iz geshtorben in ein un fertsiksten yor fun zain meluche.

2CH 16:13 And Asa slept with his Avotav, and died in the one and fortieth year of his reign.

2CH 16:14 ‏און מע האָט אים באַגראָבן אין זײַן קבֿר װאָס ער האָט זיך געלאָזט גראָבן אין דָוִדס-שטאָט, און מע האָט אים אַרײַנגעלײגט אין אַ געלעגער װאָס מע האָט אָנגעפֿילט מיט געװירצן און פֿארשידענע מינים, צובאַרײט דורך בשׂמים-מאַכערײַ, און מע האָט פֿאַרברענט נאָך אים אַ גרױסע פֿאַרברענונג ביז גאָר. edit

2CH 16:14 un me hot im bagroben in zain keyver vos er hot zich gelozt groben in Dovids-shtot, un me hot im araingeleigt in a geleger vos me hot ongefilt mit gevirtsen un fershidene minim, tsubareit durch b'shomaim-macherai, un me hot farbrent noch im a groise farbrenung biz gor.

2CH 16:14 And they buried him in his own kever (sepulchre, burial cave) , which he had cut for himself in Ir Dovid, and laid him on a mishkav (bed) which was filled with sweet spices and perfumes prepared by the apothecaries art; and they burned for him a very large serefah gedolah (great fire, pyre) .

2CH 17:1 ‏און יהוֹשָפֿט זײַן זון איז געװאָרן מלך אױף זײַן אָרט, ‏ און האָט זיך באַפֿעסטיקט אַקעגן יִשׂרָאֵל. edit

2CH 17:1 un Yehoshaphat zain zun iz gevoren melech oif zain ort, un hot zich bafestikt akegen Yisroel.

2CH 17:1 And Yehoshaphat bno reigned in his place, and strengthened himself against Yisroel.

2CH 17:2 ‏און ער האָט געשטעלט חיל אין אַלע באַפֿעסטיקטע שטעט פֿון יהוּדה, און געשטעלט װאַכן אין לאַנד יהוּדה, און אין די שטעט פֿון אפֿרים װאָס זײַן פֿאָטער אָסאָ האָט באַצװוּנגען. edit

2CH 17:2 un er hot geshtelt cheil in ale bafestikte shtet fun Yehudah, un geshtelt vachen in land Yehudah, un in di shtet fun Ephrayim vos zain foter Asa hot batsvungen.

2CH 17:2 And he placed troops in all the fortified cities of Yehudah, and set netzivim (garrisons) in Eretz Yehudah, and in the towns of Ephrayim, which Asa Aviv had captured.

2CH 17:3 ‏און ה׳ איז געװען מיט יהוֹשָפֿטן, װאָרום ער איז געגאַנגען אין די פֿריִערדיקע װעגן פֿון זײַן פֿאָטער דָוִדן, און ער האָט נישט געזוכט די בַעַל-געטער. edit

2CH 17:3 un Hashem iz geven mit Yehoshaphaten, vorem er iz gegangen in di frierdike vegen fun zain foter Doviden, un er hot nisht gezucht di Baal-geter.

2CH 17:3 And Hashem was with Yehoshaphat, because he walked in the darkhei Dovid Aviv harishonim, and sought not unto Ba'alim;

2CH 17:4 ‏נאָר דעם ג-ט פֿון זײַן פֿאָטער האָט ער געזוכט, און אין זײַנע געבאָט איז ער געגאַנגען, און נישט אַזױ װי די מעשׂים פֿון יִשׂרָאֵל. edit

2CH 17:4 nor dem g-t fun zain foter hot er gezucht, un in zaine gebot iz er gegangen, un nisht azoi vi di meisim fun Yisroel.

2CH 17:4 But sought Hashem Elohei Aviv, and walked in His mitzvot, and not after the ma'asei Yisroel.

2CH 17:5 ‏און ה׳ האָט באַפֿעסטיקט די מלוכה אין זײַן האַנט, און גאַנץ יהוּדה האָט געגעבן מתָּנות יהוֹשָפֿטן, און ער האָט געהאַט פֿיל עוֹשר און כּבֿוד. edit

2CH 17:5 un Hashem hot bafestikt di meluche in zain hant, un gants Yehudah hot gegeben matonus Yehoshaphaten, un er hot gehat fil oysher un koved.

2CH 17:5 Therefore Hashem established the Mamlachah in his yad; and all Yehudah brought to Yehoshaphat minchah; and he had osher and kavod in abundance.

2CH 17:6 ‏און זײַן האַרץ איז געװען געהױבן אין די װעגן פֿון ה׳; דערצו נאָך האָט ער אָפּגעטאָן די במות און די געצנבײמער פֿון יהוּדה. edit

2CH 17:6 un zain harts iz geven gehoiben in di vegen fun Hashem; dertsu noch hot er opgeton di Bamot un di getsnbeimer fun Yehudah.

2CH 17:6 And his lev was elevated in the darkhei Hashem ; moreover he removed the high places and Asherim from Yehudah.

2CH 17:7 ‏און אין דריטן יאָר פֿון זײַן מלוכה האָט ער געשיקט זײַנע האַרן: בן-חיִלן, און עוֹבַֿדיָהן, און זכַריָהן, און נתַנאֵלן, און מיכָיָהון, צו לערנען די שטעט פֿון יהוּדה. edit

2CH 17:7 un in driten yor fun zain meluche hot er geshikt zaine haren: Ben-Chayilen, un Ovadyahen, un Zecharyahen, un Netanelen, un Michayahen, tsu lernen di shtet fun Yehudah.

2CH 17:7 Also in the third year of his reign he sent to his sarim (officials) , even to Ben-Chayil, and to Ovadyah, and to Zecharyah, and to Netanel, and to Michayah, to teach in the cities of Yehudah.

2CH 17:8 ‏און מיט זײ זײַנען געװען די לוִיִים שמַעיָהו, און נתַניָהו, און זבַֿדיָהו, און עַשָׂהאֵל, און שמירָמוֹת, און יהוֹנָתָן, און אַדוֹנִיָהו, און טוֹבִֿיָהו, און טוֹבֿ אַדוֹנִיָה, די לוִיִים; און מיט זײ, אֶלישָמָע און יהוֹרָם, די כֹּהנים. edit

2CH 17:8 un mit zei zainen geven di Leviim Shemayahu, un Netanyah, un Zevadyahu, un Asahel, un Shemiramot, un Yehonatan, un Adoniyah, un Toviyahu, un Tov Adoniyah, di Leviim; un mit zei, Elishama un Yehoram, di koyanim.

2CH 17:8 And with them he sent Levi'im, even Shema'yahu, and Netanyahu, and Zevadyahu, and Asahel, and Shemiramot, and Yehonatan, and Adoniyahu, and Toviyahu, and Tov Adoniyah, Levi'im; and with them Elishama and Yehoram, Kohanim.

2CH 17:9 ‏און זײ האָבן געלערנט אין יהוּדה, און מיט זײ איז געװען דאָס בוך פֿון ה׳ס תּורה; און זײ זײַנען אַרומגעגאַנגען אין אַלע שטעט פֿון יהוּדה, און האָבן געלערנט צװישן דעם פֿאָלק. edit

2CH 17:9 un zei hoben gelernt in Yehudah, un mit zei iz geven dos buch fun Hashems torah; un zei zainen arumgegangen in ale shtet fun Yehudah, un hoben gelernt tsvishen dem folk.

2CH 17:9 And they taught in Yehudah, and had with them the Sefer Torat Hashem , and went about throughout all the cities of Yehudah, and taught HaAm.

2CH 17:10 ‏און אַ פַּחד פֿון ה׳ איז געװען אױף אַלע מלוכות פֿון די לענדער װאָס אַרום יהוּדה, און זײ האָבן נישט מלחמה געהאַלטן מיט יהוֹשָפֿטן. edit

2CH 17:10 un a pachad fun Hashem iz geven oif ale meluches fun di lender vos arum Yehudah, un zei hoben nisht milchome gehalten mit Yehoshaphaten.

2CH 17:10 And the Pachad Hashem fell upon all the kingdoms of the lands that were surrounding Yehudah, so that they made no war against Yehoshaphat.

2CH 17:11 ‏און פֿון די פּלִשתּים האָט מען געבראַכט יהוֹשָפֿטן, מתָּנות, און זילבער אַ לאָדונג; אױך די אַראַבער האָבן אים געבראַכט שאָף: זיבן טױזנט און זיבן הונדערט װידערס, און זיבן טױזנט און זיבן הונדערט בעק. edit

2CH 17:11 un fun di Pelishtim hot men gebracht Yehoshaphaten, matonus, un zilber a ladung; oich di araber hoben im gebracht shof: ziben toiznt un ziben hundert viders, un ziben toiznt un ziben hundert bek.

2CH 17:11 Also some of the Pelishtim (Philistines) brought Yehoshaphat minchah, and kesef massa (tribute) ; and the Arabs brought him tzon, seven thousand seven hundred rams, and seven thousand seven hundred goats.

2CH 17:12 ‏און יהוֹשָפֿט איז געװאָרן אַלץ גרעסער, ביז גאָר הױך; און ער האָט געבױט אין יהוּדה פּאַלאַצן און שפּײַכלערשטעט. edit

2CH 17:12 un Yehoshaphat iz gevoren alts greser, biz gor hoich; un er hot geboit in Yehudah palatsen un shpaichlershtet.

2CH 17:12 And Yehoshaphat grew great exceedingly; and he built in Yehudah fortresses and storage cities.

2CH 17:13 ‏און אַ גרױסע װירטשאַפֿט האָט ער געהאַט אין די שטעט פֿון יהוּדה; און מלחמה-לײַט, העלדישע גיבוֹרים, אין ירושָלַיִם. edit

2CH 17:13 un a groise virtshaft hot er gehat in di shtet fun Yehudah; un milchome-lait, heldishe giborim, in Yerusholayim.

2CH 17:13 And he had melachah rabbah in the cities of Yehudah; and the anshei milchamah, gibborei chayil were in Yerushalayim.

2CH 17:14 ‏און דאָס איז געװען זײער צײלונג לױט זײערע פֿאָטערהײַזער: פֿון יהוּדה, הױפּטלײַט פֿון טױזנט: עַדנָה דער הױפּטמאַן, און מיט אים העלדישע גיבוֹרים דרײַ הונדערט טױזנט; edit

2CH 17:14 un dos iz geven zeyer tseilung loit zeyere foterhaizer: fun Yehudah, hoiptlait fun toiznt: Adnah der hoiptman, un mit im heldishe giborim drai hundert toiznt;

2CH 17:14 And these are the pekuddah (enrollment numbers) of them according to the Bais Avoteihem: of Yehudah, the sarei alafim; Adnah HaSar, and with him gibborei chayil three hundred elef.

2CH 17:15 ‏און לעבן אים: יהוֹחָנָן דער הױפּטמאַן, און מיט אים צװײ הונדערט און אַכציק טױזנט; edit

2CH 17:15 un leben im: Yehochanan der hoiptman, un mit im tsvei hundert un achtsik toiznt;

2CH 17:15 And next to him was Yehochanan HaSar, and with him two hundred and fourscore elef.

2CH 17:16 ‏און לעבן אים: עַמַסיָה דער זון פֿון זִכרין, װאָס האָט זיך פֿרײַװיליק אָנגעבאָטן פֿאַר ה׳, און מיט אים צװײ הונדערט טױזנט העלדישע גיבוֹרים. edit

2CH 17:16 un leben im: Amasyah der zun fun Zichrien, vos hot zich fraivilik ongeboten far Hashem, un mit im tsvei hundert toiznt heldishe giborim.

2CH 17:16 And next to him was Amasyah ben Zichri, who volunteered unto Hashem , and with him two hundred elef gibbor chayil.

2CH 17:17 ‏און פֿון בנימין: אַ העלדישער גיבור, אֶליָדָע און מיט אים באַװאָפֿנטע מיט בױגנס און שילדן, צװײ הונדערט טױזנט; edit

2CH 17:17 un fun Binyamin: a heldisher gibbor, Elyada un mit im bavofnte mit boigns un shilden, tsvei hundert toiznt;

2CH 17:17 And from Binyamin, Elyada a gibbor chayil, and with him armed men with keshet and mogen two hundred elef.

2CH 17:18 ‏און לעבן אים: יהוֹזָבָֿד, און מיט אים הונדערט און אַכציק טױזנט געװאָפֿנטע צום קריג. edit

2CH 17:18 un leben im: Yehozavad, un mit im hundert un achtsik toiznt gevofnte tsum krig.

2CH 17:18 And next to him was Yehozavad, and with him a hundred and fourscore elef battle-ready.

2CH 17:19 ‏דאָס זײַנען די װאָס האָבן באַדינט דעם מלך, אַחוץ װאָס דער מלך האָט געשטעלט אין די פֿעסטונגשטעט אין גאַנץ יהוּדה. edit

2CH 17:19 dos zainen di vos hoben badint dem melech, achuts vos der melech hot geshtelt in di festungshtet in gants Yehudah.

2CH 17:19 These waited on HaMelech, beside those whom HaMelech put in the fortified cities throughout all Yehudah.

2CH 18:1 ‏און יהוֹשָפֿט האָט געהאַט פֿיל עוֹשר און כּבֿוד; און ער האָט זיך מתחתּן געװען מיט אַחאָבֿן. edit

2CH 18:1 un Yehoshaphat hot gehat fil oysher un koved; un er hot zich metchten geven mit Achaven.

2CH 18:1 Now Yehoshaphat had osher and kavod in abundance, and allied himself with Ach'av.

2CH 18:2 ‏און נאָך אַ פֿאַרלױף פֿון יאָרן האָט ער אַראָפּגענידערט צו אַחאָבֿן קײן שוֹמרוֹן, און אַחאָבֿ האָט געשלאַכט פֿאַר אים און פֿאַר דעם פֿאָלק װאָס מיט אים שאָף און רינדער אַ סך, און ער האָט אים אײַנגערעדט אַרױפֿצוגײן קײן רָמוֹת-גִלעָד. edit

2CH 18:2 un noch a farloif fun yoren hot er aropgenidert tsu Achaven kein Shomron, un Achav hot geshlacht far im un far dem folk vos mit im shof un rinder a sach, un er hot im aingeredt aroiftsugein kein Ramot-Gilad.

2CH 18:2 And l'ketz shanim he went down to Ach'av in Shomron. And Ach'av killed tzon and bakar for him in abundance, and for HaAm that he had with him, and persuaded him to go up with him to Ramot Gil'ad.

2CH 18:3 ‏און אַחאָבֿ דער מלך פֿון יִשׂרָאֵל האָט געזאָגט צו יהוֹשָפֿט דעם מלך פֿון יהוּדה: װילסטו גײן מיט מיר קײן רָמוֹת-גִלעָד? האָט ער געזאָגט: אַזױ װי דו אַזױ איך, און אַזױ װי דײַן פֿאָלק מײַן פֿאָלק, און אין אײנעם מיט דיר אױף מלחמה. edit

2CH 18:3 un Achav der melech fun Yisroel hot gezogt tsu Yehoshaphat dem melech fun Yehudah: vilstu gein mit mir kein Ramot-Gilad? hot er gezogt: azoi vi du azoi ich, un azoi vi dain folk main folk, un in einem mit dir oif milchome.

2CH 18:3 And Ach'av Melech Yisroel said unto Yehoshaphat Melech Yehudah, Wilt thou go with me to Ramot Gil'ad? And he answered him, I am as thou art, and my people as thy people; and we will be with thee in the milchamah.

2CH 18:4 ‏און יהוֹשָפֿט האָט געזאָגט צו דעם מלך פֿון יִשׂרָאֵל: פֿרעג הײַנט, איך בעט דיך, דאָס װאָרט פֿון ה׳. edit

2CH 18:4 un Yehoshaphat hot gezogt tsu dem melech fun Yisroel: freg haint, ich bet dich, dos vort fun Hashem.

2CH 18:4 And Yehoshaphat said unto the Melech Yisroel, Inquire, now at the Devar Hashem today.

2CH 18:5 ‏האָט דער מלך פֿון יִשׂרָאֵל אײַנגעזאַמלט די נבֿיאים, פֿיר הונדערט מאַן, און ער האָט צו זײ געזאָגט: זאָלן מיר גײן קײן רָמוֹת-גִלעָד אױף מלחמה, אָדער זאָל איך אָפּשטײן? האָבן זײ געזאָגט: גײ אַרױף, און האלֹקים װעט זי געבן אין דער האַנט פֿון מלך. edit

2CH 18:5 hot der melech fun Yisroel aingezamlt di neviim, fir hundert man, un er hot tsu zei gezogt: zolen mir gein kein Ramot-Gilad oif milchome, oder zol ich opshtein? hoben zei gezogt: gei aroifblikendik, un HaElokim vet zi geben in der hant fun melech.

2CH 18:5 Therefore the Melech Yisroel gathered together of nevi'im four hundred men, and said unto them, Shall we go to war against Ramot Gil'ad, or shall I forbear? And they said, Go up; for HaElohim will deliver it into the yad HaMelech.

2CH 18:6 ‏האָט יהוֹשָפֿט געזאָגט: איז דאָ נישטאָ נאָך אַ נבֿיא פֿון ה׳, אַז מיר זאָלן פֿרעגן בײַ אים? edit

2CH 18:6 hot Yehoshaphat gezogt: iz do nishto noch a novi fun Hashem, az mir zolen fregen bai im?

2CH 18:6 But Yehoshaphat said, Is there not here a navi of Hashem , that we might inquire of him?

2CH 18:7 ‏האָט דער מלך פֿון יִשׂרָאֵל געזאָגט צו יהוֹשָפֿטן: פֿאַראַן נאָך אײן מאַן אױף צו פֿרעגן בײַ ה׳ דורך אים, אָבער איך האָב אים פֿײַנט, װײַל ער זאָגט נישט אױף מיר נבֿיאות צום גוטן, נײַערט אַלע זײַנע טעג צום שלעכטן; דאָס איז מיכָיָהו דער זון פֿון יִמלאָן. האָט יהוֹשָפֿט געזאָגט: זאָל דער מלך אַזױ נישט רעדן. edit

2CH 18:7 hot der melech fun Yisroel gezogt tsu Yehoshaphaten: faran noch ein man oif tsu fregen bai Hashem durch im, ober ich hob im faint, vail er zogt nisht oif mir neviut tsum guten, naiert ale zaine teg tsum shlechten; dos iz Michayah der zun fun imlon. hot Yehoshaphat gezogt: zol der melech azoi nisht reden.

2CH 18:7 And the Melech Yisroel said unto Yehoshaphat, There is yet ish echad (one man) , by whom we may inquire of Hashem , but I hate him because he never prophesied for tov about me, but always ra'ah; the same is Mikhay'hu ben Yimlach. And Yehoshaphat said, HaMelech should not say that.

2CH 18:8 ‏האָט דער מלך פֿון יִשׂרָאֵל צוגערופֿן אַ הױפֿדינער, און האָט געזאָגט: ברענג אױף גיך מיכָיָהו דעם זון פֿון יִמלאָן. edit

2CH 18:8 hot der melech fun Yisroel tsugerufen a hoifdiner, un hot gezogt: breng oif gich Michayah dem zun fun imlon.

2CH 18:8 And the Melech Yisroel called for one of his officials, and said, Bring at once Mikhay'hu ben Yimlach.

2CH 18:9 ‏און דער מלך פֿון יִשׂרָאֵל און יהוֹשָפֿט דער מלך פֿון יהוּדה זײַנען געזעסן איטלעכער אױף זײַן טראָן אָנגעקלײדט אין בגדֵי-מַלכות; און זײ זײַנען געזעסן אין אַ שײַער בײַ דעם טױעראײַנגאַנג פֿון שוֹמרוֹן, און אַלע נבֿיאים האָבן נבֿיאות געזאָגט פֿאַר זײ. edit

2CH 18:9 un der melech fun Yisroel un Yehoshaphat der melech fun Yehudah zainen gezesen itlecher oif zain tron ongekleidt in begdei-malches; un zei zainen gezesen in a shaier bai dem toieraingang fun Shomron, un ale neviim hoben neviut gezogt far zei.

2CH 18:9 And the Melech Yisroel and Yehoshaphat Melech Yehudah sat either of them on his kisse, clothed in their begadim, and they sat in the goren (threshing floor) at the petach (entrance) Sha'ar Shomron; and all the nevi'im prophesied before them.

2CH 18:10 ‏און צִדקִיָהו דער זון פֿון כּנַעֲנָהן האָט זיך געמאַכט אײַזערנע הערנער, און ער האָט געזאָגט: אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: מיט די דאָזיקע װעסטו שטױסן די אַרַמים ביז זײ צו פֿאַרלענדן. edit

2CH 18:10 un Tsidkiyah der zun fun Kenaanahen hot zich gemacht aizerne herner, un er hot gezogt: azoi hot Hashem gezogt: mit di dozike vestu shtoisen di Aramim biz zei tsu farlenden.

2CH 18:10 And Tzidkiyahu ben Kena'anah had made him karnayim of barzel, and said, Thus saith Hashem , With these thou shalt gore Aram (Syria) until they be consumed.

2CH 18:11 ‏און אַלע נבֿיאים האָבן נבֿיאות געזאָגט דאָס גלײַכן, אַזױ צו זאָגן: גײ אױף רָמוֹת-גִלעָד, און באַגליק, און ה׳ װעט זי געבן אין דער האַנט פֿון מלך. edit

2CH 18:11 un ale neviim hoben neviut gezogt dos glaichen, azoi tsu zogen: gei oif Ramot-Gilad, un baglik, un Hashem vet zi geben in der hant fun melech.

2CH 18:11 And all the nevi'im prophesied so, saying, Go up to Ramot Gil'ad, and be victorious, for Hashem shall deliver it into the yad HaMelech.

2CH 18:12 ‏און דער שליח װאָס איז געגאַנגען רופֿן מיכָיָהון, האָט גערעדט צו אים, אַזױ צו זאָגן: זע, די װערטער פֿון די נבֿיאים זײַנען װי אײן מױל גוטס אױפֿן מלך; טאָ זאָל, איך בעט דיך, דײַן װאָרט זײַן אַזױ װי פֿון אײנעם פֿון זײ, און רעד גוטס. edit

2CH 18:12 un der shlich vos iz gegangen rufen Michayahen, hot geredt tsu im, azoi tsu zogen: ze, di verter fun di neviim zainen vi ein moil guts oifen melech; to zol, ich bet dich, dain vort zain azoi vi fun einem fun zei, un red guts.

2CH 18:12 And the malach that went to call Mikhay'hu spoke to him, saying, Hinei, the divrei hanevi'im declare tov to HaMelech with peh echad (one mouth) ; let thy word therefore, now, be like one of theirs, and speak thou tov.

2CH 18:13 ‏האָט מיכָיָהו געזאָגט: אַזױ װי עס לעבט ה׳, אַז דאָס װאָס מײַן ג-ט װעט זאָגן, דאָס װעל איך רעדן! edit

2CH 18:13 hot Michayah gezogt: azoi vi es lebt Hashem, az dos vos main g-t vet zogen, dos vel ich reden!

2CH 18:13 And Mikhay'hu said, As Hashem liveth, only what Elohai saith, that will I speak.

2CH 18:14 ‏און װי ער איז געקומען צום מלך, האָט דער מלך צו אים געזאָגט: מִיכָה, זאָלן מיר גײן קײן רָמוֹת-גִלעָד אױף מלחמה, אָדער זאָל איך אָפּשטײן? edit

2CH 18:14 un vi er iz gekumen tsum melech, hot der melech tsu im gezogt: Michoh, zolen mir gein kein Ramot-Gilad oif milchome, oder zol ich opshtein?

2CH 18:14 And when he was come to HaMelech, HaMelech said unto him, Michah, shall we go to war against Ramot Gil'ad, or shall I forbear? And he said, Go ye up, and be victorious, and they shall be delivered into your yad.

2CH 18:15 ‏האָט ער געזאָגט: גײט אױף און באַגליקט, און זײ װעלן געגעבן װערן אין אײַער האַנט. האָט דער מלך צו אים געזאָגט: ביז װיפֿל מאָל זאָל איך דיך באַשװערן, אַז דו זאָלסט נישט רעדן צו מיר נאָר דעם אמת אין נאָמען פֿון ה׳? edit

2CH 18:15 hot er gezogt: geit oif un baglikt, un zei velen gegeben veren in aier hant. hot der melech tsu im gezogt: biz vifel mol zol ich dich bashveren, az du zolst nisht reden tsu mir nor dem emes in nomen fun Hashem?

2CH 18:15 And HaMelech said to him, How many times shall I adjure thee that thou say nothing but the emes to me in the Shem of Hashem ?

2CH 18:16 ‏האָט ער געזאָגט: איך האָב געזען גאַנץ יִשׂרָאֵל צעשפּרײט אױף די בערג, אַזױ װי שאָף װאָס האָבן נישט קײן פּאַסטוך, און ה׳ האָט געזאָגט: אָן אַ האַר זײַנען די דאָזיקע; זאָלן זײ זיך אומקערן איטלעכער צו זײַן הױז בשלום. edit

2CH 18:16 hot er gezogt: ich hob gezen gants Yisroel tseshpreit oif di berg, azoi vi shof vos hoben nisht kein pastuch, un Hashem hot gezogt: on a Har zainen di dozike; zolen zei zich umkeren itlecher tsu zain hoiz besholem.

2CH 18:16 Then he said, I saw kol Yisroel scattered upon the mountains, like tzon that have no ro'eh, and Hashem said, These have no adonim; let them return therefore every ish to his bais in shalom.

2CH 18:17 ‏האָט דער מלך פֿון יִשׂרָאֵל געזאָגט צו יהוֹשָפֿטן: האָב איך דיר נישט געזאָגט, ער װעט נישט נבֿיאות זאָגן אױף מיר גוטס, נײַערט צום שלעכטן? edit

2CH 18:17 hot der melech fun Yisroel gezogt tsu Yehoshaphaten: hob ich dir nisht gezogt, er vet nisht neviut zogen oif mir guts, naiert tsum shlechten?

2CH 18:17 And the Melech Yisroel said to Yehoshaphat, Did I not tell thee that he would not prophesy tov unto me, but rah?

2CH 18:18 ‏האָט ער געזאָגט: דערום הערט דאָס װאָרט פֿון ה׳: איך האָב געזען װי ה׳ זיצט אױף זײַן טראָן, ‏ און דער גאַנצער חיל פֿון הימל שטײט אױף זײַן רעכטער זײַט און אױף זײַן לינקער. edit

2CH 18:18 hot er gezogt: derum hert dos vort fun Hashem: ich hob gezen vi Hashem zitst oif zain tron, un der gantser cheil fun himel shteit oif zain rechter zait un oif zain linker.

2CH 18:18 Again he said, Therefore hear the Devar Hashem : I saw Hashem sitting upon His Kisse, and all Tzva HaShomayim standing on his right and on his left.

2CH 18:19 ‏און ה׳ האָט געזאָגט: װער װעט אָנרעדן אַחאָבֿ דעם מלך פֿון יִשׂרָאֵל, ער זאָל אַרױפֿגײן, און פֿאַלן אין רָמוֹת-גִלעָד? האָט מען גערעדט: דער זאָגט אַזױ, און דער זאָגט אַזױ. edit

2CH 18:19 un Hashem hot gezogt: ver vet onreden Achav dem melech fun Yisroel, er zol aroifgein, un falen in Ramot-Gilad? hot men geredt: der zogt azoi, un der zogt azoi.

2CH 18:19 And Hashem said, Who shall entice Ach'av Melech Yisroel, that he may go up and fall at Ramot Gil'ad? And one spoke saying after this manner, and another saying after that manner.

2CH 18:20 ‏איז אַרױסגעגאַנגען דער גײַסט, און האָט זיך געשטעלט פֿאַר ה׳, און האָט געזאָגט: איך װעל אים אָנרעדן. האָט ה׳ צו אים געזאָגט: מיט װאָס? edit

2CH 18:20 iz aroisgegangen der gaist, un hot zich geshtelt far Hashem, un hot gezogt: ich vel im onreden. hot Hashem tsu im gezogt: mit vos?

2CH 18:20 Then there came out a ruach, and stood before Hashem , and said, I will entice him. And Hashem said unto him, How?

2CH 18:21 ‏האָט ער געזאָגט: איך װעל אַרױסגײן און װערן פֿאַר אַ גײַסט פֿון ליגן אין מױל פֿון אַלע זײַנע נבֿיאים. האָט ה׳ געזאָגט: װעסט אָנרעדן, און װעסט אױך אױספֿירן; גײ אַרױס און טו אַזױ. edit

2CH 18:21 hot er gezogt: ich vel aroisgein un veren far a gaist fun ligen in moil fun ale zaine neviim. hot Hashem gezogt: vest onreden, un vest oich oisfiren; gei arois un tu azoi.

2CH 18:21 And he said, I will go out, and be a ruach sheker (lying spirit) in the mouth of all his nevi'im. And Hashem said, Thou shalt entice him, and thou shalt also succeed; go out, and do even so.

2CH 18:22 ‏און אַצונד, זע, ה׳ האָט אַרײַנגעגעבן אַ גײַסט פֿון ליגן אין דעם מױל פֿון די דאָזיקע נבֿיאים דײַנע, אָבער ה׳ האָט אָנגעזאָגט אױף דיר שלעכטס. edit

2CH 18:22 un atsund, ze, Hashem hot araingegeben a gaist fun ligen in dem moil fun di dozike neviim daine, ober Hashem hot ongezogt oif dir shlechts.

2CH 18:22 Now therefore, hinei, Hashem hath put a ruach sheker in the mouth of these thy nevi'im, and Hashem hath decreed ra'ah against thee.

2CH 18:23 ‏האָט גענענט צִדקִיָהו דער זון פֿון כּנַעֲנָהן, און האָט געשלאָגן מיכָיָהון אױפֿן באַק, און געזאָגט: אױף װאָסער װעג איז דער גײַסט פֿון ה׳ אַװעקגעגאַנגען פֿון מיר כּדי צו רעדן מיט דיר? edit

2CH 18:23 hot genent Tsidkiyah der zun fun Kenaanahen, un hot geshlogen Michayahen oifen bak, un gezogt: oif vaser veg iz der gaist fun Hashem avekgegangen fun mir kedei tsu reden mit dir?

2CH 18:23 Then Tzidkiyahu ben Kena'anah came near, and struck Mikhay'hu upon the lechi (cheek) , and said, Which way went the Ruach Hashem from me to speak unto thee?

2CH 18:24 ‏האָט מיכָיָהו געזאָגט: אָט װעסטו זען אין יענעם טאָג, װען דו װעסט אַרײַנגײן אין אַ קאַמער הינטער אַ קאַמער זיך צו באַהאַלטן. edit

2CH 18:24 hot Michayah gezogt: ot vestu zen in yenem tog, ven du vest araingein in a kamer hinter a kamer zich tsu bahalten.

2CH 18:24 And Mikhay'hu said, Thou shalt find out on that yom when thou shalt go into cheder b'cheder (inner chamber) to hide thyself.

2CH 18:25 ‏האָט דער מלך פֿון יִשׂרָאֵל געזאָגט: נעמט מיכָיָהון, און גיט אים אָפּ צו אָמוֹן דעם האַר פֿון דער שטאָט, און צו יוֹאָש דעם מלכס זון, edit

2CH 18:25 hot der melech fun Yisroel gezogt: nemt Michayahen, un git im op tsu Amon dem Har fun der shtot, un tsu Yoash dem melechs zun,

2CH 18:25 Then the Melech Yisroel said, Take ye Mikhay'hu, and carry him back to Amon Sar HaIr, and to Yoash ben HaMelech,

2CH 18:26 ‏און איר זאָלט זאָגן: אַזױ האָט געזאָגט דער מלך: טוט אַרײַן דעם דאָזיקן אין געפֿענקעניש, און שפּײַזט אים מיט קאַרג ברױט און קאַרג װאַסער, ביז איך קער זיך אום בשלום. edit

2CH 18:26 un ir zolt zogen: azoi hot gezogt der melech: tut arain dem doziken in gefenkenish, un shpaizt im mit karg broit un karg vaser, biz ich ker zich um besholem.

2CH 18:26 And say, Thus saith HaMelech, Put this in the bais hakeleh, and feed him with only a scanty prison diet of lechem and only mayim, until I return b'shalom.

2CH 18:27 ‏האָט מיכָיָהו געזאָגט: אױב אומקערן װעסטו זיך אומקערן בשלום, האָט ה׳ נישט גערעדט דורך מיר. און ער האָט געזאָגט: הערט דאָס צו, איר פֿעלקער אַלע. edit

2CH 18:27 hot Michayah gezogt: oib umkeren vestu zich umkeren besholem, hot Hashem nisht geredt durch mir. un er hot gezogt: hert dos tsu, ir felker ale.

2CH 18:27 And Mikhay'hu said, If thou certainly return in shalom, then hath not Hashem spoken by me. And he said, Mark words, all ye people.

2CH 18:28 ‏און דער מלך פֿון יִשׂרָאֵל און יהוֹשָפֿט דער מלך פֿון יהוּדה זײַנען אַרױפֿגעגאַנגען קײן רָמוֹת-גִלעָד. edit

2CH 18:28 un der melech fun Yisroel un Yehoshaphat der melech fun Yehudah zainen aroifgegangen kein Ramot-Gilad.

2CH 18:28 So the Melech Yisroel and Yehoshaphat Melech Yehudah went up to Ramot Gil'ad.

2CH 18:29 ‏און דער מלך פֿון יִשׂרָאֵל האָט געזאָגט צו יהוֹשָפֿטן: איך װעל זיך פֿאַרשטעלן, און װעל אַרײַנגײן אין דער מלחמה, און דו טראָג דײַנע קלײדער. און דער מלך פֿון יִשׂרָאֵל האָט זיך פֿאַרשטעלט, און זײ זײַנען אַרײַנגעגאַנגען אין דער מלחמה. edit

2CH 18:29 un der melech fun Yisroel hot gezogt tsu Yehoshaphaten: ich vel zich farshtelen, un vel araingein in der milchome, un du trog daine kleider. un der melech fun Yisroel hot zich farshtelt, un zei zainen araingegangen in der milchome.

2CH 18:29 And the Melech Yisroel said unto Yehoshaphat, I will disguise myself, and I will go to the milchamah; but put thou on thy robes. So the Melech Yisroel disguised himself; and they went to the milchamah.

2CH 18:30 ‏און דער מלך פֿון אַרָם האָט באַפֿױלן די הױפּטלײַט פֿון זײַנע רײַטװעגן, אַזױ צו זאָגן: איר זאָלט נישט מלחמה האַלטן מיט קלײן אָדער גרױס, נאָר מיטן מלך פֿון יִשׂרָאֵל אַלײן. edit

2CH 18:30 un der melech fun Aram hot bafoilen di hoiptlait fun zaine raitvegen, azoi tsu zogen: ir zolt nisht milchome halten mit klein oder grois, nor miten melech fun Yisroel alein.

2CH 18:30 Now Melech Aram had commanded the commanders of the chariots that were with him, saying, Fight ye not with katon or gadol, only with the Melech Yisroel.

2CH 18:31 ‏און עס איז געװען, װי די הױפּטלײַט פֿון די רײַטװעגן האָבן געזען יהוֹשָפֿטן, אַזױ האָבן זײ געזאָגט: דאָס איז דער מלך פֿון יִשׂרָאֵל. און זײ האָבן אים אַרומגערינגלט מלחמה צו האַלטן. האָט יהוֹשָפֿט אַ געשרײ געטאָן, און ה׳ האָט אים געהאָלפֿן, און אלֹקים האָט זײ אָפּגעצױגן פֿון אים. edit

2CH 18:31 un es iz geven, vi di hoiptlait fun di raitvegen hoben gezen Yehoshaphaten, azoi hoben zei gezogt: dos iz der melech fun Yisroel. un zei hoben im arumgeringlt milchome tsu halten. hot Yehoshaphat a geshrei geton, un Hashem hot im geholfen, un Elokim hot zei opgetsoigen fun im.

2CH 18:31 And it came to pass, when the commanders of the chariots saw Yehoshaphat, that they said, It is the Melech Yisroel. Therefore they surrounded him to fight, but Yehoshaphat cried out, and Hashem helped him; and Elohim moved them away from him.

2CH 18:32 ‏װאָרום עס איז געװען, װי די הױפּטלײַט פֿון די רײַטװעגן האָבן געזען אַז דאָס איז נישט דער מלך פֿון יִשׂרָאֵל, אַזױ זײַנען זײ אָפּגעטרעטן פֿון הינטער אים. edit

2CH 18:32 vorem es iz geven, vi di hoiptlait fun di raitvegen hoben gezen az dos iz nisht der melech fun Yisroel, azoi zainen zei opgetreten fun hinter im.

2CH 18:32 For it came to pass, that, when the commanders of the chariots perceived that it was not Melech Yisroel, they turned back from pursuing him.

2CH 18:33 ‏און אַ מאַן האָט אָנגעצױגן זײַן בױגן גלאַט אין דער װעלט, און האָט געטראָפֿן דעם מלך פֿון יִשׂרָאֵל צװישן דעם אונטערפּאַנצער און צװישן דעם ברוסטשילד. האָט ער געזאָגט צו דעם טרײַבער: פֿאַרקער דײַן האַנט, און זאָלסט מיך אַרױספֿירן פֿון דער מחנה, װאָרום איך בין פֿאַרװוּנדט געװאָרן. edit

2CH 18:33 un a man hot ongetsoigen zain boigen glat in der velt, un hot getrofen dem melech fun Yisroel tsvishen dem unterpantser un tsvishen dem brustshild. hot er gezogt tsu dem traiber: farker dain hant, un zolst mich aroisfiren fun der machne, vorem ich bin farvundt gevoren.

2CH 18:33 And an ish drew a keshet at random, and struck Melech Yisroel between the devakim (joints) of the shiryon (armor) ; therefore he said to his chariot driver, Turn thine yad, that thou mayest take me out of the machaneh, for I am wounded.

2CH 18:34 ‏און די מלחמה איז געשטיגן אין יענעם טאָג; און דער מלך פֿון יִשׂרָאֵל האָט זיך אױפֿגעהאַלטן שטײענדיק אין דעם רײַטװאָגן אַנטקעגן די אַרַמים ביזן אָװנט; און אַקעגן דער צײַט פֿון זון-אונטערגאַנג איז ער געשטאָרבן. edit

2CH 18:34 un di milchome iz geshtigen in yenem tog; un der melech fun Yisroel hot zich oifgehalten shteyendik in dem raitvogen antkegen di Aramim bizen ovent; un akegen der tsait fun zun-untergang iz er geshtorben.

2CH 18:34 And the milchamah increased that day. Howbeit the Melech Yisroel propped himself up in his merkavah facing Aram (the Syrians) until the erev; and about the time of the shemesh going down he died.

2CH 19:1 ‏און יהוֹשָפֿט דער מלך פֿון יהוּדה האָט זיך אומגעקערט אַהײם בשלום קײן ירושָלַיִם. edit

2CH 19:1 un Yehoshaphat der melech fun Yehudah hot zich umgekert aheim besholem kein Yerusholayim.

2CH 19:1 And Yehoshaphat Melech Yehudah returned to his Bais (Palace) in shalom in Yerushalayim.

2CH 19:2 ‏איז אים אַרױסגעגאַנגען אַנטקעגן יֵהוּא דער זון פֿון חַנָנין, דער זעער, און ער האָט געזאָגט צום מלך יהוֹשָפֿט: האָסטו געטאָרט העלפֿן דעם רשע, און ליב האָבן די שָׂונאים פֿון ה׳? און פֿון װעגן דעם איז אױף דיר אַ צאָרן {קֶצֶף} ‏ פֿון פֿאַר ה׳. edit

2CH 19:2 iz im aroisgegangen antkegen Yehu der zun fun Chananien, der zeer, un er hot gezogt tsum melech Yehoshaphat: hostu getort helfen dem roshe, un lib hoben di sonem fun Hashem? un fun vegen dem iz oif dir a tsoren fun far Hashem.

2CH 19:2 And Yehu ben Chanani HaChozer (the Seer) went out to meet him, and said to HaMelech Yehoshaphat, Shouldest thou help the rasha, and love them that hate Hashem ? Therefore ketzef (wrath) is upon thee from before Hashem .

2CH 19:3 ‏אָבער גוטע זאַכן געפֿינען זיך אין דיר, װאָס דו האָסט אױסגעראַמט די געצנבײמער פֿון לאַנד, און געקערט דײַן האַרץ צו זוכן האלֹקים. edit

2CH 19:3 ober gute zachen gefinen zich in dir, vos du host oisgeramt di getsnbeimer fun land, un gekert dain harts tsu zuchen HaElokim.

2CH 19:3 Nevertheless there are devarim tovim (good things) found in thee, in that thou hast removed HaAsherot from HaAretz, and hast prepared thine lev to seek HaElohim.

2CH 19:4 ‏און יהוֹשָפֿט איז געזעסן אין ירושָלַיִם. אָבער ער איז װידער אַרױסגעגאַנגען צװישן פֿאָלק, פֿון באֵר-שֶבַֿע ביזן באַרג אפֿרים, און האָט זײ אומגעקערט צו ה׳ דעם ג-ט פֿון זײערע עלטערן. edit

2CH 19:4 un Yehoshaphat iz gezesen in Yerusholayim. ober er iz vider aroisgegangen tsvishen folk, fun Beer-Sheva bizen barg Ephrayim, un hot zei umgekert tsu Hashem dem g-t fun zeyere elteren.

2CH 19:4 And Yehoshaphat dwelt in Yerushalayim; and he went out again among HaAm from Be'er-Sheva to Mt Ephrayim, and he turned them back unto Hashem Elohei Avoteihem.

2CH 19:5 ‏און ער האָט אױפֿגעשטעלט ריכטער אין לאַנד, אין אַלע באַפֿעסטיקע שטעט פֿון יהוּדה, שטאָט פֿאַר שטאָט. edit

2CH 19:5 un er hot oifgeshtelt richter in land, in ale bafestike shtet fun Yehudah, shtot far shtot.

2CH 19:5 And he appointed Shofetim in HaAretz throughout all the fortified cities of Yehudah, city by city,

2CH 19:6 ‏און ער האָט אָנגעזאָגט די ריכטער: זעט װאָס איר טוט, װאָרום נישט פֿאַר אַ מענטשן משפּט איר, נאָר פֿאַר ה׳, און ער איז לעבן אײַך בײַם אַרױסזאָגן אַ משפּט. edit

2CH 19:6 un er hot ongezogt di richter: zet vos ir tut, vorem nisht far a mentshen mishpot ir, nor far Hashem, un er iz leben aich baim aroiszogen a mishpot.

2CH 19:6 And said to the Shofetim, Take heed what ye do, for ye judge not for adam, but for Hashem , Who is with you in the devar mishpat (verdict) .

2CH 19:7 ‏און אַצונד, זאָל די מורא פֿאַר ה׳ זײַן אױף אײַך; היט אײַך װאָס איר טוט, װאָרום בײַ ה׳ אלוקינו איז נישטאָ קײן אומרעכט, אָדער שױנען עמיצן, אָדער נעמען שוֹחד. edit

2CH 19:7 un atsund, zol di moire far Hashem zain oif aich; hit aich vos ir tut, vorem bai Hashem Elokeinu iz nishto kein umrecht, oder shoinen emitsen, oder nemen shochad.

2CH 19:7 Wherefore now let the Pachad Hashem be upon you; be shomer and do it, for there is no avlah (injustice) with Hashem Eloheinu, nor massa panim (respect of persons) , nor mikkach shochad (taking of bribes) .

2CH 19:8 ‏און אױך אין ירושָלַיִם האָט יהוֹשָפֿט אױפֿגעשטעלט פֿון די לוִיִים און די כֹּהנים, און פֿון די הױפּטן פֿון די פֿאָטערהײַזער פֿון יִשׂרָאֵל, פֿאַר משפּטים פֿון ה׳, און פֿאַר שטרײַטזאַכן. און זײ האָבן זיך אומגעקערט קײן ירושָלַיִם. edit

2CH 19:8 un oich in Yerusholayim hot Yehoshaphat oifgeshtelt fun di Leviim un di koyanim, un fun di hoipten fun di foterhaizer fun Yisroel, far mishpotim fun Hashem, un far shtraitzachen. un zei hoben zich umgekert kein Yerusholayim.

2CH 19:8 Moreover in Yerushalayim did Yehoshaphat station Levi'im, and Kohanim, and Rashei HaAvot Yisroel, for the Mishpat Hashem , and for riv (disputes) , and they returned to Yerushalayim.

2CH 19:9 ‏און ער האָט זײ באַפֿױלן, אַזױ צו זאָגן: אַזױ זאָלט איר זיך באַגײן: מיט מורא פֿאַר ה׳, מיט געטרײַשאַפֿט, און מיט אַ גאַנצן האַרצן. edit

2CH 19:9 un er hot zei bafoilen, azoi tsu zogen: azoi zolt ir zich bagein: mit moire far Hashem, mit getraishaft, un mit a gantsen hartsen.

2CH 19:9 And he charged them, saying, Thus shall ye do in the yirat Hashem , be'emunah and with a levav shalem.

2CH 19:10 ‏און בײַ יעטװעדער שטרײַט װאָס װעט קומען פֿאַר אײַך פֿון אײַערע ברידער װאָס זיצן אין זײערע שטעט, צװישן בלוט און בלוט, צװישן לערנונגען און געבאָט, חוקים און געזעצן, זאָלט איר זײ װאָרענען, זײ זאָלן זיך נישט פֿאַרשולדיקן צו ה׳, אַז עס זאָל זײַן אַ צאָרן {קצף} ‏ אױף אײַך און אױף אײַערע ברידער; אַזױ זאָלט איר טאָן, און איר װעט זיך נישט פֿאַרשולדיקן. edit

2CH 19:10 un bai yetveder shtrait vos vet kumen far aich fun aiere brider vos zitsen in zeyere shtet, tsvishen blut un blut, tsvishen lernungen un gebot, chukkim un gezetsen, zolt ir zei vorenen, zei zolen zich nisht farshuldiken tsu Hashem, az es zol zain a tsoren oif aich un oif aiere brider; azoi zolt ir ton, un ir vet zich nisht farshuldiken.

2CH 19:10 And what riv soever shall come before you of your achim that dwell in your cities, between dahm and dahm, between torah and mitzvah, chukkot and mishpatim, ye shall even warn them that they trespass not against Hashem , and so ketzef (wrath) come upon you, and upon your achim; this do, and ye shall not trespass.

2CH 19:11 ‏און אָט איז אַמַריָהו דער כֹּהן-גָדול איבער אײַך פֿאַר אַלע זאַכן פֿון ה׳, און זבַדיָהו דער זון פֿון יִשמָעֵאלן, דער פֿירשט פֿון דעם הױז פֿון יהוּדה, פֿאַר אַלע זאַכן פֿון מלך; און אױפֿזעערס זײַנען די לוִיִים פֿאַר אײַך; זײַט שטאַרק און טוט, און ה׳ װעט זײַן מיט דעם גוטן. edit

2CH 19:11 un ot iz Amaryahu der koyen-godul iber aich far ale zachen fun Hashem, un Zevadyahu der zun fun Yishmaelen, der firsht fun dem hoiz fun Yehudah, far ale zachen fun melech; un oifzeers zainen di Leviim far aich; zait shtark un tut, un Hashem vet zain mit dem guten.

2CH 19:11 And, hinei, Amaryahu Kohen HaRosh is over you in all matters of Hashem ; and Zevadyahu ben Yishmael, the Nagid of the Bais Yehudah, for all the matters of HaMelech; also the Levi'im shall be shoterim (officers) before you. Deal courageously, and Hashem be with hatov.

2CH 20:1 ‏און עס איז געװען נאָך דעם, זײַנען געקומען די קינדער פֿון מוֹאָבֿ, און די קינדער פֿון עַמוֹן, און מיט זײ פֿון די עַמוֹנים, אַקעגן יהוֹשָפֿטן אױף מלחמה. edit

2CH 20:1 un es iz geven noch dem, zainen gekumen di kinder fun Moav, un di kinder fun Ammon, un mit zei fun di Amonim, akegen Yehoshaphaten oif milchome.

2CH 20:1 It came to pass after this also, that the Bnei Moav, and the Bnei Ammon, and with them some Ammonim, came against Yehoshaphat to make milchamah.

2CH 20:2 ‏איז מען געקומען און מע האָט אָנגעזאָגט יהוֹשָפֿטן, אַזױ צו זאָגן: אױף דיר קומט אַ גרױסער המוֹן פֿון יענער זײַט ים, פֿון אַרָם, און זע, זײ זײַנען אין חַצְצוֹן-תָּמָר, דאָס איז עֵין-גֶדי. edit

2CH 20:2 iz men gekumen un me hot ongezogt Yehoshaphaten, azoi tsu zogen: oif dir kumt a groiser Haman fun yener zait yam, fun Aram, un ze, zei zainen in chatsatson-Tamar, dos iz Ein-Gedi.

2CH 20:2 Then there came some that told Yehoshaphat, saying, There cometh a great multitude against thee from beyond the Yam (Dead Sea) , from Aram; and, hinei, they are in Chatzetzon-Tamar, which is Ein-Gedi.

2CH 20:3 ‏האָט יהוֹשָפֿט מורא געקריגן, און ער האָט געקערט זײַן פּנים צו זוכן ה׳, און ער האָט אױסגערופֿן אַ תָּענית איבער גאַנץ יהוּדה. edit

2CH 20:3 hot Yehoshaphat moire gekrigen, un er hot gekert zain ponem tsu zuchen Hashem, un er hot oisgerufen a toּenit iber gants Yehudah.

2CH 20:3 And Yehoshaphat feared, and set his face to inquire of Hashem , and proclaimed a tzom throughout all Yehudah.

2CH 20:4 ‏און יהוּדה האָט זיך אײַנגעזאַמלט צו בעטן בײַ ה׳; יאָ, פֿון אַלע שטעט פֿון יהוּדה איז מען געקומען צו זוכן ה׳. edit

2CH 20:4 un Yehudah hot zich aingezamlt tsu beten bai Hashem; yo, fun ale shtet fun Yehudah iz men gekumen tsu zuchen Hashem.

2CH 20:4 And Yehudah gathered themselves together, to ask help of Hashem , even from all the towns of Yehudah they came to seek help of Hashem .

2CH 20:5 ‏און יהוֹשָפֿט האָט זיך געשטעלט אין דער אײַנזאַמלונג פֿון יהוּדה און ירושָלַיִם, אין הױז פֿון ה׳, פֿאַר דעם נײַען הױף, edit

2CH 20:5 un Yehoshaphat hot zich geshtelt in der ainzamlung fun Yehudah un Yerusholayim, in hoiz fun Hashem, far dem naien hoif,

2CH 20:5 And Yehoshaphat stood in the Kehal Yehudah and Yerushalayim, in the Beis Hashem , before the khatzer hachadashah,

2CH 20:6 ‏און ער האָט געזאָגט: ה׳ דו ה׳ פֿון אונדזערע עלטערן, דו ביסט דאָך אלֹקים אין הימל, און דו געװעלטיקסט איבער אַלע קיניגרײַכן פֿון די פֿעלקער, און אין דײַן האַנט איז כּוֹח און גבֿורה, און אַקעגן דיר איז זיך נישט צו שטעלן. edit

2CH 20:6 un er hot gezogt: Hashem du Hashem fun undzere elteren, du bist doch Elokim in himel, un du geveltikst iber ale kinigraichen fun di felker, un in dain hant iz koiech un gevure, un akegen dir iz zich nisht tsu shtelen.

2CH 20:6 And he said, Hashem Elohei Avoteinu, art not Thou Elohim in Shomayim? And moshel (rulest) not Thou over kol mamlechot haGoyim? And in Thine yad is there not ko'ach and gevurah, so that none is able to withstand thee?

2CH 20:7 ‏דו אלוקינו, האָסט דאָך פֿאַרטריבן די באַװױנער פֿון דעם דאָזיקן לאַנד פֿון פֿאַר דײַן פֿאָלק יִשׂרָאֵל, און האָסט עס אַװעקגעגעבן צו דעם זאָמען פֿון אבֿרהם דײַן ליבהאָבער, אױף אײביק. edit

2CH 20:7 du Elokeinu, host doch fartriben di bavoiner fun dem doziken land fun far dain folk Yisroel, un host es avekgegeben tsu dem zomen fun Avraham dain libhaber, oif eibik.

2CH 20:7 Art not Thou Eloheinu, Who didst drive out the inhabitants of this land before Thy people Yisroel, and gavest it to the Zera Avraham ohav'cha l'olam (Thy friend forever) ?

2CH 20:8 ‏און זײ זײַנען געזעסן דרינען, און האָבן דיר געבױט דרינען אַ מִקְדָּשׁ צו דײַן נאָמען, אַזױ צו זאָגן: edit

2CH 20:8 un zei zainen gezesen drinen, un hoben dir geboit drinen a mikdash tsu dain nomen, azoi tsu zogen:

2CH 20:8 And they dwelt therein, and have built Thee a Mikdash therein for Thy Shem, saying,

2CH 20:9 ‏אַז עס װעט קומען אױף אונדז אַן אומגליק, אַ שװערד, אַ משפּט, אָדער אַ מגפֿה, אָדער אַ הונגער, װעלן מיר זיך שטעלן פֿאַר דעם דאָזיקן הױז און פֿאַר דיר – װאָרום דײַן נאָמען איז אין דעם דאָזיקן הױז – און מיר װעלן שרײַען צו דיר אין אונדזער נױט, און דו װעסט צוהערן און װעסט העלפֿן. edit

2CH 20:9 az es vet kumen oif undz an umglik, a shverd, a mishpot, oder a mageyfe, oder a hunger, velen mir zich shtelen far dem doziken hoiz un far dir – vorem dain nomen iz in dem doziken hoiz – un mir velen shraien tsu dir in undzer noit, un du vest tsuheren un vest helfen.

2CH 20:9 If, when ra'ah cometh upon us, as the cherev, shefot, or dever, or ra'av (famine) , we stand before HaBeis HaZeh, and in Thy presence, (for Thy Shem is in HaBeis HaZeh,) and cry unto Thee in tzarateinu (our affliction) , then Thou wilt hear and save.

2CH 20:10 ‏און אַצונד, אָט זײַנען די קינדער פֿון עַמוֹן און מוֹאָבֿ און דעם באַרג שֵׂעִיר, װאָס דו האָסט נישט געלאָזט יִשׂרָאֵל אַרײַנגײן צו זײ, װען זײ זײַנען געקומען פֿון לאַנד מִצרַיִם, נײַערט זײ האָבן זיך אָפּגעקערט פֿון זײ, און האָבן זײ נישט פֿאַרטיליקט. edit

2CH 20:10 un atsund, ot zainen di kinder fun Ammon un Moav un dem barg Seir, vos du host nisht gelozt Yisroel araingein tsu zei, ven zei zainen gekumen fun land Mitsrayim, naiert zei hoben zich opgekert fun zei, un hoben zei nisht fartilikt.

2CH 20:10 And now, hinei, the Bnei Ammon and Moav and Mt Se'ir, whom Thou wouldest not let Yisroel invade, when they came out of Eretz Mitzrayim, but they turned from them, and destroyed them not,

2CH 20:11 ‏און אָט פֿאַרגעלטן זײ אונדז, צו קומען אונדז פֿאַרטרײַבן פֿון דײַן אַרב װאָס דו האָסט אונדז געמאַכט אַרבן. edit

2CH 20:11 un ot fargelten zei undz, tsu kumen undz fartraiben fun dain Arav vos du host undz gemacht arben.

2CH 20:11 Hinei, what gomelim (ones repaying) they are to us, to come to drive us out of Thy yerushah (inheritance) , which Thou hast given us.

2CH 20:12 ‏אלוקינו, װילסטו נישט טאָן אַ משפּט אױף זײ? װאָרום אין אונדז איז נישטאָ קײן כּוֹח אַקעגן דעם דאָזיקן גרױסן המוֹן װאָס קומט אױף אונדז, און מיר װײסן נישט װאָס מיר זאָלן טאָן, נײַערט אױף דיר זײַנען אונדזערע אױגן. edit

2CH 20:12 Elokeinu, vilstu nisht ton a mishpot oif zei? vorem in undz iz nishto kein koiech akegen dem doziken groisen Haman vos kumt oif undz, un mir veisen nisht vos mir zolen ton, naiert oif dir zainen undzere oigen.

2CH 20:12 O Eloheinu, wilt Thou not judge them? For we have no ko'ach against this great multitude that cometh against us; neither know we what to do, but our eyes are upon Thee.

2CH 20:13 ‏און גאַנץ יהוּדה זײַנען געשטאַנען פֿאַר ה׳; אױך זײערע קלײנע קינדער און זײערע װײַבער און זײערע זין. edit

2CH 20:13 un gants Yehudah zainen geshtanen far Hashem; oich zeyere kleine kinder un zeyere vaiber un zeyere zin.

2CH 20:13 And all Yehudah stood before Hashem , with their little ones, their nashim, and their banim.

2CH 20:14 ‏איז אױף יַחזיאֵל דעם זון פֿון זכַריָהו, דעם זון פֿון בנָיָה, דעם זון פֿון יעִיאֵל, דעם זון פֿון מַתַּניָה דעם לֵוִי, פֿון די קינדער פֿון אָסָף, געװען דער גײַסט פֿון ה׳, אין מיטן פֿון דער אײַנזאַמלונג. edit

2CH 20:14 iz oif Yachaziel dem zun fun Zecharyahu, dem zun fun Benayah, dem zun fun Yeyel, dem zun fun Matanyah dem Levi, fun di kinder fun Asape, geven der gaist fun Hashem, in miten fun der ainzamlung.

2CH 20:14 Then upon Yachaziel ben Zecharyahu ben Benayah ben Ye'iel ben Matanyah, a Levi of the Bnei Asaph, came the Ruach Hashem in the midst of the Kahal,

2CH 20:15 ‏און ער האָט געזאָגט: פֿאַרנעמט, גאַנץ יהוּדה, און באַװױנער פֿון ירושָלַיִם, און מלך יהוֹשָפֿט: אַזױ האָט ה׳ צו אײַך געזאָגט: איר זאָלט נישט מורא האָבן און נישט אַנגסטן פֿאַר דעם דאָזיקן גרױסן המוֹן, װאָרום נישט אײַער מלחמה איז דאָס נאָר ג-טס. edit

2CH 20:15 un er hot gezogt: farnemt, gants Yehudah, un bavoiner fun Yerusholayim, un melech Yehoshaphat: azoi hot Hashem tsu aich gezogt: ir zolt nisht moire hoben un nisht angsten far dem doziken groisen Haman, vorem nisht aier milchome iz dos nor g-ts.

2CH 20:15 And he said, Pay heed ye, all Yehudah, and ye inhabitants of Yerushalayim, and thou Melech Yehoshaphat. Thus saith Hashem unto you: Be not afraid nor dismayed by reason of this great multitude; for the milchamah is not yours, but that of Elohim.

2CH 20:16 ‏מאָרגן נידערט אַראָפּ אױף זײ; זעט, זײ גײען אַרױף מיט דעם אַרױפֿגאַנג פֿון ציץ, און איר װעט זײ טרעפֿן אין עק טאָל, פֿאַר דעם מדבר פֿון ירואֵל. edit

2CH 20:16 morgen nidert arop oif zei; zet, zei geyen aroifblikendik mit dem aroifgang fun Tsits, un ir vet zei trefen in ek tal, far dem midbar fun Yeruel.

2CH 20:16 Makhar (tomorrow) go ye down against them; hinei, they come up by the Ascent of Tzitz; and ye shall find them at the end of the wadi, before the midbar of Yeruel.

2CH 20:17 ‏נישט איר װעט דאָס מאָל דאַרפֿן מלחמה האַלטן; שטעלט אײַך אױס, שטײט, און זעט די ישועה פֿון ה׳ מיט אײַך, יהוּדה און ירושָלַיִם; איר זאָלט נישט מורא האָבן און נישט אַנגסטן, מאָרגן גײט אַוריס אַקעגן זײ, און ה׳ װעט זײַן מיט אײַך. edit

2CH 20:17 nisht ir vet dos mol darfen milchome halten; shtelt aich ois, shteit, un zet di yeshue fun Hashem mit aich, Yehudah un Yerusholayim; ir zolt nisht moire hoben un nisht angsten, morgen geit Uris akegen zei, un Hashem vet zain mit aich.

2CH 20:17 Ye shall not need to fight in this; take up your battle positions, stand ye firm, and see the Yeshu'at Hashem with you, O Yehudah and Yerushalayim. Fear not, nor be dismayed; makhar (tomorrow) go out against them, for Hashem will be with you.

2CH 20:18 ‏האָט יהוֹשָפֿט זיך גענײַגט מיטן פּנים צו דער ערד, און גאַנץ יהוּדה און די באַװױנער פֿון ירושָלַיִם זײַנען געפֿאַלן פֿאַר ה׳, זיך צו בוקן צו ה׳. edit

2CH 20:18 hot Yehoshaphat zich geneigt miten ponem tsu der erd, un gants Yehudah un di bavoiner fun Yerusholayim zainen gefalen far Hashem, zich tsu buken tsu Hashem.

2CH 20:18 And Yehoshaphat bowed his head with his face to the ground; and all Yehudah and the inhabitants of Yerushalayim fell down before Hashem , worshiping Hashem .

2CH 20:19 ‏און די לוִיִים פֿון די קינדער פֿון די קהָתים, און פֿון די קינדער פֿון די קָרחים, זײַנען אױפֿגעשטאַנען צו לױבן ה׳ אלוקי יִשׂרָאֵל אױף אַ גאָר הױכן קֹול. edit

2CH 20:19 un di Leviim fun di kinder fun di Kohatim, un fun di kinder fun di Korachim, zainen oifgeshtanen tsu loiben Hashem Elochei Yisroel oif a gor hoichen kol.

2CH 20:19 And the Levi'im, of the Bnei HaKehatim, and of the Bnei HaKorchim, stood up to praise Hashem Elohei Yisroel with an exceeding kol gadol.

2CH 20:20 ‏און זײ האָבן זיך געפֿעדערט אין דער פֿרי, און זײַנען אַרױסגעגאַנגען צום מדבר פֿון תּקוֹעַ; און בײַ זײער אַרױסגײן האָט יהוֹשָפֿט זיך געשטעלט, און האָט געזאָגט: הערט מיך צו, יהוּדה און באַװױנער פֿון ירושָלַיִם: גלױבט ‏ אין ה׳ אלוקיכם, און איר װעט אָנהאַלטן, גלױבט ‏ אין זײַנע נבֿיאים, און איר װעט באַגליקן. edit

2CH 20:20 un zei hoben zich gefedert in der peire, un zainen aroisgegangen tsum midbar fun Tekoa; un bai zeyer aroisgein hot Yehoshaphat zich geshtelt, un hot gezogt: hert mich tsu, Yehudah un bavoiner fun Yerusholayim: gloibt in Hashem Elokeichem, un ir vet onhalten, gloibt in zaine neviim, un ir vet bagliken.

2CH 20:20 And they rose early in the boker, and went forth into the Midbar Tekoa; and as they went forth, Yehoshaphat stood and said, Hear me, O Yehudah, and ye inhabitants of Yerushalayim. Ha'aminu Ba Hashem Eloheichem (Believe in Hashem Eloheichem) , so shall ye be established; have faith in His Nevi'im, so shall ye be victorious.

2CH 20:21 ‏און ער האָט געהאַלטן אַן עצה מיטן פֿאָלק; און ער האָט געשטעלט זינגער צו ה׳ װאָס זאָלן געבן אַ לױב אין הײליקער שײנקײט, בײַם אַרױסגײן פֿאַר די באַװאָפֿנטע, און זאָגן: גיט אַ דאַנק צו ה׳, װאָרום אױף אײביק איז זײַן חֶסֶד. edit

2CH 20:21 un er hot gehalten an eitse miten folk; un er hot geshtelt zinger tsu Hashem vos zolen geben a loib in heiliker sheinkeit, baim aroisgein far di bavofnte, un zogen: git a dank tsu Hashem, vorem oif eibik iz zain chesed.

2CH 20:21 And when he had consulted with HaAm, he appointed meshorarim (singers) unto Hashem , and that should praise the hadrat kodesh, as they went out before the army, and to say, Hodu L'Adonoi ki l'olam chasdo (Give thanks to Hashem , for His mercy endureth forever) .

2CH 20:22 ‏און אין דער צײַט װאָס זײ האָבן אָנגעהױבן אַ געזאַנג און אַ לױב, האָט ה׳ געשטעלט לױערער אױף די קינדער פֿון עַמוֹן, מוֹאָבֿ און דעם באַרג שֵׂעִיר, װאָס זײַנען געקומען קײן יהוּדה; און זײ זײַנען געשלאָגן געװאָרן. edit

2CH 20:22 un in der tsait vos zei hoben ongehoiben a gezang un a loib, hot Hashem geshtelt loierer oif di kinder fun Ammon, Moav un dem barg Seir, vos zainen gekumen kein Yehudah; un zei zainen geshlogen gevoren.

2CH 20:22 And when they began with rinnah and tehillah, Hashem set me'arevim (ambushers) against the Bnei Ammon, Moav, and Mt Se'ir, which were come against Yehudah, and they were struck down.

2CH 20:23 ‏װאָרום די קינדער פֿון עַמוֹן און מוֹאָבֿ האָבן זיך געשטעלט אַקעגן די באַװױנער פֿון באַרג שֵׂעִיר, צו פֿאַרװיסטן און צו פֿאַרטיליקן; און װי זײ האָבן פֿאַרלענדט די באַװױנער פֿון באַרג שֵׂעִיר, האָבן זײ געהאָלפֿן אומצוברענגען אײנער דעם אַנדערן. edit

2CH 20:23 vorem di kinder fun Ammon un Moav hoben zich geshtelt akegen di bavoiner fun barg Seir, tsu farvisten un tsu fartiliken; un vi zei hoben farlendt di bavoiner fun barg Seir, hoben zei geholfen umtsubrengen einer dem anderen.

2CH 20:23 For the Bnei Ammon and Moav stood up against the inhabitants of Mt Se'ir, utterly to slay and destroy them. And when they had made an end of the inhabitants of Se'ir, every one helped to destroy another.

2CH 20:24 ‏און יהוּדה איז געקומען צו דעם װאַכטורעם אין דער מדבר, און זײ האָבן זיך אומגעקוקט אױף דעם המוֹן ערשט זײ ליגן פּגרים אױף דער ערד, און קײנער איז נישט אַנטרונען געװאָרן. edit

2CH 20:24 un Yehudah iz gekumen tsu dem vachturem in der midbar, un zei hoben zich umgekukt oif dem Haman ersht zei ligen pegorim oif der erd, un keiner iz nisht antrunen gevoren.

2CH 20:24 And when Yehudah came toward the mitzpeh (guard tower) in the midbar, they looked toward the multitude, and, hinei, they were pegarim (corpses) fallen on the ground, and there was no escapee.

2CH 20:25 ‏און יהוֹשָפֿט און זײַן פֿאָלק זײַנען געקומען צו רױבן זײער זאַקרױב, און זײ האָבן געפֿונען בײַ זײ אַ סך אי פֿאַרמעג אי פּגרים מיט טײַערע זאַכן, און זײ האָבן צוגענומען פֿאַר זיך, ביז זײ האָבן מער נישט געקענט טראָגן; און זײ האָבן געהאַלטן אין רױבן דרײַ טעג דעם זאַקרױב, װאָרום ער איז געװען פֿיל. edit

2CH 20:25 un Yehoshaphat un zain folk zainen gekumen tsu roiben zeyer zakroib, un zei hoben gefunen bai zei a sach i farmeg i pegorim mit teyere zachen, un zei hoben tsugenumen far zich, biz zei hoben mer nisht gekent trogen; un zei hoben gehalten in roiben drai teg dem zakroib, vorem er iz geven fil.

2CH 20:25 And when Yehoshaphat and his people came to carry off the plunder of them, they found among them in abundance both property with the pegarim, and articles of value, which they stripped off for themselves, more than they could carry away, and they were yamim shelosha in gathering of the plunder, it was so much.

2CH 20:26 ‏און אױפֿן פֿירטן טאָג האָבן זײ זיך אײַנגעזאַמלט אין טאָל ברָכָה, װאָרום דאָרטן האָבן זײ געמאַכט אַ ברכה צו ה׳; דערום רופֿט מען דעם נאָמען פֿון יענעם אָרט דער טאָל ברָכָה ביז אױף הײַנט. edit

2CH 20:26 un oifen firten tog hoben zei zich aingezamlt in tal Berakhah, vorem dorten hoben zei gemacht a brocha tsu Hashem; derum ruft men dem nomen fun yenem ort der tal Berakhah biz oif haint.

2CH 20:26 And on the fourth day they assembled themselves in the Berakhah Valley, for there they blessed Hashem ; therefore the shem of that place was called, the Berakhah Valley unto this day.

2CH 20:27 ‏און אַלע מענער פֿון יהוּדה און ירושָלַיִם און יהוֹשָפֿט זײ פֿאַרױס האָבן זיך אומגעקערט צוריקצוגײן קײן ירושָלַיִם מיט פֿרײד, װאָרום ה׳ האָט זײ דערפֿרײט איבער זײערע פֿײַנט. edit

2CH 20:27 un ale mener fun Yehudah un Yerusholayim un Yehoshaphat zei forois hoben zich umgekert tsuriktsugein kein Yerusholayim mit freid, vorem Hashem hot zei derfreit iber zeyere faint.

2CH 20:27 Then they returned, kol ish Yehudah and Yerushalayim, and Yehoshaphat in the forefront of them, to go again to Yerushalayim with simcha; for Hashem had made them to rejoice over their enemies.

2CH 20:28 ‏און זײ זײַנען געקומען קײן ירושָלַיִם מיט גיטאַרן און מיט האַרפֿן און מיט טרומײטן צום הױז פֿון ה׳. edit

2CH 20:28 un zei zainen gekumen kein Yerusholayim mit gitaren un mit harfen un mit trumeiten tsum hoiz fun Hashem.

2CH 20:28 And they came to Yerushalayim with nevalim and kinnorot and khatzotzerot unto the Beis Hashem .

2CH 20:29 ‏און אַ פַּחד פֿון אלֹקים איז געװען אױף די מלוכות פֿון די לענדער, װען זײ האָבן געהערט אַז ה׳ האָט מלחמה געהאַלטן מיט די פֿײַנט פֿון יִשׂרָאֵל. edit

2CH 20:29 un a pachad fun Elokim iz geven oif di meluches fun di lender, ven zei hoben gehert az Hashem hot milchome gehalten mit di faint fun Yisroel.

2CH 20:29 And the Pachad Elohim was on all the kingdoms of those lands, when they had heard that Hashem fought against the oyevei Yisroel.

2CH 20:30 ‏און יהוֹשָפֿטס מלוכה איז געװען רויִק װאָרום זײַן ג-ט האָט אים באַרוט פֿון רונד אַרום. edit

2CH 20:30 un Yehoshaphats meluche iz geven roiik vorem zain g-t hot im bares fun rund arum.

2CH 20:30 So the Malchut Yehoshaphat was at peace, for Elohav gave him rest on every side.

2CH 20:31 ‏און יהוֹשָפֿט האָט געקיניגט איבער יהוּדה; פֿינף און דרײַסיק יאָר איז ער אַלט געװען אַז ער איז געװאָרן מלך, און פֿינף און צװאַנציק יאָר האָט ער געקיניגט אין ירושָלַיִם. און דער נאָמען פֿון זײַן מוטער איז געװען עַזוּבֿה די טאָכטער פֿון שִלחין. edit

2CH 20:31 un Yehoshaphat hot gekinigt iber Yehudah; finf un draisik yor iz er alt geven az er iz gevoren melech, un finf un tsvantsik yor hot er gekinigt in Yerusholayim. un der nomen fun zain muter iz geven Azuvah di tochter fun Shilchien.

2CH 20:31 And Yehoshaphat reigned over Yehudah. He was thirty and five years old when he began to reign, and he reigned twenty and five years in Yerushalayim. And shem immo was Azuvah bat Shilchi.

2CH 20:32 ‏און ער איז געגאַנגען אין דעם װעג פֿון זײַן פֿאָטער אָסאָן – און האָט זיך נישט אָפּגעקערט דערפֿון – צו טאָן װאָס איז רעכטפֿאַרטיק אין די אױגן פֿון ה׳. edit

2CH 20:32 un er iz gegangen in dem veg fun zain foter Asaen – un hot zich nisht opgekert derfun – tsu ton vos iz rechtfartik in di oigen fun Hashem.

2CH 20:32 And he walked in the derech Aviv Asa, and departed not from it, doing that which was yashar in the sight of Hashem .

2CH 20:33 ‏נאָר די במות זײַנען נישט אָפּגעטאָן געװאָרן, און דאָס פֿאָלק האָט נאָך אַלץ נישט געקערט זײער האַרץ צו דעם ג-ט פֿון זײערע עלטערן. edit

2CH 20:33 nor di Bamot zainen nisht opgeton gevoren, un dos folk hot noch alts nisht gekert zeyer harts tsu dem g-t fun zeyere elteren.

2CH 20:33 Howbeit the high places were not removed; for HaAm as yet had not set their hearts unto Elohei Avoteihem.

2CH 20:34 ‏און די איבעריקע זאַכן װעגן יהוֹשָפֿטן, די ערשטע אַזױ װי די לעצטע, זײ זײַנען באַשריבן אין די װערטער פֿון יֵהוּא דעם זון פֿון חַנָנין, װאָס איז אַרײַן אין בוך פֿון די מלכים פֿון יִשׂרָאֵל. edit

2CH 20:34 un di iberike zachen vegen Yehoshaphaten, di ershte azoi vi di letste, zei zainen bashriben in di verter fun Yehu dem zun fun Chananien, vos iz arain in buch fun di Molechim fun Yisroel.

2CH 20:34 Now the rest of the acts of Yehoshaphat, harishonim and ha'acharonim, hinei, they are written in the Annals of Yehu ben Chanani, who is recorded in the Sefer of the Melachim of Yisroel.

2CH 20:35 ‏און נאָך דעם האָט יהוֹשָפֿט דער מלך פֿון יהוּדה זיך צונױפֿגעחבֿרט מיט אַחַזיָה דעם מלך פֿון יִשׂרָאֵל, װאָס האָט געטאָן שלעכטס. edit

2CH 20:35 un noch dem hot Yehoshaphat der melech fun Yehudah zich tsunoifgechvrt mit Achazyah dem melech fun Yisroel, vos hot geton shlechts.

2CH 20:35 And after this did Yehoshaphat Melech Yehudah join himself in alliance with Achazyah Melech Yisroel, who did very wickedly;

2CH 20:36 ‏און ער האָט אים צוגעחבֿרט צו זיך, צו מאַכן שיפֿן אױף צו גײן קײן תַּרְשִיש; און זײ האָבן געמאַכט שיפֿן אין עֶציוֹן-גֶבֶֿר. edit

2CH 20:36 un er hot im tsugechvrt tsu zich, tsu machen shifen oif tsu gein kein Tarshish; un zei hoben gemacht shifen in Etsyon-Gever.

2CH 20:36 And he joined himself with him to make oniyot (ships) to go to Tarshish, and they made the oniyot in Etzyon-Gever.

2CH 20:37 ‏האָט אֶליעֶזֶר דער זון פֿון דוֹדָוָהון פֿון מָרֵשָה נבֿיאות געזאָגט אױף יהוֹשָפֿטן, אַזױ צו זאָגן: װײַל דו האָסט זיך צונױפֿגעחבֿרט מיט אַחַזיָהון, װעט ה׳ צעברעכן דײַנע אַרבעט. און די שיפֿן זײַנען צעבראָכן געװאָרן, און זײ האָבן נישט געקענט גײן קײן תַּרְשִיש. edit

2CH 20:37 hot Eliezer der zun fun Dodavahuen fun Mareshah neviut gezogt oif Yehoshaphaten, azoi tsu zogen: vail du host zich tsunoifgechvrt mit Achazyahuen, vet Hashem tsebrechen daine arbet. un di shifen zainen tsebrachen gevoren, un zei hoben nisht gekent gein kein Tarshish.

2CH 20:37 Then Eli'ezer ben Dodavahu of Mareshah prophesied against Yehoshaphat, saying, Because thou hast joined thyself in alliance with Achazyahu, Hashem hath wrecked thy ma'asim. And the oniyot were wrecked, that they were not able to sail to Tarshish.

2CH 21:1 ‏און יהוֹשָפֿט האָט זיך געלײגט מיט זײַנע עלטערן, און ער איז באַגראָבן געװאָרן אין דָוִדס-שטאָט; און זײַן זון יהוֹרָם איז געװאָרן מלך אױף זײַן אָרט. edit

2CH 21:1 un Yehoshaphat hot zich geleigt mit zaine elteren, un er iz bagroben gevoren in Dovids-shtot; un zain zun Yehoram iz gevoren melech oif zain ort.

2CH 21:1 Now Yehoshaphat slept with his avot, and was buried with his avot in Ir Dovid. And Yehoram bno reigned in his place.

2CH 21:2 ‏און ער האָט געהאַט ברידער, יהוֹשָפֿטס זין: עַזַריָה, און יחיאֵל, און זכַריָהו, און עַזַריָהו, און מיכָאֵל, און שפֿטיָהו; די אַלע זײַנען געװען זין פֿון יהוֹשָפֿט דעם מלך פֿון יִשׂרָאֵל. edit

2CH 21:2 un er hot gehat brider, Yehoshaphats zin: Azaryah, un Yechiel, un Zecharyahu, un Azaryahu, un Michael, un Shephatyahu; di ale zainen geven zin fun Yehoshaphat dem melech fun Yisroel.

2CH 21:2 And he had achim, the Bnei Yehoshaphat, Azaryah, and Yechiel, and Zecharyahu, and Azaryahu, and Micha'el, and Shephatyahu. All these were the Bnei Yehoshaphat Melech Yisroel.

2CH 21:3 ‏און זײער פֿאָטער האָט זײ געגעבן גרױסע מתָּנות פֿון זילבער און גאָלד און טײַערע זאַכן, מיט פֿעסטונגשטעט אין יהוּדה. אָבער די מלוכה האָט ער געגעבן יהוֹרָמען, װאָרום ער איז געװען דער בכוֹר. edit

2CH 21:3 un zeyer foter hot zei gegeben groise matonus fun zilber un gold un teyere zachen, mit festungshtet in Yehudah. ober di meluche hot er gegeben Yehoramen, vorem er iz geven der bocher.

2CH 21:3 And their av have given them mattanot rabbot of kesef, and of zahav, and of precious things, with fortified cities in Yehudah, but the Mamlachah (Kingdom) he gave to Yehoram; because he was the bechor.

2CH 21:4 ‏און װי יהוֹרָם איז אױפֿגעשטאַנען אױף זײַן פֿאָטערס מלוכה, און האָט זיך באַפֿעסטיקט, אַזױ האָט ער געהרגעט אַלע זײַנע ברידער, מיטן שװערד, און אױך פֿון די האַרן פֿון יִשׂרָאֵל. edit

2CH 21:4 un vi Yehoram iz oifgeshtanen oif zain foters meluche, un hot zich bafestikt, azoi hot er geharget ale zaine brider, miten shverd, un oich fun di haren fun Yisroel.

2CH 21:4 Now when Yehoram was risen up to the Mamlachah of his av, he strengthened himself, and slaughtered all his achim with the cherev, and also a number of the sarim (leading political figures) of Yisroel.

2CH 21:5 ‏צװײ און דרײַסיק יאָר איז יהוֹרָם אַלט געװען, אַז ער איז געװאָרן מלך, און אַכט יאָר האָט ער געקיניגט אין ירושָלַיִם. edit

2CH 21:5 tsvei un draisik yor iz Yehoram alt geven, az er iz gevoren melech, un acht yor hot er gekinigt in Yerusholayim.

2CH 21:5 Yehoram was thirty and two years old when he began to reign, and he reigned shemoneh shanim in Yerushalayim.

2CH 21:6 ‏און ער איז געגאַנגען אין דעם װעג פֿון די מלכים פֿון יִשׂרָאֵל, אַזױ װי דאָס הױז פֿון אַחאָבֿ האָט געטאָן; װאָרום ער האָט געהאַט אַחאָבֿס טאָכטער פֿאַר אַ װײַב; און ער האָט געטאָן װאָס איז שלעכט אין די אױגן פֿון ה׳. edit

2CH 21:6 un er iz gegangen in dem veg fun di Molechim fun Yisroel, azoi vi dos hoiz fun Achav hot geton; vorem er hot gehat Achavs tochter far a vaib; un er hot geton vos iz shlecht in di oigen fun Hashem.

2CH 21:6 And he walked in the derech of the melachim of Yisroel, as did the Bais Ach'av, for he had the Bat Ach'av to wife, and he wrought that which was rah in the eyes of Hashem .

2CH 21:7 ‏אָבער ה׳ האָט נישט געװאָלט אומברענגען דאָס הױז פֿון דָוִד, פֿון װעגן דעם בְּרִית װאָס ער האָט געשלאָסן {כרת} ‏ מיט דָוִדן, און אַזױ װי ער האָט אים צוגעזאָגט, צו געבן אים און זײַנע קינדער אַ ליכט אַלע טעג. edit

2CH 21:7 ober Hashem hot nisht gevolt umbrengen dos hoiz fun Dovid, fun vegen dem bris vos er hot geshlosen mit Doviden, un azoi vi er hot im tsugezogt, tsu geben im un zaine kinder a licht ale teg.

2CH 21:7 However, Hashem was not willing to destroy the Bais Dovid, for the sake of HaBrit that He had cut with Dovid, and since He promised to give a ner (lamp) to him and to his banim kol hayamim.

2CH 21:8 ‏אין זײַנע טעג איז אֶדוֹם אָפּגעפֿאַלן פֿון אונטער דער האַנט פֿון יהוּדה, און זײ האָבן געמאַכט איבער זיך אַ מלך. edit

2CH 21:8 in zaine teg iz Edom opgefalen fun unter der hant fun Yehudah, un zei hoben gemacht iber zich a melech.

2CH 21:8 In the days of Yehoram, Edom rebelled from under the yad Yehudah, and made themselves a melech.

2CH 21:9 ‏און יהוֹרָם איז אַריבערגעגאַנגען מיט זײַנע הױפּטלײַט, און אַלע רײַטװעגן מיט אים; און ער איז אױפֿגעשטאַנען בײַ נאַכט, און האָט געשלאָגן די אַדוֹמים װאָס האָבן אַרומגערינגלט אים און די הױפּטלײַט פֿון די רײַטװעגן. edit

2CH 21:9 un Yehoram iz aribergegangen mit zaine hoiptlait, un ale raitvegen mit im; un er iz oifgeshtanen bai nacht, un hot geshlogen di Adomim vos hoben arumgeringlt im un di hoiptlait fun di raitvegen.

2CH 21:9 Then Yehoram went forth with his sarim (princes) , and all his chariots with him, and he rose up by lailah, and struck down Edom which had surrounded him, and the commanders of the chariots.

2CH 21:10 ‏אַזױ איז אֶדוֹם אָפּגעפֿאַלן פֿון אונטער דער האַנט פֿון יהוּדה ביז אױף הײַנטיקן טאָג. דענצמאָל אין דער אײגענער צײַט איז אָפּגעפֿאַלן לִבֿנָה פֿון אונטער זײַן האַנט; װײַל ער האָט פֿאַרלאָזן ה׳ דעם ג-ט פֿון זײערע עלטערן. edit

2CH 21:10 azoi iz Edom opgefalen fun unter der hant fun Yehudah biz oif haintiken tog. dentsmol in der eigener tsait iz opgefalen levone fun unter zain hant; vail er hot farlozen Hashem dem g-t fun zeyere elteren.

2CH 21:10 So the Edomites rebelled from under the yad Yehudah unto this day. At the same time also did Livnah rebel from under his yad, because he had forsaken Hashem Elohei Avotav.

2CH 21:11 ‏ער האָט אױך געמאַכט במות אױף די בערג פֿון יהוּדה, און ער האָט געמאַכט אױסגעלאַסן די באַװױנער פֿון ירושָלַיִם, און האָט אַראָפּגעפֿירט יהוּדה. edit

2CH 21:11 er hot oich gemacht Bamot oif di berg fun Yehudah, un er hot gemacht oisgelasen di bavoiner fun Yerusholayim, un hot aropgefirt Yehudah.

2CH 21:11 Moreover he built high places in the mountains of Yehudah and caused the inhabitants of Yerushalayim to commit fornication, and led Yehudah astray.

2CH 21:12 ‏איז געקומען צו אים אַ געשריפֿטס פֿון אֵלִיָהו דעם נבֿיא, אַזױ צו זאָגן: אַזױ האָט געזאָגט ה׳ דער ג-ט פֿון דײַן פֿאָטער דָוִדן: דערפֿאַר װאָס דו ביסט נישט געגאַנגען אין די װעגן פֿון דײַן פֿאָטער יהוֹשָפֿטן, און אין די װעגן פֿון אָסאָ דעם מלך פֿון יהוּדה, edit

2CH 21:12 iz gekumen tsu im a geshrifts fun Eliyahu dem novi, azoi tsu zogen: azoi hot gezogt Hashem der g-t fun dain foter Doviden: derfar vos du bist nisht gegangen in di vegen fun dain foter Yehoshaphaten, un in di vegen fun Asa dem melech fun Yehudah,

2CH 21:12 And there came a miktav (letter) to him from Eliyahu HaNavi, saying, Thus saith Hashem Elohei Dovid Avicha, Because thou hast not walked in the darkhei Yehoshaphat Avicha, nor in the darkhei Asa Melech Yehudah,

2CH 21:13 ‏נײַערט דו ביסט געגאַנגען אין דעם װעג פֿון די מלכים פֿון יִשׂרָאֵל, און האָסט געמאַכט אױסגעלאַסן יהוּדה און די באַװױנער פֿון ירושָלַיִם, אַזױ װי דאָס הױז פֿון אַחאָבֿ האָט זײ געמאַכט אױסגעלאַסן, און האָסט אױך געהרגעט דײַנע ברידער פֿון דײַן פֿאָטערס הױז, װאָס זײַנען געװען בעסער פֿון דיר. edit

2CH 21:13 naiert du bist gegangen in dem veg fun di Molechim fun Yisroel, un host gemacht oisgelasen Yehudah un di bavoiner fun Yerusholayim, azoi vi dos hoiz fun Achav hot zei gemacht oisgelasen, un host oich geharget daine brider fun dain foters hoiz, vos zainen geven beser fun dir.

2CH 21:13 But hast walked in the derech of the melachim of Yisroel, and hast made Yehudah and the inhabitants of Yerushalayim to go a-whoring, like the whoredoms of the Bais Ach'av, and also hast murdered thy achim of Bais Avicha, which were better than thee;

2CH 21:14 ‏זע, װעט ה׳ אַצונד פּלאָגן מיט אַ גרױסער פּלאָג דײַן פֿאָלק, און דײַנע קינדער, און דײַנע װײַבער, און דײַן גאַנצן פֿאַרמעג. edit

2CH 21:14 ze, vet Hashem atsund plogen mit a groiser plog dain folk, un daine kinder, un daine vaiber, un dain gantsen farmeg.

2CH 21:14 Hinei, with a maggefah gedolah (great plague) will Hashem strike thy people, and thy banim, and thy nashim, and all thy possessions;

2CH 21:15 ‏און דו װעסט זײַן אין גרױס קרענק פֿון אַ קראַנקשאַפֿט אין דײַנע געדערים, ביז דײַנע געדערים װעלן אַרױסקריכן פֿון דער קרענק טעג נאָך טעג. edit

2CH 21:15 un du vest zain in grois krenk fun a krankshaft in daine gederim, biz daine gederim velen aroiskrichen fun der krenk teg noch teg.

2CH 21:15 And thou shalt have cholayim rabbim with machla (disease) of thy bowels, until thy bowels come out by reason of the choli yamim al yamim.

2CH 21:16 ‏און ה׳ האָט דערװעקט אױף יהוֹרָמען דעם גײַסט פֿון די פּלִשתּים, און פֿון די אַראַבער װאָס לעבן די כּוּשים. edit

2CH 21:16 un Hashem hot dervekt oif Yehoramen dem gaist fun di Pelishtim, un fun di araber vos leben di Kushim.

2CH 21:16 Moreover Hashem stirred up against Yehoram the ruach HaPelishtim, and of the Arabs, who lived near the Cushim;

2CH 21:17 ‏און זײ זײַנען אַרױפֿגעגאַנגען אױף יהוּדה, און האָבן זיך אַרײַנגעבראָכן אין איר, און האָבן געפֿאַנגען דעם גאַנצן פֿאַרמעג װאָס האָט זיך געפֿונען אין מלכס הױז, און אױך זײַנע זין און זײַנע װײַבער, און אים איז נישט איבערגעבליבן קײן זון, אַחוץ יהוֹאָחָז דער ייִנגסטער פֿון זײַנע זין. edit

2CH 21:17 un zei zainen aroifgegangen oif Yehudah, un hoben zich araingebrochen in ir, un hoben gefangen dem gantsen farmeg vos hot zich gefunen in melechs hoiz, un oich zaine zin un zaine vaiber, un im iz nisht ibergebliben kein zun, achuts Yehoachaz der yingster fun zaine zin.

2CH 21:17 And they came up against Yehudah, and invaded, and carried away all the possessions that were found in the Bais HaMelech, and also his banim, and his nashim; so that there was left him not a ben except Yehoachaz (Achazyahu, Ahaziah) , the youngest of his banim.

2CH 21:18 ‏און נאָך דעם אַלעמען האָט אים ה׳ געפּלאָגט אין זײַנע געדערים מיט אַ קרענק נישט אױסצוהײלן. edit

2CH 21:18 un noch dem alemen hot im Hashem geplogt in zaine gederim mit a krenk nisht oistsuheilen.

2CH 21:18 And after all this Hashem struck him in his bowels with a choli for which there was no marpeh.

2CH 21:19 ‏און עס איז געװען נאָך טעג און טעג – בעת דער סוף פֿון צװײ יאָר איז געװען אַריבער, זײַנען אים די געדערים אַרױסגעקראָכן פֿון זײַן קרענק, און ער איז געשטאָרבן אין בײזע װײטאָקן; און מע האָט נישט געמאַכט נאָך אים אַ פֿאַרברענונג אַזױ װי די פֿאַרברענונג פֿון זײַנע עלטערן. edit

2CH 21:19 un es iz geven noch teg un teg – beis der sof fun tsvei yor iz geven ariber, zainen im di gederim aroisgekrochen fun zain krenk, un er iz geshtorben in beize veitiken; un me hot nisht gemacht noch im a farbrenung azoi vi di farbrenung fun zaine elteren.

2CH 21:19 And it came to pass that in process of time, after the end of two years, his bowels protruded out by reason of his choli; so he died in great pain. And his people kindled no pyre in his honor, as they had done for his avot.

2CH 21:20 ‏צװײ און דרײַסיק יאָר איז ער אַלט געװען, אַז ער איז געװאָרן מלך, און אַכט יאָר האָט ער געקיניגט אין ירושָלַיִם; און ער איז אַװעק אָן נַחַת; און מע האָט אים באַגראָבן אין דָוִדס-שטאָט, אָבער נישט אין די קבֿרים פֿון די מלכים. edit

2CH 21:20 tsvei un draisik yor iz er alt geven, az er iz gevoren melech, un acht yor hot er gekinigt in Yerusholayim; un er iz avek on Nachat; un me hot im bagroben in Dovids-shtot, ober nisht in di kvorim fun di Molechim.

2CH 21:20 Thirty and two years old was he when he began to reign, and he reigned in Yerushalayim shemoneh shanim, and departed without chemdah (desire [for him]) . Howbeit they buried him in the Ir Dovid, but not in the kevarot hamelachim.

2CH 22:1 ‏און די באַװױנער פֿון ירושָלַיִם האָבן געמאַכט פֿאַר אַ מלך אױף זײַן אָרט ‏ אַחַזיָהו, זײַן ייִנגסטן זון, װאָרום אַלע עלטערע האָט אױסגעהרגעט די באַנדע װאָס איז געקומען מיט די אַראַבער אין לאַגער. אַזױ איז אַחַזיָהו, דער זון פֿון יהוֹרָם דעם מלך פֿון יהוּדה, געװאָרן מלך. edit

2CH 22:1 un di bavoiner fun Yerusholayim hoben gemacht far a melech oif zain ort Achazyahu, zain yingsten zun, vorem ale eltere hot oisgehrget di bande vos iz gekumen mit di araber in lager. azoi iz Achazyahu, der zun fun Yehoram dem melech fun Yehudah, gevoren melech.

2CH 22:1 And the inhabitants of Yerushalayim made Achazyahu (Ahaziah of Judah) his youngest son melech in his place; for the troops that came with the Arabs into the machaneh had slain all the eldest. So Achazyahu (Ahaziah) ben Yehoram Melech Yehudah reigned.

2CH 22:2 ‏צװײ און פֿערציק יאָר איז אַחַזיָהו אַלט געװען, אַז ער איז געװאָרן מלך, און אײן יאָר האָט ער געקיניגט אין ירושָלַיִם. און דער נאָמען פֿון זײַן מוטער איז געװען עַתַליָהו די טאָכטער פֿון עָמרין. edit

2CH 22:2 tsvei un fertsik yor iz Achazyahu alt geven, az er iz gevoren melech, un ein yor hot er gekinigt in Yerusholayim. un der nomen fun zain muter iz geven eataliohu di tochter fun Omrien.

2CH 22:2 Twenty and two years old was Achazyahu (Ahaziah) when he began to reign, and he reigned one year in Yerushalayim And shem immo was Atalyah bat Omri.

2CH 22:3 ‏ער אױך איז געגאַנגען אין די װעגן פֿון אַחאָבֿס הױז, װאָרום זײַן מוטער איז געװען זײַן עצה-געבערין אױף צו טאָן שלעכטס. edit

2CH 22:3 er oich iz gegangen in di vegen fun Achavs hoiz, vorem zain muter iz geven zain eitse-geberin oif tsu ton shlechts.

2CH 22:3 He also walked in the darkhei Bais Ach'av (Ahab) ; for immo (his mother) was his counselor to do rah.

2CH 22:4 ‏און ער האָט געטאָן װאָס איז שלעכט אין די אױגן פֿון ה׳, אַזױ װי דאָס הױז פֿון אַחאָבֿ, װאָרום זײ זײַנען געװען זײַנע יוֹעצים נאָך זײַן פֿאָטערס טױט, צו זײַן אונטערגאַנג. edit

2CH 22:4 un er hot geton vos iz shlecht in di oigen fun Hashem, azoi vi dos hoiz fun Achav, vorem zei zainen geven zaine yoetsim noch zain foters toit, tsu zain untergang.

2CH 22:4 Therefore he did rah in the eyes of Hashem like the Bais Ach'av (House of Ahab) ; for they were his yo'atzim (counselors) after the mot (death) of his av to his ruin.

2CH 22:5 ‏ער איז אױך געגאַנגען אין זײער עצה, און איז אַװעק מיט יהוֹרָם דעם זון פֿון אַחאָבֿן, דעם מלך פֿון יִשׂרָאֵל, אױף מלחמה אַקעגן חַזָאֵל דעם מלך פֿון אַרָם אין רָמוֹת-גִלעָד; און די אַרַמים האָבן פֿאַרװוּנדט יוֹרָמען. edit

2CH 22:5 er iz oich gegangen in zeyer eitse, un iz avek mit Yehoram dem zun fun Achaven, dem melech fun Yisroel, oif milchome akegen Chazael dem melech fun Aram in Ramot-Gilad; un di Aramim hoben farvundt Yoramen.

2CH 22:5 He walked also after their etza (advice, counsel) , and went with Yehoram ben Ach'av Melech Yisroel to war against Chazael Melech Aram (Syria) at Ramot Gil'ad; and the Syrians wounded Yoram.

2CH 22:6 ‏און ער האָט זיך אומגעקערט זיך צו הײלן {רפא} ‏ אין יִזרְעֶאל פֿון די װוּנדן װאָס מע האָט אים פֿאַרװוּנדט אין רָמָה, װען ער האָט מלחמה געהאַלטן מיט חַזָאֵל דעם מלך פֿון אַרָם. און עַזַריָהו דער זון פֿון יהוֹרָמען, דער מלך פֿון יהוּדה, האָט אַראָפּגענידערט צו זען יהוֹרָם דעם זון פֿון אַחאָבֿן אין יִזרְעֶאל, װען ער איז געװען קראַנק. edit

2CH 22:6 un er hot zich umgekert zich tsu heilen in Yizreel fun di vunden vos me hot im farvundt in Ramah, ven er hot milchome gehalten mit Chazael dem melech fun Aram. un Azaryahu der zun fun Yehoramen, der melech fun Yehudah, hot aropgenidert tsu zen Yehoram dem zun fun Achaven in Yizreel, ven er iz geven krank.

2CH 22:6 And he (Yehoram) returned to Yizre'el (Jezreel) to recover from his wounds which were inflicted upon him at Ramah, when he fought with Chazael Melech Aram. And Achazyahu (Ahaziah) ben Yehoram Melech Yehudah went down to see Yehoram ben Ach'av at Yizre'el (Jezreel) , because he was wounded.

2CH 22:7 ‏און די מפּלה פֿון אַחַזיָהון איז געװען פֿון אלֹקים – אַז ער זאָל קומען צו יוֹרָמען; װאָרום אַז ער איז געקומען, איז ער אַרױסגעגאַנגען מיט יהוֹרָמען צו יֵהוּא דעם זון פֿון נִמשין, װאָס ה׳ האָט אים געזאַלבט, כּדי צו פֿאַרשנײַדן {כרת} ‏ דאָס הױז פֿון אַחאָבֿ. edit

2CH 22:7 un di mple fun Achazyahuen iz geven fun Elokim – az er zol kumen tsu Yoramen; vorem az er iz gekumen, iz er aroisgegangen mit Yehoramen tsu Yehu dem zun fun Nimshien, vos Hashem hot im gezalbt, kedei tsu farshnaiden dos hoiz fun Achav.

2CH 22:7 And the tevusat Achazyahu (downfall of Ahaziah) was of Elohim in coming to Yoram, for when he arrived, he went out with Yehoram against Yehu ben Nimshi, whom Hashem had anointed to cut off the Bais Ach'av (the House of Ahab) .

2CH 22:8 ‏און עס איז געװען, װי יֵהוּא האָט זיך אָפּגערעכנט מיט דעם הױז פֿון אַחאָבֿ, האָט ער געטראָפֿן די האַרן פֿון יהוּדה, און די זין פֿון אַחַזיָהוס ברידער, װאָס האָבן געדינט בײַ אַחַזיָהון, און ער האָט זײ געהרגעט. edit

2CH 22:8 un es iz geven, vi Yehu hot zich opgerechnt mit dem hoiz fun Achav, hot er getrofen di haren fun Yehudah, un di zin fun Achazyahus brider, vos hoben gedint bai Achazyahuen, un er hot zei geharget.

2CH 22:8 And it came to pass, that, when Yehu was executing mishpat upon the Bais Ach'av, and found the sarei Yehudah, and the bnei achei Achazyahu that were in attendance with Achazyahu, he slaughtered them.

2CH 22:9 ‏און ער האָט געזוכט אַחַזיָהון, און מע האָט אים געכאַפּט װי ער איז געװען באַהאַלטן אין שוֹמרוֹן, און מע האָט אים געבראַכט צו יֵהוּאן, און מע האָט אים געטײט. און זײ האָבן אים באַגראָבן, װאָרום זײ האָבן געזאָגט: ער איז דער זון פֿון יהוֹשָפֿטן, װאָס האָט געזוכט ה׳ מיט זײַן גאַנצן האַרצן. און עס איז נישט געװען פֿון אַחַזיָהוס הױז װער עס זאָל האָבן כּוֹח אָנצוהאַלטן די מלוכה. edit

2CH 22:9 un er hot gezucht Achazyahuen, un me hot im gechapt vi er iz geven bahalten in Shomron, un me hot im gebracht tsu Yehuen, un me hot im geteit. un zei hoben im bagroben, vorem zei hoben gezogt: er iz der zun fun Yehoshaphaten, vos hot gezucht Hashem mit zain gantsen hartsen. un es iz nisht geven fun Achazyahus hoiz ver es zol hoben koiech ontsuhalten di meluche.

2CH 22:9 And he searched for Achazyahu, and they captured him while he was hiding in Shomron (Samaria) , and brought him to Yehu; and when they had slain him, they buried him. Because, they said, he is a ben Yehoshaphat, who sought Hashem with all his levav. So the Bais Achazyahu had no koach to retain the mamlachah (kingdom) .

2CH 22:10 ‏און װי עַתַליָהו די מוטער פֿון אַחַזיָהון האָט געזען אַז איר זון איז טױט, איז זי אױפֿגעשטאַנען, און האָט אומגעבראַכט דעם גאַנצן קיניגלעכן אָפּשטאַם פֿון דעם הױז פֿון יהוּדה. edit

2CH 22:10 un vi eataliohu di muter fun Achazyahuen hot gezen az ir zun iz toit, iz zi oifgeshtanen, un hot umgebracht dem gantsen kiniglechen opshtam fun dem hoiz fun Yehudah.

2CH 22:10 But when Atalyah em Achazyahu saw that her son was dead, she arose and began destroying kol zera hamamlachah (all the royal seed) of the Bais Yehudah.

2CH 22:11 ‏האָט יהוֹשַבֿעַת די טאָכטער פֿון דעם מלך גענומען יוֹאָש דעם זון פֿון אַחַזיָהון, און האָט אים אַרױסגעגנבֿעט פֿון צװישן דעם מלכס זין װאָס האָבן געזאָלט געטײט װערן, און האָט אים און זײַן נאַם אַרײַנגעבראַכט אין אַ שלאָפֿקאַמער. און יהוֹשַבֿעַת די טאָכטער פֿון דעם מלך יהוֹרָם, די װײַב פֿון יהוֹיָדָע דעם כֹּהן – װאָרום זי איז געװען די שװעסטער פֿון אַחַזיָהון – האָט אים באַהאַלטן פֿון עַתַליָהון, און זי האָט אים נישט געטײט. edit

2CH 22:11 hot Yehoshavat di tochter fun dem melech genumen Yoash dem zun fun Achazyahuen, un hot im aroisgegnvet fun tsvishen dem melechs zin vos hoben gezolt geteit veren, un hot im un zain nam araingebracht in a shlofkamer. un Yehoshavat di tochter fun dem melech Yehoram, di vaib fun Yehoyada dem koyen – vorem zi iz geven di shvester fun Achazyahuen – hot im bahalten fun eataliohun, un zi hot im nisht geteit.

2CH 22:11 But Yehoshavat Bat HaMelech, took Yoash ben Achazyahu, and stole him away from among the Bnei HaMelech that were being murdered, and put him and his nurse in a cheder hamittot (bedroom) . So Yehoshavat Bat HaMelech Yehoram, the isha of Yehoyada HaKohen, (for she was the achot of Achazyahu), hid him from Atalyah, so that she slaughtered him not.

2CH 22:12 ‏און ער איז געװען באַהאַלטן בײַ זײ, אין הױז פֿון אלֹקים זעקס יאָר. און עַתַליָהו האָט געקיניגט איבערן לאַנד. edit

2CH 22:12 un er iz geven bahalten bai zei, in hoiz fun Elokim zeks yor. un eataliohu hot gekinigt iberen land.

2CH 22:12 And he was with them hid in the Bais Elohim shesh shanim. And Atalyah reigned over HaAretz.

2CH 23:1 ‏און אױפֿן זיבעטן יאָר האָט זיך יהוֹיָדָע געשטאַרקט, און ער האָט אַרײַנגענומען די הױפּטלײַט פֿון די הונדערטן, עזריה דעם זון פֿון ירוֹחָמען, און יִשמָעֵאל דעם זון פֿון יהוֹחָנָנען, און עַזַריָהו דעם זון פֿון עוֹבֿדן, און מַעֲשֵׂיָהו דעם זון פֿון עדיהון, און אלישפֿט דעם זון פֿון זִכרין, מיט זיך אין אַ בְּרִית. edit

2CH 23:1 un oifen zibeten yor hot zich Yehoyada geshtarkt, un er hot araingenumen di hoiptlait fun di hunderten, Azaryah dem zun fun Yerochamen, un Yishmael dem zun fun Yehochananen, un Azaryahu dem zun fun Oveden, un Maaseiyah dem zun fun Adayahuen, un Elishaphat dem zun fun Zichrien, mit zich in a bris.

2CH 23:1 And in the seventh year Yehoyada strengthened himself, and took the commanders of hundreds, Azaryah ben Yerocham, and Yishmael ben Yehochanan, and Azaryahu ben Oved, and Ma'aseiyahu ben Adayahu, and Elishaphat ben Zichri, into brit with him.

2CH 23:2 ‏און זײ זײַנען אַרומגעגאַנגען אין יהוּדה, און האָבן אײַנגעזאַמלט די לוִיִים פֿון אַלע שטעט פֿון יהוּדה, און די הױפּטן פֿון די פֿאָטערהײַזער פֿון יִשׂרָאֵל, און זײ זײַנען געקומען קײן ירושָלַיִם. edit

2CH 23:2 un zei zainen arumgegangen in Yehudah, un hoben aingezamlt di Leviim fun ale shtet fun Yehudah, un di hoipten fun di foterhaizer fun Yisroel, un zei zainen gekumen kein Yerusholayim.

2CH 23:2 And they went about in Yehudah, and gathered the Levi'im out of all the towns of Yehudah, and the Rashei HaAvot of Yisroel, and they came to Yerushalayim.

2CH 23:3 ‏און די גאַנצע אײַנזאַמלונג האָט געשלאָסן {כרת} ‏ אַ בְּרִית מיטן מלך אין הױז פֿון אלֹקים; און ער האָט צו זײ געזאָגט: אָט, זאָל דער זון פֿון מלך קיניגן, אַזױ װי ה׳ האָט גערעדט װעגן די זין פֿון דָוִדן. edit

2CH 23:3 un di gantse ainzamlung hot geshlosen a bris miten melech in hoiz fun Elokim; un er hot tsu zei gezogt: ot, zol der zun fun melech kinigen, azoi vi Hashem hot geredt vegen di zin fun Doviden.

2CH 23:3 And Kol HaKahal made a brit with HaMelech in the Beis Elohim. And he said unto them, Hinei, the Ben HaMelech shall reign, just as Hashem hath said of the Bnei Dovid.

2CH 23:4 ‏דאָס איז די זאַך װאָס איר זאָלט טאָן: אַ דריטל פֿון אײַך, די װאָס קומען אַרײַן שבת, פֿון די כֹּהנים און פֿון די לוִיִים, זאָלן זײַן פֿאַר טױערלײַט בײַ די שװעלן; edit

2CH 23:4 dos iz di zach vos ir zolt ton: a dritel fun aich, di vos kumen arain Shabbos, fun di koyanim un fun di Leviim, zolen zain far toierlait bai di shvelen;

2CH 23:4 This is the thing that ye shall do: A third part of you coming on duty on Shabbos, of the Kohanim and of the Levi'im, shall keep watch at the doors;

2CH 23:5 ‏און אַ דריטל פֿון אײַך אין מלכס הױז, און אַ דריטל אין דעם גרונטטױער; און דאָס גאַנצע פֿאָלק זאָל זײַן אין די הױפֿן פֿון ה׳ס הױז. edit

2CH 23:5 un a dritel fun aich in melechs hoiz, un a dritel in dem grunttoier; un dos gantse folk zol zain in di hoifen fun Hashems hoiz.

2CH 23:5 And a third part shall be at the Bais HaMelech; and a third part at the Sha'ar HaYesod; and Kol HaAm shall be in the Khatzerot of the Beis Hashem .

2CH 23:6 ‏און קײנער זאָל נישט אַרײַנקומען אין הױז פֿון ה׳, נאָר די כֹּהנים, און די װאָס באַדינען פֿון די לוִיִים; זײ מעגן אַרײַנקומען, װאָרום זײ זײַנען הײליק. אָבער דאָס גאַנצע פֿאָלק זאָל אָפּהיטן די אָפּהיטונג פֿון ה׳. edit

2CH 23:6 un keiner zol nisht arainkumen in hoiz fun Hashem, nor di koyanim, un di vos badinen fun di Leviim; zei megen arainkumen, vorem zei zainen heilik. ober dos gantse folk zol ophiten di ophitung fun Hashem.

2CH 23:6 But let none enter into the Beis Hashem , except the Kohanim, and the ministering Levi'im; they shall go in, for they are kodesh; but Kol HaAm shall be shomer over the mishmeret Hashem (the instructions of Hashem ) .

2CH 23:7 ‏און די לוִיִים זאָלן אַרומרינגלען דעם מלך רונד אַרום, איטלעכער מיט זײַנע װאַפֿן אין זײַן האַנט; און דער װאָס קומט אַרײַן אין הױז, זאָל געטײט װערן. און זײַט מיט דעם מלך בײַ זײַן אַרײַנגײן און בײַ זײַן אַרױסגײן. edit

2CH 23:7 un di Leviim zolen arumringlen dem melech rund arum, itlecher mit zaine vafen in zain hant; un der vos kumt arain in hoiz, zol geteit veren. un zait mit dem melech bai zain araingein un bai zain aroisgein.

2CH 23:7 And the Levi'im shall surround HaMelech, every ish with his weapon in his yad; and whosoever else cometh into the Beis, he shall be put to death, but be ye with HaMelech when he cometh in, and when he goeth out.

2CH 23:8 ‏האָבן די לוִיִים אין גאַנץ יהוּדה געטאָן אַזױ װי אַלץ װאָס יהוֹיָדָע דער כֹּהן האָט באַפֿױלן, און זײ האָבן געבראַכט איטלעכער זײַנע מענטשן, די װאָס קומען אַרײַן שבת, מיט די װאָס גײען אַרױס שבת, װאָרום יהוֹיָדָע דער כֹּהן האָט נישט אַװעקגעלאָזט די אָפּטײלונגען. edit

2CH 23:8 hoben di Leviim in gants Yehudah geton azoi vi alts vos Yehoyada der koyen hot bafoilen, un zei hoben gebracht itlecher zaine mentshen, di vos kumen arain Shabbos, mit di vos geyen arois Shabbos, vorem Yehoyada der koyen hot nisht avekgelozt di opteilungen.

2CH 23:8 So the Levi'im and all Yehudah did according to all things that Yehoyada HaKohen had commanded, and took every ish his men that were to go on duty on Shabbos, with them that were to go off duty on Shabbos; for Yehoyada HaKohen dismissed not the machlekot.

2CH 23:9 ‏און יהוֹיָדָע דער כֹּהן האָט געגעבן די הױפּטלײַט פֿון די הונדערטן די שפּיזן און די פּאַנצערס און די שילדן פֿון דעם מלך דָוִד, װאָס אין הױז פֿון אלֹקים. edit

2CH 23:9 un Yehoyada der koyen hot gegeben di hoiptlait fun di hunderten di shpizen un di pansters un di shilden fun dem melech Dovid, vos in hoiz fun Elokim.

2CH 23:9 Moreover Yehoyada HaKohen delivered to the commanders of hundreds spears, and large shields, and small shields, that had belonged to Dovid HaMelech, which were in the Beis Elohim.

2CH 23:10 ‏און ער האָט אַרױסגעשטעלט דאָס גאַנצע פֿאָלק, איטלעכן מיט זײַן װאַפֿן אין זײַן האַנט, פֿון דער רעכטער זײַט פֿון הױז ביז דער לינקער זײַט פֿון הױז, בײַם מזבח און בײַם הױז, לעבן מלך רונד אַרום. edit

2CH 23:10 un er hot aroisgeshtelt dos gantse folk, itlechen mit zain vafen in zain hant, fun der rechter zait fun hoiz biz der linker zait fun hoiz, baim mizbeyech un baim hoiz, leben melech rund arum.

2CH 23:10 And he stationed kol haAm for a guard around HaMelech, every ish having his weapon in his yad, from the right side of the Beis to the left side of the Beis, near the Mizbe'ach and Beis.

2CH 23:11 ‏און זײ האָבן אַרױסגעפֿירט דעם מלכס זון, און האָבן אָנגעטאָן אױף אים די קרױן און די צײגנים {עֵדוּת פֿון עשרת הדברים, סהדא, צײגע, עד התּביעה}, ‏ און האָבן אים געמאַכט פֿאַר אַ מלך. און יהוֹיָדָע און זײַנע זין האָבן אים געזאַלבט, און זײ האָבן געזאָגט: לעבן זאָל דער מלך. edit

2CH 23:11 un zei hoben aroisgefirt dem melechs zun, un hoben ongeton oif im di kroin un di tseignim {eides fun eshrt hedbrim, shed, tseige, Iddo hetbieh}, un hoben im gemacht far a melech. un Yehoyada un zaine zin hoben im gezalbt, un zei hoben gezogt: leben zol der melech.

2CH 23:11 Then they brought out the Ben HaMelech, and put upon him the nezer, and gave him the Edut, and proclaimed him Melech. And Yehoyada and his banim anointed him, and shouted, Yechi HaMelech!

2CH 23:12 ‏און עַתַליָהו האָט געהערט דעם קֹול פֿון דעם פֿאָלק װאָס לױפֿט און לױבט דעם מלך, און זי איז געקומען צום פֿאָלק אין ה׳ס הױז. edit

2CH 23:12 un eataliohu hot gehert dem kol fun dem folk vos loift un loibt dem melech, un zi iz gekumen tsum folk in Hashems hoiz.

2CH 23:12 Now when Atalyah heard the noise of HaAm running and cheering HaMelech, she came to HaAm into the Beis Hashem ,

2CH 23:13 ‏און זי האָט געזען, ערשט דער מלך שטײט אױף זײַן בימה אין אײַנגאַנג, און די האַרן און די טרומײטערערס לעבן מלך, און דאָס גאַנצע פֿאָלק פֿון לאַנד פֿרײט זיך און בלאָזט אין טרומײטן, און די זינגערס מיט כּלי־זמר װאָס פֿירן פֿאָן דעם לױבגעזאַנג; האָט עַתַליָהו צעריסן אירע קלײדער, און האָט געזאָגט: אַ בונט! אַ בונט! edit

2CH 23:13 un zi hot gezen, ersht der melech shteit oif zain bime in aingang, un di haren un di trumeiterers leben melech, un dos gantse folk fun land freit zich un blozt in trumeiten, un di zingers mit kli־zmr vos firen fon dem loibgezang; hot eataliohu tserisen ire kleider, un hot gezogt: a bunt! a bunt!

2CH 23:13 And she looked, and, hinei, HaMelech stood at his ammud at the entrance, and the sarim and the khatzotzerot (trumpeters) beside HaMelech; and Kol HaAm HaAretz same'ach (rejoiced) , and sounded the khatzotzerot, also the meshorarim with instruments of music, and the praise leaders. Then Atalyah tore her robe, shouted, Kesher, Kesher!

2CH 23:14 ‏האָט יהוֹיָדָע אַרױסגעפֿירט די הױפּטלײַט פֿון די הונדערטן, די אױפֿזעער פֿון חיל, און ער האָט צו זײ געזאָגט: פֿירט זי אַרױס אינעװײניק פֿון די רײען, און דער װאָס גײט איר נאָך, זאָל געטײט װערן מיטן שװערד. װאָרום דער כֹּהן האָט געזאָגט: איר זאָלט זי נישט טײטן אין הױז פֿון ה׳. edit

2CH 23:14 hot Yehoyada aroisgefirt di hoiptlait fun di hunderten, di oifzeer fun cheil, un er hot tsu zei gezogt: firt zi arois ineveinik fun di reyen, un der vos geit ir noch, zol geteit veren miten shverd. vorem der koyen hot gezogt: ir zolt zi nisht teiten in hoiz fun Hashem.

2CH 23:14 Then Yehoyada HaKohen brought out the commanders of hundreds that were set over the army, and said unto them, Bring her out between the sederot (ranks) ; and whosoever followeth her, let him be put to death with the cherev. For the Kohen said, Do not put her to death in the Beis Hashem .

2CH 23:15 ‏האָבן זײ געמאַכט פֿאַר אים אָרט, און זי איז אַרײַנגעגאַנגען דורך דעם אײַנגאַנג פֿון פֿערדטױער אין מלכס הױז; און זײ האָבן זי דאָרטן געטײט. edit

2CH 23:15 hoben zei gemacht far im ort, un zi iz araingegangen durch dem aingang fun ferdtoier in melechs hoiz; un zei hoben zi dorten geteit.

2CH 23:15 So they laid hands on her; and when she was come to the entrance of the Sha'ar HaSusim by the Beis HaMelech, they put her to death there.

2CH 23:16 ‏און יהוֹיָדָע האָט געשלאָסן אַ בְּרִית צװישן אים און צװישן דעם גאַנצן פֿאָלק און צװישן מלך, צו זײַן צום פֿאָלק פֿון ה׳. edit

2CH 23:16 un Yehoyada hot geshlosen a bris tsvishen im un tsvishen dem gantsen folk un tsvishen melech, tsu zain tsum folk fun Hashem.

2CH 23:16 And Yehoyada made a brit between him, and between Kol HaAm, and between HaMelech, that they should be Am La Hashem .

2CH 23:17 ‏און דאָס גאַנצע פֿאָלק איז אַרײַנגעגאַנגען אין הױז פֿון בַעַל, און האָבן עס אײַנגעװאָרפֿן, פֿון זײַנע מזבחות און זײַנע בילדער האָבן זײ צעבראָכן, און מַתּן דעם כֹּהן פֿון בַעַל האָבן זײ געהרגעט פֿאַר די מזבחות. edit

2CH 23:17 un dos gantse folk iz araingegangen in hoiz fun Baal, un hoben es aingevorfen, fun zaine mizbeyches un zaine bilder hoben zei tsebrachen, un Mattan dem koyen fun Baal hoben zei geharget far di mizbeyches.

2CH 23:17 Then kol HaAm went to the Beis HaBa'al, and tore it down, and broke in pieces its mizbechot and its tzelem, and slaughtered Mattan Kohen HaBaal in front of the mizbechot.

2CH 23:18 ‏און יהוֹיָדָע האָט געגעבן די אױפֿזעונג פֿון ה׳ס הױז אין דער האַנט פֿון די כֹּהנים פֿון שבֿט לֵוִי, װאָס דָוִד האָט אײַנגעטײלט איבער דעם הױז פֿון ה׳, אױפֿצוברענגען די בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה} פֿון ה׳, אַזױ װי עס שטײט געשריבן אין תּוֹרת-משה, מיט שִׂמחה, און מיט געזאַנג לױט דעם אײַנשטעל פֿון דָוִדן. edit

2CH 23:18 un Yehoyada hot gegeben di oifzeung fun Hashems hoiz in der hant fun di koyanim fun sheyvet Levi, vos Dovid hot aingeteilt iber dem hoiz fun Hashem, oiftsubrengen di brandopfer fun Hashem, azoi vi es shteit geshriben in Torat-Moshe, mit simcha, un mit gezang loit dem ainshtel fun Doviden.

2CH 23:18 Also Yehoyada assigned the Pekudot of the Beis Hashem by the yad of the Kohanim the Levi'im, whom Dovid had assigned in the Beis Hashem , to offer olot Hashem , as it is written in the Torat Moshe, with simcha and with shir, as it was ordained by Dovid.

2CH 23:19 ‏און ער האָט געשטעלט די טױערלײַט בײַ די טױערן פֿון ה׳ס הױז, אַז דער װאָס איז אומרײן פֿון װאָסער עס איז זאַך, זאָל נישט אַרײַנקומען. edit

2CH 23:19 un er hot geshtelt di toierlait bai di toieren fun Hashems hoiz, az der vos iz umrein fun vaser es iz zach, zol nisht arainkumen.

2CH 23:19 And he set the Sho'arim at the Sha'arei Beis Hashem , that none tamei in any thing should enter in.

2CH 23:20 ‏און ער האָט גענומען די הױפּטלײַט פֿון די הונדערטן, און די גרױסע לײַט, און די געװעלטיקער איבער דעם פֿאָלק, און דאָס גאַנצע פֿאָלק פֿון לאַנד, און האָט אַראָפּגעבראַכט דעם מלך פֿון ה׳ס הױז, און זײ זײַנען אַרײַנגעגאַנגען דורך דעם אױבערשטן טױער אין מלכס הױז, און האָבן אַרױפֿגעזעצט דעם מלך אױף דעם טראָן ‏ פֿון מלוכה. edit

2CH 23:20 un er hot genumen di hoiptlait fun di hunderten, un di groise lait, un di geveltiker iber dem folk, un dos gantse folk fun land, un hot aropgebracht dem melech fun Hashems hoiz, un zei zainen araingegangen durch dem oibershten toier in melechs hoiz, un hoben aroifgezetst dem melech oif dem tron fun meluche.

2CH 23:20 And he took the commanders of hundreds, and the nobles, and the moshelim of HaAm, and Kol HaAm HaAretz, and brought down HaMelech from the Beis Hashem ; and they came through the Sha'ar HaElyon into the Beis HaMelech, and seated HaMelech upon the Kisse HaMamlachah.

2CH 23:21 ‏און דאָס גאַנצע פֿאָלק האָט זיך געפֿרײט, און די שטאָט איז געװען רויִק. און עַתַליָהון האָבן זײ געטײט מיטן שװערד. edit

2CH 23:21 un dos gantse folk hot zich gefreit, un di shtot iz geven roiik. un eataliohun hoben zei geteit miten shverd.

2CH 23:21 And kol Am HaAretz rejoiced; and the Ir was quiet after that they had put to death Atalyah with the cherev.

2CH 24:1 ‏זיבן יאָר איז יוֹאָש אַלט געװען, אַז ער איז געװאָרן מלך, און פֿערציק יאָר האָט ער געקיניגט אין ירושָלַיִם. און דער נאָמען פֿון זײַן מוטער איז געװען צבֿיה פֿון באֵר-שֶבַֿע. edit

2CH 24:1 ziben yor iz Yoash alt geven, az er iz gevoren melech, un fertsik yor hot er gekinigt in Yerusholayim. un der nomen fun zain muter iz geven Tsivyah fun Beer-Sheva.

2CH 24:1 Yoash was seven years old when he began to reign, and he reigned arba'im shanah in Yerushalayim. Shem immo also was Tzivyah of Be'er-Sheva.

2CH 24:2 ‏און יוֹאָש האָט געטאָן װאָס איז רעכטפֿאַרטיק אין די אױגן פֿון ה׳ אַלע טעג פֿון יהוֹיָדָע דעם כֹּהן. edit

2CH 24:2 un Yoash hot geton vos iz rechtfartik in di oigen fun Hashem ale teg fun Yehoyada dem koyen.

2CH 24:2 And Yoash did that which was yashar in the eyes of Hashem kol yemei Yehoyada HaKohen.

2CH 24:3 ‏און יהוֹיָדָע האָט פֿאַר אים גענומען צװײ װײַבער; און ער האָט געבאָרן זין און טעכטער. edit

2CH 24:3 un Yehoyada hot far im genumen tsvei vaiber; un er hot geboren zin un techter.

2CH 24:3 And Yehoyada took for him nashim shtayim; and he fathered banim and banot.

2CH 24:4 ‏און עס איז געװען נאָך דעם, האָט יוֹאָש געהאַט אין האַרצן צו באַנײַען דאָס הױז פֿון ה׳. edit

2CH 24:4 un es iz geven noch dem, hot Yoash gehat in hartsen tsu banayen dos hoiz fun Hashem.

2CH 24:4 And it came to pass after this, that Yoash was minded to renovate the Bais Hashem .

2CH 24:5 ‏און ער האָט אײַנגעזאַמלט די כֹּהנים און די לוִיִים, און ער האָט צו זײ געזאָגט: גײט אַרױס צו די שטעט פֿון יהוּדה, און קלײַבט אױף פֿון גאַנץ יִשׂרָאֵל געלט אױף צו פֿאַרריכטן דאָס הױז פֿון אלוקיכם פֿון יאָר צו יאָר; און איר זאָלט אײַך אײַלן װעגן דער זאַך. אָבער די לוִיִים האָבן זיך נישט געאײַלט. edit

2CH 24:5 un er hot aingezamlt di koyanim un di Leviim, un er hot tsu zei gezogt: geit arois tsu di shtet fun Yehudah, un klaibt oif fun gants Yisroel gelt oif tsu farrichten dos hoiz fun Elokeichem fun yor tsu yor; un ir zolt aich ailen vegen der zach. ober di Leviim hoben zich nisht geailt.

2CH 24:5 And he called together the Kohanim and the Levi'im, and said to them, Go out unto the towns of Yehudah, and collect from Kol Yisroel kesef to repair the Bais Eloheichem annually, and see that ye hasten the matter. Howbeit the Levi'im hastened it not.

2CH 24:6 ‏האָט דער מלך גערופֿן יהוֹיָדָע דעם הױפּט, און האָט צו אים געזאָגט: פֿאַר װאָס האָסטו נישט פֿאַרלאַנגט פֿון די לוִיִים, צו ברענגען פֿון יהוּדה און פֿון ירושָלַיִם די אָפּגאָב [אַרױפֿגעלײגט] פֿון משה דעם קנעכט פֿון ה׳, ‏ און פֿון דער אײַנזאַמלונג פֿון יִשׂרָאֵל, פֿאַר דעם געצעלט פֿון צײגנים {עֵדוּת פֿון עשרת הדברים, סהדא, צײגע, עד התּביעה}? edit

2CH 24:6 hot der melech gerufen Yehoyada dem hoipt, un hot tsu im gezogt: far vos hostu nisht farlangt fun di Leviim, tsu brengen fun Yehudah un fun Yerusholayim di opgob [aroifgeleigt] fun Moshe dem knecht fun Hashem, un fun der ainzamlung fun Yisroel, far dem getselt fun tseignim {eides fun eshrt hedbrim, shed, tseige, Iddo hetbieh}?

2CH 24:6 And HaMelech called for Yehoyada HaRosh, and said unto him, Why hast thou not required of the Levi'im to bring in from Yehudah and from Yerushalayim the mas'at (the tax of) Moshe Eved Hashem and the Kahal L'Yisroel L'Ohel HaEdut?

2CH 24:7 ‏װאָרום עַתַליָהו די מרשעת, אירע זין האָבן צעבראָכן דאָס הױז פֿון האלֹקים, און אױך אַלע געהײליקטע זאַכן פֿון ה׳ס הױז האָבן זײ פֿאַרטאָן פֿאַר די בַעַל-געטער. edit

2CH 24:7 vorem eataliohu di mershet, ire zin hoben tsebrachen dos hoiz fun HaElokim, un oich ale geheilikte zachen fun Hashems hoiz hoben zei farton far di Baal-geter.

2CH 24:7 For the sons of that wicked woman Atalyah had broken in the Beis HaElohim; all the Kadshei Beis Hashem did they bestow upon Ba'alim.

2CH 24:8 ‏און דער מלך האָט געהײסן, און מע האָט געמאַכט אַ קאַסטן, און אים אַװעקגעשטעלט בײַם טױער פֿון ה׳ס הױז פֿון אױסנװײניק. edit

2CH 24:8 un der melech hot geheisen, un me hot gemacht a kasten, un im avekgeshtelt baim toier fun Hashems hoiz fun oisenveinik.

2CH 24:8 And at the commandment of HaMelech they made aron echad and set it outside at the Sha'ar Beis Hashem .

2CH 24:9 ‏און מע האָט אַרױסגעלאָזט אַן אױסרוף אין יהוּדה און אין ירושָלַיִם, צו ברענגען צו ה׳ די מתּנה זאַמלונג פֿון משה דעם קנעכט פֿון אלֹקים אױף יִשׂרָאֵל אין מדבר. edit

2CH 24:9 un me hot aroisgelozt an oisruf in Yehudah un in Yerusholayim, tsu brengen tsu Hashem di matone zamlung fun Moshe dem knecht fun Elokim oif Yisroel in midbar.

2CH 24:9 And they made a proclamation in Yehudah and in Yerushalayim, to bring in to Hashem the mas'at Moshe Eved HaElohim laid upon Yisroel in the midbar.

2CH 24:10 ‏און אַלע האַרן און דאָס גאַנצע פֿאָלק האָבן זיך געפֿרײט, און זײ האָבן געבראַכט און אַרײַנגעװאָרפֿן אין קאַסטן ביז פֿול. edit

2CH 24:10 un ale haren un dos gantse folk hoben zich gefreit, un zei hoben gebracht un araingevorfen in kasten biz ful.

2CH 24:10 And all the sarim and kol HaAm rejoiced, and brought in, and dropped into the aron, until it was full.

2CH 24:11 ‏און עס איז געװען, בעת מע פֿלעגט ברענגען דעם קאַסטן צו די אױפֿזעער פֿון מלך דורך דער האַנט פֿון די לוִיִים, און װי זײ האָבן געזען אַז עס איז דאָ פֿיל געלט, אַזױ פֿלעגט קומען דער שרײַבער פֿון מלך, און דער אױפֿזעער פֿון דעם כֹּהן-גָדול, און זײ פֿלעגן אױסלײדיקן דעם קאַסטן, און אים אַװעקטראָגן און אים אומקערן אױף זײַן אָרט. אַזױ האָבן זײ געטאָן טאָג אין טאָג, און זײ האָבן אָנגעזאַמלט געלט לרובֿ. edit

2CH 24:11 un es iz geven, beis me flegt brengen dem kasten tsu di oifzeer fun melech durch der hant fun di Leviim, un vi zei hoben gezen az es iz do fil gelt, azoi flegt kumen der shraiber fun melech, un der oifzeer fun dem koyen-godul, un zei flegen oisleidiken dem kasten, un im avektrogen un im umkeren oif zain ort. azoi hoben zei geton tog in tog, un zei hoben ongezamlt gelt leruv.

2CH 24:11 Now it came to pass, that at what time the aron was brought unto the Pekuddat HaMelech by the yad of the Levi'im, and when they saw that there was much kesef, the Sofer HaMelech and the official, the Pakid Kohen HaRosh came and emptied the aron, and took it, and carried it to its place again. Thus they did yom b'yom, and collected kesef in abundance.

2CH 24:12 ‏און דער מלך און יהוֹיָדָע האָבן עס געגעבן צו די װערקמײנסטער איבער דער אַרבעט פֿון ה׳ס הױז; און זײ האָבן געדונגען שטײנהעקער און האָלצמײנסטער, צו באַנײַען דאָס הױז פֿון ה׳, און אױף אײַזן און קופּערשמידן, צו פֿאַרריכטן דאָס הױז פֿון ה׳. edit

2CH 24:12 un der melech un Yehoyada hoben es gegeben tsu di verkmeinster iber der arbet fun Hashems hoiz; un zei hoben gedungen shteinheker un holtsmeinster, tsu banayen dos hoiz fun Hashem, un oif aizen un kupershmiden, tsu farrichten dos hoiz fun Hashem.

2CH 24:12 And HaMelech and Yehoyada gave it to such as did the work of the Avodas Beis Hashem , and hired masons and carpenters to renovate the Beis Hashem , and also such as wrought barzel and nechoshet to repair the Beis Hashem .

2CH 24:13 ‏און די בַעַל-מלאָכהס האָבן געאַרבעט, און די אַרבעט איז פֿאַרריכט געװאָרן דורך זײער האַנט, און זײ האָבן צוריקגעשטעלט דאָס הױז פֿון אלֹקים אױף זײַן שטאַנד, און אים באַפֿעסטיקט. edit

2CH 24:13 un di Baal-mlochhs hoben gearbet, un di arbet iz farricht gevoren durch zeyer hant, un zei hoben tsurikgeshtelt dos hoiz fun Elokim oif zain shtand, un im bafestikt.

2CH 24:13 So the workmen wrought, and the work in the yad of them was furthered, and they restored the Beis HaElohim to its original form and reinforced it.

2CH 24:14 ‏און אַז זײ האָבן געענדיקט, האָבן זײ געבראַכט פֿאַר דעם מלך און יהוֹיָדָען דעם רעשט געלט, און מע האָט דערפֿון געמאַכט כּלים פֿאַר ה׳ס הױז, כּלים צום דינען און אױפֿברענגען, און שאָלן, און גילדערנע און זילבערנע כּלים. און מע פֿלעגט אױפֿברענגען בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה} אין הױז פֿון ה׳ תּמיד אַלע טעג פֿון יהוֹיָדָען. edit

2CH 24:14 un az zei hoben geendikt, hoben zei gebracht far dem melech un Yehoyadaen dem resht gelt, un me hot derfun gemacht keilim far Hashems hoiz, keilim tsum dinen un oifbrengen, un Shealen, un gilderne un zilberne keilim. un me flegt oifbrengen brandopfer in hoiz fun Hashem tamid ale teg fun Yehoyadaen.

2CH 24:14 And when they had finished it, they brought the rest of the kesef before HaMelech and Yehoyada, whereof were made vessels for the Beis Hashem , even keli sharet, and for the olot, and ladles, and vessels of zahav and kesef. And they offered olot in the Beis Hashem continually all the days of Yehoyada.

2CH 24:15 ‏און יהוֹיָדָע איז געװאָרן אַלט און זאַט מיט טעג, און ער איז געשטאָרבן; הונדערט און דרײַסיק יאָר איז ער אַלט געװען, אַז ער איז געשטאָרבן. edit

2CH 24:15 un Yehoyada iz gevoren alt un zat mit teg, un er iz geshtorben; hundert un draisik yor iz er alt geven, az er iz geshtorben.

2CH 24:15 But Yehoyada was old, and was full of yamim when he died: 130 years old was he in his mot.

2CH 24:16 ‏און מע האָט אים באַגראָבן אין דָוִדס-שטאָט לעבן די מלכים, װײַל ער האָט געטאָן גוטס צװישן יִשׂרָאֵל, און פֿאַר האלֹקים און זײַן הױז. edit

2CH 24:16 un me hot im bagroben in Dovids-shtot leben di Molechim, vail er hot geton guts tsvishen Yisroel, un far HaElokim un zain hoiz.

2CH 24:16 And they buried him in Ir Dovid among the Melachim, because he had done tovah in Yisroel, both toward HaElohim, and His Beis.

2CH 24:17 ‏און נאָך דעם טױט פֿון יהוֹיָדָען זײַנען געקומען די האַרן פֿון יהוּדה, און זײ האָבן זיך געבוקט צום מלך. דענצמאָל האָט דער מלך זיך צוגעהערט צו זײ. edit

2CH 24:17 un noch dem toit fun Yehoyadaen zainen gekumen di haren fun Yehudah, un zei hoben zich gebukt tsum melech. dentsmol hot der melech zich tsugehert tsu zei.

2CH 24:17 Now after the mot Yehoyada came the sarim of Yehudah, and paid homage to HaMelech. Then HaMelech paid heed unto them.

2CH 24:18 ‏און זײ האָבן פֿאַרלאָזן דאָס הױז פֿון ה׳ דעם ג-ט פֿון זײערע עלטערן, און זײ האָבן געדינט די געצנבױמער, און די געצנבילדער, און עס איז געװען אַ צאָרן {קֶצֶף} ‏ אױף יהוּדה און ירושָלַיִם פֿאַר דער דאָזיקער פֿאַרשולדיקונג זײערער. edit

2CH 24:18 un zei hoben farlozen dos hoiz fun Hashem dem g-t fun zeyere elteren, un zei hoben gedint di getsnboimer, un di getsnbilder, un es iz geven a tsoren oif Yehudah un Yerusholayim far der doziker farshuldikung zeyerer.

2CH 24:18 And they forsook the Beis Hashem Elohei Avoteihem, and served HaAsherim and the atzabim; and ketzef (wrath) came upon Yehudah and Yerushalayim because of their trespass.

2CH 24:19 ‏און ער האָט געשיקט צו זײ נבֿיאים, זײ אומצוקערן צו ה׳, און זײ האָבן זײ געװאָרנט, אָבער זײ האָבן נישט צוגעטאָן דאָס אױער. edit

2CH 24:19 un er hot geshikt tsu zei neviim, zei umtsukeren tsu Hashem, un zei hoben zei gevorent, ober zei hoben nisht tsugeton dos oier.

2CH 24:19 Yet He sent Nevi'im to them, to bring them back unto Hashem ; and they testified against them; but they would not give ear.

2CH 24:20 ‏און דער גײַסט פֿון אלֹקים האָט אָנגעקלײדט זכַריָה דעם זון פֿון יהוֹיָדָע דעם כֹּהן, און ער האָט זיך געשטעלט איבער דעם פֿאָלק, און האָט צו זײ געזאָגט: אַזױ האָט האלֹקים געזאָגט: פֿאַר װאָס טרעט איר איבער די געבאָט פֿון ה׳, אַז איר זאָלט נישט באַגליקן? װאָרום איר האָט פֿאַרלאָזן ה׳, און ער האָט אײַך פֿאַרלאָזן. edit

2CH 24:20 un der gaist fun Elokim hot ongekleidt Zecharyah dem zun fun Yehoyada dem koyen, un er hot zich geshtelt iber dem folk, un hot tsu zei gezogt: azoi hot HaElokim gezogt: far vos tret ir iber di gebot fun Hashem, az ir zolt nisht bagliken? vorem ir hot farlozen Hashem, un er hot aich farlozen.

2CH 24:20 And the Ruach Elohim came upon Zecharyah ben Yehoyada HaKohen, which stood before HaAm and he said unto them, Thus saith HaElohim, Why transgress ye the mitzvot Hashem , that ye cannot prosper? Because ye have forsook Hashem , He hath also forsaken you.

2CH 24:21 ‏האָבן זײ געמאַכט אױף אים אַ בונט, און האָבן אים פֿאַרשטײנט מיט שטײנער אױף דעם באַפֿעל פֿון מלך, אין הױף פֿון ה׳ס הױז. edit

2CH 24:21 hoben zei gemacht oif im a bunt, un hoben im farshteint mit shteiner oif dem bafel fun melech, in hoif fun Hashems hoiz.

2CH 24:21 And they conspired against him, and stoned him with stones at the order of HaMelech in the khatzer of the Beis Hashem .

2CH 24:22 ‏און דער מלך יוֹאָש האָט נישט געדאַכט אָן דעם חֶסֶד װאָס זײַן פֿאָטער יהוֹיָדָע האָט מיט אים געטאָן, און ער האָט געהרגעט זײַן זון. און אַז ער איז געשטאָרבן, האָט ער געזאָגט: ה׳ װעט זען און װעט אױפֿמאָנען. edit

2CH 24:22 un der melech Yoash hot nisht gedacht on dem chesed vos zain foter Yehoyada hot mit im geton, un er hot geharget zain zun. un az er iz geshtorben, hot er gezogt: Hashem vet zen un vet oifmonen.

2CH 24:22 Thus Yoash HaMelech remembered not the chesed which Yehoyada Aviv had done to him, but slaughtered bno. And when he died, he said, May Hashem look upon it, and may He call to account.

2CH 24:23 ‏און עס איז געװען, בײַם אַרומדרײ פֿון יאָר, איז אַרױפֿגעגאַנגען אױף אים דער חיל פֿון אַרָם, און זײ זײַנען געקומען קײן יהוּדה און ירושָלַיִם, און האָבן אומגעבראַכט אַלע האַרן פֿון פֿאָלק פֿון צװישן דעם פֿאָלק, און זײער גאַנצן רױב האָבן זײ אַװעקגעשיקט צום מלך פֿון דרמשׂק. edit

2CH 24:23 un es iz geven, baim arumdrei fun yor, iz aroifgegangen oif im der cheil fun Aram, un zei zainen gekumen kein Yehudah un Yerusholayim, un hoben umgebracht ale haren fun folk fun tsvishen dem folk, un zeyer gantsen roib hoben zei avekgeshikt tsum melech fun Darmesek.

2CH 24:23 And it came to pass at the end of the year, that the army of Aram came up against him, they invaded Yehudah and Yerushalayim, destroyed all the sarim of the people from among HaAm, sent all their plunder unto Melech Darmesek (Damascus) .

2CH 24:24 ‏הגם דער חיל פֿון אַרָם איז געקומען מיט װינציק מענטשן, אָבער ה׳ האָט איבערגעגעבן אין זײער האַנט זײער אַ גרױסן חיל, װײַל זײ האָבן פֿאַרלאָזן ה׳ דעם ג-ט פֿון זײערע עלטערן. און זײ האָבן געטאָן אַ משפּט אױף יוֹאָשן. edit

2CH 24:24 hagam der cheil fun Aram iz gekumen mit vintsik mentshen, ober Hashem hot ibergegeben in zeyer hant zeyer a groisen cheil, vail zei hoben farlozen Hashem dem g-t fun zeyere elteren. un zei hoben geton a mishpot oif Yoashen.

2CH 24:24 For the army of Aram came with a small company of men, and Hashem delivered a very great army into their yad, because they had forsaken Hashem Elohei Avoteihem. So they executed shefatim against Yoash.

2CH 24:25 ‏און אַז זײ זײַנען אַװעק פֿון אים – װאָרום זײ האָבן אים געלאָזן אין גרױס קראַנקשאַפֿט – האָבן זײַנע קנעכט געמאַכט אַ בונט אױף אים – פֿאַר דעם בלוט פֿון די זין פֿון יהוֹיָדָע דעם כֹּהן – און זײ האָבן אים געהרגעט אױף זײַן בעט, און ער איז געשטאָרבן. און מע האָט אים באַגראָבן אין דָוִדס-שטאָט, אָבער מע האָט אים נישט באַגראָבן אין די קבֿרים פֿון די מלכים, edit

2CH 24:25 un az zei zainen avek fun im – vorem zei hoben im gelozen in grois krankshaft – hoben zaine knecht gemacht a bunt oif im – far dem blut fun di zin fun Yehoyada dem koyen – un zei hoben im geharget oif zain bet, un er iz geshtorben. un me hot im bagroben in Dovids-shtot, ober me hot im nisht bagroben in di kvorim fun di Molechim,

2CH 24:25 And when they withdrew from him, (for they left him with machaluyim rabbim ), his own avadim conspired against him on account of the dahm of the Bnei Yehoyada HaKohen, and slaughtered him on his bed, and he died; and they buried him in Ir Dovid, but they buried him not in the Kivrot HaMelachim.

2CH 24:26 ‏און דאָס זײַנען די װאָס האָבן געמאַכט דעם בונט אױף אים: זָבֿד דער זון פֿון שִמעָת דער עַמוֹנית, און יהוֹזָבָֿד דער זון פֿון שמרית דער מוֹאָבֿית. edit

2CH 24:26 un dos zainen di vos hoben gemacht dem bunt oif im: Zavad der zun fun Shimat der eamonit, un Yehozavad der zun fun Shimrit der Moavit.

2CH 24:26 And these are they that conspired against him: Zavad ben Shim'at an Ammonit, and Yehozavad ben Shimrit the Moavit.

2CH 24:27 ‏און זײַנע זין, און די פֿיל נבֿואות איבער אים, און די באַפֿעסטיקונג פֿון הױז פֿון אלֹקים, זײ זײַנען באַשריבן אין דעם מדרש פֿון דעם בוך פֿון די מלכים. און זײַן זון אַמַציָהו איז געװאָרן מלך אױף זײַן אָרט. edit

2CH 24:27 un zaine zin, un di fil nevues iber im, un di bafestikung fun hoiz fun Elokim, zei zainen bashriben in dem medrsh fun dem buch fun di Molechim. un zain zun Amatsyahu iz gevoren melech oif zain ort.

2CH 24:27 Now concerning his banim, and the rav hamassa concerning him, and the repairing of the Beis HaElohim, hinei, they are written in the Midrash Sefer HaMelachim. And Amatzyah bno reigned in his place.

2CH 25:1 ‏פֿינף און צװאַנציק יאָר איז אַמַציָהו געװאָרן מלך, און נײַן און צװאַנציק יאָר האָט ער געקיניגט אין ירושָלַיִם. און דער נאָמען פֿון זײַן מוטער איז געװען יהוֹיָדָן פֿון ירושָלַיִם. edit

2CH 25:1 finf un tsvantsik yor iz Amatsyahu gevoren melech, un nain un tsvantsik yor hot er gekinigt in Yerusholayim. un der nomen fun zain muter iz geven yehoiodon fun Yerusholayim.

2CH 25:1 Amatzyah was 25 old when he began to reign, and he reigned 29 shanah in Yerushalayim. And shem immo was Yeho'addin of Yerushalayim.

2CH 25:2 ‏און ער האָט געטאָן װאָס איז רעכטפֿאַרטיק אין די אױגן פֿון ה׳, אָבער נישט מיט אַ גאַנצן האַרצן. edit

2CH 25:2 un er hot geton vos iz rechtfartik in di oigen fun Hashem, ober nisht mit a gantsen hartsen.

2CH 25:2 And he did that which was yashar in the eyes of Hashem , but not with a levav shalem.

2CH 25:3 ‏און עס איז געװען, װי די מלוכה איז געװען באַפֿעסטיקט בײַ אים, אַזױ האָט ער געהרגעט זײַנע קנעכט װאָס האָבן דערשלאָגן זײַן פֿאָטער דעם מלך. edit

2CH 25:3 un es iz geven, vi di meluche iz geven bafestikt bai im, azoi hot er geharget zaine knecht vos hoben dershlogen zain foter dem melech.

2CH 25:3 Now it came to pass, when the mamlachah was established under him, that he slaughtered his avadim that had murdered HaMelech Aviv.

2CH 25:4 ‏אָבער זײערע קינדער האָט ער נישט געטײט, נײַערט אַזױ װי עס שטײט געשריבן אין דער תּורה, אין דעם בוך פֿון משהן, װאָס ה׳ האָט באַפֿױלן, אַזױ צו זאָגן: פֿאָטערס זאָלן נישט געטײט װערן פֿאַר קינדער און קינדער זאָלן נישט געטײט װערן פֿאָר פֿאָטערס; נײַערט יעטװעדער פֿאַר זײַן זינד זאָל געטײט װערן. edit

2CH 25:4 ober zeyere kinder hot er nisht geteit, naiert azoi vi es shteit geshriben in der torah, in dem buch fun Mosheen, vos Hashem hot bafoilen, azoi tsu zogen: foters zolen nisht geteit veren far kinder un kinder zolen nisht geteit veren far foters; naiert yetveder far zain zind zol geteit veren.

2CH 25:4 But he slaughtered not their banim, but did as it is written in the Torah in the Sefer Moshe, where Hashem commanded, saying, The avot shall not die for the banim, neither shall the banim die for the avot, but every ish shall die for his own chet.

2CH 25:5 ‏און אַמַציָהו האָט אײַנגעזאַמלט יהוּדה, און האָט זײ אױסגעשטעלט לױט די פֿאָטערהײַזער, לױט די הױפּטלײַט פֿון די טױזנטן און לױט די הױפּטלײַט פֿון די הונדערטן, גאַנץ יהוּדה און בנימין; און ער האָט זײ געצײלט פֿון צװאַנציק יאָר אַלט און העכער, און האָט זײ געפֿונען דרײַ הונדערט טױזנט געקליבענע מענער, װאָס קענען אַרױסגײן אין חיל, װאָס האַלטן אַ שפּיז און אַ שילד. edit

2CH 25:5 un Amatsyahu hot aingezamlt Yehudah, un hot zei oisgeshtelt loit di foterhaizer, loit di hoiptlait fun di toiznten un loit di hoiptlait fun di hunderten, gants Yehudah un Binyamin; un er hot zei getseilt fun tsvantsik yor alt un hecher, un hot zei gefunen drai hundert toiznt geklibene mener, vos kenen aroisgein in cheil, vos halten a shpiz un a shild.

2CH 25:5 Moreover Amatzyahu gathered Yehudah together, and set them in order in Bais Avot by officers of thousands and officers of hundreds, throughout all Yehudah and Binyamin; and he mustered them from esrim shanah and above, and found them three hundred elef bachur, battle-ready choice men, that could handle spear and shield.

2CH 25:6 ‏און ער האָט אָנגעדונגען פֿון יִשׂרָאֵל הונדערט טױזנט העלדישע גיבוֹרים פֿאַר הונדערט צענטנער זילבער. edit

2CH 25:6 un er hot ongedungen fun Yisroel hundert toiznt heldishe giborim far hundert tsentner zilber.

2CH 25:6 He hired also a hundred elef gibbor chayil out of Yisroel for a hundred talents of kesef.

2CH 25:7 ‏און אַ מאַן פֿון ג-ט איז געקומען צו אים, אַזױ צו זאָגן: מלך, זאָל דער חיל פֿון יִשׂרָאֵל נישט גײן מיט דיר, װײַל ה׳ איז נישט מיט יִשׂרָאֵל, מיט אַלע קינדער פֿון אפֿרים. edit

2CH 25:7 un a man fun g-t iz gekumen tsu im, azoi tsu zogen: melech, zol der cheil fun Yisroel nisht gein mit dir, vail Hashem iz nisht mit Yisroel, mit ale kinder fun Ephrayim.

2CH 25:7 But there came an Ish HaElohim to him, saying, O HaMelech, let not the Tzeva Yisroel go with thee; for Hashem is not with Yisroel, not with kol Bnei Ephrayim.

2CH 25:8 ‏װאָרום אַז דו װעסט גײן, מעגסטו פֿירן װי שטאַרק די מלחמה, װעט דיך האלֹקים מאַכן פֿאַלן פֿאַר דעם פֿײַנט, װײַל בײַ אלֹקים איז די מאַכט צו העלפֿן און צו מאַכן פֿאַלן. edit

2CH 25:8 vorem az du vest gein, megstu firen vi shtark di milchome, vet dich HaElokim machen falen far dem faint, vail bai Elokim iz di macht tsu helfen un tsu machen falen.

2CH 25:8 But if thou wilt go, do it; chazak (be strong) for the milchamah; HaElohim shall make thee fall before the enemy, for Elohim hath ko'ach to help, and to cast down.

2CH 25:9 ‏האָט אַמַציָהו געזאָגט צו דעם מאַן פֿון ג-ט: אָבער װאָס טוט מען װעגן די הונדערט צענטנער װאָס איך האָב געגעבן דער מחנה פֿון יִשׂרָאֵל? האָט דער מאַן פֿון ג-ט געזאָגט: ה׳ קען דיר געבן מער װי דאָס. edit

2CH 25:9 hot Amatsyahu gezogt tsu dem man fun g-t: ober vos tut men vegen di hundert tsentner vos ich hob gegeben der machne fun Yisroel? hot der man fun g-t gezogt: Hashem ken dir geben mer vi dos.

2CH 25:9 And Amatzyahu said to the Ish HaElohim, But what shall we do for the hundred talents which I have paid for the army of Yisroel? And the Ish HaElohim answered, Hashem is able to give thee much more than this.

2CH 25:10 ‏האָט זײ אַמַציָהו אָפּגעזונדערט, די מחנה װאָס איז צו אים געקומען פֿון אפֿרים, אױף צו גײן אַהײם; און זײער צאָרן האָט זײער געגרימט אױף יהוּדה, און זײ האָבן זיך אומגעקערט אַהײם אין גרימצאָרן. edit

2CH 25:10 hot zei Amatsyahu opgezundert, di machne vos iz tsu im gekumen fun Ephrayim, oif tsu gein aheim; un zeyer tsoren hot zeyer gegrimt oif Yehudah, un zei hoben zich umgekert aheim in grimtsoren.

2CH 25:10 Then Amatzyahu separated them, the army that had come to him from Ephrayim, to go home again; therefore their anger was greatly kindled against Yehudah, and they returned home in chari af (great anger) .

2CH 25:11 ‏און אַמַציָהו האָט זיך געשטאַרקט, און ער האָט אָנגעפֿירט זײַן פֿאָלק, און ער איז געגאַנגען צום טאָל פֿון זאַלץ, און האָט געשלאָגן פֿון די קינדער פֿון שֵׂעִיר צען טױזנט. edit

2CH 25:11 un Amatsyahu hot zich geshtarkt, un er hot ongefirt zain folk, un er iz gegangen tsum tal fun zalts, un hot geshlogen fun di kinder fun Seir tsen toiznt.

2CH 25:11 And Amatzyahu strengthened himself, led forth his army, went to the Gey HaMelach, struck down 10,000 of the Bnei Se'ir.

2CH 25:12 ‏און צען טױזנט האָבן די קינדער פֿון יהוּדה געפֿאַנגען לעבעדיקערהײט, און זײ האָבן זײ געבראַכט אױפֿן שפּיץ פֿעלדז, און זײ אַראָפּגעװאָרפֿן פֿון שפּיץ פֿעלדז, ביז זײ זײַנען אַלע צעהאַקט געװאָרן. edit

2CH 25:12 un tsen toiznt hoben di kinder fun Yehudah gefangen lebedikerheit, un zei hoben zei gebracht oifen shpits feldz, un zei aropgevorfen fun shpits feldz, biz zei zainen ale tsehakt gevoren.

2CH 25:12 And another 10,000 left chayyim (alive) did the Bnei Yehudah carry away captive, and brought them unto the top of the cliff, and cast them down from the top of the cliff, that they all were dashed to pieces.

2CH 25:13 ‏אָבער די לײַט פֿון דער מחנה װאָס אַמַציָהו האָט אומגעקערט פֿון צו גײן מיט אים אין דער מלחמה, האָבן זיך צעשפּרײט איבער די שטעט פֿון יהוּדה, פֿון שוֹמרוֹן און ביז בֵית-חוֹרוֹן, און זײ האָבן פֿון זײ געשלאָגן דרײַ טױזנט, און האָבן גערױבט פֿיל רױב. edit

2CH 25:13 ober di lait fun der machne vos Amatsyahu hot umgekert fun tsu gein mit im in der milchome, hoben zich tseshpreit iber di shtet fun Yehudah, fun Shomron un biz Beit-Choron, un zei hoben fun zei geshlogen drai toiznt, un hoben geroibt fil roib.

2CH 25:13 But the soldiers of the army which Amatzyahu sent back, that they should not go with him to milchamah, fell upon the cities of Yehudah, from Shomron even unto Beit-Choron, and struck down three thousand of them, and took much plunder.

2CH 25:14 ‏און עס איז געװען, נאָכדעם װי אַמַציָהו איז געקומען פֿון שלאָגן די אַדוֹמים, האָט ער געבראַכט די ג-טער פֿון די קינדער פֿון שֵׂעִיר, און האָט זײ זיך אױפֿגעשטעלט פֿאָר ג-טער, און ער פֿלעגט זיך בוקן פֿאַר זײ, און רײכערן צי זײ. edit

2CH 25:14 un es iz geven, nochdem vi Amatsyahu iz gekumen fun shlogen di Adomim, hot er gebracht di g-ter fun di kinder fun Seir, un hot zei zich oifgeshtelt far g-ter, un er flegt zich buken far zei, un reicheren tsi zei.

2CH 25:14 Now it came to pass, after that Amatzyahu returned from the slaughter of the people of Edom, that he brought the elohei Bnei Se'ir, and set them up for him to be elohim, and bowed down himself before them, and burned ketoret unto them.

2CH 25:15 ‏האָט דער צאָרן ‏ פֿון ה׳ געגרימט אױף אַמַציָהון, און ער האָט געשיקט צו אים אַ נבֿיא, און ער האָט צו אים געזאָגט: נאָך װאָס זוכסטו די ג-טער פֿון דעם דאָזיקן פֿאָלק, װאָס האָבן נישט מציל געװען זײער פֿאָלק פֿון דײַן האַנט? edit

2CH 25:15 hot der tsoren fun Hashem gegrimt oif Amatsyahuen, un er hot geshikt tsu im a novi, un er hot tsu im gezogt: noch vos zuchstu di g-ter fun dem doziken folk, vos hoben nisht matsl geven zeyer folk fun dain hant?

2CH 25:15 Therefore the Af Hashem was kindled against Amatzyahu, and he sent unto him a navi, which said unto him, Why hast thou sought after the elohei haAm, which could not deliver their own people out of thine yad?

2CH 25:16 ‏און עס איז געװען, אַז ער האָט גערעדט צו אים, האָט [דער מלך] צו אים געזאָגט: האָבן מיר דיך פֿאַר דעם יוֹעץ פֿון מלך געמאַכט? הער דיר אױף; נאָך װאָס זאָל מען דיך שלאָגן? האָט דער נבֿיא אױפֿגעהערט, און ער האָט געזאָגט: איך װײַס אַז אלֹקים האָט באַראָטן דיך אומצוברענגען, װײַל דו האָסט דאָס געטאָן, און האָסט נישט צוגעהערט צו מײַן עצה. edit

2CH 25:16 un es iz geven, az er hot geredt tsu im, hot [der melech] tsu im gezogt: hoben mir dich far dem yuets fun melech gemacht? her dir oif; noch vos zol men dich shlogen? hot der novi oifgehert, un er hot gezogt: ich vais az Elokim hot baroten dich umtsubrengen, vail du host dos geton, un host nisht tsugehert tsu main eitse.

2CH 25:16 And it came to pass, as he talked with him, that HaMelech said unto him, Art thou appointed the adviser to HaMelech? Forbear. Why shouldest thou be struck down? Then the navi forbore, and said, I know that Elohim hath determined to destroy thee, because thou hast done this, and hast not paid heed unto my etza (counsel) .

2CH 25:17 ‏און אַמַציָהו דער מלך פֿון יהוּדה האָט זיך באַקלערט, און האָט געשיקט צו יוֹאָש דעם זון פֿון יהוֹאָחָז דעם זון פֿון יֵהוּאן, דעם מלך פֿון יִשׂרָאֵל, אַזױ צו זאָגן: קום לאָמיר זיך אָנקוקן אין פּנים. edit

2CH 25:17 un Amatsyahu der melech fun Yehudah hot zich baklert, un hot geshikt tsu Yoash dem zun fun Yehoachaz dem zun fun Yehuen, dem melech fun Yisroel, azoi tsu zogen: kum lomir zich onkuken in ponem.

2CH 25:17 Then Amatzyahu Melech Yehudah consulted, and sent to Yoash ben Yehoachaz ben Yehu, Melech Yisroel, saying, Come, let us meet face to face.

2CH 25:18 ‏האָט יוֹאָש דעם מלך פֿון יִשׂרָאֵל געשיקט צו אַמַציָהו דעם מלך פֿון יהוּדה, אַזױ צו זאָגן: דעם דאָרן װאָס אין לבֿנוֹן האָט געשיקט צו דעם צעדערבױם װאָס אין לבֿנוֹן, אַזױ צו זאָגן: גיב דײַן טאָכטער צו מײַן זון פֿאַר אַ װײַב. איז פֿאַרבײַגעגאַנגען אַ װילדע חיה װאָס אין לבֿנוֹן, און האָט צעטראָטן דעם דאָרן. edit

2CH 25:18 hot Yoash dem melech fun Yisroel geshikt tsu Amatsyahu dem melech fun Yehudah, azoi tsu zogen: dem doren vos in Levanon hot geshikt tsu dem tsederboim vos in Levanon, azoi tsu zogen: gib dain tochter tsu main zun far a vaib. iz farbaigegangen a vilde chaye vos in Levanon, un hot tsetroten dem doren.

2CH 25:18 And Yoash Melech Yisroel sent to Amatzyahu Melech Yehudah, saying, The thistle that was in the Levanon sent to the cedar that was in the Levanon, saying, Give thy bat to beni (my son) as isha; then there passed by a chayyat hasadeh (wild beast) that was in the Levanon, and trode down the thistle.

2CH 25:19 ‏דו קלערסט, אָט האָסט געשלאָגן אֶדוֹם, און דײַן האַרץ האָט דיך דערהױבן זיך צו באַרימען. זיץ אַצונד אין דער הײם. נאָך װאָס זאָלסטו זיך רײצן מיט אומגליק, און פֿאַלן דו און יהוּדה מיט דיר. edit

2CH 25:19 du klerst, ot host geshlogen Edom, un dain harts hot dich derhoiben zich tsu barimen. zits atsund in der heim. noch vos zolstu zich reitsen mit umglik, un falen du un Yehudah mit dir.

2CH 25:19 Thou sayest, Hinei, thou hast struck down the people of Edom; and thine lev lifteth thee up to be proud. Abide now at home. Why shouldest thou meddle to thine hurt, that thou shouldest fall, even thou, and Yehudah with thee?

2CH 25:20 ‏אָבער אַמַציָהו האָט נישט צוגעהערט; װאָרום דאָס איז געװען פֿון ה׳, כּדי זײ צו געבן אין דער האַנט [פֿון זײער פֿײַנט], װײַל זײ האָבן געזוכט די ג-טער פֿון אֶדוֹם. edit

2CH 25:20 ober Amatsyahu hot nisht tsugehert; vorem dos iz geven fun Hashem, kedei zei tsu geben in der hant [fun zeyer faint], vail zei hoben gezucht di g-ter fun Edom.

2CH 25:20 But Amatzyah would not hear, for it came from HaElohim, that He might deliver them into the yad of their enemies, because they sought after the elohei Edom.

2CH 25:21 ‏און יוֹאָש דער מלך פֿון יִשׂרָאֵל איז אַרױפֿגעגאַנגען, און ער און אַמַציָהו דער מלך פֿון יהוּדה האָבן זיך אָנגעקוקט אין פּנים אין בֵית-שֶמֶש װאָס געהערט צו יהוּדה. edit

2CH 25:21 un Yoash der melech fun Yisroel iz aroifgegangen, un er un Amatsyahu der melech fun Yehudah hoben zich ongekukt in ponem in Beit-Shemesh vos gehert tsu Yehudah.

2CH 25:21 So Yoash Melech Yisroel went up and they met face to face, both he and Amatzyahu Melech Yehudah, at Beit-Shemesh, which belongeth to Yehudah.

2CH 25:22 ‏און יהוּדה איז געשלאָגן געװאָרן פֿאַר יִשׂרָאֵל, און זײ זײַנען אַנטלאָפֿן איטלעכער צו זײַנע געצעלטן. edit

2CH 25:22 un Yehudah iz geshlogen gevoren far Yisroel, un zei zainen antlofen itlecher tsu zaine getselten.

2CH 25:22 And Yehudah was routed before Yisroel, and they fled every ish to his ohel.

2CH 25:23 ‏און אַמַציָהו דעם מלך פֿון יהוּדה, דעם זון פֿון יוֹאָש דעם זון פֿון יהוֹאָחָזן, האָט יוֹאָש דעם מלך פֿון יִשׂרָאֵל געכאַפּט אין בֵית-שֶמֶש, און האָט אים געבראַכט קײן ירושָלַיִם; און ער האָט דורכגעבראָכן די מױער פֿון ירושָלַיִם פֿון דעם טױער פֿון אפֿרים ביז דעם װינקלטױער, פֿיר הונדערט אײלן. edit

2CH 25:23 un Amatsyahu dem melech fun Yehudah, dem zun fun Yoash dem zun fun Yehoachazen, hot Yoash dem melech fun Yisroel gechapt in Beit-Shemesh, un hot im gebracht kein Yerusholayim; un er hot durchgebrochen di moier fun Yerusholayim fun dem toier fun Ephrayim biz dem vinkltoier, fir hundert eilen.

2CH 25:23 And Yoash Melech Yisroel captured Amatzyahu Melech Yehudah ben Yoash ben Yehoachaz, at Beit-Shemesh, and brought him to Yerushalayim, and broke down the Chomat Yerushalayim from the Sha'ar Ephrayim to the Sha'ar HaPinnah, a section the length of which was four hundred cubits.

2CH 25:24 ‏און [ער האָט צוגענומען] דאָס גאַנצע גאָלד און זילבער, און אַלע כּלים, װאָס האָבן זיך געפֿונען אין הױז פֿון האלֹקים אונטער עוֹבֿד-אֶדוֹמען, און די אוצרות פֿון דעם מלכס הױז, און מַשכּון-קינדער, און האָט זיך אומגעקערט קײן שוֹמרוֹן. edit

2CH 25:24 un [er hot tsugenumen] dos gantse gold un zilber, un ale keilim, vos hoben zich gefunen in hoiz fun HaElokim unter Oved-edomen, un di oitseres fun dem melechs hoiz, un mashkun-kinder, un hot zich umgekert kein Shomron.

2CH 25:24 And he took all the zahav and the kesef, and all the vessels that were found in the Beis HaElohim with Oved-Edom, and the otzerot Bais HaMelech, the hostages also, and returned to Shomron.

2CH 25:25 ‏און אַמַציָהו דער זון פֿון יוֹאָשן, דער מלך פֿון יהוּדה, האָט געלעבט נאָך דעם טױט פֿון יוֹאָש דעם זון פֿון יהוֹאָחָזן, דעם מלך פֿון יִשׂרָאֵל, פֿופֿצן יאָר. edit

2CH 25:25 un Amatsyahu der zun fun Yoashen, der melech fun Yehudah, hot gelebt noch dem toit fun Yoash dem zun fun Yehoachazen, dem melech fun Yisroel, fuftsen yor.

2CH 25:25 And Amatzyahu ben Yoash Melech Yehudah lived after the mot Yoash ben Yehoachaz Melech Yisroel fifteen years.

2CH 25:26 ‏און די איבעריקע זאַכן װעגן אַמַציָהו, די ערשטע אַזױ װי די לעצטע, זײ זײַנען שױן באַשריבן אין בוך פֿון די מלכים פֿון יהוּדה און יִשׂרָאֵל. edit

2CH 25:26 un di iberike zachen vegen Amatsyahu, di ershte azoi vi di letste, zei zainen shoin bashriben in buch fun di Molechim fun Yehudah un Yisroel.

2CH 25:26 Now the rest of the acts of Amatzyahu, harishonim and ha'acharonim, hinei, are they not written in the Sefer of the Melachim of Yehudah and Yisroel?

2CH 25:27 ‏און פֿון דער צײַט אָן װאָס אַמַציָהו האָט זיך אָפּגעקערט פֿון הינטער ה׳, האָט מען געבונטעװעט אַ בונט אױף אים אין ירושָלַיִם; און ער איז אַנטלאָפֿן קײן לָכיש, אָבער מע האָט נאָכגעשיקט נאָך אים קײן לָכיש, און מע האָט אים דאָרטן געטײט. edit

2CH 25:27 un fun der tsait on vos Amatsyahu hot zich opgekert fun hinter Hashem, hot men gebuntevet a bunt oif im in Yerusholayim; un er iz antlofen kein Lakhish, ober me hot nochgeshikt noch im kein Lakhish, un me hot im dorten geteit.

2CH 25:27 Now after the time that Amatzyah did turn away from following Hashem they made a kesher against him in Yerushalayim; and he fled to Lakhish, but they sent to Lakhish after him, and slaughtered him there.

2CH 25:28 ‏און מע האָט אים געבראַכט אױף פֿערד, און מע האָט אים באַגראָבן לעבן זײַנע עלטערן אין דער שטאָט יהוּדה. edit

2CH 25:28 un me hot im gebracht oif ferd, un me hot im bagroben leben zaine elteren in der shtot Yehudah.

2CH 25:28 And they brought him upon susim, and buried him with Avotav in Ir Yehudah.

2CH 26:1 ‏און דאָס גאַנצע פֿאָלק פֿון יהוּדה האָט גענומען עוּזִיָהון, װאָס איז געװען זעכצן יאָר אַלט, און זײ האָבן אים געמאַכט פֿאַר אַ מלך אױף דעם אָרט ‏ פֿון זײַן פֿאָטער אַמַציָהון. edit

2CH 26:1 un dos gantse folk fun Yehudah hot genumen Uziyahun, vos iz geven zechtsen yor alt, un zei hoben im gemacht far a melech oif dem ort fun zain foter Amatsyahuen.

2CH 26:1 Then kol HaAm Yehudah took Uziyahu, who was sixteen years old, and made him Melech in the place of Aviv Amatzyahu.

2CH 26:2 ‏ער האָט אַרומגעבױט אֵילוֹת און האָט זי אומגעקערט צו יהוּדה, נאָך דעם װי דער מלך האָט געלײגט מיט זײַנע עלטערן. edit

2CH 26:2 er hot arumgeboit Eilot un hot zi umgekert tsu Yehudah, noch dem vi der melech hot geleigt mit zaine elteren.

2CH 26:2 He built up Eilot, and restored it to Yehudah, after that HaMelech slept with Avotav.

2CH 26:3 ‏זעכצן יאָר איז עוּזִיָהו אַלט געװען, אַז ער איז געװאָרן מלך, און צװײ און פֿופֿציק יאָר האָט ער געקיניגט אין ירושָלַיִם. און דער נאָמען פֿון זײַן מוטער איז געװען יכָליה פֿון ירושָלַיִם. edit

2CH 26:3 zechtsen yor iz Uziyahu alt geven, az er iz gevoren melech, un tsvei un fuftsik yor hot er gekinigt in Yerusholayim. un der nomen fun zain muter iz geven Yecholyah fun Yerusholayim.

2CH 26:3 Sixteen years old was Uziyahu when he began to reign, and he reigned fifty and two shanah in Yerushalayim. Shem immo also was Yecholyah of Yerushalayim.

2CH 26:4 ‏און ער האָט געטאָן װאָס איז רעכטפֿאַרטיק און די אױגן פֿון ה׳, אַזױ װי אַלץ װאָס זײַן פֿאָטער אַמַציָהו האָט געטאָן. edit

2CH 26:4 un er hot geton vos iz rechtfartik un di oigen fun Hashem, azoi vi alts vos zain foter Amatsyahu hot geton.

2CH 26:4 And he did that which was yashar in the eyes of Hashem , according to all that Aviv Amatzyahu did.

2CH 26:5 ‏און ער האָט זיך אָפּגעלײגט אױף זוכן אלֹקים אין די טעג פֿון זכַריָהון, װאָס איז געװען פֿאַרשטאַנדיק אין דער זעונג פֿון ה׳; און אין די טעג װאָס ער האָט געזוכט ה׳ האָט מיט אים האלֹקים באַגליקט. edit

2CH 26:5 un er hot zich opgeleigt oif zuchen Elokim in di teg fun Zecharyahuen, vos iz geven farshtandik in der zeung fun Hashem; un in di teg vos er hot gezucht Hashem hot mit im HaElokim baglikt.

2CH 26:5 And he sought Elohim in the days of Zecharyahu, who had understanding in the visions of HaElohim; and as long as he sought Hashem , HaElohim made him to have success.

2CH 26:6 ‏און ער איז אַרױסגעגאַנגען און האָט מלחמה געהאַלטן מיט די פּלִשתּים, און האָט אײַנגעבראָכן די מױער פֿון גַת, און די מױער פֿון יבֿנה, און די מױער פֿון אַשדוֹד, און געבױט שטעט אַרום אַשדוֹד, און צװישן די פּלִשתּים. edit

2CH 26:6 un er iz aroisgegangen un hot milchome gehalten mit di Pelishtim, un hot aingebrochen di moier fun Gat, un di moier fun Yavneh, un di moier fun Ashdod, un geboit shtet arum Ashdod, un tsvishen di Pelishtim.

2CH 26:6 And he went forth and warred against the Pelishtim (Philistines) , and broke down the chomat Gat, and the chomat Yavneh, and the chomat Ashdod, and built towns near Ashdod, and among the Pelishtim (Philistines) .

2CH 26:7 ‏און האלֹקים האָט אים געהאָלפֿן אַקעגן די פּלִשתּים, און אַקעגן די אַראַבער, װאָס זײַנען געזעסן אין גור-בַעַל, און די מְעונים. edit

2CH 26:7 un HaElokim hot im geholfen akegen di Pelishtim, un akegen di araber, vos zainen gezesen in Gur-Baal, un di MUnim.

2CH 26:7 And HaElohim helped him against the Pelishtim (Philistines) , and against the Arabs that dwelt in Gur-Ba'al, and the Me'unim.

2CH 26:8 ‏און די עַמוֹנים האָבן געגעבן מתָּנות צו עוּזִיָהו; און זײַן שם איז געגאַנגען ביז מע קומט קײן מִצרַיִם, װאָרום ער איז געװען שטאַרק ביז גאָר. edit

2CH 26:8 un di Amonim hoben gegeben matonus tsu Uziyahu; un zain shem iz gegangen biz me kumt kein Mitsrayim, vorem er iz geven shtark biz gor.

2CH 26:8 And the Ammonim gave minchah to Uziyahu, and shmo spread abroad even to the approach to Mitzrayim; for he strengthened himself exceedingly.

2CH 26:9 ‏און עוּזִיָהו האָט געבױט טורעמס אין ירושָלַיִם בײַם װינקלטױער, און בײַם טױער פֿון טאָל, און בײַם עק, און ער האָט זײ בעפֿעסטיקט. edit

2CH 26:9 un Uziyahu hot geboit turems in Yerusholayim baim vinkltoier, un baim toier fun tal, un baim ek, un er hot zei befestikt.

2CH 26:9 Moreover Uziyahu built migdalim (towers) in Yerushalayim at the Sha'ar HaPinnah, and at the Sha'ar of the Gey, and at the Miktzo'a, and he fortified them.

2CH 26:10 ‏און ער האָט געבױט טורעמס אין דער מדבר, און האָט אױסגעהאַקט פֿיל ברונעמער, װאָרום ער האָט געהאַט פֿיל פֿיך אי אין דער נידערונג, אי אין דעם פֿלאַכלאַנד; [און ער האָט געהאַט] אַקערלײַט און גערטענירער אױף די בערג, און אין כַּרמֶל, װאָרום ער איז געװען אַ ליבהאַבער פֿון ערד. edit

2CH 26:10 un er hot geboit turems in der midbar, un hot oisgehakt fil brunemer, vorem er hot gehat fil fich i in der niderung, i in dem flachland; [un er hot gehat] akerlait un gertenirer oif di berg, un in Carmel, vorem er iz geven a libhaber fun erd.

2CH 26:10 Also he built migdalim in the midbar, and dug borot rabbim (many wells) , for he had much livestock, both in the Shefelah (Lowlands) , and in the Mishor (Plains, Level Country) ; ikkarim (field workers, farmers) also, and koremim (vineyard workers, vine-keepers) in the hills, and in the Carmel, for he loved adamah (the soil) .

2CH 26:11 ‏און עוּזִיָהו האָט געהאַט אַ חיל פֿון קריגסלײַט װאָס זײַנען אַרױסגעגאַנגען אױף מלחמה אין מחנות, לױט דעם מספּר פֿון זײער צײלונג דורך דער האַנט פֿון יעִיאֵל דעם שרײַבער, און מַעֲשֵׂיָהו דעם אױפֿזעער, אונטער דער האַנט פֿון חַנַניָהון, אײנעם פֿון די האַרן פֿון מלך. edit

2CH 26:11 un Uziyahu hot gehat a cheil fun krigslait vos zainen aroisgegangen oif milchome in machnus, loit dem Mispar fun zeyer tseilung durch der hant fun Yeyel dem shraiber, un Maaseiyah dem oifzeer, unter der hant fun Chananyahuen, einem fun di haren fun melech.

2CH 26:11 Moreover Uziyahu had an army of fighting men that went out to tzava (battle) in troops, according to the number of their mustering by the yad Ye'iel the Sofer and Ma'aseiyahu the Shoter (Officer) , under the yad Chananyahu, one of the officials of HaMelech.

2CH 26:12 ‏די גאַנצע צאָל פֿון די הױפּטן פֿון פֿאָטערהײַזער, די העלדישע גיבוֹרים, איז געװען צװײ טױזנט און זעקס הונדערט. edit

2CH 26:12 di gantse tsol fun di hoipten fun foterhaizer, di heldishe giborim, iz geven tsvei toiznt un zeks hundert.

2CH 26:12 The whole mispar (number) of the Rashei HaAvot over the mighty warriors were two thousand and six hundred.

2CH 26:13 ‏און אונטער זײער האַנט איז געװען אַ קריגס-חיל פֿון דרײַ הונדערט טױזנט און זיבן טױזנט פֿון פֿינף הונדערט װאָס האָבן געהאַלטן מלחמה מיט שטאַרקן כּוֹח, צו העלפֿן דעם מלך אַקעגן דעם פֿײַנט. edit

2CH 26:13 un unter zeyer hant iz geven a krigs-cheil fun drai hundert toiznt un ziben toiznt fun finf hundert vos hoben gehalten milchome mit shtarken koiech, tsu helfen dem melech akegen dem faint.

2CH 26:13 And under their yad was a battle group, three hundred thousand and seven thousand and five hundred, that made milchamah with mighty ko'ach, to help HaMelech against the enemy.

2CH 26:14 ‏און עוּזִיָהו האָט צוגעגרײט פֿאַר זײ, פֿאַר דעם גאַנצן חיל, שילדן, און שפּיזן, און קיװערס, און פּאַנצערס, און בױגנס, און שלײַדערשטײנער. edit

2CH 26:14 un Uziyahu hot tsugegreit far zei, far dem gantsen cheil, shilden, un shpizen, un kivers, un pansters, un boigns, un shlaidershteiner.

2CH 26:14 And Uziyahu prepared for them throughout all the army moginim (shields) , and spears, and helmets, and armor, and bows, and slingstones.

2CH 26:15 ‏און ער האָט געמאַכט אין ירושָלַיִם קונציקע געשטעלן, אױסגעטראַכט פֿון אַ מײַנסטער, צו זײַן אױף די טורעמס און אױף די שפּיצן, אױף צו שיסן מיט פֿײַלן און מיט גרױסע שטײנער; און זײַן שם איז אַרױסגעגאַנגען ביז אין מרחקים, װאָרום ער איז װוּנדערלעך געהאָלפֿן געװאָרן, ביז ער איז געװאָרן שטאַרק. edit

2CH 26:15 un er hot gemacht in Yerusholayim kuntsike geshtelen, oisgetracht fun a mainster, tsu zain oif di turems un oif di shpitsen, oif tsu shisen mit failen un mit groise shteiner; un zain shem iz aroisgegangen biz in merchkim, vorem er iz vunderlech geholfen gevoren, biz er iz gevoren shtark.

2CH 26:15 And he made in Yerushalayim machines designed by inventive engineers, for use on the migdalim and upon the corners of the city wall, to shoot khitzim (arrows) and avanim gedolot. And shmo spread far abroad, for he was marvellously helped, until when chazak (he became powerful) .

2CH 26:16 ‏אָבער װי ער איז שטאַרק געװאָרן, האָט זײַן האַרץ זיך דערהױבן ביז צום פֿאַרדאָרבן װערן, און ער האָט געפֿעלשט אָן ה׳ זײַן ג-ט, און ער איז אַרײַנגעגאַנגען אין הֵיכל פֿון ה׳ צו רײכערן אױף דעם מזבח פֿאַר װײַרעך. edit

2CH 26:16 ober vi er iz shtark gevoren, hot zain harts zich derhoiben biz tsum fardorben veren, un er hot gefelsht on Hashem zain g-t, un er iz araingegangen in heichl fun Hashem tsu reicheren oif dem mizbeyech far vairech.

2CH 26:16 But when he became powerful, his lev was lifted up to his downfall, for he was unfaithful against Hashem Elohav, and he entered into the Heikhal Hashem to burn ketoret upon the Mizbe'ach HaKetoret.

2CH 26:17 ‏איז אַרײַנגעגאַנגען נאָך אים עַזַריָהו דער כֹּהן, און מיט אים אַכציק כֹּהנים פֿון ה׳, העלדישע יונגען, edit

2CH 26:17 iz araingegangen noch im Azaryahu der koyen, un mit im achtsik koyanim fun Hashem, heldishe yungen,

2CH 26:17 And Azaryahu HaKohen went in after him, and with him shemonim Kohanim of Hashem , that were men of courage.

2CH 26:18 ‏און זײ האָבן זיך געשטעלט פֿאַר דעם מלך עוּזִיָהו, און זײ האָבן צו אים געזאָגט: נישט פֿאַר דיר, עוּזִיָהו, איז רײכערן צו ה׳, נאָר פֿאַר די כֹּהנים, די קינדער פֿון אַהרן, װאָס זײַנען געהײליקט אױף צו רײכערן. גײ אַרױס פֿון מִקְדָּשׁ, װאָרום דו האָסט געפֿעלשט, און דאָס װעט דיר נישט זײַן צום כּבֿוד בײַ ה׳ אלֹקים. edit

2CH 26:18 un zei hoben zich geshtelt far dem melech Uziyahu, un zei hoben tsu im gezogt: nisht far dir, Uziyahu, iz reicheren tsu Hashem, nor far di koyanim, di kinder fun Aharon, vos zainen geheilikt oif tsu reicheren. gei arois fun mikdash, vorem du host gefelsht, un dos vet dir nisht zain tsum koved bai Hashem Elokim.

2CH 26:18 And they stood up against Uziyahu HaMelech, and said unto him, It is not for you, Uziyahu, to burn ketoret unto Hashem , but to the Kohanim the Bnei Aharon, that are hamekudashim (consecrated and ritually pure) to burn ketoret. Go out from the Mikdash, for thou hast been treacherous; neither shall it be for thine kavod (honor) from Hashem Elohim.

2CH 26:19 ‏האָט עוּזִיָהו געצערנט; און אין זײַן האַנט איז געװען אַ רײכערפֿאַן אױף צו רײכערן; און װי ער האָט געצערנט אױף די כֹּהנים, אַזױ האָט אַ צָרעת אױסגעבראָכן אױף זײַן שטערן, פֿאַר די כֹּהנים אין ה׳ס הױז, לעבן דעם מזבח פֿאַר װײַרעך. edit

2CH 26:19 hot Uziyahu getsernt; un in zain hant iz geven a reicherfan oif tsu reicheren; un vi er hot getsernt oif di koyanim, azoi hot a tsaraat oisgebrachen oif zain shteren, far di koyanim in Hashems hoiz, leben dem mizbeyech far vairech.

2CH 26:19 Then Uziyahu became angry, and had a mikteret (censer) in his yad to burn ketoret, and while he was raging with the Kohanim, the tzara'at even broke out on his metzach (forehead) before the Kohanim in the Beis Hashem , near the Mizbe'ach HaKetoret.

2CH 26:20 ‏און עַזַריָהו דער כֹּהן-גָדול און אַלע כֹּהנים האָבן זיך אומגעקוקט, ערשט ער איז מצורע אױף זײַן שטערן; האָבן זײ אים אױף גיך אַװעקגענומען פֿון דאָרטן, און אױך ער האָט זיך געאײַלט אַרױסצוגײן, װײַל ה׳ האָט אים געפּלאָגט {נגע}. edit

2CH 26:20 un Azaryahu der koyen-godul un ale koyanim hoben zich umgekukt, ersht er iz metsoire oif zain shteren; hoben zei im oif gich avekgenumen fun dorten, un oich er hot zich geailt aroistsugein, vail Hashem hot im geplogt.

2CH 26:20 And Azaryahu the Kohen HaRosh, and all the Kohanim, looked upon him, and, hinei, he was leprous on his metzach, and they thrust him out from there; yea, he himself hasted also to go out, because Hashem nun-gimmel-ayin-vav.

2CH 26:21 ‏און דער מלך עוּזִיָהו איז געװען מצורע ביז דעם טאָג פֿון זײַן טױט; און ער איז געזעסן אין אַן אָפּגעזונדערטן הױז, אַ מצורע; װאָרום ער איז אָפּגעשניטן {גזר} ‏ געװאָרן פֿון ה׳ס הױז. און זײַן זון יוֹתָם איז געװען איבער דעם מלכס הױז; ער האָט געמישפּט דאָס פֿאָלק פֿון לאַנד. edit

2CH 26:21 un der melech Uziyahu iz geven metsoire biz dem tog fun zain toit; un er iz gezesen in an opgezunderten hoiz, a metsoire; vorem er iz opgeshniten gevoren fun Hashems hoiz. un zain zun Yotam iz geven iber dem melechs hoiz; er hot gemishpt dos folk fun land.

2CH 26:21 And Uziyahu HaMelech was metzorah (a leper) unto his yom mot, and dwelt in a leper asylum house, because of his leprosy; for he was nigzar from the Beis Hashem ; and Yotam bno was over the Bais HaMelech, governing the Am HaAretz.

2CH 26:22 ‏און די איבעריקע זאַכן װעגן עוּזִיָהון, די ערשטע אַזױ װי די לעצטע, האָט באַשריבן ישַעיָהו הנבֿיא דער זון פֿון אָמוצן. edit

2CH 26:22 un di iberike zachen vegen Uziyahun, di ershte azoi vi di letste, hot bashriben Yeshayahu hanovi der zun fun Amotsen.

2CH 26:22 Now the rest of the acts of Uziyah, harishonim and ha'acharonim, did Yeshayahu ben Amotz, HaNavi, record.

2CH 26:23 ‏און עוּזִיָהו האָט זיך געלײגט מיט זײַנע עלטערן, און מע האָט אים באַגראָבן בײַ זײַנע עלטערן אין דעם קבֿר-פֿעלד פֿון די מלכים, װאָרום זײ האָבן געזאָגט: ער איז אַ מצורע. און זײַן זון יוֹתָם איז געװאָרן מלך אױף זײַן אָרט. edit

2CH 26:23 un Uziyahu hot zich geleigt mit zaine elteren, un me hot im bagroben bai zaine elteren in dem keyver-feld fun di Molechim, vorem zei hoben gezogt: er iz a metsoire. un zain zun Yotam iz gevoren melech oif zain ort.

2CH 26:23 So Uziyahu slept with Avotav, and they buried him with Avotav in the sadeh hakevurah which belonged to the Melachim; for they said, He is a metzorah. And Yotam bno reigned in his place. Yotam was twenty and five shanah when he began to reign, and he was king sixteen shanah in Yerushalayim.

2CH 27:1 ‏פֿינף און צװאַנציק יאָר איז יוֹתָם אַלט געװען, אַז ער איז געװאָרן מלך, און זעכצן יאָר האָט ער געקיניגט אין ירושָלַיִם. און דער נאָמען פֿון זײַן מוטער איז געװען ירושה די טאָכטער פֿון צָדוֹקן. edit

2CH 27:1 finf un tsvantsik yor iz Yotam alt geven, az er iz gevoren melech, un zechtsen yor hot er gekinigt in Yerusholayim. un der nomen fun zain muter iz geven yerushe di tochter fun Tsadoken.

2CH 27:1 The shem immo also was Yerusha bat Tzadok.

2CH 27:2 ‏און ער האָט געטאָן װאָס איז רעכטפֿאַרטיק אין די אױגן פֿון ה׳, אַזױ װי אַלץ װאָס זײַן פֿאָטער עוּזִיָהו האָט געטאָן; נאָר ער איז נישט אַרײַנגעגאַנגען אין הֵיכל פֿון ה׳. אָבער דאָס פֿאָלק איז נאָך אַלץ געװען פֿאַרדאָרבן. edit

2CH 27:2 un er hot geton vos iz rechtfartik in di oigen fun Hashem, azoi vi alts vos zain foter Uziyahu hot geton; nor er iz nisht araingegangen in heichl fun Hashem. ober dos folk iz noch alts geven fardorben.

2CH 27:2 And he did that which was yashar (right) in the eyes of Hashem , according to all that his av Uziyah did; howbeit he entered not into the Heikhal Hashem . And the people did corruptly still.

2CH 27:3 ‏ער האָט געבױט דעם אױבערשטן טױער פֿון ה׳ס הױז, און אין דער מױער פֿון עוֹפֿל האָט ער פֿיל געבױט. edit

2CH 27:3 er hot geboit dem oibershten toier fun Hashems hoiz, un in der moier fun Ophel hot er fil geboit.

2CH 27:3 He built the upper sha'ar Beis Hashem , and on the chomat Ophel he built much.

2CH 27:4 ‏און ער האָט געבױט שטעט אין די בערג פֿון יהוּדה, און אין די װעלדער האָט ער געבױט פּאַלאַצן און טורעמס. edit

2CH 27:4 un er hot geboit shtet in di berg fun Yehudah, un in di velder hot er geboit palatsen un turems.

2CH 27:4 Moreover he built towns in the har Yehudah, and in the forests he built fortresses and migdalim.

2CH 27:5 ‏און ער האָט מלחמה געהאַלטן מיט דעם מלך פֿון די קינדער פֿון עַמוֹן, און האָט זײ איבערגעשטאַרקט, און די קינדער פֿון עַמוֹן האָבן אים געגעבן אין יענעם יאָר הונדערט צענטנער זילבער, און טױזנט כּור װײץ, און גערשטן צען טױזנט. דאָס אײגענע האָבן אים די קינדער פֿון עַמוֹן געבראַכט אױך אױפֿן צװײטן יאָר און אױפֿן דריטן. edit

2CH 27:5 un er hot milchome gehalten mit dem melech fun di kinder fun Ammon, un hot zei ibergeshtarkt, un di kinder fun Ammon hoben im gegeben in yenem yor hundert tsentner zilber, un toiznt kur veits, un gershten tsen toiznt. dos eigene hoben im di kinder fun Ammon gebracht oich oifen tsveiten yor un oifen driten.

2CH 27:5 He fought also with Melech Bnei Ammon, and prevailed against them. And the Bnei Ammon gave him the same year a hundred talents of kesef, and ten thousand measures of chittim (wheat) , and ten thousand of se'orim (barley) . The Bnei Ammon did pay this amount unto him, both the second year, and the third.

2CH 27:6 ‏און יוֹתָם איז געװאָרן שטאַרק, װאָרום ער האָט אױפֿגעפּאַסט זײַנע װעגן פֿאַר ה׳ זײַן ג-ט. edit

2CH 27:6 un Yotam iz gevoren shtark, vorem er hot oifgepast zaine vegen far Hashem zain g-t.

2CH 27:6 So Yotam became mighty, because he made the darkhei Yotam steadfast before Hashem Elohav.

2CH 27:7 ‏און די איבעריקע זאַכן װעגן יוֹתָמען, און אַלע זײַנע מלחמות, און זײַנע פֿירונגען, זײ זײַנען באַשריבן אין בוך פֿון די מלכים פֿון יִשׂרָאֵל און יהוּדה. edit

2CH 27:7 un di iberike zachen vegen Yotamen, un ale zaine milchomes, un zaine firungen, zei zainen bashriben in buch fun di Molechim fun Yisroel un Yehudah.

2CH 27:7 Now the rest of the divrei Yotam, and all his milchamot, and his ways, lo, they are written in the sefer of the melachim of Yisroel and Yehudah.

2CH 27:8 ‏פֿינף און צװאַנציק יאָר איז ער אַלט געװען, אַז ער איז געװאָרן מלך, און זעכצן יאָר האָט ער געקיניגט אין ירושָלַיִם. edit

2CH 27:8 finf un tsvantsik yor iz er alt geven, az er iz gevoren melech, un zechtsen yor hot er gekinigt in Yerusholayim.

2CH 27:8 He was five and twenty shanah when he began to reign, and reigned sixteen shanah in Yerushalayim.

2CH 27:9 ‏און יוֹתָם האָט זיך געלײגט מיט זײַנע עלטערן, און מע האָט אים באַגראָבן אין דָוִדס-שטאָט. און זײַן זון אָחָז איז געװאָרן מלך אױף זײַן אָרט. edit

2CH 27:9 un Yotam hot zich geleigt mit zaine elteren, un me hot im bagroben in Dovids-shtot. un zain zun Achaz iz gevoren melech oif zain ort.

2CH 27:9 And Yotam slept with his avot, and they buried him in Ir Dovid; and Achaz bno reigned in his place.

2CH 28:1 ‏צװאַנציק יאָר איז אָחָז אַלט געװען, אַז ער איז געװאָרן מלך, און זעכצן יאָר האָט ער געקיניגט אין ירושָלַיִם. און ער האָט נישט געטאָן װאָס איז רעכטפֿאַרטיק אין די אױגן פֿון ה׳, אַזױ װי זײַן פֿאָטער דָוִד. edit

2CH 28:1 tsvantsik yor iz Achaz alt geven, az er iz gevoren melech, un zechtsen yor hot er gekinigt in Yerusholayim. un er hot nisht geton vos iz rechtfartik in di oigen fun Hashem, azoi vi zain foter Dovid.

2CH 28:1 Achaz was 20 when he began to reign, and he reigned 16 years in Yerushalayim; but he did not that which was yashar in the eyes of Hashem , like Dovid Aviv,

2CH 28:2 ‏נאָר איז געגאַנגען אין דעם װעג פֿון די מלכים פֿון יִשׂרָאֵל. און ער האָט אױך געמאַכט געגאָסענע בילדער צו די בַעַל-געטער; edit

2CH 28:2 nor iz gegangen in dem veg fun di Molechim fun Yisroel. un er hot oich gemacht gegosene bilder tsu di Baal-geter;

2CH 28:2 For he walked in the ways of the melachim of Yisroel, and made also massekhot for Ba'alim.

2CH 28:3 ‏און ער האָט גערײכערט אין דעם טאָל פֿון בן-הִנוֹם, און האָט פֿאַרברענט זײַנע זין אין פֿײַער, אַזױ װי די אומװערדיקײטן פֿון די פֿעלקער װאָס ה׳ האָט פֿאַרטריבן פֿון פֿאַר די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל. edit

2CH 28:3 un er hot gereichert in dem tal fun Ben-Hinom, un hot farbrent zaine zin in faier, azoi vi di umverdikeiten fun di felker vos Hashem hot fartriben fun far di kinder fun Yisroel.

2CH 28:3 Moreover he burned ketoret in the Gey Ben Hinnom, and burned his banim in the eish, after the to'avot of the Goyim whom Hashem had driven out before the Bnei Yisroel.

2CH 28:4 ‏און ער האָט געשלאַכט און גערײכערט אױף די במות, און אױף די בערגלעך, און אונטער יעטװעדער צװײַגהאַפֿטיקן בױם. edit

2CH 28:4 un er hot geshlacht un gereichert oif di Bamot, un oif di bergelech, un unter yetveder tsvaighaftiken boim.

2CH 28:4 He also sacrificed and burned ketoret on the high places, and on the hilltops, and under every green tree.

2CH 28:5 ‏און ה׳ זײַן ג-ט האָט אים געגעבן אין דער האַנט פֿון דעם מלך פֿון אַרָם; און זײ האָבן אים געשלאָגן, און האָבן געפֿאַנגען פֿון אים אַ גרױס געפֿאַנגענשאַפֿט, און געבראַכט קײן דרמשׂק. און אױך אין דער האַנט פֿון דעם מלך פֿון יִשׂרָאֵל איז ער געגעבן געװאָרן, און ער האָט אים געשלאָגן אַ גרױסן שלאַק. edit

2CH 28:5 un Hashem zain g-t hot im gegeben in der hant fun dem melech fun Aram; un zei hoben im geshlogen, un hoben gefangen fun im a grois gefangenshaft, un gebracht kein Darmesek. un oich in der hant fun dem melech fun Yisroel iz er gegeben gevoren, un er hot im geshlogen a groisen shlak.

2CH 28:5 Therefore Hashem Elohav delivered him into the yad Melech Aram; and they defeated him, and carried off a great multitude of prisoners, and brought them to Damascus. And he was also delivered into the yad Melech Yisroel, who inflicted on him makkah gedolah.

2CH 28:6 ‏און פֶּקַח דער זון פֿון רמַליָהון האָט אױסגעהרגעט אין יהוּדה הונדערט און צװאַנציק טױזנט אין אײן טאָג, אַלע העלדישע יונגען; פֿאַר װאָס זײ האָבן פֿאַרלאָזן ה׳ דעם ג-ט פֿון זײערע עלטערן. edit

2CH 28:6 un Pekach der zun fun Remalyahuen hot oisgehrget in Yehudah hundert un tsvantsik toiznt in ein tog, ale heldishe yungen; far vos zei hoben farlozen Hashem dem g-t fun zeyere elteren.

2CH 28:6 For Pekach ben Remalyahu slaughtered in Yehudah 120 elef in yom echad, which were all valiant men; because they had forsaken Hashem Elohei Avotam.

2CH 28:7 ‏און זִכרי דעם גיבור פֿון אפֿרים האָט געהרגעט מַעֲשֵׂיָהו דעם זון פֿון מלך, און עַזריקָם דעם פֿירשט פֿון הױז, און אֶלקָנָה דעם שני-למלך. edit

2CH 28:7 un Zichri dem gibbor fun Ephrayim hot geharget Maaseiyah dem zun fun melech, un Azrikam dem firsht fun hoiz, un Elkanah dem shni-lmlch.

2CH 28:7 And Zichri, a gibbor of Ephrayim, slaughtered Ma'aseiyahu ben HaMelech, and Azrikam the Nagid HaBais, and Elkanah Mishneh HaMelech.

2CH 28:8 ‏און די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל האָבן געפֿאַנגען פֿון זײערע ברידער צװײ הונדערט טױזנט װײַבער, זין, און טעכטער, און אױך פֿיל זאַקרױב האָבן זײ גערױבט פֿון זײ, און געבראַכט דעם זאַקרױב קײן שוֹמרוֹן. edit

2CH 28:8 un di kinder fun Yisroel hoben gefangen fun zeyere brider tsvei hundert toiznt vaiber, zin, un techter, un oich fil zakroib hoben zei geroibt fun zei, un gebracht dem zakroib kein Shomron.

2CH 28:8 And the Bnei Yisroel carried away captive of their achim 200 elef nashim, banim, and banot, and took also away much plunder from them, and carried back the plunder to Shomron.

2CH 28:9 ‏און דאָרטן איז געװען אַ נבֿיא פֿון ה׳ װאָס זײַן נאָמען איז געװען עוֹדֵד; איז ער אַרױסגעגאַנגען אַנטקעגן דעם חיל װאָס איז געקומען קײן שוֹמרוֹן. און ער האָט צו זײ געזאָגט: זעט, פֿון װעגן דעם גרימצאָרן פֿון ה׳ דעם ג-ט פֿון אײַערע עלטערן אױף יהוּדה האָט ער זײ געגעבן אין אײַער האַנט, אָבער איר האָט זײ געהרגעט מיט אַ צאָרן װאָס גרײכט צום הימעל. edit

2CH 28:9 un dorten iz geven a novi fun Hashem vos zain nomen iz geven Oded; iz er aroisgegangen antkegen dem cheil vos iz gekumen kein Shomron. un er hot tsu zei gezogt: zet, fun vegen dem grimtsoren fun Hashem dem g-t fun aiere elteren oif Yehudah hot er zei gegeben in aier hant, ober ir hot zei geharget mit a tsoren vos greicht tsum himel.

2CH 28:9 But a navi of Hashem was there shmo Oded, and he went out before the faces of the tzava returning to Shomron, and said unto them, Hinei, because Hashem Elohei Avoteichem was angry with Yehudah, He hath delivered them into your yad, and ye have slain them in a rage that reacheth up unto Shomayim.

2CH 28:10 ‏און אַצונד װילט איר די קינדער פֿון יהוּדה און ירושָלַיִם באַצװינגען פֿאַר קנעכט און פֿאַר דינסטן צו אײַך. זײַנען דען נישטאָ אַפֿילו בײַ אײַך אַלײן פֿאַרשולדיקונגען אַקעגן ה׳ אלוקיכם? edit

2CH 28:10 un atsund vilt ir di kinder fun Yehudah un Yerusholayim batsvingen far knecht un far dinsten tsu aich. zainen den nishto afile bai aich alein farshuldikungen akegen Hashem Elokeichem?

2CH 28:10 And now ye intend to keep under the Bnei Yehudah and Yerushalayim for avadim and shefachot unto you, but are there not with you, even with you, sins against Hashem Eloheichem?

2CH 28:11 ‏דערום הערט מיך צו אַצונד, און קערט אום די געפֿאַנגענשאַפֿט װאָס איר האָט געפֿאַנגען פֿון אײַערע ברידער, װאָרום דער גרימצאָרן פֿון ה׳ איז אױף אײַך. edit

2CH 28:11 derum hert mich tsu atsund, un kert um di gefangenshaft vos ir hot gefangen fun aiere brider, vorem der grimtsoren fun Hashem iz oif aich.

2CH 28:11 Now hear me therefore, and send back the prisoners, which ye have taken captive of your achim, for the Charon Af Hashem is upon you.

2CH 28:12 ‏האָבן עטלעכע פֿון די הױפּטלײַט פֿון די קינדער פֿון אפֿרים, עַזַריָהו דער זון פֿון יהוֹחָנָנען, ברֶכיָהו דער זון פֿון משִלֵמוֹתן, און יחִזקִיָהו דער זון פֿון שַלומען, און עַמָשׂא דער זון פֿון חדלין, זיך אױפֿגעשטעלט אַקעגן די װאָס זײַנען געקומען פֿון דער מלחמה. edit

2CH 28:12 hoben etleche fun di hoiptlait fun di kinder fun Ephrayim, Azaryahu der zun fun Yehochananen, Berechyah der zun fun Meshulemeten, un Yechizkiyahu der zun fun Shallumen, un Amasa der zun fun Chadlaien, zich oifgeshtelt akegen di vos zainen gekumen fun der milchome.

2CH 28:12 Then certain anashim of the Rashei Bnei Ephrayim, Azaryahu ben Yehochanan, Berechyahu ben Meshillemot, Yechizkiyahu ben Shallum, and Amasa ben Chadlai, stood up against them that came from the tzava,

2CH 28:13 ‏און זײ האָבן צו זײ געזאָגט: איר זאָלט נישט ברענגען אַהער די געפֿאַנגענע, װאָרום אַ פֿאַרשולדיקונג אַקעגן ה׳ װילט איר ברענגען אױף אונדז, נאָך צוצולײגן צו אונדזערע זינד און צו אונדזערע פֿאַרשולדיקונג; װאָרום גרױס איז אונדזער פֿאַרשולדיקונג און אַ גרימצאָרן ‏ איז אױף יִשׂרָאֵל. edit

2CH 28:13 un zei hoben tsu zei gezogt: ir zolt nisht brengen aher di gefangene, vorem a farshuldikung akegen Hashem vilt ir brengen oif undz, noch tsutsuleigen tsu undzere zind un tsu undzere farshuldikung; vorem grois iz undzer farshuldikung un a grimtsoren iz oif Yisroel.

2CH 28:13 And said unto them, Ye shall not bring in the prisoners here; for whereas we have offended against Hashem already, ye intend to add more to chattotenu and to ashmatenu, for our guilt is great, and there is Charon Af against Yisroel.

2CH 28:14 ‏האָבן די באַװאָפֿנטע אַװעקגעלאָזט די געפֿאַנגענע און דעם רױב, פֿאַר די פֿירשטן און דער גאַנצער אײַנזאַמלונג. edit

2CH 28:14 hoben di bavofnte avekgelozt di gefangene un dem roib, far di firshten un der gantser ainzamlung.

2CH 28:14 So the soldiers released the prisoners and the plunder before the sarim and kol HaKahal.

2CH 28:15 ‏און די מענער װאָס זײַנען אָנגערופֿן געװאָרן מיט די נעמען, זײַנען אױפֿגעשטאַנען, און האָבן גענומען די געפֿאַנגענע, און אַלע זײערע נאַקעטע האָבן זײ באַקלײדט פֿון דעם זאַקרױב; און אַז זײ האָבן זײ באַקלײדט און זײ באַשוכט, און זײ געגעבן עסן און טרינקען, און זײ באַזאַלבט, האָבן זײ אַלע זײערע שװאַכע אַװעקגעפֿירט אױף אײזלען, און זײ געבראַכט קײן יריחוֹ דער שטאָט פֿון טײטלבױמער, צו זײערע ברידער, און האָבן זיך אומגעקערט קײן שוֹמרוֹן. edit

2CH 28:15 un di mener vos zainen ongerufen gevoren mit di nemen, zainen oifgeshtanen, un hoben genumen di gefangene, un ale zeyere nakete hoben zei bakleidt fun dem zakroib; un az zei hoben zei bakleidt un zei bashucht, un zei gegeben esen un trinken, un zei bazalbt, hoben zei ale zeyere shvache avekgefirt oif eizlen, un zei gebracht kein Yericho der shtot fun teitlboimer, tsu zeyere brider, un hoben zich umgekert kein Shomron.

2CH 28:15 And the men which were designated by shemot rose up, and took the prisoners, and with the plunder clothed all that were naked among them, and arrayed them, and shod them, and gave them to eat and to drink, and put balm on them, and carried all the weak of them upon donkeys, and brought them to Yericho, the Ir Temarim, to their achim. Then they returned to Shomron.

2CH 28:16 ‏אין יענער צײַט האָט דער מלך אָחָז געשיקט צו די מלכים פֿון אשור, זײ זאָלן אים העלפֿן. edit

2CH 28:16 in yener tsait hot der melech Achaz geshikt tsu di Molechim fun Ashur, zei zolen im helfen.

2CH 28:16 At that time did HaMelech Achaz send unto the melachim of Assyria to help him.

2CH 28:17 ‏װאָרום די אַדוֹמים זײַנען װידער געקומען, און האָבן געשלאָגן יהוּדה און געפֿאַנגען געפֿאַנגענע. edit

2CH 28:17 vorem di Adomim zainen vider gekumen, un hoben geshlogen Yehudah un gefangen gefangene.

2CH 28:17 For again the people of Edom had come and attacked Yehudah, and carried away prisoners.

2CH 28:18 ‏און די פּלִשתּים האָבן זיך צעשפּרײט אין די שטעט פֿון דער נידערונג, און פֿון דָרום יהוּדה, און זײ האָבן באַצװוּנגען בֵית-שֶמֶש, און אַיָלוֹן, און גדֵרוֹת, און שׂוֹכוֹ מיט אירע טעכטערשטעט, און תִּמנָה מיט אירע טעכטערשטעט, און גמזו מיט אירע טעכטערשטעט; און זײ האָבן זיך דאָרטן באַזעצט. edit

2CH 28:18 un di Pelishtim hoben zich tseshpreit in di shtet fun der niderung, un fun dorem Yehudah, un zei hoben batsvungen Beit-Shemesh, un Ayalon, un Gederot, un socho mit ire techtershtet, un Timnah mit ire techtershtet, un Gimzo mit ire techtershtet; un zei hoben zich dorten bazetst.

2CH 28:18 The Pelishtim also had invaded the towns of the Shefelah, and of the Negev of Yehudah, and had taken Beit-Shemesh, Ayalon, Gederot, and Sokhoh with the villages thereof, and Timnah with the villages thereof, Gimzo also and the villages thereof, and they dwelt there.

2CH 28:19 ‏װאָרום ה׳ האָט געמאַכט אונטערטעניק יהוּדה פֿון װעגן אָחָז דעם מלך פֿון יִשׂרָאֵל, װײַל ער האָט געװילדעװעט אין יהוּדה און געפֿעלשט אַ פֿעלשונג אָן ה׳. edit

2CH 28:19 vorem Hashem hot gemacht untertenik Yehudah fun vegen Achaz dem melech fun Yisroel, vail er hot gevildevet in Yehudah un gefelsht a felshung on Hashem.

2CH 28:19 For Hashem brought Yehudah low because of Achaz Melech Yisroel, for he brought disgrace to Yehudah, and acted treacherously against Hashem .

2CH 28:20 ‏און תִּלגַת-פּלנֶסֶר, דער מלך פֿון אשור, איז געקומען אױף אים, און האָט אים געדריקט און אים נישט געשטאַרקט. edit

2CH 28:20 un tiּlgat-plneser, der melech fun Ashur, iz gekumen oif im, un hot im gedrikt un im nisht geshtarkt.

2CH 28:20 And Tilgat Pilneser Melech Ashur came unto him, and oppressed him, but helped him not.

2CH 28:21 ‏װאָרום אָחָז האָט אױסגעלײדיקט דאָס הױז פֿון ה׳, און דאָס הױז פֿון דעם מלך און די פֿירשטן, און אַװעקגעגעבן דעם מלך פֿון אשור, אָבער עס האָט אים נישט געהאָלפֿן. edit

2CH 28:21 vorem Achaz hot oisgeleidikt dos hoiz fun Hashem, un dos hoiz fun dem melech un di firshten, un avekgegeben dem melech fun Ashur, ober es hot im nisht geholfen.

2CH 28:21 For Achaz took away a portion out of the Beis Hashem , and out of the Bais HaMelech, and of the sarim, and gave it unto Melech Ashur, but he helped him not.

2CH 28:22 ‏און אין דער צײַט װאָס אים האָט צוגעדריקט האָט ער נאָך מער געפֿעלשט אָן ה׳, דער דאָזיקער מלך אָחָז. edit

2CH 28:22 un in der tsait vos im hot tsugedrikt hot er noch mer gefelsht on Hashem, der doziker melech Achaz.

2CH 28:22 And in the time of his distress he did act even more unfaithfully against Hashem . This is that Melech Achaz.

2CH 28:23 ‏און ער האָט געשלאַכט צו די ג-טער פֿון דרמשׂק װאָס האָט אים געשלאָגן, און ער האָט געזאָגט: װײַל די ג-טער פֿון די מלכים פֿון אַרָם העלפֿן זײ, דערום װעל איך שלאַכטן צו זײ, אַז זײ זאָלן מיך העלפֿן. און זײ זײַנען געװען אַ שטרױכלונג פֿאַר אים און פֿאַר גאַנץ יִשׂרָאֵל. edit

2CH 28:23 un er hot geshlacht tsu di g-ter fun Darmesek vos hot im geshlogen, un er hot gezogt: vail di g-ter fun di Molechim fun Aram helfen zei, derum vel ich shlachten tsu zei, az zei zolen mich helfen. un zei zainen geven a shtroichlung far im un far gants Yisroel.

2CH 28:23 For he sacrificed unto the elohei Damascus, which defeated him, and he said, Because the elohim of the melachim of Syria help them, therefore will I sacrifice to them, that they may help me. But they were the ruin of him, and of kol Yisroel.

2CH 28:24 ‏און אָחָז האָט אײַנגעזאַמלט די כּלים פֿון דעם הױז פֿון אלֹקים און פֿאַרשלאָסן די טירן פֿון ה׳ס הױז, און זיך געמאַכט מזבחות אױף יעטװעדער װינקל אין ירושָלַיִם. edit

2CH 28:24 un Achaz hot aingezamlt di keilim fun dem hoiz fun Elokim un farshlosen di tiren fun Hashems hoiz, un zich gemacht mizbeyches oif yetveder vinkel in Yerusholayim.

2CH 28:24 And Achaz gathered together the vessels of the Beis HaElohim, and cut up the vessels of the Beis HaElohim and shut up the daletot Beis Hashem , and he set up for him mizbechot in every corner of Yerushalayim.

2CH 28:25 ‏און אין יעטװעדער שטאָט פֿון יהוּדה האָט ער געמאַכט במות אױף צו רײכערן צו פֿרעמדע ג-טער, און האָט דערצערנט ה׳ דעם ג-ט פֿון זײַנע עלטערן. edit

2CH 28:25 un in yetveder shtot fun Yehudah hot er gemacht Bamot oif tsu reicheren tsu fremde g-ter, un hot dertsernt Hashem dem g-t fun zaine elteren.

2CH 28:25 And in every town in Yehudah he made high places to burn ketoret unto elohim acherim, and provoked to anger Hashem Elohei Avotav.

2CH 28:26 ‏און די איבעריקע זאַכן װעגן אים, און אַלע זײַנע פֿירונגען, די ערשטע אַזױ װי די לעצטע, זײ זײַנען באַשריבן אין בוך פֿון די מלכים פֿון יהוּדה און יִשׂרָאֵל. edit

2CH 28:26 un di iberike zachen vegen im, un ale zaine firungen, di ershte azoi vi di letste, zei zainen bashriben in buch fun di Molechim fun Yehudah un Yisroel.

2CH 28:26 Now the rest of his acts and of all his ways, the rishonim and the acharonim, hinei, they are written in the Sefer of the Melachim of Yehudah and Yisroel.

2CH 28:27 ‏און אָחָז האָט זיך געלײגט מיט זײַנע עלטערן, און מע האָט אים באַגראָבן אין שטאָט, אין ירושָלַיִם; װאָרום מע האָט אים נישט געבראַכט אין די קבֿרים פֿון די מלכים פֿון יִשׂרָאֵל. און זײַן זון יחִזקִיָהו איז געװאָרן מלך אױף זײַן אָרט. edit

2CH 28:27 un Achaz hot zich geleigt mit zaine elteren, un me hot im bagroben in shtot, in Yerusholayim; vorem me hot im nisht gebracht in di kvorim fun di Molechim fun Yisroel. un zain zun Yechizkiyahu iz gevoren melech oif zain ort.

2CH 28:27 And Achaz slept with Avotav, and they buried him in the city, even in Yerushalayim, but they brought him not into the keverim of the Melachim of Yisroel. And Chizkiyahu (Yechizkiyahu) bno reigned in his place.

2CH 29:1 ‏יחִזקִיָהו איז געװאָרן מלך צו פֿינף און צװאַנציק יאָר, און נײַן און צװאַנציק יאָר האָט ער געקיניגט אין ירושָלַיִם. און דער נאָמען פֿון זײַן מוטער איז געװען אַבֿיָה די טאָכטער פֿון זכַריָהון. edit

2CH 29:1 Yechizkiyahu iz gevoren melech tsu finf un tsvantsik yor, un nain un tsvantsik yor hot er gekinigt in Yerusholayim. un der nomen fun zain muter iz geven Aviyah di tochter fun Zecharyahuen.

2CH 29:1 Chizkiyahu (Yechizkiyahu) began to reign when he was 25 years old, and he reigned 29 years in Yerushalayim. And the shem immo was Aviyah bat Zecharyahu.

2CH 29:2 ‏און ער האָט געטאָן װאָס איז רעכטפֿאַרטיק אין די אױגן פֿון ה׳, אַזױ װי אַלץ װאָס זײַן פֿאָטער דָוִד האָט געטאָן. edit

2CH 29:2 un er hot geton vos iz rechtfartik in di oigen fun Hashem, azoi vi alts vos zain foter Dovid hot geton.

2CH 29:2 And he did that which was yashar in the eyes of Hashem , according to all that Dovid Aviv had done.

2CH 29:3 ‏ער האָט אין ערשטן יאָר פֿון זײַן מלוכה, אין ערשטן חודש, געעפֿענט די טירן פֿון ה׳ס הױז, און זײ פֿאַרריכט. edit

2CH 29:3 er hot in ershten yor fun zain meluche, in ershten choidesh, geefent di tiren fun Hashems hoiz, un zei farricht.

2CH 29:3 He in the first year of his reign, in the chodesh harishon, opened the daletot Beis Hashem , and repaired them.

2CH 29:4 ‏און ער האָט געבראַכט די כֹּהנים און די לוִיִים, און האָט זײ אײַנגעזאַמלט אױף דעם ברײטן פּלאַץ אין מזרח. edit

2CH 29:4 un er hot gebracht di koyanim un di Leviim, un hot zei aingezamlt oif dem breiten plats in mizrech.

2CH 29:4 And he brought in the Kohanim and the Levi'im, and gathered them together into the rechov hamizrach (eastern plaza) ,

2CH 29:5 ‏און ער האָט צו זײ געזאָגט: הערט מיך צו, לוִיִים, הײליקט אײַך אַצונד, און הײליקט דאָס הױז פֿון ה׳ דעם ג-ט פֿון אײַערע עלטערן, און טראָגט אַרױס די אומרײניקײט פֿון הײליקטום. edit

2CH 29:5 un er hot tsu zei gezogt: hert mich tsu, Leviim, heilikt aich atsund, un heilikt dos hoiz fun Hashem dem g-t fun aiere elteren, un trogt arois di umreinikeit fun heiliktum.

2CH 29:5 And said unto them, Hear me, ye Levi'im, set yourselves apart as kodesh now and consecrate the Beis Hashem Elohei Avoteichem, and remove the niddah (contamination) from HaKodesh.

2CH 29:6 ‏װאָרום אונדזערע עלטערן האָבן געפֿעלשט, און האָבן געטאָן װאָס איז שלעכט אין די אױגן פֿון ה׳ אלוקינו, און האָבן אים פֿאַרלאָזן, און אַװעקגעדרײט זײער פָּנים פֿון ה׳ס מישכּן, און צוגעקערט דעם רוקן. edit

2CH 29:6 vorem undzere elteren hoben gefelsht, un hoben geton vos iz shlecht in di oigen fun Hashem Elokeinu, un hoben im farlozen, un avekgedreit zeyer ponem fun Hashems mishken, un tsugekert dem ruchen.

2CH 29:6 For Avoteinu have been unfaithful, and have done that which is rah in the eyes of Hashem Eloheinu, have forsaken Him, have turned away their faces from the Mishkan Hashem , and to it they have turned their backs.

2CH 29:7 ‏זײ האָבן אױך פֿאַרשלאָסן די טיר פֿון פֿאָדערהױז, און פֿאַרלאָשן די ליכט, און קײן װײַרעך האָבן זײ נישט גערײכערט, און קײן בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה} האָבן זײ נישט אױפֿגעבראַכט אין הײליקטום צום אלוקי יִשׂרָאֵל. edit

2CH 29:7 zei hoben oich farshlosen di tir fun foderhoiz, un farloshen di licht, un kein vairech hoben zei nisht gereichert, un kein brandopfer hoben zei nisht oifgebracht in heiliktum tsum Elochei Yisroel.

2CH 29:7 Also they have shut the daletot of the Ulam, and put out the nerot, and have not burned ketoret nor offered olah in HaKodesh unto Elohei Yisroel.

2CH 29:8 ‏און דער צאָרן {קֶצֶף} ‏ פֿון ה׳ איז געװען אױף יהוּדה און ירושָלַיִם, און ער האָט זײ געמאַכט פֿאַר אַ גרױל, פֿאַר אַ שרעק, און פֿאַר אַ שמוצערונג, אַזױ װי איר זעט מיט אײַערע אױגן. edit

2CH 29:8 un der tsoren fun Hashem iz geven oif Yehudah un Yerusholayim, un er hot zei gemacht far a groil, far a shrek, un far a shmutserung, azoi vi ir zet mit aiere oigen.

2CH 29:8 Therefore the wrath of Hashem was upon Yehudah and Yerushalayim, and he hath caused them to be a horror and an object of scorn and hissing, as ye see with your eyes.

2CH 29:9 ‏און אָט זײַנען אונדזערע עלטערן געפֿאַלן דורכן שװערד, און אונדזערע זין, און אונדזערע טעכטער, און אונדזערע װײַבער, זײַנען אין געפֿאַנגענשאַפֿט איבער דעם. edit

2CH 29:9 un ot zainen undzere elteren gefalen durchen shverd, un undzere zin, un undzere techter, un undzere vaiber, zainen in gefangenshaft iber dem.

2CH 29:9 For, hinei, Avoteinu have fallen by the cherev, our banim, our banot, our nashim are in captivity for this.

2CH 29:10 ‏אַצונד איז אין מײַן האַרצן צו שליסן {כרת} ‏ אַ בְּרִית צו ה׳ אלוקי יִשׂרָאֵל, כּדי זײַן גרימצאָרן זאָל זיך אָפּקערן פֿון אונדז. edit

2CH 29:10 atsund iz in main hartsen tsu shlisen a bris tsu Hashem Elochei Yisroel, kedei zain grimtsoren zol zich opkeren fun undz.

2CH 29:10 Now it is in mine lev to make a Brit with Hashem Elohei Yisroel, that His fierce wrath may turn away from us.

2CH 29:11 ‏מײַנע קינדער איר זאָלט אַצונד נישט זײַן אָפּגעלאָזט, װאָרום אײַך האָט ה׳ אױסדערװײלט צו שטײן פֿאַר אים, אים צו באַדינען, און זײַן צו אים דינער און רײכערן. edit

2CH 29:11 maine kinder ir zolt atsund nisht zain opgelozt, vorem aich hot Hashem oisderveilt tsu shtein far im, im tsu badinen, un zain tsu im diner un reicheren.

2CH 29:11 My banim, be not now negligent, for Hashem hath chosen you to stand before Him, to serve Him, and that ye should minister unto Him, and burn ketoret.

2CH 29:12 ‏זײַנען אױפֿגעשטאַנען די לוִיִים: מַחת דער זון פֿון עַמָשַׂין, און יוֹאֵל דער זון פֿון עמשׂין, און יוֹאֵל דער זון פֿון עזריהון, פֿון די קינדער פֿון די קהָתים; און פֿון די קינדער פֿון מרָרי, קיש דער זון פֿון עַבֿדין, און עַזַריָהו דער זון פֿון יהַלֶלאֵלן; און פֿון די גֵרשונים, יוֹאָח דער זון פֿון זִמָהן, און עֵדֶן דער זון פֿון יואָחן; edit

2CH 29:12 zainen oifgeshtanen di Leviim: Machat der zun fun Amasaien, un Yoel der zun fun Amasaien, un Yoel der zun fun Azaryahuen, fun di kinder fun di Kohatim; un fun di kinder fun Merari, Kish der zun fun Avdien, un Azaryahu der zun fun Yehallelelen; un fun di gershunim, Yoach der zun fun Zimmahen, un Eden der zun fun yuochen;

2CH 29:12 Then the Levi'im arose: Machat ben Amasai, and Yoel ben Azaryahu, of the Bnei HaKehati; and of the Bnei Merari, Kish ben Avdi, Azaryahu ben Yehallelel; and, of the Gershoni, Yoach ben Zimmah, and Eden ben Yoach;

2CH 29:13 ‏און פֿון די קינדער פֿון אֶליצָפֿן, שִמרי, און יעִיאֵל; און פֿון די קינדער פֿון אָסָף, זכַריָהו, און מַתַּניָהו; edit

2CH 29:13 un fun di kinder fun Elitsaphan, Shimri, un Yeyel; un fun di kinder fun Asape, Zecharyahu, un Matanyahu;

2CH 29:13 And of the Bnei Elitzaphan, Shimri, and Ye'iel; and of the Bnei Asaph; Zecharyahu, and Matanyahu;

2CH 29:14 ‏און פֿון די קינדער פֿון הֵימָן, יחיאֵל, און שִמְעִי; און פֿון די קינדער פֿון ידותון, שמַעיָה, און עוזיאֵל. edit

2CH 29:14 un fun di kinder fun Heman, Yechiel, un Shimei; un fun di kinder fun Yedutun, Shemayah, un Uziel.

2CH 29:14 And of the Bnei Heman, Yechiel, and Shime'i; and of the Bnei Yedutun, Shema'yah, and Uzziel.

2CH 29:15 ‏און זײ האָבן אײַנגעזאַמלט זײערע ברידער, און זײ האָבן זיך געהײליקט, און זײַנען געקומען אַזױ װי דעם מלכס באַפֿעל לױט די װערטער פֿון ה׳, צו רײניקן דאָס הױז פֿון ה׳. edit

2CH 29:15 un zei hoben aingezamlt zeyere brider, un zei hoben zich geheilikt, un zainen gekumen azoi vi dem melechs bafel loit di verter fun Hashem, tsu reiniken dos hoiz fun Hashem.

2CH 29:15 And they gathered their achim, and set themselves apart as kodesh, and went in, according to the mitzvat HaMelech, by the words of Hashem , to make tahor the Beis Hashem .

2CH 29:16 ‏און די כֹּהנים זײַנען אַרײַנגעגאַנגען אינעװײניק אין הױז פֿון ה׳, צו רײניקן, און זײ האָבן אַרױסגעטראָגן די גאַנצע טומאה װאָס זײ האָבן געפֿונען אין דעם הֵיכל פֿון ה׳, אין הױף פֿון ה׳ס הױז; און די לוִיִים האָבן עס צוגענומען אַרױסצוטראָגן דרױסן צום טײַך קִדרוֹן. edit

2CH 29:16 un di koyanim zainen araingegangen ineveinik in hoiz fun Hashem, tsu reiniken, un zei hoben aroisgetrogen di gantse tume vos zei hoben gefunen in dem heichl fun Hashem, in hoif fun Hashems hoiz; un di Leviim hoben es tsugenumen aroistsutrogen droisen tsum taich Kidron.

2CH 29:16 And the Kohanim went into the penimah (inner part) Beis Hashem , to make it tahor, and brought out all tumah that they found in the Heikhal Hashem into the khatzer (courtyard) of the Beis Hashem . And the Levi'im took it, to carry it outside into the Wadi Kidron.

2CH 29:17 ‏און זײ האָבן אָנגעהױבן הײליקן אין ערשטן טאָג פֿון ערשטן חודש, און אין אַכטן טאָג פֿון חודש זײַנען זײ געקומען אין דעם פֿאָדערהױז פֿון ה׳; און זײ האָבן געהײליקט דאָס הױז פֿון ה׳ אין אַכט טעג; און אין זעכצנטן טאָג פֿון ערשטן חודש האָבן זײ געענדיקט. edit

2CH 29:17 un zei hoben ongehoiben heiliken in ershten tog fun ershten choidesh, un in achten tog fun choidesh zainen zei gekumen in dem foderhoiz fun Hashem; un zei hoben geheilikt dos hoiz fun Hashem in acht teg; un in zechtsnten tog fun ershten choidesh hoben zei geendikt.

2CH 29:17 Now they began on the first day of the chodesh harishon to set apart as kodesh, and on the eighth day of the month they came to the Ulam Hashem ; so they set apart as kodesh the Beis Hashem in eight days; and in the sixteenth day of the first month they finished.

2CH 29:18 ‏און זײ זײַנען אַרײַנגעגאַנגען אינעװײניק [אין פּאַלאַץ] צום מלך חִזקִיָהו, און האָבן געזאָגט: מיר האָבן גערײניקט דאָס גאַנצע הױז פֿון ה׳, און דעם מזבח פֿאַר בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה} און אַלע זײַנע כּלים, און דעם טיש פֿאַר דער אױסלײגונג [פֿון ברױט] און אַלע זײַנע כּלים. edit

2CH 29:18 un zei zainen araingegangen ineveinik [in palats] tsum melech Chizkiyah, un hoben gezogt: mir hoben gereinikt dos gantse hoiz fun Hashem, un dem mizbeyech far brandopfer un ale zaine keilim, un dem tish far der oisleigung [fun broit] un ale zaine keilim.

2CH 29:18 Then they went penimah to Chizkiyahu HaMelech, and said, We have made tahor all the Beis Hashem , and the Mizbe'ach HaOlah, with all the vessels thereof, and the Shulchan HaMa'arechet (Table of the Stacks of Showbread) , with all the vessels thereof.

2CH 29:19 ‏און אַלע כּלים װאָס דער מלך אָחָז האָט אַװעקגעװאָרפֿן אין זײַן מלוכה, װען ער האָט געפֿעלשט, האָבן מיר צורעכטגעמאַכט און געהײליקט, און אָן זײַנען זײ פֿאַר דעם מזבח פֿון ה׳. edit

2CH 29:19 un ale keilim vos der melech Achaz hot avekgevorfen in zain meluche, ven er hot gefelsht, hoben mir tsurechtgemacht un geheilikt, un on zainen zei far dem mizbeyech fun Hashem.

2CH 29:19 Moreover all the kelim (vessels) , which HaMelech Achaz in his reign did remove in his unfaithfulness, have we prepared and set apart as kodesh, and, hinei, they are before the Mizbe'ach Hashem .

2CH 29:20 ‏האָט זיך געפֿעדערט דער מלך יחִזקִיָהו, און ער האָט אײַנגעזאַמלט אַלע האַרן פֿון שטאָט, און ער איז אַרױפֿגעגאַנגען אין ה׳ס הױז. edit

2CH 29:20 hot zich gefedert der melech Yechizkiyahu, un er hot aingezamlt ale haren fun shtot, un er iz aroifgegangen in Hashems hoiz.

2CH 29:20 Then Chizkiyahu (Yechizkiyahu) HaMelech got up, and gathered the sarim of HaIr, and went up to the Beis Hashem .

2CH 29:21 ‏און מע האָט געבראַכט זיבן אָקסן, און זיבן װידערס, און זיבן שעפּסן, און זיבן ציגנבעק, פֿאַר אַ זינדאָפּפֿער {קָרבָּן חַטָּאת} פֿאָר דער מלוכה, און פֿאַר דעם מִקְדָּשׁ, און פֿאַר יהוּדה. און ער האָט געהײסן די קינדער פֿון אַהרן, די כֹּהנים, זײ אױפֿברענגען אױף דעם מזבח פֿון ה׳. edit

2CH 29:21 un me hot gebracht ziben oksen, un ziben viders, un ziben shepsen, un ziben tsignbek, far a zindopfer far der meluche, un far dem mikdash, un far Yehudah. un er hot geheisen di kinder fun Aharon, di koyanim, zei oifbrengen oif dem mizbeyech fun Hashem.

2CH 29:21 And they brought seven bulls, and seven rams, and seven lambs, and seven male goats, for a chattat (sin offering) for the Mamlachah (Kingdom) , and for the Mikdash, and for Yehudah. And he commanded the Bnei Aharon HaKohanim to offer them on the Mizbe'ach Hashem .

2CH 29:22 ‏און זײ האָבן געשאָכטן די רינדער, און די כֹּהנים האָבן צוגענומען דאָס בלוט, און זײ געשפּרענגט ‏ עס אױפֿן מזבח; און זײ האָבן געשאָכטן די װידער, און געשפּרענגט ‏ דאָס בלוט אױפֿן מזבח, און זײ האָבן געשאָכטן די שאַף און געשפּרענגט ‏ דאָס בלוט אױפֿן מזבח. edit

2CH 29:22 un zei hoben geshochten di rinder, un di koyanim hoben tsugenumen dos blut, un zei geshprengt es oifen mizbeyech; un zei hoben geshochten di vider, un geshprengt dos blut oifen mizbeyech, un zei hoben geshochten di shof un geshprengt dos blut oifen mizbeyech.

2CH 29:22 So they slaughtered the bulls, and the kohanim received the dahm, and sprinkled it on the Mizbe'ach; likewise, when they had slaughtered the rams, they sprinkled the dahm upon the Mizbe'ach; they slaughtered also the lambs, and they sprinkled the dahm upon the Mizbe'ach.

2CH 29:23 ‏און מע האָט גענענט די בעק פֿון זינדאָפּפֿער {קָרבָּן חַטָּאת} פֿאַר דעם מלך און דער אײַנזאַמלונג, און זײ האָבן אָנגעלענט אױף זײ זײערע הענט. edit

2CH 29:23 un me hot genent di bek fun zindopfer far dem melech un der ainzamlung, un zei hoben ongelent oif zei zeyere hent.

2CH 29:23 And they brought forth the male goats for the chattat before HaMelech and HaKahal; and they laid their hands upon them,

2CH 29:24 ‏און די כֹּהנים האָבן זײ געשאָכטן, און האָבן אַרױפֿגעטאָן זײער בלוט פֿאַר אַ זינדאָפּפֿער {קָרבָּן חַטָּאת} אױפֿן מזבח, כּדי מכַפּר צו זײַן אױף גאַנץ יִשׂרָאֵל; װאָרום דער מלך האָט אָנגעזאָגט אַז פֿאַר גאַנץ יִשׂרָאֵל זאָל זײַן דאָס בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה} און דאָס זינדאָפּפֿער {קָרבָּן חַטָּאת}. edit

2CH 29:24 un di koyanim hoben zei geshochten, un hoben aroifgeton zeyer blut far a zindopfer oifen mizbeyech, kedei mechaper tsu zain oif gants Yisroel; vorem der melech hot ongezogt az far gants Yisroel zol zain dos brandopfer un dos zindopfer.

2CH 29:24 And the Kohanim slaughtered them, and they made a sin offering with their dahm upon the Mizbe'ach, to make kapporah for kol Yisroel; for HaMelech commanded that the olah (burnt offering) and the (chattat) should be made for kol Yisroel.

2CH 29:25 ‏און ער האָט געשטעלט די לוִיִים אין ה׳ס הױז מיט צימבלען, מיט גיטאַרן, און מיט האַרפֿן, לױט דעם באַפֿעל פֿון דָוִדן, און גָד דעם מלכס זעער, און נָתָן דעם נבֿיא; װאָרום דער באַפֿעל איז געװען פֿון ה׳ דורך זײַנע נבֿיאים. edit

2CH 29:25 un er hot geshtelt di Leviim in Hashems hoiz mit tsimblen, mit gitaren, un mit harfen, loit dem bafel fun Doviden, un Gad dem melechs zeer, un Natan dem novi; vorem der bafel iz geven fun Hashem durch zaine neviim.

2CH 29:25 And he stationed the Levi'im in the Beis Hashem with cymbals, with nevalim, and with kinnorot, according to the mitzvat Dovid, and of Gad the Chozeh HaMelech and Natan HaNavi; for so was the commandment of Hashem by His Nevi'im.

2CH 29:26 ‏און די לוִיִים זײַנען געשטאַנען מיט די כּלי־זמר פֿון דָוִדן, און די כֹּהנים מיט טרומײטן. edit

2CH 29:26 un di Leviim zainen geshtanen mit di kli־zmr fun Doviden, un di koyanim mit trumeiten.

2CH 29:26 And the Levi'im stood with the instruments of Dovid, and the Kohanim with the trumpets.

2CH 29:27 ‏און חִזקִיָהו האָט געהײסן אױפֿברענגען דאָס בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה} אױפֿן מזבח, און בעת דאָס בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה} האָט זיך אָנגעהױבן, האָט זיך אָנגעהױבן דאָס געזאַנג פֿון ה׳ מיט די טרומײטן, און אין אײנעם מיט די כּלי־זמר פֿון דָוִד דעם מלך פֿון יִשׂרָאֵל. edit

2CH 29:27 un Chizkiyah hot geheisen oifbrengen dos brandopfer oifen mizbeyech, un beis dos brandopfer hot zich ongehoiben, hot zich ongehoiben dos gezang fun Hashem mit di trumeiten, un in einem mit di kli־zmr fun Dovid dem melech fun Yisroel.

2CH 29:27 And Chizkiyahu commanded to offer the olah (burnt offering) upon the Mizbe'ach. And when the olah (burnt offering) began, the Shir Hashem began also with the trumpets, and with the instruments ordained by Dovid Melech Yisroel.

2CH 29:28 ‏און די גאַנצע אײַנזאַמלונג האָט זיך געבוקט, און די זינגערס האָבן געזונגען, און די טרומײטן האָבן געטרומײטערט – דאָס אַלץ האָט אָנגעהאַלטן ביז דאָס בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה} האָט זיך געענדיקט. edit

2CH 29:28 un di gantse ainzamlung hot zich gebukt, un di zingers hoben gezungen, un di trumeiten hoben getrumeitert – dos alts hot ongehalten biz dos brandopfer hot zich geendikt.

2CH 29:28 And Kol HaKahal worshiped, and the Shir was being sung, and sounded, and all this continued until the olah was completed.

2CH 29:29 ‏און װי מע האָט געענדיקט אױפֿברענגען, האָט דער מלך און אַלע װאָס האָבן זיך געפֿונען מיט אים, געקניט און זיך געבוקט. edit

2CH 29:29 un vi me hot geendikt oifbrengen, hot der melech un ale vos hoben zich gefunen mit im, geknit un zich gebukt.

2CH 29:29 And when it had made an end of being offered up, HaMelech and all that were present with him bowed themselves, and worshiped.

2CH 29:30 ‏און דער מלך יחִזקִיָהו און די האַרן האָבן געהײסן די לוִיִים לױבן ה׳ אין די װערטער פֿון דָוִדן און אָסָף דעם זעער, און זײ האָבן געלױבט מיט שִׂמחה, און האָבן זיך גענײַגט און זיך געבוקט. edit

2CH 29:30 un der melech Yechizkiyahu un di haren hoben geheisen di Leviim loiben Hashem in di verter fun Doviden un Asape dem zeer, un zei hoben geloibt mit simcha, un hoben zich geneigt un zich gebukt.

2CH 29:30 Moreover Chizkiyahu (Yechizkiyahu) HaMelech and the sarim commanded the Levi'im to praise Hashem with the words of Dovid, and of Asaph the Chozeh (seer) . And they sang praises with simchah, and they bowed their heads and worshiped.

2CH 29:31 ‏און יחִזקִיָהו האָט זיך אָפּגערופֿן און האָט געזאָגט: אַצונד האָט איר דערפֿילט אײַער האַנט צו ה׳; גענענט, און ברענגט שלאַכטאָפּפֿער און דאַנקאָפּפֿער {זֶבַֿח הַתּוֹדָה} אין הױז פֿון ה׳. און די אײַנזאַמלונג האָט געבראַכט שלאַכטאָפּפֿער און דאַנקאָפּפֿער {זֶבַֿח הַתּוֹדָה}, און איטלעכער װאָס זײַן האַרץ איז געװען װיליק – בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה}. edit

2CH 29:31 un Yechizkiyahu hot zich opgerufen un hot gezogt: atsund hot ir derfilt aier hant tsu Hashem; genent, un brengt shlachtopfer un dankopfer {Zevach hatodoh} in hoiz fun Hashem. un di ainzamlung hot gebracht shlachtopfer un dankopfer {Zevach hatodoh}, un itlecher vos zain harts iz geven vilik – brandopfer.

2CH 29:31 Then Chizkiyahu (Yechizkiyahu) answered and said, Now ye have consecrated yourselves unto Hashem , come near and bring zevakhim and todot into the Beis Hashem . And the Kahal brought in zevakhim and todot; and, as many as were of a willing heart, olot (burnt offerings) .

2CH 29:32 ‏און די צאָל פֿון די בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה} װאָס די אײַנזאַמלונג האָט געבראַכט, איז געװען זיבעציק רינדער, הונדערט װידערס, צװײ הונדערט שעפּסן; די אַלע פֿאַר אַ בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה} צו ה׳. edit

2CH 29:32 un di tsol fun di brandopfer vos di ainzamlung hot gebracht, iz geven zibetsik rinder, hundert viders, tsvei hundert shepsen; di ale far a brandopfer tsu Hashem.

2CH 29:32 And the number of the olah, which the Kahal brought, was threescore and ten bulls, a hundred rams, and two hundred lambs; all these were for an olah (burnt offering) to Hashem .

2CH 29:33 ‏און די געהײליקטע זײַנען געװען זעקס הונדערט רינדער, און דרײַ טױזנט שאַף. edit

2CH 29:33 un di geheilikte zainen geven zeks hundert rinder, un drai toiznt shof.

2CH 29:33 And the kadashim were six hundred bulls and three thousand sheep.

2CH 29:34 ‏אָבער די כֹּהנים זײַנען געװען צו װינציק, און זײ האָבן נישט געקענט אָפּשינדן אַלע בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה}; האָבן זײערע ברידער די לוִיִים זײ אונטערגעהאָלפֿן ביז די אַרבעט איז געװען געענדיקט, און ביז די כֹּהנים האָבן זיך געהײליקט; װאָרום די לוִיִים זײַנען געװען רעכטפֿאַרטיקער אין האַרצן זיך צו הײליקן פֿון די כֹּהנים. edit

2CH 29:34 ober di koyanim zainen geven tsu vintsik, un zei hoben nisht gekent opshinden ale brandopfer; hoben zeyere brider di Leviim zei untergeholfen biz di arbet iz geven geendikt, un biz di koyanim hoben zich geheilikt; vorem di Leviim zainen geven rechtfartiker in hartsen zich tsu heiliken fun di koyanim.

2CH 29:34 But the Kohanim were too few, so that they could not skin all the olot; therefore their achim the Levi'im did help them, until the work was completed, and until the other Kohanim had set them apart as kodesh for the Levi'im were more yashar in lev to set themselves apart as kodesh than the Kohanim.

2CH 29:35 ‏און אױך בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה} זײַנען געװען לרובֿ, מיט פֿעטס פֿון פֿרידאָפּפֿער {זֶבַֿח שְׁלָמִים}, און מיט גיסאָפּפֿער {נֶסֶךְ} צו די בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה}. אַזױ איז אײַנגעשטעלט געװאָרן דער דינסט פֿון ה׳ס הױז. edit

2CH 29:35 un oich brandopfer zainen geven leruv, mit fets fun fridopfer {Zevach Shalemim}, un mit gisopfer tsu di brandopfer. azoi iz aingeshtelt gevoren der dinst fun Hashems hoiz.

2CH 29:35 And also the olah were in abundance, with the fat of the shelamim, and the nesakhim for every olah. So the Avodas Beis Hashem was set in order.

2CH 29:36 ‏און יחִזקִיָהו און דאָס גאַנצע פֿאָלק האָבן זיך געפֿרײט איבער דעם װאָס האלֹקים האָט אָנגעברײט פֿאַר דעם פֿאָלק, װאָרום די זאַך איז געשען פּלוצלינג. edit

2CH 29:36 un Yechizkiyahu un dos gantse folk hoben zich gefreit iber dem vos HaElokim hot ongebreit far dem folk, vorem di zach iz geshen plutsling.

2CH 29:36 And Chizkiyahu (Yechizkiyahu) rejoiced, and kol HaAm, that HaElohim had prepared the people, for the matter was done suddenly.

2CH 30:1 ‏און יחִזקִיָהו האָט געשיקט צו גאַנץ יִשׂרָאֵל און יהוּדה, און ער האָט אױך געשריבן בריװ צו אפֿרים און מנַשֶה, צו קומען אין הױז פֿון ה׳ אין ירושָלַיִם צו מאַכן דעם קָרבָּן-פֶּסַח ‏ צו ה׳ אלוקי יִשׂרָאֵל. edit

2CH 30:1 un Yechizkiyahu hot geshikt tsu gants Yisroel un Yehudah, un er hot oich geshriben briv tsu Ephrayim un Menasheh, tsu kumen in hoiz fun Hashem in Yerusholayim tsu machen dem korben-פeּsach tsu Hashem Elochei Yisroel.

2CH 30:1 And Chizkiyahu (Yechizkiyahu) sent to kol Yisroel and Yehudah, and wrote iggerot also to Ephrayim and Menasheh, that they should come to the Beis Hashem at Yerushalayim, to keep the Pesach Hashem Elohei Yisroel.

2CH 30:2 ‏און דער מלך און זײַנע האַרן און די גאַנצע עדה אין ירושָלַיִם האָבן זיך באַקלערט צו מאַכן דעם קָרבָּן-פֶּסַח ‏ אין צװײטן חודש. edit

2CH 30:2 un der melech un zaine haren un di gantse eide in Yerusholayim hoben zich baklert tsu machen dem korben-פeּsach in tsveiten choidesh.

2CH 30:2 For HaMelech had conferred and agreed with his sarim, and kol HaKahal in Yerushalayim, to keep the Pesach in the second month.

2CH 30:3 ‏װאָרום זײ האָבן אים נישט געקענט מאַכן אין יענער צײַט, װײַל נישט גענוג כֹּהנים האָבן זיך געהאַט געהײליקט, און דאָס פֿאָלק איז נישט געװען אײַנגעזאַמלט אין ירושָלַיִם. edit

2CH 30:3 vorem zei hoben im nisht gekent machen in yener tsait, vail nisht genug koyanim hoben zich gehat geheilikt, un dos folk iz nisht geven aingezamlt in Yerusholayim.

2CH 30:3 For they could not keep it at its time, because the Kohanim had not set themselves apart as kodesh in sufficient numbers, neither had HaAm gathered themselves together to Yerushalayim.

2CH 30:4 ‏און די זאַך איז געװען גלײַך אין די אױגן פֿון מלך, און אין די אױגן פֿון דער גאַנצער עדה. edit

2CH 30:4 un di zach iz geven glaich in di oigen fun melech, un in di oigen fun der gantser eide.

2CH 30:4 And the thing pleased HaMelech and kol HaKahal.

2CH 30:5 ‏און זײ האָבן באַשטימט די זאַך, אַרױסצולאָזן אַן אױסרוף אין גאַנץ יִשׂרָאֵל, פֿון באֵר-שֶבַֿע און ביז דָן, צו קומען מאַכן קָרבָּן-פֶּסַח ‏ צו ה׳ אלוקי יִשׂרָאֵל אין ירושָלַיִם; װאָרום מע האָט אים שױן פֿון לאַנג נישט געהאַט געמאַכט אַזױ װי עס שטײט געשריבן. edit

2CH 30:5 un zei hoben bashtimt di zach, aroistsulozen an oisruf in gants Yisroel, fun Beer-Sheva un biz Dan, tsu kumen machen korben-פeּsach tsu Hashem Elochei Yisroel in Yerusholayim; vorem me hot im shoin fun lang nisht gehat gemacht azoi vi es shteit geshriben.

2CH 30:5 So they established a decree to make proclamation throughout kol Yisroel, from Be'er-Sheva even to Dan, that they should come to keep Pesach unto Hashem Elohei Yisroel in Yerushalayim, for not many had kept Pesach as prescribed.

2CH 30:6 ‏און די לױפֿערס זײַנען געגאַנגען מיט בריװ פֿון דער האַנט פֿון מלך און זײַנע האַרן, דורך גאַנץ יִשׂרָאֵל און יהוּדה, און לױט דעם באַפֿעל פֿון דעם מלך, אַזױ צו זאָגן: קינדער פֿון יִשׂרָאֵל, קערט אײַך אום צו ה׳ דעם ג-ט פֿון אבֿרהם, יִצחָק, און יִשׂרָאֵל, כּדי ער זאָל זיך אומקערן צו די אַנטרונענע װאָס זײַנען אײַך געבליבן פֿון דער האַנט פֿון די מלכים פֿון אשור. edit

2CH 30:6 un di loifers zainen gegangen mit briv fun der hant fun melech un zaine haren, durch gants Yisroel un Yehudah, un loit dem bafel fun dem melech, azoi tsu zogen: kinder fun Yisroel, kert aich um tsu Hashem dem g-t fun Avraham, Yitschak, un Yisroel, kedei er zol zich umkeren tsu di antrunene vos zainen aich gebliben fun der hant fun di Molechim fun Ashur.

2CH 30:6 So the runners went with the iggerot from HaMelech and his sarim throughout kol Yisroel and Yehudah, and according to the commandment of HaMelech, saying, Ye Bnei Yisroel, shuvu (turn, return) unto Hashem Elohei Avraham, Yitzchak, and Yisroel, and He will return to the remnant of you, that are escaped out of the yad of the Kings of Assyria.

2CH 30:7 ‏און איר זאָלט נישט זײַן װי אײַערע פֿאָטערס, און אַזױ װי אײַערע ברידער, װאָס האָבן געפֿעלשט אָן ה׳ דעם ג-ט פֿון זײערע עלטערן, און ער האָט זײ געמאַכט פֿאַר אַ בײזװוּנדער, אַזױ װי איר זעט. edit

2CH 30:7 un ir zolt nisht zain vi aiere foters, un azoi vi aiere brider, vos hoben gefelsht on Hashem dem g-t fun zeyere elteren, un er hot zei gemacht far a beizvunder, azoi vi ir zet.

2CH 30:7 And be not ye like Avoteichem, and like your achim, which were unfaithful against Hashem Elohei Avoteihem, Who therefore gave them up to a desolation, as ye see.

2CH 30:8 ‏אַצונד, זאָלט איר נישט האַרט מאַכן אײַער נאַקן אַזױ װי אײַערע עלטערן; גיט די האַנט צו ה׳, און קומט אין זײַן מִקְדָּשׁ װאָס ער האָט געהײליקט אױף אײביק, און דינט ה׳ אלוקיכם, כּדי זײַן גרימצאָרן זאָל זיך אָפּקערן פֿון אײַך. edit

2CH 30:8 atsund, zolt ir nisht hart machen aier naken azoi vi aiere elteren; git di hant tsu Hashem, un kumt in zain mikdash vos er hot geheilikt oif eibik, un dint Hashem Elokeichem, kedei zain grimtsoren zol zich opkeren fun aich.

2CH 30:8 Now be ye not stiffnecked, as Avoteichem were, but yield yourselves unto Hashem , and come to His Mikdash, which He hath set apart as kodesh l'olam; and serve Hashem Eloheichem, that the fierceness of His wrath may turn away from you.

2CH 30:9 ‏װאָרום אַז איר װעט זיך אומקערן צו ה׳, װעלן אײַערע ברידער און אײַערע זין קריגן דערבאַרימונג בײַ זײערע פֿאַנגערס, און זיך אומקערן צו דעם דאָזיקן לאַנד, װאָרום דערבאַרימדיק און לײַטזעליק איז ה׳ אלוקיכם, און ער װעט נישט אָפּקערן דעם פָּנים פֿון אײַך, אַז איר װעט זיך אומקערן צו אים. edit

2CH 30:9 vorem az ir vet zich umkeren tsu Hashem, velen aiere brider un aiere zin krigen derbarimung bai zeyere fangers, un zich umkeren tsu dem doziken land, vorem derbarimdik un laitzelik iz Hashem Elokeichem, un er vet nisht opkeren dem ponem fun aich, az ir vet zich umkeren tsu im.

2CH 30:9 For if ye turn again unto Hashem , your achim and your banim shall find rachamim before them that lead them captive, so that they shall come back into HaAretz HaZot, for Hashem Eloheichem is channun (gracious) and rachum (compassionate) , and will not turn away His face from you, if ye return unto Him.

2CH 30:10 ‏און די לױפֿערס זײַנען געגאַנגען פֿון שטאָט דורך לאַנד אפֿרים און מנַשֶה, און ביז זבֿולון; אָבער מע האָט געלאַכט פֿון זײ און געשפּעט פֿון זײ. edit

2CH 30:10 un di loifers zainen gegangen fun shtot durch land Ephrayim un Menasheh, un biz Zevulun; ober me hot gelacht fun zei un geshpet fun zei.

2CH 30:10 So the runners passed from town to town through Eretz Ephrayim and Menasheh even unto Zevulun, but they laughed them to scorn, and mocked them.

2CH 30:11 ‏נאָר טײל פֿון אָשֵר און מנַשֶה און זבֿולון זײַנען געװאָרן אונטערטעניק, און זײַנען געקומען קײן ירושָלַיִם. edit

2CH 30:11 nor teil fun Asher un Menasheh un Zevulun zainen gevoren untertenik, un zainen gekumen kein Yerusholayim.

2CH 30:11 Nevertheless anashim of Asher and Menasheh and of Zevulun humbled themselves, and went to Yerushalayim.

2CH 30:12 ‏אױך אין יהוּדה איז געװען די האַנט פֿון האלֹקים צו געבן אײן {אֶחָד} ‏ האַרץ צו טאָן דעם באַפֿעל פֿון דעם מלך און האַרן, לױט דעם װאָרט פֿון ה׳. edit

2CH 30:12 oich in Yehudah iz geven di hant fun HaElokim tsu geben ein harts tsu ton dem bafel fun dem melech un haren, loit dem vort fun Hashem.

2CH 30:12 Also in Yehudah the Yad HaElohim was to give them lev echad to carry out the mitzvat HaMelech and of the sarim, by the word of Hashem .

2CH 30:13 ‏און עס האָבן זיך אױפֿגעקליבן אין ירושָלַיִם אַ סך פֿאָלק צו מאַכן דעם יוֹם-טובֿ פֿון מַצות אין צװײטן חודש – זײער אַ גרױסע אײַנזאַמלונג. edit

2CH 30:13 un es hoben zich oifgekliben in Yerusholayim a sach folk tsu machen dem yom-tov fun matsus in tsveiten choidesh – zeyer a groise ainzamlung.

2CH 30:13 And there assembled at Yerushalayim Am Rav (Much People) to keep Chag HaMatzot in the second month, a kahal larov me'od (a very great congregation) .

2CH 30:14 ‏און זײ זײַנען אױפֿגעשטאַנען און האָבן אָפּגעטאָן די מזבחות װאָס אין ירושָלַיִם, און אַלע רײכערערטער האָבן זײ אָפּגעטאָן און אַרײַנגעװאָרפֿן אין טײַך קִדרוֹן. edit

2CH 30:14 un zei zainen oifgeshtanen un hoben opgeton di mizbeyches vos in Yerusholayim, un ale reichererter hoben zei opgeton un araingevorfen in taich Kidron.

2CH 30:14 And they arose and removed the mizbechot that were in Yerushalayim, and all the incense altars they took away, and threw them into the Wadi Kidron.

2CH 30:15 ‏און זײ האָבן געשאָכטן ‏ דעם קָרבָּן-פֶּסַח ‏ אין פֿערצנטן טאָג פֿון צװײטן חודש; און די כֹּהנים און די לוִיִים האָבן זיך געשעמט, און זײ האָבן זיך געהײליקט, און געבראַכט בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה} אין הױז פֿון ה׳. edit

2CH 30:15 un zei hoben geshochten dem korben-פeּsach in fertsnten tog fun tsveiten choidesh; un di koyanim un di Leviim hoben zich geshemt, un zei hoben zich geheilikt, un gebracht brandopfer in hoiz fun Hashem.

2CH 30:15 Then they slaughtered the Pesach on the fourteenth day of the second month; and the Kohanim and the Levi'im were ashamed, and they set themselves apart as kodesh, and brought olot to the Beis Hashem .

2CH 30:16 ‏און זײ זײַנען געשטאַנען אױף זײער אָרט, אַזױ װי זײער דין, לױט דער תּורה פֿון משה דעם מאַן פֿון ג-ט; די כֹּהנים האָבן געשפּרענגט ‏ דאָס בלוט פֿון דער האַנט פֿון די לוִיִים. edit

2CH 30:16 un zei zainen geshtanen oif zeyer ort, azoi vi zeyer din, loit der torah fun Moshe dem man fun g-t; di koyanim hoben geshprengt dos blut fun der hant fun di Leviim.

2CH 30:16 And they stood in their place after their prescribed manner, according to the Torat Moshe Ish HaElohim; the Kohanim sprinkled the dahm, which they received of the yad of the Levi'im.

2CH 30:17 ‏װאָרום אַ סך זײַנען געװען אין דער אײַנזאַמלונג װאָס האָבן זיך נישט געהײליקט; דערום זײַנען די לוִיִים געװען איבער דער שעכטונג פֿון דעם קָרבָּן-פֶּסַח ‏ פֿאַר איטלעכן װאָס איז נישט רײן, כּדי צו הײליקן צו ה׳. edit

2CH 30:17 vorem a sach zainen geven in der ainzamlung vos hoben zich nisht geheilikt; derum zainen di Leviim geven iber der shechtung fun dem korben-פeּsach far itlechen vos iz nisht rein, kedei tsu heiliken tsu Hashem.

2CH 30:17 For there were rabbim in HaKahal that were not set apart as kodesh; therefore the Levi'im had the charge of the shechitah (ritual slaughter) of the Pesachim for every one that was not tahor and therefore could not set them apart as kodesh unto Hashem .

2CH 30:18 ‏װײַל דאָס רובֿ פֿון דעם פֿאָלק, צומײנסט פֿון אפֿרים און מנַשֶה, יִשׂשָׂכָר און זבֿולון, האָבן זיך נישט גערײניקט; נאָר זײ האָבן געגעסן דעם קָרבָּן-פֶּסַח ‏ נישט װי עס שטײט געשריבן, װײַל יחִזקִיָהו האָט מתפּלל געװען אױף זײ, אַזױ צו זאָגן: ה׳ דער גוטער זאָל מכַפּר זײַן אױף edit

2CH 30:18 vail dos rov fun dem folk, tsumeinst fun Ephrayim un Menasheh, Yissakhar un Zevulun, hoben zich nisht gereinikt; nor zei hoben gegesen dem korben-פeּsach nisht vi es shteit geshriben, vail Yechizkiyahu hot mispalel geven oif zei, azoi tsu zogen: Hashem der guter zol mechaper zain oif

2CH 30:18 For most of HaAm, even many of Ephrayim, and Menasheh, Yissakhar, and Zevulun, had not made themselves tahor, yet did they eat the Pesach contrary to what was written. But Chizkiyahu (Yechizkiyahu) davened for them, saying, May Hashem Hatov grant kapporah to

2CH 30:19 ‏איטלעכן װאָס האָט געקערט זײַן האַרץ צו זוכן האלֹקים ה׳, דעם ג-ט פֿון זײַנע עלטערן, הגם נישט לױט דער רײנקײט װאָס מע דאַרף בײַ הײליקײט. edit

2CH 30:19 itlechen vos hot gekert zain harts tsu zuchen HaElokim Hashem, dem g-t fun zaine elteren, hagam nisht loit der reinkeit vos me darf bai heilikeit.

2CH 30:19 Everyone that prepareth his lev to seek HaElohim, Hashem Elohei Avotav, though he be not tahor according to the taharat HaKodesh.

2CH 30:20 ‏און ה׳ האָט צוגעהערט יחִזקִיָהו, און ער האָט געהײלט {רפא} ‏ דאָס פֿאָלק. edit

2CH 30:20 un Hashem hot tsugehert Yechizkiyahu, un er hot geheilt dos folk.

2CH 30:20 And Hashem paid heed to Chizkiyahu (Yechizkiyahu), and healed HaAm.

2CH 30:21 ‏און די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל װאָס האָבן זיך געפֿונען אין ירושָלַיִם, האָבן געמאַכט דעם יוֹם-טובֿ פֿון מַצות זיבן טעג מיט גרױס שִׂמחה; און די לוִיִים און די כֹּהנים האָבן געלױבט ה׳ טאָג אין טאָג, מיט שטאַרקע כּלי־זמר צו ה׳. edit

2CH 30:21 un di kinder fun Yisroel vos hoben zich gefunen in Yerusholayim, hoben gemacht dem yom-tov fun matsus ziben teg mit grois simcha; un di Leviim un di koyanim hoben geloibt Hashem tog in tog, mit shtarke kli־zmr tsu Hashem.

2CH 30:21 And the Bnei Yisroel that were present at Yerushalayim kept the Chag HaMatzot shivat yamim with simchah gedolah; and the Levi'im and the Kohanim praised Hashem yom b'yom, singing with loud instruments unto Hashem .

2CH 30:22 ‏און יחִזקִיָהו האָט גערעדט צום האַרצן פֿון די לוִיִים װאָס זײַנען געװען װױלפֿאַרשטאַנדיק װעגן ה׳. און זײ האָבן געגעסן די זיבן טעג פֿון יוֹם-טובֿ, און זײ האָבן געשלאַכט זִבְחֵי שלָמִים, און דאַנקאָפּפֿער ה׳ דעם ג-ט פֿון זײערע עלטערן. edit

2CH 30:22 un Yechizkiyahu hot geredt tsum hartsen fun di Leviim vos zainen geven voilfarshtandik vegen Hashem. un zei hoben gegesen di ziben teg fun yom-tov, un zei hoben geshlacht zibachei Shalemim, un dankopfer Hashem dem g-t fun zeyere elteren.

2CH 30:22 And Chizkiyahu (Yechizkiyahu) spoke words of comfort unto all the Levi'im who taught the seichel tov of Hashem , and they did eat the mo'ed seven days, offering zivkhei shelamim, and making confession to Hashem Elohei Avoteihem.

2CH 30:23 ‏און די גאַנצע אײַנזאַמלונג האָט זיך באַקלערט צו מאַכן נאָך אַנדערע זיבן טעג; און זײ האָבן געמאַכט זיבן טעג אַ שִׂמחה. edit

2CH 30:23 un di gantse ainzamlung hot zich baklert tsu machen noch andere ziben teg; un zei hoben gemacht ziben teg a simcha.

2CH 30:23 And the kol HaKahal conferred and agreed to celebrate still another shivat yamim; and they kept another shivat yamim with simcha.

2CH 30:24 ‏װאָרום דער מלך פֿון יהוּדה יחִזקִיָהו האָט מנדבֿ געװען פֿאַר דער אײַנזאַמלונג טױזנט אָקסן און זיבן טױזנט שאָף, און די האַרן האָבן מנדבֿ געװען פֿאַר דער אײַנזאַמלונג טױזנט אָקסן און צען טױזנט שאָף, און פֿיל כֹּהנים האָבן זיך געהײליקט. edit

2CH 30:24 vorem der melech fun Yehudah Yechizkiyahu hot menadev geven far der ainzamlung toiznt oksen un ziben toiznt shof, un di haren hoben menadev geven far der ainzamlung toiznt oksen un tsen toiznt shof, un fil koyanim hoben zich geheilikt.

2CH 30:24 For Chizkiyahu (Yechizkiyahu) Melech Yehudah did give to the Kahal a thousand bulls and seven thousand sheep; and the sarim gave to the Kahal a thousand bulls and ten thousand sheep; and a great number of Kohanim set themselves apart as kodesh.

2CH 30:25 ‏און די גאַנצע אײַנזאַמלונג פֿון יהוּדה, און די כֹּהנים און די לוִיִים, און די גאַנצע אײַנזאַמלונג װאָס איז געקומען פֿון יִשׂרָאֵל, און די פֿרעמדע װאָס זײַנען געקומען פֿון לאַנד יִשׂרָאֵל, אָדער װאָס זײַנען געזעסן אין יהוּדה, האָבן זיך געפֿרײט. edit

2CH 30:25 un di gantse ainzamlung fun Yehudah, un di koyanim un di Leviim, un di gantse ainzamlung vos iz gekumen fun Yisroel, un di fremde vos zainen gekumen fun land Yisroel, oder vos zainen gezesen in Yehudah, hoben zich gefreit.

2CH 30:25 And kol Kehal Yehudah, with the Kohanim and the Levi'im, and kol HaKahal that came out of Yisroel, and the gerim that came out of Eretz Yisroel, and that dwelt in Yehudah, rejoiced.

2CH 30:26 ‏און עס איז געװען אַ גרױסע שִׂמחה אין ירושָלַיִם, װאָרום פֿון די טעג פֿון שלמה דעם זון פֿון דָוִד, דעם מלך פֿון יִשׂרָאֵל, איז אַזױ-װאָס נישט געװען אין ירושָלַיִם. edit

2CH 30:26 un es iz geven a groise simcha in Yerusholayim, vorem fun di teg fun Shlomo dem zun fun Dovid, dem melech fun Yisroel, iz azoi-vos nisht geven in Yerusholayim.

2CH 30:26 So there was simchah gedolah in Yerushalayim; for since the days of Sh'lomo Ben Dovid Melech Yisroel there was not the like in Yerushalayim.

2CH 30:27 ‏און די כֹּהנים און די לוִיִים זײַנען אױפֿגעשטאַנען און האָבן געבענטשט דאָס פֿאָלק, און זײער קֹול איז צוגעהערט געװאָרן, און זײער תּפֿילה איז געקומען צו זײַן הײליקער װױנונג, אין הימל. edit

2CH 30:27 un di koyanim un di Leviim zainen oifgeshtanen un hoben gebentsht dos folk, un zeyer kol iz tsugehert gevoren, un zeyer tefile iz gekumen tsu zain heiliker voinung, in himel.

2CH 30:27 Then the Kohanim and the Levi'im arose and blessed HaAm, and their voice was heard, and their tefillah came up to His Ma'on Kodesh, even unto Shomayim.

2CH 31:1 ‏און אַז מע האָט דאָס אַלץ געענדיקט, זײַנען אַרױסגעגאַנגען אַלע יִשׂרָאֵל װאָס האָבן זיך דאָרטן געפֿונען, צו די שטעט פֿון יהוּדה, און זײ האָבן צעבראָכן די זײַלשטײנער, און אָפּגעהאַקט די געצנבײמער, און אײַנגעװאָרפֿן די במות און די מזבחות, פֿון גאַנץ יהוּדה און בנימין, און אין אפֿרים און מנַשֶה, ביז צום פֿאַרלענדן. און אַלע קינדער פֿון יִשׂרָאֵל האָבן זיך אומגעקערט איטלעכער צו זײַן אײגנטום אין זײערע שטעט. edit

2CH 31:1 un az me hot dos alts geendikt, zainen aroisgegangen ale Yisroel vos hoben zich dorten gefunen, tsu di shtet fun Yehudah, un zei hoben tsebrachen di zailshteiner, un opgehakt di getsnbeimer, un aingevorfen di Bamot un di mizbeyches, fun gants Yehudah un Binyamin, un in Ephrayim un Menasheh, biz tsum farlenden. un ale kinder fun Yisroel hoben zich umgekert itlecher tsu zain eigentum in zeyere shtet.

2CH 31:1 Now when all this was completed, kol Yisroel that were present went out to the towns of Yehudah, and smashed the matzevot, and cut down the Asherim, and threw down the high places and the mizbechot throughout kol Yehudah and Binyamin, in Ephrayim also and Menasheh, until they had utterly destroyed them all. Then all the Bnei Yisroel returned, every ish to his achuzzah, into their own towns.

2CH 31:2 ‏און יחִזקִיָהו האָט באַשטימט די אָפּטײלונג פֿון די כֹּהנים און די לוִיִים לױט זײערע אָפּטײלונגען, איטלעכן װי נאָך זײַן דינסט, סײַ די כֹּהנים סײַ די לוִיִים. פֿאַר בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה}, און פֿאַר פֿרידאָפּפֿער {זֶבַֿח שְׁלָמִים}, אױף צו דינען, און צו דאַנקען און לױבן אין די טױערן פֿון ה׳ס לאַגערן; edit

2CH 31:2 un Yechizkiyahu hot bashtimt di opteilung fun di koyanim un di Leviim loit zeyere opteilungen, itlechen vi noch zain dinst, sai di koyanim sai di Leviim. far brandopfer, un far fridopfer {Zevach Shalemim}, oif tsu dinen, un tsu danken un loiben in di toieren fun Hashems lageren;

2CH 31:2 And Chizkiyahu (Yechizkiyahu) appointed the machlekot of the Kohanim and the Levi'im after their divisions, every ish according to his avodas service, the Kohanim and Levi'im for olah and for shelamim, to minister, to give thanks, to praise in the Sh'arei Machanot Hashem .

2CH 31:3 ‏און דעם מלכס צושטײַער פֿון זײַן פֿאַרמעג פֿאַר די בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה} – פֿאַר די בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה} פֿון אין דער פֿרי און פֿון אָװנט, און די בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה} פֿון די שבתים, און פֿון ראש־חודש, און פֿון די יוֹם-טובֿים, אַזױ װי עס שטײט געשריבן אין דער תּורה פֿון ה׳. edit

2CH 31:3 un dem melechs tsushtaier fun zain farmeg far di brandopfer – far di brandopfer fun in der peire un fun ovent, un di brandopfer fun di Shabbosim, un fun resh־chudsh, un fun di yom-tuvim, azoi vi es shteit geshriben in der torah fun Hashem.

2CH 31:3 A gift from HaMelech, from his own possessions, was for the olot, for the boker and erev olot, and the olot for the Shabbatot, and for Rosh Chodesh, and for the Mo'adim, as it is written in the Torat Hashem .

2CH 31:4 ‏און ער האָט אָנגעזאָגט דעם פֿאָלק, די באַװױנער פֿון ירושָלַיִם, צו געבן דעם טײל פֿון די כֹּהנים און די לוִיִים, כּדי זײ זאָלן זיך האַלטן אָן דער תּורה פֿון ה׳. edit

2CH 31:4 un er hot ongezogt dem folk, di bavoiner fun Yerusholayim, tsu geben dem teil fun di koyanim un di Leviim, kedei zei zolen zich halten on der torah fun Hashem.

2CH 31:4 Moreover he commanded HaAm that dwelt in Yerushalayim to give the menat HaKohanim v'HaLevi'im (support of the Kohanim and the Levi'im) , that they might strengthen themselves in the Torat Hashem .

2CH 31:5 ‏און װי דאָס װאָרט איז פֿאַרשפּרײט געװאָרן, אַזױ האָבן די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל געבראַכט פֿיל ערשטע פֿון תּבֿואה, װײַן, און אײל, און האָניק, און אַלערלײ אײַנקום פֿון פֿעלד, און מעשׂר פֿון אַלצדינג האָבן זײ געבראַכט לרובֿ. edit

2CH 31:5 un vi dos vort iz farshpreit gevoren, azoi hoben di kinder fun Yisroel gebracht fil ershte fun tevuh, vain, un eil, un honik, un alerlei ainkum fun feld, un maiser fun altsding hoben zei gebracht leruv.

2CH 31:5 And as soon as the devar went out, the Bnei Yisroel brought in abundance the reshit of dagan, tirosh, and yitzhar (pure olive oil) , and devash, and of all the increase of the sadeh; and the ma'aser (tithe) of all things they brought in abundantly.

2CH 31:6 ‏און די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל און יהוּדה װאָס זײַנען געזעסן אין די שטעט פֿון יהוּדה, זײ אױך האָבן געבראַכט מעשׂר פֿון רינדער און שאָף, און מעשׂר פֿון די הײליקע גאָבן װאָס זײַנען געהײליקט געװאָרן צו ה׳ זײער ג-ט; און זײ האָבן אָנגעלײגט הױפֿנס-הױפֿנסװײַז. edit

2CH 31:6 un di kinder fun Yisroel un Yehudah vos zainen gezesen in di shtet fun Yehudah, zei oich hoben gebracht maiser fun rinder un shof, un maiser fun di heilike goben vos zainen geheilikt gevoren tsu Hashem zeyer g-t; un zei hoben ongeleigt hoifns-hoifnsvaiz.

2CH 31:6 And concerning the Bnei Yisroel and Yehudah, that dwelt in the towns of Yehudah, they also brought in the ma'aser of bakar and tzon, and the ma'aser of kadashim which were hamekudashim (consecrated, set apart as kodesh) unto Hashem Eloheihem, and piled them in heaps.

2CH 31:7 ‏אין דריטן חודש האָט מען אָנגעהױבן לײגן דעם גרונט פֿון די הױפֿנס, און אין זיבעטן חודש האָט מען געענדיקט. edit

2CH 31:7 in driten choidesh hot men ongehoiben leigen dem grunt fun di hoifns, un in zibeten choidesh hot men geendikt.

2CH 31:7 In the chodesh hashelishi they began to lay foundations for the heaps, and completed them in the chodesh hashevi'i.

2CH 31:8 ‏זײַנען געקומען יחִזקִיָהו און די האַרן, און זײ האָבן באַקוקט די הױפֿנס, און האָבן געבענטשט ה׳ און זײַן פֿאָלק יִשׂרָאֵל. edit

2CH 31:8 zainen gekumen Yechizkiyahu un di haren, un zei hoben bakukt di hoifns, un hoben gebentsht Hashem un zain folk Yisroel.

2CH 31:8 And when Chizkiyahu (Yechizkiyahu) and the sarim came and saw the heaps, they blessed Hashem , and His Am Yisroel.

2CH 31:9 ‏און יחִזקִיָהו האָט געפֿרעגט די כֹּהנים און די לוִיִים װעגן די הױפֿנס. edit

2CH 31:9 un Yechizkiyahu hot gefregt di koyanim un di Leviim vegen di hoifns.

2CH 31:9 Then Chizkiyahu (Yechizkiyahu) questioned the Kohanim and the Levi'im concerning the heaps.

2CH 31:10 ‏האָט אים געענטפֿערט עַזַריָהו דער כֹּהן-גָדול פֿון דעם הױז פֿון צָדוֹק, און האָט געזאָגט: זינט מע האָט אָנגעהױבן ברענגען די אָפּשײדונג {תְּרוּמָה} אין הױז פֿון ה׳, האָבן מיר געגעסן צו זאַט, און נאָך איבערגעלאָזט פֿיל; װאָרום ה׳ האָט געבענטשט זײַן פֿאָלק; און װאָס איז איבערגעבליבן איז די דאָזיקע הורבע. edit

2CH 31:10 hot im geentfert Azaryahu der koyen-godul fun dem hoiz fun Tsadok, un hot gezogt: zint me hot ongehoiben brengen di opsheidung in hoiz fun Hashem, hoben mir gegesen tsu zat, un noch ibergelozt fil; vorem Hashem hot gebentsht zain folk; un vos iz ibergebliben iz di dozike hurbe.

2CH 31:10 And Azaryahu HaKohen HaRosh of the Bais Tzadok answered him, and said, Since the people began to bring the terumah into the Beis Hashem , we have had enough to eat, and have plenty to spare, for Hashem hath blessed His people; and that which is notar (left over) is this great amount.

2CH 31:11 ‏האָט יחִזקִיָהו געהײסן צוגרײטן קאַמערן אין ה׳ס הױז, און מע האָט צוגעגרײט. edit

2CH 31:11 hot Yechizkiyahu geheisen tsugreiten kameren in Hashems hoiz, un me hot tsugegreit.

2CH 31:11 Then Chizkiyahu (Yechizkiyahu) commanded to prepare leshakhot (storerooms) in the Beis Hashem ; and they prepared them,

2CH 31:12 ‏און מע האָט ערלעך אַרײַנגעבראַכט די אָפּשײדונג {תְּרוּמָה}, און דעם מעשׂר, און די הײליקע גאָבן; און דער אָנפֿירער איבער זײ איז געװען כּנַניָהו דער לֵוִי, און זײַן ברודער שִמְעִי, דער צװײטער. edit

2CH 31:12 un me hot erlech araingebracht di opsheidung, un dem maiser, un di heilike goben; un der onfirer iber zei iz geven Konanyah der Levi, un zain bruder Shimei, der tsveiter.

2CH 31:12 And brought in the terumah and the ma'aser and the kadashim be'emunah (faithfully) , over which Konanyah the Levi was Nagid, and Shime'i his brother was mishneh (second) .

2CH 31:13 ‏און יחיאֵל, און עַזַזיָהו, און נַחַת, און עַשָׂהאֵל, און ירימוֹת, און יוֹזָבָֿד, און אֶליאֵל, און יסמכיהו, און מַחת, און בנָיָהוּ, זײַנען געװען אױפֿזעערס אונטער דער האַנט פֿון כּנַניָהון און זײַן ברודער שִמְעִין, לױט דעם באַפֿעל פֿון דעם מלך יחִזקִיָהו און עַזַריָהו דעם פֿירשט פֿון דעם הױז פֿון האלֹקים. edit

2CH 31:13 un Yechiel, un Azazyahu, un Nachat, un Asahel, un Yerimot, un Yozavad, un Eliel, un Yismachyahu, un Machat, un Benayahu, zainen geven oifzeers unter der hant fun Konanyahen un zain bruder Shimeyen, loit dem bafel fun dem melech Yechizkiyahu un Azaryahu dem firsht fun dem hoiz fun HaElokim.

2CH 31:13 And Yechiel, and Azazyahu, and Nachat, and Asahel, and Yerimot, and Yozavad, and Eliel, and Yismachyahu, and Machat, and Benayahu, were pekidim (overseers) under the yad Konanyah and Shime'i his brother, by the command of Chizkiyahu (Yechizkiyahu) HaMelech, and Azaryahu the nagid of the Beis HaElohim.

2CH 31:14 ‏און קוֹרֵא דער זון פֿון יִמנָהן, דער לֵוִי, דער טױערמאַן אין מזרח, איז געװען איבער די פֿרײַװיליקע נדבֿות {קָרְבֳנוֹת} צו אלֹקים, אױף פֿונאַנדערצוטײלן די אָפּשײדונג {תְּרוּמָה} פֿון ה׳ און די גאָר הײליקע גאָבן. edit

2CH 31:14 un Kore der zun fun Yimnahen, der Levi, der toierman in mizrech, iz geven iber di fraivilike nedoves tsu Elokim, oif funandertsuteilen di opsheidung fun Hashem un di gor heilike goben.

2CH 31:14 And Kore ben Yimnah the Levi, the sho'er (gatekeeper) at the east, was over the nidvot HaElohim (freewill offerings of G-d) , to distribute the terumat Hashem , and the kadshei hakadashim.

2CH 31:15 ‏און אונטער אים איז געװען עֵדֶן, און מִניָמין, און יֵשועַ, ‏ און שמַעיָהו, אַמַריָהו, און שכַניָהו, און די שטעט פֿון די כֹּהנים, כּדי ערלעך צו געבן צו זײערע ברידער לױט די אָפּטײלונגען, אַזױ דעם גרױסן אַזױ דעם קלײנעם. edit

2CH 31:15 un unter im iz geven Eden, un miniomin, un Yeshua, un Shemayahu, Amaryahu, un Shekanyahu, un di shtet fun di koyanim, kedei erlech tsu geben tsu zeyere brider loit di opteilungen, azoi dem groisen azoi dem kleinem.

2CH 31:15 And next to him be'emunah were Eden, and Minyamin, and Yeshua, and Shema'yahu, Amaryahu, and Shekanyahu, in the towns of the Kohanim, to give to their achim by machlekot, to the gadol as well as the katan.

2CH 31:16 ‏אַחוץ צו די װאָס זײַנען געװען פֿאַרצײכנט פֿון מאַנספּאַרשױנען, פֿון דרײַ יאָר אַלט און העכער, אַלע װאָס קומען אין הױז פֿון ה׳ לױט דעם טאָגטעגלעכן באַדאַרף צו זײער דינסט אױף זײערע װאַכן לױט זײערע אָפּטײלונגען. edit

2CH 31:16 achuts tsu di vos zainen geven fartseichnt fun mansparshoinen, fun drai yor alt un hecher, ale vos kumen in hoiz fun Hashem loit dem togteglechen badarf tsu zeyer dinst oif zeyere vachen loit zeyere opteilungen.

2CH 31:16 This was besides those males who were recorded in the genealogical records, from three years old and upward, even unto every one that entereth into the Beis Hashem for its daily duty for their avodas service in their mishmerot (watches, shifts) according to their machlekot,

2CH 31:17 ‏און די פֿאַרצײכעניש פֿון די כֹּהנים לױט זײערע פֿאָטערהײַזער, און פֿון די לוִיִים, פֿון צװאַנציק יאָר אַלט און העכער, איז געװען לױט זײערע װאַכן אין זײערע אָפּטײלונגען – edit

2CH 31:17 un di fartseichenish fun di koyanim loit zeyere foterhaizer, un fun di Leviim, fun tsvantsik yor alt un hecher, iz geven loit zeyere vachen in zeyere opteilungen –

2CH 31:17 Both to the genealogy of the Kohanim by the Bais Avoteihem, and the Levi'im from twenty years old and upward, in their mishmerot by their machlekot (divisions) ;

2CH 31:18 ‏און צו די װאָס זײַנען געװען פֿאַרצײכנט פֿון אַלע זײערע קלײנע קינדער, זײערע װײַבער, און זײערע זין, און זײערע טעכטער – צו דער גאַנצער עדה; װאָרום אין זײער ערלעכקײט האָבן זײ זיך געהײליקט צום הײליקן דינסט. edit

2CH 31:18 un tsu di vos zainen geven fartseichnt fun ale zeyere kleine kinder, zeyere vaiber, un zeyere zin, un zeyere techter – tsu der gantser eide; vorem in zeyer erlechkeit hoben zei zich geheilikt tsum heiliken dinst.

2CH 31:18 And to the genealogy of all their little ones, their nashim, and their banim, and their banot, throughout kol Kahal, for be'emunah (in faithfulness) they set themselves apart as kodesh in kodesh (holiness) ;

2CH 31:19 ‏און פֿאַר די קינדער פֿון אַהרן, די כֹּהנים, אין די אָפֿענע פֿעלדער פֿון זײערע שטעט, זײַנען געװען אין איטלעכער שטאָט מענטשן װאָס זײַנען געװען אָנגערופֿן מיט די נעמען, צו געבן חלקים צו אַלע מאַנספּאַרשױנען צװישן די כֹּהנים, און צו אַלע װאָס זײַנען געװען פֿאַרצײכנט צװישן די לוִיִים. edit

2CH 31:19 un far di kinder fun Aharon, di koyanim, in di ofene felder fun zeyere shtet, zainen geven in itlecher shtot mentshen vos zainen geven ongerufen mit di nemen, tsu geben Chelekim tsu ale mansparshoinen tsvishen di koyanim, un tsu ale vos zainen geven fartseichnt tsvishen di Leviim.

2CH 31:19 Also of the Bnei Aharon the Kohanim, which were in the pasture lands of their towns, in each town, the men that were designated by name to give manot to every zachar among the Kohanim, and to all that were reckoned by genealogies among the Levi'im.

2CH 31:20 ‏און אַזױ האָט יחִזקִיָהו געטאָן אין גאַנץ יהוּדה. און ער האָט געטאָן װאָס איז גוט און רעכטפֿאַרטיק און װאָרהאַפֿטיק פֿאַר ה׳ זײַן ג-ט. edit

2CH 31:20 un azoi hot Yechizkiyahu geton in gants Yehudah. un er hot geton vos iz gut un rechtfartik un vorhaftik far Hashem zain g-t.

2CH 31:20 And thus did Chizkiyahu (Yechizkiyahu) throughout kol Yehudah, and wrought that which was tov and yashar and emes before Hashem Elohav.

2CH 31:21 ‏און אין איטלעכער זאַך װאָס ער האָט אָנגעהױבן אין דעם דינסט פֿון דעם הױז פֿון אלֹקים, און אין דער תּורה און אין דעם געבאָט, כּדי צו זוכן זײַן ג-ט, האָט ער מיט זײַן גאַנצן האַרצן געאַרבעט, און האָט באַגליקט. edit

2CH 31:21 un in itlecher zach vos er hot ongehoiben in dem dinst fun dem hoiz fun Elokim, un in der torah un in dem gebot, kedei tsu zuchen zain g-t, hot er mit zain gantsen hartsen gearbet, un hot baglikt.

2CH 31:21 And in every ma'aseh that he began in the Avodas Beis HaElohim, and in the Torah, and in the Mitzvah, to seek Elohav, he did it with all his heart, and prospered.

2CH 32:1 ‏נאָך די דאָזיקע געשעענישן און טרײַשאַפֿט, איז געקומען סַנחֵריבֿ דער מלך פֿון אשור, און ער איז אַרײַן אין יהוּדה, און האָט געלעגערט אױף די באַפֿעסטיקטע שטעט, און ער האָט זײ געװאָלט אײַנברעכן פֿאַר זיך. edit

2CH 32:1 noch di dozike gesheenishen un traishaft, iz gekumen Sancheriv der melech fun Ashur, un er iz arain in Yehudah, un hot gelegert oif di bafestikte shtet, un er hot zei gevolt ainbrechen far zich.

2CH 32:1 After these things, and haemes thereof, Sancheriv (Sennacherib) Melech Assyria came, and invaded Yehudah, and laid siege against the fortified cities, and thought to conquer them for himself.

2CH 32:2 ‏און װי יחִזקִיָהו האָט געזען אַז סַנחֵריבֿ איז געקומען, און זײַן פּנים איז אױף מלחמה אַקעגן ירושָלַיִם. edit

2CH 32:2 un vi Yechizkiyahu hot gezen az Sancheriv iz gekumen, un zain ponem iz oif milchome akegen Yerusholayim.

2CH 32:2 And when Chizkiyahu (Yechizkiyahu) saw that Sancheriv was come, and that he was purposed to make milchamah against Yerushalayim,

2CH 32:3 ‏האָט ער אַן עצה געהאַלטן מיט זײַנע האַרן און זײַנע גיבוֹרים װעגן פֿאַרשטאָפּן די װאַסערן פֿון די קװאַלן װאָס אױסן שטאָט; און זײ האָבן אים געהאָלפֿן. edit

2CH 32:3 hot er an eitse gehalten mit zaine haren un zaine giborim vegen farshtopen di vaseren fun di kvalen vos oisen shtot; un zei hoben im geholfen.

2CH 32:3 He took counsel with his sarim and his gibborim to cover over the waters of the springs which were outside the Ir; and they did support him.

2CH 32:4 ‏און עס האָבן זיך אײַנגעזאַמלט פֿיל פֿאָלק, און זײ האָבן פֿאַרשטאָפּט אַלע קװאַלן, און דעם טײַך װאָס פֿליסט דורכן מיטן לאַנד, אַזױ צו זאָגן: נאַכסאָל זאָלן די מלכים פֿון אשור קומען און געפֿינען אַ סך װאַסער? edit

2CH 32:4 un es hoben zich aingezamlt fil folk, un zei hoben farshtopt ale kvalen, un dem taich vos flist durchen miten land, azoi tsu zogen: nachsol zolen di Molechim fun Ashur kumen un gefinen a sach vaser?

2CH 32:4 So there was gathered Am Rav together, who covered the springs, and the wadi that flowed through the midst of HaAretz, saying, Why should the melachim of Assyria come, and find mayim rabbim?

2CH 32:5 ‏און ער האָט זיך געשטאַרקט, און האָט פֿאַרבױט די גאַנצע אײַנגעבראָכענע מױער, און זי אַרױפֿגעבראַכט ביז די טורעמס, און נאָך אַן אַנדער מױער דערױסן; און ער האָט באַפֿעסטיקט מלוא אין דָוִדס-שטאָט, און ער האָט געמאַכט װאַפֿן לרובֿ און שילדן. edit

2CH 32:5 un er hot zich geshtarkt, un hot farboit di gantse aingebrochene moier, un zi aroifgebracht biz di turems, un noch an ander moier deroisen; un er hot bafestikt melu in Dovids-shtot, un er hot gemacht vafen leruv un shilden.

2CH 32:5 Also he strengthened himself, and repaired all the chomah that was broken down, and raised it on the migdalot, and another chomah outside of it, and repaired Millo in Ir Dovid, and made weapons and shields in abundance.

2CH 32:6 ‏און ער האָט געמאַכט הױפּטלײַט פֿון מלחמה איבערן פֿאָלק, און האָט זײ אײַנגעזאַמלט צו זיך אױפֿן ברײטן פּלאַץ בײַם שטאָט-טױער, און ער האָט גערעדט צו זײער האַרצן, אַזױ צו זאָגן: edit

2CH 32:6 un er hot gemacht hoiptlait fun milchome iberen folk, un hot zei aingezamlt tsu zich oifen breiten plats baim shtot-toier, un er hot geredt tsu zeyer hartsen, azoi tsu zogen:

2CH 32:6 And he appointed sarim milchamot over HaAm, and gathered them together before him in the rechov of the Sha'ar HaIr, and spoke encouragingly to them, saying,

2CH 32:7 ‏זײַט שטאַרק און פֿעסט; איר זאָלט נישט מורא האָבן און נישט אַנגסטן פֿאַר דעם מלך פֿון אשור, און פֿאַר דעם גאַנצן המון װאָס מיט אים, װאָרום מיט אונדז איז אַ גרעסערער װי מיט אים. edit

2CH 32:7 zait shtark un fest; ir zolt nisht moire hoben un nisht angsten far dem melech fun Ashur, un far dem gantsen hamon vos mit im, vorem mit undz iz a greserer vi mit im.

2CH 32:7 Chizku (be strong) and courageous, be not afraid nor dismayed because of the melech Assyria, nor because of all the vast army that is with him, for there be more with us than with him.

2CH 32:8 ‏מיט אים איז אַן אָרעם פֿון פֿלײש, און מיט אונדז איז ה׳ אלוקינו, אונדז צו העלפֿן פֿון צו פֿירן אונדזערע מלחמות. און דאָס פֿאָלק האָט זיך פֿאַרלאָזט אױף די װערטער פֿון יחִזקִיָהו דעם מלך פֿון יהוּדה. edit

2CH 32:8 mit im iz an orem fun fleish, un mit undz iz Hashem Elokeinu, undz tsu helfen fun tsu firen undzere milchomes. un dos folk hot zich farlozt oif di verter fun Yechizkiyahu dem melech fun Yehudah.

2CH 32:8 With him is zero'a basar, but with us is Hashem Eloheinu to help us, and to fight milchamoteinu (our battles) . And HaAm took heart upon the words of Chizkiyahu (Yechizkiyahu) Melech Yehudah.

2CH 32:9 ‏נאָכדעם האָט סַנחֵריבֿ דער מלך פֿון אשור געשיקט זײַנע קנעכט קײן ירושָלַיִם – און ער איז געװען בײַ לָכיש, און זײַן גאַנצע ממשלה מיט אים – צו יחִזקִיָהו דעם מלך פֿון יהוּדה, און צו גאַנץ יהוּדה װאָס אין ירושָלַיִם, אַזױ צו זאָגן: edit

2CH 32:9 nochdem hot Sancheriv der melech fun Ashur geshikt zaine knecht kein Yerusholayim – un er iz geven bai Lakhish, un zain gantse memshole mit im – tsu Yechizkiyahu dem melech fun Yehudah, un tsu gants Yehudah vos in Yerusholayim, azoi tsu zogen:

2CH 32:9 After this did Sancheriv melech Assyria send his avadim to Yerushalayim, (but he himself laid siege against Lakhish, with all his forces with him,) unto Chizkiyahu (Yechizkiyahu) Melech Yehudah, and unto kol Yehudah that were in Yerushalayim, saying,

2CH 32:10 ‏אַזױ האָט געזאָגט סַנחֵריבֿ דער מלך פֿון אשור: אױף װאָס פֿאַרזיכערט איר אײַך, און זיצט אין באַלעגערונג אין ירושָלַיִם? edit

2CH 32:10 azoi hot gezogt Sancheriv der melech fun Ashur: oif vos farzichert ir aich, un zitst in balegerung in Yerusholayim?

2CH 32:10 Thus saith Sancheriv melech Assyria, Whereon do ye base confidence, that ye abide in the siege in Yerushalayim?

2CH 32:11 ‏פֿאַר װאָר, יחִזקִיָהו רעדט אײַך אײַן, כּדי אײַך צו לאָזן שטאַרבן פֿון הונגער און פֿון דאָרשט; אַזױ צו זאָגן: ה׳ אלוקינו װעט אונדז מציל זײַן פֿון דער האַנט פֿון דעם מלך פֿון אשור. edit

2CH 32:11 far vor, Yechizkiyahu redt aich ain, kedei aich tsu lozen shtarben fun hunger un fun dorsht; azoi tsu zogen: Hashem Elokeinu vet undz matsl zain fun der hant fun dem melech fun Ashur.

2CH 32:11 Doth not Chizkiyahu (Yechizkiyahu) mislead you to give over yourselves to die by ra'av and by tzama, saying, Hashem Eloheinu shall deliver us out of the yad Melech Assyria?

2CH 32:12 ‏איז דאָס נישט דער יחִזקִיָהו װאָס האָט אָפּגעטאָן זײַנע במות און זײַנע מזבחות און האָט געזאָגט צו יהוּדה און צו ירושָלַיִם, אַזױ צו זאָגן: פֿאַר אײן מזבח זאָלט איר זיך בוקן, און אױף אים זאָלט איר רײכערן? edit

2CH 32:12 iz dos nisht der Yechizkiyahu vos hot opgeton zaine Bamot un zaine mizbeyches un hot gezogt tsu Yehudah un tsu Yerusholayim, azoi tsu zogen: far ein mizbeyech zolt ir zich buken, un oif im zolt ir reicheren?

2CH 32:12 Is not this the same Chizkiyah (Yechizkiyahu) that has removed His high places and His mizbechot, and commanded Yehudah and Yerushalayim, saying, Ye shall worship before Mizbe'ach echad, and burn ketoret upon it?

2CH 32:13 ‏װײסט איר דען נישט װאָס איך און מײַנע עלטערן האָבן געטאָן צו אַלע אומות פֿון די לענדער? האבען דען די ג-טער פֿון די פֿעלקער פֿון אַנדערע לענדער געקענט מציל זײַן זײער לאַנד אױס מײנע האַנט? edit

2CH 32:13 veist ir den nisht vos ich un maine elteren hoben geton tsu ale umes fun di lender? heben den di g-ter fun di felker fun andere lender gekent matsl zain zeyer land ois maine hant?

2CH 32:13 Know ye not what I and avotai have done unto all the people of other lands? Were the elohei goyei ha'aratzot able to deliver their land out of mine yad?

2CH 32:14 ‏װער איז צװישן אַלע ג-טער פֿון די דאָזיקע פֿעלקער װאָס מײַנע עלטערן האָבן פֿאַרװיסט, װאָס האָט געקענט מציל זײַן זײַן פֿאָלק פֿון מײַן האַנט, אַז אלוקיכם זאָל אײַך קענען מציל זײַן פֿון מײַן האַנט? edit

2CH 32:14 ver iz tsvishen ale g-ter fun di dozike felker vos maine elteren hoben farvist, vos hot gekent matsl zain zain folk fun main hant, az Elokeichem zol aich kenen matsl zain fun main hant?

2CH 32:14 Who was there among kol elohei haGoyim that avotai utterly destroyed, that could save his people out of mine yad, that Eloheichem should be able to save you out of mine yad?

2CH 32:15 ‏און אַצונד, זאָל אײַך יחִזקִיָהו נישט נאַרן, און זאָל ער אײַך נישט אײַנרעדן אַזױ-װאָס, און איר זאָלט אים נישט גלױבן, װאָרום קײן ה׳ פֿון קײן פֿאָלק אָדער קיניגרײַך האָט נישט געקענט מציל זײַן זײַן פֿאָלק פֿון מײַן האַנט, און פֿון דער האַנט פֿון מײַנע עלטערן, װעט אלוקיכם אײַך געװיס נישט מציל זײַן פֿון מײַן האַנט. edit

2CH 32:15 un atsund, zol aich Yechizkiyahu nisht naren, un zol er aich nisht ainreden azoi-vos, un ir zolt im nisht gloiben, vorem kein Hashem fun kein folk oder kinigraich hot nisht gekent matsl zain zain folk fun main hant, un fun der hant fun maine elteren, vet Elokeichem aich gevis nisht matsl zain fun main hant.

2CH 32:15 Now therefore let not Chizkiyahu (Yechizkiyahu) deceive you, nor mislead you on this manner, neither yet believe him, for no g-d of any goy or mamlachah was able to deliver his people out of mine yad, and out of the yad of avotai. How much less shall Eloheichem deliver you out of mine yad?

2CH 32:16 ‏און זײַנע קנעכט האָבן נאָך מער גערעדט אױף ה׳ האלֹקים, און אױף יחִזקִיָהו זײַן קנעכט. edit

2CH 32:16 un zaine knecht hoben noch mer geredt oif Hashem HaElokim, un oif Yechizkiyahu zain knecht.

2CH 32:16 And his avadim spoke yet more against Hashem HaElohim, and against His eved Chizkiyahu (Yechizkiyahu).

2CH 32:17 ‏און אַ בריװ האָט ער געשריבן צו לעסטערן ה׳ אלוקי יִשׂרָאֵל, און צו רעדן קעגן אים, אַזױ צו זאָגן: אַזױ װי די ג-טער פֿון די אומות פֿון די לענדער, װאָס האָבן נישט מציל געװען זײער פֿאָלק פֿון מײַן האַנט, אַזױ װעט אלוקי יחִזקִיָהו נישט מציל זײַן זײַן פֿאָלק פֿון מײַן האַנט. edit

2CH 32:17 un a briv hot er geshriben tsu lesteren Hashem Elochei Yisroel, un tsu reden kegen im, azoi tsu zogen: azoi vi di g-ter fun di umes fun di lender, vos hoben nisht matsl geven zeyer folk fun main hant, azoi vet Elochei Yechizkiyahu nisht matsl zain zain folk fun main hant.

2CH 32:17 He wrote also sefarim to blaspheme Hashem Elohei Yisroel, and to speak against Him, saying, As the elohei goyei ha'aratzot have not saved their people out of mine yad, so shall not the Elohei Chizkiyahu (Yechizkiyahu) save his people out of mine yad.

2CH 32:18 ‏און זײ האָבן אױסגערופֿן אױף אַ הױכן קֹול, אױף יהוּדיש, צו דעם פֿאָלק פֿון ירושָלַיִם װאָס אױף דער מױער, זײ איבערצושרעקן און זײ צו צעטומלען, כּדי זײ זאָלן קענען באַצװינגען די שטאָט. edit

2CH 32:18 un zei hoben oisgerufen oif a hoichen kol, oif Yehudish, tsu dem folk fun Yerusholayim vos oif der moier, zei ibertsushreken un zei tsu tsetumlen, kedei zei zolen kenen batsvingen di shtot.

2CH 32:18 Then they cried with a kol gadol in the language of the Yehudim unto the Am Yerushalayim that were on the chomah, to frighten them, and to terrorize them, that they might capture the Ir.

2CH 32:19 ‏און זײ האָבן גערעדט װעגן דעם ה׳ פֿון ירושָלַיִם אַזױ װי װעגן די ג-טער פֿון די פֿעלקער פֿון דער ערד, געמאַכט פֿון מענטשנס הענט. edit

2CH 32:19 un zei hoben geredt vegen dem Hashem fun Yerusholayim azoi vi vegen di g-ter fun di felker fun der erd, gemacht fun mentshns hent.

2CH 32:19 And they spoke against the Elohei Yerushalayim, as against the g-ds of the peoples of the land, which were the work of the hands of ha'adam.

2CH 32:20 ‏האָט דער מלך יחִזקִיָהו, און ישַעיָהו הנבֿיא דער זון פֿון אָמוצן, מתפּלל געװען װעגן דעם, און זײ האָבן געשריִען צום הימל. edit

2CH 32:20 hot der melech Yechizkiyahu, un Yeshayahu hanovi der zun fun Amotsen, mispalel geven vegen dem, un zei hoben geshrien tsum himel.

2CH 32:20 And for this cause Chizkiyahu (Yechizkiyahu) HaMelech, and Yeshayahu ben Amotz, HaNavi, davened and cried out to Shomayim.

2CH 32:21 ‏און ה׳ האָט געשיקט אַ מלאך, און ער האָט פֿאַרטיליקט יעטװעדער העלדישן גיבור און אָנפֿירער און הױפּטמאַן אין לאַגער פֿון דעם מלך פֿון אשור; און ער האָט זיך אומגעקערט מיט שאַנד אין פָּנים צו זײַן לאַנד. און װי ער איז אַרײַנגעגאַנגען אין הױז פֿון זײַן ג-ט, האָבן די װאָס זײַנען אַרױס פֿון זײַנע אינגעװײד, אים דאָרטן געמאַכט פֿאַלן מיטן שװערד. edit

2CH 32:21 un Hashem hot geshikt a malach, un er hot fartilikt yetveder heldishen gibbor un onfirer un hoiptman in lager fun dem melech fun Ashur; un er hot zich umgekert mit shand in ponem tsu zain land. un vi er iz araingegangen in hoiz fun zain g-t, hoben di vos zainen arois fun zaine ingeveid, im dorten gemacht falen miten shverd.

2CH 32:21 And Hashem sent a malach, which destroyed all the fighting gibborim, and the nagid and sar in the machaneh of the melech Assyria. So he withdrew in boshet panim (shamefaced disgrace) to his own land. And when he was entered the bais elohav, they that came forth of his own loins cut him down there with the cherev.

2CH 32:22 ‏אַזױ האָט ה׳ געהאָלפֿן יחִזקִיָהו און די באַװױנער פֿון ירושָלַיִם פֿון דער האַנט פֿון סַנחֵריבֿ דעם מלך פֿון אשור, און פֿון דער האַנט פֿון אַלעמען; און ער איז זײ בײַגעשטאַנען רונד אַרום. edit

2CH 32:22 azoi hot Hashem geholfen Yechizkiyahu un di bavoiner fun Yerusholayim fun der hant fun Sancheriv dem melech fun Ashur, un fun der hant fun alemen; un er iz zei baigeshtanen rund arum.

2CH 32:22 Thus Hashem saved Chizkiyahu (Yechizkiyahu) and the inhabitants of Yerushalayim from the yad Sancheriv Melech Ashur, and from the yad of all other, and guided them on every side.

2CH 32:23 ‏און פֿיל האָבן געבראַכט געשאָנקען צו ה׳ קײן ירושָלַיִם, און טײַערע מתָּנות צו יחִזקִיָהו דעם מלך פֿון יהוּדה, און ער איז דערהײכט געװאָרן אין די אױגן פֿון אַלע פֿעלקער נאָך דעם. edit

2CH 32:23 un fil hoben gebracht geshonken tsu Hashem kein Yerusholayim, un teyere matonus tsu Yechizkiyahu dem melech fun Yehudah, un er iz derheicht gevoren in di oigen fun ale felker noch dem.

2CH 32:23 And many brought minchah unto Hashem to Yerushalayim, and migdanot (expensive gifts) to Chizkiyahu (Yechizkiyahu) Melech Yehudah, so that he was magnified in the sight of Kol HaGoyim from thenceforth.

2CH 32:24 ‏אין יענע טעג איז יחִזקִיָהו קראַנק געװאָרן ביז צום שטאַרבן, און ער האָט מתפּלל געװען צו ה׳, און ה׳ האָט אים געענטפֿערט, און האָט אים געגעבן אַ צײכן. edit

2CH 32:24 in yene teg iz Yechizkiyahu krank gevoren biz tsum shtarben, un er hot mispalel geven tsu Hashem, un Hashem hot im geentfert, un hot im gegeben a tseichen.

2CH 32:24 In those yamim Chizkiyah (Yechizkiyahu) became ill, to the point of mot, and davened unto Hashem , and He answered him, and He gave him a mofet.

2CH 32:25 ‏אָבער יחִזקִיָהו האָט נישט אומגעקערט אַזױ װי אים איז געטאָן געװאָרן, װאָרום זײַן האַרץ האָט זיך דערהױבן, און עס איז געװען אַ צאָרן {קֶצֶף} ‏ אױף אים און אױף יהוּדה און ירושָלַיִם. edit

2CH 32:25 ober Yechizkiyahu hot nisht umgekert azoi vi im iz geton gevoren, vorem zain harts hot zich derhoiben, un es iz geven a tsoren oif im un oif Yehudah un Yerusholayim.

2CH 32:25 But Chizkiyahu (Yechizkiyahu) did not render back according to the benefit done unto him; for his lev was lifted up in pride; therefore there was ketzef (wrath) upon him, and upon Yehudah and Yerushalayim.

2CH 32:26 ‏האָט יחִזקִיָהו זיך אונטערטעניקט פֿון דער האָפֿערדיקײט פֿון זײַן האַרצן, ער און די באַװױנער פֿון ירושָלַיִם, און דער צאָרן פֿון ה׳ איז נישט געקומען אױף זײ אין די טעג פֿון יחִזקִיָהו. edit

2CH 32:26 hot Yechizkiyahu zich untertenikt fun der hoferdikeit fun zain hartsen, er un di bavoiner fun Yerusholayim, un der tsoren fun Hashem iz nisht gekumen oif zei in di teg fun Yechizkiyahu.

2CH 32:26 Notwithstanding Chizkiyahu (Yechizkiyahu) humbled himself for the pride of his lev, both he and the inhabitants of Yerushalayim, so that the ketzef Hashem came not upon them in the days of Chizkiyah.

2CH 32:27 ‏און יחִזקִיָהו האָט געהאַט עושר און כּבֿוד זײער פֿיל, און האָט זיך געמאַכט שאַצקאַמערן פֿאַר זילבער און פֿאַר גאָלד, און פֿאַר טײַערע שטײנער, און פֿאַר בשׂמים, און פֿאַר שילדן, און פֿאַר אַלערלײ גלוסטיקע זאַכן; edit

2CH 32:27 un Yechizkiyahu hot gehat oysher un koved zeyer fil, un hot zich gemacht shatskameren far zilber un far gold, un far teyere shteiner, un far b'shomaim, un far shilden, un far alerlei glustike zachen;

2CH 32:27 And Chizkiyahu (Yechizkiyahu) had exceeding much osher and kavod, and he made himself otzarot for kesef, and for zahav, and for precious stones, and for spices, and for moginim, and for all manner of valuable things;

2CH 32:28 ‏און שפּײַכלערס פֿאַר דעם אײַנקום פֿון תּבֿואה, און װײַן, און אײל; און שטאַלן פֿאַר אַלערלײ בהמות, און סטאַדעס אין געהעפֿטן. edit

2CH 32:28 un shpaichlers far dem ainkum fun tevuh, un vain, un eil; un shtalen far alerlei beheimes, un stades in geheften.

2CH 32:28 Silos also for the increase of dagan, and tirosh and yitzhar (pure olive oil) ; and stalls for the livestock, and pens for all the sheep.

2CH 32:29 ‏און ער האָט זיך אײַנגעשאַפֿט שטעט, און פֿיך פֿון שאָף און רינדער לרובֿ; װאָרום אלֹקים האָט אים געשאָנקען זײער אַ גרױס פֿאַרמעג. edit

2CH 32:29 un er hot zich aingeshaft shtet, un fich fun shof un rinder leruv; vorem Elokim hot im geshonken zeyer a grois farmeg.

2CH 32:29 Moreover he built him towns, and possessions of tzon and bakar in abundance, for Elohim had given him wealth very much.

2CH 32:30 ‏און דער אײגענער יחִזקִיָהו האָט פֿאַרשטאָפּט דעם אױבערשטן אױסגאַנג פֿון די װאַסערן פֿון גיחון, און האָט זײ געמאַכט גײן גלײַך אַראָפּ צו מערבֿ פֿון דָוִדס-שטאָט. און יחִזקִיָהו האָט באַגליקט אין זײַן יעטװעדער טוּונג. edit

2CH 32:30 un der eigener Yechizkiyahu hot farshtopt dem oibershten oisgang fun di vaseren fun Gichon, un hot zei gemacht gein glaich arop tsu mayrev fun Dovids-shtot. un Yechizkiyahu hot baglikt in zain yetveder tuung.

2CH 32:30 This same Chizkiyahu (Yechizkiyahu) also covered over the upper source of the Gichon Spring and tunneled it straight down to the west side of Ir Dovid. Chizkiyahu (Yechizkiyahu) prospered in all his works.

2CH 32:31 ‏אָבער בײַ די שלוחים פֿון די האַרן פֿון בָבֿל װאָס האָבן געשיקט צו אים נאָכצופֿרעגן װעגן דעם װוּנדערצײכן װאָס איז געשען אין לאַנד, האָט אים האלֹקים פֿאַרלאָזן, אים צו פּרוּװן, כּדי צו װיסן אַלץ װאָס בײַ אים אין האַרצן. edit

2CH 32:31 ober bai di shluchim fun di haren fun Bavel vos hoben geshikt tsu im nochtsufregen vegen dem vundertseichen vos iz geshen in land, hot im HaElokim farlozen, im tsu pruven, kedei tsu visen alts vos bai im in hartsen.

2CH 32:31 Howbeit in the business of the ambassadors of the sarim of Babylon, who sent unto him to inquire of the mofet that was done in HaAretz, HaElohim left him, to test him, that He might know all that was in his lev.

2CH 32:32 ‏און די איבעריקע זאַכן װעגן יחִזקִיָהו, און זײַנע חסדים, זײ זײַנען באַשריבן אין דער זעונג פֿון ישַעיָהו הנבֿיא דעם זון פֿון אָמוצן אין בוך פֿון די מלכים פֿון יהוּדה און יִשׂרָאֵל. edit

2CH 32:32 un di iberike zachen vegen Yechizkiyahu, un zaine chasadim, zei zainen bashriben in der zeung fun Yeshayahu hanovi dem zun fun Amotsen in buch fun di Molechim fun Yehudah un Yisroel.

2CH 32:32 Now the rest of the acts of Chizkiyahu (Yechizkiyahu), and his acts of chesed, hinei, they are written in the Chazon Yeshayahu ben Amotz HaNavi, and in the Sefer Melachim of Yehudah and Yisroel.

2CH 32:33 ‏און יחִזקִיָהו האָט זיך געלײגט מיט זײַנע עלטערן, און מע האָט אים באַגראָבן אױף דעם אַרױפֿגאַנג פֿון די קבֿרים פֿון די קינדער פֿון דָוִד; און גאַנץ יהוּדה און די באַװױנער פֿון ירושָלַיִם האָבן אים אָנגעטאָן כּבֿוד בײַ זײַן טױט. און זײַן זון מנַשֶה איז געװאָרן מלך אױף זײַן אָרט. edit

2CH 32:33 un Yechizkiyahu hot zich geleigt mit zaine elteren, un me hot im bagroben oif dem aroifgang fun di kvorim fun di kinder fun Dovid; un gants Yehudah un di bavoiner fun Yerusholayim hoben im ongeton koved bai zain toit. un zain zun Menasheh iz gevoren melech oif zain ort.

2CH 32:33 And Chizkiyahu (Yechizkiyahu) slept with Avotav, and they buried him on the ascent in kivrei Bnei Dovid; and all Yehudah and the inhabitants of Yerushalayim did him kavod at his mot. And Menasheh bno reigned in his place.

2CH 33:1 ‏צװעלף יאָר איז מנַשֶה אַלט געװען, אַז ער איז געװאָרן מלך, און פֿינף און צװאַנציק יאָר האָט ער געקיניגט אין ירושָלַיִם. edit

2CH 33:1 tsvelf yor iz Menasheh alt geven, az er iz gevoren melech, un finf un tsvantsik yor hot er gekinigt in Yerusholayim.

2CH 33:1 Menasheh was 12 years old when he began to reign, and he reigned 55 years in Yerushalayim,

2CH 33:2 ‏און ער האָט געטאָן װאָס איז שלעכט אין די אױגן פֿון ה׳, אַזױ װי די אומװערדיקײטן פֿון די פֿעלקער װאָס ה׳ האָט פֿאַרטריבן פֿון פֿאַר די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל. edit

2CH 33:2 un er hot geton vos iz shlecht in di oigen fun Hashem, azoi vi di umverdikeiten fun di felker vos Hashem hot fartriben fun far di kinder fun Yisroel.

2CH 33:2 But did that which was rah in the eyes of Hashem , like unto the to'avot HaGoyim, whom Hashem had driven out before the Bnei Yisroel.

2CH 33:3 ‏און ער האָט װידער אָפּגעבױט די במות װאָס זײַן פֿאָטער יחִזקִיָהו האָט אײַנגעװאָרפֿן, און האָט אױפֿגעשטעלט מזבחות צו די בַעַל-געטער, און האָט געמאַכט געצנבױמער, און זיך געבוקט צו דעם גאַנצן חיל פֿון הימל, און זײ געדינט. edit

2CH 33:3 un er hot vider opgeboit di Bamot vos zain foter Yechizkiyahu hot aingevorfen, un hot oifgeshtelt mizbeyches tsu di Baal-geter, un hot gemacht getsnboimer, un zich gebukt tsu dem gantsen cheil fun himel, un zei gedint.

2CH 33:3 For he rebuilt the high places which Chizkiyahu (Yechizkiyahu) Aviv had demolished, erected mizbechot for Ba'alim, and made Asherot, and worshiped all the tzva HaShomayim, and served them.

2CH 33:4 ‏און ער האָט געבױט מזבחות אין הױז פֿון ה׳, װאָס ה׳ האָט געזאָגט: אין ירושָלַיִם זאָל זײַן מײַן נאָמען אױף אײביק. edit

2CH 33:4 un er hot geboit mizbeyches in hoiz fun Hashem, vos Hashem hot gezogt: in Yerusholayim zol zain main nomen oif eibik.

2CH 33:4 Also he built mizbechot in the Beis Hashem , whereof Hashem had said, In Yerushalayim shall Shmi be forever.

2CH 33:5 ‏און ער האָט געבױט מזבחות צו דעם גאַנצן חיל פֿון הימל אין בײדע הױפֿן פֿון ה׳ס הױז. edit

2CH 33:5 un er hot geboit mizbeyches tsu dem gantsen cheil fun himel in beide hoifen fun Hashems hoiz.

2CH 33:5 And he built mizbechot for all the tzva HaShomayim in the two khatzerot (courtyards) of the Beis Hashem .

2CH 33:6 ‏און ער האָט געמאַכט דורכגײן זײַנע זין דורכן פֿײַער אין דעם טאָל פֿון בן-הִנוֹם, און ער האָט געברױכט צײכנזעערײַ, און געצױבערט, און געמאַכט כּישוף, און ער האָט אײַנגעשאַפֿט די װאָס װאָרזאָגן מיט אַ גײַסט אָדער אַ רוח. ער האָט געמערט צו טאָן װאָס איז שלעכט אין די אױגן פֿון ה׳, אים צו דערצערענען. edit

2CH 33:6 un er hot gemacht durchgein zaine zin durchen faier in dem tal fun Ben-Hinom, un er hot gebroicht tseichnzeerai, un getsoibert, un gemacht kishef, un er hot aingeshaft di vos vorzogen mit a gaist oder a ruach. er hot gemert tsu ton vos iz shlecht in di oigen fun Hashem, im tsu dertserenen.

2CH 33:6 And he caused his banot to pass through the eish in the Gey Ben Hinnom; also he practiced astrology, fortune-telling, and witchcraft, and necromancy and consulted mediums and spiritists; he wrought rah in the eyes of Hashem , to provoke Him to anger.

2CH 33:7 ‏און ער האָט אַרײַנגעשטעלט דעם געשניצטן געץ װאָס ער האָט געמאַכט, אין הױז פֿון האלֹקים, װאָס אלֹקים האָט געזאָגט צו דָוִדן און צו זײַן זון שלמהן: אין דעם דאָזיקן הױז, און אין ירושָלַיִם, װאָס איך האָב אױסדערװײלט פֿון אַלע שבֿטים פֿון יִשׂרָאֵל, װעל איך טאָן מײַן נאָמען אױף אײביק. edit

2CH 33:7 un er hot araingeshtelt dem geshnitsten gets vos er hot gemacht, in hoiz fun HaElokim, vos Elokim hot gezogt tsu Doviden un tsu zain zun Shlomoen: in dem doziken hoiz, un in Yerusholayim, vos ich hob oisderveilt fun ale shvotim fun Yisroel, vel ich ton main nomen oif eibik.

2CH 33:7 And he set a pesel hasemel which he had made in the Beis HaElohim, of which Elohim had said to Dovid and to Sh'lomo bno, In this Beis, and in Yerushalayim, which I have chosen before all the Shivtei Yisroel, will I put Shmi forever;

2CH 33:8 ‏און איך װעל מער נישט אָפּטאָן דעם פֿוס פֿון יִשׂרָאֵל פֿון דער ערד װאָס איך האָב באַשערט פֿאַר אײַערע עלטערן, אױב זײ װעלן נאָר היטן צו טאָן אַלץ װאָס איך האָב זײ באַפֿױלן, לױט דער גאַנצער תּורה און די חוקים און די געזעצן, דורך משהן. edit

2CH 33:8 un ich vel mer nisht opton dem fus fun Yisroel fun der erd vos ich hob bashert far aiere elteren, oib zei velen nor hiten tsu ton alts vos ich hob zei bafoilen, loit der gantser torah un di chukkim un di gezetsen, durch Mosheen.

2CH 33:8 Neither will I anymore remove the regel Yisroel from HaAretz which I have appointed for Avoteichem; so that they will take heed to do all that I have commanded them, according to kol HaTorah and the Chukkim and the Mishpatim by the yad Moshe.

2CH 33:9 ‏און מנַשֶה האָט פֿאַרפֿירט יהוּדה און די באַװױנער פֿון ירושָלַיִם צו טאָן מער שלעכטס פֿון די פֿעלקער װאָס ה׳ האָט פֿאַרטיליקט פֿון פֿאַר די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל. edit

2CH 33:9 un Menasheh hot farfirt Yehudah un di bavoiner fun Yerusholayim tsu ton mer shlechts fun di felker vos Hashem hot fartilikt fun far di kinder fun Yisroel.

2CH 33:9 So Menasheh made Yehudah and the inhabitants of Yerushalayim to be led astray, and to do rah more than the Goyim, whom Hashem had destroyed before the Bnei Yisroel.

2CH 33:10 ‏און ה׳ האָט גערעדט צו מנַשֶהן און צו זײַן פֿאָלק, אָבער זײ האָבן נישט פֿאַרנומען. edit

2CH 33:10 un Hashem hot geredt tsu Menashehen un tsu zain folk, ober zei hoben nisht farnumen.

2CH 33:10 And Hashem spoke to Menasheh, and to his people, but they would not pay heed.

2CH 33:11 ‏און ה׳ האָט אױף זײ געבראַכט די חיל-לידער פֿון דעם מלך פֿון אשור, און זײ האָבן באַצװוּנגען מנַשֶהן מיט רינגען, און האָבן אים געשמידט אין קופּערנע קײטן און אַװעקגעפֿירט קײן בָבֿל. edit

2CH 33:11 un Hashem hot oif zei gebracht di cheil-lider fun dem melech fun Ashur, un zei hoben batsvungen Menashehen mit ringen, un hoben im geshmidt in kuperne keiten un avekgefirt kein Bavel.

2CH 33:11 Therefore Hashem brought upon them the sarei hatzavah of Melech Ashur (Assyria) , which captured Menasheh with a hunterʼs hooks, and bound him with bronze shackles, and hauled him off to Babylon.

2CH 33:12 ‏און אַז אים האָט צוגעדריקט, האָט ער געבעטן בײַ ה׳ זײַן ג-ט, און ער איז געװאָרן זײער אונטערטעניק פֿאַר דעם ה׳ פֿון זײַנע עלטערן. edit

2CH 33:12 un az im hot tsugedrikt, hot er gebeten bai Hashem zain g-t, un er iz gevoren zeyer untertenik far dem Hashem fun zaine elteren.

2CH 33:12 And when he was in distress, he besought Hashem Elohav, and humbled himself greatly before Elohei Avotav,

2CH 33:13 ‏און ער האָט מתפּלל געװען צו אים; און ער האָט זיך געלאָזט דערבעטן פֿון אים, און האָט צוגעהערט זײַן בקשה, און האָט אים אומגעקערט קײן ירושָלַיִם, צו זײַן מלוכה; און מנַשֶה האָט געװוּסט אַז ה׳ איז האלֹקים. edit

2CH 33:13 un er hot mispalel geven tsu im; un er hot zich gelozt derbeten fun im, un hot tsugehert zain bakoshe, un hot im umgekert kein Yerusholayim, tsu zain meluche; un Menasheh hot gevust az Hashem iz HaElokim.

2CH 33:13 And davened unto Him, and He was entreated of him, and heard his techinnah, and brought him back again to Yerushalayim into his malchut. Then Menasheh knew that Hashem hu HaElohim.

2CH 33:14 ‏און נאָך דעם האָט ער געבױט אַן אױסנװײניקסטע מױער צו דָוִדס-שטאָט, אין מערבֿ פֿון גיחון, אין טאָל, און בײַם אײַנגאַנג פֿון פֿישטױער; און ער האָט אַרומגערינגלט דעם עוֹפֿל, און האָט זי געמאַכט זײער הױך, און ער האָט אַרײַנגעזעצט חיל-לידער אין אַלע באַפֿעסטיקטע שטעט אין יהוּדה. edit

2CH 33:14 un noch dem hot er geboit an oisenveinikste moier tsu Dovids-shtot, in mayrev fun Gichon, in tal, un baim aingang fun fishtoier; un er hot arumgeringlt dem Ophel, un hot zi gemacht zeyer hoich, un er hot araingezetst cheil-lider in ale bafestikte shtet in Yehudah.

2CH 33:14 Now after this he rebuilt a chomah chitzonah of Ir Dovid, on the west side of Gichon, in the valley, at the approach of Sha'ar HaDagim, and encompassed the Ophel, and raised it up a very great height, and stationed military commanders in all the fortified cities of Yehudah.

2CH 33:15 ‏און ער האָט אָפּגעטאָן די פֿרעמדע ג-טער, און דעם געץ פֿון ה׳ס הױז, און אַלע מזבחות װאָס ער האָט געבױט אױף דעם באַרג פֿון ה׳ס הױז, און אין ירושָלַיִם; און ער האָט זײ אַרױסגעװאָרפֿן אױסן שטאָט. edit

2CH 33:15 un er hot opgeton di fremde g-ter, un dem gets fun Hashems hoiz, un ale mizbeyches vos er hot geboit oif dem barg fun Hashems hoiz, un in Yerusholayim; un er hot zei aroisgevorfen oisen shtot.

2CH 33:15 And he removed the elohei hanekhar, and the semel (image) from the Beis Hashem , and all the mizbechot that he had built in the har of the Beis Hashem , and in Yerushalayim, and cast them outside the Ir.

2CH 33:16 ‏און ער האָט אױפֿגעבױט דעם מזבח פֿון ה׳, און האָט געשלאַכט אױף אים זִבְחֵי שלָמִים און דאַנקאָפּפֿער {זֶבַֿח הַתּוֹדָה}; און ער האָט אָנגעזאָגט יהוּדה צו דינען ה׳ אלוקי יִשׂרָאֵל. edit

2CH 33:16 un er hot oifgeboit dem mizbeyech fun Hashem, un hot geshlacht oif im zibachei Shalemim un dankopfer {Zevach hatodoh}; un er hot ongezogt Yehudah tsu dinen Hashem Elochei Yisroel.

2CH 33:16 And he rebuilt the Mizbe'ach Hashem , and sacrificed thereon zivkhei shelamim and todah, and commanded Yehudah to serve Hashem Elohei Yisroel.

2CH 33:17 ‏פֿאַר װאָר, דאָס פֿאָלק האָט נאָך אַלץ געשלאַכט אױף די במות, אָבער נאָר צו ה׳ זײער ג-ט. edit

2CH 33:17 far vor, dos folk hot noch alts geshlacht oif di Bamot, ober nor tsu Hashem zeyer g-t.

2CH 33:17 Nevertheless the people did sacrifice still in the high places, albeit unto Hashem Eloheihem.

2CH 33:18 ‏און די איבעריקע זאַכן װעגן מנַשֶהן, און זײַן תּפֿילה צו זײַן ג-ט, און די װערטער פֿון די זעערס װאָס האָבן צו אים גערעדט אין נאָמען פֿון ה׳ אלוקי יִשׂרָאֵל, זײ זײַנען דאָ אין געשעענישן פֿון די מלכים פֿון יִשׂרָאֵל. edit

2CH 33:18 un di iberike zachen vegen Menashehen, un zain tefile tsu zain g-t, un di verter fun di zeers vos hoben tsu im geredt in nomen fun Hashem Elochei Yisroel, zei zainen do in gesheenishen fun di Molechim fun Yisroel.

2CH 33:18 Now the rest of the acts of Menasheh, and his tefillah unto Elohav, and the divrei HaChozim that spoke to him b'Shem Hashem Elohei Yisroel, hinei, they are written in the annals of the Melachim of Yisroel.

2CH 33:19 ‏און זײַן תּפֿילה, און װי אַזױ [ה׳] האָט זיך געלאָזט דערבעטן פֿון אים, און זײַן גאַנצע זינד און זײַן פֿעלשונג, און די ערטער װאָס ער האָט אין זײ געבױט במות, און אױפֿגעשטעלט געצנבײמער און געשניצטע בילדער, אײדער ער איז געװאָרן אונטערטעניק, זײ זײַנען באַשריבן אין די װערטער פֿון די זעערס. edit

2CH 33:19 un zain tefile, un vi azoi [Hashem] hot zich gelozt derbeten fun im, un zain gantse zind un zain felshung, un di erter vos er hot in zei geboit Bamot, un oifgeshtelt getsnbeimer un geshnitste bilder, eider er iz gevoren untertenik, zei zainen bashriben in di verter fun di zeers.

2CH 33:19 His tefillah also, and how He was entreated of him, and all his chattat, and his unfaithfulness, and the mekomot (sites, places) wherein he built high places, and set up Asherim and pesilim, before he was humbled; hinei, they are written among the records of Chozai.

2CH 33:20 ‏און מנַשֶה האָט זיך געלײגט מיט זײַנע עלטערן, און מע האָט אים באַגראָבן אין זײַן הײם. און זײַן זון אָמוֹן איז געװאָרן מלך אױף זײַן אָרט. edit

2CH 33:20 un Menasheh hot zich geleigt mit zaine elteren, un me hot im bagroben in zain heim. un zain zun Amon iz gevoren melech oif zain ort.

2CH 33:20 So Menasheh slept with Avotav, and they buried him in his own bais; and Amon bno reigned in his place.

2CH 33:21 ‏צװײ און צװאַנציק יאָר איז אָמוֹן אַלט געװען, אַז ער איז געװאָרן מלך, און צװײ יאָר האָט ער געקיניגט אין ירושָלַיִם. edit

2CH 33:21 tsvei un tsvantsik yor iz Amon alt geven, az er iz gevoren melech, un tsvei yor hot er gekinigt in Yerusholayim.

2CH 33:21 Amon was 22 shanah when he began to reign, and reigned two shanim in Yerushalayim.

2CH 33:22 ‏און ער האָט געטאָן װאָס איז שלעכט אין די אױגן פֿון ה׳ אַזױ װי זײַן פֿאָטער מנַשֶה האָט געטאָן; און צו אַלע געשניצטע בילדער װאָס זײַן פֿאָטער מנַשֶה האָט געמאַכט, האָט אָמוֹן געשלאַכט, און זײ געדינט. edit

2CH 33:22 un er hot geton vos iz shlecht in di oigen fun Hashem azoi vi zain foter Menasheh hot geton; un tsu ale geshnitste bilder vos zain foter Menasheh hot gemacht, hot Amon geshlacht, un zei gedint.

2CH 33:22 But he did that which was rah in the eyes of Hashem , as did Menasheh Aviv, for Amon sacrificed unto all the pesilim (idols) which Menasheh Aviv had made, and served them;

2CH 33:23 ‏און ער איז נישט אונטערטעניק געװאָרן פֿאַר ה׳ אַזױ װי זײַן פֿאָטער מנַשֶה איז אונטערטעניק געװאָרן, נאָר ער, אָמוֹן, האָט אַלץ מער זיך פֿאַרשולדיקט. edit

2CH 33:23 un er iz nisht untertenik gevoren far Hashem azoi vi zain foter Menasheh iz untertenik gevoren, nor er, Amon, hot alts mer zich farshuldikt.

2CH 33:23 And humbled not himself before Hashem , as Menasheh Aviv had humbled himself; but Amon increased more and more in ashmah.

2CH 33:24 ‏און זײַנע קנעכט האָבן געמאַכט אַ בונט אױף אים, און האָבן אים געטײט אין זײַן הױז. edit

2CH 33:24 un zaine knecht hoben gemacht a bunt oif im, un hoben im geteit in zain hoiz.

2CH 33:24 And his avadim made a kesher against him, assassinated him in his own bais.

2CH 33:25 ‏און דאָס פֿאָלק פֿון לאַנד האָט דערשלאָגן אַלע װאָס האָבן געמאַכט דעם בונט אױף דעם מלך אָמוֹן. און דאָס פֿאָלק פֿון לאַנד האָט געמאַכט זײַן זון יֹאשִיָהו פֿאַר אַ מלך אױף זײַן אָרט. edit

2CH 33:25 un dos folk fun land hot dershlogen ale vos hoben gemacht dem bunt oif dem melech Amon. un dos folk fun land hot gemacht zain zun Yoshiyah far a melech oif zain ort.

2CH 33:25 But the am ha'aretz slaughtered all them that had made the kesher against HaMelech Amon; and the am ha'aretz made Yoshiyahu (Josiah) bno Melech in his place.

2CH 34:1 ‏אַכט יאָר איז יֹאשִיָהו אַלט געװען, אַז ער איז געװאָרן מלך, און אײן און דרײַסיק יאָר האָט ער געקיניגט אין ירושָלַיִם. edit

2CH 34:1 acht yor iz Yoshiyah alt geven, az er iz gevoren melech, un ein un draisik yor hot er gekinigt in Yerusholayim.

2CH 34:1 Yoshiyahu was 8 years old when he began to reign, and he reigned in Yerushalayim 31 shanah.

2CH 34:2 ‏און ער האָט געטאָן װאָס איז רעכטפֿאַרטיק אין די אױגן פֿון ה׳, און איז געגאַנגען אין די װעגן פֿון זײַן פֿאָטער דָוִדן, און האָט זיך נישט אָפּגעקערט רעכטס אָדער לינקס. edit

2CH 34:2 un er hot geton vos iz rechtfartik in di oigen fun Hashem, un iz gegangen in di vegen fun zain foter Doviden, un hot zich nisht opgekert rechts oder links.

2CH 34:2 And he did that which was yashar in the eyes of Hashem , and walked in the ways of Dovid Aviv, and veered off neither right nor left.

2CH 34:3 ‏און אין אַכטן יאָר פֿון זײַן מלוכה, אַז ער איז נאָך געװען אַ ייִנגל, האָט ער אָנגעהױבן זוכן דעם ג-ט פֿון זײַן פֿאָטער דָוִדן; און אין צװעלפֿטן יאָר האָט ער אָנגעהױבן רײניקן יהוּדה און ירושָלַיִם פֿון די במות, און די געצנבײמער, און די געשניצטע און די געגאָסענע בילדער. edit

2CH 34:3 un in achten yor fun zain meluche, az er iz noch geven a yingel, hot er ongehoiben zuchen dem g-t fun zain foter Doviden; un in tsvelften yor hot er ongehoiben reiniken Yehudah un Yerusholayim fun di Bamot, un di getsnbeimer, un di geshnitste un di gegosene bilder.

2CH 34:3 For in the eighth year of his reign, while he was yet na'ar (young) , he began to seek after Elohei Dovid Aviv; and in the twelfth year he began to make tahor Yehudah and Yerushalayim from the high places, and the Asherim, and the pesilim, and the massekhot (molten images) .

2CH 34:4 ‏און מע האָט אײַנגעװאָרפֿן פֿאַר אים די מזבחות פֿון די בַעַל-געטער; און די זונזײַלן װאָס אױבן איבער זײ האָט ער אָפּגעהאַקט; און די געשניצטע און די געגאָסענע בילדער האָט ער צעבראָכן און צעשטױסן, און פֿונאַנדערגעצעשיטן אױף די קבֿרים פֿון די װאָס האָבן געשלאַכט צו זײ. edit

2CH 34:4 un me hot aingevorfen far im di mizbeyches fun di Baal-geter; un di zunzailen vos oiben iber zei hot er opgehakt; un di geshnitste un di gegosene bilder hot er tsebrachen un tseshtoisen, un funandergetseshiten oif di kvorim fun di vos hoben geshlacht tsu zei.

2CH 34:4 And they demolished the mizbechot of Ba'alim in his presence; and the incense stands erected above them he smashed; and the Asherim, and the pesilim, and the massekhot he demolished and made dust of them, and scattered upon the keverim (graves) of them that had sacrificed unto them.

2CH 34:5 ‏און די בײנער פֿון די כֹּהנים האָט ער פֿאַרברענט אױף זײער מזבחות, און ער האָט גערײניקט יהוּדה און ירושָלַיִם. edit

2CH 34:5 un di beiner fun di koyanim hot er farbrent oif zeyer mizbeyches, un er hot gereinikt Yehudah un Yerusholayim.

2CH 34:5 And he burned the atzmot of the Kohanim upon their mizbechot, and made tahor Yehudah and Yerushalayim.

2CH 34:6 ‏און אַזױ אין די שטעט פֿון מנַשֶה און אפֿרים און שמעון און ביז נַפֿתָּלי, מיט זײערע אײגענע ברעכגעצײַג, רונד אַרום. edit

2CH 34:6 un azoi in di shtet fun Menasheh un Ephrayim un Shimeon un biz Naphtali, mit zeyere eigene brechgetsaig, rund arum.

2CH 34:6 And so did he in the towns of Menasheh, and Ephrayim, and Shim'on, even as far as Naphtali, and in their ruins all around.

2CH 34:7 ‏און ער האָט אײַנגעװאָרפֿן די מזבחות, און די געצנבײמער, און די געשניצטע בילדער האָט ער צעהאַקט אױף דין, און אַלע זונזײַלן האָט ער אָפּגעהאַקט אין גאַנצן לאַנד יִשׂרָאֵל; און ער האָט זיך אומגעקערט קײן ירושָלַיִם. edit

2CH 34:7 un er hot aingevorfen di mizbeyches, un di getsnbeimer, un di geshnitste bilder hot er tsehakt oif din, un ale zunzailen hot er opgehakt in gantsen land Yisroel; un er hot zich umgekert kein Yerusholayim.

2CH 34:7 And when he had broken down the mizbechot and the Asherim, and had beaten the pesilim into powder, and cut down all the incense stands throughout all Eretz Yisroel, he returned to Yerushalayim.

2CH 34:8 ‏און אין אַכצנטן יאָר פֿון זײַן מלוכה, נאָכן רײניקן דאָס לאַנד און דאָס הױז, האָט ער געשיקט שָפָֿן דעם זון פֿון אַצַליָהון, און מַעֲשֵׂיָהו, דעם האַר פֿון דער שטאָט, און יוֹאָח זון פֿון יוֹאָחָזן, דעם פֿאַרצײכענער, צו פֿאַרריכטן דאָס הױז פֿון ה׳ זײַן ג-ט. edit

2CH 34:8 un in achtsnten yor fun zain meluche, nochen reiniken dos land un dos hoiz, hot er geshikt Shaphan dem zun fun Atsalyahuen, un Maaseiyah, dem Har fun der shtot, un Yoach zun fun Yehoachazen, dem fartseichener, tsu farrichten dos hoiz fun Hashem zain g-t.

2CH 34:8 Now in the eighteenth year of his reign, when he had made tahor HaAretz, and HaBeis, he sent Shaphan ben Atzalyahu, and Ma'aseiyahu the Sar HaIr, and Yoach ben Yo'achaz the recorder, to repair the Beis Hashem Elohav.

2CH 34:9 ‏און זײ זײַנען געקומען צו חִלקִיָהו דעם כֹּהן-גָדול, און האָבן אָפּגעגעבן דאָס געלט װאָס איז געבראַכט געװאָרן אין הױז פֿון אלֹקים, װאָס די לוִיִים, די שװעלהיטערס, האָבן אױפֿגעזאַמלט פֿון דער האַנט פֿון מנַשֶה און אפֿרים, און פֿון גאַנצן איבערבלײַבן פֿון יִשׂרָאֵל, און פֿון גאַנצן יהוּדה און בנימין, און זיך אומגעקערט קײן ירושָלַיִם. edit

2CH 34:9 un zei zainen gekumen tsu Chilkiyah dem koyen-godul, un hoben opgegeben dos gelt vos iz gebracht gevoren in hoiz fun Elokim, vos di Leviim, di shvelhiters, hoben oifgezamlt fun der hant fun Menasheh un Ephrayim, un fun gantsen iberblaiben fun Yisroel, un fun gantsen Yehudah un Binyamin, un zich umgekert kein Yerusholayim.

2CH 34:9 And when they came to Chilkiyahu the Kohen HaGadol, they delivered the kesef that was brought into the Beis Elohim, which the Levi'im, the Shomrei HaSaf (the Doorkeepers) , had collected from the people of Menasheh and Ephrayim, and from kol She'erit Yisroel, and kol Yehudah and Binyamin, and they returned to Yerushalayim.

2CH 34:10 ‏און זײ האָבן עס געגעבן אױף דער האַנט פֿון די װערקמײנסטער װאָס זײַנען געװען געשטעלט אין הױז פֿון ה׳; און די װערקמײנסטער װאָס האָבן געאַרבעט אין הױז פֿון ה׳, האָבן עס אױסגעגעבן צורעכטצומאַכן און פֿאַרריכטן דאָס הױז פֿון ה׳. edit

2CH 34:10 un zei hoben es gegeben oif der hant fun di verkmeinster vos zainen geven geshtelt in hoiz fun Hashem; un di verkmeinster vos hoben gearbet in hoiz fun Hashem, hoben es oisgegeben tsurechttsumachen un farrichten dos hoiz fun Hashem.

2CH 34:10 And they entrusted it into the yad oseh hamelachah (hand of the master workmen) that had hamufkadim (oversight) of the Beis Hashem , and they paid it to the workmen that wrought in the Beis Hashem , to repair and restore HaBeis;

2CH 34:11 ‏און געגעבן צו די האָלצמײנסטער, און צו די בױמײנסטער, אױף צו קױפֿן געהאַקטע שטײנער, און האָלץ פֿאַר לײַסטן, און אױף צו לײגן באַלקנס אױף די הײַזער װאָס די מלכים פֿון יהוּדה האָבן געלאָזט צעשטערט װערן. edit

2CH 34:11 un gegeben tsu di holtsmeinster, un tsu di boimeinster, oif tsu koifen gehakte shteiner, un holts far laisten, un oif tsu leigen balkns oif di haizer vos di Molechim fun Yehudah hoben gelozt tseshtert veren.

2CH 34:11 Even to the charashim (craftsmen, artisans) and builders gave they it, to buy quarried stones, and timber for rafters and beams, for the buildings which the Melachim of Yehudah had destroyed.

2CH 34:12 ‏און די מענטשן האָבן ערלעך געטאָן די אַרבעט; און איבער זײ זײַנען געװאָרן געשטעלט יַחת, און עוֹבַֿדיָהו, די לוִיִים פֿון די קינדער פֿון מרָרי; און זכַריָה, און משולָם, פֿון די קינדער פֿון קהָתים, אױף אױפֿצופּאַסן; און אַנדערע לוִיִים – איטלעכער װאָס האָט זיך פֿאַרשטאַנען אױף כּלי־זמר. edit

2CH 34:12 un di mentshen hoben erlech geton di arbet; un iber zei zainen gevoren geshtelt Yachat, un Ovadyahu, di Leviim fun di kinder fun Merari; un Zecharyah, un meshulom, fun di kinder fun Kohatim, oif oiftsupasen; un andere Leviim – itlecher vos hot zich forshtanen oif kli־zmr.

2CH 34:12 And the men did the melachah (work) be'emunah (faithfully, with integrity) ; and the mufkadim (overseers) of them were Yachat and Ovadyahu, the Levi'im, of the Bnei Merari; and Zecharyah and Meshullam, of the Bnei Kehati, to give oversight; and other of the Levi'im, all that were meiven (expert) in musical instruments.

2CH 34:13 ‏זײ זײַנען אױך געװען איבער די לאַסטטרעגער, און האָבן אױפֿגעפּאַסט אױף אַלע װאָס האָבן געטאָן אַרבעט אין אַלערלײ מלאָכות. און טײל פֿון די לוִיִים זײַנען געװען שרײַבערס, און אױפֿזעערס, און טױערלײַט. edit

2CH 34:13 zei zainen oich geven iber di lasttreger, un hoben oifgepast oif ale vos hoben geton arbet in alerlei meloches. un teil fun di Leviim zainen geven shraibers, un oifzeers, un toierlait.

2CH 34:13 Also they were over the sabalim (bearers of burdens) and the overseers of all that wrought the work in every kind of avodah; and of the Levi'im there were soferim (scribes) , shoterim (officers) and sho'arim (doorkeepers) .

2CH 34:14 ‏און װען זײ האָבן אַרױסגענומען דאָס געלט װאָס איז געבראַכט געװאָרן אין הױז פֿון ה׳, האָט חִלקִיָהו דער כֹּהן געפֿונען דאָס בוך פֿון ג-טס תּורה געגעבן דורך משהן. edit

2CH 34:14 un ven zei hoben aroisgenumen dos gelt vos iz gebracht gevoren in hoiz fun Hashem, hot Chilkiyah der koyen gefunen dos buch fun g-ts torah gegeben durch Mosheen.

2CH 34:14 And when they brought out the kesef that was brought into the Beis Hashem , Chilkiyahu HaKohen found a Sefer Torat Hashem given through Moshe.

2CH 34:15 ‏האָט חִלקִיָהו זיך אָפּגערופֿן און האָט געזאָגט צו שָפָֿן דעם שרײַבער: איך האָב געפֿונען דאָס בוך פֿון ג-טס תּורה אין הױז פֿון ה׳. און חִלקִיָהו האָט געגעבן דאָס בוך צו שָפָֿנען. edit

2CH 34:15 hot Chilkiyah zich opgerufen un hot gezogt tsu Shaphan dem shraiber: ich hob gefunen dos buch fun g-ts torah in hoiz fun Hashem. un Chilkiyah hot gegeben dos buch tsu Shaphanen.

2CH 34:15 And Chilkiyahu answered and said to Shaphan the Sofer, I have found the Sefer HaTorah in the Beis Hashem . And Chilkiyahu delivered the Sefer to Shaphan.

2CH 34:16 ‏האָט שָפָֿן געבראַכט דאָס בוך צום מלך, און ער האָט אױך געבראַכט דעם מלך אַן ענטפֿער, אַזױ צו זאָגן: אַלץ װאָס איז איבערגעגעבן געװאָרן אױף דער האַנט פֿון דײַנע קנעכט, טוען זײ. edit

2CH 34:16 hot Shaphan gebracht dos buch tsum melech, un er hot oich gebracht dem melech an entfer, azoi tsu zogen: alts vos iz ibergegeben gevoren oif der hant fun daine knecht, tuen zei.

2CH 34:16 And Shaphan carried the Sefer to HaMelech, and brought HaMelech word back again, saying, All that was committed into the yad of avadim, they are doing.

2CH 34:17 ‏און זײ האָבן אױסגעשאָטן דאָס געלט װאָס האָט זיך געפֿונען אין הױז פֿון ה׳, און האָבן עס געגעבן אױף דער האַנט פֿון די געשטעלטע, און אױף דער האַנט פֿון די װערקמײנסטער. edit

2CH 34:17 un zei hoben oisgeshoten dos gelt vos hot zich gefunen in hoiz fun Hashem, un hoben es gegeben oif der hant fun di geshtelte, un oif der hant fun di verkmeinster.

2CH 34:17 And they have emptied out the kesef that was found in the Beis Hashem , and have entrusted it into the yad hamufkadim and to the yad osei hamelachah.

2CH 34:18 ‏און שָפָֿן דער שרײַבער האָט דערצײלט דעם מלך, אַזױ צו זאָגן: אַ בוך האָט מיר געגעבן חִלקִיָהו דער כֹּהן. און שָפָֿן האָט דערפֿון געלײענט פֿאַר דעם מלך. edit

2CH 34:18 un Shaphan der shraiber hot dertseilt dem melech, azoi tsu zogen: a buch hot mir gegeben Chilkiyah der koyen. un Shaphan hot derfun geleyent far dem melech.

2CH 34:18 Then Shaphan the Sofer told HaMelech, saying, Chilkiyahu HaKohen hath given me a Sefer. And Shaphan read it in the presence of HaMelech.

2CH 34:19 ‏און עס איז געװען, װי דער מלך האָט געהערט די װערטער פֿון דער תּורה, אַזױ האָט ער צעריסן זײַנע קלײדער. edit

2CH 34:19 un es iz geven, vi der melech hot gehert di verter fun der torah, azoi hot er tserisen zaine kleider.

2CH 34:19 And it came to pass, when HaMelech had heard the divrei HaTorah, that he tore his garments.

2CH 34:20 ‏און דער מלך האָט באַפֿױלן חִלקִיָהו, און אַחיקָם דעם זון פֿון שָפָֿנען, און עַבֿדוֹן דעם זון פֿון מִיכָהן, און שָפָֿן דעם שרײַבער, און עַשָׂיָה דעם מלכס דינער, אַזױ צו זאָגן: edit

2CH 34:20 un der melech hot bafoilen Chilkiyah, un Achikam dem zun fun Shaphanen, un Avdon dem zun fun Michahen, un Shaphan dem shraiber, un Asayah dem melechs diner, azoi tsu zogen:

2CH 34:20 And HaMelech commanded Chilkiyahu, and Achikam ben Shaphan, and Avdon ben Michah, and Shaphan HaSofer, and Asayah eved HaMelech, saying,

2CH 34:21 ‏גײט פֿרעגט בײַ ה׳ פֿאַר מיר, און פֿאַר די װאָס זײַנען איבערגעבליבן אין יִשׂרָאֵל און יהוּדה, װעגן די װערטער פֿון דעם געפֿונענעם בוך, װאָרום גרױס איז דער גרימצאָרן פֿון ה׳ װאָס איז אױסגעגאָסן אױף אונדז, פֿאַר װאָס אונדזערע עלטערן האָבן נישט געהיט דאָס װאָרט פֿון ה׳, צו טאָן אַזױ װי אַלץ װאָס שטײט געשריבן אין דעם דאָזיקן בוך. edit

2CH 34:21 geit fregt bai Hashem far mir, un far di vos zainen ibergebliben in Yisroel un Yehudah, vegen di verter fun dem gefunenem buch, vorem grois iz der grimtsoren fun Hashem vos iz oisgegosen oif undz, far vos undzere elteren hoben nisht gehit dos vort fun Hashem, tsu ton azoi vi alts vos shteit geshriben in dem doziken buch.

2CH 34:21 Go, inquire of Hashem for me, and for them that are nishar (left, remaining, the remnant) in Yisroel and in Yehudah, concerning the divrei hasefer that is found; for gadolah chamat Hashem is poured out upon us, because Avoteinu have not been shomer over the Devar Hashem , to do after all that is written in HaSefer Hazeh.

2CH 34:22 ‏איז געגאַנגען חִלקִיָהו, און די װאָס דער מלך [האָט געהײסן], צו חוּלדָה דער נבֿיאה, דער װײַב פֿון שַלום דעם זון פֿון תּקהת, דעם זון פֿון חסרהן, דעם קלײדערהיטער – און זי האָט געװױנט אין ירושָלַיִם, אין צװײטן שטאָטפֿערטל – און זײ האָבן אַזױ גערעדט צו איר. edit

2CH 34:22 iz gegangen Chilkiyah, un di vos der melech [hot geheisen], tsu chuldoh der neviye, der vaib fun Shallum dem zun fun Tokehat, dem zun fun Chasrahen, dem kleiderhiter – un zi hot gevoint in Yerusholayim, in tsveiten shtotfertl – un zei hoben azoi geredt tsu ir.

2CH 34:22 And Chilkiyahu, and they that HaMelech had sent, went to Chuldah the neviah, the wife of Shallum ben Tokehat ben Chasrah, Shomer HaBegadim (Keeper of the Wardrobe) , (now she dwelt in Yerushalayim in the Mishneh), and they spoke to her to this effect.

2CH 34:23 ‏האָט זי צו זײ געזאָגט: אַזױ האָט געזאָגט ה׳ אלוקי יִשׂרָאֵל: זאָגט צו דעם מאַן װאָס האָט אײַך געשיקט צו מיר: edit

2CH 34:23 hot zi tsu zei gezogt: azoi hot gezogt Hashem Elochei Yisroel: zogt tsu dem man vos hot aich geshikt tsu mir:

2CH 34:23 And she answered them, Thus saith Hashem Elohei Yisroel, Tell ye the ish that sent you to me,

2CH 34:24 ‏אַזױ האָט ה׳ געזאָגט: זע, איך ברענג אַן אומגליק דעם דאָזיקן אָרט און אױף זײַנע באַװױנער – אַלע קללות װאָס שטײען געשריבן אין דעם בוך װאָס מע האָט געלײענט פֿאַר דעם מלך פֿון יהוּדה. edit

2CH 34:24 azoi hot Hashem gezogt: ze, ich breng an umglik dem doziken ort un oif zaine bavoiner – ale kelles vos shteyen geshriben in dem buch vos me hot geleyent far dem melech fun Yehudah.

2CH 34:24 Thus saith Hashem , Hinei, I will bring ra'ah upon this place, and upon the inhabitants thereof, even all the alot (curses) that are written in the Sefer which they have read in the presence of Melech Yehudah,

2CH 34:25 ‏דערפֿאַר װאָס זײ האָבן מיך פֿאַרלאָזן, און האָבן גערײכערט צו פֿרעמדע ג-טער, כּדי מיך צו דערצערענען מיט אַלע מעשׂים פֿון זײערע הענט, און מײַן גרימצאָרן איז אױסגעגאָסן אױף דעם דאָזיקן אָרט, און ער װעט נישט פֿאַרלאָשן װערן. edit

2CH 34:25 derfar vos zei hoben mich farlozen, un hoben gereichert tsu fremde g-ter, kedei mich tsu dertserenen mit ale meisim fun zeyere hent, un main grimtsoren iz oisgegosen oif dem doziken ort, un er vet nisht farloshen veren.

2CH 34:25 Because they have forsaken Me, and have burned ketoret unto elohim acherim, that they might provoke Me to anger with all the works of their hands; therefore My wrath shall be poured out upon this place, and shall not be quenched.

2CH 34:26 ‏און צו דעם מלך פֿון יהוּדה װאָס שיקט אײַך צו פֿרעגן בײַ ה׳, צו אים זאָלט איר אַזױ זאָגן: אַזױ האָט געזאָגט ה׳ אלוקי יִשׂרָאֵל: װעגן די װערטער װאָס דו האָסט געהערט, edit

2CH 34:26 un tsu dem melech fun Yehudah vos shikt aich tsu fregen bai Hashem, tsu im zolt ir azoi zogen: azoi hot gezogt Hashem Elochei Yisroel: vegen di verter vos du host gehert,

2CH 34:26 And as for Melech Yehudah, who sent you to inquire of Hashem , so shall ye say unto him, Thus saith Hashem Elohei Yisroel concerning the words which thou hast heard;

2CH 34:27 ‏איז, װײַל דײַן האַרץ איז דערװײכט געװאָרן, און דו ביסט געװאָרן אונטערטעניק פֿאַר אלֹקים אַז דו האָסט געהערט זײַנע װערטער װעגן דעם דאָזיקן אָרט און װעגן זײַנע באַװױנער – װײַל דו ביסט געװאָרן אונטערטעניק פֿאַר מיר, און האָסט צעריסן דײַנע קלײדער, און האָסט געװײנט פֿאַר מיר, דרומעך האָב איך צוגעהערט, זאָגט ה׳. edit

2CH 34:27 iz, vail dain harts iz derveicht gevoren, un du bist gevoren untertenik far Elokim az du host gehert zaine verter vegen dem doziken ort un vegen zaine bavoiner – vail du bist gevoren untertenik far mir, un host tserisen daine kleider, un host geveint far mir, drumech hob ich tsugehert, zogt Hashem.

2CH 34:27 Because thine lev was tender, and thou didst humble thyself before Elohim, when thou heardest His words against this place, and against the inhabitants thereof, and humbledst thyself before Me, and didst tear thy garments, and weep in My Presence, I have even heard thee also, saith Hashem .

2CH 34:28 ‏זע, איך זאַמל אײַן צו דײַנע עלטערן, און דו װעסט אײַנגעזאַמלט װערן אין דײַן קבֿר בשלום, און דײַנע אױגן װעלן נישט זען אַל דאָס בײז װאָס איך ברענג אױף דעם דאָזיקן אָרט און אױף זײַנע באַװױנער. און זײ האָבן געבראַכט צום מלך דעם ענטפֿער. edit

2CH 34:28 ze, ich zaml ain tsu daine elteren, un du vest aingezamlt veren in dain keyver besholem, un daine oigen velen nisht zen al dos beiz vos ich breng oif dem doziken ort un oif zaine bavoiner. un zei hoben gebracht tsum melech dem entfer.

2CH 34:28 Hinei, I will gather thee to Avoteicha, thou shalt be gathered to thy kever in shalom, neither shall thine eyes see all ra'ah I will bring upon this place, and upon the inhabitants of it. So they brought back HaMelech word.

2CH 34:29 ‏און דער מלך האָט געשיקט, און האָט אײַנגעזאַמלט אַלע עלטסטע פֿון יהוּדה און ירושָלַיִם. edit

2CH 34:29 un der melech hot geshikt, un hot aingezamlt ale eltste fun Yehudah un Yerusholayim.

2CH 34:29 Then HaMelech sent and gathered together all the Ziknei Yehudah and Yerushalayim.

2CH 34:30 ‏און דער מלך איז אַרױפֿגעגאַנגען אין הױז פֿון ה׳, מיט אַלע מענער פֿון יהוּדה און באַװױנער פֿון ירושָלַיִם, און די כֹּהנים און די לוִיִים, און דעם גאַנצן פֿאָלק פֿון קלענסטן ביזן גרעסטן. און ער האָט געלײענט אין זײערע אױערן אַלע װערטער פֿון דעם בוך פֿון בְּרִית װאָס איז געפֿונען געװאָרן אין הױז פֿון ה׳. edit

2CH 34:30 un der melech iz aroifgegangen in hoiz fun Hashem, mit ale mener fun Yehudah un bavoiner fun Yerusholayim, un di koyanim un di Leviim, un dem gantsen folk fun klensten bizen gresten. un er hot geleyent in zeyere oieren ale verter fun dem buch fun bris vos iz gefunen gevoren in hoiz fun Hashem.

2CH 34:30 And HaMelech went up to the Beis Hashem , and kol Ish Yehudah, and the inhabitants of Yerushalayim, and the Kohanim, and the Levi'im, and kol haAm, gadol and katan; and he read in their ears kol divrei Sefer HaBrit that was found in the Beis Hashem .

2CH 34:31 ‏און דער מלך האָט זיך געשטעלט אױף זײַן אָרט, און ער האָט געשלאָסן {כרת} ‏ אַ בְּרִית פֿאַר ה׳, צו גײן נאָך ה׳, און צו היטן זײַנע געבאָט און זײַנע צײגנים {עֵדוּת פֿון עשרת הדברים, סהדא, צײגע, עד התּביעה} ‏ און זײַנע געזעצן, מיט זײַן גאַנצן האַרצן און מיט זײַן גאַנצער זעל, צו טאָן די װערטער פֿון דעם בְּרִית װאָס שטײען געשריבן אין דעם דאָזיקן בוך. edit

2CH 34:31 un der melech hot zich geshtelt oif zain ort, un er hot geshlosen a bris far Hashem, tsu gein noch Hashem, un tsu hiten zaine gebot un zaine tseignim {eides fun eshrt hedbrim, shed, tseige, Iddo hetbieh} un zaine gezetsen, mit zain gantsen hartsen un mit zain gantser zel, tsu ton di verter fun dem bris vos shteyen geshriben in dem doziken buch.

2CH 34:31 And HaMelech stood at his place, and cut HaBrit in the presence of Hashem , to walk after Hashem , and to be shomer over His mitzvot, and His testimonies, and His chukkot, with all his lev, and with all his nefesh, to perform the divrei HaBrit which are written in Sefer HaZeh.

2CH 34:32 ‏און ער האָט געמאַכט צושטײן אַלע װאָס האָבן זיך געפֿונען אין ירושָלַיִם און בנימין; און די באַװױנער פֿון ירושָלַיִם האָבן געטאָן אַזױ װי דער בְּרִית פֿון אלֹקים, דעם ג-ט פֿון זײערע עלטערן. edit

2CH 34:32 un er hot gemacht tsushtein ale vos hoben zich gefunen in Yerusholayim un Binyamin; un di bavoiner fun Yerusholayim hoben geton azoi vi der bris fun Elokim, dem g-t fun zeyere elteren.

2CH 34:32 And he caused all that being found in Yerushalayim and Binyamin to make a pledge to it. And the inhabitants of Yerushalayim did according to the Brit Elohim, Elohei Avoteihem.

2CH 34:33 ‏און יֹאשִיָהו האָט אָפּגעטאָן אַלע אומװערדיקײטן פֿון אַלע לענדער פֿון די קינדער פֿון יִשׂרָאֵל; און ער האָט געמאַכט דינען אַלע װאָס האָבן זיך געפֿונען אין יִשׂרָאֵל, דינען ה׳ זײער ג-ט. אַלע זײַנע טעג האָבן זײ זיך נישט אָפּגעקערט פֿון הינטער ה׳ דעם ג-ט פֿון זײערע עלטערן. edit

2CH 34:33 un Yoshiyah hot opgeton ale umverdikeiten fun ale lender fun di kinder fun Yisroel; un er hot gemacht dinen ale vos hoben zich gefunen in Yisroel, dinen Hashem zeyer g-t. ale zaine teg hoben zei zich nisht opgekert fun hinter Hashem dem g-t fun zeyere elteren.

2CH 34:33 And Yoshiyah removed kol hato'evot out of all the territories that pertained to the Bnei Yisroel, and made all that were present in Yisroel to do avodas service to Hashem Eloheihem. And all his days they veered not from following Hashem , Elohei Avoteihem.

2CH 35:1 ‏און יֹאשִיָהון האָט געמאַכט אין ירושָלַיִם קָרבָּן-פֶּסַח ‏ צו ה׳; און מע האָט געשאָכטן דעם קָרבָּן-פֶּסַח אין פֿערצנטן טאָג פֿון ערשטן חודש. edit

2CH 35:1 un Yoshiyahen hot gemacht in Yerusholayim korben-פeּsach tsu Hashem; un me hot geshochten dem korben-פeּsach in fertsnten tog fun ershten choidesh.

2CH 35:1 Moreover Yoshiyahu kept Pesach unto Hashem in Yerushalayim, and they slaughtered the Pesach on the fourteenth day of the first month.

2CH 35:2 ‏און ער האָט געשטעלט די כֹּהנים אױף זײערע װאַכן, און האָט זײ געשטאַרקט צו דעם דינסט פֿון ה׳ס הױז. edit

2CH 35:2 un er hot geshtelt di koyanim oif zeyere vachen, un hot zei geshtarkt tsu dem dinst fun Hashems hoiz.

2CH 35:2 And he set up the Kohanim in their mishmerot, and encouraged them to the Avodas Beis Hashem ,

2CH 35:3 ‏און ער האָט געזאָגט צו די לוִיִים װאָס האָבן געלערנט גאַנץ יִשׂרָאֵל, די װאָס זײַנען געװען הײליק צו ה׳: שטעלט אַרײַן דעם הײליקן אָרון אין דעם הױז װאָס שלמה דער זון פֿון דָוִדן, דער מלך פֿון יִשׂרָאֵל, האָט געבױט; איר דאַרפֿט מער נישט טראָגן אױפֿן אַקסל; אַצונד דינט ה׳ אלוקיכם און זײַן פֿאָלק יִשׂרָאֵל. edit

2CH 35:3 un er hot gezogt tsu di Leviim vos hoben gelernt gants Yisroel, di vos zainen geven heilik tsu Hashem: shtelt arain dem heiliken orn in dem hoiz vos Shlomo der zun fun Doviden, der melech fun Yisroel, hot geboit; ir darft mer nisht trogen oifen aksl; atsund dint Hashem Elokeichem un zain folk Yisroel.

2CH 35:3 And said unto the Levi'im that taught kol Yisroel, which were hakedoshim unto Hashem , Put the Aron HaKodesh in the Beis which Sh'lomo Ben Dovid Melech Yisroel did build; it shall not be a massa (burden, something carried) upon your ketefayim (shoulders) ; serve now Hashem Eloheichem and His people Yisroel,

2CH 35:4 ‏און ברײט אײַך אָן נאָך אײַערע פֿאָטערהײַזער לױט אײַערע אײַנטײלונגען אין דעם געשריפֿטס פֿון דָוִד דעם מלך פֿון יִשׂרָאֵל, און אין דעם געשריפֿטס פֿון זײַן זון שלמהן. edit

2CH 35:4 un breit aich on noch aiere foterhaizer loit aiere ainteilungen in dem geshrifts fun Dovid dem melech fun Yisroel, un in dem geshrifts fun zain zun Shlomoen.

2CH 35:4 And prepare yourselves by Bais Avoteichem, after your machlekot, according to the writing of Dovid Melech Yisroel, and according to the mikhtav of Sh'lomo bno.

2CH 35:5 ‏און שטײט אין הײליקטום לױט די אָפּטײלונגען פֿון די פֿאָטערהײַזער פֿון אײַערע ברידער, די קינדער פֿון פֿאָלק, און [פֿאַר איטלעכער אָפּטײלונג] אַ טײל פֿון פֿאָטערהױז פֿון די לוִיִים. edit

2CH 35:5 un shteit in heiliktum loit di opteilungen fun di foterhaizer fun aiere brider, di kinder fun folk, un [far itlecher opteilung] a teil fun foterhoiz fun di Leviim.

2CH 35:5 And stand in HaKodesh according to the pelugot Bais HaAvot (groupings of families) of your achim the Bnei HaAm, and after the chalukat Bais Av (family subdivisions) of the Levi'im.

2CH 35:6 ‏און שעכט דעם קָרבָּן-פֶּסַח, און האַלט אײַך הײליק, און גרײט צו פֿאַר אײַערע ברידער, כּדי צו טאָן אַזױ װי דאָס װאָרט פֿון ה׳ דורך משהן. edit

2CH 35:6 un shecht dem korben-פeּsach, un halt aich heilik, un greit tsu far aiere brider, kedei tsu ton azoi vi dos vort fun Hashem durch Mosheen.

2CH 35:6 So slaughter the Pesach, and set yourselves apart as kodesh, and prepare your achim, that they may do according to the Devar Hashem by the yad Moshe.

2CH 35:7 ‏און יֹאשִיָהו האָט אָפּגעשײדט פֿאַר די קינדער פֿון פֿאָלק שאָף: שעפּסן און יונגע ציגן – אַלץ פֿאַרן קָרבָּן-פֶּסַח פֿאַר אַלע װאָס האָבן זיך דאָרטן געפֿונען – דרײַסיק טױזנט אין צאָל, און רינדער דרײַ טױזנט. די דאָזיקע זײַנען געװען פֿון דעם מלכס פֿאַרמעג. edit

2CH 35:7 un Yoshiyah hot opgesheidt far di kinder fun folk shof: shepsen un yunge tsigen – alts faran korben-פeּsach far ale vos hoben zich dorten gefunen – draisik toiznt in tsol, un rinder drai toiznt. di dozike zainen geven fun dem melechs farmeg.

2CH 35:7 And Yoshiyahu gave to HaAm, of the tzon, kevasim and goats, all for the Pesachim, for all that were present, to the number of 30,000 plus 3,000 bakar; these were from the property of HaMelech.

2CH 35:8 ‏און זײַנע האַרן האָבן אָפּגעשײדט אַ נדבֿה פֿאַר דעם פֿאָלק, פֿאַר די כֹּהנים, און פֿאַר די לוִיִים. חִלקִיָה, און זכַריָהו, און יחיאֵל די פֿירשטן פֿון דעם הױז פֿון האלֹקים, האָבן געגעבן די כֹּהנים פֿאַן קָרבָּן-פֶּסַח צװײ טױזנט און זעקס הונדערט [שאָף], און רינדער דרײַ הונדערט. edit

2CH 35:8 un zaine haren hoben opgesheidt a nedove far dem folk, far di koyanim, un far di Leviim. Chilkiyah, un Zecharyahu, un Yechiel di firshten fun dem hoiz fun HaElokim, hoben gegeben di koyanim fan korben-פeּsach tsvei toiznt un zeks hundert [shof], un rinder drai hundert.

2CH 35:8 And his sarim gave linedavah (voluntarily) unto HaAm, to the Kohanim, to the Levi'im. Chilkiyah, Zecharyahu, Yechiel, negidei Beis HaElohim, gave unto the Kohanim for the Pesachim 2,600 and 300 bakar.

2CH 35:9 ‏און כּנניָהו, און שמַעיָהו, און נתַנאֵל, זײַנע ברידער, און חַשַבֿיָהן, און יעִיאֵל, און יוֹזָבָֿד, די האַרן פֿון די לוִיִים, האָבן אָפּגעשײדט פֿאַר די לוִיִים פֿאַרן קָרבָּן-פֶּסַח פֿינף טױזנט [שאָף], און רינדער פֿינף הונדערט. edit

2CH 35:9 un Konanyah, un Shemayahu, un Netanel, zaine brider, un Chashavyahen, un Yeyel, un Yozavad, di haren fun di Leviim, hoben opgesheidt far di Leviim faran korben-פeּsach finf toiznt [shof], un rinder finf hundert.

2CH 35:9 Konanyah also, and Shema'yahu and Netanel, his achim, and Chashavyahu and Ye'iel and Yozavad, Sarei HaLevi'im, gave unto the Levi'im for Pesachim 5,000 and 500 bakar.

2CH 35:10 ‏אַזױ איז צוגעגרײט געװאָרן דער דינסט, און די כֹּהנים האָבן זיך געשטעלט אױף זײער אָרט, און די לוִיִים אױף זײערע אָפּטײלונגען, לױט דעם באַפֿעל פֿון מלך. edit

2CH 35:10 azoi iz tsugegreit gevoren der dinst, un di koyanim hoben zich geshtelt oif zeyer ort, un di Leviim oif zeyere opteilungen, loit dem bafel fun melech.

2CH 35:10 So the Avodah (Service) was prepared, and the Kohanim stood in their place, and the Levi'im in their machlekot, according to the mitzvat HaMelech.

2CH 35:11 ‏און זײ האָבן געשאָכטן דעם קָרבָּן-פֶּסַח, ‏ און די כֹּהנים האָבן געשפּרענגט ‏ דאָס בלוט פֿון זײער האַנט; און די לוִיִים האָבן אָפּגעשונדן. edit

2CH 35:11 un zei hoben geshochten dem korben-פeּsach, un di koyanim hoben geshprengt dos blut fun zeyer hant; un di Leviim hoben opgeshunden.

2CH 35:11 And they slaughtered the Pesach, and the Kohanim sprinkled the dahm from their hands, and the Levi'im skinned them.

2CH 35:12 ‏און זײ האָבן אַװעקגענומען די בראַנדאָפּפֿער {עֹלָה}, כּדי זײ צו געבן צו די אָפּטײלונגען פֿון די פֿאָטערהײַזער פֿון די קינדער פֿון פֿאָלק אױף מקריבֿ זײַן צו ה׳, אַזױ װי עס ש